CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT

Pentru o perioada îndelungata de timp, dreptul fiscal a intervenit în domeniul contabil pentru a fixa reguli de evaluare sau metode de prezentare a conturilor anuale. Subordonarea contabilitatii fata de fiscalitate poate fi justificata de cel putin doua explicatii: ü în absenta unei reguli contabile specifice, norma fiscala se impunea ca norma practica; ü fiscalitatea era preocupata de regulile determinarii bazelor de impozitare datorita necesitatii de acoperire a cheltuielilor publice din impozite. Pe plan international nevoia de informare a unei game largi de utilizatori a dat nastere unui adevarat drept contabil, complet ,,nealterat” de dreptul fiscal. Fiecare dintre cele doua discipline are autonomia sa, dispune de o reglementare specifica si poseda, în consecinta, domeniul sau propriu de interventie. Datorita autonomiei celor doua drepturi, în principiu, natura documentelor de întocmit este cea care conditioneaza regula de drept ce trebuie aplicata: E în plan contabil, pentru determinare conturilor anuale este obligatorie aplicarea regulii contabile (asa cum rezulta ea din planul contabil general), chiar daca este semnificativ diferita de cea fiscala. E în plan fiscal, trebuie aplicate dispozitiile dreptului fiscal, divergentele eventuale cu dreptul contabil implicând corectarea rezultatului contabil. În orice alta situatie, regulile contabile sunt aplicabile. În practica exista însa numeroase puncte de divergenta între dreptul fiscal si cel contabil. Deseori apare situatia în care conducatorii întreprinderii trebuie sa faca o alegere foarte delicata între obligatia de a prezenta conturile anuale (respectând principiul imaginii fidele) si dorinta de a optimiza costul fiscal al activitatii lor. În acest caz, aplicarea regulilor contabile poate duce la aparitia unor erori din punct de vedere fiscal, care pot atrage dupa ele penalitati. Pentru eliminarea acestor erori este necesara atentionare organelor fiscale cu privire la pozitia detinuta de întreprindere si motivelor care au dus la o asemenea abordare. În acest scop, în anexele ce însotesc bilantul contabil, contul de profit si pierdere sunt mentionate regulile si metodele contabile folosite, modalitatile de evaluare aplicate, în special daca exista posibilitatea alegerii între mai multe metode, indicate si justificate derogarilor de la principiile generale.

2.1 Rezultatul contabil si rezultatul fiscal Rezultatul unei activitati economice este tratat din doua puncte de vedere: rezultat contabil si rezultat fiscal. Consecintele obtinerii unui tip sau altul de rezultat sunt diferite, în functie de natura rezultatului. Astfel, un deficit contabil este o contraperformanta pe care întreprinderea trebuie sa o corecteze cât mai repede posibil, pentru a nu influenta în mod negativ activitatea viitoare a firmei, fiind pusa în joc însasi existenta firmei. Nu la fel stau lucrurile în cazul unui deficit fiscal , care, datorita posibilitatii de reportare, constituie de fapt un atu ce va fi folosit de firma în functie de posibilitatile oferite de legislatie. Conform normelor legale în vigoare, profitul impozabil se determina ca diferenta între veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s -a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din câstiguri de orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal1, la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Contabilitatea româneasca, ca si în multe alte tari, este conectata la fiscalitate. Bilantul contabil este destinat nevoilor proprii de informare si altor terti (în afara de stat), netinând cont de constrângerile fiscale. În lipsa unui bilant fiscal, care sa fie destinat fiscului pentru impunere, pentru obtinerea rezultatului impozabil (fiscal) sunt necesare câteva prelucrari extracontabile. 2.1.1 Rezultatul contabil (rezultat brut al exercitiului sau rezultatul exercitiului înainte de impozitare) se calculeaza având în vedere cerintele unei contabilitati de angajament si respectând principiul independentei exercitiului 2. Rezultatul brut al exercitiului corectat cu deducerile fiscale si cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obtinerea rezultatului fiscal (profit impozabil sau pierdere fiscala).
1

Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic. Când un contribuabil se înfiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasare, fuziune sau se lichideaza în cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat. 2 ,,Principiul independentei exercitiilor presupune delimitarea în timp a veniturilor si cheltuielilor, aferente activitatii curente, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera.” – Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificari ulterioare

Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil – Reduceri fiscale + + Elemente nedeductibile fiscal Pentru determinarea veniturilor exercitiului se iau în calcul toate câstigurile din orice sursa, inclusiv cele realizate din investitiile financiare. În cazul livrarilor de bunuri mobile si al vânzarii bunurilor imobile cu plata în rate, precum si în cadrul contractelor de leasing financiar, valoarea ratelor scadente se înregistreaza la venituri impozabile la termenele prevazute în contract În general, cheltuielile sunt deductibile în aceeasi maniera, atât pentru a calcula rezultatul contabil, cât si rezultatul fiscal. Prin exceptie, anumite cheltuieli se deduc dupa regulile obisnuite pentru calculul rezultatului contabil, dar nu pot fi deduse pentru calculul rezultatului fiscal. 2.1.2 Determinarea profitului impozabil Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vânzarea bunurilor imobile, inclusiv câstigurile din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. Veniturile reprezinta sumele sau valorile încasate ori de încasat si includ: venituri din exploatare, respectiv: - venituri din vânzarea produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate; - venituri din productia stocata; - venituri din productia de imobilizari; - venituri din subventii de exploatare; - venituri din cedarea activelor. venituri financiare 1 - venituri din participatii;
1

Veniturile financiare înregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, de la data obtinerii lor, indiferent de obiectul de activitate al contribuabilului.

La stabilirea profitului impozabil se vor lua în calcul numai cheltuielile care concura direct la realizarea veniturilor si care se regasesc în costul produselor si serviciilor.venituri din sconturile obtinute.venituri din creante imobilizate.cheltuieli cu personalul. .cheltuieli privind exproprierile.venituri din diferente de curs valutar.contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale în vigoare.cheltuieli cu impozitele. taxele si varsamintele asimilate. . . . în limitele prevazute de legislatia în vigoare. . . .cheltuieli cu primele de asigurare pentru personal împotriva accidentelor de munca. dupa natura lor. . materiale si marfuri.cheltuieli cu diferente de curs valutar. .cheltuieli privind calamitati naturale.cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute în contractele . Categoriile de cheltuieli admise spre a fi deduse la calculul profitului impozabil ( cheltuieli deductibile ) sunt: .alte venituri financiare. .cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti. Cheltuielile reprezinta sumele sau valorile platite ori de platit.venituri din dobânzi.cheltuieli cu dobânzile. înregistrate în contabilitatea contribuabililor.pierderi din creante legate de partic ipatii.cheltuieli din cedarea activelor.cheltuieli cu primele de asigurare care pr ivesc activele corporale fixe si circulante. care sunt aferente realizarii veniturilor.cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat.alte cheltuieli de exploatare. c) cheltuieli extraordinare: . . . .cheltuieli cu materii prime. b) cheltuieli financiare: .cheltuieli privind titlurile de plasament cedate.venituri din alte imobilizari financiare. . . Structura acestor cheltuieli este urmatoarea: a) cheltuieli de exploatare: . . . .. .alte cheltuieli financiare.

