You are on page 1of 1

VD1: Một vật dao động điều hòa x=4cosπt.

Tìm thời gian


ngắn nhất để vật di chuyển từ x1=2 2 đến x2 = -2 2
450 450
NX: Vì vật bắt đầu chuyển động từ biên A=4  vật qua x1=2 450 450
2 theo chiều (-) và qua x2=-2 2 cũng theo chiều âm -2 2
Vẽ vòng tròn R=4:  NX : góc quay 900  chiếm ¼ vòng
tròn  t=T/4

VD2: Xét vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cos(8πt+π/3).
a. Tính thời gian vật đi từ li độ x1= 2 3 theo chiều (-) tới li độ x2=-2 3 theo chiều âm
b. Tính thời gian vật đi quãng đường S=(2+2 2 ) tính từ lúc dao động

HD:

60 60 - -2 O 2 4 45 30
4
30 45 60
30

-2 2 -2
2+ 2
2

ϕ 2π 1
a. Góc quay 1200 = 2/3(π ) t = = = (s)
ω 3.8π 12
b. t= 0  x = 2, v=-Aωsin(π/3)<0  vật chuyển động theo chiều âm  tìm thời
gian đi từ x = 2 đến x = -2 2 theo chiều âm
ϕ 75xπ
 góc quay 75  t = = = 0,052
ω 180.8.π
3. Một vật dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng (O) đến biên N
(M) hết 3(s), Hỏi vật này đi từ VTCB đến trung điểm OM với
thời gian bao nhiêu O 60 A
Xét vật di chuyển theo chiều âm (dao động tương ứng vòng tròn A/2
)

Giả thiết : T/4=3  T=12(s)


ϕ 60 xπxT 1
 góc quay 60  t = = = T =2(s)
ω 180.2π 6