You are on page 1of 2

IIANEAAHNΙUl ~NHlιI θΕΟΛω'ΗΝ

Χαλκοκονδύλη
37 10432 λθΗΝλ .ι
Τηλ. 5224180 FAX'·S224420

Άθήνα 23-4-1998
ΑΝΑΙQΙΝΟΣΒ

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΑΑΒΗΣ ΗΑΙΙΤΡΟΝΙΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΝ


rlA AOrOVI ΣΥΝΕΙΑΗΣΙΟΣ

Η
Πανελλήνιο .. ·Ενωσις θεολόΎων άντα'Ποκρινομένη στήν ΈΎκύκλιο της 'Ιερα .. Συνόδου της
Έκκλησίας της 'Ελλάδος (2641/1998) Ύιά τίς όλέθριες έ'Πι-πτώσεις ά'Πό τήν Συνθήκη Σέηκεν καί
τίς ήλεκτρονικές ταυτότητες μέ τόν ΕΚΑΜ καί τόν Άριθμό 666 καί μέ τήν δ'Ποία καλεί τού ..
'ΠισToiιc; «σέ άΦύ7rνιση, VΉψτ" πνευματική ΕΎρήΎσρση καί άμεroθεroν Ελ. πίδα ιrrήν νίκη roύ Χριστού», ά'Πε­
Φάσισε τήν άμεση δΙΟΡΎάνωση 'ΠαVΞλληνίOU έκστρατείας διά τήν συλλογή τoiί μεΎαλυτέρου δυνατoiί
άριθμoiί ύ'ΠQΎραφων Έλλήνωιι 'Πολιτων, οΙ δ'Ποίοι θά δηλώνουν, ότι «διά λ&yOvς- συνειδήσεως» άρνoiίνται νά
'Παραλάβουν τήν ήλεκτρονική ταντότητα.
Ή 'ΠΡοσ'Πάθεια αύτή καθίσ-ταται όλως έ'ΠείΎο'ΟΟα καί έmτακΤ\,κή, διότι κατά τήν διάρκεια το\; τoέXPvτos έτο"ς 1998
θά άρχίσει,; συνολική έΦαρμοΥή της συvθ:ήKης ΣένΥκεν καΙ ΣUνE'Πως, έάν 'Περιμένο"με τήν έκδοση των νέων ήλεκτρο­
νικων ταυτοτήτων 'Πού θά έχο"ν τόν άριθμό 666 Ύιά Ίιιχόντιδράσονμε, θ&·εΙVΑΙ 'Πλέον 1roλύ άΡΎά.
Θά 'Πρέ'Πει νά ύ'ΠQΎραμμUΤθεί,. ότι ή Συνθήκη Σέηκεν συνάντησε; σπως είναι Ύνωστό, σΦοδροτάτη άντί­
δραση τόσο στήν Έλλάδα, όσο καί στίς άλλες χωρες τη .. Eiιρω'ΠαΊ:Kης Ένώσεως μέ έ'Πί κεΦαλης τό
Eiιρω'ΠαΊ:Kό Κοινοβούλιο, τό σποίο σέ μία σειρά έκθέσεών του ά'Πό τό 1992 μέχρι τό.1997 στΙΎματίζει τήιι
«ΙλλειΨτι διαΦάνειας καί δημοκρατικού έλEΎxoυ»'cr;ήν έΦαρμοτ/ της .. Συνθήκης καί ζητεί τήν λήψη μέτρων
'Πρό .. ά'ΠοΦυγήν. 'Παρομοίων 'ΠΕριστατικών. Προκαλεί δέ έντύ'Πωσή τό ΎεΎOvό<;, ότι χώρε .. της Ε.Ε., ο'Πως ή
ΜεΎ. Βρεταννία καΙ ή 'Ιρλανδία, δέν ύ'ΠέΎραψαν τήν Συνθήκη Σέηκεν.
Άλλά καί στήν Έλλάδα κατά της Συνθήκης Σέηκεν έχουν έκΦρασθεί 'Πολιτικά κόμματα, διακεκριμένες
'Προσω'Πικότητε .., κοινωνικοί Φορεί.., Ο'Πω .. ό ΔΙKηΎOΡΙKΌC; ΣύλλQΎoς Άθηνων καΙ μεΎάλο μέρος τoiί κοινοβου­
λίου. Ό δέ νόμος μέ τόν ό'Πο\ον ψηΦίσθηκε ή Συνθήκη Σέηκεν είναί άντισυνταΎματικός διότι ,ένω άναΦέ­
ρεται σέ κεΦαλαιωδη θέματα της έθνικης μα .. ζωη .., δέν έψηΦίσθη μέ τήν ά'ΠόλUΤΗ 'ΠλειοψηΦία των μελων
της Βουλής, Ο'Πωι; ά'Παιτεί τό ΣύνταΎμα.
ΟΙ κυριώτερες καταΎΎελίες κατά της Συνθήκης Σέηκεν, ο'Πως σννοψίζονται στήν ΈΎκύκλιο της 'Ιερας
Συνόδου της Έκκλησίας της Έλλάδος, είναι οΙ άκόλouθες:
1. Μέ τήν Συνθήκη Σέηκεν έ'Πιδιώκεται ή έ'Πιβολή ένΌC; όλOKληρωτΙKOiί συστήματος έλέΎχου έ'Πί τijς
·,·,f
Ιδιωτικής ζωής 'Πού 'ΠροσΒάλλει τό άνθρώ'Πινο 'ΠρΟΟω'Πο. Ή 'Ιερά Σύν~oς διακηρύσσει καί ύ'Ποστηρίζει τήν
άνάΎκη διασΦαλίσεως της 'Προστασίας τη .. 'Προσω'Πικότητο .., τη .. ίδιωτικης καί OΙKQΎενειαKης ζωής καί τoiί
ά'Πορρήτou της έ'Πικοινωνίας, τά ό'Ποία 'Πλήττονται ά'Πό τήν Συνθήκη Σέηκεν ..
2. Ή Συνθήκη α'ύτή συνδέεται άμεσα μέ τήν έκδοση των νέων ήλεκτρονικων ταυτοτήτων καί τήν χρήση
σ'αiιτές τoiί άριθμού 666, 'Πού είναι ό άριθμό .. τoiί όνόματος τoiί Άντιχρίστου, σiιμΦωνα μέ τό θεό'Πνευστο κεί­
μενο της 'Α'Ποκαλύψεως καί όχι ένας τυχαίος άριθμός. «Έάν έπομένως καΙ έΦ' όσον οΙ νέες TαvτόrnTες μέλ­
λουν νά Υρησιμοποιήσουν σάν κωδικό άριθμό άναΥνώσεώς T01J5 από ήλεκτρονικά μηχανήματα roν δuσώνu­
μο καΙ άπαράδεκτο άριθμό 666. τότε ή 'Ιερά Σύνοδος θεωροϋσα όΤι παραΒιάζεται ή θρησKεVΤΙKή συνε{.δη­
ση τών όρθοδόξων πιστών. συνtσTα στούς πιστοt!5 νά μή δεχθούν πς νέες ταυτόrnτες». .
3. Μέ τίς διατάξεις της Συνθήκης εΙσάΎονται νέα δεδομένα .στόν χώρο τoiί δικαίου, ο'Πως ή μέθοδος της
«διακριτικής παρακολουθήσεως» άτόμων 'Πού θεωρούνται «ύποπτα ιιά διαπράξουν στό μέλλον άξιόποινες
1!1!.άξβ5» ή καταρτίζΟllTαι κατάλσΥΟΙ «άιιεπιθύμητων προσώπων» 'Πού δέν ΎίνΟllTαι δεΙ<τά στίς χώρες 'Πού
έι\>π!ιμιίζεται ή Συιιθήκη ΣέιryKεν, δηλ. της ΕυρΙ:ι'Πης, ~όν()ν μ.έ ύ'ΠιJv.fΙ'&..'i . Μέ τιJν τρό'Πο αiιτό 'Προσβάλλεται
δ σεβασμός το\; 'Προσω'Πικού ά'Πορρήτου καί τού τεκμηρίου της άθωότητος τoiί 'Πολίτη.
4. Ή έ'Ποχή μας χαρακτηρίζεται ά'Πό τήν έκ'Πτωση των πνευματικών άξιων. 'Ιδιαιτέρως άνησυχητικά
είναι τά Φαινόμενα 'Πού 'Παρατηρούνται στό διεθνές 'Πνε"ματικό καί κοινωνικό στερέωμα, ο'Που ή Ιδέα τ/ς
«συΥκρηnστι:.κής» 1ΤαΥκοσμιο'Ποι'ήσεως τείνει νά έ'Πιβληθεί χωρίς καμμιά διάκριση μεταξύ Όρθoδ~ία ..
καΙ αίρέσεως, άληθείας καΙ 'Πλάνης, 'ύΎιoiί .. καί νοσηρού ΦρoVΉματoς.
5. Αί έ'Πι'Πτώσεις ά'Πό τήν ίδέα τ-ης σηκρητιστικ-ης 'ΠαΎκοσμLο'Ποιήσεως θά είναι ίδιαιτέρως όδυνηρές Ύιά τονς
'Oρθoδόξoνc; ~EλλΗVες δεδομένον. ότι στήν «καθεσΤΤ/κυία τάξη» 'Πού έδραLώνεταL ή 'Ορθοδοξία κινδυνεύει νά ά'Ποβεί
μLά έλεΎχόμενη μειονοψηΦία 'Πού θά είναι ερμαLΟ άντορθοδόξων KaL άνθελληνLκων 7ΤαραΎόντων.
Ί-Ι δl.α7Tίστωση αύτή 'Πρoσδi.δβ στίς δLατάξΗ<;' τfJς Συνθήκης Σέηκεν έΦl.αλτικές κυΡLολεκτικως διαστάσβς, διά τό
μέλλον τfJς 'OρθοδοξLας καί τσίί ΈλληνLσμοϋ δεδομένο", δτι εύρίσκονταL στό στόχαστρο 'ΠαΎκοσμίων κέντρων ά'ΠοΦά­
σεων, 'Πού έ'ΠLδιώκονν τήν 'ΠεΡLθωΡLΟ7ΤΟL]ση τη .. 'ΟρθοδοΗας καί τόν άΦαVLσμό του Έλλ]νισμο\;. δ'Πώς 'ΠΡOKiι'Πτει μέ
τρό'ΠΟ σνΎκλΟVLστικό ά7Τό δLακηJ1ύξΗς KaL 'Πράξβς διακεΚΡLμένων έΚ7Τροσώ'Πων τoνc; .
Θά 'Περιορισθούμε στήν 'Παράθεση συνο-πτικως των ά'Πόψεων δύο μόνον κορυΦαίων έκ'Προσώ'Πων: τού
ΚαθηΎητού Σάμιουελ ΧάνΤΙΎκτον καί τού άνθέλληνος 'Πρώην ύ'ΠουΡΎοϋ έξωτερικων των ΗΠΑ Έρρίκου,
KίσσΙVΎKερ. ό ό'Ποίος, ο'Πως είναι Ύνωστό, ένεθάρρ"νε τήν είσβολή τoiί Άττίλα στήν Κύ'Προ .
..11..
r

ι
Οίίτω, ό Σαμ Χάντιγκτον, καθηγητής στό Πανε-πιστήμιο τού Χάρβαρντ. διευθυντής τού 'Ιν<ττιτοντου
Στρατηγικών Σ-πουδών καΙ Πρόεδρος τού άμερικανικού Συλλόγου -πολιτικών έ'Πιστημών. ό ό'ΠοΙος διετέλεσε
έ-πί -προεδρί.ας Κάρτερ διευθυντής σχεδιασμού άσΦαλεΙας στό έθνικό Συμβούλιο τών ΗΠΑ.. στό -πολύκροτο
βιβλΙο του: «11 σύγκρουση πολιτισμών καί ή άνακατασκευή τ/5 παΥκόσμια5 τάξη5~> (1996) καί στό άρθρο
του: «Ή Δύση καί ό κόσμος- '}f Δύση μοναδική όχι παγκόσμια» (1996) τονίζει μεταξύ άλλων, ότι κληρονό­
μοι τού άρχαίου 'Ελληνικού -πολιτισμού, ό ό'ΠοΙος μέ τό ρωμα'~Kό δίκαιο καΙ τόν χριστιανισμό ά-ποτελούιι τά
θεμέλια τού Ευρω'Παϊκοϋ 'Πολιτισμού δέν είναι οί 'Έλληνες, άλλ' οί χώρες τής Δυτικής Εύρώ-πης, οί καθολι­
κοΙ καΙ οΙ -προτεστάντες, καΙ συνε-πώς ή 'ΟρθοδοξΙα δέν άνήκει στόν δυτικό -πολιτισμό καΙ ή θέση τών
'Ελλήνων καΙ τών 'Ορθοδόξων είναι έκτός τής Εύρω-παϊκής 'Ενώσεως.
Είναι -περιττό νά σημειωθεΙ, δτι οΙ αύθαίρετες, έξωΦρενικές καΙ έντελώς άνιστόρητες αύτές θέσεις τού
Χάντιγκτον όχι μόνον ά-ποδεικνύουν έμ-πάθεια καΙ έχθρότητα κατά τού έλληνισμού καΙ τής 'Ορθοδοξίας
άλλ' έρχονται σέ ά-πόλυτη σύγκρουση μέ τήν ίστορική Άλήθεια δεδομένου, ότι ή μεγαλειώδης Έλληνική
Βυζαντινή αύτοκρατορία άναγέννησε καΙ 'Πρόβαλε τόν άρχαίο·έλληνικό -πολιτισμό έ-πί. χΙλισ. χρόνια, δταν
τά κράτη τής δύσεως είιρΙσκονταν σέ ήμιβάρβαρη κατάσταση. κα.ί ούδiμία σχέση είχαν μέ τόν Έλληνικό
-πολιτισμό τής άρχαιότητος.·
Καί όμως! οΙ έωλες αύΟαΙρετες καί ψευδεΙς αύτές θέσεις τού Χάιιτιγκτον δεσ-πόζουν <ττήν -παγκόσμια
-πολιτική κονίστρα, ο'Πως ά'Ποδέιχθηκε 'Περίτρανα στήν -πρόσΦατη γιουγκοσλαβική κρίση, ο-που οΙ καθολι­
κοί Κροάτες, σύμμαχοι τών Ναζί καί σΦαγεΙς ένός έκατομμυρίου Σέρβων κατά τόν ΠΙ -παγκόσμιο -πόλεμο
ένισχύθηκαν -παντοιοτρό'πως ά-πό τίς ΗΠΑ -καί τήν Eύρω-πα'~Kή "Ενωση, ένώ οΙ 'Ορθόδοξοι Σέρβοι ύ-πέστησαν
καί. ίιΦίστανται τήν -πλέον έξοντωτική καΙέχθρική συμ'ΠεριΦορά ά-πό αύτές.
'Ο δέ KΙσσΙVΓK~Ρ, χωρίς 'Περί.σκεψη καΙ χωρίς αΙδώ, χωρίς νά τηρήσει ούτε τά στοιχειώδη -προσχήματα
-πολιτισμένου άνθρώ'-που. δέν έδΙστασε σέ μιά διάλεξή του τό έτος 1993 νά ζητήσει νά καταφερθεΙ έςοντωτι­
κό -πλήγμα στΙς -πολιτιστικές ρίζες τού Έλληνισμού, ό-πως κατά λέξη εί'Πε: «Έιιιιοώ δηλαδή ιιά πλήξουμε τ/
γλώσσα, τ/ θρησκεία. τά πιιευματικά καί ίστορικά του άποθέματα, ώστε νά έξουδετερώσουμε κάθε δυνατό­
τητά του ιιά άναΠΤυχθεί, ιιά διακριθεί, νά iπικρατ/σει διά ιιά μας παρενοχλεί είς τά Βαλκάνια, ιιά μή μας
παρεvoχλεί σπ1ν άνατολικΏ Μεσόγειο, Τ/ΙΙ Μέση 'ΑνατολΏ είς όλην αύΤή τ/ν ιιευραλγικΏ περιοχΏ μεγάλης
στραΤΏγικης σημασίας δι' Ώμας, διά Τ/ΙΙ πολιnκΏ τών ΗΠΑ».
Ά-πό τά έκτεθέντα .Υί.νεται,Φανερό. ότι τό μΙσος κατά τής 'Ορθοδοξίας καΙ τού Έλληνισμού -πού κυριαρχεΙ
aτά -παγκόσμια κέντρα ά-ποΦάσεων θά ά-ποβεΙ θανάσιμη ά-πειλή, σταν ό κεντρικός ήλεκτρονικός ύ'Πολογι­
ατής καί. τό κεντρικό σύστημα -πληροΦοριών τής Eύρ;';ττα'~Kής Ένώσεως τεθούν άμέσως ή έμμέσως ύ'Πό
τόν έλεγχο, δ-πως άλλωστε είναι άνα-πόΦευκτο, τών κέντρων αύτών, γιά τά δέκα έκατομμύρια τών
Έλλήνων σέ -περΙ-πτωση -πού δεχθούν νά -παραλάβουν τΙς ήλεκτρονικές ταυτότητες.
Πρό τής ά-πειλής αύτής ό κάθε "Ελλην καλεΙται νά έ-πιλέξει ή νά -παραμεΙνει έλεύθερος -πολΙτης στήν
έλεύθερη καί. άνεξάρτητη 'Πατρί.δα του, έντός τής ό-ποίας 'Προστατεύονται τά θεμελιώδη, άνθρώ-πινα δικαί.ω­
ματα ά-πό τό Σύνταγμα καΙ vΆ άρνηθει τΙς ήλεκτρονικές ταυτότητες ή vΆ τί.ς δεχθεΙ καΙ νά μεταβληθεΙ ό
ιδιος καί ή οΙκογένειά του σέ νούμεΡ;Χ τ~ύ κεντρικού ήλεκτρονικού μηχανl.O'μού τών Βρυξελλών, ερμαιο στίς
άνόσι~ς, άντορθόδοξες καΙ άνθελληνικές έ-πιδιώξεις τών -παγκοσμί.ων κέντρων ά-ποΦάσεων -πού θά έκμεταλ­
λεύονται καί τΙς τελευταΙες 1rΠJXές τής Ιδιωτικης τους ζωής, ά-πειλούντες τήν ιδια τήν έ-πιβίωσή τους.
Ή t1rLλooyή είvα~ αίπoνόη-rη. Άρν'Τ)!!] 'ΠαΡαλαβής των ;,λεKτρoν~Kων ταιποτ]των 'Πού συνδέoνrα~ ι.ι.έ τόν έλευθεΡοκτόνο ΕΚΑΜ
(ένιαίο κωδικό άρ~θμό). τό όνομα '!Όύ 'AV'f~Xρίmo,,! "τόν δooώvιιμo άρ~θρ.9 666, 'YW λόΎOΙΙS θρησκε\11\Κης συνειδήσεως. "
'Εάν οΙ χιλιαστές, μιά μικρή όμάδα, έπέτυχε τήν μή ΙV01Τλη στράτευσή ΤO\l<;, 1Ταρά τήν κατηγορηματική έ1Τιταγή
τού Συντάγματος, έ1ΤικαλO\lμένη λόΎΟ\l<; συνειδήσεως, 1Τολύ 1Τερισσότερο δικαι.οίίνται vΆ μή 1Ταραλάβουν τίς ήλεκτρονι­
κές rovτόTηΤECj δ~ά λόΎΟ\l<; θρησKειrrΙKης συνειδήσεως μέ τρο'{l'οποίηση τού Νόμου 1599/86, οΙ -Ελληνες 'Ορθόδοξοι
Χριστιανοί 'Πού ά'Πoτελoiίν τήν συντΡΙ1ΤΤ\.κή 1ΤλειοψηΦία τού Έλληνικού Λαoii.
'Η Πανελλήνιος "Ενωσις θεολόγων κάί τά 36 Παραρ1-ηματά της, έπικαλούμενοι τήν εύλογία τής
Έκκλησί.ας μας, θά -προχωρήσουν δ'Πως ει-παμε ατήν άμεση συλλογή όσο τό δυνατό μεγαλύτερου άριθμού
ύ'Πογραφων 'Ελλήνων -πολιτών, -πού θά δηλώνουν, ότι γιά λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως άρνούνται τήν
-παραλαβή ήλεκτρονικών ταυτοτήτων,
Ε\ιελ-πιστεί δέ ότι ή -προσ-πάθεια αύτή τής ΠΕθ θά τύχει τής άμέριστης συμ-παράaτασης τού 'Ιερού
Ιυνδέσμου Κληρικων Έλλάδος, τών Άγιoρειτcϊ>ν Πατέρων, τών 'Ορθοδόξων ΆδελΦοτήτων καΙ γενικώτερα
τών Φορέων τού Έλληνορθοδόςου Ιδεώδους καί κάθε -πιστού 'Ορθοδόξου Χριστιανού, γιατί ά-ποσκο-πεΙ ά-πο­
κλειστικώ<; καί μόνο <!τ/ν -προστασία καί διασΦάλιση τών θεμελιωδών δημοκρατικών καί θρησκευτικών
δικαιωμάτων τού "Ελληvoς 'Ορθοδόξου Χριστιανού καί στήν δόξα τού έν Τριάδι -προσκυνητού θεού.
Γιά τό Διοικητικό Ιυμβούλω

Ό Πρόεδρος 'Ο Γενικός Γραμματέα ..

Kων/τίνoc; Δωρ, Moυρατtδης Παvαγιώτης lω, Άνδριό'Πουλος


Καθη-Υητής Πανε-πιστημί.ov τ. ΚαθηΎητής Μ.Ε

YΣTEPQΓP ΑΦΟ
t"
....
Γ\ά κάθε -πληροΦορια ή -παραλαβή άντιτV'Πων τής σχετικής δηλώσεως, νά ά-πευθύνειτθε ιττά γραψεία
της 'ΕνώσεΙ:>ς μας, Χαλκοκονδύλη 37, Διιοψος 30ς, τηλ. 5224 1 RΟ καί r:A χ 5 2 2 4 4 2 Ο

Ι
j