You are on page 1of 63

Nhạc cải biên

Hình ảnh Internet


PPS làm lại theo nội dung của Http/ Slide.legono.com/?tag=Hanoi&uid=tester
Hà Nội mùa này Phố cũng như
sông
Cái rét đầu Đông

Chân em run ngâm trong


nước lạnh
Hoa sữa thôi
rơi

Em tôi bơi cả chiều trên


Phố
Đường Cổ Ngư xưa

Ngập tràn nước sông


Hồng
Hà Nội mùa này chiều không có
nắng
Phố vắng nước lên thành
con sông
Quán cóc

nước dâng

ngập qua
mông
Hồ Tây…Giờ không thấy bờ
Hà nội mùa này lòng bao đau
đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi
tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây…lạnh luôn…toàn
thân
Hà nội mùa này Phố cũng như
sông
Cái rét đầu Đông,
Chân em thâm vì ngâm nước
lạnh
Hoa sữa thôi rơi
Em tôi bơi cả chiều trên Phố
Đường Cổ Ngư xưa

Ngập tràn nước Sông


Hồng
Hà nội mùa
này

Người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con
sông
Quán cóc nước dâng ngập qua
mông
Hồ Tây…tràn ra Mỹ Đình
Hà nội mùa này lòng bao
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi
tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi
Giờ đây…
Lạnh luôn
Toàn thân

nội

mùa
này
Người đi đơm cá
Phố vắng
Nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua
mông
Hồ Tây…tràn ra Mỹ
Đình
Hà nội mùa này
Lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm
nao
Lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây
Lạnh
luôn
Toàn thân