cheltuielile de protocol care depasesc limita de 1% aplic ata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente. acordate de angajatori în limitele valorii nominale prevazute în Legea nr. . în limita a 5% din profitul contabil anual. . cu exceptia celor create de banci în limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii bancare nr. mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit. cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice.în cazul contractelor de leasing.încheiate între parti. sumele utilizate pentru constituirea rezervelor peste limita legala. si cheltuielile de protocol înregistrate în timpul anului. produs sau serviciu. inclusiv accizele. . precum si impozitele platite în strainatate.cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui unei persoane juridice..cheltuieli aferente lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al cladirilor care prezinta clasa I de risc. confiscarile. pâna când acesta va atinge 20% din capitalul . a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale în materie. majorarile de întârziere si penalitatile datorate catre autoritatile române (altele decât cele prevazute în contractele economice). proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a livrarii. detasarea si deplasarea acestora în tara si st rainatate. . 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. precum si a fondului de rezerva. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite în numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România. penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine sau în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România sunt cheltuieli nedeductibile. utilizând mijloacele de informare în masa si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.cheltuieli reprezentând tichetele de masa. amenzile. 58/1998. inclusiv cele reprezentând diferente din anii precedenti sau din anul curent. constatate prin documente justificative. utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operational sau amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar. Amenzile. daca au la baza un contract scris. ocazionate de delegarea.cheltuieli privind transportul si cazarea salariatilor. . Cheltuielile neadmise a fi deduse din rezultatul fiscal (cheltuieli nedeductibile ) sunt: cheltuielile cu impozitul pe profit.

social subscris si varsat. în situatia în care nu sunt impozitate la persoa na fizica. cu modificarile ulterioare. cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului. Potrivit alin. conditiile de document justificativ. sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limita prevazuta de lege. taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor care depasesc limitele prevazute de lege. 82/1991. (1) din Ordonanta de Urgenta mentionata. inclusiv dobânzile platite în cazul contractelor civile. a beneficiilor sau a primelor 1 Legea nr. inclusiv asigurarile de viata ale personalului angajat. orice cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau asociatilor.1 provizioane pentru cheltuieli care privesc o cheltuiala nedeductibila. potrivit Legii contabilitatii nr. acordate salariatilor ca avantaje în natura. cheltuielile de sponsorizare. sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile. taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor. altele decât cele din productie proprie. Sunt nedeductibile si sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor societatilor de asigurare si reasigurare pentru contractele cedate în reasigurare. diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor. alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. taxa pe valoare adaugata aferenta acestor cheltuieli. venituri neimpozabile sunt: dividendele primite de la o alta persoana juridica româna. 414/2002 privind impozitul pe profit . 32/1994 privind sponsorizarea o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielilor înregistrate în contabilitate. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile. la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea. precum si activele corporale pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele legale în vigoare. conform legii bugetare. peste limita legala. Baza la care se aplica procentul stabilit de Ordonanta Guvernului nr.

rambursarile de cheltuieli nedeductibile. si anume: • pentrua ctivitatea desfasurata pe baza de licenta în zona libera se plateste o cota de 5% din profitul impozabil care corespunde acestor venituri. potrvit legii.2.de emisiune sau prin compensarea unor creante la societatea care se detin participatiile. iar sumele rezultate din reducere. veniturile. • orice majorare a capitalului social efectuata prin încorporarea rezervelor. se impoziteaza cu o cota de 10%. • activitatile de natura barurilor de noapte. cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului. Chiar si în prezenta unui deficit fiscal s-au acordat unele reduceri ale impozitului pe profit. • pentru exportul de bunuri si servicii cu încasarea în valuta într-un cont din România cota de impozit este de 12.1 Regle mentari fiscale Cotele de impozitare În ceea ce priveste cota de impozitare . Pentru încurajarea exportului si diminuarea importului. 2. ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat. dupa caz. chiar daca afost acordata pe o perioada relativ scurta. conform conventiilor.5% pentru anul 2003 iar cu data de 01. cluburi de noapte. pâna la 31. respectiv cheltuielile.12.2004 cota este de 25%. aplicata asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva. cota de impozit este de 80%. aceasta este de 25%. • în cazul Bancii Nationale a României. 2.01.2004.2 Facilitati fiscale Investitiile productive au avut un tratament preferential din punct de vedere fiscal. precum si a profiturilor. Aceasta facilitate functioneaza si astazi. regula fiscala acorda reduceri de impozit.2 Impozitul pe profit 2. evidentiate în . precum si veniturile realizate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile. cu câteva exceptii. discoteci si cazinouri impozitul pe profit datorat aferent acestor activitati nu poate fi mai mic de 5% din veniturile realizate din aceste activitati.2. rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creantelor.

. care se vor lua în calcul la determinarea ponderii veniturilor la export. Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valuta din exportul bunurilor realizate din activitate proprie. Suma aferenta diferentei de impozit rezultate din cota de 25% si 6% se evidentiaza separat. direct sau prin contract de comision. alte cheltuieli fiscale nedeductibile capitalizate asupra costului de achizitie.In vederea aplicarii acestei facilitati se va întocmi o situatie privind veniturile încasate din export.Venituri din productia de imobilizari necorporale“ si 722 . iar la sfârsitul anului aceasta se regularizeaza si se repartizeaza ca sursa proprie de finantare. instalatii de munca) si mijloace de transport. 721 .contribuabilii care achizitioneaza echipamente tehnologice (masini.Din contra. utilaje. În ca zul unei eventuale pierderi..Venituri din productia de imobilizari corporale”.contabilitate sunt utilizate pentru reîntregirea capitalului fix. Lunar se va face ponderea ve niturilor încasate din export în volumul total al veniturilor înregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. calculat si evidentiat lunar. importul de bunuri este supus unor taxe vamale. din profitul impozabil aferent exercitiului financiar.. cu scopul diminuarii reducerilor de importuri. În veniturile totale înregistrate. nu se includ cele înregistrate în conturile 711 . prin înscrierea la cheltuieli deductibile în declaratia de impunere a sumelor respective. a unei cote de 10% din pretul de achizitie al acestuia.Venituri din productia stocata“. Cota de 6% se aplica asupra profitului impozabil aferent acestei ponderi. Deducerea se calculeaza în luna în care s -a înregistrat achizitia. 1 Cota este valabila pentru exercitul 2002 . 414/2002 operatiunile de comert international care nu se finalizeaza prin încasarea de valuta în conturile bancare din România. accize. cumula t de la î nceputul anului fiscal. Nu intra sub incidenta acestor precizari din Legea nr. aceasta se recupereaza pe o perioada de cinci ani. extracontabil. beneficiaza de o deducere. numai din punct de vedere fiscal. 1 Reducerea se calculeaza lunar. acestea nefiind venituri efective. 82/1991. iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii de finantare. cu exceptia autoturismelor. precum si din prestari de servicii platesc o cota de impozit de 6% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor. .

persoana juridica româna. cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe puse în functiune se înregistreaza în contabilitate începând cu luna urmatoare. Alin.bunuri lipsa la inventar si neimputabile .2 Impozitul pe profit achitat pâna în perioada de raportare este de 44.000 9. 54/1997. presupunem urmatoarea situatie: Societatea comerciala SC AFM SRL.000.000 100. Cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate la data de 31.000.000 3. Deciziile privind modalitatile de repartizare (în cazul unui profit) sau acoperire (în cazul pierderilor) a rezultatului net al exercitiului sunt luate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.000 lei.600 lei care nu sunt cuprinse în tabelul nr.cheltuieli de protocol la 30 septembrie . 2.capitalul social .2.venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna .755.000 350.200 lei. 11.venituri din provizioane aferente activului circulant .500. Limitele cheltuielilor deductibile se calculeaza lunar extracontabil. dupa caz.530.08.600 5.000 Potrivit Ordonanta Guvernului nr. Pierderea fiscala înregistrata în exercitiul N-1 a fost de 50. Acest rezultat net al exercitiului se regaseste în soldul final al contului 121 “Profit si pierdere “.penalitati de întârziere pentru plata obligatiilor catre stat . are ca obiect de activitate servicii de consultanta financiar-contabile.rezerva legala (pâna în momentul raportarii) .794.000 100.600.000. cumulat de la începutul anului fiscal.2.1 .tva nedeductibil la 30 septembrie . se obtine rezultatul net al exercitiului (profit sau pierdere).302.1. este înscris în pasivul bilantului contabil si explicat în contul de profit si pierdere.2. astfel încât la finele anului fiscal sa se încadreze în prevederile dispozitiilor legale în vigoare. Se cunosc urmatoarele informatii: Tabelul nr. aceasta va fi recuperata pe o perioada de cinci ani. .500.la 15 august. Pentru exemplificare.3 Calculul impozitului pe profit Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra profitului impozabil: Impozit pe profit = Profit impozabil x Cota de impozitare Daca din rezultatul brut al exercitiului (rezultatul înainte de impozitare) se scade impozitul pe profit. N au o valoare de 65. Profitul impozabil se calculeaza si se evidentiaza lunar. societatea importa calculatoare1 în valoare de 1 lei 10.000 15. Potrivit legii si hotarârii asociatilor . Art.000 4.

000 2. 414/2002 .710.850. a2) Venituri din dividende – sunt neimpozabile deoarece sunt primite de la o persoana juridica româna.800 lei .000 104.000 2.500. Impozitarea acestor venituri ar duce la o dubla impozitare a aceleiasi sume (o data la societatea care distribuie dividende si a doua oara la societatea care primeste dividendele). din care 100.000 x 20% = 2. a3) Venituri din provizioane – sunt neimpozabile.Situatia veniturilor si cheltuielilor este prezentata în tabelul nr.1) Având în vedere aceste conditii.144.300.516.000 141.000 x 5% = 19.350.000 6.nu ating valoarea de 20% din capitalul social. Profit contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 394.176.000 lei. 394.792.200.402.N sunt în suma de 1.000 lei a1 ) Rezervele legale sunt deductibile daca îndeplinesc simultan doua conditii: .2 Total rulaj Rulaj septembrie Total sume de la 01 01-08 N ianuarie la 30 septembrie (lei) (lei) (lei) 3.741.494. rezervele legale deductibile care pot fi constituite la 30.000.010. Suma veniturilor este de 4.000 48. Veniturile din dividende la data raportarii sunt în suma de 9.500.000 2.000 3.000.000 lei.000 48.000 lei.000 3.034.000 6.000.500.600.000.000 lei Suma permisa pentru ca rezerva sa fie deductibila este de 2000.000 2.100. 2. .000 64.000.000 156.000 14.nu depasesc 5% din profitul contabil anual.516.09.241.084.798.2 Venituri si cheltuieli la 30 septembrieN Elemente Tabelul nr.810.000 lei a fost deja constituita (vezi tabelul nr.000.687. 2. se efectueaza urmatoarele calcule extracontabil: 1. conform prevederilor din Legea nr.000 Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri totale Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli exceptionale Cheltuieli totale Pentru calculul impozitului pe profit datorat. deoarece reprezinta venituri re alizate din provizioane pentru care nu s-a acordat drept de deducere în anul anterior.000 – .846.502. 10.308.000 lei (2.000 144.000 50.000).644.000 104.900.000 3.350.725.000 lei a) Deduceri fiscale = 16.

Impozit pe profit (rândul 6 x 25%) = 98. Cheltuielile privind stocurile nedeductibile= 5.547.585. cheltuielile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile.302.600 (vezi tabel nr. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta acestora sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal.600 lei 4. 6. Deducerile fiscale totale = 16.1 Total tva nedeductibil fiscal ( b2 + b4 ). din lege. Cheltuieli de protocol efective =15.000.530.000 lei b4. Pierderea fiscala (50.101.945.600 lei Cheltuie li de protocol deductibile = 394. Profit impozabil dupa deducerea (4-5) = 392.000 lei ( a1 + a2 + a3 ) b) Elemente nedeductibile b1) Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita de 1% aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile totale aferente.000.000 x 1% = 3. Profitul impozabil înainde de =1-2+3 = 399.1. h.047.000 : 60 luni) x 9 luni = 7.000 lei 3.1)= 15.500.600 lei pierderii fiscale 7. alin.000 x 19% = 1.585.600 lei b2) Taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor de protocol peste limita legala este nedeductibila din punct de ve dere fiscal: 11.530.2.1 = = 3.tabelul nr.000 lei b4) Taxa pe valoare adaugata aferenta stocurilor de materiale consumabile neimputabile = 5.516.201.900 lei . cheltuielile de protocol.000 lei b3) Stocuri de materiale consumabile lipsa la inventar si neimputabile – potrivit art. lit.794. inclusiv accizele.000 lei Cheltuieli de protocol nedeductibile = 11.000 lei 6.000 lei b5) Amenzile si penalitatile datorate statului sunt nedeductibile = = 350.011.600 lei pierderea fiscala 5.600 x 19% = 2. Cheltuieli nedeductibile fiscal (b1 + b2 + b3 +b4 + b5) = 21.794.031.

511.09.004.500.200) = 382. inclusiv taxe vamale.600 lei = 95.511.000 x 10% = = 10. Astfel. comision vamal care se includ din punct de vedere contabil la costul de achizitie.600 lei (394.10. Profitul impozabil dupa acordarea creditului fiscal 9. Multe date din acest tablou trebuie sa se regaseasca în balanta contabila pentru o verif icare suplimentara.09. In tara noastra nu este obligatoriu de întocmit asa cum de exemplu în Franta si Germania îl utilizeaza si este prevazut prin lege.100 lei = 65.000 lei = 51. El reprezinta sinteza profitului net si am convingerea ca ajuta în practica economica pentru a evita riscul fiscal. Mentionam ca pretul de achizitie reprezinta pretul stabilit între vânzator si cumparator (factura externa). Reducerea fiscala pe exemplul prezentat = 100.000. Cheltuielile cu impozitul pe profit la data de 31.N 13.000 – 95.516.511.011. . Impozit pe profit de platit pâna la data 25.900 lei = 2. 414/20021999 care a intrat în vigoare de la data de 1 i ulie 2002 contine modificarile cu privire la facilitatile fiscale acordate pentru investitii productive. Impozitul pe profit datorat la 30. Creditul fiscal acordat 11. 8.900) = Pe baza calculelor efectuate.c) Creditul fiscal Legea nr.000 lei.000. Profit net la 30.N) (6 – 8) (8 x 25%) (7 – 9) (95.755. N (cont “691” din balanta contabila la 31. se întocmeste tabloul contabil si fiscal la 30.09. fara sa fie cuprinse în baza de calcul a deducerii celelalte cheltuieli accesorii.N 12.08. din profitul impozabil de 10% din pretul de achizitie. N. dar si o sinteza pentru o analiza ulterioara a cheltuielilor nedeductibile si a reducerilor fiscale.500.900-44. contribuabilii care achizitioneaza echipamente tehnologice (trebuie precizat ca obiectul de activitate al firmei necesita astfel de mijloace fixe care maresc productivitatea muncii si deci contribuie în mare masura la cresterea veniturilor firmei) beneficiaza de o deducere.700 lei 299.08. N 10.047.

Profit contabil (A-B) Profit din exploatare Profit financiar Pierdere exceptionala D. Impozit achitat pâna la 31.000. Rezultat fiscal dupa deducere(1-2) 4. Pierdere fiscala 3.900 2.000 1.176.900 95.000 21.2000 F.011. Credit fiscal (4 .000 394.256.000 48.794.000 392.000 65.500.09.2000 (5 – 9) G.031.600 32.144.5) 7.Cheltuieli cu impozitul pe profit la 31. Reduceri fiscale Rezerve legale Venituri din dividende Venituri din provizioane E. Impozit pe profit ( rd.900.000.300 44.350.144.000) 6.000 2. Rezultat fiscal (C-D-E) 2. Venituri totale Venituri din exploatare Venituri financiare B.500.500.000 4. Profit net la 30.047.000 6.600 5.200 51.600 7. Elemente nedeductibile fiscal Cheltuieli de protocol Stocuri lipsa la inventar si neimputabile TVA nedeductibila fiscal Amenzi si penalitati Indicator 1.08.3 Indicator A.792.004.000 384.000 16.000 9.011.000 S ume cumulate (lei) 399.300.585.2.000.2000 ( C – F ) Sume cumulate (lei) 3.600-10.846.547. Impozit pe profit dupa credit fiscal (392.000 64.600 11.755.700 299.3 x 25%) 5.2000(4-8) 9.500.511.302.000.494.000 1.000 3.000 3.09.000) 16.100 .516.600.241. Impozit de platit pâna la 25.360.047.000 (6.600 98.Cheltuieli cu impozit pe profit la 30.000 350. Cheltuieli totale Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli exceptionale C.10.2000 8.710.TABLOUL CONTABIL SI FIS CAL LA 30 SEPTEMBRIE Tabelul nr.010.08.

000 lei De mentionat ca în calculul rezultatului contabil nu au fost incluse cheltuielile cu impozitul pe profit evidentiate la 31 august. Decontarea cheltuielilor cu impozitul pe profit (debit cont”691” – credit cont “691” ) 121. repartizata în contul “Alte fonduri” 129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve.500. Reducerea impozitului pe profit . motiv pentru care .04 = 691 29. Se înregistreaza creditul fiscal potrivit legii. Se înregistreaza cheltuielile cu impozitul pe profit la 30.900.09. deoarece diferenta de impozit ca urmare a reduce rii se va utiliza ca resursa proprie pentru noi investitii.300 lei Impozit pe profit 3.La data de 30 septembrie.2000. Cheltuieli cu analitic impozitul pe profit 5. Se înregistreaza rezervele legale deductibile în limita legala: 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale 1. 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 32. înainte de acordarea legala a creditului fiscal. analitic „export” 2.500.756.000 lei 2.256. societatea regularizeaza cheltuielile cu impozitul pe profit prin nota contabila astfel: 1.300 lei Profit si pierdere. 441 = Impozit pe profit 691 2.000 lei Cheltuieli cu impozitul pe profit 4.

710.900 TSD 95.600 30.000.011.000 12104 65. în practica pot exista cazuri când deficitul contabil se poate transforma în profit fiscal si. Înregistrarile contabile de la punctul 1 si 5 pot fi efectuate si la sfârsitul exercitiului financiar. cheltuieli cu impozitul pe profit si credit 121.756.900 Debit 65.011.acestea nu au facut obiectul unui element nedeductibil fiscal la c alculul impozitului pe profit. . 03. financiara si extraordinara. 02 .000 total cheltuieli 2.500.256.700 Credit 65.200 2. extraordinare.755.846. ca urmare.900 total 121 (01+02+03) 2.942.792. O asemenea creare de conturi analitice. ofera entitatii patrimoniale o corelare eficienta de corespondenta a conturilor de cheltuieli si venituri.900 Sold 0 sfd Debit 441 4.500.010.900 sold final creditor 299.000 47. Mai mult.511. aceste conturi analitice pregatesc cu multa usurinta unul din instrumentele mecanismului fiscal “Declaratie de impozit pe profit pe anul” si o validare în plus a corespondentei dintre tabloul contabil si fiscal si contul 121 “ Profit si pierdere” Datorita impunerii re gulii fiscale în detrimentul celei contabile.000 12101 12102 12103 12101 2.300 12104 Credit Debit 121 Credit 3.755. financiare.300.200 51. “profit si pierdere”.. 65.600 32. ce vor apare în balanta analitica contabila lunara si la sfârsit de an.4.494. 2. Conturile de “cheltuieli cu impozitul pe profit”.241.010.144.256.004.756.000 29.300 98. 32.01.756.000 64.011. 02.511.600 65.011. a cheltuielilor cu impozitul pe profit si a datoriei fiscale fata de buget.300 Total 98.600 12104 29.000 3.350.900 98.755.08.600 29.500.241.100 3. 03 pentru veniturile din activitatea de baza.000.300 total 12104 95.000 12102 48. impozitul pe profit se prezinta la 30 septembrie astfel: Debit 691 Credit 31.000 total121 (01+02+03) total venituri În exemplul de mai sus contul 121 “Profit si pierdere” înregistreaza cheltuielile si veniturile dupa natura lor economica prin crearea de conturi analitice debit 121.300 2.000 12103 6. sa fie impozitata pierderea.755.755.176. 04 pentru cheltuie li din activitatea de exploatare. Pentru exemplificarea uneia dintre situatiile mentionate presupunem urmatoarele informatii în tabelul nr.005.01.09.

000 15. În aceasta situatie impozitul pe profit este zero si toate cheltuielile cu acesta pâna la data de raportare se storneaza în rosu (credit fiscal).400.5 u.m.000) Impozit datorat (15.000 3.000 + 110.000 x 25%) u.000 10. În cazul în care reducerile fiscale sunt mult superioare elementelor nedeductibile cumulate cu profitul contabil.000 950.750 Din situatia prezentata mai sus entitatea patrimoniala are o datorie fiscala fata de buget de 3. Daca extrapolam cazul prezentat de la particular la general. cheltuieli cu amenzi si penalitati fiscale Profitul contabil înainte de impozitare Rezultatul fiscal (10.4 Venituri totale din care: . 2.300.150 0 Instrumentarea tehnica contabila de regularizare privind cheltuielile fiscale cu impozitul pe profit la data de 30 iunie anul 2000 va fi realizata .000.000 225.000 – 25.000) Cheltuielile cu impozitul pe profit la data de 30iunie anul 2000 Tabelul nr 2. Un exemplu în acest sens este redat în tabelul nr. 2.500.venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor .000 25.000 – 70. înseamna ca ori de câte ori suma pierderilor contabile si a reducerilor fiscale diminuate de suma elementelor nedeductibile dau o valoare mai mare ca zero .m.000 80. chiar în conditiile unei contraperformante prin excedentul masei totale de cheltuieli fata de masa totala de venituri.000 50.cheltuieli de protocol peste limita legala Pierdere contabila Rezultat fiscal (-25.Situatia veniturilor si cheltuielilor /pierderea contabila transformata în profit fiscal Tabelul nr 2.000 20.000 35.750 u.000 -4.000 + 950.400. pierderea contabila se transforma în profit fiscal si deci la nasterea da toriei fata de buget.500. se poate întâlni cazul în care profitul contabil se transforma în deficit fiscal.000 25.400. 200.m.5: Situatia veniturilor si cheltuielilor / profit contabil transformat în deficit fiscal Cheltuieli cu impozitul pe profit pâna la data de 31 mai anul 2000 Venituri totale cumulate la data de 30 iunie anul 2000 din care. venituri din dividendele obtinute Cheltuieli totale cumulate la data de 30 iunie anul 2000 din care.000 70.venituri din dividende Cheltuieli totale din care: .

cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal sunt foarte mari.2 Transformarea unei pierderi contabile în beneficiu fiscal Lucrari contabile Determinarea rezultatului contabil 681 60-65 Cheltuieli Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare ` Cheltuieli exceptionale Venituri Venituri din exploatare Venituri finanaciare Venituri exceptionale Pierdere contabila 70-75 781 68 686 66 76 786 78 687 67 77 787 Lucrari fiscale Determinarea rezultatului fiscal Lucrari extracontabile Pierdere contabila Reduceri fiscale Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal Deficit fiscal (pierdere fiscala) Pierdere contabila Reduceri fiscale Beneficiu fiscal Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal . 1 Transformarea beneficiului contabil în deficit fiscal Lucrari contabile Determinarea rezultatului contabil 681 60-65 Cheltuieli Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare ` Cheltuieli exceptionale Beneficiu contabil Venituri Venituri din exploatare Venituri finanaciare Venituri exceptionale 70-75 781 68 686 66 76 786 78 687 67 77 787 Lucrari extracontabile Determinarea rezultatului fiscal Reduceri fiscale Beneficiu contabil Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal Deficit fiscal (pierdere fiscala) Beneficiu contabil Reduceri fiscale Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal Beneficiu fiscal Din schema rezulta ca daca.astfel: Schema nr. Schema nr. în final se poate obtine un deficit fiscal. comparativ cu beneficiul contabil.

Pentru dezvoltarea operatiunilor de export. productie. declarata de contribuabil prin declaratia de impozit pe profit.04 Profit si pierdere.C. are ca obiect de activitate servicii de export. Nu se recupereaza pierderea fiscala înregistrata de persoana juridica în cazul în care are loc divizarea sau fuziunea. pierderea fiscala îsi continua reportul pe perioada celor 5 ani. la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. societatea poate pierde dreptul de repor t privind pierderea fiscala.A. potrivit prevederilor legale în vigoare. când se determina pierderea anuala. Societatea româneasca face contract de comision cu doua fabrici „A” si „B” care produc confectii.300. În acest scop. Modul de calcul si de instrumentare tehnica contabila de înregistrare si regularizare a cheltuielilor cu impozitul pe profit si a datoriei fata de buget sunt prezentate în exemplul ce urmeaza: S. expedierea lor catre partenerul extern.urmarirea controlului calitatii mostrelor efectuate de producatorii interni. analitic Cheltuieli cu impozitul pe profit = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 2. Contribuabilii care pe o perioada de 3 ani consecutivi au realizat numai pierderi intra automat în obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dus la nerealizarea de profit. fiind eliberata de impozite.A. Firma încheie un contract cu firma Generatione One din S.121. se prevede acordarea de credit fiscal prin reducerea cotei de impozitare de l a 25% la 12. . O observatie în acest sens trebuie mentionata chiar daca prevederile regulilor fiscale în materie de impozitare a profitului nu este relevata: în cazul în care pierderea contabila se acopera din rezerva legala. servicii si alte activitati legale . sa gaseasca în interiorul tarii mai mult i producatori.U. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrarii acestora. Confirmarea de catre partenerul strain de fabricatie pe anumite mostre realizate .prin care se obliga cu aceasta sa onoreze la export loturile de confectii comandate. Obligatiile firmei fata de partenerul strain pentru comisionul aferent serviciilor externe sunt: crearea de modele . cele doua categorii de rezultate având miscari distincte în timp cu ocazia reportarii. Flavia S. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani.5% pe anul 2003. Daca societatea decide acoperirea pierderii contabile din capitalul social.000 lei Pierderea anuala . pierderea se reporteaza luna de luna pâna la închiderea exercitiului. Reportul si deductibilitatea pierderii fiscale (deficitului fiscal) se realizeaza independent de imputarea pierderii contabile. prin încasarea directa sau indirecta a sumelor în devize.

186. Profit impozabil cu cota 25% 7. exportator si comisionar.08 la 30 aprilie 2000 526.444.882.00 130.569.227. Întregul proces de fabricatie a produsului atât sub aspect calitativ si cantitativ.470.563.329.060. 68) SPECIFICATIE -finanaciare (66) -exceptionale (67) C.303.00 3.217.564.552. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL -Cheltuieli de protocol depasite (legale–5.00 615. IMPOZIT PE PROFIT (25%) Diferenta credit fiscal (691=441) 1.19 832.28 242.00 1.793.630x0.919.588.097) -TVA chelt.00 130.854 10. 78) -finanaciare (76) -exceptionale (77) B.753.28 216.556.417.135.00 832.19 615.34 428. Contractul /comanda este încheiat(a) între importator. CHELTUIELI (clasa VI) -din exploatare (60-65.017.întocmirea documentelor de export cad în sarcina societatii amintite.65% 511.615.618.158 28.336.563.612.738.036.62 454.42 7.067.682.470.22 1.158.53 7.660. VENITURI TOTALE Ponderea veniturilor din export (1:2) 100 3.016.00 28.859.668.00 3.060.552.667.761.881/efective–33.81 97.630x0.174 691 = 441 10.535.801.de societatea Flavia se face printr-o noua comanda.C.436.955.075.983 102.304. Profit impozabil cu cota 25% (523.999.00 52.036.00 3.303.985.447.28 La 31 mai 2000 1.682.00 523.249.465.044.00 28. de protocol depasite -Alte cheltieli nedeductibile fiscal E.436. Flavia SRL Cod fiscal R 471849 CALCULUL REZULTATULUI CONTABIL SI FISCAL 30 mai.869. anul 2000 sunt prezentate în tabloul contabil si fiscal calculate în concor danta cu balanta contabila (tabelul nr.227.366. Veniturile si cheltuielile cumulate din servicii realizate la data de 30 mai.TOTAL IMPOZIT DATORAT (5+6) Impozit calculat cu 25% 120.Profit impozabil cu cota 5% (523.272.002.0235) 5. expedierea produselor .00 4.675.92 4.11 471.00 10.853 2.287.11 440. Profit impozabil cu cota 5% 6.563.174 121/04 = 691 2.924.260.436.305.70 7.056.464. PROFIT IMPOZABIL F.00 25.81 7.92 8.060.615.81 1.015. VENITURI (clasa VII) -din exploatare (70-75.630.176.190.175 D.001 8.563.304 Impozit datorat dupa reducere 26.119.859.) S.28 26.00 Rulaj lunar 246.983. anul 2000 SPECIFICATIE A.769.119.260.779. VENITURI DIN EXPORT 2.00 21.9765) 4.00 Rulaj lunar 30.53 1.603.300.304 441 = 691 8.588.510.130 . Valuta este încasata de catre unitatea producatoare care cuprinde inclusiv comisionul de 3% din valoarea facturilor expediate în contul societatii Flavia SA.060.045.118.903. PROFIT/PIERDERE (A -B ) -din exploatare -finanaciare -exceptionale la 30 aprilie 2000 1.218.009.08 La 31 mai 2000 526.631.067.523.083.00 8.00 12.130 Credit fiscal 93.991.234.682.00 216.00 1.882.631.018.218.216.

175 lei Regularizarea impozitului pe profit se face lunar calculându-se diferentele în plus sau în minus de platit cu complementul tehnicii contabile chiar daca obligatia fiscala se achita trimestrial.3 Contabilitatea din România între impozitele curente si impozitele amânate privind profitul 1 Impactul fiscalitatii asupra contabilitatii difera de la o tara la alta. nr.04 Impozit pe profit = 691 2. divergentele impuse de dreptul fiscal.174 lei Cheltuieli cu impozit pe profit = 441 10.067. A.01. . Sesiunea de comunicari stiintifice. 12 revizuit si aplicat începând cu 01.130 lei Cheltuieli cu impozitul pe profit Repartizarea diferentei de impozit pentru dezvoltare: 129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve. 2.682.1998.A.304 lei Impozit pe profit Decontarea cheltuielilor cu impozitul pe profit: 121. analitic „export” 102. I. fiecare întreprindere îsi desfasoara propria contabilitate.Regularizarea impozitului pe profit la 30 septembrie 2000: 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Creditul fiscal acordat: 441 Impozit pe profit = 691 8. care sa clarifice.E. Spre deosebire de România. prin crearea cadrului general privind prezentarea situatiilor financiare în concordanta cu Directiva a IV-a si Standardele de Contabilitate Internationale poate crea în viitor premisele unui drept contabil autonom. fara a polua conturile. 2000. În aceasta tara.S. sistemul contabil este independent de cel fiscal.S. Reforma contabilitatii în România. aceasta nefiind îngradita de 1 Ana Stoian. în Regatul Unit. în functie de implicarea statului în normalizarea contabila.227. Iulia Jianu.615.

ca. ð diferentele favorabile de valoare aferente titlurilor de participare datorita încorporarii rezervelor. Asemanator normei contabile internationale IAS 12.reguli fiscale. impozitul amânat aplicându-se în mod obligatoriu situatiilor financiare consolidate. impozitul pe profit se determina aplicând cota de impozitare asupra rezultatului fiscal. În Franta. . beneficiilor sau primelor de emisiune sau compensarii unor creante la societatea unde se detin participatii.Veniturile +Cheltuielile impozabil contabil neimpozabil nedeductibile În categoria veniturilor neimpozabile se includ: ð dividendele primite de o persoana juridica româna de la o alta persoana juridica. se utilizeaza metoda reportului variabil bazata pe abordarea bilantiera. sa se tina seama de cheltuiala fiscala latenta. ð veniturile rezultate din reluarea provizioanelor pentru care nu s-au acordat deducere precum si veniturile rezultate din stornarea sau recuperarea unor cheltuieli nedeductibile. Potrivit contabilitatii din tara noastra. Contabilitatea impozitului pe profit. Directivele Europene nu trateaza problema contabilizarii impozitelor asupra beneficiilor. româna sau straina. În categoria cheltuielilor nedeductibile se includ: ÷cheltuielile cu impozitul pe profit din orice sursa româna sau straina. totusi. Calculul este efectuat în baza cotei de impozit în vigoare. Rezultatul impozabil se determina pe baza urmatoarei relatii: Rezultatul = Rezultatul. Activele si pasivele de impozite amânate sunt recalculate la sfârsitul fiecarei perioade pentru toate diferentele temporare care exista între valoarea contabila si valoarea fiscala a elementelor de activ si de pasiv. ð veniturile sau cheltuielile generate de anularea datoriilor sau încasarea creantelor datorita transferului de actiuni sau de parti sociale de la FPS conform contraventiilor. în cazul conturilor de grup. În SUA. Directiva a VII-a cere. care va fi aplicabila atunci când diferenta se va inversa. contabilizarea impozitelor asupra beneficiilor este reglementata prin norma FAS 109. majoritatea întreprinderilor utilizeaza metoda impozitului exigibil. În conturile individuale contabilitatea impozitelor amânate este facultativa si. rolul fiscalitatii este mult mai mare. prin urmare.

Vechea norma contabila internationala IAS 12 definea profitul impozabil ca fiind rezultatul exercitiului stabilit pe baza regulilor fiscale fixate de administratia fiscala si care serveste pentru calculul impozitului exigibil.Diferentele fiscale nedeductibile temporale Cheltuielile = Cheltuieli + Cheltuieli cu impozitul pe profit cu impozitul curent cu impozitul amânat Problema care se pune este aceea a diferentelor temporare care dau nastere la impozite amânate. confiscarile. ÷alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. Folosirea acestei metode are o influenta negativa asupra realizarii imaginii fidele . ÷sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale.Deducerile + Cheltuielile +/. ÷cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutii publice.÷amenzile. Metoda impozitului exigibil caracterizeaza o fiscalitate imperativa. comunicate de BNR. care depasesc dobânzile medii ale bancilor. în sensul neconectarii . impozitul curent reprezinta impozitul pe plata sau de recuperat pe o anumita perioada de timp. altele decât cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate potrivit legii. Impozitul curent se determina aplicând cota de impozit pe profit asupra profitului impozabil. de regula un an. ÷cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor. majorarile de întârziere si penalitati datorate de catre autoritatile române si straine. aceasta folosind numai incidenta diferentelor permanente asupra rezultatului contabil pentru a calcula rezultatul fiscal. ÷cheltuielile de protocol care depasesc limitele legale admisibile. Potrivit normei contabile internationale IAS 12. ÷cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc conditiile de document justificativ potrivit legii contabilitatii. Profitul impozabil reprezinta profitul aferent unei perioade în care impozitul va fi platit si se determina pe baza urmatoarelor relatii: Profitul = Profitul impozabil contabil . ÷cheltuielile de sponsorizare peste limitele legale.

atunci când valoarea contabila a activului sau a datoriei este recuperata sau stinsa.diferente temporare deductibile. Sunt acele diferente care vor avea ca rezultat valori impozabile în determinarea impozitului pe profit al perioadelor viitoare. provocând o crestere a beneficiului pe termen scurt si o scadere a acestuia pe termen lung. Diferentele temporale au în vedere abordarea bazata pe contul de profit si pierderi si reprezinta diferentele între profitul contabil si profitul impozabil. a aparut datorita incidentelor pe care diferentele temporale le-au avut asupra rezultatului exercitiului si cu scopul respectarii principiilor contabile. O creanta privind impozitul amânat trebuie recunoscuta pentru reportarea pierderilor fiscale si a creditelor fiscale neutilizate. Diferentele temporare au în vedere abordarea bilantiera si reprezinta diferentele aparute între baza de impozitare a unui activ sau a unei datorii si valoarea sa contabila înscrisa în bilant. în limita . Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit platibile în perioadele contabile viitoare. Metoda impozitului amânat. diferentele în tre baza contabila si baza impozabila trebuie sa fie reversibile . în ceea ce priveste diferentele temporare impozabile. atunci când valoarea contabila a activului sau a datoriei este recuperata sau stinsa. Diferentele temporare pot fi: . privind impozitul amânat. pe baza carora impozitul pe profit este platibil (recuperabil) si autorizeaza metoda reportului variabil. care îsi au originea în perioada curenta si se rasfrâng asupra uneia sau a mai multor perioade ulterioare. iar activele si pasivele respective sa faca obiectul impozitarii.diferente temporare impozabile. sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit recuperabile în perioadele contabile viitoare. spre deosebire de metoda impozitu lui exigibil. analizând consecintele diferentelor temporare.veniturilor cu cheltuielile aferente. Actuala norma contabila internationala IAS 12 defineste rezultatul ca fiind profitul (pierderea) exercitiului determinat în concordanta cu regulile stabilite de autoritatea fiscala. Diferentele temporare dau nastere la datorii sau creante privind impozitele amânate. bazata pe abordarea bilantiera. Creantele. . în ceea ce priveste diferentele temporare deductibile si raportarea pierderilor fiscale nefolosite si reportarea creditelor fiscale nefolosite. Sunt acele diferente care vor avea ca rezultat valori deductibile în determinarea impozitului pe profit al perioadelor viitoare. Pentru a putea înregistra impozite amânate.

000 pe termen de trei ani. care va rezulta la o societate atunci când se recupereaza valoarea contabila a activului. mai putin orice suma care va fi dedusa în scopuri fiscale în ceea ce priveste respectiva datorie în perioadele contabile viitoare. este de 300. Cheltuiala cu dobânda aferenta fiecarui an = 100. Baza de impozitare a unui activ sau a unei datorii are în vedere evaluarea acestora în functie de consecintele fiscale determinate de faptul ca societatea asteapta sa recupereze sau sa lichideze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale. Un împrumut în valoare de 100. Daca valoarea contabila a unui activ > baza de impozitare a activului respectiv ⇒ diferenta temporara impozabila ⇒ datorie privind impozitul amânat. Datorie pentru cheltuielile angajate privind garantia unui produs.000. Pentru a exemplifica. când dobânda este efectiv platita. dobânda urmând a fi platita împreuna cu împrumutul la sfârsitul celor trei ani. N. Daca aceste beneficii economice nu vor fi impozabile.000. Baza de impozitare a unui activ reprezinta valoarea ce va fi dedusa în scopuri fiscale din orice beneficiu economic. Baza de impozitare a unei datorii este valoarea sa contabila. atunci baza de impozitare a activului este egala cu valoarea sa contabila. Exemplu .000. 40% = 40. avem în vedere urmatoarea situatie: O societate contracteaza la 1. Daca valoarea contabila a unui activ < baza de impozitare a activului respectiv ⇒ diferenta temporara deductibila ⇒ creanta privind impozitul amânat. fata de care pot fi utilizate pierderile si creditele fiscale nefolosite.01. Daca valoarea contabila a unei datorii > baza de impozitare a datoriei respective ⇒ diferenta temporara deductibila ⇒ creanta privind impozitul amânat. Exemplu . rata dobânzii anuale fiind de 40%.000 . Amortizarea acumulata a unui activ în situatiile financiare este mai mare decât amortizarea acumulata permisa pâna la data bilantului în scopuri fiscale. Din punct de vedere fiscal cheltuiala cu dobânda nu este recunoscuta decât la sfârsitul celor trei ani. Consideram ca rezultatul contabil. Amortizarea unui activ este accelerata în scopuri fiscale.000.000.000 . Daca valoarea contabila a unei datorii < baza de impozitare a datoriei respective ⇒ diferenta temporara impozabila ⇒ datorie privind impozitul amânat. în fiecare din cei trei ani. Exemplu .probabilitatii ca va exista suficient profit impozabil viitor.

000.000.000.000 Crestere de creanta privind impozitele amânate = 10.000 -40.000 Rezultatul fiscal = 300. însa baza sa impozabila va fi nula ceea ce va da nastere la o diferenta temporara deductibila de 40.000 .000.000 = 25% .000.000 = 85.000. Creante privind impozitele amânate În exercitiul N+1 : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = Venituri 10.000.000.000 lei .000.000+ 40.000.000= 340.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 85.creanta privind impozitele a mânate N = 10.000.000.000 lei În bilant va fi reprezentata datoria privind dobânda la nivelul sumei de 40.000 Creante privind impozitele amânate = Venituri 10.000.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 55.000.000.000.000.000 lei În bilant va fi reprezentata datoria privind dobânda la nive lul sumei de 80. 340.000.000 Cheltuieli cu impozitul curent = Impozit pe profit 85.000 Impozit pe profit = 25% . 25% = 10.000 = 300. 340.000.000 = 25% .000.000.În exercitiul N : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = 300.000.000.000 lei din impozitele amânate În exercitiul N+2 : Rezultatul contabil = 300. 25% = 20.000.creanta privind impozitele amânate N+1 = 20. 220.000 = 85.000.000 = 55.000 .000.000.000 .000.000.000.000 = 340.000+ 40.000 lei din impozitele amânate = 300.000.000.000.000 = 300.000.000 .000 = 340.000.000-40.000.000 ⇒ o creanta privind impozitele amânate = 40.000 ⇒ o creanta privind impozitele amânate = 80. însa baza sa impozabila va fi nula ceea ce va da nastere la o diferenta temporara deductibila de 80.000.000.

Cheltuieli = cu impozitele amânate Creante privind impozitele amânate 20. Exemplu .000 .000.000 ⇒ reluare creanta privind impozitul amânat = = 80. permise de autoritatile fiscale în determinarea profitului impozabil pentru perioada curenta si pentru perioadele anterioare. Amortizarea utilizata în determinarea profitului impozabil poate sa difere de cea utilizata în determinarea profitului impozabil. în acest moment cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. 25% = 20. .000. impozite le calculate asupra rezultatului contabil si rezultatului fiscal difera. toate diferentele temporale sunt diferente temporare . Societatea BETA achizitioneaza pe 1 ianuarie N un autoturism pentru 120. Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru a determina rezultatul contabil si amortizarea accelerata pentru determinarea rezultatului fiscal. Un exemplu în acest sens este amortizarea . Diferenta temporara este diferenta dintre valoarea contabila a activului si baza sa de impozitare.000. apare o diferenta temporara deductibila dând nastere unei creante privind impozitul amânat).000. Consideram ca rata impozitului pe profit este de 25%. În general.000 lei Unele diferente temporare apar atunci când venitul sau cheltuiala este inclus(a) în profitul contabil într-o perioada.000. Bunul are o durata e viata de cinci ani si valoarea sa reziduala este nula. O diferenta impozabila apare si se concretizeaza într-o datorie privind impozitul amânat atunci când amortizarea fiscala este accelerata (daca amortizarea fiscala este mai putin rapida decât amortizarea contabila. aceasta fiind reprezentata de costul initial al activului. mai putin toate deducerile referitoare la respectivul activ.La sfârsitul anului trei se platesc dobânzile datorate si prin urmare.000. Baza contabila a datoriei privind dobânzile este nula în timp ce baza fiscala este de 80. dar este cuprins(a) în profitul impozabil într-o alta perioada.000. Presupunem ca rezultatul contabil este constant timp de cinci ani si se ridica la 66.000 lei.000 lei. Având la baza metoda reportului variabil bazata pe contul de profit si pierderi. Aceste diferente temporare sunt adesea descrise ca diferente temporale.

000.000 -4.000.000.000 64.600.000.600.400.000.000 1.000 66.800.000 66.000 = 16.în contabilitate vom avea urmatoarea situatie: An N N+1 N+2 Rezultat contabil 66.000 120.200.200.000 70.000 .000 Diferente temporale 12.000 19. 25% = 300.000 = 13.000 54.000 -4.000 19.000 70.000 . 54.500.000 24.000 66.000 lei Rezultatul contabil > Rezultatul fiscal ⇒ diferenta temporala impozabila = 1.200.400.000 Amortizarea liniara 24.200.000.000.400.400.000.000.000 ⇒ ⇒ datorie privind impozitul amânat = 1.000 66.000 70.000 Amortizarea degresiva 36.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 16.000.000 19.000 25. 64.800.00 0 24.000 Cheltuieli = cu impozitele amânate În exercitiul N+1 : Rezult atul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit Datoria privind impozitele amânate 3.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 13.000.000.000.500.400.000 120.000.000.000.000 24.000 24.000.200.000 lei Rezultatul contabil > Rezultatul fiscal ⇒ diferenta temporala impozabila = 12.000 Rezultatul fiscal 54.000 -4.600.000.000 ⇒ ⇒ datorie privind impozitul amânat = 12. 25% = 3.000.200.000 .000 64.000.000.000 25% .000.000 N+3 N+4 Total Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Amortizarea contabila – Amortizarea fiscala În exercitiul N : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = = = 66.400.000.000 lei = = = 66.000 25% .000.

000.000 = 13.000 lei Rezultatul contabil > Rezultatul fiscal ⇒ diferenta temporala = -4.000.000 8.000 13.000 120.000 19.500.100.000 Diferente temporare 12. N+4 se efectueaza aceleasi înregistrari contabile ca în N+2 .000 4.000.800.000 An N N+1 N+2 N+3 N+4 96.000 54.000 120.000.000 36.000. 54.000.800.400.000.000 24.400.000 .000 Datorie privind impozitele amânate = Venituri din impozitele 1.În exercitiul N+2 : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = = = 66.000 lei Baza contabila > Baza de impozitare ⇒ diferenta temporara impozabila = 12. 2.000.000.200.000 48.000.000 În exercitiul N : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = = = 66.000 72.000 48.6 Amortizare Amortizarea liniara Degresiva cumulata cumulata 24.000 = 17.200.000 Baza contabila Baza de impozitare 84.000 ⇒ reluare datorie privind impozitul amânat = 4.000.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 17.000 58.000.400.000 25% .400.000.400.000 70. 25% = 1.000.100.000 lei amânate În exercitiile N+3.000 96.500.000 39.600.000 61.000 80.600.600.000 25% .800.200.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 13. în contabilitate vom avea urmatoarea situatie: Tabelul nr. Având la baza metoda reportului variabil bazata pe abordarea bilantiera .000. 70.000.000 100.400.000.000 72.000.000 ⇒ .

.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 17.300.000 lei.100.000 70.600.400.800.000.000 = -1.800.000 = 17. .datorie privind impozitul amânat aferenta anului N .000 = 16.100.200.datorie privind impozitul amânat aferenta anului N+1 .000.000 .400.000. 64.000 64.000 Cheltuieli = cu impozitul pe profit Impozit pe profit 16.200.datorie privind impozitul amânat aferenta anului N+1 Crestere datorie privind impozitul amânat Cheltuieli = cu impozitele amânate În exercitiul N+2 : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = 3. 25% = 3.000 Datoria privind impozitele amânate 300.000 lei = = = 66.000 lei.200. 70.300.000 = 2. 25% = 3.000 ⇒ ⇒ datorie privind impozitul amânat = 8. În exercitiul N+1 : Rezultatul contabil Rezultatul fiscal Impozit pe profit = = = 66.000 ⇒ ⇒ datorie privind impozitul amânat = 13.000.000 = 3.600.000.datorie privind impozitul amânat aferenta anului N+2 Reluare datorie privind impozitul amânat Datorie privind impozitul amânat = Venituri din impozite amânate = 3. 000 lei .200.000 .000 25% .200.000 1.000.000 lei Baza contabila > Baza de impozitare ⇒ diferenta temporara impozabila = 13.000 .000 lei.800.000 25% .000 lei Baza contabila > Baza de impozitare ⇒ diferenta temporara impozabila = 8.200.800. 25% = 2.⇒ datorie privind impozitul amânat = 12.

94/2001 privind „Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV a CEE si Standardele Internationale de Contabilitate” s-au creat conturi pentru impozite amânate. în aceeasi perioada sau într-o perioada diferita.S. La nivelul Bilantului se regaseste creanta. Standardul precizeaza. ca acestea nu trebuie sa fie incluse în categoria activelor sau datoriilor curente. Conform IAS 12 .În exercitiile N+3. însa. Prin O.-le. impozitul curent si impozitul amânat trebuie sa fie debitate sau creditate direct în capitalul propriu .M. La nivelul Contului de profit si pierderi este prezentata cheltuiala cu impozitul pe profit care cuprinde atât cheltuiala cu impozitul curent.P.F. datoria privind impozitul amânat.A. . nr. metoda bilantiera a impozitului pe profit a devenit o realitate si în România. cât si cheltuiala cu impozitul amânat . Societatile care returneaza situatiile financiare si aplica I. respectiv. daca aceste impozite sunt aferente elementelor care au fost debitate sau creditate direct în capitalul propriu. N+4 se efectueaza aceleasi înregistrari contabile ca în N+2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful