You are on page 1of 6

anuttr/1

#fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØKb.


9 #fiŸÎÏb÷˙˙b›K c“Æb#b÷ SKbÏ ◊Gı® ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ \PT #ÂObÏfi÷ Á“bÍfi÷ ◊πbk ØK÷Tb
fi˙dŸd #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb \®fi÷ ◊’ÏPfi˙bÂ˙ή| Á“bKb÷SÆO Á“Kb÷| #fi÷ Z÷ \PT #ÂObÏfib
˙O - 1 jdb÷|◊c“Á“Ï ◊b‰ ˙¬b’c“ Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊˙Z &◊ÏZ® fi®E÷ ±ZKb. ±ZÏ®fi÷
#µKKfi - 1-10 ≈Kb¶ gO˙bfi P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ OKb #fi÷ &◊Á“ÏÂb÷ ÆŸ◊πZ Á“ÏZb Á“mŸ¶-
(1) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ Z÷ fiOÏdb¶ \PT #ÂObÏfib &◊ÏÁ“Âb÷ #b Ïmb. SKbÏ «bc“ •® Ob…Zd‹˙bd® ◊ˆGı÷ Gı÷
•÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb, Z÷dfi÷ E÷TÂb fibdfi® Ïb® ”Z®. OŸÂœ®T fibdfiŸ¶ &Ubfi - ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #¶Z÷˙bÆ® ◊πÁø“PZØ® gs \PT#ÂObÏ Á“bÍfib #˙ÆÏ÷
”ZŸ¶. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”db¶ #bKÆŸjdb‹˙bd® ◊jbKb. ◊’Ï¥c“ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Á“Kb¶ OKb ? Á“Kb¶ &S◊≥ ØKb ? ”÷ Ob…Zd ! P˙DıK P˙dbfidb¶
#b˙®. jdc÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ ◊’Ï¥c„“ ◊bGı® ¸Ï®. #bK Dı¶«ˆ‹˙bd® •® &S◊≥ ØbK Gı÷. Ob…Zd ! #”b÷ gO˙fi„ ! \PTc÷“˙Zbfi® Á÷“Ê“Tb Á“bÍfi® §‹ØPZ
ÆŸjdb‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ◊ˆGı˙b Tb‘Kb- #”b÷ gO˙fi„ ! •d Gı÷ ? Ob…Zd ! Z÷dfi® §‹ØPZ «‰®œ ÆbOÏb÷◊dfi® Gı÷. \PTc÷“˙ c÷“˙Tb÷Á“Ø®
Kb˙Z„ db÷¨fi÷ ◊πbk ØK÷T gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ #b≤“db¶ #¶O #bKŸÛK, g˙ #fi÷ §‹ØPZfi® ¨K Á“Ï® d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd jbÏ Á“Ï®
#ZÁø“Zc“œb¶O ƈ‰fib÷ #b ◊πdbÂ÷ #Ø Á“”÷T Gı÷, Zb÷ fi˙db¶ #¶O c“®¨b Oπ” Á“Ï® PÆ∞ Øœ÷, «Ÿ∞ Øœ÷, dŸaZ Øœ÷, Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷.
#fiŸÎÏb÷˙˙b›Kc“œb¶Ofib÷ œŸ¶ #Ø Á“”÷T Gı÷ ? SKbÏ÷ Z÷ ÆŸjdb‹˙bd® Dı¶«ˆ (2) #÷ Dı ◊πdbÂ÷ œ÷¥ fi˙ÁŸ“dbÏfib #PjÁ“bÏb÷ \Â˙b. ◊ÏÒZŸ Z÷db¶
‹˙bd®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb. ”÷ Dı¶«ˆ ! fi˙db¶ #¶O #bÊ“T® P˙œ÷¥Zb Gı÷. ÆbZÁŸ“dbÏ jb’Ï®Ïb®fib ◊Ÿ‰b÷ ”Zb #fi÷ P˙”£ÁŸ“dbÏ
#fiŸZÏb÷˙˙b›Kc“œb¶O ƈ‰fib ‰Â ˙O Á“”÷T Gı÷. ”÷ gÒZ÷ ! #fiŸÎÏb÷˙ ZØb ˙÷”bKÆÁŸ“dbÏ E÷TÂb Ïb®fib ◊Ÿ‰b÷ ”Zb. #b’c“fib ◊b¶E #ÂObÏb÷#÷
˙b›Kc“œb¶O ƈ‰fib ◊πØd ˙Ofib Á÷“Ê“Tb #µKKfib÷ ◊πv“¡Kb¶ Gı÷ ? ◊πØd ˙Ofib Æb÷Í-Æb÷Í ˙¥. ‰Â ÁŸ“dbÏb÷#÷ «bÏ-«bÏ ˙¥ ÆŸj® #fi; «÷#÷ ◊b¶E-◊b¶E
c“œ #µKKfib÷ ◊πv“◊÷Tb Gı÷,Zb÷ #b ◊πdbÂ÷ \PT dKbPT, &˙KbPT, ◊ŸÏŸ¥Æ÷fi, ˙¥ ÆŸj® •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂. ◊πØdfib ◊b¶Efib÷ #fiŸA“dØ® P˙DıK,
˙b’Ï¥÷Â, c“®]c“bÒZ, TÕ“c“b¶Z, ˙÷”£, ˙÷”bKÆ, #gKÁŸ“dbÏ, ◊πØd #µKKfifib÷ ˙…DıK¶Z, DıK¶Z, #◊ÏbPDıZ, #fi÷ Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb, «®\
gO˙bfi÷ œb÷ #Ø ◊πv“¡Kb÷ Gı÷ ? Æ˙bØPÆoj, EbÏ &TÊ“b A“d÷ #◊ÏbPDıZ, DıK¶Z, P˙DıK¶Z, #fi÷ #gKÁŸ“dbÏ
”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏ P˙DıKP˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb. œ÷¥ ˙øÎb¶Z ◊ˆ˙˙Z„ \® T÷˙b \÷›#÷.
jfi˙…g˙ g˙fi #fi÷ DıfiÆdˆ”Ø® ƶ◊≥ ”ZŸ¶. OŸÂœ®T &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ ˙O : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆObÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
•÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. jb’Ï® Ïb® ”Z®. #÷Á“c“b jb’Ï® c÷“˙®#÷ ‹˙¡fidb¶ ˙O : 2 #µKKfi 1-13
PÆ>”fi÷ \÷Kb÷. ‹˙¡fi \÷›fi÷ \OπZ ØbK Gı÷ Kb˙bZ„ \PTÁŸ“dbÏfib÷ DıÒd ØbK (3-5) ”÷ gO˙fi„ ! fiŸÎÏb÷˙˙b›Kc“œb¶Ofib «®\ ˙Ofib÷ •dÂ
Gı÷. d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d \PTÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi ÆdDı˙Ÿ¶. \PTÁŸ“dbÏfib #b≤“ Kb˙Z„ db÷¨ fi÷ ◊πbk gO˙ÒZ÷ œb÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! ˙˙b›Kc“œb¶Ofib
Á“ÒKb#b÷Ø® ÆbØ÷ TC ØbK Gı÷ Kb˙Z„ ÆŸ√fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ P˙EÏ÷ Gı÷. ‹˙bd® «®\ ˙Ofib Z÷Ï #jKKfib÷ ◊πv“◊÷Tb Gı÷. c“®]Æ÷fi, d”bÆ÷fi, TÕ“c“ÒZ,
Ædb÷ÆKb •÷PÂÁ“ fi®Á“iKb d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d \T®ÁŸ“dbÏ fi®Á“iKb c“®¨b T®j®. Oˆ∑“c“ÒZ, ”£, sŸd, sŸdÆ÷fi, d”bsŸdÆ÷fi, PÆ>” PÆc¶“Æ÷fi, d”bPÆ>”Æ÷fi, #fi÷
#‘KbÏ #¶Ofib÷ #¿KbÆ Á“Ï÷ Gı÷. ‹Á“ÒjÁ“ dŸPfifi® Dı÷d OŸÂÏSfi Z◊b÷Á“d ◊ŸhKÆ÷fiÁŸ“dbÏ.
#bc“Ï÷ Gı÷ ˙O÷Ï÷ Æ˙÷| ƶc“Á“ dŸPfifi® db¸Á“ \Â˙Ÿ¶. ◊πgbZ ◊Gı® gO˙bfifi÷ (6) ”÷ gO˙fi„ ! «®\ ˙Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø •dÂ
◊ˆGı®fi÷ ‹ØP˙Ï ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT ◊˙Z &◊Ï E ÷“ Gı÷. ƶT÷√fib Á“Ï÷ Gı÷. gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! √Ï÷√Ï Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷
P˙œ÷¥ #÷Á÷“ Æb÷Í ˙¥fi® •bdhK◊KbKfi÷ ◊bÍ®fi÷ #fi÷ Á“bÍfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”fiOÏ ”ZŸ¶. OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb.
Á“Ï®fi÷ &◊Ï E¶sdb¶, ƈK #b’c“ ZØb Æb…jd, ›œbfi, ÆfiÁŸ“dbÏ, db”÷Òs jb’Ï® Ïb® ”Zb. Z÷ jb’Ï® c÷“˙® #÷Á“c“b PÆ>”fiŸ¶ ‹˙¡fi \÷˙÷ Gı÷.
›SKb’c“ «bÏb c÷“˙Tb÷Á“ #fi÷ fi˙ Oπ…˙÷KÁ“Ø® ◊ &◊Ï \÷›fi÷ P˙DıK fibdÁ“ \PTÁŸ“dbÏfi® Dı÷d DıÒd, «bVKb˙‹Øb, «”b÷>Z÷Ï Á“Íbdb¶ Pfi◊ŸÂZb #b’c“
anuttr/2
\Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ #÷fiŸ¶ fibd c“®]Æ÷fi Ïb√b˙bdb¶ #bÔKŸ¶ ”ZŸ¶ \PTÆ÷fifi® Á“b÷PÂÁ“ Ïb\fi® Dı÷d PDıZœ‰ŸÏb\ ◊ gO˙bfifi® c÷“œfib Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“
Dı÷d c“®]Æ÷fi ◊ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷ #fi÷ Æ@Z cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. fi®Á“iKb¶. SKbÏ «bc“ Z÷ j≥bÁŸ“dbÏ÷ gO˙bfifib #bOdfifib ÆdbEbÏ TbÁ÷“fib÷
c“®]Æ÷fifi® Dı÷dDı œ÷¥ ÏbDıÁŸ“dbÏb÷fib P˙¥Kdb¶ \Â˙Ÿ¶. «jbfiŸ¶ ÏbDıOø” fiOÏ d”bœ¯c“b÷ fbÏb \hKb. DıdbPTÁŸ“dbÏfi® Dı÷d j≥bÁŸ“dbÏ ◊ \K Gı÷.
”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ P◊Zb ”Zb, jb’Ï® c÷“˙® dbZb ”Z®, Æb÷Í-Æb÷Í ˙¥ ÆŸj® P˙œ÷¥Zb #÷Ê“T® Á÷“ Z÷ ◊O÷ EbT®fi÷ \K Gı÷. jdÁ“Øb Æb¶gÍ® ◊’Ï¥c„“ ÆP”Z
•bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bfiT Á“KŸ∂. #÷Á“ dP”fibfi® ƶT÷√fib Á“Ï® #fi÷ #fiŸA“dØ® Ïb\ ‹˙‹Øbfi÷ OKb. j≥bÁŸ“dbÏ jdÁ“Øb Æb¶gÍ®fi÷ ˙…Ïb‘K˙bfi„ ØKb. Kb˙Z„
Z÷#b÷db¶Ø® «÷ P˙DıK, «÷ ˙…DıK¶Z, «÷ DıK¶Z, «÷ #◊ÏbPDıZ, œ÷¥ d”bÆ÷fi Á“”÷˙b Tb‘Kb. ”÷ gO˙fi„ ! ”y¶ dbÏ® dbZ gsb ÆbØ˙bP”fi® fi÷ ◊ˆGı®fi÷
#b’c“ ◊b¶E Æ˙bØ-PÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb. SKb¶Ø® d”bP˙c÷“”db¶ Dıœ÷ #b◊fi® ◊bÆ÷ c“®¨b T÷˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Kb˙Z„ DıdbT®fi® Dı÷d j≥bÁŸ“dbÏ ◊b÷Zbfi®
#fi÷ db÷¨ ◊bdœ÷. dbZbfi÷ ◊ˆGı÷ Gı÷.◊ˆGıZb¶ Dı dbZbgsb dˆ§·GıZ Ø› \K Gı÷. dˆ·Gıb cˆ“Ï Ø˙b
˙O : 2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆObÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊Ï dbZb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷- d”b«T ÁŸ“dbÏfi÷ dbZbP◊Zbfi® ÆbØ÷ ˙bZ
˙O : 3 #µKKfi 1 jÒK dŸDı« #”®> ◊ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ dbZb ◊Ÿ‰fi÷ ]÷Ï Ïb√˙bdb¶ ÆdØ fi Ø›
(7-9) ”÷ gO˙fi„ ! •d gO˙bfi Kb˙Z„ db÷¨fi÷ ◊πbk ØK÷Tb SKbÏ÷, Dı÷ ◊πdbÂ÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi® dbZb#÷ Áø“Û d”bÏb\fi÷ c“®¨b P˙¥KÁ“
d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ ‰®\ ˙Ofib÷ œb÷ #Ø ˙ÂÔKb÷ Gı÷ ? Dı¶«ˆ ! #fiŸÎÏb÷˙ ◊ˆ¢KŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ gsb ÆbØ˙bP”fi®#÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ c“®¨b dbÊ÷“ Á“mŸ¶,
˙b›Kc“œb¶Ofib ‰®\, ˙Ofib c“Æ #µKKfib÷ ◊πv“¡Kb Gı÷ jÒK, ÆŸfi¨‰, #fi÷ Gı‰ EbdÏfi® KbEfib Á“Ï®. PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi® Dı÷d
≠“¥c“bÆ, ◊÷£Á“, Ïbd◊Ÿ‰, E¶s, ◊øPÕ“dbZøÁ“b, ◊÷∑“bT, ◊b÷’Ê“£, P˙”£ÁŸ“dbÏ. c“®¨bd”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|, j≥b ÁŸ“dbÏ c“®P¨Z ØKb. #ÂObÏ «fi® ›Kb ÆPdPZØ®
(10) ”÷ gO˙fi„ ! •d gO˙bfi÷ ‰®\ ˙Ofib ◊πØd #µKKfifib÷ KŸaZ Kb˙Z„ OŸk «πŒEbÏ® «fi® P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
œŸ¶ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? œŸ¶ gb˙ ˙Â˙÷T Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ SKbÏ ◊Gı® j≥b #ÂObÏ÷ Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®¨b Oπ” Á“Ï® Z÷ Dı ’c“˙Æ÷
Á“bÁ¶“c“® fiOÏ® ”Z®. Z÷ fiOÏ® Dıfi, jfi #fi÷ g˙fib÷Ø® Ædø∞ ”Z®. •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ gO˙fi„
Æ”Æπbgπ˙fi &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfi Æ˙ ≠“ZŸ#b÷fib ◊ŸÛ◊, ¸Í #bPØ ÆdøP∞ ! \÷ #b◊fi® #fiŸdPZ ◊πbk ØbK Zb÷ ”y¶ º˙fi◊K∂Z Pfi϶ZÏ Gıu“-Gıu“ Á“Ï®,
”ZŸ¶. SKb¶ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ”Zb÷. gsbÆbØ ˙bP”fi® Ï”÷Z® ”Z®. Z÷ ÆbØ˙bP”fi® Gıu“fib ◊bÏÂ÷ #bK§@«T Á“Ï˙b #fi÷ Z◊Á“dØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb
j≥b fibdÁ“ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷ ◊Ÿ‰ Æd‹Z #¶Ob÷◊b¶Ob÷Ø® ◊’Ï◊ˆÂ Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï P˙EÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Gıu“-Gıu“ ◊bÏÂbdb¶ #bK§@«Tdb¶ TŸ√b÷ ƈÁ“b÷ #b”bÏ
v“◊˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷ «bÍÁ“ ◊b¶E jb˙dbZbØ® ]÷ÏbK÷Tb÷ Ï”÷Zb÷. d”b «TÁŸ“dbÏfib÷ Oπ” Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷. Z÷ ◊ gb÷DıfiØ® PTk ”bØØ® c“®j÷T Dı #b”bÏ Á“V◊÷ Z÷
˙øÎbÒZ ◊πdbÂ÷ #”®> ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. Kb÷˙Z„ «”b÷>Î÷Ï Á“Íb#b÷fiŸ¶ j≥b#÷ ◊ ]Ïfib ◊πSK÷Á“ Æ¿Kbfib Dı@Kb «bc“ ˙j÷Tb÷, fib¶√® c÷“˙b÷ Dı÷˙b÷ #b”bÏ
#µKKfi Á“KŸ∂. SKbÏ «bc“ Z÷ «bÍÁ“ j®Ï÷ j®Ï÷ gb÷O gb÷O˙˙b ÆdØ Ø› T÷˙b÷ dfi÷ Á“V◊÷ #fi÷ Z÷db¶ ◊ Z÷˙b÷ #b”bÏ Á“V◊÷ Dı÷fi÷ #fi÷Á“ •dÂb÷,
OKb÷. «πbŒÂb÷, Áø“◊Âb÷, #PZPØ#b÷ #fi÷ Pg¨bEÏb÷ ◊ Oπ” Á“Ï˙bfi® ›·Gıb fi
SKbÏ «bc“ gsb ÆbØ˙bP”fi®#÷ j≥bÁŸ“dbÏfi÷ «bTgb˙Ø® dŸaZ #fi÷ Æ˙ Á“Ï÷ #÷˙b÷ ZŸ·Gı #b”bÏ Oπ” Á“Ï˙b÷ dfi÷ Á“V◊÷. #b ◊πdbÂ÷ j≥b ÂObÏ÷
gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙˙b ÆdØ ØK÷T «‰®œ ±>Eb #fi÷ •÷{“ d”÷T Á“ÏbÔKb¶. Z÷dfi® ◊b÷Zbfi® ›·Gıb gO˙bfi ◊bÆ÷ ÔKaZ Á“Ï® SKbÏ÷ gO˙bfi Á“”÷ Gı÷- #”b÷
dµKdb¶ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z@gØ® KŸaZ ◊πjbfig˙fi Á“ÏbÔKŸ¶. Kb˙Z„ «‰®Æ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zdb÷fi÷ ÆŸÁ“ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷ ◊ ◊πdbc“ fi ØKb, ƶZŸÕ“ ØKb
&Îd •÷{“®#b÷fi® Á“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ #÷Á“ Dı ’c“˙Ædb¶ ◊bPÂOπ” Á“ÏbÔKŸ¶. Kb˙Z„ Pfi϶ZÏ #bº˙fi Gıu“-Gıu“ Á“ÏZb¶ ØÁ“b #fi÷ Z◊ Á“d ˙ ÷“ #bSdbfi÷
Á“Ïb˙®fi÷ «‰®Æ «‰®Æ Á“ÒKb#b÷fi÷ c“bÆ-c“bÆ®, jfi-jbÒK #b’c“ c“”÷Dı #b˙÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
Gı÷. Kb˙Z„ j≥bÁŸ“dbÏ &◊Ï d”÷Tdb¶ ˙bUb÷fib fibc“ ÆbØ÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® ÆŸ√ j≥b #ÂObÏ ◊πØd Gıu“fib ◊bÏÂbfib ’c“˙Æ÷ ◊πØd ◊π”Ïdb¶ ‹˙bµKbK
gb÷O˙Zb÷ ØÁ“b÷ P˙EÏ÷ Gı÷. Z÷ Á“bÍdb¶ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi Á“Ï÷ Gı÷. «®Dı÷ ◊π”b÷Ï÷ µKbfi jÏ÷ Gı÷ #fi÷ ‰®º ◊b÷ÏÆ®#÷ Ob…Zd‹˙bd®fi® Dı÷d
d”b˙®Ï ‹˙bd® Æ”Æπbgπ˙fi &Ubfidb¶ ◊jbKb. ◊’Ï¥c„“ c“œfi dbÊ÷“ fi®Á“Í®. Ob÷EÏ® dbÊ÷“ gO˙bfifi÷ ◊ˆGı÷ Gı÷. ◊ˆGı®fi÷ Á“b¶c“Á“[ fiOÏdb¶ #b˙÷ Gı÷. SKb¶ #b˙®fi÷
anuttr/3
E, fi®E #fi÷ dµKd ÁŸ“Tb÷db¶ Pg¨bØ÷| ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. TŸ√b÷ ƈÁ“b÷ Kb˙Z„ db¶Æ Ïmb÷ fi ”Zb. Z÷ j≥ #ÂObÏfib &·EgbO #÷˙b Ø› OKb ”Zb \Â÷
#ÒK Á“b÷› Dı÷fi÷ fi ›·Gı÷ Z÷˙b #b”bÏ dbÊ÷“ ◊’Ïgπd Á“Ï÷Gı÷. Pg¨b dbÊ÷“ Á÷“ P◊πK¶OŸ ˙ø¨fi® œb√bfi÷, «b÷Ï “®fib ˙ø¨fi® œb√bfi÷, Æb¶OÏ® ˙ø¨fi® œb√bfi÷
#Ê“fi Á“ÏZb¶ j≥ #ÂObÏ÷ ◊b÷Zbfi® &Ud˙bÍ® &SÁø“Õ“ KSfi˙bÍ®, #÷¥Âbfib Z÷ Á“b÷dÍ ”b÷K SKbÏ÷ Dı Á“b◊® fib√˙bdb¶ #b˙÷T ”b÷Kb #fi÷ Z “Á“bdb¶
Á“bÏÂ÷ aKbÏ÷Á“ #b”bÏ dÍ÷ Zb÷ ◊b® fi dÍZŸ¶ #fi÷ ◊b® dÍZŸ¶ Zb÷ #b”bÏ ÆŸÁ“˙˙bdb¶ #b˙÷T ”b÷K #fi÷ ƈÁ“b› Dı˙bØ® Áø“œ Ø› OKb ”b÷K j≥b
fi dÍZb÷. #÷˙® ◊πPZÁˆ“Í ◊’ϧ‹ØPZdb¶ ◊ j≥b #ÂObÏ c“®fi ØZb fiP”, #ÂObÏfi® Á“dÏfib÷ gbO ±>Ê“fib ◊O Dı÷˙b÷, ˙ø∞ «Íc“fib ◊O Dı÷˙b÷, g÷>Æfib
&c“bÆ ØZb fiP”, PEÎdb¶ Á“bTŸÛK &S◊≥ Ø˙b c÷“˙b fiP”. c“®fi◊ÂØ® ÏP”Z, ◊O Dı÷˙b÷ Kb˙Z„ Tb÷”® #fi÷ db¶ÆØ® ÏP”Z Ø› OKb÷ ”Zb÷. j≥b #ÂObÏfib÷
P˙dfi‹Á“Zb ÏP”Z, #b ÁŸ“ÍZb ÔKbÁŸ“ÍZb ÏP”Z, Pfi϶ZÏ ÆdbPjdb¶ T®fi Ï”÷Zb &c“Ïfib÷ gbO #÷˙b÷ Ø› OKb÷ ”Zb÷ Dı÷d ƈÁ“b› OK÷Tb Ebd “®fi® dœÁ“ ”b÷K,
Z÷ #ÂObÏ ◊πbk Kb÷Odb¶ KZfib Á“ÏfibÏ, #◊πbk ”b÷K Z÷Ê“TŸ¶ Dı Pg¨b˙øPÎØ® EÂb’c“ gˆ¶Dı˙bfiŸ¶ gbDıfi ”b÷K #Ø˙b Á“bÕ“fi® Á“ØÏb÷Ê“ ”b÷K. j≥ #ÂObÏfi®
◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. ◊πbk Á“Ï®fi÷ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ® db¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊b¶ÆÍ®#b÷ Z◊v“◊ Tb˙hKØ® #÷˙® «fi® O› ”Z® Á÷“ ˙b¶Æfib÷ Á“϶ “®Kb÷ ”b÷K,
gO˙bfi Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. Kb˙Z„ Ob…Zd ‹˙bd®fi® Dı÷d Ob÷EÏ® c÷“√b ÷“ Gı÷. ˙b¶Æfi® Ê“b÷◊T® #fi÷, ˙b¶Æfib ◊bÆb ”b÷K, ˙b¶Æfib÷ ÆŸ¶ “Tb÷ ”b÷K j≥
SKbÏ «bc“ Z÷ j≥b #ÂObÏ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi® #b∏b ◊πbk #ÂObÏfi® ◊®≤“fib÷ gbO ZÏv“◊ Tb˙ KØ® #÷˙b÷ «fi® OKb÷ ”Zb÷ \Â÷
Ø˙b ◊Ï dˆ·GıbØ® ÏP”Z, ÏbOf÷¥Ø® ÏP”Z, Dı÷˙® Ï®Z÷ Æ◊ «®Tdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Á÷“˙b¶Æfi® ◊Ê“® ”b÷K, ƈÁ“bK÷T gøÎb”bÏ˙bÍb ◊bfifi® ◊¶§aZ ”b÷K.
Z÷ ◊πdbÂ÷ ddS˙ ÏP”Z #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. #b”bÏ Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊˙ ÷“ j≥b #ÂObÏfiŸ¶ ˙¨:‹ØÍ #÷˙Ÿ¶ «fi® OKŸ¶ ”ZŸ¶ \Â÷Á“ ˙b¶Æfi® EÊ“b›
#bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi d”b˙®Ï ”b÷K, ˙b¶Æfib÷ ◊¶√b÷ ”b÷K, Zb “fib÷ ◊¶√b÷ j≥b #ÂObÏfi® «b”y #÷˙® «fi®
#ÒKc“b Á“b÷› ÆdK÷ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®fib Æ”Æπbgπ˙fi &Ubfidb¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. O› ”Z® \Â÷ Á÷“ œd® ˙ø¨fi® œ®>O,  “b¶gbfi® œ®>O, #OØ®Kbfi® œ®>O ”b÷K.
fi®Á“Í®fi÷ Dıfi◊c“b÷db¶ P˙EÏ˙b TbO÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ j≥b #ÂObÏfi÷ •d j≥b #ÂObÏfib ”bØ #÷˙b «fi® OKb ”Zb \Â÷ Á÷“ ƈÁ“bK÷TŸ¶ GıbŸ¶ ”b÷K,
gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ZØbv“◊ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ ◊bÆ÷Ø® ÆbdbPKÁ“Ø® T› ƈÁ“bK÷T ˙Ê“˙ø¨fib ◊bfi ”b÷K, ◊Tbœfib ƈÁ“bK÷Tb ◊bfi ”b÷K Kb˙Z„ Z÷ Tb÷”®
#POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ j≥b #ÂObÏ #÷˙® &c“bÏ- #fi÷ db¶ÆØ® ÏP”Z «fi® OKb.
◊πjbfi Z◊_Kbfib Á“bÏÂ÷ ‹Á“ÒjÁ“ #ÂObÏfi® Dı÷d ƈÁ“b› Ø› OKbÁø“œ Ø› j≥b #ÂObÏfib ”bØfi® #b¶OÍ®#b÷ #÷˙® «fi® O› ”Z® \Â÷ Á÷“
OKb ◊ &c“bÏ Z◊fi® Z÷DıØ® ”˙fifi® #POfifi® Ædbfi c÷“c“®¡Kdbfi Ø› OKb. ZŸ˙÷Ïfi® œ®>Ofi÷, dOfi® œ®>Ofi÷, # “c“fi® œ®>Ofi÷, Z÷ ≈KbÏ÷ Á“b÷dT ”b÷K SKbÏ÷
j≥b #ÂObÏfib ◊O Z◊fib ◊πgb˙Ø® #÷˙b Ø› OKb ”Zb \Â÷ Á÷“ Dı Á“b◊®fi÷ Z “Á÷“ ƈÁ“˙˙bdb¶ #b˙÷ #fi÷ Dı÷d Á“Ïdb› \K. j≥b #ÂObÏfi®
˙ø¨fi® GıbT ”b÷K, TbÁ“ “bfi® ◊b˙ “® ”b÷K #Ø˙b ºÂ ØK÷T &◊bfi” ”b÷K, OÏc“fi #÷˙® Ø› O› ”Z® \Â÷ Á÷“ dbÊ“®fib fibfib ] “bfi®  “b÷Á“ ”b÷K ÁŸ¶“’ “Á“bfi®
#÷ ◊πdbÂ÷ j≥b #ÂObÏfib ◊O ƈÁ“b› OKb ”b “Á“bØ®, Ebd “®Ø® #fi÷  “b÷Á“ ”b÷K, ±>E® OÏc“fi˙bÍb gDıfi ”b÷K Kb˙Z„ Tb÷”® #fi÷ db¶ÆØ® ÏP”Z
fiÆb÷Ø® #b÷Í√b› œÁ“Zb ”Zb, ◊ÏÒZŸ Tb÷”® Á÷“ db¶ÆØ® #b÷Í√b› œÁ“Zb fi «fi® O› ”Z®.
”Zb. j≥b #ÂObÏfib ◊Ofi® #b¶OÍ®#b÷ Z◊ DıPfiZ v“◊ Tb˙hKØ® #÷˙® j≥b #ÂObÏfi® c“b∑“® #÷˙® Ø› O› ”Z® \Â÷ Á÷“ ƈÁ“bK÷TŸ¶ Z¶Ÿ« ¸Í
DıÂbZ® ”Z® Á÷“ ZŸ˙÷Ïfi® œ®>O, dOfi® œ®>O Á“b÷dÍ ”b÷K SKbÏ÷ Dı Zb÷ “®fi÷ ”b÷K, «”yÁ“ fibdÁ“ ˙fi‹◊PZfiŸ¶ ¸Í ”b÷K #Ø˙b #b@«bfi® Ob÷≤“T® j≥b
Z “Á“bdb¶ Ïb√˙bdb¶ #b˙® ”b÷K #fi÷ Á“Ïdb› O› ”b÷K Z÷˙b ◊πÁ“bÏ÷ Z÷dfib #ÂObÏfib ”b÷≤“ #÷˙b «fi® OKb ”Zb \Â÷ Á÷“ ƈÁ“bK÷T DıTb÷Á“ ”b÷K, ˘T÷¥fi®
◊Ofi® #b¶OÍ®#b÷ ÆŸÁ“b› O› ”Z® Kb˙Z„ Tb÷”® db¶Æ ÏP”Z «fi® O› ”Z®. OŸ’Ê“Á“b ”b÷K #Ø˙b #TÁ“ZÁ“ fi® OŸ’Ê“Á“b ”b÷K j≥b #ÂObÏfi® ºg
Z÷ j≥b #ÂObÏfi® Dı¶]b#b÷ #÷˙® Ø› O, ”Z® \Â÷ Á÷“ Á“bOfi® Dı¶]b ”b÷K, ˙Ê“˙ø¨fib ◊bfi Dı÷˙® ◊Tbœ fib ◊bfi Dı÷˙® #fi÷ ÆbOfib ◊bfi Dı÷˙® «fi® O›
Á¶“Á“ ◊¨®fi® Dı¶]b ”b÷K, ∑¶“Á“ ◊¨®fi® Dı¶]b ”b÷K Kb˙Z„ Tb÷”® #fi÷ db¶ÆÏP”Z ”Z®. j≥b #ÂObÏfi® fibPÆÁ“b #÷˙® «fi® O› ”Z® \Â÷ Á÷“ Á÷“Ï®fi® ¸b¶Á“
Ø› O› ”Z®. j≥b #ÂObÏfib ◊Ofib \fiŸ¶ #÷˙b Ø› OKb ”Zb Á÷“ \Â÷Á“ ”b÷K. #¶«b “Ofi® ¸b¶Á“ ”b÷K, «®\÷Ïbfi® E®Ï ”b÷K. j≥b #ÂObÏfi® #b¶√b÷
Ofi® ]ˆ¶Ê“Â, db÷Ïfi® ∑“®>EÂ, ∑¶“Á“ ◊¨®fib ∑“®>E fi ”b÷K ! Kb˙Z„ Tb÷”® #fi÷ #÷˙® «fi® O› ”Z® \Â÷ Á÷“ ˙®ÂbfiŸ¶ PGıs ”b÷K, ˙∞®ÆÁ“fibdÁ“ ˙bUfiŸ¶ PGıs
anuttr/4
”b÷K #Ø˙b \Â÷ Á÷“ dˆÍbfi® GıbT ”b÷K, E®g “bfi® GıbT ”b÷K, #Ø˙b jdc÷“œfib Æb¶gÍ˙b #bÔKb. jdÁ“Øb Æb¶gÍ® ◊’Ï¥c„“ ◊bGı® ¸Ï®. SKbÏ «bc“
Á“bÏ÷Tbfi® GıbT ”b÷K, j≥b #ÂObÏfiŸ¶ œ®¥ #÷˙Ÿ¶ «fi® OKŸ¶ ”ZŸ¶ \Â÷ Á÷“ Z÷ •÷PÂÁ“ Ïb\ jdc÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ ”P¥Z ØKb #fi÷ ƶZb÷¥ ◊b@Kb. ‹˙bd®fi÷
Á“b÷dÍ ZŸ@« “bfiŸ¶ ¸Í Á“b÷dÍ «Ê“bÊ“b ”b÷K #Ø˙b Á“b÷dÍ PÆ‹Zb TÁ“ ”b÷K Z÷fi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊ˆGı÷ Gı÷ #”b÷ gO˙fi„ ! #b ›ÒsgˆPZ ◊πdŸ√ E&c“
Á“b◊® Zb◊db¶ ƈÁ“ÔKb ”b÷K #fi÷ Á“Ïdb› \K #÷˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ d‹ZÁ“ Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶, ”\Ï ÆbjŸ#b÷db¶ cŸ“ÛÁ“Ïdb¶ cŸ“ÛÁ“Ï PA“Kb Á“ÏfibÏ Á“b÷ #ÂObÏ Gı÷ ? d”b
Z÷ ƈÁ“b› OKŸ¶ ”ZŸ¶, ÏŸ¨ Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶, db¶ÆÏP”Z Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶, Z÷ ”b “Á“b¶ PfiDıÏb Á“ÏfibÏ Á“b÷ Gı÷ ? SKbÏ÷ gO˙bfi÷ Á“mŸ¶. ”÷ •÷PÂÁ“ ! j≥b #ÂObÏ
Ebd “® #fi÷ fibPÆÁ“b \TØ® Dı #b÷Í√® œÁ“bZŸ¶ ”ZŸ¶. ◊϶ZŸ Z÷ Æ˙÷|db¶ Tb÷”® d”b cŸ“ÛÁ“Ï Z◊ Á“ÏfibÏ #fi÷ d”b PfiDıÏb Á“ÏfibÏ Gı÷.
db¶Æ fi dÍZb fi ”Zb¶. SKbÏ÷ •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ ¸Ï® ◊ˆ¢KŸ¶- pKb Á“bÏÂØ® #÷d Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷
#b ◊πdbÂ÷ Æ˙ #¶Ob÷◊b¶Ofib P˙¥Kdb¶ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. P˙œ÷¥Zb •÷PÂÁ“ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Á“bÁ¶“c“® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. SKb¶
#÷Ê“T® Á÷“ &c“Ï, Á“bfi, ºg #fi÷ ”b÷≤“ #bÊ“Tb¶ #¶Ob÷db¶ ”b “Á“b fiØ® ”b÷Zb. gsbÆbØ˙bP”fi®fib÷ ◊Ÿ‰ j≥ ÁŸ“dbÏ «‰®Æ ¬®#b÷fi® ÆbØ÷ d”÷Tb÷db¶ dfiŸÛK
&◊Ïb÷aZ #¶Ob÷ Ebd “® #fi÷ fibÆb\TØ® Dı #b÷Í√bZb ”Zb, #b ◊πdbÂ÷ ƶ«¶j® gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙® Ïmb÷ ”Zb÷. SKb¶ #ÒKc“b Á“b÷› ÆdK÷ ”y¶ #fiŸA“dØ®
Á“”÷˙Ÿ¶. j≥ #ÂObÏ db¶Æ #b’c“fib #gb˙Ø® ƈÁ“b› OK÷Tb #fi÷ gˆ√fi÷ EbTZb÷ ØÁ“b÷ OπbdbfiŸOπbd P˙EÏZb÷ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®fib Æ”Æπbgπ˙fidb¶ OKb÷ ÆbjŸ
Á“bÏÂ÷ v“¨ «fi® OK÷Tb ◊O, \¶] #fi÷ &c“Ïfib Á“bÏÂ÷, db¶Æ ¨®Â Ø› Kb÷‘K #˙Oπ” Oπ” Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb÷
Dı˙bØ® ◊πbÒZ gbOdb¶ &≥Z «fi÷Tb #§‹Ø#b÷fib Á“bÏÂ÷ ◊®≤“ ÆbØ÷ dÍ® P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. ◊ÏP¥c„“ c“œfi Á“Ï˙b dbÊ÷“ #b˙®. jÒK ◊ c“œfi dbÊ÷“ #b˙b÷.
OK÷Tb &c“Ï gbOfib Á“bÏÂ÷, db¶Æ”®fi Ø› Dı˙bØ® c÷“Á“bØb ◊bw #§‹Ø#b÷fib Kb˙Z„ c“®¨b jbÏ Á“Ï® Kb˙Z„ Æ◊ Dı÷d P«Tdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Z÷d ◊bÏÂbfib
Á“bÏÂ÷, c“b÷Ïbdb¶ ◊Ïb÷˙÷T dbÍbfib ◊bÏbfi® Dı÷d #TO #TO O® œÁ“bZ® ’c“˙Æ÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. #”®>Kb ◊ˆ˙˙Z„ ƶ◊ˆÂ œÏ®ÏfiŸ¶ ˙Âfi gO˙bfi÷ •÷PÂÁ“
◊b¶ÆÍ®#b÷fib Á“bÏÂ÷, O¶Obfib Z϶Ob÷ Ædbfi ˙¨:‹ØÍ v“◊® Á“Ê“Á“ gbO c÷“√bZb÷ Æbd÷ Á“KŸ∂. Kb˙Z„ Z◊ Z÷DıØ® œb÷gZb P˙EÏ÷ Gı÷. #÷Ê“Tb dbÊ÷“ j≥b #ÂObÏ
”b÷˙bØ®, ƈÁ“bK÷Tb Æ◊ Dı÷˙® gˆ\#b÷fib Á“bÏÂ÷, PœPØT TObd Dı÷˙b ”bØb÷fib cŸ“ÛÁ“Ï Z◊ Á“ÏfibÏ #fi÷d”bPfiDıÏb Á“ÏfibÏ Gı÷. •÷PÂÁ“ &aZ Á“Øfi Æb¶gÍ®fi÷
Á“@◊bKdbfi #OπgbOØ®, Á“@◊Ïb÷OØ® ◊®’ “Z ◊ŸÏŸ¥ Ædbfi Á“@◊bKdbfi PœÏ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb ≈Kb¶ j≥b #ÂObÏ P«ÏbDıZb¶ ”Zb¶ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷
v“◊® jϮخ, Á“ÏdbK÷Tb dŸ√˙bÍb ”b÷˙bØ®, #b÷{“ ¨®Â Ø› Dı˙bØ® Z÷ j≥b #ÂObÏfi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. #”b÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ jÒK Gıb÷,
#SK¶Z cŸ“«Í Ø› OKb ”Zb. Z÷dfib÷ #OπgbO ƈÁ“bK÷Tb Øb÷Ïfib ”bØb Dı÷˙b÷ #b◊ ◊ŸhKœbÍ®Gıb÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zdb÷ Áø“ZbØ Gıb÷, Áø“ZT¨Â® Gıb÷, #”b÷
TbOZb÷ ”Zb÷. Z÷ EbT÷ SKbÏ÷ Z÷dfiŸ¶ œÏ®Ï Á“@◊ZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷dfi® #b¶√b÷ ±> “® c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zdb÷#÷ dfiŸÛK DıÒdfiŸ¶ #fi÷ º˙fifiŸ¶ ÆŸ¸T ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊πbk Á“Ï÷T
±ZÏ® O› ”Z®. j≥b #ÂObÏfiŸ¶ œÏ®Ï #SKÒZ cŸ“«T Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶. j≥b Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷.
#ÂObÏ #bSd«ÍØ® Dı EbTZb ”Zb. #bSdbfi® œ§aZØ® Dı ±gb Ï”÷Zb (12) SKbÏ «bc“ j≥b #ÂObÏfi÷ #ÒKc“b Á“b÷› ÆdK÷ #j ÏbP‰
”Zb. "«b÷T®œ' #bd P˙EbÏ Á“Ï˙b db‰Ø® gb¥b «b÷Tb˙b ◊”÷Tb¶ #fi÷ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï jd\OÏ Á“ÏZb¶ #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷ #µK˙ÆbK dfib÷OZ
«b÷VKb «bc“ Z÷ •bÒZ Ø› DıZb¶ ”Zb. ±≤“˙b «÷Æ˙bØ® Z÷dfib œÏ®Ïdb¶Ø® ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ √Ï÷√Ï #b &c“bÏ Z◊fib Á“bÏÂ÷ #b œÏ®Ï œŸÛÁ“ Ø› OKŸ¶
"Á“Ï “-Á“Ï “' #˙bDı #b˙Zb÷ ”Zb÷ Dı÷˙® Ï®Z÷ Á“b÷TÆbfi® gÏ÷T® ÆO “®fib÷ "√ “- Gı÷, Kb˙Z„ ‹◊ÒjÁ“dŸPfifi÷ Dı÷˙b÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ ”Zb÷ Z÷˙b÷ P˙EbÏ ØbK Gı÷,
√ “' #˙bDı ”b÷K Z÷˙® Ï®Z÷ œÏ®Ïfib ”b “Á“bfib÷ #˙bDı #b˙Zb÷ ”Zb÷. ›SKb’c“ Kb˙Z„ Z÷ gO˙bfifi÷ ◊ˆGı®fi÷ ‹ØP˙Ï ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT ◊˙Z &◊Ï E “®fi÷
Dı÷˙® Ï®Z÷ gO˙Z® ƈ‰db¶ ‹Á¶“jÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷ Z÷d j≥bdŸPfifiŸ¶ ˙Âfi #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. fi˙ dbÆfib÷ ƶKd ◊bÍ® Kb˙Z„
\Â˙Ÿ¶. #bd œÏ®ÏØ® Áø“œ ”b÷˙b GıZb¶ ◊ jÒK dŸPfi ∑“b¶Á÷“T® #PCfi® Dı÷d Á“bÍfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍ Á“Ï®, Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ c÷“˙ ◊Â÷ &S◊≥ ØKb Gı÷.
c“®k Ø› Ï”÷Tb ”Zb. j≥b #ÂObÏ Á“bÍjd ◊b@Kb, SKbÏ ◊Gı® ‹ØP˙Ï #ÂObÏb÷ ◊˙Z &◊ÏØ®
(11) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. OŸÂœ®T E…SK fi®E÷ &ZKb Kb˙Z„ j≥b #ÂObÏfib g¶ “b÷◊Á“Ï gO˙bfifi÷ Æb÷>◊÷ Gı÷. j≥b
”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. gO˙¶Z d”b˙®Ï ◊jbKb. ◊’Ï¥c„“ #fi÷ Ïb\ •÷PÂÁ“ #ÂObÏ Á“bÍfib ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb
anuttr/5
Gı÷. Ob…Zd ‹˙bd® ¸Ï® ◊ˆGı÷ Gı÷ gO˙fi„ ! j≥b c÷“˙fi® Á÷“Ê“Tb Á“bÍfi® §‹ØPZ fiOÏdb¶ &S◊≥ ØKb. #b fi˙fi® dbZb gsb ”Z®. fi˙÷Kfi÷ «‰®Æ ¬®#b÷
Gı÷ ? gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ - Ob…Zd ! Z÷‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ”Z®. fi˙fib÷ c“®¨bd”b÷SÆ˙ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi® Ædbfi ØKb÷. ˙÷”T ÁŸ“dbÏfi®
! d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd T › ƶKdfi÷ jbÏ Á“Ï® Kb˙Z„ PÆ∞ Øœ÷, «Ÿ∞ c“®¨bfib÷ &SÆ˙ Z÷dfib P◊Zb#÷ Á“Kb÷|. j≥b #ÂObÏfi® fi˙dbÆfi® c“®¨b
Øœ÷, dŸaZ Øœ÷, ◊’ÏPfi˙bÂfi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷, Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. ◊KbK. ˙÷”T ÁŸ“dbÏfi® GıdbÆ, «bÁ“[ œ÷¥fib÷ ]Âb ˙¥fib÷ c“®¨b ◊KbK,
˙O : 3 #µKKfi 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Æ˙fi® #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib, Æ˙ Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb. Æ˙
˙O - 3 #µKKfi : 2 -10 d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ PÆ∞ Øœ÷. #b ◊πdbÂ÷ c“Æ÷ #µKKfi ƶ◊ˆÂ ØKb. ÆŸjdb
(13) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®db¶ gsbÆbØ˙bP”fi® ‹˙bd® Á“”÷ Gı÷ Á÷“- ”÷ Dı¶«ˆ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷
Ï”÷Z® ”Z®. Z÷fi÷ ÆŸfi¨‰ fibdfib÷ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷ Æd‹Z #¶Ob÷◊b¶Ob÷Ø® ◊’Ï◊ˆÂ #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ c“œbfib ‰Â ˙Ofib÷ #b #Ø Á“mb÷ Gı÷.
Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bfi ”Zb÷. Z÷ ◊b¶E jb˙dbZbØ® ˙øP∞ ◊bdZb÷ ”Zb÷. jÒK (#fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“c“œbfib÷ #÷Á“ Dı •ŸZ‹Á¶“j Gı÷.Z÷db¶ ‰Â ˙O Gı÷. ‰Â ’c“˙Æ
ÁŸ“dbÏfi® Dı÷dDı «‰®Æ ¬®#b÷fi® ÆbØ÷ &Îd d”÷Tdb¶ dfiŸÛK ƶ«¶j® ÆŸ√b÷fi÷ db¶ #÷dfib÷ &◊c÷“œ Á“ÏbKb Gı÷. ◊πØd ˙Ofib c“œ «®\ ˙Ofib Z÷Ï, ‰®\
gb÷O˙Zb÷ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ gO˙bfi ◊jbKb. jÒK ÁŸ“dbÏfi® ˙Ofib c“œ #µKKfib÷ Gı÷, Æ˙ dÍ®fi÷ Z÷‰®Æ #µKKfi Gı÷.)
Dı÷d ÆŸfi¨‰÷ ◊ c“®¨b Oπ” Á“Ï®. Dı÷d Øb˙·Eb◊Ÿ‰fib÷ c“®¨b d”b÷SÆ˙ ˙O : 3 #µKKfi : 2-10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
±Dı˙bKb÷ Z÷d ÆŸfi¨‰fib÷ ◊¨ c“®P¨Z ØKb SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸfi¨‰ #ÂObÏ÷ ˙O : 3 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®¨b T®j® Z÷ Dı ’c“˙ÆØ® jÒKdŸPfifi® Dı÷d #PgOπ” jbÏ Á“Kb÷|, 9 #fiŸÎÏb÷˙˙b›Kc“Æb#b÷ OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Z÷dDı P«Tdb¶ Dı÷d Æ◊ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ #fibÆaZ gb˙÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ fi˙dŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#b”bÏ Á“ÏZb Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb¶ P˙EÏ÷ Gı÷.
SKbÏ «bc“ •d gO˙bfi d”bÏ Dıfi◊c“b÷db¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb #fi÷
ÆŸfi¨‰ #ÂObÏ÷ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂ #fi÷ Z◊ ZØb ƶKdØ®
#bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸfi¨‰ #ÂObÏ
&c“bÏ ◊πjbfi Z◊ Á“Ï®fi÷ Dı÷d ‹Á“ÒjÁ“ Áø“œÁ“bK ØKb ”Zb Z÷d ÆŸfi¨‰ dŸPfi
◊ ؛ OKb. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”fiOÏ®db¶ OŸÂœ®T E…SK
”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. SKb¶ gO˙bfi ◊jbKb. ◊’Ï¥c“ fi®Á“T¨. Ïb\ ◊Â
fi®Á“iKb. jdÁ“Øb Æb¶gÍ® Ïb\ ◊bGıb ¸Kb #fi÷ ◊’Ï¥c“ ◊ ◊bGı® ¸Ï®.
SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸfi¨‰ #ÂObÏfi÷ Á“b÷› ˙√Z÷ jd\OÏ \OZb¶ #÷˙b
◊πÁ“bÏfib÷ #µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷. Kb˙Z„ Z÷ ƶT÷√fib #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷
]Âb ˙¥ ÆŸj® c“®¨b ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® Á“bÍ ÆdK÷Á“ Í Á“Ï÷ Gı÷. Z÷
Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶ Z÷‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ#÷ &S◊≥ ØKb Gı÷. SKb¶Ø®
·K˙® d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ c“®¨b Oπ” Á“Ï® PÆ∞ Øœ÷, Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷
#¶Z Á“Ïœ÷.
”÷ Dı¶@«ˆ ! Dı÷˙® Ï®Z÷ ÆŸfi¨‰ #ÂObÏfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Z÷
◊πdbÂ÷ œ÷¥ #b≤÷“KfiŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥Zb #b ◊πdbÂ÷ Gı÷- #fiŸA“dØ® «÷ ÏbDıOø”÷
«÷ ÆbÁ÷“Zdb¶ «÷ ˙b®≈KOπbddb¶ fi˙db¶ ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶ #fi÷ c“Ædb¶ ÏbDıOø”