You are on page 1of 1

5 térség 2009. szeptember 12.

, szombat

Plébániaavató volt Érkeserűben Rö­vi­den


‰‰ Tanévnyitók. Az érmihályfalvi Zelk
Az asszonyvásári bérmálást követően vasárnap főtisztelendő Böcskei László római katolikus Zoltán I–VIII. osztályos iskolában hétfőn
megyés püspök újra a községbe látogatott, ezúttal az érkeserűi plébánia avatóünnepségére. délelőtt 10 órakor kezdődik a 2009/2010–es
tanévet megnyitó ünnepség. A Mezőgazda-
Faur-Kis Angéla nosok, Cseke Attila szenátor, már a középkorban templom akkor bármilyen élethelyzetbe sági Főgimnáziumban 11 órától kerül sor a
Szkirkánics Edina Nyíri Sándor, Kiskereki pol- állt a mai református templom kerülve megoldást találunk. A tanévnyitóra.
gármestere. helyén. 1831–40 között épült új liturgia végén a főtisztelendő
Az ünneplő hívek és a meghí- 151 tag
templom Szent Anna tiszteleté- elismerően szólt a helyi plé- ‰‰ Gitáróra. Beíratkozókat várnak
vott vendégek a  helyi római re. A XIX. század elején épült bános munkájáról, örömmel akusztikusgitár-órára a nagyszalontai Zilahy
katolikus templomban gyűltek A szentmise kezdete előtt a plébánosi lakás helyébe 1933- vette a hívek elégedettségét és Lajos Művelődési Házban. Az alsó korhatár
össze a szentmisére. plébános ismertette az egyház- ban építettek újat. A templom segítőkész hozzáállását, hang- 10 év. Az órákat csütörtök délután 15–17
Az ünnepélyes bevonulás község rövid történetét. Az egy- jelentősebb felújítására az öt- súlyozva az összetartás fon- óra között tartják a Művelődési Házban,
után először a gyerekek kö- házközség már a XIV. század- venes és nyolcvanas években tosságát. Ezt követően Mihály nagyváradi tanár irányításával. Az első óra
szöntötték a  püspök urat rí- ban létezett, a váradi püspök került sor, míg  a plébánia Balázs plébános zárta a misét
időpontja szeptember 17. Bővebb információ,
mekbe foglalt gondolatokkal, birtoka volt. A XVI. században épületének felújítása 2009-ben megköszönve a vendégek jelen-
beíratkozás a Zilahy Lajos Művelődési Ház
majd az egyháztanács képvi- Érkeserű reformációjával a ka- történt. létét és az anyagi felajánláso-
kat, melyek lehetővé tették a
irodájában naponta 9–17 óra között, illetve a
selője mondott köszöntőbeszé- tolikus egyház teret veszített,
a plébánia 1755-ben alakult
Nyitott szívvel plébánia felújítását. Kiemelte következő telefonszámokon: 0259/373–104,
det, melyben tolmácsolta a  a
újjá. 1826-ban Érkeserű filiái: A szentmisét Böcskei Lász- a püspökség anyagi támoga- 0726/779–777.
hívek köszönetét a tisztelendő
úr eddigi munkájáért és hang- Álmosd, Bagamér, Érsemjén, ló püspök celebrálta. Szentbe- tását, a mallesdorfi ferences
súlyozta e kis közösség óhaját, Érmihályfalva, Érselénd. szédének fő üzenete volt, hogy rendi nővérek rendfőnökének, ‰‰ Szüreti bál. A fugyivásárhelyi
hogy még sokáig munkálkod- 1911-ben Érmihályfalva önál- nyított szívvel viseltessünk Renata nővérnek, adományát. Polgármesteri Hivatal jóvoltából három év
hasson Érkeserűben. ló plébániává lett. 1918-ban minden embertársunk iránt, Anyagi segítséget nyújtottak után ismét szüreti mulatságot szerveznek
Ezt követően Mihály Balázs a trianoni határon belül ma- szeretettel közeledjünk minden- még a nagyváradi Caritas, a Fugyiban közösségteremtő szándékkal és a
helyi plébános köszöntötte a radt Álmosdot és Bagamért a ki felé, félre téve a megkülön- megyei RMDSZ szervezete, a hagyományok ápolása céljából. Szeptember
vendégeket és az ünneplő hí- nagylétai plébániához csatol- böztetést. Arra figyelmeztetett, kiskereki Polgármesteri Hiva- 12-én, szombaton reggel 10 órától Fugyiban
veket. A meghívottak között ták. 1938-ban Érsemjént anyá- hogy ne legyünk közömbösek tal valamint katolikus és más a kultúrház elől indul az esti bálra való hí-
volt a ferences rendi Renata sították Érselénd filiával. A az isteni igével szemben, tö- felekezetű hívek. A szentmise vogatás. A hívogató csőszök és csőszlányok
nővér, az érmellék néhány 2008-as adatok szerint az egy- rekedjünk azokat élő, hiteles után a plébánia megszentelé- népviseletben, feldíszített szekéren és lovon
plébánosa: az érmihályfalvi házközség 151 tagot számlál. A tettekre váltani a mai világ- sének szertartása következett, járják be a szomszédos falvakat, zenészek
esperes, az éradonyi, ér- templom és a plébánia rövid ban. Ha tudunk az isteni igé- majd a meghívottakat a kultú- kíséretében. A szüreti bál este 9 órakor kez-
szalacsi és érsemjéni plébá- történetéből kiderült, hogy re figyelni, ha megértjük azt, rotthonban ünnepi ebéd várta. dődik a kultúrházban, ahova sok szeretettel
hívnak minden mulatni vágyót. Egy belépő-
jegy ára 10 lej.

Szüreti bál Csatárban

Fotó: Tóth Zsigmond


Római katolikus tisztelendők az érkeserűi plébánia előtt Böcskei László püspök celebrálta a szentmisét

Felhívás III. Borsi Káposztafesztivál Felvételünk a tavalyi bálon készült

Szeptember 12-én, szombaton ismét megren-


dezésre kerül Hegyközcsatárban a már évek
Székelyhíd város Pol- 2009. szeptember 13-án rende- fantáziasavanyúság-verseny; óta hagyománnyá vált szüreti bál. A fiatal
gármesteri Hivatala és zik meg harmadik alkalommal óriás káposzták versenye; „a népviseletbe öltözött táncosok déli 12 órakor
a Vízművek felhívja a a Borsi Káposztafesztivált. A legfinomabb savanyúkáposzta”
indulnak el Hegyközcsatár központjából, hogy
lakosok figyelmét ar- program: 11 óra – ünnepi is- verseny; 16.45 óra – humorper-
hívogassanak az esti mulatságra. Az egész
ra, hogy az igénybevett tentisztelet a borsi református cek, táncelőadások (községi
templomban; 13 – főzőverseny
est jó hangulatát, amely 21 órakor kezdődik,
szolgáltatások számláit kisiskolások).
állami és civil szervezetek, a nagyváradi NDF Hoffmann zenekara bizto-
minél előbb egyenlítsék
művészeti csoportok részvé-
Díjazás sítja. Fellépnek a hegyközcsatári Szalmavirág
ki. Ellenkező esetben
kénytelenek lesznek nem telével; kirakodóvásár; 13.30 17 óra – néptáncgála néptáncosai, hogy egy kis színt és jókedvet
kívánt intézkedéseket fo- óra – hívogatás Bors utcáin (Biharszentjános, Bors, Kis- vigyenek be a mulatságba. A belépés ingye-
ganatosítani. (Margaréta mazsorettcsoport, szántó, Nagyszántó); 17.30 óra Egy „csokorra” való káposzta nes, a szervezők szeretettel várnak minden
Biharszentjános); 14.30 – stand-up comedy – Máté Jó- szórakozni vágyót.
www.erdon.ro óra – „káposztás” vetélke- zsef (Biharszentjános); 17.45 Termést jelképező szalmabábu
www.erdon.ro dők gyerekeknek, játszóház, óra – a főzőverseny díjazása; elégetése. A helyszínen étel,
pónilovaglás; 15.30 óra – hét- 18 óra – zenés kabaréműsor ital vásárolható. A szervezők
Fotó: Patócs Júlia

Olvassa híreinket!
próba a főzőcsapatok részére; – MM Pódium, Nagyvárad; minden érdeklődőt szeretettel
16.15 óra – süteményverseny; 18.45 óra – tábortűz, a Rossz várnak!

Cukrot és lisztet osztanak a rászorulóknak


Csütörtökön az élesdi Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Sebes-Körös menti települések
polgármesterei, alpolgármesterei átvették a segélyre jogosult személyek listáit.
Hasas János szerek szétosztása. Csütörtökön ket. Megtudtuk, tavaly Bihar beszerzik a terméket, majd a
délben Breje Viorica, a megyei megyében 3600 személy volt rendelkezésre álló mennyisé-
Az Európai Unió segélyalap- önkormányzatnál felelős koor- jogosult a segélyre, idén ez a get egyenlő arányban osztják
jából idén is juttatnak cukrot dinátor tájékoztatta a részletek- szám 83.000 bővűlt. Azok a csa- el a rászorulók között. Idén
és lisztet a rászorulóknak. ről az élesdi polgármesteri hi- ládok vagy egyedülálló szemé- személyenként 4 kg cukrot és
Előző években a programot vatal tanácstermében jelenlévő lyek részesülhetnek élelmiszer- 15 kg lisztet kapnak majd az
a prefektúra bonyolította le, polgármestereket, alpolgármes- támogatásban, akik jogosultak erre jogosultak. A liszt egy
idén   a Megyei Tanácson ke- tereket és a helyi településeken a szociális segélyre. Emellett része már Ramnicu Valcearól
resztül történik majd az élelmi- az elosztásért felelős személye- azok a kisnyugdijasok is, akik- meg is érkezett a borsi köz-
nek a havi nyugdíjuk 400 lej ponti raktárba, a cukorra még
A szerző felvétele

alatt van, a munkanélküliek, várni kell. Réven például 3.352


az árvák és a félárvák illetve kg cukor és 12.570 kg 650-es
a súlyosan fogyatékosok, fel- tipusu fehér búzaliszt kerül Csatornázás. A nagyszalontai
nőttek és gyerekek, akik nem majd kiosztásra. Van olyan 11 Arany János Általános Iskola főépületét
otthonban laknak. Nyilvánvaló, tagú család, mely 165 kg lisz- az 1970-es évek elején építették. Az épü-
megyénkben igen sokan kerül- tet és 44 kg cukrot kap majd letet modern mosdóval látták el, azonban
tek fel a listákra. a program keretében. Tavaly, a város kanalizálási rendszerének hiánya
ahol tetemes mennyiség jutott
Osztják el egy-egy családnak előfordult az
miatt azóta sem volt valójában megoldva
is, habár a törvény tiltja, hogy
a szennyvíz elvezetése. Az emésztő korá-
Az eddigi gyakorlat szerint
az EU bizonyos összeget utal kereskedni kezdtek és főleg a nak végre vége szakad, a több évtizedes
ki Romániának, az Országos roma családok féláron kínál- gondot sikerül a napokban végre megol-
Kifizetési Ügynökség összesíti ták az élelmiszereket. Hogy az dani: az iskola épületét rákötik a városi
az adatokat, központilag tart- idén sem lesz máskép, abban kanalizálási rendszerre.
Az élesdi Polgármesteri Hivatalban találkoztak az elöljárók ják a versenytárgyalást, és is biztosak lehetünk.

C Y M 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

5 ol­dal Black Cyan Magenta Yellow