You are on page 1of 4

POVIJEST JEZIKA HRVATSKI JEZIK DO KRAJA 15. STOLJEA Staroslavenski jezik jezik je prvih pisanih slavenskih spomenika.

Ovaj su jezik u 9. st. Konstantin i eto! za"ilje#ili u svojim prijevo!ima $i"lije koji su na%injeni za misionarske poho!e me!u Slavenima. Kasnije je staroslavenski jezik !o#ivio mno&e re!ak'ija u slavenskim zemljama i utje'ao na (ormiranje na'ionalnih knji#evnih jezika. Tako su i )rvati naslije!ili staroslavensku knji#evnu "a*tinu i on!a su je !alje razvijali. Jezik prvih hrvatskih &la&oljskih spomenika u osnovi je staroslavenski+ ali ve, o! po%etka &u"e se neke tipi%ne oso"ine staroslavensko& jezika. Tako se+ primjeri'e+ nazalni &lasovi e+ o i - zamjenjuju &lasovima e+ u i i. Osim to&a+ sve se vi*e zamjenjuju i neki !ru&i stari &lasovi+ o"li'i i rije'i oso"inama naro!no&a .hrvatsko&/ jezika te se tako stvara norma hrvatske re!ak'ije staroslavensko& jezika. Kratki pre&le! VII. st. 0 latinski jezik i latini'a I1. st. 2 staroslavenski jezik i &la&olji'a 0 hrvatska re!ak'ija 1II. st. 2 "osani'a ili "osan%i'a 0 ju& )rvatske+ $osna i )er'e&ovina3 Povaljska listina+ Polji%ki statut+ 4i"ro o! mnozijeh razlo&a 1V. st. 0 latini'a kao na'ionalno pismo $A56A7SKA P4O6A+ oko 8899. 0 prijelazni tip &la&olji'e .s o"le na u&latu/ VI7O:O4SKI ZAKO7+ 8;<<. 2 najstariji hrvatski zakonski spomenik 4JETOPIS POPA :=K4JA7I7A 0 latinski jezik 2 preve!en u 1IV. st. PO4JI6KI STAT=T+ 8>>>. 2 hrvatska ,irili'a 0 %akavsko po!rijetlo 4=?I:A@ 2 tip sre!njovjekovne en'iklope!ije ZAPIS POPA A@TI7?A+ 8>9A. 0 "ilje*ka u "revijaru HRVATSKI JEZIK OD 16. DO KRAJA 18. STOLJEA esnaesto stoljee Za )rvatsku su to izrazito nepovoljne politi%ke prilike jer je Braz"ijenaC na nekoliko !ijelova kojima vla!aju razli%iti &ospo!ari3 veliki !io hrvatske o"ale u rukama je le%ana+ Tur'i su >A zauzeli neka po!ru%ja .Slavonija/+ a "anska )rvatska nalazi se u sastavu )a"s"ur*ke onarhije. Je!ino je :u"rovnik slo"o!an. Ovo je zlatno raz!o"lje !almatinske knji#evnosti .renesansa/. :ominiraju !jela na %akavskom narje%ju+ a najpoznatiji su autori arko aruli, .Ju!ita/+ )ani"al 4u'i, .@o"inja/+ Petar )ektorovi, .@i"anje i ri"arsko pri&ovaranje/+ $rne Karnaruti, .Vazetje Si&eta &ra!a/+ Petar Zorani, .Planine/ i !r. = ovom raz!o"lju i !u"rova%ka knji#evnost !o#ivljava pro'vat 0 razvija se "o&ata knji#evnost na *tokavskom narje%ju+ a pis'i u svoja !jela unose i %akavske elemente. Vi!ljivo je to pose"i'e u !jelima hrvatskih petrarkista .Z"ornik 7ik*e @anjine+ 8D9E.+ u kojem su zapisane pjesme :#ore :r#i,a i 5i*ka en%eti'a i !r./ te u !jelima najve,e&a hrvatsko& renesansno& kome!io&ra(a arina :r#i,a .7ovela o! Stan'a+ Skup+ :un!o aroje/. Knji#evnost na kajkavskom narje%ju postojala je i ranije .sre!i*ta su Vara#!in i Za&re"/+ a najzna%ajniji je prijevo! latinsko&a !jela Ivana Per&o*i,a :e'retum tripartitum .8DE>./ te Antun Vrame' s !jelima Kronika kratka .8DE<./ i Postila .8D<F./ Krajem 8F. stolje,a nastaje prvi hrvatski rje%nik. To je rje%nik koji je sastavio Gaust Vran%i,3 :i'tionarium HuinHue no"ilissimarum Europae lin&uarum 4atinae+ Itali'ae+ Iermani'ae+ :almati'ae et =n&ari'ae. O"javljen je u Vene'iji 8D9D.