Woodworth

I. E mot i vi t at ea si mpl ă II. Obse si i şi psihast eni e III. Tendinţele schizoide IV. Tendinţele paranoice V. Tendinţe depr esi ve ş i ipohondri ce VI. Tendinţe i mpul si ve ş i epil ept i ce VII. Tendinţe către instabilitate VIII. Tendinţele antisociale (perversiuni

!ntrebările cu steluță ( " sunt ambivalente# adică aparţin mai multor rubrici(cate$orii %

I - 28 V - 26

0 - 120 - normal

II - 24 VI - 36

120 - 250 - limită

III - 30 VII - 52

250 - 364 - pregnant

IV - 20 VIII +52

&a chestionarul 'W.( ).*# intrepretarea se +ace asupra ci+relor $enerale de la 'Total* sau de la ',ez.*# sau ultimul rezultat din +oaia dictando. -acă ci+ra obţinută depăşeşte o treime din totalul de ./0 sau ./1# adică trece de ci+ra 230# atunci 4nseamnă că tendinţele indicate 4n rubrica (sau cate$oria respecitvă (I# II# III# IV# .... sunt evidente. -acă 4nsă ci+ra este mai mică de 230# atunci ea va arăta că tendinţa respectivă e5istă# dar mani+estările ei sun slabe# nu au 4nsemnătate.

IV. E5emplu% descompunerea structurilor mintale anterior 4nche$ate6 schimbarea rapidă a direcţiei $8ndirii # lipsă de unitate 4n tendinţe şi voinţă# autism (restr8n+erea 4n sine# re+u$iul 4ntr(o e5istenţă cu totul subiectivă # vătămare $ravă a activităţii a+ective şi voluntare# memorie şi 4inţele$ere intacte. 7aranoia este socotită drept un comple5 psihomorbid# o psihoză +uncţională cronică# o +ormă de dezechilibru psihic şi care# de re$ulă# este nevindecabil. -in punct de vedere endo$en# depresiunea este o apariţie patilo$ică# ale cărei cauze rezidă 4n constituţia individuală. )elancolia este o stare depresivă accentuată. -ep şi hip. 7sihastenia este privită ca o psihoză care derivă din constituţia emotivă6 se caracterizează absenţa ener$iei psihice 4n stările de psihopatie şi nervozitate (nehotăr8re# depresie# pesimism# 4ndoială # le$ată de reprezentări de teamă şi de constr8n$ere# cu sentimente de nesi$uranţă proprie. :neori este le$ată de halucinaţii. T# sch. 7sihastenia este o psihoză care corespunde unui teren hiperemotiv. ( a despărţi# a diviza6 'phren*# $r.INTERPRETAR E I. 9e caracterizează prin idei himerice şi de persecuţie# primare# sistematizate şi de ne4nlăturat (iluzii de observaţii# himere 4n ceea ce priveşte $elozia% $elozie +ără rost ( idei de urmărire# etc. t endi nţe depres i ve şi a tendinţ e depr esi ve ( 4ncordare psihică# dispoziţie tristă# deprimare. V. -in punct de vedere e5o$en# . ( t endi nţ e par anoi ce ( predispoziţie pentru paranoia (para ( l8n$ă# nus ( raţiune . ( ipochondri ce . 9imptome care anunţăpierderea# pulverizarea sau despicarea personalităţii spirituale% disocierea intrapsihică. II.( spirit . Vibrare anormală la soilcltările a+ective# chiar la cele minime. Ems. III. ( e mot i vi t at e si mpl ă ( bruscă schimbare maladivă şi nemotivată a dispoziţei6 accentuată e5citare a+ectivă# deseori +ără motiv. T. &a obsesie este vorba de o reprezentare parazitară care se impune spiritului. Obs şi psih ( obse si uni şi psi has tenie a 7sihastenia ( lipsă de ener$ie. ( t endi nţ e schizoi de . b Obsesiune ( reprezentare şi stare de constr8n$ere. T# par. Tulburare ideo(a+ectivă care apare 4n tmpul stărilor de psihastenie. 7redispoziţie pentru schizo+renie ('schizein* # $r.

i# amărăciuni# etc.depresiunea poate +i o reacţie la anumite trăiri şi a+ecte (tristeţe# $ri. b t endi nţ e i pochondri ce stare melancolică bolnăvicioasă# 4n care o himeră este predominantă. # reacţie care paralizează ener$ia psihică şi voinţa. <olnavul 4şi ima$inează# se autosu$estionează că are tulburări (4n realitate ne4nsemnate # şi se crede .

T. =cţiuni voulntare care nu sunt inhibate de raţiune. Ipochondria este# deci# o +ormă de obsesie orientată către preocupări 4n le$ătură cu sănătatea.serios bolnav. . VII. Este vorba aici de un antrenament morbid irezistibil# lipsit de controlul inhibitor. Imp şi ep. T a so ( t endi nţe a nt isoci al e ( nu este de acord cu ordinea socială6 nu respectă re$ulile sociale. a t endi nţ e i mpul si ve ( acţiuni instinctive# pulsionale# 4n care predomină a+ectul. -in această cauză trăieşte stări de ad8ncă depresiune. VIII. VI. Tendinţa ipochondrică este un simptom al maladiei numite 'dementia praeco5*6 este un simptom al psihopatiei# al melancoliei# al nervozităţii# etc. < t endi nţ e epi lepti ce ( tendinţe către mi$renă# hslucinaţii# deliruri# impulsiuni instinctive către acţiuni brutale şi criminale# dipsomanie (impuls către băutură . ( t endi nţ e i mpul si ve ş i epil ept ice . T către i ( t endi nţ e către i nst abi lit ate ( ten dinţa de a nu +i statornic.

?and te doare ceva te pl8n$i mai mult ca celelalte persoaneA 22. @i(e +rică să treci printr(un tunelA 2/.W.. =veți o serie de 4ntrebări ușoare# simple# la care trebuie să răspundeți cu -a sau >u 4n +uncție de ce simțiți și $8ndiți dumneavoastră. >(ai dorinţa de a sări atunci c4nd te a+li pe podA 2D. Ftii totdeauna bine ceea ce vrei să +aciA 33. !ţi e +rică să stai sin$ur 4ntr(o camerăA "3/. !I se 4nt8mplă să te b8lb8i din cauza emoţieiA "E. ?eea ce +acem noi acum nu este un e5amen de cunoștințe# nu e5istă răspunsuri corecte şi răspunsuri incorecte. ?8nd te scoli dimineaţa te simţi obositA "30. =uzi noaptea z$omote care 4ţi pricinuiesc +ricăA "B. !ţI este $reu să te hotărăşti atunci c8nd vrei să +aci cevaA "3. !ţi +ace rău c4nd vezi s4n$eA 23. !ţi(e +rică de +ocA II 21.. !ţi e +rică uneori să traversezi o piaţă sau o stradă lar$ăA 3B. 7l8n$i uneori din pricina piedicilor care ţi se punA "20. Te simţi aproape 4ntotdeauna obositA "32. @i(e +rică de +urtunăA . @i(e +rică de 4ntunericA 3. Te sperii 4n mi. Te consideri +ricosA "2E. <ine4nţeles că la +iecare 4ntrebare trebuie să răspundeți cinstit# drept# adevărat. @i(e +rică de apăA 2B. I "2. @i(e +rică să treci un pod peste apăA 2C. Eşti totdeauna pornit pe ceartăA /. =i superstiţiiA "2. !ţi rozi c8teodată un$hiile aşa de tare 4nc8t să te doarăA D.. !ţi(e +rică de +ocA . ). Visezi c8teodată persoane care sunt moarteA C. Veţi spune despre voi numai şi numai adevărul. =i simţit vreodată impulsul să +u$i de acasăA 31.locul nopţiiA 1.

!ţi 4nchipui adesea că tu ai o altă viaţă pe l8n$ă cea de toate zileleA .C.B. Te superi c8nd cineva se 4mpotriveşte voinţei taleA .urul tău nu e5istă 4n relitateA IV "10.E. !n $eneral eşti +ericit# mulţumitA . !ţi 4nchipui că ai +ost un copil adoptat şi 4ţi este $reu să scapi de acest $8ndA ". ?rezi uneori că cineva vrea să(ţi +acă vreun răuA "B1. !ţi place să stai de vorbă cu prietenii tăiA "12. =i crezut uneori că ai săv8rşit +apte vinovateA 1C..D. Obişnuieşti să te uiţi sub pat 4nainte de a te culcaA III "3E. !ţI este $reu să te obişnuieşti cu locul tău de muncăA 1E. Te 4mprieteneşti repedeA "1/.2.0. =i uneori credinţa că tu nu eşti la +el cu ceilalţiA . =i vrut vreodată p8nă acum să +u$i de acasăA ".1../. Fe+ii tăi se poartă bine cu tineA B3. Te m8nii desA . Te $8ndeşti uneori că nimeni nu te iubeşteA 1D. =i avut vreodată dorinţa să dai +ocA 3D. =i $8nduri de care nu poţi să scapiA 1B.. -e obicei 4ţi place să comanzi la locul de muncăA "11. Te plictiseşti 4n cea mai mare parte a timpuluiA ".3C. =i $8nduri de care nu poţi să scapiA ". :neori te $8ndeşti că nimeni nu te 4nţele$eA . Te supără uneori $8ndul că cineva vrea să te urmăreascăA B. Eşti adesea 4ntăr8tat# plictisit şi supărat de $8ndul că lucrurile din . Gamilia se poartă bine cu tine# corect# +ără nedreptăţiA B2. !ţi este $reu să trăieşti 4n linişte acasă la tineA B0. Te chemă ceilalţi prieteni să staţi de vorbăA 1. !ţi place mai mult să stai sin$ur dec8t cu ceilalţiA 13..3. !ţi place să stai de vorbă cu prietenii tăiA ".

!ţ4 place să(ţi schimbi des ocupaţia# activitateaA D2. !ţi place să stai multă vreme 4n acelaşi locA "D. =i +u$it p8nă acum de acasăA "C3. Te superi c8nd cineva se 4mpotriveşte voinţei taleA C. -e obicei te simţi bine# puternic# sănătosA "BE. =i vrut vreodată p8nă acum să +u$i de acasăA "D1. =i deseori dureri de capA /. =uzi noaptea z$omote care 4ţi pricinuiesc +ricăA "C0. 9imţi deseori că n(ai mai putea respiraA BD. 9unt m8ncăruri care 4ţi +ac răuA /1. Eşti totdeauna pornit pe ceartăA C2. 7oţi să stai multă vreme +ără să spui vreun cuv8ntA CE.. ?8nd te scoli dimineaţa te simţi obositA "/0. &eşini deseoriA CC. Te m8nii desA "//. Te simţi aproape 4ntotdeauna obositA "/2. @i se +ace des observaţia că eşti distratA D3.V "BB.. Te plictiseşti 4n cea mai mare parte a timpuluiA /3. 9imţi uneori că vederea ţi se tulburăA VII CD.urul tău nu e5istă 4n relitateA "/C. Eşti adesea 4ntăr8tat# plictisit şi supărat de $8ndul că lucrurile din . =i avut de a mişca $8tul# capul# umeriiA D0. =i simţit vreodată impulsul să +u$i de acasăA . Te 4n+urii uneori pentru pricini care nu au 4nsemnătateA CB. =i des dureri (de orice +el A BC. -e obicei dormi bineA /E. 9unt m8ncăruri care te sc8rbesc at8t 4nc8t nu le poţi m8ncaA "/B. =i leşinat vreodatăA C/. 7l8n$i uneori din pricina piedicilor care ţi se punA B/. =i crezut uneori că ai săv8rşit +apte vinovateA VI "/D.. @i se 4nt8mplă să spar$i lucruri atunci c8nd te 4n+uriiA C1.

eşti pe ceilalţi 4n $lumă p8nă c8nd 4i +aci să pl8n$ăA DE.VIII "DB. @i(ar plăcea o meserie 4n care ar trebui să ucizi animaleA DC. !lnecă.?8nd te doare ceva te pl8n$i mai mult ca celelalte persoaneA D/. 9imţi c8teodată plăcerea să +aci rău unei persoaneA E0. 9imţi uneori o anumită plăcere să +aci rău unui animalA E2. =i dorit vreodată p8nă acum să +aci rău cuivaA DD. =i avut p8nă acum dorinţa să +uriA .

... 28 230 31 +A N$ Nr' )ntre*ar e 32 33 34 35 36 3..........(' >umele .2 .....0 .. 7renumele....... -ata .....4 ........ ..... 38 340 41 42 43 44 45 46 4...........5 ..... Nr' )ntre*are 1 2 3 4 5 6 .. +A N$ 68 6...... 18 120 21 22 23 24 25 26 2........80 81 82 83 84 85 86 8.......!E"TI#NAR$% &' ...3 .6 ... 48 450 51 52 53 54 55 56 5..... 8 10 11 12 13 14 15 16 1....... 88 8-0 -1 ....1 ...... 58 560 61 62 +A N$ Nr' )ntre*ar e 63 64 65 66 6...8 ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful