You are on page 1of 2

GEOGRAFI 23/2

KERJA KURSUS 2009

Nama Calon : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

Nombor Kad Pengenalan : ……………………………………………..

Angka Giliran : ……………………………………………..

Nama dan Alamat Sekolah : ……………………………………………..


……………………………………………..
Tajuk Kerja Kursus : ……………………………………………..
……………………………………………..
Guru Penilai : …………………………………………….

Markah Markah
Bil Aspek penuh Diperoleh

1 Tajuk kajian 1
2 Senarai kandungan 1
3 Penghargaan 2
4 Pendahuluan 2
5 Objektif kajian 2
6 Kawasan kajian 8
7 Kaedah kajian 2
8 Dapatan kajian 25
9 Rumusan 2
10 Lampiran 2
11 Rujukan 2
12 Penilaian umum 1
Jumlah Markah 50

Tajuk Penilaian :