You are on page 1of 3

BAØI THÖÙ 008

CHUÙA THAÙNH LINH


Taùc Ñoäng Nôi Chuùa Gieâsu
CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC
Ñeà taøi baøi nguyeän ngaém ngaøy mai seõ baøn ñeán vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Linh trong maàu
nhieäp nhaäp theå. Thöù ñeán laø söï tieáp dieãn cuûa vai troø aáy trong ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa toâi.
Muïc ñích vieäc tìm hieåu naøy chính laø ñeå giuùp toâi hieåu roõ vaø bieát ngöôõng moä.
Toâi chöa quen vôùi nhöõng yù nieäm veà Chuùa Thaùnh Linh. Toâi ít nghó tôùi hoaït ñoäng
cuûa Ngaøi trong toâi. Toâi chæ quan nieäm lôø môø raèng Chuùa Thaùnh Linh ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng
trong Chuùa Gieâsu. Laïy Chuùa Thaùnh Linh, xin haõy soi saùng cho con vaø chuaån bò taâm hoàn
con ñeå con suy ngaém ngaøy mai.

NGUYEÄN NGAÉM

TAÙC TAÏO NHAÂN TÍNH CHUÙA GIEÂSU


Toâi nghe thaáy lôøi Thieân Söù noùi vôùi Ñöùc Meï: ‘Chuùa Thaùnh Linh seõ ñeán vôùi Toân Nöông, vaø
toaøn naêng Ngöôøi seõ nhö boùng toái huyeàn nhieäm bao phuû Toân Nöông. Con Toân Nöông sinh
ra laø Ñaáng Thaùnh vaø ñöôïc goïi laø Ñaáng Toái Cao.’
‘Chuùa Thaùnh Linh seõ ñeán vôùi Toân Nöông.’ Khoâng phaûi Ngoâi Lôøi ñeán cung loøng
Trinh Nöõ tröôùc, nhöng Ngaøi chæ tôùi sau khi Chuùa Thaùnh Linh ñaõ chuaån bò cho Ngaøi moät
xaùc vaø hoàn.
Vì theá, theo baûn tính Thieân Chuùa, Ngoâi Lôøi hôïp nhaát vôùi Ñöùc Chuùa Cha ñeå sinh ra
Chuùa Thaùnh Linh. Theo baûn tính nhaân loaïi maø Ngoâi Lôøi muoán maëc laáy, thì Ngoâi Lôøi laïi
laõnh nhaän taát caû nôi Chuùa Thaùnh Linh. Ñaây laø moät ñieåm töông phaûn laï luøng, moät cuoäc
trao ñoåi ñaùng thaùn phuïc maø toâi saép söûa suy ngaém!
Laïy Chuùa, con khoâng theå hieåu thaáu maàu nhieäm saâu xa naøy. Con khoâng xin Chuùa
soi saùng ñaëc bieät cho con nhö Chuùa soi saùng cho moät vaøi taâm hoàn. Tuy nhieân con cuõng coá
gaéng tìm hieåu nhöõng lôøi Thieân Söù, vì Chuùa cuõng loan truyeàn cho con nhöõng lôøi aáy trong
Tin Möøng.
Hoäi Thaùnh trình baøy Chuùa Thaùnh Linh döôùi nhieàu danh hieäu töôïng tröng: Thaàn
Linh saùng taïo, Baøn Tay cuûa Thieân Chuùa, Ngoùn Tay phaûi cuûa Chuùa Cha. Vôùi caùc chöùc
hieäu naøy, Ngaøi taùc ñoäng trong moïi coâng vieäc beân ngoaøi cuûa Thieân Chuùa.
Ngoâi Lôøi caàn moät xaùc hoàn ñeå ngöï trò. Chuùa Thaùnh Linh ñi chuaån bò ngay. Ngaøi
duøng maùu vaø thòt cuûa moät trinh nöõ, döïng neân moät theå xaùc gioáng nhö chuùng ta. Sau khi ñaõ
gieo maàm moáng moïi thieän haûo ñeå trieån nôû theo thôøi gian, Ngaøi laïi coøn döïng neân cho Ngoâi
Lôøi moät linh hoàn cuõng cao ñeïp, thoâng minh vaø deã thöông nhö ta haèng mô öôùc.
THAÙNH HOÙA NHAÂN TÍNH CHUÙA GIEÂSU
Ñaây thaät laø moät kyø coâng. Thaàn Linh saùng taïo khoâng theå theâm gì vaøo traät töï thieân nhieân
ñöôïc. Theá nhöng, Thieân Chuùa toaøn naêng khoâng boù tay: Ngaøi coù theå naâng traät töï ñoù leân
haøng sieâu nhieân. Phaåm vò Ngoâi Lôøi ñaõ nhaäp theå vaø ñem vaøo traät töï naøy uy löïc lôùn lao.
Nhaân tính cuûa Ngoâi Lôøi laïi khoâng lieân laïc maät thieát vôùi Chuùa Cha vaø Chuùa Thaùnh Linh
sao? Ñeå nhaân tính ñoù coù theå hieän höõu ñöôïc, caàn phaûi coù söï bieán ñoåi traät töï thieân nhieân.
Chính Chuùa Thaùnh Linh laø Ñaáng thöïc hieän söï bieán ñoåi naøy.
Thöïc laø voâ ích vaø uoång coâng neáu muoán tìm moät hình aûnh ñeå dieãn taû hình thöùc ñaõ
ñöa vaøo kieät taùc töï nhieân moïi veû ñeïp cao sang vaø quyeàn theá. Tuy nhieân, toâi cuõng coù theå
ñöa ra moät yù nieäm veà hình thöùc naøy, chaéc laø tröøu töôïng nhöng raát gôïi yù. Ban ñeâm ngöôùc
maét leân Trôøi nhìn giaûi ngaân haø, toâi caûm thaáy baàu Trôøi meânh moâng baùt ngaùt. Cuõng theá, yù
nieäm lôø môø nhö boùng ñeâm aáy laøm toâi lieân töôûng tôùi voâ bieân. Nhö vaäy, yù nieäm naøy quaû
thöïc laø ñôn sô vaø chính laø yù nieäm veà söï thaàn thaùnh hoùa.
Linh hoàn Chuùa Gieâsu khoâng theå tuyeät ñoái laø thaàn linh, neân coù theå nhaän vaø phaûi
nhaän laáy nhöõng khaû naêng thaàn linh ñeå giao tieáp vôùi Ba Ngoâi Thieân Chuùa theo moät theå
thöùc môùi vaø cao caû hôn töï nhieân
Nhö theá linh hoàn Ngaøi ñaõ ñöôïc bieán ñoåi trôû neân cao sang vaø toát ñeïp döôøng naøo!
Trí khoân vaø con tim Ngaøi ñaõ ñöôïc thaêng hoùa laï kyø bieát maáy! Ñoù laø traïng thaùi nhaân tính
maø Chuùa Thaùnh Linh chuaån bò cho Chuùa Gieâsu.
Laïy Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa, nôi Chuùa ngöï ñaõ saün saøng! Linh hoàn naøy, xaùc theå naøy
raát xöùng ñaùng ñoùn nhaän Chuùa vaø coøn ñang chôø Chuùa. ‘Ngoâi Lôøi maëc laáy xaùc phaøm vaø ôû
cuøng chuùng toâi. Ngoâi Lôøi traøn ñaày ôn thaùnh vaø chaân lyù.’
Khoâng phaûi Ngoâi Lôøi töï taïo laáy xaùc hoàn, cuõng khoâng phaûi Chuùa Cha ban cho
Ngaøi, nhöng Chuùa Thaùnh Linh, taùc nhaân cuûa Thieân Chuùa ñaõ döïng neân vaø ban cho Ngaøi.

TAÂM TÌNH
Döôùi aùnh saùng chan hoøa cuûa maïc khaûi, con khoâng muoán ñi saâu vaøo maàu nhieäm naøy nöõa.
Con muoán yeân laëng ñeå chieâm ngöôõng maàu nhieäm aån sau boùng toái huyeàn dieäu. Chính
boùng toái huyeàn dieäu naøy giuùp con hieåu roõ hôn. Con thích thôø laïy maàu nhieäm ñoù vôùi tình
thaân maät laï thöôøng ñeå giuùp con theâm loøng ñaïo ñöùc. Con muoán thöôûng thöùc troïn veïn maàu
nhieäm aáy.
Laïy Chuùa Thaùnh Linh, con coù theå goïi Chuùa laø Ñaáng taïo döïng neân Chuùa Gieâsu.
Chuùc tuïng danh Chuùa vì Chuùa ñaõ döïng neân Chuùa Gieâsu vöøa cao sang vöøa ngheøo khoù, vöøa
khieâm nhöôøng vöøa haáp daãn! Chuùc tuïng Chuùa laø Ñaáng ñaõ döïng neân Chuùa Gieâsu, göông
maãu ñoäc nhaát voâ nhò cuûa con moïi nôi vaø moïi luùc, moät göông maãu khoâng theå baét chöôùc
ñöôïc, nhöng khoâng heà laøm con naûn chí thaát voïng.

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT


Hoâm nay toâi seõ chuù yù nhieàu ñeán taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Linh nôi Chuùa Gieâsu, ñeå quen
daàn vôùi nhöõng chöông trình huyeàn nhieäm vaø cao caû naøy.