You are on page 1of 17

Introduction

Modificări în ediţia de faţă


Această secţiune reprezintă un scurt îndrumar prin modificările faţă de ediţia 2003 care
sunt incluse în această ediţie a Volumului de Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară.

Introducere
Principalele modificări în această ediţie a Volumului constau în includerea:

• celor cinci noi Standarde Internaţionale de Raportare Financiară produse de IASB;

• revizuirilor aduse Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) rezultate din


proiectul de îmbunătăţiri al IASB

• amendamentelor aduse altor IAS, rezultate din aceste Standarde noi şi revizuite.

Începând cu această ediţie, Standardele emise sau adoptate de IASB vor fi cuprinse în
următoarele două serii:

• Noua serie a „Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, numerotate în


prezent de la IFRS 1 la IFRS 5.

• Seria „Standardelor Internaţionale de Contabilitate” emise de Comitetul pentru


Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC) şi adoptate sau amendate de
IASB. Acestea sunt numerotate de la IAS 1 la IAS 41 şi păstrează formatul creat
de IASC.

Standarde noi
Noile Standarde incluse în această ediţie sunt identificate mai jos. Nu au fost emise nici
un fel Interpretări de la ediţia 2003 a Volumului.

IFRS 1

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare


Financiară specifică modul în care entităţile urmează să facă trecerea la IFRS în primele
situaţii financiare conforme cu IFRS ale unei entităţi. Standardul nu se aplică entităţilor
care au emis anterior situaţii financiare care includ o declaraţie de conformitate cu IFRS,
explicită şi fără rezerve.

IFRS 1 înlocuieşte SIC-8 Aplicarea pentru prima dată a IAS ca bază primară de
contabilitate.

© IASCF 1
Introduction

Se impune aplicarea IFRS 1 pentru primele situaţii financiare conforme cu IFRS ale unei
entităţi, pentru perioadele cu începere de la 1 ianuarie 2004. Se încurajează aplicarea
Standardului anterior acestei date.

IFRS 2 – IFRS 5

Celelalte Standarde noi din seria „IFRS” sunt:

• IFRS 2 Plată pe bază de acţiuni

• IFRS 3 Combinări de întreprinderi

• IFRS 4 Contracte de asigurări

• IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte

Cu excepţia IFRS 3, se impune aplicarea acestor IFRS-uri pentru perioadele anuale cu


începere de la 1 ianuarie 2005. Se încurajează aplicarea anterior acestei date.

IFRS 3 se aplică la contabilizarea combinărilor de întreprinderi pentru care data acordului


este la sau după 31 martie 2004, şi la orice fond comercial apărut din astfel de combinări
de întreprinderi. În plus, unei entităţi i se impune să aplice IFRS 3 în perspectivă, de la
începutul primei perioade anuale cu începere de la 31 martie 2004, pentru soldul iniţial al
oricărui fond comercial sau fond comercial negativ care a apărut înainte de 31 martie
2004. Unei entităţi i se permite să aplice cerinţele IFRS 3 pentru fondul comercial existent
sau achiziţionat la orice dată anterioară datelor menţionate mai sus, şi pentru combinările
de întreprinderi care apar, de asemenea, la orice dată anterioară datelor menţionate mai
sus.

Îmbunătăţiri aduse Standardelor Internaţionale de Contabilitate


Cincisprezece Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS) au fost revizuite ca urmare a
proiectului de îmbunătăţire demarat de IASB. Obiectivele proiectului au fost reducerea
sau eliminarea alternativelor, redundanţelor şi a conflictelor din rândul Standardelor, în
scopul tratării unor aspecte de convergenţă şi al realizării altor îmbunătăţiri. IAS revizuite
sunt:

• IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare

• IAS 2 Stocuri

• IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori

• IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanţului

• IAS 16 Imobilizări corporale

2 © IASCF
Introduction

• IAS 17 Leasing

• IAS 21 Efectele variaţiilor cursurilor de schimb valutar

• IAS 24 Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate

• IAS 27 Situaţii financiare consolidate şi separate

• IAS 28 Investiţii în entităţile asociate

• IAS 31 Interese în asocierile în participaţie

• IAS 32 Instrumente financiare Prezentare şi descriere

• IAS 33 Rezultatul pe acţiune

• IAS 39 Instrumente financiare Recunoaştere şi evaluare

• IAS 40 Investiţii imobiliare

În martie 2004, IAS 39 a mai suferit un amendament. Acesta era legat de


Contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor pentru acoperirea
unui portofoliu împotriva riscului ratei dobânzii.

Aplicarea acestor IAS revizuite este impusă pentru perioadele anuale cu începere de la 1
ianuarie 2005. Se încurajează aplicarea anterior acestei date.

În plus, IASB a retras IAS 15 Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor pentru
perioadele anuale cu începere de la 1 ianuarie 2005.

Standarde revizuite ca parte a Etapei I din Proiectul ce vizează


combinările de întreprinderi
Următoarele Standarde au fost revizuite de IASB ca parte a Etapei I a Proiectului ce
vizează combinările de întreprinderi (care a dus la emiterea IFRS 3):

• IAS 36 Deprecierea activelor

• IAS 38 Imobilizări necorporale

Se impune aplicarea în perspectivă a acestor Standarde revizuite, începând cu data de la


care este aplicat pentru prima dată IFRS 3. Prin urmare, cu excepţia cazului în care IFRS
3 este aplicat mai devreme, IAS 36 şi IAS 38 revizuite se vor aplica:

• în achiziţii, fondului comercial şi imobilizărilor necorporale achiziţionate în


combinări de întreprinderi pentru care data acordului este la sau după 31 martie
2004; şi

© IASCF 3
Introduction

• altor active, pentru perioadele anuale cu începere de la 31 martie 2004.

Amendamente aduse ca şi consecinţă


Noile IFRS şi IAS revizuite ca urmare a proiectului Îmbunătăţiri au adus, în consecinţă,
amendamente altor Standarde şi Interpretări, care intră în vigoare începând cu perioada
anuală căreia îi este aplicat noul IFRS sau IAS revizuit. În plus, au fost făcute modificări
editoriale minore tuturor Standardelor şi Interpretărilor existente, precum şi Cadrului
general al IASB pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, în scopul adoptării
consecvente a unei terminologii generale (de exemplu, înlocuirea termenului
„întreprindere” cu „entitate”).

Această ediţie a Volumului include în textul fiecărui Standard şi al fiecărei Interpretări


afectate amendamentele efectuate ca şi consecinţă şi amendamentele editoriale minore.

IAS-urile şi Interpretările Comitetului Permanent pentru Interpretări (SIC) înlocuite sau


retrase ca urmare a noilor IFRS-uri şi IAS-uri revizuite sunt listate în secţiunea „Materiale
omise” de mai jos.

Câteva caracteristici ale Standardelor din ediţia de faţă a Volumului


La începutul fiecărui Standard există un alineat prezentat sub forma unui text încadrat într-
o căsuţă. Alineatul dintr-un Standard (inclusiv un Standard din seria „IFRS”) identifică
materialul care alcătuieşte Standardul şi documentele IASB care furnizează contextul în
care trebuie citit respectivul Standard. Alineatul fiecărui Standard revizuit a fost amendat.

Mai jos sunt câteva informaţii cu privire la conţinutul Standardelor şi la materialele


aferente care nu sunt parte a Standardelor:

• Anexe conţinând termeni definiţi, recomandări privind aplicarea sau suplimente


privind aplicarea sunt parte integrantă a Standardului căruia îi aparţin. Anexele la
unele IAS-uri care nu au fost revizuite de IASB sunt doar pentru scopuri ilustrative
şi nu fac parte din Standard. Statutul fiecărei Anexe este indicat la începutul
acesteia.

• Bazele pentru Concluzii sunt publicate pentru toate Standardele noi şi revizuite
emise de IASB, precum şi pentru IAS 19 Beneficiile angajaţilor şi IAS 41
Agricultura. Ele nu sunt parte integrantă a Standardelor. Multe Standarde sunt
însoţite de ghiduri de implementare şi exemple ilustrative.

• Fiecare Standard revizuit de IASB este însoţit de un tabel de concordanţă care arată
modul în care corespund conţinuturile versiunilor înlocuite şi revizuite ale
respectivului Standard.

4 © IASCF
Introduction

Selectarea politicilor contabile

IAS 8 oferă o ierarhie a recomandărilor la care conducerea face referire şi a căror


aplicabilitate este luată în considerare atunci când sunt selectate politicile contabile, în
lipsa unor Standarde şi Interpretări care se aplică în mod specific unor anumite tranzacţii,
alte evenimente sau condiţii

Materiale omise
Această ediţie a Volumului nu include următoarele IAS-uri şi SIC-uri, ca urmare a
Standardelor noi şi revizuite şi a deciziei IASB de a retrage IAS 15:

• IAS-uri şi SIC-uri retrase de un IAS sau un SIC, şi anume:


• IAS 15 Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor
• IAS 22 Combinări de întreprinderi (înlocuit de IFRS 3)
• IAS 35 Activităţi în curs de întrerupere (înlocuit de IFRS 5)
• SIC-1 Consecvenţă – Diferite metode de determinare a costului stocurilor
(înlocuit de IAS 2 modificat)
• SIC-2 Consecvenţă – Capitalizarea costurilor îndatorării (înlocuit de IAS 8)
• SIC-3 Eliminarea profiturilor şi pierderilor nerealizate din tranzacţiile cu
societăţile asociate (înlocuit de IAS 28 revizuit)
• SIC-5 Clasificarea instrumentelor financiare – Provizioane privind
decontarea contingentă (înlocuit de IAS 32 revizuit)
• SIC-6 Costurile modificării software-ului existent – (înlocuit de IAS 16
revizuit)
• SIC-8 Aplicarea pentru prima dată a IAS ca bază primară de contabilitate
(înlocuit de IFRS 1)
• SIC-9 Combinări de întreprinderi – Clasificare fie ca achiziţii, fie ca uniuni
de interese (înlocuit de IFRS 3)
• SIC-11 Schimb valutar – Capitalizarea pierderilor rezultate din devalorizări
monetare accentuate (înlocuit de IAS 21 revizuit)
• SIC-14 Imobilizări corporale – Compensaţii pentru deprecierea sau pierderea
elementelor (înlocuit de IAS 16 revizuit)
• SIC-16 Capital social – Instrumente proprii de capital reachiziţionate
(Acţiuni de trezorerie) (înlocuit de IAS 32 revizuit)
• SIC-17 Capitaluri proprii – Costurile unei tranzacţii de capital (înlocuit de
IAS 32 revizuit)
• SIC-18 Consecvenţă – Metode alternative (înlocuit de IAS 8 revizuit)
• SIC-19 Moneda de raportare – Evaluarea şi prezentarea situaţiilor financiare
în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29 (înlocuit de IAS 21 revizuit)

© IASCF 5
Introduction

• SIC-20 Metoda punerii în echivalenţă – Recunoaşterea pierderilor (înlocuit


de IAS 28 revizuit)
• SIC-22 Combinări de întreprinderi – Ajustarea ulterioară a valorilor juste şi
a fondului comercial raportate iniţial (înlocuit de IFRS 3)
• SIC-23 Imobilizări corporale – Revizii sau reparaţii generale (înlocuit de IAS
16 revizuit)
• SIC-24 Rezultatul pe acţiune – Instrumente financiare şi alte contracte care
pot fi executate în acţiuni (înlocuit de IAS 33 revizuit)
• SIC-28 Combinări de întreprinderi – „Data schimbului” şi valoarea justă a
instrumentelor de capital (înlocuit de IFRS 3)
• SIC-30 Moneda de raportare – Conversia de la moneda de evaluare la
moneda de prezentare (înlocuit de IAS 21 revizuit)
• SIC-33 Consolidarea şi metoda punerii în echivalenţă – Drepturi de vot
potenţiale şi alocarea participaţiilor în capitalurile proprii (înlocuit de IAS
27 şi IAS 28 revizuite)

• Cele 15 IAS înlocuite de IAS-urile revizuite sunt urmarea proiectului IASB de


Îmbunătăţiri (vezi mai sus). Titlurile câtorva dintre aceste IAS au fost modificate
ca urmare a revizuirii.

Cu excepţia IAS 22, SIC-8, SIC-9, SIC-22 şi SIC-28, IAS-urile şi SIC-urile excluse din
această ediţie a Volumului sunt aplicabile pentru perioadele anuale cu începere înainte de 1
ianuarie 2005, cu excepţia cazului în care ele sunt înlocuite prin aplicarea anterior acestei
date a unui Standard nou sau revizuit. IAS 22, SIC-9, SIC-22 şi SIC-28 sunt aplicabile
până în momentul în care elementele cărora li se aplică sunt contabilizate în temeiul IFRS
3 (vezi detalii mai sus). IFRS 1 înlocuieşte SIC-8 pentru perioadele cu începere de la 1
ianuarie 2004.

în plus, această ediţie a Volumului nu include Anexa B la IAS 36 Deprecierea activelor


(revizuit în 2004). Acea Anexă înlocuieşte modificările aduse de IAS 16 (revzuit în 2003)
la IAS 36 (emis în 1998). Ea este aplicabilă numai entităţilor care aleg să aplice IAS 16
(reemis în 2003) înainte de data de intrare în vigoare a acestuia şi este înlocuită în
momentul în care IAS 36 (reemis în 2004) se aplică pentru prima dată. Versiunea din
acest Volum a IAS 36 este cea revizuită şi emisă în martie 2004.

Mai mult decât atât, Ghidul de Implementare emis de Comitetul pentru implementarea
IAS 39 a fost înlocuit de versiunea reemisă a IAS 39, cu intrare în vigoare pentru
perioadele anuale cu începere de la 1 ianuarie 2005 şi pentru orice perioade anuale
anterioare pentru care se aplică IAS 39 reemis.

Textul acestor IAS-uri şi SIC-uri excluse, precum şi textul eliminat al Ghidului de


implementare a IAS 39 pot fi obţinute fie în variantă electronică, accesând secţiunea
Serviciul Online din pagina de internet a IASB (www.iasb.org) , fie în format tipărit, prin
referire la ediţia 2003 a Volumului de Standarde.

6 © IASCF
Introduction

Alte materiale care au suferit modificări


Glosarul de termeni şi Indexul au fost revizuite şi extinse.

Textul actualizat al documentelor


Textul ediţiei de faţă a Volumului include cele mai recente versiuni ale tuturor IFRS-urilor
(inclusiv IAS-uri şi SIC-uri) emise până la data de 31 martie 2004, cu excepţia
materialelor omise menţionate mai sus. Documentele din această ediţie fac obiectul unor
posibile corecturi editoriale care însă nu le schimbă înţelesul. Orice astfel de corecturi
editoriale vor fi afişate în cadrul secţiunii Servicii Online pe pagina de internet a IASB
(www.iasb.org) la anumite intervale de timp şi atunci când vor fi identificate. Textul
oficial cel mai actualizat al fiecărui document poate fi regăsit pe pagina de internet a
IASB. În caz de neconsecvenţă cu textul acestui Volum, varianta electronică a
Standardului existentă pe pagina de internet a IASB are întâietate, cu excepţia cazului în
care se prevede altfel.

© IASCF 7
Introduction

Introducere
Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB), cu sediul la Londra,
şi-a demarat activitatea în anul 2001. IASB s-a angajat să elaboreze, în interesul public, un
set unic de standarde globale de contabilitate, cu o calitate ridicată, care să solicite în
situaţiile financiare de interes general informaţii calitative, transparente şi comparabile.
Pentru realizarea acestui obiectiv, IASB cooperează cu organismele naţionale de
reglementare a standardelor pentru realizarea convergenţei standardelor de contabilitate la
nivel mondial. Cei 14 membri IASB (dintre care 12 permanenţi) au o pregătire
profesională diversificată şi sunt răspunzător de relaţia cu alte organisme din întreaga
lume. IASB este ales, supravegheat şi finanţat de Fundaţia Comitetul pentru Standardele
Internaţionale de Contabilitate (IASC). Este primit sprijin financiar de la principalele
firme de contabilitate, instituţii financiare private şi companii industriale din întreaga
lume, de la băncile centrale şi de dezvoltare şi de la alte organizaţii internaţionale şi
profesionale.

Consiliul de Administraţie

Activităţile Fundaţiei IASC sunt conduse de Consiliul de Administraţie. Consiliul de


Administraţie numeşte membrii IASB, ai Consiliului Consultativ al Standardelor şi ai
Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. De
asemenea, Consiliul de Administraţie monitorizează eficienţa IASB şi aderarea la procesul
său, strânge fonduri pentru IASB, aprobă bugetul IASB şi are responsabilitatea
modificărilor survenite în Regulament.

Consiliul de Administraţie este format din persoane fizice alese din zone geografice
diverse şi cu specializări diferite. Conform Regulamentului existent al Fundaţiei IASC,
membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi astfel încât să existe şase reprezentanţi din
America de Nord, şase din Europa, patru din regiunea Asia-Pacific şi trei din orice altă
regiune a globului, cu condiţia menţinerii echilibrului geografic. Cinci din cei 19 membri
ai Consiliului de Administraţie reprezintă profesia contabilă, iar organizaţiile
internaţionale ale preparatorilor, utilizatorilor, precum şi mediul universitar sunt fiecare
reprezentaţi de câte un administrator. Ceilalţi 11 membri ai Consiliului de Administraţie
vor fi numiţi „temporar“, adică ei nu vor fi selectaţi pe parcursul procesului de numire.
Membrii Consiliului de Administraţie deja aleşi vor urma proceduri similare în procesul de
selecţionare a Administratorilor pentru posturile libere.

Consiliul de Administraţie revizuieşte în prezent acordurile cu privire la regulament, aşa


cum este necesar la fiecare cinci ani.

IASB
IASB este alcătuit din 14 persoane fizice (12 membri permanenţi şi 2 membri provizorii),
şi are ca unică responsabilitate elaborarea standardelor de contabilitate. Calificarea
principală a membrilor IASB este expertiza tehnică, iar Consiliul de Administraţie şi-a
exercitat raţionamentul profesional pentru a se asigura că membrii IASB nu sunt dominaţi
de anumite influenţe sau interese regionale. Regulamentul prevede ca cel puţin cinci

8 © IASCF
Introduction

membri ai IASB să aibă experienţă practică în domeniul auditului, cel puţin trei, la
întocmirea situaţiilor financiare, cel puţin trei ca utilizatori ai situaţiilor financiare şi cel
puţin unu să fie cadru universitar. Şapte din cei 14 membri ai IASB au definit
responsabilitatea pentru relaţia cu unul sau mai multe organisme naţionale de
reglementare. Publicarea unui Standard, a unui Proiect de Expunere sau a unei Interpretări
finale a IFRIC necesită aprobarea a opt din cei 14 membri ai IASB. La 31 martie 2004,
membrii IASB erau:

Sir David Tweedie, Preşedinte Thomas E Jones, Vice-Preşedinte


Professor Mary E. Barth (Provizoriu) Hans-Georg Bruns (relaţia cu organismul
german de reglementare a standardelor)
Anthony T Cope Robert P. Garnett
Gilbert Gélard (relaţia cu organismul James J Leisenring (relaţia cu organismul
francez de reglementare a standardelor) american de reglementare a standardelor)
Warren J McGregor (relaţia cu Patricia L O’Malley (relaţia cu organismul
organismul de reglementare a canadian de reglementare a standardelor)
standardelor din Australia şi Noua
Zeelandă)
Harry K Schmid (s-a retras la 31 martie John T. Smith (Provizoriu)
2004)
Geoffrey Whittington (relaţia cu Tatsumi Yamada (relaţia cu organismul
organismul britanic de reglementare a japonez de reglementare a standardelor)
standardelor)
În aprilie 2004 Consiliul de Administraţie a anunţat numirea lui Jan Engstršm, pentru
ocuparea locului vacant creat prin plecarea Dlui Schmid

IASB emite o sinteză a deciziilor Consiliului imediat după fiecare întrunire a IASB. Acest
raport este publicat în format electronic pe website-ul IASB.

Consiliul Consultativ al Standardelor

Consiliul Consultativ al Standardelor (SAC) furnizează, pentru noi grupări şi indivizi care
provin din zone geografice diferite şi care au pregătiri diferite, o modalitate oficială de a
coordona IASB şi, uneori, Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie acordă o
importanţă specială perspectivei conform căreia Consiliul poate duce la îndeplinire rolul şi
mandatul IASB. SAC cuprinde aproximativ cincizeci de membri.  Obiectivul acestui
Consiliu este de (a) a seconda IASB cu privire la priorităţile activităţii acestuia, (b) a
informa IASB despre implicaţiile pe care standardele propuse le au asupra utilizatorilor
situaţiilor financiare şi asupra acelora care întocmesc situaţiile financiare şi (c) a seconda,
ori de câte ori este nevoie, atât IASB, cât şi Consiliul de Administraţie. În mod normal,
Consiliul se va reuni de cel puţin trei ori pe an. Acesta va fi consultat de IASB cu privire
la toate proiectele de interes major, iar şedinţele vor fi deschise publicului.

© IASCF 9
Introduction

Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare


Financiară

Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară


(IFRIC) este un comitet numit de Consiliul de Administraţie al Fundaţiei IASC care ajută
IASB la stabilirea şi îmbunătăţirea standardelor financiar-contabile şi de raportare în
beneficiul utilizatorilor, al preparatorilor şi auditorilor situaţiilor financiare. Consiliul de
Administraţie a înfiinţat IFRIC în martie 2002, atunci când a înlocuit organismul anterior
de interpretare, Comitetul permanent pentru Interpretarea Standardelor. Rolul IFRIC este
de a furniza periodic recomandări cu privire la aspecte nou identificate de raportare
financiară care nu sunt tratate în mod specific în standardele IASB (IFRS) sau aspecte în
legătură cu care au fost emise, sau este probabil să fie emise, interpretări nesatisfăcătoare
sau conflictuale. IFRIC promovează astfel, aplicarea riguroasă şi uniformă a IFRS.

IFRIC ajută IASB la obţinerea convergenţei internaţionale a standardelor contabile,


lucrând cu grupuri similare sponsorizate de autorităţi naţionale de elaborare a standardelor
în direcţia obţinerii de concluzii similare în acolo unde standardele fundamentale sunt
similare într-o manieră substanţială.

IFRIC are 12 membri cu drept de vot, pe lângă un Preşedinte fără drept de vot, reprezentat
în prezent de Directorul Tehnic al IASB. Preşedintele va avea dreptul să dezbată pe
marginea problemelor tehnice puse în discuţie, dar nu va avea drept de vot. În cazul în
care consideră că este necesar, Administratorii pot numi, în calitate de membri observatori
fără drept de vot, reprezentanţi ai organizaţiilor de reglementare, care au dreptul de a
participa şi de lua cuvântul în cadrul şedinţelor. În prezent, Organizaţia Internaţională a
Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) şi Comisia Europeană sunt observatori fără drept
de vot.

IASB emite o sinteză a deciziilor IFRIC imediat după fiecare întrunire a IFRIC. Acest
raport este publicat în format electronic pe website-ul IASB.

Personalul IASB

Un personal cu sediul în Londra şi condus de Preşedintele IASB sprijină Consiliul. La


momentul tipăririi, personalul tehnic cuprinde reprezentanţi din Australia, Bangladesh,
Insulele Bermude, Danemarca, Germania, India, Japonia, Noua Zeelandă, Rusia, Regatul
Unit al Marii Britanii şi Statele Unite.

Procesul

Procesul IASB

IFRS sunt elaborate ca urmare a unui sistem oficial al procesului şi a unei consultări
internaţionale a consiliului, la care contribuie contabili, analişti financiari şi alţi utilizatori
de situaţii financiare, comunitatea de afaceri, bursele de valori, autorităţile de reglementare
şi juridice, mediile universitare, precum şi alte persoane şi organizaţii interesate din

10 © IASCF
Introduction

întreaga lume. IASB se consultă cu SAC, în şedinţe publice, cu privire la proiectele care
trebuie incluse pe agenda de lucru şi discută aspecte tehnice în întruniri care sunt deschise
participării publicului interesat. Procesul oficial pentru astfel de proiecte include, în mod
normal, dar nu neapărat necesar, următorii paşi (etapele absolut obligatorii, conform
Regulamentului Fundaţiei IASC, sunt indicate printr-o steluţă*):

(a) Munca personalului în scopul identificării şi revizuirii tuturor aspectelor aferente


subiectului şi în scopul luării în considerare a aplicării Cadrului general al IASB la
respectivele aspecte;

(b) Studierea cerinţelor şi practicilor contabile naţionale şi schimbul de opinii


referitoare la aspectele în discuţie cu autorităţile naţionale de reglementare a
standardelor;

(c) Consultarea cu SAC referitor la oportunitatea adăugării unui subiect pe agenda de


lucru a IASB;*

(d) Constituirea unui grup consultativ cu scopul de a seconda IASB la respectivul


proiect;

(e) Publicarea unui document de discuţii în vederea comentării;

(f) Publicarea unui Proiect de Expunere în vederea comentării, aprobat de cel puţin opt
membri ai IASB, inclusiv a oricăror opinii contradictorii avute de membrii IASB;*

(g) Publicarea unei baze pentru concluzii în cadrul unui Proiect de Expunere;

(h) Luarea în considerare a tuturor comentariilor primite pe marginea documentelor de


discuţii şi a proiectelor de expunere;*

(i) Luarea în considerare a oportunităţii organizării de audieri publice şi realizării de


teste de teren şi, dacă aceste acţiuni sunt considerate oportune, întreprinderea de
măsuri în vederea punerii lor în practică;

(j) Aprobarea unui Standard de cel puţin opt membri ai IASB şi includerea în
Standardul publicat a oricăror opinii contradictorii;* şi

(k) Publicarea bazei pentru concluzii în cadrul unui standard, explicând, printre altele,
etapele procesului IASB şi modul în care IASB a tratat comentariile exprimate la
adresa proiectului de expunere.*

IASB desfăşoară în prezent o analiză a procedurilor sale consultative şi, după emiterea
comentariilor de către publicul larg, va propune revizuiri Consiliului de Administraţie.

Procesul IFRIC

Interpretările IFRS sunt elaborate ca urmare a unui proces oficial la care contribuie
contabili, analişti financiari şi alţi utilizatori de situaţii financiare, comunitatea de afaceri,

© IASCF 11
Introduction

bursele de valori, autorităţile de reglementare şi juridice, mediile universitare, precum şi


alte persoane şi organizaţii interesate din întreaga lume. IFRIC discută aspectele tehnice
în întruniri care sunt deschise participării publicului interesat. Procesul pentru fiecare
proiect include, în mod normal, dar nu neapărat necesar, următorii paşi (etapele absolut
obligatorii, conform Regulamentului Fundaţiei IASC, sunt indicate printr-o steluţă*):

(a) Munca personalului în scopul identificării şi revizuirii tuturor aspectelor aferente


subiectului şi în scopul luării în considerare a aplicării Cadrului general al IASB la
respectivele aspecte;

(b) Studierea cerinţelor şi practicilor contabile naţionale şi schimbul de opinii


referitoare la aspectele în discuţie cu autorităţile naţionale de reglementare a
standardelor, inclusiv cu comitetele naţionale care deţin responsabilitatea
interpretărilor standardelor naţionale;

(c) Publicarea unui proiect de Interpretare în vederea comentării dacă împotriva


propunerii nu au votat mai mult de trei membri IFRIC;*

(d) Luarea în considerare a tuturor comentariilor primite pe marginea unui proiect de


Interpretare în decursul unei perioade rezonabile de timp;*

(e) Aprobarea de către IFRIC a Interpretării, dacă, după luarea în considerare a


comentariilor la proiect, împotriva Interpretării nu au votat mai mult de trei membri
ai IFRIC;* şi

(f) Aprobarea Interpretării de cel puţin opt membri ai IASB.*

Procedura de vot

Publicarea unui Proiect de Expunere, a unui Standard sau a unei Interpretări finale necesită
aprobarea a opt din cei 14 membri ai IASB. Alte decizii, printre care şi emiterea unei
Declaraţii Preliminare de Principii sau a unui Document de Discuţii, precum şi deciziile cu
privire la punctele de pe agenda de lucru necesită majoritatea simplă a membrilor IASB
prezenţi la o şedinţă la care participă cel puţin 60% din membrii IASB. IASB deţine
controlul exclusiv asupra problemelor tehnice incluse pe agenda de lucru.

Fiecare membru al IFRIC are un vot pentru o Interpretare. 9 membri ai IFRIC cu drept de
vot formează un cvorum. Membrii votează în conformitate cu propriile lor puncte de
vedere, independente, şi nu în calitate de reprezentanţi care îşi exprimă voturile în
concordanţă cu politica unei firme, a unei organizaţii sau a unei circumscripţii la care pot
fi afiliaţi. Aprobarea Interpretărilor proiect sau finale necesită ca împotriva Interpretării
proiect sau finale să nu voteze mai mult de trei membri cu drept de vot.

Transparenţa şedinţelor

(a) Întrunirile Consiliului de Administraţie, ale IASB şi ale IFRIC se desfăşoară cu


uşile deschise. Cu toate acestea, anumite dezbateri (cum ar fi procedurile de

12 © IASCF
Introduction

selecţie, numirile şi alte aspecte legate de personal) sunt desfăşurate cu uşile


închise.

(b) IASB continuă să cerceteze modul în care tehnologia poate fi folosită în scopul
depăşirii barierelor geografice şi a altor probleme logistice, facilitând astfel
participarea publicului la şedinţele deschise.  Introducerea mijloacelor audio, video
şi a transmisiunii pe site-ul IASB sunt exemple de astfel de inovaţii recente.
(c) IASB publică agenda de lucru pe website-ul IASB înaintea fiecărei şedinţe a
Consiliului de Administraţie, a IASB, SAC şi IFRIC şi, de asemenea, publică
imediat un rezumat al deciziilor desprinse din şedinţele IASB şi IFRIC, dar şi ale
Consiliului de Administraţie, atunci când acest lucru este adecvat
(d) În momentul în care IASB publică un Standard sau o Interpretare, este publicată şi
o Bază pentru Concluzii, cu scopul de a explica motivaţia acelor concluzii şi de a
furniza câteva informaţii generale care pot ajuta utilizatorii să aplice în practică
IFRS. IASB publică, de asemenea, şi opiniile contradictorii ale mebrilor săi.

Perioadele de comentarii

IASB emite fiecare Proiect de Expunere a unui Standard şi documente de discuţii şi le


pune la dispoziţia publicului pentru comentarii, pentru o perioadă de 90 de zile. În
anumite situaţii, IASB poate expune propunerile sale pentru o perioadă mai lungă sau mai
scurtă. Proiectele de Interpretări IFRIC sunt expuse comentariilor, în mod normal, pentru
o perioadă de 60 de zile, deşi în anumite circumstanţe, se poate folosi şi o perioadă de
comentarii mai scurtă, dar nu mai puţin de 30 de zile.

Coordonarea cu procesul naţional

Consiliul se întâlneşte cu preşedinţii autorităţilor naţionale de reglementare a standardelor,


partenere ale IASB, de cel puţin trei ori pe an. În plus, membrii din personalul IASB şi
organismele partenere de reglementare a standardelor cooperează zilnic la diverse
proiecte, împărţind resurse ori de câte ori este necesar şi adecvat. Strânsa coordonare între
procesul IASB şi procesul organismelor naţionale de reglementare a standardelor este
deosebit de importantă pentru succesul IASB. Pe cât este posibil, IASB urmăreşte
integrarea procesul său în procesele la nivel naţional. În plus, acei membri IASB care sunt
responsabili de păstrarea legăturii cu organismele naţionale de reglementare a standardelor
oferă mecanismul necesar unui contact mai regulat.

Oportunităţi de contribuţie

Dezvoltarea unui Standard Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) presupune un


proces deschis, public, de dezbatere a aspectelor tehnice şi de evaluare a contribuţiei
privite printr-o serie de mecanisme. În funcţie de natura proiectului, oportunităţile de
participare la procesul de dezvoltare a IFRS pentru părţile interesate includ:

(a) participarea la dezvoltarea analizelor ca membru al SAC;

© IASCF 13
Introduction

(b) participarea la grupurile consultative;

(c) depunerea la IFRIC a unei probleme (vezi pagina de Internet IASB pentru detalii);

(d) depunerea unei scrisori de comentarii ca răspuns la un document de discuţii;

(e) depunerea unei scrisori de comentarii ca răspuns la un Proiect de Expunere;

(f) participarea la discuţii publice şi mese rotunde; şi

(g) participarea la testele de teren.

IASB publică un raport anual cu privire la activităţile sale din cursul anului anterior şi la
priorităţile anului următor. Acest raport oferă părţilor interesate o bază şi o oportunitate de
a formula comentarii.

Prefaţa Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Prefaţa la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară stabileşte obiectivele şi


procesul IASB şi explică, aria de aplicabilitate, autoritatea şi momentul aplicării IFRS.

Cadrul General al IASB

IASB dispune de un Cadru general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.


Cadrul general ajută IASB:

(a) la elaborarea unor IFRS viitoare şi la revizuirea unor IFRS deja existente; şi

(b) la promovarea armonizării reglementărilor, a standardelor contabile şi a


procedurilor aferente prezentării situaţiilor financiare prin furnizarea unei baze
pentru reducerea numărului de tratamente contabile alternative permise de IFRS.

În plus, Cadrul general mai poate ajuta:

(a) preparatorii de situaţii financiare, la aplicarea IFRS şi la rezolvarea unor aspecte


care constituie subiectul unui Standard sau al unei Interpretări;

(b) auditorii, la exprimarea unei opinii referitoare la conformitatea situaţiilor financiare


cu IFRS;

(c) utilizatorii situaţiilor financiare, la interpretarea informaţiilor conţinute de situaţiile


financiare întocmite în conformitate cu IFRS;

(d) orice alte persoane interesate de activitatea IASB, furnizându-le acestora informaţii
referitoare la modul de abordare a procesului de formulare a standardelor contabile.

Cadrul general nu este parte integrantă a IFRS. Totuşi, atunci când se elaborează o
politică de contabilitate în absenţa unui Standard sau a unei Interpretări care se aplică în

14 © IASCF
Introduction

mod specific unui element, conducerea unei entităţi este nevoită să facă referire şi să ia în
considerare aplicabilitatea conceptelor cuprinse în Cadrul general (vezi IAS 8, Politici
contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori).

În foarte puţine situaţii, poate exista un conflict între Cadrul general şi o cerinţă prevăzută
de un Standard sau o Interpretare. În aceste cazuri în care există un conflict, cerinţele
prevăzute de Standard sau Interpretare le prevalează pe cele conţinute de Cadrul general.

Standardele de contabilitate

IASB publică Standardele sale într-o serie de declaraţii numite Standarde Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS). La început, IASB a adoptat toate Standardele Internaţionale
de Contabilitate (IAS) emise de predecesorul său, Consiliul Comitetului pentru
Standardele Internaţionale de Contabilitate. Termenul „Standarde Internaţionale de
Raportare Financiară” include IFRS, Interpretările IFRIC, IAS şi Interpretările SIC.

Tratamentul contabil de bază şi tratamentul contabil alternativ permis

În unele cazuri, IAS-urile permit aplicarea diferitelor tratamente pentru tranzacţii şi


evenimente date. În situaţii limitate, unul din aceste tratamente este identificat ca fiind „de
bază”, iar celălalt este denumit „tratament contabil alternativ permis”. Situaţiile financiare
ale unei entităţi pot fi descrise ca fiind întocmite în conformitate cu IFRS indiferent dacă
utilizează tratamentul contabil de bază sau pe cel alternativ permis.

Obiectivul IASB este acela de a cere ca tranzacţiile şi evenimentele asemănătoare să fie


contabilizate şi raportate într-o manieră similară, iar tranzacţiile şi evenimentele diferite să
fie contabilizate şi raportate diferit, atât în interiorul unei singure entităţi, cât şi în relaţiile
dintre entităţi. În consecinţă, IASB nu intenţionează să permită opţiuni în tratamentul
contabil. De asemenea, IASB a repus în discuţie, şi va continua dezbaterile referitoare la
acele tranzacţii şi evenimente pentru care IAS permit alegerea unui tratament contabil,
obiectivul fiind reducerea numărului de astfel de opţiuni.

Recomandările personalului

Regulile de funcţionare a IASB nu permit, în general, personalului IASB să furnizeze


recomandări cu privire la înţelesul IFRS-urilor.

Activităţile tehnice curente

Detalii referitoare la activităţile tehnice curente ale IASB şi IFRIC, inclusiv evoluţia
deliberărilor în cadrul IASB şi IFRIC, sunt disponibile pe pagina de internet a IASB. Pe
măsură ce proiectele sunt finalizate, IASB preconizează să iniţieze noi proiecte,
incluzându-le, poate, şi pe cele listate pe internet la categoria „Alte subiecte”. IFRIC
adaugă subiecte pe agenda de lucru pe baza unei evaluări a problemelor supuse analizei de
membrii săi.

© IASCF 15
Introduction

IASB raportează informaţii cu privire la proiectele tehnice în buletinul informativ


trimestrial, IASB Insight, precum şi pe pagina proprie de Internet. IASB publică în
buletinul informativ IASB Update un raport pe marginea deciziilor IASB imediat după
fiecare întrunire a acestui for. IFRIC publică în buletinul informativ IFRIC Update un
raport pe marginea deciziilor sale, imediat după fiecare întrunire a IFRIC.

Publicaţiile şi traducerile IASB / Fundaţiei IASC


Fundaţia IASC (IASCF) deţine dreptul de autor pentru Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară, Standardele Internaţionale de Contabilitate, Interpretările, Proiectele
de Expunere, precum şi pentru alte publicaţii IASB din toate ţările şi în toate limbile, cu
excepţia situaţiilor în care IASCF renunţă în mod expres la dreptul de autor pentru
anumite porţiuni din acest material. Pentru mai multe informaţii referitoare la dreptul de
autor al IASCF, facem trimitere la pagina cu dreptul de autor de la începutul acestui volum
sau la pagina de internet a IASCF.

Traduceri autorizate ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară sunt


disponibile în peste 30 de limbi, incluzând toate limbile ţărilor principale europene şi
asiatice. IASCF are în vedere aprobarea traducerilor disponibile şi în alte limbi. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi Directorul Comercial al IASCF.

Deşi IASCF depune toate eforturile pentru a traduce IFRS şi în alte limbi la momentul
oportun, trebuie urmat un proces riguros pentru a exista garanţia că traducerile sunt cât se
poate de precise. Din acest motiv, poate exista o diferenţă între momentul în care un
Standard sau o Interpretare este emisă de IASB (în limba engleză) şi momentul emiterii
acesteia într-o altă limbă. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a
IASB (www.iasb.org/resources/translations.asp) şi la Departamentul Publicaţii al IASCF.

Informaţii suplimentare

Pagina de internet a IASB, la www.iasb.org, furnizează informaţii noi, actualizate şi alte


surse referitoare la IASB şi IASCF. Cele mai recente publicaţii şi abonamente pot fi
comandate şi de la Magazinul IASCF, la www.iasb.org/shop.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la IASB, sau pentru a obţine copii ale
publicaţiilor acestuia şi detalii cu privire la serviciile de abonament furnizate de IASCF,
vizitaţi pagina de internet a IASB la www.iasb.org, sau scrieţi la:

IASC Foundation Publications Department


30 Cannon Street,
London EC4M 6XH,
United Kingdom

16 © IASCF
Introduction

Telefon: +44 (0)20 7332 2730


Facsimile: +44 (0)20 7332 2749
E-mail: publications@iasb.org

Website: www.iasb.org

© IASCF 17