poate fi complet . incluzând profunda contribuție a meditației.PE CALE ÎMPREUNĂ Întreaga cale a eliberării.

Este a a de simplu. care favorizează acțiunile solitare și interiorizate& Meditația so itară nu poate ana i$a dinamica re ații or interpersona e& Putem va' simți că ceva nu este a ocu ui! însă nu ne putem da seama ce ipse#te& Nu înțe e'em că drumuri e . discontinuitatea este inevitabilă. Medităm singuri. /oate tipuri e de meditație ne a(ută să ne ca măm! să devenim mai con#tienți de ceea ce se întâmp ă cu noi #i să facem față dificu tăți or cu onestitate #i acceptare& Meditația imp ică atât o practică e*p icită a ini#tii #i a contemp ării! cât #i un sti de viață care inc ude practica unei atenții con#tiente 0mindfu ness1 #i a "unăvoinței& Când medităm sin'uri! putem sta în tăcere câteva minute sau câteva $i e! con#tienti$ând . )acă drumu nostru ar tre"ui să ducă a diminuarea suferinței! #i mu tă suferință este cau$ată de re ații e noastre cu a ții! atunci ar tre"ui să ne e*aminăm an'a(amentu cu privire a practici e individua e& Meditația so itară întăre#te prezumpția asupra căreia nu am ref ectat încă+ munca profundă a tre$irii este o afacere privată& Pornind de la această ipoteză ne construim un anumit tip de cale.iar e e'ant! e putem îm"ina& Meditația în Relație ne oferă o viziune mai amplă.integrată în relațiile noastre cu ceilalți. Având in vedere că o mare parte a suferinței este manifestată în interacțiunea cu cei a ți! raționa vor"ind! nu ne putem a#tepta ca fi o$ofii individua iste #i practici so itare să poată ana i$a în mod direct suferința #i confu$ia apărute în re ația a doi oameni sau într%o societate& Nici nu ne putem a#tepta ca acționând de unii sin'uri să 'ăsim o moda itate directă prin care să a(un'em a o înțe e'ere mai profundă a re ații or sau a un mod mai u#or de a re aționa cu cei a ți& Pentru ca aceasta să se întâmp e este nevoie de o înțe e'ere fundamenta ă a căii în cadrul relaționării interpersonale #i de o practică a meditației care să ai"ă oc explicit în re ația cu cei a ți& Această carte este despre acest tip de înțelegere și despre această cale. cu o anumită direcție și ramuri.interpersona sunt interconectate! nici nu #tim cât de u#or! c.persona #i . dar ne trăim viața cu ceilalți.

respirația sau o anumită stare interioara& Ne ca măm! mintea se impe$e#te #i se sta"i i$ea$ă& În nemi#carea meditației individua e percem suferința care a apărut în re ația cu ce ă a t& 2"servăm cât de u#or ne pierdem în emoții #i 'ânduri mecanice& 2"servăm suferința fi$ică! ata#amente e! frica #i confu$ia& La 3 Am aflat natura încătușării noastre și am găsit potențialul extraordinar pentru a ne elibera. .

iar dacă efortu retreat%u ui continuă! c. sincer.4 Descoperim singuri că mintea contemplativă poate fi cultivată în timpul contactului interpersonal și că poate fi foarte stabilă în acest contact. Pe măsură ce retreat%u se desfă#oară! contemp area unor concepte! cum ar fi impermanența sau construcții e minții! devine din ce în ce mai profundă #i uimitor de rea ă în fiecare moment a e*perienței& Un tip de atenție con#tientă în mod natura în'ăduitoare #i c ară stăruie în fiecare c ipă& C. Practica meditației reve ea$ă durerea #i i$o area cau$ate de (udecăți e de va oare #i de e'oism& 6untem inspirați de "ucuria "unăvoinței #i de capacitatea noastră de a face față neantu ui& C.aiar daca apare durerea fi$ică! sau uneori p ictisea a! o"servăm cum înf oresc mu'urii înțe epciunii #i ai compasiunii! reve ând fra'i itatea #i împre(urări e cotidiene în cadru acestei interacțiunii interpersona e& Pentru că practica este una în re ația cu cei a ți! cu tivăm acceptarea #i considerația pentru ce ă a t! provocând continuu e*pansiunea ace or ca ități& 5edem de nenumărate ori! ucrând cu diferiți parteneri #i în cadru 'rupuri or! că toată umea are ace ea#i 'ri(i! îndoie i! "ucurii #i reve ații& 6untem toți fra'i i! suntem toți 'enia i! toți suntem înfometați de dra'oste7"unătate& 5edem de nenumărate ori! ucrând cu diferiți parteneri #i în cadru 'rupuri or! că toată umea are ace ea#i 'ri(i! îndoie i! "ucurii #i reve ații& 6untem toți fra'i i! suntem toți 'enia i! toți suntem înfometați de dra'oste7"unătate& !ompasiunea cre te în modul cel mai natural" printr#un contact simplu.iar dacă suntem incapa"i i să uăm seama de propria noastră confu$ie! uneori partenerii no#tri pot& Într%un spațiu a atenției con#tiente " ânde 0 ovin' a8areness1! ata#amentu se diminuea$ă! descătu#area î#i face oc& 2"iceiuri e nesănătoase sunt c ar vă$ute #i ăsate a o parte precum pie ea moartă& În umina " ândeții #i înțe epciunii! formațiuni e persona ității imitative #i stresante se înmoaie& 9udecăți e .

acestea ne a(ută să înțe e'em natura e*perienței moment cu moment! iar ceea ce rea i$ăm atunci ne e i"erea$ă& Pentru că Meditația în Re ație ucrea$ă cu e*periența interacțiunii cu ce ă a t! moment cu moment! ea poate aduce dinamica .de va oare despre noi! cum ar fi ipsa de merit! importanța! fra'i itatea! încep să se di$o ve& Ce e mai re$istente #i dureroase noduri ae noastre! ce e asociate re ații or! se defac& 2"servăm cât de ca mi suntem #i! prin contrast! înțe e'em cât de stresați eram& /endința de a fa"rica a minții este înțe easă ca atare& /ransformarea structuri or pe care e fo osim pentru a ne construi viața! concepte e proprii! se rea i$ea$ă a un nive profund& Atenția con#tientă #i concentrarea sunt evidente în cadru re ații or interpersona e #i ne dăm seama că această formă a atenției este p ină de compasiune& : umina simp ei atenții con#tiente! dorințe e #i temeri e! efortu pentru a o"ține p ăcere #i a evita durerea sunt evidente& 5ă$ând stresu imp icit satisfacerii dorinței! între$ărim tipare e după care ne fa"ricăm mu te dintre pro" eme #i rea i$ăm că ne putem e i"era de aceste o"iceiuri& Pe măsură ce pro'resăm în practica individua ă! ne este cu adevărat mai u#or& Începem să simțim aroma i"ertății& Cu toate acestea. )inamica Meditației în Re ație este simi ară cu cea a practicii tradiționa e! persona e+ cu tivăm pas cu pas ca mu #i atenția con#tientă. meditația abordează numai indirect confuzia și durerea relațiilor din viețile noastre. fie că practicăm izolați sau individual în același mediu cu alți meditatori. Când medităm împreună! ca în cadru Meditației în Re ație! se desfă#oară ace a#i proces a meditației! însă cu două mari diferențe& Meditația interpersona ă reve ea$ă suferința e'ată nu numai de vieți e noastre în re atii e cu cei a ți! dar #i de aspectu societa a e*istenței& Meditația în Re ație este incredi"i de eficientă în reve area dorinței #i a temerii de a fi vă$ut! a dinamicii sin'urătății #i a puternicu ui! dar incon#tientu ui proces prin care ne construim ima'inea de sine& Meditația în Relație ne oferă o cale mai directă pentru a desface nodurile din spatele suferinței interpersonale i a confuziei.

întâ nirea începând în mod norma cu trecerea în revistă a o"iective or #i a metode or de practică& Medităm în tăcere #i individua o perioadă! de"arasându%ne de vârte(u vieții cotidiene& )upă care suntem invitați să 'ăsim un partener #i primim noi instrucțiuni& Ni se dă o temă pentru ref ecție! de o"icei! un ca$ rea pre$entat din perspectiva înțe epciunii unei tradiții spiritua e& 6untem ru'ați să facem periodic pau$ă în timpu ref ecției #i să ăsăm a o parte (udecăți e pe care în mod norma e%am asocia su"iectu ui #i tipare e de reacție! întâmpinând momentu pre$ent a interacțiunii cu atenție con#tientă 0mindfu ness1& 6e aude $'omotu unui c opoțe #i pătrundem în cadru practicii în re ație cu o cât mai mare atenție& Pove#tiri e încep . >rupuri e de Meditație în Re ație se pot întâ ni o dată pe săptămână.e i"eratoare a meditației si în re ații e noastre persona e cotidiene& )upă care! e*periența se poate transfera societății ca un între'& În cadru Meditației în Re ație! fie într%un retreat sau într%un 'rup de ucru săptămâna ! avem o simp ă practică+ după o perioadă de meditație în tăcere! participanții sunt invitați să ref ecte$e pe perec. poate fi format oriunde.i sau în 'rupuri mai mari asupra unor su"iecte! cum ar fi sc.im"area! moartea sau îndoia a& 6unt oferite câteva instrucțiuni de "a$ă despre a face pau$ă pentru a fi atent în mod con#tient 0mindfu 1 #i re a*at în fața reactivității& În Meditația în Re ație! meditatorii sunt mai stimu ați să reacțione$e sau să se a'ațe de une e aspecte a e e*perienței decât în practica în tăcere& Împreună cu această provocare! putem însă descoperi cadou unic a a(utoru ui ce ui a t în a vedea ucruri e a#a cum sunt& Pentru că instrucțiuni e! practica! înțe e'erea profundă sunt direcționate către dinamica fe u ui în care re aționăm cu a te ființe umane! acestea pot fi ap icate simp u #i natura în viața cotidiană& Ne amintim spontan să ne re a*ăm în timpu interacțiunii cu < un co e'! o"servăm cum ne po$iționăm în cadru unei discuții sau ne o"servăm cu c aritate #i compasiune ata#amente e& Mai mu t! învățăm cum să o"servăm scânteia con#tienței pure! pre$entă în spate e $'omotu ui re ații or interpersona e& =iecare moment a interacțiunii cu cei a ți devine un moment a e i"erării& $rupul de lucru pentru practica Meditației în Relație este mobil i accesibil.

începem să ne mi#căm cu u#urință! con#tienți de noi în#ine! con#tienți de pre$ența ce or a ți& Meditația într#un retreat în Relație Meditația în Re ație în timpu ui unei retra'eri este o formă mai concentrată a meditației interpersona e& În prime e $i e a e retra'erii! ne acomodăm cu ocu #i ne ini#tim! ăsând a o parte 'ri(i e e'ate de viața cotidiană& Ca în mu te a te tipuri de meditație tradiționa ă! cea mai mare parte din timp este structurată ca spri(in pentru meditație % nevoi e noastre sunt în 'ri(a a tcuiva! oferindu%ne oportunitatea să ne re a*ăm #i să medităm& )upă ce ne%am ini#tit puțin #i am a(uns a un anumit nive a pre$enței 0mindfu ness1! suntem invitați să dia o'ăm& La .iar emoționante& Ne formăm proprii e (udecăți despre pove#tiri! despre prota'oni#ti! despre fe u în care sunt narate& 6untem purtați de tipare e de vor"ire.oinărea& Până a sfâr#itu unei seri de practică! vom fi uat mu te pau$e& Aducem cu noi în viața de $i cu $i posi"i itatea acestui tip de pre$ență 0a8arness1 datorat pau$e or! a neidentificării cu f uctuații e crescânde a e emoții or noastre& Astfe ! ne tre$im că în timpu interacțiuni or cu a ții facem spontan pau$ă! întâmpinând e*periențe e cu acceptare #i inc u$ându%i #i pe a ții în câmpu nostru de atenție con#tientă& Efectele practicii Meditației în Relației le simțim în fiecare zi. ? La serviciu sau acasă! a fe #i în 'rupu nostru de practică! 'ăsim oportunități pentru a cu tiva f e*i"i itatea minții. ne tre$im a'ățându%ne de emoții e stârnite de această întâ nire& 6e aude c opoțe u #i toată umea tace& 2priți din vârte(u nostru o"i#nuit! ne întoarcem acasă a starea de pre$ență& 2"servăm cum 'ânduri e #i emoții e s%au înmu țit& Atenția se sta"i i$ea$ă #i ne ini#tim! ăsând mintea să se a#e$e în o"servarearespirației sau a sen$ații or fi$ice& Când c opoțe u sună din nou! interacțiunea cu parteneru reîncepe& E*citarea #i identificarea apar încă foarte u#or! dar în curând reu#im să facem pau$ă a inițiativa noastră! fără să ne amintească de asta c opoțe u & /re"uie să spri(inim #i practica parteneru ui7ei+ #i ea7e decide să facă o pau$ă fără să primească instrucțiuni pentru asta! a(utându%ne să ne întoarcem a momentu în care propria noastră minte .imediat să cur'ă& >ăsim întâmp ări e noastre sau pe ce e a e co%meditatori or a fi e*trem de atractive! c.

'ânduri e #i sen$ații e apar #i dispar în câmpu unei con#tiențe amp e& Împărtă#im cu parteneru 7a acest sentiment a pre$enței! dar con#tiența în sine este neafectată7nea terată& Recunoa#tem cum ne%am identificat cu $'omote e minții noastre& Ne odi. e sau ea ne înțe e'e e*periența #i #tim că am fost au$iți& Apoi se asă tăcerea& @nima este mai puțin f ămândă& @deea despre sine pe care am uptat să o prote(ăm se atenuea$ă.im în pre$ență& Este "ucurie în acest fe de renunțare! #i pace& Pentru un moment! ma#inațiuni e minții noastre încetea$ă& >ustăm i"ertatea& )upă câteva $i e petrecute în această retra'ere! ca mu devine mai profund % cu a(utoru sesiuni or de meditație în tăcere! servitu ui mesei fără a vor"i #i a mediu ui propice a retra'erii& Pre$ența devine mai consecventă! mai e*actă! mai u#oară #i mai precisă& Lini#tea se maturi$ea$ă #i minți e noastre sunt mai sta"i e! c.ii ei sau ai ui& Ne între"ăm dacă am spus prea mu t.fe ca a întâ niri e săptămâna e! ne este dat un su"iect de discuție& La început! pot apărea discuții despre o anumită tensiune a serviciu& 2"servăm încordarea într%o anumită parte a corpu ui #i o re a*ăm& Povestea rămâne de actua itate! fiind adevăru ace ui moment! a#a că o împărtă#im& =acem din când în când pau$ă pentru a ie#i din c e#te e reactivității emoționa e& Când terminăm! parteneru ne prive#te #i o"servăm compasiunea în oc.iar #i în mi( ocu dinamicii comp e*e a interacțiuni or cu cei a ți& Ne este din ce în ce mai u#or& Câmpu atenției se ăr'e#te pentru a inc ude e*periențe e persona e #i pe ce e a e ce or a ți& . după un moment dispar& Parteneru 7a nostru7noastră vor"e#te de dorința de a se e i"era de acest stres. o"servăm mintea 'ră"indu%se să proiecte$e un strop de fericire în situația actua ă sau ce puțin să evite durerea stân(ene ii& Ne oprim! pre$ența este mai c ară& 2"servăm aceste 'ânduri pe măsură ce apar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful