You are on page 1of 117

Bhgh/1

5 - gO˙› ]b÷Ï«πŒEKdb¶ Ï”÷˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb, œÏ®Ïfib ƶ‹Á“bÏb÷fi÷ SKDıfibÏ œÏ®Ïdb¶


◊b¶EdŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb Ï”÷Z® ”b÷˙bØ® ƶP¨k #fi÷ cˆ“ÏObd® ”b÷˙bØ® P˙◊ŸT #÷˙® Z÷\÷T÷LKb˙bÍb,
œZÁ“ - 1 Eb…c“ ◊ˆ˙fib ∏bZb, EbÏ ∏bfifi÷ ◊πbk #fi÷ Æ˙b¨ÏƶPfi◊bZ® Gı÷.
1) #”∂Z fid‹Á“bÏ Øb#b÷, PÆ∞b÷fi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷, #bEbKb÷|fi÷ (9) SKbÏ ◊Gı® \Z•∞, \ZƶœK, \ZÁŸ“Zˆ”T, &S◊≥-•∞,
fid‹Á“bÏ Øb#b÷, &◊bµKbKfi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷ #fi÷ Æ˙ ÆbjŸ#b÷fi÷ fid‹Á“bÏ &S◊≥ƶœK, &S◊≥ÁŸ“Zˆ”T, ƶ\Z•∞, ƶ\ZƶœK, ƶ\ZÁŸ“Zˆ”T,
Øb#b÷. ÆdŸS◊≥•∞ ÆdŸS◊≥ƶœK #fi÷ ÆdŸS◊≥ÁŸ“Zˆ”T Z÷ gO˙bfi„ Ob…Zd
(2) «πbŒ® PTP◊fi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷. &SØbfi˙ ÷“ &gb ØbK Gı÷; &gb Ø›fi÷ Dı÷ Zϸ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Gı÷
(3) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ #b œZÁ“db¶ c“œ &o÷Æb÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷; •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷, ◊πc“P¨Âb
Á“mb-Z÷ #b Ï®Z÷-ETfi cŸ“:√, Á“b¶¨b◊πc“b÷¥, ◊πÁø“PZ, ◊øPØP˙, Kb˙ÒZ, Á“Ï® ˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷, «”y PfiÁ“Ê“ fi”®> Z÷d «”y cˆ“Ï fi”®> #÷˙® Ï®Z÷
fi…ÏPKÁ“, «bÍ, OŸÏŸÁ“, ETfib÷. gO˙¶Zfi® Æbd÷ P˙fiK˙ ÷“ TTbÊ÷“ ”bØ \÷ “® gO˙¶Zfib ˙Efifi÷ •˙ Á“Ï˙bfi®
(4) •ŸZfi÷ fid‹Á“bÏ ”b÷. ›·Gıb˙bÍb gO˙¶Zfi÷ fidZb #fi÷ ◊KŸ◊bÆZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷
(5) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. ˙ÂÁ“, Z÷ ÏbDıOø” gO˙fi„ ! Dı÷ EbTZŸ¶ ”b÷K Z÷ "EbVKŸ' ? Z÷dDı Dı÷ &c“®ÏbZŸ¶ ”b÷K Z÷
fiOÏfi® «”bÏ &ÎÏ #fi÷ ◊ˆ˙ ’c“‘gbOdb¶ ›œbfi Á“b÷Âdb¶ OŸÂPÆT fibdfiŸ¶ "&c“®ÏbKŸ¶' ˙÷c“bZŸ¶ ”b÷K Z÷ "˙÷c“bKŸ¶' ◊ “ZŸ¶ ”b÷K Z÷ "◊RŸ' Gı÷c“bZŸ¶ ”b÷K Z÷
E…Z ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ #fi÷ E÷£Âbc÷“˙® Ïb® ”Zb¶. "Gı÷c“bKŸ' g÷c“bZŸ¶ ”b÷K Z÷ "g÷c“bKŸ¶' «ÍZŸ¶ ”b÷K Z÷ "«iKŸ¶' dÏZŸ¶ ”b÷K Z÷
(6) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙fi„ d”b˙®Ï #b’c“Á“Ï, Z®Ø∂Á“Ï, "dKŸ∂' #fi÷ PfiDıÏbZŸ¶ ”b÷K Z÷ "PfiDıÏbKŸ¶' (#÷ ◊πdb Á“”÷˙bK) ”b Ob…Zd
‹˙K¶ ZÚ˙fib ∏bZb, ◊ŸÏŸ¥b÷Îd, ◊ŸÏŸ¥PÆ>”, ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ &Îd Á“dT, ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ ! EbTZŸ¶ ”b÷K Z÷ "EbVKŸ¶' Kb˙Z„ PfiDıÏbZŸ¶ "PfiDıÏbKŸ¶', #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK.
&ÎdO¶j”‹Z®, Tb÷Á“b÷Îd, Tb÷Á“fibØ, Tb÷Á“db¶ ◊πc“®◊, Tb÷Á“db¶ ◊πUb÷Z Á“ÏfibÏb, (10) ”÷ gO˙fi ! #b fi˙˙ ◊c“b÷ œŸ¶ #÷Á“ #Ø˙bÍb¶, fibfib
#gK c÷“fibÏ, E¨Ÿ c÷“fibÏ, dbOfi÷ c÷“fibÏ, œÏ c÷“fibÏ, jdfi÷ c÷“fibÏ, jdc÷“œÁ“ ]b÷¥˙bͶ #fi÷ fibfib ÔK¶Dıfi˙bÍb¶ Gı÷ ! Á÷“ fibfib #Ø˙bÍb, fibfib ]b÷¥˙bÍb¶
jdv“◊ÏØfib ÆbÏØ®, jdfi÷ P˙¥÷ &Îd EZŸÏ¶O EA“˙Z®|, #◊πPZ”Z ∏bfifib #fi÷ fibfib ÔK¶Dıfi˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! EbTZŸ¶ EbVKŸ¶, &c“®ÏbZŸ¶ &c“®ÏbKŸ¶,
#fi÷ c“œfifib jbÏ Á“ÏfibÏ, Gıx, œ≤“ZbÏP”Z ÏbOf÷¥fib ºZfibÏ, ÆÁ“T ˙÷c“bZŸ¶ ˙÷c“bKŸ¶, ◊π¨®Â ØZŸ¶ ◊π¨®Â ØKŸ¶, #b EbÏ ◊c“b÷ &S◊≥ ◊¨fi®
ZÚ˙fib gÂfibÏ, «Ÿ∞ZÚ˙b÷fib \ÂfibÏ, dŸaZ, db÷EÁ“-dŸÁ“b˙fibÏ, Æ˙∏ #◊÷¨b#÷ #÷Á“ #Ø˙bÍb¶ fibfib ]b÷¥˙bͶ #fi÷ fibfib ÔK¶Dıfi˙bÍb¶ Gı÷. ZØb
Æ˙c“œ®|, #÷˙b •d gO˙bfi d”b˙®Ï Pœ˙, Æ˙«bjb ÏP”Z, #ET, Gı÷c“bZŸ¶-g÷c“bZŸ¶, g÷c“bKŸ¶-c“”bZŸ¶ c“”bKŸ¶, dÏZŸ¶-dKŸ∂, PfiDıÏbZŸ¶-PfiDıÏbKŸ¶, #b
Ïb÷OÏP”Z, #fi¶Z◊c“bØ P˙¥KÁ“ ∏bfi-‹˙v“◊, #¨K, ÔKb«bjÏP”Z, ◊b¶E ◊c“b÷ P˙OZ◊¨fi® #◊÷¨b#÷ fibfib #Ø˙bÍb¶, fibfib ]b÷¥˙bÍb¶ #fi÷
◊ŸfiÏb˙øPÎÏP”Z, "PÆ∞OPZ' ‹Øbfi ƶ◊πbk®fi® ›·Gıb˙bÍb Kb˙Z„ Æd˙ÆÏ fibfib ÔK¶Dıfi˙bÍb¶ Gı÷.
ÆŸj® ˙Âfi \Â˙Ÿ¶. (11) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷fi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍfi® Á“”® Gı÷ ? ”÷
(7) Ægb fi®Á“Í®, jd Á“mb÷, Ægb ◊bGı® O›. Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® c“œ ”\Ï ˙¥fi® §‹ØPZ Á“”® Gı÷, &SÁø“Õ“ZbØ® Z÷‰®Æ
(8) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ &g “Á“ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ÷ wbÆ T÷ Gı÷
Ï”÷Tb, fi®E÷ fid÷T dŸ√˙bÍb #fi÷ µKbfiv“◊ Á“b÷{“db¶ ◊πP˙Õ“ Z÷dfib db÷Ê“b ? #fi÷ Á÷“Ê“T÷ Á“bÍ÷ wbÆ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! (◊ÒÒ˙Âbdb¶) &·G„ı˙bÆ
PœÛK ›ÒsgˆPZ fibdfib #fiObÏ ÆbjŸ ƶKd˙ ÷“ #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ ◊c“db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ #b”bÏbØ®| Gı÷ ? ”÷
gb˙Zb P˙Ï”÷ Gı÷. Dı÷ Ob…ZdOb÷‰˙bÍb ˙Èv“¥gfibÏbEƶ]K®, Æb÷fibfi® Ï÷√b Ob…Zd ! Dı÷d ◊≥˙Âfib #b”bÏ◊c“fib ◊”÷Tb &o÷œÁ“db¶ Á“mŸ¶ Gı÷, Z÷d \®
Ædbfi #fi÷ ◊xÁ÷“ÆÏb÷ Ædbfi j˙T ˙Â˙bÍb, &OπZ◊‹˙®, c“®kZ◊‹˙®, T÷˙Ÿ¶.
ZkZ◊‹˙®, d”bZ◊‹˙®, &c“bÏ, ]b÷Ï, ]b÷ÏOŸÂ˙bÍb, ]b÷ÏZ◊˙bÍb. (12) fi…ÏPKÁ“b÷fi® §‹ØPZ &·G„ı˙bÆ, #b”bÏ P˙¥KÁ“ Á“”÷˙Ÿ¶, œŸ¶ Z÷#b÷
Bhgh/2
#b”bÏ Á“Ï÷ ? Æ˙ #bSd ◊πc÷“œb÷ #b”bÏ Á“Ï÷ ? Á÷“Ê“Tbdb÷ gbO #b”bÏ Á“Ï÷ (18) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Z…DıÆ Á“bd ◊Â÷ Oπ”Â
? #fi÷ #b”bÏÁ“ sÔKb÷fi÷ Á÷“˙b ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂdb˙÷ ? Á“Ï÷ Gı÷ Z÷fi÷ #Z®ZÁ“bÍdb¶ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ ? ˙ZdbfiÁ“bÍdb¶ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“
(13) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷#÷ ◊ˆ˙÷| #b”bÏ÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ gbP˙Á“bÍdb¶ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷ #Z®Z Á÷“ gbP˙Á“bÍdb¶ O#”Â
◊b@Kb¶ ? #b”bÏ÷Tb ZØb #b”ÏbZb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ ? Dı÷ Á“ÏZb fiØ® ◊ ˙ZdbfiÁ“bÍdb¶ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Z…DıÆ
◊Ÿc„“OTb÷ #fib”b’ÏZ-fi”®> #b”Ï÷Tb Gı÷ Z÷ ZØb #b”Ïbœ÷ Z÷ ◊’ÏÂbdfi÷ Á“bdÂ◊Âb ˙ ÷“ Oπ” Á“Ï÷Tb Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Z÷ #Z®ZÁ“bÍ
◊b@Kb¶ ? Á÷“ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ fi”®> #b”Ï÷Tb Gı÷ Z÷ ZØb fi”®> #b”bÏbœ÷ Z÷ ÆdKfib¶ (Á÷“) ˙ZdbfiÁ“bÍ ÆdKfib (Á÷“) gbP˙Á“bÍ ÆdKfib ◊Ÿc„“OTb÷fi®
◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ ? Á÷“ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ fi”®> #b”Ï÷Tb Gı÷ Z÷ ZØb fi”®> &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd #Z®ZÁ“bÍ ÆdKfib ◊Ÿc„“OTb÷fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷
#b”bÏbœ÷ Z÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷#÷ ◊ˆ˙÷| #b”Ï÷Tb Gı÷. ˙Zdbfi Á÷“ #bObd® Á“bÍ ÆdKfib ◊Ÿc„“OTb÷fi® &c“®ÏÂb Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷
◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶, #b”Ï÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ #fi÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c÷“ Gı÷. PfiDıÏ÷ Gı÷.
#b”bÏbZb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊bd÷ Gı÷. fi”®> #b”Ï÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ (19) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ º˙◊πc÷“œØ® EPTÁ“dfi÷ «b¶j÷ Gı÷ Á÷“
◊b@Kb¶ fiØ® #fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #b”Ïœ÷ Z÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊bdœ÷. ZØb fi”®> #EPTZ Á“db÷|fi÷ «b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷#b÷ EPTZ Á“db÷|fi÷ «b¶jZb fiØ® ◊Â
#b”Ï÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ fiØ®. #fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ fi”®> #b”bÏbœ÷ #EPTZ Á“db÷|fi÷ «b¶j÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ... &c“®Ï÷ Gı÷, ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷, #◊˙Zfi
Z÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊bdœ÷ fi”®>. Á“Ï÷ Gı÷, ƶA“d Á“Ï÷ Gı÷, PfijZ Á“Ï÷ Gı÷, PfiÁ“bPEZ Á“Ï÷ Gı÷. #b Æ˙÷| ◊c“b÷db¶
(14) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷#÷ ◊ˆ˙÷| #b”bÏ÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ EKfi÷ ◊b@Kb¶ #EPTZ Á“dfi÷ Kb÷Dı˙Ÿ¶ ◊ EPTZ Á“dfi÷ Kb÷Dı˙Ÿ¶ fi”®>. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶
? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷˙® Ï®Z÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EKfi÷ ◊b@Kb¶. fi…ÏPKÁ“b÷ º˙◊πc÷“œØ® EPTZ Á“dfi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷ Á÷“ #EPTZ Á“db÷|fi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷ ?
&c“®ÏÂbfi÷ ◊bdbKb¶. ˙÷c“fifi÷ ◊b@Kb¶ ZØb PfiDıÏbfi÷ ◊b@Kb¶. ”÷ Ob…Zd ! EPTZ Á“db÷|fi® PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷ ◊ #EPTZ Á“db÷|fi® PfiDıÏb
(15) ◊’ÏÂZ PEZ, &◊PEZ, &c“®’ÏZ, ˙÷’c“Z, #fi÷ PfiPDıÂ #÷ Á“ÏZb fiØ®.
#÷Á“ #÷Á“ ◊c“db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷ #ØbZ„ ◊πH #fi÷ &ÎÏb÷ ØbK Gı÷. (20) «¶j, &c“K, ˙÷c“fi, #◊˙Zfi, ƶA“dÂ, PfijÎfi, #fi÷
(16) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb ◊Ÿc„“OT g÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd PfiÁ“bEfifi÷ P˙œ÷ #EPTZ Á“d ”b÷K #fi÷ PfiDıÏbfi÷ P˙œ÷ Zb÷ º˙Ø® EbT÷TŸ¶
Á“d˙OÂbfi÷ #b•®fi÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷ g÷c“bK - ƈId #fi÷ «bc“Ï. ”÷ Á“d ”b÷K.
gO˙fi„ fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTÁ“b÷fib÷ EK Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b”bÏ (21) #÷˙® Ï®Z÷ §‹ØPZ #fi÷ #b”bÏ Á“”÷˙b §‹ØPZ-Dı÷˙® Ï®Z÷
sÔK - ˙OÂbfib÷ #◊÷¨b #÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ EK Á“Ï÷ Gı÷. ƈId §‹ØPZ◊c“db¶ Á“”® Gı÷, Z÷˙® Ï®Z÷ Á“”÷˙®, Æ˙ º˙b÷ #b”bÏ ◊ ◊≥˙bÍbfib
#fi÷ «bc“Ï. #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EKdb¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb #b”bÏ◊c“fib ◊πØd &o÷œdb¶ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b÷. #b ƈ‰Ø® œv“ Á“Ï®fi÷ ”÷
◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Á“dsÔK ˙OÂbfi® #◊÷¨b#÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi® Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® §‹ØPZ Á“”® Gı÷. ”÷ Ob…Zd !
◊Ÿc„“OTb÷fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ - ƈId #fi÷ «bc“Ï «bÁ“[fib ◊c“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Z÷#b÷fi® §‹ØPZ Dı]ÒK c“œ ”\Ï ˙¥fi® #fi÷ &SÁø“Õ“ ÆbOÏb÷◊d Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷
Gı÷. ˙÷c÷“ Gı÷, PfiDıÏ÷ Gı÷, #◊˙Zfi ◊b@Kb Gı÷, #◊˙Zfi ◊bd÷ Gı÷, #◊˙Zfi Á“bÍfi® Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb Á÷“Ê“T÷ Á“bÍ÷ wbÆ T÷ Gı÷ #fi÷
◊bdœ÷. ƶA“bdbÔKb Gı÷, ƶA“db˙÷ Gı÷, ƶA“db˙œ÷. PfijÎ ØKb Gı÷ - ØbK Gı÷ Pfi:wbÆ dˆÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ Dı]ÒK÷ ÆbZ ‹Zb÷Á“ÏŸ◊ Á“bÍ˙ ÷“ fi÷ &SÁø“Õ÷“
#fi÷ Øœ÷, PfiÁ“bPEÎ ØKb Gı÷ - ØbK Gı÷ #fi÷ Øœ÷ #b Æ˙ ◊c“db¶ Á“dsÔK #÷Á“ ◊¨ Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ Á“bÍ ◊Gı® wbÆ T÷ #fi÷ Pfi:wbÆ dˆÁ÷“. ”÷ gO˙fi„
˙OÂbfib÷ #PjÁ“bÏ Á“”®fi÷ (ƈId ZØb «bc“Ï) ◊Ÿc„“OTb÷ Á“”÷˙b. ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ #b”bÏfib #PgTb¥® Gı÷ ? ”b, Z÷#b÷ #b”bÏfib ›·GŸıÁ“ Gı÷.
(17) g÷c“bKb, EK ◊b@Kb, &◊EK ◊b@Kb, &c“®ÏbKb, ˙÷c“bKb, ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ Á÷“Ê“T÷ Á“bÍ÷ #b”bÏfib÷ #PgTb¥ &S◊≥ ØbK Gı÷
PfiDıÏbKb, ƶA“dÂ, PfijÎ #fi÷ PfiÁ“bEfib (#b ◊bGıTb EbÏ ◊c“b÷db¶) ‰Â ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏfib÷ #b”bÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, #bgb÷OPfi˙PZZ #fi÷
◊πÁ“bÏfib÷ Á“bÍ Á“”÷˙b÷. #fibgb÷OPfi˙PZZ. Z÷db¶ Dı÷ #fibgb÷OPfi˙PZZ #b”bÏ Gı÷ Z÷fib÷ #PgTb¥ Zb÷
Bhgh/3
Z÷#b÷fi÷ #P˙ÏP”Z◊Â÷ Pfi϶ZÏ ØKb Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷db¶ Dı÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷fi÷ Á÷“Ê“T÷ Á“bÍ÷ #b”bÏfib÷ #PgTb¥ ØbK Gı÷ ? ”÷
#bgb÷OPfiP˙PZZ-∏bfi◊ˆ˙Á“ #b”bÏ Gı÷ Z÷fib÷ #PgTb¥ Z÷#b÷fi÷ #b÷Gıbdb¶ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi÷ Pfi϶ZÏ #b”bÏfib÷ #PgTb¥ ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
#b÷Gıb÷ #÷Á“ ’c“˙Æ ◊Gı® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ”\Ï ˙¥ Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ Á“bÍ ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ œ÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ sÔKØ® #fi¶Z
◊Gı® ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ aKb ◊c“bØfib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ ? ”÷ ◊πc÷“œ˙bÍb¶ sÔKfib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ›SKb’c“ «jŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶ #fi÷
Ob…Zd ! Z÷#b÷ sÔKØ® #fi¶Z ◊πc÷“œ˙bÍb¶ sÔKb÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷, ›SKb’c“ «j¶Ÿ, Kb˙Z„-Z÷#b÷ ÔKb]bZ fi ”b÷K Zb÷ Gı#÷ ’c“œbdb¶Ø® #b”bÏ T÷ Gı÷, \÷
¨÷‰, Á“bÍ #fi÷ gb˙ƶ«¶j÷ ◊π∏b◊fibfib Od˙ ÷“ ◊ˆ˙˙Z„ \® T÷˙Ÿ¶. «bÁ“[ ÔKb]bZ ”b÷K Zb÷ Á“c“bPEZ„ ‰Â ’c“œbdb¶Ø®, EbÏ ’c“œbdb¶Ø® #fi÷ ◊b¶E
«jŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ - ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷#÷ ’c“œbdb¶Ø® #b”bÏ T÷ Gı÷. ˙ÂØ® Á“bÍb¶, fi®Tb¶, ◊®Tb¶, TbT #fi÷ œŸaT
√bj÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“˙÷ v“◊÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd ◊bd÷ ? ”÷ Ob…Zd ! sÔKb÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. O¶jØ® ÆbÏb #fi÷ fiÏÆbO¶j˙bÍbfib÷ ÏÆØ® PZaZb’c“
•b÷‰÷>PsK◊Â÷, ÆŸÏŸ◊◊Â÷, ÆŸ˙Â◊Â÷, ›Õ“◊Â÷, ›§·GıZ◊Â÷, dfib÷”Ï◊Â÷, «jb ÏÆ˙bÍbfib÷ #fi÷ ‹◊œØ® Á“Á“œb’c“ «jb ‹◊œ˙bÍbfib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷.
±jπ˙◊Â÷, #j:◊Â÷ fi”®>, ÆŸ√◊Â÷ ◊ cŸ“:√◊Â÷ fi”®>, #÷˙b v“◊÷ Z÷ «bÁ“[ ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷#b÷ Á÷“Ê“Tb gbOfib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ #fi÷
◊Ÿc„“OTb÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd ◊bd÷. ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷#÷ ◊ˆ˙÷| #b”Ï÷Tb Á÷“Ê“Tb gbOfib÷ ‹◊œ Á“Ï÷-#b‹˙bc“ T÷-Eb√÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ #ƶpK÷K
◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂbdfi÷ ◊b@Kb¶ ? ”÷ Ob…Zd„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏfib #PgTb◊ ◊ˆ˙Á“ #÷ gbOfib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ #fi÷ #fi¶Z gbOfi÷ Eb√÷. Kb˙Z„0”÷ gO˙fi„ ! Z÷#b÷#÷
«jŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„-EbT÷Tb Á“dfi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷. gO˙fi„ ! √bj÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“˙÷ v“◊÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd ◊bd÷ ? ”÷ Ob…Zd !
fibOÁŸ“dbÏb÷fi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍÆŸj® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi® §‹ØPZ ‹◊œ÷|§ÒsK-P˙P˙j ◊πÁ“bÏ÷ ‹◊œ÷|§ÒsK◊Â÷-◊’ÏÂbd ◊bd÷. «bÁ“[ «jŸ¶
#b÷Gıbdb¶ #b÷Gı® c“œ”\Ï ˙¥fi® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ Á“b¶›Á“ ±Âb «÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„-#EPTZÁ“dfi÷ PfiDıÏZb fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷
◊VKb÷◊dfi® Á“”® Gı÷. Kb˙Z„-DıTÁ“bPKÁ“, #§‘fiÁ“bPKÁ“, ˙bKŸÁ“bPKÁ“, ZØb ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ÆŸj®
”÷ gO˙fi„ ! fibOÁŸ“dbÏb÷ Á÷“Ê“T÷ Á“bÍ÷ wbÆ T÷ #fi÷ Pfi:wbÆ dˆÁ÷“ ? ”÷ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Dı÷fi® Dı÷ §‹ØPZ ”b÷K Z÷ Á“”÷˙®. #fi÷ P˙P˙j◊Â÷
Ob…Zd ! Z÷#b÷ Dı]ÒK÷ ÆbZ ‹Zb÷Á÷“ #fi÷ &SÁø“Õ“ dŸ”`Z◊øØÁ“S˙÷ «÷ dŸ”yZØ® fi˙ &·G„ı˙bÆ \Â˙b÷. «÷›qPsKb˙bÍb º˙b÷fi® §‹ØPZ Á“”®fi÷. Z÷#b÷fi® &·G„ı˙bÆ
dŸ”`Zfi® #¶c“Ïfib Á“b÷› Á“b› wbÆ T÷ #fi÷ Pfi:wbÆ dˆÁ÷“. ”÷ gO˙fi„ ! P˙db‰b#÷ Á“”÷˙b÷.
fibOÁŸ“dbÏb÷ #b”bÏfib #Ø®| Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd, ”b, Z÷#b÷ #b”bÏfib #Ø®| Gı÷. «÷›qPs˙bÍb º˙b÷fib÷ #b”bÏP˙¥KÁ“ (◊ˆ˙˙Z) ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷ Ob…Zd
”÷ gO˙fi„ ! fibOÁŸ“dbÏb÷fi÷ Á÷“Ê“Tb÷ Á“bÍ OKb ◊Gı® #b”bÏfib÷ #PgTb¥ ! #fibgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ Zb÷ ◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b÷, Z÷db¶ Dı÷
&S◊≥ ØbK Gı÷ ? Z÷#b÷fi÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ #b”bÏ Á“mb÷ Gı÷, #bgb÷OPfiP˙PZZ #bgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ Gı÷ Z÷fib÷ #PgTb¥ P˙db‰b#÷ #ƶpK÷KÆbdPKÁ“
#fi÷ #fibgb÷OPfiP˙PZZ. Z÷db¶ Dı÷ #fibgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ Gı÷. Z÷fib÷ #¶ZdŸ”`Z ØbK Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙¶Ÿ Kb˙Z„-#fi¶ZgbOfi÷
#PgTb¥ Dı]ÒK÷ #÷Á“ ’c“˙Æ ◊Gı® #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ’c“˙Æ◊øØÁ“S˙ ◊Gı® ØbK Gı÷. Eb√÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ «÷›qPsKº˙b÷ #b”bÏ◊Â÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷
«bÁ“[ «jŸ¶ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„-#EPTZ Á“dfi÷ PfiDıÏZb fiØ®, Zb÷ œŸ¶ Z÷#b÷ Z÷ «jb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ √b› \K Gı÷, Á÷“ «jbfi÷ fiØ® √bZb ? ”÷
#÷ ◊πdbÂ÷ ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb÷fi÷ ◊ Á“”÷˙Ÿ¶ ZØb Kb˙Z„-#EPTZ Á“dfi÷ PfiDıÏZb Ob…Zd ! «÷›qPsK º˙b÷fib÷ #b”bÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷, Ïb÷db”bÏ-ÏŸ¶˙bfbÏb
fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb÷fi÷ ◊ Á“”÷˙Ÿ¶ ZØb Kb˙Z„-‹ZPfiZ ÁŸ“dbÏb÷fi÷ T÷˙bZb÷ #b”bÏ ◊π¨÷◊b◊”bÏ-dŸ√db¶ ◊π¨÷◊b›fi÷ ØZb÷ #b”bÏ Z÷db¶ Z÷#b÷ Dı÷
dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶, ”÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Ïb÷db”bÏ◊Â÷ Oπ”÷ Gı÷ Z÷ «jb ƶ◊ŸÂ◊Â÷ √b˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. #fi÷
ÆŸj® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi® §‹ØPZ Dı]ÒK÷ #¶ZdŸ”`Zfi® #fi÷ &SÁø“Õ“ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊π¨÷◊b”bÏ◊Â÷ T÷˙b› Gı÷ Z÷db¶fib÷ #ƶpKb gbO √b˙bdb¶ #b˙÷
«b˙®Æ”\Ï ˙¥fi® Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ÷ wbÆ Gı÷ #fi÷ «®\ #fi÷Á“ gbOb÷ E√bKbP˙fib, Z÷dDı ‹◊œbKb P˙fib Dı fibœ
T÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ P˙db‰b#÷ - P˙P˙jÁ“bÍ÷ wbÆ T÷ Gı÷. ”÷ ◊bd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ fi”®> E√b#÷Tb #fi÷ fi”®> ‹◊œb#÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷db¶
gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ #b”bÏbØ®| Gı÷ ? ”b, Z÷#b÷ #b”bÏbØ®| Gı÷. ”÷ aKb aKb ◊Ÿc„“OTb÷ #V◊, «”y, ZŸVK, #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
Bhgh/4
fi”®> E√b#÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Æb…Ø® Øb÷ “b Gı÷ #fi÷ fi”®> ‹◊œb#÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ZcŸ“gKb϶g Gı÷, Á÷“ #fib϶g Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷ #bSd϶g ◊Â
#fi¶ZOŸÂb Gı÷. ”÷ gO˙bfi„ ! «÷›qPsK º˙b÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #b”bÏ◊Â÷ T÷ Gı÷ ◊Ïb϶g ◊ Gı÷. ±gKb϶g ◊ Gı÷, ◊ #fib϶g fiØ®, ◊Ïb϶g fiØ®,
Gı÷, Z÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Z÷#b÷fi÷ ˙b϶˙bÏ Á÷“˙÷ ÏŸ◊÷ ◊’ÏÂbd÷ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“ º˙b÷ #bSdb϶g fiØ®, ◊Ïb϶g fiØ®, &gKb϶g fiØ®, ◊ #fib϶g
◊Ÿc„“OTb÷ Z÷#b÷fi÷ P˙P˙jZb◊ˆ˙Á“ PDım÷PsK◊Â÷ #fi÷ ‹◊œ÷|PsK◊Â÷ ˙b϶˙bÏ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gı÷ Á÷“ Ob…Zd ! º˙b÷ «÷
◊’ÏÂbd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! «÷›qPsKº˙b÷fi÷ ◊ˆ˙÷| #b”Ï÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊’ÏÂb@Kb¶ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ƶÆbÏ Ædb◊≥Á“ #fi÷ #ƶÆbÏ - Ædb◊≥Á“ Z÷db¶ Dı÷
? ”÷ Ob…Zd ! #÷ «jŸ¶ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„-EPTZÁ“dfi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷. º˙b÷ #ƶÆbÏ Ædb◊≥Á“ Gı÷ Z÷#b÷ PÆ∞ÏŸ◊ Gı÷ #fi÷ Z÷#b÷ #bSdb϶g,
‰Â ›qPsK˙bÍb #fi÷ EbÏ ›qPsK˙bÍœ º˙b÷fi® §‹ØPZdb¶ g÷c“ Gı÷. ◊Ïb϶g #÷ &gKb϶g fiØ®, ◊ #fib϶g Gı÷. Z÷db¶ Dı÷ ƶÆbÏÆdb◊≥Á“
«bÁ“[ «jŸ¶ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Gı÷. Kb˙Z„ #fi÷Á“ ”\Ï gbOb÷ ÆŸ¶]bKb P˙fib, º˙b÷ Gı÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, ƶKZ #fi÷ #ƶKZ. Z÷db¶ Dı÷ ƶKZb÷ Gı÷
E√bKb P˙fib #fi÷ ‹◊œbKb P˙fibDı fibœ ◊bd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ fi”® Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. ◊πdÎƶKZ #fi÷fi #◊πdÎƶKZ. Z÷db¶ Dı÷
ÆŸ¶]b#÷Tb fi”®> E√b#÷Tb #fi÷ fi”®> ‹◊œbK÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷db¶ aKb Á“b÷fibØ® #◊πdÎƶKZb÷ Gı÷ Z÷#b÷ #bSdb϶g, ◊Ïb϶g, Á÷“ &gKb϶g fiØ®, ◊Â
Øb÷ “b, «”y, ZŸVK Á÷“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æb…Ø® Øb÷ “b fi”®> #fib϶g Gı÷. Z÷db¶ Dı÷ ◊πdÎƶKZb÷ Gı÷ Z÷#b÷ #bSdb϶g, ◊Ïb϶g, Á÷“
ÆŸ¶]b#÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷ Z÷Ø® #fi¶ZOŸÂb¶ fi”®> E√b#÷Tb #fi÷ Z÷Ø® #fi¶ZOŸÂ &gKb϶g fiØ®, ◊ #fib϶g Gı÷. Z÷db¶ Dı÷ ◊πdÎƶKZb÷ Gı÷ Z÷#b÷ œŸg
fi”®> ‹◊œb#÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷. ‰Â ›qPsK˙bÍb º˙b÷#÷ √bj÷Tb÷ #b”bÏ Kb÷OØ® #◊÷¨b#÷ #bSdb϶g ◊ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#fib϶g fiØ®. Z÷db¶ Dı÷
]πbÂ÷>PsK◊Â÷, PDıg›qPsK◊Â÷ #fi÷ ‹◊œ÷nPsK◊Â÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd÷ Gı÷, #fi÷ #ƶKZb÷ Gı÷ Z÷#b÷ #P˙ÏPZfi÷ #b•®fi÷ #bSdb϶g ◊ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-
EbÏ ›qPsKb÷˙bÍb º˙b÷#÷ √bj÷Tb÷ #b”bÏ #b¶√ ◊Â÷, fibÁ“ ◊Â÷ PDıg ◊Â÷ #fib϶g fiØ®. Z÷db¶ Dı÷ #ƶKZb÷ Gı÷ Z÷#b÷ #P˙ÏPZfi÷ #b•®fi÷ #bSdb϶g
#fi÷ Ebd “® ◊Â÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd÷ Gı÷. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂E Kb÷PfiÁ“b÷fi® §‹ØPZ ◊ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#fib϶g fiØ®. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK
Á“”®fi÷ Z÷#bfi® &·G„ı˙bÆ P˙db‰b#÷ Á“”÷˙b÷. #fibgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ Gı÷ Á÷“, Kb˙Z„-#fib϶g ◊ Gı÷.
Z÷#b÷fi÷ P˙Ï” P˙fib ◊πPZ ÆdK÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ #bgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ ”÷ gO˙fi„ ! fi…K’ÏÁ“b÷ œŸ¶ #bSdb϶g, ◊Ïb϶g, ZcŸ“gKb϶g Gı÷ Á÷“
Dı]ÒK÷ #¶ZdŸ”`Z, ZØb &SÁø“Õ÷“ Gıu“gaZ÷ ”b÷K Gı÷. ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷ ƶ«¶j® #fib϶g Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…K’ÏÁ“b÷ #bSdb϶g ◊ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-
◊ \Â˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Z÷#b÷fi÷ #bgb÷O-PfiP˙PZZ #b”bÏ Dı]ÒK÷ #fib϶g fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd
#¶ZdŸ”`Z÷| #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #u“gaZ÷ ”b÷K Gı÷. dfiŸÛKb÷#÷ √bj÷Tb÷ #b”bÏ ! #P˙ÏPZfi® #◊÷¨b#÷-fi…ÏPKÁ“b÷ Kb˙Z„ "#fibÏg' fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷
(◊ˆ˙b÷|aZ EbÏ ›qPsK◊Â÷ #fi÷) Á“bfi (›qPsK) ◊Â÷ P˙db‰b#÷ ˙b϶˙bÏ Kb˙Z„-#ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊ \Â˙b. ◊ˆ˙b÷|aZ ÆbdbÒK º˙b÷fi® ◊÷≤÷“
◊’ÏÂd÷ Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ ◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Kb˙Z„-PfiDıÏ÷ Gı÷. ◊¶E÷PsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b #fi÷ dfiŸÛKb÷ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ :- Z÷ º˙b÷db¶fib
˙bÂÔK¶ZÏb÷fi® §‹ØPZdb¶ g÷c“ Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ fibOÁŸ“dbÏb÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. #÷ PÆ∞b÷ fi Á“”÷˙b. fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ ˙bfiÔK¶ZÏb÷ #fi÷ Kb˙Z„ - ˙…dbPfiÁ“ \Â˙b.
◊πdbÂ÷ ≈Kb÷PZP¥Á“ c÷“˙b÷ ƶ«¶j÷ ◊ \Â˙Ÿ¶ P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ :-≈Kb÷PZP¥Á“ T÷LKb˙bÍb º˙b÷ ÆbdbÒK º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙b. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb #fi÷
c÷“˙b÷fi÷ Dı]ÒK÷ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ dŸ”`Z◊øØÁ“S˙ ◊Gı® &·G„ı˙bÆ ”b÷K Gı÷. #fi÷ fi®TT÷LKb˙bÍb º˙b÷ ◊ ÆbdbÒK º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ :-
#b”bÏ ◊ Dı]ÒK÷ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ’c“˙Æ ◊øØÁ“S˙ ◊Gı® ”b÷K Gı÷. ˙…dbPfiÁ“b÷fi® #”®> Z÷ ÆbdbÒK º˙b÷db¶fib¶ ◊πdÎ #fi÷ #◊πdÎ º˙b÷ fi Á“”÷˙b ZØb
§‹ØPZ #b…PjÁ“ Á“”÷˙®. Z÷#b÷fi÷ &·G„ı˙bÆ Dı]ÒK÷ dŸ”`Z ◊øØÁ“S˙ ◊Gı®, #fi÷ Z÷\÷T÷LKb - ◊xT÷LKb˙bÍb #fi÷ œŸVÁ“T÷LKb˙bÍb º˙b÷ ÆbdbÒK º˙b÷fi®
&SÁø“Õ÷“ Z÷‰®œ ◊√˙b “®Kb ◊Gı® ”b÷K Gı÷ #bgb÷OPfiP˙PZZ #b”bÏ Z÷#b÷fi÷ ◊÷≤÷“ \Â˙b Z÷db¶ P˙œ÷¥ #÷ Á÷“-Z÷ º˙b÷db¶fib PÆ∞b÷ #”®> fi Á“”÷˙b.
Dı]ÒK÷ ’c“˙Æ ◊øØÁ“S˙ ◊Gı® fi÷ &SÁø“Õ“ Z÷‰®œ ”\Ï ˙ÏÆ ◊Gı® ”b÷K Gı÷. (23) ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfi ›”gP˙Á“ Gı÷, ◊bÏgbP˙Á“ Gı÷ Á÷“
«bÁ“[ «jŸ¶ "EPTZb’c“Á“ PfiDıÏb˙÷ Gı÷' ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ZcŸ“gKgbP˙Á“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ∏bfi ›”gP˙Á“ ◊ Gı÷, ◊bÏgP˙Á“ ◊Â
(22) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ #bSdb϶g Gı÷ ? ◊Ïb϶g Gı÷ ? Gı÷ #fi÷ ZcŸ“gKgPKÁ“ ◊ Gı÷. c“œfi ◊ #÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„
Bhgh/5
! Eb’ω ›”gbP˙Á“ Gı÷, ◊bÏgbP˙Á“ Gı÷ Á÷“ ZcŸ“gKgP˙Á“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! d ¶“«, sb÷ÂdŸ√, ◊Îfi, #b•d ZØb ÆP≥˙÷œdb¶ #Á“bd ZøÛÂb˙ ÷“, #Á“bd
Eb’ω ›”gP˙Á“ Gı÷, ◊ ◊bÏgP˙Á“ Á÷“ ZcŸ“gKgP˙Á“ Eb’ω fiØ® #÷ ¨Ÿjb˙ ÷“, #Á“bd «πŒEK˙bÆ˙ ÷“, #Á“bd, ≤¶“ “®, #bZb◊,  “b¶Æ #fi÷ d·GıÏØ®
◊πdbÂ÷ Z◊ #fi÷ ƶKd ◊ \Â˙b. ØZb cŸ“:√fib Æ”˙b˙ ÷“ Øb÷ “b #Á“bd-#‹fibfi, ◊ÏÆ÷˙b÷, Dı£, d÷T, ZØb
(24) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #ƶ˙øZ #fiObÏ PÆ∞ ØbK Gı÷, «b÷j ◊bd÷ ◊¶Á“Ø® ØZb ◊’Ïc“b”˙ ÷“ Øb÷ “b Á“bÍ ÆŸj® #Ø˙b ˙jbÏ÷ Á“bÍÆŸj® #bSdbfi÷
Gı÷, dˆÁ“bK Gı÷, Pfi˙b ◊bd÷ Gı÷, Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“T÷PœZ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b÷ døSKŸÁ“bÍ÷ dÏ®fi÷ ˙bÂÔK¶ZÏ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊Âb#÷
#b #Ø ≤“®Á“ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ aKb Á“bÏÂØ® Kb˙Z„-#¶Zfi÷ fiØ® Á“ÏZb÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ˙bÂÔK¶ZÏ c÷“˙b÷fib c÷“˙Tb÷Á“b÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib
? #ƶ˙øZ #fiObÏ #bKŸÛKfi÷ Gıb÷ “®fi÷> PœØ®T «¶jfi÷ «b¶j÷T® ÆbZ÷ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d #”®> dfiŸÛKTb÷Á“db¶ Æc“b ◊ŸhK˙bÍŸ¶, dKˆ’ÏZ,
Á“d◊πÁø“PZ#b÷fi÷ jfi«¶jfi÷ «b¶j÷T® Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷. ”„‹˙-#V◊Á“bÍ T˙§aZ˙bÍŸ¶, ◊ŸÛ◊fibOŸ·Gıb˙bÍŸ¶, TZbfib Ædˆ”˙bÍŸ¶, ◊b¶c“ “b¶#b÷fib OŸ·Gıb˙bÍŸ¶,
§‹ØPZ˙bÍ®fi÷ c“®]Á“bÍ §‹ØPZ˙bÍ® Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷, d¶c“ Ædbfi•÷®˙bÍb ˙ø¨˙bÍŸ¶, KŸOT ˙ø¨˙bÍŸ¶, ◊ŸÛ◊ #fi÷ ¸Íb÷fib gbÏØ®
#fiŸgbO˙bÍ®fi÷ Z®˙π#fiŸgbO˙bÍ® Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷. #V◊-Øb÷ “b fid÷TŸ¶, ◊ŸÛ◊ #fi÷ ¸Ífib gbÏØ® fid˙bfi® œÏŸ#bZ˙bÍŸ¶, #SK¶Z DŸıc“® DŸıc“®
◊πc÷“œ˙bÍ®fi÷ «”y ◊πc÷“œ˙bÍ® Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ #bKŸÛKÁ“dfib÷ Zb÷ TŸ¶«®#b÷ #fi÷ d¶DıÏ®#b÷v“◊ dŸÁŸ“Ê“b÷fi÷ jbÏ Á“Ï˙b˙bÍŸ¶ #÷˙Ÿ¶ #œb÷Á“˙fi,
Á“c“bPEZ„ «b¶j÷ Gı÷, Z÷d Á“c“bPEZ„ «b¶jZb÷ ◊ fiØ®. #œbZb˙÷c“fi®KÁ“dfi÷ Zb÷ ˙ø¨b÷˙fi, E¶◊b˙fi, #b¶«b˙fi, ZŸ¶« “b¶fib˙÷Tb#b÷fiŸ¶ ˙fi, ˙ “˙ø¨b÷fiŸ¶ ˙fi, Gı‰b…j
˙b϶˙bÏ #÷Á“≤Ÿ¶“ Á“Ï÷ Gı÷, ZØb #fib’c“, #fi¶Z, c“®]dbO˙bÍb, EbÏOPZ˙bÍb, ˙fi, #TÆ®fib ˙ø¨b÷fiŸ¶ ˙fi, ÆÏÆ˙fiŸ¶ ˙fi, Á“ÆŸ¶«bfib ˙ø¨b÷fiŸ¶ ˙fi, Ƹ÷c“
ƶÆbÏbÏhKfi÷ P˙¥÷ ◊KÊ“fi Á“Ï÷ Gı÷. Ob…Zd ! Z÷ Á“bÏÂØ® #ƶ˙øZ #fiObÏ ÆÏÆ˙fiŸ¶ ˙fi ZØb «◊b÷Ï®Kb ˙ø¨fiŸ¶ ˙fi, ]® ]® œb÷gb˙ ÷“ #Z®˙ œb÷gZŸ¶
PÆ∞ ØZb÷ fiØ®, Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z-fibœ Á“ÏZb÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! ”b÷K Gı÷ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ ˙bÂÔK¶ZÏc÷“˙b÷fib ‹Øbfib÷ Dı]ÒKØ® c“œ”\Ï˙¥fi®
ƶ˙øZ #fiObÏ PÆ∞ ØbK Gı÷. Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib #¶Zfi÷ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ §‹ØPZ˙bÍb #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ]Âb ˙bÂÔK¶ZÏc÷“˙b÷
Ob…Zd ! ”b, PÆ∞ ØbK Gı÷, Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Zfi÷ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ #fi÷ c÷“˙®#b÷˙ ÷“ ÔKbk, P˙œ÷¥ ÔKbk, &◊Ïb&◊Ï #b·Gıb’c“Z, ‹◊œ
! Z÷ aKb #ØØ®-”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! ƶ˙øZ #fiObÏ #bKŸfi÷ Gıb÷ “®fi÷ Ob∑“ Á“Ïb#÷Tb¶, #SK¶Z #˙Ob∑“ ØK÷Tb¶ œb÷gb˙ ÷“ #Z®˙ #Z®˙ œb÷gZb¶ Ï”÷ Gı÷.
«¶c“fi÷ «b¶j÷T® ÆbZÁ“d◊πÁø“PZ#b÷fi÷ PœPØT«¶jfi÷ «b¶j˙bfib÷, c“®]Tb¶«bÁ“bÍfi® Z÷ Á“bÏÂØ® ”÷ Ob…Zd ! #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK Gı÷. "#ƶKZ„ º˙ Kb˙Z„-c÷“˙
§‹ØPZ˙bÍ®fi÷ ”„‹˙-Øb÷ “b-Á“bÍfi® §‹ØPZ˙bÍ® Á“Ï˙bfib÷, Z®˙π ØbK Gı÷' ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷,
#fiŸgbO˙bÍ®fi÷ d¶c“ #fiŸgbO˙bÍ®fi÷ Á“Ï˙bfib÷ #fi÷ «”y ◊πc÷“œbOπ˙bÍ®fi÷ #÷d Á“”® gO˙bfi„ Ob…Zd •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷, ˙b¶c“®fi÷
#V◊ ◊πc÷“œbOπ˙b® Á“Ï˙bfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷ #bKŸÛKÁ“dfi÷ «b¶jZb÷ fiØ®. ZØb ZØb fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷, ƶKd ZØb Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷.
#œbZb˙÷c“fi®K Á“dfib÷ ˙b϶˙bÏ &◊EK ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. dbÊ÷“ #fib’c“, œZÁ“-1-&o÷Æb÷-1-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#fiÒZ, db÷Ê“b-Tb¶«b dbO˙bÍb, EbZŸÏÒZ, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® OPZ˙bÍb¶- &o÷Æb÷-2
ƶÆbÏv“◊® #ÏhKfi¶Ÿ &£¶]fi Á“Ï÷ Gı÷, ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÏÂØ® "ƶ˙øZ #fiObÏ (26) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Æd˙ÆÏ ØKŸ¶, Ægb fi®Á“Í® #fi÷ Kb˙c„“
PÆ∞ ØbK Gı÷' Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK Gı÷. - #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ º˙ ‹˙¶KÁø“Z Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷
(25) ”÷ gO˙fi„ ! #ƶKZ, #P˙ÏZ ZØb Dı÷Â÷ ◊b◊Á“d Á“d Ob…Zd ! Á÷“Ê“TŸ¶Á“ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶Á“ fiØ® ˙÷c“Zb÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
”hKb¶ #fi÷ ˙≈Kb fiØ® #÷˙b º˙ #”®>Ø® ·K˙®fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ c÷“˙ ØbK Gı÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷. ”÷ Ob…Zd ! &c“®Â Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ #fiŸc“®Â Á“dfi÷
? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ (º˙b÷) c÷“˙ ØbK Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ ØZb fiØ®; fiØ® ˙÷c“Zb÷, dbÊ÷“ #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“,"Á÷“Ê“TŸ¶Á“ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶Á“ fiØ®
”÷ gO˙fi„ ! #”®>Ø® ·K˙®fi÷ Kb˙Z„-◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷fib ‹˙v“◊˙bÍb Á÷“Ê“TbÁ“- ˙÷c“Zb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Eb÷˙®Æ÷ c¶“ “Á“db¶ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ◊K∂Z \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„
◊ÏTb÷Á“db¶-c÷“˙ ØbK Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ ØZb fiØ®; Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ ! º˙b÷ ‹˙K¶Áø“Z Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷
Ob…Zd ! Dı÷ º˙b÷ Obd, #bÁ“Ï, fiOÏ, PfiOd, ÏbDıjbPfi, √÷Ê“, Á“«Ê“, Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ fiØ® ˙÷c“Zb ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #b ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷
Bhgh/6
Ob…Zd ! &c“®Â Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ #fiŸc“®Âfi÷ fiØ® ˙÷c“Zb, Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb
ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! º˙ ‹˙K¶Áø“Z #bKŸÛKfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. ƶP∏gˆZ #fi÷
Á÷“Ê“TŸ¶Á“ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶Á“ fiØ® ˙÷c“Zb÷. Dı÷ ◊πdbÂ÷ cŸ“:√ ƶ«¶j÷ «÷ c¶“ “Á“ #ƶP∏gˆZ Gı÷ Z÷db¶ Dı÷ ƶ∏®gˆZ Gı÷ Z÷ db÷Ê“® ˙÷c“fib˙bÍb Gı÷ #fi÷ Dı÷
Á“mb, Z÷d #bKŸÛK ƶ«¶j® #÷Á“˙Efi #fi÷ «”y˙Efi˙bÍb «÷ c¶“ “Á“ Á“”÷˙b. #ƶ∏®gˆZ Gı÷ Z÷ #b÷Gı® ˙÷c“fib˙bÍb Gı÷, dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙˙Z„
Kb˙c„“-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! «jb fi…ÏPKÁ“b÷ Ædbfi PA“Kb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
(27) ”÷ gO˙fi„ ! «jb fi…ÏPKÁ“b ÆÏ√b #b”bÏ˙bÍb, ÆÏ√b #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷
œÏ®Ï˙bÍb ZØb ÆÏ√b &·Gı˙bÆ #fi÷ Pfi:wbÆ˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ Ob…Zd ! fi…Ï’Á“Kb÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ Æ@K‘WPÕ“, PdΩKbWPÕ“ #fi÷
#Ø ÆdØ-ƶOZ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ”÷ Æ@K§‘dΩKbWPÕ“, Z÷db¶ Dı÷#b÷ Æ@K‘WPÕ“ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ EbÏ PA“Kb ”b÷K Gı÷ Z÷db¶
Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. db÷Ê“b œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ fibfib Dı÷#b÷ PdΩKbWPÕ“ Gı÷, Z÷#b÷fi÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :-
œÏ®Ï˙bÍb, Z÷db¶ Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ db÷Ê“b œÏ®Ï˙bÍb Gı÷ Z÷#b÷ ]Âb ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ #b϶Pgfi®, ◊b’ÏOπP”fi®, dbKb◊πSKKb, #◊πSKbpKbfiPA“Kb, #fi÷ PdΩKbWPÕ“
#b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ]Âb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷. ]Âb÷ &·G„ı˙bÆ #fi÷ ◊πSKKb ZØb Z÷db¶ Dı÷#b Æ@KOPdΩKbWPÕ“ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ ◊ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷
Pfi:wbÆ T÷ Gı÷; ˙b϶˙bÏ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷ #fi÷ ˙b϶˙bÏ ◊b¶EPA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷, dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷◊πdbÂ÷ Á“m¶Ÿ Gı÷.
&·G„ı˙bÆ ZØb Pfi:wbÆ T÷ Gı÷. ZØb Z÷db¶ Dı÷ fibfib œÏ®Ï˙bÍb Gı÷ Z÷#b÷ ”÷ gO˙fi„ ! «jb fi…ÏPKÁ“b÷ ÆÏ√® &dÏ˙bÍb #fi÷ Ædb÷◊◊≥ &S◊≥
Øb÷ “b ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷, #fi÷ Á“c“bE &·Gı˙bÆ #fi÷ Pfi:wbÆ T÷ Gı÷; Ø#÷Tb Gı÷ ? #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷
dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“ "«jb fi…ÏPKÁ“b ÆÏ√b Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :-
#b”bÏ˙bÍb, ÆÏ√b œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ Kb˙Z„ ÆÏ√b &·G„ı˙bÆ ZØb Á÷“Ê“TbÁ“ ÆÏ√® &dÏ˙bÍb #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ÆbØ÷ &S◊≥ ØK÷Tb, ZØb Á÷“Ê“TbÁ“
Pfi:wbÆ˙bÍb fiØ® ? ”÷ gO˙fi„ ! «jb fi…ÏPKÁ“b÷ ÆÏ√b Á“d˙bÍb Gı÷ ? ”÷ P˙¥d &dÏ˙bÍb #fi÷ ÆbØ÷ &S◊≥ ØK÷Tb ZØb Á÷“Ê“Tb¶Á“ Æd &dÏ˙bÍb
Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ #fi÷ #bOÍ &S◊≥ ØK÷Tb ZØb Á÷“Ê“TbÁ“ P˙¥d &dÏ˙bÍb #fi÷ ÆbØ÷ &S◊≥
? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ◊”÷Tb¶ &S◊≥ ØK÷Tb¶ #fi÷ ØK÷Tb. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! «c“b
◊Gı® &S◊≥ ØK÷Tb¶, Z÷db¶ Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ ◊”÷Tb¶ &S◊≥ ØK÷Tb¶ #fi÷ ◊Gı® #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ÆÏ√b #b”bÏ˙bÍb #fi÷ ÆÏ√b œÏ®Ï˙bÍb Gı÷ ? ›SKb’c“
&S◊≥ ØK÷Tb¶, Z÷db¶ Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ ◊”÷Tb¶ &S◊≥ ØK÷Tb¶ Gı÷ Z÷#b÷ #V◊ ◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ Æ]Íb ◊πHb÷ Á“Ï˙b. ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ƶ«¶j÷ «jŸ¶
Á“d˙bÍb Gı÷ #fi÷ Dı÷ ◊Gı® &S◊≥ ØK÷Tb¶ Gı÷ Z÷#b÷ d”bÁ“d˙bÍb Gı÷. dbÊ÷“ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib Á“d, ˙Â #fi÷ T÷LKb#b÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“ ""fi…ÏPKÁ“b÷ «jb ÆÏ√b Á“d˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷Ø® P˙◊Ï®Z Á“”÷˙b. #ØbZ Dı÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊ˆ˙b÷|◊≥Á“ Gı÷ Z÷#b÷
fiØ®'' ”÷ gO˙fi„ «jb fi…ÏPKÁ“b÷ Ædbfi ˙Â˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ? #÷ d”bÁ“dZÏ Gı÷ #fi÷ #P˙œŸ∞ ˙Â ZØb T÷LKb˙bÍb Gı÷. #fi÷ Dı÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷
#Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ◊_bcŸ“◊◊≥Á“ Gı÷ Z÷#b÷ ◊πœ‹Z Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ #÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. #÷
! ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶. ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷fi® #b”bÏ, Á“d, ˙Â
”÷ gO˙fi„ «jb fi…ÏPKÁ“b÷ Ædbfi T÷LKb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #fi÷ T÷LKb #÷ «jŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! «jb
#Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ #ƶ∏®#b÷ Gı÷ #fi÷ #ƶ∏®gˆZ ˙÷c“fibfi÷ #PfijbÏ◊Â÷ ˙÷c÷“ Gı÷,
Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ ◊ˆ˙˙Z «÷ ◊πÁ“bÏfib amb Gı÷ Z÷db¶ Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ ◊πØd dbÊ÷“ ”÷ gO˙fi„ ! «jb ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ Ædbfi PA“Kb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
&S◊≥ ØK÷Tb Gı÷ Z÷ P˙œŸ∞T÷LKb˙bÍb Gı÷ #fi÷ ◊Gı® &S◊≥ ØKb Gı÷ Z÷ ”b «jb ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ Ædbfi PA“Kb˙bÍb Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #b ◊πdbÂ÷
#P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! «jb fi…ÏPKÁ“b÷ ÆÏ√® ˙÷c“fib˙bÍb Gı÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «jb ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ dbK® #fi÷
? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® PdΩKbWPÕ“ Gı÷. dbÊ÷“ Z÷#b÷fi÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ PfiKd◊ˆ˙Á“ ”b÷K Gı÷. Z÷ ◊b¶E
Bhgh/7
PA“Kb#b÷ #b Gı÷-#b϶PgÁ“[ Kb˙c„“-PdΩKbc“œfi ◊πSKKb. dbÊ÷“ Dı÷d ÆdbKŸ PdΩKbc“œfi◊πSKKb˙bfiÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZP¥Á“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“, #÷ «jb
#fi÷ Ædb÷◊≥Á“ fi…ÏPKÁ“b÷ Á“mb Z÷d ◊øPØ˙®Á“bKÁ“b÷ ◊ Á“”÷˙b Dı÷d #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙b. ˙÷c“fibdb¶ g÷c“ Gı÷, Dı÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ ≈Kb÷PZÛÁ“
◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷ Á“mb Z÷d «÷ ›qPsKb÷, Z÷ ›qPsKb #fi÷ Kb˙Z„-E&’ÏPsKb÷ ◊ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷db¶ Dı÷ dbK® PdΩKbWPÕ“ &S◊≥ Ø#÷Tb ”b÷K Z÷ #b÷Gı®
Á“”÷˙b. ZØb ◊¶E÷>PsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ ◊ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b. db‰ ˙÷c“fib˙bÍb ”b÷K Gı÷ #fi÷ Dı÷ #dbK® Æ@K‘WPÕ“ &S◊≥ Ø#÷Tb ”b÷K Z÷ db÷Ê“®
PA“Kb#b÷db¶ g÷c“ Gı÷. ˙÷c“fib˙bÍb ”b÷K Gı÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶.
”÷ gO˙fi„ ! «jb ◊¶E÷PsK PZK∂E Kb÷PfiÁ“b÷ Ædbfi PA“Kb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! T÷LKb˙bÍb «jb fi…ÏPKÁ“b÷ Ædbfi #b”bÏ˙bÍb Gı÷ ? ”÷
”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Ob…Zd ! #b…PjÁ“-ÆbdbÒK, ÆT÷LK #fi÷ œŸaTT÷LKb˙bÍb #÷ ‰Â÷fib #÷Á“
Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊¶E÷§ÒsK PZK∂E Kb÷PfiÁ“b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b Od Á“”÷˙b÷. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb #fi÷ fi®TT÷LKb˙bÍb#b÷fib÷ ◊ Ædbfi Od
◊πdbÂ÷ Æ@K‘WPÕ“, PdΩKbWPÕ“ #fi÷ Æ@KO„PdΩKbWPÕ“ Z÷db¶ Dı÷#b÷ Æ@KO„WPÕ“ Á“”÷˙b÷. ◊ Z÷db¶ ˙÷c“fibdb¶ g÷c“ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ - dbK® #fi÷ PdΩKbWPÕ“
Gı÷ Z÷#b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ : #ƶKZ#fi÷ ƶKZbƶKZ &◊◊≥Á“ #fi÷ dbK® ZØb Æ@K‘WPÕ“ &◊◊≥Á“ Á“”÷˙b. ZØb Áø“Û #fi÷
Z÷db¶ Dı÷ ƶKZbƶKZ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ ‰Â PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- fi®TT÷LKbdb¶ dfiŸÛKb÷ ÆÏbOƶKZ, ˙®ZÏbOƶKZ, ◊πdÎƶKZ, Á÷“
#b϶PgÁ“[, ◊b’ÏOπP”Á“[ #fi÷ dbKb◊πSKKb. ZØb Dı÷ #ƶKZb÷ Gı÷ Z÷fi÷ EbÏ #◊πdÎƶKZ fi Á“”÷˙b. ˙Í® Á“b◊b÷ZT÷LKb˙bÍbdb¶ ◊ #÷Dı Od ÆdDı˙b÷.
#fi÷ PdØbKbWPÕ“ ZØb Æ@K‘WPÕ“ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. Dı÷d P˙œ÷¥ #÷ Á÷“-Á“b◊b÷ZT÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷ #b…P]Á“c¶“ “Á“fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙b. Dı÷#b÷fi÷
fi…ÏPKÁ“b÷ Á“mb Z÷d dfiŸÛKb÷ Á“”÷˙b. Z÷db¶ g÷c“ #b Gı÷ Dı÷ dfiŸÛKb÷ db÷Ê“b Z÷\÷T÷LKb #fi÷ ◊xT÷LKb ”b÷K, Z÷#b÷ #b…PjÁ“c¶“ “Á“fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙b P˙œ÷¥ #÷
œÏ®Ï˙bÍb¶ Gı÷ Z÷ ]Âb ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“c“bPEZ„ #b”bÏ Á“Ï÷ Á÷“, dfiŸÛKb÷fib ÆÏbO #fi÷ ˙®ZÏbO #÷˙b «÷ g÷c“ Á“”÷˙b.
Gı÷. ZØb Dı÷ dfiŸÛKb÷ fibfib œÏ®Ï˙bÍb Gı÷ Z÷ Øb÷ “b ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷ (28) Á“d #fi÷ #bKŸÛK \÷ &c“®Â ”b÷K Z÷ ˙÷c÷“ Gı÷. #b”bÏ, Á“d,
#fi÷ ˙b϶˙bÏ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷ «bÁ“[ «jŸ¶ Kb˙c„“-˙÷c“fib ÆŸj® fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ ˙Â, T÷LKb, ˙÷c“fib, PA“Kb, #fi÷ #bKŸÛK, #÷ «jbfi® ÆdZb ƶ«¶j÷ ◊ˆ˙÷|
\Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! «jb dfiŸÛKb÷ Ædbfi PA“Kb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ Á“mŸ¶ Gı÷ #÷d \Â˙Ÿ¶.
#Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd (29) ”÷ gO˙fi„ ! T÷LKb#b÷ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
! dfiŸÛKb÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷-Æ@K‘WPÕ“, PdΩKbWPÕ“ T÷LKb#b÷ Gı Á“”® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #”®> ◊π∏b◊fibƈ‰db¶ Á“”÷T EbÏ
#fi÷ Æ@KOPdΩKbWPÕ“. Z÷db¶ Dı÷#b÷ Æ@KOWPÕ“ Gı÷. Z÷#b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb &o÷œÁ“˙bÍb T÷LKb◊c“fib÷ «®\÷ &o÷œÁ“ Á“”÷˙b÷. Z÷ Kb˙Z„-›ª“®-≠“’c“jfi®
Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- ƶKZ, ƶKZbƶKZ #fi÷ #ƶKZ. Z÷db¶ Dı÷ ƶKZ Gı÷ ˙aZÔKZb ÆŸj® Á“”÷˙b÷.
Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ÆÏbOƶKZ. #fi÷ ˙®ZÏbOƶKZ. Z÷db¶ Dı÷ (30) ”÷ gO˙fi„ ! #Z®Z Á“bÍdb¶ #b’c“Õ“-fiÏÁ“b’c“
˙®ZÏbOƶKZ Gı÷ Z÷#b÷ PA“Kb P˙fibfib Gı÷. Dı÷ ÆÏbOƶKZ Gı÷ Z÷#b÷ «÷ P˙œ÷¥ÂbP˙PœÕ“-Ø#÷T º˙b÷fi÷ ƶÆbÏƶ‹Øbfifib÷ Á“bÍ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷. - ◊πdÎƶKZ #fi÷ #◊πdÎƶKZ. Z÷db¶ Dı÷ #◊πdÎƶKZ Gı÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ƶÆbÏƶ‹Øbfifib÷ Á“bÍ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷>. Z÷ #b
Z÷#b÷fi÷ #÷Á“ dbKb◊πSKKb PA“Kb ”b÷K Gı÷. #fi÷ ◊πdÎƶKZ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ «÷ ◊πdbÂ÷-fi…ÏPKÁ“ ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ, PZK∂EƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ,
PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷ :- #b϶PgÁ“[ #fi÷ dbKb◊πSKKb PA“Kb ”b÷K Gı÷. #fi÷ dfiŸÛKƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ #fi÷ c÷“˙ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ. ”÷ gO˙fi„ !
◊πdÎƶKZ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ «÷ PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷ : - #b϶PgÁ“[ #fi÷ fi…ÏPKÁ“ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‰Â \Zfib÷
dbKb◊πSKKb. Z÷db¶ Dı÷ ƶKZbƶKZ Gı÷ Z÷#b÷fi÷ ◊πØdfi® ‰Â PA“Kb#b÷ Á“”® Á“mb÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- œˆÒKÁ“bÍ, #œˆÒKÁ“bÍ, #fi÷ Pd•Á“bÍ. ”÷
Gı÷, #b϶PgÁ“[, ◊b’ÏOπbP”Á“[, dbKb◊πSKKb #fi÷ #◊πSKbpKbfi-◊πSKKb. gO˙fi„ ! PZK∂EKb÷PfiÁ“ƶÆbÏ‹ØbfiÁ“bÍ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
PdΩKbWPÕ“#b÷fi÷ ZØb Æ@KOPdΩKbWPÕ“#b÷fi÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷ ! Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #œˆÒKÁ“bÍ #fi÷ Pd•Á“bÍ.
#b϶PgÁ“[, ◊’ÏOπP”Á“[, dbKb◊πSKKb, #◊πSKbpKbfi◊πSKKb, dfiŸÛKb÷fib #fi÷ c÷“˙b÷fib ƶÆbÏƶ‹ZbfiÁ“bÍfib ◊πÁ“bÏb÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b.
Bhgh/8
”÷ gO˙fi„ ! #÷ fi…ÏPKÁ“ ƶ«¶j® ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍfib ‰Â-œˆÒKÁ“bÍ, Ob…Zd ! #ƶP∏fiŸ¶ #bKŸÛK EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, fi…ÏPKÁ“#ƶP∏#bKŸÛK,
#œˆÒKÁ“bÍ, #fi÷ Pd•Á“bÍv“◊-◊πÁ“bÏb÷db¶ aKb÷ Á“b÷fibØ® #b÷Gıb÷, ˙jbÏ÷, ZŸVK PZK∂E#ƶP∏#bKŸÛK, dfiŸÛK#ƶP∏#bKŸÛK #fi÷ c÷“˙#ƶP∏#bKŸÛK. ”÷
Á÷“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æb…Ø® Øb÷ “b÷ #œˆÒKÁ“bÍ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ gO˙fi„ ? œŸ¶ #ƶ∏® º˙ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ PZK∂EfiŸ¶, dfiŸÛKfiŸ¶ Á÷“ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷
Pd•Á“bÍ #fi¶ZOŸÂ Gı÷ #fi÷ Z÷ Á“ÏZb¶ ◊ œˆÒKÁ“bÍ #fi¶ZOŸÂ Gı÷. ZØb ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶ #bKŸÛK ◊ Á“Ï÷ #fi÷ PZE∂KfiŸ¶, dfiŸÛKfiŸ¶ Á÷“
PZK∂EKb÷PfiÁ“ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍfib «÷ ◊πÁ“bÏdb¶ Æb…Ø® Øb÷ “b÷ #œˆÒKÁ“bÍ Gı÷ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK ◊ Á“Ï÷, fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ #ƶ∏® º˙ Dı]ÒK÷
#fi÷ Z÷ Á“ÏZb¶ Pd•Á“bÍ #fi¶ZOŸÂ Gı÷. dfiŸÛKb÷fib #fi÷ c÷“˙b÷fib c“Æ”\Ï ˙ÏÆfiŸ¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ◊VKb÷◊dfib #ƶpK÷KgbO Dı÷Ê“TŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷
ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍfi® ÒKˆfibPjÁ“Zb fi…ÏPKÁ“b÷fib ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍfi® ÒKˆfibPjÁ“Zb PZK∂EKb÷PfiÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ Dı]ÒK÷ #¶ZdŸ”`ZfiŸ¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ◊VKb÷◊dfib
◊÷≤÷“ \Â˙®. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“fib, PZK∂EKb÷PfiÁ“fib, dfiŸÛKfib #fi÷ c÷“˙fib #ƶpK÷KgbO Dı÷Ê“TŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ Dı]ÒK÷ #¶ZdŸ”`ZfiŸ¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“
#÷ ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ Æb…Ø® Øb÷ “b÷ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ fi…ÏPKÁ“ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ ◊VKb÷◊dfib #ƶpK÷KgbO Dı÷Ê“T¶Ÿ #bKŸÛK Á“Ï÷, dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ ◊Â
#ƶpK÷KOŸÂ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ c÷“˙ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ #ƶpK÷KOŸÂ Gı÷ #fi÷ Z÷ #÷Dı ◊πdbÂ÷ Á“Ï÷ #fi÷ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK fi…ÏPKÁ“fib #bKŸÛKfi® ◊÷≤÷“ Á“Ï÷. ”÷
Á“ÏZb¶ PZK∂EKb÷PfiÁ“ƶÆbÏƶ‹ØbfiÁ“bÍ #fi¶ZOŸÂ Gı÷. gO˙fi„ ! #÷ fi…ÏPKÁ“ #ƶP∏#bKŸÛK, PZK∂EKb÷PfiÁ“ #ƶP∏#bKŸÛK, dfiŸÛK
(31) ”÷ gO˙fi„ ! º˙ #¶ZPA“Kb Á“Ï÷ #ØbZ„ º˙ db÷¨◊πbPk Á“Ï÷ #ƶP∏#bKŸÛK, #fi÷ c÷“˙ #ƶP∏#bKŸÛK #÷ «jbdb¶ aKŸ¶ Á“b÷fibØ® #V◊,
? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“b÷› Á“ÏZb fiØ®. Z÷ dbÊ÷“ "◊≥˙Âb'fiŸ¶ «”y, ZŸVK #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙ #ƶP∏#bKŸÛK Æb…Ø®
"#¶ZPA“Kb' ◊c“ \Â˙Ÿ¶. Øb÷ Ÿ¶“ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ dfiŸÛK #ƶP∏#bKŸÛK #ƶpK÷KOŸÂ Gı÷ Z÷ Á“ÏZb¶
(32) ”÷ gO˙fi„ ! ƶKdÏP”Z #fi÷ c÷“˙◊Ÿ¶ ◊bd˙bfi÷ Kb÷‘K #÷˙b PZK∂EKb÷PfiÁ“ #ƶP∏#bKŸÛK #ƶpK÷KOŸÂ Gı÷ #fi÷ Z÷ Á“ÏZb¶ fi…ÏPKÁ“
º˙b÷ #√¶’ “Z ƶKd˙bÍb, √¶’ “Z ƶKd˙bÍb, #√¶’ “Z ƶKdbƶd˙bÍb, #ƶP∏#bKŸÛK #ƶpK÷KOŸÂ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Kb˙Z„
√¶’ “Z ƶKdbƶKd˙bÍb, #ƶP∏#b÷, Zb◊Æb÷, Á“b¶c“P◊Á“b÷, EÏÁ“◊’Ï˙πbDıÁ“b÷, P˙”Ï÷ Gı÷.
’Á“§V«P¥Á“b÷ PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷, #bPDıP˙Á“b÷, #bPgKb÷PfiÁ“b÷, #fi÷ •∞b- (34) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ƶ«¶Pj Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“d Áø“Z-
gπÕ“˙÷¥jbÏÁ“b÷, #÷ «jb \÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Zb÷ Á“b÷fib÷ aKb¶ &S◊bc“- PA“KbPfiÛ◊bU Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ PA“Kb PfiÛ◊bU Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷
Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ƶKdÏP”Z #fi÷ c÷“˙◊Ÿ¶ ◊bd˙bfi÷ Kb÷‘K #÷˙b œŸ¶ c÷“œØ® c÷“œgaZ Gı÷, c÷“œØ® Æ˙Áø“Z Gı÷, Æ˙Ø® c÷“œÁø“Z Gı÷, Á÷“ Æ˙Ø®
º˙b÷fib÷ Dı]ÒK÷ g˙fi˙bPÆdb¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ &◊Ïfib Oπ…˙÷KÁ“db¶ &S◊bc“ Á“mb÷ Æ˙Áø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ c÷“œØ® c÷“œÁø“Z fiØ®, c÷“œØ® Æ˙Áø“Z fiØ®, Æ˙Ø®
Gı÷. #√¶’ “Z ƶKd˙bÍb#b÷fib÷ Dı]ÒK÷ Æb…jdÁ“V◊db¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ Æ˙bØPÆ∞ c÷“œÁø“Z fiØ® ◊ Æ˙Ø® Æ˙Áø“Z Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ ƶ«¶Pj
P˙dbfidb¶ &S◊bc“ Á“mb÷ Gı÷. √¶’ “Z ƶKd˙bÍb#b÷fib÷ Dı]ÒK÷ g˙fi˙bPÆdb¶ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dÁø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ Áø“Z Gı÷. Æ˙Ø® Æ˙Áø“Z Gı÷.
#fi÷ &SÁø“Õ÷“ Æb…jdÁ“V◊db¶, #√¶’ “Z ƶKd˙bÍb#b÷fib÷ Dı]ÒK÷ Æb…jdÁ“V◊db¶ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷.
#fi÷ &SÁø“Õ÷“ ≈Kb÷PZP¥Á“db¶, #ƶKP∏#b÷fi÷ Dı]ÒK÷ g˙fi˙bPÆdb¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ (35) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷#÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“d Á“KŸ∂ ? ”÷ Ob…Zd !
˙bfiÔK¶ZÏdb¶ &S◊bc“ ØbK Gı÷. #fi÷ «bÁ“[ «®\ «jbfib÷ Dı]ÒK÷ ”b Á“KŸ∂. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œŸ¶ c÷“œØ® c÷“œ÷ Á“KŸ∂ ? ”÷ Ob…Zd ! Æ˙Ø® Æ˙ aKŸ
g˙fi˙bPÆdb¶ &S◊bc“ ØbK Gı÷ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ≈Kb¶ &S◊bc“ ØbK Gı÷ Z÷fi÷ ”÷˙÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. #÷Dı ◊πdbÂ÷ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷
Á“”®œ :- Zb◊Æb÷fib÷ ≈Kb÷PZP¥Á“b÷db¶ Á“b¶c“bP◊Á“b÷fib÷ Æb…jdÁ“V◊db¶, Á“Ïœ÷, #÷ «≥÷fib÷ #PgTb◊ ◊ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® Á“”÷˙b÷. ZØb #÷Dı
◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fib÷ «πŒTb÷Á“db¶ ’Á“§V«P¥Á“b÷fib÷ Tb¶ZÁ“Á“V◊db¶, PZK∂Eb÷fib÷ Æ”ÆπbÏ ◊πdbÂ÷ EK, EK Á“Kb÷|, EK Á“Ï÷ Gı÷ ZØb EK Á“Ïœ÷; &◊EK, &◊EK Á“Kb÷|,
Á“V◊db¶, #bPDıP˙Á“b÷fib÷ ZØb #bPgKb÷POÁ“b÷fib÷ #·KŸZÁ“V◊db¶ #fi÷ c“œfigπÕ“ &◊EK Á“Ï÷ Gı÷, &◊EK Á“Ïœ÷. &c“®KŸ∂, &c“®Ï÷ Gı÷, &c“®Ïœ÷. ˙÷UŸ¶ ˙÷c÷“ Gı÷,
˙÷¥jbÏÁ“b÷fib÷ &S◊bc“ &◊Ïfib Oπ…˙÷KÁ“db¶ ØbK Gı÷. ˙÷c“œ÷, PfiDıKŸ PfiDıÏ÷ Gı÷, #fi÷ PfiDıÏœ÷, #÷ «jb #PgTb◊b÷ Á“”÷˙b.
(33) ”÷ gO˙fi„ ! #ƶP∏fi¶Ÿ #bKŸÛK Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi¶Ÿ Gı÷ ? ”÷ (36) Áø“Z, PEÎ #fi÷ &◊PEZdb¶ #÷Á“ #÷Á“fib EbÏ g÷c“ Á“”÷˙bfib Gı÷
Bhgh/9
#ØbZ„ ÆbdbÒKPA“Kb, ◊Gı® gˆZÁ“bÍfi® ZØb gP˙ÛKÁ“bÍfi® PA“Kb; #fi÷ ! ”b «b¶j÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“d Á÷“˙® Ï®Z÷ «b¶j÷ Gı÷
◊bGıÍfib ‰Â ◊c“db¶ - &c“®’ÏZ, ˙÷’c“Z, #fi÷ PfiPDıÂdb¶-#÷Á“ #÷Á“ ◊c“db¶ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πdbc“v“◊ ”÷ZŸØ® #fi÷ Kb÷Ov“◊ PfiPdZØ® º˙b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K
db‰ ‰Â Á“bÍfi®Dı PA“Kb Á“”÷˙®. Á“d «b¶j÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊πdbc“ œbØ® ◊÷c“b ØbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
(37) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ g÷c“ Gı÷ ? ”÷ Z÷ ◊πdbc“Kb÷OØ®-◊÷c“b ØbK Gı÷. Z÷ Kb÷O œbØ® ◊÷c“b ØbK Gı÷ ? Z÷ ˙®KØ®
Ob…Zd ! Z÷ Z÷ Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ œ¶Á“b˙bÍb¶ Á“b¶¨b˙bÍb, P˙PE’Á“SÆb˙bÍb, ◊÷c“b ØbK Gı÷. Z÷ ˙®K œbØ® ◊÷c“b ØbK Gı÷ ? œÏ®ÏØ® ◊÷c“b ZbK Gı÷. Z÷
g÷c“Ædb◊≥ #fi÷ Á“TŸ¥Ædb◊≥, Ø›fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c“ œÏ®Ï œbØ® ◊÷c“b ØbK Gı÷ ? º˙Ø® ◊÷c“b ØbK Gı÷, #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷d Gı÷ Zb÷
Gı÷. &SØbfi, Á“d, «T, ˙®K, #fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d Gı÷.
(38) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷Dı ÆSK #fi÷ Pfi:œ¶Á“ Gı÷ Á÷“ Dı÷ PDıfib÷#÷ (43) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷fi÷ &c“®Ï÷ Gı÷ ?
DıÂbÔKŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b Z÷Dı ÆSK #fi÷ Pfi:œ¶Á“ Gı÷ Á÷“ Dı÷ PDıfib÷#÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷fi÷ O”÷| Gı÷ ? #fi÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷fi÷ ƶ˙Ï÷ Gı÷ ? ”÷
DıÂbÔKŸ¶Ÿ Gı÷. Ob…Zd ! ”b, ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı ◊ˆ˙ ◊πdb Á“Ï÷ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ Z÷
(39) ”÷ gO˙fi„ ! #÷Dı ◊πdbÂ÷ dfidb¶ jbÏZb÷, ◊πÁ“ÏZb÷, Ï”÷Zb÷, ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı &c“®Ï÷ Gı÷, O”÷| Gı÷ #fi÷ ƶ˙Ï÷ Gı÷ Z÷ œŸ¶ &c“®Âfi÷ &c“®Ï÷ Gı÷
#fi÷ ƶ˙ÏZb÷ ◊πb® #b∏bfib÷ #bÏbjÁ“ ØbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b #÷ ? #fiŸc“®Âfi÷ &c“®Ï÷ Gı÷ ? #fiŸc“®Â ZØb &c“®ÏÂbfi÷ Kb÷‘Kfi÷ &c“®Ï÷ Gı÷ ? Á÷“
◊πdbÂ÷ dfidb¶ jbÏZb÷ Kb˙Z„-ƶ˙ÏZb÷ ◊πb® #b∏bfib÷ #bÏbjÁ“ ØbK Gı÷. &c“Kbfi¶ZÏ ◊_bSÁø“Z Á“d &c“®Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! &c“®Âfi÷ &c“®ÏZb÷ fiØ®
(40) ”÷ gO˙fi„ ! #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷, fib§‹ZS˙ ZØb &c“Kbfi¶ZÏ ◊_bSÁø“Z Á“dfi÷ &c“®ÏZb÷ fiØ® ◊ #fiŸc“®Â ZØb &c“®ÏÂbfi÷
fib§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-◊’ÏÂd÷ Gı÷. Kb÷‘K Á“dfi÷ &c“®Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ Z÷ #fiŸc“®Â ZØb &c“®ÏÂbfi÷ Kb÷‘K
”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ Z÷ #§‹ZS˙ #§‹Z˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ #fi÷ fib§‹ZS˙ Á“dfi÷ &c“®Ï÷ Gı÷ Z÷ œŸ¶ &SØbfiØ®, Á“dØ® «TØ®, ˙®KØ® #fi÷ ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ
fib§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. Z÷ œŸ¶ ◊πKb÷OØ®-º˙fib ÔKb◊bÏØ®-◊’ÏÂd÷ Gı÷ Á÷“ ◊ÏbA“dØ® &c“®Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #fiŸc“®Â #fi÷ &c“®ÏÂbfi÷ Kb÷‘K Á“dfi÷
‹˙gb˙Ø® ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊πKb÷OØ® #fi÷ ‹˙gb˙Ø® («≥÷ &SØbfiØ®, Á“dØ®, «TØ®, #˙®KØ® #fi÷ #◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“dØ® &c“®ÏZb÷
◊πÁ“bÏ÷) ◊’ÏÂd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d ZbÏŸ¶ #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ fiØ® #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷d Gı÷ SKbÏ÷ &SØbfi Gı÷, Á“d, «T, ˙®K #fi÷
Gı÷. Z÷d ZbÏŸ¶ fib§‹ZS˙ fib§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? #fi÷ Dı÷d ZbÏŸ¶ fib§‹ZS˙ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ◊ÏbA“d ◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı &◊œdb˙÷, O”÷|
fib§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ Z÷d dbÏŸ¶ #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. ”÷ #fi÷ ƶ˙Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #”®> ◊ Z÷dDı Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“,
Ob…Zd ! ”b, Dı÷d dbÏŸ¶ #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ Z÷d ZbÏŸ¶ #fiŸc“®Âfi÷ &◊œdb˙÷, «bÁ“[ ‰Â P˙Á“V◊b÷fib÷ Pfi¥÷j Á“Ï˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷
fib§‹ZS˙ fib§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. #fi÷ Dı÷d dbÏŸ¶ fib§‹ZS˙ fib§‹ZS˙db¶ Z÷ #fiŸc“®Âfi÷ &◊œdb˙÷ Z÷ œŸ¶ &SØbfiØ®, Kb˙Z„ - ◊ŸÏŸ¥-Á“bÏ◊ÏbA“dØ® ?
◊’ÏÂd÷ Gı÷ Z÷d dbÏŸ¶ #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“ #fiŸSØbfiØ®, Kb˙Z„ - #◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ◊ÏbA“dØ® ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙
#§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ Odfi®K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Dı÷d "◊’ÏÂd÷ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷Dı \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı ˙÷c÷“ #fi÷ O”÷| ? ”÷ Ob…Zd
◊c“fib «÷ #bTb◊Á“ Á“mb Z÷d #”®> "Odfi®K' ◊c“ ÆbØ÷ ◊ «÷ #bTb◊Á“ ! #”®> ◊ «j® ◊ˆ˙b÷|aZ ◊’Ï◊bÊ“® \Â˙®. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, &c“®Âfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷
Á“”÷˙b. Kb˙Z„-Dı÷d dbÏŸ¶ #§‹ZS˙ #§‹ZS˙db¶ Odfi®K Gı÷. ◊ #fiŸc“®Âfi÷ ˙÷c“Zb÷ fiØ®, ZØb #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„- ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“dØ®
(41) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d ZbÏŸ¶ #”®> Odfi®K Gı÷ Z÷d ZbÏŸ¶ ›” ˙÷c÷“ Gı÷.
Odfi®K Gı÷ ? Dı÷d ZbÏŸ¶ ›” Odfi®K Gı÷ Z÷d ZbÏŸ¶ #”®> Odfi®K Gı÷ ? ”÷ (44) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ Ob…Zd
Ob…Zd ! ”b, Dı÷d dbÏŸ¶ #”®> Odfi®K Gı÷ Kb˙Z„-Z÷d dbÏŸ¶ #”®> Odfi®K ! Dı÷d #b…PjÁ“-ÆbdbÒK-º˙b÷ Á“mb Z÷d fi…ÏPKÁ“b÷ ◊ \Â˙b #fi÷ #÷
Gı÷. ◊πdbÂ÷ Kb˙Z-‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ÆŸj® \Â˙ˆ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷
(42) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“d «b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷
Bhgh/10
◊øPØ˙®Á“bPKÁ“º˙b÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !"#d÷ Áø“Zdb÷”fi®KÁ“d ≈KbÏ÷ &c“Kdb¶ #b˙÷TŸ¶ ”b÷K SKbÏ÷ º˙ #◊A“d Á“Ï÷-”÷
Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“d ˙÷c“®#÷ Gı®#÷' #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ º˙b÷fi÷-◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷fi÷ ZÁ“, Ob…Zd ! ”b #◊A“d Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #◊A“d Kb˙Z„ «bT˙®KZbØ®
ƶ∏b,◊π∏b, dfi Á÷“ ˙Efi fiØ®, ◊ Z÷#b÷Z÷fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊¶’ “Z˙®KZbØ® Á÷“ «bT◊¶’ “Z˙®KZbØ® ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! «bT˙®KZbØ®
Pfi:œ¶Á“ #fi÷ ÆSK Gı÷ Á÷“ Dı÷ PDıfib÷#÷ ◊π˙÷UŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b PDıfib÷#÷ ØbK, #fi÷ Á“c“bPEZ„ «bT◊¶’ “Z˙®KZbØ® ◊ ØbK, ◊ ◊¶’ “Z˙®KZbØ® fi
Dı÷ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷- Z÷ Pfi:œ¶Á“ #fi÷ ÆSK Gı÷ Kb˙Z„ - ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ, ◊ÏbA“d ˙ ÷“ ØbK. Dı÷d "&c“Kdb¶ #b˙÷T' ◊c“ ÆbØ÷ «÷ #bTb◊Á“ Á“mb Z÷d "&◊œb¶Z'
PfiDıÏ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-EbÏ ›qPsKb˙bÍb º˙b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. Dı÷d ÆbØ÷ ◊ «÷ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ SKb¶ ◊¶’ “Z˙®KZbØ® &◊‹Øbfi
ÆbdbÒK º˙b÷ Á“mb Z÷d ◊¶E÷PsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ #fi÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ Á“”÷˙b. ØbK #fi÷ «bT◊¶’ “Z˙®KZbØ® #◊A“d ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #◊A“dÂ
(45) ”÷ gO˙fi„ ! •d PfiOπ∂Øb÷ ◊ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ œŸ¶ #bSdb˙ ÷“ ØbK, Á÷“ #fibSd˙ ÷“ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #◊A“d #bSdb
! ”÷ Ob…Zd !”b ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! •d PfiOπ∂Øb÷ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙ ÷“ ØbK ◊ #fibSdb ˙ ÷“ fi ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! db÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c“Zb÷ Z÷
Á÷“˙® Ï®Z÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Z÷ ∏bfib¶ZÏ, c“œfib¶ZÏ, Eb’ωb¶ZÏ, #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“d ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! ◊”÷Tb¶ Z÷fi÷ #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ÏŸE÷ Gı÷.
PTO¶ZÏ, ◊π˙Efibfi¶ZÏ, ◊πb˙EPfiÁ“b¶ZÏ, Á“V◊b¶ZÏ, dbOb∂ZÏ, dZb¶ZÏ, g¶Ob¶ZÏ, #fi÷ ”dÂb Z÷fi÷ #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ÏŸEZŸ¶ fiØ®, dbÊ÷“ Z÷ #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
fiKb¶ZÏ, PfiKdb¶ZÏ #fi÷ ◊πdbÂb¶ZÏ˙ ÷“ œ¶Á“b˙bÍb, Á“b¨b¶˙bÍb, (49) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ ◊b◊ Á“d Á“Ï÷TŸ¶ Gı÷ Z÷fi÷ ˙÷Ub P˙fib
P˙PE’Á“SÆb˙bÍb÷ g÷c“Ædb◊≥ #fi÷ Á“TŸ¥Ædb◊≥ Ø›fi÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ fi…ÏPKÁ“fib÷, PZK∂”EKb÷PfiÁ“fib÷, dfiŸÛKfib÷ Á÷“ c÷“˙fib÷ db÷¨ fiØ® ? ”÷ Ob…Zd !
•d PfiOπ∂Øb÷ ◊ Á“b¶¨bdb÷”fi®K Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷Dı ÆSK ”b, Á“Ï÷T ◊b◊Á“dfi÷ #fiŸgÔKb P˙fib fi…ÏPKÁ“fib÷, PZK∂EKb÷PfiÁ“fib÷, dfiŸÛKfib÷ Á÷“
#fi÷ Pfi:œ¶Á“ Gı÷, Dı÷ PDıfib÷#÷ DıÂbÔKŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷Dı ÆSK #fi÷ c÷“˙fib÷ db÷¨ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Zd÷ #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ Á÷“, ”÷
Pfi:œ¶Á“ Gı÷. Dı÷ PDıfib÷#÷ Á“”÷T®> Gı÷, Kb˙Z„-◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ◊ÏbA“dØ® PfiDıÏ÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! d÷> Á“dfib «÷ ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷. ◊πc÷“œÁ“d #fi÷ #fiŸgbOÁ“d. Z÷db¶ Dı÷
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ◊πc÷“œÁ“d Gı÷ Z÷ Eb÷<“Æ ˙÷c“˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Gı÷ #fi÷ Dı÷ #fiŸgb˙Á“d Z÷ Gı÷ Z÷ Á÷“Ê“TŸ¶Á“
œZÁ“ :1-&o÷Æb÷ :3 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ˙÷c“bK Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶Á“ ˙÷c“bZŸ¶ fiØ®. #÷ #”ZfbÏb ∏bZ, ‹døZ #fi÷ P˙∏bZ
&o÷œÁ“ - 4: Gı÷ Á÷“, º˙ #b Á“dfi÷ #b¿KŸ◊OPdÁ“ ˙÷c“fib ˙ ÷“ ˙÷c“œ÷. #b º˙ #b Á“dfi÷
(46) ”÷ gO˙fi ! Á“d◊πÁø“PZ#b÷ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd #b…◊A“PdÁ“ ˙÷c“fib ˙ ÷“ ˙÷c“œ÷. KØbÁ“d-«b¶j÷T Á“dfi÷ #fiŸÆbÏ÷, PfiÁ“ÏÂb÷fi÷
Á“d◊πÁø“PZ#b÷ #b≤“ Á“”® Gı÷, #”®> "◊π∏b◊fib'fib Á“d◊πÁø“PZ fibdfib ‰÷˙®œdb¶ #fiŸÆbÏ÷ Dı÷d Dı÷d gO˙¶Z÷ Z÷ \÷KŸ¶ Gı÷ Z÷d Z÷d Z÷ P˙◊’ÏÂbd ◊bdœ÷. dbÊ÷“
◊c“fib÷ ◊πØd &o÷œÁ“ \Â˙b÷ Kb˙Z„-#fiŸgbO Ædbk. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“, Kb˙Z„-Á“Ï÷T Á“db÷|fi÷ #fiŸgÔKb P˙fib
(47) Á÷“Ê“T® Á“d◊πÁø“PZ ! Á÷“˙® Ï®Z÷ «b¶j÷ Gı÷ ! Á÷“Ê“Tb¶ ‹Øbfib÷˙ ÷“ fi…ÏPKÁ“ #b’c“fib÷ db÷¨ fiØ®.
◊πÁø“PZ#b÷fi÷ «b¶j÷ Gı÷ ! Á÷“Ê“T® ◊πÁø“PZ#b÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ! #fi÷ Á“b÷fib÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib÷ (50) ”÷ gO˙fi„ ! "#÷ ◊Ÿc„“OT ˙®Z÷Tb #fi¶Z #fi÷ œbwZ Á“bÍ÷
ÏÆ Gı÷ ! ”Z¶Ÿ' #÷d Á“”® œÁ“bK ! ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷ ◊Ÿc„“OT ˙®Z÷Tb #fi¶Z #fi÷
(48) ”÷ gO˙fi„ ! Áø“Zdb÷”fi®K Á“d ≈KbÏ÷ &c“Kdb¶ #b˙÷TŸ¶ ”b÷K œbwZ Á“bÍ÷ ”ZŸ¶ #÷d Á“”® œÁ“bK. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊Ÿc„“OT ˙Zdbfi
SKbÏ÷ º˙ &◊‹Øbfi Á“Ï÷-”÷ Ob…Zd ! ”b SKbÏ÷ &◊‹Øbfi Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! œbwZÁ“bÍ÷ Gı÷, #÷d Á“”÷˙bK ! ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷d Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„
Z÷ &◊‹Øbfi œŸ¶ ˙®KZbØ® ØbK, Á÷“ #˙®KZbØ® ØbK ! ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ! #÷ ◊Ÿc„“OT #fi¶Z #fi÷ œbwZ gP˙ÛKÁ“bÍ÷ Øœ÷ Ï”÷œ÷-#÷d Á“”® œÁ“bK
&◊‹Øbfi ˙®KZbØ® ØbK, ◊ #˙®KZbØ® fi ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! \÷ Z÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷d Á“”÷˙bK. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹Á¶“j ÆbØ÷ ◊ ‰Â
&◊‹Øbfi ˙®KZbØ® ØbK Zb÷ œŸ¶ «bT˙®KZbØ® ØbK, ◊¶’ “Z˙®KZbØ® ØbK Á÷“ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. ZØb º˙ ÆbØ÷ ◊ ‰Â #bTb◊Á“ Á“”÷˙b.
«bT◊¶’ “Z˙®KZbØ® ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ &◊‹Øbfi «bT˙®KZbØ® ØbK, (51) ”÷ gO˙fi„ ! ˙®Z÷Tb #fi¶Z œbwZ Á“bÍdb Gıx‹Ø dfiŸÛK
◊ ◊¶’ “Z˙®KZbØ® Á÷“ «bT◊¶’ “Z˙®KZbØ® fi ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T ƶKdØ®, Á÷“˙T ƶ˙ÏØ® «πŒEKb˙bÆØ® #fi÷ Á÷“˙T ◊π˙EfidbZbØ®
Bhgh/11
PÆ∞ ØKb÷, «Ÿ∞ ØKb÷, #fi÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√fib÷ fibœ Á“Ïfib ØKb÷ ! ”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! "#ÆŸÏÁŸ“dbÏ Eb÷Æ≤“Tb√, fibOÁŸ“dbÏfib, Eb÷KbÆ®Tb√,
Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ œb ”÷ZŸ ”b÷ Gıb÷ ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏfib «b÷>Z÷Ï Tb√ ZØb c“®◊ÁŸ“dbÏ, ’c“Á“ÁŸ“dbÏ, &c“PjÁŸ“dbÏ,
Á÷“, ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ Á“b÷› #¶Z Á“Ï÷ Á÷“˙b #¶PZd œÏ®Ï˙bÍb#÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib P˙UŸZÁŸ“dbÏ÷Òs, ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ #fi÷ #§‘fiÁŸ“dbÏ, #÷ Gı #÷ KŸOTÁ“b÷fib
fibœfi÷ Á“Kb÷|, Z÷#b÷ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ Á“Ïœ÷ Z÷ «jb &S◊≥∏bfi c“œfijÏ, #’Ï”¶Z, Gıb÷>Z÷ÏTb√ #b˙bÆb÷ Á“mb Gı÷.
PDıfi #fi÷ Á÷“˙T® Ø›fi÷ SKbÏ◊Gı® PÆ∞, «Ÿ∞, #fi÷ dŸaZ ØbK Gı÷, (57) ”÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷fibÁ÷“Ê“Tb Tb√ #b˙bÆb÷ Á“mb Gı÷ !
◊’ÏPfi˙b ◊b@Kb Gı÷ ZØb Z÷#b÷#÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Kb÷| Gı÷ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ”÷ Ob…Zd ! ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“b÷fib #ƶpK÷K Tb√ #b˙bÆb÷ Á“mb Gı÷. #fi÷ #÷
Á“Ïœ÷. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“m¶Ÿ Gı÷ Á÷“ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ≈Kb÷PZP¥Á“b÷fib #ƶpK÷K Tb√ P˙dbfi˙bÆb÷ \Â˙b. ”÷
Á“Kb÷|, ˙ZdbfiÁ“bÍdb¶ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷Dı \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“,- "PÆ∞ gO˙fi„ ! Æb…jdÁ“V◊db¶ Á÷“Ê“Tb P˙dbfi˙bÆb÷ Á“mb Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! SKb¶
Øœ÷' #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. Dı÷d Gıx‹Ø Á“mb÷ Z÷d #jb÷˙PjÁ“ ◊ \Â˙b÷, #fi÷ «‰®œTb√ P˙dbfi˙bÆb÷ Á“mb Gı÷.
Z÷fib ‰Â ‰Â #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! ˙®Z÷Tb #fi¶Z œbwZ Á“bÍdb¶ (58-60) #fiŸA“d÷ 32 Tb√, 28 Tb√, 12 Tb√ 8 Tb√,
Á÷“˙T® dfiŸÛK÷ Kb˙Z„ Æ˙cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Kb÷| ! ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ PÆ∞ 84 Tb√, 50 ”\Ï,40 ”\Ï P˙dbfi˙bÆb÷ #fi÷ Gı ”\Ï P˙dbfi˙bÆb÷
ØKb, Z÷Â÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Kb÷|. #”®> ◊ Gıx‹Øfi® ◊÷≤÷“ ‰Â Æ”ÆπbÏ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Gı÷. #bfiZ #fi÷ ◊πbÂbZÁ“V◊db¶ EbÏÆb÷, #bÏ #fi÷
#bTb◊Á“ Á“”÷˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, PÆ∞ ØKb, PÆ∞ ØbK Gı÷, #fi÷ PÆ∞ Øœ÷; #·KŸZdb¶ ‰ÂÆb÷ P˙dbfi˙bÆb÷ Gı÷ 111 P˙dbfi˙bÆb÷ fi®ETb #j‹Zfidb¶,
#÷d Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ˙®Z÷Tb #fi¶Z œbwZÁ“bÍfi÷ P˙¥÷, ˙Zdbfi œbwZ 107 ˙ETb-dµKdb¶ ZØb 100 &◊Ïfib &◊’Ïddb¶ Gı÷. #fi÷ #fiŸÎÏ
ÆdKdb¶ #fi÷ #fi¶Z œbwZ gP˙ÛKÁ“bÍdb¶ Dı÷ Á“b÷› #¶ZÁ“Ïb÷#÷, #¶PZd P˙dbfib÷ Zb÷ ◊b¶EDı Gı÷.
œÏ®Ï˙bÍb#b÷#÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Kb÷|, Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Á“Ïœ÷; Z÷ «jb (61) ◊øPØ˙® P˙O÷Ï÷ º˙b˙bÆb÷db¶ §‹ØPZ, #˙Ob”fib œÏ®Ï,
&S◊≥∏bfi-c“œfijÏ, #’Ï”¶Z, PDıfi #fi÷ Á÷“˙T® Ø› SKbÏ◊Gı® PÆ∞ ØbK ƶ”fifi, ƶ‹ØbfiT÷LKb, WPÕ“, ∏bfi, Kb÷O #fi÷ &◊Kb÷Ob, #÷ c“œ ‹Øbfi
Gı÷, Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Ïœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ˙®Z÷Tb #fi¶Z œbwZ ƶ«¶j÷ P˙EbÏjbfiŸ¶ Gı÷.
Á“bÍfi÷ P˙¥÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Ïœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ (62) ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®fib ‰®œTb√
&S◊≥∏bfic“œfijÏ, #’Ï”¶Z, PDıfi #fi÷ Á÷“˙T® ◊ˆÂ-Á“”÷˙bK ! ”÷ Ob…Zd ! PfiÏKb˙bÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆdb¶ Ï”÷fibÏb fi…ÏPKÁ“b÷fib Á÷“Ê“Tb¶
”b, Z &S◊≥∏bfic“œfi]Ï, #’Ï”¶Z, PDıfi #fi÷ Á÷“˙T® ◊ˆÂ Á“”÷˙bK. ”÷ §‹ØPZ‹Øbfib÷ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fib¶ #ƶpK §‹ØPZ‹Øbfib÷ Á“mb¶ Gı÷
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„- P˙”Ï÷ Gı÷. :- #b÷Gıbdb¶ #b÷Gı® &dÏ c“œ”\Ï ˙¥fi® Gı÷ Z÷ #÷Á“ ÆdKbPjÁ“ «÷
œZÁ“ :1-&o÷Æb÷ :4 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ÆdKbPjÁ“ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-Dı]ÒK §‹ØPZ #ƶpK÷K ÆdKbPjÁ“ ZØb Z÷fi÷
&o÷œÁ“ - 5: &PEZ &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ÏSfi◊πgb
(52) ”÷ gO˙fi„ Á÷“Ê“T® ◊øPØ˙®#b÷ Á“”® Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! ÆbZ ◊øΩ˙®fi® ‰®œ Tb√ PfiÏKb˙bÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆbdb¶ #b÷Gıbdb¶
◊øPØ˙®#b÷ Á“”® Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- ÏSfi◊πgb, Kb˙Z„Zd‹Zdb◊πgb. ”÷ #b÷Gı® &dÏdb¶ ˙ÆfibÏb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? dbfib÷◊KŸaZ Gı÷ ?
gO˙fi„ ! ÏSfi◊πgb ◊øPØP˙db¶ Á÷“Ê“Tb Tb√ PfiÏKb˙bÆb÷ Á“”÷Tb Gı÷ ! SKb¶ dbKb÷◊KŸaZ Gı÷ ? Á÷“ Tb÷gb÷◊KŸaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ «jbK ◊Â
‰®ÆTb√ PfiÏKb˙bÆb÷ Á“mb Gı÷. A“b÷jb÷◊KŸaZ ”b÷K Gı÷. #Ø˙b ]Âb A“b÷jb÷◊KŸaZ #fi÷ #÷Á“bc“ dbfib÷◊KŸaZ,
(53) 1-db¶ ‰®ÆTb√ 2-db¶ ◊E®œTb√ 3-db¶ ◊¶c“ÏTb√ 4- #Ø˙b ]Âb A“b÷jb÷◊KŸaZ #fi÷ #÷Á“bc“ dbKb÷◊KŸaZ, #Ø˙b ]Âb A“b÷j◊KŸaZ
db¶ c“ÆTb√ 5-db¶ ‰Â Tb√ 6-db¶ 99995 #fi÷ 7 db¶ ◊b¶EDı ZØb #÷Á“bc“ db◊b÷fiKŸaZ #fi÷ ]Âb dbKb÷◊KŸaZ, #Ø˙b ]Âb A“b÷j◊KŸaZ,
#fiŸÎÏ PfiÏKb˙bÆ Gı÷. dbfib÷◊KŸaZZ ZØb dbKb÷◊KŸaZ, #÷ ◊πdbÂ÷ A“b÷j, dbKb #fi÷ Tb÷g ÆbØ÷
(54-56) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib÷ Á÷“Ê“Tb Tb√ #b˙bÆb÷ Á“mb ◊ EbÏ gb¶Ob Á“Ï˙b. ◊Gı® dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷gfi® ÆbØ÷ A“b÷j˙ ÷“ gb¶Ob
Bhgh/12
Á“Ï˙b. ZØb Z÷ «jb A“b÷jfi÷ dˆaKb Pœ˙bKfib #÷ ◊πdbÂ÷ ÆÎb˙®œ g÷c“ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb
\Â˙b. ◊øPØ˙®db¶ Kb˙Z„-˙ÆZb #fi÷ Gı ƶ]KÂdb¶Ø® #÷Á“◊ ƶ]K P˙fibfib
(63) ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fib ‰®Æ Tb√ fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob \Â˙b.
PfiÏKb˙bÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆb÷db¶ #÷Á“ ÆdKbPjÁ“ Dı]ÒK &dÏdb¶ ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ Kb˙Z„-˙ÆZb fi…ÏPKÁ“b÷fib œÏ®Ïb÷ aKb¶
˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? dbfib÷◊KŸaZ Gı÷ ? dbKb÷◊ŸKŸaZ Gı÷ ? ƶ‹Øbfi˙bÍb Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ fi…ÏPKÁ“b÷fib œÏ®Ïb÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb¶
Á÷“ Tb÷gb÷◊KŸaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷db¶ #÷Á“bc“ A“b÷jb÷◊KŸaZ dbfib÷◊KŸaZ, Gı÷. g˙jbÏ®K-≈Kb¶ÆŸj® º˙÷ SKb¶ÆŸj® Ï”÷fibÏb¶ Dı÷ œÏ®Ïb÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib
dbKb÷◊KŸaZ, #fi÷ Tb÷gb÷◊KŸaZ ”b÷K Gı÷. #Ø˙b ]Âb A“b÷jb÷◊KŸaZ, Á“mb¶ Gı÷. g˙jbÏ®K-≈Kb¶ÆŸj® º˙÷ SKb¶ÆŸj® Ï”÷fibÏb¶ Dı÷ œÏ®Ïb÷
dbfib÷◊KŸaZ dbKb÷◊KŸaZ, #fi÷ Tb÷gb÷◊KŸaZ ”b÷K Gı÷. #Ø˙b Á“b÷› #÷Á“ &ÎÏ˙…PA“K. Z÷db¶ Dı÷ œÏ®Ïb÷ g˙jbÏ®K Gı÷ Z÷ ”y¶ “Á“ƶ‹Øbfi˙bÍb¶ Á“mb¶ Gı÷,
A“b÷jb÷◊KŸaZ #fi÷ dbfib÷◊KŸaZ, #Ø˙b Á“b÷› #÷Á“ A“b÷jb÷◊KŸaZ #fi÷ ]Âb #fi÷ Dı÷ œÏ®Ïb÷ &ÎÏ˙…PA“Kv“◊ Gı÷ Z÷ ◊ ”y¶ “Á“ƶ‹Øbfi˙bÍb¶ Á“mb¶ Gı÷. ”÷
dbfib÷◊KŸaZ, ”b÷K Gı÷, ›SKb’c“ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷>Æ® g÷c“ \Â˙b. #fi÷ #÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ Kb˙Z„-”y¶ “Á“ƶ‹Øbfi÷ ˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶
◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ƶpK÷K ÆdKbPjÁ“ §‹ØPZ˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷ dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶. A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ !
#ƶpK÷K ÆdKbPjÁ“ §‹ØPZfi÷ &PEZ &SÁø“Õ“ §‹ØPZdb¶ ÆÎb˙®Æ gb¶Ob #b ÏSfi◊πgb ! ◊øPØ˙®db¶ ˙ÆZb fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ Á÷“Ê“T® T÷LKb ◊Á“”® Gı÷ ? ”÷
Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ ‰®œTb√ PfiÏKbÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi÷ #÷Á“ Á“b◊b÷ZT÷LKb Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb
PfiÏKb˙bÆdb¶ ˙ÆZb fi…ÏPKÁ“b÷fib #˙Ob”‹Øbfib÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ◊øPØ˙®db¶ ˙ÆZb Á“b◊b÷ZT÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? #”®>
! Z÷#b÷fib #˙Ob”‹Øbfib÷ #ƶpK÷K Á“mb¶ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #b÷Gıbdb¶ ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b.
#b÷Gı® #¶OŸTfib #ƶpK÷K gbO Dı÷Ê“T® #˙Ob”fib Z÷ #÷Á“ ◊πc÷“œbPjÁ“, «÷ (64) ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ ˙ÆZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶
◊πc÷“œbPjÁ“, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-#ƶpK÷K◊πc÷“œbPjÁ“ \Â˙®. ZØb Dı]ÒK Æ@K‘WPÕ“ Gı÷ ? PdΩKbWPÕ“ Gı÷ ? Á÷“ Æ@KOPdΩKbWPÕ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷#b÷
#˙Ob”fib #fi÷ Z÷fi÷ &PEZ &SÁø“Õ“ #˙Ob”fib ◊ \Â˙®. ”÷ gO˙fi„ ! ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ ˙ÆZb fi÷
#b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙db¶ ‰®œ Tb√ PfiÏ˙bÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆb÷db¶fib Æ@K‘Wœfidb¶ ˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd - #”®>
#÷Á“ #÷Á“ fi…Ï˙bÆdb¶ Dı]ÒK #˙Ob”fib#÷ ˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ PdΩKbc“œfi ZØb Æ@KO„
? ”÷ Ob…Zd ! #”®> g÷c“ \Â˙b. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-ƶpK÷K PdΩKbc“œfidb¶ #÷>Æ® gb¶Ob Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶
◊πc÷“œbPjÁ“ Dı]ÒK #˙Ob”fib#÷ ˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶. #ƶpK÷K ˙ÆZb º˙b÷ œŸ¶ ∏bfi® Gı÷ Á÷“ #∏bfi® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ ∏bfi® ◊Â
◊πc÷“œbPjÁ“ Dı]ÒK #˙Ob”fib#÷ ˙ZZb ZØb ZcŸ“PEZ &SÁø“Õ“ #˙Ob”fib#÷ Gı÷ #fi÷ #∏bfi® ◊ Gı÷. Dı÷#b÷ ∏bfi® Z÷#b÷fi÷ ‰Â ∏bfi PfiKd◊ˆ˙Á“ ”b÷K
˙ZZb fi…ÏK÷PKÁ“b÷fib #Ï#ØbZ„ #÷ «≥÷fib ◊ ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b. Gı÷ #fi÷ Dı÷#b÷ #∏bfi® Gı÷ Z÷#b÷fi÷ ‰Â #∏bfi gDıfib◊ˆ˙Á“ ”b÷K Gı÷. ”÷
”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ ‰®œ Tb√ PfiÏ˙bK˙bÆb÷db¶fib gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ Ï”÷Zb #fi÷ #bPgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfidb¶ ˙Zdb
#÷Á“ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆdb¶ ˙ÆZb #fi÷ ˙…PA“KœÏ®Ï˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob \Â˙b.
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b. #fi÷ #÷ Od ˙ ÷“ «bÁ“[fib #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â ∏bfi ZØb ‰Â #∏bfi Á“”÷˙b¶-\Â˙b¶ ”÷ gO˙fi„ !
«÷ œÏ®Ï #ØbZ «jb¶ dÍ®fi÷ ‰Â œÏ®Ï ƶ«¶j÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ Ï”÷fibÏb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ dfib÷Kb÷O® Gı÷ ! ˙EfiKb÷O® Gı÷ ?
gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ Kb˙Z„ ˙ÆZb fi…ÏPKÁ“b÷fib÷ œÏ®Ïb÷fiŸ¶ aKŸ¶ Á÷“ Á“bKKb÷O® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ ◊πSK÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ”÷ gO˙fi„
ƶ]KÂ-ƶ”fifi Á“mŸ¶ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fiŸ¶ œÏ®Ï ƶ]K P˙fibfiŸ¶ Gı÷. ! #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ Ï”÷fibÏb #fi÷ Kb˙Z„-dfib÷Kb÷Odb¶ ˙ZZb º˙b÷ œŸ¶
˙Í® Z÷#b÷fib œÏ®Ïdb¶ ”b “Á“b¶, fiÆb÷ #fi÷ ‹fibKŸ fiØ®. ZØb Dı÷ #÷#b÷fib A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> 27 gb¶Ob \Â˙b. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷
œÏ®Ïƶ]bZ◊Â÷ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®db¶ Gı÷ ! ”÷ ˙EfiKb÷Odb¶ ZØb Á“bKKb÷Odb¶ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶
Bhgh/13
Ï”÷fibÏb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ ÆbÁ“bÏb÷◊KŸaZ Gı÷ Á÷“ #fibÁ“bÏb÷◊KŸaZ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! ‰Â ‹Øbfib÷ : Æ@KÁ“S˙, #PgPfi«b÷PjÁ“∏bfi #fi÷ •ŸZ∏bfi #ØbZ„ #b ‰Â
Z÷#b÷ ÆbÁ“bÏb÷◊KŸaZ ◊ Gı÷ #fi÷ #fibÁ“bÏb÷◊KŸaZ ◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ‹Øbfib÷db¶ ◊ «÷›qPsKb’c“ º˙b÷fi #÷>Æ® gb¶Ob ØbK Gı÷ #fi÷ #÷Ê“TŸ¶ Á“ÏZb¶
#b ÏSfi◊πgbdb¶ Ï”÷fibÏb #fi÷ ÆbÁ“bÏb÷◊Kb÷Odb¶ ˙ZZb fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ ˙jbÏ÷ Gı÷. ZØb Dı÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ ÆÎb˙®œ gb¶Ob Gı÷ Z÷ «jbK ◊Â
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ÆÎb˙®œ gb¶Ob Á“”÷˙b. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ‹Øbfib÷db¶ #”®> #g¶OÁ“ Gı÷. Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷ Á“mb Z÷d ◊¶E÷PsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b÷
#fibÁ“bÏb÷◊Kb÷Odb¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. ZØb #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbZ÷ ◊øΩ˙®db¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ :- Dı÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ ÆÎb˙®œ gb¶Ob
db‰ P˙œ÷¥Zb T÷LKb#b÷db¶ Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. Á“mb Gı÷, Z÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ #”®> #g¶OÁ“ Á“”÷˙Ÿ¶. #fi÷ ≈Kb¶ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ #÷>œ®
(65) ◊”÷T® #fi÷ «®º ◊øΩ˙®db¶ Á“b◊b÷ZT÷LKb Gı÷, ‰®ºdb¶ Pd• gb¶Ob Á“mb Gı÷ SKb¶ #”®> ◊ #÷>Æ® gb¶ObDı Á“”÷˙b. fi…ÏPKÁ“b÷db¶ Dı÷
T÷LKbÁ“b◊b÷Z #fi÷ fi®T T÷LKb Gı÷, Eb÷Øbdb¶ fi®TT÷LKb Gı÷, ◊b¶Ed®db¶ Pd•- ‹Øbfib÷˙ ÷“ #÷>Æ® gb¶Ob Á“mb Gı÷ Z÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ dfiŸÛKb÷db¶ ◊ #÷>Æ® gb¶Ob
fi®T #fi÷ Áø“Û T÷LKb Gı÷. Gıu“®db¶ Áø“Û T÷LKb Gı÷ #fi÷ ÆbZd®db¶ Á“”÷˙b. #fi÷ #÷ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ Dı÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ ÆÎb˙®œ g¶Ob Á“mb Gı÷ Z÷
◊ÏdÁø“Û T÷LKb Gı÷. ‹Øbfib÷˙ ÷“ dfiŸÛKb÷db¶ #g¶OÁ“ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, dfiŸÛKb÷fi÷ Dı]ÒK
(66) ”÷ gO˙fi„ ! Eb÷Æ≤“Tb√ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ˙bÆ÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ §‹ØPZdb¶ #fi÷ #b”bÏÁ“ œÏ®Ïdb¶ #÷>Æ® gb¶Ob Gı÷. #fi÷ #÷ fi…ÏPKÁ“b÷ Á“ÏZb¶
#ÆŸÏÁŸ“dbÏ˙bÆdb¶ ˙ÆZb #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib §‹ØPZ‹Øbfib÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ dfiŸÛKb÷db¶ #PjÁ“ Gı÷. Dı÷d g˙fi˙bÆ®c÷“˙b÷ Á“mb Z÷d ˙bfiÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZP¥Á“
Ob…Zd ! Z÷#b÷fib §‹ØPZ‹Øbfib÷ #ƶpK÷K Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Dı÷fiŸ¶ DŸıc“b◊Ÿ¶ Gı÷ Z÷ \Â˙Ÿ¶, #fi÷ #÷
#b÷Gıbdb¶ #b÷Gı® §‹ØPZ, Z÷ #÷Á“ ÆdKbPjÁ“, «÷ ÆdKbPjÁ“, ›SKb’c“ ◊πdbÂ÷ #fiŸÎÏ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙bfiŸ¶ Gı÷, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, g÷c“ ◊πPZTb÷g-&TÊ“b Á“”÷˙bfib Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
Gı÷. Z÷ «jbK ◊ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ Tb÷gb÷◊KŸaZ ”b÷K, #Ø˙b ]Âb œZÁ“ :-1 fib &o÷Æb÷-5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Tb÷gb÷◊KŸaZ #fi÷ #÷Á“bc“ dbKb÷◊KŸaZ ◊ ”b÷K. ›SKb’c“ #÷ Od˙ ÷“ \Â˙Ÿ¶. &o÷œÁ“ - 6
#fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ÆŸj®. P˙œ÷¥ Z÷#b÷fiŸ¶ Pg≥S˙ \Â˙Ÿ¶. (69) ”÷ gO˙fi„ ! #˙Á“bœb¶ZÏØ® &OZb÷ ƈK œ®]π fiDıÏ÷ \÷˙bK
(67) ”÷ gO˙fi„ ! ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“fib #ƶpK÷K Tb√ #b˙bÆb÷db¶fib Gı÷ Z÷Ê“TbDı cˆ“ÏØ® #bØdZb÷ ƈK ◊ œ®]π fiDıÏ÷ \÷˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
#÷Á“ #÷Á“ #b˙bÆdb¶ ˙ÆZb ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“b÷fib §‹ØPZ‹Øbfib÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb¶ Gı÷ ? ! ”b Dı÷Ê“T÷ cˆ“ÏØ® &OZb÷ ƈK fiDıÏ÷ \÷˙bK Gı÷ Z÷Ê“TbDı cˆ“ÏØ® #bØdZb÷ ƈK
”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fib §‹ØPZ‹Øbfib÷ #ƶpK÷K Á“mb¶ Gı÷. Z÷#b÷fi® #b÷Gıbdb¶ ◊ œ®]π fiDıÏ÷ \÷˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! &OZb÷ ƈK ◊b÷Zbfib Zb◊fbÏb
#b÷Gı® §‹ØPZ \Â˙®. ”÷ gO˙fi„ ! ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“fib #ƶpK÷K Tb√ Dı÷Ê“Tb ¨÷‰fi÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ÷ «bDŸıØ® «j® ’c“œb#b÷db¶ #fi÷ «jb √ŸÂbdb¶
#b˙bÆb÷db¶fib #÷Á“ #÷Á“ #b˙bÆdb¶ ˙ÆZb #fi÷ Dı]ÒK §‹ØPZ˙bÍb ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷, &Ub÷PZZ Á“Ï÷ Gı÷, Z◊b˙÷ Gı÷, #fi÷ √Ÿ« &Û Á“Ï÷ Gı÷,
◊øΩ˙®Á“bPKÁ“b÷ œŸ¶ A“b÷jb÷◊KŸaZ Gı÷ ! dbKb÷◊KŸaZ Gı÷ ? Á÷“ Tb÷gb÷◊KŸaZ Gı÷ ? Z÷Ê“TbDı ¨÷‰fi÷ «j® ’c“œb#b÷db¶ #fi÷ «jb √ˆÂbdb¶#bØdZb÷ ƈK ◊Â
”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ A“b÷jb÷◊KŸaZ ◊ Gı÷, Kb˙Z„ Tb÷gb÷◊KŸaZ ◊ Gı÷. #÷ ◊b÷Zbfib Zb◊ fbÏb ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷ ? &Ub÷PZZ Á“Ï÷ Gı÷ ? Z◊b˙÷ Gı÷ ? #fi÷
◊πdbÂ÷ ◊ø§Ω˙-Á“bPKÁ“b÷fi÷ «jbK ◊ ‹Øbfib÷db¶ #g¶OÁ“ Gı÷. P˙œ÷¥ #÷Á÷“- &Û Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, &OZb÷ ƈK Dı÷Ê“Tb ¨÷‰fi÷ ◊πÁ“bœ÷ Gı÷
Z÷\÷T÷LKbdb¶ #÷>œ® #÷>œ® gb¶Ob Á“”÷˙b. #÷ ◊πdbÂ÷-#¡Á“bK ◊ \Â˙b÷. Z÷Ê“TbDı ¨÷‰fi÷ #bØdZb÷ ƈK◊ Kb˙Z„-&Û Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ƈK
ZØb Z÷Dı‹Á“bK #fi÷ ˙bKŸÁ“bKfi÷ ◊ Æ˙‹Øbfib÷db¶ #g¶OÁ“ Gı÷. ˙Í® Dı÷ ¨÷‰fi÷ ◊πÁ“bœ÷ Gı÷ ? Z÷ ¨÷‰Ø® ƈKØ® ‹◊œbK÷TŸ¶ Gı÷ ? Á÷“, #‹◊œbK÷TŸ¶
˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“fib÷ ◊ ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b. Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ¨÷‰ ƈKØ® ‹◊œbK÷TŸ¶ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ - Z÷ ¨÷‰fi÷
(68) Dı÷ ‹Øbfib÷˙ ÷“ fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ #÷>Æ® g¶Ob Gı÷ Z÷ ‹Øbfib÷ ˙ ÷“ Gı#÷ ’c“œbdb¶ ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷, &Ub÷PZZ Á“Ï÷ Gı÷, Z◊b˙÷ Gı÷. ZØb #SK¶Z
«÷›qPsK, Z÷›qPsK #fi÷ E&’Ï>PsK º˙b÷fi÷ ◊ #÷>Æ® gb¶Ob Gı÷, P˙œ÷¥ Z◊b˙÷ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! ‹◊œ Á“Ï˙bfib Á“bÍÆdK÷ - ƈKfib ÆbØ÷ ƶ«¶j˙bÍb
#÷Á÷“, fi®E÷ T√÷Tb ‰Â ‹Øbfidb¶ ◊ Z÷ º˙b÷fi÷ #÷>œ® gb¶Ob ØbK Gı÷, Z÷ Dı÷Ê“Tb ¨÷‰fi÷ Æ˙ ’c“œb#b÷db¶ ƈK ‹◊œ÷| Gı÷, Z÷Ê“TŸ¶ ¨÷‰ "‹◊œbK÷TŸ¶' #÷d
Bhgh/14
Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! ”b ”÷ gO˙fi„ ! ‹◊œbK÷T ¨÷‰fi÷ ‹◊œ÷| Gı÷ ? Á÷“ Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® gO˙¶Z
‹◊œbKb P˙fibfib ¨÷‰fi÷ ‹◊œ÷|Dı Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‹◊œb#÷T ¨÷‰fi÷ ‹◊œ÷| d”b˙®Ïfi÷ fid®fi÷ Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
Gı÷, Kb˙Z„ Eb÷<“Æ #÷ Gı#÷ ’c“œbdb¶ ‹◊œ÷| Gı÷. (72) Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib Pœ¡K Ïb÷”
(70) ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“fib÷ #¶Z #Tb÷Á“fib #¶Zfi÷ ‹◊œ÷|, #Tb÷Á“fib÷ fibdfib #fiObÏ ”Zb, Dı÷#b÷ ‹˙gb˙÷ gs, Á“b÷dÍ, P˙fiK®, œb¶Z, #b÷Gıb
◊ #¶Z Tb÷Á“fib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷| ? ”b, Ob…Zd ! Tb÷Á“fib÷ Gı÷ “b÷ #Tb÷Á“fib A“b÷j-dbfi-dbKb #fi÷ Tb÷g˙bÍb, #SK¶Z PfiÏPgdbfi®, OŸÏŸfi÷ #bœÏ÷
Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷| #fi÷ #Tb÷Á“fib÷ ◊ #¶Z Tb÷Á“fib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷|. ”÷ gO˙fi„ ! Ï”÷fibÏb, Á“b÷›fi÷ ƶZb◊ fi Á“Ï÷ Z÷˙b #fi÷ OŸÏŸgaZ ”Zb. Z÷ Ïb÷” fibdfib
Dı÷ ‹◊œbK Gı÷ Z÷ œŸ¶ ‹◊øÕ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! PfiKd◊ˆ˙Á“ Gı#÷ ’c“œbdb¶ #fiObÏ ◊b÷Z÷ &g “Á“ Ï”÷Tb, fi®E÷ fid÷T dŸ√˙bÍb, µKbfiv“◊ Á“b÷≤“bdb¶ ◊÷≤÷“Tb
‹◊œbK Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! «÷Ê“fib÷ Gı÷ “b÷ ÆdŸsfib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷| ? ÆdŸsfib÷ Gı÷ “b÷ ZØb ƶKd #fi÷ Zb◊ ˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi®
◊ «÷Ê“fib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷| ? ”b, Kb˙Z„-PfiKd Gı #÷ ’c“œbdb¶ ‹◊œ÷|. #÷ #bDŸı«bDŸı P˙”Ï÷ Gı÷. ◊Gı® Z÷ Ïb” fibdfib #fiObÏ \Z•∞ Ø› Kb˙Z„-
◊πdbÂ÷ #PgTb◊˙ ÷“ ◊b®fib÷ Gı÷ “b÷ ˙”bÂfib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷|, PGısfib÷ Gı÷ “b÷ ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- gO˙fi„ ! ◊”÷Tb÷ Tb÷Á“ Gı÷ #fi÷
˙¬fib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ ? #fi÷ GıbKbfib÷ Gı÷ “b Z “Á“bfib Gı÷ “bfi÷ ‹◊œ÷| ? ”÷ Ob…Zd ◊Gı® #Tb÷ Á“ Gı÷ ? Á÷“ ◊”÷Tb÷ #Tb÷Á“ Gı÷ ? #fi÷ ◊Gı® Tb÷Á“ Gı÷ ? ”÷ Ïb÷”
! Kb˙Z„-PfiKd÷ Gı#÷ ’c“œbdb¶ ‹◊œ÷|. ! Tb÷Á“ #fi÷ #Tb÷Á“, #÷ ◊”÷Tb÷ ◊ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ◊ Gı÷. #÷ «≥÷ ◊Â
(71) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ fbÏb ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb Á“ÏbK Gı÷ ? ”b, œbwZb gb˙ Gı÷. ”÷ Ïb÷” ! #÷ «÷db¶ "#dŸÁ“ ◊”÷Tb÷ #fi÷ #dŸÁ“ ◊Gı®'
Á“ÏbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK Gı÷ Z÷ œŸ¶ ‹◊øÕ“ Gı÷ ? Á÷“ #‹◊øÕ“ Gı÷ #÷˙b÷ A“d fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ ◊”÷Tb Gı÷ ? #fi÷ #º˙b÷ ◊Gı® Gı÷ ?
? ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„-PfiÔKb]bZ˙ ÷“ Gı#÷ ’c“œbfi÷, ÔKb]bZfi÷ #b•®fi÷ Á“c“bE Á÷“ ◊”÷Tb #º˙b÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® º˙b÷ Gı÷ ! ”÷ Ïb÷”b ! Dı÷d Tb÷Á“ #fi÷
‰Â ’c“œbfi÷, Á“c“bE EbÏ ’c“œbfi÷ #fi÷ Á“c“bE ◊b¶E ’c“œbfi÷ ‹◊œ÷| Gı÷. ”÷ #Tb÷Á“ P˙¥÷ Á“mŸ¶ Z÷d º˙b÷ #fi÷ #º˙b÷ ƶ«¶Pj ◊ \Â˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷
gO˙fi„ ! Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK Gı÷ ! Z÷ œŸ¶ Áø“Z Gı÷ ? Á÷“ #Áø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd g˙PÆP∞Á“b÷, #fi÷ #g˙PÆP∞Á“b÷, PÆP∞ #fi÷ #PÆP∞ ƶÆbÏ ZØb PÆ∞
! Z÷ PA“KbÁø“Z Gı÷. ◊ #Áø“Z fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK Gı÷ Z÷ œŸ¶ #fi÷ ƶÆb’Ï#b÷ ◊ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ ›q Ÿ“ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ÁŸ“Á“ “®
#bSdÁø“Z Gı÷ ? ◊ÏÁø“Z Gı÷ ! Á÷“ &gKÁø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ PA“Kb Gı÷ ? Á÷“ ◊”÷Tb¶ ÁŸ“Á“ “® Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ›q Ÿ¶“ Gı÷ ? "”÷ Ïb÷” ! Z÷ ›q Ÿ“ aKb¶Ø®
#bSdÁø“Z Gı÷. ◊ ◊ÏÁø“Z Á÷“ ZcŸ“gKÁø“Z fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK ØKŸ¶ ? "”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ›q Ÿ¶“ ÁŸ“Á“ “®Ø® ØKŸ¶' ”÷ Ïb÷” ! Z÷ ÁŸ“Á“ “® aKb¶Ø® Ø›
Gı÷ ? Z÷ #fiŸA“d◊Ÿ˙Á“ Áø“Z÷ Gı÷ ? Á÷“ #fiŸA“d PÆ˙bKÁø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ?'"”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ÁŸ“Á“ “® ›q “bØ® Ø›.' #÷Dı ◊πdbÂ÷ ”÷ Ïb÷” ! Z÷ ›q ˆ¶“ #fi÷
Z÷ #fiŸA“d◊ˆ˙Á“ Áø“Z Gı÷. ◊ #fiŸA“d PÆ˙bK Áø“Z fiØ®, ˙Í® Dı÷ Áø“Z PA“Kb ÁŸ“Á“ “® #÷ ◊”÷Tb¶ ◊ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® Gı÷#÷ œbwZ gb˙ Gı÷. ◊ ”÷ Ïb÷” !
Á“ÏbK Gı÷ ? #fi÷ Á“Ïbœ÷ Z÷ «j® #fiŸA“d◊ˆ˙Á“ Áø“Z Gı÷. ◊ #fiŸA“d PÆ˙bK Z÷ «÷db¶ Á“b÷› \Zfib÷ A“d fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ Tb÷Á“b¶Z Gı÷ ? #fi÷
Áø“Z fiØ® #÷d Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷fbÏb ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb Á“ÏbK ◊Gı® #Tb÷Á“b¶Z Gı÷ ? Á÷“ ◊”÷Tb¶ #Tb÷Á“bZ¶ Gı÷ ? #fi÷ ◊Gı® Tb÷Á“b¶Z Gı÷ ? ”÷
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Á“ÏbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK Gı÷ ? Z÷ œŸ¶ Ïb÷” ! Tb÷Á“b¶Z #fi÷ #Tb÷Á“b¶Z #÷ «≥÷db¶ Kb˙Z„-”÷ Ïb÷” Á“b÷› \Zfib÷ A“d
Áø“Z Gı÷ ? Á÷“ #Áø“Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„-Z÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ Tb÷Á“b¶Z Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ÆbZdŸ¶ #˙Á“bœb¶ZÏ Gı÷ ?
#fiŸA“d PÆ˙bK Áø“Z Gı÷ #÷d fi Á“”÷˙bK. fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ #÷Á÷>“PsK PÆ˙bKfib ›SKb’c“ ◊ˆGı˙Ÿ¶. ”÷ Ïb÷” ! #÷ «÷db¶ Á“b÷› \Zfib÷ A“d fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷
Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib «jb º˙b÷ Á“”÷˙b. #fi÷ º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ #÷Á÷>“PsK Tb÷Á“b¶Z, ÆbZdb÷ ZfiŸ˙bZ, #÷ ◊πdbÂ÷ jfi˙bZ„, jfib÷c“Pj #fi÷ ÆbZd® ◊ø§Ω˙.
PÆ˙bKfib Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib «jb º˙b÷ Á“”÷˙b. #fi÷ º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“#÷Á“fi® ÆbØ÷ Tb÷Á“b¶Z \÷ “˙b÷.
#÷Á÷>“PsKb÷ Á“”÷˙b. #fi÷ º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ #÷Á÷>“PsKb÷ Á“”÷˙b. ◊πbÂbPZ◊bZfi® PA“Kb (73-74) #˙Á“bœb¶ZÏ, ˙bZ, jfib÷c“j®, ◊ø§Ω˙, f®◊, ÆbOÏ-¨÷‰,
◊÷≤÷“ dø¥b˙bc“, #c“Îbc“bfi, d…ØŸfi, ◊’ÏOπ”, A“b÷j #fi÷ Kb˙Z„-PdΩKbc“œfiœVK fi…ÏPKÁ“b’c“ º˙, #§‹ZÁ“bK, ÆdK, Á“d, T÷LKb, WPÕ“, c“œfi, ∏bfi, ƶ∏b,
ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷ #∑“bÏ ◊b◊‹Øbfi P˙¥÷ Eb÷˙®œ c¶“ “Á“ œÏ®Ï, Kb÷O, &◊Kb÷O, sÔK◊πc÷“œb÷, #fi÷ ◊K˙b÷ ZØb Á“bÍ ◊”÷Tb¶ Gı÷ #fi÷
Bhgh/15
Tb÷Á“b¶Z (◊Gı® Gı÷) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷d Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ”÷ Ob…Zd„ ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊b®fib÷
(75) ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ Tb÷Á“b¶Z Gı÷ #fi÷ ◊Gı® Æ˙b∞b Gı÷ ? ”÷ lÏb÷ Gı÷ #fi÷ ◊b®خ gÏ÷Tb÷, ◊b®خ GıTb÷GıT gÏ÷Tb÷, ◊b®خ
Ïb÷” ! Dı÷d Tb÷Á“b¶Z Æbj÷ #÷ «jb¶ ‹Øbfib÷ \÷Rb¶, Z÷d #b ƶ«¶j÷ ◊ GıTÁ“bZb÷, ◊b®خ ˙jZb÷ Gı÷ ZØb Z÷ gÏ÷Tb ] “bfi® ◊÷≤÷“ Ï”÷ Gı÷. ”˙÷ Z÷
\Â˙Ÿ¶. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷ «jb¶ ‹Øbfib÷ #Tb÷Á“b¶Z ÆbØ÷ ◊ \÷ “˙b¶. ”÷ lÏbdb¶ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ db÷Ê“®, Æb÷ fibfib Á“bÂb˙bÍ®, Æb÷ db÷Ê“b Á“bÂb˙bT®
gO˙fi„ ! ◊”÷Tb ÆbZdŸ¶ #˙Á“bœb¶ZÏ Gı÷. #fi÷ ◊Gı® ÆbZdb÷ ZfiŸ˙bZ Gı÷ ? fib˙ fib√÷. Z÷ fib˙ Z÷ Á“bÂb#b÷Ø® gÏbZ®, ˙jbÏ÷ gÏbZ®, GıTÁ“bZ®,
”÷ Ïb÷” ! #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbZdŸ¶ #˙Á“bœb¶ZÏ «jb ÆbØ÷ \÷ “˙Ÿ¶. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊b®خ ˙jZ® ØbK ? #fi÷ Z÷ gÏ÷Tb ] “bfi® ◊÷≤÷“ Ï”÷ ? "”b Ï”÷'Z÷ ”÷ZŸØ®
Kb˙Z„-Æ˙b∞b ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ ÆbZdb÷ ZfiŸ˙bZ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-º˙b÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Ï”÷ Gı÷.'
◊Gı® ÆbZdb÷ jfi˙bZ Gı÷ ! ”÷ Ïb÷” ! #÷ ◊ Z÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„- (78) ”÷ gO˙fi„ ! ”¶d÷œb¶ ƈId ‹fi÷”Á“bK, #¡Á“bK db◊◊ˆ˙Á“ ◊ ÷“
Æ˙b∞b. #÷ ◊πdbÂ÷ &◊Ïfib #÷Á“ #÷Á“fi÷ ƶKb÷DıZb¶ #fi÷ Dı÷ fi®E÷fib ”b÷K Z÷fi÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ◊ ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ &ÀE÷ ◊ ÷“ Gı÷, fi®E÷ ◊ ÷“
Gıb÷ “Zb¶ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„-#Z®Z #fi÷ #fibOZÁ“bÍ #fi÷ ◊Gı® Gı÷, Á÷“ Z®ÏGı÷ ◊ ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd„ ! Z÷ &ÀE÷ ◊ ◊ ÷“ Gı÷. fi®E÷ ◊ ◊ ÷“
Æ˙b∞b, Kb˙Z„-”÷ Ïb÷” ! #÷db¶ Á“b÷› \Zfib÷ A“d fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Gı÷ #fi÷ Z®ÏGı÷ ◊ ◊ ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ƈId #¡Á“bK #b ‹ØˆT
◊πdbÂ÷ Gı÷, Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. #¡Á“bKfi® ◊÷≤÷“ ◊Ï‹◊Ï ÆdbKŸaZ Ø›fi÷ Tb¶«b Á“bÍ ÆŸj® Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd
(76) ”÷ gO˙fi„ #÷d Á“”®fi÷ gO˙¶Z Ob…Zd÷ •d gO˙¶Z ! #÷ #Ø ÆdØfiØ® - Z÷ ƈId #◊Á“bK œ®]πDı fibœ ◊bd÷ Gı÷. #÷
d”b˙®Ïfi÷ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-Á÷“ gO˙fi„ ! Tb÷Á“fi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷Á“fi® §‹ØPZ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷. Z÷ œZÁ“ :-1 fib &o÷Æb÷-6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#b ◊πdbÂ÷ :- ˙bKŸ #bÁ“bœfib #bjbÏ÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷. &c“Pj ˙bKŸfib #bjbÏ÷ &o÷œÁ“ - 7
Ï”÷Tb÷ Gı÷. Dıd®fi &c“Pjfib #bjbÏ÷ Ï”÷Tb Gı÷. ‰Æ º˙b÷ #fi÷ ‹Øb˙Ï º˙b÷ (79) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &◊DıZb÷ fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #÷Á“ gbO˙ ÷“
◊ø§Ω˙fib #bjbÏ÷ Ï”÷Tb Gı÷. #º˙b÷ º˙fib #bjbÏ÷ Ï”÷Tb Gı÷. º˙b÷ Á“dfib #÷Á“ gbOfi÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷, Æ˙ gbO ˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷, Á÷“ Æ˙
#bjbÏ÷ Ï”÷Tb Gı÷. #º˙b÷fi÷ º˙#÷ ƶ]Ï÷Tb Gı÷ #fi÷ º˙b÷fi÷ Á“db÷|#÷ ƶ]Ï÷Tb gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #÷Á“ gbO˙ ÷“
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ #÷Á“ gbOfi÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷, #fi÷ Æ˙ gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷
◊ŸÏŸ¥ ”b÷K, Z÷ Ebd “bfi® dÆÁ“fi÷ ◊˙fi˙ ÷“ ¸yTb˙÷. ◊Gı® Z÷ dÆÁ“fiŸ¶ dŸ√ «¶j #b•®fi÷ &S◊≥ fi ØbK. ◊϶ZŸ Æ˙ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ &S◊≥
Á“Ï÷, dÆÁ“fi÷ ˙ET÷ gbO÷ Ob¶≤“ Gıb÷ “® c÷“. Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ gÏ÷TŸ¶ ◊b® Z÷ ØbK, Dı÷d fi…ÏPKÁ“ P˙œ÷ Á“mŸ¶ Z÷d ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶.
◊˙fifi® &◊Ïfib gbOdb¶ Ï”÷ ? ”b, Ï”÷ Z÷ Á“bÏÂØ® Kb˙Z„-º˙b÷fi÷ Á“db÷|#÷ (80) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &◊Dı÷Tb÷ fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #÷Á“ gbO˙ ÷“
ƶ]Ï÷Tb Gı÷' #÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. #Ø˙b ”÷ Ob…Zd ! "Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ #÷Á“ gbOfi÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷, Æ˙ gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷, Á÷“ Æ˙
◊ŸÏŸ¥ ”b÷K,Z÷ Ebd “bfi® dÆÁ“fi÷ ◊˙fi˙ ÷“ ¸yTb˙® ◊b÷Zbfi® Á“ ÷“ «b¶j÷, ◊Gı® Z÷ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•® #b”bÏ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #÷Á“ gbO˙ ÷“ #÷Á“
◊ŸÏŸ¥ #◊bÏ, ZÏ® fi œÁ“bK Z÷˙b, #fi÷ dbØb÷ “b Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ &À “b ◊b®db¶ gbOfi÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ #b”bÏ fi Á“Ï÷. ◊ Æ˙ gbO˙ ÷“
◊π˙÷œ Á“Ï÷. Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Z÷ ◊b®fi® &◊Ïfib gbOdb¶ Ï”÷ ? ”b, #÷Á“ gbOfi÷, Æ˙ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ #b”bÏ Á“Ï÷ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷
Ï”÷' #÷ Ï®Z÷ Tb÷Á“fi® §‹ØPZ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷, Kb˙Z„-º˙b÷fi÷ Á“db÷|#÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷Ø® &fZZb÷ fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #÷Á“
ƶ]Ï÷Tb Gı÷. gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷ #b•®fi÷ &fZ÷| ? ›SKb’c“ ◊ˆ ¶Ÿ. ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d
(77) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊Ï‹◊Ï Æ¶«∞ Gı÷. ◊Ï‹◊Ï &S◊Udbfi P˙¥÷ Á“mŸ¶ Z÷d &fZdbfi P˙¥ ◊ c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ !
˙jbÏ÷ ƶ«∞ Gı÷. ◊Ï‹◊Ï #÷Á“«®\ dÍ® OK÷Tb Gı÷, ◊Ï‹◊Ï ‹fi÷” fi…ÏPKÁ“b÷Ø® &fZdbfi fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #÷Á“ gbO˙ ÷“ #÷Á“ c÷“œfi÷, #fi÷ Æ˙ gbO˙ ÷“
PEÁ“bœØ® ◊πPZ«∞ Gı÷ #fi÷ ◊Ï‹◊Ï ]e“ Ø›fi÷ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Æ˙fi÷ #b•®fi÷ #b”bÏ Á“Ï÷ ZØb #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷
Bhgh/16
gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ fi…Ï’Á“Á“ œŸ¶ #÷Á“ gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷ #b•®fi÷ #◊÷¨b#÷ ›qPsK P˙fibfib÷ #fi÷ gb˙ ›qPsKfi® #◊÷¨b#÷ ›qPsKb˙bÍ® &S◊≥
&S◊≥ Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! #÷ c¶“ “Á“ ◊ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙b÷. ØbK. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd Z÷ Á“bÏ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶
Kb˙Z„-Æ˙ gbO ˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ &S◊≥ Gı÷. Dı÷d &S◊Udbfi #fi÷ &◊DıZb÷ º˙ œŸ¶ œÏ®Ï˙bÍb÷ Á÷“ œÏ®ÏP˙fibfib÷ &S◊≥ ØbK. ”÷ Ob…Zd !
&fZdbfi P˙¥÷ EbÏ c¶“ “Á“ Á“mb Z÷d &S◊≥ #fi÷ &fZ ƶ«¶j÷ ◊ EbÏ c¶“ “Á“ œÏ®Ï˙bÍb÷ #fi÷ œÏ®ÏP˙fibfib÷ ◊ &S◊≥ ØbK. ”÷ gO˙fi„ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏÂ
Á“”÷˙b. Æ˙ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ &◊◊≥ Æ˙ gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b…c“b’ÏÁ“ ˙…PA“K #fi÷ #b”bÏÁ“ ‹ØˆT-œÏ®Ïb÷fi® #◊÷¨b#÷
#b•®fi÷ #b”bÏ' #fi÷ Æ˙ gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ #b”bÏ' #÷ œÏ®ÏP˙fibfib÷ #fi÷ ƈId, Z…DıÆ ZØb Á“bd œÏ®Ïfi® #◊÷¨b#÷ œÏ®Ï˙bÍb÷
#PgTb◊˙ ÷“ &◊◊≥ #fi÷ &fZ P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ ØbK. ”÷ Ob…Zd ! #÷ Á“bÏÂØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
&◊DıZb÷ fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #jgbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷, #j gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷, Á÷“ º˙ Ogdb¶ &S◊≥ ØZb¶ ˙÷>ZDı œŸ¶ √bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊Ï‹◊Ï #÷Á“
Æ˙ gbO˙ ÷“ #j gbOfi÷, Á÷“ Æ˙gbO˙ ÷“ Æ˙ gbOfi÷ #b•®fi÷ &S◊≥ ØbK «®\db¶ dÍ÷TŸ¶ dbZbfiŸ¶ #bZ˙ #fi÷ P◊ZbfiŸ¶ ˙®K, Z÷fi÷ Z÷ º˙ Ogdb¶
! ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d ◊πØd ÆbØ÷ #b≤“ &S◊≥ ØbK' #b ◊b≤“ Á“”÷˙b÷, db‰ &S◊≥ ØZb¶˙÷>ZDı √bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ OKb÷ GıZb÷ ”Z® Á÷“ Z÷
#÷Ê“Tb÷Dı g÷c“ Gı÷. #fi÷ #÷ «jb dÍ®fi÷ c¶“ “Á“ ØKb Gı÷. dŸ≤“®fib ˙bKŸØ® dbÏb¶ Á÷“œbOπ ˙®>DıKb ”˙÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA÷“ ˙Èfi÷ T›fi÷, dfi÷
(81) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙ P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷ ? Á÷“ ‰Â ◊πc“P¨Âb Á“Ï® ◊Gı® Z÷Â÷ dfi÷ fidfi Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“:- ”÷
#P˙Oπ”◊PZfi÷ ◊πbk Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd„ ! Z÷ Á“c“bE P˙Oπ”PZfi÷ ◊πbk Gı÷. #fi÷ gO˙fi„ ! ZdbÏb÷ #bœÏb÷ T›fi÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ÷ dfi÷ dbÏ®
Á“c“bE #P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ œb÷gbØ® gπÕ“ Á“Ï˙b÷ jbKb÷| ”Zb÷. Z÷Ø® d÷> A“b÷PjZ Ø› #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı
gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ P˙Oπ”◊PZfi÷ ◊πbk Gı÷ Á÷“ #P˙Oπ”O◊PZfi÷ ◊πbk Gı÷ ? ”÷ EdÏfi÷ dbÏ˙b Z÷fi® ◊bGıÍ ˙È dˆaKŸ¶, SKbÏ◊Gı® dfi÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfib÷
Ob…Zd ! º˙b÷ P˙”bKb÷OPZfi÷ ◊πbk Gı÷ #fi÷ #P˙Oπ”P˙”bKb÷OPZfi÷ ◊ ◊πbk #bµKb§SÁ“Á“ Kb˙Z„-ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“:- #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷ P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷ Á÷“ #P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk ◊b÷Zbfib «ÍØ® &◊Ï fi #b˙® œÁ÷“. ◊Gı® d÷> #˙P]∏bfifib÷ ◊πKb÷O Á“Kb÷|
Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ «jbK #P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷. #Ø˙b ]Âb #fi÷ Z÷ fbÏb d÷> #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ \÷Kb Á÷“ ZŸÏZDı "”b ! ”b !, #”b÷ !!
#P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷ #fi÷ #÷Á“bc“ P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷. #Ø˙b ]Âb ”y¶ gÏb› OKb÷' #÷d P˙EbÏ÷ Z÷ &SÁø“Õ“ ’c“ÔKOPZ˙ ÷“ ≈Kb¶ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK
#P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷. #fi÷ ]Âb P˙Oπ”OPZfi÷ ◊πbk Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Æ˙‰ P«Ïb\÷ Gıb÷ SKb¶ #bÔKb÷ #fi÷ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKØ® EbÏ #b¶OÍ cˆ“Ï Ï”÷TŸ¶ ˙È
‰Â gb¶Ob \Â˙b. db‰ #÷Á÷>“PsKdb¶ ‰Â gb¶Ob fi Á“”÷˙b. d÷> T®jŸ¶. ˙È T÷˙bfi÷ dbÊ÷“ #”®> #bÔKb÷ GŸı¶, #”®> Æd˙ÆKb÷| GŸı¶, #”®>
(82) ”÷ gO˙fi„ ! db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb, db÷Ê“® UŸPZ˙bÍb÷, db÷Ê“® ƶ◊πbk ØKb÷ GŸı¶, #fi÷ #”®>Dı &◊ƶ3◊≥ Ø›fi÷ P˙”ÏŸ¶ GŸı¶, Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK
Á“[PZ˙bÍb÷, db÷Ê“b «Í˙bÍb÷, db÷Ê“b ÆbdΩK˙bÍb÷ #fi÷ dÏ ÆdK÷ ·K˙Zb÷ ! ”y¶ ¨db db¶OŸ¶. #b◊ ¨db #b◊b÷, #b◊ ¨db Á“Ï˙bfi÷ Kb÷‘K Gıb÷. ”y¶
d”÷œ fibdfib÷ c÷“˙ œÏdfi÷ T®j÷, ]øÂbfi÷ T®j÷, ◊’Ï¥”fi÷ T®j÷, Á÷“Ê“TbÁ“ Á“bÍ ˙b϶˙bÏ #÷d fi”®> Á“ÏŸ¶-#÷d Á“Ï®fi÷ dfi÷ ˙b¶c“®, fid® Z÷ œA“ ›qs &ÎÏ◊ˆ˙fib
ÆŸj® #b”bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊Gı® #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ T÷˙bZb÷ #b”bÏ ◊’ÏÂZ ’c“‘gbOdb¶ EbVKb÷ OKb÷. SKb¶ Dı›fi÷ Z÷Â÷ (œA÷“) ◊øΩ˙® &◊Ï ‰Â˙bÏ  “b«b÷
◊ ØbK Gı÷, #fi÷ Gı÷˙Ê“ Z÷ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK Æ˙Øb fiÕ“ ØbK Gı÷, Z÷Ø® Z÷ c÷“˙ ◊O ◊GıbRb÷ #fi÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :-
≈Kb¶ &S◊≥ ØbK ØbK Gı÷ SKb¶fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷. Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊πgb˙Ø® ZŸ¶ «E® OKb÷ Gı÷, #SKbÏ÷ dbÏbØ® Zfi÷
aKŸ¶ #bKŸÛK \Â˙Ÿ¶. - PZK∂EKb÷PfiÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK \Â˙Ÿ¶. Á÷“ dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK DıÏb◊ gK fiØ®, #÷d Á“Ï® Z÷ œA“, Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb÷ ”Zb÷ Z÷Dı
\Â˙Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ d”PjÁ“ c÷“˙fiŸ¶-dKb ◊Gı® dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸ \Â˙Ÿ¶. ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷.
(83) ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ &S◊≥ ØZb÷ º˙ œŸ¶ ›qPsK˙bÍb÷ Á÷“ (175) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“Ï® •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶Ub,
›qPsKP˙fibfib÷ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! ›qPsK˙bÍb÷ #fi÷ ›qPsKP˙fibfib÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb÷| #fi÷ Z÷#b÷#÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙ db÷Ê“®
◊ &S◊≥ ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! sÔK÷§ÒsKfi® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, db÷Ê“® Á“b¶PZ˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷ Á÷“,
Bhgh/17
Dı÷Ø® Z÷ ◊ˆ˙÷|-◊”÷Tb¶Dı ◊Ÿc„“OTfi÷ ¸÷>Á“[fi÷ ◊Gı® Z÷fi® ◊bGıÍ Dı›fi÷ Z÷fi÷ Oπ” ◊ ƶpK÷K gbO \K Gı÷. ˙È Æ¶«¶j® OPZfib÷ P˙¥K œA“fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b÷.
Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, c÷“˙ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! P˙œ÷¥ #÷Á÷“ OPZfib÷ P˙¥K P˙œ÷¥bPjÁ“ Á“Ï˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı
◊”÷T¶ ¸÷>Á÷“T ◊Ÿc„“OTfi÷, c÷“˙, ◊bGıÍ Dı›fi÷ T› œÁ÷“ Gı÷, Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ œA“fib÷ fi®E÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ #fi÷ &◊Ï Dı˙bfib÷ Á“bÍ #÷ «÷ Á“bÍdb¶ aKb÷ Á“bÍ
Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ ◊Ÿc„“OT ¸÷>Á“˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷ SKbÏ÷ Z÷fibdb¶ œÏŸ#bZdb¶Dı Á“b÷fibØ® Øb÷ “b÷ Gı÷, ˙jbÏ÷ Gı÷, ÆÏ√b÷ Gı÷, #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
œ®]πOPZ ”b÷K Gı÷. #fi÷ ◊Gı® Z÷ d¶c“OPZ˙bÍŸ¶ Ø› \K Gı÷. ZØb db÷Ê“® ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib÷ &◊Ï Dı˙bfib÷ Á“bÍ Æb…Ø® Øb÷ “b÷ Gı÷ #fi÷ fi®E÷ ˙jbÏ÷
≠“P∞˙bÍb÷ c÷“˙ Zb÷ ◊”÷Tb¶ ◊ #fi÷ ◊Gı® ◊ œ®]π ”b÷K Gı÷. œ®]π Gı÷, ÆÏ√b÷ Gı÷, #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ˙Èfib÷ &ÀE÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ
OPZ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷, S˙’ÏZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ S˙’ÏZ OPZ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷, dbÊ÷“ #÷ Æb…Ø® Øb÷ “b÷ Gı÷ #fi÷ fi®E÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷
Á“bÏÂØ®Dı Kb˙Z„-c÷“˙, ¸÷>Á÷“T ◊Ÿc„“OTfi÷ ◊ Z÷fi® ◊bGıÍ Dı›fi÷ T› œÁ÷“ Gı÷. ˙È, ˙ÈbPj◊PZ-›qs-#fi÷ #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ, #÷ «jbfib÷ fi®E÷
”÷ gO˙fi„ ! \÷ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ c÷“˙, Kb˙Z„-◊bGıÍ Dı›fi÷ T› œÁ÷“ Gı÷ Zb÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ #fi÷ &ÀE÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ, #÷ «÷db¶ aKb÷ Á“b÷fibØ® #V◊ Gı÷,
◊Gı® ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“, ◊b÷Zbfib ”bØ÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı ˙jbÏ÷ Gı÷, ÆÏ√b÷ Gı÷ Á÷“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! œA“fib÷ &◊Ï Dı˙bfib÷
EdÏfi÷ ◊Á“ “˙b Á÷“d fi ÆdØ Pfi˙Rb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷fi® Á“bÍ #fi÷ EdÏfib÷ fi®E÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ, #÷ «≥÷ ÆÏ√b Gı÷ #fi÷ Æb…Ø® Øb÷ “b
fi®E÷ Dı˙bfib÷ P˙¥K œ®]π, œ®]π ZØb S˙’ÏZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ &ÀE÷ Dı˙bfib÷ Gı÷, œA“fib÷ fi®E÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ #fi÷ ˙Èfib÷ &◊Ï Dı˙bfib÷ Á“bÍ, #÷ «≥÷
P˙¥K #V◊, #V◊ ZØb d¶c“, d¶c“ ”b÷K Gı÷. ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi÷ &ÀE÷ Dı˙bfib÷ ÆÏ√b Gı÷ #fi÷ ƶpK÷KOÂb Gı÷. EdÏfib &ÀE÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ #fi÷ ˙Èfib÷
P˙¥K œ®]π, œ®]π ZØb S˙’ÏZ, S˙’ÏZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ fi®E÷ Dı˙bfib÷ P˙¥K fi®E÷ Dı˙bfib÷ Á“bÍ, #÷ «≥÷ ÆÏ√b #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷. #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı
#V◊, #V◊ ZØb d¶c“, d¶c“ ”b÷K Gı÷-#÷Á“ ÆdKdb¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“, EdÏ, EdÏE¶Eb fibdfi® ÏbDıjbfi®db¶ ÆŸjdbÆgbdb¶, EdÏ fibdfib
Dı÷Ê“Tb÷ gbO &◊Ï Dı› œÁ÷“ Gı÷ Z÷Ê“TŸ¶Dı &◊Ï Dı˙bfi÷ ˙Èfi÷ «÷ ÆdK TbO÷ PÆ>”bÆfidb¶ «÷Æ® P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® ”ÂbK÷T dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊˙bÍb #fi÷
Gı÷ #fi÷ Z÷Ê“TŸ¶Dı &◊Ï Dı˙bfi÷ EdÏfi÷ ‰Â ÆdKTbO÷ Gı÷ #ØbZ„ c÷“˙÷>s, Kb˙Z„-P˙EbÏdb¶ ◊ ÷“Tb Z÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfi÷ \÷› ÆbdbPfiÁ“Ægbdb¶
c÷“˙ÏbDı œŸA“fiŸ¶ &ÀE÷ Dı˙bfi÷ ØZŸ¶ Á“bÍdbfi-Æb…Ø® Øb÷ Ÿ¶“ Gı÷ #fi÷ #jb÷Tb÷Á“c¶“ “Á“ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙b÷#÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK
Z÷fib Á“ÏZb¶ ƶpK÷KOŸ¶ Gı÷. #÷Á“ ÆdKdb¶ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ, Dı÷Ê“Tb÷ ! Zd÷ #bDı ”Âb#÷Tb dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊˙bÍb Ø› Kb˙Z„ œŸ¶ P˙EbÏ Á“Ïb÷ Gıb÷
gbO fi®E÷ Dı› œÁ÷“ Gı÷ Z÷Ê“TŸ¶Dı fi®E÷ Dı˙bfi÷ œA“fi÷ «÷ ÆdK TbO÷ Gı÷ #fi÷ ? SKbÏ÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ÷ Z÷ ÆbdbPfiÁ“Ægbdb¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙b÷fi÷
Z÷Ê“TŸ¶ fi®E÷ Dı˙bfi÷ ˙Èfi÷ ‰Â ÆdK TbO÷ Gı÷ #ØbZ„ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! d÷> dbÏ® ◊b÷Zbfi®Dı d÷Í÷Dı •dÂ
EdÏfiŸ¶ #jb÷Tb÷Á“c¶“ “Á“ Æb…Ø® Øb÷ Ÿ¶“ Gı÷ #fi÷ &µ˙Tb÷Á“c¶“ “Á“ Z÷fib Á“ÏZb¶ ƶpK÷K gO˙¶Z d”b˙®Ïfib÷ #bœÏb÷ T›fi÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Z÷fi® œb÷gbØ® gπÕ“
OŸ¶ Gı÷. #÷ Á“bÏÂ÷ œA“ EdÏfi÷ ◊Á“ “˙b ÆdØ fi fi®˙Rb÷. Á“Ï˙b÷ jbKb÷| ”Zb÷. SKbÏ÷ Z÷Â÷ (œA÷“) dbÏb &◊Ï Á“b÷◊ Á“Ï® #fi÷ dbÏ®
”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib÷ &µ˙OPZP˙¥K, #jb÷OPZP˙¥K ◊bGıÍ ˙È ¸÷>aKŸ¶. ◊ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! •dÂgO˙¶Z d”b˙®ÏfiŸ¶ gTŸ¶
#fi÷ PZKO„PZP˙¥K; #÷ «jbdb¶ aKb÷ P˙¥K aKb P˙¥KØ® #V◊ Gı÷, «”y Øb#b÷, Á÷“ Dı÷fib ◊πgb˙Ø® ”¶y #§aTÕ“ mb÷ GŸı¶, #ÔKPØZ-◊® “b P˙fibfib÷-
Gı÷, ÆÏ√b÷ Gı÷ Á÷“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“ ÆdK÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı Ïmb÷ GŸı¶ ZØb ◊’ÏZb◊ ◊b@Kb PÆ˙bK #”®> #bÔKb÷ GŸı¶. #”®> Æd˙ÆKb÷| GŸı¶.
œA“ Æb…Ø® Øb÷ “b÷ gbO &◊Ï \K Gı÷, PZÏGŸı¶ Z÷ Á“ÏZb¶ ƶpK÷K gbO \K #”®> ƶ◊πbk ØKb÷ GŸı¶ #fi÷ #”®>Dı &◊ƶ◊≥ Ø›fi÷ P˙”ÏŸ¶ GŸı¶.
Gı÷ #fi÷ fi®E÷ ◊ ƶpK÷K gbO \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ «jb Dı›#÷ #fi÷ •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷
EdÏfib÷ &µ˙OPZP˙¥K, #jb÷OPZP˙¥K #fi÷ PZKOPZP˙¥K, #÷ «jbdb¶ ˙b¶c“®#÷, fid®#÷, Kb˙Z„-Z÷#b÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®#÷, #÷d Á“Ï® Z÷,
aKb÷ P˙¥K aKb P˙¥K aKb P˙¥KØ® #V◊ Gı÷, «”y Gı÷, ÆÏ√b÷ Gı÷ Á÷“ Eb÷Æ≤“”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ÆbØ÷ Kb˙Z„-Æ˙ ≠“P∞◊ˆ˙Á“ Kb˙Z„-Dı÷ Zϸ
P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ, #÷Á“ ÆdK÷ Øb÷ “b÷ #œb÷Á“fiŸ¶ &Îd ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ Dı÷ Zϸ ”y¶ (d”b˙®Ï) GŸı¶ Z÷ Zϸ #b˙® dfi÷
gbO &◊Ï \K Gı÷, PZÏGŸı¶, Z÷ Á“ÏZb¶ ƶpK÷K gbO \K Gı÷. #fi÷ fi®E÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb c÷“›-fid‹Á“bÏ Á“Ï® Z÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ gO˙fi„
Bhgh/18
! d÷> dbÏ® ◊b÷Zbfi® \Z÷Dı ZdbÏb÷ #bœÏb÷ T›fi÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Z÷fi® ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[PA“Kb Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ !
œb÷gbØ® gπÕ“ Á“Ï˙b÷ jbKb÷| ”Zb÷ Kb˙Z„-#b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKbfiŸ¶ gTŸ¶ Øb#b÷ Á÷“ ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ :- ‹˙”‹Z ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[ #fi÷
Dı÷fib ◊πgb˙÷ ”y¶ aT÷œ ◊b@Kb PÆ˙bK Kb˙Z„-P˙”ÏŸ¶ GŸı¶. Zb÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ◊Ï”‹Z◊’ÏZb◊PfiÁ“[. ”÷ gO˙fi„ ! ◊πbÂPZ◊bZ PA“Kb Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷
Z÷ ƶ«¶j÷ #b◊fi® ◊bÆ÷ ¨db dbOŸ¶ GŸı¶ Kb˙Z„-#÷d Á“”® Z÷ ›œbfi√ˆÂbd¶ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”® Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷
EbVKb÷ OKb÷ Kb˙Z„-Z÷Â÷ «‰®œ \Zfib fibYP˙Pj c÷“√bRb÷ #fi÷ ◊E® Z÷, :- ‹˙”‹Z◊πbÂbPZ◊bZPA“Kb #fi÷ ◊Ï”‹Z◊πbÂbPZ - ◊bZPA“Kb.
Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb÷ ”Zb÷, Z÷Dı ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷. ”÷ Ob…Zd ! (179) ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ PA“Kb ØbK #fi÷ ◊Gı® ˙÷c“fib ØbK Á÷“
#ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ #÷ ◊πdbÂ÷ T¯j Á“Ï®, ◊πbk Á“Ï® ◊”÷Tb¶ ˙÷c“fib ØbK #fi÷ ◊Gı® PA“Kb ØbK ?: ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ◊”÷Tb¶ PA“Kb
#fi÷ Kb˙Z„-Æbd÷ #b®. Z÷ EdÏ÷>sfi® #b˙Ïc“b ÆbOÏb÷◊dfi® Gı÷ #fi÷ ØbK #fi÷ ◊Gı® ˙÷c“fib ØbK, ◊ ◊”÷Tb¶ ˙÷c“fib ØbK #fi÷ ◊Gı® PA“Kb ØbK'
d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√fib÷ fibœ Á“Ïœ÷. #÷d fi «fi÷.
(177) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Kb˙Z„ Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® &ÀE÷ (180) ”÷ gO˙fi„ ! •∏ PfiOπ∂Øb÷fi÷ PA“Kb ”b÷K ! ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ !
\K Gı÷ Z÷fiŸ¶ œ¶Ÿ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Zb\ &S◊≥ Ø#÷T Á÷“ dÏ˙bfi® ”b ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ PA“Kb ”b÷K ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰
Z…KbÏ®˙bÍb c÷“˙b÷fi÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfib÷ #bµKb§SdÁ“ Kb˙Z„-ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØbK ! ◊πdbc“fi÷ T®j÷ #fi÷ Kb÷Ofib-œÏ®Ïb’c“Á“fi® ◊π˙øPÎ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ ◊Â
Gı÷ Á÷“, #”b÷ ! #d÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ T¯j Á“Ï® Gı÷. ◊πbk Á“Ï® Gı÷ #fi÷ Æbd÷ PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷.
#b® Gı÷ Z÷˙®Dı ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ #d÷ ◊ Æbd÷ #b® Gı÷. Zb÷ \÷›#÷ #fi÷ (181) ”÷ gO˙fi„ ! º˙, ”¶d÷œb db◊◊ˆ˙Á“ Á¶“◊÷ Gı÷, P˙P˙j Ï®Z÷
Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA÷“ ◊ Æbd÷ Kb˙Z„ ’c“ÔK c÷“˙:≠“P∞fi÷ \Â÷. ”÷ Ob…Zd ! Á¶“◊÷ Gı÷, #÷Á“ ≤÷“Á“bÂ÷Ø® «®Dı÷ ≤÷“Á“bÂ÷ \K Gı÷, ‹◊¶c“fi PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷, «j®
#÷ Á“bÏÂfi÷ T›fi÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Kb˙Z„-Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® &ÀE÷ \K Gı÷. ”÷ ’c“œb#b÷db¶ \K Gı÷, ¨b÷g ◊bd÷ Gı÷, ◊π«ÍZb◊ˆ˙Á“ ◊π÷ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Z÷
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. Z÷ gb˙fi÷ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ”b, º˙ ”d÷œb¶ db◊◊ˆ˙Á“ Á¶“◊÷ Gı÷,
œZÁ“ :-3 fib &o÷Æb÷-2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ #fi÷ Z÷ Z÷ gb˙fi÷ ◊’ÏÂd÷ Gı÷, SKb¶ÆŸj® Z÷ º˙fi÷ dÏ ÆdK÷ #¶ZPA“Kb-
&o÷œÁ“ - 3 Z÷fi® dŸ§aZ ØbK ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d
(178) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibd÷ fiOÏ ”ZŸ¶. Kb˙Z„-Ægb Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ º˙, ”¶d÷œb db◊◊ˆ˙Á“
jdÁ“Zb •d Á“Ï®fi÷ ◊bGı® O›.' Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ Kb˙Z„-gO˙¶Zfib Á¶“◊÷ Gı÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ SKb¶ÆŸj® Z÷ º˙, #b϶g Á“Ï÷ Gı÷,
d¶’ “Z◊Ÿ‰b fibdfib gs‹˙gb˙˙bÍb PœÛK Kb˙Z„-◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb¶ #b ƶ϶g Á“Ï÷ Gı÷, Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷, #b϶gdb¶ ˙Z÷| Gı÷, ƶ϶gdb¶ ˙Z÷| Gı÷,
◊πdbÂ÷ «b÷VKb : Ædb϶gdb¶ ˙Z÷| Gı÷ #fi÷ Z÷ #b϶g Á“ÏZb÷, ƶ϶g Á“ÏZb÷, Ædb϶g Á“ÏZb÷ ZØb
”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“T® PA“Kb#b÷ Á“”® Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! PA“Kb#b÷ ◊b¶E #b϶gdb¶ ˙ZZb÷, ƶ϶gdb¶ ˙ZZb÷ #fi÷ Ædb϶gdb¶ ˙ZZb÷ º˙, ]Âb
◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷. Á“bPKÁ“[, #PjÁ“ÏPÂÁ“[, ◊πbf÷P¥Á“[, ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[, #fi÷ ◊πbÂb÷fi÷, gˆZb÷fi÷, º˙b÷fi÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷fi÷ cŸ“:√ ◊db “˙bdb¶, œb÷Á“ Á“Ïb˙˙bdb¶,
◊πbÂbPZ-◊bZPA“Kb. ”÷ gO˙fi„ ! Á“bPKÁ“[ PA“Kb Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ ? lˆÏb˙˙bdb¶ ’Ê“◊b˙˙bdb¶, P◊Ê“b˙˙bdb¶ ‰bÆ ◊db “˙bdb¶ #fi÷ ◊’ÏZb◊
”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! Á“bPKÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷. #fiŸ◊ÏZÁ“bKPA“Kb #fi÷ Á“Ïb˙˙bdb¶ ˙Z÷| Gı÷ - Z÷ Á“bÏÂb÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ º˙, db◊◊ˆ˙Á“
cŸ“Û◊πKŸaZÁ“bKPA“Kb. #bPjÁ“ÏPÂÁ“[ PA“Kb Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Á¶“◊÷ Gı÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ SKb¶ÆŸj® Z÷ º˙fi® dÏ ÆdK÷
d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #bPjÁ“ÏPÂÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ :- dŸ§aZ fi ØbK.
ƶKb÷DıfibPjÁ“ÏÂPA“Kb #fi÷ Pfi˙ZfibPjÁ“ÏÂPA“Kb. ”÷ gO˙fi„ ! ◊πbfP¥Á“[ ”÷ gO˙fi„ ! º˙, ”¶d÷œb ÆPdZ fi Á¶“◊÷ #fi÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷
PA“Kb Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ◊πbf÷P¥Á“[PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® fi ◊’ÏÂd÷ ? #ØbZ„ º˙ Pfi§ÛA“K ◊ ”b÷K ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! ”b, º˙
Á“”® Gı÷. º˙◊πbf÷P¥Á“[PA“Kb #fi÷ #º˙◊πbf÷P¥Á“[PA“Kb. ”÷ gO˙fi„ ! ”¶d÷œb¶ ÆPdZ fi Á¶“◊÷ #fi÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷ fi ◊’ÏÂd÷ #ØbZ„ º˙
Bhgh/19
Pfi§ÛA“K ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ º˙, fi Á¶“◊÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷ ÆdKdb¶ ˙÷c“b#÷T®, ‰®\ ÆdKdb¶ PfiDıÏbfi÷ ◊bd÷T® Z÷ PA“Kb gP˙ÛKÁ“bÍ÷
fi ◊’ÏÂd÷ SKb¶ÆŸj® Z÷ º˙fi® dÏ ÆdK÷ dŸ§aZ ØbK ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #Á“d ◊ ؛ \K Gı÷. dbÊ÷“ "≈Kb¶ÆŸj® Z÷ º˙, ”d÷œb ÆPdZ Á¶“◊Zb÷
”b, #÷˙b º˙fi® dŸ§aZ ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ fiØ®. Kb˙Z„-Z÷fi® dÏ ÆdK÷ dŸ§aZ ØbK Gı÷.
! ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ º˙, ”d÷œb¶ ÆPdZ fi Á¶“◊÷ Kb˙Z„-Z÷ Z÷ gb˙fi÷ fi ◊’ÏÂd÷ (182) ”÷ gO˙fi„ ! ◊πdΠƶKdfi÷ ◊bÍZb ◊πdΠƶKd®fib÷ «jb÷
SKb¶ÆŸj® Z÷ º˙, #b϶g Á“ÏZb÷ fiØ®, ƶ϶g Á“ÏZb÷ fiØ®, Ædb϶g Á“ÏZb÷ dÍ®fi÷ ◊πdÎƶKd-Á“bÍ Á÷“Ê“Tb÷ ØbK Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #÷Á“ º˙fi÷
fiØ®, #b϶gdb¶ ˙ZZb÷ fiØ®, ƶ϶gdb¶ ˙ZZb÷ fiØ®, Ædb϶gdb¶ ˙ZZb÷ fiØ® #b•®fi÷ Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ“ c÷“œb÷fi ◊ˆ˙Á“b÷’Ê“, #÷Ê“Tb÷
#fi÷ Z÷ #b϶g fi Á“ÏZb÷, ƶ϶g fi Á“ÏZb÷, Ædb϶g fi Á“ÏZb÷, ZØb #b϶gdb¶ ◊πdÎƶKdÁ“bÍ-ØbK Gı÷ #fi÷ #fi÷Á“ \Zfib º˙b÷fi÷ #b•®fi÷ Æ˙ Á“bÍ,
fi ˙ZZb÷ fiØ®, Ædb϶gdb¶ fi ˙ZZb÷, º˙ «”y ◊πbÂb÷fi÷, gˆZb÷fi÷, º˙b÷fi÷ ◊πdÎƶKdÁ“bÍ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #◊πdΠƶKdfi÷ ◊bÍZb #◊πdÎƶKd®fib÷
#fi÷ ÆÚ˙b÷fi÷ cŸ“:√ ◊db “˙bdb¶ PfiPdÎ ØZb÷ fiØ®. Dı÷d Á“b÷› Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «jb÷ dÍ®fi÷ #◊πdÎƶKd-Á“bÍ Á÷“Ê“Tb÷ ØbK Gı÷ ? ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #÷Á“
”b÷K #fi÷ Z÷ ƈÁ“b ]bÆfib÷ ◊ˆÍbfi÷ #§‘fidb¶ fib√÷. Zb÷ ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! º˙fi÷ #b•®fi÷ Dı]ÒK÷ #¶Zdˆ”`Z #fi÷ &SÁø“Õ÷“ c÷“œb÷fi ◊ˆ˙Á“b÷’Ê“, #fi÷ #fi÷Á“
#§‘fidb¶ fibpKb÷ Á÷“ ZŸÏZDı Z÷ ƈÁ“b ]bÆfib÷ ◊ˆÍbfi÷ #§‘fidb¶ fib√÷. Zb÷ ”÷ \Zfib º˙b÷fi÷ #b•®fi÷ Æ˙ Á“bÍ, #◊πdΠƶKd-Á“bÍ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #§‘fidb¶ fibpKb÷ Á÷“ ZŸÏZ Dı Z÷ ƈÁ“b √bÆfib÷ ◊ˆÍb÷ «Í® \K, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® gO˙bfi„ Ob…Zd d¶’ “Z◊Ÿ‰ #fiObÏ •dÂ
#÷ √ÏŸ¶ Á÷“ fi”®> ? ”b, Z÷ «Í® \K. ˙Í® Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”b÷K, #fi÷ gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷. Kb˙Z„ #bSdbfi÷ gb˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷.
Z÷, ◊b®fib Ê“®◊bfi÷ Z◊÷Tb Tb÷∑“bfib Á“ “bKb &◊Ï fib√÷. Zb÷ ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! (183) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® Ob…Zd •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“
Z◊÷Tb Tb÷∑“bfib Á“ “bKb &◊Ï fibpKŸ¶ Á÷“ ZŸÏZDı Z÷ Z÷ ◊bŸ¶fiŸ«®>cŸ“ fibœ ◊bd÷, Gı÷, fid÷ Gı÷, #fi÷ Z÷d Á“Ï® Z÷#b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ gO˙fi„ !
#÷ √ÏŸ¶ Á÷“ fiP” ? ”b, Z÷ fibœ ◊bd® \K. T˙ÂÆdŸs, Eb…c“œfi÷ ’c“˙Æ÷, #b≤“dfi÷ ’c“˙Æ÷, #dbÆfi÷ ’c“˙Æ÷ #fi÷ ◊ˆfidfi÷
◊Gı® Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ lÏb÷ ”b÷K ◊b®خ gÏ÷Tb÷ ”b÷K, ◊b®خ gÏ÷Tb÷ ’c“˙Æ÷ ˙jbÏ÷ Á÷“d ˙j÷ Gı÷ fi÷ ˙jbÏ÷ Á÷“d ]Ê÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d
”b÷K, ◊b®خ GıTb÷GıT gÏ÷Tb÷ ”b÷K, ◊b®خ GıTÁ“bZb÷ ”b÷K, ◊b®خ º˙bPgOdƈ‰db¶ T˙ÂÆdŸs ƶ«¶j÷ amŸ¶ Gı÷ Z÷d #”®> \Â˙Ÿ¶ #fi÷
˙jZb÷ ”b÷K, ZØb gÏ÷T ] “bfi® ◊÷≤÷“ «j÷ ‹Øbfi÷ ◊b®خ ÔKbk ”b÷K #fi÷ Kb˙Z„-"Tb÷Á“§‹ØPZ #fi÷ Tb÷Á“bfiŸgb˙' #÷ œ¯c“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ !
Z÷db¶-Z÷ lÏbdb¶-Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥, Æ÷>Á“ “b÷ fibfib Á“bÂb˙bÍ®, #fi÷ Æ÷>Á“ “b÷ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„-P˙”Ï÷
db÷Ê“b Á“bÂb˙bÍ®, #÷Á“ db÷Ê“® fib˙fi÷ ◊π˙÷œb˙÷, ”˙÷ ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! Z÷ fib˙, Gı÷.
Z÷ Á“bÂb#b÷ fbÏb ◊b®خ gÏbZ® ÏgbZ® ◊b®خ gÏ÷T® Ø› \K, Z÷db¶ œZÁ“-3-fib &o÷Æb-3-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏbGıbKb◊ˆÂ
◊b® GıTb÷GıT gÏb› \K #fi÷ ◊b®خ ˙µK÷Dı \K #fi÷ Gı÷˙Ê÷“ Z÷ gÏ÷Tb &o÷œÁ“ 4
] “bfi® ◊÷≤÷“ «j÷ ≤÷“Á“bÂ÷ ◊b®خ ÔKbk Ø› \K, ”÷ d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! #÷ √ÏŸ¶ (184) ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZØ®
Á÷“ fi”®> ? ”b, Á“ÏŸ¶. ”˙÷ Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥, Z÷ fib˙fib¶ «jb¶ Á“bÂb¶ «ˆÏ® c÷“ Æd˙”Z Ø#÷Tb #fi÷ Kbfiv“◊÷ OPZ Á“ÏZb c÷“˙fi÷ \Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd !
#fi÷ fib…Á“bfib EbÊ“˙b˙Z® Z÷db¶fiŸ¶ «jŸ¶ ◊b® «”bÏ Á“b∑“® fib√÷. Zb÷ ”÷ Á“b÷› c÷“˙fi÷ Dˆı#÷ ◊ Kbfifi÷ fi Dˆı#÷. Á“b÷› Kbfifi÷ Dˆı#÷ ◊ c÷“˙fi÷ fi Dˆı#÷.
d¶’ “Z◊Ÿ‰ ! Z÷ fib…Á“b, Z÷dbfiŸ¶ «jŸ¶ ◊b® &T÷EbKb ◊E® œ®]πDı ◊b® &◊Ï Á“b÷› c÷“˙ #fi÷ Kbfi, #÷ «≥÷fi÷ Dˆı#÷ #fi÷ Á“b÷› Zb÷ c÷“˙ #fi÷ Kbfi, #÷
#b˙÷ #÷ √ÏŸ¶ Á÷“ fi”®> ? ”b, Z÷ √ÏŸ¶ ! #÷Dı Ï®Z÷ ƶ˙øÎ Ø#÷T ›KbÆPdZ «÷db¶Ø® Á“b÷› ˙‹ZŸfi÷ fi Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, ˙…’Á“#K
#fi÷ Kb˙Z„-OŸk «πŒEbÏ® Æb˙jbfi®Ø® Odfi Á“ÏfibÏ, §‹ØPZ Á“ÏfibÏ, ÆdŸc„“]bZØ® Æd˙”Z Ø#÷T® #fi÷ Kbfiv“◊÷ OPZ Á“ÏZ® #÷˙b c÷“˙®˙bÍb c÷“˙fi÷
«÷ÆfibÏ, ƈfibÏ, ˙¬, ◊b‰, Á¶“«T, #fi÷ Ï\÷”ÏÂfi÷ Oπ” Á“ÏfibÏ #fi÷ \Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› Z÷ c÷“˙®˙bÍb c÷“˙fi÷ Dˆı#÷, ◊ Kbfifi÷ fi
dˆÁ“fibÏ #fiObÏfi÷ Kb˙Z„-#b¶√fi÷ ◊Ê“◊Ê“b˙Zb¶ ◊ P˙db‰b◊ˆ˙Á“ Dˆı#÷ #÷ ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb, œŸ¶ lb “fib #¶c“Ïfib gbOfi÷ Dˆı#÷ Á÷“
ƈId›Kb◊PØÁ“[ PA“Kb ØbK Gı÷ #fi÷ ◊πØdÆdKdb¶ «∞‹◊øÕ“ Ø#÷T®, «®\ «”bÏfib gbOfi÷ Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ◊ EbÏ gb¶Ob Á“”÷˙b. #÷Dı
Bhgh/20
Ï®Z÷ œŸ¶ dˆÍfi÷ Dˆı#÷ Gı÷ ? Á“b¶c“bfi÷ Dˆı#÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊Ï◊πKb÷OØ® Z÷, OPZ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Z÷ &ÀE® ØK÷T® Á÷“ ◊ “® O#÷T® j\fi®
gb¶Ob Á“Ï˙b. #fi÷ #÷Dı ◊πdbÂ÷ dˆÍfi® ÆbØ÷ «®Dıfib÷ ƶKb÷O Á“Ï˙b÷, #÷ Ï®Z÷ ◊÷≤÷“ OPZ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ «Tb”Á“, ¬® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷
Á¶“c“fi® ÆbØ÷ ◊ \÷ “˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÛ◊fi® ÆbØ÷ «®Dıfib÷ ƶKb÷O Á“Ï˙b÷. ”÷ «Tb”Á“, ¬® fiØ®, ◊ «Tb”Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥, ]b÷ “b÷, ZØb ”bØ®
gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, œŸ¶ ˙ø¨fiŸ¶ ¸Í Dˆı#÷ Á÷“ «®Dı Dˆı#÷ ? ”÷ ˙O÷Ï÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ «Tb”Á“, #÷Á“ db÷Ê“b KbfifiŸ¶ v“◊
Ob…Zd ! #”®> EbÏ gb¶Ob Á“Ï˙b. ◊’ÏÂdb˙® #fi÷Á“ Kb÷Dıfib÷ ÆŸj® OPZ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d
(185) ”÷ gO˙fi„ ! ˙bKŸK, #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ¬®v“◊ ◊Ÿv“¥v“◊, ”§‹Zv“◊, ¬®v“◊ ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Z÷d Kbfifib v“◊ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Z÷
Kbfiv“◊, #÷ ◊πdbÂ÷ DŸı‘O, POP£, PØ£, PœP«Á“b ( “b÷Í®) #fi÷ #÷Á“ ◊… ¶Ÿ“ Ïb√®fi÷ ◊ EbT÷ #fi÷ «≥÷ Zϸ ◊…> Ÿ¶“ Ïb√®fi÷ ◊ Z÷ EbT÷. ZØb
‹◊¶c“dbPfiÁ“b #÷ «jbfiŸ¶ v“◊ P˙ÁŸ“˙®| œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ Z÷DıÏ®Z÷ DŸı‘O, POP£, PØP£, PœP«Á“b #fi÷ ‹◊¶c“dbPfiÁ“bfib v“◊ ƶ«¶j÷ ◊Â
fiØ®. ◊ P˙ÁŸ“Â˙b Á“ÏZb÷ ˙bKŸÁ“bK, #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ◊ZbÁ“bfib #bÁ“bÏ Dı÷˙Ÿ¶ v“◊ \Â˙Ÿ¶.
P˙ÁŸ“˙÷| Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ˙bKŸÁ“bK, #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ◊ZbÁ“bfib #bÁ“bÏ Dı÷˙Ÿ¶ v“◊ (187) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷
P˙ÁŸ“˙®| #fi÷Á“ Kb÷Dıfi ÆŸj® OPZ Á“Ï˙bfi÷ œaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷d Z÷ ! Á÷“˙® T÷LKb˙bÍb#b÷db¶ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! º˙ Dı÷˙®
Á“Ï˙bfi÷ œaZ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ ˙bKŸÁ“bK, #bSd≠“P∞Ø® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ T÷LKb˙bÍb¶ sÔKb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï® Á“bÍ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷˙® T÷LKb˙bÍbdb¶ Z÷, &S◊≥
Á÷“ ◊Ïfi® ≠“P∞Ø® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #bSd≠“P∞Ø® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ ØbK Gı÷, Z÷ &S◊≥ ØbK Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- Áø“ÛÂ, fi®T, fi÷
◊ ◊Ïfi® ≠“P∞Ø® OPZ Á“ÏZb÷ fiØ®. Dı÷d Z÷ #bSd≠“’c“jØ® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ Á“b◊b÷ZT÷LKb˙bÍbdb¶ #ØbZ„ Dı÷ Dı÷fi® T÷LKb, Z÷fi® Z÷ T÷LKb Á“”÷˙®. #÷
Z÷d Z÷ #bSdÁ“dØ® #fi÷ #bSd◊πKb÷OØ® ◊ OPZ Á“Ï÷ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πdbÂ÷ «®\ ◊ ◊πHb÷ Á“Ï˙b Kb˙Z„-”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙, ≈Kb÷PZP¥Á“b÷db¶
Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ ˙bKŸÁ“bK, &ÀE® ◊ZbÁ“bfi® ◊÷≤÷“ v“◊ Á“Ï® OPZ Á“Ï÷ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷, Á÷“˙® T÷LKb˙bÍb#b÷db¶ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd
Gı÷, Á÷“ ◊ “® O#÷T® ◊ZbÁ“bfi® ◊÷≤÷“ v“◊ Á“Ï® OPZ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷, ! º˙, Dı÷˙® T÷LKb˙bÍb sÔKb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï® Á“bÍ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷˙® T÷LKb˙bÍbdb¶
&ÀE® ◊ZbÁ“bfib ◊÷≤÷“ #fi÷ ◊ “® OK÷T® ◊ZbÁ“bfi® ◊÷≤÷“-#÷ «≥÷ ◊πÁ“bÏ÷ v“◊ Á“Ï® Z÷, &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- Z÷Dı÷T÷LKb˙bÍb#b÷db¶. ”÷ gO˙fi„ !
OPZ Á“Ï÷ Gı÷. œŸ¶ Z÷ #÷Á“ ’c“œbdb¶ ◊ZbÁ“b ”b÷K #÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ Dı÷ º˙ ˙…dbPfiÁ“b÷db¶ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ Á÷“˙® T÷LKb˙bÍb#b÷db¶
Á÷“ «÷ ’c“œbdb¶ ◊ZbÁ“b ”b÷K #÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷, &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! º˙, Dı÷˙® T÷LKb˙bÍb¶ sÔKb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï® Á“bÍ
#÷Á“ ’c“œbdb¶ ◊ZbÁ“b ”b÷K #÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï®fi÷ OPZ Á“Ï÷ Gı÷, ◊ «÷ ’c“œbdb¶ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷˙® T÷LKb˙bÍbdb¶ Z÷, &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷
◊ZbÁ“b ”b÷K #÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï®fi÷ Á“ÏZb÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Zb÷ œŸ¶ Z÷ ˙bKŸÁ“bK Z÷\÷T÷LKb˙bÍb#b÷db¶, ◊xT÷LKb˙bÍb#b÷db¶ #fi÷ œŸaTT÷LKb˙bÍb#b÷db¶.
◊ZbÁ“b Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ˙bKŸÁ“bK, ◊ZbÁ“b fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Zb÷ œŸ¶ (188) ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbZbSdb #fiObÏ, «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶
Z÷ ˙bKŸÁ“bK ◊ZbÁ“b Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ˙bKŸÁ“bK, ◊ZbÁ“b fiØ®. ◊ Oπ” Á“Kb PÆ˙bK ˙…gbÏ ◊˙Zfi÷ #b÷ͶO® œÁ÷“ Gı÷, ◊πT¶]® œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷
˙bKŸÁ“bK Gı÷. Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, «”bÏfib¶
(186) ”÷ gO˙fi„ ! «Tb”Á“ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ¬®v“◊ Kb˙Z„-◊bT√® ◊Ÿc„“OTb÷fi¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ ˙…gbÏ ◊˙Zfi÷ #b÷ͶO® œÁ÷“ Gı÷, ◊πT¶]® œÁ÷“ Gı÷ ?
◊’ÏÂdb˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷, Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ Z÷˙® Ï®Z÷ Á÷“d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb
gO˙fi„ ! «Tb”Á“, #÷Á“ db÷ÊŸ“ ¬®v“◊ Á“Ï®fi÷ #fi÷Á“ Kb÷Dıfib÷ ÆŸj® Dı˙b ÆdØ #fiObÏ, «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Kb PÆ˙bK, Dı÷Ê“T¶ v“◊b÷ ÏbDıOø”
Gı÷ ? ”b, Z÷, Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ «Tb”Á“, fiOÏdb¶ Gı÷, Z÷Ê“Tb¶ v“◊b÷fi÷ P˙ÁŸ“˙®| ˙…gbÏ ◊˙Zdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® Z÷ Æd ◊˙Zfi÷
#bSd≠“P∞Ø® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ ◊Ï≠“P∞Ø® OPZ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷, P˙¥d Á“Ï® œÁ÷“ ? Á÷“ Z÷ P˙¥d ◊˙Zfi÷ Æd Á“Ï® œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷
#bSd≠“P∞Ø® OPZ Á“ÏZb÷ fiØ®, ◊ ◊Ï≠“P∞ OPZ Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #Ø ÆdØ fiØ®, #÷Dı Ï®Z÷ «®\÷ #bTb◊Á“ ◊ Á“”÷˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“,
#bSdÁ“d #fi÷ #bSd◊πKb÷OØ® ◊ OPZ Á“ÏZb÷ fiØ® ◊ ◊ÏÁ“d #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷
Bhgh/21
gO˙fi„ ! œŸ¶ dbK® dfiŸÛK P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Á÷“ #dbK® dfiŸÛK P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷. ? ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ZT˙bÏ #fi÷ ∑“bT T›fi÷ OPZ Á“Ï÷,
”÷ Ob…Zd ! dbK® dfiŸÛK, ◊π®Z #÷˙Ÿ¶ ◊bfi gb÷Dıfi Á“Ï÷ Gı÷, #÷˙Ÿ¶ gb÷Dıfi #÷Dı ◊πdbÂ÷.gbP˙ZbSdb #fiObÏ ◊ ZT˙bÏ #fi÷ ∑“bT˙bÍb dfiŸÛKfi® ◊÷≤÷“
Á“Ï® Á“Ï®fi÷ ˙dfi Á“Ï÷Gı÷. Z÷ ◊π®Z ◊bfi gb÷DıfifbÏb Z÷fib ”b “ #fi÷ ”b “db¶ Á“b÷›◊ Á“bKfi÷ #¶O÷ ◊b÷Z÷ &ÀE÷ #bÁ“bœdb¶ & ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, & ÷“. ”÷
Ï”÷T® d≈\ Z÷ jfi ØbK Gı÷ ZØb Z÷fiŸ¶ db¶Æ #fi÷ Tb÷”® ◊bZÍb ØbK Gı÷. gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, ZT˙bÏ #fi÷ ∑“bT˙bÍb dfiŸÛKfib Dı Á÷“Ê“Tb¶
˙Í® Z÷fib (Z÷ gb÷Dıfifib) Dı÷ KØb«bc“Ï ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷ Z÷fiŸ¶ Z÷fi÷ Z÷ Z÷ v“◊÷ v“◊b÷ P˙ÁŸ“˙®| œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ KŸ˙bfi KŸ˙Z®fi÷ Á“b¶ “bØ® ◊Á“ ÷“
◊’ÏÂdfi ØbK Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- •b÷‰÷>PsK◊Â÷ Kb˙Z„-‹◊œ÷|§ÒsK◊Â÷, Kb˙Z„-P˙ÁŸ“˙Âb ØZb fiØ® #fi÷ P˙ÁŸ“˙Âb Øœ÷ ◊ fiP”>. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d
ZØb ”b¶ “◊Â÷, ”b “fi® d≈\◊Â÷, Á÷“œ◊Â÷, Ld•Ÿ◊Â÷, Ïb÷d◊Â÷, fi√◊Â÷, Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ ◊ZbÁ“b Á“Ï®fi÷ OPZ Á“Ï÷ #÷Dı ◊πdbÂ÷ gbP˙ZbSdb
˙®K◊Â÷ #fi÷ Tb÷P”◊Â÷ (Z÷ ◊Ÿc„“OTb÷) ◊’ÏÂd÷ Gı÷. #fi÷ #dbK® dfiŸÛK #fiObÏ ◊Â, ”bØdb¶ #÷Á“ ◊ZbÁ“b jÏ®fi÷ EbTfibÏ ◊ŸÏŸ¥fib Dı÷˙b¶ Á÷“Ê“Tb¶ v“◊b÷
Zb÷ Tˆ√Ÿ¶ #÷˙Ÿ¶ gb÷Dıfi Á“Ï÷ Gı÷, #÷˙Ÿ¶ gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ Z÷ ˙dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. Z÷ Á“Ï® œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“Dı \Â˙Ÿ¶. #fi÷ Kb˙Z„-P˙ÁŸ“˙ ØKŸ¶
Tˆ√b ◊bfi gb÷DıfifbÏb Z÷fib¶ ”b “fi® d≈\ ◊bZÍb ØbK Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ db¶Æ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ®, #fi÷ Øœ÷ fiP”. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ Zϸ j\˙bÍ® ◊ZbÁ“b
#fi÷ Tb÷”® jfi ØbK Gı÷ ZØb Z÷fib Dı÷ KØb«bc“Ï ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷ Z÷fiŸ¶ ◊ Z÷fi÷ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ Zϸ Dıfib÷›
◊’ÏÂdfi ØbK Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ :- &·EbÏ◊Â÷, dˆ‰◊Â÷ #fi÷ Á“Ï®fi÷ OPZ Á“Ï÷ #÷Dı ◊πdbÂ÷ gbP˙ZbSdb #fiOÏ ◊Â, #÷Á“ Zϸ Dıfib÷›
Kb˙Z„-Tb÷P”◊Â÷. Zb÷ Z÷ Á“bÏÂØ® Kb˙Z„ #dbK® dfiŸÛK P˙ÁŸ“˙ Á“ÏZb÷ fiØ® Á“Ï®fi÷ EbTfibÏ ◊ŸÏŸ¥fi® ◊÷≤÷“ ◊b÷Z÷ Á“b÷› Á“bKfi÷ T®j÷ &ÀE÷ #bÁ“bœdb¶ & ÷“ ? ”÷
? dbK®, Z÷ Á“Ï÷T® ◊π˙øPÎfiŸ¶ #bTb÷Efi #fi÷ ◊πPZA“d Á“Kb PÆ˙bK Á“bÍ Á“Ï÷ Ob…Zd ! ”b & ÷“. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ ◊b÷Z÷, Á“bK ◊ÏS˙÷ #÷Á“
Gı÷ dbÊ÷“ Z÷fi÷ #bÏbjfib fiØ® #fi÷ #dbK®, Z÷ ◊b÷Zbfi® gˆT˙bÍ® ◊π˙øPÎfiŸ¶ Zϸ Dıfib÷›˙bÍb ◊ŸÏŸ¥fib Dı÷˙b¶ Á÷“Ê“Tb v“◊b÷ P˙ÁŸ“˙®| œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷Dı
#bTb÷Efi #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷ Á“bÍ Á“Ï÷ Gı÷ dbÊ÷“ Z÷fi÷ #bÏbjfib Gı÷. ”÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. #fi÷ Kb˙Z„-P˙ÁŸ“˙ Á“KŸ∂ fiØ®, P˙ÁŸ“˙ Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, P˙ÁŸ“˙ Á“Ïœ÷ ◊ fiP”. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ Zϸ Dıfib÷›˙bÍb ◊ŸÏŸ¥fib Dı÷˙b¶ v“◊b÷
œZÁ“-3-fib &o÷Æb-4-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏbGıbKb◊ˆÂ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶.
&o÷œÁ“ 5- ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ Zϸ ◊Tb÷>≤“® Á“Ï®fi÷ «÷Æ÷, #÷Dı
(189) ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbZbSdb #fiObÏ, «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ◊πdbÂ÷ gbP˙ZbSdb ◊ #÷fib Dı÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï®fi÷ #bÁ“bœdb¶ & ÷“ ? ”÷ Ob…Zd
T®jb PÆ˙bK #÷Á“ db÷Ê“b ¬®v“◊fi÷ Kb˙Z„-◊bT√® v“◊fi÷ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ! #÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Kb˙Z„-P˙ÁŸ“˙ Á“KŸ∂ fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb fiØ®. #fi÷
? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, P˙ÁŸ“˙œ÷ ◊ fiP”, #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ Zϸ ◊Tb÷>≤“® ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷
«”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ T›fi÷ #÷Á“ db÷Ê“b ¬®v“◊fi÷ Kb˙Z„-◊bT√® v“◊fi÷ P˙ÁŸ“˙˙b gO˙fi„ ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ Zϸ ◊K∂Á“bÆÁ“ Á“Ï®fi÷ «÷Æ÷, #÷Dı
ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b Z÷ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊πdbÂ÷ gbP˙ZbSdb #fiObÏ ◊ #÷fib Dı÷˙Ÿ¶ v“◊ Á“Ï®fi÷ #bÁ“bœdb¶ & ÷“ ? ”÷
gbP˙ZbSdb #fiObÏ Á÷“Ê“Tb¶ ¬®v“◊bfi÷ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Ob…Zd ! #÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Kb˙Z„-P˙ÁŸ“˙ Á“KŸ∂ fiØ®, P˙ÁŸ“˙ ØZŸ¶
Á“b÷› #÷Á“ KŸ˙bfi, KŸ˙PZfi÷ Á“b¶ “bØ® ˙bÍ˙b◊ˆ˙Á“ ◊Á“ ÷“ #Ø˙b Dı÷d ◊… “bfi® jÏ® fiØ® #fi÷ P˙ÁŸ“˙ ؜÷ ◊ fiP”>, #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ Zϸfib ◊KÁ“bÆfi ƶ«¶j÷
#bÏb#b÷Ø® ÔKbk ”b÷K Z÷d gbP˙ZbSdb #fiObÏ ˙…PA“KÆdŸc„“-]bZØ® ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷ Oπ”Â
Æd˙”Z Ø› Kb˙Z„-”÷ Ob…Zd ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ #b√b Dı¶«ˆf®◊fi÷ Á“Kb PÆ˙bK #÷Á“ db÷Ê“b ]b÷ “bfib v“◊fi÷, ”bØ®fib v“◊fi÷, ”bØ®fib v“◊fi÷, PÆ>”fib
]Âb¶ ¬®v“◊b÷˙ ÷“ #bÁ“[Â. ÔK§aZÁ“[Â Kb˙Z„-Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! v“◊fi÷, ˙b]fib v“◊fi÷, fibÏfib v“◊fi÷, c“®◊ “bfib v“◊fi÷, Ï®>Gıfib v“◊fi÷, fibfib
gbP˙ZbSdb #fiObÏfib÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfib÷ db‰ P˙¥K Gı÷, ◊ #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ˙b]fib v“◊fi÷, #fi÷ œÏZfib v“◊fi÷ #PgKb÷Dıfi˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷
Á“b÷›˙bÏ P˙ÁŸ“˙ ØKŸ¶ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ® #fi÷ Øœ÷ fiP”. #÷Dı ◊πdbÂ÷ A“d◊ˆ˙Á“ ˙bZ ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ «”bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi÷
Kb˙Z„-◊bT√®fibv“◊ ƶ«¶j÷ ÆdDı˙Ÿ¶. T›fi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «”bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ T›fi÷
Bhgh/22
Z÷ #fiObÏ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ, \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. Kb˙Z„-Z÷ ÆbjŸfib dfidb¶ #÷d ØbK Gı÷ Á÷“, ÏbDıOø”
#÷Á“ db÷Ê“b ]b÷ “bfib v“◊fi÷ #PgKb÷º #fi÷Á“ Kb÷Dıfib÷ ÆŸj® Dı˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ? fiOÏdb¶ Ï”÷Tb÷ ”y¶ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®fi® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï®fi÷ v“◊b÷fi÷ \Ÿ¶ GŸı¶ #fi÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #bSd≠“P∞Ø® \K \÷&À GŸı¶; #÷˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ c“œfi P˙◊Ï®Z ”b÷K Gı÷ dbÊ÷“ #b ”÷ZŸØ® Z÷ #ÒKØbgb˙÷
Gı÷, ◊bÏÁ“[ ≠“P∞Ø® \K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #bSd≠“P∞Ø® \K ◊bÏÁ“[ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷.
≠“P∞Ø® DıZb÷ fiØ®. ◊b÷Zbfib Á“dØ® \K ◊bÏÁ“bfib Á“dØ® DıZb÷ fiØ®, ”÷ gO˙fi„ ! dbK® PdΩKbWPÕ“ gbP˙ZbSdb #fiObÏ ˙®KT§¯jØ®,
◊b÷Zbfib ◊πKb÷OØ® \K ◊bÏÁ“bfib ◊πKb÷OØ® DıZb÷ fiØ®. ZØb Z÷ Æ®jb÷ ◊ ˙…PA“KT§¯jØ® #fi÷ P˙g¶O∏bfiT§¯jØ® ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® #fi÷ ÏbDıOø”
Dı› œÁ÷“ P˙◊Ï®Z ◊ Dı› œÁ÷“ Gı÷. fiOÏfi® ˙·E÷ #÷Á“ db÷Ê“b dfiŸÛK ÆdŸc“bKfi® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï÷ #fi÷ Z÷d Á“Kb
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ #fiObÏ #w Á“”÷˙bK ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #fiObÏ Gı÷, ◊Gı® Z÷ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® #fi÷ ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙·E÷ #÷Á“ db÷Ê“b DıfiÆdˆ”
◊ ]b÷ “b÷ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ œÏgfib v“◊ ÆŸj®fib «jb #bÏb˚◊ƶ«¶j® ˙Ofi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ Z÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ ? ”÷
\Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ P˙ÁŸ“˙ dbK® #fiObÏ Á“Ï÷, Á÷“ #dbK® #fiObÏ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷, Z÷fi÷ ZØbgb˙÷ \Â÷ Dˆı#÷, Á÷“ #ÒKØbgb˙÷ \Â÷ Dˆı#÷. ”÷
◊ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ P˙ÁŸ“˙Âb dbK® #fiObÏ Á“Ï÷ #dbK® #fiObÏ fi Ob…Zd ! Z÷, Z÷fi÷ ZØbgb˙÷ fi \Â÷ #fi÷ fi Dˆı#÷; ◊ #ÒKØbgb˙÷ \Â÷
Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ P˙ÁŸ“˙ aKb ◊E® Z÷ ƶ«¶j® #bTb÷Efi Á÷“ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷, Kb˙Z„-Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ?
◊πPZA“d Á“Kb PÆ˙bK \÷ Z÷ P˙ÁŸ“˙ Á“ÏfibÏ dbK® Á“ÏfibÏ dbK® ÆbjŸ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆbjŸfib dfidb¶ #÷d ØbK Gı÷ Á÷“, #b ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® Gı÷
Á“bÍ Á“Ï÷, Zb÷ Z÷ aKb¶ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆbjŸ, Á“b÷› #÷Á“ \Zfib #fi÷ #b ÏbDıOø” fiOÏ Gı÷, ZØb #÷ «÷fi® ˙·E÷ #b˙÷Tb÷ #b #÷Á“ db÷Ê“b
#fibPgKb÷POÁ“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØbK ? ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Dıfi◊c“ ˙O Gı÷, ◊ Z÷ dbÏ® ˙®KT§¯j, ˙…PA“KT¯j® Á÷“ P˙g¶O∏bfiT¯j®
Gı÷. fiØ®, ZØb d÷> d÷Í˙÷Tb¶ ◊πbk Á“Ï÷Tb¶ #fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷ Ï”÷Tb¶ ≠“P∞, UŸPZ,
(190) ¬®, ZÏ˙bÏ, ◊ZbÁ“b, Dıfib÷› #fi÷ ◊KÁ“bÆfi, #÷ «jb¶ Kœ, «Í, ˙®K Á÷“ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d fiØ®, Z÷˙Ÿ¶ Z÷ ÆbjŸfiŸ¶ c“œfi P˙◊Ï®Z
v“◊b÷fib÷ #PgKb÷O #fi÷ P˙ÁŸ“˙ dbK® ÆbjŸ Á“Ï÷ #÷ ”Á“[Á“Z #b &o÷œÁ“db¶ ØbK Gı÷ Z÷ Á“bÏÂØ® Kb˙Z„-Z÷, Z÷ ◊πdbÂ÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷.
Gı÷. (192) ”÷ gO˙fi„ ! ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®db¶ Ï”÷Tb÷ #dbK®, Æ@K‘WPÕ“
œZÁ“-3-fib &o÷Æb-5-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏbGıbKb◊ˆÂ gbP˙ZbSdb #fiObÏ ˙®KT§¯jØ®, ˙…PA“KT§¯jØ®, #fi÷ #˙P]∏bfiT§¯jØ®
&o÷œÁ“ 6- ÏbDıOø” fiOÏfiŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï®fi÷ v“◊b÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b,
(191) ”÷ gO˙fi„ ! ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Ï”÷Tb÷ PdΩKbWPÕ“ #fi÷ Z÷, Z÷ v“◊b÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷, Z÷ v“◊b÷fi÷ ZØbgb˙÷ \Â÷
dbK®-Á“¥bK® gbP˙ZbSdb #fiObÏ ˙®KT§¯jØ®, ˙…PA“KT§¯jØ® #fi÷ Dˆı#÷,. Á÷“ #ÒKØbgb˙÷ \Â÷ Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd !, Z÷ v“◊b÷fi÷ ZØbgb˙÷ \Â÷
P˙g¶O∏bfiT§¯jØ® ˙bÂbÏÆ® fiOÏ®fiŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï®fi÷ (Zc„“OZ) v“◊b÷fi÷ #fi÷ Dˆı#÷, ◊ #ÒKØbgb˙÷ fi \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷d Ø˙bfiŸ¶
\Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷, Z÷, v“◊b÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ œ¶Ÿ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆbjŸfib dfidb¶ #÷d ØbK Gı÷ Á÷“, ˙bÏbÂÆ®
! œŸ¶ Z÷ ZØbgb˙÷ \Â÷ #fi÷ fi Dˆı#÷, ◊ #fiKØbgb˙÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ fiOÏ®db¶ Ï”÷Tb÷ ”y¶ ÏbDıOø” fiOÏfi® P˙ÁŸ“˙ Á“Ï®fi÷ v“◊b÷fi÷ \Ÿ¶ GŸı¶, ZØb
”÷ gO˙fi„ ! Z÷d Ø˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆbjŸfib dfidb¶ #÷d \÷&À GŸı¶. Z÷˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ c“œfi P˙◊Ï®ZZb P˙fibfiŸ¶ ”b÷K Gı÷, Z÷ Á“bÏÂØ® ”÷ Ob…Zd
ØbK Gı÷ Á÷“-˙bÏbÂÆ®db¶ Ï”÷Tb÷ ”y¶ ÏbDıOø” fiOÏfi® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï®fi÷ (Zc„“OZ) ! "Z÷ ZØbgb˙÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷' #÷d Á“mŸ¶ Gı÷. «®\÷ #bTb◊Á“ ◊Â
v“◊b÷fi÷ \Ÿ¶ GŸı¶ #fi÷ \÷&À GŸı¶. #÷˙Ÿ¶ Z÷fi¶Ÿ c“œfi P˙◊Ï®Z ”b÷K Gı÷ dbÊ÷“ #b #÷ Ï®Z÷ Á“”÷˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“,-P˙ÁŸ“˙Âb ˙bÏbÂÆ®fi® ÆdDı˙® #fi÷
Á“bÏÂØ® Z÷, #ÒKØb gb˙÷ \Â÷ Dˆı#÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ˙bÏbÂÆ®db¶ Ï”÷Tb÷ ÏbDıOø”db¶ Ï”®fi÷ \÷˙Ÿ¶ \Â˙Ÿ¶ ÆdDı˙Ÿ¶ ÆdDı˙Ÿ¶.
dbK®, PdΩKbWPÕ“ gbP˙ZbSdb #fiObÏ Kb˙Z„-ÏbDıOø” fiÏOfiŸ¶ P˙ÁŸ“˙ ”÷ gO˙fi„ ! #dbK®, Æ@K‘WPÕ“ gbP˙ZbSdb #fiObÏ ˙®KT§¯jØ®,
Á“Ï®fi÷ (Zc„“OZ) v“◊b÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ Z÷, v“◊b÷fi÷ ˙…PA“KT§¯jØ® #fi÷ #˙P]∏bfiT§¯jØ® ÏbDıOø” fiOÏ #fi÷ ˙bÏbÂÆ®
Bhgh/23
fiOÏ®fi® ˙·E÷ #÷Á“ db÷Ê“b÷ Dıfi◊c“ ˙O P˙ÁŸ“˙÷| #fi÷ ◊Gı® ÏbDıOø” fiOÏ #fi÷ Ï”÷TŸ¶ Gı÷ ?
˙bÏbÂÆ® fiOÏ®fi® ˙·E÷ #÷Á“ db÷Ê“b DıfiÆdˆ”˙Ofi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ ? ”÷ ”÷ Ob…Zd ! Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ #b
Ob…Zd ! ”b, Z÷, Z÷fi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ ÆbjŸ, Z÷fi÷ ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fi® «”yÆd Ïd®K gˆPdgbOØ® &ÀE÷ E¶s, ƈK, Oπ”OÂ,
ZØbgb˙÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷, Á÷“ #ÒKØbgb˙÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷, Z÷fi÷ ZØbgb˙÷ fi¨‰ #fi÷ ZbÏbv“◊b÷ #b˙÷ Gı÷. #fi÷ SKb¶Ø® «”y Kb÷Dıfi &ÀE÷ Kb˙Z„-◊b¶E
\Âb÷#fi÷ Dˆı#÷, ◊ #ÒKØbgb˙÷ fi \Â÷ fi Dˆı#÷ . ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ #˙Z¶ÆÁ“b÷ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ #œb÷Á“b˙Z¶ÆÁ“, Æk◊Âb˙Z¶ÆÁ“,
Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆbjŸfib dfidb¶ #÷d ØbK Gı÷ Á÷“, #÷ ÏbDıOø” fiOÏ E¶◊Á“b˙Z¶ÆÁ“, EˆZb˙Z¶ÆÁ“ #fi÷ ˙·E÷ Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“ Gı÷. Z÷ Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“
fiØ®, #÷ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® fiØ® #fi÷ #÷ «÷fi® ˙·E÷fib÷ #÷Á“ db÷Ê“b÷ Dıfi◊c“ d”bP˙dbfifi® ◊ˆ˙÷| Æb…jdÁ“V◊ Gı÷, Z÷db¶ #ƶ√„K Kb÷Dıfi cˆ“Ï OKb ◊Gı®-
˙O fiØ®; ◊ #÷ db® ˙®KT§¯j, ˙…PA“KT§¯j, Á÷“ #˙P]∏bfiT§¯j Gı÷; #”®>-c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Tb÷Á“◊bT Æb÷d fibdfib d”bÏb\fiŸ¶ ƶµK◊πg
#÷ d÷> d÷Í-˙÷Tb¶, ◊πbk Á“Ï÷Tb¶ #fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷ Ï”÷Tb¶ ≠“P∞, UŸPZ, Kœ, fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷, Z÷ P˙dbfifi® T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb› Æb “b«bÏ-
«Í, ˙®K fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d Gı÷; Z÷fiŸ¶ c“œfi #P˙◊Ï®Z ”b÷K Gı÷. Z÷ Tb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷. Z÷fib÷ ]÷Ïb˙b÷ 3952848 Kb÷Dıfi Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ ˙jbÏ÷ Gı÷.
Á“bÏÂØ® ”÷ Ob…Zd ! #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏ #÷ ƶ«¶j÷ ƈKbgc÷“˙fi® P˙dbfi ˙aZÔKZbfi® ◊÷≤÷“ «j® ”Á“[Á“Z Á“”÷˙®. #fi÷ Z÷
«”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷ d÷ÍÔKb PÆ˙bK #÷Á“ db÷Ê“b Obdfib v“◊fi÷, fiOÏfib v“◊fi÷, c÷“˙fi÷ «c“T÷ Æb÷dc÷“˙ Á“”÷˙b÷. ƶµKb◊πg d”bP˙dbfifi® «Ïb«Ï fi®E÷ #ƶpK
Kb˙Z„-ƶPfi˙÷œfib v“◊fi÷ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ Kb÷Dıfi #bOÍ #˙Obmb ◊Gı® #”®> c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Æb÷d d”bÏb\fi®
fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ «®\÷ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Æb÷db ÏbDıjbfi® Gı÷. Z÷ ÏbDıjbfi®fi® T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb› #÷Á“ Tb√
d÷Í˙®fi÷ Z÷ ÆbjŸ Z÷˙b¶ v“◊b…fi÷ P˙ÁŸ“˙˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ? gbP˙ZbSdb #fiObÏ Kb÷Dıfifi® Gı÷. #b ÏbDıjbfi®db¶ #b˙÷Tb ’Á“£b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ◊πdb ˙…dbPfiÁ“b÷fib
Á÷“Ê“T¶ Oπbd v“◊b÷fi÷ P˙ÁŸ“˙˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ? Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ KŸ˙bfi ◊ŸÏŸ¥ ’Á“£b ˙O÷Ï÷fib ◊πdb Á“ÏZb¶ # “jŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ]Ïfib ◊®≤“ «¶j
◊b÷Zbfib ”bØ÷ KŸ˙PZfib ”bØfi÷ dDı«ˆZ ◊Á“ “®fi÷ ˙bÍ÷ #÷ Ï®Z÷ ÆbjŸ OπbdKb˙Z„ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ]Ïfib ◊®≤“«¶jfib÷ #bKbd #fi÷ P˙ÛÁ¶“g 16000 Kb÷Dıfi Gı÷
ƶPfi˙÷œv“◊b÷fi÷ P˙ÁŸ“˙÷|. #fi÷ Z÷fib÷ ]÷Ïb˙b÷ 50597 Kb÷Dıfi Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷. ◊πbÆb÷c“b÷fi®
(193) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfib #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ EbÏ ◊’Ï◊bÊ“®#b÷ Á“”÷˙® #fi÷ «bÁ“[fi® fiØ®.
Á÷“Ê“Tb ”\Ï Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! EdÏfib #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ 256 ”\Ï (195) c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Æb÷d d”bÏb\fi® #b∏bdb¶,
Gı÷, #”®> #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi ÆdDı˙Ÿ¶, #fi÷ Æ]Íb ›qsb÷db¶ Dı÷Ê“Tb &◊◊bZdb¶, Á“”÷Âdb¶ #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ #b c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ :- Æb÷dÁ“bPKÁ“b÷,
#bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ ”b÷K Z÷ «jb ÆdDı˙b. ”÷ gO˙fi„ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ Æb÷dc÷“˙Á“bPKÁ“b÷, P˙UŸSÁŸ“dbÏb÷, ˙bKŸÁŸ“dbÏ®#b÷, E¶sb÷, ƈKb÷|, Oπ”b÷, fi¨‰b÷,
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® P˙”Ï÷ Gı÷. ZbÏbv“◊b÷ #fi÷ Z÷˙bDı ◊πÁ“bÏfib «®\ ◊ «jb c÷“˙b÷ Z÷fi® g§aZ˙bÍb, Z÷fib
œZÁ“-3-fib &o÷Æb-6-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏbGıbKb◊ˆÂ ◊¨˙bÍb #fi÷ Z÷fi÷ Zb«÷ Ï”÷fibÏb Gı÷ - #÷ «jb c÷“˙b÷ Z÷fi® #bdbdb¶
&o÷œÁ“ 7- &◊◊bZdb¶, Á“”÷Âdb¶ #fi÷ Pfic÷|“¥db¶ Ï”÷ Gı÷. Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ d¶c“Ï
(194) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Kb˙Z„-◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ Dı÷ #b ◊÷c“b ØbK Gı÷ :- Oπ”c¶“ “b÷ - d¶OT P˙O÷Ï÷ ‰Â EbÏ
«b÷VKb Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Á÷“Ê“Tb Tb÷Á“◊bTb÷ Á“mb Gı÷ Oπ”b÷ #÷Á“ •÷®#÷ Z®·Gıb #b˙÷ Z÷, Oπ”dŸÆTb÷-d¶OT P˙O÷Ï÷ EbÏ Oπ”b÷ &ÀE®
? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fi÷ EbÏ Tb÷Á“b÷◊bTb÷ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- Æb÷d, •÷®#÷ #b˙÷ Z÷, Oπ”OPDıZb-Oπ”b÷fi÷ ¸Ï˙bfi® ˙√Z÷ O\Ï˙ ØbK Z÷,
Kd, ˙ÏŸÂ #fi÷ ˙…•dÂ. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ EbÏ÷ Tb÷Á“◊bTb÷fi÷ Á÷“Ê“Tb¶ P˙dbfib÷ Oπ”KŸ∞b÷ - #÷Á“ fi¨‰db¶ &ÎÏ c“P¨Â Oπ”b÷fiŸ¶ Æd•÷®◊Â÷ Ï”÷˙Ÿ¶ ØbK Z÷.
Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷#b÷fi÷ EbÏ P˙dbfib÷ Á“mb¶ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Oø”œ¶øObÊ“Á“b÷-#÷Á“ fi¨‰db¶ Oø”fiŸ¶ Æ®>]b÷ “bfib #bÁ“bÏ÷ Ï”÷˙Ÿ¶ Z÷, Oπ”b◊ÆÔKb÷-
ƶµKb◊πg, ˙ÏPœÕ“, ‹˙¶K≈˙T, #fi÷ ˙VOŸ. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı Oπ”b÷fiŸ¶ ◊πPZÁŸ“T Odfi. #gπ˙ø¨b÷-˙ø¨b÷fib #bÁ“bÏfib¶ ˙bc“Íb¶. ƶµKb,
œA“fib Tb÷Á“◊bT Æb÷d fibdfib d”bÏb\fiŸ¶ ƶµKb◊πg fibdfiŸ¶ db÷ÊŸ¶“ P˙dbfi aKb¶ Ob¶j˙fiOÏb÷, &VÁ“b◊bZb÷, ’c“‘c“b”b÷ fi®E÷ #¶jbÏŸ¶ ”b÷˙b ÆbØ÷ &◊Ï db÷ÊŸ¶“ fiOÏ
Bhgh/24
«ÍZŸ¶ ”b÷K Z÷˙b÷ ◊πÁ“bœ. O\Ï˙b÷, P˙DıÍ®#b÷, jˆÍfi® ˙øPÕ“, Kˆ◊b÷Á“œŸV◊¨fib fi√fib÷ Ïb÷O, c“b¶Zfi® ◊® “b, ›qsfib ˙ÍOb “b÷, ‹Á¶“c“Oπ”b÷, ÁŸ“dbÏOπ”b÷, K¨Oπ”b÷,
◊”÷Tb ‰Â ’c“˙Æfi® E¶sfi® lb¶Á“[, jˆPdÁ“b-◊®Íbœ˙bÍ® lbÁ“Í, gˆZOπ”b÷, #÷ Á“b¶ZÏ®#b÷ Zb˙, «÷ #b¶Z’Ï#b÷ Zb˙, ‰Â #b¶Z’Ï#b÷ Zb˙,
dP”Á“bÁ¶“›Á“ jb÷Íbœ˙bÍ® lbÁ“Â, ÏDıfib÷ &c„“]bZ-’c“œbdb¶ ]ˆÍfib÷ Ædˆ”, Eb÷Ø®#b÷ Zb˙, &f÷Ob÷, √b¶Æ®, wbÆ, c“d, «ÍfibœÁ“ Zb˙, c“b”, œÏ®Ïfib
E¶sOπ”Âb÷, ƈKOπ”Âb÷, ƈK◊’Ï˙÷¥b÷, ◊πPZE¶sb÷, ◊πPZƈKb÷|, ›qsjfiŸ¥, #dŸÁ“ gbOfiŸ¶ Æ “® Dı˙Ÿ¶, #ºÏÂ, ◊b¶ Ÿ“Ïb÷O, ”ÏÆ, gO¶c“Ï, GıbZ®fiŸ¶ œˆÍ,
&c“Á“dS‹K-√¶’ “Z #÷˙Ÿ¶ ›qsjfiŸ¥, Á“P◊”PÆZ-#bÁ“bœdb¶ ˙bc“Íb¶ fi ”b÷K fi÷ dbØbfiŸ¶ œˆÍ, Kb÷PfifiŸ¶ œˆÍ, ◊ “√bfiŸ¶ œˆÍ, Á“b¶√fiŸ¶ œˆÍ, Obdfi® dÏÁ“[,
P˙DıÍ® ØbK Z÷ #db÷]-&OZb #fi÷ #bØdZb ƈKfi® ˙√Z÷ Z÷ ’Á“ÏÂfib √÷Ê“, Á“«Ê“, sb÷ÂdŸ√, d¶ “«, ◊e“fi, #b•d, ƶ«bj, #fi÷ ÆP≥˙÷œfi®
#¶jÁ“bÏØ® ØbK Z÷. ◊ˆ˙ ’c“œbfib ◊˙fib÷, ◊P_dfib ◊˙fib÷, Oπbdc“b”b÷ Kb˙Z„- dÏÁ“[, ◊πb¨K, Dıfi¨K, ÁŸ“T¨K, ÔKÆfigˆZ #fibK #fi÷ Z÷˙bDı ◊πÁ“bÏfib
ƶPfi˙÷œc“b”b÷-◊πb¨K, Dıfi¨K, jfi¨K, ÁŸ“T¨K, Kb˙Z„-ÔKÆfigˆZ #fibK «®\ «jb ◊ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\Ø® #Ø˙b KdÁ“bPKÁ“
ZØb Z÷˙bDı ◊πÁ“bÏfib «®\ ◊ «jb, c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Æb÷d c÷“˙b÷Ø® Kb˙Z„-#\hKb fiØ® c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\fi÷ #b c÷“˙b÷
d”bÏb\Ø® #\hKb fiØ®, #Âb\÷#÷Tb fiØ®, #ÂÆb¶gÍ÷Tb fiØ®, #◊SKv“◊ #Pg◊Z Gı÷ :-
#ÂÆdÏ÷Tb fiØ® #fi÷ #P˙∏bZ fiØ® c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Æb÷d d”bÏbDıfi÷ (196-198) #¶«, #¶«Ï®¥, LKbd, Æ«T, ÏŸs, &◊ÏŸs, Á“bT,
#b c÷“˙b÷ #◊SKv“◊ dbfi®Zb÷ Gı÷ :-#¶ObÏÁ“, d¶OT, P˙Á“b÷PTÁ“ Tb÷P”Zb¨ d”bÁ“bT, #PÆ◊‰ jfiŸ¥, ÁŸ¶“g, ˙bTŸ, ˙…ZÏ®, √Ï‹˙Ï, d”b]b÷¥ #÷d #÷
œfi…wÏ, E¶s, ƈK, «Ÿj, «ø”‹◊PZ #fi÷ Ïb”y. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Æb÷d ◊≥Ï Gı÷. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\fi® #b˙Ïc“b ‰Â gbO ÆP”Z
d”bÏb\fi® #b˙Ïc“b ‰Â gbO ÆP”Z ◊VKb÷◊dfi® Gı÷ #fi÷ Z÷fib #◊bKv“◊, ◊VKb÷◊dfi® Gı÷ #fi÷ Z÷fib #◊SKv“◊, #PgdZ c÷“˙b÷fi® #b˙Ïc“b #÷Á“
#PgdZ c÷“˙b÷fi® #b˙Ïc“b #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® Á“”® E÷, - #÷ ◊πÁ“bÏfi® db÷Ê“® ◊VKb÷◊dfi® Gı÷ - #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„-#÷ Kd d”bÏb\ Gı÷.
≠“P∞˙bÍb÷ #fi÷ Kb˙Z„ db÷Ê“b ◊πgb˙œbÍ® Æb÷d d”bÏb\ Gı÷. (199) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib ˙ÏŸÂ d”bÏb\fiŸ¶
”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\fiŸ¶ ˙ÏPœÕ“ fibdfiŸ¶ ‹˙K¶≈˙T fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi aKb¶ #bÔKŸ¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ”÷ Ob…Zd ! Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“
d”bP˙dbfi aKb¶ #bÔKŸ¶ Á“m¶Ÿ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æb…jd˙Z¶ÆÁ“ d”bP˙dbfifi® P˙dbfifi® ◊P_d÷ Æb…jdÁ“V◊ Gı÷, SKb¶Ø® #ƶpK÷K ”\Ï Kb÷Dıfi dˆaKb ◊Gı®
c“P¨Â÷ jdÁ“V◊ Gı÷. SKb¶Ø® #ƶpK”\Ï Kb÷Dıfib÷ dˆaKb ◊Gı®-#”®>-c÷“˙÷>Òs, - #”®> ˙ÏŸÂ d”bÏb\fiŸ¶ ‹˙K¶≈˙T fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi #b˙÷ Gı÷. #b
c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\fiŸ¶ ˙ÏPœÕ“ fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷. Z÷fi® ƶ«¶j®fib÷ Æ˙ ˙øÎb¶Z Æb÷d d”bÏb\fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b÷. Z÷dDı P˙dbfi,
T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb› Æb “b«bÏTb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ¶ Æb÷dfib ÏbDıjbfi®, #fi÷ Kb˙S◊πbc“b˙Z¶ÆÁ“b÷ ƶ«¶j÷ ◊ #÷Dı Ï®Z÷ ÆdDı˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷
P˙dbfifi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Kb˙Z„-#Pg¥÷Á“, ÏbDıjbfi® #fi÷ ◊πbÆbc“fi® Á÷“, fibdfib÷ g÷c“ \Â˙b÷. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib ˙ÏŸÂ d”bÏb\fi® #b∏bdb¶
◊¶§aZ#b÷ ƶ«¶j÷ ◊ Z÷Dı Ï®Z÷ ÆdDı˙Ÿ¶. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd Kb˙Z„ #b c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ : - ˙ÏŸÂÁ“bPKÁ“b÷, ˙ÏŸÂc÷“˙Á“bPKÁ“b÷, fibOÁŸ“dbÏb÷,
d”bÏb\fi® #b∏bdb¶ Kb˙Z„ - #b c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ :- KdÁ“bPKÁ“, fibOÁŸ“dbÏ®#b÷, &c“PjÁŸ“dbÏb÷, &c“PjÁŸ“dbÏ®#b÷, ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷, ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ®#b÷
Kdc÷“˙Á“bPKÁ“, ◊π÷ZÁ“bPKÁ“, ◊π÷Zc÷“˙Á“bPKÁ“, #ÆŸÏÁŸ“dbÏ, #ÆŸÏÁŸ“dbÏ®#b÷, Á¶“c“◊b÷|, #fi÷ «®\ ◊ «jb Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷ Z÷fi® g§aZ˙bÍb Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷.
fiÏÁ“◊bTb÷, #PgKb÷Ob÷ #fi÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib «®\ ◊ «jb c÷“˙b÷ Z÷fi® Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ Dı÷ #b &S◊≥ ØbK Gı÷ :-
g§aZ˙bÍb, Z÷fib ◊¨˙bÍb, #fi÷ Z÷fi÷ Zb«÷ Ï”÷fibÏb Gı÷ - Z÷ «jb c÷“˙÷>s, #PZ˙øPÕ“, d¶c“˙øPÕ“, ÆŸ˙øPÕ“, cŸ“˙ŸPÕ“, ◊”bÍfi® ZÍ÷Ê“® P˙O÷Ï÷ gbOdb¶Ø®
c÷“˙ÏbDı œA“fib Kd d”bÏb\fi® #b∏bdb¶ Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷. Dı¶«ˆf®◊ fibdfib ◊b®fiŸ¶ ˙”÷˙Ÿ¶. ZÍb˙ P˙O÷Ï÷db¶ ◊b®fib÷ Ædˆ”, ◊b®fib fibfib Ï÷Tb#b÷ ˙bÊ÷“
f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ Dı÷ #b &S◊≥ ØbK Gı÷ :- ’ >“«b÷,  “OÏb÷, ˙”÷˙Ÿ¶, ◊b®fib÷ ◊π˙b”, ObdfiŸ¶ ZÂb› Dı˙Ÿ¶. ƶPfi˙÷œfiŸ¶ ZÂb› Dı˙Ÿ¶.
Á“T”b÷, «b÷Tb÷, √bÏb÷, d”bKŸ∞b÷, d”bƶOπbdb÷, d”bœ¬Pfi◊Zfib÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πb¨K, #÷ «jb ˙ÏŸÂ d”bÏb\fi÷ #b c÷“˙b÷ #◊dSKv“◊ #PgdZ Gı÷.
d”b◊ŸÏŸ¥fib¶ dÏÂb÷, d”bÏŸPjÏfib¶ Pfi◊Zfib÷, cˆ“gˆZb÷, ÁŸ“TÏb÷Ob÷, OπbdÏb÷Ob÷, Á“Á“b÷|Ê“Á“, Á“c“dÁ“, #¶Dıfi, œ¶√◊bTÁ“, ◊Ÿ¶ ˆ“, ◊Tbœ, db÷c“, DıK, c“PjdŸ√,
d¶ “TÏb÷Ob÷, fiOÏÏb÷Ob÷. dbØbfib÷ cŸ“:√b˙b÷, #b¶√fi® ◊® “b, Á“bfifi® ˙÷c“fib, #K¶◊ŸT, #fi÷ Á“bZ’ÏÁ“, c÷“˙ÏbDı c÷“˙÷ÒsœA“fib ˙ÏŸÂ d”bÏb\fi® #b˙Ïc“b «÷
Bhgh/25
◊VKb÷◊d Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gı® Ï”® Gı÷ #fi÷ dbfi®Zb c÷“˙b÷fi® #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® œA“fib ˙…•d d”bÏb\fi÷ #b c÷“˙b÷ #◊SKv“◊ #PgdZ Gı÷ :- ◊ˆÂgs,
Á“”® Gı÷ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ ˙ÏŸÂ d”bÏb\ Gı÷. dPÂgs, œbPTgs, ÆŸdfib÷gs, EA“, Ϩ, ◊ˆÂϨ, Æ∞bfi, Æ˙Kœb:,
(200) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib ˙…•d d”bÏb\fiŸ¶ ˙VOŸ Æ˙Á“bd, Ædø∞, #db÷], #fi÷ #ƶO c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib ˙…•dÂ
fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi aKb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ P˙dbfi, Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“ d”bÏb\fi® #b˙Ïc“b «÷ ◊VKb÷◊dfi® Gı÷ #fi÷ Z÷fib #◊SKv“◊ #PgdZ
fibdfib d”bP˙dbfifi® &ÎÏ÷ Gı÷. #b ƶ«¶j® Æ˙ ”Á“[Á“Z Æb÷d d”bÏb\fi® c÷“˙b÷fi® #b˙Ïc“b #÷Á“ ◊VKb÷◊d Gı÷ #÷ Ï®Z÷ ˙…•d d”bÏb\ db÷Ê“®
◊÷≤÷“ \Â˙® fi÷ Z÷ Kb˙Z„-ÏbDıjbfi® ZØb Kb˙S◊πbÆbc“˙Z¶ÆÁ“ ƶ«¶j÷ ◊ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
Z÷dDı \Â˙Ÿ¶. c÷“˙÷>Òs, c÷“˙ÏbDı œA“fib ˙…•d d”bÏb\fi® #b∏bdb¶, Gı÷.
&◊◊bZdb¶ Á“”÷Âdb¶, #fi÷ Pfic÷|“¥db¶ #b c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ :- ˙…•d d”bÏb\fi® œZÁ“-3-&o÷Æb÷-7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#b∏bdb¶, &◊◊bZdb¶ Á“”÷Âdb¶, #fi÷ Pfic÷|“¥db¶ #b c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ : &o÷œÁ“ 8
˙…•dÂÁ“bPKÁ“, ˙…•dÂc÷“˙Á“bPKÁ“, ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb÷, ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ®#b÷, f®◊ÁŸ“dbÏb÷, (201) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Kb˙Z„-◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷
f®◊ÁŸ“dbÏ®#b÷, ’c“<Ÿ“dbÏb÷, ’c“<Ÿ“dbÏ®#b÷ ˙bfiÔK¶ZÏ, ˙bfiÔK¶ZÏ®#b÷ ZØb Z÷˙b «b÷VKb:- ”÷ gO˙Z„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏc÷“˙b÷ &◊Ï Á÷“Ê“Tb c÷“˙b÷ #Pj◊PZ◊Ÿ¶
◊πÁ“bÏfib «®\ ◊ c÷“˙b÷ Z÷fi® g§aZ˙bÍb Gı÷. Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„-c“Æ
d¶c“Ï ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ Dı÷ #b &S◊≥ ØbK Gı÷ :- Tb÷∑“bfi® √bÂb÷, Á“Tb›fi® c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷, #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ, Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ, ˙…•dÂ,
√bÂb÷, Zb¶«bfi® √bÂb÷, Æ®Æbfi® √bÂb÷, P”ÏhKfi®, Æb÷fibfi®, ÏSfifi®, #fi÷ ˙…Ïb÷Efi÷>s˙…Ïb÷EfiÏbDı «PT, Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ #fi÷ ˙…•dÂ. ”÷ gO˙fi„ !
˙Èfib÷ √bÂb÷, ˙ÆŸjbÏb, P”ÏhKfi®, ÆŸ˙Âfi®, ÏSfifi®, ˙Èfi®, ]Ï÷Âbfi®, fibOÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ &◊Ï Á÷“Ê“Tb c÷“˙b÷ #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷ ? ”÷
◊b¶c“ “bfi®, ¸yTfi®, ¸Ífi®, «®Dıfi®, dbÍbfi®, ˙Âfi®, EˆÂfi®, O¶jfi® #fi÷ Ob…Zd ! #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„-c“Æ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷
˙¬fi®, ˙¥b#b÷, ZØb #b÷Gı® Á÷“ ˙jbÏ÷ P”ÏhKfi®, ÆŸ˙Âfi®, ÏSfifi®, ˙Èfi®, :- fibOÁŸ“dbÏ÷>s, fibOÁŸ“dbÏÏbDı jÏÂ, Á“bT˙bT, Á“b÷T˙bT, œ…T◊bT,
#bgÏÂfi®, ◊‰fi®, ◊ŸÛ◊fi®, ¸Ífi®, «®Dıfi®, dbVKfi®, ˙Âfi®, EˆÂfi®, œ¶√◊T, fibOÁŸ“dbÏ÷>s fibOÁŸ“dbÏÏbDı, gˆZbfi¶c“, Á“bT˙bT, Á“b÷T˙bT, œ√˙bT
O¶jfi®, ˙¬fi®, gbDıfifi®, #fi÷ ¨®Ïfi® ˙øPÕ“, ÆŸÁ“bÍ, cŸ“Á“bÍ, Æb÷>jbÏZ, #fi÷ œ…T◊bT, Dı÷d fibOÁŸ“dbÏb÷fib ›qsb÷ ƶ«¶j÷ #÷ ÔKaZÔKZbØ® DıÂbÔKŸ¶
db÷>]bÏZ, Pg¨bfi® ÆdøP∞, Pg¨bfi® ”bPfi, √Ï®c“®, ˙÷EbÂ, ]® #fi÷ Ob÷Í Z÷d #b c÷“˙b÷ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb÷fib &◊Ï®#b÷, ˙Ÿc÷“˙,
P˙O÷Ï÷fib÷ ƶ]Ïb÷ Á“Ï˙b÷, #fibDıfiŸ¶ ƶ]Ï˙Ÿ¶, ZØb PfiPj#b÷, ]Âb¶ Dˆıfib¶ fiÕ“ ˙÷Ÿc“bPT, PE‰ P˙PE‰, PE‰◊¨ #fi÷ P˙PE‰◊¨ Gı÷. P˙UŸSÁŸ“dbÏb÷fib
]PÂ˙bÍb¶, Dı÷fi® ƶgbÍ Á“ÏfibÏ Dı #b÷Gıb Gı÷ #÷˙b¶, ◊π”®fi dbO˙bÍb¶, &◊Ï®#b÷, ◊ˆÂ, P˙PœÕ“, v“◊, v“◊b¶œ, v“◊Á“b¶Z, #fi÷ v“◊◊πg Gı÷
Dı÷fib ]PÂfib Ob÷‰b÷fib¶ ]Ïb÷ P˙ÏT ØKb¶ Gı÷ #÷˙b¶, fi]PÂ#bZb¶, Dı÷fi® ƶgbÍ &c“PjÁŸ“dbÏb÷fib &◊Ï®#b÷-DıTÁ“bÒZ, DıT◊πg, DıTŸ DıTv“◊, DıT-Á“bÒZ #fi÷
Á“ÏfibÏ Dıfib÷ fibdœ÷¥ Gı÷ #÷˙b¶, Dı÷fib ]®fib¶ Ob÷‰b÷fib¶ ]Ïb÷ fibdœ÷¥ Gı÷ DıT◊πg Gı÷. ’c“<Ÿ“dbÏb÷fib &◊Ï®#b÷-#PdZOPZ, #PdZ˙b”fi, S˙’ÏZ-POZ,
#÷˙b¶ #fi÷ PÆ>Ob÷Íbfib ]bÊ“˙bÍb dbOdb¶, ZÏg÷Ê“bdb¶, Eb÷Á“db¶, ES˙Ïdb¶, P¨◊πOPZ, PÆ>”OPZ #fi÷ PÆ>”P˙A“dOPZ Gı÷. ˙bKŸÁŸ“dbÏb÷fib &◊Ï®#b÷ :-
EbÏ œ÷Ï®#b÷ ≈Kb¶ g÷O® ØbK #÷˙b dbOdb¶, ÏbDıdbOb÷|db¶ #fi÷ ÆbdbÒK- ]b÷¥, d”b]b÷¥, #b˙Z, ÔKb˙Z, fi¶’c“Á“b˙Z, #fi÷ d”bfi¶’c“Á“b˙Z Gı÷. #÷
dbOb÷|db¶, fiOÏfi® ◊b®fi® √bÍb÷db¶, OÊ“Ïb÷db¶, dÆbÂdb¶, ◊”b “ &◊Ïfib ◊πdbÂ÷ «jŸ¶ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. c“P¨Â g˙fi◊PZfib ›qsb÷fib ◊πØd
]Ïdb¶, OŸ¸bdb¶, œb¶PZ]Ï-jdPA“Kb Á“Ï˙bfib ≤÷“Á“bÂdb¶ ◊”b “fi÷ Á“b÷ZÏ®fi÷ Tb÷Á“◊bTb÷fib fibdb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ :- Æb÷d, Á“bT˙bT, PE‰, ◊πg, Z÷DıÆ
«fib˙÷T ]Ïdb¶, Ægbfi÷ ‹Øbfi #fi÷ Ï”÷˙bfib ]Ïdb¶ Ïb√÷Tb¶ Tb√b÷ v“◊®Kbfib v“◊, DıT, S˙’ÏZOPZ, Á“bT fi÷ #bKŸaZ. ”÷ gO˙fi„ ! P◊œbEÁŸ“dbÏb÷ &◊Ï
fi®jbfib÷, #fi÷ c“bÊ÷“T® Tb√b÷ v“P◊Kbfi® c“b÷TZ, #÷ «jŸ¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Á÷“Ê“Tb c÷“˙b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ &◊Ï
˙…•d d”bÏb\Ø®, Á÷“ ˙…•-dÂÁ“bPKÁ“ c÷“˙b÷Ø® #\hKŸ¶ fiØ®, #Â\÷KŸ¶ #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„ «÷ «÷ c÷“˙b÷ P˙”Ï÷ Gı÷ :
fiØ®, #Æb¶giKŸ¶ fiØ®, #ÂÆdÏ÷T fiØ® #fi÷ #P˙∏bZ fiØ®. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı (202-204) Á“bT #fi÷ d”bÁ“bT, ÆŸv“◊ #fi÷ ◊πPZv“◊, ◊ˆÂgs,
Bhgh/26
#fi÷ #dÏ◊PZ dPÂgs, g®d #fi÷ d”bg®d, ’Á>“fiÏ #fi÷ ’Á>“◊ŸÏŸ¥, (208) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ - #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„
ÆS◊ŸÏŸ¥ #fi÷ d”b◊ŸÏŸ¥, #PZÁ“bKK #fi÷ d”bÁ“bK, O®ZÏPZ #fi÷ O®ZKœ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi÷ Á÷“Ê“Tb Tb÷Á“◊bT Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fi÷ EbÏ
#÷ «jb ˙bfiÔK¶ZÏ c÷“˙b÷fib ›qsb÷ Gı÷. ≈Kb÷PZP¥Á“ c÷“˙b÷fi® &◊Ï #Pj◊PZ◊Ÿ¶ Tb÷Á“◊bTb÷ Á“mb Gı÷ Æb÷d, Kd, ˙…•d #fi÷ ˙ÏŸÂ. ”÷ gO˙fi„ ! #÷
gb÷O˙Zb «÷ «÷ c÷“˙b÷ Gı÷ :- E¶s #fi÷ ƈK. ”÷ gO˙fi„ ! Æb…jd #fi÷ Tb÷Á“b÷◊bTb÷fi÷ Á÷“Ê“Tb¶ P˙dbfib÷ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi÷ EbÏ P˙db÷fib÷
›œbfiÁ“V◊db¶ #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„-Á÷“Ê“Tb c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Á“mb¶ Gı÷ :- ÆŸdfi, Æ˙Zb÷gs, ˙VOŸ. #fi÷ ÆŸ˙VOŸ. c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfib
! SKb¶ #Pj◊PZ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb Kb˙Z„-c“œ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷:- c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“, Æb÷d d”bÏb\fiŸ¶ ÆŸdfi fibdfiŸ¶ d”bP˙dbfi aKb¶ Á“mŸ¶ Gı÷.
Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ, ˙…•d #fi÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı›œbfi, Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ, ”÷ Ob…Zd ! Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® &ÎÏ÷ #b
#fi÷ ˙…•d #÷ «j® ˙aZÔKZb «jbK Á“V◊b÷db¶ \Â˙® #fi÷ Dı÷ ›qsb÷ Gı÷ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙ Kb˙Z„-›œbfi fibd÷ Á“V◊ Á“mb÷ Gı÷. Z÷db¶ Kb˙Z„-◊b¶E
Z÷ Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #˙Z¶ÆÁ“b÷ Á“mb Gı÷. #¶Á“b˙Z¶ÆÁ“, ‹¸’Ê“Á“b˙Z¶ÆÁ“, ÏSfib˙Z¶ÆÁ“ #fi÷
#÷d Á“”® P˙”Ï÷ Gı÷. \Zv“◊b˙Z¶ÆÁ“, #÷ EbÏ #˙Z¶Æ-Á“b÷fi® ˙·E÷ ›œbfi˙Z¶ÆÁ“ Gı÷. Z÷
œZÁ“-3-&o÷Æb÷-8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ›œbfib˙Z¶ÆÁ“ fibdfib d”bP˙dbfifi® ◊ˆ˙÷| PZÏGŸı¶ #ƶpK÷K ”\Ï Kb÷Dıfi
&o÷œÁ“ 9 dˆaKb ◊Gı® - c÷“˙÷>sc÷“˙ÏbDı ›œbfifib Æb÷d d”bÏb\fiŸ¶ ÆŸdfi fibdfiŸ¶
(205) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ d”bP˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷. Z÷fib÷ #bKbd #fi÷ P˙ÛÁ¶“g Æb “b«bÏTb√ Kb÷Dıfi Gı÷,
gO˙fi„ ! ›qPsKfib P˙¥Kb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ›qPsKb÷fib ›SKb’c“ «j® ˙aZÔKZb ◊÷≤÷“ #”®> ›œbfifib ƶ«¶«jdb¶ ◊ Á“”÷˙®. Kb˙Z„-
P˙¥Kb÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- •b÷‰÷>PsKfib P˙¥K Ïb√® #EPfiÁ“b ÆŸj® Á“”÷˙®. #÷ Ï®Z÷ EbÏ÷ Tb÷Á“◊bTb÷fib ◊πSK÷Á“ P˙dbfifi®
›SKb’c“ #b ƶ«¶j÷ º˙bPgOdƈ‰db¶ Á“”÷Tb÷ #b√b÷ ≈Kb÷PZP¥Á“ &o÷œÁ“ ”Á“[Á“Z ◊ˆÏ® ØbK SKb¶ #÷Á“ &o÷œÁ“ \Â˙b÷. EbÏ÷ P˙dbfifi® ”Á“[Á“Z ◊ˆÏ®
\Â˙b÷. ØZb¶ ◊ˆÏb EbÏ÷ &o÷œÁ“ ÆdDı˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, §‹ØPZ #b˙Ïc“bdb¶ g÷c“
œZÁ“-3-&o÷Æb÷-9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ÆdDı˙b÷.
&o÷œÁ“ 10 (209) #b’c“fib «÷ fib÷-Æb÷dfi® #fi÷ Kdfi® #b˙Ïc“b ‰Â gbO
(206) ÏbDıO”ø fiOÏdb¶ Kb˙Z„ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ gO˙fi„ ! &Âb ◊VKb÷◊d Dı÷Ê“T® Gı÷, ˙…•dÂfi® #b˙Ïc“b ‰Â gbO ÆP”Z «÷
#ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfi÷ Á÷“Ê“T® Ægb#b÷ Á“”® Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! Z÷fi÷ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® Gı÷. ZØb #◊bKv“◊ c÷“˙b÷fi® #b˙Ïc“b #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® Gı÷.
Ægb#b÷ Á“”® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- œPdÁ“b E¶ “b \Zb #÷ ◊πÁ“bÏ÷ A“d◊ˆ˙Á“ (210) ÏbDıjbfi®#b÷fib ƶ«¶jdb¶ ◊ #÷Á“ #÷Á“ ÏbDıjbfi® ƶ«¶j®
#·KŸZÁ“V◊ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ”Á“[Á“Z ◊ˆÏ® ØZb¶ #÷Á“ #÷Á“ &o÷œÁ“ ◊ˆÏb÷ ÆdDı˙b÷. #fi÷ #÷ Ï®Z÷
◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷. ÏbDıjbfi®#b÷fib ƶ«¶jdb¶ EbÏ &o÷œÁ“b÷ ◊ˆÏb ÆdDı˙b. Kb˙Z„-#÷ Ï®Z÷ ˙ÏŸÂ
œZÁ“-3-&o÷Æb÷-10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ d”bÏb\ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷.
œZÁ“ :3-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ œZÁ“-4-&o÷Æb÷-1 Ø® 9 dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
œZÁ“ :4 &o÷œÁ“ 10
&o÷Æb - 1 Ø® 8 (211) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“ ”b÷K Z÷, fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ ØbK Á÷“
(207) EbÏ &o÷œÁ“db¶ P˙dbfi ƶ«¶j® ”Á“[Á“Z Gı÷. «®\ EbÏ #fi…ÏPKÁ“ ”b÷K Z÷, fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ ØbK ? ◊π∏b◊fibƈ‰db¶ Á“”÷Tb÷
&o÷œÁ“db¶ ÏbDıjbfi® ƶ«¶j® ”Á“[Á“Z Gı÷ #fi÷ #÷Á“ &o÷œÁ“ fi…ÏPKÁ“b÷ ƶ«¶j÷ Gı÷ T÷LKb◊c“fib÷ ‰®\÷ &o÷Æb÷ #”®> Á“”÷˙b÷ #fi÷ Z÷ Kb˙Z„ ∏bfi®fi® ”Á“[Á“Z ÆŸj®
ZØb #÷Á“ &o÷œÁ“ T÷LKb ƶ«¶j÷ Gı÷ :- #÷ Ï®Z÷ #b œZÁ“db¶ c“œ &o÷œb#b÷ Á“”÷˙b÷.
Gı÷. (212) ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂT÷LKb fi®TT÷LKbfib÷ ƶKb÷O ◊bd® Z÷ v“◊÷
Bhgh/27
#fi÷ Z÷ ˙Â÷| ◊’ÏÂd÷ ? ◊π∏b◊fibƈ‰db¶ Á“”÷Tb÷ T÷LKb◊c“fib÷ Eb÷Øb÷ &o÷œÁ“ º˙ dŸ√fbÏb Á“b÷PÍKbÏŸ◊ #b”bÏ T÷˙b œaZ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! dbZbfib
#”®> Á“”÷˙b÷ #fi÷ Z÷ Kb˙Z„-"◊’ÏÂbd' ›SKb’c“ fbÏ ObZb ÆŸj® Á“”÷˙b÷. #¶Ob÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb¶ Gı÷ ? dbZbfib #¶Ob÷ ‰Â Á“mb¶ Gı÷. db¶Æ, Tb÷”®, #fi÷
(213-214) ◊’ÏÂbd, ˙Â, ÏÆ, O¶j, œŸ∞, #◊πœ‹Z, dbØbfiŸ¶ g÷DŸı¶ ”÷ gO˙fi„ ! P◊Zbfib #¶Ob÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb Gı÷ ? P◊Zbfib #¶Ob÷
ƶ§aTÕ“, &ÛÂ, OPZ, ◊’ÏÂbd, ◊πc÷“œ, #˙Ob”fib, ˙OÂb, ‹Øbfi, #fi÷ ‰Â Á“mb¶ Gı÷. ”b “Á“b¶, d≈Dıfi #fi÷ c÷“œ, c“b∑“®, Ïb÷d ZØb fi√, ”÷ gO˙fi„
4V◊«”yS˙; #÷ «jŸ¶ T÷LKb#b÷ ƶ«¶j÷ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ! dbZb ZØb P◊Zbfib #¶Ob÷ ƶZbfifib - œÏ®Ïdb¶ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Ï”÷ ?
Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! ƶZbfifiŸ¶ g˙jbÏ®K œÏ®Ï Dı÷Ê“Tb Á“bÍÆŸj® Ê“Á÷“, Z÷Ê“Tb
œZÁ“-4-&o÷Æb÷-9-10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ Á“bÍÆŸj® Z÷ #¶Ob÷ Ï”÷. #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷ g˙jbÏ®K œÏ®Ï ÆdK÷ ÆdK÷ ”®fi
œZÁ“-4-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ØZŸ¶ Gı÷˙Ê“fi÷ ÆdK÷ fiÕ“ ØbK Gı÷ SKbÏ÷ dbZP◊Zbfib¶ #¶Ob÷ ◊ fibœ ◊bd÷ Gı÷.
œZÁ“ 5 (84) ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ OKb ◊Gı® º˙ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ ØbK
&o÷œÁ“ 1 Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› ØbK #Ø˙b Á“b÷› fi ◊ ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶
(215) E¶◊bfiOÏ®db¶ ƈKP˙œ÷ ◊πHb÷, ˙bKŸ, Oπ¶PØÁ“b, œ¯c“ Gıx‹Øb÷, œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! ƶ∏® ◊¶E÷PsK, #fi÷ Æ˙ ◊KbPkØ® ◊ˆÂ Ø#÷Tb÷
#bKŸ, ◊Ÿc„“OTb÷fib Á¶“◊fi, PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰, ÏbDıOø”, E¶s ƶ«¶j® #bTb÷Efib #÷ º˙ ˙®KT§¯j ˙ ÷“, ˙…PA“KT§¯j ˙ ÷“ œ‰ŸfiŸ¶ TLÁ“Ï #b˙÷TŸ¶ Æb¶gÍ®,
◊πdbÂ÷ #b ◊b¶Edb¶ œZÁ“db¶ c“Æ &o÷œÁ“ Gı÷ º˙ œŸ¶ √bK Gı÷ ? dbZb#÷ #˙jbÏ®, #bSd◊πc÷“œb÷fi÷ OgØ® «”bÏfib gbO÷ ¸÷>Á÷“ Gı÷, ¸÷>Á“[
√bj÷Tb #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ÏÆP˙Á“bÏb÷fib #÷Á“ gbO ÆbØ÷ dbZbfib #bZ˙fi÷ √bK ˙…PA“KÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”®, EZŸÏ¶O® Æ÷fibfi÷ P˙ÁŸ“˙÷| Gı÷, #÷˙® Æ÷fibfi÷ P˙ÁŸ“˙®|
Gı÷. Z÷ Æ÷fib˙ ÷“ œ‰Ÿfib TLÁ“Ï ÆbØ÷ KŸ∞ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Z÷ ◊…Æbfib÷, Ïb≈Kfib÷,
”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ O#÷T º˙fi÷ P˙Õ“b, dˆ‰, ˘T÷Ûd, fibPÆÁ“b÷fib÷ gb÷Ofib÷ #fi÷ Á“bdfib÷, TbTEŸ, ◊…Æbdb¶, Ïb≈Kdb¶, gb÷Odb¶ #fi÷ Á“bddb¶
d÷T, ˙dfi #fi÷ P◊Î ”b÷K ? #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ T¶◊Ê“. ◊…Æbfib÷ ZÏ‹Kb÷, Ïb≈Kfib÷, gb÷Ofib÷ #fi÷ Á“bdfib÷ ZÏ‹Kb÷ º˙ Z÷db¶
Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Ogdb¶ OKb ◊Gı® Dı÷ #b”bÏfi÷ √bK Gı÷. EK Á“Ï÷ Gı÷, PEÎ˙bÍb÷, Z÷db¶ #µK˙bÆfib˙bÍb÷, Z÷db¶ Æb˙jbfiZb ˙bÍb÷, Z÷fi÷ dbÊ÷“
Z÷ #b”bÏfi÷ Á“bfi◊Â÷ Ebd “®◊Â÷, ”b “Á“b◊Â÷, d≈Dı◊Â÷, ˙bÍ˙Â÷, PA“Kb#b÷fib÷ gb÷O #b◊fibÏ, #fi÷ Z÷fibDı ƶ‹Á“bÏ˙bÍb÷ #÷ ÆdK÷ \÷ dÏÂ
c“b∑“®◊Â÷, ÏŸ¶˙b◊Â÷ #fi÷ fi√◊Â÷ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷ dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊bd÷ Zb÷ fi…ÏPKÁ“db¶ &S◊≥ ØbK. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-Á“b÷›
Á“bÏÂØ® Ogdb¶ O#÷Tb º˙fi÷ P˙Õ“b’c“Á“ fiØ® ”b÷ZŸ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ º˙ fiÏÁ÷“ \K #fi÷ Á“b÷› º˙ fiÏÁ÷“ fi \K. ”÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ O#÷Tb÷
O#÷Tb÷ º˙ dŸ√fbÏb Á“b÷PÍKbÏŸ◊ #b”bÏfi÷ T÷˙b œaZ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! #÷ º˙ c÷“˙Tb÷Á“db¶ \K ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› \K #fi÷ Á“b÷› fi \K. ”÷
#Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Ogdb¶ O#÷Tb÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ƶ∏® ◊¶E÷PsK #fi÷ Æ˙ ◊KbPkØ®
º˙˙ Æ˙ #bSdb˙ ÷“ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷, &·G„ı˙bÆ T÷ Gı÷, ◊ˆÂ Ø#÷Tb÷ º˙ ZØbv“◊ •d Á÷“ db” ◊bÆ÷ #÷Á“ ◊ jbPdÁ“ ˙Efi
Pfi:wbÆ T÷ Gı÷, Á“c“bPEZ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Á“c“bPEZ„ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷, &·G„ı˙bÆ Æb¶gÍ®, #˙jbÏ®, ZŸÏZDı ƶ˙÷OØ® jddb¶ •∞bÍŸ¶ «fi®, jddb¶ Z®˙π
T÷ Gı÷, #fi÷ Á“c“bPEZ Pfi:wbÆ ◊ T÷ Gı÷. ZØb ◊Ÿ‰fib º˙fi÷ ÏÆ #fiŸÏbOØ® ϶Ob#÷Tb÷ Z÷ º˙ jdfib÷, ◊ŸhKfib÷, ‹˙Ofib÷ #fi÷ db÷¨fib÷ TbTEŸ,
◊”b÷>Eb “˙bdb¶ Á“bÏÂgˆZ #fi÷ dbZbfib÷ ÏÆ T÷˙bdb¶ Á“bÏÂgˆZ Dı÷ jddb¶ ◊ŸhKdb¶, ‹˙Odb¶ #fi÷ db÷¨db¶ ÏaZ. jdfib÷ ◊ŸÒKfib÷ ‹˙Ofib÷ #fi÷
dbZø˙º˙ÏÆ-fib “® Gı÷ Z÷ dbZbfib º˙ ÆbØ÷ ƶ«¶∞ Gı÷ #fi÷ ◊Ÿ‰fib º˙fi÷ db÷¨fib ZÏ‹Kb÷. Z÷db¶ PEÎ˙bÍb÷, dfi˙bÍb÷, #bSd◊’ÏÂbd˙bÍb÷ #fi÷
# “Á÷“T® Gı÷ Z÷fibØ® ◊Ÿ‰fib÷ º˙ #b”bÏ T÷ Gı÷ #fi÷ #b”bÏfi÷ ◊Ï®Âdb˙÷ Gı÷. #µK˙PÆZ Ø#÷Tb÷, Z÷db¶ Z®˙π ◊πKSfi˙bÍb÷, Z÷db¶ Æb˙jbfiZb˙bÍb÷, Z÷db¶
ZØb «®º ◊ #÷Á“ fib “® Gı÷, Dı÷ ◊Ÿ‰fib º˙ ÆbØ÷ ƶ«∞ Gı÷ #fi÷ PA“Kb#b÷fib÷ gb÷O #b◊fibÏb÷ #fi÷ Z÷fibDı ƶ‹Á“bÏ˙bÍb÷ #÷ ÆdK÷ dÏ ◊bd÷
dbZbfib º˙fi÷ # “Á÷“T® Gı÷, Z÷fibØ® ◊Ÿ‰fib÷ º˙ #b”bÏ T÷ Gı÷ #fi÷ Zb÷ c÷“˙Tb÷Á÷“ \K. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷
#b”bÏfib÷ EK #fi÷ &◊EK Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd Z÷ Á“bÏÂØ® Ogdb¶ O#÷Tb÷ gO˙fi„ ! Ogdb¶ O#÷Tb÷ º˙ EZb÷ ”b÷K, ◊ “√bg÷Ï ”b÷K, Á÷“Ï®fi® Dı÷d
Bhgh/28
ÁŸ“¯Dı ”b÷K, &g÷Tb÷ ”b÷K ? «÷≤÷“Tb÷ ”b÷K, Á÷“ ƈZ÷Tb÷ ”b÷K ? ZØb ≈KbÏ÷ Á“V◊b÷◊◊PÎÁ“b. dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„-c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j®
dbZb ÆŸZ® ”b÷K, SKbÏ÷ ƈZb÷ ”b÷K ! ≈KbÏ÷ dbZb \OZ® ”b÷K SKbÏ÷ \OZb÷ c÷“˙db¶ &S◊≥ ØbK. ”÷ gO˙fi„ «bT◊¶’ “Z dfiŸÛK œŸ¶ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK
”b÷K ? dbZb ÆŸ√® ”b÷K SKbÏ÷ ÆŸ√® ”b÷K ? #fi÷ ≈KbÏ÷ dbZb cŸ“:√® ”b÷K «b¶j÷ Á÷“ Kb˙Z„-c÷“˙fi¶Ÿ #bKŸÛK «b¶j® c÷“˙db¶ &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷
SKbÏ÷ cŸ“:√® ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! Ogdb¶ O#÷Tb÷ º˙ Kb˙Z„-≈KbÏ÷ dbZb fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK fi Á“Ï÷ #fi÷ Kb˙Z„-c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® c÷“˙db¶ &S◊≥
cŸ“:√® SKbÏ÷ cŸ“:√®. ”˙÷ \÷ Z÷ Og ◊πÆ˙ ÆdK÷ dbØbfbÏb, Á÷“ ◊OfbÏb ØbK ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fi¶Ÿ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! «bT◊¶’ “Z dfiŸÛK ZØb
«”bÏ #b˙÷, Zb÷ ÆÏ√® Ï®Z÷ #b˙÷ #fi÷ Dı÷ #b “b÷ Ø›fi÷ «”bÏ #b˙÷ Zb÷ ◊πÁ“bÏfib •d Á÷“ «πbŒÂfi® ◊bÆ÷Ø® #÷Á“ ◊ jbPdÁ“ #fi÷ #bK˙Efi
dÏ ◊bd÷. (\÷ Á“c“bE º˙Zb÷ #b˙÷ Zb÷) #fi÷ Z÷ º˙fib Á“db÷| #œŸg Ï®Z÷ Æb¶gÍ® #˙jbÏ®, Á÷“Ê“T®Á“ ◊π˙øPÎØ® #Ê“Á÷“ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“T®Á“ ◊π˙øPÎØ® fiØ®
«∞ ”b÷K, ‹◊øÕ“ ”b÷K, Áø“Z ”b÷K, ◊π‹ØbP◊Z ”b÷K, #PgPfiP˙Õ“ ”b÷K, #Ê“Á“Zb÷. Á÷“Ê“Tb ◊·EÁ“√b Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“fiŸ¶ ◊·E-Á“√b fiØ® Á“ÏZb÷.
#PgÆdÒ˙bOZ ”b÷K, &c“®Â ”b÷K, #fi÷ &◊œb¶Z fi ”b÷K, Zb÷ Z÷ º˙ dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶jZb÷ fiØ® Kb˙Z„-c÷“˙fiŸ¶
Á“c“v“◊b÷, cŸ“˙Âb˙bÍb÷, cŸ“O∂j˙bÍb÷, √Ïb« ÏÆ˙bÍb÷, Á“Ïb« ‹◊œ˙bÍb÷, #bKŸÛK «b¶j® c÷“˙b÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷ Á“bÏÂØ® ◊ˆ˙˙Z„ Á“m¶Ÿ Gı÷.
#PfiÕ“, #Á“b¶Z, #P◊πK, #œŸg, #dfib÷∏, ‹˙Ï˙bÍb÷ #P◊πK‹˙Ï˙bÍb÷, (87) ”÷ gO˙fi„ ! ”ÏÂb÷Ø® #bº˙®Á“b ETb˙fibÏ, ”ÏÂb÷fi®
#fi÷ #fibc“K ˙Efi ØbK.. #fi÷ \÷ Z÷ º˙fib Á“d #œŸg Ï®Z÷ «∞ fi ”b÷K PœÁ“bÏ® #fi÷ ”ÏÂb÷fi÷ dbÏ˙b dbÊ÷“ ZTbT®fi #÷˙b÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ”ÏÂfi÷ dbÏ˙b
Zb÷ «jŸ¶ ◊πœ‹Z \Â˙Ÿ.¶ Kb˙Z„-Z÷ º˙˙ #bc÷“K ˙Efi ØbK Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ dbÊ÷“ fic“®fib ◊b®خ ]÷ÏbKTb lb “®˙bÍb ‹Øbfidb¶ lÏb Zϸ, ◊b®fib
#÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷,#÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷. ˙”÷Íbdb¶, ]bÆ ˙O÷Ï÷fib ∑“OTbdb¶, Ob÷ÍbÁ“bÏ fic“®fib ˙b¶Á“bEŸÁ“b gbOdb¶,
œZÁ“-1 fib÷ &o÷Æb÷-7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ #¶jbÏb˙bÍ® Dı‘Kb#÷, Dı¶OTdb¶, ◊˙Zfib #÷Á“ gbOdb¶ Ï”÷Tb ˙fidb¶,
&o÷œÁ“ 8 ◊˙Zfib  Ÿ¶“OÏb˙bÍb ◊πc÷“œ˙fidb¶, ZØb #fi÷Á“ ˙ø¨b÷˙bÍb ˙fidb¶ Dı› "#÷ døOb÷
(85) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Æd˙ÆÏ ØKŸ¶, #fi÷ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ Gı÷' #÷d Á“”® #÷Á“ døOfib ˙j dbÊ÷“ √b “b #fi÷ \Í ÏE÷. Zb÷ ”÷ gO˙fi„
«b÷VKb- ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“b¶Z «bÍÁ“ dfiŸÛK œŸ¶ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶, PZK∂EfiŸ¶, ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“·Gıdb¶
dfiŸÛKfiŸ¶ Á÷“ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ ? #fi÷ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® fi…ÏPKÁ“db¶ Kb˙Z„-DıÍ ÏE÷ Zb÷ Á“c“bE ‰Â PA“Kb˙bÍb÷, Á“c“bE EbÏ PA“Kb˙bÍb÷ #fi÷
\K, PZK∂EfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® PZK∂Edb¶ \K, dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® Á“c“bE ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ≈Kb¶ÆŸj® Z÷
dfiŸÛKdb¶, Á÷“ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® c÷“˙Tb÷Á“db¶ \K ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“b¶Z ◊ŸÏŸ¥ Z÷ \Ífi÷ c“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ døOb÷fi÷ «b¶jZb÷ fiØ®, ZØb dbÏZb÷ fiØ®,
«bTÁ“ dfiŸÛKfiŸ¶ Kb˙„ c÷“˙fiŸ¶ ◊ #bKŸÛK «b¶j÷. ZØb fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK SKb¶ÆŸj® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[, #PjÁ“ÏPÂÁ“[ #fi÷ ◊πbf÷P¥Á“[ PA“Kb#b÷j®
«b¶j® fi…ÏPKÁ“b÷db¶, PZK∂EfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® PZK∂Edb¶, dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK ‹◊œbKTb÷ Gı÷. ˙Í® ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Z÷ \Ífi÷ ]Ï® Ïb√÷ Gı÷ #fi÷ døOb÷fi÷
«b¶j® dfiŸÛKdb¶, #fi÷ c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j® c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK. «b¶j÷ Gı÷ ◊ døOb÷fi÷ dbÏZb÷ fiØ® SKb¶ÆŸj® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[, #PjÁ“ÏPÂÁ“[,
(86) ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“b¶Z ◊¶’ “Z dfiŸÛK œŸ¶ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK ◊πbf÷P¥Á“[ #fi÷ ◊’ÏZb◊PfiÁ“[ PA“Kb#b÷Ø® ‹◊œb#÷Tb÷ Gı÷ ˙Í® ≈Kb¶ÆŸj® Z÷
«b¶j÷, Á÷“ Kb˙Z„-c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷, #fi÷ c÷“˙fi¶Ÿ #bKŸÛK Á“Ï® c÷“˙Tb÷Á“db¶ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[, #PjÁ“ÏPÂÁ“[, ◊πbf…P¥Á“[, ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[ #fi÷
&S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“b¶Z ◊¶’ “Z dfiŸÛKfiŸ¶ Á“c“bE #bKŸÛK «b¶j÷, ◊πbÂbPZ◊bZPA“Kb #÷ ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK Gı÷. dbÊ÷“ ”… Ob…Zd ! Z÷
#fi÷ Á“c“bE fi ◊ «b¶j÷. \÷ Z÷ #bKŸÛK «b¶j÷ Zb÷ fi…ÏPKÁ“fiŸ¶, PZK∂EfiŸ¶ #fi÷ ”÷ZŸØ® ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK Gı÷.
dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK fi «b¶j÷. ZØb fi…ÏPKÁ“fiŸ¶, PZK∂EfiŸ¶ #fi÷ dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK (88) ”÷ gO˙fi„ ! #fi÷Á“ ˙ø¨b÷˙bÍb ˙fidb¶ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ZÏÂb¶fi÷
«b¶µKb P˙fib fi…ÏPKÁ“db¶, PZK∂Edb¶ #fi÷ dfiŸÛKdb¶ fi \K. ◊ Z÷ c÷“˙fiŸ¶ g÷Ob Á“Ï®fi÷ «bÍ÷ Zb÷ Z÷ Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥
#bKŸÛK Á“Ï® c÷“˙db¶ &S◊≥ ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd Á“c“bE ‰Â, EbÏ #fi÷ ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏÂ
! Æ˙ #÷Á“b¶Z ◊¶’ “Z dfiŸÛKfi® db‰ «÷ OPZ#b÷ Á“”® Gı÷. #¶ZPA“Kb #fi÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ZÏÂb¶fi÷ g÷Ob¶ Á“Ï÷ SKb¶ÆŸj® ‰Â
Bhgh/29
PA“Kb˙bÍb÷, #fi÷ #bO dˆÁ÷“ ◊϶ZŸ «bÍ÷ fiP” SKb¶ÆŸj® EbÏ PA“Kb˙bÍb÷, #fi÷ ‹◊øÕ“ Gı÷. #fi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ #bÆ≥˙jÁ“ ZØb «®\fib ◊πbÂfi® c“ÏÁ“bÏ fi”®>
#bO dˆÁ“[ «bÍ÷ SKbÏ÷ Z÷ Á“bPKÁ“[ P˙O÷Ï÷ ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK dbÊ÷“ ”÷ Ïb√fibÏ ◊ŸÏŸ¥˙…ÏØ® ‹◊œbK Gı÷.
Ob…Zd ! Z÷ Á“bÏÂØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. (92) ”÷ gO˙fi„ ! ÆÏ√b, ÆÏ√® Ebd “®˙bÍb, &dÏ˙bÍb,
(89) ”÷ gO˙fi„ ! ”ÏÂb÷Ø® #bºP˙Á“b ETb˙fibÏ, ”ÏÂb÷fib sÔK˙bÍb ZØb Ædbfib &◊Á“ÏÂ˙bÍb Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”b÷K #fi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷
PœÁ“bÏ® #fi÷ ”ÏÂb÷fib PœÁ“bÏdb¶ ZTbT®fi #÷˙b÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ”ÏÂfi÷ dbÏ˙b ◊Ï‹◊Ï T “b› Á“Ï÷ Z÷db¶ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ºZ÷ #fi÷ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”bÏ÷, ”÷ gO˙fi„
dbÊ÷“ Á“·Gıdb¶˙ø¨b÷˙bÍb ˙fidb¶ Dı› "#÷ døO Gı÷' #÷d Á“”® Á“b÷› #÷Á“ ”ÏÂfi÷ ! Z÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ «fi÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙®K˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ ºZ÷ Gı÷ #fi÷
dbÏ˙b «bÂfi÷ ¸÷>Á÷“ Gı÷, Zb÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ˙®KÏP”Z ”b÷K Z÷ ”bÏ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷
! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“c“bE ‰Â, EbÏ, #fi÷ ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ ◊ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ◊ŸÏŸ¥÷ ˙®KÏP”Z Á“db÷| fiØ® «b¶µKb, fiØ® ‹◊LKb, Kb˙Z„-fiØ® ◊πbk Á“Kb
! Z÷fi÷ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ «bÂfi÷ ¸÷>Á÷“ ◊϶ZŸ døOfi÷ P˙>j÷ fiP”, #fi÷ Z÷fib Z÷ Á“db÷| &c“®Â fiØ®, ◊ &◊œb¶Z Gı÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ºZ÷ Gı÷. #fi÷
dbÏ÷ fiP”>, SKb¶ÆŸj® ‰Â PA“Kb˙bÍb÷, #fi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ «bÂfi÷ ¸÷>Á÷“ #fi÷ døOfi÷ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥÷ ˙®KÏP”Z Á“db÷| «b¶µKb Gı÷, ‹◊LKb Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-Z÷fib Z÷ Á“db÷|
P˙>j÷ Gı÷ ◊ dbÏZb÷ fiØ® SKb¶ÆŸj® EbÏ PA“Kb˙bÍb÷, ˙Í® «bÂfi÷ ¸÷>Á÷“, P˙>j÷ &c“Kdb¶ #b˙÷Tb Gı÷ ◊ &◊œb¶Z fiØ® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ÏbDıK ◊bd÷ Gı÷. dbÊ÷“ ”÷
#fi÷ døOfi÷ dbÏ÷ SKb¶ÆŸj® ◊b¶E PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK. Ob…Zd ! Z÷ Á“bÏÂØ® #÷d Á“m¶Ÿ Gı÷ Á÷“, ˙®K˙bÍb÷ ◊ŸÏŸ¥ ºZ÷ Gı÷ #fi÷
(90) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ˆ˙ ◊πÁ“bœ˙bÍb÷ Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á“·Gıdb¶-Kb˙Z„ ˙®KÏP”Z ◊ŸÏŸ¥ ”bÏ÷ Gı÷.
Á“b÷› #÷Á“ døOfib ˙j dbÊ÷“ Á“bfiƈj® Tb¶«b Á“Ï÷Tb «bÂfi÷ ◊πKSfi◊ˆ˙Á“ √÷>E®fi÷ (93) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ˙®K˙bÍb Gı÷ ? Á÷“ ˙®KP˙fibfib Gı÷ ?
&gb÷ Ï”÷, #fi÷ «®\÷ ◊bGıÍØ® #b˙®fi÷ &g÷Tb ◊ŸÏŸ¥fiŸ¶ dbØŸ¶ ◊b÷Zbfib ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ ˙®K˙bÍb ◊ Gı÷ #fi÷ ˙®KÏP”Z ◊ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ !
”bØØ® ZÏ˙bÏ˙ ÷“ Á“b◊® fib¶√÷. ◊Gı® Z÷ «b ◊ˆ˙fib √÷>EbÂØ® &GıÍ®fi÷ Z÷ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ƶÆbÏÆdb◊≥Á“
døOfi÷ P˙>j÷. Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ døOfib ˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷ Á÷“ ◊ŸÏŸ¥fib #fi÷ #ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ Z÷db¶ Dı÷ º˙b÷ #ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ Gı÷ Z÷ PÆ∞b÷ Gı÷,
˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ døOfi÷ dbÏ÷ Gı÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥ døOfib #fi÷ Z÷#b÷ ˙®KÏP”Z Gı÷ ZØb Z÷db¶ Dı÷ º˙b÷ ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ Gı÷ Z÷ «÷
˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷ Á÷“ ◊ŸÏŸ¥fib ˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ døOfi÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. - œ…T◊πPZ◊≥ #fi÷ #œ…T◊πPZ◊≥. Z÷db¶ Dı÷ œ…T◊πPZ◊≥
dbÏ÷ Gı÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥ døOfib ˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷. #fi÷ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ŸÏŸ¥fi÷ dbÏ÷ Gı÷ Z÷ Gı÷ Z÷ T¯j®˙®K˙ ÷“ Æ˙®K Gı÷ #fi÷ Á“ÏÂ˙®K˙ ÷“ #˙®K Gı÷. ZØb Dı÷db¶ Dı÷
◊ŸÏŸ¥ ◊ŸÏŸ¥fib ˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #œ…T÷œ®◊πPZ◊≥ Gı÷ Z÷ T§¯j˙®K˙ ÷“ Æ˙®K ”b÷K Gı÷. ◊ Á“ÏÂ˙®K˙ ÷“ Zb÷
PfiP_Z Gı÷ Á÷“, Á“ÏbZŸ¶ ”b÷K Z÷ Á“ÏbKŸ¶ Á“”÷˙bK. ƶjbZŸ¶ ”b÷K Z÷ ƶjbKŸ¶ Á“”÷˙bK. Æ˙®K ZØb #˙®K ◊ ”b÷K Gı÷. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷
˙ÍbZŸ¶ ”b÷K Z÷ ˙ÍbKŸ¶ Á“”÷˙bK #fi÷ ¸÷>Á“bZŸ¶ ”b÷K Z÷ ¸÷>Á“bKŸ¶ Á“”÷˙bK ? dbÊ÷“ ”÷ Á÷“, º˙b÷ «÷ \Zfib Gı÷ ˙®K˙bÍb #fi÷ ˙®KP˙fibfib ◊ Gı÷' ”÷ gO˙fi„ !
Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZˆØ® Dı÷ døOfi÷ dbÏ÷ Z÷ døOfib ˙…ÏØ® ‹◊øÕ“ Á“”÷˙bK. #fi÷ \÷ œŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷ ˙®K˙bÍb Gı÷ Á÷“ ˙®KP˙fibfib Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd ! Z÷ fi…ÏPKÁ“b÷
dbÏfibÏ Gı dbÆfi® #¶c“Ï dÏ÷ Zb÷ dÏfibÏ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[ Kb˙Z„ ◊b¶E T§¯j˙®K˙ ÷“ Æ˙®K Gı÷ #fi÷ Á“ÏÂ˙®K˙ ÷“ Æ˙®K #fi÷ #˙®K ◊ Gı÷. ”÷
PA“Kb#b÷Ø® ‹◊øÕ“ Á“”÷˙bK #fi÷ \÷ dÏfibÏ Gı dbÆ ◊Gı® dÏ÷ Zb÷ dbÏfibÏ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ fibÏÁ“[#b÷ &SØbfi, Á“d «T,
Á“bPKÁ“[ Kb˙Z„-◊’ÏZb◊PfiÁ“[ PA“KbØ®-EbÏ PA“KbØ® ‹◊øÕ“ Á“”÷˙bK. ˙®K #fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“Ï ◊ÏbA“d Gı÷, Z÷ fi…ÏPKÁ“b T¯j®˙®K˙ ÷“ #fi÷ Á“ÏÂ˙®K˙ ÷“
(91) ”÷ gO˙fi„ ! Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\ ◊ŸÏŸ¥fi÷ «ÏGı®˙ ÷“ dbÏ÷, #˙®K Gı÷. dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! ”÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷
#Ø˙b ◊b÷Zbfib ”bØØ® ZT˙bÏ ˙ ÷“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fiŸ¶ dbØŸ¶ Á“b◊® fib√÷, Zb÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Kb˙Z„-◊¶E÷PsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ ÆŸj®fib º˙b÷ P˙¥÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷
Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! ≈Kb¶ÆŸj® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ŸÏŸ¥fi÷ «ÏGı®˙ ÷“ ÆbdbÒK º˙b÷db¶ #b˙Zb PÆ∞b÷fi® ◊÷≤÷“ dfiŸÛKb fi \Â˙b. ZØb ˙bfiÔK¶ZÏb÷
dbÏ÷ #Ø˙b ◊b÷Zbfib ”bØ÷ ZT˙bÏ˙ ÷“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fiŸ¶ dbØŸ¶ Á“b◊® fib√÷ SKb¶ÆŸj® Z÷ ≈Kb÷PZP¥Á“b÷ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® ◊÷≤÷“ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷
◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[, #PjÁ“ÏPÂÁ“[,Kb˙Z„-◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb˙b ÷“-◊b¶E PA“Kb˙ ÷“ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Kb˙Z„Ø P˙”Ï÷ Gı÷.
Bhgh/30
œZÁ“-1-&o÷Æb÷-8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
&o÷œÁ“ 9 œÏ®Ï OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b. Á“bd œÏ®Ïfi÷ OŸÏŸT]Ÿ \Â˙Ÿ¶ dfi Kb÷Ob ˙Efi-Kb÷O,
(94) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ÆbZdb÷ #˙Á“bœb¶ZÏ gbÏ÷ Gı÷, ”Í˙b÷ Gı÷, œ¯c“, ÆbÁ“bÏ &◊Kb÷O #fi÷ PfiÏbÁ“bÏ &◊Kb÷O. #÷ «jb #OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b.
gbÏ÷ ”Í˙b÷ Gı÷, Á÷“ #OŸÏ T]Ÿ-dbÏ÷ ”Í˙b PÆ˙bKfib÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ZØb Á“bKKb÷O-œÏ®Ï, OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b÷. Æ˙ ◊πc÷“œb÷, #fi÷ Æ˙ ◊K˙b÷
gbÏ÷ fiØ®, ”Í˙b÷ fiØ®, gbÏ÷ ”Í˙b÷ fiØ® ◊ #OŸÏŸT]Ÿ-gbÏ÷ ”Í˙b ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKfi®◊÷≤÷“ \Â˙b. #Z®ZÁ“bÍ, #fibOZÁ“bÍ, #fi÷ Æ˙Á“bÍ
PÆ˙bKfib÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ÆbZdb÷ ZfiŸ˙bZ gbÏ÷ Gı÷, ”Í˙b÷ Gı÷, gbÏ÷ Eb÷Øb ◊c“˙ ÷“ #OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b.
”Í˙b÷ Gı÷ Á÷“ #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ gbÏ÷ fiØ®, ”Í˙b÷ fiØ®, gbÏ÷ (96) ”÷ gO˙fi„ ! Tb]˙, #V◊÷·Gıb, #dˆ·Gıb #fib§‹ZÁ“, #fi÷
”Í˙b÷ Gı÷ ◊ #]ŸÏŸT]Ÿ fiØ®. #◊πPZ«∞Zb; #÷ «jŸ¶ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊πœ‹Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b
(95) #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbZdb÷ jfi˙bZ, jfib÷c“Pj, ÆbZd® ◊ø§Ω˙ #fi÷ Tb]˙, #fi÷ Kb˙Z„-#◊πPZ«∞Zb #÷ «jŸ¶ PfiOπ∂Øb÷ dbÊ÷“ ◊πœ‹Z Gı÷ ”÷
«jb¶ #˙Á“bœb¶ZÏb÷ \Â˙b¶. ÆbZdb #˙Á“bœb¶ZÏ P˙¥÷ ZfiŸ˙bZ P˙¥÷ Dı÷d Á“mŸ¶ gO˙fi„ ! #A“b÷j◊Ÿ¶, #dbfi◊Ÿ¶, #Á“◊Ê“◊Ÿ¶, #fi÷ #Tb÷g◊Ÿ¶, #÷ «jŸ¶
Gı÷-#÷ ◊πdbÂ÷ jfib÷c“Pj ◊ø§Ω˙, f®◊, ÆdŸsb÷, #fi÷ ¨÷‰b÷ P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. •d PfiOπ∂Øb÷fib dbÊ÷“ ◊πœ‹Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #A“b÷j◊Ÿ¶,
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷ gbÏ÷ Gı÷, Kb˙Z„-#OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ #dbfi◊Ÿ¶, #÷ «jŸ¶ ◊πœ‹Z Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“b¶¨b◊πc“b÷¥¨®Â ØKb ◊Gı®
gbÏ÷ fiØ®, ”Í˙b fiØ®, gbÏ÷ ”Í˙b Gı÷ #fi÷ gbÏ÷ ”Í˙b PÆ˙bKfib ◊ •d PfiOπ∂Ø #¶ZÁ“Ï #fi÷ #¶PZd œÏ®Ï˙bÍb÷ ØbK ? #Ø˙b ◊ˆ˙fi®
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ ˙…PA“K #fi÷ Z…DıÆ #˙‹Øbdb¶ «”y db÷”˙bÍb÷ Ø› P˙”bÏ Á“Ï÷ #fi÷ ◊Gı® ƶ˙ÏKŸaZ Ø›fi÷ Á“bÍ
œÏ®Ïfi® #◊÷¨b#÷ gbÏ÷ fiØ®, ”Í˙b fiØ®, #fi÷ gbÏ÷ ”Í˙b PÆ˙bKfib Á“Ï÷ Zb÷ ◊Gı® PÆ∞ ØbK ? Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√fib fibœfi÷ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd !
fiØ®. ◊϶ZŸ gbÏ÷”Í˙b Gı÷. #fi÷ º˙ ZØb Á“dfi® #◊÷¨b#÷ gbÏ÷ fiØ®, ”b, Á“b¶¨b◊πc“b÷¥Â®K ØKb ◊Gı® Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√fib fibœfi÷ Á“Ï÷.
”Í˙b fiØ®. gbÏ÷ ”Í˙b fiØ®, ◊ gbÏ÷ ”Í˙b PÆ˙bKfib Gı÷. ”÷ Ob…Zd (97) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒK dZb˙T¶«®#b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, #b
! Z÷ Á“bÏÂØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® ◊πdbÂ÷ gb√÷ Gı÷, #b ◊πdbÂ÷ DıÂb˙÷ Gı÷ #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πv“◊÷ Gı÷ Á÷“,
\Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, œÏ®Ïb÷fib÷ g÷c“ \Â˙b÷. ZØb jdb§‹ZÁ“bK #fi÷ #÷Á“º˙ #÷Á“ ÆdK÷ «÷ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - 1 #b g˙fiŸ¶
Kb˙Z„-º˙b§‹ZÁ“bK #÷ «jb #OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #bKŸÛK #fi÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK. Dı÷ ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ Z÷
◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKOŸÏŸ Gı÷, T]Ÿ Gı÷, OŸÏŸT]Ÿ Gı÷, Á÷“ #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷ ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ Z÷
◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK OŸÏŸ fiØ®, T]Ÿ fiØ® ◊ OŸÏŸT]Ÿ Gı÷, Á÷“ #OŸÏŸT]Ÿ ◊ Gı÷. ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ #b g˙fi¶Ÿ #bKŸÛK Á“Ï˙bØ® ◊Ïg˙fiŸ¶
”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ! ”÷ Ob…Zd ! OŸÏŸT]Ÿ s˙fi® #◊÷¨b#÷ OŸÏŸ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï˙bØ® #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷.
fiØ®, T]Ÿ fiØ®, #OŸÏŸT]Ÿ fiØ® ◊ OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ #fi÷ #OŸÏŸT]Ÿ sÔKb÷fi® #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“ º˙ #÷Á“ ÆdK÷ «÷ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷
#◊÷¨b#÷ OŸÏŸ fiØ®, T]Ÿ fiØ®, OŸÏŸT]Ÿ fiØ®, ◊ #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. ÆdKb÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÒKZ®Ø®|#b÷ Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷
#fi÷ Á“db÷| #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Áø“ÛÂT÷LKb OŸÏŸ Gı÷, Kb˙Z„- Kb˙Z„-◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK. Z÷ √b÷ÊŸ¶“ Á“mŸ¶ Gı÷. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ #÷ ◊πdbÂ÷
#OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. ÆdKb÷ #fi÷ Á“db÷| #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Áø“ÛÂT÷LKb Á“”y¶ GŸı¶ Á÷“, #÷Á“ º˙ #÷Á“ ÆdK÷ #÷Á“ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Z÷ #b g˙fiŸ¶
OŸÏŸ Gı÷, Kb˙Z„-#OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ OŸÏŸ fiØ®. T]Ÿ fiØ®, ◊ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶
OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ #fi÷ #OŸÏŸT]Ÿ ◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ! ”÷ Ob…Zd #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ Dı÷ ÆdK÷
! sÔKT÷LKbfi® #◊÷¨b#÷ Áø“ÛÂT÷LKb OŸÏŸT]Ÿ Gı÷ #fi÷ gb˙÷T÷LKbfi® #◊÷¨b#÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ fiØ®. ZØb
Áø“ÛÂT÷LKb #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-œŸaTT÷LKb ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ZØb #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“Ï˙bØ® ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ fiZ® #fi÷ ◊Ïg˙fiŸ¶
WPÕ“, c“œfi, ∏bfi, #∏bfi. #fi÷ ƶ∏bfi÷ #OŸÏŸT]Ÿ \Â˙b. ”÷≤“Ífib EbÏ #bKŸÛK Á“Ï˙bØ® #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK Á“ÏZb÷ fiØ®. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“ º˙
Bhgh/31
#÷Á“ ÆdK÷ #÷Á“ #bKŸÛK Á“Ï÷ Gı÷ - #b g˙fiŸ¶ #Ø˙b ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK ”÷ ”b÷˙bØ® fi”®> \÷#÷Tb ”b÷˙bØ®, PE>Z˙÷Tb fi ”b÷˙bØ®, fi”®> Æb¶gÍ˙bØ®,
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. P˙œ÷¥ fi”®> \Â˙bØ®, Á“”÷Tb¶ fi”®> ”b÷˙bØ®, PE>Z˙÷Tb fi ”b÷˙bØ®, fi”®>
(98) Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ ◊bwfibØfib ˙¶œdb¶ Ø#÷Tb Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ Æb¶gÍ˙bØ®, P˙œ÷¥ fi”®> \Â˙bØ®, Á“”÷Tb¶ fi”®> ”b÷˙bØ®, #Pfi®|Z
fibdfib #fiObÏ÷ Dı÷ Zϸ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ ”Zb. Z÷ Zϸ Dı›fi÷ Z÷ ‹ØP˙Ï ”b÷˙bØ®, &∞Ï÷Tb¶ fi ”b÷˙bØ®, #fi÷ ◊c“b÷ #fi˙ob’ÏZ ”b÷˙bØ® #÷ #Ød∂ d÷>
gO˙¶Zb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ ‹ØP˙Ïb÷ ! Zd÷ ÆbdbPKÁ“ \ÂZb •∞b Á“Ï® fi ”Z®, ◊π®PZ Á“Ï® fi ”Z®, ÏŸE® Á“Ï® fi ”Z®, #fi÷ ”÷ gO˙Z¶
fiØ®, ÆbdbPKÁ“fib÷ #Ø \ÂZb fiØ® Zd÷ ◊·EÁ“√b \ÂZb fiØ®. ! ”dÂb¶ #÷ ◊c“b÷ \hKb ”b÷˙bØ® •ŸZÆP”Z◊Ÿ¶ ”b÷˙bØ®, «b÷Pj◊Ÿ¶
◊·EÁ“√bÂfib÷ #Ø \ÂZb fiØ®. ƶKdfi÷ \ÂZb fiØ®, ƶKdfib #Øfi÷ ”b÷˙bØ®, Æ#PgOd ”b÷˙bØ® \÷#÷Tb¶ ”b÷˙bØ®, PE>Z˙÷Tb ”b÷˙bØ®, Æb¶giKb
fiØ® \ÂZb. ƶ˙Ï \ÂZb fiØ®, ƶ˙Ïfib #Øfi÷ fiØ® \ÂZb. Zd÷ P˙˙÷Á“ ”b÷˙bØ®, P˙œ÷¥ \hKb ”b÷˙bØ®, Á“”÷Tb¶ ”b÷˙bØ®, Pfi®|Z ”b÷˙bØ®, &∞Ï÷Tb¶
\ÂZb fiØ®. P˙˙÷Á“fib #Øfi÷ \ÂZb fiØ®. ÔKŸSÆOfi÷ \ÂZb fiØ®. #fi÷ ”b÷˙bØ®, #fi÷ #÷ ◊c“b÷ #˙jbÏ®Z ”b÷˙bØ® #÷ #Ødb¶ ”y¶ •∞b Á“ÏŸ¶ GŸı¶, ◊π®PZ
ÔKŸSÆOfi÷ #Øfi÷ fiØ® \ÂZb. SKbÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ Á“ÏŸ¶ Gı¶Ÿ, ÏŸPE Á“ÏŸ¶ GŸı¶. Z÷d Dı÷d #÷ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷ #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, SKbÏ÷
fibdfib #fiObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷ #bK ! ÆbdbPKÁ“fi÷ \®#÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“,-”÷ #bK
Gı®#÷ ÆbdbPKÁ“fib #Øfib \®#÷ Gı®#÷. Kb˙Z„ ÔKŸSÆOfib #Øfi÷ \®#÷ ! Dı÷d #d÷ #÷ Á“”®#÷ Gı®#÷ Z÷d ZŸ¶ •∞b ÏbÁ“, ◊π®PZ Ïb√ #fi÷ ÏŸPE
Gı®#÷. SKbÏ÷ Z÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ fibdfib #fiObÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi÷ #b Ïb√. SKbÏ◊Gı® Z÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï g¶O-˙¶Zb÷fi÷ ˙b¶Ub,
◊πdbÂ÷ Á“”y¶ Á÷“, ”÷ #bKb÷| ! \÷ Zd÷ ÆbdbPKÁ“fi÷ ÆbdbPKÁ“fib #Øfi÷ Kb˙Z„- fid‹Á“bÏ Á“Kb÷| #fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“ ”÷ gO˙¶Zb÷ ZdbÏ® ◊bÆ÷ EbÏ d”b˙πZ˙bÍb÷ jd
ÔKŸSÆOfib #Øfi÷ \Âb÷ Gıb÷, Zb÷ ”÷ #bKb÷| ! ÆbdbPKÁ“ #÷ œŸ¶ ? (SKº) ◊πPZA“dÂƶKŸaZ ◊b¶E d”b˙πZ˙bÍb÷ jd ◊πbk Á“Ï® P˙”Ï˙b ›·GŸı¶
ÆbdbPKÁ“fib÷ #Ø #÷ œŸ¶ ? #fi÷ Kb˙Z„-”÷ #bKb÷| ! ÔKŸSÆOfib÷ #Ø #÷ œŸ¶ GŸı¶, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ ØbK Z÷d Á“Ï, P˙T¶« fi Á“Ï÷. ◊Gı® Z÷
? SKbÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ Z÷ Á“bTb‹K-˙÷P¥◊Ÿ‰ fibdfib #fiObÏfi÷ #b Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi÷ ˙b¶c“®, fid‹Á“bÏ Á“Ï® #fi÷ EZŸØ
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“-”÷ #bK ! #dbÏb÷ #bSdb #÷ ÆbdbPKÁ“ Gı÷ #fi÷ #÷Dı d”b˙πZKŸaZ jd SKºfi÷ ◊πPZA“d KŸaZ #÷˙b ◊¶Ed”b˙πZ˙bÍb jdfi÷
ÆbdbPKÁ“fib÷ #Ø Gı÷. ZØb Kb˙Z„-#÷Dı ÔKŸSÆOfib÷ #Ø ◊ Gı÷. SKbÏ◊Gı® #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. #fi÷ Z÷d Á“Ï® Z÷ #fiObÏ P˙”Ï÷ Gı÷. SKbÏ◊Gı® Z÷
Z÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ fibdfib #fiObÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á“bT‹K˙÷¥®◊Ÿ‰ fibdfib #fiObÏ ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® ÆbjŸ◊Ÿ¶ ◊bÍ®. #fi÷ Dı÷
Á÷“, ”÷ #bKb÷| ! \÷ #bSdb #÷ ÆbdbPKÁ“ Gı÷, #bSdb #÷ ÆbdbPKÁ“fib÷ #Ø ◊πKb÷DıfiÆbÏŸ¶ fi‘fi◊Ÿ¶, dŸ¶’ “Z◊Ÿ¶, ‹fibfi fi Á“Ï˙Ÿ¶, c“bZÂÏ fi Á“Ï˙Ÿ¶, Gı‰ fi
Gı÷ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-#bSdb #÷ ÔKŸSÆOfib÷ #Ø Gı÷, Zb÷ Zd÷ A“b÷j, Ïb√˙Ÿ¶, gb÷K¶ ƶØbÏb÷ Á“Ï˙b÷, ◊bÊ“®Kb &◊Ï ÆŸ˙Ÿ¶, TbÁ“ “b◊Ï ÆŸ˙Ÿ¶, Á÷“œfib÷ Tb÷E
dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷gfib÷ SKbO Á“Ï® œb dbÊ÷“ Z÷ A“b÷j P˙O÷Ï÷ Pfi>c“b÷ Gıb÷ ? Á“Ï˙b÷, «πŒEK◊ˆ˙Á“ Ï”÷˙Ÿ¶ (Pg¨b dbÊ÷“) «®\ ]Ï÷ Dı˙Ÿ¶ ? aKb¶K dÍ÷
”÷ Á“bTb‹K˙÷P¥◊Ÿ‰ ! ƶKdfi÷ dbÊ÷“ #d÷ A“b÷jb’c“Á“fi÷ Pfi>c“®#÷ Gı®#÷. ”÷ #Ø˙b fi dÍ÷, #fiŸÁˆ“Í #Ø˙b ◊πPZÁˆ“Í #÷˙b «b˙®Æ ◊Ï®¥”b÷fi÷ Æ”fi
gO˙¶Z œŸ¶ O”b #÷ ƶKd Gı÷ Á÷“ #O”b #÷ ƶKd Gı÷ ? ”÷ Á“bTb‹˙˙÷P¥◊Ÿ‰ Á“Ï˙b’c“ Á“KŸ∂. #bÏbjfib Á“Ï® Gı÷£b wbÆ÷ PÆ∞ ØKb, «Ÿ∞ ØKb, dŸaZ ØKb,
! O”b #÷ ƶKd Gı÷. ◊ #O”b #÷ ƶKd fiØ®. O”b «jb c“b÷¥b÷fib÷ fibœ ◊’ÏPfi˙øZ ØKb #fi÷ Æ˙ cŸ“:√Ø® dŸaZ ØKb.
Á“Ï÷ Gı÷ - #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #dbÏb÷ #bSdb ƶKddb¶ ‹ØbP◊Z Gı÷, #÷ (99) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® gO˙¶Z Ob…Zd÷ •d gO˙¶Z
◊πdbÂ÷ #dbÏb÷ #bSdb ƶKddb¶ ◊ŸÕ“ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #dbÏb÷ #bSdb d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, ◊πÂbd Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- #÷Á“ œ÷≤“, #÷Á“ c“’Ïs,
ƶKddb¶ &◊§‹ØZ Gı÷. ”˙÷ #”®> Z÷ Á“bTb‹K-˙÷P¥◊Ÿ‰ #fiObÏ Æ¶«Ÿ∞ ØKb #÷Á“ Tb÷g®#b÷, #fi÷ #÷Á“ ¨P‰K Ïb\ #÷ «jb #÷Á“ ÆbØ÷, #◊πSKbpKbfi
#fi÷ Z÷dÂ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi÷ ˙b¶Ub, fid‹Á“bÏ Á“Kb÷|. ◊Gı® Z÷ PA“Kb Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, œ÷≤“ #fi÷ Kb˙Z„-#÷ «jb #÷Á“[ ÆbØ÷
Á“bTb‹K˙÷¥Ÿ◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷ gO˙¶Zb÷ ! ◊ˆ˙÷|-#÷ ◊c“b÷fi÷ ◊πSKbpKbfi PA“Kb Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! #P˙ÏPZfi÷
fi”®> \Â˙bØ®, •ŸZÏP”Z◊Ÿ¶ ”b÷˙bØ®, #«b÷Pj◊Ÿ¶ ”b÷˙bØ®Z, #fiPgOd #b•®fi÷ #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷ #÷Á“ œ÷≤“, #÷Á“ c“’Ïs #fi÷ #÷ «jb Kb˙Z„-#÷Á“
Bhgh/32
ÆbØ÷ #◊πSKbpKbfi PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
(100) ”÷ gO˙fi„ ! #bjbÁ“d c“b÷¥˙bÍb #≥fi÷ √bZb÷ •d œZÁ“:1-&o÷Æb÷-9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
PfiOπ∂Ø œŸ¶ «b¶j÷ Gı÷ ? œŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷ ? œbfib÷ EK Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ œbfib÷ &◊EK &o÷œÁ“ 10
Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #bjbÁ“d c“b÷¥˙bÍb #≥fi÷ √bZb÷ •d PfiOπ∂Ø (102) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Kb˙Z„-#b
#bKŸÛK PÆ˙bKfi® #fi÷ ◊b¶E÷ «¶jfi÷ «¶jb#÷T® ÆbZ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fi÷ dDı«ˆZ ◊πdbÂ÷ ◊πv“◊÷ Gı÷ Á÷“ ""EbTZŸ¶ ”b÷K Z÷ EbVKŸ¶ fi Á“”÷˙bK #fi÷ Pfi≈DıÏbZŸ¶ Z÷
«¶jfi÷ «b¶j÷T® Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Kb˙Z„ ƶÆbÏdb¶ ˙b϶˙bÏ gd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! PfiDıÏbKŸ¶ fi Á“”÷˙bK.'' «÷ ◊ÏdbŸ¶ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“fi÷ Eb÷>Ê“Zb fiØ®. «÷
Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? Á÷“ Kb˙Z„-Z÷ ƶÆbÏdb¶ ˙b϶˙bÏ gd÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ÏdbŸ¶ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“fi÷ œb dbÊ÷“ Eb÷>Ê“Zb fiØ® ? «÷ ◊ÏdbŸ
#bjbÁ“d c“b÷¥˙bÍb #≥fi÷ √bZb÷ •d PfiOπ∂Ø ◊b÷Zbfib jdfi÷ #b÷ͶO® \K ◊Ÿc„“OTb÷db¶ E®Á“bœ fiØ® dÊ÷“ Z÷ «÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“fi÷ Eb÷>Ê“Zb
Gı÷. #fi÷ ◊b÷Zbfib jdfi÷ #b÷ͶOZb÷ Z÷ •d ◊ø§Ω˙Á“bKfib º˙fi® c“ÏÁ“bÏ fiØ®.'' ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“fi÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. ‰Â
Á“ÏZb÷ fiØ®. #fi÷ Kb˙Z„-‰ÆÁ“bKfib º˙fi® c“ÏÁ“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. ZØb Dı÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“fi÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷Ê÷“ Gı÷ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ‰Â
º˙b÷fi® c“ÏÁ“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ Kb˙Z„-‰ÆÁ“bKfib º˙fi® c“ÏÁ“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷db¶ E®Á“bœ ”b÷K Gı÷. dbÊ÷“ Z÷ ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“
ZØb Dı÷ º˙b÷fib œÏ®Ïfi÷ Z÷ √bK Gı÷ Z÷ º˙b÷fi® ◊ c“ÏÁ“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“fi÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. ˙Í® \÷ Z÷fib «÷ gbO ◊ ؛ œÁ÷“ Gı÷
dbÊ÷“ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“ : #bjbÁ“d c“b÷¥˙bÍb #≥fi÷ #fi÷ ‰Â gbO ◊ ؛ œÁ÷“ Gı÷, \÷ Z÷ ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTfib «÷ gbO
√bZb÷ •d #bKŸÛK PÆ˙bKfi® ÆbZ ◊πÁø“PZ#b÷fi÷ dDı«ˆZ «b¶j÷ Gı÷. #fi÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Z÷ #÷Á“ Zϸ c“b÷∑“ ◊ÏdbŸ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ «®º Zϸ ◊Â
ƶÆbÏdb¶ ˙b϶˙bÏ gd÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ Pfic“b÷|¥ #b”bÏfi÷ √bZb÷ c“b÷∑“ ◊ÏdbŸ #b˙÷ Gı÷. fi÷ \÷ Z÷ ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTfib ‰Â gbO
•d PfiOπ∂Ø œŸ¶ «b¶j÷ Gı÷ ? #fi÷ Kb˙Z„-œ÷fib÷ &◊EK Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ ‰Â÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“ #d÷ DŸıc“b DŸıc“b Ø›
! ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ Pfic“b÷|¥ #b”bÏfi÷ √bZb÷ •d PfiOπ∂Ø #bKŸÛK PÆ˙bKfi® #fi÷ \K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-EbÏ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶.
dDı«ˆZ «¶jb#÷T® ÆbZ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fi÷ ∑“®T® Á“Ï÷ Gı÷. ZØb #fi÷ ƶ˙øZb ""◊b¶E ◊b¶E ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“#÷Á“fi÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷ #fi÷
#fiObÏfi® ◊÷≤÷“ \Â˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #bKŸÛK Á“dfi÷ Á“c“bPEZ„ «b¶j÷ Gı÷, cŸ“:√◊Â÷ Á“d◊Â÷-ØbK Gı÷ Z÷ cŸ“:√ Á“d œbwZ Gı÷ #fi÷ ”¶d÷œb ÆbÏ® Ï®Z÷
#fi÷ Á“c“bPEZ„ fiØ® «b¶jZb÷, Kb˙Z„ ƶÆbÏfi÷ #b÷ͶO® \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! &◊EK ◊bd÷ Gı÷ ZØb #◊EK ◊bd÷ Gı÷ Z÷ cŸ“:√ Á“d œbwZ Gı÷ #fi÷ ”¶d÷œb¶
Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ Pfic“b÷|¥ #b”bÏfi÷ √bZb÷ •d ÆbÏ® Ï®Z÷ &◊EK ◊bd÷ Gı÷ ZØb #◊EK ◊bd÷ Gı÷.'' ""«b÷T˙bfib ÆdKfi®
PfiOπ∂Ø ◊b÷Zbfib jdfi÷ #b÷ͶOZb÷ fiØ®, #fi÷ ◊b÷Zbfib jdfi÷ fi”®> #b÷ͶOZb÷ ◊ˆ˙÷| Dı÷ gb¥bfib ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷ Dı÷ gb¥b Gı÷ «b÷T˙bfib ÆdKfi® Dı÷ gb¥b Gı÷
Z÷ •d PfiOπ∂Ø ◊b÷Zbfib jdfi÷ #b÷ͶOZb÷ fiØ®, #fi÷ ◊b÷Zbfib jdfi÷ fi”®>. #fi÷ «b÷T˙bfib ÆdK ◊Gı®fi÷-Dı÷ (gb¥b) «b÷Tb#÷T® Gı÷ Z÷ gb¥b Gı÷.''
#b÷ͶOZb÷ Z÷ •d PfiOπ∂Ø ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® c“ÏÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Kb˙Z„- ""Dı÷ Z÷ ◊ˆ˙fi® gb¥b gb¥b Gı÷, «b÷TZ® gb¥b #gb¥b Gı÷ #fi÷ «b÷T˙bfib
‰ÆÁ“bKfib º˙b÷fi® c“ÏÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Dı÷ º˙b÷fib¶ œÏ®fiÏb÷ Z÷ #b”bÏ Á“Ï÷ ÆdK ◊Gı®fi® Dı÷ (gb¥b) «b÷Tb#÷T® Gı÷ Z÷ gb¥b Gı÷, Zb÷ œŸ¶ Z÷ «b÷TZb
Gı÷, Z÷ º˙b÷fi® ◊ Z÷ c“ÏÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-Z÷ ÆbjŸ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® gb¥b Gı÷ ? #«b÷TZb ◊ŸÏŸ¥b÷fi® gb¥b Gı÷. ◊ Z÷ «b÷TZb
ƶÆbÏfi÷ #b÷ͶO® \K Gı÷. ◊ŸÏŸ¥fi® Z÷ gb¥b fiØ®Dı'' Dı÷ Z÷ ◊ˆ˙fi® PA“Kb Gı÷ Z÷ cŸ“:√ ”÷ZŸ Gı÷. Á“ÏbZ®
(101) ”÷ gO˙fi„ ! #§‹ØÏ ◊c“bØ «c“TbK Gı÷ ? §‹ØÏ ◊c“bØ PA“Kb cŸ“:√ ”÷ZŸ fiØ®. #fi÷ Á“Ï˙bfib ÆdK ◊Gı®fi® Dı÷ PA“Kb Gı÷ Z÷ cŸ“:√ ”÷ZŸ
fiØ® «c“TbZb÷ ? #§‹ØÏ ◊c“bØ gb¶O÷ Gı÷ ? §‹ØÏ ◊c“bØ fiØ® gb¶OZb÷ ? Gı÷ Zb÷ œŸ¶ Z÷ Á“ÏÂØ® cŸ“:√ ”÷ZŸ Gı÷ Á÷“ #Á“ÏÂØ® cŸ“:√ ”÷ZŸ Gı÷ ? Z÷
«bTÁ“ œbwZ Gı÷ ? «bTÁ“◊Ÿ¶ #œbwZ Gı÷ ? ◊¶’ “Z œbwZ Gı÷ ? #fi÷ #Á“ÏÂbØ® cŸ“:√ ”÷ZŸ Gı÷ ◊ Á“ÏÂØ® cŸ“:√ ”÷ZŸ fiØ®Dı. Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
◊¶’ “Z◊Ÿ¶ #œbwZ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! #§‹ØÏ ◊c“bØ «c“TbK Gı÷ Kb˙Z„ ˙aZÔK Gı÷. ""#Áø“SK cŸ“:√ Gı÷, #‹◊øLK cŸ“:√ Gı÷-#PA“KdbÂÁø“Z cŸ“:√ Gı÷;
◊¶’ “Z◊Ÿ¶ #œbwZ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Z÷fi÷ fi”®> Á“Ï®fi÷, ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆS˙b÷ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ Z÷ #÷
Bhgh/33
◊πdbÂ÷ Gı÷.'' Æb¶◊ÏbPKÁ“[. Dı÷ ÆdK÷ #…Kb◊PØÁ“[ PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ Æb¶KÏbPKÁ“[ PA“Kb
”÷ gO˙fi„ ! #÷ Z÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ Z÷ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷ ÆdK÷ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷.
#ÒKZ®PØ∂Á“b÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“, ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“, #÷d Á“”÷˙bK. Z÷#b÷#÷ Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ (104) ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ“ «bÏ
Á“mŸ¶ Gı÷. Z÷ √b÷ÊŸ¶“ Á“mŸ¶ Gı÷. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ #÷d Á“”y¶ GŸı¶ Á÷“, EbTZŸ¶ ”b÷K dŸ”`Z ÆŸj® fibÏÁ“[ &S◊bZ P˙fibfi® Á“”® Gı÷. #”®> #÷ ◊πdbÂ÷ ÔKŸSA“b¶PZ◊c“
Z÷ EbVKŸ¶ Á“”÷˙bK #fi÷ Kb˙Z„-PfiDıÏbZŸ¶ ”b÷K Z÷ PfiDıÏbKŸ¶ Á“”÷˙bK. ""«÷ #b√Ÿ¶ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. #fi÷ Z÷ «÷ ◊ÏdbŸ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
◊Ÿc„“OTb÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. #fi÷ Z÷ «÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷fib «÷ gbO œZÁ“:1-&o÷Æb÷-10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Ø› œÁ÷“ Gı÷. \÷ Z÷ «÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷fib «÷ gbO Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ #÷Á“ œZÁ“-1-fi® OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Zϸ #÷Á“ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT #fi÷ «®º Zϸ #÷Á“ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT Gı÷.'' œZÁ“ :2
‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. #fi÷ Z÷ ‰Â &o÷œÁ“ 1
◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ‰Â ◊ÏdbŸ (105) 1-&o÷œb÷db¶ wbÆb÷·G„ı˙bÆ #fi÷ ‹Á¶“c“Á“fibdfib #fiObÏ P˙¥÷,
◊Ÿc„“OTb÷db¶ E®Á“bœ Gı÷ dbÊ÷“ ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® 2-ÆdŸc„“]bZ P˙¥÷ P˙˙÷Efi, 3-◊ø§Ω˙ P˙¥÷ P˙EbÏ, 4-›qPsKb÷ P˙¥÷ PÆEbÏ,
\K Gı÷. #fi÷ Z÷ ‰Â ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTfib «÷ ZØb ‰Â gbO Ø› œÁ÷“ Gı÷. 5-#ÒKZ®PØÁ“b÷fib÷ #PjÁ“bÏ, 6-gb¥b ƶ«¶j÷ P˙˙÷Efi, 7-c÷“˙fib÷ #PjÁ“bÏ,
\÷ Z÷fib «÷ gbO Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ #÷Á“ Zϸ #÷Á“ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT #b˙÷ 8-EdÏE¶Eb fibdfi® ˙bZ Gı÷, 9-ÆdK¨÷‰fiŸ¶ ‹˙v“◊, 10-#§‹ZÁ“bK
Gı÷ #fi÷ #÷Á“ Zϸ «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb÷ #÷Á“ ‹Á¶“j #b˙÷ Gı÷. \÷ Z÷fib ‰Â gbO P˙˙÷Efi Gı÷.
Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ #÷Á“ #÷Á“ #÷Á“ #÷d ‰Â÷ ◊ÏdbŸ#b÷ DŸıc“b DŸıc“b Ø› \K (106) Z÷ Á“bT÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶, \®
Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊ÏdbŸ#b÷ ƶ«¶j÷ ◊ \Â˙Ÿ¶.'' ◊b¶E ◊ÏdbŸ T÷˙Ÿ¶. ‹˙bd® Ædb÷ÆKb. Z÷#b÷fi® c÷“œfib Æb¶gÍ˙b Ægb dÍ®. Z÷#b÷#÷ jd
◊Ÿc„“OTb÷ #÷Á“ #÷Á“ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® \K Gı÷. #fi÷ Z÷ ◊Ï‹◊Ï Eb÷>Ê“® OKb ◊Gı® Á“mb÷ Z÷ Æb¶gÍ® Ægb P˙ƺZ Ø›. Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ gO˙¶Zfib db÷Ê“b
#÷Á“ ‹Á¶“jÏŸ◊÷ «fi® \K Gı÷ ZØb Z÷ ‹Á¶“j #œbwZ Gı÷ #fi÷ ”¶d÷œb¶ ÆbÏ® PœÛK ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ «÷
Ï®Z÷ &◊EK ◊bd÷ Gı÷, #◊EK ◊bd÷ Gı÷. ""◊ˆ˙fi® gb¥b #gb¥b Gı÷. ›qPsK˙bÍb, ‰Â ›qPsK˙bÍb EbÏ ›qPsK˙bÍb #fi÷ ◊b¶E ›qPsK˙bÍb º˙b÷
«b÷TbZ® gb¥b gb¥b Gı÷. #fi÷ «b÷VKb ◊Gı®fi® gb¥b #gb¥b Gı÷'' Dı÷ Z÷ Gı÷. #÷#b÷fib #¶c“Ïfib #fi÷ «”bÏfib &·Gı˙bÆfi÷ #fi÷ Pfi:wbÆfi÷ \®#÷
◊ˆ˙fi® gb¥b #gb¥b Gı÷, «b÷TbZ® gb¥b #gb¥b Gı÷ #fi÷ «b÷VKb ◊Gı®fi® Gı®#÷, c÷“√®#÷ Gı®#÷ ◊ Dı÷ #÷Á“ ›qPsKb˙bÍb ◊ø§Ω˙fib º˙b÷ Gı÷, Kb˙Z„-
#gb¥b Gı÷. Zb÷ œŸ¶ Z÷ «b÷TZb ◊ŸÏŸ¥fi® gb¥b Gı÷ Á÷“ #«b÷TZb ◊ŸÏŸ¥fi® gb¥b ˙fi‹◊PZfib º˙b÷ Gı÷. Z÷#b÷fib #¶c“Ïfib #fi÷ «”bÏfib &·G„ı˙bÆfi÷ ZØb
Gı÷ ? Z÷ «b÷TZb ◊ŸÏŸ¥fi® gb¥b Gı÷. ◊ #«b÷TZb ◊ŸÏŸ¥fi® Zb÷ gb¥b Pfi:wbÆfi÷ \ÂZb fiZ®, c÷“√Zb fiØ®, Zb÷ œŸ¶ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷Á“
fiØ®Dı.'' ◊ˆ˙fi® PA“Kb cŸ“:√ ”÷ZŸ fiØ®, Z÷fi÷ ◊ gb¥bfi® ◊÷≤÷“Dı \Â˙®. ›qPsK˙bÍb º˙b÷ #¶c“Ïfib #fi÷ «”bÏfib &·G„ı˙bÆfi÷ T÷ Gı÷ ? ZØb #¶c“Ïfib
Á“ÏÂØ® Z÷ cŸ“:√ ”÷ZŸ Gı÷. ◊ #Á“ÏÂØ® Z÷ cŸ“:√ ”÷ZŸ fiØ®Dı. #÷ ◊πdbÂ÷ #fi÷ «”bÏfib Pfi:wbÆfi÷ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷ #÷Á“ ›qPsK˙bÍb
Á“”÷˙bK.'' Áø“SK cŸ“:√ Gı÷, ‹◊øLK cŸ“:√ Gı÷. ◊ #Á“ÏÂØ® Z÷ cŸ“:√ ”÷ZŸ º˙b÷ ◊ «”bÏfib #fi÷ #¶c“Ïfib &·G„ı˙bÆfi÷ T÷ Gı÷ ZØb Pfi:wbÆfi÷ dˆÁ÷“ Gı÷.
fiØ®Dı. #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK.'' Áø“SK cŸ“:√ Gı÷, ‹◊øLK cŸ“:√ Gı÷, PA“KbdbÂÁø“Z (107) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ º˙b÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib¶ sÔKb÷fi÷ «”bÏfib #fi÷
cŸ“:√ Gı÷, Z÷fi÷ Á“Ï® Á“Ï®fi÷ ◊πbÂb÷, gˆZb÷ º˙b÷ #fi÷ ÆS˙b÷ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. #¶c“Ïfib wbÆdb¶ T÷ Gı÷ ? ZØb Pfi:wbÆdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! sÔKb÷fi÷,
#÷d Á“”÷˙bK. ¨÷‰Ø® #ƶpKb ◊πc÷“œdb¶ Ï”÷Tb¶ sÔKb÷fi÷ Á“bÍØ® Á“b÷›◊ \Zfi® §‹ØPZ˙bÍb¶
(103) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“, Kb˙Z„-#÷Á“ º˙ sÔKb÷fi÷, «”bÏfib #fi÷ #¶c“Ïfib Pfi:wbÆdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ º˙b÷
#÷Á“ ÆdK÷ «÷ PA“Kb#b÷ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #…Kb◊PØÁ“[ #fi÷ gb˙Ø® ˙Â˙bÍb¶ Dı÷ sÔKb÷fi÷ «”bÏfib #fi÷ #¶c“Ïfib wbÆdb¶ T÷ Gı÷ ZØb dˆÁ÷“
Bhgh/34
Gı÷ Z÷ sÔKb÷ œŸ¶ #÷Á“ ˙Â˙bÍb¶ Dı÷ sÔKb÷fi÷ «”bÏfib #fi÷ #¶c“Ïfib wbÆdb¶ T÷ (110) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ PfiOπ∂Øfib º˙fi÷ aKb œ¯c“Ø® «b÷Tb˙bK ?
Gı÷ ZØb dˆÁ÷“ Gı÷ Z÷ sÔKb÷ œŸ¶ #÷Á“ ˙Â˙bÍb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“c“bE "◊πbÂ' Á“”÷˙bK, Á“c“bE gˆZ Á“”÷˙bK, Á“c“bE "º˙'
#b”bÏOd \Â˙b÷ #fi÷ Z÷ Kb˙Z„-◊b¶E ’c“œb Zϸخ wbÆ #fi÷ Pfi:wbÆfib Á“”÷˙bK Á“c“bE ÆÚ˙ Á“”÷˙bK, Á“c“bE "P˙∏' Á“”÷˙bK, #fi÷ Á“c“bE "˙÷c“'
#Ÿ#b÷ d÷Í˙÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib¶ sÔKb÷fi÷ «”bÏfib Á“”÷˙bK, ZØb Á“c“bE "◊πbÂ' "gˆZ' "º˙' "ÆÚ˙' "P˙∏' #fi÷ ˙÷c“ ◊Â
#fi÷ #¶c“Ïfib wbÆdb¶ T÷ Gı÷ ? #fi÷ Pfi:wbÆdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ "◊πbÂ' Á“”÷˙bK #fi÷ "˙÷c“' Á“”÷˙bK, Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏÂ
ƶ«¶j÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷Dı \Â˙Ÿ¶ fi÷ PfiKd÷ Gı#÷ ’c“œbdb¶Ø® «”bÏfib #fi÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ PfiOπ∂Øfib÷ º˙ «”bÏ #fi÷ #¶c“Ï wbÆ ZØb Pfi:wbÆ T÷
#¶c“Ïfib wbÆ #fi÷ Pfi:wbÆfib #Ÿ#b÷fi÷ d÷Í˙÷ Gı÷. º˙b÷ #fi÷ #÷Á÷>“PsKb÷ Gı÷ dbÊ÷“ Z÷ ◊πb Á“”÷˙bK. ZØb Z÷ Ø˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷, ØbK Gı÷, #fi÷
ƶ«¶j÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶ Á÷“, Z÷#b÷fi÷ \÷ Á“b¶› ÔKb]bZ fi ”b÷K Zb÷ Z÷#b÷ «j® Øœ÷ dbÊ÷“ gˆZ Á“”÷˙bK, ZØb º˙÷ Gı÷ #fi÷ º˙◊Âbfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ dbÊ÷“
’c“œb#b÷db¶Ø® wbÆ #fi÷ Pfi:wbÆfib #Ÿ#b÷ d÷Í˙÷ Gı÷. #fi÷ \÷ Z÷#b÷fi÷ "º˙' Á“”÷˙bK. ZØb œŸg #fi÷ #œŸg Á“db÷|˙ ÷“ƶ«¶∞ Gı÷ dbÊ÷“ "ÆÚ˙'
Á“b¶› # “E ”b÷KZb÷ Z÷ Gı#÷ ’c“œbdb¶Ø® wbÆ #fi÷ Pfi:wbÆfib #Ÿ#b÷ Á“”÷˙bK Gı÷. ZØb Á“ “˙b, Á“¥bK÷Tb, √bÊ“b #fi÷ d®≤“b ÏÆb÷fi÷ \Â÷ Gı÷ dbÊ÷“
d÷Í˙® œÁ“Zb fiØ®, ◊ Á“b÷›˙bÏ ‰Â ’c“œbdb¶Ø® Á“b÷›˙bÏ EbÏ ’c“œbdb¶Ø® "P˙∏' Á“”÷˙bK Gı÷. #fi÷ ÆŸ√ ZØb cŸ“:√fi÷ gb÷O˙÷ Gı÷ dbÊ÷“ "˙÷c“' Á“”÷˙bK Gı÷
Á“b÷›˙bÏ ◊b¶E ’c“œbdb¶Ø® wbÆ #fi÷ Pfi:wbÆfib #Ÿ#b÷ d÷Í˙÷ Gı÷ #fi÷ dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® Z÷ PfiOπ∂Øfib÷ º˙ "◊πbÂ' #fi÷ "˙÷c“' Á“”÷˙bK Gı÷.
«bÁ“[ «jb º˙b÷ Eb÷<“Æ Gı#÷ ’c“œbdb¶Ø® wbÆ ZØb Pfi:wbÆ d÷Í˙÷ Gı÷. (111) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷Â÷ ƶÆbÏfi÷ Ïb÷aKb÷ Gı÷, Dı÷Â÷ ƶÆbÏfib
”÷ gO˙fi„ ! ˙bKŸÁ“bK ˙bKŸÁ“bKb÷fi÷Dı #¶c“Ïfib #fi÷ «”bÏfib wbÆdb¶ T÷ Gı÷ ? ◊π◊¶Efi÷ Ïb÷aKb÷ Gı÷, Kb˙Z„-Dı÷fiŸ¶ Á“bK, Ædbk Á“bKfi® ◊÷≤÷“ ◊ˆÂ Gı÷ Z÷˙b÷
ZØb Z÷#b÷fi÷Dı #¶c“Ïfib #fi÷ «”bÏfib Pfi:wbÆdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b døZbc“® PfiOπ∂Ø œŸ¶ ¸Ïfi® ◊ œ®]π dfiŸÛKb’c“Á“ g˙b÷fi÷ fi ◊bd÷ ? ”÷ Ob…Zd
Z÷ Z÷dDı Gı÷. ! ”b, ◊ˆ˙ ◊πdbÂb÷fib÷ døZbc“® PfiOπ∂Ø ¸Ï®fi÷ ◊ ZŸÏZ dfiŸÛKb’c“Á“ g˙b÷fi÷ fi
(108) ”÷ gO˙fi„ ! ˙bKŸÁ“bK ˙bKŸÁ“bKdb¶Dı #fi÷Á“˙bÏ dÏ®fi÷ ◊bGıb÷ ◊bd÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ PfiOπ∂Øfib÷ º˙ aKb œ¯c“Ø® «b÷Tb˙bK ? ”÷ Ob…Zd
SKb¶Dı &S◊≥ ØbK ? ”÷ Ob…Zd d! Z÷ ◊bGıb÷ SKb¶Dı #b˙÷. ”÷ O˙fi„ ! Z÷ ! Z÷ "PÆ∞' Á“”÷˙bK. "«Ÿ∞' Á“”÷˙bK. dˆaZ Á“”÷˙bK. ◊϶◊ÏbOZ #ØbZ„
˙bKŸÁ“bK ‹˙\PZfib #Ø˙b ◊Ï\PZfib º˙b÷ ÆbØ÷ #Ø “b˙bØ® dÏ ◊bd÷ ? ◊bÏfi÷ ◊bd÷Tb÷' - Á“”÷˙bK. #fi÷ "PÆ∞' "«Ÿ∞' "dŸaZ' "◊’ÏPfi˙øZ'
Á÷“ Á“b÷› ÆbØ÷ #Ø “bKb PÆ˙bK dÏ ◊bd÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #Ø “b˙bØ® dÏ "#¶ZÁø“Z' ZØb "Æ˙ cŸ“:√ ◊π¨®Â' Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ¥
◊bd÷. ◊ Á“b÷› ÆbZ #Ø “bKb PÆ˙bK Z÷ dÏ÷ fiP”>. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
œÏ®Ï˙bÍb÷ Ø›fi÷ \K Gı÷ Á÷“ œÏ®ÏP˙fibfib÷ Ø›fi÷ \K Gı÷ ”÷ Ob…Zd ! (112) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ ÏbDıOø” fiOÏfi®
˙bKŸÁ“bKfi÷ EbÏ œÏ®Ï Á“mb¶ Gı÷. #b…c“b’ÏÁ“, ˙…PA“K, Z…DıÆ, #fi÷ Á“bdÂ. Z÷db¶ ◊bÆ÷ #b˙÷Tb OŸÂPœT E…SKØ® fi®Á“iKb. Z÷#b÷#÷ «”bÏfib c÷“œdb¶ P˙”bÏ
#b…c“b’ÏÁ“ #fi÷ ˙…PA“K œÏ®Ïfi÷ Gıb÷ “®fi÷ \K Gı÷ dbÊ÷“ œÏ®ÏP˙fibfib÷ Ø›fi÷ \K Á“Kb÷|. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ Áø“Z¶OTb fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ Áø“Z¶OTb fiOÏ®fi®
Gı÷ #fi÷ Z…DıÆ ZØb Á“bd œÏ®Ïfi÷ ÆbØ÷ T›fi÷ \K Gı÷ dbÊ÷“ œÏ®Ï˙bÍb÷ «”bÏfib ◊πc÷“œdb¶ &ÎÏ #fi÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib gbOdb¶ "Gı‰◊TbœÁ“ fibdfiŸ¶ E…SK
Ø›fi÷ \K Gı÷. ”ZŸ¶. Z÷ ÆdK÷ &S◊≥ ØK÷T ∏bfi c“œfifib jbÏÁ“ •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ï◊πgŸ
(109) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷Â÷ ƶÆbÏfi÷ PfiÏb÷µKb÷fiØ®, ◊π◊¶Eb÷fi÷ PfiÏb÷µKb SKb¶ ◊jbKb. Æd˙ÆÏ ØKŸ¶. Ægb PfiÁ“Í®. Z÷ Áø“Z¶OTb fiOÏ®fi® ◊bÆ÷
fiØ®, Dı÷fib÷ ƶÆbÏ ¨®Â ØKb÷ fiØ®, Dı÷fiŸ¶ ƶÆbÏ ˙÷c“fi®K Á“d¨®Â ØKŸ¶ fiØ®, •b˙‹Z® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ Á“bSKbKfiOb÷‰fib÷, Oc“gbT
Dı÷fib÷ ƶÆbÏ ÔKŸPGı≥ fiØ®, Dı÷fiŸ¶ ƶÆbÏ ˙÷c“fi®K Á“dÔKŸ§·Gı≥ ØKŸ¶ fiØ®, Dı÷ fibdfib ◊’Ï˙πbDıÁ“fib÷ PœÛK ‹Á¶“c“Á“ fibdfib÷ ◊’Ï˙bÈÁ“ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ ≠“‘˙÷c“,
PÆ∞◊πKb÷Dıfi fiØ® Z÷˙b÷ døZbc“® #fiObÏ œŸ¶ ¸Ï®fi÷ ◊ ZŸÏZ dfiŸÛK◊Âb KDŸı˙÷|c“, Æbd˙÷c“, #fi÷ #Ø˙˙÷c“ #÷ EbÏ ˙÷c“fib÷ ›PZ”bÆfib÷ ZØb Pfi]¶ÊŸ“
#b’c“Á“ g˙fi÷ ◊bd÷ ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷fib ‹˙v“◊˙bÍb÷ ÆbjŸ ¸Ï®fi÷ ◊ fibdfib Á“b÷œfib÷ Æb¶Ob÷◊b¶O #fi÷ Ï”‹K, ÆP”Z ◊π˙ZÁ“, Kbc“ Á“ÏfibÏ, ZØb
ZŸÏZ dfiŸÛKb’c“Á“ g˙fi÷ ◊bd÷. Z÷db¶ ØZ® gˆZb÷fib÷ #Ê“Á“b˙fibÏ ”Zb÷. ˙÷c“b’c“ œb¬b÷fib÷ jbÏÁ“ ”Zb÷. ˙÷c“
Bhgh/35
P˙O÷Ï÷fib÷ ◊bÏObd® #fi÷ Gı #¶Ofib÷ ∏bZb ”Zb÷ ZØb œPÕ“Z¶‰db¶ P˙œbÏc“ Á“Ï®fi÷ ZØb Z#b÷fi÷ ÆÒdbfi #b◊®fi÷ #fi÷ Á“VKbÂv“◊, d¶OTv“◊, c÷“˙v“◊,
”Zb÷. ˙Í® OPÂZ œb¬db¶ Pœ¨b, #bEbÏ, ÔKbÁ“ÏÂ, Gı¶c“ ÔKŸkPÎ, #fi÷ E…SKv“◊ •®d”b˙®Ïfi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®fi÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfib #Øb÷|fi÷,
≈Kb÷PZ¥, œb¬db¶ #fi÷ «®\ ]Âb «πbŒÂ #fi÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“ ƶ«¶j® fi®PZ ”÷ZŸ#b÷fi÷ ◊πHb÷fi÷ Á“bÏÂb÷fi÷, ÔKbÁ“ÏÂb÷fi÷ ◊ˆGŸı¶ Zb÷ dbÏŸ¶ Á“VKb Gı÷. #÷ fi<“[
ZØb c“œfiœb¬db¶ ◊ ]Âb÷ EZŸÏ ”Zb÷. Z÷Dı •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ ˙…œbT®Á“fib÷ Gı÷. #÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æ÷ P˙EbÏ®fi÷, ≈Kb¶ ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fib÷ d≤“ Gı÷ SKb¶
•b˙Á“ P◊>OT fibdfib÷ PfiOπ∂Ø Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Dı›fi÷ SKb¶Ø® P‰c¶“ “, ÁŸ¶“ “®, ÏŸsb¨fi® dbÍb, Á“Ïb÷’Ê“Á“b dbÊ“®fiŸ¶ ˙bÆÂ, «÷Æ˙bfiŸ¶
Z÷ ˙√Z÷ ˙…œbPTÁ“fib ˙Efifi÷ Æb¶gÍ˙bdb¶ ÏPÆÁ“ P◊>OT fibdfib #bÆfi, ˙bÆ TˆGı˙bfib÷ Á“◊ “bfib÷ ÊŸ“Á“ “b÷. P‰O “®, #¶ÁŸ“œÁ“, ˙®>Ê“®, OÂ÷P‰Á“b,
ÆbjŸ#÷ Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ÷, Dı÷ ≤÷“Á“bÂ÷ Á“bSKbKfiOb÷‰fib÷ ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æ Ï”÷Zb÷ Gı‰, ◊OÏ√b¶, ◊b˙ “®, gO˙b ϶O÷Tb÷ ˙¬b÷fi÷ T›fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®
”Zb÷, Z÷ Zϸ Dı›fi÷ Z÷fi÷ #b¨÷◊◊ˆ˙Á“ #b ◊πdbÂ÷ ◊ˆ¢KŸ¶ Á÷“, ”÷ dbOj ! œŸ¶ P‰c¶“ “, ÁŸ¶“ “®, Kb˙Z„ ˙®>Ê“®, ]Ï÷Ÿ¶, #÷ «j® ˙‹ZŸ#b÷fi÷, ”bØdb¶ Ïb√®, Gı‰
Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷ ? º˙ #¶Z˙bÍb÷Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfib÷ #b÷∑“®, ◊OÏ√b¶ ◊”÷Ï®, ZØb gO˙b ˙¬b÷fi÷ œÏ®Ï &◊Ï ◊”÷Ï® Z÷ ‹Á¶“c“Á“
Gı÷ ? PÆP∞ #¶Z˙bÍ® Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfi® Gı÷ ? PÆ∞b÷ #fi÷ ]Ê÷“ ? ZŸ¶ Zb◊Æ •b˙‹Z® fiOÏ®fi® dµKgbOdb¶Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í® Dı÷ Zϸ Áø“Z¶OTb
#bÊ“Tb ◊πHb÷fib÷ Zb÷ &ÎÏ Á“”÷. ≈KbÏ÷ ˙…œbPTÁ“ •b˙Á“ P◊>OTÁ“ PfiOπ∂Ø Z÷ fiOÏ® Gı÷, Dı÷ Zϸ Gı‰◊TbœÁ“ E…SK Gı÷, #fi÷ Dı÷ Zϸ •d gO˙¶Z
‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æfi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ¢KŸ¶ SKbÏ÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æ, "#÷ ◊πHb÷fib÷ œŸ¶ d”b˙®Ï Gı÷ Z÷ Zϸ Dı˙bfib÷ Z÷ Zb◊Æ÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷|.
#b &ÎÏ ”œ÷ Á÷“ «®\÷' #÷d œ¶Á“b˙bÍb÷ ØKb÷, "#b ◊πHb÷fib÷ Dı˙b« dfi÷ ”÷ Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ #bd¶‰® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ gO˙fi„ !
Á÷“˙® Ï®Z÷ #b˙ ÷“' #÷d Á“b¶¨b˙bÍb÷ ØKb÷, "”y¶ Dı˙b« #b◊®œ Z÷Ø® ◊ˆGıfibÏfi÷ Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ Z÷fi÷ aKbÏ÷, Á÷“˙® Ï®Z÷ #fi÷
◊πZ®PZ Øœ÷ Á÷“ Á÷“d ? #÷ ◊πdbÂ÷ #P˙wbÆŸ ØKb÷, ZØb #÷fi® «ŸP∞ «Ÿ¶≤“® Á÷“Ê“Tb ÆdK÷ \÷›œ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ •b˙‹Z® fibdfi® fiOÏ®
Ø› O› #fi÷ Z÷ aT÷œKŸaZ ØKb÷. ◊ Z÷ Zb◊Æ ˙…œbPTÁ“ •b˙Á“ P◊>OTÁ“ ”Z®. SKb¶ •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ Oc“gbT fibdfib Zb◊Æfib, Á“bSKbKfiOb÷‰®K
ÆbjŸfi÷ Á“b¶›◊ &ÎÏ #b◊® œaKb÷ fiP”. #fi÷ EŸ◊EŸ◊ «÷≤“b÷. Z÷ ˙√Z÷ PœÛK ‹Á¶“c“Á“ fibd÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“ Ï”÷Zb ”Zb. Z÷ ƶ«¶j®fi® «j® ”Á“[Á“Z #bOÍ
˙…œbPTÁ“ •b˙Á“ P◊>OTÁ“ ÆbjŸ#÷ Á“bSKbKfi Ob÷‰fib ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ «÷ Á“mb ◊πdbÂ÷ \Â˙®. Kb˙Z„-Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ Dı÷ Zϸ ”y¶ GŸı¶ Z÷ Zϸ
‰Â˙bÏ ◊ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ #b¨÷◊◊ˆ˙Á“ ◊ˆ¢KŸ¶ ”÷ dbOj ! œŸ¶ Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ dbÏ® ◊bÆ÷ #b˙˙bfi÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷| Gı÷. #fi÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ TOgO
Gı÷ ? Kb˙Z„-º˙ Á÷“˙® Ï®Z÷ dÏ÷ Zb÷ Z÷fib÷ ƶÆbÏ ˙j÷ #fi÷ ]Ê÷“ ? ZŸ¶ dbÏb ◊bÆ÷ ◊”b÷>E˙b #bÔKb Gı÷. ]Âb÷ dbO #b÷ͶO® OKb Gı÷, dbO &◊Ï Gı÷,
#÷ ◊πHb÷fib÷ &ÎÏ #b◊ ? ≈KbÏ÷ ¸Ï®fi÷ ◊ Z÷ ˙…œbPTÁ“ P◊>OT PfiOπ∂Ø÷ Z÷ ˙EObÍbfib dbO÷| Gı÷. #fi÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ ZŸ¶ #bDı÷Dı
‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æfi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷ ◊ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æ œ¶Á“b˙bÍb÷ \÷›œ. "◊Gı® ”÷ gO˙fi„' ! #÷d Á“”® gO˙fi„ Ob…Zd÷ •d gO˙¶Z
ØKb÷, Á“b¶¨b˙bÍb÷ ØKb÷, Kb˙Z„ aT÷œfi÷ ◊πbk ØKb÷. ◊϶ZŸ Á“b¶› Dı˙b« #b◊® d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid®, #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! Z÷
œaKb÷ fiP”> #fi÷ EŸ◊Eb◊ «÷≤“b÷. Z÷ ˙√Z÷ •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ ‰Â √ˆÂb˙bÍb Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ◊bÆ÷ dŸ¶ “ Ø›fi÷,
dbOdb¶, dfiŸÛKb÷fi® O “c“®˙bÍb dbOdb¶, EbTZ® ˙√Z÷ ÔKˆ”ÏŸ◊÷ Ob÷≤“˙b#÷T #ObÏ◊Ÿ¶ Zºfi÷ #ÂObÏ◊Ÿ¶ T÷˙bfi÷ œaZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ ‹Á¶“c“Á“
dfiŸÛKb÷˙bÍb Ægb dbOdb¶ fi®Á“Í÷ Gı÷. ◊’Ï˙πbDıÁ“ dbÏ® ◊bÆ÷ #fiObÏ Ø˙b aZ Gı÷. ≈KbÏ÷ •dÂgO˙Z¶d”b˙®Ï,
SKb¶ #fi÷Á“ dfiŸÛKb÷fib dŸ√Ø® •®d”b˙®Ï◊πgŸ #bÔKbfi® ˙bZ Æb¶gÍ® Ob…Zdfi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷fi® ˙bZ Á“”÷Zb ”Zb Z÷˙bdb¶Dı Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K
Á“bSKbKfiOb÷‰® ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æfib dfidb¶ ◊b÷Zbfib P˙¥÷ ‹dÏÂv“◊ #fi÷ ‹Á¶“c“Á“◊’Ï˙πbDıÁ“ Z÷ ≤÷“Á“bÂ÷ •®d”b˙®Ï ◊bÆ÷ ZŸÏ¶Z #bÔKb.
#PgTb¥v“◊ #b ◊πÁ“bÏfib÷ P˙EbÏ ØKb÷ Á÷“, •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Áø“Z¶OTb ◊Gı® gO˙fi„ Ob…Zd Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ ◊bÆ÷
fiOÏ®fi® «”bÏ Gı‰◊TbÆÁ“ fibdfib E…SKdb¶ ƶKd #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ #b˙÷Tb \®fi÷, ZŸÏZDı #bÆfiØ® &gb Ø›fi÷ Z÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi® Æbd÷ OKb.
gb˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷. dbÊ÷“ ”y¶ Z÷fi® ◊bÆ÷ \&À, •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶cŸ¶“, #fi÷ ≈Kb¶ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ ”Zb SKb¶ #bÔKb.ZØb SKb¶
fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶, #fi÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®fi÷ fid®fi÷, Z÷#b÷fib÷ ÆSÁ“bÏ #b˙®fi÷ •® Ob…Zd÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“
Bhgh/36
:- ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zdfi÷ ‹˙bOZ Gı÷, ”÷ ‹Á¶“c“Á“ Zdfi÷ ÆŸ‹˙bOZ Gı÷, ”÷ ‹Á¶“c“ Z÷#b÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï÷ Gı÷.
! Zdfi÷ #Ò˙bOZ Gı÷, ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zdfi÷ ‹˙bOZ #Ò˙bOZ Gı÷, ◊Gı® Ob…Zd÷ ◊Gı® "”÷ ‹Á¶“c“Á“' ! #÷d Á“”® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷
Z÷ ‹Á¶“c“Á“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“:- "”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ ˙…œbPTÁ“ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ ‹Á¶“c“Á“ !
•b˙Á“ P◊>OTÁ“ fibdfib PfiOπ∂Ø® Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ #b¨÷◊◊ˆ˙Á“ ◊ˆ¢KŸ¶ ”ZŸ¶ Á÷“, •b˙‹Z® fiOÏ®db¶ Ï”÷Zb ˙…œbPTÁ“ •b˙Á“ P◊>OTÁ“ fibdfib PfiOπ∂Ø÷ Zfi÷ #b
”÷ dbOj ! Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷ ? ›SKb’c“ «jŸ¶ ◊ˆ˙fi® ◊πdbÂ÷ #b¨÷◊◊ˆ˙Á“ ◊ˆ¢KŸ¶ ”ZŸ¶ Á÷“ ”÷ dbOj ! œŸ¶ Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ Á÷“ #¶Z
◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„-Z÷fib ◊πHb÷Ø® dŸ¶lb› Zdb÷ #”®> œ®]π #bÔKb.' ”÷ ‹Á¶“c“Á“ P˙fibfib÷ Gı÷ ? #÷ «jŸ¶ #bOÍ Á“mb÷ ◊πdbÂ÷ \® T÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„-Z÷fib ◊πHb÷Ø®
#÷ Á“”b÷, #÷ ˙bZ ÆbE® Á÷“ Á÷“d ? ”b, #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷.◊Gı® dŸ¶lb›fi÷ ZŸ¶ dbÏ® ◊bÆ÷ œ®]π #bÔKb÷ GŸı¶.' ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Á÷“d #÷ ÆbE® ˙bZ
Á“bSKbKfiOb÷‰®K Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ amŸ¶ Á÷“ :- ”÷ Gı÷ ? ”b, Z÷ ÆbE® ˙bZ Gı÷. ˙Í® ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! ZbÏb dfidb¶ Dı÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷
Ob…Zd ! ”÷ Ob…Zd ! #÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib ∏bfi® #fi÷ Z◊‹˙® ◊ŸÏŸ¥ Á“b÷ Gı÷, ƶÁ“V◊ ØKb÷ ”Zb÷ Á÷“, "œŸ¶ Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ ? Á÷“ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷ ? Z÷fib÷
Á÷“ Dı÷#b÷#÷ dbÏ® OŸk˙bZ Zdfi÷ œ®]π Á“”® c“®j® ! Dı÷Ø® Zd÷ dbÏ® OŸk ◊ #b #Ø Gı÷ :- d÷> Tb÷Á“fi÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ DıÂbÔKb÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷
˙bZfi÷ \Âb÷ Gıb÷. SKbÏ◊Gı® gO˙bfi„ Ob…Zd÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ :- sÔKØ® - sÔKTb÷Á“, Á“bÍØ®-Á“bÍTb÷Á“ #fi÷ gb˙Ø®-gb˙Tb÷Á“. Z÷db¶ Dı÷
◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! dbÏb jdOŸÏŸ, jdb÷|◊c÷“œÁ“ •d sÔKTb÷Á“ Gı÷ Z÷ #÷Á“ Gı÷ #fi÷ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ Dı÷ ¨÷‰Tb÷Á“ Gı÷ Z÷ #ƶpKb
gO˙¶Z d”b˙®Ï &S◊≥ ∏bfi c“œfifib jbÏÁ“ Gı÷ #”∂Z Gı÷, PDıfi Gı÷, Á÷“˙Í® Á“b÷ “bÁ“b÷ “® Kb÷Dıfi ÆŸj® T¶«b› ◊”b÷Íb›˙bÍb÷ Gı÷, ZØb Z÷fi® ◊’ÏP] #ƶpK
Gı÷, gˆZ, ˙Zdbfi #fi÷ gP˙ÛKÁ“bÍfib \ÂÁ“bÏb Gı÷. ZØb Æ˙∏ #fi÷ Kb÷Dıfi Á“b÷ “bÁ“b÷ “®fib÷ Á“mb÷ Gı÷ #fi÷ ˙Í® Z÷fib÷ #¶Z Gı÷. ZØb Dı÷ Á“b÷ÍTb÷Á“ Gı÷
Æ˙c“œ®| Gı÷, Dı÷Â÷ dfi÷ ZdbÏ® OŸk ˙bZ œ®]π Á“”® c“®j® Gı÷ #fi÷ ”÷ ‹Á¶“c“Á“ Z÷ Á“b÷› ’c“˙Æ fi ”Zb÷ #÷d fiØ® #fi÷ Á“b÷› ’c“˙Æ fiØ® #÷d ◊ fiØ®. Z÷
! Dı÷Ø® ”y¶ Z÷fi÷ \Ÿ¶ GŸı¶. ◊Gı® Á“bSKbKfi÷Ob÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ gO˙bfi„ ”¶d÷œ ”Zb÷, ”¶d÷œ ”b÷KGı÷ #fi÷ ”¶d÷œb¶ Ï”÷œ÷, Z÷ jπŸ˙, PfiKZ, œbwZ,
Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- #¨Z, #ÔKK, #˙§‹ØZ #fi÷ PfiSK Gı÷. ˙Í® Z÷fib÷ #¶Z fiØ®. ZØ Dı÷
”÷ Ob…Zd ! ZbÏb jdbEbK, jdb÷|◊c÷“œÁ“, •d gO˙¶Z d”b˙®Ï gb˙Tb÷Á“ Gı÷ Z÷ #fi¶Z ˙Â◊K˙v“◊ Gı÷, #fi¶Z O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œ◊K˙v“◊
◊bÆ÷ Dı›#÷ #fi÷ Z÷#b÷fi÷ ˙¶c“fi Á“Ï®#÷. fidfi Á“Ï®#÷ Kb˙Z„ Z÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Gı÷, #fi¶Z ƶ‹Øbfi ◊K˙v“◊ Gı÷ #fi¶Z OŸÏŸT]Ÿ ◊K˙v“◊ Gı÷ ZØb #fi¶Z
Á“Ï®#÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d Zdfi÷ ≤“®Á“ TbO÷ Z÷d Á“Ïb÷. P˙T¶« fi Á“Ïb÷. ◊Gı® #OŸÏŸT]Ÿ ◊K˙v“◊ Gı÷, ˙Í® Z÷ #¶Z fiØ®. Zb÷ ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Z÷ ◊πdbÂ÷
Ob…Zd÷ Z÷ Á“bSKbKfi-Ob÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ ÆbØ÷ ≈Kb¶ •d gO˙¶Z sÔKTb÷Á“ #fi÷ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, ¨÷‰Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, Á“bÍTb÷Á“ #¶Z P˙fibfib÷
d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ Dı˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷|. Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ •d Gı÷. #fi÷ gb˙Tb÷Á“ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷. Tb÷Á“ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #¶ZP˙fibfib÷
gO˙¶Z d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ Dı˙bfib÷ ƶaV◊ Á“Kb÷|. Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ ◊ Gı÷.
•d gO˙¶Z d”b˙®Ï ÔKb˙øÎgb÷º ”Zb. Z÷ ÔKb˙øÎgb÷º •d gO˙¶Z ˙Í® ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zfi÷ Dı÷ #b P˙Á“V◊ ØKb÷ ”Zb÷ Á÷“, œŸ¶ º˙ #¶Z˙bÍb÷
d”b˙®ÏfiŸ¶ œÏ®Ï &c“bÏ, œÂObÏ÷Tb Dı÷˙Ÿ¶, Á“VKbÂv“◊, Pœ˙v“◊, jÒK Gı÷. Á÷“ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷ ? Z÷fib÷ ◊ #b √ŸTbÆb÷ Gı÷. Kb˙Z„-sÔKØ® º˙
d¶OTv“◊, #T¶Á“bÏb÷ P˙fib œb÷gZŸ¶ ”ZŸ¶. ÆbÏb¶ T¨Âb÷ ÔK¶Dıfib÷ #fi÷ OŸÂb÷Ø® #÷Á“ Gı÷ #fi÷ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, ¨÷‰Ø® º˙ #ƶpK ◊πc÷“œ˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷
KŸaZ #÷˙Ÿ¶ œÏ®Ï #SK¶Z œb÷gZŸ¶ ”ZŸ¶. ◊Gı® Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K #ƶpK ◊πc÷“œdb¶ #˙Ob∑“ Gı÷, ZØb Z÷fib÷ #¶Z ◊ Gı÷. Á“bÍØ® º˙ Á“b÷›
‹Á¶“c“Á“◊’Ï˙πbDıÁ“, ÔKb˙øÎgb÷º •d gO˙¶Z d”b˙®ÏfiŸ¶ ◊ˆ˙ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ &c“bÏ ’c“˙Æ fi ”Zb÷, #÷d fiØ®, Kb˙Z„-PfiSK Gı÷ #fi÷ Z÷fib÷ #¶Z fiØ®, gb˙Ø®
Kb˙Z„-#SK¶Z œb÷gbKdbfi œÏ®Ï \÷› ”¥ ◊b@Kb÷, ƶZb÷¥ ◊b@Kb÷, º˙ #fi¶Z ∏bfi ◊KbKv“◊ Gı÷, #fi¶Zc“œfi ◊KbKv“◊ Gı÷, #fi¶Z #OŸÏŸT]Ÿ
#bfi¶c“KŸaZ PEÎ˙bÍb÷ ØKb÷, ◊π®PZKŸaZ dfi˙bÍb÷ ØKb÷, ◊Ïd Æb…dfi‹Kfi÷ ◊KbKv“◊ Gı÷ #fi÷ Z÷fib÷ Gı÷ “b÷ fiØ®. Zb÷ ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! #÷ ◊πdbÂ÷ sÔKº˙
◊b@Kb÷ ZØb ”¥÷| Á“Ï®fi÷ ◊π¸y£ Ùc“K˙bÍb÷ Ø› ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, ¨÷‰º˙ #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, Á“bͺ˙ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷, ZØb
«®Ïb≈Kb Gı÷ Z÷ Zϸ Dı›, •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“¨®Âb Á“Ï® gb˙º˙ #¶Z P˙fibfib÷ Gı÷, ˙Í® ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zfi÷ Dı÷ #b P˙Á“V◊ ØKb÷ ”Zb÷
Bhgh/37
Á÷“. PÆP∞ #¶Z˙bÍ® Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfi® Gı÷ ? Z÷fib÷ ◊ #b &ÎÏ Gı÷ - ◊bc“b÷◊Odfi «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ amŸ¶ Gı÷. Pfi”b’Ïd #fi÷ #Pfi”b’Ïd #÷ «≥÷ \ZfiŸ¶
”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! d÷> PÆP∞ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”® Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷-sÔKØ® PÆP∞ ◊bc“b÷◊Odfi dÏ ◊πPZÁ“d P˙fibfiŸ¶Dı Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊bc“b÷◊Odfi dÏÂfi®
#÷Á“ Gı÷ #fi÷ #¶Z˙bÍ® Gı÷, ¨÷‰Ø® PÆP∞fi® T¶«b› ◊”b÷Íb› ◊®‹ZbT®œ ”Á“[Á“Z Gı÷ gaZ◊πSKbpKbfi #÷ œŸ¶ ? gaZ◊πSKbpKbfi dÏ «÷ ◊πÁ“bÏfi¶Ÿ
Tb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷. #fi÷ Z÷fi® ◊’Ïj® #÷Á“ A“b÷ “, «÷>ZbT®œ Tb√, ‰®Æ”\Ï, Á“mŸ¶ Gı÷. Pfi”b’Ïd #fi÷ #Pfi”b’Ïd. #÷ «≥÷ \ZfiŸ¶ gaZ◊πSKbpKbfi dÏÂ
«Æb÷fi÷ #b÷OÂ◊EbÆ Kb÷Dıfi Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷. ZØb Z÷fib÷ #¶Z ◊πPZÁ“d˙bÍŸ¶Dı Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gaZ◊πSKbpKbfi dÏÂfi® ”Á“[Á“Z Gı÷. ”÷
◊ Gı÷. Á“bÍØ® PÆP∞ Á“b÷› ’c“˙Æ fi ”Z® #÷d fiØ®, Á“b÷› ’c“˙Æ fiØ® ‹Á¶“c“Á“ ! #÷ «≥÷ \Zfib ◊¶’ “ZdÏÂ˙ ÷“ dÏZb÷ º˙ ◊b÷Z÷ fi…ÏPKÁ“fib #fi¶Z
#÷d fiØ®. #fi÷ Á“b÷› ’c“˙ÆZ÷ fi”®> ”œ÷ #÷˙Ÿ¶ ◊ fiØ®. ZØb gb˙Ø® PÆP∞ g˙fi÷ ◊bdZb÷ fiØ®, Kb˙Z„ ƶÆbÏv“◊ ˙fifi÷ ˙Ê“® \K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ dÏZb
gb˙Tb÷Á“fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙®. Z÷db¶ sÔKPÆP∞ #fi÷ ¨÷‰PÆP∞ #¶Z˙bÍ® Gı÷, ZØb º˙fib÷ ƶÆbÏ ]Ê÷“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊¶’ “Z dÏÂfi® ”Á“[Á“Z Gı÷. ‹Á¶“c“Á“ ! #÷-
Á“bÍPÆP∞ #fi÷ gb˙PÆP∞ #¶Z P˙fibfi® Gı÷ - PÆP∞ #¶Z˙bÍ® ◊ Gı÷ #fi÷ ◊ˆ˙b÷|aZ «÷ ◊πÁ“bÏfib-dÏÂ˙ ÷“ dÏZb º˙fib÷ ƶÆbÏ ˙j÷ Gı÷ #fi÷ ]Ê÷“ Gı÷.
#¶Z P˙fibfi® ◊ Gı÷. ˙Í® ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zfi÷ Dı÷ #b ƶÁ“V◊ ØKb÷ ”Zb÷ Á÷“, (113) Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“◊’Ï˙πbDıÁ“ «b÷j ◊b@Kb÷ #fi÷ Z÷Â÷
PÆ∞b÷ #¶Z˙bÍb Gı÷ Á÷“ #¶Z P˙fibfib Gı÷ ? Z÷fib÷ ◊ #b &ÎÏ Gı÷ :- #÷”®> •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ !
«jŸ¶ #bOÍfi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„-sÔKØ® PÆ∞ #÷Á“ Gı÷ #fi÷ #¶Z˙bÍb Gı÷, ZdbÏb dŸ√Ø® Á÷“˙Í®#÷ Á“”÷T jdfi÷ Æb¶gÍ˙bfi÷ ›·GŸı¶ GŸı¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK !
¨÷‰Ø® PÆ∞ #ƶpK ◊πc÷“œ˙bÍb Gı÷ #fi÷ #ƶpK ◊πc÷“œdb¶ #˙Ob∑“ Gı÷. Dı÷d ≤“®Á“ TbO÷ Z÷d Á“Ï, P˙T¶« fi Á“Ï÷. SKbÏ÷ ◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷
ZØb Z÷fib÷ #¶Z ◊ Gı÷. Á“bÍØ® PÆ∞ #b’c“˙bÍb Gı÷ #fi÷ #¶Z P˙fibfib Gı÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #fi÷ SKb¶ dÍ÷T® db÷Ê“® Ægbfi÷ jd
Z÷fib÷ #¶Z fiØ® gb˙Ø® PÆ∞ #fi¶Z ∏bfi◊KbKv“◊ Gı÷, #fi¶Z c“œfi◊KbKv“◊ Á“mb÷. ◊Gı® Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib
Gı÷, Kb˙Z„-#fi¶Z #OŸÏŸT]Ÿ ◊K˙v“◊ Gı÷ #fi÷ Z÷fib÷ #¶Z fiØ® #ØbZ„ sÔKØ® dŸ√Ø® jdfi÷ Æb¶gÍ®, #˙jbÏ®, ”¥ ◊b@Kb÷, ƶZŸÕ“ ØKb÷, Kb˙Z„-P˙Á“PÆZ
#fi÷ ¨÷‰Ø® #¶Z˙bÍb÷ Gı÷ ZØb Á“bÍØ® #fi÷ gb˙Ø® PÆ∞ #fi¶Z #¶Z Ùc“K˙bÍb÷ ØKb÷ #fi÷ ◊Gı® Z÷Â÷ &gb Ø›, •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷
P˙fibfi® Gı÷. PÆ∞b÷ #¶Z˙bÍb ◊ Gı÷ #fi÷ #¶Z P˙fibfib ◊ Gı÷. P‰:◊πc“¨®Âb c“› #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! PfiOπ∂Øfib ◊π˙Efidb¶
˙Í® ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! Zfi÷ Dı÷ #b ƶÁ“V◊ ØKb÷ ”Zb÷ Á÷“, º˙ Á÷“˙® Ï®Z÷ dÏ÷ Zb÷ •∞b Ïb√Ÿ¶ GŸı¶. ◊π®PZ Ïb√Ÿ¶ GŸı¶. ÏŸE® Ïb√Ÿ¶ GŸı¶, ‹˙®Á“bÏ Á“ÏŸ¶ GŸı¶, ”÷ gO˙fi„
Z÷fib÷ ƶÆbÏ ˙j÷ #fi÷ ]Ê÷“ ? Z÷fib÷ &ÎÏ #b Ï®Z÷ Gı÷ :- ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! d÷> ! #÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷ Ï®Z÷ Gı÷. ÆSK Gı÷. ƶc÷“” P˙fibfiŸ¶ Gı÷. Z÷ ›Õ“ Gı÷.
dÏÂfib «÷ ◊πÁ“bÏ DıÂbÔKb Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- #÷Á“ «bTdÏ #fi÷ Z÷ ›Õ“ ◊πZ®Õ“ Gı÷, Dı÷ Zd÷ Á“”b÷ Gıb÷. #÷d Á“Ï®fi÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ Zb◊Æ •dÂ
«®DŸı¶ ◊¶’ “ZdÏÂ, «bTdÏ #÷ œŸ¶ ? «bTdÏÂfib «bÏ g÷c“ Á“mb Gı÷ Z÷ gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷, ◊Gı® &ÎÏ ◊ˆ˙fi® ’c“œbfib gbOdb¶
#b ◊πdbÂ÷ :- «TÒdÏ (Zϸ “Zb dÏ˙Ÿ¶) ˙œbZdÏ (œ¬b’c“Á“fib Dı›fi÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ P‰c¶“ “fi÷, ÁŸ¶“’ “Á“bfi÷, Kb˙Z„ gO˙b ˙¬b÷fi÷ #÷Á“b¶Z÷
TbO˙bØ®) Zc„“g˙dÏ (dÏ® OKb «bc“ ◊Ÿfi:Z÷Dı OPZdb¶ #b˙˙Ÿ¶) ◊”b “Ø® dˆaKb¶ #fi÷ ◊Gı® ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ #b˙®,
◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶, lb “Ø® ◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶, ◊b®db¶  ˆ“«®fi÷ dÏ˙Ÿ¶, #§‘fidb¶ ◊÷Æ®fi÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ‰Â ◊πc“P¨Âb Á“Ï® Z÷ ‹Á¶“c“Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ #b
dÏ˙Ÿ¶, l÷Ï √b›fi÷ dÏ˙Ÿ¶, lb “ P˙O÷Ï÷ ÆbØ÷ OÍb¸b¶Æb¶ √b›fi÷ dÏ˙Ÿ¶, #fi÷ ◊πdbÂ÷ «b÷VKb -
O®j #b’c“ Dı¶OT® \fi˙Ïb÷ ≤“b÷T÷ Z÷Ø® dÏ˙Ÿ¶, ”÷ ‹Á¶“c“Á“ ! #÷ «bÏ ◊πÁ“bÏfib ”÷ gO˙fi„ ! ] “◊ 6fi÷ db÷Zfib cŸ“:√Ø® #b ƶÆbÏ ÆÍO÷Tb÷ Gı÷,
«bTdÏÂ˙ ÷“ dÏZb÷ º˙ ◊b÷Z÷ #fi¶Z˙bÏ fibÏÁ“[fib g˙b÷fi÷ ◊bd÷ Gı÷. PZK∂E, ˙jbÏ÷ ÆÍO÷Tb÷ Gı÷ Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ Oø”‹Ø ”b÷› #fi÷ Z÷fiŸ¶ ]Ï ÆÍOZŸ¶ ”b÷K,
dfiŸÛK, #fi÷ c÷“˙OPZv“◊, #fib’c“ #fi¶Z ZØb EbÏ OPZ˙bÍb ƶÆbÏv“◊ ZØb Z÷ ÆÍOZb ]Ïdb¶ Z÷fib÷ «”y dˆVK˙bÍb÷ #fi÷ #b÷Gıb ˙Dıfi˙bÍb÷ Æbdbfi
˙fidb¶ Z÷ º˙ Ï√ ÷“ Gı÷. #÷ «bTdÏÂfi® ”Á“[Á“Z Gı÷. ◊¶’ “ZdÏ #÷ œŸ¶ ? ”b÷K, Z÷ Æbdbfifi÷ Z÷ Oø”‹Ø «Í˙b c÷“Zb÷ fiØ®. ◊ Z÷ Æbdbfifi÷ T›fi÷
◊¶’ “ZdÏ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“mŸ¶ Gı÷. Pfi”b’Ïd #fi÷ #Pfi”b’Ïd #÷ «≥÷ \ZfiŸ¶ #÷Á“b¶Z÷ \K Gı÷ Á“bÏÂÁ÷“ Z÷ Oø”‹Ø #÷d P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“, \÷ Øb÷ “b÷ Æbdbfi
◊bc“b÷◊Odfi dÏ ◊πPZÁ“d P˙fibfiŸ¶Dı Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊bc“b÷◊Odfi #÷ œŸ¶ ? «E÷ Zb÷ dfi÷ Z÷ #bOÍ ◊bGıÍ P”Zv“◊, ÆŸ√v“◊, ÁŸ“œÍv“◊, #fi÷ Gı÷˙Ê÷“
Bhgh/38
Á“VKbÂv“◊ Øœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷Dı ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏb÷ ◊ #bSdb #÷Á“ Ïb√fibÏ, ÆŸ¶c“Ï ÆbjŸ◊Âbdb¶ T®fi, #fi÷ c“b¶Z #÷˙b ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ #bDı
\Zfib ÆbdbÒKv“◊ Gı÷ #fi÷ Z÷ ›Õ“, Á“b¶Z, P◊πK, ÆŸ¶c“Ï, dfiOdZb÷, PfiOπ∂Ø ◊π˙Efifi÷ #bOÍ Á“Ï® P˙”Ï÷ Gı÷.
§‹ØÏZb˙bÍb÷, P˙wbÆ◊b‰, ƶdZ, #fiŸdZ, «”ydZ, #fi÷ ]Ï÷Âbfib Á¶“’ “Kb (114) ”˙÷ ◊Gı® •®•dÂgO˙¶Z d”b˙®Ï Áø“Z¶OTb fiOϮخ
Dı÷˙b÷ Gı÷, dbÊ÷“ Z÷fi÷ Ê“b∑“, Z “Á“b÷, gŸ√, Zø¥b. Eb÷Ï ˙b] Á÷“ Æ◊,  “b¶Æ, Gı‰◊TbœÁ“ fibdfib E…SKØ® «”bÏ fi®Á“Í® Dıfi◊c“ P˙”Ï÷ Gı÷. SKbÏ«bc“ Z÷
d·GıÏ, ˙bZ, P◊Z, ˘T÷Ûd, ˙O÷Ï÷ #fi÷ ÆP≥◊bZ ˙O÷Ï÷ ˙O÷Ï÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib ZØbv“◊ ‹ØP˙Ïb÷ ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“
Ïb÷Ob÷ #fi÷ º˙T÷ c“Ïc“b÷ ZØb ◊’Ï¥” #fi÷ &◊ÆOb÷| fiŸÁ“œbfi fi Á“Ï÷ #fi÷ P˙O÷Ï÷ #O®KbÏ #¶Ob÷fi÷ œ®√÷ Gı÷ #fi÷ œ®√®fi÷, ≈Kb¶ •d gO˙¶Z
\÷ ”y¶ Z÷fi÷ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙–fib÷Ø® «Eb˙® T&À Zb÷ Z÷ dbÏb÷ #bSdb dfi÷ d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ Dı›fi÷, ˙b¶c“®, fid®, #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :-
◊ÏTb÷Á“db¶ P”Zv“◊, ÆŸ√v“◊, ÁŸ“œTv“◊, #fi÷ ◊϶◊Ïb#÷ Á“VKbÂv“◊ Øœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! \÷ Zd÷ #fiŸdPZ #b◊b÷ Zb÷ dbPÆÁ“ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ jbÏ Á“Ï®
dbÊ÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ #b◊fi® ◊bÆ÷ ”y¶ c“®P¨Z Øb&À. dŸ¶’ “Z P˙EÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ ØbK Z÷d Á“Ïb÷, P˙T¶« fi Á“Ïb÷,
Øb&À, ◊πPZT÷√fi #b’c“ PA“Kb#b÷fi÷ œ®√Ÿ¶. ƈ‰ #fi÷ Z÷fib #Øb÷|fi÷ \Ÿ¶, ZØb ◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® #fiŸdPZ T› Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ ”¥˙bÍb
”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ Zd÷ #bEbÏfi÷ P˙fiKfi÷, P˙fiKfib ¸Ífi÷, Eb’ωfi÷, Ø› Kb˙Z„-•® d”b˙®Ïfi÷ fid® dbPÆÁ“ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ jbÏ Á“Ï® P˙”Ï÷ Gı÷.
P◊> “P˙œŸ∞Kb’c“Á“ Á“bÏÂfi÷, ƶKd Kb‰bfi÷ #fi÷ ƶKdfib Pfi˙b”Á“ #b”bÏfib SKbÏ«bc“ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ dbPÆÁ“ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ ƈ‰fi÷ #fiŸÆbÏ÷, #bEbÏfi÷
Pfiv“◊Âfi÷ #ØbZ„ #÷˙b ◊πÁ“bÏfib jdfi÷ Á“”b÷. #fiŸÆbÏ÷, dbOfi÷ #fiŸÆbÏ÷ ÆSKZb◊ˆ˙Á“ #fi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ Á“bKb˙ ÷“ ‹◊œ÷| Gı÷,
◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï ◊b÷Z÷Dı Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ ◊bÍ÷ Gı÷, œb÷gb˙÷ Gı÷, Ædbk Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Z÷fi÷ #b∏b◊ˆ˙Á“ #bÏbj÷ Gı÷;
◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ ◊π˙πPDıZ Á“Kb÷| #fi÷ Kb˙Z„-◊b÷Z÷Dı jd Á“mb÷ Á÷“ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ZØb Z÷fi÷ Á“bK˙ ÷“ ‹◊œ®|fi÷ Kb˙Z„-#bÏbj®fi÷, ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷
! #b ◊πdbÂ÷ Dı˙Ÿ¶, #b ◊πdbÂ÷ Ï”÷˙Ÿ¶. #b ◊πdbÂ÷ «÷Æ˙Ÿ¶, #b ◊πdbÂ÷ P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ #b˙®fi÷, Kb˙Z„-fid®fi÷ •® ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ #b ◊πdbÂ÷
ÆŸ˙Ÿ¶, #b ◊πdbÂ÷ √b˙Ÿ¶, #b ◊πdbÂ÷ «b÷T˙Ÿ¶, #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ &≤“®fi÷ ◊πbÂ, «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! \÷ Zd÷ #fiŸdPZ #b◊b÷ Zb÷ ”y¶ PfdbPÆÁ“
gˆZ, º˙ ZØb ÆÚ˙b÷ P˙¥÷ ƶKd-◊ˆ˙Á“ ˙Î˙Ÿ¶, ZØb #b «b«Zdb¶ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ P˙”Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√
DıÏb◊ #bÍÆ fi Ïb√˙®. ◊Gı® Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ dŸPfi#÷ Z÷ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷, P˙T¶« fi Á“Ïb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P‰dbPÆÁ“, EZŸdb-PÆÁ“,
•d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib÷ #÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷fib÷ jbPdÁ“ &◊c÷“œ ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊¶EdbPÆÁ“, GıdbPÆÁ“, ◊πØd ÆbZ ÏbP‰’c“˙Æfi®, «®º ÆbZÏbP‰’c“˙Æfi®,
‹˙®Á“bKb÷|. #fi÷ Dı÷ ◊πdbÂ÷ d”b˙®Ï #b∏b c÷“ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ dŸPfi ‰®º ÆbZÏbP‰’c“˙Æfi®, Eb÷Ø® #”b÷ÏbP‰fi® #fi÷ ◊b¶Ed® Ïb‰®’c“˙Æfi®,
EbT÷ Gı÷, Ï”÷ Gı÷, «÷Æ÷ Gı÷, ÆŸ˙÷ Gı÷, √bK Gı÷, «b÷T÷ Gı÷, ZØb &≤“®fi÷ ◊πbÂ, ‰®º ÆbZÏbP‰’c“˙Æfi®, Eb÷Ø® #”b÷ÏbP‰fi® #fi÷ ◊b¶Ed® Ïb‰®’c“˙Æfi® #÷
gˆZ, º˙ #fi÷ ÆÚ˙b÷ Zϸ c“Kb◊ˆ˙Á“ ˙Z÷| Gı÷ ZØb #÷ «b«Zdb¶ DıÏb ◊ ◊πdbÂ÷ Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ #bÏbj÷ Gı÷. ZØb Gı÷£® #÷Á“ Ïb‰®’c“˙Æfi®
#bÍÆ Ïb√Zb fiØ®. ”˙÷ Z÷ Á“bSKbKfiOb÷‰®K ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ ØKb, ZØb Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ ƈ‰bfiŸÆbÏ÷ #bÏbj®, ≈Kb¶ •dÂ-gO˙¶Z d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb
EbT˙bdb¶ Æb˙jbfiZb˙bÍb, «b÷T˙bdb¶ Æb˙jbfiZb˙bÍb, √bfi◊bfi #fi÷ Gı÷ SKb¶ #b˙®, fid®, Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„
T÷˙bdb¶ Æb˙jbfiZb˙bÍb, ◊b÷Zbfib &◊Á“ÏÂfi÷ ZØb ◊b‰b÷fi÷ T÷˙bdb¶ #fi÷ ! \÷ Zd÷ #fiŸ∏b #b◊b÷ Zb÷ ”y¶ OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ Z◊ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. ”÷
dˆÁ“˙bdb¶, Á“bͺ˙bÍb, ˙ “®fi®PZ, T]Ÿfi®PZ Á“Ï˙bdb¶ dŸ√ ZØb Á¶“≤“fib÷ d÷T c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ≤“®Á“ ◊ ÷“ Z÷d Á“Ïb÷, P˙T¶« fi Á“Ïb÷.
Á“b∑“˙bdb¶, Á“b÷›◊ \Zfib÷ d÷T fibPÆÁ“bfib÷ d÷T fib√˙bdb¶ Æb˙jbfi, œÏ®Ïfi® ◊Gı® Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® #fiŸdPZ T›,
PA“Kbdb¶ Æb˙jbfi, dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKbfi÷ ˙œ Ïb√fibÏ, Æ˙fi÷ ˙œ Kb˙Z„-Z÷dfi÷ fid® OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ fibdfib Z◊Á“dfi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ P˙”Ï÷ Gı÷.
Ïb√fibÏ, ›qPsKfi÷ ˙œ Ïb√fibÏ, OŸk «πŒEbÏ®, SKbO®, ÆÏÍ, jÒKØ® (Z÷ Z◊fib÷ P˙Pj) #b ◊πdbÂ÷ :- ◊”÷Tb dbÆdb¶ Pfi϶ZÏ &◊˙bÆ Á“Ï˙b,
¨dbØ® Æ”fi Á“ÏfibÏ, ºZ÷>PsK, ˙πZ P˙O÷Ï÷fib œb÷jÁ“, Á“b÷›◊ \Zfi® #fi÷ ’c“˙Æ÷ ƈKfi® Æbd® fiDıÏ db¶ “® ≈Kb¶ Z “Á“b÷ #b˙Zb÷ ”b÷K Z÷˙® Dı‘Kbdb¶
#bÁ“b¶¨b P˙fibfib, &Zb˙Í P˙fibfib ƶKd PÆ˙bK «®Dı÷ ‹ØÍ PEÎfi÷ fi”®> &g “Á“ «÷Æ® Ï”÷˙Ÿ¶. ZØb ÏbP‰#÷ Á“b¶›◊ ˙¬b÷ #b÷∆b Á÷“ ◊”÷Kb P˙fib
Bhgh/39
˙®ÏbÆfi÷ «÷Æ® Ï”÷˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ «®Dı÷ dP”fi÷ Pfi϶ZÏ &◊˙bÆ Á“Ï˙b. Eb÷Ø÷ jdbEbK, jdb÷|◊c÷“œÁ“ #fi÷ œŸgbØ®| •d gO˙¶Z d”b˙®Ï P˙EÏ÷ Gı÷. SKb¶
dbÆ÷ EbÏ EbÏ &◊˙bÆ, ◊b¶Ed÷ dbÆ÷ ◊b¶E &◊˙bÆ, Gıu÷“ dbÆ÷ Gı ÆŸj® dbÏb jdbEbK, jdb÷|◊c÷“œÁ“ #fi÷ œŸgbØ®| •d gO˙¶Z d”b˙®Ï
&◊˙bÆ, ÆbZd÷ dbÆ÷ ÆbZ, #b≤“d÷ dbÆ÷ #b≤“, fi˙d÷ dbÆ÷ fi˙, c“œd÷ P˙EÏ÷ Gı÷. SKb¶ ÆŸj® dbÏŸ¶ Á“VKb Gı÷. #b˙Z® Á“bT÷ ˙”÷T® ◊πgbZ÷ Á“dÍ
dbÆ÷ c“œ, #O®KbÏd÷ dbÆ÷ #O®KbÏ, «bÏd÷ dbÆ÷ «bÏ, Z÷Ïd÷ dbÆ÷ Z÷Ï, √®T÷ - ”Ï®fi® #b¶√b÷ √ˆT÷ .. Kb˙Z„. ÏbZb ◊πÁ“bœ˙bÍb÷ ƈK &O÷ SKbÏ
Eb…c“d÷ dbÆ÷ Eb…c“, ◊¶c“Ïd÷> dbÆ÷ ◊¶c“Ï. #fi÷ Æb÷Íd÷ dbÆ÷ Æb÷Í &◊˙bÆ ◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï ◊bÆ÷ Dı›, ˙¶c“® fid® Kb˙Z„ ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®
Á“Ï˙b. #fi÷ ƈKfi® Æbd® fiDıÏ db¶ “® Z “Á“b˙bÍ® Dı‘Kb#÷ &g “Á“ «÷Æ® Z÷dfi® #fiŸdZ® T› ◊b¶E d”b˙πZ #bÏb÷◊® •d - •d®#b÷fi÷ √db˙®,
Z “Á“b÷ T÷˙b÷ ZØb Ïb‰®#÷ Á“b¶›◊ ◊”÷Kb∂ Á÷“ #b÷∆b Pœ˙bK ˙®ÏbÆfi÷ «÷Æ® Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib Kb÷‘K ‹ØP˙Ïb÷ ÆbØ÷ P˙◊ŸT ◊˙Z &◊Ï j®d÷ j®d÷ E “® d÷]fib
Ï”÷˙Ÿ¶, ◊Gı® Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ OŸÂÏSfiƶ˙SÆÏ fibdfib Z◊Á“dfi÷ ƈ‰bfiŸÆbÏ÷, Ædˆ” Dı÷˙b ˙Â˙bÍb #fi÷ c÷“˙b÷fi÷ &ZÏ˙bfib ‹Øbfi v“◊ ◊øΩ˙®œ®Tb ◊e“Á“fiŸ
#bEbÏbfiŸÆbÏ÷, #bÏbj®fi÷ ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï®,  “bgfib÷ ƶØbÏb÷ Á“Ï®, #bSdfi÷ ƶT÷√Âb ZØb lb÷ÆÂbØ®
#b˙® •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid® #fi÷Á“ &◊˙bÆ Gıu“, #u“d, KŸaZ Á“Ï®, #fiÆfi Á“Ï®, ˙ø¨fi® ◊÷≤÷“ §‹ØÏ Ï”® dbÏ÷ Á“bÍfi® #˙Á“b¶¨b fi
c“œd, ZØb fbc“œv“◊ Z◊Á“d˙ ÷“ #fi÷ dbÆ √d ZØb #jdbÆ√dÂv“◊ Á“ÏZb¶ P˙”Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷ #÷ ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ® Æ˙bÏ÷ ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï
P˙PE‰ Z◊Á“d˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷. Gı÷ SKb¶ Dı›fi÷ ... Kb˙Z„ ... ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï÷ Gı÷ ... SKbÏ÷ •d gO˙¶Z
”˙÷ Z÷ ÆŸ¶c“Ï #ÂObÏ ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πÁ“bÏfib &c“bÏ, P˙◊ŸT, ◊πc“Î, d”b˙®Ï Á“”÷ Gı÷ Á÷“ ”÷ ‹Á¶“c“Á“ Ïb‰÷ Z÷ jd PE>Z˙fi Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ ƶÁ“V◊
◊πOø”®Z, Á“VKbÂv“◊, Pœ˙v“◊, jÒKv“◊, d¶OTv“◊, œb÷gbKŸaZ, &Îd, Á“Ï÷T Gı÷ ... Kb˙Z„ .. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷ ◊ P˙T¶«
&c“bÎ, &≈Dı˙T, ÆŸ¶c“Ï &c“bÏ, #fi÷ db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb Z◊Á“dØ® œŸÛÁ“ ØKb. fi Á“Ïb÷.
v“¨ ØKb .... Kb˙Z„ ... Z÷fib œÏ®Ï &◊Ï «j® fib “®#b÷ ZÏ® #b˙® ”˙÷ Z÷ (116) ◊Gı® Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® #fiŸdPZ
db‰ ◊b÷Zbfib #bSd«ÍØ® Dı OPZ #fi÷ §‹ØPZ Á“Ï÷ Gı÷. #÷˙b cŸ“«Í ØKb T›fi÷ ”¥˙bÍb, ƶZŸÕ“ Ø›, Kb˙Z„-P˙Á“PÆZ Ùc“K˙bÍb Ø›fi÷ &gb ØbK.
Gı÷ Á÷“ «b÷TZb ◊ Á“Õ“ ◊ ÷“ Gı÷, Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ TbÁ“ “bØ® gÏ÷T Á÷“ ◊b¶c“ “bØ® &gb Ø› •dÂ-gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“¨®Âb Á“Ï® fid‹Á“bÏ Á“Ï®
gÏ÷T Á÷“ «®\ Á“b÷› ÆŸÁ“b ÆbdbfiØ® gÏ÷T® Á÷“ #÷Ï “b #b’c“fib TbÁ“ “bØ® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, Oπ” Á“Ï® ÆbjŸ #fi÷
gÏ÷T ÆO “® ”b÷K Z÷ «j® ÆO “®fi÷ Z “Á÷“ ÆŸÁ“ÔKb ◊Gı® ∑“Æ “˙bdb¶ #b˙÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ √db˙÷ Gı÷, √db˙® Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib Kb÷‘K ‹ØP˙Ïb÷ ÆbØ÷ P˙◊ŸT
SKbÏ÷ Z÷ ÆO “®#b÷ #˙bDı Á“ÏZb Á“ÏZb OPZ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ &g® Ï”÷ Gı÷. #÷ ◊˙Z &◊Ï j®d÷ j®d÷ E “®, d÷]fib Ædˆ”fi® Dı÷˙b ◊πÁ“bœ˙bÍb #fi÷ c÷“˙fib
Dı ◊πdbÂ÷ ‹Á¶“c“Á“ #ÂObÏ ◊ ≈KbÏ÷ EbT÷ Gı÷ Á÷“ &gb Ï”÷ Gı÷ SKbÏ÷ Ï”÷≤“bÂv“◊ ◊ø§Ω˙PœTb◊e“Á“fi÷ ◊’ “T”÷-EbÏ÷ «bDŸı Z◊bÆ÷ Gı÷, Z÷d Á“Ï®
√ “√ “ œ¯c“ ØbK Gı÷. ◊ Z÷ #ÂObÏ Z◊Ø® ◊ŸÕ“ Gı÷. db¶Æ ZØb Tb÷”®Ø® ˙ “®fi®PZ #fi÷ T]Ÿfi®PZ Á“Ï˙bfib ‹Øbfifi÷ Z◊bÆ÷ Gı÷. ◊Gı® Z÷ œ®T◊e“Á“ &◊Ï
¨®Â Gı÷. ◊ Z◊fib Z÷Dı ˙ ÷“ #Z®˙ œb÷g÷ Gı÷.  “bgfib÷ ƶØbÏb÷ ◊bØÏ®, ◊ˆ˙ ’c“œb Zϸ dŸ√ Ïb√® ◊K∂Á“bÆfi÷ «÷Æ®, c“œ÷
(115) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Æd˙ÆÏ ØKŸ¶ ... fi√ ÆP”Z «≥÷ ”bØfi÷ g÷Ob Á“Ï®, dbØb ÆbØ÷ # “Á“b˙®, «≥÷ ”bØfi÷ \÷ “®
Kb˙Z„... jd Æb¶gÍ®fi÷ ◊¥c“b ◊bGı® O›. ”˙÷ Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ ÏbP‰fib #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- #’Ï”¶Z gO˙¶Zfi÷ Kb˙Z„-#EÍ ‹˙v“◊fi÷ ◊πbk
◊bGıTb ◊”b÷Ï÷ \OZb \OZb jd P˙EbÏÂb Á“ÏZb ‹Á¶“c“Á“ #ÂObÏfi÷ #b˙b÷ Ø#÷Tb#b÷fi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷. ZØb #EÍ ‹Øbfifi÷ ◊bd˙bfi® ›·Gıb˙bÍb
ƶÁ“V◊ ØKb÷. ”y¶ ◊ˆ˙b÷|aZ &c“bÏ Z◊ ˙ ÷“ Kb˙Z„ cŸ“«Íb÷ ØKb÷ GŸı¶. dbÏ® «j® •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷. SKb¶ Ï”÷Tb •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷
fib “®#b÷ «”bÏ ZÏ® #b˙® Gı÷. ZØb ”y¶ db‰ #bSd «ÍØ® OPZ #fi÷ #”®> Ï”÷Tb÷ ”y¶ ˙b¶cŸ¶“ Gı¶Ÿ, SKb¶ Ï”÷Tb •dÂgO˙¶Z-d”b˙®Ï #”®> Ï”÷Tb dfi÷
§‹ØPZ Á“Ï® Ïmb÷ GŸı¶ ... Kb˙Z„ ... EbTŸ Á÷“ «÷ÆŸ SKbÏ÷ √ “√ “ œ¯c“ ØbK Dˆı#b÷, #÷d Á“Ï® gO˙¶Zfi÷ ˙b¶c“®, fid®, #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- d÷>
Gı÷. #b˙® §‹ØPZdb¶ ◊ dfi÷ &SØbfi Gı÷, Á“d Gı÷, «Í Gı÷, ˙®K Gı÷ #fi÷ ◊”÷Tb¶ •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Á“b÷›◊ º˙fib÷ P˙fibœ fi Á“Ï˙b÷,
◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d ◊ Gı÷. Zb÷ ≈Kb¶ ÆŸj® #b «jŸ¶ Gı÷, ≈Kb¶ ÆŸj® dbÏŸ¶ Á“b÷›◊ ◊πÁ“bÏ÷ Á“b÷›fi÷ cŸ“:√ fi c÷“˙Ÿ¶' #÷˙b÷ PfiKd ≈Kb¶ÆŸj® º¶c“O® Ê“Á÷“
Bhgh/40
SKb¶ÆŸj® T®jb÷ ”Zb÷ #fi÷ Kb˙Z„-"˙‹ZŸfiŸ¶ ∏bfi, Dı÷˙® ˙‹ZŸ ”b÷K Z÷˙Ÿ¶Dı Á“Ï˙Ÿ¶, Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙b÷fiŸ¶ ◊ «b˙®œ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ‹Á¶“c“Á“ c÷“˙, Z÷ #bKŸÛKfib÷ ¨K
◊ Z÷Ø® DŸıcŸ¶“ Á÷“ &TÊŸ¶“ fi ÆdDı˙Ÿ¶' #÷˙b÷ ◊ PfiKd ≈Kb¶ÆŸj® º˙Ÿ¶ ØKb ◊Gı®, Z÷ g˙fib÷ ¨K ØKb ◊Gı® #fi÷ Z÷ §‹ØPZfib÷ ¨K ØKb ◊Gı® Z÷
SKb¶ÆŸj® ◊bÍ˙bfib÷ PfiÂK Á“Kb÷| ”Zb÷ #fi÷ ”dÂb ◊ •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ï c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙®fi÷ ZŸÏZDı aKb¶ Dıœ÷ ? #fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd
◊bÆ÷ ≈Kb¶ÆŸj® º˙Ÿ¶ SKb¶ÆŸj® "Á“b÷›fi÷ Á“b÷›◊ ◊πÁ“bÏ÷ cŸ“:√ fi c÷“˙Ÿ¶' #fi÷ ! Z÷ ‹Á¶“c“Á“ c÷“˙ d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ PÆ∞ Øœ÷, «Ÿ∞ Øœ÷, dŸaZ Øœ÷,
Kb˙Z„ "˙‹ZŸfiŸ¶ ∏bfi, Z÷fib ‹˙gb˙ &◊ÏØ® Á“Ï˙Ÿ¶' ◊ Z÷Ø® DŸıcŸ¶“ fi Á“Ï˙Ÿ¶' ◊’ÏPfi˙b ◊bdœ÷ #fi÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ P˙fibœ Á“Ïœ÷.
#÷˙b PfiKdb÷ PdÕ“bfifib÷, #fi÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏfib dÆbTb ZØb dŸ√˙bÆb÷fib÷ #÷d (118) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb ÆdŸc„“]bZb÷ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
EbÏ÷ \Zfib #b”bÏfib÷ ≈Kb¶ÆŸj® º˙Ÿ¶ SKb¶ÆŸj® SKbO Á“ÏŸ¶ GŸı¶. ˙Í® Dı÷ #b ÆdŸc„“]bZb÷ ÆbZ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :-˙÷c“fib ÆdŸc„“]bZ P˙O÷Ï÷ Z÷ dbÊ÷“
cŸ“:√fi÷ fi c÷“˙b TbKÁ“ Kb˙Z„-›Õ“, Á“b¶Z #fi÷ P◊πK dbÏŸ¶ œÏ®Ï Gı÷, Z÷fi÷ ◊ ◊≥˙ÂbfiŸ¶ Gı÷£Ÿ¶ ÆdŸc„“]bZ◊c“ \Â˙Ÿ¶, ◊϶ZŸ Z÷db¶ #b˙Z® Gıbx§‹ØÁ“
”y¶ dbÏb Gı÷£b wbÆb÷·G„ı˙bÆ÷ SKbO Á“Ï® c“›œ, #÷d Á“Ï® Z÷fi÷ ƶT÷√fib #fi÷ ÆdŸc„“]bZfi® ”Á“[Á“Z fi Á“”÷˙® #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ ZØb
lˆ¥Âb Á“Ï®, √bfi, ◊bfifib÷ SKbO Á“Kb÷|. ZØb Z÷ lb “fi® ◊÷≤÷“ §‹ØÏ Ï”® Á“¥bKÆdŸc„“]bZb÷ #fi÷ #V◊«”yS˙ Á“”÷˙Ÿ¶ #÷ gO˙fi„ ! gbP˙ZbSdb #fiObÏfi÷
Á“bTfi® #˙Á“b¶¨b fi Á“ÏZb¶ P˙”Ï÷ Gı÷, Ï”÷ Gı÷. ”˙÷ Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏ •d Á÷“˙PTÆdŸc„“]bZ #b√b gP˙ÛKÁ“bÍÆŸj® œbwZ® Ï®Z÷ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd !
gO˙¶Zd”b˙®Ïfib Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib ‹ØP˙Ïb÷ ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“ ˙O÷Ï÷Ï #‘KbÏ #”®> ◊ ÆdŸc„“]bZ◊c“-\Â˙Ÿ¶.
#¶Ob÷fi÷ g®fi÷ ◊ˆÏ÷◊ˆÏb¶ «bÏ ˙¥b÷| ÆŸj® ÆbjŸ◊Ÿ¶ ◊bÍ®, #÷Á“ dP”fibfi® œZÁ“-2-fib-&o÷Æb:2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
ƶT÷Á“fib˙ ÷“ #bSdbfi÷ ƶKb÷º, Æb≤“ ʶ“Á“ √bjb P˙fibfib P˙Zb˙®, #bTb÷Efi &o÷Æb÷-3
#fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®, ÆdbPj ◊πbk Á“Ï®, A“d◊ˆ˙Á“ Á“bÍjdfi÷ ◊b@Kb. (119-121) ”÷ gO˙fi„ ! ◊øPØ˙®#b÷ Á÷“Ê“T® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
(117) ◊Gı® Z÷ ‹Á¶“c“Á“ #fiObÏfi÷ dÏ ◊bd÷Tb \®, Z÷fib º˙bPgOd ƈ‰db¶ Á“”÷Tb÷, fi…ÏPKÁ“b÷fib÷ «®\÷ &o÷œÁ“ \Â˙b÷. Z÷ &o÷œÁ“db¶
◊’ÏPfi˙b PfiPdÎ÷ Á“bKb÷SÆO Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fib ˙¬b÷ #fi÷ ◊b‰b÷ T÷ Gı÷. ◊Gı® ◊øPØ˙®#b÷ ƶ«¶j® ”Á“[Á“Z Gı÷, ZØb fibÏÁ“b÷, fiÏÁ“◊øPØ˙®fib \ “b›, Z÷#b÷fib
Z÷ P˙◊ŸT ◊˙Z &◊ÏØ® j®d÷ j®d÷ &ZÏ®, ≈Kb¶ •®•dÂgO˙¶Zd”b˙®Ï ƶ‹Øbfi, #fi÷ «®º ◊ ”Á“[Á“Z Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Æ˙ º˙b÷
P«Ïb≈Kb Gı÷ SKb¶ #b˙® •ÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid® Z÷ ‹ØP˙Ïb÷#÷ #b &◊◊≥◊ˆ˙Á“ Gı÷ ? #ØbZ„ œŸ¶ «jb º˙b÷ ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®fib¶ ‰®œTb√
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ : #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK PœÛK ‹Á¶“c“Á“ fibdfib #fiObÏ, Dı÷ ‹˙gb˙÷ fiÏÁ“b÷db¶ #b˙® O#÷Tb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #fi÷Á“˙bÏ «jb º˙b÷
gs, P˙fiK®, œb¶Z, #b÷Gıb A“b÷j, dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷g˙bÍb, #SK¶Z ÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®fib ‰®œTb√ fiÏÁ“b÷db¶ #b˙® OKb Gı÷. ◊øPØ˙® &o÷œb÷ Á“”÷˙b.
PfiÏPgdbfi®, OŸÏŸfi® ÆbØ÷ Ï”÷fibÏb, Á“b÷›fi÷ ƶZb◊÷ fi”®>, #÷˙b #fi÷ OŸÏŸgaZ œZÁ“-2-fib-&o÷Æb:2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
”Zb. ZØb Dı÷ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi® #fiŸdPZØ® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ &o÷Æb÷-4
#bÏb÷◊®, ÆbjŸ, Æbµ˙®#b÷fi÷ √db˙®, #dbÏ® ÆbØ÷ P˙◊ŸT ◊˙Z &◊Ï (122) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“T® ›qPsKb÷ Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E
#bÔKb ”Zb. Kb˙Z„-Z÷ A“d◊ˆ˙Á“ Á“bÍjdfi÷ ◊b@Kb Gı÷. #fi÷ #b Z÷fib ›qPsKb÷ Á“”® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ‹◊œ ˙O÷Ï÷. #”®> ◊π∏b◊fibƈ‰db¶ Á“”÷Tb÷
&◊Á“ÏÂb÷ Gı÷. ”˙÷ "gO˙fi„' ! #÷d Á“”® gO˙fi„ ! Ob…Zd÷ ›qPsK ƶ«¶j® &o÷œÁ“ Á“”÷˙b÷. ZØb Z÷db¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ ›qPsKfib÷ ]bÊ“, \ “b›,
•dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- #b◊ #fi÷ ◊”b÷Íb› ◊ Á“”÷˙® ZØb #Tb÷Á“ ÆŸj®fib P˙˙÷Efi˙bÍb÷ #b√b÷ ›qPsK
c÷“˙bfiŸP◊πKfib PœÛK ‹Á¶“c“Á“ fibdfib #fiObÏ Á“bTdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï® aKb¶ OKb Gı÷ &o÷œÁ“ Á“”÷˙b÷.
#fi÷ aKb¶ &S◊≥ ØKb Gı÷ ? SKbÏ÷ ”÷ Ob…Zd ˙O÷Ï÷' #÷d Á“”® #bd¶‰® œZÁ“-2-fib-&o÷Æb:4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
•d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“, - ”÷ Ob…Zd &o÷Æb÷-5
! Z÷ ‹˙gb˙÷ gs #bÏb÷◊®, #bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®, ÆdbPj ◊bd® (123) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, gb¥÷ Gı÷,
Á“bTdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï® #·KŸZÁ“V◊db¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØKb Gı÷. Z÷ Á“V◊db¶ DıÂb˙÷ Gı÷. #fi÷ ◊πv“◊÷ Gı÷ Á÷“. ""Á“b÷›◊ ÆbjŸ Á“bÍ Á“Kb ◊Gı® c÷“˙ ØbK
Bhgh/41
#fi÷ Z÷ c÷“˙ SKb¶ «®\ c÷“˙b÷ ÆbØ÷ #Ø˙b «®\ c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷ ÆbØ÷ ÆdK ÆŸj® dfiŸ¥®Ogv“◊÷ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #¶ZdŸ”`Z
P˙¥KÆ÷˙fi Á“ÏZb÷ fiØ®. Z÷dDı ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ ˙œ Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷fi® ÆbØ÷ ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ «bÏ ˙ÏÆ ÆŸj® "dfiŸ¥®Og' v“◊÷ Á“”÷.
◊ ◊’ÏEbÏÂb Á“ÏZb÷ fiØ®, ◊ Z÷ c÷“˙, ◊b÷Z÷Dı ◊b÷Zbfib¶ fi˙b¶ «÷ v“◊ (125) ”÷ gO˙fi„ ! Á“bKg˙‹Ø #÷ Á÷“Ê“Tb ÆdK ÆŸj®
jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷db¶ #÷Á“ v“◊ c÷“˙fiŸ¶ #fi÷ «®DŸı¶ v“◊ c÷“˙®fiŸ¶ ”b÷K Gı÷ #÷ "Á“bKg˙‹Ø'v“◊÷ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #¶ZdŸ”`Z ÆŸj® #fi÷
◊πdbÂ÷ «÷ v“◊ «fib˙®fi÷ Z÷ c÷“˙ c÷“˙® ÆbØ÷ P˙¥KÆ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ Eb÷˙®œ ˙ÏÆ ÆŸj®.
#÷Á“ º˙ #÷Á“Dı Á“bÍ÷ «÷ ˙÷c“fi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ :- ◊ŸÏŸ¥˙÷c“ #fi÷ ¬®˙÷c“. #b (126) ”÷ gO˙fi„ ! dfiŸ¥® #fi÷ ◊¶E÷PsK PZK∂E® ƶ«¶j®
◊πdbÂ÷ #ÒKdZb˙T¶«®#b÷fi® ˙aZÔKZb Á“”÷˙®.'' ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ Kb÷PfiOZ «®Dı Z÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® "Kb÷PfigˆZ' v“◊÷ Ï”÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷
◊πdbÂ÷ Á÷“d ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷ ◊πdbÂ¥ Á“”÷ Gı÷, #b÷Gıbdb¶#b÷GŸı¶ #¶ZÏdŸ”`Z ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ «bÏdŸ”`Z "Kb÷PfigˆZ'
¬®˙÷c“ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥˙÷c“. Z÷ #ÒKdZb˙T¶«®#b÷#÷ Dı÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷ #ÆSK v“◊÷ Ï”÷ Gı÷.
amŸ¶ Gı÷. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ Zb÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ GŸı¶, gb¥Ÿ¶ GŸı¶, DıÂb˙Ÿ¶ GŸı¶, (127) ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ º˙fi÷ #÷Á“ g˙db¶ Á÷“Ê“Tb ◊Ÿ‰ ØbK ?
#fi÷ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ Á“b÷›◊ PfiOπ∂Ø dKb ◊Gı® Á“b÷› #÷Á“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“ º˙ #b÷Gıbdb¶ #b÷Gıb #÷Á“fib÷ Á÷“ ‰Âfib÷ #fi÷ ˙jbÏ÷db¶
ØbK Gı÷, Dı÷ c÷“˙Tb÷Á“b÷ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb db÷Ê“b ◊πgb˙œbÍb, cˆ“Ï Dı˙bfi® ˙jbÏ÷ «Æ÷>Ø® fi˙Æ÷>fib÷ ◊Ÿ‰ ØbK.
œ§aZ˙bÍb #fi÷ Tb¶«b #bKŸÛK˙bÍb ”b÷K Gı÷. #÷˙b c÷“˙Tb÷Á“db¶ Dı›fi÷ Z÷ (128) ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ º˙ #÷Á“ g˙db¶ Á÷“Ê“Tb ◊Ÿ‰b÷ ØbK ? ”÷
ÆbjŸ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ #fi÷ c÷“œ ’c“œbfi÷ ◊πÁ“bPœZ Á“ÏZb÷, œb÷gbKdbfi Á“ÏZb÷. Ob…Zd ! #b÷Gıbdb¶ #b÷Gıb #÷Á“, «÷ Á÷“ ‰Â #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ «÷Ø®
Z÷ ‹˙v“◊˙bfi c÷“˙ ØbK Gı÷ #fi÷ SKb¶ Z÷ c÷“˙ «®\ c÷“˙b÷ ÆbØ÷ ZØb «®\ fi˙Tb√ Dı÷Ê“Tb ◊Ÿ‰ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! gO˙fi„ ! Z÷d Ø˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏÂ
c÷“˙fi® c÷“˙®#b÷ ÆbØ÷ Z÷#b÷fi÷ ˙œ Á“Ï®fi÷ ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷dDı ◊b÷Zbfi® ? ”÷ Ob…Zd ! ¬® #fi÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Á“dÁø“Z Kb÷Pfidb¶ d…ØŸfi®Á“ fibdfib÷ ƶKb÷O
c÷“˙®#b÷fi÷ ˙œ Á“Ï®fi÷ ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷. ◊ ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfib «÷ ÏŸ◊ «fib˙®fi÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. SKbÏ◊Gı® Z÷ «≥÷ ˙®K #fi÷ Tb÷”®fib÷ ƶ«¶j Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷
◊’ÏEbÏÂb Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ º˙ #÷Á“ ˙÷c“fi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ :- ¬®˙÷c“, Á÷“ ◊Gı® Z÷db¶ #b÷Gıbdb¶ #b÷Gıb #÷Á“, «÷ Á÷“ ‰Â #fi÷ ˙jŸdb¶ ˙jŸ fi˙ Tb√
◊ŸÏŸ¥-˙÷c“. Dı÷ ÆdK÷ ¬®˙÷c“fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, Z÷ ÆdK÷ ◊ŸÏŸ¥˙÷c“fi÷ fiØ® ˙÷c“Zb÷. Dı÷ ÆŸj® º˙b÷ ◊Ÿ‰ ZÏ®Á÷“ &S◊≥ ØbK Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ dbÊ÷“ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷
ÆdK÷ ◊ŸÏŸ¥˙÷c“fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ ¬®˙÷c“fi÷ fiØ® ˙÷c“Zb÷. ¬®˙÷c“fib &c“KØ® Á“mŸ¶ Gı÷.
◊ŸÏŸ¥˙÷c“fi÷ fiØ® ˙÷c“Zb÷. ◊ŸÏŸ¥-˙÷c“fib &c“KØ® ¬®˙÷c“fi÷ fiØ® ˙÷c“Zb÷. dbÊ÷“ #÷Á“ (129) ”÷ gO˙fi„ ! d…ØŸfifi÷ Æ÷˙Zb dfiŸÛKfi÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd
º˙ #÷Á“ ÆdK÷ #÷Á“ ˙÷c“fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- ¬®˙÷c“, Á÷“ ◊ŸÏŸ¥˙÷c“. ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! "Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”b÷K #fi÷ Z÷ Z◊b˙÷Tb Æb÷fibfib
≈KbÏ÷ ¬®˙÷c“fib &c“K ØbK SKbÏ÷ ¬® ◊ŸÏŸ¥fi÷ ◊πbØ÷| Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ ◊ŸÏŸ¥˙÷c“fib÷ ÆÍ®Kb˙ ÷“ v“›fi® fiÍ®fi÷ Á÷“ «Tb÷√b¶fi® fiÍ®fi÷ «bÍ® fib√÷. ”÷ Ob…Zd !
&c“KØbK SKbÏ÷ ◊ŸÏŸ¥ ¬®fi÷ ◊πbØ÷| Gı÷. Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib d…ØŸfifi÷ Æ÷˙Zb dfiŸÛKfi÷ #ƶKd ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷
(124) ”÷ gO˙fi„ ! &c“Á“ Og #÷ Á÷“Ê“Tb ÆdK ÆŸj® "&c“Á“ Og ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® P˙”Ï÷ Gı÷.
v“◊÷ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ (130) SKbÏ◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï ÏbDıOø” fiOÏØ®,
˙jbÏ÷ Gı dP”fib ÆŸj® "&c“Á“ Og' v“◊÷ Á“”÷. ”÷ gO˙fi„ ! PZK‘Kb÷PfiÁ“Og OŸÂPœTÁ“ fibdfib E…SKØ® fi®Á“Í® «”bÏ Dıfi◊c“ P˙”bÏ÷ P˙”Ï÷ Gı÷. Z÷ Á“bÍ÷
#÷ Á÷“Ê“Tb ÆdK ÆŸj® "Z®K‘Kb÷PfiÁ“ Ogv“◊÷ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b÷Gıbdb¶ Z÷ ÆdK÷ ZŸ¶POÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ ZŸ¶POÁ“b fiOÏ®db¶ &ÎÏ #fi÷ ◊ˆ˙fib
#b÷GŸı¶ #¶ZdŸ”`Z ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #b≤“ ˙ÏÆ ÆŸj® PZK‘Kb÷PfiÁ“ ’c“‘gbOdb¶ ◊ŸÛ◊˙Z® fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ ZŸ¶POÁ“b fiOÏ®db¶ ]Âb •b˙Á“b÷
Ogv“◊÷ Ï”÷. ”÷ gO˙fi„ ! dfiŸ¥®Og #÷ Á÷“Ê“Tb ÆdK ÆŸj® dfiŸ¥®Ogv“◊÷ Ï”÷Zb ”Zb. Z÷ •b˙Á“b÷ #∑“ÍÁ“ jfi˙bÍb #fi÷ c÷“c“®¡Kdbfi ”Zb. Z÷#b÷fib¶
Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #¶ZdŸ”`Z ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ Ï”÷˙bfib¶ #b˙bÆb÷ db÷Ê“b #fi÷ &ÀEb¶ ”Zb¶ ZØb Z÷#b÷fi® ◊bÆ÷ ◊ØbÏ®#b÷,
#b≤“ ˙ÏÆ ÆŸj® PZK‘Kb÷PfiÁ“ Ogv“◊÷ Ï”÷. ”÷ gO˙fi„ ! dfiŸ¥®Og #÷ Á÷“Ê“Tb #bÆfib÷, Ob “b¶ ˙O÷Ï÷ ˙”bÂb #fi÷ «Íc“ ˙O÷Ï÷ ˙b”fib÷ ◊ŸÛÁ“Í ”Zb¶, Z÷#b÷fi®
Bhgh/42
◊bÆ÷ jfi, Æb÷fiŸ¶ #fi÷ v“◊Ÿ¶ ◊ ]Ÿ¶ ”ZŸ¶ Z÷#b÷ ÔKb◊bÏ ˙b®≈K Á“Ï® jfifi÷ Z÷dDı A“b÷j, dbfi, dbKb, #fi÷ Tb÷g, ›qPsK #fi÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ºZfibÏb ZØb
˙jbÏ˙bdb¶ Z÷dDı «®º #fi÷Á“ Á“Íb#b÷db¶ ÁŸ“œÍ ”Zb. ˙Í® Z÷#b÷fi÷ SKb¶ º˙˙bfi® ›·Gıb #fi÷ dÏÂfib÷ gK #÷ «≥÷Ø® ÏP”Z Kb˙Z„-‰Â DıOZfi®
gb÷Dıfi ÆbdOπ® ]® ØZ® ”Z® Á“bÏÂÁ÷“ Z÷#b÷fi÷ ]Ï÷ #fi÷Á“ dbÂÆb÷ gb÷Dıfi ˙‹ZŸ#b÷ dÍ÷ Z÷˙® cŸ“Á“bfi Dı÷˙b ◊πgb˙˙bÍb «”y •ŸZ, ]Âb ◊’Ï˙bÏ˙bÍb
Á“ÏZb¶ ”Zb. ˙Í® P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib¶ √bfi◊bfib’c“ ”Zb¶ Z÷#b÷fi÷ SKb¶ #fi÷Á“ #÷˙b ”Zb, Z÷#b÷ ◊b¶EÆ÷ ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙bÏ˙bÍb #fiŸA“d÷ EbTZb
fib÷Á“Ïb÷ #fi÷ EbÁ“Ï “®#b÷, ObKb÷, ◊b “b#b÷, #fi÷ ]÷>Ê“b#b÷fib÷ Ædˆ” ”Zb÷. «®\ Obd÷Obd P˙”bÏ Á“ÏZb ÆŸ√÷ ƶKd ◊bÍZb Dı÷ ‹ØÍ÷ ZŸ¶POKb fiOÏ® Gı÷, Dı÷
]Âb dbÂÆb÷fi® #◊÷¨b#÷ Z÷#b÷ E∑“®KbZb ”Zb Z÷#b÷ º˙ #fi÷ #º˙fib ‹ØÍ® ◊ŸÛ◊˙Z® fibdfiŸ¶ E…SK Gı÷ SKb¶ ◊jbKb #fi÷ #b˙® ÆbjŸfi÷ TbKÁ“ #÷˙®
‹˙v“◊fi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ÆdDıZb ”Zb, ˙Í® ◊ŸÒK #fi÷ ◊b◊fib÷ pKbT ”Zb÷ Dı‘Kbfi® dbO® Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ ˙bÆ®Z Á“ÏZb ØÁ“b
Z÷#b÷ #bÆπ˙, ƶ˙Ï, PfiDıÏb, PA“Kb, #PjÁ“ÏÂ, «¶j #fi÷ db÷¨, Z÷db¶ aKŸ¶ P˙EÏ÷ Gı÷.
Oπbm #Oπbm Gı÷ #÷ ÆbÏ® ◊÷≤÷“ \ÂZb ”Zb: Z÷#b÷ Á“b÷›◊ Á“bKdb¶ (132) #÷˙® ˙bZ ZŸ¶POÁ“b fiOÏ®fib PÆ>]b÷ “bfib #bÁ“bÏ˙bÍb Ï‹Zbdb¶,
◊Ïb˙T¶«® fi ”Zb, Z÷#b÷ PfiOπ∂Øfib ◊π˙Efidb¶ #÷˙b Zb÷ EŸ‹Z ”Zb Á÷“ ÆdØ ‰Â, EbÏ, #fi÷ ◊b¶E œ÷Ï® dÍ÷ Z÷˙b Ï‹Zbdb¶ ÏbDıdbO ZØb ÆbdbÒK
c÷“˙b÷, #ÆŸÏb÷, fibOb÷, ≈Kb÷PZÛÁ“b÷, K¨b÷, Ïb¨Æb÷, ’Á>“fiÏb÷ ’Á>“◊Ÿv“¥b÷, œ÷Ï®#b÷db¶ P˙‹ZbÏ ◊bd®. Z÷Ø® Z÷ fiOÏ®db¶ Ï”÷Tb •dÂb÷◊bÆÁ“ Z÷ ˙bZfi÷
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb÷, O¶j˙b÷| #fi÷ d”bÏb÷O P˙O÷Ï÷ «®\ c÷“˙b ◊ Z÷#b÷fi÷ PfiOπ∂Øfib Æb¶gÍ®fi÷ ”¥®|Z ØKb fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb, ZØb Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\
◊π˙EfiØ® Á“b÷› Ï®Z÷ ETbKdbfi Á“Ï® œÁ“Zb fi”®>, Z÷#b÷ PfiOπ∂Øfib ◊π˙Efidb¶ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ «b÷Tb˙® #b ◊πdbÂ÷ ˙bZE®Z Á“Ï® Á÷“ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK !
œ¶Á“b #fi÷ P˙PE’Á“SÆb P˙fibfib ”Zb, Z÷#b÷#÷ œb¬fib #Øb÷|fi÷ d÷ÍÔKb ”Zb, ◊bwfibØfib PœÛK-‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ KØb◊πPZv“◊ #˙Oπ”fi÷ jbÏ Á“Ï® ƶKd
œb¬fib #Øfi÷ Eb÷<“ÆZb◊ˆ˙Á“ Oπmb ”Zb, œb¬fib #Ødb¶ ƶc÷“”˙bÍb¶ #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb P˙EÏ÷ Gı÷. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZØbv“◊ ‹ØP˙Ï
≤÷“Á“bÂb ◊ˆGı® Pfi®|Z aKb∂ ”Zb¶, œb¬fib #Øb÷|fi÷ #PgO@Kb ”Zb #fi÷ gO˙¶Zb÷fiŸ¶ fibd Á÷“ Ob÷‰ ◊ db÷ÊŸ¶“ ¸Í Gı÷, Zb÷ ◊Gı® Z÷#b÷fi® Æbd÷ Dı˙bØ®,
œb¬b÷fib #ØfiŸ¶ Ï”‹K Z÷#b÷#÷ PfiÂK◊ˆ˙Á“ \hKŸ¶ ”ZŸ¶. ZØb Z÷#b÷fi÷ Z÷#b÷fi÷ ˙b¶c“˙bØ®, fid˙bØ®, ÁŸ“œT ˙Zdbfi ◊ˆGı˙bØ® #fi÷ Z÷#b÷fi® Æbd÷
ÆbjŸ#b÷fib ◊π˙Efi &◊Ï #fi”c“ ◊π÷d ÔKb◊® OKb÷ ”Zb÷, Z÷fi÷ T›fi÷ Z÷#b÷ Dı˙bØ®, Z÷#b÷fi÷ ˙b¶c“˙bØ®, fid˙bØ®, ÁŸ“œT ˙Zdbfi ◊ˆGı˙bØ® #fi÷ Z÷#b÷fi®
#÷d Á“”÷Zb ”Zb Á÷“-""”÷ PE϶º˙ ! #b PfiOπ∂Øfi÷ ◊π˙Efi #÷Dı #Ø #fi÷ Æ÷˙b Á“Ï˙bØ® Zb÷ Á“VKb ØbK Z÷db¶ #b_K œŸ¶ ? dbÊ÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK !
◊ÏdbØv“◊ Gı÷ #fi÷ «bÁ“[ «®DŸı¶ Æ˙ #fiØv“◊ Gı÷, ˙Í® Z÷#b÷fi® &c“bÏZbfi÷ #b◊Â÷ «jb Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Z ◊bÆ÷ Dı›#÷ #fi÷ Z÷#b÷fi÷ ˙b¶c“®#÷, fid®#÷
T®j÷ Z÷#b÷fib c“Ï˙b\fi® ◊Gı˙b ÷“ Ï”÷Zb÷ &TbÍ®Kb÷ ”¶d÷œb¶ &ÀEb÷Dı Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, #fi÷ Z÷#b÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®#÷. #÷ Á“bK #b◊Âfi÷ #b g˙ #fi÷ ◊Ïg˙db¶
˙Í® Z÷ •b˙Á“b÷ Dı÷fi÷ ]Ï÷ Á÷“ Dı÷fib #¶Z:◊ŸÏdb¶ DıZb Z÷#b÷fi÷ ◊π®PZ &◊\˙Zb, P”Zv“◊ Gı÷ ZØb ◊϶◊Ïb#÷ Á“VKbÂv“◊ Øœ÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙bZbTb◊ Á“Ï® ZØb
ZØb œ®T˙πZ, OŸÂ˙πZ, P˙ÏdÂ, ◊πSKbpKbfi, ◊b…¥j #fi÷ &◊˙bÆb÷ ˙ ÷“ ◊Ï‹◊Ï ‹˙®Á“bÏ Á“Ï® #fi÷ ◊Gı® Z÷#b÷ ◊b÷Zbfib Oø” Zϸ \K Gı÷. ]Ï÷ Dı›
Eb…c“œ, #u“d, #dbÆ, ZØb ◊ˆfidfi÷ ’c“˙Æ÷ ◊’Ï◊ˆÂ ◊b…¥jfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ‹fibfi Á“Ï®, Ob÷‰c÷“˙®fiŸ¶ ◊ˆDıfi Á“Ï®, Á“b…ZŸÁ“ #fi÷ d¶OTv“◊ ◊πbKP_Z Á“Ï®
#bEÏZb ZØb •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ Pfic“b÷|¥ #fi÷ Oπbm √bfi, ◊bfi, √b’c“d, «”bÏ Dı˙bfi÷ Kb÷‘K #fi÷ d¶OTv“◊ œŸ∞ ˙¬b÷fi÷ &ÎdZb◊ˆ˙Á“ ◊”÷Ï® Z÷#b÷
‹˙b’c“d, ˙¬, ◊b‰, Á“bdÍ, Ï\÷”ÏÂ, ◊bÊ“®KŸ¶, œNKb, ƶØbÏb÷ #fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfi÷ ]Ï÷Ø® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ «jb #÷Á“ ≤÷“Á“bÂ÷ dÍ÷ Gı÷, ◊Gı®
#b…¥j. #÷ «jŸ¶ #b◊® KØb◊πPZOø”®Z Z◊Á“d˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb P˙”Ï÷ ◊O÷ EbT®fi÷ œ”÷Ïfib dµKgbOfi® ˙·E÷Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷, Dı÷ Zϸ ◊ŸÛ◊˙Z® E…SK
Gı÷. Gı÷ SKb¶ #b˙® ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib #PgOd Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷
(131) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ ◊bwfibØ ◊πgŸfi® ◊϶◊Ïb˙bÍ® ‹ØP˙Ï :- ÆPEÎsÔKb÷fi÷ «bDŸı#÷ dˆÁ÷“ Gı÷, #PEÎsÔKfi÷ ÆbØ÷ Ïb√÷ Gı÷, #÷Á“ œb’Ê“Á“
gO˙¶Zb÷ Á÷“ Dı÷#b÷ &Îd \PZ˙bÍb, &Îd «Í˙bÍb, &Îd v“◊˙bÍb, &ÎÏbƶOb Á“Ï÷ Gı÷, Z÷dfi÷ DŸı#÷ Á÷“ ZÏZDı ”bØ \÷ ÷“ Gı÷, #fi÷ dfifi÷ #÷Á“bOπ
P˙fiK˙bÍb, ∏bfi˙bÍb, c“œfi˙bÍb, Eb’ω˙bÍb, T≈\-ƶDıd˙bÍb, Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊b¶E #PgOdb÷ ÆbE˙® Z÷ •dÂ◊bÆÁ“b÷ Z÷ ‹ØP˙Ï
Tb]˙-#b÷Gı® &◊Pj˙bÍb, dfifib «Í˙bÍb, Z÷Dı˙bÍb, «b÷T˙bdb¶ Pfi◊ŸÂ, gO˙¶Zb÷fi® ◊bÆ÷ Dı›, ‰Â ◊πc“P¨Âb c÷“ Gı÷ ‰Â \Zfi® Æ÷˙b˙ ÷“ ◊KŸ◊bÆfib
Bhgh/43
Á“Ï÷ Gı÷. ¸Ï®. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfib db÷Ê“b PœÛK ›qsgˆPZ fibdfib
(133) ◊Gı® Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ ZØb Z÷ db÷Ê“bdb¶ db÷Ê“® Ægbfi÷ #fiObÏ ”Zb, Dı÷#b÷ ƶP¨k #fi÷ P˙◊ŸT Z÷\÷T÷LKb˙bÍb ”Zb #fi÷ Dı÷#b÷
EbÏ d”b˙πZ˙bÍb jdfib÷ &◊c÷“œ Á“Kb÷| #fi÷ Á÷“Pœ‹˙bd®fi® ◊÷≤÷“ Z÷ Pfi϶ZÏ Gıu“ Gıu“fib Z◊Á“d ◊ˆ˙Á“ ƶKdfi÷ #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb
•dÂb÷◊bÆÁ÷“ ◊b÷Zbfi® •dÂb÷◊bÆÁ“Zb ˙ ÷“ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi® #b∏bfiŸ¶ P˙”Ï÷ Gı÷. ◊Gı® Z÷ gO˙bfi„ Ob…Zd Gıu“fib ◊bÏÂbfi÷ ’c“˙Æ÷ ◊”÷T® ◊b…ÏŸ¥®#÷
#bÏbjfi Á“KŸ∂ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ jd Á“mb÷. Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷ Z÷ ‹ØP˙Ï ‹˙µKbK Á“Ï÷ Gı÷, «®º ◊b…ÏŸ¥®#÷ µKbfi µKb˙÷ Gı÷ #fi÷ ‰®º ◊b…ÏŸ¥®#÷
gO˙¶Zb÷ ◊bÆ÷Ø® jdfi÷ Æb¶gÍ®, #˙jbÏ®, ”¥˙bÍb, ƶZŸÕ“, #fi÷ P˙Á“PÆZ œbÏ®’ÏÁ“ ZØb dbfiPÆÁ“ E◊ÍZb ÏP”Z Ø› #ƶgπbZ ∏bfi˙bÍb Z÷ Ob…Zd
Ùc“K˙bÍb ØKb #fi÷ Z÷#b÷#÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï® ‰Â gO˙¶Z dŸ”◊ήfi÷> ◊’ “T÷”÷ Gı÷, ◊Gı® gb÷Dıfi Á“Ï˙bfib ◊b‰b÷fi÷ #fi÷ ˙¬b÷fi÷
\Zfi® Æ÷˙b˙ ÷“ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ : ”÷ ◊’ “T÷”÷ Gı÷, ◊b‰b÷fi÷ T›fi÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ #b˙®, fid®,
gO˙fi„ ! ƶKdfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! Z◊fiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? SKbÏ◊Gı® ˙b¶c÷“ Z÷ Ob…Zd #fiObÏ÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ : ”÷ gO˙fi„ #bDı÷ Gıu“fib
Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷#÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ : - ”÷ #bKb÷| ◊bÏÂbfi÷ ’c“˙Æ÷ #b◊fi® #b∏b ”b÷K Zb÷ ”y¶ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ &·E, fi®E÷
! ƶKdfiŸ¶ ¸Í #bÆπ˙ÏP”Z◊Ÿ¶ Gı÷ #fi÷ Z◊fiŸ¶ ¸Í ÔK˙jbfi Gı÷. ”÷ gO˙fi„ #fi÷fi dµKd ˙Ofib ÁŸ“Tb÷db¶ Pg¨b d÷Í˙˙b dbÊ÷“ Dı˙bfi÷ ›·GŸı¶ GŸı¶.
! c÷“˙ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? #b ◊πHfib÷ &ÎÏ c÷“˙b c÷“˙bfiŸP◊πKK ! Dı÷d ÆŸ√ ØbK Z÷d Á“Ï. ◊πPZ«¶j fi Á“Ï.
Z÷ ‹ØP˙Ïb÷db¶fib Á“bPTÁ“◊Ÿ‰ fibdfib ‹ØP˙Ï÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi® #b∏b diKb ◊Gı® gO˙bfi„ Ob…Zd •dÂgO˙¶Z
Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ #bKb÷| ! ◊ˆ˙fib Z◊˙ ÷“ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊E® d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷Ø®, OŸÂœ®TÁ“ fibdfib E…SKØ® fi®Á“Í÷ Gı÷ fi®Á“Í® œbÏ®’ÏÁ“
Z÷ ‹ØP˙Ïb÷db¶ d÷P]T fibdfib ‹ØP˙Ï÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ #fi÷ dbfiPÆÁ“ &Zb˙Ífi÷ Gıb÷ “® c“› #ƶgπbZ ∏bfi˙bÍb Z÷ gO˙bfi„ Ob…Zd
: - ”÷ #bKb÷| ! ◊ˆ˙fib Z◊˙ ÷“ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊Gı® Z÷> KŸOb¶ZÏ (Æb “b‰Â ”bØ) WPÕ“Ø® ›KbÆPdPZfi÷ ◊bÍZb ◊bÍZb ÏbDıOø”
‹ØP˙Ïb÷db¶fib d÷P]T fibdfib ‹ØP˙Ï÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ fiOÏdb¶ #b˙® SKb¶ Ï”÷T &·E, fi®E #fi÷ dµKd ÁŸ“ÊŸ¶“«b÷db¶ P˙Pj◊ˆ˙Á“
:- ”÷ #bKb÷| ! ◊ˆ˙fib ƶKd˙ ÷“ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊Gı® Pg¨b dbÊ÷“ ¸Ï÷ Gı÷.
Z÷db¶fib #bfi¶c“ÏP¨Z fibdfib ‹ØP˙Ï÷ Z÷ •dÂb÷ ◊bÆÁ“b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ SKb¶ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Pg¨bfi÷ dbÊ÷“ ¸ÏZb gO˙bfi Ob…Zd÷ ]Âb
:- ”÷ #bKb÷| ! Á“Pd◊Âbfi÷ T®j÷ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ ◊Gı® dbÂÆb÷fib db÷∑÷“ #b ◊πdbÂ÷ Æb¶giKŸ¶ Á÷“ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZŸ¶POÁ“b fiOϮخ
Z÷db¶fib Á“bLK◊ ‹ØP˙Ï÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ #bKb÷| «”bÏ, ◊ŸÛ◊˙Z® fibdfib E…SKdb¶ ◊bwfibØfib PœÛKb÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷
! ƶPO◊Âbfi÷ T®j÷ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷ dbÊ÷“ ◊jbKb ”Zb #fi÷ SKb¶fib •b˙Á“b÷#÷ Z÷#b÷fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib ◊πHb÷ ◊ˆ¢Kb ”Zb
Á“”® Gı÷. ◊ #d÷ #dbÏb #PgdbfiØ® Á“”÷Zb fiØ®. ◊Gı® ≈KbÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! ƶKdfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? Z◊fiŸ¶ œŸ¶ ¸Í Gı÷ ? SKbÏ÷ Z÷
gO˙¶Zb÷#÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fi÷ #÷ ◊ˆ˙ ◊πÁ“bÏfib Dı˙b«b÷ #b¡Kb SKbÏ÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb#÷ Z÷ •dÂ◊bÆÁ“b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Dı˙b« #b¡Kb÷ Á÷“ :- ”÷
Z÷#b÷#÷ ”¥˙bÍb #fi÷ ƶZŸÕ“ Ø› Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fi÷ ˙b¶c“®, fid®, «®\ #bKb÷| ! #bÆπ˙ÏP”Z◊Ÿ¶ #÷ ƶKdfiŸ¶ ¸Í Gı÷ #fi÷ Á“dfib÷ fibœ Á“Ï˙b÷ #÷
◊ ◊πHb÷ ◊ˆ¢Kb #fi÷ Z÷#b÷fib #Øb÷|fi÷ #˙jbKb. ◊Gı® &≤“®fi÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi÷ Z◊fiŸ¶ ¸Í Gı÷ #fi÷ ◊ˆ˙fib Z◊˙ ÷“, ◊ˆ˙fib ƶKd˙ ÷“, Á“Pd◊ÂbØ® #fi÷
‰Â ◊πc“P¨Âb c“›fi÷, ˙b¶c“®, fid® Z÷ ‹ØP˙Ïb÷ ◊bÆ÷Ø® #fi÷ ◊ŸÛ◊˙Z® fibdfib ƶPO◊Âbfi÷ T®j÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷ dbÊ÷“ Á“”®
E…SKØ® fi®Á“Í® Z÷#b÷ ≈KbØ® #bÔKb ”Zb SKb¶ ◊bGıb OKb #fi÷ Z÷ Gı÷ ◊ #dbÏb #PgdbfiØ® Á“”® fiØ®, #÷ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“d dfibK ?
‹ØP˙Ïb÷#÷ ◊ #ÒK Á“b÷› ’c“˙Æ÷ Z÷#b÷ ≈KbZ® #bÔKb ”Zb SKb¶ ◊bGıb #÷ ◊πÁ“bÏfi® ˙bZ Tb÷Á“b÷fib db÷∑÷“Ø® Æb¶gÍ® •dÂgO˙¶Z Ob…Zd ! Z÷ ˙bZfi®
OKb #fi÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷#÷ ◊ #ÒK Á“b÷› ’c“˙Æ÷ ZŸ¶POÁ“b fiOϮخ, ◊ŸÛ◊˙Z® PDı∏bÆbdb¶ •∞b˙bÍb ØKb #fi÷ Z÷ ˙bZfi÷ dbÊ÷“ Z÷#b÷fi÷ #b_K Tb‘KŸ¶. ”˙÷
fibdfib E…SKØ® «”bÏ fi®Á“Í® Dıfi◊c“ P˙”bÏ÷ P˙”bÏ Á“Kb÷|. gO˙fi„ Ob…Zd \÷›#÷ Z÷Ê“T® Pg¨b d÷Í˙®fi÷, ÏbDıOø” fiOÏØ® «”bÏ
(134) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Ægb ◊bGı® fi®Á“Í®, j®Ï÷ j®Ï÷ ›KbÆPdPZfi÷ ◊bÍZb OŸÂPœTÁ“ fibdfib E…SK Zϸ
Bhgh/44
•dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ #bÔKb, #b˙®fi÷ Z÷#b÷fi® ◊bÆ÷ Ï”® Dı˙b ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ ¸Í Z◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z◊fiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷
#b˙˙b ƶ«¶j® #PZEbÏb÷fiŸ¶ PE>Z˙fi Á“Ï® ZØb Pg¨b T÷Zb c“b÷¥b÷fiŸ¶ #bTb÷Efi ? ”÷ Ob…Zd ! Á“dv“◊® d÷Tfi÷ Æb¸ Á“Ï÷ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! Á“dv“◊® d÷T Æb¸
Á“KŸ∂. ◊Gı® Tb˙÷Tb÷ #b”bÏ #fi÷ ◊b® •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi® WPÕ“#÷ ◊b “® ØKbØ® œ¶Ÿ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Æb¸ ØKb ◊Gı® Pfi§ÛA“Kb◊Ÿ¶ ◊πbk ØKb.
#fi÷ ◊Gı® Z÷#b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ”¶y #b◊fi® ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Pfi§ÛA“K◊ÂbØ® œŸ¶ Tbg ØbK ? Z÷fiŸ¶ ¸Í PÆP∞ ◊πbk ØbK.
#b∏bØ® ÏbDıOø” fiOÏdb¶ &SÁø“Õ“ Dı]ÒK #fi÷ dµKd ÁŸ“ÊŸ¶“«b÷db¶ Pg¨b T÷˙bfi÷ (136) •˙ÂØ® ∏bfi, ∏bfiØ® P˙∏bfi, P˙∏bfiØ® ◊·EÁ“√bÂ,
¸ÏZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ d÷> ]Âb dbÂÆb÷fi÷ db÷∑÷“Ø® #b ◊πdbÂ÷ Æb¶giKŸ¶ Gı÷ :- ”÷ ◊·EÁ“√bÂØ® ƶKd, ƶKdØ® #fibÆπ˙◊Ÿ¶ #fibÆπ˙Ø® Z◊, Z◊Ø®
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZŸ¶POÁ“b fiOϮخ «”bÏ ◊ŸÛ◊˙Z® fibdfib E…SKdb¶ ◊bwfibØfib Á“dfibœ Á“dfibœØ® #PA“K, #PA“KbØ® db÷¨fi® ◊πbPk ØbK Gı÷.
PœÛKb÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ ◊jbKb ”Zb Á÷“:- ”÷ gO˙fi„ ! ƶKdfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ (137) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, gb¥÷ Gı÷,
? #fi÷ Z◊fiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? #÷ ˙bZ ÆSK Gı÷ dbÊ÷“ Á“”® Gı÷, ◊϶ZŸ #dbÏ® DıÂb˙÷ Gı÷ #fi÷ ◊πv“◊÷ Gı÷ Á÷“ :- "ÏbDıOø” fiOÏØ® «”bÏ ˙…gbÏ◊˙Zfi® fi®E÷
db÷Ê“b›fi÷ dbÊ÷“ Á“”® fiØ®. #÷Á“ db÷Ê“b÷ ◊b®fib÷ lÏb÷ #b˙÷Tb÷ Gı÷. Z÷ lÏbfi® T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb›
Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷fi÷ #÷˙b #fi÷Á“ Kb÷Dıfi Dı÷Ê“T® Gı÷. ZØb Z÷ lÏbfib÷ #bOÍfib÷ gbO #fi÷Á“ \Zfib
◊πÁ“bÏfib÷ Dı˙b« c÷“˙b ÆdØ Gı÷ ? Á÷“ #ÆdØ Gı÷ ? #¿KbÆ˙bÍb Gı÷, Á÷“ ˙ø¨√¶ “b÷Ø® ÆŸœb÷PgZ Gı÷, œb÷gb˙bÍb÷ Gı÷, #fi÷ \÷fibÏb#b÷fi® #b¶√b÷fi÷ Od÷
#fi¿KbÆ® Gı÷ ? &◊Ob÷O˙bÍb Gı÷ ? Á÷“ &◊Kb÷O P˙fibfib Gı÷ ? P˙œ÷¥∏bfi® Z÷˙b÷ Gı÷. Z÷ lÏbdb¶ #fi÷Á“ &c“bÏ d÷]b÷ ƶ‹˙÷c÷“ Gı÷, ƶdˆ·Gı÷| Gı÷ #fi÷ ˙ÏÆ÷ Gı÷
Gı÷ ? Á÷“ ÆbjbÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ Z÷˙b ˙Í® Z÷ &◊Ïb¶Z lÏbdb¶Ø® ”¶d÷œb &fiŸ¶ &fiŸ¶ #¡Á“bK ◊b® lKb Á“Ï÷ Gı÷. ”÷
◊πÁ“bÏfib÷ Dı˙b« c÷“˙bfi÷ ÆdØ Gı÷, ◊ #ÆdØ fiØ®. Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ Dı÷
Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ Dı˙b« c÷“˙bfi÷ ÆdØ Gı÷, ◊ #ÆdØ fiØ®. Z÷ ‹ØP˙Ï Á“b¶› Á“”÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷ √b÷ÊŸ¶“ Á“mŸ¶ Gı÷, ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ Zb÷
gO˙¶Zb÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ Dı˙b« c÷“˙bfi÷ #¿KbÆ˙bÍb Gı÷, &◊Kb÷O˙bÍb Gı÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ Gı¶Ÿ, gb¥Ÿ¶ GŸı¶, DıÂb˙Ÿ¶ GŸı¶, #fi÷ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ ÏbDıOø”
#fi÷ P˙œ÷¥∏bfi® Gı÷ Z÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷ dbÊ÷“ Á“”® ◊϶ZŸ #bSdbfi® ˙ “b›fi÷ fiOÏfi® «”bÏ ˙…gbÏ◊˙Zfi® ◊bÆ÷ "d”bZ◊b÷◊Z®Ï◊πg˙' fibdfiŸ¶ lÏŸ¶ Gı÷.
dbÊ÷“ Á“”® fiØ®. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ ◊ #÷d Á“”y¶ GŸı¶, gb¥Ÿ¶ GŸı¶, DıÂb˙Ÿ¶ Z÷fi® T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb› ◊b¶EÆb÷ jfiŸÛK Dı÷Ê“T® Gı÷, Z÷fib÷ #bOÍfib÷ gbO
GŸı¶, #fi÷ ◊πv“◊¶ GŸı¶, Á÷“ ◊ˆ˙fib Z◊˙ ÷“, ◊ˆ˙fibƶKd˙ ÷“, Á“Pd◊ÂbØ® #fi÷ #fi÷Á“ \Zfib ˙ø¨√¶ “b÷Ø® ÆŸœb÷PgZ Gı÷, ÆŸ¶c“Ï Gı÷, ◊πÆ≥Zb ◊db ÷“ Z÷˙b÷ Gı÷.
ƶO®◊Âbfi÷ T®j÷ c÷“˙b÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷ dbÊ÷“ c“œfi®Á“ Gı÷, Ïd®K Gı÷, #fi÷ \÷fibÏfi÷ ƶZb÷¥ &◊\˙÷ Z÷˙b÷ Gı÷. Z÷ lÏÂdb¶
Á“”® Gı÷ ◊϶ZŸ #dbÏ® « “b› Á“Ï˙b Á“”® fiØ®' #÷ ◊πdbÂ÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fiŸ¶ #fi÷Á“ &ÛÂKb÷Pfi˙bÍb º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊b®v“◊÷ &S◊≥ ØbK Gı÷, fibœ
Á“Øfi ÆbEŸ¶ Gı÷. ◊bd÷ Gı÷, ·K˙÷ Gı÷ #fi÷ &◊EK ◊bd÷ Gı÷ Z÷ &◊Ïb¶Z Z÷ lÏÂdb¶Ø® ”¶d÷œb¶
(135) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib •d Á÷“ «πbŒÂfi® ◊KŸ◊bÆfib &ÛÂb÷ÛÂb ◊b® lKb Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! #÷ d”bZ◊b÷◊Z®◊πg˙ fibdfib
dfiŸÛKb÷fi÷ Z÷fi® Æ÷˙bfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ dÍ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! œb¬b÷ •˙ Á“Ï˙bfiŸ¶ ¸Í lÏÂbfib÷ #Ø Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® gO˙¶Z
dÍ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! •˙ÂfiŸ¶ œŸ¶ ¸Í ? ∏bfi \Â˙bfiŸ¶ dÍ÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd •˙ gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, #fi÷ fid÷ Gı÷.
gO˙fi„ ! Z÷ \Â˙bfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! P˙˙÷Efi◊ˆ˙Á“ \® œÁ“bK œZÁ“ :2-&o÷Æb-5-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ P˙˙÷EfiKŸaZ \hKbfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ &o÷œÁ“ 6
¸Í ◊πSKbpKbfi Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ P˙˙÷EfiKŸaZ \hKbfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ (138) ”÷ gO˙fi„ ! "gb¥b #˙jb’Ï® Gı÷. #÷d ”y¶ dbfiŸ¶ ? ”÷
Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ ¸Í ◊πSKbpKbfi Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊πSKbpKbfi ¸Í œŸ¶ Gı÷ Ob…Zd ! Z÷ dbÊ÷“ ◊≥˙Âb ƈ‰fiŸ¶ ƶ◊ˆÂ gb¥b◊c“ \Â˙Ÿ¶.
? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ ¸Í ƶKd Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! ƶKdfiŸ¶ ¸Í œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ œZÁ“ :2-&o÷Æb-6-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Ob…Zd ! Z÷fiŸ¶ ¸Í #bÆπ˙ÏP”Z◊¶Ÿ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #bÆπ˙ÏP”Z◊ÂbfiŸ¶ &o÷œÁ“ 7
Bhgh/45
(139) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙b÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“Ï˙Ÿ¶.
c÷“˙b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- g˙fi◊PZ, ˙bfiÔK¶ZÏ, #b≤“ Kb÷Dıfifi® dPÂ◊®’≤“Á“b Gı÷ EdÏfiŸ¶ PÆ>”bÆfi ◊’Ï˙bÏÆP”Z Á“”÷˙Ÿ¶.
≈Kb÷PZP¥Á“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“. ”÷ gO˙fi„ ! g˙fi˙bÆ® c÷“˙b÷fib¶ ‹Øbfib÷ Á“K÷ ≤÷“Á“bÂ÷ ”˙÷ Z÷ PZPO·GıÁ“Áˆ“Ê“ ◊˙Zfi® c“P¨Â÷ #ÏŸÂb÷c“K ÆdŸsdb¶, 6553555 ”\Ï
#b˙÷Tb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fib, fi®E÷ Gı÷ ›SKb’c“«jŸ¶ Kb÷Dıfi Z®ÏGŸı¶ OKb ◊Gı® fi®E÷ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fib÷ 40 ”\Ï Kb÷Dıfi Dı÷Ê“Tb÷
‹Øbfi◊c“db¶ Á“”÷T c÷“˙b÷fi® ˙aZÔKZbfi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #fi÷ Z÷#b÷fib¶ gbO #˙Obmb ◊Gı® #÷ ≤÷“Á“bÂ÷-#ÆŸÏ÷>s #fi÷ #ÆŸÏfib Ïb\ EdÏE¶Eb
&◊◊bZ Tb÷Á“fib #ƶpK gbOdb¶ ØbK Gı÷ #÷ «jŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„-PÆ∞O¶’ “Á“b fibdfi® ÏbDıjbfi® Gı÷ Z÷ ÏbDıjbfi®fib÷ #bKbd #fi÷ P˙ÛÁ¶“g #÷Á“ TbÍ Kb÷Dıfi
◊ˆÏ® Á“”÷˙®. ˙Í® Á“V◊b÷fiŸ¶ ◊πPZ{“bfi, \ “b›, &ÀEb›, #fi÷ #bÁ“bÏ, #÷ «jŸ¶ Gı÷ Z÷ ÏbDıjbfi® Dı¶«ˆf®◊ Dı÷˙ “® Gı÷. Z÷fib÷ ’Á“£b÷ 150 Kb÷Dıfi &ÀEb÷ Gı÷, Z÷
º˙bPgOdƈ‰db¶ Á“”÷T Gı÷. Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ &o÷œÁ“fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. ’Á“£bfib dˆÍb÷ P˙ÛÁ¶“g ◊EbÆ Kb÷Dıfi Gı÷, Z÷fib &◊Ïfib gbOfib÷ P˙ÛÁ¶“g
œZÁ“ :2-&o÷Æb-7-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Æb “bZ÷Ï Kb÷Dıfi Gı÷, Z÷fib¶ Á“b¶ObÏbfi® T¶«b› # “]b÷ Kb÷Dıfi Gı÷ #fi÷ ◊”b÷Íb›
&o÷œÁ“ 8 #÷Á“ Á“b÷œ Gı÷ ZØb Z÷ Á“b¶ObÏbfi® &ÀEb› # “]b Kb÷DıfiØ® Á“b¶›Á“ ±Â® Gı÷.
(140) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib ›qs #fi÷ Z÷#b÷fib Ïb\ EdÏfi® ˙Í® #÷Á“ «b”ydb¶ ◊b¶EÆb÷ ◊b¶EÆb÷ c“Ï˙b\ Gı÷ #fi÷ Z÷fi® &ÀEb› 250
ÆŸjdb fibdfi® Ægb aKb¶ Á“”÷T® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ Kb÷Dıfi Gı÷ &ÀEb› Á“ÏZb¶ # “]b÷ P˙ÛÁ¶“g Gı÷, ]Ïfi® ◊Gı®Zfib «¶j Dı÷˙b
Ï”÷T d¶c“Ï-d÷ÏŸ ◊˙Zfi® c“P¨Â «bDŸıdb¶ Z®ÏGıb #ƶpK f®◊ #fi÷ ÆdŸsb÷ gbOfi÷ #bKbd #fi÷ P˙ÛÁ¶“g Æb÷Í”\Ï Kb÷Dıfi Gı÷. #fi÷ Z÷fib÷ ◊’Ϩ÷◊
#b÷Ͷ‘Kb ◊Gı® #ÏŸÂ˙Ï fibdfib÷ f®◊ #b˙÷ Gı÷, Z÷ f®◊fi® ˙÷’c“Á“bfib 50597 Kb÷Dıfi Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ P˙œ÷¥b÷fi Gı÷. Æ˙ ◊πdbÂ˙ ÷“ ˙…dbPfiÁ“fib
«”bÏfib Gı÷ “bØ® #bOÍ ˙j®#÷ SKbÏ÷ #ÏŸÂb÷c“K ÆdŸsdb¶ 42 Tb√ Kb÷Dıfi ◊πdb Á“ÏZb¶ #”®> «jŸ¶ #jŸ∂ ◊πdb \Â˙Ÿ¶. ÆŸjdbÆgb, &ÎÏ #fi÷
&À “b &ZKb ◊Gı® Z÷ ≤÷“Á“bÂ÷ #ÆŸÏfib ›qs #fi÷ Ïb\ EdÏfib÷ PfiPO·GıÁ“Áˆ“Ê“ ◊ˆ˙db¶ PDıfiOø”, SKbÏ«bc“ &◊◊bZ Ægb, Ùc“, #Pg¥÷Á“ #fi÷ #T¶Á“bÏ #÷
fibdfib÷ &S◊bc“ ◊˙Z #b˙÷ Gı÷, Z÷fi® &ÀEb› 1721 Kb÷Dıfi Gı÷, Z÷fib÷ &f÷j Æ]ÍŸ¶ P˙DıKfi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. &◊◊bZ, ƶaV◊, #Pg¥÷Á“, P˙gˆ¥Âb,
430 Kb÷Dıfi #fi÷ #÷Á“ Á“b÷œ Gı÷. #b ◊˙ZfiŸ¶ db◊ Ob÷‹ZŸg fibdfib #b˙bÆ ÔK˙ÆbK, #GıPfiÁ“b, #fi÷ PÆ∞bKZfi ƶ«¶j® Od ZØb EdÏfib÷ ◊’Ï˙bÏ
◊˙Zfib db◊fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ :- Ob÷‹ZŸgfib &◊Ïfib gbOfiŸ¶ Dı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ≠“P∞ƶ◊≥◊Ÿ¶.
db◊ Gı÷ Z÷ db◊ #”®> ˙ETb gbO dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶ #ØbZ„ Z÷ ◊˙Zfib÷ P˙ÛÁ¶“g œZÁ“ :2-&o÷Æb-8-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
dˆÍdb¶ 1022 Kb÷Dıfi Gı÷. ˙·E÷ 424 Kb÷Dıfi Gı÷ #fi÷ &◊Tb÷ P˙ÛÁ¶“g &o÷œÁ“ 9
726 Kb÷Dıfi Gı÷. Z÷fib÷ ◊’Ϩ÷◊ dˆÍdb¶ 3232 Kb÷Dıfi ZØb Á“b¶›Á“ P˙œ÷¥b÷fi (141) ”÷ gO˙fi„ ! #b ÆdK¨÷‰ #÷ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd !
Gı÷ #fi÷ &◊Tb÷ ◊’Ϩ÷◊ 2286 Kb÷Dıfi ZØb Á“b¶›Á“ P˙œ÷¥b÷fi Gı÷ Z÷ dˆÍdb¶ #∑“® f®◊ #fi÷ «÷ ÆdŸs, #÷Ê“TŸ¶ #÷ ÆdK¨÷‰ Á“”÷˙bK, Z÷db¶ Dı÷ #b
P˙‹ZøZ Gı÷, ˙·E÷ Æb¶Á“ “b÷ Gı÷ #fi÷ &◊Ï P˙œbÍ Gı÷. Z÷fib÷ ˙ETb÷ gbO Dı¶«ˆf®◊ fibdfib÷ f®◊ Gı÷ Z÷ «jb f®◊ #fi÷ ÆdŸsb÷fi® ˙Eb÷˙E Gı÷. #÷
&Îd ˙È Dı÷˙b÷ Gı÷, db÷Ê“b dŸÁŸ“Òc“fib ]bÊ“ Dı÷˙b÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ ◊”b “ #b√b÷ ◊πdbÂ÷ Æ˙ º˙bPgOdƈ‰db¶ Á“m¶Ÿ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙¶Ÿ. Kb˙Z„- #¿K¶ZÏ
ÏSfidK Gı÷, ÆŸ¶c“Ï Gı÷, ZØb ◊πPZv“◊ Gı÷. Z÷ ◊˙Z &Îd Á“dÍfi® #÷Á“ ◊ŸÛÁ“Ïbj. ◊ Z÷db¶ ≈Kb÷PZP¥Á“fi® ”Á“[Á“Z fi Á“”÷˙®.
˙÷’c“Á“bØ® #fi÷ #÷Á“ ˙fi√¶ “Ø® Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ÷ «bDŸıØ® ˙®>Ê“b#÷T Gı÷. #b œZÁ“ :2-&o÷Æb-9-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
‹ØT÷ Z÷ ˙÷’c“Á“b #fi÷ ˙fi√¶ “fiŸ¶ ˙Âfi \Â˙Ÿ¶. Z÷ PZPO·GıÁ“Áˆ“Ê“ fibdfib &o÷œÁ“ 10
&S◊bZ◊˙Zfib÷ &◊Ïfib÷ gbO Zofi ÆÏ√b÷, √b “b√ “®Kb P˙fibfib÷ #fi÷ (142) ”÷ gO˙fi„ ! #§‹ZÁ“bKb÷ Á÷“Ê“Tb Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
dfib÷”Ï Gı÷, Z÷fiŸ¶ ◊ ˙Âfi #”®> \Â˙Ÿ¶. Z÷ Zofi ÆÏ√b #fi÷ Ïd®K #§‹ZÁ“bKb÷ ◊b¶E Á“mb Gı÷. jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK,
&◊Tb gbOfi® ˙·E÷ #÷Á“ db÷Ê“b÷ ◊πbÆbc“b˙Z¶ÆÁ“-d”÷T Gı÷. Z÷ d”÷Tfi® &ÀEb› º˙b§‹ZÁ“bK #fi÷ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKdb¶ Á÷“Ê“Tb ϶O
250 Kb÷Dıfi Gı÷, Z÷fib÷ P˙ÛÁ¶“g 125 Kb÷Dıfi Gı÷, #”®> Z÷ d”÷TfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ ? Á÷“Ê“Tb O¶j Gı÷, #fi÷ Á÷“Ê“Tb ÏÆ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb ‹◊œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
Bhgh/46
! ƶ¨÷◊Ø® ◊b¶E ◊πÁ“bÏ Gı÷ :- sÔKØ® ¨÷‰Ø® Á“bTØ® gb˙Ø® OŸÂØ® sÔKØ® Á“”÷˙bK. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı‰, Ed, c¶“ “, ˙¬b’c“ ƶ«¶j÷ \Â˙Ÿ¶ ”÷ Ob…Zd ! Z÷
jdb§‹ZÁ“bK #÷Á“ Gı÷. ¨÷‰Ø® Z÷ Tb÷Á“ ◊πdb Dı÷˙ “b÷ Gı÷. Á“bÍØ® Z÷ Á“c“bP◊ Á“bÏÂØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“, jdb§‹ZÁ“bKfib÷ #÷Á“ ◊πc÷“œ #fi÷ Kb˙Z„-≈Kb¶ÆŸj®
fi ”Zb÷ #÷d fiØ®, Á“c“bP◊ fiØ® #÷d fiØ® #fi÷ Kb˙Z„ Z÷ PfiSK Gı÷. gb˙Ø® #÷Á“ ◊πc÷“œ &Âb÷ ”b÷K SKb¶ÆŸj® jdb§‹ZÁ“bK fi Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! SKbÏ÷
϶O P˙fibfib÷, O¶j P˙fibfib÷, ÏÆ P˙fibfib÷ #fi÷ ‹◊œ P˙fibfib÷ Gı÷. OŸÂØ® Z÷ "jdb§‹ZÁ“bK' #÷ ◊πdbÂ÷ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! jdb§‹ZÁ“bKdb¶
OPZOŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #jdb§‹ZÁ“bK ƶ«¶j® ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #ƶpK ◊πc÷“œ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ «jb, Áø“S‹fi-◊ˆÏ÷◊ˆÏb, ◊πZ®◊ˆÂ, #÷Á“ ◊Â
#÷ Á÷“, Z÷ OŸÂØ® §‹ØPZ˙bÍb÷ Gı÷. #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK ƶ«¶j÷ ◊ #÷Dı ◊πÁ“bÏ÷ «bÁ“[ fi Ï”÷ #÷˙b #fi÷ #÷Á“ œ¯c“Ø®Dı Á“”® œÁ“bK Z÷˙b ”b÷K SKbÏ÷ Z÷
\Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ : Z÷ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK ¨÷‰Ø® Tb÷Á“bTb÷Á“ ◊πdb Gı÷, jdb§‹ZÁ“bK #÷d Á“”÷˙bK. #÷ ◊πdbÂ÷ #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK,
#fi¶Z Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ OŸÂØ® Z÷ #˙Ob”fib OŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b§‹ZÁ“bK #fi÷ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK P˙¥÷ #÷ ◊πdbÂ÷Dı \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“;
º˙b§‹ZÁ“bKdb¶ Á÷“Ê“Tb¶ ϶O Gı÷, Á÷“Ê“Tb O¶j Gı÷, Á÷“Ê“Tb ÏÆ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb ‰Â sÔKfib-#bÁ“bœb§‹ZÁ“bK #fi÷ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK P˙¥÷ #÷ ◊πdbÂ÷Dı
‹◊œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ϶O P˙fibfib÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#v“◊® Gı÷, Z÷ º˙ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“; ‰Â sÔKfib-#bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, º˙b§‹ZÁ“bK #fi÷
Gı÷, œbwZ Gı÷, #fi÷ #˙§‹ØZ Tb÷Á“sÔK Gı÷. Z÷fib ◊b¶E ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷ :- ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKfib-#fi¶Z ◊πc÷“œb÷ \Â˙b. «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙Ÿ¶.
sÔKØ® º˙b§‹ZÁ“bK #fi÷ Kb˙Z„-OŸÂØ® º˙b§‹ZÁ“bK. º˙b§‹ZÁ“bK #fi¶Z (144) ”÷ gO˙fi„ ! "&SØbfi˙bÍb÷, Á“d˙bÍb÷, «Í˙bÍb÷,
º˙sÔKv“◊ Gı÷, ¨÷‰Ø® db‰ Tb÷Á“◊πdb Gı÷, Á“bÍØ® Z÷ Á“c“bP◊ fi ”Zb÷ fi”®> ˙®K˙bÍb÷, #fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d˙bÍb÷ º˙ #bSdgb˙˙ ÷“ º˙gb˙fi÷
Kb˙Z„ #÷d Z÷ PfiSK Gı÷, ˙Í® gb˙Ø® Z÷ º˙b§‹ZÁ“bK ϶O P˙fibfib÷, O¶j c÷“√b ÷“' #÷d Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ º˙ Kb˙Z„-"Z÷
P˙fibfib÷, ÏÆ P˙fibfib÷, #fi÷ ‹◊œ P˙fibfib÷ Gı÷ ZØb OŸÂØ® Z÷ º˙gb˙fi÷ c÷“√b ÷“' #÷d Á“”÷˙bK. ”÷ Ob…Zd ! º˙ #PgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfifib
&◊Kb÷OOŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKdb¶ Á÷“Ê“Tb ϶O Gı÷, Á÷“Ê“Tb O¶j Gı÷, #fi¶Z ◊K˙b÷fib, #÷ ◊πdbÂ÷ •ŸZ∏bfi, #˙Pj∏bfi, Á÷“˙T∏bfi, dPZ#∏bfi,
Á÷“Ê“Tb ÏÆ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb ‹◊œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKdb¶ ◊b¶E P˙g¶O#∏bfi, E¨Ÿc“œfi, #E®c“œfi, #˙Pjc“œfi, Á÷“˙Íc“œfi, c“Ï÷Á“fib #fi¶Z
϶O, ◊b¶E ÏÆ, «÷ O¶j #fi÷ #b≤“ ‹◊œ Gı÷. Z÷ v“◊˙bÍb÷ Gı÷, #º˙ Gı÷, ◊K˙b÷fib &◊Kb÷Ofi÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷-º˙ #÷ &◊Kb÷Ov“◊ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷
œbwZ Gı÷ #fi÷ #˙§‹ØZ Tb÷Á“sÔK Gı÷. Z÷fib ◊b¶E ◊πÁ“bÏ Gı÷ :- sÔKØ®, Á“bÏÂØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“, "&SØbfi˙bÍb÷ º˙ Kb˙Z„-º˙gb˙fi÷ c÷“√b ÷“ #÷d
¨÷‰Ø®, Á“bÍØ®, gb˙Ø® #fi÷ OŸÂØ®. sÔKØ® ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK #fi¶Z Á“”÷˙bK.
sÔKv“◊ Gı÷, ¨÷‰Ø® Z÷ db‰ Tb÷Á“ Dı÷˙ “b÷ Gı÷, Á“bÍØ® Z÷ Á“c“bP◊ fi ”Zb÷ #÷d (145) ”÷ gO˙fi„ ! #bÁ“bœfib÷ Á÷“Ê“Tb Á“mb Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd !
fiØ® #fi÷ Kb˙Z„-PfiSK Gı÷, gb˙Ø® ϶O˙bÍb÷, O¶j˙bÍb÷, ÏÆ˙bÍb÷ #fi÷ #bÁ“bœfib «÷ ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- Tb÷Á“bÁ“bœ #fi÷
‹◊œ˙bÍb÷ Gı÷ ZØb OŸÂØ® Z÷ Oπ”ÂOŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. #Tb÷Á“bÁ“bœ. ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“bÁ“bœ #÷ º˙b÷ Gı÷. º˙fib c÷“œb÷ Gı÷, º˙fib
(143) ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKfib÷ #÷Á“ ◊πc÷“œ Z÷ "jdb§‹ZÁ“bK' ◊πc÷“œb÷ Gı÷, #º˙b÷ Gı÷, #º˙fib c÷“œb÷ Gı÷ Á÷“ #º˙fib ◊πc÷“œb÷ Gı÷ ? ”÷
Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. #÷Dı Ï®Z÷ «÷, ‰Â, EbÏ, Ob…Zd ! Z÷ º˙b÷ ◊ Gı÷, º˙fib c÷“œb÷ ◊ Gı÷, º˙fib ◊πc÷“œb÷ ◊ Gı÷,
◊b¶E, Gı, ÆbZ, #b≤“, fi˙, c“œ ◊πc÷“œ. ƶpK÷K #fi÷ #ƶpK÷K ◊πc÷“œb÷ ◊ #º˙b÷ ◊ Gı÷, #º˙fib c÷“œb÷ ◊ Gı÷. #fi÷ #º˙fib ◊πc÷“œb÷ ◊ Gı÷.
jdb§‹ZÁ“bK; #÷d fi Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKfib ◊πc÷“œb÷ #÷ Dı÷ º˙b÷ Gı÷ Z÷ Eb÷<“Æ #÷Á÷>“PsKb÷, «÷ ›qPsKb÷, Z÷›qPsKb÷, EZŸ’Ï>PsKb÷ E÷>PsKb÷
"jdb§‹ZÁ“bK' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ #fi÷ #Pfi>PsKb÷ Gı÷. Dı÷ º˙fib c÷“œb÷ Gı÷ Z÷ Eb÷<“Æ #÷Á÷>“PsKfib c÷“œb÷ Gı÷ #fi÷
gO˙fi„ ! Z÷d Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ Á÷“,"jdb§‹ZÁ“bK'fib÷ #÷Á“ ◊πc÷“œ #fi÷ Kb˙Z„-#fi®>’c“Kfib ◊πc÷“œb÷ Gı÷. Dı÷ #º˙b÷ Gı÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. Z÷
Kb˙Z„-≈Kb¶ÆŸj® #÷Á“ ◊πc÷“œ &Âb÷ ”b÷K SKb¶ÆŸj® jdb§‹ZÁ“bK fi Á“”÷˙bK. ”÷ #b ◊πdbÂ÷ :- v“◊® #fi÷ #v“◊®. Dı÷ v“◊® Gı÷ Z÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷.
Ob…Zd ! EA“fib÷ gbO Z÷ EA“ Á“”÷˙bK Á÷“ #b√Ÿ¶ EA“ Z÷ EA“ Á“”÷˙bK ? ”÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- ‹Á¶“j, ‹Á¶“jc÷“œ ‹Á¶“j◊πc÷“œ #fi÷ ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT. Dı÷
gO˙fi„ ! EA“fib÷ #÷Á“ gbO Z÷ EA“ fi Á“”÷˙bK, ◊ Z÷fib÷ #b√b÷ gbO EA“ #v“◊® Gı÷ Z÷fib ◊b¶E ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- jdb§‹ZÁ“bK #fi÷
Bhgh/47
jdb§‹ZÁ“bKfib÷ c÷“œ, jdb§‹ZÁ“bKfib ◊πc÷“œb÷, #jdb§‹ZÁ“bK, «jb¶ #˙Á“bœb¶ZÏb÷ \Â˙b¶. ÏSfi◊πgb ƶ«¶j÷ Á“”÷T ˙aZÔKZbfi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„-
#jdb§‹ZÁ“bKfib÷ c÷“œ #fi÷ #jdb§‹ZÁ“bKfib ◊πc÷“œb÷ ZØb #∞bÆdK. ÆbZd® ◊ø§Ω˙ ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. ZØb Dı¶«ˆf®◊b’c“Á“ f®◊b÷ #fi÷ T˙ÂÆdŸsb’c“Á“
(146) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #Tb÷Á“bÁ“œ #÷ º˙b÷ Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ ÆdŸsb÷, Æb…jdÁ“V◊, Kb˙Z„-›¥S◊πb‘gbÏb ◊ø§Ω˙ Z÷ «jb #ƶpK÷K gbOfi÷
◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ (#Tb÷Á“bÁ“bœ) º˙b÷ fiØ® Kb˙Z„-#º˙fib ◊πc÷“œb÷ ◊ ‹◊œ÷|. «bÁ“[fib gbOfi® ‹◊œfibfib÷ Pfi¥÷j Á“Ï˙b÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #jdb§‹ZÁ“bK
fiØ®. Z÷ #÷Á“ #º˙ sÔKc÷“œ Gı÷, #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷. ZØb #OŸÏŸT]Ÿv“◊ #fi÷ Tb÷Á“bÁ“bœfi÷ # “Á“˙b P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. ◊ø§Ω˙, &c“Pj, jfi˙bZ, ZfiŸ˙bZ,
#fi¶ZOŸÂb÷Ø® ƶKŸaZ Gı÷ #fi÷ fi#¶Z gbO® ±ÂŸ¶ Æ˙ #bÁ“bœv“◊ Gı÷. ”÷ Á“V◊, Oπ…˙÷KÁ“, #fiŸÎÏb÷ #fi÷ PÆP∞. #÷ «jbfib¶ #¶ZÏb÷ jdb§‹ZÁ“bKfib
gO˙fi„ ! Tb÷Á“bÁ“bœdb¶ Á÷“Ê“Tb ˙Â Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! ƶpK÷K gbOfi÷ # “Á÷“ Gı÷ #fi÷ «bÁ“[ «jb jdb§‹ZÁ“bKfib #ƶpK gbOfi÷
Tb÷Á“bÁ“bœdb¶ ˙Â fiØ®, O¶j fiØ®, Kb˙Z„-‹◊œ fiØ®. Z÷ #÷Á“ #º˙ # “Á÷“ Gı÷.
sÔKc÷“œ Gı÷, #OŸÏŸT]Ÿ Gı÷, #OŸÏŸT]Ÿv“◊ #fi¶Z OŸÂb÷Ø® ƶKŸaZ Gı÷ #fi÷ Æ˙ œZÁ“-2-fib &o÷Æb-10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T® OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#bÁ“bœfib #fi¶Z gbOv“◊ Gı÷. œZÁ“-2-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
(147) ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bK Á÷“Ê“Tb÷ db÷Ê“b÷ Á“mb÷ Gı÷ ! ”÷ Ob…Zd œZÁ“ :3
! Z÷ Tb÷Á“v“◊ Gı÷, Tb÷Á“db‰ Gı÷, Tb÷Á“ ◊πdb Gı÷, #fi÷ Tb÷Á“fi÷ ‹◊œ÷|Tb÷ ZØb &o÷œÁ“ 1
Tb÷Á“fi÷ Dı # “Á“[fi÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #jdb§‹ZÁ“bK, Tb÷Á“bÁ“bœ, (151) EdÏ fibdfib ›qsdb¶ P˙ÁŸ“˙ œ§aZ Á÷“˙® Gı÷ ? EdÏfib÷
º˙b§‹ZÁ“bK, #fi÷ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. #÷ ◊b¶E÷ ƶ«¶j÷ &S◊bZ Á“bPKÁ“[ ˙O÷Ï÷ PA“Kb#b÷fib, c÷“˙÷ P˙ÁŸ“˙÷|T Kbfifi÷ ÆbjŸ \Â÷ ? ÆbjŸ
#÷Á“ ÆÏ√b÷Dı #PgTb◊ Gı÷. «”bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ T›fi÷ ¬® ˙O÷Ï÷fib¶ ˙π…PA“K v“◊b÷ Á“Ï® œÁ÷“, fiOÏ,
(148) ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKfib Á÷“Ê“Tb gbOfi÷ #jb÷Tb÷Á“ ‹◊œ÷| Tb÷Á“◊bTb÷fib ‹˙v“◊, #ÆŸÏ ˙O÷Ï÷fib ›qsb÷ Á÷“Ê“Tb Gı÷ ? ›qPsKb÷fib P˙¥K,
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #jb÷Tb÷Á“ jdb§‹ZÁ“bKfib # “]bØ® ˙jbÏ÷ gbOfi÷ ‹◊œ÷| EdÏfi® Ægb #÷d c“œ &o÷ÆÁ“b÷ Gı÷.
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKfib Á÷“Ê“Tb gbOfi÷ PZK‘Tb÷Á“ ‹◊œ÷| Gı÷ ? ”÷ (152) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ fibdfi® fiOÏ® ”Z®, Z÷ db÷Á“b fiOÏ®fi®
Ob…Zd ! #ƶpK÷K gbOfi÷ ‹◊œ÷| Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! jdb§‹ZÁ“bKfib Á÷“Ê“Tb «”bÏ &ÎÏ ◊ˆ˙fi® ’c“‘gbOdb¶ fi¶c“fi fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷
gbOfi÷ &µ˙Tb÷Á“ ‹◊œ÷| Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! jdb§‹ZÁ“bKfib c÷“œb÷fi-Á“b¶›Á“ •®d”b˙®Ï‹˙bd® ◊jbKb, Ægb fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ jd •˙ Á“Ï® Ægb ◊bGı®
#b÷Gıb-#j gbOfi÷ &µ˙Tb÷Á“ ‹◊œ÷| Gı÷. EbT® O›. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib «®\ PœÛK
(149) ”÷ gO˙fi„ ! #b œŸ¶ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙ jdb§‹ZÁ“bKfib ƶpK÷K #§‘figˆPZ fibdfib #fiObÏ ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷
gbOfi÷ # “Á÷“ Gı÷, #ƶpK÷K gbOb÷fi÷ # “Á÷“ Gı÷ Á÷“ Z÷fi÷ #b√bfi÷ # “Á÷“ Gı÷ ? gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙® db÷Ê“®
”÷ Ob…Zd ! Z÷ ƶpK÷K gbOfi÷ # “Á“Z® fiØ®, ◊ #ƶpK÷K gbOb÷fi÷ # “Á÷“ Á“b¶PZ˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙b db÷Ê“b «Í˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙® db÷Ê“® Á“[PZ˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙b
Gı÷. ZØb Z÷ ƶpK÷K gbOb÷fi÷, #ƶpK÷K gbOb÷fi÷ #fi÷ #b√bfi÷ ◊ # “Á“Z® db÷Ê“b ÆŸ√˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙b db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ Á÷“Ê“TŸ¶ ˙®ÁŸ“˙ Á“Ï®
fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fib÷ jfib÷c“Pj, jdb§‹ZÁ“bKfib Á÷“Ê“Tb œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ db÷Ê“® EdÏ Á“b÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷
gbOfi÷ ‹◊œ÷| Gı÷, œŸ¶ ƶpK÷K gbOfi÷ ‹◊œ÷| Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd Gı÷, Kb˙Z„-db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷:- Z÷ SKb¶ Eb÷‰®ÆTb√b÷ g˙fi˙bÆb÷ &◊Ï
! Dı÷d ÏSfi◊πgb ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Z÷d jfib÷c“Pj ƶ«¶j÷ ◊ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Z÷Dı Eb÷Æ≤“”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ &◊Ï #fi÷ Z÷‰®œ ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷ &◊Ï,
◊πdbÂ÷ jfi˙bZ ZØb ZfiŸ˙bZ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÆÎbj®œ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb÷ Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷, #ØbZ Z÷ EdÏ #÷˙® db÷Ê“®
ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fiŸ¶ #˙Á“bœb¶ZÏ œŸ¶ jdb§‹ZÁ“bKfib ƶpK÷K gbOfi÷ # “Á÷“ Á÷“ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#÷˙b db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷. ZØb Z÷fi® P˙ÁŸ“˙Â
Kb˙Z„ Z÷fi÷ #b√bfi÷ # “Á÷“. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ƶpK÷K gbOfi÷ # “Á÷“ ◊ Á“Ï˙bfi® œ§aZ ◊ #bÊ“T® Gı÷ :- ”÷ Ob…Zd ! P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b dbÊ÷“ #ÆŸÏ÷>s,
#ƶpK÷K gbOb÷fi÷ fi # “Á÷“ #fi÷> Z÷fi÷ #b√bfi÷ ◊ fi # “Á÷“. #÷Dı Ï®Z÷ #ÆŸÏÏbDı EdÏ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”Z ØbK Gı÷, ƶpK÷K Kb÷DıfiÆŸj®
Bhgh/48
Tb¶«b c¶“ “fi÷ PfiÆDı÷| Gı÷-«fib˙÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ fbÏb ÏSfifib÷ Kb˙Z„-’ÏÕ“ ÏSfib÷fib &◊‹Z®Â, ƶ‹Z®Â, ‹◊øÕ“ #fi÷ #˙Ob∑“b˙-Ob∑“ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ˙Í® ”÷
‹ØˆT ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ƶ√÷Ï® fib√÷ Gı÷, ZØb ƈId ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷. Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdfiÏfib÷ #÷Á“ #÷Á“ ÆbdbPfiÁ“-c÷“˙®#b÷
«®º˙bÏ ◊ ˙…PA“KÆdŸc„“]bZ-˙ ÷“ Æd˙”Z ØbK Gı÷. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! PZÏGıbTb÷Á“db¶ #ƶpKK÷ f®◊ ÆdŸsb÷ ÆŸj®fiŸ¶ ‹ØÍ ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷
Dı÷d Á“b÷› KŸ˙bfi ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib ”bØ˙ ÷“ DŸı˙bfi ¬®fib ”bØfi÷ ◊Á“ ÷“ #ØbZ„ #fi÷ ]® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙®#b÷ ˙ ÷“ #bÁ“[Â, ÔKPZÁ“[Â, &◊‹Z®Â,
◊Ï‹◊Ï Á“bÁ“ “b ˙bÍ÷Tb ”b÷˙bØ® Z÷ «≥÷ ÔK§aZ#b÷ ƶT‘fi DıÂbK Gı÷, ƶ‹Z®Â, ‹◊øÕ“ #fi÷ #˙Ob∑“b˙Ob∑“ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s,
#Ø˙b Dı÷d ◊… “bfi® jÏ®db¶ #bÏb#b÷ Ɵƶ«∞ ”b÷K, #÷˙®Dı Ï®Z÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfib ◊πSK÷Á“ ÆbdbPfiÁ“db¶ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙bfi® œ§aZ
#ÆŸÏÏbDı EdÏ ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ ]® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙®#b÷˙ ÷“ Gı÷ - P˙¥K Gı÷, P˙¥Kdb‰ Gı÷, ◊ Z÷#b÷ ƶ◊πbPk˙ ÷“ Á“b÷›˙bÏ P˙ÁŸ“ÔKb
#b√b Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊fi÷ #bÁ“[Â Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷, Z÷dDı ÔKPZ˙Â, fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb fiØ®, #fi÷ P˙ÁŸ“˙œ÷ fiP”.
&◊‹Z®Â ƶ‹Z®Â, ‹◊øÕ“ #fi÷ #˙Ob∑“b˙Ob∑“ Á“Ï÷ Gı÷ #ØbZ„ Z÷ EdÏ «®\¶ (153) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏbDı EdÏfib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷
v“◊b÷ #÷Ê“Tb¶ «jb¶ P˙ÁŸ“˙®| œÁ÷“ Gı÷, Á÷“ Dı÷fi÷ T›fi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ #b√b÷ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#÷Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ Zb÷ ”÷
Dı¶«ˆf®◊ ◊ gÏb› \K Gı÷. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı, EdÏ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfib ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb
]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ ]® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙®#b÷˙ ÷“ #b PZÏGıbTb÷Á“db¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d ÆbdbPfiÁ“b÷ Á“mb Z÷d ‰÷K®¬¶œÁ“b÷ ◊ Á“”÷˙b. ZØb
◊ #ƶpK f®◊ #fi÷ ÆdŸs ÆŸj®fiŸ¶ ¸Í #bÁ“[Â Á“Ï÷ Gı÷, ZØb ÔKPZÁ“[Â, Tb÷Á“◊bTb÷ ƶ«¶j÷ ◊ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Z÷#b÷ ◊b÷Zbfib «fib˙÷T
&◊‹Z®Â ƶ‹Z®Â, ‹◊øÕ“ #fi÷ #˙Ob∑“b˙Ob∑“ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! v“◊b÷Ø® #fi÷Á“ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ #fi÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ®#b÷Ø® - ƶpK÷K f®◊ ÆdŸsb÷fi÷
◊ˆ˙ Á“mb ◊πdbÂ÷ #÷Ê“Tb¶ v“◊b÷ Á“Ï˙bfi® #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfi® db‰ gÏ® œÁ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! \÷ #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfib Tb÷Á“◊bT c÷“˙b÷
œ§aZ Gı÷ ◊ Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷ EdÏ÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“Kb∂ fiØ®, Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ #÷Ê“T® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ Z÷#b÷ #÷Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷,
Á“Ïœ÷ ◊ fiP”. Zb÷ #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfi® ◊e“Ïb® c÷“˙®#b÷ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍ® Gı÷
”÷ gO˙fi„ ! \÷ #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷#b÷ Á÷“Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfi®
#fi÷ Kb˙Z„- Z÷ ]Ÿ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷, Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, ◊e“Ïb® c÷“˙®#b÷ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍ® Gı÷, #fi÷ Kb˙Z„-db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍ®#b÷ Gı÷.
#ÆŸÏÏbDı EdÏfib Æbdbfi®Á“ c÷“˙b÷ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷, #fi÷ Z÷#b÷fi® Z÷#b÷ SKb¶ ◊b÷Z◊b÷Zbfib g˙fib÷ &◊Ï, ◊b÷Z◊b÷Zbfib ”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷
˙®ÁŸ“˙ œ§aZ Á÷“Ê“T® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏfib Tb÷Á“◊bT &◊Ï, ◊b÷Z◊b÷Zbfi® Pd‰v“◊ d”Î’ÏÁ“b c÷“˙®#b÷ &◊Ï #fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfi®
c÷“˙b÷ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷, #fi÷ Kb˙Z„-d”b◊πgb˙˙bÍb Gı÷ Z÷#b÷ SKb¶ ÆPdPZfiŸ¶ ‹˙bd®◊Ÿ¶ gb÷O˙Z® Ï”÷ Gı÷. Kb˙Z„-Z÷ ◊e“Ïb®#b÷ #÷˙® db÷Ê“®
◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfib¶ g˙fib÷ &◊Ï, ◊b÷Z◊b÷Zbfib ÆbdbPfiÁ“b÷ &◊Ï #fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfi® ≠“P∞˙bÍ®#b÷ Gı÷. Z÷ ƶ«¶j÷fi® «®º «j® ”Á“[Á“Z Tb÷Á“◊bTb÷fi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙®.
◊e“Ïb®#b÷ &◊Ï ÆÎbj®œ-◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb, Kb˙Z„-’c“ÔK gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
P˙”Ï÷ Gı÷. #fi÷ #÷#b÷ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷. #fi÷ Z÷#b÷fi® P˙ÁŸ“˙ (154) #÷d Á“”® Ob…Zd #§‘figˆPZ #ÂObÏ÷ •d gO˙¶Z
œ§aZ #bÊ“T® Gı÷ Á÷“ :- ”÷ Ob…Zd ! P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b dbÊ÷“ Z÷#b÷-#ÆŸÏ÷>s, d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid®, Dı÷ Zϸ ZøZ®K ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ ”Zb Z÷ Zϸ Dı˙bfiŸ¶
#ÆŸÏÏbDı EdÏfib #÷Á“ #÷Á“ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷-˙…PA“KÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”Z Á“KŸ∂ #fi÷ SKb¶ Dı›fi÷ Z÷ #§‘figˆZ #fiObÏ÷ ˙bKŸgˆPZ #fiObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷
ØbK Gı÷. #fi÷ DŸı˙bfi ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfi÷ ”bØ÷ DŸı˙bfi ¬®fib ”Øfi÷ ◊Á“ ÷“, #ØbZ„ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ PfiP_Z Gı÷ Á÷“, #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ,
◊Ï‹◊Ï Á“bÁ“ “b ˙bÍ÷Tb ”b÷˙bØ® Dı÷d Z÷ «≥÷ ÔK§aZ#b÷ ƶT‘fi DıÂbK Gı÷; #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ¶ EdÏØ® db¶ “®fi÷ Z÷fi® ◊e“Ïb®#b÷
#Ø˙b Dı÷d ◊… “bfi® jÏ®db¶ #bÏb#b÷ ƶT‘fi-Ɵƶ«∞ ”b÷K #÷˙®Dı Ï®Z÷ ÆŸj®fiŸ¶ #◊øÕ“ ÔKbÁ“Ï - v“◊ ˙øÎb¶Z #”®> Á“”÷˙Ÿ¶. SKbÏ◊Gı® #§‘figˆPZ
#ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #b√b Dı¶«ˆf®◊fi÷ ]Âb #fiObÏ÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“”÷T®, gb¥÷T®, DıÂb˙÷T® #fi÷ ◊πv“◊÷T® #÷ ˙bZdb¶ Z÷
#ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ ZØb ]® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙®#b÷ ˙ ÷“ #bÁ“[Â, ÔKPZ˙Â, Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏfi÷ •∞b «÷ÆZ® fiØ®, P˙wbÆ #b˙Zb÷ fiØ® #fi÷ #÷
Bhgh/49
˙bZ Z÷#b÷fi÷ v“EZ® fiØ®. ”˙÷ #÷ ˙bZdb¶ #•∞b Á“ÏZb, #P˙wbÆ #bÂZb fid÷ Gı÷, fid®fi÷ Z÷#b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- ”÷ gO˙fi„ ˙…Ïb÷Efi ›qs,
#fi÷ #÷ ˙bZ Zϸ #ÂOdb˙bÍb Z÷ Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ ◊b÷Zbfib ˙…Ïb÷Efi-ÏbDı«PT #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ Kb˙Z„ Z÷ Á÷“Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï®
#bÆfiØ® &≤“® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Zϸ OKb #fi÷ SKb¶ Dı› Z÷#b÷fi® œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ fibOÁŸ“dbÏb÷fib÷ ›qs, fibOÁŸ“dbÏb÷fib÷ Ïb\ jÏ db÷Ê“®
◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b Ï®Z÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! Ob…Zd #§‘figˆPZ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, Kb˙Z„-SKb¶ 44 Tb√ g˙fi˙bÆb÷ Gı÷, Gı ”\Ï ÆbdbPfiÁ“
#fiObÏ÷ dfi÷ ÆbdbÒK ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶, P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ DıÂbÔKŸ¶ #fi÷ ◊πv“¡KŸ¶ c÷“˙b÷, Z÷‰®œ ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷ &◊Ï, EbÏ Tb÷Á“◊bTb÷, ◊Ï®˙bÏ˙bÍ® Gı
Á÷“ ""#ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı gb÷O˙÷ Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ¶ ◊e“Ïb®#b÷ ÆŸj®fiŸ¶ ˙øÎb¶Z ◊e“Ïb®#b÷ &◊Ï ‹˙®d®◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb÷ P˙”Ï÷ Gı÷. ZØb Z÷fi® P˙ÁŸ“˙ œ§aZ
#”®> ◊ˆÏ÷◊ŸÏ Á“”÷˙Ÿ¶'' #÷ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Á÷“˙® ÏZ® Gı÷ ? ”÷ "Ob…Zd' ˙O÷Ï÷ #bÊ“T® Gı÷-Dı÷d Á“b÷› DŸı˙bfi ”bØfi÷ ◊Á“ ÷“, #fi÷ ◊Ï‹◊Ï Á“bÁ“ “b ˙bÍ÷T
#bd¶‰® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ Z÷ Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ÷ Zfi÷ Dı÷ ”b÷˙bØ® Dı÷d Z÷ ƶT‘fi DıÂbK Gı÷ Z÷d ]Âb fibOÁŸ“dbÏ #fi÷ ]®
ÆbdbÒK ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶, P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶, DıÂbÔKŸ¶ #fi÷ ◊πÏ¡KŸ¶ Á÷“,-”÷ Ob…Zd fibOÁŸ“dbÏ®#b÷ ˙ ÷“-#b√b Dı¶«ˆf®◊fib÷ #fi÷ PZÏGı÷ ƶpK÷K f®◊ÆdŸsfib÷fi÷
! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ¶ Z÷fi® gÏ® œÁ÷“ Gı÷ : ◊ Kb˙Z„-Z÷ Z÷˙Ÿ¶ Á“b÷› ’c“˙Æ Á“Ïœ÷ fiP”>. Z÷fib ÆbdbPfiÁ“b÷,
◊e“Ïb®#b÷ ÆŸj®fiŸ¶ ˙øÎb¶Z #”®> Á“”÷˙Ÿ¶'' #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷ #fi÷ ”y¶ ◊ #b’c“ P˙œ÷ EdÏfi® db¸Á“ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ : Z÷#b÷fi® P˙ÁŸ“˙Âœ§aZ dbÊ÷“
#÷dDı Á“”y¶ GŸı¶, gb¥Ÿ¶ GŸı¶, DıÂb˙Ÿ¶ GŸı¶, #fi÷ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı ƶpK÷K f®◊ ÆdŸsb÷ Á“”÷˙b. #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷,
EdÏ db÷Ê“b÷ v“P∞˙bÍb÷ Gı÷ ›SKb’c“ Z÷Dı Ï®Z÷ Kb˙Z„-◊e“Ïb®#b÷ ÆŸj®fi® ˙bfiÔK¶ZÏb÷, ZØb ≈Kb÷PZP¥Á“b÷ ◊ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ - c“P¨Â ’c“œbfib
”Á“[Á“Z˙bÍb÷ «®\÷ Od Á“”÷˙b÷. #fi÷ #÷ ˙bZ ÆbE® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ «jb ›Òsb÷ P˙¥÷ #§‘figˆPZ ◊ˆGı÷ Gı÷ #fi÷ &ÎÏ ’c“œbfib «jb ›qsb÷ ˙bKŸgˆZ®
◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ •d gO˙¶Z ◊ˆGı÷ Gı÷.
d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®, fid® #fi÷ Dı÷ Zϸ Ob…Zd #§‘figˆPZ #fiObÏ Gı÷ SKb¶ ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® Ob…Zd #§‘figˆPZ #fiObÏ •dÂ-gO˙¶Z
#b˙®, Z÷#b÷fi÷ ˙b¶c“®, fid®, "Z÷#b÷fi® ˙bZ fi dbfi®' Z÷ dbÊ÷“ Z÷#b÷fi® ◊bÆ÷ d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, #fi÷ fid÷ Gı÷ fid®fi÷ Z÷#b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“: \÷
˙b϶˙bÏ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ÆbÏ® Ï®Z÷ ¨db dbO÷ Gı÷. ≈Kb÷PZP¥Á÷>“s, ≈Kb÷PZP¥Á“ Ïb\ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #÷Ê“TŸ¶
(155) SKbÏ◊Gı® Z÷ Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ, Ob…Zd #§‘figˆPZ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ Zb÷ c÷“˙÷>s c÷“˙Ïb\œA“ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ Kb˙Z„-
fibdfib #fiObÏfi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Gı÷ SKb¶ #bÔKb; #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ db÷Ê“®
SKb¶ Z÷#b÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ gO˙fi„ ! \÷ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ Kb˙Z„ db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷. Z÷ SKb¶ «‰®œTb√ P˙dbfi˙bÆb÷
#ÆŸÏÏbDı EdÏ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-#÷Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® Eb÷ÏbÆ®”\Ï ÆbdbPfiÁ“c÷“˙b÷, Kb˙Z„-3,36,000 #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷
œÁ÷“ Gı÷, Zb÷ gO˙fi„ ! ˙…Ïb÷Efi÷>s, «PT, Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, Kb˙Z„- «®\#b÷ &◊Ï ÆÎbj®œ◊Ÿ¶ gb÷O˙Zb÷ Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷. #ØbZ„ œA“ ›qs
Z÷ Á÷“Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ˙…Ïb÷Efi÷>s, ˙…Ïb÷EfiÏbDı «T® #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ Z÷fi® P˙ÁŸ“˙ œ§aZ ƶ«¶j÷ EdÏfi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶.
db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷. Kb˙Z„-d”bfiŸgbO Gı÷, ˙Í® Z÷ SKb¶ ‰®ÆTb√ P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Z÷ #÷Ê“Tb¶ «jb¶ v“◊b÷ P˙ÁŸ“˙®| œÁ÷“ Gı÷, Á÷“ Dı÷ v“◊b÷Ø® #b√b
g˙fib÷fib÷, ZØb Æb≤“”\Ï ÆbdbPfiÁ“b÷fib÷ #Pj◊PZ Gı÷. Dı÷d EdÏ Æ¶«¶j÷ «÷ Dı¶«ˆf®◊b÷ gÏb› œÁ÷“ Gı÷. «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ˙Í® ”÷
”Á“[Á“Z Á“”® Z÷d «PT P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Z÷ ◊b÷Zbfi® P˙ÁŸ“˙ Ob…Zd ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“fib÷ db‰ #÷ P˙¥K Gı÷, #ØbZ„ ◊ˆ˙÷| DıÂb˙÷T®
œ§aZØ® #b√b Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ gbOdb¶ ◊b÷Zbfib v“◊b÷ gÏ® œÁ÷“ Gı÷, P˙ÁŸ“˙Âb œ§aZ Z÷ db‰ œ§aZv“◊ Gı÷, ◊ ƶ◊πbPk˙ ÷“ Z÷d Z÷d P˙ÁŸ“ÔKŸ∂
«bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, g˙fib÷ #fi÷ ÆbdbPfiÁ“b÷ P˙¥÷ fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb÷ fiØ® #fi÷ P˙ÁŸ“˙œ÷ ◊ fiP”.
Dˆıc“b› \Â˙®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„-‰®\ (156) ”÷ gO˙fi„ ! \÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ #÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷
Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ P˙”Ï÷ Gı÷. Gı÷ #fi÷ #÷Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b œaZ Gı÷ Zb÷ ‹˙gb˙÷ gs #fi÷ P˙fi®Z, ZØb
◊Gı® Z÷ Ob…Zd #§‘figˆPZ #fiObÏ •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, ”¶d÷œb¶ Gıu“ Gıu“fi® Z◊‹Kb Á“ÏZb÷ #bSdbfi÷ gb˙Zb÷, ◊ˆÏ÷◊ˆÏb¶ #b≤“ ˙¥ ÆŸj®
Bhgh/50
ÆbjŸ◊Ÿ¶ ◊bÍ®fi÷ dbPÆÁ“ ƶT÷√fib˙ ÷“ #bSdbfi÷ ƶKb÷ºfi÷ ZØb Æb≤“ ʶ“Á“ \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„-”÷ Ob…Zd ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“fib ◊πSK÷Á“ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fib÷ #÷
ÆŸj®fiŸ¶ #fiœfi ◊bÍ®fi÷, #bTb÷Efi ZØb ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷, Ædbj® ◊bd®fi÷, P˙¥K Gı÷, P˙¥Kdb‰ Gı÷, ◊ ƶ◊πbPkØ® Á“b÷›#÷ P˙ÁŸ“ÔKŸ fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb÷
Á“bÍdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfib÷ PœÛK PZÛKÁ“ fibdfib÷ #fiObÏ, fiØ® #fi÷ P˙ÁŸ“˙œ÷ ◊ fi”®>. œA“fib ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷ P˙¥÷, Tb÷Á“◊bTb÷ P˙¥÷,
Æb…jdÁ“V◊db¶ ◊b÷Zbfib P˙dbfidb¶, &◊◊bZ, Ægbfib c÷“˙œKfi®Kdb¶ c÷“˙˙¬Ø® #fi÷ ◊e“Ïb®#b÷ P˙¥÷ EdÏfi® ◊÷≤÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Z÷#b÷fi®
∑¶“Á“b#÷T #fi÷ #bOÍfib #ƶpK gbOdb‰ Dı÷Ê“T® #˙Ob”fidb¶ c÷“˙÷>s, P˙ÁŸ“˙Âœ§aZ #b√b «÷ Dı¶«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® Á“”÷˙® #fi÷ «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷
c÷“˙ÏbDıfib ÆbdbPfiÁ“◊Â÷ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷. ◊Gı® ZŸÏZdb¶Dı &S◊≥ØK÷Tb÷ Z÷ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® «®\
PZÛKÁ“c÷“˙ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® ◊KbPk˙ ÷“ ◊Kbk◊Âbfi÷ ◊bd÷ Gı÷ #ØbZ„ Z÷ Ob…Zd P˙”Ï÷ Gı÷.
#b”Ï◊KbPk˙ ÷“, œÏ®Ï◊KbPk˙ ÷“, ›qPsK◊KbPk˙ ÷“, #bfi◊πbÂ◊KbPk˙ ÷“ #fi÷ (157) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® ‰®\ Ob…Zd ˙bKŸgˆPZ #fiObÏ
gb¥bdfi◊KbPk˙ ÷“ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi÷ ƶ◊ˆÂ◊Â÷ ÏE÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ PZÛKÁ“c÷“˙˙ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ fid®fi÷ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ ”÷ gO˙fi„ !
◊ˆ˙b÷aZ ◊b¶E ◊KbPk˙ ÷“ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi÷ ƶ◊ˆÂ◊Â÷ ÏE÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ \÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ Kb˙Z„-#÷˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ #÷Ê“TŸ¶
PZÛKÁ“c÷“˙ ◊ˆ˙b÷|aZ ◊b¶E ◊KbPk˙ ÷“ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi® «fib˙Ê“ ◊ˆÏ÷◊ˆÏ® Á“Ï® T÷ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷; Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfi Á÷“˙® db÷Ê“®
Gı÷ SKbÏ÷ ÆbdbPfiÁ“ ÆPdPZfib c÷“˙b÷ Z÷fi® ◊bÆ÷ #b˙®, ”bØ \÷ “˙b◊ˆ˙Á“ c“œ÷ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ƶ«¶j÷ «jŸ¶ Z÷dDı \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“,
fi√fi÷ g÷Ob Á“Ï® dbØ÷ # “b “®, dbØ÷ #¶DıT® Á“Ï®fi÷ DıK #fi÷ P˙DıKØ® Z÷fi® P˙ÁŸ“˙Âb œ§aZ #b√b «÷ Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ ◊ ˙jbÏ÷ \Â˙®.
˙jb˙÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ #”b÷ ! #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ’c“ÔK (158) ”÷ gO˙fi„ ! \÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfi, #÷˙® db÷Ê“®
c÷“˙≠“P∞, ’c“ÔK c÷“˙Á“b¶PZ #fi÷ ’c“ÔK c÷“˙◊πgb˙ T¯j Á“Kb÷| Gı÷, ◊πbk Á“Kb÷| Gı÷, v“P∞˙bÍb÷ ”b÷K #fi÷ #÷Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ“Zb÷ ”b÷K Zb÷ ‹˙gb˙÷ gs,
#fi÷ Æbd÷ #bhKb÷ Gı÷ ˙Í® Dı÷˙® ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞, ’c“ÔK c÷“˙Á“b¶PZ #fi÷ ’c“ÔK Kb˙Z„-P˙fi®Z, ZØb Pfi϶ZÏ #u“d #u“d #fi÷ ◊bÏÂ÷ #b¶«®T, #÷˙b
c÷“˙◊πgb˙ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ T¯j Á“Kb÷| Gı÷, ◊πbk Á“Kb÷| Gı÷ #fi÷ Æbd÷ #bhKb÷ #bÁ“Ïb Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb÷, &ÀE÷ ”bØ Ïb√®, ƈKfi® Æbd÷ &gb÷ Ï”®
Gı÷ Z÷˙® ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ #b◊, c÷“˙bfiŸP◊πK÷ Æbd® #b® Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! #bZb◊fibgˆPddb¶ #bZb◊fi T÷Zb÷, Z “Á“bfi÷ Æ”Zb÷, ◊ˆÏ÷◊ˆÏb Gı dbÆ ÆbjŸ◊Ÿ¶
Z÷ PZÛKÁ“c÷“˙ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ ? ◊bÍ®, ◊≥Ï ’c“˙Æfi® ƶT÷√fib ˙ ÷“ #bSdbfi÷ ƶKb÷º, ‰®Æ, ʶ“Á“ ÆŸj®
”÷ Ob…Zd ! Z÷ PZÛKÁ“c÷“˙ db÷Ê“® ÆdøP∞˙bÍb÷ Gı÷ db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb÷ Gı÷. Z÷ #fiœfi ◊bÍ®, #bTb÷Efi #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®, ÆdbPj ◊bd®, Á“bÍdbÆ÷
SKb¶ ◊b÷Zbfib P˙dbfi &◊Ï, EbÏ ”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ◊’Ï˙bÏKŸaZ EbÏ Á“bÍ Á“Ï® #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKbfib÷ PœÛK ÁŸ“ÏŸc“Î #fiObÏ ›œbfiÁ“V◊db¶ ◊b÷Zbfib
◊e“Ïb®#b÷, ‰Â Ægb#b÷, ÆbZ Æ÷fib, ÆbZ Æ÷fibPj◊PZ, Æb÷Í”\Ï P˙dbfidb¶ ›œbfi÷>sfib ÆbdbPfiÁ“◊Â÷ c÷“˙ ØKb÷ Gı÷. Dı÷ ˙aZÔKZb PZÛKÁ“c÷“˙
#bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ «®\ ]Âb ˙…dbPfiÁ“c÷“˙b÷ ZØb c÷“˙® &◊Ï ÆÎbj®œ◊Ÿ¶ ƶ«¶j÷ #bOÍ Á“”® Gı÷ Z÷ «j® #”®> ÁŸ“ÏŸc“Î c÷“˙ P˙¥÷ ◊ Á“”÷˙®. Zb÷ Z÷
gb÷O˙Zb÷ P˙”Ï÷ Gı÷ Z÷ #b˙® d”bfi„ ÆdøP∞˙bÍb÷ Gı÷ #bÊ“TŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ ÁŸ“ÏŸc“Î◊Ÿ‰ c÷“˙ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ ? P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ÁŸ“ÏŸc“Î◊Ÿ‰fi®
Gı÷ Dı÷d Á“b÷› KŸ˙bfi ◊ŸÏŸ¥ Dı DŸı˙bfi ¬®fi÷ ”bØ÷ Á“bÁ“ “b ˙bÍ® ◊Á“ ÷“ Dı÷Ø® P˙ÁŸ“˙Âb œ§aZ #b√b «÷ Dı¶«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® Gı÷ «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷
Z÷#b÷ ƶT‘fi TbO÷ Z÷d Z÷ «®\¶v“◊b÷ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. Z÷ œA“fi® Dı÷Ê“T® \Â˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ «®\ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷, ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷, Tb÷Á“◊bTb÷ ZØb
P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ˙bÍb÷ Gı÷ ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! PZÛKÁ“ c÷“˙fi® Dı÷ P˙ÁŸ“˙ œ§aZ Gı÷ ◊e“Ïb®#b÷ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ˙Í® ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi®
Z÷ Z÷fib÷ P˙¥K Gı÷, ◊ Z÷Â÷ ƶ◊πbPk˙ ÷“ P˙ÁŸ“˙KŸ¶ fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb÷ fiØ® #fi÷ ◊πSK÷Á“ ◊e“Ïb®fi® #÷ P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ, Z÷ P˙¥Kv“◊ Gı÷ P˙¥Kdb‰ Gı÷, ◊Â
P˙ÁŸ“˙œ÷ ◊ fiP”. Á“b÷›#÷ ƶ◊πbPk˙ ÷“ P˙Á“˙πKŸ¶ fiØ®, P˙ÁŸ“˙Zb fiØ® #fi÷ P˙ÁŸ“˙œ÷ ◊ fi”®>.
”÷ gO˙fi„ ! \÷ PZÛKÁ“c÷“˙ #÷˙® d”bfi„ ≠“P∞ƶ◊≥ Gı÷ #fi÷ #bÊ“TŸ¶ (159) #÷ ◊πdbÂ÷ ÆfiSÁŸ“dbÏ c÷“˙Tb÷Á“ ƶ«¶j÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥
«jŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ Zb÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib «bÁ“[fib-«®\ «jb #÷ Á÷“, Z÷fi® P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ #b√b EbÏ Dı¶«ˆf®◊ Gı÷. #fi÷ PZÏGı÷ Z÷fi®
ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ Á÷“˙® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷Dı ◊πdbÂ÷ «jŸ¶ P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ #ƶpK÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷, ‰bKP¬>œÁ“ c÷“˙b÷,
Bhgh/51
Tb÷Á“b◊bTb÷ #fi÷ ◊e“Ïb®#b÷ #÷ «jb #ƶpK÷K f®◊, ÆdŸsb÷ ÆŸj® P˙ÁŸ“˙®| œŸ¶ ”ZŸ¶ ? #fi÷ Z÷ aKb Obddb¶, aKb fiOÏdb¶, ZØb aKb ƶPfi˙÷œdb¶ Ï”÷Zb÷
œÁ÷“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ db”÷>sdb¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #b√b EbÏ ”Zb÷ ? ZØb Z÷Â÷ œŸ¶ Æb¶giKŸ¶ ”ZŸ¶, œŸ¶ c“®jŸ¶ ”ZŸ¶, œŸ¶ √bjŸ¶ ”ZŸ¶ ? œŸ¶ Á“KŸ∂
Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ ◊ ˙jbÏ÷ P˙ÁŸ“˙ œ§aZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «πŒTb÷Á“db¶ ◊ ”ZŸ¶, œŸ¶ #bEKŸ∂ ”ZŸ¶ ? #fi÷ ZØb ◊πÁ“bÏfib aKb •d Kb «πbŒÂfi® ◊bÆ÷
\Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Z÷#b÷fi® P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ #b√b #b≤“ Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ #÷˙Ÿ¶ #÷Á“ ◊ #bK #fi÷ jbPdÁ“ ˙Efi Æb¶gÍ® #˙jbKŸ∂ ”ZŸ¶ Á÷“ Dı÷fi÷ T›fi÷
◊ ˙jbÏ÷ œ§aZ Gı÷. d”bœA“fib c÷“˙b÷fi® P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ Æb÷Í Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfi Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ Kb˙Z„ Æbd÷ #b® ?
◊ #PjÁ“ Gı÷. Æ”ÆπbÏfibc÷“˙b÷fi® P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ Æb÷Í Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ ◊ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ #bDı Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ gbÏZ
#PjÁ“ Gı÷. #fi÷ ◊πbÂZfib c÷“˙b÷fi® P˙ÁŸ“˙Âfi® œ§aZ «‰®œ Dı¶«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® ˙¥db¶ ZbdπPTk® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ ZbdπPTk® fiOÏ®db¶ ZbdT® fib
Gı÷. #fi÷ #·KŸZc÷“˙fi® P˙ÁŸ“˙Âbœ§aZ #b√b «‰®Æ Dı¶«ˆf®◊ Á“ÏZb¶ ◊ dfib÷ db…K◊Ÿ‰ Oø”◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ ZbdT®Oø”◊PZ jfib∆ #fi÷
Á¶“›Á“ ˙jbÏ÷ Gı÷. «bÁ“[ Æ]ͶŸ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ c“®Pk˙bÍb÷ ”Zb÷, Kb˙Z„-]Âb dbÂÆb÷Ø® Z÷ E∑“®KbZb÷ ”Zb÷. ”˙÷ #÷Á“ ’c“˙Æ÷
◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® ‰®\ Ob…Zd Z÷ db…K◊Ÿ‰ ZbdT® Oø”-◊PZfi÷ Ïb‰®fib #bOÍfib #fi÷ ◊bGıÍfib gbOdb¶
˙bKgˆPZ #fiObÏ •dÂgO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷, #fi÷ Kb˙Z„- ÁŸ“ÊŸ¶“«fi® PE>Zb Á“ÏZb¶ #÷˙b¶ ◊πÁ“bÏfib÷ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ ◊ˆ˙÷| Á“Ï÷T¶ Dˆıfib¶
P˙”Ï÷ Gı÷. ÆbÏ® Ï®Z÷ #bEÏ÷Tb¶,ÆŸ◊ÏbA“dKŸaZ, œŸg #fi÷ Á“VKbÂv“◊ dbÏb Á“db÷|fi÷
(160) SKbÏ◊Gı® Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï db÷Á“b Á“VKbÂv“◊ ◊πgb˙ ”DŸı ÆŸj® \OZb÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷Ø® dbÏb Oø”fi÷ P˙¥÷ P”ÏhK
fiOÏ®fib fi¶c“fi fibdfib E…SKØ® «”bÏ fi®Á“Í® Dıfi◊c“ P˙”bÏ÷ P˙”Ï÷ Gı÷. Z÷ ˙j÷ Gı÷, ÆŸ˙Â ˙j÷ Gı÷, jfi ˙j÷ Gı÷, jbÒKb÷ ˙j÷ Gı÷, ◊Ÿ‰b÷ ˙j÷ Gı÷, ◊œŸ#b÷
Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Kb˙Z„-Ægb ◊KŸ◊bÆ÷ Gı÷. Z÷ ˙j÷ Gı÷, #fi÷ ◊ŸÛÁ“Í jfi, Á“fiÁ“, ÏSfi, dPÂ, db÷Z®, œ¶√, E¶sÁ“b¶Z ˙O÷Ï÷
Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı, ”bØdb¶ œˆÍfi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ, «Íc“fib ◊SØÏ, ◊π˙bÍb¶, ZØb dbÂ÷Á“v“◊ ÆbÏ˙bÍŸ¶ jfi dbÏ÷ ]Ïfi÷ ]Ÿ¶ ]Ÿ¶ ˙j÷ Gı÷.
˙b”fi˙bÍb÷, Tb÷Á“fib &ÎÏbjfib÷ j®, #u“b˙®ÆTb√ P˙dbfibfib÷ ÆÎbj®œ Zb÷ œŸ¶ ”y¶ ◊ˆ˙÷| Á“Ï÷Tb¶, ÆbÏ® Ï®Z÷ #bEÏ÷Tb¶ Kb˙Z„-Dˆıfib¶ Á“db÷|fib÷ Zofi fibœ
›œbfi÷>s, #bÁ“bœ Dı÷˙b÷ PfidÍ˙¬fi÷ ◊”÷Ï®, dbÍbØ® KŸaZZ dŸÁŸ“Ê“fi÷ dbØ÷ ØbK Zb÷ \÷› Ï”y¶-Z÷ fibœfi® &◊÷¨b Á“ÏZb÷ Ï”y¶, ◊ ≈Kb¶ÆŸj® P”ÏhKØ®
dˆÁ“[, fi˙b Æb÷fibfib ÆŸ¶c“Ï, P˙PE‰ #fi÷ E¶EÍ ÁŸ¶“ “Á“b÷Ø® ObTb÷ c÷“c“®¡Kdbfi ˙øP∞ ◊bdŸ¶ GŸı¶, #fi÷ dbÏ÷ ]Ï÷ ]Ÿ¶ ]Ÿ¶ ˙j÷ Gı÷, ZØb ≈Kb¶ÆŸj® dbÏb Pd‰b÷,
Á“ÏZb÷, c“œ÷ ’c“œb#b÷fi÷ ◊πÁ“bPœZ Á“ÏZb÷, Z÷ ›œbfiÁ“V◊db¶, ›œbfib˙¶ZÆÁ“ dbÏ® fibZ®Tb#b÷, dbÏb P◊‰b›#b÷, dbÏb db÷ÆbPÍ#b Á÷“ dbÏb ÆbÆÏ®#b
P˙dbfidb¶ ÏbKÆ÷®Kdb¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞fi÷ #fiŸg˙Zb÷ Kb˙Z„-Dı÷ #fi÷ dbÏb÷ fib÷Á“Ï˙O dbÏb÷ #bc“Ï Á“Ï÷ Gı÷, dfi÷ ‹˙bd® ZÏ®Á÷“ \Â÷ Gı÷, dbÏb÷
’c“œbdb¶Ø® ◊πÁ“bœdbfi ØKb÷ ”Zb÷, Z÷Dı ’c“œbfi÷ P˙¥÷ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷. ”˙÷ ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, dbÏŸ¶ ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ dfi÷ Á“VKbÂv“◊, d¶OTv“◊ #fi÷
”÷ gO˙fi„ ! #”b÷ ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfi db÷Ê“b÷ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ c÷“˙v“◊ \® E…SKfi®-◊÷≤÷“ P˙fiK◊ˆ˙Á“ dbÏ® Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷ SKb¶ÆŸj® dbÏ÷ dbÏŸ¶
! ›œbfi÷>sfi® Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ aKb¶ ◊÷Æ® O› ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ’c“ÔK Á“VKb Á“Ï® T÷˙bfi® Dıv“Ï Gı÷, #b˙Z® Á“bT÷ ◊πÁ“bœ˙bÍ® Ïb‰® ØKb ◊Gı®
c÷“˙≠“P∞ œÏ®Ïdb¶ ◊÷Æ® O›. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ œÏ®Ïdb¶ O›. dbÏ÷ dbÏ® ◊b÷Zbfi®Dı d÷Í÷ TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰ Á“Ï®, ◊ŸÛÁ“Í √bfi◊bfi d÷˙b PdÕ“bfi
#÷d Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ÁŸ“Ê“bÁ“bÏPœ√Ïfi® #fi÷ dœbTb P˙O÷Ï÷ Z…KbÏ Á“Ïb˙®, dbÏb Pd‰, fibZ, P◊‰b›, db÷ÆbPÍ#b Á÷“
#bÁ“bÏ˙bÍŸ¶ ]Ï ”b÷K, #fi÷ Z÷ «≥÷ «bDŸıØ® PT>◊÷TŸ¶ ”b÷K, OŸk ”b÷K, ◊Ÿ‰ ÆbÆÏ®#b #fi÷ dbÏb fib÷Á“ÏEbÁ“Ïfi÷ fib÷ZÏ®, Z÷ Pd‰ fib÷Á“ÏEbÁ“Ïfi÷ ◊ŸÛÁ“Í
fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K, Dı÷db¶ ◊˙fi fi ◊÷Æ÷ #÷˙Ÿ¶ &À ¶Ÿ“ ”b÷K Kb˙Z„ Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbÍb ◊÷≤÷“ √bfi◊bfi d÷˙b PdÕ“bfi #fi÷ dœbTb P˙O÷Ï÷Ø® Dıdb “®fi÷ Á“◊ “b¶ #ÎÏ ˙O÷Ï÷
\Â˙Ÿ¶. ÆŸO¶j® ˙‹ZŸ, dbÍb#b÷ ]Ï÷Âb ˙O÷Ï÷Ø® Z÷fib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Ï®fi÷, Z÷#b÷fiŸ¶ ÆÒdbfi
”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfifi÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞, ’c“ÔK c÷“˙Á“b¶Z® Á“Ï®fi÷ ZØb Z÷Dı Pd‰, ∏bPZ, P◊‰b›, db÷ÆbPÍ#b Á÷“ ÆbÆÏ®#b #fi÷
#fi÷ ’c“ÔK c÷“˙◊πgb˙ Á÷“˙® Ï®Z÷ T¯j Á“Kb÷|, Á÷“˙® Ï®Z÷ ◊πbk Á“Kb÷| #fi÷ Á÷“˙® fib÷Á“ÏEbÁ“Ïfi® Æd¨ dbÏb db÷Ê“b ◊Ÿ‰fi÷ ÁŸ“ÊŸ¶“«db¶ ‹Øb◊®fi÷-Z÷fib &◊Ï ÁŸ“ÊŸ¶“«fib÷
Ï®Z÷ Æbd÷ #bhKb÷ ? ZØb Z÷ ◊ˆ˙g˙db¶ Á“b÷ ”Zb÷ ? Z÷fiŸ¶ fibd #fi÷ Ob÷‰ gbÏ dˆÁ“[fi÷-Z÷ Pd‰, Kb˙Z„ fib÷Á“Ï˙Ofi÷ ◊ˆGı®fi÷ dbÏ® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı
Bhgh/52
TbÁ“ “b¶fiŸ¶ ◊bZÏŸ¶ T›fi÷, ÆŸ¶c“Ï dŸ¶ “ Ø›fi÷ "◊πbÂbdb' fibdfib c“®¨b˙ ÷“ c“®P¨Z P˙Pj◊ˆ˙Á“ Pg¨b dbÊ÷“ ¸Ï® Z÷, #÷Á“Tb Eb÷√bfi÷ T› #b˙÷ Gı÷ #fi÷ Z÷
Øb&À. Eb÷√bfi÷ #÷Á“˙®œ ˙√Z jb÷› Z÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ZbdPT#÷
˙Í® ”y¶ c“®P¨Z ØKb÷ Á÷“ ZŸÏZDı #b #PgOπ” jbÏ Á“Ï®œ Á÷“, - ”y¶ T®j÷T® ◊π˙π≈Kb "◊πbÂbdb' Á“”÷˙bK Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷fi÷
º˙¶Ÿ SKb¶ÆŸj® Pfi϶ZÏ Gıu“ Á“Ï®œ ZØb ƈKfi Æbd÷ &ÀEb ”bØ Ïb√® Z “Á“b÷ "◊πbÂbdb' ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“Ï® ”b÷K Z÷, Dı÷fi÷ ≈Kb¶ \÷˙÷ Z÷fi÷ #ØbZ„ ›qsfi÷,
Æ”fi Á“ÏZb÷ Ï”®œ #bZb◊fib T›œ. ˙Í® Gıu“fib ◊bÏÂfi÷ ’c“˙Æ÷ Z÷ ‹Á¶“c“fi÷, ÏŸsfi÷, Pœ˙fi÷, ÁŸ“«÷Ïfi÷ #bKb-◊b˙Z®fi÷, dP”¥bÆŸÏfi÷ ÁŸ“Ê“Z® E¶’ “Á“bfi÷,
#bZb◊fib T÷˙bfi® Dı‘KbØ® fi®E÷ &ZÏ® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰ T› Ïb\fi÷ Kb˙Z„ ÆbØ˙b”fi÷, Á“bO “bfi÷, ÁŸ“ZÏbfi÷ ZØb Eb¶ “bÍfi÷ ◊πÂbd Á“Ï÷ Gı÷
ZbdπPTPk fiOÏ®db¶ &SÁø“Õ“ dµKd #fi÷ Dı]ÒK ÁŸ“Íb÷db¶Ø® Pg¨b T÷˙bfi® &ÀEbfi÷ \÷›fi÷ &ÀE® Ï®Z÷ #fi÷ fi®Ebfi÷ \÷›fi÷ fi®E® Ï®Z÷ ◊πÂbd Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷fi÷
P˙Pj◊ˆ˙Á“ œŸ∞ #b÷c“fi-Tb˙® Z÷fi÷ ◊b®˙ ÷“ #÷Á“˙®Æ˙bÏ jb÷› SKbÏ◊Gı® Z÷fi÷ Dı÷˙® Ï®Z÷ Dˆı#÷ Gı÷ Z÷fi÷ Z÷˙® Ï®Z÷ ◊πÂbd Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ Á“bÏÂØ® Z÷ ◊π˙π≈KbfiŸ¶
√b›œ' #÷ ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ® Á“bT÷ dÍÆÁŸ¶“ ØKb ◊Gı® ƈK ◊πÁ“bPœZ ØKb fibd "◊πbÂbdb' ◊π˙π≈Kb Gı÷.
◊Gı® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰ Á“Ïb˙®fi÷, ◊ŸÛÁ“Í √bfi◊bfib’c“Á“ d÷˙b SKbÏ ◊Gı® Z÷ db…K◊Ÿ‰ ZbdT® Z÷ &c“bÏ, P˙◊ŸT, ◊πc“Î #fi÷ ◊πOø”®Z
Pd≤“b› #fi÷ dœbTb ˙O÷Ï÷fi÷ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ ◊Gı® ‹fibfi Á“Ï®, «PTÁ“d Á“Ï®, «bTZ◊Á“d˙ ÷“ ÆŸÁ“b› OKb, TŸ√b ØKb, Z÷fi® «j® fib “®#b÷ &◊Ï c÷“√b›
Á“b…ZŸÁ“, d¶OÍ #fi÷ dœbTb ˙O÷Ï÷fi÷ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ ◊E® ‹fibfi Á“Ï®, «PTÁ“d #b˙® #÷˙b Z÷ cŸ“«T ØKb. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ÷ djÏbZ÷ \OZb
Á“Ï®, Á“b…ZŸÁ“, d¶OÍ #fi÷ ◊πbKP_Z Á“Ï®, œŸ∞ #fi÷ ◊”÷Ï˙b Kb÷‘K db¶OPTÁ“ \OZb #PfiSKZb ƶ«¶j÷ P˙EbÏ Á“ÏZb¶ Z÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙®fi÷ #b #÷
&Îd ˙¬b÷fi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊”÷Ï®, ˙Dıfi P˙fibfib #fi÷ d”bdˆVK ]Ï÷Âb#b÷Ø® ◊πÁ“bÏfib÷ Kb˙Z„ P˙Á“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ :- ”y¶ #b &c“bÏ, P˙◊ŸT, Kb˙Z„-
œÏ®Ïfi÷ #T¶Áø“Z Á“Ï® gb÷Dıfifi® ˙÷Íb#÷ Z÷ ZbdT® Oø”◊PZ gb÷Dıfifib¶ d¶ “◊db¶ &c“Oπ, &c“Î, &Îd #fi÷ d”b◊πgb˙œbPT Z◊Á“d˙ ÷“ ÆŸÁ“b› OKb÷ GŸı¶, ÏŸ¨
#b˙® ÆbÏb #bÆfi &◊Ï ÆbÏ® Ï®Z÷ «÷≤“b÷. SKbÏ ◊Gı® Pd‰, fibZ, P◊‰b› ØKb÷ GŸı¶, #fi÷ Kb˙Z„-dbÏ® «j® fiÆb÷ œÏ®Ï &◊Ï c÷“√b› #b˙® Gı÷. dbÊ÷“
ÆbÆÏ®Kb Á÷“ db÷ÆbÍ®#b #fi÷ fib÷Á“ÏEbÁ“Ïb÷fi® ÆbØ÷ Z÷ ◊ŸÛÁ“Í √bŸ¶ ◊®ÂŸ¶ ≈Kb¶ÆŸj® dfi÷ &SØbfi Gı÷, Á“d Gı÷, «Í Gı÷, ˙®K Gı÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d
d÷˙b Pd≤“b› #fi÷ dœbTb P˙O÷Ï÷fi÷ Eb√Zb÷, ˙jbÏ÷ ‹˙bc“ T÷Zb÷, ◊Ï‹◊Ï c÷“Zb÷, Gı÷ SKb¶ÆŸj® dbÏŸ¶ •÷K #÷db¶ Gı÷ Á÷“ ”¶y Á“bT÷ ≈˙T¶Z ƈKfib÷ &c“K ØKb ◊Gı®
Dıdb “Zb÷, #fi÷ DıdZb÷ Z÷ ZbdT® Oø”◊PZ P˙”Ï÷ Gı÷-Ï”÷ Gı÷. Z÷ ZbdT® ZbdπPTk® fiOÏ®db¶ Dı› d÷> c÷“√®fi÷ «b÷Tb˙÷Tb ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷, ◊b√¶ “‹Øbfi÷,
Oø”◊PZ Dı@Kb÷ #fi÷ Dı@Kb ◊Gı® ZŸÏZDı Z÷Â÷ Á“b÷OÍb aKb, ‹˙·Gı ØKb÷, Oø”‹Øb÷fi÷, dbÏb #bOÍfib #b÷ÍP√Zb#b÷fi÷, Z◊‹˙® ØKb ◊Gı®fib dbÏb
#fi÷ Z÷ ◊Ïd œŸ∞ «ÒKb÷. ◊Gı® Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib Pd‰ Kb˙Z„-fib÷Á“ÏEbÁ“Ïfi÷ ◊ˆGı®fi÷, ZbdπPTk® fiOÏ®fi® ˙Eb÷˙E fi®Á“Í®fi÷, Eb√ “®, ÁŸ¶“ “® ˙O÷Ï÷
◊ŸÛÁ“Í ˙¬, #ÎÏ ˙O÷Ï÷ ÆŸO¶j® sÔK, dbÍb #fi÷ ]Ï÷Âb#b÷Ø® ÆSÁ“bÏ® &◊Á“ÏÂb÷fi÷ #fi÷ TbÁ“ “bfib ◊bZÏbfi÷ #÷Á“b¶Z÷ dˆÁ“[ ZbdπPTk® fiOÏ®fib
ZØb Z÷ Pd‰, Kb˙Z„-fib÷Á“ÏEbÁ“Ïfi® Æd¨ ◊b÷Zbfib db÷Ê“b ◊Ÿ‰fi÷ ÁŸ“ÊŸ¶“«db¶ &ÎÏ◊ˆ˙fib ’c“‘gbOdb¶ ›œbfi√ˆÂbdb¶, Pfi˙PZPfiÁ“ d¶ “Ífi÷ #bÍ÷√® ƶT÷√fib
‹Øb◊®, Z÷ Æ˙÷|fi÷ ◊ˆGı®fi÷ ZbdT® Oø”◊PZ dŸ¶ “ Ø› "◊πbÂbdb' fibdfi® Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ Æ÷˙®, √b˙b ◊®˙bfib÷ SKbO Á“Ï®, ˙ø¨fi® ◊÷≤÷“ §‹ØÏ Ï”®,
c“®¨b˙ ÷“ c“®P¨Z ØKb÷. Á“bÍfi® #˙Á“b¶¨b PÆ˙bK P˙”Ï˙Ÿ¶ •÷KÆÁ“Ï Gı÷. #÷d P˙EbÏ® Á“bT÷ ≈˙T¶Z
”˙÷ Z÷ ZbdT® Oø”◊PZ#÷ "◊πbÂbdb' fibdfi® c“®¨b T®j® #fi÷ ÆbØ÷Dı ƈKfib÷ &c“K ØKb ◊Gı®, ◊ˆGı÷ Gı÷, Z÷#b÷fi÷ ◊ˆGı® Z÷ ZbdT® Z◊‹˙®#÷
Z÷fib÷ #b˙b÷ #PgOπ” Á“Kb÷| Á÷“ :- ”y¶ ≈Kb¶ÆŸj® º˙Ÿ¶ SKb¶ ÆŸj® Gıu“ Gıu“fiŸ¶Z◊ ◊b÷Zbfib &◊Á“ÏÂb÷fi÷ #÷Á“b¶Z÷ dˆaKb¶, Kb˙Z„-Z÷Â÷ #b”bÏ ◊b®fib÷ SKbO Á“Kb÷|
Á“Ï®œ fi÷ Kb˙Z„-◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï®œ' #÷ ◊πdbÂ÷ #PgOπ” Á“Ï® #fi÷ ◊bc“b÷◊Odfi fibdfiŸ¶ #fiœfi Á“KŸ∂.
Kb˙≈º˙ Pfi϶ZÏ Gıu“ Gıu“fib Z◊◊ˆ˙Á“ &ÀE÷ ”bØ Ïb√® ƈKfi® Æbd÷ &gb (161) Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi® ›qs #fi÷ ◊ŸÏb÷P”Z
Ï”® Z “Á“bfi÷ Æ”Zb Z÷ ZbdT® Z◊‹˙® P˙”Ï÷ Gı÷, Gıu“fib ◊bÏÂbfi÷ ’c“˙Æ÷ P˙fibfi® ”Z®. SKbÏ÷ Z÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ ˙ÆfibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ
#bZb◊figˆPdØ® fi®E÷ &ZÏ®, ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷ TbÁ“ “b¶fiŸ¶ ◊bZÏŸ¶ T›, c÷“˙b÷#÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ Z÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙®fi÷ #˙P]˙ ÷“ \Kb÷, \÷Kb ◊Gı®
ZbdπPTk® fiOÏ®db¶ &SÁø“Õ“ dµKd #fi÷ Dı]ÒK ÁŸ“Íb÷db¶Ø® Pg¨b T÷˙bfi® Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷Tb˙® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“-”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷
Bhgh/53
«jb ›qsfi÷ Zb«÷ Ï”÷fibÏb ZØb #’c“P{“Z Gı®#÷, #b◊Ÿ¶ «jŸ¶ Á“bK ›qsfi÷ ◊ Z÷ ZbdT® db…K◊Ÿ‰÷ Á“b¶›◊ Dı˙b« fi c“®jb÷, db…fi jbÏ Á“KŸ∂. ◊Gı®
Zb«÷ Gı÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b ZbdT® «bTZ◊‹˙® ZbdπPTk® fiOÏ®fi® «”bÏ Gı÷˙Ê÷“ ≈KbÏ÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙®#÷ Z÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb
›œbfi √ˆÂbdb¶ Pfi˙ZPfiÁ“ d¶ “Ífi÷ #bÍ÷√®, ƶT÷√fib˙ ÷“ #bSdbfi÷ Æ÷˙®, #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷fi÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷fi÷ #fibc“Ï Á“Kb÷|, Z÷#b÷fi¶Ÿ Á“Øfi dbÒK¶Ÿ fi”®>
√b˙b ◊®˙bfib÷ SKbO Á“Ï® #fi÷ ◊bc“◊b÷◊Odfi #fiœfifi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ Ïmb÷ SKbÏ÷ Z÷ c÷“˙b÷ Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb ”Zb Z÷Dı ’c“œbdb¶ ◊bGıb EbVKb OKb.
Gı÷. Zb÷ #b◊Â÷ #÷ •Kv“◊ Gı÷ Á÷“, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙®fi÷ (162) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ ›œbfi Á“V◊ ›qs #fi÷ ◊ŸÏb÷P”Z P˙fibfib÷
«PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ ›qs ZÏ®Á÷“ #b˙˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Ïb˙®#÷ #÷d Á“Ï®fi÷ ”Zb÷. Z÷ ˙√Z÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙®#÷ ◊ˆÏ÷◊ˆÏb¶ Æb›≤“”\Ï ˙¥ ÆŸj® ÆbjŸ
◊Ï‹◊Ï #÷Á“ «®\fi® ◊bÆ÷ #÷ ˙bZfi÷ dfib˙®fi÷ Z÷ «jb #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊KbKfi÷ ◊bÍ®fi÷, «÷ dbÆ ÆŸj®fi®, ƶT÷√fib˙ ÷“ #bSdbfi÷ Æ÷˙®fi÷,
«PTE¶Eb ÏbDıjbfi®fib dµKgbOdb¶Ø® fi®Á“Í® Z÷ Zϸ ÏŸEÁ÷>“s &S◊bZ ◊˙Z #÷Á“Æb÷fi÷˙®Æ ʶ“Á“ #fiœfi ◊bÍ®fi÷ Á“bÍdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ›œbfiÁ“V◊db¶,
Gı÷ Z÷ Zϸ #b˙÷ Gı÷, #b˙® ˙…PA“KÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”®fi÷ &ÎÏ˙…PA“Kv“◊b÷fi÷ ›œbfi˙Z¶ÆÁ“, P˙dbfidb¶, &◊◊bZ Ægbdb¶, c÷“˙œNKbdb¶, c÷“˙˙¬Ø® ∑¶“Á“b#÷T
P˙ÁŸ“˙®| &SÁø“Õ“ S˙’ÏZ, E◊T, E¶ “, DıK˙Z® Pfi◊ŸÂ, PÆ>” Dı÷˙®, œ®]π &xˆZ #fi÷ #b¶OÍfi® #ƶpK÷K gbO Dı÷Ê“T® #˙Ob”fibdb¶ ›œbfiÁ“V◊db¶ c÷“˙÷>sfi®
#fi÷ ’c“ÔK c÷“˙OPZ˙ ÷“ PZÏGıb #ƶpK÷K f®◊ ÆdŸsb÷fi® ˙Eb÷˙E Dı÷ Zϸ O÷Ï”bDıÏ®db¶ ›œbfic÷“˙÷>s◊Â÷ DıÒd jbÏ Á“Kb÷|. ”˙÷ Z÷ Zb\ &S◊≥ Ø#÷T
Dı¶«ˆf®◊ fibd÷ f®◊ Gı÷, Dı÷ Zϸ gbÏZ˙¥ Gı÷, Z÷ Zϸ #bÔKb, #b˙® c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® ◊KbPk˙ ÷“ ◊KbPk◊Âbfi÷ ◊bd÷ Gı÷. ”˙÷,
ZbdT® «bTZ◊‹˙®fi® &◊Ï, Æd¨ Æ◊πPZ’c“œ÷ #ØbZ «Ïb«Ï Æbd÷ Ï”® «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ #÷d
’c“ÔK c÷“˙≠“P∞fi÷, ’c“ÔK c÷“˙Á“b¶PZfi÷, ’c“ÔK c÷“˙◊πgb˙fi÷ #fi÷ «‰®œ \Zfib \hKŸ¶ Á÷“, ZbdT® «bTZ◊‹˙® Á“bÍjdfi÷ ◊b@Kb÷, #fi÷ Z÷ ›œbfiÁ“V◊db¶
’c“ÔK fibÊ“Á“P˙Pjfi÷ c÷“√b “®, ZbdT® «bTZ◊‹˙®fi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®, c÷“˙÷>s◊Â÷ &S◊≥ ØKb÷. Z÷Ø® Z÷#b÷#÷ ]Âb÷ A“b÷j Á“Kb÷|, Á“b÷◊ Á“Kb÷|, gK¶Á“Ï
˙b¶c“® #fi÷ fid® Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Gı÷:- #b”bÏ jbÏ Á“Kb÷|, #fi÷ Z÷#b÷ «”y OŸ‹Æ÷ gÏbÂb. ◊Gı® Z÷#b÷ «jb
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK #d÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ «T®E¶Eb ÏbDıjbfi®fib dµKgbOdb¶ Ø› fi®Á“iKb. #fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“OPZ˙ ÷“ Dı÷
c÷“˙b÷ #fi÷ ]® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙®#b÷ #b◊fi÷ ˙b¶c“®#÷ Gı®#÷, fid®#÷ Gı®#÷, Zϸ gbÏZ˙¥ Gı÷, ZbdπPTk® fiOÏ® Gı÷, ZbdT® «bTZ◊‹˙®fiŸ¶ œÏ®Ï Gı÷ Z÷
#fi÷ #b◊fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®#÷ Gı®#÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”bT #dbÏ® Zϸ #b˙®fi÷ Z÷ c÷“˙b÷ Z÷ ZbdT® db…K◊Ÿ‰fib dŸ “c“bfi÷  “b«÷ ◊O÷ c“b÷Ï® «b¶j®,
«PTE¶Eb ÏbDıjbfi® ›qs #fi÷ ◊ŸÏb÷P”Z P˙fibfi® Gı÷ #fi÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ Z÷fib db÷∑“bdb¶ ‰Â˙bÏ ØŸ¶Á“[, #÷fi÷ ZbdπPTk® fiOÏ®db¶ PÆ>Ob÷ “bfib ]bÊ“˙bÍb
#b «jb ›qsfi÷ Zb«÷ Ï”÷fibÏb Gı®#÷ #fi÷ #dbÏŸ¶ Á“bK ◊ ›qsfi÷ Zb«÷ Gı÷. dbOdb¶, ‰Â œ÷Ï® g÷O® ØbK Z÷˙b dbOdb¶P‰Á“bd¶, Eb÷Á“db¶, EZŸd√
Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®fib÷ #bc“Ï Á“Ïb÷, Z÷fiŸ¶ ‹˙bPd◊Ÿ¶ dbOdb¶, #fi÷ d”bdbOdb¶, Z÷ dŸ “c“bfi÷ ∑“ÆÍZb ∑“ÆÍZb #fi÷ «ŸT¶c“ #˙bDı÷
‹˙®Á“bÏb÷, Zfi÷ dfidb¶ Tb˙b÷, Z÷ ƶ«¶j® Pfi_K Á“Ïb÷, Pfic“bfi Á“Ïb÷ #fi÷ &c„“]b÷¥Âb Á“ÏZb Z÷ c÷“˙b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“ :- "”÷ ! ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı
«PTE¶Eb ÏbDıjbfi®fib ‹˙bd® Ø˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Ïb÷. \÷ Zd÷ #d÷ Á“mŸ¶ Z÷d Z◊‹˙®fib ˙÷¥fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ #fi÷ "◊πbÂbdb' fibdfi® ◊π˙π≈KbØ® ◊π˙πºZ
Á“Ïœb÷ Zb÷ #”®>Ø® Á“bTdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï® Zd÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ &S◊≥ ◊π˙πºZ ØK÷Tb Z÷ ZbdT® «bTZ◊‹˙® Á“b÷ ? ZØb ›œbfiÁ“V◊db¶ ØK÷T
Øœb÷. SKb¶ &S◊≥ ØKb ◊Gı® Zd÷ #dbÏb ›qs Øœb÷, ZØb #dbÏ® ÆbØ÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfi Á“b÷ ? #÷d Á“Ï®fi÷ ZbdT® «bTZ◊‹K®fib œÏ®Ïfi®
’c“ÔK gb÷‘Kgb÷Ofi÷ gb÷O˙Zb Zd÷ #bfi¶c“ #fiŸg˙œb÷. ≈KbÏ÷ Z÷ «PTE¶Eb ”®Tfib Á“Ï÷ Gı÷, Pfi>c“b Á“Ï÷ Gı÷, P√>Æb Á“Ï÷ Gı÷, O”b Á“Ï÷ Gı÷, #◊dbfi Á“Ï÷ Gı÷,
ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ #bd Á“mŸ¶ #fi÷ ZDıfib Á“Ï÷ Gı÷, dbÏ dbÏ÷ Gı÷, Á“c“Øfib Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fi÷ ”÷Ïbfi Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ #b Ÿ¶“
Z÷ ˙bZfi÷ Z÷ «bTZ◊‹˙®#÷ #bc“Ï® fiP”>. ‹˙®Á“bÏ® fiP”>, ◊ SKbÏ÷ Z÷ #˙ÍŸ¶ Dı÷d ¸b˙÷ Z÷d ∑“ÆÍ÷ Gı÷, ZØb Z÷d Á“Ï®fi÷ Z÷fib œÏ®Ïfi÷ #÷Á“b¶Z÷ fib√®
«T®E¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ Z÷ Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® Z÷ c÷“˙b÷ ◊πÁ“Yb ”Zb Z÷Dı ’c“œbdb¶ EbVKb OKb.
ZbdT® db…K◊Ÿ‰fi÷ «®º˙bÏ #fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ ‰Â ‰Â ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ (163) ”˙÷ Z÷ ›œbfiÁ“V◊db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷
◊ˆ˙fi® ˙bZ Á“”®. Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷#÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ «÷, ‰Â˙bÏ Kb˙Z„-Á“mŸ¶ Zb÷ c÷“˙®#b÷#÷ #b ◊πdbÂ÷ \÷KŸ¶ Á÷“, «T®E¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb
Bhgh/54
#ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷ «bTZ◊‹˙® ZbdPTfib œÏ®Ïfi÷ ”®T÷ Gı÷, Pfi>c÷“ c÷“˙≠“P∞ #d÷ \÷› ? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ #bdfi® ◊bÆ÷ ¨db db¶O®#÷
Gı÷, P√>Æ÷ Gı÷, #fi÷ Z÷fib œÏ®Ïfi÷ #b ¶Ÿ“ #˙ÍŸ¶ Dı÷d ¸b˙÷ Z÷d ∑“Æ ÷“ Gı÷. SKbÏ÷ Gı®#÷, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ #dfi÷ ¨db #b◊b÷, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ ¨db
Z÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ \÷˙bØ® #PZœK OŸ‹Æ÷ gÏbÂb #fi÷ A“b÷jØ® Á“Ï˙bfi÷ Kb÷‘K Gıb÷, ˙b϶˙bÏ ◊Ÿfi:#÷d fi”®> Á“Ï®#÷, #÷d Á“”® P˙fiK◊ˆ˙Á“ #÷
PdÆd®ÆbÊ“ Á“ÏZb (˙…dbPfiÁ“) c÷“˙b÷#÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® ◊bÆ÷ Dı›fi÷ #◊Ïbj «c“T Z÷fi® ◊bÆ÷ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ÆbÏ® Ï®Z÷ ¨db dbO÷ Gı÷. ”˙÷ ≈KbÏ÷
«≥÷ ”bØ \÷ “®fi÷ c“œ÷ fi√fi÷ g÷Ob Á“Ï®fi÷ dbØ÷ #¶DıPT Á“Ï® Z÷ ›qsfi÷ DıK Z÷ «T®E¶Eb ÏbDıjbfi®dbd¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷
#fi÷ P˙DıKØ® ˙jbÔKb÷. Z÷#b÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“:- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ◊b÷Zbfib #◊Ïbj «c“T Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® ◊bÆ÷ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ÆbÏ®
«PTEKb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷, #b◊, Ï®Z÷ ¨db dbO÷ Gı÷. ”˙÷ ≈KbÏ÷ Z÷ «T®E¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb
c÷“˙bfiŸP◊πKfi÷ Á“bÍfi÷ ◊πbk Ø#÷Tb \®, ZØb ›œbfiÁ“V◊db¶ ›qs◊Â÷ &S◊≥ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ ◊b÷Zbfib #◊Ïbj «c“T Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı
Ø#÷Tb \÷› Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ]Âb OŸ‹Æ÷ gÏbÂb #fi÷ Kb˙Z„-Z#b÷#÷ ›œbfifi® ◊bÆ÷ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ÆbÏ® Ï®Z÷ ˙b϶˙bÏ ¨db dbO® SKbÏ÷ Z÷ ›œbfi
#b◊fib døZÁ“ c÷“”fi÷ ∑“Æ “®fi÷ #÷Á“b¶Zdb¶ dˆaKŸ¶. ◊Gı® Dı÷#b÷ SKb¶Ø® #bÔKb ›qs÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞fi÷ #fi÷ Z÷\÷T÷LKbfi÷ ◊bGı® √÷>E® T®j®. #fi÷ ”÷ Ob…Zd
”Zb SKb¶ ◊bGıb EbVKb OKb. ≈KbÏ÷ Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷ Z÷ ! SKbÏØ® Dı db¶ “®fi÷ Z÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb #fi÷Á“ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ
›œbfiÁ“V◊db¶ Ï”÷fibÏb «”y ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷ fbÏb #÷ ˙bZfi÷ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷ Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fi® Æ÷˙b Á“Ï÷
Æb¶gÍ® #fi÷ #˙jbÏ®, SKbÏ÷ Z÷fi÷ ]Âb÷ OŸ‹Æb÷ ØKb÷ #fi÷ Kb˙Z„-A“b÷jØ® Gı÷ ZØb SKbÏØ®Dı c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® #b∏bdb¶, Æ÷˙bdb¶, #bc÷“œdb¶,
PdÆPdÆbÊ“ Á“ÏZb÷, SKb¶Dı c÷“˙œNKbdb¶ ÆbÏ® Ï®Z÷ Ï”÷Tb Z÷ ›œbfi ›qs÷ #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ ZØb c÷“˙®#b÷ Ï”÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙÷>s,
Á“◊bÍdb¶ ‰Â #b “ ◊ ÷“ Z÷d g˙b¶ E “b˙®, Z÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®fi® c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ #÷ ◊πdbÂ÷ d÷Í˙®. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s,
«Ïb«Ï Æ◊¨÷ #fi÷ Æ◊πPZ’c“œ÷ \÷KŸ¶. Dı÷ ÆdK÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA÷“ ›œfi÷ ◊ˆ˙ c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fi®
◊πdbÂ÷ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi®fi® «Ïb«Ï Æbd÷ \÷KŸ¶ #fi÷ Æ◊πPZ’c“œ÷ \÷KŸ¶ Z÷Dı §‹ØPZ «÷ ÆbOÏb÷◊d Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #PjÁ“ Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s,
ÆdK÷ Z÷ ’c“ÔK ◊πgb˙˙ ÷“ «PTE¶Eb ÏbDıjbfi® #¶ObÏb Dı÷˙® Ø› O›, c÷“˙ÏbDı ›œbfi ◊b÷Zbfib #bKŸÛKfib÷ ¨K-ØKb ◊Gı® Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙®fi÷> aKb¶
#bOfib Á“®Kb Dı÷˙® Ø› O›, Ïb√ Dı÷˙® Ø› O›, Z◊÷T® Ï÷Z®fib Á“PÂdb Dıœ÷ ? #fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷, d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ Dı›fi÷
Dı÷˙® Ø› #fi÷ #PZ &Û Tb› Dı÷˙® Ø› O›. ”˙÷ ≈KbÏ÷ Z÷ «PTE¶Eb PÆ∞ Øœ÷, #fi÷ Kb˙Z„-◊b÷Zbfib Æ]Íb cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷ ?
ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb ]Âb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷ Z÷ «T®E¶Eb (164) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fib P˙dbfib÷ Á“ÏZb¶ c÷“˙÷>s,
ÏbDıjbfi®fi÷ #¶ObÏb Dı÷˙® Ø#÷T® #fi÷ Kb˙Z„-√ˆ« Z◊÷T® TbK Dı÷˙® ØK÷T® c÷“˙ÏbDı ›œbfififib P˙dbfib÷ DıÏbÁ“ &ÀEb¶ Gı÷, DıÏbÁ“ &≥Z Gı÷ ? #fi÷ c÷“˙÷>s,
\÷›, Z÷˙® \÷›fi÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ gK ◊b@Kb, ÆŸÁ“b› OKb, &f÷O˙bÍb ØKb c÷“˙ÏbDı ›œbfifib P˙dbfib÷ Á“ÏZb¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDıœA“fib P˙dbfib÷ DıÏbÁ“ fi®Eb¶ Gı÷,
#fi÷ gKØ® ÔKb◊® OKb ZØb Z÷#b÷ «jb EbÏ÷ Zϸ c“b÷ “˙b Tb‘Kb, gbO˙b DıÏbÁ“ Pfi@fi Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷d
Tb‘Kb, #fi÷ #÷Á“ «®\fib÷ #b•K T÷˙b Tb‘Kb. ≈KbÏ÷ Z÷ «T®E¶Eb Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ”bØfiŸ¶ ZPÍ&À-#÷Á“ gbOdb¶
ÏbDıjbfi®db¶ Ï”÷fibÏb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷ c÷“˙÷Òs, c÷“˙ÏbDı ›œbfi &ÀEŸ ”b÷K, #÷Á“ gbOdb¶ &≥Z ”b÷K, ZØb #÷Á“ gbOdb¶ fi®EŸ¶ ”b÷K #fi÷ #÷Á“
Á“b÷¡Kb÷ Gı÷' #÷d \hKŸ¶ SKbÏ÷ Z÷#b÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfi® Æbd÷, &◊Ï, gbOdb¶ Pfi@fi ”b÷K, Z÷Dı Ï®Z÷ P˙dbfib÷ ƶ«¶j® ◊ \Â˙¶Ÿ.
Æ◊¨÷, #fi÷ Æ◊πPZ’c“œ÷ «÷Æ®, c“œ÷ fi√ g÷Ob ØbK Z÷d «≥÷ ”bØ (165) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi®
\÷ “˙b◊ˆ˙Á“ PœÏÆb˙ZKŸaZ dbØ÷ #¶DıT® Á“Ï® Z÷ ›œbfi ›qsfi÷ DıK #fi÷ ◊bÆ÷ ◊πÁ“Ê“ Ø˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Z÷, Z÷fi®
P˙DıK˙ ÷“ ˙jbd® #b◊® Á“mŸ¶ Á÷“ ◊bÆ÷ #b˙÷ SKbÏ÷ Z÷fib÷ #bc“Ï Á“ÏZb÷ #b˙÷ Á÷“ #fibc“Ï Á“ÏZb÷ #b˙÷ ? ”÷
#”b÷ ! #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ Kb˙Z„-◊πbk Á“Ï÷T®, #fi÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ Z÷ œA“ ›œbfifi® ◊bÆ÷ #b˙÷ SKbÏ÷ Z÷fib÷ #bc“Ï Á“ÏZb÷ #b˙÷
#b◊ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ T¯j Á“Ï÷T®, ◊πbk Á“Ï÷T® #fi÷ Æbd÷ #bÂ÷T® #÷˙® ’c“ÔK ◊϶ZŸ #fibc“Ï Á“ÏZb÷ fi #b˙÷. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfi c÷“˙÷>s,
Bhgh/55
c÷“˙ÏbDı œA“fi® ◊bÆ÷ #b˙˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ”÷ gO˙fi„ ! gO˙fi„ ! Z÷fi® #b˙Ïc“b ◊ˆÏ® ØKb ◊Gı® Z÷, c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙® Kb˙Z„-aKb¶
≈KbÏ÷ Z÷ (›œbfi÷>s) Z÷fi® ◊bÆ÷ #b˙÷ SKbÏ÷ Z÷ (œÁ÷>“s) fib÷ #bc“Ï Á“ÏZb÷ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ PÆ∞ Øœ÷, Kb˙Z„-Z÷fib¶ Æ˙
#b˙÷ Á÷“ #fibc“Ï Á“ÏZb÷ #b˙÷ ? #bc“Ï Á“ÏZb÷ #fi÷ #fibc“Ï Á“ÏZb÷ ◊ #b˙÷. cŸ“:√fib÷ fibœ Á“Ïœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
”÷ gO˙bfi„ ! c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® EbÏ÷ Zϸ \÷˙bfi÷ (168-169) PZÛKÁ“ •dÂfib÷ Z◊ Gıu“ #fi÷ #÷Á“ dbÆfiŸ¶ #fiœfi
ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d ◊bÆ÷ #b˙˙b ƶ«¶j÷ «÷ #bTb◊Á“ Á“mb. Z÷d Gı÷. ÁŸ“ÏŸc“Î •dÂfib÷ Z◊ #u“d #fi÷ # “jb dbÆfiŸ¶ #fiœfi Gı÷. PZÛKÁ“
\÷˙b ƶ«¶j÷ ◊ «÷ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“, •dÂfib÷ ÆbjŸ ◊KbK #b≤“ ˙¥fi® #fi÷ ÁŸ“ÏŸc“Î •dÂfib÷ ÆbjŸ ◊KbK Gı
c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® ÆbØ÷ ˙bZbTb◊ Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, dbÆfib÷ Gı÷ #ØbZ„ #÷ «÷ •dÂb÷fi÷ TOZ® «®fib #b &o÷œÁ“db¶ #b˙® Gı÷.
Z÷ ˙bZE®Z Á“Ï˙b dbÊ÷“ ÆdØ Gı÷ ZØb ◊bÆ÷ #b˙˙b ƶ«¶j÷ DıÂbÔKŸ¶ Z÷d «®º P˙OZ-P˙dbfib÷fi® &ÀEb›, ›qsfiŸ¶ ›qsfi® ◊bÆ÷ Dı˙Ÿ¶, \÷˙Ÿ¶, ƶTb◊,
˙bZE®Z ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ #fi÷ Á“bK, P˙˙bc“fi® &S◊PZ, Z÷fib÷ Pfi˙÷ “b÷ #fi÷ ÆfiSÁŸ“dbÏdb¶ gÔK◊Ÿ¶, #÷
›œbfi ˙·E÷ ◊πKb÷Dıfi Á÷“ P˙j÷KÁ“bK ”b÷K Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! ”b, ”b÷K Gı÷. ”÷ «®fib#b÷ ◊ #b &o÷œÁ“db¶ Á“”® Gı÷. db÷Á“b Ædbk.
gO˙fi„ ! ”dÂb Z÷#b÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib Á“bKb÷|fi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd œZÁ“ :3-fib &o÷Æb :1-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
! ≈KbÏ÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Á“bK ”b÷K SKbÏ÷ Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® &o÷œÁ“ 2
◊bÆ÷ #b˙÷ Gı÷. #fi÷ ≈KbÏ÷ c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfifi÷ Á“bK ”b÷K SKbÏ÷ Z÷ c÷“˙÷>s, (170) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Kb˙Z„ Ægb
c÷“˙ÏbDı œA“fi® ◊bÆ÷ #b˙÷ Gı÷. Z÷#b÷fi® ◊Ï‹◊Ï «b÷T˙bfi® Ï®Z® #b˙® Gı÷ ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ,
:- ”÷ c“P¨Â Tb÷Á“bjfib ]® c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“ ! #fi÷ ”÷ &ÎÏ Tb÷Á“bjfib EdÏE¶Ebfibdfi® ÏbDıjbfi®db¶ ÆŸjdbÆgbdb¶ EdÏ fibdfib PÆ>”bÆfidb¶ «÷≤÷“Tb÷
j® c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı ›œbfi ! #÷ ◊πdbÂ÷ ƶ«b÷j® Z÷#b÷ ◊b÷Z◊b÷ZbfiŸ¶ Á“bK Á“Ï÷ ZØb Eb÷Æ≤“”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷Ø® ˙®>Ê“b#÷Tb÷ (Z÷) fibYP˙Pjfi÷ c÷“√b “®fi÷ Dı÷
Gı÷. ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb÷ ”Zb÷ Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ OKb÷. "”÷ gO˙fi„ !' #÷d Á“”®
(166) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ «≥÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ #fi÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı gO˙fi„ Ob…Zd, •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷, #fi÷ #b
›œbfi-˙·E÷ P˙˙bc“b÷ ØbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ”b, Z÷ «≥÷ ˙·E÷ P˙˙bc“ ØbK ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Z÷ «÷ ˙·E÷ P˙˙bc“ ØbK Gı÷ SKbÏ÷ #b÷ œŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷ Ï”÷ Gı÷, #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷
? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ Z÷ «÷ ˙·E÷ P˙˙bc“ ØbK Gı÷ SKbÏ÷ Z÷#b÷, c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ® #÷ ◊πdbÂ÷
ÆfiSÁŸ“dbÏfi÷ ƶgbÏ÷ Gı÷ #fi÷ ƶgbÏZb¶Dı Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ÆÒZÁŸ“dbÏ c÷“˙÷>s, Kb˙Z„-ÆbZd® ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷, Æb…jdÁ“V◊ ZØb «®\ Á“V◊b÷fi® fi®E÷
c÷“˙ÏbDı œA“ #fi÷ ›œbfifi® ◊bÆ÷ #b˙÷ Gı÷. ZØb Z÷ #b˙®fi÷ Dı÷ Á“”÷ Gı÷ Z÷fi÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Ï”÷Zb÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! ›¥S◊πbOgbÏb ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷
Z÷#b÷ dbfi÷ Gı÷-Z÷ ›qsb÷ Z÷fi® #b∏bdb¶, Æ÷˙bdb¶, #bc÷“œdb¶ #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ Ï”÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ !
Gı÷. SKbÏ÷ aKŸ¶ #÷˙Ÿ¶ ◊πPÆ∞ ‹Øbfi Gı÷ Á÷“, ≈Kb¶ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Pfi˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷
(167) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ÆfiSÁŸ“dbÏ ]Âb •dÂ, ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“ Tb√ #fi÷ #÷>œ®”\Ï Kb÷Dıfifi® \ “b›˙bÍb #b
]® •d®#b÷ ]Âb •b˙Á“ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷fi® P”Z÷·GŸı Gı÷. ÆŸ√÷·GŸı¶ ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fib dµKgbO÷ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. #”®> #ÆŸÏÁŸ“dbÏ
Gı÷, ◊ΩK÷·GŸı Gı÷, Z÷#b÷fib &◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“ÏfibÏ Gı÷, Z÷#b÷fiŸ¶ Pfi:•÷KÆ c÷“˙b÷ ƶ«¶j® ˙aZÔKZb Á“”÷˙®. #fi÷ Z÷#b÷ ’c“ÔKgb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb P˙”Ï÷ Gı÷.
›·GıfibÏ Gı÷ ZØb Z÷#b÷fib P”Zfib÷, ÆŸ√fib÷ #fi÷ Pfi:•÷KÆfib÷ ›·GŸıÁ“ Gı÷, dbÊ÷“ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷db¶ #÷˙Ÿ¶ ÆbdΩK Gı÷ Á÷“ Z÷#b÷ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ®
”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆfiSÁŸ“dbÏ ›qs g˙PÆP∞Á“ Gı÷ Kb˙Z„-Z÷ EÏd Gı÷, ◊ fi®E÷ Dı› œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ”b, ÆbdΩK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷
#EÏd fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı ÆfiSÁŸ“dbÏfi® §‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® fi®E÷ Dı› œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ”b, ÆbdΩK Gı÷. ”÷ gO˙fi„
ÆŸj®fi® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷fi® §‹ØPZ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® Á“”® Gı÷ ”÷ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® Á÷“Ê“Tb gbOÆŸj® fi®E÷ Dı› œÁ÷“ œÁ÷“ Gı÷
Bhgh/56
? ”÷ Ob…Zd ! ÆbZd® ◊ø§Ω˙ ÆŸj®. Z÷#b÷fi® fi®E÷ Dı˙bfi® db‰ #bÊ“T® #bc“Ï Á“Ï÷, Z÷#b÷fi® ‹˙bd® ZÏ®Á÷“ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Zb÷ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷, Z÷
œ§aZ Gı÷. ◊϶ZŸ Z÷#b÷ SKb¶ÆŸj® Á“b÷›˙bÏ OKb fiØ®, Dıœ÷ fiP”>, #fi÷ \Zb SKb¶ Ï”÷T® #¡ÆÏb#b÷ ÆbØ÷ ’c“ÔK #fi÷ gb÷O˙˙b Kb÷‘K gbOb÷fi÷ #bc“Ï fi
◊ fiØ®. ’Á>“ZŸ ‰®º ◊ø§Ω˙ ÆŸj® \K Gı÷, OKb Gı÷ #fi÷ Dıœ÷ ◊ √Ïb. Á“Ï÷ ZØb Z÷#b÷fi÷ ‹˙bd® ZÏ®Á÷“ fi ‹˙®Á“bÏ÷ Zb÷ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷, Z÷
”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ‰®º ◊ø§Ω˙ÆŸj® \K Gı÷, OKb Gı÷, #fi÷ Dıœ÷ #¡ÆÏb#b÷ ÆbØ÷ ’c“ÔK gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙® œÁ“Zb fiØ®. ”÷ Ob…Zd !
Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b÷Zbfib ◊ˆ˙fib ˙…Ï®fi÷ ˙÷c“fib c÷“˙b, ◊b÷Zbfib "#ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷, Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® OKb Gı÷, \K Gı÷ #fi÷ Dıœ÷' Z÷fiŸ¶ ◊ˆ˙
Dˆıfib Æb÷«Z®#b÷fi÷ ÆŸ√® Á“Ï˙b #÷ Á“bÏÂØ® #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ ‰®º ◊ø§Ω˙ ◊πdbÂ÷ Á“bÏ Gı÷.
ÆŸj® OKb Gı÷, \K Gı÷ ZØb Dıœ÷. (171) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb÷ ÆdK ˙®SKb ◊Gı® #ÆŸÏÁŸ“dbÏc÷“˙b÷ &ÀE÷
”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷db¶ #÷˙Ÿ¶ ÆbdΩK Gı÷ Á÷“ Z÷#b÷ ◊b÷Zbfib \K Gı÷ ZØb Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® OKb Gı÷ fi÷ Dıœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #fi¶Z
‹ØbfiØ® PZGı÷| Dı› œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Dı˙bfiŸ¶ ÆdbΩK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ &SÆP◊® #fi÷ #fi¶Z #˙ÆP◊® ˙®SKb ◊Gı® Tb÷Á“b÷db¶ #b_K ◊db “fibÏ
! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® Á÷“Ê“Tb gbO ÆŸj® PZÏGıb Dı› œÁ÷“ ? ”÷ #÷ gb˙ &S◊≥ ØbK Gı÷ Á÷“, #ÆŸÏÁŸ“dbÏc÷“˙b÷ &ÀE÷ \K Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-
Ob…Zd ! ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® Kb˙Z„-#ƶpK÷K f®◊ ÆdŸsb÷ ÆŸj® PZÏGıb Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“b÷fib÷ #b•K Á“Ï®fi÷ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ
Dı˙bfiŸ¶ Z÷#b÷fiŸ¶ db‰ ÆbdΩK Gı÷. ◊ Z÷#b÷ fi¶c“®wÏf®◊ ÆŸj® Zb÷ OKb Gı÷, c÷“˙b÷ Kb˙Z„-Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“b÷fib÷ #b•K Á“Ï®fi÷ Z÷
\K Gı÷, #fi÷ Dıœ÷ ◊ √Ïb. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ gO˙¶Z Gı÷, #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ Kb˙Z„-Æb…jdÁ“V◊ ÆŸj® \K Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷›
#÷#b÷fib DıÒdb÷SÆ˙db¶ c“®¨b-&SÆ˙db¶, ∏bfib÷S◊PZd”b÷SÆ˙db¶ #fi÷ #÷Á“ œ«Ï, «¯«Ï, ∑¶“Á“Â÷, ◊h”\PZ, #fi÷ ◊ŸPT>c“ Tb÷Á“b÷ #÷Á“ db÷Ê“b
◊’ÏPfi˙bÂfib &SÆ˙db¶ #÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ fi¶c“®w◊f®◊ ÆŸj® \K Gı÷, Dı¶OTfib÷, √b “bfib÷, Dı¶OTcŸ“Ofib Á÷“ ‹ØcŸ“Ofib÷, OŸ¸bfib÷ √b “b #fi÷ ˙ø¨b÷Ø®
OKb Gı÷ #fi÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷db¶ #÷˙Ÿ¶ ÆbdΩK Gı÷ Á÷“ Z÷#b÷, O®E Ø#÷Tb gbOfib÷ #fi÷ ◊˙Zfib÷ #b•K Á“Ï® #÷Á“ ÆbÏb #fi÷ db÷Ê“b
◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® &ÀE÷ Ob…Zd ! ”b, Dı› œÁ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ]b÷ “bfib TLÁ“Ïfi÷, ”bØ®fib TLÁ“Ïfi÷, Kb÷∞b#b÷fib TLÁ“Ïfi÷, jfiŸÛKfib TLÁ“Ïfi÷
#ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® Á÷“Ê“Tb gbO ÆŸj® &ÀE÷ Dı› œÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ ”¶¸b˙˙bfi® P”>dZ Á“Ï÷ Gı÷, #÷Dı ◊πdbÂ÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ ◊ #’Ï”¶Zb÷fi÷,
Ob…Zd ! #·KŸZÁ“V◊ÆŸj® ◊϶ZŸ Z÷#b÷ OKb fiØ® Dıœ÷ fiP” #fi÷ \Zb ◊ #’Ï”¶Zfib E…SKb÷fi÷ #fi÷ gbP˙Z #bSdb ÆbjŸ#b÷fib÷ #b•K Á“Ï® &ÀE÷ Kb˙Z„
fiØ®. ◊϶ZŸ Æb…jdÁ“V◊ ÆŸj® \K Gı÷. OKb Gı÷ #fi÷ Dıœ÷ ◊ √Ïb. Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® \K Gı÷. ◊ Z÷ PÆ˙bK DıZb fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ «jbK
”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ &ÀE÷ Æb…jdÁ“V◊ ÆŸj® \K Gı÷, OKb Gı÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ Kb˙Z„-Æb…jdÁ“V◊ ÆŸj® &ÀE÷ \K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø
#fi÷ Dıœ÷ Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ c÷“˙b÷fi÷ DıÒdØ®Dı ˙…ÏbfiŸ«¶j Gı÷. ÆdØ fiØ®. ’Á>“ZŸ sÔK ≠“P∞˙bÍb #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ &ÀE÷ Æb…jdÁ“V◊ ÆŸj®
˙…PA“Kv“◊b÷fi÷ «fib˙Zb ZØb gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb Z÷ c÷“˙b÷ #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷fi÷ ‰bÆ \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ ◊ Á“b÷›˙bÏ ◊ˆ˙
&◊\˙÷ Gı÷ ZØb KØb÷PEZ fibfib fibfib ÏSfib÷ T›fi÷ ◊b÷Z÷ &≈Dı “ Obddb¶ &◊Ï Kb˙Z„-Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® O#÷Tb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ”÷ gO˙fi„ !
EbVKb \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ c÷“˙b÷ ◊bÆ÷ KØb÷PEZ fibfib fibfib ÏSfib÷ ”b÷K fi®E÷ Ï”÷Zb÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ Á÷“˙b÷ db÷Ê“b÷ ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷, Á÷“˙b÷ db÷Ê“b÷
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Z÷ #ÆŸÏb÷, ˙…dbPfiÁ“b÷fib¶ Á“b¶PZ˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„-Z÷fi® Z÷ ≠“P∞ aKb¶ O› ? ”÷ Ob…Zd !
ÏSfib÷ &◊b “® \K SKbÏ÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ Z÷#b÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÏSfib÷ Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbTb db¸Á“ \Â˙Ÿ¶.
T®jb ◊Gı® Z÷ #ÆŸÏb÷fi÷ œbÏ®’ÏÁ“ cŸ“:√ Æ”fi Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! (172) ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞
&◊Ï OKb #÷˙bDı Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ SKb¶ Ï”÷T® #¡ÆÏb#b÷ ÆbØ÷ ’c“ÔK #fi÷ Kb˙Z„-Z÷ «jŸ¶ Á÷“˙® Ï®Z÷ T¯j Á“K∂Ÿ, Á÷“˙® Ï®Z÷ ◊πbk Á“KŸ∂, #fi÷ Á÷“˙®
#fi÷ gb÷O˙˙b Kb÷‘K gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙® œÁ÷“ √Ï, P˙”Ï® œÁ÷“ √Ïb ? ”÷ Ï®Z÷ Æbd÷ #bhKŸ¶ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ #bDı Dı¶«ˆf®◊ fibdfib
Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï˙bfi÷ Z÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ ÆdØ fiØ®. ’Á>“ZŸ Z÷#b÷ f®◊db¶, gbÏZ˙¥db¶ P˙>µK fibd÷ ◊”bÍfi® ZÍ÷Ê“®db¶ ˙÷g÷T fibdfib÷ ƶPfi˙÷œ
SKb¶Ø® ◊bGıb ˙Í÷ Gı÷ #fi÷ #”®> #b˙÷ Gı÷. \÷ Á“c“bE Z÷ #¡ÆÏb#b÷ Z÷#b÷fib÷ ”Zb÷. Z÷ ˙÷g÷T fibd÷ ƶPfi˙÷œdb¶ ◊ˆÏ fibdfib÷ Oø”◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷
Bhgh/57
#b∆ #fi÷ c“®k ”Zb÷. ZbdT® Z◊‹˙®fi® ◊÷≤÷“ #b ◊ˆÏÂfi® ◊ ˙aZÔKZb ◊Kbk◊Âbfi÷ ◊bd÷ Gı÷.
Á“”÷˙®. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, EbÏ √bfib˙bÍŸ¶ Á“bÕ“fiŸ¶ ◊b‰ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„-P˙◊ŸT ”˙÷ Z÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® ◊KbPkØ®
√bfi◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d - Kb˙Z„-◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷ EbÏ√bfib˙bÍŸ¶ ◊Kbk◊Âbfi÷ ◊b@Kb ◊Gı® #˙P]∏bfi˙ ÷“ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ &ÀE÷ Kb˙Z„-
TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰ T›fi÷, dŸ¶ “ Ø›fi÷. "c“bfibdb' fibdfi® ◊π˙π≈Kb ˙ ÷“ Z÷ ◊ˆÏ Æb…jdÁ“V◊db¶ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı, dO˙b ◊bÁ“œbÆfi-œZA“ZŸ, ”\Ï#b¶√b÷˙bÍb,
Oø”◊PZ ◊π˙πPDıZ ØKb÷. Kb˙Z„-Z÷ ◊ˆÏ Z◊‹˙® #bZb◊fi gˆPdØ® fi®E÷ - ”bØdb¶ ˙Èfi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ, ◊ŸÏ¶c“Ï œA“fib÷ Kb˙Z„-c“œ÷ ’c“œb#b÷fib÷
#b˙®, ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Z÷ EbÏ √bfib˙bÍŸ¶ ◊b‰ T›' Z÷ ˙÷g÷T fibdfib #Dı˙bÍZb÷ ZØb ◊πÁ“bPœZ Á“ÏZb÷ #fi÷ Æb…jd - aV◊db¶, Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“
ÆP≥˙÷œdb¶ &ÀEb fi®Eb #fi÷ dµKd ÁŸ“Íb÷db¶ Pg¨bT÷˙bfi® P˙Pj◊ˆ˙Á“ Pg¨b fibdfib P˙dbfidb¶, œA“ fibdfib PÆ>”bÆfi &◊Ï «÷Æ® ’c“ÔK gb÷O˙˙b Kb÷‘K
dbÊ÷“ ¸Kb÷|. #fi÷ Pg¨bfi® fi®E÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ gbOb÷ Á“Kb-Dı÷ Á“b¶› dbÏb gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb÷ Dˆı#÷ Gı÷. Z÷fi÷ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ \÷› Z÷ EdÏfib dfidb¶ #b #÷
◊b‰fib ◊”÷Tb √bfibdb¶ #b˙÷ Z÷ dbÏ÷ ˙Ê÷“dbOŸ#b÷fi÷ √˙Ïb˙˙Ÿ¶, Dı÷ Á“b¶› dbÏb ◊πÁ“bÏfib÷ #bµKb§SdÁ“ PE>PZZ, ◊πbPØZ dfib÷OZ ƶÁ“V◊ ØKb÷ Á÷“:- #Ï÷ #÷
◊b‰fib «®\ √bfibdb¶ #b˙÷ Z÷ dbÏ÷ Á“bO “b#b÷fi÷ #fi÷ ÁŸ“ZÏb#b÷fi÷ √˙Ïb˙® dÏÂfib÷ ›·GŸıÁ“ fi≤“bÏb¶ T¨Â˙bÍb÷, TbDı #fi÷ œb÷g P˙fibfib÷ ZØb ◊ŸÒK”®fi
c÷“˙Ÿ¶ #fi÷ Dı÷ Á“b¶› dbÏb Eb÷Øb √bfibdb¶ ◊ ÷“ Z÷ dbÏ÷ √b˙bfi÷ Á“V¡K Gı÷ #÷d Eb…c“œfi÷ c“”b ÷“ DıÒd÷Tb÷ #÷ Á“b÷ Gı÷ ? Dı÷, dbÏ® ◊bÆ÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfi® ’c“ÔK
Á“”®fi÷ #÷d P˙EbÏ®fi÷ Á“bT ◊πÁ“bœ˙bÍ® Ïb‰® ØKb ◊Gı® - #”®> «jŸ¶ ◊ˆ˙ c÷“˙≠“P∞ Kb˙Z„-’c“ÔK c÷“˙bfiŸgb˙ ”b÷˙b GıZb¶ d÷> ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ Kb˙Z„-’c“ÔK
◊πdbÂ÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶, Kb˙Z„-Z÷ ˙÷g÷T fibdfib ƶPfi˙÷œ ˙Eb÷˙E fi®Á“Í÷ Gı÷, c÷“˙bfiŸgb˙ T¯j, ◊πbk #fi÷ #PgÆdÒ˙bOZ Á“Kb GıZb¶-◊ dbÏ® &◊Ï
fi®Á“Í® ◊b˙ “® ZØb ÁŸ¶“ “® ˙O÷Ï÷ &◊Á“ÏÂb÷fi÷ EbÏ√bfib˙bÍb TbÁ“ “bfib ◊b‰fi÷ P˙fib OgÏbÊ÷“-’c“ÔK #fi÷ gb÷O˙˙b Kb÷‘K gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb÷ P˙”Ï÷ Gı÷. #÷d
#÷Á“b¶Z÷ dˆÁ“[, Z÷ ˙÷g÷T ƶPfi˙÷œØ® #§‘fi√ˆÂ÷ #jPfi˙ZPfiÁ“ d¶ “Ífi÷ #bÍ÷√÷ P˙EbÏ® Z÷ EdÏ÷ ÆbdbPfiÁ“Ægbdb¶ &S◊≥ Ø#÷T c÷“˙b÷fi÷ «b÷Tb˙® #b ◊πdbÂ÷
Gı÷. #bÍ÷√®, ƶT÷¥Âb DˆıÆÂØ® DˆıP¥Z Ø›, √bfi ZØb ◊bfifib÷ SKbO Á“Ï® Á“mŸ¶ :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #Ï÷ #÷ dÏÂfib÷ ›·GŸıÁ“ Kb˙Z„-gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb÷
◊bc“b÷◊Odfi fibfiŸ¶ #fiœfi ‹˙®Á“bÏ® "c÷“˙OZ ØKb.' Á“b÷ Gı÷ ? ≈KbÏ÷ #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ÷, Z÷ c÷“˙b÷fi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷, ”y¶ Gıxb˙‹Øbdb¶ ”Zb÷ #fi÷ dfi÷ c“®¨b Z÷ ÆbdbPfiÁ“ Ægbdb¶ &S◊≥ ØK÷T Z÷ c÷“˙b÷ Z÷ EdÏfiŸ¶ Á“Øfi Æb¶gÍ®
T®j÷ #O®KbÏ ˙¥ ØKb ”Zb¶. ZØb ”y¶ Pfi϶ZÏ Gıu“Gıu“fib Z◊Á“d◊ˆ˙Á“ ƶKd ”¥˙bÍb, Zb÷¥˙bÍb, Kb˙Z„ ÙZ Ùc“K˙bÍb ØKb #fi÷ «≥÷ ”bØfi÷
#fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb÷, ◊ˆ˙bfiŸ◊ˆ˙®|#÷ EÏZb÷ #fi÷ Obdb÷Obd ¸ÏZb÷ Dı÷ \÷ “˙b◊ˆ˙Á“ c“œ÷ fi√fi÷ d÷Íb Á“Ï® PœÏÆb˙Z÷| ÆP”Z dbØbdb¶ #¶DıPT Á“Ï® Z÷
Zϸ ÆŸ¶ÆŸdbÏ◊ŸÏ fiOÏ Gı÷, Dı÷ Zϸ #œb÷Á“ ˙fi√¶ “ Gı÷, Dı÷ Zϸ &Îd c÷“˙b÷#÷ Z÷ EdÏfi÷ DıK #fi÷ P˙DıKØ® ˙jbÔKb÷.
#œb÷Á“fiŸ¶ ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ Dı÷ Zϸ ◊ø§Ω˙PœTb◊e“Á“ Gı÷ Z÷ Zϸ #bÔKb÷ #fi÷ ◊Gı® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ Kb˙Z„-gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb÷ P˙”Ï÷
Z÷ #œb÷Á“fib &Îd ˙ø¨fi® ”÷≤“Í ◊ø§Ω˙PœTb◊e“Á“ &◊Ï d÷> #u“dfib÷ Z◊ Gı÷. ◊Gı® #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ, Z÷ ÆbdbPfiÁ“ Ægbdb¶ &S◊≥ Ø#÷Tb
#bc“Kb÷|. ZØb ”y¶ «≥÷ ◊Ofi÷ g÷Íb Á“Ï®fi, ”bØfi÷ fi®Eb fidZb Tb¶«b Á“Ï®fi÷ c÷“˙b÷fib dŸ√Ø® #÷ ◊πdbÂ÷ Æb¶gÍ®, #˙jbÏ®, ÁŸ“∞ ØKb÷, Ïb÷¥÷ gÏbKb÷,
#fi÷ db‰ #÷Á“ ◊Ÿc„“OT &◊Ï fiDıÏ db¶ “®fi÷, #b¶√b÷fi÷, ¸¸ “bÔKb PÆ˙bK DıÏbÁ“ ÁŸ“P◊Z ØKb÷. gK¶Á“Ï #bÁø“PZ˙bÍb÷ «ÒKb÷ #fi÷ A“b÷jfib ˙÷OØ® jdj@Kb÷.
œÏ®Ïfi÷ #bOÍfib gbOdb¶ fidZŸ¶ d÷T®fi÷, KØb§‹ØZ Ob÷‰˙ ÷“ OŸk Ø›fi÷, Z÷Â÷, Z÷ ÆbdbPfiÁ“Ægbdb¶ &S◊≥ Ø#÷T c÷“˙b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ : - ”÷
#÷Á“ ÏbP‰fi® db÷Ê“® ◊πPZdbfi÷ ‹˙®Á“bÏ®fi÷ P˙”ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdKb÷ c÷“˙b÷ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ «®\÷ Gı÷. #fi÷ ”÷ c÷“˙b÷ ! #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ
EdÏE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ ›qs #fi÷ ◊ŸÏb÷P”Z fi ”Zb. ”˙÷ Z÷ ◊ˆÏ fibd÷ «bT- «®\÷ Gı÷. c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“ db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı
Z◊‹˙®, ◊ˆÏ÷◊ˆÏb¶ «bÏ ˙¥ ÆŸj® ◊KbKfi÷ ◊bÍ®fi÷, dbPÆÁ“ ƶT÷√fib˙ ÷“ EdÏ #b÷Gı® ≠“P∞˙bÍb÷ Gı÷ Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”y¶ dbÏ® ◊b÷Zbfi®Dı d÷Í÷
#bSdbfi÷ Æ÷˙®fi÷, Æb≤“ ʶ“Á“ ÆŸj® #fiœfi Ïb√®fi÷, Á“bÍdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï® c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Z÷fi® œb÷gb#÷Ø® gπÕ“ Á“Ï˙b ›·GŸı GŸı¶. #÷d Á“Ï®fi÷ Z÷
EdÏE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ &◊◊bZ Ægbdb¶ ›qs◊Â÷ &S◊≥ ØKb÷ ”˙÷ Z÷ Zb\÷Dı EdÏ OÏd ØKb÷ #fi÷ Z÷Â÷ #‹˙gbP˙Á“ OÏd®fi÷ ◊πbk Á“Ï®-”˙÷ Z÷ #ÆŸÏ÷>s,
&S◊≥ Ø#÷Tb÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ ◊b¶E÷ ◊πÁ“bÏfi® ◊KbPk˙ ÷“ #ÆŸÏÏbDı EÏd÷ #˙Pj∏bfifib÷ ◊πKb÷O Á“Kb÷| #fi÷ Z÷ #˙Pj∏bfifib ◊πKb÷OfbÏb
Bhgh/58
Z÷ EdÏ÷ dfi÷ \÷Kb÷. dfi÷ \›fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #bµKb§SdÁ“ Kb˙Z„ ƶÁ“V◊ √ÍgÍb˙Zb÷ fi ”b÷K, gˆPdZdÍfi÷ Á¶“◊b˙Zb÷ fi ”b÷K, PZÏGıbTb÷Á“fi÷ √÷>EZb÷
&S◊fi„ ØKb÷ Gı÷ :- fi ”b÷K, OOfiZÍfi÷ ¸b÷ “Zb÷ fi ”b÷K, #÷ ◊πdbÂ÷ Á“ÏZb÷ Z÷ EdÏ, aKb¶K ObDı÷
•d gO˙¶Z d”b˙®Ï, Dı¶«ˆf®◊ fibd÷ f®◊db¶, gbÏZ˙¥db¶, Gı÷, aKb¶K P˙DıÍ®fi® ◊÷≤÷“ l«Á÷“ Gı÷, aKb¶K ˙ÏÆbc“fi® ◊÷≤÷“ ˙ÏÆ÷ Gı÷, aKb¶K
ÆŸÆdbÏ◊ŸÏ fibdfib fiOÏdb¶, #œb÷Á“˙fi√¶ “ fibdfib &Ubfidb¶ #œb÷Á“˙ø¨fi® jˆÍfib÷ ˙ÏÆbc“ ˙ÏÆb˙÷ Gı÷, aKb¶K #¶jÁ“bÏfi÷ Á“Ï÷ Gı÷, #÷d Á“ÏZb÷ Á“ÏZb÷ Z÷
fi®E÷ ◊ø§Ω˙œ®Tb◊e“Á“ &◊Ï #u“dfib Z◊fi÷ #bc“Ï®fi÷. #÷Á“ ÏbP‰fi® EdÏ &◊Ï EbVKb÷ \K Gı÷. DıZb¶ DıZb¶ ˙bfiÔK¶ZÏ c÷“˙b÷db¶ ‰bÆ &◊\ÔKb÷,
d”b◊πPZdbfi÷ ‹˙®Á“bÏ®fi÷ P˙”Ï÷ Gı÷. Zb÷ ”y¶ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib÷ #bœÏb÷ ≈Kb÷PZP¥Á“ c÷“˙b÷fib Zb÷ «÷ gbO Á“Ï® fibpKb #fi÷ #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷fi÷ ◊Â
T› c÷“˙÷>s c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Z÷fi÷ œb÷gbØ® gπÕ“ Á“Ï˙b \&À, #÷ dbÏ÷ Á“VKbÂv“◊ gOb “® dˆaKb, #÷d Á“ÏZb÷ Z÷ EdÏ ÏSfifi÷ #bÁ“bœdb¶ ¸÷Ï˙Zb÷, œb÷gb˙Zb÷ Z÷
Øœ÷. #÷d P˙EbÏ® Z÷ EdÏ÷>s ◊b÷Zbfib œKfidb¶Ø® &≤“®, c÷“˙cˆ“ÛKfi÷ ◊”÷Ï®, &SÁø“Õ“ OPZ˙ ÷“ PZÏGı÷ #ƶpK f®◊ #fi÷ ÆdŸsb÷fi® ˙·Eb÷˙E fi®Á“iKb÷.
&◊◊bZ ÆgbØ® ◊ˆ˙ ’c“œb Zϸ fi®Á“iKb÷. #fi÷ Dı÷ Zϸ ÆŸjdbÆgb Gı÷, Dı÷ fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ Æb…jdÁ“V◊ Gı÷, ≈Kb¶ Æb…jdb˙Z¶ÆÁ“ fibd÷ P˙dbfi Gı÷. #fi÷
Zϸ "Eb÷¡◊T' fibdfib÷ ”Ø®KbÏ Ïb√˙bfib÷ g¶ “bÏ Gı÷ Z÷ Zϸ Z÷ EdÏ OKb÷ ≈Kb¶ ÆŸjdbÆgb Gı÷ SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib÷ #÷Á“ ◊O
#fi÷ SKb¶Ø® Z÷ EdÏ÷ ◊’Ï]ÏSfi fibdfiŸ¶ ”Ø®KbÏ T®jŸ¶. ◊Gı® Z÷, #÷Á“Tb÷, Á“b÷› ◊x˙Ï˙÷’c“Á“b &◊Ï dˆaKb÷ #fi÷ «®\÷ #÷Á“ ◊O ÆŸjdbÆgbdb¶ dˆaKb÷. ZØb
«®\fi÷ ƶObØ÷ T®jb P˙fib Z÷ ◊’Ï] ÏSfifi÷ T›fi÷ db÷Ê“b Ïb÷¥fi÷ jbÏ Á“ÏZb÷ ◊b÷Zbfib ◊’Ï] ÏSfi˙ ÷“ db÷Ê“b db÷Ê“b ”b÷Á“bÏb◊ˆ˙Á“ Z÷Â÷ ›qsÁ“[Tfi÷ ‰Â˙bÏ
EdÏE¶Eb ÏbDıjbfi®fib dµKgbO÷ Ø› fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ ≈Kb¶ PZPO·GıÁˆ“Ê“ ÁŸ“Yb÷. SKbÏ«bc“ Z÷ EdÏ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷ Á÷“ :-
fibdfib÷ &S◊bZ ◊˙Z #b˙÷ Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. ◊Gı® ¸Ï®fi÷ ◊ gb÷ ! c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ aKb¶ Gı÷ ? Z÷ Eb÷ÏbÆ®”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷
˙…PA“KÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”Z ØbK Gı÷ #fi÷ ƶpK÷K Kb÷Dıfi &ÎÏ ˙…PA“Kv“◊b÷fi÷ aKb¶ Gı÷ ? Kb˙Z„-Z÷ EbÏ Eb÷ÏbÆ®”\Ï (3,36000) #¶OϨÁ“ c÷“˙b÷ aKb¶
«fib˙® Z÷ &SÁø“Õ“ OPZ˙ ÷“ ≈Kb¶ ◊ø§Ω˙œ®Tb◊e“Á“ Gı÷, ≈Kb¶ ”y¶ GŸı¶ SKb¶ #b˙®, Gı÷ ? ZØb #÷ A“b÷ “b÷ #¡ÆÏb#b÷ aKb¶ Gı÷ ? #bDı÷ ”Ÿ¶ GŸı¶, #bDı÷ ˙j Á“ÏŸ¶
‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®, fid‹Á“bÏ Á“Ï®, #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷ :- GŸı¶, Z÷ «j® #¡ÆÏb#b÷ Dı÷#b÷ dbÏ÷ Zb«÷ fiØ®, #bDı÷ Zb«÷ Ø› \#b÷,
”÷ gO˙fi„ ! ZdbÏb÷ #bœÏb÷ T›fi÷, ”¶y ‹˙Kd÷˙-dbÏ® ◊b÷Zbfi® \Z÷Dı #÷d Á“Ï®fi÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib #PfiÕ“, #Á“b¶Z, #P◊πK, #œŸg, #ÆŸ¶c“Ï, dfifi÷
c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ Z÷fi® œb÷gbØ® gπÕ“ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶, #÷d Á“Ï®fi÷ Z÷ EdÏ fi Od÷ Z÷˙b #fi÷ Á“bfidb¶ √Ê“Á÷“ Z÷˙b ˙Efib÷ Z÷ EdÏ÷ Á“b∆b¶. ”˙÷ Z÷ c÷“˙÷>s,
&ÎÏ◊ˆ˙fib ’c“‘gbO Zϸ EbVKb÷ OKb÷. ◊Gı® Z÷Â÷ ˙…PA“KÆdŸc„“]bZ Á“Kb÷| c÷“˙ÏbDı œA“ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfi® #PfiÕ“ Kb˙Z„-dfifi÷ #ÂOdZ® ZØb Á“b÷›˙bÏ
Kb˙Z„-¸Ï®˙bÏ ◊ Z÷ ˙…PA“KÆdŸc„“]bZØ® Æd˙”Z ØKb÷. Z÷d Á“Ï® Z÷ EdÏ÷ fiP” Æb¶gÍ÷T® #fi÷ Á“bfifi÷ #P◊πK #÷˙® Z÷ EdÏfi® ˙b® Æb¶gÍ®,
#÷Á“ db÷ÊŸ¶“, ]b÷Ï, ]b÷Ï #bÁ“bÏ˙bÍŸ¶ gK¶Á“Ï, gK¶Á“Ï #bÁ“bÏ˙bÍŸ¶, gb‹˙Ï, #˙jbÏ® Ïb÷¥÷ gÏbÂb÷ #fi÷ Kb˙Z„ A“b÷jØ® jdj@Kb÷ ZØb Á“b÷›˙bÏ fiP”>
gKbfiÁ“, O¶g®Ï, ‰bÆ &◊\˙÷ #÷˙Ÿ¶, Á“bÍ® # “j® Ïb‰® #fi÷ # “c“fib Æb¶gÍ÷T® #fi÷ Á“bfifi÷ #P◊πK #÷˙® Z÷ EdÏfi® ˙b® Æb¶gÍ®, #˙jbÏ®
∑“OTb Dı÷˙Ÿ¶ Á“bÍŸ¶ ZØb #÷Á“ Tb√ Kb÷Dıfi &ÀEŸ¶ db÷ÊŸ¶“ œÏ®Ï «fibÔKŸ¶. Z÷d Á“Ï® Ïb÷¥÷ gÏbÂb÷ #fi÷ Kb˙Z„ A“b÷jØ® jdj@Kb÷ ZØb Á“◊bÍdb¶ ‰Â #b “ ◊ ÷“
Z÷ EdÏ ◊b÷Zbfib ”bØfi÷ ◊Gıb ÷“ Gı÷, Áˆ“c÷“ Gı÷, d÷]fi® ◊÷≤÷“ ObDı÷ Gı÷, ]b÷ “bfi® Z÷d g˙b¶ E “b˙®fi÷ Z÷ œA÷“ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“
◊÷≤÷“ ”÷¥bÏ˙ Á“Ï÷ Gı÷, ”bØ®fi÷ ◊÷≤÷“ ’Á“T’Á“TbÊ“ Á“Ï÷ Gı÷, ÏØfi® ◊÷≤÷“ lÂÁ“bÏ Á“Ï÷ : ”¶ gb÷ ! dÏÂfib ›·GŸıÁ“ #fi÷ Kb˙Z„-”®fi ◊ŸhK Eb…c“œfi÷ c“”b ÷“ DıÒd÷T
Gı÷, gb÷K &◊Ï ◊O ◊Gıb ÷“ Gı÷, gb÷>K &◊Ï ◊b≤Ÿ¶“ TOb˙÷ Gı÷, PÆ>”fi® ◊÷≤÷“ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ ! #bDı÷ ZŸ¶ fi ”›œ #bDı÷ ZŸ¶ ”Zb÷ fi ”Zb÷ Ø›
#˙bDı Á“Ï÷ Gı÷, &GıÍ÷ Gı÷, ◊Gıb “b dbÏ÷ Gı÷, P‰◊c“®fib÷ Gı÷c“ Á“Ï÷ Gı÷,  “b«b Dı›œ, #bDı Zfi÷ ÆŸ√ fiØ®, #÷d Á“Ï®, SKb¶Dı &Îd PÆ>”bÆfi &◊Ï «÷≤“b¶
”bØfi÷ &ÀEb÷ Á“Ï÷ Gı÷, DıdÂb ”bØfi® ZDıfi® #b¶OÍ®˙ ÷“ #fi÷ #¶OŸ≤“bfib «÷≤“b¶ Z÷ œA÷“ ˙È Oπ” Á“KŸ∂. #fi÷ lÍ”ÍZŸ¶ ‹¸yÊ“ZŸ¶, Z “Z “bÊ“ Á“ÏZŸ¶, ”\Ïb÷
fi√˙ ÷“ ◊ ◊b÷Zbfib dŸ√fi÷ P˙ ¶“«÷ Gı÷, ˙b¶ÁŸ“ ◊”b÷ÍŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ db÷Ê“b &VÁ“b◊bZfi÷ dˆaZŸ¶, ”\Ïb÷ \Íb÷fi÷ Gıb÷ “ZŸ¶, ”\Ïb÷ #¶ObÏb÷fi÷ √÷Ï˙ZŸ¶, #bOfib
db÷Ê“b Á“TÁ“TÏv“◊ œ¯c“b÷fi÷ Á“Ï÷ Gı÷. #÷d Á“ÏZb÷ Z÷ EdÏ, #÷Á“Tb÷, Á“b÷›fi÷ ÆbØ÷ Á“PÂ#b #fi÷ lbÍb#b÷fi® dbÍb#b÷Ø® gdb˙ZŸ¶, ZØb #b¶√b÷fi÷ #¶\˙® c÷“ZŸ¶,
T®jb P˙fib ◊’Ï] ÏÚfifi÷ T›fi÷ &ÀE÷ #bÁ“bœdb¶ &Rb÷, \Â÷ #jb÷Tb÷Á“fi÷ #bO Á“ÏZb¶ ◊ ]Ÿ¶ ˙jbÏ÷ Z÷DıØ® c“®◊ZŸ¶ Æb…Ø® ÆbÏb ˙÷O˙bÍŸ¶, ¸yT÷Tb
Bhgh/59
Á÷“ÆŸ “b Dı÷˙Ÿ¶ TbT, db÷Ê“b gKfi÷ &S◊≥ Á“ÏfibÏŸ¶ #fi÷ gK¶Á“Ï ˙È, #ÆŸÏ÷>s gO˙¶Z d”b˙®Ïfib db÷Ê“b PœÛK-Ob…Zd Ob÷‰fib-›qsgˆZ÷ fibdfib #fiObÏ
#ÆŸÏÏbDı EdÏfib ˙j dbÊ÷“ dˆaKŸ¶, ”˙÷ Z÷ lÍ”ÍZb gK¶Á“Ï ˙Èfi÷ ÆbdŸ¶ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ ƈKb÷|
#b˙ZŸ¶ \÷›, fi÷ #ÆŸÏ÷>s, #ÆŸÏÏbDı EdÏ, #b œŸ¶ #÷d PE>Z˙fib Á“Ï÷ Gı÷ ›œbfi √ˆÂbdb¶ &O®fi÷ #§‘fi √ˆÂbdb¶ #bØd÷ Gı÷ ? fi…≠“Z √ˆÂbdb¶ &O®fi÷
ZØb "#b˙Ÿ¶ œ¬ dbÏ÷ ”b÷Z Zb÷ Á÷“˙Ÿ¶ ≤“®Á“ ØbZ' #÷d ‹◊ø”b Á“Ï÷ Gı÷ ¸Ï®fi÷ ◊ ˙bKÔK √ˆÂbdb¶ #bØd÷ Gı÷ ? #fi÷ ˙bKÔK √ˆÂbdb¶ &O®fi÷ ›œbfi √ˆÂbdb¶
◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ ‹◊ø”b Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ PE>Zfi Á“Ï÷ Gı÷. #÷d Á“Ï®fi÷ ZŸÏZDı Z÷ dŸÁŸ“Ê“Ø® #bØd÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ƈKfiŸ¶ &O˙Ÿ¶ #fi÷ #bØd˙Ÿ¶ ØbK
√Ï® O#÷T Gıb÷Ob˙bÍb÷, #bT¶«˙bÍb ”bØfib ]Ï÷Âb˙bÍb÷, #ÆŸÏ÷>s, Gı÷ - Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ ƈKb÷| &ÎÏ #fi÷ ◊ˆ˙ - ›œbfi √ˆÂbdb¶
#ÆŸÏÏbDı EdÏ, ◊Ofi÷ &ÀEb Ïb√®fi÷ dbØbfi÷ fi®EŸ¶ Á“Ï®fi÷, \Â÷ œÏ®Ïdb¶ &O®fi÷ Kb˙Z„-›œbfi √ˆÂbdb¶ #bØd÷ Gı÷.
◊ÏÆ÷˙b÷ fi ˙iKb÷ ”b÷K #÷d ◊ÏÆ÷˙bfi÷ TˆGıZb÷ TˆGıZb÷ Z÷ Z®˙π OPZ ˙ ÷“ ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷, SKbÏ÷
PZÏGı÷ #ƶpK f®◊ ZØb ÆdŸsb÷fi® ˙E÷Ø® ◊ÆbÏ ØZb÷ Dı÷ Zϸ Dı¶«ˆf®◊ Gı÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷
#fi÷ Dı÷ Zϸ &Îd #œb÷Á“˙ø¨ Gı÷. ZØb Dı÷ Zϸ ”¶y (d”b˙®Ï) GŸı¶ Z÷ Zϸ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙ ◊P_d÷ ÏbP‰ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b,
#b˙® «®Zb÷ #fi÷ gKØ® OÍOÍb ‹˙Ï˙bÍb÷ "”÷ gO˙fi„ !' Zd÷ dbÏŸ¶ #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷ - ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ◊ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷
œÏ Gıb÷' #÷d «b÷TZb÷ Z÷ EdÏ dbÏb «≥÷ ◊Ofib ˙·E÷ œ®]π◊Â÷ ˙÷O◊ˆ˙Á“ SKbÏ÷ Kb˙Z„-Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi®
◊Rb÷. ◊ˆ˙÷| ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ◊P_ddb¶ ◊ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷
(173) ”˙÷ #b ˙√Z÷ Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“fi÷ #b #÷ ◊πÁ“bÏfi® ◊P_ddb¶ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Â÷ Ïb‰®
Kb˙Z„-ƶÁ“V◊ &S◊fi„ ØKb÷ Á÷“, #ÆŸÏ÷>s #ÆŸÏÏbDı EdÏ, ◊πgŸ œ§aZ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï
fiØ®, ÆdØ fiØ® Z÷d Z÷fib P˙¥K fiØ® Á÷“, ◊b÷Zbfib «ÍØ® Æb…jdÁ“V◊ÆŸj® ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷
&ÀE÷ #b˙® œÁ÷“. ◊϶ZŸ ”b, \ Z÷Â÷ #’Ï”¶Z, #’Ï”¶Zfib E…SKb÷ Á÷“ gbP˙Z Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Kb˙Z„-Ïb‰® ”b÷K Gı÷.
#bSdb #fiObÏb÷fib÷ #bœÏb÷ T®jb÷ ”b÷K Zb÷ Z÷ &◊Ï #b˙® œÁ÷“ Gı÷, ◊ Z÷ ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ db÷Ê“b÷ #∑“bÏ
PÆ˙bK &◊Ï #b˙˙b Z÷fiŸ¶ ÆbdΩK fiØ®. \÷ Z÷ EdÏ Á“b÷› #Ï”¶Z gO˙¶Z dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ db÷Ê“b÷ #∑“bÏ
Á÷“ gbP˙Z #bSdb #fiObÏ d”b◊ŸÏŸ¥fib÷ #bœÏb÷ T›fi÷ &◊Ï #bÔKb÷ ”b÷K Zb÷ dŸ”yZfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ db÷Ê“b÷
Zb÷ dbÏbÏ ¸÷>Á÷>“T ˙È-fbÏb #bœbZfib÷ Øœ÷, #fi÷ #÷d Ø˙Ÿ¶ Z÷ dbÏb dbÊ÷“ #∑“bÏ dŸ”yZfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ Æb…Ø® db÷Ê“b÷ #∑“bÏ
cŸ“:√v“◊ Gı÷, #÷d P˙EbÏ® Z÷ c÷“˙÷>s, c÷“˙ÏbDı œA“ ◊b÷Zbfib #˙Pj∏bfifib÷ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊ˆ˙ ◊P_d÷ fibfibdb¶ fibfi®
◊πKb÷O Á“Kb÷| #fi÷ Z÷ fbÏb Z÷Â÷ dfi÷ \÷Kb÷. dfi÷ \÷›fi÷ ZŸÏZDı "#Ï÷ ! Ï÷ «bÏdŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷ -
#”b÷ !!! ”y¶ dÏ® OKb÷' #÷d Á“Ï® Z÷ &SÁø“Õ“ Kb˙Z„-’c“ÔK c÷“˙OPZ˙ ÷“ ˙Èfi® Dı¶«ˆf®◊db¶ Kb˙Z„-«bÏdŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷.
◊bGıÍ fi®Á“iKb÷, Z÷ œA“ ›qs÷ PZÏGı÷ #ƶpK f®◊ #fi÷ ÆdŸsb÷fi® ˙·E÷ (217) ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| db÷Ê“bdb¶
Kb˙Z„-Dı÷ Zϸ &Îd #œb÷Á“fi¶Ÿ ˙ø¨ ”ZŸ¶ #fi÷ Dı÷ Zϸ ”Zb÷ Z÷ Zϸ #b˙®fi÷ db÷Ê“b÷ #∑“bÏ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ ◊P_d÷ ◊Â
dbÏbØ® db‰ EbÏ #b¶OÍ Gı÷Ê÷“ Ï”÷TŸ¶ ˙È T› T®jŸ¶. db÷Ê“bdb¶db÷Ê“b÷ #∑“bÏ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ ◊P_d÷ db÷Ê“bdb¶
(174) ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ Z÷ œA÷“ ˙È T®jŸ¶ SKbÏ÷ Z÷Â÷ #÷˙b db÷Ê“b÷ #∑“bÏ dŸ”`Zfib÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ”÷ gO˙fi„ ! Dı¶«ˆf®◊db¶
˙÷OØ® dŸ≤“®˙bÍ® &ÎÏbjdb¶ fibfibdb¶ fibfi® «bÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b,
(216) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ E¶◊b fibdfi® ÏbDıjbfi®fi® fiOÏ® ”Z®, Z÷ #÷Dı Ï®Z÷ Kb˙Z„-”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶
E¶◊b fiOÏ®fi®«”bÏ ◊ˆÂgs fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ ‹˙bd® (•®˙®Ï) #∑“bÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ ±Âb÷-dŸ”`ZbfiÒZÏ-’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷
◊jbKb #fi÷ Kb˙Z„-Ægb Obdfi® «”bÏ fi®Á“Í®. Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷, •d &ÎÏbjdb¶ #∑“bÏ dŸ”`ZbfiÒZÏ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷Ï &ÎÏbjdb¶ #∑“bÏ
Bhgh/60
dŸ”`ZbfiÒZÏ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Â÷ ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ fibfibdb¶ fibfib÷ «bÏ dŸ”`Zfib÷
«bÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ ˙jbÏ÷ Tb¶«® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ Z÷dDı ”b÷K Gı÷. #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶
Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷. Z÷d ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ ◊¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷|, ◊P_d÷ db÷Ê“bdb¶ db÷Ê“®
#÷ ◊πdbÂ÷ #÷ A“d˙ ÷“ ’c“˙ÆfiŸ¶ db◊ #b÷GŸı¶ Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ Ïb‰®fiŸ¶ db◊ #∑“bÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷ Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷.- ”÷
˙jbÏ˙Ÿ¶; ≈KbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| fibfibdb¶ fibfib÷ «bÏ dŸ”`Zfib÷
≈KbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷-Tb¶«b÷-’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Z ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Â÷ db÷Ê“bdb¶ db÷Ê“®
Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ ˙jbÏ÷-Tb¶«®-Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K #∑“bÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷ -
SKbÏ÷ Eb…c“ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ ’c“˙Æ (218) ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ c“P¨Âbjdb¶ ˙¥b fi® db÷Ædfib÷ ◊πØd
”b÷K SKbÏ÷ Eb…c“ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶› ˙jbÏ÷ Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ ◊≥Ï dŸ”`Zfib÷ ÆdK ”b÷K SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ˙¥bfib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K #fi÷ ≈KbÏ÷
’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ ◊≥Ï dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ ◊≥Ï dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ &ÎÏbjdb¶ ◊ ˙ÏÆbc“fib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi®
#b÷Gıb÷ ’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ Eb…c“ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ ◊ˆ˙ ◊P_d÷ ˙¥bfib÷ ◊πØd ÆdK #fi¶ZÏ ◊ŸÏ‹Áø“Z ÆdKdb¶ ”b÷K #ØbZ„ Dı÷
Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ Eb…c“ ÆdK÷ c“P¨Âbjdb¶ ˙ÏÆbc“fi® œÏŸ#bZ ØbK Gı÷ Z÷Dı ÆdK ◊Gı® ZŸÏZDı
dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ «®\ ÆdK÷ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙ ◊P_d÷ ˙ÏÆbc“fi® œÏŸ#bZ ØbK ? ”÷ Ob…Zd
˙jbÏ÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Zfi® ! ”b #÷Dı Ï®Z÷ ØbK-Gı÷ ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ Eb÷dbÆbfib÷ ◊πØd
Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ ÆdK ”b÷K SKbÏ÷ Z÷ ◊πdbÂ÷Dı Kb˙Z„-ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ d¶c“Ï
Á“b¶›Á“ ˙jbÏ÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| Eb÷dbÆbfib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ◊P_ddb¶ ◊Â
fibfibdb¶ fibfib÷ «bÏ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ Z÷dDı Eb÷dbÆbfib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ ◊P_ddb¶ ◊ Eb÷dbÆbfib÷
”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ Z÷d ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊πØd ÆdK ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Kb˙Z„-d¶c“Ï ◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Â÷ ˙¥bfib÷ ◊πØd
◊ˆ˙÷|, ◊P_d÷ db÷Ê“bdb¶ db÷Ê“® #∑“bÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, ÆdK, #fi¶ZÏ ◊_bSÁø“Z ÆdKdb¶ ”b÷K #ØbZ„ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊P_d÷ ˙¥b
#÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷ - ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| œÏŸ ØKbfib ◊πØd ÆdK ◊”÷Tb¶ #÷Á“ ÆdK÷ SKb¶ &ÎÏ÷ c“P¨Â÷ ˙¥b œÏŸ ØbK
fibfibdb¶ fibfib÷ «bÏ dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ØbK ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷|
&ÎÏ c“P¨Â÷ db÷Ê“bdb¶ db÷Ê“® #∑“bÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ˙ÏÆbc“fi® œÏŸ#bZ ØbK Z÷ ◊”÷Tb¶ #÷Á“ ÆdK÷ #”®> (&ÎÏ c“P¨Â÷)
”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷. ˙ÏÆbc“fi® œÏŸ#bZ ØbK, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-«jŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶.
#÷ ◊πdbÂ÷ #÷ A“d˙ ÷“ ’c“˙ÆfiŸ¶ db◊ #b÷GŸı¶ Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ Ïb‰®fiŸ¶ db◊ Dı÷d ˙ÏÆbc“fib ◊πØd ÆdK dbÊ÷“ Á“mŸ¶ Z÷d ˙ÏÆbc“fi® œÏŸ#bZfi® ◊πØd
˙jbÏ˙Ÿ¶; ≈KbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Z ’c“˙Æ ”b÷˙ SKbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. ≈KbÏ÷ #b˙PTÁ“b dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #bfi◊bfi, ‹Zb÷Á“, T˙, dŸ”`Z,
ÆÎÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷-Tb¶«b÷ - ’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Z #”b÷Ïb‰, ◊¨, dbÆ, ≠“ZŸ, #÷ «c“b ƶ«¶j÷ ◊ ÆdKfi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷
Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ ˙jbÏ÷ - Tb¶«®-Ïb‰® ”b÷K. DıKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Zfib÷ ’c“˙Æ ”b÷K gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ”÷d¶Z ≠“ZŸfib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K
SKbÏ÷ Eb…c“ dŸ”`Zfib Ïb‰® ”b÷K. DıKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ ’c“˙Æ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ”÷d¶Zfib÷ ◊πØd ÆdK ”b÷K #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊Â
”b÷K SKbÏ÷ ◊≥Ï dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K. DıKbÏ÷ ◊≥Ï dŸ”`Z Á“ÏZb¶ Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ Z÷d ”b÷K SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙ ◊P_d÷ ”÷d¶Zfib÷ (◊πØd
’c“˙Æ ”b÷K SKbÏ÷ Æb÷Í dŸ”`Z Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Zfib÷ ÆdK #fi¶ZÏ ◊ŸÏ‹Áø“Z ÆdK÷ ”b÷K ?) ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! #÷
’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Zfi® Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷Ï dŸ”`Z Á“ÏZb¶ ƶ«¶jb÷fib÷ «jb÷ √ŸTbÆb÷ ˙¥bfi® ◊÷≤÷“Dı \Â˙b÷ #fi÷ #÷Dı ◊πÁ“bÏ÷ Oπ®Ûd
Á“b¶›Á“ #b÷Gıb÷ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ÆÎÏ dŸ”`Z Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷. ≠“ZŸfib÷ ◊ √ŸTbÆb÷ ÆdDı˙b÷. ZØb ”÷d¶Z #fi÷ Oπ®Ûdfib ◊πØd ÆdKfi® ◊÷≤÷“
Bhgh/61
Z÷fi® ◊πØd #b˙PTÁ“b ˙O÷Ï÷ Kb˙Z„ ≠“ZŸ-ÆŸj® ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. - #÷ ◊πdbÂ÷ c“P¨Âbjdb¶ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷
#÷Á“ ÆÏ√Ÿ¶ #÷ ‰Â÷ ≠“ZŸ#b÷ P˙¥÷ \Â˙Ÿ¶, #÷ «jbfib dÍ®fi÷ ‰®œ #bTb◊Á“ &ÎÏbjdb¶ ◊ Z÷d ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙
Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfib c“P¨Âbjdb¶ ◊πØd ◊P_d÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ Gı÷, Kb˙Z„-Ïb‰® ”b÷K
#Kfi ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ◊πØd #Kfi ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Gı÷.
Dı÷d ÆdK ƶ«¶j÷ Á“m¶Ÿ, Z÷d #fiK ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zb÷fi® ◊ˆ˙÷| ’c“˙Æ ”b÷K
Dı÷d #Kfi ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Z÷d ƶ˙SÆÏ, KŸO, ˙¥œZ, ˙¥Æ”Æπ, Gı÷ SKbÏ÷ ◊P_d÷ ◊ ’c“˙Æ÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ ◊P_d÷ ◊ ’c“˙Æ ”b÷K
˙¥œZÆ”Æπ, ◊ˆ˙b∂O, ◊ˆ˙, ‰Ÿ’Ê“Zb¶O, ‰Ÿ’Ê“Z, #Ê“Ê“b¶O, #Ê“Ê“, #˙˙¶O, Gı÷ SKbÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zb÷fib÷ &ÎÏ÷ #fi÷ c“P¨Â÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷
#˙˙, ”`”`Á“b¶O, ”`”`Á“, &S◊Tb¶O, &S◊T, ◊xb¶O, ◊x, fiPTfib¶O, fiPTfi, ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ ”b÷K Gı÷, #fi÷ #÷ #PgTb◊Ø® \Â˙Ÿ¶,
#Øfiˆ◊ŸÏb¶O, #Øfiˆ◊ŸÏ, #KŸZb¶O, #KŸZ, fiKŸZb¶O, fiKŸZ, ◊πKŸZb¶O, ◊πKŸZ, Kb˙Z„-”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ c“P¨Âbjdb¶ ◊πØd #˙ÆP◊® ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷
EˆPTÁ“b¶O, EˆPTÁ“b, œ®¥◊π”÷PTÁ“b¶O, œ®¥◊π”÷PTÁ“b, ◊VKb÷◊d #fi÷ ÆbOÏb÷◊d &ÎÏbjdb¶ ◊ Z÷d ”b÷K Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷
#÷ «jb¶ ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ c“P¨Âbjdb¶ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zb÷fi® ◊ˆ˙ ◊P_d÷ #˙ÆP◊® fiØ® ”b÷Z®,
◊πØd #˙ÆP◊® ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ ◊πØd #˙ÆP◊® ”b÷K &SÆP◊® fiØ® ”b÷Z® ? Kb˙Z„-•dÂbKŸÛdfi„ ! ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷
Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊ Z÷d ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ Dı¶«ˆf®◊db¶ d¶c“Ï ◊˙Zfi® Gı÷, Kb˙Z„ •dÂbKŸÛdfi„ ! Dı÷d T˙ÂÆdŸsfi® ”Á“[Á“Z Á“”® Z÷d Á“bTb÷c“
◊ˆ˙ ◊P_d÷ #˙ÆP◊® fiØ®, Z÷d &SÆP◊® fiØ®. ◊ ”÷ c“®]ºP˙fi„ ! ƶ«¶j÷ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, T˙Âfi÷ «c“T÷ "Á“bTb÷c“fi¶Ÿ fibd Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷
•d ! SKb¶ #˙§‹ØZ Á“bÍ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #÷Dı Ï®Z÷ Gı÷ - gO˙fi„ ! #¿K¶ZÏ ◊ŸÛÁ“Ïbjdb¶ ƈKb÷| ›œbfi √ˆÂbdb¶ &O®fi÷ ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶.
◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ «jŸ¶ Kb˙Z„-Dı÷d #˙ÆP◊® ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Z÷d &SÆP◊® P˙¥÷ ”÷ Ob…Zd ! ]bZÁ“[√¶ “fi® ˙aZÔKZbfi® ◊÷≤÷“ #¿K¶ZÏ ◊ŸÛÁ“Ïbjfi® ˙aZÔKZb
◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ◊ Á“”÷˙®. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ]bZÁ“[ √¶ “fi÷ «c“T÷ #¿K¶ZÏ ◊ŸÛÁ“Ïbjfi®
(219) ”÷ gO˙fi„ ! T˙ÂÆdŸsdb¶ ƈKb÷| ›œbfi √ˆÂbdb¶ &O®fi÷ ˙aZÔKZb ◊ Á“”÷˙®. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ]bZÁ“[ √¶ “fi÷ «c“T÷ #¿K¶ZÏ
#§‘fi √ˆÂbdb¶ \K ›SKb’c“ ◊ˆ Ÿ¶. ”÷ Ob…Zd ! Dı¶«ˆf®◊db¶ ƈKb÷| ƶ«¶j÷ Dı÷ ◊ŸÛÁ“Ïbjfib÷ ◊b≤“ Á“”÷˙b÷ #fi÷ Kb˙Z„-"#¿K¶ZÏ ◊ŸÛÁ“Ïbjdb¶ d¶c“Ïb÷fi® ◊ˆ˙
˙aZÔKZb Á“”® Gı÷ Z÷ «j® #”®> T˙ ÆdŸs ƶ«¶j÷ ◊ Á“”÷˙®. P˙œ÷¥ #÷ ◊P_d÷ #˙ÆP◊® fiØ® ”b÷Z®, &SÆP◊® fiØ® ”b÷Z®, ◊ SKb¶ #˙§‹ØZ
Á÷“, Z÷ ˙aÔKZbdb¶ ◊b≤“fib÷ &·EbÏ #b ◊πdbÂ÷ Á“Ï˙b÷ :- ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ Á“bÍ ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”®
T˙ÂÆdŸsfib c“P¨Âbjdb¶ ’c“˙Æ ”b÷K Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ¶ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶, Kb˙Z„-P˙EÏ÷ Gı÷.
Kb˙Z„-SKbÏ÷ T˙ÂÆdŸsdb¶ ◊ˆ˙ ◊P_d÷ Ïb‰® ”b÷K Gı÷.' #÷ #PgTb◊˙ ÷“ œZÁ“-5
«jŸ¶ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ T˙ ÆdŸsfib c“P¨Âbjdb¶ ◊πØd &o÷Æb-1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#˙ÆP◊® ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊πØd #˙ÆP◊® ”b÷K Gı÷ #fi÷ &o÷œÁ“ 2
≈KbÏ÷ &ÎÏbjdb¶ ◊πØd #˙ÆP◊® ”b÷K Gı÷ SKbÏ÷Ï T˙ÂÆdŸsdb¶ ◊ˆ˙÷| (220) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb Á÷“-”÷ gO˙fi„
◊P_d÷ #˙ÆP◊® fiØ® ”b÷Z®, &SÆP◊® fiØ® ”b÷Z®, ◊ ”÷ c“®]ºP˙ ! ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ-Øb÷ “b ‹fi÷”˙bÍb-Øb÷ “® g®fibœ˙bÍb-Øb÷ “b PEÁ“Âb-˙bKŸ,
•d ! SKb¶ #˙§‹ØZ Á“bÍ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷Dı Ï®Z÷ Gı÷ ”÷ ˙fi‹◊PZ ˙O÷Ï÷fi÷ P”ZÁ“Ï ˙bKŸ-◊ΩK˙bZ, j®d÷ j®d÷ ˙bfibÏb ˙bKŸ d¶c“
gO˙fi„ ! ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ ƈKb÷| ›œbfi √ˆÂbdb¶ &O®fi÷, ›SKbc“PZ ◊ˆ Ÿ¶. ˙bKŸ#b÷ #fi÷ d”b˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷.
”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ˙aZÔKZb Dı¶«ˆf®◊ ƶ«¶j÷ Á“”® Gı÷ Z÷Dı ˙aZÔKZb «j® ”÷ gO˙fi„ ! ◊ˆ˙db¶ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ, ◊ΩK˙bZ, d¶c“˙bZ #fi÷ d”b˙bZ Gı÷ ? ”÷
]bZÁ“[√¶ “ ƶ«¶j÷, ◊ \Â˙®. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ◊b≤“fiŸ¶ &·EbÏ Á“ÏZ® ˙√Z÷ Ob…Zd ! ”b, Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊P_ddb¶ c“P¨Âdb¶, &ÎÏdb¶, ›œbfi
«jb #bTb◊Á“b÷ #b Ï®Z÷ Á“”÷˙b - ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ √ˆÂbdb¶, #§‘fi √ˆÂbdb¶, fi…≠“Z √ˆÂbdb¶ #fi÷ ˙bKÔK √ˆÂbdb¶ ◊ Z÷d
Bhgh/62
ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ◊ˆ˙db¶ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ, ◊ΩK˙bZ, d¶c“˙bZ #fi÷ ◊b@Kb ◊Gı®, dÏ÷ Gı÷ #fi÷ œÏ®Ï ÆP”Z fi®Á“Í÷ Gı÷.
d”b˙bZ ˙bK Gı÷ SKbÏ÷ ◊P_ddb¶ ◊ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bK Gı÷ ? #fi÷ (221) ”÷ gO˙fi„ ! #b÷c“fi, ÁŸ“Vdb¥ #fi÷ d’c“Ïb, #÷ ‰Â÷ sÔKb÷
≈Kb÷Ï ◊P_ddb¶ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bK Gı÷ SKbÏ÷ Z÷ «jb ◊P_ddb¶ ◊ aKb º˙fib œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! #b÷c“fi, ÁŸ“Tdb¥ #fi÷ d’c“Ïbdb¶
˙bK Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ ◊P_db¶ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bK Gı÷ SKbÏ÷ ◊ˆ˙db¶ ◊ Dı÷ ]fi (Á“≤“Â) ◊c“bØ Gı÷ Z÷ ◊ˆ˙g˙ ◊π∏b◊fibfi® #◊÷¨b#÷ ˙fi‹◊PZ
Z÷ «jb ˙bK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «j® ’c“œb#b÷db¶ #fi÷ √ˆÂb#b÷db¶ ◊ º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Gı÷. #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷ #b÷c“fi ˙O÷Ï÷ sÔKb÷ œ¬b÷Ø® Áˆ“Ê“bK Gı÷,
ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ÆdŸsdb¶ ”b÷K Gı÷ ? ”b, œ¬Ø® ◊’ÏÂPdZ-fi˙b #bÁ“bÏfib¶ jbÏÁ“-ØbK Gı÷ #fi÷ #§‘fiØ® Z÷fib ˙®|
”b÷K Gı÷. «c“TbK Gı÷, #§‘fiØ® lˆP¥Z-◊ˆ˙fib ‹˙gb˙fi÷ Gıb÷ “fibÏb¶ ØbK Gı÷, #§‘fiØ®
”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ f®◊fib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bZb ”b÷K Z÷fib ˙Âb÷| «c“TbK Gı÷, #§‘fiØ® lˆP¥Z-◊ˆ˙fib ‹˙gb˙fi÷> Gıb÷ “fibÏb¶ ØbK
SKbÏ÷ ÆdŸsfib ◊ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bZb ”b÷K ? #fi÷ ≈KbÏ÷ Gı÷, #§‘fiØ® fi˙b #bÁ“bÏfib¶ jbÏÁ“ «fi÷ Gı÷ SKbÏ÷ Z÷ sÔKb÷ #§‘fifib¶ œÏ®Ïb÷
ÆdŸsfib Z÷ «jb ˙bKŸ#b÷ ˙bZb ”b÷K SKbÏ÷ f®◊fib ◊ Z÷ «jb ˙bKŸ#b÷ Á“”÷˙bK Gı÷, ZØb ÆŸÏb db¶ Dı÷ ◊π˙b”® ◊c“bØ Gı÷ Z÷ ◊ˆ˙gb˙ ◊π∏b◊fibfi®
˙bZb ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ˙bZ ≤“®Á“ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ #◊÷¨b#÷ ◊b®fib º˙fib œÏ®Ïb÷ Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷ ◊π˙b”® ◊c“bØ Gı÷ Z÷
Á÷“, "≈KbÏ÷ f®◊fib ›¥Z◊ŸÏb÷˙bZb’c“ ˙bZb ”b÷K SKbÏ÷ ÆdŸsfib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb’c“ ◊ˆ˙gb˙ ◊π∏b◊fibfi® #◊÷¨b#÷ ◊b®fib º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷
fi ˙bZb ”b÷K ? #fi÷ ≈KbÏ÷ ÆdŸsfib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb’c“ ˙bZb ”b÷K SKbÏ÷ ◊π˙b”® gbO œ¬Ø® Áˆ“Ê“bK Gı÷ Kb˙Z„-#§‘fiØ® DŸıc“b ϶Ofi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷
f®◊fib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb’c“ fi ˙bZb ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ˙bKŸ#b÷ #ÒKb÷#ÒK SKbÏ÷ Z÷ gbO, #§‘fiÁ“bKfib¶ œÏ®Ïb÷ Gı÷ #÷d Á“”÷˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷∑Ÿ¶“,
ÔKSKb‹fi˙ ÷“ (#÷Á“ «®\ ÆbØ÷ fiP”, ◊ fib÷√b fib÷√b) ƶEÏ÷ Gı÷ - Zb¶«Ÿ¶, ‰◊Ÿ-ƮƟ¶, «Í÷Tb÷ ◊SØÏ-Á“b÷KTb÷ fi÷ Á“Æ’e“Á“b-Á“bÊ“, #÷ «jb¶ sÔKb÷
≈KbÏ÷ f®◊fib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb’c“ ˙bZb ”b÷K SKbÏ÷ ÆdŸsfib fi ˙bK #fi÷ ≈KbÏ÷ aKb º˙fib œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷∑Ÿ¶“, Zb¶«Ÿ¶, Á“Tb›, ƮƟ¶
ÆdŸsfib ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb’c“ ˙bZb ”b÷K SKbÏ÷ f®◊fib fi ˙bK #÷ Ï®Z÷ #÷ Á“b÷KTb÷ #fi÷ Á“bÊ“, #÷ «jb¶ ◊ˆ˙ gb˙ ◊π∏b◊fibfi® #◊÷¨b#÷ ◊ø§Ω˙fib º˙fib¶
˙bKŸ#b÷ ◊Ï‹◊Ï P˙◊K˙ ÷“ ˙bK Gı÷ #fi÷ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ Z÷ ˙bKŸ#b÷ T˙ÂÆdŸsfi® œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK #fi÷ ◊Gı®-œ¬ fbÏb Áˆ“Ê“bKb ◊Gı®-#§‘fifib º˙fib¶ œÏ®Ïb÷
˙÷Íbfi÷ &£¶]Zb fiØ® Z÷ Á“bÏØ® Kb˙Z„-◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷' #÷ Á“”÷˙bK.
Ï®Z÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ, ◊ΩK˙bZ, d¶c“˙bZ fi÷ d¶c“b˙bZ Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! ”b “ÁŸ¶“, #bOØ® P˙Áø“Z Ø#÷T ”b “ÁŸ¶“, Ebd Ÿ¶“, #bOØ®
? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ›œS◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ aKbÏ÷ ˙bK P˙Áø“Z Ø#÷T Ebd Ÿ¶“, ÏŸ¶˙b “b¶, #bOØ® P˙Áø“Z Ø#÷T ÏŸ¶˙b “b¶, √Ï®, #bOØ®
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ ˙bKŸÁ“bK ◊b÷Zbfib ‹˙gb˙◊ˆ˙Á“ OPZ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷ P˙Áø“Z Ø#÷T √Ï®, fi√, #fi÷ «Í÷T fi√; #÷ «jb¶ aKb º˙fib œÏ®Ïb÷
›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ›œS◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! ”b “ÁŸ¶“, Ebd Ÿ¶“, ÏŸ¶˙b “b¶, √Ï® #fi÷ fi√, #÷ «jb¶ ‰Æ
˙bKŸ#b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ›¥S◊ŸÏb÷˙bZb ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK #fi÷ «Í÷T ”b “ÁŸ¶“, «Í÷T Ebd Ÿ¶“, «Í÷T ÏŸ¶˙b “b¶,
aKbÏ÷ ˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ ˙bKŸÁ“bK &ÎÏ-PA“Kb◊ˆ˙Á“-˙…PA“K œÏ®Ï «Í÷T √Ï® #fi÷ «Í÷T fi√, #÷ «jb¶ ◊ˆ˙ gb˙ ◊π∏b◊fibfi® #◊÷¨b#÷
«fib˙®fi÷-OPZ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷ ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ‰®Æ º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK #fi÷ ◊Gı®-œ¬ fbÏb ƶ]’e“Z ØKb ◊Gı®-
! ›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #§‘fifib º˙fib œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! #¶ObÏb÷, Ïb√, gŸ¶Æb÷ #fi÷
›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ aKbÏ÷ ˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ ˙bKŸÁŸ“dbÏb÷ GıbŸ¶, #÷ «jb¶ aKb º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK. ”÷ Ob…Zd ! #¶ObÏb÷, ÏbÁ“,
#fi÷ ˙bKŸÁŸ“dbÏ®#b÷ ◊b÷Zbfi÷, «®\fi÷ Á÷“ «≥÷fi÷ dbÊ÷“ ˙bKŸÁ“bKfi÷ &c“Ï÷ Gı÷ gŸ¶Æb÷ #fi÷ GıbŸ¶, #÷ «jb¶ ◊ˆ˙ gb˙ ◊π∏b◊fibfi® #◊÷¨b#÷ #÷Á÷>“PsK
›¥S◊ŸÏb÷˙bZ ˙O÷Ï÷ ˙bKŸ#b÷ ˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ˙bKŸÁ“bK, ˙bKŸÁ“bKfi÷Dı º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ Á“”÷˙bK #fi÷ Kb˙Z„-KØbƶg˙ ◊¶E÷>PsK º˙fib¶ œÏ®Ïb÷ ◊Â
wbÆdb¶ T÷ Gı÷ #fi÷ Pfi:wbÆdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ƶ«¶j÷ «jŸ¶ Á“”÷˙bK. ZØb œ¬fbÏb ƶ]’Ê“Z ØKb ◊Gı® Kb˙Z„-#§‘fifib º˙fib¶ œÏ®Ïb÷
‹Á¶“c“Á“ &o÷œÁ“db¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ Kb˙Z„-#fi÷Á“ Tb√˙bÏ dÏ®fi÷, ‹◊œ Á“”÷˙bK.
Bhgh/63
(222) ”÷ gO˙fi„ ! T˙ÂÆdŸsfib÷ EA“˙bT P˙ÛÁ¶“g Á÷“Ê“Tb÷ Á“mb÷ Gı÷ ! œŸ¶ Z÷ º˙, #”®>Ø® #bKŸÛK ÆP”Z Ø›fi÷ fiÏÁ÷“ \K ? ”÷ Ob…Zd ! fiÏÁ÷“
? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ - ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„- Dı˙bfi÷ Kb÷‘K º˙ #”®>Ø® #bKŸÛK ÆP”Z Ø›fi÷ fiÏÁ÷“ \K, ◊ #bKŸÛK
Tb÷Á“§‹ØPZ, Tb÷Á“bfiŸgb˙, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ P˙fibfib÷ fi \K. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ º˙÷, Z÷ #bKŸÛK aKb¶ «b¶µKŸ¶ #fi÷ Z÷
#÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷. #bKŸÛK ƶ«¶j® #bEÏÂb÷ aKb¶ #bEKb∂ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ º˙÷, Z÷ #bKŸÛK
œZÁ“ :5-&o÷Æb:2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊ˆ˙ g˙db¶ «b¶µKŸ¶ #fi÷ Z÷ #bKŸÛK ƶ«¶j® #bEÏÂb÷ ◊ ◊ˆ˙ g˙db¶
&o÷œÁ“ 3 #bEKb∂. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷
(223) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷d Á“”÷ Gı÷, gb¥÷ Gı÷, DıÂb˙÷ º˙, Dı÷ Kb÷Pfidb¶ &◊Dı˙bfi÷ Kb÷‘K ”b÷K, Z÷ º˙, Z÷ Kb÷Pfi ƶ«¶j® #bKŸÛK
Gı÷ #fi÷ ◊πÏŸ◊÷ Gı÷ Á÷“, Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ \Í ”b÷K, Z÷ \Ídb¶ A“d◊ˆ˙Á“ Ob¶≤“b÷ «b¶j÷ ? Dı÷dÁ÷“; fiÏÁ“ &◊Dı˙bfi÷ Kb÷‘K º˙ c÷“˙Kb÷PfifiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ ? ”÷
c“®j÷T® ”b÷K, #÷Á“ ◊Gı® #÷Á“ #÷d ˙OÏ #b¶ZÏ÷ Z÷ OŸ¶Ø÷T® ”b÷K, ◊϶◊Ïb#÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷d Á“Ï÷ #ØbZ„ Dı÷ º˙, Dı÷ Kb÷Pfidb¶ &◊˙Dı˙bfi÷ Kb÷‘K ”b÷K,
OŸ¶Ø÷T® ”b÷K, ◊Ï‹◊Ï OŸ¶Ø÷T® ”b÷K #÷˙® Z÷ \Í Dı÷d P˙‹ZbÏ◊Â÷, ◊Ï‹◊Ï Z÷ º˙, Z÷ Kb÷Pfi ƶ«¶j® #bKŸÛK «b¶j÷. \÷ fiÏÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ Zb÷ Z÷,
gbÏ◊Â÷, ◊Ï‹◊Ï P˙‹ZbÏ ZØb gbÏ◊Â÷ #fi÷ ◊Ï‹◊Ï Ï”÷T® Gı÷ Z÷d A“d÷ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib fiÏÁ“db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib fiÏÁ“ ƶ«¶j® #bKŸÛK «b¶j÷-
Á“Ï®fi÷ #fi÷Á“ DıÒdb÷ ÆbØ÷ ƶ«¶j jÏb˙fibÏb¶ #÷˙b¶ ]Âb¶ #b&√b¶#b÷ ]Âb ÏSfi◊πgb◊ø§Ω˙-fiÏÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK Á÷“ Kb˙Z„-#j:Æ¡Zd„ - ◊ø§Ω˙ ÆbZd®
º˙b÷ &◊Ï ◊Ï‹◊Ï A“d÷ Á“Ï®fi÷ OŸ¶Øb#÷Tb¶ Gı÷-Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷ #fi÷ Z÷d fiÏÁ“fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷. \÷ Z÷, PZK∂EfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ Zb÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib
”b÷˙bØ® Z÷db¶fib÷ #÷Á“ º˙ ◊ #÷Á“ ÆdK÷ «÷ #bKŸÛKfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷. Z÷ PZK∂Edb¶Ø® Á“b÷› #÷Á“ PZK∂E ƶ«¶j® #bKŸÛK«b¶j÷-#÷Á÷>“PsK PZK∂EfiŸ¶
#b ◊πdbÂ÷ :- #÷Á“Dı º˙ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷ Z÷d Z÷Dı º˙ #bKŸÛK ›SKb’c“ #÷ ƶ«¶j® «jb÷ P˙‹ZbÏ-g÷c“-P˙œ÷¥-#”®> Á“”÷˙b÷. \÷ Z÷,
◊Ï g˙fiŸ¶ ◊ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷> Dı÷ ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶ ◊ #bKŸÛK dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ Zb÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷db¶Ø® Á“b÷› ◊πÁ“bÏfib
#fiŸg˙÷ Gı÷, Z÷Dı ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ ◊ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷. Kb˙Z„-”÷ dfiŸÛKfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ #fi÷ \÷ Z÷, c÷“˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷ Zb÷-EbÏ ◊πÁ“bÏfib
gO˙fi„ ! #÷ Z÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ Dı÷ Á“b¶› Á“”÷ Gı÷ c÷“˙b÷db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷
Z÷ «jŸ¶ Z÷#b÷ #ÆSK Á“”÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ Zb÷ ˙Í® #÷d Á“”y¶ GŸı¶ Kb˙Z„- ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„-P˙”Ï÷ Gı÷.
◊πÏŸ◊¶ GŸı¶ Á÷“, Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ \Í ”b÷K #fi÷ Z÷ Kb˙Z„-#ÒKb÷#ÒK œZÁ“ :5-&o÷Æb:3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
ÆdŸc“bK◊Â÷ Ï”÷ Gı÷ #÷Dı Ï®Z÷ A“d Á“Ï®fi÷ #fi÷Á“ DıÒdb÷ ÆbØ÷ ƶ«¶j &o÷œÁ“ 4
jÏb˙fibÏb¶ #÷˙b¶ ]Âb¶ #b&√b¶#b÷ #÷Á“ #÷Á“ º˙ &◊Ï Æb¶Á“Í®fib dÁ“b÷ “bfi® (225) ”÷ gO˙fi„ ! Gıx‹Ø dfiŸÛK, ˙Ob “˙bdb¶ #b˙Zb œ¯c“b÷fi÷
◊÷≤÷“ ◊Ï‹◊Ï A“d÷ Á“Ï®fi÷ OŸ¶Øb#÷Tb¶ ”b÷K Gı÷ #fi÷ #÷d ”b÷˙bØ® #÷Á“ ÆdK÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ :- Z÷ dfiŸÛK, œ¶√fib œ¯c“b÷fi÷, ÏÂPœ>Ofib
#÷Á“ #bKŸÛKfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷. Z÷ #b Ï®Z÷ :- Dı÷ º˙ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK œ¯c“b÷fi÷, œ¶√T®fib œ¯c“b÷fi÷, Á“b”T®fib œ¯c“b÷fi÷, db÷Ê“® Á“b”T®fib œ¯c“b÷fi÷,
#fiŸg˙÷ Gı÷ #Ø˙b Zb÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷ ◊ Dı÷ ÆdK÷ #b  Ÿ“<“Ïfib Ebd “bØ® d∑÷“T db÷∑“b˙bÍb-#÷Dı \Zfib-˙b\fib œ¯c“b÷fi÷, ∑“b÷Tfib
g˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙Zb÷ fiØ® #fi÷ œ¯c“b÷fi÷, ∑“b÷TÁ“[fib œ¯c“b÷fi÷, ∑“<“b- “bÁ“- “bÁ“Tb-fib œ¯c“b÷fi÷, ”b÷϶gfib
Dı÷ ÆdK÷ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK œ¯c“b÷fi÷, db÷Ê“® ∑“<“bfib œ¯c“b÷fi÷, lbTÏfib œ¯c“b÷fi÷, cŸ¶“c“Pgfib œ¯c“b÷fi÷, ZZ-
#fiŸg˙Zb÷ fiØ® #b g˙fib #bKŸÛKfi÷ ˙÷c“˙bØ® ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK ˙÷c“bZŸ¶ fiØ® Zb¶Z˙bÍb-˙b\fib) œ¯c“b÷fi÷, P˙ZZ-∑“b÷T-˙b\fib œ¯c“b÷fi÷, fi<“Ï ˙b\fib
#fi÷ ◊Ïg˙fib #bKŸÛKfi÷ ˙÷c“˙bØ® #b g˙fiŸ¶ #bKŸÛK ˙÷c“bZŸ¶ fiØ® #÷ ◊πdbÂ÷ œ¯c“b÷fi÷ #fi÷ ◊b÷Tb¶ ˙b\fib œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Gıx‹Ø
#÷Á“ º˙ #÷Á“ ÆdK÷ #÷Á“ #bKŸÛKfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ : #b dfiŸÛK, ˙Ob “˙bdb¶ #b˙Zb œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #fi÷ Z÷ ◊ ◊ˆ˙÷| Á“mb
g˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷ Á÷“ ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK #fiŸg˙÷ Gı÷. #÷Ê“Tb¶ «jb¶ ˙b\¶#b÷fib-œ¶√Ø® Kb˙Z„-◊b÷Tb¶ ˙b\¶#b÷fib œ¯c“fi÷ ◊Â
(224) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙ fiÏÁ÷“ Dı˙bfi÷ Kb÷‘K ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ Æb¶gÍ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ œ¯c“b÷ Á“bfi ÆbØ÷ #Ø “bKb ◊Gı® ƶgÍbK
Bhgh/64
Gı÷, ◊ #Ø “bKb P˙fib fiØ® ƶgÍbZb. #fi÷ Z÷ Kb˙Z„-#Ø “bKb ◊Gı® T÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Gıx‹Ø dfiŸÛK Pfisb T÷-&À]÷ #fi÷ &gb÷ &gb &À]÷ ?
Gı#÷ ’c“œbdb¶Ø® ƶgÍbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Gıx‹Ø dfiŸÛK, fiºÁ“ Ï”÷Tb ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ &À]÷ #fi÷ &gb÷ &gb÷ ◊ &À]÷. Dı÷d #bOÍ ”Æ˙b
œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ Á÷“ ›qPsKb÷fib P˙¥KØ® cˆ“Ï Ï”÷T-œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ ? ˙O÷Ï÷ P˙¥÷ Á÷“˙Í® #fi÷ Gıx‹Ø ƶ«¶j÷ ◊πHb÷ÎÏb÷ DıÂbÔKb ”Zb. Z÷d Pfisb
”÷ Ob…Zd ! Gıx‹Ø dfiŸÛK, fi®Á“Ê“ Ï”÷Tb œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷, ◊ cˆ“Ï Æ¶«¶j÷ ◊ Z÷ «≥÷ ƶ«¶j÷ ◊πHb÷ÎÏb÷ \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Gıx‹Ø dfiŸÛK
Ï”÷Tb œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍZb÷ fiØ®. c“œfib˙Ï®K Á“dfib &c“KØ® Pfisb T÷ Gı÷ #fi÷ &gb÷ &gb÷ &À]÷ Gı÷ #fi÷ Z÷
”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d Gıx‹Ø dfiŸÛK #b÷Ï÷ Ï”÷Tb œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ c“œfib˙Ï®K Á“dfib÷ &c“K Á÷“˙PÍfi÷ fiØ® dbÊ÷“ Z÷, Gıx‹Øfib÷ ◊÷≤÷“ Pfisb T÷Zb÷
#fi÷ ◊Ï÷ Ï”÷Tb œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍZb÷ fiØ® Z÷d œŸ¶ Á÷“˙Í® dfiŸÛK #b÷Ï÷ Ï”÷Tb fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Pfisb T÷Zb÷ Á÷“ &gb÷ Á÷“ &À]Zb÷ º˙ Á÷“Ê“T® Á“d◊πÁø“PZfib÷
œ¯c“b÷fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ #fi÷ ◊Ï÷ Ï”÷Tb œ¯c“b÷fi÷ fiØ® Æb¶gÍZb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «¶j Á“Ï÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ º˙ ÆbZ Á“d◊πÁø“PZfib÷ «¶j Á“Ï÷ Á÷“ #b≤“
Á÷“˙Í® Zb÷ #b÷Ï÷ Ï”÷Tb #fi÷ ◊Ï÷ Ï”÷Tb #b’c“ #fi÷ #¶Z P˙fibfib œ¯c“b÷fi÷- Á“d◊πÁø“PZfib÷ «¶j Á“Ï÷ («b¶j÷). #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶.
Æ˙ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! "#b÷Ï÷ Ï”÷Tb #fi÷ ZØb ≈KbÏ÷ ]Âb º˙b÷fi÷ &◊Tb÷ ◊πH ◊ˆGıbK SKbÏ÷ Z÷db¶ Á“fib «¶j ƶ«¶j®
◊Ï÷ Ï”÷Tb œ¯c“fi÷ ◊ Kb˙Z„-Á÷“˙Í® \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷' Z÷fiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ‰Â gb¶Ob #b˙÷, ◊ Z÷db¶ #÷>Á÷>“PsK fi T÷˙b.
? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“˙Í® º˙ ◊ˆ˙ ’c“œbfi® PdZ ˙‹ZŸfi÷ ◊ \Â÷ Gı÷ #PdZ (227) ”÷ gO˙fi„ ! ›qsfib÷ ƶ«¶j® œA“fib÷ cˆ“Z ”’Ïfi…Od÷¥® fibdfib÷
˙‹ZŸfi÷ ◊ \Â÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ c“P¨Â ’c“œbfi®, ◊P_d ’c“œbfi®, &ÎÏ c÷“˙ ≈KbÏ÷ ¬®fib OdfiŸ¶ ƶ”Ï Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷ œŸ¶ #÷Á“ OgbœKdb¶Ø® Ogfi÷
’c“œbfi®, &µ˙’c“œbfi® #fi÷ #jb÷’c“œbfi® ◊ PdZ ˙‹ZŸfi÷ ZØb #PdZ T›fi÷ «®\ OgbœKdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ OgØ® T›fi÷ Kb÷PfifbÏb «®º (¬®)fib
˙‹ZŸfi÷ Á÷“˙Í® \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷. Á÷“˙Í® «jŸ¶ \Â÷ Gı÷ #fi÷ «jŸ¶ Dˆı#÷ &c“Ïdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? Á÷“ Kb÷PfifbÏb Ogfi÷ «”bÏ Á“b∑“®fi÷ «®\ OgbœKdb¶ dˆÁ÷“
Gı÷. Á÷“˙Í® «j® Zϸ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷. Á÷“˙Í® Æ˙ Á“bÍ÷ Æ˙ Gı÷ ? Á÷“ Kb÷PfifbÏb Ogfi÷ ◊÷Ê“db¶Ø® Á“b∑“®fi÷ ◊bGıb÷ Z÷Dı Ï®Z÷ (Kb÷PfifbÏb\
◊c“bØb÷|-gb˙b÷-fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷, Á÷“˙Í®fi÷ #fi¶Z ∏bfi #fi÷ #fi¶Z «®ºfib) ◊÷Ê“db¶ dˆÁ÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ c÷“˙, #÷Á“ OgbœKdb¶Ø® Ogfi÷
c“œfi Gı÷ #fi÷ Á÷“˙Í®fiŸ¶ ∏bfi #fi÷ c“œfi Á“b÷› \Zfib ◊ “c“b (#b˙ÏÂ) ˙bÍŸ¶ T›fi÷ «®\ OgbœKdb¶ dˆÁ“Zb÷ fiØ®, OgØ® T›fi÷ Kb÷Pfi ˙bÊ÷“ Ogfi÷
fiØ® dbÊ÷“ Z÷ Á“bÏÂØ®' Kb˙Z„-Dˆı#÷ Gı÷' #÷d Á“mŸ¶ Gı÷. «®ºfib ◊÷Ê“db¶ dˆÁ“Zb÷ fiØ®, Z÷d Kb÷Pfi˙bÊ÷“ Ogfi÷ «”bÏ Á“b∑“®fi÷ ◊bGıb÷
(226) ”÷ gO˙fi„ ! Gıx‹Ø dfiŸÛK ”Æ÷ #fi÷ Á“b¶›◊ T÷˙bfi÷ Kb÷Pfi˙bÊ÷“ (Ogfi÷) ◊÷Ê“db¶ dˆÁ“Zb÷ fiØ®. ◊ ◊b÷Zbfib ”bØ ˙ ÷“ Ogfi÷ # “®
&Zb˙Íb÷ ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! ”b¶, Z÷ ”Æ÷ #fi÷ &Zb˙Íb÷ ◊ ØbK √Ïb÷. # “®fi÷ #fi÷ Z÷ Ogfi÷ ◊® “b fi ØbK Z÷˙® Ï®Z÷ Kb÷PfifbÏb «”bÏ Á“b∑“®fi÷ «®\
”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d Gıx‹Ø dfiŸÛK ”Æ÷ #fi÷ &Zb˙Íb÷ ØbK Z÷d Á÷“˙Í® ◊ OgbœKdb¶ dˆÁ÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œA“fib÷ cˆ“Z ”’Ïfi…Od÷¥® c÷“˙ ¬®fib Ogfi÷
”Æ÷ #fi÷ &Zb˙Íb÷ ØbK ? ”÷ Ob…Zd #÷ #Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! fi√fi® Ê“b÷E ˙bÊ÷“ Kb Zb÷ ÏŸ¶˙b “bfib PGıs ˙bÊ÷“ #¶c“Ï dˆÁ“˙b Á÷“ «”bÏ Á“b∑“˙b
Gıx‹Ø dfiŸÛKfi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„-Á÷“˙Í® ”Æ÷ fi”® #fi÷ &Zb˙Íb÷ ØbK fi”®> Z÷fiŸ¶ ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷ Z÷d Á“Ï˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ &◊Ïb¶Z Z÷ c÷“˙ Ogfi÷
œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! c“Ï÷Á“ º˙b÷ Eb’ωdb÷”fi®K Á“dfib &c“KØ® ”Æ÷ Gı÷ Á“b¶›◊ #b÷Gı® Á÷“ ˙jbÏ÷ ◊® “b Ø˙b c÷“Zb÷ fiØ® ZØb Z÷ Ogfib œÏ®Ïfib÷ Gı÷c“
#fi÷ &Zb˙Íb ØbK Gı÷ #fi÷ Á÷“˙PTfi÷ Z÷ EbÏ®‰db÷”fi®K Á“dfib÷ &c“KDı fiØ® Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® Z÷fi÷ ]Âb÷ ƈId Á“Ï®fi÷ #¶c“Ï dˆÁ÷“ Gı÷ Á÷“ «”bÏ Á“b∑÷“ Gı÷.
dbÊ÷“ Z÷ Á“bÏÂØ® Gıx‹ØdfiŸÛKfi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„-Á÷“˙Í® ”ÆZb fiØ® Z÷d (228) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib PœÛK
&Zb˙Íb ◊ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! ”ÆZb÷ #fi÷ &Zb˙Íb÷ ØZb÷ º˙ Á÷“Ê“Tb¶ #PZdŸaZÁ“ fibdfib ÁŸ“dbÏ•dÂ, Dı÷#b÷ ‹˙gb˙÷ gb÷Íb #fi÷ Kb˙Z„-
◊πÁ“bÏfib¶ Á“db÷|fi÷ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ º˙ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Á“db÷|fi÷ P˙fiK˙bÍb ”Zb. Z÷ #PZdŸaZÁ“ ÁŸ“dbÏ•d #ÒK Á“b÷› ’c“˙Æ÷ gbÏ÷ ˙ÏÆbc“
«b¶j÷ Á÷“ ◊b≤“ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“db÷|fi÷ «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ˙ÏÆZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ ◊b÷Zbfi® Á“b√db¶ ◊b‰¶Ÿ #fi÷ Ï\÷”Ï T›fi÷ «”bÏ
ÆdDı˙Ÿ¶. ZØb ≈KbÏ÷ ]Âb º˙bfi÷ #b•®fi÷ &◊Tb÷ ◊πH ◊ˆGıbK SKbÏ÷ Z÷db¶ EbVKb. SKbÏ◊Gı® «”bÏ DıZb¶ Z÷ #PZdŸaZÁ“ ÁŸ“dbÏ•dÂ÷ ˙”÷Zb ◊b®fiŸ¶
Á“dfib «¶j¶ ƶ«¶j® ‰Â gb¶Ob #b˙÷. ◊ Z÷db¶ º˙ #fi÷ #÷Á÷>“PsKb÷ fi #÷Á“ fibfiŸ¶ √b«b÷PEKŸ¶ \÷KŸ¶-◊Gı® Z÷ √b«b÷PEKb ¸ÏZ® #÷Á“ dbÊ“®fi® ◊bÍ
Bhgh/65
«bj® #fi÷ "#b dbÏ® fib˙ Gı÷ #b dbÏ® fib˙ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ fibP˙Á“fi® ◊÷≤÷“ Gı÷. ◊Gı® µKbfib¶Z’ÏÁ“bdb¶-µKbfifib ÆdbPkdb¶ ˙ZZb Z÷ gO˙bfi„ Ob…Zd
◊b÷Zbfib ◊b‰ fib˙v“◊ Á“Ï® - ◊b®db¶ fib√® Z÷ ÁŸ“dbÏ•d ◊b®db¶ ZÏb˙÷ ›qsgˆPZ-fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ ƶÁ“V◊ Kb˙Z„-&S◊≥ ØKb÷:- "db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb
Gı÷ - #÷ Ï®Z÷ Z÷, ÏdZ Ïd÷ Gı÷. ”˙÷ #÷ ◊πÁ“bÏfib «fib˙fi÷ ‹ØP˙Ïb÷#÷ \÷Kb÷ Kb˙Z„-db÷Ê“b ◊πgb˙˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ ◊πbcŸ“gZ
#fi÷ \÷Kb ◊Gı® Z÷#b÷#÷ •®d”b˙®Ï ◊πgŸfi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ØKb ”Zb. Z÷ Zb÷ ”y¶ Z÷ c÷“˙bfi÷ \ÂZb÷ fiØ® Á÷“, Z÷#b÷ aKb Á“V◊Ø®, aKb
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! gO˙bfi„ #PZdŸaZÁ“ fibd÷ ÁŸ“dbÏ•d #b◊fib PœÛK ‹˙OØ® #fi÷ aKb P˙dbfiØ® œb Á“bÏÂ÷ œ®]π #”®> #bÔKb ? dbÊ÷“ \&À
Gı÷. Z÷ Á÷“Ê“Tb g˙b÷ aKb ◊Gı® PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Ïœ÷ ? gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶cŸ¶“, fidŸ¶, #fi÷ Kb˙Z„-Z÷#b÷fi® ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏŸ¶ ZØb #÷d
•d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“ :- ”÷ #bKb÷| ! ‹˙gb˙÷ ÆÏÍ Á“Kb ◊Gı® ”y¶ dbÏb ◊ˆ˙ ◊πÁ“bÏfib #b ◊πHb÷ ◊ˆGı®œ' #÷d P˙EbÏ®fi÷, &gb
Kb˙Z„-P˙fiK® Z÷ ÁŸ“dbÏ•d #b g˙ ◊ˆÏb÷ Á“Ï®fi÷Dı PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„-Æ˙ Ø›fi÷ Dı÷ Zϸ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Gı÷ Z÷ Zϸ Dı›fi÷ Kb˙Z„-Z÷#b÷fi®
cŸ“:√fib÷ fibœ Á“Ïœ÷. dbÊ÷“ ”÷ #bKb÷| ! Zd÷ Z÷ #PZdŸaZÁ“ ÁŸ“dbÏ•dÂfi÷ ”®Tb÷ Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. ”˙÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ "Ob…Zdb’c“ ÆbjŸ#b÷ !' #÷d
fi”®>, Pfi>c“b÷ fi”®>, P√>Æb÷ fi”®>, ˙Ob÷˙b÷ fi”®> #fi÷ Z÷fiŸ¶ #◊dbfi ◊ Á“Ïb÷ ƶ«b÷j® gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ - ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ Z÷>
fi”®>, ’Á>“ZŸ Á÷“ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ ‘TbPfi ÏbpKb PÆ˙bK Z÷ ÁŸ“dbÏ•dÂfi÷ µKbfifi® ÆdbPk Á“Ï® T®j® SKbÏ÷ ZbÏb dfidb¶ #b ◊πÁ“bÏfib÷ ƶÁ“V◊ ØKb÷
ÆbE˙b÷, Z÷fi÷ Æ”bK Á“Ïb÷ #fi÷ Z÷fi® Æ÷˙b Á“Ïb÷. (Á“bÏ Á÷“) Z÷ #PZdŸaZ ”Zb÷ Á÷“ "”y¶ c÷“˙® ƶ«¶j® ”Á“[Á“Z \Â˙b dbÊ÷“ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï ◊bÆ÷
ÁŸ“dbÏ•d Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“ÏfibÏb Gı÷ #fi÷ #b Gı÷£b œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷ - \&À #fi÷ Kb˙Z„-Z÷Dı Á“bÏÂØ® ZŸ¶ dbÏ® ◊bÆ÷ #”®> œ®]π #bÔKb÷ Gı÷' Á÷“d
•d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ Z÷ ‹ØP˙Ïb÷fi÷ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mb ◊Gı® Z÷ ‹ØP˙Ïb÷#÷ ”÷ Ob…Zd ! d÷> Á“mŸ¶ #÷ «Ïb«Ï Gı÷fi÷ ? Ob…Zdfi÷ Á“mŸ¶ Á÷“, "”÷ gO˙fi„ ! Z÷
•d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“KŸ∂ #fi÷ fidfi Á“KŸ∂ #fi÷ ◊Gı® Z÷ ‹ØP˙Ïb÷#÷ «Ïb«Ï Gı÷.' ◊Gı® gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ Á“mŸ¶ Á÷“, ZbÏ® œ¶Á“bfi÷ Ê“bÍ˙bfi÷ ÆbÏŸ¶ ”÷
•®d”b˙®Ïfi® #b∏b ◊πdbÂ÷ Z÷ #PZdŸaZÁ“ ÁŸ“dbÏ•dÂfi÷ P˙fib ‘TbPfi#÷ Ob…Zd ! ZŸ¶ (#÷ c÷“˙b÷fi® ◊bÆ÷) \. #fi÷ #÷ c÷“˙b÷Dı Zfi÷ #÷ ƶ«¶jb÷fi® ◊ˆÏ®
ÆbEÔKb Kb˙Z„-Æ÷˙b Á“Ï®. dbP”Z® ƶgÍb˙œ÷.
(229) Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ d”bœŸA“ fibdfib c÷“˙Tb÷Á“Ø® d”bÆO SKbÏ◊Gı® •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Zϸخ #÷˙b ◊πÁ“bÏfi® #fiŸdPZ
(fibdfib db÷Ê“b P˙dbfiØ® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„-db÷Ê“b gb‘K˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ dÍ˙bfi÷ T®j÷ gO˙bfi„ Ob…Zd÷ •d gO˙¶Zfi÷ ˙b¶c“®, fid® #fi÷ Dı÷ Zϸ
•d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ ◊πbcŸ“gˆZ ØKb Z÷ c÷“˙b÷#÷ •d gO˙¶Z ◊÷Tb c÷“˙b÷ ”Zb Z÷ Zϸ Dı˙bfi÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷|, ”˙÷ Z÷ c÷“˙b÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷
d”b˙®Ïfi÷ dfiØ®Dı ˙¶c“fi #fi÷ fidfi Á“KŸ∂ ZØb dfiØ®Dı #b ◊πÁ“bÏfib÷ ◊πHb÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ #b˙Zb \÷›fi÷ ”¥˙bÍb Kb˙Z„ ÙZÙc“K˙bÍb ØKb #fi÷
◊ˆ¢Kb :- ”÷ gO˙fi„ ! #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfib Á÷“Ê“Tb PœÛKb÷ PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„- œ®]πDı &gb Ø› Z÷#b÷fi® Æbd÷ OKb - Z÷ c÷“˙b÷, ≈Kb¶ gO˙bfi„ Ob…Zd ”Zb
Æ˙ cŸ“:√fib÷ #¶Z #bÂœ÷ ? SKbÏ◊Gı®-•d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ ◊ Z÷ SKb #bÔKb-#fi÷ Z÷#b÷fi÷ ˙b¶c“®, fid® Z÷ c÷“˙b÷#÷ #b ◊πdbÂ÷> Á“mŸ¶ : ”÷
c÷“˙b÷fi÷ Z÷#b÷fib Æ˙bTfib Dı˙b«b÷ dfiØ®Dı #b¡Kb :- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! dbÏb gO˙fi„ ! d”bœŸA“ fibdfib Á“V◊Ø®, d”bÆO P˙dbfiØ® db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb
ÆbZÆd÷> PœÛKb÷ PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ fibœ Á“Ïœ÷. #÷ Ï®Z÷ dfiØ® Kb˙Z„-#d÷ «÷ c÷“˙b÷ #”®> ◊πbcŸ“gˆZ ØKb Gı®#÷ #fi÷ (◊Gı®) #d÷ •dÂ
◊ˆGıb#÷T #÷˙b •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ Z÷ c÷“˙b÷fi÷ Z÷#b÷fib Æ˙bTfib Dı˙b«b÷ gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®#÷ Gı®#÷ fid®#÷ Gı®#÷ #fi÷ dfiØ®Dı #b ◊πÁ“bfib
dfiØ®Dı #b¡Kb Z÷Ø® Z÷ c÷“˙b÷ ”¥˙bÍb, Zb÷¥˙bÍb #fi÷ Kb˙Z„-ÙZÙc“K˙bÍb ◊πHb÷ ◊ˆGı®#÷ Gı®#÷ - "”÷ gO˙fi„ ! #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfib Á÷“Ê“Tb PœÛK PÆ∞
Ø› OKb, #fi÷ Z÷#b÷#÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“KŸ∂, fidfi Á“KŸ∂ #fi÷ Øœ÷ Kb˙Z„-Æ˙ cŸ“:√fib÷ fibœ Á“Ïœ÷ ?' #b Ï®Z÷ #d÷ •d gO˙¶Z
dfiØ®Dı ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙bfi® ›·Gıb˙bÍb, Kb˙Z„-ÆÒdŸ√ Ø›fi÷ ◊KŸ◊bÆfib d”b˙®Ïfi÷ dfiØ® ◊ˆ¢Kb ◊Gı® #dfi÷ ◊ Z÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷
Á“Ï˙b Tb‘Kb. dfiØ®Dı Z÷fib÷ Dı˙b« #b¡Kb÷ Á÷“ - "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! dbÏb ÆbZÆ÷> Dı˙b«
Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib db÷Ê“b PœÛK ›qsgˆPZ ◊ #dfi÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Zϸخ dfi fbÏbDı diKb Z÷Ø® #d÷
fibdfib #fiObÏ Kb˙Z„-d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ &g “Á“ «÷Æ®fi÷ Kb˙Z„-P˙”Ï÷-Ï”÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙b¶c“®#÷ Gı®#÷, fid®#÷ Gı®#÷ #fi÷ Kb˙Z„-Z÷#b÷fi®
Bhgh/66
◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®#÷ Gı®#÷, #÷d Á“Ï®fi÷ (Á“”®fi÷) Z÷ c÷“˙b÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ jbÏ Á“Ï÷ ? ”b, jbÏ Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T® dfiŸÛK, Dı÷ ◊πÁø“Õ“ dfifi÷
˙b¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® Z÷#b÷ Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® ◊πOYb ”Zb Z÷Dı ’c“œbdb¶ ˙b, ◊πÁø“Õ“ ˙Efifi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷fi÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ \Â÷ Gı÷, Dˆı#÷ Gı÷ ? ”÷
#¶Zjbfi Ø› OKb. Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“b÷ \Â÷ Gı÷, Dˆı#÷ Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“b÷ fiØ® \ÂZb, fiØ® \÷Zb,
(230) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® gO˙bfi„ Ob…Zd •d gO˙¶Z Z÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Kb˙Z„-fiØ® \÷Zb ? ”÷ Ob…Zd ! ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib
d”b˙®Ïfi÷ Kb˙Z„-#b ◊πdbÂ÷ Á“m¶Ÿ Á÷“, ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙b÷ ƶKZ Á“”÷˙bK ? Á“mb Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“ : dbPKPdΩKbWPÕ“◊Â÷ &S◊≥ ØK÷Tb #fi÷
”÷ Ob…Zd ! fib-#÷ #Ø ÆdØ fiØ®-c÷“˙b÷fi÷ ƶKZ Á“”÷˙b #÷ √b÷ÊŸ¶“ Gı÷. ”÷ #dbPKÆ@K‘WPÕ“◊Â÷ &S◊≥ ØK÷Tb, Z÷#b÷db¶ Dı÷ dbPKPdΩKbWPÕ“◊Â÷ &S◊≥
gO˙fi„ ! c÷“˙b÷ #ƶKZbƶKZ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! fib-#÷ #Ø ÆdØ ØK÷Tb Gı÷ Z÷#b÷ fiØ® \ÂZb, fiØ® \÷Zb #fi÷ Dı÷#b÷ #dbK® Æ@K‘WPÕ“◊Â÷
fiØ®-c÷“˙b÷fi÷ ƶKZbƶKZ Á“”÷˙b #÷ #GıZŸ¶ GıZŸ¶ Á“Ï˙b Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷ - √b÷ÊŸ¶“ Gı÷. &S◊≥ ØK÷Tb Gı÷ Z÷#b÷ \Â÷ Gı÷ - Dˆı#÷ Gı÷. "#dbK® Æ@K‘WPÕ“ Kb˙Z„-
”÷ gO˙fi„ ! SKbÏ÷ ”˙÷ c÷“˙b÷fi÷ Á÷“˙b Á“”÷˙b ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙bfi÷ fib÷ƶKZ Dˆı#÷ Gı÷' Z÷d Á“”÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ Á“bÏ ? ”÷ Ob…Zd ! #dbK® Æ@K‘WPÕ“ c÷“˙b÷ «÷
Á“”÷˙b. ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷ Z÷ Dı÷dÁ÷“; #fi¶ZÏb÷◊◊≥Á“ #fi÷ ◊϶◊Ïb÷◊≥Á“. Z÷db¶ Dı÷
(231) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙b÷ Á“› gb¥bdb¶ «b÷T÷ Gı÷ ? #Ø˙b c÷“˙b÷ Dı÷ #fiÒZÏb÷◊◊≥Á“ Gı÷ Z÷#b÷ fiØ® \ÂZb #fi÷ Dı÷#b÷ ◊϶◊Ïb÷◊≥Á“ Gı÷ Z÷#b÷
gb¥bfib÷ ◊πKb÷O Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ gb¥b#b÷db¶ P˙PœÕ“v“◊ Á“› gb¥b Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd \Â÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! "◊϶◊Ïb÷◊≥Á“ c÷“˙b÷ Kb˙Z„-Dˆı#÷ Gı÷' Z÷d Á“”÷˙bfib÷ œb÷
! c÷“˙b÷ #jdbOj® gb¥bdb¶ «b÷T÷ Gı÷ #fi÷ SKb¶ «b÷TbZ® gb¥b#b÷db¶ ◊ #Ø ? ”÷ Ob…Zd ! ◊϶◊Ïb÷◊≥Á“ c÷“˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“;
Z÷Dı gb¥b-P˙P¥Õ“v“◊ Gı÷. ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk. Z÷db¶ Dı÷#b÷ ◊Kbk Gı÷ Z÷#b÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ #◊Kbk
(232) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T® dfiŸÛK, #¶ZÁ“Ïfi÷ Á÷“ EÏdœÏ®Ï˙bÍbfi÷ fiØ® \ÂZb. #÷ ◊πdbÂ÷ #fiÒZÏ &S◊≥ ØK÷Tb, ◊϶◊Ïb#÷ &S◊≥ Ø#÷Tb,
\Â÷, Dˆı#÷ ? ”b, Ob…Zd ! \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á÷“˙T® ◊Kbkv“◊÷ &S◊≥ Ø#÷Tb, #◊Kbkv“◊÷ &S◊≥ ØK÷Tb, &◊Kb÷O˙bÍb,
dfiŸÛK, #¶ZÁ“Ïfi÷ Á÷“ EÏd-œÏ®Ï˙bÍbfi÷ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gıx‹Ø #fiŸ◊KŸaZ-&◊Kb÷O P˙fibfib, #÷ ◊πÁ“bÏfib ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ Gı÷, Z÷db¶ Dı÷
dfiŸÛK, #¶ZÁ“Ïfi÷ Á÷“ #¶PZd œÏ®Ï˙bÍbfi÷ \Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø &◊Kb÷O˙bÍb Æb˙jbfiZb˙bÍb Gı÷ Z÷#b÷ \Â÷ Gı÷, dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® Z÷Dı-
ÆdØ fiØ®. Zb÷ ◊ Æb¶gÍ®fi÷ #Ø˙b œŸ¶ ? Æb¶gÍ®fi÷ #÷Ê“T÷ Á÷“˙T® Á÷“Ê“TbÁ“ \Â÷ Gı÷, #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ fiØ® \ÂZb.
◊bÆ÷Ø®, Á÷“˙PTfib •b˙Á“ ◊bÆ÷Ø®, Á÷“˙PTfi® •bP˙Á“b ◊bÆ÷Ø®, Á÷“˙PTfib (236) ”÷ gO˙fi„ ! #fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØK÷Tb c÷“˙b÷ SKb¶Dı
&◊bÆÁ“ ◊bÆ÷Ø®, Á÷“˙PTfi® &◊bPÆÁ“b ◊bÆ÷Ø®, Á÷“˙PTfib ◊bP¨Á“ ‹˙K¶«Ÿ∞ Ïmb GıZb, #P”> Ï”÷Tb Á÷“˙T® ÆbØ÷ #bTb◊, ƶTb◊ Á“Ï˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ?
◊bÆ÷Ø®, ‹˙K¶«Ÿ∞fib •b˙Á“ ◊bÆ÷Ø®, ‹˙K¶«Ÿ∞fi® •bP˙Á“b ◊bÆ÷Ø®, ”b, ÆdØ Gı÷. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-#fiŸÎÏP˙dbfifib c÷“˙b÷ Kb˙Z„-Á“Ï˙b
‹˙K¶«Ÿ∞fib &◊bÆÁ“ ◊bÆ÷Ø®, ‹˙K¶«Ÿ∞fi® &◊bPÆÁ“b ◊bÆ÷Ø® Æb¶gÍ®fi÷. ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! SKb¶Dı ◊b÷Zbfi÷ ‹ØbfiÁ÷“ Ï”÷TbDı #fiŸÎÏ P˙dbfifib
(233) "◊πdbÂ' Z÷ œŸ¶ ? ◊πdb EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. Z÷ Dı÷dÁ÷“, c÷“˙b÷ Dı÷ #Øfi÷, ”÷ZŸfi÷, ◊πHfi÷, Á“bÏÂfi÷ Á÷“ ÔKbÁ“ÏÂfi÷ ◊ˆGı÷ Gı÷ Z÷fib÷-Z÷
◊πSK¨, #fiŸdbfi, #b…◊@K-&◊dbfi #fi÷ #bOd. Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ "#fiŸKb÷OfbÏ' #Øfib÷, ”÷ZŸfib÷ Kb˙Z„-ÔKbÁ“ÏÂfib÷ &ÎÏ #P”> Ï”÷Tb÷ Á÷“˙T® #b◊÷ Gı÷, Z÷
ƈ‰db¶ ◊πdb ƶ«¶j÷ TpKŸ¶ Gı÷ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„-"SKbÏ«bc“fib÷ fib÷ ”÷ZŸØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #P”> Ï”÷Tb÷ Á÷“˙T® #Øfib÷ Kb˙Z„ Dı÷ &ÎÏ #b◊÷ Z÷
#bSdbOd, fib÷ #fiÒZÏbOd, ◊϶◊ÏbOd.' &ÎÏfi÷ SKb¶ Ï”÷TbDı #fiŸÎÏ P˙dbfifib c÷“˙b÷ \Â÷, Dˆı#÷ ? ”b, \Â÷, Dˆı#÷.
(234) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T® dfiŸÛK, Gı÷£b Á“dfi÷ ˙b Gı÷£® PfiDıÏbfi÷ Z÷ aKb ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ c÷“˙b÷fi÷ #fi¶Z®
\Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, \Â÷, Dˆı#÷ - "”÷ gO˙fi„ ! Dıd Á÷“˙T®, dfib÷sÔK˙OÂb#b÷ T¯j Gı÷, ◊πbk Gı÷, P˙œ÷¥ ∏bZ ”b÷K Gı÷ Z÷ ”÷ZŸØ® #P”>
Gı÷£b Á“dfi÷ \Â÷' #÷ ◊πHfib÷ Dı÷d "#¶ZÁ“Ï' P˙¥÷fib÷ #bTb◊Á“ Á“mb÷ Z÷d Ï”÷Tb÷ Á÷“˙T® Dı÷ Á“”÷ Z÷fi÷ Z÷#b÷ \Â÷ - DŸı#÷.
"Gı÷£b Á“d'fib ◊πH ÆbØ÷ \Â˙b÷. (237) ”÷ gO˙fi„ ! #fiŸÎÏP˙dbfifib c÷“˙b÷ œŸ¶ &c“®Â db÷”˙bÍb Gı÷,
(235) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T® dfiŸÛK, ◊πÁø“Õ“ dfifi÷ ˙b, ◊πÁø“Õ“ ˙Efifi÷ &◊œb¶Z db÷”˙bÍb Gı÷ Á÷“ ¨®Âdb÷”˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! &c“®Âdb÷”˙bÍb
Bhgh/67
fiØ®, ¨®Âdb÷”˙bÍb fiØ® ◊ &◊œb¶Zdb÷”˙bÍb Gı÷. (240) ”÷ gO˙fi„ ! Eb…c“◊ˆ˙fi÷ \ÂfibÏ-•ŸZ Á÷“˙T® dfiŸÛK, #÷Á“
(238) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T® dfiŸÛK-›§ÒsKb÷˙ ÷“ \Â÷, Dˆı#÷ ? ”÷ ] “bdb¶Ø® ”\Ï ] “bfi÷, #÷Á“ ◊Ê“db¶Ø® ”\Ï ◊Ê“fi÷, #÷Á“ Æbc“ “®db¶Ø® ”\Ï
Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-Á÷“˙T® ›§ÒsKb÷˙ ÷“ Æbc“ “®#b÷fi÷, #÷Á“ ÏØdb¶Ø® ”\Ï ÏØfi÷, #÷Á“ Gı‰db¶Ø® ”\Ï Gı‰fi÷ #fi÷
\ÂZb÷ fiØ®, \÷Zb÷ fiØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“˙T® ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ PdZ ◊ #÷Á“ c¶“ “db¶Ø® ”\Ï c¶“ “fi÷ Á“Ï® c÷“√b “˙b ÆdØ Gı÷ ? ”b, ÆdØ Gı÷. Z÷ Á÷“˙®
\Â÷ Gı÷, #PdZ ◊ \Â÷ Gı÷ Kb˙Z„-Á÷“˙PTfiŸ¶ c“œfi, #b˙Ï ÏP”Z Gı÷, Ï®Z÷, ”÷ Ob…Zd ! Eb…c“◊ˆ˙®|#÷, &SÁ“’ÏÁ“b g÷c“˙ ÷“ g÷c“bZb¶ #fi¶Z sÔKb÷ Oπ”Â
dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® Z÷ ›§ÒsKb÷˙ ÷“ \ÂZb÷ Á÷“ \÷Zb÷ fiØ®. Kb÷‘K Á“Kb∂ Gı÷, Oπmb¶ Gı÷ #fi÷ Z÷ sÔKb÷fi÷ ]Ê“b’c“v“◊÷ ◊’ÏÂdb˙˙b ◊Â
(239) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T®, #b ÆdKdb¶ Dı÷ #bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ #b϶¿Kb Gı÷, dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„-c÷“√b “˙b ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷
”bØfi÷, ◊Ofi÷, «b”yfi÷ #fi÷ ±ÏŸfi÷ #˙Ob”® Ï”÷, #fi÷ Dı÷ ÆdKdb¶ Ï”÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
◊Gı®fib - gP˙ÛKÁ“bÍfib - ÆdKdb¶ Z÷Dı #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ ”bØfi÷ Kb˙Z„- œZÁ“ :5-&o÷Æb:4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#˙Ob”®fi÷ Ï”÷˙b Á÷“˙Í® ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ &o÷œÁ“ 5
gO˙fi„ ! Z÷ aKb ”÷ZŸØ®, Kb˙Z„-Á÷“˙Í® #b ÆdKdb¶ Dı÷ #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ (241) ”÷ gO˙fi„ ! Gıx‹Ø dfiŸÛK, ˙®Z® O#÷Tb œbwZb #fi¶Z
Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷ ◊Gı®fib gP˙ÛKÁ“bÍfib-ÆdKdb¶ #÷Dı #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ Á÷“˙Í® Á“bÍdb¶ db‰ ƶKd˙ ÷“ (PÆ∞ ØKb÷ ?) Dı÷d ◊πØd œZÁ“db¶ EZŸØ &o÷œÁ“db¶
”bØfi÷ Kb˙Z„-#˙Ob”® Ï”÷˙b ÆdØ fiØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“˙PTfi÷ ˙®K◊πjbfi #bTb◊Á“ Á“mb Gı÷ Z÷d #P”> ◊ Z÷ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b Kb˙Z„ "#Td‹ZŸ'
Kb÷O˙bÍŸ¶ º˙ sÔK ”b÷˙bØ® Z÷fib ”‹Z ˙O÷Ï÷ &◊Á“ÏÂb÷ #¶Ob÷-ET ”b÷K Gı÷ #÷d Á“”÷˙bK' SKb¶ÆŸj® \Â˙Ÿ¶.
#fi÷ ”‹Z ˙O÷Ï÷ #¶Ob÷ ET ”b÷˙bØ® EbTŸ ÆdKdb¶ Dı÷ #bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ (242) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷d Á“”÷ Gı÷ Kb˙Z„ ◊πv“◊÷ Gı÷ Á÷“,
”bØfi÷ Kb˙Z„-#˙Ob”® Ï”÷ Gı÷, #÷Dı #bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ EbTŸ-ÆdK ◊Gı®fib Æ˙ ◊πbÂ, Æ˙ gˆZ, Æ˙ º˙ #fi÷ Æ˙ ZÚ˙b÷ #÷˙¶gˆZ Dı÷d Á“d «b¶µKŸ¶
gP˙ÛKÁ“bÍfib ÆdKdb¶ Á÷“˙T® ”bØ ˙O÷Ï÷fi÷ #˙Ob”® Kb˙Z„ Ï”÷˙b ÆdØ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ - ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷d Á÷“˙® Ï®Z÷ Gı÷
fiØ®. dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“, Á÷“˙T® #b ÆdKdb¶ Kb˙Z„-Ï”÷˙b ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Z÷ #÷d √b÷ÊŸ¶“ Á“”÷ Gı÷,
ÆdØ fiØ®. ˙Í® ”y¶ Zb÷ #÷d Á“”y¶ GŸı¶ Kb˙Z„ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷
(239) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙T®, #b ÆdKdb¶ Dı÷ #bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ #fi÷ ÆÚ˙b÷ #÷˙¶gˆZ-#÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊b÷Zbfib Á“d ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷
”bØfi÷, ◊Ofi÷, «b”yfi÷ #fi÷ ±ÏŸfi÷ #˙Ob”® Ï”÷, #fi÷ Dı÷ ÆdKdb¶ Ï”÷ Z÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷ Dı÷d Á“d «b¶µK¶Ÿ Gı÷ Z÷Ø® Dˆıc“®
◊Gı®fib - gP˙ÛKÁ“bÍfib ÆdKdb¶ Z÷Dı #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ ”bØfi÷ Kb˙Z„- ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷ Dı÷d Á“d
#˙Ob”®fi÷ Ï”÷˙b Á÷“˙T® ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ «b¶µKŸ¶ Gı÷ Z÷Ø® Dˆıc“® ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! Dı÷
gO˙fi„ ! Z÷ aKb ”÷ZŸØ®, Kb˙Z„-Á÷“˙T® #b ÆdKdb¶ Dı÷ #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷ Á“Ï÷Tb¶ Á“db÷| ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fib #fiŸg˙÷ Gı÷ Z÷
Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷ ◊Gı®fib gP˙ÛKÁ“bÍfib-ÆdKdb¶ #÷Dı #bÁ“bœ◊πc÷“œb÷db¶ Á÷“˙Í® ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ fi#÷ ÆÚ˙b÷ #÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷
”bØfi÷ Kb˙Z„-Ï”÷ Gı÷ ◊Gı®fib gP˙ÛKÁ“bÍfib-ÆdKdb¶ #÷Dı #bÁ“bœ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷ Á“Ï÷Tb¶ Á“db÷| ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fib fiØ® #fiŸg˙Zb
◊πc÷“œb÷db¶ Á÷“˙Í® ”bØfi÷ Kb˙Z„-#˙Ob”® Ï”÷˙b ÆdØ fiØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b #fi÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ®
Á÷“˙PTfi÷ ˙®K◊πjfib Kb÷O˙bÍŸ¶ º˙ sÔK ”b÷˙bØ® Z÷fib ”‹Z ˙O÷Ï÷ &◊Á“ÏÂb÷- Z÷dDı Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ #÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ Á÷“
#¶Ob÷-ET ”b÷K Gı÷ #fi÷ ”‹Z ˙O÷Ï÷ #¶Ob÷ ET ”b÷˙bØ® EbTŸ ÆdKdb¶ Dı÷ #fi÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷ #÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ ◊Â
#bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ ”bØfi÷ Kb˙Z„-#˙Ob”® Ï”÷ Gı÷, #÷Dı #bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷db¶ #fiŸg˙÷ Gı÷ #fi÷ #fi÷˙¶gˆZ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd
EbTŸ-ÆdK ◊Gı®fib gP˙ÛKÁ“bÍfib ÆdKdb¶ Á÷“˙T® ”bØ ˙O÷Ï÷fi÷ #˙Ob”® ! Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ Á“Ï÷Tb¶ Á“d ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fib ˙÷c÷“ Gı÷ Z÷#b÷#÷ ˙¶gˆZ ˙÷c“fib ˙÷c÷“ Gı÷
Kb˙Z„ Ï”÷˙b ÆdØ fiØ®. dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷. #fi÷ Dı÷ fi…ÏPKÁ“b÷ Á“Ï÷Tb¶ Á“d ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fib fiØ® ˙÷c“Zb Z÷#b÷ #fi÷˙¶gˆZ
Bhgh/68
˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib O˙÷¥Â Á“ÏfibÏ Z÷ Oø”‹Øfi÷ œŸ¶ #b϶PgÁ“[ PA“Kb TbO÷ Á÷“ ◊b’ÏOπP”Á“[ Á÷“
ƶÆbÏd¶ “T P˙¥÷ ÆdDı˙bfiŸ¶ Gı÷. dbK◊πSKPKÁ“[ Á÷“ #◊πSKbpKbPfiÁ“[ Á÷“ PdΩKbc“œfi ◊π§SKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷
(243) ”÷ gO˙fi„ ! Dı¶«ˆf®◊db¶ #b gbÏZ ˙¥db¶ #b Ob…Zd ! #b϶PgÁ“[, ◊’ÏOπP”Á“[, dbKb◊πSKPKÁ“[ #fi÷ #◊πSKbpKbPfiÁ“[ PA“Kb
#˙ÆP◊®fib Á“bÍdb¶ Á÷“Ê“Tb ÁŸ“TÁ“Ïb÷ ØKb. ”÷ Ob…Zd ! ÆbZ ÁŸ“TÁ“Ï÷ ØKb, TbO÷ #fi÷ PdΩKbc“œfi◊πSKbPKÁ“[ PA“Kb Á“c“bE TbO÷ #fi÷ Á“c“bE fi TbO÷ #fi÷
#÷ ◊πdbÂ÷ Z®Ø∂Á“Ïb÷fi® dbZb#b÷Æ, P◊Zb#b÷, ◊”÷T® PœÛKb EA“˙Z®|fi® ”˙÷ O˙÷¥Â Á“ÏZb¶ ≈KbÏ÷ Z÷ Eb÷Ïb#÷TŸ Á“’ÏKbŸ¶ ◊bGŸı¶ dÍ® #b˙÷ SKbÏ◊Gı®
dbZb#b÷, ¬®ÏSfi, «Tc÷“˙b÷, ˙bÆŸc÷“˙b÷, ˙bÆŸc÷“˙fi® dbZb#b÷, Z÷ «j® PA“Kb#b÷ ◊bZÍ® Ø› \K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“’ÏKbÂbfi÷ ˙÷EZb
P◊Zb#b÷,#÷#b÷fib ◊πPZœ‰Ÿ#b÷, ◊πPZ˙bÆŸc÷“˙b÷ ˙O÷Ï÷ Dı÷ ◊πdbÂ÷ "Æd˙bK' Oø”‹ØfiŸ¶ gb¶ “-Á“’ÏKbŸ¶, Á“’ÏKbŸ √Ï®c“ Á“ÏfibÏ÷ √Ï®UŸ¶-Z÷fi÷ dbÊ÷“ «bfiŸ¶
ƈ‰db¶ fibdfi® ◊’Ï◊bÊ“®db¶ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ #b¡KŸ¶ ◊ ”DŸı Z÷ Á“’ÏKbŸ¶ T› Dı˙bKŸ¶ fiØ® Zb÷ Z÷ ˙÷EfibÏ Oø”y◊PZfi÷ Z÷
◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. Á“’ÏKbÂbØ® œŸ¶ #b϶PgÁ“[ Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi◊πSKPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? #fi÷ Z÷
œZÁ“ :5-&o÷Æb:6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ √Ï®c“fibÏfi÷ Z÷ Á“’ÏKbÂbØ® #b϶PgÁ“[ Kb˙Z„-PdΩKb c“œfi ◊πSKPKÁ“[
&o÷œÁ“ 6 PA“KbTbO÷ ? #fi÷ Z÷ √Ï®c“fibÏfi÷ Z÷ Á“’ÏKbÂbØ® #b϶PgÁ“[ Kb˙Z„-PdΩKb
(244) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ Øb÷ “b º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgˆZ Á“d Á÷“˙® Ï®Z÷ c“œfi ◊πSKP˙Á“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷ Z÷dDı Gı÷. Á“ÏfibÏfi÷ Z÷ «j®
«b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‰Â ‹Øbfib÷˙ ÷“ º˙b÷ Øb÷ “b º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgˆZ Á“d PA“Kb#b÷ ◊bZÍ® ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! gb¶ “fi÷ ˙÷EZb Oø”◊PZfi÷ SKb¶Ø®
«b¶j÷ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ◊πbÂb÷fi÷ dbÏ®fi÷, √b÷ÊŸ¶“ «b÷T®fi÷ #fi÷ ZØbv“◊ •d Á÷“ Kb˙Z„ Z÷ gb¶ “-√Ï®c“ Á“ÏfibÏ÷ ◊b÷Zbfi÷ SKb¶ #bhKŸ¶-”b÷K SKbÏ÷ Z÷ √Ï®c“
«πbŒÂfi÷ #◊πbÆŸÁ“, #fi÷¥Â®K √bfi, ◊bfi, √b’c“d ZØb ‹˙b’c“d ◊c“bØb÷|˙ ÷“ Á“ÏfibÏfi÷ Z÷ gb¶ “Ø® œŸ¶ #b϶PgÁ“[ PA“Kb ˙O÷Ï÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ #fi÷ Oø”◊PZfi÷
◊πPZTbg®fi÷ ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ Tb¶«bÁ“bÍ ÆŸj® º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgŸZ Á“d Z÷ gb¶ “Ø® œŸ¶ #b϶PgÁ“[ ˙O÷Ï÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ TbO÷ #fi÷ PdΩKbWPÕ“ ”b÷K Z÷
Á÷“˙® Ï®Z÷ «b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‰Â ‹Øbfib÷˙ ÷“ º˙b÷ Tb¶«b Á“bÍ ÆŸj® PdΩKbc“œfi◊πSKPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ #fi÷ PdΩKbWPÕ“ fi ”b÷K Zb÷ PdΩKbc“œfi
º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgŸZ Á“d «b¶j÷ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ◊πbÂb÷fi÷ fiP” dbÏ®fi÷. √b÷ÊŸ¶“ ◊πSKPKÁ“[ PA“Kb fi TbO÷ #÷ ◊πdbÂ÷ PdΩKbc“œfiPA“Kbfi® gDıfib˙ ÷“ Oø”‹Øfi÷
fiP” «b÷T®fi÷ #fi÷ ZØbv“◊ •d ”÷ «πbŒÂfi÷ ◊πbÆÁŸ“, #÷¥Â®K, √bfi, Z÷ «j® PA“Kb#b÷ #b÷Gıb ◊πdbÂdb¶ ”b÷K Gı÷.
◊bfi, √b’c“d ZØb ‹˙b’c“d ◊c“bØb÷|˙ ÷“ ◊πPZTbg®fi÷; ”÷ gO˙fi„ º˙b÷ #œŸg ”÷ gO˙fi„ ! Oø”◊PZ-]Ï]PÂ-fi÷ gb¶ “ Kb˙Z„-jfi fi dÍ÷T ”b÷K
Ï®Z÷ Tb¶«bÁ“bÍ ÆŸj® º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgŸZ Á“d Á÷“˙® Ï®Z÷ «b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ (Zb÷ Á÷“d ?) #÷ Ï®Z÷ ◊ Dı÷d &◊fi®Z gb¶ “-ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d ÆdDı˙Ÿ¶
Ob…Zd ! º˙b÷fi÷ dbÏ®fi÷, √b÷ÊŸ¶“ «b÷T®fi÷, #fi÷ ZØbv“◊ •dÂfi® Á÷“ «πbŒÂfi® - "\÷ jfi &◊fi®Z ”b÷K Zb÷' Dı÷d #fiŸ◊fi®Z gb¶ “ P˙¥÷ ◊πØd #bTb◊Á“
”®Tfib Á“Ï®fi÷, Pfi>c“b Á“Ï®fi÷, Tb÷Á“ Æd¨ ¸Dı÷Z® Á“Ï®fi÷, Z÷fi® Æbd÷ O”b Á“Ï®fi÷ Á“mb÷ Gı÷ Z÷d ÆdDı˙Ÿ¶-◊πØd #fi÷ EZŸØ #bTb◊Á“fib÷ Ædbfi Od ÆdDı˙b÷
Z÷fiŸ¶ #◊dbfi Á“Ï®fi÷ ZØb #÷˙b Á“b÷› #÷Á“ #◊π®PZfib Á“bÏÂv“◊ #dfib÷∏- #fi÷ «®\ #fi÷ ‰®\ #bTb◊Á“fib Ædb Od ÆdDı˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! ”dÂb
√Ïb« #œfib’c“˙ ÷“ ◊πPZTbg®fi÷ ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ œŸg ◊πÁ“bÏ÷ Tb¶«b Á“bÍ DıO˙÷Tb÷ #§‘fiÁ“bK, d”bÁ“d˙bÍb÷, d”bPA“Kb˙bÍb÷, d”b#b•K˙bÍb÷,
ÆŸj® º˙˙bfiŸ¶ Á“bÏÂgŸZ Á“d Á÷“˙® Ï®Z÷ «b¶j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂb÷fi÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷, ”b÷K Gı÷, ”˙÷ Z÷ #§‘fi ÆdK÷ #b÷Gıb÷ ØZb÷ ”b÷K, «ŸlbZ®
fiP” dbÏ®fi÷, √b÷ÊŸ¶“ fiP” «b÷T®fi÷ #fi÷ ZØbv“◊ •dÂfi÷ Á÷“ «πbŒÂfi÷ ˙b¶c“®fi÷ ”b÷K #fi÷ Gı÷£÷ ¨Â÷ #¶Ov“◊ ØKb÷, dŸdŸÏv“◊ ØKb÷, g‹dv“◊ ØKb÷ SKbÏ«bc“
Kb˙Z„-Z÷fi÷ ◊KŸ◊bÆ®fi÷ ZØb #÷˙b Á“b÷› #÷Á“ Á“bÏÂØ® - dfib÷∏, ◊π®PZÁ“bÏÁ“ Z÷ #§‘fi #V◊Á“d˙bÍb÷, #V◊PA“Kb˙bÍb÷ #V◊#b•K˙bÍb÷ #fi÷
#œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #÷ EbÏ \Zfib #b”bÏ˙ ÷“ ◊πPZTb÷g®fi÷; #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ØbK ? ”b, Ob…Zd ! ØbK.
#÷ ◊πdbÂ÷ º˙b÷ Kb˙Z„-Tb¶«Ÿ ÆbÏŸ c“®]bKŸÛK «b¶j÷ Gı÷. (246) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ŸÏŸ¥ jfiŸÛKfi÷ Oπ” Á“Ï÷, Oπ” Á“Ï® «bÂfi÷
(245) ”÷ gO˙fi„ ! Á“’ÏKbÂbfib÷ P˙A“K-˙÷EbÂ-Á“ÏZb¶ Á“b÷› Oπ” Á“Ï÷, Z÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï® ‹Øbfi ◊πSK÷ «÷Æ÷-jfiŸÛKØ® «bÂfi÷ ¸÷>Á“Z® ˙÷ÍbfiŸ¶
Oø”‹ØfiŸ¶ Á“b÷› dbÂÆ Z÷ Á“’ÏKbŸ¶ Eb÷Ï® \K Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Á“’ÏKbÂbfiŸ¶ #bÆfi Á“Ï÷-Z÷d «÷Æ® ¸÷Á“˙b ◊πÆÏ÷Tb «bÂfi÷ Á“bfi ÆŸj®-√÷>E÷, √÷>E® &ÀE÷
Bhgh/69
#bÁ“bœ ◊πSK÷ «bÂfi÷ ¸÷>Á÷“, SKbÏ«bc“ Z÷ #bÁ“bœ ◊πSK÷ ¸÷>Á“b#÷TŸ¶ «bÂ, SKb¶ (250) "#bjbÁ“d #fi˙U-PfiÛ◊b◊ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷, dfidb¶
#bÁ“bœdb¶ Dı÷ ◊πbÂb÷fi÷, gˆZb÷fi÷, º˙b÷fi÷, ÆÚ˙b÷fi÷, Æbdb #b˙Zb ”Â÷, ÆdDıZb÷ ”b÷K Zb÷ \÷ #bjbÁ“d ‹ØbfiP˙¥KÁ“ #bTb÷Efi #fi÷ ◊πPZA“d Á“Kb
Z÷#b÷fiŸ¶ œÏ®Ï ƶÁ“b÷E® fib√÷, Z÷#b÷fi÷ P˙Õ“ Á“Ï÷, Z÷#b÷fi÷ ƶ”Z Á“Ï÷, Z÷#b÷fi÷ P˙fib Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ Z÷ Z÷fi÷ #bÏbjfib fiØ® #fi÷ \÷ Z÷ ‹ØbfiP˙¥KÁ“ #bTb÷Efi
Øb÷ “b÷ ‹◊œ Á“Ï÷, Z÷#b÷fi÷ EbÏ÷ Á“b÷ÏØ® ◊® “b ◊db ÷“. Z÷#b÷fi÷ Á“Tb¶Z Á“Ï÷, Z÷#b÷fi÷ #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï® Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ Z÷fi÷ #bÏbjfib Gı÷. #÷ Od ◊πdbÂ÷
#÷Á“ ‹ØbfiØ® «®Dı÷ ‹Øbfi÷ T› \K #fi÷ Z÷#b÷fi÷ ºP˙ZØ® ·KŸZ Á“Ï÷ Zb÷ ”÷ A“[ZÁø“Z-gb÷Dıfi ‹ØbP◊Z-gb÷Dıfi, ÏPEZ Á“b¶ZbÏZgaZ-cŸ“Pg¨gaZ cŸ“’c“fi
gO˙fi„ ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„-Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ”b÷K ˙ÏÆbc“ #b˙Zb÷ ”b÷K SKbÏ÷ ÆbjŸ dbÊ÷“ Z…KbÏ Á“Ï÷Tb÷ #b”bÏ Z÷
jfiŸÛKfi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fi÷ ¸÷>Á÷“ Gı÷, Kb˙Z„ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[ PA“Kbfi÷ ˙bc“PTÁ“bgaZ, ‘Tbfi dbÊ÷“ Ïb¶]÷Tb÷ #b”bÏ, œNKbZÏP◊> “, ÏbDıP◊> “, #÷ «j®
Kb˙Z„-◊b¶E÷ PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷. #fi÷ Dı÷ º˙b÷fib œÏ®Ïb÷fbÏb jfiŸÛK «ÒKŸ¶ Gı÷ \Zfib #b”bÏ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. "#bjbÁ“d #b”bÏ PfiÛ◊b◊ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷
Z÷ º˙b÷ ◊ Kb˙Z„ ◊b¶E PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ jfiŸÛKfi® ◊®≤“ ◊b¶E ]Âb dbÂÆb÷fi® ˙·E÷ «b÷T÷ #fi÷ ◊b÷Z÷ #bjbÁ“dfi÷ √bK Zb÷ Z÷d «b÷TfibÏ
PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷, c“b÷Ï® ◊b¶E PA“Kbfi÷, h”bÏŸ¶ ◊b¶E PA“Kbfi÷, «b ◊b¶E ZØb √bfibÏb Z÷ P˙¥÷ Kb˙Z„ Z÷fi÷ #bÏbjfib Gı÷ ? #÷ ◊ Z÷Dı ◊πdbÂ÷
PA“Kbfi÷, œÏ, ◊‰, ¸gT #fi÷ h”bÏŸ¶ ◊bE÷ PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷. \Â˙Ÿ¶ Kb˙Z„-ÏbDıP◊> “, "#bjbÁ“d #fi˙U Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”® ◊Ï‹◊Ï
(247) #fi÷ ”˙÷ ≈KbÏ÷ ◊b÷Zbfi® OŸÏŸZb ˙ ÷“, ◊b÷Zbfib gbÏ÷◊Âb˙ ÷“, c÷“˙Ïb˙fibÏ ”b÷K Z÷fi÷ #bÏbjfib ”b÷K ? #÷ ◊ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„
◊b÷Zbfi® OŸÏŸÁ“Zb #fi÷ ƶgbÏZb˙ ÷“ Z÷ «b ‹˙gb˙Ø® fi®E÷ ◊ “ZŸ¶ ”b÷K SKbÏ÷ ÏbDıP◊> “, "#bjbÁ“d PfiÛ◊b◊ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ ]Âb dbÂÆb÷fi÷ Dı÷ DıÂb˙fibÏ
SKb¶ (dbOdb¶ #b˙Zb¶) ◊πbÂb÷fi÷ Kb˙Z„-ºP˙ZbØ® ·KŸZ Á“Ï÷ SKbÏ÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ”b÷K, Z÷fi÷ Kb˙Z„ #bÏbjfib Gı÷ ? Kb˙Z„ ÏbDıP◊> “ (◊÷≤÷“ \® T÷˙Ÿ¶.)
Á÷“Ê“T® PA“Kb˙bÍb÷ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„ Z÷ «b ◊b÷Zbfi® OŸÏŸZb˙ ÷“ (251) ”÷ gO˙fi„ ! ◊b÷Zbfib P˙¥Kdb¶, PœÛK˙Ofi÷ √÷c“ ÏP”Z◊Â÷
Kb˙Z„ º˙bfi÷ ºP˙ZbØ® ·KŸZ Á“Ï÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“bPKÁ“[ Kb˙Z„ EbÏ ‹˙®Á“bÏZb¶, √÷c“ÏP”Z◊Â÷ Æ”bK Á“ÏZb #bEbK #fi÷ &◊bµKbK Á÷“Ê“Tb¶
PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷ º˙b÷fib œÏ®ÏØ® jfiŸÛK «fi÷TŸ¶ Gı÷ Z÷ º˙b÷ ◊ g˙Oπ”Âb÷ Á“Ï® PÆ∞ ØbK Kb˙Z„ #¶Zfi÷ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ Z÷Dı
EbÏ PA“Kbfi÷, jfiŸÛKfi® ◊®≤“ EbÏ PA“Kbfi÷, c“b÷Ï® EbÏ PA“Kbfi÷, h”bÏŸ EbÏ g˙˙ ÷“ PÆ∞ ØbK, Á÷“Ê“TbÁ“ «÷ g˙ Oπ” Á“Ï® PÆ∞ ØbK-◊ ‰®\
PA“Kbfi÷, «b ◊b¶E PA“Kbfi÷ œÏ, ◊‰Â, ¸T #fi÷ h”bÏŸ ◊b¶E PA“Kbfi÷ #fi÷ g˙Oπ”Âfi÷ #PZA“d÷ fiP”>.
fi®E÷ ◊ “Zb «bÂfib #˙Oπ”db¶ Dı÷ º˙b÷ #b˙÷ Gı÷ Z÷ º˙b÷ ◊ ◊b¶E (252) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ «®\fi÷, √b÷Ê“b «b÷T˙b ˙ ÷“, #Æc„“gˆZ
PA“Kbfi÷ ¸ÏÆ÷ Gı÷. «b÷T˙b˙ ÷“, #¿KbpKbfi-˙ ÷“ cˆ“P¥Z Á“”÷, Z÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib Á“db÷| «b¶j÷ Gı÷ ?
(248) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Kb˙Z„ ◊πv“◊÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfibDı Á“db÷| «b¶j÷ Gı÷, Z÷ ≈Kb¶ \K Gı÷ SKb¶ Z÷
Gı÷ Á÷“, Dı÷d Á“b÷› KŸ˙PZfi÷ KŸ˙bfi ”bØdb¶ Oπ”®fi÷, (&g÷Tb) ”b÷K #Ø˙b Dı÷d Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, ◊Gı® Z÷ Á“db÷|fi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷,
#bÏb#b÷Ø® g® “b#÷T® EA“fi® fibg® ”b÷K #÷ ◊πdbÂ÷Dı Kb˙Z„ EbÏÆ÷> ◊b¶EÆ÷> #÷d Á“”® •d gO˙¶Z Ob…Zd P˙”Ï÷ Gı÷.
Kb÷Dıfi ÆŸj® dfiŸÛKTb÷Á“, dfiŸÛKb÷Ø®, √®Eb÷√®E gÏ÷Tb÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œZÁ“ :5-&o÷Æb : 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“d ”b÷› œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #SKZ®PØÁ“b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ &o÷œÁ“ 7
Gı÷ Z÷ √b÷ÊŸ¶“ Gı÷, ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ ˙Í® #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ GŸı¶ Á÷“, #÷Dı ◊πdbÂ÷ (253) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT Á¶“◊÷, P˙œ÷¥ Á¶“◊÷ Kb˙Z„ Z÷
Kb˙Z„ EbÏÆb÷ ◊b¶EÆb÷ Kb÷Dıfi ÆŸj® PfiÏKTb÷Á“, fi…ÏPKÁ“b÷Ø® √®Eb÷√®E gÏ÷Tb÷ gb˙÷ ◊’ÏÂd÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Á¶“◊÷, P˙œ÷¥ Á¶“◊÷ Kb˙Z„ ◊’ÏÂd÷ #fi÷
Gı÷. Á“c“bE fi Á¶“◊÷ Kb˙Z„ fi ◊’ÏÂd÷. ”÷ gO˙fi„ ! «÷ ◊πc÷“œfib÷ ‹Á¶“j Á¶“◊÷
(249) ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ fi…ÏPKÁ“b÷ #÷Á“◊Ÿ¶ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ? Á÷“ Kb˙Z„-◊’ÏÂd÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Á¶“◊÷ Kb˙Z„ ◊’ÏÂd÷ ? Á“c“bE fi Á¶“◊÷
«”y◊Ÿ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ? Dı÷d º˙bPgOdƈ‰db¶ #bTb◊Á“ Gı÷. Z÷d Kb˙Z„ fi ◊’ÏÂd÷ -ZØb Á“c“bE #÷Á“ gbO Á¶“◊÷, #÷Á“ gbO fi Á¶“◊÷ ”÷
\® T÷˙Ÿ¶. cŸ“ÏP”KbÆ" œ¯c“ ÆŸj® #P”> \Â˙b÷. gO˙fi„ ! ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j Á¶“◊÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Á¶“◊÷ Á“c“bE fi
Bhgh/70
Á¶“◊÷ Á“c“bE #÷Á“ gbO Á¶“◊÷, #÷Á“ gbO fi Á¶“◊÷ Á“c“bE #÷Á“ gbO Á¶“◊÷, «”y gO˙fi„ ! ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j (#÷ P˙¥÷) #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷
c÷“œb÷ fi Á¶“◊÷ Á“c“bE «”y gbOb÷ Á¶“◊÷, #÷Á“ gbO fi Á¶“◊÷ ”÷ gO˙fi„ ! EbÏ Ob…Zd ! Z÷ ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j #fij Gı÷, ÆdµK Gı÷ #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷
◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j Á¶“◊÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Á¶“◊÷ Á“c“bE fi Á¶“◊÷ Á“c“bE #÷Á“ ◊ Æbj fiØ®, #dµK fiØ® #fi÷ #◊πc÷“œ fiØ®. Dı÷d, «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb
gbO Á¶“◊÷ #fi÷ #÷Á“ gbO fi Á¶“◊÷, Á“c“bE #÷Á“ gbO Á¶“◊÷ #fi÷ «”y gbOb÷ ‹Á¶“jfi÷ dbÊ÷“ Æbjb’c“ P˙gbO c“œbÔKb÷ Gı÷, Z÷d Dı÷#b÷ Æd ‹Á¶“jb÷ Gı÷ #÷Ê“T÷
fi Á¶“◊÷, Á“c“bE «”y gbOb÷ Á¶“◊÷ #fi÷ #÷Á“ gbO fi Á¶“◊÷. Á“c“bE ]Âb gbOb÷ ÆdƶpKb˙bÍb-‹Á¶“jb÷ ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ Z÷d \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ !
Á¶“◊÷ #fi÷ ]Âb gbOb÷ fi Á¶“◊÷-Dı÷d EbÏ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j dbÊ÷“ Á“m¶Ÿ Z÷d ƶpK÷K◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j œŸ¶ Æbj Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Æbj ”b÷K,
◊b¶E ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jØ® db¶ “® Kb˙Z„ #fi¶Z◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j ÆŸj®fib c“Ï÷Á“ #dµK ”b÷K #fi÷ #◊πc÷“Æ ”b÷K; Á“c“bE #fij ”b÷K, ÆdµK ”b÷K #fi÷
‹Á¶“jb÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. Æ◊πc÷“œ ”b÷K. fi® Dı÷« ƶpK÷K ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j Z÷ #ƶpK÷K #fi÷ #fi¶Z
(254) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT, ZT˙bÏd® jbÏfib÷ K Æ\Kbfi® ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j \Â˙b÷ T÷˙b÷.
jbÏfib÷ #b•K Á“Ï÷ ? ”b, #b•K Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ jbÏ &◊Ï #bPjZ (256) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfi÷ ‹◊œ Á“ÏZb÷ ◊ÏdbŸ
◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT Gı÷c“bK, g÷c“bK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®-fi<“[, ◊Ÿc„“OT, œŸ¶ #÷Á“ gbO˙ ÷“ #÷Á“ gbOfib÷ ‹◊œ Á“Ï÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ ]Âb
Z÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTdb¶ œ¬, A“d Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„- gb÷Ob÷fib÷ ‹◊œ Á“Ï÷, #÷Á“ gbO˙ ÷“ Æ˙fib÷ ‹◊œ Á“Ï÷, ]Âb gbOb÷fbÏb #÷Á“
#ƶpK ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jb÷ dbÊ÷“ Ædº T÷˙Ÿ¶ ”÷ gO˙fi„ ! #fi¶Z◊πc÷“œ˙bÍb÷ c÷“œfi÷ ‹◊œ÷|, ]Âb c÷“œb÷fbÏb ]Âb c÷“œb÷fi÷ ‹◊œ÷|, ]Âb c÷“œb÷fbÏb Æ˙fi÷ ‹◊œ÷|,
‹Á¶“j ZT˙bÏfi® jbÏfib÷ Kb Æ\Kbfi® jbÏfib÷ #b•K Á“Ï÷ ? ”b, #b•K Á“Ï÷. Æ˙˙ ÷“ #÷Á“ gbOfi÷ ‹◊œ÷|, Æ˙˙ ÷“ ]Âb gbOb÷fi÷ ‹◊œ÷|, Á÷“ Æ˙˙ ÷“ Æ˙fi÷
Z÷ ZT˙bÏfi® Kb Æ\Kbfi® jbÏ &◊Ï #bPjZ #fi¶Z◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“c“ Gı÷c“bK ‹◊œ÷| ? ”÷ Ob…Zd #÷Á“c÷“œØ® #÷Á“c÷“œfi÷ fi ‹◊œ÷|, #÷Á“c÷“œØ® ]Âb c÷“œb÷fi÷ fi
g÷c“bK ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› #÷Á“ Gı÷c“bK #fi÷ g÷c“bK, ZZb Á“b÷› #÷Á“ fi ‹◊œ÷| #÷Á“ c÷“œØ® Æ˙fi÷ fi ‹◊œ÷|, ]Âb c÷“œb÷Ø® #÷Á“fi÷ fi ‹◊œ÷|, ]Âb
Gı÷c“bK #fi÷ g÷c“bK. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTØ® #fi¶Z ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j c÷“œb÷Ø® ]Âb c÷“œb÷fi÷ fi ‹◊œ÷|, ]Âb c÷“œb÷Ø® Æ˙fi÷ fi ‹◊œ÷|. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷
ÆŸj®fib c“Ï÷Á“ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ÏS˙÷ "#§‘fiÁ“bKfi® ˙Eb÷E˙ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ #÷ ◊πdbÂ÷fib ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jfi÷ ‹◊œZb÷ ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT ÆbZdb #fi÷ fi˙db P˙Á“V◊˙ ÷“
◊πHb÷ÎÏb÷ Á“Ï˙b. P˙œ÷¥, ≈Kb¶ ƶg˙÷ SKb¶ "Gı÷c“bK, g÷c“bK' fi÷ «c“T÷ "«Í÷' ‹◊œ÷| ˙Í®, ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jfi÷ ‹◊œZb÷ ◊ÏdbŸ-◊Ÿc„“OT Gı÷£b ‰Â,
#÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÛÁ“Ïƶ˙k fibdfib db÷Ê“b d÷]fi® ˙Eb÷˙E P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷| ◊πÁ“bÏ÷ ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jfi÷ ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfib÷ ‹◊œ
◊π˙÷œ Á“Ï÷' #÷ ◊πdbÂ÷fib ◊πHb÷ÎÏb÷ Á“Ï˙b, Z÷ ‹ØÍ÷ "Gı÷c“bK, g÷c“bK' fi÷ Á“ÏbÔKb÷ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πc÷“œ˙bÍb, ◊b¶E ◊πc÷“œ˙bÍb Kb˙Z„-#fi¶Z ◊πc÷“œ˙bÍb
«c“T÷ "g®fib÷ ØbK' #÷d Á“”÷˙Ÿ¶; #÷ ◊πdbÂ÷ O¶Ob d”bfic“®fib ◊πPZ•b÷Z ‹Á¶“jfi® ÆbØ÷ ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfib÷ ‹◊œ Á“Ïb˙˙b÷.
◊π˙b”db¶, œ®]π Z÷ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTb’c“ #b˙÷ #fi÷ SKb¶ ◊πPZ‹√Tfi ◊bd÷' ”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfi÷ ‹◊œZb÷ «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j Á÷“˙® Ï®Z÷
#fi÷ "&c“Á“b˙Z Kb &c“Á“ P«>cŸ“ ◊πSK÷ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ #fi÷ Z÷ (◊Ïdbh˙b’c“) SKb¶ ‹◊œ÷| ? #÷ ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷ Ob…Zd ! ‰®\ #fi÷ fi˙db P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷|.
fibœ ◊bd÷' #÷ ƶ«¶j÷ ◊πHb÷ÎÏb÷ Á“Ï˙b. #÷˙® Ï®Z÷ «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jfi÷ ‹◊œZb÷ Pf◊πc÷“PœÁ“‹Á¶“j ◊πØd, ZøZ®K,
(255) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT, Æbj-#j ÆP”Z Gı÷, Ækd #fi÷ fi˙db P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷|; ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jfi÷ ‹◊œZb÷
dµK ÆP”Z Gı÷ #fi÷ ◊πc÷“œ ÆP”Z Gı÷ Á÷“ #j ÏP”Z Gı÷, dµKÏP”Z Gı÷ #fi÷ Pf◊πc÷“PœÁ“‹Á¶“j ◊÷Tb ‰Â P˙Á“V◊b÷˙ ÷“ #fi÷ Gı÷£b ‰Â P˙Á“V◊b÷˙ ÷“ ‹◊œ÷| #fi÷
◊πc÷“œ ÏP”Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT #fij Gı÷, #dµK Gı÷ #fi÷ ˙ETb ‰Â÷ ◊ P˙Á“V◊b÷˙ ÷“ ◊πPZ¥÷j Á“Ï˙b÷, Dı÷d Pf◊πc÷“PœÁ“ *”÷ gO˙fi„
#◊πc÷“œ Gı÷ ◊ Æbj fiØ®, ÆdµK fiØ®, Æ◊πc÷“œ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! «÷ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfi÷ ‹◊œ Á“ÏZb÷ ‰Â ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j Á÷“˙® Ï®Z÷ ‹◊œ÷| #÷
◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j, œŸ¶ Æbj ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ Á÷“ #fij, #dµK #fi÷ ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷ Ob…Zd ! ‰®\ Gıu“b #fi÷ fi˙db P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷|,
#◊πc÷“œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb÷ ‹Á¶“j, Æbj Gı÷, Æ◊πc÷“œ Gı÷ Pf◊πc÷“PœÁ“fi÷ ‹◊œ Á“ÏZb P‰◊πc÷“PœÁ“‹Á¶“j, ◊πØd ZøZ®K, EZŸØ, ¥{“, Ækd
#fi÷ dµK ÏP”Z Gı÷ ◊ #fij fiØ®, ÆdµK fiØ® #fi÷ #◊πc÷“œ fiØ®. ”÷ #fi÷ fi˙db P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷|; P‰◊πc÷“PœÁ“fi÷ ‹◊œ Á“ÏZb÷ P‰◊πc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j Æ˙
Bhgh/71
‹Øbfib÷db¶ ‹◊œ÷| #÷Ê“T÷ fi˙÷ P˙Á“V◊˙ ÷“ ‹◊œ÷|. Dı÷d P‰◊πc÷“PœÁ“fib÷ ‹◊œ ! #÷Á“ ◊πc÷“œdb¶ §‹ØPZPfiÛÁ¶“◊ ◊Ÿc„“OTfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ¶ #¶ZÏ ”b÷K ”÷
Á“ÏbÔKb÷ #÷ ◊πdbÂ÷ P‰◊πc÷“PœÁ“fi÷ EbÏ ◊πc÷“PœÁ“, ◊b¶E ◊πc÷“PœÁ“ Kb˙Z„-#fi¶Z Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® #b˙PTÁ“bfib÷ #ƶpK÷K gbO,
◊πc÷“PœÁ“ ÆŸj®fib «jb ‹Á¶“jb÷ ÆbØ÷ ƶKb÷Dı˙b÷ #fi÷ Dı÷d P‰◊πc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #ƶpK ◊πc÷“œ§‹ØZ ‹Á¶“jb÷ dbÊ÷“ ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶. ˙Â,
◊ÏS˙÷ Á“mŸ¶ Z÷d Kb˙Z„-#fi¶Z◊πc÷“PœÁ“ ÆŸj®fib ‹Á¶“j ◊ÏS˙÷ Á“”÷˙Ÿ¶. O¶j, ÏÆ, ‹◊œ, ƈId ◊’ÏÂZ #fi÷ «bc“Ï◊’ÏÂZb÷fi÷ dbÊ÷“ Dı÷ Z÷#b÷fib÷
(257) ”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT, Á“bÍØ® aKb¶ÆŸj® Ï”÷ ? ”÷ §‹ØPZÁ“bÍb Á“mb÷ Gı÷ Z÷Dı #¶ZÏÁ“bÍ Gı÷, #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi !
Ob…Zd ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT, #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #÷Á“ ÆdK ÆŸj® Ï”÷ #fi÷ œ¯c“◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ¶ #¶ZÏ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd !
˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #ƶpK Á“bÍ ÆŸj® Ï”÷; #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #fi¶Z◊πc÷“PœÁ“ Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® #ƶpKÁ“bÍ #¶ZÏ ”b÷K ”÷ gO˙fi„ !
ÆŸj®fib ‹Á¶“j dbÊ÷“ Ædº T÷˙Ÿ¶., ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ #bÁ“bœ ◊πc÷“œdb¶ §‹ØZ #œ¯c“◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ¶ #¶ZÏ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd !
◊Ÿc„“OT, ≈Kb¶ ”b÷K Z÷ ‹Øbfi÷ #Ø˙b «®Dı÷‹Øbfi÷ Á“bÍØ® aKb¶ÆŸj® ÆÁ¶“◊ Ï”÷ Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® #b˙PTÁ“bfi÷ #ƶpK÷K gbO #¶Z ”b÷K.
? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #b˙PTÁ“bfib (258) ”÷ gO˙fi„ ! #÷ sÔK‹ØbfibKŸ¶, ¨÷‰‹ØbfibKŸ,
#ƶpK÷K gbO ÆŸj® ÆÁ¶“◊ Ï”÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #bÁ“bœfib #ƶpK÷K #˙Ob”fib‹ØbfibKŸ #fi÷ gb˙‹ØbfibKŸ #÷ «jbdb¶ aKŸ¶ Á“b÷fibØ® Kb˙Z„
◊πc÷“œdb¶ §‹ØZ ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ #bÁ“bœ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æ˙Ø® Øb÷ Ÿ¶“ ¨÷‰‹Øbfi˙bKŸ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶
◊πc÷“œdb¶ #˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OT Á“bÍØ® aKb¶ÆŸj® PfiÛÁ¶“◊ Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK #ƶpKOŸÂ #˙Ob”fib‹ØbKŸ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ #ƶpKOŸÂ sÔK‹ØbfibKŸ Gı÷ #fi÷
#÷Á“ ÆdK #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #ƶpK÷K Á“bÍ ÆŸj® PfiÛÁ¶“◊ Ï”÷, #÷ Z÷ Á“ÏZb¶ gb˙‹ØbfibKŸ #ƶpKOŸÂ Gı÷.
◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #ƶpK÷K ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ (259) ¨÷‰, #Ob”fib, sÔK #fi÷ gb˙‹ØbfibKŸ¶ #V◊«”yS˙ Á“”÷˙Ÿ¶,
! ◊Ÿc„“OT #÷Á“OŸ¶ Á“bÍŸ¶, Á“bÍØ® aKb¶ ÆŸj® Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® Z÷db¶ ¨÷‰‹Øbfib˙bKŸ Æ˙Ø® #V◊ Gı÷ #fi÷ «bÁ“[fib ‹Øbfib÷ #ƶpK÷KOŸÂb
#÷Á“ ÆdK Æj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #ƶpK÷K Á“bÍÆŸj® Ï”÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
Kb˙Z„ #fi¶Z OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙Â, O¶j, ÏÆ (260) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“ œŸ¶ #b϶g ◊’ÏOπ” ÆP”Z Gı÷ Á÷“
#fi÷ ‹◊œ Kb˙Z„ #fi¶ZOŸÂ v“¨ d◊bÊ÷“ ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, #÷ ◊πdbÂ÷ #fib-϶g® #fi÷ #◊’ÏOπ”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ #b϶g˙bÍb Gı÷ #fi÷
ƈId◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ #fi÷ «bc“Ï◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OT dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷ ◊’ÏOπ”˙bÍb Gı÷ ◊ #fib϶g® #fi÷ #◊’ÏOπ”® fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷#b÷,
gO˙fi„ ! œ¯c“◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OT, Á“bÍØ® aKb¶ ÆŸj® Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! aKb ”÷ZŸØ® ◊’ÏOπ”˙bÍb Gı÷ #fi÷ Kb˙Z„ #◊’ÏOπ”® fiØ® ? ”÷ Ob…Zd !
#b÷Gıbdb¶ #b÷Gıb #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #˙PTÁ“bfib #ƶpK÷K fi…ÏPKÁ“b÷ ◊ø§Ω˙Á“bKfib÷ Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bKfib÷ #b϶g Á“Ï÷ Gı÷, œÏ®Ïb÷, Á“db÷|, #fi÷
gbO ÆŸj® Ï”÷ #œ¯c“◊Ï®ÂZ ◊Ÿc„“OT, Dı÷d #÷Á“OŸÂ Á“bÍŸ¶ ◊Ÿc„“OT Á“mŸ¶, ÆPEZ, #PEZ #fi÷ Pd• sÔKb÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ Gı÷ dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd
Z÷d ÆdDı˙Ÿ¶. ! "Z÷#b÷ ◊’ÏOπ”® Gı÷' ›SKb’c“ Z÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶.
”÷ gO˙fi„ ! ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OTfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ¶ #¶ZÏ ”b÷K ”÷ ”÷ gO˙fi„ ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ #b϶g˙bÍb Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷
Ob…Zd ! #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #÷Á“ ÆdK #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ #ƶpK÷KÁ“bÍ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ #b϶g˙bÍb Gı÷, ◊’ÏOπ”˙bÍb Gı÷ ◊ #fib϶g® Á÷“
ÆŸj®fiŸ¶ #¶ZÏ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Pf◊πc÷“ PœÁ“ ‹Á¶“jfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ #¶ZÏ #◊’ÏOπ”® fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷
”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK #÷Á“ ÆdK #fi÷ &ÚÁø“Õ“Ø® #fi¶Z Á“bÍfiŸ¶ #¶ZÏ ◊ø§Ω˙Á“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bKfib÷ ˙j Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b#÷ œÏ®Ïb÷,
Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #fi¶Z◊πc÷“PœÁ“‹Á¶“j ÆŸj® \® T÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ Á“db÷|, c÷“˙®#b÷, dfiŸ¥®#b÷, PZK∂Eb÷, PZK∂PE®#b÷, #bÆfi, œKfi, gb¶ “b÷,
◊πc÷“œdb¶ §‹ØZ ÆÁ¶“◊ ◊Ÿc„“OTfi÷ Á“bÍØ® Á÷“Ê“TŸ¶ Tb¶«Ÿ¶ #¶ZÏ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd db‰Á“b÷ #fi÷ &◊Á“ÏÂb÷, ÆPEZ, #fi÷ Pd• sÔKb÷ ◊’ÏOøP”Z Á“Kb Gı÷ dbÊ÷“ Z÷
! Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® #ƶpKÁ“bÍ ÆŸj®fiŸ¶ #¶ZÏ ”b÷K #÷ ”÷ZŸØ® Z÷#b÷fi÷ ◊’ÏOπ”˙bÍb Á“mb Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ dbÊ÷“
◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #ƶpK ◊πc÷“œ§‹ØZ ‹Á¶“jb÷ dbÊ÷“ ◊ Ædº T÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ◊ \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“b÷ fi® Dı÷d #÷Á÷“§ÒsKb÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶.
Bhgh/72
”÷ gO˙fi„ ! «÷›qPsK º˙b÷ œŸ¶ Æb϶g #fi÷ Æ◊’ÏOπ” Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd gO˙¶Z Ob…Zd P˙EÏ÷ Gı÷.
! Z÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„ Z÷#b÷#÷ œÏ®Ïb÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ Gı÷ #fi÷ «bm gb¶ “, œZÁ“ :5-&o÷Æb : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
db‰, &◊Á“ÏÂb÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ E&’Ï>PsK º˙ &o÷œÁ“ 8
ÆŸj®fib c“Ï÷Á“ º˙ dbÊ÷“ \® T÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ◊¶E÷>PsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ œŸ¶ (262) Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ Kb˙Z„-Ægb ◊bGı® ˙Í®. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷
#b϶g® Gı÷ ? ›SKb’c“ Z÷Dı ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶ #ØbZ„ ÆdK÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfib PœÛK fibÏc“◊Ÿ‰ fibd÷ #fiObÏ, Dı÷#b÷
Z÷#b÷#÷ Á“db÷| ◊’ÏOπ”®Z Á“Kb∂ Gı÷, ◊˙Zb÷, Pœ√Ïb÷, œ…Tb÷, Pœ√Ï˙bÍb, ◊πÁø“PZgs Ø› Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷, Z÷ Á“bÍ÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙¶Z
◊”b “b÷ #fi÷ Øb÷ “b fid÷Tb ◊˙Zb÷ DıT, ‹ØT, P«T, OŸ”b#b÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ d”b˙®Ïfib PœÛK PfiOπ∂ÒØ®◊Ÿ‰ fibd÷ #fiObÏ ◊πÁø“PZgs Ø› Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷,
Gı÷, ◊˙ZØ® ◊ “Zb ◊b®fib lÏb, PfilÏb, #bfi¶c“ c÷“fibÏŸ¶ DıT‹Øbfi, ◊Gı® Z÷ PfiOπ∂ÒØ®◊Ÿ‰ fibd÷ #fiObÏ, ≈Kb¶ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏ Gı÷ SKb¶ #b˙÷
aKbÏb˙bÍb÷ ◊πc÷“œ#÷ «jbfiŸ¶ Z÷#b÷#÷ Oπ” Á“KŸ∂ Gı÷, Áˆ“˙b÷, ZÍb˙, jÏb÷ Gı÷, #fi÷ SKb¶ #b˙®fi÷ Z÷dÂ÷-PfiOπ∂ÒØ®◊Ÿ‰ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷
fic“®#b÷, Eb÷√¶ “® ˙b˙, Ob÷Í ˙b˙, jb÷Ï®Kb#b÷, ˙b¶Á“b jb÷Ï®Kb#b÷, ZÍb˙b÷, Á“mŸ¶ : ”÷ gO˙fi„ ! ZdbÏb dZ÷ Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ œŸ¶ #j ÆP”Z Gı÷, dµKÆP”Z
ZÍb˙fi® •÷PÂ#b÷, #fi÷ P«Tfi® •÷®#b÷#÷ Z÷#b÷#÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Ï® Gı÷, Gı÷, ◊πc÷“œÆP”Z Gı÷ Á÷“ #fij, #dµK #fi÷ #◊πc÷“œ Gı÷ ? ”÷ #bK ! #÷d
◊πbÁ“bÏ-’Á“£b÷, #e“bTÁ“-lÏŸ√b, E’ÏK-]Ï #fi÷ ’Á“£bfi® ˙·E÷fib÷ ”§‹Z Á“”® fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, dbÏb dZ
P˙O÷Ï÷fi÷ Dı˙bfib÷ dbO-√ “Á“[ #fi÷ œ”÷Ïfib c“Ï˙b\ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ Gı÷, ◊πdbÂ÷ dbÏb jbÏ˙b ◊πdbÂ÷ «jb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷
c÷“˙gŸ˙fi ÆbdbÒK ]Ï, lŸ¶◊ “b¶, ◊˙Zdb¶ Á“b÷ZÏ÷TŸ¶ ]Ï, #fi÷ ”bÊ“b÷ ◊’ÏOø”®Z ◊ #fij, #dµK Á÷“ #◊πc÷“œ fiØ®. SKbÏ◊Gı® Z÷ PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏ
Á“Kb Gı÷, œø¶ObÊ“Á“ ≈Kb¶ ‰Â œ÷Ï® g÷O® ØbK -, ≈Kb¶ EbÏ œ÷Ï® g÷O® ØbK #÷d «b÷VKb Á÷“, ”÷ #bK ! \÷ ZbÏb dZdb¶ ZbÏb jbÏ˙b ◊πdbÂ÷ Æ˙
Z÷ ES˙Ï, EbÏ c“Ï˙b\˙bÍb c÷“˙ÁŸ“T ˙O÷Ï÷ #fi÷ d”bdbOb÷| ◊’ÏOø”®Z Á“Kb ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK, Æ◊πc÷“œ Gı÷ ◊ #fij, #dµK Á÷“ #◊πc÷“œ fiØ®
Gı÷, œÁ“Ê“-Kbfi, KŸO, POP£#¶«b “®, PØP£-]b÷ “bfiŸ¶ ◊TbÂ,  “b÷Í® #fi÷ Zb÷ ”÷ #bK ! œŸ¶ sÔKbc÷“œ˙ ÷“ Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷
d÷fib-ÆŸ√◊bT ◊’ÏOø”®Z Á“Kb Gı÷, Tb÷∑“®, Tb÷∑“bfiŸ¶ Á“ “bKŸ¶ #fi÷ Á“ “Gıbfib÷ #fi÷ #fij, #dµK #fi÷ #◊πc÷“œ fiØ® ? Á÷“ ”÷ #bK ! ¨÷‰bc÷“œ˙ ÷“ Æ˙
◊’ÏOπ” Á“Kb÷| Gı÷, g˙fi◊PZfib Pfi˙Æb÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb Gı÷ c÷“˙b÷c÷“˙®#b÷, ◊Ÿc„“OTb÷ #jÆP”Z ˙O÷Ï÷ ZØ…˙ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Gı÷ ? Á÷“ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Á“bTbc÷“œØ®
dfiŸÛKb÷ dfiŸÛK®#b÷, PZK∂Eb÷, PZK∂E®#b÷, #bÆfi, œKfi, √¶ “, gb¶ “, Gı÷ ? Á÷“ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ gb˙bc÷“œØ® Gı÷ ? SKbÏ÷ Z÷ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏ÷
ZØb ÆPEZ, #PEZ #fi÷ Pd• sÔKb÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Kb∂ Gı÷, dbÊ÷“ Z÷ ”÷ZŸØ® PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷ #bK ! dbÏb dZdb¶ sÔKbc÷“œØ® ◊Â
Z÷#b÷ #b϶g® #fi÷ ◊’ÏOπ”® Gı÷. Dı÷d PZK∂EKb÷Pfifib º˙b÷ Á“mb Z÷d dfiŸÛKb÷ Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ ◊ #fij, #dµK Á÷“
◊ Á“”÷˙b, ZØb ˙bÂd¶ZÏb÷, ≈Kb÷PZP¥#b÷ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷, Dı÷d g˙fi˙Æ® #◊πc÷“œ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷, ¨÷‰b÷c÷“œ, Á“bTbc÷“œ, #fi÷ gb˙c÷“œØ® Gı÷.
c÷“˙b÷ Á“mb Z÷d \Â˙b. SKbÏ÷ Z÷ PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷
(261) ◊b¶E ”÷ZŸ#b÷ Á“mb Gı÷, Z÷ Dı÷d Á÷“, ”÷ZŸfi÷ \Â÷ Gı÷, ”÷ZŸfi÷ #bK ! \÷ sÔKbc÷“œØ® Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ ◊Â
DŸı#÷ Gı÷, ”÷ZŸfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ •∞÷ Gı÷, ”÷ZŸfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷, ”÷ZŸ˙bÍŸ¶ #fij, #dµK #fi÷ #◊πc÷“œ fiØ® Zb÷ ZbÏb dZdb¶ #÷ ◊πdb ”b÷˙bØ®
Gıx‹ØdÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊b¶E ”÷ZŸ#b÷ Á“mb Gı÷, Z÷ Dı÷d Á÷“, ”÷ZŸ#÷ \Â÷ Gı÷, ◊ÏdbŸ◊Ÿc„“OT ◊ Æ#j, ÆdµK #fi÷ #◊πc÷“œ ”b÷˙b÷ \÷›#÷ ◊ #fij,
Kb˙SÆ”÷ZŸ#÷ Gıx‹ØdÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊b¶E ”÷ZŸ#b÷ Á“mb Gı÷, Z÷ Dı÷d Á÷“, ”÷ZŸfi÷ #dµK Á÷“ #◊πc÷“œ fi ”b÷˙b÷ \÷›#÷, ”÷ #bK ! \÷ ¨÷‰bc÷“œØ® ◊ «jb¶
fi \Â÷, Kb˙Z„ ”÷ZŸ˙bÍŸ¶ #∏bfidÏ Á“Ï÷. ◊b¶E”÷ZŸ#b÷ Á“mb Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ Zb÷ ZbÏb dZdb¶ #÷d ”b÷˙bØ® #÷Á“
#”÷ZŸfi÷ fi \Â÷ Kb˙Z„ #”÷ZŸ˙bÍŸ¶ Gıx‹ØdÏ Á“Ï÷. ◊b¶E #”÷ZŸ Á“mb Gı÷, ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OT, ◊ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ ”b÷˙Ÿ¶ \÷›#÷, ˙Í®
Z÷ Dı÷dÁ÷“, #”÷ZŸ #÷ fi \Â÷, Kb˙Z„ #”÷ZŸ #÷ Gıx‹ØdÏ Á“Ï÷. ”÷ gO˙fi„ ”÷ #bK ! \÷ Á“bTbc÷“œØ® ◊ Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ
! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® •d Gı÷ Zb÷ ZbÏb dZdb¶ #÷ ◊πdb ”b÷˙bØ® #÷Á“ ÆdKfib §‹ØPZ˙bÍb¶ ◊Ÿc„“OTb÷
Bhgh/73
◊ Æ#j ›SKb’c“ Z÷Dı Z÷ ◊πÁ“bÏfib ”b÷˙b \÷›#÷, ˙Í® ”÷ #bK ! \÷ √db˙® ƶKd #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gb˙Zb Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
gb˙bc÷“œØ® ◊ Æ˙ ◊Ÿc„“OT Æ#j, ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ Zb÷ ZbÏb (263) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Á“”® gO˙¶Z Ob…Zd÷ •d gO˙¶Z
dZdb¶ #÷d ”b÷˙bØ® #÷Á“OŸÂ Á“bÍŸ¶ ◊Ÿc„“OT ◊ Æ#j ›SKb’c“ Z÷Dı ◊πÁ“bÏfiŸ¶ d”b˙®Ïfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ œŸ¶ ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ Gı÷ Á÷“ #˙§‹ØZ
”b÷˙Ÿ¶ \÷›#÷, ”˙÷ \÷ ZbÏb dZdb¶ #÷d fi ”b÷K Zb÷ ZŸ¶ Dı÷ Á“”÷ Gı÷ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ ˙jZb fiØ®, ]Ê“Zb fiØ® ◊ #˙§‹ØZ Ï”÷ Gı÷.
Á÷“,""sÔKbc÷“œ˙ ÷“ ◊ «jb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ Æbj ÆdµK #fi÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ ◊ ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ œŸ¶ ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ Gı÷ Á÷“ #˙§‹ØZ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
#fij, #dµK #fi÷ #◊πc÷“œ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ ¨÷‰bc÷“œ˙ ÷“, Á“bTbc÷“œ˙ ÷“ #fi÷ ! fi…ÏPKÁ“b÷ ˙j÷ ◊ Gı÷, ]Ê÷“ ◊ Gı÷ #fi÷ #˙§‹ØZ ◊ ϔ÷ Gı÷, Dı÷d
gb˙bc÷“œ˙ ÷“ ◊ ZŸ¶ Á“”÷ Gı÷,'' Z÷ √b÷ÊŸ¶“ ØbK. SKbÏ÷ Z÷ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ fi…ÏPKÁ“ dbÊ÷“ Á“mŸ¶ #÷d Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷
PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏ ◊πPZ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, c÷“˙bfiŸP◊πK ! #÷ #Øfi÷ #d÷ \ÂZb gO˙fi„ ! PÆ∞b÷fib÷ ◊πH Á“Ï˙b÷ ”÷ Ob…Zd ! PÆ∞b÷ ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ fiP” #fi÷
fiØ®, \÷ Zd÷ Z÷ #Øfi÷ Á“”÷Zb¶ ‘TbPfi fi ◊bdb÷ Zb÷ ”y¶ #b◊ fi® ◊bÆ÷ #÷ #˙§‹ØZ ◊ ϔ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® º˙b÷ #˙§‹ØZ Ï”÷
#Øfi÷ Æb¶gÍ®, #˙jbÏ® \Â˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. ? Æ˙ Á“bÍÆŸj®. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® ˙j÷ Gı÷ ? ”÷
SKbÏ«bc“ Z÷ PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏ÷ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“, ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® #b˙PTÁ“bfib #ƶpK
#bK ! dbÏb jbÏ˙b ◊πdbÂ÷ sÔKbc÷“œ˙ ÷“ ◊ Æ˙ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ◊πc÷“œ ◊ Gı÷, gbO ÆŸj®. #÷ ◊πdbÂ÷ ]Ê“˙bfib÷ Á“bÍ ◊ Z÷Ê“Tb÷ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ !
#fi÷ #◊πc÷“œ ◊ Gı÷, Z÷#b÷ #fi¶Z Gı÷; ¨÷‰bc÷“œ˙ ÷“ ◊ #÷dDı Gı÷, fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® #˙§‹ØZ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“
Á“bTbc÷“œ #fi÷ gb˙bc÷“œ˙ ÷“ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷ Dı Gı÷, Dı÷ ◊Ÿc„“OT, sÔKØ® ÆdK ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® Eb÷˙®œ dŸ”`Z ÆŸj®. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbZ÷ ◊Â
#◊πc÷“œ Gı÷, Z÷ PfiKd÷ Á“Ï® Eb÷<“Æ ¨÷‰Ø® #◊πc÷“œ ”b÷K Gı÷, Á“bTØ® ◊ø§Ω˙#b÷db¶ ˙j÷ Gı÷. ]Ê÷“ Gı÷, #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #˙§‹ØZbdb¶ #b
Á“c“bPEZ„ Æ◊πc÷“œ #fi÷ Á“c“bPEZ„ Æ◊πc÷“œ #fi÷ Á“c“bPEZ„ #◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ g÷c“ \Â˙b÷ :- ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ # “ZbT®œdŸ”`Z, œÁ“Ïb◊πgbdb¶
gb˙Ø® ◊ Á“c“bPEZ„ Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á“c“bPEZ„ #◊πc÷“œ ”b÷K. Dı÷ ¨÷‰Ø® Eb…c“ÏbP‰’c“˙Æ, ˙bTŸÁ“b◊πgbdb¶ #÷Á“dbÆ, ◊π¶Á“◊πgbdb¶ «÷dbÆ, jˆd◊πgbdb¶EbÏ
#◊πc÷“œ ”b÷K Z÷ sÔKØ® Á“c“bE Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á“c“bE #◊πc÷“œ ”b÷K, dbÆ, Zd◊πgbdb¶ #b≤“dbÆ, #fi÷ ZdZdb◊πgbdb¶ «bÏdbÆ #˙‹Øbfi Á“bÍ
Á“bÍØ® ZØb gb˙Ø® ◊ gDıfib#÷ \Â˙Ÿ¶, Dı÷ ◊Ÿc„“OT sÔKØ® Æ◊πc÷“œ ”b÷K Gı÷.
Z÷ ¨÷‰Ø® Á“c“bE Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á“c“bE #◊πc÷“œ ”b÷K, #÷d Á“bTØ® #fi÷ Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷ dbÊ÷“ Á“mŸ¶ #÷d #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ ◊ ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ Gı÷. #fi÷
gb˙Ø® \® T÷˙Ÿ¶. Dı÷ ◊Ÿc„“OT ¨÷‰Ø® Æ◊πc÷“œ ”b÷K Z÷, sÔKØ® Eb÷<“Æ Dı]ÒK÷, #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® # “ZbT®Æ dŸ”`Z ÆŸj® #˙§‹ØZ
Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á“bTØ® ZØb gb˙Ø® gDıfib˙ ÷“ ”b÷K. Ï”÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ c“Æ÷ ◊πÁ“bÏfib ◊ g˙fi◊PZ Á“”÷˙b. #÷Á÷“§ÒsKb÷ ˙j÷ ◊Â
”÷ gO˙fi„ ! sÔKbc÷“œØ®, ¨÷‰bc÷“œØ®, Á“bTbc÷“œØ®, #fi÷ gb˙bc÷“œØ® Gı÷, ]Ê÷“ ◊ Gı÷ #fi÷ #˙§‹ØZ ◊ ϔ÷ Gı÷, #÷ ‰Â÷ ˙ ÷“ ◊ Dı]ÒK÷ #÷Á“
Æ◊πc÷“œ #fi÷ #◊πc÷“œ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷db¶ aKb aKb ◊Ÿc„“OTb÷ Kb˙Z„-Øb÷ “b¶ Gı÷, ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #b˙PTÁ“bfib÷ #ƶpK gbO, #÷Ê“Tb÷ Á“bÍ \Â˙b÷. «÷
]Âb¶ Gı÷, ÆÏ√b¶ Gı÷ #fi÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ fibÏc“◊Ÿ‰ ! gb˙bc÷“œ˙ ÷“ ›qPsKb÷ Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ Gı÷; #fi÷ Z÷#b÷fiŸ¶ #˙‹Øbfi Dı]ÒK÷ #÷Á“
#◊πc÷“œ ◊Ÿc„“OTb÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b¶ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ Á“bTbc÷“œØ® #◊πc÷“œb÷ #ƶpKOŸÂ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ «÷ #ÒZdŸ”`Z ÆŸj®fiŸ¶ \Â˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-
Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ sÔKbc÷“œØ® #◊πc÷“œb÷ #ƶpKOŸÂ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ ¨÷‰bc÷“œØ® E&’Ï>PsK ÆŸj®fib º˙b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. «bÁ“[fib «jb º˙b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ˙j÷
#◊πc÷“œb÷ #ƶpKOŸÂ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ ¨÷‰bc÷“œØ® Æ◊πc÷“œb÷ #ƶpKOŸÂ Gı÷, Z÷ Gı÷, Á÷“Ê“Tb÷ Á“bÍ ]Ê÷“ Gı÷, #÷ «jŸ¶-◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Z÷#b÷fib #˙‹Øbfi
Á“ÏZb¶ sÔKbc÷“œØ® Æ◊πc÷“œb÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷, Z÷ Á“ÏZb¶ Á“bTbc÷“œØ® Æ◊πc÷“œb÷ Á“bÍdb¶ #b ◊πdbÂ÷ P˙P˙j g÷c“ Gı÷; Z÷ Dı÷dÁ÷“ Æ@dˆ§·Gıd◊¶E÷PsK
P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ #fi÷ Z÷ Á“ÏZb¶ gb˙bc÷“œØ® Æ◊πc÷“œb÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷. SKbÏ◊Gı® PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fib÷ #˙‹Øbfi Á“bÍ #¶ZdŸ”`Z Gı÷, OgDı◊¶E÷>PsK
Z÷ fibÏc“◊Ÿ‰ #fiObÏ PfiOπ∂Ø®◊Ÿ‰ #fiObÏfi÷ ˙¶c÷“ Gı÷; ˙¶c“®, fid® #÷ #Øfi÷ PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fib÷ Eb÷˙®œdŸ”`Z Gı÷, Æ@dŸPGıd dfiŸÛKb÷fib÷ # “ZbT®œ dŸ”`Z Gı÷,
◊b÷Z÷ Á“”÷T #Øfi÷ dbÊ÷“ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ˙b϶˙bÏ Z÷#b÷fi® ◊bÆ÷ ¨db db¶O÷ Gı÷, OgDı dfiŸÛKb÷fib÷ Eb÷˙®œ dŸ”`Z Gı÷; ˙bfiÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZP¥Á“, Æb…jd #fi÷
Bhgh/74
›œbfi c÷“˙Tb÷Á“db¶ # “ZbT®œ dŸ”`Z Gı÷, ÆfiSÁŸ“dbÏ c÷“˙Tb÷Á“db¶ #∑“bÏ #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #b˙PTÁ“bfib÷ #ƶpK gbO Gı÷, #˙§‹ØZb÷db¶
ÏbP‰’c“˙Æ #fi÷ EbT®œ dŸ”`Z Gı÷, db”÷>s c÷“˙Tb÷Á“db¶ Eb÷˙®œ ÏbP‰’c“˙Æ #fi÷ ÔKŸSA“b§ÒZÁ“bÍ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! PÆ∞b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Æb÷◊EK Gı÷. ”÷
˙®œ dˆ”`Z Gı÷. «πŒTb÷Á“db¶ ◊®‹ZbT®œ ÏbP‰’c“˙Æ Gı÷, Tb¶ZÁ“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi÷˙Ÿ¶ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #b≤“ ÆdK ÆŸj® PÆ∞b÷ Æb÷◊EK
ÏbP‰’c“˙Æ Gı÷, d”bœŸA“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ #÷Á“Æb÷ Æb≤“ ÏbP‰’c“˙Æ Gı÷, Æ”ÆπbÏ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! PÆ∞b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷ ? ”÷
◊πbÂZ c÷“˙Tb÷Á“db¶ ƶpK÷K dbÆb÷ ÆŸj® Gı÷, #b #fi÷ #·KŸZ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ÷“ Gı dbÆ ÆŸj® PÆ∞b÷
ƶpK÷K ˙¥b÷| Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Oπ…˙÷KÁ“ c÷“˙b÷fib÷, P˙DıK, ˙…DıK¶Z, DıK¶Z #fi÷ PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ !
◊ÏbPDıZ c÷“˙b÷fib÷ #ƶpK ”\Ï ˙¥b÷| Gı÷. ZØb Æ˙bØ PÆ∞db¶ ◊VKb÷◊dfib Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
ƶpK÷K gbO ÆŸj® #˙‹Øbfi Á“bÍ \Â˙b÷. #fi÷ #÷#b÷, Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK œZÁ“ :5-&o÷Æb : 8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
ÆŸj® #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #b˙PTÁ“bfib #ƶpK gbO ÆŸj® ˙j÷ Gı÷, ]Ê÷“ Gı÷ #÷ &o÷œÁ“ 9
◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. (264) Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ Kb˙Z„ #÷d «b÷VKb : ”÷ gO˙fi„ ! #b
”÷ gO˙fi„ ! PÆ∞b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® ˙j÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ ÏbDıOø” fiOÏ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? œŸ¶ Z÷ ◊ø§Ω˙ Á“”÷˙bK. DıT Á“”÷˙bK, Kb˙Z„
#÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ #b≤“ ÆdK ÆŸj® ”÷ gO˙fi„ ! PÆ∞b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ˙fi‹◊PZ Dı÷d #÷Dıfi &o÷œdb¶ ◊¶E÷PsKPZK∂Eb÷fib (◊’ÏOπ”fi®) ˙aZÔKZb Á“”®
ÆŸj® #˙§‹ØZ„ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK #fi÷ &SÁø“Õ÷“ Gı Gı÷ Z÷d Á“”÷˙Ÿ¶ #ØbZ„ œŸ¶ ÏbDıOø” fiOÏ Áˆ“Ê“ Á“”÷˙bK, œ…T Á“”÷˙bK, Kb˙Z„
dbÆ ÆŸj®. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ &◊EK ÆP”Z Gı÷, #◊EK ÆP”Z Gı÷, ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z sÔKb÷, ÏbDıOø” fiOÏ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd !
Æb÷◊EK Æb◊EK Gı÷ #fi÷ &◊EK ÏP”Z Gı÷ Á÷“ #◊EK ÏP”Z Gı÷ ? ”÷ ◊ø§Ω˙ ◊ ÏbDıOø” fiOÏ Á“”÷˙bK Kb˙Z„ ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z sÔKb÷
Ob…Zd º˙b÷ Æb÷◊EK &◊EK ÆP”Z fiØ®, Æb◊EK #◊EK ÆP”Z fiØ®, ÏbDıOø” fiOÏ Á“”÷˙bK Gı÷ Kb˙Z„ ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ Pd• sÔKb÷ ◊Â
Æb÷◊EK Æb◊EK fiØ®, ◊ PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷. #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷ º˙b÷ Gı÷, #º˙b÷ Gı÷ dbÊ÷“ ÏbDıOø” fiOÏ Á“”÷˙bK Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® Z÷ Z÷dDı
‰®\ ◊c“db¶ Gı÷ #÷Ê“T÷ Æb÷◊EK #fi÷ Æb◊EK Gı÷, «bÁ“[fib º˙b÷ EbÏ÷ ◊c“b÷ Gı÷.
˙ ÷“ Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! PÆ∞b÷ Á÷“˙b Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! PÆ∞b÷ Æb÷◊EK Gı÷, (265) ”÷ gO˙fi„ ! ’c“˙Æ÷ &c„“]b÷Z #fi÷ ÏbP‰db¶ #¶jÁ“bÏ ”b÷K Gı÷
Æb◊EK fiØ®, Æb÷◊EK #fi÷ Æb◊EK fiØ®, PfiÏŸ◊EK Gı÷, PfiÏ◊EK Gı÷. ”÷ ? ”b, Ob…Zd ! Kb˙Z„ #¶jÁ“bÏ ”b÷K Gı÷. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd !
gO˙fi„ ! º˙b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ’c“˙Æ÷ ÆbÏb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ÆbÏb÷ ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂbd ”b÷K Gı÷, ÏbP‰db¶
! Æ˙ Á“bÍ ÆŸj® º˙b÷ PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ #œŸg ◊Ÿc„“OTb÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ #œŸg ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂbd ”b÷K Gı÷ Z÷ ”÷ZŸØ®
Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Æb÷◊EK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK ÆŸj® #fi÷ #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ ◊πÁ“bœ ”b÷K Gı÷ Á÷“ #¶jÁ“bÏ ”b÷K Gı÷.
&SÁø“Õ÷“ #b˙PTÁ“bfib #ƶpK gbO ÆŸj® fi…ÏPKÁ“b÷ Æb÷◊EK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ ◊πÁ“bœ fiØ® ◊ #¶jÁ“bÏ Gı÷. Z÷ aKb¶ ”÷ZŸØ® ? ”÷
fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Æb◊EK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ #œŸg ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂbd Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶
Æb÷◊EKfib Á“bÍ ◊πdbÂ÷ Æb◊EKfib÷ Á“bÍ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ◊πÁ“bœ Gı÷, Á÷“ #¶jÁ“bÏ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ◊πÁ“bœ
Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Æb÷◊EK fi÷ Æb◊EK Gı÷ ? ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Gı÷ ◊ #¶jÁ“bÏ fiØ®. Z÷ aKb¶ ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ œŸg
”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK Gı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷, œŸg ◊Ÿc„“OT ◊’ÏÂbd Gı÷ dbÊ÷“ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‰÷›qPsK
? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK÷ #÷Á“ ÆdK÷ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ «bÏ dŸ”`Z ÆŸj® fi…ÏPKÁ“b÷ ÆŸj®fib º˙b÷ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ E&’Ï>PsKb÷fi÷ ◊πÁ“bœ ”b÷K Gı÷ Á÷“
PfiÏ◊EK #fi÷ PfiÏŸ◊EK Gı÷. «jb #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷ Æ˙Á“bÍ ÆŸj® Æb÷◊EK #¶jÁ“bÏ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi÷ ◊πÁ“bœ ◊ ”b÷K Gı÷ fi÷ #¶jÁ“bÏ
#fi÷ Æb◊EK Gı÷, «bÁ“[fib «jb º˙b÷ Æb÷◊EK ◊ Gı÷, Æb◊EK ◊ Gı÷, ◊ ”b÷K Gı÷. Z÷ aKb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! E&’Ï>PsKfi÷ œŸg ZØb #œŸg
Æb÷◊EK #fi÷ Æb◊EK ◊ Gı÷, PfiÏŸ◊EK #fi÷ PfiÏ◊EK ◊ Gı÷. Dı]ÒK÷ ◊Ÿc„“OT ”b÷K Gı÷ #fi÷ œŸg ZØb #œŸg ◊Ÿc„“OT-◊’ÏÂbd ”b÷K Gı÷. Z÷ ”÷ZŸØ®
Bhgh/75
Z÷d Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-dfiŸÛKb÷ dbÊ÷“ \® T÷˙Ÿ¶. Dı÷d #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ Á“mb #ƶpK÷K Tb÷Á“db¶ Z÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶. SKbÏØ® db¶ “® Z÷ ◊bwPDıfifib PœÛK ‹ØP˙Ï
Z÷d ˙bfiÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZP¥Á“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. gO˙¶Zb÷ •˙dÂgO˙¶Zd”b˙®Ïfi÷ "Æ˙∏' #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πSKPg \Â÷ Gı÷.
(266) ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ O#÷Tb PfiÏKdb¶ §‹ØZ Ï”÷Tb fi…ÏPKÁ“b÷ SKbÏ«bc“ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c÷“ Gı÷, fid÷ Gı÷,
#÷d \Â÷ Á÷“, ÆdKb÷, #b˙PTÁ“b#b÷, &SÆP◊®Âb÷ #fi÷ #˙ÆP◊®#b÷ ? ˙¶c“®, fid® #÷d «b÷VKb Á÷“. ”÷ gO˙fi„ ! ZdbÏ® ◊bÆ÷, EbZŸKbd jdfi÷ dˆÁ“[
”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ aKb ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ ? ◊πPZA“d ÆP”Z ◊¶Ed”b˙πZb÷fi÷ ‹˙®Á“bÏ® P˙”Ï˙b ›·Gı®#÷ Gı®#÷, ”÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆdKb’c“fiŸ¶ dbfi #P”> dfiŸÛKTb÷Á“db¶ Gı÷, Z÷#b÷fiŸ¶ ◊πdb c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ ØbK Z÷d Á“Ïb÷. SKbÏ÷ Z÷ ◊bwPDıfifib PœÛK ‹ØP˙Ï
#P”> Gı÷, #fi÷ Z÷#b÷fi÷ #P”> #÷ ◊πdbÂ÷ DıÂbK Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ gO˙¶Zb÷ Kb˙Z„ Æ˙cŸ“:√Ø® ◊π”®Â ØKb #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥
fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ DıÂbZŸ¶ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ◊¶E÷PsKPZK∂E Kb÷PfiÁ“b÷ ØKb.
dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #P”> dSKTb÷Á“db¶ O#÷Tb Ï”÷Tb dfiŸÛKb÷fi÷ #÷ (268) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib c÷“˙Tb÷Á“ amb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
◊πdbÂ÷ ∏bfi Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ÆdKb÷ Kb˙Z„ #˙ÆP◊®#b÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ! EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙Tb÷Á“ Á“mb Gı÷ Z÷ Dı÷dÁ÷“, g˙fi˙bÆ®, ˙bfiÔK¶ZÏ,
◊πdbÂ÷ ∏bfi Gı÷. Z÷ aKb¶ ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! #P”> Z÷ ÆdKb’c“fiŸ¶ dbfi ≈Kb÷PZP¥Á“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“ #÷d EbÏ g÷c“ ˙ ÷“ :- Z÷db¶ g˙fi˙bÆ® c“Æ
#fi÷ ◊πdb Gı÷ dbÊ÷“ #÷ ◊πdbÂ÷ ∏bfi Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ÆdKb÷ Kb˙Z„ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, ˙bfiÔK¶ZÏb÷ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, ≈Kb÷PZP¥Á“b÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷,
#˙ÆP◊®#b÷ Z÷ ”÷ZŸØ® Z÷d Gı÷. Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ dbÊ÷“ Á“mŸ¶ Z÷d ˙bfiÔK¶ZÏ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
≈Kb÷PZP¥Á“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“ dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶. (269-270) ÏbDıOø” #÷ œŸ¶ ? ’c“˙Æ÷ &c„“]b÷Z #fi÷ Ïb‰®#÷
(267) Z÷Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ •®◊bwfibØgO˙¶Zb #◊SKPœÛK ‹ØP˙Ï #¶jÁ“bÏ Á÷“d ? ÆdK P˙O÷Ï÷ Á“bÍfi® ÆdDı aKb Dı˙b÷fi÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ aKb¶
gO˙¶Z, ≈Kb¶ •dÂgO˙¶Zd”b˙®Ï Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙® •d gO˙¶Z º˙b÷fi÷ fiØ® ”b÷Z® ? Ïb‰® #fi÷ ’c“˙Æfib ◊πdb P˙¥÷ •®◊bwPDıfifib
d”b˙®Ïfi® cˆ“Ï Æbd÷ «÷Æ® «b÷VKb :- ”÷ gO˙fi„ ! #ƶpKTb÷Á“db¶ PœÛKb÷fib ◊πHb÷ #fi÷ c÷“TTb÷Á“fi÷ TOZb ◊πHb÷ #b &o÷œdb¶ #÷Ê“Tb P˙¥Kb÷
#fi¶ZÏbP‰ ’c“˙Æ &S◊≥ ØKb¶ ? &S◊≥ ØbK Gı÷ ? Á÷“ &S◊≥ Øœ÷ ? #fi÷ #b˙÷Tb Gı÷. Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
fiÕ“ ØKb ? fiÕ“ ØbK Gı÷ ? Á÷“ fiÕ“ Øœ÷ ? fiÕ“ ØbK Gı÷ ? ”b, #bK ! œZÁ“ :5-&o÷Æb÷ :9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#ƶpKTb÷Á“db¶ #fi¶Z ÏbP‰ ’c“˙Æb÷ ˙O÷Ï÷ Z÷dDı Gı÷. &o÷œÁ“ 10
”÷ gO˙fi„ ! Z÷ aKb ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ fiÕ“ Øœ÷ ? ”÷ #bK ! Z÷ (271) Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ E¶◊b fibd÷ fiOÏ® ”Z®, ◊πØd &o÷œÁ“
Pfi_K◊ˆ˙Á“ Gı÷ Á÷“, #b◊fib (OŸÏŸ‹˙v“◊) ◊ŸÏŸ¥b∞bfi®K ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ Oπbm ◊bw Á“mb÷ Z÷d #b &o÷œÁ“ ÆdDı˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, E¶sb÷ Á“”÷˙b¶.
#”∂Z÷ Tb÷Á“fi÷ œbwZ Á“mb÷ Gı÷, Z÷dDı #fib’c“; #fi˙c“Oπ #fi¶Z, ◊’ÏPdZ, œZÁ“ :5-&o÷Æb÷ : 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#Tb÷Á“˙ ÷“ ◊’Ï˙øZ, fi®E÷ P˙‹Z®Â, ˙·E÷ Æb¶Á“ “b÷, &◊Ï P˙œbT, fi®E÷ œZÁ“-5- OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
◊VK¶Á“fib #bÁ“bÏfib÷, ˙·E÷ &Îd ˙Èfib #bÁ“bÏ˙bÍb÷ #fi÷ &◊Ï, &ÀEb &gb œZÁ“ : 6
døc¶“Ofib #bÁ“bÏ Dı÷˙b÷ Tb÷Á“fi÷ Á“mb÷ Gı÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib œbwZ, #fib’c“, #fi¶Z, &o÷œÁ“ 1
◊’ÏÎ, ◊’Ï˙øZ, fi®E÷ P˙‹Z®Â dµK÷ ƶP¨k, &◊Ï P˙œbÍ,fi®E÷ ◊VK¶Á“bÁ“bÏ÷ (272) ˙÷c“fib, #b”bÏ, d”b#b•˙, Æ◊πc÷“œ, Zd‹Á“bK, gÔK,
§‹ØZ, ˙·E÷ ˙ÈÆdbfi œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ &◊Ï &gb døc¶“Ofib #bÁ“bÏ÷ ƶ§‹ØZ œbT®, ◊ø§Ω˙, Á“d #fi÷ #ÒKKˆPØÁ“˙aZÔKZb, #÷ ◊πdbÂ÷ c“œ &o÷œb #b
#÷˙b Tb÷Á“db¶ #fi¶Zb º˙]fib÷ &◊º &◊ºfi÷ fibœ ◊bd÷ Gı÷ #fi÷ ◊’ÏÎ Gıu“b œZÁ“db¶ Gı÷.
PfiKZ Gı÷, ◊’ÏÂZ Gı÷. Á“bÏ Á÷“, Z÷ #º˙b÷ fbÏb Tb÷Á“bK Gı÷ PfiP_Z ØbK (273) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb÷
Gı÷, #PjÁ“ PfiP_Z ØbK Gı÷ dbÊ÷“ Dı÷, ◊πdbÂØ® Tb÷Á“bK DıÂbK Z÷ Tb÷Á“ ”b÷K fi÷ Dı÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K #fi÷
Á“”÷˙bK ? ”b, gO˙fi„ ! Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ #bKb÷| ! #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“, d”b˙÷c“fib˙bÍbdb¶ ZØb #V◊˙÷c“fib˙bÍbdb¶ Z÷ º˙ &Îd Gı÷ Dı÷
Bhgh/76
◊πœ‹ZPfiDıÏb˙bÍb÷ Gı÷ ? ”b Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷Dı \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! •d PfiOπ∂Øb÷ d”b◊K˙Æbfib˙bÍb Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“, Dı÷
Gıu“® #fi÷ ÆbZd® ◊ø§Ω˙db¶ fi…ÏPKÁ“b÷ db÷Ê“® ˙÷c“fib˙bÍb Gı÷ ? ”b, Gı÷. ”÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ ”b÷K Kb˙Z„ ◊πœ‹Z PfiDıÏb˙bÍb÷
gO˙fi„ ! Z÷ Gıu“® #fi÷ ÆbZd® ◊ø§Ω˙db¶ Ï”÷fibÏb fi…ÏPKÁ“b÷ •d PfiOπÒØb÷ ”b÷K.
Á“ÏZb¶ db÷Ê“® PfiDıÏb˙bÍb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! (274) ”÷ gO˙fi„ ! Á“ÏÂb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib¶ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
Z÷ #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“, Dı÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ Gı÷ Kb˙Z„ ! Á“ÏÂb÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“mb¶ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ dfiÁ“ÏÂ, ˙EfiÁ“ÏÂ, Á“bKÁ“ÏÂ, #fi÷
◊πœ‹ZPfiDıÏb˙bÍb÷ Gı÷ ? Á“dÁ“ÏÂ. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib¶ Á“ÏÂb÷ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Dı÷dÁ÷“; Á“b÷› «÷ ˙¬b÷ ”b÷K, Z÷db¶Ø® #÷Á“ ˙¬ Á“c“dfib Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ EbÏ \Zfib¶ Á“ÏÂb÷ Á“mb¶ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, dfiÁ“ÏÂ, Kb˙Z„
϶OØ® ϶O÷TŸ¶ ”b÷K, #fi÷ #÷Á“ ˙¬ √¶Dıfifib ϶OØ® ϶O÷TŸ¶ ”b÷K, ”÷ Ob…Zd ! Á“dÁ“ÏÂ. Æ˙ ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi÷ #÷ EbÏ÷ \Zfib¶ Á“ÏÂb÷ Gı÷, #÷Á÷>“PsK º˙fi÷
#÷ «÷ ˙¬b÷db¶ aKbŸ¶ ˙¬ cŸ“jb…|ZZÏ-cŸ“:√Ø® jb÷˙bK Z÷˙Ÿ¶, cŸ“˙b@KZÏ-Dı÷fib «÷ \Zfib¶ Á“Ï Gı÷ Z÷ Dı÷dÁ÷“, #÷Á“ Á“bKÁ“Ï #fi÷ «®DŸı¶ Á“dÁ“ÏÂ;
 “b]b#b÷ cŸ“:√b÷Ø® \K Z÷˙Ÿ¶ #fi÷ cŸ“Û◊πPZÁ“dZÏ-Á“Õ÷“ Á“Ï® Dı÷db¶ EÍÁ“bÊ“ #fi÷ P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ ˙EfiÁ“ÏÂ, Á“bKÁ“Ï #fi÷ Á“dÁ“Ï #÷ ‰Â Á“Ï ”b÷K Gı÷. ”÷
PE‰bd ØbK Z÷˙Ÿ¶ Gı÷ ? #fi÷ aKŸ¶ ˙¬ ÆŸjb…ZZÏ, ÆŸ˙b@KZÏ, #fi÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi…ÏPKÁ“b÷ Á“ÏÂØ® #œbZb˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. Á÷“ #Á“ÏÂØ® ? ”÷
ÆŸ◊’ÏÁ“dZÏ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ «÷db¶ Dı÷ #÷ Á“c“dfib ϶OØ® ϶‘KŸ¶ Gı÷ Z÷ Ob…Zd Á“ÏÂØ® ˙÷c÷“ Gı÷ Á÷“ #Á“ÏÂØ® ? ”÷ Ob…Zd Á“ÏÂØ® ˙÷c÷“ Gı÷ ◊Â
˙¬ cŸ“jb…|ZZÏ. cŸ“˙b@KZÏ #fi÷ cŸ“Û◊PZÁ“dZÏ Gı÷, \÷ #÷d Gı÷ Zb÷ ”÷ Ob…Zd #Á“ÏÂØ® #œbZb cŸ“:√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ fiØ® #fiŸg˙Zb. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb
! #÷Dı ◊πdbÂ÷ fi…ÏPKÁ“b÷fib¶ ◊b◊ Á“db÷| Ob∑“®Áø“Z-Ob∑“ Á“Ï÷Tb¶ Gı÷, ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“Ï Á“mŸ¶ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“,
PE<“¨Áø“ZPE<“Âb¶ Á“Ï÷Tb¶ Gı÷, §˘TÕ“ Á“Ï÷Tb¶ Gı÷, P√T®gˆZ-PfiÁ“bPEZ Á“Ï÷Tb¶ dfiÁ“ÏÂ, Kb˙Z„ Á“dÁ“ÏÂ, #÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #œŸg Á“ÏÂb÷ ”b÷˙bØ® fi…ÏPKÁ“b÷
Gı÷ dbÊ÷“Dı Z÷#b÷ ƶ◊πOb∑“ ◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c“Zb db÷Ê“® PfiDıÏb˙bÍb fiØ®, db÷Ê“b Á“ÏÂfbÏb #œbZb˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ ◊ Á“Ï P˙fib #œbZb˙÷c“fibfi÷
◊K˙Æbfi˙bÍb fiØ®; #Ø˙b Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥, db÷Ê“b db÷Ê“b œ¯c“˙ ÷“, #fiŸg˙Zb fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ Á“ÏÂØ® Á÷“ #Á“ÏÂØ® œbZb
db÷Ê“b db÷Ê“b ]b÷¥˙ ÷“, db÷Ê“b Pfi϶ZÏ ]bZ˙ ÷“ #÷ÏÂfi÷ Áˆ“Ê“Zb÷-#÷Ï &◊Ï ÆŸ√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“ÏÂØ®, #Á“ÏÂØ® fiP”>. ”÷
Ê“®◊Zb÷ ”b÷K ◊ Z÷ (◊ŸÏŸ¥) Z÷ #÷ÏÂfib ‹ØˆT ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“ÏÂ
◊’Ïœ’Ê“Z-fiÕ“ Á“Ï˙b ÆdØ fiØ®. ”÷ Ob…Zd ! #÷Dı ◊πÁ“bÏfib¶ fi…ÏPKÁ“b÷fib¶ Á“mb¶ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, dfiÁ“ÏÂ, Kb˙Z„ Á“dÁ“ÏÂ; #÷ œŸgÁ“ÏÂb÷ ”b÷˙bØ®
◊b◊Á“db÷| Ob∑“ Á“Ï÷Tb¶ Kb˙Z„ d”b◊K˙Æbfi fiØ® #fi÷ ”÷ gO˙Z„ ! Z÷db¶ Dı÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ Á“ÏÂfbÏb ÆŸ√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷ ◊ Á“Ï P˙fib
˙¬ √¶Dıfifib ϶OØ® ϶O÷TŸ Gı÷ Z÷ ÆŸjb…ZZÏ Gı÷, ÆŸ˙b@KZÏ Gı÷, #fi÷ #fiŸg˙Zb fiØ® #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ÆŸj®fib gŸ˙fi◊PZ dbÊ÷“
ÆŸ◊πPZÁ“dZÏ Gı÷ #÷Dı ◊πdbÂ÷ ”÷ Ob…Zd ! •d PfiOπ∂Øb÷fib ‹ØˆTZÏ ‹Á¶“jv“◊ ÆdDı˙Ÿ¶. ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ º˙b÷ dbÊ÷“ #÷ ◊πdbÂ÷Dı ◊πH Á“Ï˙b÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“
Á“db÷|, PœPØTÁø“Z d¶c“P˙◊bÁ“˙bÍb¶ Gı÷, ÆÎbP˙fibfib¶ Gı÷, P˙◊’ÏÂbd˙bÍb¶ Gı÷ œŸgbœŸgÁ“Ï ”b÷˙bØ® ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ º˙b÷ Á“ÏÂfbÏb P˙db‰b#÷ ˙÷c“fibfi÷
dbÊ÷“ œ®]πDı P˙µ˙‹Z ØbK Gı÷ #fi÷ Dı÷Ê“T® Z÷Ê“T® ◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c“Zb Z÷ #fiŸg˙÷ Gı÷, c÷“˙b÷ œŸg Á“ÏÂfbÏb ÆŸ√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ #fiŸg˙÷ Gı÷.
•d PfiOπ∂Øb÷ db÷Ê“® PfiDıÏb˙bÍb #fi÷ d”b◊K˙Æbfi˙bÍb ØbK Gı÷, Dı÷d (275) ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ º˙b÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb
Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ]bÆfib ƈÁ“b ◊ŸÍbfi÷ #§‘fidb¶ ¸÷>Á÷“ #fi÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ fi<“[ Gı÷ ? d”b˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb Gı÷ ? #V◊˙÷c“fib˙bÍb #fi÷
Gı÷ Á÷“ #§‘fidb¶ ¸÷>Á“˙bdb¶ #b˙÷Tb÷ ]bÆfib÷ ƈÁ“b÷ ◊ˆÍb÷ œ®]πDı «Í® \K ? d”bPfiDıÏb˙bÍb Gı÷ ? Á÷“ 3V◊˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb Gı÷ ? ”÷
”b, Z÷ «Í® \K, #÷Dı ◊πdbÂ÷ ”÷ Ob…Zd ! •d PfiOπ∂Øb÷fib ‹ØˆTZÏ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“
‹Á¶“j v“◊b Á“db÷| Kb˙Z„ Z÷ •dÂb÷ db÷Ê“b ◊K˙Æbfi˙bÍb ØbK : Dı÷d Á“b÷› º˙b÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷
#÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ jOjOZb Tb÷∑“bfib Ob÷Íb &◊Ï ◊b®fiŸ¶ Ê“®◊Ÿ¶ dˆÁ÷“ Kb˙Z„ Z÷ #V◊˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ d”bPfiDıÏb˙bÍb Gı÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷
P˙µ˙¶Æ ◊bd÷, #÷Dı ◊πdbÂ÷ ”÷ Ob…Zd ! •d PfiOπ∂Øb÷fib¶ Á“db÷| Kb˙Z„ Z÷ #V◊˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷
Bhgh/77
Ob…Zd ! Dı÷Â÷ ◊πPZdbfi÷ ◊πbk Á“Ï® Gı÷ #÷˙b÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ #fi÷ #◊’ÏgŸaZ-#]b÷ZŸ¶, jb÷ZŸ¶ ˙b◊Ï®fi÷ ◊ jb÷#÷TŸ¶ #fi÷ œbÍ &◊ÏØ® ”dÂb¶
d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ Gı÷, Gıu“®, ÆbZd®◊ø§Ω˙db¶ Ï”÷fibÏb fi…ÏPKÁ“b÷ db÷Ê“® ˙÷c“fib˙bÍb ZbDŸı¶Dı &ZÏ÷TŸ¶ ˙¬ ”b÷K, Z÷ ˙¬ ≈KbÏ÷ A“d÷ A“d÷ ˙◊Ïbœdb¶ #b˙÷ SKbÏ÷ Z÷fi÷
#fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb Gı÷, œ…T÷œ®◊πbk #fiObÏ #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷, db÷Ê“® Æ˙ «bDŸı#÷Ø® ◊Ÿc„“OTb÷ «¶jbK Gı÷ TbO÷ Gı÷, Æ˙ «bDŸı#÷Ø® ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ EK
PfiDıÏb˙bÍb÷ Gı÷ #fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“ c÷“˙b÷ #V◊˙÷c“fib˙bÍb #fi÷ #V◊PfiDıÏb˙bÍb ØbK Gı÷ Kb˙Z„ Á“bTbÒZÏ÷ Z÷ ˙¬, dÆb÷Zb Dı÷˙Ÿ¶ d÷TŸ¶ #fi÷ cŸ“O∂j® ZÏ®Á÷“
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, d”bc÷“˙fib, Á“c“dØ® #fi÷ √¶DıfiØ® Á“Ï÷TŸ¶ ◊’ÏÂd÷ Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® d”bÁ“d˙bÍœfi÷ &◊Ï ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
϶O÷TŸ¶ ˙¬, #PjÁ“Ï® #÷ÏÂ, ZøÂfib÷ ◊ˆÍb÷, Tb÷∑“bfib÷ Ob÷Íb÷, Á“Ï #fi÷ Z÷ fi<“[ Gı÷ Á÷“, #V◊b-•˙˙bÍbfi÷ #V◊Á“d˙bÍbfi÷ &◊Ï ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷.
d”b˙÷c“fib˙bÍb º˙b÷. Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ fi<“[ Gı÷ Á÷“, #V◊b-•˙˙bÍbfi÷ #V◊Á“d˙bÍbfi÷,
#÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. #V◊PA“Kb˙bÍbfi÷ #fi÷ #V◊˙÷c“fib˙bÍbfi÷ Æ˙Ø® ◊Ÿc„“OTb÷ g÷c“bK Gı÷ ? Æ˙Ø®
œZÁ“ :6-&o÷Æb÷ :1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷c“bK Gı÷ ? Æ˙Ø® ◊Ÿc„“OTb÷ P˙µ˙¶Æ ◊bd÷ Gı÷ ? Æ˙Ø® ◊Ÿc„“OTb÷
&o÷œÁ“ 2 Æd‹Z◊Â÷ fibœ ◊bd÷ Gı÷ ? ”d÷œb Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷ g÷c“bK Gı÷ ? Æ˙Ø®
(277) ÏbDıOø” fiOÏ Kb˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ «b÷VKb #b”bÏ &o÷œÁ“, Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷c“bK Gı÷ ? P˙µ˙¶Æ ◊bd÷ Gı÷ ? Æd‹Z◊Â÷ fibœ ◊bd÷ Gı÷ ? #fi÷
"◊π∏b◊fib' ƈ‰db¶ Á“mb÷ Gı÷ Z÷ «jb÷ #P”> \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷fib÷ #bSdb ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ÆŸv“◊◊Â÷ - Kb˙Z„-ÆŸ√◊Â÷, cŸ“:√◊Â÷ fiP”.
Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂd÷ Gı÷. ”b Ob…Zd ! Kb˙Z„ ! ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! Z÷
œZÁ“ :6-&o÷Æb÷ :2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷›-Dı£˙bÍŸ¶-d÷TÆP”Z #fi÷ ÏDıÆP”Z
&o÷œÁ“ 3 ˙¬ ”b÷K, #fi÷ Z÷ ˙¬ A“d÷ A“d÷ œŸ∞ ØZŸ¶ ”b÷K, œŸ∞ ◊b®خ jb÷˙bZŸ¶ ”b÷K
(278-279) «”yÁ“d, ˙¬db¶ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊πKb÷OØ® #fi÷ Zb÷ Z÷fi÷ TbO÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷ Æ˙Ø® g÷c“bK Kb˙Z„ ◊’ÏÂbd ◊bd÷, Z÷ ”÷ZŸØ®
‹˙bgbP˙Á“Ï®Z÷, #b’c“ÆP”Z, Á“d§‹ØPZ, ¬®, ƶKZ, Æ@K‘WPÕ“, ƶ∏®, #V◊PA“Kb˙bÍb dbÊ÷“ ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷.
gÔK, c“œfi, ◊Kbk, gb¥Á“, ◊’ÏÎ, ∏bfi, Kb÷O, &◊Kb÷O, #b”bÏÁ“, (281) ”÷ gO˙fi„ ! ˙¬fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØbK Gı÷ Z÷ œŸ¶
ƈId, EÏd, «¶j, #fi÷ #V◊«”yS˙; #bÊ“Tb P˙¥Kb÷ #b &o÷œdb¶ Á“”÷˙bœ÷. ◊πKb÷OØ® ◊ŸÏŸ¥ ◊πKSfiØ® ØbK Gı÷ Á÷“ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ ØbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
(280) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ fi<“[ Gı÷ Á÷“, d”bÁ“d˙bÍbfi÷, ◊πKb÷OØ® ØbK Gı÷ #fi÷ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ ◊ ØbK Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d
d”bPA“Kb˙bÍbfi÷ d”b#b•˙bÍbfi÷ #fi÷ d”b˙÷c“fib˙bÍbfi÷ Æ˙Ø® Æ˙ ˙¬fi÷ ◊πKb÷OØ® #fi÷ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØbK Gı÷ Z÷d
’c“œb#b÷Ø® Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ «¶j ØbK ? Æ˙Ø® ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ EK ØbK º˙b÷fi÷ Dı÷ Á“d◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØbK Gı÷ Z÷ œŸ¶ ◊πKb÷OØ® #fi÷
? Æ˙Ø® ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØbK ? ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ «¶j ØbK, ‹˙bgbP˙Á“Ï®Z÷, #÷ «≥÷ Á“bÏÂØ® ØbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷fi÷ Dı÷ Á“dfib÷
”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØbK ? ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ «¶j &◊EK ØbK Gı÷ Z÷ ◊πKb÷OØ® ØbK Gı÷ ◊ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ ØZb÷ fiØ®. ”÷
ØbK, ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ EK ØbKÁ÷“ ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πKb÷Ob÷ Á“mb
&◊EK ØbK ? #fi÷ Z÷fib÷ #bSdb, ”d÷œb¶ Pfi϶ZÏ cŸ“ÏŸ◊◊Ê÷“, cŸ“˙Â◊Â÷, Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, dfi◊πKb÷O, ˙Efi◊πKb÷O, #fi÷ Á“bK◊πKb÷O, #÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib
cŸ“O∂j◊Â÷, cˆ“ÏÆ◊Â÷, cŸ“:‹◊œ◊Â÷, #PfiÕ“◊Â÷, #Á“b¶Z◊Â÷, #dfib÷∏◊Â÷, ◊πKb÷O˙ ÷“ º˙b÷fi÷ Á“dfib÷ &◊EK ØbK Gı÷, dbÊ÷“ º˙b÷fi÷ Á“dfib÷ &◊EK
#dfibd-◊Â÷-dfiØ® ƶgbÏ® ◊ fi œÁ“bK #÷ §‹ØPZ#÷, ◊πKb÷OØ® ØbK Gı÷ ◊ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ ØZb÷ fiØ®; #÷ ◊πdbÂ÷ «jb
#fi®§¡ÆZ◊Â÷-#Pg§µKZ◊Â÷-Dı÷ §‹ØPZfi÷ ◊πbk Á“Ï˙bfib÷ Tb÷g ◊ fi ◊¶E÷>PsKb÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ ◊πKb÷Ob÷ Á“”÷˙b÷. ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷fi÷ #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib÷ ◊πKb÷O
ØbK Z÷ §‹ØPZ◊Â÷, Dı]ÒK◊Â÷, #fiˆjπŸ˙◊Â÷, cŸ“:√◊Â÷ #÷fi #ÆŸ√◊Â÷ Á“”÷˙b÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. P˙Á“T÷>PsK º˙b÷fi÷
˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂd÷ Gı÷ ? ”b, Ob…Zd ! d”bÁ“d˙bÍb dbÊ÷“ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ ◊πKb÷O Á“mb÷ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ˙Efi◊πKb÷O #fi÷ Á“bK◊πKb÷O, #÷ «÷
gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #”Z-#¨Z- ◊πÁ“bÏfib ◊πKb÷O˙ ÷“ Z÷#b÷fi÷ Á“dfib÷ &◊EK ØbK Gı÷ dbÊ÷“ Z÷#b÷fi÷ ◊πKb÷OØ®
Bhgh/78
Á“db÷|◊EK ØbK Gı÷ ◊ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ Á“db÷|◊EK ØZb÷ fiØ®, Z÷ ”÷ZŸØ® &SÁø“Õ÷“ 70 ÆbOÏb÷◊d Á“b÷ “bÁ“b÷ “® §‹ØPZ˙bÍŸ¶ Gı÷ #fi÷ ÆbZ”\Ï ˙ÏÆ Z÷fib÷
#÷d Á“mŸ¶ Á÷“, Kb˙Z„ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ Á“db÷|◊EK ØZb÷ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷ #«bjbÁ“bÍ Gı÷ Á“d§‹ØPZ-Á“dPfi¥÷Á“ Á“bÍ, Z÷ #«bjb Á“bÍØ® ±Âb÷
º˙fi÷ Dı÷ ◊πKb÷O ”b÷K Z÷ Á“”÷˙b÷ #fi÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. \Â˙b÷. #bKŸÛKÁ“dfi® §‹ZPZ Dı]ÒK÷ #ÒZdŸ”`Z÷| Gı÷ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ ◊ˆ˙Á“b÷’Ê“fib
(282) ”÷ gO˙fi„ ! ˙¬fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØKb÷ Gı÷, Z÷ œŸ¶ P‰gbOØ® #PjÁ“ Z÷‰®œ ÆbOÏb÷◊d Á“d §‹ØPZ Gı÷. fibdÁ“dfib÷ #fi÷
Æb’c“ Æb¶Z Gı÷ ? Æb’c“ #fi¶Z Gı÷ ? #fib’c“ Æb¶Z Gı÷ Á÷“ #fib’c“ #fi¶Z Gı÷ Ob÷‰Á“dfib÷ Dı]ÒKÁ“bÍ #b≤“ #ÒZdŸ”`Z #fi÷ &SÁø“Õ“Á“bÍ ˙®œ ÆbOÏb÷◊d Gı÷
? ”÷ Ob…Zd ! ˙˙¬fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK ØKb÷ Gı÷, Z÷ ÆbPZ Æb¶Z Gı÷ ZØb «÷ ”\Ï˙ÏÆ #«bjbÁ“bÍ Gı÷, Z÷ #«bjb Á“bÍØ® ±Â®Á“d§‹ØPZ,
◊ Æb’c“ #◊K˙PÆZ-#fi¶Z fiØ®, Z÷dDı #fib’c“ Æb¶Z fiØ® #fi÷ #fib’c“ \Â˙b÷. Dı÷d ∏bfib˙Ï®K Á“d Á“mŸ¶ Z÷d #¶ZÏbK Á“d ÆdDı˙Ÿ¶.
#fi¶Z fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷d ˙¬fib÷ ◊Ÿc„“OTb÷◊EK Æb’c“ Æb¶Z Gı÷ ◊ (284) ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®KÁ“d œŸ¶ ¬® «b¶j÷ ? ◊ŸÏŸ¥ «b¶j÷
Æb’c“ #fi¶Z, #fib’c“ Æb¶Z Á÷“ #fib’c“ #fi¶Z fiØ® Z÷dDı º˙b÷fib Á“db÷|◊EK ? Á÷“ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ «b¶j÷ ? Á÷“ fib÷¬®-fib÷◊ŸÏŸ¥ fib÷fi◊Ÿ¶ÆÁ“ #÷Ê“T÷ Dı÷ ¬®, ◊ŸÏŸ¥ Á÷“
dbÊ÷“ ◊ ◊ø·Gıb-◊πH Á“Ï˙b÷ ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷fib÷ Á“db÷|◊EK #fib’c“ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ fi ”b÷K Z÷˙b÷ º˙ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ¬® ◊ «b¶j÷, ◊ŸÏŸ¥ ◊Â
#fi¶Z Gı÷. ◊ º˙b÷fib÷ Á“db÷|◊EK Æb’c“ #◊K˙PÆZ-#fi¶Z fiØ®. ”÷ «b¶j÷, #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ◊ «b¶j÷. ◊ Dı÷ fib÷¬® fib÷◊ŸÏŸ¥-fib÷fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ”b÷K Z÷
gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Kb◊Øfib «¶jÁ“fib÷ Á“db÷|◊EK Æb’c“ Á“c“bE «b¶j÷ fi Á“c“bE «b¶j÷ fi÷ Á“c“bE fi «b¶j÷; #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛKfi÷ ˙ºfi÷
Æb¶Z Gı÷, g˙PÆP∞Á“ º˙fib÷ Á“db÷|◊EK #fib’c“ Æb¶Z Gı÷, #g˙-PÆP∞Á“fib÷ ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! #bKŸÛKad ◊ˆ˙˙Z„ ◊πH Á“Ï˙b÷.
Á“db÷|◊EK #fib’c“ #fi¶Z Gı÷ Z÷ ”÷ZŸØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ˙¬ Æb’c“ #fi÷ Æb¶Z ”÷ Ob…Zd ! ¬® «b¶j÷ #fi÷ fi ◊ «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «®\ «÷ dbÊ÷“ ◊Â
Gı÷ ? ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ #”®> EbÏ÷ gb¶Obdb¶ ◊πH Á“”÷˙b÷. ”÷ Ob…Zd ! ˙¬ Æb’c“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ Dı÷ fib÷¬®fib÷◊ŸÏŸ¥fib÷fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ”b÷K Z÷ Zb÷ #bKŸÛKÁ“d fi «b¶j÷. ”÷
Gı÷ #fi÷ Æb¶Z Gı÷. «bÁ“[ ‰Â÷ gbObfib÷ ˙¬db¶ ◊πPZ˙÷¥ Á“Ï˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®K Á“d œŸ¶ ƶKZ «b¶j÷ ? #ƶKZ «b¶j÷ ? Á÷“
Dı÷d ˙¬ Æb’c“ Æb¶Z Gı÷ ◊ Æb’c“ #fi¶Z fiØ®, #fib’c“ Æb¶Z fiØ® #fi÷ ƶKZbƶKZ «b¶j÷ ? Á÷“ Dı÷ fib÷ƶKZfib÷#ƶKZ-fib÷ƶKZbƶKZ ”b÷K Z÷ «b¶j÷ ?
#fib’c“ #fi¶Z fiØ® Z÷d º˙b÷ œŸ¶ Æb’c“ Æb¶Z Gı÷ ? #P”> ◊ˆ˙fib EbÏ÷ gb¶Ob ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE ƶKZ «b¶j÷, Á“c“bE fi «b¶j÷; #ƶKZ «bj÷ #fi÷
Á“”® Z÷db¶ ◊πH Á“Ï˙b÷. ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ º˙b÷ Æb’c“ Æb¶Z Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ƶKZbƶKZ ◊ «b¶j÷ ◊ Dı÷ fib÷ƶKZ-fib÷#ƶKZ-fib÷ƶKZbƶKZ ”b÷K Z÷
EbÏ÷ gb¶Ob Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷, Zb÷ fi «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛKfi÷ ˙ºfi÷ ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶,
PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷, dfiŸÛKb÷, #fi÷ c÷“˙b÷ OPZ #bOPZfi÷ #◊÷¨bØ® ÆbPZ #fi÷ Æb¶Z #bKŸÛK Á“dfib ƶ«¶jdb¶ fi®E÷fib ‰Â ƶKZ, #ƶKZ #fi÷ ƶKZbƶKZ dbÊ÷“
Gı÷, PÆ∞OPZfi÷ #◊÷¨® PÆ∞b÷ Æb’c“ #fi¶Z Gı÷, g˙PÆP∞Á“b÷ T§¯jfi÷ #◊÷¨® gDıfib˙ ÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ &◊Ïfib÷ fib÷ƶKZ-fib÷#ƶKZ-fib÷ƶKZbƶKZ
#fib’c“ Æb¶Z Gı÷ #fi÷ #g˙PÆP∞Á“b÷ ƶÆbÏfi÷ #◊÷¨® #fib’c“ #fi¶Z Gı÷, Z÷ #Øb§SÆ∞ fi «b¶j÷.
”÷ZŸØ® Z÷d Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®K Á“d œŸ¶ Æ@K‘WPÕ“ «b¶j÷ ? PdΩKbWPÕ“
(283) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“T® Á“d◊πÁø“PZ#b÷ Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «b¶j÷ Á÷“ Æ@K§‘dΩKbWPÕ“ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æ@K‘WPÕ“ Á“c“bE «b¶j÷ #fi÷
#b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ Á“”® Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ∏bfib˙Ï®K c“œfib˙Ï®K Kb˙Z„ Á“c“bE fi «b¶j÷, PdΩKbWPÕ“ «b¶j÷ #fi÷ Æ@K§‘dΩKbWPÕ“ ◊ «b¶j÷. #÷
#¶ZÏbK. ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®KÁ“dfi® «¶j§‹ØPZ Á÷“Ê“Tb Á“bÍfi® Gı÷ ? ”÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛK PÆ˙bKfi® ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, #bKŸÛKdb¶
Ob…Zd ! Dı]ÒKØ® #¶ZdŸ”`Z #fi÷ &SÁø“Õ“Ø® ‰®œÆbOÏb÷◊d Á“b÷ “bÁ“b÷ “®, #fi÷ fi®E÷fib «÷ Æ@K‘WPÕ“ #fi÷ PdΩKbWPÕ“ gDıfib˙ ÷“ Á“c“bE fi «b¶j÷ #fi÷ Á“c“bE
‰Â ”\Ï ˙ÏÆ #«bjbÁ“bÍ, Z÷ #«bjbÁ“bÍ Dı÷Ê“T® ±Â® Á“d§‹ØPZ- «b¶j÷ #fi÷ Æ@K§‘dΩKbWPÕ“ fi «b¶Ø÷. ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®K Á“d œŸ¶
Á“dPfi¥÷Á“ \Â˙b÷, #÷ ◊πdbÂ÷ c“œfib˙Ï®K Á“d ◊ÏS˙÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. ƶ∏® º˙ «b¶j÷ ? #ƶ∏® º˙ «b¶j÷ ? Á÷“ fib÷ƶ∏® #fi÷ fib÷#ƶ∏® «b¶j÷
˙÷c“fi®KÁ“d Dı]ÒK÷ «÷ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍŸ¶ #fi÷ &SÁø“Õ÷“ Dı÷d ∏bfib˙Ï®KÁ“d ? ”÷ Ob…Zd ? ƶ∏® Á“c“bE «b¶j÷ #fi÷ Á“c“bE fi «b¶j÷, #ƶ∏® «b¶j÷ #fi÷
Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d \Â˙Ÿ¶. db÷”fi®KÁ“d Dı]ÒK÷ #ÒZdŸ”`Zfi® §‹ØPZ˙bÍŸ¶ #fi÷ fib÷ƶ∏®fib÷#ƶ∏® º˙ fi «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi®K #fi÷ #bKŸÛK ˙ºfi÷ Gı
Bhgh/79
Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. #fi÷ ˙÷c“fi®K fi®E÷fib «÷ ƶ∏® #fi÷ #ƶ∏® «b¶j÷ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #bPgPfi«b÷PjÁ“∏bfi®, •ŸZ∏bfi®, #˙P]∏bfi®,
#fi÷ &◊Ïfib÷ fib÷ƶ∏® fib÷#ƶ∏® gDıfib #fi÷ #bKŸÛKfi÷ fi®E÷fib «÷ gDıfib#÷ dfi:◊K˙∏bfi® Á÷“ Á÷“˙T∏bfi® ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”÷≤“Ífib
«b¶j÷ #fi÷ &◊Ïfib fi «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ g˙PÆP∞Á“ ∏bfib˙Ï®K Á“d EbÏ gDıfib#÷ «b¶j÷ Gı÷, fib÷◊’ÏÎ fib÷#◊’ÏÎ «b¶jZb÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶
«b¶j÷ ? #g˙PÆP∞Á“ ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? Á÷“ fib÷g˙PÆP∞Á“ #bPg-Pfi«b÷PjÁ“∏bfi®, •ŸZ∏bfi® #˙P]∏bfi® #fi÷ dfi:◊K˙∏bfi® Á÷“
fib÷#g˙PÆP∞Á“ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! g˙PÆP∞Á“ gDıfib#÷ Á÷“˙T∏bfi® ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! dPZ∏bfi®, •ŸZ∏bfi®,
«b¶j÷#g˙PÆP∞Á“ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ #fi÷ fib÷g˙PÆP∞Á“ fi÷ #˙P]∏bfi® #fi÷ dfi:◊K˙∏bfi® gDıfib#÷ «b¶j÷ Gı÷ #fi÷ Á÷“˙T∏bfi® «b¶jZb÷
fib÷#g˙PÆP∞Á“ fi «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛK PÆ˙bKfi® ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PÎ#b÷ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi®Kfi÷ ˙ºfi÷ «bÁ“[fi® ÆbZ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \®
dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶ #bKŸÛK Á“d dbÊ÷“ fi®E÷fib «÷ g˙PÆP∞Á“ #fi÷ #g˙PÆP∞Á“ T÷˙Ÿ¶ #fi÷ ˙÷c“fi®K Á“dfi÷ ”÷≤“Ífi÷ EbÏ «b¶j÷ Gı÷ #fi÷ Á÷“˙Í∏bfi® gDıfib#÷
gDıfib#÷ «b¶j÷ #fi÷ &◊Ïfib÷ fib÷g˙PÆP∞Á“ #fi÷ fib÷#g˙PÆP∞Á“ #ØbZ„ «b¶j÷ Gı÷.
PÆ∞, Z÷ fi «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ E¨Ÿc“œfi®, #E¨Ÿ-c“œfi®, #˙P]c“œfi® ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ dPZ#∏bfi®, •ŸZ#∏bfi® #fi÷ P˙g¶O∏bfi®
#fi÷ Á÷“˙Tc“œfi® ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”÷≤“Ífib ‰Â ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #bKŸÛKfi÷ ˙ºfi÷ ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷
E¨Ÿc“œfi®, #E¨Ÿc“œfi® #fi÷ #˙P]c“œfi® #÷ ‰Â gDıfib#÷ «b¶j÷ ZØb «b¶j÷ #fi÷ #bKŸÛKfi÷ gDıfib#÷ «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ dfiKb÷O®,
&◊Ïfib÷-Á÷“˙Tc“œfi® Z÷ fi «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi®K PÆ˙bKfi® ÆbZ÷ ˙EfiKb÷O®, Á“bKKb÷O® #fi÷ #Kb÷O® ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd !
Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, ˙÷c“fi®KÁ“dfi÷ fi®E÷fib ‰Â «b¶j÷ Gı÷fi÷ Á÷“˙Tc“œfi® dfiKb÷O®, ˙EfiKb÷O® #fi÷ Á“bKKb÷O®, #÷ ‰Â gDıfib#÷ ∏bfib˙Ï Á“d
Á“c“bE «b¶j÷ #fi÷ Á“c“bE fi «b¶j÷. «b¶j÷ #fi÷ #Kb÷O® ∏bfib˙ÏÂfi÷ fi «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi®K PÆ˙bKfi® ÆbZ÷
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ◊KbkÁ“ º˙ ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? #◊KbkÁ“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ ˙÷c“fi®K Á“dfi÷ ”÷≤“Ífib ‰Â «b¶j÷ #fi÷
º˙ ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? Á÷“ fib÷◊Kbk fib÷#◊Kbk º˙ ∏bfib˙Ï®K #Kb÷O® fi «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ÆbÁ“bÏ &◊Kb÷O˙bÍb÷ Á÷“ #fibÁ“bÏ
Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊Kbk º˙ gDıfib#÷ ∏bfib˙Ï®K Á“d «bj÷, &◊Kb÷O˙bÍb÷ ∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b≤÷“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷
#◊Kbk º˙ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ #fi÷ fib÷◊Kbk fib÷#◊Kbk #÷Ê“T÷ PÆ∞ gDıfib «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #b”bÏÁ“ Á÷“ #fib”bÏÁ“ º˙ ∏bfib˙Ï®K
º˙ ∏bfib˙Ï®K Á“d fi «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛKfi÷ ˙ºfi÷ ÆbZ÷ Á“dfi÷ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «≥÷ ◊ gDıfib#÷ «b¶j÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi®K
Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ #bKŸÛKfi÷ fi®E÷fib «÷ ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk #fi÷ #bKŸÛK PÆ˙bKfi® Gı Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, #fi÷ ˙÷c“fi®K #fi÷
gDıfib#÷ «b¶j÷ #fi÷ &◊Ïfib÷ fib÷◊Kbkfib÷ #◊KbkPÆ∞ fi «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ #bKŸÛK PÆ˙bKfi® Gı Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶, #fi÷ ˙÷c“fi®K Á“d, #b”bÏÁ“
! œŸ¶ gb¥Á“ º˙ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? Á÷“ #gb¥Á“ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd º˙ «b¶j÷ ZØb #fib”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ #fi÷ #bKŸÛÁ“dfi÷ #b”bÏÁ“
! #÷ «≥÷ º˙ ∏bfib˙Ï Á“d gDıfib#÷ «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ¥ ˙÷c“fi®K˙ºfi÷ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ ZØb #fib”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ #fi÷ #bKŸÛKÁ“dfi÷
ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ ˙÷c“fi®K Á“d gb¥Á“ «b¶j÷ ZØb #gb¥Á“ #b”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ ZØb #fib”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ #fi÷
˙÷c“fi®K Á“dfi÷ gDıfib#÷ «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ◊’ÏÎ-#÷Á“ œÏ®Ï˙bÍb÷ #bKŸÛKÁ“dfi÷ #b”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ ZØb #fib”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷
º˙, ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? #◊’ÏÎ º˙ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? Á÷“ «b¶j÷ #fi÷ #bKŸÛKÁ“dfi÷ #b”bÏÁ“ º˙ gDıfib#÷ «b¶j÷ ZØb #fib”bÏÁ“ º˙
fib÷◊’ÏÎ fib÷#◊’ÏÎ º˙ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊’ÏÎ º˙, fi «b¶j÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ƈId º˙, «bc“Ï º˙ Á÷“ fib÷ƈId-fib÷«bc“Ï º˙
gDıfib#÷ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷, #◊’ÏÎ º˙ ∏bfib˙Ï Á“d «b¶j÷ #fi÷ ∏bfib˙Ï Á“dfi÷ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ƈId º˙, «bc“Ï, º˙ gDıfib#÷
fib÷◊’ÏÎfib÷ #◊’ÏÎ #÷Ê“T÷ PÆ∞ º˙ fi «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛKfi÷ ˙ºfi÷ «b¶j÷ #fi÷ fib÷ƈId-fib÷«bc“Ï º˙ fi «b¶j÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #bKŸÛKfi÷ dˆÁ“[fi÷
ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. #fi÷ ◊’ÏÎ ZØb #◊’ÏÎ #÷ «≥÷ ◊ ÆbZ÷ Á“d◊πÁø“PZ#b÷ dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ #bKŸÛKÁ“dfi÷ ƈId º˙ #fi÷
#bKŸÛK Á“dfi÷ gDıfib#÷ «b¶j÷ Gı÷ #fi÷ fib÷◊’ÏÎ fib÷#◊ϮΠ«b¶jZb÷ fiØ®. «bc“Ï º˙, #÷ «≥÷ gDıfib#÷ «b¶j÷ Gı÷, ZØb fib÷ƈId-fib÷«bc“Ï º˙-
Bhgh/80
PÆ∞fib º˙ fiØ® «b¶jZb. ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ EÏd º˙ Á÷“ #EÏd º˙ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b, #ƶP∏#b÷db¶ #÷Á÷“§ÒsK˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob
∏bfib˙Ï®K Á“d «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ «≥÷ º˙ #b≤÷“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fi÷ \Â˙b. fi…ÏPKÁ“, c÷“˙ #fi÷ dfiŸÛKb÷db¶ Gı gbOb¶ \Â˙b. fib÷ƶ∏® fib÷#ƶ∏®
gDıfib#÷ «b¶j÷. º˙, dfiŸÛK #fi÷ PÆ∞b÷db¶ ‰Â gb¶Ob \Â˙b. Dı÷d ÆbdbÒK º˙b÷ Á“mb,
(285) ”÷ gO˙fi„ ! ¬®˙÷c“Á“, ◊ŸÏŸ¥˙÷c“Á“, fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“Á“ #fi÷ #˙÷c“Á“, Z÷d ÆT÷LK-º˙b÷ \Â˙b. Dı÷d #b”bÏÁ“ º˙ Á“mb÷ Z÷d Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb,
#÷ «jb º˙b÷db¶ aKb aKb º˙, Á“b÷fib Á“b÷fibØ® #V◊, «”y, ZŸVK #fi÷ fi®TT÷LKb˙bÍb #fi÷ Á“b◊b÷ZT÷LKb˙bÍb º˙b÷ \Â˙b, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, Dı÷fi÷ Dı÷
P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æb…Ø® Øb÷ “b ◊ŸÏŸ¥˙÷c“Á“ º˙b÷ Gı÷, Z÷fibØ® T÷LKb ”b÷K Z÷fi÷ Z÷ T÷LKb Á“”÷˙®. Z÷\÷ T÷LKbdb¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b,
ƶpK÷KOŸÂ ¬®˙÷c“Á“ Gı÷, #˙÷c“Á“ #fi¶ZOŸÂ Gı÷ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“Á“ #fi¶ZOŸÂ P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷db¶, #¡Á“bPKÁ“b÷db¶ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷db¶
Gı÷. #÷ «jb ◊c“b÷fib¶ #V◊«”yS˙b÷ Á“”÷˙b¶ Kb˙Z„ Æb…Ø® Øb÷ “b #EÏd º˙b÷ Gıgb¶Ob \Â˙b, ◊xT÷LKbdb¶ #fi÷ œŸaTT÷LKbdb¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob
Gı÷ #fi÷ EÏd º˙b÷ #fi¶ZOŸÂ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ \Â˙b, #T÷LKbdb¶ º˙ #fi÷ PÆ∞b÷db¶ ‰Â gb¶Ob \Â˙b #fi÷ #T÷LK
gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷. dfiŸÛKb÷db¶ Gıgb¶Ob \Â˙b. Æ@K‘WPÕ“#b÷db¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b.
œZÁ“ :6-&o÷Æb÷ :3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ P˙Á“T÷§ÒsKb÷db¶ Gıgb¶Ob \Â˙b. PdΩKbWPÕ“#b÷db¶ #÷Á÷“§ÒsK ˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob
&o÷œÁ“ 4 \Â˙b. Æ@K§‘dΩKbWPÕ“#b÷db¶ Gıgb¶Ob \Â˙b. ƶKZ º˙b÷db¶ º˙b’c“Á“
(286) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙ Á“bTbc÷“œ˙ ÷“-Æ◊πc÷“œ Gı÷ Á÷“ #◊πc÷“œ ? ‰Âgb¶Ob \Â˙b. #ƶKb÷Zbdb¶ #÷Á÷“§ÒsK ˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob \Â˙b,
”÷ Ob…Zd ! º˙ PfiKdb Eb÷<“Æ Æ◊πc÷“œ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ PÆ∞ ƶKZbƶKZb÷db¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b. fib÷ƶKZfib÷#ƶKZ #fi÷
ÆŸj®fib º˙ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“ º˙ Á“bTbc÷“œØ® Æ◊πc÷“œ Gı÷ fib÷ƶKZb ƶKZb÷db¶-‰Âgb¶O \Â˙b. ÆÁ“¥bKb÷db¶-#Á“¥bK˙bÍb#b÷db¶
Á÷“ #◊πc÷“œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ Á“c“bE Æ◊πc÷“œ Gı÷ #fi÷ Á“c“bE #◊πc÷“œ Gı÷. º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b. #fi÷ ÆÁ“¥bK #÷Á÷>“PsKb÷db¶ #÷Á“ gb¶Ob÷ Gı÷, A“b÷j
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ Á“bTbc÷“œØ® Æ◊πc÷“œ Gı÷ Á÷“ #◊πc÷“œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Á“¥bPK#b÷db¶ º˙ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsK ˙º ‰Âgb¶Ob \Â˙b. c÷“˙b÷db¶ Gıgb¶Ob,
! Eb÷<“Æ, º˙b÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ Á“bTbc÷“œ˙ ÷“ dbfiÁ“¥bK˙bÍdb¶, dbKbÁ“¥bK˙bÍbdb¶ º˙ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsK ˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob
Æ◊πc÷“œ Gı÷ Á÷“ #◊πc÷“œ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ fi…ÏPKÁ“b÷db¶ «jbK Æ◊πc÷“œ \Â˙b, fi…ÏPKÁ“ #fi÷ c÷“˙b÷db¶ Gıgb¶Ob \Â˙b. Tb÷gÁ“¥bK˙bÍb#b÷db¶ º˙
”b÷K. Á÷“Ê“TbÁ“ Æ◊πc÷“œ #fi÷ #÷Á“bc“ #◊πc÷“œ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ Æ◊πc÷“œb Á÷“Ê“TbÁ“ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsK ˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob \Â˙b. fi…ÏPKÁ“db¶ Gıg¶Ob \Â˙b,
Æ◊πc÷“œ Á÷“Ê“TbÁ“ #◊πc÷“œ; #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ÆŸj®fib º˙b÷ dbÊ÷“ #Á“¥bPKdb¶ º˙, dfiŸDı #fi÷ PÆ∞b÷db¶ ‰Âgb¶Ob \Â˙b. #b…PjÁ“§ÒsKb÷db¶
\Â˙Ÿ¶, ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ º˙b÷ Æ◊πc÷“œ Gı÷ Á÷“ #◊πc÷“œ Gı÷ ? Gıgb¶Ob \Â˙b, #Á“¥bPKdb¶ º˙, dfiŸDı #fi÷ PÆ∞b÷db¶ ‰Âgb¶Ob \Â˙b.
Z÷#b÷ Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. #b÷PjÁ“∏bfidb¶, #bPgPfi«b÷PjÁ“-∏bfidb¶, •ŸZ∏bfidb¶, º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob
Dı÷d fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ Á“mb Z÷d PÆ∞ ÆŸj®fib «bÁ“[fib «jb º˙b÷ dbÊ÷“ \Â˙b. P˙Á“T÷§ÒsKb÷db¶ Gıgb¶Ob \Â˙b. #˙Pj∏bfidb¶, dfi:◊K˙∏bfidb¶
\Â˙Ÿ¶. º˙ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsK ˙ºfi÷ «bÁ“[fib #b”bÏÁ“ º˙b÷ dbÊ÷“ ‰Â gb¶Ob #fi÷ Á÷“˙T∏bfidb¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob \Â˙b. #b…PjÁ“#∏bfidb¶,
\Â˙b, #fi÷ #÷Á÷>“§ÒsK ˙ºfi÷ Gı gb¶Ob #b ◊πdbÂ÷ \Â˙b - Á÷“Ê“TbÁ“ dPZ#∏bfidb¶ #fi÷ •ŸZ#∏bfidb¶ #÷Á÷>“PsK ˙ºfi÷ ‰Âgb¶Ob \Â˙b.
Æ◊πc÷“œ ”b÷K, Á÷“Ê“TbÁ“ #◊πc÷“œ ”b÷K, #Ø˙b Á“b÷› Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á“b÷› P˙g¶O∏bfidb¶ º˙b’c“Á“ ‰Â gb¶Ob \Â˙b, Dı÷d #b…PjÁ“ Á“mb÷ Z÷d ÆKb÷O®
#◊πc÷“œ ”b÷K, Á“b÷› #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #◊πc÷“œ ”b÷K, Á÷“Ê“TbÁ“ Æ◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ \Â˙b÷. dfiKb÷O®, ˙EfiKb÷O® #fi÷ Á“bKKb÷POdb¶ º˙b’c“Á“ ‰Âgb¶Ob
Á“b÷› #◊πc÷“œ ”b÷K #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ Æ◊πc÷“œ ”b÷K ZØb Á÷“Ê“TbÁ“ #◊πc÷“œ ”b÷K. \Â˙b. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, #÷Á÷>“PsK º˙b÷ Á“bKKb÷O˙bÍb Gı÷ #fi÷ Z÷#b÷db¶
PÆ∞b÷fi÷ dbÊ÷“ ‰Â gb¶Ob \Â˙b Dı÷d #b…PjÁ“-ÆbdbÒK º˙b÷ Á“mb Z÷d #g¶OÁ“ lblb gb¶Ob fiØ® ◊ #÷Á“ gb¶Ob÷ Gı÷. Dı÷d #T÷LKb÷ Á“mb Z÷d
g˙PÆP∞Á“-gÔK #fi÷ #g˙PÆP∞Á“-#gÔK º˙b÷ \Â˙b. #Kb÷POº˙b÷ \Â˙b. ÆbÁ“bÏ &◊Kb÷O˙bÍbdb¶ #fi÷ #fibÁ“bÏ&◊Kb÷O˙bÍb¶
fib÷g˙PÆP∞Á“fib÷g˙PÆ∞Á“ º˙, PÆ∞b÷db¶ ‰Â gb¶Ob \Â˙b. ƶP∏#b÷db¶ º˙ ZØb #÷Á÷>“PsK ˙ºfi÷ ‰Â gb¶Ob \Â˙b. Dı÷d ÆÁ“¥bK®-Á“mb Z÷d
Bhgh/81
Æ˙÷c“Á“-º˙b÷ \Â˙b ¬®˙÷c“Á“, ◊ŸÏŸ¥˙÷c“Á“ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“Á“b÷db¶ º˙b’c“Á“ ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfiØ® «¶jbK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷
‰Âgb¶Ob \Â˙b, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“db¶ #÷Á÷>“PsKfib÷ dbÊ÷“ #g¶OÁ“ ◊πSKbpKbfiØ® Pfi˙PZZ #bKŸÛK˙bÍb Gı÷, ‰Â÷ ◊ Gı÷ #◊πSKbpKbfiØ®
#÷Á“ gb¶Ob÷ Gı÷. Dı÷d #Á“¥bK® º˙b÷ Á“mb Z÷d #˙÷c“Á“-˙÷c“P˙fibfib º˙b÷ Pfi˙PZZ #bKŸÛK˙bÍb Gı÷ #fi÷ ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfiØ® Pfi˙PZZ
\Â˙b Dı÷d #b…PjÁ“-ÆbdbÒK º˙ Á“mb Z÷d ƜϮϮ º˙b÷ \Â˙b. #bKŸÛK˙bÍb Gı÷ #fi÷ «bÁ“[fib #◊πSKbpKbfiØ® Pfi˙PZZ #bKŸÛK˙bÍb Gı÷.
#b…c“b’ÏÁ“ #fi÷ ˙…PA“K œÏ®Ï˙bÍb dbÊ÷“ º˙ ZØb #÷Á÷>“§ÒsK ˙ºfi÷ ‰Â (289-290) ◊πSKbpKbfi ◊πSKbpKbfifi÷ \Â÷, (◊πSKbpKbfifi÷)
gb¶Ob \Â˙b, #b”bÏÁ“ œÏ®Ïdb¶ º˙ #fi÷ dfiŸÛKdb¶ Gı gb¶Ob \Â˙b, Á“Ï÷, ‰Â÷fi÷ (\Â÷ #fi÷ Á“Ï÷) #bKŸÛKfi® Pfi˙øPÎ, Æ◊πc÷“œ &o÷œdb¶ #÷ EbÏ
Dı÷d #b…PjÁ“ Á“mb Z÷d Z…DıÆ #fi÷ Á“bd \Â˙b. #œÏ®Ï®-#fi÷ PÆ∞ c¶“ “Á“b÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷
dbÊ÷“ ‰Â gb¶Ob \Â˙b. #b”bÏ-◊KbPkdb¶, œÏ®Ï◊KbPkdb¶, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
›q§ÒsK◊KbPkdb¶ #fi÷ #bfi◊πbÂ◊KbPkdb¶ º˙ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsK ˙º ‰Â œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 4 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
gb¶Ob \Â˙b. Dı÷d ƶ∏® º˙b÷ Á“mb Z÷d gb¥b #fi÷ dfi:◊KbPk ƶ«¶j÷ &o÷œÁ“ 5
\Â˙Ÿ¶. Dı÷d #fib”bÏÁ“ º˙b÷ Á“mb Z÷d #b”bÏ ◊KbPk P˙fibfib º˙b÷ P˙¥÷ (291) ”÷ gO˙fi„ ! #b Zd‹Á“bK œŸ¶ Á“”÷˙bK ? œŸ¶ ◊ø§Ω˙
ÆdDı˙Ÿ¶. œÏ®Ïfi® #◊KbPkdb¶, ›qPsKfi® #◊KbPkdb¶ #fi÷ #bÂ◊πbÂfi® Zd‹Á“bK #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK ? œŸ¶ ◊b® Zd‹Á“bK #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK ?
#◊KbPkdb¶ º˙ #fi÷ #÷Á÷>“PsK ˙º ‰Â gb¶Ob \Â˙b. fi…ÏPKÁ“, c÷“˙ #fi÷ ”÷ Ob…Zd ! ◊ø§Ω˙, "Zd‹Á“bK' #÷ ◊πdbÂ÷ fi Á“”÷˙bK, ◊ ◊b®,
dfiŸÛKb÷db¶ Gı gb¶Ob \Â˙b. gb¥bfi® #◊KbPkdb¶ #fi÷ dfifi® #◊KbPkdb¶ "Zd‹Á“bK' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd !
º˙b’c“Á“ ‰Â gb¶Ob \Â˙b. fi…ÏPKÁ“, c÷“˙ #fi÷ dfiŸÛKb÷db¶ Gı gb¶Ob Á÷“Ê“Tb÷Á“ ◊ø§Ω˙Á“bK #÷˙b÷ œŸg Gı÷, Dı÷ c÷“œfi÷. gbOfi÷ ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷
\Â˙b. Á÷“Ê“Tb÷Á“ ◊ø§Ω˙Á“bK #÷˙b÷ Gı÷, Dı÷ c÷“œfi÷ ◊πÁ“bPœZ fiØ® Á“ÏZb÷, Z÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙b÷|aZ
(287) Æ◊πc÷“œb÷, #b”bÏÁ“, gÔK, ƶ∏®, T÷LKb, WPÕ“, ƶKZ, ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK aKb¶ ÆdŸ§SØZ Gı÷ aKb¶Ø® œv“ Gı÷
Á“¥bK, ∏bfi, Kb÷O, &◊Kb÷O, ˙÷c“, œÏ®Ï #fi÷ ◊KbPk #÷ fbÏb÷ Gı÷. #fi÷ aKb¶ ƶPfiP{“Z Gı÷ aKb¶ Z÷fib÷ #¶Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı¶«Ÿf®◊ fibdfib
(288) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? #◊πSKbpKbfi® Gı÷ f®◊fi® «”bÏ PZÏGı÷ #ƶpK f®◊ ÆdŸsb÷fi÷ &£¶–K ◊Gı® #ÏŸÂ˙Ï «”bÏ
? Á÷“ ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ ◊πSKbpKbfi® ◊ Gı÷, #b˙÷ Gı÷, Z÷ f®◊fi® «”bÏfi® ˙÷’c“Á“bfi® #¶ZØ® #ÏŸÂb÷c“K ÆdŸsfi÷ 42 ”\Ï
#◊πSKbpKbfi® ◊ Gı÷> #fi÷ ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfi ◊ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb÷Dıfi #˙Ob”®#÷ SKbÏ÷ &◊’ÏZfi DıTb¶Z #b˙÷ Gı÷, Z÷ &◊’ÏZfi DıTb¶ZØ®
«jb º˙b÷ dbÊ÷“ ◊πH Á“Ï˙b÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ #◊πSKbpKbfi® Gı÷, #÷ #÷Á“ ◊πc÷“œfi® •÷®#÷ #”®> Zd‹Á“bK ÆdŸ§SØZ Gı÷, Z÷ SKb¶Ø® ÆdŸ§SØZ Ø›
◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ E&’Ï>PsK ÆŸj®fib º˙b #◊πSKbpKbfi® Á“”÷˙b 1721 Kb÷Dıfi &ÀEb÷ Dı› SKb¶Ø® ◊bGıb÷ PZÏGıb÷ P˙‹ZbÏ ◊bdZb÷ Æb÷jd,
◊¶E÷§ÒsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ ◊πSKbpKbfi® fiØ® ◊ #◊πSKbpKbfi® Gı÷ #fi÷ ›œbfi, ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷>s #÷ EbÏ÷ Á“V◊b÷fi÷ #b·Gıbc“®fi÷ &ÀE÷ «πŒTb÷Á“
◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfi® Gı÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fi÷ ‰Â÷ gb¶Ob ”b÷K Gı÷ ZØb Á“V◊db¶ ’ÏÕ“P˙dbfifib ◊bØ “b ÆŸj® ƶ◊πbk ◊”b÷>·Kb÷ Gı÷ #fi÷ SKb¶ Zd‹Á“bK
«bÁ“[fib º˙b÷, Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷ Á“mb Z÷d Á“”÷˙b. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ƶPfiP˙Õ“ Gı÷.
◊πSKbpKbfifi÷ \Â÷ Gı÷ #◊πSKbpKbfifi÷ \Â÷ Gı÷, «bÁ“[fib º˙b÷ ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK fib÷ ƶ‹Øbfi Á÷“˙b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Zd‹Á“bK,
◊πSKbpKbfifi÷ \ÂZb fiØ®. #◊πSKbpKbfifi÷ \ÂZb fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fi®E÷, Á“b÷ “®#bfib fi®E÷fib gbOfib #bÁ“bÏ˙bÍb÷ #fi÷ &◊Ï, ÁŸ“Á“ “bfib ◊b¶DıÏbfib
º˙b÷ ◊πSKbpKbfifi÷ Á“Ï÷ Gı÷ ? #◊πSKbpKbfifi÷ Á“Ï÷ Gı÷ ? Á÷“ ◊πSKbpKbfib- Dı÷˙b #bÁ“bÏ˙bÍb÷ Á“mb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK P˙ÛÁ¶“g˙ ÷“ Á÷“Ê“Tb÷ Á“mb÷
◊πSKbpKbfifi÷ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d #b…PjÁ“ c¶“ “Á“ Á“mb÷ Z÷d Gı÷ #fi÷ ◊’Ϩ÷◊˙ ÷“ Á÷“Ê“Tb÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Zd‹Á“bK «÷ ◊πÁ“bÏfib÷
◊πSKbpKbfifi® PA“Kb ◊ \® T÷˙® ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ◊πSKbpKbfiØ® Á“mb÷ Gı÷; ƶpK÷K P˙‹ZøZ #fi÷ #ƶpK÷K P˙‹ZøZ, Z÷db¶ Dı÷ Z÷ ƶpK÷K
Pfi˙PZZ #bKŸÛK˙bÍb Gı÷ #◊πSKbpKb-fiØ® «¶jbK Gı÷ ? Á÷“ P˙‹ZøZ Gı÷ Z÷ P˙ÛÁ¶“g˙ ÷“ ƶpK÷K Kb÷Dıfi Æ”Æπ Á“mb Gı÷ #fi÷ ◊’Ϩ÷◊˙ ÷“
Bhgh/82
#ƶpK÷K Kb÷Dıfi Æ”Æπ Á“mb Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ Dı÷ Z÷ #ƶpK÷K P˙‹ZøZ Gı÷ Z÷ d”b¶jÁ“bÏ, Tb÷Á“b¶jÁ“bÏ, Tb÷Á“ZPdÆπ, c÷“˙b¶jÁ“bÏ, c÷“˙ZPdÆπ, c÷“˙bÏhK, c÷“˙ÔKˆ”,
#ƶpK÷K Kb÷Dıfi P˙ÛÁ¶“g ˙ ÷“ Á“mb÷ Gı÷ #fi÷ #ƶpK÷K Kb÷Dıfi Æ”Æπ c÷“˙◊’Ï], c÷“˙◊πPZ¨b÷g #fi÷ #ÏŸÂb÷c“Á“ ÆdŸs. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK œŸ¶
◊’Ϩ÷◊˙ ÷“ Á“mb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK Á÷“Ê“Tb÷ db÷Ê“b÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ ◊ø§Ω˙fib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷ ? ◊b®fib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷ ? º˙fib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷ Á÷“
Ob…Zd ! Æ˙f®◊ #fi÷ ÆdŸsb÷fi® Æ˙b¿K¶ZÏ #b Dı¶«ˆf®◊ fibdfib÷ f®◊ ◊Ÿc„“OTfib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Zd‹Á“bK ◊ø§Ω˙fib÷ ◊’ÏÂbd fiØ®,
Kb˙Z„ ◊’Ϩ÷◊˙ ÷“ Á“mb÷ Gı÷ Á“b÷› db÷Ê“® ≠“P∞˙bÍb÷ Kb˙Z„ d”bfiŸgb˙ c÷“˙ "#b ◊b®fib÷ ◊ ◊’ÏÂbd Gı÷, º˙fib÷ ◊ ◊’ÏÂbd Gı÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTfib÷
EbVKb÷' #÷d Á“Ï®fi÷ ‰Â E◊Ê“® ˙bOZb¶ #÷Á“˙®œ˙bÏ Z÷ ƶ◊ˆÂ Dı¶«ˆf®◊fi÷ ◊’ÏÂbd Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ Æ˙ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷
¸Ï®fi÷ œ®]π #b˙÷, Z÷ c÷“˙ Z÷fi® &SÁø“Õ“ #fi÷ S˙Ïb˙bÍ® Kb˙Z„ c÷“˙OPZ˙ ÷“ DıZb÷ ◊ø§Ω˙Á“bK◊Â÷ Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bPKÁ“◊Â÷ &S◊≥◊ˆ˙ Á“”÷Tb¶ &◊≈Kb¶ Gı÷ ? ”÷
DıZb÷ Kb˙Z„ #÷Á“ ’c“˙Æ, «÷ ’c“˙Æ Kb ‰Â ’c“˙Æ EbT÷ #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ Ob…Zd ! ”b, #fi÷Á“˙bÏ #Ø˙b #fi¶Z˙bÏ ◊ˆ˙÷| &S◊≥ ØKb Gı÷ ◊ «bc“Ï
Gı d”®fib EbT÷ Zb÷ Á“b÷› #÷Á“ Zd‹Á“bK ÆŸj® ◊”b÷>E÷ #fi÷ Á“b÷› #÷Á“ ◊ø§Ω˙Á“bK◊Â÷ #fi÷ «bc“Ï #§‘fiÁ“bK◊Â÷ fiØ® ØKb.
Zd‹Á“bK ÆŸj® fi ◊”b÷>E÷, #÷Ê“Tb÷ db÷Ê“b÷ Zd‹Á“bK Á“mb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ (292) ”÷ gO˙fi„ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ?
! Zd‹Á“bKfib¶ ]Ï Gı÷ Á÷“ Oø”b◊ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. #b≤“Áø“ÛÂbÏbPDı#b÷ Á“”÷T® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ #b≤“Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ aKb¶
”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ Obd Gı÷ Á÷“ Kb˙Z„ ƶPfi˙÷œb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b˙÷T® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆfiSÁŸ“dbÏ db”÷ÒsÁ“V◊db¶ #fi÷ fi®E÷
#Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ &c“bÏ db÷Ê“b d÷] ƶ√÷c“ ◊bd÷ Gı÷ «πŒTb÷Á“Á“V◊db¶ #’ÏÕ“ P˙dbfifib ◊bØ “bdb¶ Gı÷ #ØbZ„ #÷ ≤÷“Á“bÂ÷
? ƶdˆGı÷| Gı÷ ? #fi÷ ˙¥ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Z÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ÆdEZŸÏÆπ-Eb÷√¶ ÷“ ƶ‹Øbfi÷ ƶ§‹ØZ #÷˙® #b≤“ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Á“”÷T® Gı÷, «÷
! œŸ¶ Z÷fi÷ c÷“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ? #ÆŸÏ Á“Ï÷ Gı÷ ? Á÷“ fibO ◊ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ Áø“ÛÂÏbPDı ◊ˆ˙db¶, «÷ Áø“ÛÂÏbPDı ◊P_ddb¶, «÷ Áø“ÛÂÏbPDı c“P¨Âdb¶ #fi÷ «÷
Zd‹Á“bKdb¶ «bc“Ï ‹ZPfiZœ¯c“ Gı÷ ? #fi÷ «bc“Ï P˙DıÍ® Gı÷ ? ”b, Gı÷. ”÷ Áø“ÛÂÏbPDı &ÎÏdb¶, #÷ ◊πdbÂ÷ #b≤“ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Á“”® Gı÷, ◊ˆ˙b¿K¶ZÏ
gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷fi÷ c÷“˙ Kb #ÆŸÏ Kb fibO Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‰Â÷ ◊ Áø“ÛÂÏbPDı c“P¨Â«bm Áø“ÛÂÏbPDıfi÷ ‹◊œ÷|T® Gı÷, c“P¨Âb¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbPDı
Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ «bc“Ï ◊ø§Ω˙Á“bK Gı÷ ? #fi÷ «bc“Ï ◊P_d«bm Áø“ÛÂÏbPDıfi÷ ‹◊œ÷|T® Gı÷, ◊P_d¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbPDı &ÎÏ«bm
#§‘fiÁ“bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. #fi÷ #b Dı÷ Pfi¥÷j Gı÷ Áø“ÛÂÏbPDıfi÷ ‹◊œ÷|T® Gı÷ #fi÷ &ÎÏb¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbPDı ◊ˆ˙«bm Áø“ÛÂÏbPDıfi÷
Z÷ P˙Oπ”OPZÆdb◊≥ PÆ˙bK ÆdDı˙b÷ ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ E¶s, ƈK, ‹◊œ÷|T® Gı÷, ◊ˆ˙fi® #fi÷ ◊P_dfi® «÷ «bm Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Gı √ˆÂ® Gı÷,
Oπ”OÂ, fi¨‰ #fi÷ ZbÏbv“◊b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®, ◊ &ÎÏfi® #fi÷ c“P¨Âfi® «÷ «bm Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ ‰b¶Æ® P‰√ˆÂ® Gı÷, ◊ˆ˙fi®
Z÷ E¶sb’c“, Zd‹Á“bKfi® ◊ “√÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKdb¶ E¶sfi® ◊πgb Á÷“ #fi÷ ◊P_dfi® «÷ #¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Eb÷√¶ “® Gı÷ #fi÷ &ÎÏfi® #fi÷
ƈKfi® ◊πgb ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®, Á“bÏ Á÷“, Z÷ c“P¨Âfi® «÷ #¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbº#b÷ ◊ Eb÷√¶ “® Gı÷ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ ◊Â
◊πgb Zd‹Á“bKdb¶ Gı÷ ◊ Á“bcˆ“¥PÂÁ“b-◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ cˆ“P¥Z Á“ÏfibÏ® Gı÷. E&즮 Eb÷√¶ “® Gı÷.
”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bK ˙ÂØ® Á÷“˙b÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ˙Â˙ ÷“ (293) ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_dfi® Áø“ÛÂÏbPDı Gı√ˆÂ® Gı÷, &ÎÏfi® c“P¨Â
Zd‹Á“bK Á“bÍb÷, Á“bÍ® Á“b¶PZ˙bÍb÷, O¶g®Ï, ÏŸ¶˙bÊ“b &gb Á“ÏfibÏ, g®d, #fi÷ «bm Áø“ÛÂÏbPDı P‰√ˆÂ® Gı÷, #fi÷ «®º «j® #¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbPDı
&SÁ¶“◊fib÷ ”÷ZŸ #fi÷ ◊ÏdÁø“Û Á“mb÷ Gı÷, #fi÷ Z÷ Zd‹Á“bKfi÷ \÷›fi÷, \÷›fi÷, Eb÷ÏÆ Gı÷.
\÷Zb¶ ˙bÏDı Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ ◊ ¨b÷g ◊bd÷, #fi÷ Á“c“bE Á“b÷› c÷“˙ Zd‹Á“bKdb¶ (294) ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı, #bKbd˙ ÷“ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ?
◊π˙÷œ Á“Ï÷ Zb÷ ◊Gı® œÏ®Ïfi® S˙ÏbØ® dfifi® S˙ÏbØ® Z÷ Zd‹Á“bKfi÷ &£¶]® P˙ÛÁ¶“g˙ ÷“ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ #fi÷ ◊’Ϩ÷◊˙ ÷“ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
\K. Áø“ÛÂÏbPDı#b÷fib÷ #bKbd, #ƶpK÷K Kb÷Dıfi Æ”Æπ Gı÷, P˙ÛÁ¶“g, ƶpK÷K
”÷ gO˙fi„ ! Zd‹Á“bKfib¶ fibdb÷ Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Kb÷Dıfi Æ”Æπ Gı÷ #fi÷ ◊’Ϩ÷◊ Zb÷ #ƶpK÷K Kb÷Dıfi Æ”Æπ Gı÷, ”÷ gO˙fi„
Zd‹Á“bKfib¶ Z÷Ï fibdb÷ Á“mb¶ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“; Zd, Zd‹Á“bK, #¶jÁ“bÏ, ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ Á÷“Ê“T® db÷Ê“® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷Á“ P˙◊Í Dı÷Ê“Tb
Bhgh/83
˙√Zdb¶ ◊ Á“b÷› c÷“˙ Dı¶«ˆf®◊fi÷ #÷Á“˙®œ ˙bÏ ¸Ï® #b˙÷ #fi÷ #÷˙®Dı P˙dbfib÷ dbÊ÷“ \Â˙Ÿ¶ Kb˙Z„ ”÷ gO˙fi„ ! ’ÏÕ“P˙dbfi aKb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷
œ®]πZd OPZ˙ ÷“ \÷ TbOTbOÊ“ # “jb÷ dbÆ EbT˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷◊ (#÷ Ob…Zd ! «”ydµKgbOdb¶ ’ÏÕ“P˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷, #÷ #b≤÷“ Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷db¶
c÷“˙Ø®) Á“b÷› Áø“ÛÂÏbPDı ÆŸj® ◊”b÷>EbK #fi÷ Á“b÷› Áø“ÛÂÏbPDı ÆŸj® fi #b≤“ \Zfib Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ÆbÏ‹˙Z, #b’c“SK, ˙P∫,
◊”b÷>EbK ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ Oø”b÷ #fi÷ Oø”b◊Âb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ˙ÏŸÂ, Oc“Zb÷K, ZŸP¥Z, #ÔKb«bj, #fi÷ #b‘fi÷K ZØb ˙Edb¶ ’ÏÕ“ c÷“˙ Gı÷.
! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ Obdb÷ ˙O÷Ï÷ Gı÷ ? ”÷ (297) ”÷ gO˙fi„ ! ÆbÏ‹˙Z c÷“˙b÷ aKb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆbÏ‹˙Z
Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ db÷Ê“b d÷]b÷ c÷“˙b÷ #E®| P˙dbfidb¶ Ï”÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #b’c“SK c÷“˙b÷ aKb¶ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷
ƶ√÷c÷“ Gı÷, ƶdˆGı÷| Gı÷ #fi÷ ˙ÏÆbc“ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, #ØbZ„ #÷ Ob…Zd ! #b’c“SK c÷“˙b÷ #PEdbPT P˙dbfidb¶ Ï”÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
◊πdbÂ÷ ◊πHdb¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ ØbK Gı÷. KØbfiŸ◊ˆ˙®|#÷ Kb˙Z„ ’ÏÕ“bP˙dbfi ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ’ÏÕ“ c÷“˙b÷ aKb¶
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷fi÷ c÷“˙, #ÆŸÏ Á÷“ fibO Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙ Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ’ÏÕ“ c÷“˙b÷ ’ÏÕ“ P˙dbfidb¶ Ï”÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
Á“Ï÷ Gı÷, #ÆŸÏ Á÷“ fibO fiØ® Á“ÏZb÷. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ «bc“Ï ÆbÏ‹˙Z #fi÷ #b’c“SK, #÷ «÷ c÷“˙b÷fib÷ Á÷“Ê“Tb c÷“˙b÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb c÷“˙fib
#¡Á“bK, «bc“Ï #§‘fiÁ“bK, #fi÷ «bc“Ï˙fi‹◊PZÁ“bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Æ÷>Á“ “b#b÷ ◊’Ï˙bÏ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆbZ c÷“˙b÷ #fi÷ c÷“˙fib ÆbZ
#Ø ÆdØ fiØ® #fi÷ #b Pfi¥÷j, P˙Oπ”OPZ Ædb◊≥ º˙ PÆ˙bK «®\ Æ÷>Á“ “b#b÷ #÷Ê“T÷ ÆbZÆb÷ c÷“˙b÷, ÆbÏ‹˙Z #fi÷ #b’c“SK c÷“˙b÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷,
º˙b÷ dbÊ÷“ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ E¶s, ƶˆK, Oπ”OÂ, ˙P”fi #fi÷ ˙ÏŸÂ #÷ «÷ c÷“˙b÷fib÷ Eb…c“ c÷“˙ #fi÷ Eb…c“”\Ï c÷“˙ ◊’Ï˙bÏ Á“mb÷
fi¨‰ #fi÷ ZbÏb#b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Gı÷, Oc“Zb÷K #fi÷ ZŸP¥Z #÷ «÷ c÷“˙b÷fib÷ ÆbZ c÷“˙ #fi÷ ÆbZ ”\Ï c÷“˙
Áø“ÛÂÏbPDı#b÷db¶ E¶sfi® Á“b¶PZ Gı÷ ? ƈKfi® Á“b¶Z® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ◊’Ï˙bÏ Á“mb÷ Gı÷, #fi÷ «bÁ“[fib c÷“˙b÷fib÷ fi˙ c÷“˙ #fi÷ fi˙Æb÷ c÷“˙ ◊’Ï˙bÏ
ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDı#b÷ ˙Â˙ ÷“ Á÷“˙® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Á“mb÷ Gı÷. ◊πØd KŸOTdb¶ ÆbZÆb÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. «®\db¶ Eb…c“”\Ïfib÷
! Á“bÍ® Kb˙Z„ Zd‹Á“bKfi® ◊÷≤÷“ gK¶Á“Ï ”b÷˙bØ® c÷“˙◊ #fi÷ DıTc“® fi ◊’Ï˙bÏ Gı÷. ‰®\db¶ ÆbZ”\Ïfib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷ #fi÷ «bÁ“[fibdb¶ fi˙Æb÷fib÷
&£¶]®, \K. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDıfib¶ Á÷“Ê“Tb¶ fibdj÷K Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷ aKb¶ ◊πPZP{“Z Gı÷ #÷Ê“T÷
Ob…Zd ! Áø“ÛÂÏbPDıfib¶ #b≤“ fibd Á“mb¶ Gı÷, Áø“ÛÂÏbPDı, d÷]ÏbPDı, d]b, Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷ Á“b÷fi÷ #bjbÏ÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷
db]˙Z®, ˙bZ◊’Ï]b, ˙bZ◊’Ϩb÷gb, c÷“˙◊’Ï]b #fi÷ c÷“˙◊’Ϩb÷gb ”÷ gO˙fi„ ˙bKŸ◊πPZP{“Z Gı÷; #÷ ◊πdbÂ÷ P˙dbfifiŸ¶ ◊πPZ{“bfi, P˙dbfib÷fiŸ¶ «b”yVK,
! œ¶Ÿ Áø“ÛÂÏbPDı ◊ø§Ω˙fib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷ ? DıTfib÷ ◊’ÏÂbd Gı÷ ? º˙fib P˙dbfib÷fi® &ÀEb› #fi÷ P˙dbfib÷fiŸ¶ ƶ‹Øbfi Dı÷d "º˙bPgOd' ƈ‰db¶ c÷“˙
◊’ÏÂbd Gı÷ ? Á÷“ ◊Ÿc„“OTfib÷ ◊’ÏÂbd fiØ®. ZØb º˙fib÷ ◊ ◊’ÏÂbd Gı÷ &o÷œÁ“db¶ «πŒTb÷Á“fi® ˙aZÔKZb Á“”® Gı÷ Z÷d #P”> \Â˙¶Ÿ Kb˙Z„ ”b, Ob…Zd
#fi÷ ◊Ÿc„“OTfib÷ ◊ ◊’ÏÂbd Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Áø“ÛÂÏbPDıdb¶ Æ˙ ◊πbÂb÷, ! #P”> #fi¶Z˙bÏ ◊ˆ˙÷| º˙b÷ &S◊≥ ØKb Gı÷, ◊ Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷db¶
gˆZb÷, º˙b #fi÷ ÆÚ˙b÷ ◊ˆ˙÷| &S◊≥ ØK÷Tb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #fi÷Á“˙bÏ c÷“˙◊Â÷ #fi¶Z˙bÏ fiØ® &S◊≥ ØKb. ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷db¶
#fi¶Z˙bÏ &S◊≥ ØKb Gı÷, ◊ «bÏc“ #¡Á“bK◊Â÷, «bc“Ï#§‘fiÁ“bK◊Â÷, Á÷“Ê“Tb Á“bÍfi® §‹ØPZ Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷db¶ #b≤“
#fi÷ «bc“Ï ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“◊Â÷ &S◊≥ ØKb fiØ®. ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷Ø® Á÷“Ê“T÷ #¶ZÏ÷
(295) #÷ #b≤“ Áø“ÛÂÏbPDı#b÷fib #b≤“ #˙Á“bœbÒZÏdb¶ #b≤“ Tb÷Á“b¶Z Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ƶpK ”\Ï Kb÷Dıfifi÷ #¶ZÏ÷ Tb÷Á“b¶PZÁ“
Tb÷Á“b¶PZÁ“ P˙dbfib÷ Á“mb Gı÷. #E®|, #PEdbT®, ˙…Ïb÷Efi, ◊πg¶Á“Ï, EÒsg, P˙dbfib÷Ø® Tb÷Á“b¶Z Á“mb÷ Gı÷. Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
ƈKg, œŸA“bg, #b≤“dŸ¶ ÆŸ◊πPZÕ“bg #fi÷ ˙Edb¶ ’ÏÕ“bg P˙dbfi Gı÷. ”÷ œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 5 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
gO˙fi„ ! #E®| P˙dbfi aKb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! &ÎÏfi® ◊ˆ˙fi® ˙E÷ &o÷œÁ“ 6
#E®| P˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #PEdbT® P˙dbfi aKb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ (300) ”÷ gO˙fi„ ! ◊øΩ˙®#b÷ Á÷“Ê“T® Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆbZ
Ob…Zd ! ◊ˆ˙db¶ #PEdbT® P˙dbfi Á“mŸ¶ Gı÷ ? #÷ ◊πdbÂ÷ A“dØ® «jb¶ ◊øΩ˙®#b÷ Á“”® Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ÏSfi◊πgb Kb˙Z„ ZdZdb◊πgb, ÏSfi◊πgb ˙O÷Ï÷Ï
Bhgh/84
◊øΩ˙®Ø® œÏŸ Á“Ï® Kb˙Z„ #j:Ækd® ◊øΩ˙® ÆŸj®fib Dı÷ ◊øΩ˙®fib Dı÷Ê“Tb ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“fib #b˙bÆdb¶fib Á“b÷› ◊ø§Ω˙Á“bKfib #b˙bÆdb¶ ◊ø§Ω˙Á“bK◊Â÷
#b˙bÆb÷ ”b÷K Kb˙Z„ Z÷Ê“Tb Á“”÷˙b Kb˙Z„ - ”÷ gO˙fi„ ! #fiŸÎÏP˙dbfib÷ &◊≥ ØbK ◊Gı® #b”bÏ Á“Ï÷, ◊’ÏÂdb˙÷ #fi÷ œÏ®Ïfi÷ «b¶j÷, Dı÷d d¶c“Ï
Á÷“Ê“Tb¶ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E #fiŸÎÏ P˙dbfib÷ Á“mb¶ Gı÷. Z÷ Dı÷dÁ÷“, ◊˙Zfi® ◊ˆ˙ ’c“œb ◊ÏS˙÷ Á“mŸ¶ #bTb◊Á“ Á“mb÷ Z÷d #÷ ◊πdbÂ÷ c“P¨Â÷,
P˙DıK Kb˙Z„ Æ˙bØPÆ∞. ◊P_d÷, &ÎÏ÷, ±µ˙ #fi÷ #jb÷’c“œb dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶ Dı÷d ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷
(301) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙ dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZ® Æd˙”Z ØKb÷ dbÊ÷“ Á“mŸ¶ Z÷d Æ˙ #÷Á÷>“PsKb÷ dbÊ÷“ #÷Á“ #÷Á“fib Gı #bTb◊Á“ Á“”÷˙b.
#fi÷ Æd˙”Z Ø› #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib ‰®œTb√ PfiÏKb˙bÆdb¶fib ”÷ gO˙fi„ ! dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZØ® Æd˙”Z Ø› Dı÷ º˙
Á“b÷›◊ #÷Á“ PfiÏKb˙bÆdb¶ fi…ÏPKÁ“◊Â÷ &S◊≥ Ø˙bfib÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ º˙ #ƶpK÷KTb√ «÷›qPsKb÷fib #b˙bÆdb¶fib Á“b÷› #÷Á“ «÷›qPsKb˙bÆdb¶
SKb¶ Dı›fi÷ Dı÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Z÷ #b”bÏfi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ #fi÷ œÏ®Ïfi÷ «b¶j÷ ? ”÷ «÷›qPsK◊Â÷ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ º˙, SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷ ?
Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ º˙ SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷, ◊’ÏÂdb˙÷ #fi÷ œÏ®Ïfi÷ Z÷fi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ ? #fi÷ œÏ®Ïfi÷ Z…KbÏ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷ Á“mb
«b¶j÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ º˙ SKb¶Ø® ◊bGıb ˙Í÷ Gı÷, ◊bGıb ˙Í®fi÷ #P”> #b˙÷ Gı÷ Z÷d «÷›qPsKØ® db¶ “® #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ P˙dbfi ÆŸj®fib Æ˙ º˙b÷ Á“”÷˙b. ”÷
#fi÷ #P”> #b˙® ¸Ï®˙bÏ dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZ˙ ÷>“ Æd˙”Z ØbK Gı÷, gO˙fi„ ! dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZZØ® Æd˙”Z Ø› Dı÷ ◊b¶E
Æd˙”Z Ø› #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib ‰®œTb√ PfiÏKb˙bÆdb¶fib Á“b÷›◊ #fiŸÎÏP˙dbfib÷db¶fib Á“b÷› #÷Á“ #fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ Ø˙bfi÷
#÷Á“ PfiÏKb˙bÆdb¶ fi…ÏPKÁ“◊Â÷ &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ SKbÏ◊Gı® #b”bÏ Á“Ï÷ Kb÷‘K Gı÷, Z÷ º˙÷ ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷ ? ◊’ÏÂdb˙÷ #fi÷
Gı÷, ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷, œÏ®Ïfi÷ «b¶j÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #j:Ækd®◊øΩ˙® œÏ®Ïfi÷ Z…KbÏ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷Dı Á“”÷˙Ÿ¶ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
”÷ gO˙fi„ ! dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZØ® Æd˙”Z ØK÷Tb÷ Dı÷ º˙ œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 6 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib Eb÷Æ≤“Tb√ #b˙bÆb÷db¶fib Á“b÷›◊ #÷Á“ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ˙bÆdb¶ &o÷œÁ“ 7
&S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ º˙ ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷ ? (302) ”÷ gO˙fi„ ! œbT®, ˙π®P”, Ob÷jˆd, K˙ #fi÷ K˙K˙, #÷
Z÷ #b”bÏfi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ ? #fi÷ œÏ®Ïfi÷ «b¶j÷ ? Dı÷d fi…ÏPKÁ“b÷ ƶ«¶j÷ Á“mŸ¶ «jb¶ jbÒKb÷ Á“b÷≤“Tbdb¶ ”b÷K, ˙b¶Æ “bfib  “bTbdb¶ ”b÷K, db¶Ebdb¶ ”b÷K, dbÍdb¶
Z÷d #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷ dbÊ÷“ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ”b÷K, GıbÂØ® &P£k ”b÷K, PTk ”b÷K, ∑“b¶Á÷“Tb¶ ”b÷K, dbÊ“® ˙O÷Ï÷ ˙ ÷“
dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZ˙ ÷“ Æd˙”Z Ø›fi÷ Dı÷ º˙ #ƶpK÷K Tb√ dŸPsZ-”b÷K #fi÷ Tb¶PGıZ Á“Ï÷Tb¶ ”b÷K, Zb÷ Z÷#b÷fi® Kb÷Pfi-Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj®
◊ø§Ω˙Á“bKfib #b˙bÆdb¶fib #ÒKZÏ ◊øΩ˙®Á“bKfib #b˙bÆdb¶ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“◊Â÷ Á“bKd Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fi® Kb÷Pfi, #b÷Gıbdb¶ #b÷GŸı¶ #¶ZdŸ”`Z ÆŸj®
&S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ º˙ d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| Á÷“Ê“TŸ¶ \K #fi÷ Á÷“Ê“TŸ¶ Á“bKd Ï”÷ #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ‰Â ˙ÏÆ ÆŸj® Á“bKd Ï”÷. SKbÏ«bc“ Z÷
◊πbk Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷Á“b¶Z ÆŸj® \K #fi÷ Tb÷Á“b¶Zfi÷ ◊πbk Á“Ï÷. ”÷ Kb÷Pfi@Tbfi ØbK Gı÷, ◊πP˙µ˙¶Æ ◊bd÷ Gı÷, ◊Gı® Z÷ «®Dı #«®Dı ØbK Gı÷
gO˙fi„ ! Z÷ SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷ ? ◊’ÏÂdb˙÷ ? #fi÷ œÏ®Ïfi÷ «b¶j÷ #fi÷ SKbÏ«bc“ Z÷ Kb÷Pfifib÷ ÔKŸ·Gı÷c“ ØKb÷ Á“”÷˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“TbK,
? ”÷ Ob…Zd ! Á÷“Ê“TbÁ“ SKb¶ Dı›fi÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷, ◊’ÏÂdb˙÷ #fi÷ œÏ®Ïfi÷ dƈÏ, ZT, dO, # “c“, «bT, Á“ÍØ®, #÷Á“ \Zfib Eb÷Íb, ZŸ˙÷Ï #fi÷
«b¶j÷-#fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ SKb¶Ø® ◊bGıb ˙Í÷ Gı÷ #fi÷ ◊bGıb ˙Í® #P”> œ®]π #b˙÷ Ob÷Í EÂb #÷ «jb¶ jbÒKb÷ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙œ÷¥Â˙bÍb¶ ”b÷K Zb÷ Z÷ jbÒKb÷fi®
Gı÷ #fi÷ ¸Ï®˙bÏ dbÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZ® Æd-˙”Z ØbK Gı÷, Æd˙”Z Ø› Kb÷Pfi Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Á“bKd Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d œbT®#b÷ dbÊ÷“ Á“mŸ¶
d¶c“Ï ◊˙Zfi® ◊ˆ˙÷| #¶OŸTfib÷ #ƶpK gbOdb‰, ƶpK÷K gbOdb‰, ˙bTbOπ, Z÷d #÷ jbÒKb÷fi® Kb÷Pfi Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Á“bKd Ï”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d
˙bTbOπ◊øØÁ“S˙fi ˙bTbOπ) #÷ ◊πdbÂ÷ PT¨b, KˆÁ“b, K˙, #¶OŸT Kb˙Z„, œbT®#b÷ dbÊ÷“ Á“mŸ¶ Z÷d #÷ jbÒKb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊ \Â˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ◊b¶E
A“b÷ “Kb÷Dıfi, Á“b÷ “bÁ“b÷ “® Kb÷Dıfi, ƶpK÷K”\Ï Kb÷Dıfi #fi÷ #ƶpK÷K”\Ï ˙ÏÆ \Â˙b¶, ”÷ gO˙fi„ ! #TÆ®, ÁŸ“ÆŸ¶g, Á“b÷s˙b, Á“b¶O, ˙ÏÊ“-«¶Ê“®, #÷Á“
Kb÷Dıfi÷ #Ø˙b Tb÷Á“b¶Zdb¶ #÷Á“ ◊πc÷“PœÁ“•÷PÂfi÷ dˆÁ“[fi÷ #ƶpK÷KTb√ ◊πÁ“bÏfi® Á“b¶O, #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Á“b÷s˙b, œÂ, ÆÏÆ˙ #fi÷ #÷Á“ \Zfib¶ œbÁ“fib¶
Bhgh/85
«®#b¶ #÷ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙œ÷¥˙bÍb jbÒKb÷fi® Kb÷Pfi Á÷“Ê“Tb Á“bÍ ÆŸj® Ï”÷ ? ”÷ #fi÷ Ï@KÁ“fib dfiŸÛKfib¶ #b≤“ ˙bTbOπ Z÷ ”…d˙Zfib #fi÷ #÷Ï˙Zfib dfiŸÛKfib÷
Ob…Zd ! #÷#b÷fi÷ dbÊ÷“ ◊ Z÷dDı \Â˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ÆbZ ˙ÏÆ ØbK. #÷Á“ ˙bTbOπ #fi÷ ”…d˙Zfib #fi÷ #÷Ï˙Zfib dfiŸÛKfib¶ #b≤“ ˙bTbOπ Z÷
(303-306) ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á“ #÷Á“ dŸ”`Zfib Á÷“Ê“Tb &·G„ı˙bÆb∞b ◊ˆ˙b˙c÷“”fib dfiŸÛKfib÷ #÷Á“ ˙bTbOπ, ◊ˆ˙P˙c÷“”fib dfiŸÛKb÷fib¶ #b≤“ ˙bTbOπ Z÷
Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ƶpK÷K ÆdKfib ÆdŸc“bKfi® ÆPdPZfib ÆdbOdØ® #÷Á“ PT¨b, #b≤“ PT¨b Z÷ #÷Á“ Kˆ˙b, #b≤“ Kˆ˙b Z÷ #÷Á“ K˙dµK #b≤“
Dı÷Ê“Tb÷ Á“bÍ ØbK Z÷ #÷Á“ #b˙PTÁ“b Á“”÷˙bK Gı÷ #fi÷ ƶpK÷K #b˙PTÁ“bfib÷ K˙dµK Z÷ #÷Á“ #¶OŸT, Gı #¶OŸTfib÷ #÷Á“ ◊bc“, «bÏ #¶OŸTfi® #÷Á“
#÷Á“ &·G„ı˙bÆ, ƶpK÷K #b˙PTÁ“bfib÷ #÷Á“ Pfi:wbÆ, "ZŸÕ“' #fi˙aV◊- P˙Z§‹Z˙÷>Z Eb÷˙®Æ #¶OŸTfi® #÷Á“ ϧSfi-”bØ # “ZbT®œ #¶OŸTfi®#÷Á“ ÁŸ“P¨,
] “◊ P˙fibfib #fi÷ ÔKbPjÏP”Z #÷Á“ Dı¶ZŸfib÷ #÷Á“ &·G„ı˙bÆ #fi÷ Pfi:wbÆ Gı≥Ÿ #¶OŸTfib÷ #÷Á“ c¶“ “, jfiŸ¥, KŸO, fibPTÁ“b, #¨ #Ø˙b dŸÆT ØbK,
Z÷ #÷Á“ ◊πbÂ, "ÆbZ ◊πb Z÷ ‹Zb÷Á“, ÆbZ ‹Zb÷Á“ Z÷ T˙, 77 T˙, Z÷ #÷Á“ «÷”\Ï jfiŸÛKfib÷ #÷Á“ Ob& ØbK, EbÏ Ob&fib÷ #÷Á“ Kb÷Dıfi ØbK, #÷
dŸ”`Z, 3773 "&·G„ı˙bÆ, #÷ #÷Á“ dŸ”`Z, #÷d #fi¶Z∏bfi®#b÷#÷ c“®≤Ÿ¶“ Gı÷.' Kb÷Dıfifib ◊πdbÂ÷ Dı÷ ◊VK, #bKbd˙ ÷“ #fi÷ P˙ÛÁ¶“g˙ ÷“ #÷Á“ Kb÷Dıfi ØbK,
#÷ dŸ”`Z ◊πdbÂ÷ ‰®œ dŸ”`Zfib÷ #÷Á“ #”b÷Ïb‰ ØbK. ◊¶c“Ï #”b÷ÏbPfi #÷Á“ &ÀEb›db¶ #÷Á“ Kb÷Dıfi ”b÷K #fi÷ Dı÷fib÷ ◊’ÏP] ÆP˙œ÷¥ ‰Â Kb÷Dıfi ”b÷K, Z÷
◊¨÷. «÷ ◊¨fib÷ #÷Á“ dbÆ «÷ dbÆfi® #÷Á“ ≠“ZŸ #fi÷ ‰Â ≠“ZŸfiŸ¶ #÷Á“ ◊VKdb¶ #÷Á“ ’c“˙Æfib¶ &O÷Tb, «÷ ’c“˙Æfib &O÷Tb, ‰Â ’c“˙Æfib¶ &O÷Tb
#Kfi «÷ #KfifiŸ¶ #÷Á“ ƶ˙SÆÏ ◊b¶E ƶ˙SÆÏfib÷ #÷Á“ KŸO, fib÷ ˙®œ KŸOdb¶ #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ÆbZ ÏbZfib &O÷Tb, «÷ ’c“˙Æfi® &O÷Tb, ‰Â ’c“˙Æfib¶
100 ˙ÏÆ ØbK Gı÷ c“œÆb÷ ˙ÏÆfib¶ #÷Á“”\Ï ˙¥, Æb÷”\Ï ˙¥fib #÷Á“ &O÷Tb #fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ÆbZ ÏbZfib &O÷Tb A“b÷ “b÷ ˙bTbOπb÷, Á“b¶≤“b ÆŸj®
Tb√ ˙ÏÆ, Eb÷ÏbÆ®Tb√ ˙¥ Z÷ #÷Á“ ◊ˆ˙b∂O, Eb÷ÏbÆ®Tb√ ◊ˆ˙b∂O, Z÷ #÷Á“ gKb ”b÷K ƶPfiPEZ Á“Kb ”b÷K, √ˆ« gKb ”b÷K #fi÷ Z÷ ˙bTbOπb÷ #÷˙® Ï®Z÷
◊ˆ˙ #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Ÿ’Ê“Zb¶O, ‰Ÿ’Ê“Z, # “ “b¶O, # “ “, #˙˙b¶O #˙˙, gKb ”b÷K Á÷“ Dı÷fi÷ #§‘fi fi «bÍ÷, ˙bKŸ fi ”Ï÷, Dı÷#b÷ Á“b÷”b› fi \K,
”`”`#b¶O, ”`”#, &S◊Tb¶O, &S◊T, ◊xbd¶O, ◊x, fiPTfib¶O, fiPTfi, fibœ fi ◊bd÷ #fi÷ Dı÷#b÷ Á“b÷› ’c“˙Æ Æ ÷“ fiP”>, SKbÏ«bc“ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷
#ØPfi&-Ïb¶O. #ØPfi&Ï, #KŸZb¶O, #KŸZ, ◊πKŸZb¶O, ◊πKŸZ, fiKŸZb¶O, ˙bTbOπfib gÏ÷Tb Z÷ ◊VKdb¶Ø® Æb÷ Æb÷ ˙ÏÆ÷ #÷Á“ #÷Á“ ˙bTbOπfi÷ Á“b∑“˙bdb¶
fiKŸZ, EˆPTÁ“b¶O, EˆPTÁ“b, œ®¥◊π”÷PTÁ“b¶O #fi÷ œ®¥◊π”÷PTÁ“b; #P”> ÆŸj® #b˙÷, #÷˙® Ï®Z÷ ≈KbÏ÷-Dı÷Ê“T÷ Á“bÍ÷ PfiÏDı ØbK, PfidT ØbK, PfiP{“Z ØbK,
OPÂZ Gı÷ SKbÏ«bc“ #b…◊PdÁ“ #÷Ê“T÷ #dŸÁ“ ƶpKb˙ ÷“ fiP” ◊ db‰ PfiT÷|◊ ØbK, #◊”Z„ ØbK #fi÷ P˙œŸ∞ ØbK SKbÏ÷ Z÷ Á“bÍ ◊VKb÷◊dÁ“bÍ
&◊db˙ ÷“ Dı÷ DıÂb˙®-\® œÁ“bK #÷˙b÷ Á“bÍ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Á“”÷˙bK.
#b…◊PdÁ“ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b…◊PdÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“mŸ¶ Gı÷, #÷Á“ (310-311) #÷˙b Á“b÷Ê“bÁ“b÷Ê“® ◊VKb÷◊dfi÷ ≈KbÏ÷ c“ÆOÂb Á“Ï®
◊VKb÷◊d #fi÷ «®DŸı¶ ÆbOÏb÷◊d. SKbÏ÷ Z÷ Á“bÍfiŸ¶ ◊πdbÂ, #÷Á“ ÆbOÏb÷◊d ØbK Gı÷.' #÷ ÆbOÏb÷◊d ◊πdbÂ÷
(308-309) ”÷ gO˙fi„ ! ◊VKb÷◊d Z÷ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? #fi÷ EbÏ Á“b÷ “bÁ“b÷’ “ ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #÷Á“ ÆŸ¥dÆŸ¥db Á“”÷˙K, ‰Â Á“b÷ “bÁ“b÷ “®
ÆbOÏb÷◊d Z÷ œŸ¶ Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! "ÆŸZ®IÂœ¬ ˙ ÷“ ◊ Dı÷fi÷ Gı÷c“®, ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #÷Á“ ÆŸ¥db Á“”÷˙bK, Á“b÷ “bÁ“b÷’ “ ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #÷Á“
g÷c“® fi œÁ“bK, Z÷ ◊Ïd #Ÿfi÷ Á÷“˙PT#b÷ Æ˙ ◊πdbÂb÷fi® #b’c“gˆZ ◊πdb Ɵ¥dcŸ“:¥db Á“”÷˙bK, Dı÷db¶ «÷>ZbÍ®œ ”\Ï ˙ÏÆ ±Âb¶ Gı÷ #÷˙b÷ #÷Á“
Á“”÷ Gı÷' #fi¶Z ◊ÏdbŸ#b÷fib ÆdŸc“bKfi® ÆPdPZ#b÷fib ÆdbOd˙ ÷“ Z÷ #÷Á“ Á“b÷ “bÁ“b÷’ “ ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #÷Á“ cŸ“¥dÆŸ¥db Á“”÷˙bK, #÷Á“˙®œ”\Ï ˙ÏÆ
&·GıTI¢T§IÂÁ“b, ±µ˙Ï÷Ÿ, ‰ÆÏ÷Ÿ, ÏØÏ÷Ÿ, ˙bTbOπ, PT¨b, KˆÁ“b, Á“bÍ Z÷ cŸ“:¥db Á“”÷˙bK, #÷Á“˙®œ”\Ï ˙¥, Á“bÍ Z÷ cŸ“:¥- dcŸ“:¥db
K˙dµK #fi÷ #¶OŸT ØbK Gı÷; ≈KbÏ÷ #b≤“ &·G„ıTI¢T§IÂÁ“bfi® #÷Á“ Á“”÷˙bK, ˙Í® ◊ &SÆP◊®db¶ #÷Á“˙®œ”\Ï ˙ÏÆ Á“bÍ Z÷ cŸ“:¥dcŸ“:¥db
˘TI¢T§IÂÁ“b ØbK, #b≤“ ˘TI¢T§IÂÁ“b #÷Á“ ±µ˙Ï÷Ÿ; #b≤“ ±µ˙Ï÷Ÿ Á“”÷˙bK, #÷Á“˙®œ”\Ï ˙ÏÆ Kb˙Z„ EbÏ Á“b÷ “bÁ“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d Á“bT Z÷
fib÷ #÷Á“ ‰ÆÏ÷Ÿ, #b≤“ ‰ÆÏ÷Ÿ fib÷ #÷Á“ ÏØÏ÷Ÿ #fi÷ #b≤“ ÏØÏ÷Ÿ dfib÷ ÆŸ¥dÆŸ¥db, c“Æ Á“b÷ “bÁ“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #˙ÆP◊®Á“bÍ, c“Æ
c÷“˙ÁŸ“ÏŸfib #fi÷ &ÎÏ ÁŸ“ÏŸfib dfiŸÛKb÷fiŸ¶ #÷Á“ ˙bTbOπ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ fib÷ Á“b÷ “bÁ“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ &SÆP◊® Á“bÍ #fi÷ ˙®œ Á“b÷ “bÁ“b÷ “®
#b≤“ ˙bTbOπ fib÷ ”’Ï˙¥fib #fi÷ Ï@KÁ“fib¶ dfiŸÛKfib÷ #÷Á“ ˙bTbOπ, ”’Ï˙¥fib ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ Z÷ #˙ÆP◊® #fi÷ &SÆP◊®.
Bhgh/86
(312) ”÷ gO˙fi„ ! Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ &ÎdbØ ◊πbk #b ”÷ gO˙fi„ ! Æb…jdÁ“V◊fi® #fi÷ ›œbfiÁ“V◊fi® fi®E÷ Oø”b÷, Oø”b◊Âb÷
#˙ÆP◊®db¶-ÆŸ¥dÆŸ¥db¶ Á“bÍdb¶ gbÏZ ˙¥fi® Á÷“˙b #bÁ“bÏ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Æb…jdÁ“V◊fi® #fi÷
gb˙◊πZK˙ZbÏ-#bÁ“bÏb÷fib #fi÷ ◊c“bØb÷|fib #bP˙gb˙b÷ ”Zb ? ”÷ Ob…Zd ! ›œbfiÁ“V◊fi® fi®E÷ db÷Ê“b d÷]b÷ Gı÷ ? ”b, Ob…Zd ! db÷Ê“b d÷]b÷ Gı÷, #fi÷ Z÷
gˆPdgbO «”yÆd ”b÷˙bØ® Ïd®K ”Zb÷, Z÷ #bPT>O◊ŸÛÁ“Ï-dŸÏDıfib dŸ√fiŸ¶ d÷]b÷fi÷ c÷“˙ Á“Ï÷, #ÆŸÏ ◊ Á“Ï÷, ◊ fibO fi Á“Ï÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ‹ZPfiZ œ¯c“
◊ŸÊ“ ”b÷K Z÷˙b÷ gbÏZ˙¥fi® gˆPdgbO ”Zb÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #P”> gbÏZ˙¥ ◊ÏS˙÷ ◊ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ «bc“Ï ◊ø§Ω˙Á“bK ZØb «bc“Ï
◊ÏS˙÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸfi® ˙aZÔKZb \Â˙® Kb˙Z„ «÷Æ÷ Gı÷, ÆŸ˙÷ Gı÷, Z÷ Á“bÍdb¶ #§‘fiÁ“bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ® #fi÷ #b Pfi¥÷j
gbÏZ˙¥db¶ Z÷ Z÷ c÷“œb÷db¶ SKb¶ SKb¶ ‹ØÍ÷ ]Âb db÷Ê“b &∞bTÁ“ Kb˙Z„ ÁŸ“œ P˙Oπ”OPZÆdb◊≥ PÆ˙bKfib «®\ dbÊ÷“ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ E¶s
#fi÷ P˙ÁŸ“œØ® P˙œŸ∞ ˙ø¨dˆTb÷ Kb˙Z„ Gı ◊πÁ“bÏfib dbÂÆb÷ ”Zb, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ˙O÷Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ Oπbdb’c“
◊x Ædbfi O¶j˙bÍb, Á“‹ZˆÏ® Ædbfi O¶j˙bÍb, ddS˙ P˙fibfib, Z÷Dı‹˙® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶ E¶sfib÷ ◊πÁ“bœ
#fi÷ v“◊bÍb, Æ”fiœ®T ZØb œfi…wbÏ®-&Zb˙Í P˙fibfib #÷ ◊πdbÂ÷ Gı ˙O÷Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷
◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷ ”Zb. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ db”÷>s c÷“˙Tb÷Á“db¶ \Â˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, SKb¶ #÷Á“Tb c÷“˙ Á“Ï÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷
◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. «πŒTb÷Á“db¶ #fi÷ &◊Ï Æ˙‹ØÍ÷ c÷“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ZØb «jb ≤÷“Á“bÂ÷ «bc“Ï
œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 7 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #¡Á“bK, «bc“Ï #§‘fiÁ“bK #fi÷ «bc“Ï ˙fi‹◊PZÁ“bK ƶ«¶j÷ ◊πH Á“Ï˙b÷.
&o÷œÁ“ 8 «®DŸı¶ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Gı÷.
(313) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“T® ◊ø§Ω˙#b÷ Á“”® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b≤“ (314) Zd‹Á“bKdb¶ #fi÷ ◊b¶EÁ“V◊db¶ #§‘fi #fi÷ ◊ø§Ω˙ ƶ«¶j÷
◊ø§Ω˙#b÷ Á“”® Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“, ÏSfi◊πgb Kb˙Z„ ›¥S◊πb‘gbÏb. ”÷ gO˙fi„ ! ◊πH, ◊ø§Ω˙#b÷db¶ #§‘fi ƶ«¶j÷ ◊πH #fi÷ ◊b¶E Á“V◊fi® &◊Ï Ï”÷Tb¶
#b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷ Oø”b÷ Á÷“ Oø”b◊Âb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ‹Øbfib÷db¶ ZØb Áø“ÛÂÏbPDıdb¶ #¡Á“bK, Z÷Dı‹Á“bK #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bK ƶ«¶j÷
ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi® fi®E÷ Oπbdb÷ Kb˙Z„ ƶPfi˙÷œb÷ ◊πH Á“Ï˙b÷.
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi® (315) ”÷ gO˙fi„ ! #bKŸÛKfib÷ «¶j Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷
fi®E÷ db÷Ê“b d÷]b÷ ƶ‹˙÷c÷“ Gı÷, Æ@dˆGı÷| Gı÷, ˙ÏÆbc“ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ?”b, ˙ÏÆ÷ Gı÷, Ob…Zd ! #bKŸÛKfib÷ «¶j Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb÷ Gı÷, Z÷ Dı÷dÁ÷“,
Z÷ ˙ÏÆbc“fi÷ c÷“˙ ◊ Á“Ï÷ Gı÷, #ÆŸÏ ◊ Á“Ï÷ Gı÷, fibO ◊ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ \PZfibdPfijÎbKŸ, OPZfibdPfijÎbKŸ, §‹ØPZfibdPfijÎbKŸ,
gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙db¶ «bc“Ï ‹ZPfiZ œ¯c“b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #˙Ob”fibfibdPfijÎbKŸ, ◊πc÷“œfibdPfijÎbKŸ fi÷ #fiŸgbO-fibdPfijÎbKŸ,
”b, Z÷ œ¯c“fi÷ ‰Â÷ ◊ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙db¶ fi®E÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ \PZfib-dPfijÎ
«bc“Ï #§‘fiÁ“bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®, #fi÷ #÷ Pfi¥÷j Gı÷ Kb˙Z„ #fiŸgbOfibdPjjÎ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷dDı Gı÷. #b c¶“ “Á“ Kb˙Z„
P˙Oπ”OPZÆdb◊≥Á“ º˙b÷ PÆ˙bK «®\ º˙b÷ ◊ÏS˙÷ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Á“”÷˙b÷. #÷ «bÏ c¶“ “Á“ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b :- ”÷ gO˙fi„ !
#b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙db¶ fi®E÷ E¶s Kb˙Z„ ZbÏbv“◊b÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø º˙b÷ œŸ¶ \PZfibdPfijÎ Gı÷, \PZfibdPfijÎbKŸÛÁ“ Gı÷, \PZfibdPfiKŸaZ Gı÷,
ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #b ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙db¶ fi®E÷ E¶sdb¶, ƈKdb P˙O÷Ï÷ \PZfibdPfiKŸaZbKŸÛÁ“ Gı÷, \PZOb÷‰PfijÎ Gı÷, \PZOb÷‰PfijÎbKŸÛÁ“ Gı÷,
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ «®º ◊ø§Ω˙db¶ Á“”÷˙Ÿ¶, \PZfibdOb÷‰PfiKŸaZ Gı÷, \PZOb÷‰PfiKŸaZbKŸÛÁ“ Gı÷, \PZfibdOb÷‰PfijÎ Gı÷,
#÷ ◊πdbÂ÷ ‰®ºdb¶ ◊ Á“”÷˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“, ‰®º ◊ø§Ω˙db¶ c÷“˙ ◊ Á“Ï÷, \PZfibdOb÷‰PfijÎbKŸÛÁ“ Gı÷, \PZfibdOb÷‰PfiKŸaZ Gı÷ Á÷“
#ÆŸÏ ◊ Á“Ï÷ #fi÷ fibO fi Á“Ï÷. Eb÷Ø® ◊ø§Ω˙db¶ ◊ #÷dDı Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥ \PZfibdOb÷‰PfiKŸaZbKŸÛÁ“ Gı÷ Kb˙Z„ #fiŸgbOfibdOb÷‰PfiKŸaZbKŸÛÁ“ Gı÷ ? ”÷
#÷ Á÷“, SKb¶ #÷Á“Tb÷ c÷“˙ Á“Ï÷ #÷ ◊πdbÂ÷ «jb fi®E÷fi® ◊ø§Ω˙#b÷db¶ #÷Á“Tb÷ c÷“˙ Ob…Zd ! Z÷dDı Gı÷. Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®.
Á“Ï÷ Gı÷. (316) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ T˙ÂÆdŸs &GıÍZb ◊b®˙bÍb÷ Gı÷,
Bhgh/87
ÆdDıÂ˙bÍb÷ Gı÷, ¨Ÿ¯j◊b®˙bÍb÷ Gı÷ Á÷“ #¨Ÿ¯j◊b®˙bÍb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! d”PjÁ“ Kb˙Z„ d”bfiŸgbO˙bÍb÷ c÷“˙ «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb
! T˙ÂÆdŸs &·GıÍZb ◊b®˙bÍb÷ Gı÷ ◊ ÆdDıÂ˙bÍb÷ fiØ® #fi÷ PÆ˙bK Á“bÍb ◊Ÿc„“OTfi÷ fi®T ◊Ÿc„“OT◊Â÷ ◊’ÏÂdb˙˙b #fi÷ fi®T◊Ÿc„“OTfi÷
¨Ÿ¯j◊bPÂ˙bÍb÷ Gı÷ ◊ #¨Ÿ¯j ◊b®˙bÍb÷ fiZ®, #P”>Ø® œÏŸ Á“Ï® Dı÷d Á“bÍb◊Ÿc„“OT◊Â÷ ◊’ÏÂdb˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®,
º˙bPgOd ƈ‰db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d \Â˙Ÿ¶ Kb˙Z„ Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! ◊ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Z÷ c÷“˙
«”bÏfib ÆdŸsb÷ ◊ˆÂ, ◊ˆÂ◊πdbÂ˙bÍb, GıTÁ“Zb #fi÷ ÆdgÏ ]Ê“◊Â÷ Ï”÷ ›”OZb’c“◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙
Gı÷, ƶ‹ØbfiØ® #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ‹˙v“◊˙bÍb Gı÷, P˙‹ZbÏØ® #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ◊πdbÂ÷ Z÷Dı ÆdDı˙Ÿ¶, TbT◊Ÿc„“OT◊Â÷, #÷ ◊πdbÂ¥ TbT◊Ÿc„“OTfi÷ Kb˙Z„
‹˙v“◊˙bÍb Gı÷, PfOŸÂ ◊πdb #b PZK‘Tb÷Á“db¶ #ƶpK÷K f®◊ ÆdŸsb÷, œŸaT◊Â÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ”b’Ïs◊Ÿc„“OT ÆbØ÷ Kb˙Z„ œŸVÁ“, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷
‹˙K¶gˆÏd ÆdŸsfib Gı÷ “b˙bÍb Á“mb Gı÷ ”÷ gO˙fi„ ! f®◊b÷fib¶ #fi÷ A“d˙ ÷“ O¶j ÏÆ #fi÷ ‹◊œ ƶ«¶j÷ ÆdDı˙Ÿ¶ Kb˙Z„ Á“Á“œ ‹◊œ˙bÍb, Á“b÷dÍ
ÆdŸsb÷fib÷fib¶ Á÷“Ê“Tb¶ fibdj÷K Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Tb÷Á“db¶ Dı÷Ê“Tb¶ œŸgfibØ, ‹◊œ˙bÍb ◊Ÿc„“OT◊Â÷ ◊’ÏÂdb˙÷ #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ «÷ P˙ÏŸ∞ OŸÂb÷fi÷ OŸÏŸÁ“
œŸgv“◊, œŸgO¶j, œŸgÏÆ #fi÷ œŸg‹◊œ Gı÷ #÷Ê“Tb, f®◊b÷fib¶ #fi÷ #fi÷ T]ŸÁ“, œ®Z #fi÷ &ÛÂ, §‹fi‘j #fi÷ ÏŸ¨ ˙Âb’c“fi÷ Æ˙‰ "◊’ÏÂdb˙÷'
ÆdŸsb÷fib¶ fibd Gı÷, #÷ Ï®Z÷ fibd &∞bÏ, ◊’ÏÂbd \Â˙b #fi÷ Æ˙ º˙b÷fib÷ Gı÷. ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷ #÷ PA“Kbfib ««÷ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b.
f®◊b÷db¶ #fi÷ ÆdŸsb÷db¶ &S◊bc“ \Â˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, (319) ”÷ gO˙fi„ ! #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙ #fiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“
#÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷. #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷, c÷“˙®fi÷, #ÒKZÏfi÷ Z÷ «÷db¶fib #÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ ?
œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 8 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Dˆı#÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ #œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷
&o÷œÁ“ 9 c÷“˙ #fiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“ P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷, c÷“˙®fi÷, #ÒKZÏfi÷ \Â÷,
(317) ”÷ gO˙fi„ ! ∏bfib˙Ï®K Á“dfi÷ «b¶jZb÷ º˙ Á÷“Ê“T® Dˆı#÷ ? #P˙œŸ∞-T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙ &◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“ #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb
Á“d◊πÁø“PZ#b÷fi÷ «b¶j÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ÆbZ ◊πÁ“bÏ÷ «b¶j÷ Gı÷, #b≤“ ◊πÁ“bÏ÷ «b¶j÷ c÷“˙fi÷ ›SKb’c“, #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙ &◊KŸaZbfiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“
Gı÷ #fi÷ Gı ◊πÁ“bÏ÷ ◊ «b¶j÷ Gı÷, #P”> "◊π∏b◊fib'db¶ Á“”÷Tb÷ «¶j &o÷œÁ“ #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷ ›SKb’c“. #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ &◊KŸaZb◊KŸaZ
\Â˙b÷. #bSdb˙ ÷“ P˙œŸ∞T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷ P˙œŸ∞T÷LKb˙bÍb÷ #fiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“
(318) ”÷ gO˙fi„ ! d”PjÁ“ Kb˙Z„ d”bfiŸgbO˙bÍb÷ c÷“˙ «”bÏfib¶ #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷ ›SKb’c“, P˙œŸ∞T÷LKb˙bÍb÷ #fiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb PÆ˙bK #÷Á“˙Â˙bÍb #fi÷ #÷Á“ #bÁ“bÏ˙bÍb ‹˙œÏ®Ï P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙fi÷ ›SKb’c“. ”÷ gO˙fi„ ! P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙
˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ &◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“ #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙ ˙O÷Ï÷fi÷ \Â÷ ? ”÷ Ob…Zd !
gO˙fi„ ! Z÷ c÷“˙ «”bÏfib¶ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷d Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷ ? ”b, \Â÷. #÷ ◊πdbÂ÷, ”÷ gO˙fi„ ! P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙ &◊KŸaZ
”÷ Ob…Zd ! ”b, ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ c÷“˙ œŸ¶-#P”> Ï”÷Tb¶◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ #bSdb˙ ÷“ P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙ ˙O÷Ï÷fi÷ \Â÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, \Â÷.
Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ? SKb¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙œŸ∞T÷LKb˙bÍb÷, c÷“˙ &◊KŸaZbfiŸ◊ KŸaZ #bSdb˙ ÷“ #P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙
P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ? Á÷“ Á“b÷› «®Dı÷ ≤÷“Á“bÂ÷ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙O÷Ï÷fi÷ ›SKb’c“, ZØb P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb÷ c÷“˙ &◊KŸaZbfiŸ◊KŸaZ #bSdb˙ ÷“
P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #P”> Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙ÁŸ“˙ P˙œŸ∞ T÷LKb˙bÍb c÷“˙ ˙O÷Ï÷fi÷ \Â÷ ? Dˆı#÷ ? #÷ ◊πdbÂ÷ œÏŸ#bZfib #b≤“
Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®Dı÷ ≤÷“Á“bÂÂ÷ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙ÁŸ“˙ Á“ÏZb÷ gb¶Ob˙ ÷“ \Â÷ fiP”, #fi÷ Dˆı#÷ fi”®> #fi÷ &◊Ïfib EbÏ #÷Ê“T÷ ◊bGıÍfib
fiØ® SKb¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙ÁŸ“˙ Á“Ï÷ Gı÷. #÷ EbÏ gb¶Ob˙ ÷“ \Â÷ #fi÷ Dˆı#÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„
◊πdbÂ÷ #÷ Od˙ ÷>“ Kb˙Z„ ? #÷Á“ ˙Â˙bÍb #÷Á“#bÁ“bÏfi÷, #÷Á“˙Â˙bÍb ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
#fi÷Á“ #bÁ“bÏfi÷, #fi÷Á“˙Â˙bÍb #÷Á“ #bÁ“bÏfi÷ #fi÷ #fi÷Á“˙Â˙bÍb #fi÷Á“ œZÁ“ : 6-fib &o÷Æb : 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#bÁ“bÏfi÷ P˙ÁŸ“P˙Z Á“Ï˙b œaZ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ &o÷œÁ“ 10
Bhgh/88
(320) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Kb˙Z„ ◊πv“◊÷ #g˙PÆP∞Á“ ◊ ”b÷K. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷.
Gı÷, Á÷“ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Dı÷Ê“Tb º˙b÷ Gı÷, #÷Ê“Tb º˙b÷fi÷ Á÷“› «b÷Ïfib ≤“Í®Kb (322) ”÷ gO˙fi„ ! #ÒKZ®PØÁ“b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Kb˙Z„ ◊πv“◊÷
Dı÷Ê“TŸ¶, ˙bÍ Dı÷Ê“TŸ¶, # “c“ Dı÷Ê“TŸ¶, dDı Dı÷Ê“TŸ¶, Dˆı Dı÷Ê“TŸ¶, #fi÷ T®√ Dı÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“, #÷ ◊πdbÂ÷ PfiP_Z Gı÷ Á÷“, Æ˙, ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷,
◊ Ɵ√ Kb cŸ“:√ Á“b∑“®fi÷ c÷“√b “˙b ÆdØ fiØ®, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ #÷Á“b¶Z cŸ“:√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷˙® Ï®Z÷ Á÷“d ”b÷K ? ”÷
”b÷› œÁ÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #ÒKZ®Ø®|Á“b÷ Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, Kb˙Z„ Ob…Zd ! Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ Dı÷ Á“b¶› Kb˙Z„ Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷, ˙Í®
◊πv“◊÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb, √b÷ÊŸ¶“ Á“”÷ Gı÷, ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ ˙Í® #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ ”y¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ GŸı¶ Kb˙Z„ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“, Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πbÂb÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷
GŸı¶ Kb˙Z„ ◊πv“◊Ÿ¶ GŸı¶ Á÷“ Æ˙ Tb÷Á“db¶ ◊ Æ˙ º˙b÷fi÷ Á“b÷› ÆŸ√ ˙b cŸ“:√ ÆÚ˙b÷ #÷Á“b¶Z cŸ“:√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ Á“c“bPEZ„ cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, ˙Í®
Z÷Dı Kb˙Z„ Á“b∑“®fi÷ c“œb˙˙b ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πbÂbÏ÷, gˆZb÷, º˙b÷ #fi÷ ÆÚ˙b÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏ÷ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷
Ob…Zd ! #b Dı¶«ˆf®◊ fibdfib÷ f®◊ Kb˙Z„ ◊’Ϩ÷◊˙ ÷“ P˙œ÷¥bPjÁ“ Á“mb÷ Gı÷, #÷Ê“T÷ Gı÷ Á“c“bPEZ„ ÆŸ√fi÷ #fi÷ Á“c“bPEZ„ cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb
d”PjÁ“ Kb˙Z„ d”bfiŸgb˙˙bÍb÷ c÷“˙, #÷Á“, db÷Ê“b÷, P˙T÷◊fi˙bÍb÷ O¶j˙bÍb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“b÷ #÷Á“b¶Z cŸ“:√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, #fi÷ Á“c“bPEZ„
sÔKfib÷  “b« “b÷ T›fi÷ &]b ÷“ #fi÷ Z÷fi÷ &]b “® Kb˙Z„ "#b \&À GŸı¶' #÷Á“ Á“”® ÆŸ√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, g˙fi◊PZ#b÷, ˙bfiÔK¶ZÏb÷, ≈Kb÷PZÛÁ“b÷ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ #÷Á“b¶Z
ƶ◊ˆÂ Dı¶«ˆf®◊fi÷ ‰Â E◊Ê“®˙ ÷“ 21 ˙bÏ ¸Ï® ◊bGıb÷ œ®]π ◊bGıb÷ #b˙÷, ”÷ ÆŸ√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ Á“c“bPEZ„ cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ◊ø§Ω˙Á“bKØ® db¶ “®
Ob…Zd ! Z÷ ƶ◊ˆÂ Dı¶«ˆf®◊ fibdfib÷ f®◊, Z÷ O¶j ◊Ÿc„“OTb÷fib ‹◊œ˙bÍb÷ Kb˙Z„ dfiŸÛKb÷ ÆŸj®fib º˙b÷ Á“c“bPEZ„ ÆŸ√fi÷ #fi÷ Á“c“bPEZ„ cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷,
ØKb÷ Á÷“ fiP” ? ”b, ‹◊œ˙bÍb÷ ØKb÷, ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› Z÷ O¶j◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Z÷ ”÷ZŸØ® ◊ˆ˙ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷.
«b÷Ïfib ≤“Í®Kb Dı÷Ê“Tb¶ ◊ Kb˙Z„ c“œb˙˙b ÆdØ fiØ®. Z÷ ”÷ZŸØ® ÆŸ√b’c“fi÷ (323) ”÷ gO˙fi„ ! fi…ÏPKÁ“b÷ #bSd fbÏb Oπ” Á“Ï® Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷
◊ Kb˙Z„ c“œb˙˙b ÆdØ fiØ®. #b”Ï÷ Gı÷ Z÷ œŸ¶ #bSdœÏ®Ï¨÷‰b˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bSdfbÏbÏ Oπ” Á“Ï®
(321) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙ (E…ZÒK) Gı÷ ? Á÷“ E…ZÒK º˙ Gı÷ #b”Ï÷ Gı÷ ? Á÷“ #fi¶ZϨ÷‰b˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bSdfbÏb Oπ” Á“Ï® #b”Ï÷ Gı÷
? ”÷ Ob…Zd ! º˙ PfiKd÷ E…ZÒK º˙ Gı÷ #fi÷ º˙ E…ZÒK ◊ PfiKd÷ ? Á÷“ ◊϶◊Ï ¨÷‰b˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bSdfbÏb Oπ” Á“Ï® #b”Ï÷ Gı÷ ? ”÷
º˙ Gı÷. Á÷“ gO˙fi„ ! º˙ fi…ÏPKÁ“ Gı÷ ? Á÷“ fi…ÏPKÁ“ º˙ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Ob…Zd ! #bSdœÏ®Ï ¨÷‰b˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bSdfbÏb Oπ” Á“Ï® #b”Ï÷ Gı÷
! fi…ÏPKÁ“ Zb÷ PfiKd÷ º˙ Gı÷ #fi÷ º˙ Zb÷ fi…ÏPKÁ“ ◊ ”b÷K ZØb #fi÷ #fi¶ZϨ÷‰b˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bSdfb Oπ” Á“Ï® #b”ÏZb fiØ®. Dı÷d
#fi…’ÏKÁ“ ◊ ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! º˙ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ Gı÷ ? Á÷“ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ "fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶ Á“mŸ¶ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷.
º˙ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #ÆŸÏÁŸ“dbÏ Zb÷ PfiKd÷ º˙ Gı÷ #fi÷ º˙ Zb÷ (324-326) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“˙PT#b÷ ›qPsKfbÏb \Â÷ ? Dˆı#÷ ?
#ÆŸÏ-ÁŸ“dbÏ ◊ ”b÷K ZØb fi ◊ ”b÷K. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd
c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙÷ ◊πbÂjbÏ Á“Ï÷ Z÷ º˙ Á“”÷˙bK ? Á÷“ º˙ ! Á÷“˙T® ◊ˆ˙db¶ PdZfi÷ ◊ \Â÷ #fi÷ #PdZfi÷ ◊ \Â÷ Kb˙Z„ Á÷“˙PTfiŸ¶
”b÷K Z÷ ◊πbÂjbÏ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂjbÏ Z÷ PfiKd÷ º˙ Á“”÷˙bK c“œfi Pfi˙øÎ Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Gı÷. º˙b÷fiŸ¶ ÆŸ√ cŸ“:√, º˙, º˙fiŸ¶
#fi÷ Dı÷ º˙ ”b÷K Z÷ ◊πbÂjbÏ Á“Ï÷ ◊ √Ïb÷ #fi÷ fi ◊ Á“Ï÷. ”÷ ◊πbÂjbÏÂ. Z÷dDı gÔKb÷, #÷Á“b¶Z cŸ“:√˙÷c“fib, #bSdfbÏb ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ”Â
gO˙fi„ ! ◊πbÂjbÏ Á“Ï÷ Z÷ fi…ÏPKÁ“ Á“”÷˙bK ? Á÷“ fi…ÏPKÁ“ ”b÷K Z÷ #fi÷ Á÷“˙T® (#bÊ“Tb P˙¥K ƶ«¶j÷ #b c“œd &o÷œbdb¶ P˙EbÏ Á“Kb÷| Gı÷.) ”÷
◊πbÂjbÏ Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“ Zb÷ PfiKd÷ ◊πb jbÏ Á“Ï÷ #fi÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”®
◊πb jbÏ Á“ÏfibÏ Zb÷ fi…ÏPKÁ“ ◊ ”b÷K #fi÷ #fi…ÏPKÁ“ ◊ ”b÷K, #÷ Kb˙Z„ P˙”Ï÷ Gı÷.
◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. ”÷ gO˙fi„ ! g˙PÆP∞Á“ fi…ÏPKÁ“ œZÁ“ : 6-&o÷Æb : 10 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
”b÷K ? Á÷“ fi…ÏPKÁ“ g˙PÆP∞Á“ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! g˙PÆP∞Á“ fi…ÏPKÁ“ ◊ &o÷œÁ“ 6 OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
”b÷K #fi÷ #fi…ÏPKÁ“ ◊ ”b÷K ZØb fi…ÏPKÁ“ g˙PÆP∞Á“ ◊ ”b÷K #fi÷ œZÁ“ : 6-&o÷Æb :10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
Bhgh/89
œZÁ“ : 6-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ #PZEbÏ TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø Kb÷‘K fiØ®. Á“bÏ Á÷“ Z÷ (•b˙Á“)
œZÁ“ : 7 Z÷fib÷ ˙j Á“Ï˙b ◊π˙øPÎ Á“ÏZb÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! •dÂb÷◊bÆÁ÷“ ◊ˆ˙÷|
&o÷Æb÷ - 1 ˙fi‹◊PZfib ˙jfiŸ¶ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ ”b÷K, Z÷ ◊ø§Ω˙fi÷ √b÷c“Zb Á“b÷› #÷Á“ ˙ø¨fib
(327) #b”bÏ, P˙ÏPZ, ‹Øb˙Ï, º˙, ◊¨®, #bKŸ¥, #fiObÏ, dˆÍfi÷ Gı÷c“® fib¶√÷ Zb÷ Z÷fi÷ Z÷ ˙πZfib÷ #PZEbÏ TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø
Gıx‹Ø, #ƶ˙øZ, #fi÷ #ÒKZ®PØÁ“ #÷ Æ«Òj÷ ÆbZdb œZÁ“db¶ c“œ &o÷œÁ“b÷ Kb÷‘K fiØ®.
Gı÷. (332) #÷ gO˙fi„ ! Z÷ ˙b ◊πÁ“bÏfib •d #b «πbŒÂfi÷ ◊πbÆŸÁ“
(328) Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ Kb˙Z„ «b÷VKb ”÷ gO˙fi„ ! º˙ #fi÷ #÷¥Â®K #œfi, ◊bfi, ‹˙b’c“d #fi÷ √b’c“d #b”bÏ˙ ÷“ ◊πPZTbgZb-
(◊Ïg˙db¶ DıZb¶) aK÷ ÆdK÷ #fib”bÏÁ“ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πØd ÆdK÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ œb÷ Tbg ØbK ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib •d #b
º˙ Á“c“bE #b”bÏÁ“ ”b÷K #fi÷ Á“c“bE #fib”bÏÁ“ ”b÷K, «®Dı÷ ÆdK÷ Á“c“bE «πbŒÂfi÷ Kb˙Z„ ◊πPZTb÷gZb÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib •d Kb
#b”bÏÁ“ ”b÷K fi÷ Á“c“bE #fib”bÏÁ“ ”b÷K, ‰®Dı÷ ÆdK÷ Á“c“bE #b”bÏÁ“ ”b÷K «πbŒÂfi÷ Kb˙Z„ ◊πPZTbgZb÷ •dÂb÷◊bÆÁ“ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib •d Kb
#fi÷ Á“c“bE #fib”bÏÁ“ ”b÷K, ◊ÏÒZŸ Eb÷Ø÷ ÆdK÷ #˙LK #b”bÏÁ“ ”b÷K, #÷ «πbŒÂfi÷ ÆdbPj &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ ÆdbPj Á“ÏfibÏ (•b˙Á“) Z÷ ÆdbPjfi÷
◊πdbÂ÷ c¶“ “Á“ Á“”÷˙b. ÆbdbÒK º˙b÷ #fi÷ #÷Á÷“§ÒsKb÷ Eb÷Ø÷ ÆdK÷ #b”bÏÁ“ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ZØbv“◊ •dÂfi÷ Kb˙Z„ ◊πPZTbgZb÷ •dÂb÷◊bÆÁ“
”b÷K Gı÷, #fi÷ «bÁ“[fib º˙b÷ ‰®Dı÷ ÆdK÷ #b”bÏÁ“ ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œ÷fib÷ SKbO Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ºP˙Zfi÷ (º˙fiPfi˙b”fib Á“bÏÂgˆZ
º˙ aK÷ ÆdK÷ Æb…Ø® #V◊ #b”bÏ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! &S◊≥ #≥b’c“fib÷) SKbO Á“Ï÷, cŸ“‹SKDı ˙‹ZŸfib÷ SKbO Á“Ï÷, «b÷Pj Æ@K‘c“œfifib÷
ØZb¶ ◊πØd ÆdK÷ #fi÷ g˙fi÷ Gı÷£÷ ÆdK÷; #÷ ÆdK÷ º˙ Æb…Ø® #V◊ #fiŸg˙ Á“Ï÷, SKbÏ◊Gı® PÆ∞ ØbK, Kb˙Z„ (Æ˙ cŸ“:√fib÷) #¶Z Á“Ï÷.
#b”bÏ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. (333) ”÷ gO˙fi„ ! Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK ? ”÷ Ob…Zd
(329) ”÷ gO˙fi„ ! Tb÷Á“fiŸ¶ ƶ‹Øbfi Á÷“˙b ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ ! ”b, ‹˙®Á“bÏbK, ”÷ gO˙fi„ ! Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ Á÷“˙® Ï®Z÷ ‹˙®Á“bÏbK
Ob…Zd ! Tb÷Á“ ÆŸ◊πPZP{“Á“ œÏb˙fib #bÁ“bÏ Dı÷˙b÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Z÷ fi®E÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Pfi:ƶO◊ÂbØ®, fi®ÏbO◊ÂbØ®, OPZfib ◊’ÏÂbdØ®, «¶jfifib÷
P˙‹Z®Â-Kb˙Z„ &◊Ï ±µ˙ døc¶“Ofib #bÁ“bÏ÷ ƶ§‹ØZ Gı÷. Z÷ œbwZ Tb÷Á“db¶ Gı÷c“ Ø˙bØ®,-Á“dv“◊ ›ÒjfiØ®dŸaZ Ø˙bØ® #fi÷ ◊ˆ˙◊πKb÷OØ® Á“dÏP”Z
&S◊≥ ØK÷Tb ∏bfi #fi÷ c“œfifi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ #’Ï”¶Z PDıfi Á÷“˙T∏bfi® º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Pfi:ƶO◊ÂbØ®, fi®ÏbO◊ÂbØ® #fi÷
º˙b÷fi÷ ◊ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷, #º˙b÷fi÷ ◊ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Dˆı#÷ Gı÷, OPZfib ◊’ÏÂbdØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ œ® Ï®Z÷ ‹˙®Á“bÏbK ? ”÷ Ob…Zd
SKbÏ◊Gı® PÆ∞ ØbK Gı÷, Kb˙Z„ (Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷) #¶Z Á“Ï÷ Gı÷. ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ PGıs P˙fibfib, fiP” gb¶O÷Tb ÆŸÁ“b ZŸ¶«” “bfi÷ A“d◊ˆ˙Á“
(330) ”÷ gO˙fi„ ! •dÂfib &◊b•Kdb¶ Ï”®fi÷ ÆbdbPKÁ“ Á“ÏfibÏ #SK¶Z ƶ‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷  “bg #fi÷ ÁŸ“œ ˙ ÷“ ˙®Ê÷“, SKbÏ◊Gı® Z÷fi÷ dbÊ“®fib #b≤“
•dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ œŸ¶ #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷ Á÷“ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷ T÷Ø® T®>◊÷, T®>◊®fi÷ Zb◊db¶ ÆŸÁ“˙÷, ≈KbÏ÷ Z÷ ZŸ¶« Ÿ¶“ #SK¶Z ÆŸÁ“bK SKbÏ÷ ZbO
Ob…Zd ! #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb fi TbO÷, ◊ Æb@◊ÏbKÁ“[ PA“Kb TbO÷, ”÷ P˙fibfib #fi÷ fi ZÏ® œÁ“bK Z÷˙b ◊ŸÏŸ¥◊πdbÂØ® #PjÁ“ ◊b®db¶ Z÷fi÷ fib¶√÷,
gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶ ? ”÷ Ob…Zd ! •dÂfib &◊b•Kdb¶ Ï”® ”÷ Ob…Zd ! √Ï÷√Ï Z÷ ZŸ¶« Ÿ¶“ dbÊ“®fib #b≤“ T÷◊ ˙ ÷“ gbÏ÷ Ø˙bØ® #fi÷
ÆbdbPKÁ“ Á“ÏfibÏ •b˙Á“fib÷ #bSdb #PjÁ“Ï KŸaZ Gı÷, Z÷Ø® Z÷fi÷ #bSdbfib #PjÁ“ ˙Dıfi˙bÍŸ¶ ”b÷˙bØ® ◊b®fib &◊Ïfib ZÍ®#bfi÷ Gıb÷ “® fi®E÷ ◊ø§Ω˙fi÷
#PjÁ“Ï PfiPdÎ÷ #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb fi TbO÷, ◊ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷, ZÍ®#÷ Dı› «÷Æ÷ ? ”b «÷Æ÷ ”˙÷ Z÷ dbÊ“®fib #b≤“ T÷◊fib÷ ¨K ØbK SKbÏ÷
Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ Gı÷. Z÷ ZŸ¶« Ÿ¶“ ◊ø§Ω˙fib ZÍfi÷ Gıb÷ “® ◊b®fib ZÍ &◊Ï #b˙®fi÷ Ï”÷ ? ”b, Ï”÷.
(331) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ ◊ˆ˙÷| ‰Æº˙b÷fib ˙jfiŸ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ ”÷ Ob…Zd ! Pfi:ƶO◊ÂbØ®, fi®ÏbO◊ÂbØ® #fi÷ OPZfib
◊πSKbpKbfi ”b÷K #fi÷ ◊øΩ˙®Á“bKfib ˙jfiŸ¶ ◊πSKbpKbfi fi ”b÷K, Z÷ ◊øΩ˙®fi÷ ◊’ÏÂbdØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK Gı÷.
√b÷c“Zb \÷ Á“b÷› ‰Æ º˙fi® P”>Æb Á“Ï÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷fi÷ Z÷ ˙πZdb¶ ”÷ gO˙fi„ ! «¶jfifib÷ Gı÷c“ Ø˙bØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ œ® Ï®Z÷
Bhgh/90
‹˙®Á“bÏbK ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ˙Ê“bÂbfi® Pœ>O, dOfi® Pœ>O, PfiOπ∂ÒØ-ÆbjŸ Kb Æbµ˙® ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ #÷¥Â®K #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷
# “c“fi® Pœ>O, PÆ>«T®fi® Pœ>O #fi÷ #÷϶ “bfiŸ¶ ¸T Z “Á÷“ dˆaKb ”b÷K #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ Oπ” Á“Ï® dŸ§·GıZ, Oø∞, OπPØZ #fi÷ #bÆaZ Ø›fi÷
ÆŸÁ“bK SKbÏ÷ Z÷ ¸`Ê“®fi÷ ◊ø§Ω˙fi® #÷Á“ «bDŸı#÷ \K; #÷ ◊πdbÂ÷ «¶jfifib÷ Gı÷c“ #b”bÏ Á“Ï÷ Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! #÷ #¶ObÏc“b÷¥ÆP”Z ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. ˙Í®
Ø˙bØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Pfi’Ï>jfi Ø˙bØ® Dı÷ Dı÷ Á“b÷› ÆbjŸ Kb Æbµ˙® ◊πbÆŸÁ“ #÷¥Â®K #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷
Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ œ® Ï®Z÷ ‹˙®Á“bÏbK ? ”÷ Ob…Zd ! ›ÒjfiØ® dŸaZ ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ Oπ” Á“Ï® #SK¶Z #◊π®PZ◊ˆ˙Á“ A“b÷jØ® P√≥ Ø› #b”bÏ
Ø˙bØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ ◊π˙Z÷| Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊ˆ˙fib ◊πKb÷OØ® Á“Ï÷ Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! #÷ jˆdc“b÷¥ÆP”Z ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. Á“b÷› ÆbjŸ Kb
Á“dÏP”Z º˙fi OPZ œ® Ï®Z÷ ‹˙®Á“bÏbK ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ Á“b÷› #÷Á“ Æbµ˙® Kb˙Z„ (#b”bÏfi÷) Oπ” Á“Ï®fi÷ OŸÂ (‹˙bc“) &S◊≥ Á“Ï˙b dbÊ÷“
jfiŸ¥Ø® GˆıÊ÷“Tb «bÂfi® OPZ ◊πPZ«Òj Pœ˙bK TIKfib ÆÒdŸ√ ◊π˙Z÷| Gı÷, «®\ ◊c“bØ ÆbØ÷ ƶKb÷O Á“Ï®fi÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! #÷
Z÷d ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙◊πKb÷OØ® Á“dÏP”Z º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK Gı÷, ”÷ ƶKb÷Dıfibc“b÷¥˙ ÷“ cŸ“Õ“ ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! ”˙÷ #¶ObÏc“b÷¥ÆP”Z,
Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ Pfi:ƶOZbØ®, fi®ÏbOZbØ®, Kb˙Z„ ◊ˆ˙◊πKb÷OØ® Á“dÏP”Z jˆdc“b÷¥ÏP”Z #fi÷ ƶKb÷Dıfibc“b÷¥ - ÏP”Z ◊bfi gb÷Dıfifib÷ œb÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷
º˙fi® OPZ ‹˙®Á“bÏbK Gı÷. ? ”÷ Ob…Zd ! #¶ObÏ-c“b¥ÏP”Z ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. ˙Í® Dı÷ Á“b÷› Pfi‘fiØ
(334) ”÷ gO˙fi„ ! cŸ“:√® º˙ cŸ“:√Ø® ÔKbk «∞ ”b÷K Á÷“ Á÷“ PfiOπ∂Ø® Kb˙Z„ Oπ” Á“Ï®fi÷ #SKÒZ #◊π®PZ◊ˆ˙Á“ Kb˙˙Z„ #b”bÏ fi Á“Ï÷,
#cŸ“:√® - cŸ“:√ÏP”Z º˙ cŸ“:√Ø® ÔKbk ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! cŸ“:√® º˙ ”÷ Ob…Zd ! #÷ jˆdc“b÷¥ÏP”Z ◊bfi-gb÷Dıfi Á“”÷˙bK. Dı÷ Á“b÷› PfiOπ∂ÒØ Á÷“
cŸ“:√Ø® ÔKbk ”b÷K, ◊ cŸ“:√ÏP”Z º˙ cŸ“:√Ø® ÔKbk fi ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ PfiOπ∂ÒØ® Kb˙Z„ Oπ” Á“Ï®fi÷ Dı÷˙b÷ ◊πbk ØbK Z÷˙b÷Dı #b”bÏ Á“Ï÷ ƶKb÷Dıfib
! cŸ“:√® fibÏÁ“ cŸ“:√Ø® ÔKbk ”b÷K Á÷“ #cŸ“:√® fibÏÁ“ cŸ“:√Ø® ÔKbk ”b÷K ? fi Á“Ï÷. #÷ ƶKb÷Dıfibc“b÷¥ ÏP”Z ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK.
”÷ Ob…Zd ! cŸ“:√® fibÏÁ“ cŸ“:√Ø® ÔKbk ”b÷K, ◊ cŸ“:√ÏP”Z fibÏÁ“ cŸ“:√Ø® (337) ”÷ gO˙fi„ ! ”˙÷ ¨÷‰bPZÁ“bÒZ, Á“bTbPZA“bÒZ, dbObPZA“bÒZ
ÔKbk fi ”b÷K. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“fi÷ P˙¥÷ c¶“ “Á“ Á“”÷˙b÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #fi÷ ◊πdbÂbPZA“bÒZ ◊bfigb÷Dıfifib÷ œb÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷›
◊b¶E c¶“ “Á“ \Â˙b-cŸ“:√® cŸ“:√Ø® ÔKbk Gı÷, cŸ“:√® cŸ“:√fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, ÆbjŸ Kb Æbµ˙® fi÷ #÷¥Â®K #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #fi÷
cŸ“:√® cŸ“:√fi÷ &c“®Ï÷ Gı÷, cŸ“:√® cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, cŸ“:√® cŸ“:√fi® PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷. ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ ƈK &‘Kb ◊”÷Tb Oπ” Á“Ï® ƈK &‘Kb ◊Gı® √bK, ”÷
(335) ”÷ gO˙fi„ ! &◊Kb÷O PÆ˙bK Odfi Á“ÏZb, &gb Ï”÷Zb, Ob…Zd ! #÷ ¨÷‰bPZA“bÒZ ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. Á“b÷› ÆbjŸ Kb Æbµ˙® Kb˙Z„
«÷ÆZb #fi÷ ƈZb, Z÷dDı &◊Kb÷O PÆ˙bK ˙¬, ◊b‰, Á“b@«T #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ #jKb÷Dıfifi® dKbc“bfi÷ #b÷ͶO® ◊Gı® √bK,
◊πbc“◊πb÷>·GıfiÁ“ (Ï\÷”ÏÂ) fi÷ Oπ” Á“ÏZb fi÷ dŸaZb #fiObÏ (ÆbjŸ) fi÷ ”÷ ”÷ Ob…Zd ! #÷ dbObPZA“bÒZ ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK. Á“b÷› ÆbjŸ Á÷“ Æbµ˙®
gO˙fi„ ! #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ #÷¥Â®K Kb˙Z„ ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ÁŸ“Á“ “®fib ›q “b
#÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷ Á÷“ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πdb «‰®œØ® #PjÁ“ Á“˙T √bK, ”÷ Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂbPZA“bÒZ
#÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb fi TbO÷, ◊ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ”÷ gO˙fi„ ! œb ◊bfigb÷Dıfi Á“”÷˙bK, #b≤“Á“˙Tfib÷ #b”bÏ Á“ÏfibÏ ÆbjŸ #V◊b”bÏ® Á“”÷˙bK.
”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷fib A“b÷j, dbfi dbKb #fi÷ Tb÷g ÔKŸ·Gı≥ ØKb Gı÷ «bÏ Á“˙Tfib÷ #b”bÏ Á“ÏfibÏ ÆbjŸ PfgbO◊πbk-Á“”÷˙bK. Eb÷˙®Æ Á“˙Tfib
Z÷fi÷ #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷ Gı÷, ◊ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ Gı÷, ◊ #b”bÏ Á“ÏfibÏ ÆbjŸfi÷ ±fib÷c“’ÏÁ“b Á“”÷˙bK. Z÷Ø® #÷Á“ ◊ Á“˙T #b÷Gıb÷
#÷K◊PØÁ“[ PA“Kb TbOZ® fiØ®. ƈ‰fi÷ #fiŸÆbÏ÷ ˙ÎZb ÆbjŸfi÷ #÷Kb◊PØÁ“[ #b”bÏ Á“ÏfibÏ ÆbjŸ "◊πÁ“bdÏÆgb÷º-fi Á“”® œÁ“bK.
PA“Kb TbO÷ Gı÷, #fi÷ ƈ‰P˙ÏŸ∞ ˙ZfibÏfi÷ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ Gı÷, Z÷ (338) ”÷ gO˙fi„ ! œ¬bZ®Z œ‹◊’ÏÂ-PdZ #÷P¥Z (#÷¥Âb
&◊Kb÷OÏP”Z ÆbjŸ ƈ‰ P˙ÏŸ∞ ˙Z÷| Gı÷ Z÷ dbÊ÷“ PA“Kb TbO÷ Gı÷. c“b÷¥Ø® ÏP”Z), ÔK÷P¥Z ÆbdŸc“bPKÁ“-Pg¨bv“◊ ◊bfigb÷Dıfifib÷ œb÷ #Ø Á“mb÷
(336) ”÷ gO˙fi„ ! #¶ObÏc“b÷¥ÆP”Z #fi÷ jˆdc“b÷¥ÆP”Z Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› ÆbjŸ Kb Æbµ˙® Dı÷ œ¬ #fi÷ dŸœTb’c“ÏP”Z Gı÷,
ƶKb÷Dıfibc“b÷¥˙ ÷“ cŸ“Õ“ ◊bfigb÷Dıfifib÷ œb÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“b÷› Z÷d ◊ŸÛ◊dbTb #fi÷ EÒc“fifib P˙T÷◊fi ÏP”Z Gı÷ Z÷#b÷ Áø“@Kb’c“ DıÒZŸ ÏP”Z,
Bhgh/91
PfiDı˙, (ÆbjŸfi÷ dbÊ÷“) fiP” Á“Ï÷T, fiP” Á“Ïb˙÷T, fiP” ƶÁ“V◊÷T, #bd҉ ◊ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷.
ÏP”Z, fiP” √Ï®c÷“T, #b…o÷PœÁ“ ÏP”Z, fi˙Á“b÷’Ê“ P˙œŸ∞, ƶ’Á“Zb’c“ c“œc“b÷¥ (340) ”÷ gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ ◊·EÁ“√b Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
ÏP”Z, &c„“Od #fi÷ &S◊bc“fi…¥Âbfib c“b÷¥Ø® P˙œŸ∞, #¶ObÏc“b÷¥ÏP”Z, ! «÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊·EÁ“√b Á“mŸ¶ Gı÷. dˆTOŸÂ◊·EÁ“√b #fi÷
jˆdc“b÷¥-ÏP”Z, ƶKb÷Dıfibc“b÷¥ÏP”Z, ÆŸÏÆŸÏÁ÷“ E◊E◊ œ¯c“ ÏP”Z◊Â÷, «”y &ÎÏOŸÂ◊·EÁ“√bÂ. ”÷ gO˙fi„ ! dˆTOŸÂ◊·EÁ“√b Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“mŸ¶
&Zb˙ÍØ® fiP” Z÷d «”y j®d÷Ø® fiP”, (#b”bÏfib)Á“b÷› gbOfi÷ Gıb÷Rb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“mŸ¶ Gı÷, Æ˙dˆT OŸÂ◊πSKbpKbfi #fi÷
PÆ˙bK, Ob “bfi® jÏ®fib d÷Tfi® ◊÷≤÷“ Á÷“ ˙π &◊Ïfib T÷◊fi® ◊÷≤÷“, Á÷“˙Í c÷“œdˆÍOŸÂ◊πSKbpKbfi. ”÷ gO˙fi„ ! Æ˙dˆTOŸÂ ◊πSKbpKbfi Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷
ƶKdfib Pfi˙b”fi÷ dbÊ÷“, ƶKdfib gbÏfi÷ ˙”fi Á“Ï˙b #Ø÷| Dı÷d Æb◊ P«Tdb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷; - Æ˙ ◊πbÂbPZ◊bZØ® P˙Ïbd
◊÷Æ÷> Z÷d ◊b÷Z÷ Z÷ #÷dDı Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷dDı Gı÷, #÷d Á“”® Ob…Zd ◊bd˙b÷, Kb˙Z„ Æ˙ ◊’ÏOπ”Ø® P˙Ïbd ◊bd˙b÷. ”÷ gO˙fi„ !
! Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷. c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ◊b¶E ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ‹ØˆÍ
œZÁ“ : 7-&o÷Æb :1fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊πbÂbPZ◊bZ P˙Ïd Kb˙Z„ ‹ØˆÍ ◊’ÏOπ” P˙ÏdÂ. ”÷ gO˙fi„ !
&o÷œÁ“ 2 &ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷;
(339) ”÷ gO˙fi„ ! Æ˙ ◊πbÂb÷db¶, Æ˙ gˆZb÷db¶ º˙b÷db¶ #fi÷ Æ˙ Æ˙b÷|ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi #fi÷ c÷“œb÷ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi. ”÷ gO˙fi„ !
ÆÚ˙b÷db¶ d÷> (P”>ÆbfiŸ¶) ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ «b÷TfibÏfi÷ Æ˙b÷|ÎÏOŸÂ-◊πSKbpKbfi Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c“œ ◊πÁ“bÏ÷
ÆŸ◊πSKbpKbfi ØbK Á÷“ cŸ“Û◊πSKbpKbfi ØbK. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“mŸ¶ Gı÷; Z÷ #b ◊πdbÂ÷.
Á“”b÷ Gıb÷ ”÷ Ob…Zd ! Æ˙ ◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ Æ˙ ÆÚ˙b÷db¶ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷ (341) #fibOZ, #PZA“bÒZ, Á“b÷’Ê“ÆP”Z, PfiK¶P‰Z, ÆbÁ“bÏ,
#÷ ◊πdbÂ÷ «b÷TfibÏ Dı÷fi÷ #b˙b ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ∏bfi fi ”b÷K Á÷“ ""#b º˙b÷ Gı÷, #fibÁ“bÁ“Ï, Áø“Z◊’ÏdbÂ, PfiÏ˙œ÷¥, ƶÁ÷“Z, #∞b ◊πSKbpKbfi; #÷ Ï®Z÷
#b #º˙b÷ Gı÷, #b ‰Æb÷ Gı÷, #b ‹Øb˙Ïb÷ Gı÷'' Z÷fi÷-ÆŸ◊πSKbpKbfi fi ◊πSKbpKbfi c“œ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“Æb÷ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi Á÷“Ê“Tb
ØbK, ◊ cŸ“Û◊πSKbpKbfi ØbK. #÷ Ï®Z÷ √Ï÷√Ï Z÷ cŸ“Û◊πSKbpKbfi® "Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“Æb÷ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi ÆbZ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶ Gı÷,
◊πb®#b÷db¶ Kb˙Z„ Æ˙ ÆÚ˙b÷db¶ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷' #÷d «b÷TZb÷ ÆSK Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - ’c“‘˙πZ, &◊gb÷O◊’Ïgb÷O-◊’ÏdbÂ, #fiØc¶“ “P˙ÏdÂ,
gb¥b «b÷TZb÷ fiØ®, #ÆSK gb¥b «b÷T÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ dø¥b˙bc“® Æ˙ ÆbdbPKÁ“, c÷“œb˙Á“bPœÁ“, ◊b÷¥jb÷◊˙bÆ, #PZPØƶP˙gbO fi÷
◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ Æ˙ ÆS˙b÷db¶ P‰P˙jP‰P˙j÷ #ƶKZ-#P˙ÏZ-Dı÷Â÷ #◊P_ddbÏÂb§ÒZÁ“-ƶT÷√Âb\÷¥Âb#bÏbjfib.
◊b◊Á“dfib÷ SKbO Á÷“ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ fiØ® #÷˙b÷, ÆPA“K-Á“d«Òj-ÆP”Z, (343) ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷ œŸ¶ dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi®, &ÎÏOŸÂ-
ƶ˙ÏÏP”Z, #÷Á“bÒZ c“h “ #÷Ê“T÷ P”>Æb Á“ÏfibÏ #fi÷ #÷Á“bÒZ #∏ Gı÷. Æ˙ ◊πSKbpKbfi® Á÷“ #◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ Z÷ ‰Â÷ Gı÷. ”÷
◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ "Æ˙ ÆS˙b÷db¶ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ «b÷TfibÏ gO˙fi„ ! fibÏÁ“ º˙b÷œŸ¶ dˆTOŸÂ ◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? ›SKb’c“ ◊πH. ”÷ Ob…Zd
Z÷fi÷ "Æ˙ ◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ "Æ˙ ÆS˙b÷db¶ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ÷ ! fibÏÁ“b÷ dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® fiØ®, &ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi® fiØ®, ◊Â
«b÷TfibÏ Dı÷fi÷ #b˙Ÿ¶ ∏bfi ØKŸ¶ ”b÷K Á÷“ ""#b º˙b÷ Gı÷, #º˙b÷ Gı÷, #b #◊πSKbpKbfi® Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ E&’ϧÒsK º˙b÷ \Â˙b. ◊¶E÷§ÒsK
‰Æb÷ Gı÷, #b ‹Øb˙Ïb÷ Gı÷,''-Z÷fi÷ "Æ˙ ◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ Æ˙ ÆS˙b÷db¶ PZK∂E #fi÷ dfiŸÛKb÷ Dı÷d º˙b÷ Á“mb Z÷d \Â˙b. ˙bfid¶ZÏ, ≈Kb÷PZÛÁ“ #fi÷
◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷' #÷ ◊πdbÂ¥ «b÷TfibÏfi÷ ◊πbÂbdb¶ Kb˙Z„ Æ˙ ÆS˙b÷db¶ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ Dı÷d fibÏÁ“b÷ Á“mb Z÷d \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! dˆTOŸÂ-
◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷.' #÷d «b÷TZb÷ ÆSK gb¥b «b÷T÷ Gı÷, dø¥b gb¥b ◊πSKbpKbfi®, &ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi®, º˙b÷db¶ #V◊«”yS˙ Á“› Ï®Z÷ ?
«b÷TZb÷ fiØ®. #÷ Ï®Z÷ Z÷ ÆŸ◊πSKbpKbfi®, ÆSKgb¥®, Æ˙ ◊πbÂb÷db¶ Kb˙Z„ dˆTOŸÂ ◊πSKbpKbfi® Æb…Ø® Øb÷ “b Gı÷. &ÎÏOŸÂ ◊πSKbpKbfi® #ƶpKOŸÂ
Æ˙ ÆS˙b÷db¶ P‰P˙j÷ P‰P˙j÷ ƶKZ, P˙ÏPZ KŸaZ, Dı÷Â÷ ◊b◊Á“dfib÷ ]bZ fi÷ Gı÷, #fi÷ #◊πSKbpKbfi® #fi¶ZOŸÂ Gı÷.
◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ Gı÷ #÷˙b÷, #PA“K-Á“d«¶jÏP”Z, ƶ˙ÏKŸaZ #÷Á“bÒZ ◊¶’ “Z ”÷ gO˙fi„ ! #÷ (◊ˆ˙÷| Á“”÷Tb) º˙bdb¶ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂E º˙b÷fib÷
Bhgh/92
◊πH. ”÷ Ob…Zd ! dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® ◊¶E÷§ÒsK PZK∂E º˙b÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b º˙b÷ #◊πSKbpKbfi® Gı÷.
Gı÷, &ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi® #ƶpKOŸÂ Gı÷, #fi÷ #◊πSKbpKbfi® #ƶpKOŸÂ ”÷ gO˙fi„ ! ◊πSKbpKbfi® P˙O÷Ï÷ º˙b÷db¶ Kb˙Z„ Á“b÷ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷db¶ dˆTOŸÂ ◊πSKbpKbfi® ˙O÷Ï÷ dŸfiÛKbfib÷ ◊πH. ”÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πSKbpKbfi® º˙b÷ Æb…Ø® Øb÷ “b Gı÷, ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfi®
Ob…Zd ! dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi®dfiŸÛKb÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b Gı÷, &ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfifi® #ƶpKOŸÂ Gı÷, #fi÷ #◊πSKbpKbfi® #fi¶ZOŸÂ Gı÷. c÷“œ◊πSKbpKbfi®
dfiŸÛKb÷ ƶpKbZOŸÂ Gı÷, #fi÷ #◊πSKbpKbfi® dfiŸÛKb÷ #ƶpKOŸÂ Gı÷. ”÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b Gı÷. #fi÷ #◊πSKbpKbfi® #ƶpKOŸÂ Gı÷.
gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ Æ˙dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gı÷, c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gı÷ ◊πSKbpKbfi® dfiŸÛKb÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b Gı÷ c÷“œ◊πSKbpKbfi® ƶpKbZOŸÂ Gı÷, #fi÷
Á÷“ #◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ ‰Â÷ Gı÷. fibÏÁ“b÷fib÷ ◊πH. ”÷ Ob…Zd #◊πSKbpKbfi® #ƶpKOŸÂ Gı÷.
! fibÏÁ“b÷ Æ˙dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® fiØ®, c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® fiØ®, ◊ (344) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ œbwZ Gı÷ Á÷“ #œbwZ Gı÷ ? ”÷
#◊πSKbpKbfi® Gı÷. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂E º˙b÷fib÷ ◊πH. ”÷ Ob…Zd ! Ob…Zd ! º˙b÷ Á“ضPEZ œbwZ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷> œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷
◊¶E÷§ÒsKPZK∂Eb÷ Æ˙dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® fiØ®, ◊ c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gıb÷ ? sÔKfi® #◊÷¨b#÷ º˙b÷ œbwZ Gı÷, #fi÷ ◊KbKfi® #◊÷¨b#÷ º˙b÷
Gı÷ #fi÷ #◊πSKbpKbfi® Gı÷. Dı÷d º˙b÷ Á“mb Z÷d dfiŸÛKb÷ \Â˙b. Dı÷d #œbwZ Gı÷; Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”y¶ GŸı¶ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷ œbwZ Gı÷ Á÷“
fibÏÁ“b÷ Á“mb Z÷d ˙bfid¶ZÏ, ≈Kb÷PZÛÁ“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“ \Â˙b. #œbwZ Gı÷ ? Dı÷d º˙b÷ Á“mb Z÷d fibÏÁ“b÷ ◊ \Â˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„
”÷ gO˙fi„ ! Æ˙dˆTOŸÂ◊πSKb√„Kbfi®, c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷ ◊ \Â˙b; ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Ob…Zd
#◊πSKbpKbfi® º˙b÷db¶ Á“b÷ Á“b÷fibØ® Kb˙Z„ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
Æ˙dˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® º˙b÷ Æ˙Ø® Øb÷ “b Gı÷, c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® º˙b÷ œZÁ“ : 7-&o÷Æb :2fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#ƶpKOŸÂ Gı÷, #fi÷ #◊πSKbpKbfi® #fi¶ZOŸÂ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â¥ &o÷œÁ“ 3
(º˙, ◊¶E÷§ÒsKPZK∂E #fi÷ dfiŸÛKfib) #V◊«”yS˙ ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷ (345) ”÷ gO˙fi„ ! ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“[ aKb Á“bT÷ Æb…Ø®
\Â˙b, ◊϶ZŸ Æ˙Ø® Øb÷ “b ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷ c÷“œdˆTOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gı÷, #V◊#b”bÏ˙bÍb ”b÷K Gı÷ #fi÷ aKb Á“bT÷ Æb…Ø® d”b#b”bÏ˙bÍb ”b÷K Gı÷ ?
#fi÷ #◊πSKbpKbfi® ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷ #ƶpKOŸÂ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ ”÷ Ob…Zd ! •b˙ gbc“Ï˙b dbÆdb¶, #fi÷ #bÆb÷ Á“bÏZÁ“dbÆdb¶
º˙b÷ Æ˙b÷|ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gı÷. c÷“œb÷ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi® Gı÷, Á÷“ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷Æb…Ø® d”b#b”bÏ˙bÍb ”b÷K Gı÷, SKbÏ◊Gı® œÏc„“≠“ZŸdb¶,
#◊πSKbpKbfi® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷ SKbÏ◊Gı® ”÷d¶Z≠“ZŸdb¶, SKbÏ◊Gı® ˙ƶZ≠“ZŸdb¶ #fi÷ SKbÏ «bc“ Oπ®Ûd
#fi÷ dŸfiÛKb÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. «bÁ“[fib ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷ #◊πSKbpKbfi® ≠“ZŸdb¶ #V◊ #b”bÏ˙bÍb ”b÷K Gı÷. Oπ®Ûd≠“ZŸdb¶ Æ˙Ø® #V◊#b”bÏ˙bÍb
Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Æ˙b÷|ÎÏOŸÂ-◊πSKbpKbfi®, c÷“œb÷ÎÏOŸÂ◊πSKbpKbfi® #fi÷ ”b÷K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! \÷ Oπ®Ûd ≠“ZŸdb¶ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷ Æb…Ø®
#◊πSKbpKbfi® º˙b÷db¶ Á“b÷ Á“b÷fibØ® Kb˙Z„ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷ ? ‰Â÷ #V◊#b”bÏ˙bÍb ”b÷K Zb÷ Z÷ ]Âb ˙fi‹◊PZ-Á“bPKÁ“b÷ Oπ®Ûddb¶ ◊b¶c“ “b˙bÍb,
#V◊«”y amb ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ dfiŸÛKb÷ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ º˙b÷ ƶKZ ◊ŸÛ◊˙bÍb, ¸T˙bÍb, T®TbGıd c“®◊Zb, #fi÷ ˙fifi® œb÷gb˙ ÷“ #SK¶Z
Gı÷, #ƶKZ Gı÷ Á÷“ ƶKZbƶKZ (c÷“œ ƶKZ) Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ ƶKZ ÆŸœb÷PgZ Á÷“d ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Oπ®Ûd ≠“ZŸdb¶ ]Âb &ÛÂKb÷Pfi˙bÍb
◊ Gı÷, #ƶKZ ◊ Gı÷, #fi÷ ƶKZbƶKZ ◊ Gı÷-#÷ ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ˙fi‹◊PZÁ“bK◊Â÷ &◊Dı÷ Gı÷, P˙œ÷¥ &◊Dı÷ Gı÷, ˙j÷ Gı÷,
#÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷d ◊≥˙Âbd¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ P˙œ÷ Á“”÷˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ ˙øP∞ ◊bd÷ Gı÷; #÷ Á“bÏÂØ® ”÷ Ob…Zd ! Oπ®Ûd≠“ZŸdb¶ ]Âb
Z÷d #V◊«”yS˙ ◊ ‰Â÷fiŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ ◊πSKbpKbfi® Gı÷, ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷ ◊b¶c“ “b˙bÍb, ◊ŸÛ◊˙bÍb Kb˙Z„ ”b÷K Gı÷.
#◊πSKbpKbfi® Gı÷ Á÷“, ◊πSKbpKbfib◊πSKbpKbfi® ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πSKbpKbfi® (346) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ dˆTb÷ dˆTfib º˙Ø® Á¶“c“b÷ Á“Òc“fib º˙Ø®
P˙O÷Ï÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷ ◊ ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ÔKb˙Z„ «®\÷ «®Dıfib º˙Ø® ÔKbk ”÷ Ob…Zd ! Z÷dDı Gı÷, ”÷ gO˙fi„ !
◊¶E÷§ÒsKPZK∂EKb÷PfiÁ“b÷ ◊πØdg¶OÏP”Z Gı÷. «bÁ“[fib ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib Æ˙ Zb÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ #b”bÏ Á“Ï÷. #fi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ ◊’ÏÂdb˙÷
Bhgh/93
? ”÷ Ob…Zd ! dˆTb÷ dˆTfib º˙Ø® ÔKbk Gı÷, #fi÷ Z÷ ◊ø§Ω˙fib º˙ ÆbØ÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø ÆdØ Kb÷‘K fiØ® ”÷ gO˙fi„ ! #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“”÷˙bK
ƶ«∞ Gı÷, dbÊ÷“ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“d ˙÷UŸ #fi÷ fib÷Á“d PfiDıKŸ∂; Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ gO˙fi„ !
«®\÷ «®Dıfib º˙Ø® ÔKbk Gı÷, #fi÷ Z÷ ¸Tfib º˙ ÆbØ÷ ƶ«∞ Gı÷, dbÊ÷“ fibÏÁ“b÷#÷ Dı÷ ˙÷UŸ¶ Z÷ PfiDıKŸ∂ ? ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“b÷ ◊ \Â˙b, Kb˙Z„
Z÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Z÷fi÷ ◊’ÏÂdb˙÷ Gı÷. ˙…dbPfiÁ“b÷ ◊ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ √Ï÷√Ï Dı÷fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ Z÷fi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷,
(347) ”÷ gO˙fi„ ! #bTŸ dˆÍb, #bcŸ“, P”’ÏT®, PÆ’ÏPT, PƧ‹Æ #fi÷ Dı÷fi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷ Z÷fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø Kb÷‘K fiØ®. ”÷
’ÏPT, ’Á“’e“Á“b, PGı’ÏKb, Gı®ÏP˙c“b’ÏÁ“b, ˙ÈÁ¶“c“, ƈ϶c“, √÷TŸ “b, gO˙fi„ ! #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“”÷˙bK Gı÷ ”÷ Ob…Zd ! Á“dfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷
#bc“gsdb÷Ø, P◊> “”’Ïsb, Ïb÷P”®, ”yØ®”`, PØÏŸOb, dc„“O◊®|, #wÁ“®|, fib÷Á“dfi÷ PfiDıÏ÷ Gı÷; Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“ #÷ ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“b÷ Kb˙Z„
PÆ>”Á“®|, Æ®”¶∑“®, dŸÆŸ¶∑“® #fi÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfi® «®º ˙fi‹◊PZ#b÷ œŸ #fiÒZ ˙…dbPfiÁ“b÷ \Â˙b.
º˙˙bÍ® #fi÷ Pg≥ Pg≥ º˙˙bÍ® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #bTŸ dˆÍb Kb˙Z„ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Dı÷fi÷ ˙÷c“œ÷ Z÷fi÷ PfiDıÏœ÷, #fi÷ Dı÷fi÷ PfiDıÏœ÷ Z÷fi÷ ˙÷c“œ÷
#fiÒZ º˙˙bÍ® #fi÷ Pg≥ Pg≥ º˙˙bÍ® Gı÷. ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø Kb÷‘K fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷
(348) ”÷ gO˙fi„ ! Á“c“bE Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb fibÏÁ“ #V◊Á“d˙bÍb÷ Á÷“ Kb˙Z„ Z÷fi÷ ˙÷c“œ÷ fiP” ? ”÷ Ob…Zd ! Á“dfi÷ ˙÷c“œ÷ #fi÷ fib÷Á“dfi÷ PfiDıÏœ÷,
#fi÷ fi®TT÷LKb˙bÍb÷ d”bÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K ? ”b, Ob…Zd ! Á“c“bE ”b÷K. ”÷ Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Dı÷ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Gı÷ Z÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK Gı÷, #fi÷
gO˙fi„ ! #÷d œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ”÷ Ob…Zd ! §‹ØPZfib #◊÷¨b#÷, Z÷ Dı÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK Gı÷ Z÷ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø Kb÷‘K
”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“ Z÷ Kb˙Z„ d”bÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K. ”÷ fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ÆdK÷ ˙÷c÷“
gO˙fi„ ! Á“c“bE fi®TT÷LKb˙bÍb÷ fibÏÁ“ #V◊Á“d˙bÍb÷ #fi÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ PfiDıÏb Á“ÏZb÷ fiØ®, Dı÷ ÆdK÷ PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ÆdK÷ ˙÷c“Zb÷
Á“◊b÷ZT÷LKb˙bÍb÷fibÏÁ“ d”bÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K ? ”b, Ob…Zd ! Á“c“bE ”b÷K. ”÷ fiØ®, #ÒK ÆdK÷ ˙÷c÷“ Gı÷, #ÒK ÆdK÷ PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷, ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Pg≥
gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! §‹ØPZfib Gı÷ #fi÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK Pg≥ Gı÷; Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Gı÷ Z÷
#◊÷¨b#÷, Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Kb˙Z„ d”bÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K. #÷ ◊πdbÂ÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷fi÷ Dı÷ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Gı÷, Z÷
#ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ P˙¥÷ ◊ \Â˙Ÿ¶, ◊ÏÒZŸ Z÷#b÷fi÷ #÷Á“ Z÷\÷T÷LKb #PjÁ“ ”b÷K PfiDıÏbfib÷ ÆdK Gı÷, #fi÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK Gı÷ Z÷ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Gı÷ ? ”÷
Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ◊KÒZ \Â˙Ÿ. Dı÷fi÷ Dı÷Ê“T® T÷LKb#b÷ ”b÷K Z÷fi÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø Kb÷‘K fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d œb Á“bÏÂØ® Á“”b÷ Gıb÷ ”÷
Z÷Ê“T® Á“”÷˙®, ◊ ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷fi÷ fi Á“”÷˙Ÿ¶, Kb˙Z„ ”÷ gO˙fi„ ! Á“c“bE Ob…Zd ! fibÏÁ“b÷ Dı÷ ÆdK÷ ˙÷c÷“ Gı÷ #fi÷ #ÒK ÆdK÷ PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b÷fib÷
◊xT÷LKb˙bÍb÷ ˙…dbPfiÁ“ #V◊Á“d˙bÍb÷ #fi÷ œŸVÁ“T÷LKb˙bÍb÷ ˙…dbPfiÁ“ ˙÷c“fibfib÷ ÆdK Dˆıc“b÷ Gı÷, #fi÷ PfiDıÏbfib÷ ÆdK Dˆıc“b÷ Gı÷; Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Á“mŸ¶.
d”bÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd ! ”b, Á“c“bE ”b÷K. Z÷ œb ”÷ZŸØ® ? «bÁ“[fiŸ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶.
fibÏÁ“fi÷ Á“mŸ¶ Z÷d \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„ d”bÁ“d˙bÍb ”b÷K. (350) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷ œbwZ Gı÷ Á÷“ #œbwZ Gı÷ ? ”÷
(349) ”÷ gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï Dı÷ ˙÷fib Z÷ PfiDıÏb, #fi÷ Dı÷ PfiDıÏb Ob…Zd ! Á“ضPEZ„ œbwZ Gı÷, #fi÷ Á“ضPEZ„ #œbwZ ◊ Gı÷ ? ”÷ gO˙fi„
Z÷ ˙÷c“fib Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! #b #Ø Kb÷‘K fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d œb Á“bÏÂØ® #÷d Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! sÔKbPØÁ“fiK fi® #◊÷¨b#÷ œbwZ
œb ”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ˙÷c“fib Á“d Gı÷, #fi÷ PfiDıÏb fib÷Á“d Gı÷, Gı÷, #fi÷ ◊KbKfiKfi® #◊÷¨b#÷ #œbwZ Gı÷; Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ Á“ضPEZ„
Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ Z÷ ˙÷c“fib fi Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷fi÷ Dı÷ ˙÷c“fib Gı÷ œbwZ Gı÷ #fi÷ Á“ضPEZ„ #œbwZ Gı÷ #fi÷ Á“ضPEZ„ #œbwZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
Z÷ PfiDıÏb Á“”÷˙bK, #fi÷ Dı÷ PfiDıÏb Gı÷ Z÷ ˙÷c“fib Á“”÷˙bK ? ”÷ Ob…Zd ! Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ \Â˙ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Ob…Zd
fibÏÁ“b÷fi÷ ˙÷c“fib Gı÷ Z÷ Á“d Gı÷, #fi÷ PfiDıÏb Gı÷ Z÷ fib÷ Á“d Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® #÷d Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
Á“”y¶ GŸı¶ Á÷“ PfiDıÏb Z÷ ˙÷c“fib fi Á“”÷˙bK. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ \Â˙b. œZÁ“ : 7-&o÷Æb :3fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ √Ï÷√Ï Dı÷ ˙÷UŸ¶ Z÷ PfiDıKŸ∂, #fi÷ Dı÷ PfiDıKŸ∂ Z÷ ˙÷UŸ¶ ? ”÷ &o÷œÁ“ 4
Bhgh/94
(351-352) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ (Ob…Zd) Kb˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“bÒZ cŸ“:√v“◊ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, #fi÷ Á“c“bPEZ ÆŸ√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷.
«b÷VKb-”÷ gO˙fi„ ! ƶÆbÏ® º˙b÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”÷ gO˙fi„ ! \÷ º˙b÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏdb¶ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷
Gı ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ P˙OÏ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷d ƶ«Òj® ◊πH. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“c“bE #b g˙db¶ Ï”÷Tb÷ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K
º˙bPgOdƈ‰db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d Æ@KÁ“S˙PA“Kb #fi÷ PdΩKbS˙PA“Kb ÆŸj® #”®> Á÷“ Á“c“bE #V◊˙÷c“fi˙bÍb÷ ”b÷K; &S◊≥ ØZb Á“c“bE d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K Á÷“
\Â˙Ÿ¶. º˙b÷fib Gı ◊πÁ“bÏ, ◊ø§Ω˙fib Gı ◊πÁ“bÏ, ◊ø§Ω˙fib g÷c“b÷fi® §‹ØPZ- Á“c“bE #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K; ◊ &S◊≥ ØKb ◊Gı® #÷Á“bÒZ ÆŸ√v“◊
#bKŸ¥, g˙§‹ØPZ, ÆbdbÒKÁ“bK§‹ØPZ PfiT÷|◊fib-√bT® Ø˙bfib÷ Á“bÍ, ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷, #fi÷ Á“c“bE cŸ“:√fi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏfi÷
#fiObÏ Æ¶«¶j® ”Á“[Á“Z, Æ@KÁ“S˙PA“Kb #fi÷ PdΩKbS˙PA“Kb. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ P˙¥÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙ ◊ø§Ω˙Á“bKdb¶ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷
#÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Ob…Zd Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷. ƶ«¶Òj® ◊πH. ”÷ Ob…Zd ! #b g˙db¶ Ï”÷Tb÷ Zb÷ Á“c“bE d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K
œZÁ“ : 7-&o÷Æb :4fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Á÷“ Á“c“bE #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K, #÷ ◊πdbÂ÷ &S◊≥ ØZb¶ ◊ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷
&o÷œÁ“ 5 ”b÷K Á÷“ #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K, ◊ &S◊≥ ØKb ◊Gı® Z÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏ÷
(353-354) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ (Ob…Zd) Kb˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ dfiŸÛKb÷db¶ \Â˙Ÿ¶. Dı÷d #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷
«b÷VKb-”÷ gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï ◊¶E÷§ÒsK PZKEb÷fib÷ Kb÷PfiƶOπ” Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ P˙¥÷ Á“mŸ¶ Z÷d ˙bfiÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZÛÁ“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ P˙œ÷ \Â˙Ÿ¶.
Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷#b÷fib÷ Kb÷PfiƶOπ” ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“mb Gı÷; Z÷ #b (356) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ #bgb÷OØ®-#bKŸ¥fib÷ «¶j Á“Ï÷ Á÷“
◊πdbÂ÷-#¶ “Dı, ◊b÷ZDı #fi÷ ƶdˆPEGıd. Dı÷d º˙bPgOd ƈ‰db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ #fibgb÷OØ® #bKŸ¥fib÷ «¶j Á“Ï÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ #bgb÷OØ® #bKŸ¥fib÷
Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ "Z÷ P˙dbfib÷fi÷ &£¶]® fi œÁ÷“. #÷Ê“Tb db÷Ê“b÷ Z÷ P˙dbfib÷ «Òj fi Á“Ï÷, ◊ #fibgb÷OØ® «Òj Á“Ï÷. #÷ ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“b÷ ◊ \Â˙b,
Á“mb Gı÷.' SKb¶ÆŸj® Æ˙ \Â˙Ÿ¶. Kb÷PfiƶOπ”, T÷LKb; WPÕ“ ∏bfi, Kb÷O, Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ \Â˙b.
&◊Kb÷O, &◊◊bZ-§‹ØPZ-ÆdŸc„“]bZ, ·K˙fi, \PZÁŸ“TÁ“b÷Ê“®. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ (357) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷d Gı÷ Á÷“ º˙b÷fi÷ Á“Á“œ˙÷c“fi®K-«¶jbK Gı÷
#÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Ob…Zd P˙EÏ÷ Gı÷. ? ”b, Ob…Zd ! #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙fi÷ Á“Á“œ˙÷c“fi®K Á“d Á÷“d «¶jbK
œZÁ“ : 7-&o÷Æb :6fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂbPZ◊bZ Kb˙Z„ PdΩKbc“œfiœVKØ®. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷d
&o÷œÁ“ 6 Gı÷ Á÷“ fibÏÁ“b÷fi÷ Á“Á“œ˙÷c“fi®K Á“db÷| «¶jbK ? ”÷ Ob…Zd ! ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷
(355) ÏbDıOø” fiÏOdb¶ Ob…Zd Kb˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ «b÷VKb-”÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷d Gı÷ Á÷“ º˙b÷fi÷
gO˙fi„ ! Dı÷ º˙ fibÏÁ“fi÷ P˙¥÷ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #Á“Á“œ˙÷c“fi®K-Á“db÷| «¶jbK ? ”b, Ob…Zd ! #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fi÷
º˙ œŸ¶ #b g˙db¶ Ï”®fi÷ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ «b¶j÷ ? SKb¶-fibÏÁ“db¶ &S◊≥ #Á“Á“œ˙÷c“fi®K Á“db÷| Á÷“d «¶jbK ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂbPZ◊bZP˙ÏdÂØ®,
ØZb÷ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ «b¶j÷ ? Á÷“ SKb¶ &S◊≥ Ø›fi÷ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ «b¶j÷ ? Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”P˙ÏdÂØ®; A“b÷jfib÷ Kb˙Z„ PdΩKbc“œfiœVKfib÷ SKbO Á“Ï˙bØ®,
”÷ Ob…Zd ! #b g˙db¶ Ï”®fi÷ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ «b¶j÷, ◊ SKb¶ &S◊≥ ØZb ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷fi÷ #Á“Á“œ˙÷c“fi®K Á“db÷| «¶jbK ? ”÷ Ob…Zd ! #÷ #Ø
fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ fi «b¶j÷, #fi÷ &S◊≥ Ø›fi÷ ◊ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ fi «b¶j÷, Kb÷‘K fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶. ◊϶ZŸ dfiŸÛKb÷fi÷ Dı÷d
#÷ ◊πdbÂ÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷db¶ #fi÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷db¶ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ º˙b÷fi÷ Á“mŸ¶ Z÷d \Â˙Ÿ¶.
º˙ fibÏÁ“fi÷ P˙¥÷ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ º˙ œŸ¶ #b (358) ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷d Gı÷ Á÷“ º˙b÷fi÷ ÆbZb˙÷c“fi®K Á“d
g˙db¶ Ï”® fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ ˙÷c÷“, SKb¶ &S◊≥ ØZb fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ ˙÷c÷“, Á÷“ «¶jbK ? ”b, Ob…Zd ! #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fi÷ ÆbZb˙÷c“fi®K Á“d Á÷“d
SKb¶ &S◊≥ Ø›fi÷ fibÏÁ“fiŸ¶ #bKŸ¥ ˙÷c÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“c“bE Z÷ #b g˙db¶ «¶jbK ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂb÷fi÷ P˙¥÷ #fiŸÁ¶“◊bØ®, gˆZb÷fi÷ #fiŸÁ¶“◊bØ®, º˙b÷fi÷
d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K Á÷“ Á“c“bE #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K; Á“c“bE &S◊≥ ØZb P˙¥÷ #fiŸÁ¶“◊bØ®, ÆÚ˙b÷fi÷ P˙¥÷ #fiŸÁ¶“◊bØ®, ]Âb ◊πbÂb÷fi÷ Kb˙Z„ ÆÚ˙b÷fi÷
d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K Á÷“ Á“c“bE #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K, ◊ &S◊≥ ØKb ◊Gı® cŸ“:√ fi c÷“˙bØ®, œb÷Á“ fiP” &◊\˙˙bØ®, √÷c“ fiP” &S◊≥ Á“Ï˙bØ®, ˙÷c“fib
Bhgh/95
fi Á“Ï˙bØ®, fiP” dbÏ˙bØ® Z÷d ◊’ÏZb◊ fiP” &◊\˙˙bØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ «”yÆ÷˙bÍ˙bÍ®, ]ÂbÁ“bc“˙˙bÍ®, #fi÷ ◊øΩ˙® &◊Ï Ï”÷Tb ]Âb ◊πbPÂ#b÷fi÷
fibÏÁ“b÷fi÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ #÷d Gı÷ Á÷“ º˙b÷fi÷ EbT˙Ÿ¶ dŸLÁ÷“T ◊ ÷“ #÷˙® gˆPd Øœ÷.
#ÆbZb˙÷c“fi®K Á“db÷| «¶jbK ? ”b, Ob…Zd ! #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fi÷ (360) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Á“bÍ÷ gbÏZ˙¥db¶ dfiŸÛKb÷fib÷ Á÷“˙b÷
#ÆbZb˙÷c“fi®K Á“d Á÷“d «¶jbK ? ”÷ Ob…Zd ! «®\fi÷ cŸ“:√ c÷“˙bØ®, «®\fi÷ #bÁ“bÏgb˙-◊πSK˙ZbÏ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! √Ïb◊ v“◊˙bÍb, √Ïb«
œb÷Á“ &◊\˙˙bØ®, «®\fi÷ √÷c“ &S◊≥ Á“Ï˙bØ®, «®\fi÷ ◊® “b Á“Ï˙bØ®, ˙Â˙bÍb, cŸ“O∂j˙bÍb, cŸ“Õ“ ÏÆ˙bÍb, √Ïb« ‹◊œ˙bÍb, #PfiÕ“, #dfib÷∏,
«®\fi÷ dbÏ˙bØ®, «®\fi÷ ◊’ÏZb◊ &S◊≥ Á“Ï˙bØ®, Z÷d ]Âb¶ ◊πbÂb÷fi÷ ”®fi‹˙Ï˙bÍb, c“®fi‹˙Ï˙bÍb, #PfiÕ“‹˙Ï˙bÍb, Kb˙Z„ dfifi÷ fi Od÷ Z÷˙b
Kb˙Z„ ÆÚ˙b÷fi÷ cŸ“:√ c÷“˙bØ®, œb÷Á“ &◊\˙˙bØ®, Kb˙Z„ ◊’ÏZb◊ &S◊≥ ‹˙Ï˙bÍb, Dı÷fib ˙Efi #fi÷ DıÒd #Oπbm Gı÷ #÷˙b, PfiT≈Dı, Áˆ“ “ Á“◊Ê“
Á“Ï˙bØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“b÷fi÷, Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶. Á“T” ˙j «¶j #fi÷ ˙…Ïdb¶ #bÆaZ, dKbc“bfiŸ¶ &£¶]fi Á“Ï˙bdb¶ dŸpK,
(359) ”÷ gO˙fi„ ! Dı¶«ˆf®◊ fibd÷ f®◊db¶ gbÏZ˙¥fi÷ P˙¥÷ #b #Á“bK Á“Ï˙bdb¶ PfiSK ZS◊Ï, dbZP◊Zbfib÷ #˙LK Á“Ï˙b Kb÷‘K P˙fiKÏP”Z,
#˙ÆP◊®db¶ cŸ“:¥dbcŸ“:¥db Á“bT Gıu“b÷ #bÏb÷ ≈KbÏ÷ #SK¶Z &SÁ“Ê“ «÷ “b÷Í v“◊˙bÍb, Dı÷fib fi√, c÷“œ, c“b∑“®, dˆGı fi÷ Ïb÷d ˙j÷Tb Gı÷ #÷˙b,
#˙‹Øbfi÷ ◊πbk Øœ÷ SKbÏ÷ gbÏZ˙¥fib÷ #bÁ“bÏgb˙◊πSKb˙ZbÏ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏ÷ Á“bÍb, #SK¶Z Á“≤“b÷Ï, LKbd˙Â˙bÍb, GˆıÊ“b Á÷“œ˙bTb, jb÷Íb Á÷“œ˙bÍb, «”y
Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b”bgˆZ g¶gbgˆZ #fi÷ Á“b÷Tb”TgˆZ #÷˙b÷ Á“bT Øœ÷. ‹fibKŸØ® «b¶j÷T ”b÷˙bfi÷ T®j÷ cŸ“c“œfi®K v“◊˙bÍb, Dı÷#b÷fi÷ ◊πSK÷Á“ #¶O ˙b¶Á“b
Á“bÍfib ◊πgb˙Z® ]Âb Á“≤“b÷Ï, jˆÍØ®, d÷Tb, #Æm, #fiŸPEZ #fi÷ gK¶Á“Ï #fi÷ Á“ÏET®#b÷Ø® ÔKbk Gı÷ #÷˙b, DıÏb ◊’ÏÂZ ˙ø∞◊ŸÏŸ¥ Dı÷˙b, GŸıÊ“b #fi÷
˙bKŸ, Z÷dDı ƶZ˙Á“ ˙bKŸ ˙bœ÷. #b Á“bÍ÷ ˙b϶˙bÏ EbÏ÷ «bDˆı#÷ jˆÍ & “Z® Æ “® OK÷Tb c“b¶Zfi® •÷PÂ˙bÍb, ]Ê“fib Dı÷˙b gK¶Á“Ï dŸ√˙bÍb gK¶Á“Ï Gı÷
”b÷˙bØ® ÏDıØ® dPTfi #fi÷ #¶jÁ“bÏ˙ ÷“ ◊πÁ“bœÏP”Z ’c“œb#b÷ ]Ÿdb “b Dı÷˙® ]bÊ“b #fi dŸ√ Dı÷#b÷fib #÷˙b P˙¥d fi÷‰˙bÍb, ˙b¶Á“[ fibPÆÁ“b˙bÍb, ˙b¶Á“b
lb¶√® c÷“√bœ÷. Á“bTfi® ϨŸZbØ® EÒsb÷ #PjÁ“ œ®ZZb #b◊œ÷ #fi÷ ƈKb÷| #fi÷ Á“ÏET®Ø® P˙Áø“Z ØK÷Tb, gK¶Á“Ï dŸ√˙bÍb, √Æ #fi÷ √ÏDıØ® ÔKbk,
#SK¶Z Z◊œ÷. ˙Í® ˙b϶˙bÏ ]Âb √Ïb ÏÆ˙bÍb, P˙ÏŸ∞ÏÆ˙bÍb √bÏb, Á“≤“ #fi÷ Z®I fi√b÷˙ ÷“ √Dı˙bÍ˙bØ® P˙Áø“Z ØK÷Tb, c“ÏbDı #÷Á“ \Zfib÷
√bZÏÆdbfi ◊bPÂ˙bÍb, #§‘fifi® ◊÷≤÷“ c“b”Á“◊bPÂ˙bÍb, P˙DıÍ®KŸaZ, Á“b÷∑“ #fi÷ PÆ∞ Áø“{“ P˙œ÷¥, ˙bÍb, ¸bÊ“® OK÷T #fi÷ Á“≤“b÷Ï Ebd “®˙bÍb,
#œPfid÷U-P˙¥d÷Ub÷ ÔKbPj, Ïb÷O #fi÷ ˙÷c“fib &S◊≥ Á“ÏfibÏ ◊bPÂ˙bÍb, P˙PE‰ #¶O˙bÍb, &Õ}“b’c“fib Dı÷˙® OPZ˙bÍb, Æb¶jbfib P˙¥d «¶jfi˙bÍb,
dfifi÷ fi ÏŸE÷ Z÷˙b ◊bPÂ˙bÍb d÷]b÷ Z®I jbÏbfib ◊ “˙b ˙ ÷“ ◊ŸÛÁ“Í Kb÷‘K‹Øbfi÷ fiP” Ob÷≤“˙bK÷Tb GˆıÊ“b c÷“√bZb ”b “Á“b˙bÍb, cŸ“Tg,
˙ÏÆœ÷, Dı÷Ø® gbÏZ ˙¥db¶ Oπbd, #bÁ“Ï, fiOÏ, √÷Ê“, Á“«Ê“ d¶ “«, √Ïb«Æ¶]KÂ˙bÍb, √Ïb«◊πdbÂ˙bÍb, √Ïb«Æ¶‹Øbfi˙bÍb,
sb÷ÂdŸ√, ◊e“fi #fi÷ #b•ddb¶ Ï”÷T dfiŸÛKb÷, Eb÷◊Ob-ObKb÷ ]÷Ê“b #fi÷ √Ïb«v“◊˙bÍb, √Ïb«‹Øbfi #fi÷ #bÆfi˙bÍb, √Ïb«œNKb˙bÍb,
#bÁ“bœdb¶ Odfi Á“ÏZb ◊P¨#b÷fib Ê“b÷Íb#b÷; Z÷dDı Obd #fi÷ #ÏhKdb¶ √Ïb«gb÷Dıfi˙bÍb, Dı÷#b÷fib¶ ◊πSK÷Á“ #¶O÷ #fi÷Á“ ÔKbPj#b÷Ø® ◊®’ “Z Gı÷
EbTZb ‰Æ º˙b÷ ZØb «”y ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨b÷, OŸVdb÷, TZb#b÷, ˙÷T “®#b÷, #÷˙b, ‹√TfibKŸaZ P˙ÙT-OPZ˙bÍb, &SÆbÏP”Z ÆÚ˙ÏP”Z,
]bÆ, ◊˙Ob÷œ÷Ï “® ˙O÷Ï÷, jÏb÷ ˙O÷Ï÷, #b÷¥j®-œbPT ˙O÷Ï÷, ◊π˙bTb÷ fi÷ P˙Áø“ZE÷Õ“b˙bÍb, Z÷DıÏP”Z, ˙b϶˙bÏ œ®Z, &Û Z®I #fi÷ Á“≤“b÷Ï ◊˙fi˙ ÷“
#¶ÁŸ“Ïb’c“ ZøÂ˙fi‹◊PZ#b÷ fibœ ◊bdœ÷. ˙…Zb∆ PÆ˙bK ◊˙Zb÷, PO’Ï#b÷ ÔKbk, Dı÷#b÷fib #¶O jˆÍ˙ ÷“ dPTfi #fi÷ ÏDı˙ ÷“ ÔKbk Gı÷ #÷˙b «”y A“b÷j,
 Ÿ¶“OÏb÷, jˆÍfib &ÀEb ‹ØÍb÷, ÏDı P˙fibfi® gˆPd#b÷ fibœ ◊bdœ÷. O¶Ob #fi÷ dbfi #fi÷ dbKb˙bÍb, «”y Tb÷g˙bÍb, #œŸg cŸ“:√fib gbO®, ◊πbK:
PÆÒjŸ fic“® PÆ˙bK ◊b®fib lÏb#b÷, √b “b#b÷, cŸ“Od #fi÷ P˙¥d gˆPddb¶ jdƶ∏b #fi÷ Æ@KÁ“S˙Ø® gπÕ“, &SÁø“Õ“ #÷Á“ ”bØ ◊πdb œÏ®Ï˙bÍb, Æb÷Í
Ï”÷Tb &ÀEb #fi÷ fi®Eb ‹ØÍb÷ ÆÏ√b Øœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! (Z÷ Á“bÍ÷) #fi÷ ˙®œ ˙ÏÆfib ◊Ïd#bKŸ¥˙bÍb, ◊Ÿ‰-◊b…‰b’c“ ◊’Ï˙bÏdb¶ #Z¶KZ
gbÏZ˙¥fi® gˆPdfib÷ Á÷“˙b÷ #bÁ“bÏgb˙◊πSK˙ZbÏ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ÷ ‹fi÷”˙bÍ®«®Dıfib Dı÷˙b, «®Dıdb‰ #÷˙b «”b÷>Z÷Ï ÁŸ“ÊŸ¶“«b÷ O¶Ob, PÆÒjŸ
#÷ #¶ObÏ Dı÷˙®, dŸdÏ-Dı÷˙®, g‹d®gˆZ, Z◊® OK÷Tb Á“Ê“b”O Dı÷˙®, d”bfic“®#b÷ #fi÷ ˙…Zb∆ ◊˙Zfib÷ #b•K Á“Ï®fi÷ P«Tdb¶ Ï”÷fibÏb Øœ÷.
Zb◊˙ ÷“ #§‘fifib ÆÏ√®, «”yjˆÍ˙bÍ® «”yÏDı˙bÍ®, «”yÁ“[E “˙bÍ®, ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ dfiŸÛKb÷ Á÷“˙b ◊πÁ“bÏfib÷ #b”bÏ Á“Ïœ÷ ? ”÷ Ob…Zd !
Bhgh/96
Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ‹Øbfi÷ dbOA“d P˙‹ZbÏ˙bÍ® O¶Ob #fi÷ PÆÒjŸ #÷ gO˙fi„ ! Á“bdb÷ º˙ Gı÷ Á÷“ #º˙ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“bdb÷ ”÷ gO˙fi„ !
d”bfic“®#b÷ ÏØfi® jÏ®fi÷ ◊÷Æ˙bfib PGıs Dı÷Ê“Tb gbOdb¶ ◊bPÂfi÷ ˙”÷œ÷, Z÷ Á“bdb÷ º˙b÷fi÷ ”b÷K Gı÷ Á÷“ #º˙b÷fi÷ ”b÷K Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“bdb÷ º˙b÷fi÷
◊bP ]Âb¶ dbGıTb¶ #fi÷ Á“bE«b ˙O÷Ï÷Ø® gÏ÷TŸ¶, ◊ Z÷db¶ ]Ÿ¶ ◊b® ”b÷K Gı÷, #º˙b÷fi÷ ”b÷Zb fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Á“bdb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ Á“mb Gı÷ ?
fiP” ”b÷K. SKbÏ÷ Z÷ dfiŸÛKb÷ ƈK &‘Kb ◊Gı® #÷Á“ dŸ”`Zfi® #¶c“Ï #fi÷ ƈK ”÷ Ob…Zd ! Á“bd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ œ¯c“ #fi÷ v“◊. gO˙fi„ ! gb÷Ob÷ v“◊® Gı÷.
#bØ@Kb ◊Gı® #÷Á“ dŸ”`Zdb¶ ◊b÷Z◊b÷Zbfib P«Tb÷Ø® «”bÏ fi®Á“Íœ÷ #fi÷ Á÷“ #v“◊® fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! gb÷Ob÷ ÆPEÎ Gı÷ Á÷“ #PEÎ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
dbGıTb¶ Á“bE«b ˙O÷Ï÷fi÷ Dıd®fidb¶  “bÊ“œ÷, Ê“b∑“ #fi÷ Z “Á“b˙ ÷“ «¸b› OK÷Tb¶ ! «¶fi÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! gb÷Ob÷ º˙b÷fi÷ ”b÷K Á÷“ #º˙b÷fib÷ ”b÷K ? ”÷ Ob…Zd
dbGıTb¶ #fi÷ Á“bE«b ˙O÷Ï÷Ø® #÷Á“˙®œ”\Ï ˙¥ ÆŸj® #bºP˙Á“b Á“ÏZb ! º˙b÷fi÷ ”b÷K Gı÷, #º˙b÷fi÷ ”b÷Zb fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! gb÷Ob÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib
Z÷#b÷ (dfiŸÛKb÷) SKb¶ Ï”÷œ÷. Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! gb÷Ob÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œ.
”÷ gO˙fi„ ! œ®TÏP”Z, PfiOŸÂ, dKbc“bÏP”Z, ◊πSKbpKbfi #fi÷ ”÷ gO˙fi„ ! Á“bd-gb÷O Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏ÷ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib
◊b÷¥jb÷◊ ˙bÆÏP”Z, ◊πbK: db¶Æb”bÏ®, dS‹Kb”bÏ®, djfib÷ #b”bÏ Á“ÏfibÏb, Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷-œ¯c“, v“◊, ÏÆ, O¶j #fi÷ ‹◊œ.
døZ œÏ®Ïfib÷ #b”bÏ Á“ÏfibÏb Z÷ dfiŸÛKb÷ dÏ ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ º˙b÷ Á“bd® Á÷“ gb÷O® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! º˙b÷ Á“bd®
? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbK: fibÏÁ“ #fi÷ PZK∂E Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ Øœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊ E÷, #fi÷ gb÷O® ◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® #÷d Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷
Z÷ PÆ>”b÷, ˙b]b÷, ˙øÁ“b÷, c“®◊ “b#b÷, ’Ï>Gıb÷, ZϨb÷, œÏgb÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Pfi:œ®T Ob…Zd ! •b÷‰÷>PsK #fi÷ E¨Ÿfi÷ #b•K® º˙b÷ Á“bd® Á“”÷˙bK Gı÷, Z÷d
#÷˙b Kb˙Z„ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊πbK; fibÏÁ“ #fi÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ ]πbÂ÷§ÒsK, PDı”„˙÷§ÒsK #fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsKfi® #◊÷¨b#÷ º˙b÷ gb÷O® Á“”÷˙bK
&S◊≥ Øœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ Á“bO “b#b÷, Á¶“Á“b÷, P˙TÁ“b÷, DıT˙bKÆb÷, dKˆÏb÷, Gı÷; ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ fibÏÁ“b÷ Á“bd® Gı÷ Á÷“ gb÷O® Gı÷ ? ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷
Pfi:œ®T #÷˙b Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ (aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ?) ◊πbK:fibÏÁ“ #fi÷ \Â˙Ÿ¶, #÷ ◊πdbÂ÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷fi÷ \Â˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“fib÷
PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ Øœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. #÷d Á“”® Kb˙Z„ ◊πH. ”÷ Ob…Zd ! ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b÷ Á“bd® fiØ®, ◊ gb÷O® Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
P˙EÏ÷ Gı÷. œb ”÷ZŸØ® #d÷ Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‹◊œ÷|§ÒsKfi÷ #b•K®; #÷ ◊πdbÂ÷
œZÁ“ :7-&o÷Æb : 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷ \Â˙b, «÷›§ÒsK º˙b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙b, ◊ÏÒZŸ
&o÷œÁ“ 7 Z÷#b÷ PDı”„˙b #fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsKfi® #◊÷¨b#÷ gb÷O® Gı÷. Z÷›§ÒsK º˙b÷ ◊Â
(361) ”÷ gO˙fi„ ! &◊Kb÷O ◊ˆ˙Á“ Odfi Á“ÏZb, Kb˙Z„ &◊Kb÷O #÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙b, ◊ ]πbÂ, PDıƒbÆfi÷ ‹◊œ÷|§ÒsKfi® #◊÷¨b#÷ Z÷#b÷
◊ˆ˙Á“ ƈZb &◊Kb÷O◊ˆ˙Á“ ˙¬, ◊b‰, Á¶“«T #fi÷ ◊bc“◊πb÷>GıfiÁ“ (Ï\÷”ÏÂ) gb÷O® Gı÷. E&’Ï>§ÒsK º˙b÷fib÷ ◊πH. ”÷ Ob…Zd ! E&’ϧÒsK º˙b÷ Á“bd®
fi÷ Oπ” Á“ÏZb #fi÷ dˆÁ“Zb ƶ˙øZ-ÆbjŸfi÷ œŸ¶ #…Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷ Á÷“ ◊ Gı÷ #fi÷ gb÷O® ◊ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ gb÷O® ◊Â
Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb TbO÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ƶ˙ÏKŸaZ Kb˙Z„ Z÷ #fiObÏfi÷ Gı÷ ? Z÷ E&’ϧÒsK º˙b÷ E¨Ÿfi® #◊÷¨b#÷ Á“bd®; ]πb®, PDı”„˙b #fi÷
#…Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷, Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb fi TbO÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ œb ‹◊œ÷|§ÒsKfi® #◊÷¨b#÷ gb÷O® Gı÷; «bÁ“[fib Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷
”÷ZŸØ® Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷fib A“b÷j, dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷g fiÕ“ ØKb Dı÷d ÆbdbÒK º˙b÷ Á“mb Z÷d \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! Á“bdgb÷O®, fib÷Á“bd®
”b÷K Z÷fi÷ #÷Kb◊PØÁ“[ PA“Kb TbO÷, Z÷dDı Kb˙Z„ ƈ‰P˙ÏŸ∞ EbTfibÏfi÷ fib÷gb÷O® #fi÷ gb÷O® º˙b÷db¶ aKb º˙b÷ aKb º˙b÷Ø® Kb˙Z„ P˙œ÷¥bPjÁ“ Gı÷
Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“KbTbO÷; Z÷ ƶ˙ÏKŸaZ #fiObÏ Æˆ‰ ◊πdbÂ÷ ˙Z÷| Gı÷, Z÷ ”÷ZŸØ® ? ”÷ Ob…Zd ! Á“bdgb÷O® º˙b÷ Æb…Ø® Øb÷ “b Gı÷, fib÷Á“bd®fib÷gb÷O® º˙b÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷fi÷ Kb˙Z„ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb fi TbO÷. #fiÒZŸO Gı÷, #fi÷ gb÷O® º˙b÷ #fiÒZOŸÂ Gı÷.
(362) ”÷ gO˙fi„ ! Á“bdb÷ v“◊® Gı÷ Á÷“ #v“◊® Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! (363) ”÷ gO˙fi„ ! Gıx‹Ø Dı÷ Á“b÷›◊ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥
Á“bdb÷ v“◊® Gı÷, ◊ #v“◊® fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! Á“bdb÷ ÆPEÎ Gı÷ Á÷“ #PEÎ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ ¨®Âgb÷O® - &SØbfi˙ ÷“, Á“d˙ ÷“, «T˙ ÷“, ˙®K˙ ÷“ #fi÷
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Á“bdb÷ «¶fi÷ Gı÷ ÆPEÎ ◊ Gı÷ #fi÷ #PEÎ ◊ Gı÷. ”÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d˙ ÷“ P˙◊ŸT #÷˙b gb÷‘K gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷
Bhgh/97
gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï #b #Øfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”b÷ Gıb÷ ? ”÷ Ob…Zd… ! #b #Ø c÷“˙Tb÷Á“db¶ Dı˙b ÆdØ fiØ®, #fi÷ Dı÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Ï”÷Tb v“◊b÷fi÷ \÷˙b ÆdØ
Kb÷‘K fiØ®. Z÷ &SØbfi˙ ÷“ ◊Â, Á“d˙ ÷“ ◊Â, «T˙ ÷“ ◊Â, ˙®K˙ ÷“ ◊ fiØ®. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÆdØ GıZb¶ ◊ Z®˙π÷·Gıb◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“. ”÷ gO˙fi„
#fi÷ ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d˙ ÷>“ ◊ Á“b÷›◊ P˙◊ŸT #÷˙b gb÷‘K gb÷Ob÷fi÷ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
gb÷O˙˙b ÆdØ Gı÷, Z÷ dbÊ÷“ Z÷ gb÷O® gb÷Ob÷fib÷ SKbO Á“ÏZb÷ d”bPfiDıÏ˙bÍb÷ œZÁ“ :7-&o÷Æb : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#fi÷ d”b◊K˙Æbfi-ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! PfiKZ¨÷‰fib #˙Pj∏bfi˙bÍb÷ &o÷œÁ“ 8
dfiŸÛKb÷ Dı÷ Á“b÷›◊ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊ &S◊≥ Ø˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ (366) ”÷ gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï ”‹Z® #fi÷ ÁŸ¶“ØŸfib÷ º˙ Ædbfi Gı÷ ?
¨®Âgb÷O® ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“d˙ ÷“ P˙◊ŸT gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙˙b ÆdØ Gı÷ ? #÷ ”b, Ob…Zd ! ”‹Z® #fi÷ ÁŸ¶“ØŸfib÷ º˙ Ædbfi Gı÷. Dı÷d "ÏbK◊Æ÷®K' ƈ‰db¶
◊πdbÂ÷ Gıx‹Øfi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„ Z÷ d”b◊K˙Æbfi-ØbK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷.
◊Ïdb˙Pj∏bfi® dfiŸÛK Dı÷ Z÷Dı g˙db¶ PÆ∞ Ø˙bfi÷ Kb˙Z„ (Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷) (367) ”÷ gO˙fi„ ! fibÏÁ“b÷˙ ÷“ Dı÷ ◊b◊Á“d Á“ÏbK÷TŸ¶ Gı÷. Á“ÏbK Gı÷
#ÒZ Á“Ï˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï Z÷ ¨®Âgb÷O® P˙◊ŸT gb÷Ob÷fi÷ #fi÷ Á“Ïbœ÷ Z÷ Æ]ÍŸ¶ cŸ“:√v“◊ Gı÷, #fi÷ Dı÷ Pfiº ØKŸ¶ Z÷ ÆŸ√v“◊ Gı÷ ?
gb÷O˙˙b ÆdØ Gı÷ ? (Ob…Zd) «bÁ“[fiŸ¶ Æ˙ Gıx‹Øfi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. ”b, Ob…Zd ! fibÏÁ“b÷˙ ÷>“ Dı÷ ◊b◊Á“d Á“ÏbKŸ¶ Z÷ Kb˙Z„ ÆŸ√v“◊ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷
Á÷“˙T∏bfi® dfiŸÛK Dı÷ Z÷Dı g˙db¶ PÆ∞ Ø˙bfi÷ Kb˙Z„ (cŸ“:√b÷fib÷) #ÒZ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶.
Á“Ï˙bfi÷ Kb÷‘K Gı÷ Z÷ P˙◊ŸT gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ◊Ïdb˙Pj∏bfi® (368) ”÷ gO˙fi„ ! ƶ∏b#b÷ Á“”÷T® Gı÷ ? c“œ Á÷“ #b”bÏƶ∏b,
◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„ Z÷ d”b◊K˙Æbfi d”b¸Í˙bÍb÷ ØbK Gı÷. gKƶ∏b, d…ØŸfiƶ∏b, ◊’ÏOπ”ƶ∏b, A“b÷jƶ∏b, dbfiƶ∏b, dbKbƶ∏b,
(364) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ #b #ƶ∏® dfiÏP”Z ◊πb®#b÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“, Tb÷gƶ∏, Tb÷Á“ƶ∏b, #b÷jƶ∏b, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ \Â˙Ÿ¶.
◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“b Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷ #fi÷ Gıu“b Á÷“Ê“Tb #÷Á“ (ƶdˆPGıd) ‰Æ fibÏÁ“b÷ c“œ ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ”b÷K Gı÷; œ®Z, &ÛÂ, ¨Ÿjb,
º˙b÷, Dı÷#b÷ #¶j#∏bfi®, dˆ∑“, #∏bfibÒjÁ“bÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷Tb, #∏bfiv“◊ P◊◊bÆb-Á¶“ ˆ“-◊ÏZÒ‰Zb, ≈˙Ï, c“b”, gK, œb÷Á“.
#b˙Ï #fi÷ db÷”\T˙ ÷“ ∑¶“Á“bK÷Tb Gı÷> Z÷#b÷ #Á“bdPfiÁ“ÏÂ-#Pfi·Gıb◊ˆ˙Á“ (369) ”÷ gO˙fi„ ! √Ï÷√Ï ”bØ® #fi÷ ÁŸ¶“ØŸfi÷ #◊πSKbpKbfi PA“Kb
˙÷c“fib ˙÷c÷“ Gı÷ #÷d Á“”÷˙bK ? ”b, Ob…Zd ! #÷d Á“”÷˙bK. ”÷ gO˙fi„ ! œŸ¶ Ædbfi ”b÷K ? ”b, Ob…Zd ! ”b÷K ”÷ gO˙fi„ ! œb ”÷ZŸØ® #÷d Á“”b÷ Gıb÷
#÷d Gı÷ Á÷“ ÆdØ GıZb¶ ◊ º˙ #Pfi·Gıb◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ ˙c÷“ ? ”÷ Ob…Zd ? ”÷ Ob…Zd ! #P˙ÏPZfi÷ #b•K®, Z÷ ”÷ZŸØ® Kb˙Z„ ”bØ® #fi÷ ÁŸ¶“ØŸ¶fi÷ Ædbfi
! ”b #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ÆdØ GıZb¶ ◊ º˙ #Pfi·Gıb◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ #◊πSKbpKbfi PA“Kb ”b÷K.
˙÷c÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ÆdØ GıZb¶ #¶jÁ“bÏdb¶ ◊πc“®◊ PÆ˙bK v“◊b÷ \÷˙bfi÷ (370) ”÷ gO˙fi„ ! #bjbÁ“d #b”bÏfi÷ √bfibÏ (ÆbjŸ) œŸ¶ «b¶j÷,
ÆdØ fiØ®, Dı÷ #˙Tb÷Á“fi Á“Kb PÆ˙bK #bOÍ Ï”÷Tb v“◊b÷ \÷˙bfi÷ ÆdØ œŸ¶ Á“Ï÷, œ÷fib÷ EK Á“Ï÷ #fi÷ œ÷fib÷ &◊EK Á“Ï÷ ? Dı÷d ◊πØd œZÁ“fib fi˙db¶
fiØ®, Dı÷ #˙÷¨Â Á“Kb P˙fib ◊bGıÍ Ï”÷Tb v“◊b÷ \÷˙b ÆdØ fiØ®, Dı÷ &o÷œÁ“db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ◊¶’ “Z œbwZ Gı÷, ◊ ◊¶’ “Z◊Ÿ¶
#bTb÷Efi Á“Kb Pœ˙bK #bOÍ Ï”÷Tb v“◊b÷ \÷˙bfi÷ ÆdØ fiØ®, Dı÷ #˙÷¨Â #œbwZ Gı÷' SKb¶ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, gO˙fi„ ! Z÷
Á“Kb P˙fib ◊bGıÍ Ï”÷Tb v“◊b÷ \÷˙b ÆdØ fiØ®, Dı÷ #bTb÷Efi Á“Kb Pœ˙bK #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ #÷d Á“”® Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
&◊Ïfib v“◊b÷ \÷˙bfi÷ ÆdØ fiØ®, Dı÷ #bTb÷Efi Á“Kb Pœ˙bK fi®E÷fib v“◊b÷ œZÁ“ :7-&o÷Æb : 8 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
\÷˙bfi÷ ÆdØ fiØ®; ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b #Ø ÆdØ GıZb¶ ◊ &o÷œÁ“ 9
#Pfi§·GıZ◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Gı÷ Á÷“ ÆdØ ◊ (371) ”÷ gO˙fi„ ! #ƶ˙øZ-◊πdÎ ÆbjŸ «”bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi÷
◊πÁ“bdPfiÁ“ÏÂZ®˙π÷·Gıb◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ ˙÷c÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! ”b ˙÷c÷“. ”÷ gO˙fi„ ! Oπ” Á“Kb PÆ˙bK #÷Á“˙Â˙bÍŸ¶ #÷Á“ v“◊ P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
ÆdØ GıZb¶ ◊ Z®˙π÷·Gıb◊ˆ˙Á“ ˙÷c“fibfi÷ Á÷“d ˙÷c÷“ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷ ÆdŸsfib÷ ! #÷ #Ø Kb÷‘K fiØ®. ”÷ gO˙fi„ ! #ƶ˙øZ ÆbjŸ «”bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷fi÷
◊bÏ ◊bd˙b ÆdØ fiØ® Dı÷ ÆdŸsfi÷ ◊bÏ Ï”÷> v“◊b÷fi÷ \÷˙b ÆdØ fiØ®, Dı÷ Oπ” Á“Ï® #÷Á“˙Â˙bÍŸ¶ #÷Á“ -◊ Kb˙Z„ (P˙ÁŸ“˙˙b ÆdØ Gı÷ ?) ”b,
Bhgh/98
ÆdØ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ÆbjŸ œŸ¶ #”®>-dfiŸÛKTb÷Á“db¶ Ï”÷Tb-◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #bKŸj #fi÷ ◊π”ÏÂb÷fi÷ jbÏ Á“Ï®, dbØ÷ jbÏ Á“ÏbZb Á“b÷϶ʓÁ“ ◊ŸÛ◊fi®
Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙ÁŸ“˙÷| ? ”÷ Ob…Zd ! #”®> Ï”÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï® P˙ÁŸ“˙÷|, dbÍb˙bÍb Gı‰ ÆP”Z, Dı÷fiŸ¶ #¶O EbÏ EbdÏb÷fib ˙bÍ ˙÷ ÷“ ˙®>lbK÷TŸ¶ Gı÷,
◊ SKb¶ Ï”÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï® fi P˙ÁŸ“˙÷|, Z÷d #ÒK‰ Ï”÷Tb Dı÷fib c“œfiØ® d¶OT #fi÷ DıK œ¯c“ ØbK Gı÷ #÷˙b÷ (Áˆ“PÂÁ“) &˙˙b› db¶
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï® Kb˙Z„ fi P˙ÁŸ“˙÷|. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“˙Â #fi÷ #fi÷Á“v“- Á“mb ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #b˙®fi÷ &c“bPK fibd÷ ◊πjbfi”‹Z® &◊Ï E∆b÷. SKbÏ«bc“
›SKb’c“ EZŸg∂O® Dı÷d Gıu“b œZÁ“fib fi˙db &o÷œÁ“db¶ Á“”® Gı÷ Z÷d #”®> ”bÏ˙ ÷“ Z÷fiŸ¶ ˙¨:‹ØÍ ∑¶“Á“bK÷TŸ¶ ”b÷˙bØ® ÏPZ &S◊≥ Á“ÏZb÷ ˙b϶˙bÏ ˙®>lbZb
◊ Á“”÷˙®; ◊ÏÒZŸ #÷Ê“Tb÷ P˙œ÷¥ Gı÷ Á÷“ #”®> Ï”÷Tb÷ ÆbjŸ #”®> w÷Z EbdÏb÷˙ ÷“ Kb˙Z„ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ #fi÷ &Îd Kb÷∞b#b÷Ø® KŸaZ EZŸÏ¶O
Ï”÷Tb◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï® P˙ÁŸ“˙÷| «bÁ“[fiŸ¶ Z÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ "ÏŸ¨◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Æ÷fibfi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙bÏKŸaZ, d”bfi„, ÆŸgÊ“b÷fib P˙‹Z®Â Ædˆ”Ø® ÔKbk
§‹fi‘j◊Ÿc„“OT◊Â÷ ◊’ÏÂdb˙˙b ÆdØ Gı÷ ? ”b, ÆdØ Gı÷; ”÷ gO˙fi„ ! œ¶Ÿ Áˆ“PÂÁ“Ïb\ ≈Kb¶ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbd Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, SKb¶ #b˙®fi÷ Z÷
#”®> Ï”÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®, Kb˙Z„ #ÒK‰ Ï”÷Tb ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbddb¶ &ZKb÷|, Z÷fi® #bOÍ c÷“˙fib÷ ›Òs c÷“˙b÷fib÷ Ïb\ œA“
Á“Kb PÆ˙bK P˙ÁŸ“˙÷| Gı÷' SKb¶ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ˙Èfib ÆÏ√Ÿ¶ #g÷U Á“˙E P˙ÁŸ“˙®|fi÷ &gb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷
(372) #”∂Z÷ \hKŸ¶ Gı÷, #”∂Z÷ ◊πSK¨ Á“KŸ∂ Gı÷. #”∂Z÷ P˙œ÷¥Z: ›Òsb÷ ƶOπbd Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #÷Á“ c÷“˙÷Òs #fi÷ «®\÷ dfiŸDı÷Òs. ”˙÷ Z÷
\hKŸ¶ Gı÷ Á÷“ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ fibd÷ ƶOπbd Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ Áˆ“PÂÁ“Ïb\ #÷Á“ ”bØ®˙ ÷“ ◊ œ‰Ÿ◊¨fib÷ ◊ÏbDıK Á“Ï˙b ÆdØ Gı÷. SKbÏ«bc“
ƶOπbd ØKb÷ ”Zb÷ ? Á“b÷ ºSKb #fi÷ Á“b÷ ”bKb ? ”÷ Ob…Zd ! ˙≈º Z÷ Áˆ“PÂÁ÷“ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbdfi÷ Á“ÏZb fi˙d£’Á“ #fi÷ fi˙T÷·Gı’Á“ Dı÷#b÷
(›Òs) #fi÷ P˙c÷“”◊Ÿ‰ (Áˆ“PÂÁ“) ºSKb, fi˙ d£Á“[ #fi÷ fi˙ T÷·GıÁ“[ Á“bœ® fi÷ Á“b÷œTbfib #∑“bÏ OÂÏb\#b÷ ”Zb, Z÷#b÷fib d”bfi„ Kb÷∞b#b÷fi÷
Dı÷#b÷ Á“bœ® #fi÷ Á“b÷œTc÷“œfib #∑“bÏ OÂÏb\#b÷ ”Zb Z÷#b÷ ◊ÏbDıK ”hKb, jbKT Á“Kb #fi÷ dbÏ® fib¶pKb, Z÷#b÷fi® PEÒ”KŸaZ µ˙\ #fi÷
◊b@Kb. SKbÏ◊Gı® d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbd P˙ÁŸ“ÔKb ◊Gı® Z÷ Áˆ“PÂÁ“ Ïb\ ◊ZbÁ“b#b÷ ◊b “® fib¶√®, #fi÷ Dı÷#b÷fib ◊πb dŸLÁ÷“T®db¶ Gı÷ #÷˙b Z÷#b÷fi÷ EbÏ÷
d”bPœTb Á¶“Ê“Á“ fibd÷ ƶOπbd &◊§‹ØZ Ø#÷Tb÷ \® ◊b÷Zbfib Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ’c“œb#÷ fiÆb “® dˆaKb.
◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷, «b÷Tb˙®fi÷ Z÷#b÷fi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]π ”÷ gO˙fi„ ! œb Á“bÏÂØ® #÷d Á“”÷˙bK Gı÷ Á÷“ Z÷ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“
&c“bPK fibdfib ◊e“”‹Z®fi÷ Z…KbÏ Á“Ïb÷, #fi÷ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ #fi÷ ƶOπbd Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbd ØZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ Z÷
Kb÷∞b#b÷Ø® KŸaZ EZŸÏ¶O Æ÷fibfi÷ Z…KbÏ Á“Ïb÷, Z…KbÏ Á“Ï® dbÏ® #b∏b DıTc“® ƶOπbddb¶ Dı÷ ]b÷ “b, ”bØ®, Kb÷jb #fi÷ ÆbÏØ®#b÷ ZøÂ, Á“bÕ“, ◊b¶c“ “b Á÷“
◊bGı® #b◊b÷. SKbÏ«bc“ Z÷ Áˆ“PÂÁ“fib #÷d Á“”÷˙bØ® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÙÕ“ Á“b¶Á“Ïb˙Z® ”ÂbK SKbÏ÷ Z÷#b÷ Æ]Íb #÷d \® Á÷“ ”y¶ d”bPœTbØ® ”ÂbKb÷,
ZŸÕ“ Ø› Kb˙Z„ #¶DıT® Á“Ï®fi÷ ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ "Dı÷˙® #b∏b' #÷d Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Ob…Zd ! Z÷ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbd Á“”÷˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ !
Á“”®fi÷ #b∏b #fi÷ P˙fiK˙ ÷“ ˙Efifib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® &˙˙b› db¶ ≈KbÏ÷ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbd ØZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ Z÷db¶ Á÷“Ê“Tb Tb√ dbÂÆb÷
ÁŸ“œT#bEbKb÷|fib &◊c÷“œ˙ ÷“ Z®IÂdPZ Á“V◊fibfib P˙Á“V◊b÷Ø® Á“mb ◊πdbÂ÷ ”ÂbKb ? ”÷ Ob…Zd ! Eb÷ÏbÆ®Tb√ dbÂÆb÷ ”ÂbKb. ”÷ gO˙fi„ !
Kb˙Z„ gK¶Á“Ï #fi÷ Dı÷fi® ÆbØ÷ Á“b÷› KŸ∞ fi Á“Ï® œÁ÷“ #÷˙b &c“bPK fibdfib Pfi:œ®T, Kb˙Z„ ◊πSKbpKbfi #fi÷ ◊b…¥jb÷◊˙bÆÏP”Z, Ïb÷¥÷ gÏbK÷Tb, OŸ‹Æ÷
dŸpK ”‹Z®fi÷ Z…KbÏ Á“Ï÷ Gı÷; ]b÷ “b ”bØ® ›SKb’c“Ø® KŸaZ Kb˙Z„ Z÷ Æ÷fibfi÷ ØK÷Tb, KŸ∞db¶ ]bKT ØK÷Tb, #fiŸ◊œb¶Z #÷˙b Z÷ dfiŸÛKb÷ Á“bÍÆdK÷ dÏÂ
Æ≈Dı Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ Áˆ“PÂÁ“ Ïb\ Gı÷ SKb¶ Z÷#b÷ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ Á“ÏZT ◊bd®fi÷ aKb¶ OKb, aKb¶ &S◊≥ ØK÷Tb, #fiŸ◊œb¶Z #÷˙b Z÷ dfiŸÛKb÷
(\÷ “®fi÷) Áˆ“PÂÁ“ Ïb\fi÷ Z÷ #b∏b ◊bGı® #b◊÷ Gı÷. SKbÏ«bc“ Z÷ Áˆ“PÂÁ“ Á“bÍÆdK÷ dÏ ◊bd®fi÷ aKb¶ OKb, aKb¶ &S◊≥ ØKb ? ”÷ Ob…Zd ! ]Â÷
Ïb\ ≈Kb¶ ‹fibfiOø” Gı÷ SKb¶ Z÷#b÷ #b˙÷ Gı÷, ‹fibfiOø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷, SKb¶ gbO÷ Z÷#b÷ fibÏÁ“ #fi÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØKb Gı÷.
◊π˙÷œ Á“Ï® ‹fibfi «PTÁ“d Á“Ï® ◊πbKP_Îv“◊ Á“b…ZŸÁ“ #fi÷ d¶OTb÷ Á“Ï® (373) #”∂Z÷ \hKŸ¶ Gı÷, #”∂Z÷ ◊πSK¨ Á“KŸ∂ Gı÷, #”∂Z÷ P˙œ÷¥
Æ˙bT¶Á“bÏØ® P˙gˆP¥Z Ø›, Æ≥∞ «∞ Ø› «pZÏfi÷ jbÏÂÁ“Ï® ˙bÍ÷Tb ◊πÁ“bÏ÷ \hKŸ¶ Gı÷ Á÷“ ÏØdŸœT fibd÷ ƶOπbd Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ÏØdœŸT
jfiŸc∂“ “fi÷ Oπ” Á“Ï®,  “b÷Á“db¶ #bgˆ¥Â◊”÷Ï®, &Îdb÷Îd PEÒ”◊e“ «b¶j®, fibd÷ ƶOπbd ØZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ Á“b÷fib÷ P˙DıK ØKb÷, #fi÷ Á“b÷fib÷ ◊ÏbDıK ØKb÷
Bhgh/99
? ”÷ Ob…Zd ! ˙≈º (›Òs) P˙c÷“”◊Ÿ‰ (Áˆ“PÂÁ“) #fi÷ #ÆŸÏ÷Òs &◊bÆÁ“, º˙bº˙ ZÚ˙fi÷ \ÂfibÏ, Kb˙Z„ (#b”bÏb’c“˙ ÷“) ◊πPZTbgZb÷
#ÆŸÏÁŸ“dbÏÏb\EdÏ #÷#b÷ ºSKb; fi˙d£’Á“ #fi÷ fi˙ T÷·Gı’Á“ Ïb\#b÷ ÆSÁ“bÏ Á“ÏZb÷-PfiÏÒZÏ Gıu“ Gıu“fib Z◊ Á“Ï˙b˙ ÷“ #bSdbfi÷ ˙bPÆZ Á“ÏZb÷
◊ÏbDıK ◊b@Kb. SKbÏ«bc“ Z÷ Áˆ“PÂÁ“Ïb\ ÏØdŸœT ƶOπbd &◊§‹ØZ Ø#÷Tb÷ P˙EÏ÷ Gı÷. SKbÏ«bc“ ≈KbÏ÷ Z÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfi÷ Ïb\fib #PgKb÷OØ®
\® «bÁ“[fiŸ¶ d”bPœTbÁ¶“Ê“Á“ ƶOπbdfi® ◊÷≤÷“ \Â˙Ÿ¶. ◊ÏÒZŸ P˙œ÷¥ #÷ Gı÷ Á÷“ OÂfib «Tfib #PgKb÷OØ® ÏØdŸœTƶOπbddb¶ Dı˙b dbÊ÷“ #b∏b Ø› SKbÏ÷
#”®> gˆZbfi¶c“ fibd÷ ◊πjbfi”‹Z® Gı÷; Kb˙Z„ Z÷ ÏØdŸÆTƶOπbddb¶ &ZKb÷|. ¥{“gaZ Á“ÏfibÏ Z÷ (˙ÏŸÂ) #Õ“dgaZfi÷ ˙jbÏ÷ Gı÷, #fi÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷
Z÷fi® #bOÍ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙fi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„ Ï”÷ Gı÷. «b÷Tb˙÷ Gı÷. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷Â÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
◊bGıÍ #ÆŸÏ÷Òs #ÆŸÏÁŸ“dbÏfib÷ Ïb\ EdÏ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ Tb÷∑“bfiŸ¶ ’Á“≤“®fifib Dı÷˙Ÿ¶ EbÏ]¶Ê“b˙bÍb #wÏØfi÷ ÆbdOπ®ÆP”Z ”bDıÏ Á“Ïb÷; #fi÷ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ
Á“˙E P˙ÁŸ“˙®|fi÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ √Ï÷√Ï ‰Â ›Òsb÷ KŸ∞ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ ◊π˙Ï-Kb˙Z„ Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ #÷ dbÏ® #b∏b ◊bGı® #b◊b÷. SKbÏ◊Gı® Z÷
Dı÷dÁ÷“-c÷“˙÷Òs, dfiŸDı÷Òs #fi÷ #ÆŸÏ÷Òs. ”˙÷ #÷ fiÆb “® dˆaKb. ”÷ gO˙fi„ ! Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ Kb˙Z„ Z÷fib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Gı‰ÆP”Z, µ˙\ÆP”Z (ÏØfi÷)
œb Á“bÏÂØ® Z÷ ÏØdŸœT ƶOπbd Á“”÷˙bK Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ≈KbÏ÷ ÏØdŸœT œ®]π ”bDıÏ Á“Ï÷ Gı÷; ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ-Z…KbÏ Á“Ï® ≈Kb¶ fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ
ƶOπbd ØZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ #wÏP”Z, ÆbÏPØÏP”Z, Kb÷∞b#b÷ ÏP”Z #fi÷ Gı÷ (SKb¶ #b˙®) #b∏b ◊bGı® #b˙÷ Gı÷. SKbÏ◊Gı® Z÷ fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ
dŸœTÆP”Z #÷Á“ ÏØ ]ÂbDıfiƶ”bÏfi÷, Dıfi˙jfi÷, Dıfi◊πdc“fi÷, Dıfi◊πTKfi÷, ≈Kb¶ ‹fibfiOø” Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ Áˆ“PÂÁ“fi® ◊÷≤÷“ Kb˙Z„ Á“b…ZŸÁ“ #fi÷
Z÷d Tb÷P”fib Á“[E “fi÷ Á“ÏZb÷ EbÏ÷ Zϸ EbÏ÷ «bDŸı#÷ c“b÷ ÷“ Gı÷; Z÷ Á“bÏÂØ® d¶OTv“◊ ◊πbKP_Z Á“Ï®fi÷ Æ˙bT¶Á“bÏØ® P˙gˆP¥Z ØK÷Tb÷ Á“˙Efi÷ ◊”÷Ï® «b¶j®,
Kb˙Z„ Z÷ ÏØdŸœTƶOπbd Á“”÷˙bK Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! ≈KbÏ÷ ÏØdŸœT ƶOπbd Á“b÷϶ʓfi® dbÍbKŸaZ jbÏ Á“ÏbZb Gı‰˙ ÷“ ÆP”Z #fi÷Á“ OÂfibKÁ“b÷ Kb˙Z„ cˆ“Z
ØZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ Á÷“Ê“Tb Tb√ dbÂÆb÷ ”ÂbKb ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷db¶ c“œ”\Ï #fi÷ ƶPj◊bTfi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙Ï÷Tb÷ ‹fibfiOø”Ø® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷. ≈Kb¶
dfiŸÛKb÷ #÷Á“ dbGıT®fib &c“Ïdb¶ &S◊≥ ØKb, #÷Á“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØKb÷, «”bÏfi® &◊‹Øbfi œbÍb Gı÷, ≈Kb¶ EbÏ]¶Ê“b˙bÍb÷ #wÏØ Gı÷, SKb¶ #b˙®fi÷
#÷Á“ &Îd ÁŸ“Tfi÷ P˙¥÷ &S◊≥ ØKb÷, #fi÷ «bÁ“[fib dfiŸÛKb÷ ]Â÷gbO÷ fibÏÁ“ EbÏ]¶Ê“b˙bÍb #wÏØ &◊Ï E ÷“ Gı÷, E “®fi÷ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ - (#fi÷ ◊π˙Ï
#fi÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØKb. Kb÷∞b˙bÍ® Æ÷fib) ÆbØ÷ d”bfi„ ÆŸgÊ“b÷fib Ædˆ”˙ ÷“ Kb˙Z„ P˙>Ê“bK÷Tb÷ ≈Kb¶
(374) ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙fib ›Òs Ïb\ œA÷“ #fi÷ #ÆŸÏfib ›Òs ÏØdŸÆT ƶOπbd Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #fi÷ SKb¶ #b˙® Z÷ ÏØdŸÆT ƶOπbddb¶
#ÆŸÏÁŸ“dbÏfib Ïb\ EdÏ÷ Áˆ“PÂÁ“ Ïb\fi÷ Á÷“d Æ”bK #b◊® ? ”÷ Ob…Zd ! &ZKb÷|. ≈KbÏ÷ fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ ÏØdŸÆT ƶOπbddb¶ &ZKb÷| SKbÏ÷ Z÷ #b˙b
c÷“˙fib÷ ›Òs c÷“˙fib÷ Ïb\ œA“ Áˆ“PÂÁ“Ïb\fib÷-◊ˆ˙g˙ƶ«Òj® Pd‰ ”Zb÷, #fi÷ ◊πÁ“bÏfib #b #bPgOπ”fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ - "ÏØdŸœT ƶOπbddb¶ KŸ∞ Á“ÏZb
#ÆŸÏ÷Òs #ÆŸÏÁŸ“dbÏfib÷ Ïb\EdÏ Áˆ“PÂÁ“Ïb\fib÷-Zb◊Æfi® #˙‹Øbdb¶ Pd‰- dfi÷ Dı÷ ◊”÷Tb dbÏ÷ Z÷fi÷ dbÏ˙b÷ Á“V◊÷, «®\fi÷ dbÏ˙b Á“V◊÷ fiP”.' #b˙b
”Zb÷, Z÷Ø®. ◊πÁ“bÏfib #b #PgOπ”fi÷ jbÏ Á“Ï® Z÷ ÏØdŸœT ƶOπbd Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ«bc“
(375) ”÷ gO˙fi„ ! ]Âb dbÂÆb÷ ◊Ï‹◊Ï #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, ÏØdŸÆT ƶOπbd Á“ÏZb fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfib ÏØfi® Æbd÷ Z÷fib Dı÷˙b÷
Kb˙Z„ ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“-#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ƶOπb÷db÷db¶fib Á“b÷›◊ ƶOπbddb¶ Ædbfi˙K˙Íb÷, ÆdbfiS˙Eb˙bÍb÷, #fi÷ Ædbfi #¬œ¬b’c“ &◊Á“ÏÂ˙bÍb÷
Æbdb ”ÂbK÷Tb ]bKT ØK÷Tb ]Âb dfiŸÛKb÷ dÏÂÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Á“b÷›◊ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ÏØdb¶ «÷Æ®fi÷ œ®]π #bÔKb÷. SKbÏ«bc“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥÷ fibOfib ◊b…‰
c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØbK Gı÷, ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“d ”b÷K ? ˙ÏŸÂfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“ "”÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂ ! ZŸ¶ dfi÷ ◊π”bÏ Á“Ï÷' SKbÏ÷ Z÷
”÷ Ob…Zd ! Z÷ «”y dfiŸÛKb÷ ◊Ï‹◊Ï Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ - Z÷#b÷#÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“ "”÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂ ! ZŸ¶ dfi÷ ◊π”bÏ
#÷ ◊πdbÂ÷ PdΩKb Á“mŸ¶ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! ”y¶ Zb÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”y¶ GŸı¶, Kb˙Z„ Á“Ï÷.' SKbÏ Z÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂ÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ #÷d Á“mŸ¶ Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK !
◊πv“◊Âb Á“ÏŸ¶ GŸı¶. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #b ◊πdbÂ÷-Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ˙…œbT® ≈Kb¶ÆŸj® ”y¶ ◊πØd fi ”Âb&À SKb¶ÆŸj® dbÏ÷ ◊π”bÏ Á“Ï˙b÷ fi Á“V◊÷, dbÊ÷“
fibd÷ fiOÏ® ”Z®. Z÷ ˙…œbT® fiOÏ®db¶ ˙ÏŸÂfibd÷ fibOfib÷ ◊b…‰ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, ◊”÷Tb¶ ZŸ¶Dı ◊π”bÏ Á“Ï.' ≈KbÏ÷ Z÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ #÷d Á“mŸ¶
Z÷ jfi˙bfi„ Kb˙Z„ Dı÷fib÷ ◊Ïbg˙ fi Ø› œÁ÷“ #÷˙b÷ ”Zb÷. Z÷ •dÂb÷fib÷ SKbÏ÷ Z÷ ÁŸ“P◊Z Ø#÷T® A“b÷jb§‘fiØ® c“®◊Zb÷ jfiŸ¥fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, jfiŸ¥fi÷
Bhgh/100
Oπ” Á“Ï® «bÂfi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, «bÂfi÷ Oπ” Á“Ï® #dŸÁ“ ‹Øbfi÷ Ï”®Z P˙ÏdÂ˙πZb÷, ◊πSKbpKbfib #fi÷ ◊b÷¥jb÷◊˙bÆ ”b÷K Z÷ dfi÷ ◊ ”b÷, #÷d
Z÷fi÷ Á“bfi◊K∂Z Tb¶«Ÿ¶ √÷>E÷ Gı÷; Tb¶«Ÿ¶ √÷>E®fi÷ Z÷ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfi÷ ÆpZ Á“”® «pZÏfi÷ Gıb÷ ÷“ Gı÷, œVKfi÷ Á“b∑÷“ Gı÷, Z÷ #fiŸA“d÷ Á“bTjd ◊b@Kb÷. ”˙÷ Z÷
◊π”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ«bc“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥Ø® ÆpZ j˙bK÷T fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ ÁŸ“P◊Z fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfi÷ dÏ ◊bd÷Tb÷ \®fi÷ ◊bÆ÷ Ï”÷Tb ˙bfiÔK¶ZÏ c÷“˙b÷#÷
Ø› Kb˙Z„ A“b÷jb§‘fiØ® c“®◊Zb÷ jfiŸ¥fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, «bÂfi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fib &◊Ï ’c“ÔK #fi÷ ÆŸO¶j® O¶jb÷c“Á“fi® ˙øPÕ“ Á“Ï®, ◊b¶E ˙Âfib ¸yTb÷ Z÷fib
Z÷fi÷ Á“bfi◊K∂Z Tb¶«Ÿ¶ √÷>E÷> Gı÷, Dı÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ #÷Á“ jb#÷ ◊SØÏfib ÊŸ“Á“ “b ØbK Z÷d &◊Ï fib¶pKb, ZØb ’c“ÔK O®Z ObÒj˙fib÷ œ¯c“ ◊ Á“Kb÷|. SKbÏ«bc“ Z÷
ºP˙ZØ® Dˆıc“b÷ Á“Ï÷ Gı÷. ”˙÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥Ø® ÆpZ j˙bK÷T Z÷ fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfi® ’c“ÔK c÷“˙P∞ ’c“ÔK c÷“˙UŸPZ #fi÷ ’c“ÔK c÷“˙◊πgb˙
œ§aZÏP”Z, Pfi«T, ˙®KÏP”Z, ◊ŸÏŸ¥bØ #fi÷ ◊ÏbA“dÏP”Z ØK÷Tb÷ ◊b÷Z÷ "Ê“Á“[ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ \÷›fi÷ ]Âb dbÂÆb÷ ◊Ï‹◊Ï #÷d Á“”÷ Gı÷, Kb˙Z„ ◊πv“◊Âb
fiP” œÁ÷“' #÷d Ædº ]b÷ “b#b÷fi÷ Øb÷gb˙÷ Gı÷, ÏØfi÷ ◊bGıb÷ ¸÷Ï˙÷ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ - ]Âb dfiŸÛKb÷ Kb˙Z„ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷.
ÏØdŸœT ƶOπbdØ® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷, #÷Á“bÒZ gbOdb¶ #b˙÷ Gı÷, ]b÷ “b#b÷fi÷ (376) ”÷ gO˙fi„ ! fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ dÏ ÆdK÷ dÏ®fi aKb¶
Øb÷gb˙÷ Gı÷, ÏØfi÷ &gb÷ Ïb√÷ Gı÷, ÏØØ® &ZÏ÷ Gı÷, ÏØØ® ]b÷ “b#b÷fi÷ GŸıÊ“b Á“Ï÷ OKb÷, aKb¶ &S◊≥ ØKb÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Æb…jdc÷“˙Tb÷Á“fi÷ P˙¥÷ #ÏŸÂbg fibd÷
Gı÷, ]b÷ “b#b÷fi÷ P˙ÆPDıZ Á“Ï÷ Gı÷;  “bgfib÷ ƶØbÏb÷ ◊bØÏ÷ Gı÷, ◊ˆ˙’c“œb ÆÒdŸ√ P˙dbfidb¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷. SKb¶ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙b÷fi® #bKŸ¥fi® §‹ØPZ
Z÷  “bgfib ƶØbÏb &◊Ï «÷Æ÷ Gı÷. ◊ˆ˙bPfigŸ√ ◊KÁ“bÆfi÷>  “bgfib ƶØbÏb &◊Ï EbÏ◊VKb÷◊dfi® Á“”® Gı÷. SKb¶ ˙ÏŸÂc÷“˙fi® ◊ EbÏ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”®
«÷Æ® ”bØ \÷ “® Kb˙Z„ Z÷ fibOfib÷ ◊b…‰ ˙ÏŸÂ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb-◊ˆ≈K Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ˙ÏŸÂc÷“˙ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #bKŸ¥fib÷ ¨K Ø˙bØ®, g˙fib÷ ¨K
#”Zb÷fi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷, Kb˙Z„ Dı÷#b÷ (PÆ∞OPZfi÷) ◊πbk ØbK Gı÷ •d Ø˙bØ®, §‹ØPZfib÷ ¨K Ø˙bØ®-aKb¶ Dıœ÷ ? Kb˙Z„ d”bP˙c÷“” ¨÷‰fi÷ P˙¥÷
gO˙fi„ d”b˙®Ïfi÷ fid‹Á“bÏ Øb#b÷, Dı÷ Z®Øfi® #b’c“ Á“ÏfibÏb Gı÷, Kb˙Z„ PÆP∞fi÷ ◊bdœ÷, Kb˙Z„ (Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷) #ÒZ Á“Ïœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! fibOfib
(PÆP∞fi÷) ◊πbk Á“Ï˙bfi® ›·Gıb˙bÍb Gı÷; Dı÷ dbÏb jdbEbK #fi÷ jdfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfib÷ P◊πK «bTPd‰ dÏ ◊bd®fi÷ aKb¶ OKb÷, aKb¶ &S◊≥ ØKb÷ ?
&◊c÷“œÁ“ Gı÷. SKb¶ Ï”÷Tb gO˙fibfi÷ #”®> Ï”÷Tb÷ ”y¶ ˙b¶cŸ¶“ GŸı¶. SKb¶ Ï”÷Tb ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“b÷› ÆŸÁŸ“Tdb¶ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! SKb¶Ø® dÏ®fi÷
gO˙fi dfi÷ DŸı#b÷. Kb˙Z„ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ (˙ÏŸÂ) #b ◊πdbÂ÷ ZŸÏZ Z÷ aKb¶ Dıœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ PÆP∞fi÷ ◊bdœ÷,
«b÷VKb÷ ◊”÷Tb¶ d÷> •dÂgO˙bfi„d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ ‹ØˆT◊πbÂbPZ◊bZfiŸ¶ (Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷) #ÒZ Á“Ïœ÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, #÷d Á“”®
◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ ”ZŸ¶, Kb˙Z„ ‹ØˆT◊’ÏOπ”fiŸ¶ ◊πSKbpKbfi º˙fi◊K∂Z Á“KŸ∂ Ob…Zd Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
”Z®>, #SKbÏ÷ #’Ï”¶Z gO˙bfi„ ! d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Æ˙ ◊πbÂbPZ◊bZfiŸ¶ œZÁ“ :7-&o÷Æb : 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊πSKbpKbfi Kb˙≈º˙ Á“ÏŸ¶ GŸı¶. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹Á“Òc“fi® ◊÷≤÷“ Æ˙ \Â˙Ÿ¶. #b &o÷œÁ“ 10
œÏ®Ïfib÷ ◊ Gı÷£b wbÆb÷·Gı˙bÆfi® ÆbØ÷ SKbO Á“Ï®œ, #÷d jbÏ® (377) Z÷ Á“bT÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibd÷ fiOÏ ”ZŸ¶. OÂœ®T E…SK
Æ≥b”◊e“-«pZÏfi÷ Gıb÷ ÷“ Gı÷, œVKfi÷ «”bÏ Á“b∑÷“ Gı÷, #bTb÷Efib T› ”ZŸ¶. Kb˙Z„ ◊ø§Ω˙PœTb◊e“ ”Zb÷. Z÷ OŸÂœ®TE…SKfi® ◊bÆ÷ Øb÷ ÷“ cˆ“Ï ]Âb
◊’ “<“d® ÆdbPjfi÷ ◊πbk ØK÷Tb÷ Z÷ Á“bTjd ◊b@Kb÷. ”˙÷ Z÷ fibOfib ◊b…‰ #ÒKZ®PØÁ“b÷ Ï”÷ Gı÷. Á“bTb÷c“bK®, œ…Tb÷c“bK®, Æ÷˙bTb÷c“bK®, &c“K, fibdb÷c“K,
˙ÏŸÂfib÷ #÷Á“ P◊πK «bTPd‰ ÏØdŸœT ƶOπbd Á“ÏZb÷ ”Zb÷, ≈KbÏ÷ Z÷ #÷Á“ fidb÷|c“K, #ÒK◊bTÁ“, œ…T◊bTÁ“, ƶ√◊bTÁ“ #fi÷ ÆŸ”‹Z® Oø”◊PZ.
◊ŸÏŸ¥Ø® ÆpZ ]bKT ØKb÷, SKbÏ÷ Z÷ œ§aZÏP”Z, «TÏP”Z Kb˙Z„ ◊b÷Z÷ "Ê“Á“[ SKbÏ◊Gı® #ÒK Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“‰ #b˙÷Tb, «÷≤÷“Tb, ÆŸ√◊ˆ˙Á“ «÷≤÷“Tb Z÷
fiP” œÁ÷“' #÷d Ædº fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfib÷ ÏØdŸœT ƶOπbdØ® «”bÏ #ÒKZ®PØÁ“b÷fib÷ #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷ #b ˙bZbTb◊ ØKb÷ "•dœ ∏bZ◊ˆ‰◊b¶E
fi®Á“ÍZb DŸı#÷ Gı÷, \÷›fi÷ Z÷ ]b÷ “b#b÷fi÷ Øb÷gb˙÷ Gı÷, ˙ÏŸÂfi÷ ◊÷≤÷“ Kb˙Z„ #§‹ZÁ“bKb÷fi÷> ◊πv“◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ jdb§‹ZÁ“bK, Kb˙Z„ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK. Z÷db¶
]b÷ “b#b÷fi÷ ˙®ÆPDıZ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ ◊Ê“fib ƶØbÏb &◊Ï «÷≤“b÷ Gı÷. ƶØbÏb &◊Ï •d ∏bZ◊Ÿ‰ EbÏ #§‹ZÁ“bK #º˙Á“bK Gı÷ #÷d DıÂb˙÷ Gı÷.
◊ˆ˙’c“œb ÆÒdŸ√ «÷Æ®fi÷ Kb˙Z„ #¶DıT® Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷ ”÷ jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK fi÷ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. #÷Á“
gO˙fi„ dbÏb P◊πK «bTPd‰ fibOfib ◊b…‰ ˙ÏŸÂfib Dı÷ œ®T˙πZb÷, OŸÂ˙πZb÷, º˙b§‹ZÁ“bKfi÷ •d ∏bZ◊Ÿ‰ #v“◊® º˙Á“bK DıÂb˙÷ Gı÷. Z÷ ◊b¶E
Bhgh/101
#§‹ZÁ“bKdb¶ •d ∏bZ◊Ÿ‰ EbÏ #§‹ZÁ“bKfi÷ #v“P◊Á“bK DıÂb˙÷ Gı÷. (◊¶Eb§‹ZÁ“bK ƶ«Òj÷ P˙EbÏ ØKb÷ ”Zb÷ ?) Kb˙Z„ #÷ ˙bZ #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“d
jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bœb§‹ZÁ“bK #fi÷ º˙b§‹ZÁ“bK. #÷Á“ dbfi® œÁ“bK ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ? √Ï÷√Ï #b ˙bZ KØbØ Gı÷. ”b, KØbØ Gı÷.
◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKfi÷ •dÂ∏bZ◊Ÿ‰ v“P◊Á“bK #fi÷ #º˙Á“bK DıÂb˙÷ Gı÷.' #÷ ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! #÷ ˙bZ ÆSK Gı÷. ”y¶ ◊b¶E #§‹ZÁ“bKfi® ◊πv“Âb Á“ÏŸ¶ GŸı¶; Dı÷d
◊πdbÂ÷ #b Á÷“d dbfi® œÁ“bK ? Z÷ Á“bT÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙fi„ Á÷“, jdb§‹ZÁ“bK, Kb˙Z„ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. Z÷db¶ EbÏ #§‹ZÁ“bK
d”b˙®Ï Kb˙Z„ OŸÂPœT E…SKdb¶ Ædb÷ÆKb. Kb˙Z„ ◊’Ï¥Z„ ◊bGı® O›. #º˙b§‹ZÁ“bKfi÷ #º˙v“◊÷ Á“”y¶ GŸı¶. Kb˙Z„ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. Z÷db¶ EbÏ
Z÷ Á“bT÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙fi„ d”b˙®Ïfi® db÷Ê“b PœÛK #§‹ZÁ“bK #º˙b§‹ZÁ“bKfi÷ #º˙v“◊÷ Á“”y¶ GŸı¶. Kb˙Z„ #÷Á“ ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKfi÷
Ob…ZdOb÷‰® ›ÒsgˆPZ #fiObÏ «®\ œZÁ“fib PfiOπÒØb÷o÷œÁ“db¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ v“P◊Á“bK DıÂb˙Ÿ¶ GŸı¶. SKbÏ÷ Z÷ Á“bTb÷c“bPKÁ“ •dÂgO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ Á“mŸ¶ -
Pg¨bEKb#÷ gdZb KØb◊Kbk gaZ ◊bfifi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ÏbDıOø” fiOÏ ”÷ gO˙fi„ ! #÷ #v“◊® #º˙Á“bK jd§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK #fi÷
ØÁ“[ Kb˙Z„ SKbÏbÏP”Z◊Â÷, #ET◊Â÷, #ƶgπbÒZ◊Â÷ ›Kb ÆPdPZfi÷ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bKdb¶ «÷Æ˙bfi÷, ÆŸ˙bfi÷ &gb÷ Ï”÷˙bfi÷, fi®E÷ «÷Æ˙bfi÷,
˙b϶˙bÏ œb÷jZb Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷fi® Øb÷ ÷“ cˆ“Ï \K Gı÷. SKbÏ÷ Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷ #bÍb÷Ê“˙bfi÷ Á“b÷›◊ œ§aZdbfi Gı÷ ? #b #Ø Kb÷‘K fiØ®. ◊ÏÒZŸ ”÷
gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ Øb÷ ÷“ cˆ“Ï DıZb¶ DŸı#÷ Gı÷, \÷›fi÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷; Á“bTb÷c“bPK ! #÷Á“ v“◊® #º˙Á“bK ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKdb¶ «÷Æ˙bfi÷, ÆŸ˙bfi÷,
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Âfi÷ #b Á“Øb #◊πÁ“Ê“-#∏bZ Gı÷; Kb˙Z„ Á“b÷›◊ œ§aZdbfi Gı÷.
#fi÷ #b Ob…Zd #b◊ÂbØ® Øb÷ ÷“ cˆ“Ï \K Gı÷, dbÊ÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ ”÷ gO˙fi„ ! #÷ v“◊® #º˙Á“bK ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bKfi÷ P˙¥÷ º˙b÷fib
#b #Ø Ob…Zdfib÷ ◊ŸGı˙b •÷K‹Á“Ï Gı÷. #÷d Á“”® Z÷#b÷ #÷Á“ «®\fi® ◊bÆ÷ ◊b◊-#œŸg ¸T-P˙◊bÁ“ÆP”Z ◊b◊Á“db÷| TbO÷ ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! #÷ #Ø
#÷ ˙bZfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷; ‹˙®Á“bÏ ≈Kb¶ gO˙bfi„ Ob…Zd Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, Kb÷‘K fiØ®. ◊ÏÒZŸ #÷ #v“◊® º˙Á“bKfi÷ P˙¥÷ ◊b◊ ¸T-P˙◊bÁ“ÆP”Z
gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. ”÷ Ob…Zd ! ZdbÏb jdbEbK, ◊b◊Á“db÷| TbO÷ Gı÷. #”®> Á“bTb÷c“bK® «b÷j ◊b@Kb÷, Z÷ •d gO˙bfi„
jdb÷|◊c÷“œÁ“ •d ∏bZ◊Ÿ‰ ◊b¶E #§‹ZÁ“bK ◊πv“◊÷ Gı÷ - jdb§‹ZÁ“bK, d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷, fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷; ˙b¶c“®fi÷, fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ #b
Kb˙Z„ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, Kb˙Z„ v“P◊Á“bK #º˙Á“bKfi÷ DıÂb˙÷ Gı÷. ”÷ ◊ˆ≈K ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - ”÷ gO˙fi„ ! ”y¶ ZdbÏ® ◊bÆ÷ jd Æb¶gÍ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. #÷
Ob…Zd ! #÷ ◊πdbÂ÷ œ® Ï®Z÷ ”b÷K ? SKbÏ÷ Z÷ gO˙bfi„ Ob…Zd÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ ‹Á“Òc“fi® ◊÷≤÷“ Z÷Â÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®, #fi÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ #O®KbÏ
#ÒKZ®PØÁ“b÷fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #d÷ #§‹Zgb˙fi÷ fib§‹Z #¶Ofi÷ (g®fi÷) Kb˙Z„ P˙EÏ÷ Gı÷.
Á“”÷Zb fiØ®, Z÷d fib§‹Zgb˙fi÷ #§‹Z Á“”÷Zb fiØ®. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Æ˙ (378) SKbÏ◊Gı® #ÒKc“b Á“b÷› ’c“˙Æ÷ •dÂgO˙bfi„d”b˙®Ï
#§‹Zgb˙fi÷ #§‹Z Á“”®#÷ Gı®#÷, #fi÷ fib§‹Zgb˙fi÷ fib§‹Z Á“”®#÷ Gı®#÷. ÏbDıOø”fiOÏØ® #fi÷ OŸÂPœTE…SKØ® fi®Á“Í® «”bÏ c÷“œb÷db¶ P˙”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷
dbÊ÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ∏bfi˙ ÷“ Zd÷ ‹˙Kd÷˙ #÷ #Øfib÷ P˙EbÏ Á“Ïb÷. #÷d Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ ÏbDıOø” fibdfib fiOÏdb¶ OŸÂPœT fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶. SKb¶
Á“”®fi÷ (Ob…Zd÷) Z÷ #ÒKZ®PØÁ“b÷fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. ”˙÷ #ÒKc“b Á“b÷› ’c“˙Æ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï Kb˙Z„ Ædb÷ÆKb. Kb˙Z„ ◊’Ï¥c„“
gO˙bfi„ ! Ob…Zd ≈Kb¶ OŸÂPœTE…SK Gı÷, ≈Kb¶ •ÂgO˙bfi„d”b˙®Ï Gı÷ - ◊bGı® O›. SKbÏ◊Gı® Z÷ Á“bTb÷c“bK® #fiObÏ #ÒK Á“b÷› ’c“˙Æ÷ ≈Kb¶ gO˙bfi„
(SKb¶ #b˙®fi÷) PfiOπ∂ÒØb÷c÷“œÁ“db¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ gaZ ◊bfifi÷ c÷“√b ÷“ Gı÷. d”b˙®Ï Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷, •d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷ -
•d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷, fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ˙b¶c“, fid‹Á“bÏ Á“Ï® fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷Â÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fi÷ ◊b◊Á“db÷|
«”y cˆ“Ï fiP” Z÷d «”y ◊bÆ÷ fiP” #÷ ◊πdbÂ÷ &◊Æfib Á“Ï÷ Gı÷. ◊b◊-#œŸg ¸T-P˙◊bÁ“ ÆP”Z ”b÷K ? ”b ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! ◊b◊Á“db÷|
Z÷ Á“bT÷, Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï d”bÁ“Øb ◊πPZ◊≥ - ”Zb. ◊b◊-#œŸg ¸T-P˙◊bÁ“ ÆP”Z ”b÷K ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“
Á“bTb÷c“bK® Z÷ ‹ØT÷ œ®]π #bÔKb÷. ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! #÷ ◊πdbÂ÷ («b÷Tb˙®fi÷) ◊ŸÏŸ¥ ÆŸÒc“Ï, ‹ØbT®db¶ Ïb¶c“˙b˙ ÷“ œŸ∞ #∑“bÏ ◊πÁ“bÏfib c“bÍ œbÁ“b’c“
•d gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ Á“bTb÷c“bK®fi÷ Á“mŸ¶-”÷ Á“bTb÷c“bPK ! #ÒKc“b Á“b÷› ÔK¶Dıfib÷Ø® KŸaZ, P˙¥PdP•Z gb÷Dıfi Á“Ï÷, Z÷ gb÷Dıfi œÏŸ#bZdb¶ ÆbÏŸ¶ TbO÷,
’c“˙Æ÷ #÷Á“‰ #÷Á“≤“b ØK÷Tb, #b˙÷Tb, «÷≤÷“Tb #÷˙bZdfi÷◊ˆ˙ Á“mb ◊πdbÂ¥ ◊ SKbÏ◊Gı® Z÷ ◊’ÏÂbd ◊bdZb¶ √Ïb« v“◊◊Â÷, cŸ“O∂j◊Â÷ "d”bÆπ˙
Bhgh/102
&o÷œÁ“db¶ Á“mb ◊πdbÂ÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂbd ◊bd÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ º˙b÷fi÷ «bc“ Z÷ Á“bTb÷c“bK® #fiObÏ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷. fid‹Á“bÏ
◊b◊Á“db÷| #œŸg¸TP˙◊bÁ“ ƶKŸaZ ”b÷K Gı÷. Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ]Âb EZŸØ, ¥{“ #{“d (›SKb’c“ Z◊ ˙ ÷“) Kb˙Z„ #bSdbfi÷
”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fib Á“VKb (œŸg) Á“db÷| Á“VKb¸TP˙◊bÁ“ ƶKŸaZ ˙bPÆZ Á“ÏZb Z÷ ◊πØd œZÁ“db¶ Á“bTbÆ˙÷PÆK◊ŸÎfi® ◊÷≤÷“ Kb˙c„“ Æ˙cŸ“:√Ø®
”b÷K ? ”b, Á“bTb÷c“bPK ! ”b÷K, ”÷ gO˙fi„ ! º˙b÷fib Á“VKb Á“db÷| ÏP”Z ØKb. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷, (#÷d Á“”® Ob…Zd P˙EÏ÷ Gı÷.)
Á“VKb¸fiTP˙◊bÁ“ÆP”Z Á÷“d ”b÷K ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! Dı÷d Á“b÷› #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œZÁ“ :7-&o÷Æb : 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
ÆŸÒc“Ï, ‹ØbT®db¶ Ïb¶j˙b˙b ÷“ œŸ∞-#∑“bÏ ◊πÁ“bÏfib ÔK¶\÷fib÷Z® KŸaZ œZÁ“ : 7-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#b…¥jPdP•Z gb÷Dıfi Á“Ï÷, Z÷ gb÷Dıfi ◊πb϶gdb¶ ÆbÏŸ¶ fi TbO÷, SKbÏ ◊Gı® œZÁ“ : 8
≈KbÏ÷ Z÷ #SK¶Z ◊’ÏÂbd ◊bd÷ SKbÏ÷ Z÷ ÆŸÏŸ◊Â÷, ÆŸ˙Â◊Â÷, Kb˙Z„ &o÷œÁ“ 1
ÆŸ√◊Â÷ ˙b϶˙bÏ ◊’ÏÂd÷ Gı÷, cŸ“:√◊Â÷ ◊’ÏÂbd ◊bdZŸ¶ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ (381) ◊Ÿc„“OT, #bœ®P˙¥, ˙ø¨, PA“Kb, #º˙, ◊πbÆŸÁ“, #c“Î,
”÷ Á“bTb÷c“bPK ! º˙b÷fib Á“VKb Á“db÷| Á“VKb ¸TP˙◊bÁ“ƶKŸaZ ”b÷K Gı÷. ◊πSKfi®Á“, «Òj #fi÷ #bÏbjfib#÷ ƶ«¶j÷ c“œ &o÷œÁ“b÷ #b≤“db¶ œZÁ“db¶ Gı÷.
(379) ”÷ gO˙fi„ ! ÆÏ√b¶ «÷◊ŸÏŸ¥b÷ Kb˙Z„ Ædbfi gb¶ “- (382) ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Kb˙Z„ (Ob…Zd) #÷ ◊πdbÂ÷ «b÷VKb-”÷
◊b‰b’c“&◊Á“ÏÂ˙bÍb ”b÷K, Z÷#b÷ ◊Ï‹◊Ï ÆbØ÷ #§‘fiÁ“bKfib÷ Ædb϶g P”>Æb gO˙fi„ ! Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OTb÷ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‰Â ◊πÁ“bÏfib
Á“Ï÷, Z÷db¶ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #§‘fiÁ“bKfi÷ ◊πÁ“Ê“ Á“Ï÷, #fi÷ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Z÷fi÷ #b÷T˙÷, ”÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πKb÷O◊PÂÂZ, Pd•◊’ÏÂZ, #fi÷
gO˙fi„ ! #b «÷ ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ aKb÷ ◊ŸÏŸ¥d”bÁ“d˙bÍb, d”bPA“Kb˙bÍb÷, P˙ÆπÆb◊’ÏÂZ.
d”b#bÆπ˙˙bÍb÷ ”b÷K Á÷“ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ #§‘fiÁ“bKfi÷ ◊πÁ“Ê“b˙÷ Gı÷ Z÷, Á÷“ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ (383) ”÷ gO˙fi„ ! ◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ?
#§‘fiÁ“bKfi÷ #b÷T˙® fib¶√÷ Z÷ ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! Z÷ «÷ ◊ŸÏŸ¥db¶ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷; #÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ,
#§‘fiÁ“bKfi÷ ◊πÁ“Ê“b˙÷ Gı÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥ d”bÁ“d˙bÍb÷ Kb˙Z„ d”b˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K, «÷›§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ, Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷. ”÷ gO˙fi„
#fi÷ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ #§‘fiÁ“bKfi÷ #b÷T˙® fib¶√÷ Gı÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ #V◊Á“d˙bÍb÷ Kb˙Z„ ! #÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd !
#V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K. ”÷ gO˙fi„ ! #÷ ◊πdbÂ÷ œbØ® Á“”b÷ Gıb÷ Á÷“ ”÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK-◊πKb÷O ◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷, Kb˙Z„
Á“bTb÷c“bPK ! Z÷ «÷db¶ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ #§‘fiÁ“bKfi÷ ◊πc“®k Á“Ï÷ Gı÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ]Âb ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ #÷Á÷“§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷. ”÷ gO˙fi„ ! ◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“
◊ø§Ω˙Á“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷, Øb÷ “b #§‘fiÁ“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷, ]Âb #÷Á÷“§ÒsK ◊πKb÷O◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷
˙bKŸÁ“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷, ]Âb ˙fi‹◊PZÁ“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊πÁ“bÏfib ƈId◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ #÷Á÷“fi§ÒsK◊πKb÷O ◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷, #fi÷
]Âb ‰ÆÁ“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ Gı÷. Z÷db¶ Dı÷ ◊ŸÏŸ¥ #§‘fiÁ“bKfi÷ #b÷T˙® fib¶√÷ «bc“Ï◊ø§Ω˙Á“bPKÁ“ #÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷, #÷ ◊πdbÂ÷
Gı÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Øb÷ “b ◊ø§Ω˙Á“bKfib÷, Øb÷ “b #¡Á“bKfib÷, Øb÷ “b˙bKŸÁ“bKfib÷, #¡Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ \Â˙b, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„
Øb÷ “b˙fi‹◊PZÁ“bKfib÷, Øb÷ “b ‰ÆÁ“bKfib÷ #fi÷ ˙jbÏ÷ #§‘fiÁ“bKfib÷ Ædb϶g Á“Ï÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfib \Â˙b. ”÷
Gı÷. Z÷ ”÷ZŸØ® ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! Kb˙Z„ #V◊˙÷c“fib˙bÍb÷ ”b÷K. gO˙fi„ ! «÷›§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd
(380) ”÷ gO˙fi„ ! #÷d Gı÷ Á÷“ #PEÎ ◊ ◊Ÿc„“OTb÷ #˙gbÆ ! Z÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷›§ÒsK #fi÷ E&’ϧÒsK ◊πKb÷O
Á“Ï÷, &Ub÷Z Á“Ï÷, Z◊÷, ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ ? ”÷ Á“bTb÷c“bPK ! ”b #÷d Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! ◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O ◊’ÏÂZ
! #PEÎ GıZb¶ ◊ aKb ◊Ÿc„“OTb÷ #˙gbÆ Á“Ï÷, Kb˙Z„ ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ ? ”÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
Á“bTb÷c“bPK ! A“b÷jbKdbfib ØK÷Tb ÆbjŸfi®Ï Z÷\÷T÷LKb fi®Á“Í®fi÷ cˆ“Ï Dı›fi÷ cˆ“Ï fibÏÁ“◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ, PZKE◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ,
◊ ÷“ Gı÷. c÷“œdb¶ Dı›fi÷ Z÷ c÷“œdb¶-‹Øbfidb¶ ◊ ÷“ Gı÷. ≈Kb¶ ≈Kb¶ Z÷ ◊ ÷“ Gı÷ SK¶ dfiŸÛK◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ #fi÷ c÷“˙◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„
SKb¶ #PEÎ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ #˙gbÆ Á“Ï÷ Gı÷, Kb˙Z„ ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ! fi…ÏPKÁ“◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷
Bhgh/103
Ob…Zd ! fi…ÏPKÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊c„“OTb÷ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Gı÷; ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; EÒsP˙dbfi≈Kb÷PZP¥Á“c÷“˙, Kb˙Z„ ZbÏbP˙dbfi≈Kb÷PZP¥Á“c÷“˙.
ÏSfi◊πgb ◊ø§Ω˙fi…ÏPKÁ“-◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ, Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; Á“V◊b÷◊≥Á“˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ #fi÷ Á“V◊bZ®Z
Æ¡ZdfiÏÁ“◊ø§Ω˙fi…ÏPKÁ“ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷. ˙…dbPfiÁ“c÷“˙. Á“V◊b÷◊◊≥Á“ ˙…dbPfiÁ“ «bÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; Æb…jdÁ“V◊b÷◊≥Á“,
”÷ gO˙fi„ ! PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb Kb˙Z„ #·KŸZÁ“V◊b÷◊≥Á“. Á“V◊bZ®Z˙…dbPfiÁ“b÷ ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“mb Gı÷;
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ Z÷ #b ◊πdbÂ¥ Oπ…˙÷KÁ“Á“V◊bZ®Z ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ #fi÷
◊Ÿc„“OTb÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, DıTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O #fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“Á“V◊bZ®Z ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙. Oπ…˙÷KÁ“Á“V◊bZ®Z ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ fi˙
◊’ÏÂZ, ‹ØTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ #fi÷ √÷EÏ PZK∂E ◊πÁ“bÏ÷ Á“mb Gı÷; #j‹Zfi #j‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“V◊bZ®Z ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷, Kb˙Z„
Kb÷PfiÁ“ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷. ”÷ gO˙fi„ ! DıTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK &◊Ï &◊Ï Oπ…˙÷KÁ“ Á“V◊bZ®Z c÷“˙b÷.
◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; ƶdˆPGıd DıTEÏ PZK∂E #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ Á“V◊bZ®Z ˙…dbPfiÁ“c÷“˙ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O◊’ÏÂZ
◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ #fi÷ OgDı DıTEÏ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷,
◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„ ! ‹ØÍEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb P˙DıK #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ “c÷“˙◊πKb÷O ◊’ÏÂ◊Ÿc“Kb˙Z„ Æ˙bØPÆ∞
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ‹ØTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“c÷“˙ ◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ ”÷ gO˙fi„ ! ƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“
◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; EZŸÛ◊c“‹ØTEÏ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O #÷Á÷“§ÒsK ◊πKb÷O◊’ÏÂ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷
◊’ÏÂZ #fi÷ ◊’ÏÆ◊ ‹ØTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ. ”÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; ◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷
gO˙fi„ ! EZŸÛ◊c“‹ØTEÏ PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ. #b ‹ØT÷ («®º
Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! EZŸÛ◊‹ØTEÏ PZK∂E-◊¶E÷§ÒsK ˙bEfibdb¶) Á“b÷› #◊Kbkfi÷ ◊πØd Á“”÷ Gı÷. #fi÷ ◊Gı® ◊Kbkfi÷ Á“”÷ Gı÷. #÷
◊πKb÷O ◊’ÏÂZ #fi÷ OgDıEZŸÛ◊c“ ‹ØTEÏ PZK∂E ◊¶§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ. ◊πdbÂ÷ «bc“Ï◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ Á“”÷˙b. Z÷ «jb
#÷ ◊πdbÂ÷ #÷ #PgTb◊ (◊b≤“) ˙ ÷“ ◊’ÏÆ◊b÷| «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ««÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - ƈId #fi÷ «bc“Ï, ZØb ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk. ”÷ gO˙fi„
&Ï◊’ÏÆ◊ #fi÷ gŸDı ◊’ÏÆ◊b÷|. &Ï◊’ÏÆ◊b÷| «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ! «÷›§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷
ƶdˆPGıd #fi÷ OgDı. #÷ ◊πdbÂ÷ gŸDı◊’ÏÆ◊b÷| #fi÷ √÷EÏb÷ ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊Kbk«÷›§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. #◊Kbk«÷›§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰®›§ÒsKb÷ #fi÷ E&’ϧÒsKb÷
”÷ gO˙fi„ ! dfiŸÛK ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib ◊ \Â˙b. ”÷ gO˙fi„ ! ÏSfi◊πgb◊øPØ˙®fi…ÏPKÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷
Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! dfiŸÛK ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ «÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; Z÷ #b
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. ƶdˆPGıd dfiŸÛK◊πKb÷O ◊’ÏÂZ #fi÷ OgDıdfiŸÛK ◊πdbÂ÷-◊KbkÏSfi◊πgb ◊øPØ˙®fi…ÏPKÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷
◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„ ! c÷“˙◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkÏSfi◊πgb◊øPØ˙®fi…ÏPKÁ“ ◊πKb÷O◊’ÏÂZ. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ fi®E÷
Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c÷“˙◊E÷§ÒsK ◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ ÆbZd® fiÏÁ“◊øΩ˙® ÆŸj® \Â˙Ÿ¶.
EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷-g˙fi ˙bPÆc÷“˙ ”÷ gO˙fi„ ! ƶdˆPGıdDıTEÏPZK∂EKb÷PfiÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb
◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ, #fi÷ Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“c÷“˙ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏfib. ◊Kbk
◊Ÿc„“OTb÷. ”÷ gO˙fi„ ! g˙fi˙bPÆc÷“ ◊¶E÷§ÒsK ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ƶdˆPGıdDıTEÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷ #◊Kbk ÆdˆPGıd DıTEÏ ◊πKb÷O◊’ÏÂZ.
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! c“œ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. ÆŸÏÁŸ“dbÏ ◊πKb÷O #÷ ◊πdbÂ÷ OgDı DıTEÏb÷ ◊ \Â˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ƶdˆPGıd ZØb OgDı
◊’ÏÂZ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷ #PgTb◊˙ ÷“ EZŸÛ◊c“‹ØTEÏ º˙b÷ \Â˙b, #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ƶdˆPGıd ZØb OgDı
#b≤“ ◊πÁ“bÏfib ˙bfiÔK¶ZÏb÷, P◊œbEb÷ Kb˙Z„ ObÒj˙b÷| Á“”÷˙b, ≈Kb÷PZP¥Á“b÷ ◊b¶E √÷EÏb÷ ◊ \Â˙b; Z÷ c“Ï÷Á“fib ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk «÷ gc÷“ Á“”÷˙b. ”÷
Bhgh/104
gO˙fi„ ! ƶdˆPGıddfiŸÛK◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb &Ï◊’ÏÆ◊, gŸDı◊’ÏÆ◊ #fi÷ √÷EÏb÷db¶ ◊ EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b, Dı÷
Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, ◊Ÿc„“OTb÷ ƶdˆPGıddfiŸÛK◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, Z÷ #b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ #fi÷
#◊KbkƶdˆPGıddfiŸÛK◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„ ! OgDıdfiŸÛK Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷; #÷ ◊πdbÂ÷ OgDı #◊Kbkb \Â˙b, ◊Kbkb
◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! «÷ ◊ #÷dDı \Â˙b. ◊ÏÒZŸ P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Z÷#b÷fi÷ ◊b¶E œÏ®Ï Á“”÷˙b. Dı÷d
◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷, ◊KbkOgDı◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷ fi…ÏPKÁ“b÷ ƶ«Òj÷ Á“mŸ¶. Z÷d #◊Kbk #ÆŸÏÁŸ“dbÏg˙fi˙bPÆc÷“˙b÷ ƶ«¶Òj÷ ◊Â
#◊KbkOgDı◊πKb÷O◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„ Ë \Â˙Ÿ¶, Z÷d ◊Kbk ƶ«Òj÷ ◊ \Â˙Ÿ¶ #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #÷ «÷ g÷c“˙ ÷“ Kb˙Z„
#ÆŸÏÁŸ“dbÏg˙fi˙bPÆc÷“˙◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ◊ \Â˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ P◊œbEb÷ #fi÷ Kb˙Z„ O¶jb˙b÷|
Ob…Zd ! «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷; ◊Kbk#ÆŸÏÁŸ“dbÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ #fi÷ \Â˙b. E¶sb÷ Kb˙Z„ ZbÏb P˙dbfib÷, Æb…jdÁ“V◊ Kb˙Z„ #·KŸZÁ“V◊, fi®E÷fib
#◊Kbk#ÆŸÏÁŸ“dbÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ; #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ \Â˙b. Oπ…˙÷KÁ“ Kb˙Z„ &◊Ïfib Oπ…˙÷KÁ“ #fi÷ P˙DıK#fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ Kb˙Z„
#÷ ◊πdbÂ÷ #÷ #PgTb◊˙ ÷“ «÷ g÷c“b÷ P◊œbEb÷ Kb˙Z„ Ob¶j˙b÷|fib \Â˙b. Æ˙bØPÆ∞. #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“fib ◊πSK÷Á“ «÷«÷ g÷c“ Á“”÷˙b; Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
Z÷dDı EÒsb÷ Kb˙Z„ ZbÏbP˙dbfib÷. Æb…jd Á“V◊b÷◊◊≥Á“, Kb˙Z„ #◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“ Kb˙Z„ ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, Z÷ ˙…PA“K,
#·KŸZÁ“V◊b÷◊◊≥Á“, ZØb fi®E÷fi®E÷fi® Oπ…˙÷KÁ“ Á“V◊bZ®Z Kb˙Z„ &◊Ï&◊Ïfib Z…DıÆ #fi÷ Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â c¶“ “Á“ Á“mb.
Oπ…˙÷K-Á“V◊bZ®Zc÷“˙◊πKb÷O◊’ÏÂZ, P˙DıK #fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“, Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷
#◊ÏbPDıZ#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“. ‹◊œ÷n§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
”÷ gO˙fi„ ! Æ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“Á“V◊bZ®Zc÷“˙◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷. Dı÷
◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“mb Gı÷; ◊Ÿc„“OTb÷ #◊Kbk«bc“Ï ◊øPØ˙®Á“bPKÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ◊ #÷Dı ◊πÁ“bÏ÷
◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“; Kb˙Z„ #◊KbkÆ˙bØPÆ∞◊πKb÷O◊’ÏÂZ. Gı÷. Dı÷ ◊Ÿc„“OTb ◊Kbk«bc“ Ï◊øPØ˙®Á“bPKÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ◊ #÷˙bDı
Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bK#÷Á÷“§ÒsK-◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ g÷c“b÷ Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷fib \Â˙b. Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
#b…c“b’ÏÁ“, Z…Dıœ #fi÷ Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷; #fi÷ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊Kbk«÷›§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ PDı”„˙b›§ÒsK #fi÷
◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bK#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #b…c“b’ÏÁ“, Z…Dıœ #fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. Dı÷ ◊Kbk˙ ÷“›§ÒsK◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷
Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ¥ Kb˙Z„ E&’ϧÒsK ◊Kbk \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ E&’ϧÒsK º˙b÷ \Â˙b; ◊ÏÒZŸ #÷Á“ #÷Á“ ›§ÒsK
\Â˙b, ◊ÏÒZŸ P˙œ÷¥ #÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ˙jbÏ˙® Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊Kbk◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷
◊Kbk«bc“Ï˙bKŸÁ“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #b…c“b’ÏÁ“, ˙…PA“K, Z…DıÆ Z÷ •b÷‰÷§ÒsK, E¨Ÿ’ϧÒsK, ]πbÂ÷§ÒsK, PDıƒ÷§ÒsK #fi÷
#fi÷ Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, «bÁ“[fiŸ¶ Æ˙ ◊ˆ˙÷| Á“mb ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. ‹◊œ÷|§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊KbkfibÏÁ“ ◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷
Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkÏSfi ◊πgb◊øPØ˙®fibÏÁ“◊¶E÷§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ◊ \Â˙b. Æ˙ PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ c÷“˙b÷ ◊ #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷˙b.
˙…PA“K, Z…DıÆ #fi÷ Á“bdœϮÏ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊KbkfibÏÁ“b÷ Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“c÷“˙◊πKb÷O ◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷
◊ \Â˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ Ækd ◊øPØ˙® ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ •b÷‰÷§ÒsK E¨Ÿ’ϧÒsK ›SKb’c“ Kb˙Z„ ◊’ÏÂZ Gı÷.
#◊Kbk ƶdˆPGıdDıTEÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ, #fi÷ Á“bd Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK #b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ #fi÷
œÏ®Ï Kb˙Z„ ◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Kbk (ƶdˆPGıd DıTEÏ) ◊ Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ‹◊œ÷|§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
\Â˙b. OgDı#◊Kbk #fi÷ OgDı◊Kbk ◊ #÷dDı \Â˙b, ◊ÏÒZŸ ◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷.
P˙œ÷¥ #÷ Gı÷ Á÷“ ◊Kbk«bÏc“˙bKŸÁ“bPKÁ“fi® ◊÷≤÷“ Z÷#b÷fi÷ EbÏ œÏ®Ï ”b÷K Gı÷. #◊Kbk«bÏc“◊øPØP˙Á“bPKÁ“, ◊Kbk«bc“Ï◊øPØ˙®Á“bPKÁ“ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷
#÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷d DıTEÏb÷db¶ EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷Tb Gı÷ Z÷d EZŸÛ◊c“, \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #÷ #PgTb◊ ˙ ÷“ Dı÷fi÷ Dı÷Ê“T® ›§ÒsKb÷ #fi÷ œÏ®Ïb÷ ”b÷K
Bhgh/105
Z÷fi÷ Z÷Ê“Tb¶ Á“”÷˙b¶. Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Á“bdÂ, #fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ˙ÂØ® Á“bT˙Â÷| ◊ ◊’ÏÂZ
◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“c÷“˙◊¶E÷§ÒsK ˙…PA“K, Z…DıÆ #fi÷ Gı÷, Kb˙Z„ #bKZƶ‹Øbfi◊Â÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷. ◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“◊Â
Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ •b÷‰÷§ÒsK, E¨Ÿ’ϧÒsK Kb˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #fiŸA“d÷ Æ˙ \Â˙Ÿ¶. Dı÷fi÷ Dı÷Ê“Tb¶ œÏ®Ï #fi÷
‹◊œ÷|§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷. ›§ÒsKb÷ ”b÷K Z÷fi÷ Z÷Ê“Tb¶ Á“”÷˙b¶, Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“c÷“˙◊¶E÷§ÒsK-˙…PA“K, Z…DıÆ #fi÷ Á“bd ZØb
˙ÂØ® Á“bÍb˙Â÷|, fi®T˙Â÷|, ÏaZ˙Â÷|, ◊®Z˙Â÷| #fi÷ œŸaT˙Â÷| ◊ ◊’ÏÂZ •b÷‰÷§ÒsK Kb˙Z„ #bKZƶ‹Øbfi◊Â÷ ◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ fi˙ c¶“ “Á“b÷ Gı÷.
Gı÷; OÒjØ® ÆŸÏPgOÒj #fi÷ cŸ“ÏPgOÒj◊Â÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷. ÏÆØ® (384) ”÷ gO˙fi„ ! Pd•◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷
PZaZÏÆ, Á“ÊŸ“Á“ÏÆ, Á“¥bKÏÆ, #@TÏÆ #fi÷ djŸÏÏÆv“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷; ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷; #÷Á÷“§ÒsKPd•◊’ÏÂZ Kb˙Z„ ◊¶E÷§Òs
‹◊œØ® Á“Á“œ‹◊œ,Kb˙Z„ v“¨‹◊œv“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷, #fi÷ ƶ‹ØbfiØ® KPd•◊’ÏÂZ. ”÷ gO˙fi„ ! #÷Á÷“§ÒsKPd•◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Gı÷
◊’Ïd¶ “Tƶ‹Øbfi, ˙øÎƶ‹Øbfi, ‰KÆπ‹Øbfi, EZŸÏÆπ ƶ‹Øbfi #fi÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d ◊πKb÷O◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ ƶ«Òj÷ fi˙ c¶“ “Á“ Á“mb Z÷d
#bKZƶ‹Øbfiv“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷. Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ Pd•◊’ÏÂZ◊Ÿc„“OTb÷ ƶ«Òj÷ ◊ fi˙ c¶“ “Á“ Á“”÷˙b. ◊ÏÒZŸ P˙œ÷¥ #÷ Gı÷ Á÷“
◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, Z÷ #÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙b. (◊πKb÷O ◊’ÏÂZfi÷ ‹Øbfi÷) "Pd•◊’ÏÂZ' #÷˙b÷ ◊b≤“ Á“”÷˙b÷. «bÁ“[ «jŸ¶ Z÷
#fi÷ #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Æ˙ A“d◊ˆ˙Á“ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊Kbk Æ˙bØPÆ∞ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷
#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“Kb˙Z„ ◊πKb÷O ◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ˙ÂØ® Á“bTb˙Â÷| ◊’ÏÂZ ◊ ◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ #bKZ ƶ‹Øbfiv“◊÷ ◊Â
Gı÷, Kb˙Z„ #bKZƶ‹Øbfi v“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷. ◊’ÏÂZ Gı÷.
Dı÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“#÷Á÷“§ÒsK#b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ #fi÷ (385) ”÷ gO˙fi„ ! ˙®ÆπÆb◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Á÷“Ê“Tb ◊πÁ“bÏfib Á“mb
Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷, Z÷ ˙ÂØ® Á“bTb˙Â÷| ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷, Kb˙Z„ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷; ˙Â◊’ÏÂZ, O¶j◊’ÏÂZ, ÏÆ◊’ÏÂZ,
#bKZƶ‹Øbfiv“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹◊œ◊’Ï #fi÷ ƶ‹Øbfi◊’ÏÂZ. Dı÷ ˙Â◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ Gı÷ Z÷ ◊b¶E
◊KbkƈId◊øPØ˙®Á“bPKÁ“◊πKb÷O ◊’ÏÂZ ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷; Á“bTb˙Âv“◊÷ ◊’ÏÂZ, Kb˙Z„ œŸaT˙Âv“◊÷ ◊’ÏÂZ. Dı÷
KØbfiŸA“d÷ \Â˙Ÿ¶. Dı÷fi÷ Dı÷Ê“Tb¶ œÏ®Ï ”b÷K (Z÷fi÷ Z÷Ê“Tb¶ Á“”÷˙b¶) Kb˙Z„ Dı÷ O¶j◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷; ÆŸO¶j◊’ÏÂZ #fi÷ cŸ“O∂j◊’ÏÂZ. #÷
◊Ÿc„“OTb÷ ◊KbkÆ˙bØPÆ∞#fiŸÎÏb…◊◊bPZÁ“c÷“˙ ◊¶E÷§ÒsK ˙…PA“K, Z…DıÆ #fi÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷d ◊π∏b◊fib ◊c“db¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d Æ˙ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ Dı÷ ƶ‹ØbfiØ®
Á“bdœϮÏ◊πKb÷O◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ˙ÂØ® Á“bÍb˙Â÷| ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷, #fi÷ #bKZƶ‹Øbfiv“◊÷ ◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ ˙ÂØ® Á“bÍb˙Âv“◊÷ ◊ ◊’ÏÂZ Gı÷,
ƶ‹ØbfiØ® Kb˙Z„ #bKZƶ‹Øbfiv“◊÷ ◊Â