You are on page 1of 4

Consiliul Superior al Magistraturii Regulament privind modul de desfurare a cursurilor de formare profesional continu a judectorilor i procurorilor i atestare a rezultatelor

obinute din 24/08/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 08/09/ 00!

C"PI#O$%$ I &ispo'i(ii generale "rt. 1. ) *1+ ,or-area profesional. continu. a /udec.torilor 0i procurorilor constituie garan(ia independen(ei 0i i-par(ialit.(ii acestora 1n e2ercitarea func(iei. * + 3esponsabilitatea pentru for-area profesional. continu. a /udec.torilor 0i procurorilor re4ine Institutului 5a(ional al Magistraturii, conduc.torilor instan(elor sau parc6etelor la care ace0tia 10i desf.0oar. acti4itatea, precu- 0i fiec.rui /udec.tor sau procuror, prin preg.tire indi4idual.. "rt. . ) 7udec.torii 0i procurorii 1n func(ie particip. cel pu(in o dat. la 8 ani la progra-e de for-are profesional. continu. organi'ate de Institutul 5a(ional al Magistraturii, de institu(ii de 1n4.(.-9nt superior din (ar. sau din str.in.tate ori la alte for-e de perfec(ionare profesional.. "rt. 8. ) *1+ ,or-area profesional. continu. trebuie s. (in. sea-a de dina-ica procesului legislati4 0i const., 1n principal, 1n cunoa0terea 0i aprofundarea legisla(iei interne, a docu-entelor europene 0i interna(ionale la care 3o-9nia este parte, a /urispruden(ei instan(elor /udec.tore0ti 0i a Cur(ii Constitu(ionale, a /urispruden(ei Cur(ii :uropene a &repturilor O-ului 0i a Cur(ii de 7usti(ie a Co-unit.(ilor :uropene, a dreptului co-parat, a nor-elor deontologice ale profesiei de /udec.tor sau de procuror, 1n abordarea -ultidisciplinar. a institu(iilor cu caracter de noutate, precu- 0i 1n cunoa0terea 0i aprofundarea unor li-bi str.ine 0i operarea pe calculator. * + ,or-area profesional. continu. a /udec.torilor 0i procurorilor se reali'ea'. (in9ndu) se sea-a de necesitatea speciali'.rii lor. "rt. ;. ) 7udec.torii 0i procurorii au obliga(ia de a ur-a 1n cadrul progra-elor de for-are profesional. continu. un curs intensi4 pentru 1n4.(area sau aprofundarea unei li-bi str.ine 0i a unui curs intensi4 pentru ini(ierea sau aprofundarea cuno0tin(elor de operare pe calculator, organi'ate de Institutul 5a(ional al Magistraturii ori de instan(ele /udec.tore0ti sau de parc6etele de pe l9ng. acestea, de institu(ii de 1n4.(.-9nt superior din (ar. ori din str.in.tate, precu- 0i de alte institu(ii de specialitate. "rt. !. ) ,or-area profesional. continu. se organi'ea'. at9t la ni4elul Institutului 5a(ional al Magistraturii, c9t 0i descentrali'at, la ni4elul cur(ilor de apel 0i al parc6etelor de pe l9ng. acestea, precu- 0i la instan(ele 0i parc6etele din circu-scrip(iile acestora.

"rt. 6. ) Institutul 5a(ional al Magistraturii coordonea'. for-area /udec.torilor 0i procurorilor din fonduri bugetare, 1n confor-itate cu progra-ul de for-are profesional. continu. aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. C"PI#O$%$ II Cursurile de for-are profesional. continu. organi'ate de Institutul 5a(ional al Magistraturii "rt. <. ) Institutul 5a(ional al Magistraturii organi'ea'. at9t cursuri generale de for-are profesional. continu., c9t 0i cursuri speciale. Cursurile speciale de for-are profesional. continu. se organi'ea'. pentru= a+ /udec.torii din instan(ele speciali'ate 0i procurorii din parc6etele de pe l9ng. acestea> b+ /udec.torii 0i procurorii care au fost nu-i(i 1n condi(iile art. 81 din $egea nr. 808/ 00; pri4ind statutul /udec.torilor 0i procurorilor, cu -odific.rile 0i co-plet.rile ulterioare> c+ /udec.torii 0i procurorii care au pri-it calificati4ul ?5esatisf.c.tor? sau calificati4ul ?Satisf.c.tor? 1n ur-a a dou. e4alu.ri consecuti4e. "rt. 8. ) *1+ Cursurile de for-are profesional. continu. se organi'ea'. de Institutul 5a(ional al Magistraturii 1n ba'a unui progra- anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului 0tiin(ific al Institutului 5a(ional al Magistraturii. * + Progra-ul de for-are profesional. continu. cuprinde do-eniile 0i te-ele de for-are. *8+ Cursurile de for-are profesional. continu. se desf.0oar., de regul., sub for-. de se-inarii, coloc4ii, -ese rotunde sau sesiuni. "rt. 9. ) *1+ $a elaborarea progra-ului de for-are profesional. continu. a /udec.torilor 0i procurorilor, consiliul 0tiin(ific 4a lua 1n considerare ur-.toarele= a+ propunerile for-atorilor Institutului 5a(ional al Magistraturii cu pri4ire la do-eniile de for-are 0i te-ele ce ur-ea'. a fi de'b.tute> b+ propunerile instan(elor 0i ale parc6etelor> c+ propunerile asocia(iilor profesionale ale -agistra(ilor> d+ propunerile altor speciali0ti din do-eniul dreptului> e+ e4aluarea re'ultatelor for-.rii profesionale din anii anteriori. * + Progra-ul de for-are profesional. continu., locul 0i perioada de desf.0urare a cursurilor se trans-it 1n -od obligatoriu, dup. aprobare, tuturor /udec.torilor 0i procurorilor, 1n 4ederea for-ul.rii de c.tre ace0tia a op(iunilor de participare. *8+ Op(iunile /udec.torilor 0i procurorilor se fac, de regul., 1n anul anterior celui 1n care se desf.0oar. cursurile de for-are 0i se trans-it, prin inter-ediul conducerii instan(elor 0i parc6etelor, dup. anali'area 0i aprobarea lor 1n colegiul de conducere al instan(ei, respecti4 parc6etului. *;+ Planul de for-are re'ultat 1n ur-a op(iunilor /udec.torilor 0i procurorilor se co-unic. instan(elor 0i parc6etelor, precu- 0i participan(ilor, pentru a fi a4ut 1n 4edere la organi'area acti4it.(ilor. Conducerile instan(elor 0i parc6etelor au obliga(ia de a lua -.surile ce se i-pun pentru a per-ite /udec.torului sau procurorului s. participe la cursurile de for-are profesional. continu., confor- planific.rii aprobate de colegiul de conducere.

"rt. 10. ) "cti4itatea de for-are profesional. continu. este asigurat. de personalul de instruire al Institutului 5a(ional al Magistraturii. "cesta cuprinde /udec.tori 0i procurori, cadre didactice din 1n4.(.-9ntul superior /uridic acreditat, al(i speciali0ti ro-9ni 0i str.ini, precu- 0i personal de specialitate /uridic. asi-ilat /udec.torilor 0i procurorilor. "rt. 11. ) $a sf9r0itul fiec.rei sesiuni de for-are profesional. continu. /udec.torii 0i procurorii participan(i co-pletea'. o fi0. de e4aluare a de'baterilor 0i pri-esc un atestat. "rt. 1 . ) Cursurile de for-are profesional. continu. se desf.0oar., de regul., la sediul Institutului 5a(ional al Magistraturii sau la sediul centrelor regionale de preg.tire a /udec.torilor 0i procurorilor. "rt. 18. ) *1+ Institutul 5a(ional al Magistraturii elaborea'. progra-e 0i organi'ea'. ur-.toarele cursuri speciale de for-are profesional. continu.= a+ cursuri pentru /udec.torii din instan(ele speciali'ate 0i procurorii din parc6etele de pe l9ng. acestea> b+ cursuri de 6 luni pentru /udec.torii 0i procurorii care au fost nu-i(i 1n condi(iile art. 81 din $egea nr. 808/ 00; pri4ind statutul /udec.torilor 0i procurorilor, cu -odific.rile 0i co-plet.rile ulterioare> c+ cursuri de 8)6 luni pentru /udec.torii 0i procurorii care au pri-it calificati4ul ?Satisf.c.tor? 1n ur-a a dou. e4alu.ri consecuti4e sau calificati4ul ?5esatisf.c.tor?. * + &o-eniile de for-are, te-atica, -odul de organi'are 0i desf.0urare a cursurilor pre4.'ute la alin. *1+ se aprob. de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului 0tiin(ific al Institutului 5a(ional al Magistraturii. "rt. 1;. ) Cursurile pre4.'ute la art. 18 alin. *1+ lit. b+ 0i c+ se 1nc6eie prin sus(inerea unui e2a-en. C"PI#O$%$ III ,or-area profesional. continu. descentrali'at. "rt. 1!. ) Institutul 5a(ional al Magistraturii coordonea'. acti4itatea de preg.tire profesional. continu. descentrali'at., confor- pre4ederilor pre'entului regula-ent. "rt. 16. ) *1+ @n cadrul instan(elor sau parc6etelor la care 10i desf.0oar. acti4itatea /udec.torul ori procurorul se organi'ea'. periodic, sub coordonarea cur(ilor de apel sau parc6etelor de pe l9ng. acestea, acti4it.(i de for-are profesional. continu., const9nd 1n consult.ri, de'bateri, se-inarii, sesiuni ori -ese rotunde, cu participarea Institutului 5a(ional al Magistraturii. * + #e-atica acti4it.(ilor de for-are profesional. continu. pre4.'ute la alin. *1+ se stabile0te de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului 5a(ional al Magistraturii, pe ba'a propunerilor for-ulate potri4it art. 9 alin. *1+. *8+ $a ni4elul instan(elor 0i parc6etelor se pot organi'a consult.ri 0i de'bateri 0i asupra altor te-e. "rt. 1<. ) Pre0edin(ii instan(elor sau pri-)procurorii parc6etelor de pe l9ng. acestea dese-nea'. /udec.torii ori procurorii care r.spund de organi'area acti4it.(ii de for-are profesional. continu. sub coordonarea /udec.torilor sau procurorilor dese-na(i de pre0edin(ii cur(ilor de apel ori, dup. ca', de procurorii generali ai parc6etelor de pe l9ng. acestea.

"rt. 18. ) Institutul 5a(ional al Magistraturii organi'ea'. 1ntruniri periodice ale /udec.torilor 0i procurorilor dese-na(i confor- art. 1<, 1n 4ederea asigur.rii unei preg.tiri unifor-e la ni4elul instan(elor sau, dup. ca', al parc6etelor. "rt. 19. ) @n 4ederea e2ercit.rii atribu(iilor de coordonare pre4.'ute la art. 1<, /udec.torii 0i procurorii responsabili cu for-area profesional. continu. 1ntoc-esc 0i trans-it Institutului 5a(ional al Magistraturii planurile pri4ind acti4it.(ile de for-are profesional. continu. din cadrul fiec.rei instan(e sau fiec.rui parc6et, dup. aprobarea acestora de c.tre pre0edin(ii cur(ilor de apel ori, dup. ca', de procurorii generali ai parc6etelor de pe l9ng. acestea.