You are on page 1of 8

TUMORSKI MARKERI Šta su tumorski markeri?

Pod pojmom ''marker'' obično se podrazumeva oznaka koja ukazuje na nešto sasvim određeno, znači - znak prepoznavanja. Tumorski markeri jesu, prema tome, obeležja koja ukazuju na zloćudnu izraslinu. S odno medi!inskoj de"ini!iji, to su supstan!e, najčešće molekuli šećera i belančevina, koje se u krvi ili dru#im telesnim tečnostima prvi put ili u povišenoj količini mo#u pronaći u slučaju raka ili koje se nalaze na površini ćelija tumora. Tumorske markere stvaraju ćelije raka i otpuštaju i u krv ili je nji ovo stvaranje izazavano rakom. $ idealnom slučaju jedan određeni tumorski marker nedvosmisleno ukazuje na određeni oblik raka. Ta idealna situa!ija praktično nikada ne postoji. Potpuno tumorski spe!i"ični markeri nisu do sada mo#li da budu pronađeni u ljudi, a različiti tumorski markeri mo#u da budu povišeni kod različiti vrsta raka. Takođe, tumorski markeri ne postoje za sve slučajeve raka. Šta govore tumorski markeri? %a bi vrednost tumorski markera mo#la da se protumači pravilno i na od#ovarajući način, mora da se odabere pravi marker i da se tačno poznaje na šta se odnosi. &a postavljanje dija#noze ili za planiranje lečenja određivanje tumorski markera nije dovoljno. 'no je, međutim, često z#odno za pro!enjivanje delotvornosti lečenja ili toka bolesti. Pri tome je važno da se dotični tumorski marker odredi pre početka terapije, kako bi se u daljem toku imala uporedna vrednost. Pošto je kod najveće# broja raspoloživi tumorski markera vrednost izmerena u krvi neposredno srazmerna masi tumora u telu, promena vrednosti utvrđena pre terapije može da ukaže na delotvornost lečenja ili na novi rast tumora. (ko povišene vrednosti u roku od ) - * nedelja posle opera!ije opadnu do opse#a normalni vrednosti, to #ovori da je tumor potpuno odstranjen. Ponovo povišene vrednosti ili vrednosti koje čak rastu ukazuju na zaostalo tkivo tumora ili na već postojeće metastaze. +od emoterapije, ormonske terapije i terapije zračenjem kretanje vrednosti markera može da se koristi za pro!enjivanje delotvornosti ili nedelotvornosti lečenja. (ko vrednosti opadaju, to ukazuje na to da bolest od#ovara na terapiju. Povišena vrednost tumorski markera, koja se utvrdi, na primer, u toku kontrolno# pre#leda, može na ponovno pojavljivanje tumora ili na stvaranje metastaza da ukaže i do šest mese!i ranije ne#o pre#ledi na rent#enu ili ultrazvuku. Od kakve je koristi za pacijente utvr ivanje tumorski! markera? (ko kretanje markera ukazuje na to da oboljenje od#ovara na lečenje, to potvrđuje odabranu terapijsku strate#iju. (ko vrednosti ostanu visoke ili ako

jer većim delom nisu zaista spe!i"ični za jedno određeno oboljenje. uz sasvim malo izuzetaka.znači. Kako se mere tumorski markeri? &a određivanje tumorski markera danas su na raspola#anju standardizovani postup!i testiranja. re!imo . To znači da za lečenje moraju da postoje medi!inske mo#ućnosti sa iz#ledima na uspe i da i#ra ulo#u to da li će lečenje početi odma ili tek nešto kasnije. kod mno#i oboljenja može pomoću rano# uvođenja terapije povoljno da se utiče na oboljenje koje se ponovo pojavilo. za rano otkrivanje raka jetre kod rizični osoba .(-P. Mo"e #i utvr ivanje tumorski! markera da se primeni za rano otkrivanje raka? &a ranu dija#nozu raka. u vezi sa opipavanjem prostate od čmara radi proširene rane dija#nostike raka prostate u muškara!a stariji od 01 #odina. osoba sa ronično aktivnim epatitisom. $ okviru kontrole utvrđivanje je opravdano samo onda kada se iz rezultata ispitivanja i mo#ućne dija#noze re!idiva na osnovu povišeni vrednosti donose zaključ!i u vezi sa terapijom. tumorski markeri. Pa!ijent tako ne biva nepotrebno opterećen nedelotvornim merama lečenja. Kada je opravdano utvr ivanje tumorski! markera? &načajna oblast primene određivanja tumorski markera jeste kontrola toka bolesti i lečenja oni slučajeva raka za koje postoje od#ovarajući markeri. (ko se vrednosti markera u daljem toku povećavaju. te određivanje prostata-spe!i"ično# anti#ena .ponovo rastu. !irozom jetre i pokazateljima in"ek!ije virusom epatitisa /. 'no opterećuje pa!ijenta i pravi nepotrebne troškove.u okviru redovni pre#leda zdravi osoba odnosno oni koje nemaju te#obe. onda utvrđivanje tumorski markera nema nikakvo# smisla. a ne donosi nikakve koristi. a s dru#e strane kod niza dobroćudni oboljenja. . koje industrija nudi kao ''setove'' ili ''kitove''. ako se napredovanje bolesti utvrdi dru#ačije. (ko to nije slučaj. to znači da terapija treba da se prekine odnosno da se promeni. 2ajveći deo ostali markera može da ima povišene vrednosti s jedne strane kod različiti vrsta raka.PS(. &bo# to#a se dokazivanje neko# markera u krvi ne uzima kao nedvosmisleni dokaz postojanja neko# zloćudno# tumora. %va izuzetka od ovo# pravila jesu određivanje markera al"a-"etoprotein . nisu po#odni.

Pošto kod najveće# broja tumora važi da je re!idiv posle pet #odina redak. raka jajnika. kako bi se izbe#le nepotrebne zabune. Posle opera!ije ili početka emoterapije do sledeće# merenja mora da se sačeka najmanje onoliko za koliko bi se tumorski marker bio iz#ubio iz tela ako se više ne bi stvarao. Pojedinačno se razma!i utvrđuju prema preporukama za kontrolu različiti slučajeva raka. međutim. (ko postoji čvrsta sumnja na obnovljen rast tumora na prvobitnom mestu ili na metastaze. +od poznato# raka i tumorski markera koji kontinuirano rastu mora. određivanje tumorski markera posle ovo# perioda nije više potrebno. određivanje pojedinačni od#ovarajući tumorski markera izvodi se u prve dve #odine svaka četiri mese!a. raka dojke. voda iz tkiva 4razredi4 krv. $ tim slučajevima vrednosti su promenljive i ne rastu stalno. začepljenja žučni kanala i smetnji u "unk!ionisanju bubre#a i zapaža se i u pušača. a onda do pete #odine na pola #odine. &bo# to#a bi kod jedno# pa!ijenta stalno trebalo da se primenjuje isti test. velike količine tumorsko# markera dospevaju u krv. određivanje tumorski markera naročito je opravdano kod raka debelo# !reva. na primer .U kojim se razmacima odre uju tumorski markeri? +ada uspe lečenja .treba da se proveri određivanjem tumorski markera. između ostalo#. %elimično velika odstupanja u markerima mo#u da se jave i kod primene različiti postupaka testiranja ili proizvoda različiti proizvođača. !iroze jetre. . na primer.opera!ije ili emoterapije. 2aročito niske vrednosti nastaju usled to#a što. 3edan jedini 4ispad4 u vrednostima najčešće nema nikakav značaj. Samo kada je ta vrednost povišena ima smisla preduzimati dalje mere. uvek da se pomisli na ponovno pojavljivanje tumora. posle uništavanja ćelija tumora. posle opera!ije sa velikim #ubitkom krvi. i kod različiti zapaljenski oboljenja probavno# trakta. a tako i kon!entra!iju markera. $ okviru kontrole takvi slučajeva raka kod koji je rano otkrivanje napredovanja bolesti korisno za dalje iz#lede lečenja. $a #i pove%anje i#i ko#e&anje vrednosti markera mo"e da ima i druge uzroke osim rasta tumora? Povremeno povećanje vrednosti tumorski markera može da se javi. određivanje kretanja markera može. radi pro!enjivanja ''trenda''. emoterapije ili zračenja. Kod koji! s#u'ajeva raka ima smis#a utvr ivanje tumorski! markera? $ okviru praćenja lečenja i radi rano# otkrivanja re!idiva. 2aročito visoke vrednosti mo#u da se jave usled to#a što posle opera!ije. da bude korisno i u kraćim razma!ima. onda se merenje izvodi pre početka terapije. &a to je potrebno da se poznaje brzina biološke raz#radnje pojedinačni markera u telu.

karcino. ul!erozni kolitis . 9 od : n#.in"lamatorna bolest !reva. 'vaj marker. čir želu!a i dvanaestopalačno# !reva. rak dojke.maksimalno do =1 n#.raka prostate i raka testisa i kar!inoma mali ćelija pluća. koji će biti predstavljeni u pre#ledu koji sledi. ?isina vrednosti u velikoj meri je u . povećanje /8( ukazuje na ponovno javljanje oboljenja na mestu opera!ije ili na metastaze na dru#im or#anima u suštini osetljivije i ranije ne#o pre#led rent#enom i ultrazvukom ili rektoskopija. po pravilu. +od strasni pušača. /ro n-ova bolest . ove vrednosti takođe mo#u da budu povišene . ima svoj najveći značaj u kontroli toka bolesti pa!ijentkinja sa rakom dojke. to je veća i verovatnoća da je za to od#ovoran neki zloćudni tumor.ml. Koji su najva"niji tumorski markeri? &a neke od učestaliji slučajeva raka postoje pouzdani markeri. Tumorski marker (EA )eng#* +carcino. em&riona#ni antigen. Referentna vrednost iznosi. Tumorski marker (A /0. divertikuloza i divertikulitis..zapaljenje jetre. 6staknute su slike bolesti kod koji određivanje pojedinačno# markera ima najveći praktičan značaj. %obroćudna oboljenja koja mo#u da idu sa povišenim vrednostima /8( jesu< !iroza jetre. 7elije koje stvaraju /8( #rade ovaj molekul šećera i belančevina u zidu ćelije i otpuštaju #a u krv. %ate su i neke referentne vrednosti. rak pankreasa. 2avedeni su pojedinačni tumori kod koji određivanje od#ovarajuće# markera može da bude korisno. akutni epatitis . pod određenim okolnostima sa prikladnim kombina!ijama parova.ml. antigen raka. >to je vrednost viša. #de je visina vrednosti u odnosu sa stadijumom tumora. molekul šećera i belančevina.. polipi !reva. može u mno#im slučajevima da pruži dodatne in"orma!ije. rak pluća. kar!inom želu!a. određivanje markera. rak jednjaka. 5eđutim.. i kod neki dru#i oboljenja.in"lamatorna bolest debelo# !reva. $ kontroli toka bolesti i u okviru kontrolno# praćenja.em&r-onic antigen+ .. Tumori koji najviše idu sa povišenim vrednostima /8( jesu< kar!inom debelo# !reva. 5arker se zbo# to#a nalazi kako na ćelijama tako i u telesnim tečnostima. zapaljenje pankreasa.1 )eng#* +cancer antigen+ . 2ajvažniju ulo#u određivanje /8( i#ra kod raka debelo# !reva.

rak žučni kanala.zapaljenje žučno# me ura.. +od različiti oboljenja "etusa. Tumori koji često idu sa povišenim vrednostima /( @=0 jesu< rak jajnika. $ de!e vrednosti tokom prve #odine života opadaju na nivo 4vrednosti odrasli 4 od oko @1 n#. tumori polni ćelija. Tumori koji često idu sa povišenim vrednostima (-P jesu< primarni kar!inom jetre. zapaljenska oboljenja želudačno-!revno# trakta. pankreatitis . ove vrednosti mo#u da budu još i više. 'no svakako omo#ućava !iljanu primenu dija#nostički i terapijski mera. !iroza jetre. Referentna vrednost je 9 od :0 $. u normalnim uslovima.en#l.zapaljenja. 'vaj takozvani onko"etalni anti#en stvara. akutni ole!istitis .l. pri čemu normalne vrednosti same po sebi ne znače da tumora nema.ml. +od zajedničko# određivanja /( @0-: i /8( sa si#urnošću od *1A otkriva se metastaziranje raka dojke. 6zvan perioda embriona povišene vrednosti (-P zavise od različiti dobroćudni i zloćudni oboljenja. 4se!ond look4. Tumorski marker A34 )a#5a.l. rak pankreasa.l. Referentna vrednost je 9 od @0 n#. "etus dok je u stadijumu embriona i dospeva preko pla!ente za vreme trudnoće i u krvotok majke.. rak jajnika. $ kontroli toka povišene vrednosti ukazuju srazmerno prilično si#urno na re!idiv ili na metastaze. testisa i jajnika. &bo# to#a samo određivanje /( @=0 kod raka jajnika načelno ne može da zameni naknadni operativni pre#led .zapaljenje jetre.odnosu sa aktivnošću bolesti i može da se koristi za raz#raničavanje od dobroćudni oboljenja dojki u žena.zapaljenje pankreasa. dru#i #inekološki tumori. akutni pankreatitis . sa sivom zonom do B0 $..zapaljenje pankreasa. dobroćudna #inekološka oboljenja. Tumori koji idu sa povišenim vrednostima /( @0-: jesu< rak dojke. &bo# to#a žene u tom periodu imaju vrednosti (-P od =11 n#. %obroćudna oboljenja koja mo#u da idu sa povišenim vrednostima /( @=0 jesu< !iroza jetre. %obroćudna oboljenja koja mo#u da idu sa povišenom vrednošću /( @0-: jesu< epatitis . Referentna vrednost je 9 od =1 . .5etoprotein. Tumorski marker (A /20 /( @=0 takođe je molekul šećera i belančevina..ml. koji u prvom redu ima značaj kao tumorski marker za rak jajnika.. zapaljenska oboljenja pluća.ml i više.:1 $.

. odnosno na kar!inom oriona. 6me jasno kaže da je reč o markeru koji je spe!i"ičan za tkivo prostate. 6zvan trudnoće. (-P ima veliki značaj u praćenju tumora polni ćelija u testisima. Tumorski marker 6(7 )eng#* +!uman c!orionic gonadotropin+ . neop odna je promena terapije. Svakako. Tumorski marker 4SA )prostata. D/E na početku trudnoće stvaraju ćelije "etusa. !iroza jetre. pri čemu to nije povezano sa veličinom tumora. to je izvesnije da postoji kar!inom. tumori polni ćelija i mešoviti tumori testisa i jajnika.Spina bi"ida. jajni!ima ili na dru#om mestu i može da se određuje i kada se sumnja na takav tumor. PS( je molekul šećera i belančevina koji se stalno može naći u tkivu prostate. smetnje u razvoju moz#a. Seminomi testisa. PS( je tako spe!i"ičan za or#an. PS( se određuje u kontroli toka bolesti kod kar!inoma prostate. Ponovno povećanje vrednosti posle početne normaliza!ije terapijom skoro je dokaz za re!idiv i posledi!a to#a mora da bude ponovno lečenje. Tumori koji učestalo idu zajedno sa povišenim vrednostima D/E jesu< kar!inom oriona. Referentna vrednost po pravilu je 9 od 0 $. (-P je marker prvo# izbora. $ ranom otkrivanju raka jetre u rizični #rupa . 'n stimuliše žuta telaš!a da proizvode ormon koji je potreban za održavanje trudnoće. !iroza jetre. testisa ili jajnika.na primer . $ sekretu prostate nalazi se povišena količina. što su vrednosti PS( više. &ajedno sa D/E.na primer . uvek su (-P-ne#ativni. %obroćudno oboljenje koje može da ide sa povišenom vrednošću D/E jeste mola me ura.ml . !umani !orionski gonadotropin. korisno je određivanje (-P na pola #odine. +od dobroćudni i zloćudni oboljenja prostate rastu i vrednosti u krvi. ali ne i za tumor. &a ove tumore D/E je kao marker skoro spe!i"ičan i zbo# to#a i#ra važnu ulo#u u praćenju terapije i kontroli toka bolesti.. Fea#uje osetljivo na obnovljenu aktivnost bolesti i ponovno povećanje vrednosti makar u jednom trenutku ukazuje na re!idiv koji se .zavisno od metode određivanja i proizvođača testa.speci5i'ni antigen.. međutim. razaranje ćelija jetre . dok su u krvi normalno prisutni samo tra#ovi. povišene vrednosti D/E ukazuju skoro si#urno na tumor polni ćelija.ronično aktivni epatitis. Povišene vrednosti ukazuju sa si#urnošću od C0A na aktivno oboljenje. (ko vrednosti za vreme lečenja ne opadnu u normalni opse#.usled trovanja.na primer .%obroćudna oboljenja koja mo#u da idu zajedno sa povišenim vrednostima (-P jesu< mal"orma!ije embriona . $ kontroli toka bolesti primarno# kar!inoma ćelija jetre.

+od neuroendokrini tumora. +od kar!inoma pluća 2S8 se . kao i kod zloćudni tumora neuroendokrino# sistema. Referentna vrednost iznosi 9 : n#.ml. određivanje PS( može da bude korisno kao dopuna opipavanju prostate od čmara. 2S8 se normalno nalazi pre sve#a u nervnim ćelijama moz#a i peri"erno# nervno# tkiva i takođe u takozvanim neuroendokrinim ćelijama.0 n#. metastazirani seminom testisa. kar!inom želu!a.. Referentna vrednost iznosi 9 @=.mediastinum. eventualno do @1 n#. neuroblastom.ml. određivanje je takođe korisno za dija#nostiku i praćenje toka bolesti.ml. Tumorski marker 8SE )neuron.zapaljenje žučni kanala. neuroendokrini tumori.zapaljenje . radi bolje# raz#raničavanja od dobroćudni oboljenja pluća do =1 n#. koje se javljaju pretežno u želudačno-!revnom traktu.speci5i'na eno#aza. Povišene vrednosti u krvi nalaze se naročito kod kar!inoma mali ćelija pluća. za bolje raz#raničavanje od dobroćudno# uvećanja prostate. puteva. %obroćudna oboljenja odnosno dru#e smetnje koje mo#u da idu sa povećanjem 2S8 jesu< dobroćudna oboljenja pluća. kar!inom debelo# !reva.9 'vaj marker ima značaj pre sve#a kod tumora pankreasa i žučni Referentna vrednost iznosi 9 :G n#..još ne može utvrditi dru#im pre#ledima.uvek u kombina!iji sa /8(. 2S8 se određuje u kombina!iji sa (-P i D/E. određuje kako u okviru dija#nostike tako i kod kontrole toka bolesti. Fadi raz#raničavanja od tumora u predelu između plućni krila . kar!inom žučni puteva. %obroćudna oboljenja koja mo#u da idu sa povećanjem /( @C-C jesu< akutni ole!istitis .ml. akutni i ronični pankreatitis . $ žena je vrednost PS( uvek ispod #rani!e detek!ije. $zimanje krvi radi određivanja treba da se uradi pre rektalno# pre#leda. $ okviru rano# otkrivanja kar!inoma prostate u muškara!a stariji od 01 #odina. Tumori koji učestalo idu sa povišenom vrednošću 2S8 jesu< kar!inom mali ćelija pluća. Tumorski marker (A /9. razaranje krvni zrna!a ili krvni ploči!a . ?rednost PS( meri se već pri sumnji na postojanje kar!inoma prostate. emoliza. Tumori koji učestalo mo#u da idu sa povišenim vrednostima /( @C-C jesu< rak pankreasa.ml.

epatitis .#rlića materi!e .zapaljenje jetre. karcinoma. Tumori koji učestalo idu sa povišenim vrednostima S// jesu< epidermoidni kar!inomi . pri čemu povećanje vrednosti može da bude pokazatelj ponovne pojave oboljenja posle prvobitno uspešno# lečenja. pluća. Referentna vrednost iznosi 9 =-=. čir želu!a i dvanaestopalačno# !reva./erviH uteri. Prema tome. antigen epidermoidnog )skvamoznog. .ml. Po#rešno izmerene vrednosti javljaju se kada uzorak za ispitivanje dođe u dodir sa pljuvačkom ili kožom.0 n#. Tumorski marker S(( )eng#* +s:uamous ce## carcinoma antigen+ . disajni puteva i #enitalno# trakta stvara se od pločasto# epitela koji ne orožnjava.raka debelo# !reva odnosno raka čmara. !iroza jetre i dru#a oboljenja jetre.. a sluzokoža #ornje# probavno# trakta. kod kolorektalni kar!inoma .pankreasa. +od raka pankreasa /( @C-C jeste marker prvo# izbora. +od kar!inoma pankreasa i žučni puteva /( @C-C može da se određuje zajedno sa /8(.. Fazlikovanje od dobroćudni oboljenja srazmerno je si#urno. S// ima takođe značaj za kontrolu terapije i toka bolesti. marker dru#o# izbora. S// je molekul šećera i belančevina i sastavni deo ćelijske membrane ćelija epidermoidno# kar!inoma.. posle /8(. S// kao tumorski marker može da se određuje samo kod epidermoidno# kar!inoma. jednjaka. trakta uvo-#rlo-nos. 8piderm se sastoji od određeno# tipa ćelija koji u telu prekriva određene unutrašnje i spoljašnje površine. Tako se krajnji spoljni sloj kože sastoji od orožnjeno# pločasto# epitela.. %ru#e površine obložene su žlezdanim epitelom. anusa.