You are on page 1of 8

Natjecanje i smotra iz biologije Organizatori Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko biološko društvo Sjedište

i adresa Državnoga povjerenstva Sveučilište u Zagrebu Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, agreb Tajnica Državnoga povjerenstva !lgica Martinis, viša savjetnica Adresa" Agencija za odgoj i obrazovanje, agreb #onje $vetice %& 'ele(on" )*+,-&.)6,/ tele(aks")*+,-&.*0)/e-1ail" olgica21artinis3azoo24r Vremenik natjecanja 5 školsko natjecanje" 16. veljače 2 12. !četvrtak" # 1$ sati % ž#panijsko natjecanje" 1&. ož#jka 2 12. !srije'a" # 1 sati % 'ržavno natjecanje" (. svibnja !pone'jeljak" % 1 . svibnja !četvrtak" 2 12. 6a natjecanju 1ladi4 biologa 1ogu sudjelovati u7enici -2 i &2 razreda osnovne škole te u7enici sva 7etiri razreda gi1nazije ili srednji4 strukovni4 škola2 87enici se 1ogu natjecati u poznavanju gradiva iz biologije, razreda koji po4a9aju2 $ obziro1 da se natjecanje organizira u sklopu progra1a izvannastavni4 aktivnosti, na s1otri 1ogu sudjelovati u7enici koji su izradili sa1ostalni istra:iva7ki rad2 )azine i kategorije natjecanja iz biologije 1. Natjecanje # znanj# 6atjecanje u znanju organizirat ;e se na školskoj, :upanijskoj i dr:avnoj razini2 *kolsko natjecanje odr:ava se 16. veljače 2012. (četvrtak ) u 13 sati, a bit ;e provedeno istovrsni1 pisani1 ispiti1a <testovi1a= koje izra+#je Državno povjerenstvo pre1a 6astavno1 planu i progra1u za osnovnu školu < agreb, ,))6=, odnosno 6astavno1 progra1u za gi1nazije <>lasnik Ministarstva prosvjete i športa, *??.= i ud:benici1a koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za školsku godinu 2 11,2 12. @rije1e rješavanja testa je 6) 1inuta2 >radivo predvi9eno za školsko natjecanje iz biologije svrstano je te1atski, i trebalo bi biti obra9eno do natjecanja2 Aupanijsko povjerenstvo dostavlja testove školsko1e povjerenstvu radi u1no:avanja2 'estovi se dostavljaju elektroni7ko1 pošto1 1-. veljače !pone'jeljak" 2 12., u odre9eno vrije1e <o koje1 ;e škole biti obaviještene=2 Riješene testove pregledava tro7lano povjerenstvo od kojeg je naj1anje jedan 7lan u7itelj ili nastavnik biologije2 87enici ne 1ogu biti 7lanovi povjerenstva2 Bkolsko povjerenstvo i1enuje ravnatelj, koji je po 1ogu;nosti i predsjednik povjerenstva te je ti1e odgovoran za tajnost testova, ispravnu provedbu školskoga natjecanja i vjerodostojnost svi4 podataka2 Cjestvice poretka dostavljaju se najkasnije sutradan predsjedniku :upanijskoga povjerenstva2 Aupanijsko ;e povjerenstvo na te1elju svi4 ljestvica poretka i uvida u testove sa školskoga natjecanja, a u skladu s organizacijski1 i 1aterijalni1 1ogu;nosti1a :upanije utvrditi broj i sastaviti popis u7enika koji ;e pristupiti :upanijsko1e natjecanju i poslati ga škola1a 'o 2&. veljače !petak" 2 12.

1

>ra9a i uloga spolni4 organa.i. razre' *kolsko natjecanje. Eukci i ostali 7lankonošci. >ra9a i (unkcija ljudskog organiz1a.2 skupina" u7enici+u7enice &2 razreda osnovne škole %2 skupina" u7enici+u7enice *2 razreda gi1nazije 02 skupina" u7enici+u7enice .i4 sadr:aja" (. Pojava :ivota na e1lji.2 razreda gi1nazije . $pu:ve i :arnjaci. razre'" *kolsko natjecanje.Natjecanja na ž#panijskoj i 'ržavnoj razini organiziraj# se # šest sk#pina !kategorija". Ribe i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 Državno natjecanje.e i razvitak djeteta prije ro9enja. !visnosti !sjetilo vida. Bodljikaši. !stala osjetila. razre'" *kolsko natjecanje. >ljive. Roditelji i poto1ci. !rganizacija eukariotske stanice biljne i :ivotinjske <bez stani7ni4 dioba i bez stani7noga 1etabolizma= i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 2 . povezano s odre9eni1 zadatko12 1.i.a2 Ee1ijska osnova :ivog svijeta2 Podrijetlo :ivota na e1lji2 Metode istra:ivanja stanice2 Biološki subjekti bez stani7ne organizacije i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje.i4 sadr:aja" 1. Biologija 5 znanost o :ivotu2 !sobine i organizacijske razine :ivi4 bi. Eosti i veze 1e9u kosti1a. povezano s odre9eni1 zadatko12 87enici sre'nji/ škola natje7u se u poznavanju sljede. !d ro9enja do s1rti. Mekušci i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo -2 razreda te gradivo pret4odni4 razreda.2 skupina" u7enici+u7enice %2 razreda gi1nazije 62 skupina" u7enici+u7enice 02 razreda gi1nazije 6a :upanijsko1e i dr:avno1e natjecanju u7enici natje7u se u poznavanju nastavnog gradiva razreda kojeg po4a9aju te gradiva pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 87enici osnovni/ škola natje7u se u poznavanju sljede. !bli. Raznolikost :ivoga svijeta. Alge. *2 skupina" u7enici+u7enice -2 razreda osnovne škole . $tani7ne diobe. Aiv7ana stanica i :ivac i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje. !dgovorno spolno ponašanje. $ve navedeno za školsko natjecanje i Prokariotska stanica i organiz1i.avci. $ve navedeno za školsko natjecanje i Aiv7ani sustav. 6ajjednostavniji oblici :ivota na e1lji. Plošnjaci. $tanica s jezgro1. $vitkovci. $ve navedeno za školsko natjecanje DEoluti. !sjetila 5 osjet slu4a i ravnote:e. Pra:ivotinje. Hor1onska regulacija i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 Državno natjecanje. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo &2 razreda te gradivo pret4odni4 razreda. a7e. Miši. #6A 1olekula.

ovisno o vrsti strukovne škole=2 0#panijsko natjecanje odr:at . Metaboli7ki sustav. razre' *kolsko natjecanje. I1unološki sustav i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje. >ljive. biraju ispit znanja za %2 razred gi1nazije.avci. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo *2 razreda te gradivo pret4odni4 razreda. povezano s odre9eni1 zadatko12 2. odnosno druge gi1nazijske progra1e. !srije'a" # 1 . razre' *kolsko natjecanje. $iste1atika :ivog svijeta. sve navedeno za školsko natjecanje i Mnogokoluti. Protisti <4eterotro(ni i autotro(ni=. >enetika i Hvolucija i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 Državno natjecanje. Malokoluti. razre' *kolsko natjecanje. prijavljuju se za ispit znanja na1ijenjen *2 razredu gi1nazije2 87enici strukovni4 škola koji u *2 razredu obra9uju druge nastavne progra1e biologije. >enetika i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje. sati. povezano s odre9eni1 zadatko12 2re'nja škola % str#kovne škole" 87enici strukovni4 škola koji u *2 razredu obra9uju nastavni progra1 J!d 1olekule do organiz1aK. Beskoluti. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo %2 razreda te gradivo pret4odni4 razreda. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo . ož#jka 2 12.Državno natjecanje.2 razreda te gradivo pret4odni4 razreda.e. Prokarioti. Postanak 1nogostani7ni4 :ivotinja. $ustav za izlu7ivanje. Hndokrini sustav <uvodni dio. Ee1ijski sastav tijela 7ovjeka. odnosno u7enici viši4 razreda strukovni4 škola. Erv i krvne stanice. srce i krvo:ilni sustav. 87enici izvode prakti7an rad i pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanoga s prakti7ni1 rado12 Prakti7an rad i s nji1 povezani zadatci odnose se na FGHC!E8P6! gradivo 02 razreda te gradivo pret4odni4 razreda. #išni sustav. $pu:ve.avci. $ve navedeno za školsko natjecanje i Probavni sustav. :lijezde s vanjski1 i unutarnji1 izlu7ivanje1= i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 Državno natjecanje. Provedbu :upanijski4 natjecanja organiziraju :upanijska povjerenstva2 Pitanja za ispite znanja <testove= na svi1 razina1a natjecanja izra9uje #r:avno povjerenstvo i dostavlja i4 na ruke 3re'sje'nik# ž#panijskoga 3 .avci i gradivo pret4odni4 razreda koje je povezano s navedeni1 sadr:aji1a2 0#panijsko natjecanje.i najsrodniji gi1nazijski progra1 <pri1jerice" oni koji slušaju LMovjek i zdravljeN. Eralješnjaci <Ribe=2 Državno natjecanje. $ustav za kretanje. @irusi i subvirusni patogeni. povezano s odre9eni1 zadatko12 $. povezano s odre9eni1 zadatko12 &. 1&. prijavljuju se za ispite znanja biraju.

za cijelu Hrvatsku i do 2(. broj bodova i postotak riješenosti testa= treba prilo:iti uz testove.e 1jesto na dr:avnoj razini natjecanja dobivaju priznanja i nagrade2 $ve dodatne in(or1acije za natjecanje u znanju 1ogu se dobiti ko' pre'sje'nika Državnoga povjerenstva ili tajnice 3ovjerenstva Olgice 9artinis na tel./r 2. Natjecanje samostalni/ istraživački/ ra'ova • $a1ostalni istra:iva7ki rad uklju7uje" prijavljivanje te1e.62 ili mail. posebno u svezi sa :ivi1 biološki1 1aterijalo1 potrebno je rukovoditi se te1eljni1 eti7ki1 na7eli1a2 6ije dopušteno koristiti 1aterijal ili te4nike koje 1ogu na bilo koji na7in ugroziti zdravlje u7enika2 'ako9er nije dopušteno u istra:ivanji1a koristiti zakono1 zašti.e se o' (. sati :upanijska povjerenstva trebaju poslati #r:avno1 povjerenstvu ljestvice poretka.martinis=azoo. a nastavnici za4valnice2 87enici koji osvoje prvo.)**+. 'r. !#torak" dostavlja predsjednici1a :upanijski4 povjerenstava redoslijed najbolje plasirani4 u7enika2 3re'sje'nik ž#panijskoga povjerenstva obavještava pozvane #čenike o s#'jelovanj# na 'ržavnome natjecanj# 2 Državno natjecanje odr:at . sa1ostalno istra:ivanje odnosno prakti7ni dio <prikupljanje i obradu podataka=. olgica. izradu plakata. • 'e1e trebaj# biti prilago+ene #čeničkoj 'obi4 mog#7nostima i pre'znanj# . 