Servisno uputstvo za klima ure!

aj

KOMPONENTE SISTEMA

Ispariva!

Usisno crevo

Kompresor Nosa! kompresora

Kondenzator

Risiver

1

Servisno uputstvo za klima ure!aj CIKLUS FREONA 2 .

6. Ako slu!ajno do#e do mešanja. 4. najbolje bi bilo za vaš auto da vozite manjom brzinom. Ne uklanjati zaptivke sa rezervnih komponenti sve dok one ne budu spremne za ugradnju. Ako koristite ne preporu!ena maziva. 9. Pre povezivanja otvorenih spojeva. pa je obavezno koriš"enje zaštitnih rukavica. uvek ugradite nov zaptivni prsten i naprskati sprejom-uljem za podmazivanje proizvo#a!a ARA-Manufacturing Co. Treva imati u vidu da freon R-134a. Vrlo !esto se koristi LEAK detektor za otkrivanje isticanja freona iz sistema. Boca freona R-134a je pod visokim pritiskom. 2. ( ovaj detekor curenja sagoreva propan i dolazi do malog plamena ).Servisno uputstvo za klima ure!aj UPUTSTVO ZA RUKOVANJE FREONOM 1. potrebno je isprati o!i !istom vodom.. Koristiti samo preporu!ena sredstva za podmazivanje sistema klima ure#aja i ostalih komponenata. Ako greškom slu!ajno do#e do pražnjenje sistema. pa se moraju poštovati slede"e mere predostrožnosti:  Kada se izgra#uju komponente klima ure#aja sa vozila. 10. ako je kompresor nov. Pražnjenje freona R-134a u atmosferu ošte"uje zemljin zaštitni ozonski omota! i zbog toga se preporu!uje da se freon obnovi i reciklira ako za to postoji mogu"nost. U dodiru freona sa kožom može prouzrokovati nadražaj (ekcem). pošto do#e u kontakt sa plamenom. 2. 3 . 8. 5. cela koli!ina ulja izlazi iz kompresora i dolazi istog trenutka do ošte"enja suvih delova kompresora dok se ulje ponovo ne vrati u kompresor. Ako freon do#e u dodir sa o!ima. 4. 3.proizvodi otrovni gas fozgen . a sa uklju!enim klima ure#ajem.  Koristiti isklju!ivo preporu!eno sredstvo za podmazivanje iz specijalno zaptivenih kontejnera. može do"i do kvara u sistemu. Temperatura skladištenja mora biti ispod 52ºC ( 126ºF ). ne mogu se koristiti kompresorska ulja drugih tipova freona jer "e u suprotnom kompresor zablokirati. Freon R-134a ne sme nikad da se meša sa nekom drugom vrstom freona. PAG mazivo absorbuje vlagu iz atmosfere veoma brzo. sa prvim uklju!ivanjem klima ure#aja.  Freonske cevi i vodove povezati u što kra"em vremenskom periodu kako bi se spre!ilo prodiranje vlage u sistem klima ure#aja. provetriti radnu prostoriju pre po!etka servisiranja. 5. 7. U praksi se preporu!uju nao!are za zaštitu o!iju i rukavice za zaštitu ruku. Zbog razlika u fizi!kim karakteristikama razli!itih vrsta freona. Pri vožnji velikom brzinom. ne treba uklanjati poklopce sve dok se ne povežu sve komponente. naj!eš"e se dešava da kompresor otkaže. Otvorene spojeve na mestu izgra#enih komponenata treba odmah zatvoriti poklopcem ili !epom da bi spre!ili prodoranje vlage i ne!isto"e. pa se nesme držati na toplom mestu.  Kada ugra#ujemo komponente na vozilu. Te!ni freon R-134a je veoma isparljiv. kako bi se spre!ilo prodiranje vlage u sistem klima ure#aja. 3. !ak ni u najmanjim koli!inama. potrebno je odmah zatvoriti sve ulaze. Zato. Nikada ne rastavljati priklju!ke sistema klima ure#aja pre pražnjenja sistema. ZAMENA DELOVA SISTEMA KLIMA URE!AJA 1.

Ugraditi vodove dijagnosti!kog ure#aja na ulaze sistema klima ure#aja. Povezati vod niskog pritiska sa dijagnosti!kim ulazom niskog pritiska u usisnoj cevi. Ru!no stegnuti navrtke. Brza spojnica Ventil Nizak Visok Vod visokog pritiska Vod niskog pritiska POSTUPAK UGRADNJE DIJAGOSTI"KOG URE!AJA 1. brza spojnica je prilago#ena boljoj servisibilnosti. Uz to. 2.Servisno uputstvo za klima ure!aj DIJAGNOSTIKA SISTEMA KLIMA URE!AJA UGRADNJA DIJAGNOSTI"KOG URE!AJA Freon R-134a zahteva posebnu dijagnosti!ku opremu zato što su freon i sredstvo za podmazivanje ne kompatibilni i ne mogu se mešati ni u najmanjoj koli!ini sa drugim vrstama. i vod visokog pritiska sa dijagnosti!kim ulazom visokog pritiska u vodu za pražnjenje. 3. Zatvoriti oba ventila dijagnosti!kog ure#aja. 4 .

Staviti slobodan kraj srednjeg voda na pomo"nu krpu iz radionice. zatim otvorite oba ventila mernog instrumenta. 2.43bar). Proveriti radioni!ku krpu kako bi bili sigurni da ulje nije isteklo. Kako pada pritisak u sistemu. IZMEŠTANJE SISTEMA FREONA 1. Ako nema isticanje freona . verovatno postoji curenje u sistemu. ulje kompresora $e tako#e iste$i iz sistema. 5. on mora biti izmešten koriš"enjem vakuum pumpe. Neka pumpa radi oko 15 minuta.01bar). Startujte pumpu. 5 . Kada merni instrument na dijagnosti!kom ure#aju pokaže pritisak ispod 343 kPa (3. kao na primer tokom ugradnje ili popravke. otvorite ventile i nastavite sa pumpanjem još najmanje 15 minuta. Polako otvarati ru!ni ventil visokog pritiska da bi se regulisalo proticanje freona. 6. Proverite curenja i eliminisati ih. Indikator niskog pritiska mernog instrumenta treba da pokazuja oko 700 mmHg i da ostane stabilan dok su ventili zatvoreni. ( Ako sistem treba da bude otvoren nekoliko dana. Ako je ulje prisutno na krpi. 4. Kada je sistem klima ure#aja otvoren ka atmosferi. delimi!no zatvoriti ru!ni ventil. Zatvorite ventile i zaustavite pumpu. 2. PAŽNJA: Ako niski pritisak ne dostigne vrednost od 700 mmHg za %5 minuta. zatim zatvorite oba ventila i zaustavite pumpu. 3. 3.Servisno uputstvo za klima ure!aj PRAŽNJENJE FREONA IZ SISTEMA 1. PAŽNJA: Ukoliko do#e do isuviše brzog isticanja freona iz sistema. polako otvoriti ru!ni ventil niskog pritiska. risiver / isušiva! treba da se izmesti). postepeno otvarati oba ru!na ventila (niskog i visokog pritiska) sve dok oba merna instrumenta ne pokažu 1kPa ( 0. Priklju!iti dijagnosti!ki ure#aj u sistem.

Otvoriti ventil niskog pritiska. Kada je boca freona smeštena kao na slici. freon $e ulaziti u sistem kao para. 1. Staviti bocu sa freonom u posudu sa toplom vodom (maksimalna temperatura 400C) da bi pritisak pare u boci bio nezantno ve"i od pritiska pare u sistemu. Zameniti spoj. proveriti curenje sa detektorom curenja.12bar). Startovati motor u praznom hodu. 5. 6 . ako je potrebno. Priklju!iti bocu freona klima ure#aja kao što je prikazano. G Ako se curenje nastavi !ak i posle dotezanja spojeva prona"i mesto ošte"enja. !ak i ako je ošte"enje malo. 4.Servisno uputstvo za klima ure!aj TEST CURENJA ELEKTRONSKI LEAK DETEKTOR LEAK Detektor je ure#aj koji detektuje male koli!ine halogena. PUNJENJE SISTEMA FREONOM PAŽNJA U ovom delu objašnjeno je punjenje sistema freonom u gasovitom stanju kroz vod niskog pritiska. pritegniti do potrebnog obrtnog momenta. i uklju!iti klima ure#aj. G Napuniti sistem i proveriti da li postoje curanja. Napunite sistem freonom do propisane vrednosti (550g). 2. G Proveriti ulje kompresora i doliti ako je potrebno. 3. što bi dovelo do ošte$enja kompresora. Ako je detektovano curenje gasa. izmestiti i napuniti sistem. PAŽNJA: Držite bocu sa freonom uspravno da bi se spre&ilo da te&ni freon puni sistem kroz usisni vod. zatim zatvoriti ventil niskog pritiska. Ventil otvoriti toliko da merni instrument niskog pritiska ne pokazuje vrednost pritiska ve"u od 412 kPa (4. postupite po slede"em: G Proveriti pritegnitost spojeva konektora i. Ako curenja nema.

sistemu 3. Prisustvo 1. Izmestiti risiver. prikazani su merni instrumenti dijagnosti!kog ure#aja za slu!ajeve naj!eš"ih neispravnosti u sistemu. Izgraditi termostat. G Merni instrument niskog pritiska: Pokazuje nedovoljan opseg. Kada prekida!) se ugra#uje nov termostat. Isklju!iti motor i termostat isklju!iti klima ure#aj. 4. Zameniti risiver (verovatno je zasi"en vlagom). Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. 4. Otkloniti curenja ako postoje. Proveriti curenja. G Termostat: Merni instrument "Nizak pritisak" ne pokazuje ni "ON" ni "OFF". Ošte"en 1.Servisno uputstvo za klima ure!aj DIJAGNOSTIKA SISTEMA U slede"em delu. Isprazniti freon. 2 Nizak pritisak NORMALAN Visok pritisak NORMALAN G Vazduh koji se ispušta: Postaje vreo kao što je vakuum na strani niskog pritiska. vazduha i 2. ve"e koli!ine 2. 5. 6. Isprazniti freon iz vlage u sistema . 7. G Vazduh koji se ispušta: Postaje vreo uvek kada visoka spoljna temperatura 3 Nizak pritisak NORMALAN Visok pritisak NORMALAN G Kompresor: Ciklus se prebrzo ponavlja neprestano uklju!uju"i i isklju!uju"i. (termostatski 2. Dopuniti sistem do propisanog kapaciteta. vlage u 3. O!itavanje mernog instrumenta 1 Nizak pritisak NORMALAN Visok pritisak NORMALAN Ostali simptomi koji se ispušta: pomalo je hladan. voditi ra!una da termistor bude instaliran na istoj poziciji. G Vazduh Dijagnoza Korekcija Postoji malo 1. Izprazniti sistem vakuum sistemu pumpom. Napuniti sistem freonom. Isprazniti sistem najmanje 30 minuta. 7 . 5. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike.

3. Popraviti ili zameniti termostat (voditi ra!una da su sve elektri!ne instalacije pravilno povezane da ne bi došlo do kratkog spoja). Ispustiti freon. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. G Vazduh koji se G Ekspanzioni 1. Pove"ava se stepen vlaženja ili G Za!epljen 3. Ispuniti sistem freonom i proveriti karakteristike. 3. ispušta: Topao 8 koji se Sistem ima vrlo malo freona . 6 Nizak pritisak NIZAK Visok pritisak NIZAK G Vazduh 7 Nizak pritisak NIZAK Visok pritisak NIZAK 1. 2. Izprazniti sistem signalna koriš"enjem vakuum lampica pumpe. 2. 5 Nizak pritisak NIZAK Visok pritisak NIZAK G Vazduh koji se ispušta: Pomalo hladan U sistemu nedostaje freon 1. Izprazniti sistem koriš"enjem vakuum pumpe. 6. 5. Proveriti nivo ulja u kompresoru. 5. Proveriti curenja. Otkloniti curenja: 4. Ispustiti freon iz sistema 2. Proveriti nivo ulja kompresora. 6. 4. Izprazniti freon. Ispuniti sistem freonom.Servisno uputstvo za klima ure!aj O!itavanje mernog instrumenta 4 Nizak pritisak VISOK Visok pritisak NORMALAN Ostali simptomi G Kompresor: Pritisak na strani niskog pritiska postaje previsok pre nego što se uklju!i kompresor Dijagnoza Neispravan termostat Korekcija 1. G Neispravna 4. 5. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. 7. Prekiniti spoj usisne ispušta: ventil se Pomalo hladan zaglavio u cevi i ekspanzonog G Ekspanzioni ventil: zatvorenom ventila i potom je položaju ukloniti i proveriti filter. Proveriti curenja. 7. Veoma pažljivo proveriti curenja u zoni zaptivanja kompresora. 3. O!istiti i zameniti mržnjenja ventil usisnu cev. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. Isklju!iti motor i isklju!iti klima ure#aj. Izprazniti sistem koriš"enjem vakuum pumpe. 2. Ispuniti sistem freonom.

Servisno uputstvo za klima ure!aj O!itavanje mernog instrumenta 8 Nizak pritisak NIZAK Visok pritisak NIZAK Ostali simptomi G Vazduh koji se ispušta: Pomalo hladan GCev na strani "Visok pritisak": Hladna i ovlažena ili smrznuta Dijagnoza Ograni!enje u sistemu u delu visokog pritiska Korekcija 1. Isprazniti sistem. 4. 5. Zameniti kompresor. 3. Napuniti sistem freonom. 4. 3. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. 2. Isprazniti sistem koriš"enjem vakuum pumpe. Zameniti risiver koji može biti zasi"en vlagom. 4. 1. Ispitati zazor izme#u nosa!a kondanzatora i hladnjaka. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. Uklju!iti sistem i proveritikarakteristike. Izgraditi i zameniti risiver. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. Napuniti sistem freonom 5. 4. 3. Proveriti nivo ulja u kompresoru. 2. cevi ili druge ošte"ene delove. Ispitati da li je u kondenzatoru za!epljen protok vazduha. 9 Nizak pritisak VISOK Visok pritisak NIZAK G Kompresor: Bu!an Neispravan kompresor 10 Nizak pritisak VISOK Visok pritisak VISOK GVazduh koji se ispušta: Topao GCev na strani "Visok": Veoma vru"a Neispravan kondenzator Prepunjenost 11 Nizak pritisak VISOK Visok pritisak VISOK G Vazduh koji se ispušta: Pomalo hladan Velika koli!ina vazduha i vlage 1. Izgraditi kompresor. Proveriti da li je kaiš ventilatora olabavljen ili pohaban. 9 . Proveriti nivo ulja u kompresoru. Proveriti da nije sistem prepunjen freonom. 3. Ispustiti freon iz sistema 2. 2. Isprazniti sistem vakuum pumpom. 5. 1.

3. Isprazniti sistem. obavezno doliti slede"u koli!inu ulja prema tabeli Komponente koje se menjaju Jezgro ispariva!a Kondenzator Risiver Kompresor Crevo Koli!ina ulja koja se doliva [ cm3 ] 40 25 40 30 15 10 .190 cm3 Dolivanje ulja prilikom zamene komponenata sistema Kada se menja neka od komponenti sistema. 4. koji se ispušta: Topao G Ispariva!: Ovlažen ili zale#en PROVERA NIVOA ULJA U KOMPRESORU Ulje koje se koristi za podmazivanje kompresora cirkuliše u sistemu dok kompresor radi. Ukupna koli&ina ulja u sistemu: %54 cm2 Kompresor za R-134a 170 . Zameniti ekspanzioni ventil i proveriti da li su svi kontakti !isti i dovoljno pri!vr"eni.Servisno uputstvo za klima ure!aj Ostali simptomi O!itavanje mernog instrumenta 12 Nizak pritisak VISOK Visok pritisak VISOK G Vazduh Dijagnoza Ekspanzioni ventil se zaglavio u otvorenom položaju Korekcija 1. 2. Uklju!iti sistem i proveriti karakteristike. Isprazniti sistem vakuum pumpom i onda ponovo napuniti sistem freonom. obavezno doliti ulje do propisanog nivoa. Kada se menja neka od komponenata sistema ili kada se pojavi curenje velike koli!ine freona.

4. Podi"i automobil. [Ako je neophodno] Izgraditi izduvno i usisno crevo. 3. 3. Proveriti kompresor u slede"em: G Da li su vrednosti niskog pritiska i visokog pritiska na dijagnosti!kom ure#aju u dozvoljenim granicama. Ugradnja se obavlja obrnutim postupkom od izgradnje. G Da li ima metalni zvuk. 9. 7. Ispustiti freon iz sistema. 2. 11 . 8. Izgraditi vijke kompresora.Servisno uputstvo za klima ure!aj KOMPRESOR Radilica Kompresor Vijak za vezu kompresora Nosa! kompresora Remenica kompresora Vijak za vezu nosa!a kompresora Remenica za zatezanje Kaiš kompresora IZGRADNJA I UGRADNJA 1. Olabaviti zatezaju"u remenicu a potom ukloniti pogonski kaiš kompresora./m. Priklju!iti dijagnosti!ki ure#aj. 4. Ako bilo šta od prethodnog ne zadovoljava. Proveriti zategnutost pogonskog kaiša kompresora. 5. Startovati motor na približno 1500 obrt. Izgraditi kompresor. Izgraditi prednje vijke sa izduvnog lonca (prigušiva!a). zamenite kompresor. 6. G Da li postoji curenje oko zaptiva!a vratila. ISPITIVANJE NA SAMOM VOZILU 1. 2. Isklju!iti magnetnu spojnicu.

Ako su rebra za!epljena. Standardni otpor : 3. Proveriti da li postoji curenje na spojevima kondenzatora. PAŽNJA Budite pažljivi da ne oštetite rebra. G Proveriti ležajeve spojnice da li su bu!ni i da li postoji curenje masti za podmazivanje na njima. PAŽNJA Ne kratite pozitivan (+) kraj žice na vozilu. 12 . o!istite ih sa vazduhom pod pritiskom (komprimovanim vazduhom). G Povezati pozitivan (+) kraj akumulatora sa elektri!nim priklju!kom i proveriti da li magnetna spojnica elektrizira. zameniti navojno vreteno statora. 2. Ako su rebra deformisana. KONDENZATOR Vijak za vezu ventilatora Ventilator Vijak za vezu kondenzatora Kondenzator Risiver ISPITIVANJE NA SAMOM VOZULU 1. Ispitati rebra kondenzatora da li su ošte"ena ili za!epljena. Ako ne elektrizira (varni!i). zameniti navojno vreteno. ispraviti ih sa šrafcigerom ili sa parom klešta. Pri!vrstiti ili ih zameniti ako je neophodno.8 V na 200 C Ako otpor nije u zadatim okvirima.08 ' pri %2.23±0. G Koriš"enjem ommetra izmeriti otpor u namotajima statora mere"i izme#u olovne žice spojnice i uzemljenja. Proveriti magnetnu spojnicu: G Podignuti vozilo. G Proveriti da li postoji ulje na potisnoj plo!i i na rotoru .Servisno uputstvo za klima ure!aj 5.

3. Otka!iti nosa!. Ne uklanjati &epove dok ne bude sve spremno za povezivanje.Servisno uputstvo za klima ure!aj RISIVER Dvopoložajni regulator pritiska Risiver Kondenzator Nosa! za vezu risivera Vijci za vezu PROCEDURA 1. Ako je razlik u temperaturama velika. 4. PAŽNJA %. Ispustiti freon. ProveritI sigurnosni !ep i spojeve da ne postoje curenja. zameniti risiver. 3. ISPITIVANJE NA SAMOM VOZILU 1. 2. 2. ProveritI da li je risiver zamuljen. Ako ste risiver zamenili novim. G Startovati motor u praznom hodu sa uklju!enim klima ure#ajem. Za&epiti odmah sve otvorene spojeve da ne bi vlaga prodrla u sistem. G Proveriti i ulaznu i izlaznu temperaturu. Izmestiti. dodati 40cm3 ulja u kompresor. 13 . napuniti i testirati sistem freona. Rastaviti dve cevi rashladne te!nosti. 2. koriste"i detektor curenja.

4. napuniti i isprobati sistem freona. Rastaviti konektor dvopoložajnog regulatora pritiska. kompresor se isklju!uje. Generalno. Ugradnja se obavlja obrnutim redosledom od izgradnje. Ugraditi dijagnosti!ki ure#aj. zameniti regulator. kompresor se isklju!uje. kao što je slu!aj da ne radi ni jedna funkcija. Kada kompresor dostigne pritisak 3241 kPa ili viši. Proveriti kontinuitet izme#u dva položaja regulatora. 3. pri neobi!nim uslovima. IZGRADNJA 1. ako. PAŽNJA G Zatvoriti odmah otvorene spojeve da ne bi prodrla vlaga u sistem G Budite pažljivi da ne uvrnete creva UGRADNJA 1. !ime se spre!ava pregrevanje. Ukloniti dvo-položajni regulator. Pogledati o!itavanje mernog instrumenta. Rastaviti konektor dvopoložajnog regulatora pritiska. ISPITIVANJE NA VOZILU 1.Servisno uputstvo za klima ure!aj DVOPOLOŽAJNI REGULATOR (PREKIDA") PRITISKA Dvopoložajni regulator pritiska je kombinacija prekida!a niskog pritiska (za proveru koli!ine freona) i prekida!a visokog pritiska (za prevenciju protiv pregrevanja). 2. 3. proverite sistem na slede"i na!in. On je ugra#en u risiver i kada pritisak padne na vrednost od 200 kPa ili nižu. kako bi se spre!ilo da se ošteti kompresor. Ako je ošte"en (ne zadovoljava). nema prevelike potrebe za ispitivanjem . ipak. Izmestiti. Isprazniti sistem klima ure#aja. 2. 2. 14 .

7. o!istiti ih sa komprimovanim vazduhom. Izgraditi kapilarnu cev sa izlaznog fitinga ispariva!a. Izgraditi zaptiva! i cev za otkrivanje toplote (cev koja reaguje na toplotu) sa usisnog creva ispariva!a. ISPITIVANJE 1. Izvaditi ispariva!ku jedinicu iz donjeg ku"išta. Proveriti spojeve da li imaju pukotine ili ogrebotine. Proveriti rebra ispariva!a da nisu za!epljena. Izgraditi sve drža!e koji spajaju (drže) gornji i donji deo ku"išta. Rastaviti crevo za te!nost i usisno crevo sa ulaznog i izlaznog spoja ekspanzionog ventila. 8. 2. 15 .Servisno uputstvo za klima ure!aj ISPARIVA" Gornji deo ku"išta ispariva!a Ekspanzioni ventil Drža!(osigura!) Termostatski prekida! Ispariva! (jezgro) Donji deo ku"išta ispariva!a Ka odvodnom crevu za vodu RASKLAPANJE 1. 6. PAŽNJA Budite pažljivi da ne prekinete elektri&nu instalaciju termostatskog prekida&a. 3. 4. Ukoliko su rebra za!epljena. Izgraditi ekspanzioni ventil. 5. Izgraditi gorni deo ku"išta. PAŽNJA Nikad ne koristiti vodu za &iš$enje ispariva&a 2. Izgraditi termostatski prekida! sa termistorom i njegove drža!e za ka!enje (vešanje) sa ispariva!a.

16 . 7. Rastaviti crevo za te!nost i usisno crevo sa ispariva!a. 2. Proveriti koli!inu gasa freona tokom freonskog ciklusa. 8. Izmestiti. 3. 2. 4. Rastaviti kontakte termoprekida!a (termostata). ISPITIVANJE NA VOZILU 1. Ugraditi merni instrument izduvne grane. UGRADNJA 1. 5. Pro!itati vrednosti sa mernog instrumenta i proveriti curenja gasa iz ispariva!a koriste"i detektor curenja gasa. Izgraditi vijke za vezu ispariva!a. 2 G Ako je ekspanzioni ventil zapušen o!itavanje niskog pritiska "e pasti na 0 kg/cm . 5. Zategnuti navrtku. napuniti i ispitti sistem freona. Ugraditi sve osigura!e za spajanje gornjeg i donjeg ku"išta. Ispustiti freon. u suprotnom sve je u redu. Sastaviti ekspanzioni ventil na ulazni spoj ispariva!a. Ugraditi jedan zavrtanj za zatezanje cevke. 9. Ugradnja se obavlja obrnutim redosledom od izgradnje. 2. 8. 4. 3. IZGRADNJA 1. 2. dodati 50 cm3 ulja u kompresor. 3. Startujti motor na 2000 o/min najmanje 5 minuta. PAŽNJA Zatvoriti odmah otvorene spojeve da ne bi prodrli vlaga i ne&isto$e u sistem. Ugraditi donje ku"ište na ispariva!. 3. Ako je ispariva! zamenjen novim. Ugraditi termistor na ispariva!. Zategnuti navrtku. Moment zatezanja: %35 kgcm 4. G Ako je ekspanzioni ventil zapušen ili gas curi iz ispariva!a. Izgraditi crevo za ispuštanje vode sa ispariva!a. Spojiti crevo za te!nost na ulazni spoj ekspanzionog ventila. 7. 6. 6. Ugraditi drža! usisnog creva sa crevom za otktivanje toplote. Izgraditi gumenu izolacionu zaštitu sa ku"išta instrument table. onda popraviti ili zameniti ispariva!. Moment zatezanja: 235 kgcm PAŽNJA Neophodno je da O-prsten bude pozicioniran na spoj cevi.Servisno uputstvo za klima ure!aj SKLAPANJE 1. Odvojiti negativni (-) kraj akumulatora. Odviti vijke za pti!vrš"avanje. Izgraditi ispariva!ku jedinicu. Ugraditi gornji deo ku"išta.

Servisno uputstvo za klima ure!aj TERMOSTATSKI PREKIDA" ISPITIVANJE NA VOZILU Ukoniti sklop za dokumenta i sitne stvari. ukloniti ispariva! i zameniti termostatski prekida!. Ullju!iti ventilator i prekida! klima ure#aja. 4. ugraditi voltmetar izme#u drugog i tre"eg priklju!ka i proveriti da li postoji promena napona izme#u priklju!aka na osnovu temperature površine ispativa!a. PAŽNJA Ovo ispitivanje treba da bude izvo#eno na zadnjoj sondi termostatskog prekida&a kada je u spregnutom stanju. 1. 5. Dok je konektor termostatskog prekida!a u spregnutom položaju. Ako rezultati nisu zadovoljavaju"i. 2. Startovati motor. 3. 17 .

uklju!uju"i i instrument za dijagnostiku i dijagnosti!ke manometre i test creva. i kada imate sve što vam je potrebno da servisirate sistem. treba držati !istim i suvim. 18 . 5. 3. vlage ili vazduha narušavaju hemijsku stabilnost i prouzrokuju probleme ili !ak ozbiljna ošte"enja.Servisno uputstvo za klima ure!aj FREONSKA LINIJA KOMPONENTE Ispariva! Usisno crevo Kompresor Nosa! kompresora Kondenzator Risiver SRE!IVANJE SISTEMA TANKIH CEVI I SPOJEVA Interni delovi freonskog sistema "e biti u stanju hemijski stabilnom sve dok su freon i ulje freona van domašaja vlage. Prevelike koli!ine ne!isto"e. 4. Sve linije i komponente trebaju biti za!epljene ili obezbe#ene sve dok ne budu spremne da budu upotrebljene. Korostiti ispravan redosled za ugradnju. 2. Zatvoriti ili za!epiti sve linije i spojeve što je pre mogu"e da bi spre!ili ulaz ne!isto"e i vlage. Nikad ne pokušavati da povežete formiranu liniju tankih cevi na neki spoj. budite spremni kako sistem ne bi ostao otvoren više nego što je potrebno. Sve alate. Kada je neophodno da otvorite sistem freona. Moraju se uzeti u obzir slede$e mere predostrožnosti 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful