Батлав: Захирал

Г. Баясгалан
ÝÌÑ-ûí 2013 îíû 68 òîîò òóøààëûí 6-ð õàâñðàëò

ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍÈÉ ÒªÃѪËÒÈÉÍ ÄÀÐÀÀÕ ÌÝÐÃÝد¯ËÝÕ ÁÎËÎÍ ÄÀÂÒÀÍ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÁÀÃÖ ÖÀÃИЙН
Á¯Ðį¯ËÝËÒÈÉÍ ÒÀÉËÀÍÃÈÉÍ ÌÀßÃÒ
ТАЙЛАН

Áàéãóóëëàãûí íýð: ÓÕÒÝìíýëýã

их эмч

Ǻâøººð Ǻâøººð
ëèéí
ëèéí
òºðºë
äóãààð

2013 îíû 11 ñàðûí 28

Îëãîñîí
îãíîî

Äóóñàõ
îãíîî

Áàãö öàã á¿ðä¿¿ëñýí õýëáýð
ÑóäàëÀëáàí
ãààíû
áóñ
Öàã
Öàã
ажил
ñóðãàëò
б¿òýýë
8
9
10
11

¹

Îâîã íýð

1

2

3

4

5

1

Гүрсэд Эрдэнэчимэг

Эмчлэх

0002839

2009.12.31

2014,12,31

Á5

6

6

Эмчлэх

0007181

2011,12,30

2016,12,30

Á5

6

6

Эмчлэх

0002450

2009,12,02

2014,12,02

Б-5

7.5

7.5

Эмчлэх

0001708

2009,08,28

2014,08,28

А4

6

Б

5

Эмчлэх

0004133

2010,06,22

2015,06,22

А3

6

Б5

3

Эмчлэх

0001774

2009,08,28

2014,08,28

А4

6

Б5

2

Эмчлэх

0007860

2012,05,15

2017,05,15

А3

6

Б5

2

Эмчлэх

0001918

2009,10,22

2014,10,22

Б5,6

8

В1

1

9

2
1
2
3
4
5
6

Дашилхүндэв
Самбуудорж
Баттулга
Эрдэнэбилэг
Насан-Очир
Мөнхжаргал
Дагвийхорол
Бямбадолгор
Бат-Очир
Амартүвшин
Батаа
Банзрагч
Түмэнзаан
Баярчимэг

Àëáàí
ñóðãàëò

Öàã

6

7

1

Íèéò áàãö
öàã
12

12
9

В1

1

9
8

7

Оргил Мөнхсайхан

Эмчлэх

0004132

2010,06,22

2015,06,22

Б5

1

В1 , В9-6 7

8

8

Ядамжав Дашпагма

Эмчлэх

0008182

2006

Хугацаагүй

Б6

6.5

В1

7.5

9

Янсанжав
Батсүмбэр

Эмчлэх

2004

Хугацаагүй

Б6

6

0003703

1

6

Жодов
10 Жаргалсайхан
Дамба
11 Чулуунбаатар
Жамаахүү
12 Эрдэнэчимэг

Эмчлэх
Эмчлэх

0003755 2010,04,16

2015,04,16

Б6

6

6

0004129 2010,06,22

2015,06,22

Б5

7.5

7.5

2009,07,31

2014,07,31

Б 5.6

10

10

0000790

Эмчлэх

0006634

2011,10,20

2016,10,20

А6

6

Б-5

4

14 Балжир Төвшинтөгс

Эмчлэх

0001096

2009,07,31

2014,07,31

А-2

6

Б-5

3

9

15 Áîîðîé Áîðõ¿¿
Äàìäèíñ¿ðýí
16 Öàãààí
17 Î÷èðñ¿õ Çîëçàÿà
18 Áýãç Ýíõñàéõàí
Цэвэгдорж
19 Ганзориг
Дашдорж
20 Мөнхжаргал

Эмчлэх

0005866

2011,05,09

2016,05,09

Б.5

6

6

Эмчлэх

6201

2000,04,15

Хугацаагүй

Б.5

6

С.1

1

7

Эмчлэх
Эмчлэх

0007509
0006496

2012,03,15 2017,03,15
2011,09,14 2016,09,14

Б.5
Б.5

5
7.5

С.1

1

12
7.5

Эмчлэх

0002452

2009-12-02

2014,12,02

Á5

10

В1

11

Эмчлэх

0002777

2009-12-02

2014.12.02

Á5

7

В1

14

Уянга

Эмчлэх

0009330

2013,06,10

2018.06.10

Á5

8

В1

9

Жамъяан Нямсүрэн

Эмчлэх

0007687

2005.12.12

Хугацаагүй

Á5

9

9

Эмчлэх

5446

2005.04.15

Хугацаагүй

Á5

11.5

11.5

Ýì÷ëýõ

0002206

2009.10.22

2014.10.22

Á5

6

6

Б5

2

13

21
22

Цогт Саранчимэг

Эмчлэх

Дашцэрэн

Дондогäорж
23 Лхагвасүрэн
Öýäýíáàò
24 Õ¿äýðìºíõ
Пүрэвдаваа
25 Долгормаа
Өнөржаргал
26 Цолмон
Чадраабал
27 Сайнтөгс
Түмэнжаргал
28 Байгалмаа
29 Цэвгээ Туяа
30

Батчулуун Золзаяа

30 Рэгсүрэн Байгаль

Эмчлэх

0003760

2010,04,16 2015,04,16

Эмчлэх

0004131

Эмчлэх

А3.

А2

6

6

В1

1

11

С10

6

8

2010,06,22 2015,06,22

С10

12

12

0003757

2010,04,16 2015,04,16

С10

6

6

Эмчлэх

0006282

2011,07,04 2016,07,04

Б5

3

С10

6

9

Эмчлэх

0003427

2010,03,12 2015,03,12

Б5

2.5

С10

6

8.5

Эмчлэх

0005060

2010,11,08 2015,11,08

Б1.1

2

С10

6

11

Б5

3

Эмчлэх

0001877

2009,10,22 2014,10,22

С10

6

6

31
32
33
34
34

Лувсандагва
Эрдэнэхүү
Çóíäóé
Ò¿ìýíæàðãàë
Äýæèä Ñàíæàà
Ò¿ìýíäýìáýðýë
Õàæèäìàà
Æàìáèéìîëîì
̺íõçóë

Эмчлэх

0007975

Ýì÷ëýõ

0007561
Ýì÷ëýõ 0005518
Ýì÷ëýõ
Ýì÷ëýõ

0007567
0005876

С10

2012,05,15 2017,05,15
А.1

6

6

6

Б5

2

8

Á.5

6

6

Á.5

7,5

13.5

15.03.2012

15.03.2017

15.04.2005

õóãàöààã¿é

15.03.2012

15.03.2017

А.1

6

22.06.2010

22.06.2015

А.1

6

6

15.03.2012

15.03.2017

À.1

6

6

A.1

18

18

36 Ãàí÷èìýã Áàòæàðãàë

Ýì÷ëýõ

37 Ýíõáàÿð ×èìýäöýåý

Ýì÷ëýõ 0007579

15.03.2012

15.03.2017

эмчлэх

10.04.2012

10.04.2017

9/14/2011

9/14/2016

А.1

6

6

02.12.2009

02.12.2014

А.1

6

6

22.10.2009 22.10.2014
0002189
1971 22.10.2009 22.10.2014

А.1

6

6

Пүрэвдорж Сувд38 Эрдэнэ
39 Цоодол Урангоо
Жамбалдорж
40 Болортуяа
Цогтбаатар
41 Нандинцэцэг

эмчлэх
эмчлэх
эмчлэх
эмчлэх

42 Мягмар Дорж
Äîðæïàëàì
43 Ýíõöýöýã
Төмөрбаатар
44 Ариунтуяа

Ýì÷ëýõ

45 Цагаан Нармандах

эмчлэх

46 Үржин Санчин
47 Бал Онон
Нямгарав
48
Алтанчимэг
49 Сандаг Уламбаяр
Баатаржав
Ган50
Эрдэнэ
51 Энхболд Анхбаяр
52 Зэв Төгөлдөр

эмчлэх
эмчлэх

53 Равдан Амараа

эмчлэх

эмчлэх
эмчлэх
эмчлэх
эмчлэх
эмчлэх
Эмчлэх

0007488

0007740
0006552
0002641

0007398
0008117
0005337
0008195
0008662
0001917
0005623
0008261
0006679
0002126
0002840

08.02.2012

08.02.2017

11.06.2012

11.06.2017

Б5

Б5
А.1

6

6

6

6

6

6

2011,01,14 2016,01,14

Б5

6

Á5

5

6
В1

1

6

11.06.2012
24.07.2012

11.06.2017
24.07.2017

А1
А1

6
6

Á5
Á5

4
4

10
10

22.10.2009

22.10.2014

А1

6

Á5

4

10

16.03.2011

16.03.2016

Á5

6

6

11.06.2012

11.06.2017

Á5

4

20.10.2011
22.10.2009

20.10.2016
22.10.2014

Á5
Á5

6
6

2009.12.31

2014.12.31

Б.5

6.0

С 1.3

3.0

Б.3

0.1

С 13.

1.0

В1

2

6
6
6
10.1

Цэдэнсодном
Жаргалсайхан

Эмчлэх

Балжинням
Гэгээбадрах

Эмчлэх

56 Бадрах Дөлгөөн

Эмчлэх

0005908

2011.06.09

2016.06.09

Очирчуулган
Батболд

Эмчлэх

0001048

2009.07.31

2014.07.31

54

55

57

0008164

0003756

2012.06.11

2010.04.16

2017.06.11

2015.04.16

А.3

А.2

10.0

6.0

Б.5

4.5

Б.3

0.1

Б.5

5.0

Б.3
Б.5
Б.3

0.1
7.0
0.1

Б.5

2.5
0.1
6

6

С 12.

12.0

16.6

С 1.3

3.0

18.1

С 1.3

3.0

10.1

8.6

58 Амраа Энхцэцэг
Шагдарсүрэн
59 Мягмарсүрэн

эмчлэх

0004576

2010,07,21

2015,07,21

Б.3
Б5

эмчлэх

0012345

2010,06,22

2015,06,22

Б5

6

6

60 Пүрэв Дуламрагчаа

эмчлэх

0000867

2009,07,31

2014,07,32

Б5

6

6

Содномдаржаа
61 Байгалмаа

эмчлэх

0005507

2010,04,16

2015,04,16

Б5

6

62 Баттөмөр Дулмаа

эмчлэх

0002964

2009,12,31

2014,12,32

Б5

6

6

63 Лхамжав Хандсүрэн

эмчлэх

0004926

2010,09,13

2015,09,13

Б5

6

6

64 Зуунай Аръяасүрэн
65 Нацаг Баасанжав
Òºìºðáààòàð
66 Äàøäóëàì
67 Òºìºð Öýíäñ¿ðýí
Цэдэнжав
68 Отгонтуяа
Жамсран
69 Оюунцэцэг
70 Ёндон Мөнхтуяа

ýì÷ëýõ

Á-6

6

В-1.1.1

1

7

АÁ-5

6

В-1.1.1

1

7

АÁ-5

6.5

Á-5

5

В-1.1.1

1

6

Á-5

4

В-1.1.1

1

29

Б-5

6

В-1.1.1

1

7

Б-5

6

В-1.1.1

1

6

71 Санжаа Пүрэвсүрэн

ýì÷ëýõ

В-1.1.1

1

7

72 Дашбалжин Жаргал

эмчлэх

ýì÷ëýõ
ýì÷ëýõ
ýì÷ëýõ
ýì÷ëýõ
ýì÷ëýõ
ýì÷ëýõ

17.12.26
0006969 12/26/2011
0004834 2010.08.16 8/16/2015
0008155 2012,06,11 2017,06,11
0005377 1/26/2011
1/26/2016
0007718 4/19/2012

4/19/2017

А-2

24

0003428 2010.03.12 3/12/2015
0004568 2010.07.21 7/21/2015
0000611 2009.04.23 4/23/2014
0002451 12/7/2009

12/7/2014

А-3

6
Б-6

6

В1

1

7

6.5

6

Эрдэнэбилэг
Нарныгэрэл
74 Цоодол Урангоо
Лхагважав
75
Отгонцэцэг

эмчлэх

0009139 2/20/2013
0009140

эмчлэх

0005059

2010.11.02

2015.11.02

76

эмчлэх

0006634

2011,10,20

2016,10,20

77 Ширнэн Гансаруул

Эм барих

0000989

2012.04.03

78 Батмөнх Тунгалаг
Одончимэг
79 Баяржаргал
Ичинхорлоо
80 Мөнгөнзагас
Бумчаасүрэн
81 Мөнхжаргал

Эм барих

0000347

Эм барих

73

Цогт Саранчимэг

эмчлэх

2/20/2018

А-2

6

6

А-2

6

6
Б-5

6

Б-5

4

В1

1

2017.04.02

Б-1

5.5

В-1.1

1

6.5

2010.01.15

2015.01.15

Б-1

6.5

В-1.1

1

7.5

0001055

2012.07.05

2017.07.05

Б-1

2.5

В-1.1

1

27.5

Эм барих

0000179

2009.07.31

2014.07.31

Б-1

1.5

1.5

Эм барих

0000743

2011.07.01

2016.07.01

Б-1

4

4.0

Тайлан гаргасан: СЭШГХА-ны арга зүйч
Тайлан хянасан:ХНМ

А6

А-2

6

24

Ш. Цэцгээ
Н. Баярмаа

6
11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful