You are on page 1of 3

AYAT SONGSANG Selalunya, ayat dalam Bahasa Malaysia ialah Subjek + Predikat tetapi dalam ayat songsang ia bermula

dari Predikat + Subjek Dalam Bahasa Malaysi, terdapat sekurang-kurangnya dua proses pendepanan yang berlaku pada predikat iaitu :i) Pendepanan seluruh predikat Dalam pendepanan seluruh predikat, seluruh konstituen predikat dibawa ke hadapan mendahului subjek. ontohnya : !- Perangainya baik sungguh "ayat biasa# Baik sungguh perangainya "ayat songsang# $- Pendaki itu berjaya juga akhirnya "ayat biasa# Berjaya juga akhirnya pendaki itu "ayat songsang# %- Penyesalannya tidak berguna lagi "ayat biasa# Tidak berguna lagi penyesalannya "ayat songsang# Proses pendepanan berlaku juga pada ayat yang mengandungi kata penegas lah, kah dan tah. Dalam hal ini, proses pendepanan seluruh predikat dimestikan. ontoh : !- Bapa saya dia "ayat biasa# Dialah bapa saya "ayat songsang# $- &dik kami datang' "ayat biasa# Datangkah adik kami' "ayat songsang# %- Daya kita apa' Apatah daya kita'

ii) -

Pendepanan sebahagian daripada predikat.

Bahagian-bahagian daripada predikat boleh mengalami proses pendepanan se(ara berasingan iaitu:1) Pendepanan Frasa Kerja - Dalam proses ini, bahagian dalam )rasa kerja iaitu kata kerja sahaja. - *ata kerja dengan objek + kata kerja dengan kata bantu boleh mengalami proses pendepanan. ontoh : 1- Pendepanan Kata Kerja Sahaja a# *anak-kanak itu berkejar-kejaran di padang "ayat biasa# Berkejar-kejaran kanak-kanak itu di padang "ayat songsang# b# Mereka bekerja setiap hari "ayat biasa# Bekerja mereka setiap hari "ayat songsang# (# Bayi itu menangis setiap malam "ayat biasa# Menangis bayi itu setiap malam "ayat songsang# 2- Pendepanan Kata Kerja engan Objek a# Dia membaca buku di perpustakaan "ayat biasa# Membaca buku dia di perpustakaan "ayat songsang# b# Pak &bu menanam jagung tahun ini "ayat biasa# Menanam jagung Pak &bu tahun ini "ayat songsang#

!- Pendepanan Kata Kerja engan Kata "antu a# Budak-budak itu masih bermain "ayat biasa# Masih bermain budak-budak itu "ayat songsang# b# &naknya baru sampai dari luar negeri "ayat biasa# Baru sampai anaknya dari luar negeri "ayat songsang# 2) Pendepanan Frasa Adjektif - Dalam ayat susun biasa, kata adjekti) hadir dalam konstituen predikat yang letaknya sesudah konstituen subjek tetapi susunan tersebut boleh diterbalikkan dengan meletakkan )rasa adjekti)nya di bahagian hadapan ayat iaitu mendahului subjek. - Bahagian yang boleh dikedepankan ialah kata adjekti) sahaja + kata adjekti) dengan kata bantu. ontoh : 1- Pendepanan Kata Adjekti# Sahaja a# Dia sakit pada masa itu "ayat biasa# Sakit dia pada masa itu "ayat songsang# b# Badannya lesu sepanjang masa "ayat biasa# Lesu badannya sepanjang masa "ayat songsang# 2- Pendepanan Kata Adjekti# engan Kata "antu a# Barang itu belum tentu baik "ayat biasa# Belum tentu baik barang itu "ayay songsang# b# Bangunan lama itu masih teguh lagi "ayat biasa# Masih teguh lagi bangunan lama itu "ayat songsang# 3) Pendepanan Frasa Sendi Nama - Proses ini mengalihkan unsur )rasa sendi nama ke bahagian hadapan iaitu mendahului subjek. - ,rasa sendi nama dalam susunan ayat biasa hadir pada konstituen predikat sama ada sebagai predikat )rasa sendi nama + keterangan dalam predikat ontoh : 1- $rasa Sendi Na%a Sebagai Predikat a# Barang-barang itu untuk ibu "ayat biasa# ntuk ibu barang-barang itu "ayat songsang# b# Surat ini daripada &li "ayat biasa# Daripada &li surat itu "ayat songsang# 2- $rasa Sendi Na%a Sebagai Keterangan ala% Predikat a# Saya berpegang pada janji "ayat biasa# !ada janji saya berpegang "ayat songsang# b# Mahasiswa itu menelaah pelajarannya untuk peperiksaan akhir "ayat biasa# ntuk peperiksaan akhir mahasiswa itu menelaah pelajarannya

-&./0&1 !$%23Bintang itu sudah mati agaknya Surat itu dari seberang laut agaknya Binatang itu sudah mati agaknya Dia terduduk di situ