George Enescu (1881-1955) Compozitor român, violonist, pianist, dirijor şi pedagog, unul dintre cei mai proeminenţi

muzicieni de la sfârşitul sec. al IXX-lea şi din prima jumătate a sec. XX, Enescu a ridicat muzica profesională românească la nivelul valorilor muzicii universale. Născut la iveni, lângă !oro"oi, el a cunoscut din copilărie folclorul prin intermediul tarafurilor populare. #rimele $ndrumări muzicale le-a primit de la părinţii săi şi de la un vestit lăutar, Nicolae C"ioru. %ntre anii &''' şi &'() a studiat la Conservatorul din *iena, cu +osep" ,ellmes-erger .vioară/ şi 0o-ert 1uc"s .compoziţie/, iar $ntre &'() şi &'(( la #aris, cu 2ndre 3édalge .contrapunct/, +ules 4assenet şi 3a-riel 1aur é .compoziţie/, precum şi cu 4.#.+. 4arsic5 .vioară/. Creaţia sa componistică a-ordează aproape toate formele şi genurile muzicale. 0eflectând dragostea pentru poporul din mijlocul căruia s-a ridicat şi cu a cărui sensi-ilitate s-a identificat, Enescu a creat o muzică cu un vădit caracter popular, naţional şi realist. 6pera lui Enescu reprezintă o pildă de $nsuşire şi dezvoltare creatoare a cuceririlor artei muzicale europene, de $m-inare a acestora cu tradiţiile muzicii folclorice româneşti. C"iar şi $n lucrările $n care se manifestă influenţe germane sau franceze, ori $n acelea al căror conţinut nu presupune neapărat forma naţională, ca, de pildă, 7uita I 8$n stil clasic9 pentru pian şi operă 86edip9, se vădeşte legătura cu folclorul nostru, prin utilizarea, uneori discretă, alteori destul de evidentă, a formelor modale, ritmice, intonaţiile, ale acestuia. Enescu a pus -azele temeliile simfonismului nostru, desc"izându-i mari perspective. #rintre lucrările lui mai de seamă se numără: 8#oema română9.&'(;/, care $ntruc"ipează o serie de ta-louri sugestive ale vieţii rustice< două 80apsodii române9.&(=&< &(=>/, caracterizate printr-o linie melodică -ogată, de autentică o-ârşie folclorică şi $nveşmântare orc"estrală colorată< trei suite pentru orc"estră .printre care 7uita a III-a 87ătească9, &()'/, $n care folclorul cunoaşte o transfigurare su-tilă< trei simfonii .&(=?< &(&)< &(&(, aceasta din urmă refăcută $n &(>&/, care, prin maturitatea concepţiei, e@cepţionala măiestrie armonică, polifonică şi orc"estrală, prin dimensiunile lor, reprezintă monumentale fresce sonore< o 7imfonie de cameră pentru &> instrumente solistice .&(A?/, $n care folclorul atinge un grad $nalt de rafinament< o 7imfonie concertantă pentru violoncel şi orc"estră .&(=&/. Enescu a scris şi lucrări pentru formaţii de cameră .două cvartete de coarde, &(&>, &(?>< două cvartete cu pian &(=(-&(&&, &(AA< un octet pentru instrumente cu coarde, &(==< un di@tuor pentru instrumente de suflat, &(=B ş.a./ caracterizate printr-o melodică e@presivă, prin construcţii unitare, $nc"egate şi prin transparenţa sonorităţii de ansam-lu< lucrări pentru pian, pentru violoncel şi pian, precum şi pentru vioară şi pian .printre care 7onata a III-a 8$n caracter popular românesc9, &(>B< suita 8Impresii din copilărie9, &(A=/, care se remarcă prin ec"ili-ru dintre li-ertatea inspiraţiei şi disciplinei formei< lieduri .printre care ciclul de lieduri pe versuri de Cl ément 4arot/< prelucrări şi transcripţii. #ornind de la su-iectul -inecunoscut al tragediei clasice greceşti, Enescu a scris, după li-retul lui Cd. 1leg, opera 86edip9. Creaţie capitală a lui Enescu, ea este stră-ătută de un conţinut emoţional generos şi intens şi se distinge printr-un lim-aj poetic

evocator şi dramatic. Ca cuprinde şi transpuneri ale unor elemente folclorice, pe planul unei $nalte generalizări, cu mijloace de e@presie caracteristice artei contemporane occidentale. 7u$nrâurirea de mai târziu a unor curente ale muzicii franceze şi germane şi ca urmare a preocupărilor pentru găsirea unor noi modalităţi de e@presie, unele lucrări ale lui Enescu, de pildă 7imfonia de cameră, vădesc pe alocuri o mai accentuată interiorizare şi redare mai a-stractă a conţinutului emoţional. Ca violonist, arta sa interpretativă s-a caracterizat prin naturaleţe, sensi-ilitate, -ogăţia coloritului, varietatea nuanţelor şi $m-inarea atenţiei acordate su-stanţei muzicale cu virtuozitatea. 0epertoriul său a cuprins $ntreaga literatură a instrumentului. %n formaţiile de cameră, Enescu a cola-orat cu #. Casals, +. D"i-aud, 2. Cortot, 2. Casella, !. 6istra" şi alţi artişti de seamă. Ca pianist, arta sa se distingea printr-o -ogată şi rafinată paletă şi prin sonoritatea orc"estrală a e@ecuţiei. Enescu a fost unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani. 4ăiestria sa dirijorală se caracteriza prin profunzimea redării sensului operei artistice şi prin so-rietatea, supleţea şi e@presivitatea gestului. 2 fost un remarca-il tălmăcitor al creaţiei lui Eac", 4ozart, Eeet"oven, 0. 7trauss, Era"ms, Ceai5ovs5i, Fagner. Enescu a propagat peste "otare, alături de lucrările sale care căpătaseră un incontesta-il prestigiu internaţional, creaţiile unor compatrioţi ai săi, atrăgând astfel atenţia asupra tinerei şcoli muzicale româneşti. Ca pedagog, Cnescu a $ndrumat şi a format o serie de renumiţi instrumentişti .!inu ipatti, Ge"udi 4enu"in, Ida ,aendel ş.a./. 4ultilaterala personalitate a lui Enescu se $ntregeşte cu activitatea sa pe plan o-ştesc. %n &(&) a $nfiinţat, din -eneficiul concertelor sale, premiul de compoziţie care-i poartă numele şi care a consacrat pe mulţi e@ponenţi de frunte ai muzicii româneşti. %n &(>= a fost unul dintre $ntemeietorii 7ocietăţii compozitorilor români şi primul ei preşedinte. 0eprezentant al intelectualităţii $naintate, Enescu a luat atitudine, $n timpul celui de-al doilea răz-oi mondial, $mpotriva "itlerismului. #rin creaţia şi activitatea sa Enescu se situează $n rândul celor mai reprezentative figuri ale culturii româneşti progresiste. #entru cinstirea memoriei lui Enescu, guvernul român a $nfiinţat -ursa 83eorge Cnescu9 şi a instituit Concursul şi 1estivalul Internaţional 83eorge Cnescu9, care a avut loc din trei $n trei ani, $ncepând din &(?', la Eucureşti. Casa $n care a locuit Enescu a devenit casă memorială< $n capitală a luat fiinţă 4uzeul 83eorge Cnescu9, iar satul natal al artistului şi 1ilarmonica de stat din Eucureşti $i poartă numele. George Enescu a fost mem-ru al 2cademiei 0omâne precum şi mem-ru corespondent al 2cademiei 1ranceze.