&. Se a!naesto stoljee O!mah na po%etku stolje,a o"javljena je prva hrvatska &ramatika. $artol Ka*i, pisa' je prve hrvatske &ramatike Institutionem lin&uae ill-ri'ae li"ri !uo .:vije knji&e temelja Jilirsko&a jezika/. Iramatika je o"javljena u @imu 8F9>.&. Z"o& te*kih politi%kih prilika zamire "o&ata knji#evna !jelatnost pretho!no& raz!o"lja na %akavskome narje%ju+ a 'vate "arokna !u"rova%ka knji#evnost u !jelima Ivana Iun!uli,a+ Ivana $uni,a Vu%i,a+ Junija Palmoti'a i !ru&ih autora. Kajkavski pis'i nastavljaju tra!i'iju pisa'a 8F. stolje,a. 7ajzna%ajniji je Juraj )a"!eli, koji je sastavio prvi kajkavski rje%nik+ :ik'ionar .Iraz+ 8FE9./ te Zr'alo arijansko .8FF;./+ priru%nik namijenjen vjerskome o!&oju. 7a posje!ima Zrinskih i Grankopana .o! Vino!ola !o Pokuplja s Ozljem kao kulturnim sre!i*tem/ jo* u 8D. i 8F.st. razvila se "o&ata kulturna !jelatnost koju su poti'ali i sami vla!ari. = 8E. stolje,u ovo po!ru%je postaje 'entar ozaljsko&a knji#evno2jezi%no& kru&a+ a najva#niji su pre!stavni'i Petar Zrinski+ Gran Krsto Grankopan+ Ana Katarina Zrinska i Ivan $elostene'. Osnova je tro!ijalektalna.

Osa!naesto stoljee Po! europskim utje'ajem razvijaju se prosvjetiteljske i!eje. 7akon povoljnijih politi%kih prilika .o!lazak Turaka i sl./ !olazi !o o"nove kulturno& #ivota+ a !jela su u&lavnom pou%no& karaktera. Isti%e se ra'ionalizam i ukazuje na praznovjerje+ neukost i sl. Kako "i se pri"li#ili neukom %itatelju+ autori se sve vi*e slu#e o"li'ima naro!ne knji#evnosti. :almatinski pis'i Gilip Ira"ova' i An!rija Ka%i,2 io*i, svojim prosvjetiteljskim !jelima a(irmiraju *tokavsku ikavi'u. Slavonski pis'i o! samih po%etaka "iraju *tokavsku .posavsku/ ikavi'u jer im se %ini najsli%nijom !almatinskoj i "osanskoj *tokavi'i. 7ajistaknutiji su slavonski pis'i 8<. stolje,a atija Petar Katan'i'+ atija Antun @eljkovi, Antun Kani#li, i !r. Kajkavski pis'i nastavljaju tra!i'iju "o&ate kajkavske knji#evnosti. Titu* $rezova%ki+ najpoznatiji kajkavski kome!io&ra(+ pi*e prosvjetiteljske kome!ije na kajkavskom narje%ju+ ali su sa%uvane i nje&ove pjesme na *tokavskom narje%ju. Ovakva !jelatnost kajkavskih pisa'a priprema klimu za !jelovanje 4ju!evita Iaja u 89. stolje,u. HRVATSKI JEZIK " 1#. STOLJE" 8<A9. 4ju!evit Iaj .Krapina+8<99.2 Za&re"+ 8<E;./ o"javljuje Kratku osnovu horvatsko2slavensko& pravopisanja. $aje%a &e'o&!a Iaj je u Kratkoj osnovi pre!lo#io kajkav'ima re(ormu latini%no& pisma. =zor mu je "io Pavao @iter Vitezovi, koji je jo* po%etkom 8<. stolje,a pre!la&ao sli%na rje*enja za palatale .sa zna'ima izna! slova/. 7je&ovo na%elo "ilo je je!no slovo K je!an (onem. Pre!la#e !ruk%ije pisanje palatala 0 izna! svako& slova postavlja !ijakriti%ki znak za palatalnost 0 til!u3 '+ z+ s+ !+ &+ l+ n & K ! u tuLi'ama i vlastitim imenima 3 Iuro+ an&el .Muro+ anLel/ = Kratkoj osnovi nije "ilo znaka3 Nza , jer &a u kajkavskom narje%ju nema Nza !# jer &a u kajkavskom narje%ju nema Nza ijeOje jer kajkavsko narje%je nema !vo&lasnika. 8<AD. 4ju!evit Iaj pokre,e 7ovine horvatske s knji#evnim prilo&om :ani'a horvatzka+ slavonszka !almatinzka .u po%etku je to stari pravopis i kajkav*tina/ NIaj pi*e %lanak Pravopisz u kojem !onekle o!stupa o! rje*enja u Kratkoj osnovi. Iajeva re(orma Palatalima '+ z+ s mijenja til!u u kva%i'u P () *) + =mjesto je!noslova l+ n+ !+ & pre!la#e !voslove lj) nj) j) ,j .zarez na j umjesto to%ke/ O! 8<A<. j se mijenja u j. uvo!i iz poljsko&a jezika =vo!i ro&ato e .e/ na mjestu neka!a*nje& jata 0 #ele uje!initi jekav'e+ ikav'e i ekav'e samo&lasno r P pi*e se i iz&ovaraju s popratnim &lasom3 perstOparst. 8<>E. 0 zaklju%eno !a se u hrvatski javni #ivot kao slu#"eni jezik uve!e hrvatski jezik. -.lolo+/e +/ole Za,&e0a(/a '.lolo+/a +/ola Za&re"a%ka (ilolo*ka *kola nastavlja ilirsku kon'ep'iju knji#evno&a jezika i 'ilj joj je !ovr*iti pro'es stan!ar!iza'ije. 7ajve,i pro'vat !o#ivljava ka!a joj na %elo !olaze A!ol( Ve"er Tkal%evi, .&ramatike/ i $o&oslav 5ulek .rje%ni'i/. 8<D9. Antun a#urani,3 Slovni'a )ervatska 8<D9. A!ol(o Ve"er Tkal%evi,3 Skla!nja ilirsko&a jezika 8<E8. A!ol(o Ve"er Tkal%evi,3 Slovni'a hervatska 8<F9. $. 5ulek3 7ema%ko2hrvatski re%nik 8<E>.O8<ED. $. 5ulek3 )rvatsko2njema%ko2talijanski rje%nik znanstveno&a nazivlja NOslanjaju se na .i/jekavsku *tokav*tinu+ ali vo!e ra%una i o kajkav'ima i %akav'ima 0 ne #eli se o!re,i jezi%ne povijesti na tri !ijalekta. NOni su protiv (onolo*ko& pravopisa 0 pi*u etimolo*kim pravopisom .mor(onolo*kim/. N=mjesto ro&ato&a e za re(leks jata pi*u je ili ie3 rje%nik+ !iete. NZala#u se za Jstare pa!e#ne nastavke3 Z"o& pisanja 2ah u &enitivu mno#ine njihovi ih protivni'i po&r!no zovu ahav'ima. NOpiru,i se upora"i njema%kih termina+ $o&oslav 5ulek nastoji utemeljiti hrvatsko znanstveno nazivlje. On tra#i !oma,e rije'i+ a ako ih nema+ preuzima ih iz slavenskih jezika .%e*ki+ ruski/ i prila&oLava hrvatskome jeziku.

Za a&s/a '.lolo+/a +/ola Ilavni je pre!stavnik Ante Kuzmani,. Kasnije se okupljaju oko lista Zora !almatinska .prvi "roj izlazi 8<>>./ u Za!ru. S N porno je pitanje pisma i pitanje *tokavsko&a &ovora .ilir'i su skloniji ijekavi'i ne&o ikavi'i/. Kuzmani, tra#i !a se u "u!u,em je!instvenom jeziku sa%uva ikavski iz&ovor u *tokavskom narje%ju te prihva,anje onakvo& pisma kakvo ima tra!i'iju u ovim hrvatskim krajevima .:alma'ija+ Slavonija/. N7akon revolu'ionarne 8<><. Ante Kuzmani, ipak prihva,a Iajevu re(ormu pisma+ ali se i !alje zala#e za *tokavsku ikavi'u. Svoj stav ar&umentira velikim !jelima3 @az&ovorom u&o!nim naro!a slovinsko&a An!rije Ka%i,a io*i,a te prvim 'jelovitim prijevo!om $i"lije . . P. Katan%i,/. R.je(/a '.lolo+/a +/ola Ilavni je pre!stavnik i utemeljitelj Gran Kurela'. Kao pro(esor utje'ao je na svoje u%enike koji o!laze na stu!ij u $e% i *ire i!eje @ije%ke (ilolo*ke *kole. Za&ovornik je starijih o"lika u zaje!ni%kom jeziku+ onih o"lika koji su zaje!ni%ki ve,ini slavenskih jezika. 8<F;. Ivan a#urani, propisuje Iajev slovopis u hrvatskoj nastavi. To je va#na po"je!a Za&re"a%ke (ilolo*ke *kole. /ola 1&%ats/.1 %2/o%a3a Ilavni su pre!stavni'i Tomo areti,+ Ivan $roz i Granjo Ivekovi,. Oni se zala#u za (onolo*ko na%elo u pravopisu 0 pi*i kao *to &ovori*. Primjeri'e+ umjesto !voslova !j+ &j+ lj+ nj uvo!e znakove L+ &+ l+ n !a "i se znalo *to se %ita kao je!an &las .roLen/+ a *to kao nesliven &las .!jevojka/. Za,&e0) 1884. 5 I%an 6&o78 H&%ats/. 9&a%o9.s Taj je pravopis nastao po nalo&u vlasti u vrijeme vla!avine "ana Khuena )e!ervar-ja i o"vezan je u *kolstvu. IzraLen je prema (onolo*kom na%elu. Za,&e0) 18##. 5 To!o :a&et.8 $&a!at./a . st.l.st./a 1&%ats/o,a .l. s&9s/o,a /nj.*e%no,a je7./a 1#;1. 5 I. 6&o7) -. I%e/o%.8 Rje(n./ 1&%ats/o,a je7./a <1=4> 0 &raLu je prikupio Ivan $roz. Preuzeo ju je iz !jela koja je prire!io Vuk Kara!#i,+ Muro :ani%i, te iz naro!ne knji#evnosti. = njemu nema !jela hrvatskih knji#evnika !ru&e polovi'e 89. stolje,a. Poslije nje&ove smrti &ra!u je o"ra!io i rje%nik iz!ao Granjo Ivekovi,. HRVATSKI JEZIK " ??. STOLJE" a> 1#;1. = 1#18. 2 hrvatski vukov'i 2 (onolo*ki pravopis+ &ramatika i rje'nik .$@OZ+ 2 hrvatski puristi 2 jezi%ni savjetni'i.V. @ORIQ i 7. A7:@IQ/ 0> 1#18. = 1#@1. 2 srpski jezi%ni unitarizam 2 je!an jezik .srpskohrvatskoslovena%ki/ 2 prvi razlikovni rje%nik hrvatsko& i srpsko& 2 I=$E@I7A i K@STIQ 2 prvi slikovni rje%nik 2 A7:@IQ i VE4IKA7OVIQ+ 89>9. 2 prvi svezak )rvatske en'iklope!ije 2 ate =JEVIQ+ 89>8. 3> 1;. t&a%nja 1#@1. = 1#@5. :r#avni ure! za jezik u 7:) 2 purizam .kru&ovalKra!io+ munjovozKtramvaj+ hrvatkaKkravata/ 2 mor(olo*ki pravopis SKO@IE7SKO PISA7JES+ 89>;. 2 &ramatika S)@VATSKA S4OV7I?AS+ 89>A. .$la# J=@I5IQ/ > 1#@5. 1##;. 89D>. 7OVOSA:SKI :OIOVO@ 2 i!eja jezi%no& uje!injenja 8E. o#ujka 89FE. S:EK4A@A?IJA O 7AZIV= I PO4ORAJ= )@VATSKOI JEZIKAS .pro&la*eno hrvat. na'ionalizmom/ 89E8. Shrvatsko prolje,eS 2 (onolo*ki pravopis .Slon!ona'S/ $A$IQ 2 GI7KA 2 OI=5 3 S)@VATSKI P@AVOPISS .za"rana tiska/ )rvatsko (ilolo*ko !ru*tvo 2 %asopis SJezikS+ 89D;. 2 povjesni%ari jezika 2 4ju!evit JO7KE i Zlatko VI7?E En'iklope!ija 4eksiko&ra(sko& zavo!a S iroslav Krle#aS e> 1##;. = anas Vla!imir $@O:7JAK3 S@AZ4IKOV7I @JE67IK S@PSKOI I )@VATSKOI JEZIKAS Vla!imir A7IQ3 S@JE?7IK )@VATSKOI JEZIKAS+ 8998. 2 prvi priru%ni je!nojezi%ni rje%nik hrvatsko&a jezika A@ETIQ+ IVEKOVIQ+ $O@A7IQ/

P@EI4E: @JE67IKA O: 8F. :O ;9. STO4JEQA :o 8D. stolje,a nastaju nesamostalni popisi leksema3 2 &losari2 nastaju o! 9. stolje,a i 2 aneksni rje'ni'i2 popisi rije'i koje su autori !o!avali !jelima. 16. stoljee= 9&%. 1&%ats/. &je(n./ Gaust Vran%i,3 :i'tionar :i'tionarium HuinHue no"ilissimarum Europae lin&uarum3 latinae+ itali'ae+ &ermani'ae+ !almati'ae et un&ari'ae .@je'nik pet naju&le!nijih europskih jezika+ latinsko&a+ talijansko&a+ njema%ko&a+ !almatsko&a i maLarsko&a/+ le'i+ 8D9D. 2 !almatski jezik 0 %akavska ikavi'a s malo *tokavskih elemenata 1A. stoljee Jakov ikalja3 $la&o jezika slovinsko&a .trojezi%ni hrvatsko2talijansko2latinski rje%nik/+ 4oreto2An'ona+ 8F>9.2 8FD8. 2 latinski rje%nikT isusova' ikalja pi*e !u"rova%kom *tokav*tinom Juraj )a"!eli,3 :ik'ionar .:ik'ionar ili re'i slovenske z vek*e&a vkup ze"rane u re! postavljene i !ia'kemi zlahkotene/+ Iraz+ 8FE9. 2 prvo !jelo kajkavske leksiko&ra(ijeT hrvatskolatinski rje%nik namijenjen u%eni'ima isusova%ke &imnazije 18. stoljee Ar!ellio :ella $ella3 Talijansko2latinsko2ilirski rje%nik . :izionario italiano+ latino+ ill-ri'o/+ le'i+ 8E;<. 2 prvi koji uz natukni'e !onosi primjere iz knji#evnosti Ivan $elostene'3 Iazoph-la'ium seu latino2ill-ri'um onomatum aerarium .Iazo(ila'ij ili "la&o latinsko2ilirskih imena/ .nastao u ;. pol. 8E. st.T o"javljen u Za&re"u 8E>9./ 2 jezik ozaljsko& kru&a 2 %akavski+ kajkavski i *tokavski leksemi Granjo Su*nik+ An!rija Jam"re*i,3 4atinski rje%nik + Za&re"+ 8E>;. 2 namjera je na!omjestiti )a"!eli,ev rje%nikT prete#ito kajkavski leksik 1#. stoljee Prije preporo!a Joakim Stulli3 )rvatsko2talijansko2latinski rje%nik+ $u!impe*ta+ :u"rovnik+ po%. 89. st. 2 najopse#nije !jelo starije hrvatske leksiko&ra(ijeT 2 jezik3 *tokavska jekavi'aT utje%e na preporo!nu knji#evnost Preporo! Ivan a#urani,+ Jakov =#arevi,3 7jema%ko2ilirski slovar+ Za&re" 8<>;. 2 prvi hrvatski rje%nik izraLen po suvremenim kriterijima $o&oslav 5ulek3 7jema%ko2hrvatski rje%nik+ Za&re"+ 8<F9. )rvatsko2njema%ko2talijanski rje%nik znanstveno& nazivlja+ Za&re"+ 8<E>.O8<ED. 2 o"o&a,ivanje jezika novotvoreni'ama i posuLeni'amaT 2 na* prvi terminolo*ki rje%nik :ra&utin Par%i,3 )rvatsko2talijanski i talijansko2hrvatski rje%nik 2 !jeluje u ju#noj )rvatskoj na na%in sli%an 5ulekovom @je%nik hrvatsko&a ili srpsko&a jezika .Aka!emijin rje%nik/ Iz!ava%3 JAZ= .!anas )AZ=/ Za&re"+ 8<<9. .u po%etku su uzimani samo *tokavski leksemi+ a kasnije postupno ulaze i %akavski i kajkavski/ 2 prvi hrvatski je!nojezi%ni rje%nik .!ovr*en je tek 89EF./ 2 po opse&u najve,e !jelo hrvatske leksiko&ra(ije 4;. stoljee Ivan $roz+ Granjo Ivekovi,3 @je%nik hrvatsko&a jezika .8998./ 2 prvi !ovr*eni je!nojezi%ni rje%nik .ne!ostatak mu je *to je &otovo sva &ra!a na primjerima iz usmene knji#evnosti/ 7ikola An!ri,+ Iso Velikanovi,3 5ta je *ta .89A<./ 2 prvi suvremeni slikovni rje%nik Petar Iu"erina+ Kruno Krsti,3 @azlike izmeLu hrvatsko&a i srpsko&a knji#evno& jezika .89>9./ 2 prvi razlikovni rje%nik Vla!imir Ani,3 @je%nik hrvatsko&a jezika .8998./ Vla!imir $ro!njak3 @azlikovni rje%nik srpsko& i hrvatsko& jezika .8998./