You are on page 1of 1

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN : KOLKATA REGION

TARGETS FOR CBSE BOARD RESULTS-2012-13

Class XII
% age of E'(e)% Ta$g s%-*e e* (ass Pass e% Ta$g % % %ag Pass PI i e% PI s)o$i +ase* e i %ag !"#! i g ./% o ($e, !"#! e i !"#& a * +oa$* !"#& a+o0e %es% i !"#! 1... #"" #"" 2".3 22 !. / # Ta$ge% age s%-*e % s)o$i g ./% a a+o0e !"#& % % age of of s%-*e %s s)o$i g 1"% a * * a+o0e i i !"#! . Ta$ge% age s%-*e % s)o$i g 1"% a a+o0e !"#& % of * i

S.N o

Name of KV

# Comma * Hos(i%al

4"

#/

SIGNAT5RE O6 PRINCIPAL 65LL NA7E O6 PRINCIPAL8IN,CHARGE PRINCIPAL 7$s. 5SHA SHA9 DATE: &#."#.!"#&