You are on page 1of 16

Бизнис План

Кватро Инженеринг, Дизајн на моторни возила

Изработил:

........... 12 VIII............................ 3 II........................................................ Маркетинг стратегија ......................... 14 X............. Извршно резиме ......................................................................... 8 VI............................................. 13 IX................................. Користена литература .................................................................. 15 ................................ цели ............. Основни податоци ............ Мисија.......................................................................................................... Анализа на пазарот ....................................................................................... Општо за компанијата ............................................................................ 11 VII...................................................................................... Ризик .....Содржина I............... 5 IV. 4 III............ визија................................................ Производи и производни простории ................................................. 7 V............................ SWOT анализа ................

за да можеме да започнеме со нашето производство. тие постојано работат на изнаоѓање на иновации во полето на моторните возила. Затоа сметаме дека производите кои ги нудиме ќе ги задоволат високите барања на купувачите. Бидејќи имаме високо квалификуван кадар. DOO Quatro engineering се занимава со дизајн на моторни возила и компанија нуди модерни. на тој начин што ќе им се зголеми моќноста а ќе се намали емисијата на штетните гасови. Проценките кои беа покажаа дека во регионот недостасуваат компаниикои ви секое време нудат високо квалитетни производи и услуги. стилски и напредни решенија за изгледот на моторните возила. па така тие успееа да ги подобрат сегашните мотори со внатрешно согорување. Со овој бизнис план сакаме да ги заинтересираме банките да ни овозможат кредит со поволни каматни стапки.Извршно резиме Одлуката за основање на друштвото ја донеоа содружниците кои претходно извршија истражување на пазарот. 3 .

Pe{i} Katerina. Viktor Lazarevski.2010g. Lice za kontakt: Aleksandra Klanxevska Prete`na dejnost: Dizajn na motorni vozila Osnova~i: Aleksandra Klanxevska. 73 4 .03.10/0 Godina na osnovawe: Broj na vraboteni: 2010g.com веб-адреса: quarto-ing.Основни податоци Poln naziv na firmata: Praven status: Quarto engineering ДОО Adresa: Industriska zona Bunarxik Telefon: 00389 2 766 667 e-mail: quatro_ing@yahoo.com.mk Dano~en broj na firmata: MK4926006007417 Broj na smetka: 300000000085426 Broj na devizna smetka: 11 222 00002 Banka deponent: Komercijalna banka Datum na prva registracija: 14. Siljanovski Nikola Sopstveni~ka struktura: 100% privatna {ifra na dejnost: 34.

lice za odnosi so javnosta.33 spored Edinstvenata klasifikacija na dejnosta (EKD).Општо за компанијата Правен статус DOO Quatro engineering e osnovano kako dru{tvo so ograni~ena odgovornost so osnovna dejnost dizajn na motorni vozila so {ifra na dejnost 15. 5 . 3. која е надвор од градското подрачје.go koordinira celokupnoto rabotewe. Организациона структура Organizacionata struktura e predstavena kako raspredelba na vrabotenite po slednive rabotni mesta: 1. za izrabotka na site vidovi dogovori i za sledewe na normativnite akti. но има обезбедено одлични услови за транспорт и комуникација. 2. vr{i priem i ispra}awe na po{ta i administrativni raboti. Upravitel. Локација Prostoriite na DOO Quatro se engineering nao|aat vo industriskata zona Bunarxik. Ekspert za promocija (2lica). Deloven sekretar. 4.vr{i istra`uvawe na pazarot i odgovara za marketing aktivnostite. Pravnik-odgovoren za zakonskoto rabotewe vo kompanijata.

Smetkovoditel- promeni. 11. Komercijalen referent za proda`ba-odgovoren za unareduvawe na proda`bata 8. Voza~и . 10. 7. izgotvuva finansiski izve{tai i dr.dava nalog za dostavuvawe na pora~ki i vr{i naplata.dostavuva stoka so vozilo.5. 9. 6. 12. za kreirawe i aktuelizirawe na internet stranata na kompanijata i za web shop aktivnosti. Komercijalen referent za nabavka-odgovoren za nabavka na stokite. popolnuvawe virmani i nabavka kancelariski materijal 6 . Blagajnik-odgovoren za isplatuvawe na plati na vrabotenite. presmetuva gi evidentira plati. Terenski komercijalen referent . odreduva smetkovodstvenite DDV. WEB dizajner-odgovoren za izrabotka na power point prezentacii na kompanijata. Magacioner- vr{i priem i izdavawe na stokata i vodi magacinska evidencija.

Мисија. na{ite celi se i da osvoime 70% od 7 . . цели Misija: е Quarto engineering компанија која е посветена на задоволување на потребите и желбите на клиентите на моторните возила. Celi: Na{ite celi se za 5 godini se da razvieme sovr{en avtomobil koj }e bide sovr{en spoj na stilot. kako i avtomobil koj ke bide prijatelski nastroen kon `ivotnata sredina. taka i vo celiot svet. ekonomi~nosta. Vizija: Quarto engineering se stremi da bide edna od vode~kite kompanii za dizajn na motorni vozila kako vo Evropa. стилски и напредни решенија за изгледот на моторните возила. Нашата компанија нуди модерни. Osven vo dizajnot izrabotka na ekolo{ki motori }e bide naso~ena i kon razvoj i so namalena emisija na {tetni gasovi. визија. Isto taka evropskiot пazar. но пред се нашето најголемо внимание е naso~eno kon bezbednosta na na{ite klienti.

Tie se: 1. Фундаментален придонес за ваквиот резултат даде извонредниот пораст на метанот. Планирани производи Vo na{ata tehnologii za laboratorija dosega imame avtomobilski motori koi razvieno zna~itelno tri ja namaluvaat emisija na {tetni gasovi. сo 1. но пред се нашето најголемо внимание е naso~eno kon bezbednosta na na{ite klienti. Благодарение на 8 вбризгувачи по циклус. Авангардна технологија среќаваме на полето на дизел моторите. стилски и напредни решенија за изгледот на моторните возила. најеколошко и најекономично гориво денес на пазарот.Производи и производни простории Постојани производи Quarto engineering нуди дизајн на модерни. 8 . Multijet технологија за дизел мотори. 1.3 Multijet II овозможува подобрување на максималниот вртежен момент до 25% co намалување од 6% на емисиите на штетните гасови.3 Multijet од втората генерација со моќност до 95 КС.

Twin-Air Наречен технологијата.2. со 65. турбо компресор и променливи фази на работа на вентилите. Една од нашите иновации е и технологијата Multiair за бензинските мотори кои благодарение на новиот електросистем за електро-хидраулично отворање на вентилите гарантира постојано оптимално согоровување со намалување до 25% на емисиите на CO2 и истовремено зголемување за 10% на моќноста на моторот. Multiair технологија за бензиските мотори. 85 или 105 конски сили и ќе има за 30% помала потрошувачка на гориво во споредба со другите мотори со аналогна моќност. MultiAir технологијата комбинира директно вбризгување на горивото. 9 . Нашата најнова иновација е TwinAir моторот.9 литри ќе се произведува во три варијанти. TwinAir. новиот мотор со зафатнина од 0. 3.

Лабораторија за иновации 1000 m2 5. Погон за производство на Twin Air мотори 2000 m2 4. додека за пет години се планира да се зголеми тројно. односно вкупното производство на крајот од петата година да изнесува 4800 единици. Погон за производство на Multiair мотори 2000 m2 3. Погон за производство на Multijet мотори 2000 m2 2.Производни простории Просториите во кои ќе се реализира нашето производство треба да бидат со површина од 7500 m2 поделени на следниот начин: 1. Деловни простории 500 m2 Во првите две години се плнира вкупното производство на сите три мотори да изнесува 1200 единици. 10 .

или пак инвоација која го намалува испуштањето на штетните гасови од моторите. Во Македонија како и во соседните земји. Анализа на пазарот Во светски рамки постои голема конкуренција помеѓу производителите на моторни возила. нашата шифра на дејност е 34. Америка и некои делови на Азија. Развојот на моторните возила започнал уште кон крајот на 19 век. Најголемите производители се наоѓаат во западна Европа.10/0 или производство на моторни возила. Оттогаш. не постои фирма која истовремено се знаимава и со дизајн на возила и со производство на иновативни 11 . Анализа на индустријата Според националната класификација на дејности.Анализа на пазарот Во овој дел од бизнис планот ќе ги анализираме индустријата и пазарот во кои припаѓа оваа компанија. без разлика дали тоа се однесува на дизајнот на возилото. секој ден се среќаваме со некоја иновација поврзана со моторните возила. но сепак нивниот пласман на производи е низ целиот свет.

SWOT анализа 12 . Нашата компанија ќе биде единствена. и на потрошувашите во овој регион ќе им нуди квалитетни производи со достапни цени.мотори со внатрешно согорување.

Силни страни: Слаби страни: • Единствени во регионот • Иновативни решенија • Достапни цени • Нови на пазарот • Големи трошоци за маркетинг во странство • Увоз на материјали од странство Можности: Закани: • Поволна бизнис клима за нови инвеститори во Македонија • Поволни кредити со ниска каматна стапка • Поефтина работна сила • Големи царински давачки • Нови на пазарот Маркетинг стратегија 13 .

платени даноци и придонеси. амортизација. Ризик 14 .Бидејќи нашата компанија о проширува свето поизводство и сака да ги пласира своите производи во регионот потребна е имплементација на добра маркетинг стратегија. Такви трошоци се: трошоци за материјали. Цели на маркетингот Целта на маркетингот најпрво ќе биде запознавање на потрошувашите во регионот со нашите производи. плати за вработените. Ценовна стратегија Продажната цена е формирана врз основа на трошоците кои се направени за да се произведат нашите производи. а потоа и постојано известување на потрошувачите за нашите новитети.3. трошоци за транспорт. печатење на рекламен материјал. VIII. VIII.4. Мерки на промоција Во почетокот ќе примениме агресивна пропагандна активност користејќи го промотивниот маркетинг микс: реклама на локална телевизија. како и проширување на пазарот и золемување на профитот. трошоци за електрична енергија. Целен пазар Нашиот целен пазар се сите оние потрошувачи во Македонија и соседнте земји кои и веруваат на новата технологија и не се плашат да потрошат дел од своите пари на нови производи. брза и учтива услуга од страна на вработените. билборди.

туку како еден интерактивен процес во кој информациите постојано ќе се ажурираат. отколку да купат нешто што само за нијанса би го подобрило нивното живеење.Менаџирање со ризик не може да се разгледува како еден статичен процес. Втор ризик со кој би се соочила нашата компанија би бил набавката на материјлите потребни за производство. Користена литература 15 . анализираат. Бидејќи тие се набавуваат од странство. би можел да се стопира протокот на материјалите. Тогаш луѓето повеќе би купувале основни средства за живот. ќе се постапува по нив и секако ќе се преиспитуваат на определен временски период. ако дојде до некои политички несогласувања со другите земји. која што ја имаве изминатите години. Главниот ризик со кој би се соочила оваа компанија би бил слабата куповна моќ на потошувачите во услови на екониомска криза.

html http://www.uk/uk/#/car-technology/engine/multijet http://www.stat.caranddriver. 2.co.com/e-learning/mk/portfolio/biznis-plan/ http://www.1.aspx?id=2 http://www.org/ 16 .alfaromeo.com/features/fiats-multiair-valve-lift-system-explained http://www.gov. 6. 5.com/news/twinair-engine-explained-23000.mk/KlasifikaciiNomenklaturi.autoevolution. http://www.wikipedia. 4. 3.pretpriemac.