You are on page 1of 4

RANCANGAN PELAJARAN (1)

Matapelajaran : Pendidikan Islam


Tingkatan : 5 Progresif
Bilangan murid : 33 orang
Tarikh : 10 Februari 2009
Hari : Selasa
Masa : 8.45 – 9.55 pagi ( 80 minit)
Tajuk : Anak angkat

Objektif : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:

1. Menyatakan pengertian anak angkat menurut Islam

2. Menyatakan hukum mengambil anak angkat

3. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil


anak angkat

4. Sentiasa menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan

Kemahiran berfikir : Kesediaan dan kemampuan menerima anak angkat ke

dalam keluarga

Penerapan : a) Ilmu - Pendidikan Moral : Bertata susila


b) Nilai - Sabar dalam mendidik anak angkat

Bahan Bantu Mengajar : Kad bergambar, VCD dan LCD

Pengetahuan sedia ada murid : Boleh menulis Jawi dengan baik


Boleh menerima arahan ringkas

Langkah Isi Aktiviti P & P Catatan/


Nilai/ BBM

-
- Gambar- - -Guru mempamerkan gambar-gambar
gambar penyerahan dan penerimaan anak BBM:
penyerahan angkat di hadapan kelas. Kad –kad
dan - gambar ,
penerimaan - -Murid meneliti gambar-gambar VCD dan
anak angkat. tersebut. LCD
-
- -Guru seterusnya menayangkan VCD
- VCD tentang penyerahan anak angkat
penyerahan -
Set anak angkat - -Murid menonton tayangan VCD
Induksi tersebut
-
- -Guru mengemukakan beberapa
soalan yang ada hubung kait dengan
mengurus atau menjaga anak yatim
-
- -Murid memberikan pelbagai jawapan
-
- -Guru seterusnya mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk yang
akan dipelajari pada hari tersebut.
-

Pengertian -Guru menyatakan pengertian anak Nilai:


anak angkat angkat menurut Islam
menurut Islam Sentiasa
- -Murid mendengar pengertian dan menjaga
“seseorang penerangan guru. amanah
yang dipelihara yang
Langkah oleh bukan ibu -Murid diminta untuk membaca dan dipertanggun
1 bapanya memahami pengertian anak angkat gjawabkan
sebenar atau menurut Islam
bukan dari ahli
waris yang
terdekat yang
wajib
menjaganya
semasa
ketiadaan ibu
bapanya”

-Hukum -Guru menerangkan hukum Nilai:


mengambil mengambil anak angkat dalam Islam
anak angkat: - Sabar dalam
“Harus dalam -Guru juga menceritakan sirah Nabi mendidik
Islam” Muhammad yang mengambil Zaid b.
Langkah Harithah sebagai anak angkat. anak angkat
2 - -Nabi untuk
Muhammad - -Guru menilai tahap kefahaman murid kejayaan
mengambil dengan mengemukakan beberapa masa depan.
Zaid b Harithah soalan:
sebagai anak 1- Berikan maksud anak angkat
angkat menurut Islam
2- Nyatakan hukum mengambil anak
angkat

-
- Peraturan yang - -Guru menyatakan peraturan- Penerapan
berkaitan peraturan yang berkaitan dengan ilmu:
dengan mengambil anak angkat
mengambil - Ibadah
anak angkat: - -Murid mendengar penerangan guru berpakaian
- dengan teliti menutup
- anak angkat - aurat dan
tidak boleh - -Murid diminta untuk menyebut menjaga
dibinkan atau kembali satu persatu peraturan- batas-batas
dibintikan peraturan yang perlu diikuti untuk pergaulan
kepada bapa mengambil anak angkat.
Langkah angkat
3
- batas
pergaulan
bersama
keluarga
angkatnya tetap
sama dengan
kedudukan
asalnya sama
ada mahram
ataupun bukan
mahram

- harta pusaka
daripada
keluarga
angkatnya
adalah tidak
berhak ke atas
anak angkat
atau sebaliknya.

Penilaian: - Guru menilai tahap kefahaman murid


-Kuiz dengan mengemukakan beberapa
soalan dalam bentuk kuiz:
1- Berikan maksud anak angkat
menurut Islam
2- Nyatakan hukum mengambil anak
angkat
- 3- Nyatakan peraturan-peraturan
- pengambilan anak angkat mengikut
- syara’
-
Langkah - Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
4 -
- Guru mengemukakan soalan- soalan
kuiz dan murid diminta menjawabnya
dalam kumpulan.
-
- Kumpulan yang menjawab dengan
tepat akan diberikan markah.
- Kumpulan yang memperoleh markah
yang banyak dikira sebagai pemenang
-

Rumusan -Guru meminta murid membuat


tentang isi rumusan tentang isi pelajaran yang
Penutup pelajaran telah dipelajari pada hari tersebut

-Guru memberikan penghargaan


kepada murid kerana mereka dapat
menjalankan aktiviti p& p dengan baik.