P. 1
Stirea de Presa

Stirea de Presa

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Trisca Mihaela Andreea on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2016

pdf

text

original

STIREA DE PRESA Scrierea ştirilor este considerată ca fiind cea mai simplă formă de scriere pentru presă.

Prin urmare, cunoaşterea şi exersarea regulilor după care este întocmită o ştire de presă reprezintă, de fapt, ABC-ul tehnicilor scrise utilizate în rela iile pu!lice. At"t #urnaliştii, c"t şi consumatorii produselor de presă în general, $or!esc adesea despre %ştirea de presă&. Ce este, de fapt, %ştirea de presă&' ( defini ie empirică afirmă că ştirea este %orice lucru nou pe care îl în$e i astăzi şi pe care ieri nu-l ştiai&. Alte defini ii, la fel de empirice, caracterizează ştirea drept %informa ie care poate fi utilă& sau %ce$a ce te poate a#uta să faci fa ă împre#urărilor&. Sştirea de presă ar putea fi caracterizată ca fiind ceea ce li se întâmplă oamenilor, fiindcă, în co$"rşitoarea ma#oritate a cazurilor, ea furnizează informa ii de interes uman) chiar şi atunci c"nd oamenii nu constituie su!iectul e$ident al unei ştiri de presă, este $or!a, de fapt, de lucruri care îi pri$esc într-o măsură mai mare sau mai mică. Conform unei lucrări specializate *Popescu, +,,-, ++./, ea poate fi definită ca %text succint de agen ie, de ziar, de radio, de tele$iziune, care reprezintă o primă a$izare a unui fapt socialmente semnificati$&. 0n ceea ce pri$eşte durabilitatea lor în timp, specialiştii în #urnalism şi în rela ii pu!lice din spa iul anglo-saxon- deose!esc două tipuri de ştiri1 2 ştiri perisa!ile din punct de $edere temporal *hard news/, caracterizate prin actualitate şi care, prin urmare, tre!uie pu!licate cu prioritate şi pentru relatarea cărora se utilizează de o!icei o a!ordare factuală *cine a făcut, ce a făcut, c"nd, unde ş.a.m.d./. Aceste ştiri au mai ales o funcţie de informare şi se referă la e$enimente sau lucruri cu caracter mai degra!ă oficial şi serios, precum1 2 e$olu ii politice sau economice actuale) 2 conflicte armate) 2 ştiri despre accidente, catastrofe, crize organiza ionale) 2 înt"lniri politice sau de afaceri la ni$el înalt) 2 criminalitate) 2 urmări ale unor fenomene naturale etc.) 2 ştiri ce$a mai dura!ile *soft news/, care, spre deose!ire de cele din prima categorie, nu au neapărat un caracter oficial şi serios, put"nd fi relatate şi după trecerea unei anumite perioade de timp fără a-şi fi pierdut atracti$itatea) de regulă, sunt utilizate în reporta#e, relatări, foiletoane şi alte asemenea genuri pu!licistice neîncorsetate de factorul timp 0n această categorie pot fi incluse1 2 e$enimente artistice sau culturale) 2 relatări din domeniul di$ertismentului şi al stilului cotidian de $ia ă) 2 ştiri despre ho!!3-uri ale unor persoane) 2 crea ii artistice sau ştiin ifice etc

Regula „piramidei inversate”
Pentru ca editorii şi cititorii *ascultătorii, telespectatorii/ să poată recep iona o ştire c"t mai rapid şi mai uşor, aceasta tre!uie redactată conform regulii %piramidei in$ersate&1 informa iile se structurează în ordinea descrescătoare a importan ei lor, cele mai importante elemente afl"ndu-se în prima frază. Adoptarea acestui stil este necesară deoarece editorii şi cititorii parcurg, de regulă, primele paragrafe ale unei ştiri pentru a decide dacă informa iile prezentate îi interesează sau nu. 4e asemenea, este posi!il ca editorii să nu ai!ă suficient spa iu în pu!lica ia sau emisiunea lor, fiind deci ne$oi i să facă tăieturi în ştirea de presă primită, iar

martorilor sau participan ilor nemi#loci i la e$enimentul relatat) 2 explica ii detaliate ale unor afirma ii *date/ din introducere) 2 corelări ale e$enimentului relatat cu e$enimente anterioare sau ulterioare etc. informa iile relatate în introducere tre!uie selectate în conformitate cu următoarea ecua ie1 cel mai important : cel mai semnificati$ . 9a constituie un rezumat al ştirii. răspunsurile la între!ările Cum? şi De ce?. definit ca %scurt sumar care ser$eşte ca introducere la o ştire. cauzele şi împre#urările e$enimentului. colecti$ită ii în care trăieşte/' $ Cuprinsul detaliază informa iile despre su!iectul. =egula %piramidei in$ersate& se respectă şi în redactarea cuprinsului. rolul ei este de a-l atrage pe cititor *ascultător. >olosirea #argonului profesional. informa iile fiind relatate în ordinea descrescătoare a importan ei lor pentru opinia pu!lică. posi!ile e$olu ii etc. Claritatea. de o!icei. %ncheierea cuprinde informa ii mai pu in importante. a stilului !irocratic sunt total contraindicate. Concizia dă mai multă claritate textului. este recomanda!il să ine i seama de următoarele reguli1 2 ştirea se structurează pe paragrafe scurte *de regulă. ( ştire de presă tre!uie să răspundă următoarelor între!ări1 Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Pentru a răspunde acestor între!ări şi pentru a respecta regula %piramidei in$ersate&. Cuprinsul oferă. Aceste informa ii detaliază./ este partea cea mai importantă parte a ştirii. cuprinsul şi încheierea ! "ntroducerea *lead-ul. atitudini şi opinii. ac iune. Astfel. telespectator/ să parcurgă acea ştire în totalitate) din acest moti$. împre#urări. Amănuntele inutile nu fac dec"t să estompeze mesa#ul pe care dori i să-l transmite i) 2 în redactarea ştirii se utilizează lim!a#ul comun. accesi!il pu!licului larg. cauze. precum şi a interesului celor care le #or citi1 sunt ele atracti$e pentru cititorul căruia $re i să $ă adresa i' Corespund $ederilor lui' 0i satisfac interesele' 0i afectează $ia a în $reun fel *lui.) 2 citate con in"nd opinii ale exper ilor. la c"t mai multe dintre cele şase între!ări. în c"t mai pu ine cu$inte *de dorit nu mai mult de 56-78/. mai clară şi mai apropiată de ceea ce $re i să transmite i cu ade$ărat. celor care îi sunt apropia i. dar pe care le considera i utile pentru opinia pu!lică sau pentru informarea deplină a celor din redac ie. credinţe. organiza ia căreia apar in aceste persoane şi func iile îndeplinite de ele) denumirea organiza iei care constituie su!iectul ştirii) 2 fapte secundare legate de e$enimentul relatat pe scurt în introducere) 2 afirma ii ale diferitelor surse *cu citarea acestora/ referitoare la su!iect. nu mai mult de cinci r"nduri/. lo&ica şi simplitatea tre!uie să fie regulile esen iale în redactarea de materiale destinate difuzării . în cuprins se găsesc informa ii pri$ind1 2 numele şi prenumele persoanei *persoanelor/ implicate. 0n plus. deoarece ea tre!uie să răspundă. în ma#oritatea cazurilor. răspunsurile date în introducere şi în cuprins la cele şase între!ări sus-amintite Reguli de redactare a unei ştiri de presă 0n redactarea unei ştiri de presă. cu at"t efectul asupra destinatarilor $a fi mai puternic. un articol sau alt material&.cutumele sta!ilite în lumea mass-media spun că tăieturile încep cu ultima parte a unui astfel de material. a prescurtărilor. fiecare paragraf exprim"nd o singură idee. ac iunea. ştirea se structurează în trei părţi: introducerea. cel mai interesant <ai mult dec"t at"t. Cu c"t exprimarea este mai simplă. d"nd cele mai importante informa ii ale acesteia. importanţa lucrurilor redate în introducere trebuie apreciată prin prisma sistemului de #alori.

localită ilor. doar pentru a oferi #urnaliştilor informa ie de fond despre o organiza ie *persoană. pentru a putea permite astfel efectuarea corecturilor şi indica iilor redac ionale) la dactilografiere se $a ine seama ca un paragraf să se încheie pe aceeaşi pagină *să nu se situeze pe pagini diferite/) 2 dacă textul se continuă pe mai multe pagini. +. <ai poate fi întocmit şi distri!uit în diferite redac ii în cazul în care o organiza ie nou-înfiin ată $rea să-şi facă %intrarea& în arena opiniei pu!lice prin intermediul mass-media. pentru a fi distri!uit cu ocazia unor e$enimente speciale *shoC-uri. 4osarul de presă completează informa ia care nu poate fi difuzată 2 din moti$e de spa iu şi de timp 2 printr-un comunicat sau în cadrul unei conferin e de presă) este $or!a. 0n fine.a. inclusi$ pauzele dintre cu$inte/. precum şi men iunea %sf"rşit& acolo unde se termină textul) 2 ştirea tre!uie să ai!ă un titlu scurt *un cu$"nt/ şi. cere eforturi suplimentare din partea #urnaliştilor şi riscă să lase neo!ser$ate elementele esen iale. @oate aceste detalii sunt destinate să-i ofere #urnalistului ocazia de a aprofunda chestiunea pe care $re i s-o aduce i în aten ia opiniei pu!lice. se $erifică temeinic dacă au fost ortografiate corect numele persoanelor. e$eniment etc.5. mai rău. precum şi să-i ofere o serie de informa ii suplimentare *date !iografice ale unei persoane.. caracteristici tehnice ale unui produs.în general.înainte de a difuza ştirea. ani$ersări ale organiza iei etc. t"rguri. expozi ii. de regulă. un dosar de presă poate fi distri!uit şi fără $reun prile# anume. repere temporale ale e$olu iei unui e$eniment etc. de a face o relatare despre ea *Schneider. o acti$itate etc. îi nemul umeşte pe #urnalişti şi nu #ustifică efortul depus de organizatori) dacă con ine prea multă informa ie. numele autorului .. un produs. un e$eniment. scheme sau chiar materiale audio$izuale/ util pentru completarea materialului realizat de #urnalist Du există o formulă-standard de alcătuire a unui dosar de presă) dacă acesta con ine prea pu ină informa ie.m. cu spa iu suficient în păr ile st"ngă şi dreaptă ale colii *este indicat ca un r"nd să nu ai!ă mai mult de ?8 de semne tipografice. pot fi trasate c"te$a idei directoare în ceea ce pri$eşte con inutul acestuia1 2 dosarul de presă tre!uie să trateze un singur su!iect. schim!ări în managementul organiza iei./. o persoană.pu!lice) 2 ştirea se dactilografiază la două r"nduri. în ultimă instan ă. +A+/. const"nd în detalii despre o organiza ie. fără legătură între ele sau care plictisesc ori. de informa ii de fond şi nu de actualitate. a e$olu iei anterioare a e$enimentului ş. de a-şi forma o părere despre aceasta şi. organiza iilor etc DOSARUL DE PRESA 4osarul de presă reprezintă o modalitate au'iliară de transmitere a informa iilor către reprezentan ii mass-media. pentru a fi distri!uit la conferin e sau !riefing-uri de presă. pe timpul călătoriilor de documentare organizate pentru #urnalişti. grafice. (#anta)ele distri!uirii unui dosar de presă sunt următoarele1 2 permite #urnalistului cunoaşterea de profunzime a unui su!iect într-un timp relati$ scurt) 2 face posi!ilă stocarea informa iilor respecti$e în !azele de date ale redac iilor) 2 prezintă un su!iect în detaliu) 2 dosarul permite a!ordarea unui e$eniment din diferite unghiuri) 2 poate asigura material ilustrati$ *fotografii. 9l nu tre!uie să cuprindă un amalgam de texte fără rele$an ă. pe durata $izitelor pentru #urnalişti de genul %Bilelor uşilor deschise&.d./. în final. lansări de produse. 4osarul de presă este o %carte de $izită& a organiza iei de la care pro$ine. menite să-l a#ute pe #urnalist în în elegerea specificului unei organiza ii. @otuşi. se face men iunea %continuare& la finalul fiecărei pagini. 9l este întocmit./. sunt pline de .

sau dacă dori i să primi i comentarii de la cei care l-au primit. date de contact utile pentru solicitarea unui e$entual inter$iu. Această listă îi poate a#uta pe #urnaliştii care doresc să solicite un inter$iu) 2 dacă dosarul con ine $reun chestionar adresat #urnaliştilor sau altor destinatari ai dosarului de presă. su! formă de titlu. adresă. astfel înc"t cel care primeşte dosarul de presă să poată păstra una pentru el. 9le pot fi concepute direct ca materiale *articole/ de presă. se recomandă chiar să introduce i fiecare carte de $izită în du!lu exemplar. cuprinz"nd informa ie factuală.a. fl3ere etc. ustensile de scris. telefoane etc. este !ine să introduce i în dosar. neutră. pentru că există şansa ca ele să fie pu!licate ca atare) 2 alte materiale. ac iunii etc. financiare) e$enimente similare care au a$ut loc în $ia a organiza iei) strategii ale organiza iei. calendare/) 2 in$ita ii *!ilete/ de participare la e$eniment. în care $e i înfă işa în c"te$a cu$inte e$enimentul tratat în dosar. etichete magnetice. Du uita i ca în această scrisoare să mul umi i cu anticipa ie destinatarului pentru ră!darea de a consulta dosarul dumnea$oastră. acest comunicat $a fi introdus în dosar. pute i adăuga şi alte informa ii care să-l îndemne pe #urnalistul cititor la ac iune. re$iste./) 2 un sumar *la începutul dosarului/. iar pe cealaltă s-o transmită altcui$a) 2 mostre de produse *în măsura în care ele pot fi introduse fizic în dosar/ sau mici o!iecte promo ionale *!relocuri.m. ca. pliante şi alte asemenea materiale de prezentare) articole şi informa ii apărute de#a în presă şi care sunt rele$ante pentru e$eniment *organiza ie/) cataloage de produse *ser$icii/) liste ale clien ilor reprezentati$i pentru organiza ie) prezentări ale proiectelor sau realizărilor organiza iei) 2 o listă cu între!ări frec$ente în legătură cu organiza ia dumnea$oastră. specialistul în rela ii pu!lice al organiza iei) ale persoanelor la care se face referire în dosar) ale exper ilor în diferite domenii pe care i-a i recomandat #urnaliştilor în cuprinsul dosarului etc.elogii la adresa organiza iei) 2 este !ine ca su!iectul să fie anun at şi pe copertă. de o!icei chiar la începutul acestuia) 2 diferite documentare scurte *+ 2 . insigne. Acest sumar poate fi conceput chiar su! forma unei scrisori-propunere. o scrisoare de prezentare. în care. precum şi pentru e$entualitatea participării sale la e$eniment) 2 o prezentare a su!iectului *e$enimentului. pagini/ care dez$oltă aspecte particulare ale su!iectului1 implica ii economice. chiar după sumar./. . clar şi concis. împreună cu sigla şi cu datele de identificare ale organiza iei *denumire completă. este !ine să introduce i în dosar un plic autoadresat *adică a$"nd de#a scrisă adresa organiza iei dumnea$oastră ca destinatar/ şi tim!rat) 2 căr i de $izită *a dumnea$oastră. casete $ideo sau audio) prezentări multimedia) un scurt istoric al organiza iei) !iografii ale persoanelor proeminente implicate în e$eniment) declara ii şi mărturii despre e$eniment *organiza ie/ ale unor persoane implicate sau care au credi!ilitate în legătură cu e$enimentul *organiza ia/) programul manifestării respecti$e) textele discursurilor ce $or fi rostite cu acea ocazie) !roşuri.. agende sau carne ele. în func ie de situa ie1 informa ii de fond despre organiza ie sau despre e$eniment) misiunea şi o!iecti$ele organiza iei) date statistice) detalii tehnice) grafice) scheme şi fotografii *cu legendă/) materiale audio$izuale pe C4. pe l"ngă faptul că enumera i elementele componente ale dosarului. 4E4. în special acele strategii care au legătură cu e$enimentul ce constituie su!iectul dosarului) ş. afişe *sau copii la scară redusă ale acestora/.) 2 uneori. realizată în stilul unui comunicat de presă. Acestea tre!uie redactate în stil #urnalistic.d. de exemplu. sociale. Atunci c"nd dosarul este întocmit pentru a fi distri!uit în cadrul unui e$eniment care a fost anun at de#a printr-un comunicat de presă./.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->