4E5IS KES676H65 8 H9K9M65 :65; B<7EH 3IKE56K65 ME5;IK9= 4E5IS KES676H65

Rujukan : Buku Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia, Hal Ehwal Murid 19 9!"##$ ms%&&'

BIL 1 "

JENIS KESALAHAN 0 Kesalahan Berat 00 Kesalahan Sederhana 000 Kesalahan Ringan

JENIS HUKUMAN R.tan di )unggung dengan dila)ik )akaian menggunakan r.tan ringan 1maksima & kali se(atan2 R.tan di ta)ak tangan dengan menggunakan r.tan ringan 3i(eri amaran dan sesi kaunseling

* KESALAHAN BERAT
1% "% &% '% +% % $% -% 9% Melakukan mana!mana kesalahan sederhana kali ketiga% Mem(awa, menyim)an, mengedar, menghisa) atau ter(a(it dalam kegiatan dadah% Mem(awa, menyim)an, mengedar atau menghisa) (ahan tem(akau% Mem(awa, menyim)an, meminum atau mengedar minuman keras atau se(arang (enda yang mema(ukkan*mengkhayalkan% Menye(a(kan*melakukan )ergaduhan atau kekerasan% Melawan, mengan,am, memukul, mengugut, atau men,ederakan guru*)engawas*murid% Biada) terhada) guru*)engawas*murid% Memeras ugut guru*)engawas*murid% Mem(awa*menggunakan senjata atau alat (er(ahaya%

1#% Melakukan (uli, )enderaan atau )aksaan terhada) murid lain% 11% Men,uri, mer.m)ak, meme,ah masuk dan men,er.(.h kawasan larangan% 1"% Melakukan )erjudian atau mem(a(itkan diri dalam )ertaruhan% 1&% Men,etak, mener(it, mem)amer, mengedar atau menyim)an ren,ana, majalah atau rakaman dan multimedia terlarang% 1'% Mem(a(itkan diri dalam kum)ulan haram% 1+% Men,a(ul keh.rmatan guru*murid% 1 % Melakukan /ina, liwat, hu(ungan luar ta(ii% 1$% Mela,ur*menjadi (.hsia*(.hjan*).ndan% 1-% Bersedkudukan atau mem(a(itkan diri dalam kegiatan tidak (erm.ral% 19% Mengintai murid lelaki*)erem)uan%

"#% Menulis atau mengeluarkan kenyataan akh(ar yang men.emarkan% .

ara (erterusan 1(erturut!turut2 selama # hari selama satu tahun sesi )ersek.ri ini% *** KESALAHAN RINGAN .lah tan)a ke(enaran% =idak amanah.ah% Mengeluarkan kata!kata lu.nteng se(arang a.lahan% Mengganggu*menjejaskan kuasa guru (esar atau guru yang menjalankan tugas% Mem(awa masuk tetamu dari luar kawasan sek. (er(.ara rasmi sek.lah.ah% Mem(a(itkan diri dalam tunjuk )erasaan. melukis dan mem)amerkan (ahan lu.u)ing telinga% Kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg.nik atau (ahan!(ahan multimedia% Mem(awa atau menggunakan alat yang menye(a(kan ke. meni)u. 4a(atan Pelajaran 5egeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia% Melakukan ).sakkan harta (enda sek.nteng )ada harta (enda sek. )erhim)unan haram atau merusuh% Menyalahgunakan alat )ermainan elektr.ara ke(udayaan tan)a ke(enaran )ihak sek.urigai% Kesalahan!kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg. negeri dan ke(angsaan% ?esyen ram(ut keterlaluan se)erti )unk*skin head atau (erwarna% Men. memiliki.lah.lah tan)a ke(enaran% Mengedar.h. mem(awa.ah atau melakukan )er(uatan lu.lah% Memakai (arang kemas keterlaluan se)erti menindik telinga dan memakai su(ang (erle(ihan )ada satu .ri ini% ** KESALAHAN SEDERHANA 1% "% &% '% +% % $ -% 9% 1#% Melakukan mana" kesalahan ringan mele(ihi & kali% Menyalahgunakan*menggunakan )eralatan*sum(er (ekalan elektrik sek."1% ""% "&% "'% "+% " % "$ "-% "9% &#% &1% &"% &&% &'% &+% Mer.ederaan atau mengganggu )engajaran dan )em(elajaran*)e)eriksaan atau ujian% Menganjur atau mem(a(itkan diri dalam a.lah% =idak mengh.ng dan meniru ketika ujian )e)eriksaan P.lah*guru% Mem(awa atau menggunakan (ahan letu)an% Menulis*melukis )erkataan atau gam(ar lu.ah yang kesat% Melakukan hu(ungan yang di.lah se..nteng sek.rmati lagu!lagu*(endera*jata sek.lah tan)a ke(enaran% Keluar dari kawasan sek.ara ke(udayaan yang (ertentangan dengan masyarakat Malaysia% Menganjurkan atau mem(a(itkan diri dalam a.

uali jam% Memasuki (ilik khas tan)a ke(enaran% Makan dan minum di dalam (ilik darjah% Melakukan )em(a/iran air dan elektrik% =idak memakai )akaian sek.rkan kelas% =idak duduk setem)at% Kesalahan lain yang di>ikirkan termasuk dalam kateg.lah% 7ewat (ergerak ke )erhim)unan*(engkel*makmal% Bising dalam (ilik darjah sehingga mengganggu kelas lain% Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sek. tidak mem(uat kerja rumah.lahan 1ke.nik sek.lah yang lengka)% Semua kesalahan (ersa(it dengan )em(elajaran 1tidak mem(awa (uku. janggut atau jam(ang% Beram(ut )anjang atau meyeru)ai kum)ulan tertentu% Bermain dalam (ilik darjah. k.1% "% &% '% +% % $% -% 9% 1#% 11% 1"% 1&% 1'% 1+% 1 % 1$% 1-% 19% "#% "1% ""% "&% "'% "+% " % "$% Menyim)an misai.lah tan)a ke(enaran% Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal*(engkel*(ilik khas% Memakai (arang kemas atau )erhiasan atau alat s. tidak mem(eri )erhatian dan lain!lain2% 3atang lewat ke sek.r atau kawasan yang dilarang% Menggunakan dan mem(awa keluar se(arang )eralatan (ilik darjah dan sek.rid.t.lek ke. =E79K I5=65 .lah tan)a ke(enaran% Menggunakan alat hi(uran atau elektr.leh: 95I= HEM SMK SERI SE=I6.uali waktu rehat2 tan)a ke(enaran% Menyim)an atau menggunakan alat )ermainan ke)unyaan sek.lah tan)a ke(enaran% Keluar dari (ilik darjah tan)a ke(enaran% Berada di kantin )ada waktu )ersek.ri ini% 3isediakan .lah% Berjalan!jalan tan)a ke(enaran% =idak mem(uat gerak kerja yang ditugaskan% Mengganggu kawasan% Mengganggu guru% 7ewat masuk kelas% Meng.

=E79K I5=65 .leh guru (erkenaan akan dikenakan tindakan disi)lin% &% Mem(eri Kad Ke(enaran Keluar Kelas ke)ada )elajar lain tan)a menda)at ke(enaran guru (erkenaan 1kedua!dua )elajar dikenakan tindakan disi)lin2 3isediakan .ket (aju se)anjang masa a)a(ila keluar kelas% $% 6)a(ila )elajar (alik ke kelas.ari kawan menye(a(kan )elajar (erkeliaran se. Ka! Ke"enaran Kel ar Kelas ini mesti dikem(alikan ke)ada guru dengan segera% -% Memastikan )elajar tidak di(enarkan keluar kelas )ada waktu larangan% $ak# pelajar !ilarang kel ar ialah: i% $ak# per#ama &!& ii% $ak# keempa# ' &!& se"el m re(a# iii% $ak# per#ama selepas re(a# i)% $ak# #erak(ir &!& TINDAKAN DISI&LIN TERHADA& &ELAJAR *ANG KELUAR KELAS TAN&A KAD KEBENARAN KELUAR KELAS+ 1% Pelajar yang keluar tan)a Kad Ke(enaran Keluar Kelas akan dikenakan tindakan disi)lin yang (erat% "% Menyalahguna Kad Ke(enaran Keluar Kelas ke tem)at yang tidak di(enarkan .leh: 95I= HEM SMK SERI SE=I6.rang iaitu untuk kegunaan murid lelaki dan murid )erem)uan% '% Setia) murid yang hendak keluar dari kelas diwaji(kan menda)at ke(enaran dari)ada guru yang (erada di dalam kelas% +% Hanya seorang pelajar sahaja (agi pelajar lelaki dan (agi pelajar peremp an !i"enarkan n# k "er! a keluar )ada satu masa% % Kad Ke(enaran Keluar Kelas ini mesti di)akai di ).lah!.lah% &% Kad Ke(enaran Keluar Kelas ini di(ekalkan ke)ada semua guru se(anyak dua kad se.lah tiada kawalan disi)lin di sek.K63 KEBE56R65 KE796R KE76S 1% Semua guru diminta (ekerjasama untuk memastikan )elaksanaan )enggunaan Kad Ke(enaran Keluar Kelas% "% Kad ini untuk mem(ataskan )ergerakan )elajar sewaktu PdP sedang dijalankan kerana dida)ati ramai )elajar yang mem(eri alasan ke tandas dan men.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful