You are on page 1of 2

Oświecone kurtyzany

Namkhai Norbu Rinpocze Kobiety, które były mistrzyniami buddyjskiej tantry pochodziły z różnych klas społecznych i grup zawodowych. yły również w!ród nich kurtyzany, zdarzało si" także, że urzeczywistnieni jogini #np. mahasiddhowie $arikapa i %ilopa& pracowali jako służ'cy prostytutek nie wchodz'c z nimi w intymne (izyczne relacje. )czywi!cie nie oznacza to, że buddyzm w pełni popiera prostytucj" jako sposób zarobkowania. *hodzi raczej o to, że nie pot"pia i nie odrzuca samych kobiet, które w ten sposób utrzymuj' siebie i swoje rodziny. Niezależnie od płci, pozycji społecznej czy wykonywanej pracy każdy człowiek może urzeczywistni+ natur" buddy. ,oniższy (ragment pochodzi z ksi'żki -Najwyższe .ródło. /undamentalna tantra $zogczen 0emde- #-%he 0upreme 0ource1 %he /undamental %antra o( the $zogchen 0emde-& autorstwa Kunjeda 2jalpo z komentarzem *zogjala Namkhai Norbu Rinpocze. 3e współczesnym !wiecie w *hinach, w %ybecie czy w 4ndiach prostytucja nie jest postrzegana inaczej niż na 5achodzie. Nie zawsze jednak tak było. 2ampopa cz"sto obja!niał i podkre!lał szczodrobliwo!+ i dobro+ matek 6 ponieważ uważa si", że wszystkie istoty w niesko7czonym cyklu narodzin i !mierci, w tym czy innym życiu, były naszymi matkami. 0twierdza on, że jeżeli matka nie była w stanie w inny sposób zdoby+ pożywienia dla swoich dzieci mogła nawet w tym celu uciec si" do prostytucji. Kilka z po!ród wielkich mistrzy7 -Najwyższego 8ródła-, jednego z ważniejszych dzieł dotycz'cych nauk 3ielkiej $oskonało!ci #Dzogczen& w tybeta7skim buddyzmie, było prostytutkami. ,rzykład może by+ prostytutka 9etsongma ,arani, jej ojciec hahuta i matka 2aden $hari pochodzili z najniższej klasy społecznej w 4ndiach. 9etsongma ,arani kiedy rozwin"ła m'dro!+ i krytyczny zmysł, odpowiednie dla praktykowania 3ielkiej $rogi #Mahajana&, poprosiła Nodjinmo *zangczubm" o przekaz nauk, a kiedy doskonale zrozumiała znaczenie ,ierwotnego 0tanu w ten oto sposób wyraziła swoje urzeczywistnienie1 -)to ja, kurtyzana ,arani. %ak jak umysł nie jest ani m"ski ani że7ski, tak seksualna jedno!+ nie zakłóca natury najwyższego pogl'du kogo!, kto rozumie o!wiecon' postaw", bodhiczitt". %ak jak umysł jest poza narodzinami i !mierci', nawet je!li zabijesz go, nie umrze. ,onieważ wszelki rodzaj egzystencji jest nektarem, pierwotnie nie istnieje żaden podział na *zysto!+ i Nieczysto!+.4nna prostytutka 9etsongma $agnidma intuicyjnie zdawała sobie spraw" z tego, że wszystkie zjawiska istnienia powstaj' w gł"bi łona 9atki #0amantabhadri& i zapragn"ła pozna+ ich najgł"bsze znaczenie. ,oprosiła wi"c Risz" haszit" o przekaz esencji nauk, a gdy to si" stało $agnidma w pełni zrozumiała znaczenie ,ierwotnego 0tanu i wyraziła swoje urzeczywistnienie pie!ni'1 -:estem prostytutk' $agnidm';

Niebo pi"ciu żywiołów, partnerek pi"ciu %athagatów, :est samo w sobie wymiarem 0amantabhadri, <niwersalna podstawa to 0amantabhadri. :e!li to zrozumiemy, odkryjemy, że jest nierozdzielna od przestrzeni. odhiczitta jest jak sło7ce wschodz'ce na niebie1 ,oznanie natury umysłu jest najlepsz' medytacj'.-