You are on page 1of 20

antghdh/1

”\Ï Æ…PfiÁ“, ˙®ÏÆ÷fi ◊πdŸ√ 21 ”\Ï ˙®Ï, &OπÆ÷fi ◊πdŸ√ 16 ”\Ï


8 #¶ZO “ c“Æb#b÷ Ïb\, ÏŸ§ad®◊πdŸ√ 16 ”\Ï Ïb®#b÷ #fi¶OÆ÷fib P˙O÷Ï÷ ”\Ïb÷
#b≤“dŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb OPÂÁ“b#b÷, Z÷dDı «®\ ◊ #fi÷Á“ #…wKœbÍ® Kb˙Z„ •÷{“® #b’c“ &◊Ï
˙O - 1 #µKKfi - 1 - 10 Z÷dDı fb’ÏÁ“b &◊Ï Z÷dDı ƶ◊ˆÂ #jgbÏZ &◊Ï #Pj◊PZS˙ Á“ÏZb¶ ”Zb. Z÷
(1) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ E@◊b fibdÁ“ fiOÏ® ”Z®. ◊ˆÂgc„“ E…SK fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ #¶jÁ“˙ø§Û fibdfib Ïb\ Pfi˙bÆ Á“ÏZb ”Zb. Z÷ Ïb\fi®
”ZŸ¶ Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #bK ÆŸjdb ‹˙bd® Ædb÷ÆKb ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í® Ïb®fiŸ¶ fibd jb’Ϩ ”ZŸ¶. #÷Á“c“b ÆdK÷ d”bÏb® jb’Ï® #÷Á“ &Îd
◊bGı® ¸Ï®. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #bK ÆŸjdb ‹˙bd®fib PœÛK #bK Dı œNKb ◊Ï œKfi Á“Ï® Ï”® ”Z®. Z÷Â÷ #÷Á“ ‹˙¡fi \÷KŸ¶.
Dı¶«ˆ‹˙bd®, ÆŸjdb ‹˙bd®fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb «b÷VKb. gO˙fi„ ! •ŸZ jdfi® (4) ‹˙¡fic“œfifiŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶. «bÍÁ“fib÷ DıÒd, «bÍÁ“fib÷ «bÍgb˙,
#b’c“ Á“Ï˙b˙bÍb Kb˙Z„ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk ‹˙bd®#÷ ÆbZdb¶ #¶O &◊bÆÁ“Wœb¶Á“ Á“Tb#b÷fiŸ¶ ˙Âfi KŸ˙b˙‹Øbfi® ◊πbPk, ÏbDıÁŸ“dbÏ®#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b”, d”÷Tb÷fiŸ¶
ƈ‰fib÷ #b #Ø ◊πPZ◊bc“fi Á“Kb÷| Gı÷, #b≤“db #¶O #ZÁø“c„“œb¶O ƈ‰fib÷ œŸ¶ Pfidb #fi÷ Á“bdgb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O (#b’c“ ˙bZb÷ gO˙Z® ƈ‰db¶ ˙PÂZ
#Ø Á“”÷T Gı÷ ? Dı¶«ˆ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ #b≤“db¶ #¶O #¶Z d”b«Tfi® Dı÷d \® T÷˙® \÷›#÷.)
Áø“c“œb¶Ofib #b≤“ ˙Ob÷| ◊πPZ◊bc“fi Á“Ï÷T Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !Kb˙Z„ db÷¨◊πbk (5) ◊϶ZŸ P˙œ÷¥ #÷ Gı÷ Á÷“ ÏbDıÁŸ“dbÏfiŸ¶ fibd Ob…Zd Ïb√˙bdb¶ #bÔKŸ¶
d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #¶ZÁø“Zc“œb¶Ofib ◊πØd ˙Ofib Á÷“Ê“Tb #µKKfib÷ Á“”÷T Gı÷ ? #fi÷ #÷Á“ Dı ’c“˙Ædb¶ #b≤“ •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ®#b÷ ÆbØ÷ Z÷fiŸ¶ ◊’ÏOπ” ØKŸ¶.
#÷ ◊πdbÂ÷ Dı¶«ˆ fib ◊πØd ˙Ofib c“œ #µKKfib÷ Á“”÷T Gı÷. c“”÷Dıdb¶ #b≤“ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® ˙‹ZŸ #b◊˙bdbd¶ #b˙÷T. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷
(2) Ob…Zd, ÆdŸs, ÆbOÏ, O¶g®Ï, §‹ZPdZ, #ET, Á“b¶P◊VK, ÆdK÷ jdZ®Øfib÷ #b϶g Á“Ï˙b ˙bÍb, jdfib ◊π˙ZÁ“ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
#¨b÷g, ◊πÆ÷fiPDıZ #fi÷ P˙ÛŸÁŸ“dbÏ. gO˙bfi P˙EÏZb ”Zb. ≈KbÏ÷ Z÷#b÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ® Ø® «”bÏ &Ubfidb¶ ◊jbKb
(3) ”÷ gO˙fi„ ! •d gO˙¶Z Kb˙Z„ db÷¨ ◊πbk gO˙bfi d”b˙®Ï SKbÏ÷ Z÷fib Æd˙ÆÏÂdb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏ fib c÷“˙ &◊§‹ØZ ØKb.Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙
‹˙bd®#÷ #¶ZO “c“œb¶Ofib ◊πØd ˙Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ◊πv“◊÷T Gı÷ ◊ SKb¶ #bÔKb. SKbÏ ◊Gı® Ob…ZdÁŸ“dbÏ ◊ Z÷#b÷fib c“œfi Á“Ï˙b dbÊ÷“
? #÷ ◊πdbÂ÷ Pfi_KØ® ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fibdfi® Z…KbÏ ØKb÷. d÷]ÁŸ“dbÏ fi® Dı÷d \Â˙Ÿ¶ jdfiŸ¶ •˙ Á“Ï®fi÷ Z÷fib ◊Ï P˙EbÏ
fiOÏ® ”Z®. #b fiOÏ® «bÏ Kb÷Dıfi Tb¶«® #fi÷ fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® ”Z®, Á“ÏZb Á“”÷˙b Tb‘Kb- gO˙fi„ ! ”y¶ dbÏb dbZb P◊Zbfi÷ ◊ˆGı®fi÷ #b◊fi® ◊bÆ÷
˙…•d c÷“˙ ÁŸ“«÷Ïfi® P˙T¨Â «ŸP∞Ø® Z÷fi® ÏEfib Á“Ïb› ”Z®, Z÷fib÷ ◊πÁ“bÏ- c“®¨b Oπ” Á“Ï®œ. Dı÷˙® Ï®Z÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ d÷]ÁŸ“dbÏ
ÆŸ˙Âfib÷ «fi÷T ”Zb÷. Z÷fib¶ Á“b¶ObÏb#b÷db¶ ›Òsfi®T ˙… ˆ“K #b’c“ dPÂ#b÷ fi® Dı÷d c“®P¨Z ØKb. SKbÏ ◊Gı® dŸPfi Ob…ZdÁŸ“dbÏ PfiOπÒØ ◊π˙Efifi÷ ÆÒdŸ√
Dı “˙bdb¶ #b˙÷T ”Zb. Z÷Ø® Z÷fib¶ Á“b¶OÏb¶ ◊¶E˙Â c÷“√bZb ”Zb. Z÷ fiOÏ® Ïb√®fi÷ ÆbjŸfib #bEÏ fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙b Tb‘Kb.
Ïd®K ”Z®, ÁŸ“«÷Ïfi® fiOÏ®fi® Ædbfi ◊πZ®Z ØZ® ”Z®. Z÷ ◊πdb÷c“ #fi÷ ÆbjŸ ØKb ◊Gı® Ob…Zd #ÂObÏ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pdfib ‹ØP˙Ïb÷fi®
A“[ “bfiŸ¶ ‹Øbfi ”Z®. ◊πSK¨ c÷“˙Tb÷Á“ Dı÷˙® PEÎfi÷ ”ÏfibÏ® ”Z®, ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“b÷ #bEbÏb¶O #b’c“ 11 #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“ÏZb Á“ÏZb P˙EÏ˙b
fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® «”bÏ ›œbfi √ˆÂbdb¶ Ï…˙ZÁ“ fibdfib÷ ◊˙Z ”Zb÷. Z÷fi® Tb‘Kb. #’Ï”¶Z gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷Pd#÷ ”˙÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib fi¶c“fi ˙fidb¶Ø®
&◊Ï fi¶c“fi˙fi fibdfiŸ¶ #÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ ÆŸÏP◊πK fibdfib K¨fiŸ¶ #÷Á“ P˙”bÏ Á“Kb÷| #fi÷ #ÒK Dıfi◊c“b÷db¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. Ob…Zd #ÂObÏ #÷Á“
◊πbE®fi K¨bKZfi ”ZŸ¶. #fi÷ Z÷ #÷Á“ ˙fi√¶ “ Ø® ]÷ÏbK÷TŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ ˙fi√¶ “fi® ’c“˙Æ ≈Kb¶ #’Ï”¶Z gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ OKb. SKb¶ Dı›
dµKdb¶ #÷Á“ ÆŸ¶c“Ï •÷{“ #œb÷Á“ ˙ø¨ ”ZŸ¶- fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Áø“Û fibdfib #’Ï”¶Z gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷Pdfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb. fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ Á“mŸ¶.
˙bÆŸc÷“˙ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Áø“Û d”bÏbDı, ÆdŸsP˙DıK ""gO˙fi„ ! \÷ #b◊ #b∏b #b◊b÷ Zb÷ dbÏ® gb˙fib Gı÷ Á÷“ ”y¶ dbPÆÁ“
◊πdŸ√ c“œ c“œbÂ, «Tc÷“˙ ◊πdŸ√ ◊b¶E d”b˙®Ï, ◊πUŸ@fi ◊πdŸ√ Æb “b‰Â Pg¨Ÿ-◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“ÏŸ¶.'' gO˙bfi ◊bÆ÷Ø® #b∏b ◊πbk Á“Ï® Z÷#b÷
Á“Ïb÷ “ ÏbDıÁŸ“dbÏ, œb@« ◊πdŸ√ 60 ”\Ï cŸ“c“bÒZÁŸ“dbÏ, d”bÆ÷fi ◊πdŸ√ 56 Æbjfibdb¶ T®fi «ÒKb. Z÷ Æ˙÷| ‹Á¶“jÁ“ dŸPfi dŸDı« \Â˙Ÿ¶ Ob…Zd #ÂObÏ÷
antghdh/2
Pg¨Ÿfi® «bÏ ◊πPZdb#b÷ Z÷dDı OŸÂÏSfi ÆbØ÷ œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï Dı›fi÷ #÷Á“ «‰®Æ Á“Ïb÷ “ Eb¶c“®fib PÆ<“b Z÷dDı #ÒK «‰®œ ◊πÁ“bÏfi® #fi÷Á“ ˙‹ZŸ#b÷
dbÆfib ƶØbÏb fbÏb «bÏ ˙¥ ÆŸj® c“®¨b ◊KbK ◊bÍ® #¶Zdb¶ PÆ∞ ZKb¶. #b◊®. Dı÷ d”b«T ÁŸ“dbÏ Ædbfi \Â˙® Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ ÆdKdb¶ •®˙fi
(6) ”÷ Dı¶«ˆ ! Pfi˙b ◊bd÷Tb •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ #b≤“db¶ fibdfib &Ubfidb¶ gO˙bfi gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd ◊jbKb. DıfiZb Z÷dfib÷
#¶O #¶ZO “ ƈ‰fib¶ ◊πØd ˙Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ #b #Ø Á“”÷T Gı÷. Dı÷˙® jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ˙b &Ubfidb¶ O› #fi÷ jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ® ◊bGı® ¸Ï®.
Ï®Z÷ Ob…ZdÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ «bÁ“[fib fi˙ #µKKfib÷fib÷ gO˙fi„ c“œfi Á“Ï˙b #PfiKÆÁŸ“dbÏ ◊ #bÔKb÷. Kb˙Z„ Ob…Zd ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d
#Ø ◊ Ædº T÷˙b÷ \÷›#÷. «jbfib¶ P◊Zb d”bÏb\ P˙ÛŸ¶ ”Zb. dbZb Z÷ gO˙bfi ◊bÆ÷ c“®P¨Z Ø› OKb÷. ÆbdbPKÁ“Ø® T› Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi
jb’Ï® ”Z®. «jbfiŸ¶ ˙Âfi #÷Á“ ÆÏ√Ÿ¶ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ c“œ #µKKfib÷fib¶ Á“KŸ∂. ˙®Æ ˙¥ c“®¨bfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂. #¶Z ÆdK÷ #÷Á“ dbÆfib ƶT÷√fib fbÏb
ÆdŸc“bK v“◊ ◊πØd ˙OfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï dŸ§aZ ◊b@Kb.
˙O - 1 - fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ˙O - 3 - #µKKfi : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
˙O - 2 #µKKfi : 1-8 ˙O - 3 - #µKKfi : 2 Ø® 6
(7) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. (11) #b˙b Ï®Z÷ #fiÒZÆ÷fiØ® T›fi÷ œ‰ŸÆ÷fi ÁŸ“dbÏ ÆŸj® Gı
SKb¶ d”bÏbDı #¶jÁ“P˙ÛŸ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. Ïb®fiŸ¶ fibd jb’Ï® c÷“˙® ”ZŸ¶. #µKKfib÷fiŸ¶ ˙Âfi ◊ \® T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ #¶Zdb¶ #÷Á“ dbÆfi®
Z÷fi÷ #b≤“ ◊Ÿ‰b÷ ”Zb÷. ƶT÷√fib Á“Ï® œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï #fiÒZÆ÷fi #b’c“ ◊b¶E÷ PÆ∞OPZ#÷ ◊b@Kb.
(8) ÆbOÏ, ÆdŸs, P”d˙ÒZ, #ET, jÏÂ, ◊ˆÂ #fi÷ #PgE¶s. ˙O - 3 #µKKfi : 2 Ø® 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
(9) ◊πØd ˙O Ædbfi #b #b≤“ #µKKfib÷fiŸ¶ ˙Âfi ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶ #µKKfi : 7
""OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ'' Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®. #fi÷ 16 ˙¥ ÆŸj® ƶKd ◊bÍ® (12) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ® ”Z®. Z÷db¶ ˙ÆŸc÷“˙ Ïb\
œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z &◊Ï #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï® PÆ∞ ØKb. jbÏ®Ïb®, Æ®>” ‹˙k, ÆbÏÂÁŸ“dbÏ fibd÷ ◊Ÿ‰ 50 Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ Z÷fib TC
˙O - 2 - fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ØKb. P◊Zb#÷ 50-50 ˙‹ZŸ #bÂbdb¶ #b◊®. c“®P¨Z ØKb. Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶
˙O - 3 #µKKfi : 1 #µKKfi Á“KŸ∂. ˙®Æ ˙¥fib÷ c“®¨b ◊KbK ◊bÍ® Ob…Zd fi® Dı÷d œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z
(10) #¶ZO “ ƈ‰fib ‰®\ ˙Ofib Z÷Ï #µKKfib÷ Á“mb Gı÷ :- ◊Ï #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï® PÆ∞ OPZ ◊b@Kb.
#PfiKÆ, #fiÒZ Æ÷fi #Pfi”ZP˙fZ, c÷“˙Kœ, œ‰ŸÆ÷fi, ÆbÏÂ, cŸ“dŸ√, #µKKfi: 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Áˆ“◊Á“, c“bv“Á“, #fibWPÕ“ ˙O - 3 #µKKfi : 8
gO˙fi„ ! •d Kb˙Z„ db÷¨◊πbk gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #¶ZO “ (13) #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fibdfi®
ƈ‰fib ‰®\ ˙Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ◊πPZ◊bc“fi Á“Ï÷T Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ fiOÏ® ”Z®. ◊”÷Tb¶fi® Dı÷d Z÷ fiOÏ®fi® «”bÏ &Ubfidb¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ gPoT◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷fib ›œbfi √ŸÂbdb¶ ◊jbKb. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #”∂Z#’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifib Gı PœÕ“b÷
•®˙fi fibdfiŸ¶ #÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏdb¶ d”bÏb\ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷fib ›œbfi Æ”b÷c“Ï- ”Zb. Z÷#b÷ Ædbfi ”Zb ÆÏ√b ◊πZ®Z ØZb ”Zb. Z÷#b÷fib÷ ˙Â
√ŸÂbdb¶ •®˙fi fibdfiŸ¶ #÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏdb¶ d”bÏb\ PDıZœ‰Ÿ Ïb≈K fi®TÁ“dT Dı÷˙b÷, g÷>Æfib Pœ>O “b¶ Dı÷˙b÷ #fi÷ #ÍÆ®fib¶ ¸`T Dı÷˙b÷ fi®T ”Zb÷.
Á“ÏZb ”Zb¶. Z÷ Dı fiOÏdb¶ fibO fibdfib÷ #÷Á“ ObØb◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ ]Âb÷ Z÷fiŸ¶ ˙¨‹ØÍ •®˙‹Zfib PE∫Ø® PEP∫Z ”ZŸ¶. Z÷#b÷fib dbØbfib¶ ˙bÍ ◊ŸÛ◊
jfi˙bfi #fi÷ Z÷Dı‹˙® ”Zb÷. Z÷ ObØb◊PZ fi÷ ÆŸTÆb fibdfi® #÷Á“ ◊Sfi® ”Z®. Dı÷˙b Á“b÷dÍ #fi÷ ÁŸ¶“ “Ífi® Dı÷d ˙b¶Á“ “®Kb ”Zb. Z÷#b÷ ˙…•d c÷“˙fib ◊Ÿ‰fi®
ÆŸTÆb #SK¶Z ÆŸÁ“b÷dÍ Kb˙Z„ ‹˙v“◊˙Z® ”Z®. Z÷ fibOOø” ◊PZfib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ Dı÷d ◊πZ®Z ØZb ”Zb. #b Gı #÷ gb›#b÷ Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®P¨Z ØKb Z÷Dı ’c“˙Æ÷
ÆŸTÆb gbKbfib÷ #bSdDı #PfiKÆ fibdfib÷ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷ ◊ ]Âb÷ gO˙bfifib¶ EÏÂ-Á“dÍdb¶ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï® Á“”÷˙b Tb‘Kb- gO˙fi„ ! \÷
TC ◊Gı® Z÷ fibO ObØb◊PZ#÷ #PfiKÆ ÁŸ“dbÏfi÷ ◊π®PZc“bfi c÷“Z® ÆdK÷ #b◊•® #b∏b Á“Ïb÷ Zb÷ #dbÏ® gb˙fib Gı÷ Á÷“ #d÷ º˙fi ◊K∂Z PfiÏÒZÏ
antghdh/3
Gı≤“-Gı≤“ gaZ Á“Ï®fi÷ #bSdbfi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ®#÷. Pfi˙bÆ® fibO Oø”◊PZfib ◊Ÿ‰ Gı®#÷. #÷Á“ ÆŸTÆb fibdÁ“ jd◊Sfi®fib #bSdDı
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. œŸg Á“bKdb¶ P˙T¶« Gı®#÷.#d÷d, Gı#÷ Æ”b÷c“Ï gbÍ#b÷ Gı®#÷. #÷Á“ ÆÏ√® #bÁø“PZ˙bÍb¶ Gı®#÷,
fi Á“Ïb÷. #b ◊πdbÂ÷ gO˙bfifi® #b∏b dÍ® Dı˙b ◊Ï Gı#÷ gb›#b÷ Kb˙Z„ ˙…•d c÷“˙fib ◊Ÿ‰ Dı÷˙b Gı®#÷. #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷d® ◊bÆ÷Ø® jd
º˙fi◊K∂Z PfiÏÒZÏ ¥{“ gaZ Á“ÏZb #bSdbfi® Æbjfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC «ÒKb. DıÒd #fi÷ dÏÂØ® gKg®Z
◊Gı® Z÷ Gı#÷ #ÂObÏ #÷Á“c“b Gıu“ ◊bÏÂbfib ’c“˙Æ÷ ◊πØd ◊π”Ïdb¶ ‹˙bµKbK ØKb. Kb˙Z„ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®P¨Z ØKb Z÷ Dı ’c“˙Æ÷ #PgOπ” Oπ” Á“Kb÷|-
Á“Ï÷ Gı÷. «®\ ◊π”Ïdb¶ µKbfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Ob…Zd #ÂObÏfi® Dı÷d EEb Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ #’Ï”¶Z gO˙bfi„ #’ÏÕ“fi÷Pdfi® #b∏b dT® Dı˙bØ® #d÷ #÷
ØÁ“b gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd#÷ #fiŸdPZ #b◊® c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ¥{“gaZ Z◊ #b϶g Á“Kb÷| #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® Ïmb Gı®#÷. #bDı÷ #dbÏ÷
&◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. gO˙fi„ ! #’ÏÕ“fi÷Pdfi® #b∏b ◊πbk Á“Ï®fi÷ #’Ï”¶Z Gıu“ fiŸ¶ ◊bÏŸ¶ ”ZŸ¶ ◊”÷Tb¶ ◊”b÷Ïdb¶ #d÷ ‹˙bµKbK Á“Kb÷|, «®\ ◊”b÷Ïdb¶
#’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷. fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd µKbfi Á“KŸ∂. ‰®\ ◊”b÷Ïdb¶ #d÷ Gı#÷ gb›#b÷ ‰Â Ê“b÷Í® «fib˙® #b’c“ «jb
gO˙bfi„ ◊bÆ÷Ø® Æ”Æπbd ˙fidb¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ‰Â ƶ]b “bdb¶ ]Ïb÷db¶ gπd Á“ÏZb #b◊fib¶ ]Ï÷ #b˙® OKb Gı®#÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ !
œ®]πZb #fi÷ E◊ÍZb ˙OÏ Kb˙Z„ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Pg¨b dbÊ÷“ ¸Ï÷ Gı÷. ‰Â÷ #d÷ «®\ Gı®#÷. #b ◊πdbÂ÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ ◊b÷Zbfi® ˙bZ Á“”® Dı÷ ’c“œbdb¶Ø®
ƶ]bÊ“Á“db¶Ø®# Á“ ƶ]bÊ“Á“fib «÷ dŸPfi#b÷ fb’Á“ fiOÏ®fib Æjfi, Pfijfi Z÷dDı «¶fi÷ dŸPfi #bÔKb ”Zb Z÷ Dı ’c“œbdb¶ ◊bGıb EbVKb OKb.
dµKd ]Ïb÷db¶ ˙·E÷ #b˙÷Tb¶ ]Ïb÷fi÷ dˆaKb ˙OÏ Ob…EÏ® ¸ÏZb¶ d”bÏb\ dŸPfi#b÷ EbVKb OKb ◊Gı® c÷“˙Á“[ c÷“˙®fib¶ dfidb¶ #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷
˙ÆŸc÷“˙fi® Ïb® c÷“˙Á“[ c÷“˙®fib ]Ïdb¶ ◊jbKb. SKbÏ÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙® ]Ïdb¶ #b˙Zb #bµKb§SdÁ“ dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ dfi÷ ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏdb¶
dŸPfi#b÷fi÷ DŸı#÷ Gı÷. ◊πÆ≥ ØbK Gı÷. Kb˙Z„ ÆbZ-#b≤“ ◊OTb¶ Æbd÷ Dı›fi÷ #PZdŸaZÁŸ“dbÏ •dÂ÷ «bVKb˙‹Øbdb¶ Á“mŸ¶ ”ZŸ¶ Á÷“- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ ˙…•dÂ
‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ÏÆb÷ Ÿ¶“ ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙®. ÁŸ“dbÏ Dı÷˙b #fi÷ Ædbfi #bÁø“PZ #fi÷ ˙Â˙bÍb #b≤“ #÷˙b ◊Ÿ‰b÷fib÷ DıÒd
#b˙®fi÷ PÆ>” Á÷“ÆÏ Tb “˙bfib÷ ØbÍ gÏ÷ Gı÷.g Ï®fi÷ Z÷ ÆbjŸ#b÷fi÷ ˙”b÷Ïb˙÷ Gı÷. #b◊®œ Á÷“ gbÏZ ˙¥db¶ «®º dbZb #b˙b ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿ‰b÷fi÷ DıÒd fi”®
SKbÏ ◊Gı® ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® «®\÷ ƶ]bÊ“Á“ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib #b◊÷, Z÷ Á“Øfi Zb÷ PdΩKb ØKŸ¶. Á“bÏ Á÷“ #b ◊πSK¨ c÷“√b› ÏmŸ¶ Gı÷ Á÷“
Æjfi, Pfijfib’c“ ]Ïb÷ db¶ Kb˙Z„ Ob…EÏ® Á“ÏZb ØÁ“b c÷“˙Á“[fib ]Ïdb¶ ◊jbKb. gbÏZ ˙¥db¶ #ÒK dbZb#b÷#÷◊ #÷˙b ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿ‰b÷fi÷ DıÒd #b¡Kb÷ Gı÷.
c÷“˙Á“[ Z÷#b÷fi÷ ◊ PÆ>”Á÷“ÆÏ®Kb Tb Ÿ“ ˙”b÷Ïb˙®fi÷ P˙c“bK Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Zb÷ ”˙÷ ”y¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ◊bÆ÷ \&À #fi÷ Z÷dfi÷ ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ
ÆbjŸ#b÷fib÷ ‰®\÷ ƶ]bÊ“Á“ Z÷Dı Ï®Z÷fib ÆbjbÏ #ÆbjbÏ Z÷dDı dµKd Á“Ï®fi÷ ◊πH ◊ˆGŸı¶. Dı÷˙® Ï®Z÷ c÷“˙bfi¶c“b «πbŒÂ® gO˙bfi d”b˙®Ïfib EÏÂb÷db¶
•÷®fib ]Ïb÷db¶ Pg¨b dbÊ÷“ ¸ÏZb¶-¸ÏZb¶ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fib ]÷Ï÷ #bÔKb¶. c÷“˙Á“[c÷“˙® &◊§‹ØZ Ø› ”Z®. Z÷˙® Ï®Z÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙® ◊ O› #fi÷ &◊bÆfib Á“Ï˙b
Z÷#b÷fi÷ ◊ ˙”b÷Ïb˙÷ Gı÷. ˙”b÷ÏbÔKb ◊Gı® Z÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷T®. c÷“˙bfiŸP◊πK TbO®. #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ \÷Zb¶ Dı «b÷VKb- ”÷ c÷“˙Á“[ ! #b Gı
! Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® #b fb’ÏÁ“b fiOÏ® fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® #fi÷ «bÏ Kb÷Dıfi #ÂObÏb÷fi÷ \÷›fi÷ ZdbÏb dfidb¶ #b ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷ Á÷“ dfi÷
Tb¶«® Gı÷. ◊πSK¨ c÷“˙Tb÷Á“ Dı÷˙® Gı÷ ÆbjbÏ #ÆbjbÏ Z÷dDı dµKd ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏdb¶ #PdZÁŸ“dbÏ÷ Á“mŸ¶ ”ZŸ¶ ›SKb’c“ Kb˙Z„ ZŸ¶ ]Ï÷Ø® fi®Á“Í®
•÷®fib¶ Tb÷Á“b÷fib ]Ïb÷dbd¶ gπd Á“ÏZb¶ ØÁ“b •d PfiOπÒØb÷fi÷ œŸ¶ #b”bÏ ]® &Zb˙ÍØ® dbÏ®◊bÆ÷ #b˙® Gıb÷, œŸ¶ #b ˙bZ ÆSK Gı÷ ?
◊b® dÍZŸ¶ fiØ® ? Dı÷fibØ® •dÂb÷fi÷ #b”bÏ ◊b® dbÊ÷“ ˙b϶˙bÏ #÷Á“Dı ]Ï÷ ”b gO˙ÒZ ÆSK Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ gPoT◊ŸÏ
#b˙˙Ÿ ◊ ÷“ Gı÷ ? SKbÏ ◊Gı® Z÷ dŸPfi c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ Á“mŸ¶- fibdÁ“ fiOÏdb¶ fibO fibdÁ“ œ÷≤“ Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fi÷ «bVKb˙‹Øbdb¶ Á“b÷›
c÷“˙bfiŸP◊πK ! Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® fiOÏ ]® P˙œbÍ Gı÷ #fi÷ c÷“˙Tb÷Á“ fi…PdPÎÁ÷“ Á“mŸ¶ ”ZŸ¶ Á÷“ #b Gıb÷Á“Ï® Pfi>cŸ“ Øœ÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸTÆb
Ædbfi Gı÷. Pg¨b dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb¶ •dÂb÷, ÆbjŸ#b÷fi÷ #b”bÏ ◊b® fiØ® «bVKb˙‹ØbØ® Dı ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙fi® g§aZ Á“ÏZ® ”Z®. Z÷Â÷ ”’ÏÂOd…¥®
dÍZŸ¶ #÷d fiØ®. #fi÷ #÷d ◊ fiØ® Á÷“ ÆbjŸ#b÷ Z÷fi÷ Z÷Dı ]Ïb÷db¶ «÷ ˙bÏ c÷“˙fi® dˆPZ «fib˙®. dˆPZ «fib˙®fi÷ ”¶d÷œb ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ◊πbKP_Î
#Ø˙b ‰Â ˙bÏ ◊π˙÷œ Á“ÏZb ”b÷K. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #d÷ gPoT◊ŸÏ fiOÏfib¶ Á“Ï®fi÷ g®fiŸ¶ Á“◊ Ÿ¶“ #fi÷ Æb “® ◊”÷Ï®fi÷ Z÷fi® ◊ˆ\ Á“ÏZ® ”Z®. ◊πÂbd Á“ÏZ®.
antghdh/4
SKbÏ ◊Gı® Dı Z÷ #b”bÏ-Pfi”bÏ #Ø˙b «®º PA“Kb#b÷ Á“ÏZ® ”Z®. ◊πÂbd fiØ®, #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ c÷“˙®Á“ &c“bÆ®fi dfi˙bÍ® #fi÷ PEÒZbdC Ø›
Á“ÏZ®. SKbÏ ◊Gı® Dı Z÷ #b”bÏ-Pfi”bÏ #Ø˙b «®º PA“Kb#b÷ Á“ÏZ® ”Z®. O›.
SKbÏ ◊Gı® ÆŸTÆbfi® g§aZ, #SK¶Z ÆSÁ“bÏ Z÷dDı Æ÷˙bØ® ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙ Z÷ ÆdK÷ Áø“Û ÎbÆŸc÷“˙ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ «jb ◊πÁ“bÏfib
◊πÆ≥ Ø› OKb÷. Z÷ ”’ÏÂd…¥® c÷“˙÷ ÆŸTÆb œ÷≤“b® ◊Ï #fiŸÁ¶“◊b #b˙˙bØ® ˙¬bgˆ¥Âœ÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ ◊O÷ TbO˙b &Zb˙ÍØ® #b˙÷ Gı÷.
ÆŸTÆb œ÷≤“b®fi÷ #fi÷ Zdfi÷ «¶fi÷fi÷ Æd≠“ZŸ˙bÍb Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® Zd÷ «¶fi÷#÷ Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ DŸı#÷ Gı÷. \÷›fi÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ EÏÂ-˙¶c“fi Á“Ï÷
#÷Á“ Dı ÆdK÷ Og jbÏ Á“Kb÷|. #÷Á“Dı ÆdK÷ «bÍÁ“b÷fi÷ DıÒd #b¡Kb. ◊ Gı÷. ”÷ dbZb ! ◊”÷Tb¶ Zb÷ #b◊ dfi÷ Dı ›fi÷ ”P¥Z ØZb ”Zb. ◊϶ZŸ ”÷ dbZb
ÆŸTÆb dÏ÷Tb «bÍÁ“b÷fi÷ DıÒd #b◊÷ Gı÷. SKbÏ÷ ÆŸTÆb ◊Ï c“Kb Tb˙®fi÷ ! #bDı÷ #÷˙Ÿ¶ œŸ¶ Á“bÏ Gı÷ Á÷“ Dı÷Ø® #b◊ &c“bÆ®fi Kb˙Z„ fiÍÁŸ“«÷Ï Dı÷˙b
”’ÏÂOd…¥® c÷“˙÷ Z÷fib «bÍÁ“b÷fi÷ ◊b÷Zbfib «¶fi÷ ”bØb÷db¶ &◊b “®fi÷ ZdbÏ® ◊bÆ÷ ÆbZ ◊Ÿ‰b÷fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. ◊϶ZŸ d÷ #÷Á“ ◊ «bÍÁ“ fib œ…œ˙fib÷ #fiŸg˙
dˆÁ“[ c“®jb. Z÷ ÆdK÷ Zd÷ ◊ Á¶“›Á“ #PjÁ“ fi˙ dbÆ ◊ÆbÏ Ø˙b ◊Ï Á“Kb÷| fiØ®. ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ ◊ Gı Gı dP”fib ◊Gı® dbÏ®◊ Æ÷ ◊bK ˙¶c“fifi÷ dbÊ÷“
ÆŸÁŸ“dbÏ «bÍÁ“b÷fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZdbÏb Dı÷ ◊Ÿ‰b÷ ”Zb Z÷#b÷fi÷ &Z˙bÍØ® #b˙÷ Gı÷ #fi÷ DıTc“®Ø® EbVKb÷ \K Gı÷. Z÷Ø® ”y¶ #bZµKbfi Á“ÏŸ¶
ZdbÏ® ◊bÆ÷Ø® «¶fi÷ ”bØb÷Ø® ±>EÁ“[ ÆŸTÆb œ÷≤“b® ◊bÆ÷ dˆÁ“[ c“®jb. dbÊ÷“ ”÷ GŸı¶. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ dbZb !
c÷“˙Á“[ ! #b Gı#÷ #ÂObÏ √Ï÷√Ï ZdbÏbDı ◊Ÿ‰b÷ Gı÷. #b◊ &c“bÆ®fi fi Øb#b÷. Kb˙Z„ #bZµKbfi fi Á“Ïb÷. dbÏ÷ fibfib÷ Æ”b÷c“Ï gb›
SKbÏ÷ c÷“˙Á“[ #”Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷Ø® #b ˙øÎbÒZfi÷ Æb¶gÍ®fi÷, ØbK Z÷˙b÷ ”y¶ ◊πKSfi Á“Ï®œ. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ ›Õ“ ◊π˙Efib÷Ø®
P˙EbÏ®fi÷, ]® ”P¥Z Ø›, ƶZŸÕ“ Ø› Kb˙Z„ Z÷fiŸ Ùc“K √®T® ±ßŸ¶. ◊Gı® #bwbÆfi #b◊® SKb¶Ø® Z÷ EbVKb OKb #fi÷ ≈Kb¶ ◊b…¥jœbÍb ”Z® SKb¶
Z÷Â÷ #”Z #’ÏÕ“ fi÷Pdfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. Gı#÷ ÆbjŸ#b÷fi÷ ˙¶c“fi, fid‹Á“bÏ ◊”b÷>·Kb¶. fi® Dı÷d #gKÁŸ“dbÏ #u“d Z◊ Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib
Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® ◊πOb∑“ ◊Ÿ‰‹fi÷”fi÷ Á“bÏÂ÷ Z÷fib ‹Zfib÷db¶ cˆ“j #b˙® OKŸ¶. #u“ddb¶ #b P˙œ÷¥Zb Gı÷. Áø“Û ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙fi÷ T¨ Á“Ï®fi÷ #u“d Á“Kb÷;.
Z÷fi® #b¶√b÷ ”¥b•ŸØ® GıTÁ“b› O›. #SK¶Z ”¥fib Á“bÏÂ÷ Z÷fi® Á¶“EŸÁ“[fib «¶j Kb˙Z„ ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙ #bÏbjfibØ® ◊πÆ≥ Ø›fi÷ •®Áø“Û ◊bÆ÷ #bÔKb÷. SKbÏ÷
ZˆÊ“® OKb, ”¥ #fi÷ Ïb÷db¶EØ® œÏ®Ï ¸`T® Dı˙bØ® Á¶“Á“ ʈ¶“Á“b ◊ “˙b Tb‘Kb, •®Áø“Û ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb : c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏ® ›·Gıb Gı÷ Á÷“
Z÷fib v¶“˙b “b d÷]jbÏbØ® #b”Z ØK÷T Á¶“c“Á“ ◊ŸÛ◊fi® Dı÷d √®T® ±ßb. Z÷ #b◊ dfi÷ fibfib÷ Æ”b÷c“Ï gb› #b◊b÷.
Gı#÷ #ÂObÏb÷fi÷ #Pfid÷¥ WPÕ“Ø® DŸı#÷ Gı÷. \÷›fi÷ ˙¶c“fi, fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ÷ ”’ÏÂOd…¥® c÷“˙÷ Áø“ÛÂ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK
≈Kb¶ #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fib Á“Ï÷ Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙®fi÷ ZdbÏb÷ Æ”b÷c“Ï fibfib÷ gb› DıÒd T÷œ÷. ◊϶ZŸ Z÷
fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi® Ùc“Kdb¶ #b P˙EbÏ PE>Zfi «bVKb˙‹Øb &£¶]®fi÷ Kb˙Z„ KŸ˙b˙‹Øbdb¶ #b˙®fi÷ Kb˙Z„ c“®P¨Z Ø› Dıœ÷.
#PgTb¥bv“◊ dfib÷OZ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“- d÷> #÷Á“ ÆÏ√b Kb˙Z„ c÷“˙÷ Áø“ÛÂ˙bÆŸc÷“˙fi÷ «÷ ˙bÏ ‰Â ˙bÏ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. #÷d Á“”®fi÷ Dı÷
jfi◊PZ ÁŸ“«÷Ïfib ◊Ÿ‰ Dı÷˙b ÆbZ ◊ˆ‰b÷fi÷ DıÒd #b¡Kb÷ GıZb¶ ◊ d¶ #÷Á“fibK ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb÷ ”Zb÷ Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Áø“ÛÂ
«bTgb˙fib #fiŸg˙ fi Á“Kb÷|. #b Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊ Gı Gı dP”fib ◊Gı® ˙bÆŸc÷“˙ ◊b…¥jœbÍbdb¶Ø® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷. SKb¶Ø® fi®Á“Í® ≈Kb¶ c÷“˙Á“[ c÷“˙®
dfi÷ ◊b˙¶c“fi dbÊ÷“ œ®]πZbØ® #b˙÷ Gı÷. √Ï÷√Ï jÒK Gı÷ Z÷ dbZb#b÷ Á÷“ Dı÷fib ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷. SKb¶ #b˙®fi÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fib EÏÂb÷db¶ ˙¶c“fi Á“Ï®fi÷ #b
◊Ÿ‰b÷ ◊bZbfi® ÁŸ“P¨db¶ &S◊≥ ØKb Gı÷, ‹Zfifib cˆ“jfib Tb÷g® Gı÷, djŸÏ, ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ : " ”÷ dbZb ! dbÏ÷ Æ”b÷c“Ï fibfib÷ gb› DıÒdœ÷' #bd Á“”®fi÷
Zb÷Z “b #fi÷ Øb÷ “b ˙Efi «b÷TfibÏ Gı÷ #fi÷ Á“¨ gbOdb¶ Ïd Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ c÷“˙Á“[ c÷“˙®fi÷ Z÷ ›Õ“ ˙Efib÷ fbÏb Kb˙Z„ #bwbÆfi #b◊÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
dŸ‘j-ÆÏÍ Gı÷. Dı÷fi÷ dbZbfi÷ Á“dÍ Dı÷˙b Á“b÷dÍ ”bØb÷Ø® ±>EÁ“[fi÷ ◊b÷Zbfib¶ #÷Á“c“b dbZb c÷“Á“[ c÷“˙® ◊b÷Zbfib œKfibObÏdb¶ ]® Á“b÷dÍ #fi÷ ÆŸ√c“ œNKb
√b÷Íbdb¶ «÷Æb ÷“T Gı÷. Dı÷ «bÍÁ“b÷ dbZb#b÷fi÷ dfib÷”Ï #fi÷ djŸÏ ˙Efi ◊Ï ÆˆZb ”Zb. SKbÏ÷ Z÷Â÷ ‹˙¡fidb¶ PÆ>”fi÷ \÷Kb÷. ‹˙¡fi \÷Kb ◊Gı® Z÷ ±≤“®
ƶgÍb˙÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ”y¶ #jÒK GŸı¶, ◊ŸhK”®fi GŸı¶, d÷> ◊ˆ˙÷| Á“b¶› ◊ŸhK Á“Ï÷T O›. Z÷Â÷ ‹˙¡fifib÷ «jb÷ ˙øÎbÒZ ◊b÷Zbfib ◊PZc÷“˙fi÷ Á“mb÷. d”bÏb\ ˙ÆŸc÷“˙÷
fiØ® Á“bÏ Á÷“ #b˙b ◊Ÿ‰ DıÒdfib ÆŸ√b÷db¶Ø® #÷Á“ ◊ Ɵ√ dfi÷ diKŸ¶ ‹˙◊π◊b≤“Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙® Z÷#b÷fi÷ ‹˙¡fifiŸ¶ ¸Í ◊ˆ¢KŸ¶. ‹˙¡fi-◊b≤“Á“b÷#÷ ‹˙¡fifiŸ¶
antghdh/5
¸Í #÷Á“ ÆŸKb÷‘K ◊ŸhKbSdb ◊Ÿ‰fi® ◊πbPk Øœ÷ #÷d «ZbÔKŸ¶. dbZb c÷“˙Á“[ fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ Æ”Æπbgπ˙fi fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶ SKb¶ Dı› Kb˙Z„ &◊bÆfib Á“Ï˙b
‹˙◊π◊b≤“Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® ‹˙¡fifiŸ¶ ¸Í Æb¶gÍ® ]® ◊πÆ≥ Ø›. KØbÆdK÷ Ogfi÷ Tb‘Kb. ◊Gı® #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ #fi÷
jbÏ Á“Ï® Z÷ OgfiŸ¶ Kb÷‘K Ï®Z÷ ◊bTfi Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® fi˙ dbÆ #b˙÷Tb #ÒK DıfiÆdˆ”fi÷ jdÁ“Øb ƶgÍb˙®. ◊Gı® •®Áø“Û ◊bGıb OKb.
◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï dbZb c÷“˙Á“[#÷ \Z ÁŸ“ÆŸd Ædbfi ÏaZ «¶jŸ º˙Á“ Ædbfi, ◊Gı® Z÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ODıÆŸÁŸ“dbÏ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifib÷ jdb÷|◊c÷“œ
˙®Ï˙”`Ê“® Ædbfi, Tb√fib ϶O Dı÷˙b, P˙Á“Æ®Z ◊b’Ï\Z ◊ŸÛ◊ Dı÷˙b, Æb¶gÍ®fi÷ Á“”÷ Gı÷ ”y¶ ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. dbÊ÷“ dbZb-P◊Zbfi÷
◊πbZ:Á“bT®fi ƈKfi® TbPTdb Ædbfi Á“b§ÒZ˙bÍb, «jbfib fi÷‰b÷fi÷ #bfi¶c“ ◊ˆGı®fi÷ #b◊fi® Æ÷˙bdb¶ #b˙®œ ›SKb’c“ ˙Âfi Dı÷d d÷]ÁŸ“dbÏfiŸ¶ Gı÷ Z÷d #”®>
#b◊fibÏ, ÆŸÁŸ“dbÏ #¶Ob÷˙bÍb Kb˙Z„ ‹˙v“◊˙bfi, ”bØ®fib ZbÍ˙bfi® Dı÷˙b \Â˙Ÿ¶. ◊϶ZŸ #”®> ◊Sfi® ◊bÆ÷ #fiŸdPZ db¶O˙bfi® ˙bZ fi Á“”÷˙®. ”÷ ◊Ÿ‰
ÏaZ˙Â #÷˙b Á“b÷dÍ ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b¡Kb÷.◊Ÿ‰fib÷ DıÒdƶ‹Á“bÏ d÷]ÁŸ“dbÏfi® ! ZŸ¶ #P˙˙bP”Z Gıb÷. Z÷Ø® P˙˙bP”Z ØbK. Kb˙Z„ ÁŸ“Tfi® ˙øP∞ Á“Ï® #ØbZ„
Dı÷d \Â˙b÷. fibd ƶ‹Á“bÏ Á“ÏZb ÆKd÷ Á“”÷˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Á÷“ #dbÏb÷ #b ƶZbfi ØbK SKbÏ ◊Gı® c“®¨b Oπ” Á“ÏDı÷. ODıÆŸÁŸ“dbÏ c“®¨b T÷˙b ›·Gı÷ Gı÷,
«bÍÁ“ ”bØ®fib ZbÍ˙bfi® Ædbfi ÏaZ ˙Â˙bÍb÷ Gı÷ ZØb Á“b÷dÍ #¶O˙bÍb÷ #b ÆdbEbÏ ≈KbÏ÷ •® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ diKb SKbÏ÷ Z÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷
Gı÷. Z÷Ø® #b «bÍÁ“fiŸ¶ fibd ODıÆŸÁŸ“dbÏ Ïb√˙Ÿ¶ \÷›#÷. «bÁ“[fiŸ¶ ˙Âfi #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ Z÷fi÷ g÷Ê÷“ Gı÷. √b÷Íbdb¶ «÷Æb ÷“ Gı÷ #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷
d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ Z÷ gb÷O gb÷O˙˙bdb¶ ÆdØ Ø› OKb÷. Gı÷. ZŸ¶ dbÏb÷ Æ”b÷c“Ï fibfib÷ gb› Gı÷ Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”dÂb¶ #’Ï”¶Z
Z÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Æb÷PdT fibdfib÷ #÷Á“ «πbŒÂ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ c“®P¨Z Ø˙bfib÷ P˙EbÏ Gıb÷ “® c÷“.
jfi˙bfi ”Zb÷. ≠“‘˙÷c“ #b’c“ ˙÷c“b÷db¶ ZØb ˙÷c“b¶Ob÷db¶ ◊b϶OZ ”Zb÷. Æb÷PdT ”y¶ Zfi÷ db÷Ê“b ÆdbÏb÷” ÆbØ÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib÷ Ïb\ «fib˙®œ.
«πbŒÂfi® Æb÷d•® fibdfi® jd◊Sfi® ”Z®, Z÷ Á“b÷dÍ ”Z®, Z÷ ÆŸÁŸ“dbÏ® ”Z®, Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ODıÆŸÁŸ“dbÏ db…fi Ï ”÷ Gı÷.
‹˙v“◊˙Z® ”Z®, Tb˙hK Æb…Òc“K fi® WPÕ“Ø® Z÷db¶ Á“b÷› c“b÷¥ fi ”Zb÷ Z÷Ø® Z÷ ZS◊_bZ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ZØb dbZb-P◊Zbfi÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ
&Îd #fi÷ &Îd œÏ®Ï˙bͨ ”Z®.Á“b÷› ÆdK÷ Æb÷db «bPTÁ“b#÷ ‹fibfi Á“KŸ, Á“bdgb÷Ob÷fib #bjbÏ v“◊ #b œÏ®Ï Á“¸dTdˆ‰ #b’c“fi¶ ]Ï Gı÷. Kb˙Z„ #÷Á“
#bgˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›. ÁŸ“¯\c“bÆ® Kb˙Z„ «®º ]® c“bÆ®#b÷Ø® ]÷Ïb›fi÷ ’c“˙Æ Zb÷ Z÷ Gıb÷ “˙Ÿ¶ Dı ◊ “œ÷. dbÊ÷“ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ #b◊ #b∏b
◊b÷Zbfib ]÷Ï÷Ø® fi®Á“Í®. fi®Á“Í®fi÷ ÏbDıdbO &◊Ï #b˙® #fi÷ ÏbDıdbOdb¶ #b◊b÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Z÷dDı dbZb P◊Zb ≈KbÏ÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ #fiŸÁˆ“Í
Æb÷fibfib c“ “bØ® Ïd˙b TbO®. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #”Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊πTb÷gfib÷Ø® ZØb ◊πPZÁˆ“Í Á“Øfib÷Ø® Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb SKbÏ÷ Z÷#b÷
◊jbKb. Z÷dfib¶ c“œfi Á“Ï˙b ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í®. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #b PfiÏbœ Ø›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- ”÷ ◊Ÿ‰b÷ ! #d÷ ZbÏ® #÷Á“ Dı
˙øÎbÒZfi÷ \® ‹fibfi Á“Ï÷ Gı÷. #bgˆ¥Âb÷Ø® #T¶Áø“Z Ø› ÏbDıÁŸ“dbÏ ’c“˙Æfi® Ïb≈K•®fi÷ \÷˙b ›·Gı®#÷ Gı®#÷. SKbÏ÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ db…fi Ïmb. #÷Á“
ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ ÆbØ÷ T› ”bØ®fi® #¶«b “® &◊Ï «÷Æ÷ Gı÷, Z÷#b÷ #÷ Á“b÷϶ʓ˙ø¨fib ’c“˙Æ dbÊ÷“ Z÷dfib÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ ØKb÷. ODıÆŸÁŸ“dbÏ Ïb\ Ø› OKb¶. ◊ˆGı˙bdb¶
¸`Tb÷Ø® KŸaZ Gı‰ jbÏ Á“KŸ∂ ”ZŸ¶. ÆŸ¶c“Ï w÷Z EbdÏ Z÷fi® &◊Ï ∑“b÷Íb› Ïmb #bÔKŸ¶ œ® #b∏b #b◊b÷ Gıb÷ ? SKbÏ÷ Ïb\ ODıÆŸÁŸ“dbÏ÷ ƶKdfib &◊Á“ÏÂb÷
”Zb. fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® ˙Eb÷˙EØ® #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifib EÏÂ-˙¶c“fi d¶Ob˙˙bfi® #b∏b #b◊®. &◊Á“ÏÂb÷ #b◊® OKb #fi÷ d”b«T ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d
Á“Ï˙b Dı› Ïmb ”Zb. SKb¶ Z÷ Æb÷db «bPTÁ“bfi÷ DŸı#÷ Gı÷. \÷›fi÷ Æb÷db c“®¨b Ø› O›. Z÷ ›’ÏKb ÆPdPZ #b’c“fi¶ ◊bTfi Á“Ï˙b Tb‘Kb. Kb˙Z„
«bPTÁ“bfib v“◊Ø®, Kb…˙fiØ®, Tb˙hKØ® P˙‹d ◊b@Kb. SKbÏ÷ ◊Gı® Á“#Û PDıZ÷§ÒsK Ø› œŸ∞ «πŒEKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙b Tb‘Kb¶.
d”bÏbDı ◊b÷Zbfib Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“dEbÏ®#b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷. «b÷Tb˙®fi÷ Á“”÷ Z÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ÷ Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®¨b T®j® Z÷ Dı ’c“˙Æ÷ Æb¶Dıfib ÆdK÷ ≈Kb¶
Gı÷ Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Æb÷PdT «πbŒÂ ◊bÆ÷ \#b÷ #fi÷ Æbdb #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd ”Zb SKb¶ \K Gı÷. Dı›fi÷ #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ◊πc“P¨Âb
«bPTÁ“bfi® KbEfib Á“Ïb÷ #fi÷ T› Á“ÒKb#b÷fib #¶Z:◊ŸÏdb¶ Ïb√b÷. ◊Gı® #b Á“Ï®. ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ ◊ˆ˙Á“ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb. gO˙fi„
«bPTÁ“b ÏbDıÁŸ“dbÏ ODıÆŸÁŸ“dbÏfi® ◊Sfi® Øœ÷. ! #b◊•®fi® #b∏b ◊πbk Á“Ï®fi÷ d”bÁ“bT ‹dœbfidb¶ #÷Á“ ÏbP‰fi® #÷˙®
◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib dµK gbOdb¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. d”b◊πPZdb¶ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶ gO˙fi÷ Á“mŸ¶ : ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d
antghdh/6
Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® ODıÆŸ gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Á“Ï®. ˙¬b÷fi® ˙¥b Á“Ï®. ’c“ÔK O®Zb÷ ZØb døc¶“Ob÷fib ‹˙Ïb÷Ø® #bÁ“bœ Oˆ¶º
Gı÷. Æ”Æπbgπ˙fi fibdfib &Ubfidb¶Ø® fi®Á“Í÷ E÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ d”bÁ“bT &ߟ¶.
‹dœbfi ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ œŸ∞ gˆPd ZØb dTdˆ‰fi® Pfi˙øP‰ dbÊ÷“ c“®¨bfib «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï Kb˙Z„ ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï Áø“ÛÂ
Kb÷‘K gˆPd \÷› œÏ®fi÷ Øb÷ Ÿ¶“ fidb˙®fi÷ «¶fi÷ ◊Ob÷fi÷ ƶÁŸ“PEZ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ ˙bÆŸc÷“˙÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. ˙¬bT¶Á“bÏØ® œÏ®Ïfi÷ P˙gˆP¥Z Á“KŸ∂. ”bØ®fib &Îd ‹Á¶“j
ÏbP‰fi® d”b◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï® c“®jb÷. ◊Ï «÷≤“b. Á“b÷϶ʓ fibdfib ¸`Tb÷fi® dbÍbØ® KŸaZ Gı‰fi÷ jbÏ Á“KŸ∂. •÷{“ w÷Z
#b «bDŸı Æb÷PdT «πbŒÂ ◊”÷T÷Ø® Dı ”˙fi dbÊ÷“ ÆPdjb-ƈÁ“b TbÁ“ “b¶ EbdÏ ∑“b÷Íb˙b Tb‘Kb. d”bfi Kb÷∞b#b÷fib P˙œbÍ ÆdŸc“bKØ® ]÷ÏbK÷T fb’ÏÁ“b
Tb˙˙b dbÊ÷“ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® «”bÏ OKb÷ ”Zb÷. Z÷ TbÁ“ “b¶, c“bg, ÁŸ“œ, ◊b¶c“ “b fiOÏ®fi® dµKdb¶Ø® Ø›fi÷ ≈Kb¶ #÷Á“ ˙ø∞ ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷. ˙ø∞b˙‹Øbfi÷ Á“bÏÂ÷
T›fi÷ ≈KbÏ÷ ◊bGıb÷ ¸Kb÷| SKbÏ÷ Æb¶Dı ◊ “® O› ”Z®. Z÷ TbÁ“ “b¶, c“bg, ÁŸ“œ, Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï DıDı’ÏZ Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷ ˙ø∞ OT®db ◊ ÷“T ›qÊ“b÷fib db÷Ê“b
◊b¶c“ “b T›fi÷ ≈KbÏ÷ ◊bGıb÷ ¸Kb÷| SKbÏ÷ Æb¶Dı ◊ “® O› ”Z®. Tb÷Á“b÷fi® #˙Ï- ∑“OTbdb¶Ø® #÷Á“ #÷Á“ ›qÊ“ &◊b “® ]Ïdb¶ dˆÁ“[ Ïmb÷ ”Zb÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Z÷
Dı˙Ï ]® Øb÷ “® Ø› O› ”Z®. SKbÏ÷ d”bÁ“bT ‹dœbfi ◊bÆ÷Ø® DıZb¶ Z÷Â÷ ˙ø∞fi÷ \÷› Z÷fib ◊Ï ]® c“Kb #b˙®. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi® #fiŸÁ¶“◊b
ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifi÷ \÷Zb Dı Z÷fib Ùc“Kdb¶ ˙÷Ï \OøZ ØKŸ¶ #fi÷ #SK¶Z A“b÷PjZ dbÊ÷“ ”bØ®fib •÷≤“ Á“b¶jb ◊Ï «÷≤“b «÷≤“b Dı OT®db¶Ø® #÷Á“ ›qÊ“ T®j® Z÷Ø®
Ø›fi÷ Z÷Â÷ Á“mŸ¶- #Ï÷ ! #b Zb÷ #Pfi·Gıfi®K døSKŸfi® ›·Gıb Á“ÏfibÏ ◊ŸhK Æ÷>Á“ “b÷ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ ›qÊ“b÷fib db÷Ê“b ∑“OTbfi÷ OT®db¶Ø® T› ]Ïdb¶ Ïb√® c“®jb÷.
#fi÷ T≈\Ø® ÏP”Z Z÷ Dı ODıÆŸÁŸ“dbÏ Gı÷. Dı÷Â÷ Pfic“b÷|¥ #fi÷ Dı÷ \PZ SKbÏ ◊Gı® Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® ˙·Eb÷˙·EØ® #bOÍ
#b’c“Ø® «P”ÛÁø“Z Ø› fiØ® Z÷˙® ÆÒdbPfiZ #fi÷ P˙˙b” Kb÷‘K dbÏ® ◊Ÿ‰® EbVKb ≈Kb¶ gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ #bÔKb¶. d”bÏb\
Æb÷d•® gbKbfi® #bSd\ Æb÷dbfi÷ Gıb÷ “®fi÷ dŸ¶’ “Z #fi÷ c“®P¨Z Ø› OKb Gı÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ‰Â˙bÏ gO˙bfifi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®. ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Kb. SKbÏ
Z÷Ø® dbÏ÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏfib ˙÷Ïfib÷ «c“Tb÷ T÷˙b÷ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ ◊Gı® ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ SKb¶ fi \÷Zb¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ
Gı÷. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ EbÏ÷ «bDŸı DŸı#÷ Gı÷. EbÏ÷ «bDŸı T›fi÷ g®fi® dbÊ“® T÷ Gı÷. Á“Ï® ◊ˆGı˙b Tb‘Kb. ”÷ gO˙fi„ ! dbÏb÷ Æ”b÷c“Ï fibfib÷ gb› ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfi
T›fi÷ ≈Kb¶ ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfi ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifib Á“Kb¶ Gı÷ ? ”y¶ Z÷fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd Áø“ÛÂ
d‹ZÁ“ ◊Ï dbÊ“®fi® ◊bÍ «b¶j÷ Gı÷. Z÷db¶ «ÍZ® PEÎbdb¶ √®T÷Tb ◊Tbœfib ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. gO˙fi„ ! Á÷“˙® Ï®Z÷ SKbÏ÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
¸`Tb÷fib ϶O Ædbfi TbT TbT √’Ïc“fib #¶ObÏbfi÷ ≤“®Á“ÏbØ® T÷ Gı÷. T›fi÷ gO˙bfi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷fi Æ˙ ˙øÎb¶Z Á“mb÷.
ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifib d‹ZÁ“ ◊Ï fib√÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ gKg®Z Ø›fi÷ DıTc“® SKbÏ ◊Gı® Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ #b ◊πdbÂ÷
SKb¶Ø® gbO® \K Gı÷. Á“mŸ¶: g¶Z÷ ! døSKŸfib÷ #PgTb¥® ZØb T≈\’ÏZ” Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“b÷ Gı÷, Dı÷Â÷
Z÷ jOjOZb #¶ObÏfib Á“bÏÂ÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifib œÏ®Ïdb¶ #SK¶Z Z®˙π dbÏb Æ”b÷c“Ï fibfibgb› ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ #Á“bT÷ Dı º˙fiØ® ÏP”Z Á“Ï® c“®jb÷ ?
Kb˙Z„ #Æm ˙÷c“fib Ø˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #ÂObÏ ODıÆŸÁŸ“dbÏ Æb÷PdT SKbÏ÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ : ”÷ Áø“Û ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ &◊Ï A“b÷j fi
«πbŒÂ ◊Ï dfiØ® ◊ Á“b÷› ◊ \Zfib÷ f÷¥ Á“Kb ˙OÏ Z÷ gK¶Á“Ï ˙÷c“fibfi÷ Á“Ïb÷. #bd Á“Ï®fi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifi÷ Æ”bKZb Á“Ï® Gı÷. gO˙fi„ ! Z÷
Æ”fi Á“Ï˙b Tb‘Kb. #b ◊πdbÂ÷ d”bfi ˙÷c“fibfi÷ Æ”fi Á“ÏfibÏ Z÷ ODıÆŸÁŸ“dbÏ ◊ŸÏŸ¥÷ dŸPfi ODıÆŸÁŸ“dbÏfi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Æ”KZb Á“Ï® ? #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
dŸPfifib œŸg ◊’ÏÂbd #fi÷ ◊πœ‹Z #µK˙ÆbKfib Á“bÏÂ÷, #b§SdÁ“ OŸÂb÷fib gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ :- Zd÷ ”dÂb¶ dfi÷ EÏÂ-˙¶c“fi Á“Ï˙b ›qÊ“b÷ Z÷fib ]Ïdb¶ Zd÷
]bZÁ“ ∏bfib˙Ï®Kb’c“ Á“ddTfi÷ fiÕ“ Á“ÏfibÏ #◊ˆ˙Á“ÏÂdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb ◊Gı® dˆÁ“[. ”÷ Áø“Û Dı÷˙® Ï®Z÷ Zd÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Æ”bKZb #b◊® Gı÷. «Æ #÷˙® Dı
Z÷#b÷fi÷ #fi¶Z #fiŸÎÏ Kb˙Z„ •÷{“ Á÷“˙Í ∏bfi #fi÷ Á÷“˙Íc“œfi ◊πOÊ“ Ø› Ï®Z÷ ”÷ Áø“Û ! Z÷ ◊Ÿv“¥÷ #ÂObÏ ODıÆŸÁŸ“dbÏfib¶ Tb√b÷ DıÒdfib ƶPEZ Á“Ï÷Tb
OKb. Z÷ PÆ∞, Áø“ZÁø“SK, Æ˙ cŸ“:√b÷Ø® ÏP”Z Kb˙Z„dŸaZ Ø› OKb. SKbÏ Á“db÷|fi® &c“®ÏÂb Á“Ï˙bØ® ]Âb Á“db÷|fi® PfiDıÏb dbÊ÷“ Æ”bKZb Á“Ï® Gı÷. SKbÏ
◊Gı® SKb¶ Æd®◊˙Z®| c÷“˙Zb#b÷#÷ "Eb’ωfi® Æ@KÁ“ #bÏbjfib Á“Ï® Gı÷' #÷ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ #’ÏÕ“fi÷Pdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷
◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ’c“ÔK ÆŸO¶j®Z O¶jb÷c“Á“fi® ˙¥b Á“Ï®. ◊¶E˙Â ◊ŸÛ◊b÷fi® ˙¥b ”y¶ Á÷“˙® Ï®Z÷ \® œÁ“[œ ! SKbÏ÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷
antghdh/7
Á“mŸ¶- ”÷ Áø“Û ! fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Zdfi÷ ◊π˙÷œ Á“ÏZb¶ \÷›fi÷ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ ±gb÷ Á“Ï÷ Gı÷. 20 ˙¥ ÆŸj® c“®¨bfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. #¶Z÷ œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï PÆ∞
Dı #bKŸÛK ◊ˆÂ Ø˙bØ® døSKŸ ◊bdœ÷. #b Dı Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Gı÷, Zd÷ Z÷d ÆdDı ØbK Gı÷. Dı÷˙® Ï®Z÷ ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏfib º˙fifib÷ &£√ Á“Kb÷| Gı÷. #¶Z÷ œ‰Ÿ¶DıK
\÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi- ◊˙Z ◊Ï PÆ∞ ØbK Gı÷. Dı÷˙® Ï®Z÷ ÆŸdŸ√ ÁŸ“dbÏfib º˙fifib÷ &£÷√ Á“Kb÷| Gı÷,
fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ≈Kb¶ ◊πjbfi ”‹Z®ÏSfi ”Zb÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ ”bØ® Z÷˙® Ï®Z÷ PfdŸ√® (cŸ“dŸ√) #fi÷ Áˆ“◊c“bÏÁ“ #b «÷ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib P˙¥Kdb¶ ◊Â
◊Ï Æ˙bÏ Ø›fi÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ® Dı˙b Ï˙bfib ØKb. \Â˙Ÿ¶. ÆŸdŸ√ PfdŸ√ #fi÷ Áˆ“◊c“bÏÁ“ #b ‰Â÷ Ïb\ «Tc÷“˙fib ◊Ÿ‰ #fi÷
#b «bDŸı Z÷ Æb÷PdT «πbŒÂ «®Dı÷ ’c“˙Æ÷ ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï Ùc“Kdb¶ dbZb jb’Ï®fib #bSdDı ”Zb. Z÷fi® Dı÷d Dı c“bv“Á“ ÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi ◊Â
#b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ #bÔKb÷- ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #’Ï”¶Z \Â˙Ÿ¶. #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ Z÷fib P◊ZbfiŸ¶ fibd ˙ÆŸc÷“˙ #fi÷ dbZbfiŸ¶ fibd
#’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifib EÏÂb÷db¶ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï˙b OKb Gı÷ #fi÷ #’Ï”¶Z jb’Ï® ”ZŸ¶. c“bv“Á“ÁŸ“dbÏfib¶ gb› #fibjøPÕ“ÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi ◊ #÷d Dı \Â˙Ÿ¶.
gO˙bfi #b ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifib÷ dÏÂ˙øÎb¶Z \Â÷ Gı÷. #’Ï”¶Z gO˙bfi #b ˙O : 3 - #µKKfi : 9 Ø® 13 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
˙øÎb¶Z Á“b÷› c÷“˙Zb’c“ ◊bÆ÷Ø® Æb¶giKb÷ ”œ÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Á“mb÷ ”œ÷. Z÷Ø® ˙O : 3 - OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Á“b÷ \Â÷ Á÷“˙b gK¶Á“Ï dÏÂØ® dfi÷ dbÏœ÷. #bd P˙EbÏ® Z÷ ˙O - 4 - #µKKfi : 1 - 10
gKg®Z ØKb÷. Z÷ ◊b÷Zbfib ]÷ÏØ® fi®Á“Í÷ Gı÷. «”bÏ fi®Á“Í®fi÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ (15-16) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷#b÷#÷ Eb÷Øb ˙Ofib÷ œb÷ #Ø ◊πPZ◊bc“fi
◊π˙÷œ Á“ÏZb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #EbfiÁ“ ◊b÷Zbfi® Æbd÷ \÷›fi÷  “Ï® OKb÷, OgÏb› Á“Kb÷| Gı÷ ? Dı¶«ˆ ! d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ Eb÷Øb ˙Ofib c“œ #µKKfib÷ Á“mb Gı÷.
OKb÷ #fi÷ ±gb ±gb Dı #bKŸÛK Á“dfi® §‹ØPZfib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ døSKŸ ◊b@Kb÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - \PT, dKbPT, ◊KbPT, ◊ŸÏŸ¥Æ÷fi, ˙b’ÏÆ÷Â, ◊πUŸ@fi,
gˆPd ◊Ï «jb #¶Ob÷Ø® jÆ #÷˙b œ¯c“ ÆbØ÷ ◊ “® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ œb@«, #PfiÏŸ∞, ÆSKfi÷Pd #fi÷ W∑“fi÷Pd.
Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Æb÷PdT «πbŒÂfi÷ \÷Kb÷. \÷›fi÷ Á“mŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b (17) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷
Æbd÷ jÏZ® ◊Ï ◊ ÷“T ÔK§aZ døSKŸfi÷ ›·GıfibÏ Kb˙Z„ ◊ŸhK #fi÷ T≈\Ø® fiOÏ®db¶ Dı÷˙® Ï®Z÷ ◊πØd #µKKfidb¶ Á“”÷˙bKŸ¶ Gı÷ Z÷˙® Ï®Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙
ÏP”Z Æb÷PdT «πbŒÂ Gı÷. Dı÷Â÷ dbÏb Æ”b÷c“Ï fibfibgb› ODıÆŸÁŸ“dbÏ dŸPfifi÷ œbÆfi Á“ÏZb ØÁ“b Kb˙Z„ P˙EÏZb ”Zb. Z÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ ˙ÆŸc÷“˙ Ïb\ ”Zb.
#Á“bTdb¶ Dı º˙fiØ® ÏP”Z Á“Ï÷T Gı÷. #÷d Á“”®fi÷ Æb÷PdT «πbŒÏfi÷ Eb¶ “bTb÷ Z÷fi® jb’Ï® fibdfi® Ïb® ”Z®. ◊Ÿ‰ DıÒ@Kb÷ #b «bÍÁ“fiŸ¶ fibd
fbÏb ◊Odb¶ c“b÷Ï Ÿ¶“ «¶jb˙®fi÷ ]Æ “®fi÷ fiOÏ®fi® «”bÏ ¸÷>Á“b˙® c÷“ Gı÷. gˆPdfi÷ ""\PTÁŸ“dbÏ'' Ïb√˙bdb¶ #bÔKŸ¶. Z÷fib ◊EbÆ ÏbDı Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ TC
◊b®خ œŸ∞ Á“Ïb˙÷ Gı÷. œŸ∞ Á“Ïb˙®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙÷ Gı÷ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb. Z÷fi÷ ◊EbÆ ◊πÁ“bÏfib÷ c“”÷Dı c÷“˙bdb¶ #bÔKb÷. Z÷Â÷ #’Ï”¶Z
#fi÷ ◊b÷Zbfib g˙fidb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷. #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ◊bÆ÷ c“®¨b T®j® #fi÷ «bÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. Æb÷Í
˙O : 3 - #µKKfi : 8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ˙¥ ÆŸj® c“®¨b ◊bÍ®. Kb˙Z„ œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï PÆ∞◊c“fi÷ ◊b@Kb. Z÷˙® Dı
˙O - 3 - #µKKfi : 9 - Ø® 13 Ï®Z÷ dKbPTÁŸ“dbÏ, &˙KbPTÁŸ“dbÏ, ◊ŸÏŸ¥Æ÷fiÁŸ“dbÏ, ˙b’Ï Æ÷ÂÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙øÎbÒZ
(14) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Dı÷d ◊πØd Ædº T÷˙b÷. ◊πUŸ@fiÁŸ“dbÏfiŸ¶ º˙fi ◊ #÷˙Ÿ¶ Dı Gı÷. #¶ZÏ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ Z÷fib
#µKKfidb¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷ Z÷d Kb˙Z„ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. Z÷ P◊Zb Áø“Û ”Zb. dbZb ÏŸad® ”Zb. #÷˙® Ï®Z÷ œb@« ÁŸ“dbÏfiŸ¶ º˙fi ◊Â
fiOÏ®db¶ «Tc÷“˙ fibdfib Ïb\ ”Zb. jb’Ï® fibdfi® Ïb® ”Zb. Z÷ jb’Ï® Ædº T÷˙Ÿ¶. Z÷dfi® dbZbfiŸ¶ fibd \@«˙Z® ”ZŸ¶. #÷˙® Ï®Z÷ #PfiÏŸ∞
c÷“˙®#÷ ‹˙¡fidb¶ PÆ>” \÷Kb÷. Dı÷˙® Ï®Z÷ Ob…Zd ÁŸ“dbÏfib÷ DıÒd ØKb÷ ”Zb÷ Z÷˙® ÏbDıÁŸ“dbÏfiŸ¶ º˙fi ◊ \® T÷˙Ÿ¶. Z÷db¶ #÷ P˙œ÷¥Zb Gı÷ Á÷“ Z÷fib P◊Zb
Dı Ï®Z÷ Z÷fi÷ #÷Á“ ÁŸ“dbÏ ØKb÷. Z÷db¶ #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Dı Á÷“ Z÷fiŸ¶ fibd ◊πUŸ@fi ”Zb. dbZbfiŸ¶ fibd ˙…c“g®| ”ZŸ¶. Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ ÆSK fi÷PdfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
""ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏ'' ”ZŸ¶. ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏfib¶ P˙˙b” ◊EbÆ Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ Á“Ï˙bdb¶ Z÷db¶ P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ Z÷fib P◊Zb ÆdŸsP˙DıK ”Zb. #fi÷ dbZbfiŸ¶ fibd
#bÔKb. Z÷dDı ◊EbÆ-◊EbÆ ˙‹ZŸ#b÷ c“”÷Dıdb¶ #b◊˙bdb¶ #b˙®. Pœ˙b ”ZŸ¶. Z÷Dı ◊πdbÂ÷ W∑“fi÷PdfiŸ¶ ˙Âfi \Â˙Ÿ¶.
ÆŸdŸ√ÁŸ“dbÏ÷ ◊Gı® c“®¨b Oπ” Á“Ï®. dŸPfi ØKb ◊Gı® Z÷ Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi
antghdh/8
˙O : 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ gˆZÁ“bÍdb¶ #÷d «ÒKŸ¶ fiØ®. ˙Zdbfidb¶ «fi˙bfiŸ¶ fiØ® #fi÷ gP˙ÛKdb¶ «fiœ÷
˙O - 5 - #µKKfi : 1 fiP” Á÷“ Á“b÷› ˙bÆŸc÷“˙ Ïb≈K◊bÊ“ Gıb÷ “®fi÷ ÆbjŸ «fi÷.
(18-19) ”÷ Dı¶«ˆ ! •d Kb˙Z„ db÷¨◊πbk gO˙bfi d”b˙®Ï Áø“ÛÂ-gO˙fi„ ! gˆZ Kb˙Z„ ‰Â÷ Á“bÍdb¶ Á“b÷› ◊ ˙bÆŸc÷“˙ Á÷“d
‹˙bd®#÷ #¶ZO “ ƈ‰fib ◊b¶Edb¶ ˙Ofib 10 #µKKfifib÷ ◊πv“◊÷T Gı÷. Z÷ #b c“®P¨Z fi Ø› œÁ÷“ ?
◊πdbÂ÷ Gı÷. ◊xb˙Z® c÷“˙®, Ob…Ï® ObÒjbÏ® TIdÂb ÆŸÆ®db \@«˙Z® Áø“Û «jb ˙bÆŸc÷“˙b÷#÷ PfiKbÂb Á“Ï÷T ”bK Gı÷ Z÷Ø®. SKbÏ ◊Gı® Áø“ÛÂ
ÆSKgbdb v“Id® dˆT•® dˆTc“Îb ˙bÆŸc÷“˙ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ Á“mŸ¶ : ”÷ gO˙fi„ ! ”y¶ #”®>Ø® døSKŸ¶
(20) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ® ”Z®. Dı÷˙® ◊bd®fi÷- Á“bÍ Á“Ï®fi÷ SKb¶ Dı›œ ? aKb¶ &S◊≥ Ø›œ ? #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
Ï®Z÷ ◊πØd #µKKfidb¶ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷. Kb˙Z„ Z÷ Dı Ï®Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ SKb¶ gO˙bfi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Á“mŸ¶ - #PCÁŸ“dbÏ c÷“˙v“◊ f…◊bKfi ≠“P¥fib A“b÷jv“◊
Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ◊xb˙Z® fibdfi® Ïb® ”Z®. Z÷ Á“bT÷ #PCØ® fbÏÁ“b fiOÏ® g‹d Øœ÷. Z÷Ø® dbZb-P◊Zb #fi÷ ◊b÷Zbfib
Z÷ ÆdK÷ #”∂Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊jbKb Kb˙Z„ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ƶ«¶Pj#b÷fib÷ P˙Kb÷O Ø˙b ◊Ï Ïbd «Tc÷“˙ fi® ÆbØ÷, c“P¨Â ÆdŸsfib ’Á“fibÏb
fb’ÏÁ“bØ® fi®Á“Í® ◊πgŸfib EÏÂ-˙¶c“fi Á“Ï˙b OKb. Kb˙Z„ gO˙bfifi® &◊bÆfib Zϸ KŸPjP{“Ï P˙O÷Ï÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fib ◊b¶E ◊Ÿ‰b÷ ◊bÆ÷ ◊b¶ Ÿ“ dØŸÏ Zϸ DıZb¶,
Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊xb˙Z®c÷“˙® #b ˙øÎbÒZfi÷ \® ]® ◊πÆ≥ Á“b÷œb@«® ˙ø¨b÷fib¶ ˙fidb¶ db÷Ê“b ˙ “Tbfib¶ lb “ fi®E÷, ◊øΩ˙® PœTb &◊Ï, ◊®Íb
Ø›. c÷“˙Á“[ c÷“˙® fi® Dı÷d ◊xb˙Z®c÷“˙® ◊ OKb #fi÷ gO˙bfifi® &◊bÆfib ˙¬b÷Ø® #b·Gıb’c“Z œÏ®Ï˙bÍb Zd÷ DıÏbÁŸ“dbÏ fbÏb jfiŸÛKØ® Z®I «bÂØ®
Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® #”Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷,  “b«b÷ ◊O P˙>jb› Dı˙bfib¶ Á“bÏÂ÷ døSKŸfib¶ ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ïœb÷ #fi÷ gK¶Á“Ï
◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ #fi÷ #ÒK Ædˆ”fi÷ jdÁ“Øb ƶgÍb˙÷ Gı÷. DıfiZb ◊bGı® \K ‰®º ˙bTŸÁ“b ◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ Øœb÷.
Gı÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®
SKbÏ ◊Gı® Áø“ÛÂ˙bÆŸc÷“˙ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Z÷fib ◊Ï P˙EbÏ Á“Ï® PfiÏbœ Ø› OKb. Kb˙Z„ PEÒZbdb¶  ˆ“«® OKb ""#’Ï”¶Z
Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“”÷ Gı÷- g¶Z÷ ! fi˙ Kb÷Dıfi P˙‹ZøZ #fi÷ «bÏ Kb÷Dıfi Tb¶«® #’ÏÕ“fi÷Pd#÷ Á“mŸ¶ : ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ PfiÏbœ fi Øb˙b÷ Kb˙Z„ #bZµKbfi
Kb÷˙Z„ Æb¨bZ c÷“˙Tb÷Á“ Dı÷˙® #b fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib÷ P˙fibœ Á“Kb¶ PfiPdÎØ® Øœ÷ fi Á“Ïb÷. Z÷d gK¶Á“Ï ‰®\ fiÏÁ“Ø® fi®Á“Í® #¶ZÏ ˙OÏ #b Dı¶«ˆf®◊db¶
? #”Z #’ÏÕ“fi÷Pd#÷ ˙bÆŸc÷“˙ Áø“ÛÂfi÷ Á“mŸ¶ :- #b fb’ÏÁ“b fiOÏ® fib÷ P˙fibœ #b˙÷Tb gbÏZ ˙¥db¶ #b˙Z® &ZSÆP◊®Á“bÍdb¶, ◊Ÿ¶ }“ fibdfib Dıfi◊c“fib
ÆŸÏb, #PC #fi÷ f…◊bKfi ≠“P¥fib Á“bÏ ؜÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #”∂Z œZfbÏ fibdfib fiOÏdb¶ «bÏdb¶ #Æd fibdfib Z®Ø∂Á“Ï Øœb÷, ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj®
#’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷Ø® #b &ÎÏ Æb¶gÍ® P˙EbÏdb¶ ◊ “® OKb. Z÷fib Ùc“Kdb¶ Á÷“˙Í® c“œbdb¶ Ï”® Zd÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœb÷, ∏bfi fbÏb Æd‹Z ◊c“bØb÷|fi÷
#b˙b÷ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“- \PTÁŸ“dbÏ #b’c“ ”œ÷ jÒK Gı÷. Á“bÏ Á÷“ \Âœb÷, ƶ◊ˆÂ Á“db÷|Ø® dŸaZ Øœb÷, Æd‹Z Á“dDıÒK ƶZb◊b÷Ø® dŸaZ Ø›
Z÷#b÷ ÆŸ˙Â #b’c“ Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib¶ jfifi÷ Gıb÷ “®, ◊b÷Zbfib¶ gb›#b÷ Z÷dDı Dıœb÷, DıÒddÏÂDıÒK Æd‹Z cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœb÷. #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
KbEÁ“b÷fi÷ ˙”÷>E®, #’Ï”¶Z gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ c“®P¨Z ØKb gO˙bfi ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ® #fi÷ Ùc“K¶Od Á“Ï® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #SK¶Z
Gı÷. ”y¶ #jÒK GŸı¶, ◊ŸhK”®fi GŸı¶ #fi÷ Ïb≈Kdb¶ Kb˙Z„ #¶Z:◊ŸÏdb¶ ◊πÆ≥ ØKb. Z÷fi® gŸ\#b÷ ¸ÏÁ“˙b TbO®. \÷ÏØ® #˙bDı Á“Ï˙b Tb‘Kb,
dfiŸÛKº˙fi ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷db¶ #bÆaZ GŸı¶. ”y¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd #˙bDı Á“Ï®fi÷ d£Á“fi® Dı÷d ‰Â˙bÏ ◊øΩ˙® ◊Ï ◊O ◊GıbRb-&GıbiKb,
gO˙bfi ◊bÆ÷ c“®P¨Z Ø˙b dbÊ÷“ ÆdØ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ Áø“ÛÂfi÷ P˙EbÏdC PÆ>”fi® Dı÷d ODıfib Á“Ï®, ODıfib Á“Ï®fi÷ •®Áø“Û #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷
\÷› #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ :- ”÷ Áø“Û ! Zdfi÷ ”dÂb¶ #÷ ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊bGıb fbÏÁ“b #b˙® &Îd PÆ>”bÆfi &◊Ï ◊ˆ˙ ’c“œb
P˙EbÏ #bÔKb÷ Gı÷ Á÷“ Z÷ \PTÁŸ“dbÏ #b’c“ jÒK Gı÷, Kb˙Z„ Dı÷#b÷ #÷ c“®¨b Zϸ dŸ√ Ïb√®fi÷ #bÆ®fi ØbK Gı÷# fi÷ ÏbDıÆ÷˙Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷. Z÷#b÷fi÷ #b
Oπ” Á“Ï® Gı÷ #fi÷ ”y¶ #]ÒK GŸı¶ Á÷“dÁ÷“ ”y¶ c“®¨b Oπ” Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ :-
Áø“Û ! #b ˙bZ ÆbE® Gı÷ ? Áø“Û ”b. #b ˙bZ ÆSK Gı÷. ”÷ Áø“Û ! ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib ≈Kb¶ P‰Á“ Kb˙Z„
antghdh/9
#fi÷Á“ Ï‹Zb#b÷ ≈Kb¶ dÍZb¶ ”b÷K SKb¶ ]b÷¥Âb◊ˆ˙Á“ Á“”b÷- ""”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Gı÷. #b˙®fi÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷  “b«® «bDŸı Ø® Dıd® «bDŸı
fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® Kb˙Z„ c÷“˙Tb÷Á“ Dı÷˙® fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib÷ P˙fibœ ÆŸÏb #PC ÆŸj®fi® ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. gO˙fi„ !
#fi÷ f…◊bKfi ≠“P¥fib Á“bÏÂ÷ Øœ÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib Á“b÷› #b ◊xb˙Z® fibdfi® c÷“˙® dbÏ® ◊e“Ïb® Gı÷, dbÏb dbÊ÷“ Z÷ ›Õ“ Gı÷, Á“bÒZ Gı÷,
◊ Ïb\ ”b÷K #Ø˙b KŸ˙ÏbDı ”b÷K, ›wÏ Á÷“ #…wK˙bfi ”b÷K, ZT˙Ï ”b÷K, P◊πK Gı÷, dfib÷∏ Gı÷, dÂbd Gı÷ Kb˙Z„ &c¶“«Ï ◊ŸÛ◊fi® Ædbfi Z÷fiŸ¶ fibd
db¶’ “TÁ“ ”b÷K, Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ÁŸ“ÊŸ¶“«b÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙b˙bÍb, ›¿K ”b÷K, d”bÏb® Æb¶gÍ˙Ÿ¶ ◊ Á“’≤“fi Gı÷. SKb¶ Dı÷fi÷ \÷˙bfi® Zb÷ ˙bZ Dı aKb¶ ? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK
”b÷K, ÁŸ“dbÏ® ”b÷K Á÷“ ÁŸ“dbÏ ”b÷K, Dı÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø› ! Z÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ PœÛKbfib v“◊db¶ #b◊fi÷ Pg¨b #b◊Ÿ¶ GŸı¶. #b◊
◊π˙πPDıZ Ø˙bfi® gb˙fib Ïb√Zb ”b÷K Z÷ «jbfi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #b∏b #b◊÷ PœÛKbv“◊ #b Pg¨bfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ïb÷. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- ”÷ Áø“Û ! Dı÷d Zdfi÷
Gı÷. Z÷fi® ◊bGıÍ Dı÷ Á“b÷› PfiÏbP•Z ”œ÷ Z÷fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ KØbKb÷‘K ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.
#bºP˙Á“bfib÷ ◊π«¶j Á“Ïœ÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ c“®¨b T÷fibÏfib÷ d”bfi SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊xb˙Z®c÷“˙® ›œbfi√ˆÂbdb¶ \K Gı÷. Dı›fi÷ ◊b÷Zbfi®
≠“P∞ÆSÁ“bÏ◊ˆ˙Á“ Pfi§ÛA“dÂ-c“®¨b d”b÷SÆ˙ ±Dı˙œ÷. #b ◊πdbÂ÷ «÷ ‰Â d÷Í÷ Dı fibfib-db÷Ê“b «jb #bgˆ¥Âb÷fi÷ &ZbÏ÷ Gı÷. &ZbÏ®fi÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ Dı
]b÷¥Âb Á“Ïb÷. ◊¶EdŸPÕ“ Tb÷E Á“Ï÷ Gı÷. Tb÷E Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ”Zb SKb¶
SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊xb˙Z® c÷“˙® #”Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷ jdÁ“Øb Æb¶gÍ® #b˙÷ Gı÷. SKb¶ #b˙®fi÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷,
Z÷fi÷ Ùc“K¶Od Á“Ï® #bfi¶c“P˙gb÷Ï «fi® O› ƶZŸÕ“ Ø› Kb˙Z„ ◊πÆ≥ Ø›. :- g¶Z÷ ! #b DıOZ„ DıÏb #fi÷ dÏÂb’c“ cŸ“:√v“◊ #PCØ® «Í® ÏmŸ¶ Gı÷
#’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfifi÷ ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. -”÷ gO˙fi„ ! PfiOπÒØ Kb˙Z„ ”y¶ #b◊fi® ◊bÆ÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. #b◊ dfi÷ jdfib÷
◊π˙Efi #ØbZ #b◊fi® ˙b® ◊Ï ”y¶ •∞b Ïb√Ÿ¶ GŸı¶. #b◊ Dı÷ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷ &◊c÷“œ ƶgÍb˙b÷. SKbÏ ◊Gı® gO˙bfi #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd ‹˙K¶ ◊xb˙Z®
ÆSK Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ Áø“ÛÂ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ◊ˆGŸı¶ GŸı¶. SKbÏ ◊Gı® #b◊fi® ◊bÆ÷ c÷“˙®fi÷ c“®P¨Z Á“Ï÷ Gı÷, Z÷ ◊b÷Z÷ gb˙Ø® dŸ¶’ “Z Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fi÷ gO˙bfi ◊b÷Z÷
dŸ¶’ “Z Ø› Kb˙Z„ c“®¨b Oπ” Á“Ï®œ. - c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ KP¨Â® #bKbºfi÷ PœÛKbv“◊db¶ Æb÷>◊÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® KP¨Â® Æbµ˙®
Z÷d Á“Ïb÷ Z÷db¶ P˙T¶« fi Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊xb˙Z®c÷“˙® jbPdÁ“ •÷{“ ÏØ◊Ï ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ ◊bZbfib ”bØ÷ c“®P¨Z Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ ƶKd #bÏbjfibdb¶
#bv“∑“ ØbKb Gı÷. #bv“∑“ Ø› #b˙®, fb’ÏÁ“b fiOÏ® Áø“Û ˙bÆc÷“˙ ”Zb SKb¶ ◊πKSfiœ®T Ï”÷˙bfi® Pœ¨b #b◊÷ Gı÷- SKbÏ÷ ◊Gı® Z÷ ◊xb˙Z®c÷“˙®
#b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ «÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ ƶKdÆbjfibdb¶ KSfiœ®T «fi÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊xb˙Z®c÷“˙® #bKb- «fi®
#b◊ #b∏b #b◊b÷ Zb÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ OKb. ›KbÆPdPZ, gb¥bÆ PdPZ #b’c“fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ PDıZ÷§ÒsK Z÷dDı
c“®¨b Oπ” Á“ÏŸ¶. Áø“ÛÂ-Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. «πŒEb’Ï® «fi® O›. ◊xb˙Z® Æbµ˙®#÷ KP¨Â® Æbµ˙® ◊bÆ÷ Ï”®
SKbÏ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÏbDıÆ÷˙Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷ #fi÷ ÆbdbPKÁ“-#bEbÏb¶O #b’c“ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. Gıu“-#u“d #b’c“
«b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ #b∏b #b◊÷ Gı÷- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ◊xb˙Z® c÷“˙®fib #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Z◊Ø® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZ® ØÁ“[ Z÷ P˙EÏ˙b TbO®.
P˙œbÍ c“®¨b d”b÷SÆ˙fi® DıTc“® Z…KbÏ® Á“Ïb÷ SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ #b ◊πdbÂ÷ ◊xb˙Z® #bKb ƶ@◊ˆÂ ˙®Æ ˙¥ ÆŸj® •bdhK◊KbK-ƶKd
◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ ‹fibfi◊e“◊Ï «÷Æb ÷“ Gı÷. #÷Á“Æb÷ #b≤“ Æb÷fibfib Á“Íœb÷Ø® ◊bÍ®fi÷ #÷Á“ dbÆfib÷ ƶØbÏb÷ Á“Ï®fi÷ #bSdbfi÷ #bÏbPjZ Á“Ï®fi÷ Æb≤“ gaZfi÷
c“®¨b-d”b÷SÆ˙ ƶ«¶j® ‹fibfi Á“Ïb˙÷ Gı÷. ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ «jb ◊πÁ“bÏfib #fiœfi ˙πZ fbÏb Gı÷c÷“ Gı÷. Z÷ Gı÷c“®fi÷ Dı÷ &o÷œØ® fiCgb˙ jbÏ Á“Ï÷T Kb˙Z„
#bgˆ¥Âb÷Ø® #bgˆP¥Z Á“Ï÷ Gı÷. Z÷d Á“Ï®fi÷ ◊ŸÏŸ¥ Æ”Æπ˙bP”fi® ◊bT√®db¶ Z÷ &o÷œfi÷ PÆ∞ OPZfi÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. Á÷“˙Í∏bfiØ® jb ◊c“bØb÷|fib \Â÷ Gı÷,
«÷Æb ÷“ Gı÷. fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® ˙Eb÷˙E Ø›fi÷ Z÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ƶ◊ˆÂ Á“dØ® ÏP”Z ØbK Gı÷, ÆÁ“T Á“dDıÒK ƶZb◊b÷Ø® dŸaZ ØbK Gı÷, «jb
Ï…˙ZÁ“ ◊˙Z ”Zb÷, ≈Kb¶ Æ”Æπbgπ˙fi fibdfib÷ «bO ”Zb÷, SKb¶ #b˙÷ Gı÷ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷.
SKb¶#b˙®fi÷ ◊bT√®fi÷ &ZbÏ÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ ˙O : 5 - #µKKfi : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊b÷Zbfi® Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ #b˙÷ ˙O - 1 - #µKKfi : 2 - Ø® 8
antghdh/10
(21) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“bfiOÏ® ”Z®. SKb¶ Ï…˙ZÁ“◊˙Z fibdfib Ædø∞ ObØb◊PZ Ï”÷Zb ”Zb. Z÷ Æ@◊≥ Kb˙Z„ ÆÒdbPfiZ OÂbZb
”Zb÷. fi¶c“fi˙fi &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Ob…Ïc÷“˙® ”Zb. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ jdZ®Øfi® #b’c“ Á“ÏfibÏ •d gO˙bfi d”b˙®Ï
fibdfi® Ïb® ”Z®. #÷Á“ ˙bÏ #”Z„ #’ÏÕ“fi÷Pd gO˙bfi fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ ‹˙bd® OŸÂœ®TÁ“ fibdfib &Ubfi db¶ ◊jbKb Kb˙Z„ P˙”Ï˙b Tb‘Kb. DıfiZb
◊jbKb. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Z÷dfib c“œfi Á“Ï˙b dbÊ÷“ fi®Á“iKb. d”bÏb® ◊xb˙Z®fi® gO˙bfifib c“œfi Á“Ï˙b dbÊ÷“ fi®Á“Í®. KbÏ ◊Gı® Z÷ d¶Á“bPZ fibdfib ObØb◊PZ#÷
Dı÷d Ob…Ï®c÷“˙® ◊ gO˙bfifib c“œfi Á“Ï˙b O›. gO˙bfi÷ jdÁ“Øb ƶgÍb˙®. gO˙bfi ◊jbKb Gı÷, Z÷ ˙bZ \® #fi÷ Z÷ gO˙Z® ƈ‰db¶ ˙PÂZ O¶Oc“Îfi®
jdÁ“Øb Æb¶gͨ DıfiZb EbT® O› Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊ EbVKb OKb. SKbÏ Dı÷d c“œfi Á“Ï˙b OKb. ˙…Ïb‘Kgb˙ \OøZ ØZb¶ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib ◊Ÿ‰fi÷ ]Ïfib÷
◊Gı® Dı÷˙® Ï®Z÷ ◊xb˙Z® Ïb® c“®P¨Z ØKb ”Zb Z÷d Ob…Ï®c÷“˙® ◊ c“®P¨Z fibKÁ“ «fib˙®. ◊ŸÏŸ¥Æ”Æπ˙bP”fi® #÷˙® ◊bT√®db¶ «÷Æ® c“®¨b dbÊ÷“ fiOÏdb¶Ø®
ØKb PÆ∞ ◊c“fi÷ ◊πbk Á“KŸ∂. Ob…Ï® c÷“˙®fi® Dı÷d Ob¶jbÏ®c÷“˙®, TIdÂbc÷“˙®, fi®Á“iKb. Z÷ ƶKd® «ÒKb. ›KbÆPdPZ #b’c“fiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb Kb˙Z„ PDıZ÷§ÒsK
\¶«˙Z®c÷“˙®, ÆSKgbdbc÷“˙®, ψId®c÷“˙® #b’c“ ◊xb˙Z® ÆP”Z #b #b≤÷“fib #fi÷ «πŒEbÏ® «ÒKb. SKbÏ ◊Gı® d¶Á“bPZ dŸPfi#÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï
º˙fiE’ÏZ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® Ædbfi Gı÷. ‹˙bd®fib ZØbv“◊-œb¬b÷aZ dKbc“bfib¶ ◊bTfi Á“ÏfibÏb ‹ØP˙Ïb÷- ◊bÆ÷
˙O : 5 - #µKKfi : 2 Ø® 8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #bEbÏb¶O #b’c“ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. gO˙Z® ƈ‰db¶ ˙PÂZ
˙O - 5 - #µKKfi : 9 - 10 ‹Á“Òc“Á“ dŸPfifi® Dı÷d OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®. Æb÷Í ˙¥ ÆŸj®
(22) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib Ï…˙ZÁ“ fibdfib ◊˙Z c“®¨b ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #¶Zdb¶ ‹Á“Òc“Á“ dŸPfifi® Dı÷d P˙◊ŸT fibdfib ◊˙Z
◊Ï fi¶c“fi˙fi fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Ïb\ ”Zb. fb’ÏÁ“b ◊Ï PÆ∞◊c“fi÷ ◊πbk Á“KŸ∂. Dı¶«ˆ ! •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ Gıu“b ˙
fiOÏ®fib Ïb\ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib ◊Ÿ‰, \¶«˙Z® c÷“˙®fib #bSdDı, œb¶« fibdfib Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ #b #Ø ◊πv“◊÷T Gı÷. «®DŸı¶ #µKKfi ◊πØd db¸Á“
ÁŸ“dbÏ ”Zb. ◊’Ï◊ˆÂ ◊¶E÷§ÒsKØ® ƶ◊≥ ÆŸ¶c“Ï ”Zb. Z÷ œb¶« ÁŸ“dbÏfi÷ dˆT•® \Â˙Ÿ¶- ’Á>“Á“ddŸPfi d¶Á“bPZdŸPfi ˙Z ØKb.
fibdfi® gbKb ”Z®. #÷Á“c“b #’Ï”¶Z #’ÏÕ“ fi÷Pd gO˙bfi SKb¶ ◊jbKb. Áø“Û ˙O : 6 - #µKKfi : 1-2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
˙bÆŸc÷“˙ gO˙bfifib c“œfi Á“Ï˙b fiOÏdb¶Ø® fi®Á“iKb. Dı÷˙® Ï®Z÷ ◊xb˙Z® c“œfi ˙O - 6 - #µKKfi : 3
Á“Ï˙b OKb ”Zb Z÷d dˆT•®c÷“˙® ◊ c“œfi Á“Ï˙b OKb. #÷Ê“T® Dı P˙œ÷¥Zb (27) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷fi®
Gı÷ Á÷“ Z÷#b÷#÷ Á“mŸ¶- gO˙fi„ ! ”y¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ◊ˆGı® c“®¨b #¶O®Á“bÏ «”bÏ OŸÂœ®TÁ“ &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ d”bÏb\ •÷PÂÁ“ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb.
Á“Ï®œ. Kb˙Z„ Z÷ PÆ∞ ØKb. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ dˆTc“ÎbfiŸ¶ ˙Âfi ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. E÷TÂbÏb® ”Z®. ÏbDıOø” fiOÏdb¶ #DŸıfi fibdfib÷ #÷Á“ dbÍ® Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷
˙O : 5 - #µKKfi : 9 - 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ]Âb÷ Dı jfi˙bfi ”Zb÷. Z÷fi® ]® ◊πPZ{“b ”Z®. Z÷fi® ◊Sfi®fiŸ¶ fibd «¶jŸdZ®
˙O : 5 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ”ZŸ¶. «¶jŸdZ®fib ”bØ-◊O ]Âb¶ Á“b÷dÍ ”Zb. ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ #DŸıfi
˙O : 6 - #µKKfi : 1-2 dbÍ®fiŸ¶ #÷Á“ ◊ŸÛ◊b÷fiŸ P˙œbÍ &Ubfi ”ZŸ¶. ˙ø¨b÷fi® Áø“ÛÂ◊πgbØ® Z÷ T®TŸ¶Gıd
(23) gO˙fi„ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ‹˙bd®#÷ #¶ZO “c“œb¶Ofib ”ZŸ¶. Z÷db¶ ◊b¶E ˙Âfib ◊ŸÛ◊ √®TZb¶ ”Zb. Z÷fi÷ \÷› Ùc“Kdb¶ #SK¶Z
Gıu“b ˙Ofib÷ œb÷ #Ø ◊πPZ◊bc“fi Á“Ï÷T Gı÷ ? Dı¶«ˆ ! #¶ZO “ c“œb¶Ofib Gıu“b ◊πÆ≥Zb ØZ® ”Z®. Z÷fi÷ #÷Á“˙bÏ \÷˙b GıZb¶ ◊ c“œÁ“b÷fi® #b¶√ Z÷fi÷ \÷›
˙Ofib 16 #µKKfib÷ ◊πv“¡Kb Gı÷. ØbÁ“Z® fi ”Z®. ◊ŸÛ◊b÷Ubfifi® ◊bÆ÷ dŸc„“OÏ◊bP fibdfib K¨fiŸ¶ #÷Á“ d¶’c“Ï ”ZŸ¶.
(24-25) d¶Á“bPZ, ’Á>“Á“db, dŸc„“OÏ◊bP Á“bLK◊, ¨÷dÁ“ jøPZjÏ #DŸıfidbÍ® c“bc“b ˙ “c“bc“b #fi÷ P◊Zbfib ÁŸ“Í◊϶◊ÏbØ® EbVKŸ¶ #b˙ZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷
Á…“Tbœ ”’ÏE¶c“fi, ˙bÏÎ, ÆŸc“œfi, ◊ˆÂgs ÆŸdfigs ÆŸ◊πPZ{“, d÷], d¶’c“Ï ◊πbE®fi ’c“ÔK #fi÷ ÆSK ◊πgb˙˙bÍŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ d¶’c“Ïdb¶ dŸc„“OÏ◊bPÂ
#PZdŸaZ, #T¨. fibdÁ“ K¨fi® #÷Á“ dˆPZ ”Z®. Z÷ dˆPZfib ”bØdb¶ #÷Á“ ”\Ï ◊T Ø® «fi÷TŸ¶
(26) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ Tb÷∑“bfiŸ¶ #÷Á“ dŸoOÏ ”ZŸ¶. #DŸıfidbÍ® «bVKb˙‹ØbØ® dŸoOÏ ◊bP K¨fib÷
SKb¶ OŸÂœ®TÁ“ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. Z÷ fiOÏdb¶ d¶Á“bPZ gaZ ”Zb÷. Z÷ c“ÏÏb÷Dı ˙b¶Æfi® «fi÷T Ê“b÷◊T®#b÷ T› ÏbDıOø” fiOÏdb¶Ø®
antghdh/11
fi®Á“ÍZb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib¶ ◊ŸÛ◊b÷Ubfidb¶ DıZb÷. SKb¶ ¸`Tb÷fi÷ Eˆ¶Ê“®fi÷ #÷Á“ ∑“OTb÷ Á“ÏŸ¶ GŸı¶. SKbÏ ◊Gı® Dı ◊ŸÛ◊b÷fib÷ P˙A“K Á“Ï® dbÏ® #bºP˙Á“b d÷Í˙Ÿ¶ GŸı¶.
Á“ÏZb÷. Z÷ ∑“OTbdb¶ Dı÷ ¸`T ˙jbÏ÷ √®T÷Tb ”b÷K Z÷dDı •÷{“ ”b÷K Z÷fi÷ T÷Zb÷ dŸoOÏ◊bP K¨ \÷ #”®>Kb Æd®◊db¶ ”b÷Z Zb÷ œŸ¶ dfi÷ #b˙® #b◊PÎdb¶
#fi÷ dŸoOÏ◊bPÂfib d¶’c“Ïdb¶ Dı› dŸoOÏ◊bP K¨fi® db÷Ê“b #fi÷ Kb÷‘K ¸ÆbK÷T \÷› œÁ“Z ? Z÷Ø® #÷d TbO÷ Gı÷ Á÷“ dŸoOÏ◊bP K¨ #”®> P˙Udbfi
¸`Tb÷Ø® ◊ˆ\ Á“ÏZb÷ ”Zb÷ #fi÷ gˆPd ◊Ï Ob÷≤“Âb÷ #fi÷ ◊O Ê÷“Á“˙®fi÷, d‹ZÁ“ fiØ®. Z÷Ø® ‹◊Õ“ Dı #b db‰ TbÁ“ Ÿ¶“ Gı÷.
fidb˙®fi÷, ◊πÂbd Á“ÏZb÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® ÏbDıdbO ◊Ï Dı› #bºP˙Á“b SKbÏ ◊Gı® Z÷ dŸoOÏ◊bP K¨÷ #DŸıfidbÍ®fib #b˙b #bSdOZ
d÷Í˙Zb÷ ”Zb÷. P˙EbÏfi÷ Kb˙Z„ \®fi÷ Z÷fib œÏ®Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ Z “ Z “
ÏbDıOø” fiOÏdb¶ TPTZ fibdfi® #÷Á“ Pd‰d¶ “Í® Ï”÷Z® ”Z®. Z÷fi® «¶jfib÷fi÷ Zb÷ “® fib√÷ Gı÷. ”\Ï ◊TØ® «fib˙÷T Z÷ Tb÷∑“bfib dŸoOÏfi÷ Oπ” Á“Ï÷
#bPØÁ“ ◊’ϧ‹ØPZ ]® ÆbÏ® ”Z®. #÷Á“˙bÏ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ #÷Á“ ◊πdb÷c“ Gı÷. Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷ Gı ◊ŸÏŸ¥b÷ #fi÷ ÆbZd® ¬®fi÷ dbÏ® fib√÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
d”b÷S˙Æfi® ]b÷¥Âb Ø› #b &SÆ˙ ”b÷˙bØ® Á“bT÷ ]Âb¶ ¸`Tb÷ \÷œ÷. #÷d dŸoOÏ◊bP K¨fib ◊π˙÷œØ® ◊Ï˙œ «fi÷T #DŸıfidbÍ® ◊πPZ’c“fi Gı ◊ŸÏŸ¥b÷
P˙EbÏ® ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® «¶jŸdZ® ÆbØ÷ #fi÷Á“ Ê“b÷◊T®#b÷ T› #DˆıfidbÍ® #fi÷ ÆbZd® ¬®fi÷ dbÏZb÷ ÏbDı Oø” fiOÏfi® «”bÏ EbÏ÷ «bDŸı gÊ“Á“˙b
˙”÷Tb Æ˙bÏdb¶ Dı ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb÷. ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙·Eb÷˙·E Ø› Tb‘Kb. ÏbDıOø”fiOÏfib¶ dbO ◊Ï Tb÷Á“b÷ ◊Ï‹◊Ï Á“”÷˙b Tb‘Kb÷ : ”÷ gs◊ŸÏŸ¥b÷
◊b÷Zbfib ◊ŸÛ◊b÷Ubfidb¶ ◊”b÷>·Kb÷. #fi÷ ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® «¶jŸdZ®fi® ÆbØ÷ ◊ŸÛ◊b÷ ! #DŸıfidbÍ®db¶ dŸoOÏ◊bP K¨fib÷ ◊π˙÷œ ØKb÷ Gı÷. Z÷ ÏbDıOø” fiOÏfi®
EKfi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. #b «bDŸı Z÷ TPTZb Ob÷{“® Pd‰ d¶ “Ífib¶ Gı ÆbØ®c“bÏb÷ «”bÏ Gı ◊ŸÏŸ¥b÷ #fi÷ #÷Á“ ¬® #÷d ÆbZ º˙b÷fi÷ dbÏZb÷ ¸Ï® Ïmb÷ Gı÷.SKbÏ
dŸc„“OÏ◊bP K¨fib d¶’c“Ïdb¶ #bÔKb #fi÷ KØ÷·Gı÷ A“[ “b Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® •÷®Á“ Ïb\fi÷ #b ˙bZfi® \ ØbK Gı÷. Z÷Ø® Z÷ ÏbDıÆ÷˙Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙÷
◊Gı® ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® «¶jŸdZ®Ø® ÆbØ÷ #DˆıfidbÍ®#÷ ◊ŸÛ◊b÷ #÷Á“≤“b¶ Á“Kb, Z÷db¶ Gı÷. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ :- ”÷ gs◊ŸÏŸ¥b÷ ! #DŸıfidbÍ® Kb˙Z„
Dı ◊ŸÛ◊b÷ &Îd #fi÷ •÷{“ ”Zb, Z÷ T›fi÷ Z÷ dŸoOÏ◊bP K¨fib d¶’c“Ïdb¶ ◊πPZ’c“fi® ÆbZ dfiŸÛKb÷fi÷ dbÏ Zb÷ gπd Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷. Z÷Ø® TbÁ“ “®, ZøÂ,
#bÔKb #fi÷ KØ÷·Gı A“[ “b Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® «¶jŸdZ®Ø® ◊b®, ¸`T, Z÷dDı ¸Íb÷ T÷˙b dbÊ÷“ ZdbÏb db¶Ø® Á“b÷›#÷ ‹˙÷·Gıb#÷ «”bÏ
ÆbØ÷ #DŸıfidbÍ®#÷ ◊ŸÛ◊b÷ #÷Á“≤“b¶ Á“Kb, Z÷db¶ Dı ◊ŸÛ◊b÷ &Îd #fi÷ •÷{“ Dı˙bfiŸ¶ fiØ®. «”bÏ Dı˙bØ® ZdbÏb œÏ®Ïfi® ”bPfi fi Ø› \K. #b ◊πdbÂ÷
”Zb, Z÷ T›fi÷ Z÷ dŸoOÏ◊bP K¨fib d¶’c“Ï Zϸ OKb÷. «¶jŸdZ® ◊Sfi®fi® Á“”®fi÷ «÷˙bÏ ‰Â˙bÏ ]b÷¥Âb Á“Ï®fi÷ DıTc“® dfi÷ Z÷fi® ƈEbfib #b◊b÷.
ÆbØ÷ #DŸıfidbÍ®fi÷ #b˙Zb÷ \÷› Pd‰d¶ “Ífib ÆbØ®c“bÏb÷ ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ÆŸc“œfi fibdfib œ÷≤“ Ï”÷Zb ”Zb. Z÷ ]Âb Æ@◊≥,
Á“”÷˙b Tb‘Kb. Z÷Dı‹˙® #fi÷ #Dı÷K ”Zb. Z÷ ÆŸc“œfi œ÷≤“ •dÂb÷◊bÆÁ“ ”Zb. Z÷dº º˙
Pd‰b÷ ! #DŸıfidbÍ®fi÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® «b¶j®fi÷ Z÷fi® «¶jŸdZ® #fi÷ #º˙fib ∏bZb ◊ ”Zb. Z÷ •b˙Á“jdfi® dKbc“bfiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb Ï”÷Zb
◊Sfi®fi® ÆbØ÷ KØ÷·Gı gb÷O gb÷O˙˙b \÷›#÷. «jb Pd‰b÷#÷ #b ˙bZfib÷ ”Zb. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï Z÷ fiOÏdb¶ ◊jbKb.
‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷| #fi÷ Z÷ «jb K¨d¶’c“Ïfib c“Ï˙b\fi® ◊bGıÍ Gˆı◊b›fi÷ Pfi_T OŸÂPœTÁ“ fibdfib &Ubfidb¶ P˙”Ï˙b Tb‘Kb. fiOÏfi® «”bÏ &Ubfidb¶ •dÂ
PfiÛ◊Òc“ #fi÷db…figb˙Ø® ±gb Ïmb. #DŸıfi dbÍ®#÷ «¶jŸdZ® ◊Sfi® ÆbØ÷ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb Gı÷. Dı÷fib fibd Ob÷‰fiŸ¶ •˙ Á“Ï˙bØ® ◊Â
K¨d¶’c“Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|, K¨dˆPZfib c“œfi ØZb¶ Dı Z÷fi÷◊πÂbd Á“Ï®fi÷ ◊ŸÛ◊b÷ d”b¸Tfi® ◊πbPk ØbK Gı÷, Zb÷ Z÷fib c“œfi Á“Ï˙bØ® Z÷dDı Z÷fib fbÏb ◊πv“P◊Z
fbÏb Z÷dfi® ◊ˆ\ Á“Ï˙b Tb‘Kb. ◊ˆ\ ◊ˆÏ® Ø˙b ◊Ï Ob÷≤“Âb÷ #fi÷ ◊O Ê÷“Á“˙® jdfib÷ P˙◊ŸT #Ø Oπ” Á“Ï˙bØ® Dı÷ Tbg ØbK Z÷fiŸ¶ Zb÷ ◊ˆGı˙Ÿ¶ œŸ¶ ? #b
Z÷#b÷#÷ K¨fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb, SKbÏ÷ Z÷ Gı #÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ]® l “◊Ø® c“Ï˙b\fi® ◊πdbÂ÷ #fi÷Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ◊bÆ÷Ø® gO˙bfifib #bOdfifib÷ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
◊bGıÍØ® fi®Á“iKb #fi÷ #DŸıfidbÍ®fi÷ ◊Á“ “®fi÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® «b¶j® c“®jb÷. Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ ÆŸc“œfi œ÷≤“fib dfidb¶ #bµKb§SdÁ“ PEÒZfi dfib÷OZ
◊Gı® «¶jŸdZ® dbT ÆbØ÷ P˙◊ŸT gb÷O gb÷O˙˙b Tb‘Kb. ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® Z÷dDı ◊πbPØZv“◊ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ ”y¶ \&À #fi÷ •d gO˙bfi
«¶jŸdZ®fi® #b c“œb \÷› #DŸıfidbÍ®fib dfidb¶ #b ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷- ”y¶ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷. P˙EbÏ
«bÍ◊ÂØ® Dı dŸoOÏ ◊bP K¨fi÷ gO˙bfi dbfiŸ¶ GŸı¶. ◊πPZ’c“fi Z÷fi® ◊ˆ\ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ dbZb-P◊Zb ”Zb SKb¶ \K Gı÷. SKb¶ Dı›fi÷ «÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„
antghdh/12
#b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb: •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb Gı÷, Z÷Ø® Æ˙P˙Pj ◊πbÂbPZ◊bZ, Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”fib÷ º˙fi◊KÒZ SKbO Á“ÏŸ¶ GŸı¶.Z÷dDı
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Kb˙Z„ ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙b dbÊ÷“ Kb˙Zº˙fi Æ˙ ◊πÁ“bÏfib A“b÷jfib÷ Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi œVKfib÷ SKbO Á“ÏŸ¶ GŸı¶.
”y¶ \&À GŸı¶. Z÷dDı º˙◊KÒZ EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏfib÷ ◊ SKbO Á“ÏŸ¶ GŸı¶. \÷ ”y¶ #b
SKbÏ÷ ÆŸc“œfi œ÷≤“fi÷ Z÷fib dbZb-P◊Zb#÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ ◊Ÿ‰ ! &◊ÆOØ® dŸaZ Ø›œ Zb÷ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®œ #fi÷ \÷ #b &◊ÆOØ® dŸaZ fi
#DŸıfidbÍ® Kb˙Z„ Tb÷Á“b÷fi® ]bZ Á“ÏZb÷ ¸Ï® Ïmb÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰ ! Zd÷ \÷ Øb&À Zb÷ º˙fi◊KÒZ dbÏ® ◊πPZ∏b Ï”÷œ÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ÆŸc“œfi œ÷≤“
SKb¶ \œb÷ Zb÷ ZdbÏb œÏ®Ïfi÷ #b◊PÎ Øœ÷. Z÷Ø® Zd÷ #”®>Kb «÷Æ®fi÷ Dı ÆbObÏ ◊πPZ∏b Oπ” Á“Ï÷ Gı÷.
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Ï® VKb÷. dbZb-P◊Zbfib÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ dŸoOÏ◊bP K¨ ”\Ï ◊TfiŸ¶ «fi÷T Tb÷”dK dŸoOÏfi÷
&ÎÏ Æb¶gÍ® ÆŸc“œfi œ÷≤÷“ dbZbP◊Zbfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ dbZb-P◊Zb ! &GıbÍZb÷ &GıbÍZb÷ ≈Kb¶ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“ ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷ ◊϶ZŸ
#P”>Kb ◊jbÏ÷T #b fiOÏdb¶ P«ÏbDıdbfi ØK÷T #”®>Kb Æd˙ÆøZ ‹˙bd®fi÷ œŸ¶ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“fib Z÷Dıfib Á“bÏÂ÷ #bA“d Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ Ø› œaKb÷
”y¶ #”®>Kb ]Ïdb¶ «÷≤“b «÷≤“b Dı ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶ ? fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶ ? #b◊fi® #b∏b fi”®. SKbÏ÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“fi® EbÏ÷K «bDŸı#÷ ¸Ï˙b Tb‘Kb÷.
◊πbk Ø˙b ◊Ï ”y¶ SKb¶ Dı›fi÷ Dı gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi Á“Ï®œ. #bA“d Á“Ï® œaKb÷ fiP”. SKbÏ ◊Gı® Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi #Pfid÷¥
Kb˙Z„ Z÷dfi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®œ. SKbÏ ◊Gı® dbZb-P◊Zb ≈KbÏ÷ Z÷ ÆŸc“œfi WPÕ“#÷ ]® ˙bÏ ÆŸj® \÷˙÷ Gı÷. \÷›fi÷ #DŸıfi dbÍ®fib œÏ®Ïfi÷ Gıb÷ “® c÷“K Gı÷.
œ÷≤“fi÷ #fi÷Á“ ˙Efib÷Ø® Kb˙Z„ P˙PœÕ“ ˙Efib÷Ø® Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ ØKb fi”®>. ◊Gı® ”\Ï ◊TØ® «fi÷T Tb÷∑“bfib dŸoOÏfi÷ T›fi÷ Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb÷ ”Zb÷
SKbÏ÷ «b÷VKb ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ’c“œbdb¶ EbVKb÷ OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #DŸıfi dbÍ® dŸoOÏ ◊bP K¨Ø®
ÆŸc“œfi œ÷≤÷“ dbZb P◊Zbfi® #b∏b d÷Í˙®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. œŸ∞ ˙¬b÷fi÷ jbÏ dŸaZ Ø˙b ◊Ï ""jÆ'' #¶Ob÷Ø® gˆPdZT ◊Ï ◊ “® OKb÷. SKbÏ÷ •dÂb÷◊bÆÁ“
Á“Kb. Kb˙Z„ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib #bgˆ¥Âb÷Ø® œÂ®Ïfi÷ #T¶Áø“Z Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib ÆŸc“œfi œ÷≤“fi÷ DıÂbKŸ¶ Á÷“ P˙–fi cˆ“Ï Ø› OKŸ¶ Gı÷. #÷d \® Z÷ ◊b÷Zbfi®
]Ï÷Ø® fi®Á“iKb. ]Ï÷Ø® fi®Á“Í®fi÷ ◊O◊bÍb dŸoOÏ◊bP K¨fib d¶’c“Ïfi® ◊bÆ÷, ◊πPZ∏bfiŸ¶ ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷.
≈Kb¶ OŸÂPœTÁ“ &Ubfi ”ZŸ¶. ≈Kb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ”Zb, SKb¶ #DŸıfi dbT® #¶ZdŸ”`Z ◊Gı® ‹˙‹Ø Ø›fi÷ ±≤÷“ Gı÷ #fi÷ ±≤“®fi÷
Dı˙b dbÊ÷“ ◊π‹Øbfi Á“KŸ∂. •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfifi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ : ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ Á“b÷ Gıb÷
SKbÏ ◊Gı® Z÷ dŸoOÏ◊bP K¨ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfifi÷, #PZ cˆ“ÏØ® ? #fi÷ Á“Kb¶ Dı› Ïmb÷ Gıb÷ ? SKbÏ÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi #DŸıfidbÍ®fi÷ #b
◊ fiP” #fi÷ #PZ fiºÁ“Ø® ◊ fi”®> #÷ ◊πdbÂ÷, #b˙® Ïmb÷ \÷›fi÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ º˙ #fi÷ #º˙fib÷ ∏bZb •dÂb÷◊bÆÁ“
#PZœK A“b÷jbKdbfi ØKb÷, Ïb÷¥˙bÍb÷ ØKb÷, #PZœK Á“b÷◊Ø® g®¥Â «ÒKb÷. ÆŸc“œfi GŸı¶ #fi÷ OŸÂPœTÁ“ &Ubfidb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi-
A“b÷jfi® ≈˙bTb#b÷Ø® DıTZb #Ø˙b c“b¶Z Á“EÁ“Eb˙Zb¶ Z÷Â÷ ”\Ï ◊Tfib÷ «fi÷T fid‹Á“bÏ Á“Ï˙b Z÷dDı Z÷dfi® ◊KŸ◊bÆfib dbÊ÷“ \&À GŸı¶. SKbÏ÷ #DŸıfidbÍ®#÷
Tb÷∑“bfib¶ dŸoOÏfi÷ &GıbiKb÷. &GıbÍ®fi÷ ≈Kb¶ •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“ ”Zb Á“mŸ¶- ”y¶ #b◊fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙b dbÊ÷“ #b˙˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.
SKb¶ Dı˙bfib÷ Pfi_K Á“Kb÷|. ÆŸc“œfi œ÷≤“ ÆŸoOÏ◊bP K¨fi÷ ◊b÷Zbfi® Zϸ ÆŸc“œfi œ÷≤÷“ Á“mŸ¶: Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷
#b˙Zb÷ DŸı#÷ Gı÷. Z÷fi÷ \÷›fi÷ Z÷ DıÏbK gKg®Z ØKb fi”®. Z÷ gKÏP”Z, •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“ #DŸıfidbÍ®fi÷ ◊b÷Zbfi® ÆbØ÷ T› OŸÂPœTÁ“ fibdfib
‰bÆÏP”Z , &PfCZb ÏP”Z, ¨b÷gÏP”Z, §‹ØÏ, #ƶgπbÒZ Ïmb fi÷ ˙¬fib &Ubfidb¶ ≈Kb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ #b˙÷
#OπgbOØ® gˆPdfi÷ œŸ∞ Á“Ï÷Gı÷ #fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “® #b ◊πdbÂ÷ «b÷T÷ Gı÷. Gı÷. #b˙®fi÷ #DŸıfidbÍ® ÆbØ÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ Kb˙Z„ ˙¶c“fi-
#’Ï”¶Z Kb˙Z„ db÷¨fi÷ ◊πbk ØK÷Tb gO˙bfifi÷ Z÷dDı db÷¨fi÷ ◊πbk Á“Ï˙bfi® fid‹Á“bÏ Á“Kb ◊Gı® Z÷fiŸ¶ ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi
›·Gıb Ïb√fibÏ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ fid‹Á“bÏ ”b÷. d÷> ◊”÷Tb¶ d”b˙®Ï ‹˙bd® •dÂb÷◊bÆÁ“ ÆŸc“œfi œ÷≤“fi÷ #fi÷ #DŸıfidbÍ®fi÷ Z÷dDı ◊’Ï¥c“fi÷
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ º˙fi◊KÒZfi÷ dbÊ÷“ ‹ØˆT ◊πbÂbPZ◊bZ, jdc÷“œfib ƶgÍb˙÷ Gı÷.
Kb˙Z„ #◊’ÏOπ” #Ÿ˙πZ Oπ” Á“Ï÷T Gı÷ Z÷Ø® #bDı÷ ◊ Z÷dfi® Dı Æb¨®Ø® SKbÏ ◊Gı® #DŸıfidbÍ® •d gO˙bfi d”b˙®Ï‹˙bd® ◊bÆ÷Ø® jd
antghdh/13
Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“K¶Od Á“Ï®fi÷ #SK¶Z ”P¥Z ØKb÷, ƶZŸÕ“ ØKb÷ #fi÷ Á“”÷˙b d÷Í˙®, dˆ·Gıbgb˙Ø® ÏP”Z, OøP∞ÏP”Z, gb÷Dıfidb¶ ÏbO ÏP”Z, #bƧaZØ®
Tb‘Kb÷, g¶Z÷ ! ”y¶ PfiOπÒØ ◊π˙Efi ◊Ï Á“ÏŸ¶ GŸı¶, v“PE Á“ÏŸ¶ GŸı¶, ◊πZ®PZ Á“ÏŸ¶ GŸı¶. ÏP”Z, Dı÷d Æ◊ «®Tdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷d ‹˙K¶ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
Z÷fi® #bÏbjfib dbÊ÷“ &◊§‹ØZ Øb&À GŸı¶. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® #÷Á“ ’c“˙Æ ÏbDıOø” fiOÏØ® P˙”bÏ Á“Ï®fi÷
ZdbÏb #bSdbfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. gO˙bfifi® #fiŸdPZ d÷Í˙® #DŸıfi «”bÏ Dıfi◊c“-c÷“œbÒZÏdb¶ P˙EÏ® Ïmb ”Zb. Z÷ #DŸıfi dŸPfi ◊πjbfi, P˙œbÍ,
dbÍ® &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #÷Ê“T÷ ›œbfi √ˆÂbdb¶ \K Gı÷ #fi÷ SKb¶ Dı› gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷Ø® Oø”®Z, &SÁø“Õ“ gb˙fib◊ˆ˙Á“ ‹˙®Á“bÏ÷T d”bfi
◊b÷Zbfi® d÷Í÷ Dı ◊¶EdŸPÕ“ Tb÷E Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ÆbjŸ «fi®fi÷ P˙EÏ÷ Gı÷. ◊πgb˙œbÍ® Z◊Á“dØ® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“[ ◊ˆÏb Gı dP”fib
#DŸıfidŸPfi#÷ Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®P¨Z ØKb ”Zb Z÷ Dı ’c“˙ÆØ® •d gO˙bfi ÆŸj® •d ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. #jdbPÆÁ“ ƶT÷√fib Ø® ◊b÷Zbfib
d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b #PgOπ” Oπ” Á“Kb÷| ”Zb÷ Á÷“ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“Ï÷ Gı÷. ‰®Æ gaZfi÷ #fiœfi fbÏb Gıb÷ ÷“ Gı÷. #ÒZdb¶ Dı÷
gO˙fi„ ! #bDı Ø® T› º˙fi◊KÒZ PfiÏÒZÏ ¥{“-gaZfi® Z◊‹Kb Á“Ï®fi÷ ◊πKb÷Dıfi dbÊ÷“ ÆbjŸº˙fi #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂ ”ZŸ¶. Kb˙Z„ Z÷ ◊πKb÷Dıfifi÷ PÆ∞ Á“Ï®fi÷
#bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï®œ. #DŸıfi dŸPfi ◊bÏÂb fib PÆP∞OPZ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷.
’c“˙Æ÷ ◊”÷Tb ◊”b÷Ï÷ ‹˙bµKbK, «®\ ◊”b÷Ï÷ µKbfi Á“Ï÷Gı÷ Ob…Zd ‹˙bd® ◊÷≤÷“ ˙O : 6 #µKfi : 3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
gπd Á“Ï÷ Gı÷. ˙O - 6 - #µKKfi : 4 Ø® 14
ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Ob÷EÏ® dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb #DŸıfi dŸPfifi÷ \÷›fi÷ ]® (28) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. OŸÂØ® œ®T E…SK,
‹#b÷, #fi÷Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ZØb «bÍÁ“b÷, ˙øfb÷ Z÷dDı KŸ˙Á“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b •÷PÂÁ“ Ïb\, œKK ObØb◊PZ ”Zb÷. d¶Á“bPZfi® Dı÷d Æb÷Í˙¥ ƶKd ◊bÍ®
Tb‘Kb: #bÂ÷ dbÏb P◊Zbfi÷ dbÏ® fibpKb ”Zb. Á“b÷›Á“ Á“”÷˙b Tb‘Kb-#bÂ÷ Kb˙Z„ P˙◊ˆTbET &◊Ï PÆ∞ ØKb.
dbÏ® dbZbfi÷ dbÏ® fib¶√® ”Z®, #÷˙® Dı Ï®Z÷ dbÏ® «”÷fi, ¬®, ◊Ÿ‰, ◊Ÿ‰® (29) #÷ ◊πdbÂ÷ ¨÷◊Á“ ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥db¶ #÷ Á÷“
#fi÷ dbÏ® ◊Ÿ‰˙jˆfi÷ dbÏ® fib¶pKb ”Z®, #bÂ÷ dbÏb «®\ ‹˙Dıfib÷fi÷, ÆOb fiOÏ® fiŸ¶ Á“bd Á“b¶Á“c“® ”ZŸ¶.
ƶ«¶j®#b÷fi÷, gbO®c“bÏb÷fi÷ Z÷dDı c“bÆ-c“bÆ®#b÷fi® ]bZ Á“Ï÷T Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ (30) #÷ ◊πdbÂ÷ jøPZjÏ ObØb◊PZ \Â˙b fiOÏ® Á“bÁ¶“c“® ”Z®.
«÷TZb¶ Z÷db¶Ø®Z Á÷“Ê“Tb¶Á“ Z÷fi÷ Á“ “˙b ˙Efib÷ Á“” ¸Ê“Á“bÏ÷ Gı÷, #˙”÷Tfib Á“Ï÷ Gı÷. (31) #÷ ◊πdbÂ÷ Á…“Tbœ ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ fiOÏ®
Pfi>c“b Á“Ï÷ Gı÷. cŸ“˙Efi Á“”®fi÷ Z÷fi÷ A“b÷PjZ Á“Ï˙bfib÷ ◊πKSfi Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fib c“b÷¥b÷ ÆbÁ÷“Z ”Z®. «bÏ ˙¥ ƶKd ◊KbK ◊bÍ® P˙◊ŸTET÷ PÆ∞ ØKb.
«Zb˙÷ Gı÷, Z÷fib÷ PZÏ‹Á“bÏ Á“Ï÷Gı÷. Tb≤“® ›qÊ“ #b’c“Ø® dbÏ÷ Gı÷. SKbÏ÷ ]® (32) Á…“TbÆ ObØb◊PZ ◊πdbÂ÷ ”’ÏE¶c“fi ObØb◊PZ ◊ \Â˙b.
¬®#b÷, ◊ŸÏŸ¥b÷, «bÍÁ“b÷, ˙ø∞b÷ ZØb KŸ˙Á“b÷ fbÏb #bA“b÷PœZ ØK÷T Kb˙Z„ (33) #÷ ◊πdbÂ÷ ˙bÏbÎÁ“ ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷Á÷“
Zb’ “Z ØK÷T #DŸıfi dŸPfi Z÷#b÷ &◊Ï dfiØ® ◊ f÷¥ Á“ÏZb fi ”Zb. Æ”fi fiOÏ® ÏbDıOø” ”Z®.
Á“Ï÷ Gı÷, √d÷ Gı÷, ¨db Á“ÏZb, Æ”fi Á“ÏZb, PfiDıÏb÷fi® gb˙fibØ® Æ”fi Á“ÏZb (34) #÷ ◊πdbÂ÷ ÆŸc“œfi ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷Á÷“
”Zb. ˙bPÂ≈KOπbd fiOÏ ”ZŸ¶. cˆ“PZ◊Tbœ E…SK ”Z¶Ÿ, ◊b¶E˙¥fib÷ ◊KbK ◊bÍ® PÆ∞
#≥b’c“ ◊πbk fiP” Ø˙b GıZb¶ ◊ #DŸıfidŸPfi dfidb¶ c“®fiZb &S◊≥ fi ØKb.
Ø˙b c÷“Zb, fibÏbDı ØZb fiP”, A“b÷j Á“ÏZb fiP”, #¶Z:Á“ÏÂfi÷ PfidÍ Ïb√Zb, (35) ÆŸc“œfifi® Dı÷d Dı ◊ˆÂgs ObØb◊PZ \Â˙b.
PfiÏbœ ØZb fiP” #fi÷ ØbaKb P˙fib ÆdbPj gb˙Ø® Ob÷EÏ® dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb (36) #÷ ◊πdbÂ÷ ÆŸdfigs ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“
”Zb. #b Ï®Z÷ gπd Á“Ï®fi÷ Z÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ fiOÏ® •b˙‹Z® #fi÷c“®¨b ◊KbK ]Âb ˙¥ ◊bÍ÷T.
OŸÂœ®TÁ“ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶, ≈Kb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® (37) ÆŸdfigsfi® Dı÷d ÆŸ◊πPZP{“Z ObØb◊PZ ◊ \Â˙b. #¶ZÏ
P«ÏbDıdbfi ”Zb, SKb¶ #bÔKb. Dı÷˙® Ï®Z÷ Ob…Zd ‹˙bd® Kb˙Z„ gO˙bfifi÷ #÷Á÷“ ƶKd ◊KbK 27 ˙¥fib÷ ”Zb÷.
#b”bÏ «Zb˙÷ Gı÷. «Zb˙®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷Ø® #b∏b (38) #÷ ◊πdbÂ÷ d÷] ObØb◊PZ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷Á÷“ ÏbDıOø” fiOÏ
antghdh/14
”ZŸ¶, ]Âb¶ ˙¥fib÷ ƶKd ◊KbK ”Zb÷. jdb÷|◊c÷“œÁ“, jdZ®Øfi® ‹Øb◊fib Á“ÏfibÏ, Kb˙Z„ db÷¨ ◊πbPkfi® Á“bdfib
(#b Æ˙÷| ObØb◊PZ P˙◊ŸTbET ◊˙Z PÆ∞ ØKb.) Ïb√˙b˙bÍb gO˙bfi d”b˙®Ï #b ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏfi® «”bÏ •®˙fi &Ubfidb¶
˙O : 6 #µKfi : 4 Ø® 14 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÆbjŸ˙øPÎfi÷ #fiŸÁˆ“Í #b•Kfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ƶKdØ® Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib¶ #bSdbfi÷
˙O - 6 - #µKKfi : 14 gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ® Ïmb Gı÷. SKb¶ Dı #d÷ Ïmb Gı®#÷.- "”÷ gO˙fi„
(39) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏ÷ •®˙fi &Ubfi ”ZŸ¶. ! ”y¶ #b◊fi® ÆbØ÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib EÏÂ˙¶c“fi dbÊ÷“ #b˙Ÿ¶ ?
P˙DıK Ïb\ ”Zb. •® ◊e“Ïb® ”Z®. Z÷ P˙DıK Ïb\fib ◊Ÿ‰, •®c÷“˙®fib Ob…Zd- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ZdbÏb #bSdbfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.
#bSdDı #PZdŸaZ fibdfib ÁŸ“dbÏ ”Zb¶. Z÷ ÆŸÁŸ“dbÏ ”bØ-◊O˙bTb #fi÷ #PZdŸaZ SKb¶ #b˙®fi÷ ‹˙bd®fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ˙¶c“fib Á“Ï÷ Gı÷. fid‹Á“bÏ Á“Ï÷
Æ˙b∂O ÆŸ¶c“Ï ”Zb¶. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï Kb˙Z„ Gı÷. Kb˙Z„ gO˙bfifi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï÷ Gı÷. Ob…Zd‹˙bd®#÷ •d gO˙bfi
•®˙fi fibdfib &Ubfidb¶ P˙EÏ® Ïmb ”Zb. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d d”b˙®Ïfi÷ #b”bÏ «ZbÔKb÷. «Zb˙®fi÷ ƶKd ZØb Z◊Ø® ◊b÷Zbfib¶ #bSdbfi÷
gO˙bfi d”b˙®Ïfib ≈K÷{“ #¶Z÷˙bÆ®-PœÛK ›ÒsgˆPZ #ÂObÏ ◊b÷TbÆ◊ŸÏ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
fiOÏdb¶ ÆbdbÒK Z÷dDı dµK ]Ïb÷db¶ Ob÷EÏ® dbÊ÷“ gπd Á“Ï® Ïmb ”Zb. #b SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #PZdŸaZÁŸ“dbÏfi÷ Z÷dDı
Zϸ #PZdŸaZ ÁŸ“dbÏ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æ˙ ◊πÁ“bÏfib #bgˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z ◊’Ï¥c“fi÷ jd Á“ØbƶgÍb˙®. #PZdŸaZÁŸ“dbÏ, •d gO˙bfi d”b˙®Ï
Ø›fi÷ ]Âb¶ Gıb÷Á“Ïb, Gıb÷Á“Ï®#b÷, fibfib¶ «bÍÁ“b÷, fibfi® «bPTÁ“b#b÷, #P˙˙bP”Z ‹˙bd®fi® jdÁ“Øb Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Z÷fi÷ Ùc“K¶Od Á“Ï®fi÷ #SK¶Z ◊πÆ≥ #fi÷
ÁŸ“dbÏb÷ #fi÷ #P˙˙b”PZ ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷Ø®, ]÷ÏbK÷Tb÷ Z÷#b÷fi® ÆbØ÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® ƶZŸÕ“ ØKb. gO˙fi„ ! ”y¶ dbZbP◊Zbfi÷ ◊ˆGı®fi÷ #b◊fi® ◊bÆ÷ c“®P¨Z Ø˙b
fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ›Òs‹Øbfi ”ZŸ¶ SKb¶ \K Gı÷. SKb¶ «jb¶ ÆbØ÷ A“[ “b Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ :- c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷
Tb‘Kb÷. ◊϶ZŸ P˙T¶« fi Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® #PZdŸaZÁŸ“dbÏ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfib dbZb-P◊Zb
gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd® ◊b÷TbÆ◊ŸÏ fiOÏfib &·E, fi®E #fi÷ dµKd ”Zb¶ SKb¶ #bÔKb. Kb˙Z„ Z÷#b÷fi÷ ◊b÷Zbfib c“®P¨Z Ø˙Ÿ¶ Gı÷ Z÷ ˙bZ Á“”®. #b
]Ïb÷db¶ Ob÷EÏ® dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb ØÁ“b ›Òs‹Øbfifi® Á¶“›Á“ ◊bÆ÷Ø® fi®Á“iKb Æb¶gÍ® dbZb-P◊Zb #PZdŸaZÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb :- ”÷ ◊Ÿ‰
SKbÏ÷Á“ ›Á“ Æd®◊Ø® DıZb¶ Z÷#b÷fi÷ #PZdŸ§aZÁŸ“dbÏ÷ \÷Kb¶. \÷Zb¶Dı Z÷ gO˙bfi ! ZŸ¶ ”DŸı «bÍÁ“ Gıb÷ ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ #ÂÆdDˆı Gıb÷. ZŸ¶ jdfib ƶ«¶jdb¶ œŸ¶
Ob…Zd‹˙bd®fi® ◊bÆ÷ #bÔKb gO˙fi„ ! #b◊ Á“b÷ Gıb÷ ? #fi÷ œb dbÊ÷“ ¸Ï® ÆdDı÷ ? SKbÏ÷ #PZdŸaZÁŸ“dbÏ÷ dbZb-P◊Zbfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ dbZb-
Ïmb Gıb÷ ? SKbÏ÷ gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®#÷ #PZ dŸaZÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ P◊Zb ! ”y¶ Dı÷ \Ÿ¶ GŸı¶ Z÷ fiØ® \ÂZb÷ #fi÷ Dı÷ fiØ® \ÂZb÷ Z÷ \Ÿ¶ GŸı¶.
Á“mŸ¶ : ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ •d PfiOπÒØ Gı®#÷. ›KbÆPdPZ #b’c“ ◊b¶E dbZb-P◊Zb#÷ Á“mŸ¶ : ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ œŸ¶ Á“”÷˙b db¶O÷ Gı÷ ? ”y¶ \Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ Dı÷
ÆPdPZ#b÷fib ◊bTÁ“ Kb˙Z„ «πŒEbÏ® Gı®#÷. &·E, fi®E Kb˙Z„ dµKd ]Ïb÷db¶ DıÒd÷ Gı÷ Z÷ #˙LK døSKŸ ◊bd÷ Gı÷, ◊϶ZŸ ”y¶ #÷ fiØ® \ÂZb÷ Á÷“ aKbÏ÷, Á“Kb
Pg¨b dbÊ÷“ gπd Á“Ï®#÷ E®#÷. SKbÏ÷ #PZdŸaZ ÁŸ“dbÏ÷ gO˙bfi Ob…Zd ÆdK÷, Á“Kb ‹Øbfi◊Ï Á÷“˙® Ï®Z÷, Á÷“Ê“Tb ÆdK ◊Gı® Z÷ døSKŸ ◊bdœ÷ ? ”÷
‹˙bd®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- #b◊ #b˙b÷, ”y¶ #b◊fi÷ Pg¨b #◊b˙Ÿ¶. #÷d dbZb-P◊Zb ! ”y¶ #÷ fiØ® \ÂZb÷Á“ Á“d «¶jfifib Á“Kb Á“bÏÂb÷Ø® º˙
Á“”® gO˙bfi Ob…Zdfi® #b¶OÍ® ◊Á“ ÷“ Gı÷. #b¶Oͨ ◊Á“ “®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï fiÏÁ“OPZdb¶, PZK∂E Kb÷Pfidb¶, dfiŸÛKKb÷Pfidb¶ ZØb c÷“˙Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷.
”ZŸ¶ SKb¶ #b˙® ◊”b÷>·Kb. SKbÏ÷ •®c÷“˙® gO˙bfi Ob…Zdfi÷ #b˙Zb DŸı#÷ ◊϶ZŸ ”y¶ #÷ \Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ º˙ ◊b÷Zbfib Á“db÷|fib Á“bÏÂ÷ fiÏÁ“b’c“ OPZ#b÷db¶
Gı÷\÷›fi÷ #SK¶Z ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“Ø›. Kb˙Z„ #bÆfi &◊ÏØ® ±≤“®, ±≤“®fi÷ &S◊≥ ØbK Gı÷.
≈Kb¶ gO˙bfi Ob…Zd ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷. ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ ”÷ dbZb-P◊Zb ! #b◊fi® #fiŸdPZ ◊πbk Ø› \K Zb÷ Kb˙Z„ c“®¨b
Á“Ï÷ Gı÷. #b’c“ P˙◊ŸT #≥, EbÏ ◊πÁ“bÏfib¶ #b”bÏØ® ◊πPZTbPgZ Á“Ï÷ Gı÷. #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. ≈KbÏ÷ dbZb-P◊Zb Z÷ #PZdŸaZ ÁŸ“dbÏfi÷ #fi÷Á“
SKbÏ ◊Gı® gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®fi÷ #PZdŸaZÁŸ“dbÏ÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πH #fiŸÁˆ“Í ◊πPZÁˆ“Í #b’c“ ˙Efib÷ fbÏb ƶKd T÷˙bfib P˙EbÏØ® Ïb÷Á“b˙bdb¶ ÆdØ
Á“Kb÷| ”÷ gO˙fi„ ! #b◊ aKb¶ Ï”b÷ Gıb÷ ? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏb jdbEbK, fi ØbK SKbÏ÷ PfiÏbœ Ø›fi÷ dbZb-P◊Zb#÷ #PZdŸaZÁŸ“dbÏfi÷ Á“mŸ¶ : \÷ ZbÏ®
antghdh/15
c“®¨b T÷˙bfi® ›·Gıb Gı÷ Zb÷ ”÷ ◊Ÿ‰ ! #d÷ #÷Á“ ’c“˙Æfi® ZbÏ® Ïb≈K•®fi÷ (45) #b Dı ◊πdbÂ÷ «®º «j® c÷“˙®#b÷fiŸ¶ º˙fi fi¶c“bc÷“˙®fi® Dı÷d
\÷˙bfi® ›·Gıb Ïb√®#÷ Gı®#÷. SKbÏ÷ #PZdŸaZ ÁŸ“dbÏ dbZbP◊Zbfib ˙Efib÷fib÷ Dı \Â˙Ÿ¶.
‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ db…fi Ø› OKb. SKbÏ ◊Gı® Ïb≈KbPg¥÷Á“ #fi÷ PfiÛA“d ˙O : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#b’c“fib÷ œ÷¥ ˙øÎbÒZ d”b«TÁŸ“dbÏ Dı÷d Æd Dı˙b÷. Kb˙Z„ P˙◊ŸT PO’Ï &◊Ï ˙O - 8 - #µKKfi : 1 Á“bT®
Pfi˙bÂ◊c“ ◊b@Kb. (46) ”÷ Dı¶«ˆ ! #b ◊πdbÂ÷ •d Kb˙Z„ db÷¨◊πbk gO˙bfi
˙O : 6 #µKfi : 15 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #b≤“db¶ #¶O #¶ZO “œb¶Ofib #b≤“db¶ ˙Ofib c“œ #µKKfib÷
˙O - 6 - #µKKfi : 16 ◊πPZ◊bc“fi Á“Ï÷T Gı÷.
(40) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® Á“bd d”b˙fi E…SK. (47) Á“bT®c÷“˙®, ÆŸÁ“bT®c÷“˙®, d”bÁ“bT®c÷“˙®, Áø“ÛÂbc÷“˙®, ÆŸÁø“ÛÂbc÷“˙®,
#T¨ Ïb\ ”Zb. Z÷ Á“bÍ¥ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® d”bÁø“ÛÂbc÷“˙®, ˙®ÏÁø“ÛÂbc÷“˙®, ÏbdÁø“ÛÂc÷“˙®, P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂbc÷“˙®, #fi÷
Kb˙Z„ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®db¶ ◊jbKb. fiOÏ˙bÆ®#b÷ fi®Á“iKb÷. SKbÏ ◊Gı® #T¨ d”bÆ÷fiÁø“ÛÂbc÷“˙®.
Ïb\ gO˙bfifib ◊c“b◊Âfib÷ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ ◊πÆ≥ Z÷dDı ƶZŸÕ“ ØKb÷. (48) Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊b fiOÏ® ”Z®. ◊ˆÂgs
Ïb\fi® Dı÷d Áˆ“PÂÁ“ #T¨ Ïb\ ◊ OKb. ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ gO˙bfifi® E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ Áˆ“’ÏÁ“ Ïb\ ”Zb. Á“b÷PÂÁ“ Ïb\fi® fibfi® dbZb, Á“bT® fibdÁ“
◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. gO˙bfi÷ «bjfi÷ jdb÷|◊c÷“œ ƶgÍbÔKb÷. SKbÏ ◊Gı® c÷“˙® (Ïb®) ”Z®. fi¶c“b c÷“˙®fi® Dı÷d Á“bT®c÷“˙® c“®P¨Z ØKb. ÆbdbPKÁ“ #b’c“
#T¨ Ïb\ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi® dŸ√bÏ P˙Òc“Ø® &◊c÷“œ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. ]® Gıu“ #u“d #b’c“ Z◊_KbØ® ◊b÷Zbfib
Æb¶gÍ®fi÷, &c“bKfi Ïb\ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi® dŸ√bÏ P˙Òc“Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZ® P˙EbÏ˙b TbO®.
&◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷, &c“bKfi Ïb\ fi® Dı÷d c“®P¨Z ØKb ◊”÷Tb¶ ◊b÷Zbfib db÷Ê“b SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ÷ Á“bT® #bKb Æbµ˙® ≈Kb¶ #bKb
◊Ÿ‰fi÷ ÏbDıPÆ>”bÆfi ◊Ï «÷Æb “®fi÷ Ïb≈K ÆÎb Z÷fi÷ Æb÷>◊® c“®j®. SKbÏ ◊Gı® E¶c“fi«bTb ”Zb, SKb¶ #bÔKb #fi÷ #b˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- #bK÷|
‹ØP˙Ï Æ¶Zb÷ ◊bÆ÷ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® ! #b◊ \÷ #b∏b #b◊b÷ Zb÷ ÏSfib˙T® Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï˙bfi® dbÏ® ›·Gıb
•dÂ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® P˙◊ŸTbET ◊Ï PÆ∞ ØKb. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Dı¶«ˆ ! Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Dı÷d ZdbÏb #bSdb fi÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. Z÷db¶ P˙T¶«
•d Kb˙Z„ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ GıÊ„“≤“b ˙Ofib÷ #b #Ø ◊πv“◊÷T Gı÷. fi Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı®Z÷ ÏSfib˙T® fibdÁ“ Z◊fi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b TbO®.
˙O : 6 #µKfi : 16 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÏSfib˙T® Z◊ #b ◊πdbÂ÷ Á“ÏbK Gı÷- #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ ◊bÏÂbdb¶ dfib÷˙b¶PGıZ
˙O - 6 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ cˆ“j, ]®, #b’c“ «jb ÏÆb÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï® œÁ÷“. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“ Gıu“ Á“Ï® ◊bÏŸ¶
˙O : 7 #µKKfi : 1 Ø® 13 Á“Ï÷, ◊Gı® #÷fi #u“d Á“Ï® ◊ˆ˙˙Z„ ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷, SKbÏ ◊Gı® #b≤“ Gıu“ Á“Ï®
(41) ÆbZdb ˙Odb¶ 13 #µKKfib÷ ◊πv“¡Kb÷ Gı÷. fi¶c“b fi¶c“b˙Z® ◊ˆ˙Z„ ◊bÏŸ Á“Ï÷, #÷Á“ &◊˙bÆ #fi÷ ◊bÏŸ¶, «÷ &◊˙bÆ #fi÷ ◊bÏŸ¶, ‰Â
fi¶c“b÷ÎÏb fi¶c“•÷PÂÁ“b dv“Zb ÆŸdv“Zb d”bdv“Zb dv“Z c÷“˙® gsb ÆŸgs ÆŸ\Zb #fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ ◊bÏŸ¶, &◊˙bÆ ◊Gı® #fiŸA“dØ® EbÏ-◊b¶E-Gı-ÆbZ-#b≤“-
ÆŸdfibPZÁ“b gˆZc“Îb. #b «jb •÷PÂÁ“ d”bÏb\fi® Ïb®#b÷db¶ fibd Gı÷. fi˙-c“Æ #O®KbÏ-«bÏ-Z÷Ï-Eb…c“- ◊¶c“Ï #fi÷ Æb÷Í &◊˙bÆ Á“Ï÷. #b «jb
(44) Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. &◊˙bÆb÷fi® ˙·E÷fib ◊bÏÂbdb¶ ›·Gıb ◊πdbÂ÷ «jb ÏÆb÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏbK. ◊Gı®
OŸÂPœTÁ“ E…SK ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. fi¶c“b Ïb® ”Z®. •d gO˙bfi 34 Gıu“ Á“Ï÷ Z÷fi® &◊Ï 16 &◊˙bÆ Á“Ï÷. ◊Gı® ◊¶c“Ï, Eb…c“, Z÷Ï, «bÏ,
d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb fiOÏ˙bÆ®#b÷ fi®Á“iKb. Z÷ fi¶c“bc÷“˙® #b ˙øÎbÒZfi÷ #POKbÏ, c“Æ, fi˙, #b≤“, ÆbZ, Gı, ◊b¶E, EbÏ, ‰Â, «÷, #÷Á“ #b
\® ◊πÆ≥ Z÷dDı ƶZŸÕ“ Ø›. Z÷Â÷ Æ÷˙Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. ◊xb˙Z® ◊πdbÂ÷ ±ZÏZb A“dØ® &◊˙bÆ Á“Ï÷ ◊Gı® ◊bGıb #b≤“ Gıu“ Á“Ï÷ ◊Gı® #÷Á“
Ïb®fi® Dı÷d c“®P¨Z Ø›. #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. ˙®Æ ˙¥ ÆŸj® #u“d Á“Ï÷ #b «jb &◊˙bÆb÷fib dµKdb¶ Á“ÏbZb¶ ◊bÏÂbdb¶ ◊ˆ˙fi® Dı÷d
ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ PÆ∞ ØKb. dfib÷˙b¶PGıZ ]®, cˆ“j, Z÷Tb’c“ «jb ÏÆb÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï® œÁ“bK. &◊Ï Dı÷
antghdh/16
&◊˙bÆb÷fib÷ A“d «ZbÔKb÷ Gı÷ Z÷ «jb &◊˙bÆb÷ dÍ® ÏSfib˙T® Z◊fi® ◊”÷T® Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ZdbÏb #bSdbfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. Z÷db¶ P˙T¶«
◊’Ï◊bÊ“® ØbKb Gı÷. Z÷fi® #bÏbjfib #÷Á“ ˙¥, ‰Â dP”fib #fi÷ 22 ’c“˙Ædb¶ fi Á“Ïb÷. Á“bT® Æbµ˙®º#÷ ƶT÷√fib #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #≥-DıTfib÷ SKbO Á“Kb÷|
#bOdbfiŸÆbÏ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. #fi÷ døSKŸfi® #bÁ“b¶¨b Á“Kb P˙fib Ï”÷˙b TbO®. Á“bT® #bKbº#÷, #bKb
#÷Á“ ◊’Ï◊bÊ“® ◊ˆÂ ØKb ◊Gı® Z÷ Á“bT® #bKb#÷ ÏSfib˙T® Z◊fi® E¶c“fib Æbµ˙®º ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“ #b’c“ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. ◊ˆÏb
«®º ◊’Ï◊bÊ“® #b ◊πdbÂ÷ œv“ Á“Ï®. ◊πØd #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Kb÷|. P˙OK #b≤“ ˙¥ ÆŸj® ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂. #÷Á“ dbÆfib÷ ƶØbÏb÷ Á“Ï® ◊b÷Zbfib
Gıb÷ “®fi÷ ◊bÏŸ¶ Á“KŸ∂. ◊Gı® Gıu“ Á“Kb÷| ›SKb’c“ ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®fi® Dı÷d ÆdDı˙Ÿ¶. #bSdbfi÷ #bÏbPjZ Á“Ï®fib #fiœfiØ® Æb≤“ gaZ fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ Dı÷ &o÷œØ®
«®º ◊’Ï◊bÊ“®fi® #bÏbjfib Á“Kb ◊Gı® #bKb Á“bT®c÷“˙®#÷ ÏSfib˙T® fiCgb˙ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷TŸ¶ ”ZŸ¶, Kb˙Z„ Z÷fi® PÆP∞ Á“Ï®fi÷ #¶PZd wb÷Æb÷·Gıb˙bÆ
Z◊fi® ‰®º ◊’Ï◊bÊ“®fi® #bÏbjfib œv“ Á“Ï®. ◊”÷T® ◊’Ï◊bÊ“®fi® Dı÷d #÷Á“ ÆbØ÷ PÆ∞◊c“ ◊πbk Á“KŸ∂.
&◊˙bÆ Á“Kb÷|. Z÷fiŸ¶ ◊bÏŸ¶ Á“KŸ∂. ◊bÏÂbdb¶ #T÷◊Áø“Z #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ˙O : 8 #µKKfi : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
ÏSfib˙T® Z◊fi® ‰®º ◊’Ï◊bÊ“®fi® #bÏbjfib ◊Gı® #bKb Á“bT®c÷“˙®#÷ ˙O - 8 - #µKKfi : 2 ÆŸÁ“bT®
Eb÷Ø® ◊’Ï◊bÊ“®fi® #bÏbjfib œv“ Á“Ï®. #b ◊’Ï◊bÊ“®fi® Z◊‹KbfiŸ¶ ˙Âfi ◊πØd (51) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fiOÏ® ”Z®. ◊ˆÂgs E…SK ”ZŸ¶. Áˆ“PÂÁ“
◊’Ï◊bÊ“® ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Z÷db¶ #¶ZÏ #÷Ê“TŸ¶ Dı Á÷“ ◊bÏŸ¶ #bK¶P«T Z◊Ø® Ïb\ ”Zb. •÷PÂÁ“ Ïb\fi® jd◊Sfi® ZØb Áˆ“PÂÁ“ Ïb\fi® T]ŸdbZb ÆŸÁ“bT®
Á“ÏbK Gı÷. fibdfi® c÷“˙® ”Z®. Á“bT®c÷“˙® fi® Dı÷d ÆŸÁ“bT®c÷“˙® ◊ ’c“P¨Z ØKb. Kb˙Z„
(50) d”bÆZ® Á“bT®c÷“˙®#÷ ≈KbÏ÷ ◊b¶E ˙¥, «÷ dÆb, #u“b˙®Æ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏZ® ”Z®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #bKb ÆŸÁ“bT®c÷“˙®
’c“˙Ædb¶, ÏSfib˙T® Z◊fi® #bÏbjfib ◊ˆÂ Á“Ï®, SKbÏ÷ Z÷ d”bÆZ® E¶c“fibc÷“˙® Á“b÷› ÆdK÷ ≈Kb¶ #bKb E¶c“fib Æbµ˙® ”Zb SKb¶ #bÔKb. Kb˙Z„ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ
◊bÆ÷ #bÔKb. ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® #fi÷Á“ EZŸØgaZ ˙πZZ, Gıu“, Á“Ï® Á“”÷˙b Tb‘Kb- ”÷ #bK÷| ! #b◊ \÷ #fiŸdPZ #b◊b÷ Zb÷ Á“fiÁ“b˙T®
#u“d, Eb…TŸ, ◊b¶E #b’c“ &◊˙bÆfi® Z◊‹KbØ® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Z◊Á“d #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. E¶c“fibº#÷ Á“mŸ¶- Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√
Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏ˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #bKb Á“bT®c÷“˙®fi® &Oπ Kb˙Z„ Á“≤“b÷Ï ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. ÏSfib˙T® Z◊db¶ P ‹Øbfib÷db¶ #b≤“ Gıu“ Á“ÏbK Gı÷. ◊϶ZŸ
Z◊_Kbfi® #bÏbjfibfib Á“bÏÂ÷ Kb˙Z„ fiÆb÷ c÷“√b˙b TbO®. ”b “P◊>DıÏ Dı÷˙b Ø› Á“fiÁ“b˙T® Z◊fib ‰Â÷ ‹Øbfib÷db¶ ÆŸÁ“bT® c÷“˙#÷ #b≤“ #u“d Á“Kb. Á“fiÁ“b˙T®
OKb. Dı÷˙® Ï®Z÷ Á“b÷TÆbØ® gÏ÷T® Ob “® EbT÷ SKbÏ÷ #˙bDı ØbK Gı÷ Z÷˙® Ï®Z÷ Z◊fi® EbÏ ◊’Ï◊bÊ“® Gı÷. #÷Á“ ◊’Ï◊bÊ“®db¶ #÷Á“ ˙¥ ◊b¶E dP”fib, «bÏ ’c“˙Æ÷
Á“bT® Æbµ˙®fib œÏ®Ïfib¶ ”b “Á“bfib÷ ◊ Z÷ ≈KbÏ÷ «÷ÆZ®, ±≤“Z®, EbTZ® TbO÷ Gı÷.«bÁ“[fiŸ¶ «jŸ¶ ˙Âfi ÏSfib˙T® Z◊fi® Dı÷d \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. #bKb
SKbÏ÷Á“ “ Á“ “ #˙bDı ØZb÷ ”Zb÷. GıZb¶ ◊ Ïb√Ø® ∑¶“Á“bK÷T ”˙fifi® #PC ÆŸÁ“bT®c÷“˙®#÷ fi˙ ˙¥ ÆK¶dfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂ #fi÷ #¶Z Æ˙ Á“dfib÷ ¨K Á“Ï®fi÷
Ædbfi Z◊_Kbfib Z÷DıØ® Z÷ #SK¶Z c÷“c“®¡Kdbfi Z÷\÷dK c÷“√bZb ”Zb. Á“b÷› PÆ∞ ØKb.
#÷Á“˙bÏ #jÏbP‰fib ÆdK÷ Á“bT®fibdÁ“ Æbµ˙®fi÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷. Z÷ ˙O : 8 - #µKKfi : 2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
gO˙Z® ƈ‰db¶ ˙PÂZ ‹Á“Òc“Á“ dŸPfifi® Dı÷d PE>Zfi Á“Ï˙b TbO® Á÷“ dbÏŸ¶ œÏ®Ï ˙O - 8 - #µKKfi : 3 d”bÁ“bT®
Z◊‹Kbfib Á“bÏÂ÷ #SK¶Z cŸ“«T Ø› OKŸ¶ Gı÷ GıZb¶ ◊ ”DŸı¶ &SØbfi Á“d- (52) d”bÁ“bT® c÷“˙®fiŸ¶ ˙Âfi ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. Z÷db¶ #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ
«T ˙®K ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d •∞b jøPZ #fi÷ ƶ˙÷O P˙Udbfi Gı÷. Z÷Ø® dbÏ÷ Gı÷ Á÷“ d”bÁ“bT® c÷“˙® ""¨Ÿ£Á“ PÆ>”PfiÛA“[’ “Z'' Z◊fi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏZb
dbÊ÷“ #÷ Dı Kb÷‘K Gı÷ Á÷“ ”y¶ Á“bT÷ ƈKb÷|c“K ØZb¶ Dı #bKb E¶c“fib d”bÆZ®ºfi® ”Zb. Z÷ Z◊fi® P˙Pj #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. ◊”÷Tb¶ E&SØgaZ Á“Ï÷ Gı÷, #÷Á“
#fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ ƶT÷√fib Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®, gaZ◊bfi SKbO Á“ÏŸ¶ #fi÷ &◊˙bÆ Á“Ï®fi÷ cˆ“j, ]® #b’c“ «jb ›Õ“ ◊c“bØb÷|Ø® ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® Gıu“
º˙fi dÏÂfi® #bÁ“b¶¨b ÏbpKb P˙fib º˙fi ÔKZ®Z Á“ÏŸ¶. Á“Ï÷, ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #≤“d Á“Ï÷, ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷
”÷ Æbµ˙®º, \÷ #b◊ #fiŸdPZ #b◊b÷ Zb÷ ƶT÷√fib #≥ DıTfib÷ Gı≤“ Á“Ï÷. ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷. EbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷, ◊Gı® ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï÷,
SKbO Á“Ï® døSKŸfi® #bÁ“b¶¨b Á“Kb P˙fib º˙fi ÔKZ®Z Á“ÏŸ¶, #b˙® dbÏ® ›·Gıb ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷, ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊bÏŸ¶ Á“Ï® ◊Ÿfi: EbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊bÏÂb
antghdh/17
◊Gı® Gı &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊b¶E Á“Ï÷, ÆbZ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Gı &◊˙bÆ Á“Ï÷, #b≤“, ◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“Ï®. ◊Gı® Z÷ #bKb E¶c“fibº ◊bÆ÷ #b˙÷ Gı÷. ˙¶c“fi
ÆbZ, fi˙ &◊˙bÆ Á“Ï÷, #b≤“ Á“Ï÷, ¸Ï® fi˙ Á“Ï÷, ÆbZ Á“Ï÷, #b≤“ &◊˙bÆ Á“Ï÷, fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷-
Gı &◊˙bÆ Á“Ï÷, ÆbZ Á“Ï÷, #b «jb &◊˙bÆb÷fib ◊bÏÂbdb¶ d”bÁ“bT® ”÷ #bK÷| ! \÷ #b◊ #fiŸdPZ #b◊b÷ Zb÷ ”y¶ ""#Õ“#Õ“PdÁ“b'' fibdfi®
#bKb#÷ cˆ“j ]® #b’c“ ›Õ“ ◊c“bØb÷| ˙b◊Kb. #b #÷Á“ ◊’Ï◊bÊ“® Gı÷. #÷fi® Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. #bKb E¶c“fibº#÷ Á“mŸ¶- gs÷ !
Dı÷dDı «®º, ‰®º #fi÷ Eb÷Ø® ◊’Ï◊bÊ“® Ædº T÷˙®. ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®db¶ Gı Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊ ÷“ Z÷d Á“Ïb÷. P˙T¶« fi Á“Ïb÷. #bKb ÆŸÁø“ÛÂb c÷“˙®
dP”fib #fi÷ ÆbZ ’c“˙Æ TbO÷ Gı÷ #fi÷ EbÏ÷ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷db¶ «÷ ˙¥ 28 #Õ“#Õ“PdÁ“b fibdfi® Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÆdK ˙®Zb˙˙b TbO®.
’c“˙Æ TbO÷ Gı÷. T]ŸPÆ>” PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®fi÷ d”bÁ“bT® #bKb#÷ ◊”÷Tb #b≤“ ’c“˙Æb÷db¶ #÷Á“ c“PÎgb÷Dıfifi® #fi÷ #÷Á“ ◊b®fi® Oπ” Á“Ï®.
«®º #fi÷Á“ Z◊‹Kb#b÷ Á“Ï® dµKÏbP‰db¶ ƶT÷√fibfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷| #fi÷ «®\ #b≤“ ’c“˙Æb÷db¶ «÷-«÷ ’c“Î gb÷Dıfi ◊b®fi® Oπ” Á“Ï®. #b ◊πdbÂ÷
#bKb E¶c“fibº ◊bÆ÷Ø® #fiŸdPZ d÷Í˙® ƶØbÏb÷ Á“Kb÷| #fi÷ PÆ∞ ØKb. A“dØ® #b≤“dbdb¶ #b≤“-#b≤“ gb÷Dıfi-◊b®fi® c“PÎ#b÷ Oπ” Á“Ï®, #b
˙O : 8 - #µKKfi : 3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #Õ“dÕ“PdÁ“b Pg¨Ÿ◊πPZdbfi® #bÏbjfibdb¶ 64 ’c“˙Æ Tb‘Kb #fi÷ 288
˙O - 8 - #µKKfi : 4 Áø“ÛÂb Pg¨b#b÷ Oπ” Á“Ï®. #b Pg¨Ÿ◊πPZdbfi® ƈ‰b÷aZ #bÏbjfib Á“Ï®fi÷ ÆŸÁø“ÛÂb#÷
(53) #÷Dı ◊πdbÂ÷ Áø“ÛÂbc÷“˙®fib º˙fifiŸ¶ ˙Âfi ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶ ""fi˙fi˙PdÁ“b'3 fibdfi® Pg¨Ÿ ◊πPZdb œv“ Á“Ï®.
#¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ d”bÁ“bT®#÷ T]ŸPÆ>” PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï® Z÷db¶ ◊πØd fi˙ ’c“˙Æb÷db¶ c“ÏÏb÷Dı #÷Á“ c“PÎ gb÷Dıfifi® #fi÷ ◊b®fi®
”Z®. ◊϶ZŸ Áø“ÛÂbc÷“˙®#÷ d”b PÆ>”PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®. T]Ÿdb¶ Oπ” Á“Ï®. #b ◊πdbÂ÷ A“dØ® «®\ fi˙ ’c“˙Æb÷db¶ «÷-«÷ c“PÎ gb÷Dıfi-
#÷Á“ &◊˙bÆØ® T›fi÷ fi˙ ÆŸj® #bOÍ ˙j÷. ◊϶ZŸ d”bdb¶ #÷Á“ &◊˙bÆØ® ◊b®fi® T®j®, ‰®\db¶ ‰Â-‰Â, Eb÷Øb fi˙ ’c“˙Æb÷db¶ EbÏ-EbÏ #b
T›fi÷ Æb÷Í &◊˙bÆ ÆŸj® #bOÍ ˙j÷. ◊Gı® Æb÷ÍØ® fi®E÷ ±ZÏ÷, 16- ◊πdbÂ÷ #fiŸA“d÷ fi˙db fi˙ ’c“˙Æb÷db¶ fi˙-fi˙ c“PÎ#b÷ gb÷Dıfi ◊b®fi®
15-14-13 #÷ ◊πdbÂ÷ A“dØ® ±ZÏ÷, d”bPÆ>”PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® Oπ” Á“Ï®. #b fi˙fi˙PdÁ“b Pg¨Ÿ ◊πPZdb 81 ’c“˙Ædb¶ ◊ˆÂ ØbK. Z÷db¶
◊’Ï◊bÊ“®fib÷ Á“bÍ #÷Á“ ˙¥, Gı dP”fib #fi÷ 18 ’c“˙Æ Gı÷. EbÏ 405 Pg¨b#b÷ Oπ” Á“Ï÷. ƈ‰b÷aZP˙Pj #fiŸÆbÏ fi˙ fi˙PdÁ“b Pg¨Ÿ-
◊’Ï◊bÊ“®#b÷fib÷ ÆdK Gı ˙¥ «÷ dP”fib #fi÷ 12 ’c“˙Æ Gı÷ «bÁ“[fiŸ¶ ˙Âfi ◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“Ï®fi÷ ÆŸÁø“ÛÂb c÷“˙®#÷ ""c“œ c“œPdÁ“b'' fibdfi® Pg¨Ÿ-
Dı÷d Á“bT®c÷“˙®fiŸ¶ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Ædº T÷˙Ÿ¶. #¶Z÷ Áø“ÛÂc÷“˙®#÷ ƶT÷√fibfi® ◊πPZdbfi® #bÏbjfib œv“ Á“Ï®. Z÷db¶ ◊”÷Tb c“œ ’c“œb#b÷db¶ #÷Á“ c“PÎ
#bÏbjfib Á“Ï®fi÷ PÆ∞◊c“ ◊πbk Á“KŸ∂. gb÷Dıfifi® #fi÷ #÷Á“ c“PÎ ◊b®fi® Oπ” Á“Ï÷, #b ◊πdbÂ÷ c“PÎ ˙jbÏZb¶
˙O : 8 - #µKKfi : 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ c“œdb c“œÁ“db¶ c“œ-c“œ c“PÎ#b÷ gb÷Dıfi #fi÷ ◊b®fi® Oπ” Á“ÏbK Gı÷. c“œ
˙O - 8 - #µKKfi : 5 - ÆŸÁø“ÛÂb c“œPdÁ“b Pg¨Ÿ◊πPZdbdb¶ 100 ÏbP‰-’c“˙Æ TbO÷ Gı÷. #bdb¶ 550 Pg¨b#b÷
(54) #÷Dı ◊πdbÂ÷ ÆŸÁø“ÛÂbc÷“˙®fiŸ¶ º˙fi ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. #fi÷ 1100 c“PÎ#b÷ Oπ” Á“ÏbK Gı÷. ÆŸÁø“ÛÂb#÷ EZŸØ gaZ, ¥Õ“gaZ,
Z÷db¶ P˙œ÷¥Zb #÷Ê“T® Gı÷ Á÷“ ÆŸÁø“ÛÂb c÷“˙®#÷ ""Æk ÆkPdÁ“b'' fibdÁ“ Pg¨Ÿ #Õ“d g§aZØ® T› Kb˙Z„ 15 ’c“˙Æfib #fi÷ #÷Á“ dP”fibfib &◊˙bÆ Á“Kb.
◊πPZdbfi® #bÏbjfib Á“Ï® ”Z®. Z÷ #b ◊πdbÂ÷- ◊”÷Tb #≤“˙b’ “Kbdb¶ #÷Á“ Z÷ PÆ˙bK «®º #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® Z◊‹KbØ® #bKb ÆŸÁø“ÛÂb c÷“˙® #SK¶Z
c“PÎ gb÷Dıfifi® #fi÷ #÷Á“ c“PÎ◊b® Oπ” Á“ÏbK. «®\ Ækb”db¶ «÷ c“PÎ cŸ“«Í Ø› OKb. #¶Zdb¶ ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷ PÆ∞◊c“fi÷ ◊bd® OKb.
‰®\ db¶ ‰Â-‰Â #fi÷ Eb÷Øbdb¶ EbÏ EbÏ c“PÎ. ◊b¶Edb¶ db¶ ◊b¶E-◊b¶E ˙O : 8 - #µKKfi : 5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
c“PÎ, Gı bdb¶ Gı-Gı c“PÎ#b÷ #fi÷ ÆbZdb¶ ÆbZ-ÆbZ c“PÎ#b÷ gb÷Dıfi #fi÷ ˙O - 8 - #µKKfi : 6 - d”bÁø“ÛÂb
◊b®fi® T÷˙bK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ #b ""ÆkÆkPdÁ“b'3 fibdfi® Pg¨Ÿ◊πPZdbfi® (55) #÷Dı ◊πdbÂ÷ d”bÁø“ÛÂbfiŸ¶ º˙fi ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶. Z÷db¶ #¶ZÏ
#bÏbjfibdb¶ 49 ’c“˙Æ #fi÷ ÏbZ TbO÷ Gı÷. #bdb¶ 196 Pg¨b#b÷ Oπ” db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ d”bÁø“ÛÂb c÷“˙®#÷ T]Ÿ-Æ˙Zb÷gs ◊πPZdb fibdÁ“ Z◊_Kbfi®
Á“ÏbK Gı÷. d”bÆZ® ÆŸÁø“ÛÂb#÷ ƈ‰b÷aZ P˙Pj ◊πdbÂ÷ ""ÆkÆkPdÁ“b'' Pg¨Ÿ #bÏbjfib Á“Ï®. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Æ˙ ◊πØd &◊˙bÆ Á“Kb÷|, ◊bÏŸ¶ Á“KŸ∂. Gıu“
antghdh/18
Á“Kb÷|, ◊bÏŸ¶ Á“KŸ∂. #u“d Á“Kb÷|, ◊bÏŸ¶ Á“Ï®, EbÏ &◊˙bÆ Á“Kb, ◊bÏŸ¶ Á“Ï®, «÷ ˙¥ 8 dP”fib #fi÷ ˙®Æ ’c“˙Æ ØbK Gı÷. #¶Z÷ Z÷#b÷ ƶØbÏb÷ Á“Ï®fi÷ PÆ∞
◊b¶E &◊˙bÆ Á“Kb. ◊bÏŸ¶ Á“Ï® #u“d Á“Ï÷ Gı÷. ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ ◊c“ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷.
◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ Gıu“ ˙O : 8 - #µKKfi : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊bÏŸ Á“Ï® ◊b¶E &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ Gıu“ ˙O - 8 - #µKKfi : 8 - ÏbdÁø“ÛÂb
◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #u“d ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ (57) #÷Dı ◊πdbÂ÷ ÏbdÁø“ÛÂbc÷“˙® \Â˙b. #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“
◊bÏŸ¶Á“Ï®fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ ◊ ÏbdÁø“Û c÷“˙®#÷ "gsb÷ÎÏ ◊πPZdb' fibdÁ“ Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï®. #b
&◊˙bÆ ◊bÏŸ¶ Á“Ï®fi÷ Gıu“ ◊bÏ Á“Ï®fi÷ #u“d ◊bÏŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Z◊db¶ ◊b¶E TZb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - ◊πØd TZb : ◊b¶E &◊˙bÆ, Gı,
¨Ÿ£Á“ Æ˙Zb÷gs fibdfib Z◊fi® ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®fi® ‰Â dbÆ #fi÷ c“œ ÆbZ, #b≤“, #fi÷ fi˙ &◊˙bÆ. «®º TZb :- ÆbZ &◊˙bÆ, #b≤“, fi˙,
’c“˙Æb÷db¶ Kb˙Z„ #bÏbjfib Á“Ï÷ Gı÷. ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®fib «jb ◊bÏÂbdb¶ KØ÷·Gı ◊b¶E #fi÷ Gı &◊˙bÆ. ‰®º TZb :- fi˙ &◊˙bÆ, ◊b¶E, Gı, ÆbZ #fi÷
cˆ“j ]® #b’c“fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® «®º ◊’Ï◊bÊ“® œv“ Á“Ï®. «®º #b≤“ &◊˙bÆ. Eb÷Ø® TZb :- Gı &◊˙bÆ, ÆbZ, #b≤“, fi˙ #fi÷ ◊b¶E
◊’Ï◊bÊ“®fib¶ ◊bÏÂbdb¶ cˆ“j ]® #b’c“ P˙Áø“PZfi¶Ÿ Æ÷˙fi Á“ÏbZŸ¶ fiØ®. Dı÷˙® Ï®Z÷ &◊˙bÆ. ◊b¶Ed® TZb :- #b≤“ &◊˙bÆ, fi˙, ◊b¶E, Gı #fi÷ ÆbZ
ÏSfib˙T® Z◊fi® EbÏ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷ «Zb˙÷T Gı÷ Z÷˙® Ï®Z ""T]Ÿ Æ˙Zb÷gs'' &◊˙bÆ. #fiŸA“dØ® Á“Ï˙bdb¶ #b˙Zb #b &◊˙bÆb÷fib ◊bÏÂbdb¶ cˆ“j, ]®
Z◊fi® ◊ EbÏ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷ ÆdDı˙®, #b Z◊fi® EbÏ÷ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷fib÷ Á“bÍ #b’c“ KØ÷·Gı ◊c“bØb÷|fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏbK Gı÷. #b ◊b¶E TZb#b÷ dÍ® #÷Á“
#÷Á“ ˙¥, #÷Á“ dbÆ, Z÷dDı c“œ ’c“˙Æ Gı÷. d”bÁø“ÛÂbc÷“˙® #¶Zdb¶ ƶØbÏb÷ Á“Ï® ◊’Ï◊bÊ“® ØbK Gı÷. #÷Á“ ◊’Ï◊bÊ“db¶ Gı dP”fib #fi÷ ˙®Æ ’c“˙Æ TbO÷ Gı÷.
PÆ∞ ØKb. EbÏ÷K ◊’Ï◊bÊ“®#b÷fib÷ ÆdK «÷ ˙¥, «÷ dP”fib #fi÷ ˙®Æ ’c“˙Æ ØbK Gı÷.
˙O : 8 - #µKKfi : 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #¶Z÷ ƶT÷√fib Á“Ï® PÆ∞◊c“ ◊πbk Á“KŸ∂.
˙O - 8 - #µKKfi : 7 - ˙®ÏÁø“ÛÂb ˙O : 8 - #µKKfi : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
(56) #÷Dı ◊πdbÂ÷ ˙®ÏÁø“Û c÷“˙® \Â˙b. #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ ˙O - 8 - #µKKfi : 9 - P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂb
Z÷Â÷ "d”b Æ˙Zb÷gs' Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï® ”Z®. d”b Æ˙Zb÷gs Z◊db¶ (58) #÷Dı ◊πdbÂ÷ P◊ZøÆ÷fi Áø“ÛÂb \Â˙b. #¶ZÏ db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷
ÆbZ TZb#b÷ Gı÷ ◊”÷T® TZb:- EZŸØgaZ, ¥{“gaZ, #Õ“dgaZ, c“œdgaZ P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂb c÷“˙®#÷ dŸaZb˙T® Z◊® #bÏbjfib Á“Ï®. Z÷ #b ◊πdbÂ÷- #÷Á“,
fbc“œ gaZ, EZŸc“œ gaZ, ¥b÷ “œ gaZ, ÆbZ &◊˙bÆ. #b &◊˙bÆb÷fib «÷, #÷Á“, ‰Â, #÷Á“, EbÏ, #÷Á“, ◊b¶E, #b ◊πdbÂ÷ #fiŸA“dØ® ˙jZb 16
◊bÏÂb Æ˙Á“bdOŸPÂZ ”b÷K Gı÷. «®º TZb:- EbÏ &◊˙bÆ, ◊b¶E &◊˙bÆ, &◊˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷ ˙·E÷ ˙·E÷ EZŸØgaZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ SKbÏ ◊Gı®
Gı &◊˙bÆ, ÆbZ &◊˙bÆ, #fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ. SKbÏ ◊Gı® Gıu“ gaZ #fi÷ A“dØ® fi®E÷ ±ZÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- Æb÷Í &◊˙bÆ, #÷Á“ &◊˙bÆ ◊¶c“Ï, &◊˙bÆ,
#u“d gaZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. ‰®º TZb :- ÆbZ &◊˙bÆ, #÷Á“ «÷, #÷Á“ &◊˙bÆ, #¶Z÷ #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷. #b dŸaZb˙T®Z◊fi® ◊πØd
‰Â, EbÏ, ◊b¶E Gı, Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. Eb÷Ø® &◊˙bÆ :- ‰Â &◊˙bÆ, ◊’Ï◊bÊ“® Gı÷. ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®db¶ «jb &◊˙bÆb÷fib¶ ◊bÏÂbdb¶ cˆ“j ]® #b’c“
EbÏ, ◊b¶E, Gı, ÆbZ, #÷Á“, «÷ Á“ÏbK Gı÷. ◊b¶Ed® TZb :- Gı &◊˙bÆ KØ÷·Gı ◊c“bØb÷|fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏbK. ◊πØd ◊’Ï◊bÊ“®db¶ #POKbÏ dP”fib, ◊¶c“Ï
ÆbZ, #÷Á“, «÷, ‰Â EbÏ, ◊b¶E, &◊˙bÆ #b ◊πdbÂ÷ #fiŸA“dØ® Z◊‹Kb ’c“˙Æ TbO÷ Gı÷. dŸaZb˙T® Z◊fi® EbÏ÷ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷fib÷ Á“bÍ ‰Â ˙¥, c“œ
Á“ÏbK Gı÷. Gıu“® TZb :- «÷, ‰Â, EbÏ, ◊b¶E, E,. ÆbZ, #÷Á“ &◊˙bÆ dP”fib Gı÷. P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂbc÷“˙®fi® «bÁ“[fi® Z◊‹Kb, Á“bT®c÷“˙® ◊πdbÂ÷ \Â˙®.
Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. ÆbZd® TZb :- ◊b¶E &◊˙bÆ, Gı, ÆbZ, #÷Á“ «÷, ‰Â, #¶Zdb¶ Z÷Â÷ Æd‹Z Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï® db÷¨ ◊πbk Á“Kb÷|.
#fi÷ EbÏ &◊˙bÆ Á“ÏbK Gı÷ #b «jb &◊˙bÆb÷fib¶ ◊bÏÂbdb¶ cˆ“c“, ]®, ˙O : 8 - #µKKfi : 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
P˙OKb÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. #b ÆbZ TZb#b÷ dÍ® #÷Á“ ◊’Ï◊bÊ“® «fi÷ Gı÷. #÷Á“ ˙O - 8 - #µKKfi : 10 - d”bÆ÷fiÁø“ÛÂb
◊’Ï◊bÊ“®db¶ 8 dP”fib #fi÷ ◊b¶E ’c“˙Æ TbO÷ Gı÷. EbÏ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷fi® ÆdK (59) #÷Dı ◊πdbÂ÷ d”bÆ÷fiÁø“ÛÂbfiŸ¶ º˙fi ◊ \Â˙Ÿ¶. Z÷db¶ #¶ZÏ
antghdh/19
db‰ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ d”bÆ÷fiÁø“ÛÂb#÷ ""#bK¶P«T ˙jdbfi'' fibdfib Z◊fi®
#bÏbjfib Á“”® ”Z®. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - ◊”÷Tb¶ #bK¶P«T Á“Kb ◊Gı® #÷Á“
&◊˙bÆ Á“Kb÷|. ZS◊_bZ„ «÷ #bK¶P«T, #÷Á“ &◊˙bÆ. #b ◊πdbÂ÷ ˙jZb
˙jZb #¶Zdb¶ 100 #bK¶P«T #fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ #fi÷ ˙®Æ ’c“˙Æ-
ÏbP‰#b÷ ÆŸj® ƈ‰b÷aZ P˙Pj ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ Á“bKbfbÏb Æ@KÁ“v“◊÷ #bÏbjfib
Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ #bKb E¶c“fibc÷“˙® ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷. ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ
◊Gı® #fi÷Á“ &◊˙bÆ, Gıu“ #b’c“ Z◊‹Kb fbÏb ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z
Á“ÏZb ØÁ“b ÆK¶dº˙fi ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb. PÆ∞ #fi÷ «Ÿ∞◊c“ ◊πbk Á“KŸ∂.
#b≤“db¶ ˙Odb¶ Á“bT® #b’c“ Dı÷ c“Æ #bKb#b÷fiŸ¶ #fi÷ #¶Z÷ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷, Z÷
c“Æ÷ •÷PÂÁ“ d”bÏb\fi® Ïb®#b÷ ”Z®. Z÷ «c“bfi® c“®¨b◊KbK #b ◊πdbÂ÷
”Z®.
(60) Á“bT®c÷“˙® #b≤“˙¥, ÆŸÁ“bT®c÷“˙® fi˙˙¥, d”bÁ“bT®c÷“˙® c“Æ˙¥,
Áø“ÛÂbc÷“˙® #POKbÏ ˙¥, ÆŸÁø“ÛÂbc÷“˙® «bÏ ˙¥ d”bÁø“ÛÂbc÷“˙® Z÷Ï,
˙®ÏÁø“ÛÂbc÷“˙® Eb…c“, ÏbdÁø“ÛÂbc÷“˙® ◊¶c“Ï, P◊ZøÆ÷fiÁø“ÛÂbc÷“˙® Æb÷Í,
d”bÆ÷fiÁø“ÛÂbc÷“˙® ÆÎÏ.
(61) ”÷ Dı¶«ˆ ! jdZ®Øfi® #b’c“ Á“ÏfibÏ •d Kb˙Z„ Pfi˙b ◊πbk
gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #b≤“db¶ #¶O #¶ZO “c“œb¶Ofib÷ #b #Ø ◊πPZ◊bc“fi
Á“Kb÷| Gı÷.
(62) #¶ZÁø“oc“œb¶Ofib÷ #÷Á“ •ŸZ‹Á¶“j Gı÷. Z÷db¶ #b≤“ ˙O Gı÷. Z÷fib÷
#b≤“ ’c“˙Æ db¶ &◊c÷“œ #◊bK Gı÷. ◊πØd ZØb «®\ ˙Odb¶ c“Æ-c“Æ
&o÷œÁ“b÷ ‰®\ ˙Odb¶ Z÷Ï &o÷œÁ“b÷, Eb÷Øbdb¶ #fi÷ ◊b¶Edbdb¶ c“Æ-c“Æ &o÷œÁ“b÷,
Gıu“bdb¶ Æb÷Í &o÷œÁ“b÷, ÆbZdbdb¶ Z÷Ï &o÷œÁ“b÷, #fi÷ #b¶≤“dbdb¶ c“œ &o÷œÁ“b÷
Gı÷. Dı÷ P˙¥Kb÷fi® #b #¶ZO “ƈ‰db¶ ÔKbpKb Á“Ï® fiØ® Z÷ ∏bZbjdÁ“Øb ƈ‰
◊πdbÂ÷ \® T÷˙® \÷›.

˙O : 8 - #µKKfi : 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ


˙O - 8 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
8 #¶ZO “c“Æb#b÷ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#b≤“dŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