You are on page 1of 8

VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:51 PM Page 1

RÁBAPARTI KFT.
Körmend, Bajcsy-Zs. u. 5.
XV. évfolyam 5. szám 2009. július–augusztus Tel.: 94/410-222
94/594-055, 06 30/637-6135

Személy- és tehergépkocsik
MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
telephelyünkön, munkanapokon
7.30–16.00-ig.
Díjmentesen átvizsgáljuk és a
szükséges beállításokat is elvégezzük
A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HAVILAPJA gépjármûvén, amennyiben a mûszaki
vizsgát nálunk rendeli meg.

Ízelítô Válságkezelô Mûhely Sikeres kamarai


a tartalomból
Innovációs díj
OSZKÓ PÉTER PÁRBESZÉDRE TÖREKSZIK A KAMARÁVAL
lobbizás
Az idén a Refmon Zrt. nyer- A májusi kormányzati megszorító egyenlege a remélt megtakarítás-
te el a Pannon Novum Re- csomagba rejtve, a szakképzés jö- sal szemben, több milliárd forintos
gionális Innovációs Díjat, az vôjét ellehetetlenítô paragrafusok veszteséggel, továbbá negatív
ügynökség és a vasi kamara emelkedtek törvényerôre. A szak- nemzetgazdasági, foglalkoztatási
által közösen kiírt pályáza- mai egyeztetéseket nélkülözô, elô- és társadalmi következményekkel
ton. Beszámolónk a 4. olda- készítetlen, fiskális szemléletet tük- járna. A kamara az érdekképvise-
lon olvasható. rözô politikai döntés nyomában letekkel összefogva, s a nyilvános-
összeomolhatott volna a gazdaság ság erejét is felhasználva eredmé-
Újabb pályázatok
számára kvalifikált munkatársakat nyes küzdelmet folytatott. Eköz-
A nyár elején állami és regio- garantáló tanulószerzôdések rend- ben a kormány vezetôivel és a
nális pályázatok is napvilágot szere. Az óriási tét a Magyar Ke- parlamenti képviselôkkel egyez-
láttak. Részletek a 2. oldalon. reskedelmi és Iparkamarát egy tetve, számos módosító indítvány-
szakértôi hatástanulmány gyors el- tervezetet ajánlott a partnerek fi-
Kormányfôi párbeszéd készítésére ösztönözte. A szakkép- gyelmébe. Így június 29-én meg-
zésben részt vállaló gazdálkodó történt a pálfordulás, s a törvény-
A szlovén és a magyar mi-
egységek bevonásával végbement hozók korábbi tévedésüket korri-
niszterelnök is részt vett a két
értékelés az elsô sokknál még gálva már a javarészt az eredeti ál-
ország üzleti tanácsának bu-
megdöbbentôbb adatokat hozott lapothoz visszatérô javaslatokra
dapesti ülésén. A szervezet
nyilvánosságra. Az elemzés kimu- szavaztak igennel – hangzott el a
jövôbeli terveirôl és Ljublja-
tatta, hogy a képviselôk által meg- nyugat-dunántúli kamarák veze-
na központi beruházásáról
az 5. oldalon található tudó- » A pénzügyminiszter szerint hazánk kényszerbôl ugyan, de „éltanuló” lett szavazott intézkedések végsô tôinek közös sajtótájékoztatóján.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
sítás.
A hibás gazdaságpolitika, a helyte- zös kalapból eltûntek, s a költség- kély hatékonyságú, a közterhek
len privatizációs döntések, s a gaz- vetés korábban sem fordított gon- csökkentésének üteme visszafo-
Nemmel szavaztak
Vas Megye Közgyûlése va-
daságfékezô konvergencia prog-
ram hatására Magyarország, az új
dot a hazai cégek növekedésére.
A gazdaság élénkülése most sem
gott- hangzott el az országos ka-
mara Válságkezelô mûhelyének
Vép város ünnepe
jon miért nem fogadta el a uniós tagállamok körében egye- érzékelhetô, hiányoznak a progra- összejövetelén.
munkaügyi központ tájékoz- düliként rontotta relatív helyzetét. mok és a munkahelymegôrzô in- Parragh László bevezetôjében
tatóját? A kérdésre Patyi Ele- A gazdaság áldozatvállalásai rend- tézkedések, s nem javul a vállalko- arra is rámutatott, hogy a térség-
mértôl, valamint Kovács Pé- re hiábavalónak bizonyultak, mert zások forráshelyzete, miközben ben, hazánkban legmagasabb az
tertôl kaptunk választ, ame- a strukturális problémák miatt a terhei gyarapodnak. Az uniós tá- alapkamat, valamint a GDP visz-
lyet az olvasók az 5. oldalon befolyt többletjövedelmek a kö- mogatások elosztása lassú és cse- szaesése. FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
ismerhetnek meg.

Kôszegi fórum vasi szereplôi is részt vesznek. Sôt


A Regionet aktív program Ismét Gorjna Radgona Körmend térsége és a Muravidék test-
vérvárosi kapcsolataiból származó gaz-
részeként júliusban Kôszeg
térségének vállalkozói bôví- A vasi kamara kiállítóként és üzletem- a vásárt immár hagyományosan a mi- dasági együttmûködésnek is teret ad a
tették versenyképességi is- ber delegációjával egyaránt rendszeres niszterelnök nyitja majd meg. rendezvény. Ugyanakkor a látványos
mereteiket. A helyi gazdaság vendége a négyes határ közelében fek- Az Agrárcentrum Kft. 96 m2-es stand- forgatagban a szakemberek és a néze-
szereplôi elôadások és sze- vô város nemzetközi mezôgazdasági és dal képviseli az országot. A magyar kö- lôdôk serege a VMKIK szolgáltatásai-
mélyes tanácsadások révén élelmiszeripari vásárának. A 65 ezer zösségi területen pedig minden hazai val is megismerkedhet. A tematikus na-
szélesíthették tudásukat. négyzetméternyi terület nagyszabású, résztvevô számára biztosított az árube- pokon viszont olyan ágazatok jelene és
A projekteseményen el- színes kavalkádja tavaly 28 ország mutatási, kóstolási és közös tárgyalási jövôje kerül majd reflektorfénybe, Július elsejétôl ismét városi rangot ünnepségre. Az esemény kapcsán
hangzottakat a 6. oldal írása 1600 kiállítóját vonzotta, s a látogatók lehetôség. A VMKIK és a Vas Megyei mint például a húsipar és halászat, az szerzett a közel négyezres lélek- Varga Gyula polgármester idézi
tartalmazza. száma is elérte a 136 ezret. Az idén au- Agrárkamara által közösen szervezett öntözéstechnika, az erdészet, a méhé- számú Vép, a hajdankori mezôvá- fel a település közelmúltbeli törté-
gusztus 29-tôl, szeptember 5-éig tartó eseményen a gépipar, a húsipar és a ke- szet, a vadászat, valamint a mezôgaz- ros, melynek polgárai már készü- néseit, eredményeit. Az interjú la-
szlovéniai esemény rangját jelzi, hogy rámia- és kandallógyártás ágazatok dasági gépek és berendezések. lôdnek az augusztus 15-ei avató punk 7. oldalán található.

Fejlesztési pályán OKTOGON Közös hajóban a két szomszéd


Nyolc ország üzletemberei talál-
koznak egymással Egerben, a Kár-
pát-medence Kincsei Gazdasági
Konferencián. A szeptember
16-án kezdôdô kétnapos rendez-
vény Ausztria, Horvátország, Ro-
mánia, Szerbia, Szlovákia, Szlové-
nia, Ukrajna és Magyarország vál-
lalkozásainak képviselôi cserélnek
majd eszmét az üzleti lehetôsé-
gekrôl, kapcsolatépítésekrôl és a
piacok fejlesztésérôl.
A konferencián Inotai András a
Világgazdasági Kutató Intézet
igazgatója az unióbeli regionális
A globális válság nem jelenti a vi- szer egészét átalakító stratégiai együttmûködés tapasztalatait és
lág végét, ezért most szükséges a döntések szükségeltetnek ahhoz távlatait teszi górcsô alá.
szakképzést tovább fejleszteni, is, hogy a demográfiai apály ne „A varratmentes Európa” – cím-
hogy a szakmai utánpótlás lánco- veszélyeztesse a késôbbi gazdasá- mel pedig Rajnai Gábor a Minisz-
lata ne szakadjon meg, és a várva gi kibontakozást – szögezte le terelnöki Hivatal osztályvezetôje
várt fellendülést ne gátolja majd a Bihall Tamás a vasi kamara szék- tart elôadást.
szakmunkáshiány. Az európai ál- házában tartott regionális konzul- Zicherman–Mikulás Brigitta, a
lamok mintájára, az iskolarend- táción. NFÜ fôosztályvezetôje az üzleti
FOLYTATÁS A 3. OLDALON FOLYTATÁS A 2. OLDALON AZ ÍRÁS A 4. OLDALON OLVASHATÓ

Széchenyi Kártya 2 – KEDVEZÔBB FELTÉTELEKKEL


Kedvezô kamatozású, rugalmas, szabad felhasználású hitellehetôség mikro-, kis- és középvállalkozások részére
• Már minden, a konstrukcióban résztvevô banknál igényelhetô • 1+1 éves a hitelkeret
• a konstrukció fô kártyája 2 éves • nincs negyedéves tôketörlesztési kötelezettség
• 10 millió forint feletti Széchenyi Kártya igényléséhez elegendô két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt
AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA: Pergel Bea (VMKIK székháza: Szombathely, Honvéd tér 2., tel.: 94/506-640) • Sándor Péter (Sárvár, Batthyány u. 47., tel.: 30/617-4814)
∑ Bojtor Ildikó (Celldömölk, Bartók B. u. 1/A, tel.: 30/608-9635) • Ligetvári Attila (Szentgotthárd, Vajda J. u. 6., tel.: 30/608-2761)
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 2

2. 2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA


TOVÁBBKÉPZÉSEI, TANFOLYAMAI
Rendezvénynaptár
Az Európai Unió svéd Kozmetikusok tanfolyamai
Permanent Make up tanfolyam (min. 4 fô) 2 nap
Augusztus 20–23. Savaria Történelmi Karnevál

Augusztus 29.– 47. Nemzetközi Mezôgazdasági


elnökségének prioritásai Sminktanfolyam (min. 12 fô esetén)
Szakmai német nyelvi kiegészítô képzés
1-10 nap szeptember 5. és Élelmiszeripari Vásár –
Gornja Radgona, Szlovénia
A szolgáltatóiparban (fodrász, kozmetikus, pedikûr, manikûr,
Svédország 2009. július 1-jétôl – masszôr), építôiparban dolgozók részére Szeptember 16–17. ,,Kárpát-medence Kincsei
Csehországtól átvéve a stafétabo- Alapszintû nyelvtudással rendelkezôknek 70 óra Egerben” gazdasági konferencia
tot – az Európai Unió soros elnö- Kezdôk számára 90 óra és üzletember-találkozó
ke lesz fél éven át. Nincsenek
azonban irigylésre méltó helyzet- Szakmai továbbképzés
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
ben a svédek, hiszen egy gazdasá- Asztalos, szobafestô mázoló és tapétázó tanulókat
gi válsággal küszködô Európát
kell jó irányba vinniük, mely jú-
foglalkoztató gyakorlati oktatóknak 20 óra
A Kárpát-medence Kincsei Egerben
Számítástechnikai tanfolyam
niusban választott új parlamentet, Számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesztés 25 óra kooperációkat segítô pályázatok- getikai és környezetipari, illetve a
s októberben cserél Bizottságot, ról számol majd be. turisztikai szekciókban tanácskoz-
miközben még mindig a Lissza- Tréningek, tréning jellegû tanfolyamok Dr. Vértes András a GKI Zrt. el- nak a résztvevôk.
boni Szerzôdés ratifikációjával Stockholmi Program Konfliktusok kezelése (min. 8 fô) 20 óra nöke az unió és a közép-európai A programok során egyebek kö-
küzd. Félévük nagy kihívása egy a A Stockholmi Program célja, Tárgyalástechnika (min. 8 fô) 20 óra országok versenyképességét ha- zött szó esik majd a határon át-
Föld klímáját megóvni képes hogy létrejöjjön a „szabadság, biz- Vezetôi hatékonyság növelése (min. 6 fô) 20 óra sonlítja össze. Parragh László pe- nyúló beruházások ösztönzésérôl,
Koppenhágai klíma megállapo- tonság és igazságosság Európája”. Üzleti kommunikáció (min. 8 fô) 20 óra dig a Kárpát-medence gazdasági az infrastruktúrák fejlesztésérôl, a
dás tetô alá hozatala. A program prioritásai: lehetôségeit fogja elemezni. térségek energetikai kincseirôl,
A pénzügyi és gazdasági krízis 1. fokozott jogi védelem, az alap- Mesterképzés, vizsgáztatás A régiók bemutatásakor Stefan majd a nyolc ország környezet-
miatt a svéd elnökség elsô számú vetô jogok egységes védelme Szeptemberben indítjuk a: Balaskovics, a Burgenlandi Gaz- ipari klasztereinek irányítói ismer-
prioritása a válság további kezelé- az uniós polgárok számára Kéményseprô- és tüzeléstechnikai karbantartó, a Szakács, dasági Kamara alelnöke, valamint kednek egymás helyzetével.
se lett, ezen belül kiemelt figyel- 2. a belsô piac hatékonyabb kiak- a Villanyszerelô, a Cukrász, az Ács-állványozó, az Stefan Sobocan a muravidéki, Élményteljes képzeletbeli kalando-
met fordítva a foglalkoztatási názása, a polgárok jogi eszkö- Asztalos mestervizsgára felkészítô tanfolyamainkat. Zoran Kovacevic a horvátországi, zást ígér a tematikus utak felvonul-
helyzet javítására a társadalmi ki- zökhöz való hozzáférhetôségé- és Kovcsár Ottó a kárpátaljai és tatása, ahol az EI Camino zarán-
rekesztôdés elleni küzdelem fo- nek javítása Slobodan Vojinovic a szabadkai doklat, a Mária Út, az Északi Várak
kozása mellett. A válság kezelésé- 3. rendôrségi és büntetôügyek- További információ: kamara elnökei fejtik ki gondola- Útja, a Palóc Út jellemzôire éppú-
vel egyenértékû prioritásként az ben folytatott együttmûködés Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara • Szombathely, Honvéd tér 2. tait. Az összejövetelen Erdélyt Ba- gy fény vetül, mint a határmenti
éghajlatváltozás elleni küzdelmet erôsítése a polgárok védelme Telefon: 94/506 644, 94/506 643, 94/506 642; 94/506 640 goly Miklós Levente és Vajda La- együttmûködések követendô pél-
határozták meg. Ez egyebek mel- érdekében www.vmkik.hu. jos, a Felvidéket Fuksz Sándor dáira. Ez utóbbi körben Kiss Sán-
lett azért kaphatott különös hang- 4. bevándorlási és menekültügyi Képzési nyilvántartási szám: 18 – 0071 – 05 képviseli. dor fôtitkár az Alpok & Puszta, va-
súlyt, mivel Svédország aktívan politika megszilárdítása Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL – 0738 Másnap OKTOGON mottó alatt lamint a Jó szomszédok projektek
szorgalmazza egy, a témában Kiemelt fontosságú továbbá a E-mail cím: vmkik@vmkik.hu zajlik az üzletemberek találkozója. eredményeirôl tájékoztatja a nem-
kialakítandó közös álláspont létre- Svédország számára különleges Miközben az építôipari, az ener- zetközi fórum hallgatóságát.
jöttét. Ettôl azt reméli, hogy a fontossággal bíró balti-tengeri
2009 decemberében, Koppenhá- stratégia kidolgozása, mely lehe-
gában megrendezendô ENSZ klí-
macsúcson az Unió egységesen
tôséget és példát adna az EU szá-
mára, hogy hogyan kezeljen egy-
Aktuális pályázati felhívások Tisztelt
erôsebb tárgyalási pozíciókkal egy makro térséget. Elsôdleges Vállalkozó!
jobb megállapodást köthet a világ célkitûzése Svédországnak, hogy GOP-2009-3.4.1 – Vállalati SaaS vékenység létfeltételeinek kialakításá- a megtelepedett vállalkozások mellett
kormányaival. egy egységes stratégiát dolgozzon központok létrehozásának és fej- hoz kutatói munkahelyteremtés ösztön- kialakuló beszállítói háló erôsíti a he-
Cecilia Malmström, Svédország ki a balti-tengeri térség környezeti lesztésének támogatása zésével. A támogatás mértéke az lyi foglalkoztatásban mindenütt kulcs- Amennyiben lapunkban
európai ügyekért felelôs miniszte- problémáinak leküzdésére, ezzel A támogatás célja olyan alkalmazás szol- összes elszámolható költség 50%-a. Az szerepet játszó KKV-szektort, hozzá- hirdetni, PR-cikket vagy
re, aki az egész elnökség elôkészí- versenyképesebbé téve a térséget. gáltató központok létrehozásának, fej- igényelhetô támogatás összege legalább járul a foglalkoztatási képességük nö- egyéb információt kíván
téséért és lebonyolításáért is felel, A tervek szerint ezt a stratégiát lesztésének támogatása, melyek szol- 200 millió, de legfeljebb 1,5 milliárd fo- veléséhez, enyhítve ezzel a térségi megjelentetni,
még áprilisban, párizsi látogatása októberben fogadnák el. gáltatásként nyújtanak professzionális rint lehet. A pályázatok benyújtása különbségekbôl adódó feszültségeket.
során azt állította: „a klímaválto- Ez azért lehet fontos a késôbbiek informatikai megoldásokat (Software 2010. július 5-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása 2009. de- Mezei Péter
zás elleni harc az igazi top priori- során, mert az Európai Tanács ké- as a Service, SaaS) kis- és középválla- cember 31-ig lehetséges.
résére a Bizottság egy hasonló Telefon: 94/506-393,
tásunk”. Éppen ezért az európai latok számára. A támogatás mértéke GOP-200—1.1.1 – Piacorientált
intézményekben történô változá- stratégiát tervez kidolgozni 2010 akár az 50%-ot is elérheti, a támogatás kutatás-fejlesztési tevékenység tá- GOP-2009-1.3.1/A –Vállalati 06 20/9337-137
sokat is igyekeznek a svédek „sür- végéig a Duna medencéjére is. összege pedig 300 millió forintig terjed- mogatása innováció támogatása E-mail: vasiglossa@
getni”, egyértelmûen támogatva Az EU külkapcsolatait illetôen a het. A pályázatok benyújtása 2009. ok- A konstrukció célja olyan kutatás-fej- A konstrukció elôsegíti az innovatív vál- enternet.hu
Jose Manuel Barroso újraválasztá- svéd elnökség elsôdleges célkitû- tóber 31-ig lehetséges. lesztési projektek támogatása, amelyek lalkozások növekedési potenciáljá- és
sát a Bizottság élére. zése, hogy az EU, mint globális kutatási eredményekre támaszkodva nak erôsítését, versenyképes termékeik
A Lisszaboni Szerzôdés jövôje is szereplô, ne veszítsen jelentôségé- GOP-2009-2.2.3 – Vállalati folya- korszer, magas innovációs értéket piaci megjelenését a vállalkozások Koroknyai Sándor
próbatétel elé állítja Stockholmot, bôl, és a jövôben is olyan univer- matmenedzsment és e-kereskede- képviselô prototípusok létrejöttét kísérleti fejlesztési tevékenységének, a Telefon: 30/210-5859
akik eltökéltek abban, hogy a zális értékek közvetítôje marad- lem komplex támogatása eredményezik. A támogatás mértéke K+F eredmények hasznosításának, az
E-mail:
Szerzôdésben foglaltakat még eb- jon, mint a béke, a demokrácia és Az Európai Unió magasabb támogatá- akár a 70%-ot is elérheti, a támoga- új, vagy jelentôsen javított termék,
ben félévben; – a várhatóan októ- a stabilitás. Ennek érdekében na- si összeget kínál a kis- és középvállalko- tás összege pedig 300 millió forintig szolgáltatás, technológia piaci be- sandor.koroknyai@
berben megrendezendô és sike- gyobb szerepet szánnak az EU- zásoknak a vállalati folyamatmenedzs- terjedhet. A beadási és értékelési sza- vezetéséig tartó innovációs tevé- upcmail.hu
res írországi szavazást követôen, – nak nemzetközi konfliktusok ment illetve az elektronikus kereskede- kasz 2009. augusztus 31-tôl novem- kenységének támogatásával. A pályá- várja hívását, üzenetét.
elkezdjék implementálni, nagy megoldásában, valamint hang- lem fejlesztése terén komplex ber 2-ig tart. zatok benyújtása 2010. február 15-ig
hangsúlyt fektetve az intézményi súlyt kívánnak fektetni a stratégiai megoldási lehetôségek, speciálisabb lehetséges.
változásokat érintô rendelkezé- partnerekkel való kapcsolatok igények megvalósítására. A támogatás GOP-1.1.2 – Kutatás-fejlesztési
sekre. megújítására, a transzatlanti pár- mértéke akár az 50%-ot is elérheti, a központok fejlesztése GOP-2009-1.3.3 – Vállalkozá- IMPRESSZUM
Az Unió belügyeit érintô kérdé- beszéd mélyítésével, valamint egy támogatás akár 25 millió forint is lehet. A konstrukció célja a K+F tevékeny- sok technológiai innovációjának
sek kapcsán a svéd elnökség új alapokra helyezett orosz–EU A támogatás a beruházás összes elszá- séget végzô szervezetek központjainak ösztönzése tartós beszállítóvá KIADÓ:
feladata lesz a nagyszabású bel- és partnerség kialakításával. A Kö- molható költségének legfeljebb 50%- fejlesztése. A támogatás mértéke akár válás vagy a státusz megerôsíté- a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
igazságügyi program, a Stockhol- zel-Kelet kapcsán az EU-nak haté- a lehet. A támogatás összege legalább az 50%-ot is elérheti, a támogatás se érdekében
9700 Szombathely
mi Program megvitatása és elfo- konyabb fellépéssel kellene ren- 5 millió, legfeljebb 25 millió forint. A pá- összege pedig 1 milliárd forintig terjed- A pályázat célja az integrált, tudásigé- Honvéd tér 2.
gadtatása, mely a remények sze- delkeznie, valamint egyértelmûen lyázatok benyújtása 2009. december het. A támogatás célja más támogatá- nyes beszállítói szektor létrehozása, il-
rint az elnökségi terminus végével ki kívánják nyilvánítani elkötele- 31-ig lehetséges. si programok keretében korábban lé- letve fejlesztése, a hazai beszállítói ipar FELELÔS KIADÓ:
hatályossá válhat. zôdésüket Pakisztán és Afganisz- tesített és eredményes kutató-fejlesztô költségalapú kitettségének csökken- Kovács Vince
Svédország nagy hangsúlyt kíván tán felé. GOP-2009-2.2.1 – Vállalati folya- munkát végzô tudásközpontok tése, a magasabb hozzáadott érték
fektetni a válságot okozó pénzü- A szomszédságot érintôen priori- matmenedzsment és elektroni- megerôsítése és fejlesztése. A támoga- realizáló képességének javítása, e te- SZERKESZTI:
gyi problémák kezelésére, hang- tás a Keleti Partnerség mûködte- kus kereskedelem támogatása tás kis- és középvállalkozások esetében vékenység integ- ráltsági szintjének nö- a VMKIK Szerkesztôbizottsága
súlyozva a pénzügyi rendszer tése, hogy a közösségi források A vállalati folyamatmenedzsment és az az összes elszámolható költségnek leg- velése. A pályázatok benyújtása
felügyeletének reformját, melyrôl valóban elérhetôek legyenek e-kereskedelem területén is jelentôs tá- feljebb 50%-a, az igényelhetô támoga- 2010. február 5-ig lehetséges. A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG
a Bizottság javaslatai várhatóan 2010-tôl, ugyanakkor tervbe vet- mogatást kínál az Európai Unió a ha- tás összege legalább 400 millió, de leg- ELNÖKE:
ték az Unió a Mediterrán Térsé- Kiss Sándor
ôsszel jelennek meg. A válságot zai vállalkozásoknak, amelyek most au- feljebb 1 milliárd forint lehet. A pályá- GOP-2009-3.2.1 – Logisztikai
érintô kérdések kapcsán még fon- gért kezdeményezés kimozdítását tomatikus pályázati eljárás keretében zatok benyújtása 2010. július 5-ig központok és szolgáltatások fej-
TAGJAI:
tos, hogy mivel a válság globális, is a hónapok óta tartó állóvízbôl. nyerhetnek pénzt fejlesztési elképzelé- lehetséges. lesztése Bukvai Albertné, Cseri József,
megvitatásra kerül a G20 csúcson Az elnökség reményei szerint seikhez. A támogatás mértéke akár az A támogatás célja a környezetvédel- Fekete Lajos, Kalmár Attila
is, és az európai résztvevôk még még ez évben sor kerül az EU- 50%-ot is elérheti, a támogatás össze- GOP-1.2.2 – Innovációs és techno- mi szempontból kiemelt szerepet ját-
elôtte közös álláspont kialakításá- Ukrajna közötti társulási egyez- ge pedig akár 15 millió forintig terjed- lógiai parkok támogatása szó intermodális és a regionális logisz- ÚJSÁGÍRÓ:
ra törekednek az ecofin keretei mény aláírására. A Horvátország- het. Támogatás igényelhetô a mo- A támogatást pólusvárosokban tikai központok fejlesztésével a Ma- Bódizs Mária
között. gal és Törökországgal folytatott dern vállalat/szervezet irányítási és ter- m_ködô vállalkozások vehetik igény- gyarországon áthaladó nemzetközi
A svéd elnökség helyzete azért csatlakozási tárgyalások kapcsán melési környezet kialakításához be üzleti alapon m_ködô kutatás-fejlesz- áruáramlatok magas hozzáadott ér- SZERKESZTÔSÉG:
sem könnyû, mert a parlamenti szeretnék, ha a horvát csatlakozási kapcsolódó komplex vállalati és szer- tési és innovációs szolgáltató közpon- ték tartalmú szolgáltatásokkal törté- 9700 Szombathely
és a bizottsági választások miatt tárgyalások ez év végére végsô stá- vezeti infokommunikációs fejleszté- tok („science parkok”) kialakításához. nô kiszolgálása. További cél a logisz- Honvéd tér 2.
a munkaszervezés nehézkeseb- diumba kerülnének, Törökország sekhez, illetve vállalati portálok, web- A támogatás az összes elszámolható tikai központok komplex szolgálta- Tel.: 94/312-356
bé válik. Ráadásul a válság miatt kapcsán pedig a ciprusi kérdés ren- áruházak kialakításához. A támogatás költségnek legfeljebb 50%-a, a vállal- tásainak bôvítése, minôségének Fax: 94/316-936
az euroszkeptikusok száma nö- dezésével kívánnak a csatlakozási a beruházás összes elszámolható költ- kozás méretétôl függôen. Az igényel- javítása és ezáltal a hazai kis- és kö- E-mail: vmkik@vmkik.hu,
vekvôben, ami az európai egy- tárgyalásoknak új lendületet adni. ségének legfeljebb 50%-a, az igényel- hetô támogatás összege legalább 1, de zépvállalkozások versenyképessége www.vmkik.hu
ség eszméjének, és egyúttal a Forrás: hetô támogatás összege legalább 1 mil- legfeljebb 5 milliárd forint lehet. A pá- javítása. A támogatás mértéke az A VMKIK tagjai körében
közös fellépések támogatottsá- Magyar Kereskedelmi és lió, de legfeljebb 10 millió forint. A pá- lyázatok benyújtása 2010. december összes elszámolható költség legfel- ingyenesen terjesztve
gának csökkenését is eredmé- Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete lyázatok benyújtása 2009. december 31-ig lehetséges. jebb 50%-a vállalkozás méretétôl és
nyezheti. Holott a svéd minisz- 31-ig lehetséges. a projekt jellegétôl függôen. A pá- NYOMDAI MUNKÁK:
terelnök szerint most éppen arra GOP-2009-2.1.3 – Magas fog- lyázatok benyújtása 2010. decem- Antók Nyomdaipari Kft.
GOP-2009-1.3.2 – Vállalti kuta- Celldömölk
lenne a legnagyobb szükség, lalkoztatási hatású projektek ber 31-ig lehetséges.
hogy az Európai Unió ilyen krí- tás-fejlesztési kapacitás fejlesztése komplex támogatása ISSN:
zishelyzetben is együtt tudjon A támogatást kizárólag vállalkozások A kiírás célja nagyberuházások elma- A pályázatokról szóló részletes tájékoz- 1418-9887
mûködni a tagállamokkal és a igényelhetik kutatás-fejlesztési tevé- radott térségekbe vonzása és megtar- tató a www.nfu.hu és a www.vmkik.hu
világ országaival. kenységük erôsítéséhez, vagy épp e te- tása. Ezen beruházások következtében honlapokon olvasható.
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 3

2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS 4.
3.

KÉPZÉSI HÍRMONDÓ RÉGIÓS KITEKINTÔ


FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az idén több ízben eredményessé vált a kamarai lobbizás


A HÓNAPOKIG TARTÓ KÜZDELEMNEK KÖSZÖNHETÔEN MEGMENEKÜLT A SZAKKÉPZÉS

Az eredetileg sem tökéletes „Az elmúlt évtizedben a tanuló- sújtó jogszabályok eltörlése miatt idején éppen a szakképzésbe len- dó emberek, szakmájuk teljes ges kapnia. A Gyôr megyei ipari
törvényhez történt visszaté- szerzôdések számának hétszeres, vívott, szintén gyôztes csatát a ka- ne érdemes befektetni – tért át az spektrumát képesek látni. Szem- tagozati elnök az együttmûködé-
rés a kamara és az érdek- ugrásszerû emelkedése a rendszer mara. S kiderült vajon, hogy a tör- aktuális törvényvisszavonásra a ben más nemzetek az egy mozza- sek helyi sikerérôl is beszámolt. Az
képviseletek összefogásának széles körû térhódítását jelképez- vények elôkészítésének mely fázi- vasi kézmûves tagozati elnök. Aki natra tanított, „csôlátású” szakem- RFKB által kijelölt hiányszakmák-
sikereként könyvelhetô el, te. A szülôk kezdtek ráébredni ar- sában, kiket terhel felelôsség a 27 esztendei szakképzési gyakor- bergárdájával. Így nem szabadna ban tanulók számára ösztöndíj-
hiszen az országos szintû ra, hogy a szakmák tisztes megél- történtekért? – tette fel a kérdést lattal a háta mögött mondta el, elvenni az elsô tanmûhelyi siker- program indult. Ugyanakkor a vá-
szakmai tiltakozási hullám hetést biztosítanak gyermekeik a soproni elnök. Horváth Vilmos hogy napjainkban fôként a tanu- élmény esélyét a nyolcadik osztá- ros lényegesen csökkentette a gim-
és a felvonultatott meggyôzô számára. A vállalkozók pedig arra is rámutatott; – a magyar gaz- lási zavarokkal küszködô fiatalok lyokból kikerülô gyerekektôl. náziumi osztályok számát. Tíz vál-
érvek, bizonyították, hogy felismerték; – érdemes a diákok- daságpolitikában jelenleg a gazda- kerülnek a rendszerbe, s belôlük Miklósy Lajos úgy látja; – az állam lalat pedig konzorciumba tömörül-
az egységes fellépésben kal foglalkozni. E helyes mederbe ságot nélkülözve, csupán a politi- kellene a magasan kvalifikált szak- a kamarák közremûködését nél- ve igyekszik az érdekeltek összefo-
mekkora erô rejlik – jelen- terelôdött folyamat elleni bûnnek kai szándék érvényesül. embereket, a jövô adófizetôit ki- külözve képtelen a gazdaság he- gására. Egyebek között megelô-
tette ki Kovács Vince a ré- tartom a rosszul elôkészített, fiská- A nagykanizsai György Pál szerint képezni. A feladat ugyan rendkí- lyes irányú, dinamikus irányítására, zendôen a 2011. évi munkaerô-
giós kamarai szövetség soros lis szemléletet tükrözô törvény a régi mederbe visszaterelt folya- vül nehéz, ám a kelet-európai szé- ezért a vállalkozók önkormányza- piaci nyitás várható hazai káros kö-
elnöke. májusi elfogadását. Nehéz siker- matok példái az egységes fellépé- les látókörû, logikusan gondolko- tának jelentôsebb szerepet szüksé- vetkezményeit.
rôl beszélni akkor, amikor a vál- sek átütô erejét, s a képviselôk
Az elôkészítetlen salátatörvény ságterhes idôszakban, hónapokon meggyôzhetôségét igazolják.
komoly tanulságokkal szolgáló keresztül rengeteg energiát kell az Bukvai Albertné a sajtótájékozta-
esete pedig arra figyelmeztetheti a
döntéshozókat, hogy a jövôben, a
elhibázott kormányzati döntések
korrigálására fordítani. Szomorú,
tón egy másik eredményes kama-
rai megmozdulásra, a kisadók
A szakképzési szabályozás története
szférát érintô jogszabályok, a gaz- hogy az idén e káros tendencia összevonásának eltörlésére hívta Az újabb módosítással visszaállt az eredeti állapot:
dasági önkormányzattal történô már sokadszorra üti fel a fejét. Az fel a figyelmet, mely lépés eltöröl- – A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök karbantartása, illetôleg a mû-
egyeztetés nélkül ne kerülhesse- év elsô hónapjaiban például a te volna a szakképzési alap ködésüket biztosító szoftverek beszerzésére fordított összeg elszámolhatósága tekintetében.
nek az Országgyûlés elé. standolást és a készpénzfizetést felosztható juttatásait. A recesszió – Az anyagköltség elszámolhatósága területén.
– A gyakorlati oktatói bérek mindhárom kategóriájának elszámolhatóságában.
» A régiós kamarai szövetség tagszervezeteinek elnökei, illetve alelnökei közös sajtótájékoztatót tartottak Szombathelyen – A tanulók pénzbeli juttatásának elszámolhatósága, valamint kötelezô minimuma terén.
Részben állt vissza a régi szabályozás:
– Az átalány elszámolás lehetôsége a korábbi mértékig újra szabaddá vált. Az oktatókkal kapcsola-
tos költségeket viszont e helyütt már nem lehet figyelembe venni.
– A csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, bérleti díjára,
felújítására, pótlására, illetve bôvítésére fordított összeg elszámolhatósága vonatkozásában az ere-
deti 100 százalék helyett, a teljes eltörléssel szemben 50 százalék tért vissza.
Új elem:
– A tanuók részére kötelezôen biztosított kedvezményes étkeztetés adójának elszámolhatósága
többlet-költséget nem okoz a gazdálkodó egységeknek.
Eltöröltetett:
– A kormányzati megszorító csomag részeként, a decentralizált szakképzés-fejlesztési pályázatokat
Fotó: Áry Teodóra

az idén nem hirdetik meg.


A siker számokban:
A májusi salátatörvény elfogadásával a szakképzésre jutó 27 milliárd forintos éves keretbôl 9,6 mil-
liárdot vont volna ki a kormány. A június végi módosítással, a rendszer talpon maradása mellett ezen
összeg megtartása is a kamarai lobbieredmények között könyvelhetô.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Fejlesztési pályán kell tartani a szakember-utánpótlás jövôjét


Tartalmában is átalakítandó A gazdaság, a tanintézmények és Vállalati ösztönzô módsze- tén is változtatni szükséges, mivel szerelô szakmunkások képzése, ta pedig Oktatási Fórumot ho-
a szakképzés rendszere a családok harmonikus együtt- rek és tapasztalatok cseréje a tapasztalatok szerint a pályakez- napjainkban azonban a gyarapo- zott létre, amelyben a prominens
gondolkodásának jelentôségére dôk irreálisan magas bérigénnyel dó árbevétel és a technológiai fej- cégek vezetôi is helyet kaptak.
A Magyar Kereskedelmi és Ipar- felhívva a figyelmet, a szakképzé- A 113 esztendôs gyôri Rába Jár- jelentkeznek. Körükben a több lesztések árnyékában megjelent a A városban kialakítandó ösztön-
kamara alelnöke azt sem rejtette sért felelôs alelnök azt is kidom- mûipari Holding Nyrt. három mûszak nem módi, s íróasztal szakemberhiány. díjrendszert a képviselô-testület
véka alá, hogy a gazdasági önkor- borította, hogy különbözô mód- leányvállalat csoportjában közel mögé szeretnének ülni. A vállalat A többségi osztrák tulajdonos szeptemberben fogja tárgyalni, s
mányzat berkeiben már készül az szerekkel ugyan, de kontinens- 2500 dolgozót foglalkoztat. Kö- az iskolákkal kooperálva üzemlá- ezért 2005-ben saját beruházás- várhatóan 12–24 ezer forint kö-
a koncepció, amely a megválto- szerte igyekeznek a vállalati igé- zülük a Rába Jármûipari Alkat- togatásokkal próbálja már a kez- ban, s részbeni állami támogatás- zötti támogatást kapnak majd a
zott helyzetet figyelembe véve, új nyeket felmérni. Az európai or- részgyártó Kft. a termelés hatvan det kezdetén magához csábítani a sal tanmûhely alapítása mellett preferált szakmákban tanuló fia-
alapokra helyezi az egész rend- szágok többségében a kamarai százalékát produkálja, s tavaly 58 gyerekeket. Emellett saját fejlesz- döntött, majd a cég belépett a talok.
szert. A tartalmi átformálódásnak rendszerre támaszkodva, s a hiba- milliárd forintos árbevétellel zárta tésû HR eszközöket, vonzó kör- TISZK-be.
a vállalati érdekeltség hangsúlyo- határ minimalizálására törekedve az évet. Gyártmányaik 88 száza- nyezetet, munkahely kategóriákat A GÁZGÉP gazdasági vezetôje a ***
zásával, illetve az iskolarendsze- zajlik a tevékenység. léka pedig külföldre, elsôsorban és juttatásokat vet be az utánpót- szakmák becsületének helyreállítá-
rû- és a felnôttképzés egybeérin- Az országban mûködô cirka hat- az Egyesült Államokba kerül. lás biztosítására. A bekerült ifjak sától, a családok cégbemutatókra A fórumon a hozzászólók sürget-
tésével kell végbemennie. A ka- van TISZK szervezetre áttérve pedig mentorok és mesterek se- való invitálásától, valamint a szak- ték a 9. és 10. osztályok „elfekvô”
mara, aktualizált szakképzési el- Bihall Tamás arról is beszélt, hogy gítségével válnak felnôtté, érett, oktatói ismeretek folytonos frissíté- jellegének megszûntetését, s a
veit még az idén ôsszel, a követ- ha az arány-irány párosát tekintve, kvalifikált szakemberekké. sétôl, színvonalának emelésétôl re- szakmai képzési idôk növelését.
kezô ciklusbeli várományos kor- néhány éven belül nem módosul méli a mai hiányszakmák felszá- Elhangzott, hogy Németország-
mányzópárttal, valamint más po- a helyzet, e rendszer kiürülhet. Így *** molódását. ban például egy asztalostanuló a
litikai erôkkel is szeretné megis- a központok fejlesztési koncepció- magyarországi gyakorlatnál há-
mertetni. ja, a szisztéma hibáit kiküszöbö- A KÖGÁZ egykori gyáregysége, a *** romszor több idôt tölt a tanmûhe-
Amióta az MKIK a 25 szakma lendôen, már készülôfélben. A fel- nagykanizsai GÁZGÉP Kft. há- A zalaegerszegi 3B Hungária Kft. lyekben.
felügyeletét átvette, s nagy nyilvá- nôttképzés szinte átláthatatlan rommilliárd forintos forgalmával igazgatója a megyei kamara kép- A diskurzus során az is nyilvánva-
nosságot biztosít a Szakma Sztár struktúrájában viszont még nem és 200 munkatársával ugyancsak viseletében szólalt fel a tanácsko- lóvá vált, hogy a szakképzések
Fesztiváljainak, a mesterségek tár- látszanak a rendbetétel jelei. tartalmi meghatározásában a ka-
sadalmi presztízsében áttörés mu- Ágyúgolyóként rombolhatja a mara lehet kompetens. A gazda-
tatkozik. A szülôk egyre inkább szakképzési reform építményét az sági önkormányzat javaslatát kell
felismerik, sôt elismerik a szak- a gyakorlat, mely szerint az RFKB majd a közismereti fejezetekkel
mák rangját és egzisztenciális sze- részérôl az iskolarendszerben ok- egybedolgozni. Továbbá szeren-
repét. Ugyanakkor rendkívül fon- tatásra nem javasolt, illetôleg az csés lenne, ha a tanulószerzôdé-
tos, hogy az iskolafenntartó ön- önkormányzatok által megszünte- ses rendszerben kizárólag meste-
kormányzatok is partnerként vi- tett, tehát a munkaerôpiacon telje- rek okíthatnák a tanulókat.
szonyuljanak a minden érdekelt sen felesleges szakmákban a piaci Munkatársaik átlagéletkora alig A TISZK-ek hatáskörérôl, illetve a
számára elônyös folyamatok ala- alapon funkcionáló képzôk a éri el a 46 esztendôt, ám az 55-60 mûködésüket korlátozó feltéte-
kításához. A településeken ugya- „gyorstalpalós” tanfolyamok sorát évek közötti tapasztalt munkások lekrôl viszont vita alakult ki a ré-
nis alapvetôen befolyásolják a indítják el. Pedig a kamarai straté- e körben 19 százalékot képvisel- gió különbözô pontjain funkcio-
tanévenként induló gimnáziumi, gia egyik sarkalatos eleme az úgy- nek. A teljes létszám 46 százalé- náló szervezetek képviselôi kö-
a szakközépiskolai vagy szakisko- nevezett slágerszakmákban vég- kát a szakmunkások teszik ki. zött. A megjelentek közül abban
lai osztályok számát. zettek számának visszaszorítása. Érthetô tehát az utánpótlás feletti azonban sokan egyetértettek,
Az RFKB e tekintetben segítsé- Másfelôl az oktatás tartalmának aggodalom, hiszen a fémipari hogy a vállalkozások által befize-
gükre lehet, hiszen az oktatási in- átalakítása sem nélkülözhetô, hi- szakmákban hiányos a képzés, tett szakképzési és fejlesztési hoz-
tézmények felé is közvetíti a régió szen a középiskolák sokszor nem mert kevés az érdeklôdô fiatal. zájárulások odaítélésében a gaz-
gazdaságának valós szakember- a gazdaság által elvárt tudással vér- Csontos Hoffer Katalin azt is el- a térség meghatározó vállalkozása. záson. Kifejtette, hogy miközben dálkodó egységek közvetlenül
igényét, azaz azokat a szakmákat, tezik fel a diákokat. mondta, hogy a gyôri gimnáziumi Krihó Zsuzsanna szerint a cégek a régió ipara nagyszabású szerke- dönthessenek.
amelyekben okleveleket szerezve Az idén súlyos gondként neheze- osztályok számának csökkentése szakmunkás-utánpótlási gondjai- zetváltáson megy keresztül, s A kormányzati felelôsséget firtat-
el is tudhatnak helyezkedni a fia- dik a szakképzés rendszerére a miatt viszont az elmúlt tanévben nak gyökerei a privatizációig nyúl- ágazatok számolódtak fel, addig ták azok a cégvezetôk, akik kifo-
talok. Bár a bizottságok stratégiai hozzájárulási kötelezettség fizeté- háromszorosára növekedett a gé- nak vissza, amikor a tanmûhelyek a szakképzôkben megállt az idô, gásolták, hogy a szakképzés fe-
mûhelyeiben történik egyebek sébôl származó decentralizált alap pi forgácsoló szakra történt beis- sorvadni kezdtek, majd zömében semmi sem változott. A kamara lett az OM és a SZMM tárcái
között a helyzetfelmérés, az ér- forrásainak elvonása, hiszen kolázás. A cég pedig ösztöndíj- megszûntek. ezért felmérte tagságának után- egyaránt felügyeletet gyakorol-
dekegyeztetés és a közös nevezô 2009-ben elmaradnak a gyakorla- programmal és internetes honlap- A berendezésgyártó egységben is pótlásigényét, s továbbította a te- nak, miközben a döntések meg-
kimunkálása, a végsô döntést az ti képzôhelyek fejlesztésére kiíran- pal igyekszik buzdítani a diákokat. korábban hagyományokkal bírt a lepülési képzésirányítók felé. hozatalában további 11 minisz-
iskolafenntartók hozzák meg. dó pályázatok. Ugyanakkor a végzettek szemléle- lakatos, a hegesztô és a vezeték- A megyeszékhely önkormányza- térium egyetértése is szükséges.
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 4

4. 2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Refmon Zrt. Határtalan innováció


nyerte a díjat A TURIZMUSFEJLESZTÔ PROJEKT RÉVÉN A HATÁRSZOMSZÉDOS
TÉRSÉGEK GAZDASÁGA IS ÖSSZENÔHET
PÉLDAÉRTÉKÛ PROJEKTEK Amikor húsz esztendôvel ezelôtt gyar és kétezer osztrák vállalkozót
VERSENYEZTEK EGYMÁSSAL a vasfüggöny leomlott, mind- egyesítô program révén.
annyian abban reménykedtünk, A kamarai vezetôk közös prezen-
A Pannon Novum Nyugat-du- dult ugyanis, hogy az eredményt hogy az egykori nagyrégió népes- tációja a nagyívû határtalan koo-
nántúli Regionális Innovációs még nem lehetett megjeleníteni, sége ismét és hamar összenô. Az peráció részleteibe is beavatta az
Ügynökség és a vasi kamara által vagy a közvetlen haszon kimuta- eltelt évtizedek történései azon- alkalmi hajó utasait, s általuk az
kiírt és közzétett közös pályázati tása nehézségekbe ütközött. ban bebizonyították, hogy nem érintett területek üzletembereit és
felhívásra május 20-ig négy pálya- A sokféle szempont objektív fel- csupán nyelvi, hanem szemlélet- polgárait.
mû érkezett. sorakoztatását követôen, a bírá- beli akadályok is tornyosulnak a A történelem, a kultúra, a zene és
szorosabb gazdasági együttmun- a gasztronómia olyan összekötô
kálkodás elôtt. Napjainkra kide- elemek, amelyekre felfûzve a tu-
rült, hogy az elôítéletek és a gya- risztikai kínálat nem csak új mezs-
nakvás teljes lebontásáig, illetve a gyékre és minôségi megújulásra
szinergiákban rejlô esélyek kiak- találhat, hanem munkahelyeket is
názásáig akár egy fél évszázad is létrehozhat. A tematikus súlypon-
eltelhet. A „Határtalan turizmus tok, mint például az egészség és a
Nyugat-Pannóniában és Burgen- wellness viszont a vendégek újabb
landban” elnevezésû program rétegét vonzza majd a régióba.
több ezer cég bevonásával, s az A közös kínálatok fejlesztésén túl-
új piaci helyzetre való felkészíté- menôen, a projekt vállalkozáserô-
sével éppen e folyamatot igyek- sítô és versenyképesség növelô ször szisztematikusan felméri a je- csomagok történelmi töltése a ró-
szik gyorsítani. Nem véletlen, potenciállal úgyszintén rendelke- lenlegi állapotokat, majd elkészíti mai kort, a Batthyány és Eszter-
» A díjat a fejlesztési tanács zalaszentgróti ülésén ítélték oda hogy a Tourist-net projekt elindí- zik. Sôt, egyedisége abban is tük- potenciálanalízisét. A tanulmány házy családok históriáját és mû-
tását az Európai Bizottság az el- rözôdik, hogy a gazdasági szféra a lehetôségeket, a feladatokat és a emlékeit, illetve a vasfüggöny kor-
Az ArraboCAD Mérnöki Fejlesz- lók javaslata alapján, a Nyugat- sôk között engedélyezte – hall- szereplôivel karöltve a turisztikai prioritásokat idôtervbe rendezi. szakát mindenképp magában fog-
tô és Szolgáltató Kft., a Bioprojekt dunántúli Regionális Innovációs hatták az osztrák és a magyar intézmények és szervezetek szak- A helyzet-, s a jövôkép ismereté- lalja. Zenében az egykoron a kör-
Kutatási és Fejlesztési Szolgáltató Tanács ítélte oda a Pannon vendégek a Fertô-tó hajdani ha- emberei munkálkodnak a hosszú ben a vállalkozások és az intézmé- nyékhez kötôdött Haydn és Liszt
Kft., a Human Matrix Személyze- Novum Regionális Innovációs Dí- tárvonalának közepén tartott nyi- távú hálózatszerû együttdolgozás nyek berkeiben lezajlik majd a lesz a meghatározó. A természet
ti és Tanácsadó Kft., valamint a jat a Refmon Zrt. társaságának. tórendezvényen. alapjainak megteremtésében. partnerségre történô felkészítés, értékei közül a Fertô-táj és a
Refmon Tûzállóanyag-gyártó, Ke- A másik három induló pedig ok- Az együttmûködési dokumentum Természetesen az innovatív melynek segítségével kialakulnak natúrparkok domborodnak ki.
reskedelmi és Szolgáltató Kft. me- levél kitüntetésben részesült, s így aláírásának helyszínét is szimbó- megoldásokon kívül az értéknö- a közös kínálatok, megtörténnek a Mindemellett a gyógy- és well-
lumként választották a kamarák, velés a meglévô kínálat minôségi termékfejlesztések. Azután irány a ness, a kerékpáros, a lovas, a vízi,
hiszen a burgenlandi oldalról in- gyarapodásán és hálózatba fogá- piac, ahol ezen innovatív csoma- a gasztronómiai és a borturizmus
dult hajóra a nyugat-dunántúli sán keresztül is megmutatkozik. gok megmérettetnek. A közel is felértékelôdik a Nyugat-Dunán-
résztvevôk Fertôrákosnál szálltak Bekapcsolva a kis- és kézmûipar négy esztendeig tartó folyamat túlon és Burgenlandban.
fel, majd e térségek turizmusának és a kereskedelem szegmenseit, tervezôi azonban mindig figye- A program megálmodói javuló
jövôbeni felvirágoztatására szövet- valamint a mezôgazdasági ôster- lemmel kísérik a gazdasági háttér vállalkozói és intézményi együtt-
kezett csapat képviselôi a legköze- melôket. változásait. Így most a világválság munkálkodásban, valamint a sze-
lebbi közös ponton horgonyoztak A szomszédok összefogásának si- hatásainak leküzdésére dolgoznak mélyes tapasztalatcsere fokozódá-
le. A megállapodást pedig Paul kerét garantálhatja, hogy e kezde- ki stratégiai ajánlásokat. sában éppúgy reménykednek,
Kraill kamarai alelnök, Kiss Sán- ményezés nem minden elôz- Az Európai Unió 2009-et az In- mint egy új turisztikai desztináció
dor vasi fôtitkár, valamint a Bur- mény nélküli. Az „Alpok & Pusz- nováció Évének nyilvánította. E létrehozásában, a szektorális háló-
genlandi Vendégfogadók és Ven- ta”, illetve a „Turisztikai progra- projekt a közösség elképzelései- zat kiépülésében, s további mun-
déglátók Egyesületének elnöke, mok a Nyugat-Pannon régióban” hez híven, az idén a turizmusban kahelyek létrejöttében.
Franz Perner látta el kézjegyével. címû projektek a tapasztalatok bontakoztatja ki a megújulás „A turista nem ismer határokat.
A projektbemutató sajtótájékoz- tárházával szolgálnak. csíráit – szögezte le Kiss Sándor. A Fertô tó körül 1983-ban épült
tatón Walter Dezsô a regionális A közös tevékenységek e példái A kooperációs vezérfonal men- elsô kerékpárutat az Írottkô, majd
idegenforgalmi bizottság elnöke, arról árulkodnak, hogy bár hason- tén céglátogatások, információ- az Unesco Világörökség részét ké-
» Dr. Rácz Attila a díjnyertes cég ügyvezetô igazgatója Sopron korábbi polgármestere ar- ló és egyúttal egymást is kiegészí- átadó találkozók, interkulturális pezô Fertôhansági Nemzeti Par-
ra is rámutatott, hogy nemrégiben tô a két fél kínálata, a konkuren- tanfolyamok, workshop esemé- kok követték. Az idén Haydn év-
zônyében egy háromfôs szakértôi térítésmentesen veheti igénybe a még a víz alatt is vasfüggöny hú- ciától való félelem a partnerségtôl nyek, szemináriumok és vállalati fordulót ünnepelünk, de 2011-
team döntött a helyezésekrôl. Pannon Novum Nonprofit Kft. zódott. Az elválasztó sáv helyérôl visszatartja a vállalkozókat, ezért a tanácsadások mennek végbe. ben a Liszt Év eseményei kötik
Az értékelôk úgy látták; – vala- innovációs tanácsadását. ma, a határmentén egy követen- tudatformálásra komoly források Megtörténik a gyakornokok cse- össze a szomszédos nemzeteket.
mennyi pályázat példaértékû in- Az elismeréseket a regionális dô példa indul útjára. E vidék fordítandók. réje is. Miközben közös katalógus A Tourist-Net hatalmas lendüle-
novációs fejlesztést tartalmazott. fejlesztési tanács júniusi, zala- ugyanis a régmúltban egybetarto- Ami az új projekt megvalósításá- lát majd napvilágot. tet adhat a két határszéli térség
A pénzügyi eredmények megjele- szentgróti ülésén Balogh József zott és együttesen fejlôdött. A né- nak lépéseit illeti, a felállított pro- Az 1,3 millió euró összköltségû kulturális és turisztikai együvé vá-
nítése tekintetében azonban kü- elnök nyújtotta át a cégek kép- pek 1921. elôtti egymásra találása jektszervezet által, a szakértôkbôl projekt indításánál már látszik, lásának” – hangoztatták a projekt-
lönbségek mutatkoztak. Elôfor- viselôinek. valósulhat meg a nyolcezer ma- megalakított projekttanács elô- hogy a határon átnyúló program- gazdák.

Veszélyben a falusi Stuttgart régióban az oktatás és a gazdaság partnersége példaértékû


A felsôoktatási intézmények lesztés követésre érdemes rend- hiszen a szervezet egy évtizedes a Nyugat-Dunántúl fog a prog-

szállásadók és a vállalkozások szoros,


szinte fogaskerékszerûen
egymásba kapaszkodó kap-
szerével ismerkedett meg. Az Üz-
leti Angyal program például ko-
moly tetszést aratott, hiszen a leg-
mûködése során közel 450 cég
alakult, – 1400 munkahelyet te-
remtve.
ramhoz kapcsolódni, segítve a
vállalkozások egymásra találását.
A delegáció a négy nap során
Az Új Magyarország Vidék- mékek árusításához, 400 ezer fo- csolatukkal erôsítik a régió mobilabb tôkével és amellett ma- A magyar vendégek e gyakorlat nem csupán a jövô lehetôségeit
fejlesztési Program a falusi rintig adókedvezmény társult. gazdaságát. Így nem vélet- gas színvonalú szaktudással ren- részleteit is feltérképezendôen, kutatgatta, hanem a technika rég-
turizmus támogatását a Jövô év januárjától kezdôdô ha- len, hogy Stuttgart térségé- delkezô, informális kapcsolatok fórumszerû eszmecserét folytat- múltbeli történetében is kalando-
kiemelt célok között kezeli, tállyal azonban mindez egy toll- ben koncentrálódik a német révén felkutatható nemzetközi tak az inkubátorház vezetôivel. zott, amikor felkereste a Merce-
mégis az Országgyûlés által vonással eltöröltetett. gazdasági erô harminc, s a befektetôk, valamint a képzelet- Az utazás másik állomása a vir- des Benz múzeumát. Ahol az in-
június 29-én elfogadott tör- Amíg az unió tagállamaiban a termelési volumen tíz száza- ben és ötletekben gazdag nyugat- tuális dimenzióközpont viszont nováció históriájának unikumai
vény épp ellenkezô irány- gazdálkodás, valamint a helyi spe- léka. A munkalehetôségek dunántúli feltalálók egymás felé még egyéb látnivalókban is bôvel- meséltek az elôdök találékonysá-
ban hat. Sôt a legkisebb tele- ciális termékek értékeire épül a pedig a lakosság egynegye- közvetítése mindkét régió inno- kedett. Az informatikai alapú, há- gáról. Láthatóvá vált, hogy a kez-
püléseken, a legnehezebb turizmus e biztos alapokon nyug- dét vonzották az innovációs vációján sokat lendíthet – tudtuk romdimenziós modellezés mind detleges konstrukciójú autókból
helyzetben élôket sújtja. Or- vó ága, addig hazánkban a szállás- centrumként is funkcionáló meg Magyar Dánieltôl, az ügy- az építô-, mind pedig a jármûipar- miként bontakoztak ki a mai
szágosan közel nyolcezer kapacitás hasznosításának tradí- országrészbe – derült ki a nökség igazgatójától és Szalay ban rendkívüli jelentôsséggel bír, s csúcstechnológiát képviselô cso-
ember kerülhet kilátástalan cióápoló, s alternatív jövedelem- Pannon Novum Nyugat-du- Viktória projektmenedzsertôl. a fejlôdô cégek jövôbeli kibonta- dajármûvek.
helyzetbe. Miközben az szerzô módját most a földre küld- nántúli Regionális Innová- Az egyetem kebelében mûködô kozásának egyik záloga lehet. Stuttgart gazdasága rendkívül fo-
aprófalvak népességmegtar- ték. Növelve a saját hibájukon kí- ciós Ügynökség idei tanul- TTI Technológiai Innovációs Ügy- Az újszerû technológia még nép- gékony az újra és nyitott a nagyvi-
tó ereje lényegesen csökken, vül munkanélkülivé válók tábo- mányútján. nökség szerteágazó tevékenysége szerûbbé tétele végett, elsô külföl- lág felé. Eredményeit örömmel
s a hazai turisztikai paletta rát. Az új jogszabály következté- valódi ernyôként szolgál a kezdô, di régióként, az ügynökség révén, osztja meg partnereivel.
is csorbát szenved – hívta fel ben, a korábban a kedvezmé- Július közepén a magyar régió 18 a nôi és a fiatal vállalkozók felett.
a figyelmet e visszásságra nyekkel felpörgetett pozitív folya- fôs küldöttségében a fejlesztési ta- A tanácsadások hálózata kiterjed
Babos Csaba. matok várhatóan le fognak állni. nács és ügynökség, a vállalkozói még a felsôfokú oktatási intéz-
Pedig a falusi turizmus világszerte központ, a kamara, az egyetem, a mény munkatársaira, hallgatóira
A Falusi Turizmus Vas Megyei elismert és közkedvelt üdülési for- MTA, illetve a Nemzeti Kutatási és doktorandusaira. Sôt, a friss
Szövetségének elnöke szerint a ma, melynek hazánkban is kiala- és Technológiai Hivatal képviselôi diplomásokkal külön körben fog-
rendelkezés több kárt okoz, mint kult a felügyeleti és minôsítési szereztek honosításra érdemes ta- lalkozik a nonprofit szervezet. Az
amennyi hasznot hoz az állam- rendszere. A kritériumoknak meg- pasztalatokat. Stuttgard és a Nyu- elméleti tudás továbbadásán túl-
kasszába. felelt egységek táblajelzése a ven- gat-Dunántúl, ha fejlettségében menôen, a közeli a technológiai
A munkanélküliség által legin- dégek számára is garanciát takar. nem is, de a gazdaság szerkezeti inkubátorház biztosítja a tevé-
kább sújtott területeken, a mezô- A büdzsé szempontjából jelenték- felépítésében hasonlít egymás- kenységek infrastrukturális hátte-
gazdaságból önmagukat részben telen összegek éppen e potenciá- hoz. Különösen az iparágak és a rét.
eltartó családok számára a falusi lis vállalkozókat teszik tönkre, klaszterek tekintetében. A fél évti- A cégalapítás, valamint a kezdeti
szállásadás a mindennapi kenye- akik tapasztalatokat és tôkét sze- zedes partnerség is arra ösztönöz- tevékenységek segítésével párhu-
ret garantálta. S magánszemély rezve, a fejlettség egy magasabb te a szombathelyi központú ügy- zamosan a TTI az állami és a tar-
státuszban, 800 ezer forintig adó- szintjére juthatnának. nökséget, hogy az idén, Németor- tományi programok támogatását
mentes tevékenységnek számí- Babos Csaba most abban bízik, szág ezen élenjáró régiójába láto- is ellátja.
tott. Az úgynevezett falusi ven- hogy januárig az országos szak- gasson. A vállalkozások számára egyéb-
dégasztal programhoz csatlako- mai szövetség ezen elhibázott lé- A négynapos program során a ként az elsô tanácsadás díjtalan,
zottak részére pedig a helyi ter- pés visszavonását el tudja érni. csoport elsôsorban a gazdaságfej- de a többi alkalmak is keresettek, » A nyugat-dunántúli küldöttség a Mercedes Benz múzeumába is ellátogatott
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 5

2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS 4.
5.

KAMARAI FÓKUSZ RÉGIÓS KITEKINTÔ


FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kormányfôi találkozó Uniós Válságkezelô Mûhely


AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI IS
REFLEKTORFÉNYBE KERÜLNEK vizitek Anarchia uralja a kereskedelmet, az
élelmiszeripart letérdeltették, az
építôipar vegetál, s a világpiaci
désbôl eladósodni, s ebbôl új növe-
kedést generálni már nem lehet. E
lufi kipukkadt. Az elôállított értékek-
A tavaly megalakult Szlovén sáig folyt a diskurzus. Ugyanak- tottak egymással. Ugyanakkor az A Magyar Kereskedelmi és energiaár csökkenés ellenére Ma- nél többet fogyasztó struktúra nem
– Magyar Üzleti Tanács tevé- kor a Luka Koper és a Nafta eszmecserék résztvevôi megis- Iparkamara küldöttségei nem- gyarországon növekednek e költsé- tartható fenn. Japán és Kína sikerei-
kenységének köszönhetôen, Lendava cégek jelenléte arra merhették a Szlovén–Magyar régiben Brüsszelben és Spa- gek. Kinek használ mindez? – tet- nek hátterében éppen e folyamat
déli szomszédunkkal lendüle- utalt, hogy a szállítmányozásban, Üzleti Tanács idei és 2010-es nyolországban jártak. te fel a kérdést az MKIK elnöke. fordítottja rejtôzködik. A recesszió-
tesen fejlôdnek a gazdasági a raktározásban, illetve az olaj és munkatervét, amelyben az élel- Az Európai Unió fôvárosában Majd kifejtette, elkerülhetetlenné ból is azok az országok lábalnak ki
kapcsolatok. Így az sem vélet- üzemanyag kereskedelemben miszer-, a gyógyszer-, a fa- és pa- a 18 tagú delegáció magas vált a gazdaságpolitikai váltás. Az mielôbb, amelyek készek a gyors
len, hogy a szervezet júliusi, nyílhatnak új utak. Ahogyan a píripar, a bio termékek központi rangú szakértôktôl kapott tájé- azonnali gazdaságélénkítés, a köz- váltásra, és stabil alapon építkeznek
budapesti ülésén, az üzletem- gyógy- és termálturizmusban is helyet foglalnak el. Sôt, a kétolda- koztatást a kereskedelem és a tehercsökkentés, a munka- és telje- újra” – vázolta fel a globális helyze-
bertalálkozót követô záró körvonalazódtak a közös elkép- lú közlekedési és energetikai regionális politika jelen helyze- sítményösztönzésre, illetve az uniós tet Oszkó Péter.
programon Bajnai Gordon és zelések. Közép-Európa egyik leg- munkacsoportok eredményeire térôl, illetôleg a világválság kö- támogatások odaítélésének felpör-
Boruth Pahor miniszterelnö- nagyobb kikötôje, Koper például is erôs fény vetül majd. Sikerek- zösségre gyakorolt hatásairól. getésére. Különben tartós recesszió Diadaljelentések helyett
kök is beszédet mondtak. a kamarák közvetítésével is keres kel kecsegtethet a kereskedôhá- Bepillanthattak a vállalkozás- köszönt az országra. hathatósabb lépéseket
A TriGranit cégcsoport ljubl- magyar üzletfeleket. lózatok közti, választékbôvítô fejlesztési eszközök tárházába A Magyar Kereskedelmi Iparkama- A hazai viszonyokat érintô derûlá-
jana-i „Emonika” üzleti to- Az eseményen a magyar és a kooperáció. is, majd megismerkedtek az ra rendkívüli ülésén Oszkó Péter is tásában azonban a kamarai küldöt-
ronyház beruházása pedig a szlovén országos kamarák vezetô A tanács támogatja Koper logiszti- Enterprise Europe Network elismerte; – a korábbi kormányok tek, tapasztalataik tükrében, ke-
projektek sorából emelkedik ki. tisztségviselôi ugyancsak a kap- kai központi pozícióinak erôsíté- hálózat mûködésével, vala- gazdaságpolitikája hátráltatta a nö- vésbé tudtak osztozni, s a vitafóru-
csolatok elmélyítésének esélyeit sét. S hamarosan egy olyan együt- mint a 7. Kutatás-fejlesztési vekedést, így egy legyengült gazda- mon kétségeiket ki is fejtették.
A rendezvényen a vasi kamara kutatták. Az MKIK nemzetközi tes szakmai tanácskozást szervez, Keretprogram pályázati lehe- ságnak kellett a recesszióval szem- A pénzügyminiszter a Merrill Lynch
képviselôje Kiss Sándor fôtitkár igazgatóhelyettese, Pálmay Flóra ahol a szlovén vállalatok az euró tôségeivel. benéznie. Ugyanakkor a mostani pénzügyi szolgáltató nemrégiben
azt is elmondta, hogy széles ská- és Andrej Friedl párbeszédén kí- bevezetéséhez fûzôdô tapasztala- A spanyolországi tanulmány- kényszerintézkedések kivezetik az megjelent elemzésére hivatkozva
lán mozogtak a két ország vállal- vül Kiss Sándor és a Pomurje-i taikról fognak beszámolni. úton részt vett tisztségviselôk országot a válságból. A jelenlegi pén- jelentette ki, hogy Magyarország a fej-
kozásainak vezetôi által folytatott regionális gazdasági önkormány- A rendezvényen bemutatták Ljub- és vállalkozók pedig a 120 esz- zügyi és költségvetési politika a jö- lett országok mezônyében, s a gaz-
tárgyalások. A malom-, a sütô- és zat elnöke Stefan Sobocan, to- ljana történelmi belvárosától né- tendôs tapasztalatokkal bíró, vôbeni pénzügyi egyensúly letéte- dasági visszaesés idôszakában a
az édesipari termékektôl kezdô- vábbá Igor Plestenjak a JAPTI hány lépésre épülô üzletcentru- 88 regionális szervezetet ma- ménye. legeredményesebben javított állam-
dôen, az energetikai tervezésen igazgatója, illetve magyar partne- mot. A központi pályaudvar lefe- gában foglaló, s hárommillió háztartási egyensúlyán. Sôt az utób-
és a szoftverfejlesztésen keresztül re az ITD-H Zrt. vezérigazgatója, désével létrehozandó 27 emeletes tagot számláló kamara törté- Megoldható a kétismeret- bi negyedévben Németország erô-
a fémmegmunkáló gépek gyártá- Rétfalvi György szintén szót vál- toronyház a 21. század csúcstech- netét, illetve szervezeti felépí- lenes egyenlet teljesebben zuhant, mint hazánk.
nikáját felhasználva készül. A kör- tését, finanszírozási gyakorlatát – állítja a tárcavezetô. Elismerve, Kovács Vince alelnök hozzászólá-
nyezetbarát, zöld kategóriájú léte- vették górcsô alá. hogy nézetei Parragh Lászlóéval sok sában ezen állítás ellentmondásos
sítményben 2010 ôszétôl kényel- Kiderült, hogy a Spanyol Ke- ponton találkoznak. Hazánk kény- voltára világított rá, hiszen a vissza-
mes és modern irodák, elegáns lak- reskedelmi, Ipari és Hajózási szerbôl ugyan, de éltanuló lett, és az csúszás mértéke önmagában té-
osztályok, szállodai szobák várják Kamarák a cégek által százalé- államháztartási hiány csökkenté- ves képzetet okozhat. A százalék
leendô tulajdonosaikat. A 23 ezer kos arányban fizetendô össze- sével egészségesen kerülhet ki a vál- ugyan szépen mutat a grafikonon,
négyzetméter hasznos alapterületû gekbôl, a szolgáltatási bevéte- ságból, amelyet a gazdaság szerep- ám a kiindulási pontokban rejlô ha-
objektumban a legkisebb egység lekbôl, valamint a központi lôinek sajnos végig kell szenvednie. talmas különbségeket elfedi.
mérete is 150 m2-es lesz, s 680 projekttámogatásokból szár- A folyamat ugyanis oly gyorsan Parragh László viszont a 850 mil-
parkoló áll majd a bérlôk és a ven- mazó forrásokból gazdálkod- ment végbe, hogy az alkalmazko- liárd forintos bevételkiesésre és a
dégek rendelkezésére. nak. A törvény azt is szabá- dás fájdalmakkal jár együtt. 400 milliárdos tehernövekedésre
A tömegközlekedési csomópont- lyozza, hogy az adók módjára Oszkó Péter a válságkezelés irányait hívta fel a miniszter figyelmét.
ban magasodó üzletház gépkocsi- beszedett tagdíj egyharmada a boncolgató elôadásában arra is ki- Magyarország vásárlóerô paritása,
val is könnyen megközelíthetô, a szakképzésre, kétharmada pe- tért, hogy a magyar gazdaság a ré- az uniós államok között egyedülál-
belsô ügyféláramlást pedig gyors, dig a nemzetközi kapcsolatépí- gióban egyedüliként, két nagymér- ló módon, távolodott a közösségi át-
intelligens liftek teszik zökkenô- tésre fordítandó. vû együttállás terheit hordozza, hi- lagtól. A diadaljelentések ellenére az
» Ljubljana üzletközpontjának toronyházába jövô ôsszel már beköltözhetnek a bérlôk mentessé. szen a hatalmas államháztartási EU források sem dinamizálták a
hiány és a gazdasági visszaesés szektort, a rendszer sok sebbôl vér-
egyidejûleg sújtja. Emiatt beszû- zik. A beharangozott gazdaságélén-
kültek piaci hitelforrásai, s az IMF se- kítô csomagok, az 1800 milliárd fo-
Késik vagy elmarad az állami segítség gítségére szorult.
A kétismeretlenes egyenlet megol-
rintos építôipari megrendelés, vala-
mint a vállalkozásokat támogató 1
dásakor tehát arra szükséges koncent- 400 milliárd még nem jutott el a
A GAZDASÁGI ÚJRAÉPÍTKEZÉS SEM LEHET A KISVÁLLALKOZÁSOK rálni, hogy miként javítható az egyen- gazdaság szereplôihez. A kis- és kö-
TÁMOGATÁSA NÉLKÜL SIKERES súly oly módon, hogy egyúttal az el- zépvállalkozások fejlesztésére létre-
vonások mértéke csökkenjen, és hozott Jeremie program csôdöt
Országos viszonylatban is sokat meghaladóan bizonyítani Néhány kistérségben, ha minden forrás kerülhetett volna. A jelenle- növekedési pályára álljon a gazdaság? mondott. Az uniós pénzek átcsopor-
példa nélküli esemény tör- akaró szakhatósági szabályozás. vállalkozás csupán egy munkatár- gi centralizált módszernek kö- A strukturális problémákon kívül tosítása pedig hónapok óta csak a
tént Vas megye Közgyûlésé- A közösségen belüli eltérôségek sától válna meg, egy ipari parknyi szönhetôen viszont az OFA 1,2 megvizsgálandó, hogy a visszaesés mi- szlogenek szintjén létezik. Félô,
nek június végi ülésén. elgondolkodtató jelenségeként tömeg kerülne utcára. Így a gaz- milliárd forintos pályázatából lyen mértékben róható fel a hazai gaz- hogy a válság lecsengése után nem
A képviselôk az állami vál- mutatkozik például a határmenti dasági válságot követô újjáépítke- húszszázaléknyi összeget kaptak a dasági környezetnek, illetôleg a vál- marad a gazdaságnak olyan egész-
ságkezelô támogatások oda- osztrák falvakban mûködô hús- zés sem lehet a mikro- kis- és kö- helybeli vállalkozások. A tízmil- ságnak. Láthatóvá vált, hogy legjelen- séges szegmense, amely a növeke-
ítélési gyakorlatát, illetve a üzemek sora. Amíg nálunk a ne- zépvállalkozások hatékony támo- liárdos programból pedig Vas me- tôsebb mértékben az óriási dés motorjaként szolgálhatna.
pályázati kiírások jelenlegi ves feldolgozók is bezárták ka- gatása nélkül sikeres. gye gazdasági szereplôi 387 millió eladósodás gyengítette le az országot. Az MKIK a szaktárca prognózisát
rendszerét kifogásolva nem puikat, a szomszédos kis egysé- A társulási elnök a válságkezelés- forintot nyertek el. Tehát a recesszió visszafogásával és meghaladó mértékû, 8,5 százalékos
fogadták el a Nyugat-dunán- gek tulajdonosai magyar alap- re hivatott, munkaügyi közpon- A munkanélküliség az idén ma- a pénzügyi egyensúly megteremté- visszaeséssel számol, mely tenden-
túli Regionális Munkaügyi anyagokat vásárolva, s komoly ton keresztül bonyolódó kiírások- gasba szökött, s a német és az sével párhuzamosan, csökkenteni cia 2010-ben a teljes vállalati jöve-
Központ tájékoztatóját. Az haszonra szert téve, hazánkban is ra áttérve elfogadhatatlannak tart- amerikai piacokról származó in- szükséges az adósság szintjét. Bár a delempozíció 1 200 milliárd forin-
eset kapcsán Patyi Elemér- értékesítik a túloldalon feldolgo- ja, hogy a márciusban a gyors se- formációk sok jóval nem kecseg- cselekvések mezôje rendkívül szûk- tos romlását vetíti elôre.
rel, a Vas Megyei Önkor- zott hentesárukat. Nyilvánvaló, gítség reményében beadott pályá- tetnek. Gyors javulás semmiképp re szabott. Minden esetre az idei költ- A vállalkozók keveslik a tehercsök-
mányzatok Egyesület elnö- hogy a számottevô különbség az zatokra júniusban érkeztek meg sem várható. Bár a vasi adatok 3- ségvetéshez képest, két év alatt 1100 kentés jelenlegi mértékét. A 19 szá-
kével, valamint dr. Kovács adó- és járulékfizetési, közegész- az elutasító határozatok. Méghoz- 4 hónapja stagnálnak, a bejelen- milliárd forinttal kevesebb kiadással zalékos társasági adókulcs pedig, a
Péterrel a munkaügyi köz- ségügyi, fogyasztóvédelmi és zá minden indoklást nélkülözve. tett állástalanok száma megközelí- tervez a szaktárca. Méghozzá a brut- kedvezmények megszûnése folytán
pont fôigazgató helyettesé- egyéb jogszabályok miatti ver- A vasi önkormányzati szövetség ti a 12 ezret, s a ráta is közelít a tíz tó hazai össztermék vártnál jelentô- a cégek számára komoly emelést
vel beszélgettünk. senyképesség hátrányban rejlik – állásfoglalása szerint a támogatási százalékhoz. Sôt komoly befekte- sebb, 6,7 százalékos csökkenése produkált. Bár anticiklikus gazdaság-
fejtette ki nézeteit az önkor- szerkezet gyökeres átalakítására tési szándékok sem jelennek meg miatt. A jövô évi megszorítások ez ál- politikára valóban nincs lehetôség,
Kilátástalan helyzetbe kerültek a mányzati szövetség elnöke, aki lenne szükség, ugyanis az ország a láthatáron. tal elérik a 900 milliárd forintos de az érdemi kiadáscsökkentés
vidéki településeken élôk, hiszen gyakorló polgármesterként, kis- nem homogén, ezért decentrali- A gazdasági válság természetéhez nagyságrendet. A foglalkoztatási rá- megtörténhetne, és a reformok is
a térségi központokban lévô cé- térségi társulási elnökként, vala- záltan, a helyi igényeknek megfe- tartozik ugyanis a zuhanás utáni tát pedig 57 százalékról 65-re szük- végig vihetôk. Komoly fejlemény-
gektôl sorra bocsátják el azokat az mint vállalkozóként és kamarai lelôen kellene a fejlesztési forráso- pangás, s a közgazdászok most el- séges növelni, ezért most nem a vál- ként értékelné a gazdaság, ha
embereket, akik évtizedeken ke- tagként, több oldalról átlátja a ré- kat elosztani. húzódó folyamatokat prognoszti- lalkozások finanszírozásának könnyí- legalább az alacsony világpiaci árak
resztül az ingázásra berendezked- giós viszonyokat. Közéleti funk- Kiküszöbölve a régiós központ és zálnak. tése a fô cél, hanem a foglalkoztatottság begyûrûzhetnének a magyar piac-
ve, elfelejtették vagy el sem sajátí- ciójában a közgyûlésen felszólal- a szaktárca közé ékelôdött háttér- A fôigazgató helyettes arról is be- növelése. Az átmeneti kormány ra is. A kamarai küldöttek több íz-
tották a túlélést garantáló falusi va azt hangsúlyozta, hogy az intézményt, amely a hosszadal- számolt, hogy a TÁMOP 1.2.2. pénzügyminisztere is úgy látja; – a vi- ben felvetették, – miért nem tesz
gazdálkodás fortélyait. Újra kelle- uniós és az állami támogatási for- mas elbírálás, s a tetemes késede- második szakasza elindult. A tá- lág egyik legnagyobb adóékének hathatósabb lépéseket a kormány?
ne tanulniuk az ôsi agrár szakmá- rások szétosztásában már a kiin- lem okozója. Az egyéb anomáliák mogatandó hátrányos helyzetûek enyhítése, a gazdaság kifehérítésének A 2003.óta regnáló kormányok a
kat ahhoz, hogy háztáji állatte- dulási pont sem helytálló. pedig a kisvállalkozások pályáza- körébe pedig a válság folytán elengedhetetlen feltétele, hiszen a kö- kispénzûek és a vállalkozók terheit
nyésztéssel, valamint zöldség- és Sárvár vonzáskörzetében, aho- toktól való távoltartásáért felelô- munkahelyüket elvesztett embe- zepes jövedelmû réteg esetében is, a fokozzák. Az adócsökkentés helyett,
gyümölcstermeléssel a család gyan az ország más vidékein is, a sek. S mivel állami szinten e réteg rek is bekerültek. Az érintettek keresetemelkedés háromnegyedét el- amely pedig többletbevételt hozhat-
megélhetésének jelentôs részét rendszerváltás óta stabilizálódott a helyzetének megítélése nem reá- bér- és járulék visszatérítése viszik a közterhek. Irdatlanul magas, na, mert most százezrek erôsítik a
produkálhassák. gazdasági szereplôk kisvállalkozói lis, a látszólag az érdekükben ho- egyébként a száz százalékot is 71 százalékos az átlagbér marginális feketegazdaságot – szögezte le
Ugyanakkor a pályázati konstruk- magja. E réteg már bizonyította zott döntések sem érhetik el ere- elérheti. adóterhelése. Ezen arány nem mo- Vereczkey Zoltán.
ciók a mezôgazdasági vállalkozók életképességét, szakmailag alkal- deti céljukat. „A munkaerô piaci problémák tiválja az embereket aktivitásra, több- A hazai állapot elé állít görbe tük-
számára foglalkoztatási kötele- mazkodott a külsô környezethez, A központosítás miatt hosszúra teljes megoldásához valóban ke- letteljesítményre, ezért 2011-ben röt az a tény, hogy a szakképzés
zettség nélkül biztosítják a több a piaci és jogi követelményekhez, nyúlt a munkahely megôrzô támo- vés forrás áll rendelkezésünkre. további öt százalékpontos járulékmér- szétverésének megakadályozása si-
százmilliós támogatásokat, mely így kiérdemelné a hathatósabb gatások döntést elôkészítô folya- A munkaügyi központok törté- séklés lenne kívánatos. kerként könyvelhetô a kamara éle-
összegek a strukturális reformok központi segítségnyújtást. mata, s az elbírálás is lassú – vála- netében azonban még nem for- A GDP arányos adócentralizáció is tében – állapította meg Bihall tamás.
elmaradása folytán, szinte veszen- A döntéshozatal során azt sem szolta kérdésünkre Kovács Péter. dult elô, hogy egy beszámolót va- jelenleg 40 százalék közelében jár, Oszkó Péter távozóban kifejtette; –
dôbe mennek. Az ágazat GDP szabadna figyelmen kívül hagyni, Aki úgy látja; – régiókra leosztva lamely testület ne fogadott volna de az adómódosítások folytatásával, a helyes gazdaság és pénzügypoli-
hozzájárulása még a négy százalé- hogy Magyarországon a foglal- gyorsabbá válhatna a pénzek ára- el. Vas megye Közgyûlésének 2012-re várhatóan az arány 33 szá- tika mindig párbeszéd mentén zaj-
kot sem éri el. koztatottak létszámának hatvan moltatása, ám a szokásos juttatási észrevételeit továbbítottuk a zalékra zsugorodhat. lik, ezért a gazdasági miniszterrel kar-
Más szektorokban viszont súlyos százaléka a kisvállalkozások ber- százalékelvek alapján, a Nyugat- szaktárca felé” – jelentette ki Ko- „A nyugati világnak a válság kegyet- öltve tér majd vissza, egy újabb vi-
problémát jelent az uniós elvárá- keiben keresi kenyerét. Dunántúlra vélhetôen kevesebb vács Péter. len üzenetet hozott. A várt növeke- tafórumra.
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 6

6. 2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS

Ismeretterjesztéssel a versenyképességért
FORRÁSOK ÉS TANÁCSOK VÁRJÁK A VÁLLALKOZÓKAT Az elsô uniós
A gazdaság fejlesztését segí-
teni hivatott pénzügyi forrá-
sokról, valamint az új mun-
tes munkavédelmi tanácsadások-
ra fordítja vissza – hallhatták a
Regionet égisze alatt rendezett
fecske
kavédelmi elôírásokról épp- esemény résztvevôi.
úgy szó esett a Regionet ak- Déri Miklós elsôként azt javasolta A jelenlegi, 2013-ig tartó uniós tervezési idôszakra
tív projekt kôszegi esemé- a munkáltatók képviselôinek, esô, elsô szombathelyi fejlesztési program a kivitele-
nyén, mint a CE megfelelô- hogy mérjék fel; – milyen mérvû zés szakaszához érkezett. Az Európai Regionális Fej-
ségi jelölésrôl és a regionális károkat okozhatnak a szabályta- lesztési Alap 163 440 000 forintot nyújtott a telepü-
minôségi díj pályázatáról. lanságok. A tapasztalatok szerint lés egyik forgalmas szakaszának közelében haladó
A fórum jellegû tájékoztató ugyanis a foglalkozási megbetege- kerékpárút építéséhez. A nyolcvan százalékos in-
elôadásokat Bokor Imre az dések, illetve a táppénzek vonza- tenzitású támogatáshoz a helyi önkormányzatnak
ITD-Hungary regionális kép- ta néha tízmilliókban mérhetô. közel 41 millió forintot kellett biztosítania. A várha-
viselôje, valamint Déri Mik- Nem véletlen, hogy a legszéle- tóan jövô tavaszra elkészülô Dolgozók úti beruhá-
lós munkavédelmi tanács- sebb körû munkavédelmi infor- zás megvalósításával a projektgazda a Swietelsky
adó tartotta. Míg a vasi ka- mációkkal a munkaadóknak Magyarország Kft.-t bízta meg.
mara gazdaságfejlesztési ve- szükséges rendelkezniük. A koc-
zetôje, Csiszár István szemé- kázatelemzést sem érdemes gé- A munkálatok részeként, a minden „áldozatul esô” nö-
lyes konzultációkon vála- piesen végigvinni, hanem a kü- kavédelmi szempontból ugyanis tetett, könnyen használható fejvé- 2411 kilométeren keresztül vény helyett újat ültet.
szolt az érdeklôdôk egyéni lönbözô munkafázisokat lépésrôl próbamunkás nem létezik. dô. A munkaövek félévenkénti húzódó nyomvonalon kívül a A balesetveszélyes Dolgozók
kérdéseire. lépesre haladva átgondolni. Sûrûn idézett elô baleseteket a felülvizsgáltatására ugyancsak cél- Perint patakot, illetve a Po- útján egyébként naponta átla-
Ahogy a védôcipô alkalmazásá- munkapódium lépcsôjének elô- szerû gondot fordítani. Vállalko- tyondi árkot áthidaló 42 és gosan 10 800 gépjármû köz-
Az Európai Unió támogatáspoliti- nak példája is mutatja, még akkor írásoktól eltérô magassága, vala- zásindítás elôtt pedig a Munkavé- hat méter hosszú gyaloghi- lekedik, veszélyeztetve a bicik-
kájának jellemzôivel, illetve a kö- is célszerû beszerezni, ha norma- mint a papucsban és rövidnadrág- delmi Információs Szolgálat in- dak is elkészülnek majd. lisek seregét. A városvezetés
zösségi pályázati konstrukciókkal tíva nem írja elô. Olcsóbb a ban végzett motorpróba. Továb- gyenes tanácsadása értékes segít- A 3,3 méter széles kerékpár- reményei szerint a biztonságot
az idén megyeszerte, sok kamarai 10–20 kilogramm tömegû tár- bá az oktatás hiányosságai, ami- séggel szolgálhat. A baleseti pira- sáv a nyugati városrész tenge- garantáló szakasz megnyitásá-
rendezvényen megismerkedhet- gyak mozgatását végzôk lábát ily kor a rövidre fogták a tájékoztató- mis tükrözi, hogy minden ve- lyében, bel- és külterületi ré- val egyre többen választják
tek a térségi vállalkozások irányí- módon védeni, mint az esetleges kat, vagy a jegyzôkönyveket csak szélyhelyzet eltûrése közelebb szeken vezet át, s a lakótele- majd e környezetkímélô uta-
tói. A támogatási források kiakná- baleseteket követôen a kötelezô aláíratták a munkavállalókkal. hozza a tragédiát és az egészség- pen, valamint a kertvárosban zási formát.
zása mellett a cégek életében a tételeket fizetni. Az esemény em- Egy aknában tevékenykedô há- károsodást. élô húszezer lakos biztonsá- Az oladi sávval együtt ugyanis
megtakarításoknak is komoly sze- beri vonatkozásáról nem is be- rom ember azért halt meg, mert Déri Miklós arra is kitért, hogy az gos közlekedését fogja szol- 27 kilométerre bôvül a szom-
repe lehet. Így a munkavédelmi szélve. A bölcs cégvezetô a kárté- nem volt felkészülve a veszély- idén az országban 400 millió fo- gálni. Sôt, a távolabbi falvak- bathelyi kerékpáros úthálózat
szabályozás naprakész áttekinté- rítési vagy büntetôjogi felelôsség- helyzetre. Ha a munkát megelô- rintra rúg a sikeres munkavédel- ból, például Sébôl, Torony- terjedelme.
sével és az elôírások betartásával, re vonást megelôzi – hangsúlyoz- zôen a terepszint alatti helyiséget mi pályázatokkal megszerezhetô ból, Nardáról is könnyen Dr. Ipkovich György polgár-
vagyis a magasra rúgó bírságok el- ta az ellenôrzési gyakorlattal is kiszellôztetik, a gázmérgezés nem összeg. Sajnos a vállalkozók e tá- elérhetô lesz a belváros. mester az alapkôletételt nem
kerülésével, jelentôs összegek ma- rendelkezô szakember. történik meg. Lényegtelennek mogatási forrást ritkán veszik Ausztria közelsége miatt pe- csak egy beruházás kezdete-
radhatnak a gazdálkodó egységek A technológiai utasítások tehát tartott apró információk is lehet- igénybe. Holott a www.ommf.gov dig az objektum turisztikai je- ként értékelte, hanem szimbó-
kasszáiban. minden munkaterületre terjedje- nek életmentô jellegûek. honlapon minden tudnivaló meg- lentôséggel is bír. A július ele- lumként is, hiszen e mozza-
Magyarországon évente az egy- nek ki! Az alkalmasság személyi Bár a közel 40 ºC-os fokos meleg- található. Vas és Zala megyékben ji ünnepélyes területátadás- nattal indult el a jelenlegi
milliárd forintot is megközelíti, az feltételeirôl még az alkalmi dolgo- ben valóban nehéz védôsisakban pedig a tanácsadás a 92/549-374, kor az is elhangzott, hogy a uniós költségvetési idôszak vá-
ellenôrzések során kirótt bünteté- zók esetében is gyôzôdjön meg a dolgozni, mégis meg kell követel- illetve a 30/8175-363 telefonszá- kivitelezô cég a terv szerinti rosi projektjeinek várható fo-
sekbôl származó alap, amelynek foglalkoztató! Akkor is, ha drágá- ni a munkásoktól. A kereskede- mokon, illetve a derim@ommf fakivágásokat is elvégzi, ám lyama.
egy részét az állam a térítésmen- nak tûnik az orvosi vizsgálat. Mun- lemben viszont kapható átszellôz- gov.hu e-mail címen érhetô el.

Nyári árbörze a válság és az áfaemelés tükrében


Évtizedeken keresztül ké- az áru érkezését hónapokkal sokakat vonz az ausztriai hatal- Az osztrák tulajdonú társaság iro-
szülhettek a vásárlók arra, megelôzendôen. Másfelôl a divat mas árcsökkentési kavalkád. dájában számottevô változások
hogy ha augusztus vége felé gyors váltakozása miatt a raktár- még nem érhetôk tetten.
tartott a naptár, beköszön- készletektôl érdemes mielôbb *** „Aki megszokta a nyaralást, nem
tött a nagy nyári árleszállí- megszabadulni. Az árleszállítás te- Az építôipari pangás, valamint az tud lemondani róla, hisz olyan lét-
tás. A szokások e tekintet- hát a régi gyakorlathoz képest jó- áfa megemelése nehéz helyzetbe szükségletté vált számára, mint a
ben is megváltoztak, hiszen val korábban elindul. hozta a szakboltok gazdálkodását falat kenyér. Inkább takarékosko-
fokozatosan, hetekkel bel- A sárvári Anita Fasion nôi divat- is. A Vasi Lux Kft. kôszegi bázisán dik egy éven át, hiszen az utazási
jebb tolódott a leértékelések üzlet tulajdonosa egyrészrôl idôt- a forgalom 20 százalékos csökke- vágy, belsô kényszer. Kimozdulni
kezdô idôpontja. Az idén álló kollekció összeállítására tö- nése már tavaly elôre jelezte a vál- pedig kevés pénzzel is lehet. Leg-
már júliustól felsorakozott rekszik. Ugyanakkor e palettán a ság bekövetkeztét. feljebb közelebbi pontot és rövi-
az engedmények hada, de mindig a legújabb modelleket vá- Kiss Péter szerint az idén további debb idôszakot választ” – beszélt
vajon a mai körülmények sárló réteg igényeit is megjeleníti. 15% várható, hiszen a kivitelezô tapasztalatairól. A belföldi ten-
közepette képes lesz-e csatát Üzletpolitikájának másik vonása cégek jelentôs számban jutottak denciák is igazolják, hogy rövidül
nyerni a megye kereskedel- az egymásra épülô termékek ská- csôdbe. A még életben lévôk pe- ugyan a vendégéjszakák száma,
mi piacán? A gazdasági vál- lája, hiszen a ruhanemûkön kívül dig csak vegetálnak. Az iparcikk de azért sokan útnak indulnak.
ság miatti életszínvonal- a kiegészítô cikkek eltérô idôben kereskedelem az áfaváltozás ter- A Ruefa csoport magyarországi
romlás, illetve az áfaemelés történô vásárlására ugyancsak ér- heit nem képes hordozni, ezért leányvállalatát egyébként a bôsé-
okozta drágulás miként hat demes lehetôséget biztosítani. kénytelen a vevôk felé az árakban ges kínálat jellemzi, hiszen nem
a szezonális keresletre? A törzsvevôk a leárazáskor kevés- érvényesíteni. csak a saját, hanem más utazás
bé, mások viszont csak ez idô tájt A lakossági kör sem tudja kom- szervezôk ajánlatai is megrendel-
Veszteségként kell kalkulálnunk térnek be az üzletbe. penzálni a vállalkozási megrende- hetôk az irodában. Emellett igé-
az áfa emelkedésével, hiszen a ru- A válság Sárváron is érzékelhetô, lések elmaradását, hiszen a csalá- nyei és lehetôségei tükrében,
házati kereskedelemben most hiszen a fô vásárlók, a banktisztvi- dok most tartalékaikat élik fel, így mindenki személyre szabott ki-
nem háríthatjuk át a vevôkre a selôk, a pedagógusok, és a hivata- a lakberendezési tárgyak cseréjét nül hatott, s csak most a nyáron szabad férôhelyek számának ala- szolgálásban részesül. S talán e
veszteséget. A nyári akciókat sem li alkalmazottak a munkanélküli- vélhetôen hosszú idôre elhalaszt- látszik stabilizálódni a helyzet. kulása. Az engedmény mértékét specialitásnak köszönhetô a törzs-
tarthatjuk 10-20% szinten, mivel ség vagy a hiteltörlesztés megug- ják. Kôszegen a multinacionális „A mi szakmánkban a szezonvé- pedig a kínálat-kereslet viszonya utazók széles köre.
csak a 30 százalékos kedvez- rása miatt kevesebbet költenek gyárak több hónapos leállásai, get az indulás napja jelenti, tehát határozza meg. „Szakmánk szépsége is e változa-
ményre figyelnek fel az emberek. öltözködésre. S hiába a turista- vagy a rövidített munkahetes fog- az árleszállítás az utolsó pillanat- A munkanélküliségi hullám az tosságban rejlik, amikor betérnek
Augusztusban pedig a kifutó ter- centrum arculat, a napközben für- lalkoztatás egyre kevesebb jöve- ban történô megrendelésekben utazás szerelmeseinek körét sem hozzánk az ismerôs ügyfelek és
mékeket már 50 százalékkal ol- dôzô vendégek csak az üzlet zárá- delemhez juttatja a munkahe- foglaltatik. A válság pedig az úgy- kíméli. Így elôfordul, hogy vala- megkérdezik; – most hova men-
csóbban kell adnunk – vázolta fel sa után sétálgatnak a városban. A lyekkel rendelkezôket is. nevezett last minute utak egyre melyik családtag állásának elvesz- jek? Elindul egy meghitt beszélge-
a mai helyzetet Barasitsné Pap luxushotelek közönsége pedig népszerûbbé válásában mutatko- tése miatt hiúsul meg a régóta ter- tés és a temérdek személyes él-
Anita. Júniusban ugyanis a külföl- másutt vásárol. Olykor a cseh *** zik meg” – tudtuk meg Bartha vezett nyaralás. mény alapján is, a legjobbat tudjuk
di cégek megjelentetik ôszi pros- vagy az osztrák vendégek betér- Az utazási irodák az áfa emelésé- Zoltánnétól. Az idén tavasszal még sokan le- javasolni, hiszen a szaktudás mel-
pektusaikat. A neves márkák elô- nek és vesznek néhány ruhát, de nek többletterhét nem hárították A szombathelyi Ruefa Reisen foglalták a számukra legmegfele- lett az utazás szeretete is mérvadó
zetes megrendeléseinek viszont számuk elenyészô. Ugyanakkor tovább az utakat már korábban Utazási Iroda vezetôje azonban lôbb utakat. Napjainkra már óva- a sikerben. Jó érzés ismerni a hely-
komoly a befektetési vonzatta. az esküvôk száma is folyamato- megrendelt partnereik felé. A fo- azt is elmondta, hogy a meghatá- tosabbá váltak az emberek. Ren- színeket, elmondani, hogy hol, mi
Így szezonális jelleggel nem csak a san apad. Mégis elsôsorban a he- rint és az euró idei árfolyam-inga- rozott idejû szabadsággal rendel- getegen érdeklôdnek ugyan, de a található, s miért érdemes éppen
ruhanemûk forognak, hanem a fi- lyiekre és a környékbeliekre lehet dozása viszont az utasokra és az kezôk számára veszélyes a kivá- vásárlás elôtt körbejárják a kínála- oda utazni” – avatott be a szakma
nanszírozási keretek is. Méghozzá az üzletet alapozni. Bár közülük is utaztatókra egyaránt kedvezôtle- rás, mivel mindig bizonytalan a tot, s csak azután térnek vissza. kulisszatitkaiba Bartha Zoltánné.

tekinthetôvé válik. A törvénymó- gító adminisztrációs terhek, ezért


Üzletnyitási engedmények dosítást egyébként az EU kere-
tirányelvével való harmonizáció
követelte meg. Az európai közös-
a hatósági feladatok csökkentésé-
vel egyfajta közigazgatási reform
is megvalósul. A kamarai üzleti információbázist
A nyáron vált ismertté, de októ- vábbra is csak e dokumentum bir- csomagküldô és az automatából ség szeretné megszüntetni a lete- Az ügyintézés egyablakos rend- megtekintve közel negyvenezer
ber elsejétôl lép érvénybe a keres- tokában szabad majd árusítani. történô értékesítések is megenge- lepedéssel járó, és a határokon át- szerben folyhat, illetôleg az elekt- tagvállalkozás adatai lelhetôk fel,
kedelmi törvény módosítása, A törvény meghatározta a tevé- dettek. nyúló szolgáltatások korlátjait. ronikus eljárás ugyancsak biztosí- méghozzá többféle keresési mód-
melynek jóvoltából egyszerûbbé kenységek ellátásának formáit is, A törvénymódosítás értelmében Továbbá szükségesnek tartja az tandó. szer alkalmazására széles körû tá-
válnak a szabályok és a szakható- vagyis elsôsorban üzletben, e tevékenységeket be kell jelente- átlátható kereskedelem kibonta- A mûködési engedélyezési köte- jékozódás lehetôségével.
sági eljárások. Így a kereskedelmi mozgóbolt útján vagy bevásárló- ni a kereskedelmi hatóságnál, koztatását, valamint a fogyasztók lezettség megszûnése folytán Keresse a www.uzletahalon. hu
tevékenység ôsztôl általában nem központban ûzhetô a szakma, de majd megkezdhetô az árusítás. A tájékoztatásának biztosítását. Sôt, minden esetre kedvezôbbé válik címet, illetve tekintse meg a
lesz mûködési engedélyhez kötve. a vásári, a piaci, illetve közterüle- kereskedôkrôl nyilvántartás ké- felszámolandók a vállalkozások a kereskedelmi vállalkozások üz- www.vmkik.hu portált!
Bizonyos termékeket azonban to- ti, valamint az üzleten kívüli, a szül, amely publikussá, azaz meg- vállára nehezedô súlyos és árdrá- letnyitása.
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 7

2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS 4.
7.

Vép ismét városi rangot kapott


A TELEPÜLÉS 670 ÉVES MEZÔVÁROSI MÚLTJA UTÁN MOST ÚJ FEJEZETET NYIT TÖRTÉNETÉBEN

Bizonyára kevesen tudnak arról, múlik, ott tettrekészségben nincs vállalatokra, vállalkozókra is lehet ti. Apró Attila szobrászmûvész is
hogy a megyeszékhely szomszéd- hiány. Valóban városias jellegû számítani. Akárcsak a lakosságra. több alkotással, így nemrégiben
ságában fekvô, „Európai falu” táb- társaságok segítik a közösségi ki- A sportöltözô alapozásánál hat- egy medve szobrával ajándékozta
lát is viselô település nem elsô íz- bontakozást. A tûzoltó egyesület, van önkéntes dolgozott, s a rava- meg a helybelieket.
ben szerzett városi rangot. Haj- a polgárôrség, a sportkör, a cser- talozó felújításánál is sok társadal- A játszótér, ahol a barna gránitból
dankori lakói ugyanis 1217-tôl készcsapat, az irodalmi színpad, mi munkás szorgoskodott. Az ön- faragott kômaci kezébôl ihatnak a
kezdôdôen, közel hét évszázadon az asszonykórus, valamint a kormányzat csak az anyagot vásá- gyerekek, uniós normák szerint
keresztül mezôvárosban éltek. Ily Karitász, a Máltai Szeretetszolgá- rolta meg, az építési munkálato- formálódott, s árnyas fái alatt
idôtávlatot tekintve, elmondható, lat, a Vöröskereszt helyi szerveze- kat, a polgármesterrel együtt, a minden korosztály kedvét leli. Je-
hogy a kiváltság 1887 évi megszû- tei, illetve az idôsek és a nyugdíja- helybeliek végezték el. lenleg pedig a szomszédságában
nését követôen csupán 101 esz- sok klubjai, továbbá az óvoda és „Boldogan tapasztaltam, hogy ké- készül a WC-t, vizesblokkot és pe-
tendôt kellett várni a nagyközségi az iskola alapítványai jelképezik a résemre soha, senki nem mon- lenkázót magában foglaló köztéri
státusz elnyerésére. Az egykori civil arculatot. A Mûvelôdési ház dott nemet. Bár nem sajnáltam a épület.
címvesztés és a mostani várossá és könyvtár, a templom és a plé- fáradtságot és mindenkitôl sze- Öt esztendôvel ezelôtt 200 tulaj- rával bíró település lélekszáma,
válás között pedig csupán 122 bánia ugyancsak a közösségi élet mélyesen kértem segítséget” – je- donos csatlakozásával, s Varga fejlettségi színvonala sikeresen
esztendô a különbség, tehát Vép színterei. gyezte meg Vép elsô embere. Gyula irányításával Közmûépítô vizsgázott a pályázati megmérette-
históriájában a 670 évet átívelô A polgármester e körökkel épp- A mesteremberek közül Kajtár Közösség alakult, majd tevékeny- tésen, s az idén július elsejétôl újra
szakasz a meghatározó. Ugyanak- oly kiegyensúlyozott, kölcsönö- Ferenc most a város kulcsát készí- ségük nyomában lakópark nôtt ki városként emlegethetik Vépet.
kor a helybeliek újkori történetük- sen segítô szándékú kapcsolatot a földbôl. A szom- A cím bizonyára pályázati elôny-
re is büszkék lehetnek, hiszen az tart fenn, mint a város gazdasági bathelyiek és más nyel is jár majd, hiszen eddig a
iparosodás, a polgárosodás és az zel 3300 hektár közigazgatási te- szférájának szereplôivel. A szolgá- környékbeliek, va- háromezer lakós alatti, illetve a
épülés-szépülés jelei egyaránt tet- rület jelentôs része külsô övezet, latkészség, a rugalmasság, a gyor- lamint a Véprôl el- tízezer feletti kívánalmaknak álta-
ten érhetôk, az élhetô kertvárosi ám a belsô, 328 hektáros magban saság jellemzi e viszonyokat. származottak né- lában a nagyközség nem felelt
környezet kialakítására törekvô is négyezren laknak. Varga Gyula azt is elmondta, pesítették be a te- meg. Bár nemsokára indul az is-
közösség mindennapjaiban. Varga Talán a régmúlt kútfôjébôl faka- hogy az eltelt évtizedben nem reket. kola felújítása, mely munkálatok-
Gyula polgármester, tôsgyökeres dóan adódott e népesség, mely a spontán folyamatok zajlottak, ha- Az élhetô környe- hoz 231 millió forintot sikerült
lokálpatrióta érzéseivel, a harma- reá maradt hagyományokat ôrzi. nem tudatos iparfejlesztés ment zet kialakításában elnyerni.
dik ciklusban történt újraválasztá- Vép címerében a fél kocsikerék- és megy végbe. a mozgóárusok ki- Tervek pedig még akadnak bô-
sakor megfogadta, hogy hálából a rész, s a templom kettôs keresztes „Mindig sarkig nyitva az ajtóm tiltásának, vala- ven, hiszen tíz esztendôre elôre,
bizalomért, nyugdíjba vonulása tornya, a nap és a félhold mesél mindenki elôtt. A telefonomat mint a négy hely- kronológiai sorrendbe szedve so-
elôtt egy város kulcsát fogja átadni az évszázadok folyamáról. sem kapcsolom ki soha. A helybe- beli rendôrnek rakoznak az önkormányzat által
utódjának. Az ígéret beteljesítése E tájon azonban fájó sebként ék- liek tudják, éjfélig bármikor hívhat- óriási a szerepe, véghez viendô tennivalók.
immár érinthetô közelségbe ke- telenkedik a pusztulófélben lele- nak; – még szabadságom idején is. hisz napjainkban Az augusztus 15-ei városavató
rült, hiszen augusztus 15-én ünne- dzô Erdôdy-várkastély, amelynek Bármi történhet, s ha hirtelen, fele- nyugalom és biz- ünnepségen e feladatokról is esik
pélyes külsôségek közepette veszi nem a település, s nem is a hatal- lôsségteljes döntést kell hozni, fon- tonság övezi a tér- majd szó a 200 meghívott ven-
át e szimbólumot. mas parkkal övezett szakközépis- tos, hogy azonnal elérhetô legyek” séget. dég és a helybeliek elôtt. Az ese-
kola a gazdája, hanem a Kincstár. – hangzik ars poeticája. A hajdanán mezô- mény prominens közönségének
A fôútvonalon, a most már a vá- Bár a remény sugarai nemrégiben Amikor a gazdaság fellendül, és városként szere- soraiban köszöntheti majd a pol-
roson áthaladó utazók a település felvillantak, hiszen talán, ha a tu- beruházások sora indul el, akkor a pelt helység képvi- gármester gróf Erdôdy Lászlót,
valós nagyságát nem képesek fel- lajdonos állam partner lesz az település is gazdagodik – folytatja selô-testülete ezért valamint a szlovák Hurbanovo
mérni. Földrajzi szempontból építmény megmentésében, egy gondolatait. úgy látta; – testvérváros küldöttségét. Varga
sem, hiszen az idegen csupán a te- lelkes befektetônek köszönhe- A cégek igényeit a legtökéleteseb- megérettek a vi- Gyula a ceremónián kapja kézhez
rületrendezési terv terebélyes tôen, uniós forrásokból európai ben igyekszik kielégíteni a telepü- szonyok a városi a régóta várt városkulcsot, amely
helyszínrajzi térképére tekintve, képzôközponttá válhat a szegény- lés, de a falunapok és egyéb ren- státusz elnyerésé- új fejezetet nyit Vép krónikás-
vagy az utcákat bejárva szembe- ségében is gyönyörû mûemlék- dezvények vagy közösségi törek- re. A teljes és mo- könyvében.
sül a tényleges méretekkel. A kö- épület. Ami viszont a vépieken vések szponzorálásánál a helyi dern infrastruktú- (x)

MAGYARORSZÁG – UKRAJNA
Európa-bajnoki pótselejtezô mérkôzés
Pótselejtezôbeli ellenfeleink: hagyományokkal rendelkezô Vas léria (nem helyre szóló): diák 500
Ukrajna, Csehország, Észtország. megyei kosárlabdaklubok szurko- Ft, felnôtt 1.000 Ft. Jegyek elôvétel-
SZÁMLAVEZETÉS A VÁLLALKOZÁS MÉRETÉHEZ IGAZÍTOTT SZÁMLACSOMAGOKKAL Az „A” csoportban maradás szem- lóinak segítségében. Idôpont: ben az interneten már megvásárol-
BUSINESS MASTERCARD BANKKÁRTYÁVAL pontjából létfontosságú az elsô ha- 2009. augusztus 5. (szerda) 18.00 hatók, illetve a PANNONSPORT
zai mérkôzés, mely Szombathelyen óra. Helyszín: SZOMBATHELY– KFT. Welther Károly u. 17. sz. alatti
VÁLLALKOZÁSOK TELJES KÖRÛ FINANSZÍROZÁSA kerül megrendezésre. A magyar ARENA SAVARIA Jegyárak: Mo- irodájában H–CS 8.00–16.30, P
válogatott vezetôi bíznak a nagy bil lelátó (helyre szóló): 1.500 Ft, ga- 8.00–15.00.
■ FOLYÓSZÁMLAHITEL ■ SZÉCHENYI KÁRTYA
■ FORGÓESZKÖZHITEL ■ GAZDAKÁRTYA Junior Kézilabda Európa-bajnokság
■ BERUHÁZÁSI HITEL ■ TÁMOGATÁSOK ELÔFINANSZÍROZÁSA 2009. augusztus 14–23. • Gyôr – Szombathely – Pápa
Az év kiemelkedô kézilabdás esemé- Az Európa-bajnokság augusztus 14-én lyen hagyományosan nagy szerepe van
KERESSE TESTRESZABOTT AJÁNLATAINKAT NÁLUNK: nyének számító Junior Európa-bajnok- kezdôdik, a magyar csapat viszont már ennek a magyar sikersportágnak. Cell-
9751 VÉP, SZENT IMRE HERCEG U. 3. SZÁM ALATTI KIRENDELTSÉGÜNKÖN. ság egyik helyszíne a vasi megyeszék- augusztus 10–12. között részt vesz dömölk például nevelôegyesülete volt a
hely, Szombathely városa lesz. A ma- Szombathelyen egy rövid edzôtábor- mai magyar felnôtt válogatott erôsségé-
TELEFON: 94/543-020 • WWW.RUMTKSZ.HU • INFO@RUMTKSZ.HU gyar válogatott Szombathelyen játssza a ban, ahol közelebbrôl is megismerkedik nek számító Császár Gábornak is. Fon-
TOVÁBBÁ VALAMENNYI EGYSÉGÜNKBEN. csoportmérkôzéseit, szeretnénk, ha a majd a sportcsarnok és a város légköré- tosak a vidéki fellegvárak, akikre építhet
válogatott mindhárom itteni mérkôzé- vel. A magyar érdekeltség csoport másik a magyar kézilabda. A Vas megyei szö-
sein tele lenne a csarnok. A jegyárakat a három csapata a francia, a montenegrói vetség vezetésében Szabó József és He-
szervezôbizottság ennek szellemében és a szlovák együttes lesz. gyi Gábor is kiemelt figyelemmel dolgo-
határozta meg, természetesen mi is al- A kézilabda sportágnak korábban is iga- zik a kézilabda sportágért. Az Eb meg-
kalmazkodunk az egységes árazáshoz. zi fellegvára volt Vas megye. Igaz, hogy rendezése és reményeink szerint a ma-
A magyar meccsekre 1000 Ft, a többi nincsenek kiemelkedôen eredményes gyar csapat eredményessége is hozzájá-
találkozóra egységesen 500 Ft lesz majd csapataink, de Vasváron, Körmenden, rulhat ahhoz, hogy Szombathelyen még
a belépô Szombathelyen. Bükön, Celldömölkön és Szombathe- népszerûbbé váljon a játék.

Költséghatékony motororsó-javítás Szentgotthárdon! KATONA


Versenyképesség, költséghaté- ami nem csak a szentgotthárdi vel párhuzamosan kialakult egy
KENYÉR Kft.
konyság. Ismert szavak ezek a gyárnak elônyös, hanem min- tudásközpont is. A motororsó-ja-
9751 Vép, Szent Imre herceg u. 14/a.
versenyszféra, a termelés résztve- den motororsót használó és ja- vítást és a preventív orsócserét, a
Tel./Fax: 06 94/353-567
vôinek. Most, a gazdasági világ- víttató gyárnak is. Az alapötlet a csoporthoz tartozó rezgésdiag-
Mob: 06 70/389-3745
válság idején még nagyobb hang- gyár adottságából fakad. A Hen- nosztikával foglalkozó szakem-
E-mail: k.kenyer@netkabel.net
súllyal bírnak e kijelentések. A gerfejgyárban 88 Hüller Hille berek is támogatják. A gyár ma
válságnak vannak és lesznek ál- gépben található motororsó. már nemcsak a saját motororsóit Nyitva tartás: hétfô–péntek: 5.30–9.30,
dozatai, akik tönkremennek, de Mint minden más gyárban itt is javítja, hanem a GM európai és szombat: 5.30–9.30, vasárnap: 17.00-20.00
lesznek nyertesei is, akik megerô- az OEM végezte az orsók garan- amerikai gyáregységeinek is vál-
södve gyôztesként kerülnek ki. A ciális és garancián túli javítását. lal munkát, valamint folyamato-
General Motors, a világ legna- 2000-ben egy tudatos munká- san terjeszkedik a magyar és kül- zül: (Hüller Hille, Weiss,
gyobb jármûgyártója is változik. nak köszönhetôen elkezdte a földi piacokon is a nem GM ér- Gamfior, GMN). A rugalmasság Kovács Attila
E változás érinti a GM Szentgott- gyár saját magának javítani a dekeltségeknél. A szentgotthárdi jegyében természetesen minden mûszerész-munkavédelmi technikus
hárdon mûködô gyárát is. E gyár motororsókat. Elôször csak kis munka mindenhol vevôi elége- egyéb gyártmány javítását fel
eddig is a kiválóságáról, költ- javításokat, késôbb pedig már dettséget és lelkesedést eredmé- tudják vállalni elôzetes mûszaki VÁLLALOM:
séghatékony mûködésérôl, flexi- nagy javításokat is vállalt a mo- nyezett. Kérdezhetnénk, hogy egyeztetés után. További infor-
bilitásáról volt híres az anyacégen tororsó szerelô csoport. Az évek miért? Az OEM által megadott mációért forduljon Seregi Miklós – háztartási és kerti kisgépek javítását, karbantartását
belül. Ezek azok az értékek, ame- során megsokasodott azon mo- motororsó élettartam már több Karbantartási Managerhez. e- – kockázatértékelések készítését, felülvizsgálatát
lyek biztosíthatják a magyar gyár tororsó típusok száma, amelye- mint a duplájára emelkedett, a mail: miklos.seregi@gm.com, – munkavédelmi szaktevékenységek ellátását
jövôjét. ket a szentgotthárdi csapat javí- költségek folyamatos csökkené- Tel.: 06 94/551-551 vagy 06
A továbbiakban egy olyan tevé- tani és természetesen tesztelni is se mellett. Ízelítôül néhány gyárt- 70/457-8003.
9751 Vép, K6. 57. • Tel.: 06 30/9561-446
kenységre hívjuk fel a figyelmet, tudott. A javítások növekedésé- mány a javított motororsók kö- SM
E-mail: kovibill@t-online.hu
VG 2009 julius-augusztus 09/7/27 8:52 PM Page 8

4.
8. 2009. JÚLIUS–AUGUSZTUS

– Innovációs pályázati tanácsadások


– Innocsekk Plusz pályázat
– 100% támogatási intenzitás

dél-alföldi régióban. Az intézkedések


Állami támogatás
A Bizottság 111,5 millió EUR tá-
összhangban vannak a 2007–2013
közötti regionális támogatásokról szó-
Kedves Olvasók!
A korábbi évek hagyományait
Digitális televíziózás
mogatást hagyott jóvá a Mercedes- ló iránymutatással. A projekt – többek megtartva lapunk most össze-
S.I.S. Munkaruha Bolt Benz kecskeméti beruházásához. Az között 2500 közvetlen munkahely vont július-augusztusi számmal Hogyan alakítható fogyasztói mít az EU telekommunikációs
Szombathely, Szent Márton u. 75. Európai Bizottság az EK-Szerzôdés ál- megteremtése révén – jelentôs mér- jut el Önökhöz, így a követke- elônnyé a „digitális hozadék”, és politikájában, mivel a felszabadu-
Tel.: 94/509-060, Fax: 94/509-061 lami támogatási szabályai alapján 29,7 tékben hozzájárul majd a régió gazda- zô számot szeptember hónap- hogyan generálhat mintegy 50 ló rádiófrekvencia-spektrum se-
milliárd HUF (111,5 millió EUR) tá- sági fejlôdéséhez, miközben tisztelet- ban vehetik kézhez. Örömteli milliárd EUR gazdasági növeke- gítségével javítható a kommuni-
Minôségi munkaruházat
mogatást engedélyezett, amelyet a ben tartja a regionális támogatásokról élményeket, jó pihenést és dést Európa számára? káció és az audiovizuális tartal-
és védôfelszerelés.
magyar hatóságok a Daimler AG tu- szóló iránymutatás piacrészesedésre gondtalan kikapcsolódást kívá- Az analógról a digitális televízió- makhoz való hozzáférés módja.
WWW.MUNKARUHAZAT.HU lajdonában lévô Mercedes-Benz és kapacitásokra vonatkozó küszöbér- zásra való átállással rádiófrekven- Hatékony hasznosítás mellett
nunk a vasi gazdasági élet min-
Hungary-nak kívánnak nyújtani egy tékeit, amelyek a verseny lehetséges den szereplôjének. ciák szabadulnak fel Európában, méretgazdaságossági elônyök
új autógyártó üzem létrehozásához a torzulásait hivatottak korlátozni. amelyeket új szolgáltatások hasz- származhatnak az átállásból, és az
nálhatnak majd. Az EU jó úton EU versenyképessége is javítható
jár e „digitális hozadék” hasznosí- a berendezések és a vezeték nél-
Téma: Idôpont: Tanácsadó: Helyszín: tásában: Németországban, Finn- küli szolgáltatások fejlesztésének
országban, Luxemburgban, Svéd- felgyorsításával, valamint a mobil
Jogi tanácsadás szerda 8–12 Dr. Kövesdi Zoltán VMKIK székháza országban, Hollandiában, Bel- szélessávú hozzáférés meg-
jogi megbízott I. em. tárgyaló giumban (Flandriában) és Auszt- könnyítésével. A Bizottság ma
Békéltetô Testület szerda 8–12 Dr. Kövesdi Zoltán VMKIK székháza ria legnagyobb részén már leállí- konzultációt kezdeményezett an-
ügyfélfogadása jogi megbízott I. em. tárgyaló tották az analóg földfelszíni mû- nak meghatározása céljából,
sorszórást, a többi EU-tagállam hogy hogyan tudnánk uniós szin-
Pályázati tanácsadás szerda 8–12 Csiszár István VMKIK székháza pedig 2012-ig hajtja végre a vál- ten jobban együtt dolgozni ennek
tanácsadásai

gazdaságfejlesztési vezetô I. em. tárgyaló


tást (IP/09/266). Június 12-én az az egyedülálló lehetôségnek a
A VMKIK

Iparjogvédelmi tanácsadás hétfô 8–10 Csiszár István VMKIK székháza USA is átállt a digitális mûsorszó- maximális kiaknázása érdekében.
csütörtök 14–16 projektmenedzser I. em. tárgyaló rásra. Az átállás teljes potenciáljá- A konzultációra 2009. szeptem-
nak kiaknázása prioritásnak szá- ber 4-ig van lehetôség.
Szakképzési tanácsadás kedd 13–16 Héger István VMKIK székháza
szakképzési vezetô I. em. tárgyaló

■ Kiss Sándor kapcsolatok, EU információk, ■ Bakucz Krisztina sítése, ellenôrzése, vizsgabizottsá- tanulószerzôdések felügyelete,
fôtitkár Europe Direct iroda szolgáltatási elôadó gi elnökök és tagok delegálása gyakorlati képzôhelyek
94/506-645 94/506-640 ellenôrzése, minôsítése
kiss.sandor@vmkik.hu bakucz.kriszti@vmkik.hu ■ Nagy Zsanett
■ Csiszár István
nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, titkárság ■ Németh Róbert
kereskedelemfejlesztés, PR gazdaságfejlesztési vezetô Széchenyi Kártya ügyintézés
szakképzési tanácsadó
94/506-644 gazdasági vezetô KÖNIG Maschinen Sütôipari Gépgyártó Kft.
94/506-648 94/506-646
csiszar.istvan@vmkik.hu nagy.zsanett@vmkik.hu H-9500 Celldömölk, Széchenyi u. 54. Pf.: 143.
nemeth.robert@vmkik.hu
■ Szabó Tímea innováció, mûszaki fejlesztés, ■ Héger István tanulószerzôdések felügyelete,
kamarai tagsági ügyek, tagdíjak,
Tel.: +36/95/525-100, Fax: +36/95/525-124
pályázati tanácsadás, szakképzési vezetô gyakorlati képzôhelyek e-mail: info@koenig-rex.com • honlap: www.koenig-rex.hu
szolgáltatási vezetô céginformációs szolgáltatás,
94/506-643 minôsítése, ellenôrzése
94/506-641 iparjogvédelem, WEB-oldal, technikai eszközök
szabo.timea@vmkik.hu minôségügy, heger.istvan@vmkik.hu bérbeadása
■ Némethné Szuklits Eszter
kamarai szolgáltatások, településfejlesztés tanfolyamok, mestervizsgák,
gyakorlati képzôhelyek szakképzési tanácsadó
rendezvények,
94/506-644 ■ Cserôsné Bazsó Klaudia
nemzetközi kapcsolatok, minôsítése, ellenôrzése
■ Pergel Beatrix szuklits.eszter@vmkik.hu pénzügyi elôadó
okmányhitelesítés
szolgáltatási elôadó tanulószerzôdések felügyelete, 94/506-647
94/506-640 ■ Zsankó Ildikó gyakorlati képzôhelyek bazso.klaudia@vmkik.hu
■ Takács Tamás pergel.bea@vmkik.hu szakképzési tanácsadó ellenôrzése, minôsítése pénzügy
kereskedelem-fejlesztési vezetô általános tájékoztatás, 94/506-642
94/506-651 kamarai szolgáltatások, zsanko.ildiko@vmkik.hu ■ Petz Veronika ■ Szakály Andrea
takacs.tamas@vmkik.hu okmányhitelesítés, tanulószerzôdések felügyelete, szakképzési tanácsadó pénzügyi elôadó
rendezvények, nemzetközi Széchenyi Kártya ügyintézés gyakorlati képzôhelyek minô- 94/506-642 94/506-647

A KAMARA ELÉRHETÔSÉGEI:
9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel.: 94/312-356, 94/506-640 Fax: 94/316-936
Központi e-mail: vmkik@vmkik.hu • Honlap: http://www.vmkik.hu A MODERN SÜTÔIPARI GÉPEK GYÁRTÓJA