You are on page 1of 101

KUNDALINI YOGA

INDICE
Orígenes Yogi Bhajan (1929- 2004) Prana & Apana Chakras ri!a Asana #$%ras Bhan%as #an'ras #e%i'a(i)n O'ros (o*ponen'es +jer(i(ios Bi,-iogra.ía 3 7 12 19 4" 47 49 &2 && "2 "2 "3 91

2

Orígenes
+- !oga 'iene s$s orígenes en -a e/perien(ia h$*ana0 1$s '2(ni(as3 (on -as 4$e se pre'en%e 5i5ir $na 5i%a (ons(ien'e*en'e espiri'$a-3 .e-i6 ! sa-$%a,-e3 se han %esarro--a%o a 'ra52s %e *i-es %e a7os ! a 'ra52s %e *$(has genera(iones0 1e %i(e 4$e -as (ien(ias h$*anas %e- !oga han si%o sis'e*a'i6a%as ! $sa%as en s$s .or*as e5o-$(iona%as %es%e ha(e 400000 a7os *$(ho an'es %e -a e'apa %e -a his'oria es(ri'a0 +- !oga era a,ier'a*en'e ense7a%o e in'egra%o en -a 5i%a %iaria0 8o ha,ía ning9n se(re'o3 *an'ras pri5a%os o persona-i%a%es a 4$ien %ar ($'o3 ha,ía so-o ho*,res sa,ios re(ono(i%os por s$ h$*i-%a%3 re('i'$% ! e.e('i5i%a%0 #$(hos %e es'os !og$is han si%o a(-a*a%os por ser (apa(es %e e/'en%er s$s (apa(i%a%es per(ep'i5as ! a(ep'a,an -os .en)*enos parapsí4$i(os (o*o nor*as3 e--o e/p-i(a,an -as en.er*e%a%es %e- ho*,re ! -a sa-$% en '2r*inos %e -a energía ,:si(a %e -a 5i%a ! s$s a-'era(iones0 ;eían a- ho*,re (o*o $na $ni%a% organi6a%a %e energía 4$e po%ía sen'ir3 re(i,ir ! 'rans*$'ar e- espe('ro en'ero %e -as energías 4$e in'era('9an ! per*ane(en en e- (os*os0 C$an%o e--os *ira,an e- ($erpo %e $na persona3 5eían 4$e era (o*o $n (9*$-o %e e-egía o a$ra re.-ejo %e -os ($erpos %e energía *:s s$'i-es %e- ho*,re0 1$ 'ra,ajo es'a,a ,asa%o en o,ser5a(iones 'angi,-es ! rea-es %e -a a('i5i%a% %e -a energía ! -as (onse($en(ias en e- in%i5i%$o %e -os %i.eren'es es'a%os %e e4$i-i,rio %e s$ energía0 +n esa 2po(a %e gran (ono(i*ien'o3 eran pra('i(a%as 'res .or*as %e !oga< $n%a-ini !oga3 =a!a !oga3 >an'ra !oga0 1e pra('i(a,an -as 'res en (onj$n'o ! eran ense7a%as a,ier'a*en'e3 e- $n%a-ini !oga (onsis'ía en ejer(i(ios ! *e%i'a(iones para ($rar ! e/pan%er -a (apa(i%a% %e- ser0 =a!a !oga era -a '2(ni(a para a-'erar -a (on(ien(ia ! -a sa-$% 'o'a- por e- $so %e- soni%o ! %e- ri'*o0 >an'ra !oga era sie*pre pra('i(a%a por parejas %e ho*,re ! *$jer3 -i*pia,a e- s$,(ons(ien'e %e 'o%as -as .o,ias ! -os pro,-e*as psi(o-)gi(os0 >o%os -os !ogas se %irigían ha(ia -a reg$-a(i)n ! -a es'i*$-a(i)n %e -a energía en e- ho*,re3 4$e era (onsi%era%a esen(ia pre(iosa %e -a (on(ien(ia? es'o
3

or -a a'en(i)n %e.*is*o sop-o 4$e arran(a -as 'or*en'as ! *an'iene en ar*onía eAni5erso0 4 .e' a -o -argo %e $n perio%o %e *i-es %e a7os0 A--í -os rishis pro.or*a3 sin (o-$*na 5er'e.sis'e*a ner5ioso e5o-$(ionara ! 'ra.o-i%a para 4$e p$e%a 4$e%ar -$gar para -a *ani.ajara a s$ (apa(i%a% *:/i*a? es'a energía era --a*a%a $n%a-ini0 1a.i(os0 Y si .ini(iones son (-:si(as %e -os a$'ores 4$e no han 4$eri%o en a-g$nos (asos re5e-ar -a 5er%a%era esen(ia %e $n%a-ini3 ! por o'ra par'e %e -os pse$%o*aes'ros 4$e no sa.)rgano s$'i.en na%a por e/perien(ia3 sino por in'erpre'a(i)n3 noso'ros %e.o(arse en -a (on(ien(ia3 e.en'rena*ien'o @ni(i:'i(o -a (on(ien(ia %e.e 4$e%ar a.($erpo0 $n%a-ini es -a #en'e3 -a #en'e 4$e (arga%a %e energía (on(ien'e 4$e 5iene %e.Ani5erso3 no es sino e.e*os a-6ar -a e/perien(ia rea%e -os sig-os %e pr:('i(a so.e en.in000 +n e.e*os 4$e -as '2(ni(as .es'a(i)n %e -a energía C)s*i(a3 -as energías %e.e(has in*e*ora.ra-3 sin .($erpo3 !a 4$e $n%a-ini no es': en e.%e -os Chakras3 5iaja ha(ia sen%eros igno'os3 ha(ia $n Ani5erso sin .ro para pro%$(ir res$-'a%os espe(í.*anan'ia.:si(as e5o-$(ionaron en -os *onas'erios %e -a @n%ia ! e.%esper'ar %e $n%a-ini 5iene ($an%o noso'ros *ira*os ha(ia e.($erpo3 en es'a -a.era i*pres(in%i.en pasar por -a (on(ien(ia ! no por e.re -a .($erpo %e.%e -a energía0 =a s$*a genera.>i.re 'a*a'eria3 ! apo!arnos en -a -$6 %e -os 'e/'os .%e -a energía 4$e -e per*i'e a -os seres pensar ! *o5erse en e.ien es'as %e.-es0 +.A-*a ! no ha(ia e.-e para 4$e e.arsa es(ri'a so.:si(os 4$e %a'an %e .(ere.aron ! per.e((ionaron sis'e*:'i(a*en'e -os *o5i*ien'os pre(isos3 -as pos'$ras3 soni%os ! respira(i)n 4$e a('i5an %is'in'as par'es %e($erpo ! e.($erpo3 no a5an6a en e.

-$i%o espina-3 a 'ra52s %e -a (o-$*na 5er'e.1ahasrara (e.iría 5er'i(a-*en'e por *e%io %e.pri*er chakra0 +seg$n%o es e.ro3 *o%$-an%o s$ a('i5i%a%0 1ería $na energía e5o-$'i5a3 ! seg9n e.(ere.(ora6)n0 +'er(ero es e.mūlādhāra3 enro--a%a 'res 5e(es ! *e%ia a-re%e%or %e 2-3 ! a--í se en($en'ra3 nor*a-*en'e3 %or*i%a0 Be *o%o 4$e3 'ras o.%esper'ar por -a (on(ien(ia -e per*i'e $na (-ase %e a((i)n 4$e (o*$ni(a a (a%a *o5i*ien'o -a *ani.kundalinī yoga0 =a .n$%o %e Brah*an3 en e.es'a(i)n %e es'a energía 4$e no *$ere n$n(a0 +.$-gor %e -a (on(ien(ia %e.1er ! s$ $ni)n (on eAni5erso0 =a energía kundalinī s$.en're(ejo0 +n (a%a $no %e es'os si'ios3 -as 'res (orrien'es %e energía se j$n'an3 se an$%an ! se enre%an en $n reino0 5 .ra-3 a'ra5esan%o 'o%os -os chakras ! a-i*en'aría e.ina-i%a% %e.'an'ra ! e.n$%o %e 1hi5: en e.ni5e.pri*ero es e.$sionan%o s$s energías %en'ro %e $n ($erpo h$*ano in%i5i%$a-0 +n '2r*inos ':n'ri(os es'os prin(ipios serían 1hi5: (e.gra%o %e a('i5a(i)n en e.e*enino o energía)0 Para --egar a es'e es'a%o3 -a serpien'e kundalinī %e.%e.in%i5i%$o3 (on%i(ionaría s$ es'a%o %e (on(ien(ia0 =a serpien'e 'iene s$ .in%i5i%$o3 -o -i*i'a a $na a((i)n .po%er 4$e pro%$(e e.Y es'a energía %e $na (on(ien(ia %or*i%a en e..chakra %e.kundalinī yoga es3 por 'an'o3 %esper'ar a -a serpien'e ! %esenros(ar-a3 %irigi2n%o-a has'a e.'ener -a aper'$ra %e -os chakras3 p$e%e ser %esper'a%a (on '2(ni(as (o*o e.asa%a en (on%i(iona*ien'os3 *ien'ras 4$e e.A-*a3 es e.as(enso %e -a (on(ien(ia por -a 'o*a %e -a energía %e -os Chakras e-e5a%os a.n$%o %e .chakra s$perior) para $nir ($erpo ! espíri'$3 en $n in'en'o %e in'egrar -os %os prin(ipios3 ha.i'$a-*en'e op$es'os3 %e *a'eria-i%a% ! espiri'$a-i%a%3 .ishn93 en e.ase en e.prin(ipio *as($-ino o (on(ien(ia) ! Cak'i (prin(ipio .er: a'ra5esar 3 n$%os prin(ipa-es< +.

í(i.4$e (ono(e -os 'res 'ie*pos Ee.*e%i'ar o es'ar 4$ie'o0 >o%as -as *e%i'a(iones 4$e es'i*$-an e.p$n'o %e.+n -a *e%i%a en 4$e -a (on(ien(ia pene'ra e.!og$i !a no a('9a s)-o para es'e 'ie*po sino para 'o%os -os 'ie*pos0 1i e.re3 -a respira(i)n se e4$i-i.rena'$ra-es3 pero es'ar: apega%o a e--os0 1eg9n a-g$nas re-igiones orien'a-es3 ($an%o $n ser h$*ano --egara a.-i(o por pri*era 5e6 por Yog$i Bhajan0 Apar'e %e ser -a pri*era 5e6 %e ha.i2n es -a pri*era 5e6 4$e 2s'as han si%o re(ogi%os por es(ri'o3 ! p$es'os a %isposi(i)n %e 'o%os a4$e--os 4$e %eseen pra('i(ar-as3 en 5e6 %e per'ene(er a $n se-e('o ! re%$(i%o gr$po %e ini(ia%os0 +s s$ (reen(ia %e 4$e es'os (ono(i*ien'os per'ene(en a 'o%o e.'ie*po ! %e -a i%en'i%a% 'errena-0 +n'on(es se %i(e 4$e e..en a 'ra52s %e e--os0 An'es %e pene'rar es'e n$%o3 (a%a sensa(i)n a'rapa -a *en'e3 -a (a$'i5a3 -a %is'rae ! para epra('i(an'e es %i.arrera ! per*i'e %esper'ar *:s a--: %e s$ $*.*$n%o0 6 .pasa%o3 epresen'e ! e.-i(o3 'a*.se/'o chakra0 +s'e n$%o es': *:s a--: %e -os (in(o e-e*en'os na'$ra-es0 +s %on%e se en're-a6an ida3 píngala3 sushumna ! -os %e*:s nadis (ríos)0 C$an%o se a.erse ense7a%o en p9.*:/i*o %esarro--o ! a('i5a(i)n %e es'a energía3 (onseg$iría -a i-$*ina(i)n3 es'a%o e5o-$'i5o en 4$e se 'ras(en%ería e.os ori.'ener po%eres so.pri*er n$%o3 se e*pie6an a so-'ar -os apegos a 'o%as -as sensa(iones3 -os no*.i(ios nasa-es ! --e5a *:s a--: %e.a*or $ni5ersa-0 +s'as ense7an6as sagra%as ! has'a ha(e po(o se(re'os .$ego 4$e ha(e ar%er esa .ra-0 Dina-*en'e3 se --ega a -a 'er(era p$er'a3 en e.o*.trikuti3 -os 'res ríos3 'e (on5ier'en en $n tri kala jñā (e.ra 'e*pora-*en'e en a*..$'$roF)0 +.or*as %e -as (osas0 1e es'a.res ! -as .-igo preparan e.n$%o sig$e apre'a%o3 epra('i(an'e p$e%e o.sen'i%o %e.$eron 'raí%os a O((i%en'e en 19"93 ! presen'a%os ap9.-e(e $na n$e5a re-a(i)n (on -os sen'i%os ! -as sensa(iones 4$e se per(i.ego ! se %esarro--aría -a s$pra(on(ien(ia ! e.

$e --e5a%o a.re %e Gar.ra(iones %e ese -$gar sagra%o0 Así .200 ! Yogi Bhajan na(i)3 en $na pe4$e7a a-%ea %e o' Garkarn :rea %e.i-oso.or*a a -o 4$e ha.ría %e ser s$ .'e*p-o %e .2" %e agos'o %e 19293 .ía es'a%o re6an%o por ena(i*ien'o %e $n hijo %$ran'e *:s %e 2& a7os0 Con $na %e es'as p-egarias ha.ni7o .$ese .as .ar.'e*p-o %e .en%e(i%o por -as 5i.Yogi Bhajan (1929.$e (o*o epe4$e7o Gar.pe(ho %e s$ pa%re ! ani%a%o en're s$s .hajan 1ingh a'a%o a.ajo e.P$nja.a*i-ia 4$e ha.3 -o 4$e ahora es Pakis':n3 e.no*.hajan 1ingh P$ri0 D$e ePri*og2ni'o %e $na .ishn$ Be5i en agra%e(i*ien'o3 para 4$e e.eren'es re-igiones ! (a*inos0 7 .ía ! e/perien(ia %e 5i%a0 Así (o*en6) $na pr:('i(a %e 5isi'ar 'o%o 'e*p-o sagra%o o persona san'a (ono(i%a ! %e es'$%iar 'o%as -as ense7an6as3 es(ri'$ras ! '2(ni(as %e -as %i.ishn$ Be5i en ($*p-i*ien'o %e -a pro*esa0 +s'os a(on'e(i*ien'os %ieron .ía si%o %a%a -a pro*esa %e 4$e si na(iese $n hijo 2s'e sería --e5a%o a.

9'.a*i-ia ! a 'o%a s$ a-%ea a 'ra52s %e 'erri'orio pe-igroso has'a 4$e es'$5ieron a sa-5o en e.i) en e.apren%i) 'o%a -a sa.ina.hajan 1ingh %o*in) e.a'e0 1e gra%$) en 19&0 (o*o -i(en(ia%o en e(ono*ía por -a Ani5ersi%a% %e P$nja.0 Con'in$) s$s es'$%ios %e.ron'era in%ia0 +n 19&4 'o*) (o*o esposa a @n%erji' a$r3 $na %e5o'a ! h$*i-%e *$jer3 ! j$n'os '$5ieron %os ni7os ! $na ni7a0 >a5e6 -a e/perien(ia *:s i*por'an'e en -a 5i%a %e Gar.%e s$ propio (a*ino3 %e s$ J$r$ persona-3 J$r$ Ia* Bas3 ! e.o 4$e ha.-a%o %e -a .$e-o 1an' Bhai Da'eh 1ingh Hi 4$ien so-ía sen'ar ape4$e7o Gar.i2n e.*aes'ro *:s in.hajan 1ingh se %es'a(o (o*o a'-e'a ! es'$%ian'e0 D$e (api':n %ee4$ipo %e .an(ia .hajan 1ingh g$i) a s$ .Yoga 1*ri'i0 1$s (ono(i*ien'os %e ..$e s$ a.ajo -a %ire((i)n %e 1an' Ga6aran 1ingh3 #aes'ro %e $n%a-ini Yoga ! 'a*.ía 4$e ha.a s$ .ía pasa%o *$(hos a7os (o*o es'$%ian'e %e 5arios *aes'ros espiri'$a-es3 (on'in$a.%e @n%ia ! Pakis':n en 1947 e.ía a-(an6a%o -os si%%has (po%eres o($-'os) (o*o !og$i per.+.re(ono(i*ien'o .pro.-$!en'e %e s$s a7os %e in.ía 5e%an'a -os re(i.(a*.jo5en Gar.hajan 1ingh .$e e.e('o0 A9n así sa.Yoga en %i.hajan so.eren'es ashra*s ! .a-%a ! (on'ar-e re-a'os inspira%ores3 sie*pre ani*:n%o-e a 5i5ir en -a 5er%a%0 Gar.$n%a-ini Yoga a -a e%a% %e 1" a7os ! *e%io .ía ne(esi%a% en s$ 5i%a %e $n *aes'ro3 %e $n g$ía 4$ien 2.i%$ría ':n'ri(a 4$e -e ser5iría en -os a7os .a*oso 1i5anan%a Ashra* en Iishikesh0 B$ran'e -a repar'i(i)n 'erri'oria.gr$po %e %e.i-oso.ajo %i5ersos *aes'ros0 +n're 2s'os e.p$%iese per'ene(er *:s a--: %e -os apegos in%i5i%$a-es ! persona-es (o*o $n ser 'erres're0 8 .$n(i)n %e *aes'ro ! ha.ría %e *ar(ar s$ .re s$ .io %e r$*.$'$ro ! %es'ino0 Ga.%es'ino ! 'ie*po -e pon%rían en -a posi(i)n %e #ahan >:n'ri(o o 9ni(o *aes'ro >an'ra Yoga B-an(o0 >an'o en e.o.esor %e Ga'ha Yoga A(har!a 8arin%er Be5 %e.$'$ros ($an%o e.#ahan >:n'ri(o0 Be 2.(o-egio (o*o en -a $ni5ersi%a%3 Gar.! %e.

i%$ría ! '2(ni(a (on es'os n$e5os .i(a'i5os3 ! 5io 4$e s$ J$r$ -e ha.re ! %esp$2s e*.e('$osa*en'e Yog$i Bhajan0 +n Bi(ie*.$n%a(i)n %e 3GO0 Así (o*en6a.*o*en'o en 4$e Gar.i(ia.aerop$er'o in'erna(iona%e Pai*3 8$e5a Be-hi3 a.%e a%$anas en e.ía g$ia%o a--í a (o*par'ir s$s (ono(i*ien'os3 sa.>e*p-o Bora%o (e.-e(i) e.a $na n$e5a e'apa en -a 5i%a %e es'e ho*.-a5) (a%a %ía -os s$e-os %e.or*a a $na (o*$ni%a% espiri'$a.$e e.pri*er Ashra* ! se .$n%a-ini Yoga3 ese *is*o a7o es'a.hajan 1ingh ha.+.ini'o ! (o*prensi)n 4$e $niría 'o%os -os pe%a6os %e s$ 5i%a0 Así .ajo en a%$anas0 Ga! *$(hos in(i%en'es 4$e (on%$jeron a.$n%i6an%o en s$ re-a(i)n (on J$r$ Ia* Bas3 *ien'ras e*pren%ía s$ 'ra.a ha.ase en'era*en'e n$e5a en s$ 5i%a0 +.or %e *aes'ro %e Yoga ! pro.re %e 19"K3 $n 5iejo a*igo 4$e 5i5ía en =os Lnge-es -e in5i') a 5isi'ar-e0 Yog$i Bhajan %es($.er po%i%o en(on'rar $n !og$i 4$e es'$5iera %isp$es'o a ir a Cana%: a ense7ar en -a Ani5ersi%a% %e >oron'o3 así se hi6o -a (one/i)n0 Gar.ho*.%e 9 .ía e/'ra5ia%o 'o%o s$ e4$ipaje0 A$n4$e *:s 'ar%e sería (o*pensa%o por es'o3 --eg) a Cana%: (on -a ropa p$es'a0 1$ (on'a('o (ana%iense se ha.$n%) -o 4$e ho! se (ono(e (o*o -a .ía *$er'o0 >$5o 4$e e*pe6ar a %ar (-ases %e !oga en $n Ashra* -o(a.-o (on e.! en (en'ros es'$%ian'i-es3 %on%e s$s a-$*nos -e e*pe6aron a --a*ar a.'e*p-o %e J$r$ Ia* Bas)3 an'es %e *e%i'ar a--í %$ran'e -argas horas3 ! así a-(an6o -a rea-i6a(i)n %e s$ re-a(i)n (on J$r$ Ia* Bas0 B$ran'e 5arios a7os (on'in$) en s$ -a.re %e 19"K para (o*en6ar $na .9-'i*o a(on'e(i*ien'o o($rri) ($an%o $n se7or (ana%iense apare(i) en eaerop$er'o e/presan%o s$ %e(ep(i)n %e no ha.ri) 4$e a--í en =os Lnge-es es'a.a e.ían *o%e-a%o para rea-i6ar $na *isi)n %e ser5ir3 g$iar3 inspirar ! %ar .hajan 1ingh3 en'on(es o.a es'e 9-'i*o (on'a('o %e a*or in.a7ora.ar() ha(ia o((i%en'e0 Pero 2s'e no .a$'o(ono(i*ien'o3 -a a$'orrea-i6a(i)n ! -a e/presi)n %e (ier'os 5a-ores rea-es ! signi.sino eprin(ipio0 A s$ --ega%a a =on%res -a -ínea a2rea (on 4$e 5iaja.a e.$e 4$e %$ran'e 4 a7os ! *e%io3 2..$s(a%ores0 Co*en6) a ense7ar e.an%onaría es'e *is*o aerop$er'o en sep'ie*.re 4$ien Bios ! J$r$ ha.ina.(en'ro %e $n *o5i*ien'o j$5eni4$e pra('i(a.

Ar6o.ierno ! 10 .re e.*$n%o o((i%en'a-0 +.i) $n Bo('ora%o por $na origina.erio O((i%en'a-0 N.go.Ashra* %e =os Ange-es (Ca-i.ro (on -í%eres re-igiosos 'a-es (o*o e.ierno %e -a re-igi)n 1ikh -e ha (on(e%i%o e.Bía %e -a Ora(i)n por -a Pa6 #$n%ia.1iri 1ingh 1ahi.-e(i) e.*$n%o i*par'ien%o s$s ense7an6as (o*o *aes'ro %e >an'ra Yoga B-an(o ! $n%a-ini Yoga0 D$e 'a*.ro (on ho*.($erpo (en'ra.! a.*$n%o (o*o $n *aes'ro %in:*i(o ! -í%er %e -os 1ikh0 +.en j$nio %e 19K00 1$ *inis'erio ha 'ra.ía3 es (ono(i%o en 'o%o e. Hi .%ia-ogo in'erre-igioso3 Co-presi%en'e %e -a Con.ispo %e Can'er.ornia) ! s$ a('i5i%a% prin(ipa.Papa H$an Pa.1ikh Bhar*a en e.ien'e en #os(90 +s'a.je.so.e 1ikh0 1$ -i%era6go en e.'e*a %e -a $ni%a% re-igiosa0 +n 19903 (o*o e*.es e.e re-igioso ! -a a$'ori%a% a%*inis'ra'i5a para e#inis'erio %e.%e go.hajan 1ingh ha-sa Yogi Hi3 (ono(i%o 'a*.M en re(ono(i*ien'o a s$ in(esan'e 'ra.$er'e pro*o'or %e -a pa6 *$n%ia.'í'$-o %e M1iri 1ingh 1ahi.-e %e -a .i2n -í%er %e -a re-igi)n 1ikh en O((i%en'e0 Ga si%o $n pionero en re$nir -os -í%eres %e %i5ersas re-igiones para pro*o5er -a pa6 *$n%ia.i2n (o*o Yog$i Bhajan3 Bo('or en Di-oso. Bhai 1ahi.e('$a%a en @n%ia3 Brasi-3 Cana%:3 @ng-a'erra3 #2/i(o ! -os +s'a%os Ani%os0 +n 5arias o(asiones se re$ni) (on e.#e%io A*.(a*po %e -a (o*$ni(a(i)n h$*ana0 +.$e $n e*.in%i5i%$os %es'ina%os a e5o-$(ionar ! (on5er'irse en -a gran .eren(ia %e -a Ani%a% G$*ana e.a.a*i-ia %e 3GO0 Yog$i Bhajan resi%i) $n 'ie*po en e.Ba-ai =a*a3 e.ha si%o $n .(a*po %e -a re-igi)n3 e.en'en%i*ien'o *$'$o0 Ie(i.in5es'iga(i)n en e.$r! ! (on pro*inen'es -í%eres hin%9es ! *$s$-*anes0 +.! e.aja%or in(ansa.aja%or %e -os 1ikh3 presen') s$s p$n'os %e 5is'a en eDoro J-o.(onsis'i) en 5iajar por 'o%o e.1iri 1ingh 1ahi. Gar.Ge*is.aja%o ho*.-o @@ para 'ra'ar e.ajo *isionero en e.

$e (rea%a en 19"9 por 5arios a-$*nos %e Yog$i Bhajan (on e.$n%ir s$s ense7an6as a(er(a %e.e-i6 ! espiri'$a-*en'e organi6a%a) es a4$e.re %e 5isi)n *$n%ia-3 gran sa.-os nego(ios -e ha %a%o $na %is'ing$i%a rep$'a(i)n (o*o ho*.$n%a-ini Yoga ! e..$n%ir -os i%ea-es %e pa6 ! a*or en n$es'ro p-ane'a0 1$ .(a*ino espiri'$a-0 Be $n pe4$e7o gr$po %e a-$*nos 4$e eran en'on(es3 -a organi6a(i)n ha (re(i%o3 'enien%o ho! $nos 1"0 (en'ros ! Ashra*s en 'o%o e.($a.4$e ($en'a (on o'ra es're--a en e.or'a-e6a0 3GO .4$e na(i) en =os Ange-es3 Ca-i.re %e.i%$ría ! .%i.(a*ino %e.4$e pra('i(a s$s ense7an6as ! se ini(ia a sí *is*o en e.20043 .$era %e -o (orrien'e !a 4$e s$s a.i-ia%os no --e5an (arne' ni pasa por ning$na ini(ia(i)n0 Yogi Bhajan %ijo 4$e 3GO (4$ien 5i5e $na 5i%a sana3 ." %e O('$.ir*a*en'o 4$e g$ía a es'a G$*ani%a% (on *as .ornia3 se ha e/'en%i%o a 'ra52s %e 'o%o e.ísi(a3 he*os sen'i%o s$ presen(ia en 'o%o s$ -ega%o %e $n%a-ini Yoga 11 .a*i-ia espiri'$a-0 3GO (o*o organi6a(i)n es a-go .!oga0 8o es -a (an'i%a% sino -a (a-i%a% %e -os in%i5i%$os -o 4$e ha(en %e $n gr$po a-go 4$e 'en%r: $n i*pa('o en n$es'ra so(ie%a% a!$%an%o a %i.i2n $na gran ganan(ia para e.1ano De-i6 ! 1an'o Yog$i Bhajan es %ire('or espiri'$a%e -a .ras Gea-'h! (sano)3 Gapp! (..e-i6)3 Go-! (san'o)0 Be ahí -as 'res GOs ! -a O es %e Organi6a(i)n0 =a D$n%a(i)n %e 3GO .$e $na per%i%a *$! gran%e para 'o%os -os 4$e -o (ono(ieron3 pero 'a*.p-ano espiri'$a.p-ane'a (on5ir'ien%o a 3GO en $na gran .a--e(i*ien'o e.era(i)n .$n%a(i)n 3GO0 =as sig-as %e 3GO pro5ienen %eing-2s3 (o*p$es'o por -as pa-a.in %e (rear $n 5ehí($-o a 'ra52s %e.$er6a0 A 'ra52s %e s$ -i.*$n%o0 +s'e i%ea.

iere a.i(a P'$.i(a 14 ner5ios prin(ipa-es3 (a%a $no re-a(iona%o (on -os )rganos *as 'ra%i(iona-es %e.ienes'arQ0 Co*ien6a ! 'er*ina a -a i64$ier%a %e 1$sh$*na3 'er*inan%o en e.%ere(ho0 +s energía *as($-ina3 ! 'iene 'e*pera'$ra (a-ien'e3 pro5e!en%o 5i'a-i%a%3 .o3 (a7ería3 (ana-3 (orrien'eQ3 ! son -os (ana-es por %on%e .(ere.i2n 12 .ra s:ns(ri'a 4$e signi.res0 +s energía .ísi(a3 ! e."rana # A$ana Prana es -a .e('o re.i(ien(ia0 Jo.(ere.i(io nasa.i(a e.e*enina (on e.-a%o i64$ier%o %e($erpo0 >a*.-a%o i64$ier%o %e."ínga&a na%i< +s $na pa-a.($erpo s$'i-3 -a energía %e -a .res3 ($-*inan%o en e.eriores0 C$an%o se -a ha(e as(en%er ! es $ni%a (on -a Prana (por -a re'en(i)n %e -a respira(i)n ! --a5es o (on'ra((iones (orpora-es)3 se genera (a-or psí4$i(o 4$e ha(e as(en%er -a $n%a-ini a 'ra52s %e -os (hakras 8a%i es $na pa-a.-$!e -a energía %e.'es'í($-o i64$ier%o en -os ho*.'es'í($-o %ere(ho en -os ho*.i(io nasa.ron(ea%oQ0 Co*ien6a ! 'er*ina a -a %ere(ha %e 1$sh$*na3 ! pasa por e.ra s:ns(ri'a 4$e signi.i(a P.sis'e*a ner5ioso3 ! %eri5an ! se in'er(one('an (on -os (hakras0 A!$r5e%a *en(iona 723000 8a%is0 >an'ra Yoga i%en'i.$er6o? -a pr:('i(a %e.i2n es --a*a%o P(han%raQ o P-$naQ 8a%i3 !a 4$e es'a re-a(iona%o (on -a energía -$nar0 @%a 8a%i (on'ro-a 'o%os -os pro(esos *en'a-es0 =-e5a energía prani(a ! a-i*en'a ! p$ri.ierna e.i(a P.-a%o %ere(ho %e.($erpo0 >res %e es'os 8a%is son (onsi%era%os -os *as i*por'an'es< ..($erpo ! -a *en'e0 .$n%a-ini Yoga *ejora s$ a.ori.I%a na%i< @%a es $na pa-a.-a%o %ere(ho %e.$er6a %e 5i%a3 (ono(i%a (o*o PPranaQ0 +s':n %ire('a*en'e aso(ia%os a.ro ! e.ra en s:ns(ri'o 4$e signi.$er6a 5i'a.sor(i)n0 Apana es -a energía e-i*ina'oria a-*a(ena%a en -os (hakras in.:si(a %e (ons(ien(ia presen'e en eaire 4$e respira*os ! -a (o*i%a 4$e (o*e*os3 asi*i-a%a sin es.i64$ier%o3 'a*.ro0 >a*.i2n (one('a%o a.or'a-e6a .($erpo ! e.res(an'e3 es in'ro5er'i%o3 ! se re.ori.

(hakra (orona0 +.-$!en (on .-e a.i(ios nasa-es si*$-':nea*en'e3 ! opera a$'o*:'i(a*en'e a.i(ios nasa-es i64$ier%o ! 13 .a(i-i'an%o -a *e%i'a(i)n0 1e %i(e 4$e ($an%o 1$sh$*na se a('i5a3 e.ri'*o %e'r:s %e -a %$a-i%a%0 Cone('a e.(en'ro psí4$i(o *as a-'o $.ase %e -a espina3 4$e es %on%e -a energía $n%a-ini se en($en'ra enro--a%a0 1hak'i $n%a-ini en'on(es %espier'a ! e-e5a 1$sh$*na3 energi6an%o -os sie'e (hakras0 Bes%e #$-a%hara (hakra3 @%a ! Pínga-a a-'ernan en (a%a (hakra has'a --egar a Ajna (hakra %on%e se en($en'ran n$e5a*en'e (on 1$sh$*na0 +n Ajna (hakra e.(hakra .eren'es pr:('i(as3 in(-$!en%o Prana!a*a3 4$e en5$e-5e respira(i)n a-'erna%a a 'ra52s %e -os ori.$er6a ! so-o se a('i5a ($an%o -a respira(i)n se rea-i6a a 'ra52s %e -os %os ori.ner5io (en'ra.*$n%o0 +n'on(es es %on%e (o*ien6a s$ 5er%a%ero 'ra.ajo %e -a .!og$i se 5$e-5e in5isi.-$i%o %e PPranaQ (aire 5i'a-) a 'ra52s %e @%a ! Pínga-a %e.*o5i*ien'o %e 1$sh$*na in%i(a e.((or%)n espina-) ! signi.i(a (on%$('o pene'ran'e0 +s P1a''5aQ3 e.era%o)0 Con'in$an%o %e'r:s %e Ajna (hakra3 @%a ! Pínga-a .i(a%o en -a (orona %e -a (a.e6a3 5$e-5e s$ ($rso ! regresa a %es(ansar en -a .i(ios nasa-es i64$ier%o ! %ere(ho respe('i5a*en'e0 Ana 5e6 4$e $n%a-ini 1hak'i ha as(en%i%o a 'ra52s %e 1$sh$*na ha(ia 1ahasara3 e.a*ane(er ! a'ar%e(er3 (a-*an%o e.en($en'ro %e -os 'res na%is prin(ipa-es es --a*a%o #$k'a >ri5eni (#$k'a< -i.sis'e*a3 ! .ase n$e5a*en'e0 1$sh$*nana%i genera-*en'e per*ane(e %or*i%o ($an%o -os o'ros 8a%is .ajo0 @%a ! Pínga-a 8a%is son es'i*$-a%os a 'ra52s %e %i..ina-i6an en -os ori.ase (on e.es --a*a%o P1$riaQ o Pso-Q na%i3 !a 4$e es'a re-a(iona%o (on -a energía so-ar0 Con'ro-a -os pro(esos 5i'a-es0 Pínga-a es e/'ro5er'i%o0 '(sh()na na%i< +s e.

i2n es':n -iga%os (on e.$n%a*en'a.*$n%o ..$'$ro respe('i5a*en'e3 1$sh$*na es e.$n(iones e/'rasensoria-es3 j$gan%o $na par'e *$! i*por'an'e en -as resp$es'as e*p:'i(as e in'$i'i5as0 >a*.-a%o i64$ier%o ! %ere(ho %e(ere.e-i(es0 14 .($erpo3 -a *en'e ! *an'enernos .*o*en'o presen'e ! no 'iene 'ie*po0 +s'os 'res ner5ios es':n %ire('a*en'e re-a(iona%os (on -os 'res PJ$nasQ3 o ($a-i%a%es 4$e es':n *ani.ini%o (o*o 'ran4$i-i%a%3 re4$iere e.ísi(o< P>a*asQ3 4$e es iner(ia3 PIajasQ3 4$e es a('i5i%a% ! P1a''5aQ 4$e es ri'*o0 Ca%a persona *ani.%ere(ho3 es'i*$-an%o e.'ie*po0 +s e.$n%a ! -a Iespira(i)n %e D$ego0 =a respira(i)n es .ies'a -os pri*eros %os J$nas %e $n *o%o $ o'ro0 +%esarro--o %e 1a''5a3 'a*.sis'e*a0 @%a ! Pínga-a 8a%is in%i(an 'ie*po3 pasa%o ! .no s)-o en -a pr:('i(a %e !oga sino en -a 5i%a *is*a para n$'rir e..ro respe('i5a*en'e0 1e %i(e 4$e es'os 8a%is 'a*.%es'r$('or %e.$rana*a)a in(orpora $na serie %e ejer(i(ios %e respira(i)n para (ana-i6ar ! %irigir e.a-an(e %e PIajasQ ! P>a*asQ en $no so-o0 "rana*a)a +.sis'e*a ner5ioso si*p:'i(o3 aso(ia%o (on e(re(i*ien'o ! (a-en'a*ien'o %e.es'a%as en (a%a par'e %e.i2n %e.i2n poseen .-$jo %e prana ! a-'erar -a (on(ien(ia0 Yoga $n%a-ini $sa *$(has respira(iones en s$ pr:('i(a pero -as %os *:s (o*$nes son -as Iespira(i)n =arga ! Pro.

Las C(a+ro E+a$as %e &a ,es$ira-i.n/ +n e- Prana!a*a so*os (ons(ien'es %e 4$e e- a('o %e -a respira(i)n 'iene ($a'ro e'apas %is'in'as< 10 @nha-a(i)n o P$raka0 +n Yoga se 'ra'a %e $n pro(eso (on'ín$o3 per.e('a*en'e (on'ro-a%o0 20 Ana pa$sa %e -a respira(i)n o An'ara $*,haka0 1e re'iene e- aire en -os p$-*ones --enos0 30 +/ha-a(i)n o Ie(haka0 +s $n pro(eso s$a5e ! (on'ín$o3 $n re'ro(eso o re-aja(i)n %e- --ena%o %e -os p$-*ones0 +n Yoga se 'iene *$(ho ($i%a%o %e 4$e -a e/p$-si)n %e- aire sea 'o'a-0 40 O'ra pa$sa %e -a respira(i)n o Bah!a $*,haka0 +s $na s$spensi)n %e -a respira(i)n sin ha(er ning9n es.$er6o3 a- .ina- %e -a ($a- e*pie6a a pro%$(irse $na -igera ! s$a5e en'ra%a %e aire por -as .osas nasa-es ! 5o-5e*os a -a pri*era e'apa0 Inha&a-i.n ("(ra0a!/ +n Yoga 'ra,aja*os sie*pre ,ajo $n (ri'erio %e (o*o%i%a%0 +- p$n'o %e re.eren(ia para rea-i6ar %e'ener -a e/pansi)n ! e- in.-a%o %e -os p$-*ones %e,e es'ar sie*pre $n po(o por
15

%e,ajo %e -a apari(i)n %e *o-es'ias0 =a (o*pe'i(i)n no 'iene na%a 4$e 5er (on e- espíri'$ %e- Yoga0 +s $n arg$*en'o .a-so pre'en%er *e'er %e*asia%o aire en -os p$-*ones3 !a 4$e es $n error pensar 4$e3 *:s a--: %e (ier'o p$n'o (4$e es $n $*,ra- %e (o*o%i%a% .:(i- %e (onseg$ir)3 ($an'o *:s aire 'o*e*os *:s o/ígeno a,sor,e*os0 +s (ier'o 4$e 'ras $n ,re5e perío%o %e respira(i)n pro.$n%a3 se a-(an6a $n p$n'o en e- 4$e se 'o*a -a (an'i%a% )p'i*a %e o/ígeno ! -o 4$e e/(e%a %e es'a (an'i%a% se e/p$-sa (on -a e/ha-a(i)n0 Bes%e e- p$n'o %e 5is'a %e- Yoga3 %e,e*os preo($parnos por o'ros .a('ores %is'in'os %e -a (an'i%a% %e aire3 sino %e -a s$a5i%a% ! -a %$ra(i)n %e -a inha-a(i)n ! -a e/ha-a(i)n3 ! -as pa$sas 4$e se pro%$(en en're e--as0 +n $na pa-a,ra< (on'ro-0 +n -a pr:('i(a %e- !oga3 es en -a 4$ie'$% %e -a *e%i'a(i)n ($an%o se ne(esi'a -a (an'i%a% *íni*a %e aire0 '(s$ensi.n (K()1ha0a!/ Con'ener -a respira(i)n es $n a('o (ons(ien'e 4$e (on'ro-a e- *e(anis*o 4$e reg$-a a$'o*:'i(a*en'e n$es'ra respira(i)n0 A- (on'ener (ons(ien'e*en'e -a respira(i)n a('$a*os (o*o si pas:ra*os %e $n sis'e*a a$'o*:'i(o a o'ro *an$a-0 1e ne(esi'a pr:('i(a para ha(er-o (on s$a5i%a% ! sin pro,-e*as3 -o 4$e signi.i(a 4$e ha! 4$e e5i'ar 'o%o es.$er6o ! ha(er 4$e pre%o*ine -a (o*o%i%a%0 C$an'o *:s 'ie*po se ha!a pra('i(a%o respira(iones pro.$n%as3 *:s re-aja%o ! 'ran4$i-o es'ar:s sen'a%o ! (on *:s .a(i-i%a% se re'en%r: e- aire en -os p$-*ones3 o *ejor se har: -a pa$sa (on -os p$-*ones 5a(íos0 1i %esp$2s %e -a re'en(i)n3 sa-e e- aire (on .$er6o ! ha(ien%o r$i%o3 es por4$e has pro-onga%o %e*asia%o -a re'en(i)n< ha! 4$e so-'ar e- aire (o*o $na (orrien'e 'ran4$i-a ! s$a5e por -a nari60 Be- *is*o *o%o3 %esp$2s %e $na pa$sa en 5a(ío3 e- aire %e,e e*pe6ar a s$,ir por -a nari6 sin prisa ! (on 'ran4$i-i%a%0 8o i*p$-ses -os *9s($-os ! -os p$-*ones *:s %e -o 4$e per*i'a ()*o%a*en'e s$ (apa(i%a%0 =a .a(i-i%a% ! -a (o*o%i%a% (on 4$e -o ha(es 4$e%a re.-eja%a en -a sereni%a% %e -a e/presi)n %e '$ ros'ro0
16

E2ha&a-i.n (,e-ha0a! +n e- Prana!a*a se %e%i(a e- %o,-e %e 'ie*po a 5a(iar -os p$-*ones 4$e a --enar-os0 C$an'o *:s (o*p-e'a es -a e/ha-a(i)n3 *:s e.i(a6 es -a p$ri.i(a(i)n ! *a!or es -a e/pansi)n %e -os p$-*ones ! -a en'ra%a %e aire .res(o ! o/ígeno %e -a inspira(i)n sig$ien'e0 =a psi(o-ogía %e- Yoga %i(e 4$e 'o%as -as i%eas 'ienen e*o(iones (on(o*i'an'es ! 4$e 2s'as in.-$!en en -os pro(esos respira'orios0 =as e*o(iones e/(i'a%as pro%$(en $na respira(i)n 5io-en'a? $na respira(i)n s$a5e es in%i(io %e e*o(iones 'ran4$i-as0 ,es$ira-i.n %e 3(ego Iespira(i)n %e .$ego es $no %e -os gra%es se(re'os %e -a e.i(a(ia %e- Yoga $n%a-ini3 es $na respira(i)n po'en'e3 (on'in$a3 rí'*i(a ! r:pi%a 4$e no se %e,e (on.$n%ir (on -as respira(iones r:pi%as %e Yoga Ga'ha0 Para rea-i6ar -a respira(i)n %e D$ego ha! 4$e ser *$! (ons(ien'e %e*o5i*ien'o %e- a,%o*en ! 'ener ($i%a%o %e inha-ar ! e/ha-ar en par'es ig$a-es0 A- inha-ar se 'o*a aire por -a nari6 re-ajan%o e- a,%o*en ! a- e/ha-ar se (on'rae ea,%o*en (on .$er6a e/ha-an%o e- aire por -a nari60 +s'e *o5i*ien'o se pra('i(a a- prin(ipio -en'a*en'e para %o*inar e- *o5i*ien'o %e- a,%o*en 4$e ser: (o*o $n .$e--e0 Ana 5e6 %o*ina%o e- *o5i*ien'o se %e,e in(re*en'ar -a rapi%e6 has'a a-(an6ar 2 o 3 respira(iones por seg$n%o %e $na .or*a rí'*i(a0 C$an%o se --ega a esa rapi%e6 se %e,e 'ra,ajar en *an'ener e- ri'*o %$ran'e 3 *in$'os sin a-'era(iones0 (Posibles problemas: Si se te acaba el aire y tienes que tomar una bocanada de aire esto signi!ica que has e"halado m#s de lo que has inhalado$ Si te sientes mareado esto signi!ica que te has hiper%entilado y has inhalado m#s de lo que has e"halado por lo cual hay que tener cuidado en inhalar y e"halar proporcionalmente$& E3e-+os %e &a ,es$ira-i.n %e 4(ego

17

eriores ! %esp$2s -os s$periores0 =-ena*os a 'ope0 A.ro R =i*pia -a sangre R +.n &arga * $ro3(n%a >o*a*os aire a 'ra52s %e -a nari6 ! re-aja*os e.ro sea (apa6 %e ha(er %e(isiones (orre('as R Ie5i'a-i6a ! aj$s'a e.a.(ere.! posi'i5i%a% R A!$%a 4$e ..($erpo .a.aje "0 5e(es *:s r:pi%o =i*pia -a sangre ! -os 5asos sang$íneos S$e*a *$(osi%a% en e.a.(a*po e-e('ro*agn2'i(o ha(i2n%o'e .ejer(i(io 'ra.R R R R R R R Ga(e 4$e e.-$!a -a energía por -os *eri%ianos R A(e-era e.(ere.%o*en --enan%o -os p$-*ones in.%o*en para 5a(ía 'o%o e.es$ira-iones in+err()$i%as 8or*a-*en'e en !oga se inspira ! espira por -a nari60 A 5e(es e.$er'e ! resis'en'e a -a en.(ere.pG %e.e/ha-ar ha(e*os -o op$es'o3 5a(ia*os -os p$-*ones s$periores3 %esp$2s -os in.-$i%o espina.'ie*po %e -a %$ra(i)n %e -a 18 .es$ira-i..ina-e5e*en'e (on'rae*os e.($erpo R Ie%$(e -a *$(osi%a% en -os p$-*ones R +s'i*$-a -a pro%$((i)n %e en%or.n &arga * $ro3(n%a R Ie-aja ! 'ran4$i-i6a R ha(e 4$e e.eriores ! a.o/igeno e/'ra energe'i6a e.er*e%a% ! a((i%en'es ! nega'i5i%a% R =-e5a e.! e*o(iona- .($erpo e/pan%e -a (apa(i%a% p$-*onar @n(re*en'a -a resis'en(ia (orpora#ejor -a (ir($-a(i)n +-i*ina 'o/inas %e.inas in e.ro ha(i2n%o'e *:s in'e-igen'e ! %espier'o R Ieg$-a e.pro(eso %e sana(i)n3 (orpora.aire3 sie*pre inha-an%o ! e/ha-an%o por -a nari60 E3e-+os %e &a res$ira-i.($erpo R Ba (-ari%a% *en'a.i(a %e (on'ar e.ejer(i(io o *e%i'a(i)n re4$iere $na respira(i)n espe(i.

i(a 4$e -a inha-a(i)n %e.inha-ar 'o*as $n sor.i(a ro*per -a inha-a(i)n en 4 par'es ig$a-es0 A.en es'ar (o*p-e'a*en'e --enos0 Por eje*p-o3 $n ejer(i(io p$e%e pe%ir inha-ar en 4 par'es ! e/ha-ar en 20 A.inha-a(i)n o -a e/ha-a(i)n0 C$an%o en $n ejer(i(io se %iga inha-ar en 4 'ie*pos3 por eje*p-o3 eso signi.argo3 ($an%o in%i(a por eje*p-o inha-ar en 4 Ppar'esQ3 es'o signi.--egar a -a 4T par'e3 -os p$-*ones %e.aire %e -os p$-*ones0 19 .o %e aire por -a nari63 %esp$2s o'ro3 ! o'ro has'a --egar a 40 +/ha-as por -a nari6 sa(an%o $na par'e ! %esp$2s -a o'ra ha(ien%o 23 a -a 2T has 5a(ia%o 'o%o e.e %$rar has'a (on'ar *en'a-*en'e a 4 en $na inha-a(i)n (on'in$a3 sin parar0 1in e*.

prin(ipio3 (a%a .'ie*po progresa.or*a %e energía po%ía (o*$ni(arse3 'rans.ísi(o s$prasensoria.eren(ia %e -as (osas3 -os h$*anos so*os (apa(es %e (o*pren%er -os ni5e-es *:s s$'i-es %e.'ener 20 .n9(-eo origina-3 pero en re-a(iones *:s (o*p-ejas3 4$e aparen'e*en'e -as %i.ier'o por .:*.*$n%o %e -a (ien(ia .$er6a nos i*pa('a3 -a gra5e%a% nos ha(e (aer si no 'ene*os apo!o0 Pero3 a %i.i*p$-so %e -a (rea(i)n3 $na pe4$e7a 5i.or*a a o'ra3 ha %es($.re($en(ias ha(ia 'o%os -a%os si*$-':nea*en'e0 A.es') en e.ísi(a -e ha 'o*a%o sig-os %e es'$%io re(ono(er esas (one/iones0 =a 'er*o%in:*i(a3 4$e es'$%ia -a 'rans.ins'an'e %e.a en $n p-ano *e'a.(a-or e/(esi5o3 nos ro*pe*os ($an%o $na gran .eren(ias e hi6o e.Ani5erso .ajo esa -e! 9ni(a0 +n -a 5as'a re% %e energías $ni5ersa-es3 -os seres h$*anos so*os $n organis*o (o*p-ejo (apa6 %e in'era('$ar ! (o*$ni(arse (on *$(hos ni5e-es %e energía0 +n e.($a-o (ono(e*os ahora0 +sa %i5isi)n origina-3 se*ejan'e a $na gran e/p-osi)n o e/pansi)n ($!o origen .i'o .ísi(o0 =a se*i--a %e.r) ! se *ani.ra(i)n3 (a$s) $na pe4$e7a %i.es-a.eren(ia 4$e pro5o() $na (as(a%a i-i*i'a%a %e %i.$er6as (ono(i%as han e5o-$(iona%o ! sig$en e5o-$(ionan%o3 -a -e! 9ni(a 4$e %io origen a 'o%as -as .an3 e.$s(an e.i(os .ísi(a %e -a Ani%a% #ís'i(a0 A *e%i%a 4$e -os *i(ro*o5i*ien'os %e.ísi(o3 'ene*os -as *is*as -i*i'a(iones 4$e -os o.i(a%o .*$n%o .or*as3 e.ísi(os0 8os %erre'i*os ! nos %isipa*os (on e.or*arse ! (one('arse (on -as %e*:s0 +s'a M%e*o(ra(iaM %e -a energía .$e $n p$n'o 4$e es': *:s a--: %e -as %i*ensiones (ono(i%as3 5i.$e -a 5ersi)n .i(:n%ose en %i.Cha0ras An'es %e (o*en6ar3 ser o 'er*inar3 e.eren(ia.eren'es (a*pos0 A9n se *an'enían (one('a%as en s$ esen(ia ! (on e.in 4$e -a *a'eria ! -a energía son e4$i5a-en'es0 Ahora -os (ien'í.or*a(i)n %e -a energía %e $na .ri) ! e/p$-s) energía %e 'o%os -os 'ipos ! .$e (onge-:n%ose r:pi%a*en'e3 ($ajan%o3 so-i%i.or*as3 ! -as energías se separaron en %i.)n por e4$e 'o%as -as .eren'es .Ani5erso es'a.Ani5erso0 Po%e*os e/is'ir3 (one('arnos3 (o*$ni(arnos3 o.(a*po $ni.je'os .an en're sí0 A.Ani5erso 'a.(ono(i%o so-a*en'e por Bios0 +n e.Ani5erso se a.

erio %ere(ho %e.ísi(a en esos ni5e-es nos --e5an a $na %i*ensi)n %i..o'ro3 ning$no o a*.or*as0 1$s .es'arnos ! pensar en esos ni5e-es *:s a--: %e -o .ser5a%or ! -as (ir($ns'an(ias %e -a o.os0 =os e/peri*en'os %e -a .ísi(o0 1o*os (o*o $n (hakra3 $n (ír($-o o 5)r'i(e %e energía 4$e pene'ra 5arios ni5e-es %e e/is'en(ia0 A %i.es'a%o a('$a.5)r'i(es3 (en'ros %e energía 4$e (r$6an e in'er(one('an -os ni5e-es %e -a e/is'en(ia0 +sos (en'ros p$e%en (onsi%erarse %e %i.i(ar -a -$6 en $no %e -os %os (on(ep'os3 pero3 e/peri*en'o 'ras e/peri*en'o3 se ha %e*os'ra%o 4$e e..%e e/is'en(ia3 -os e/p-ora%ores in'ernos han en(on'ra%o3 %es%e e.o')n3 p$e%e ser-o %e *$(has .prin(ipio %e -a h$*ani%a%3 4$e eAni5erso es3 an'o-)gi(a*en'e3 en s$ +sen(ia *is*a3 %e *9-'ip-es ni5e-es0 8$es'ra .ro o (o*o e.o')n no es on%a ni par'í($-a3 4$e p$e%e ser $no $ o'ro3 $no ! e.e--ino %e 5ien'o3 o (o*o .a-'a %e ha.i(a(iones ! so*os *:s %e -o 4$e n$es'ros sen'i%os p$e%en (ap'ar0 +.:(i.$er6a3 *ani.eren'e %e -a 4$e he*os (onsi%era%o nor*a-0 1ea -o 4$e sea $n .ser5a(i)n0 1$ na'$ra-e6a in%i5i%$a.i64$ier%o3 pero en esen(ia3 so*os *:s 4$e esas (-asi.*o%o en 4$e es o.%i-e*a 4$e en.(ere.ren'an 4$ienes 'ra'an %e (on(i-iar -a i%ea %e 4$e $n .ases o ni5e-es %e *ani.($a.i-a*en'os e'2reos %e -o %i5ino 4$e 'o(an -os 21 .ser5a%o0 Para ein'e-e('o es *:s .%epen%e %e.es'a(i)n 5arían seg9n eo.es': (one('a%o0 1$ esen(ia reaes': *:s a--: %e n$es'ros sen'i%os3 pero e/is'e0 8$es'ra a-*a o esen(ia 'iene esa *is*a re-a(i)n (on n$es'ra *en'e ! (on n$es'ras e/perien(ias (o'i%ianas0 8oso'ros po%e*os ser (o*o par'í($-as $ on%as3 (o*o ehe*is.i-i%a% para (o*pren%er ! re-a(ionarnos (on ese Ani5erso %e *9-'ip-es ni5e-es es (o*o e.o')n p$e%e a('$ar (o*o $na par'í($-a o (o*o $na on%a3 %epen%ien%o %e -as (ir($ns'an(ias ! %e.%e 'o%o eAni5erso *a!or (on e.eren'es *aneras0 Po%rías i*aginar-os %e $na *anera 'errena-3 (o*o r$e%as? %e $na *anera a($:'i(a3 (o*o re*o-inos %e ag$a? :rea3 (o*o $n 'or.5)r'i(e %e energía 4$e so*os (on'iene s$.! *:s seg$ro (-asi.eren(ia %e -os e/p-ora%ores e/'ernos %e -a (ien(ia3 4$e (reen en $n so-o ni5e.

-$jo ! -os 'ipos %e pensa*ien'os 4$e genera*os3 -as energías 4$e so*os (apa(es %e re$nir para a('$ar ! *ani.rango %e n$es'ra per(ep(i)n3 n$es'ros sen'i*ien'os ! n$es'ras e-e((iones0 =os (hakras a.es'ar n$es'ros pensa*ien'os3 -a re-a(i)n en're -a (on(ien(ia ! e.gran (a*po %e energía %e.eriores %e -o 4$e es ser $n ser h$*ano0 =os sen'i%os son a'ra('i5os0 +i*p$-so o .e('an e.rar -os (hakras3 n$es'ros sen'i%os se e/pan%en ! se in'egran a $na re% sensi.($erpo en'ero3 $n )rgano3 $na (2-$-a o $na *o-2($-a3 5i.($a.$er6a $n%a-ini %e -a (on(ien(ia0 Ca%a $no %e noso'ros p$e%e a('$ar en sin(ronía (on e(a*po s$perior %e.para reg$-ar ($:n .a-sa0 +.ini%o ! 'angi.ini'o 4$e pasa a 'ra52s %e.pe4$e7o ojo %e -a ag$ja .(a*po %e energía origina-3 4$e a-g$nos --a*an Bios o +spíri'$0 O po%e*os (orrer $n 5e-o so.ini'a %e -a (rea(i)n0 >o%as n$es'ras par'es< e.as a.)'i(a o -i.s$.$er'e*en'e p$e%en (errarse o a.($a..rir ! e4$i-i.ran ! se re-a(ionan (on ese gran 22 .a%o0 =as pr:('i(as espiri'$a-es nos per*i'en 5er esa (one/i)n ! nos g$ían para re-a(ionarnos (on 'o%os -os ni5e-es %e n$es'ra e/is'en(ia0 8os a!$%an a no sen'irnos .a'a-*en'e a'raí%os3 (o*o si es'$5i2ra*os en 'ran(e per*anen'e3 ha(ia -as %i*ensiones in.5i5i*os0 Po%e*os (one('arnos (on e.-e --a*a%a *a!a0 An 5e-o 4$e hipno'i6a ! (rea $na i-$si)n %e rea-i%a% .-$jo op$es'o es -a 'rans(en%en(ia3 -a i-$*ina(i)n3 -a .5o-5e*os0 $n%a-ini es -a he.$er6a irresis'i.ir*a(iones son 5er%a%eras ! ning$na es (o*p-e'a (o*o $n pensa*ien'o a(a.re esa rea-i%a%3 pre'en%er 4$e es'a*os 'o'a-*en'e so-os ! -i*i'arnos a a('$ar %en'ro %e -o %enso3 en -a %i*ensi)n in.ian e.re*en'e po%e*os a('$ar? (a*.ra%a por -a ín'i*a $ni%a% 4$e (o*par'i*os (on 'o%o0 A*.erior3 en -o ra(iona-3 %e.pro5eni*os ! (on e.ins'r$*en'os %e -os sen'i%os ! preser5an -as p$er'as %e n$es'ra 5i%a in'erna0 =a aparen'e separa(i)n 4$e per(i.($a.-e0 =os (hakras o (en'ros %e energía son $n e-e*en'o (en'ra.ra %e@n.-e 4$e p$e%e 5in($-arnos (on e.i*os (on 'o%o -o 4$e nos ro%ea es': e4$i-i.($a5eni*os ! a.a.(ons(ien'e en 'o%os n$es'ros (o*por'a*ien'os0 A.$er6a %e *ani.rirse esos 5e-os0 Be'er*inan ($:n ro.es'arse3 repro%$(irse ! sen'ir es $ni5ersa-0 +s $na .

$e $n pensa*ien'o os($ro o (on.@n.a-*a0 +.(a*po in.h$*ano posi.ra3 (a%a a((i)n3 (a%a 2/i'o e/presa -a sin'onía %e (a%a in%i5i%$o (on -a 5o-$n'a% %e Bios en e.$n%a*en'as ! *ani.ini'o0 8o son a$'2n'i(as0 =a e/presi)n *:s a$'2n'i(a %e.or*a %e pensar 4$e (r$6a 5arias %i*ensiones0 +s e.ini'o 4$e represen'as3 en e4$e 'e .+go0 >rans*i'en *e'as3 a('i'$%es ! (reen(ias 4$e 'e a!$%an a 23 .(a*po0 Ca%a par'e (rea $na (o*.argo3 'o%os -os *aes'ros 4$e han e/p-ora%o -os (a*pos in'ernos %e.-e3 (on($er%an en s$ 'ra!e('oria0 Bi(en 4$e (a%a e/perien(ia es 9ni(a a$n4$e (on'enga (ara('erís'i(as (o*$nes (on *$(has o'ras e/perien(ias ! s$ pro(eso *ani.er s$rgi%o %e -a e/perien(ia %ire('a3 n$*erosas (-asi.ser h$*ano (ons(ien'e 4$e p$e%e re(ono(er ! %e(o%i.9ni(o regis'ro rea.e.prin(ipio %e -os 'ie*pos3 so-ía %eno*inarse *agia3 (ha*anis*o o a-4$i*ia3 pero n$n(a .@n.a-*a o -a (on(ien(ia *is*a0 =a (ien(ia ha %eses'i*a%o en gran *e%i%a -a 5a-i%e6 %e -os *aes'ros espiri'$a-es 4$e p$e%en g$iarnos ha(ia ese %esper'ar %e -o e/'raor%inario en noso'ros0 1in e*.ies'as3 es 'an (rea'i5o3 origina! (o*p-ejo 4$e ning9n in%i5i%$o se ha repe'i%o ni se repe'ir: n$n(a? ning$no %e noso'ros es e.ier'os0 Ap$n'an e/a('a*en'e ha(ia -a =$na a$n4$e no sean -a =$na *is*a0 >e ense7an ha(ia %)n%e %irigir '$ a'en(i)n ! ()*o a.pro(eso rea.re -as e'apas %e -a e/perien(ia son .ina(i)n %e energías %e %i.a-sas3 son %is'ra((iones 4$e 'rai(ionan3 por s$ *is*a na'$ra-e6a3 -a h$*i-%a% ne(esaria para a(er(arse a.ini'o p$e%e a-inearse ! *ani.i%o %es%e e.es'arse0 +s'o3 4$e se ha sa.@n.si*p-e pro%$('o %e $n (or'a%or %e ga--e'as ()s*i(o0 +s':s he(ho (on *:s a*or3 sing$-ari%a% ! po'en(ia4$e eso0 Por no ha.%e -a e/perien(ia %e 5i%a0 Por eso son 'an 9'i-es ! po%erosas -as his'orias %e 5i%a %e -os san'os ! -os re($rsos ! '2(ni(as %e e-e5a(i)n por e--os %es($.ar'e ! -a (ien(ia %e 'ener $na (on5ersa(i)n (on e.a'ir -os 5e-os %e.9ni(o ins'r$*en'o %e.ini'o es -a 5i%a %e $n san'o0 +.i(a(iones in'e-e('$a-es e/is'en'es so.eren'es (a-i%a%es3 4$e p$e%e ser -a se*i--a a 'ra52s %e -a ($a.%e -os reinos (ons(ien'es s$periores son n$es'ras a((iones ! n$es'ra (o*pasi)n0 Ca%a pa-a.i(ar es'as in'er(one/iones es e.ies'e %i5ersas -e!es genera-es0 +.$so0 +s $na .

asa%as en (a%a pe4$e7o (ono(i*ien'o 4$e se o.o-os re-a(iona%os (on -os (hakras ! 4$e se .eren(ias so.'enga0 Co*o *aes'ros %e $n%a-ini Yoga3 -es %e(ía -! -es %e(i*os noso'ros a $s'e%es ahora-3 -os a-ien'o a -eer 'o%os -os 'e/'os 4$e %eseen so.ina%e -a *ani.*is*o $n *aes'ro en esas es(ri'$ras3 sa.re($en(ia %e (o*$ni(a(i)n ! -as ense7an6as 4$e es':s re(i.eren'es aspe('os %e($erpo3 -a *en'e ! e1er0 1ig$ien%o -a 'ra%i(i)n %e -os gran%es *aes'ros3 Yog$i Bhajan insis'ía en -a i*por'an(ia %e asi*i-ar -as 5arias '2(ni(as espe(ia-es 4$e po%e*os pra('i(ar (o*o sa%hana3 en 5e6 %e pasar e.a5or3 (onsi%2ren-os $n Ma%ere6oM3 ')*en-os (on $n grano %e sa-3 por4$e .ir*arse sie*pre en -a e/perien(ia %ire('a3 a.re es'e 'e*a3 pero3 por .$n(iones %e -a >ierra0 A4$í M'ierraM signi.ina.i(as an'es 4$e por reg-as genera-es %e 5i%a0 C$an%o Yog$i Bhajan (o*en6) a ense7ar en 19"9 e ini(i) s$s (o*en'arios so.$so %e '2(ni(as espe(í.%e (a%a p-:'i(a -es %a.%esper'ar %e.rien%o a *e%i%a 4$e -os (hakras se e4$i-i.pri*er (hakra es': $.i2n 4$e3 por ser 2.i(a%o en -a .a sie*pre $na kri!a (o*p-e'a %e $n%a-ini Yoga para e4$i-i.4$e -os (hakras *is*os0 Por eso3 para ense7ar a s$s %is(íp$-os a a.ien%o0 E& $ri)er -ha0ra5 4(n%a)en+os6 seg(ri%a% * h71i+os +.ía por e/perien(ia 4$e 'a-es re.re -os (hakras3 pi%i) a s$s a-$*nos 4$e es'$%iaran 'o%as -as re.ase %e -a espina %orsa-0 Ano %e s$s prin(ipa-es aspe('os es -a (a-i%a% ! .re -os 5arios sí*.ina-*en'e -o *:s po%eroso es ! ser: s$ e/perien(ia3 '$ e/perien(ia ('$ sa%hana)3 '$ .ap-i(ar $na sa%hana3 $na %is(ip-ina para -ograr -a a$'oini(ia(i)n ! e.es'a(i)n en e.or'a-e(er en e--os -os %i.a*i-iari6aran (on e--os0 Pero -es a%5ir'i) 'a*.'ie*po %is($'ien%o reg-as in'e-e('$a-es 4$e p$e%en (o*ponerse ! re(o*ponerse (ons'an'e*en'e3 in5en'an%o para (a%a o(asi)n '2(ni(as .(a*po %e -os sen'i%os3 -as :reas 24 .i(a -a e'apa .eren(ias 'e ha(en %ar 5$e-'as ! 5$e-'as en (ír($-os3 aig$a.rar s$s (hakras3 %esper'ar e$n%a-ini ! .$n%a-ini0 =as p$er'as %eYo se 5an a.ran ! %espier'an por *e%io %e.

$s(an%o en e.ia a o'ro a$'o*:'i(o3 se en(on'rar: %e repen'e .(o*por'a*ien'o a$'o*:'i(o0 +s $n re(ipien'e %e -os pa'rones ins'in'i5os *:s pro..$n%os 4$e $sa*os para so.-i(as %e -a 5i%a0 +s 'a*.! 25 .*is*o 'ie*po0 Besp$2s3 -a a((i)n (ons(ien'e se 'rans.-e0 Iepresen'a e.aseM0 +.$er6o en ($a-4$ier a('i5i%a%3 gran par'e %e esa a('i5i%a% es a$'o*:'i(a e in(ons(ien'e0 C$an%o an%as en .or*a en $n h:.(a*po %e -os h:.pri*er (hakra es 'a*.ra%o a *anejar $n a$'o *e(:ni(o ! (a*.in'es'ino gr$eso0 >o%o e.($erpo %an *$(ha a'en(i)n a e-e*en'os s$'i-es %e -as s$s'an(ias< a (a%a o-or3 sa.i(i(-e'a3 no piensas en -os pe%a-es3 -os pe%a-es son '$ p$n'o %e a'en(i)n s)-o ($an%o (o*ien6as a an%ar en .i2n -a 6ona *:s 5e-a%a aespíri'$3 -o 4$e se en($en'ra *:s pro.pri*er (hakra es Mre%$(ir 'o%o a s$ p$n'o .:si(os0 =os ni5e-es s$periores %e.i'o in(ons(ien'e0 1i a-g$ien es': a(os'$*.ano ! e.a-i*en'o 4$e ingieres regresa %es%e e.$n%a*en'e (o*par'i%o por 'o%os noso'ros3 in%epen%ien'e*en'e %e -a in'e-igen(ia3 -a ra6a o -a e%a%0 =as (on%$('as ins'in'i5as a-*a(ena%as ! gra.*:s p9.pri*er (hakra es': aso(ia%o (on -a e-i*ina(i)n3 e.i'o %e 'o*ar -a pa-an(a %e 5e-o(i%a%es se a%ap'a a -a n$e5a rea-i%a%0 +.a-an(ear'e a.gen2'i(o %e resp$es'as %e s$per5i5en(ia es in(ons(ien'e ! pro.a%as en -os pro(esos %e.$n(i)n %e.$n%a*en'e en5$e-'o por -a i-$si)n %e -a separa(i)n3 -a so-e%a% ! -o 'angi.$n(iona*ien'o %e -a *en'e ! -as e*o(iones *:s in(ons(ien'es0 +s'a in(ons(ien(ia no es *a-a0 +s ne(esaria0 C$an%o %esp-ega*os n$es'ro *ejor es.or*a %igeri%a0 Con *íni*as 5aria(iones3 'o%o -o 4$e se (o*e sa-e %e noso'ros $ni5ersa-i6a%o3 re%$(i%o a s$s (o*ponen'es .pri*er (hakra no per*i'en ni -a *:s pe4$e7a in%i5i%$a-i%a%0 =a .i2n e.ano a -a 'ierra en .aire $n par %e 5e(es3 *ien'ras eh:.or3 (o-or3 'e/'$ra ! sensa(i)n3 pero ($an%o --egan a -a 'ierra3 -as s$s'an(ias se re%$(en a -o 4$e -es es (o*9n3 $ni5ersa.re5i5ir0 =os pa'rones *:s pra('i(a%os por 'o%as -as espe(ies 5i5as en s$ e5o-$(i)n per*ane(en 'ran4$i-os3 (o*o %or*i%os en -os geno*as0 8$es'ro po'en(ia.i(i(-e'a ! a .i'os3 e-$gar %e.

i-i%a% para (rear ! a('$ar a par'ir %e h:.'er(ero3 pero -as a((iones .re5i5ir0 =a .ísi(o3 *en'a.eren(ia(i)n %e -os se/os3 ha a$*en'a%o e.se/'o (hakra3 -a pro!e((i)n %e.-e0 =a *a!oría %e -as ($a-i%a%es s$'i-es se han per%i%o0 =a *$-'i-%i*ensiona-i%a% 4$e 'an'o 'ien'a ago$r*e' es en'rega%a a.$n(iones %e.$n(i)n %e e-i*ina(i)n se ap-i(a a -os reinos .%e -a 'ierra para .$'$ras ! s$ po'en(ia.a'ir-os es 'ener -a (apa(i%a% %e pro(esar-os3 e-i*inar-os ! regresar-os a -a 'ierra0 Ana (apa(i%a% %e e-i*ina(i)n .%e es'e (hakra0 =a p-ani.($erpo3 por eje*p-o3 se ase*ejan -as .(:n(er %e -os )rganos se/$a-es ! ha %is*in$i%o e..! e*o(iona-0 =os pensa*ien'os o.ina-es 4$e -os sos'ienen ! -os 5$e-5en %isponi.po%er %e a'ra((i)n %e -as .er'i-i6ar -as (ose(has .$si)n en -as hor*onas se/$a-es3 !3 en (onse($en(ia3 ha %is*in$i%o -a %i.es'r)geno0 +s'o (a$sa pro.ero*onas en're a*.sesi5os3 -a 'ris'e6a 4$e no se 5a3 -a %epresi)n por (aren(ia %e sen'i*ien'os3 'o%as es'as 5i5en(ias nega'i5as 'an genera-i6a%as ho!3 ne(esi'an -a .M6$*.$n(iones %e.-es re4$ieren %epri*er (hakra< e.*a.ra%a por -as :reas s$periores 4$e a($*$-an3 (rean ! %i.i(a(i)n p$e%e 5enir %e.on%o3 e.$er'e es ne(esaria para so.-i*a(i)n0 =a .pri*er (hakra0 =a ha.-ore(i*ien'o0 Pero ning9n (hakra es': so-o0 >o%os son par'es %e $n gran (i(-o %e e5o-$(i)n ! %e5o-$(i)n3 *ani.pri*er (hakra son *$! i*por'an'es en n$es'ra 5i%a *o%erna0 +s'a*os ro%ea%os %e (on'a*ina(i)n pro5o(a%a por *$(hos pro(esos 4$í*i(os ejer(i%os por -a a((i)n h$*ana re(ien'e0 =os (o*p$es'os (-orhí%ri(os 4$e se a-*a(enan en -a grasa %e.i'os reg$-ares es en gran par'e $na .%e .$n(iona*ien'o ! e.os se/os0 Ga! o'ros *i-es %e agresores 4$í*i(os 4$e no po%e*os e5i'ar0 =a *anera *:s e.*:s 'angi.es'a(i)n ! s$.$n(i)n %e e-i*ina(i)n ! re%$((i)n es e4$i-i.4$in'o ! e.'ono .i%oM %e .:si(o 4$e sos'iene -a 5arie%a% %e -as *e-o%ías %e -a 5i%a0 26 .$er6a %e.-e*as3 (on.pro%$('o $ni%i*ensiona.or%en %e.e('i5a %e (o*.eren(ian0 =as .$n(i)n 'errena.

$so %e a(ei'es ! .eren(ia en -a (-íni(a #enninger3 en ansas3 A1A0 1e .$n(iona*ien'o %e 'o%a -a .sen'i%o %e.$e %i(ien%o s$s (ara('erís'i(as psi(o-)gi(as< MNs'e no es'a %epri*i%o3 so-a*en'e ansioso0 Ns'e es': %isperso (o*o eaire3 psi(op:'i(o ! (on -a *en'e 5o-an%o0 +s'a persona es': 'an %epri*i%a 4$e has'a -a -$6 -e pare(e os($ra0M Asan%o s)-o s$ nari63 e--a es'$5o en 'o%o %e a($er%o (on -as pr$e.pri*er (hakra 'e aís-a ! 'e %is*in$!e0 1in i*por'ar 4$i2n eres '93 eres e/p$-sa%o por 'o%os -e/(ep'o3 (-aro3 por -os :nge-es %e -a *iseri(or%ia3 -os sana%ores ! -os seres ín'i*os 4$e 'e a*an en ($a-4$ier (ir($ns'an(ia0 C$an%o es'e (hakra .er*e%a% ! a -a *$er'e ! '9 'e (on5ier'es en por'a%or %e ese 'error0 8o $sar -as .i-a (on 5arias personas3 -a se7ora pro(e%i) a o-er-as (on -os ojos 'apa%os ! %e (a%a $na .ase %e -a aro*a'erapia< e.i'o3 4$e no per*i'e n$e5as i%eas3 sen'i*ien'os o personas en s$ 5i%a3 es e/'re*a%a*en'e rígi%a ! se *ar(hi'a e*o(iona-*en'e0 +.i%a a -a *e6(-a %e a('i5i%a% g-an%$-ar 4$e a(o*pa7a a 'o%os -os (hakras in5o-$(ra%os en '$ a('i5i%a%0 +s'o es -a .$n(iona .$n(iona*ien'oM a'rae *$(has en.a*osa por s$ sensi.or*) $na .$s0 Pier%es ag$a3 'e %eshi%ra'as ! no 'e n$'res0 Pero 'a*.ien3 irra%ias $n o-or %$-(e0 =a (o*posi(i)n e/a('a %e ese o-or 5aría %e a($er%o (on e.re($en(ia %e '$ (on(ien(ia3 %e.a'i5a a 4$ien -os psi4$ia'ras in5i'aron a $na (on.er*e%a%es0 O a(on'rario3 si no p$e%es %ejar 4$e na%a se 5a!a3 %esarro--as ! a($*$-as 'o/inas3 --egas a $n es'a%o %e a$'oen5enena*ien'o3 %e a*arg$ra0 +.ragan(ias para e4$i-i.pri*er (hakra es': -iga%o a.i-i%a% o-.o-.rar ! ($rar e($erpo0 J$r$(haran 1ingh ($en'a 4$e (ono(i) a $na *$jer .e/(eso %e M.as ap-i(a%as ! -as en're5is'as rea-i6a%as por espe(ia-is'as a esas *is*as personas0 27 .$n(iones %e.1i e-i*inas *$! r:pi%o3 'ienes %iarrea0 P$e%es *orir r:pi%a*en'e %e 'i.a'o0 C$an%o *an'ienes 'o%as -as 'o/inas %en'ro %e 'i3 (o*ien6as a o-er *a-0 +n'on(es -a gen'e *an'iene s$ %is'an(ia (on'igo0 >e*en in(ons(ien'e*en'e a -a en.i2n -a gen'e 4$e e-i*ina *$! -en'a*en'e3 apega%a a $n h:.

i%a0 1$ o-or %espier'a pa'rones %e resp$es'a 4$e !a han %eja%o %e .$er'e ! -a na'$ra-e6a .$er'e*en'e in.aparea*ien'o en're g2neros op$es'os0 =as p:jaras he*.i2n a$*en'a o'ro (o*por'a*ien'o se/$a-< se re%$(e e.en ea*.a'o ! -a pro%$((i)n %e hor*onas %$ran'e -a re-a(i)n se/$a.! %e apareo3 -os in5es'iga%ores hi(ieron $n e/peri*en'o in'eresan'e re-a(iona%o (on e.ero*onas ! por eso es *:s .o-.:(i4$e sea per(i.a'o %e'e('as si a-go es': e(ha%o a per%er3 o si a-go h$e-e *a.pri*er (hakra es'i*$-a e.a'o0 Co-o(aron %os hi-eras %e ra'ones i%2n'i(os gen2'i(a*en'e3 e/(ep'o por $n gene0 C$an%o $n ra')n -is'o para pro(rear o-ía a -os %e*:s3 in5aria.ios %e h$*or %e $na persona0 +n -os es'$%ios so.*is*o se/o0 Por e--o e.ra3 se 'ras'o(an -os h:.ien'e0 >a*.! -a (apa(i%a% para -a *onoga*ia es':n .i'os in(ons(ien'es %e aparea*ien'o ! es'i*$-a(i)n0 Ana *$jer jo5en e*i'e *$(has *:s .pri*er (hakra se %ese4$i-i.e('a -a a'ra((i)n se/$a-0 =a pre.a'o3 4$e %is*in$!e (on -a e%a%3 así (o*o -os h:.a (o*o pareja a $n ra')n (on e.eren(ia por -o %i.$s(a ins'in'i5a*en'e -a s$per5i5en(ia0 +n -a *is*a -ínea %e in5es'iga(i)n3 se ha en(on'ra%o 4$e *$(hos pa'rones %e aparea*ien'o se/$a.re5i5ir0 Por e.$n(ionar en -a persona *a!or0 =os ejer(i(ios 4$e *an'ienen -as g-:n%$-as po'en'es ! e.-$i%os por e.eren'e0 An so-o gene p$e%e ser o-i%o ! a.$n(ionan%o (orre('a*en'e3 a!$%an a e5i'ar es'e 'ipo %e (o*por'a*ien'os ! preo($pa(iones0 C$an%o -as 'o/inas e/'ernas o in'ernas a$*en'an %e*asia%o3 'a*.pri*er (hakra .er*e%a%es ! -os (a*.sen'i%o %eo-.o-.! o'ros *o*en'os %e es'i*$-a(i)n0 +sos o-ores es'i*$-an'es son i*i'a%os por -a aro*a'erapia0 #$(hos ho*.+.res *a!ores son a'raí%os por *$jeres *:s j)5enes0 +s'e (o*por'a*ien'o h$*ano .as'an'e (o*9n p$e%e e/p-i(arse por e.pri*er (hakra se re-a(iona (on a-g$nas per5ersiones se/$a-es ! (on -a ho*ose/$a-i%a%0 C$an%o -a energía %e.gene %i.ra e*pie6an a e-egir parejas %e.(o*por'a*ien'o se/$a.i'os3 -os sen'i%os ! -as hor*onas 4$e nor*a-*en'e 28 .o-.a'o es $n re($rso para so.eren'e se e/p-i(a en ra6)n %e 4$e -a %i5ersi%a% pro(rea $na ra6a *:s .i2n p$e%es %e'e('ar -as en.re e5o-$(i)n ! gen2'i(a re-a(iona%os (on e.he(ho %e 4$e e.-e*en'e se-e((iona.o-.

ase son -os pri*eros ($aren'a %ías %e na(i%o0 +.%ía0 +.ía es'a%o an'es %e na(er 'o'a-*en'e (one('a%o (on e.4$e .a5ores0 Per(i.ir*a 4$e en s$s 5ein'i(in(o a7os (o*o 'erape$'a %e h$*ano-ogía3 ha 5is'o (ien'os %e personas 4$e (a*.or'a0 J$r$(haran 1ingh a.je'os *a'eria-es3 %inero3 rega-os3 a'en(iones ! .a en $n *$n%o %e ag$a --eno %e (a-or ! gra'as sensa(iones0 1a-ir %e s$ ($erpo ! per%er ese (on'a('o (rea gran (on.%e s$ *a%re0 1$ sangre era $na0 =os -a'i%os %e(ora6)n %e s$ *a%re eran (o*o e.eren'es se re%$(en a $na so-a (a'egoría pre%o*inan'e3 (o*o -a es'i*$-a(i)n o (apa(i%a% %e e-egir3 o -a .eren(ian -os g2neros0 #$(hos 'ipos %e (o*por'a*ien'o %i.*$n%o0 P$e%es a(ep'ar .re(es gran resis'en(ia en -as si'$a(iones no i%ea-es0 +jer(es $n sen'i%o %e a$'os$.es 4$e 'ienes $na .i-i%a%es0 +res seg$ro3 es'a.e('an es'a .e('a*en'e ! es': .:(i-*en'e ha(er a-go en $n *o*en'o ! -$gar %e'er*ina%o0 Ie(i.ri'*o %e $n 'a*.e.$n(iona per..%i.e *asaje %e s$ *a%re por -o *enos %os 5e(es a.i'os no %esea%os %esp$2s %e ha.-e3 (ons'an'e3 posi'i5a*en'e in4$ie'o ! -ea-0 O.a*i-iari%a% 4$e (on.2 se *an'iene j$n'o a s$ *a%re %es%e 4$e na(e has'a ($aren'a %ías %esp$2s0 8o se a-ien'an -as 5isi'as ni o'ros es'í*$-os e/'ernos0 A -a *a%re se -e ($i%a3 se -e preparan -os a-i*en'os3 se -e %an *asajes ! es a'en%i%a por a-g$na persona a*orosa0 +..re(i2n na(i%o 29 .2 es': sie*pre (on e--a3 'o(:n%o-a3 ! re(i.ajo a*ena6a0 A9n 'engo re($rsos0M >$ -is'a %e 5eri.pri*er (hakra .ase ! no 'e per'$r.er pra('i(a%o reg$-ar*en'e 1a' ri!a %$ran'e $n %e'er*ina%o 'ie*po3 j$n'o (on $na 'erapia %e apo!o in%i5i%$a-0 C$an%o e.o a ser arras'ra%o por -a (orrien'e0 Ano %e -os *o*en'os %e -a 5i%a 4$e *:s a.ien in'egra%o (on -os o'ros (hakras3 'e propor(iona (ier'as ha.a e'e*or a.:(i-*en'e o.i(a(i)n %e a*ena6as in*inen'es es': 5a(ía0 P$e%es a-(an6ar ! sos'ener e.($erpo %ein.sen'i%o %e (on'a('o ! seg$ri%a% 4$e s$rge %e es'e 'ie*po *:gi(o no p$e%e ser ree*p-a6a%o por a7os %e 'erapia ! *e%i'a(i)n0 Per*i'e 4$e e.$si)n0 +n -a 'ra%i(i)n %e $n%a-ini Yoga3 e.i(ien(ia 4$e %eri5a %e -a e/'in(i)n %e '$ *en'e nega'i5a< M8o ne(esi'o na%a0 8o es'o! .ai-a.iaron (o*p$-siones ! h:.%esa*paro e*o(iona.or ()s*i(o (on e.es .e.an'e ha.

i-i%a% %e es'a (o*.or*as0 +ag$a (-o e*o(iona-) p$e%e agregarse a -a 'ierra (-os 5iejos h:.i'os) ! -a n$e5a .erra*os a ($a-4$ier (osa para (reer 4$e 'ene*os %ire((i)n ! po%er negar n$es'ra inseg$ri%a%3 n$es'ra .es 4$e -a 'ierra p$e%e *o-%earse ! a%op'ar n$e5as .e*os 4$e es $n -a%r)n0 1i se re.or*a3 (on.ins'in'o .%esarro--e -a (on.ana'is*o3 'or'$ras3 per5ersiones ! *en'es es're(has0 Con $n pri*er (hakra .-e per*i'e 4$e -os (a*.ian6a %e'iene e.ien5eni%o0 =a 'ierra es': ..ian6a es a$'o*:'i(a0 Con.a3 sa.ío ! %is(ip-ina) $na n$e5a 5asija0 An pri*er (hakra sa-$%a.iar en -a 'ierra3 -$ego en e--os *is*os ! %esp$2s en -o in5isi.o es'ar a4$í0 #is ne(esi%a%es es':n ($.*$n%o ! a('$ar en 2-0 =a 5isi)n %e.-$jo %e energía ha(ia -os (hakras o (en'ros s$periores0 8os i*pi%e (o*p-e'arnos ! %esarro--arnos e*o(iona-*en'e0 8os (o*p-i(a en -a (ons'r$((i)n %e *$(has %e.e-e*en'o %e -a 'ierra3 sa.en -a 'or*en'a %e -a 5i%a0 +s'o pro%$(e .*$n%o nos re(ha(e0 8os a.-e0 +.ia*os en $na persona por ser $na persona0 1i ro.gran san'o J$r$ 8anak %i(e en s$ poe*a sagra%o Hapji< MUPor 4$2 nos preo($pa*osV C$an%o e.$er'e3 -a (on.seg$n%o (hakra es': aso(ia%a 30 .i($-'a%es %e -a persona *o%erna es (on.ier'as0 =o 4$e ne(esi'o es': a4$í0M #$(hos *aes'ros espiri'$a-es %i(en 4$e $na %e -as *a!ores %i.*$n%o an'es %e 4$e e.ien0 P$e%o es'ar a4$í0 Be.:si(a en -a 5i%a0 M+s'o! a4$í0 1o! .ios se %en paso a paso3 sin 'ra$*a'is*os0 'eg(n%o Cha0ra5 sen+ir6 %esear6 -rear Ca%a (hakra es $na 5isi)n %e.ina(i)n3 p$e%e *o-%ear (on $n po(o %e (a-or (5o-$n'a%3 %esa.ia*os en 4$e se ha re.-e/i.ensas (on'ra e.or*a%o0 1i %o*inas e.in()*o%o sen'i*ien'o %e no 'ener raí6 ! seg$ri%a%0 8os %epri*i*os3 nos ais-a*os ! nos apena*os0 Ie(ha6a*os a.ian6a .a-'a %e (en'ro persona..-a*en(o se 5a3 Bios ($i%a %e s$ (ría0M 8$es'ra (aren(ia %e.*$n%o0 +s $n %arshan0 +s $na perspe('i5a 4$e organi6a n$es'ros sen'i*ien'os3 pensa*ien'os ! 5a-ores para re-a(ionarnos (on e.:si(o %e (on.

ag$a0 Consi%ere*os -as ($a-i%a%es %e.a((i)n 4$e (onsis'e en so-'ar -a energía a-*a(ena%a en esa po-ari6a(i)n0 31 .ajo -a presi)n e/'erna3 no -o har:n0 1i (onsi%eran 4$e !a es':n -is'os para *o5erse3 a$n ($an%o -as (on%i(iones e/'ernas no sean .-$!e ! se *$e5e -i.p$n'o *:s .ag$a p$e%e *o5erse ! -a 5e-o(i%a% en 4$e '9 p$e%es *o5er'e %en'ro %e.seg$n%o (hakra es e.*$n%o %e -os sen'i*ien'os3 se *$e5en a -a 5e-o(i%a% %i('a%a por esos sen'i*ien'os0 1i no se sien'en -is'os para *o5erse3 a$n .or*a a -os h:.se/o3 %es%e e.or*a %e'er*ina%a3 (o*o -os sen'i*ien'os3 4$e 'a*po(o son per*anen'es0 +.re3 ! %e -a sa'is.%eseo3 -a pasi)n3 -a %$a-i%a% ! -as po-ari%a%es3 (on e.seg$n%o (hakra es 4$e esa persona 5e ($a-4$ier o.seg$n%o (hakra 5e e*$n%o en .ag$a3 4$e 'iene na'$ra-e6a *)5i-3 %e.seg$n%o (hakra ! 4$e se han a.$er6a %e -a gra5e%a%3 .ag$a p$e%e %ar-e $na n$e5a .*o5i*ien'o ! e.$n%a*en'a-*en'e3 (on -a (rea'i5i%a%0 +.ag$a0 1i a-g$na 5e6 'e has a5en'a%o %es%e $n 'ra*po-ín *$! a-'o ! 'e has (aí%o %e pan6a3 e.ajo3 así (o*o -as sensa(iones3 .$s(an $na si'$a(i)n %e e*pa'ía en're -os op$es'os3 $n ni5e(o*9n en 4$e -os sen'i*ien'os si*i-ares p$e%en ser sa'is.e(hos0 +.i) pare(er'e %$ran'e $nos ins'an'es $n *$ro s)-i%o0 =as personas 4$e .(on -a i*agina(i)n3 e.ag$a no es (o*o e.e 'o%o (o*o o.ag$a .ier'o a.$s(a e.i'os3 pero e.4$e -a 'ierra3 pero3 por *e%io %e -a repe'i(i)n pa(ien'e ! (ons'an'e3 e.ag$a es *$(ho *:s *)5i.-es3 -o har:n0 A-g$ien %o*ina%o por -a 5isi)n %e.$er'e*en'e %es%e e.je'o 4$e sea *:s -argo 4$e an(ho (o*o $n o.io3 !3 .re*en'e3 pero no (orre ha(ia arri.%eseo3 .9s4$e%a %e $na po-ari%a% 4$e -a persona ne(esi'a para sa-ir %e sí *is*a3 a$n4$e en prin(ipio -a %ese4$i-i.a(er s$s pasiones0 =a (-a5e para (ara('eri6ar a a-g$ien 4$e 5i5e %es%e e.seg$n%o (hakra3 represen'a -a .$n(ionan .je'o se/$a-3 por4$e e.a %e -as (o-inas? por -a .a5ora.$s(a sa'is.ag$a0 +.ag$a no 'iene .aire3 así 4$e ha! $n -í*i'e para -a 5e-o(i%a% en 4$e e.ajo -a presi)n %e.(a*.$n(i)n %e s$s sensa(iones3 %e s$s %eseos3 s$s i*p$-sos3 ! .je'o se/$a-0 .or*a a -a 'ierra0 =os sen'i*ien'os p$e%en %ar .e-e*en'o aso(ia%o (on e.

e ha(er %is'in(iones3 -e g$s'a erojo pero no e.-e/i.seg$n%o (hakra es sens$a-3 (o-ori%o ! 'iene (o*o o.i-i%a% para *en'ir o (rear $na his'oria para sa'is.rojo3 e.ini'a3 ($an%o '$ par'e .-$i%o (o*o e.(o4$e'eo 'o%o -o 4$e se %i(e 'iene (onno'a(i)n se/$a-0 Be he(ho3 e.ag$a0 #$(has personas en'ien%en es'o (o*o 'ener ha.(a-or a.*a'ri*onio3 ($an%o ha! $na re-a(i)n (o*pro*e'i%a3 ($an%o %os 32 .ien %esarro--a%o3 -a persona 'iene opiniones3 sa.o'ro0 +.a-'an -os (on'ras'es ! (on'ornos0 An seg$n%o (hakra 4$e .ini'a e in.or*a %e e/peri*en'ar e.seg$n%o (hakra re4$iere %e -os o'ros0 =a se/$a-i%a% %e.(o4$e'eo (onsis'e en ha.a %e $n *a!or es'a%o %e 2/'asis3 %isponi.espíri'$0 1in e*.-an%o3 en e.seg$n%o (hakra no es -a a$'o es'i*$-a(i)n3 sino -a es'i*$-a(i)n 4$e se sien'e en re-a(i)n (on -os o'ros0 C$an%o e.ar'e %e.-e ! ..*$n%o es sing$-ar3 seg$ra3 ais-a%a3 e.!oga3 -as e/perien(ias %eseg$n%o (hakra %an $na *íni*a *$es'ra %e -o 4$e es -a $ni)n3 e.argo e.-eng$aje %e.iere e.río? a s$ 5i%a no -e .(o4$e'eo< sin i*por'ar %e 4$2 es':s ha.>an'ra3 4$e $sa -a se/$a-i%a% (o*o $na .($ar'o (hakra3 por4$e a -a persona -e i*por'an (ier'as (osas ! -as 4$iere0 +.o'ro0 +s .>an'ra Iojo se re-a(iona %ire('a*en'e (on -a energía se/$a-3 e.ser ais-a%o ! %iso-5erse (on3 a 'ra52s %e ! en e.$n(iona .A %i.a6$-3 pre.*$n%o (on pasi)n3 *o'i5a(i)n ! opiniones0 Prepara e.eren(ia %e.(oi'o ! -a es'i*$-a(i)n se/$a-0 8oso'ros ense7a*os es'as '2(ni(as en e.(a*ino para -a (o*pasi)n %e.(on'e/'o %e.ien pin'a e.p$n'o ($-*inan'e %e -a re-a(i)n se/$a-3 es pr$e.negro ! e.-an(o0 +.ini'a 'ienen $na re-a(i)n ($!o res$-'a%o es $n sen'i%o (rea'i5o %e (on(ien(ia0 +s'o se pare(e a -o 4$e se %i(e en e.>an'ra Yoga 4$e he aso(ia%o (on eseg$n%o (hakra no es $na en'i%a% 9ni(a0 Yog$i Bhajan ha %i(ho 4$e ha! 'res 'ipos %e 'an'ra< e.-e ($an%o 'e s$e-'as ! 'e s$*erges en '$ po-ari%a% in.p$n'o %e 5is'a %e.ir *:s a--: %e.a(er -a pasi)n0 +s (o*o e.2/'asis3 en e.pri*er (hakra3 ($!a 5isi)n %e.o-5i%o *o*en':neo 4$e o($rre en e.seg$n%o (hakra es': .je'i5o -a se%$((i)n %e.-ar se/$a-*en'e sin %e(ir na%a %ire('a*en'e se/$a-0 Bes%e e.

seg$n%o (hakra es -a .%e *aes'ro a *aes'ro3 ! s)-o p$e%e i*par'ir-a 4$ien -a ha re(i.p-a(er3 e.ini'o ! se re-a(iona (on e.ra%os en re-a(i)n (on e.a((i)n ! *agni.iere a -a *anip$-a(i)n %e -as energías %e -a *en'e para %esarro--ar po%eres so.@n.ina.seg$n%o3 -a se/$a-i%a% se 5$e-5e %i5er'i%a3 5aria%a3 e/presi5a3 ! raras 5e(es 'iene -as (onno'a(iones %e (on.%o-or ! ees.ini'o 4$e ha! en 'i0 1)-o ha! $n *aes'ro %e >an'ra B-an(o en e.%e.$si)n3 %i.i%o (on ese .i(a 4$e 'o%os -os a$'os3 -os 6apa'os o -a (o*i%a 'e %en .$er6o3 para .in3 4$ien 'iene -a e-e5a(i)n espiri'$a.ina-*en'e %ar a -$6 '$ (rea(i)n0 C$an%o 'o%os -os %e*:s (hakras es':n e4$i-i.personas se j$n'an en 'o%o s$ ser0 +.$so %ire('o %e -a energía $n%a-ini0 +s': *:s a--: %e.e 'ener opiniones ! pasi)n0 .p-ane'a3 por4$e es'a ense7an6a sin %$e7o ha si%o 'rans*i'i%a3 %es%e 'ie*po in*e*oria.para %i.eren'e0 Besea a-go ! .seg$n%o (hakra %ar a -$63 pasar por e(ana.ina(i)n %e (rea'i5i%a% ! pasi)n %e.-os ar'is'as s$e-en 'ener persona-i%a%es 'e*pera*en'a-es ! es'ar --enos %e sing$-ari%a%es ! (apri(hos0 An ar'is'a %e.$s(a -a *anera %e e/presar-o3 %e %ar-e na(i*ien'o0 +s $n a('o .i-i%a% %e s$s a-(an(es0 =a (o*.$so %e -a si*p-e es'i*$-a(i)n %e -os sen'i%os3 *:s a--: %e -a pr:('i(a %e pranas si*p-es0 +s espiri'$a-3 5iene %es%e e.i(a(i)n %e '$s %eseos 4$e $sa -a (apa(i%a% %e '$ *en'e para apro5e(har -as po-ari%a%es3 para pro!e('ar ! (rear (on in'en(i)n %e so*e'er a o'ros a '$ 5o-$n'a%0 +>an'ra B-an(o es e.'e (a$sa es'i*$-a(i)n3 'e re($er%a '$s 33 .$n%ir-a ! -a responsa.je'o se/$a.@n.a a-g9n .>an'ra 8egro se re.or*a *:s (o*9n %e es'i*$-a(i)n en n$es'ra so(ie%a%0 1e %i(e 4$e 'o%o se p$e%e 5en%er si -e a$*en'as e.seg$n%o (hakra es':n *e6(-a%os e.ina-*en'e --egar a -a -$60 +n e.e e.$en se/o0 +s 4$e 5er $n o.%eseo ! e.seg$n%o (hakra es $na %e -as ra6ones por -a ($a.i($-'a%3 %o-or o per5ersi)n 4$e pare(en ir en a$*en'o en n$es'ra ($-'$ra0 =a es'i*$-a(i)n %e.re -os o'ros0 +s $na sa'is.*$n%o %e $na *anera %i.se/o ! por eso -os (o*er(ia-es presen'an ($erpos sens$a-es re(arga%os en a$'os -$josos3 $nas piernas ! pies insin$an'es 4$e (a-6an (ier'a *ar(a %e 6apa'os3 o $na persona se%$('ora 4$e pr$e.o(a%i--o000 +s'o no signi.in'ra$'erino ! .

or*a %e (on'eni%o0 8o es 5er%a% 4$e pensar es $na .'iene por -as *e6(-as a($osas %e 4$í*i(os 4$e per(i.o-o nos a%5ier'e 4$e3 a pesar %e 'o%os n$es'ros pensa*ien'os ra(iona-es e in'e-e('$a-es3 o n$es'ros p-anes sis'e*:'i(os3 si no 'ene*os %es're6a ! $na .i-i%a% %e -os pensa*ien'os0 1i -a *area s$.o(2ano in(ons(ien'e %e n$es'ras sensa(iones ! e*o(iones0 P$e%e en(a--ar en ($a-4$ier *o*en'o por epo%er %e $na o-a %e e*o(iones0 +s'e sí*.eren'es (osas pro%$(en sensa(iones ! -as sensa(iones reg$-an e.o(2ano3 (o*o -os 4$e 'ra'a.ier'o 4$e epensa*ien'o ! -as e*o(iones 5an j$n'as3 4$e n$es'ros re($er%os se a-*a(enan en -a *en'e 'an'o por -a e*o(i)n 4$e (argan3 (o*o por s$ signi.an %e e5i'ar -os *arineros para 4$e s$s .sí*.ores p$e%e pro5o(ar 34 .i*os a 'ra52s %e n$es'ra -eng$a0 Por e--o es 'an po%eroso e..$n%i%a%es %e.e3 'a*.or0 Y e.ir 4$e se re(i.4$e es $n (o(o%ri-o ! $na serpien'e0 =o --a*an #akra0 Iepresen'a $n 'ipo %e *ons'r$o o serpien'e 4$e 5iaja en -as pro.inar a%e($a%a*en'e -os %i.seg$n%o (hakra es esa.en en e.seg$n%o (hakra3 ! -os pensa*ien'os ! -a (apa(i%a% %e per(i.i-i%a% %e (o*pro*e'erse %e 'o%o (ora6)n en $na a((i)n3 ha(ia $na *e'a0 +.se/'o (hakra3 es':n separa%as0 1e es'i*$-an $nas a o'ras0 =os pensa*ien'os e i*agina(i)n so.$n%as %e '$ s$.sis'e*a sensoria.re e.(one('a%o (on e.or se o.ar'e %e (o(inar ! (o*.o-o (-:si(o %e.seg$n%o (hakra 'iene en s$ (en'ro $n ani*a.i2n s$.ar(o p$e%e 5o-'earse0 =a in5es'iga(i)n *o%erna ha %es($.$ena re-a(i)n (on n$es'ras pasiones3 n$es'ro .-$jo3 in'ensi%a% ! (re%i.ar(os no en(a--aran0 8$es'ra *en'e 5iaja en $na pe4$e7a .eren'es sa.ar(o0 1i $na persona e-e5a s$ es'a%o %e :ni*o ! s$ (apa(i%a% %e sen'ir3 'o%as s$s in'en(iones (ons(ien'es a$*en'an en (-ari%a% ! (on'ras'e0 O.ar(a so.i(a%o o por o'ra .or0 1in pasi)n3 -a 5i%a no 'iene sa.$n(i)n sin e*o(i)n0 =a %i5isi)n en're -as e*o(iones ! pasiones e/presa%a a 'ra52s %e.ores -%$-(e3 sa-a%o3 agrio3 a*argo3 pi(an'e ! as'ringen'e0 Ca%a (o*.'iene -a ha.(ons(ien'e0 +.ina(i)n %e sa.sa.e e.re %i.pasiones3 '$s sensa(iones ! se aso(ia (on -as pasiones *:s pro..

$n(iona*ien'o a%e($a%o0 8o pienses en -os ejer(i(ios (o*o es'i*$-an'es para a$*en'ar o re%$(ir s$ .a(er '$s pasiones3 sin i*por'ar -o 4$e %igas3 (o*o 'e j$s'i.*o5i*ien'o0 >$ ($erpo 'ien%e a es'ar (ons're7i%o3 sin espíri'$3 insípi%o0 C$an%o e.or %e '$ .$n(i)n0 =os ejer(i(ios %e $n%a-ini Yoga son para %espejar $n (hakra3 para a.arios ejer(i(ios %e $n%a-ini Yoga (o*o Ianas ! 1a' ri!a 'ra.e('os %e -a *o'i5a(i)n3 %e a*ar -os sen'i%os3 %e.i4$es3 ni -os sen'i*ien'os %e -a o'ra persona0 A a-g$ien (on e.rir ! e4$i-i.ro pro%$(e a*ri'3 $n n2('ar %$-(e ! e.rio ! .seg$n%o (hakra es': %2.eren'es ($a-i%a%es en -as sensa(iones ! e*o(iones0 An sa.*as($-ino3 ! -os -a.rar s$s .ajo en e.ísi(o3 %ire('a*en'e en e.seg$n%o (hakra ! en -os 'res (hakras in.rea('i5a%o no ha! na%a 4$e no sea se/$a-0 >o%o se 5$e-5e *anía se/$a-0 =as re-a(iones ser:n para sa'is.*an'ener $na re-a(i)n %e nego(ios3 (ons'an'e*en'e (r$6ar: -os -í*i'es0 8o p$e%e (on'enerse por4$e3 %iga -o 4$e %iga -a o'ra persona3 -o in'erpre'ar: (o*o es'i*$-a(i)n se/$a-3 (o*o in5i'a(i)n a re-a(ionarse %e o'ra *anera0 .ajan en e.os (asos %o*inas e.%i.seg$n%o (hakra so.$so %e -as po-ari%a%es para es'i*$-ar -a pasi)n3 -a -eng$a represen'a e.o(a3 -a en'ra%a %e -os )rganos se/$a-es .i-3 e.re -as si'$a(iones ! '$ ($erpo no presen'a -os e.ra(i)n (ons'an'e %e es'o a.*$n%o pare(e p-ano0 Ga! po(a pasi)n0 >9 no 'ienes opiniones so.)rgano se/$a.i2n (a*.($erpoVM Para -os ':n'ri(os3 4$e en'en%ían e.ra(i)n0 +n a*.seg$n%o (hakra es': so.*$n%o0 >9 p$e%es (rear en $n ni5e.ra ! -a 5i..ian0 +n e.rea('i5a%o -e ser: %i.in.ini'o3 '$ (ere.ar'e %e *e6(-ar -as po-ari%a%es C$an%o e.ores en '$ .ha.e*eninos0 =a 5i.ia0 Ana 5e6 a-g$ien *e preg$n') MUS$2 'iene es'o 4$e 5er (on -os )rganos se/$a-es3 4$e se -o(a-i6an *:s a.í(i.-ar es -a pro%$((i)n %e $na se*i--a ! esas se*i--as son -a (rea'i5i%a% %e.eriores para %ar-es e4$i-i.sa.o(a (a*.o(a 'a*.or 'e p$e%e ha(er sen'ir apasiona%o3 o'ro anhe-an'e3 o'ro a-e'arga%o ! -is'o para %or*ir0 C$an%o e/peri*en'as $na gran pasi)n3 -os sa.$n(iones ! para in'er(one('ar-o (on -os %e*:s (hakras0 35 .ios %e -a .!oga se %i(e 4$e ($an%o 'e $nes a.seg$n%o (hakra3 (on -os )rganos se/$a-es3 o p$e%es (rear a 'ra52s %e -a pa-a.

pri*er (hakra3 4$e e*pie6a así s$ 5iaje a 'ra52s %e -a (o-$*na 5er'e.e a-i*en'o ! energía para 5i5ir (o*o ..-$!e a%e($a%a*en'e3 (rea $na (oor%ina(i)n en're 'o%os -os )rganos %e.*:s s$'i.-igo0 C$an%o esa energía .po%er %e -a 5o-$n'a%3 %e.i(ien'e para apo!ar '$s 36 .e'o en e.or*an e'ri:ng$-o in.(en'ro %e.($a.-igo3 por4$e ahí se ini(ia -a energía3 ! para %is'ri.%e -as kri!as %e $n%a-ini Yoga0 Por eso3 -o pri*ero 4$e se re(o*ien%a ha(er a.o*.! (oor%ina(i)n0 +s': aso(ia%o (on -a regi)n 4$e ro%ea e.%esper'ar3 por -a *a7ana3 es -a Pos'$ra %e +s'ira*ien'o< -e5an'ar -a (a.or'a-e(e ! pasa %esp$2s por %os (ana-es %e reser5a ha(ia -a .($erpo0 +s'i*$-a '$s .$ego0 Coor%ina ! %esarro--a e.(os*os0 A.$ir-a3 es par'e (en'ra.-igo (on'in9a s$ .p$n'o %e.($erpo ! %e -os 5e--os %e.p$n'o %e.-igo0 +s a-i*en'a%o por e.o*.erior0 +s -a .e-e*en'o .e6a ! -as piernas 1& (en'í*e'ros ! pra('i(ar Iespira(i)n %e D$ego0 +s'o es'i*$-a e.p$n'o %e.-igo es n$es'ro prin(ipio0 +s e.%e -os 'res pri*eros (hakras3 4$e (on.($erpo 4$e a($*$-a energía en e.5ien're %e s$ *a%re0 Ana 5e6 4$e 'er*ina -a (one/i)n .(en'ro %e -a energía3 %e.*o5i*ien'o %e piernas ! .sen'i%o %e (on'ro.p-e/o so-ar ! se aso(ia (on -as g-:n%$-as s$prarrena-es ! -os ri7ones0 +s': regi%o por e.8er-er Cha0ra5 &a 9o&(n+a% %e& g(errero es$iri+(a& +.$ego %e.$n(i)n en $n p-ano *:s s$'i-< es e:rea 4$e re(o-e('a -a energía %e.$n(iones %e e-i*ina(i)n3 sien'es 4$e 'ienes energía s$.o*.$n ser h$*ano re(i.$n(i)n %e.ra6os3 ejer(es $na .-igo0 +.(en'ro %e.o*.sen'i%o %e -a 5is'a0 +s e.'er(er (hakra es e.$en'e %e reser5a %e energía %e($erpo0 +n es'a :rea (o*ien6a -a energía $n%a-ini0 =a reser5a %e energía a-*a(ena%a en es'a :rea se .ísi(a (on -a *a%re3 e.o*.pri*er p$n'o a 'ra52s %e.o*.'er(er (hakra es -a .$er6a 4$e 'e i*p$-sa a a('$ar ! (o*p-e'ar -a (on(ep'$a-i6a(i)n3 -as 5is$a-i6a(iones 4$e 'ienes en -a 5i%a0 +.(a*inar ! a-'ernar e.ra-0 =a es'i*$-a(i)n para .ase %e -a (o-$*na3 %esper'an%o así -a $n%a-ini %$r*ien'e3 enros(a%a en e.or'a-e(er e.

er%a%ero Ie!3 a('$ar en re-a(i)n (on s$ (on(ien(ia *:s e-e5a%a3 a$n4$e no ne(esaria*en'e ha!a %esper'a%o -a energía %e -os (hakras s$periores en e(ora6)n3 e.ar4$e'ipo %e.ser5a '$s sensa(iones ! sig$e '$ pasi)n0 C$an%o %$%es en e.ini'o es represen'a%o por e.'er(er (hakra raras 5e(es es': 4$ie'a0 C$an%o es'e (hakra %o*ina3 -a persona es e/$.'2n $na 5isi)n3 $na i*agen3 en5ia%a %es%e '$ ser *:s e-e5a%o0 Ana persona 4$e a('9a %es%e e.er ($*p-i%o $n (i(-o0 +sen'i%o %e.en're(ejo ! -a (oroni--a (e.ser in%i5i%$a.00 =os 10 p2'a-os signi.es (ons(ien'e3 a$n4$e no ne(esaria*en'e (ono(e e.e ser5ir a..n9*ero 10 represen'a es'ar (o*p-e'o3 ha.'er(er (hakra .g$errero espiri'$a-3 a4$2.i'os an'ig$os0 C$an%o %$%es en eseg$n%o (hakra3 o.'er(er (hakra3 a('9a0 Ga6 a-go3 *$e5e e.ser in.re e.o0 An g$errero espiri'$a.pri*er (hakra3 aseg$ra '$ si'$a(i)n ! sos'2n'e en '$s h:.%ía ! 5o-$n'a% para pro!e('ar '$ energía en -a rea-i6a(i)n 4$e an'i(ipan '$s 5isiones0 =os p2'a-os %e.$n%a0 +e-e*en'o .eran'e ! e/presi5a0 1e aso(ia (on e.prop)si'o (o*p-e'o %e $na *isi)n en par'i($-ar o %e $na g$erra0 An g$errero espiri'$asa.4$e sa.$ego aso(ia%o (on e.es represen'a%o por e.1 ! esen'i%o %e.e s$ *isi)n3 e*i'e -a energía3 a('9a ! -a --e5a a (a.a*or3 -a in'$i(i)n3 -a p-eni'$%)0 =a esen(ia %e $n g$errero espiri'$a.i(an 4$e -a persona 4$e ha -ogra%o -a *aes'ría so.a((iones %e..e ini(iar ! (o*p-e'ar $na a((i)n0 Por eso es': aso(ia%o (on e.(hakra represen'a -a 5o-$n'a% %e ini(iar0 C$an%o %$%es en e.'er(er (hakra sa.'er(er (hakra son 100 +.ian6a pro.o'e3 pro!e('a '$ p$n'o %e 5is'a3 o.es 4$e no 'iene *ie%o ! p$e%e a('$ar (on in'egri%a% en ($a-4$ier (ir($ns'an(ia0 Ana persona (on e.or*a3 %irigir ! %esarro--ar -o 4$e s$(e%e en s$ 5i%a0 1ien'e $na (on.$er'e 'en%r: -a sensa(i)n %e 4$e s$ 5i%a ! -a (a-i%a% %e s$ 5i%a %epen%en %e -o 4$e haga ! -o ha(e? p$e%e %ar .(o-or a*ari--o0 Ana persona 4$e 37 .

o*.$s(ar: o'ras .o*.i(a Msin -i*i'esM3 -a sensa(i)n %e $na pro!e((i)n po%erosa0 +.o*.s$sh$*na3 ! 5i.-igo %e *anera ins'in'i5a3 por4$e esa a($*$-a(i)n es -o 4$e -o prepara para ini(iar $na a((i)n3 ! 'a*.%ia.a('o %e ha.o*.rar (on -a energía 4$e sa-e %e'er(er (hakra0 +/peri*en'a e.p$n'o %e.reino %ein(ons(ien'e0 +.($ar'o (hakra0 =os 'res (hakras in.espíri'$0 Ga! $na re-a(i)n espe(ia.i(ie %e -a 'ierra3 ! so.-ar re(i.o*.-igo se *$e5en si*$-':nea*en'e3 ese p$-so e/'ra %e energía 4$e %a e.-igo0 O.(ora6)n es e.'er(er (hakra es -a p$er'a %e en'ra%a a.p$n'o %e.($erpo es (o*o -a s$per.i(i)n p$ra3 ! sien'e 4$e no 'iene -a energía para e/presar-as3 a$'o*:'i(a*en'e e*pe6ar: a re$nir energía en e.-ar .-igo0 +.ras a.re 2-3 e.rag*a %e.*is*o 'ie*po0 8o es ne(esario ha.(en'ra-3 e.$er'e o gri'ar0 Ca%a (2-$-a e*pe6ar: a 5i.ser5a 4$2 'e s$(e%e ($an%o sis'e*:'i(a*en'e j$n'as (a($*$-as3 *e'es) ! s$e-'as (re-ajas3 sa(as) -a energía %e.(en'ro %e.p$n'o %eo*.eriores para pene'rar en e.g$errero0 @n'en'a es'o< ($an%o repi'as $n *an'ra ! 5i.reino %e anaha'0 Anaha' signi.prin(ipio %e -a (ons(ien(ia0 Dor'a-e(er e.en're e.(ana.reino s$perior %e -a 38 .i(ien'e3 -a persona 'iene 4$e (o*pensar-a0 1i sien'e 4$e no 'iene energía para (o*p-e'ar s$ 'area3 .-igo a.i2n para %esper'ar -a $n%a-ini ! -a (on(ien(ia3 para ini(iar e.-igo ! e$so %e.o*.sig$ien'e *an'ra (on -os (onsejos an'eriores< Besp$2s %e -i*piar '$s (ana-es pr:ni(os3 sen'a%o (on -a (o-$*na %ere(ha3 (an'a en $n ri'*o (on'in$o Gar3 sien%o (ons(ien'e %e -a p$n'a %e -a -eng$a ! ja-an%o si*$-':nea*en'e e.(a*ino %e.p$n'o %e.p$n'o %eo*.se 5is'e %es%e es'e (hakra $sar: 5es'i%os (o-ori%os3 5is'osos3 (ap'ar: '$ a'en(i)n ! es'i*$-ar: -a 5is'a0 C$an%o -a energía %e.*an'ra0 C$an%o -a p$n'a %e -a -eng$a ! e.$en'es %e energía0 +s'as p$e%en ser es'i*$-an'es3 %rogas3 (o*i%a0 1i 'iene *$(has e*o(iones3 enojos o ($-pas3 resen'i*ien'os3 a*.-igo *$e5e -as pa-a.res -a p$n'a %e -a -eng$a3 %i-o %es%e e.-igo es par'e %e j$n'ar ! organi6ar -as energías %e -os 'res (hakras in.ra e.(hakra %e.e -a ($a-i%a% %e -a 5o-$n'a% po%erosa %e.eriores represen'an e.'er(er (hakra es ins$.

sen'i%o %e(on'ro-0 #$(has personas %e 2/i'o 4$e (ons'an'e*en'e .'er(er (hakra son *$! apre(ia%as en n$es'ra ($-'$ra0 A%*ira*os a a4$2.en'repene$r3 a4$e (orre riesgos3 a.ra6os a -os -a%os %e.ser5a 4$e e.-e %e -a i*agen3 39 .reino %e -as sensa(iones a 'ra52s %e.$er'e3 has'a '$s *:s *íni*as in'en(iones (rear:n -a a((i)n ! *o5er:n -os 2'eres0 =as ($a-i%a%es aso(ia%as (on e.o*.(on(ien(ia0 1in $n 'er(er (hakra .4$in'o (hakra nos %a e.-igo para poner'e en a((i)n ! *o5er'e en e.je'i5os ! así (rean $na i*agen (on(re'a0 =o 'angi.r:n%o'e en Pos'$ra %e Can'i-e5er3 ha6 Iespira(i)n %e D$ego %$ran'e 3 *in$'os3 *iran%o a '$s pies0 Para 'er*inar3 inha-a3 sos'2n3 e/ha-a ! re-aja0 #aha signi.r$'os3 no ser:n rea-i6a%as0 Con $n 'er(er (hakra .'er(er (hakra reg$-a -a 5is'a3 e.po%er %e -a (rea'i5i%a% a 'ra52s %e.or*$-an p-anes ! pro!e('os3 s$e-en 5is$a-i6ar s$s o.(en'ro %e.piso a $n -a%o %e -as (a%eras0 @nha-a ! -en'a*en'e s$.$enas in'en(iones pero no %ar:n .i(a energía0 +s $na es'i*$-a(i)n %e.($erpo (on -as *anos apo!a%as en e.4$e 5a 'ras s$s *e'as3 a.aja0 Ga6 es'e *o5i*ien'o 10 5e(es0 Besp$2s %e -a %2(i*a 5e63 sos'2n -as piernas arri.ajar es'e (en'ro son Pos'$ra %e +s'ira*ien'o3 1a' ri!a ! Pos'$ra %e Ar4$ero0 Ana kri!a e/(e-en'e ! (or'a es #aha 1hak'i ri!a< 1i2n'a'e (on -a (o-$*na re('a3 (on -as piernas j$n'as ! es'ira%as ha(ia %e-an'e0 =os .ra6os a -os -a%os para-e-os a.i(a gran%iosa3 1hak'i signi.'a('o ! e.($ar'o (hakra nos %a -a aper'$ra a.e -as piernas a "0W3 e/ha-a ! .4$e ini(ia pro!e('os3 a.a3 es'ira -os .sen'i%o a%e($a%o para (o*p-e'ar '$s *e'as0 O.sis'e*a ner5ioso parasi*p:'i(o0 =a 5is'a ! -a 5isi)n nos %an e.piso ! e4$i-i.$er'e 'en%r:s *$(has i%eas ! .4$e -e5an'a -a *ano pri*ero ! 'o*a eriesgo %e a(ep'ar $na 'area sin i*por'ar -a seg$ri%a% ! (er'e6a %e s$s res$-'a%os0 A-g$nas %e -as *ejores kri!as para 'ra.soni%o s$'i-0 =a 5is'a ! -a 5isi)n es':n aso(ia%os (on -a es'i*$-a(i)n %e.

(hakra %e.eriores0 =a (apa(i%a% 5is$a.es aj$s'ar0 +%iagn)s'i(o a 'ra52s %e.-igo ! s$ aj$s'e es $na (apa(i%a% e-e*en'a.p$n'o %e.re -as p$er'as para .-a (on(re(i)n %e (a%a $na %e s$s par'es3 a$*en'a esen'i%o %e en.je'i5os0 >a*.o*.(ier'a*en'e a.ra(i)n3 esen'i%o %e.*e%i'ar pre.:rea %e.$er'e 'en%r: $na re-a(i)n (on s$s e*o(iones para -ograr s$s o.%iagn)s'i(o %e -a *e%i(ina a!$r52%i(a0 Ga! en $n%a-ini Yoga *$(has kri!as 4$e 'e pi%en para .o*.or*a(i)n para s$s -ogros en e.($erpo 4$e %e.o*.-igo0 1i e.'er(er (hakra0 Por es'a *is*a ra6)n3 *$(has personas a.-igo0 +s'a *e%i'a(i)n pro.p$-so es': %esp-a6a%o ha(ia arri.a((eso 5is$a.i2n 5o-'ear: a.%a $n sen'i%o *:s .ieren (on(en'rarse en $na 5is$a-i6a(i)n en 5e6 %e en $n *an'ra0 +.$n%a ! *$(has ($ra(iones *i-agrosas0 C(ar+o -ha0ra5 a)or * %es$er+ar +.ina-*en'e -a sensa(i)n %e -a 5i.pro(eso para sen'ir e.'ener in.o(a%a e in'e-igen'e ':('i(a0 +n $no %e -os *an$a-es %e I@ es': %es(ri'o 'o%o e.o*.$sa%a por -os k$n%a-ini !og$is ! es $no %e -os pi-ares %e.er aj$s'a%o -as energías3 ..$'$ro0 =a a((i)n %es%e es'e (hakra no es ne(esaria*en'e %e es'ra'egia3 pero sie*pre es en.soni%o3 -o 4$e a.-$en(ia es s$'i-0 Por e.ina-i6ar re-ajar'e pro.eren(ia %e -os o'ros e-e*en'os3 a.$n%a*en'e ! *e%i'ar en ep$-so %e.a3 ha(ia -os -a%os o ha(ia a.o4$e ! %e -a 5o-$n'a% aso(ia%os (on e.rin%a $na sana(i)n pro.aire no -o 5es3 s$ in.e('a 'o%os -os (hakras3 pero es .$n%irse (o*p-e'a*en'e (on ! en'regarse a -os (hakras *as e-e5a%os0 Ana persona (on $n 'er(er (hakra .ajo3 in%i(a -a (on%i(i)n %e.(ora6)n es': regi%o por e.(en'ro3 'e in%i(a 4$e -a sa-$% %e esa persona es': en op'i*as (on%i(iones0 1i e.aire %esp-iegas '$s e*o(iones ! ($-'i5as -a (o*pasi)n ! -a (apa(i%a% %e a*ar0 40 .:(i-*en'e (on -os (hakras in.p$-so se -o(a-i6a e/a('a*en'e en e.e-e*en'o aire0 A %i.p$-so en e.$n%a en e(en'ro %e.pasa%o para o.$er'e %e (on'ro-3 %e 5o-$n'a% ! (one('a .-igo3 %esp$2s %e ha.

.rio en're e.ra ! se a.(hakra %e.5er%a%ero pri*er ni5e%e -a (on(ien(ia a$'orre.-iga(iones %e.o-o es $na es're--a %e seis p$n'as .or*a a -a pasi)n para ($*p-ir (on -os (o*pro*isos ! o.eo %e.-e/i5a3 %es%e %on%e p$e%es 5er'e a 'i *is*o a 'ra52s %e -os ojos %e -os o'ros ! en'ien%es 4$e -os %e*:s son 'an i*por'an'es (o*o '90 +n -os pri*eros 'res (hakras es':s regi%o por e.-$jo %e -a energía ha(ia e.p$n'o %e e4$i-i.sen'i%o %e -os -í*i'es0 1e re-a(iona (on e.'i*o ! e.re '$s pasiones3 %es%e -os 'res pri*eros (hakras3 p$e%es %irigir esas pasiones ha(ia -os o'ros0 1ien'es (o*pasi)n0 (M(o*M es -o *is*o 4$e M(onM3 M(on-pasi)nM0) A('$ar -a (o*pasi)n signi.($ar'o 4$e sien'es esos sen'i*ien'os0 1a.$n(iona*ien'o %e.a*or3 en'regarse a 'o%o a*or (o*o se en'rega $na *a%re a.M!oM3 en e.o'ro ha(ia a.$n(iona .i2n %e'er*inan e.i'os3 sen'i*ien'os ! 5o-$n'a% en .ien %e s$ hijo(a)0 +..sis'e*a in*$ne3 -a g-:n%$-a %e.ien3 a('9a (o*o $n sis'e*a in*$ne3 'e a%5ier'e ($an%o a-go es e/'ra7o ! ne(esi'a ser e/a*ina%o 41 .a ! e.(ora6)n0 8os %a ine4$í5o(as M(ora6ona%asM0 8os ha(e sa.or*a%a por %os 'ri:ng$-os3 $no ap$n'an%o ha(ia arri.o'ro %e.'a('o0 Be(i*os 4$e ($an%o a-g$ien ha.ajo3 4$e represen'a en e.i(a a('$ar (on h:.re (hakra %e.(ora6)n3 se 'rans.($erpo e.re -os i*p$-sos0 C$an%o se e4$i-i.$er'es i*p$-sos ! pasiones $nos por o'ros3 pero a('$ar %es%e e($ar'o (hakra es %ar .er 4$i2nes so*os ! 4$2 4$ere*os en -as re-a(iones0 U+.(ie-o ! ha(ia -a 'ierra0 =os 'res (hakras in.-a %es%e s$ (ora6)n3 Mnos 'o(aM3 nos --ega a -a esen(ia *is*a0 1$s .($ar'o e*pie6as a 'ener sen'i%o %e Mnoso'rosM0 C$an%o 'ienes %o*inio so.$n(iones 'a*..or*a '$ re-a(i)n (on 'o%os '$s sen'i*ien'os0 Co*9n*en'e ha! $na (on.e es'ar (on*igo o noV +s'a persona o es'a si'$a(i)n3 U*e 'o(a a *í 5i5ir-a o noV C$an%o .o*..re e.ien %e -o *:s a*p-io %e 'i *is*o0 C$an%o se 'e a.1$ sí*.$si)n respe('o a 4$e s)-o se p$e%e sen'ir %es%e e($ar'o (hakra0 8o es así3 'ienes (apa(i%a% %e sen'ir %es%e 'o%os -os (hakras3 pero es a par'ir %e.($ar'o (hakra3 --egas a.(ora6)n rige -as sensa(iones s$'i-es ! -a (apa(i%a% %e 'o(ar3 e.eriores (on'ienen -a (apa(i%a% %e ($-'i5ar -a %es're6a so.es ($:-es son '$s sen'i*ien'os ! p$e%es %irigir-os0 Casi 'o%os p$e%en a*ar ! sen'ir .

-o4$eo en e.($ar'o J$r$3 se re-a(iona (on -a *en'e ne$'ra.i(a Mnoso'rosM0 +.($ar'o (hakra (on e.(ora6)n3 en repe'i(i)n *en'a-3 sin'oni6as '$ *en'e (on e.$ni5erso en'ero 4$e 5i.4$in'o0 +s $n *an'ra para e4$i-i.ios ! san'os %e -a 2po(a0 J$r$ Ia* Bas3 e.-$i%a ! espon':nea0 A.-inaje %e -a re-igi)n 1ikh son -os %ie6 J$r9s 4$e 5i5ieron s$(esi5a*en'e en e.-i('o< e.e ($an%o a-go 'iene a.@n.rio3 -o in'erno ! -o e/'erno se $nen en a((i)n .%ia.$so %e.(en'ro $*.a('i5a%o3 ser:s %epen%ien'e %e -os %e*:s ! es'ar:s (on.$n%a*en'e0 1$ *:s po%eroso es'í*$-o es -a respira(i)n en 'o%o 'ipo %e prana!a*as0 42 .sen'i%o %e 'i *is*o0 +.ini%a% (on'igo3 (on '$ organis*o3 ! p$e%e en'rar en '$ ($erpo0 1a.ra e.ri((i)n3 sin go-pe3 ! es ina$%i.re e($ar'o (hakra ! s$ re-a(i)n (on e.(hakra %e -as re-a(iones0 1i es': so.es ()*o ! ($:n%o ! ($:n'o %ejar en'rar a a-g$ien a '$ 5i%a3 ()*o ar*oni6ar 'o%as '$s re-a(iones0 +s'e es en'on(es e.$n%i%o respe('o a.re(i'ar $n *an'ra %es%e e.-e3 4$e s)-o (on a*or se es($(ha0 +n e.ro 4$e (on'iene -as ense7an6as %e -os %ie6 J$r9s ! o'ros sa.rar e.(hakra %e.an'es %e a(ep'ar-o3 sa.soni%o %een($en'ro %e %os (osas sin .! -a aper'$ra %e.e('a pro.*an'ra G$*ee h$* .(ora6)n0 1)-o %es%e -a *en'e ne$'ra.rah* h$* (j$*i3 j$*3 .1iri J$r$ Jran'h 1ahi.i2n es'i*$-as e.*e(anis*o %e respira(i)n3 -o a.($ar'o (hakra se --a*a anaha'a< es e.soni%o en e.(en'ro %e.ra*3 j$*) a.rea('i5a%o3 ne(esi'ar:s ne(esi'ar %e*asia%a si*pa'ía0 1i es': s$.prana0 C$a-4$ier .(ie-o ! -a 'ierra se j$n'an en e4$i-i.po%er ! signi.3 $n -i.5a-orar:s (o*pasi5a*en'e a -os o'ros 'an'o (o*o a 'i *is*o0 Ano %e -os soni%os *:s $sa%os para es'i*$-ar e.on(ea5o J$r$ es e.(hakra %e(ora6)n no ha! (on.nor'e %e @n%ia en're 14"9 ! 170K e i*par'ieron -a ense7an6a %e $n%a-ini Yoga0 +.rag*a o en e.ini'oM0 +.($ar'o (hakra es G$* (j$*) 4$e signi.i(a Mnoso'ros so*os noso'ros3 noso'ros so*os e.i-i(a-0 1)-o 'ienes 4$e s$*ergir'e en 2-0 >a*.

ini(io %e.$n%e $na gran .re e(hakra %e.2'er es e.pro(eso %e *ani.í(i-es0 8o es $na (ari(a'$ra %e .%e 'o%os0 +.4$in'o (hakra3 aso(ia%o (on -a gargan'a ! (on -as g-:n%$-as 'iroi%es ! para'iroi%es3 es -a 5er%a%era en'ra%a a -o *i-agroso ! *is'erioso3 !a 4$e es': regi%o por ee-e*en'o 2'er0 +'er es -a (on%i(i)n %e.(ora6)n3 p$es ha.ina-*en'e -a 'ierra 4$e -es pro5ee -a 43 .es'a(i)n3 re(ono(er:s 4$e e2'er es e.ase %e -a in'i*i%a% rea-0 8o es (ier'o 4$e a.-$ir ! s$*ergirse $no en e.4$in'o (hakra3 4$e es *$! %ire('a3 -a (o*$ni(a(i)n %es%e e.o'ro? ! .je'i5o (-aro para ha(er a-go? ! %esp$2s %e.pa%re ! -a *a%re ($an%o se 5en por pri*era 5e63 ese *o*en'o *is'erioso 4$e -es per*i'ir: --egar has'a e*o*en'o %e -a (on(ep(i)n0 O($rre *$(ho an'es %e 4$e ha!a a-go pre(iso3 *$(ho an'es %e 4$e apare6(a ee-e*en'o aire3 re-a(iona%o (on -os sen'i*ien'os 4$e ini(ian e.(ora6)n 'e in.e-i(i%a% h$e(a0 +.'ie*po para 4$e a-go p$e%a e/is'ir0 +s e.es'a(i)n0 1i piensas en -a se($en(ia %e -os e-e*en'os< 2'er3 aire3 ..(o*pro*iso? seg$i%o %e.espa(io ! %e.o.*:s s$'i.e -a (o*$ni(a(i)n0 C$an%o ha.Mg$i7o %e ojoM en're e.1e aso(ia (on -os (o-ores 5er%e ! rosa0 =a (o*$ni(a(i)n %es%e es'e (hakra sie*pre in(-$!e a -os o'ros 'an'o (o*o a 'i *is*o0 +n'on(es ha.pro(eso %e *ani.ag$a 4$e -es %a pasi)n para .(o*$ni(ar'e %es%e es'e (hakra s)-o p$e%es ser %$-(e ! p$e%es e-$%ir -os re'os %i.-as %es%e es'e (hakra (on '$ pareja -es %as a a*.-ar (on 5er%a% ! a*a.i-i%a% es e%is'in'i5o %e($ar'o (hakra0 :(in+o -ha0ra5 ha1&a * -rea +.($ar'o (hakra no por ser %$-(e es ne(esaria*en'e in%ire('a3 !a 4$e %ir:s -a 5er%a% pero sa.eren(ia %e -a (o*$ni(a(i)n %es%e e.$eran .$ego 4$e -es %a -a energía3 -a 5o-$n'a% ! e.r:s 'o*ar en ($en'a (o*p-e'a*en'e a 4$ien re(i.ases o e'apas %e.o'ro0 +s -a .-as (on %$-6$ra3 (o*pasi)n ! e*pa'ía0 A %i.$ego3 ag$a ! 'ierra3 (o*o si .os -a sensa(i)n %e es'ar 'o'a-*en'e presen'e $no en e.$er6a3 $n gran po%er %e (on5i((i)n para e/presar ($a-4$ier sen'i*ien'o ! (on'e/'$a-i6ar -o 4$e %i(es0 Yog$i Bhajan a%5ier'e 4$e ($an%o %i(es $na 5er%a% (on *ie%o3 es $na *en'ira? es'e es $n (o*en'ario so.pro(eso %e.(hakra %e.

4$in'o (hakra es 'an s)-o --egar .n6 'er6 <as+e%a%6 In3ini+o 44 .ien%o 4$e 'o%as -as -e!es %e.eren'e %e -a 4$e 'ienes s)-o por ha.po%er %e -a pa-a.$+i)o * o-+a9o -ha0ras6 &os +res -ha0ras s($eriores5 In+(i-i.a-*a3 a.es ($-'i5ar $na a((i)n %es%e -a i*p-an'a(i)n %e -a se*i--a (.J$r *an'ra e'2ri(o Xahe J$r$0 +.po%er %e -a pro!e((i)n? ese po%er 5iene %e -a seg$ri%a% %e ha.ra ! por eso e4$in'o (hakra es': aso(ia%o (on e.en e'er(er (hakra0 +.es es'ar a-er'a a.4$in'o (hakra3 a%4$ieres -a per(ep(i)n %e -o s$'i-0 1a.je'i5o ! %es'ino 9-'i*o0 +.e('o0 1a.ina-0 C$an%o a('i5as e.'ipo %e (o*$ni(a(i)n 4$e se e/presa %es%e e.ren'e a -a p$er'a %e en'ra%a0 C$an%o -ogres *aes'ría en '$ pa-a.po%er %e.a(h si%%hi es -a ha.4$in'o (hakra es *$! %ire('o0 1e %i(en -as (osas (o*o son< Mes (o*o esM ! M4$e así seaM0 Iepresen'a e.ra ! %es're6a para ini(iar a((iones 4$e 5ienen %e.es -a Pa-a.p$-so %e es'e .er (o-o(a%o a-go a.prin(ipio %e -a (a$sa ! ee.(o*ien6o %e.ij)0 =a se*i--a esen(ia.í(i.$ni5erso -o 5an a apo!ar3 por4$e ein'en'o (oin(i%e (on e--as0 +s $na (er'e6a %i.4$in'o (hakra ra%i(a en 4$e '$ -eng$a ! -a -eng$a %e Bios sean -a *is*a0 An *an'ra %e $n%a-ini *$! e.i-i%a% %e se*.r: ini(ia%o s$ ($rso %e (re(i*ien'o3 seg$ir: -as -e!es %e *a!a ! ser: *$! %i.ra3 5a(h si%%hi0 Ano %e -os *:s gran%es po%eres %e -os seres h$*anos es n$es'ra (apa(i%a% %e %e'er*inar -a %ire((i)n %e $na a((i)n %es%e s$ prin(ipio0 Ana 5e6 4$e he*os p-an'a%o $na se*i--a3 4$e -a he*os (o-o(a%o en -a 'ierra %e -a i-$si)n (*a!a)3 -a se*i--a ha.(i(-o %e -a (rea(i)n3 sa.e('i5o para es'e (hakra es 1a' 8a*3 1a' 8a*3 1a' 8a*3 1a' 8a*3 1a' 8a*3 Xahe J$r$0 +.*a'eria para s$ *ani.es'a(i)n .er a($*$-a%o po%er persona.rar se*i--as 4$e ($*p-an n$es'ro o.rir:s rea-*en'e -a p$er'a a -os reinos *:s e-e5a%os0 'e2+o6 s.ij *an'ra3 1a' 8a*3 se *e6(-a rí'*i(a*en'e ! se a%hiere a -a aper'$ra %e.iar s$ %ire((i)n0 .(a*.

(hakra aso(ia%o (on e.$en'e in.i%$ría0 +s %i.po%er psí4$i(o 4$e $sa energía %e.i2n -a *aes'ría so..en're(ejo0 1e aso(ia (on -a g-:n%$-a pi'$i'aria ! se represen'a (on s)-o %os p2'a-os0 Ajna signi.4$in'o a.5es *:s 4$e (on %os ojos0 =os %os ojos 'e %an %i*ensi)n en e*$n%o nor*a-? e.'er(er ojo 'e %a -a 5isi)n3 -a pro.$ego3 e..-e ! (ono(er -o %es(ono(i%o0 +s e.er en 4$2 %ire((i)n %eseas ir0 +s a4$í %on%e se j$n'an -os prin(ipa-es (ana-es %e energía i%a3 pínga-a ! s$sh$*na3 %on%e -os 'res ríos %e '$ energía in'erna se in'egran en $no0 +s e.C$an%o pasa*os %e.re ese/'o (hakra i*p-i(a no %ejarse (on.er -eer en're -as po-ari%a%es3 sa.re e.'er(er (hakra ! 'ra.$n(i)n es 5er -o in5isi.'er(er ojo3 (on e.je'i5o en s$ apre(ia(i)n0 =a aper'$ra %e.(hakra %e.i(a M*an%oM ((o*an%ar3 %o*inar3 (ono(er3 o.$n%ir por -as po-ari%a%es %e -a 5i%a3 sa.$n%i%a% ! -a %i*ensi)n %e -os *$n%os s$'i-es0 1$ .or*a(iones %e n$es'ra e/perien(ia or%inaria 4$e es':n (o%i.! 'ienen $na 5isi)n *ís'i(a3 %i(en 4$e Bios es (o*o $n .ini'a %e sa.i(a%as por -a 'ierra3 e.'eni%a so.ag$a3 e.re a-go)0 Ns'e es e.'er(er (hakra0 S$ienes --egan a a.se/'o (hakra es': si'$a%o en e.i2n os($ri%a%0 O.se2+o -ha0ra es'a*os *:s a--: %e -os e-e*en'os na'$ra-es0 Ge*os a'ra5esa%o 'o%as -as 'rans.aire ! e2'er0 8o ha! ning9n e-e*en'o 5in($-a%o a -a >ierra aso(ia%o a -os (hakras s$periores0 +.-$jo %e -a *en'e0 Casi sie*pre se represen'a (o*o a-go -$*inoso< $na -$6 in'erna3 s$'i-3 no (o*o -a -$6 e/'erior %e.in'e-e('o %i(e MsíM3 a$'o*:'i(a*en'e i*p-i(a MnoM0 Ca%a 5e6 4$e 'e %a -$63 'e %a 'a*.aja %e 2-3 ! por en%e3 p$e%e ser s$.se/'o (hakra pro5iene %e -a *aes'ría o.i2n -a g-:n%$-a pi'$i'aria aso(ia%a (on es'e (hakra 'iene %os par'es3 -a pi'$i'aria 45 .%$a-is*o %e -a psi(o-ogía h$*ana0 Bes%e a4$í %esarro--as e.eren'e %e.'ener *aes'ría so.'ener %o*inio so.%o*inio0 A4$í es %on%e a-(an6as -a in'egra(i)n %e -a persona-i%a% por en(i*a %e.($a.i--)n o $n 'ri--)n %e so-es en e/p-osi)n0 +n es'e (hakra a%4$ieres 'a*.er -eer en're -íneas0 >a*.(en'ro %e -a in'$i(i)n ! %e n$es'ra (one/i)n %ire('a (on -a .sen'i%o %e -a in'$i(i)n para sa.re -a %$a-i%a% %e -a *en'e0 =os %os p2'a-os represen'an -os pro ! -os (on'ra %e (a%a pensa*ien'o0 Ca%a 5e6 4$e e.rir es'e (ana.

s2p'i*o (hakra ! -a persona se sien'e a.se/'o (hakra es': aso(ia%o (on -a -$6 s$'i-3 es2p'i*o (hakra es': aso(ia%o (on e.ri)n0 1$s 'eji%os 'ienen origen %i.es': aso(ia%a (on e.(r:neo3 %on%e %es(ansa -a pi'$i'aria0 C$an%o esoni%o 5i.prana se (on(en'ran en e.eren'e ! sin e*.$n(i)n psí4$i(a 4$e p$e%e ha.($erpo se %is$e-5en en $n .er s$rgi%o !a %e s$ 'er(er o se/'o (hakra3 po%ría *e'er-o en pro.($erpo ! -a i*agen %e.argo es':n aso(ia%os0 =a %$a-i%a%3 -a po-ari%a% ! -a %in:*i(a (ons'an'e represen'a%a por -os %os p2'a-os %e.soni%o nasa.ier'a ! .s.ini'o0 Por es'o3 en *$(has 'ra%i(iones3 -as personas s$e-en in(-inarse o pos'rarse an'e -a %i5ini%a%0 +.s2p'i*o (hakra 'iene $na (on%i(i)n (-a5e< -a h$*i-%a%3 -a en'rega3 -a (apa(i%a% %e pos'rarse an'e e@n.(hakra se re.s2p'i*o (hakra3 -a .ha(er es'e *o5i*ien'o3 -a a'en(i)n3 -a sangre3 -a (ir($-a(i)n ! e.Chakra %e -a Coroni--a3 e.i2n -o e*i'i*os ($an%o pron$n(ia*os 1a >a 8a #a0 =a g-:n%$-a pinea.ísi(as aso(ia%as (on 2-0 C$an%o (an'a*os Ong3 e.i2n (ono(i%o (o*o e.soni%o ()s*i(o0 Ahí3 ($an%o se %espier'a -a per(ep(i)n3 es (o*o si es($(haras e.MgongM0 1i es($(has e.'a*.e6a se in(-ina ha(ia -a 'ierra !3 a.$+i)o -ha0ra3 'a*.e*.=o'o %e #i.or'a-e(i%a0 C$an%o a-g$ien no a.r$i%o ensor%e(e%or %e *i-es %e 'r$enos es'a--an%o si*$-':nea*en'e0 =os 5i%en'es an'ig$os in'en'aron (ap'ar ese soni%o en e.P2'a-os o -a B2(i*a P$er'a0 Así (o*o e.-e*as0 1in h$*i-%a%3 %isponer %e in.ra a%e($a%a*en'e3 -a a('i5a ! %esen(a%ena $na serie %e a('i5i%a%es 4$e -a re-a(ionan (on -a o'ra g-:n%$-a *aes'ra3 -a pinea-0 +s'e soni%o nasa.eren'e en e.-$jo %e sines'esia3 $n (o*p-ejo %e sensa(iones pro5enien'es %e 5arios sen'i%os a -a 5e60 An'e esa presi)n3 'ienes op(i)n so-'ar'e ! en'regar'e a -a e/perien(ia o (on'raer'e ! sa-ir %e e--a0 =a aper'$ra %e.'ope %e -a (a.gong (on 'o%a a'en(i)n3 'o%os '$s ner5ios se es'iran has'a s$ -í*i'e0 =a per(ep(i)n %e.MngM es'i*$-a -a (a5i%a% %e.or*a(i)n %es(ono(i%a p$e%e %ar (o*o 46 .an'erior ! -a pos'erior0 Ca%a par'e %e es'a g-:n%$-a s$rge %e $n :rea %i.re a%e($a%a*en'e e.-eja en -as es'r$('$ras .

ier'os0 C$an%o a-(an6as ese es'a%o3 .($ar'o ! es2p'i*o (hakras0 E& A(ra es (ono(i%a en -a 'ra%i(i)n %e $n%a-ini Yoga (o*o e.po%er *is*o0 1e po%ría (o*p-e'ar esa .$er'e ha(e 4$e 'o%os -os %e*:s (hakras .$ena 47 .eM3 re.rien%o '$ se/'o (hakra3 'a*.(o*o -o es':s en -a 'ierra3 -a %i.-e .es($%o 4$e ro%ea a 'o%os -os %e*:s (hakras0 >a*.or'a-e(en '$s (hakras in.i(a 4$e ha!a -ogra%o s$perar s$ ego0 Así 4$e 'o%a -a in.reino as'ra.res$-'a%o $n ego espiri'$a-0 Ns'a es $na %e -as ra6ones por -as 4$e Yog$i Bhajan s$e-e %e(ir< MS$e Bios *e pro'eja %e -os psí4$i(os0 +--os (on'a*inan ! %i-$!en *i .e(has (on s$s po%eres psí4$i(os3 4$e son $na gran 'en'a(i)n %e po%er persona-0 Por e--o *$(has 'ra%i(iones a%5ier'en 4$e no es re(o*en%a..iri2n%ose a.he(ho %e 4$e $na persona ha!a *$er'o no signi.rase (on -a sig$ien'e< MP$e%es es'ar 'an -o(o en e.-e a 'o%o -o 4$e pasa (er(a %e 'i0 An a$ra .i2n %e.en %e -os p-anos s$'i-es es 5er%a%era0 +s'o no es así0 +.e ser in'egra%a en ar*onía ! sin'onía (on e.e re%on%o ! si*2'ri(o ($an%o 'ienes .i-3 eres 5$-nera.$n(ionen *ejor0 >a*.eren(ia es 4$e en'on(es 'en%r:s *:s p-anos para a('$ar '$ -o($raM0 A-g$nas personas 4$e3 en -a *e%i%a en 4$e s$ se/'o (hakra se 5a a.rien%o3 per(i.or*a %e )5a-o o (ír($-o0 1e (ono(e (o*o -a .a3 5ien%o $na -$6 ra%ian'e 4$e -o ro%ea (on .*a.ísi(o3 !3 *ir:n%o-o %es%e arri.-$!es espon':nea*en'e ! (on (er'e6a en '$ ri'*o (on e.or*a(i)n ! -a .$er6a %e.ina(i)n e.or*a(i)n 4$e re(i.ir ! .po%er por e.$er6a (ir($n%an'e3 -a .$ni5erso0 #$(has personas se %e'ienen an'es %e a-(an6ar ese es'a%o3 se sien'en sa'is.es en 'i ($an%o se .i2n 'iene -a aparien(ia %e $n (hakra< $n (ír($-o o 5)r'i(e %e energía3 $n -$gar %on%e se (on(en'ra e.$so %e.$er6a 4$e re(i.i-'ras ($a-4$ier in.$er6a (ir($n%an'e es .*:s a-'o 4$e po%e*os a-(an6ar para per(i.>o%o0 +s'o se -ogra ($an%o .-$jo %e -a energía $ni5ersa-0 C$an%o es'a .o-+a9o -ha0ra0 @*agína'e-a as(en%ien%o por en(i*a %e '$ ($erpo .en a -os espíri'$s3 as$*en 4$e 'o%a -a in.ni5e.$n(ionar por *e%io %e -a in'$i(i)n3 (on 'o%os -os (hakras a.$s(ar e.-$en(ia nega'i5a0 C$an%o es %2.eriores ! se 5a a.i2n se re-a(iona (on -a in'egri%a% %e '$ (a*po e-e('ro*agn2'i(o0 +s'e (a*po (ir($n%an'e apare(e (o*o ea$ra ! se per(i.$n(ionan ar*oniosa*en'e ! en (o*.$er'e3 a$'o*:'i(a*en'e .

$ni5erso para sa'is.aso(iarse ! resi%ir en e($ar'o (hakra o en e.$ni5erso en'ero0 +a-*a sien'e in*ensa %i(ha a.'er(ero es e.($ar'o (hakra ! %es($.o-is*o %e 'o%os -os (hakras3 'e %ar:s ($en'a %e 4$e ha! 'res n$%os .es'a%o .)-i(o en -os (hakras0 +.$er6as %e.pri*er (hakra0 +.a(er '$s %eseos ! ne(esi%a%es0 +.ien3 '$ so-a presen(ia a('9a ! %irige *$(has %e -as .pri*er n$%o3 e*pie6as a so-'ar '$s apegos a 'o%as -as sensa(iones3 -os no*.a$ra0 +.8$%o %e .rio ! (o*pasi)n ($an%o --ega a.si*.(a*ino %e -a $n%a-ini .ishn$3 en e.$er'e ! -os %e*:s (hakras es':n a-inea%os ! .! %e -os pensa*ien'os ! sen'i*ien'os0 =a sensa(i)n 4$e per(i.a$ra se e/'ien%e por -o genera.ir*a en -a sensa(i)n %e e4$i-i.en ser a'ra5esa%as para 4$e e.:si(os3 'res :reas o p$er'as 4$e %e.es a 'ra52s %e es'e (a*po es -a %e es'ar (one('a%o0 >e en're-a6a (on e.ísi(o genera.(a*.-$!a -i.re*en'e0 Ca%a n$%o se represen'a por $n 1hi5a =inga*3 ro%ea%o por a-go si*.ia %e (o-or3 in'ensi%a% ! 'a*a7o %epen%ien%o %e.o-sas ! es *enos ra%ian'e0 +n genera.res ! -as .(hakra %e(ora6)n0 +.re -a a*p-i'$% ! -a rea-i%a% i*persona.en're(ejo0 +n (a%a $no %e es'os si'ios3 -as 'res (orrien'es %e energía se j$n'an3 se an$%an ! se enre%an en $n reino0 +n -a *e%i%a en 4$e '$ (on(ien(ia pene'ra e.a$ra no se aso(ia (on ning9n e-e*en'o s)-o (on esen'i%o o -a sensa(i)n %e.$n(ionan%o .ri--an'e ! gran%e si pra('i(as reg$-ar*en'e a-g$na '2(ni(a %e ($erpo-*en'e-espíri'$3 (o*o e.-e(es $na n$e5a re-a(i)n (on -os sen'i%os ! -as sensa(iones 4$e per(i.1er0 +s'a.-e(e '$ (a*po %e %o*inio ! -o pro!e('a en 'o%os -os -$gares (on '$ presen(ia0 C$an%o ese (a*po (ir($n%an'e es .es a 'ra52s %e e--os0 An'es %e pene'rar es'e n$%o3 (a%a 48 .en e.er*o se (on'rae ! 'iene .or*as %e -as (osas0 +s'a.a$ra3 se a.8$%o %e 1hi5a en e.8$%o %e Brah*an3 en e.5arios *e'ros en (a%a %ire((i)n ! p$e%e ser *:s .$n%a-ini Yoga ! -a *e%i'a(i)n0 Las 8res "(er+as C$an%o repases e.pri*ero es e.seg$n%o es e.sa-$%0 C$an%o es'as en.

..ra(iones %e 'o%o e$ni5erso0 +s'as 'res p$er'as son $na %e -as ra6ones por -as ($a-es son 'an i*por'an'es -as 'res (erra%$ras< !3 -a gran (erra%$ra3 pone $na -igera presi)n en (a%a $na %e es'as :reas3 para 4$e e.r$gir %e $n -e)n0 Ns'os son -os i*pa('os 4$e --egan ($an%o se %espier'a -a energía ! a*p-ías '$s sen'i%os para (ap'ar -as 5i.sen'i%o %e.presen'e ! e.os ori.ra-0 Dina-*en'e3 --egas a -a 'er(era p$er'a3 en e.'r$eno en e.-e(es en $n es'a%o no %$a-3 %e aper'$ra ! 2/'asis3 ! p$e%es repe'ir YXahe J$r$Z A *e%i%a 4$e (re(e -a energía $n%a-ini ! -os n$%os se 5an %esha(ien%o3 se e/pan%e -a per(ep(i)n %e.-a$'as3 e.reino %e -o psí4$i(o3 pero s$ apego a ese *$n%o -os %e-a'a0 C$an%o -ogras 'ras(en%er -os (in(o e-e*en'os ! -as 'res 4$e %an origen a -os e-e*en'os3 'e (on5ier'es en< 'e es'a.í(i.ier'o a.*e%i'ar o es'ar 4$ie'o0 >o%as -as *e%i'a(iones 4$e es'i*$-an e.'rik$'i3 -os 'res ríos3 'e (on5ier'en en $n3 M$no 4$e 5e a 'ra52s %e -os 'res 'ie*posM0 Co*o %i(e Yog$i Bhajan3 ($an%o se a.ren en -os (ana-es %ere(ho e i64$ier%o ! -a energía $n%a-ini e*pie(e a .se/'o (hakra0 +s'e n$%o es': *:s a--: %e -os (in(o e-e*en'os na'$ra-es0 +s %on%e se en're-a6an i%a3 pinga-a3 s$sh$*na ! -os %e*:s na%is0 C$an%o -o a.$ego 4$e ha(e ar%er esa .es'a--i%o %e.o*.ra(i)n0 =os !og$is %i(en 4$e es($(has *$(hos ! 5aria%os soni%os< e.en'rar a.n$%o sig$e apre'a%o3 p$e%es o.! e.'ener po%eres3 pero es'ar:s apega%o a e--os0 1eg$ir:s an$%a%o a e--os (o*o es'$5is'e enre%a%o a -os sen'i%os e/'eriores en e.pri*er n$%o0 +.gong ! has'a e.se e4$i-i.-igo preparan e.re 5es e.ra 'e*pora-*en'e en a*.orar -os n$%os0 49 .sensa(i)n a'rapa '$ *en'e3 -a (a$'i5a3 -a %is'rae ! 'e es %i.soni%o ! %e -a 5i.res3 -a respira(i)n se e4$i-i.$'$ro0 Ya no a('9as so-o para es'e 'ie*po sino para 'o%os -os 'ie*pos0 1i e.i(ios nasa-es ! 'e --e5a *as a--: %e.pasa%o3 e.'ie*po ! %e '$ i%en'i%a% 'errena-0 +n'on(es se %i(e 4$e e.soni%o %e -os ani*a-es3 p:jaros3 gri--os3 (a*panas3 (on(has %e *ar3 .p$n'o %e.es $n gran riesgo0 #$(has personas (reen 4$e se -es ha a.arrera ! 'e per*i'e %esper'ar *:s a--: %e s$ $*.-$ir ! per.

-$!es0 1e per(i.ra(i)n3 (os4$i--eo ! -igere6a0 O p$e%e --egar (o*o $n gran 5ien'o 4$e 'e e/pan%e s9.4$e es': en e-í4$i%o espina.en -a *e%i(ina a!$r52%i(a ! -a a($p$n'$ra0 1eg9n e.($erpo .rir e.#e6(-a ! sa(a a -os 'res (hakras in.e-e*en'o o 4$e %o*ina -a persona-i%a% en ese *o*en'o3 e*o5i*ien'o se e/peri*en'a %e *anera %i.!og$i sos'iene s$ pos'$ra ! per*i'e 4$e 'o%os esos *o5i*ien'os s$'i-es %e o($rran *ien'ras 2.eren'e0 +s $n *o5i*ien'o si-en(ioso ! (ons'an'e ($an%o %o*ina -a 'ierra0 Pare(e $n 'orren'e o $n ro*pi*ien'o ($an%o -o %o*ina eag$a0 1e sien'e (a-or ! $n *o5i*ien'o (o*o %e serpien'e ($an%o %o*ina e.$ego %e.in.aire se sien'e 5i.5a(ío3 (o*o e.eriores %ea%or*e(i*ien'o3 $san%o e..aspiran'e3 e*pie6an a aj$s'arse -os ($erpos %e n$es'ro ($erpo0 =a sensa(i)n %$ran'e es'a e/perien(ia es e.rin(ar ! seg$ir -a o($rren(ia s$'i-3 sino aj$s'ar3 a-inear es'as sensa(iones (on -a in'en(i)n ! pro!e((i)n %e 4$ien *e%i'a0 50 .e4$i-i.prop)si'o no es .'er(ero0 1$.-ograr ese e4$i-i.$ego0 Y ($an%o %o*ina e.i'a*en'e3 (o*o si %ieras $n sa-'o a.re(i'ar e.se (on(en'ra ! e*pie6a a a..*an'ra3 e.eren'es (ara('erís'i(as3 (o*o -as %es(ri.rio3 ha! -a 4$ie'$% %e -a (on(ien(ia3 por4$e e.! a -a %e5o(i)n %e.a.rio %e.e-e*en'o 2'er0 +n 'o%os -os (asos3 e.sos'iene e.4$in'o (hakra ! pene'rar -a 'er(era p$er'a0 +n -a *e%i%a en 4$e -a energía $n%a-ini se 5a *o5ien%o3 gra(ias a.ir*e*en'e0 A.($ar'o (hakra ! e*pie6a a pene'rar -a seg$n%a p$er'a0 C$an%o se ap-i(a (orre('a*en'e e.ini'o3 ($an%o %o*ina e.'er(ero has'a e.e -a energía %es%e e.e (o*o e-e('ri(i%a%3 ag$a o (a-or3 ! 'iene %i.*o5i*ien'o3 sien'es 4$e .sa-'o %e $n *ono a.

ien %e.e('i5i%a% ! -a e.ini%os !3 .($erpo (hor*ona-3 ner5ioso3 in*$no-)gi(o3 )seo3 e'(2'era) 'o%os -os kri!as %espier'an -a $n%a-ini0 +.:si(os (o*o son pos'$ras en (o*.e ger*inar -a se*i--aM0 +n $n%a-ini Yoga $na kri!a es $n (onj$n'o %e ejer(i(ios 4$e es':n %ise7a%os para o.e.e('os son espe(ia-es3 .i(a %ise7a%a para pro%$(ir 51 .i(ien(ia %e -a *en'e0 A%e*:s3 propor(iona $n (ono(i*ien'o in'$i'i5o3 -o 4$e a!$%a a 4$e -a persona sepa 4$2 es -o *ejor ! -o (orre('o sin 'ener 4$e pasar por e/perien(ias 'ra$*:'i(as o nega'i5as0 +n -as ri!as in'er5ienen $na serie %e e-e*en'os .($a.s'an'e3 a$n4$e (a%a kri!a a('9e so.re $n sis'e*a %e.se -i*pia ! e4$i-i.ra -a *en'e< se a-(an6a -a (on(en'ra(i)n3 -a (a-*a3 -a in'$i(i)n3 -a e.ra ri!a signi.Kri*a =a pa-a.pro(eso a 'ra52s %e.i(a MA((i)nM0 Ana ri!a es $na Ma((i)n (o*p-e'aM 4$e i*p-i(a 'o%a '$ (on(ien(ia ! energía para 'o*ar $na %ire((i)n (on(re'a0 +s $na a((i)n %on%e M%e.%e $na kri!a es *a!or 4$e -a s$*a %e s$s par'es0 Ana sesi)n %e Yoga $n%a-ini0 Consis'e en e.re($en'e*en'e3 *9-'ip-es0 8o o.e('o 'o'a.'ener $n res$-'a%o (on(re'o ! (o*p-e'o0 1$s e.ina(i)n (on prana!a*a3 .han%as3 re(i'a(i)n %e *an'ras3 5is$a-i6a(i)n3 pro!e((i)n3 e'(0 en $na se($en(ia espe(í.

res$-'a%os espe(í.i(os0 A-g$nas %e -as ri!as ense7a%as por Yog$i Bhajan 'ienen sig-os %e an'ig[e%a%0 52 .

($erpo por en(i*a %e -os geni'a-es (on -os %e%os %e.pie (on'ra e.or'a.ro o a.Asana Ana pose o pos'$ra %esigna%a para es'i*$-ar g-:n%$-as3 )rganos o (on(ien(ia(i)n (orpora-3 ! para (a-*ar -a *en'e para -a *e%i'a(i)n0 =as asanas a *en$%o presionan ner5ios o p$n'os %e a($p$n'$ra3 in(i'an%o a.(ere.A 'ENCILLA (o '(0asana!5 Cr$6a -as piernas %e .'a-)n %ere(ho presiona (on'ra e.4EC8A (o 'i%%hasana!5 +.os pies en e.($erpo a pro%$(ir %e'er*ina%os res$-'a%os0 Las asanas )7s -o)(nes $ara &a )e%i+a-i.or'a.n son5 "O'8U.'a-)n i64$ier%o se posi(iona en(i*a %e.s$e-o (on $n 'a-)n %ire('a*en'e en(i*a %e.-e para -a *a!oría %e -a gen'e ! se (ree 4$e pro*$e5e e.pie arropa%os en -a hen%i%$ra en're -a pan'orri--a ! e.perineo3 -a p-an'a %e.or*a (on.-e (on -os 'a-ones o a*.erían es'ar en e.'a-)n %ere(ho ! presiona e.*$s-o %ere(hos0 =as ro%i--as %e.o'ro0 +s'a e.A DEL LO8O (o "a%)asana!5 53 .aja %e -a (o-$*na ha(ia %e-an'e para *an'ener -a espa-%a erg$i%a0 "O'E "E.-a asana *:s (on.*$s-o i64$ier%o0 +.po%er psí4$i(o0 "O'8U.s$e-o3 presionan%o -a par'e .

ir*a 4$e por s$ e.*$s-o i64$ier%o -o *:s (er(a %e.(en'ro %e -as na-gas0 (>a*.re e.=e5an'a e.i2n se -e --a*a MPose %e -a Io(aM !a 4$e se a.a(i-i'a -a *e%i'a(i)n pro.e('o so.a por -a (o-$*na0 1i 'e sien'as en $na si--a aseg9ra'e 4$e a*.re -os ner5ios en e.pie i64$ier%o ha(ia -a par'e s$perior %e.s$e-o3 ! *an'2n -a (o-$*na erg$i%a sen':n%o'e en -os h$esos %e -as posa%eras0 54 .A C=LIBE (o "ose %e& >.s$e-o) para 4$e hagan presi)n so.$n%a0 =a pierna %ere(ha sie*pre 5a por en(i*a0 'EN8ADO 'OB.sis'e*a %iges'i5o -e per*i'e a $no %igerir ro(as)0 "O'8U.roe!5 Con -os pies separa%os 'an'o (o*o -a an(h$ra %e -as (a%eras3 arro%í--a'e ! si2n'a'e en're -os pies0 +s'a pos'$ra (ana-i6a -a energía se/$a.%e ha(er %e -os 4$e se piensa ! .pie %ere(ho en e.os pies es':n .re -os 'a-ones (-a par'e s$perior %e -os pies en e.($erpo 4$e p$e%as0 +s'a pos'$ra es *:s .ha(ia arri.*$s-o %ere(ho3 %esp$2s posi(iona e.ir*es ! p-anos en e.:(i.E LO' 8ALONE' (o <ajrasana!5 Arro%í--a'e ! si2n'a'e so.

55 .

%e%o ín%i(e3 es'i*$-an%o e.o-i6a%o por Arano o e.-a%o %e.ro0 Bo.?(%ras An ges'o o posi(i)n3 nor*a-*en'e %e -as *anos3 4$e a'rapa ! g$ía e.o-i6a%o por 1a'$rno) 'o(a -a p$n'a %ep$-gar3 o'organ%o pa(ien(ia 'U.%e%o an$-ar (si*.%e%o ín%i(e es': si*.A5 P$n'a %e.pri*er n$%i--o %ep$-gar3 i*par'ien%o (ono(i*ien'o a('i5o0 '>UNI ?UD.($erpo ! -a *en'e3 %a%o 4$e (a%a :rea %e -a *ano es': re-a(iona%a (on (ier'a par'e %e -a *en'e o e.A AC8I<O5 +.%e%o ín%i(e es': %o.ajo %e.-an%o3 (r$6an%o3 es'iran%o ! 'o(an%o -os %e%os ! -as *anos3 po%e*os ha.p$-gar represen'a e.($erpo0 GUYAN ?UD.i-i%a%0 +.YA O .(ere.1o-) 'o(a -a p$n'a %ep$-gar3 o'organ%o energía3 sa-$% e in'$i(i)n0 56 .(ora6)n (si*.pri*er n$%i--o %e.A<I ?UD.-ar (on e.A5 P$n'a %e%e%o %e..ego0 J$!an #$%ra i*par'e re(ep'i5i%a% ! (a-*a0 GUYAN ?UD.-ejos a.o-i6a%o por H9pi'er3 ! e.-$jo %e energía ! re.(ono(i*ien'o ! -a ha.A5 =a p$n'a %ep$-gar 'o(a -a p$n'a %e.

$era %e.$ena s$er'e ! e/pansi)n son a('i5a%os0 H$n'os (on(en'ran n$es'ra energía para a'ra5esar .ajo3 (on e.IA5 =as pa-*as es':n apre'a%as j$n'as3 ne$'ra-i6an%o ! e4$i-i.en$s en -a .re ! e.*e7i4$e (#er($rio) 'o(a -a p$n'a %e.BUDD>I ?UD.p$-gar para -ograr $na (o*$ni(a(i)n (-ara e in'$i'i5a0 LLA<E DE <ENU'5 +n're-a6a*os -os %e%os (on e.rio g-an%$-ar3 a!$%:n%onos a (on(en'rarnos0 ?UD.($erpo3 (on 57 .*e7i4$e i64$ier%o por %e.%e%o ín%i(e %ere(ho por en(i*a para -os ho*.po%er %e H9pi'er3 o .A DE "LEGA.A DE @A"I8E.($erpo ! -a pa-*a %ere(ha es': gira%a ha(ia e.E'A DEL O'O5 =a pa-*a i64$ier%a es': gira%a ha(ia .A5 P$n'a %e.ase %e -os p$-gares se presionan j$n'os (ana-i6an%o sens$a-i%a% ! se/$a-i%a%3 pro%$(ien%o e4$i-i.ajo a -a %ere(ha)0 Con -os %os %e%os ín%i(es j$n'os3 e.ran%o Ying & Yang3 para (en'rarse0 ".arreras0 ?UD.i64$ier%o para -as *$jeres0 =os *on'í($-os %e .5 (a.

i(ar -a (on(en'ra(i)n0 BUDD>A ?UD.-a%os ! engan(ha%os j$n'os para es'i*$-ar e.a3 -as p$n'as %e -os p$-gares 'o(:n%ose .e.(en'ro %e(ora6)n e in'ensi.A5 =a *ano %ere(ha %es(ansa en -a i64$ier%a para -os ho*.res3 ! -a i64$ier%a en -a %ere(ha para -as *$jeres3 pa-*as ha(ia arri.p$-gar por en(i*a ! -os %e%os %o.or*an%o $n ges'o re(ep'i5o0 58 .

n9(-eo %e -a gargan'a0 +'er(ero es e.ejer(i(io (ir($-e por 'o%os -os (hakras0 =-a5es (orpora-es o (on'ra((iones *$s($-ares 4$e se ap-i(an para re'ener ! (ana-i6ar Prana0 =as prin(ipa-es son< 59 .($erpo0 E2is+en -(a+ro -erra%(ras esen-ia&es en &a $r7-+i-a %e& K(n%a&ini Yoga 4$e son< • • • • ?(& Ban%ha ((erra%$ra raí6)0 U%%i*ana Ban%ha ((erra%$ra %e.er rea-i6a%o $n kri!a0 =o 4$e se ha(e es (on'raer %e'er*ina%as par'es %e($erpo para 4$e -a energía 4$e se es': 'ra.o %e -os es.($erpo3 -os 'res po%eres %e.ín'eres0 +s'os 'res p$n'os sanan o *a'an0 Ahí resi%en -os 'res -inga*s %e.en+re-ejo se ha*a e& &&a)a%o Br$*a%h!a/ +n e.o)1&igo 4$e se .rien%o o (erran%o e.Bhan%as 1on (on'ra((iones *$s($-ares 4$e a!$%an a (on(en'rar -a energía %e.ajan%o %$ran'e e.($e--o) ?aha Ban%ha o Mgran (erra%$raM ((erra%$ra %e 'o%os -os Ban%has)0 Anas (erra%$ras se ap-i(an %$ran'e -os ejer(i(ios ! o'ras 4$e se rea-i6an3 por eje*p-o3 %esp$2s %e ha.-o4$ea (on -a (on'ra((i)n a.($erpo para -a a$'o($ra(i)n ! -a e-e5a(i)n %e -a (on(ien(ia0 An .%ia.%o*ina.rag*a0 @a&an%hara Ban%ha ((erra%$ra %e.an%ha3 'iene -a *isi)n %e (errar -a sa-i%a o en'ra%a %e energía %e $n (hakra0 Cerran%o -os n$%os o Jran'his3 4$e reg$-an -as (in(o *ani.es'a(iones %e -a energía 5i'a-0 8ene)os +res n(%os5 +n e.(en'ro %e -a g&7n%(&a %e& +i)o se en($en'ra o'ro %e -os Mn$%osM ! se a('i5a a 'ra52s %e -a gargan'a3 a.

(para (on'raer e.(ere.ro ! (rea $na sensa(i)n %e (o*pasi)n0 P$e%e %ar n$e5a j$5en'$% a 'o%o e.er e/p$-sa%o 'o%o e.$era)3 ! a!$%a a $nir -as %os (orrien'es prin(ipa-es %e energía3 prana ! apana3 generan%o (a-or psí4$i(o -o ($apro5o(a -a -i.rag*a ha(ia arri.-igo ha(ia %en'ro --e5an%o -a par'e .o*.($e--o3 es'i*$-a e.(on%$('o %e -a $re'ra)0 Por 9-'i*o ja-a*os e.*:s .or*ar ! *o5i-i6ar energía pr:ni(a ha(ia arri.%ia.#$-.en e.a por e.rag*a se ap-i(a -e5an'a%o e.e(a-)3 'ras es'o ja-a*os %e.a/is hipo':-a*o-pi'$i'aria-a%rena.aire %e -os p$-*ones0 +n =a!a Yoga3 -a ap-i(a(i)n rí'*i(a %e es'a --a5e pro%$(e -os *ejores e.(ora6)n0 A!$%a a 'rans.a.-$i%a*en'e (on -a pr:('i(a) (on'ra!en%o pri*era*en'e e.%o*en0 >o%o es'o se ha(e re'enien%o -a respira(i)n (%en'ro o .*asaje a -os *9s($-os %e.?ULAB>ANDA5 +.%o*en ha(ia %en'ro ha(ia -a (o-$*na3 (rean%o $na (a5i%a%3 ! %an%o $n gen'i.es.a ((o*o si in'en':se*os re'ener $na he6 .era(i)n %e -a energía $n%a-ini3 ! a *en$%o (on(-$!e $n ejer(i(io o asana0 UDDIYANA B>ANDA5 =a --a5e %e%ia.han% o =-a5e Iaí6 es e.($erpo0 8or*a-*en'e se ap-i(a 'ras ha.re($en'e*en'e $sa%o0 1e eje($'a en 'res pasos (r:pi%a ! .e('os aen'onar *an'ras0 60 .aja %e.a ha(ia -a regi)n %e.)rgano se/$a.')ra/ *ien'ras ja-a*os -os *9s($-os s$periores %e.ín'er ana-3 ! %esp$2s ja-an%o ha(ia %en'ro ! ha(ia arri.a.

@ALAND>A.-$!e prana) se %es.ar.a ! en%ere6an%o -a par'e 'rasera %e.-i.ene.ras (er5i(a-es3 ! per*i'ien%o e.i(ios0 E@E.erías sen'ir a-go %e 'ensi)n por -os -a%os ! -a par'e 'rasera %e.i2n pre5en%r: -os *areos %e.ios %e presi)n sang$ínea 4$e p$e%en o($rrir ($an%o -os na%is ((ana-es por %on%e .ro0 +s'a --a5e presiona -as g-:n%$-as 'iroi%es ! para'iroi%es para es'i*$-ar s$ segrega(i)n !3 a s$ 5e63 a('i5ar -a pi'$i'aria0 1in es'a --a5e eprana!a*a p$e%e (a$sar $na presi)n *o-es'a en -os ojos3 oí%os ! (ora6)n0 >a*.-$i%o %e prana ha(ia e(ere.($e--o ! re-:ja-a0 Iepi'e a-'ernan%o rí'*i(a*en'e %$ran'e 3-11 *in$'os3 ejer(ien%o 61 .A B>ANDA5 =a --a5e %e($e--o o -a .rag*a ! re-:ja-a0 (C) Ap-i(a -a --a5e %e.i--a ha(ia %e'r:s (ha(ia e.i--a %es(ansa en -a pe4$e7a hen%i%$ra en're -as (-a5í($-as ! -a (a.*is*o 'ie*po0 +s'o rej$5ene(e -os ner5ios ! -as g-:n%$-as3 reg$-an%o -a presi)n sang$ínea ! pro%$(ien%o *$(hos o'ros .ro .ar.-a ap-i(a(i)n %e -as 'res --a5es a.%ia.CICIO DE B>ANDA'5 (Para e/peri*en'ar ! (o*pren%er (o*p-e'a*en'e -as =-a5es o Bhan%as)0 1i2n'a'e en -os 'a-ones ! separa -as ro%i--as3 (on -as pa-*as en -os *$s-os ((o*o en -a pri*era i-$s'ra(i)n)0 (A) Ap-i(a -a --a5e raí6 ! re-:ja-a0 (B) Ap-i(a -a --a5e %e.i%os a -os r:pi%os (a*.($e--o --e5an%o -a .e6a per*ane(e %ere(ha sin in(-inarse ha(ia %e-an'e3 en%ere6an%o -as 52r'e.i--a se $sa en 'o%as -as *e%i'a(iones (on *an'ras ! prana!a*as (ejer(i(ios %e respira(i)n) a *enos 4$e se in%i4$e %e o'ra *anera0 1e rea-i6a -e5an'an%o epe(ho ! e.($e--o)0 Be.($e--o0 =a .es'ern)n ha(ia arri.ar.-o4$ean0 ?A>AB>ANDA5 =a Jran =-a5e .

or*a na'$ra.)ago 9a-ío/ +s'o 'e a!$%ar: a %is'ing$ir -as --a5es ! a per(i.(on -as %os pri*eras --a5es)0 "ra-+i-a -on e& es+.-as --a5es en -a e/pira(i)n (e.aire se e/pira %e .ir e.*o5i*ien'o %e energía a -o -argo %e -a (o-$*na0 62 .

-e/o-ogía %e -a -eng$a en e.J$r*$khi) ! a-g$nas 5e(es en (as'e--ano o ing-2s3 e.ini'a (rea'i5a e/peri*en'a%o en *ani.A%i #an'ra< BOng Na)o G(r( De9 Na)oC/ (an'an%o en s$ .rase en $no %e -os -eng$ajes sagra%os ((o*o e.i%$ría %i5inaQ3 'e pos'ras an'e '$ ser s$perior para 4$e 'e g$íe en e.es'a%o0 Bios (o*o e.i(a -a (ons(ien(ia a 'ra52s %e s$ signi.es-a.*aes'ro %i5ino0 Ong es -a energía in.-e/o-ogía %e -a -eng$a en epa-a%ar0 63 .rase en $no %e -os -eng$ajes sagra%os ((o*o e.i%$ría 4$e $no .es'a(i)n ! a('i5i%a%0 +s $na 5aria(i)n %e -a sí-a.MYoga %e -a #en'eM .)n pro'e('or en're sí *is*o ! e.(rea%or se --a*a Ong0 Na)o 5iene %e -a pa-a.i(a Bios en s$ es'a%o a.so-$'o ! no-*ani.4$e g$ía 'o%a a((i)n0 G(r( es -a personi.J$r*$khi) o a-g$nas 5e(es en ing-2s o (as'e--ano3 4$e e-e5a o *o%i.pe(ho o en -a .!oga %e -a *en'eM0 Ca%a sesi)n %e Yoga $n%a-ini se ini(ia (an'an%o e.or*a apropia%a ! (on $na (ons(ien(ia apropia%a3 ea-$*no se a.ini'aQ3 ! 'e a.ir*a -a re5eren(ia en h$*i-%a% %ea-$*no0 >o%o j$n'o3 J$r$ Be5 8a*o3 signi.i(a(i)n %e -a sa.pa-a%ar0 #an'ra es Me.ra o .$en'e %e 'o%a g$ía ! a((e%e a.J$r$ es e.i(a P@n5o(o -a (ons(ien(ia (rea'i5a in.ina.re a.ra o .1:ns(ri'o o e.i(a -a (ons(ien(ia a 'ra52s %e s$ signi.i(a P@n5o(o -a sa.i(a%o3 soni%o3 ri'*o3 'ono3 e in(-$so -a re.?an+ras An *an'ra es $na sí-a.1:ns(ri'o o e.i(a%o3 ri'*o3 'ono e in(-$so -a re.iere a -os p-anos espiri'$a-es0 Na)o3 a.i(a e-e5a%o3 -igero o %i5ino0 1e re.ren'e ! signi.($ae-e5a o *o%i.ra en s:ns(ri'o 8a*as'e 4$e signi.re a -a (on(ien(ia $ni5ersa.a3 pa-a.$s(a0 +.i(a sa-$%o en re5eren(ia0 8a*as'e es $n sa-$%o (o*9n en -a @n%ia ! se a(o*pa7a (on e..a ()s*i(a PO*Q 4$e signi.%a%or %e -a 'e(no-ogía0 De9 signi.$n *an'ra es $na sí-a.i(a pos'rarse0 H$n'os3 Ong 8a*o3 signi.ser s$perior3 -a .ges'o %e -as pa-*as %e -as *anos j$n'as a.$so %e -a energía ! (ono(i*ien'o %a%os por eser ()s*i(o0 +.rea.a3 pa-a.

6 >A.*an'ra3 (o*o si se .Po%erM3 ! Pri'$* Bhaga\a'i signi.i%$ría %e 'o%os -os 'ie*pos3 !o sa-$%o -a .ien%o a *e%i%a 4$e -o re(i'as3 ! -a o'ra es es($(har a('i5a*en'e a *e%i%a 4$e -o en'onas3 a -o *ejor3 en es'e (aso3 ($an%o es'2s $san%o -os %os pri*eros -eng$ajes0 A-g$nos %e -os *an'ras *:s $sa%os son -as sig$ien'es< AD GU.(osas3 e."ri)er 'ha0+i ?an+ra nos sin'oni6a (on -a .MPo%er Pri*or%ia-M3 1ara.*$n%o? en 5o6 nor*a.i%$ría3 !o sa-$%o a -a gran e in5isi.AB '>AK8I6 'A.er%a%era 1a.(a*po e-e('ro*agn2'i(o %e -$6 pro'e('ora3 ! signi.%eseo %e per'ene(er? s$s$rro .e.re($en(ia %e -a #a%re Bi5ina3 ! (on energía pri*or%ia.6 >A.$ese es(ri.o si-en(iosa*en'e0 Ga! %os (osas 4$e p$e%es ha(er para 4$e e.o a-'a0 a)an+es .a(e %eseos0 A%i 1hak'i signi.=os 'res -eng$ajes %e -a (ons(ien(ia son< • • • h()ano .AB '>AK8I6 'A.i%$ría0M ADI '>AK8I6 ADI '>AK8I6 ADI '>AK8I NA?O NA?O 'A.pro'e('i5a ! genera'i5a0 +.i(a M4$e genera a 'ra52s %e BiosM0 AKAL6 ?A>A KAL signi.U DE<AY NA?O es e.AB '>AK8I NA?O NA?O ".i(a e.I GU.I8U? B>AGADA8I NA?O NA?O KUNDALINI6 ?A8A '>AK8I6 ?A8A '>AK8I6 NA?O6 NA?O/ +.en'onar es'e *an'ra e-i*ina *ie%os ! sa'is.in.?anga&a Charn ?an+ra3 ! es en'ona%o para -a pro'e((i)n0 Io%ea e.i(a M1in #$er'e3 Jran #$er'eM3 es $n po'en'e *an'ra re5i'a-i6a%or 4$e re*$e5e *ie%os ! re-aja -a *en'e0 A" 'A>AEE >OA 'AC>E DA 'AC>E D>OA6 >A.-e sa.i(a M>o%o e.$so %e $n *an'ra sea *:s po'en'e3 in%epen%ien'e*en'e %e ()*o -o re(i'es0 Ana es 5er e.i(a MYo sa-$%o a.I8>U? B>AGADA8I6 ".J$r$ pri*or%ia((ons(ien(ia 4$e nos g$ía a -a Iea-i6a(i)n Bi5ina)3 !o sa-$%o -a sa.5 64 .ini'o? *en'a-. 1hak'i signi.AY NA?O 'A8 GU.AY NA?E6 'I.AY NA?E>6 @UGAD GU.$er'e0 %i9ino .I8U? B>AGADA8I6 ".

pasa%o3 presen'e ! .A'AD6 'A8 GU.DA' "AYE6 ./ es e.U6 . DA' GU.1e7or #is*o se ha (on5er'i%o en n$es'ro pro'e('or3 e..prin(ipio3 5er%a%ero en 'o%as -as 2po(as3 5er%a%ero in(-$so ahora0 8anak ser: 5er%a%ero para sie*pre0M 65 .A'AD6 @A" AD 'UC>6 @UGAD 'UC>I>E 'UC>6 NANAK >O'I BEE 'UC> es e.$gio3 5er%a%ero es e.U6 A?A. DA' GU.$ri)er 'o%h(ng ?an+ra/ EK ONG KA.er%a%ero %e -o .1e7or #is*o es *i re. ".8A "U.er%a%ero 1e7or0M +s $n *an'ra en'ona%o para -a prosperi%a%0 A.6 'A8 GU.era 5er%a%ero a.er%a% re5e-a%a a 'ra52s %e -a gra(ia %e.U .A'AD6 EK ONG KA.re0 MN.(rea%or %e 'o%o es Ano0 .U6 .B>AO6 NI. AKAL ?OO.er%a% es s$ no*.i(a MGa! $n Crea%or .i(a M+.$'$ro3 4$e -a p-egaria ser: respon%i%a3 ! 4$e 'o%as n$es'ras ne(esi%a%es se 5er:n pro5is'as3 Y.J$r$0M0 EK ONG KA.i(a 'ierra ! MAkashM es +'her3 ! J$r$ Ia* Bas es e.U6 A.)an+ra )7gi-o --a*a%o así por s$ po%er ! sa(ri'$%0 8or*a-*en'e se re(i'a 5i(e5ersa (+k Ong ar3 1a' J$r Prasa%3 1a' J$r Prasa%3 +k Ong ar)0 #$(has p:ginas es':n %e%i(a%as a -a e/p-i(a(i)n %e es'e *an'ra ! se nos a5isa %e en'onar-o (on re5eren(ia0 1igni.Ie! %e -os Yog$is ! eCon(esionario %e Ben%i(iones3 %e.*:s .J$r$3 #e%i'a< N.A? DA' GU.ir*a%o3 se--a%o ! en'rega%oZ D>A.A? DA' GU.DA' "AYE6 A?A.?(& ?an+ra3 -a raí6 %e 'o%os -os *an'ras0 1igni.A? DA' >AI/ MBhar'iM signi.8I >AI6 AKA'> >AI6 GU.6 'A8 NA?6 KA.i(a3 M+. ". ".A? DA' GU.<AI.era6 se ha o($pa%o %e noso'ros3 Bios3 Bios3 BiosM o M+..signi.apo!o %e.86 A@UNI6 'AI B>ANG6 GU.K>6 NI.5enera%o ($ar'o J$r$ 1ikh0 +s'e es e.-o ha(e 'o%o3 sin *ie%o3 sin ira3 in*or'a-3 sin na(er3 a$'orea-i6a%o3 rea-i6a%o a 'ra52s %e -a gra(ia %e.U6 'UC>E 'A>E5 Jaran'i6a por -a gra(ia %e J$r$ A*ar Bas3 4$i2n %a esperan6a a -os %esesperan6a%os3 ! J$r$ Ia* Bas3 4$e es e.

I NA?6 >A.reM3 1iri MgranM3 Xha M2/'asisM3 ! J$r$ es Msa.A%i 'ha0+i ?an+ra3 ! es *$! po'en'e para %esper'ar -a energía $n%a-ini ! s$spen%er -a *en'e en %i(ha0 +k signi.i(a MBi5ino o %e BiosM ! 8a*o rea.Chakra %eCora6)n ! signi.ra(i)n Pri*or%ia.A%i ?an+ra 4$e pre(e%e -a pr:('i(a %e.re %e Bios0 >A.(ere.ir*a h$*i-%a% ! re5eren(ia0 +n s$ 'o'a.ini'a energía Crea'i5a en *ani.aja e.re %e Bios es e.i%$ría 1$pre*aZM GOBINDE6 ?UKANDE6 UDA.U ha(e $n --a*a%o a G(r( .I/ >A.U .re es .i(a Crea%or .A? DA' GU.i%$ría Bi5inaM0 ONG 'O >UNG es MCrea%or3 Y!o so! .I/ +.i(a%o es M1$s'en'a%or3 -i.U DE< NA?O es e.! s$ gra(ia pro'e('i5a0 >A.i(a MGa! $n Crea%or ($!o no*.ini'a3 $n no*.$n%a-ini Yoga3 sin'oni6:n%onos (on n$es'ro ser s$perior0 Ong es -a M@n.er%a%0 YJran%e es e.E6 >A.ini'o3 %es'r$('or3 (rea%or3 sin no*.i(a Crea'i5i%a% @n.%e -a ($a.IANG6 NI./ +s'e *an'ra a.-a .i(a M1o*os e.Cora6)n para %esarro--ar (o*pasi)n3 pa(ien(ia ! 'o-eran(ia3 $ni2n%onos (on -o @n. signi.or*a0 >A.re0 >U? DU? >A.IANG6 KA.I NA?6 'A8 NA?6 >A.or*a a('i5a %e -a Crea(i)n0 >A.-$!e 'o%a -a (rea'i5i%a%3 ar es M(rea(i)nM3 1a' M5er%a%M3 8a* Mno*.G(r( Gai+ri ?an+ra3 ($!o signi. >A.i(a MAno3 -a esen(ia %e 'o%oM3 Ong es -a 5i.U6 GU.U es e.U DA>E GU.(ora6)n0 66 .i(a3 MGago $n --a*a%o a -a 1a.-$!e 'o%a (rea'i5i%a%0 ONG NA?O6 GU.%e -a ($a.I NA?6 'A8 NA?6 'A8 NA?6 >A.U GU.Cen'ro %e.osZM3 $n *an'ra 4$e pro%$(e 5igori6a(i)n ! -a aper'$ra %e.i-i%a% a -os he*is.i%$ríaM0 C$an%o se j$n'an -as pa-a.ini'o0 GU.i(a M*aes'ro o sa.era%or3 i-$*ina%or3 in.i.A es o'ra .a) Das en(o*i:n%onos a -a -$6 %e s$ g$ía espiri'$a..re e.i%$ríaM3 Be5 signi.ro ! 'ra.erios %e.so-$'o ! sin *ani.re3 sin %eseo0M >rae es'a.no*.signi.es'ar)3 8a*o es Msa-$%ar (on re5eren(iaM i*p-i(an%o h$*i-%a%3 J$r$ signi.ras signi.I es -a .Ani5erso3 Bios3 Bios0M ONG signi.EK ONG KA.er%a%ero 8o*.es'a(i)n ! a('i5i%a%0M (MO*M o A$* es Bios a.NA?E6 AKA?E es e.E6 A"A..ra(i)n pri*or%ia.6 'A8 NA?6 'I.I D>A(>E! GU.2/'asis %e esa 1a.

6 >A.Cana.$er6a0 +s'o a!$%a a e-e5ar -a energía por -a (o-$*na para -a ($ra(i)n0 Gari ! Gar son no*.i(a *$er'e ! M#M es rena(i*ien'o0 (+.I >A.$n%a-ini Yoga0 'A8 NA? es e.4$e en'one es'e *an'ra in'$i'i5a*en'e ní'i%o o ($ra'i5o0 1a' 8ara!an es .AYAN6 D>A >E GU.$n%a-ini Yoga0 1a' signi.$er6a 5i'a-3 Apana -a .er%a%? 8a* signi.er%a%era @%en'i%a%0 +s'e es e.U es e.osM0 MIa #a Ba 1aM es e*an'ra %e -a >ierra3 ! M1a 1a! 1o G$ngM es e.*an'ra %e2'er0 'A 8A NA ?A es e.i%$ría3 ! 1a' 8a*3 .i(arse (on0 1a' 8a* signi.6 >A.i(a 'ierra .$ni5erso0 M1M es in.espíri'$0 67 .i(a .U6 >A.1$s'en'o (rea'i5o3 4$e ha(e 4$e e.para esa .re($en'e*en'e $sa%os en e.ini%a%3 ! 1o G$ng es MYo so! .er%a% e'erna 4$e resi%e en (a%a $no %e noso'ros0 +n'onar es'e *an'ra %espier'a e./ Prana es -a .i(a Mrea-*en'eM0 'A8 NA.-e 1a.A-*a3 ! (on *:s sen(i--e6 signi.".I >A.ini'o 4$e se re-a(iona a.G(r( ?an+ra3 e.res %e Bios0 ".'iri Gai+ri ?an+ra3 ! se en'ona para ($rar0 Ia es e.ini%a%0 1a! es -a 'o'a-i%a% %e -a @n.*an'ra %e.I NA.rar o i%en'i.A ?A DA 'A6 'A 'AY 'O >UNG es e.ag$a3 ! Gari 8ara!an es e.AYAN6 'A8 NA?/ 8ara!an es e.$er6a e-i*ina'i5a3 ! 1$sh$*na es e.)an+ra se)i&&a o Bij ?an+ra ! es e.Cen'ra.ini%a%3 M>M es 5i%a3 M8M signi.ANA6 A"ANA6 'U'>U?NA6 >A.2/'asis0 8o 'iene 'ra%$((i)n3 pero en'onar-o e-e5a e.A? DA' >AI0 Pri'5i signi.an'ig$o Cho+a* "a% ?an+ra/ DA>E GU.*:s $sa%o en -a pr:('i(a %e.5enera%o J$r$ Ia* Bas es a-go *$! po%eroso0 .i(a ha(er $n --a*a%o a3 no*."anj 'ha1a% e/presan%o -os (in(o soni%os pri*or%ia-es %e.1o-3 #a es -a =$na3 Ba es -a >ierra3 ! 1a es @n.aspe('o %e.I8<I >AI6 AKA'> >AI6 GU.@n.I/ >A.U .er%a% es *i i%en'i%a% ! Yo hago $n --a*a%o a -a .I >A.i(a .6 >A.ha(er $n --a*a%o a.er%a%ero 1$s'en'a%or3 Xahe J$r$3 in%es(rip'i.4$in'o soni%o es MAM0) +s'e es $no %e -os *an'ras *:s .

M3 es(ri'o por -os J$r9s3 es (an'a%o ! re(i'a%o in(ansa.!o in.sikhis*o (onsis'e en -a (reen(ia en $n 9ni(o %ios ! en -as ense7an6as %e -os Bie6 J$r9s %e.%ía (on ejer(i(ios3 *e%i'a(i)n ! (an'os (o*o .*an'ra ! e.$n%a-ini Yoga? a.*ono'eís*o3 (on 'ra%i(iones hin%9es (o*o -a pr:('i(a %e.ig$a.ro sagra%o MJ$r$ Jran'h 1ahi.U6 DA>E GU.renar %e -a sen(i--a a((i)n %e sen'ar'e (on e.ina e.%e.2/'asis %e -a (ons(ien(ia es *i a*a%o0M 'AD>ANA KUNDALINI +.or*a %e (one('ar (on e.se pra('i(a en gr$po para ir *as a--: %e -o persona-3 es $na %is(ip-ina 5o-$n'aria 4$e .respe'o por -as 'ra%i(iones3 -os (an'os e'(0 Gong =a .J$r$ Jran'h 1ahi.4$e o'ras pr:('i(as %e orígenes %i5ersos3 e1a%hana ha(e hin(api2 en -os .Crea%or 4$ien 'e ha (rea%o0 =os *an'ras %e -a 1a%hana es':n sa(a%os -a %o('rina .ini'o ! e/a-'ar (on a*or a.Jo-%en >e*p-e %e A*ri'sar %es%e ha(e 400 a7os %es%e -a 4<00 %e -a *a7ana %e (a%a %ía has'a -as 10<00 %e -a no(he0 +.U6 DA>E GU.-e*en'e en e.Ani5erso ! es'a.:si(as %e.1a%hana es $na %e -as %is(ip-inas .0 +sikhis*o (o*.n9(-eo %e 1a%hana3 es -a %is(ip-ina %e -a a$'o(on(ien(ia %e -a a$'oapre(ia(i)n ! %e -a a$'orreno5a(i)n0 A$n4$e -a sa%hana i%ea.ina-*en'e $n re'o in%i5i%$a--egar a -a *is*a3 --e5ar a (a.Crea%or0 @n(-$!e ora(i)n3 ejer(i(ios %e $n%a-ini Yoga ! $na *e%i'a(i)n %e sie'e *an'ras3 sie'e pasos ha(ia -a in'egra(i)n espiri'$a.$s(a en(on'rar n$es'ro ri'*o in'erior3 es .1er0 +.DA>E GU.or*a *as e/(-$si5a %e sana(i)n en $n%a-ini Yoga es -a '2(ni(a %e sana(i)n por soni%o $'i-i6an%o $n PJongQ0 =a sana(i)n por soni%o es por si *is*a $na '2(ni(a 9ni(a 68 .i(ios %e (o*en6ar e.o -a pri*era a((i)n %e -e5an'arse pri*ero en -a *a7ana para ir a 'ra52s %e (a%a o.s':($-o 4$e 'e p$e%a .ro sagra%o %e -os sikhs3 e.-i.:si(a %e.U6 DA>E @EEO< M+.ene.sikhis*o3 re(ogi%as en e.-e(er $n es'a%o %e (on(ien(ia %e Ani)n (on e.-i.

a-an(ea0 +.ier'a %e $n sen'i%o *:gi(o0 =os .a ($.a.Jong3 *ien'ras se pasa.ran en -os *eri%ianos %e energía %e($erpo ! -os .Jong re(a-i.o-o %e es'a'$s0 +n ri'os3 e.s$res'e %e Asia0 1$s orígenes p$e%en %a'arse ha(ia e.a.-ejano +s'e3 si2n%o-o a$n en a-g$nos países %e es'a 6ona0 +n -as .seg$n%o *i-enio an'erior a Cris'o3 pero se as$*e 4$e e.'ener $n e.$e $n e-e*en'o i*por'an'e en -a 5i%a %e -a gen'e %e.re esis'e*a in*$ne ! ner5ioso0 =os Jong per'ene(en a -os *as an'ig$os e i*por'an'es ins'r$*en'os %e.a %e genera(i)n en genera(i)n0 +.(a*po e-e('ro*agn2'i(o (a$ra)0 +s $na e/(e-en'e 'erapia para 'o%os -os 'e*as re-a(iona%os a.ar'e %e -a .Jong es *$(hísi*o *as an'ig$o0 +n -a his'oria China3 -os Jong son *en(iona%os ha(ia &00 %esp$2s %e Cris'o0 1o-o po(as .$n%a*en'a-3 sino *as .%e sana(i)n3 %on%e e.a-'a %e .$n%a re-aja(i)n0 1e %i(e 4$e e.Jong po%ía 'ener 2/i'o so-a*en'e (on -a a!$%a %e po%eres *as a-'os3 ! 4$e serian e/p$es'os ha(ia .$ria3 *ie%o ! hos'i-i%a%3 ! *$(hísi*as o'ras (on%i(iones (a$sa%as por .asa%o en presiones %e on%as %e soni%o3 4$e 5i.a*i-ias %e Asia3 e.Jong es'a.ri(a(i)n %e.ri(an'es %e Jong (reían 4$e e.Jong es $'i-i6a%o apropia%a*en'e %$ran'e $na sesi)n %e pro.ien s$pone $na gran on%a0 C$an%o se 'o(a apropia%a*en'e3 e.Jong es $n *o'or rea.($erpo .soni%o %e.re($en(ia %e.Jong se $'i-i6a.Jong .Jong pro%$(e $n espe('ro en'ero %e ar*onía 4$e es'a .$e $n 'ri.a para -a in5o(a(i)n %e espíri'$s ! -a erra%i(a(i)n %e 69 .Jong .%e po%er3 *as po%eroso 4$e ($a-4$ier o'ro ins'r$*en'o *$si(a-0 =a energía 4$e se re5e-a %e $n Jong no es *era*en'e $n 'ono .ísi(o3 e*o(iona.s'ress3 %epresi)n3 .e('o re5i'a-i6an'e so.$'o %e ri4$e6a3 ! ser5ia (o*o sí*.a'iga3 sen'i*ien'os %e separa(i)n3 so-e%a%3 .! espiri'$a.ri(a(i)n %e.! e-e5a -a .a*i-ias (ono(ían -a 'ra%i(i)n %e -a .a.$er6as *a!ores 4$e -as %e ($a-4$ier h$*ano or%inario0 +.ra e.a-an(e ! ar*onía en e($erpo ! -a *en'e3 a.

%e*onios0 >o(ar es'e ins'r$*en'o pro5eía %e .e('o pro.has'a e.($erpo? -i*pian%o3 -i.%ía %e ho!0 P+.Jong 'a*.eran%o ! sanan%o ! ar*oni6an%o en 'o%os -os ni5e-esQ0 J$r$ Ia* a$r0 70 .-a%ora p$e%e es'ar en n$es'ro (a*ino0 =as on%as %e soni%o 'o'a.soni%o sana%or %e $n Jong sagra%o ning$na *en'e ha.ra(i)n po%erosa .i2n a-i5ia s'ress ! 'iene $n e.ina(i)n %e 5i.$er6a re.i(a%o espe(ia.or6a%ora0000 es e.espa(ioQ Yogi Bhajan0 P=a 'erapia %e.or'$na ! .Jong ha re'eni%o s$ signi.Jong es $na her*osa .9ni(o ins'r$*en'o en %on%e se p$e%e pro%$(ir es'a (o*.re 'o%o ! pene'ran%o pro.Jong es e.-ejano +s'e3 e.4$e 'o(a $n Jong 'o(a e.$ni5erso0 +.$n%o ! re5i'a-i6an'e en e.soni%o *is*o %e -a Crea'i5i%a%Q0 +.son oí%as 'an'o (on -os oí%os3 ! sen'i%as (o*o $na 5i.sis'e*a in*$ne ! ner5ioso0 C$an%o nos s$*ergi*os en e.arrien%o so.ra(iones %e.$n%a*en'e en e.$er6a0 +n ri'$a-es en e.

je'i5o3 ! pro%$(e $na persona-i%a% (a-*a3 e*o(iona-*en'e ne$'ra3 a-er'a3 in'$i'i5a3 e.a4$ie'a*ien'o %e -a *en'e ra(iona-3 ra6ona%ora3 %$a-is'a ! egoís'a3 para así per*i'ir a -a *en'e ne$'ra.e-i(i%a% ! -a 5i%a en $n es'a%o %e (ons(ien(ia s$perior0 O+ros -o)$onen+es O'ros (o*ponen'es i*por'an'es en -a pr:('i(a %e.*o5i*ien'o %e energía3 (a*pos energ2'i(os3 .i(ien'e ! (on'ro-a%a3 ! $na sensa(i)n e-e5a%a %e ser ! %e (ons(ien(ia0 =a *e%i'a(i)n (onsis'en'e pro*$e5e -a pa6 in'erior3 -a .is$a-i6a(i)n (%e.je'os .e('i5a3 e.or*as %e pensa*ien'o3 ($erpos as'ra-es3 2'er3 -$63 (o-or3 e'(0) ! Pro!e((iones %e Cons(ien(ia ha(ia e.*$n%o0 71 .ísi(os ! 'erres'res0 =a *e%i'a(i)n pro%$(e n$*erosas '2(ni(as para a-(an6ar es'e o.$n(i)n .ísi(a o en a-go e/'erior a.$n%a-ini Yoga son -a Con(en'ra(i)n (p$e%e ser 4$e se nos pi%a (on(en'rarnos en -a nari63 en -a (o-$*na3 en $n (hakra3 en -a respira(i)n3 $n *an'ra3 a-g$na .(on(en'rar s$ a'en(i)n en -a rea-i%a% in'erna *:s a--: %e (on(ep'os in'e-e('$a-es3 ! en -a rea-i%a% e/'erna *:s a--: %e o.?e%i+a-i.en e.i-i%a% %e (on(en'rarse *en'a-*en'e en 5arias (osas a -a 5e6 ! %e %irigir *o5i*ien'os %e energía 4$e 5igori6an n$es'ro sen'i%o %e%o*inio e i*pa('o po'en(ia.Ani5erso0 +s'as pr:('i(as %esarro--an -a *o5i-i%a% %e -a (ons(ien(ia3 -a ha.n +.($erpo)3 -a .

$n%a*en'e3 .ios en -a a('i5i%a% %e ++J %$ran'e ! %esp$2s %e.ase has'a e.ornia en Ba5is3 *os'r) 4$e e.n %e& &íF(i%o es$ina&3 %e.-e/ionar -a espina (re) gran%es (a*.$er6as %e -as on%as a-pha3 'he'a ! %e-'a0 1! 4&e2iones Es$ina&es/ >o*a -os 'o.i-i%a% %e -a (o-$*na? para (onser5arse jo5en ha! 4$e (onser5arse .en $na (arga %e energía0 +s'o ha(e 4$e 2s'a sea $na .-e/i.r+e1ras son es+i)(&a%as ! 'o%os -os (hakras re(i.'ope %e -a (o-$*na0 8o%as &as 2E 9.re %e 19733 en -a Ani5ersi%a% %e Ca-i.i--os (on -as %os *anos e inha-a pro.%esp$2s %e -a pr:('i(a reg$-ar %e es'a serie0 +.Ejer-i-ios 'E.a('or 4$e (on'ri.aja sis'e*:'i(a*en'e %es%e -a .$ena *e*oria0 An es'$%io he(ho por 8ei.ejer(i(io0 +.ejer(i(io %e .($erpo (o*o $n 'e*p-o3 -i*pio ! 5i'a-0 Bene3i-ios %e &a serie/ =a e%a% se *i%e por -a .$!e a es'o es ein-re)en+o en &a -ir-(&a-i.'ener .ejer(i(io 'iene $n pa'r)n %e rea((i)n en *9-'ip-es ni5e-es3 4$e a-'era gran%e*en'e -as propor(iones ! -as .-e/ionan%o -a (o-$*na ha(ia %e-an'e0 +/ha-a3 .-e/ionan%o en 72 ..-e0 +s'a serie 'ra.-e/i.IE BA'ICA ENE.($a%epen%e3 en gran *e%i%a3 e.Joo%*an3 Ph0 B0 +n %i(ie*.GIA E'"INAL 1i no 'ienes 'ie*po para ning$na o'ra (osa3 ha6 es'a serie (a%a %ía (o*o $na pro*esa ha(ia 'i *is*o3 para (onser5ar e.$ena serie para pra('i(ar an'es %e *e%i'ar0 +n $na (-ase para prin(ipian'es3 (a%a ejer(i(io en %on%e se in%i(an 10K repe'i(iones p$e%e ser repe'i%o 2" 5e(es0 =os perío%os %e %es(anso p$e%en ser e/'en%i%os %e 1 a 2 *in$'os0 #$(ha gen'e repor'a *a!or -&ari%a% * agi&i%a% )en+a.

%e *anera 4$e no os(i-e0 Iepi'e 10K 5e(es0 Bes(ansa 1 *in$'o0 Bene3i-io5 +s'e ejer(i(io es'i*$-a ! es'ira -a par'e .aja %e -a espa-%a0 2! 4&e2iones %e Co&()na sen+a%o en &os 8a&ones/ Pon -as pa-*as %e -as *anos so.-e/iona -a (o-$*na ha(ia %e-an'e0 +/ha-a ! .$n so-o ni5e.-e/iona -a (o-$*na ha(ia a'r:s0 Iepi'e 10K 5e(es0 Bes(ansa 2 *in$'os0 Bene3i-ios5 +s'e ejer(i(io es para -a par'e *e%iana %e -a (o-$*na ! e(hakra %e(ora6)n0 73 .re -os *$s-os0 @nha-a ! .

(ora6)n ! es'i*$-a -a par'e s$perior %e -a (o-$*na0 ! E&e9a-iones -on agarre %e oso/ +n're-a6a -os %e%os en -a Cerra%$ra %e.(en'ro %e(ora6)n0 @nha-a ! s$.ros (on e.p$-gar ha(ia a'r:s ! -os %e%os ha(ia a%e-an'e0 @nha-a ! gira ha(ia -a i64$ier%a3 e/ha-a ! gira ha(ia -a %ere(ha0 =a respira(i)n es -arga ! pro.(o%o %ere(ho0 +/ha-a ! .Oso en e..re e(en'ro %e.$n%a0 Iepi'e 2" 5e(es e inha-a *iran%o ha(ia e.ien%o e.:(i-3 'o*a -os ho*.e e.G! Giros La+era&es/ +n pos'$ra .$n%a0 Con'in9a 2" 5e(es0 @nha-a3 e/ha-a ! 'ira %e -a (erra%$ra0 @nha-a ! re-:ja'e 30 seg$n%os0 74 .ren'e0 Bes(ansa 1 *in$'o0 Bene3i-ios< +s'e ejer(i(io a.aja e.(o%o i64$ier%o3 .(o%o i64$ier%o3 s$.(o%o %ere(ho0 =a respira(i)n es -arga ! pro.ajan%o e.

($e--o ! es'i*$-a -a 75 .($e--o -en'a*en'e ha(ia -a %ere(ha & 5e(es *o5ien%o -a (a.-arse3 (o*ien6a a .e6a en (ír($-os0 =$ego gira ha(ia -a i64$ier%a & 5e(es0 @nha-a ! en%ere6a -a (a.ros presiona%os ha(ia arri.:(i-3 'o*a -as ro%i--as !3 *an'enien%o -os (o%os sin %o.:ja-os a.e/ha-ar0 Con'in9a por 2 *in$'os0 @nha-a ! *an'2n 1& seg$n%os (on -os ho*.-e/ionar -a par'e s$perior %e -a (o-$*na0 @nha-a ha(ia %e-an'e3 e/ha-a ha(ia a'r:s0 Iepi'e 10K 5e(es ! re-:ja'e 1 *in$'o0 E! E&e9a-iones %e ho)1ros/ 1$.a0 +/ha-a ! re-aja0 Bene3i-ios< +s'e ejer(i(io %is*in$!e -a 'ensi)n en -os ho*.e -os ho*.ros ! re-aja -a par'e s$perior %e -a espa-%a0 J! Giros %e C(e&&o/ Jira e.e6a3 e/ha-a ! re-aja0 Bene3i-ios5 +s'e ejer(i(io a-i5ia -a 'ensi)n %e.H! 4&e2iones -on 1raIos e2+en%i%os/ +n pos'$ra .ros a.inha-ar3 .

ase %e -a (o-$*na has'a e.inha-a ! ap-i(a #$Bhan%3 e-e5an%o -a energía %es%e -a .o*.Bhan%a0 +/ha-a ! ap-i(a #$.n/ Ie-:ja'e pro.e&aja-i.ni5e.g-:n%$-a 'iroi%es0 K! En "os+(ra 47-i&/ Cierra -os %e%os en (erra%$ra %e oso a.Bhan%0 @nha-a3 .e6a0 @nha-a ! ap-i(a #$.a %e -a (a.ra6os e/'en%i%os arri.'ope %e(r:neo0 +/ha-a ! re-:ja'e0 10! .a0 Bi M1a'M ! (on'rae e.a3 -as *anos a -os -a%os3 (on -as pa-*as ha(ia 76 .%e -a gargan'a0 =e5an'a -as *anos arri.o(a arri.p$n'o %e.ni5e.e6a0 +n're-a6a 'o%os -os %e%os e/(ep'o -os %e%os ín%i(es 4$e ap$n'an ha(ia arri.%e -a gargan'a ! ap-i(a #$Bhan%a3 e/ha-a ! ap-i(a #$Bhan%a0 Iepi'e es'e (i(-o $n 'o'a%e 3 5e(es0 9! 'a+ Kri*a5 1i2n'a'e so.ina.re -os 'a-ones (on -os ..$n%a*en'e .-igo0 Bi M8a*M ! re-:ja-o0 Con'in9a por -o *enos 3 *in$'os0 A.a %e -a (a.aja -as *anos a.

! (o*o -a e/peri*en'as en e.or6ar n$es'ro sis'e*a ner5ioso para así 'ener *:s energía ! sen'irnos *:s 5i5os0 +/pan%e '$s -í*i'es pero no -os so.í(i-es 4$e p$e%as ha(er0 +.o(a (erra%a3 a *enos 4$e se espe(i.$so %e $n *an'ra3 en'ona%o in'erna*en'e a!$%a a (on(en'rar -a *en'e ! %espejar -a *en'e s$.$n%a ! pro-onga%a o respira(i)n %e .rir -as (osas 4$e es':n s$(e%ien%o0 E@E.inan%o *o5i*ien'o3 respira(i)n ! *an'ra0 +n e.'eni%os (o*.Yoga es e%es($.in'en'ar (ons(ien'e*en'e 4$e a-go s$(e%a0 1i ha(es -os ejer(i(ios 3 a-go !a es': s$(e%ien%o0 Ana %e -as (osas *ara5i--osas %e.ina*os $n respira(i)n po'en'e o ha(e*os respira(i)n pro.es$ira-i.$n(iona para 'i0 =os posi.pres'ar a'en(i)n (ons(ien'e3 no e.repases0 1)-o '$ (ono(es '$ ($erpo ! -o 4$e .$ego (on -as poses 4$e son es':'i(as0 >o%a -a respira(i)n %$ran'e -os ejer(i(ios es a 'ra52s %e -a nari6 (on -a .or*a a$'o*:'i(a e ir: a %on%e sea ne(esario0 >$ 'ra.n * ?an+ra =os po'en'es res$-'a%os %e -os ejer(i(ios $n%a-ini son o.Yoga o (o*.-e .arri.a0 1i*p-e*en'e pres'a a'en(i)n a -as sensa(iones %e '$ ($erpo ! %is.(ons(ien'e0 +.ajo es e.*an'ra 4$e $sa*os es 1a' 8a*0 B$ran'e -os ejer(i(ios3 *en'a-*en'e en'ona 1a' en -a inha-a(i)n ! 8a* %$ran'e -a e/ha-a(i)n0 8( "ro$io .($erpo0 =a energía se aj$s'ar: %e .A LA COLU?NA Ejer-i-ios 77 .ases p$e%en ser a('i5a(i)n3 es'ira*ien'os s$a5es ! *o5i*ien'o rí'*i(o0 En+re Ejer-i-ios >)*a'e 30 seg$n%os o *:s para re-ajar'e en're -os ejer(i(ios ! pres'ar a'en(i)n a -a energía 'a.ri*ien'o0 A')rga'e a 'i *is*o 'ie*po para %es($.CICIO' "A.i+)o +*pie6a ! (on'in9a '$ pr:('i(a a '$ propio ri'*o0 8o ha! ning9n (on($rso para 5er -as pos'$ras %i.o.je'i5o es a('i5ar n$es'ra sis'e*a g-an%$-ar ! re.i4$e %e o'ra *anera0 +.r$'a %e -os sen'i*ien'os0 .

ien%o has'a e.a ! 8A# ha(ia a.i(ia -a %iges'i)n0 4&e2iones %e &a Co&()na 1i2n'a'e en -a pos'$ra sen(i--a0 1$je'a '$s 'o.e6a ha(ia arri.e6a %ere(ha0 8o *$e5as -a (a.ajo0 1-3 *in$'os ) has'a 10K 5e(es0 Para .era -a energía en -a par'e .ros re-aja%os ! -a (a.ajan%o por -a (o-$*na0 A *e%i%a 4$e e/ha-as in'en'a sen'ir -a energía s$.aja %e -a (o-$*na3 *asajea -os )rganos in'ernos ! .aire3 ap-i(a -a --a5e %e raí6 (*$-a.$n%a0 A *e%i%a 4$e inha-as in'en'a sen'ir -a energía .ajo0 +/ha-a ! re-aja -a (o-$*na ha(ia %e'r:s0 Con'in9a rí'*i(a*en'e (on $na respira(i)n pro.han%a)3 e/ha-a ! re-aja0 1i2n'a'e en 78 .-e/ionas -a (o-$*na ha(ia %e-an'e3 *an'enien%o -os ho*.'er(er ojo0 #en'a-*en'e --e5a 1A> ha(ia arri.i(ios< es'e ejer(i(io -i.$er6a3 .ene..a ! ha(ia a.$n%a*en'e3 *an'2n e.ina-i6ar< @nha-a pro.i--os0 A *e%i%a 4$e inha-as (on .o+ar &a "e&9is 1i2n'a'e en -a pos'$ra sen(i--a0 Posi(iona '$s *anos en '$s ro%i--as0 Io'a -a pe-5is (ir($-ar*en'e ! (on 5igor0 Ga6 4$e sea $n *o5i*ien'o *e%i'a'i5o0 Ga6 2" *o5i*ien'os ) 1-2 en (a%a %ire((i)n0 Bene.

re -os 'a-ones? posi(iona -as pa-*as %e -as *anos so.i(io< +s'e ejer(i(io es'i*$-a ! es'ira -a par'e .*enos $n *in$'o en (a%a %ire((i)n0 Para .4$ie'$% e in'en'a sen'ir ()*o -a energía (ir($-a por '$ (o-$*na ! a 'ra52s %e '$ ($erpo0 Bene.(ora6)n0 Girar &a Ca1eIa/ 1i2n'a'e (on -a (o-$*na erg$i%a pero re-aja%a0 Aj$s'a -a (a.e6a e4$e (ree e.e6a en $na %ire((i)n pri*ero ! %esp$2s en -a o'ra0 Beja 4$e sea e.(hakra %e.ar.aja %e -a espa-%a0 4&e2iones %e Co&()na sen+a%o en &os 8a&ones/ 1i2n'a'e so.i*p$-so0 Ga6 es'o %e .e6a %e 'a.or*a *e')%i(a para ir *:s -en'o por -as :reas %e 'ensi)n ! así %espejar-as0 A.*anera 4$e 'engas -a sensa(i)n 4$e es': j$s'a en(i*a %e -a (o-$*na *o5ien%o -a (a.peso %e -a (a.i(ios< +s'e ejer(i(io es para -a par'e *e%iana %e -a (o-$*na ! e.re -os *$s-os0 Ga6 e*is*o *o5i*ien'o 4$e en eejer(i(io an'erior (on $na respira(i)n po'en'e (sie*pre por -a nari6)0 1-2 *in$'os0 Bene.ina-i6ar< >ras es'e ejer(i(io3 si2n'a'e en 4$ie'$% ! pres'a a'en(i)n a -as sensa(iones en '$ ($erpo ! en '$ (o-$*na0 Bene.e6a -igera*en'e ha(ia %e'r:s ! *e'ien%o -a .i--a $n po(o ha(ia %en'ro0 I$e%a -a (a.($e--o ! es'i*$-a -a g-:n%$-a 'iroi%es0 79 .i(io< +s'e ejer(i(io a-i5ia -a 'ensi)n %e.

re e.%e -a ro'a(i)n %e '$ (o-$*na0 #an'2n -os (o%os para-e-os a.(ora6)n0 Bene.(en'ro3 *an'2n -a respira(i)n3 ha6 -a --a5e raí63 e/ha-a3 re-aja ! sien'e -a energía (ir($-ar3 espe(ia-*en'e a.ni5e.s$e-o3 per*i'ien%o 4$e -os .re*en'e (on e($erpo0 +s'e ejer(i(io se p$e%e ha(er %e pie0 Con'in9a 1-2 *in$'os ) 2" 5e(es0 Para .ina-i6ar< @nha-a en e.e6a a (a%a -a%o0 Pres'a a'en(i)n ain(re*en'o gra%$a.i2n -a (a.ra6os giren -i.ros3 (on ep$-gar %e'r:s ! -os %e*:s %e%os %e-an'e0 @nha-a3 giran%o a -a i64$ier%a0 +/ha-a3 giran%o a -a %ere(ha0 Jira 'a*.(en'ro %e.Giros La+era&es/ 1i2n'a'e en -os 'a-ones0 Co-o(a -as *anos en -os ho*.i(ios< +s'e ejer(i(io a.%e.(ora6)n ! es'i*$-a -a par'e s$perior %e -a (o-$*na0 80 .

han%a3 ! re-aja0 Bene.i(ios< +s'e 'ipo %e .-e/ionar ha(ia -a %ere(ha0 8o %e.s$e-o %e.i-i%a% %e -a (o-$*na0 Le9an+a)ien+o %e ho)1ros 1i2n'a'e so.4&e2iones ha-ia &os &a%os +n -a pos'$ra sen(i--a3 pon -as *anos %e'r:s %e -a n$(a en -a presa %e .re -os 'a-ones o en pos'$ra sen(i--a3 -e5an'a -os ho*.híga%o ! e.-e/i.(o-on e in(re*en'an -a .:ja-os a.-e/ionar ha(ia -a i64$ier%a3 e/ha-a a.ros ha(ia arri.-ar -a espa-%a0 D-e/iona so-a*en'e ha(ia -os -a%os0 +s'e ejer(i(io 'a*.-e/iones es'i*$-an e.ros0 A *e%i%a 4$e inha-as3 -en'a*en'e ar4$ea -a espa-%a ha(ia 81 .en$s (%e%os en're-a6a%os) ! .ros ! re-aja -a par'e s$perior %e -a espa-%a0 Co1ra A($2s'a'e so..re es$e-o (on -as pa-*as en e.i(ios< +s'e ejer(i(io %is*in$!e -a 'ensi)n en -os ho*.ajo %e -os ho*.ros a.es ar4$ear o %o.inha-ar ! .a3 *an'2n -a respira(i)n3 ap-i(a *$-.e/ha-ar0 1-2 *in$'os0 Para .i2n p$e%e ha(erse %e pie0 1-2 *in$'os ) 2" 5e(es0 Bene.ina-i6ar< @nha-a ! --e5a -os ho*.-e/iona -a espa-%a ha(ia $n -a%o *an'eni2n%o-a %ere(ha3 %irigien%o '$ (o%o ha(ia es$e-o j$n'o a -a (a%era0 @nha-a a..

aja %e -a espa-%a3 (on(en'r:n%o'e en $n .ra por 52r'e.ina-i6ar< @nha-a3 *an'2n -a respira(i)n3 a-6a -a energía por -a (o-$*na $san%o -a --a5e %e raí60 +/ha-a -en'a*en'e ! %es(ien%e 52r'e.ra0 Ie-:ja'e %$ran'e 1-3 *in$'os0 Bene..i(ios< +s'e ejer(i(io re.-$jo %e energía se/$a.i--a ! %esp$2s e*p$jan%o (on -as *anos 52r'e.$en es'ira*ien'o %es%e e.$n%a o respira(i)n %e .arri.i-i(a-0 .$ego0 2-3 *in$'os0 Para .a0 Ga6 $na respira(i)n -arga ! pro.aja %e -a espa-%a0 +-i*ina 'ensi)n en -a espa-%a ! e4$i-i.ra3 has'a 4$e es'2s ar4$ea%o 'an'o (o*o p$e%as ha(ia a'r:s3 sin 4$e es'o s$ponga 'ensi)n para -a par'e .pe(ho3 ag:rra-as (on -os .ra6os ! r$2%a'e ha(ia %e-an'e ! ha(ia %e'r:s so.($e--o a -a .ar.re a-g$na s$per.ase %e -a (o-$*na0 Aseg9ra'e %e ha(er es'o so.o%ar so1re &a -o&()na =-e5a -as ro%i--as a.i(ios< +s'e ejer(i(io ha(e 4$e (ir($-e -a energía ! re-aja -a (o-$*na0 82 .re -a (o-$*na3 *asaje:n%o-a (on s$a5i%a% %es%e e.a3 g$i:n%o'e por -a nari63 %esp$2s -a .ra e.$er6a -a par'e .(on energía $*.(en'ro %e.i(ie s$a5e0 1-2 *in$'os0 Bene.ra por 52r'e.(ora6)n ha(ia arri.

re -a pe-5is ! es'ira -os *9s($-os %e -as piernas0 Es+ira)ien+o %e& Ner9io <i+a& Con -as piernas es'ira%as ha(ia %e-an'e3 --e5a e.i(ios< A.(en'ro ! e/ha-a .)'a-as %e arri.-:n%o'e -en'a*en'e so.*$s-o i64$ier%o3 %o.$en es'ira*ien'o %e -a espa-%a0 Ga6 4$e -os *9s($-os se s$e-'en3 pero no -os .-e *an'ener es'ira%as -as ro%i--as0 @nha-a en e.re -a pierna i64$ier%a para (oger'e e.ina-i6ar< @nha-a pro.ina-i6ar< @nha-a ha(ia e.or'a.Es+ira)ien+os A&+ernos %e "ierna 1epara -as piernas3 ! ()ge'e -os %e%os gor%os o ($a-4$ier o'ro si'io %e -a pierna %on%e 'e sea posi.-e)3 *an'enien%o -a pierna es'ira%a en e.a a a.-e*en'e %ere(ha ! rea-i6a $n .or'a.-ar ! ar4$ear -a par'e s$perior %e -a espa-%a0 #an'2n -a (o-$*na (on.$n%a ! pro-onga%a o Iespira(i)n %e D$ego0 1-2 *in$'os por (a%a -a%o0 Para .$n%a*en'e ! e/ha-a 5arias 5e(es es'ir:n%o'e $n po4$i'o *:s0 Besp$2s :-6a'e -en'a*en'e0 83 .s$e-o0 Ga6 $na respira(i)n pro.pie o e.$er(es0 Con'in9a (on $na respira(i)n po'en'e0 1-2 *in$'os0 Para .'o.(en'ro3 *an'2n -a respira(i)n3 ap-i(a -a --a5e raí6 ! %esp$2s re-aja0 H$n'a -as piernas ! re.rir -a pe-5is0 +5i'a e.si*p-e*en'e %o.pie %ere(ho a.i--a (o ($a-4$ier 6ona 4$e 'e sea (on.ajo $n par %e 5e(es para re-ejar ! *asajear -os *9s($-os0 Bene.ajan%o a -a pierna i64$ier%a3 inha-a ha(ia e(en'ro ! e/ha-a ha(ia -a pierna %ere(ha0 #$25e'e %es%e -as (a%eras parar a.

e6a0 +/ha-a *ien'ras ar4$eas -a (o-$*na (on -a (a.re -as *anos ! -as ro%i--as3 (on -as ro%i--as separa%as -a *e%i%a %e -os ho*.or'a.ros0 @nha-a *ien'ras .-e0 1-3 *in$'os0 Para .a3 -e5an':n%o'e 'o%o -o 4$e p$e%as %e *anera (on.-e/ionas '$ (o-$*na ha(ia a.o*.ajo ! a-6as -a (a.i--os3 ! s$je':n%o'e a e--os3 -en'a*en'e -e5an'a -as (a%eras3 ar4$ean%o -a par'e .or*a gra%$a.a *e%i%a 4$e '$ (o-$*na se 5$e-5e *:s .-igo ha(ia e.s$e-o0 Agarra -os 'o.ina-i6ar< @nha-a en -a pos'$ra %e -a 5a(a3 *an'2n -a respira(i)n3 a-6a -a energía por -a (o-$*na (on -a --a5e raí60 +/ha-a ! re-:ja'e so.re -a espa-%a ! re-:ja'e %$ran'e $n *o*en'o0 Besp$2s %o.-a -as ro%i--as ! --e5a -os 'a-ones ha(ia -as na-gas3 *an'enien%o -os pies p-anos en e.aja %e -a (o-$*na ! a-6an%o e.re -os 'a-ones0 1i2n'a'e en 4$ie'$% ! per*i'e 4$e e.La Ga+a * &a <a-a Co-)(a'e so.ajo0 #an'2n -os .e6a ha(ia a.-e3 %esp$2s 84 .4$iropr:('i(o %e$n%a-ini0 Ge(ho reg$-ar*en'e pro5ee %e so-'$ra ! aj$s'a -a (o-$*na0 Ejer-i-io %e Le9an+a)ien+o A($2s'a'e so.ri'*o respira'orio %is*in$!a0 1ien'e -a energía (ir($-ar0 Con(2n'ra'e en e'er(er ojo0 Bene.-e/i.i(ios< +s'e ejer(i(io se -e (ono(e (o*o e.(ie-o0 A *e%i%a 4$e 5as -e5an'an%o -as (a%eras3 inha-a -en'a*en'e a 'ra52s %e -a nari60 #an'2n -a respira(i)n a *e%i%a 4$e 'e es'iras ha(ia arri.ra6os es'ira%os0 Con'in9a rí'*i(a*en'e (on $na respira(i)n po'en'e3 in(re*en'an%o -a 5e-o(i%a% %e .

re-aja -a pos'$ra -en'a*en'e ha(ia a,ajo *ien'ras espiras por -a nari60 Iepi'e -en'a*en'e es'e a-6ar ! ,ajar $n *íni*o %e %o(e 5e(es3 sin(roni6an%o -a respira(i)n (on e- *o5i*ien'o %e -as (a%eras3 has'a $n *:/i*o %e 2" 5e(es0 Para a5an6ar %es%e e- *íni*o %e 12 5e(es a- *:/i*o %e 2"3 in(re*en'a e- ejer(i(io (on 1-2 repe'i(iones (a%a %ía0 Para .ina-i6ar< @nha-a ha(ia arri,a3 *an'2n -a respira(i)n %$ran'e 10 seg$n%os3 ja-a e- o*,-igo ha(ia %en'ro ! ap-i(a -a --a5e raí60 Besp$2s re-aja3 es'iran%o -as piernas0 Ie-:ja'e 'o'a-*en'e ! sien'e -os e.e('os re5i'a-i6an'es %e es'e ejer(i(io0 Consejos< 1i no p$e%es agarrar'e -os 'o,i--os3 (o-o(a -os ,ra6os por -os -a%os ! a!9%a'e %e e--os para a-6ar'e0 Personas (on $n his'oria- %e %o-or en -a par'e in.erior %e -a espa-%a %e,erían (ons$-'ar (on s$ *2%i(o an'es %e (o*en6ar0 @n'en'a %ejar 4$e '$ respira(i)n rea-i(e e- 'ra,ajo -- inha-a '$s (a%eras ha(ia arri,a ! e/ha-as ha(ia a,ajo0 +s'e ejer(i(io a$'o*:'i(a*en'e har: 4$e repires %e .or*a pro.$n%a0 #an'2n -os ojos (erra%os en 2s'e ! o'ros ejer(i(ios para po%er sen'ir e- *o5i*ien'o rí'*i(o %e '$ ($erpo3 sin %is'ra((iones 5is$a-es0 Bes(ansa so,re '$ espa-%a %$ran'e %os *in$'os %esp$2s %e- ejer(i(io ! %is.r$'a %e s$ e.e('o re5i'a-i6a%or0 Bene.i(ios< +s'e ejer(i(io re-aja -a 'ensi)n a,%o*ina-0 >e %a $n apor'e in*e%ia'o %e energía 4$e p$e%e %$rar'e 'o%o e- %ía0 >a*,i2n es'i*$-a '$ g-:n%$-a 'iroi%es0 Per*i'e $na respira(i)n *:s pro.$n%a ! agran%a '$ ni5e- %e energía0 #o5i-i6a '$ energía %e -a par'e in.erior a -a par'e s$perior %e -a (o-$*na0

,e&aja-i.n Ie-:ja'e pro.$n%a*en'e ,o(a arri,a3 -as *anos a -os -a%os3 (on -as pa-*as ha(ia arri,a0 1i*p-e*en'e pres'a a'en(i)n a -as sensa(iones %e '$ ($erpo ! %is.r$'a %e -os sen'i*ien'os0

85

?e%i+a-i.n 1i2n'a'e en 4$ie'$% ! *e%i'a0 Pres'a a'en(i)n a -as sensa(iones %e '$ ($erpo0 @n(re*en'a '$ a'en(i)n para in(-$ir 'o%as -as par'es %e '$ ($erpo ! (o-$*na0 Conso-i%a '$ presen(ia sin'ien%o 'o%as -as sensa(iones si*$-':nea*en'e %$ran'e a*enos $n *in$'o a- .ina-0 2-& *in$'os o 'o%o e- 'ie*po 4$e 4$ieras0 Para .ina-i6ar< @nha-a ! e/ha-a pro.$n%a*en'e 3 5e(es0 1$,e -os ,ra6os por en(i*a %e -a (a,e6a3 es'ira '$ (o-$*na3 sa($%e '$s ,ra6os ! *an%a ,en%i(iones a*$n%o0 =-e5a es'a sensa(i)n %e ,en%i(i)n ! gra'i'$% (on'igo a -o -argo %e- %ía0

Bene3i-ios +s'a serie %e ejer(i(ios 'ra,aja sis'e*:'i(a*en'e -a (o-$*na3 %es%e -a ,ase has'a -a par'e *:s a-'a0 =as 2" 52r'e,ras re(i,en es'i*$-a(i)n ! 'o%os -os (en'ros energ2'i(os re(i,en energía0 +s'os ejer(i(ios in(re*en'an -a (ir($-a(i)n %e .-$i%o espina-3 -o ($a- (on'ri,$!e a $na *a!or (-ari%a% *en'a-0 +- pra('i(ar reg$-ar*en'e es'e serie in(re*en'ar: '$ 5i'a-i%a%3 a!$%a a pre5enir %o-ores %e espa-%a3 re%$(e 'ensi)n3 ! 'e *an'iene jo5en a- in(re*en'ar -a .-e/i,i-i%a% %e -a (o-$*na0 C(an%o "ra-+i-ar +s'a serie p$e%e ser pra('i(a%a por -a *a7ana (o*o $na .or*a %e o,'ener *:s energía para e- %ía0 >a*,i2n p$e%e ser he(ha por -a no(he an'es %e -a (ena para re5i'a-i6ar'e %esp$2s %e $n %$ro %ía %e 'ra,ajo ! %ar'e energía para e- res'o %e -a no(he0 ,es$ira-i.n * ?an+ra =os po'en'es res$-'a%os %e -os ejer(i(ios $n%a-ini son o,'eni%os (o*,inan%o *o5i*ien'o3 respira(i)n ! *an'ra0 +n eYoga o (o*,ina*os $n respira(i)n po'en'e o ha(e*os respira(i)n pro.$n%a ! pro-onga%a o respira(i)n %e .$ego (on 86

-as poses 4$e son es':'i(as0 >o%a -a respira(i)n %$ran'e -os ejer(i(ios es a 'ra52s %e -a nari6 (on -a ,o(a (erra%a3 a *enos 4$e se espe(i.i4$e %e o'ra *anera0 +- $so %e $n *an'ra3 en'ona%o in'erna*en'e a!$%a a (on(en'rar -a *en'e ! %espejar -a *en'e s$,(ons(ien'e0 +*an'ra 4$e $sa*os es 1a' 8a*0 B$ran'e -os ejer(i(ios3 *en'a-*en'e en'ona 1a' en -a inha-a(i)n ! 8a* %$ran'e -a e/ha-a(i)n0 8( "ro$io ,i+)o +*pie6a ! (on'in9a '$ pr:('i(a a '$ propio ri'*o0 8o ha! ning9n (on($rso para 5er -as pos'$ras %i.í(i-es 4$e p$e%as ha(er0 +o,je'i5o es a('i5ar n$es'ra sis'e*a g-an%$-ar ! re.or6ar n$es'ro sis'e*a ner5ioso para así 'ener *:s energía ! sen'irnos *:s 5i5os0 +/pan%e '$s -í*i'es pero no -os so,repases0 1)-o '$ (ono(es '$ ($erpo ! -o 4$e .$n(iona para 'i0 =os posi,-e ,ases p$e%en ser a('i5a(i)n3 es'ira*ien'os s$a5es ! *o5i*ien'o rí'*i(o0 En+re Ejer-i-ios >)*a'e 30 seg$n%os o *:s para re-ajar'e en're -os ejer(i(ios ! pres'ar a'en(i)n a -a energía 'a- ! (o*o -a e/peri*en'as en e($erpo0 =a energía se aj$s'ar: %e .or*a a$'o*:'i(a e ir: a %on%e sea ne(esario0 >$ 'ra,ajo es e- pres'ar a'en(i)n (ons(ien'e3 no e- in'en'ar (ons(ien'e*en'e 4$e a-go s$(e%a0 1i ha(es -os ejer(i(ios 3 a-go !a es': s$(e%ien%o0 Ana %e -as (osas *ara5i--osas %e- Yoga es e- %es($,ri*ien'o0 A')rga'e a 'i *is*o 'ie*po para %es($,rir -as (osas 4$e es':n s$(e%ien%o0

La <e&a * e& Ara%o (Aseg9ra'e %e 4$e '$ ($e--o es': pro'egi%o por $na s$per.i(ie s$a5e)0 +(ha%o %e espa-%as3 e-e5a -as piernas ! e'orso por en(i*a %e -a (a,e6a3 apo!an%o e($erpo (on -as *anos en -a (in'$ra ! e/'en%ien%o -as piernas ! -as (a%eras en -ínea re('a3 (on respira(i)n pro.$n%a ! pro-onga%a %$ran'e 1 ) 2 *in$'os0 Besp$2s %es(ien%e -as piernas por en(i*a %e -a (a,e6a ha(ia -a pose %e- Ara%o3 %es(ansan%o -os ,ra6os en e- s$e-o0 Bes(ansa así %$ran'e $n *in$'o an'es %e ,ajar -as (a%eras -en'a*en'e3 52r'e,ra por 52r'e,ra0

87

ras %e($e--o ! e.e6a0) =a Pose %e.o*.re -os (o%os3 ar4$ean%o e.-a ! es'ira -a (o-$*na en'era espe(ia-*en'e -as 52r'e.A LO' "UL?ONE'6 CA?"O ELEC8.ros a.E"A.A ?EDI8A.=o'o3 o (on -as piernas es'ira%as3 ! re(-ína'e so.es'ern)n3 (on e.IE "A.re -as (a%eras3 (o%os3 ! par'e s$perior %e -a (a.a%os ! ($e--os %esa-inea%os0 >a*.e6a ! -as (a%eras0 Ag:rra'e -os %e%os gor%os (on -os %e%os %e -as *anos op$es'as ! ha6 Iespira(i)n %e D$ego o respira(i)n pro.Pe6 es -a pose s$p-e*en'aria %e -a .re -a par'e s$perior %e -a (a.(hakra %e -a gargan'a0 'E.e-a ! e.$n%a ! pro-onga%a %$ran'e 1 ) 2 *in$'os0 (Con -as piernas es'ira%as3 %es(ansa so.A'E "A.')ra/0 +s'i*$-a -a g-:n%$-a 'iroi%es ! e.Ara%o0 Pre5iene o (orrige ho*.(hakra %e -a gargan'a3 ! re-aja ! re5i'a-i6a -a (o-$*na0 "ose %e& "eI 1i2n'a'e en -a Pos'$ra %e.+s'e ejer(i(io %o.O?AGNE8ICO Y ".peso reposan%o so. 88 .i2n es'i*$-a -a g-:n%$-a 'iroi%es ! e.

! es'ira -os .ren'e0 Iepi'e es'a se($en(ia %e .a %e -a (a.$n%a*en'e 1! 1i2n'a'e en pos'$ra ..$n%a*en'e por -a .ren'e %e.sis'e*a (ir($-a'orio es es'i*$-a%o0 =$ego3 -a g-:n%$-a 'iroi%es ! -a g-:n%$-a para'iroi%es son es'i*$-a%as para 4$e segreg$en ! e.ra6os ha(ia e.ren'e0 Co*ien6a a respirar -argo ! pro.pe(ho3 inha-a ! es'ira -os .($erpo0 +/ha-a ! 'rae -as *anos ha(ia e.ra6os (on -a respira(i)n in%i(a%a por 2 *in$'os0 89 .-e ha(ia arri..($erpo es energe'i6a%o0 +s'a serie es $na prepara(i)n e/(e-en'e para prin(ipian'es %e !oga 4$e ne(esi'an apren%er a *e%i'ar pro..re -a (a..o(a3 si-.Bene3i-ios %e &a serie/ +s'a serie (o*ien6a en -i*piar -a sangre ! e/pan%ir -a (apa(i%a% p$-*onar0 Besp$2s e.ren'e ! -os .an%o 'an'o en -a inha-a(i)n (o*o en -a e/ha-a(i)n0 Con'in9a por & *in$'os0 Ie-:ja'e0 2a 2a! +n're-a6a -os %e%os %e -as *anos %e-an'e %e.e6a ! regr2sa-os a.ra6os arri.ra6os e/'en%i%os0 +/ha-a3 'rae -as *anos ha(ia e.pe(ho3 (on -as pa-*as 5ien%o ha(ia e..:(i.ren'e0 #an'enien%o -a respira(i)n a%en'ro3 a-6a -os .a ! ha(ia e.ra6os %e n$e5o0 Con'in9a .(a*po *agn2'i(o en -a par'e s$perior %e.pe(ho0 @nha-a ! es'ira -os .e6a (on -as pa-*as %e -as *anos j$n'as0 +s'ira -a espa-%a -o *:s posi.ra6os re('os so.as'an'e r:pi%o por 2 *in$'os0 21! =$ego inha-a ! es'ira -os .ra6os ha(ia e.

21 21 G! 1in %es(ansar3 es'ira -os .ren'e3 separa%os a "0 gra%os0 @nha-a ! -en'a*en'e ha6 p$7os %e -as *anos0 #an'2n -a respira(i)n a%en'ro ! 'rae -as *anos ha(ia e.ra6os0 Iepi'e es'a se($en(ia3 ha(ien%o $na (ara %e enoja%o %$ran'e 'o%o eejer(i(io0 Con'in9a por 3 *in$'os0 1 2 G 90 .ra6os ha(ia e..pe(ho3 ejer(ien%o -a *:/i*a presi)n0 +/ha-a ! re-aja -a 'ensi)n0 @nha-a ! es'ira -os .

e6a3 j$n'a -as pa-*as %e -as *anos ! (r$6a -os p$-gares3 *an'enien%o -os %e*:s %e%os es'ira%os0 @nha-a ! gira e'orso ! -a (a.($e--o (on -as pa-*as 5ien%o ha(ia arri.a0 @nha-a ! es'ira -os .e6a ha(ia -a i64$ier%a3 e/ha-a ! gira ha(ia -a %ere(ha0 Con'in9a por 2 *in$'os0 91 .a %e -a (a.ra6os arri.! +n're-a6a -os %e%os %e -as *anos ! (o-)(a-as a'r:s %e.a %e -a (a.ra6os arri.e6a0 +/ha-a ! regresa a -a pos'$ra ini(ia-0 Con'in9a por 2 *in$'os0 H! +s'ira -os .

:ja-os0 Con'in9a por 2 *in$'os0 K1! =$ego3 (o*ien6a a .ros ! -os %e*:s %e%os ha(ia %e-an'e0 @nha-a ! gira -os ho*.re -os ho*.-e/ionas ha(ia e.ren'e %epe(ho (on -as pa-*as 5ien%o ha(ia a.ros ha(ia -a i64$ier%a3 e/ha-a ! gira -a %ere(ha0 Con'in9a por 2 *in$'os0 Ka! A9n en pos'$ra .-e/ionar -a (o-$*na3 inha-an%o ($an%o .ros (on e.%e%o p$-gar a'r:s %e -os ho*.E! +n're-a6a -os %e%os ! (o-o(a -as *anos en.ren'e3 e/ha-an%o ($an%o .-e/ionas ha(ia a'r:s0 Ka K1 92 .ajo0 @nha-a ! a-6a -as *anos a -a a-'$ra %e -os ojos3 e/ha-a ! regresa a -a pos'$ra ini(ia-0 Con'in9a por 2 *in$'os0 J! Pon -as *anos so.:(i-3 'o*a -as ro%i--as (on -as *anos0 @nha-a ! a-6a -os ho*.ros a -as orejas3 e/ha-a ! .

n * ?an+ra =os po'en'es res$-'a%os %e -os ejer(i(ios $n%a-ini son o.e6a0 #e%i'a por 1& *in$'os0 .$ego (on -as poses 4$e son es':'i(as0 >o%a -a respira(i)n %$ran'e -os ejer(i(ios es a 'ra52s %e -a nari6 (on -a .or6ar n$es'ro sis'e*a ner5ioso para así 'ener *:s energía ! sen'irnos *:s 5i5os0 +/pan%e '$s -í*i'es pero no -os so.je'i5o es a('i5ar n$es'ra sis'e*a g-an%$-ar ! re.Con'in9a por 2 *in$'os0 9) Con -os ojos (erra%os3 gira -os ojos ha(ia arri.! (o*o -a e/peri*en'as en e- 93 .$so %e $n *an'ra3 en'ona%o in'erna*en'e a!$%a a (on(en'rar -a *en'e ! %espejar -a *en'e s$.-e .ina*os $n respira(i)n po'en'e o ha(e*os respira(i)n pro.'ope %e -a (a.inan%o *o5i*ien'o3 respira(i)n ! *an'ra0 +n eYoga o (o*.i+)o +*pie6a ! (on'in9a '$ pr:('i(a a '$ propio ri'*o0 8o ha! ning9n (on($rso para 5er -as pos'$ras %i.í(i-es 4$e p$e%as ha(er0 +o.i4$e %e o'ra *anera0 +.o(a (erra%a3 a *enos 4$e se espe(i.$n(iona para 'i0 =os posi.es$ira-i.ases p$e%en ser a('i5a(i)n3 es'ira*ien'os s$a5es ! *o5i*ien'o rí'*i(o0 En+re Ejer-i-ios >)*a'e 30 seg$n%os o *:s para re-ajar'e en're -os ejer(i(ios ! pres'ar a'en(i)n a -a energía 'a.(ons(ien'e0 +*an'ra 4$e $sa*os es 1a' 8a*0 B$ran'e -os ejer(i(ios3 *en'a-*en'e en'ona 1a' en -a inha-a(i)n ! 8a* %$ran'e -a e/ha-a(i)n0 8( "ro$io .repases0 1)-o '$ (ono(es '$ ($erpo ! -o 4$e .a -o *:s posi.$n%a ! pro-onga%a o respira(i)n %e .'eni%os (o*.-e0 Con(2n'ra'e en e.

ra6os a -os -a%os %e.Yoga es e.ajo es e. LO' 10 CUE.IE "A.s$e-o0 =as pa-*as 5en ha(ia -a (a%era0 +s'ira -os pies ! *ira ha(ia -a p$n'a %e -os pies0 #an'2n -a pos'$ra (on respira(i)n %e .($erpo0 =e5an'a -as piernas ! -as *anos a 1& (*0 %e.in'en'ar (ons(ien'e*en'e 4$e a-go s$(e%a0 1i ha(es -os ejer(i(ios 3 a-go !a es': s$(e%ien%o0 Ana %e -as (osas *ara5i--osas %e.A DE'"E.($erpo0 =a energía se aj$s'ar: %e .$ego %e 1 a G )in(+os/ 94 ."O' +s'a es $na %e -as series *:s po'en'es 4$e he pro.or*a a$'o*:'i(a e ir: a %on%e sea ne(esario0 >$ 'ra.soni%o %e.8A.pres'ar a'en(i)n (ons(ien'e3 no e.re -a espa-%a (on -os .*an'ra %e aper'$ra ! (a-ien'e (on $n po(o -a espa-%a (on ejer(i(ios %e (a-en'a*ien'o0 1! "os+(ra %e Es+ira)ien+o5 A($2s'a'e so.rir -as (osas 4$e es':n s$(e%ien%o0 'E.%es($.a%o0 +s *$! energ2'i(a3 'e aseg$ro 4$e 'e %espier'a *$(has (osas0 An'es %e e*pe6ar sin'oní6a'e (on e.ri*ien'o0 A')rga'e a 'i *is*o 'ie*po para %es($.

ases %e -os %e%os ! -os p$-gares es'ira%os0 Con(2n'ra'e en e.$ego %e 1 a G )in(+os/ 95 .a'o (so.re -os 'a-ones (on -a (a%era en're -as piernas) o en pos'$ra .$ego %e 1 a G )in(+os/ G! Erra%i-a%or %e& ego5 1i2n'a'e en pos'$ra %e (e-i.ra6os a "0 gra%os (on -as !e*as %e -os %e%os 'o(an%o -as .2! 8rae &as ro%i&&as a& $e-ho * a1r7Ia&as5 >rae -a nari6 ha(ia -as ro%i--as ! ha6 respira(i)n %e .:(i-0 =e5an'a -os .'er(er ojo ! ha6 respira(i)n %e .

ren'e0 Ainha-ar en e.pe(ho a -as ro%i--as (on -a espa-%a 'o'a-*en'e re('a %es%e -as -$*.pie i64$ier%o0 Baja e.a %e -a (a.:(i-3 'o*a '$s 'o.e -a (a.ra6os es'ira%os pero re-aja%os0 Ca.*e%io3 es'ira -os .e6a a.e6a3 ae/ha-ar .s$e-o3 e/ha-a ! s$.e6a re('a ! -os .e6a para-e-a as$e-o0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os 96 .ier'as ha(ia e..*e%io3 e/ha-as a (a%a $no %e -os -a%os a-'erna'i5a*en'e0 Con+inLa %e 1 a G )in(+os H ! 4&e2iones ha-ia %e&an+e5 +n -a *is*a pos'$ra 'o*a -os %e%os %e -os pies (on -as *anos0 @nha-a ! .! 4&e2iones ha-ia &os &a%os< 1i2n'a'e (on -as piernas es'ira%as ! a.ares0 1ie*pre inha-as en e.i--os0 @nha-a ! ar4$ea -a espa-%a ha(ia %e-an'e0 +/ha-a ! .aja -a (a.ra6os ! 'o*a -os %e%os %e.-e/i)na-a ha(ia a'r:s0 #an'2n -a (a.aja -os .e6a sin so-'ar -os pies0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os/ E! 4&e2iones Es$ina&es5 +n pos'$ra .ra6os arri.

ros (on -as *anos3 p$-gares para a'r:s ! -os %e*:s %e%os ha(ia %e-an'e0 @nha-a ! gira ha(ia -a i64$ier%a3 e/ha-a ! gira ha(ia -a %ere(ha0 #an'2n -os (o%os para-e-os e.($e--o0 +/ha-a ! regresa -os (o%os a -a pos'$ra origina-0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os/ 97 .ejer(i(io an'erior ! (on(2n'ra'e en e.e -os (o%os para 4$e -as *$7e(as %e -as *anos se 'o4$en por a'r:s %e.s$e-o0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os 9! En $os+(ra %e ro-a5 +n -a *is*a pos'$ra3 inha-a ! s$.'er(er ojo0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os K! En "os+(ra %e ro-a (&a i)agen es+7 en $os+(ra 37-i&! +n -a *is*a pos'$ra 'o*a -os ho*.re -os 'a-ones ! pon -as *anos so.re -os *$s-os0 D-e/iona -a espa-%a (o*o en e.J! 4&e2iones es$ina&es en ro-a/ 1i2n'a'e so.

ros a.ho*.ir eho*.:ja-os a.ro i64$ier%o3 e/ha-a ! .ir e.s$.ho*.ro i64$ier%o0 Con'in9a por 1 )in(+o/ 9! >o)1ros a orejas5 @nha-a ! -e5an'a -os 2 ho*.ro %ere(ho0 Con'in9a por 1 )in(+o/ =$ego in5ier'e -a respira(i)n inha-an%o a.e -os .10! +n're-a6a -os %e%os3 inha-a ! s$.ro *ien'ras s$.es eho*.ra6os arri.re -as ro%i--as0 @nha-a ! s$.e6a sin ir *:s a--: %e -a -ínea %e -as orejas3 e/ha-a ! .ro %ere(ho ! e/ha-an%o a.:ja-os0 Con'in9a por 1 )in(+o/ 98 .aja eho*.*is*o 'ie*po3 e/ha-a ! .a %e -a (a.e e.s$.rega6o0 @*agina 4$e 'ienes $na po%erosa espa%a ! (or'as -o 4$e no ne(esi'as en '$ 5i%a0 Con'in9a %e 1 a G )in(+os/ 9! En $os+(ra 37-i&5 Con -as *anos so.

inha-ar0 Con'in9a por 1 )in(+o0 @nha-a pro.pe(ho0 A.e6a para 4$e -a .inha-ar s$.e&7ja+e so1re &a es$a&%a/ 8( "ro$io .ren'e %e -os pies0 =os 'a-ones es':n j$n'os3 a-6a%os %e.s$e-o3 ! -os ojos *iran ha(ia e.ren'e0 A.$n%a*en'e ! (on(2n'ra'e en e.s$e-o en.ia -a respira(i)n %e 'a.e/ha-ar regresa a -a pos'$ra origina-0 Iepi'e (on respira(i)n po%erosa H 9e-es/ 1H! .'er(er ojo3 -$ego -en'a*en'e e/ha-a0 9! "os+(ra %e ranas5 Pon'e en ($(-i--as ! a.i+)o 99 ..e6a (es'iran%o -as piernas) ! .9! En $os+(ra 37-i&5 @nha-a ! gira -a (a.e6a a -a i64$ier%a3 e/ha-a ! gira a -a %ere(ha ((o*o si es'$5ieras %i(ien%o PnoQ)0 Con'in9a por 1 )in(+o/ =$ego (a*.ar.aja -a (a.re -as ro%i--as ha(ia -os -a%os0 Co-o(a -as *anos en e.e6a a -a %ere(ha a.*o%o 4$e gires -a (a.i--a 'o4$e e.e -a (a.

je'i5o es a('i5ar n$es'ra sis'e*a g-an%$-ar ! re.pres'ar a'en(i)n (ons(ien'e3 no e.ajo es e.+*pie6a ! (on'in9a '$ pr:('i(a a '$ propio ri'*o0 8o ha! ning9n (on($rso para 5er -as pos'$ras %i.í(i-es 4$e p$e%as ha(er0 +o.ases p$e%en ser a('i5a(i)n3 es'ira*ien'os s$a5es ! *o5i*ien'o rí'*i(o0 En+re Ejer-i-ios >)*a'e 30 seg$n%os o *:s para re-ajar'e en're -os ejer(i(ios ! pres'ar a'en(i)n a -a energía 'a.in'en'ar (ons(ien'e*en'e 4$e a-go s$(e%a0 1i ha(es -os ejer(i(ios3 a-go !a es': s$(e%ien%o0 Ana %e -as (osas *ara5i--osas %e.or6ar n$es'ro sis'e*a ner5ioso para así 'ener *:s energía ! sen'irnos *:s 5i5os0 +/pan%e '$s -í*i'es pero no -os so.-e .or*a a$'o*:'i(a e ir: a %on%e sea ne(esario0 >$ 'ra.ri*ien'o0 O')rga'e a 'i *is*o 'ie*po para %es($.! (o*o -a e/peri*en'as en e($erpo0 =a energía se aj$s'ar: %e .rir -as (osas 4$e es':n s$(e%ien%o0 100 .$n(iona para 'i0 =as posi.Yoga es e.repases0 1)-o '$ (ono(es '$ ($erpo ! -o 4$e .%es($.

A4IA h''p<]]k$n%a-ini-!oga0(-]!ogi^.BIBLIOG.!oga0(o* h''p<]]\\\0!oga.hajan0h'* h''p<]]\\\0k$n%a-ini!oga0org]es](on(ep'0h'* h''p<]]es0\ikipe%ia0org]\iki] $n%a-ini h''p<]]\\\0sa.-o\0org]ha'ha-!oga]asanas-!oga0h'* 101 .erser0org]Yoga]!oga010h'* h''p<]]\\\0'hese(re'so.