You are on page 1of 4

&R.

HANI9 I,RAHIM

Disleksia - Kementerian kesan disleksia mulai 2004


11/11/2003 9:32 a.m.

Oleh: RAJMAH HASAN SHIRAT

KEMENTERIAN Pendidikan mene !"i Ja#a$an Pendidikan Kha" akan mem%e kenalkan In"$ !men Sena ai Semak &i"lek"ia 'IS&( iai$! mekani"me !)ian "a in*an #a*i men*enal %a"$i ke#a an*kalian m! id men*alami ma"alah %em#ela)a an "%e"i+ik di"lek"ia m!lai $ah!n de%an. ,!a$ %e m!laan- % .)ek in$i" IS& akan dilak"anakan di 29 #!ah "ek.lah di "el! !h ne*a a 'ke/!ali 0ila1ah Pe "ek!$!an 2a#!an( "e#el!m "e#a an* a ahan dikel!a kan .leh Kemen$e ian Pendidikan !n$!k di*!na %akai di "em!a "ek.lah endah. Men! !$ Pen*a ah ,aha*ian Pe an/an*an dan Pen1elidikan- Ja#a$an Pendidikan Kha"- & . Hani3 I# ahim- IS& di*!nakan !n$!k men1a in* m! id $ah!n "a$! 1an* #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah %em#ela)a an "%e"i+ik di"lek"ia "aha)a. 4,a*aimana%!n- !n$!k mela#el a$a! men*e"ahkan m! id $e #a#i$ "e#a*ai m! id %endidikan kha" di"lek"ia han1a #.leh di#!a$ .leh %aka %e !#a$an-4 ka$an1a ke$ika di$em!i 5$!"an Mala1"ia di %e)a#a$n1a di K!ala 2!m%! - #a !6#a ! ini. T! !$ hadi ialah Pen.l.n* Pen*a ah ,aha*ian Pe an/an*an dan Pen1elidikan- Ja#a$an Pendidikan Kha"- Mad Ka""im A#d. Malik. Tak i+an di"lek"ia men*ik!$ Kemen$e ian Pendidikan adalah m! id6m! id di"lek"i 1an* mem%!n1ai ke/e da"an men$al 1an* "ama a$a! mele#ihi m! id n. mal $e$a%i mem%!n1ai ke"!ka an 1an* ama$ "an*a$ dalam kemahi an men*e)a- mem#a/a dan men!li". IS& di#an*!nkan .leh Kemen$e ian Pendidikan den*an k.n"en"!" k.m!ni$i meli#a$kan %en"1a ah6%en"1a ah !ni7e "i$i dan mak$a# %e *! !an ilm! kha"- d.k$. dan *! !6*! ! #e %en*alaman dalam di"lek"ia- #e m!la %ada $ah!n 2001. Men! !$ & . Hani3- IS& $e #aha*i ke%ada $i*a #aha*ian- an$a a lain men*and!n*i 80 /i i 1an* "e%a$!$n1a ada %ada m! id 1an* #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah %em#ela)a an "%e"i+ik di"lek"ia.

,aha*ian A- ka$an1a- men*and!n*i da$a a"a" m! id "e%e $i #i.da$a- )an$ina- $ah!n %e "ek.lahan- ke$! !nan- keda$an*an ke "ek.lah- men*ik!$i % .* am %em!lihan kha" '"edan* a$a! $idak(- %en/a%aian akademik- nama dan l.ka"i "ek.lah "e $a nama %enilai. 4Penilai di"1a a$kan *! ! #aha"a Mela1! 1an* %e nah men*a)a m! id $ah!n "a$! "ek! an*6 k! an*n1a enam #!lan "e#el!m !)ian IS& di)alankan ke a$a" m! id 1an* #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah %em#ela)a an "%e"i+ik di"lek"ia-4 )ela"n1a. Semen$a a i$! ka$a #elia!- ,aha*ian , 1an* #e k.n"e%kan "ena ai "emak ')a:a# "e/a a 1a a$a! $idak( men*and!n*i $i*a elemen 1an* an$a a lain men*!)i m! id mene !"i ke#.lehan men*e)a- mem#a/a dan men!li" '3M(. 4Elemen %e $ama men*and!n*i 20 /i i 1an* men*!k! "e)a!hmana $aha% %en*!a"aan li$e a"i m! id me an*k!mi ke#.lehan men*e)a- mem#a/a dan men!li" manakala elemen ked!a men*and!n*i 20 /i i !n$!k men*!k! ke!%a1aan k.*ni$i+ me eka 'liha$ "e)a!hmana m! id ini mem%!n1ai k.*ni$i+ 1an* "ama a$a! "ea a" den*an m! id n. mal(. 4Elemen ke$i*a men*and!n*i 10 /i i !$ama 1an* men*am#il ki a da i%ada ke"el! !han /i i "%e"i+ik di"lek"i 1an* "elal! ada %ada m! id di"lek"ia-4 ka$an1a dan mem#e i$ah! #aha:a IS& dikendalikan dalam #aha"a Mela1!. Tam#ah & . Hani3- #aha*ian $e akhi iai$! %ema kahan 1an* akan dii"i .leh %enilai a$a! *! ! %en1ela a" "e$elah "ele"ai men)alankan IS& ke a$a" m! id. 4P ."ed! %enilaian di)alankan #e da"a kan ke%ada %en*e$ah!an %e i#adi *! ! $e hada% m! id 1an* hendak dinilai-4 ka$an1a. Men! !$n1a- IS& men"1a a$kan lima k i$e ia m! id %e l! dinilai iai$! $elah melal!i alam %e "ek.lahan den*an menda%a$ %en*a)a an 1an* "e"!ai dan mem!a"kan !n$!k $em%.h $idak k! an* da i%ada enam #!lan- men*hada%i ke"!ka an dalam %en*!a"aan kemahi an 3M dan m! id ke$in**alan "e/a a !m!m d!a $ah!n di #elakan* akan "e#a1a dalam kemahi an 3M. 2ain6lain "1a a$ ialah m! id mem%!n1ai %en/a%aian % e"$a"i 1an* endah dalam !)ian #a*i ma$a %ela)a an akademik dan m! id $elah men)alani lan*kah6lan*kah %em!lihan melal!i P .* am Pem!lihan dalam kela" a$a! Pem!lihan Kela". & . Hani3 mem#e i$ah!- IS& mele$akkan ;/!$6.++ %.in$< "e#an1ak =0 %e a$!" #a*i men1a in* m! id #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah %em#ela)a an "%e"i+ik di"lek"ia. 4Jika dida%a$i memen!hi le#ih la%an /i i #a*i elemen "a$! dan d!a manakala memen!hi le#ih em%a$ /i i dalam elemen ke$i*a- maka m! id $e #a#i$ #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah di"lek"ia-4 )ela"n1a. Men! !$ #elia!- *! ! %en1ela a" $e le#ih dah!l! akan mem#!a$ "ia"a$an lan)!$ !n$!k mema"$ikan ma"alah li$e a"i 1an* dihada%i $idak #e %!n/a da i%ada ma"alah %en*a)a an dan %em#ela)a an 'P>P( 1an* di$e ima .leh m! id "e $a #!kan )!*a #e %!n/a da i%ada ma"alah "."ial.

4Se$elah *! ! %en1ela a" #e %!a" ha$i maka me eka akan mena"iha$kan i#! #a%a "!%a1a mem#a:a anak6anak me eka #e "ama6"ama "! a$ lam%i an IS& ke h."%i$al a$a! mana6mana klinik !n$!k mem#!a$ %enilaian lan)!$. 4Penilaian lan)!$ .leh %aka %e !#a$an ini me an*k!mi %eme ik"aan ke a$a" %enden*a an%en*liha$an dan +i3ikal $e hada% m! id $e #a#i$-4 )ela"n1a. Se$elah %eme ik"aan dilak!kan- ka$an1a- %aka %e !#a$an akan mem#!a$ d!a /adan*an iai$! men*e"ahkan m! id #e kenaan "e#a*ai m! id %endidikan kha" di"lek"ia a$a! me !)!k m! id i$! ke%ada %aka 1an* le#ih #e kela1akan !n$!k %eme ik"aan in$en"i+. ,a*i menan*ani ma"alah %em#ela)a an di"lek"ia- Kemen$e ian Pendidikan ka$an1a #e /adan* melak"anakan % .)ek in$i" di"lek"ia di 29 #!ah "ek.lah $e %ilih. 4Pelak"anaan % .* am in$i" di"lek"ia di/adan*kan d!a kaedah iai$! "e/a a inkl!"i+ iai$! meme l!kan "a$! #ilik in$e 7en"i kha" di"lek"ia di:!)!dkan a$a! "e/a a kela" kha" iai$! m! id di"lek"ia dia)a "e/a a #e a"in*an "e%e $i m! id6m! id #e ma"alah %em#ela)a an-4 ka$an1a. Se/a a inkl!"i+ ka$an1a- "e#aha*ian #e"a :ak$! #ela)a m! id di"lek"ia adalah di kela"6kela" #ia"a $e$a%i me eka akan dikel!a kan da i%ada kela" #ia"a !n$!k di#e ikan in$e 7en"i kha" #a*i men*a$a"i ke"!ka an li$e a"i 1an* dihada%i. 4Kela" in$e 7en"i ini di/adan*kan #ilan*an m! id "a$! "e"i %en*a)a an $idak mele#ihi la%an . an*-4 !)a n1a. Jika kaedah ked!a men)adi %ilihan ka$an1a- Kemen$e ian Pendidikan akan me:!)!dkan kela" %endidikan kha" %e /an$!man di"lek"ia di "ek.lah6"ek.lah #ia"a a$a! me:!)!dkan % .* am di"lek"ia di "ek.lah6"ek.lah %endidikan kha". 4&i #a:ah kaedah ini- m! id di"lek"ia akan men*ik!$i % .* am in$e 7en"i "e%en!h ma"a "ehin**a ma"alah li$e a"i 1an* dihada%i da%a$ dia$a"i- #a*aimana%!n- % .* am kha" ini di a"akan ama$ "e"!ai #a*i me eka 1an* men*hada%i ma"alah di"lek"ia #e a$-4 ka$an1a. Semen$a a i$! & . Hani3 mem#e i$ah!- Mak$a# Pe *! !an Ilm! Kha" $elah men*adakan k! "!" dalam %e khidma$an 1= min**! dalam #idan* di"lek"ia dan "ehin**a $ah!n ini $e da%a$ em%a$ k.h.$ *! ! $e la$ih dalam #idan* #e kenaan 1an* diha"ilkan .leh mak$a# #e kenaan. An$a a ke"!ka an dalam %en*!a"aan kemahi an 3M 1an* ke a% #e lak! di kalan*an m! id #e kem!n*kinan men*hada%i ma"alah di"lek"ia: 6 Keli ! di an$a a h! !+6h! !+ ;#< dan ;d<- ;!< dan ;n< "e $a ;m< dan ;:<- a$a!%!n n.m#. 6n.m#. "e%e $i ;?< dan ;9<. 6 @en.mena ;mi . % in$"< iai$! $ek" #a/aan keliha$an $e #alik "e#a*aimana diliha$ a%a#ila $ek" $e "e#!$ di#a/a melal!i /e min. 6 M! id men*am#il ma"a lama !n$!k men*ha#i"kan %em#a/aan- ada kala %em#a/aan $e "eka$6"eka$ di"e#a#kan me eka $e /i/i a1a$ a$a! melan*ka! #a i" %e ka$aan "ehin**a %ada akhi n1a men)e)a"kan %emahaman me eka.

An$a a "ele# i$i dan $.k.h $e kem!ka d!nia 1an* dika$akan mem%!n1ai ma"alah di"lek"ia "e%e $i mana 1an* dila%. kan dalam Time Ma*a3ine #e $a ikh A Se%$em#e 2003 ialah Th.ma" Edi".n- T.m B !i"e- 0h..%i C.ld#e * dan #eka" Pe dana Men$e i Sin*a%! a- 2ee K!an De:.