43 Strategi, Aktiviti Pergerakan Kaedah Asas dan Teknik P & P Kemahiran Pergerakan Asas

Konsep 5E

perlu

dipertimbangkan

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif dan menyesuaikan maklumat yang diterima dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

dalam penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran.

ENGAGE · · · ·

meransang rasa ingin tahu

Tajuk/Konsep/Tugasan Menarik minat murid Menjana rasa ingin tahu dengan lebih mendalam Mengajukan soalan memenuhi rasa ingin tahu

Pembelajaran Secara Konstruktivisme

EXPLORE · · · ·

Menggunakan soalan-soalan untuk mencari dan menyiasat Membuat ujikaji Menggalakkan murid-murid bekerjasama Menggunakan soalan-soalan provokasi menerangkan konsep dan

EXPLAIN

maksud perkataan/istilah · Menjelaskan konsep · Penjelasan daripada orang lain · Meminta justifikasi dan penjelasan

ELABORATE

- meluaskan konsep kepada

bidang-bidang lain · Hubungkait konsep/tajuk dengan bidang lain · Membuat hubungkait konsep/tajuk dengan situasi kehidupan sebenar

EVALUATE - menilai pemahaman murid
· · ·

Menunjukkan pemahaman atau pengetahuan tentang konsep/kemahiran Menilai pengetahuan dan kemahiran murid Memberi soalan-soalan terbuka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful