CORPUS THOMISTICUM Sancti Thomae de Aquino De mixtione elementorum ad magistrum Philippum de Castro Caeli !

"##$% De mixtione elementorum Du&ium apud multos esse solet quomodo elementa sint in mixto' (idetur autem qui&usdam quod) qualitati&us acti*is et passi*is elementorum ad medium aliqualiter reductis per alterationem) +ormae su&stantiales elementorum manent, si enim +ormae su&stantiales non maneant) corruptio quaedam elementorum esse *ide&itur et non mixtio' Rursus si +orma su&stantialis corporis mixti sit actus materiae non praesuppositis +ormis simplicium corporum) simplicia corpora elementorum rationem amittent' -st enim elementum ex quo componitur aliquid primo) et est in eo) et est indi*isi&ile secundum speciem. su&latis enim +ormis su&stantiali&us) non sic ex simplici&us corpori&us corpus mixtum componetur) quod in eo remaneant' -st autem impossi&ile sic se ha&ere. impossi&ile est enim materiam secundum idem di*ersas +ormas elementorum suscipere' Si igitur in corpore mixto +ormae su&stantiales elementorum sal*entur) oporte&it di*ersis parti&us materiae eas inesse' Materiae autem di*ersas partes accipere est impossi&ile) nisi praeintellecta quantitate in materia. su&lata enim quantitate) su&stantia indi*isi&ilis permanet) ut patet in primo Ph/sic' -x materia autem su& quantitate existente) et +orma su&stantiali ad*eniente) corpus ph/sicum constituitur' Di*ersae igitur partes materiae +ormis elementorum su&sistentes plurium corporum rationem suscipiunt' Multa autem corpora impossi&ile est esse simul' 0on igitur in quali&et parte corporis mixti erunt quatuor elementa. et sic non erit *era mixtio) sed secundum sensum) sicut accidit in aggregatione corporum insensi&ilium propter par*itatem' Amplius) omnis +orma su&stantialis propriam dispositionem in materia requirit) sine qua esse non potest, unde alteratio est *ia ad generationem et corruptionem' Impossi&ile est autem in idem con*enire propriam dispositionem) quae requiritur ad +ormam ignis) et propriam dispositionem quae requiritur ad +ormam aquae) quia secundum huiusmodi dispositiones ignis et aqua sunt contraria' Contraria autem impossi&ile

nam su&iectum est hoc aliquid. +orma autem su&stantialis est quae +acit hoc aliquid) non autem praesupponit ipsum' Item ridiculum est dicere medium esse inter ea quae non sunt unius generis. esset enim aliquid medium inter a++irmationem et negationem' Proprium enim accidentis est in su&iecto esse) su&stantiae *ero in su&iecto non esse' 2ormae autem su&stantiales sunt quidem in materia) non autem in su&iecto. ut pro&atur in decimo Metaph') medium enim et extrema ex eodem genere esse oportet.est esse in eodem' Impossi&ile est igitur quod in eadem parte mixti sint +ormae su&stantiales ignis et aquae' Si igitur mixtum +iat remanenti&us +ormis su&stantiali&us simplicium corporum) sequitur quod non sit *era mixtio) sed solum ad sensum) quasi iuxta se positis parti&us insensi&ili&us propter par*itatem' 1uidam autem utrasque rationes *itare *olentes) in maius incon*eniens inciderunt' Ut enim mixtionem a& elementorum corruptione distinguerent) dixerunt +ormas su&stantiales elementorum aliqualiter remanere in mixto' Sed rursus ne cogerentur dicere esse mixtionem ad sensum) et non secundum *eritatem) posuerunt quod +ormae elementorum non manent in mixto secundum suum complementum) sed in quoddam medium reducuntur. et sic) inquantum accedunt ad naturam +ormarum accidentalium) magis et minus suscipere possunt' Haec autem positio multipliciter impro&a&ilis est' Primo quidem quia esse aliquid medium inter su&stantiam et accidens est omnino impossi&ile. unde sunt mediae inter +ormas su&stantiales et accidentales. dicunt enim quod +ormae elementorum suscipiunt magis et minus et ha&ent contrarietatem ad in*icem' Sed quia hoc mani+este repugnat communi opinioni et dictis Aristotelis dicentis in Praedic') quod su&stantiae nihil est contrarium) et quod non recipit magis et minus. nihil igitur medium esse potest inter su&stantiam et accidens' Deinde impossi&ile est +ormas su&stantiales elementorum suscipere magis et minus' Omnis enim +orma suscipiens magis et minus est di*isi&ilis per accidens) inquantum scilicet su&iectum eam potest participare *el magis *el minus' Secundum autem id quod est di*isi&ile per se *el per accidens) contingit esse motum continuum) ut patet in . ulterius procedunt) dicentes quod +ormae elementorum sunt imper+ectissimae) utpote materiae primae propinquiores.

sexto Ph/sic' -st enim loci mutatio et augmentum et decrementum) secundum quantitatem et locum quae sunt per se di*isi&ilia. et haec quidem qualitas est propria dispositio ad +ormam corporis mixti) sicut qualitas simplex ad +ormam corporis simplicis' Sicut igitur extrema in*eniuntur in medio) quod participat naturam utriusque) sic qualitates simplicium corporum in*eniuntur in propria qualitate corporis mixti' 1ualitas autem simplicis corporis est quidem aliud a +orma su&stantiali ipsius) agit tamen in *irtute +ormae su&stantialis) alioquin calor cale+aceret tantum) non autem per eius actionem +orma su&stantialis educeretur in actum. alteratio autem secundum qualitates quae suscipiunt magis et minus) ut calidum et al&um' Si igitur +ormae elementorum suscipiunt magis et minus) tam generatio quam corruptio elementorum erit motus continuus' 1uod est impossi&ile' 0am motus continuus non est nisi in tri&us generi&us) scilicet in quantitate et qualitate) et u&i) ut pro&atur in quinto Ph/sic' Amplius) omnis di++erentia secundum +ormam su&stantialem *ariat speciem' 1uod autem recipit magis et minus) di++ert quod est magis a& eo quod est minus et quodammodo est ei contrarium) ut magis al&um et minus al&um' Si igitur +orma ignis suscipiat magis et minus) magis +acta *el minus +acta speciem *aria&it) et non erit eadem +orma) sed alia' -t hinc est quod philosophus dicit in octa*o Metaph') quod sicut in numeris *ariatur species per additionem et su&tractionem) ita in su&stantiis' Oportet igitur alium modum in*enire) quo et *eritas mixtionis sal*etur) et tamen elementa non totaliter corrumpantur) sed aliqualiter in mixto remaneant' Considerandum est igitur quod qualitates acti*ae et passi*ae elementorum contrariae sunt ad in*icem et magis et minus recipiunt' -x contrariis autem qualitati&us quae recipiunt magis et minus constitui potest media qualitas) quae sapiat utriusque extremi naturam) sicut pallidum inter al&um et nigrum) et tepidum inter calidum et +rigidum' Sic igitur) remissis excellentiis qualitatum elementarium) constituitur ex his quaedam qualitas media) quae est propria qualitas corporis mixti) di++erens tamen in di*ersis secundum di*ersam mixtionis proportionem. cum nihil agat ultra suam speciem' Sic igitur *irtutes +ormarum su&stantialium simplicium corporum in corpori&us mixtis sal*antur' Sunt igitur +ormae .

non manent igitur elementa scilicet in mixto actu) ut corpus et al&um) nec corrumpuntur nec alterum nec am&o. et hoc est quod Aristoteles dicit in primo de 3ener'.elementorum in corpori&us mixtis non quidem actu) sed *irtute. sal*atur enim *irtus eorum' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful