You are on page 1of 1

Cztery Stany Oświecenia

Dilgo Czientse Rinpocze _________ Emocje, takie jak przywiązanie, gniew i niewiedza są wytworem umysłu - z punktu widzenia prawdy absolutnej, nie są rzeczywiste !o, co okre"lamy nazwami# $ja$, $moje ciało$, $m%j umysł$, $moje imi&$, jest iluzją 'nne istoty r%wnie( nie istnieją naprawd&, niezale(nie od tego czy są to niebezpieczni wrogowie czy te( koc)ający rodzice * ten sam spos%b pi&+ trucizn umysłu jest z natury pustyc) ,owinni"my obserwowa+ skąd wyłaniają si& przeszkadzające uczucia, czym są -e"li to przeanalizujemy, oka(e si&, (e nie znajdziemy nic !en brak to nienarodzona d)armakaja .imo (e wszystko jest z natury puste, nie jest to pustka wazy, w kt%rej nic nie ma /zcz&"cie, cierpienie, wszystkie rodzaje uczu+ i wydarze0 powstają bez ko0ca, jak obrazy odbite w umy"le ,odobne do odbi+ przejawianie si& zjawisk to nirmanakaja 1iezasiane w ziemi ziarno nigdy nie wyda owocu, podobnie jak to, co nienarodzone nigdy nie przestanie istnie+ 2ycie poza powstawaniem oznacza r%wnie( bycie poza rozpadem !en aspekt niezmienno"ci to samb)ogakaja -e"li nie było ani narodzin w przeszło"ci, ani nie b&dzie rozpadu w przyszło"ci, nie ma niczego, co trwało by teraz - istnienie nieodmiennie związane jest z początkiem i ko0cem 1p c)ocia( my"limy, (e w czasie naszego (ycia, umysł przebywa w ciele, w rzeczywisto"ci nie ma ani przebywającego ani miejsca przebywania 1ie ma istnienia i niczego co istnieje 1awet je"li oddzieliliby"my od siebie sk%r&, mi&"nie i krew, gdzie mogliby"my odnale3+ umysł4 * mi&"niac) czy w ko"ciac)4 1ie znale3liby"my niczego, poniewa( umysł jest pusty 5akt i( umysł jest pusty w swojej naturze, tym niemniej to w nim zjawiska si& pojawiają, oraz (e nigdy nie powstał i dlatego nigdy nie mo(e si& rozpa"+, jest całkowitą jedno"cią trzec) kaj i nosi nazw& swab)awikakaji