You are on page 1of 60

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
•® ≠“¥gc÷“˙‹˙bPdfi÷ fid:- •® Ob÷ “®º - PDıÏb˙£b - Æ˙b÷c“K ◊bwfibØ÷¿Kb÷ fid: - •® d”b˙®ÏbK fid: - •® Ob…Zd - ÆŸjdb’c“ Æ˙ OÂjÏ÷¿Kb÷ fid:- Æc„“OŸÏŸc÷“˙bK fid:Ë c
c 45 #bOdfib÷ ƶP¨k gb˙bØ (#bjbÏ) c
c c
c ƶÁ“Tfi : #ETO·GıbPj◊PZ ◊. ◊ˆ. #b. g. •® OŸÂÆbOÏƈ’Ï d. Æb. c
c c
c #bOd 1 c
c c
c EÏÂbfiŸKb÷O◊πjbfi #bEbÏb¶O ƈ‰ - 1 (fib÷>j : fbc“œb¶O®fi® ÏEfib Á“ÏZb¶ ◊πØd #bEbÏb¶Ofi® ÏEfib Á“ÏbK Gı÷. c“Ï÷Á“ OÂjÏb÷fi® c
c c
c ÏEPKZb - ◊¶Ed OÂjÏ •® ÆŸjdb ‹˙bd® fbc“œb¶O®db¶ «®\ #¶Ob÷fib fibd DŸıc“b DŸıc“b ”b÷K Gı÷. ◊ ◊”÷Tb #¶OfiŸ¶ fibd Zb÷ #bEbÏb¶O c
c Dı Ïb√˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷.) c
c c
c #ÒKfibd : #bEbÏ, ˙÷c“, #bÁ“Ï, #bwbÆ, #bc“œ, #bE®Â, #bdb÷¨ P˙. Gı÷. c
c c
c •ŸZ‹Á¶“j ----------------- 2 ◊πØd •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c #µKKfi ---------- ----- 25 (1) #µKKfi : œ¬◊’Ï∏b (º˙ - ƶKd) c
c &o÷œÁ“ ----------------- 85 (1) º˙ - #§‹ZÚ˙ &o÷œÁ“ c
c c
c EˆPTÁ“b ------------ ---- 4 &SØbPfiÁ“b. c
c c
c ◊c“ --------------- 18,000 ◊ˆ˙g˙fib ‹ØbfifiŸ¶ #∏bfi. c
c ◊ˆ˙g˙ #fi÷ ◊Ïg˙ #∏bfi. c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ ------ ----- 2500 ˘Tb÷Á“ ◊πdb ◊ˆ˙g˙ #fi÷ ◊Ïg˙ \Â˙bfib÷ ”÷ZŸ. c
c c
c dˆÍ◊b≤“ OUƈ‰ ƶpKb ---- -- 401 #bSd˙bc“® #b’c“. c
c c
c dˆÍ◊b≤“ ◊Uƈ‰ ƶpKb ------- 154 Á“d«¶j ◊’Ï∏b. c
c Á“d«¶j ◊’Ï∏b˙bÍb Dı dŸPfi ”b÷K Gı÷. c
c c
c (1) «πŒEK •ŸZ‹Á¶“jdb¶ ÆbZdŸ¶ #µKKfi (d”b◊’Ï∏b #µKKfi TŸ¡Z) (2) ◊øΩ˙®Á“bK &o÷œÁ“ : #P”>Æb : ◊øΩ˙®Á“bKfib P”>ÆÁ“, º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZÚ˙, c
c c
c #µKKfi ---------- 9 P”>ÆbØ® P˙ÏZdŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, ◊øΩ˙®Á“bKfi® P”>Æb, Z÷fib ”÷ZŸ, Z÷fiŸ¶ ¸Í, c
c &o÷œÁ“ ------------ 51 ¸Ífib \ÂfibÏb, #÷db¶ #¶j ØK÷TbfiŸ¶ &c“b”ÏÂ, dˆPGıZfiŸ¶ &c“b”Ï #b◊˙bdb¶ c
c c
c ƈ‰Æ¶pKb ----------222 #bÔKŸ¶ Gı÷. ZØb P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c c
c ObØb ---- --------115 (3) #◊„Á“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ #◊„Á“bK º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZÚ˙, P”>ÆbØ® P˙ÏZ ØfibÏ c
c dŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, #◊„Á“bKfi® P”>Æbfib ”÷ZŸ, Z÷fiŸ¶ ¸Í #fi÷ #◊„Á“bK #bP•Z c
c c
c (2) #bEbÏb¶O •ŸZ‹Á¶“jdb¶ 16 #µKKfi ]Âb¶ º˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ZØb #◊„Á“bKfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c c
c &o÷œÁ“ ---- -------- 34 (4) #PCÁ“bK &o÷œÁ“ : #÷db¶ #PCÁ“bK º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZÚ˙, #÷fi® ˙÷c“fib #b’c“fiŸ¶ c
c c
c EˆPTÁ“b ---- ------- 4 ˙Âfi Gı÷. ZØb #÷dfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ ØfibÏ dŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, Z÷fib ”÷ZŸ, c
c ƈ‰Æ¶pKb --------- 176 ¸Í #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. #fi÷ #PCÁ“bKfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ c
c c
c ObØb ----- ------- 39 &◊c÷“œ Gı÷. c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 1
(5) ˙fi‹◊PZÁ“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÂObÏfib T¨Â, ƶÆbÏfiŸ¶ ‹˙v“◊ ˙O÷Ï÷ DıÂb˙®fi÷
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
˙fi‹◊PZÁ“bKfi® «b«Z DıÂb˙® Gı÷. ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® P”>ÆbØ® P˙ÏZdŸPfi, #P˙ÏZ œÏŸ#bZ Á“Ï®fi÷ Æb÷Í ◊πÁ“bÏfib gb˙b÷ DıÂb˙® Tb÷Á“ƶ∏bfib SKbOfi® ˙bZ Gı÷. c
c sÔKPT>O®, Z÷fiŸ¶ ¸Í ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® dbfi˙ œÏ®Ï ÆbØ÷ ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® ZŸTfib (2) gb˙ &o÷œÁ“ : DıÒd, DıÏb, ddS˙ ˙O÷Ï÷ DŸıc“bDŸıc“b ˙Âfib÷ ◊Gı® #P”>Æbfib÷ &◊c÷“œ c
c c
c Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c (6) ‰ÆÁ“bK &o÷œÁ“ : #÷db¶ P˙P˙j ‰Æº˙b÷, Z÷fib Pg≥-Pg≥ ÆŸ√cŸ“:√b÷, Z÷fib (3) #PA“Kb &o÷œÁ“ : #bdb¶ #◊πdbc“fib÷ &◊c÷“œ, Ædgb˙, #bSdOŸ¡Z, v“◊P˙ϧaZ, c
c c
c T¨Âb÷ ZØb ◊øΩ˙®Á“bK ˙O÷Ï÷fib #bP•Z ‰ÆÁ“bPKÁ“ º˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Z÷dDı #ÒK Z®PØ#b÷fi® dbÒKZbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊π◊¶EdŸaZ dŸPfifi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c ‰ÆÁ“bPKÁ“fi® P”>ÆbØ® P˙ÏZ dŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, ‰ÆÁ“bK P”>Æbfib ”÷ZŸ #fi÷ (4) Á“¥bK˙dfi &o÷œÁ“ : #÷db¶ Á“¥bK ˙dfifi® ˙bZ DıÂb˙® Dı÷ G„ ∏„√’ G¶∑b ¥„ ¥¯T’ c
c c
c ¸Í DıÂb˙® #¶Z÷ ‰ÆÁ“bKfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. G¶∑b, G„ ¥¯T’ G¶∑b ¥„ ∏„√’ G¶∑b #÷ #bEbÏb¶O ƈ‰fib √ˆ« ◊πPÆ∞ ƈ‰fib #¶Z÷ c
c (7) ˙bKŸÁ“bK &o÷œÁ“ : #÷db¶ ˙bKŸÁ“bPKÁ“fi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ ØfibÏ ÆdØ ÔK§aZfiŸ¶ Á“¥bK∏bfifiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙Âfi Gı÷ Z÷dDı #P”>ÆÁ“, ƶKd®, P˙ÏZ dŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, P”>ÆbfiŸ¶ ¸Í, (4) #µKKfi : Æ@KÁ„“S˙ c
c c
c P”>Æb◊πEŸÏ Á“d¸Í ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ Gı÷. ZØb Æ@KÁ„“S˙®fiŸ¶ T¨Â «Zb˙® Gı÷VT÷ Gı- (1) Æ@KÁ„“S˙˙bc“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #P”>Æb ÆSK jd Gı÷, jdfi® W∑“Zb, jdfib÷ &◊c÷“œ, c
c Á“bKº˙b÷fi® P”>Æbfib Æ˙Øb SKbO® dŸPfifi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. gb÷O®fib DıÒd-dÏÂ, ÏSfi‰Kfi® #bÏbjfib #fi÷ #◊πdbc“®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (◊πØd #µKKfi ◊ˆÂ) (2) jd◊π˙b”® ◊Ï®¨b : #÷db¶ Á“d«¶j #fi÷ Á“d¨K ”÷ZŸ#b÷db¶ ÆdbfiZb, jddb¶ c
c c
c (2) #µKKfi : Tb÷Á“P˙DıK #◊πdbc“, fiÏÁ“db¶ DıÒd-dÏÂ, •ŸZ Á÷“˙T® #fi÷ Á÷“˙T®fi® ÆdbfiZbfiŸ¶ Á“Øfi, Á“d˙÷c“fib c
c (1) ‹˙Dıfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ƶÆbÏfiŸ¶ dˆT Á“bÏÂ, P˙¥K® º˙, P˙˙÷Á“”®fiZb, #PfiSK ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c #fi÷ #œÏ gb˙fibfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #bSdb÷◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. (3) #fi˙U Z◊ &o÷œÁ“ : #bdb¶ &◊÷¨bgb˙˙bÍb÷ P˙∏ Gı÷, #P”>Æb, cŸ“:√◊’Ï∏b, c
c c
c (2) #W∑“Zb &o÷œÁ“ : #bdb¶ dŸ§aZ, sÔKPT>O®, #-ddS˙, #P”>Æb #fi÷ dŸ§aZfib #b∏b-◊¶’ “Z, cŸ“:√ A“b÷jdˆTÁ“ Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c dbOfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. (4) ƶ¨÷◊˙Efi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ƶKd - Z◊_Kbdb¶ ˙øP∞, ˙®ÏdbO, Z◊Ø® Áø“œZb, c
c c
c (3) dc“Pfi¥÷j &o÷œÁ“ : #÷db¶ Ob÷‰dc“fib÷ Pfi¥÷j, ƶKdfib÷ &◊c÷“œ, P˙¥K®fi® P˙◊Ï®Z PfiÛÁ“dc“œ®| ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ◊πv“◊Âb, ƶ◊PÎ, db÷”, «bTº˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (5) #µKKfi : Tb÷Á“ÆbÏ (#˙¶PZ) c
c c
c (4) gb÷ObƧaZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ gb÷OØ® ØfibÏb Ïb÷Ob÷, ƶ◊PÎdb÷”, ¬®db÷”, Á“bd- (1) #÷Á“EÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ P”>Æb (#Ø-#fiØ) fi® P”>ÆÁ“ OPZ, P˙¥K÷·Gıb SKbO, c
c ›·Gıbfi® gK¶Á“ÏZb, ¬®Ø® Æb˙jbfi® ˙O÷Ï÷ ˙bZ DıÂb˙® #œÏ gb˙fib, #÷Á“S˙ db÷”, «bTº˙, ÁŸ“œbOπP«>cŸ“fiŸ¶ &c“b”ÏÂ, db÷”Ø® DıÒddÏÂ, ƶœKØ® ƶÆbÏ∏bfi, c
c c
c gb˙fib, gb÷OØ® P˙ÏPZ, ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #bƧaZØ® fiÏÁ“ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c (5) Tb÷Á“Pfi•b &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b”bÏ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊’ÏÂbd, fi dÍ˙bØ® œb÷Á“ #fi÷ (2) P˙ÏZdŸPfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ Pfic“b÷|¥ #b”bÏ, fiwÏ œÏ®Ï, ÏSfi‰K #bÏbjfib, c
c dÍ˙bØ® ”¥, #b”bÏ Æ¶Oπ”fib÷ Pfi¥÷j, A“K-P˙A“Kfi® ˙bZ DıÂb˙® Á“bdgb÷O, ◊’ÏOπ” d”bgK #fi÷ #◊’ÏOπ”fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c Á“bd® ÔK§aZ, P˙¥KOø∞, #bƧaZ, Æb˙UPE’Á“SÆbfib÷ Pfi¥÷j ˙O÷Ï÷ ˙bZ DıÂb˙® (3) #◊’ÏOπ” &o÷œÁ“ : #bdb¶ #◊’ÏOπ”, ÆdZbjd, ƶKdfib EbÏ gb¶Ob, c
c c
c Gı÷. #bSdc“dfi, Z◊b÷jfi ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c (6) #-ddS˙ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #P”>ÆÁ“ - P”>ÆÁ“, #ƶKZ ˙aZb, ÏPZ-#ÏPZ, (4) #ÔKaZ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #ÔKaZ (#-O®ZbØ) #÷Á“TP˙”bÏ®, P”Z-Pœ¨b c
c c
c ÏŸ¨ œŸÛÁ“ #b”bÏ, ÆŸ˙ÆŸ-cŸ“˙ÆŸ dŸPfi ˙O÷Ï÷ DŸıc“b DŸıc“b ◊πÁ“bÏfib ˙Âfib÷ Á“Ï® «bTº˙ #b◊˙bØ® ØZb÷ Á“b÷◊, Á“d¨K dbÊ÷“fib÷ ◊πKSfi ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c dbÊ÷“ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. (5) flc“b÷◊d &o÷œÁ“ : #÷db¶ #bEbKfi÷ DıTbœKfi® &◊db #b◊® Gı÷ #fi÷ #P”>Æbfib c
c c
(3) #µKKfi : œ®Zb÷Û®K
H (1) gb˙ÆŸ¡Z &o÷œÁ“ : #bdb¶ gb˙Pfisb, gb˙ \OÏÂ, #dŸPfi-dŸPfi fib ˙ÂfiØ®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 2
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
dfib÷P˙∏bfifi® ˙bZb÷ Gı÷. #bEbÏ ZØb ›qPOZ dÏÂfiŸ¶ d”Ú˙ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c (6) &ÒdbO˙Dıfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b∏bjd, ZÚ˙c“œfi, ‹˙PÆ∞b¶Z #fi÷ ◊ÏPÆ∞b¶ZfiŸ¶ (7) ◊’ “db ◊bc“◊b÷◊Odfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ #E÷T ◊Ï®¥” #fi÷ T≈\◊Ï®¥” fi c
c c
c ∏bfi, OPZ-#bOPZ, dŸaZ #bSdbfiŸ¶ ‹˙v“◊ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. Æ”fi Á“Ï® œÁ÷“ Zb÷ #÷Á“ Á“Ê“®˙¬ T÷˙bfiŸ¶ P˙jbfi, #E÷T Z◊, ◊bc“◊b÷◊Odfi dÏÂfi® c
c (6) #µKKfi : jˆZ P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c (1) ‹˙Dıfi P˙jˆfifi &o÷œÁ“ : #bdb dŸ§aZdbOfiŸ¶ Á“Øfi, Æb÷Í Ïb÷Ob÷, jˆZ˙bc“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ (8) gaZ, ›qPOZ, ◊bc“◊b÷◊Odfi dÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ fibd ◊πdbÂ÷ P˙Pjfi® ˙bZb÷ Gı.÷ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. (9) #µKKfi : &◊jbfi •ŸZ c
c c
c (2) Á“dP˙jˆfifi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÁŸ“œ®T d”bdŸPfi, Æ@KÁ„“WPÕ“, #÷Á“EKb ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ (1) EKb &o÷œÁ“ : #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib P˙”bÏ◊Ï®¥”fi® ¨dZb ZØb Z÷dfib c
c Gı÷. &◊c÷“œfi® ˙bZ ÆbØ÷ c÷“˙cˆ“ÛK ˙¬fib÷ SKbO ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c (3) &◊Á“ÏÂ-œÏ®Ï P˙jˆfifi &o÷œÁ“ : #÷db¶ #E÷T ◊Ï®¥”, Á“¥bK dŸ§aZ, #ÏPZ (2) œNKb &o÷œÁ“ : #÷db¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ P˙P˙j ˙ÆPZ#b÷db¶ Á“Ï÷Tb c
c c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. P˙”bÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c (4) Ob…Ï˙P‰Á“ P˙jˆfifi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÁŸ“PœÛK, «bT, ◊b◊•dÂfi® ˙bZb÷ Á“Ï® #¶Z÷ (3) ◊Ï®¥” &o÷œÁ“ : #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ TbÊ“c÷“œdb¶ ˙ÈgˆPd ZØb œŸgπ c
c c
c ƶKdfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. gˆPddb¶ P˙”bÏ #fi÷ Z÷ c“ÏPdKbfi ØK÷Tb ◊Ï®¥”b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (5) &◊ÆO-ÆÒdbfi P˙jˆfifi &o÷œÁ“ : #÷db¶ &◊ÆO Æ”fi, jdb÷|◊c÷“œ, Á“¥bK P˙DıK (4) #bZ¶’Á“Z &o÷œÁ“ : #÷db¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® Z◊_Kb, #◊πdÎ º˙fi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c #fi÷ #¶Z÷ ◊bÏObd® (◊bc“◊b÷◊Odfi) dŸPfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (7) #µKKfi : d”b◊’Ï∏b PfZ®K •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c #b #µKKfi #fiŸ◊T¯j Gı.÷ #bEbÏb¶O PfiKŸ§ aZdb¶ #bfib #b≤“ &o÷œÁ“b÷ «ZbÔKb (1) ◊πØd EˆPTÁ“b c
c Gı,÷ ≈KbÏ÷ Æd˙bKb¶O Ê“®Á“bdb¶ ÆbZ &o÷œÁ“b÷ Á“mb Gı.÷ ˙Í® #÷fi÷ #b≤“d¶Ÿ #µKKfi dbÒKŸ¶ Gı.÷ (1) #µKKfi : P◊>  …“¥Âb c
c c
c (8) #µKKfi : P˙db÷¨ ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ #b”bÏ dbÊ÷“fib P˙jbfib÷, ◊Ï≤“˙˙bfi® ˙bZ #fi÷ P˙”bÏ ˙O÷Ï÷fib c
c c
c (1) #Ædfib÷∏ P˙db÷¨ &o÷œÁ“ : #÷db¶ Pg¨Ÿfib÷ ÔK˙”bÏ, #bœŸ◊∏ π dŸPfi ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi P˙Pj-Pfi¥÷jfi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c Gı÷. «®\ &o÷œÁ“db¶ ÆbdˆP”Á“ gb÷Dı, døZÁ“ gb÷Dı, &SÆ˙gb÷Dı Z÷dDı #ÒK «b«Zb÷fib c
c (2) #Á“V◊fi®K P˙db÷¨ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #b…o÷PœÁ“ P˙O÷Ï÷ Gı c“b÷¥ ÆP”Z #b”bÏ, ˙¬, P˙Pj-Pfi¥÷jfi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ◊b‰, ˙ÆPZ Oπ” Á“Ï˙bfib÷ Pfi¥÷j ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. ‰®\ &o÷œÁ“db¶ Ïb÷Ob÷S◊PÎfi® ƶgb˙fibdb¶ ƶ√ “® gb÷Dıfi T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, ƶ’c“‘j c
c c
c (3) #¶OE÷Õ“b gbP¥Z &o÷œÁ“ : #bdb¶ c“®¨b, ÆdZb, #◊’ÏOπ”®, ’c“fiEKb, #÷Á“EKb #b”bÏfib÷ Pfi¥÷j, ˙ÏÆbc“, jŸ@dÆ,  “dÏ® ˙O÷Ï÷ ÆdKdb¶ Pg¨b dbÊ÷“ ◊π˙÷œ P˙Pj, œb…E c
c ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. ‹˙bµKbK gˆPd, P˙”bÏ gˆPd ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c (4) ˙÷”bfiÆb’c“ dÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ‰Â ˙¬jbÏ®, #÷Á“◊b‰jbÏ®dŸPfifib÷ #bEbÏ, Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ Pfi’c“Õ“ ÁŸ“Íb÷db¶ #b”bÏ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, ObKb÷ c“b÷”˙bZ® ”b÷K SKb¶ c
c c
c ºÂ˙¬ SKbO ZØb #Æm œ®Zb’c“Á“fib &◊ÆO Ø˙bØ® ˙…”bfiÆ dÏ ‹˙®Á“bÏ˙bfi® œŸ¶ Á“Ï˙bfiŸ¶, dbOdb¶ º˙-Dı¶ZŸ ”b÷K Á÷“ ]® Dı g® “ ”b÷K Zb÷ œŸ¶ Á“Ï˙bfiŸ¶ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c ˙bZ Gı.÷ c
c ◊b¶Edb¶ &o÷œÁ“db¶ #OπP◊> “ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, Pg¨b dbÊ÷“ ÆddbOØ® Dı˙bfiŸ¶ P˙jbfi, c
c (5) ‘Tbfi-gaZ-◊’Ï∏b &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ˙¬ #fi÷ #÷Á“◊b‰ jbÏ® •dÂfib÷ dbOdb¶ #œŸg ◊Ÿc„“OTb÷Ø® PT¡Z œÏ®Ïfi÷ Tˆ¶Gı˙bfib P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c #bEbÏ #fi÷ Æ÷˙bfib EbÏ gb¶Ob ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. Gı≤“b &o÷œÁ“db¶ Áˆ“Á“ “b ˙O÷Ï÷ c“b EÏZb ”b÷K, #b…o÷PœÁ“ (Á“bT‰K) ØK÷Tb÷ ”b÷K c
c c
(6) #÷Á“S˙ gb˙fib ›qPOZ dÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #÷Á“˙¬ #fi÷ #÷Á“ ◊b‰jbÏ® •dÂfib÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 3
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
˙O÷Ï÷ DŸıc“® DŸıc“® ÆbZ ˙bZb÷db¶ #b”bÏ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Gı÷. (5) #µKKfi : ˙¬…¥Âb c
c ÆbZdb &o÷œÁ“db¶ ±>Eb ‹Øbfi ◊Ï, ◊øΩ˙®Á“bK, DıTÁ“bK, #PCÁ“bK, ˙fi‹◊PZÁ“bK, (1) ˙¬Oπ” P˙Pj &o÷œÁ“ : #÷db¶ Gı ◊πÁ“bÏfib ˙¬, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Ebc“Ï, EbÏ ˙¬ c
c c
c ‰ÆÁ“bK ˙O÷Ï÷ &◊Ï dˆÁ÷“Tb÷ #b”bÏ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j ZØb ◊b® T÷˙bfib÷ P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ ◊’ “db ˙O÷Ïfi÷ ® P˙‹ZøZ EEb ÆbØ÷ PfiOπØ∂ dŸPfi#÷ T÷˙bfib P˙¥÷ P˙PjPfi¥÷jb÷ #b¡Kb c
c Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. Gı÷. c
c c
c #b≤“db &o÷œÁ“db¶ Á÷“Ï® ˙O÷Ï÷fiŸ¶ #◊πbÆŸÁ“ (ÆPEÎ) T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j ZØb «®º (2) ˙¬jbÏ P˙Pj &o÷œÁ“ : #÷db¶ Pg¨b ÆdK÷, ‹˙bµKbK ‹Øbfidb¶, œb…E ‹ØÍdb¶ c
c c
c Eb…c“ Dı÷Ê“T® ˙‹ZŸ #◊πbÆŸÁ“ Á÷“ #◊a˙ ”b÷K Zb÷ T÷˙bfib Pfi¥jfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. DıZ® ˙√Z÷ «jb ˙¬b÷ ÆbØ÷ T› Dı˙bfiŸ¶ P˙jbfi ZØb #Ê“˙®db¶ Eb÷Ï ˙O÷Ï÷fib &◊s˙b÷ c
c c
c fi˙db &o÷œÁ“db¶ #b”bÏfi® P˙Pj, ◊b® ◊®˙bfi® P˙Pj, db¶Æb”bÏ® ]Ïfib #b”bÏfib÷ ˙√Z÷ Ædgb˙ Ïb√˙bfi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c SKbO ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. (6) #µKKfi : ◊b‰…¥Âb c
c c
c c“Ædb &o÷œÁ“db¶ •dÂÆdˆ” dbÊ÷“ ◊πbk ØK÷Tb #b”bÏfi® ◊’Ïgb÷OP˙Pj ZØb #÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b‰fiŸ¶ P˙jbfi, PfiOπ∂Ø dŸPfi dbÊ÷“ ◊b‰P˙jbfi c
c c
c œ÷Ï “® ˙O÷Ï÷ #V◊ √bU ◊ #PjÁ“ SKb≈K ◊c“bØb÷|fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ZØb EbÏ ◊b‰◊’ “db ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #POKbÏdb &o÷œÁ“db¶ ‘Tbfi dbÊ÷“ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® P◊>  …¥“ Âb #fi÷ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® (7) #µKKfi : #˙Oπ” ◊πPZdb c
c c
c ◊bÂ…¥Âbfi® P˙Pj#b÷ «Zb˙® Gı÷. ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ #c“Îbc“bfifib÷ Æ˙Øb Pfi¥÷j, ÆbØ® dŸPfi#b÷fi® ˙‹ZŸ#b÷ c
c c
c (2) #µKKfi : œNK…¥Âb #b∏b◊ˆ˙Á“ T÷˙bfiŸ¶ P˙jbfi, Æb÷K, Á“bZÏ ˙O÷Ï÷ ◊ÏZ #b◊˙bfi® P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ &◊b•K #b’c“db¶ &ZÏ˙bfib P˙Pj-Pfi¥÷jfi® ÆP˙‹ZÏ db”®PZ «®\ &o÷œÁ“db¶ #bdπ˙fi, œ÷Ï “®˙fi, TÆÂ˙fi, ÆbZ #˙Oπ” ◊’ “db ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. PfZ®K EˆPTÁ“b c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ P˙P˙j ‹Øbfib÷db¶ &ZÏ˙b dbÊ÷“ ÆP˙‹ZÏ db”®PZ #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı.÷ (8) #µKKfi : ‹Øbfi c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ œNKbZÏ ]Ï #fi÷ #÷ ƶ«¶j® ˙®OZb÷ ZØb EbÏ Æ¶‹ZbÏÁ“ ◊’ “dbfib÷ (1) ‹Øbfi Æ¡Z…Á“Á“ : #÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ‹Øbfi (µKbfi Kb÷O Dı‘Kb) c
c c
c Pfi¥÷j #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. fi® ◊’ “dbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (3) #µKKfi : ›Kb (9) #µKKfi : Pfi¥®PjÁ“b c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ Eb÷dbÆbdb¶ P˙”bÏfib Pfi¥÷j #fi÷ P˙œ÷¥ P˙jbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (2) Pfi¥®PjÁ“b Æ¡Z…Á“Á“ : #÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Pfi¥®PjÁ“b (‹˙bµKbK dbÊ÷“fib ‹Øbfi)fiŸ¶ c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ fib˙db¶ «÷≤“b ◊Gı® #b˙Zb &◊ÆOb÷| #fi÷ P˙P˙j P˙”bÏdbOb÷|fi® ˙Âfi ZØb «÷Æ˙bfib P˙Pjfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ˙bZ Gı÷. (10) #µKKfi : &·EbÏ ◊π•˙Â c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ OŸÏŸc÷“˙, #bEbK, &◊bµKbK ÆbØ÷ P˙˙÷Á“◊ˆ˙Á“ «b÷T˙bfi® ˙bZ (3) &·EbÏ - ◊π•˙ Æk…Á“Á“ : #bdb¶ ‹Ø¶’ “TgˆPddb¶ dTb÷SÆO (œb…E) Dı˙bfib c
c ZØb ◊PØÁ“b÷fi÷ ◊πHb÷fib &ÎÏ #b◊˙bfib÷ Pfi¥÷j ˙PÂZ Gı÷. P˙Pj-Pfi¥÷jb÷ «ZbÔKb Gı÷ ZØb #b÷O娮 Dı÷Ê“Tb ‹Øbfib÷db¶ dTb÷SÆO Á“Ï˙bfib c
c c
c (4) #µKKfi : gb¥b\Z Pfi¥÷jb÷ Gı÷. c
c c
c (1) ˙EfiP˙g§aZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Æb÷Í ◊πÁ“bÏfib ˙Efib÷fib÷ P˙˙÷Á“◊ˆ˙Á“ ◊πKb÷O ZØb (11) #µKKfi : œ¯c“ c
c EbÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥b #fi÷ #÷fiŸ¶ ‰…Á“bPTÁ“ v“◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (4) œ¯c“ Æk…Á“Á“ : #bdb¶ døc¶“O, ˙®Âb, ZbT, œ¶√ ˙O÷Ï÷ ˙bU Æb¶gÍ˙b Dı˙bfib÷ c
c c
c (2) A“b÷jb’c“ &S◊PÎ ˙Dıfi &o÷œÁ“ : #÷db¶ Ïb÷O® dbÊ÷“, #b”bÏ Æ¶«¶j®, dfiŸÛK-◊œŸ Pfi¥÷j ZØb ƶO®Z ˙O÷Ï÷ Æb¶gÍ˙bfib÷ Pfi¥÷j #fi÷ ˙bPDı>‰ ˙bOZb ”b÷K Z÷˙b 14 c
c c
c ƶ«¶j®, ¸Í #fi÷ jbÒK ƶ«¶j®, ‹◊œ, ÏÆ, O¶j, v“◊, œ¯c“ #b’c“ ƶ«¶j® Æb˙U- (Eb…c“) ‹Øbfib÷db¶ Dı˙bfib÷ Pfi¥÷j Gı÷. c
c c
PfiÏ˙U gb¥b◊πKb÷OfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (12) #µKKfi : v“◊
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 4
G
(5) v“◊ Æk…Á“Á“ : #÷db¶ Oˆ¶Ø÷T® dbÍb ˙O÷Ï÷ #fi÷ ’Á“£b÷, c“’ÏKbÁ“b¶≤“b÷, «O®Eb÷,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
P˙˙b”‹ØÍ, Á“T”‹ØÍ, ˙j‹ØÍ ˙O÷Ï÷ ‹ØÍb÷#÷ #˙Tb÷Á“fi Á“Ï˙bfib÷ Pfi¥÷j Gı÷. #bOd 2 c
c (13) #µKKfi : ◊ÏPA“Kb c
c c
c (6) ◊ÏPA“Kb Æ¡Z…Á“Á“ : #bdb¶ Oø”‹Ø ◊bÆ÷ ◊O◊πdbDıfi, dc“fi, ‹◊œ, dbT®œ Z÷dDı sÔKb÷fiŸKb÷O ◊πjbfi ƈ‰Áø“Zb¶O ƈ‰ - 2 c
c T÷◊fi Á“Ïb˙˙Ÿ¶, ◊O jb÷˙ “b˙˙b ZØb Á“b¶Ê“b÷, ÏÆ® ˙O÷Ï÷ Á“∑“b˙˙b Dı÷˙b œÏ®Ïfib DŸıc“b c
c c
c DŸıc“b 13(Z÷Ï) P˙¥Kb÷fiŸ¶ ˙Âfi ZØb PE’Á“SÆbfi® ˙®OZb÷ DıÂb˙˙bdb¶ #b˙® Gı÷. #ÒKfibd : ƈKO “, ƈZO “, ƈÎÁ“ “. c
c c
c (14) #µKKfi : #ÒKb÷ÒKPA“Kb •ŸZ‹Á¶“j ------------------ 2 c
c c
c (1) #ÒKb÷ÒK Æ¡Z…Á“Á“ : #÷db¶ ÆbjŸ ◊bÆ÷ ◊O ◊πdbDıfi ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. #µKKfi ----- -------------23 c
c ZøZ®K EˆPTÁ“b &o÷œÁ“ ---- ---------------33 c
c c
c (15) #µKKfi : gb˙fib ◊c“ ---- ----------------- 36,000 c
c c
c #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ·K˙fi, DıÒd, c“®¨b, db÷¨ ZØb gO˙bfifib c
c ÁŸ“ÊŸ¶“«® Dıfifib ‰Â ‰Â fibd ZØb ◊b¶E d”b˙πZfi® ◊b¶E gb˙fib#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ &◊T¯j ◊b≤“ ------------ 2100 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c c
c #bÔKŸ¶ Gı÷. OUƈ‰ ----- ------------- 85 c
c c
c EZŸØ EˆPTÁ“b ◊U --------------------- 719 c
c (16) #µKKfi : P˙dŸ§aZ c
c c
c #÷db¶ #PfiSK gb˙fib Z÷dDı dŸPfifi÷ ”bØ®, ◊˙Z, Æ◊- Á“b¶EÍ® #fi÷ ÆdŸs ˙O÷Ï÷ ◊πØd •ŸZ‹Á¶“j PfZ®K •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c DŸıc“®-DŸıc“® &◊db#b÷ #b◊® Gı÷ ZØb #¶ZÁø“Z„ dŸPfi #fi÷ db÷¨Obd® dŸPfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #µKKfi ---- 16 #µKKfi ---- 7 c
c &o÷œÁ“ ----- 26 &o÷œÁ“ ----- 7 c
c c
c OUƈ‰ ------4 OUƈ‰ ---- 81 c
c c
c ◊Uƈ‰ ---- 631 ◊Uƈ‰ ---- 88 c
c c
c c
c ◊πØd •ŸZ‹Á“Òj : c
c c
c (1) #µKKfi : ÆdK c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ◊’ÏOπ”fib Æ˙Øb SKbOØ® dŸ§aZ, «¶jfi Zb÷ “˙b dbÊ÷“fi® ◊π÷ÏÂb, c
c P”>ÆbØ® ˙…Ïfi® ˙øP∞, #bSdb f…Z˙bc“, c÷“”bSd˙bc“, #Á“bÏÁ“ ˙bc“, #bSd¥{“˙bc“, #¸T˙bc“ c
c c
c #fi÷ ˙bc“®#b÷fib PfiÛ¸Í º˙fifi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ PfiKPZ˙bc“, #∏bfi˙bc“, ∏bfi˙bc“ #fi÷ PA“Kb˙bc“fi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı.÷ c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ #bjbÁ“d #b”bÏfib÷ Pfi¥÷j, P˙. dŸPfi◊Âbfib #bEbÏfi® ÆbÏ® c
c c
c ÆdDı #b◊® Gı÷. DıOSÁ“ZøS˙˙bc“, ‰…ÏbPœÁ“˙bc“, #fiŸ{“bfi˙bc“fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ ◊’ÏOπ”jbÏ® •dÂb÷Ø® cˆ“Ï Ï”÷˙Ÿ¶ #fi÷ #P”>Æb, Á“¥bKDıK, ◊b¶E c
c c
ÆPdPZ, ◊b¶E ƶ˙Ïfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 5
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(2) #µKKfi : ˙…ZbT®K (10) #µKKfi : ÆdbPj c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ dbfi˙g˙fi® cŸ“TgZb, #bKŸÛKfi® #PfiSKZb DıÂb˙® #¶Z÷ #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ jd•˙Âfi® ◊π÷ÏÂb #fi÷ #¶Z÷ DıÒddÏÂfi® #bœbfi÷ c
c c
c db÷”P˙DıKfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. SKDıfibÏ Z÷dDı Ædgb˙ Ïb√fibÏ dŸaZ ØbK Gı÷ Z÷ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ Pfi>c“bfib÷ Pfi¥÷j, ◊’ÏOπ”fib÷ Pfi¥÷j, dc“fib÷ Pfi¥÷j, ddS˙fib÷ Pfi¥÷j (11) #µKKfi : dbO c
c c
c DıÂb˙® #¶Z÷ dŸ§aZdbOfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ db÷¨dbO dbÊ÷“ ◊πH #fi÷ #¶Z÷ º˙fi◊K∂Z œŸ∞ #b”bÏ c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ ƶ˙Ï #fi÷ PfiDıÏbØ® dŸ§aZ, ‹ZŸPZ◊ˆ\fib÷ Pfi¥÷j DıÂb˙® #¶Z÷ T÷˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c (12) #µKKfi : Æd˙ÆÏÂ c
c gO˙bfifi® #fi÷ #÷fib #fiŸKbK®#b÷fi® Ædbfi ◊πv“◊Âbfi® ˙bZ Á“”® Gı÷. c
c (3) #µKKfi : &◊ÆO #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“÷db¶ EbÏ ˙bc“ (1) #∏bfi˙bc“®, (2) P˙fiK˙bc“®, (3) c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ◊πPZÁˆ“Í &◊ÆO, #P◊πK˙bc“® #fi÷ (4) œˆÒKZb˙bc“®fi® ˙bZ DıÂb˙® #¶Z÷ #fibÆaZ Ï”÷˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı.÷ c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ #fiŸÁˆ“Í &◊ÆO, (13) #µKKfi : KØbZΩK c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ ◊Ï˙b’c“ ˙Efib÷fi® P˙‹ZøZ ˙bZ #fi÷ #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ œ®T #fi÷ #œ®TfiŸ¶ Ï”‹K #fi÷ #¶Z÷ P”>Æb #fi÷ dbKbfib c
c c
c Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ KØb˙§‹ØZ #Ø◊πv“◊Âbfi® ˙bZ Á“”® Gı÷. SKbOfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c (4) #µKKfi : ¬®◊’Ï∏b (14) #µKKfi : Oπ¶Ø c
c #b #µKKfifib «¶fi÷ &o÷œÁ“b÷db¶ ¬®◊Ï®¥”fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷. #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #◊’ÏOπ”, «πŒEK, #b∏b◊bTfi #fi÷ #◊πdbc“fib÷ &◊c÷“œ c
c c
c (5) #µKKfi : fiÏÁ“P˙g§aZ #b◊® #¶Z÷ ƈ‰fiŸ¶ œŸ∞ &·EbÏ Z÷dDı KØbØ #Ø Á“Ï˙b˙bÍb Z◊‹˙®fi÷ gb˙ÆdbPj c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ fiÏÁ“fi® ˙÷c“fib #fi÷ «®\ &o÷œÁ“db¶ ◊b◊® º˙b÷ EbÏ OPZdb¶ ◊πbk ØbK Gı÷ Z÷ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c gπd Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c (15) #µKKfi : #bc“bfi c
c (6) #µKKfi : ˙®Ï‹ZŸPZ #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ c“œfib˙Ï®Kfib ¨KØ® P‰Á“bÍ∏bfi #fi÷ #¶Z÷ ÏSfi‰K®fi® c
c c
c Z÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib OŸÂbfiŸ˙bc“ #fi÷ &◊dbKŸaZ P˙‹ZøZ ˙Âfi #bÏbjfibØ® g˙gπdÂfib #Ê“Á“˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Á“KŸ∂ Gı÷. (16)#µKKfi : ObØb c
c (7) #µKKfi : ÆŸœ®T ◊’Ïgb¥b #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #ÂObÏfib EbÏ ◊KbK- (1) db”Â, (2) •d c
c c
c Z÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ P”>ÆÁ“ dbÂÆ Dı÷ º˙b÷fi® ”SKb Á“Ï÷ Gı÷ #÷ º˙Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ (3) Pg¨Ÿ #fi÷ (4) PfiOπÒØ fi® ÔKbpKb#b÷ Á“Ï® Gı÷. c
c c
c Ø›fi÷ ˙÷c“fib gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. #¶Z÷ ÏbOf÷¥Ø® Pfi˙øÎ Ø› &◊ÆO Æ”fi Á“Ï® ’fZ®K •ŸZ‹Á¶“j c
c db÷¨◊πb§¡Zfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c (1)#µKKfi : ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ c
c (8)#µKKfi : ˙®K #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊ŸÛÁ“’Ï® (˙b˙) db¶ #fi÷Á“ Á“dÍb÷fib dµKdb¶ ◊x˙Ï c
c c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙®Kfib «÷ g÷c“b÷- «bT˙®K #fi÷ ◊¶’ “Z˙®Kfi® ˙bZ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ (Á“dÍ) fib WÕ“b¶ZØ® Á“d-º˙-P˙¥K-jd ˙O÷Ï÷ Æd\˙®fi÷ #¶Z÷ •dÂfib c
c DıÂb˙® Gı÷. c
c 14 (Eb…c“) ◊KbKb÷ «ZbÔKb Gı÷. c
c (9) #µKKfi : jd (2) #µKKfi : PA“Kb‹Øbfi c
c c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ jdfib ‹˙v“◊fi® ◊ø·Gıb, &◊c÷“œ #fi÷ #¶Z÷ db÷¨◊K∂Z Á“¥bKfib #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib ‹Øbfi (1) jd‹Øbfi #fi÷ #jd‹Øbfi Z÷dDı c
c c
SKbOfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. (2) &◊œb¶Z ‹Øbfi #fi÷ #fiŸ◊œb¶Z ‹Øbfi, 13 (Z÷Ï) PA“Kb‹Øbfifi® ˙bZ DıÂb˙®
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 6
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#¶Z÷ 12 («bÏ) PA“Kb‹Øbfi Æ÷˙fibÏb#b÷fiŸ¶ g˙gπd #fi÷ Z÷ÏdŸ¶ PA“Kb ‹Øbfi Æ÷˙fibÏfi® #bOd - 3 c
c PÆP∞OPZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. sÔKbfiŸKb÷O ◊πjbfi ‹Øbfib¶O ƈ‰ - 3 c
c c
c (3)#µKKfi : #b”bÏ ◊’Ï∏b c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib «®Dı- ˙fi‹◊PZ#b÷fi® &S◊PÎ#b÷fiŸ¶ Á“bÏ #ÒKfibd : ≤“b - ‹Øbfi. c
c c
c #fi÷ #¶Z÷ Æ˙ ◊πbÂgˆZ º˙ #fi÷ ÆÚ˙fib ∏bZb dŸPfi OŸÂb÷fib jbÏÁ“ «fi÷ Gı÷ #÷ ˙bZ •ŸZ‹Á¶“j ------------------- 1 c
c c
c DıÂb˙® Gı÷. ‹Øbfi --------------------10 c
c (4) #µKKfi : ◊πSKbpKbfi c
c &o÷œÁ“ -------------------21 c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #◊πSKbpKbfi® #bSdb fbÏb ”¶dœ ÷ b¶ ◊b◊Á“db÷fi| ¶Ÿ &◊bDıfi ØbK ◊c“ ----------------- 12,000 c
c c
c Gı÷ Z÷ DıÂb˙® #¶Z÷ Gı-Á“bK º˙b÷fi® P”>ÆbØ® P˙ÏaZ dŸPfi #÷Á“bZ¶ ◊¶’ “Z Gı÷ #÷d DıÂb˙÷ Gı.÷ c
c c
c (5) #µKKfi : #bEbÏƈZ &◊T¯j ◊b≤“ -------------3770 ˘Tb÷Á“ c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #fibEbÏfiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊® #¶Z÷ db÷¨◊K∂Z OUƈ‰ ------------------783 c
c c
c jdfi® #bÏbjfibfi® ˙bZ Á“”® Gı÷. ◊Uƈ‰ ------------------169 c
c c
c (6) #µKKfi : #bsÁ“[K c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Ob÷œbTÁ“ #fi÷ #bsÁŸ“dbÏfib ƶ˙Ïfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. (≤“bÂb¶O - Æd˙bKb¶Ofib ∏bZb •ŸZ‹ØP˙Ï Á“”÷˙bK Gı÷.) c
c c
c (7) #µKKfi : fibT¶c“®K c
c c
c #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÏbDıOø”® fiOÏ®fiŸ¶ &◊fiOÏ fibT¶c“b Gı÷ Z÷db¶ ObØb◊PZfib •ŸZ‹Á“Òj c
c jbPdÁ“ º˙fifiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊bwb◊SK ◊÷>∑“bT◊Ÿ‰ ZØb Ob…Zd fib÷ Æ˙b¶c“ Gı÷. #¶Z÷ gO˙bfi (1) ◊πØd ‹Øbfi c
c c
c d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ ◊÷>∑“bT◊Ÿ‰ ◊¶E d”b˙πZ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ ÆbØ÷ #b #¶O ◊ˆÂ ØbK ◊πØd &o÷œÁ“db¶ #bSdb, c¶“ “, PA“Kb, Tb÷Á“ ˙O÷Ï÷ #TO #TO ◊c“bØb÷|fiŸ¶ #÷Á“ #÷Á“ c
c c
c Gı÷. WPÕ“Á“b÷ÂØ® ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ◊Ÿc„“OTfiŸ¶ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷. c
c c
c (2) PfZ®K ‹Øbfi c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ Tb÷Á“db¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊c“bØb÷| Gı÷ Z÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ c
c c
c Gı÷. #÷fib dŸpK dŸob : º˙-#º˙ Gı÷, #÷db¶ º˙fib ÆKb÷Pfi - #Kb÷Pfi #fi÷ #º˙db¶ c
c c
c jd-#jd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, PA“KbP˙EbÏdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfi® PA“Kb, ∏bfifib «÷ g÷c“b÷, ƶKdfib c
c «÷ ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ #¶Z÷ ’c“œbP˙EbÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷db¶ ˙÷c“fib ˙O÷Ï÷ 19(#b÷O®Æ) ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Á“Ï®, Tb÷Á“db¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib #bSdbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. #¶Z÷ gaZ◊PZ #b’c“ Á“V◊b÷S◊≥ c
c #fi÷ Á“V◊\Z #÷d «÷ ◊πÁ“bÏ «ZbÔKb Gı÷. c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ œ¯c“fib «÷ ◊πÁ“bÏb÷Ø® œÏŸ Á“Ï® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi c
c c
c Á“Ï® #¶Z÷ Oπ…˙÷KÁ“ c÷“˙b÷fi® &ÀEb›fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
Eb÷Øb &c÷“œÁ“db¶ ◊EbÆ ÆdK-«bjÁ“ fibd DıÂb˙® #¶Z÷ «÷ OŸÂ ”b÷K #÷d ÏŸ¨
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 7
◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷TŸ¶ Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(3) ZøZ®K ‹Øbfi Ø˙bØ® P˙”bÏ Á“Ï˙bfib Pfi¥÷jdb¶ #◊˙bc“v“◊ P˙jbfi DıÂbÔKŸ¶ Gı÷. #¶Z÷ #bEbK #fi÷ c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ›Òs #fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ &◊bµKbKfib OÂP˙¥KÁ“ ◊b¶E #PZœKfi® #fi÷ ◊b¶E Á“bÏÂfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ E¶s-ƈK-Dı¶«ˆf®◊fi® ◊π∏Pkfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ‰®\ &o÷œÁ“db¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib #§‹ZÁ“bK, OPZ, ›§ÒsKb÷fib P˙¥K, dŸ¶ “fi ˙O÷Ï÷fi® c
c «®\ &o÷œÁ“fi® œv“#bZdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib gb˙Tb÷Á“ #fi÷ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙bZ DıÂb˙® P˙P˙j ˙Âfib÷ Á“Ï® #¶Z÷ ◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ ◊b¶E Á“db÷|fib ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ EKfi, c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ cŸ“:√fib ƶ«¶jdb¶ ‰Â ◊πHb÷fib &ÎÏ #b◊®, cŸ“:√fi® ˙÷c“fibfib ƶ«¶jdb¶ &◊EKfi, «¶j, &c“®ÏÂb, ˙÷c“fib, PfiDıÏb ZØb ◊Ÿc„“OTfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #ÒK Z®PØÁ“b÷fiŸ¶ d¶ZÔK #fi÷ #÷fiŸ¶ PfiÏbÁ“Ï Gı÷. (6) ¥{“ ‹Øbfi c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKbKŸaZ #bTb÷Efib, ◊πPZA“dÂ, Pfi>c“b, O”b, #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ OÂdb¶ Ï”÷˙b Kb÷‘K Gı ◊πÁ“bÏfib #ÂObÏfi® ˙bZ DıÂb˙® c
c √Ïb« P˙EbÏb÷fib÷ fibœ, P˙œŸP∞ ˙O÷Ï÷ fi Á“ÏfibÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Kb ◊Gı® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ˙·E÷ ◊øΩ˙® #b’c“ Gı Á“bPKÁ“b÷fib OPZ-#bOPZ, Gı ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fib OPZ-#bOPZ c
c c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“Øb, ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Pfi_K ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ Gı ‹Øbfib÷db¶ ◊b◊Á“dfi® ˙÷c“fib, PfiDıÏb, Gı ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j, c
c c
c Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ ◊πPZdbjbÏ® ‰Â &◊b•Kb÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Kb «bc“ DŸıc“® DŸıc“® ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ‰Â ◊πc÷“œ® ƶ]fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. (7) Ækd ‹Øbfi c
c c
c (4) EZŸØ ‹Øbfi #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÆbjŸfi÷ OÂdb¶Ø® Á“b∑“® dˆÁ“˙bfib ÆbZ Á“bÏÂb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“fi® œv“#bZdb¶ EbÏ #ÒZPA“KbØ® PÆP∞OPZ ◊πbk Ø˙bfib &◊bK ˙·E÷ ˙·E÷ ƶ] ÔK˙‹Øb, ‹˙Ï d¶ “T, ◊ˆfid ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ÆbZ ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j c
c «ZbÔKb Gı÷, Dı÷˙b Á÷“ : &≥Z◊πÂZ, &≥Z◊’ÏÂZ, ◊πÂZ◊’ÏÂZ, &≥Z dfi, ◊πÂZ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c dfi ˙O÷Ï÷. SKbÏ«bc“ ≠“DŸı-˙A“ ˙Âfi Á“Kb ◊Gı® œŸ∞-#œŸ∞ ◊’ÏÂZ dfifiŸ¶ ˙Âfi, (8) #Õ“d ‹Øbfi c
c c
c ÆSK-#ÆSKfiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ #¶Z÷ E¶s ◊ÏObPd EbÏ #¶O, «bm ◊π∏PkfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #÷Á“bÁ“[ P˙”bÏ ◊πPZdbfib Kb÷‘K #b≤“ ◊πÁ“bÏfib #ÂObÏfi® c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ Á“¥bKPfiOπ”Ø® œÏŸ#bZ Á“Ï® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZbÏ◊ˆ˙Á“ ˙Âfi ˙bZ DıÂb˙®, #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Kb÷Pfi#b÷ «Zb˙®fi÷ #÷ #b≤“ ‹Øbfib÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® c
c c
c #fi÷ #¶Z÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ ƶKd, EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ SKbO, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® #’Á>“EfiZbfiŸ¶ ˙Âfi #¶Z÷ #b≤“ ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Gı÷. (9) fi˙d ‹Øbfi c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib A“b÷j, A“b÷jfi® OPZfiŸ¶ ˙Âfi, EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ OPÂZ, #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ƶgb÷O® PfiOπ∂Ø®fi÷ P˙ƶgb÷O® Á“Ï˙bdb¶ fi˙ Á“bÏÂ, «πŒEK, c
c fiÏÁ“ ˙O÷Ï÷ #jb÷Tb÷Á“db¶ #¶jÁ“bÏ Á“ÏfibÏb EbÏ #fi÷ ƈK, E¶s ˙O÷Ï÷ PZKÁ„“ Z÷dDı ±µ˙Tb÷Á“db¶ fi˙ #µKKfi, ˙O÷Ï÷ fi˙-fi˙ ‹Øbfib÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ fi˙ ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j #fi÷ c
c c
c &Ub÷Z Á“ÏfibÏb EbÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊π˙bÆ®fi® ˙bZ DıÂb˙® fiÏÁ“, PZK∂E, dfiŸÛK #fi÷ (10) c“œd ‹Øbfi c
c c÷“˙Zbfib EbÏ #b”bÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® P˙P˙j ◊c“bØb÷|fib ˙Âfi ◊Gı® #¶Z÷ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bfib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Tb÷Á“§‹ØPZ, c“Æ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“ ˙O÷Ï÷ ˙bZ c
c c
c (5) ◊¶Ed ‹Øbfi DıÂb˙® c“Æ-c“Æ ‹Øbfib÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ c“Æ ◊πbc÷“PœÁ“ ƶ], c“Æ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ c
c c
c ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ◊b¶E d”b˙πZ, ◊b¶E #Ÿ˙πZfi® ˙bZ DıÂb˙® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ◊Ÿc„“OT, c“Æ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OT, c“Æ OŸÂÁ“bT ◊Ÿc„“OTØ® db¶ “®fi÷ c“Æ OŸÂTˆ√b c
c ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ◊x◊πg ˙O÷Ï÷ 14 (Eb…c“) ◊ÏdbSdbfib #÷Á“ Dı fi¨‰db¶ ◊b¶E ◊Ÿc„“OTb÷fib ˙Âfi ÆbØ÷ #b #bOdOπ¶Øfi® ÆdbPk ØbK Gı÷. c
c c
c Á“VKbÂÁ“b÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ #÷Á“ dbÆdb¶ «÷-‰Â ˙bÏ ◊b¶E fic“®#b÷ #b÷ͶO˙bfib÷ Pfi¥÷j c
c c
DıÂb˙® #◊˙bc“db¶ #÷ fic“®#b÷fi÷ #b÷ͶO˙bfiŸ¶ P˙jbfi ◊ «ZbÔKŸ¶ Gı÷. ZØb ◊πØd ˙¥b
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 8
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#bOd - 4 9) Æd˙bKdb¶ «πŒEK OŸ§¡Z, «πŒEK #OŸ§¡Z, gO˙bfi ◊bwfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c sÔKbfiŸKb÷O ◊πjbfi Æd˙bKb¶O ƈ‰ - 4 P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ fi˙ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. c
c c
c 10) Æd˙bKdb¶ •dÂjd, PEÎÆdbPj‹Øbfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® c“Æ g˙Ø® c
c dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c #ÒKfibd :- ÆdbK. c
c •ŸZ‹Á¶“j -------------------- 1 11) Æd˙bKdb¶ &◊bÆÁ“ ◊’X“db, gO˙bfi d”b˙®Ïfib #POKbÏ OÂjÏb÷ #fi÷ #¶Z÷ c
c c
c #µKKfi -------------------- 1 #POKbÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c &c÷“œÁ“ --------------------- 1 12) Æd˙bKdb¶ Pg¨Ÿ◊πPZdb, ˙¶c“fifib #b˙Z, Dı]ÒK ’c“˙Æ-ÏbP‰fib #”b÷dŸ”`Z #fi÷ c
c ◊c“ ----------------- 1,44,000 #¶Z÷ «bÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c 13) Æd˙bKdb¶ PA“Kb‹Øbfi, ƈKd¶ “TfiŸ¶ ◊’Ïdb #fi÷ #¶Z÷ Z÷Ï g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ -------- 1667 ˘Tb÷Á“ ◊πdb DıÂb˙® Gı÷. c
c OUƈ‰ ------------------- 160 14) Æd˙bKdb¶ gˆZOπbd, ◊ˆ˙OŸÂ‹Øbfi, EA“˙Z®|fib ÏSfi, gO˙bfi d”b˙®Ïfi® &SÁø“Õ“ c
c c
c ◊Uƈ‰ ------------------- 60 ƶ◊c“b #fi÷ #¶Z÷ Eb…c“ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. c
c c
c 15) Æd˙bKdb¶ ◊ÏdbjbPdÁ“ c÷“˙, gO˙bfi fi÷PdfibØfi® ±>Eb›, P˙Ub◊π˙bc“◊ˆ˙fiŸ¶ ˙‹ZŸ, c
c ƶ∏® dfiŸÛKdb¶ Kb÷O #fi÷ #¶Z÷ ◊¶c“Ï g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Gı÷. c
c 1) Æd˙bKdb¶ #bSdb - #fibSdb, c¶“ “-#c¶“ “, PA“Kb-#PA“Kb, Tb÷Á“-#Tb÷Á“, jd- c
c #jd, ◊ŸhK-◊b◊, «¶j-db÷¨, #b•˙-ƶ˙Ï, ˙÷c“fib-PfiDıÏb #fi÷ #¶Z÷ Á÷“Ê“TbÁ“ 16) Æd˙bKdb¶ ƈ‰Áø“Zb¶Ofib Æb÷Í #µKKfifi® ObØb#b÷, Á“¥bKfib g÷c“, d÷ÏŸ ◊˙Zfib c
c c
c gÔK º˙b÷ #÷Á“ g˙ ◊Gı® dŸ§aZ ◊bd÷ Gı÷ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fibd #fi÷ #¶Z÷ Æb÷Í g˙Ø® db÷¨÷ DıfibÏfi® ˙bZ Gı÷. c
c 17) Æd˙bKdb¶ ÆÎÏ ◊πÁ“bÏfib #ƶKd-ƶKd #fi÷ #¶Z÷ ÆÎÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ c
c 2) Æd˙bKdb¶ «÷ c¶“ “, «÷ ÏbPœ, «÷ «¶jfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ «÷ g˙db¶Ø® dŸ§aZfi® c
c ˙bZ Á“Ï® Gı÷. DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c 3) Æd˙bKdb¶ ‰Â c¶“ “, ‰Â OŸ§¡Z, ‰Â œVK, ‰Â ObÏ˙,‰Â P˙Ïbjfib ˙O÷Ï÷fiŸ¶ 18) Æd˙bKdb¶ «πŒEK, gO˙bfi fi÷PdfibØfi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b, «πbŒ® PTP◊fib #∑“bÏ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® ‰Â g˙Ø® dŸ§aZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊πÁ“bÏ #fi÷ #¶Z÷ #∑“bÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. c
c 4) Æd˙bKdb¶ EbÏ Á“¥bK Z÷dDı µKbfi, PA“Kb, ƶ∏b, «¶j, Kb÷DıfifiŸ¶ ◊’Ïdb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ 19) Æd˙bKdb¶ ∏bZb jdÁ“Øb, ◊πØd •ŸZ‹Á¶“jfib #µKKfi #fi÷ #¶Z÷ #b÷O®Ædb c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ EbÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c 5) Æd˙bKdb¶ ◊b¶E PA“Kb, d”b˙πZ, Á“bdOŸÂ, #b•˙fbÏ, ƶ˙ÏfbÏ, PfiDıÏ b‹Øbfi, ÆPdPZ, 20) Æd˙bKdb¶ #ÆdbPj‹Øbfi, gO˙bfi dŸPfiÆŸ˙πZ ‹˙bd®fi® ±>Eb› #fi÷ #¶Z÷ ˙®Æ c
c #§‹ZÁ“bK ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ◊b¶E g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı.÷ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c 6) Æd˙bKdb¶ Gı T÷LKb, Gı º˙PfiÁ“bK, «bm Z◊, #b¿K¶ZÏ Z◊, Gıbx§‹ØÁ“ ÆdŸc„“]bZ 21) Æd˙bKdb¶ Æ«T c“b÷¥ #fi÷ #¶Z÷ #÷Á“˙®Ædb g˙÷ dŸ§aZ Ø˙bfi® ˙bZ Gı.÷ c
c c
c #fi÷ #Øb˙Oπ”fiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ ◊Gı® «®\ Gı-Gı ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ Gı g˙fi® 22) Æd˙bKdb¶ ◊Ï®¥”, WPÕ“˙bc“fi® P˙OZb÷, ◊Ÿc„“OTfib ◊πÁ“bÏ #fi÷ #¶Z÷ «b˙®Æ c
c g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. c
c dŸ§aZ˙bÍbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c 7) Æd˙bKdb¶ gK‹Øbfi, ÆdŸc„“]bZ, d”b˙®Ï gO˙bfifi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® 23) Æd˙bKdb¶ ƈ‰Áø“Zb¶Ofib «÷ •ŸZ‹Á¶“jb÷fib #µKKfi #fi÷ #¶Z÷ Z÷˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZ c
c c
c #¶Z÷ ÆbZ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. Dı˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
8) Æd˙bKdb¶ dc“‹Øbfi, #b≤“ ◊π˙EfidbZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #b≤“ g˙Ø® 24) Æd˙bKdb¶ Eb÷˙®Æ Z®Ø∂Á“Ï Z÷dDı O¶Ob, PÆ>jŸ, ÏaZb, ÏaZ˙Z® ˙O÷Ï÷ fic“®#b÷fib
H dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 9
◊π˙b”, P˙‹ZbÏ #fi÷ #¶Z÷ Eb÷˙®Æ g˙÷ PÆ∞ ØfibÏfi® ˙bZ Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
25) Æd˙bKdb¶ ◊b¶E d”b˙πZfi® gb˙fib, gO˙bfi dP£fibØfi® ±>Eb› #fi÷ #¶Z÷ 43) Æd˙bKdb¶ Á“dP˙◊bÁ“fib #µKKfi ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c ◊E®Ædb g˙Ø® dŸaZ ØfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. 44) Æd˙bKdb¶ ≠“P¥ gbP¥Îfib #µKKfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 26)Æd˙bKdb¶ c“œ •ŸZ‹Á¶“j, «ø”Z„Á“V◊ #fi÷ ÔK˙”bÏfib &o÷œÁ“b÷fi® ƶ◊c“b #fi÷ #¶Z÷ 45) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #ÏfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c Gı˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZ#÷ DıfibÏfi® ˙bZ Gı÷. 45) Æd˙bKdb¶ WPÕ“˙bc“fib dbZøÁ“b◊c“, «πbŒ®PTP◊fib dbZøÁ“b¨Ï ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 27) Æd˙bKdb¶ #ÂObÏ OŸÂb÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ÆÎb˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ 47) Æd˙bKdb¶ ‹ØP˙Ï #PCgˆPZfib Æ”˙bÆ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c DıÂb˙® Gı÷. 48) Æd˙bKdb¶ EA“˙Z®|fib ◊πd√ Ÿ fiOÏb÷, gO˙bfi jdfibØfib OÂjÏ ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c 28) Æd˙bKdb¶ #bEbÏ ◊πÁ“V◊, db…fifi® ◊πÁø“PZ#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ #≤“b˙®Æ 49) Æd˙bKdb¶ P‰-›§ÒsKb÷fi® §‹ØPZ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c g˙÷ dŸ§aZ#÷ DıfibÏfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. 50)Æd˙bKdb¶ gO˙bfi dŸPfi ÆŸ˙Zπ ‹˙bd®fi® •d® ƶ◊c“b ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c 29) Æd˙bKdb¶ ◊b◊•ŸZ, DŸıc“b-DŸıc“b dbÆfib ’c“˙Æ-ÏbZ, E¶s, ’c“˙Æfib dŸ”`Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ 51) Æd˙bKdb¶ #bEbÏb¶O ◊πØd •ŸZ‹Á¶“j, #µKKfib÷fib &o÷œÁ“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ #b÷O‰®Æ g˙Ø® dŸaZ ØfibÏfi® ˙bZ Gı÷. 52) Æd˙bKdb¶ db÷”fi®K Á“dfib fibd ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c 30) Æd˙bKdb¶ db÷”fi®Kfib ‹Øbfi, ‰®Æ dŸ”`Zb÷|fib¶ fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® ‰®Æ g˙Ø® 53) Æd˙bKdb¶ c÷“˙, ÁŸ“ÏŸ¨÷‰fib º˙bfiŸ¶ #bKbd ZØb ◊bZbÍ aT÷œb÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c dŸaZ ØfibÏfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. 54) Æd˙bKdb¶ gÏZ¨÷‰db¶ &SÆP◊® - #˙ÆP◊®db¶ ØK÷Tb &Îd ◊ŸÏŸ¥b÷, c
c c
c 31) Æd˙bKdb¶ PÆ∞b÷fib OŸÂ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ #÷Á“‰®Æ g˙Ø® dŸaZ ØfibÏfi® #fi¶ZfibØfib OÂjÏ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. 55) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi dP£fibØfiŸ¶ #bKŸÛK gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ #¶PZd ◊π˙Efi ˙O÷Ï÷ c
c c
c 32) Æd˙bKdb¶ Kb÷OƶOπ”, c÷“˙÷Òs ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ «‰®Æ g˙Ø® dŸaZ ØfibÏfi® ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c ˙bZ Á“Ï® Gı÷. 56) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi P˙dTfibØfib O #fi÷ OÂjÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 33)Æd˙bKdb¶ #œbZfib ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ Æ˙bØP ÆP∞ P˙dbfifib c÷“˙b÷fib wbÆb÷·G„ı˙bÆ, 57) Æd˙bKdb¶ #bEbÏb¶O (EˆPTÁ“b Gıb÷ “®fi÷) ƈ‰Áø“Zb¶O #fi÷ ‹Øbfib¶Ofib #µKKfi c
c c
c Á“bÍ, #b”bÏ, ›·Gıb #¶Z÷ Z÷‰®Æ g˙Ø® dŸ§aZ ØfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı.÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 34)Æd˙bKdb¶ Z®Ø∂Á“Ïfib #PZœKb÷, EA“˙Z®|fib P˙DıK¨÷‰b÷ ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ 58) Æd˙bKdb¶ ◊”÷Tb, «®\ #fi÷ ◊b¶Edb¶ fiÏÁ“fib ˙bÆfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 35) Æd˙bKdb¶ ÆSK˙EfibPZ ÆK, gO˙bfi ÁŸ¶“ØŸfibØ #fi÷ #ÏfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ 59) Æd˙bKdb¶ Eb¶s ƶ˙SÆÏfib ’c“˙Æ-ÏbZ, gO˙bfi ƶg˙fibØfib÷ Oø”˙bÆ ˙O÷Ï÷ c
c ˙Âfi Gı÷. ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c 36) Æd˙bKdb¶ &ÎÏbµKKfifib #µKKfi, d”b˙®Ï gO˙bfifi® ƶ◊c“b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 60) Æd˙bKdb¶ #÷Á“ d¶ “Ídb¶ ƈKfi÷ Ï”÷˙bfib÷ ÆdK, gO˙bfi P˙dTfibØfi® ±>Eb› c
c c
c 37) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÁŸ“¶ ØfiŸ bØ #fi÷ #ÏfibØ fib OÂjÏ ˙O÷Ïfi÷ Ÿ¶ ˙Âfi Gı.÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 38) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ◊bwfibØfi® &SÁø“Õ“ •d® ƶ◊c“b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı.÷ 61) Æd˙bKdb¶ KŸO, ≠“ZŸ, dbÆ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 39) Æd˙bKdb¶ fi÷PdfibØfib #˙Pj∏bfi® dŸPfi #fi÷ ÆdK¨÷‰fib ÁŸ“T-◊˙Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ 62) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ˙bÆŸ◊ˆ≈Kfib O #fi÷ OÂjÏ, ◊b¶E˙¥®|K KŸOfi® ◊ˆPÂdb c
c c
c ˙Âfi Gı÷. #fi÷ #db˙b‹Kb, œŸaT◊¨ #fi÷ Áø“ÛÂ◊¨, gbO-”bPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 40) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pdfi® •d® ƶ◊c“b, gO˙bfi œb¶PZfibØfi® ±>Eb› 63)Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙fib÷ Oø”˙bÆÁ“bÍ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. 64) Æd˙bKdb¶ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib gŸ˙fi, EA“˙Z®|fib dŸaZb”bÏfi® Æ÷Ïb÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 41) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi fi÷PdfibØfi® •d® ƶ◊c“b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 65) Æd˙bKdb¶ Dı¶«ˆf®◊fib ƈKd¶ “Í ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
42) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib÷ •d ◊Kb K , fibd-Á“d fi ® 66) Æd˙bKdb¶ c“P¨Â#j dfiŸÛK ¨÷‰fib ƈK-E¶s ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
H &ÎÏ◊πPA“Kb#b÷ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 10
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
67) Æd˙bKdb¶ ◊¶E˙¥®|K KŸOfib fi¨‰˙bÆ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. 90) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi œ®ZTfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c 68) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi P˙dTfibØfi® •d® ƶ◊c“b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 91) Æd˙bKdb¶ ˙…Kb˙øÎ ◊πPZdb, Á“bTb÷c“Pj ÆdŸs fi® ◊’ÏPj ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c 69) Æd˙bKdb¶ db÷”fi®K PÆ˙bKfi® ÆbZ Á“db÷fi| ® &ÎÏ ◊πÁ“øPZ#b÷ ˙PÂZ Gı.÷ 92) Æd˙bKdb¶ Æ˙◊πPZdb, ‹ØP˙Ï ›ÒsgˆPZfi® #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 70) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib ˙¥b˙bÆfib ’c“˙Æ-ÏbZ, db÷”fi®K Á“dfi® &SÁø“Õ“ 93) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi E¶s◊πgŸfib O #fi÷ OÂjÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c §‹ØPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 94) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #PDıZfibØfib #˙Pj∏bfi® dŸPfi#b÷, Pfi¥j ◊˙Zfi® º˙bfiŸ¶ c
c c
c 71) Æd˙bKdb¶ ˙®K◊π˙b”fib ◊πbgøZ, gO˙bfi #PDıZfibØ #fi÷ ÆOÏ EA“˙Z®|fib÷ #bKbd ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c Oø”‹ØÁ“bÍ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. 95) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÆŸ◊bwfibØfib O #fi÷ OÂjÏ ‹ØP˙Ï db…K◊Ÿ‰fi® Æ˙ c
c 72) Æd˙bKdb¶ ‹˙ÂÁŸ“dbÏfib g˙fi, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 73) Æd˙bKdb¶ ”’Ï˙¥fi® º˙b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 96) Æd˙bKdb¶ EA“˙Z®|fib Obd, ˙bKŸÁŸ“dbÏfib g˙fi, c¶“ “ jfiŸ¥fiŸ¶ #¶OŸT ◊πdb ˙O÷Ï÷ c
c c
c 74) Æd˙bKdb¶ ‹ØP˙Ï #PCgˆPZfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. ˙PÂZ Gı÷. c
c 75) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÆŸP˙PjfibØfib ÆbdbÒK Á÷“˙T®, gO˙bfi œ®ZTfibØ #fi÷ 97) Æd˙bKdb¶ #b≤“ Á“db÷|fi® &ÎÏ ◊πÁø“PZ#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gO˙bfi œb¶PZfibØfib Oø”˙bÆÁ“bÍ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 98) Æd˙bKdb¶ fi¶c“fi˙fifib &◊Ïfib gbOØ® ◊b¶ “Ÿ Á“˙fifib #jb÷gbOfiŸ¶ #¶ZÏ ˙PÂZ Gı.÷ c
c c
c 76) Æd˙bKdb¶ P˙UŸZÁŸ“dbÏ, f®◊ÁŸ“dbÏ, ’c“œb, &c“Pj, ‹ZPfiZ, #PC ˙O÷Ï÷ ÁŸ“dbÏb÷fib 99) Æd˙bKdb¶ d÷ÏŸ◊˙Zfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c g˙fib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 100) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÆŸP˙PjfibØfi® ±>Eb›, gO˙bfi ◊bwfibØfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷ c
c c
c 77) Æd˙bKdb¶ gÏZ EA“˙Z®|fi® ÁŸ“dbÏ #˙‹Øb ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c 78) Æd˙bKdb¶ ‹ØP˙Ï #Á¶“P◊Zfib #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c“b÷∑“Æb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi E¶s◊πgŸfi® ±>Eb›, #bÏDı, #·KŸZÁ“V◊fib c
c 79) Æd˙bKdb¶ Dı¶«ˆf®◊db ◊πSK÷Á“ fbÏfiŸ¶ #¶ZÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. P˙dbfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 80) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi •÷Kb¶ÆfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. «Æb÷db Æd˙bKdb¶ ÆŸ◊bwfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c 81) Æd˙bKdb¶ fi˙ fi˙d®Á“b Pg¨Ÿ◊πPZdbfib ’c“˙Æ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #∑“®Æb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ◊x◊πgŸfi® ±>Eb›, #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib ◊πbÆbc“b÷fi® c
c c
c 82) Æd˙bKdb¶ Dı¶«ˆf®◊fib ƈKfib d¶ “Í ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c 83) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib Og”ÏÂ’c“fi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ‰ÂÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÆŸdPZfibØfi® ±>Eb›, gO˙bfi d”b˙®Ï c
c c
c 84) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙, gO˙bfi •÷Kb¶ÆfibØ, gÏZ, «b”y«T®, «πbŒ® ‹˙bd®fib Eb…c“ ◊ˆ˙®|K dŸPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆŸ¶c“Ï®fib Æ˙ #bKŸfiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ #¶Z÷ Æ˙ P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æb “® ‰ÂÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ◊bwfibØfib Eb…c“ ◊ˆ˙jbÏ® dŸPfi, gO˙bfi c
c 85) Æd˙bKdb¶ EˆPTÁ“bÆP”Z #bEbÏb¶Ofib &o÷œÁ“ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. #Pgfi¶c“fifi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 86) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ÆŸP˙PjfibØfib OÂ-OÂjÏ, gO˙bfi ÆŸ◊bwfibØfib ˙bc“® EbÏÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ƶg˙fibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ c
c c
c dŸPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. gO˙bfi d”b˙®Ïfib &SÁø“Õ“˙bc“® dŸPfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 87) Æd˙bKdb¶ d÷ÏŸ◊˙Zfib ◊ˆ˙gbOfib÷ #¶Z #fi÷ Ob÷‹Z¶g #b˙bÆ ◊˙Zfib ◊P_d Æb “® EbÏÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #PDıZfibØfi® #fi÷ ÆOÏ EA“˙Z®|fi® ±>Eb› c
c c
c gbOfib÷ #¶Z- #b «÷ ˙·E÷fiŸ¶ #¶ZÏ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 88) Æd˙bKdb¶ #÷Á“ E¶s-ƈKfib Oπ”, WPÕ“˙bc“fib ƈ‰ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊b¶EÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙fi®, gÏZ EA“˙Z®|fi® ZØb P˙P˙j c
c c
89) Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙ #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfib Pfi˙bÂÁ“bÍ ˙O÷Ï÷ ◊˙Zb÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
H ˙PÂZ Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 11
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
GıÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ◊bwfibØfib #b’c“dŸPfi, gO˙bfi ˙bÆŸ◊ˆ≈Kfi® ÆbØ÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®, Eb÷˙®Æ Z®Ø∂Á“Ïb÷, «bÏ EA“˙Z®|#b÷, fi˙ «Tc÷“˙b÷, fi˙ ˙bÆŸc÷“˙b÷, c
c ØK÷Tb c“®P¨Z dŸPfi#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fi˙ ◊πPZ˙bÆŸc÷“˙b÷ ˙O÷Ï÷fib dbZbP◊Zb ˙O÷Ï÷fi® OPZ-#bOPZ, ◊ˆ˙g˙fib jdbEbKb÷| #fi÷ c
c c
c ÆbZÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib Á÷“˙T∏bfi® PœÛKb÷ #fi÷ gO˙bfi #¶Z÷ fi˙ ˙bÆŸc÷“˙b÷fi® Pfic“bfi gˆPd#b÷ #fi÷ Pfic“bfifib Á“bÏÂb÷ DıÂb˙® &◊ƶ”bÏdb¶ c
c #’ÏÕ“fi÷Pdfib÷ Á÷“˙T®-◊KbK ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. Æd˙bKb¶Odb¶ ˙PÂZ P˙¥Kb÷ ƶP¨kdb¶ DıÂbÔKb Gı÷. c
c c
c #b≤“Æb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pdfib &SÁø“Õ“˙bc“® dŸPfi#b÷ ZØb P˙P˙j #b Ï®Z÷ Æd˙bKb¶O ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c P˙dbfib÷fi® ±>Eb›fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c fi˙Æb÷db Æd˙bKdb¶ P˙P˙j P˙dbfib÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ Æ˙ Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfib÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ c
c c
c ◊xs”, ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”fib #bKbdfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. c
c c
c #POKbÏÆb÷db Æd˙bKdb¶ gO˙bfi ◊bwfibØfib ˙…PA“K T§¯j˙bÍb PœÛKb÷fiŸ¶ c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c «÷ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ d”b◊xs”, d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“s”fib #bKbdb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ‰Â ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ ÏSfi◊πgbfib ˙ÈÁ“b¶ “fib EÏdbÒZØ® Tb÷P”Zb¨ Á“b¶ “fib c
c EÏdbÒZ ÆŸj®fib #¶ZÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EbÏ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ PZPO·Gıs”fib #fi÷ Á÷“œÏ®s”fib #bKbdb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊b¶E ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ jÏ®ZTdb¶ d÷ÏŸfib dµKgbOØ® #¶PZd gbO ÆŸj®fiŸ¶ c
c #¶ZÏ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c Gı ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ Æ”ÆπÆbÏ -Á“V◊fib P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆbZ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ &◊Ïfib ZTØ® ◊ŸTÁ“Á“b¶ “fib fi®E÷fib ‹ØÍfib #¶ZÏfiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c
c #b≤“ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ“ ˙¥fib P˙‹ZbÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c fi˙ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ c“P¨Â #j gÏZfi® º˙bfiŸ¶ #bKbd ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c c“Æ ”\Ïdb Æd˙bKdb¶ d÷ÏŸ◊˙Zfib P˙ÛÁ¶“gfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #÷Á“ Tb√ Ø® #b≤“ Tb√fib Æd˙bKdb¶ Dı¶«ˆf®◊fib #bKbd #fi÷ P˙ÛÁ¶“gØ® c
c c
c db¶ “®fi÷ #¶Z÷ d”÷ÒsÁ“V◊fib P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Á“b÷’Ê“ Æd˙bKdb¶ gO˙bfi #PDıZfibØfib #˙Pj∏bfi®, ◊ŸÏŸ¥PÆ>” ˙bÆŸc÷“˙fi¶Ÿ #bKŸ c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Á“b÷Ê“bÁ“b÷’Ê“ Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib ◊b÷’Ê“T g˙fib •dÂ-◊KbK, gO˙bfi c
c c
c ≠“¥gc÷“˙Ø® gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ #¶ZÏ ZØb Z÷Ï Æˆ‰b÷db¶ fbc“œ #¶Ob÷fib÷ ◊’ÏEK, «÷ ÏbPœ, c
c c
Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db¶ ◊Kb¡Z-#◊Kb¡Z Æ˙ fiÏÁ“b˙bÆ, Æ˙ g˙fib˙bÆ, Æ˙ P˙dbfib˙bÆ
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 12
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#bOd - 5 c
c Æ˙bfiŸKb÷OdK gO˙Z® ƈ‰ - 5 c
c c
c #ÒKfibd :- P˙˙b” ◊hÂPÎ, P˙«bj ◊π∏Pk, ÔKbpKb ◊π∏Pk - ""◊hÂPÎ'' œZÁ“ &o÷œÁ“ ƈ‰ ƶpKb c
c c
c •ŸZ‹Á¶“j ------------------- 1 18 10 133 c
c c
c œZÁ“ , #˙bÒZÏ œZÁ“ --------- 138 19 10 99 c
c &o÷œÁ“ ----------------- 1,627 20 10 101 c
c c
c ◊πHb÷ÎÏ --------------- 36,000 21 8 ˙O 15 c
c c
c ◊c“ ------ --------- 2,88,000 22 6 ˙O 6 c
c c
c OUƈ‰ ----- ---------- 5,293 23 5 ˙O 5 c
c ◊Uƈ‰ ------------------ 72 24 24 339 c
c c
c 25 12 581 c
c c
c [gO˙Z® ƈ‰ - œZÁ“, &o÷œÁ“ #fi÷ ƈ‰Æ¶pKb -ƈEÁ“ ZbPTÁ“b] 26 12 43 c
c œZÁ“ &o÷œÁ“ ƈ‰ ƶpKb 27 11 11 c
c c
c 1 10 326 28 11 14 c
c c
c 2 10 76 29 11 15 c
c 3 10 156 30 11 50 c
c c
c 4 10 6 31 28 41 c
c c
c 5 10 186 32 28 33 c
c 6 10 160 (fi®E÷fibfib #˙bÒZÏ œZÁ“b÷ Gı÷) c
c c
c 7 10 146 #.œ. c
c c
c 8 10 460 33 12 124 139 c
c c
c 9 34 169 34 12 124 154 c
c 10 34 72 35 12 124 124 c
c c
c 11 12 134 36 12 124 124 c
c c
c 12 10 173 37 12 124 124 c
c 13 10 147 38 12 124 124 c
c c
c 14 10 97 39 12 124 124 c
c c
c 15 - 49 40 21 187 187 c
c 16 14 98 41 - 196 222 c
c c

H G
17 14 70
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 13
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c c
c OÂjÏ K¶‰ (Dı…fibOd - Pfic÷|“PœÁ“b #fiŸÆbÏ) c
c c
c c
c A“d OÂjÏ fibd Obd fi¨‰ P◊Zb dbZb Ob÷‰ Oø”˙bÆ ˙¥ Gıx‹Ø Á÷“˙T Æ˙bKŸ db÷¨Odfi c
c c
c c
c c
c 1 ›ÒsgˆPZ OŸ¯«Ï ≈K÷{“b ˙ÆŸgˆPZ ◊øΩ˙® Ob…Zd 50 30 12 92 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊Gı® c
c c
c c
c 2 #PCgˆPZ OŸ¯«Ï Áø“PÎÁ“b ˙ÆŸgˆPZ ◊øΩ˙® Ob…Zd 46 12 16 74 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c c
c 3 ˙bKŸgˆPZ OŸ¯«Ï ‹˙bPZ ˙ÆŸgˆPZ ◊øΩ˙® Ob…Zd 42 10 18 70 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c c
c 4 ÔKaZ Á“b÷£bÁ“ ƶPfi˙÷œ •˙ jfiPd‰ ˙bϟ® gbÏfbDı 50 12 18 80 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c 5 ÆŸjdb Á“b÷£bÁ“ ƶPfi˙÷œ ”‹Zb÷ÎÏb j§@dT gPoTb #PC˙…LKbKfi 50 42 8 100 d”b˙Ï gO˙bfifib ◊Gı® c
c c
c c
c c
c 6 d¶’ “Z db÷ÏbÁ“ ƶPfi˙÷œ d]b jfic÷“˙ P˙DıKb ˙Pœ{“ 53 14 16 83 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c 7 db…K◊Ÿ‰ db÷ÏbÁ“ ƶPfi˙÷œ Ïb÷P”® db…K P˙DıKb Á“bLK◊ 65 15 16 96 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c c
c 8 #Á¶“P◊Z dPØTb &ÎÏb¥b∑“b c÷“˙ DıK¶Z® Ob…Zd 48 9 21 78 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c c
c 9 #ETgπbZb Á“b÷œTb døOœ®¥ ˙ÆŸ fi¶c“b ”bÏ®Z 46 12 14 72 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c 10 d÷ZbK ˙SÆgˆPd ZŸ¶POÁ“ #Pwfi® c“Î ˙ÏŸÂc÷“˙b Á“b…>’ “ÒK 36 10 16 62 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c c
c 11 ◊πgbÆ ÏbDıOø” ◊ŸÛK «T #PZgsb Á“b…>’ “ÒK 16 8 16 40 d”b˙®Ï gO˙bfifib ◊”÷Tb¶ c
c c
c c
c #POKbÏ OÂjÏb÷fiŸ¶ \ Pfi˙b‹Øbfi :- ÏbDıOø”® c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 14
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
◊”÷TŸ¶ œZÁ“ : 2.2 ÆdŸc„“]bZ &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ÆdŸc„“]bZ, #ÂObÏfbÏb Á÷“˙Í® ÆdŸc„“]bZfi® c
c #bdb¶ fid‹Á“bÏd¶‰, «πbŒ® PTP◊ ZØb •ŸZfi÷ fid‹Á“bÏ, c“Æ &o÷œÁ“b÷fib fibd, ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ï #fi÷ Ob…Zd OÂjÏfib÷ ƶP¨k ◊’ÏEK ˙O÷Ï÷ Gı÷. 2.3 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷ #fi÷ Æ˙ ◊πb®#b÷fi® Æ˙‰ &S◊PÎfiŸ¶ c
c 1.1 ETfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ETdbfi, EPTZ ˙O÷Ï÷ 9 ◊πHb÷fib &ÎÏ, 24 c¶“ “Á“b÷db¶ §‹ØPZ, ˙Âfi Gı÷. c
c c
c wbÆb÷·Gı˙bÆ, #b”bÏ #fi÷ Á“d, ◊Ÿc„“OT #fi÷ «¶j ˙O÷Ï÷ DıÂb˙® #¶Z÷ ÔK¶ZÏ, 2.4 ›§ÒsK &o÷œÁ“ : #÷db¶ ›§ÒsKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ≈Kb÷PZ¥® ˙O÷Ï÷ c÷“˙b÷fib Ïd®‹Øbfib÷ #fi÷ §‹ØPZfi® ◊πHb÷ÎÏ® ˙O÷Ï÷ Gı÷. 2.5 #ÒKZ®PØÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ OgP˙EbÏ, ZŸP¶ OÁ“b fiOÏ, Á“bLK◊ ‹ØP˙Ïfib &ÎÏb÷, c
c 1.2 cŸ“:√ &o÷œÁ“ : #÷db¶ º˙÷ ‹˙K¶ Á“Ï÷Tb cŸ“:√b÷fiŸ¶ ˙÷c“fi #fi÷ #÷fiŸ¶ Á“bÏ DıÂb˙® #¶Z÷ c
c ◊b®ÁŸ“¶ “ ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c #ƶ∏®#b÷fib #bKŸÛKfi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 2.6 gb¥b &o÷œÁ“ : #÷db¶ #˙jb’Ï® gb¥bfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c 1.3 Á“b¶¨b◊πc“b÷¥ &o÷œÁ“ : #bdb¶ PA“KbPfiÛ◊bU Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfib ◊πHØ® db¶ “®fi÷ 2.7 c÷“˙ &o÷œÁ“ : #÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ #fi÷ Z÷dfib ‹Øbfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #¶Z÷ •d PfiOπ∂Øb÷fib Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfib ˙÷c“fifi® ◊πHb÷ÎÏ® Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. 2.8 EdÏE¶Eb &o÷œÁ“ : #bdb¶ EdÏ÷Òsfi® EdÏE¶Eb fiOÏ®db¶ ÆŸjdb ‹˙bd®fi® Ægb c
c 1.4 Á“d◊  Áπ “ø PZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b≤“ Á“d◊
 Áπ “ø PZfi® ◊πHb÷ÎϮخ œv“#bZ Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ ◊πHfib ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c &ÎÏdb¶ ‰Â Á“bÍfib ‰Â ‰Â P˙Á“V◊b÷ DıÂb˙® #¶Z÷ Á÷“˙Í® ◊ˆÂ Æ˙∏ Gı÷ #÷d 2.9 ÆdK¨÷‰ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÆdK¨÷‰fiŸ¶ ◊’Ïdb #b◊˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c DıÂbÔKŸ¶ Gı.÷ 2.10 #§‹ZÁ“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊¶Eb§‹ZÁ“bKØ® #b϶g®fi÷ jdb§‹ZÁ“bK #fi÷ c
c 1.5 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : 24 c¶“ “Á“b÷fib #b˙bÆdb¶ ÆbZ ◊øΩ˙®Ø® œÏŸ#bZ Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ Á“¥bKfib Tb÷Á“bÁ“bœfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gb¶Ob#b÷db¶fi® P˙P˙jZbfi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ‰®DŸı¶ œZÁ“ : c
c c
c 1.6 Kb˙¶Z &o÷œÁ“ : #bdb¶ ƈK, Tb÷Á“-#Tb÷Á“, f®◊, ÆdŸs, PA“KbP˙EbÏ, Tb÷Á“§‹ØPZ ˙O÷Ïfi÷ ® 3.1 EdÏP˙ÁŸ“˙Âb &o÷œÁ“ : #bdb¶ ObØb Gı¶c“db¶ c“Æ÷ c“Æ &o÷œÁ“b÷fib÷ P˙¥K, dˆÁ“bfiOÏ®db¶ c
c ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ◊c“b◊Â, EdÏ÷Òsfi® P˙ÁŸ“˙Âb #fi÷ #¶Z÷ ÆfiSÁŸ“dbÏfib÷ c
c c
c 1.7 fi…ÏPKÁ“ &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ &S◊bZ EZŸg∂O®, P˙Oπ”-#P˙Oπ” O’Z, d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c OgP˙EbÏ ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 3.2 EdÏb÷S◊bZ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÏbDıOø”db¶ gO˙bfi d”b˙®Ï #fi÷ gO˙bfi Ob…Zd c
c c
c 1.8 «bT &o÷œÁ“ : #÷db¶ #÷Á“bÒZ «bTº˙fi® EbÏ OPZdb¶ &S◊PÎ, PA“KbP˙EbÏ, OÂjÏ, EdÏ÷Òs fbÏb fibY◊πc“œfi #fi÷ #¶Z÷ EdÏ÷Òsfi® PE>Zbfi® ˙bZ Gı÷. c
c ˙®KP˙EbÏ ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 3.3 PA“Kb &o÷œÁ“ : #bdb¶ PA“Kb ƶ«¶j® ◊¶’ “Z ◊Ÿ‰fi® PDı∏bÆb, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® PA“Kb c
c c
c 1.9 OŸÏSŸ ˙ &o÷œÁ“ : #÷db¶ º˙fiŸ¶ OŸÏSŸ ˙ #fi÷ #÷fib¶ Á“bÏÂ, PfiOπØ∂ fiŸ¶ º˙fi #ÒK Z®PØÁ“bfi÷ ® ˙O÷Ïfi÷ ® ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ c
c c
c dbÒKZb, PA“KbP˙EbÏ, #b”bÏP˙EbÏ ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® ◊Gı® #¶Z÷ «bT◊¶’ “Zfi® 3.4 Kbfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ c÷“˙v“◊ Kbfifi® Eb÷g¶O®, ˙bKŸÁ“bK, d÷], T÷LKbfib sÔK, c
c ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ #ÂObÏ P˙ÁŸ“˙Âb, ˙…gbÏPO’Ï &£¶]fi ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c 1.10 ETfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ETdbfi, EPTZ ˙O÷Ï÷ ◊Gı® #¶Z÷ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ &◊◊bZ 3.5 ¬® &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÂObÏfi® ¬®v“◊db¶ P˙ÁŸ“˙Âb ˙O÷Ï÷ Gı÷. c
c c
c P˙Ï”fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ 3.6 fiOÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÏbDıOø” Pfi˙bÆ® PdΩKbWPÕ“ #ÂObÏfi® ˙…PA“K WPÕ“Ø® c
c «®DŸı œZÁ“ : ˙bÏbÂÆ®fi® P˙ÁŸ“˙Âb #fi÷ P˙g¶O ∏bfiØ® P˙◊Ï®Z c“œfi ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c 2.1 &·G„ ı ˙bÆ-‹Á¶ “ c“Á“ &o÷ œ Á“ : #bdb¶ ◊ø Ω ˙®Á“bKØ® ˙fi‹◊PZÁ“bK ÆŸ j ®fibfib 3.7 Tb÷Á“◊bT &o÷œÁ“ : #bdb¶ œÁ÷“Òsfib EbÏ Tb÷Á“◊bT P˙¥KÁ“ ◊πHb÷ Gı÷. c
c c
c wbÆb÷·G„ı˙bÆfib ◊b…c„“OPTÁ“ v“◊fi® ◊πHb÷ÎÏ® Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb 3.8 c÷“˙bPj◊PZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ #b’c“ c“Æ ÁŸ“dbÏb÷fib c“Æ #Pj◊PZ ˙O÷Ï÷ c
c c
◊’Ï˙πbDıÁ“ ‹Á¶“c“Á“fib ƶœKb÷fiŸ¶ Ædbjbfi #fi÷ #÷fiŸ¶ ◊π˙π≈KbOπ” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 15
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
3.9 ›§ÒsK &o÷œÁ“ : #÷db¶ ◊b¶E ›§ÒsKP˙¥KÁ“ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 3.10 ◊’Ï¥c“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ EdÏ÷Òsfi® ‰Â Ægb#b÷Ø® db¶ “®fi÷ #·KŸZ÷Òs ÆŸj®fib fi® 6.6 gÔK &o÷œÁ“ : #bdb¶ fiÏÁ“fi® ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷Ø® db¶ “®fi÷ ◊b¶E #fiŸÎÏ P˙dbfi ÆŸj®fiŸ¶ c
c c
c ‰Â-‰Â ÆgbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi Gı÷. c
c Eb÷ØŸ¶ œZÁ“ : 6.7 œbT® &o÷œÁ“ : #÷db¶ jbÒKfi® §‹ØPZ, OÂfi®KÁ“bÍ #fi÷ Gı£ ÷ ÷ ◊πØd #bÏbfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c 4.1-4 Tb÷Á“◊bT-P˙dbfi &o÷œÁ“ : #÷db¶ ›œbfi÷Òsfib EbÏ Tb÷Á“◊bT P˙¥KÁ“ ˙Âfi Gı÷. Gı.÷ c
c 4.5-8 Tb÷Á“◊bT - ÏbDıjbfi® &o÷œÁ“ : #÷db¶ EbÏ Tb÷Á“◊bTb÷fi® ÏbDıjbfi®#b÷fi¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c 6.8 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b≤“ ◊øΩ˙® ˙O÷Ï÷ P˙¥KÁ“ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 4.9 fi…ÏPKÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ fibÏÁ“[K º˙b÷ fiÏÁ“db¶ Z÷Dı g˙÷ «®º ˙bÏ &S◊≥ fi ØbK 6.9 Á“d &o÷œÁ“ : #bdb¶ ∏bfib˙Ï®Kfib ÆdK÷ «¶jbZ® ◊πÁø“PZ#b÷, d”PjÁ“ c÷“˙ #fi÷ c
c c
c Gı÷ Z÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. Z÷fi® P˙ÁŸ“˙Âb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 4.10 T÷LKb &o÷œÁ“ : #÷db¶ fi®T T÷LKbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 6.10 #ÒKKˆPØÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÒKKˆPØÁ“fiŸ¶ ˙Âfi, Ædbjbfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c ◊b¶EdŸ¶ œZÁ“ : c
c ÆbZdŸ¶ œZÁ“ : c
c 5.1 ƈK &o÷œÁ“ : #÷db¶ ‰Â ≠“ZŸ, #Kfi, T˙ ÆdŸs, ]bZÁ“[ √¶ “, Á“bTb÷c“Pj ÆdŸs, 7.1 #b”bÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ Tb÷Á“ƶpKbfi, PA“KbP˙EbÏ, ◊πSKbpKbfi, ÆbjŸfi÷ #b”bÏ c
c c
c ◊ŸÛÁ“Ïbj f®◊ ˙O÷Ï÷db¶ ƈKb÷|c“K #b’c“ P˙¥KÁ“ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. #b◊˙bfiŸ¶ ¸Í ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 5.2 ˙bKŸ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÆdŸs, f®◊ ˙O÷Ï÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙bKŸ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 7.2 P˙ÏPZ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ◊πSKbpKbfi, ƶKZ - #ƶKZ ˙O÷Ï÷ Z÷dDı œbwZ - c
c 5.3 \TOπ¶PØÁ“b &o÷œÁ“ : #÷db¶ \TOπ¶PØÁ“bfiŸ¶ &c“b”Ï ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. #œbwZ º˙ ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c 5.4 œ¯c“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ œ¯c“b÷, ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙, #PZdŸaZÁ“ #bK, Á÷“˙Í® #fi÷ 7.3 ‹Øb˙Ï &o÷œÁ“ : #bdb¶ ˙fi‹◊PZÁ“bK, #V◊b”bÏ® #fi÷ d”b”bÏ®, T÷LKb #fi÷ Á“d c
c Gıx‹Ø, Eb…c“ ◊ˆ˙jbÏ® ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 5.5 Gıx‹Ø &o÷œÁ“ : #÷db¶ Gıx‹Øfi÷ ƶKdØ® PÆP∞, ÁŸ“TÁ“Ï ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 7.4 º˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Gı ◊πÁ“bÏfib ƶÆbϧ‹ØZ º˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 5.6 #bKŸ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #V◊bKŸ, c“®]bKŸ, #œŸg-œŸg c“®]bKŸ ˙O÷Ï÷fib ‰Â Á“bÏÂ, 7.5 ◊¨® &o÷œÁ“ : #bdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Kb÷PfiƶOπ”fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c PA“KbP˙EbÏ, #bjbÁ“d #b”bÏ, dø¥b˙bc“Ø® Á“d«¶jfi ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 7.6 #bKŸ &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙ #b g˙÷ #bKŸ«¶j Á“Ï÷ Gı÷ Z÷, Á“bTEA“ c
c 5.7 ◊Ÿc„“OTÁ¶“◊fi &o÷œÁ“ : #÷db¶ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTfib Á¶“◊fi ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 5.8 PfiOπØ∂ ® ◊Ÿ‰ &o÷œÁ“ : #bdb¶ gO˙bfifib PœÛK fibÏc“◊‰Ÿ #fi÷ PfiOπØ∂ ®◊Ÿ‰ ˙·E÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ 7.7 #ÂObÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ƶ˙øZ #ÂObÏfi® ›’ÏKb˙”® PA“Kb #fi÷ Á“bdgb÷OfiŸ¶ c
c 5.9 ÏbDıOø” &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÏbDıOø” fiOÏfiŸ¶ ˙Âfi, ◊πÁ“bœ-#¶jÁ“bÏ Z÷dDı ÆdK∏bfi c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c #fi÷ c÷“˙Tb÷Á“ P˙¥KÁ“ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c 7.8 Gıx‹Ø &o÷œÁ“ : #÷db¶ Gıx‹Øfi÷ db‰ ƶKd ˙O÷Ï÷Ø® dŸ§aZ fiØ® Z÷dDı ÆŸ√cŸ“:√, c
c 5.10 E¶s &o÷œÁ“ : #bdb¶ E¶sP˙¥KÁ“ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ƶ∏b, ˙÷c“fib, PA“KbP˙EbÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gı≤Ÿ¶“ œZÁ“ : 7.9 #ƶ˙øZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ «bm◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” ˙O÷Ï÷ Z÷dDı d”bPœTb Á¶“Ê“Á“ ƶOπbd c
c 6.1 ˙÷c“fib &o÷œÁ“ : #bdb¶ ˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbfi® ÆdbfiZb ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c #fi÷ ÏØdˆœÍ ƶOπbd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 6.2 #b”bÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÏbDıOø” fiOÏ, #b”bÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 7.10 #ÒKZ®PØÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Á“bTb÷c“bK® ˙O÷Ï÷ #ÒK Z®PØÁ“b#
÷ ÷ Á“ÏT
÷ ® ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ c
c c
c 6.3 d”b #b•˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ d”b #b•˙˙bÍbfi÷ d”b«¶j, Á“db÷fi| ® §‹ØPZ, Á“db÷fi| b #b≤“dŸ¶ œZÁ“ : c
c «¶jÁ“ ˙O÷Ïfi÷ ® ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ c
c 8.1 ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“ : #bdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 6.4 Æ◊πc÷“œÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Æ◊πc÷“œ“ - #◊πc÷“œfiŸ¶ PE>Zfi ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c

H 6.5 Zd‹Á“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ Zd‹Á“bK ƶ«¶j® ˙Âfi, Áø“ÛÂÏbPDı, Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙ ˙O÷Ï÷
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 16
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ
˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.
c
8.2 #bPœP˙¥ &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib #bPœP˙¥ ZØb Gıx‹Ø, Æ˙∏ #fi÷ ∏bfi 10.2 ƶ˙øZ #ÂObÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #ÂObÏfi÷ TOZ® PA“Kb, ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Kb÷Pfi#b÷, c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ˙÷c“fib#b÷ #fi÷ Pg¨Ÿ◊πPZdb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 8.3 ˙ø¨ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨, #b≤“ ◊øΩ˙® ˙O÷Ï÷ P˙¥KÁ“ ˙Âfi Gı÷. 10.3 #bSd-≠“P∞ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #V◊≠“P∞Á“ #fi÷ d”PjÁ“ c÷“˙b÷fi® œ§aZ, &c“Ï˙bKŸ, c
c 8.4 PA“Kb &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® PA“KbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ]b÷ “bfib ◊÷Ê“db¶ Á“Á“Ê“˙bKŸ, «bÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥b ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c 8.5 #bºP˙Á“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ 12 #bº˙fi •dÂb÷◊bÆÁ“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 10.4 LKbd”‹Z® #ÂObÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ LKbd”‹Z® #ÂObÏ #fi÷ OÂjÏ c
c 8.6 ◊πbÆŸÁ“-#b”bÏb’c“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ &Îd •dÂfi÷ œŸ∞ #b”bÏ #b◊˙bØ® #÷Á“b¶Z gO˙bfifib÷ ƶ˙bc“ Gı÷. c
c c
c PfiDıÏb, #bÏbjÁ“ PfiOπ∂Ø, PA“KbP˙EbÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 10.5 c÷“˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ c÷“˙Ò÷ sb÷fi® #OπdP”¥® (◊Ê“Ïb®)#b÷fib fibdb÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı.÷ c
c 8.7 #c“Îbc“bfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÒK Z®PØÁ“b÷ #fi÷ ‹ØP˙Ïb÷fib÷ ƶ˙bc“ #fi÷ ‹ØP˙Ïb÷ fbÏb c
c 10.6 Ægb &o÷œÁ“ : #÷db¶ œA“fi® ÆŸjdb Ægb ZØb œA÷“Òsfib ÆŸ√fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib OPZ-◊π◊bZ #µKKfifi® ÏEfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 10.7-34 #ÒZf®|◊ &o÷œÁ“ : #bdb¶ &ÎÏ ’c“œbfib #÷Á“b÷ÏŸÁ“Ø® œŸ∞c¶“Z ÆŸj®fib 28 c
c 8.8 ◊πSKfi®Á“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib OŸÏŸ◊πSKfi®Á“ #fi÷ ÔK˙”bÏ, Á“d«¶j, œZÁ“b÷db¶ #ÒZf®|◊b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c Á“d◊πÁø“PZ#b÷, ◊’Ï¥”, ƈKc“œfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #POKbÏdŸ¶ œZÁ“ c
c 8.9 ◊πKb÷O«¶j &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib «¶j ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 11.1 &S◊T &o÷œÁ“ : #bdb¶ &S◊Tfib º˙b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c 8.10 #bÏbjfib &o÷œÁ“ : #÷db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib, #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷, º˙P˙EbÏ 11.2 œbTˆÁ“ &o÷œÁ“ (3 3 ) ◊Tbœ &o÷œÁ“ (4 4 ) ÁŸ¶“PgÁ“ &o÷œÁ“ (5
5 ) fibPTÁ“ &o÷œÁ“ c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ PÆ∞fi÷ ◊Ÿc„“OT® Á“”÷˙bK Á÷“ ◊Ÿc„“OT Á“”÷˙bK Z÷fib÷ PfiÂK c
c (6 6 ) ◊x &o÷œÁ“ (7 7 ) Á“PÂÁ“ &o÷œÁ“ #fi÷ (8 8 ) fiPTfi &o÷œÁ“ #b «jb c
c Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c &o÷œÁ“b÷db¶ fibd ◊πdbÂ÷ º˙fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ ˙Âfi &S◊T &o÷œÁ“fib Ædbfi c
c fi˙dŸ¶ œZÁ“ : Gı÷. #÷db¶ Á÷“˙Í ÁŸ¶“PgÁ“ &o÷œÁ“db¶ §‹ØPZfi® Øb÷ “® P˙œ÷¥Zb «Zb˙® Gı÷. c
c 9.1 Dı¶«ˆ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Dı¶«ˆf®◊fiŸ¶ ‹Øbfi ˙O÷Ï÷ Gı÷. c
c 11.9 Pœ˙ ÏbDıP¥ &o÷œÁ“ : #÷db¶ Pœ˙ÏbDıP¥fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #∑“® f®◊fib sÔKfi® ˙bZ c
c 9.2 ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #∑“® f®◊db¶ ◊πÁ“bœZb ƈK-E¶sfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c DıÂb˙® Gı÷. c
c 9.3-30 #¶Zf®|◊ &o÷œÁ“ : #÷db¶ #¶Zf®|◊fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 11.10 Tb÷Á“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Tb÷Á“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 9.31 #Æb÷·Eb &o÷œÁ“ : #bdb¶ ∏bfi® ƶ«¶j® #fi÷ Á÷“˙Í® ƶ«¶j® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 11.11 Á“bT &o÷œÁ“ : #bdb¶ ˙bPÂ≈KOπbd, cŸ“PZ◊TbÆ E…SK, gO˙bfi d”b˙®Ï ÆbØ÷ c
c 9.32 Ob¶O÷K &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊bwb◊SK Ob¶O÷K ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ÆŸc“œfi •÷{“®fib ◊πH, EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“bÍ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 9.33 ÁŸ¶“ “Oπbd &o÷œÁ“ : #bdb¶ «πbŒÂÁŸ¶“ “Oπbd, ≠“¥gc“Î «πbŒÂ #fi÷ c÷“˙bfi¶c“b c
c 11.12 #bTPgÁ“b &o÷œÁ“ : #bdb¶ #bTPgÁ“b fiOÏ®, ≠“P¥gs ˙O÷Ï÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fi® c
c «πbŒÂ®fi® ˙bZ Gı÷. Z÷dDı ÁŸ¶“ “Oπbddb¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ◊c“b◊Â, cŸ“‘jjbÏb, EEb ˙O÷Ï÷ Gı÷. c
c ◊Ÿ‰‹fi÷” ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙Í® ¨P‰K ÁŸ¶“ “Oπbd, DıdbT®fiŸ¶ º˙fi #fi÷ Z÷fiŸ¶ Á÷“Ê“TbÁ“ c
c «bÏdŸ¶ œZÁ“ : c
c g˙ ◊Gı® Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 12.1 œ¶√ &o÷œÁ“ : #÷db¶ •b˙‹Z® fiOÏ®, Á“b÷{“Á“ E…SK, œ¶√ ˙O÷Ï÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fiŸ¶ c
c 9.34 ◊ŸÏŸ¥]bZÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊ŸÏŸ¥fi® ”SKb Á“ÏfibÏ ◊ŸÏŸ¥Ø® Pg≥fi® ◊ ”SKb ˙Âfi Gı÷. c
c Á“Ï÷ Gı÷, #wfi÷ dbÏfibÏb÷ #wØ® Pg≥fi÷ ◊ dbÏ÷ Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷ Z÷dDı c
c 12.1 DıK¶Z® &o÷œÁ“ : #bdb¶ DıK¶Z® fibdfi® •bP˙Á“b#÷ gO˙bfifi÷ Á“Ï÷Tb ◊πHb÷fib c
c wbÆb÷·G„ı˙bÆfi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c &ÎÏ Gı÷. c
c c“ÆdŸ¶ œZÁ“ : 12.3 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷ #fi÷ Z÷dfib Ob÷‰fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
10.1 ’c“œb &o÷œÁ“ :#bdb¶ ◊ˆ˙b’c“ ’c“œb#b÷fiŸ¶ º˙-#º˙ v“◊, c“Æ ’c“œb#b÷fib fibd
H G
12.4 ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“ : #bdb¶ #fi¶Zbfi¶Z ◊Ÿc„“OT ◊’Ï˙ZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 17
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
12.5 #PZ◊bZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ 18 ◊b◊‹ØbfiÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® œA÷“Òs #fi÷ ›œbfi÷Òsfib ÏPZÆŸ√fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 12.6 Ïb”y &o÷œÁ“ : #bdb¶ Ïb”yfi¶Ÿ ˙Âfi #fi÷ #¶Z÷ ƈK- E¶sfib Á“bdgb÷Ofi® ˙bZ DıÂb˙® Gı.÷ 14.7 Ob…Zd #bwbÆfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ Á÷“˙Í∏bfifi® ◊πbPk fi Ø˙bØ® P√≥ ØK÷Tb Ob…Zd c
c c
c 12.7 Tb÷Á“ &o÷œÁ“ : #÷db¶ Tb÷Á“fib #bKbd - P˙ÛÁ¶“g ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ‹˙bd®fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #bwbÆfi, Gı ◊πÁ“bÏfib ZŸVK ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c 12.8 fibO &o÷œÁ“ : #bdb d”PjÁ“ c÷“˙fi® Æ◊, ”bØ®, dP #fi÷ ˙ø¨ v“◊÷ ØK÷T® 14.8 #¶ZÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÆbZ fiÏÁ“b÷fib #¶ZÏ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c &S◊PÎfiŸ¶ #fi÷ Z÷dfi® ◊ˆ\fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 14.9 #ÂObÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #ÂObÏfiŸ¶ ∏bfi, •d #fi÷ c÷“˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 12.9 c÷“˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 14.10 Á÷“˙T® &o÷œÁ“ : #bdb¶ Á÷“˙Í®fib Á÷“˙Í∏bfifi® ÔKb◊Á“Zb ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c 12.10 #bSdb &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib #bSdb, Z÷dfiŸ¶ ‹˙v“◊ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c ◊¶c“ÏdŸ¶ œZÁ“ : c
c Z÷ÏdŸ¶ œZÁ“ : #÷fib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Ob÷œbTÁ“, #b≤“ ◊πÁ“bÏfib PfiPdÎ, Gı ◊πÁ“bÏfib ¸Íbc÷“œ, ˙PÂÁ“fi¶Ÿ c
c c
c 13.1 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ◊øΩ˙® ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. WÕ“bZ¶ , Eb÷KbÆ® Tb√ d”bÁ“V◊fiŸ¶ ◊πdbÂ, ÆbZ œÏ®ÏbÒZÏ ◊π˙œ ÷ b÷, Dı«
¶ fˆ ®◊ ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c 13.2 c÷“˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æb÷ÍdŸ¶ œZÁ“ : c
c 13.3 fiÏÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ fiÏÁ“ Z÷dDı fibÏÁ“[ ˙Âfi Gı÷. 16.1 #PjÁ“Ï &o÷œÁ“ : #bdb¶ ˙bKŸÁ“bKfi® &S◊PÎ #fi÷ dÏÂ, #PjÁ“Ï P”>Æb c
c c
c 13.4 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #bdb ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ◊øΩ˙®, ’c“œb, #§‹ZÁ“bK, Áˆ“Ê“bObÏ œbÍbfiŸ¶ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c &c“b”ÏÂ, Tb÷Á“˙Âfi ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. 16.2 DıÏb &o÷œÁ“ : #bdb¶ º˙b÷fib ˙ø∞b˙‹Øb #fi÷ œb÷Á“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 13.5 #b”bÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ fi…ÏPKÁ“b÷fib #PEÎb”bÏ® ”b÷˙bfi® ˙bZ Gı÷. 16.3 Á“d &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 13.6 &◊◊bZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ fi…ÏPKÁ“, #ÆŸÏ÷Òs ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® Ïb\ &c“Kfifi® 16.4 \˙¶Z®K &o÷œÁ“ : #bdb¶ ˙ø∞ #fi÷ ZÏŸÂ, Á“’≤“KbÏb÷, ]bÆfib÷ ◊ˆÍb÷ ˙O÷Ï÷ fib c
c c
c ˙bZ Gı÷. &c“b”Ï Gı÷. c
c 13.7 gb¥b &o÷œÁ“ : #bdb¶ gb¥bfiŸ¶ ◊b…c„“OPTÁ“ v“◊, gb¥b v“◊®, #PEÎ #fi÷ #º˙v“◊ 16.5 O¶Oc“Î &o÷œÁ“ : #÷db¶ O¶Oc“Î÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Á“Ï÷Tb ◊πHb÷ #fi÷ &ÎÏb÷ Gı÷. c
c c
c Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 16.6 ‹˙¡fi &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ‹˙¡fi, ‹˙¡fifib 42 ◊πÁ“bÏ, d”b ‹˙¡fifib c
c c
c 13.8 Á“d◊πÁø“PZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 30 ◊πÁ“bÏ DıÂb˙® Z®Ø∂Á“Ï, EA“˙Z®|, ˙bÆŸc÷“˙, «Tc÷“˙, db¶ “PTÁ“ ˙O÷Ï÷fi® dbZb#b÷fi÷ c
c c
c 13.9 #ÂObÏ ˙…PA“K &o÷œÁ“ : #bdb ˙…PA“KT§¯jØ® #bÁ“bœOdfifiŸ¶ ÆbdΩK ˙O÷Ï÷fiŸ¶ #b˙÷Tb ‹˙¡fib÷fib¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ˙Âfi Gı÷. 16.7 &◊Kb÷O &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib &◊Kb÷OfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 13.10 ÆdŸc„“]bZ &o÷œÁ“ : #÷db¶ Gı Gıbx§‹ØÁ“ ÆdŸc„“]bZb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 16.8 Tb÷Á“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Tb÷Á“fi® db÷Ê“b›-◊’ÏPj, Z÷dDı PA“KbP˙EbÏ ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c Eb…c“dŸ¶ œZÁ“ : 16.9 «T®Òs &o÷œÁ“ : #bdb¶ P˙Ïb÷Efi◊Ÿ‰ «T®ÒsÏb\ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 14.1 EÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ P˙Oπ”OPZ #fi÷ #bKŸ«¶j ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 16.10 #˙Pj∏bfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ #˙Pj∏bfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 14.2 &Òdbc“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib &Òdbc“, ◊DıÒ KP˙EbÏ, Zd‹Á“bK ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ 16.11 f®◊ÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ f®◊ÁŸ“dbÏb÷ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 14.3 œÏ®Ï &o÷œÁ“ : #bdb dµKOPZ, P˙fiKP˙EbÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 16.12 &c“PjÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ &c“PjÁŸ“dbÏb÷ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 14.4 ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“ : #bdb¶ #Z®Z, #fibOZ #fi÷ ˙Zdbfi ◊Ÿc„“OTb÷fib ◊’Ïgπd 16.13 ’c“Á„“ÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ’c“Á„“ÁŸ“dbÏb÷ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ÆÎÏdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
c 14.5 #PC &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“bd ÷ b¶ º˙ #PCdb¶Ø® ◊ÆbÏ ØbK Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı.÷ 17.1 ÁŸ¶“DıÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ &c“bK® ”bØ®fib÷ ◊ˆ˙g˙, PA“KbP˙EbÏ, gb˙fib Gı ◊πÁ“bÏ c
c c
14.6 #b”bÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib #b”bÏ, ◊’ÏdbÂ, Kb÷Pfi, §‹ØPZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 18
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
17.2 ƶKZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ƶKZ-P˙ÏZ ˙O÷Ï÷ jbPdÁ“ - #jbPdÁ“ fib ˙Âfi ◊Gı® 18.6 Ob÷Í ˙Âb’c“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ Pfi_K #fi÷ ÔK˙”bÏ fiK fbÏb Ob÷Ífib ˙Â ˙O÷Ï÷ fiŸ¶ c
c #¶Z÷ ˙…PA“Kœ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ˙Âfi Gı.÷ Z÷dDı gπdÏ ˙O÷Ï÷ 20 P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fib ˙Â, O¶j, ÏÆ◊πc“÷ œ ˙O÷ÏP÷ ˙¥÷ c
c c
c 17.3 œ…T÷¥® &o÷œÁ“ : #bdb¶ œ…T÷¥® #ÂObÏ ◊Ï◊πKb÷O P˙fib Á¶“◊÷ fiP” Z÷dDı Á¶“◊fifib ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ c
c ◊πÁ“bÏ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. 18.7 Á÷“˙T® &o÷œÁ“ : #bdb¶ Á÷“˙Í®fi® gb¥b, #ÒK Z®PØÁ“b÷fi® dbÒKZb #fi÷ d”b˙®Ï c
c c
c 17.4 PA“Kb &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb, #bSdøZ cŸ“:√, ˙÷c“fib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. gO˙bfifi® dbÒKZb ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c 17.5 ÆŸjdb Ægb &o÷œÁ“ : #bdb¶ ›œbfi÷Òsfi® ÆŸjdb Ægb #fi÷ §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 18.8 #ÂObÏ PA“Kb &o÷œÁ“ : #bdb¶ gbP˙Z #bSdb #ÂObÏfi® #…Kb◊PØÁ“[ PA“Kb c
c 17.6-7 ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ &o÷œÁ“b÷ : #b «¶fi÷db¶ ◊øΩ˙®Á“bK º˙b÷fib÷ &S◊PÎ ◊”÷Tb¶ #fi÷ c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ZØb #˙Pj∏bfifib ◊ÏdbŸ∏bfi P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c ◊Gı®fib #b”bÏ Oπ”Â, Æb…jdÁ“V◊ ◊øΩ˙®Ø® db¶ “®fi÷ ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ &S◊≥ ØfibÏb 18.9 gÔKsÔK &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“bfi÷ b gÔKsÔK º˙ #fi÷ #÷dfi® §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c º˙b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 18.10 Æb÷PdT &o÷œÁ“ : #bdb¶ gbP˙Z #bSdb #ÂObÏfi® ˙…PA“K T§¯jfiŸ¶ ÆbdΩK, c
c c
c 17.8-9 #¡Á“bPKÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ #¡Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® &S◊PÎ ◊”÷Tb #fi÷ ◊Gı®fib ˙bKŸ #fi÷ ◊Ÿc“„ OT, Kb‰b, Kb◊fi®K #ÔKb«bj #fi÷ ◊πbÆŸÁ“P˙”bÏ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı.÷ c
c #b”bÏ Z÷dDı Æb…jd Á“V◊fib #¡Á“bPKÁ“ º˙b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #b÷O®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
c 17.10-11 ˙bKŸÁ“bPKÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÏSfi◊πgb #fi÷ Æb…jd Á“V◊db¶ ˙bKŸÁ“bPKÁ“ 19:1 T÷LKb &o÷œÁ“ : #÷db¶ Gı ◊πÁ“bÏfi® T÷LKbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c º˙b÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 19.2 Og &o÷œÁ“ : #bdb¶ Áø“Û T÷LKb˙bÍb º˙b÷ Dı Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb Ogfi® &S◊PÎ c
c 17.12 #÷Á÷“§ÒsK &o÷œÁ“ : #bdb¶ #÷Á÷“§ÒsKb÷fi® T÷LKb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Á“Ï÷ Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 17.13 fibOÁŸ“dbÏ (14 14
14) ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ (15 15 16
15) P˙UŸSÁŸ“dbÏ (16
16) ˙bKŸÁŸ“dbÏ #fi÷ 19.3 ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊øΩ˙®Á“bKfib º˙b÷fib ◊πSK÷Á“ œÏ®Ïfib «¶j ˙O÷Ï÷ #fi÷ #¶Z÷ c
c c
c 17
(17
17) #PCÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“b÷. : #bdb fibd ◊πdbÂ÷ Z÷ Z÷ ÁŸ“dbÏb÷fib #b”bÏØ® db¶ “®fi÷ EA“˙Z®|fi® c“bÆ® fbÏb ◊øΩ˙®P◊> “ ◊®Æ˙bfiŸ¶ &c“b”Ï Gı÷. c
c ≠“P∞-PÆP∞, #V◊S˙ - «”yS˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 19.4 d”b•˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ d”b•˙, d”bPA“Kb, d”b˙÷c“fib, d”bPfiDıÏb c
c c
c #∑“bÏdŸ¶ œZÁ“ : ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 18.1 ◊πØd &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙ º˙gb˙Ø® ◊”÷Tb÷ fiØ®, ◊ PÆ∞ 19.5 EÏd &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #V◊bKŸ ZØb &SÁø“Õ“ #bKŸfi® ÆbØ÷ ÆbØ÷ c
c c
c PÆ∞gb˙Ø® ◊”÷Tb÷ Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. d”bÁ“d PA“KbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 18.2 P˙œb√b &o÷œÁ“ : #bdb¶ P˙œb√b fiOÏ®, œÁ÷“Òs #bOdfifiŸ¶ fibY ◊πc“œfi, OÂjÏ 19.6 f®◊ &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ «÷ ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fibfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd® #fi÷ œÁ÷“Òsfi® ≠“P∞, ◊ˆ˙g˙fi® PDı∏bÆb #fi÷ Z÷fiŸ¶ gO˙bfi 19.7 g˙fi &o÷œÁ“ : #bdb¶ g˙fib÷fib÷ ◊’ÏEK Z÷dDı ÔK¶ZÏb˙bÆb÷, ≈Kb÷PZ¥b˙bÆ #fi÷ c
c c
c d”b˙®Ï fbÏb Ædbjbfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #ÒK Æ˙÷| P˙dbfib˙bÆb÷fib÷ ƶP¨k ◊’ÏEK Gı÷. c
c 18.3 dbÁ¶“’c“◊Ÿ‰ &o÷œÁ“ : #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ dbÁ¶“’c“◊Ÿ‰fib ◊πHb÷, Á÷“Ê“T® 19.8 Pfi˙øPÎ &o÷œÁ“ : #÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #÷Á÷“§ÒsKØ® db¶ “®fi÷ ◊¶E÷§ÒsK ÆŸj®fibfib c
c c
c ’c“œbdb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #b”bÏ dÍ÷, «÷ ◊πÁ“bÏfib «¶j, jfiŸ¥«bÂfiŸ¶ &c“b”Ï ˙O÷Ï÷ Á“d, œÏ®Ï, Æ˙ ›§ÒsKb÷, gb¥b, dfi, Á“¥bK, ˙Â, ƶ‹Øbfi, ƶ∏b, T÷LKb, WPÕ“, c
c c
c P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ∏bfi-#∏bfi, Tb÷Á“, &◊Kb÷O ˙O÷Ï÷fi® Pfi˙øPÎfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 18.4 ◊πbÂbPZ◊bZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ 18 ◊b◊, ◊øΩ˙®Á“bKØ® db¶ “®fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bK, EbÏ 19.9 Á“Ï &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“Ï ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c ◊πÁ“bÏfib Á“¥bK ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. 19.10 ÔK¶ZÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ÔK¶ZÏ c÷“˙b÷fib #b”bÏ, &·G„ı˙bÆ ˙O÷Ï÷ ˙PÂZ Gı÷. c
c c
c 18.5 #ÆŸÏÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ c“œfi®K #fi÷ #c“œfi®K #÷d «÷ ◊πÁ“bÏfib #ÆŸÏÁŸ“dbÏ ˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. 20.1 «÷ ›§ÒsK &o÷œÁ“ : #÷db¶ «÷›§ÒsK º˙b÷fib œÏ®Ï «¶jb˙bfib A“d, WPÕ“, ∏bfi,
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 19
Kb÷O, #b”bÏdb¶ g÷c“ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
20.2 #bÁ“bœ &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib #bÁ“bœ, #jb÷Tb÷Á“fi® d”bfiZb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı.÷ «b˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c 20.3 ◊πbÂ˙j &o÷œÁ“ : #bdb¶ 18 ◊b◊, EbÏ «ŸP∞, EbÏ #˙Oπ” ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ◊πØd ˙O : 1-10 Zb “ &o÷œÁ“ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. #÷ «jb #bSdbfi® ÆbØ÷ ◊’ÏÂbd ◊bd÷ Gı÷. PfZ®K ˙O : 1-10 Pfi>« &o÷œÁ“ c
c 20.4 &◊EK &o÷œÁ“ : #bdb¶ ›§ÒsKb÷◊EKfib ◊b¶E ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ZøZ®K ˙O : 1-10 #O§‹ZÁ“ &o÷œÁ“ c
c c
c 20.5 ◊ÏdbŸ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊ÏdbŸfib 16 P˙Á“V◊b÷ #fi÷ Z÷fib ◊÷Ê“b P˙Á“V◊b÷fi¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ EZŸØ ˙O : 1-10 Ï®>O &o÷œÁ“ c
c c
c 20.6 #¶ZÏ &o÷œÁ“ : #÷db¶ ÏSfi◊πgbØ® db¶ “®fi÷ ›¥S◊πb‘gbÏbfib #¶ZÏbÍb÷db¶ ◊øΩ˙®Á“bK ◊¶Ed ˙O : 1-10 PÆ’ÏKÁ“ &o÷œÁ“ c
c c
c ˙O÷Ï÷ º˙b÷fi® &S◊PÎ #fi÷ #b”bÏ P˙¥KÁ“ ˙Âfi Gı÷. #b «jb ˙Ob÷|fib &o÷œÁ“b÷db¶ º˙b÷fi® T÷LKb ˙O÷Ï÷fib÷ ˙Âfi A“ddb¶ P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ c
c 20.7 «¶j &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ∏bfib˙Ï®K Á“db÷| ˙O÷Ï÷fib ‰Â ◊πÁ“bÏfib «¶jfiŸ¶ Á÷“ Z÷dfiŸ¶ ˙Âfi #b÷O®Ædb œZÁ“ #fiŸÆbÏ Gı÷. c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ¥{“˙O : 1-10 ◊ˆ¥¸PTÁ“b &o÷œÁ“ c
c c
c 20.8 gˆPd &o÷œÁ“ : #bdb¶ 15 Á“dgˆPd, 30 #Á“dgˆPd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ ◊ˆ¥¸PTÁ“b ˙Ofib º˙bfi÷ T÷LKb ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 20.9 EbÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ P˙UbEbÏ #fi÷ Dı¶]bEbÏÂfi® œ®]πOPZ, ‰b¶Æ® OPZ, Z÷˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
c ±µ˙OPZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Gı÷. ◊πØd ˙O : 1-10 «Ê“bÊ“b &o÷œÁ“ c
c c
c #÷Á“˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : PfZ®K ˙O : 1-10 Tb÷”® &o÷œÁ“ c
c ◊πØd ˙O : ZøZ®K ˙O : 1-10 #bK &o÷œÁ“ c
c c
c 21.1 œbT® &o÷œÁ“ : #bdb¶  “b¶OÏ (œbT®) ˙O÷Ï÷ ˙Odb¶ &S◊≥ ØfibÏb º˙b÷fi® T÷LKb, EZŸØ ˙O : 1-10 ◊b≤Ÿ“ &o÷œÁ“ c
c c
c §‹ØPZ, Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ Á“bT #fi÷ ◊πbPÂdb‰fiŸ¶  “b¶OÏ ˙O÷Ï÷ ˙Odb¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ ˙O÷Ï÷ #b «jb ˙Ob÷|fib &o÷œÁ“b÷db¶ ◊ º˙b÷fi® T÷LKb ˙O÷Ï÷fib÷ ˙ÂfiA“d #b÷O®Ædb c
c ˙Âfi Gı÷. œZÁ“ #fiŸÆbÏ Gı÷. c
c c
c 21.2 Á¶“c“ &o÷œÁ“, (3 3 ) ‹Á¶“j &o÷œÁ“ (4 4 ) S˙Eb &o÷œÁ“ (5 5 ) ÆbT &o÷œÁ“ Eb÷˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
c (66 ) ◊π˙bT &o÷œÁ“ (7 7 ) ◊‰ &o÷œÁ“ (8 8 ) ◊ŸÛ◊ &o÷œÁ“ (99 ) ¸`T &o÷œÁ“ #fi÷ 24.1 fi…ÏPKÁ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ fibÏÁ“[ º˙b÷db¶ &◊◊bZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c c
c 10
(10
10) «®Dı &o÷œÁ“ ˙Âfi Gı÷. c
c #b «jbdb¶ ◊πbPÂdb‰fiŸ¶ Z÷ Z÷ #fiŸÆbÏ ˙Odb¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 24.2 ◊’Ïdb &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ c
c c
c PfZ®K ˙O : 1-10 dˆT, Á¶“c“ #b’c“ &o÷œÁ“ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K ˙O : 1-10 #TÆ®˙O &o÷œÁ“ 24.3-11 fibOÁŸ“dbÏb’c“ &o÷œÁ“ : #b &o÷œÁ“b÷db¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib fibOÁŸ“dbÏØ® c
c EZŸØ ˙O : 1-10 ˙¶œ˙O &o÷œÁ“ œÏŸ Á“Ï®fi÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ÆŸj®fib fi˙ ÁŸ“dbÏb÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ˙O : 1-10 ›¨Ÿ˙O &o÷œÁ“ 24.12 ◊øΩ˙®Á“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷db¶ c
c c
c ¥{“ ˙O : 1-10 Æ÷’ “K˙O &o÷œÁ“ &◊◊bZfiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c Ækd ˙O : 1-10 #gπÏŸ”˙O &o÷œÁ“ 24.13 #¡Á“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib #¡Á“bPKÁ“ º˙b÷db¶ &◊◊bZfiŸ¶ c
c c
c #Õ“d ˙O : 1-10 ZŸTÆ®˙O &o÷œÁ“ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b #b≤÷“K ˙Ob÷|db¶ º˙b÷fi® T÷LKb ˙O÷Ï÷fib÷ ˙ÂfiA“d ◊πØd ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“b÷fib 24.14 Z÷&Á“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib Z÷&Á“bPKÁ“ º˙b÷db¶ &◊◊bZfiŸ¶ c
c c
Dı÷˙b÷ Gı÷. ˙Âfi Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 20
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
24.15 ˙bKŸÁ“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib ˙bKŸÁ“bPKÁ“ º˙b÷db¶ &◊◊bZfiŸ¶ (5) Eb’ωfbÏ (6) ◊πPZÆ÷˙fib fbÏdb¶ ◊πPZÆ÷˙Á“ #fi÷ #◊πPZÆ÷˙Á“ (7) c
c ˙Âfi Gı÷. ∏bfifbÏ (8) Z®ØfbÏdb¶ Z®Ø-#Z®Ø (9) PT>OfbÏ (10) œÏ®ÏfbÏ (11) c
c c
c 24.16 ˙fi‹◊PZÁ“bK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ c÷“˙b÷fib ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ¨÷‰fbÏ (12) Á“bTfbÏ (13) OPZfbÏ (14) ƶKdfbÏ (15) ƶPfiÁ“¥fbÏ c
c º˙b÷db¶ &◊◊bZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (16) Kb÷OfbÏ (17) &◊Kb÷O fbÏ (18) Á“¥bKfbÏ (19) T÷LKbfbÏ c
c c
c 24.17 «÷›§ÒsK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib «÷›§ÒsKjbÏ® º˙b÷db¶ (20) ◊’ÏÂbdfbÏ (21) «¶jfbÏdb¶ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fib¶ «¶j (22) ˙÷c“fbÏdb¶ c
c c
c &◊◊bZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙÷c“fi (23) &c“®ÏÂbfbÏ (24) &◊ƶ◊c“-”bPfifbÏdb¶ PfiOπ∂Ø º˙fifib÷ ‹˙®Á“bÏ c
c 24.18 ‰Â ›§ÒsK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib ‰Â ›§ÒsKjbÏ® º˙b÷db¶ c
c #fi÷ SKbO (25) ƶ ∏ bfbÏ (26) #b”bÏfbÏ (27) g˙fbÏ (28) c
c &◊◊bZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bÁ“¥fbÏ (29) Á“bTfbÏdb¶ PfiOπ∂Øb÷fi® §‹ØPZ (30) #¶ZÏfbÏ (31) c
c c
c 24.19 EZŸ’ϧÒsK &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib EZŸ’ϧÒsK º˙b÷db¶ ÆdŸc„“]bZfbÏ 32) ¨÷‰fbÏ (33) ‹◊œfibfbÏ (34) gb˙fbÏ (35) c
c c
c &◊◊bZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊’ÏdbÂfbÏ #fi÷ (36) #V◊«”yS˙fbÏ - #÷ «jbdb¶ fibd ◊πdbÂ÷ P˙¥Kb÷ c
c 24.20 PZK∂E ◊¶E÷§ÒsK &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷fib fibÏÁ“[Kb÷, PZK∂Eb÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ ˙Â˙˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. c
c c
c c÷“˙b÷fib PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKdb¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı÷. 25.7 ƶKZ &o÷œÁ“ : #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Eb’ωfib ƶc“gdb¶ ˙÷c“, ÏbO, Á“V◊, c
c c
c 24.21 dfiŸÛK &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷fib fibÏÁ“[Kb÷, PZK∂Eb÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ c÷“˙b÷fib÷ ◊πPZÆ÷˙fib ˙O÷Ï÷ &◊Ï dŸDı«fib &o÷œÁ“ ◊πdbÂ÷ ˙ÂÔKb Gı÷ #fi÷ #¶Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib c
c dfiŸÛKb÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı÷. Z◊ ˙ÂÔKb¶ Gı÷. c
c c
c 24.22 ÔK¶ZÏ &o÷œÁ“ : #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ ÔK¶ZÏ c÷“˙b÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı.÷ 25.8 #b÷] &o÷œÁ“ : #÷db¶ d¶ ˆ“Á“ (c÷“ “Á“b)fib #fiŸ˙Zfi Dı÷˙b #µK˙ÆbKb÷Ø® fibÏÁ“[K c
c c
c 24.23 ≈Kb÷PZÛÁ“ &o÷œÁ“ : º˙b÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı÷. 25.9 gÔK &o÷œÁ“ : #bdb¶ c÷“ “Á“bfib #fiŸ˙Zfi Dı÷˙b #µK˙ÆbKb÷Ø® g˙PÆP∞Á“ c
c c
c 24.24 ˙…dbPfiÁ“ &o÷œÁ“ : fibÏÁ“[Kb÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bdb¶ PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸKb÷fib÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷db¶ &◊◊bZ ˙ÂÔKb÷ Gı÷. 25.10 #gÔK &o÷œÁ“ : #÷db¶ c÷“ “Á“bfib #fiŸ˙Zfi Dı÷˙b #µK˙ÆbKb÷Ø® #g˙PÆP∞Á“ c
c c
c ◊·E®ÆdŸ¶ œZÁ“ : fibÏÁ“[Kb÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 25.1 T÷LKb &o÷œÁ“ : #÷db¶ 16 ◊πÁ“bÏfi® T÷LKb, 14 ◊πÁ“bÏfib ƶÆbÏ® º˙b÷, 15 25.11 Æ@K‘WPÕ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ c÷“ “Á“bfi® #fiŸ˙øPÎ Dı÷˙b #µK˙ÆbKb÷Ø® Æ@K‘WPÕ“ c
c c
c ◊πÁ“bÏfib Kb÷O ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fibÏÁ“[Kb÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 25.2 sÔK &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib sÔK, «÷ ◊πÁ“bÏfib #º˙-sÔK ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 25.12 PdΩKbWPÕ“ &o÷œÁ“ : #bdb¶ c÷“ “Á“bfi® #fiŸ˙øPÎ Dı÷˙b #µK˙ÆbKb÷Ø® PdΩKbWPÕ“ c
c 25.3 ƶ‹Øbfi &o÷œÁ“ : #bdb¶ Gı ◊πÁ“bÏfib ƶ‹Øbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fibÏÁ“[Kb÷fi® &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 25.4 KŸ‘d &o÷œÁ“ : #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ Áø“ZKŸ‘d ˙O÷Ï÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib \÷ “Á“b¶#b÷fiŸ¶ Gı˙®ÆdŸ¶ œZÁ“ : c
c c
c ˙Âfi Gı÷. 26.1 º˙ &o÷œÁ“ : #÷db¶ º˙fib ◊b◊Á“db÷|fib «¶j Z÷fib gb¶Ob ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 25.5 ◊K˙ &o÷œÁ“ : #bdb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊K˙, Á“bTsÔK, #b˙PTÁ“b, wbÆb÷·G„ı˙bÆ, 26.2 &o÷œÁ“db¶ #fiÒZÏb÷◊◊≥ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ T÷LKbØ® db¶ “®fi÷ &◊Kb÷O ÆŸj®fib ◊b◊ c
c c
c ◊VKb÷◊d, ÆbOÏb÷◊d, &SÆP◊® - #˙ÆP◊®, ◊Ÿc„“OTb˙Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«¶j ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 25.6 PfiOπ∂Ø &o÷œÁ“ : #bdb¶ (1) ◊π∏b◊fi fbÏdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib PfiOπ∂Ø ˙O÷Ï÷, (2) 2 6.3 &o÷œÁ“db¶ ◊϶◊Ïb÷◊◊≥ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«¶jfiŸ¶ c
c c
˙÷c“fbÏdb¶ PfiOπ∂Ø ˙O÷Ï÷fib ˙÷c“, (3) ÏbOfbÏdb¶ ÆÏbO-˙®ZÏbO, (4) Á“V◊fbÏ ˙Âfi Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 21
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
26.4 &o÷œÁ“db¶ #fiÒZÏb˙Ob” 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷ ZØb #b≤“ Á“d«¶jfiŸ¶ #bOd 6 c
c ˙Âfi Gı÷. jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK ∏bZb-jdÁ“Øb¶O ƈ‰ - 6 c
c c
c 26 .5 &o÷œÁ“db¶ ◊϶◊Ïb˙Ob∑“ 24 c¶“ “Á“bd ÷ b¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ c
c 26 .6 &o÷œÁ“db¶ #fi¶ZÏb”bÏÁ“ 24 c¶“ “Á“bd ÷ b¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ #ÒK fibd :-fibKbj@dÁ“”b c
c c
c 26 .7 &o÷œÁ“db¶ ◊϶◊Ïb”bÏÁ“ 24 c¶“ “Á“bd
÷ b¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ •ŸZ‹Á¶“j ------------ ---------2 c
c c
c 26 .8 &o÷œÁ“db¶ #fi¶ZÏ◊Kbk 24 c¶“ “Á“bd ÷ b¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ #µKKfi --------------------29 c
c 26 .9 &o÷œÁ“db¶ ◊϶◊Ï◊Kbk 24 c¶“ “Á“bd c
c ÷ b¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ &o÷œÁ“ ------------- --------19 c
c 26.10 &o÷œÁ“db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ EÏdº˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«¶jfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊c“ ------------------ 5,76,000 c
c c
c 26.11 &o÷œÁ“db¶ 24 c¶“ “Á“bd÷ b¶ #EÏdº˙b÷fib ◊b◊Á“db÷| ZØb #b≤“ Á“d«  j¶ fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆÎb˙®Ædb œZÁ“Ø® #÷Á“ZbT®ÆdŸ¶ œZÁ“ : &◊T¯j ◊b≤“ ----- -----------5500 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c œZÁ -“ 27 &o÷œÁ“ 11, ƈ‰ 11. œZÁ“ - 28&o÷œÁ“ 11, ƈ‰ 14. OUƈ‰ ----- -------------- 156 c
c c
c œZÁ“ - 29 &o÷œÁ“ 11, ƈ‰ 15. œZÁ“ - 30 &o÷œÁ“ 11, ƈ‰ 50. ◊Uƈ‰ ----- --------------- 62 c
c c
c œZÁ“ - 31 &o÷œÁ“ 28, ƈ‰ 41. œZÁ“ - 32 &o÷œÁ“ 28, ƈ‰ 33 c
c œZÁ“ - 33 #˙b¶ZÏ œZÁ“ - 12, &o÷œÁ“ 124, ƈ‰b÷ 139. ◊πØd ∏bfi•ŸZ‹Á¶“j PfZ®K jdÁ“Øb-•ŸZ‹Á¶“j c
c c
c œZÁ“ - 34 #˙b¶ZÏ œZÁ“ - 12, &o÷œÁ“ 124, ƈ‰b÷ 152. #µKKfi 19 ˙O 10 c
c c
c œZÁ“ - 35 Ø® 39 #˙b¶ZÏ œZÁ“ c“ÏÁ÷ “fib - 12, &o÷œÁ“ c“ÏÁ÷ “fib - 124, ƈ‰b÷ c“ÏÁ÷ “fib 124 OUƈ‰ 147 #µKKfi 206 c
c œZÁ“ - 40 #˙b¶ZÏ œZÁ“ 21, &o÷œÁ“ 1181, ƈ‰b÷ 181. ◊Uƈ‰ 56 OUƈ‰ 12 c
c c
c œZÁ“ - 41, &o÷œÁ“ 196, ƈ‰b÷ 222. ◊Uƈ‰ 6 c
c c
c &◊KŸaZ 14 œZÁ“b÷db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib ◊b◊Á“d, T÷LKb, ◊¶E÷§ÒsK ÆŸj®fib c
c c
c º˙b÷, 16 ◊πÁ“bÏfib d”bKŸ‘db÷, ÏbPœKŸ‘db÷ P˙O÷Ï÷ P˙œ÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. (1) ∏bfi - •ŸZ‹Á¶“j c
c (1) #µKKfi : &§S¨¡Z∏bZ - œNKb ◊Ï®¥” c
c c
c #b #µKKfidb¶ #bK ÆŸjdb gO˙bfifi® ◊bÆ÷ #bKDı¶«ˆ‹˙bd® ∏bZbjdÁ“Øb c
c c
c P˙¥÷ \Â˙bfi® ›·GıbØ® \K Gı÷. gO˙bfi OÂjÏ ÆŸjdb‹˙bd® ∏bZbjdÁ“ØbfiŸ¶ Á“Øfi c
c Á“Ï÷ Gı÷. c
c c
c Æ˙◊πØd «÷ •ŸZ‹Á¶“jb÷fib fibd, 19 #µKKfib÷fib fibd ˙O÷Ï÷ DıÂb˙® •÷PÂÁ“ c
c c
c Ïb\ #fi÷ fi¶c“bÏb®fiŸ¶ ˙Âfi, #gKÁŸ“dbÏfi® ÏbDıfi®PZ #fi÷ ÆbdbPDıÁ“ º˙fi, •÷PÂÁ“ c
c Ïb\fi® Ïb® jb’Ï® fiŸ¶ ‹˙¡fi #fi÷ Z÷fiŸ¶ ¸Í, c“b÷”c“, d÷]ÁŸ“dbÏfib÷ DıÒd, #b≤“ Á“ÒKb#b÷ c
c c
c ÆbØ÷ TC, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, d÷]ÁŸ“dbÏfiŸ¶ gO˙bfifi® c÷“œfibfiŸ¶ •˙Â, ƶÆbÏ c
c c
c ◊Ï ˙…Ïb‘K, c“®¨b Oπ”Â, ◊πØd ÏbP‰#÷ œNKb ◊Ï®¥”, d÷]dŸPfifiŸ¶ gO˙bfi d”b˙®Ï c
c c
◊bÆ÷ Dı˙Ÿ¶, gO˙bfi fbÏb d÷]dŸPfifib ◊ˆ˙g˙b÷fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi, ◊ˆ˙g˙db¶ ÆŸd÷ÏŸ◊πg fibdfib
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 22
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
”bØ®#÷ ÆÆTbfi® Á“Ï÷T® Ϩb, d÷]dŸPfifi÷ ◊ˆ˙\PZfiŸ¶ ‹dÏÂ, ◊π˙π≈Kb§‹ØÏZbfi® W∑“ (6) #µKKfi : ÁŸ¶“gÁ“ - º˙fi® OŸÏŸZb #fi÷ T]ŸZb c
c ◊πPZ∏b, 12 •d ◊πPZdb #bÏbjfib, P˙◊ŸT PO’Ï ◊Ï #¶PZd #bÏbjfib, P˙DıK #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”®db¶ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb º˙fi® OŸÏŸZb #fi÷ T]ŸZbfiŸ¶ c
c c
c P˙dbfidb¶ &S◊PÎ ◊Gı® ·K˙fi, d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfi® Á“Øb Gı÷. Á“bÏ #fi÷ Z÷ P˙¥÷ dbÊ“®Ø® T®>◊÷T® ZŸ¶« “®fiŸ¶ &c“b”Ï #b◊˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c (2) #µKKfi : ƶ]bÊ“Á“ - ÏSfi‰Kfi® #bÏbjfibØ÷| #b”bÏ Á“Ï˙b÷ (7) #µKKfi : Ïb÷P”® - ◊b¶E d”b˙πZb÷fi® ˙øP∞ c
c c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”fiOÏ, j≥b ˙÷◊bÏ® (ÆbØ˙b”) #fi÷ Z÷fi® gbKb gsb, ÏbDıOø ” fiOÏdb¶ j≥bœ÷ ≤ “ fbÏb ◊b¶ E -◊b¶ E  “ b ¶ O Ïfib c“ b Âb #b◊®fi÷ EbÏ c
c c
c ◊¶ØÁ“ fibdfib÷ EbÁ“Ï, P˙DıK Eb÷ÏfiŸ¶ Aˆ“Ï º˙fi, gsbfbÏb ◊Ÿ‰◊πbPk dbÊ÷“ #fi÷Á“ c÷“˙c÷“˙®#b÷fi® ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fi® ◊Ï®¨b #fi÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“bKÆb÷>◊®, Z÷ EbÏ ◊Ÿ‰˙jŸ#b÷db¶ Ïb÷P”®#÷ c
c c
c ◊ˆ\, c÷“˙’c“≥fib÷ DıÒd, c÷“˙’c“≥fi÷ Ïdb “˙b ◊¶ØÁ“fiŸ¶ &Ubfidb¶ Dı˙Ÿ¶, #bgˆ¥Âb÷ Eb÷Ï˙b P˙DıK  “b¶OÏdb¶Ø® ˙b˙® Á“Ïb˙®fi÷ ˙øP∞ Á“Ï® Z÷ ◊πdbÂ÷ ◊b¶E d”b˙πZb÷fi® ˙øP∞ Á“Ï˙bfi® P”ZPœ¨b c
c Eb÷Ï fbÏb c÷“˙’c“≥fi® ”SKb, Æ…PfiÁ“b÷ fbÏb «bT]bZ® Eb÷Ïfi÷ ◊Á“ “®fi÷ Á“bÏb˙bÆdb¶ fib¶√˙b÷, gO˙bfi d”b˙®Ï÷ #b◊® Gı÷. c
c c
c j≥b ˙÷◊bÏ®fi÷ ◊ Á“ÏEb÷Ï®fib #◊Ïbjdb¶ Á“bÏb˙bÆ, Eb÷Ï #fi÷ œ÷≤“fi÷ #÷Á“ Dı «÷ “®db¶ (8) #µKKfi : d£® - 1. dbKbœVK Pfi˙bÏ 2. cŸ“O∂jdK c÷“” c
c c
c «¶jfi, ◊¶ØÁ“ EbÁ“Ï fbÏb T˙b#÷Tb gb÷Dıfidb¶Ø® œ÷≤“fiŸ¶ Eb÷Ïfi÷ gb÷Dıfic“bfi, gsb œ÷≤“b® #b #µKKfidb¶ gO˙bfi dP£fibØfib÷ ◊ˆ˙g˙, ˙Zdbfi g˙fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi, Gı c
c fibÏbDı, œ÷≤“fbÏb √ŸTbÆb÷, j≥bœ÷≤“fi® ◊π˙π≈Kb #fi÷ Gı÷£÷ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb PfiOπ∂Øfi® Ïb\#b÷fi® ◊Ï®¨b, Z◊db¶ dbKb Á“Ï˙bØ® ¬®◊Âbfi® ◊πb§¡Z, cŸ“O∂jdK c÷“” fbÏb Gı c
c c
c Pœ¨bfi® Á“Øb Gı÷. Ïb\#b÷fi÷ ◊πPZ«b÷j ˙O÷Ï÷ Á“Øb Gı÷. c
c c
c (3) #µKKfi : ›q Ÿ¶“ - œ¶Á“b fi Á“Ï˙® (9) #µKKfi : dbÁ¶“c“® c
c #bdb¶ E¶◊bfiOÏ®fib PDıfic“Î #fi÷ ÆbOÏc“Î fibd÷ «÷ Pd‰b÷fi÷ ∑÷“Tfib «÷ ›q “b dÍ˙b, #b #µKKfidb¶ E¶◊b fiOÏ®db¶ dbÁ¶“c“®œ÷≤“fib «÷ ◊Ÿ‰b÷ PDıfi◊bPTZ #fi÷ PDıfiÏP¨ZfiŸ¶ c
c c
c «¶fi÷ Pd‰b÷ fbÏb ◊bTfi dbÊ÷“ #÷Á“ #÷Á“ ›q Ÿ¶“ T÷˙Ÿ¶, PDıfic“Î fbÏb ›q “bfi÷ dÏ]®fib ›q “b#b÷ÆbØ÷ ÔKb◊bÏ #Ø÷| ÆdŸsKb‰b ◊Ï Dı˙Ÿ¶, Kb‰bdb¶ P˙–fi, Dı”bDıfiŸ¶ ZˆÊ“˙Ÿ¶,«¶fi÷ gb›#b÷fiŸ¶ ÏSfif®◊ c
c c
c ◊bTfi Á“Ï˙b dˆÁ“˙Ÿ¶. ÆbOÏc“ÎfiŸ¶ ›q “bP˙¥÷ œ¶Á“b #fi÷ Z÷Ø® ›q “bfiŸ¶ fibœ ◊bd˙Ÿ¶, PDıfic“Îfi÷ ◊”b÷>E˙Ÿ¶, ÏKÂbc÷“˙® ÆbØ÷ gb÷OP˙TbÆ, T˙ÂÆdŸsfi® Ƹb› Á“Ï˙b ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fib÷ c
c ›q “bdbØ® db÷Ïfi® ◊πbPk, db÷Ïfi÷ fiøSK ˙O÷Ï÷fi® Pœ¨b #b◊® PDıfic“ÎfiŸ¶ jfib÷◊bDıfi. #b ÏKÂbc÷“˙®fi÷ #bc÷“œ, ÏKÂbc÷“˙® fbÏb «¶fi÷ gb›#b÷fi÷ c“P¨Â ’c“œb Zϸ Dı˙bfi® dfib› c
c c
c Á“Øb fbÏb gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ÆbjŸ-Æbµ˙®#b÷fi÷ Æ@KÁ„“S˙db¶ œ¶Á“bfib #PZEbÏ P˙¥÷ GıZb¶ «¶fi÷fiŸ¶ SKb¶ Dı˙Ÿ¶, ÏKÂbc÷“˙®fi® ˙b‹ZP˙Á“ZbfiŸ¶ gbfi Ø˙Ÿ¶, «¶fi÷ fbÏb Æ÷TÁ“ K¨fi® c
c c
c P”ZPœ¨b #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. &◊bÆfib, K¨fbÏb E¶◊bfiOÏ® DıZb Ï‹Zbdb¶ ÏKÂbc÷“˙® fbÏb #PÆ◊π”bÏdb¶ E¶EÍ c
c c
c (4) #µKKfi : Áˆ“d - ›§ÒsKDıK dfi˙bÍb PDıfiÏP¨ZfiŸ¶ døSKŸ¶ ˙O÷Ï÷ Á“Øb fbÏb gO˙bfi d”b˙®Ï ÆbjŸ-Æbµ˙®#b÷fi÷ E¶EÍ c
c #bdb¶ ˙bÏbÂÆ®fib lÏbdb¶Ø® «÷ Á“bE«b#b÷fiŸ¶ √b÷ÏbÁ“fi® œb÷jdb¶ fi®Á“Í˙Ÿ¶, «÷ dfi˙bÍb fi Ø˙bfi® P”ZPœ¨b #b◊÷ Gı÷. c
c c
c PœKbÍfiŸ¶ Z÷dfi® ZbÁ“db¶ «÷Æ˙Ÿ¶, PœKbÍ ◊bÆ÷Ø® ◊ÆbÏ ØZb Á“bE«b#b÷fib¶ E¶EÍPEÎ (10) #µKKfi : E¶s - #bSdOŸÂb÷fi® ˙øP∞ c
c c
c Á“bE«bfib÷ PœÁ“bÏ Ø˙b÷ #fi÷ §‹ØÏPEÎ Á“bE«bfiŸ¶ «E® Dı˙Ÿ¶ - #÷ Á“Øb fbÏb gO˙bfi #b #µKKfidb¶ E¶sfi® Áø“ÛÂ◊¨db¶ ”bPfi #fi÷ œŸaT ◊¨db¶ ˙øP∞ ØbK Gı÷ Z÷ c
c d”b˙®Ï ÆbjŸ-Æbµ˙®#b÷fi÷ ◊b¶E÷K ›§ÒsKb÷fi÷ ˙œ Á“Ï˙bfi® P”ZPœ¨b #b◊÷ Gı÷. ◊πdbÂ÷ #bSdOŸÂb÷fi® ˙øP∞ Á“Ï˙bfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c (5) #µKKfi : ∏bZ - ◊πdbc“ ◊’Ï”bÏ (11) #µKKfi : c“b˙s˙ - PDıfidbOfi® #bÏbjfib - P˙Ïbjfib c
c c
c #bdb¶ fb’ÏÁ“b fiOÏ® ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® Øb˙·Eb ObØb◊PZfib Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fib÷ #b #µKKfidb¶ (1) &◊dbfi = c“b˙bfiÍdb¶ ˙ø¨, &◊d÷K = ÆbjÁ“ •d c
c ˙…Ïb‘K, c“®¨b dbÊ÷“ #¶ZÏbK, •®Áø“Û fbÏb Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fib ˙…Ïb‘Kfi® ◊Ï®¨b #fi÷ #¶Z÷ ˙O÷Ï÷ (2) &◊dbfi = ÆdŸsfib÷ ˙bKŸ, &◊d÷K = #ÒK Z®PØÁ“b÷ (3) &◊dbfi = f®◊fib÷ c
c c
c 1000 ÔK§aZ#b÷ ÆbØ÷ ◊π˙π≈Kb Oπ” ˙O÷Ï÷ Á“Øb fbÏb ◊πdbc“fib÷ SKbO Á“Ï˙bfi® P”ZPœ¨b ˙bKŸ, &◊d÷K = ‹˙Z®PØÁ“b÷ Z÷dDı (4) c÷“œ #bÏbjÁ“ #fi÷ c÷“œP˙ÏbjÁ“, Æ˙ #bÏbjÁ“ c
c c
c #b◊® Gı÷. #fi÷ Æ˙ P˙ÏbjÁ“ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 23
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ
(19) #µKKfi : ◊Ÿ¶ “Ï®Á“
c
(12) #µKKfi : &c“Á“ (◊’Ï√b÷c“Á“) - ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂPZ #b #µKKfidb¶ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z®fib d”b◊xÏb\fib ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ #fi÷ ÁŸ¶“ “Ï®Á“ #÷ «÷ c
c #b #µKKfidb¶ E¶◊b fiOÏ®fib PDıZœ‰Ÿ fibdfib Ïb\fib ÆŸ«ŸP∞ fibdfib #dbSK c
c ÏbDıÁŸ“dbÏ gb›#b÷db¶Ø® ◊Ÿ¶ “Ï®Á“fiŸ¶ KŸ˙ÏbDı Ø˙Ÿ¶ #fi÷ jd•˙ ◊Gı® •dÂb÷◊bÆÁ“ Ø˙Ÿ¶, c
c fbÏb cŸ“O∂PjZ ◊’Ï√bfib DıÍfi÷ œŸ∞ Á“Ïb˙˙Ÿ¶ #fi÷ Ïb\fi® Æ÷˙b Á“Ï˙®, ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂPZfi® ◊π˙π≈Kb #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfi® Á“Øb Gı÷. c
c \Â, Ïb\fi÷ ◊πPZ«b÷j, ‹ØP˙Ïb÷fiŸ¶ #bOdfi, Ïb\ #fi÷ #dbSKfi® ◊π˙π≈Kb #fi÷ ◊Gı® c
c (2) jdÁ“Øb - •ŸZ‹Á¶“j c
c #µKKfi ˙O÷Ï÷ Á“Øb #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c 1) EdÏ÷Òs #OπdP”¥® ˙O c
c (13) #µKKfi : cŸ“cŸ“Ï - ÆSƶOfib #gb˙÷ #bSdOŸÂb÷fib÷ #◊Á“¥ (1) #µKKfi : Á“bT® c
c c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”db¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, fi¶c“ dPÂÁ“bÏfiŸ¶ º˙fi #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”db¶ EdÏ÷Òs Ïb\fi® ◊Ê“Ïb® Á“bT® gO˙bfi d”b˙®Ïfib c
c ˙Âfi, Z÷fi® Z◊_Kb #fi÷ jdbÏbjfifi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ Pfi˙b Ɵj®fi® Á“Øb Gı÷. c
c Æd˙ÆÏÂdb¶ #bOdfi, gO˙bfi Ob…Zd fbÏb Á“bT®c÷“˙® P˙¥÷ PDı∏bÆb, gO˙bfi d”b˙®Ï c
c (14) #µKKfi : Z÷ZT®◊Ÿ‰ fbÏb Á“bT®c÷“˙®fib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib ˙O÷Ï÷ Á“Øb Gı÷. c
c c
c #b #µKKfidb¶ Z÷ZT®◊ŸÏfib Á“fiÁ“ÏØ Ïb\fib #dbSK Z÷ZT®◊Ÿ‰ Z÷fib ◊b÷’e“Tb (2-5) #µKKfib÷fib Ïbº fibdfib #µKfidb¶ EdÏ÷Òs Ïb\fi® dŸpK Ïb®#b÷db¶ c
c ÆbØ÷ TC ˙O÷Ï÷Ø® œv“ Á“Ï®fi÷ Z÷fib ∏bfi ƶ◊≥ º˙fi #fi÷ PÆ∞◊c“fi® Á“Øb Gı÷. c
c Ïb® Ïbºfib, ÏDıfi® fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® ÏDıfi®fib, P˙UŸZ„ fibdfib #µKKfidb¶ c
c (15) #µKKfi : fi¶c“®¸T - #\hKŸ¶ ¸Í √b˙bfib÷ Pfi¥÷j c
c Ïb® P˙UŸZ„ fib #fi÷ d÷]b fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® d÷]bfib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib, c
c #b #µKKfidb¶ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\fi® #P”·Gı‰b fiOÏ®db¶ j≥b œ÷≤“fiŸ¶ ÔKb◊bÏ #Ø÷| ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. c
c DıZb dbOdb¶ ÆbØ®#b÷ fbÏb fi¶c“®¸Í √b˙bØ® døSKŸ #fi÷ fi √bfibÏb#b÷fib÷ «Eb˙, c
c 2) «T÷Òs #OπdP”¥® ˙O c
c j≥bœ÷≤“fi® ◊π˙π≈Kb, d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙bÂfi® Á“Øb #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c (1-5) #µKKfib÷fib œŸ¶gb fibdfib #µKKfidb¶ «T÷Òs Ïb\fi® dŸpK Ïb®db¶ c
c (16) #µKKfi : #◊ÏÁ¶“Á“b - ¸Í d÷Í˙˙bfi® ›·Gıbfib÷ Pfi¥÷j œŸ¶gbc÷“˙®fib, PfiœŸ¶gb fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® PfiœŸ¶gbfib, ϶gb fibdfib #µKKfidb¶ c
c #b #µKKfidb¶ fibO•® «πbŒÂ®fib «÷ g˙fi® Á“Øb Z÷dDı sb…◊c“®fiŸ¶ #dÏÁ¶“Á“bfib c
c Ïb® ϶gbfib, Pfi϶gb fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® Pfi϶gbfib #fi÷ dc“fib fibdfib #µKKfidb¶ c
c Ïb\ ◊xfibg fbÏb #◊”ÏÂ, sb…◊c“®fi® Z◊-#bÏbjfib #fi÷ •®Áø“Û fbÏb sb…◊c“®fi÷ c
c Ïb® dc“fibfib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib, ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. c
c Gıb÷ “b˙˙® #fi÷ #¶Z÷ #¶PZd #bÏbjfib fbÏb d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙bÂfi® Á“Øb Gı÷. 3) ]ÏÂb’c“ #OπdP”¥® ˙O c
c c
c (17) #µKKfi : #w (1-6) #b #µKKfib÷fib cˆ“Tb fibdfib #µKKfidb¶ jÏÂ÷Òsfi® dŸpK Ïb®#b÷db¶ c
c #b #µKKfidb¶ ”§‹Zœ®¥ fiOÏfib Ïb\ Á“fiÁ“Á÷“ZŸfib ˙”bÂfib ˙÷◊bÏ®#b÷ fbÏb c
c Ïb® cˆ“Tbfib, Á“db fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® Á“dbfib, Æ÷ZÏb fibdfib #µKKfidb¶ c
c Á“bPTÁ“f®◊fib •÷{“ #wb÷fi÷ œ¯c“, ‹◊œ #b’c“ #bƧaZDıfiÁ“ sÔKb÷Ø® ˙œ Á“Ï®fi÷ Ïb\ c
c Ïb® Æ÷ZÏbfib, Æb…c“bdfi® fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® Æb…c“bdfi®fib, ›Òsb fibdfib c
c Á“fiÁ“Á÷“ZŸfi÷ c“bfi Á“Ï˙bfi® Á“Øb Gı÷. #b Á“Øb fbÏb ›§ÒsK P˙DıK #fi÷ ›§ÒsKTb÷TŸ◊Zbfib #µKKfidb¶ Ïb® ›Òsbfib #fi÷ jfib fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® jfibfib ◊ˆ˙g˙fi® c
c OŸÂ-#˙OŸÂfi® gO˙bfi d”b˙®Ï P”ZPœ¨b #b◊÷ Gı÷. c
c #bÏbjfib, ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. c
c (18) #µKKfi : ƶŸÆŸdb c
c (7-54) ˙Í® ˙÷Ÿ c÷“˙÷Òsfi® Gı dŸpK Ïb®#b÷Ø® T›fi÷ ]b÷¥÷Òsfi® Gı dŸpKÏb®#b÷fib c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”fib j≥bœ÷≤“, Z÷fi® ◊Sfi® gsb, Z÷dfib ◊b¶E ◊Ÿ‰b÷ #fi÷ #µKKfib÷ dÍ®fi÷ ÁŸ“T 48 #µKKfib÷db¶ Z÷ Z÷ Ïb®#b÷#÷ ◊ˆ˙g˙db¶ Á“Ï÷T® #bÏbjfib, c
c ◊Ÿ‰® ÆŸ¶ÆŸdb, c“bÆ◊Ÿ‰ PETbZ fbÏb ◊Ÿ‰®fiŸ¶ #◊”Ï #fi÷ d‹ZÁ“Gı÷c“ Á“Ï® fibÆ® Dı˙Ÿ¶, c
c ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. c
c PETbZfi÷ œb÷j˙b fi®Á“Í÷Tb œ÷≤“ #fi÷ ◊b¶E÷ ◊Ÿ‰b÷ fbÏb gˆ√fi÷ T®j÷ #PZ ÔKbÁŸ“Í PETbZfiŸ¶ c
c 4) gˆZbfi¶c“b’c“ #OπdP”¥® ˙O c
c dÏ #fi÷ #¶Z÷ jd•˙Â, ◊π˙π≈Kb Oπ”Â, #µKKfifi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ (1-6) #b #µKKfib÷fib ÏŸEb fibdfib #µKKfidb¶ gˆZbfi¶c“fi® dŸpKÏb®#b÷db¶ Ïb® c
c c
Pfi˙bÂfi® Á“Øb Gı÷.
H G
ÏŸEbfib, ÆŸÏŸEb fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® ÆŸÏŸEbfib, ÏŸEb¶Æb fibdfib #µKKfidb¶ Ïb®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 24
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
ÏŸEb¶Æbfib, ÏŸEÁ“b˙Z® fibdfib #µKKfidb¶ Ïb® ÏŸEÁ“b˙Z®fib #fi÷ ÏŸEÁ“b¶Zb fibdfib #bOd - 7 c
c #µKKfidb¶ Ïb® ÏŸEÁ“b¶Zbfib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. jdÁ“ØbfiŸKb÷O ◊πjbfi &◊bÆÁ“ c“œb¶O ƈ‰ - 7 c
c c
c (7-54) ˙Í® d”b]b÷¥fi® Gı Ïb®#b÷ ÆŸj®fib ÁŸ“T 48 #µKKfib÷db¶ Z÷ Z÷ Ïb®#b÷#÷ c
c ◊ˆ˙g˙db¶ Á“Ï÷T® #bÏbjfib, ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. #ÒK fibd :- &˙bÆOc“Æb c
c c
c 5) P◊œbEb’c“ #OπdP”¥® ˙O •ŸZ‹Á¶“j -------------------1 c
c c
c (1) #µKKfi : Á“dTb #µKKfi ----- ------------10 c
c c
c #b #µKKfidb¶ P◊œbE÷Òsfi® dŸpK Ïb® Á“dTbc÷“˙®fib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib, &o÷œÁ“ ------------------ 10 c
c ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. ◊c“ ----- ---------71,52,000 c
c c
c (2-32) #b «jb¶ #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ Á“dT◊πgb, &S◊Tb, ÆŸc“œfib, v“◊˙Z®, c
c c
c «”yv“◊b, ÆŸv“◊b, ÆŸgOb, ◊ˆÂb, «”y◊ŸP‰Á“b, &Îdb, gbKb, ◊xb, ˙ÆŸdZ®, Á“fiÁ“b &◊T¯j ◊b≤“ --------------812˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c Á“fiÁ“◊πgb, ˙ζÆb, Á÷“ZŸdZ®, ˙ÈÆ÷fib, ÏPZP◊πKb, Ïb÷P”®, fiPdZb, fl®, ◊ŸÛ◊˙Z®, OUƈ‰ ----- ----------- 272 c
c c
c gŸDıOb, gŸDıO˙Z®, d”bÁ“·Gıb, #◊ÏbPDıZb, ÆŸ]b÷¥b, P˙dTb, ÆŸ‹˙Ïb #fi÷ ÆÏ‹˙Z® ◊Uƈ‰ ------------- c c c c
c c
c #÷d ÁŸ“T 31 Ïb®#b÷fib ◊ˆ˙g˙fib #bÏbjfib, ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. c
c 6) d”bÁ“bT÷Òsb’c“ #OπdP”¥® ˙O (1) #µKKfi : #bfi¶c“ c
c c
c (1-32) #b #µKKfib÷db¶ d”bÁ“bT÷Òs ˙O÷Ï÷fi® 32 Ïb®#b÷fib ◊ˆ˙g˙fi® #bÏbjfib, #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“ db¶ E¶◊bfiOÏ®, ◊ˆÂgsE…SK, #bK ÆŸjdb ‹˙bd® c
c c
c ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷fi® Á“Øb Gı÷. OÂjÏ gO˙bfi, ZØb Dı¶«ˆ‹˙bd®, c“Æ #µKKfib÷fib fibd ◊Gı® ˙bPÂ≈K Obdfib c
c 7) ƈK #OπdP”¥® ˙O cŸ“PZ◊TbÆ E…SKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib Æd˙ÆÏÂdb¶ #bfi¶c“ •b˙Á“fiŸ¶ c÷“œfib Æb¶gÍ˙b c
c c
c (1-4) #b #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ ƈÏ◊πgb, #bZ◊b, #PEdbT® #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb fibdfi® Dı˙Ÿ¶, 12 ˙πZb÷ T÷˙b, Z÷ ˙πZb÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi, #bfi¶c“ •b˙Á“fi÷ #˙Pj∏bfi, OÂjÏ Ob…Zd c
c c
c ƈKfi® EbÏ dŸpKÏb®#b÷fib ◊ˆ˙g˙fi® Á“Øb Gı÷. ‹˙bd®fi® PDı∏bÆb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb Ædbjbfi, Ob…Zd ‹˙bd®fi® ¨dbKbEfib, c
c c
c 8) E¶sdP”¥® ˙O #POKbÏ &◊bÆÁ“ ◊πPZdbfi® #bÏbjfib, #bfi¶c“ •b˙Á“fiŸ¶ c÷“˙Tb÷Á“ Odfi #fi÷ SKb¶Ø® ·K˙fi c
c (1-4) #b #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ E¶s◊πgb, ≈Kb÷S‹fibgb, #PEdbT® #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb ◊bd®fi÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙b #÷d ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c fibdfi® E¶sfi® EbÏ dŸpK Ïb®#b÷fib ◊ˆ˙g˙fi® Á“Øb Gı÷. (2) #µKKfi : Á“bdc÷“˙ c
c c
c 9)œA“ #OπdP”¥® ˙O #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ E¶◊bfiOÏ®, ◊ˆÂgs E…SK #fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib c
c (1-8) #b #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ ◊xb #fi÷ Pœ˙bfib •b˙‹Z® fiOÏ®fib ◊ˆ˙g˙fi®, ˙Âfi ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®Ïfib Æd˙ÆÏ ◊Gı® Á“bdc÷“˙fib ˙πZOπ”ÂfiŸ¶ #fi÷ Z÷ #bÏbjfi c
c c
c ÆZ® #fi÷ #¶Dˆıfib ”§‹Zfib◊ŸÏfib ◊ˆ˙g˙fi®, Ïb÷P”® #fi÷ fi˙PdÁ“bfib Á“P◊T◊ŸÏfib c“ÏPdKbfi PdΩKbWPÕ“ c÷“˙ fbÏb P◊œbEv“◊÷, ”§‹Zv“◊÷ #fi÷ Æ◊v“◊÷ ◊Ï®¨b ◊Gı® Á“bdc÷“˙fi® c
c c
c ◊ˆ˙g˙fi® Z÷dDı #ETb #fi÷ #¡ÆÏbfib ÆbÁ÷“ZfiOÏfib ◊ˆ˙g˙fi® Á“Øb Gı÷. ◊πœ¶Æb #fi÷ ¨db◊πbØfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® Ob…Zd‹˙bd®fi® Á“bdc÷“˙ P˙¥÷ PDı∏bÆbfiŸ¶ c
c 10) ›œbfi÷Òs #OπdP”¥® ˙O gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ÆdbjbfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (1-8) #b #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ Áø“ÛÂb #fi÷ Áø“ÛÂÏbºfib ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®fib (3) #µKKfi : EŸPTfi® P◊Zb c
c c
c ◊ˆ˙g˙fi®, Ïbdb #fi÷ ÏbdÏP¨Zbfib ÏbDıOø” fiOÏ®fib ◊ˆ˙g˙fi®, ˙ÆŸ #fi÷ ˙ÆŸOŸkbfib #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®, Á“b÷{“Á“ E…SK, PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib c
c c
•b˙‹Z® fiOÏ®fib ◊ˆ˙g˙fi® Z÷dDı ˙ÆŸPd‰b #fi÷ ˙ÆŸ¶jÏbfib Á“b…œb@«® fiOÏ®fib ◊ˆ˙g˙fi® ˙Âfi ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®Ïfib Æd˙ÆÏ ◊Gı® EŸPTfi® P◊ZbfiŸ¶ fbc“œ˙πZ Oπ” #fi÷
H Á“Øb Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 25
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#bÏbjfib, c÷“˙ fbÏb ≈K÷{“ ◊Ÿ‰ ˙j ˙O÷Ï÷ &◊ÆOb÷|Ø® EŸPTfi® P◊ZbfiŸ¶ P˙EPTZ Ø˙Ÿ¶, ˙Âfi #¶Z÷ Pfi˙bÂfi® ˙bZ Gı÷. c
c ◊πbKP_Z Á“Ï˙Ÿ¶, &◊bÆÁ“ ◊πPZdb#b÷fi® #bÏbjfib #fi÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Odfi ZØb d”bP˙c÷“”db¶ (10) #µKKfi : ÆbPT”®P◊Zb c
c c
c DıÒd #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ •b˙‹Z® fiOÏ®, Á“b÷{“Á“ E…SK #fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib ˙Âfi c
c (4) #µKKfi : ÆŸÏbc÷“˙ ◊Gı® Oø”‹Ø ÆbPT”®P◊ZbfiŸ¶ 12 ˙πZ Oπ”Â, &◊bÆÁ“ ◊πPZdb#b÷fi® #bÏbjfib, c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®, Á“b÷{“Á“ E…SK #fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib c÷“˙Tb÷Á“Odfi #fi÷ SKb¶Ø® d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙Âfi ◊Gı® &◊Ïfib #µKKfib÷fi® Dı÷d ÆŸÏbc÷“˙fi® c÷“˙ fbÏb ◊Ï®¨b, ◊πbKP_Z, ◊πPZdbfi® : #b c“Æ •b˙Á“b÷fiŸ¶ •dÂb÷◊bÆÁ“ º˙fi 20 ˙¥fiŸ¶ Gı÷. : c
c c
c #bÏbjfib, c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊PÎ, d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c (5) #µKKfi : EŸ£œZÁ“ c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #bTPgÁ“b fiOÏ®, œ¶√˙fi &Ubfi #fi÷ PDıZœ‰Ÿ c
c c
c Ïb\fib ˙Âfi ◊Gı® EŸ£œZÁ“fiŸ¶ ˙πZOπ”Â, jdbÏbjfi, c÷“˙fbÏb ◊Ï®¨b, ◊Sfi® «”yTbfbÏb c
c ◊PZfi÷ Æb¶S˙fib, ◊πbKP_Î, ◊πPZdb#b÷fi® #bÏbjfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi &◊Ï dŸDı« Gı÷. c
c c
c (6) #µKKfi : ÁŸ¶“ “Á“b÷PTÁ“ c
c c
c #b #µKKfifib #÷ Á “ &o÷ œ Á“db¶ Á“b¶ P ◊VK◊Ÿ Ï , Æ”Æπ b dπ ˙ fi &Ubfi #fi÷ c
c PDıZœ‰ŸÏb\fib ˙Âfi ◊Gı® ÁŸ¶“ “Á“b÷PTÁ“fiŸ¶ ˙πZOπ”Â, c÷“˙fbÏb PfiKPZ˙bc“ - ◊ŸÏŸ¥bØ˙bc“fi® c
c c
c ◊Ï®¨bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib ◊ŸÏŸ¥bØ˙bc“fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi, jdbÏbjfi ˙O÷Ï÷ ◊Gı®fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c &◊Ï dŸDı« Gı÷. c
c (7) #µKKfi : ÆobT◊Ÿ‰ c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊b÷TbÆ◊ŸÏ, Æ”Æπbdπ˙fi #fi÷ PDıZœ‰Ÿfib ˙Âfi c
c c
c ◊Gı® #bºP˙Á“b÷◊bÆÁ“ ÆobT◊Ÿ‰ ÁŸ¶“gbÏfiŸ¶ jdbÏbjfi, gO˙bfi d”b˙®ÏfbÏb Ob÷œbTÁ“fib c
c c
c PfiKPZ˙bc“fiŸ¶ √¶ “fi, c÷“˙fbÏb ◊Ï®¨b ˙O÷Ï÷ ◊Gı®fiŸ¶ ˙Âfi &◊Ï dŸDı« Gı÷. c
c (8) #µKKfi : d”bœZÁ“ c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÏbDıOø” fiOÏ, OŸÂœ®T E…SK #fi÷ •÷PÂÁ“Ïb\fib c
c c
c ˙Âfi ◊Gı® d”bœZÁ“fi® Ï÷˙Z® ˙O÷Ï÷ 13 ◊Sfi®#b÷, d”bœZÁ“fiŸ¶ ˙πZOπ”Â, Ï÷˙Z® fbÏb c
c «bÏ œb÷Á“Kfi® ”SKb #fi÷ dUdb¶Æ ˙O÷Ï÷ #b”bÏdb¶ #bƧaZ #fi÷ d”bœZÁ“ ◊πSK÷ c
c c
c cŸ“ÔK˙”bÏ, d”bœZÁ“fi® W∑“Zb #fi÷ ◊πPZdb#b÷fi® #bÏbjfib, Ï÷˙Z®fiŸ¶ fiÏÁ“Odfi, d”bœZÁ“ c
c c
c fbÏb ◊πbKP_Î #fi÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ º˙fi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® c÷“˙Tb÷Á“Odfi, d”bP˙c÷“”db¶ c
c DıÒd #fi÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (9) #µKKfi : fi¶’c“fi®P◊Zb c
c c
c #b #µKKfidb¶ #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ •b˙‹Z® fiOÏ®, Á“b÷{“Á“ E…SK #fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib c
c c
˙Âfi ◊Gı® Oø”‹Ø fi¶’c“fi® P◊ZbfiŸ¶ ˙πZOπ”Â, &◊bÆÁ“ ◊πPZdb#b÷fi® #bÏbjfib ˙O÷Ï÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 26
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#bOd - 8 16 ˙¥fiŸ¶ •d º˙fi, #¶PZd #bÏbjfib, œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z◊Ï #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib c
c jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK #¶ZÁø“oœb¶Oƈ‰ - 8 #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c #ÒKfibd :- #¶ZO “c“œb ZøZ®K ˙O c
c c
c •ŸZ‹Á¶“j ------ --------------1 (1) #µKKfi : #PfiKœ c
c c
c ˙O ----------------------- 8 #b ˙Ofib #b϶g÷ c“Æ #µKKfib÷fib fibd ◊Gı® gPoT◊ŸÏ fiOÏ, •®˙fi &Ubfi c
c c
c #µKKfi ------ -------------90 fibO #fi÷ ÆŸTÆbfib #PfiKœÁŸ“dbÏ fib÷ 32 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pdfib c
c ◊c“ ----- -----------23,28,000 Æd˙ÆÏ ◊Gı® ˙…Ïb‘K #fi÷ ◊π˙π≈KbOπ”Â, Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi, 20 ˙¥fiŸ¶ •d c
c c
c º˙fi, œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï #¶PZd Æbjfib, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ c
c c
c &◊T¯j“ dˆT◊b≤“ ---- ---------900 ˘Tb÷Á“ ◊πdb ˙Âfi Gı÷. c
c OUƈ‰ ----- ------------- 26 (2-6) #b ◊b¶E #µKKfib÷db¶ fibO #fi÷ ÆŸTÆbfib ÁŸ“dbÏb÷ #fiŸA“d÷ #fi¶ZÆ÷fi, c
c c
c ◊Uƈ‰ ----- ---------------11 #Pfi”Z, P˙cŸ“, c÷“˙Kœ #fi÷ œ‰Ÿ¶DıKfib c“®¨bØ® db¶ “®fi÷ Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ ˙øÎbÒZ Gı÷. c
c c
c (7) #µKKfi : ÆbÏÂ c
c ◊πØd ˙O #b #µKKfidb¶ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib ˙ÆŸc÷“˙Ïb\fib ÆbÏÂÁŸ“dbÏ fib 50 Á“ÒKb#b÷ c
c c
c (1) #µKKfi : Ob…Zd ÆbØ÷ #÷Á“ÆbØ÷ P˙˙b”, Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi, 20 ˙¥fib÷ •d ◊KbK, œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z c
c c
c ◊πØd ˙Ofib #b϶gdb¶ c“Æ #µKKfib÷fib fibd ◊Gı® Ob…Zd fibdfib #µKKfidb¶ ◊Ï #¶PZd #bÏbjfib #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c fb’ÏÁ“b ˙Âfi, Ï…˙ZÁ“ ◊˙Z, fi¶c“fi˙fi &Ubfi, ÆŸÏP◊πK K¨bKZfi #fi÷ #œb÷Á“ ˙ø¨fib (8) #µKKfi : ODıÆŸÁŸ“dbÏ c
c c
c ˙Âfi ◊Gı® ˙bÆŸc÷“˙ Áø“ÛÂfiŸ¶ ˙Âfi Z÷dDı fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib ˙…g˙fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #¶jÁ“˙øÛ® #b #µKKfidb¶ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷PdfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, ‰Â ƶ]bÊ“Á“ («÷ •dÂb÷fiŸ¶ c
c c
c Ïb\ #fi÷ jb’Ï® Ïb®fib ÏbDıÁŸ“dbÏ◊Ÿ‰ Ob…Zdfib÷ #b≤“ Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi #÷Á“ ƶ]bÊ“Á“)db¶ Gı #ÂObÏb÷fi¶Ÿ c÷“˙Á“[Ïb® ◊bÆ÷ Ob÷EÏ® dbÊ÷“ #bOdfi, c÷“˙Á“[fi® PDı∏bÆb, c
c c
c #’ÏÕ“fi÷PdfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, Ob…ZdÁŸ“dbÏfib ˙…Ïb‘K, c“®¨b, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, Z◊ gO˙bfi fbÏb Ædbjbfi, c÷“˙Á“[Ïb®fiŸ¶ #bZµKbfi, •®Áø“Û fbÏb #bZµKbfi ZØb c
c #bÏbjfi, ◊’ “db #bÏbjfi, #¶PZd Æbjfib, œ‰¶ŸDıK ◊˙Z◊Ï #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib, ”’ÏÂOd÷¥® c÷“˙fiŸ¶ #bÏbjfi, ODıÆÁŸ “Ÿ dbÏfib÷ DıÒd, ˙…Ïb‘K ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c «bÏ ˙¥fib •dº˙fi #fi÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (9) #µKKfi : ÆŸdŸ√ c
c c
c (2-10) #b fi˙ #µKKfib÷db¶ P◊Zb ˙øÛ® #fi÷ dbZb jb’Ï®fib ÆdŸs, ÆbOÏ, #b #µKKfidb¶ fb’ÏÁ“bfiOÏ®, Ïb\ «Íc÷“˙, Ïb® jb’Ï®, Z÷dfib÷ ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏ, c
c O¶g®Ï, §‹ZPdZ, #ET, Á“P◊T, #¨b÷g, ◊πÆ÷fiPDıZ„ #fi÷ P˙ÛŸ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib ˙…Ïb‘K, Z÷fib÷ 50 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi fi÷PdfibØfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, ◊π˙Efi #fi÷ c
c c
c c“®¨b, •d º˙fi #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Gı÷. ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏfi® ◊π˙π≈Kb, 20 ˙¥fiŸ¶ ÆbjŸº˙fi, œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï #¶PZd Æbjfib #fi÷ c
c c
c dŸ§aZOdfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c PfZ®K ˙O (10-12) #b ‰Â #µKKfib÷db¶ Ïb\ ˙bÆŸc÷“˙ #fi÷ Ïb® jb’Ï®fib cŸ“dŸ√, Áˆ“◊”bÏÁ“ c
c c
c #µKKfi : #¨b÷g #fi÷ c“bÏŸÁ“ fibdfib ÁŸ“dbÏb÷fib #bÏbjfi ˙O÷Ï÷ ◊ˆ˙˙Z„ ˙Âfib÷ Gı÷. c
c c
c (1-8) #b #b≤“ #µKKfib÷db¶ P◊Zb ˙øÛ® #fi÷ dbZb jb’Ï®fib #fiŸA“d÷ #¨b÷g, (13) #µKKfi : #fibjøPÕ“ c
c c
ÆbOÏ, ÆdŸs, P”d˙¶Z, #ET, jÏÂ, ◊ˆÏ #fi÷ #PgE¶s ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib OŸÂÏSfi Z◊, #b #µKKfidb¶ Ïb\ ˙ÆŸc÷“˙ #fi÷ jb’Ï®fib #fibjøPÕ“ ÁŸ“dbÏfib º˙fi˙øÎb¶Z
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 27
#fi÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
EZŸØ ˙O ◊Sfi® dˆT•®fib P˙¥÷ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pdfib Æd˙ÆÏÂØ® db¶ “®fi÷ PÆ∞◊c“ ◊πbPk ÆŸj®fiŸ¶ c
c (1) #µKKfi : \T® ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b ˙Ofib #b϶g÷ c“Æ #µKKfib÷fib fibd ◊Gı® fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib Ïb\ ˙ÆŸc÷“˙ #fi÷ (10) #µKKfi : dˆTc“Îb c
c Ïb® jb’Ï®fib \T®ÁŸ“dbÏfib÷ 50 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷PdfiŸ¶ #b #µKKfidb¶ Ïb® dˆTc“ÎbfiŸ¶ gO˙bfifib Æd˙ÆÏ ◊Gı® ◊π˙π≈KbØ® db¶ “®fi÷ c
c c
c Æd˙ÆÏÂ, ◊π˙Efifib #¶Z÷ \T®ÁŸ“dbÏfi÷ ˙…Ïb‘K, ◊π˙π≈Kb, 12 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, 16 PÆP∞◊c“ ◊πbPk ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙¥fiŸ¶ ÆbjŸº˙fi, œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï Æ¶T÷√fib #fi÷ #¶Z÷ PÆP∞OPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c (2-6) #b ◊b¶E #µKKfib÷db¶ P◊Zb •®Áø“Û #fi÷ dbZb ÏŸ§ad®fib #fiŸA“d÷ dKbT®, ¥{“ ˙O c
c c
c &˙KbT®, ◊Ÿ’ÏÆÆ÷fi, ˙b’ÏÆ÷fi #fi÷ ◊πUŸ@fi ÁŸ“dbÏb÷fib P˙˙b”, ◊π˙π≈Kb #fi÷ Pfi˙bÂfib (1) #µKKfi : dÁ“b› c
c c
c ˙Âfib÷ Gı÷. #b ˙Ofib #b϶g÷ 16 #µKKfib÷fib fibd ◊Gı® #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø” fiOÏ, c
c c
c (7) #µKKfi : Æb@« OŸÂœ®T E…SK #fi÷ Ïb\ •÷PÂÁ“fib ˙Âfi ◊Gı® dÁ“b›fib ˙…Ïb‘K, ◊π˙π≈Kb, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ c
c #b #µKKfidb¶ P◊Zb •®Áø“Û #fi÷ dbZb \¶«˙Z®fib Æb@«ÁŸ“dbÏfib P˙˙b”Ø® #µKKfi, OŸÂÏSfiZ◊ #bÏbjfib, 16 ˙¥fiŸ¶ ÆbjŸ º˙fi #fi÷ P˙◊ŸTPO’Ï ◊˙Z ◊Ï c
c c
c #b϶g®fi÷ PÆ∞◊c“fi® ◊πbPk ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (8-9) #b «÷ #µKKfib÷db¶ P◊Zb ◊πUŸ@fi #fi÷ dbZb ˙…c“g®|fib «÷ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷ #PfiÏŸ∞ (2) #µKKfi : ’Á>“’Á“d c
c #fi÷ ÆSKfi÷Pdfib P˙˙b”, ◊π˙π≈Kb, Pfi˙b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b #µKKfidb¶ ’Á>“’Á“dfi¶Ÿ º˙fi˙øÎb¶Z #fi÷ Pfi˙bÂ◊πbPkfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (10) #µKKfi : W∑“fi÷Pd (3) #µKKfi : dŸc„“OT◊bP c
c c
c #b #µKKfidb¶ P◊Zb ÆdŸsP˙DıK #fi÷ dbZb Pœ˙bfib W∑“fi÷Pd fibdfib ÁŸ“dbÏfib #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”, OŸÂœ®T E…SK, Ïb\ •÷PÂÁ“, Ïb® E÷TÂb, dbÍ® c
c º˙fi˙øÎb¶Z #fi÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #DŸıfi, Z÷fi® ◊Sfi® «¶jŸdZ®, &Ubfi, dŸc„“OT◊bP K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, ”\Ï ◊Tfib ˙Dıfi˙bÍŸ¶ c
c c
c dŸc„“OT, TPTZb Ob÷{“®fib dbÍ® #DŸıfi #fi÷ «¶jŸdZ® ÆbØ÷ cŸ“ÔK˙”bÏ, #DŸıfifi® K¨fi÷ c
c c
c ◊¶Ed ˙O ◊πbØfib, «¶jfiØ® dŸ§aZ, ◊ #DŸıfi fbÏb Gı dbÆÆŸj® ◊πPZ’c“fi Gı ◊ŸÏŸ¥b÷ #fi÷ #÷Á“ c
c c
c (1) #µKKfi : ◊xb˙Z® ¬®fib÷ ƶ”bÏ, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“fiŸ¶ ◊πgŸfi÷ ˙¶c“fidb¶ c
c #b #µKKfidb¶ fb’ÏÁ“bfiOÏ®fib •®Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #fi÷ ◊xb˙Z® Ïb®fib ˙Âfi #DŸıfi dbÍ®fib÷ &◊ÆO, dbÍ®fib÷ ˙…Ïb‘K, Gı dbÆfib÷ •d ◊KbK, 15 ’c“˙Æfi® c
c c
c ◊Gı®, gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷PdfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, c÷“œfib, •®Áø“Û fbÏb fb’ÏÁ“b P˙¥÷ ◊πHb÷ÎÏ®, ƶT÷√fib #fi÷ PÆP∞◊c“fi® ◊πbPk ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gO˙bfi fbÏb fb’ÏÁ“b P˙fibœfib÷ &ÎÏ, •®Áø“ÛÂfi® PE>Zb, ◊xb˙Z®fi® ◊π˙π≈Kb T÷˙bfi® (4) #µKKfi : Á“bLK◊ c
c ]b÷¥Âb, KP¨Â® #bKb ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, 20 ˙¥fiŸ¶ •d® º˙fi, #bdb¶ Á“bLK◊fib 16 ˙¥fib •d ◊KbK #fi÷ P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï dŸ§aZOdfi ˙O÷Ï÷ c
c c
c #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib #fi÷ #¶Z÷ Pœ˙◊c“fi® ◊πbPk ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (2-8) #b ÆbZ #µKKfib÷db¶ Z÷ Z÷ fibd ◊πdbÂ÷ #fiŸA“d÷ Ob…Ï®, O¶jbÏ®, T¨Âb, (5) #µKKfi : ¨÷dÁ“ c
c ÆŸÆ®db, \¶«˙Z®, ÆSKgbdb #fi÷ ÏŸ§ad®fib ◊π˙π≈KbOπ”ÂØ® Pœ˙◊c“ ◊πbPk ˙O÷Ï÷ #b #µKKfidb¶ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®fib ¨÷dÁ“fib P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï db÷¨Odfi ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. (6-7) #b «÷ #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ jøPZjÏ #fi÷ ÆbÁ÷“Z fiOÏfib Á…“TbÆfib 12 ˙¥fib c
c c
c (9) #µKKfi : dˆT•® •d ◊KbK #fi÷ P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï dŸ§aZOdfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
#b #µKKfidb¶ P◊Zb Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #fi÷ dbZb \¶«˙Z®fib ◊Ÿ‰ Æb@«ÁŸ“dbÏfi® (8-9) #b «÷ #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ ”’ÏE¶c“fi #fi÷ ÏbDıOø” fiOÏ®fib «b‹ZÁ“fib 12
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 28
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
˙¥fib •d ◊KbK #fi÷ P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï db÷¨OdfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, ◊π˙Efi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® Á“bT®c÷“˙®fi® ◊π˙π≈Kb, 11 c
c (10) #µKKfi : ÆŸc“œfi #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, #bKb E¶c“fi«bTb ◊bÆ÷ #b∏b #fi÷ ÏSfib˙T® Z◊ #bÏbjfib, #b≤“ c
c c
c #b #µKKfidb¶ ˙bPÂ≈K Obdfib ÆŸc“œfifiŸ¶ ◊b¶E ˙¥ PfiOπ∂Ø º˙fi #fi÷ ˙¥fiŸ¶ •d® º˙fi, #÷Á“ dP”fibfi® ƶT÷√fib #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï db÷¨Odfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (11-13) #b #µKKfidb¶ #fiŸA“d÷ •b˙‹Z®fiOÏ®fib ◊ˆÂgs, ÆŸdfigs #fi÷ (2) #µKKfi : ÆŸÁ“bT® - Á“fiÁ“b˙T® Z◊fi® #bÏbjfib. c
c c
c ÆŸ◊πPZ{“fib 27 ˙¥fib •dº˙fi #fi÷ P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (3)#µKKfi : d”bÁ“bT® - ¨ŸsPÆ>” PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® #bÏbjfib. c
c (14) #µKKfi : d÷] (4) #µKKfi : Áø“ÛÂb - d”bPÆ>” PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® #bÏbjfib. c
c c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”fib d÷]fiŸ¶ P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (5) #µKKfi : ÆŸÁø“ÛÂb - ÆbZ, #b≤“, fi˙, c“Æ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi® #bÏbjfib. c
c c
c (15) #µKKfi : #PZdŸaZ (6) #µKKfi : d”bÁø“ÛÂb - ¨Ÿs Æ˙Zb÷gs ◊πPZdbfi® #bÏbjfib. c
c c
c #b #µKKfidb¶ ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏ, •®˙fi &Ubfi, Ïb\ P˙DıK #fi÷ Ïb® •®c÷“˙®fib (7) #µKKfi : ˙®ÏÁø“ÛÂb - d”bÆ˙Zb÷gs ◊πPZdbfi® Æbjfib. c
c ˙Âfi ◊Gı® ÏbDıÁŸ“dbÏ #PZdŸaZ, gO˙bfi d”b˙®Ïfib Æd˙ÆÏ ˙√Z÷ •® Ob…Zd (8) #µKKfi : ÏbdÁø“ÛÂb - gsb÷ÎÏ ◊πPZdbfi® Æbjfib. c
c c
c OÂjÏfiŸ¶ Pg¨b dbÊ÷“ Dı˙Ÿ¶, #PZdŸaZfiŸ¶ jd•˙Â, c“®¨b, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, OŸÂÏSfi (9) #µKKfi : P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂb - dŸaZb˙T® Z◊fi® #bÏbjfib. c
c c
c Z◊fi® #bÏbjfib, P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï db÷¨Odfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (10) #µKKfi : d”bÆ÷fi Áø“ÛÂb - #bK¶P«T ˙jdbfi Z◊fi® #bÏbjfib. c
c (16) #µKKfi : #T¨ c
c c
c #b #µKKfidb¶ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®, Á“bd d”b˙fi E…SK #fi÷ Ïb\ #T¨fib ˙Âfi &◊Ïfib «jbfi÷ 17 ˙¥fib÷ c“®¨b ◊KbK, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib #fi÷ PÆP∞◊c“ c
c c
c ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, ◊π˙Efi, Ïb\fi÷ ˙…Ïb‘K, c“®¨b Oπ”Â, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ ◊πbPk ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #µKKfi, P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c c
c Ækd ˙O c
c c
c (1) #µKKfi : fi¶c“b c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø” fiOÏ®, OŸÂœ®T E…SK, Ïb\ •÷PÂÁ“, Ïb® fi¶c“b #fi÷ c
c c
c gO˙bfifib Æd˙ÆÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® Ïb® fi¶c“bfi÷ ˙…Ïb‘K, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, c
c c
c 20 ˙¥fiŸ¶ •d® º˙fi #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c (2-13) #b 12 #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ Ïb\ •÷PÂÁ“fi® 12 Ïb®#b÷ fi¶c“dZ®, c
c c
c fi¶c“b÷ÎÏb, fi¶c“•÷PÂÁ“b, d”Á“b, ÆŸdÏŸZb, d”bdÏŸZb, dÏŸc÷“˙b, gsb, ÆŸgsb, ÆŸ\Zb, ÆŸdfib c
c c
c #fi÷ gˆZ’c“≥bfib º˙fi ˙øÎb¶ZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c #Õ“d ˙O c
c c
c (1) #µKKfi : Á“bT® c
c c
#b #µKKfidb¶ E¶◊b fiOÏ®, ◊ˆÂgs E…SK, Ïb\ Á“b÷PÂÁ“, dbZb Ïb® Á“bT®c÷“˙®,
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 29
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ
(9) #µKKfi : ˙÷”bÆ - dbZb E÷TÂb, ◊b¶E ˙¥fib÷ •d ◊KbK, ˙…DıK¶Z P˙dbfidb¶
c
#bOd - 9 &S◊PÎ. c
c jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ c“œb¶Oƈ‰ - 9 c
c (10) #µKKfi : #gK - dbZb fi¶c“b, ◊b¶E ˙¥fib÷ •d ◊KbK, P˙DıK P˙dbfidb¶ c
c &S◊PÎ. c
c #ÒKfibd :- #ŸÎÏb÷ ˙˙b›Kc“œb c
c : &◊Ïfib «jb #µKKfib÷db¶ œ÷¥ ˙Âfi ◊πØd #µKKfi dŸDı« : c
c •ŸZ‹Á¶“j --------------------1 c
c c
c ˙O ---------------------- 3 PfZ®K ˙O c
c c
c #µKKfi -------------------33 (1-2) #µKKfib÷ : c“®]Æ÷fi #fi÷ d”bÆ÷fi c
c &o÷œÁ“ -------------------- 10 c
c #b ˙Ofib #b϶g÷ 13 #µKKfib÷fib fibd DıÂb˙®fi÷ #b «÷ #µKKfib÷db¶ ÏbDıOø” c
c ◊c“ --------------- 46,08,000 c
c fiOÏ®, OŸÂœ®T E…SK, Ïb\ •÷PÂÁ“ #fi÷ Ïb® jb’Ï®fib ÏbDıÁŸ“dbÏb÷ c“®]Æ÷fi #fi÷ c
c &◊T¯j ◊b≤“ --------- ------192 ˘Tb÷Á“ ◊πdb d”bÆ÷fi, gO˙bfifiŸ¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ c÷“œfib, ˙…Ïb‘K #fi÷ ◊π˙π≈Kb ◊Gı® 16 ˙¥fib÷ c
c OUƈ‰ --------- -----------6 c
c •d ◊KbK, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fibØ® db¶ “®fi÷ P˙DıK P˙dbfidb¶ &S◊PÎ ˙Â˙® Gı÷. c
c ◊Uƈ‰ --------- -----------2 c
c (3-4) #µKKfib÷ : TÕ“c¶“Z #fi÷ Oˆ∑“c¶“Z - P˙DıK P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c (5-6) #µKKfib÷ : œŸ∞c¶“Z #fi÷ ”£ - DıK¶Z P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c •ŸZ‹Á¶“j c
c (7-8) #µKKfib÷ : sŸd #fi÷ sŸdÆ÷fi - #◊ÏbPDıZ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c ◊πØd ˙O c
c (9-13) #b ◊b¶E #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ d”bsŸdÆ÷fi, PÆ>”, PÆ>”Æ÷fi, d”bPÆ∞Æ÷fi c
c (1) #µKKfi : \T® #fi÷ ◊ŸhKÆ÷fi ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fi® Æ˙bjPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ ÆŸj®fiŸ¶ ˙øÎb¶Z ˙PÂZ Gı÷. c
c #b ˙Ofib #b϶g÷ c“Æ #µKKfib÷fib fibd #b◊®fi÷ #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø” fiOÏ®, c
c c
c OŸÂœ®T E…SK, Ïb\ •÷PÂÁ“, Ïb® jb’Ï® ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® ÏbDıÁŸ“dbÏ \T®fib÷ ZøZ®K ˙O c
c c
c #b≤“ Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, c÷“œfib, \T®ÁŸ“dbÏfi÷ ˙…Ïb‘K, (1) #µKKfi : jÒK c
c c
c ◊π˙π≈Kb, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, OŸÂÏSfi Z◊fi® #bÏbjfib, 16 ˙¥fib÷ c“®¨b ◊KbK, #b #µKKfidb¶ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®, Æ”Æπbdπ˙fi &Ubfi, Ïb\ PDıZœ‰Ÿ, Ïb® gsb c
c P˙DıK fibdfib #fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ #fi÷ SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd Z÷dDı ÆbØ˙b”®, ÏbDıÁŸ“dbÏ jÒK #fi÷ Z÷fib÷ 32 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ c
c c
c Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c Æd˙ÆÏÂ, jÒKÁŸ“dbÏfi÷ ˙…Ïb‘K, c“®¨b-d”b÷SÆ˙, Kb˙≈º˙fi GıÊ„≤“® Z◊, ◊bÏÂbdb¶ c
c Æ˙Øb fi®ÏÆ #≥Oπ”Âfi® ◊πPZ∏b, Á“bÁ¶“c“®Ø® P˙”bÏ, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, #ÂObÏ c
c (2) #µKKfi : dKbT® - 16 ˙¥ c“®¨b ◊KbK, ˙…DıK¶Z P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c jÒKfib Z◊b÷dK c÷“”fiŸ¶ fi√Pœ√ ˙Âfi #b¡Kb ◊Gı® ÏbDıOø” fib OŸÂœ®T E…SKdb¶ c
c (3) #µKKfi : &˙KbT® - 16 ˙¥fiŸ¶ •d º˙fi, DıK¶Z P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ c÷“œfib, Ïb\ •÷PÂÁ“fi® 14,000 •dÂb÷db¶ #PZ c
c (4) #µKKfi : ◊Ÿ’ÏÆÆ÷ - 16 ˙¥fiŸ¶ •d º˙fi, #◊ÏbPDıZ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. &SÁø“Õ“ Z◊_Kb Á“ÏfibÏ •d P˙¥÷ PDı∏bÆb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #ÂObÏ jÒKfib÷ c
c (5) #µKKfi : ˙b’ÏÆ÷ - 16 ˙¥fiŸ¶ •d º˙fi, Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. fibdPfic÷|“œ, Ïb\fib #ÂObÏ jÒKfi÷ ˙¶c“fi #fi÷ ‹˙‹Øbfi Odfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ‹ØP˙Ïb÷ c
c c
c (6) #µKKfi : c“®]c¶“Z - 12 ˙¥fiŸ¶ •dº˙fi, Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. c
c ÆbØ÷ #ÂObÏ jÒKfi® P˙◊ŸTPO’Ï ◊Ï #¶PZd #bÏbjfib, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib, fi˙ c
c (7) #µKKfi : TÕ“c¶“Z - 12 ˙¥fib÷ •dÂ◊KbK, #◊ÏbPDıZ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. dP”fibfiŸ¶ •d º˙fi, ÆdbPj dÏ #fi÷ Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ, ‹ØP˙Ïb÷ c
c c
(8) #µKKfi : ˙÷”£ - dbZb E÷TÂb, 12 ˙¥fib÷ •d ◊KbK, DıKZ¶ P˙dbfidb¶ &S◊PÎ. fbÏb #ÂObÏ jÒKfib #bEbÏ gb¶ “fiŸ¶ Tb˙˙Ÿ¶, jÒKfiŸ¶ ·K˙fi #fi÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd,
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 30
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (1) #b•˙ •ŸZ‹Á¶“j c
c (2) #µKKfi : ÆŸfi¨‰ - Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®, ]Âb¶ ˙¥b÷|fib÷ •d ◊KbK. (1) #µKKfi : ◊πbÂbPZ◊bZ c
c c
c (3-4) #µKKfib÷ : ≠“P¥c“bÆ #fi÷ ◊÷£Á“ - ÏbDıOø” fiOÏ®, ]Âb¶ ˙¥b÷|fib÷ •d ◊KbK. #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ fid‹Á“bÏd¶‰ #b◊®fi÷ #b•˙ #fi÷ ƶ˙Ïfib ˙Âfi c
c (5-6) #µKKfib÷ : Ïbd◊Ÿ‰ #fi÷ E¶s - ÆbÁ÷“Z fiOÏ®, ]Âb¶ ˙¥b÷|fib÷ •d ◊KbK. ”÷≤“Í ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib #b•˙, ◊πbÂbPZ◊bZfib ◊b¶E P˙gbO #fi÷ 30 fibd, P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib c
c c
c (7-8) #µKKfib÷ : ◊øP{“d #fi÷ ◊÷∑“bT◊Ÿ‰ - ˙bPÂ≈K Oπbd, ]Âb¶ ˙¥b÷fi| b÷ •d ◊KbK. º˙b÷fi® P”>Æb, Z÷fiŸ¶ ◊πKb÷Dıfi #fi÷ ¸Í ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ P”>Æbfi÷ #jdfib ◊πØd c
c c
c (9) #µKKfi : ◊b÷’e“T - ”§‹Zfib◊ŸÏ, ]Âb¶ ˙¥b÷|fib÷ •d ◊KbK. fbÏ Á“”® &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷| Gı÷. c
c c
c (10) #µKKfi : ˙÷”£ - ÏbDıO”ø fiOÏ®, P◊Zb fbÏb c“®¨b d”b÷SÆ˙, Gı dbÆfib÷ •d (2) #µKKfi : dø¥b˙bc“ c
c ◊KbK. #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ dø¥b˙bc“ (Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷T˙Ÿ¶ Z÷) fiŸ¶ ‹˙v“◊ #fi÷ Z÷fib c
c c
c 30 fibd, EbÏ ◊πÁ“bÏfib dŸpK dø¥b˙bc“, dø¥b˙bc“®fi® cŸ“OPZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® #¶Z÷ c
c c
c #bOd - 10 dø¥b˙bc“fi÷ #jdfiŸ¶ «®DŸı¶ fbÏ OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK ◊πHÔKbÁ“ÏÂb¶O ƈ‰ - 10 (3) #µKKfi : #c“Îbc“bfi c
c c
c #b #µKKfifib #÷ Á “ &o÷ œ Á“ d b¶ #c“ Î bc“ b fi (Eb÷ Ï ®)fib 30 fibd, Eb÷ Ï ® c
c c
c #ÒK fibd :- ◊h”b˙bOÏ Á“ÏfibÏb#b÷, Eb÷Ï®fiŸ¶ ¸Í, gK¶Á“Ï ˙÷c“fib#b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ #c“Îbc“bfi - Eb÷Ï®fi÷ c
c •ŸZ‹Á¶“j ------------------- 2 #jdfib ‰®\ fbÏ ZÏ®Á÷“ OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c #µKKfi ------ ----------- 10 (4) #µKKfi : #-«πŒEK c
c c
c &o÷œÁ“ ------- ----------- 10 #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ #-«πŒEK (d…ØŸfi)fiŸ¶ ‹˙v“◊, Z÷fib 30 fibd c
c ◊c“ ---------------92,16,000 #fi÷ #«π Œ EK ƶ « ¶ j ® c÷ “ ˙Zb#b÷ , EA“˙Z®| # b÷ , ˙bÆŸ c ÷ “ ˙b÷ , db¶   “PTÁ“ Ïb\#b÷ , c
c c
c c÷“˙ÁŸ“ÏŸ˙bÆ®#b÷ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ˙bÆ®#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ d…ØŸfifiŸ¶ ¸Í DıÂb˙® Z÷fi÷ #jdfib c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ --------------2300 ˘Tb÷Á“ ◊πdb Eb÷Øb fbÏ ZÏ®Á÷“ OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c OUƈ‰ ------ -------------30 (5) #µKKfi : ◊’ÏOπ” c
c ◊Uƈ‰ ------ ------------- 9 #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊’ÏOπ”fiŸ¶ ‹˙v“◊, Z÷fib 30 fibd, ◊’ÏOπ”-ƶOπ” c
c c
c ˙øPÎ˙bÍb º˙b÷ #fi÷ ◊’ÏOπ”fiŸ¶ ¸Í «Zb˙®fi÷ #¶Z÷ Z÷fi÷ #jdfib ◊b¶Edb¶ fbÏ ZÏ®Á÷“ c
c c
c #b•˙ •ŸZ‹Á¶“j ƶ˙Ï •ŸZ‹Á¶“j OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c #µKKfi ----- 5 #µKKfi ----- 5 c
c c
c &o÷œÁ“ ------ 5 &o÷œÁ“ ----- 5 (2) ƶ˙Ï •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c ƈ‰ ----- 20 ƈ‰ ------ 10 (1) #µKKfi : #P”>Æb c
c ObØb ----- 3 ObØb ----- 6 #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊b¶E ƶ˙Ïb÷fib ˙Âfifi® ◊πPZ∏b Á“Ï®fi÷ Z÷fib ◊b¶E c
c c
c fibd #fi÷ ◊’ÏEK #b◊®fi÷ Æ˙◊πØd #P”>Æbfib 60 fibd, Z÷fi® &◊db, #P”>Æb c
c c
c #bEÏfibÏbfib Á“ZÔK ˙O÷Ï÷ #b◊®fi÷ #P”>ÆbfiŸ ‹˙v“◊, ◊b¶E d”bgb˙fib#b÷ Z÷dDı ÆbjÁ“fiŸ¶ c
c c
#◊πdÎ º˙fi ˙Â˙®fi÷ #¶Z÷ #P”>Æbfi÷ ƶ˙ÏfiŸ¶ ◊πØd fbÏ Á“mŸ¶ Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 31
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(2) #µKKfi : ÆSK #bOd - 11 c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÆSKfiŸ¶ ‹˙v“◊, ◊πgb˙, 10 ◊πÁ“bÏ Z÷dDı Z÷fi® jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK P˙◊bÁ“•ŸZb¶O ƈ‰ - 11 c
c c
c Á÷“Ê“T®Á“ &◊db#b÷, ÆSKfib «÷ ◊bÆb¶#b÷ - #˙aZÔK #fi÷ ◊πœ‹Z, 12 ◊πÁ“bÏfi® gb¥b, c
c 16 ◊πÁ“bÏfib ˙Efi, ÆSKfi® ◊b¶E gb˙fib, #ÆSKfib ◊b¶E Á“bÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ #ÒKfibd :- P˙˙bOÆŸK c
c c
c ÆSKfi÷ ƶ˙Ïfib «®\ fbÏ ZÏ®Á÷“ «ZbÔKŸ¶ Gı÷. •ŸZ‹Á¶“j ------- ----------- 2 c
c c
c (3) #µKKfi : #‹Z÷K #µKKfi ------ ----------- 20 c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ c“bfidb¶ #b◊÷TŸ¶ #fi÷ #fiŸ∏b (◊Ï˙bfiO®)Ø® &o÷œÁ“ -------------------20 c
c d÷Í˙÷TŸ¶ #÷d «÷ ◊πÁ“bÏfib #‹Z÷K (Eb÷Ï® fi Á“Ï˙®)fiŸ¶ ‹˙v“◊, Z÷fib P˙ÏbjÁ“b÷ #fi÷ #bÏbjÁ“b÷, ◊c“ ------------ 1,84,32,000 c
c c
c #fi÷ ◊b¶E gb˙fib#b÷ #b◊®fi÷ #‹Z÷Kfi÷ ƶ˙Ïfib ‰®\ fbÏ ZÏ®Á÷“ OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c (4) #µKKfi : «πŒEK &◊T¯j ◊b≤“ ------ -------1216˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ «πŒEKfiŸ¶ ‹˙v“◊ #fi÷ ◊πgb˙, Z÷fi® &◊db#b÷, OUƈ‰ --------- ---------34 c
c c
c «πŒEbÏ®fib Á“ZÔK-#Á“ZÔK #fi÷ Áø“SK-#Áø“SK Z÷dDı Z÷fi® ◊b¶E gb˙fib#b÷ #b◊®fi÷ ◊Uƈ‰ -------- - --------œˆÒK c
c c
c #¶Z÷ «πŒEKfi÷ ƶ˙ÏfiŸ¶ Eb÷ØŸ¶ fbÏ Á“mŸ¶ Gı÷. c
c (5) #µKKfi : #◊’ÏOπ” cŸ“:√P˙◊bÁ“ •ŸZ‹Á¶“j ÆŸ√P˙◊bÁ“ •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊’ÏOπ” (ƶOπ” Á“Ï˙b÷ #÷)fib ‹˙v“◊ ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ #µKKfi 10 #µKKfi 10 c
c c
c ƶ˙Ï˙ø¨fiŸ¶ v“◊Á“, ◊’ÏOπ” P˙ÏZ - #◊’ÏOπ”®fib Á“bK-#Á“bK, œŸ∞Pfic“b÷|¥ Pg¨bOπ”ÂfiŸ¶ &o÷œÁ“ 10 &o÷œÁ“ 10 c
c P˙jbfi, #b…¥j ˙O÷Ï÷fib÷ ◊ #◊’ÏOπ”, jdÆbjfib &◊Kb÷O® Æbjfifib ◊’ÏOπ”fiŸ¶ P˙jbfi, OU 32 OU 2 c
c c
c ◊b¶E ÆPdPZ, ‰Â OŸPk, #◊’ÏOπ”fi® ◊b¶E gb˙fib ˙O÷Ï÷ DıÂb˙®fi÷ #¶Z÷ #◊’ÏOπ”fi÷ ◊U - ◊U - c
c c
c Æ˙ÏfiŸ¶ ◊b¶EdŸ¶ fbÏ OÂbÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c (1) cŸ“:√P˙◊bÁ“ •ŸZ‹Á¶“j c
c (1) #µKKfi : døOb◊Ÿ‰ - (Aˆ“Ï œbÆfifiŸ¶ ¸Í) c
c c
c #b •ŸZ‹Á¶“jfib #b϶g÷ «¶fi÷ •ŸZ‹Á¶“jb÷fib Z÷dDı #b •ŸZ‹Á¶“jfib 10 &o÷œÁ“b÷fib c
c c
c fibd #b◊®fi÷ #b #µKKfidb¶ døOOπbd fiOÏ, E¶c“fi ˙ø¨ &Ubfi, ÆŸjdK¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, c
c Ïb\ P˙DıK, Ïb® døObc÷“˙® #fi÷ Z÷dfib÷ ÁŸ¶“˙Ï døOb◊Ÿ‰ P˙Á“Tb¶O, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ c
c c
c Æd˙ÆÏÂ, c÷“œfib, Ïb\ P˙DıK #fi÷ DıÒdØ® #¶j Pg¨ŸÁ“fiŸ¶ jd ◊’Ï¥c“db¶ #bOdfi, c
c c
c gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏfi® Pg¨ŸÁ“ ƶ«¶j® #fi÷ P˙Á“Tb¶O døOb◊Ÿ‰ ƶ«¶j÷ PDı∏bÆb, c
c gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb døOb◊Ÿ‰ #fi÷ Pg¨ŸÁ“fib÷ ◊ˆ˙g˙ Á“Øfi, P˙DıK ˙jdbfi Ïb≈Kfib c
c c
c ›Á“b› ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ \O®Ïc“bÏ ZÏ®Á÷“ Á“Ï÷TŸ Aˆ“Ï œbÆfi #fi÷ Z÷fib P˙◊bÁ“ v“◊÷ 16 Ïb÷Ob÷ Ø˙b c
c c
c ,dÏ®fi÷ fiÏÁ“ Odfi, fiÏÁ“bKŸ gb÷O˙®fi÷ døObc÷“˙®fi® Áˆ“√÷ DıÒd ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® c
c c
Z÷ fi Ÿ ¶ gP˙ÛK ◊ DıÂb˙®fi÷ dø O b◊Ÿ ‰ fiŸ ¶ g˙gπ d Âfi÷ #¶ Z ÷ gb÷ O b÷ gb÷ O ˙®fi÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 32
d”bP˙c÷“”db¶Ø® dŸ§aZ#÷ Dıœ÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(2) #µKKfi : &§≈lZÁ“ - (ObKfiŸ¶ db¶Æ g¨Â, dU◊bfi #fi÷ ˙÷LKbOdfifiŸ¶ (6) #µKKfi : fi¶’c“¥÷ - (Á“≤“b÷Ï c¶“ “ #fi÷ P◊Zø˙j ƶÁ“V◊fiŸ¶ ¸Í) c
c ¸Í) #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ dØŸÏb fiOÏ®, g¶ “®Ï &Ubfi, ÆŸc“œfi K¨, Ïb\ c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙bPÂ≈K Oπbd, cˆ“PZ◊TbÆ E…SK, ÆŸjdK¨fiŸ¶ •®c“bd, Ïb® «¶jŸ•®, ÏbDıÁŸ“dbÏ fi¶’c“¥÷Â, #dbSK ÆŸ«¶jŸ, Z÷fib÷ ◊Ÿ‰ «”yPd‰ #fi÷ c
c d¶’c“Ï, Ïb\ P˙DıKPd‰ #fi÷ Ïb® •®c÷“˙®fib ˙Âfi ◊Gı® Á“Tb, ÏPZÁ“Tb, gb¥b#b÷fi® PE‰ fibdfib ”\dfib ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙ #µKKfib÷fib ˙Âfifi® Dı÷d gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ c
c c
c \ÂÁ“bÏ Á“bdµ˙\ ˙÷LKbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ P˙DıKPd‰ œ÷≤“ #fi÷ ÆŸgsbfib÷ &§≈lZÁ“ ◊Ÿ‰fiŸ¶ fbÏb fi¶’c“¥÷Âfib c÷“”c“b”fiŸ¶ WLK \÷˙Ÿ¶ #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï‹˙bd® fbÏb Z÷fib PÆ>”◊ŸÏfib c
c c
c gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ c÷“œfib, Pg¨bØ÷| fi®Á“Í÷Tb gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ ÏbDı◊Ÿ‰ cŸ“Kb÷|jfi ZÏ®Á÷“fib÷ ◊ˆ˙g˙, ˙Zdbfi Á“bKb÷| #fi÷ gP˙ÛK #÷d g˙gπdÂfib ˙Âfifi÷ c
c c
c fbÏb &§≈lZÁ“fib÷ ˙j ØZb÷ \÷˙b÷, gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Z÷fib ◊ˆ˙g˙ ƶ«¶j® ◊πH, gO˙bfi #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ dŸ§aZ Ø˙b ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c fbÏb &§≈lZÁ“fib Ob÷‰bÆ fibd÷ ◊ˆ˙g˙fiŸ¶, ˙Zdbfi Á“bKb÷|fiŸ¶ ZØb gP˙ÛKfiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ (7) #µKKfi : &À«Ïc“Î - (db¶Æ PE’Á“SÆbfiŸ¶ ¸Í) c
c c
c g˙gπd «Zb˙®fi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶Ø® dŸ§aZ Ø˙bfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊b “T√¶ “ fiOÏ, ˙fi√¶ “ &Ubfi, &À«Ïc“Î K¨, c
c c
c (3) #µKKfi : #gCÆ÷fi - (›q “bfib÷ ˙÷◊bÏ #fi÷ dU◊bfifiŸ¶ ¸Í) Ïb\ PÆ∞bØ #fi÷ Z÷fib Ïb≈Kfib œ÷≤“ ÆbOÏc“Î #fi÷ Z÷fi® ◊Sfi® O¶Oc“Îbfib ◊Ÿ‰ &À«Ïc“Îfib c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏ®, #db÷]c“œfi &Ubfi, #db÷]c“œfi ˙Âfi ◊Gı® #bOÍfib #µKKfib÷fi® Dı÷d ˙Âfi #fi÷ &À«Ïc“Îfib Á“b÷∑“fiŸ¶ Á“bÏÂ, Z÷fib÷ c
c c
c K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, Ïb\ d”b«T, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏfiŸ¶ ◊ˆ˙g˙, ˙Zdbfi KbZfib#b÷ #fi÷ gP˙ÛK #÷d g˙gπd «Zb˙®fi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ c
c c
c Pg¨bEKb dbÊ÷“ Dı˙Ÿ¶, #gCÆ÷fifib ˙jfiŸ¶ WLK \÷˙Ÿ¶, gO˙bfi ◊bÆ÷ Ob…Zd OÂjÏfi® dŸ§aZ Øœ÷ #÷˙Ÿ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ◊ø·Gıb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #gCÆ÷fifib Pfi≥Á“ fibd÷ ›q “bfib ˙÷◊bÏ® ZÏ®Á÷“fib ◊ˆ˙g˙, (8) #µKKfi : ƈKc“Î (dbGı®dbÏfib j¶jbfiŸ¶ ¸Í) c
c c
c ˙Zdbfi Á“bKb÷| ˙O÷Ï÷ g˙gπd ˙Â˙®fi÷ #¶Z÷ gP˙ÛKdb> d”bP˙c÷“”db¶Ø® dŸ§aZ Ø˙bfiŸ¶ #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ƈK◊ŸÏ, ƈKb˙Z¶ÆÁ“ &Ubfi #fi÷ Ïb\ ƈKc“Îfib c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi ◊Gı® dbGı®dbÏfi÷ Tb÷”®fi® &TÊ“®#b÷ ØZ® \÷›fi÷ gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ fbÏb c
c (4) #µKKfi : œÁ“Ê“ - (db¶Æ ˙÷Eb #fi÷ ÔKPgEbÏfiŸ¶ ¸Í) gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ◊ø·Gıb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb fi¶’c“˙jfifib ƈKc“Î ZÏ®Á÷“fib ◊ˆ˙g˙fiŸ¶, c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Æb”Dıfi® fiOÏ®, c÷“˙Ïd &Ubfi, #db÷] K¨fiŸ¶ ˙Zdbfi Z÷dDı gP˙ÛKfib g˙gπdÂfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶Ø® dŸ§aZ Ø˙bfiŸ¶ c
c c
c d¶’c“Ï, Ïb\ d”E¶c“, #dbSK ÆŸ¥÷Â, ÆŸc“œfib ˙÷LKb, ˙÷◊bÏ® ÆŸgs #fi÷ Z÷fi® ◊Sfi® ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gsbfib ◊Ÿ‰ œ¶Á“ÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ gO˙bfifib Æd˙ÆÏ #fi÷ jdÁ“Øb ◊Gı® Ob…Zd OÂjÏ (9) #µKKfi : c÷“˙c“Îb - (›ÛKb - f÷¥fiŸ¶ ¸Í) c
c fbÏb œ¶Á“Ïfib÷ ˙j \÷˙b÷ #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfib dŸ√÷ œ¶Á“Ïfib÷ db¶Æb”bÏ® Gı§hÂÁ“ ZÏ®Á÷“ #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Ïb÷”® “Á“ fiOÏ, ◊øΩ˙® #˙Z¶ÆÁ“ &Ubfi, jÏ c
c c
c ◊ˆ˙g˙, ÆŸc“œfib ˙÷LKb ÆbØ÷ ƶ«¶jfib÷ ˙Zdbfi g˙ #fi÷ #¶Z÷ gP˙ÛKfib g˙fiŸ¶ ˙Âfi K¨, Ïb\ ˙…•dÂc“Î, Ïb® •®c÷“˙® #fi÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ◊ŸÛ◊fi¶c“®fib ˙Âfi ◊Gı® c“Î #fi÷ c
c c
c Á“Ï® d”bP˙c÷“”db¶ db÷¨◊πbPkfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Áø“Û•®fi® ◊Ÿ‰® c÷“˙c“Îbfi÷ œˆÍ®◊Ï E∑“b˙˙bfiŸ¶ WLK \÷›fi÷ gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ fbÏb c
c (5) #µKKfi : «ø”‹◊PZ - (K∏db¶ P”>Æb ZØb ◊Ϭ®OdfifiŸ¶ ¸Í) PDı∏bÆb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb c÷“˙c“Îbfib ◊ˆ˙g˙db¶ ÆŸ◊πPZ{“ fiOÏfib PÆ>”Æ÷fi Ïb\fi® c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Á“b…œb@«® fiOÏ®, E¶sb÷ÎÏ &Ubfi, Ïb\ w÷Zgs Ïb® LKbdb ZÏ®Á÷“fib÷ ◊ˆ˙g˙ #fi÷ Z÷fib fbÏb #ÒK 499 Ïb®#b÷fi÷ Áˆ“Ê“bObÏdb¶ «bÍ® c
c c
c K∏œZbfi®Á“ #fi÷ Ïb® døOb˙Z®, ÏbDıÁŸ“dbÏ &c“Kfi #fi÷ Z÷fi® Ïb® ◊xb˙Z®,◊ŸÏb÷P”Z dbÏ˙bfiŸ¶ ˙Âfi, ˙Zdbfi g˙ #fi÷ gP˙ÛKfiŸ¶ g˙gπd ˙Â˙®fi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ c
c Æb÷dc“Î #fi÷ Z÷fi® ◊Sfi® ˙ÆŸc“Îb, Z÷dfib÷ ◊Ÿ‰ «ø”‹◊PZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® gO˙bfi dŸ§aZ Ø˙bfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c Ob…Zd OÂjÏ fbÏb «ø”‹◊PZfib ◊πbÂc¶“ “fiŸ¶ WLK \÷˙Ÿ¶ #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Z÷fib ◊ˆ˙g˙ (10) #µKKfi : #¶Dˆı•® - (˙÷LKb˙øPÎfiŸ¶ ¸Í) c
c c
c P˙¥÷ ◊ø·Gıb Á“Ï˙®, «ø”‹◊PZfib÷ Ïb\ PDıZœ‰Ÿfib d”÷wÏc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfib÷ ◊ˆ˙g˙, ˙Zdbfi #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙jdbfi◊ŸÏ, P˙DıK ˙jdbfi &Ubfi, dbPÂgs c
c c
g˙ #fi÷ gP˙ÛKfib g˙gπdÂfib ˙Âfifi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ dŸ§aZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. K¨, Ïb\ P˙DıKPd‰, jdc÷“˙ œ÷≤“, #÷fi® ◊Sfi® P◊πK¶OŸ #fi÷◊Ÿ‰® #¶Dˆı•®fib ˙Âfi ◊Gı®
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 33
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ ‹˙bd®fiŸ¶ Ob÷EÏ® #Ø÷ gπdÂ, «bOdb¶ #PZÏb÷PO{“ ¬®fiŸ¶ A¶“c“fi d¶’c“Ï, Ïb\ #◊πPZ”Z, Ïb® ÆŸÁ“ÒKb, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ d”E¶c“ #fi÷ Ïb® #Ï”c“Îb c
c Æb¶gÍ®fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ ◊ø·Gıb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #¶Dˆı•®fib ◊ˆ˙g˙db¶ fib÷ ÁŸ¶“˙Ï PDıfic“bÆ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| dµKPdÁ“b fiOÏ®fib ÏbDı d÷]ÏØfib g˙db¶ #ÂObÏ c
c c
c ◊øΩ˙®•® fibdfi® OPÂÁ“b, Z÷fib Á“bKb÷|, ˙Zdbfi #fi÷ gP˙ÛK gπd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ÆŸjdbfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c d”bP˙c÷“”db¶Ø® dŸ§aZ Ø˙bfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (6) #µKKfi : ˙…•d c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Á“fiÁ“◊ŸÏ, w÷Zbœb÷Á“ &Ubfi, ˙®Ïgs K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, c
c Ïb\ P◊πKE¶s, Ïb® ÆŸgsb, Z÷dfib÷ ÁŸ“dbÏ ˙…•dÂ, Z÷fib •®c÷“˙® ˙O÷Ï÷ 500 Á“ÒKb#b÷ c
c (2) ÆŸ√P˙◊bÁ“ •ŸZ‹Á¶“j c
c (1) #µKKfi : ÆŸ«b”y ÆbØ÷ P˙˙b” #fi÷ Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dÏ jfi◊PZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ˙…•d fbÏb ◊ˆ˙÷| dPÂ˙Îb c
c c
c #b •ŸZ‹Á¶“jfib #b϶g÷ 10 #µKKfib÷fib fibd DıÂb˙®fi÷ #b #µKKfidb¶ fiOÏ®fib Ïb\ Pd‰fib g˙÷ #ÂObÏ Æ¶gˆPZP˙DıKfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi c
c c
c ”§‹Zœ®¥fiOÏ, ◊ŸÛ◊Á“϶ “ &Ubfi, Áø“Z˙fidbTP◊πK K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï,Ïb\ #c“®fiœ‰Ÿ #fi÷ ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c (7) #µKKfi : d”b«T c
c #÷fi® jb’Ï® ˙O÷Ï÷ 1000 Ïb®#b÷, jb’Ï®fi÷ PÆ>”fiŸ¶ ‹˙¡fi, ÆŸ«b”yfib÷ DıÒd, 500 c
c
#b #µKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ d”b◊ŸÏ, ÏaZbœb÷Á“ &Ubfi, ÏaZ◊bZ K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, c
c
Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, ÆŸ«b”y fbÏb jdÁ“Øb •˙Â, Oø”‹Ø jd◊bTfifi® ◊πPZ∏b, gO˙bfi c
Ïb\ «T, Ïb® ÆŸgsb, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ d”b«T, Z÷fib ÏaZ˙Z® ˙O÷Ï÷ 500 Á“ÒKb#b÷
c ÆŸ«b”yfib ◊ˆ˙g˙fiŸ¶ Á“Øfi, ◊ˆ˙g˙db¶ ÆŸdŸ√ fbÏb 500 ‹ØP˙Ïb÷fi÷ œŸ∞ #b”bÏfiŸ¶ c“bfi ÆbØ÷ P˙˙b” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| dPÂ◊ŸÏfib fibOc“Îfib g˙db¶ #ÂObÏ ›Òsc“Îfi÷ c
c c
c ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ ˙Zdbfi g˙db¶ c“®¨b Oπ”Â, 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi, Z◊_Kb, •d c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c º˙fi, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib #fi÷ #¶Z÷ d”bP˙c÷“”db¶ dŸ§aZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c (8) #µKKfi : gsfi¶c“® c
c (2) #µKKfi : gsfi¶c“® c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÆŸ]b÷¥ fiOÏ, c÷“˙Ïd &Ubfi, ˙®ÏÆ÷fi K¨fiŸ¶ c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ≠“¥g◊ŸÏ, ‹ZŸ◊ Á“϶ “Á“ &Ubfi, jÒK K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, d¶’c“Ï, Ïb\ #DŸıfi, Ïb® Zk˙Z®, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ gsfi¶c“®, Z÷fib÷ •®c÷“˙® ˙O÷Ï÷ 500 c
c Ïb\ jfib˙”, Ïb® ÆÏ‹˙Z®, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ gsfi¶c“® ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® &◊Ïfib Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| d”b]b÷¥fiOÏ®fib jd]b÷¥ g˙db #ÂObÏ c
c c
c #µKKfifib ÆŸ«b”fi® Dı÷d ˙Zdbfi Á“bK, Z÷fib ◊ˆ˙g˙fib d”bP˙c÷“”, ◊Ÿ¶ “’Ï’Á“® fiOÏ® jdPÆ>”fi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c c
c #fi÷ KŸO«b”y Z®Ø∂Á“Ïfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (9) #µKKfi : d”E¶c“ c
c c
c (3) #µKKfi : ÆŸ\Z #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ E¶◊b fiOÏ®, ◊ˆÂgs &Ubfi, ◊ˆÂgs K¨fiŸ¶ c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ˙®Ï◊ŸÏ, dfib÷Ïd &Ubfi, Ïb\ ˙®ÏÁø“ÛÂPd‰, Ïb® d¶’c“Ï, Ïb\ c“Î, Ïb® ÏaZ˙Z®, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ d”E¶c“, Z÷fib •®Á“b¶Zb ˙O÷Ï÷ 500 c
c c
c •®, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ÆŸ\Z #fi÷ Z÷fib «T•® ˙O÷Ï÷ 500 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ TCfib ˙Âfi Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ TC ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| PZPO·Gı® fiOÏ®db¶ Ïb\ PDıZœ‰Ÿfib g˙÷ c
c c
c ◊Gı® ◊ˆ˙g˙fib ›¥ŸÁ“bÏ fiOÏfib ≠“¥gc“Î fbÏb #ÂObÏ ◊ŸÛ◊c“Îfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ #ÂObÏ jd˙®Kfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. (10) #µKKfi : ˙Ïc“Î c
c c
c (4) #µKKfi : ÆŸ˙bÆ˙ #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ ÆbÁ÷“Z fiOÏ, &ÎÏÁŸ“ÏŸ &Ubfi, ◊bÆPdÁ“ K¨fiŸ¶ c
c c
c #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ P˙DıK◊ŸÏ, fi¶c“fi˙fi &Ubfi, #œb÷Á“ K¨fiŸ¶ d¶’c“Ï, d¶’c“Ï, Ïb\ Pd‰fi¶c“®, Ïb® •®Á“b¶Zb, ÏbDıÁŸ“dbÏ ˙Ïc“Î #fi÷ Z÷fib ˙ÏÆ÷fib ˙O÷Ï÷ 500 c
c Ïb\ ˙bÆ˙c“Î, Ïb® Áø“ÛÂb, Z÷dfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ÆŸ˙bÆ˙ #fi÷ Z÷fib gsb ˙O÷Ï÷ 500 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ TC ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| œZfbÏ fiOÏdb¶ Ïb\ P˙dT˙b”fifib g˙db¶ c
c c
c Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ TCfib ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆ˙÷| Á“b…œb@«® fiOÏ®db¶ jfi◊bT Ïb\fib g˙db¶ #ÂObÏ #ÂObÏ jdÏŸPEfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ÆŸ«b”Ÿfib #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c c
c ˙…•dÂgsfi÷ c“bfi ˙O÷Ï÷ #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb¶ #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c (5) #µKKfi : PDıfic“bÆ c

H #b #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ Æb…O§ÒjÁ“b fiOÏ®, fi®Tbœb÷Á“ &Ubfi, ÆŸÁ“bT K¨fiŸ¶


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 34
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd 12 #bOd 13 c
c c
c Á“ØbfiŸKb÷O ◊πjbfi #b…◊◊bPZÁ“ &◊b¶O ƈ‰ - 12 sÔKbfiŸKb÷O ◊πjbfi ÏbDı◊πH®K &◊b¶O ƈ‰ - 13 c
c c
c c
c #ÒK fibd :- #b÷˙˙b›K¶, &˙˙b›K, #b÷˙b›K. #ÒK fibd :- ÏbK◊Æ÷PÂK, ÏbK◊Æ÷›#, ÏbK¡◊Æ÷›K, ÏbK¡◊Æ÷PÂK“, c
c c
c #µKKfi - ----------------- 1 ÏbK¡◊Æ÷›≈Dı, ÏbDı◊πÆ÷fiÁ“[K, ÏbDı◊πÆ÷fiPDıZ, ÏbDı◊πHÁø“Z. c
c &o÷œÁ“ - ------------------ 1 #µKKfi ------------------- 1 c
c c
c &o÷œÁ“ --------- ---------- 1 c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ ----- --------1167 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c OU ƈ‰ ------- -----------43 &◊T¯j ◊b≤“ ----- ---------2100 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c c
c ◊U ƈ‰ ------- -----------32 OUƈ‰ ---- -------------- 65 c
c c
c ◊Uƈ‰ ------------------c c c c
c #b &◊b¶O ƈ‰fib #÷Á“ #µKKfifib #÷Á“ &o÷œÁ“db¶ E¶◊b fiOÏ®fi® gˆPd, &Ubfi, c
c c
c Á“b÷Ê“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï®, Z÷db¶ #b˙÷Tb ◊ˆÂgs E…SK, ˙fi√¶ “, #œb÷Á“˙ø¨ Z÷dDı #b &◊b¶O #bOd Oπ¶Ødb¶ #bdTÁ“V◊b fiOÏ®, #bdπœbT &Ubfidb¶ #bdπœbT c
c c
c P˙P˙j ˙ø¨b÷ #fi÷ ˙÷T®#b÷ ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® PœTb◊e“fiŸ¶ #fi÷ Ïb\ Á“b÷PÂÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. E…SK, #œb÷Á“˙ø¨ #fi÷ PœTb◊e“fib ˙Âfi ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ E¶◊bfiOÏ® Zϸ P˙”bÏ, gO˙bfi d”b˙®Ïfib ±>Eb› #fi÷ jd◊’Ï¥c“ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ DıÂb˙®fi÷ ƈKbgc÷“˙fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. c
c #¶Ob÷◊b¶O ZØb 34 «Ÿ∞ ˙EfibPZœK, 35 ÆSK˙EfibPZœK, •dÂ-•d®fi® ƶpKb, #bPgKb÷ P OÁ“ c÷ “ ˙fib ˙… ’ A“K ÆdŸ c „ “ ]bZ, 16 ◊π Á “bÏfib ÏSfib÷ fi b¶ fibd, c
c c
c #¶Z÷˙bÆ®#b÷fib÷ ◊’ÏEK, ƶpKb Z÷dDı ∏bfiƶ◊c“b, c“®¨b ÆdK, P˙PœÕ“ T§¯j#b÷, ∏bfiP˙dbfiÏEfibfib÷ #bc÷“œ, P˙P˙j ϶Ofib dPÂ#b÷fi® ZŸTfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® PÆ>”bÆfi c
c c
c Z◊_Kb#b÷, Z÷dfib º˙fifi® 21 &◊db#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #fi÷ Z÷fi® Eb÷Zϸ 53,000 gsbÆfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c Z÷ ◊Gı® #¶Z÷˙bÆ®#b÷fi® «bm Z÷dDı #b¿K¶ZÏ Z◊_Kbfib ˙Âfidb¶ «¶fi÷ ◊πÁ“bÏfib Z÷ ◊Gı® ƈKbgc÷“˙ Ob…Zd ˙O÷Ï÷ •dÂPfiOπ∂Øb÷ Æd¨ 32 ◊πÁ“bÏfib ’c“ÔKfiøSK c
c c
c Gı-Gı g÷c“b÷, #bZ - Ïb…s - jd - œŸaT µKbfifib EbÏ-EbÏ g÷c“b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® c“œb˙˙b dbÊ÷“ gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ #b∏b ◊πbk Á“Ï˙b ˙b϶˙bÏ ◊πKbÆ, gO˙bfi c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ïfi® c÷“œfibdb¶ #b˙fibÏb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷, ≈Kb÷PZP¥Á“ c÷“˙b÷ Z÷dDı ˙…dbPfiÁ“ d”b˙®ÏfiŸ¶ db…fi, #¶Z÷ #fiŸdPZ ◊Gı® 57 ◊πÁ“bÏfib ˙bU, 18 ◊πÁ“bÏfib fiøSK, EbÏ ◊πÁ“bÏfib c
c c÷“˙b÷fib fibd, #bÁø“PZ, ˙K, &◊T§¯j#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Obfi, EbÏ ◊πÁ“bÏfib #PgfiKfiŸ¶ ◊πc“œfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c SKbÏ«bc“ gO˙bfifib Æd˙ÆÏÂdb¶ Ïb\ Á“b÷PÂÁ“fiŸ¶ #bOdfi, gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ Z÷ ◊Gı® ƈKbg P˙dbfifib fbÏ &◊Ïfib 108 ◊πÁ“bÏfi® j\, EbÏ÷K ’c“œb#b÷fib c
c c
c jdb÷|◊c÷“œ ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® ◊’Ï˙πbDıÁ“ ˙Âfidb¶ #¶« “ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi® ’c“fiEKb #fi÷ ˙fi√¶ “b÷, c÷“˙Gı¶c“Á“ &◊Ï 108 ◊πPZdb#b÷, E…SK ‹Z¶gfiŸ¶ ◊πdbDıfi, PDıfi#§‹Ø#b÷fiŸ¶ c
c c
c Gı÷£÷ •d ÆbjfibfiŸ¶ ƶP¨k ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #V◊b϶g®Ø® db¶ “®fi÷ c÷“œP˙ÏZ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷ #Efi, «PTP˙ÆDıfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ZØb gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ƈKbgc÷“˙fib Ïb\ c
c ÆŸj®fi® P˙P˙j &S◊PÎ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ ›¥S◊πb‘gbÏb ◊øΩ˙®fib T¶«b›, ◊”b÷Íb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ◊πc÷“œ® fib ◊ˆ˙g˙fiŸ¶ ˙Âfi, Z÷db¶ Á“Ï÷T® #bSdb P˙¥÷ P˙‹ZøZ EEb fi÷ #¶Z÷ PDıfi÷wÏ gO˙bfi, c
c c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi #fi÷ 22 ObØb#b÷db¶ PÆ∞ gO˙¶Zb÷fib ˙ÂfiØ® #b &◊b¶O ◊ˆÂ ØbK Gı÷. •ŸZc÷“˙Zb, gO˙Z® ◊π∏Pk Z÷dDı gO˙bfi ◊bwfibØfi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 35
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 14 #b϶gdb¶ ¬® º˙b÷fib PZK∂E, √÷EÏ #fi÷ DıÍEÏ #÷d ‰Â ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ Z÷fib EZŸÛ◊c“, c
c &ÏÆ◊ dbfi˙ ¬®#b÷ c÷“˙®#b÷ ˙O÷Ï÷ ◊÷Ê“b◊πÁ“bÏb÷ «Zb˙®fi÷ Z÷ «jbfib Dı]ÒK &SÁø“Õ“ Á“bÍ, c
c sÔKbfiŸKb÷OdK º˙bPgOd &◊b¶O ƈ‰ - 14 c
c §‹ØPZ, ˙÷c“fi®K Á“d ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ƶÆbÏ® º˙b÷fib ◊ŸÏŸ¥ ◊πÁ“bÏdb¶ PZK∂E ˙O÷Ï÷ ‰Â ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ EZŸÛ◊c“ ˙O÷Ï÷ ◊÷Ê“b c
c #ÒKfibd :- º˙bº˙bPgOd. c
c ◊πÁ“bÏb÷ «Zb˙®fi÷ Z÷dfib Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ Á“bÍ ˙O÷Ï÷ ˙Â˙˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. c
c ◊πPZ◊PÎ ------------------ 9 c
c #µKKfi ------------------ 1 ƶÆbÏ® º˙b÷fib fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ◊πÁ“bÏdb¶ ◊ &◊Ï dŸDı«fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c &o÷œÁ“ -------- ----------18 c
c (3) EZŸP˙j º˙-◊πPZ◊PÎ c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ -------------4750 ˘Tb÷Á“ ◊πdb #b ◊πPZ◊PÎdb¶ ƶÆbÏ® º˙b÷fib fibÏÁ“[K ˙O÷Ï÷ ◊πÁ“bÏb÷ ˙ÂÔKb Gı÷. c
c c
c OUƈ‰ --- ------------- 272 Z÷fib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ fibÏÁ“[K º˙b÷fib ÆbZ ◊πÁ“bÏ, fiÏÁ“-˙Âfi Gı÷. «®\ c
c &o÷œÁ“db¶ fiÏÁ“fib Æ®db, ƶ‹Øbfi ˙O÷Ï÷ Z÷dDı ˙Â, O¶j, ‹◊œ, db◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c ◊UObØb --- ------------- 81 c
c Á“Ï®fi÷ fiÏÁ“db¶ º˙b÷fi® &S◊PÎ, œÏ®Ï, P˙ÁŸ“˙Âb, ˙÷c“fib ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ #fi÷ ‰®\ c
c c
c (1) PfP˙j º˙-◊πPZ◊PÎ &o÷œÁ“db¶ ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂdfi «Zb˙®fi÷ fibÏÁ“[Kb÷fiŸ¶ ƶP¨k ˙Âfi Gı÷. c
c PZK∂E-Kb÷PfiÁ“ º˙ &o÷œÁ“db¶ PZK∂E-Kb÷PfiÁ“ º˙b÷fib ◊b¶E ◊πÁ“bÏb÷ Z÷dDı Z÷fib c
c #b &◊b¶Ofi® ◊”÷T® PfP˙j - «÷ ◊πÁ“bÏfi® º˙-◊πPZ◊PÎdb¶ º˙-#º˙fib c
c #÷Á÷“§ÒsK, ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ #÷Á÷“§ÒsK ˙O÷Ï÷ ◊÷Ê“b ◊πÁ“bÏb÷, Z÷dfib 11 fbÏb÷, Á“b÷Ê“® #fi÷ #¶Z÷ c
c #PgOdfib «÷-«÷ ◊πÁ“bÏ, #v“◊® #º˙bPgOdfib 10 ◊πÁ“bÏ, v“◊® #º˙bPgOdfib c
c fi˙ ◊πÁ“bÏ, db÷¨◊πbk º˙fib #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ, ƶÆbÏ §‹ØZ º˙fib «÷ Z÷dDı ‹Øb˙Ï º˙fib P˙dbfib÷fib db◊ «ZbÔKb¶ Gı÷. c
c «®\ &o÷œÁ“db¶ ƶÆbÏ® º˙b÷fib ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“Ø® db¶ “®fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ÆŸj®fib c
c ‰Â ◊πÁ“bÏb÷ ˙Â˙®fi÷ ƈId ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib 23 fbÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Kb ◊Gı® ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ c
c º˙b÷fib «÷-«÷ ◊πÁ“bÏb÷, ◊øΩ˙®fib Gı ◊πÁ“bÏ, c÷“˙b÷ ZØb º˙b÷fi® ƶ§‹ØPZ, PfiT÷|◊Á“bÍ, c
c º˙b÷fib «÷ ◊πÁ“bÏ, ˘TI ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙fib ÆbZ #fi÷ ƶ¨÷◊db¶ «÷ ◊πÁ“bÏ ZØb Z÷fib c
c 23 fbÏb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #fi÷ #¶Z÷ #ÒK Z®PØÁ“fib P˙¥Kfi® EEb Gı÷. c
c c
c Z÷ ◊Gı® #¡Á“bPKÁ“ º˙b÷fib «÷ ◊πÁ“bÏ #fi÷ 23 fbÏb÷, ƈId #fi÷ ÆbjbÏ dfiŸÛKKb÷PfiÁ“ º˙ &o÷œÁ“db¶ dfiŸÛKb÷fib ƶdˆPGıd Z÷dDı OgDı #÷d «÷ ◊πÁ“bÏb÷ c
c Z÷dDı #¶Zf®|◊ dfiŸÛKb÷fib 28 ◊πÁ“bÏb÷ «ZbÔKb Gı÷. c
c ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷fib «÷ ◊πÁ“bÏ #fi÷ 23 fbÏb÷, «bc“Ï #fi÷ ƈId Z÷Dı‹Á“bPKÁ“ º˙b÷fib c
c «÷ ◊πÁ“bÏ Z÷dDı 23 fbÏb÷ #fi÷ «bc“Ï Z÷dDı ƈId ˙bKŸÁ“bPKÁ“ º˙b÷fib «÷ ◊πÁ“bÏ #fi÷ 23 #÷Á“b÷v“Á“f®◊ ˙Âfi &o÷œÁ“db¶ #÷Á“b÷v“◊ f®◊fiŸ¶ ‹Øbfi, T¶«b› Z÷dDı ◊”b÷Íb›, c
c c
c fbÏb÷ ˙Â˙®fi÷ «÷›§ÒsK, ‰®§ÒsK ˙O÷Ï÷ P˙Á“T§÷ ÒsK º˙b÷fib 23-23 fbÏb÷, fibÏÁ“[K º˙b÷fib ˙fi√¶ “b÷, gˆPd, ˙ø¨b÷, ˙÷T®#b÷, SKb¶fib dfiŸÛKb÷ #fi÷ ¬®#b÷fib Æ˙b∂O®Â ˙Âfi, #b‹˙bc“, c
c Á“db÷|, ‹˙gb˙, ˙O÷Ï÷ Z÷dDı #ÒK f®◊b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ˙Í® c÷“˙Kb÷PfiÁ“ º˙fib ◊πÁ“bÏ-g÷c“, c
c ◊πÁ“bÏ #fi÷ 23 fbÏb÷ #fi÷ Z÷ ◊Gı® ƶdPˆ Gıd
 DıÍEÏ, gˆEÏ, ◊’ÏÆ◊, OgDı &◊’ÏÆ◊, c
c c÷“˙-c÷“˙®#b÷fi® ƶpKb, ◊’Ï¥c“b÷, P˙dbfib÷, ÆdŸsb÷fi® ƶpKb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® Dı¶«ˆ f®◊fiŸ¶ c
c EZŸÛ◊c“, gŸDı◊’ÏÆ◊, √÷EÏ ˙O÷Ïfi÷ b ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ 23-23 fbÏb÷ fiŸ¶ ˙Âfi Gı.÷ c
c ƶdˆPGıd dfiŸÛKb÷ ZØb OgDı dfiŸÛKb÷fib 23 fbÏb÷, c÷“˙Zbfib ◊πÁ“bÏb÷, ‰Æ-‹Øb˙Ï P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c dfiŸÛKKb÷PfiÁ“ &o÷œÁ“db¶ P˙DıKb ÏbDıjbfi®, ÆŸjdb Ægb, E…SK, PÆ>”bÆfi, c
c º˙b÷ ˙O÷Ï÷fi® P˙P˙j ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. c
c PÆ∞bKZfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® Dı¶«ˆf®◊db¶ º˙b÷fi® &S◊PÎ, &ÎÏÁŸ“v“¨÷‰, T˙ÂÆdŸs, c
c c
c (2) P‰P˙j º˙-◊πPZ◊PÎ Ob…Zdf®◊, E¶sf®◊, ƈKf®◊ #fi÷ Z÷ ◊Gı® Dı¶«ˆf®◊fib T˙ ÆdŸsfi® #¶c“Ï #fi÷ c
c c
«”bÏfib ƈK-E¶s Z÷dDı ]bZÁ“[√¶ “, Á“bTb÷c“ ÆdŸs, ◊ŸÛÁ“Ï ˙Ïf®◊ ˙O÷Ï÷fib P˙‹ZøZ ˙Âfi
H G
#b ◊πPZ◊PÎdb¶ ƶÆbÏ® º˙b÷fib ‰Â ◊πÁ“bÏb÷- ¬®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ #÷d «Zb˙®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 36
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#fi÷ Z÷dfib E¶s-ƈK ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ ◊b¶E ›§ÒsKb÷fib P˙¥KfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bOd - 15 c
c ≈Kb÷PZÛÁ“ &o÷œÁ“db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® ’c“ÔKOPZ, ˙…A÷“K œ§aZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c sÔKbfiŸKb÷OdK ◊π∏b◊fib &◊b¶O ƈ‰ - 15 c
c ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fib ˙Âfi ◊Gı® Z÷dfi® ƶpKb, c
c §‹ØPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ #fi÷ «®\ &o÷œÁ“db¶ Z÷ c÷“˙b÷fib P˙dbfib÷fib #bjbÏ, ƶ‹Øbfi, c
c #ÒKfibd :- ◊hÂ˙Âb. c
c ±>Eb›, &S◊PÎ, ZØb Z÷ c÷“˙b÷fib œÏ®Ïb÷fib ˙Â, ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ #¶Z÷ fibÏÁ“[Kb÷, c
c #µKKfi ----------------- 1 c
c PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷ Z÷dDı c÷“˙b÷fib Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ §‹ØPZ, Á“bÍ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊c“ --------------------36 c
c c
c &o÷œÁ“ ------- ---------- 44 c
c (4) ◊¶EP˙j º˙ ◊πPZ◊PÎ c
c c
c #b ◊πPZ◊PÎdb¶ ƶÆbÏfib ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ - #÷Á÷“§ÒsKØ® db¶ “®fi÷ ◊¶E÷§ÒsK &◊T¯j ◊b≤“ ------ ------ 7787˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c c
c ÆŸj®fib fi® §‹ØPZ, Á“bT, #¶ZÏ ˙O÷Ï÷ ˙ÂÔKb Gı÷. OUƈ‰ --- ------------- 614 c
c c
c ◊Uƈ‰ ------- --------- 195 c
c (5) ¥ „“P˙j º˙-◊πPZ◊PÎ c
c c
c #b ◊πPZ◊PÎdb¶ ƶÆbÏfib ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“Ø® db¶ “®fi÷ ‰ÆÁ“bPKÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷fib Gı #b &◊b¶Ofib #b϶gdb¶ ˙®Ï◊πgŸfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®fi÷ 36 ◊π∏b◊fib ◊c“b÷fib fibdb÷ c
c ◊πÁ“bÏb÷ DıÂb˙®fi÷ Z÷dfib §‹ØPZ, Á“bÍ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c DıÂbÔKb¶ Gı÷. c
c c
c (1) ◊π∏b◊fib ◊c“ c
c (6) ÆkP˙j º˙-◊πPZ◊PÎ #bdb¶ #º˙-º˙ ◊π∏b◊fibfib #v“◊® #fi÷ v“◊® #÷d «÷ g÷c“b÷ #fi÷ Z÷ «¶fi÷fib c
c c
c #fiŸA“d÷ c“Æ #fi÷ EbÏ ◊πg÷c“b÷ «Zb˙®fi÷ Z÷dfib ˙Â, O¶j, ÏÆ, ‹◊œ ˙O÷Ï÷fib g÷c“b÷ c
c (7) #Õ“P˙j º˙-◊πPZ◊PÎ c
c DıÂb˙®fi÷ «bc“Ï ÆˆId #÷Á÷“§ÒsK, «÷›§ÒsK, ‰Â ›§ÒsK, EbÏ›§ÒsK #fi÷ ◊¶E÷§ÒsK c
c º˙b÷fib Z÷dDı PZK∂E, dfiŸÛK #fi÷ c÷“˙Zb#b÷fib g÷c“-◊πg÷c“b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ P˙˙Ï Gı÷. c
c c
c (8) fi˙P˙j º˙-◊πPZ◊PÎ c
c #b ‰Â ◊πPZ◊PÎ#b÷db¶ ƶÆbÏ® º˙b÷fib #fiŸA“d÷ ÆbZ, #b≤“ #fi÷ fi˙ ◊πÁ“bÏb÷ c
c (2) ‹Øbfi - ◊c“ c
c «Zb˙®fi÷ Z÷dfib §‹ØPZ, Á“bÍ, ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ #jb÷Tb÷Á“, ±µ˙Tb÷Á“ ˙O÷Ï÷ #b≤“ ◊øΩ˙®#b÷db¶ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #¡Á“bPKÁ“ c
c c
c ˙O÷Ï÷fib PZK∂Eb÷, fibÏÁ“[#b÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ c÷“˙b÷fib ‹Øbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ PÆ∞b÷fib c
c (9) c“œP˙j º˙-◊πPZ◊PÎ c
c ‹ØbfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #b ◊πPZ◊PÎdb¶ ƶÆbÏ® º˙b÷fib 10 ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ Z÷dfib §‹ØPZ, Á“bÍ, ˙O÷Ï÷fib c
c c
c ˙Âfi ◊Gı® #PÆ∞ #fi÷ PÆ∞, Æ˙÷c“Á“ #fi÷ #˙÷c“Á“ Z÷dDı #∏bfi® #fi÷ ∏bfi® #÷d «÷- (3) #V◊«”ŸS˙ - ◊c“ c
c «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fi® EEb ◊Gı® ‰Â-‰Â ◊πÁ“bÏfib, EbÏ-EbÏ ◊πÁ“bÏfib, ◊b¶E-◊b¶E c
c #bdb¶ ’c“œbfbÏØ® db¶ “®fi÷ ◊Ÿc„“OTfbÏ ÆŸj®fib 27 fbÏb÷ ZØb #≤“b˙®Ædb d”bc¶“ “Á“ c
c ◊πÁ“bÏfib Ø® c“Æ-c“Æ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fiŸ¶ #PÆ∞ #fi÷ PÆ∞ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c fbÏfib #V◊S˙ #fi÷ «”yS˙fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 37
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(4) §‹ØPZ-◊c“ c
c #bdb¶ fiÏÁ“b÷, fibÏÁ“[Kb÷ Z÷dDı c÷“˙, PZK∂E #fi÷ dfiŸÛKfi® ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk (12) œÏ®Ï-◊c“ c
c c
c §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ ◊b¶E œÏ®Ïb÷fib fibd #fi÷ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib œÏ®Ï, Z÷fib g÷c“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (5) P˙œ÷¥ - ◊c“ c
c c
c #bdb¶ ◊KbKfib g÷c“b÷Ø® #b϶g®fi÷ Dı]ÒK - &SÁø“Õ“ ◊πÁ“bÏfib ˙Â-O¶j-‹◊œ (13) ◊’ÏÂbd-◊c“ c
c c
c ◊Ÿc„“OTb÷ #fi÷ Z÷dfib #fi¶Z ◊KbKfi® ˙bZ Gı÷. #bdb¶ º˙-#º˙fib ◊’ÏÂbdfib g÷c“b÷ ZØb 24 c¶“ “Á“b÷db¶ 10 ◊’ÏÂbdb÷fiŸ¶ c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (6) ÔKŸSA“b¶PZ - ◊c“ c
c c
c #bdb¶ OPZ-#◊÷¨b, c¶“ “Á“b◊÷¨b ˙O÷Ï÷ #b≤“ fbÏb÷ #fi÷ EbÏ OPZ#b÷ db¶ DıÒd- (14) Á“¥bK-◊c“ c
c dÏÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ A“b÷j, dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷g #÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“¥bKfib ‹Øbfi, PfiPdÎ c
c c
c #fi÷ g÷c“ Z÷dDı 24 c¶“ “Á“b÷db¶ Á“¥bKfib g÷c“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (7) wbÆb÷·G„ı˙bÆ-◊c“ c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fib Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ ◊πÁ“bÏfib wbÆb÷·G„ı˙bÆfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (15) ›§ÒsK-◊c“ c
c c
c #bfib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ 25 fbÏb÷fib fibdb÷, ◊b¶E ›§ÒsKb÷fib ‹Øbfi, P˙‹ZbÏ ˙O÷Ï÷, c
c c
c (8) ƶ∏b-◊c“ PfiDıÏb ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fi® 10 ƶ∏b#b÷, «bm Á“bÏ ˙O÷Ï÷ EbÏ Æ¶∏b#b÷ #fi÷ #fi÷ «®\ &o÷œÁ“db¶ 12 #PjÁ“bÏb÷fib fibdb÷ ZØb 24 c¶“ “Á“b÷db¶ 12 #PjÁ“bÏb÷fiŸ¶ c
c c
c #V◊S˙-«”yS˙fi¶Ÿ ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c c
c (9) Kb÷Pfi-◊c“ (16) ◊πKb÷O-◊c“ c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Kb÷Pfi#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ ◊πKb÷Ofib 15 g÷c“b÷ #fi÷ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ 15 ◊πKb÷Ob÷ #fi÷ Z÷fib P˙Pg≥ c
c c
c #¶Ob÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (10) EÏdbEÏd-◊c“ c
c #bdb¶ #b≤“ ◊øΩ˙®#b÷fib fibd ◊’Ïd¶ “T ˙O÷Ï÷ ◊b¶E ƶ‹Øbfib÷ #fi÷ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ (17) T÷LKb-◊c“ c
c c
c º˙b÷fib EÏd (#¶Z) #fi÷ #EÏd (#fi¶Z)fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. #bfib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ÆbZ #PjÁ“bÏb÷ ZØb Z÷ «jb 24 c¶“ “Á“b÷db¶ §‹ØZ Gı÷ #÷d c
c c
c «ZbÔKŸ¶ Gı÷. c
c (11) gb¥b-◊c“ «®\ &o÷œÁ“db¶ Gı T÷LKb#b÷fib fibd, ‰®\ &o÷œÁ“db¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ &S◊PÎ, c
c c
c #bdb¶ #˙jb’Ï® gb¥bfiŸ¶ ‹˙v“◊, Z÷fib EbÏ g÷c“b÷ #b◊®fi÷ ÆSKgb¥b ˙O÷Ï÷ P˙P˙j &fZfi ˙O÷Ï÷, Eb÷Øbdb¶ 15 #PjÁ“bÏb÷ ZØb T÷LKb#b÷fib v“◊, ˙Â ˙O÷Ï÷, ◊b¶Edbdb¶ c
c c
c gb¥b ◊πÁ“bÏb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ 16 ˙Efib÷ Z÷dDı #bÏbjÁ“-P˙ÏbjÁ“fi® gb¥b#b÷ DıÂb˙® T÷LKb#b÷fib v“◊, ˙Â ˙O÷Ï÷fib ◊’ÏÂdfifib WÕ“b¶Zb÷ ZØb Gı≤“b &o÷œÁ“db¶ Gı T÷LKb#b÷fi÷ c
c c
Gı÷. Á“bÏÂ÷ (Á“dgˆPd, #Á“dgˆPd ZØb #¶Zf®|◊b÷fib) #∑“® f®◊db¶ dfiŸÛKb÷fi® §‹ØPZ ˙O÷Ï÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 38
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
P˙¥Kb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (26) Á“d˙÷c“«¶j-◊c“ c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fib Á“d˙÷c“fi Á“bÍfib «¶j P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (18) Á“bK§‹ØPZ-◊c“ c
c #bdb¶ 22 #PjÁ“bÏb÷fib fibd #b¡Kb ◊Gı® fibÏÁ“[K, PZK∂E, dfiŸÛK, c÷“˙ #fi÷ (27) Á“d˙÷c“Á“ - ◊c“ c
c c
c PÆ∞b÷fi® Z÷ Z÷ v“◊db¶ §‹ØPZ ˙O÷Ï÷Ø® db¶ “®fi÷ jdb§‹ZÁ“bK ˙O÷Ï÷fi® ƶ§‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #b≤“ ◊πÁø“PZ#b÷fib Á“d˙÷c“Á“ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c (19) Æ@KÁ„“S˙-◊c“ (28) #b”bÏ-◊c“ c
c c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â WPÕ“ #fi÷ PÆ∞b÷db¶ #÷Á“ WPÕ“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bfib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ 11 #PjÁ“bÏfib fibd #b◊®fi÷ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib c
c c
c #b”bÏ P˙¥KÁ“ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷, ≈KbÏ÷ «®\ &o÷œÁ“db¶ 13 #PjÁ“bÏb÷, #b”bÏÁ“- c
c c
c (20) #¶ZPA“Kb-◊c“ #fib”bÏÁ“ P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #fi¶ZÏbOZ Z÷dDı ◊϶◊ÏbOZfi® #¶ZPA“Kb Z÷dDı P˙P˙j c
c c
c &S◊PÎ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #ƶKZ gÔKsÔK c÷“˙ ˙O÷Ï÷ 14fib #bKŸÛK ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (29) &◊Kb÷O-◊c“ c
c c
c #bdb¶ P‰Á“bÍ P˙¥÷ ‹◊Õ“-#‹◊Õ“ ∏bfi c“œfi #÷Ê“T÷ Á÷“ &◊Kb÷Ofib g÷c“-◊πg÷c“b÷ c
c (21) œÏ®Ï-◊c“ ˙Â˙bKb Gı÷. c
c c
c #bdb¶ #b…c“b’ÏÁ“, ˙…PA“K ˙O÷Ï÷ ◊b¶E œÏ®Ïb÷fib g÷c“-◊πg÷c“, Dı]ÒK-&SÁø“Õ“Zb ˙O÷Ï÷ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. (30) ◊LKZb-◊c“ c
c #bdb¶ ◊LKZb #÷Ê“T÷ Á÷“ P‰Á“bTP˙¥KÁ“ ‹◊Õ“ ∏bfi c“œfifib g÷c“-◊πg÷c“b÷, Z÷fib c
c c
c (22) PA“Kb-◊c“ sÕ“b, Pg≥-Pg≥ ÆdK ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bdb¶ #b϶PgÁ“b ˙O÷Ï÷ 25 PA“Kb#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (31) ƶ∏®-◊c“ , (32) ƶKZ-◊c“ c
c (23) Á“d◊πÁø“PZ-◊c“ #b «¶fi÷ ◊c“b÷db¶ #fiŸA“d÷ ƶ∏®-#ƶ∏® Z÷dDı ƶKZ-#ƶKZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bfib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ ∏bfib˙Ï®K ˙O÷Ï÷ #b≤“ Á“d ◊πÁ“øPZ#b÷fib «¶jfi”÷Z,Ÿ ˙÷c“fi #fi÷ c
c c
c #fiŸgb˙fi¶Ÿ ˙Âfi Gı,÷ #fi÷ «®\ &o÷œÁ“db¶ Z÷ #b≤“ ◊πÁ“øPZ#b÷fib g÷c“-◊πgc÷ “b÷ «ZbÔKb Gı.÷ (33) #˙Pj-◊c“ c
c #bdb¶ 10 #PjÁ“bÏb÷fib fibd ◊Gı® fibÏÁ“[Kb÷Ø® db¶ “®fi÷ c÷“˙b÷ ÆŸj®fib «jbfib c
c c
c (24) Á“d«¶j-◊c“ #˙Pj∏bfi P˙¥KÁ“ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ ∏bfib˙Ï®K ˙O÷Ï÷ #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fib «¶j-Á“bT P˙¥÷ c
c ˙Âfi Gı÷. (34) ◊’ÏEbÏÂb-◊c“ c
c c
c #bdb¶ ÆbZ #PjÁ“bÏb÷fib fibd ◊Gı® 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #fi¶ZÏb”bÏØ® db¶ “®fi÷ P˙ÁŸ“˙Âb c
c c
c (25) Á“d˙÷c“-◊c“ ÆŸj®fiŸ ˙Âfi Z÷dDı ◊’ÏEbÏÂb (d…ØŸfi) P˙¥KÁ“ «b«Zb÷ ◊Ï ◊πÁ“bœ ◊bRb÷ Gı÷. c
c c
#bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fib ˙÷c“fi P˙¥÷ ˙Âfi Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 39
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(35) ˙÷c“fib-◊c“ ˙Âfi Gı÷. c
c #bdb¶ 24 c¶“ “Á“b÷db¶ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fibfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 7 : #bdb¶ ƈKd¶ “Íb÷fib ƶ‹Øbfi ƶ«¶j® #b≤“ ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ c
c c
c Pfiv“◊ Gı÷. c
c (36) ÆdŸc„“]bZ-◊c“ ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 8 : #bdb¶ ƈKd¶ “Íb÷fib #bKbd, P˙ÛÁ¶“g ˙O÷Ï÷ Z÷dDı Zc“fiŸÆbÏ c
c c
c #b Gı÷£b ◊c“db¶ ÆbZ #PjÁ“bÏb÷fib fibd ◊Gı® ÆbZ ◊πÁ“bÏfib ÆdŸc„“]bZ, Z÷fib Á“bÍ, ’c“˙Æ-ÏbZfib dŸ”`Zb÷|fi® ”bPfi˙øP∞ fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆdŸc„“]bZb÷fi® ƶpKb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ◊πbgøZ - 2 c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 1 : #bdb¶ ƈKfi® ‰b¶Æ® OPZ P˙¥÷ #b≤“ ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 2 : #bdb¶ ƈKfib #÷Á“ d¶ “Ídb¶Ø® «®\ d¶ “Ídb¶ ƶA“d P˙¥÷ c
c #bOd - 16, 17 c
c ˙Âfi Gı÷. c
c OPÂZbfiŸKb÷OdK ƈK◊π∏Pk ƈ‰ - E¶s◊π∏Pk - 16, 17 c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 3 : #bdb¶ #÷Á“ dŸ”`Zdb¶ ƈKfi® OPZfib ◊’Ïdb P˙¥÷ Pfiv“◊ Gı÷. c
c ◊π b gø Z - 3 : #bdb¶ ƈKfib Zb◊fiŸ¶ ¨÷‰ Z÷dDı E¶sfib &Ub÷ZfiŸ¶ ¨÷‰ Z÷ P˙¥÷ 12 c
c #ÒK fibd :- ƈÏ◊hÂPÎ, ƈ’ÏK◊hÂPÎ, E¶c“◊hÂPÎ. c
c ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c #µKKfi -----------------1 + 1 c
c ◊πbgøZ - 4 : #bdb¶ E¶s-ƈKfib ƶ‹Øbfifib g÷c“ #fi÷ Z÷ P˙¥÷ 16 ◊πPZ◊PÎ#b÷ ZØb c
c ◊πbgøZ --------- ------ 20 + 20 c
c
c“Ï÷Á“ d¶ “Ídb¶ &Ub÷Z, Zb◊ #fi÷ #¶jÁ“bÏfib ¨÷‰b÷fib ƶ‹ØbfifiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c
◊πbgøZ ◊πbgøZ -------- ----31 + 31 ◊π b gø Z - 5 : #bdb¶ ƈKfib T÷LKb-Zb◊fib ◊πPZ]bZÁ“ P˙¥÷ 10 ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ c
c c
c Pfiv“◊ Gı÷. c
c &◊T¯j ◊b≤“ ----- -- 2200 + 2200 ˘Tb÷Á“ ◊πdb ◊πbgøZ - 6 : #bdb¶ ƈKfi® #b÷Dı- ƶ§‹ØPZ P˙¥÷ 25 ◊πPZ◊PÎ#b÷ Z÷dDı #˙ObP”Z c
c OUƈ‰ --------- ----108 + 108 c
c - #fi˙ObP”Z #fi÷ #˙§‹ØZ - #fi˙§‹ØZ d¶ “ÍfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ◊Uƈ‰ --------- ----103 + 103 c
c ◊πbgøZ - 7 : #bdb¶ ƈK fbÏb ◊πÁ“bPœZ ØZb ‹ØˆÍ-ƈId ◊c“bØ P˙¥÷ 20 ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ c
c c
c Pfiv“◊ Gı÷. c
c ◊πbgøZ - 1 c
◊πbgøZ - 8 : #bdb¶ ƈKfi® &c“K’c“œb P˙¥÷ ‰Â ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ ZØb Dı¶«ˆf®◊fib
c ◊πbgøZ - ◊πbgøZ - 1 : #bdb¶ #’Ï”¶Zfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®fi÷ PdPØTb ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® c
c c“P¨Âbj #fi÷ &ÎÏbjdb¶ ≠“ZŸ, #Kfi ˙O÷Ï÷ P˙Pg≥ ¨÷‰b÷fib ’c“˙Æ-ÏbZ Z÷dDı c
c gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, ›ÒsgˆPZ Ob…Zdfi® PDı∏bÆb #fi÷ 20 ◊πbgøZb÷fib÷ ˙hK c
c &SÆP◊® - #˙ÆP◊® Á“bÍfi¶Ÿ ˙Âfi Gı÷. c
c P˙¥K, dŸ”`Zb÷|fi® ”bPfi-˙øP∞ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ◊πbgøZ - 9 : ◊b…ÏŸ¥® GıbKb◊πdb fibdfib #b ◊πbgøZdb¶ ◊b…ÏŸ¥® GıbKbfib dˆTÁ“bÏÂ, c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 2 : #bdb¶ ƈKfib c“P¨ÂbKfi #fi÷ &ÎÏbKÂfib Dı]ÒK - &SÁø“Õ“ c
c dˆÍ P˙gbO #fi÷ Z÷ P˙¥÷ 25 ◊πPZ◊PÎ#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi® 25 ◊πÁ“bÏfi® c
c dŸ”`Z #fi÷ Z÷fib ”bPfi-˙øP∞fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c GıbKbfiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 3 : #bdb¶ gÏZ¨÷‰ ZØb #…Ïb˙Z ¨÷‰fib ƈKfib &Ub÷Z ¨÷‰fiŸ¶ ◊πbgøZ - 10 c
c ˙Âfi Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 1 : #bdb¶ E¶s-ƈK ÆbØ÷ fi¨‰b÷fib Kb÷O #fi÷ Z÷ P˙¥÷ ◊b¶E c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 4 : #bdb¶ #÷Á“ ƈKfi® OPZfib #¶ZÏfi® ˙bZ Gı÷. c
c ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 5 : #bdb¶ ƈK fbÏb f®◊-ÆdŸsb÷fib #˙Ob”fi ƶ«¶j® ˙Âfi Gı÷. c
◊πbgøZ-◊πbgøZ - 2 : #bdb¶ E¶s-ƈK ÆbØ÷ Kb÷Odb¶ #b˙Zb fi¨‰b÷fib dŸ”`Z-◊’ÏdbÂ
H ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 6 : #bdb¶ ƈK fbÏb #÷Á“ ’c“˙Æ-ÏbZdb¶ ‹◊œ Á“ÏbZb ¨÷‰b÷fib P˙¥÷
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 40
˙PÂZ Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
◊πbgøZ-◊πbgøZ - 3 : #bdb¶ ◊ˆ˙-◊P_d #fi÷ &gK gbOb÷Ø® E¶s ÆbØ÷ Kb÷O Á“ÏfibÏb Pfiv“◊ Gı÷. c
c fi¨‰b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. ◊πbgøZ - 12 : c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 4 : #bdb¶ KŸOb϶g÷ Kb÷O Á“ÏfibÏb fi¨‰b÷fib ◊ˆ˙b’c“ P˙gbOb÷fi¶Ÿ ˙Âfi Gı.÷ #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ƶ˙SÆÏb÷fib dŸ”`Z, ’c“˙Æ-ÏbZ ˙O÷Ï÷, Gı ≠“ZŸ#b÷, ¨KPZPØ- c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 5 : #bdb¶ fi¨‰b÷fib ÁŸ“Í - &◊ÁŸ“Í - ÁŸ“Íb÷◊ÁŸ“Í fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. ˙øP∞PZPØ ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ƶ˙SÆÏb÷fib Kb÷O, Kb÷OÁ“bÍ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 6 : #bdb¶ 12 ◊ˆPÂdb Z÷dDı 12 #db˙b‹Kbdb¶ fi¨‰b÷fib Kb÷O Gı÷. c
c c
c ZØb Z÷dfib fi¨‰b÷fib ÁŸ“Í - &◊ÁŸ“Í - ÁŸ“Íb÷◊ÁŸ“ÍfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊πbgøZ - 13 : c
c c
c ◊πbgøZ - ◊πbgøZ - 7 : #bdb¶ #÷Á“ÆÏ√b fi¨‰b÷Ø® KŸaZ ◊ˆPÂdb #fi÷ #db˙b‹KbfiŸ¶ #bdb¶ Áø“Û œŸaT ◊¨db¶ E¶sfi® ”bPfi-˙øP∞ ZØb E¶s-ƈKfib÷ Ïb”y ÆbØ÷ Kb÷O c
c Pfiv“◊ Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 8-9 : #b «¶fi÷db¶ #fiŸA“d÷ fi¨‰b÷fib ƶ‹Øbfi #fi÷ ZbÏb#b÷fiŸ¶ ◊πbgøZ - 14 c
c c
c ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ Áø“ÛÂ-œŸaT ◊¨db¶ E¶s◊πÁ“bœ #fi÷ #¶jÁ“bÏfiŸ¶ ◊πdb Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 10 : #bdb¶ ˙¥b, ”÷d¶Z Z÷dDı Oπ®Ûd ≠“ZŸ#b÷db¶ dbÆ A“dbfiŸÆbÏ ◊πbgøZ - 15 c
c c
c fi¨‰b÷fib Kb÷O ZØb ◊b…ÏŸ¥® ◊πdbÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ E¶s ˙O÷Ï÷ ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙b÷fi® OPZ, d¶ “TOPZ, fi¨‰dbÆ Z÷dDı E¶sdbÆ c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 11 : #bdb¶ c“P¨Â-&ÎÏ #fi÷ &gKdbO÷| E¶s ÆbØ÷ Kb÷O Á“ÏfibÏb ˙O÷Ï÷db¶ ƈK ˙O÷Ï÷fi® d¶ “TOPZ Z÷dDı E¶s, ƈK ˙O÷Ï÷ Oπ”b÷fi® #÷Á“ KŸOdb¶ d¶ “TOPZ c
c fi¨‰b÷ ZØb fi¨‰ÏP”Z E¶sd¶ “Í, ƈKÏP”Z E¶sd¶ “Í ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 12 : #bdb¶ fi¨‰b÷fib c÷“˙Zb DıÂbÔKb Gı÷. ◊πbgøZ - 16 c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 13 : #bdb¶ 30 dŸ”`Zb÷|fib fibd #b¡Kb¶ Gı÷. #bdb¶ E¶PsÁ“b, Z “Á“b÷ Z÷dDı #¶jÁ“bÏfib ◊KbKb÷ #bÔKb Gı÷. c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 14-15 : #b «¶fi÷db¶ #fiŸA“d÷ 15 ’c“˙Æ ZØb 15 ÏbP‰#b÷fib ◊πbgøZ - 17 c
c c
c Z÷dDı Z÷dfi® PZPØ#b÷fib fibd «ZbÔKb Gı÷. #bdb¶ E¶ s -ƈ K  fi b ·K˙fi-dÏ Z÷ d Dı &◊◊bZ-DıÒd ˙O÷ Ï ÷ P˙¥÷ 25 c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 16-17 : #b «¶fi÷db¶ #fiŸA“d÷ fi¨‰b÷fib Ob÷‰ Z÷dDı Z÷ fi¨‰b÷db¶ ◊πPZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c c
c gb÷Dıfi-P˙jbfifiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. ◊πbgøZ - 18 c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 18 : #bdb¶ #÷Á“ #÷Á“ KŸOdb¶ E¶s-ƈK ÆbØ÷fib fi¨‰b÷fib Kb÷OfiŸ¶ #bdb¶ gˆ P dØ® E¶ s , ƈ K  ˙O÷ Ï ÷ fi ® ±> E b›fiŸ ¶ ◊’Ïdb #fi÷ Z÷ P˙¥÷ 25 c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ◊πPZ◊PÎ#b÷, ≈Kb÷PZ¥®-c÷“˙b÷, f®◊b÷ ˙O÷Ï÷fib #÷Á“ «®\Ø® #¶ZÏ Z÷ c÷“˙b÷fi® Ïb®#b÷ c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 19 : #bdb¶ ƶ˙SÆÏfib dbÆ ZØb Tb…’Á“Á“ #fi÷ Tb÷Á“b÷ÎÏ dbÆfib fibd ˙O÷Ï÷ Z÷dDı Z÷ Ïb®#b÷fi® Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ §‹ØPZ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #b¡Kb¶ Gı÷. ◊πbgøZ - 19 c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 20 : #bdb¶ ƶ˙SÆÏ, fi¨‰ ƶ˙SÆÏ, KŸO ƶ˙SÆÏ, ◊πdb ƶ˙SÆÏ, #bdb¶ E¶s-ƈKfib ◊πÁ“bPœZ P˙gbO P˙¥÷ 12 ◊πPZ◊PÎ#b÷ Z÷dDı T˙ ÆdŸs, c
c c
c T¨Â ƶ˙SÆÏ ZØb œfi…˘˙Ï Æ¶˙SÆÏfib ◊πÁ“bÏ - ◊÷Ê“b◊πÁ“bÏfiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. ]bZÁ“[√¶ “, Á“bTb÷c“Pj, ◊ŸÛÁ“Ïf®◊ #fi÷ ◊ŸÛÁ“Ïbj ˙O÷Ï÷fib ƶ‹Øbfi, #bKbd ˙O÷Ï÷ Z÷dDı c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 21 : #bdb¶ fi¨‰b÷fib fbÏ ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ ◊b¶E ◊πPZ◊PÎ#b÷fi¶Ÿ Pfiv“◊ Gı.÷ SKb¶fib E¶s-ƈK ˙O÷Ï÷fib ˙Âfifi÷ #¶Z÷ ‹˙K¶gˆÏdÂf®◊ ◊KÒZ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊πbgøZ-◊πbgøZ - 22 : #bdb¶ «÷-«÷ E¶s-ƈK ZØb Z÷ «¶fi÷fi® ÆbØ÷ Kb÷O Á“ÏfibÏb ◊πbgøZ - 20 c
c c
c fi¨‰b÷, Z÷dfib÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ƶ˙SÆÏdb¶ Kb÷O, Z÷dfiŸ¶ Á“bT◊πdb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ E¶ s -Ïb”y - ƈ K  fib fibd P˙¥KÁ,“ Z÷ d fib Dı]ÒK-&SÁø “ Õ“ Á“bÍ, c
c c
◊πbgøZ - 11 : dbfi˙gb÷Ob÷fi® ZŸTfib #fi÷ 80 Oπ”b÷fib fibd «Zb˙® #¶Z÷ #b ◊π∏Pkfib ◊b‰-#◊b‰
H #bdb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ƶ˙SÆÏb÷fib #b϶g #fi÷ #¶Z ZØb Z÷db¶fib fi¨‰b÷fib Kb÷OfiŸ¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 41
#fi÷ ˙®Ï˙¶c“fibØ® &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 18 #bKŸjœbÍb, EA“ ˙O÷Ï÷ EbÏ, Gı‰ ˙O÷Ï÷ ‰Â, •®jÏ Æ÷fib◊PZ ˙O÷Ï÷ EbÏ ÏSfib÷ #fi÷ c
c #w, ODı Z÷dDı ¬® ÏSfib÷fib &S◊P΋Øbfi «ZbÔKb¶ Gı÷. Z÷ ◊Gı® ÏSfi, PfiPj, c÷“˙ ˙O÷Ï÷Ø® c
c OPÂZbfiŸKb÷O ◊πjbfi Dı¶«ˆf®◊ ◊π∏Pk &◊b¶O ƈ‰ - 19 c
c db¶ “®fi÷ ÁŸ“Ïb≈KPg£ ˙O÷Ï÷fib Ïb≈K ÆŸj® 25 P˙¥Kb÷fi® ƶpKb «Zb˙® Gı÷. c
c #¶Z÷ gÏZfiŸ¶ #bSdc“œfi #fi÷ Pfi˙b Z÷dDı Z÷fib œbwZ fibdfi® ˙bZ ÆbØ÷ #b c
c #ÒKfibd :- E¶«Ÿo®˙◊hÂPÎ. c
c ˙¨‹Á“bÏ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c #µKKfi ---------- ------- 1 c
c ˙¨‹Á“bÏ ----------- ------ 7 c
c 4) EŸ£P”d˙¶Z ˙¨‹Á“bÏ c
c c
c #bdb¶ EŸ£ P”d˙¶Z ˙¥jÏ ◊˙Zfib ‹Øbfi, #bKbd ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® ◊xs”, c
c &◊T¯j ◊b≤“ ----- -------4146 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c OUƈ‰ ---- ----------- 178 ◊x, O¶Obfic“®, O¶Obf®◊, PÆ>jŸfic“®,PÆ>jŸf®◊, Ïb÷P”Zb¶œb fic“®, Ïb÷P”Zb¶œb f®◊, EŸ£ c
c c
c ◊Uƈ‰ ---------------- 52 P”d˙¶Zfib 11 Áˆ“Ê“ #fi÷ Z÷fib ‹Øbfi, ”…d˙¶Z ¨÷‰ #fi÷ Z÷fib #bKbd-P˙ÛÁ¶“g ˙O÷Ï÷, c
c œ¯c“b◊bZ® ˙øÎ ˙…Zb∆ ◊˙Z #fi÷ Z÷fib ‹Øbfi, #bKbd ˙O÷Ï÷, d”bP”d˙¶Z P˙¥jÏ c
c c
c 1) gÏZ¨÷‰ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z #fi÷ d”b◊xs” Z÷dDı Z÷fib ‹Øbfi, #bKbd ˙O÷Ï÷, Ïb÷P”Zb fic“®, ”’ÏÁ“bÒZb fic“® c
c c
c #b &◊b¶Ofib #b϶g÷ ◊Ïd÷{“®fi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®fi÷ PdPØTb fiOÏ®db¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ #fi÷ f®◊ ZØb ”’Ï˙¥ ¨÷‰, P˙Á“Ê“b◊bZ® ˙øÎ ˙…Zb∆ ◊˙Z ˙O÷Ï÷ #…Ïb˙Z ˙¥fib ‹Øbfi c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c Æd˙ÆÏÂ, gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏfi® PDı∏bÆb, Dı¶«ˆf®◊fib ◊πdbÂ, ƶ‹Øbfi ˙O÷Ï÷, c
c c
c #÷fi® DıOZ®, P˙DıKfbÏ ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® gÏZ¨÷‰, c“P¨Âbj gÏZ, ˙…Zb∆ ◊˙Zfib c
c ‹Øbfi ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi «bc“ PÆ∞bKZfiÁˆ“Ê“ #fi÷ c“P¨Âbj gÏZÁˆ“Ê“, c“P¨Âbj ÏbDıjbfi®, 5) PDıfiDıÒdbPg¥÷Á“ ˙¨‹Á“bÏ c
c #bdb¶ PDıfifib DıÒdÆdK÷ P˙P˙j ‹Øbfib÷db¶Ø® 56 ’c“Á„“ÁŸ“dbÏ®#b÷fiŸ¶ #bOdfi, c
c &ÎÏbj gÏZ, ≠“¥gÁˆ“Ê“ ◊˙Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c œA÷“Òs, ›œbfi÷Òs ˙O÷Ï÷fiŸ¶ d÷ÏŸ◊˙Z ◊Ï #bOdfi, Z®Øb÷|c“Á“, O¶jb÷c“Á“ ˙O÷Ï÷Ø® #Pg¥÷Á“, c
c c
c 2) Á“bT ˙¨‹Á“bÏ O®Z-fiøSK-˙bPDı>‰b÷fib ƶO®Z ÆbØ÷ DıÒdd”b÷SÆ˙fi® &Dı˙®, Z®Ø∂Á“Ïfib g˙fidb¶ c
c c
c #bdb¶ #˙ÆP◊®-&SÆP◊® Á“bÍfib g÷c“ #÷Á“ dŸ”`Zfib wbÆb÷·G„ı˙bÆ, Á“bÍfib P”ÏhKØ® g¶ “bÏ gÏ˙b œA÷“Òsfib÷ ˙…•˙Âfi÷ #bc÷“œ, Z®Ø∂Á“Ï #fi÷ Z®Ø∂Á“Ïfi® dbZbfiŸ¶ #PfiÕ“ c
c fi Á“Ï˙bfi® ]b÷¥Âb #fi÷ c÷“˙b÷ fbÏb #Õ“bP∫Á“b d”b÷SÆ˙fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c ‹Zb÷Á“, T˙, dŸ”`Z ˙O÷Ï÷ Z÷dDı #ÒK ◊’ÏdbÂ, #b…◊PdÁ“ Á“bÍ, ÆŸ¥d-ÆŸ¥db ˙O÷Ï÷ c
c Á“bÍfib g÷c“-◊πg÷c“b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ ≠“¥gc÷“˙fi® &S◊PÎØ® db¶ “®fi÷ Z÷dDı Á÷“˙Í∏bfi c
c c
c ◊πbPk ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi, Z÷dfib OÂjÏ ˙O÷Ï÷, gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙fib÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ, P˙P˙j 6) Dı¶«ˆf®◊-OZ ◊c“bØ ƶOπ” ˙Âfi ˙¨‹Á“bÏ c
c #bdb¶ Dı¶«ˆf®◊fib ◊πc÷“œb÷, T˙ ÆdŸs ÆbØ÷ ‹◊œfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Dı¶«ˆf®◊fib c
c ‹Øbfib÷#÷ #Õ“bP∫Á“b d”b÷SÆ˙, PDıfi-#§‹Ø#b÷fi® ‹Øb◊fib #fi÷ #Efib ˙÷O÷Ï÷fib P˙‹ZøZ c
c 10 ◊c“bØb÷|fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Z÷ ◊Gı® Dı¶«ˆf®◊fib ˙OKb÷Dıfi, ˙¥¨÷‰, ◊˙Zb÷, Áˆ“Ê“b÷, Z®Øb÷|, c
c ˙Âfi ◊Gı® cŸ“¥d-cŸ“¥db Á“bÍ #fi÷ &SÆP◊® Á“bÍfib d÷] #fi÷ ˙¥bfiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷ c
c Pfiv“◊ Gı÷. •÷PÂ#b÷, OŸ¸b#b÷, s”b÷, fic“®#b÷ ˙O÷Ï÷ 29 P˙¥Kb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c 7) ≈Kb÷PZÛÁ“ - ˙Âfi ˙¨‹Á“bÏ c
c 3) gÏZEA“˙Z®| ˙¨‹Á“bÏ c
c #bdb¶ gÏZfib fibdfib÷ ”÷ZŸ, P˙fi®Zb fiOÏ®, gÏZ EA“˙Z®|, EA“ÏSfib÷fi® &S◊PÎ, #bfib #b϶g÷ Dı¶«ˆf®◊fib E¶s, ƈK, fi¨‰ #fi÷ ZbÏb P˙¥÷ DıÂb˙®fi÷ ƈKd¶ “Í, c
c c
ƈKd¶ “ÍfiŸ¶ #¶ZÏ ˙O÷Ï÷ ƈK ˙Âfi 15 #PjÁ“bÏb÷db¶ Á“Ï®fi÷, E¶sd¶ “Í, E¶sd¶ “Í ˙·E÷fiŸ¶
H G
Gı √¶ “fi® P˙DıKKb‰b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ 14 ÏSfib÷fib &S◊PÎ ‹Øbfi,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 42
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
#¶ Z Ï ˙O÷ Ï÷ E¶ s˙Â fi fib ÆbZ #PjÁ“ bÏb÷ , fi¨‰d¶   “Í, fi¨‰d¶   “ÍfiŸ ¶ #¶ ZÏ ˙O÷ Ï ÷ Á“b÷PÂÁ“ ÆbØ÷ KŸ∞ #fi÷ Z÷ KŸ∞db¶ Á“bTÁŸ“dbÏ ˙O÷Ï÷ fi˙ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib÷ Æ”Kb÷O, Á“bTÁŸ“dbÏfiŸ¶ c
c fi¨‰˙Âfifib ÆbZ #PjÁ“bÏb÷ ˙Â˙®fi÷ ƶ˙SÆÏfib g÷c“-◊πg÷c“b÷, Tb…’Á“Á“ ZØb Tb÷Á“b÷ÎÏ døSKŸ ◊Gı® Eb÷Øb fiÏÁ“db¶ Odfi SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd, ˙…Ïb‘K, ◊π˙π≈Kb, c
c c
c dbÆfib fibdb÷, ’c“˙Æ-ÏbZ fib 30 dŸ”`Zb÷|fib fibdb÷, 11 Á“ÏÂb÷, 10 Kb÷O, 28 fi¨‰b÷ Æbjfib #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ Á“ØbfiÁ“- #bK ÆŸjdb fbÏb gO˙bfi Dı¶«ˆ‹˙bd®fi÷ Á“”÷˙bdb¶ c
c #fi÷ ◊b…ÏŸ¥® ◊πdbÂ, 16 #PjÁ“bÏ ˙O÷Ï÷fib P˙‹ZøZ ˙Âfi ◊Gı® #¶Z÷ PdPØTbfib dPÂgs #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c E…SKdb¶ EZŸP˙j ƶ] #fi÷ c÷“˙-c÷“˙®#b÷ Æd¨ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ◊π∏Pkfib (2-10) #b fi˙ #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ ÆŸÁ“bT ˙O÷Ï÷ fi˙ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib &◊Ï dŸDı« c
c c
c ◊πPZ◊bc“fiØ® &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷| Gı÷. ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c 2. Á“V◊b˙Z¶PÆÁ“b ˙O - Á“¡◊ ˙’ >“ PÆKb c
c #bOd - 19 Ø® 23 c
c jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK PfiÏKb˙PTÁ“b’c“ ƈ‰ - 19 Ø® 23 (1) #µKKfi : ◊x c
c c
c ◊b¶E &◊b¶O #b #µKKfib #b϶g÷ 10 #µKKfib÷fib fibd #b◊®fi÷ Á“bTÁŸ“dbÏfi® Ïb® c
c ◊xb˙Z®fib ◊Ÿ‰ ◊xÁŸ“dbÏfib gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb Oπ” ◊Gı® ÏSfi‰Kfi® c
c c
c "PfiÏK' #÷Ê“T÷ fiÏÁ“fib÷ º˙ #ØbZ„ "fibÏÁ“' #fi÷ #b˙PT #÷Ê“T÷ "•÷PÂ' fibÏÁ“b÷fi® Æbjfib, Æb…jdfib E¶Psd P˙dbfidb¶ &S◊PÎ, c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd, c
c c
c •÷PÂfib ˙Âfiv“◊ OπÒØfiŸ¶ #ÒKfibd Pfi’ÏKb˙PTKb Gı÷. ˙…Ïb‘K, Æbjfib #fi÷ #¶Z÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c (2-10) #b fi˙ #µKKfib÷db¶ ◊”÷Tb ˙Odb¶ ˙PÂZ #fi÷ KŸ∞db¶ ”ÂbK÷Tb #ÒK fi˙ c
c •ŸZ‹Á¶“j -------------------- 1 c
c •÷PÂÁ“ÁŸ“dbÏb÷fib ◊Ÿ‰b÷fib ◊π˙π≈Kb Oπ”ÂØ® Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #µKKfi ---------- --------- 52 c
c ˙O ----- ----------------- 5 c
c 3. ◊Ÿ§Û◊Á“b ˙O - (◊ŸP¡¸Kb - ◊Ÿ§Û◊Zb) c
c c
c (1) #µKKfi : E¶s c
c dˆT◊b≤“ --------- ---------1100 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c #b ˙Ofib #b϶g÷ 10 #µKKfifib fibdb÷ #b◊®fi÷ ÏbDıOø” fiOÏ®fib Ïb\ •÷PÂÁ“, c
c c
c 1. PfiÏKb˙PTÁ“b ˙O ""Á“§¡◊Kb'' - "Á“§V◊Zb' OŸÂœ®T E…SK, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ◊c“b◊ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ZbÏb◊PZ E¶sfiŸ¶ gO˙bfi c
c d”b˙®Ïfib c“œfibØ÷| #bOdfi #fi÷ ◊πSKbOdfi, gO˙bfi Ob…Zd fbÏb E¶sfib ◊ˆ˙g˙ c
c (1) #µKKfi : Á“bT c
c #b #µKKfidb¶ #bK ÆŸjdb ‹˙bd®fiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, gO˙bfi Dı¶«ˆfi® PDı∏bÆb, ƶ«¶j® PDı∏bÆbfi÷ Zb÷¥˙b gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb E¶sfib •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ #¶OZ® fibd÷ c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb &◊b¶Ob÷ P˙¥KÁ“ Á“Øfi, &◊b¶Ofib ◊b¶E ˙O #fi÷ ◊”÷Tb ˙Ofib 10 g˙db¶ gO˙bfifi® jdÁ“ØbfiŸ¶ •˙Â, ƶKd-Æbjfib ˙O÷Ï÷Ø® Z÷fib Pfi˙b ◊πbk Á“Ï˙b c
c ÆŸj®fi® ˙bZ Á“”÷˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c #µKKfib÷db¶fib #b #µKKfidb¶ E¶◊b fiOÏ®fib Ïb\ •÷PÂÁ“ #fi÷ Ïb® Á“bT®fib ◊Ÿ‰ c
c (2) #µKKfi : ƈK c
c Á“bTÁŸ“dbÏfib KŸ∞Odfi #fi÷ døSKŸ ◊_bZ„ Eb÷Øb fiÏÁ“db¶ Odfi, fiÏÁ“Odfifib ”÷ZŸ ZÏ®Á÷“ c
c Ïb® E÷TÂbfi® c“b÷”c“, ÁŸ“PÂÁ“ÁŸ“dbÏfib÷ DıÒd, Z÷fi÷ &Á“Ï “bdb¶ fib¶√˙bØ® Áˆ“Á“ “b fbÏb &◊Ïfib #µKKfi dŸDı« ˙Âfi ◊Gı® ƈKfi b÷ •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ ÆŸ◊Pπ Z{“ fibd÷ ◊ˆ˙g ˙, c
c gO˙bfi ◊bwfibØ ◊bÆ÷ #ÂObÏ ◊π˙≈π Kb, Æbjfib ˙O÷ÏØ÷ ® Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ Á“ØbfiÁ“ Gı.÷ c
c #b¶OÍ®db¶ E¶EŸ]bZ, Ïb\ •÷PÂÁ“fbÏb ÁŸ“dbÏfi÷ &Á“Ï “bdb¶Ø® d¶Ob˙˙b÷, ÁŸ“dbÏfi® #b¶OÍ® c
c (3) #µKKfi : œŸA“ c
c ◊bÁ“˙®, Á“b÷PÂÁ“ fibdÁ“Ï , db÷Ê“b Ø›fi÷ Á“b÷PÂÁ“ fbÏb Ïb\ •÷PÂÁ“fi÷ «¶c“® «fib˙˙b, c
c E÷TÂb fbÏb Á“b÷PÂÁ“fiŸ¶ ◊ˆ˙˙øÎb¶Z Á“Øfi, P◊Zbfi÷ «¶jfidŸ§aZ, Ïb\ •÷PÂÁ“ fbÏb P˙¥◊bfi, ◊”÷Tb #µKKfi dŸDı« ˙Âfi ◊Gı® œŸA“fib ˙bÏbÂÆ®db¶ Æb÷PdT fibdfib ◊ˆ˙g˙db¶ c
c c
gO˙bfi ◊bwfibØ ◊bÆ÷ •b˙Á“jd ‹˙®Áø“PZ, ◊Ÿfi:PdΩKbS˙®, ˙bfi◊π‹Ø, Zb◊Æ ˙O÷Ï÷
H G
Á“b÷PÂÁ“fi÷ «÷” “fib ÏbDıÁŸ“dbÏ ÆbØ÷ œ‰ŸZb Ø˙®, «÷” “ÁŸ“dbÏfi® «bDŸı#÷Ø® Ïb\ E÷Ê“Á“fiŸ¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 43
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
Ø›fi÷ ◊Ÿfi: •b˙Á“jdfi® #bÏbjfib, œŸA“b˙Z¶ÆÁ“ P˙dbfidb¶ &S◊PÎØ® Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ (2-10) #b fi˙ #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ fl®, jøPZ, Á“[PZ, «ŸP∞, TId®, ›Tb, ÆŸÏb, c
c Á“ØbfiÁ“ Gı÷. ÏÆc÷“˙® #fi÷ O¶jc÷“˙® fibdfi® #ÒK fi˙ c÷“˙®#b÷fib ◊ˆ˙g˙db¶ ◊ŸÛ◊EˆTb Æbµ˙® ◊bÆ÷ c
c c
c (4) #µKKfi : «”y◊ŸP‰Á“b ◊π˙π≈Kb, •bdhK-P˙Ïbjfib #fi÷ œ÷¥ ˙Âfi ◊”÷Tb #µKKfi dŸDı« Gı÷. c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø”, OŸÂœ®T E…SK, •÷PÂÁ“ Ïb\, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ c
c c
c Æd˙ÆÏÂ, jdc÷“œfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® «”y◊ŸP‰Á“b c÷“˙®fiŸ¶ #bOdfi #fi÷ Z÷dfib P˙¥÷ 5. ˙P˝c“œb ˙O (˙ø§ÛÂc“œb) c
c c
c gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ fbÏb gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ Á“ÏbK÷T® PDı∏bÆbfi÷ ƶZb÷¥˙b dbÊ÷“ (1) #µKKfi : Pfi¥∑“ c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb «”y◊ŸP‰Á“bfib ˙bÏbÂÆ®fib gs œ÷≤“fi® ÆŸgsb ◊Sfi® fibd÷◊ˆ˙g˙, #b ˙Ofib #b϶g÷ 12 #µKKfib÷fib fibdb÷ #b◊®fi÷ ◊”÷Tb #µKKfidb¶ fb’ÏÁ“bdb¶ c
c Z÷db¶ #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb, ƶKd, Æb…jdÁ“V◊db¶ «”y◊ŸP‰Á“b c÷“˙®, c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® ·K˙®fi÷ •®Áø“ÛÂfib œbÆfi ÆdK÷ «TÏbd #fi÷ Ï÷˙Z®fib 12 ÁŸ“dbÏb÷db¶ ≈K÷{“ Pfi¥∑“ÁŸ“dbÏfi® c
c c
c Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ√¶ “db¶ P«g÷Tfib «πbŒÂ ÁŸ“Ídb¶ DıÒd, fibd Æb÷db, P˙˙b”, 32 ◊Ÿ‰b÷fi÷ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷PdfibØfib Æd˙ÆÏ ◊Gı® jdc÷“œfib, •b˙Á“jd, #ÂObÏ ˙®Ïc“Îfi® c
c c
c DıÒd, #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷ ◊Gı® Pfi˙b Ɵj®fib Á“ØbfiÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷PdfibØ ◊bÆ÷ Pfi¥∑“ÁŸ“dbÏfib ◊ˆ˙g˙ P˙¥÷ PDı∏bÆb, ◊ˆ˙g˙db¶ c
c (5) #µKKfi : ◊ˆÂgs Pfi¥∑“ÁŸ“dbÏ Ïb÷”® “b fiOÏfib Ïb\ d”b«T #fi÷ Ïb® ◊xb˙Z®fib÷ ˙®Ï¶OZÁŸ“dbÏ, #bEbK c
c c
c #b #µKKfidb¶ ÏbDıOø” fiOÏ®, OŸÂœ®T E…SK, gO˙bfifiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, jdc÷“œfib PÆ∞bØfi® jdc÷“œfib ◊Gı® ˙…Ïb‘K, #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb, ƶKdÆbjfib, dfib÷Ïd P˙dbfidb¶ c
c c
c ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® ◊ˆÂgs c÷“˙fiŸ¶ #bOdfi #fi÷ fibY ◊πc“œfi ◊Gı® gO˙bfi Ob…Zd &◊◊bZ #fi÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® ·K˙®fi÷ Pfi¥∑“ÁŸ“dbÏ ZÏ®Á÷“ ˙Zdbfi DıÒd Pfi¥∑“ÁŸ“dbÏfi® c
c OÂjÏfi® ◊ˆÂgs c÷“˙fib ◊ˆ˙g˙ P˙¥KÁ“ PDı∏bÆb, gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ◊ˆÂgsfib ◊π˙π≈Kb, ƶKdÆbjfib, c÷“”SKbOØ® d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd #fi÷ Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c dPÂ˙¶PZÁ“b fiOÏ®db¶ ◊ˆÂgsfib g˙db¶ Á“Ï÷Tb jd•˙Â, #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷Ø® (2-12) #b 11 #µKKfib÷db¶ «TÏbd #fi÷ Ï÷˙Z®fib #ÒK 11 ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib ◊ˆ˙g˙ c
c c
c Pfi˙b Ɵj®fiŸ¶ Á“ØbfiÁ“ Á“”÷˙bKŸ¶ Gı÷. #fi÷ ˙Zdbfi Æbjfib Z÷dDı #¶Z÷ Pfi˙b Ɵj®fib Á“ØbfiÁ“b÷ Gı÷. c
c (6-10) #b ◊b¶E #µKKfib÷db¶ fibdbfiŸÆbÏ #fiŸA“d÷ dPÂgsfib dPÂ˙¶PZÁ“b fiOÏ®db¶, #b PfiÏKb˙PTÁ“b’c“ &◊b¶Odb¶ #÷Á“ •ŸZ‹Á¶“j #fi÷ ◊b¶E ˙Ob÷| Gı÷. c
c c
c c“Îfib E¶c“fib fiOÏ®db¶, Pœ˙fib PdPØTb fiOÏ®db¶, «Tfib ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶ #fi÷ #fib]øZfib Z÷fib EbÏ ˙Ob÷|db¶ 10-10 &o÷œÁ“b÷ Gı÷ ≈KbÏ÷ ◊b¶Edb¶ &o÷œÁ“db¶ 12 &o÷œÁ“b÷ Gı÷. c
c c
c Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®db¶ ØK÷Tb ◊ˆ˙g˙ #fi÷ Z÷db¶ Á“Ï÷T® Æbjfib ˙O÷Ï÷Ø® Pfi˙b Ɵj®fib Á“ØbfiÁ“ #bd ÁŸ“T 52 &o÷œÁ“b÷ Gı÷. c
c c
c Á“”÷˙bdb¶ #bÔKb¶ Gı÷. c
c c
c c
c 4. ◊ŸÛ◊EˆTb ˙O (◊Ÿ¡¸EˆPTKb - ◊ŸÛ◊EˆPTÁ“b) c
c c
c (1) #µKKfi : gˆZb c
c #b ˙Ofib #b϶g÷ 10 #µKKfib÷fib fibdb÷ #b◊®fi÷ ◊”÷Tb #µKKfidb¶ ÏbDıOø” c
c c
c fiOÏ®, OŸÂœ®T E…SK, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Æd˙ÆÏÂ, jdc÷“œfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® •® c
c c
c c÷“˙®fiŸ¶ #bOdfi #fi÷ fibY◊πc“œfi ◊Gı® gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏfi® •®c÷“˙®fib ◊ˆ˙g˙ P˙¥÷ c
c PDı∏bÆbfib ◊πSKŸÎÏdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb •®c÷“˙®fib ÏbDıOø”db¶ ÆŸc“œfi #fi÷ P◊πKbfi® c
c c
c ◊Ÿ‰® gˆZb fibd÷ ◊ˆ˙g˙, Z÷db¶ ◊ŸÛ◊EˆTb Æbµ˙®◊bÆ÷ #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb c“ÏPdKbfi Á“Ï÷T® c
c c
c •bdhK-P˙Ïbjfibfi÷ T®j÷ Æb…jd Á“V◊db¶ &◊◊bZ, SKb¶Ø® ·K˙fi, d”bP˙c÷“”db¶ DıÒd c
c c
#fi÷ #¶Z÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 44
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 24 Ø® 33 3. E¶c“bP˙DıK #µKKfi - c


c #b ◊πÁ“[ÂÁ“db¶ #b϶g÷ PÆ∞ gO˙¶Zb÷ Z÷dDı #’Ï”¶Z ◊ÏdbSdbfi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK c“Æ ◊πÁ“[ÂÁ“ - 24 Ø® 33 c
c P˙fiK ˙O÷Ï÷ fi÷ db÷¨ dbOfib c“œÁ“ PDıfibOdb÷fib ÆbÏ ZÏ®Á÷“ «Zb˙®fi÷ ◊Gı®fi® ObØb#b÷db¶ c
c P˙fiKfib OŸÂb÷, #bEbKfib OŸÂb÷, PœÛKfib OŸÂb÷ Z÷dDı Z÷fi® ◊Ï®¨b Z÷dDı , P˙fiKPfiOπ” c
c A“d ◊πÁ“[ÂÁ“ ObØb c
c OŸÂb÷ #fi÷ Z÷fib P˙œ÷¥ Tbgb÷ ∏bfi OŸÂfi÷ Eb’ωfib÷ ”÷ZŸ DıÂb˙® ∏bfi OŸÂP˙œ÷ ∏bfi c
c 1. c÷“˙÷Òs‹Z˙ ----- 307 c
c 2. Z¶cŸ“T ˙…Eb’ÏÁ“ ----- 138 OŸÂfib÷ dP”db «Zb˙®fi÷ Æ@KÁ“’A“Kb #fi÷ Eb’ω œŸ’∞ Z÷dDı Z÷ ◊Gı®fi® ObØb#b÷db¶ c
c c
c 3. E¶c“b“P˙DıK ----- 137 dÏÂOŸÂ P˙¥KÁ“ ˙Âfidb¶ Æ@KÁ„“S˙, Eb’ωœŸ’∞ #fi÷ Æ@KO„ ∏bfifi® ◊πœ¶Æb Á“Ï®fi÷ c
c #¶Z÷ «÷ ObØb#b÷db¶ &◊Ïb÷aZ OŸÂb÷fi÷ #bEbÏbdb¶ dˆÁ“˙bØ® dŸ§aZ ◊c“ dÍ÷ Gı÷ #÷d c
c 4. OPÂP˙Ub ----- 82 c
c 5. dÏÂÆdbPj ----- 663 &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷ Gı÷. c
c c
c 6. #bZŸÏ ◊πSKbpKbfi ----- 70 4. OPÂP˙Ub ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ PZPØ, fi¨‰ ˙O÷Ï÷ fi˙ ◊πÁ“bÏfib «Í, PZPØ#b÷fib c
c fibd, c“®¨b ˙O÷Ï÷db¶ Oπbm-PfiP¥∞ PZPØ#b÷ Z÷dDı ∏bfi˙øP∞, Tb÷E, OPÂ-˙bEÁ“◊c“, c
c 7. d”b◊πSKbpKbfi ----- 147 c
c 8. ƶ‹ZbÏÁ“ ----- 123 §‹ØÏÁ“bK-œ®]πÁ“bK ƶ◊bc“fi, Z◊b϶g, døcŸ“Á“bK-ƶ]Á“bK ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ •÷{“ fi¨‰b÷fib ˙Âfi c
c c
c 9. EZŸLœÏ ----- 63 ◊Gı® GıbKb-dŸ”`Z, ‰Â ◊πÁ“bÏfib œŸÁ“fi #fi÷ PfiPdÎfib Pfiv“◊Âfi÷ #¶Z÷ fi˙ «Íb÷db¶ c
c &ÎÏb÷ÎÏ «T˙Îbfib P˙jbfiØ® &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c 10. A gaZ◊’Ï∏b ----- 172 c
c 5. dÏÂÆdbPj ◊πÁ“[ÂÁ - #bdb¶ d¶OTbEÏ #fi÷ #¿KŸUZ dÏÂfib Á“Øfi ◊Gı® c
c 10. B O·GıbEbÏ ----- 137 c
c ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib, #b”bÏ Oπ”Â-#Oπ”Âfib Gı Á“bÏÂb÷, ◊¶’ “Z-dÏ dbÊ÷“ c
c &◊c÷“œ, ◊b¶E ƶ§aTÕ“ gb˙fib#b÷fib÷ SKbO, #bTb÷Efib ˙O÷Ï÷ 14 ◊πÁ“bÏfib P˙Pj, c
c 1. c÷“˙÷Òs‹Z˙ ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ PDıfi˙¶c“fib ◊Gı® ◊PZ-◊Sfi® fbÏb gO˙bfi d”b˙®Ïfi® c
c &◊‹Øb◊fibfib 10 ‹Øbfi, 12 ◊πÁ“bÏfib Z◊fiŸ¶ #bEÏÂ, PfiSKgb÷º ∏bfi®fi® #PjÁ“ c
c ‹ZŸPZ #fi÷ 32 ›Òsb÷ P˙¥÷ Gı ◊πHb÷fib &ÎÏb÷ Gı÷. 20 g˙fi÷>sb÷ #fi÷ 12 c÷“˙÷Òsb÷fi® §‹ØPZ c
c Z÷dDı #PjÁ“bÏ, g˙fib÷ ZØb P˙dbfib÷fi® T¶«b›, ◊”b÷Íb›, ±>Eb› ˙O÷Ï÷, #˙Pj∏bfifiŸ¶ PfiDıÏb, ∏bfidP”db, ƶT÷√fibfib «÷ g÷c“, #bTb÷Efib ˙O÷Ï÷fib ˙Âfifi÷ #¶Z÷ #b Tb÷Á“db¶ c
c c
c ¨÷‰ Z÷dDı g˙fi◊PZc÷“˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æ˙‰ Æ˙Kb÷Pfi#b÷db¶ DıÒd-dÏÂfi® ˙bZØ® &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c 6. #bZŸÏ - ◊πSKbpKbfi ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ «bT ◊¶’ “Z dÏÂfi® ÔKbpKb, c÷“œP˙ÏPZ, c
c Z÷ ◊Gı® #b≤“ ÔK¶ZÏ c÷“˙b÷ #fi÷ ◊b¶E ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙b÷ ZØb c÷“˙Tb÷Á“, Oπ…˙÷KÁ“ #fiŸÎÏ c
c c÷“˙b÷ ˙O÷Ï÷fi® §‹ØPZ, P˙dbfib÷ ˙O÷Ï÷fib &◊Ï ◊πdbÂ÷ ˙Âfi Gı÷. ˙Í® c÷“˙Zb#b÷db¶ T÷LKb, ◊b¶E #Ÿ˙πZ, ‰Â OŸÂ˙πZ, EbÏ Pœ¨b˙πZ, ƶT÷√fib, PDıfi˙¶c“fib, OÂjÏ-˙¶c“fib, c
c c
c #÷fi® #˙Ob”fib, O¶j ˙O÷Ï÷ ˙Âfifib #¶Z÷ ›¥S◊πb‘gbÏbfib ˙Âfidb¶ PÆ∞b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 18 ◊b◊b÷fib÷ SKbO, ‰Â ◊πÁ“bÏfib dÏÂ, «b÷Pj-cŸ“TgZb, «b÷Pj-ÆŸTgZb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c ◊Gı® dŸaZ Ø˙bfi® Kb÷‘KZbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c 2. Z¶cŸ“T ˙…Eb’ÏÁ“ ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ˙¶c“fib ◊Gı® 100 ˙¥fi® c
c 7. d”b◊πSKbpKbfi ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ #’Ï”¶Z, PÆ∞ #fi÷ ƶKZfi÷ ˙¶c“fib, Æ˙P˙ÏPZ, c
c #bKŸ˙bÍbfib 10 P˙gbOb÷, Og‹Ø º˙b÷fib ’c“˙Æ-ÏbZ, dŸ”`Z ˙O÷Ï÷, PZK∂Eb÷fib &SÁø“Õ“ c
c Og§‹ØPZ Á“bÍ, Og‹Ø º˙fi® fiÏÁ“OPZ ˙O÷Ï÷, Ogb˙‹Øb, ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ ◊πÆ˙, Og‹Ø ¨dbKbEfib, ◊πPZA“dÂ, ◊¶Ed”b˙πZ Ϩb, Á“d¨K, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib, j®Ï- c
c #j®ÏfiŸ¶ døSKŸ, Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ - Æ@KÁ„“ #bÏbjfibfiŸ¶ ¸Í ˙O÷Ï÷ ˙Â˙˙bdb¶ #bÔKb¶ Gı÷. c
c º˙fi® 10 c“œb#b÷, #fiŸA“d÷ (1) «bÍc“œb, (2) A“[ “b c“œb, (3) d¶c“b c“œb (4) c
c 8. ƶ‹ZbÏÁ“ ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ ◊πœ‹Z-#◊πœ‹Z, #fiœfi (ƶ‹ZbÏÁ“), KØbØ c
c «Tb c“œb (5) ◊π∏b c“œb (6) ”bKfi® c“œb (7) ◊π◊¶Eb c“œb (8) ◊πb‘gbÏb c“œb, c
c (9) &ÒdŸ√® c“œb #fi÷ (10) œbKfi® c“œb - fiŸ¶ ˙Âfi, jdbEÏ #fi÷ #◊πdbc“fib #fiœfi, Z÷fib÷ dP”db, #fiŸdb÷c“fib, Tbgb÷ ˙O÷Ï÷ «Zb˙®fi÷ gˆZÁ“bÍdb¶ #fiœfi Á“ÏfibÏb c
c c
d”bSdb#b÷fib¶ ƶP¨k º˙fiE’ω ˙Â˙®fi÷, #fiœfiØ® Á“d¨K, db÷¨ ˙O÷Ï÷ dP”db
H G
&◊c÷“œb÷, #¶Ob÷◊b¶OfiŸ¶ ◊πdb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ jdfiŸ¶ ¸Í «ZbÔKŸ¶ Gı÷.
«ZbÔKb÷ Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 45
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
9. ÁŸ“œTbfiŸ «¶Pj#µKKfi (EZŸLœÏ ◊πÁ“[ÂÁ“ )- #bdb¶ Gı #b˙LKÁ“, ÆbdbPKÁ“ #bOd 34 c
c #b˙LKÁ“ fbÏb Eb’ω œŸP∞, EZŸP˙∂œPZ PDıfi-‹Z˙fbÏb c“œfi œŸP∞, ˙¶c“fib #b˙LKÁ“ c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK Pfiœ®Øƈ‰ - 34 c
c fbÏb ∏bfiœŸP∞, ◊πPZA“d fbÏb ∏bfi, c“œfi, #fi÷ Eb’ωfi® œŸP∞, Á“bKb÷SÆO fbÏb c
c Z◊œŸP∞, ◊·E√b fbÏ ˙®KœŸP∞, 14 ‹˙¡fib÷fi® OÂfib, ‰Â Á“ZÔKb÷, EbÏ œÏÂb c
c &o÷œÁ“ ----------------- 20 c
c (EZŸLœÏÂb) #”Z„ - PÆ∞ - ÆbjŸ - jd, cŸ“ÛÁø“Z Pfi>c“b#fi÷ ÆŸÁø“Z #fiŸdb÷c“fib fib c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ ------- ----812 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c P˙¥Kb÷ ˙PÂZ Gı÷. OUƈ‰ ------ ---------1405 c
c 10. gaZ◊’Ï∏b ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ˙¶c“fib #fi÷ PDıfi œbÆfifi® c
c c
c ‹ZŸPZ ◊Gı® gaZ◊’Ï∏bfib «÷ g÷c“, Z÷fiŸ¶ Á“Øfi #fi÷ &◊bc÷“KZb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® c
c &o÷œÁ“ ƈ‰Æ¶pKb &o÷œÁ“ ƈ‰Æ¶pKb c
c ÆŸ√P˙˙÷Efi, œ®ZT a˙bØ◊bfi, djŸÏ P˙Ï÷Efi, EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πœ‹Z ÏbO, c“œfigπÕ“ #fi÷ 1 58 11 92 c
c c
c Eb’ωgπÕ“db¶ #¶ZÏ, fi˙Á“bÏ d¶‰ #bÏbjfib ¸Í, ∏bfidP”db, ◊b¶E d”b˙πZb÷, ÆbjÁ“fi® 2 59 12 42 c
c EbÏ Á“bdfib#b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ ◊Gı® #¶Z÷ gaZ ◊’Ï∏bfiŸ¶ ¸Í ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 3 79 13 74 c
c 10. O·GıbEbÏ ◊πÁ“[ÂÁ“ - #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ˙¶c“fib ◊Gı® &ÒdbO Obd®#b÷fiŸ¶ 4 111 14 45 c
c c
c g˙gπdÂ, •÷{“ O·Gı Z÷dDı •÷{“-PfiÁø“Õ“ #bEbK #fi÷ PœÛKfib T¨Âb÷, #b”bÏ Oπ”Âfib 5 77 15 154 c
c Gı Á“bÏÂb÷, •÷{“ dŸPfifib T¨Â, dˆTOŸÂ gπÕ“ dŸPfifib T¨Âb÷, •÷{“-PfiÁø“Õ“ O·Gı Z÷dDı c
c 6 77 16 50 c
c •÷{“-PfiÁø“{“ Æbµ˙®fib T¨Âb÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c 7 91 17 151 c
c 8 17 18 64 c
c c
c 9 28 19 36 c
c c
c 10 47 20 53 c
c 644 761 c
c c
c + 644 c
c c
c 1405 c
c c
c c
c &o÷œÁ“ : 1 c
c c
c #bdb¶ «πŒEK d”b˙πZ g¶O, ÆŸO¶j Oπ”Â, #ÒK Z®PØÁ“ Á÷“ Oø”‹Ø ◊bÆ÷ Á“bd c
c c
c Á“Ïb˙˙Ÿ¶ Dı÷˙b¶ Á÷“ dbO, ◊b®fi® fiÍ®, œ®ÁŸ“, c“b÷Ï®, ƈZÏ Á÷“ ±fifib c“b÷Ïb ˙O÷Ï÷ «fib˙ “b˙˙b c
c Z÷dDı Æb÷K, Á“bZÏ, fi√”Ï®, Á“Â-œb÷jfi®, ◊b‰, c¶“ “, ˙¬, Æc“b÷¥ #b”bÏ ˙O÷Ï÷ c
c c
c P˙¥÷fib ◊πbKP_Î Gı÷. c
c c
c &o÷œÁ“ : 2 c
c #bdb¶ ◊”÷Tb &o÷œÁ“ ◊πdbÂ÷fib Á÷“Ê“TbÁ“ ZcŸ“◊Ïb¶Z PfZ®K d”b˙πZ, ZøZ®K d”b˙πZ, c
c c

H G
#÷¥Âb-ÆPdPZ #fi÷ ◊’Ïgb÷O…¥Âb ˙O÷Ï÷ DŸıc“b-DŸıc“b ◊πbKP_Îb÷ Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 46
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
&o÷œÁ“ : 3 Á“bK Á“Ï˙b¶, ◊bw‹Ø ˙O÷Ï÷fi® ˙¶c“fib-◊πœ¶Æb ˙O÷Ï÷fib ◊πbKP_Î Gı÷. c
c #bdb¶ #÷¥Âb-ÆPdPZfib ◊πbKP_Î Dı÷˙b¶ Á÷“ #÷Á“ Dı ]Ïdb¶ «÷ ˙bÏ Pg¨bØ÷ Dı˙Ÿ¶, &o÷œÁ“ : 14 c
c c
c #b”bÏfi® KbEfib ˙O÷Ï÷, ◊O jb÷˙b #fi÷ œÏ®Ïfib ƶ‹Á“bÏ, ˙œ®Á“Ï K¶‰ «fib˙˙Ÿ¶, dÍ- #bdb¶ ◊b‰Æ¶«¶j® PfiKdb÷fib g¶O «c“T Á“Ï˙bfib ◊πbKP_Îb÷ Gı÷. c
c dˆÍSKbO ƶ«¶j® #P˙˙÷Á“ ˙O÷Ï÷ «πŒEK d”b˙πZfib ◊πbKP_Î Gı÷. &o÷œÁ“ : 15 c
c c
c &o÷œÁ“ : 4 #bdb¶ Pg¨Ÿ-Pg¨ŸÂ® ÆbØ÷ #P◊πK ˙Efi #fi÷ ÔK˙”bÏ, #ÒK fbÏb œÏ®Ï c
c c
c #bdb¶ Ïb\ ˙O÷Ï÷fi÷ ˙œ Á“Ï˙bØ® db¶ “®fi÷ Á“T” Á“Ï˙b÷, ◊Ï‹◊Ï œÏ®Ïƶ‹Á“bÏ ˙O÷Ï÷ ƶ‹Á“bÏ, PfiP¥∞ ‹Øbfib÷db¶ dÍdˆ‰ SKbO, PfiP¥∞ ˙¬ Oπ” ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ ◊πbKP_Î Gı÷. c
c c
c P˙P˙j P˙¥Kb÷ DıÂb˙® #¶Z÷ ◊’Ï”bÏ Á“V◊˙bÍb ÆbØ÷ #b”bÏ-ÔK˙”bÏfib ◊πbKP_Î Gı÷. &o÷œÁ“ : 16 c
c &o÷œÁ“ : 5 #bdb¶ Pfi˙bÆfib PfiKdb÷fib÷ g¶O Á“Ï˙b÷, ÆPEÎ œ÷Ï “® g¨Â, ƶKd® ÆbØ÷ c
c c
c #bdb¶ #ÒKZ®PØÁ“ Á÷“ Oø”‹Ø ◊bÆ÷ Á“bd Á“Ïb˙˙b¶, ˙¬ Æ®˙ “b˙˙b¶, Ï\÷”ÏÂfib cŸ“ÔK˙”bÏ #fi÷ #ƶKd® ÆbØ÷ Æc„“ÔK˙”bÏ, PfiP¥∞ ‹Øbfib÷ ◊Ï #b”bÏOπ” Á÷“ dÍdˆ‰ c
c c
c #fiŸPEZ &◊Kb÷O ˙O÷Ï÷ 15 Dı÷Ê“T® «b«Zb÷fib ◊πbKP_Î Gı÷. SKbO, Dıv“’ÏKbZ Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ Æbjfib÷ Ïb√˙b ˙O÷Ï÷fib ◊πbKP_Î Gı÷. c
c &oœÁ“ : 6-7 &o÷œÁ“ : 17 c
c c
c #b «¶fid÷ b¶ d…ØfiŸ ƶÁ“V◊÷ PfiOπØ∂ ® ÆbØ÷ dKbc“b «”bÏfib ÔK˙”bÏ dbÊ÷“fib ◊πbKP_Î Gı.÷ #bdb¶ ÁŸ“Zˆ”TbØ Á“bK Á“Ï˙b¶, PfiOπ∂Ø Á÷“ PfiOπ∂Ø®fib ◊Ï‹◊Ï œÏ®Ïƶ‹Á“bÏ, #b”bÏ- c
c c
c &o÷œÁ“ : 8 DıÍ Æ¶«¶j® PfiKdb÷fib÷ g¶O, dfib÷϶DıfibØ ObKfi, ˙bPDı>‰ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ •˙ Dı÷˙b c“b÷¥b÷fib c
c #bdb¶ #÷Á“T˙KbØ® ¬® ÆbØ÷ dKbc“b «”bÏfib÷ ÔK˙”bÏ, ¬® ◊’Ï¥c“db¶ Á“ÆdK÷ ◊πbKP_Î Gı÷. c
c c
c jdÁ“Øb ˙O÷Ï÷ ÆbZ Á“db÷|fib ◊πbKP_Î Gı÷. &o÷œÁ“b : 18 c
c c
c &o÷œÁ“ : 9 #bdb¶ fib…Á“b #bÏb÷” ƶ«j® Z÷dDı ˙¬Æ¶«¶j® PfiKdb÷fib g¶O Á“Ï˙b «c“T c
c #bdb¶ Gı c“b÷¥bKZfib÷db¶ #b˙bOdfi, ¬® #¶Oc“œfi, db¶Æb”bÏ, Ïb≈KbP•Z ◊’Ï˙bÏ ◊πbKP_Î Gı÷. c
c c
c ◊bÆ÷ #b”bÏOπ” ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ DŸıc“b-DŸıc“b ◊πbKP_Î «ZbÔKb¶ Gı÷. &o÷œÁ“ : 19 c
c c
c &o÷œÁ“ : 10 #bdb¶ √Ï®c÷“T® ◊πbÆŸÁ“ ˙‹ZŸOπ”Â, #PjÁ“ #b”bÏ, EbÏ Æ¶µKbdb¶ ‹˙bµKbK, c
c c
c #bdb¶ OŸÏŸDıfib÷ ÆbØ÷ #P˙fiK, Æc“b÷¥ #b”bÏ, c“®¨bØ®|fi÷ PdΩKb ◊Ïbdœ, EbÏ d”b÷SÆ˙b÷ Z÷dDı EbÏ ◊πPZ◊c“b#b÷db¶ ‹˙bµKbK, •ŸZ‹˙bµKbK P˙¥KÁ“ PfiKdb÷fib÷ c
c c“b÷¥bfiŸÆbÏ ◊πbKP_Î fi Á“Ï˙b, ˙¥b˙bÆ Æ¶«¶j® PfiKdb÷fib÷ g¶O ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ ◊πbKP_Î g¶O ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“fib ◊πbKP_Î Gı÷. c
c c
c «ZbÔKb¶ Gı÷. &o÷œÁ“ : 20 c
c c
c &o÷œÁ“ : 11 #bdb¶ PfiÛÁ“◊Ê“-ÆÁ“◊Ê“ #bTb÷Efib PfiPdÎ÷ Á“Ï˙bfib ◊πbKP_Î «ZbÔKb¶ Gı÷. c
c #bdb¶ ◊b‰Æ¶«¶j® dKbc“b#b÷fib÷ g¶O Á“Ï˙b÷, jdPfi>c“b, œÏ®Ïƶ‹Á“bÏ, ’c“˙bgb÷Dıfi c
c c
c Pfi>c“b, #Kb÷‘K ÔK§aZ ◊bÆ÷ Æ÷˙b Á“Ïb˙˙® Á÷“ Z÷˙bfi® Æ÷˙b Á“Ï˙®, «bT-dÏ ˙O÷Ï÷fib c
c c
c ◊πbKP_Î Gı÷. c
c &o÷œÁ“ : 12 c
c c
c #bdb¶ ◊πbPÂ˙j Á÷“ ◊πbPÂdŸ§aZ, ◊πSKbpKbfi - g¶O, Gı Á“bPKÁ“fi® P”>Æb, Æc“b¥÷ - c
c c
c Á“bTbPZA“d - ¨÷‰bPZA“d #b”bÏOπ”Â, d”bfic“® ˙b϶˙bÏ #b÷ÍO ¶ ˙® ˙O÷Ïfi÷ b ◊πbKP_Î Gı.÷ c
c c
&o÷œÁ“ : 13
H #bdb¶ #Kb÷‘K ‹Øbfidb¶ Á“bKb÷SÆO, #ÒK Z®PØÁ“ Á÷“ Oø”‹Øb÷fib P˙P˙j #fiŸPEZ
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 47
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd 35 #bTb◊Á“b÷ •∞÷K fiØ®, GıZb¶ K ˙ø∞˙bc“fib #fiŸÆbÏ #÷db¶ œ¶Á“b Á“Ï˙® fiP”. ˙Í® #b c
c #µKKfifi® dˆÍ˙bZfiŸ¶ ÆdØfi ‹Øbfib¶Oƈ‰ ˙O÷Ï÷db¶ dÍZŸ¶ fiØ®. c
c d”bPfiœ®Ø •ŸZ‹Á¶“j ƈ‰ c
c #µKKfi ----- 6 c
c (5) #UKfi : fi˙fi®ZÆbÏ c
c &o÷œÁ“ ----- 16(?) c
c #b #µKKfidb¶ O·Gıdb¶ Á÷“˙® Ï®Z÷ Ï”÷˙Ÿ¶ #÷fi® EEb Á“Ï® Z®ØKb‰bØ® ÆbjŸ#b÷fib÷ c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ ----- 4504 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c #ƶKd, 10 #b_Kb÷| ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (1) #µKKfi: œVKb÷∞Ï c
c c
c #bdb¶ #’Ï”¶Zb÷fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ œb¬b÷fiŸ¶ ◊πKb÷Dıfi «Zb˙®fi÷ #b˙LKÁ“ PfiKŸ§aZfi® (6) #µKKfi : O®ZbØP˙”bÏ c
c &∞øZ ObØb#b÷ #fi÷ c“œ ˙…Á“bPTÁ“fi® &∞øZ ObØb#b÷fiŸ¶ P˙˙Ï Á“Ï®fi÷ #¶Z÷ ◊b÷Zbfib÷ #◊Ïbj #b #µKKfidb¶ c“Æ ◊ˆ˙®| fi¶’c“¥÷ÂfiŸ¶ ˙÷LKbOø”db¶ Dı˙Ÿ¶, ◊πbKP_Î P˙Pj, d÷]dbTbfiŸ¶ c
c c
c GŸı◊b˙fibÏ cŸ“OPZ ◊bd÷ Gı÷ #÷d DıÂbÔKŸ¶ Gı÷. WÕ“b¶Z, Ï≈\ #bKÁ“bfiŸ¶ WÕ“b¶Z, #-O®ZbØ P˙¥Kdb¶ T¨ÂbØbfiŸ¶ WÕ“b¶Z ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c (2) #µKKfi : Á“dP˙◊bÁ“P˙˙Ï PfZ®K EˆPTÁ“b : c
c c
c #bfib ◊πØd &o÷œÁ“db¶ º˙b÷fib¶ cŸ“:√b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ P˙Pj◊ˆ˙Á“ jdbEÏÂfi® ◊πœ¶Æb #fi÷ E…SK˙¶c“fi ƶ«¶j® ◊πbKP_Î, c
c ‹˙bµKbKdb¶ «bjb &◊\˙˙b dbÊ÷“fiŸ¶ ◊πbKP_Î, ◊πbKP_Îfib ƈ‰b÷fib P˙·Gı÷c“fi® EEb, c
c (&o÷œÁ“b÷ 2-5 TŸk TbO÷ Gı÷.) c
c c
c Gı≤“b &o÷œÁ“db¶ œbÏ®’ÏÁ“ ZØb #ÒK cŸ“:√b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ #b•˙∞b≤“bÏfib PfiÏb÷jØ® DıT ˙O÷Ï÷db¶ Ϩb Á“ÏfibÏb P˙Ubd¶‰b÷fi® EEb, ÆŸ¥∑“fi® Á“Øb #fi÷ ÏbDıÁŸ“Ífi® «bPTÁ“bfi® c
c Dı cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z ØbK Gı÷ #÷d DıÂbÔKŸ¶ Gı÷. Á“Øb ◊ PΫ÷Pd ◊c“Ø® #b #bOdfi® ÆdbPk Á“Ï® Gı÷. c
c c
c ÆbZdb¶ &o÷œÁ“db¶ ¬®-˙Âfi ƶ«¶j® Ob…Zd ‹˙bd® #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ c
c c
c ƶ˙bc“, ◊’ÏOπ”fib c“b÷¥, •dÂjd, •b˙Á“jd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c (3) #µKKfi : c
c c
c #b #µKKfifib &o÷œÁ“ 1 #fi÷ 2 #b◊˙bdb¶ #bÔKb fiØ®. ◊ TpKŸ¶ Gı÷ Á÷“ ""Z÷ c
c «÷ fib÷ Ædb˙÷œ ÆbdbÒK ˙bEfidb¶ Gı÷. #÷ «jŸ¶ Kb÷‘K ÔK§aZ dbÊ÷“ Gı÷, #Kb÷‘K dbÊ÷“ c
c c
c fiP”.'' ˙Í® #bOÍ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷ Á÷“.""#b «jŸ¶ P˙·Gı÷c“ ◊b@KŸ¶ ”ZŸ¶. ˙È‹˙bd®#÷ &∞bÏ c
c c
c Á“Ï®fi÷ dˆÍ ƈ‰b÷db¶ TpKŸ¶. #bEbK ”’Ïgs÷ √¶’ “Z ”‹Z◊πZfib #bjbÏ÷ &∞bÏ Á“Kb÷| Gı÷. c
c c
c ‰Ÿ’Ê“ DıÂbK Zb÷ c“b÷¥ #b◊Zb fiP”.'' ˙O÷Ï÷ ˙O÷Ï÷. c
c c
c c
c (4) #µKKfi : c
c c
c #bdb¶ ÁŸ“ƶOfib WÕ“b¶Z v“◊÷ ÆŸdPZfi® Á“Øb #b◊®fi÷ ÆbÏv“◊÷ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷ Á÷“ ÁŸ“œ®T c
c ƶÆOØ® #fi¶Z ƶÆbÏgπd #fi÷ ÁŸ“œ®T ƶÆO SKbO˙bØ® PÆP∞ dÍ÷ Gı÷. c
c c

H G
#¶Z÷ ◊ˆ≈K #bEbK ”’Ïgsƈ’Ϻfib÷ dZ Gı÷ Á÷“ Eb÷Øb #µKKfifib Á÷“Ê“TbÁ“
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 48
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 36 &o÷œÁ“ : 4 c
c #bdb¶ ◊πbKP_Î P˙¥KÁ“ DŸıc“®-DŸıc“® ˙bZb÷ DıÂb˙® ƶ]ÔK˙‹Øb, OÂ-ƶA“dÂ, c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK «ø”SÁ“V◊ƈ‰ - 36 c
c #ÒK OÂfiŸ¶ #µKb◊fi, Á“T”œb¶PZ, ˙…Kb˙øSK P˙Pj, ˙¥b-”÷d¶Z-Oπ®Ûd ≠“ZŸ#b÷db¶ c
c Ï”÷˙bfib P˙Pj DıÂbÔKb Gı÷. c
c &o÷œÁ“ -------------------- 6 c
c &o÷œÁ“ : 5 c
c #PjÁ“bÏ -------------------81 c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ --------------473 ˘Tb÷Á“ ◊πdb #bdb¶ EZŸØ d”b˙πZ ◊πbKP_Îdb¶ c÷“˙-c÷“˙®, ◊œŸ-◊¨® ‹◊œ, Ïb÷OPE’Á“SÆb, c
c c
c ƈ‰Æ¶pKb ------ -----------206 PfiOπ∂Ø-PfiOπ∂Ø®#b÷, ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ P˙P˙j P˙Pj-Pfi¥÷jb÷ Gı÷. c
c &o÷œÁ“ : 6 c
c c
c &o÷œÁ“ #PjÁ“bÏ Æˆ‰Æ¶pKb #bdb¶ gb¥b-ÆPdPZfib Gı ˙Efib÷, ◊πbKP_Îfib Gı ◊πƶOb÷, Á“V◊-dKbc“bfib Gı c
c c
c 1 24 51 Á“bÏÂ, Á“V◊§‹ØPZ Eb’ωfib Gı ◊πÁ“bÏb÷ ÆbØ÷ #b Gı÷c“ƈ‰fib÷ &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ c
c Gı÷. c
c 2 7 25 c
c 3 16 31 #bOd - 37 c
c c
c 4 16 37 EÏÂbfiŸKb÷OdK ÔK˙”bÏƈ‰ - 37 c
c c
c 5 11 42 c
c c
c 6 7 20 &o÷œÁ“ -------------------- 10 c
c 81 206 &◊T¯j dˆT◊b≤“ --------------373 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c c
c ƈ‰Æ¶pKb ------------------267 c
c c
c &o÷œÁ“ : 1 c
c #bdb¶ #÷¥Âb-ÆPdPZ #¶ZOZ Oπ”Â…¥Âbfib #b”bÏ Á“V◊, ◊’Ïgb÷O…¥Âbfib &o÷œÁ“ ƈ‰Æ¶pKb c
c c
c &◊b•KÁ“V◊, ◊b‰ Á“V◊ #fi÷ ˙¬Á“V◊, ‹Øbfi…¥Âbfib÷ #bEbÏ Á“V◊, O˙÷¥Âbfib÷ ˙ÆPZ- 1 34 c
c c
c &◊b•K Á“V◊ Z÷dDı ◊’Ïgb÷O…¥Âbfib ˙ÆPZ-Á“V◊ ˙O÷Ï÷ P˙Pj-Pfi¥÷j #fi÷ ƶ]ÔK˙‹Øb 2 30 c
c DıÂb˙® Gı÷. 3 29 c
c c
c &o÷œÁ“ : 2 4 32 c
c c
c #bdb¶ &◊Ïfib ◊”÷Tb &o÷œÁ“fi® Á÷“Ê“T®Á“ «b«Zb÷ &◊Ïb¶Z ˙¬ ◊’Ïgb÷O…¥Âb, 5 21 c
c c
c Ï\÷”Ï ◊’Ïgb÷O…¥Âbfib ◊b¶E-◊b¶E ◊πÁ“bÏb÷ DıÂbÔKb Gı÷. 6 9 c
c &o÷œÁ“ : 3 7 23 c
c c
c #bdb¶ ƶ]ÔK˙‹Øb, #÷¥Âb-ÆPdPZ EdÁ“V◊, ˙¬Á“V◊fib Oπ”Â…¥Âb #fi÷ 8 14 c
c c
c ◊’Ïgb÷O…¥Âb Z÷dDı #÷¥Âb ÆPdPZ-˙ÆPZ Á“V◊, Pg¨bEKb ¨÷‰fi® dKbc“b ˙O÷Ï÷ 9 45 c
c P˙Pj-Pfi¥÷j DıÂbÔKb Gı÷. 10 30 c
c c

H G
267
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 49
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
&o÷œÁ“ : 1 - #bdb¶ PfiÛÁ“◊Ê“ - ÆÁ“◊Ê“ #bTb÷Efibfib ◊πbKP_Î, OÂ◊πc÷“œ, ◊_bÎb◊®fi÷ #bOd 38 c
c ◊Ÿfi: c“®¨b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #) ºZÁ“V◊ ƈ‰ c
c &o÷œÁ“ : 2
2- #bdb¶ ÏŸ‘ ◊’Ï”bÏ Á“V◊§‹ØZfib c“b÷¥ Æ÷˙fifiŸ¶ ˙Âfi, OÂb˙·Gı÷c“Á“ ◊c“, «) ◊¶EÁ“V◊ ƈ‰ c
c ◊’Ï”bK Á“V◊ #fi÷ #b”bÏ-ÔK˙”bÏ, ‹ØP˙ÏÆ÷˙b ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c &o÷œÁ“ : 3
3- #bdb¶ OÂ◊π d Ÿ √ , &◊bµKbK-◊c“, #bEbK - &◊bµKbK-◊c“, c
c #) ºZÁ“V◊ ƈ‰ 38 - 1 c
c OÂb˙·Gı÷c“Á“-◊c“, d…ØŸfiÆ÷˙® #fi÷ dø¥b˙bc“® Pg¨Ÿfi÷ ◊πdŸ√ ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ EEb Gı÷. 103 ObØbfib #b #bOddb¶ c÷“œfib-˙¶c“fibØ® #b϶g®fi÷ #Pgj÷K ◊πbKP_ÎfiŸ¶ c
c &o÷œÁ“ : 4 - #bdb¶ P˙”bÏ #fi÷ ˙¥b˙bÆ Æ¶«¶j® dKbc“b#b÷, ƶ] ƶd÷Tfi, P˙P˙j c
c ƶP¨k ˙Âfi #b¡KŸ¶ Gı÷. Z÷ ◊Gı® ◊πbKP_ÎfiŸ¶ db”bS@K #fi÷ Z÷fib c“Æ g÷c“ DıÂbÔKb Gı÷. c
c ◊πbKP_Îb÷, P˙fiKg§aZ, ˙¶c“fi ÔK˙”bÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c Z÷ ◊Gı® #bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d ◊πbKP_Zfib Kb÷‘K c“b÷¥b÷, P˙˙÷Á“ #fi÷ ÔKŸSÆO c
c &o÷œÁ“ : 5 - #bdb¶ PfiOπ∂Ø®#b÷fi® P˙”bÏdKbc“b, Z÷dfib÷ ˙¥b˙bÆ, ƶ]ƶd÷Tfi, ◊πdŸ√- ◊πbKP_Îfib Kb÷‘K c“b÷¥b÷, ˙Í® ∏bfibPZEbÏ, c“œfibPZEbÏ, ◊¶E d”b˙πZfib #PZEbÏ c
c c
c ◊c“, ˙…Kb˙øSK-Æ÷˙b, Æ◊-c¶“œ PE’Á“SÆb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #fi÷ Z÷fib ◊πbKP_Î, P˙P˙j Z◊fib #PZEbÏ Z÷dDı sÔK, c÷“œ #fi÷ Á“bT #fiŸÆbÏ Z◊ c
c &o÷œÁ“ : 6
6- #bdb¶ db÷”P˙DıK #fi÷ O˙÷¥Âb, #bEbK #fi÷ &◊bµKbKfib ◊b¶E Z÷dDı c
c P˙¥KÁ“ ◊πbKP_Î, ºZK¶‰fib÷ P˙Pj, ◊πPZÆ÷˙fib #fiŸÆbÏ ◊πbKP_Î ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ÆŸ¶c“Ï c
c OÂb˙·Gı÷c“Á“fib «÷ #PZœKb÷, #V◊•ŸZ-«”y•ŸZ, ◊πbKP_Πƈ‰ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Ï®Z÷ #b Gı÷c“ Oπ¶Ødb¶ dÍ÷ Gı÷. c
c c
c &o÷œÁ“ : 7
7- #bdb¶ #ÒK OÂfib PfiOπ∂Ø - PfiOπ∂Ø®#b÷fib÷ Ædb˙÷œ ZØb ƶ«¶j-P˙·Gı÷c“, c
c c“®¨b, P˙”bÏ, ¨dbKbEfib, ‹˙bµKbK, ZØb ˙bEfib #b◊˙®, Æbµ˙®fi÷ #bEbK- c
c «) ◊¶EÁ“V◊ 38- 2 c
c &◊bµKbK-◊c“, døZ œÏ®Ïfib÷ P˙Pj, Ïb≈K◊’Ï˙Zfi ◊πƶO÷ fi˙b Ïb\fi® #b∏b T÷˙® ˙O÷Ï÷ c
c ◊¶EÁ“V◊ dˆÍ #bOd ”bTdb¶ &◊T¯j fiØ® Z÷Ø® gbÛK Gı◊bK Gı÷. #b Oπ¶Ødb¶ ÆbjŸfib c
c «b«Zb÷ Gı÷. #bEbÏb÷ #fi÷ ◊b¶E Á“V◊ fib ◊πbKP_Î fi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. c
c &o÷ œ Á“ : 8 - #bdb¶ ˙ÆPZ-Pfi˙bÆ, œNKb-ƶ‹ZbÏÁ“, ‹ØP˙Ïb÷fib &◊Á“ÏÂ, c
c c
c √b÷˙bK÷Tb-gˆTbK÷Tb &◊Á“ÏÂb÷ ◊bGıb #b◊˙b, #b”bÏ-◊’Ïgb÷O…¥Âb ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c PfiÛÁ“◊Ê“®fi® #fi÷ Á“◊Ê“®fi® #bTb÷Efib ◊πbK§·GıZ, O·Gıdb¶Ø® fi®Á“Í÷Tb fiŸ¶ ¸Ï® c
c &o÷œÁ“ : 9 - #bdb¶ Oø”‹˙bd®fib Oπbm-#Oπbm #b”bÏ,Æk-ÆkPdÁ“b Pg¨Ÿ-◊πPZdb, O·Gı ◊π˙÷œ ◊_bZb◊®fi® ¸Ï®Ø® c“®¨b, ◊bÏb¶PEZ ◊πbK§·GıZ˙bÍbfi÷, A“b÷j®, dbfi®, &ÒdPZ c
c c
c ‰Â ◊πÁ“bÏfib #PgOπ” ˙O÷Ï÷ P˙¥Kb÷ Gı÷. Z÷d Dı &◊ÆOØ® ◊® “bK÷Tb dŸPfi fi÷, #bEbK &◊bµKbK ◊c“ Á“b÷fi÷ #b◊˙b÷ ?, #÷Á“T c
c &o÷œÁ“ : 10 -#bdb¶ Pg¨Ÿ◊Pπ Zdb, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ÔK˙”bÏ, •dÂ-◊Ï®¨b, #bEbK Z÷dDı c
c P˙”bÏ®fi÷ ◊πbK§·GıZ, ˙¶c“fiÔK˙”bÏ P˙”bÏfi® dKbc“b, Æb◊ Á“Ï ÷“ SKbÏ÷ œŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶ ?, c
c PœÛKfi® EZŸgO ∂ ®, ‰Â-‰Â ◊πÁ“bÏfib ‹ØP˙Ïb÷ #fi÷ PœÛKb÷, #bOdb÷fib÷ #µKKfi-Á“bÍ, db÷”P˙DıK, O˙÷¥Âb, #bEbK &◊bµKbKfib ◊b¶E #PZœKb÷, ‹˙bµKbK ZØb ˙bEfib c
c c
c ˙…Kb˙øSKfib 10 ◊πÁ“bÏ #fi÷ Z÷fi¶Ÿ ¸Í DıÂb˙®fi÷ #b ƈ‰fib÷ &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. #b◊˙®, døZœÏ®Ïfi® P˙Pj, œNKbÎÏ fib ]Ï fiŸ¶ œŸ¶ Á“V◊÷ ? œŸ¶ fi Á“V◊÷ ? dbfi˙dŸ‰ Æ÷˙fi c
c c
c P˙Pj, ‰Â ◊πÁ“bÏfib #PgOπ”b÷ #bOd aKbÏ÷ ˙¶EbK, c“œ ◊πÁ“bÏfi® ˙…Eb˙NK #fi÷ Z÷fiŸ¶ c
c c
c ¸Í c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 50
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 39 - 1 #Õ“d® ◊Kˆ¥Âb c“œbdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib ◊b¶E Á“VKbÂfi® ˙bZ Gı÷. c
c fi˙d® c“œbdb¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ ¶ E¶ ◊ bfiOÏ®db¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ 30 c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK c“œb•ŸZ‹Á¶“j ƈ‰ - 39 c
c #bEbÏ c“œb d”bdb÷”fi®K ‹Øbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c“œd® #bKZ® c“œbdb¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ÏbDıOø”db¶ ◊c“b◊Â, fi˙Pfic“bfi Á“db÷|, c
c c
c Pfic“bfi Á“ÏfibÏb#b÷fi® OPZ-¸Í Z÷dDı PfiOπ∂Ø-PfiOπ∂Ø®#b÷fi® #bTb÷EfibØ® db¶ “®fi÷ c
c c“œb ---------------------10 c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ ------------1830 ˘Tb÷Á“ ◊πdb #bÏbjfib ÆŸj®fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c OUƈ‰ ------------------216 c
c c
c ◊Uƈ‰ -------------------52 c
c #bOd - 39 - 2 c
c jdÁ“ØbfiŸKb÷OdK Á“V◊ƈ‰ - 39 c
c c“œb ƈ‰Æ¶pKb c“œb ƈ‰Æ¶pKb c
c c
c ◊πØdb 21 ¥{“® 28 c
c #µKKfi ------ ------------ 1 c
c
PfZ®Kb 22 Ækd® 34 c
c
&◊T¯j dˆT◊b≤“ -------------1215 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
ZøZ®Kb 35 #Õ“d® 1
c OUƈ‰ ------- -----------312 c
c EZŸØ®| 19 fi˙d® 40 c
c ◊Uƈ‰ ObØb -----------------14 c
c ◊¶Ed® 28 c“œd® 40 c
c 125 143 c
c #b ƈ‰fib #÷Á“ Dı #µKKfifib #b϶gdb¶ ◊¶E◊Ïd÷{“®fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ gO˙bfi c
c + 125 c
c d”b˙®Ïfib º˙fiE’ωdb¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® ·K˙fi, db”ÂÁŸ¶“ “ Obddb¶ c
c 268 c
c ≠“¥gc“Î «πbŒÂfi® ◊Sfi® c÷“˙bfi¶c“bfi÷ 14 ‹˙¡fi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ ”’ÏÂOd…¥® fbÏb c
c ¨P‰KÁŸ¶“ “ Obddb¶ Ïb\ PÆ∞bØfi® Ïb® P‰œTbdb¶ Og◊TÊ“b÷, P‰œTbfi÷ 14 ‹˙¡fib÷, c
c ◊πØdb c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷ fbÏb Á“”÷˙bK÷Tb¶ 10 #ÆdbPj‹Øbfib÷ DıÂbÔKb¶ Gı÷. c
c ‹˙¡fiœb¬®#b÷fi÷ #bd¶‰Â, Z÷dfib fbÏb 72 ‹˙¡fib÷ #fi÷ Z÷fib ¸Í fiŸ¶ Á“Øfi,Z®Ø∂Á“Ï c
c PfZ®Kb c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷aZ (‹ØP˙Ïb÷ fbÏb Á“”÷˙bK÷Tb¶) 21 Æ«Í c“b÷¥b÷ Gı÷. c
c #fi÷ EA“˙Z®|fi÷ 14 ‹˙¡fib÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ Ogfi® §‹ØÏZbfi÷ T®j÷ P‰œTbfib÷ P˙Tb◊ c
c
ZøZ®Kb c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷aZ 33 #bœbZfib#b÷ Gı÷. c
c
˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
EZŸØ®| c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷aZ #b≤“ OPÂƶ◊c“b, P˙fiKPœ¨bfib EbÏ g÷c“, PœÛK-
c gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ #PgOd #fi÷ Á“bÍA“d÷ DıÒd, d”b÷ S Æ˙db¶ 56 c
c P˙fiKfib EbÏ g÷c“, ZØb &◊Á“ÏÂ-&S◊bc“fi, Æ”bKZb, OŸÂbfiŸ˙bc“ #fi÷ OÂgbÏ ˙”fifib c
c ’c“Á„“ÁŸ“dbÏ®#b÷ Z÷dDı ›Òsb÷ #fi÷ c÷“˙c÷“˙®#b÷fiŸ¶ #b˙bOdfi, gO˙bfifib ◊’Ï˙bÏDıfi Dı÷˙b¶ c
c EbÏ-EbÏ g÷c“b÷ Gı÷. c
c Á÷“ dbZb-P◊Zb, Á“bÁ“b, gb› ˙O÷Ï÷fib fibdb÷ ÆP”Z ˙Âfi, ˙jdbfi #÷˙Ÿ¶ fibdÁ“ÏÂ, c
◊¶Ed® c“œbdb¶ gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ˙bPÂ≈K Oπbddb¶ Æd˙ÆÏ #fi÷ ‹ØP˙Ïb÷aZ
c gO˙bfi fbÏb ˙¥®|c“bfi, c“®¨b Oπ” Z÷dDı Z÷dÂ÷ Æ”fi Á“Ï÷Tb¶ ]b÷Ï &◊ÆOb÷|fiŸ¶ ˙Âfi, Z÷ c
c 10 PEÎ-ÆdbPj ‹Øbfib÷fi® ˙bZ Gı÷. c
c ◊Gı® Á÷“˙Í∏bfi, ƶ] ‹Øb◊fib, EZŸP˙j ƶ]ÏEfib, gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ c
c ¥{“® c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷aZ 11 &◊bÆÁ“ ◊πPZdb#b÷ Z÷dDı #PA“Kb˙bc“® #fi÷ c
c ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ #b Á“V◊ƈ‰fib÷ T÷√fiÁ“bÍ DıÂbÔKb÷ Gı÷. c
c
PA“Kb˙bc“®fib ˙Âfi Gı÷. c
Z÷ ◊Gı® gO˙bfi ◊bwfibØfib º˙fi E’ω˙Âfi db¶ Z÷dfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“fiŸ¶
H G
Ækd® c“œbdb¶ ‹ØP˙Ïb÷aZ 12 Pg¨Ÿ ◊πPZdb#b÷fi® ˙bZ Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 51
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
ƶP¨k ˙Âfi Á“Ï®fi÷ ˙bÏbÂÆ®db¶ Ïb\ #wÆ÷fifi® Ïb® ˙bdbfib &c“Ïdb¶ gO˙bfi #bOd - 40 c
c ◊bwfibØfiŸ¶ ·K˙fi, Ïb®fi÷ 14 ‹˙¡fib÷, ◊πgŸfib÷ DıÒd, ˙¥®|c“bfi, c“®¨b #fi÷ 83 ’c“˙Æfib c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK #b˙LKÁ“ ƈ‰ - 40 c
c &◊ÆO Æ”fiÁ“bÍfib #¶Z÷ Á÷“˙Í∏bfi, EZŸP˙jƶ], Gıx‹Ø ƶpKb ˙O÷Ï÷fib ˙Âfi ◊Gı® c
c gO˙bfi ◊bwfibØfib÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ #fi÷ Æ˙bKŸfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #µKKfi ------------------ 6 c
c Z÷ ◊Gı® gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷PdfibØfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“b÷, gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷PdfibØfib c
c dˆT◊b≤“ ----------------- 100 ˘Tb÷Á“◊πdb c
c #bSdbfiŸ¶ Ïb\ ÆdŸsP˙DıKfi® Ïb® Pœ˙bfib &c“Ïdb¶ ·K˙fi, 14 ‹˙¡fib÷fiŸ¶ c“œfi ˙O÷Ï÷Ø® OUƈ‰ ------- -----------71 c
c c
c T› Æ˙bKŸ ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi, Z÷dDı #¶Z÷ gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷PdfibØØ® db¶ “®fi÷ #PDıZfibØ ◊Uƈ‰ ------ -------------9 c
c ÆŸj®fib 20 Z®Ø∂Á“Ïb÷fib ˙Âfi ◊Gı® c“Ï÷Á“fib ˙bEfibÁ“bÍ #b◊˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. c
c c
c SKbÏ ◊Gı® gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙fib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“b÷, Z÷dfib #bSdbfiŸ¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® (1) #µKKfi : ÆbdbPKÁ“ c
c c
c Ïb\ gÏZfi® Ïb® dÏŸc÷“˙bfib Ogdb¶ ·K˙fi, 14 ‹˙¡fib÷fiŸ¶ ˙Âfi, DıÒdb÷SÆ˙, #bdb¶ ÆbdbPKÁ“-˙πZ Oπ” Á“Ï˙bfib÷ ◊b≤“ Gı÷. c
c ÁŸ “ dbϺ˙fi, Ïb≈KÁ“bÍ, Á“Íb #fi÷ PœV◊fib÷ &◊c÷ “ œ , 100 ◊Ÿ ‰ b÷ #fi÷ Z÷ d fib÷ c
c (2) #µKKfi : EZŸP˙∂œPZ‹Z˙ c
c Ïb≈KbPg¥÷Á“, ˙¥®|c“bfi #fi÷ ◊Gı® #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb, Á÷“˙Í∏bfi, EZŸP˙j ƶ]◊’Ï˙bÏ #bdb¶ EZŸP˙∂œPZ (24) ‹Z˙fib÷ ◊b≤“ Gı÷. c
c c
c #fi÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ DıÂb˙® Á“V◊ƈ‰fib÷ ˙bEfibÁ“bÍ DıÂbÔKb÷ Gı÷. (3) #µKKfi : ˙¶c“fib c
c Z÷ ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®Ïfib fi˙ OÂb÷ #fi÷ 11 OÂjÏb÷, Z÷dfib Ob÷‰, #bOd∏bfi c
c #bdb¶ fid‹Á“bÏ d¶‰, OŸÏŸ˙¶c“fib, fbc“œb˙Z (12 #b˙Zfi) OŸÏŸ˙¶c“fib Z÷dDı c
c #fi÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ «Zb˙®fi÷ ‹ØP˙Ïb˙T® #÷Ê“T÷ Á÷“ ‹ØP˙Ïb÷fib ÁŸ“Í, Ob÷‰, œb√b ˙O÷Ï÷ c
c #’Ï”¶Z ˙¶c“fibfib ◊b≤“ Gı÷. c
c (P˙œ÷¥ dbÊ÷“ DŸı#b÷ - gO˙Z® ƈ‰fib÷ gb˙bØfiŸ¶ ◊”÷T¶Ÿ ◊bfi) ˙Âfi Gı÷. (4) #µKKfi : ◊πPZA“d c
c #¶Z÷ ÆbjŸ-ÆdbEbÏ®db¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib÷ ˙¥b˙bÆfib÷ Pfi_K, #÷fib÷ c
c #bdb¶ ƶP¨k ◊πPZA“dÂfib÷ ◊b≤“ #b◊®fi÷ œKfi, Pg¨bEKb, Á“bÍ◊πPZT÷√fib, c
c #˙Oπ” ¨÷‰, Pg¨bEKb ¨÷‰, fic“®◊bÏfib P˙Pj-Pfi¥÷j, ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®fi÷ c
c #ƶKd, PfP˙j-«¶jfi, P‰P˙j c¶“ “ ˙O÷Ï÷Ø® 33 #bœbZfib ƶ«¶j® 46 #PZEbÏb÷fib c
c ◊b¶E ◊fiÁ“ ƈId, ◊b¶E «®DıƈId ˙O÷Ï÷ #b≤“ ƈId, Tb÷E #fi÷ #÷fiŸ¶ P˙jbfi #fi÷ P˙Á“V◊b÷, ◊b≤“ Z÷dDı Æ˙ #PZEbÏb÷fib ◊b≤“b÷ #fi÷ jdbÏbjfifi® ◊πPZ∏bfib÷ ◊b≤“ Gı÷. c
c c
c Pg¨bEKbfib ’c“œb #PgOπ” DıÂb˙® ÆdbEbÏ®fi® #bÏbjfibØ® Pfi˙b ◊πbPkfib Á“ØfiØ® (5) #µKKfi : Á“bKb÷SÆO c
c &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c #bdb¶ Á“bKb÷SÆOfi® ◊πPZ∏b #fi÷ Á“bKb÷SÆOfib #bObÏb÷fib ◊b≤“ Gı÷. c
c (6) #µKKfi : ◊πSKbpKbfi c
c c
c #bdb¶ fid‹Á“bÏ ÆP”Z (fi˙Á“bÏœ®) ◊πSKbpKbfifib÷ ◊b≤“ #b◊®fi÷ ◊b…ÏŸ¥®, ◊ˆ˙bj, c
c c
c #÷Á“bœfi ˙O÷Ï÷ fi˙ ◊πSKbpKbfib÷fib ◊b≤“ #b◊®fi÷ ◊πSKbpKbfifib ◊bÏÂbfib÷ ◊b≤“ Gı÷. c
c c
c c
c •dÂb÷◊bÆÁ“ (•b˙Á“)fib #b˙LKÁ“ ƈ‰ c
c c
c (1) #b˙LKÁ“ : ÆbdbPKÁ“ c
c c
c #bdb¶ ÆbdbPKÁ“-˙πZ ‹˙®Á“bÏfib÷ ◊b≤“ Gı÷. c
c (2) #b˙LKÁ“ : EZŸP˙∂œPZ-‹Z˙ c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 52
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(3) #b˙LKÁ“ : ˙¶c“fib (4) #µKKfi : ¥ „“ º˙-PfiÁ“bK c
c #b «¶fi÷ #b˙LKÁ“b÷ •dÂfib #b˙LKÁ“b÷fib Ædbfi Gı÷. #bdb¶ Gı º˙-PfiÁ“bK (º˙Ædˆ”)fib÷ fibd Pfic÷|“œ, ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ T¨Â #b◊®fi÷ c
c c
c (4) #b˙LKÁ“ : ◊πPZA“d º˙˙j fi Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ, ◊b¶E d”b˙πZb÷ #fi÷ ÏbP‰gb÷Dıfi- P˙Ïd ˙πZ, KZfib, c
c #bdb¶ ∏bfibPZEbÏ, c“œfibPZEbÏ #fi÷ 12 ˙πZbPZEbÏb÷fib ◊b≤“ Z÷dDı ƶT÷√fib, &◊c÷“œb÷ #fi÷ jd¸Í ƶ«¶j® ˙Âfi Gı÷. c
c c
c 18 ◊b◊‹ØbfiÁ“b÷ #fi÷ ¨db◊fibfib ◊b≤“ Gı÷. (5) #µKKfi : P◊>  “… ¥  c
c c
c (5) #b˙LKÁ“ : Á“bKb÷SÆO (1) O˙÷¥Âb &o÷œÁ“ - #b &o÷œÁ“db¶ gb÷Dıfi, ◊b® ˙O÷Ï÷fi® O˙÷¥Âb (œb÷j), c
c c
c #b #b˙LKÁ“fib÷ ◊b≤“ •dÂfib #b˙LKÁ“fib Ædbfi Gı÷. Oπ ” Â… ¥ Âb db¶ gaZ◊bfi T÷ ˙ bfib P˙PjPfi¥÷ j , ZØb gb÷ O … ¥ Âbdb¶ gb÷ D ıfifi® c
c (6) #b˙LKÁ“ : ◊πSKbpKbfi #◊˙bc“P˙Pj#b÷ #b◊®fi÷ #¶Z÷ dŸjb-c“bK® #fi÷ dŸjb-º˙®fi® cŸ“TgZb #fi÷ #÷dfi® c
c c
c #bdb¶ ÆdŸ·EK-◊πSKbpKbfifib ◊b≤“ Gı÷ #fi÷ #b ÆbØ÷ #b #b˙LKÁ“ ƈ‰fi® OPZ ˙Â˙® Gı÷. c
c c
c ÆdbPk ØbK Gı÷. (2) P◊>  …“¥Âb &o÷œÁ“ - #b &o÷œÁ“db¶ #÷≤“Ÿ¶ fi Ïb√˙bfib÷ #bc÷“œ, #Á“bÍ Pg¨bEbÏ® c
c •dÂfi÷ ≤“◊Á“b÷, #bOÍb÷-gb÷OÍ ˙O÷Ï÷fi÷ #b÷ͶO˙bfib÷ Pfi¥÷j ZØb ÏÆTb÷TŸ◊Zb #fi÷ c
c c
c #bOd - 41 Z÷fib cŸ“Õ“ ◊’ÏÂbdb÷, dU◊bfi-Pfi¥÷j, Eb÷Ï®GŸı◊®Ø® d’c“Ïb◊bfifib÷ Pfi¥÷j, OŸÂbfiŸ◊π÷¨®fi® c
c c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK c“œ˙…Á“bPTÁ“ ƈ‰ - 41 Æbjfib #fi÷ #bÏbjfibfiŸ¶ Pfiv“◊Â, Z◊_Kbfib «Í÷ dbKb-Dˆı≤“b¶Ÿ ˙O÷Ï÷fib Pfi¥÷j #fi÷ c
c Z÷ Z÷ Á“Ï˙bØ® ”bPfi ˙O÷Ï÷ ˙Â˙®fi÷ ÆdbEbÏ®fi÷ Æ@KÁ„“ ◊bTfifib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷ Gı÷. c
c c
c (6) #µKKfi : d”bEbÏ-Á“Øb - c
c #µKKfi -------------------10 c
c EˆPTÁ“b -------------------- 2 #b #µKKfidb¶ PfiOπ∂Øfib #bEbÏfib 18 ‹Øbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ c
c Gı÷ :- (1) #P”>Æb, (2) ÆSK, (3) #Eb…K (#‹Z÷K - Eb÷Ï® fi Á“Ï˙®), c
c &o÷œÁ“ ------- ------------14 c
c (4) «πŒEK, (5) #◊’ÏOπ”, (6) ÏbP‰gb÷Dıfifib÷ SKbO, (7-12) ◊øΩ˙® - c
c c
c dˆT◊b≤“ ----- ------------ 700 ˘Tb÷Á“ ◊πdb #◊„(DıT) - Z÷Dı - ˙bKŸ - ˙fi‹◊PZ - ‰ÆÁ“bPKÁ“b÷fi® KZfib, (13) #Á“V¡K c
c c
c ◊Uƈ‰ ------------------ 514 (#Á“V◊fi®K ˙‹ZŸ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j), (14) OøP”-gb÷Dıfi (Oø”‹Øfib ◊b‰), c
c (15) ◊K∂Á“ (#bÆfi, ◊T¶O ˙O÷Ï÷), (16) Pfi¥Ub, (17) ‹fibfi #fi÷ (18) c
c OUƈ‰ ---- -------------- 31 c
c P˙gˆ¥b (#bgˆ¥Â) ˙Dıfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #¶Z÷ #bEbÏPfi{“ •dÂfi® OPZ ˙Â˙®fi÷ c
c c
c (1) #µKKfi : sŸd◊Ÿ§Û◊Á“b &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c (7) #µKKfi : ˙baKœŸP∞ (gb¥b-P˙˙÷Á“) c
c #bdb¶ jdfiŸ¶ ‹˙v“◊ #fi÷ T¨Â ZØb •dÂb÷fi® dbjŸÁ“Ï® ˙øPÎfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c #bdb¶ #˙b·K ÆSK, ÆSKbÆSK, dø¥b #fi÷ #fibE®Â ÔK˙”bÏ gb¥bfib EbÏ c
c (2) #µKKfi : •bdhK◊ˆ˙Á“ c
c 11 ObØbfib #b #µKKfidb¶ •dÂ, SKbO®, Á“bd-ÏbO Pfi˙bÏÂ, dfib÷PfiOπ”fib ◊πÁ“bÏb÷fib P˙Pj-Pfi¥÷j Z÷dDı ObK, ˙ø¨, #b÷¥Pj (#fibDı), œ¶√ “® ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ Æb˙U c
c ◊π˙øPÎØ® «b÷T˙bfib÷ Pfi¥÷j, d÷], #bÁ“bœ, Ïb\ #fi÷ ◊˙fi dbÊ÷“ #PgTb¥bSdÁ“ gb¥b c
c Æbjfib÷, #O¶jfi ÁŸ“Ífib Æb◊, ÏØfi÷PdfiŸ¶ ƶKddb¶ §‹ØÏ®Á“Ï ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c «b÷T˙bfib÷ Pfi¥÷j, #bd gb¥bP˙¥KÁ“ P˙Pj-Pfi¥÷jb÷ #b◊®fi÷ #¶Z÷ ◊Ï®IKgb¥® c
c (3) #µKKfi : ¨Ÿ£Á“bEbÏ - Á“Øb c
c #bdb¶ PfiOπ∂Øfib #fibEbÏb÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Á“Ï®fi÷ PfiOπ∂ØfiŸ¶ ‹˙v“◊ #fi÷ ≠“ZŸEKb, ƶKd (P˙EbÏ®fi÷ «b÷TfibÏ)fi÷ ◊πbk ØZb ¸ÍfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c

H G
ÆbjfibfiŸ¶ ¸Í ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 53
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(8) #µKKfi : #bEbÏ-◊πPÂPj #bOd - 42 c
c #bdb¶ ¥ „“º˙-PfiÁ“bKfi® KZfibP˙Pj, #b≤“ ƈId ‹Øbfib÷, ◊πPZT÷√fi #fi÷ c
c Æ˙bfiŸKb÷OdK &ÎÏbµKKfi ƈ‰ - 42 c
c ◊πPZ{“b◊fifib÷ P˙˙÷Á“, √bfi-◊bfi ƶOπ”fib÷ Pfi¥÷j, gb÷Dıfi-Tb÷g #fi÷ #◊πbÆŸÁ“-gb÷Dıfifib÷ c
c Pfi¥÷j, Á“¥bKfib ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ Z÷fib÷ SKbO, P˙fiK #bEbÏ, EbÏ ›§ÒsK ƶKd, ¬®fi® c
c #µKKfi ------------------36 c
c gKbfiÁ“Zb, ◊ŸÏbÁø“Z dTP˙œb÷jfi &◊bK ˙O÷Ï÷ #bEbÏb÷fiŸ¶ ◊πPÂjbfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ ------------2100 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c (9) #µKKfi : P˙fiK / ÆdbPj ◊Uƈ‰ --------- -------1656 c
c c
c (1) P˙fiK &o÷œÁ“ - #b &o÷œÁ“db¶ P˙fiKØ® ◊πbk ØZ® dbfiPÆÁ“ ‹˙‹ØZbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. OUƈ‰ ------ ------------89 c
c (2) ÆdbPj &o÷œÁ“ - #bdb¶ #P˙fi®Z (#P˙fiK®)fi® #b◊PÎ#b÷ #fi÷ ÆŸP˙fi®Z c
c c
c (P˙fiK®)fi® ƶ◊c“b#b÷ DıÂb˙® #¶Z÷ #P˙fiK®fi÷ db÷¨ #œaK ,≈KbÏ÷ P˙fiK- 36 #µKKfib÷fib¶ fibd c
c c
c Á“b÷P˙c“ (P˙fiK fi÷ \ÂfibÏ)fi÷ db÷¨fi® ÆŸTgZb c“œb˙® Gı÷. 1. P˙fiK•ŸZ 19. døOb◊Ÿ‰®K c
c (3) P˙fiK-ÆdbPj &o÷œÁ“ - #bdb¶ ◊ˆ≈Kfib T¨Â, Z÷dfi® #”Zb (Kb÷‘KZb)fib÷ c
c 2. ◊’Ï¥” * 20. d”bPfiOπ∂Ø®K c
c &◊c÷“œ, Z÷dfib ◊πSK÷ fidπZb, ˙¶c“fiœ®TZb, #b∏b◊bTÁ“Zb ˙O÷Ï÷ «b«Zb÷ DıÂb˙®fi÷ 3. EbZŸÏ¶O®K 21. ÆdŸs◊bT®K c
c c
c #¶Z÷ OŸÏŸfi® ◊’ÏEKb #fi÷ Z÷fiŸ¶ ¸Í «Zb˙˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. 4. #ƶ‹Áø“Z/◊πdbc“b◊πdbc“ 22. Ï”fi÷d®K c
c (4) &o÷œÁ“ -#bdb¶ ÆdbPjfib P˙fiK, •ŸZ, Z◊ #fi÷ #bEbÏ #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏb÷ Z÷dDı c
c 5. #Á“bd dÏ 23. Á÷“œ®-Ob…Zd®K c
c Z÷ ◊πÁ“bÏfib EbÏ-EbÏ ◊÷Ê“b ◊πÁ“bÏb÷ ˙Â˙®fi÷ Z÷ «jbfi® #bÏbjfib #fi÷ Z÷fiŸ¶ ¸Í c
c 6. ¨Ÿ£Á“ PfiOπ∂Ø®K/◊ŸÏŸ¥P˙Ub * 24. ÆPdPZ c
c «Zb˙˙bdb¶ #bÔKb¶ Gı÷. 7. #b…Ïgπ®K 25. K∏®K c
c (10) #µKKfi : ÆPg¨Ÿ c
c 8. Á“bP◊T®K 26. ÆdbEbÏ® c
c #b #µKKfifib #b϶gdb¶ PEÎÆdbPj, ¬®-dŸaZZb, gb÷Ob÷fiŸ¶ #fibÆ÷˙fi, c
c 9. fiPd-◊π˙π≈Kb 27. √TŸ¶Á“[K c
c Á“¥bK-SKbO, jπŸ˙-Kb÷POZb, #’Á>“EfiZb, •bdhK-ÏZZb, Pfi:ƶOZb, &ÀGıEb’ÏZb 10. sŸd-◊‰Á“ 28. db÷¨dbO OPZ c
c c
c (˙®Â®fi÷ √b˙Ÿ¶) ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #¶Z÷ Pg¨Ÿfi® OPZfiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. 11. «”y•ŸZ ◊ˆ≈K 29. Æ@KÁ„“S˙-◊ÏbA“d * c
c (1) ÏPZ˙baKb EˆPTÁ“b : c
c 12. ”’ÏÁ÷“œ®K 30. Z◊dbO c
c Z÷fi® ◊πØd EˆPTÁ“bdb¶ ƶKddb¶ #§‹ØÏ ØK÷Tbfi÷ §‹ØÏ Á“ÏfibÏb÷ 18 ‹Øbfib÷fiŸ¶ 13. PEÎƶgˆZ®K 31. EÏÂ-P˙Pj c
c c
c #˙Tb÷Á“fifib÷ &◊c÷“œ, gb÷Ofib dbÊ÷“ ƶKd-SKbO Á“ÏfibÏfib gP˙ÛKfi® #PfiP_ZZb, 14. ›¥ŸÁ“bÏ®K 32. ◊πdbc“‹Øbfi c
c ◊_bÎb◊◊ˆÂ dfib÷˙øPÎfiŸ¶ Pfiv“◊Â, gb÷ObƧaZØ® fi®◊DıZb ÁŸ“¸Í, ƶKddb¶ dfifi÷ §‹ØÏ c
c 15. ÆPg¨Ÿ 33. Á“d-◊πÁø“PZ c
c Á“Ï˙bfiŸ¶ PE>Zfiƈ‰ #fi÷ #¶Z÷ dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊fiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷. c
c 16. «πŒEK ÆdbPj * 34. T÷LKb ˙Âfi c
c (2) P˙P˙aZEKb EˆPTÁ“b : 17. ◊b◊•d®K 35. #ÂObÏ c
c #b EˆPTÁ“bdb¶ P˙P˙aZ (#TO-#TO) EKbfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. ÆbjŸfi÷ dbÊ÷“ EKb c
c 18. ƶKZ®K 36. º˙bº˙P˙g§aZ c
c Z÷dDı OŸÂb÷ #fi÷ #b˙LKÁ“Zb, #PfiÁ÷“Z˙bÆ ˙O÷Ï÷fi® EKb, Pg¨b-P˙œŸP∞fib #¶Ob÷, c
c c
c #÷Á“bÁ“[ P˙”bÏ, EbZŸdbÆ #fi÷ dbÆÁ“V◊, #bSdPfiÏ®¨Â #bSdϨbfib÷ &◊c÷“œ Z÷dDı * 2-6-16-29 #µKKfib÷db¶ #fiŸA“d÷ 4-1-10-74 OUƈ‰b÷ ◊ Gı÷. c
c c
#ÏP¨Z #fi÷ ÆŸÏP¨Z #bSdbfi® OPZfiŸ¶ Pfiv“◊ Gı÷.
H G
«bÁ“[fibdb¶ ◊Uƈ‰b÷ Dı Gı÷.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 54
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(1) #µKKfi : P˙fiK (8) #µKKfi : Á“bP◊T®K c
c #bdb¶ P˙fi®Z-#P˙fi®Zfib T¨Â, P˙fi®Zfi÷ #wfi® #fi÷ #P˙fi®Zfi÷ #’ “KT #bdb¶ Pg¨Ÿfib T¨Â, cŸ“OPZ Ïb÷Á“˙bfib &◊bKfi® PDı∏bÆb, Z÷dDı db√®, c
c c
c Ê“ey“fi® &◊db Z÷dDı #bSd-c“dfi-PfiOπ”fib÷ &◊c÷“œ, gb¥b ZØb O˙÷¥Âb, Oπ”Â…¥Âb Æb¶ K bP‰Á“ #fi÷ ◊b®fib ◊π ˙ b”fib &c“b”ÏÂb÷ , Á“P◊TfiŸ ¶ #bpKbfi #fi÷ #¶ Z ÷ c
c #fi÷ OπbÆ…¥Âb ƶ«¶j® P˙˙÷Á“ #fi÷ #¶Z÷ P˙fiKfi® Æ˙‰ ◊πœ¶Æb ØbK Gı÷ #÷ Á“ØfiØ® &◊ƶ”bÏ jd#bÏbjÁ“b÷fi® &gK Tb÷Á“-#bÏbjfibfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. (9) #µKKfi : fiPd-◊π˙π≈Kb c
c c
c (2) #µKKfi : ◊’Ï¥” #bdb¶ fiPd-Ïb\fiŸ¶ \PZ‹dÏÂ, #÷fib÷ Oø”SKbO, «πbŒÂv“◊÷ œA÷“Òs fbÏb c
c c
c #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ¨Ÿjb (gˆ√), P◊◊bÆb (ZÏÆ), œ®Z, &Û fiOÏDıfib÷, Ïb®#b÷ ˙O÷Ï÷ ◊Ï µKbfi c÷“˙bfi® ◊πbØfib, fiPd-Ïb\fib ÆEb÷Ê“ &ÎÏb÷, ›ÒsfiŸ¶ c
c ˙O÷Ï÷ 22 ◊’Ï¥”b÷fib ˙Âfi Á“Ï®fi÷ Z÷ Æ”fi Á“Ï˙b ◊π÷ÏÂb Á“Ï® Gı÷. ◊πbÁ“Y, fiPd-Ïb\fi® ◊π˙π≈Kb ˙Â˙®fi÷ #¶Z÷ ◊π«Ÿ∞ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ fiPd-Ïb\fi® db¸Á“ c
c c
c (3) #µKKfi : EbZŸÏ¶O®K gb÷Ob÷db¶Ø® Pfi˙øPÎ T÷˙® #÷˙b÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c c
c #bdb¶ (1) dfiŸÛKg˙, (2) •ŸPZ(jd-•˙Â), (3) •∞b #fi÷ (4) (10) #µKKfi : sŸd-◊‰Á“ c
c ˙®K(#bEÏÂ) #÷ EbÏ #¶Ob÷fi® cŸ“TgZb #fi÷ Z÷ EbÏ #¶Ob÷fi® ◊πbPkØ® #b Tb÷Á“ #fi÷ #bdb¶ dfiŸÛK º˙fifi÷ lb “fib ◊bfifi® #fi÷ ÁŸ“œ-]bÆfi® Ê“b÷E÷ Eb÷>Ê÷“Tb ◊b®fib c
c c
c ◊ÏTb÷Á“fib ¸Í #fi÷ PÆ∞OPZ ØbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Ê“®◊bfi® &◊db #b◊®fi÷ dfiŸÛK º˙fifi® cŸ“TgZb «Zb˙® Gı÷. ◊ˆ˙Á“db÷|fi® ÏDı cˆ“Ï Á“Ï˙bfib÷ c
c c
c (4) #µKKfi : #ƶ‹Áø“Z / ◊πdbcb“◊πdbc“ &◊c÷“œ Z÷dDı œÏc„“ ≠“ZŸfib Á“dÍ, dbO, gbÏ˙b”Á“ #fi÷ ÆdŸs-ZÊ“fib &c“b”ÏÂb÷ #b◊®fi÷ c
c #bdb¶ ◊πdbc“fib &◊c÷“œdb¶ Eb÷Ï #fi÷ c“®◊Á“fiŸ¶ &c“b”Ï Z÷dDı #◊πdbc“fib #¶Z÷ ÏbO-f÷¥fib÷ ¨K Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c c
c &c“b”ÏÂdb¶ gb϶ “ ◊¨®fiŸ¶ &c“b”Ï #b◊®fi÷ ÏbO-f÷¥ Á“¥bKfi® Pfi˙øPÎ #fi÷ Ædgb˙- (11) #µKKfi : «”y•ŸZ-◊ˆ≈K c
c c
c Æbjfibfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. #bdb¶ #ÂObÏfib #bEbÏ-Á“Øfifi® ◊πPZ∏b Á“Ï®fi÷ #P˙fi®Z Z÷dDı PDı∏bÆŸfib c
c (5) #µKKfi : #Á“bd-dÏ T¨Â, PDı∏bÆŸfib ◊b¶E c“b÷¥ #fi÷ #b≤“ OŸÂ «Zb˙fi÷ Kb÷‘K PDı∏bÆŸfiŸ¶ T¨Â #b◊˙bdb¶ c
c c
c #bdb¶ dÏÂ-P˙¥KÁ“ ◊πHb÷, dÏÂfib «bT-dÏ Z÷dDı ◊¶’ “Z-dÏ #÷d «÷ #bÔKŸ¶ Gı÷. Z÷ Kb÷‘K PDı∏bÆŸ - «”y•ŸZfi÷ œ¶√fiŸ¶ DıÍ, #w, #wbÏb÷”® ˙®Ï ˙O÷Ï÷ DŸıc“b c
c c
c ◊πÁ“bÏb÷ «Zb˙®fi÷ #ÍPœKbfiŸ¶, Ob “b˙bÍb (œbÁ“’Ê“Á“)fiŸ¶ Z÷dDı DŸıObÏ® (UˆZÁ“bÏ) fiŸ¶ #÷d DŸıc“b 17 &◊dbfi - ˙‹ZŸ#b÷ ÆbØ÷ ÆÏ√b˙® #¶Z÷ •ŸZfib #µKKfiØ® Pœ˙◊c“ dÍ÷ Gı÷ c
c c
c ‰Â &c“b”ÏÂb÷ #b◊®fi÷ «bT-ÔK§aZ#b÷fib #Á“bd-dÏ Z÷dDı ƶKd®#b÷fiŸ¶ ◊¶’ “Z- #÷˙b÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c dÏ «ZbÔKb¶ Gı÷. Oø”‹Ø #fi÷ Pg¨Ÿfi® ◊πÁ“bÏbfiŸÆbÏ dÏÂ-OPZ «Zb˙®fi÷ #¶Z÷ ◊¶’ “Zb÷fib (12) #µKKfi : ”’ÏÁ÷“œ®K c
c c
c ‰Â ÆÁ“bd-dÏÂfi® ˙bZ Á“Ï® Gı÷. #bdb¶ E¶ “bÍÁŸ“Ídb¶ DıÒd÷Tb÷ ”’ÏÁ÷“œ® •d Pg¨b T÷˙b «πŒK∏db¶ \K Gı÷ c
c c
c (6) #µKKfi : ¨Ÿ£Á“ PfiOπ∂Ø / ◊ŸÏŸ¥P˙Ub #fi÷ SKb¶ «πbŒÂb÷ fbÏb #fibc“Ï ◊bd÷ Gı÷, PZ>cŸ“Á“ K¨fib÷ Á“b÷◊ #fi÷ «πŒÁŸ“dbÏb÷fi® cŸ“c“œb, c
c #bdb¶ #∏bfi®#b÷fiŸ¶ cŸ“:√dK º˙fi, d…‰®-gb˙fib, #œÏ gb˙fib, P”>Æb #fi÷ K∏-◊πdŸ√ fbÏb ¨dbKbEfib #fi÷ ”’ÏÁ÷“œ®fi÷ Pg¨bc“bfi #fi÷ #¶Z÷ ”’ÏÁ÷“œ® fbÏb c
c c
c #c“Îbc“bfi (Eb÷Ï®)fib÷ Pfi¥÷j Z÷dDı ◊¨®fiŸ¶ &c“b”Ï #b◊®fi÷ O˙÷¥Âbfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. #µKbSd‹fibfi #fi÷ #µKbSd K∏fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi Gı÷. c
c c
c (7) #µKKfi : #b…Ïgπ®K (13) #µKKfi : PEÎ-ƶgˆPZ c
c #bdb¶ d”÷dbfib÷fib PfiPdÎ÷ ◊bÍ˙bdb¶ #b˙Zb ]÷Ê“b¶fiŸ¶ &c“b”Ï Z÷dDı Á“b’Á“®, #bdb¶ ◊Ÿ’ÏdZbTdb¶ DıÒd÷Tb PEÎ #fi÷ ƶgˆPZfi® ”§‹Zfib◊ŸÏØ® ·K˙fi ◊Gı® c
c c
c #bdπ (Á÷“Ï®), ‰Â ˙bPÂKb #fi÷ ÆdŸsfib &c“b”ÏÂ, c÷“˙b÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib Á“bd-gb÷Ob÷fi® Á“b¶P◊VK◊ŸÏfi® Ïb® EŸPTfi® c÷“˙®db¶ DıÒd÷Tb «πŒc“ÎfiŸ¶ PdTfi, PEÎfbÏb #œÏ c
c c
c ZŸTfib Z÷dDı jd #jdfi® ZŸTfib #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. gb˙fibfib÷ &◊c÷“œ #fi÷ #bK Á“db÷|fi® ◊π÷ÏÂb, Á“bc“˙db¶ ¸ÆbK÷Tb ”bØ®fi® Dı÷d «πŒc“Îfi® c
c c
gb÷Ob÷db¶ #bƧaZ #fi÷ Z÷fi÷ T®j÷ døSKŸ ◊Gı® fiÏÁ“db¶ &S◊PÎ #fi÷ PEÎfi÷ dŸ§aZ ˙O÷Ï÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 55
˙Âfi Gı÷.
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
(14) #µKKfi : ›¥ŸÁ“bÏ®K (20) #µKKfi : d”bPfiOπ∂Ø®K c
c #bdb¶ Ïb\ ›¥ŸÁŸ“dbÏ #fi÷ Ïb® Á“dTb˙Z® Z÷dDı ◊ŸÏb÷P”Z gøOŸ #fi÷ Z÷fi® ◊Sfi® #bdb¶ #b϶g÷ PÆ∞b÷ #fi÷ ƶKZb÷fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ÆSK jdÁ“Øbfi® ◊π÷ÏÂb Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c DıÆb, Z÷dfib «÷ ◊Ÿ‰b÷ dÍ® ÁŸ“£÷ Gı DıÂbfib÷ ◊ŸÏb÷P”Zfib ◊Ÿ‰b÷ ZÏ®Á÷“fib÷ «®\÷ g˙, Z÷db¶ #b˙® Gı÷. dOjfib Ïb\ •÷PÂÁ“ #fi÷ #fibØ® dŸPfifib÷ ÆŸ¶c“Ï ˙bZbTb◊ Gı÷. #fibØZbfib c
c ◊ˆ˙g˙-‹dÏ #fi÷ P◊Zbfi÷ ◊π˙π≈Kb dbÊ÷“ #fiŸdPZ- KbEfib, P◊Zb-◊Ÿ‰b÷fib÷ Oø”‹Ø P˙P˙j ◊πÁ“bÏb÷ DıÂb˙® d”bPfiOπ∂Øfib º˙fifiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ dŸPfi º˙fifi® c
c c
c º˙fi, #bSdb ˙O÷Ï÷ P˙¥K ◊Ï EEbfi÷ #¶Z÷ Gı DıÂb fbÏb c“®¨b Oπ” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ZŸTfib ◊P¨-º˙fi ÆbØ÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c (15) #µKKfi : Æ Pg¨Ÿ (21) #µKKfi : ÆdŸs◊bT®K c
c c
c #bdb¶ Pg¨Ÿfib T¨Â Z÷dDı PfiKbŸ¶, ◊πœ¶Æb, Á“bd-gb÷Ob÷fi® Eb”fib, #÷¥Âb #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib E¶◊b fiOÏ®˙bÆ® PœÛK ◊bPTZ •b˙Á“ #fi÷ Z÷fi® c
c ˙O÷Ï÷fib Pfi¥÷j, P˙ϧaZ, #fibƧaZ #fi÷ #SKV◊ Æbjfib÷ Ïb√˙bfib P˙Pj ˙O÷Ï÷ Dı÷˙b ◊Sfi®fib P◊”y “ fiOÏØ® ◊ÏZ #b˙Z® ˙√Z÷ ÆdŸsdb¶ ◊Ÿ‰ DıÒd, ◊Ÿ‰fiŸ¶ fibd ÆdŸs◊bT, c
c c
c P˙PjPfi¥÷jb÷ #b◊˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. Á“bÍA“d÷ Á“b÷› Eb÷Ïfi÷ ˙µKgˆPd ◊Ï T› Dı˙bZb÷ \÷›fi÷ ˙…Ïb‘K, ◊Gı® ◊π˙π≈Kb, ƶKd c
c c
c (16) #µKKfi : «πŒEK-ÆdbPj Æbjfib #fi÷ Á÷“˙Í∏bfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfifib #¶Z÷ ÆdŸs◊bT ƶÆbÏ-ÆdŸsfi÷ ◊bÏ Á“Ï® OKbfib÷ c
c #bdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb «πŒEK-ÆdbPjfib ¬®-P˙¥KÁ“ ◊b¶E, gb÷O- &◊ƶ”bÏ Gı÷. c
c c
c P˙¥KÁ“ EbÏ #fi÷ dfib÷∏-œ¯c“-•˙ dÍ®fi÷ ÁŸ“£÷ c“Æ ‹Øbfib÷fiŸ¶ Pfiv“◊Â, Z÷ «jbØ® cˆ“Ï (22) #µKKfi : Ï”fi÷d®K (ÏØfi÷d®K) c
c c
c Ï”÷˙b &◊c÷“œ #fi÷ «πŒEKfib dP”db ZØb Z÷fibØ® Pœ˙◊c“ ◊πbPk ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #bdb¶ œb… Ï ®◊Ÿ Ï fib Ïb\ ˙ÆŸ c ÷ “ ˙fi® ◊Sfi® Pœ˙bfib ◊Ÿ ‰ #’ÏÕ“fi÷ P d fbÏb c
c (17) #µKKfi : ◊b◊•d®K P˙˙b”d¶ “◊db¶ ˙jdbÊ÷“ Ïb√÷Tb ◊¨®#b÷fi÷ & “b “® dˆÁ“˙b, c“®¨b #fi÷ Ï…˙ZÁ“-◊˙Z ◊Ï c
c c
c #bdb¶ PfiOπ∂Ø-jdfi÷ \ÂZb÷ ”b÷˙b GıZb¶ ‹˙·Gı¶c“-EbÏ®, ◊πdbc“®, #µKKfi- Z◊, ÏbºdZ® ÁŸ“dbÏ®fi® ◊π˙π≈Kb #fi÷ #’ÏÕ“fi÷Pdfib c“œfibØ÷| Ï…˙ZÁ“-◊˙Z ◊Ï DıZb c
c c
c P˙dŸ√, #PjÁ“-#b”bÏ®, #PjÁ“-Pfisb T÷fibÏ, #P˙˙÷Á“[, dbKb˙®, «”ygb¥®, dbOdb¶ ˙ÏÆbc“db¶ g®>\› Dı˙Ÿ¶, g®fib ˙¬b÷ ƈÁ“˙˙b OŸ¸bdb¶ Dı˙Ÿ¶, SKb¶ Z◊ Á“ÏZb ÏØfi÷PdfiŸ¶ c
c #Pgdbfi®, Tb÷g®, P˙¥K-Tb÷TŸ◊, f÷¥®, E¶EÍ, #PfiKPdZ gb÷Dıfi Á“Ï˙b˙bÍb÷, ƶKdØ® P˙EPTZ Ø˙Ÿ¶, ÏbºdZ®fib÷ &◊c÷“œ, ÏØfi÷Pdfi® ƶKddb¶ §‹ØÏZb #fi÷ «¶fi÷fi÷ c
c c
c cŸ“ÏbEbÏ®, P˙Ub÷◊º˙® ˙O÷Ï÷ cŸ“OŸÂb÷fiŸ¶ #fi÷ #¶Z÷ ◊¶Eb•˙fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ •d gπÕ“ ØbK Á÷“˙Í∏bfi #fi÷ Pfi˙b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (23) #µKKfi : Á÷“œ®-Ob…Zd®K c
c c
c (18) #µKKfi : ƶKZ®K #bdb¶ gO˙bfi ◊bwfibØfib •b˙‹Z®fib Á÷“œ®•d #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfib c
c Á“b¶P◊VK◊ŸÏfib Ïb\ ƶKZfiŸ¶ PœÁ“bÏ dbÊ÷“ Odfi, døOfi÷ «bÂØ® ˙®>j˙Ÿ¶, «bÂ- PœÛK gO˙bfi Ob… Z d OÂjÏfiŸ ¶ PdTfi, gO˙bfi Ob… Z d OÂjÏ fbÏb Á÷ “ œ ®fib c
c c
c ”Z døOfiŸ¶ #ÂObÏ OogbT® ◊bÆ÷ Dı˙Ÿ¶, Ïb\fiŸ¶ #bOdfi #fi÷ ◊_bÎb◊, Ïb\ #fi÷ EZŸKbdjd, #fiŸKbK®-•dÂ, P˙DıK-◊πbPkA“d ˙O÷Ï÷ 12 ◊πHb÷fib &ÎÏ #fi÷ c
c c
c dŸPfifib÷ jd-ƶ˙bc“, Ïb\ fbÏb c“®¨b Oπ” #fi÷ gÏZ, ÆOÏ, d]˙ ˙O÷Ï÷ 19 Ïb\#b÷#÷ Ædbjbfi #fi÷ Á÷“œ® •d ˙ ÷“ ◊¶E d”b˙πZ jbÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c T®j÷T® ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® #¶Z÷ Dı÷ Æ˙Øb ◊’ÏOπ”Ø® dŸaZ Gı÷ Z÷fi÷ dŸ§aZ dÍ÷ Gı÷ (24) #µKKfi : ÆPdPZ c
c c
c Z÷˙b÷ &◊c÷“œ Gı÷. #bdb¶ #b≤“ ◊π˙Efi-dbZbdb¶ ◊b¶E ÆPdPZ#b÷ ›Kb, gb¥b, #÷¥Âb, #bc“bfi c
c c
c (19) #µKKfi : døOb◊Ÿ‰®K #fi÷ ◊’Ï{“b◊PfiÁ“b Z÷dDı ‰Â OŸPk-dfi, ˙Efi #fi÷ Á“d, Z÷ «jbfib¶ g÷c“b÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c #bdb¶ ÆŸOπ®˙ fiOÏfib Ïb\ «Ígs #fi÷ Ïb® døObfib ◊Ÿ‰ døObfi® Á“Øb Gı÷. Á“Ï®fi÷ #b #b≤“ ◊π˙Efi-dbZbfi® Æ@KÁ„“ #bÏbjfibØ® dŸ§aZfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c døOb ◊Ÿ‰fi÷ dŸPfifiŸ¶ c“œfi Ø˙bØ® ◊ˆ˙-DıÒd-‹døPZ, dbZbP◊Zb ÆbØ÷ ◊π˙π≈Kbfi® #fiŸdPZ (25) #µKKfi : K∏®K c
c c
c ◊πbØfib, gb÷Ob÷ #fi÷ •dÂ-º˙fifi® Á“≤“ÂZb P˙¥KÁ“ EEb, #¶Z÷ ◊π˙≈Kb, #÷Á“ dbÆfi® #bdb¶ ˙bÏbÂÆ® «”bÏ &Ubfidb¶ &ZbÏb÷ Á“Ï® Ï”÷Tb DıK]b÷¥ dŸPfifiŸ¶ K∏ Á“Ï® c
c c
ƶT÷√fib #fi÷ Pœ˙◊c“ ◊πbPk ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. Ï”÷Tb P˙DıK ]b÷¥fib K∏db¶ Pg¨bØ÷| Dı˙Ÿ¶, Pg¨b fi #b◊˙®, P˙DıK]b÷¥fib ◊πHb÷fib
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 56
DıK]b÷¥ fbÏb &ÎÏ, ÆbEb «πbŒÂ #fi÷ ˙÷c“-P˙P”Z K∏fiŸ¶ ˙Âfi Z÷dDı •dÂ, «πbŒÂ,
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
dŸPfi #fi÷ Zb◊Æfi® ÔKbpKb#b÷fi÷ #¶Z÷ P˙DıK]b÷¥fi® Pg¨b Oπ” dbÊ÷“ ◊πbØfib, DıK]b÷¥ ›§ÒsK-P˙¥Kb÷Ø® P˙ÏaZ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ, Z÷dDı P˙ÏaZ, ˙®ZÏbO, º˙ÒdŸaZ, dŸaZbSdb c
c dŸPfi fbÏb P˙ÏPZfib÷ &◊c÷“œ, P˙DıK]b÷¥fi® ◊π˙π≈Kb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (26) #µKKfi : ÆdbEbÏ® (33) #µKKfi : Á“d-◊πÁø“PZ c
c #bdb¶ ÆdbEbÏ® fib 10 g÷c“ #fi÷ 10 Á“ZÔK, ’c“˙Æ-ÆdbEbÏ® #fi÷ Z÷fi÷ dbÊ÷“ #bdb¶ (1) ∏bfib˙Ï®K, (2) c“œfib˙Ï®K, (3) ˙÷c“fi®K, (4) db÷”fi®K, c
c c
c ’c“˙Æfib EbÏ gbO #fiŸÆbÏ •dÂ-Áø“SK Z÷dDı ÏbP‰-ÆdbEbÏ® #fi÷ Z÷fi÷ dbÊ÷“ ÏbP‰fib (5) #bKŸ, (6) fibd, (7) Ob÷‰ #fi÷ (8) #¶ZÏbK- #÷d Á“d|fi® #b≤“ ◊πÁø“PZ#b÷, c
c c
c EbÏ gbO #fiŸÆbÏ •dÂ-Áø“SK, PÆ∞‹ZŸPZ #fi÷ #¶Z÷ ÆdbEbÏ®fi® #bÏbjfibØ® Pœ˙◊c“ Dı]ÒK-&SÁø“Õ“ §‹ØPZ#b÷ #fi÷ Z÷ Á“db÷|fib #fiŸgbO #÷˙b ÏÆ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c (34) #µKKfi : T÷LKb-˙Âfi c
c ◊πbPkfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c (27) #µKKfi : √TŸ¶Á“[K #bdb¶ T÷LKb ƶ«¶j® 11 #PjÁ“bÏ, c“Ï÷Á“ T÷LKbfib fibd, ˙Â, ÏÆ, O¶j, ‹◊œ, c
c c
c #bdb¶ OObEbKfib #bµKb§SdÁ“ ◊’ÏEK ◊Gı® Z÷dfiŸ¶ PE>Zfi, cŸ“Õ“ PœÛKb÷fi® cŸ“Õ“ ◊’ÏÂbd, T¨Â, ‹Øbfi, §‹ØPZ #fi÷ OPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b√Tb ÆbØ÷ ZŸTfib #fi÷ Z÷fi÷ ˙”fi Á“ÏfibÏ ÆbÏPØfi® ◊b÷Zbfi® ÆbØ÷ ZŸTfib, cŸ“Õ“ PœÛK (35) #µKKfi : #ÂObÏ c
c SKbO #fi÷ #÷Á“bÁ“[ P˙”bÏfiŸ¶ Á“ØbfiÁ“ Gı÷. #bdb¶ ÆbjŸ-Pfi˙bÆfib #Kb÷‘K ‹Øbfi, gb÷Dıfi Ïb¶j˙bfib÷ Pfi¥÷j, Pg¨b˙øPÎ- c
c c
c (28) #µKKfi : db÷¨dbO-OPZ P˙jbfi, Æbjfib-P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bdb¶ db÷¨dbOfib ∏bfi, c“œfi, Eb’ω #fi÷ Z◊ #÷d EbÏ Á“bÏ DıÂb˙® c“Ï÷Á“fib (36) #µKKfi : º˙bº˙ P˙g§aZ c
c g÷c“b÷ #fi÷ Z÷fi® ◊’Ïgb¥b ZØb Á“ZÔKb÷ ˙O÷Ï÷ EEb Á“Ï®fi÷ Z◊-ƶKd fbÏb Á“d¨K ØbK Gı÷ #bdb¶ º˙-#º˙ P˙g§aZfib ∏bfi fbÏb ƶKd Æbjfibfi® ˙bZ DıÂb˙®fi÷ Tb÷Á“- c
c c
c Z÷d &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷| Gı÷. #Tb÷Á“fiŸ¶ ‹˙v“◊, º˙-#º˙fib sÔK, ¨÷‰, Á“bÍ #fi÷ gb˙fiŸ¶ Pfiv“◊ Á“Ï®fi÷ #º˙fib c
c c
c (29) #µKKfi : Æ@KÁ„“S˙ - ◊ÏbA“d v“◊®-#v“◊® g÷c“-◊πg÷c“b÷, T¨Â §‹ØPZ, ◊’ÏÂbd ˙O÷Ï÷ #b¡Kb¶ Gı÷. c
c #bdb¶ ƶ˙÷O, Pfi˙÷|c“, •∞b, œŸ•ˆ¥b (Æ÷˙b) ˙O÷Ï÷ 74 «b«Zb÷fib ¸Ífi® EEbfi÷ º˙P˙gbOdb¶ º˙fib «÷ ◊πÁ“bÏ- PÆ∞ #fi÷ ƶÆbÏ®, ƶÆbÏ®fib g÷c“-◊πg÷c“b÷ c
c c
c #¶Z÷ #b Pfiv“◊ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷ Z÷d &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷| Gı÷. Z÷dDı Z÷dfib T¨Â, §‹ØPZ, ◊’ÏÂbd ˙O÷Ï÷ ˙Âfifi÷ #¶Z÷ &◊ƶ”bÏdb¶ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷ Á÷“ c
c c
c (30) #µKKfi : Z◊-dbO #b Gı‰®Æ #µKKfib÷fiŸ¶ Á“Øfi Á“Kb ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Pfi˙b ◊πbk ØKŸ¶ ”ZŸ¶. c
c c
c #bdb¶ Z◊_KbØ® Á“d¨K ØbK Gı÷ Z÷d #b϶g÷ DıÂb˙®fi÷ Gı ◊πÁ“bÏfib «bm Z◊ c
c #fi÷ Gı ◊πÁ“bÏfib #b¿K¶ZÏ Z◊ Z÷dfib g÷c“b÷ #fi÷ T¨Âb÷ #b◊®fi÷ #¶Z÷ Z◊_KbØ® Pfi˙b c
c c
c dÍ÷ Gı÷ Z÷d &◊ƶ”bÏ Á“Kb÷| Gı÷. c
c c
c (31) #µKKfi : EÏÂ-P˙Pj c
c #bdb¶ Eb’ωخ g˙-dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙®, ◊π˙øPÎ #fi÷ Pfi˙øPÎfi® ÔKbpKb, c
c c
c ÏbO f÷¥ ˙O÷Ï÷db¶Ø® Pfi˙øPÎ #fi÷ ˙πZ-ÆPdPZ#b÷ ˙O÷Ï÷db¶ ◊π˙øPÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊Gı® P◊> “- c
c c
c #˙Oπ” ◊πPZdb, «πŒEK-OŸPk, &◊bÆÁ“, Pg¨Ÿ-◊πPZdb ˙O÷Ï÷db¶ ◊π˙øPÎfiŸ¶ P˙‹ZøZ c
c ˙Âfi Á“Ï® P˙P˙j ◊π˙øPÎ-Pfi˙øPÎ DıÂb˙® Gı÷. EÏÂ-P˙Pjfi® #bÏbjfibfiŸ¶ v“Í g˙- c
c c
c dŸ§aZ Gı÷ #÷˙b÷ &◊ƶ”bÏ Gı÷. c
c c
c (32) #µKKfi : ◊πdbc“ ‹Øbfi c
c c
#bdb¶ ÆdbPj-dÏÂfib¶ Æbjfib÷, cŸ“:√fib Á“bÏ #fi÷ Z÷dfib÷ ÆdˆÍb÷ fibœ, ◊b¶E
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 57
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c #bOd - 43 ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ˙fi®◊Á“, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib •dÂb÷ Z÷dDı A“b÷j ˙O÷Ï÷ EbÏ P◊> “ #fi÷ Z÷fib c
c #b÷]PfiKŸ§aZ : 43 / 1 &c“b”ÏÂb÷, &c„“Od c“b÷¥b÷ ZØb Z÷fib 432 #˙b¶ZÏ g¶Ob÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #¶Z÷ #b”bÏfiŸ¶ ◊πdbÂ, #V◊ #b”bÏfib OŸÂ, PdZb”bÏ, #b”bÏ-◊πKb÷Dıfi, c
c #b”bÏ Á“Ï˙bfib #fi÷ fi Á“Ï˙bfib Gı-Gı c“b÷¥b÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ P˙˙÷Efi Á“Ï®fi÷ #÷¥Âbfib 47 c
c #’Ï”¶Z ◊ÏdbSdbfi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï® Eb…c“◊ˆ˙®|, c“œ◊ˆ˙®| #‘KbÏ #¶O fib jbÏÁ“ c
c (ÆbØ) Æ˙Æbjˆ#b÷ fi÷ ˙¶c“®fi÷ ƶ¨÷◊Ø® ◊ P˙‹ZøZ #Ø fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ® #b÷] c“b÷¥b÷ ÆbØ÷ &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c PfiKŸ§aZ ”¶y Á“”y¶ GŸı¶. c
c c
c EÏÂPÆÎÏ® #fi÷ Á“ÏÂPÆÎÏ® fib g÷c“ Á“”® ÆbZ fbÏ DıÂb˙÷ Gı÷. #bOd - 44 c
c c
c 1) ◊πPZT÷√fib 2) P◊> “ 3) &◊Pj◊πdb 4) #fibKZfi ˙Dıfi 5) ◊πPZÆ÷˙fib sÔKbfiŸKb÷OdK fiÒc“®Æˆ‰ - 44 c
c 6) #bTb÷Efib 7) P˙œŸ’∞ c
c c
c Æbjˆ #÷Á“Tb aKbÏ÷ P˙”bÏ Á“Ï® œÁ÷“ Z÷fi® DŸıc“® DŸıc“® ÆdDıÂb÷ #b◊® Gı÷. Ï‹Zbdb #µKKfi ----------------- 1 c
c c
c GıÁ“bKfi® DıKÂb Á÷“˙® Ï®Z÷ Á“Ï˙®, ◊O ◊b÷>Dı˙bfiŸ¶, Ob…EÏ® Á÷“˙® Ï®Z÷ ˙”b÷Ï˙®, aK¶ &◊T¯j dˆT◊b≤“ --------- - 700 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c ˙b◊Ï˙®, dbÆÁ“V◊,Eb÷dbÆŸ¶ aKb¶ Á“Ï˙Ÿ¶ ? OUƈ‰ ----------------- 57 c
c c
c œNKbÎÏ ◊bÆ÷Ø® œŸ¶ Á“V◊÷ :- Á“bTOπ” Á÷“˙® Ï®Z÷ T÷, ≤“£Ÿ, db‰Ÿ aKb¶ Á“Ï˙Ÿ¶, ◊UObØb ------ ---------- 97 c
c c
c Eb÷Ïb÷ &◊PjP˙ &◊b “® \K Zb÷ ◊Gı® œŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶. g®>Zfi÷ Ê÷“Á“b÷ aKbÏ÷ #b◊˙Ÿ¶, ‘Tbfi, «bT, c
c Z◊‹˙® dbÊ÷“ Á÷“Ê“T®˙bÏ Ob…EÏ® Dı˙bK, #b”bÏ ˙µKb÷ ”b÷K Zb÷ œŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶ ? c“b÷¥ Tb‘Kb c
c #b Oπ¶Øfib #b϶g÷ ◊ÏdbSdb ˙®Ï◊πgŸfi® ‹ZŸPZ Á“Ï®fi÷ 4-19 ObØb#b÷db¶ ƶ]fi÷ c
c ”b÷K Zb÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ ◊πbK§·GıZ T÷˙Ÿ¶, P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Á“Ï®fi÷ #bÏbjfib db¶ ZS◊Ï 3 Dı÷ g˙÷ fiOÏ, EA“, ÏØ, Á“dÍ, E¶s, ƈK, ÆdŸs #fi÷ d÷ÏŸfi® &◊db#b÷ #b◊®fi÷ ‹ZŸPZ Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c db÷¨÷ \K #fi÷ #b ÆdbEbÏ® ƶKdfi® ˙ø’∞ dbÊ÷“ DıÂb˙® Gı÷. #b˙® Gı÷. 20-21 ObØb#b÷db¶ 24 PDıfi÷wÏb÷fi® ˙¶c“fib, 23-24 ObØb#b÷db¶ #fiŸA“d÷ c
c c
c 11 OÂjÏ #fi÷ PDıfiœbÆfifi® ‹ZŸPZ Gı÷. c
c P◊> “-PfiKŸ§aZ - 43 /2 25-50 ObØb#b÷db¶ ‹ØP˙Ïb˙T®, 51 d® ObØbdb¶ •b÷Zb#b÷fi÷ 14 &◊db#b÷ c
c c
c (c“œ ˙…Á“bPTÁ“fib ◊b¶Edb #µKKfi P◊> …“¥Âb &◊Ï ÏEbK÷T® PfiKŸ§aZ) #b◊® Gı÷. 52-54 db¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊’Ï¥c“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Z÷ ◊Gı® 1-12 ƈ‰b÷db¶ ∏bfifib g÷c“b÷-◊πg÷c“b÷ #fi÷ Z÷fi® ÔKbpKb #b◊˙bdb¶ c
c ObØb ------ ------------671 #b˙® Gı÷, c
c c
c &◊T¯j ◊b≤“ -------------- 835 ˘Tb÷Á“ ◊πdb 55-62 ObØb#b÷db¶ #˙Pj∏bfifib ÔKbpKb, ¨÷‰, g÷c“ ˙O÷Ï÷ #b¡Kb Gı÷. c
c c
c Z÷ ◊Gı® 13-16 ƈ‰b÷ #fi÷ 63-64 ObØb#b÷db¶ #˙Pj∏bfi®#b÷fi® ˙bZ Á“Ï®fi÷ c
c #b P◊> “ PfiKŸ§aZdb¶ dŸpKZKb ÆbjŸ-Æbµ˙®fib #b”bÏ ˙O÷Ï÷ ƶ«¶j® P˙‹ZøZ ˙Âfi c
c 17-18 ƈ‰b÷db¶ Z÷dDı 65d® ObØbdb¶ dfi:◊K˙∏bfi P˙¥÷ ˙bZ Gı÷. c
c ◊UObØb#b÷db¶ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. Z÷ ◊Gı® 19-23 ƈ‰b÷db¶ #fi÷ 66-67 ObØbdb¶ Á÷“˙Í∏bfifib g÷c“-◊πg÷c“b÷ c
c c
c ◊”÷T® ObØbdb¶ P◊> “ PfiKŸ§aZfib fibd, ‹Øb◊fib, sÔK ˙O÷Ï÷ #b≤“ g÷c“b÷-◊πg÷c“b÷ #fi÷ Z÷fi® PfiSKZb, 24-25 ƈ‰b÷db¶ #fi÷ 68-81 ObØb#b÷db¶ ◊Ïb÷¨ ∏bfifib Z÷dDı c
c «Zb˙®fi÷ ◊øΩ˙®, #◊„(DıÍ), Z÷Dı, ˙bKŸ, ˙fi‹◊PZ ˙O÷Ï÷fib œŸ∞-Pd• ˙O÷Ï÷ g÷c“b÷fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
Z÷ ◊Gı® 16 &c„“Od c“b÷¥fib ˙Âfidb¶ #bjbÁ“d ˙O÷Ï÷ 42 c“b÷¥b÷fiŸ¶ Pfiv“◊ Á“Ï®fi÷
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 58
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E F
ÆÏÍ OŸDıÏbZ® gb˙bØ

c
«ŸP∞fib g÷c“b÷, ◊πÁ“bÏb÷ #fi÷ &c“b”ÏÂb÷ #b¡Kb¶ Gı÷. c
c Z÷ ◊Gı® 26-36 ƈ‰b÷db¶ #fi÷ 82-87 ObØb#b÷db¶ dPZ∏bfifib g÷c“-◊πg÷c“b÷, c
c c
c WÕ“b¶Z #fi÷ §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 37-57 ƈ‰b÷db¶ #fi÷ 88-93 ObØb#b÷db¶ •ŸZ∏bfifib c
c g÷c“-◊πg÷c“b÷, ÔKbpKb, P˙P˙j &c“b”ÏÂb÷, #bEbÏb¶OØ® db¶ “®fi÷ P˙◊bÁ“ ÆŸj® Pfiv“◊ c
c c
c Z÷dDı WPÕ“˙bc“ #fi÷ ◊’ÏÁ“dfib P˙gbO, ƈ‰fib 22 P˙gbO, OPÂP◊Ê“Á“fi® #bÏbjfib- c
c c
c P˙ÏbjfibfiŸ¶ ¸Í #fi÷ #¶Z÷ œb¬•˙ Á“ÏfibÏfib ÆbZ Á“ZÔKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #bOd - 45 c
c c
c sÔKbfiŸKb÷O◊πjbfi #fiŸKb÷OfbÏƈ‰ - 45 c
c c
c c
c fbÏ ----------------------4 c
c &◊T¯j dˆT◊b≤“ ------------1899 ˘Tb÷Á“ ◊πdb c
c c
c OUƈ‰ ------- ---------- 152 c
c c
c ◊Uƈ‰ ------- ---------- 143 c
c c
c c
c #b #bOddb¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ∏bfiØ® œv“#bZ Á“Ï®fi÷ ƈ‰fib EbÏ Pfi¨÷◊, ‹Á¶“jfib c
c c
c EbÏ Pfi¨÷◊, #b˙LKÁ“fib Gı #µKKfi Z÷dDı &◊A“dfib Gı Pfi¨÷◊b÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c #bfiŸ◊ˆ˙®|fib 10 ˙÷j #fi÷ #÷fib P˙P˙j P˙¥Kb÷ DıÂb˙®fi÷ sÔK◊πdbÂfib Gı g÷c“, c
c c
c ÆdbÆfib ÆbZ g÷c“, ZP∞Zfib #b≤“ #fi÷ jbZŸfib #fi÷Á“ g÷c“ DıÂb˙® PfiKŸ§aZfi® ÔKbpKb c
c #b◊® Gı÷. c
c c
c Z÷ ◊Gı® ◊πdbc“fib EbÏ g÷c“, Á“bT-◊πgb˙fib «÷ g÷c“ Z÷dDı ÆdKfi® ÔKbpKb, c
c c
c #b˙PTÁ“bØ® db¶ “®fi÷ œ®¥◊π”÷PTÁ“b ÆŸj®fib #b…◊PdÁ“ ◊VKb÷◊d ˙O÷Ï÷ g÷c“-◊πg÷c“b÷ #fi÷ c
c Z÷fi® ÔKbpKb#b÷ #b◊® Gı÷. c
c c
c 24 c¶“ “Á“b÷db¶ º˙b÷fi® §‹ØPZ, ◊b¶E œÏ®Ïb÷fi® P˙EbÏÂb, fiK◊πdbÂfib ‰Â g÷c“ c
c c
c Æd\˙˙b ◊π‹ØÁ“, ˙ÆPZ #fi÷ ◊π˙÷œfib WÕ“b¶Zb÷, ƶpKb-◊πdbÂfib #b≤“ g÷c“b÷ #fi÷ Z÷fi® c
c ÔKbpKb, ƶpKbZ, #ƶpKbZ #fi÷ #fi¶Zfi® ÔKbpKb #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c ‹˙-ÆdK, ◊Ï-ÆdK #fi÷ &gK-ÆdKfib fiKb÷fi® ÔKbpKb, #b˙LKÁ“fib Gı c
c #ØbPjÁ“bÏ #fi÷ Gı Æd˙ZbÏ DıÂb˙® #¶Z÷ ÆbZ fiKb÷fi® ÔKbpKbØ® &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c ›PZ 45 #bOdb÷fib÷ gb˙bØ ƶ◊ˆÂ. c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’G‡œ¶ - 59
G

Rate