You are on page 1of 7

HISTORIA ŻYCIA MILAREPY

Na podstawie biografii Milarepy opracowali Klaudia Żerebiec i Rafał Olech. _________ W męs im ro u Wod!ego "mo a# w pierws$ym %esie!!ym miesi&cu# dwud$iestego pi&tego d!ia 'pr$ełom sierp!ia i wr$e(!ia )*+, ro u- urod$ił się Milarepa. O%ciec Mila "$ierab .yaltse! i Mat a Karmo K%/! dali mu imię 0hepaga# co $!ac$y 12ię !y .łos1. 2o c$terech latach pr$ys$ła !a (wiat %ego siostra# 2eta. Rod$i!a była powa3a!a i ma%ęt!a. Mat a pochod$iła $ r4lews iego rodu Na!g# $a( o%ciec był bard$o $ręc$!ym upcem. Mies$ ali wra$ $ rew!ymi w wiel im domu $wa!ym 15$tery 6ilary i Osiem 7ele 1# posiadali wiele d4br i $!a!i byli w o olicy %a o ci# t4rym dobr$e się powod$i. .dy Milarepa miał siedem lat %ego o%ciec $marł# powier$a%&c opie ę !ad rod$i!& bratu i s$wagierce. 7ard$o pręd o o a$ało się %ed!a # 3e $amiast otr$ymywa8 pomoc# wdowa i d$ieci stali się robot!i ami we włas!ym ma%&t u# t4ry w cało(ci $ostał $agar!ięty pr$e$ chciw& ciot ę Milarepy i %e% mę3a. W re$ultacie wyl&dowali o!i !a male9 im s raw u $iemi# t4ry po$ostawio!o im tyl o d$ię i wstawie!!ictwu i!!ych c$ło! 4w rod$i!y. Mat a Milarepy $upeł!ie !ie potrafiła się $ tym pogod$i8 i $apałała wiel & !ie!awi(ci& do swoich g!ębicieli. .dy Milarepa dor4sł# ł$ami i pro(bami wymogła !a !im# by udał się !a !au ę c$ar!e% magii i $em(cił się !a !iegod$iwych rew!ych. :by $doby8 pie!i&d$e !a te !au i spr$edała p4ł pola. Milarepa udał się do doli!y 0sa!g# $!ala$ł odpowied!iego !auc$yciela# lamę ;i!gto!a 0rogiela i ofiarował mu ws$yst o co miał< os$tow!o(ci i samego siebie# ciało# mowę i umysł. O a$ał się bard$o odda!ym uc$!iem. 2o ro u !au i# po wstęp!ych pr$ygotowa!iach# lama odesłał go do swo%ego pr$y%aciela# ;i!gte!a .yatso# bard$ie% biegłego w c$ar!e% magii. 2o ra$ pierws$y Milarepa wypr4bował !owo $dobyte umie%ęt!o(ci podc$as pr$y%ęcia w domu ciot i i stry%a# $awalił dach domu# w t4rym odbywała się biesiada# a pod gru$ami $gi!ęło tr$yd$ie(ci pię8 os4b. 5iot a i stry% u!i !ęli %ed!a (mierci# gdy3 byli w tym c$asie !a $ew!&tr$. Mat a Milarepy ta oste!tacy%!ie cies$yła się $ tego !ies$c$ę(liwego wydar$e!ia# 3e $!iechęciło to !ie% bard$o wielu lud$i# a $acie li wrogowie posta!owili $abi8 %& i %e% sy!a. 2r$e$ pr$ygod!ego pielgr$yma wysłała więc list do !iego $ pr$estrog&# pros$&c o $esła!ie bur$y gradowe%# t4ra $!is$c$yłaby uprawy wrog4w. Nauc$yciel wid$&c wiel ie $dol!o(ci Milarepy# !auc$ył go i te% s$tu i. Milarepa udał się w pr$ebra!iu do rod$i!!e% wios i i tam $ u rycia wywołał bur$ę# t4ra s utec$!ie $!is$c$yła ws$yst ie $biory w o olicy. W$bur$e!i mie%scowi lud$ie od!ale=li %ego ry%4w ę# ledwie udało mu się uciec. Kiedy powr4cił do swo%ego !auc$yciela# $ro$umiał# %a wiele cierpie!ia wywołał. Ogar!&ł go te3 wiel i strach pr$ed o!se we!c%ami swych c$y!4w. 0o $rod$iło w !im głębo ie posta!owie!ie !aprawie!ia swoich błęd4w i od!ale$ie!ia !au # t4re by to umo3liwiły. Na%pierw s ierował się do lamy N%i!gmapy# >o!gto!a Rhagi. 0e! ro$po$!ał głębo i $wi&$e armic$!y# %a i ł&c$ył Milarepę $ Marp& 0łumac$em< gdy tyl o Milarepa usłys$ał imię Marpy# poc$uł be$gra!ic$!e odda!ie i tęs !otę $a tym !auc$ycielem. Natychmiast te3 udał się# aby go ods$u a8. W tym c$asie Marpa miał se! $wiastu%&cy pr$ybycie !ie$wy łego uc$!ia. Milarepa $a( wędrował i ro$pytywał o Marpę. 2o wielu d!iach podr43y dotarł do mie%sca# w t4rym mies$ ał wiel i tłumac$. 0am dowied$iał się# 3e pos$u iwa!y pr$e$ !iego !auc$yciel wła(!ie or$e pole. 2r$e$ chwilę $w&tpił# c$y wiel i lama# t4rego s$u a# mo3e $a%mowa8 się prac& $wyc$a%!ego wyrob!i a. ;ed!a $obac$yws$y Marpę poc$uł ta wiel ie# !iewyra3al!e błogosławie9stwo# 3e stracił cał& (wiadomo(8 otoc$e!ia. 0a oto od!ala$ł swo%ego !auc$yciela# Marpę >otsawę# t4ry $ olei był uc$!iem wiel iego Naropy. Milarepa ofiarował Marpie ce!!e dary ora$ swo%e ciało# mowę i umysł i po?prosił o !au i. 0e! %ed!a odparł< 1Musis$ !a%pierw u3y8 swoich magic$!ych mocy# aby oc$y(ci8 o olicę $ rabusi4w# t4r$y !apada%& !a moich uc$!i4w pr$ybywa%&cych do m!ie $ ofiarami1. Mila $robił co mu !a a$a!o# %ed!a pełe! był smut u# 3e oto $!4w musi u3ywa8 metod

powodu%&cych cierpie!ie. .dy po!ow!ie poprosił mistr$a o !au i# te! odpowied$iał< 15hciałbym tera$# aby( $budował wie3ę dla mo%ego sy!a. W $amia! dam ci utr$yma!ie i ud$ielę !au # o t4re prosis$1. @dali się !a wschod!i& stro!ę g4ry i tu Marpa opisał uc$!iowi olist& budowlę# a te! od ra$u $abrał się do pracy. .dy połowa wie3y była %u3 $budowa!a# mistr$ pr$ys$edł i r$e ł< 1Wtedy# gdy $lecałem ci to $ada!ie# !ie byłem w peł!i $orie!towa!y i tera$ mus$ę cię prosi8# by( ws$yst o $bur$ył# a materiały budowla!e od!i4sł tam# s &d %e w$i&łe(1. Milarepa po wielu trudach wy o!ał to polece!ie# potem $a( obydwa% pos$li !a $achod!ie $boc$e g4ry. Nauc$yciel był trochę pi%a!y. 0ym ra$em poprosił uc$!ia o $budowa!ie p4ł oliste% wie3y i Mila ro$poc$&ł pracę. .dy połowa pracy $ostała wy o!a!a# Marpa pr$ys$edł i powied$iał< 10a wie3a !ie %est dobra. Ro$bier$ %&# a gli!ę i amie!ie od!ie( tam# s &d %e w$i&łe(1. 2otem pos$li ra$em !a g4rs i gr$biet. 0u lama pr$y$!ał# 3e popr$ed!im ra$em# gdy wydawał polece!ie# był !ieco pi%a!y i dlatego było o!o błęd!e. 0era$ !atomiast $ wiel & pew!o(ci& prosił o $budowa!ie tr4% &t!e% wie3y !a p4ł!oc!ym sto u. Milarepa $apytał lamę# c$y dobr$e to ro$wa3ył. Otr$ymał potwierd$a%&c& odpowied=. A ta uc$e9 $!owu ro$poc$&ł pracę. .dy %ed!a tr$ecia była gotowa# Marpa pr$ys$edł obe%r$e8 postępu%&c& budowlę i $ g!iewem r$y !&ł< 1Kto a$ał ci $budowa8 co( ta iegoB Nie pr$ypomi!am sobie# 3ebym %a to $robiłC1 Mila starał się mu pr$ypom!ie8# %a to spec%al!ie prosił o ro$wa3e!ie o!iec$!o(ci stawia!ia tr$ecie% wie3y# aby !ie musiała o!a by8 po!ow!ie ro$ebra!a# ale lama $ig!orował ws$el ie uwagi !a te! temat m4wi&c< 1;a iego mas$ !a to (wiad aB Dals$e gada!ie !a temat c$ego(# co tr$eba i ta $bur$y8 %est be$celowe. Więc ro$bier$ ws$yst o i od!ie( amie!ie i gli!ę tam s &d %e w$i&łe(. Kiedy to $robis$ i !adal będ$ies$ prag!&ł !au # dam ci odpowied!ie i!stru c%e. W pr$eciw!ym wypad u mo3es$ sobie ode%(81. Wielce ro$3alo!y uc$e9 usłuchał mistr$a# %a popr$ed!io $!is$c$ył swo%e d$ieło i upr$&t!&ł materiały. W międ$yc$asie od !os$e!ia amie!i i gli!y $robiła mu się !a plecach wiel a ra!a# ale !i omu !ie (miał o !ie% powied$ie8. Żo!a Marpy# Dagmema# 12o$bawio!a Egoi$mu1# obserwu%&c ws$yst o# bard$o się martwiła i wsp4łc$uła Milarepie. W o9cu udała się do mę3a# pros$&c o ud$iele!ie !au ta cię3 o pracu%&cemu i peł!emu odda!ia uc$!iowi. W r4tce lama we$wał go do siebie i ud$ielił schro!ie!ia w tr$ech le%!otach ora$ podstawowych ws a$a9# wy%a(!ia%&c# 3e s& to og4l!e !au i dla ws$yst ich. Następ!ie stre(cił opowie(8 o drod$e do o(wiece!ia swo%ego guru# Naropy# peł!e% stras$liwych trud!o(ci i cierpie9. Wywarła o!a !a Milarepie ta wiel ie wra3e!ie# 3e !ie m4gł powstr$yma8 się od łe$ i posta!owił do ład!ie wy o!a8 ws$yst o# co lama mu poleci. Kil a d!i p4=!ie% Marpa $aprosił uc$!ia !a pr$echad$ ę 2os$li do pew!ego mie%sca# gd$ie mistr$ powied$iał< 1Fbudu%es$ tu wadratow&# d$iesięciopiętrow& wie3ę $ o$dob!& g4r!& c$ę(ci& twor$&c& d$iesi&te piętro. 0a wie3a !ie będ$ie $bur$o!a# a gdy %& u o9c$ys$ ud$ielę ci !au # t4rych prag!ies$ i $apew!ię utr$yma!ie# gdy będ$ies$ medytował !a odosob!ie!iu1. Mila poprosił 3o!ę mistr$a# by tym ra$em była (wiad iem tych sł4w. .dy (wiade $ostał $aa ceptowa!y# Milarepa ro$poc$&ł w$!os$e!ie wie3y. 0r$e% i!!i uc$!iowie Marpy pr$ygl&dali się te% pracy i wsp4l!ymi siłami pr$ytoc$yli olbr$ymi gła$# aby wmo!towa8 go w !aro3!i budy! u. .dy Milarepa pr$yst&pił do budowy drugiego piętra# Marpa pr$ys$edł obe%r$e8 postępy w pracach. 2o s rupulat!e% i!spe c%i $apytał o gła$ w !aro3!i u. .dy dowied$iał się %a ta olbr$ymi amie9 trafił w to mie%sce# powied$iał ro$g!iewa!y< 1Nie mas$ 3ad!ego prawa# aby do budowy u3ywa8 materiał4w pr$y!iesio!ych pr$e$ i!!ych. Fa!ie( te! gła$ tam# s &d $ostał w$ięty1. Kiedy uc$e9 pr4bował pr$ypom!ie8 mu o obiet!icy m4wi&ce%# 3e wie3a !ie $osta!ie $bur$o!a# mistr$ odparł< 1Nie po$woliłem ci pr$ecie3 $atrud!ia8 moich uc$!i4w %a o robot!i 4w. : po$a tym !ie a3ę ci bur$y8 całe% budowli tyl o od!ie(8 gła$# t4rego !ie pr$y!iosłe( osobi(cie1. Mila $bur$ył więc wie3ę# by od!ie(8 gła$. ;a tyl o mistr$ to $obac$ył# powied$iał< 10era$ mo3es$ $abra8 go $ powrotem i u3y8 do budowy1. W mie%sce %ed!e% ra!y !a plecach Milarepy powstały tr$y i!!e od !os$e!ia amie!i# $ t4rych wci&3 cie ła rew i ropa. Milarepa wielo rot!ie pr$ychod$ił do mistr$a błaga%&c go o !au i i i!ic%ac%e# lec$ te! $a a3dym ra$em wyr$ucał go $a dr$wi# doprowad$a%&c do s ra%!e% ro$pac$y s$orst imi słowami i !ie$wy le surowym tra towa!iem< 1543 to $a $aro$umiało(8 i $uchwalstwoC

0yl o dlatego# 3e s leciłe( mar!& wie3ę# t4ra !ie %est !awet s$ers$a od mo%ego ramie!ia# mam ci ud$iela8 !au i pr$ywie$io!e% $ A!dii $a ce!ę osobistego po(więce!ia i wiel ich os$t4wB ;e3eli mo3es$ ofiarowa8 mi r4w!owarto(8 $a mo%e !au i# to dobr$e# %e(li $a( !ie# !ie po$ostawa% dłu3e% w(r4d tych# co otr$ymu%& i!ic%ac%e do ta%em!ych !au 1. Dagmema# $ powodu wiel iego wsp4łc$ucia wci&3 starała się pomaga8 Milarepie# !awet wbrew woli mę3a i $a %ego plecami# %ed!a !a !ic się to !ie $dawało. W o9cu cał owicie stracił o! !ad$ie%ę# 3e do o9c$e!ie d$iesięciopiętrowe% wie3y mo3e co( $mie!i8 w %ego tragic$!e% sytuac%i. Dagmema# t4ra r4w!ie3 !ie mogła $!ie(8 %ego cierpie!ia# $abrała $ po o%u mistr$a ce!!e pr$edmioty# wyposa3yła w !ie Milarepę i wra$ $ podrobio!ym listem Marpy wysłała go do uc$!ia Marpy# Ngo to!a# t4ry sam był wiel im lam&. 0e! bard$o się ucies$ył wid$&c 1Wiel iego 5$arow!i a1# %a !a$ywał swo%ego uc$!ia Marpa# ud$ielił mu i!ic%ac%i do ma!dali Gewad3ry i wysłał !a odosob!ie!ie. ;ed!a mimo $apału uc$!ia !ie po%awiały się 3ad!e wew!ętr$!e $!a i powod$e!ia w pra tyce. W r4tce# gdy Marpa $aprosił Ngo to!a !a ceremo!ię $ o a$%i do%(cia do peł!olet!io(ci %ego sy!a# cała mistyfi ac%a wys$ła !a %aw. .!iew Marpy był ta stras$!y# 3e serca obec!ych !a uroc$ysto(ci $amarły $ pr$era3e!ia. Milarepa# pr$yg!ębio!y tym bard$ie%# 3e g!iew mistr$a spadł ta 3e !a %ego %edy!& dobrod$ie% ę# Dagmemę# straciws$y ostat!i& !ad$ie%ę !a otr$yma!ie !au w tym 3yciu# posta!owił popeł!i8 samob4%stwo. Kiedy %u3 miał to $robi8# powstr$ymał go lama Ngo pa# m4wi&c# 3e samob4%stwo %est !a%gors$ym $e ws$yst ich c$y!4w i 3e $aws$e %est %a a( s$a!sa !a otr$yma!ie !au . Mimo 3e ws$yscy byli bard$o porus$e!i %ego losem# Milarepa był pełe! bole(ci< 15$y3 mo%e serce !ie %est $ 3ela$aB .dyby ta !ie było# to !a pew!o daw!o by %u3 pę ło1. A wtedy wła(!ie Marpa we$wał go do siebie. .dy wci&3 pełe! w&tpliwo(ci i !iedowier$a!ia sta!&ł pr$ed mistr$em# te! pr$y%&ł go %a sy!a. Wy%a(!ił %ed!oc$e(!ie# 3e popr$ed!ie o rut!e tra towa!ie po$woliło Milarepie oc$y(ci8 prawie ws$yst ie $łe c$y!y# t4rych wc$e(!ie% się dopu(cił. Dodał te3# 3e gdyby !ie powodowa!a wiel im wsp4łc$uciem słabo(8 Dagmemy# osi&g!&łby %u3 o(wiece!ie. Rado(8 i s$c$ę(cie uc$!ia !ie miały gra!ic. Fło3ył (lubowa!ia# obcięto mu włosy# a !astęp!ie Marpa dał mu !au i# i!ic%ac%e i pr$e a$y ta!tryc$!e. Na o9cu r$e ł< 1Fa a3dym ra$em# iedy w be$w$ględ!y spos4b odr$ucałem cię $ ręgu uc$!i4w# co !apeł!iało cię cierpie!iem# !igdy !ie pomy(lałe( o m!ie =le. O$!ac$a to# 3e twoi uc$!iowie będ& mie8 wy%&t owy $apał# wytrwało(8# m&dro(8 i wsp4łc$ucie# %a ie potr$eb!e s& a3demu pra ty u%&cemu. W o9cu d$ię i wew!ętr$!ym do(wiadc$e!iom# duchowe% e!ergii# m&dro(ci i wsp4łc$uciu# $osta!& dos o!ałymi lamami1. Na a$ał Milarepie uda8 się !a odosob!ie!ie do %as i!i i wytrwale medytowa8. 2r$e$ %ede!a(cie miesięcy D$ietsy! medytował d!iem i !oc&. Następ!ie mistr$ we$wał go do siebie# by sprawd$i8 postępy i iedy te o a$ały się bard$o $adawala%&ce# odesłał go $ powrotem do %as i!i. 2ew!ego d!ia $ebrali się ws$yscy uc$!iowie Marpy# aby opowied$ie8 swo%e s!y o pr$ys$ło(ci li!ii Kagyu# ale tyl o se! Milarepy o a$ał się proroc$y. Marpa $i!terpretował go %a o bard$o pomy(l!y dla pr$ys$ło(ci !au . 2o!iewa3 Marpa wied$iał# 3e %ego 3ycie $bli3a się do o9ca# pr$e a$ał a3demu $e swoich !a%bli3s$ych uc$!i4w s$c$eg4łowe i!stru c%e i wysłał ich w r43!e stro!y# po$ostawia%&c pr$y sobie %edy!ie Milarepę. 0a oto Milarepa po$ostawał !a (cisłym odosob!ie!iu# ale w pobli3u swo%ego guru# medytu%&c $ wiel a wytrwało(ci&. 7yło ta do d!ia# gdy pr$y(!iła mu się rod$i!!a wie(# mat a i rew!i. 2oc$uł !agle wiel & tęs !otę do swoich blis ich i do rod$i!!ych stro!. @dał się więc do mistr$a pros$&c go o po$wole!ie !a odwied$e!ie mat i i siostry. Wtedy Marpa# wied$&c 3e %u3 się !ie spot a%&# pr$e a$ał Milarepie !au i# %a ie !auc$yciel da%e tyl o swo%emu gł4w!emu uc$!iowi# d$ier3awcy li!ii. Na o9cu r$e ł< 1;e(li s&d$is$# 3e !ie otr$ymałe( ws$yst ich moich !au # po!iewa3 ofiarowałe( mi !iewiele dar4w# po$b&d= się ta ie% my(li# gdy3 %a !ie %estem $ai!teresowa!y bogactwem. 0o ofiara $ two%ego $apału i wysił u s ierowa!ego u ur$ec$ywist!ie!iu sprawia mi !a%wię s$& rado(8. 0a więc b&d= wytrwały i w$!ie( w g4rę chor&giew dos o!ało(ci. "po(r4d i!stru c%i c$cigod!ego Marpy !i t i!!y opr4c$ ciebie !ie otr$ymał ta%em!ego ust!ego pr$e a$u da i9. 2r$elałem %e w ciebie %a $ peł!ego d$ba!a1. Otr$ymaws$y w te! spos4b błogosławie9stwo swo%ego lamy# Milarepa opu(cił Marpę. .dy dotarł

do rod$i!!e% wsi# $astał !a mie%scu domu rui!y# w(r4d t4rych bielały o(ci %ego mat i. Ws$yst o $ostało $!is$c$o!e# a siostra $!i !ęła i !i t !ie wied$iał gd$ie %est. 2orus$o!y do głębi do(wiadc$e!iem !ietrwało(ci# Milarepa $ło3ył (lubowa!ie# 3e !ie opu(ci odosob!ie!ia i będ$ie wytrwale medytowa8# a3 osi&g!ie o(wiece!ie< 1Fmysłowe pr$y%em!o(ci wygod!ego 3ycia mog& by8 dobre dla tych# t4r$y !ie do$!ali ta iego !ies$c$ę(cia i !ie my(leli o cierpie!iach (mierci i !i3s$ych sfer eg$yste!c%i. ;e(li $a( chod$i o m!ie# ws$yst ie te wydar$e!ia pr$e o!ały m!ie o o!iec$!o(ci medytac%i# be$ $wa3a!ia !a po3ywie!ie# od$ie!ie i sławę1. Fa!im ods$edł# res$tę ma%&t u oddał ciotce< 1.dybym miał umr$e8 d$i( w !ocy# !a c43 byłoby mi poleB ;est powied$ia!e# 3e cierpliwo(8 to !a%leps$y (rode prowad$&cy do osi&g!ięcia o(wiece!ia. 5iot a sta!owi podporę mo%e% medytac%i. 0o d$ię i ciotce i stry%owi ws$edłem !a (cie3 ę prowad$&c& do wy$wole!ia1. Od te% chwili Milarepa medytował be$ wytch!ie!ia. Mimo# 3e bra owało mu po3ywie!ia# a %ego ciało stawało się cora$ słabs$e# !ie opus$c$ał swo%e% %as i!i w !iedostęp!ych g4rach. :by $achowa8 cho8 trochę siły# $ac$&ł się 3ywi8 wywarem $ po r$yw. ;ego ciało pr$ybrało $ielo! awy olor# a długie włosy stały się s$are. 2o latach ro$padło się %ego ubra!ie# po$ostał cał owicie !agi. Nie pr$estawał %ed!a medytowa8. W c$asie tych lat odwied$iło go wielu wędrowc4w i ws$yscy o!i otr$ymali !au i. 2ew!e% !ocy do %ego %as i!i pr$ypad owo trafił pewie! wędrowiec# a wid$&c $atopio!ego w medytac%i %ogi!a# $ac$&ł s$u a8 %ed$e!ia. "łys$&c go Milarepa $a(miał się i powied$iał< 12r4bu%es$ w (rod u !ocy $!ale=8 co(# c$ego %a !ie mogę $!ale=8 !awet w d$ie91. A!!ym ra$em# w mie%scu gd$ie medytował po%awiło się il u my(liwych. 2r$ybyli o!i !a połud!iowy odpoc$y!e i $aprosili %ogi!a !a posiłe . .dy %edli# %ede! $ !ich powied$iał< 1Wyda%es$ się by8 $dol!ym c$łowie iem. .dyby( 3ył (wiatowym 3yciem# m4głby( %e=d$i8 !a wspa!iałym ruma u podob!ym do lwa. @$bro%o!y# od$ia!y w pa!cer$# po o!ałby( swoich wrog4w. Fdobywa%&c ma%&te # otoc$yłby( opie & swo%& rod$i!ę i $a$!ał s$c$ę(cia. : gdyby ci się to !ie udało# $a%&łby( się ha!dlem i cies$yłby( się# będ&c swoim włas!ym pa!em. W !a%gors$ym wypad u m4głby( pracowa8 %a o słu3&cy# ma%&c d$ię i temu dobre %ed$e!ie i od$ie!ie# byłby( $drows$y !a ciele i umy(le. Mo3e o tym wc$e(!ie% !ie słys$ałe(# lec$ tera$ pr$emy(l sobie to ws$yst o1. Mila odpowied$iał< 1W was$ych oc$ach mogę uchod$i8 $a wy%&t owo !ies$c$ę(liwego. >ec$ !ie wiecie# 3e !ie ma !a $iemi !i ogo s$c$ę(liws$ego i ro$s&d!ie%s$ego ode m!ie. Ży%ę w !a%wię s$ym s$c$ę(ciu i mo3ecie się o tym pr$e o!a8# słucha%&c pie(!i o .alopu%&cym Ko!iu ;ogi!a< " ładam po ło! u st4p Wsp4łc$u%&cego Marpy. W g4rs ie% pustel!i mego ciała# W (wi&ty!i piersi Na tr4% &cie mego serca# Ko9 umysłu pęd$i %a wiatr. ;a ie% pętli mam u3y8 aby go schwyci8B Do c$ego pr$ywi&$a8 schwyta!egoB .dy sprag!io!y# c$ym go !apoi8B .dy $im!o# gd$ie mam da8 mu schro!ie!ieB :by go schwyta8 u3y%ę pętli tego# co !ieuwaru! owa!e# "chwyta!ego pr$ywi&3ę do słupa głębo ie% medytac%i# .łod!ego !a armię ws a$a!iami >amy# "prag!io!ego !apo%ę wod& $ ci&gle pły!&cego strumie!ia uwa3!o(ci# .dy $im!o# dam mu schro!ie!ie we w!ętr$u pust i. ;a o siodła i węd$idła

u3y%ę $ręc$!ych metod m&dro(ci# Fało3ę mu sil!y popręg !iew$rus$o!o(ci# @tr$ymam go cuglami 3yciowe% e!ergii# ;e=d=cem będ$ie d$iec o uwa3!o(ci# Nało3y o!o hełm bodhic$itty# 2r$ywd$ie%e olc$ugę ut a!& $e słucha!ia# ro$wa3a!ia i medytac%i# F tyłu pr$ywiesi tarc$ę cierpliwo(ci# W ręce d$ier3y8 będ$ie la!cę dos o!ałego pogl&du# @ bo u $awi(!ie mu miec$ m&dro(ci. ;e(li $eg!ie się str$ała %ego podstawowe% (wiadomo(ci Wyprostu%e %& bra iem g!iewu# Fa o9c$y pi4rami c$terech !ie$mier$o!o(ci# Faostr$y %& pr$e!i liwym wgl&dem# F łu u pust i o cięciwie $ręc$!ych metod wsp4łc$ucia# Mier$&c w be$miar !iedual!o(ci Wypu(ci swe str$ały w (wiat. 5i# t4rych ugod$& str$ały $osta!& uc$!iami# 0ym co $osta!ie $abite# będ$ie pr$ywi&$a!ie do ego. W te! spos4b %a o wrog4w# po o!a o! po3&da!ie i $łud$e!ie# ;a o pr$y%aciel będ$ie ochra!iał ws$yst ie istoty s$e(ciu sfer# galopu%e r4w!i!& wiel iego s$c$ę(cia# ;e(li wytrwa# osi&g!ie sta! ws$yst ich Fwycię$c4w# Odwraca%&c się w tył odet!ie or$e!ie samsary# Fwraca%&c się w pr$4d dosięg!ie wy3y! sta!u 7uddy# Dosiada%&c tego o!ia a3dy osi&g!ie !a%wy3s$e o(wiece!ie. 5$y mo3ecie por4w!a8 swo%e s$c$ę(cie $ ta im sta!emB1 0a $a(piewał my(liwym# a o!i o a$aws$y s$acu!e odes$li. 0a 3e siostra Milarepy# 2eta i %ego ciot a od!ala$ły go i otr$ymały !au i w wy!i u c$ego osi&g!ęły wiel ie ur$ec$ywist!ie!ie. .dy pyta!o Milarepę# t4rego 7uddy lub bodhisattwy %est i! ar!ac%&# odpowiadał< 1Nigdy !ie dowiadywałem się o swo%& popr$ed!i& i! ar!ac%ę. A chocia3 was$e pr$e o!a!ie o tym# 3e %estem wciele!iem 7uddy wypływa $e s$c$erego odda!ia dla m!ie# to %ed!a !ie ma wię s$e% pr$es$ ody w pra tyce# !i3 ta ie pr$e(wiadc$e!ie. F!ie s$tałca o!o prawd$iw& Dharmę. 7ł&d polega tuta% !a !ie ro$po$!awa!iu prawd$iwe% pr$yc$y!y osi&g!ię8 wiel ich %ogi!4w. Dharma %est !a tyle s utec$!a# 3e !awet ta wiel i gr$es$!i %a %a# osi&g!&ł sta! blis i o(wiece!ia1. Medytu%&c w dwud$iestu siedmiu r43!ych %as i!iach Milarepa osi&g!&ł peł!e ur$ec$ywist!ie!ie !au 7uddy. .romad$ił te3 wo 4ł siebie cora$ więce% uc$!i4w. Ws$yscy o!i od!ie(li !ieogra!ic$o!y po3yte $ %ego !au . 2ew!ego d!ia Milarepa spot ał uc$o!ego lamę 0saphuwę. 7ył o! bard$o bogaty i wpływowy# ale !ie m4gł pogod$i8 się $e sław& i !ie$wy ło(ci& Milarepy. F powodu wiel ie% $a$dro(ci posta!owił go $abi8. Nam4wił więc swo%& pr$y%aci4ł ę# by dała Milarepie do wypicia $atruty !ap4%. Milarepa

!atychmiast od rył $amiary pr$ybyłe% do !iego obiety# %ed!a c$u%&c# 3e %ego 3ycie i ta $bli3a się do o9ca# a uc$!iowie s& ur$ec$ywist!ie!i i samod$iel!i# posta!owił wypi8 truci$!ę. .dy to $robił# $gromad$ił ws$yst ich swoich uc$!i4w i pr$e$ wiele d!i wygłas$ał !au i. Ws$yscy obec!i wid$ieli tęc$e !a !iebie# obło i r43!ych olor4w o symbolic$!ych s$tałtach# słys$eli pię !& mu$y ę i do(wiadc$ali wiel ie% rado(ci. W o9cu do Milarepy pr$ybył sam lama 0saphuwa# od t4rego pochod$ił $atruty !ap4%. Fac$&ł udawa8 wsp4łc$ucie dla Milarepy i po?prosił# by pr$e!i4sł o! !a !iego swo%& chorobę. Milarepa wied$&c# 3e 0saphuwa !ie $!i4słby tego# pr$e!i4sł c$ę(8 swego cierpie!ia !a dr$wi# t4re w %ed!e% chwili się ro$padły. Wid$&c to 0saphuwa pomy(lał# 3e to ilu$%a i dale% prosił Milarepę# by pr$e!i4sł chorobę !a !iego. W o9cu Milarepa uc$y!ił to !a chwilę# a 0saphuwa pod wpływem !iewyobra3al!ego b4lu $emdlał. Opr$ytom!iaws$y $ro$umiał sw4% bł&d. 7łagał Milarepę o pr$ebac$e!ie# a te! ud$ielił swo%ego błogosławie9stwa. 2odc$as choroby D$ietsy!a %ego !a%bli3si uc$!iowie poprosili o ostat!ie ws a$4w i. Wtedy Milarepa $a(piewał pie(9< 1Kła!iam się u st4p Marpy 0łumac$aC Wy# moi uc$!iowie $gromad$e!i tuta%# !a ło9cie ucha !a ostat!i& wolę Wie owego Milarepy# o%ca duchowego. ;a# %ogi! Milarepa# D$ię i wsp4łc$uciu Marpy $ >hodra Wypeł!iłem $ powod$e!iem ws$yst ie mo%e obowi&$ i. ;e(li wy# moi uc$!iowie i !astępcy 7ęd$iecie pr$estr$ega8 moich rad# W tym 3yciu wypeł!icie Wiel ie $ada!ie dla siebie i dla i!!ych# Fadowala%&c m!ie i !a%wy3s$ych 7udd4w. Ws$yst ie i!!e c$y!y s& be$warto(ciowe Dla was samych i dla i!!ych i !ie $adowol& m!ie. 7e$ pr$ewod!ictwa guru i !iepr$erwa!e% li!ii pr$e a$u# ;a a3 %est or$y(8 $ i!ic%ac%iB 7e$ %ed!o(ci Dharmy $ włas!& !atur&# ;a &3 or$y(8 pr$y!osi $!a%omo(8 ta!try !a pamię8B 7e$ por$uce!ia (wiatowych cel4w# ;a a3 %est or$y(8 $ medytac%i !ad wybra!ymi !au amiB 7e$ $harmo!i$owa!ia ciała# mowy i umysłu $ Dharm&# ;a a3 %est or$y(8 $ odprawia!ia religi%!ych ceremo!iiB ;e(li !ie potrafis$ $!ie(8 $!iewagi# ;a a3 %est or$y(8 $ medytac%i !ad cierpliwo(ci&B ;e(li !ie po o!as$ pr$ywi&$a!ia i awers%i# ;a a3 %est or$y(8 $ ofiarowywa!ia modlitwB ;e(li !ie wy or$e!is$ egoi$mu# ;a a3 %est or$y(8 $ dawa!ia %ałmu3!yB ;e(li ws$yst ie istoty s$e(ciu (wiat4w

!ie $osta!& ro$po$!a!e %a o u ocha!i rod$ice# ;a a3 %est or$y(8 $ $a%mowa!ia wyso iego sta!owis aB ;e(li c$ysta miło(8 i s$acu!e !ie $rod$& się w sercu# ;a a3 %est or$y(8 $ budowa!ia stupyB 7e$ medytac%i pr$e$ c$tery pory d!ia# ;a a3 %est or$y(8 $ robie!ia tsa?tsaB ;e(li modlitwa !ie $rod$i się $ głębi serca# ;a a3 %est or$y(8 $e (więtowa!ia roc$!icy mo%e% (mierciB ;e(li !ie s$a!u%ecie m!ie $a 3ycia# ;a a3 %est or$y(8 $ o!templowa!ia moich reli wii i wi$eru! 4wB 7e$ odra$y do samsary i prag!ie!ia wy$wole!ia# ;a a3 %est or$y(8 $ wyr$ec$e!iaB ;e(li !ie umies$ ocha8 bard$ie% i!!ych !i3 siebie# ;a a3 %est or$y(8 $e słod ich sł4w lito(ciB 7e$ wy or$e!ie!ia ilu$%i i po3&da!ia# ;a a3 %est or$y(8 $e słu3by dla lamyB ;e(li !ie słuchacie mych sł4w# ;a a3 %est or$y(8 $ wiel ie% ilo(ci uc$!i4wB 2or$u8cie ws$el ie be$u3ytec$!e d$iała!ia# 7o !ie pr$y!os$& o!e !ic po!ad r$ywdę. ;ogi!# t4ry wypeł!ił swo%e $ada!ie Nie ma potr$eby o !ic się stara81. Milarepa ods$edł w ))HI ro u Drew!ia!ego Fa%&ca# w wie u JK lat. Fdar$e!iu temu towar$ys$yły lic$!e cudow!e $!a i. Wielu lud$i wid$iało bog4w i da i!ie# t4r$y witali Milarepę. "tos remacy%!y pr$ybrał formę ma!dali# płomie!ie miały s$tałty o(miopłat owych wiat4w lotosu. 5iało Milarepy ma!ifestowało się w formie r43!ych %idam4w. Ws$yscy $ebra!i do(wiadc$yli !ieopisa!ego s$c$ę(cia. W d!iu remac%i spadały $ !ieba r43!o olorowe wiaty ro$pus$c$a%&ce się pod doty iem lud$ ich r& . W te! spos4b Wiel i 2a! ;ogi!4w# Mila# ods$edł do c$yste% rai!y 7uddy.