You are on page 1of 4

˚æÆ ˜æı —ıºº

˙ ˜¯˛`ˆˆ˙ Æ ØıŁ-
ØŁÆæØŒ æıÆ
æØÆ ¯ŒÆı ˘Æ —ıºº ÆØ Ł
ıæªØŒ ıºØ Æ ØŒ ت ı
ııæª ˜æı ºØ-
—ÆØÆ `æÆ æı
ıæª ØæŒ ªØŒ ØıŁı ı ııæªı
—Æƪøæªı ÆÆ —ıº-
¯æªÆÆ ˆæªØ Œ

º Æغ Ł غ æ ııæª —ÆØÆ


ŒÆƪªººØ ªØÆ ÆŒØÆ ŒÆØ æ-
ºØŒ ÆæØ Æºº ŒÆØ ªØÆ æ-
ŁØÆ ıªŒÆºı ø §

«ªøÆ» ˙ غ-ŒÆƪªºÆ |?

ί-
ØıŁæØÆ ¯ŒÆı
ØŁŒ ŒÆØ ˆ —`˜ »3 4

» —ØŁÆæØŒ æıÆ
ت ı ı —ÆØÆ
» غ-ŒÆªæ
fet Æ ˜ØıŁæØÆ

***\ "˚ fcohmmr

ChirfUo•Pfi

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Παρασκευη, 11 Σεπτεµβριος 2009, p. 1
˜æı Vs —ıºº
ƒÆ º Æ ı ŒÆØ
—ÆØÆ ØıŁæØÆ
ˇ `¸˙ `˘˙¸`˝ˇ ŒÆƪªºÆ Æ æ Æ ØŁø-
æ ¯ŒÆı ¨øæ ¨æı
n Øƪøª ØŁÆæØŒ æıÆ Æ ıı ı æÆ «—º» Ø
ØıŁæØÆ —ıº- 30 ØıæŒ ø Œ —ıºº ØŒÆ-
¯ŒÆı ˘Æ
Œ º ÆØ ŒÆ ŁØ ƪıÆØ ı
º ÆÆæŒ ªæÆ ŒÆƪªºÆ Æı æ-

ıæÆ ıæªØŒ ıºØ Æ ØŒ Ø- ŒØı Æ Ø ııæª Æ ÆƺºØ Æ Æ


ª ı ııæª —ÆØÆ `æÆ ˜æı ŒÆŁŒÆ ı ææı Øæ ŁÆŁ
æı ºØıæª ØæŒ ØıŁıı —ºØØŒ ˇØŒÆ ªØÆ Ø —ƪŒæØ
ªØŒ ¯Ø
ııæªı ¯æªÆÆ ˆæªØ —Æƪøæªı —æªÆ ı ªØ
ø Æ
ØÆØŁŒ Ł Æ ııæª —ÆØÆ ˇ Œ —Æ- 0 ııæª —ÆØÆ æ Ø ÆÆæ
ƪøæªı ŒÆºÆØ Æ ØæıØ Æ- æÆ —ÆæÆŒı ÆæØ Æ Œ —ıº-
ŒÆƪªº
—ıºº øÆ ŒÆ’ º ªØÆ ÆæØªÆ ıŒ-
Œ
Ø æÆØ ø Æ ææØ ø
ØıæØÆ æÆØ ÆŁØÆ Æ æŒØı łø ı Ææ ŁÆÆ
Æ ¯ŒÆı Ł
ºØ ŒÆØıØŒ ÆÆ Œ —ıºº ı ııæª ı Æ ıæÆ ı ıæªØŒ
ŒÆ’
ƺł ÆææØł Æı- ııºı ŒÆØ ØæªØÆ æı-
ºØ ø ØŁÆæØŒ
"’
^ÆÆıØŒÆ- Æ Æ Æ ºª æ æØ Æ
ıæÆ ı ıæªØŒ ııºı Œ ˜æı
ºÆ غ-ŒÆƪªºÆ ı æÆØ Æ
ı Æ Œ —ıºº ˚ÆØ ºØÆ Ø ØŒªæı

ˇØ ŒÆƪªº ,

˙ ØıŁæØÆ ¯ŒÆı ˘Æ —ıºº


ŁØ ØºØ Øº ııæª —ÆØ-
æ
Æ ı ÆŒÆºØ æÆ " ŒÆƪªººØ
9 ŒÆƪªººÆ
Æ ÆŒØÆ ŒÆØ
-Øı ØŒªæı ŒÆØ ıºı ˜˙˚ˇ `æÆ `ªª-
fifi º- ªØÆ Æ ÆŒºıŁÆ
æºØŒ Æ-
æØ Æºº ŒÆØ ªØÆ æŁØÆ 1 ¯Ø ØÆÆæıæŁŒ ªæÆ ªØÆ ÆŒØÆ
ıªŒÆºı ø
«ªøÆ» ˙ ØıŁæØÆ - ŒÆØ æºØŒ æ Æı ÆæØ ı ı -

ŒØ ºøØŒ Æ Ø ŒÆØ ıÆŒºıŁÆ Ø ıæ-


¯ŒÆı غ-ŒÆƪªºÆ
ŒÆØ æ ªØŒ ªæÆÆÆ ı- æ ı ªæÆ Œ æı ØÆÆæıæÆ ºÆ-
—ƪŒæØÆ
˜ø ƺººø (—`˜ Æ- Ø 4 ØæªæÆ ÆÆ ı -
Æ ˆºÆŒ
æı Æ ºææ ø « º Ø ıæØÆ-
º ŒÆƺ ÆÆ ªØÆ Øƪøª ØŁÆæ- Œ ıæØØ ˜¯ ŁÆ ªÆØ ı —æ-

ØŒ æıÆ Æ Œ —ıºº ÆØ ØÆ
æÆ ı

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Παρασκευη, 11 Σεπτεµβριος 2009, p. 3
`˝˜±¯`½ ¯²³ˇà `ˆˆ¯¸²˜˙½
îØŒñªþæõù

îØÆŁïúØòþûñûÆù
—±²˝ ûñó éóÆæôñ ûñù öïØŁÆæýØŒêù
éæïıóÆù ŒÆØ Æüõÿ ıöèæôïØ úıóïó-
óþñúñ òïûÆôÿ ûõı ıöõıæªõÿ —ÆØîïë-

ÆöõüÆúØúûïë ŒÆûè öþúõ ïóîïëŒóı-


ïù öøù ªØÆ èªóøúûõ `þªõ öõı îïó
úıòöëöûÆ
ûÆØ ñŒ —õıººê óÆ ûïŁïë úï îØÆŁïúØ-
ØïæÆæýëÆùúûñó àöñæïúëÆ òþûñûÆ öæõù îØïıŒþºıóúñ ûñù öïØ-
Æ æþºõıù ŒÆŁÆæè
ŁÆæýØŒêù éæïıóÆù ¯óóõïëûÆØ þûØ òØÆ
avovtpu 6û úûñó ÆöþüÆúñ Ch ’
ûéûõØÆ ÆöþüÆúñ öæõßöõŁéûïØ óÆ ïë-
óÆØ ïöÆæŒù ûïŒòñæØøòéóñ ŒÆŁùûõ
«˙ íØèŒæØúñòïûÆôÿûøó ÆæòõîØõûêûøóØû
ûñù ˜ñòþúØÆùàöñæïúëÆùïëóÆØûþúõ úÆüêù òéûæõ ûñù îØÆŁïúØòþûñûÆù þöøù ŒÆ-
ßòíëæÆúûõ Ø

^ºõı ØØûûõîñ
íØƪõæñ úüÆëæÆ Ææòõí ûéúûñúï úÆüéù òéúÆ Æöþ îïŒèîïù
ÆöõüèúïØù ûõı ûõ `óûÆûõ ˜ØŒÆúûê-

ïüÆæòþðïûÆØ ŒÆØ óÆ ºïØûõıæªïë øùûØ-


òøæñûØŒþ òéûæõ

ªþ ˙ ïöØúûõºê-ŒÆûƪªïºëÆ ŒõØóõöõØêŁñŒï ŒÆØ úûñó —`½à˜à


ûõı ıöõıæªïëõı
2
`—ˇ ⨯½ ûõ öæøë ŒÆØ òï Æüõæòê ûñ
úıóïîæØèúïøó ûñù ³éúñù ¯ŒöÆëîïıúñù «îïó úıòöëöûïØ îØÆææõê öºñæõüõæØó úûõó ¾ÿöõ ûõ
òï ûØù Ææýéù ûñù ýæñúûêù
îØõëŒñúñù ûıªýèóïØ èîØŒñù ŒÆØ òõóÆîØŒþ ŁéòÆ öõı òõóõöøºõÿúï
ÆóÆæòþîØÆù òïûÆýïëæØúñù öõı öïæØéýïØ úûõØ-
úÆüù úûõıù îØÆîæþòõıù ûõı ıöõıæªïëõı —ÆØ-
ýïëÆ ÆººþûæØõı úûþýõı ŒÆØ ê úıªŒÆºıòòéóñ îïëÆù ƺºè ŒÆØ úûõıù ŒÆŁñªñûØŒõÿùúıº-,’
¯öØöæþúŁïûÆ ñ Œ —õıººèúûñó ïöØúûõºñûñùöæõùûõó ºþªõıù êûÆó ûõ ŒÆûè öþúõ õ ıöõıæªþù
ıöõıæªþ —ÆØîïëÆù öõı þöøù éýõıòï öæõÆóÆüéæïØ ûõ
—ÆØîïëÆù ŁÆ ðñûêúïØ ûñ îØïóéæªïØÆ öïØ-
öïæØïýþòïóõ ûñù ŒõØóõöõØêŁë ŒÆØ öæõù ûõó ªïóØŒþ îØïıŁè- ~ -
ŁÆæýØŒêù éæïıóÆù ïóÆóûëõó ûñù
ªæÆòòÆûéÆ ûñù —`½à˜à ˆºÆÿŒõ âÆûðñöéûæõı ıöõîïØ- öþ-
óûæØÆù ³éúñù ¯ŒöÆëîïıúñùŒÆØ ŒÆûè
ŒóÿïØ öøù ñ ëîØÆ îïó öæþŒïØûÆØ óÆ ÆóïýŁïë ûñó ÆüÆëæï-
úõ Æıûê ŁÆ ûïŁïë úï îØÆŁïúØòþûñûÆ ˇ Œ
úñ ÆæòõîØõûêûøó Æöþ ûõó ëîØõó öõı ïŒöñªèðõıó Æöþ
˜ñòñûæëõı ŒÆŁ’ þºñ ûñ îØèæŒïØÆ ûñù
ûñ Łéúñ öõı ŒÆûéýïØ
öæõïØîõöõØóûÆù öÆæ躺ñºÆ ûõó ñòéæÆù ŒÆØ öÆæè ûØù ïöëòõóïù ïæøûêúïØù
ıöõıæªþ ºêłñ îØŒÆúûØŒó òéûæøó …öøù ıöõîïØ-
ªØÆ ûøó îñòõúØõªæèüøó Ææóïëûõ óÆ ÆöõŒÆ-
ŒóÿïØ õ îØŒñªþæõ ûñù ` `ªªïºëîñù
öæõù ûõó ıöõıæªþ ºÿłïØ ûØù öæõŁéúïØù ûõı
—ÆØîïëÆù «˙ Œ —õıººê éýïØ îØŒÆëøòÆ ŒÆØ ïıŁÿóïù Æöþ `öþ ûñó öºïıæè ûñù îï ñ Œ —õıººê
ûõ ˝þòõ ûõıù ˚ÆóõóØúòõÿùŒÆØûõ ½ýéîØõ àöñæïúëÆùûñù ÆöõıúëÆðïòï èîïØÆ ªØÆûæõÿ õöþûï òï
Łéúñùûñùöõı ŁÆ úıóïýëúïØ óÆ ïŒöºñæóïØ þöøù öèóûÆ ûñó ïöØúûæõüê ûñù ÆóÆòéóïûÆØ óÆ ïóñòï-
ŒÆûè ýæñúûê îØõëŒñúñ ŒÆØ ïöØüıºèúúïØ ŒèŁï óþòØòõ æøŁïë ŒÆØ ªØÆ ûñýŁïúØóê ÆöþüÆúñ ûõı
îØŒÆëøòÆ ûñù» àöõıæªØŒõÿ½ıòíõıºëõı
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Παρασκευη, 11 Σεπτεµβριος 2009, p. 3
ˇ ıö —ÆØîïëÆù `óîæéÆù ˜ñòñûæëõı ˙ îØïıŁÿóûæØÆ ³éúñù ¯ŒöÆëîïıúñù˘êóÆ —õıººê

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Παρασκευη, 11 Σεπτεµβριος 2009, p. 3