6nes )a'anovi74 8iološki o'sjek 39:.2(1. javno izlaganje i odgovore na pitanja 7lanova Povjerenstva2 • Prakti7ni rad 1o:e se izvesti u školi ili u nekoj drugoj ustanovi2 Mentor rada 1ora biti pred1etni nastavnik što podrazu1ijeva njegovu uklju7enost ukoliko se prakti7ni dio izra9uje izvan škole2 • 8 izradi jednoga rada 1ogu sudjelovati najviše dva u7enika i >?D@N 1entor <pred1etni nastavnik=2 Avjeti kojima mora #'ovoljavati prijavljeni ra'. ož#jka 2 12.pm5./r. razred.e :albe u pisano1 obliku predati :upanijsko1e povjerenstvu unutar žalbenoga post#pka o' $ min#ta nakon objave privre1eni4 rezultata2 8kupni kona7ni rezultati se objavljuju nakon sastanka #r:avnog povjerenstva koje po potrebi obavlja korekcije ljestvica2 Aupanijska povjerenstva proslije9uju konačne ljestvice poretka škola1a i prema njima o're+#j# re'oslije' #čenika na ž#panijskoj razini natjecanja2 #o 21. 6a te1elju rezultata :upanijski4 natjecanja #r:avno povjerenstvo sastavlja jedinstvenu bodovnu ljestvicu za svaku kategoriju natjecanja. te proglašava pobjednike+pobjednice natjecanja na :upanijskoj razini2 Privre1ena jedinstvena ljestvica poretka po skupina1a radi se pre1a predlošku objavljeno1e u Eatalogu2 6akon objave privre1eni4 ljestvica poretka. sc. 'estovi se spre1aju u zape7a.O i više2 'estove treba poslati na adresu" pro5.)*. ož#jka 2 12. izvo9enje prakti7noga rada i rješavanje zadataka u7enik i1a na raspolaganju 6) 1inuta. pisanje rada. stoga se preporu7uje uputiti u7enike i 1entore na zadani vre1enski rok2 6akon toga 7lanovi povjerenstva boduju sve etape rada2 $vi u7enici dobivaju po4valnice.2 Vrijeme rješavanja pisanoga ispita !testa" je 6 min#ta2 Aupanijsko povjerenstvo ispravlja testove i sastavlja privre1enu jedinstvenu ljestvicu poretka po skupina1a. u7enici <ili nji4ovi 1entori= mog# obaviti #vi' # svoje testove i 1ogu. odnosno treba izbjegavati te1e koje su pred1et pro(esionalnog znanstvenog istra:ivanja na (akulteti1a ili znanstveni1 instituti1a2 • 8 izboru te1a istra:ivanja. obrazovanja i športa za školsku godinu . svibnja !četvrtak" 2 12. ali i poslati elektroničkom poštom na adresu ira'an=zg. drugo i tre. )ooseveltov trg 64 1 <agreb 2 8redno i 7itko popunjene ljestvice poretka napravljene pre1a predlošku u Eatalogu <broj i naziv :upanije. izdvojeni4 *) najbolje riješeni4 testova iz svake kategorije ili testove riješene -.povjerenstva4 koji o'govara za tajnost testova4 #množavanje i proslje+ivanje. a. Provedbu dr:avnoga natjecanja organizira #r:avno povjerenstvo2 87enici u jednoj skupini istovre1eno izvode prakti7an rad pred 7lanovi1a povjerenstva te pis1eno rješavaju zadatke iz gradiva povezanog s prakti7ni1 rado12 a pripre1u.biol.ene biljne i :ivotinjske vrste bez suglasnosti Ministarstva kulture 5 #r:avne uprave za zaštitu prirode2 4 . 1.ene o1otnice i u nazo7nosti 7lanova :upanijskoga povjerenstva otvaraju neposredno prije po7etka natjecanja2 Pitanja su izra9ena na te1elju ud:benika koje je odobrilo Ministarstvo znanosti. !srije'a" # 1 . !pone'jeljak" 'o 1 .

)). i sur2 . tablice.i.i zaklju7ci2 8 ovo1 dijelu rada ne navode se citati.iti objektivnije recenziranje radova2 >ornja stranica plasti7ne 1ape 1ora biti prozirna2 6aslovna stranica treba sadr:avati sljede. treba ozna7iti brojka1a2 )a' se #laže # plastičn# map# s metalnim 'ržačem listova !ne #vezivati spiralnoB".2/ 5 ispod toga" i1e i prezi1e u7enika. ali s razli7iti1 radovi1a2 • )a'ovi koji ne #'ovoljavaj# nave'enim kriterijima ili ne slije'e #p#te za pisanje i oblikovanje ra'a4 ne7e biti pri/va7eni.e se na7in o1ogu. .• 87enici jedne škole 1ogu najviše dva puta prijaviti isti rad pod uvjeto1 da s ti1 rado1 nisu bili na dr:avno1 natjecanju sa1ostalni4 istra:iva7ki4 radova te da su ga iz1ijenili u skladu s pri1jedba1a recenzenata2 • Isti u7enici 1ogu se natjecati na dr:avnoj razini dva ili više puta. ili Babi.. ilustracije i prilozi2 5 .a poglavlja" Avo'4 Obrazloženje teme4 9aterijal i meto'e ra'a4 )ez#ltati4 )asprava4 <aklj#čci4 2ažetak4 3opis literat#re. Ap#te za pisanje ra'a Rad se tiska na bijelo1 papiru (or1ata A0 na koje1 je tekst otisnut tako da sa svake strane ostaje bijeli rub od % c12 'ekst treba pisati dvostruki1 proredo12 $tranice. gra(ikone i sl2=2 $ve ilustracije i prilozi trebaju biti ozna7eni broje1 i opisani <obavezan tekst izna' tablice. )a' treba sa'ržavati tri naslovnice o' koji/ na 'vije trebaj# biti svi 'olje nave'eni po'atci4 a je'na treba sa'ržavati samo naslov ra'a i razre' koji #čenici po/a+aj# !ova stranica ne smije sa'ržavati ime i prezime #čenika i mentora niti naziv školeB". adresa i tele(onski broj škole te naziv :upanije2 Pisani rad treba sadr:avati sljede.2.2=2 !bjašnjavaju se poj1ovi va:ni za razu1ijevanje proble1a2 Obrazloženje teme % !pisuje se proble1 i daje prijedlog za njegovo rješenje2 9aterijal i meto'e ra'a % #etaljan opis 1aterijala i postupaka koji se koriste u radu2 )ez#ltati % #etaljan opis prikupljeni4 podataka2 'ekst se poziva na ilustracije i priloge <slike. osi1 naslovne. autora rada te u zagradi razred koji po4a9aju/ 5 ispod i1ena u7enika" i1e i prezi1e nastavnika 5 1entora rada/ 5 na sredini stranice" veliki1 slovi1a naslov rada <naslov treba biti što kra. po 1ogu. Rad tako9er ne treba sadr:avati poglavlja" :ivotopis i za4valu 1entoru2 6a taj . 2a'ržaj poglavlja Avo' % Eratak opis znanstvenog podru7ja iz kojeg je te1a istra:iva7kog rada2 6avode se rezultati drugi4 autora do sada objavljeni <u zagradi treba citirati autora i godinu" na pr2 Babi.)).e" 5 na vr4u oznaku" $a1ostalni istra:iva7ki rad za dr:avno natjecanje iz biologije . odnosno ispo' slike i gra5ikona/ gra(ikon ozna7avati kao sliku=2 8 ovo1 dijelu rada ne navode se citati2 )asprava % 8sporedba dobiveni4 rezultata s oni1a iz literature2 !brazla:u se podudarnosti i razlike te isti7u posebnosti dobiveni4 rezultata2 8 ovo1 dijelu rada ne navode se ilustracije i prilozi2 <aklj#čci % 6a te1elju dobiveni4 rezultata donose se odgovaraju.)*.nosti bez upotrebe sinoni1a=/ 5 na dnu stranice" naziv.

agreb2 Dio knjige" $pringer !2 P2. Pevalek-Eozlina B2 *??-2 Biologija %" Fiziologija 7ovjeka i (iziologija bilja. !srije'a= u7enici trebaju poslati #r:avno1e povjerenstvu za/tjev za o'obrenje teme na adresu . 3rezime i ime a#tora !obično se piše prezime i prvo slovo imena"4 go'in# iz'avanja časopisa4 naslov ra'a4 naslov časopisa4 vol#men časopisa4 i stranice na kojima je ra' objavljen. $pringer !2 P2 <ur2=. 'r..4 go'ina.2 Rad 1ora biti napisan u skladu s pravopisni1 i gra1ati7ki1 pravili1a 4rvatskoga jezika2 87enici koji su pozvani na dr:avno 6atjecanje iz biologije trebaju do 2$. sc.%2 6nternetska stranica. str2 . Pevalek-Eozlina B2 *??-2 Fotosinteza.e podatke" @ko je ra' objavljen # časopis#4 po'aci sa'rže.2 )a'ovi koji nis# napisani # skla'# s nave'enim #p#tama i nemaj# sve propisane 'ijelove i oni koji nis# 'ostavljeni 'o pre'vi+enoga roka4 ne7e se razmatratiB Ap#te za izra'# plakata Plakat se izra9uje na papiru pribli:ne visine *)) c1 i širine -) c12 6a vr4u se ispisuje naslov rada. Eosi >2 *??*2 Alge i nji4ovi toksini u naši1 voda1a2 @odoprivreda .6.*&-.)*. Pro(il International.pm5. bez navo9enja literature. Cijela knjiga" $pringer !2 P2. 3rezime i ime a#tora4 go'in# iz'avanja knjige4 naslov poglavlja !ako se citira samo je'an 'io knjige"4 ime i prezime #re'nika. slike.%" . Eor'ane )#sak4 6 . ilustracija i priloga2 3opis literat#re . $pringer !2 P2 <ur2=. veljače 2 12. Prošireni sa:etak treba napisati tako da sadr:i do *. travnja 2 122 !pone'jeljak" poslati prošireni sa:etak svoga rada u elektroni7ko1 obliku na adresu sirovina=biol. PPP24bd24r/ . i1e i prezi1e autora. i1e i prezi1e 1entora te naziv škole2 Plakat treba sadr:avati sa:eti prikaz sljede.. 1etra2 3rijava teme #o 1.)) znakova s raz1aci1a i do 6 klju7ni4 rije7i pisani4 'i1es 6eP Ro1an. agreb.2 rujna . Biologija %" Fiziologija 7ovjeka i (iziologija bilja. Citiranje a#tora # tekst# kao i literat#rni navo'i # 3opis# literat#re trebaj# biti #je'načeni4 npr4 !3rezime4 go'inaD 3rezime 1 i 3rezime 24 go'inaD 3rezime i s#r. veli7ina (onta *.i4 poglavlja pisanoga rada" 5 uvod i obrazlo:enje te1e 5 1aterijal i 1etode rada 5 rezultati 5 zaklju7ci te odabir najva:niji4 ilustracija i priloga <tablice. n.za p#blikacije koje imaj# tri ili više a#tora" 5 Popis radova autora koji su navedeni <citirani= u radu2 Pri to1e treba napisati odgovaraju.r pro5.-)2 @ko se citira knjiga4 po'atak sa'rži. Pro(il International.-.#re'nice knjige4 naslov knjige4 naziv iz'avača4 mjesto g'je je knjiga iz'ana i stranice poglavlja # knjizi !ako se citira samo je'an 'io knjige". gra(ikoni-ozna7avati i4 na na7in kako je opisano=2 @eli7ina slova na plakatu treba biti takva da se tekst vidi 7itati s udaljenosti od *2./r. 6a pr2" $ed1ak B2.2ažetak % Potpun sadr:aj rada izra:en u sa1o nekoliko re7enica.

pro(2. Put Bi1unova 0.e povjerenstvo 'o 21. drugo i tre.# # 3D: 5ormat# <i1e doku1enta treba sadr:avati naslov ili dio naslova rada i prezi1e<na= autora do ukupno *)) znakova=2 Aupanijsko povjerenstvo može o'obriti manje te/ničke ispravke pisanoga ra'a2 6akon Aupanijskog natjecanja. a svi u7enici. !B Bi1e Budini.*. !#torak" o 7e1u oni o'ma/ trebaj# izvijestiti pozvane škole2 6a dr:avnoj razini 6atjecanja sa1ostalni4 istra:iva7ki4 radova 1ogu sudjelovati sa1o u7enici koji1a je pret4odno odobrena te1a2 Eona7ni odabir radova koji . a u okviru predvi9enog broja u7enika kojeg odre9uje Ministarstvo znanosti. Bkolska *). veljače 2 12 !srije'a". pro(2. !srije'a" u7enici izla:u rad pred Aupanijski1 povjerenstvo1 Aupanijsko povjerenstvo odabire najuspješnije u7eni7ke radove bez izra+ivanja ljestvica poretka # ž#paniji. 6a :upanijskoj razini natjecanja koja .e u Aupanijske urede i predsjednici1a+predsjednica1a :upanijski4 povjerenstava 'o 1 .e se odr:ati 1&. ož#jka 2 12. obrazovanja i športa2 87enici pozvani na dr:avnu razinu 6atjecanja. )a'ovi % ž#panijska i 'ržavna razina Natjecanja Popis u7enika koji1a je te1a odobrena..matematičkoga 5ak#lteta <agreb4 9ar#li7ev trg Fa4 1 <agreb a4tjev treba sadr:avati dvije kopije naslovne stranice rada te poglavlja" Q!brazlo:enje te1eQ i QMaterijal i 1etode radaQ.!r treba postaviti opcij# % 3rovjera primitka e..e #r:avno povjerenstvo na te1elju 1išljenja naj1anje dva recenzenta. drugog i tre.e odabrane radove predlo:iti za 6atjecanje na dr:avnoj razini2 Povratna in(or1acija o u7enici1a+u7enica1a pozvani1 na dr:avnu razinu 6atjecanja iz biologije sti.4 ili na internetskoj stranici Hrvatskog biološkog društva" PPP24bd24r2 JG@NOV6 D)0@VNOE@ 3OV>?)?N2TV@ N@T>?C@N>@ 6 29OT)? 6< 86OGOE6>? *2 Biljana Agi. <a/tjevi koji ne b#'# sa'ržavali 'vije preslike naslovne stranice te tražena poglavlja ne7e se razmatratiB 3rilikom slanja H3rijave temeI elektroničkom poštom na mail a'res# gor'ana@botani .e sudjelovati na dr:avnoj razini.eg 1jesta2 6ajuspješniji radovi u7enika <osvojeno prvo.e povjerenstvo dostaviti :upanijski1 povjerenstvi1a 'o 2 . a 1entori za4valnice2 $ve dodatne in(or1acije vezane uz sa1ostalne istra:iva7ke radove 1ogu se dobiti kod članice Državnog povjerenstva 6vane *ola4 pro5. pro(2. napravit . javno prikazuju plakat te raspravljaju o nje1u s 7lanovi1a Povjerenstva za sa1ostalne istra:iva7ke radove osnovni4 odnosno srednji4 škola2 6akon toga u7enici izla:u rad <deset 1inuta= te odgovaraju na pitanja 7lanova Povjerenstva2 Pitanja se oblikuju na na7in da povezuju u7eni7ki istra:iva7ki rad i gradivo biologije do razine razreda kojeg u7enici po4a9aju2 $a1o se najuspješniji sa1ostalni istra:iva7ki radovi nagra9uju 5 radovi koji svojo1 kvaliteto1 izrade plakata i izvedbe o te1i rada te odgovora na postavljena pitanja Povjerenstva potvr9uju opravdanost postignutog prvog. *) ))) agreb %2 @alerija Begi. sudionici dr:avne razine 6atjecanja dobivaju po4valnice.maila. 1r2 sc2 Marijana Basti.i .pošte. *) %6* $esvetski Eraljevec 7 .8iološki o'sjek 3riro'oslovno. Aupanijsko .% ))) adar 2. veljače 2 12 !pone'jeljak"4 a oni školama najkasnije 'o 22. travnja 2 12. #r:avno . ož#jka 2 12.a. !B Rudeš. Gablanska ..e 1jesto= dobivaju priznanja i nagrade. !B $esvetski Eraljevec. pisana pre1a gore navedeni1 uputa1a2 6avedeno treba poslati # papirnatom oblik# i elektroničkom poštom # 3D: 5ormat# #z obavezn# oznak# # pre'met# e. Aupanijsko povjerenstvo 1o:e pre1a vlastitoj prosudbi izdvojiti najuspješniji rad i dodijeliti 1u posebno priznanje2 Aupanijsko povjerenstvo preuzi1a jedan pri1jerak dovršenoga pisanog rada2 8z rad u7enici trebaju prilo:iti i tri kopije naslovne stranice ra'a <pogledati gore navedene uputeR= te ra' na CD. N@T>?C@N>? 6< 86OGOE6>?. . !srije'a" sve radove dostaviti #r:avno1e povjerenstvu <i elektroni7ko1 pošto1 u P#F (or1atu uz obveznu oznaku u pred1etu e-1aila" N@T>?C@N>? 6< 86OGOE6>?= i koje .

!sijek dr2 sc2 #ubravko Pavokovi. !B Marije i Cine. Maruli. PMF. Biološki odsjek.-. pro(2. @eterinarska škola. agreb 8 .2 .)?.. agreb dr2 sc2 #uje Cisi7i.2 >ordana Bartoli. . Rooseveltov trg 6.ev trg ?a. pro(2.-. pro(2. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet..eva *..62 . agreb dr2 sc Mirko Ruš7i. pro(2. Biološki odsjek. avod za bioke1ijsko in:enjerstvo. .02 .2 .&2 . agreb Earlo Horvatin.. pro(2. $plit. pro(2. Rooseveltov trg 6. #onje $vetice %&.*2 . agreb CTdia Cugar. agreb. i S@III2 gi1nazija.% ))) adar Marina 6išt. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. oologijski zavod . pro(2. Biološki odsjek. !sijek dr2 sc2 #avor Aelje:i.. Mate Covraka %. izv2 pro(2. !B Be. Elai. 8l2 :rtava #o1ovinskog rata .. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. 'e4ni7ka škola i prirodoslovna gi1nazija. v2 znan2 sur2. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet..*a. @2 gi1nazija.. pro(2. Hrvatski4 branitelja 6.erana. Eapelska . Biološki odsjek. pro(2. @ukovarska . agreb pro(2 dr2 sc2 >ordana Rusak.->rubeli. tajnica pro(2 dr2 sc2 Bo:ena Miti.a. agreb Petra Me9eral. #elnice $po1enka >rgi. PBF. dr2 sc2 #a1ir $irovina. Banov7eva . Rooseveltov trg 6. 1ag2 spec2. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. Beli Manastir Anita Musta. pro(2. pro(2. agreb dr2sc2 Cidija Bver. agreb dr2 sc2 Andreja Cuci. agreb #alibor $u1por.. oologijski zavod Rooseveltov trg 6.02 . PBF.a agreb pro(2 dr2 sc2 Ines Radanovi. doc2. Prva suša7ka 4rvatska gi1nazija u Rijeci.?2 %)2 %*2 %.2 62 -2 &2 ?2 *)2 **2 *. agreb dr2 sc2 >oran Eova7evi.. agreb Brankica Murk. >ajeva *. $rednja škola Eutina. Rijeka Gadranka Mop5Bajraktaraj...a. Biološki odsjek.%2 .2 *%2 *02 *.eva %. avod za ani1alnu (iziologiju. pro(2. Maruli. Horvatovac *). Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. Maruli. PMF.ev trg ?a. Rooseveltov trg 6.)2 .-$tankovi.a . Agencija za odgoj i obrazovanje. Podru:nica !sijek. *) ))) agreb Melba Bla:i.ev trg ?a.. pro(2.. agreb Eornelija @ida. . dipl2 in:2. !B @eruda. $tross1aTerova 6. 'e4ni7ka škola Eutina.an. A !!. Biološki odsjek. Biološki odsjek.Rooseveltov trg 6... Put Bi1unova 0. Biološki odsjek.. Institut za 1edicinska istra:ivanja.Prirodoslovna škola @ladi1ira Preloga..2 *62 *-2 *&2 *?2 .*)) Pula Ivana Bola. Mesi. 0-) 81ag !lgica Martinis. Esaverska cesta . *) ))) agreb @latka Mi7eti. izv2 pro(2. !snovna škola Ret(ala. Bkolska *0.. Roberto Bkara. agreb $un7ana Eapov.. pro(2.%)))). !B Bi1e Budini. Pierottijeva 6.-2 . Biološki odsjek. Betalište Ivana >orana Eova7i.Prirodoslovno-1ate1ati7ki (akultet. Eutina.. !sijek dr2 sc2 Reno Hraš. pro(2. !B I2 >2 Eova7i. >jure Prejca .