You are on page 1of 1

LATAR BELAKANG Sebelum Rukun Negara diperkenalkan, telah berlaku rusuhan antara kaum pada 13 Mei 1969.

Ketenteraman negara telah terjejas akibat kejadian itu. MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) telah mengambil alih pentadbiran negara. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara (MPN) untuk membin angkan dan menilai isu perpaduan Negara. MPN telah memperkenalkan ide!l!gi negara iaitu Rukun Negara. MATLAMAT DAN PRINSIP RUKUN NEGARA. Matlamat Rukun Nega a " mengukuhkan perpaduan. memelihara !rak hidup dem!kratik. men ipta sebuah mas#arakat #ang adil. Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebuda#aan #ang pelbagai. membina mas#arakat pr!gresi$ #ang akan menggunakan sains dan tekn!l!gi. P in!i"#" in!i" Rukun Nega a$ %) Ke"e %a&aan ke"a'a Tu(an " Agama merupakan pegangan utama rak#at Mala#sia. rak#at #ang beragama mudah diurus. perlembagaan menetapkan &slam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas "diamalkan. ') Ke!etiaan Ke"a'a Ra)a Dan Nega a " Semua rak#at dituntut setia kepada raja dan negara. (ang di Pertuan Ag!ng merupakan ketua negara dan Raja Mela#u merupakan ketua negeri. Raja adalah simb!l pen#atuan rak#at dan pelindung hak istime)a peribumi. penderhakaan kepada raja juga bermaksud penderhakaan kepada negara. *) Kelu(u an Pe lem*agaan " Perlembagaan merupakan undang"undang utama perlembagaan dianggap luhur, su i dan unggul rak#at dituntut supa#a menerima, mematuhi, men#anjung dan mempertahankann#a. +) Ke'aulatan Un'ang#Un'ang " Rak#at dituntut mengh!rmati undang"undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang"undang. rak#at akan hidup dalam keamanan apabila kedaulatan undang"undang terpelihara. rak#at bertanggungja)ab memastikan undang"undang negara sentiasa didaulatkan dan tidak di abar !leh mana"mana pihak. ,) Ke!+"anan Dan Ke!u!ilaan " Rak#at Mala#sia dituntut bers!pan dan bertatasusila. ia merupakan nilai"nilai murni #ang melambangkan keperibadian sese!rang indi-idu. amalan ini akan menjamin kehidupan mas#arakat #ang harm!ni, pen#a#ang dan saling mengh!rmati.