C3384 - EKONOMI BINAAN 1 1. Apakah ekonomi?

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai sains sosial yang mengkaji perlakuan individu dan masyarakat dalam memperuntukkan dan mengagihkan faktor pengeluaran yang terhad bagi menghasilkan barang @ perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan permintaan yang tidak terhad. Faktor Pen e!"aran# • Tanah - fizikal tanah & mineral yang terkandung didalammnya (minyak & permata) • uruh - bil. pekerja yg sanggup & mampu bekerja & kemahiran yg dimilikinya • !odal - termasuk kuantiti & kualiti barangan modal dlm ekonomi (mesin & jentera) • "saha#an - kebolehan pengurus utk memikirkan idea baru$ menguruskan manusia & mengambil risiko $akri%an ekonomi men ik"t pen&apat ah!i-ah!i ekonomi k!a'ik &an mo&en# %dam &mith' - (konomi sebagai satu kebajikan$ iaitu ekonomi sebagai satu ilmu untuk mengkaji tentang kebajikan manusia serta )ara-)ara bagaimana menjaga dan meningkatkan kebajikan manusia. %lfred !arshall' - (konomi sebagai satu kajian mengenai tindak tanduk manusia dalam kehidupan sehari-hari$ bagaimana untuk mendapatkan pendapatan dan bagaimana untuk menggunakan pendapatan itu. *.& !ill' - (konomi sebagai sains praktikal dalam pengeluaran dan pengagihan kekayaan$ iaitu ekonomi adalah )ara yang bersistem atau )ara yang baik untuk mengagihkan kekayaan yang akan datang dari usaha pengeluaran tadi. +.% &amuelson dan ,.- .ordhaus' - (konomi merupakan satu kajian tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk menggunakan sumber-sumber yang terhad yang mempunyai banyak kegunaan dalam usaha mengeluarkan berbagai-bagai barangan dan mengagihkannya untuk penggunaan$ sama ada masa sekarang atau masa depan di kalangan pelbagai individu dan kumpulan dalam masyarakat.

2.

3.

/izikal produk seperti T2 & mesin basuh . Bi&an Ka(ian Ekonomi# • Mikro ekonomi .0ontoh' !ikro ekonomi boleh menganalisis penentuan harga minyak atau perkongsian firma. *eni'-(eni' ekonomi • Ekonomi po'iti% .0ontoh' peningkatan permintaan sesuatu produk akan meningkatkan harga$ pertambahan perbelanjaan kerajaan akan menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi @ )ukai pendapatan yang rendah akan memberi lebih insentif untuk bekerja .mengkaji perbezaan hubungan antara pembolehubah ekonomi dan menyediakan satu analisis yang boleh diuji . yg bekerja dlm ekonomi . Makro ekonomi .terbahagi kepada 4 kategori ' barangan ekonomi (barangan pengguna & barangan modal)$ barangan per)uma$ barangan a#am .4. I'ti!ah-i'ti!ah Pen e!"aran# • arangan . Ekonomi normati% .fokus terhadap pertimbangan nilai tentang apa yang anda fikir patut berlaku ./okus terhadap pena#aran dan permintaan di dalam pasaran khusus (perumahan @ buruh) .!embantu menerangkan tentang harga barang$ keputusan anda untuk bekerja dalam industri tertentu atau kesan kenaikan dalam pena#aran produk@barangan .0ontoh$ pendapat anda' kerajaan harus memperuntukkan lebih #ang terhadap perkhidmatan kesihatan berbanding pertahanan$ sumber sesuatu sektor perlu dipindahkan ke sektor yg lain$ .0ontoh' inflasi$ penganguran$ pertumbuhan ekonomi$ perdagangan antarabangsa$ pendapatan negara$ tingkat guna tenaga dan imbangan pembayaran sesebuah negara.hubungan ini dapat diuji dari semasa ke semasa untuk melihat sama ada keadan tersebut sebenarnya berlaku.+endapat individu tidak diuji dan selalunya bertentangan di antara polisi yang dibuat oleh kerajaan • +./okus kajian terhadap paras harga dlm ekonomi$ pertimbangan terhadap keseluruhan bil./okus terhadap keputusan individu (isirumah$ firma dan kerajaan) .pengkajian terhadap sektor-sektor ekonomi yang besar dan lebih menyeluruh.1ajian menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi negara & sektor ekonomi utama .+engkajian terhadap gelagat unit ekonomi yang ke)il .*elas ketara 3 boleh dilihat dan disentuh . • ). .

. . +erkhidmatan tidak ketara (intangible) 0ontoh' pendidikan dan perkhidmatan bank Ma'a!ah-ma'a!ah a'a' ekonomi# %pakah jenis barangan yang harus dikeluarkan5 agaimanakah )ara untuk mengeluarkan barangan tersebut5 "ntuk siapakah barangan tersebut dikeluarkan5 6ajah 7' +ersoalan asas ekonomi.+engeluar' memaksimumkan keuntungan Kon'ep Ko' Me!epa' . . 1.jumlah dan jenis barangan yang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk memperoleh jumlah dan jenis barang yang dihendaki dan dipilih(barangan pertama). 8.+engguna' memaksimumkan kepuasaan . 11. Ma'a!ah kek"ran an .barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan adalah kurang daripada jumlah yang diminta oleh masyarakat.0ontoh' Individu' +embelian kasut @ baju 1erajaan' +ertahanan @ pendidikan per)uma /i'tem-'i'tem Ekonomi# • &istem ekonomi pasaran bebas • &istem ekonomi peran)angan pusat • &istem ekonomi )ampuran • &istem ekonomi Islam -. ...sebab sumber ekonomi terhad Ma'a!ah Pi!ihan erlaku masalah kekurangan$ jadi individu terpaksa membuat pilihan$ iaitu keputusan memilih kehendak-kehendak yang ingin dipenuhi terlebih dahulu dan membuat pilihan pilihan antara penggunaan pada masa kini dan pada masa depan.• .

Terangkan bagaimana sistem ekonomi pasaran bebas & peran)angan pusat mengatasi masalah asas ekonomi.$0$O1IA2 1 7. Terangkan masalah asas ekonomi di kalangan firma. Terangkan maksud mikro ekonomi & makro ekonomi. 4. :. 8. . 9uraikan masalah kekurangan$ masalah pilihan & kos melepas terhadap individu$ firma$ & kerajaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.