1.

Jika a > 0, b > 0, dan a

b, maka

= ….

a.
b.
c.

d.
e. b

2.

Jawab : A

( 2006 )

Jika

dan

, maka

….
a.
b.

c. x
d. x.
e. x.

Jawab : A
3.

( 2006 )

Jika 4log 6 = m + 1, maka 9log 8 = ….
a.
b.
c.
d.
e.

Jawab : B
4.

( 2006 )

Jika x1 dan x2 solusi persamaan 3.9x + 91–x = 28, maka x1 + x2 = ….
a. –½

b. 0

=

c. ½
d. 1
e. 1½
Jawab : C
5.

Jika

( 2006 )
dan

, n bilangan asli, maka

a.
b.
c.
d.
e.

Jawab : B
6.

( 2005 )

Nilai x yang memenuhi persamaan :

adalah ….

a. – 3
b. – 2
c. – 1
d. 0
e. 1
Jawab : C
7.

( 2005 )

Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1/6log ( x2 – x ) > –1 adalah ….
a. –2 < x < 0 atau 1 < x < 3
b. –2 < x < 3
c. x > –2
d. x < 0 atau x > 1
e. 0 < x < 3
Jawab : A

( 2005 )

8.

Jika grafik fungsi y = N(3–ax) melalui titik ( 1,

) dan ( , , ), maka nilai a

yang memenuhi adalah ….
a. – 2
b. – 1
c. ½
d. 1
e. 2
Jawab : E
9.

( 2005 )

Nilai x yang memenuhi persamaan :

adalah ….

a. – ½
b. 0
c. ½
d. 1
e. 2
Jawab : C
10. Jika

( 2004 )
, maka c dinyatakan dalam a dan b adalah ….

a.
b.
c.
d.
e.
Jawab : E

( 2004 )

11. Nilai x yang memenuhi persamaan
a.
b.

adalah ….

c.
d.
e.

Jawab : E

( 2004 )

12. Jika x1 dan x2 memenuhi persamaan 24x–1 – 5.22x+1 = –32, maka x1 + x2 =

….
a. ½
b. 1
c. 2
d. 4
e. 6
Jawab : -

( 2004 )

13. Jika x dan y memenuhi system persamaan :
2x+1 – 3y = 7
–2x–1 + 3 y+1 = 1
Maka nilai x + y adalah ….
a. 0
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Jawab : B
14. Jika a ≠ , maka
a. –22 a

b. –2a
c.

–2a2

d. 2a2

( 2004 )

e. 22 a

Jawab : B

( 2003 )

15. Nilai dari

= ….

a. – 4

b. – 2
c. 0
d. 2
e. 4
Jawab : E

( 2003 )

16. Jika 4log 4log x – 4log 4log 4log 16 = 2, maka ….
a.

2

log x = 8

b.

2

log x = 4

c.

4

log x = 8

d.

4

log x = 16

e.

16

log x = 8

Jawab : C
17. Nilai x yang memenuhi

( 2003 )
adalah ….

a. – 2
b. – 1
c. 0
d. 1
e. 2
Jawab : C
18. menyusul

( 2003 )