You are on page 1of 3

4.

Crtanje i modifikovanje prostih objekata


4.1. Crtanje pravougaonika i kvadrata

Crtanje pravougaonika i kvadrata vri se odabirom alata Rectangle i 3-Point Rectangle iz grupe alata Rectangle Tool.

Rectangle - alat za crtanje kvadrata i pravougaonika. Crtanje se vri tako to se odredi poetna taka i, ne putajui taster mia, vue dijagonalno dok se ne dobije eljeni pravougaonik. Ako se dri taster SHIFT onda e se pravougaonik crtati iz centra. Dranjem t astera CTRL dobija se kvadrat, a dranjem i CTRL i SHIFT kvadrat iz centra.

3-Point Rectangle - alat za crtanje pravougaonika tako to se prvo odredi osnovna linija a zatim visina. Crtanje se vri tako to se, drei levi taster, miem povlai osnovna linija. Nakon putanja levog tastera povlaenjem mia levo-desno ili gore-dole odreuje se visina ili duina, zavisno od toga da li je osnovna linija povuena horizontalno ili vertikalno.

4.2.

Crtanje elipse i kruga

Crtanje elipse i kruga vri se odabirom alata Ellipse i 3-Point Ellipse iz Toolbox-a.

17 | C o r e l D R A W - o s n o v e

Ellipse - Alat za crtanje elipsi i krugova. Crtanje se vri tako to se odredi poetna taka i, ne putajui taster mia, vue u pravcu u kojem se elipsa treba prostirati. Ako se dri taster SHIFT onda e se elipsa crtati iz centra. Dranjem tastera CTRL dobija se krug, a dranjem i CTRL i SHIFT krug iz centra.

3-Point Ellipse - Alat za crtanje elipsi tako to se prvo odredi centralna linija a zatim visina. Crtanje se vri tako to se, drei levi taster, miem povlai centralna linija. Nakon putanja levog tastera povlaenjem mia levo-desno ili gore-dole odreuje se irina ili visina, zavisno od toga da li je centralna linija povuena horizontalno ili vertikalno.

4.3.

Modifikacija prostih objekata

Kod modifikacije pravougaonika ili kvadrata vri se zaobljavanje uglova. Kada selektujete pravougaonik, za promenu stepena zaobljenosti uglova moe se upotrebiti unoenje procentualno izraene zaobljenosti upotrebite opcije Corner Roundness sa Property bar-a ili zaobljenost ugla pravougaonika mogue je promeniti interaktivno upotrebom alata Shape tako to se vertikalno ili horizontalno prevlai bilo koja od kontrolnih taaka bilo kojeg ugla.

Svaki novi ovalni ili kruni oblik koji se kreira poseduje dve kontrolne take koje se, po podrazumevanoj vrednosti, preklapaju i nevidljive su. Kada su ove kontrolne take odvojene, one kreiraju ili iseak ili luk, gde svaka od njih odreuje poetni ili zavrni ugao iseka ili luka. Odvajanje ovih kontrolnih taaka se moe izvriti upotrebom opcije iz Property bar-a ili
18 | C o r e l D R A W - o s n o v e

prevlaenjem taaka upotrebom alata Shape. Prevlaenje unutar putanje kreira stanje Ellipse Pie, koje karakterie efekat povezivanja obe kontrolne take pravolinijskim segmentima sa centrom elipse. Prevlaenjem van oblika kreira se stanje Ellipse Arc, koje ini ova dva prava segmenta nevidljivim. Moe se kreirati novi iseak ili luk klikom na taster Pie ili Arc u Property bar-u (dok je alat Ellipse selektovan). Po podrazumevanoj vrednosti, svi iseci ili lukovi se primjenjuju sa poetnim uglom od 0 stepeni i zavrnim uglom od 270 stepeni. Mogu se podesiti u rasponu od -360 do 360 stepeni.

19 | C o r e l D R A W - o s n o v e