EL ALFABETO

Mayúscula Minúscula Nombre en griego Nombre en castellano Transliteración

A B G

a b g [g ante g k x j

êlfa b∞ta gãmma

alfa beta gamma

a b g n]

D E Z H Y I K L M N

d e z h y i k l m n j o p r s, w t u f x c v

d°lta ® cilÒn z∞ta ∑ta y∞ta i«ta kãppa lãmbda mË nË j› ¯ mikrÒn p› =« s›gma taË cilÒn f› x› c› Œ m°ga

delta épsilon zeta eta theta iota kappa lambda my ny xi ómicron pi rho sigma tau upsilón fi ji psi omega

d e z e th i k l m n x o p rh/r s t y/u ph ch/kh ps o 2

X
O P R S T U F X C W

CLASIFICACIÓN DE CONSONANTES

* CONSONANTES OCLUSIVAS sonoras labiales dentales guturales b d g sordas p t k aspiradas f y x

* CONSONANTES DOBLES

z j c

d+w/s+d G+w L+w

* CONSONANTES LÍQUIDAS Nasales

m

n

l

r

* CONSONANTE FRICATIVA/SIBILANTE

s/ j

3

CLASIFICACIÓN DE VOCALES

BREVES

LARGAS

a o e i u

a w h i u

DIPTONGOS

Propios

ai au

ei eu - hu V

oi ou J

ui

Impropios

v

ANTIGUAS SONANTES-VOCALES

y>i #>u

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful