You are on page 1of 26

ZADATCI ZA VJEBE IZ EKONOMIKE PROJEKTA Novani tok investicijskog projekta Primjer 1. Investicijski projekt u koji treba uloiti 110.

000,00 kuna, ekonomskog vijeka trajanja 5 godina, ima sljedei novani tok: godina neto primici diskontna stopa 10% kumulativ 1 2!.200,00 24.724, 0 24.724, 0 2 3".#$0,00 !2.1 0,"# $#."0 ,2! 3 3".!20.00 2".07 , 4 $. "7,07 3". "0,00 2#.2 1, 4 112.2# ,"1 5 5".2 0,00 % 42.!77,04 1$4.#4$,"$ 10.000,00 %1$4.#4!,!# &ro'ak kapitala i(nosi 10). *e(idualna vrijednost i(nosi 10.000,00 kuna. I(raunajte+ a, -eto sada'nju vrijednost . 44.#4!,!# b, *elativnu sada'nju vrijednost . 0,41 c, Indeks rentabilnosti projekta .1,41 d, Internu stopu rentabilnosti projekta . 23,01) e, *a(doblje povrata ulaganja na temelju diskontirani/ novani/ primitaka %!,"1 g 0, -a temelju pret/odni/ poka(atelja utvrdite da li je projekt isplativ. &a Prinos i ri'ik port(elja Primjer 2. 1 port0elju dionica 2 i 3 u koji je uloeno 250. 000,00 kn u dionicu 2 i 350.000,00 kn u dionicu 3 oekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 i(nosi #,") i 12,5), a oekivani prinos i standardna devijacija dionice 3 je ",#) i 10,5$). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 je 0,"5. I(raunajte+ a, 4oliko i(nosi oekivani prinos i standardna devijacija port0elja6 b, 4oliko bi i(nosio ri(ik port0elja pri koe0icijentima korelacije %1, 0 i 716 c, Interpretirajte dobivene re(ultate.
a)

W A = 41,67 % W B = 58,33 % )kupno: 100% E A = 41,67 x 9,8 = 4,08% E B = 58,33 x 8,9 = 5,19% *ekivani prinos: ",27%

8 = 9 2 2 2 + 93 3 + 2 9 2 93 23 2 3
8 = (0,17 36 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +( 2 : 0,4167 : 0,5833 : 0,85 : 0,125 : 0,1056) 8 = (0,00649916 +0,005454291) 8 = 0,011953451

8 =0,10933184

+tandardna devijacija port(elja:


b) = +1

= 10,93%

8 = (0,1736 : 0,0156 +0,34 : 0,01115) +(2 : 0,4167 : 0,58 33 : 1,0 :0,125 : 0,1056) 8 = 0,00649916 +0,006416813 8 = 0,012915973

8 = 0,113648463 8 = 11,36%
=0 8 = 0,00649916

8 = 0,08061 36 8 = 8,06%
= 1 8 = 0,00649916 0,006416813

8 = 0,000082347

8 = 0,0090 4!"4 8 = 0,91%


c, *ekivani prinos port(elja i standardna devijacija su relativno niski kod koe(icijenta korelacije 0, $. Porastom po'itivne korelacije i'me-u dionica pove.ava se ri'inost port(elja, dok padom korelacije ili porastom negativne korelacije i'me-u dionica ri'ik port(elja 'naajno pada. Prinos do dospije.a o/ve'nice Primjer !. 1 podu(eu se ra(matra kupnja dravne obve(nice nominalne vrijednosti 1.000,00 ; s godi'njim kuponom $) koja dospijeva (a 10 godina. &ri'na cijena obve(nice je #00,00 ;. 4olika bi se stopa povrat mogla ostvariti ako ta obve(nica dri do dospijea, odnosno koliko i(nosi nje(in prinos do dospijea6 0je1enje: a, <inancijske tablice = . $0,00 : I=!10 % 1000,00 : II!10 . #2#,!$ ; = . $0,00 : I="10 % 1000,00 : II"10 . "$5,!# ; >obivena je jedna vrijednost vi'a i jedna vrijednost nia od tri'ne cijene obve(nice, 'to (nai da interpolacijom treba tono utvrditi koliko i(nosi prinos do dospijea ove obve(nice. :1 . #2#,!$; ?1 . !) :0 . #00,00 ; ?0 . 6 :2 . "$5,!#; ?2 . ") 87 (900,00 929,76) ?0 . ! % 865,79 929,76

1 (29,76) 63,97 29,76 ?0 . ! % 63,97 ?0 . ! % 0, $521 ?0 . ! % ?0 . !, $521) 234 % 7,47% b, @abrijelova 0ormula+ - 7 30 It % 7777777777 & E&A . 77777777777777777777 0,$ 30 % 0, -

(1.000,00 900,00) 10 0 , 6 : 900 , 00 + 0,4 : 1.000,00 E&A . $0,00 %

234 % 7,444#% c, I(raun interne stope pro0itabilnosti u AB C:celovoj proraunskoj tablici+ +lika 4.# . 5'raun u 4+ 67celu

Dvo je naravno najtoniji, najbre dobiven i najpraktiniji re(ultat.

4etode vrednovanja o/ini8 dionica

Primjer 4. >ionica podu(ea 2 ostvarila je u protekloj godini "0,00 kuna dividende u( odnos isplate 50). Ddnos cijene i (arade te dionice i(nosi 5, a oekivana stopa rasta dividendi 5). I(raunajte+ a, &ekuu tri'nu cijenu i b, Fa/tijevanu pro0itabilnost dionice6 0je1enje: a, 88B.C8B : 8GC C8B. "0,00+0,5 .1$0,00 8GC. 5,00 88B.1$0 H5 . "00,00 >0. "0,00 kuna &ekua tri'na cijena i(nosi "00,00 kuna g. 5).0,05 >0 (1 + g ) 80 :1,05 +g = + 0,05 = 0,155 = 15,5 ) b, k s = 80 800 Fa/tijevana pro0itabilnost dionice je 15,5). Primjer $. 8odu(ee 3 je isplatilo "0,00 kn dividende po dionici. Dekuje se godi'nja stopa rasta od 5). Iedinina tri'na kapitali(acija te dionice je 15). 4olika je vrijednost te dionice krajem 'este godine6 0je1enje:
>0 (1 + g ) 7 80(1 + 0,05) 7 112,567 86 = = = = 1.125,68 ks g 0,15 0,05 0,1 =rijednost te dionice krajem 'este godine i(nosi 1.125,$" kunu.

Primjer #. 8odu(ee C je isplatilo 10,00 kn dividende po dionici. Dekuje se godi'nja stopa rasta od 3). Iedinina tri'na kapitali(acija te dionice je "). 4olika je vrijednost dionice krajem pete godine6 0je1enje:
85 = >0 (1 + g ) 6 10(1 + 0,03) 6 11,94 = = = 238,81 k g 0,08 0,03 0,05

=rijednost dionice krajem pete godine i(nosi 23","1 kunu. Procjena vrijednosti prioritetni8 dionica Primjer 7. &vrtka < i(dala je prioritetne dionice koje nose dividendu od 50,00 kn. 2ko je (a/tijevana stopa prinosa (a dionice ove klase 12), kolika je sada'nja vrijednost dionice6 0je1enje: 9% &p : kp =. vrijednost prioritetne dionice >p . prioritetna dividenda kp . (a/tijevana stopa prinosa = . 50 G 0,12 . 1$,$! kuna.

Primjer . 8rioritetna dionica emitenta ija je nominalna vrijednost 1.000,00 kn daje $) dividende godi'nje. 4olika je sada'nja vrijednost dionice ako je (a/tijevana stopa prinosa na tu dionicu 12)6 0je1enje: >p . 1000,00 : $) . $0,00 kn = . $0 G 0,12 . 500,00 kn Procjena vrijednosti o/ini8 dionica ; model konstantnog rasta dividende Primjer ". @odi'nja dividenda po dionici emitenta @ koja se oekuje na kraju sljedee godine je 12,00 kn. Dekuje se rast dividendi po stopi od ). Fa/tijevna stopa prinosa na te dionice je 10). 4olika je vrijednost dionica podu(ea @. 0je1enje: =. >1 G Jke K g, >1.>0J1%g, @ordonov model+ ke . J>1 G =, % g >1 . (adnja isplaena dividenda >0.po(nata dividenda u ba(nom periodu ke . (a/tijevana stopa povrata na dionice g . konstantna stopa rasta dividendi (auvijek =. 12 G J 0,10 K 0,0 , . 200,00 kn. Primjer 10. &vrtka L ima obine dionice na koje e se (a godinu dana isplatiti dividende od $,00 kn po dinoci. Dekuje se da e dividende rasti po stopi od 11) godi'nje. a, 2ko investitor smatra da je odgovarajua traena stopa povrata na ove dionice 1$), koja je vrijednost dionice tvrtke L6 b, 2ko se pretpostavi se da je investitor procijenio stopu g vi'u (a 23), tj. stopu od 13,5), kolika bi tada bila vrijednost dionice6 0je1enje: a, = . $ G 0,1$ K 0,11. 120,00 kn b, = . $ G 0,1$ K 0,135 . 2 0 kn Procjena vrijednosti o/ini8 dionica ; pristup multiplikatorom Primjer 11. Fa dionicu eminenta I oekuje se rast dividende po stopi od 3). Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je "). Dekivana (arada po dionici u 1. ra(doblju je !,00 kuna. >io dobiti koje podu(ee konstantno (adrava je 3"). 4olika je vrijednost dionice podu(ea I i koliki je multiplikator (arade6 0je1enje: 9% [ < 1= /, 61] : <ke= g, 4ultiplikator 'arade % 9 : 61 % <1=/, : <ke= g, b . konstantni dio dobiti C1. oekivana (arada po dionici = . [J 17 0,3", !] G J0,0" K 0,03,. "$,"0 5

Aultiplikator (arade . "$,"0 G ! . 12, 0). Procjena vrijednosti o/ini8 dionica ; model /e' rasta Primjer 12. @odi'nja dividenda po dionici emitenta I koja se oekuje na kraju sljedee godine je 15,00 kn. -e oekuje se rast dividendi. Fa/tijevana stopa prinosa na te dionice je 12). 4olika je vrijednost dionice podu(ea I6 0je1enje = . >1Gke ke . >1 G = =. 15 G0,12.125 ke . 15 G 125.0,12.12) Primjer 1!. &vrtka M na svoju dionicu plaa 50,00 kn dividendu 'to se oekuje da e nastaviti (auvijek. 1( traenu stopu prinosa na dionicu M7a od 12), koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice M7a6 0je1enje: =. 50 G 0,12. 1$,$! kuna ke. 50 G 1$,$! . 0,12 .12) Procjena oekivane stope prinosa i vrijednosti prioritetni8 dionica 8rinos na prioritetne dionice+ kp. >p G= iliJ80, =. >pGkp >p. godi'nja dividenda po prioritetnoj dionici kp. prinos na prioritetnu dionicu =. stvarna vrijednost prioritetne dionice J80, Primjer 14. 2ko tri'ni prinos na dionicu tvrtke A i(nosi 10), a prioritetna dionica al pari vrijednosti 100,00 kn ko'ta #1,25 kn, koliki prinos osigurava prioritetna dionica tvrtke. 0je1enje: kp . >p G 80 . 10G #1,25 . 10,#$) Prinos na o/ine dionice s konstantnim rastom dividende =J80, . >1 G Jke K g, ke . >1 G =J80, % g ke . oekivana stopa prinosa Jtri'ni prinos,na dionicu =J80, . vrijednost obine dionice 7 tri'na cijena g . oekivana stopa rasta dividendi Joekivani prinos od kapitalnog dobitka, >1 . dividenda koja se oekuje sljedee godine

Farada sljedee godine .J tekua (arada% tek. (adrana (arada, : povrat na (adrane (arade g . stopa (adravanja Jreinvestiranja, : *DC *DC .stopa povrata na vlastiti kapital Primjer 1$. Dekivani prinos na dravne vrijednosnice je $), oekivani prinos na tri'ni port0elj je #), a beta koe0icijent (a dionicu - je 1,21. 4olika je oekivana stopa prinosa (a dionicu podu(ea - i koliko i(nosi sada'nja vrijednost dionice6 2ko je oekivana dividenda sljedee godine 10,00 kn po dionici, a oekivana godi'nja stopa rasta dividendi po dionici je $), koliko i(nosi oekivana stopa prinosa na dionicu i kolika je sada'nja vrijednost dionice u( tu oekivanu stopu prinosa6 0je1enje: #$=#% & '#()#%) 2proksimativno+ ks . C8BG88BJ(arade po dioniciGtri'na cijena po dionici, ks . >8BG88BJdividende po dioniciGcijena po dionici, ks = 0,06 + 1,21(0,09-0,06) = 0,096 = 9,6% =. >tGJke K g,.10GJ0,0#$3 K 0,0$,.2!5, ".

Primjer 1#. &ekua tri'na cijena dionice tvrke D o(naena kao 8o i(nosi 120,00 kn, stopa rasta dividendi 11), >1 je $,00 kn, a (a/tjevana stopa povrata 1$). 4olika je cijena 8 1, pri/od od kapitalnog dobitka, dividendni pri/od u godini i oekivana stopa povrata6 0je1enje: 81 . >2 G 0,1$70,11. $J1%0,11,G0,05.$,$$G0,05.133,2 81. 8o : 1,11. 120 : 1,11. 133,2 8ri/od od kapitalnog dobitka.J133,27 120,G120.0,11 .11) >ividendni pri/od u godini .>2G81.$,$$G133,2.0,05 .5) ke.0,05 %0,11.1$) Primjer 17. 2ko stopa isplate dividendi i(nosi 30), a povijesna stopa povrata na vlastiti kapital tvrtke 15,!), procijenite stopu g6 0je1enje: g . stopa reinvestiranja : *DC .J1 K stopa isplate dobitka, : *DC .J 1 K 0,3, : 0,15! . 0,10## . 11).

9rednovanje dionice sa supernormalnim rastom dividende Primjer 1 . >ionica 8 isplauje godi'nju dividendu ",00 ; koja ima stopu rasta 20) u( stopu tri'ne kapitali(acije 10). 4oliko i(nosi+ a,>ividenda na kraju 3. godine6 b,Bada'nja vrijednost dividendi6 c,Bada'nja vrijednost ove dionice krajem supernormalnog rasta u( daljnji rast dividende od ")6 0je1enje: a, >1 . ",00 H J1% 0,20,. #,$0 ; >2 . ",00 H J1%0,20,2 . 11,52 ; >3 . ",00 H J1%0,20,3 . 13,"2 ; -a kraju 3. godine dividenda i(nos 13,"2 ;. /, 1., >0 % #,$0G1,1 . ",!3 ; 2., >0 . 11,52G1,21 . #,52 ; 3., >0 . 13,"2G1,33 . 10,3# ; c, 83 . 13,"2 H J1%0,0",GJ0,1070,0", . ! $,50 ;. Procjena kamatni8 stopa o/ve'nice Primjer 1". *ealna neri(ina kamatna stopa i(nosi 3) godi'nje, a oekivana in0lacija u predstojeem ra(doblju ) godi'nje. &ri'na kamatna stopa na obve(nice jedne ri(ine skupine i(nosi 12) godi'nje. a, 4oliko i(nosi nominalna neri(ina kamatna stopa6 b, 4oliko i(nosi premija ri(ika na ove obve(nice6 c, 4oliko bi i(nosila nominalna neri(ina kamatna stopa u sluaju da se udvostrui premija in0lacije6 d, 4oja bi se kamatna stopa na obve(nice 0ormirala ako bi se promijenila in0lacijska oekivanja tako da bi se premija in0lacije udvostruila6 0je1enje: kr = 3%, ki = 4%, ks = 12% a) kf = kr+ki =7% b) kr = ks kf = 5% !) kf = 3+2"4 = 11% #) ks = kf+kr = 16%

Primjer 20. >rite vrijednosni papir koji vam obeava da ete nakon 10 godina primiti i(nos od "0.000,00 kuna. 4olika je sada'nja vrijednost tog papira ako je realna neri(ina kamatna stopa ), premija ri(ika in0lacije $), a premija ri(ika na investicije takvog stupnja ri(ika ). 0je1enje:

&.10, =t . "0.000,00, k0 . ), ki . $), kr . ), ks . 1 ) =0 . =t II 14 . "0.000 H 0,2!0 . 21.$00,00 kuna. Primjer 21. >anas namjeravate uloiti 100.000,00 kn u nekamatonosne dravne (apise koji se u cijelosti isplauju nakon 3 godine. *ealna neri(ina kamatna stopa i(nosi 3). 1 narednom ra(doblju oekuje se 5) in0lacija, a premija ri(ika na korporacijske obve(nice i(nosi ). I(raunajte koliko mora najmanje i(nositi konana vrijednost dravni/ (apisa nakon 3 godine kako biste i/ danas kupili u visini namjeravanoga uloga. 0je1enje: $0 = 100.000, %=3 &r'a()i *a+isi, kr = 3%, ki = 5%, k = 3+5 = 8% -.r+.ra!i/sk0 .b(0*)i!0, kr = 4% $1 = $. " 2 8 = 100.000 " 1,260 = 126.000,00 k) 5'raun /ete o/ine dionice Primjer 22. *a(matra se dionica ije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ nominalna vrijednost ostvarene (arade odnos isplate dividendi isplaene dividende oekivane dividende odnos cijene i (arade (a/tijevani prinos stopa rasta dividendi prinos od dividendi tekua tri'na cijena beta dionice neri(ine kamatne stope ri(ik na tri'ni indeks 200 ; NNN $0) 30 ; NNN 5 NN) $) NNN) NNN NNN #) 5)
3 10

a, I(raunajte ostvarene (arade po dionici i tri'nu cijenu ove dionice b, I(raunajte oekivanu dividendu u narednoj godini, (a/tijevani prinos i prinos od dividende c, I(raunajte betu ove dionice 0je1enje:

a, C8B i 88B C8B . >oGdo . 30G0,$ . 50 8GC . 5 88B . C8B H 8GC . 50H5 . 250 /, >1 K oekivana dividenda, ks K (a/tijevani prinos, ?d K tekui prinos od dividende >1 . >o J1%g, . 30 H 1,0$ . 31," >1 31,8 ks . %g. % 0,0$ . 0,1"!2 . 1",!2 80 250 >t 30 Ed . . . 0,12 . 12) 8t 250 c, 3eta dionice O28A+ ks . k0 % P Jkm 7 k0, 1",!2 . # % P H 5 5P . #,!2 P.1,# Primjer 2!. 4ovarijanca dionice 2 s tri'nim port0eljem A Jcov2,A, je 0,11, a standardna devijacija tri'ta je 2$). I(raunajte betu dionice 2. 0je1enje: 8rvo treba nai varijancu tri'ta. =arijanca je kvadrirana standardna devijacija ili 0,0$!$J.0,2$2,. >akle, beta od dionice 2 je+
2 =
0,1100 = 1,63 0,0676

8rimijetite kako je beta port0elja tri'ta 1 po de0iniciji. 4ovarijanca port0elja tri'ta sa sobom je svoja varijanca+

A =

2 A =1 2 A

5'raun prinosa pre(erencijalne dionice Primjer 24. *a(matra se pre0erencijalna dionica ije su per0ormanse prika(ane u nastavku+ nominalna vrijednost "0 pre0erencijalne dividende 15 beta dionice 1,2 nominalna neri(ina kamatna stopa ") premija ri(ika in0lacije ) ri(ik na tri'ni indeks 5) (a/tijevani prinos NNN) tekua tri'na cijena NN) nova oekivana in0lacija 3 novi (a/tijevani prinos NN)

10

nova tri'na cijena prinos (a ra(doblje dranja

NNN NNN)

a, I(raunajte (a/tijevani prinos (a dionicu i njenu tri'nu cijenu b, Investitor koji je kupio dionicu po i(raunatoj cijeni drao ju je godinu dana kada ju je prodao u uvjetima oekivane in0lacije 3). I(raunajte novi tri'ni prinos i novu cijenu dionice c, I(raunajte prinos (a ra(doblje dranja koji je ostvario investitor 0je1enje: a, Fa/tijevani prinos pre0erencijalne dionice+ ks .
>o(1 + g ) % g . ili ks . k0 % P Jkm 7 k0, 8o

. 0,0" % 1,2 H 0,05 . 0,1 . 1 ) 88B . >Gks . 15G0,1 . 10!,1 /, ki . 3) k0 . kr % ki . % 3 . !) ks . 0,0! % 1,2 H 0,05 . 0,13 . 13) 88B . >Gks . 15G0,13 . 115,3" c, 8rinos (a ra(doblje dranja 1 godina+ >1 + ( 81 80 ) 15 + 8,24 *. . 107,14 . 0,21$# . 21,$# ) 80 5'raun cijene o/ine dionice pod promjenjenim uvjetima Primjer 2$. *a(matra se sljedea dionica+ Dstvarene dividende po dionici J>8B, # Ddnos isplate dividendi Jd, $0) Ddnos cijene i (arade J8GC, 12 Dstvarene (arade po dionici JC8B, NNN &ekua tri'na cijena J88B, NNN Dekivana stopa rasta dividendi Jg, NNN) Fa/tijevana pro0itabilnost Jks, NNN) 8ro0itabilnost reinvestiranja (arada Jr, 10) Oijena u( promjenu (adravanja (arada NNN I(raunajte+ a, Dstvarene (arade po dionici i tri'nu cijenu dionice b, Dekivanu stopu rasta dividendi i (a/tijevani prinos c, >ionicu ra(matra kupac kontrolnog paketa dionica. Dn namjerava poveati (adravanje (arada (a 20 postotni/ poena. I(raunajte cijenu dionice u( ovu promjenu.

11

0je1enje: a, >8B . C8B H d Q C8B . >8BGd . #G0,$ . 15 88B . C8B H 8GC . 15 H 12 . 1"0 /, g . r H ( . 0,1 H J1 K 0,$, . 0,0 . ) >o(1 + g ) 9 " 1,04 ks . %g. % 0,0 . 0,0#2 . #,2) 180 8o c, F1 . F0 % 0,2 . 0, % 0,2 . 0,$ . $0) Q d1 . 0) C1 . C8B J1 % g, . 15 H 1,0 . 15,$ >1 . C1 H d1 . 15,$ H 0, . $,2 @1 . rH( . 0,1 H 0,$ . 0,0$ . $) >1 6,24 81 . . 0,092 0,06 . 1#5 k g1

B01a +.r1f.3ia i*).s 1,81. %. /0 (is.k.ri*i4)i +.r1f.3i.. 5+.1r0b.6 7A89-a 6.'0 s0 i*ra4:)a1i *a;1i/0(a)i +ri).s +.r1f.3ia. 4% + 1,81 x (12% - 4%) = 18,48% Primjer 27. I(raunajte (a/tijevani prinos tri dionica+ 2, 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedee in0ormacije o tri'nom ri(iku+ 2 J . 0,3!,, 3 J . 0,51, i O J . 0, $,. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi ,5), a premija tri'nog ri(ika $). Fa model konstantne stope rasta, cijene dionica, dividende i stope rasta prika(ane su u sljedeoj tablici+ >ionice 2 3 O Oijene u ; 50,05 3$,!0 30,$5 >ividende 1,20 0,1$ 0,!$ Btope rasta #,0 ) 15,0) 11,0)

12

0je1enje: 8oinje se i(raunom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 1mjesto tri'nog povrata raspolaemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedee jednadbe+ >ionica 2+ ,5) % 0,3! : J$), . $,!2) >ionica 3+ ,5) % 1,51 : J$), . 13,5$) >ionica O+ ,5) % 0, $ : J$), . !,2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. Aoe se tako5er i(raunati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristei model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1,20; G 50,05;, % 0,0# . 11, ) >ionica 3+ J1,1$; G 3$,!0;, % 1,15 . 15, ) >ionica O+ J0,!$; G 30,$5;, % 0,11 . 13,5) Bada se vidi da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 svega malo porastao.

Primjer 2 . Fa/tijevani povrati (a tvrtke R, E i F i(nose 10,2) , 12,$) i 15,1) kao 'to je prika(ano u sljedeoj tablici, 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodeim tvrtkama na tri'tu. 4oristei te in0ormacije i(raunajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. 3vrtka *ekivane dividende 3eku.a cijena u > +topa rasta u> R 2,00 !5, 0 10,# E 0,#0 2$,30 12,3 F 0,50 1#,00 1!,0 0je1enje: >1 I. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . J2,00; G !5, 0;, % 0,10# . 13,$3) Fa/tijevani povrat 3 . J0,#0; G 2$,30;, % 0,123 . 15,!) Fa/tijevani povrat O . J0,50; G 1#,00;, % 0,1!0 . 1#,$0)

*ekivana stopa prinosa

13

Primjer 2". I(raunajte oekivani prinos i( podataka sljedee tablice koja prika(uje vjerojatnosti is/oda Jstanja, i povrat Jprinos, u ra(liitim scenarijima. 9jerojatnosti i prinosi u ra'liitim stanjima +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi, 0,25 0,50 0,25 Prinos<ri, 5,0) 15,0) 25,0)

0je1enje: Dekivani prinos i(nosi 15), 'to se vidi u sljedeoj tablici+ +tanje *ecesija -ormalno Ckspan(ija 9jerojatnost <pi, 0,25 0 0,25 Prinos <ri, 5,0) 50 15,0) 25,0) 1,25) !,50) $,25) *ekivani prinos<pi7ri,

CJr, . 1,25) % !,50) % $,25) . 15,00) Prosjena stopa prinosa Primjer !0. I(raunajte prosjeni prinosa i( pro'li/ Jpovijesni/, podataka ako su prinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedei+ %10), 715), %20), %25), 730), %20). 0je1enje: 8rosjena stopa prinosa+ r =
0,10 0,15 + 0,20 + 0,25 0,30 + 0,20 = 0,05 = 5,0% 6

0i'ini prinosi i varijanca Primjer !1. I(raunajte varijancu i standardnu devijaciju i( podataka vjerojatnosti i oekivani/ prinosa i( sljedee tablice s boldanim slovima+ 0je1enje:

14

5'raun varijance i standardne devijacije <podatci oekivanja, 9jerojatnost Povrat *ekivani povrat [ (ri ) C (r )] 2 [ (ri ) C (r )] 2 pi <pi, <r, 6<r, 0,25 0,05 0,15 0,01 0,0025 0,50 0,15 0,15 0,00 0,0000 0,25 0,05 0,15 0,01 0,0025 )kupno 0,00$0 =arijanca i standardna devijacija i(nose 0,0050 i !,0!), kao 'to se vidi i( pret/odne tablice. =arijanca . 0,0050 Btandardna devijacija = 0,0050 =0,0707 =7,07% 5'raunavanje varijance i' povijesni8 podataka Primjer !2. 8rinosi po dionici u prvi/ $ mjeseci neke godine bili su sljedei+ %10), 715), %20), %25), 730), %20). I(raunajte varijancu i standardnu devijaciju. 0je1enje: 9arijanca i standardna devijacija na temelju povijesni8 podataka ri %0,1000 70,1500 %0,2000 %0,2500 70,3000 %0,2000 r .0,05
( ri r )

( ri r ) 2

%0,0500 70,2000 %0,1500 %0,2000 70,3500 %0,1500

0,0025 0,0 00 0,0225 0,0 00 0,1225 0,0225 1kupno . 0,2500

=arijanca i standardna devijacija i(nose ,1! i 20, 1), kao 'to se vidi i( pret/odne tablice+ J0,25 + $ . 0, 1$$$ . ,1! i S ,1!. 20, 1, ?ovarijanca i korelacija Primjer !!. I(raunajte kovarijancu i(me5u prinosa dionica Jri1, u pret/odnom primjeru 0,05T 0,15T i 0,025 i dionica u sljedeoj tablici+ +tanje Ckspan(ija -ormalno *ecesija 9jerojatnost i prinosi u ra'liitim stanjima <scenarijima, 9jerojatnost <pi, Prinos <ri, *ekivani prinos <pi 7 ri, 0,25 32,0) ",00) 0,50 1 ,0) !,00) 0,25 ,0) 1,00)

CU . ",00) % !,00) % 1,00) . 1$,00)

15

0je1enje: ?ovarijanca i'me-u prinosa dionica pi 0,25 0,50 0, ri,1 0,05 0,15 5 0,25 CJr1,.0,1 5 0,003 = -0,0 ri,2 0,32 0,1 0,0 CJr2,.0,1 $ 7

[(r

i ,1

) C ( r1 )][( ri , 2 ) C ( r2 )] [( ri ,1 ) C (r1 ) ] [( ri , 2 ) C ( r2 ) ] pi

70,10 %0,00 %0,10

%0,1$ 70,02 70,12

70,00 0,000 70,003 Oov1,2. 70,00

0,000

Primjer !4. -a temelju 'estogodi'nji/ povijesni/ podataka o dionicama 2 i 3 kao 'to je prika(ano u sljedeoj tablici i(raunajte kovarijancu. Prinos dionica @odina &ionica A &ionica B 1 %0,1000 %0,2000 2 70,1500 70,2000 3 %0,2000 70,1000 %0,25000 %0,3000 5 70,3000 70,2000 $ %0,2000 %0,$000
r1 = 0,0500 r 1000 1 = 0,

0je1enje: 4ovarijanca i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0,0 25, kako je i(raunato u sljedeoj tablici+ @odina 1 2 3 0,03 0 5 $ 5'raun kovarijance 'a dvije dionice &ionica 1 &ionica 2 (r1,a r1 a ) ( r1,b r1 b ) %0,1000 70,150 %0,2000 %0,2500 70,3000 %0,2000
r1 = 0,0500
( r1,b r1 b ) : ( r1, a r1 a )

%0,2000 70,2 70,1000 %0,3000 70,2000 %0,$000


r1 = 0,1000

%0,0500 00 70,2000 %0,1500 %0,2000 70,3500 %0,1500

%0,1000 70,3000 70,2000 %0,2000 70,3000 %0,5000

%0,0050 %0,0$00 %0,0 00 %0,1050 %0,0!50 1kupno . 0,2550

!.( =

0,2550 = 0,0425 (nai da varijable imaju tendenciju pribliavanja jedna 6

drugoj jer je po(itivna, ali ne i jako (naajna.

16

Primjer !$. 4ovarijanca i(me5u dvaju prinosa na dvije dionice u pret/odnom primjeru i(nosi 0,0 25. Btandardne devijacije dionica 2 i 3 su 0,20 1 i 0,2# . I(raunajte i interpretirajte koe0icijent korelacije i(me5u te dvije dionice. 0je1enje:
2, 3 .
0,0425 . 0,!0! 0,2041 0,2944

?oe(icijent korelacije i'me-u dionica A i B je dosta visok i po'itivan.

Prinos port(olia i varijanca Primjer !#. 4oristei podatke i( sljedee tablice treba i(raunati oekivani prinos, varijancu i standardnu devijaciju 100.000 ; vrijednog port0elja s tim da se 0.000 ; odnosi na dionicu 2 i $0.000 ; na dionicu 3. ?arakteristike ri'ika:prinosa 'a dvije ra'liite dionice &ionica A &ionica B Dekivani prinos J), 11) 25) Btandardna devijacija J), 15) 20) 4orelacija 0,3 0je1enje: 8r(., .#r0#i s0 (ri/0#).s). :40<=0 s(ak0 #i.)i!0 k./a /0 : +.r1f03/:,
V2 = 40.000 = 0,40 100.000 60.000 = 0,60 100.000

V3 =

>rugo, nakon toga odredi se prosjeni prinos port0elja+ CJr, . J0, 0 : 0,11, % J0,$0 : 0,25, . 0,1# . 1#, ) &ree, na kraju se i(rauna varijanca i standardna devijacija port0elja+
2 . J0, 02 : 0,152,%J0,$02 : 0,202, % J2 : 0, 0 : 0,$0 : 0,30 : 0,15 : 0,20, . 0,02232
=
0,02232 =0,1494 = 14,94%

17

Primjer !7. 1 port0elj dionica 2 i 3 uloeno je 5.000,00 ;T u dionicu 2 2.000,00 ; i u dionicu 3 3.000,00 ;. Dekivani prinos i standardna devijacija dionice 2 su ") i 10,$5), a dionice 3 #) i 13,15). 4oe0icijent korelacije i(me5u dionica 2 i 3 i(nosi 0,!5. 4oliko i(nose J1, oekivani prinos i J2, standardna devijacija port0elja6 0je1enje: 1. Dekivani prinos port0elja+ V2 . 3.000,00G5.000,00 . 0,$0 ili $0) V3 . 2.000,00G5.000,00 . 0, 0 ili 0) CJr, . J0,$0 : 0,0#, % J0, 0 : 0,0", . 0,0" . ", ) 2. Btandardna devijacija port0elja+ &reba 0ormirati matricu s port0eljem od dvije dionice+ *edak 1 *edak 2 Btupac 1 V3 V3 3,3 V2 V3 2,3 Btupac 1 J0, ,J 0, ,J0,01!3, J0,$,J0, ,J0,0105, Btupac 1 J0,002", J0,0025, Btupac 2 V3 V2 3,2 V2 V2 2,2 Btupac 2 J0, ,J0,$,J0,0105, J0,$,J0,$,J0,0113, Btupac 2 J0,0025, J0,00 1,

*edak 1 *edak 2 *edak 1 *edak 2

2 . 0,002" % 0,0025 %0,0025 % 0,00 1

2 . 0,011#
.
0,0119 =0,1091 = 10,91%

I(raunata standardna devijacija port0elja kao vagana aritmetika sredina i(nosi+ : 0,1315, % J0,0$ : 0,10$5, . 0,11$5 ili 11,$5), 'to naravno nije tono, ve 10,#1), kao 'to je pret/odno i(raunato. >ionica 2 >ionica 3 8ort0elj 1. 8rinos ",0) #,0) ", ) 2. Btand. dev.10,$5) 13,15) 10,#1) 3. 4oe0.var. 1,33 1, $ 1,30
. J0,0

+lijedi 'akljuak da port(elj ima manji koe(icijent varijacije '/og diversi(ikacije.

18

3eorije trCi1ta kapitala Primjer ! . Dekivani prinos na dravne vrijednosnice je $,5), oekivani prinos na tri'ni port0elj je "), a beta koe0icijent (a dionicu C je 1,23. 4olika je oekivana stopa prinosa (a dionicu C6 0je1enje: &ro'ak kapitala K i(raun pomou ks%k( D <km=k(, aproksimativno+ ks . C8BG88BJ(arade po dioniciGtri'na cijena po dionici, ks . >8BG88BJdividende po dioniciGcijene po dionici, ks . 0,0$5 % 1,23J0,0"70,0$5, . 0,0"35 . ",35). Primjer !". I(raunajte tro'ak kapitala obini/ dionica Jk e, pomou O28A modela, ako je po(nato sljedee+ r0 .5). beta koe0icijent . 1,5 i stopa povrata na ulaganje u tri'ni port0elj rm . 11). 0je1enje: k0 = rf + (r6 rf) = 5% +1,5(11%-5%) = 5% + 9% = 14%. Primjer 40. I(raunajte (a/tijevani prinos tri dionice+ 2, 3 i O upotrebom O28A Ka i modela konstantne stope rasta. Fa O28A anali(u u ob(ir u(mite sljedee in0ormacije o tri'nom ri(iku+ 2 J . 0,3!,, 3 J . 0,51, i O J . 0, $,. Btopa slobodnog ri(ika i(nosi ,5), a premija tri'nog ri(ika $). Fa model konstantne stope rasta, cijene dionica, dividende i stope rasta prika(ane su u sljedeoj tablici+ >ionice Oijene u ; >ividende Btope rasta 2 50,05 1,20 #,0 ) 3 3$,!0 0,1$ 15,0) O 30,$5 0,!$ 11,0) 0je1enje: 8oinje se i(raunom (a/tijevanog povrata upotrebom O28A7a. 1mjesto tri'nog povrata raspolaemo podatkom o premiji ri(ika koji se unosi u sljedee jednadbe+ >ionica 2+ ,5) % 0,3! : J$), . $,!2) >ionica 3+ ,5) % 1,51 : J$), . 13,5$) >ionica O+ ,5) % 0, $ : J$), . !,2$) Fa/tijevani povrat dionice 2 i O je vrlo ni(ak. Aoe se tako5er i(raunati (a/tijevani povrat ovi/ dionica koristei model konstantne stope rasta+ >ionica 2+ J1,20; G 50,05;, % 0,0# . 11, 0) >ionica 3+ J1,1$; G 3$,!0;, % 1,15 . 15, 0) >ionica O+ J0,!$; G 30,$5;, % 0,11 . 13,50)

19

Bada vidimo da su (a/tijevani prinosi dionica 2 i O mnogo bolji te da je prinos dionice 3 vrlo malo porastao. Primjer 41. 2ko raspolaete port0eljem koji se sastoji od 20) dionice 2 J = 0,81) , 0) dionice 3 J =1,24) i 0) dionice O J =1,67) , koliko i(nosi tri'ni ri(ik port0elja6

3 , %W% JVn : n , . V j j 8 = JV1 : 1 , % JV2 : 2 , % JV3 :


j= 1

8 = 0,2 : 0,"1 % 0, : 1,2 % 0, : 1,$! . 1,33 8ort0elj ima 33) vi'e ri(ika nego 'to je sistematski tri'ni ri(ik.

Primjer 42. 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi ,5) i oekujete 11) (aradu ove godine. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ete (araditi 13,5) ove godine. 2ko beta tvrtke i(nosi 1,2, utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. 0je1enje: ke . r0 D Jr0 7 rm, ke .0,0 5%1,2J 0,0 5 7 0,11, ke .12,30).

Primjer 4!. Fa/tijevani povrati (a tvrtke R, E i F i(nose 10,2) , 12,$) i 15,1) kao 'to je prika(ano u sljedeoj tablici, 'to se smatra respektabilnim jer se radi o vodeim tvrtkama na tri'tu. 4oristei te in0ormacije i(raunajte (a/tijevane povrate modelom konstantne stope rasta. 3vrtka *ekivana dividenda 3eku.a cijena u > +topa rasta u> R 2,00 !5, 0 10,# E 0,#0 2$,30 12,3 F 0,50 1#,00 1!,0 0je1enje: >1 I. %g 80 Fa/tijevani povrat 2 . J2,00; G !5, 0;, % 0,10# . 13,$3) Fa/tijevani povrat 3 . J0,#0; G 2$,30;, % 0,123 . 15,!2) Fa/tijevani povrat O . J0,50; G 1#,00;, % 0,1!0 . 1#,$3)

Primjer 44. 2ko je beta tvrtke 1,", tri'ni prinos 11), a stopa slobodnog ri(ika 5), i(raunajte prinos dionice po O28A. 0je1enje: 5) % 1," : J11) 7 5), . 15,")

20

Primjer 4$. 2ko e tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0,50 ; dividende sljedee godine, tekua tri'na cijena dionice i(nosi 32 ;, a menaderi vjeruju da e cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje, i(raunajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 0je1enje: 0,50>? 32> + 0,13 = 0,146, i3i 14,6%

Primjer 4#. Investirali ste 5!,1) J.200;G350;, va'eg u'te5enog mjesenog do/otka u dionice, 2",$) u obve(nice i 1 ,3) u depo(it na tri'tu novca. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 3eta port0olia dugoroni/ obve(nica i(nosi 0,1". 8o de0iniciji, stopa slobodnog ri(ika na tri'tu novca ima betu 0. 1tvrdite betu svoga port0olia. 0je1enje: 0,5!1 : J1, % 0,2"$ : J0,1", % 0,1 3 : J0, . 0,$2

Primjer 47. B betom port0olia 0,$2 i( pret/odnog primjera, tri'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5), koliki povrat moete oekivati i 'to se moe (akljuiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0,62 x (11% - 5%) 0 = 8,7%

Primjer 4 . 8o(nata je stopa slobodnog ri(ika koja trenutno i(nosi ,5) i oekujete 11) (aradu ove godine. 8rema vlastitoj anali(i tvrtke mislite da ete (araditi 13,5) ove godine. 2ko beta tvrtke i(nosi 1,2, utvrdite da li je dionica podcijenjena ili precijenjena. 0je1enje: 8.6.=: 7A89 a 6.'0 s0 i*ra4:)a1i *a;1i/0(a)i +.(ra1, 4,5% + 1,2 x (11% - 4,5%) = 12,3%. @(0 #.k ra*6i<3/a6. #a =0 ak1:a3)i +.(ra1 )a #i.)i!: bi1i (0=i .# *a;1i/0(a).A +.(ra1a, #i.)i!a /0 +.#!i/0)/0)a. 7i/0)a #i.)i!0 6.ra ras1i (i<0 )0A. <1. /0 7A89 :1(rB0) +.(ra1. Primjer 4". 2ko je beta tvrtke 1,", tri'ni prinos 11), a stopa slobodnog ri(ika 5), i(raunajte prinos dionice po O28A. 5% + 1,8 x (1% - 5%) = 15,8%

Primjer $0. 2ko e tvrtka i( pret/odnog primjera isplatiti 0,50; dividende sljedee godine,

21

tekua tri'na cijena dionice i(nosi 32;, a menaderi vjeruju da e cijena dionice rasti po stopi od 13) godi'nje, i(raunajte prinos dionice primjenom modela konstantne stope rasta. 0je1enje: 0,50> ?32> + 0,13 = 0,146, i3i 14,6%

Primjer $1. Investirali ste 5!,1) J.200;G350;, va'eg u'te5enog mjesenog do/otka u dionice, 2",$) u obve(nice i 1 ,3) u depo(it na tri'tu novca. 3eta tako diversi0iciranog port0olia i(nosi 1. 3eta port0olia dugoroni/ obve(nica i(nosi 0,1". 8o de0iniciji, stopa slobodnog ri(ika na tri'tu novca ima betu 0. 1tvrdite svoga port0olia. 0je1enje: 0,571 x (1) + 0,286 x (0,18) + 0,143 x (0) = 0,62 Primjer $2. B betom port0olia 0,$2 i( pret/odnog primjera, tri'nim povratom 11) i stopom slobodnog ri(ika 5), koliki povrat moete oekivati i 'to se moe (akljuiti i( pret/odna dva primjera6 0je1enje: 5% + 0,62 x (11% - 5%) 0 = 8,7% Cak3/:4ak, Ak. '03i10 (0=i .40ki(a)i +.(ra1, 6.ra10 +r0:*01i (i<0 ri*ika. %. s0 6.'0 :4i)i1i +.(0=a)/06 i)(0s1ira)/a : #i.)i!0.

Eamjena stroja Primjer $!. *a(matra se (amjena stroja nabavljenog pred 12 godina (a 200.000,00 ;. 8rocijenjeni vijek e0ektuiranja u vrijeme nabave i(nosio je 20 godina. Btroj je amorti(iran linearno prema predvidivom vijeku trajanja. Btroj se moe (amijeniti s novim, nabavne vrijednosti 250.000,00 ; koji e u preostalom vijeku trajanja starog stroja smanjiti tro'kove poslovanja s 350.000,00 ; na 2"0.000,00 ; be( dodatnog angairanja obrtnog kapitala. Btroj e se amorti(irati linearno u preostalom vijeku e0ektuiranja starog stroja. *e(idualna vrijednost novog stroja je 120.000,00 ;. Btari se stroj moe prodati (a 5.000 ;, a tro'kovi demontae su 2.500,00 ;. &ro'ak kapitala tvrtke i(nosi 1$), a pore( na dobit 20). 1tvrdite oportunost (amjene. 0je1enje:
1. 2. &ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme &ri'na vrijednost 5.000 ; &ro'kovi demontae 7 2.500 ; 8ore(ne u'tede 250.000 ;

7 2.500 ;

3.

22

-abavna vrijednost 200.000 ; 2morti(acija 120.000 ; 4njigovodstvena vrijednost "0.000 ; @ubitak od prodaje 7 35.000 ; 1'tede na pore(u 4. Neto investicijski tro1ak 1. -eto novani tokovi (amjene Dperativne prednosti &ro'kovi starog stroja 350.000 ; &ro'kovi novog stroja 2"0.000 ; Bmanjenje tro'kova !0.000 ; 8oveanje dobiti nakon pore(a 5$.000 ; " godina 2. -eto uinci amorti(acije 2morti(acija novog stroja 31.250 ; 2morti(acija starog stroja 10.000 ; 8romjene amorti(acije 21.250,00 ; 8ore(ni tro'ak .250; 4. Neto novani tok: #0.2$0 kn godina -ovani tok od re(idualne vrijednosti *e(idualna vrijednost novog stroja 8ore( na re(idualnu vrijednost Novani primitak od re'idualne vrijednosti $. Neto sada1nja vrijednost 'amjene godina 0 1 2 ! 4 $ # 7 novani tokovi =200.$00,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 #0.2$0,00 1$#.2$0,00

7 !.000 ; 200.$00>

120.000 ; 2 .000 ; "#.000 >

diskontni (aktor 1#% 1,000 0, #2 0,74! 0,#41 0,$$2 0,47# 0,410 0,!$4 0,!0$

diskontirani novani tok =200.$00,00 $1."!",## 44.77$,$# ! .$"",#2 !!.27$,$4 2 .# $,$1 24.72",1$ 21.!1 ,2! 47.##0,2! N+9 % "0.4 !, 0

Primjer $4. 8odu(ee ra(matra (amjenu starog stroja nabavljenog (a 5.000,00 ; s predvidivim vijekom e0ektuiranja # godina u kojem je stroj amorti(iran linearno. -ovi se stroj moe nabaviti (a 120.000,00 ;, a koristio bi se kro( preostalo e0ektuiranje starog J$ godina, nakon ega se moe prodati (a 35.000,00 ;. -ovi e se stroj ravnomjerno amorti(irati kro( ivotni vijek u kojem e davati godi'nje poveanje (arada prije amorti(acije i pore(a od 30.000,00 ;. Btari se stroj sada moe prodati (a !.500,00 ;. 8ore( na dobit je 20), a tro'ak kapitala 1!). >a li je (amjena stroja oportuna prema kriterijima -8= i 8v6 0je1enje:

23

&ro'kovi stjecanja novog stroja *e(idualna vrijednost stare opreme &ri'na vrijednost !.500 ; 3. 8ore(ne u'tede a. -abavna vrijednost 5.000 ; b. 2morti(acija 15.000 e c. 4njigovodstvena vrijednost 30.000 ; d. @ubitak od prodaje 7 22.500 ; e. 1'tede na pore(u 4. Neto investicijski tro1ak 1. -eto novani tokovi (amjene Dperativne prednosti Bmanjenje tro'kova prije pore(a 30.000 ; 8oveanje dobiti nakon pore(a 2 .000 ; $ godina 2. -eto uinci amorti(acije 2morti(acija novog stroja 20.000 ; 2morti(acija starog stroja 5.000 ; 8romjene amorti(acije 15.000 ; 8ore(ni tro'ak 7 3.000 ; 4. Neto novani tok: 27.000 > # godina -ovani tok od re(idualne vrijednosti a. *e(idualna vrijednost novog stroja b. 8ore( na re(idualnu vrijednost c. Novani primitak od re'idualne vrijednosti $. Neto sada1nja vrijednost 'amjene god na novani tokovi 0 =10 .000 1 27.000 2 27.000 ! 27.000 4 27.000 $ 27.000 # $$.000

1. 2.

120.000 ; 7 !.500 ;

7 .500 ; 10 .000 >

35.000 ; !.000 ; 2 .000 > diskontni (aktor 17% 1,000 0, $4 0,7!1 0,#24 0,$!4 0,4$# 0,!"0 diskontirani novani tok =10 .000 2!.077 1".724 1#. $ 14.40" 12.!1$ 21.441 NP9 % = 17#,$!> Pv % 0,""

Eamjena stroja nije oportuna <isplativa, jer je NP9 F 0, a Pv F 1.

9rednovanje podu'e.a Primjer $$. 1tvrdite ekonomsku vrijednost podu(ea ija imovina trenutno vrijedi ! 0.000,00 kuna, obve(e od 120.000,00 kuna dospijevaju (a 2 godine, neto pro0itabilnosti 12) i ija je planirana godi'nja neto dobit naredni/ 2 godina 0.000,00 kn pod pretpostavkom da obve(e umanjuju vrijednost podu(ea.

24

*= *= *= *=

40+000,00 , 1"0+000,00 - II"1" & 40+000,00 - IV"1" 40+000,00 , 1"0+000,00 - 0, 9 & 40+000,00 - 1,690 40+000,00 , 9!+640,00 & 6 +600,00 11+960,00 #.

Primjer $#. 8rema podatcima i( rauna dobiti i gubitka podu(ee je ostvarilo sljedee re(ultate+ 2007. 3.015.!#1 1.$5$.2 " 4.#72.0!" 200 . 2.102.$#1 .550.0 ! #.#$2.7! 200". 1.2$5.11! 2.500. $ 2010. 303.2"! 2.330.$ ! 2.#!!."!4 2011. 2.005.55! 2.!#3.0#2 4.7" .#4"

N63* &*B53 A4*035EAG5H A )?)PN*

!.7#$.$#!

8rosjena godi'nja stope amorti(acije u petogodi'njem vremenskom ra(doblju i(nosi 11). 8od pretpostavkom da nema dodatnog investiranja, otpisanost imovine u naredni/ pet godina i(nosila bi 55), 'to (nai da bi knjigovodstvena vrijednost podu(ea, odnosno re(idualna vrijednost tvrtke nakon pet godina i(nosila bi $.4"$.#14,#$ kn. &ro'ak kapitala J92OO, tvrtke i(nosi 12,!$%, a be(ri(ina kamatna stopa #,$%. I(raunajte vrijednost podu(ea primjenom >O< metode pomou obje diskontne stope i (akljuite koliko i(nosi realna vrijednost tvrtke. 0je1enje: Pregled progno'iranog i diskontiranog novanog toka @odina 1. 2. 3. . 5. )kupno Novani tok .50 .5" ,$0 .50 .5" ,$0 .50 .5" ,$0 .50 .5" ,$0 10.000.1#",$0 2 .01 .$!7,00 &iskontirani novani tok #,$% 4.22".#$#,"0 !."71.$0 , ! !.72".11#,27 !.$01.$17,#2 7.2" ."$!,!2 22.7!0.7$2,"4 &iskontirani novani tok 12,!$% 4.00".421,10 !.$# .# ,11 !.17#.402,42 2. 27.2! ,4# $.$ #.$44,2! 1".1# .2"4,!2

Primjer $7. I(raunajte vrijednost podu(ea ako godi'nji <O< i(nosi 2.000,00 ;, tro'ak kapitala 10), obve(e 3.000,00 ;, kamatna stopa duga 10) i stopa pore(a na dobit 20). 5'raun vrijednosti podu'e.a pomo.u IGI=a u 4+ 67celu

25

5nvesticijski tro1kovi Primjer $ . I(raunajte investicijske tro'kove ako podu(ee ra(matra projekt proi(vodnje novog proi(voda kojeg je ra(vio vlastiti istraivaki tim. 1 ra(voj je utro'eno 250.000 kn. Fa proi(vodnju se predvi5a vlastiti slobodan prigradski prostor smje'ten u( vane prometnice na kojem e se i(graditi suvremena tvornika (grada. 8rocijenjena tri'na vrijednost (emlji'ta i(nosi $00.000,00 kn. I(gradnja tvornice trajala bi dvije godine do kada bi se instalirala potrebna proi(vodna oprema u vrijednosti 550.000,00 kn u( tro'kove montae od 100.000,00 kn. 8rocijenjena vrijednost tro'kova i(gradnje tvornike (grade je 1.500.000,00 kn, 'to e se, prema uobiajenim nainima 0akturiranja i(vr'eni/ radova i planiranoj dinamici i(gradnje, podmiriti u dvije rate krajem svake godine i(gradnje. =isina potrebnog poveanja neto obrtnog kapitala procijenjena je na 300.000,00 kn koji e se osigurati nakon (avr'etka investicije. Investicija e se 0inancirati i( dugoronog (ajma po kamatnoj stopi ").
5 % 2$0.000,00 D #00.000,00 D $$0.000,00 D 100.000,00 D 7$0.000,00 7 55 1 D 7$0.000,007 552 D !00.000,00 7 552 . 5 % 2$0.000,00 D #00.000,00 D $$0.000,00 D 100.000,00 D 7$0.000,00 7 0,"2# D7$0.000,00 7 0, $7 D !00.000,00 7 0, $7. 5 % 2$0.000,00 D #00.000,00 D $$0.000,00 D 100.000,00 D #"4.$00,00 D #42.7$0,00 D2$7.100,00. 5 % !.0"4.!$0,00 kn.

26