You are on page 1of 112

NAYADHM/ 1

jg¶„ jg¶„ <jµgÏ Ø’¥∑N¥ Á“b÷{“Á“db¶ Ïmb¶ ƶdKd #fi÷ Z◊Ø® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb¶ P˙EÏZb
◊¶Ed OÂjÏ fi® ÆŸjdb‹˙bPdfi÷ fid: ”Zb. SKbÏ ◊Gı® #bK Dı¶«ˆ fibdÁ“ #ÂObÏ, Á÷“ Dı÷fi÷ ZÚ˙∏bfifi® ›·Gıb
ØK÷T Gı÷, ƶœK ØKb÷ Gı÷, Á“b…ZŸÁ“ ØK÷T Gı÷; Dı÷fi÷ ◊ˆGı˙bfi® P˙œ÷¥ •∞b ØK÷T
6 fibKb j@dÁ“”b#b÷ Gı÷, Dı÷fi÷ •∞b, ƶœK, ÁŸ“Zˆ”T P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏ÷ •∞b, P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏ÷ ƶœK, Z÷˙b
Gıu¶“ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb Dı¶«ˆ‹˙bd® &gb ØKb, &gb Ø›fi÷ Dı÷ ‹ØÍ÷ #bK ÆŸjdb ‹ØP˙Ï ”Zb SKb¶
•ŸZ‹Á¶“j - 1 #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ #bK ÆŸjdb ‹ØP˙Ïfi® ‰Â ˙√Z c“P¨Â ’c“œbØ®
#µKKfi - 1 - &§S¨k ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ˙¶c“fi fid®fi÷ #bKÆŸjdb ‹ØP˙Ïfi® fi #PZ cˆ“Ï Á÷“ fi #PZ
(1) Æ˙∏ gO˙¶Zfi÷ fid‹Á“bÏ Z÷ Á“bT÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ E@◊b fibdÁ“ fiDıc“®Á“, Æb¶gÍ˙bfi® ›·Gıb˙bÍb fid‹Á“bÏ Á“Ï®, Z÷dfi® ÆÒdŸ√ «÷ ”bØ \÷ “®
fiOÏ® ”Z®. P˙fiK ◊ˆ˙Á“ ◊KŸ◊bÆfib Á“ÏZb #b ◊πdbÂ÷ «b÷T÷ Gı÷. ”÷ gO˙¶Z ! •ŸZ
(2-4) Z÷ E@◊b fiOÏ®fi® «”bÏ ›œbfi gbOdb¶ ◊ˆÂgs fibdfiŸ¶ jdfi® #b’c“fib Á“ÏfibÏb, EZŸP˙j Z®Øfi® ‹Øb◊fib Á“ÏfibÏb, ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ Dı
E…SK ”ZŸ¶. Z÷ E@◊b fiOÏ®db¶ Á“b÷PÂÁ“ fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ ˙Âfi ◊ «b÷j ◊bd÷Tb, ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ &Îd, ◊ŸÏŸ¥b÷dbd¶ PÆ>” Ædbfi œˆÏ˙®Ï, ◊ŸÏŸ¥b÷dbd¶
&˙˙b› ƈ‰ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ &ÎdÁ“dT Dı÷˙bÆŸ¶c“Ï, ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ &Îd O¶j ”§‹Z Ædbfi, Tb÷Á“db¶ &Îd,
d”b˙®Ïfib #¶Z÷˙bÆ® #bKÆŸjdb ‹ØP˙Ï ”Zb. Z÷ \PZ ƶ◊≥, ÁŸ“Tƶ◊≥, Tb÷Á“fib fibØ, Tb÷Á“P”Z Á“ÏfibÏb; Tb÷Á“db¶ ◊πc“®◊ Ædbfi, Tb÷Á“db¶ ◊πUb÷Zfib
ÏŸ◊ƶ◊≥, DıTƶ◊≥, ÏŸ◊ƶ◊≥, P˙fiK-ƶ◊≥, ∏bfi-c“œfi-Eb’ωƶ◊≥. Á“ÏfibÏb, #gKc“bfi #b◊fibÏb, œÏÂfi÷ #b◊fibÏb, º˙b÷fi÷ •∞b v“◊ E¨Ÿfi÷
Tb]˙ƶ◊≥ #b÷Dı‹˙®, Z÷Dı‹˙®, ˙E‹˙®, Kœ˙bÍb, A“bj, dbfi, dbKb,Tb÷g, #b◊fibÏb, jddbOfi÷ fibKÁ“, jdfib ÆbÏPØ, jdfi÷ P˙¥÷ •÷{“, EbÏ OPZfib÷
EbÏ Á“¥bKb÷fi÷ ºZ÷Tb, ºZ÷>PsK, PfiÒsbP˙Dı÷Zb, ◊’Ï¥”fi÷ ºZ÷Tb, º˙˙bfi® #¶Z Á“ÏfibÏ EA“˙Z®| Ædbfi, #◊πP”Z •÷{“ Á÷“˙T∏bfi c“œfifib jbÏÁ“, ÏbOb’c“fi÷
#bœb #fi÷ dÏÂfib gKØ® ÏP”Z, Z◊◊πjbfi, O ◊πjbfi, Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ ºZfibÏb, «®\◊πb®fi÷ ºZb “fibÏb, ƶÆbÏ ÆbOÏØ® ◊b÷Z÷ ZÏ÷Tb, «®\
EÏÂ, Á“ÏÂ, PfiOπ”, Pfi_K, ÆÏÍ #dbfi®, Tb] ¨db, OŸPk, PfiTb÷|g®, ◊πb®#b÷fi÷ ZbÏfibÏb, ZÚ˙fi÷ \ÂfibÏb, «b÷j Á“Ïb˙fibÏb, Á“d «¶jfiØ®
P˙Ub d¶‰, «πŒ, ˙÷c“, fiK, PfiKd ÆSK, œb…K, ∏bfi, c“œfi, Eb’ω, &c“bÏ, dŸÁ“bK÷Tb, #ÒK ◊πb®#b÷fi÷ Á“dØ® dŸaZ Á“Ïb˙fibÏb, Æ˙∏ Æ˙c“œ®| Æ˙
]b÷Ï, ]b÷Ï˙πZ, ]b÷ÏZ◊‹˙®, &SÁø“Õ“ «πŒEK;, œÏ®Ïfib÷ ÆSÁ“bÏ fi”® Á“ÏfibÏ, &◊s˙ ÏP”Z, #ET, #Ïb÷O®, #fi¶Z, #ÔKb«bj ≈Kb¶Ø® ◊bGŸı¶ #b˙˙bfiŸ¶
P˙◊ŸT Z÷\÷T÷LKbfi÷ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïdb¶ Dı jbÏ Á“ÏfibÏ, Eb…c“ ◊ˆ˙fib jbÏÁ“, fiØ® #÷˙® PÆ∞ OPZfi÷ ◊bd÷Tb #÷˙b •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ Gıu“b #¶Ofib÷
dPZ #b’c“ EbÏ ∏bfib÷fib jbÏÁ“, ◊b¶EÆb÷ ÆbjŸ#b÷ ÆbØ÷ P˙EÏZb, #fiŸA“d÷ #÷Ê“T÷ Á÷“ ∏bZb jdÁ“Øbfib÷ œŸ¶ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ?
EbTZb #÷Á“ ObdØ® «®\ DıZb¶, ÆŸ√ ◊ˆ˙Á“ P˙EÏZb¶ ≈Kb¶ E¶◊b fibdfi® Dı¶«ˆ ! Gıu“b #¶Ofib «÷ •ŸZ‹Á¶“j ◊πv“◊÷Tb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ∏bZb
fiOÏ® #fi÷ ◊ˆÂgs E…SK Gı÷ SKb¶ ◊jbKb, ◊jbÏ®fi÷ KØb Kb÷‘K KbEfib◊ˆ˙Á“ #fi÷ jdÁ“Øb. \÷ •d gO˙¶Z d”b˙®Ï Kb˙Z„ db÷¨fi÷ ◊bd÷Tb ◊πgŸ#÷ Gıu“b
#˙Oπ” Oπ” Á“Kb÷|; Oπ” Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊˙ ÷“ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb¶ #¶Ofib «÷ •ŸZ‹Á¶“jb÷ ◊πv“◊÷T Gı÷ Dı÷d Á÷“ ∏bZ &c“b”ÏÂb÷ #fi÷ jdÁ“Øb Zb÷ ”÷
P˙EÏ˙b Tb‘Kb. gO˙¶Z ! ◊πØd •ŸZ‹Á¶“j ∏bZbfib Á÷“Ê“Tb #µKKfib÷ Á“mb¶ Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ !
(5-8) Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶Ø® ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í® Á“b÷PÂÁ“ Ïb\ fi®Á“iKb÷ •d Kb˙Z„ œbwZ ‹Øbfifi÷ ◊bd÷Tb gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ ∏bZbfib
ÆŸjdb ‹˙bd®#÷ jd Á“mb÷ Dı÷ ’c“œbØ® ◊’Ï¥c“ #b˙÷T ”Z® Z÷ ’c“œb Zϸ #b÷O®œ #µKKfi Á“”÷Tb Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ &§S¨k ∏bZ ƶ]bÊ“Á“ #¶ “Á“
◊bGı® ¸Ï®. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #bKÆŸjdb‹˙bd® #ÂObÏfib ≈K÷{“ Áˆ“d œ…TÁ“ Z¶Ÿ« Ïb÷P”® d£® dbÁ¶“c“® E¶sdb c“b˙s˙ &c“Á“ d¶ ˆ“Á“ Z÷ZT®
#¶Z÷˙bÆ® #bK Dı¶«ˆfibdfib #ÂObÏ ”Zb. Z÷ Á“bLK◊Ob÷‰®, ÆbZ ”bØ &ÀEb fi¶c“®Áˆ“T #˙ÏÁ¶“Á“b #bÁ“[Â ÆŸ¥db ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ ∏bZ.
œÏ®Ï˙bÍb Kb˙Z„ #bK ÆŸjdb ‹ØP˙Ïfi® #PZcˆ“Ï fi”®> Z÷dDı #PZ fiºÁ“ (9-10) gO˙¶Z ! \÷ •d Kb˙Z„ œbwZ ‹Øbfifi÷ ◊bd÷Tb
fi”®> Z÷d #÷Á“ ∑“®>E fidb˙® #÷Á“ &ÀEb÷ Ïb√® fi®EŸ¶ dŸ√ Ïb√® µKbfi v“◊® gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ ∏bZ •ŸZ‹Á“Òjfib #b÷O®œ #µKKfifib÷ Á“mb¶ Gı÷
NAYADHM/ 2
Z÷ #b ◊πdbÂ÷ &§S¨k∏bZ Kb˙Z„ ◊¶Ÿ “Ï®Á“∏bZ ÆŸj® Zb÷ ◊πØd #µKKfifib÷ ”÷ ÆŸ˙Âfib #T¶Á“bÏb÷Ø® #fi÷ dP ZØb db÷Z®fi® dbÍb#b÷Ø® ÆbÏ® Ï®Z÷ Z÷fibfbÏ
gO˙¶Z ! œb÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #b ÆŸœb÷PgZ ”Zb. Z÷ g˙fidb¶ ÆŸO¶j® •÷{“ ◊ŸÛ◊b÷˙ ÷“ Á“b÷dÍ #fi÷ ◊IdT
Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ gbÏZ fibdfib ˙¥ (¨÷‰) db¶ c“P¨Âbj gÏZ œNKbfib÷ &◊EbÏ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷Tb÷ ”Zb÷. Z÷ dfi #fi÷ Ùc“Kfi÷ #bfi¶c“ #b◊fibÏ
¨÷‰db¶ ÏbDıOø”fiOÏ ”ZŸ¶. OŸÂœ…TE#SK ”ZŸ¶. Z÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •÷PÂÁ“ ”Zb÷. Á“◊ˆÏ, TP˙>O, dTKDı, E¶c“fi, Á“bÍb OŸv“, &ÎdÁ¶“cŸ“Á“, Zv“ÛÁ“ #fi÷
fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷,Z÷ db÷Ê“b P”d˙¶Z ◊˙Z Ædbfi ”Zb÷ ›SKb’c“ ˙Âfi Ædº #fi÷Á“ ÆŸO¶PjZ sÔKb÷fib ƶKb÷OØ® «fi÷T jˆ◊fib¶ DıT˙bØ® &S◊≥ ØK÷T
T÷˙Ÿ¶. Z÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ fi¶c“b fibdfi® c÷“˙® ”Z®. Z÷fib ”bØ-◊O #PZ Á“b÷dÍ d]d]bZ® O¶jØ® Ïd®K ”Zb÷. Z÷db¶ &Îd EˆÂfi® O¶j ◊ P˙Udbfi
”Zb¶ ˙÷OÏ÷ Z÷ •÷PÂÁ“fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ fi¶c“bc÷“˙®fib÷ #bSdDı #gK ÁŸ“dbÏ ”Zb÷. ”Z®. ÆŸO¶jfi® #PjÁ“Zbfib Á“bÏÂ÷ Z÷ O¶j sÔKfi® OŸ’Ê“Á“bfi® Dı÷d c÷“√bZb÷ ”Zb÷.
ƶ◊ˆÂ ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ Kb˙Z„ ‹˙v“◊˙bfi ”Zb÷. Z÷ ÁŸ“dbÏ Æbd, c¶“ “, dPÂ#b÷fib ’Á“ÏÂb÷˙ ÷“ SKb¶fib÷ #¶jÁ“bÏ fiÕ“ Ø› OKb÷ ”Zb÷. ]Ÿ¶ Á“”÷˙bØ® œŸ¶
g÷c“, c“bfi #b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÏbDıfi®PZfi÷ #fi÷ ÔKb◊bÏ fi®PZfi® P˙Pjfi÷ ÆbÏ® ? Z÷ ˙bÆOø” Á“b¶PZ #fi÷ OŸÂ˙ ÷“ c÷“˙fib &Îd P˙dbfifib÷ ◊ÏbDıK Á“ÏfibÏb÷
Ï®Z÷ \ÂfibÏfib÷ ”Zb÷. fi…Odb’c“ fiKfi÷ \ÂfibÏb÷, ›”b, #˙bK, dbOÂb, ”Zb÷.
˙÷¥Âb ZØb #Ø œb¬db¶ ÁŸ“œT ”Zb÷. #b…S◊PÎÁ“, ˙…fiPKÁ“[, Á“d\ #fi÷ Z÷ ˙bÆOø”db¶ #÷Á“ &Îd œNKb ”Z®. Z÷db¶ œÏ®Ï ◊πdb Tb¶«Ÿ
◊b’ÏÂbPdÁ“[ «ŸP∞˙bÍb÷ ”Zb÷. •÷PÂÁ“ Ïb\fib ]Âb Á“bKb÷|db¶; ÁŸ“ÊŸ¶“«fi÷ P˙¥÷, #b÷PœÁŸ¶“ ”ZŸ¶ «≥÷ «bDŸı #b÷œ®Á“b dŸÁ÷“Tb ”Zb¶ Z÷Ø® «≥÷ «bDŸı#÷ Z÷ œNKb
d¶‰, OŸk Á“bK, #÷Á“b¶Z Á“bKfi÷, Pfi_Kfi÷, P˙¥÷ #÷Á“˙bÏ #fi÷ ˙b϶˙bÏ ±>E® ”Z®. dµKgbOdb¶ fid÷T® ”b÷˙bØ® O¶g®Ï &À “® ”Z®. O¶Ob fic“®fib
◊ˆGı˙bTbKÁ“ ”Zb÷. d÷∑“®gˆZ, ◊πdbÂgˆZ, #bjbÏgˆZ, #T¶«figˆZ, EŸgˆZ, Á“b¶≤“bfi® Ï÷Z®fi® Dı÷d Z÷db¶ ◊O dŸÁ“˙bØ® ◊O &À “b÷ √Ÿ¶E® \K Z÷˙® Á“b÷dÍ
Æ˙ Á“bKb÷|db¶ Æ˙ gˆPdÁ“b#b÷db¶ #P˙ƶ˙bc“® ˙Efib˙bÍb÷, Ïb≈Kfi® jŸÏbfi÷ ”Z®. Æb¸ jb÷K÷TŸ¶ ¨b…d-Ï÷œd® #fi÷ cŸ“Áˆ“Tv“fib Á÷“ #ZÆ®fib ˙¬fib÷ \÷Ê“b÷ Z÷fib
jbÏ Á“ÏfibÏb ”Zb÷. •÷PÂÁ“ Ïb\fib Ïb≈K, c÷“œ, Á“b÷œ, Á“b÷≤“bÏ, Æ…ÒK, ˙b”fi, ◊Ï #b·Gıbc“fi Á“Ï÷Tb÷ ”Zb÷. #b‹ZÏÁ“, dTÁ“, fi˙Z, ÁŸ“œaZ, PT>« #fi÷ PÆ>”
fiOÏ #fi÷ #¶Z:◊ŸÏ ˙O÷Ï÷fi® ƶgbÍ Ïb√Zb÷ ”Zb÷. Á÷“ÆÏ ˙O÷Ï÷ P˙P˙j #b÷Gıb “ ˙ ÷“ Z÷ #b·Gıb’c“Z ”Z®. ≈Kb¶ ÆŸj® Z÷fiŸ¶ Æ÷˙fi fi
(11-12) Z÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ jb’Ï® fibdfi® c÷“˙® ”Z® Z÷ •÷PÂÁ“ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ SKb¶ ÆŸj®Z÷fib &◊Ï ÆŸ¶c“Ï «fib˙÷T ÏDı¬b ϔ÷ZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷fib
Ïb\fi÷ ›Õ“ ”Z® Kb˙Z„ ÆŸ√ gb÷O˙Z® ÆŸ√÷ Ï”÷Z® ”Z®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ &◊Ï d·GıÏc“bfi® ”Z®. Z÷ #PZœK Ïd®K ”Z®. Z÷fib÷ ‹◊œ #bPDıfiÁ“
jb’Ï® c÷“˙® Á“b÷› ÆdK÷ ◊b÷Zbfib g˙fidb¶ &Îd œNKb &◊Ï ÆˆZ® ”Z® Z÷db¶ Ebd “bfiŸ ˙¬, v“«ˆÏ, db√Â, #fi÷ #bÁ“ “bfib v“ Dı÷˙b÷ Á“b÷dT ”Zb÷; #b˙b÷
]Ïfi® «”bÏfib¶ gbOdb¶ ÆŸ¶c“Ï Á“b÷dÍ P˙PœÕ“ ƶ‹Øbfi˙bÍb &◊Ï Øb¶gTb •÷{“ ◊πÁ“bÏfi® œNKbdb¶, dµKÏbP‰fib ÆdK÷ Á“b¶›Á“ ƈZ÷T® #fi÷ Á“b¶›Á“ \O÷T®
œbTg¶PDıÁ“b - ◊ŸZÍ®#b÷ «fi÷T® ”Z®. &≈≈˙Í E¶sÁ“bÒZb’c“Á“ dbPÂ#b÷, ”b÷˙bØ® ˙b϶˙bÏ #V◊Pfisbfi÷ T÷Z® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® #÷Á“ db÷Ê“b÷, ÆbZ ”bØ
ÆŸ˙Â #fi÷ Á“Á÷|“Zfib’c“Á“ ÏSfib÷fib Pœ√Ï, Á“◊b÷Z ◊bT® O˙b¨, #jE¶s &ÀEb÷ ÏŸ◊bfib ◊˙Z Dı÷˙b÷ w÷Z Æb…@K, Æb…@K, #bÁ“bÏ˙bÍb÷, PA“Kb Á“ÏZb÷ #fi÷
#bÁ“bÏ˙bÍb ◊OPØKb; PfiKŸ”Á“, #¶ZÏ, Á“ÂÁ“bT®, E¶sœbÍb #b’c“ ]Ïfib #bÍÆØ® «ObÆŸ¶ √bZb÷, #÷˙b÷ ”bØ® #bÁ“bœ ZTØ® dŸ√db¶ ◊π÷˙÷œ Á“ÏZb÷
P˙gbOb÷fi® ÆŸ¶c“Ï ÏEfibØ® KŸaZ g˙fi ”ZŸ¶. ‹˙·Gı O÷ÏŸØ® Z÷db¶ &Îd ϶O \÷›#÷ \O® O›.
Á“Ï÷T ”Zb÷. «”bÏØ® ]b÷Í÷TŸ¶ #fi÷ Á“b÷dÍ ◊ΩØÏ ˙O÷Ï÷ ˙ ÷“ ]Æ®fi÷ Á“b dÍ SKbÏ ◊Gı® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® #b #b˙b ‹˙v“◊˙bÍb &c“bÏ, ◊πjbfi
Á“Ï÷T ”ZŸ¶. Dı÷fib #¶c“Ïfib gbOdb¶ &Îd #fi÷ ◊P˙‰ PE‰Á“d Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Á“VKbÂÁ“bÏ®, Pœ˙, jÒK, db¶OPTÁ“, ÆŸœb÷PgZ #÷˙b d”b‹˙¡fifi÷ \÷›fi÷
”ZŸ¶. P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ◊¶E϶O® dPÂ#b÷ #fi÷ ÏSfib÷Ø® gˆPdZT «b¶j÷T ”ZŸ¶. \O®. Z÷fi÷ ”¥ #fi÷ ƶZb÷¥ ØKb÷; PEÎdb¶ #bfi¶c“ ØKb÷, dfidb¶ ◊π®PZ &S◊≥
◊xfib #bÁ“bÏ˙bÍ®, #œb÷Á“b’c“Á“, ◊ŸÛ◊◊πjbfi TZb#b÷ ˙ ÷“ #fi÷ dbTZ® ˙O÷Ï÷ Ø›, #SK¶Z ◊πÆ≥Zb ◊bd® ”¥fib÷ T®j÷ Z÷fiŸ¶ Ùc“K P˙Á“PÆZ Ø› OKŸ¶,
•÷{“ ◊ŸÛ◊b÷fi® \PZ ˙ ÷“ Z÷fib &£b÷EfiŸ¶ ZÍ®KŸ¶ PEZÏ÷TŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷fib fbÏ d÷]fi® jbÏb#b÷Ø® #b]bZ ◊bd÷T Á¶“c“« ˙ø¨fib ◊ŸÛ◊fi® Dı÷d Z÷fib Ïb÷dZˆ◊
gbOb÷db¶ db¶OPTÁ“ •÷≤“ ÆŸ˙Âfib Á“Íœb÷ ÆbÏ® Ï®fi÷ ‹ØbP◊Z Á“Ï÷Tb #fi÷ ÏŸ¶˙b “b P˙Á“Æ®Z Ø› OKb. #÷˙® Z÷ Ïb®#÷ ‹˙¡fib÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ œNKbdb¶Ø®
E¶c“fiØ® EPEZ #fi÷ dŸ√ &◊Ï ÆÏÆ ◊x˙ ÷“ #b·Gıb’c“Z Á“Ï÷Tb ”Zb. ◊πZÏÁ“ &g® Ø›, ◊bc“◊®≤“Ø® fi®E÷ &ZÏ®, dbfiPÆÁ“ S˙ÏbØ® ÏP”Z œbÏ®’ÏÁ“
NAYADHM/ 3
E◊ÍZbØ® ÏP”Z, ‹√Tfib ÏP”Z, P˙T¶«Ø® ÏP”Z ÏbDı”¶Æ Dı÷˙® OPZØ® Ædbfi #b•K Á“Ï˙b TbKÁ“ #fi÷ ÁŸ“Ífi® ˙øP∞ Á“ÏfibÏ, ZØb #PZ Á“b÷>dÍ
≈Kb¶ •÷PÂÁ“ d”bÏb\ ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷; •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ ›Õ“ Á“bÒZ; P◊πK ”bØ-◊O˙bÍb÷ Kb˙Z„ ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b◊œb÷.
dfib÷∏, dbÂÆ &c“bÏ-•÷{“ ‹˙Ï #÷˙¶ &·EbÏØ® KŸaZ Á“VKb ÆdøP∞Á“bÏÁ“; Z÷ ◊Ÿ‰ «bVKb˙‹Øbfi÷ ◊ÆbÏ Á“Ï®fi÷, Á“Íb #b’c“fib ∏bfidb¶ ◊’Ï◊a˙
Pœ˙ PfiÏŸ◊s˙, jÒK, d¶OTÁ“bÏ®, Æ•®Á“, #T¶Á“bÏb÷Ø® ÆŸœb÷PgZ, Ùc“Kfi÷ Ø›fi÷, Kb…˙fifi÷ ◊πbk Ø›fi÷ œˆÏ-˙®Ï #fi÷ ◊ÏbA“d® Øœ. Z÷ P˙◊ŸT «Í-
P◊πKTbOfibÏ, Ùc“Kfi÷ #bQbc“ Á“ÏfibÏ, ◊’ÏPdZ #¨Ïb÷˙bÍ®, djŸÏ ‹˙Ïb÷Ø® Æ…ÒK ZØb ˙b”fi˙bÍb÷ Øœ÷. Ïb≈Kfib÷ #Pj◊PZ Ïb\ Øœ÷ Z÷Ø® c÷“˙® ! Zd÷
d®≤“®, ’ÏPgZœ¯c“ #fi÷ #ØØ® O¶g®Ï Zb˙bÍ®; #fi÷ #fi÷Á“ OŸÂÏŸ◊ &c“bÏ ‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. c÷“˙® ! Zd÷ #bÏb÷‘KÁ“bÏ®, ZŸÕ“Á“bÏ®, c“®]bKŸÛKÁ“bÏ®,
TId®Ø® KŸaZ ˙b® «b÷T® •÷®Á“ Ïb\fi÷ DıOb ÷“ Gı÷. •÷PÂÁ“ Ïb\fi® #fi÷ Á“VKbÂÁ“bÏ® ‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Ïb\ ˙ ϶˙bÏ Z÷fi®
#fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP Ɵ˙Â #fi÷ #fi÷ ÏSfib÷fi® ÏEfib˙ ÷“ ◊πœ¶Æb Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® •÷PÂÁ“ Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷
P˙PE‰ #÷˙b÷ gsbÆfi ◊Ï «÷Æ÷ Gı÷. #bw‹Z P˙w‹Z ÆŸ√c“ #fi÷ •÷{“ Á“”÷˙bØ® ”P¥Z Ø›. ƶZb÷¥ ◊bd®, Z÷fib Ùc“Kdb¶ #bfi¶c“ ØKb÷. «¶fi÷ ”bØfib
#bÆfi &◊Ï «÷Æ÷ Gı÷. «≥÷ ”bØ÷Ø® Oπ” Á“Ï÷T® #fi÷ d‹ZÁ“fi® EbÏ÷ Zϸ ZÍ®Kb¶ g÷Ob Á“Ï® Kb˙Z„ ”bØ \÷ “® #b ◊πdbÂ÷ «b÷T®. c÷“ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷
gdZ® #¶DıT®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï jbÏ Á“Ï®fi÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷dDı Gı÷. #b◊fiŸ¶ Á“Øfi ÆSKDı Gı÷. ƶœK ÏP”Z Gı÷. dfi÷ ›Õ“ ZØb
Gı÷.- c÷“˙bfiŸ¶P◊πK ! #bDı÷ ”y¶ Z÷ ◊ˆ˙˙PÂZ Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib dŸ√db¶ ◊π˙÷œ Á“ÏZb¶ #SK¶Z ›Õ“ Gı÷. #b◊÷ dfi÷ Dı÷ #Ø Á“mb÷ Gı÷ Z÷ #Ø ‹ZK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
”bØ®fi÷ ‹˙¡fidb¶ \÷›fi÷ \O® O› Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸ¶P◊πK ! #b &c“bÏ Kb˙Z„ Á“”®fi÷ jb’Ï® c÷“˙® ‹˙¡fifi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. •÷PÂÁ“ Ïb\fi®
‹˙¡fifiŸ¶ P˙œ÷¥ ¸Í œŸ¶ ”œ÷ ? #b∏b d÷Í˙®fi÷ &≤÷“ Gı÷. &≤“®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfi® ◊ØbÏ® Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷.
(13-14) SKb ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\ jb’Ï® c÷“˙® ◊bÆ÷Ø® #b #Øfi÷ «÷Æ®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ÷ Gı÷. dbÏŸ¶ #b ‹˙¡fi «®\ #œŸg ‹˙¡fi ˙ ÷“
Æb¶gÍ® #fi÷ Ùc“Kdb¶ #˙jbÏ®; ”¥ ◊b@Kb÷. ÆÒZŸÕ“ ØKb÷; #bfi¶c“ ◊b@Kb÷, ”ÂbK fi \#b÷. #÷d P˙EbÏ®, Z÷ jb’Ï® c÷“˙® c÷“˙ #fi÷ OŸÏŸDıfifib
Kb˙Z„ d÷]fi® jbÏb Ø® ”ÂbK÷Tb Á“c¶“« ˙ø¨fib ÆŸO¶j® ◊ŸÛ◊fi® Dı÷d Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï ƶ«¶j˙bÍ® ◊πœ‹Z jbPdÁ“ Á“Øb#b÷ ˙ ÷“ œŸg ‹˙¡fifiŸ¶ Ϩ Á“Ï˙b dbÊ÷“
◊ŸT’Á“Z ØKŸ¶ #÷Ê“T÷ ”¥fib Á“bÏÂ÷ Z÷fi® Ïb÷dÏbPDı &g® Ø›. Ïb\ Z÷ ‹˙¡fifi÷ \OÏ Á“ÏZ® P˙EÏ˙b TbO®.
#˙Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ «ŸP∞Ø® ‹˙¡fifib ¸Ífib÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ (15) SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ ◊πgbZ Á“bÍfib ÆdK÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“
◊b÷Zbfib ‹˙bgbP˙Á“ dPZ◊ˆ˙Á“ «ŸP∞P˙∏b fiØ® Z÷ ‹˙¡fifib ¸Ífib÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. Á“mŸ¶- Z÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #bDı÷ «”bÏfi® &◊‹ØbfiœbÍbdb¶
Gı÷. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷◊b÷Zbfib ‹˙bgbP˙Á“ dPZ◊ˆ˙Á“ «ŸP∞P˙∏b fiØ® Z÷ ‹˙¡fifib œ®]π P˙œ÷¥÷ Á“Ï®fi÷ #SK¶Z Ïd®K O¶jb÷jÁ“Ø® PÆ>PEZ Æb¸ÆŸ¸ T®>◊÷T®
¸Ífib÷ Pfi_K Á“Ï÷ Gı÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfi® Kb˙Z„ Ùc“Kfi÷ #bQbc“ ◊¶E˙Âfib ÆÏÆ ÆŸO¶PjZ P˙√Ï÷Tb ◊ŸÛ◊÷fib ÆdŸ” v“◊, ±◊EbÏØ® KŸaZ,
Á“ÏfibÏ® døcŸ“, djŸÏ, ’ÏPgZ O¶g®Ï #fi÷ Æ•®Á“ #T¶Á“bÏb’c“Á“fi® œb÷gb ˙bÍ® Á“bTbOŸÏŸ, &Îd Á¶“EˆÁ“, ZŸÏŸÛÁ“ ZØb jˆ◊fib d”÷Á“Zb¶ O¶jØ® ˙Kbk Ø˙bfib
˙b® ˙ ÷“ ◊πœ¶Æb Á“ÏZb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zdb÷ #÷ Á“bÏÂ÷ dfib÷”Ï, •÷{“ ÆŸO¶jfib EˆÂØ® ÆŸO¶PjZ ZZb ÆŸO¶jfi® OŸ’Ê“Á“bfi® Ædbfi
&c“bÏ-‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. Á“VKbÂÁ“bÏ®, Pœ˙, jÒK, d¶OTdK, ÆŸœb÷gfi Á“Ïb÷ #fi÷ Á“Ïb˙b÷. #b∏bfiŸÆbÏ Á“bK Ø› Dı˙bfi® ƈEfib Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı®
‹˙¡fi \÷KŸ¶ Gı÷. c÷“˙® ! #bÏb÷‘K, ZŸPÕ“ c“®]bKŸÛK, Á“VKb #fi÷ db¶OVKÁ“bÏÁ“ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\ fbÏb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ”P¥Z ZØb ƶZŸÕ“
‹˙¡fi Zd÷ \÷KŸ¶ Gı÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #b ‹˙¡fiØ® Zdfi÷ #Øfib÷, ◊Ÿ‰fib÷, ØZb Z÷fi® #b∏b ◊bGı® Æb÷>◊®. Zc“fiÒZÏ ÏbP‰ ◊πÁ“bœdbfi ◊πgbZ v“◊ Ø›
Ïb≈Kfib÷ ZØb gb÷O # fi÷ ÆŸ√fib÷ Tbg Øœ÷. Pfi_K Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸ¶ P◊πK÷ ! ◊πŸ¸P£Z Á“dÍb÷fib ◊‰b÷ P˙Á“PÆZ ØKb, Á“bÍb døOfib fi÷‰b÷ PfisbÏP”Z ”b÷˙bØ®
Zd÷«Ïb«Ï fi˙ dbÆ #fi÷ Æb “b ÆbZ ÏbP‰ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï #dbÏb P˙Á“‹˙Ï ØKb. ◊Gı® Z÷ ◊πgbZ ◊bh Ÿ“Ï ØKŸ¶. TbT #œb÷Á“fi® Á“b¶PZ, ◊Tbœfib
ÁŸ“Ífib¶K Á÷“ZŸ µ˙\ Ædbfi; ÁŸ“Ífib c“®◊Á“ Ædbfi, ÁŸ“Ídb¶ ◊˙Z Ædbfi; ÁŸ“Ífib÷ ◊ŸÛ◊; ◊b÷◊Ê“fi® Eb¶E, EÂb÷≤“®fib÷ ÏbZb÷, #jb÷| gbO, «◊b÷Ï®KbfiŸ¶ ◊ŸÛ◊
gˆ¥Â ÁŸ“Tfi® Á“[PZ ˙jbÏfibÏ, ÁŸ“Ífi® ˙øPÎ-#bºP˙Á“b ˙jbÏfibÏ, ÁŸ“Ífi÷ Á“◊b÷Zfib ◊O #fi÷ #b¶√, Á“b÷’Á“Tbfib fi÷‰, \ÆŸc“fib ◊ŸÛ◊, \≈˙VKdbfi
#bfi¶c“ #b◊fibÏ, ÁŸ“Ífi® Kœb÷˙øP∞ Á“ÏfibÏ, ÁŸ“Ífib #bjbÏv“◊, ÁŸ“Ídb¶ ˙ø¨ #PC, ÆŸ˙Â Á“Íœ, ZØb POÍb÷Á“fib Ædˆ”fi® TbPTdbØ® ◊ #PjÁ“
NAYADHM/ 4
œb÷gbKdbfi Gı÷. #÷˙b÷ ÆŸK A“dØ® &’c“Z ØKb÷. ƈKfib ’Á“ÏÂb÷fib÷ Ædˆ” fi®E÷ ◊”÷Kb, #b÷OÍ®#b÷db¶ ˙®>Ê“® ◊”÷Ï®, ÆŸ¶c“Ï #¶O◊Ï #ÒKbÒK ÆŸ¶c“Ï #bgÏÂb÷
&ZÏ®fi÷ #¶jÁ“bÏfib÷ P˙fibœ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. «bÍ-ƈK v“◊® ÁŸ¶“Á“dØ® dfib÷ º˙ jbÏ Á“Kb #fi÷Á“ dPÂ#b÷fib «fi÷T Á“Ê“Á“ #fi÷ ‰Ÿ’Ê“Á“ fibdÁ“ #bgˆ¥Âb÷Ø®
Tb÷Á“ ÔKbk Ø› OKb÷. fi÷‰b÷fib P˙¥Kfib÷ ◊πEbÏ Ø˙bØ® P˙Á“PÆZ ØfibÏ Tb÷Á“ Z÷fib ”bØ ‹Z¶PgZ Dı÷˙b ◊πZ®Z Ø˙b Tb‘Kb. #PjÁ“ v“◊fi÷ T®j÷ Z÷ Ïb\
‹◊Õ“ v“◊Ø® c÷“√b˙b Tb‘Kb. ÆÏb÷˙Ïb÷db¶ §‹ØZ Á“dÍfib ˙fifi÷ P˙Á“PÆZ Á“ÏfibÏ #SK¶Z œb÷g˙b Tb‘Kb. Z÷dfiŸ¶ dŸ√ c÷“c“®¡Kdbfi ØKŸ¶. d‹ZÁ“ c“®◊˙b Tb‘KŸ¶
ZØb ”\Ï ’Á“ÏÂb÷˙bÍb÷ ’c“˙Æfi÷ Á“ÏfibÏ ÆˆK Z÷Dı ˙ ÷“ \≈˙VKdbfi ØKb÷. Z÷ Z÷dfiŸ¶ ˙¨‹ØÍ ”bÏ˙ “¥ #b·Gıb’c“Z ”b÷˙bØ® #SK¶Z ◊π®PZfi÷ &S◊≥ Á“Ï˙b
ÆdK÷ Ïb\ •÷PÂÁ“ œNKbdb¶Ø® ±gb ØKb. Tb‘KŸ¶. Tb¶«bTÊ“Á“Zb cŸ“◊e“b˙ ÷“ Z÷dÂ÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ±ÎÏbƶO Á“KŸ∂. dŸPsÁ“b#b÷Ø®
œNKbdb¶Ø® ±≤“®fi÷ Ïb\ •÷PÂÁ“ ≈Kb¶ ÔKbKbdœbÍb Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. Z÷dfi® #b¶OÍ®#b÷◊®Í® c÷“√b˙bTbO®. P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dPÂ#b÷ ÆŸ˙Â #fi÷
◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® ÔKbKbd Kb÷‘K, Áˆ“c“˙Ÿ¶ ÔKbdc“fi, ÁŸ“‹Z® ZØb Á“Ï ÏSfib÷˙ ÷“ PfidÍ d”bdˆVK˙bÍb, Pfi◊ŸÂ Á“Ï®OÏb÷ ˙ ÷“ «fib˙÷T c÷“c“®¡Kdbfi
#fi÷ √ˆ◊ •d Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® œZ◊bÁ“, ZØb Æ”¬®◊bÁ“ #b’c“ ÆŸO¶PjZ ÆŸÏPEZb ÆbÏ® Ï®Z÷ dÍ® OK÷Tb Æb¶j˙bÍb, P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏfib, dfib÷”Ï, ÆŸ¶c“Ï
Z÷T #b’c“fib #¿K¶OÂb÷Ø®, Dı÷ ◊π®PZ &S◊≥, Á“ÏfibÏ, Dı≤“ÏbPCfi÷, c“®k #bÁ“bÏ˙bÍb #fi÷ ◊πœ‹Z #÷˙b ˙®Ï˙TK jbÏ Á“Kb. ÆŸ¶c“Ï, dŸÁŸ“Ê“ #b’c“
Á“ÏfibÏ c“◊®K dc“fi®K «ø”®K ZØb Æd‹Z ›§ÒsKb÷fi÷ #÷˙¶ œÏ®Ïfi÷ #bgˆ¥Âb÷Ø® #T¶Áø“Z #fi÷ ˙¬b÷Ø® P˙gˆP¥Z Ïb\ •÷PÂÁ“ Á“V◊˙ø¨ Ædbfi
#bQb’c“Z Á“ÏfibÏ ”Zb. Ïb\ •÷PÂÁ÷“ #¿K¶Ofi Á“ÏbÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Z÷T c÷“√b˙b Tb‘Kb. Á“b÷϶ʓ ˙ø¨fib ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb˙bÍŸ¶ Gı‰ Z÷fibd‹ZÁ“ ◊Ï jbÏÂ
Eb÷◊ ÷“Tb œÏ®Ïfib Edfi÷, ◊’Ï◊ˆÂ ”bØ-◊O˙bÍb ZØb Á“b÷dÍ ZT˙bÍb, Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶. #bDŸı«bDŸı EbÏ EbdÏb÷Ø® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï P˙>l˙b Tb‘KŸ¶. Z÷fiŸ¶
Gı÷c“, c“¨, dc“fi Á“Ï˙bdb¶ EZŸÏ, d÷]b˙®, Pfi◊ŸÂ, ◊’Ï•dfib ºZfibÏ, c“œfi ØZb¶Dı Tb÷Á“b÷ db¶OPTÁ“ DıK DıK œ¯c“ «b÷T˙b Tb‘Kb ZØb #fi÷Á“ OÂ
#¿K¶Ofi dc“fi #fi÷ &fZfi Á“Ï˙bfib OŸÂdb¶ ◊ˆÂ ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb #§‹Ø#b÷fi÷ fibKÁ“, c¶“ “fibKÁ“ Ïb\#b÷ ›wÏ ZT˙Ï, db¶ “PTÁ“; Á“b…ʶŸ“P«Á“, d¶‰®#b÷,
ÆŸ√Á“bÏ®, db¶Æfi÷ ÆŸ√Á“bÏ®, S˙Ebfi÷ ÆŸ√Á“bÏ®; ZØb Ïb÷db÷fi÷ ÆŸ√Á“bÏ® #b d”bd¶‰®#b÷ OÂÁ“ fbÏ◊bÍ #dbSKE÷Ê“ ◊®≤“dc“ fibOÏ ˙÷◊bÏ®#b÷ •÷{“®#b÷,
◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ƶ«bjfib (dc“fi)˙ ÷“ •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ œÏ®ÏfiŸ¶ dc“fi Æ÷fib◊PZ, ÆbØ˙b”, cˆ“Z #fi÷ ƶPj◊bT#÷ Æ˙fi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙Ï÷Tb÷, #ßbÆ®
Á“ÏbÔKŸ¶ Ïb\fib÷ ◊’Ï•d cˆ“Ï ØKb÷. Oπ” Æ÷fib◊PZ, ÆbØ˙b”, cˆ“Z, #fi÷ ƶPj◊bT#÷ Æ˙fi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙Ï÷Tb÷,
ÔKbKbdœbÍbfi® «”bÏ fi®Á“Í®fi÷ Ïb\ •÷PÂÁ“ ≈Kb¶ d≈DıfiOø” Gı÷. SKb¶ #ßbÆ® Oπ”OÂdb¶ c÷“c“®¡Kdbfi #fi÷ #u“b˙®Æ fi¨‰b÷ #fi÷ Á“b÷Ê“bÁ“b÷Ê“®
#b˙÷ Gı÷. d≈Dıfi Oø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ EbÏ÷ Zϸ ÆÏ®√b÷ ZbÏb#b÷fib dµKdb¶ E¶sfi® Dı÷˙b P◊πK c“œfi˙bÍb÷ Z÷ fiÏ◊PZ &≈˙T
dfib÷”Ï, P˙PE‰ ◊πÁ“bÏfib d®#b÷ #fi÷ ÏSfib÷fib ZÍ®Kb˙bÍb #fi÷ Ïd®K d”bd÷]db¶Ø® Dı÷d E¶s fi®Á“Í÷Z÷d ‹fibfiOø” db¶Ø® «”bÏ fi®Á“iKb÷. fi®Á“ͨfi÷
‹fibfi d¶ “◊fi® #Òc“Ï P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP #fi÷ ÏSfib÷fi® ÏEfib ˙ ÷“ PE‰ ≈Kb¶ «”bÏfi® &◊‹ØbfiœbÍb (Ægb) ”Z® SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ •÷{“
P˙PE‰ ‹fibfi Á“Ï˙bfi® ◊®≤“ &◊Ï ÆŸ√÷ Á“Ï®fi÷ «÷≤÷“Tb Ïb\#÷ ◊P˙‰ ‹ØbfiØ® PÆ>”bÆfi &◊Ï ◊ˆ˙ ’c“œb Zϸ dŸ√ Ïb√®fi÷ «÷≤“b÷.
#bÂ÷Tb œŸg DıÍØ®, ◊ŸÛ◊PdP•Z, O¶j PdP•Z, #fi÷ œŸ∞ DıÍ˙ ÷“ ˙b϶˙bÏ SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\, ◊b÷Zbfi® Æd®◊ ›œbfi √ŸÂbdb¶ w÷Z ˙¬Ø®
Á“VKbÂÁ“bÏÁ“ •÷{“ ‹fibfifi® P˙Pj#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Z÷ Á“VKbÂÁ“bÏ® #fi÷ db¶OPTÁ“ #b·Gıb’c“Z ZØb ÆÏÆb÷fib db¶OPTÁ“ &◊EbÏØ® Dı÷db¶ œb¶PZ Á“d Á“Ï÷T Gı÷.
‹fibfifi÷ #¶Z÷ Á“b…ZŸÁ“ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb¶. #÷˙® Ï®Z÷ •÷{“ ‹fibfi Á“Kb ◊Gı® #÷˙b #b≤“ gsbÆfib÷ Ï√b˙÷ Gı÷. Ï√b˙®fi÷ Ægbfib #¶c“Ïfib gbOdb¶ Dı˙PfiÁ“b
◊¨®fi® ◊b¶√ Dı÷˙b #SK¶Z Á“b÷dÍ ÆŸO¶j˙bÍb #fi÷ Á“¥bK ϶OØ® ϶O÷Tb (◊ “c“b÷) «¶jb˙÷ Gı÷ Z÷ Dı˙PfiÁ“b P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP #fi÷ ÏSfib÷Ø® d¶’ “Z
˙¬˙ ÷“ œÏ®Ïfi÷ TŸ¶¢KŸ¶. ◊Gı® Á“b÷Ïb «”ydŸVK #fi÷•÷{“ ˙¬ jbÏ Á“Kb ÆÏÆ ”Z®. #SK¶Z c“œfi®K ”Z®. db÷Ê“b dˆVK˙bͨ ”Z®. db÷Ê“b fiOÏdb¶ «fi÷T®
fi÷ ÆŸO¶PjZ Ob÷œ®¥ E¶c“fiØ® Z÷fib œÏ®Ï ◊Ï P˙T÷◊fi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶. ”Z®. Á“b÷dT #fi÷ Æ÷>Á“ “b÷ ◊πÁ“bÏfi® ÏEfib˙bÍb PE‰b÷fib ‹ØbfigˆZ ”Z®. Z÷db¶
œŸPE◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb ◊”÷Ï®, Á÷“ÆÏ #b’c“fiŸ¶ T÷◊fi Á“KŸ∂. dPÂ#b÷ #fi÷ ÆŸ˙Âfib ›”bdøO ˙ø¥g, #w, fiÏ, dOÏ, ◊¨®, Æ˙, ’Á>“fiÏ, ÏŸÏŸ \PZfib døO,
#T¶Á“bÏ jbÏ Á“Kb∂. #b∑“bÏ ÆÏb÷ ”bÏ fi˙ ÆÏb÷ #j”bÏ, ‰Â ÆÏb÷ fibfib ÆÏ\, EdÏ®, ObK, ”bØ®, ˙fiTZb, ◊xTZb P˙O÷Ïfib PE‰b÷ #bT÷√÷Tb
”bÏ, ZØb Tb¶«b TÊ“Á“Zb Á“’Ê“ ƈ‰Ø® œÏ®Ïfi® ƶŸc“Ï œb÷gb ˙jbÏ®. Á¶“≤“db¶ Á¶“≤“b ”Zb¶, ZØb Z÷fib Gı÷ “b ±Îd ÆŸ˙Âfib ZbÏb÷Ø® gÏ÷Tb ”b÷˙bØ® œb÷gZb ”Zb.
NAYADHM/ 5
Z÷fi® #¶c“Ïfib gbOdb¶ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ dbÊ÷“ #b‹ZÏÁ“ ˙ ÷“ #fi÷ Á“b÷dÍ #b¶Á“ “b ◊πÁ“bÏ÷ #dbÏb ‹˙¡fi œb¬db¶ «÷>ZbT®œ ‹˙¡fi #fi÷ ‰®Æ d”b‹˙¡fidÍ® ÁŸ“T
˙ ÷“ ∑“b¶Á÷“TŸ¶, w÷Z ˙¬˙ ÷“ #b·Gıbc“fi Á“Ï÷T¶Ÿ ÆŸ¶c“Ï ‹◊œ˙bÍŸ¶ ”b÷˙bØ® #b√b «b÷Z÷Ï ‹˙¡fib÷ Á“”÷Tb #d÷ \÷Kb Gı÷ Z÷db¶ ”÷ ‹˙bd® ! #’Ï”¶Zfi® dbZb Á÷“
#¶Ofi÷ ÆŸ√ &◊\˙÷ Z÷˙Ÿ¶ #fi÷ #SK¶Z Á“b÷dÍ gsbÆfi ‹ØbP◊Z Á“KŸ∂ SKbÏ EA“˙Z®|fi® dbZb #’Ï”¶Z Á÷“ EA“˙Z®| Ogdb¶ #b˙÷ SKbÏ÷ #b ‰®œ
◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #Õ“b¶O d”bPfiPdÎ d”b‹˙¡fib÷db¶Ø® #b Eb…c“ d”b‹˙¡fib÷fi÷ \÷›fi÷ \O÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷.
≈Kb÷PZ¥fib ƈ‰ #fi÷ #Øfib ◊b≤“Á“ ZØb P˙P˙j œb¬b÷db¶ ÁŸ“œT ‹˙¡fi (16) ”bØ® ˙ø¥gPÆ>” #Pg¥÷Á“ ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb E¶s ƈK µ˙\ ◊ˆÂ
◊b≤“Á“b÷fi÷ œ®]π «b÷Tb˙b÷. ÁŸ¶“g ◊x KŸaZ ÆÏb÷˙Ï ¨®Ï ÆbOÏ P˙dbfi #Ø˙b g˙ÏSfib÷fi® ÏbPœ
SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï jˆdP˙”®fi #PC.
ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. Kb˙Z„ #bfi¶’c“Z Ùc“K˙bÍb ØKb #fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “® c÷“œ÷ (17) ≈KbÏ÷ ˙bÆŸc÷“˙ Ogdb¶ #b˙÷ Gı÷SKbÏ÷ ˙bÆŸc÷“˙fi® dbZb #b Eb…c“
fi√ fi÷ #÷Á“≤“b Á“Ï® d‹ZÁ“ ◊Ï ¸÷Ï˙® #¶DıPT \÷ “®fi÷ "”÷ c÷“˙ ! #÷d Dı d”b ‹˙¡fib÷db¶Ø® Á“b÷› ◊ ÆbZ d”b‹˙¡fib÷fi÷ \÷›fi÷ \OøZ ØbK Gı÷ ≈KbÏ÷
Øb#b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ P˙fiK ˙ ÷“ Z÷ #b∏bfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. ÏbDıOø” «Tc÷“˙ Ogdb¶ #b˙÷ Gı÷ SKbÏ÷ «Tc÷“˙fi® dbZb #b Eb…c“ ‹˙¡fib÷db¶Ø® Á“b÷›
fiOÏfib dµKgbOdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ‹˙¡fi◊b≤“Á“b÷fib ]Ï ”Zb¶ SKb¶ #bÔKb, ◊ EbÏ ‹˙¡fib÷fi÷ \÷›fi÷ \OøZ ØbK Gı÷. ≈KbÏ÷ db¶ “PTÁ“ Ïb\ Ogdb¶ #b˙÷
ZS◊_bZ„ Z÷ ‹˙¡fi◊b≤“Á“b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fib Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb «b÷Tb˙˙b ◊Ï Gı÷. SKbÏ÷ db¶ “PTÁ“ Ïb\fi® dbZb #b Eb…c“ ‹˙¡fib÷db¶Ø® Á“b÷› ◊ #÷Á“
”Õ“ ZŸÕ“ Kb˙Z„ #bfi¶’c“Z Ùc“K˙bÍb ØKb.Z÷#b÷#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. «PTÁ“d Á“KŸ∂ ‹˙¡fifi÷ \÷›fi÷ \OøZ ØbK Gı÷. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! jb’Ï® c÷“˙®#÷ #b
Kb˙Z„ Á“b…ZŸÁ“ d¶OT #fi÷ ◊πbKP_Z Á“Kb÷| #V◊ ’Á“ÒZŸ dˆVK˙bÍb #bgÏ ˙ ÷“ d”b‹˙¡fib÷db¶Ø® #÷Á“ d”b‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. Z÷Ø® ‹˙bPdfi„ ! jb’Ï® c÷“˙®#÷
œÏ®Ïfi÷ #T¶Áø“Z Á“KŸ∂. d‹ZÁ“◊ˆ cˆ“˙b #fi÷ ÆÏÆ˙ jbÏ Á“Kb. #÷ ◊πdbÂ÷ &c“bÏ ‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷, d¶OTÁ“bÏ®, ‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. Z÷fibØ® #b◊fi÷
Á“Ï®fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ ÏbDıOø”fi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷fi #Øfib÷, ÆŸ√fib÷, gb÷Ofib÷, ◊Ÿ‰fib÷fi Tbg Øœ÷ jb’Ï® c÷“˙® ◊ˆÏb fi˙ dbÆ
≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\fib dŸpK d”÷TfiŸ¶ fbÏ ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ •÷PÂÁ“ ÔKZ®Z Ø˙b◊Ï Kb˙Z„ ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b◊œ÷ Z÷ ◊Ÿ‰ ◊ «bT ˙Efi÷ ◊bÏ
Ïb\fi÷ DıK P˙DıK œ¯c“b÷Ø® ˙jbÔKb. •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ E¶c“fi #b’c“ ˙ ÷“ Z÷dfi® Á“Ï®fi÷ OŸÏŸfi® Æb¨® db‰Ø® ◊b÷ZbfibDı «ŸP∞ ˙…g˙Ø® Æd‹Z Á“Íb#b÷fib÷ ∏bZb
#Efib Á“Ï®, OŸÂb÷fi® ◊πœ¶Æb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb. ◊ŸÛ◊b÷fbÏb ◊ˆ\ Á“Ï®, Ø›fi÷ KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ ƶOπbddb¶ œŸÏ, #bA“d Á“Ï˙bdb¶ ˙®Ï #fi÷
#bc“Ï◊ˆÂ WPÕ“Ø® \÷›fi÷ #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ dbfi Á“KŸ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. ÆÒdbfi ◊ÏbA“d® Øœ÷ P˙‹Z®Â #fi÷ P˙◊ŸT «Í˙b”fi˙bÍb Øœ÷ Ïb≈Kfib÷ #Pj◊PZ
Á“KŸ∂ Z÷ ‹˙¡fi ◊b≤“Á“b÷ ◊”÷TbØ® «®Gıb˙÷T gsbÆfib÷ &◊Ï #TO #TO «÷≤“b. Ïb\ Øœ÷. #Ø˙b ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏfibÏ #ÂObÏ Øœ÷. Z÷Ø® ”÷
SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ Dı˙PfiÁ“bfi® ◊bGıÍ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ «÷Æb “®. ‹˙bPdfi„ ! jb’Ï® c÷“˙®#÷ &c“bÏ, Kb˙Z„ ‹˙¡fi \÷K÷T Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷
◊Gı® ”bØdb¶ ◊ŸÛ◊ #fi÷ ¸Í T›fi÷ #SK¶Z P˙fiKØ® ÆbØ÷ Z÷ ‹˙¡fi ◊b≤“Á“b÷fi÷ ‹˙¡fi ◊b≤“Á“b÷ ˙b϶˙bÏ Z÷ ‹˙¡fifi® ◊πœ¶Æb Á“Ï˙b Tb‘Kb. Zc“fiÒZÏ •÷PÂÁ“
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #bDı÷ jb’Ï® c÷“˙® Kb˙Z„ d”b ‹˙¡fifi÷ Ïb\ Z÷ ‹˙¡fi◊b≤“Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® #b #Ø Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷
\÷›fi÷ \O® Gı÷. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #÷ &c“bÏ Kb˙Z„ Æ•®Á“ d”b‹˙¡fifiŸ¶ ÙÕ“, ZŸÕ“ Kb˙Z„ #bfi¶’c“Z- Ùc“K˙bÍb÷ Ø› OKb÷ #fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b
Á÷“˙Ÿ¶ Á“VKbÂÁ“bÏ® P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ¸Í Øœ÷ ? SKbÏ÷ Z÷ ‹˙¡fi◊b≤“Á“b÷ ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷.
•÷PÂÁ“Ïb\fi® ◊bÆ÷Ø® #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Dı÷ Zd÷ Á“”b÷ Gıb÷, Z÷ Z÷d Dı Gı÷ ÆSK Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷
ZŸÕ“ #bfi¶’c“Z Ùc“K˙bÍb ØKb. Z÷#b÷#÷ Z÷ ‹˙¡fifi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ #˙Oπ” Á“”®fi÷ Z÷ ‹˙¡fi fib ¸Ífi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ‹˙¡fi◊b≤“Á“b÷fib÷ P˙◊ŸT
Á“KŸ∂, Á“Ï®fi÷ ◊Ï‹◊Ï #÷Á“ «®\ ÆbØ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷| P˙EbÏ P˙dœ Á“Ï®fi÷ #œfi, ◊bfi, √bU, ‹˙bU, #fi÷ ˙¬,O¶j dbÍb, #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® ÆSÁ“bÏ
‹˙¡fifib÷ #Ø ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ ◊πbk Á“Kb÷|. Z÷fib÷ P˙œ÷¥ #Ø «®\fib÷ #Pg◊πbK Á“Ï÷ Gı÷. ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷. ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ ºP˙Á“bfi÷ Kb÷‘K ◊π®PZc“bfi Á“Ï÷
T› Oπ” Á“Kb÷| #Øfib÷ Pfi_K Á“Kb÷|. Z÷ ‹˙¡fi ◊b≤“Á“b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi® Æbd÷d Gı÷ #fi÷ ◊π®PZc“bfi #b◊®fi÷ P˙c“bK Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\
‹˙¡fiœb¬fiŸ¶ ˙b϶˙bÏ &·EbÏ Á“ÏZb¶ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b PÆ>”bÆfiØ® &ßb÷. #fi÷ ≈Kb¶ jb’Ï® c÷“˙® ”Z® SKb¶ #bÔKb÷ #b˙®fi÷ ‹˙¡fi
NAYADHM/ 6
◊b≤“Á“b÷fib Á“ØfibfiŸÆbÏ «jŸ Á“”÷ Gı÷ #fi÷ ˙b϶˙bÏ Z÷fi® #fiŸdb÷c“fib Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ fi®Á“Í®fi÷ ˙”÷Zb ”b÷K, ◊˙Z®K fic“®#b÷db¶ Z®˙πObd® ◊π˙b”fib Á“bÏÂ÷ &S◊≥
◊Gı® jb’Ï® c÷“˙® •÷PÂÁ“ Ïb\ ◊bÆ÷Ø® #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ ØK÷T ¸[Âb÷˙ ÷“ ÔKbk ◊b® ˙”® ÏmŸ¶ ”b÷K &Ubfi ÆDı #DıŸfi fi®◊, #fi÷
jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø› Kb˙Z„ #bfi¶’c“Z Ùc“K˙bÍ® Ø› Z÷®#÷ Z÷ ‹˙¡fifi÷ ÁŸ“Ê“Dı fibdÁ“ ˙ø¨b÷fib #¶ÁŸ“Ïb÷Ø® #fi÷ Gı‰bÁ“bÏØ® KŸaZ Ø› OK÷T ”b÷K d÷]fi®
Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂. ◊b÷ZbfiŸ¶ ˙ÆbOø” ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙®, ‹fibfi Á“Ï®fi÷ ODıfibfi÷Á“bÏÂ÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø› fibE˙bfi® E÷Õ“b Á“ÏfibÏ dKˆÏb÷ ”¥fib Á“bÏ dŸaZ
ZØb «PTÁ“d Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ P˙◊ŸT gb÷O gb÷O˙Z® ØÁ“[ Ï”÷˙b TbO®. Á¶“≤“Ø® Á÷“Á“bÏ˙ Á“Ï® Ïmb ”b÷K, #fi÷ ˙¥b ≠“ZŸfib Á“bÏÂ÷ &S◊≥ ØK÷T dc“Ø®
(18) SKbÏ ◊Gı® jb’Ï® c÷“˙®fib «÷ dbÆ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï ≈KbÏ÷ ZÏŸÂ dKˆÏ®#b÷ fiøSK Á“Ï® Ï”® ”b÷K, &◊˙fi PœT®>jπ, ÁŸ“Ê“Dı, Á¶“c“T, #fi÷
‰®\÷ dbÆ EbTZb÷ ”Zb÷ SKbÏ÷ Z÷ Ogfib c“b÷”fi Á“bÍ #˙ÆÏ ◊Ï #b Á“c¶“« ˙ø¨fib ◊ŸÛ◊b÷fib¶ fi˙®fi #fi÷ ÆŸÏPgZ O¶jfi® ZøPkfi÷ jbÏ Á“Ï® Ïmb
◊πÁ“bÏfib÷ #Á“bÍ d÷]fib… c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷. Dı÷ dbZb#b÷ ◊b÷Zbfib #Á“bÍ ”b÷K, fiOÏfib «”bÏfi® &Ubfib÷ Á“b÷KTb÷fib ‹˙ÏØ® ÔKbk ”b÷K, #fi÷ ÏaZ˙Â
d÷]fib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷, Z÷ ◊ŸhK˙Z®| Gı÷, Áø“ZbØ Gı÷, ›Òs Ob÷◊ fibdfib Á“[Ê“b÷Ø® œb÷gbKdbfi Ø› Ï”÷T ”b÷K, Z÷db¶ EbZÁ“ ◊¨®#b÷
Z÷dÂ÷ ◊ˆ˙DıÒddb¶ ◊ŸhKfiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï÷T Gı÷, Z÷ Áø“ZT¨Â Gı÷. Z÷dfib÷ ˙…g˙ Á“ÏŸÂ ‹˙ÏØ® «b÷T® Ïmb ”b÷K, Z÷ &Ubfib÷ fid® OK÷Tb ZøÂb÷Ø® ÆŸœb÷PgZ
Æ¸Í Gı÷, Z÷dfi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® DıÒd #fi÷ º˙fifiŸ¶ ¸Í ◊πbk Ø#÷T Gı÷, ”b÷K, Z÷db¶ c÷“ “Á“b#b÷ &ÀEb ‹˙Ï÷ œ¯c“ Á“ÏZb ”b÷K, dc“b÷ÒdÎ gdÏb#b÷ #fi÷
#bÁ“bœdb¶ d÷] &S◊≥ Ø˙b ◊Ï, A“dœ: ˙øP∞fi÷ ◊πbk Ø˙b◊ŸÏ, ˙ÏÆ˙bfi® gdÏ®#b÷fib Ædˆ”b÷ #÷Á“≤“b ØKb ”b÷K, ZØb Z÷ &Ubfi ◊πc÷“œb÷db¶ ◊ŸÛ◊ÏÆfib
Z…KbÏ®db¶ Ø˙b◊Ï, ODıfib KŸaZ ØZb¶. P˙UŸZØ® KŸaZ Ø˙b ◊Ï, j®d÷j®d÷ Tb÷TŸ◊ #÷˙b djŸÏ OŸ¶\Ï Á“ÏfibÏ dc“b÷ÒdÎ gdÏb T®fi Ø› Ïmb ”b÷K,
˙ÏÆZb «Ÿ¶c“Ø® KŸaZ ”b÷˙b◊Ï, d¶c“d¶c“ µ˙fi®Ø® KŸaZ ”b÷˙b◊Ï, #PC DıTb˙®fi÷ #bÁ“bœ ZÍdb¶ EÒsdb¶ ƈK #fi÷ Oπ”b÷ fib Ædˆ” d÷]b÷Ø® #b·Gıb’c“Z Ø˙bfib
œŸ∞ Á“Ï÷T Eb¶c“®fib ◊ZÏbfib Ædbfi, #¶Á“ fibdÁ“ ÏSfi, œ¶√, E¶sdb, ÁŸ“Òc“ Á“bÏÂ÷ LKbd ˙Âfib WPÕ“ Ob÷EÏ Ø› Ï”÷T ”b÷K ”b÷K, ›Òs jfiŸ¥ v“◊®
◊ŸÛ◊, #fi÷ Eb÷√bfib Tb÷Ê“fi® Ædbfi œŸaT ˙Â˙bÍb, PEÁŸ“Ï fibdfib÷ ϶O, µ˙Dı◊Ê“ ¸Ï¸Ï® Ï”÷T ”b÷K, #fi÷ Z÷db¶ Ï”÷Tb¶ d÷] Ædˆ” «OTb#b÷fib Ædˆ”b÷
” “ZbTfib Á“Ê“Á“b E¶◊bfib ¸`T, ÆÂfib ¸`T Á“b÷϶ʓ ◊ŸÛ◊, ÆÏÆ˙fib ¸`T, #fi÷ ˙ ÷“ œb÷gZb÷ ”÷K, #b˙®Ï®Z÷ Á“b϶ “Á“, EA“˙bÁ“, #fi÷ ÏbDı”¶Æ ◊¨®#b÷fi÷ dbfiÆ
Á“dTfi® ÏDıfi® Ædbfi ◊®Íb ˙Â˙bÍb, Tb√fib ÏÆ, ÆÏÆ ÏaZ˙Â ’Á>“œŸÁ“fib ÆÏb÷˙Ï Zϸ Dı˙b dbÊ÷“ &SÆŸÁ“ Á“ÏfibÏ ˙¥b≠“ZŸfib÷ ÆdK ◊πbk ØK÷T ”b÷K,
◊ŸÛ◊, \ÆŸfib ◊ŸÛ◊, TbT ϶Ofib «¶jŸ º˙Á“fib ◊ŸÛ◊, &Îd \PZfib÷ #÷˙b ˙¥bÁ“bÍdb¶ Dı÷ dbZb#b÷ ‹fibfi Á“Ï®, «PTÁ“d Á“Ï®, Á“b…ZŸÁ“ d¶OT #fi÷
P”>OÍb÷; ÆÏÆ Á¶“¸, «Á“Ïb÷ #fi÷ ]÷Ê“bfib Tb÷”® #fi÷ ›ÒsOb÷◊fi® Ædbfi TbT ◊πbKP_Î Á“Ï®fi÷.
˙Â˙bÍb; dKˆÏ, fi®Td, dPÂ, OŸPTÁ“b ◊b÷◊Ê“fi® ◊b¶√, Eb¥ ◊¨®fib ◊b¶√; P˙EÏZ® ”b÷K Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷ Dı÷ ◊Odb¶ &Îd fiŸ◊ˆÏ jbÏ Á“Ï÷
gdÏbfi® ◊b¶√, Æb…ÆÁ“ #Ø˙b LKbdb fi®T Á“dTfib Ædˆ”, fi˙®fi PœÏ®¥ Gı÷, Á“dÏdb¶ ÏSfifi® Á“Ê“®d÷√Tb ◊”÷Ï÷ Á“Ï÷ Gı÷, ˙ø¨‹ØT &◊Ï ”bÏ ◊”÷Ï÷ Gı÷,
ÁŸ“ÆŸd #fi÷ ]bÆfi® Ædbfi fi®T˙Â˙bÍb; &Îd #¶Dıfi Á“bÍb gπdÏb ”bØb÷db¶ &PEZ Á“ “b¶ ◊”Ï÷ Gı÷, #b¶OÍ®#b÷db¶ #¶OŸ≤“®#b÷ ◊”÷Ï÷ Gı÷, ◊b÷Zbfi®
#Ø˙bÁ“b÷KT; PœÕ“ÏSfi, gdÏ Ædˆ”, g÷>Æfib œ®>O “bfi® Ob÷Í® #fi÷ Á“DıT «b”y#b÷fi÷ P˙PE‰ #fi÷ •÷{“ ˙TKb÷˙ ÷“ ‹Z¶PgZ Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷#b÷fiŸ¶ dŸ√ ÁŸ¶“ “Tb÷Ø®
Ædbfi Á“bÍb ˙Â˙bÍb #b ◊πdbÂ÷ ◊b¶E÷ ˙Â˙bÍb d÷] ”b÷K; P˙DıÍ® EdÁ“[ EdÁ“[ ÏmŸ¶ Gı÷, #¶O ÏSfib÷Ø® gˆP¥Z Ø› Ï”÷T Gı÷, Dı÷#b÷ #÷˙b ˙¬b÷ ◊”÷Kb
Ï”® ”b÷K, ODıfibfi® µ˙Pfi Ø› Ï”® ”bK, P˙‹Z®Â #bÁ“bœdb¶ ˙bKŸfib Á“bÏÂ÷ ”b÷K Á÷“ Dı÷ fibPÆÁ“bfib PfiwbÆØ® ◊ & “® \K &Îd ˙Â #fi÷ ‹◊œ˙bÍb
E◊Í «fi÷T ˙bc“Í #bdZ÷d EbTZb ”b÷K, PfidÍ •÷{“ jbÏb#b÷Ø® OPTZ, ”b÷K, ]b÷ “bfib dŸ√db¶Ø® fi®Á“ÍZb ¸÷ÂØ® ◊ Á“b÷dÍ #fi÷ ”Í˙b ”b÷K,
◊πE¶ “˙bKŸØ® ”ÂbK÷Tb÷ #fi÷ ◊øΩ˙®ZTfi÷ g®>\˙® c÷“Zb÷ ˙ÏÆbc“ &◊Ïb &◊Ï &≈Dı˙Í ”b÷K, Dı÷fi® ’Á“fibÏ® #b÷ ÆŸ˙Âfib ZbÏb÷Ø® ˙® ”b÷K w÷Z ”b÷˙bfib
˙ÏÆZb÷ ”b÷K, DıTjbÏbfib Ædˆ”Ø® gˆZT œ®ZT Ø› OK÷T ”b÷K, ◊øΩ˙®v“◊® Á“bÏÂ÷ Dı÷ #b Á“bœ ‹¸’Ê“Á“fi® Ædbfi Á“b§ÒZ˙bÍb ”b÷K #fi÷ •÷{“ ”b÷K, Dı÷
Ïd®#÷ ]bÆv“◊® Á¶“EŸÁ“fi÷jbÏ Á“Ï÷T ”b÷K, ˙ø¨b÷fib÷ Ædˆ” fi˙®fi ◊£˙b÷Ø® dbZb#b÷fiŸ¶ d‹ZÁ“ Æd‹Z ≠“ZŸ#b÷ ƶ«¶j® ◊ŸÛ◊b÷ #fi÷ •÷{“ ¸`dbÍ#b÷Ø®
ÆŸœb÷PgZ Ø› OKb÷ ”b÷K, ˙÷Tbfib÷ Ædˆ” P˙‹ZÏ ◊b@Kb ”b÷K ◊øΩ˙®fib &ÀEb ÆŸœb÷PgZ ”b÷K, &Îd jˆ◊Ø® jˆP◊Z ”b÷K, #fi÷ Dı÷ TId®fi® Ædbfi ˙÷¥˙bÍ®
◊πc÷“œb÷ Æb…gb‘Kfi÷ ◊b@Kb ”b÷K, ˙…gbÏPO’Ïfib ◊π◊bZZÊ“ #fi÷ Á“Ê“Á“Ø® PfiDıÏ ”b÷K, #b ◊πdbÂ÷ Æ≈Dı Ø›fi÷ Dı÷ Æ÷EfiÁ“ fibd fib O¶j”‹Z®ÏSfi ◊Ï #bÏŸ∑“
NAYADHM/ 7
Ø› Á“b÷϶ʓ ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍbØ® ƈœb÷PgZ Gı‰fi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. EÒs◊πg ˙È Á“Ïb÷ Gıb÷ ?
#fi÷ ˙… ˆ“K ÏSfifib PfidÍ c¶“ “˙bÍb #÷˙Ÿ¶ œ¶√, ÁŸ¶“c“, ◊ŸÛ◊, DıTÁ“ #fi÷ SKbÏ ◊Gı® jb’Ï® c÷“˙® #¶O◊’ÏEb’ÏÁ“b #b¿K¶ZÏ c“bÆ®#b÷ fbÏb #b
#døZfiŸ¶ d¶Øfi Á“Ï˙bØ® &S◊≥ ØK÷T ¸÷fifib Ædˆ”fi® Ædbfi (w÷Z) EbÏ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Z÷dfib÷ #bc“Ï Á“ÏZ® fiØ® #fi÷ Z÷dfi÷ \ÂZ® ◊ fiØ® Z÷
EbdÏb÷ Dı÷fib &◊Ï ∑“b÷ÍbK Ïmb ”b÷K, Dı÷ ”‹Z®ÏSfifib ‹Á¶“j◊Ï Ïb\ •÷PÂÁ“fi® db…fi Dı Ï”÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #¶O◊’ÏEb’ÏÁ“b #b¿K¶ZÏ c“bÆ®#b÷ «÷ ˙bÏ
ÆbØ÷«÷≤÷“T ”b÷K. Z÷dfi® ◊bGıÍ EZŸÏ¶PO® Æ÷fib EbT® Ï”÷T ”b÷K Gı‰ #b’c“ ‰Â˙bÏ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO® Kb˙Z„ #bZµKbfi Á“Ïb÷ Gıb÷ ? SKbÏ ◊Gı®
ÏbDı PE∫b÷ v“◊ Æd‹Z ≠“P∞ fi® ÆbØ÷, #bgˆ¥Âb÷ #b’c“fi® Á“b§ÒZfi® ÆbØ÷ jb’Ï® c÷“˙® Kb˙Z„ db…fi Ï”÷ Gı÷. ZS◊_bZ„ Z÷ #¶O◊’ÏEb’ÏÁ“b #b¿K¶ZÏ
Kb˙Z„ ˙bUb÷fib Pfi]b÷|¥ œ¯c“fi® ÆbØ÷, ÏbÏDıOø” fiOÏfib •ø¶ObÏÁ“ P‰Á“, EZŸÛÁ“ c“bÆ®#b÷ jb’ÏÂÏ® c÷“˙® fbÏb fi”® #bc“Ï Á“Ï÷T fi”® \Â÷T® Z÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷
ES˙Ï, EZŸdŸ√ d”b◊Ø, ZØb ÆbdbÒK dbO db¶ O¶jb÷c“Á“ #÷Á“˙bÏ Gıb¶Ê÷“T, ÆgπbÒZ ØZ® ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ #÷Á“≤“b
#÷Á“˙bÏ Gıb¶Ê÷“Tb, ◊P˙‰ Á“Ï÷Tb, Á“EÏb÷ cˆ“Ï Á“Ï˙bØ® ƶdbDıfi Á“Ï÷Tb¶, Gıb Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ DıK-P˙DıKØ®P˙jb˙÷ Gı÷ #fi÷ ˙jb˙®fi÷
˙O÷Ï÷Ø® T®>◊÷Tb Kb˙Z„ &Îd O¶jfib EŸÂ˙ ÷“ ÆŸO¶j ˙bÍb #÷˙b Z÷ ÏbDıOø” #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ : ‹˙bPdfi„ ! #bDı÷ jb’Ï® c÷“˙® ºÂ Dı÷˙® Z÷dDı ºÂ
fiOÏfi÷ \÷Z® Dı› Ï”® ”b÷K. fiOÏfib Tb÷Á“b÷˙ ÷“ ‹ZŸPZ Á“ÏbZ® ZØb ˙ø¶ZbÁ“[ œÏ®Ï˙bͨ Ø›fi÷ Kb˙Z„ #bZµKbfiØ® KŸaZ Ø›fi÷ Á¶“›Á“ PE>Zb Á“Ï÷ Gı÷.
˙O÷Ï÷fib OŸ·Gıb#b÷, Æ”Á“bÏb’c“Á“fi® TZb#b÷, ˙ø¨b÷, OŸVdb÷ #fi÷ ˙÷Tb÷fib Ædˆ” (20) Zc“fiÒZÏ •÷PÂÁ“ Ïb\ Z÷ #¶O◊Eb’ÏÁ“b#b÷ ◊bÆ÷Ø® Z÷ #Ø
˙ ÷“ ÔKbk ØK÷Tb, dfib÷”Ï ˙…gbÏPO’Ïfib ◊πc÷“œfib fi®ETb gOb÷fi® Æd®◊÷ EbÏ÷ Æb¶gÍ®fi÷, dfidb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷, Z÷˙b ◊πÁ“bÏ÷ ÔKbÁŸ“Í ØZb ØÁ“b, œ®]π S˙Ïbfi®
Zϸ Æ˙‰ ¸ÏZ® ¸ÏZ® ◊b÷Zbfib c“b÷”Tbfi÷ cˆ“Ï Á“Ï÷ Gı÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. Zb÷ ”y¶ ◊ ÆbØ÷ Z÷dDı #SK¶Z œ®]πZbØ® ≈Kb¶ jb’Ï® c÷“˙® ”Z® SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷
dbÏb÷ c“b÷”Tb÷ ◊ˆÂ Á“v¶“ ! jb’Ï® c÷“˙®fi÷ ºÂ Dı÷˙® ºÂ œÏ®Ï˙bÍ® Kb˙Z„ #bZµKbfiØ® KŸaZ PEÒZb
(19) SKb ◊Gı® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® Z÷ c“b÷”c“fib ◊ˆÂ fi Á“Ï˙bfib Á“bÏÂ÷, Á“ÏZ® DŸı˙÷ Gı÷. \÷›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ Kb˙Z„
ƶ◊≥ fi Ø˙bfib Á“bÏÂ÷, ƶ◊ˆÂ fi Ø˙bfib Á“bÏÂ÷, d÷] #b’c“fib÷ #fiŸg˙ fi #bZµKbfiØ® KŸaZ Ø›fi÷ Á÷“d PE>Zb Á“Ï® Ï”® Gıb÷? SKbÏ ◊Gı® Z÷ jb’Ï®
Ø˙bfib Á“bÏÂ÷, Æ@db PfiZ fi Ø˙bfib Á“bÏÂ÷, dbfiPÆÁ“ ƶZb◊ fbÏb ÏaZfiŸ¶ c÷“˙®, Kb˙Z„ db…fi Ï”÷ Gı÷. ◊Gı® Z÷ •÷PÂÁ“ Ïb\ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ «®º ˙bÏ
œb÷¥Â Ø› O›, Z÷dDı ºÂ œÏ®Ï˙bÍ® Ø›, ‹fibfib÷ SKbO Á“Ï˙bØ® dPTfi #fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ #b ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷ Gı÷ : Zb÷ ◊ db…fi Ï”÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
œÏ®Ï˙bÍ®, gb÷Dıfi SKbO® c÷“˙bØ® cŸ“«Í® ZØb ØbÁ÷“T® Dı÷˙® Ø› gˆ√Ø® •÷PÂÁ“ Ïb\ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ Á“”÷ Gı÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ”y¶ ZdbÏb dfifi® ˙bZ
ÔKbk Ø› O›, db¶ÆØ® ÏP”Z Ø› O›, Z÷dDı ºÂ œÏ®Ï˙bÍ® Ø›, Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“ #Kb÷‘K GŸı¶ ? Dı÷Ø® ZŸ¶ ZbÏb dfidb¶ Ï”÷T #b dbfiPÆÁ“
‹fibfifib÷ SKbO Á“Ï˙bØ® dPTfi œÏ®Ï˙bÍ®, gb÷Dıfi SKbO® c÷“˙bØ® cŸ“«Í® ZØb cŸ“:√fi÷ GŸı◊b˙÷ Gı÷ ? SKbÏ ◊Gı® jbP c÷“˙®#÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶
ØbÁ÷“T® Dı÷˙® Ø› O›. Z÷Â÷ dŸ√ #fi÷ fiKfiv“◊® Á“dÍ fi®Eb Á“Ï® c“®jb. Z÷fiŸ¶ : ‹˙bPdfi„ ! dfi÷ Z÷ &c“bÏ #b’c“ P˙œ÷¥Âb÷Ø® KŸaZ d”b‹˙¡fi #b˙÷T ”ZŸ¶.
dŸ√ ’¸<Ÿ¶“ Ø› OKŸ¶. ”Ø÷Í® #b÷Ø® ÆdÍ÷T E¶◊Á“ ◊ŸÛ◊fi® dbÍb Ædbfi Z÷fi÷ ‰Â dbÆ ◊ˆÏb Ø› OK÷T Gı÷. Z÷Ø® #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷ #Á“bÍ d÷] ƶ«¶j®
Pfi‹Z÷Dı Ø› O›, Z÷fiŸ¶ dŸ√c“®fi #fi÷ P˙˙Â Ø› OKŸ¶. Z÷ KØb÷PEZ ◊ŸÛ◊, c“b÷”c“ &S◊≥ ØK÷T Gı÷ Á÷“ #b ◊πdbÂ÷ #b c“b÷”c“fib ◊ˆÂ fi Ø˙bfib Á“bÏÂ÷
O¶j, dbÍb, #T¶Á“bÏ #fi÷ ”bÏfib P˙¥Kdb¶ v“PEÏP”Z Ø› O›. DıÍ #b’c“fi® ºÂ Dı÷˙®, Kb˙Z„ #bZµKbfiØ® KŸaZ Ø›fi÷ PE>ZbOπ‹Z Ø› Ï”® GŸı¶.
A“[ “b #fi÷ \÷◊bÊ“ #b’c“ ÏdZfi® PA“Kbfib÷ ◊’ÏSKbO Á“Ï® c“®jb÷.Z÷ c“®fi cŸ“:√® SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ jb’Ï® c÷“˙® ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷
dfi˙bͨ #bfi¶c“”®fi Z÷dDı gˆPdfi® Zϸ WPÕ“ Á“Ï®fi÷ «÷≤“®. Z÷fib dfifib÷ #fi÷ Ædºfi÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ ºÂ
ƶÁ“V◊ fiÕ“ Ø› OKb÷.Z÷ Kb˙Z„ #bZµKbfi Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ œÏ®Ï˙bÍb fi Øb#b÷. Kb˙Z„ PE>Zb fi Á“Ïb÷. ”y¶ Á“b÷› #÷˙b÷ &◊bK Á“Ï®œ. Dı÷Ø®
jb’Ï® c÷“˙®fi® #¶O ◊’ÏEb’ÏÁ“b#b÷, œÏ®Ïfi® Æ÷˙b œŸ•Ÿ¥b Á“Ï˙b˙bͨ ZdbÏb #b #Á“bÍ c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Ø› Dıœ÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷
#b¿K¶ZÏ c“bÆ®#b÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ ºÂ œÏ®Ï˙bÍ® Kb˙Z„ #bZµKbfi Á“ÏZ® ›Õ“ Á“bÒZ, dfib÷∏ #fi÷ dÂbd ˙b®خ #bwbÆfi #b◊÷ Gı÷. «”bÏfi®
DŸı#÷ Gı÷, \÷›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ Kb˙Z„ #bZµKbfi Á÷“d &◊‹Øbfi œbÍb Gı÷. SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ •÷{“ PÆ>”b Æfi &◊Ï ◊ˆ˙
NAYADHM/ 8
’c“œbfi® Zϸ dŸ√ Ïb√®fi÷ «÷Æ÷ Gı÷. jb’Ï® c÷“˙®fib #b #Á“bÍ c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ PE>Zb fi Á“Ïb÷ ”y¶ Z÷˙b÷ Á“b÷› &◊bK Á“Ï®œ Dı÷Ø® dbÏ® fibfi® dbZb jb’Ï®
Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ]Âb Tbgb÷Ø®, ]Âb &◊bKb÷Ø®, #b…S◊bPÎÁ“[, ˙…fiPKÁ“, Á“bPdÁ“[, c÷“˙®fib #b ◊πÁ“bÏfib#b #Á“bÍ c“b÷”c“fib dfib÷ÏØfi® ◊ˆPZ ØbK. SKbÏ ◊Gı®
#fi÷ ◊b’ÏÂbPdÁ“[ «ŸP∞Ø® ˙b϶˙bÏ P˙Eb Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ c“b÷”c“ ◊ˆPZdbÊ÷“ Á“b÷› •÷PÂÁ“ Ïb\ #gK ÁŸ“dbÏfib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“ ZŸÕ“ ØKb, Z÷ #gK
±◊bK fiØ® ÆŸlZb÷. Z÷Ø® •÷PÂÁ“ Ïb\fib dfifib ƶÁ“V◊ fiÕ“ Ø› OKb. Z÷ ÁŸ“dbÏfib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷. P˙c“bK #b◊÷ Gı÷.
Kb˙Z„ PE>ZbOπ‹Z Ø› \K Gı÷. SKbÏ ◊Gı® #gKÁŸ“dbÏ ‹fibfi Á“Ï®fi÷, (21) SKb ◊Gı® Z÷ #gKÁŸ“dbÏ •÷PÂÁ“ Ïb\fi® ◊bÆ÷Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷,
«PTÁ“d Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æd‹Z #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ PfiÁ“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zb fiŸ¶ g˙fi Gı÷, SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ PÆ>”bÆfi &◊Ï
Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷ #b˙®fi÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ DŸı˙÷ Gı÷, Á÷“ Z÷fib dfifib ƶÁ“V◊b÷fi÷ «÷Æ÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #gK ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #b #b¶Z’ÏÁ“ ƶÁ“V◊
#b]bZ ◊”b÷>E÷T Gı÷. Z÷ \÷›fi÷ #bc“Ï Á“ÏZb ÆSÁ“bÏ Á“ÏZb, ÆÒdbfi Á“ÏZb, &S◊≥ ØKb÷, ’c“ÔK &◊bK P˙fib Á÷“˙Í dbfi˙®K &◊bKØ® dbÏ® fibfi® dbZb
ZØb #bTb◊, ƶTb◊ Á“ÏZb ”Zb, #jb #bÆfi &◊Ï «÷Æ˙bfi÷ dbÊ÷“ Pfid¶‰Â jb’Ï® c÷“˙®fib #Á“bÍ c“b÷”c“fib dfib÷ÏØfi® ◊ˆPZ Ø˙® œaK fiØ®.Æb…jd
Á“ÏZb #fi÷ dbÏb d‹ZÁ“fi÷ ÆŸ¶]Zb ”Zb. ◊϶ZŸ #bDı÷ •÷PÂÁ“ Ïb\ dfi÷ #bc“Ï Á“V◊db¶ Ï”÷fibÏ c÷“˙ dbÏb÷ ◊ˆ˙fib÷ Pd‰ Gı÷.Dı÷ d”bfi ≠“P∞ fib÷ jbÏÁ“ Kb˙Z„
#b◊Zb fiØ®. Kb˙Z„ dbÏb d‹ZÁ“fi÷ ƈ¶]Zb fiØ®. Z÷dfib dfifib ƶÁ“V◊fi÷ d”bfi ÆŸ√ gb÷O˙fibÏ Gı÷. Zb÷ dbÏb dbÊ÷“ Z÷ •÷K‹Á“Ï Gı÷. Á÷“ ”y¶ ◊b…¥j
Á¶“›Á“ #b]bZ ◊”b÷>E÷T Gı÷ Z÷Ø® PE>PZZ Ø› Ïmb Gı÷, #÷fiŸ¶ Á“› Á“bÏ ”b÷˙Ÿ¶ œbÍbdb¶ ◊b…¥j Oπ” Á“Ï®fi÷, «πŒEK jbÏ Á“Ï®fi÷, dPÂ-ÆŸ˙Â #b’c“fib
\÷›#÷, dbÏ÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ #b ˙bZ ◊ˆGı˙® Kb÷‘K Gı÷. #gKÁŸ“dbÏ #b #T¶Á“bÏb÷fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷, dbTb ˙ÂÁ“, #fi÷ P˙T÷◊fifib÷ SKbO Á“Ï®fi÷, œ¬
◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ Gı÷ SKb¶ #b˙÷ dˆÆT #b’c“ Gıb÷ “®fi÷, #÷Á“bÁ“[ #fi÷ #PfZ®K Ø›fi÷,  “bgfib ƶØbÏb ◊Ï §‹ØZ
Gı÷. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï #b˙Z Á“Ï®fi÷ #¶DıPT Á“Ï®fi÷ DıK Ø›fi÷, #u“dfi® Z◊‹Kb Oπ” Á“Ï®fi÷, ◊”÷Tbfib Pd‰ c÷“˙fiŸ¶ dfidb¶ PE>Zfi
P˙DıKØ® ˙jb˙÷ Gı÷, ˙jb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. Á“v¶“. #÷d Á“Ï˙bØ® Z÷ ◊ˆ˙fib÷ Pd‰ c÷“˙ dbÏ® T]ŸdbZb jb’Ï® c÷“˙®fib #b
”÷ ZbZ ! #b◊ #ÒK ÆdK÷ dfi÷ #b˙Zb \÷›fi÷ #bc“Ï Á“ÏZb, Kb˙Z„ ◊πÁ“bÏfib #b #Á“bÍ d÷]b÷ ƶ«¶j® c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂÁ“Ï® c÷“œ÷.
Pfid¶‰Â Á“ÏZb. ◊϶ZŸ ”÷ ZbZ ! #bDı÷ dfi÷ #bc“Ï #b◊Zb fiØ®. Kb˙Z„ #gKÁŸ“dbÏ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊b…¥jœbÍb Gı÷, SKb¶ #b˙÷
#bÆfi ◊Ï «÷Æ˙bfi÷ dbÊ÷“ Pfid¶‰Â Á“ÏZb fiØ® #fi÷ dfifib÷ ƶÁ“V◊ fiÕ“ Ø› Gı÷. #b˙®fi÷ ◊b…¥jœbÍbfiŸ¶ ◊πdbDıfi Á“Ï÷ Gı÷ ◊πdbDıfi Á“Ï®fi÷ &·EbÏ ◊πÆπ˙Â
Dı˙bfi÷ Á“bÏÂ÷ Á“b¶›Á“ PE>Zb Á“Ï® Ïmb Gıb÷ Zb÷ #b P˙¥Kdb¶ Á“b¶›Á“ Á“bÏ ”b÷˙Ÿ¶ gˆPdfiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï÷ Gı÷.  “bgfib ÆEbÏbfiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï÷ Gı÷. «÷Æ®fi÷ #u“d
\÷›#÷ Zb÷ ”÷ ZbZ ! #b◊ #b Á“bÏÂ÷ GŸı◊bÔKb P˙fib, ›Õ“ ◊πbPkdb¶ œ¶Á“b gaZ Z◊fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷. ◊b…¥j KŸaZ Ø›fi÷ «πŒEK #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„
Ïb√„Kb P˙fib, #◊Tb◊ Á“Kb P˙fib, c“«bÔKb P˙fib Dı÷˙Ÿ¶ ”b÷K Z÷˙Ÿ¶ ÆSK Z÷dDı ◊”÷Tbfib Pd‰ c÷“˙fiŸ¶ dfidb¶ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: PE>Zfi Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
ƶc÷“” ÏP”Z Á“”b÷ ◊Gı® ”y¶ Z÷ Á“bÏÂfib #ÒZ ÆŸc“® ◊”b÷>E˙bfib÷ ◊πKSfi Á“Ï®œ. #gKÁŸ“dbÏfi÷ #u“d gaZ Z◊ ◊πbK:◊ˆÂ Ø˙b #bÔKŸ¶ SKbÏ÷ ◊ˆ˙g˙fib Pd‰
SKbÏ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ #gK ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ ◊Ÿ‰ ! ZdbÏ® c÷“˙fiŸ¶ #bÆfi ETbKdbfi ØKŸ¶. Z÷ c÷“˙ #˙Pj∏bfifib÷ &◊Kb÷O TOb˙÷ Gı÷. SKbÏ÷
fibfi® dbZb jb’Ï® c÷“˙®fib Ogfi÷ «÷ dbÆ ÔKZ®Z Ø˙b Gı÷ #fi÷ ZøZ®K dbÆ ◊ˆ˙g˙fib Pd‰c÷“˙fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #b¶Z’ÏÁ“ P˙EbÏ &S◊≥ ØbK Gı÷. ""#b
EbT® Ïmb÷ Gı÷. Z÷fi÷ c“b÷”c“ Á“bÍfib ÆdK÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØK÷T ◊πdbÂ÷ dbÏb ◊ˆ˙ g˙fib÷ Pd‰ #gKÁŸ“dbÏ Dı@«ˆf®◊ fibdÁ“ f®◊db¶, gbÏZ
Gı÷- Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ÷ ”÷ ◊Ÿ‰ ! ”y¶ jb’Ï® c÷“˙®fib ˙¥ db¶ c“P¨Âbj gÏZdb¶, ÏbDıOø” fiOÏdb¶, ◊b…¥j œbÍbdb¶ #u“dgaZ
#b #Á“bÍ c“b÷”c“fib ◊ˆPZfib &◊bKfi÷ \® œÁ“Zb÷ fiØ®. Z÷Ø® dbÏb dfifib÷ Oπ” Á“Ï®fi÷, dfidb¶ ˙b϶˙bÏ dbÏŸ¶ ‹dÏ Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷. Z÷Ø® dbÏ÷ #gK
ƶÁ“V◊ fiÕ“ Ø› OKb÷ Gı÷, #fi÷ ”y¶ PE>Zb Á“ÏŸ¶ GŸı¶. d÷> #÷ ◊ fi \hKŸ¶ Á÷“ ÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷ ◊πOÊ“ Ø˙Ÿ¶ Kb÷‘K Gı÷.'' c÷“˙ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ &ÎÏ◊ˆ˙
ZŸ¶ #bÔKb÷ Gı÷ Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰ ! PE>Zb Á“Ï® Ïmb÷ GŸı¶. #gKÁŸ“dbÏ •÷PÂÁ“ Ïb\ ’c“‘gbÏdb¶ \K Gı÷, #fi÷ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZØ® ÆdŸc„“]bZ Á“Ï÷ Gı÷, º˙ ◊πc÷“œb÷fi÷
◊bÆ÷Ø® #b #Ø Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ #fi÷ #bfi¶’c“Z Ùc“K ØKb÷ «”bÏ Á“b∑“®fi÷ ƶpKbZ Kb÷Dıfifib÷ c¶“ “ «fib˙÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷.
Z÷Â÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ ”÷ ZbZ ! #◊b gC-dfib÷ÏØ Ø›fi÷ Á“Á÷|“ZfiÏSfi, ˙ÈÏSfi, ˙… ˆ“KÏSfi, Tb÷P”Zb¨ÏSfi, dÆbÏ O£ÏSfi, ”¶ÆOgÏSfi,
NAYADHM/ 9
◊ŸTbÁ“ÏSfi, Æb…O¶PjÁ“ÏSfi, ≈Kb÷PZÆÏSfi, #¶Á“ÏSfi, #¶Dıfi ÏSfi, ÏDıZÏSfi, SKbÏ ◊Gı® #gKÁŸ“dbÏfib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“, ZŸÕ“ Ø›fi÷ Z÷ c÷“˙÷
\Zv“◊ÏSfi, #¶Dıfi◊ŸÁ“ÏSfi, ‹¸’Ê“Á“ÏSfi, #fi÷ ’ÏÕ“ÏSfi #b ÏSfib÷fi® KØb «bc“Ï #gKÁŸ“dbÏfi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ PfiP_ÒZ Ï”b÷, #fi÷ P˙wbÆ Ïb√b÷.
◊Ÿc„“OTb÷fib÷ ◊’ÏSKbO Á“Ï÷ Gı÷, KØbƈId ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷. ◊Gı® ”y¶ #b c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Á“Ï® #b◊®œ. #÷d Á“”®fi÷ c÷“˙ #gKÁŸ“dbÏ ◊bÆ÷Ø®
#gK ÁŸ“dbÏ &◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“ÏZb÷ ◊ˆ˙g˙db¶ &S◊≥ ØK÷T ‹fi÷”DıPfiZ fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ &ÎÏ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ ˙…gbÏPO’Ï˙Ï Dı›fi÷ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZ
◊π®PZfib Á“bÏÂ÷ fi÷ OŸÂbfiŸÏbO Á“bÏÂ÷ Z÷ √÷c“Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. ◊Gı® Z÷ c÷“˙ Á“Ï÷ Gı÷ ƶpKbZ Kb÷Dıfi ◊πdbÂ˙bÍb÷ c¶“ “ «fib˙÷ Gı÷, Kb˙Z„ «®º˙bÏ ◊Â
ÏSfidK &Îd P˙fibdfiØ® PfiÁ“Í®fi÷ ◊øΩ˙®ZÍ ◊Ï Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ œ®]π OPZfib÷ ˙…PA“KÆdŸs ]bZ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ ODıfibØ® KŸaZ, P˙Dıͮخ KŸaZ #fi÷ DıÍ
◊πEbÏ Á“Kb÷|, Z÷ ÆdK÷ ETbKdbfi ØZb, PfidÍ ÆŸ˙Âfib ◊πZbÏ Dı÷˙b Á“Â◊ˆÏ P«>cŸ“#b÷Ø® KŸaZ, ◊b¶E ˙Â˙bÍb÷ d÷]b÷fi® µ˙PfiØ® œb÷PgZ ’c“ÔK ˙¥b≠“ZŸfi®
#fi÷fi dŸOŸÊ“fib &SÁø“Õ“fib #b ¶“«ÏØ® Z÷ c“œfi®K TbOZb÷ ”Zb÷. #fi÷Á“ dPÂ#b÷, TId®fi® P˙PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷. P˙PA“Kb Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ #gKÁŸ“dbÏ Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷
ÆŸ˙Â #fi÷ ÏSfib÷fib Ædˆ”Ø® œb÷PgZ #fi÷ P˙PE‰ ÏEfib˙bÍb ◊”÷Ï÷T #b˙®fi÷ #gK ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ! d÷> ZdbÏ® ◊π®PZfi÷
Á“’ʓƈ‰Ø® Z÷fi÷ ”¥ &S◊≥ ØZb÷ ”Zb÷. ETbKdbfi #÷˙b •÷{“ #fi÷ dfib÷”Ï dbÊ÷“ ˙¥bTId®fi® P˙PA“Kb Á“Ï® Gı÷ Z÷Ø® ZdbÏ® T]ŸdbZb jb’Ï®c÷“˙® #b
ÁŸ¶“ “Tb÷ ˙ ÷“ &≈Dı˙Í dŸ√fi® Á“b¶PZØ® Z÷fiŸ¶ ÏŸ◊ #PZœK dfib÷”Ï ”ZŸ¶. Á“bPZÁ“[ ◊πÁ“bÏfib #b c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Á“Ï÷.
◊ˆPÂdbfi® ÏbP‰#÷ œPfi #fi÷ d¶OÍOπ”fib dµKgbOdb¶ §‹ØZ #fi÷ &c“K SKbÏ ◊Gı® #gKÁŸ“dbÏ #b Æb…jd Á“V◊˙bÆ® ◊ˆ˙fib Pd‰ c÷“˙Ø® #b
◊bd÷Tb œÏc“ ≠“ZŸfib E¶sfi® Dı÷d Z÷ c÷“˙ \÷fibÏb#b÷fib fi÷‰b÷fi÷ #bfi¶c“ #b◊® ˙bZ Æb¶gÍ® Ædºfi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib g˙fidb¶Ø® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷.
Ïmb÷ ”Zb÷. ’c“ÔK #b…¥Pj#b÷fi® Ædbfi dŸÁŸ“Ê“ #b’c“fib Z÷DıØ® c÷“c“®¡Kdbfi v“◊Ø® fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ Gı÷ SKb¶ #b˙÷ Gı÷ #b˙®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï«¶fi÷ ”bØ
dfib÷”Ï, Æd‹Z ≠“ZŸ#b÷fi® ◊ŸÛ◊b’c“Á“ TId®˙ ÷“ Dı÷fi® œb÷gb ˙øP∞ ◊bd® Gı÷, \÷ “®fi÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷, ”÷ ZbZ ! #b ◊πÁ“bÏ÷ dbÏb ◊ˆ˙g˙fib Pd‰
#÷˙b÷ ZØb ◊πÁø“Õ“ O¶jfib ◊πÆbÏ Ø® dfib÷”Ï d÷ÏŸ◊˙Zfi® Ædbfi Z÷ c÷“˙ œb÷gZb÷ Æb…jd˙bÆ® c÷“˙÷ Kb˙Z„ ˙¥b≠“ZŸfi® œb÷gbfi® P˙PA“Kb Á“Ï® Gı÷. Z÷Ø® dbÏ® T]Ÿ
”Zb÷. #b˙Ÿ¶ P˙PE‰ ÏŸ◊ P˙ÁŸ“˙®| ’c“ÔK v“◊fi÷ jbÏ Á“ÏZb÷, Z÷ c÷“˙ #ƶpK dbZb jb’Ï® c÷“˙® ◊b÷Zbfib #Á“bÍ c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“
ƶpKb˙bÍb #ƶpK fibd˙bÍb f®◊b÷ #fi÷ ÆdŸsb÷fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ Dı˙b Ïb\, #gKÁŸ“dbÏ ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷
Tb‘Kb÷. ◊b÷Zbfi® P˙dÍ ◊πgbØ® PZGıb Tb÷Á“fi÷ ZØb fiOÏ˙Ï ÏbDı Oø”fi÷ ”P¥Z #fi÷ ƶZŸ{“ ØKb Kb˙Z„ Z÷Â÷ Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb «b÷Tb˙®fi÷
◊πÁ“bPœZ Á“ÏZb÷ ØÁ“[ ’c“ÔKv“◊ jbÏ® Z÷ c÷“˙ #gKÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷ #b˙® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πDı ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •ø¶ObÊ“Á“, P‰Á“,
◊”b÷>·Kb÷. EZŸÛÁ“ #fi÷ E«ŸZÏb #b’c“fi÷ Æ®>Efi Á“Ï®fi÷, Kb˙Z„ &Îd ÆŸO¶jØ® ÆŸO¶PjZ
(22) SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E ˙Â˙bÍb ZØb ]Ÿ¶]ÏŸ˙bÍb &Îd˙¬ jbÏ Á“Ï®fi÷, #fi÷ O¶jfi® ˙Z®| ”b÷K Z÷˙Ÿ¶ Á“Ïb÷, SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷
Á“Ï÷T Z÷ c÷“˙ #bÁ“bœdb¶ §‹ØÏ Ø›fi÷ (#gKÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷) ”÷ #bdbfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Z÷ #b∏bfi÷ ◊bGı® Æb÷>◊÷ Gı÷, ZS◊_bZ„ •÷PÂÁ“
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ZdbÏb ◊ˆ˙g˙fib÷ Pd‰ Æb…jdÁ“V◊˙bÆ® d”bfi„ ≠“P∞fib÷ jbÏÁ“ Ïb\«®º˙bÏ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ E÷ #fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷
c÷“˙ GŸı¶. Á÷“dÁ÷“ Zd÷ ◊b…¥j œbÍbdb¶ #u“dgaZ Z◊ Á“Ï®fi÷ dfi÷ dfidb¶ Ïb√®fi÷ Gı÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! EZŸÏ¶O® Æ÷fibfi÷ Z…KbÏ Á“Ïb÷ #fi÷ Æ÷EfiÁ“ fibdfib
§‹ØZ ØKb Gıb÷, #÷ Á“bÏÂ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸ¶ P◊πK ! ”y¶ œ®]π #”®> #b˙÷T GŸı¶. ”÷ O¶j”‹Z®fi÷ ◊ Z…KbÏ Á“Ïb÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊ #b∏b ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷.
c÷“˙bfiŸP◊πK ! «Zb˙b÷ ZdbÏŸ¶ œŸ¶ ›Õ“ Á“bK Á“ÏŸ¶ ? Zdfi÷ œŸ¶ #b◊Ÿ¶ ? ZdbÏb SKbÏ ◊Gı® Z÷ •÷PÂÁ“ Ïb\ ≈Kb¶ jb’Ï® c÷“˙® ”Zb¶ SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b
ƶ«¶Pj#b÷fi÷ œŸ¶ Á“ÏŸ¶ œŸ¶ #b◊Ÿ¶ ? ZdbÏb dfifi® ›·Gıb œŸ¶ Gı÷ ? #gKÁŸ“dbÏ÷ #b˙®fi÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b ◊πÁ“bÏ÷
#bÁ“bœdb¶ §‹ØZ ◊ˆ˙g˙fib Pd‰ c÷“˙fi÷ \÷›fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb÷. ◊b…¥jfi÷ ◊bKb÷|. ODıfibfi® µ˙PfiØ® KŸaZKb˙Z„ ˙¥bfi® ÆŸ¥Ÿdb ◊πbcŸ“gˆZ ØK÷T Gı÷. Z÷Ø® Zd÷
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏ® T]ŸdbZb jb’Ï® c÷“˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ #Á“bT ZdbÏb #Á“bÍ c“b÷”c“fi® Pfi˙øPÎ Á“Ïb÷.
c“b÷”c“ &S◊≥ Gı÷ Á÷“ Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷. Kb˙Z„ ”y¶ ◊ dbÏb c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ SKbÏ ◊Gı® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® •÷PÂÁ“ Ïb\fib #b ◊πdbÂfib Á“”÷˙b ◊Ï
Á“ÏŸ¶. Zd÷ dbÏ® T]ŸdbZb jb’Ï® c÷“˙®fib #b ◊πÁ“bÏfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï® c“b÷. ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø› #fi÷ ≈Kb¶ ‹fibfiOø” ”ZŸ¶ SKb¶ O›. ‹fibfi Á“KŸ∂, «PTÁ“d Á“KŸ∂,
NAYADHM/ 10
Á“b…ZŸÁ“ d¶OT #fi÷ ◊πbKP_Z Á“KŸ∂. ◊Gı® ◊Odb¶ &ÎÏ fiˆ◊ŸÏ ◊”÷Ï®fi÷ Kb˙Z„ ◊Ï c“b÷”c“fi÷ Æ@dbPfiZ Á“Kb÷|. Ogfi® #fiŸÁ¶“◊bfi÷ dbÊ÷“, Ogfi÷ «bjb fi ◊”b÷>E÷
#bÁ“bœ #fi÷ ‹¸’Ê“Á“ dPÂfi® Ædbfi ◊πgb˙˙bÍb ˙¬b÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ Æ÷EfiÁ“ Z÷ Ï®Z÷ KZfibØ® ±g® ØZ®, KZfibØ® «÷ÆZ® #fi÷ KZfibØ® œKfi Á“ÏZ®,
fibdfib O¶j”‹Z® ◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ #døZd¶Ø fiØ® &S◊≥ ØK÷T ¸÷Âfib #b”bÏ Á“ÏZ® ØÁ“[ #÷˙b÷ #b”bÏ Á“ÏZ® Á÷“ Dı÷ #PjÁ“ Z®√b÷ fi ”b÷K; #PjÁ“
Ædˆ”fi® Ædbfi w÷Z EbdÏfib «bTb÷ v“◊® P˙DıÂb Ø® P˙>\Z® ØÁ“[ Ï˙bfib Á“ “˙b÷ fi ”b÷K, Á“¥bK fi ”b÷K, #PjÁ“ √bÊ“b÷ fi ”b÷K #fi÷ #PjÁ“ d®≤“b÷ ◊Â
Ø›. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ ‹fibfi Á¶“KŸ∂, «PTÁ“d Á“KŸ∂, Kb˙Z„ Z÷ fi ”b÷K, c÷“œ #fi÷ Á“bÍfib #fiŸÆbÏ \÷ Z÷ Ogfi÷ dbÊ÷“ P”ZÁ“bÏ® ”b÷K, PdZ
ƟƧ≈DıZ Ø›fi÷, •÷{“ O¶j”‹Zfib ‹Á¶“j ◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷, Á“b÷϶ʓ˙ø¨fib ◊ŸÛ◊fi® ”b÷K, ◊ΩK ”b÷K Z÷ PE>Zb, œb÷Á“, db÷”, gK #fi÷ ‰bÆØ® ÏP”Z Ø›fi÷ «j®
dbÍb ˙bÍb Gı‰fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï jbÏ Á“Ï®fi÷, EbÏ EbdÏb÷Ø® P˙>lbZb jb’Ï® ≠“ZŸ#b÷db¶ ÆŸ√◊πc“ gb÷Dıfi, ˙¬, O¶j, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏ #b’c“Ø®
c÷“˙®fi® ◊bGıÍ EbVKb. •÷{“ ”bØ®fi® ‹Á¶“j◊Ï «÷Æ®fi÷ EbVKb jb’Ï® c÷“˙® ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Z÷ OgfiŸ¶ ˙”fi Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® jb’Ï® c÷“˙®#÷ fi˙dbÆ
#w ”bØ®, ÏØ #fi÷ Kb÷∞b#b÷ ÆP”Z EZŸÏ¶O® Æ÷fibØ® ◊’Ï˙ø¨ ”Z®. Z÷fi® ◊’Ï◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï #fi÷ Æb “b ÆbZ ÏbP‰-’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï, #j
¸ÏZb d”bfi ÆŸgÊ“b÷fib÷ Ædˆ” ]÷ÏbK÷T ”Zb÷. #b ◊πdbÂ÷ ÆdøP∞fi® ÆbØ÷, ÏbP‰fib ÆdK÷, #SK¶Z Á“b÷dÍ ”bØ◊O˙bÍb Kb˙Z„ Æ˙b∂O ÆŸ¶c“Ï «bÍÁ“fib÷
Kb˙Z„ cŸ“cŸ¶“Pgfib Pfi]b÷|¥fi® ÆbØ÷ ÏbDıOø” fiOÏfib •ø¶ObÊ“Á“, Kb˙Z„ ÏbDıdbOdb¶ ◊πÆ˙ Á“Kb÷|.
Ø›fi÷ fi®Á“Í® fibO’ÏÁ“ Tb÷Á“b÷ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: Z÷fiŸ¶ #Pgfi¶c“fi Á“KŸ∂ SKbÏ ◊Gı® Z÷ SKbÏ÷ c“bÆ®#b÷ jb’Ï® c÷“˙®fi÷ ◊Ÿ‰ &S◊≥ ØKb÷ DŸı#÷ Gı÷ \÷›fi÷ ”¥fib
≈Kb¶ ˙…gbÏPO’Ï◊˙Z ”Zb÷, Z÷ Zϸ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ ˙…gbÏPO’Ïfib Á“Ê“ZÊ“db¶ Á“bÏÂ÷ œ®]π, dfiØ® S˙Ïb˙bÍ®, Á“bKbØ® E◊Í, #fi÷ ˙÷O˙bÍ® Z÷ c“bÆ®#b÷
#fi÷ ZÍ÷Ê“® db¶ c¶“◊PZ#b÷fib A“[ “b‹Øbfi #bÏb db÷db¶ ◊ŸÛ◊¸ÍØ® ƶ◊≥ ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ Gı÷, SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fi÷ DıK-P˙DıK
&Ubfib÷db¶ ÆbdbÒK ˙ø¨b÷ Ø® KŸaZ Á“bfifib÷db¶, fiOÏØ® cŸ“Ï ˙Z®| ˙fib÷db¶, #÷Á“ œ¯c“ Á“”®fi÷ ˙jb› #b◊÷ Gı÷, «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï #b˙Zfi Á“Ï®fi÷
\PZfib ˙ø¨bÏ÷fib Ædˆ” ˙bÍb ˙fi√¶ “db¶, ˙ø¨b÷db¶ ˙øÒZbÁ“[ #b’c“fib OŸ·Gıb#b÷ #¶DıPT Á“Ï®fi÷ #b◊ dbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! jb’Ï® c÷“˙®#÷ ◊Ÿ‰fi÷
db¶ ˙bƶfi® lb “® #b’c“ OŸVdb÷db¶, #bdπ #b’c“fi® TZb#b÷db¶, fibOÏ˙÷T DıÒd #b◊÷T Gı÷. Z÷ #d÷ c÷“˙bfiŸP◊πKfi÷ P◊πK Pfi˙÷c“fi Á“Ï®#÷ Gı®#÷ Zdfi÷ P◊πK
#b’c“fi® ˙£®#b÷db¶ OŸ¸b#b÷db¶, ZÍb˙b÷db¶, Øb÷ “b ◊b®˙bÍb Á“·Gıb÷db¶, Øb#b÷. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\ Z÷ #¶O◊’ÏEb’ÏÁ“b#b÷fi® ◊bÆ÷Ø® Z÷ #Ø
fic“®#b÷db¶, #fi÷ #ÒK DıTbœKb÷db¶ ‹fibfi Á“ÏZ® ◊‰b÷ ◊ŸÛ◊b÷, ¸Íb÷#fi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“K jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“ - ZŸÕ“ KØb Z÷Â÷ c÷“ c“bÆ®#b÷fiŸ¶ djŸÏ
◊£˙b÷fi÷ Oπ” Á“ÏZ® ◊ŸÛ◊b’c“Á“fi÷ ƶŸ]Z®, ¸Íb’c“Á“fiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“ÏZ® #fi÷ ˙Efib÷Ø® ZØb P˙◊ŸT ◊ŸÛ◊b÷ O¶jb÷ dbÍb#b÷ #fi÷ #bgˆ¥Âb÷Ø® ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi
«®\fi÷ #b◊Z®, ˙…gbÏ PO’Ïfi® Æd®◊fi® gˆPddb¶ ◊b÷Zbfib÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ Á“ÏZ® Á“KŸ∂. Z÷dfi÷ c“bÆ® ◊ÂØ® dŸaZ Á“Ï® c“®j®. Z÷dfi÷ #÷˙® #bºP˙Á“b Á“Ï® #b◊®
EbÏ÷ Zϸ ◊’Ïgπd Á“Ï˙b TbO®. jb’Ï® c÷“˙®#÷ c“b÷”c“fi÷ cˆ“Ï Á“Kb÷|, c“b÷”c“fi÷, Á÷“ Z÷dfib ◊Ÿ‰ ◊b…‰ ÆŸj® EbT÷. #b ◊πdbÂ÷ #bºP˙Á“b Á“Ï®fi÷ P˙◊ŸT sÔK
◊ˆÂ Á“Kb÷| #fi÷ c“b÷”c“fi÷ ƶ◊≥ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® jb’Ï® c÷“˙® Æ÷EfiÁ“ fibdfib #b◊®fi÷ P˙c“bK Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷
O¶j ”‹Z® &◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›. Kb˙Z„ ÏbDıOø” fiOÏ fi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷ ≈Kb¶ #bc÷“œ #b◊÷ Gı÷- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]π Dı ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ÆŸO¶PjZ DıÍ
◊b÷ZbfiŸ¶ g˙fi Gı÷, SKb¶ #b˙÷ Gı÷. SKb¶ #b˙®fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® P˙◊ŸT gb÷O Gıb¶Ê÷“, Kb˙Z„ Æ˙‰ d¶OÍ˙bfi Á“Ï˙b÷. Á“bÏbObÏØ® Á÷“c“®#b÷fi÷ dŸaZ Á“Ïb÷ Zb÷T
gb÷O˙Zb÷ P˙EÏ÷ Gı÷. #fi÷db◊fi® ˙øP∞ Á“Ïb÷. #b ◊πdbÂ÷ «jŸ Á“Ï®fi÷ dbÏ® #b∏b dfi÷ ◊bGı®
(23) SKbÏ ◊Gı® #gKÁŸ“dbÏ ≈Kb¶ ◊b…¥jœbÍb Gı÷, SKb¶ #b˙®fi÷ #b◊b÷.
◊ˆ˙fib Pd‰ c÷“˙fib÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷. P˙c“bK Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\ ÁŸ¶“gÁ“bÏ #b’c“ \Z®ÏŸ◊ #∑“bÏ •÷PÂ#b÷fi÷ #fi÷
#gKÁŸ“dbÏ fbÏb P˙c“bK Á“Ï÷T Z÷ c÷“˙ ODıfibØ® KŸaZ, ◊E϶O® d÷]b÷Ø® Z÷fib &◊ P˙gbOÏŸ◊ #∑“bÏ ◊π•÷PÂ#b÷fi÷ «b÷Tb˙÷Gı÷. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷
ÆŸœb÷PgZ ’c“ÔK ˙¥b-TId®fib÷ ◊πPZ ƶ”Ï Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷ ’c“œbØ®, ◊πOÊ“ ZK÷T Á“”÷ Gı÷: ”÷ c÷“˙bfiŸ¶ P◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ ÏbDıOø” fiOÏfi® #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ
”Zb÷, Z÷ ’c“œb Zϸ EbVKb÷ OKb÷. c“œ ’c“˙Æfi® §‹ØPZ◊PZÁ“b Á“Ïb˙b÷. Z÷ #b ◊πÁ“bÏ÷ c“œ ’c“˙Æ ÆŸj® œŸVÁ“ «¶j
(25) SKbÏ◊Gı® jb’Ï® c÷“˙®#÷ ◊b÷Zbfib÷ Z÷ #Á“bÍ c“b÷”c“ ◊ˆÂ Ø˙b Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷, Á“Ï db¸ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷, ˙÷≤“ T÷˙bZb÷ Pfi¥÷j Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷, c¶“ “
NAYADHM/ 11
ZØb ÁŸ¶“c“ “ «¶j ØbK. Ïb\ Zϸخ «jb÷ ≠“ EŸÁ“˙® c÷“˙bdb¶ #b˙÷. Á“b÷› Á“ÏfibÏ, ›POZ, PE§ÒZZ #fi÷ ◊πbPØZ ◊b÷Z ◊b÷Zbfib c÷“œdb¶ ˙÷¥fi÷ jbÏÂ
c÷“˙bc“bÏfi÷ ◊Á“ “˙bdb #b˙÷ fiP”, #b◊ A“dbÂ÷ ]b÷¥Âb Á“Ïb÷. ZØb Æ˙‰ døc¶“O Á“ÏfibÏ, #PZPfi◊ŸÂ, P˙fiKKŸaZ c“bÆ®#b÷fib fbÏb ZØb ‹˙c÷“œ®K c“bÆ®#b÷
˙O÷Ï÷ ˙bPDı>‰b÷ ˙O “b˙b÷. EbÏ÷ Zϸ P˙Á“‹˙Ï ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb#b÷ TÊ“Á“b˙b÷. fbÏb #fi÷ ˙¥jÏb÷, Á¶“EŸÁ“[#b÷ #fi÷ d”ÎÏb÷fib ÆdŸc“bK Ø®Z÷ d÷] ÁŸ“dbÏ
&Îd O®Á“b#b÷ Dı÷db¶ dŸpK Gı÷. #÷˙b÷ ◊b‰b÷‰® fiøSKb’c“Á“ Á“Ïb˙b÷. #fi÷ ]÷ÏbK÷T Ï”÷˙b Tb‘Kb÷ Z÷ #÷Á“fib ”bØØ® «®\fib ”bØdb¶ DıZb÷ #÷Á“fi®
Á“ZbTb EÏb÷ ◊bÆ÷ fibÊ“Á“ Á“Ïb˙b÷ #÷˙Ÿ¶ Á“Ïb÷ Á÷“ Tb÷Á“ ”P¥Z Ø›fi÷ A“[ “b Á“Ï÷. #b Ob÷c“db¶Ø® «®\fi® Ob÷c“db¶ DıZb÷,«bÍfi® &PEZ #÷˙b O®Zb÷˙ ÷“ O˙bZb÷ ”Zb÷
◊πdbÂ÷ KØbKb÷‘K c“Æ ’c“˙Æfi® §‹ØPZ◊PZÁ“b Á“Ïb÷ #fi÷ Á“Ïb˙b÷ #fi÷ dbÏ® #b¶OÍ® ◊Á“ “®fi÷ ETb˙Zb÷ ”Zb÷, A“[ “b #b’c“Ø® TbTfi-◊bTfi Á“Ï˙bdb¶
#b∏bÏ dfi÷ ◊bGı® Æb÷>◊b÷. #b˙Zb÷, dfib÷”Ï dPÂDı’ “Z ◊øΩ˙®ZT &◊Ï EbTZb÷ ZØb ˙bKŸ ÏP”Z #fi÷
SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\ «”bÏfi® &◊‹Øbfi œbÍbdb¶, ◊ˆ˙fi® Zϸ dŸ√ ÔKb]bZ ÏP”Z #÷˙® PO’Ïfi® OŸ¸bdb¶ §‹ØZ E¶◊Á“fib ˙ø¨fi® Dı÷d ÆŸ√÷ ÆŸ√÷
Ïb√®fi÷ •÷{“ PÆ>”bÆfi &◊Ï «÷≤“b #fi÷ Æ÷>Á“ “b÷, ”\Ïb÷, Tb√b÷fib sÔKØ® Kbfi ˙øP∞ ◊bd˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb-P◊Zb #fiŸA“dØ®
#÷˙Ÿ¶ c“bfi #b¡KŸ¶. #b˙Á“db¶Ø® #dŸÁ“ gbO #b¡Kb÷ #fi÷ ◊πbk ØK÷T sÔKfi÷ fibdÁ“ÏÂ, ◊bÏÂbdb¶ ÆŸ˙b “˙Ÿ¶, ◊Ob÷Ø® ETb˙˙Ÿ¶, Eb÷Ê“® ÏbÁ“˙® #b’c“ ƶ‹Á“bÏb÷
Oπ” Á“ÏZb÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷fib («bÍÁ“fib dbZb P◊Zb#÷ d”bfi„ ≠“P∞ #fi÷ ÆSÁ“bÏ ◊ˆ˙Á“ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷]ÁŸ“dbÏ #b≤“ ˙¥Ø®
◊”÷Tb ’c“˙Æ÷ \Z Á“d Á“KŸ∂. «®Dı÷ ’c“˙Æ÷ \O’ÏÁ“b Á“Ï®. ‰®\ ’c“˙Æ÷ #bÔKb÷ #PjÁ“ ˙Kfib÷ ØKb÷ SKbÏ÷ dbZb-P◊Zb#÷ œŸg PZPØÁ“Ï #fi÷ dŸ”yZdb¶ Z÷fi÷
P˙◊ŸT #œfi ◊bfi √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d ˙‹ZŸ#b÷ Z…KbÏ Á“Ï˙®. Z…KbÏ Á“TbEbK ◊bÆ÷ db÷Á“VKb÷. Á“TbEbK÷| d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ T÷√ #b’c“ œÁŸ“Pfiv“Z ◊¨®fib
Á“Ïb˙®fi÷ Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, ‹˙Dıfi, ƶ«¶Pj, ◊’ÏDıfi, Æ÷fib #fi÷ «®\ œ¯c“ ◊K∂Zfi® «”b÷>ZÏ Á“Íb#b÷ ƈ‰Ø®, #ØØ® #fi÷ ◊πKb÷OØ® PÆ∞ Á“Ïb˙®
]Âb OÂfibKÁ“ c¶“ “ fibKÁ“ #b’c“fi÷ #bd¶‰Â #b¡KŸ¶. SKbÏ ◊Gı® ‹fibfi ZØb œ®√˙b “®.
Á“KŸ∂,«PTÁ“d Á“KŸ∂. dPÆPZTÁ“ #b’c“ Á“b…ZŸÁ“ Á“KŸ∂, Kb˙Z„ Æd‹Z #T¶Á“bÏb÷Ø® Z÷ «”b÷>Z÷Ï Á“Íb#b #b ◊πdbÂ÷. T÷√fi OPÂZ v“◊ «c“T˙Ÿ¶ fibÊ“Á“
P˙gˆP¥Z ØKb÷. ◊Gı® P˙œbÍ gb÷Dıfi d¶ “◊db¶ Z÷ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #ÒK ObKfi ˙bU ˙Ob “˙Ÿ¶ ‹˙Ï\Â˙b ˙bPDı>‰ ÆdbÏ˙Ÿ¶. Ædbfi ZbT \Â˙b UˆZ
‹˙b’c“d gb÷Dıfifib÷ Pd‰ ∏bPZ #b’c“ ZØb OÂfibKÁ“ #b’c“fi® ÆbØ÷ Ïd˙Ÿ¶ Tb÷Á“b÷fi® ÆbØ÷ ˙bc“ P˙˙bc“ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊bÆbØ® Ïd˙Ÿ¶ Eb÷◊bÊ“ Ïd˙®, fiOÏfi®
#b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi, ◊Ï‹◊Ï P˙gbDıfi #fi÷ ◊’Ïgb÷O Á“ÏZb÷ P˙EÏ˙b Ϩb Á“Ï˙®. DıÍ #fi÷dbÊ“®fib ƶKb÷OØ® ˙‹ZŸfiŸ¶ Pfidb Á“Ï˙Ÿ¶, jbÒK
Tb‘Kb÷. #b ◊πdbÂ÷ gb÷Dıfi Á“Kb ◊Gı® œŸ∞ DıÍØ® #bEdfi Á“KŸ∂. ”bØ db÷∑Ÿ¶“ Pfi◊\˙˙Ÿ¶ fi˙Ÿ ◊b® &S◊≥ Á“Ï˙Ÿ¶, ◊b®fi÷ ƶ‹Á“bÏ Á“Ï® œŸ∞ «fib˙˙Ÿ¶ Z÷d
jb÷›fi÷ ‹˙·Gı ØKb, ◊Ïd œŸPE ØKb. ◊Gı® Z÷ Pd‰, #b’c“fib÷ P˙◊ŸT ˙¬ Dı OÏd Á“Ï˙Ÿ¶. fi˙®fi ˙¬ «fib˙˙b, ϶O˙b œ®˙˙bfi® ZØb ◊”÷Ï˙bfi® Á“Íb
O¶j, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏØ® ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“KŸ∂. ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ #b P˙T÷◊fifi® ˙‹ZŸfi÷ \Â˙® #b’c“ #bK Gı¶c“fi÷ #b÷Í√˙b÷ ZØb «fib˙˙b÷
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“d Á÷“ #dbÏb÷ #b ◊Ÿ‰ ≈KbÏ÷ Ogdb¶ §‹ØZ ”Zb÷. SKbÏ÷ Z÷fi® ◊”÷PTÁ“b#b÷ «fib˙˙®, «Ÿlb˙˙® dbOPjÁ“b «fib˙˙®. ◊πbÁø“Z gb¥bdb¶ ObØb
dbZbfi÷ #Á“bT-d÷] ƶ«¶j® c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ ”Zb÷. Z÷Ø® #dbÏb #b ◊Ÿ‰fiŸ¶ #b’c“ «fib˙˙Ÿ¶. O®PZ Gı¶c“fi® ÏEfib Á“Ï˙® ˘Tb÷Á“ «fib˙˙b÷ ÆŸ˙Â «fib˙˙Ÿ¶,
fibd d÷]ÁŸ“dbÏ ”b÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ #b ◊πdbÂ÷ dbZbP◊Zb#÷ «bÍÁ“fiŸ¶ OŸÂPfiÛ◊≥ Z÷fib #bgˆ¥Â «fib˙˙b, ◊”÷Ï˙b #b’c“ fi˙® Eb¶’c“ «fib˙˙®, Z÷fib #bgˆ¥Â
fibd ÏbpKŸ¶. «fib˙˙b. EˆÂ OŸTb« #«®T #b’c“ «fib˙˙Ÿ¶, ZØb Z÷fib÷ &◊Kb÷O Á“Ï˙b÷.
SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ ◊b¶E jbKdbZb fbÏb Oπ” Á“ÏbKb÷, Z÷ #b jÏ÷Âb ] “˙b,◊”÷Ï˙b, #b’c“ Zϟ®fi® Æ÷˙b Á“Ï˙® ◊πÆbjfi Á“Ï˙Ÿ¶ ¬®fib T¨Â
◊πdbÂ÷ ”Z® ¨®Ïjb‰®-cŸ“‘j◊bfi Á“Ïb˙fib jbK d¶ “fijb‰®-d≈Dıfijb‰®- \Â˙b ◊ŸÏŸ¥fib T¨Â \Â˙b #wfib T¨Â \Â˙b ”bØ®fib T¨Â
A“[ “b◊fijb‰® - #¶Á“jb‰® #b PÆ˙bK #ÒKbÒK ÁŸ“¯Dı PETbPZÁ“, ˙bdfi, \ÂÎb ObK-«Íc“fib T¨Â \Â˙b ÁŸ“Á“ “bfib T¨Â \Â˙b. Gı‰T¨Â
˙ “g® (db÷Ê“® ◊÷Ê“˙bÍ®), ««Ï®, «ÁŸ“œ c÷“œfi®, Kb÷fiÁ“, ◊V”P˙Á“, ›PÆfi®Á“, \Â˙b c¶“ “ T¨Â \Â˙b. ZT˙bÏfiŸ¶ T¨Â \Â˙Ÿ¶ dPÂfiŸ¶ T¨Â \Â˙Ÿ¶.
]b÷ÏŸ ’Á“fi #fi÷ V”bÆÁ“ c÷“œfi®, TÁŸ“œ, sP˙ “, PÆ>”T, #Ï«, ◊ŸPT>c“ ◊<“Â, Á“bÁ“® ÏSfifiŸ¶ T¨Â \Â˙Ÿ¶ ˙b‹ZŸP˙Ub \Â˙®. fi˙Ÿ¶ fiOÏ ˙Æb˙˙bfi® Á“Íb
˙”T, dŸÏŸ¶ “, œ«Ï, ◊bÏÆ #b ◊πdbÂ÷ P˙P˙j c÷“œb÷fi® ÏbDıOø”fi÷ ÆŸœb÷PgZ ÔKˆ”db÷Eb «fib˙˙b÷. P˙Ïb÷j®fib ÔKˆ”fi® Æbd÷ ◊b÷Zbfi® Æ÷fibfib÷ db÷Eb÷| ÏE˙b÷
NAYADHM/ 12
Æ…ÒK ƶEbTfi Á“Ï˙Ÿ¶ œ‰ŸÆ…ÒKfib Æd¨ ◊b÷Zbfi® Æ÷fibfi÷ ETb˙˙®. EA“ÔKˆ” Z÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP Ɵ˙Â #fi÷ ÏSfib÷˙ ÷“ √PEZ ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷ &≈≈˙T
OÏŸ “fib ÔKˆ” ÆbdbÒK KŸ∞ Á“Ï˙bfi® Á“Íœ P˙œ÷¥ KŸ∞ Á“Ï˙Ÿ¶, KPÕ“KŸ∞ c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷fib÷ gˆPdgbO P«TÁŸ“T Æd, P˙œbÍ, ◊bÁ“b÷ Z÷dDı Ïd®K
dŸPÕ“KŸ∞ «b”yKŸ∞, TZbKŸ∞ Øb÷ “bfiŸ¶ «”y #fi÷ «”yfiŸ¶ Øb÷ Ÿ“ «Zb˙˙bfi® Á“Íb ”Zb÷. Z÷ g˙fidb¶ ›”bdøO, ˙ø¥g, ZŸÏO, dfiŸÛK, dÁ“Ï, #b’c“fib PE‰b÷ ”Zb.
√ „“Ofi® dˆ≤“ «fib˙˙®. jfiŸ¥ «b ƶ«¶j® Á“Íb Eb¶’c“fib÷ ◊bÁ“ «fib˙˙b÷ ‹Z¶gb÷ &◊Ï Ï”÷T ˙ÈÏSfifi® ˙÷’c“Á“b ˙ ÷“ ÆP”Z ”b÷˙bØ® Ïd®K c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶.
Æb÷fibfib÷ ◊bÁ“ «fib˙˙b÷, ÆŸZÏ Gı÷c“˙bfi® Á“Íb ¨÷‰ √÷ “˙bfi® Á“Íb, Á“dÍfib Z÷db¶ Æd•÷PÂ#÷ Ï”÷Tb P˙jbjÏb÷fib KŸOTb÷ K¶‰ fbÏb EbTZb c÷“√bZb ”Zb Z÷
fibT Gı÷c“˙bfi® Á“Íb, ◊‰ Gı÷c“fi døZ fi÷ ºP˙Z Á“Ï˙Ÿ¶. ºP˙Zfi÷ døZ Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ g˙fi ”\Ïb÷ ’Á“ÏÂb÷Ø® ÔKbk Z÷dDı ”\Ïb÷ PE‰b÷Z® KŸaZ ”b÷˙bØ® c÷“c“®¡Kdbfi
Á“bO “b, ]Ÿ˙ “ #b’c“ ◊¨®#b÷fi® «b÷T® ◊”÷Ebfi˙®. ”ZŸ¶. Z÷fi÷ \÷˙b db‰Ø® c“œÁ“fi® #b¶√ Z÷db¶ Eb÷>Ê“® DıZ® ”Z®. Z÷fib÷ ‹◊œ
(26) SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“TbEbK, d÷]ÁŸ“dbÏb÷fi÷ «”b÷Z÷Ï Á“Íb#b÷ ƈ‰Ø® ÆŸ√◊πc“ ”Zb÷. #fi÷ v“◊ œb÷gb ƶ◊≥ ”ZŸ¶ Z÷db¶ ÆŸ˙Â, dPÂ#b÷, Z÷dDı
#ØØ® #fi÷◊πKb÷OØ® PÆ∞ Á“Ïb˙® ZØb œ®√˙b “®fi÷ ◊Gı® Z÷fib dbZb P◊Zb◊ ÏSfib÷fi® ‹ZˆP◊Á“b#b÷ «fib˙÷T® ”Z®. Z÷fiŸ¶ ◊πjbfi Pœ√Ï P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® ◊b¶E
Æ÷ T›fi÷ #bÔKb. SKbÏ÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb-P◊Zb#÷ Á“TbEbKfiŸ¶ djŸÏ ˙Efib÷Ø® ˙Âb÷|fi® Z÷dDı ]¶Ê“b#b÷ ÆP”Z ◊ZbÁ“b#b÷Ø® ÆŸœb÷PgZ ”ZŸ¶. Z÷ EbÏ÷ Zϸ
ZØb P˙◊ŸT ˙¬, O¶j, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷| ÆÒdbfi Á“Kb÷|, c÷“c“®¡Kdbfi ’Á“ÏÂb÷fib ÆdŸ”fi÷ ¸÷Tb˙ZŸ¶ ”ZŸ¶.Z÷ PT>◊÷T ”ZŸ¶.jb÷Í÷T ”ZŸ¶.
ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ ºP˙Á“bfi÷ Kb÷‘K P˙◊ŸT ◊π®PZc“bfi #b¡KŸ¶. P˙c“bK Á“Kb. E¶c“Ï˙bØ® KŸaZ ”ZŸ¶ Kb˙Z Z÷ g˙fi O¶jfi®˙Z®| ”b÷K Z÷˙Ÿ¶ c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷
(27) SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ «”b÷>Z÷Ï Á“Íb#b÷db¶ ◊¶’ “Z Ø› OKb÷. PEÎfi÷ ◊πÆ≥ Á“ÏfibÏ c“œfi®K, #PgÏŸ◊, #fi÷ ◊πPZv“◊ ”ZŸ¶ #Z®˙ dfib÷”Ï
Z÷fib fi˙ \OøZ Ø› OKb Z÷ #≤“bÏ ◊πÁ“bÏfi® c÷“œ® gb¥b#b÷db¶ ÁŸ“œÍ Ø› ”ZŸ¶.
OKb÷. O®PZdb¶ ◊π®PZ˙bÍb÷ ØKb÷. O¶j˙ #÷Ê“T÷ O®Z #fi÷ fibYfi÷ P˙œ÷ ÁŸ“œÍ (28) SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb P◊Zb#÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib œŸg PZØ®
ØKb÷. #wKŸo, ”bØ®KŸ∞, gb÷O gb÷O˙˙bdb¶ #SK¶Z ÆdØ, Æb”PÆÁ“ ”b÷˙bØ® Á“Ï fi¨‰ #fi÷ dŸ”yZdb¶ œÏ®Ï ◊’ÏdbÂØ® ÆWœ, Ædbfi &ÀdÏ˙bÍ®,
P˙Á“bTEbÏ® ØKb÷.SKbÏ ◊Gı® Z÷dfi® &≈≈˙T Á“b¶PZfib Ædˆ”fi÷ T®j÷ \Â÷ Ædbfi S˙Eb˙bÍ® Ædbfi Tb˙hK˙bÍ® Ædbfi v“◊˙bÍ®, Ædbfi Kb…˙fi #fi÷
”ÆZb ”b÷K Z÷˙b c÷“√bZb ”Zb, dPÂ, ÆŸ˙Â #fi÷ ÏSfib÷fi® ÏEfib#b÷ ˙ ÷“ OŸÂb÷˙bÍ® ZØb ◊b÷Zbfib ÁŸ“Ífi® Ædbfi ÏbDıÁŸ“Íb÷db¶Ø® Tb˙÷T #b≤“ •÷{“
P˙PE‰ ”Zb.˙bKŸ˙ ÷“ ¸ÏÁ“Z® #fi÷ P˙DıKfi÷ ƈE˙Z® ˙…DıK¶Z® ◊ZbÁ“b#b÷ ZØb ÏbDıÁ“ÒKb#b÷fi® ÆbØ÷ #÷Á“Dı ’c“˙Æ÷ #÷Á“Dı ÆbØ÷, #b≤÷“ #¶Odb¶ #T¶Á“bÏ jbÏÂ
Gı‰bPZGı‰ ˙ ÷“ KŸaZ ”Zb, Z÷dfib Pœ√Ïb÷ OOfifi÷ #b÷ͶO® DıZb¶. Z÷fib Á“Ï˙b˙bÍ® #÷˙® ÆŸ”bO ¬®#b÷ fbÏb Á“Ï÷T d¶OTObfi ÆbØ÷ #÷˙Ÿ¶ #÷˙Ÿ¶
\Í®Kbfi® dµKdb¶ ÏSfifib ◊b¶DıÏb#b÷fi÷‰b÷ ”b÷K Z÷d œb÷gZb¶ ”Zb¶. Z÷#b÷db¶ db¶OPTÁ“ ◊c“bØb÷|fib ◊πKb÷O fbÏb ◊bP Oπ” Á“ÏbÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib
dP #fi÷ ÆŸ˙Âfi® ‹ZˆP◊Á“b#b÷ ”Z®. Z÷#b÷db¶ Æb¨bZ #Ø˙b PEZ Ï÷Tb dbZb P◊Zb#÷ #b≤“ Á“ÒKb#b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊π®PZc“bfi #b¡KŸ¶. #b≤“ Á“Ïb÷ “
œZ◊‰ #fi÷◊Ÿ¶ “Ï®Á“ \PZfib Á“dTb÷ P˙Á“‹˙Ï ”Zb PZTÁ“ ÏSfi #fi÷ #jE¶s P”ÏhK, #b≤“ Á“Ïb÷ “ ÆŸ˙Â #b’c“ Kb˙Z„ #b≤“ #b≤“ ◊π÷¨ÂÁ“bÏ® #Ø˙b
˙ ÷“ ÆP”Z ◊OPØKbØ® KŸaZ ”Zb #Ø˙bg®Zdb E¶c“fib’c“Ø® EE®|Z ØKb ”Zb. ◊÷¥ÂbÁ“b’Ï® ZØb Z÷Ø® ◊ ˙jbÏ÷ jfi Á“fiÁ“, ÏSfi, dPÂ, db÷Z®, œ¶√,
P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® dPÂdK dbÍb#b÷Ø® #T¶Áø“Z ”Zb. #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ PœTb◊π˙bT, ÏaZ, ÏSfi #b’c“ &Îd ÆbÏgˆZ sÔK #b¡KŸ¶ Dı÷ ÆbZ ◊÷∑“®
PEÁ“Âb ”Zb, Z÷dfib #b¶OÂbdb¶ ÆŸ˙Âfi® Ï÷Z® ◊ØÏ÷T® ”Z®. Z÷fib÷ ‹◊œ ÆŸj® c“bfi c÷“˙bfi÷ dbÊ÷“, gb÷O˙˙bfi÷ dbÊ÷“, &◊Kb÷O Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ #fi÷ ˙”÷>E®
ÆŸ√◊πc“ ”Zb÷ Z÷dfiŸ¶ v“◊ #Z®˙ œb÷gfi ”ZŸ¶ \÷Zb¶ Dı PEÎdb¶ ◊πÆ≥Zb ØZ® Á“Ï®fi÷ c÷“˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊Kbk ”ZŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷]ÁŸ“dbÏ÷ ◊πSK÷Á“ ◊Sfi®fi÷ #÷Á“
”Z®. Kb˙Z„ Z÷ d”÷T #SK¶Z dfib÷”Ï ”Zb. #÷Á“ A“b÷ “ P”ÏhK #b¡KŸ¶. #÷Á“ #÷Á“ A“b÷ “ ÆŸ˙Â #b¡KŸ¶. Kb˙Z„ #÷Á“ #÷Á“
ZØb #÷Á“ d”bfi„ g˙fi d÷]ÁŸ“dbÏdbÊ÷“ Pfidb Á“Ïb˙˙bdb¶ #bÔKŸ¶. Z÷ ◊π÷¨ÂÁ“b’Ï® Kb ◊÷¥Â Á“b’Ï® #b◊® Z÷ PÆ˙bK #ÒK P˙◊ŸT jfi, Á“fiÁ“
Æ÷>Á“ “b÷‹Ø¶gb÷Ø® «fi÷T ”ZŸ¶. Z÷db¶ T®Tb KŸaZ ◊ŸZÍ®#b÷ ‹ØbP◊Z Á“Ï® ”Z®. #b’c“ #b¡KŸ¶. Dı÷ Kb˙Z„ c“bfi c÷“Zb gb÷Ob÷◊gb÷O Á“ÏZb #fi÷ ˙”÷>E® Á“ÏZb¶
Z÷db¶ &ÀEb #fi÷ ÆŸPfiPdZ ˙ÈÏSfifi® ˙÷’c“Á“b #fi÷ Zb÷ÏÂb÷ ”Zb¶. dfib÷”Ï ÆbZ ◊÷∑“® ÆŸj® ◊Kbk ”ZŸ¶. SKbÏ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ •÷{“ ◊πÆbc“b÷fi® &◊Ï Ïmb÷
PfiPdZ ◊ŸZÍ® #b÷ ÆP”Z &Îd \ “œ #fi÷ ◊πœ‹Z ˙… ˆ“K ÏSfib ‹Z¶gb÷ ”Zb #÷ ◊πdbÂ÷&Îd ¬®#b÷ fbÏb Á“Ï÷T «P‰Æ «∞ fibÊ“Á“b÷ fbÏbObKfi Á“ÏbZb÷
NAYADHM/ 13
ZØb A“[ “b Á“ÏZb÷ dfib÷∏ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ v“◊, #fi÷ O¶jfi® P˙◊ŸTZb ˙bÍb SKb¶ #bÔKb÷ #b˙®fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfib Gı‰◊Ï Gı‰, ◊ZbÁ“b &◊Ï ◊ZbÁ“b
dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bd gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Zb÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. #b’c“ #PZœKb÷fi÷ \÷Kb. ZØb P˙UbjÏb÷, EbÏÂdŸPfi#b÷ Z÷dDı Døı¶gÁ“ c÷“˙b÷fi÷
(29) Z÷ Á“bÍ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï #fiŸA“dØ®. #÷Á“ fi®E÷ &ZÏZb c÷“pKb. Z÷dDı #bÁ“bœdb¶ &◊Ï E “Zb \÷Kb.\÷›fi÷ EbÏ
ObdØ® «®\ Obd \Zb P˙”bÏ Á“ÏZb ÏbDıOø” fiOÏfib OŸÂœ®T E…SK÷ ]¶Ê“b˙bÍb #wKŸaZ ÏØØ® fi®E÷ &ZKb÷| &ZÏ®fi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏ fib #PgOd
◊jbKb. \Í˙® •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® Æbd÷ EbVKb÷ Z÷ ◊b¶E #PgOd #b
(30) SKbÏ÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •ø¶ObÊ“Á“-dbO #b’c“db¶ ]Âb dbÂÆb÷fib÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ : ◊ŸÛ◊, ÆPEÎ sÔKb÷fib÷ SKbO, #PEÎ sÔKb÷fib÷ #SKbO #÷Á“
#˙bDı Ø˙b Tb‘Kb. Kb˙Z„ ]Âb &OπÁŸ“Í gb÷OÁŸ“Í #b’c“fib «jb Tb÷Á“b÷ œb’c“Á“bfiŸ¶ &ÎÏbÆÂ, gO˙bfifi÷ E¨Ÿ˙ ÷“ \÷Zb¶Dı «÷ ”bØ \÷ “˙b #fi÷ dfifi÷
Kb˙Z ÏbDıOø” fiOÏ fib dµK gbOdb¶ Ø›fi÷ #÷Á“ Dı ’c“œbdb¶ #÷Á“ Dı Zϸ #÷Á“bOπ Á“Ï˙Ÿ¶. #b˙®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙Ïfi÷ c“P¨Â ’c“œœØ® #b϶g
dŸ√ Ïb√®fi÷ fi®Á“Í˙b Tb‘Kb Z÷ ÆdK÷ d÷]ÁŸ“dbÏ ◊b÷Zbfib ◊πbÆbc“ &◊Ï ”Zb÷. Á“Ï®fi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®, ˙¶c“ Á“KŸ∂ fid‹Á“bÏ Á“Kb÷| •d gO˙bfi
Kb˙Z„ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bd gb÷O gb÷O˙® Ïmb÷ ”Zb÷. #fi÷ ÏbDı dbOfiŸ¶ d”b˙®Ïfib #SK¶Z Æd®◊ fi”®>. #fi÷ #SK¶Z cˆ“Ï ◊ fi”®” #÷˙b ÆdŸPEZ
#˙Tb÷Á“fi Á“ÏZb÷ Á“ÏZb÷ P˙EÏ® Ïmb÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷]ÁŸ“dbÏ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï «÷Æ®fi÷ jdb◊c÷“œ Æb¶gÍ˙bfi® ›·Gıb Á“ÏZb÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “® fi÷
«”yƶpKÁ“ &OπÁŸ“T®fi, gb÷OÁŸ“T®fi Kb˙Z„ «jb Tb÷Á“b÷fi÷ #÷Á“ Dı ’c“œbdb¶ dŸ√ ÆÒdŸ√ Ï”®fi÷ ◊πgŸfi® &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi
Ïb√® DıZb¶ \÷˙÷ Gı÷. \÷›fi÷ Á¶“DŸıÁ“[ ◊ŸÏŸ¥fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ d”b˙®Ï÷ d÷]ÁŸ“dbÏ #fi÷ Z÷ d÷Ê“® ◊’Ï¥c“fi÷ dµKdb¶ §‹ØZ Ø›fi÷ •ŸZjd #fi÷
Á“”÷ Gı÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! œŸ¶ #bDı÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ›Òs d”b÷SÆ˙ Gı÷ ? ‹Á¶“c“ Eb’ω jd Á“mb÷. Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ º˙ Á“dØ® «∞ ØbK Gı÷, Dı÷ ◊#Á“bÏ÷ dŸaZ
d”b÷SÆ˙ Gı÷ ? Kb KŸs, Pœ˙, ˙…•dÂ, fibO, K¨, gˆZ, fic“® ZÍb˙, ˙ø¨, ØbK E÷ #fi÷ Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ ƶÁ“T÷œfi÷ ◊πbk ØbK Gı÷ Z÷ «j® jdÁ“Øb. Kb˙Z
E…SK, ◊˙Z &Ubfi Kb PO’Ïfi® Kb‰b Gı÷ ? jdc÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ ◊’Ï¥c“ ◊bGı® O›.
SKbÏ÷ Z÷ Á¶“EŸÁ“[ ◊ŸÏŸ¥÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib #bOdfifib÷ (31) •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷Ø® d÷]ÁŸ“dbÏ jd •˙ Á“Ï®fi÷
˙øÎb¶Z \®fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶, "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #bDı÷ ÏbDıOø” Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. #b
fiOÏdb¶ ›Òs d”b÷SÆ˙ Kb˙Z„ PO’ÏKb‰b #b’c“ fiØ® ◊϶ZŸ c÷“˙bfiŸ P◊πK ! ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ gO˙¶Z ! ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊Ï •∞b Á“v¶“ GŸı¶. Z÷fi÷ Æ˙b÷|Îd
•d gO˙bfi d”b˙®Ï jdZ®Øfi® #b’c“fib Á“ÏfibÏb, Z®Øfi® ‹Øb◊fib ‹˙®Á“bÏ Á“ÏŸ¶ GŸı¶. ”y¶ Z÷fib ◊Ï ◊πZ®PZ Á“ÏŸ¶ GŸı¶. dfi÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ÏŸE÷ Gı÷. ”y¶
Á“Ïb˙˙bÍb #P”> Æd˙ÆøZ ØKb Gı÷. #fi÷ #b ÏbDıOø” fiOÏfib OŸÂœ®T PfiOπ∂Ø ◊π˙Efifi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. gO˙¶Z ! Z÷ Z÷dDı Gı÷.Z÷ Z÷Dı
E…SKdb¶ KØbKb÷‘K #˙Oπ”fi® KbEfib Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ P˙EÏ® Ïmb Gı÷. SKbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. gO˙fi„ d÷> Z÷fi® ›·Gıb Á“Ï® Gı÷. ˙b϶˙bÏ ›·Gıb Á“Ï® Gı÷. Z÷
◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ Á¶“EŸÁ“[ ◊ŸÏŸ¥ ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ Z÷dDı Ùc“Kdb¶ ›§·GıZ Gı÷. ˙b϶˙bÏ ›§·GıZ Gı÷. Z÷ Z÷dDı Gı÷ Dı÷d #b◊ ¸Ïdb˙b÷ Gıb÷. P˙œ÷¥
jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“, ZŸÕ“ ”b÷› Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ #b Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”y¶ dbÏb dbZb-P◊Zbfi® #b∏b T› T& SKbÏ ◊Gı®
Gı÷- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]π Dı EbÏ ]¶Ê“b#b÷˙bÍb #wÏØfi÷ \÷ “®fi÷ &◊§‹ØZ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®¨b Oπ” Á“Ï®œ. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷Ø® Zfi÷
Á“Ïb÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ï. Z÷db¶ P˙T¶« fi Á“Ï˙b÷.
œ®]π Dı EbÏ ]¶Ê“b#b÷˙bÍb #wÏØfi÷ \÷ “®fi÷ &◊§‹ØZ Á“Ïb÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ÷ •˙ÂgO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“KŸ∂. fid‹Á“bÏ
◊ŸÏŸ¥b÷ "Z”PÎ' #÷d Á“”®fi÷ ÏØ \÷ “®fi÷ Tb˙÷ Gı÷. Á“Kb÷|. EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb #w◊Ï #bv“∑“ ØKb÷. #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ d”bfi ÆŸgÊ“b÷ #fi÷
SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Z÷ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z ØKb÷. P˙◊ŸT Ædˆ”˙bÍb ◊’Ï˙bÏfi® ÆbØ÷ #b˙®fi÷ EbÏ ]¶Ê“˙bÍb #w◊ÏØ® &◊ÏØ®
◊Gı® EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb #wÏØ ◊Ï #bv“∑“ ØKb÷. Á“b÷϶ʓ˙ø¨fi® Á“¸`Tb÷fi® dbÍb˙bÍb &ZKb÷|. dbZb P◊Zbfi÷ ◊πÂbd Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ dbZb P◊Zb ! d÷>
Gı‰fi÷ jbÏ Á“Kb÷|. ÆŸgÊ“b÷fib P˙◊ŸT Ædˆ”˙bÍb ◊’Ï˙bÏØ® ]÷Ï®K÷T ÏbDıOø” •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ◊bÆ÷Ø® #b ◊πdbÂ÷ jd •˙ Á“Ï÷T Gı÷. #fi÷ d÷>
fiOÏfi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ fi®Á“iKb÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ OŸÂœ®T fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶ Z÷ jdfi® ›·Gıb Á“Ï® Gı÷. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb-P◊Zb #b ◊πdbÂ÷
NAYADHM/ 14
«b÷VKb : "◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ jÒK Gı÷, ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ ◊ŸhK˙bfi Gı÷, ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ (32) ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ #dbÏ÷ #÷Á“ Dı ◊Ÿ‰ Gı÷. ZŸ¶ #dfi÷ ›Õ“ Gı÷, Á“bÒZ
Áø“ZbØ Gı÷ Á÷“ Z÷> •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib PfiÁ“Ê“ jd •˙ Á“Ï÷T Gı÷ #fi÷Z÷ Gı÷, P◊πK Gı÷, dfib÷∏ Gı÷, dÂbd Gı÷, j…K Z÷dDı P˙wbÆfiŸ¶ ‹Øbfi Gı÷. Á“bK
jd ◊ Zfi÷ ›Õ“ #fi÷ ÏŸPEÁ“Ï ØKb÷ Gı÷.' SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ dbZb P◊Zbfi÷ Á“Ï˙bdb¶ Æ@dZ Gı÷, ]Âb¶ Á“bKb÷|db¶ ]Âb÷ dbfiTb÷ Gı÷. #fiŸdZ Gı÷. #bgÏÂfib
«®º˙bÏ #fi÷ ‰®º˙bÏ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷ - "”÷ dbZb-P◊Zb ! d÷> Á“϶ “®Kb Ædbfi Gı÷, dfiŸÛK \PZ db¶ &Îd ”b÷˙bØ® ZŸ¶ Sfi Gı÷, º˙fifib
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷Ø® jd •˙ Á“Ï÷T Gı÷. Z÷ jdfi® d÷> ›·Gıb &·G„ı˙bÆ Ædbfi Gı÷, #dbÏb Ùc“Kdb¶ #bfi¶c“ &S◊≥ Á“ÏfibÏ Gı÷, OˆTÏfib
Á“Ï® Gı÷. ˙b϶˙bÏ ›·Gıb Á“Ï÷T Gı÷,Z÷ dfi÷ ÏŸPEÁ“Ï ØKb÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ dbZbP◊Zb ¸`Tfi® Ædbfi ZbÏb fibdfiŸ¶ •˙ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ cŸ“Tg Gı÷ Zb÷ ◊Gı® c“œfifi® Zb÷
”y¶ ZdbÏ® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙Ïfi® ◊bÆ÷ dŸ¶ “ Ø›fi÷ ˙bZ Dı aKb¶ Ï”® ! ”÷ ◊Ÿ‰ ! ◊”÷Tb Zb÷ #d÷ ≈Kb¶ ÆŸj® ºP˙Z Gı®#÷, SKb¶
Oø”˙bÆ SKbO®fi÷ #fiOb’ÏZb ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. ÆŸj® dfiŸÛK ƶ«¶j® P˙◊ŸT Á“bd gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙. ≈KbÏ÷ #d÷ døSKŸ ◊bd®
SKbÏ÷ jb’Ï® c÷“˙® Z÷ #PfiÕ“ #P◊πK, #dfib÷∏ #fi÷ #dÂbd ◊”÷Tb Dı›#÷ #fi÷ ZŸ¶ ◊’Ï◊a˙ &ÀdÏfib÷ Ø› \K #fi÷ ZbÏ® KŸ˙b˙‹Øb ◊ˆÂ Ø›
aKbÏ÷K fiP” Æb¶gÍ÷T Á“≤“b÷Ï ˙b®fi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ \K ÁŸ“T˙¶œ-v“◊ Z¶ZŸfiŸ¶ Á“bK ˙øP∞fi÷ ◊πbk Ø› \K, ≈KbÏ÷ Æb¶Æb’ÏÁ“ Á“bKfi®
#b˙b ◊πÁ“bÏfib dfidb¶ &S◊≥ ØK÷Tb db÷Ê“b ◊Ÿ‰P˙Kb÷Ofib cŸ“:√ ˙ ÷“ ◊Ïbg˙ #◊÷¨b fi Ï”÷, SKbÏ÷ ZŸ¶ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï® T÷ Dı÷. SKbÏ÷dbZbP◊Zbfib fÏb
◊bd®, Ïb÷dÁˆ“◊b÷db¶ ◊Ï Æ÷˙b÷ #b˙˙bØ® Z÷fib #¶Ob÷Ø® ◊ÏÆ÷˙b÷ lÏ˙b Tb‘Kb÷, #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï d÷]ÁŸ“dbÏ Á“mŸ¶ :"”÷ dbZb-P◊Zb ! #b◊ dfi÷ Dı÷ Á“”b÷
œb÷Á“fi® #PjÁ“ZbØ® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï Á¶“◊˙b Tb‘KŸ¶ Z÷ Z÷DıÏP”Z Ø› O› Z÷fiŸ¶ dŸ√ Gıb÷ Á÷“ ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ #dbÏb÷ #÷Á“ Dı ◊Ÿ‰ Gı÷. Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®
#Ø˙b ˙Efi c“®fiZb˙bÍŸ¶ ØKŸ¶. ”‹ZZT ˙ ÷“ dÆÍ÷T® Á“dÍfi® dbÍbfi® Dı÷d T÷ Dı÷- Z÷ ≤“®Á“ Gı÷. ◊϶ZŸ ”÷ dbZb -P◊Zb ! #b dfiŸÛK g˙ jπŸ˙ fiØ®.
Z÷ lb¶√® Ø› O›. ZS¨Â #÷Ê“T÷ ""”y¶ c“®¨b Oπ” Á“ÏŸ¶'' #÷˙Ÿ¶ ˙Efi PfiKZ fiØ®. #œbwZ Gı÷ ±◊s˙b÷Ø® ÔKbk Gı÷. E¶EÍ Gı÷, #PfiSK Gı÷.
Æb¶giKŸ¶ Z÷ Dı ˙√Z÷ Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï @Tbfi Ø› OKŸ¶. Z÷ Tb˙hK ÏP”Z ØÍ, ZøÂfi® #® ◊Ï TÊ“Á“Zb ◊b®fib «Ÿ¶c“fi® Ædbfi Gı÷. ƶµKb ÆdKfib
Á“b¶PZ ÏP”Z Ø›, TId® (œb÷gb) ÏP”Z Ø›, #÷Á“c“d œÏ®Ï cŸ“«Í Ø› ˙bc“Ífi® Ædbfi Gı÷, ‹˙¡fi c“œfifi® Ædbfi Gı÷, Æ “˙bfib÷ ◊ “˙bfib÷ #fi÷ fibœ
Dı˙bØ® Z÷fib ◊”÷Ï÷Tb #T¶Á“bÏb÷ #SK¶Z ∑“®Tb Ø› OKb, ”bØ÷ ◊”÷Ï÷Tb &≈˙T Ø˙bfib÷ ‹˙gb˙ Gı÷, Z÷dDı #bOÍ #Ø˙b ◊bGıÍ #˙LK SKbO Á“Ï˙b Kb÷‘K
˙TK ÆÏ® Dı›fi÷ gˆPd◊Ï ◊ “® OKb #fi÷ EˆÂv“◊ Ø› OKb. Z÷fiŸ¶ &ÎÏ®K Gı÷. ”÷ dbZb P◊Zb !Á“b÷ \Â÷ Gı÷ Á÷“ Á“b÷ ◊”÷Tb Dıœ÷ #fi÷ Á“b÷ ◊Gı®
˙¬ fi®Á“Í® OKŸ¶. Z÷fib÷ ÆŸÁ“b÷dÍ Á÷“œ Á“Tb◊ P˙√Ïb› OKb÷, dˆGıbfib ˙œØ® Dıœ¥ ? Z÷Ø® ”÷ dbZb P◊Zb ! ”y¶ #b◊fi® #b∏b ◊πbk Á“Ï®fi÷ •dÂ
PEÎ fibœ ◊bd˙bfi÷ T®j÷ Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï- OŸÏŸgbÏ˙bÍŸ¶ ØK¶Ÿ. ◊ÏœŸ˙ ÷“ Á“b◊÷T® gO˙bfid”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.
E¶◊Á“TZbfi® Dı÷d ZØb d”b÷S˙Æ ◊ˆÂ ØK÷ ›Òsµ˙Dıfi® Dı÷d •® P˙”®fi Ø› SKbÏ ◊Gı® dbZb P◊Zb#÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- ”÷ ◊Ÿ‰ !
O›, œÏ®Ïfib Æb¶jb Dı÷fib PœPØT ØÍ OKb Gı÷. #÷˙® Z÷ jb’Ï® c÷“˙® Æ˙ #b ◊Sfi®#b÷ ÆdbfiœÏ®Ï˙bͨ, ÆdbfiS˙Eb˙bÍ® Ædbfi Tb˙hK, v“◊,
#¶Ob÷˙ ÷“ ""]Æ'' œ¯c“ ◊ˆ˙Á“ ◊øΩ˙®ZT &◊Ï ◊ “® O›. SKbÏ ◊Gı® Z÷jb’Ï® Kb…˙fi #fi÷ OŸÂb÷Ø® KŸaZ ZØb Ædbfi ÏbDıÁŸ“Tb÷db¶Ø® Tb˙÷T Gı÷. Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰
c÷“˙® ƶgπdfi® ÆbØ÷ œ®]πZbØ® ÆŸ˙Â Á“Íœfib dŸ√Ø® fi®Á“Í÷T® œ®ZÍ DıÍfi® ! Z÷dfi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙. SKbÏ ◊Gı® gŸÁ“Z
PfidÍ jbÏb˙ ÷“ PÆ>Efi Á“Ïb›. Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï œ®ZÍ Ø› OKŸ¶. &S¨÷◊ gb÷O® Ø›fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Kb˙Z„ c“®¨b T› T÷Dı÷. SKbÏ
ZbT˙ø¶Z #fi÷ ˙®>l fiÁ“Ø® &S◊≥ ØK÷TbZØb DıTÁ“ ÆP”Z ˙bKÏb˙ ÷“ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ÷ Á“mŸ¶ :- "”÷ dbZb P◊Zb ! #b◊ dfi÷ #b Dı÷ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷
#¶Z:◊ŸÏfib ◊’Ï˙bÏ Dıfib÷#÷ #bwbÆfi ◊db “® SKbÏ÷ Z÷ c÷“˙® db÷Z®fib c“bÂb ≤“®Á“ Gı÷. ◊϶ZŸ ”÷ dbZb P◊Zb dfiŸÛKfib #b Á“bdgb÷Ob÷ #œŸPE, Gı÷ #œbwZ
Dı÷˙® ◊ “Z® #•ŸjbÏb ˙ ÷“ ◊b÷Zbfib ‹Zfib÷fi÷ g®>Dı˙˙b TbO®. Z÷ c“Kfi®K Gı÷, ˙dfifi÷, P◊Îfi÷, Á“¸fi÷, œŸA“fi÷ ZØb œb÷PÂZfi÷ Á“b∑“fibÏ, √Ïb« &wbÆ-
P˙dfi‹Á“ #fi÷ c“®fi Ø› O›. Z÷ ÏŸc“fi Á“ÏZ®, A¶“c“fi Á“ÏZ®, ◊Æ®fib Z÷dDı Pfi:wbÆ˙bÍb¶ Gı÷. √Ïb« dˆ‰, dÍ #fi÷ ◊ÏŸØ® #SK¶Z ◊’Ï◊ˆÂ Gı÷. dT,
TbÍ Ê“◊Á“b˙Z®, Ùc“Kdb¶ œb÷Á“ Á“ÏZ® #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZ® d÷] ÁŸ“dbÏfi÷ #b dˆ‰, Á“¸, fibPÆÁ“bdT, ˙«fi, P◊Î, œŸA“ #fi÷ œb÷PÂZØ® &S◊≥ ØfibÏ Gı÷.
◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®- Z÷ jπŸ˙ fiØ®, PfiKZ fiØ®, œbwZ fiØ®, Æ “˙b, ◊ “˙b #fi÷ fibœ Ø˙bfib
NAYADHM/ 15
‹˙gb˙˙bÍb¶ Gı÷, #fi÷ #bOÍ #b ◊bGıÍ #˙LK SKbO Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷. ”÷ O¶Ob fibdfi® d”bfic“®fib ◊ˆÏfi® Æbd÷ ZÏ˙b Ædbfi Á“≤“®fi Gı÷. Z®I ZT˙bÏ
dbZb-P◊Zb ! Á“b÷ \Â÷ Gı÷ Á÷“ ◊”÷Tb Á“b÷ Dıœ÷ #fi÷ ◊bGıÍ Á“b÷ Dıœ÷ ◊Ï #bA“d Á“Ï˙b Ædbfi Gı÷. d”bPœTb Dı÷˙® gbÏ÷ ˙‹ZŸfi÷ OÍbdb¶ «b¶j˙b
? Z÷Ø® ”÷ dbZb-P◊Zb ? ”y¶ Kb˙Z„ #SKbÏ÷ c“®¨b Oπ” Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' Ædbfi Gı÷. ZT˙bÏfi® jbÏ ◊Ï EbT˙b Ædbfi Gı÷.' "”÷ ◊Ÿ‰ ! PfiOπ∂Ø
SKbÏ ◊Gı® dbZb P◊Zb#÷ d÷] ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZdbÏb •dÂb÷fi÷ #bjbÁ“d®| #b…c÷“PœÁ“ √Ï®c“®fi÷ Tb˙÷TŸ¶, ÆbjŸfi÷ dbÊ÷“ Ïb√÷TŸ¶, ÆbjŸ dbÊ÷“
P◊Zbd”, ZdbÏb P◊Zbfib c“bc“b #fi÷ Z÷fib c“bc“bØ® #b˙÷T #b ]Ÿ¶ P”ÏhK, «fib˙÷TŸ¶ cŸ“Pg¨ gaZ ˙c“PTÁ“b gaZ, ‘Tbfi gaZ #b’c“ cˆ“P¥Z #b”bÏ
ÆŸ˙Â, Á“b¶ÆŸ, cˆ“ÛK, ˙¬, dPÂ, db÷Z®, œ¶√, PœTb, ◊π˙bT, TbT ÏSfi Oπ” Á“Ï˙b÷ Á“V◊Zb÷ fiØ®. #÷Dı Ï®Z÷ dˆTfiŸ¶, Á¶“c“fiŸ¶, ¸ÍfiŸ¶, «®\÷fiŸ¶, #fi÷
#b’c“ ÆbÏgˆZ sÔK P˙Udbfi Gı÷,Z÷ #÷Ê“TŸ¶ Gı÷ Á÷“ ÆbZ ◊÷∑“®#b÷ ÆŸj® Ædbk ”’ÏZfiŸ¶ gb÷Dıfi ◊ Á“V◊ZŸ¶ fiØ®. Z÷ PÆ˙bK ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZŸ¶ ÆŸ√ gb÷O˙˙b
fi ØbK, Z÷fiŸ¶ Zd÷ √Ÿ« c“bfi Á“Ïb÷.gb÷O Á“Ïb÷ #fi÷ P˙gbO Á“Ïb÷, ”÷ ◊Ÿ‰ ! Kb÷‘K Gı÷. cŸ“:√b÷ Æ”˙b Kb÷‘K fiØ®. ZŸ¶ ≤¶“ “®, Zb◊, gˆ√, ZÏÆ, ˙bZ, P◊Z
#bDı÷Ê“Tb÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® ≠“P∞-ÆSÁ“bÏfib÷ ÆdŸc“bK Gı÷, Z÷ «]b÷ Zd÷ gb÷O˙b÷, Á“¸ #fi÷ ÆP≥◊bZØ® ØfibÏ P˙P˙j Ïb÷Ob÷ #fi÷ #bZ¶Á“b÷ #fi÷ #bZ¶Á“b÷ ZfibÏ
SKbÏ ◊Gı® #fiŸgˆZ Á“VKb ؛fi÷ ZŸ¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ c“®¨b «b˙®Æ ◊’Ï¥”b÷ #fi÷ &◊ÆOb÷|fi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ fi”® Æ”fi Á“Ï® œÁ÷“, Z÷Ø® ”÷
T› T÷ Dı÷. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ÷ Á“mŸ¶ :- "”÷ dbZb-P◊Zb ! Zd÷ Dı÷ Á“”b÷ «bT ! ZŸ¶ dfiŸÛK ƶ«¶j® gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙ ◊Gı® gŸaZ gb÷O® Ø›fi÷ •dÂ
Gıb÷ Z÷ ≤“®Á“ Gı÷. ◊϶ZŸ ”÷ dbZb-P◊Zb ! #b P”ÏhK, ÆŸ˙Â, Kb˙Z„ ‹˙b◊Z÷K gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏDı÷.'
(sÔK) «jŸ #PC ÆbµK Gı÷ Z÷fi÷ #PC g‹d Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷, Eb÷Ï Eb÷Ï® œÁ÷“ SKbÏ ◊Gı® dbZb-P◊Zbfib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï d÷]ÁŸ“dbÏ÷ dbZb-
Gı÷, Ïb\ #◊”Ï Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷, gbO®c“bÏ gbO Á“Ïb˙® œÁ÷“ Gı÷ #fi÷ døSKŸ P◊Zbfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ "”÷ dbZb-P◊Zb ! Zd÷ dfi÷ Dı÷ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷ ≤“®Á“ Gı÷,
#b˙˙b ◊Ï Z÷ #b◊Ÿ¶ Ï”÷ZŸ¶ fiŸØ® #b ◊πdbÂ÷ #b sÔK #PCfi÷ dbÊ÷“ Ædbfi ◊϶ZŸ ”÷ dbZb P◊Zb ! #b ◊πdbÂ÷ #b PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi Á“T®«,
Gı÷. Z÷˙® Dı Ï®Z÷ Eb÷Ï, Ïb\, gbO®c“bÏ #fi÷ døSKŸfi÷ dbÊ÷“ Ædbfi Gı÷. Z÷ ”®fiƶ”fi˙bÍb Á“bKÏ ÁŸ“§SÆZ, #b Tb÷Á“ ƶ«¶j® P˙¥KÆŸ√fi® #PgTb¥b
Æ “˙b, ◊ “˙b, #fi÷ fibœ Ø˙bfib ‹˙gb˙˙bÍŸ¶ Gı÷. ◊Gı® Á÷“ ◊”÷Tb #˙LK Á“Ïb˙b˙bÍb, ◊ÏTb÷Á“fib ÆŸ√fi® ›·Gıb fi Á“ÏfibÏ, ÆbdbÒK Dıfifi÷ dbÊ÷“ Dı
SKbO Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷, ”÷ dbZb-P◊Zb !Á“b÷fi÷ √«Ï Gı÷ Á÷“ ◊”÷Tb Á“b÷ Dıœ÷ cŸ“ÛÁ“Ï Gı÷. j®Ï #fi÷ W∑“ ƶÁ“V◊˙bÍb ◊ŸÏŸ¥fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙Ÿ¶ Á“≤“®fi fiØ®.
#fi÷ ◊Gı® Á“b÷ Dıœ÷. Z÷Ø® ”y¶ Kb˙Z„ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' Z÷Ø® ”÷ dbZb-P◊Zb ! #b◊fi® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ ”y¶ •d gO˙bfi
(33) SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb P◊Zb P˙¥Kb÷fib #fiŸÁŸ“Í d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. SKbÏ ◊Gı® dbZb P◊Zb
#bpKb◊fibØ® ◊π∏b◊fibØ® ƶ∏b◊fibØ® P˙∏b◊fibØ® Æd\˙®, «ˆlb˙® fi ≈KbÏ÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb, SKbÏ÷ ›·Gıb P˙fib ◊Â
œaKb. ƶ«b÷jfi #fi÷ #fiŸfiK Á“Ï®fi÷ Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb SKbÏ÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - ”÷ ◊Ÿ‰ ! #d÷ #÷Á“ ’c“˙Æ ◊ ZbÏ®
P˙¥Kb÷fib ◊πPZÁˆ“T #fi÷ ƶKd ◊πSK÷ gK #fi÷ &f÷O &S◊≥ Á“Ïb˙fibÏ Ïb≈KTId® \÷˙b ›·Gı®#÷ Gı®#÷. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ dbZb P◊Zbfi®
◊π∏b◊fibØ® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb. ›·GıbfiŸ¶ #fiŸÆÏ Á“ÏZb÷ db…fi Ïmb÷.
"”÷ ◊Ÿ‰ ! #b PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ÆSK Gı÷. #fiŸÎÏ Gı÷. Á÷“˙Í® Æ˙∏ SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ¶“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷
Á“PØZ #Ø˙b #PfZ®K Gı÷, ◊πPZ◊ˆÂ Gı÷, ÒKbKKŸaZ Gı÷. ƶœŸ∞ œVKb÷fib÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸ P◊πKb÷ ! d÷]ÁŸ“dbÏfib d”bfi #Ø˙bÍb «”ydˆVK #fi÷ d”bfi
fibœ Á“ÏfibÏ Gı÷. PÆP∞fib÷ dbO Gı÷. dŸ§aZfib÷ dbO Gı÷. PfiKbÂfib÷ dbO Gı÷. ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K Ïb≈KbPg¥÷Á“fi® ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ïb÷; SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“
Pfi˙bÂfib÷ dbO Gı÷. #fi÷ Æd‹Z cŸ“:√b÷ fi÷ cˆ“Ï Á“Ï˙bfib÷ dbO Gı÷. Dı÷d Æ◊ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷
◊b÷Zbfib gIK Oπ” Á“Ï˙bdb¶ Pfi_T WPÕ“ Ïb√÷ Gı÷. #÷˙® Ï®Z÷ #b ◊π˙Efidb¶ ]Âb¶ OÂfibKÁ“b÷ #÷˙Ÿ¶ c¶“ “ fibKÁ“b÷Ø® ◊Ï®˙øÎ Ø›fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ #÷Á“Æb÷ #b≤“
WPÕ“ Pfi_T Ïb√˙® ◊ ÷“ Gı÷. Z÷ GıÏbfi® Ædbfi #÷Á“ jbÏb˙bÍ® Gı÷. #b ÆŸ˙Â Á“Íœb÷, #÷Á“Æb÷ #b≤“ Eb¶c“®fib Á“ÍÆb÷, #÷Á“Æb÷ #b≤“ ‹˙Â ÏDıZfib
◊π˙Efi #fiŸÆbÏ EbT˙Ÿ¶ Z÷ Tb÷√¶ “fib EÂb Eb˙˙b Ædbfi Gı÷. Z÷ Ï÷Z®fib Á“Íœb÷, #÷Á“Æb÷ #b≤“ ‹˙Â-dPÂfib Á“Íœb÷, #÷Á“ Æb÷ #b≤“ ‹˙Â ÏDıZ
Á“˙Tfi® Ædbfi ‹˙bc“ Ï”®Z Gı÷. P˙¥K ÆŸ√Ø® ÏP”Z Gı÷. Z÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ dPÂfib Á“Íœb÷ #fi÷ #÷Á“Æb÷ #b≤“ dbÊ“®fib Á“Íœb÷ #b ◊πdbÂ÷ #b≤“Æb÷ Eb÷Æ≤“
NAYADHM/ 16
Á“Íœb÷db¶ «jb ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ◊b® gÏ®fi÷ ZØb døPÎÁ“bØ®,«jb ◊πÁ“bÏfib dŸ√ «b¶j®fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib ˙bÍ c“®¨bfi÷ Kb÷‘K EbÏ #¶OŸÍ Gıb÷ “®fi÷ Á“b◊®
dbÍb#b÷Ø® ZØb «jb ◊πÁ“bÏfi® #b…¥Pj#b÷Ø®, Z÷dDı ÆÏÆ˙Ø® Z÷dfi÷ fib√b÷.'
◊Ï®◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ Æ˙ ÆdøP∞, jøPZ ZØb Æ˙; Æ…ÒKfi® ÆbØ÷ cŸ¶“cŸ“Pg Pfi]b÷|¥fi® SKbÏ ◊Gı® Z÷ fibP˙ •÷PÂÁ“ Ïb\fib #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“
µ˙Pfifib ÆbØ÷ &·EÁ“b÷’Ê“fib Ïb≈KPg¥÷Á“Ø® #PgPÆaZ Á“Kb. #Pg¥÷Á“ Á“Ï®fi÷ #fi÷ #bfi¶’c“Z Ùc“K ØKb÷. Z÷Â÷ Kb˙Z„ •÷PÂÁ“ Ïb\fib÷ #bc÷“œ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|.
•÷PÂÁ“ Ïb\#÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “Ïfi÷ Kb˙S#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. ”÷ fi¶c“ ! ZdbÏ® DıK ÆŸO¶PjZ ◊b®خ ”bØ ◊O jb÷Kb. œŸ∞ ˙¬Ø® dŸ√ «b¶µKŸ¶. √ˆ«
”b÷, DıK ”b÷. ”÷ gs ! ZdbÏ® DıK ”b÷, DıK ”b÷. DıO≥Òc“ ! ZdbÏŸ¶ gs ”b÷. Æb˙jbfi®Ø® d÷]ÁŸ“dbÏfib EbÏ #¶OŸÍ Gıb÷ “®fi÷ c“®¨bfi÷ Kb÷‘K ˙bÍ Á“b¡Kb. SKbÏ
Zd÷ fi ºZ÷Tbfi÷ ºZb÷, #fi÷ ºZ÷TbfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ïb÷. PDıZ #EbÏ˙bfifib ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi® dbZb#÷ Z÷ ˙bÍb÷fi÷ «”y dˆVK #fi÷ ”¶Æfib PE‰˙bÍb
dµKdb¶ Pfi˙bÆ Á“Ïb÷. fi ºZ÷Tb œ‰Ÿ◊¨fi÷ ºZb÷. ºZ÷Tb Pd‰ ◊¨fiŸ¶ ◊bTfi &≈≈˙Í ˙¬db¶ Oπ” Á“Kb. Z÷fi÷ ÆŸO¶PjZ ◊b®خ jb÷Kb. ÆÏÆ Ob÷œ®¥
Á“Ïb÷ Kb˙Z„ dfiŸÛKb÷db¶ gÏZ EA“[fi® Dı÷d ÏbDıOø” fiOÏfiŸ¶ ZØb «®\ ]Âb¶ E¶c“fi Z÷dfib &◊Ï Gıb¶YŸ¶. w÷Z ˙¬db¶ «b¶µKb. Z÷fi÷ ÏSfifi®  “«®db¶ ÏbpKb.
Obdb÷, #bÁ“Ïb÷, fiOÏb÷ Kb˙Z„ ÆP≥˙÷œb÷fiŸ¶ #bPj◊SK Á“ÏZb ØÁ“b Kb˙Z„ Z÷  “«®fi÷ ◊÷Ê“®db¶ Ïb√® ◊Gı® DıÍfi® jbÏb, PfiOŸ “® fib ¸`T Z÷dDı ZŸÊ÷“Tb
P˙EÏ Á“Ïb÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ •÷PÂÁ“ d”bÏb\#÷ DıK DıK œ¯c“ db÷Z®#b÷fib ”bÏfi® Ædbfi #•Ÿ SKbO Á“ÏZ® Á“ÏZ®, #bA¶“c“fi Á“ÏZ®. P˙Tb◊
&·EbKb÷|. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷] Ïb\ Ø› OKb #fi÷ ◊˙Zb÷db¶ d”bP”d˙bfifi® Á“ÏZ® #b◊ dbÂ÷ Á“”÷˙b TbO® "d÷]ÁŸ“dbÏfib ˙bÍb÷fiŸ¶ c“œfi Ïb≈K◊πbPk #b’c“
Dı÷d œb÷gb ◊bdZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. #¿KŸc“K, ◊Ÿ‰ DıÒdfib, PZPØ#b÷fib, ›Òs d”b÷SÆ˙ #b’c“fib, fibO ◊Ÿ\
SKbÏ ◊Gı® dbZb-P◊Zb#÷ Ïb\ d÷]fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“ ”÷ ◊Ÿ‰ ! #b’c“fib, ZØb Á“bPZÁ“ ◊ˆPÂdb #b’c“ ◊˙fib #˙ÆÏ ◊Ï dfi÷ #¶PZd c“œfi
«Zb˙b÷ ZdbÏb aKb¶ #PfiÕ“œ÷fi÷ cˆ“Ï Á“Ï®#÷ #Ø˙b ZdbÏb ›Õ“ Dıfifi÷ œŸ¶ v“◊ Øœ÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ ◊÷Ê“®fi÷ dbZb jb’Ï®#÷ ◊b÷Zbfib #b÷œ®Á“b
#b◊®#÷ ? Zdfi÷ œŸ¶ #b◊®#÷ ? ZdbÏb PEÎdb¶ œŸ¶ P˙EbÏ Gı÷ ? SKbÏ ◊Gı® fi®E÷ Ïb√® dˆÁ“[.
Ïb\ d÷]÷ dbZb-P◊Zbfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ dbZb P◊Zb ! ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb-P◊Zb#÷ &ÎÏbPgdŸ√ PÆ>”bÆfi Ï√bÔKŸ¶
Áø“P‰Á“b◊ÂØ® Ï\÷”Ï #fi÷ ◊b‰ d¶Ob˙® #b◊b÷ #fi÷ Á“bLK◊ «b÷Tb˙® ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ «÷ ‰Â˙bÏ Eb¶c“® #fi÷ Æb÷fibfib Á“Íœb÷Ø® fi˙ “bÔKb÷.
#b◊b÷. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ ◊b÷Zbfib Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. fi˙ “b˙®fi÷, ÏŸ·Gıb ˙bÍb÷ #fi÷ #¶PZd Á“b÷dÍ O¶jÁ“b¥bK ˙¬Ø® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï.
«b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ •®Oø” db¶Ø® TŸ¶Gı®fi÷ ÆÏÆ Ob÷œ®¥ E¶c“fiØ® œÏ®Ï ◊Ï P˙T÷◊fi Á“KŸ∂. fibPÆÁ“fib Pfi:wbÆfib
‰Â Tb√ ÆŸ˙Âdb÷”Ï T› Tb÷ Z÷db¶Z® «÷ Tb√fib Áø“P‰Á“b◊Âdb¶Ø® Ï\÷”Ï ˙bKŸØ® ◊ & “˙b Kb÷‘K #PZ «bÏ®Á“ #fi÷ ”¶Æ T¨Â˙bÍb ˙¬ ◊”÷ÏbÔKb.
#fi÷ ◊bZÏb T› #b˙b÷ #fi÷ #÷Á“ Tb√ #b◊®fi÷ fibP˙fi÷ «b÷Tb˙® Tb˙b÷. #∑“bÏ ÆÏfib÷ fi˙ÆÏfib÷ ”bÏ ◊”÷ÏbÔKb÷, ◊Gı® #÷Á“b˙T®, dŸaZb˙T®,
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ Ïb\ •÷PÂÁ“fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›fi÷ Á“fiÁ“b˙T®, ÏSfib˙T®, ◊bT¶« ◊bc“◊πT¶« Á“ Ÿ“, ZŸ’Ê“Á“ Á÷“KˆÏ, #¶Oc“, c“Æ
•®Oø”db¶Ø® ‰Â Tb√ d”b÷Ïb÷ T›fi÷ Áø“P‰Á“b◊ÂØ® «÷ Tb√fib Ï \÷”Ï #b¶OÍ®#b÷db¶ c“Æ ˙®Ê“®#b÷, Á¶“c“b÷Ïb, Á¶“’ “T, EŸ “bdP ZØb ÏZfi Dı’ “Z dŸOÊ“
#fi÷ ◊b‰ TbÔKb #fi÷ #÷Á“ Tb√ d”b÷Ïb÷ #b◊®fi÷ fibP˙ (˙b¶c“)fi÷ «b÷Tb˙® ◊”÷ÏbÔKb÷. #b «jb #T¶Á“bÏ ◊”÷Ïb˙®fi÷ ◊ŸÛ◊dbÍb ◊”÷Ïb˙®. ◊Gı® c“c“ÏØdb¶
TbÔKb. Z÷ fibP˙ ÙÕ“ ZŸÕ“ Kb˙Z„ #bfi¶’c“Z Ùc“K ØKb÷, Z÷Â÷ ‹fibfi Á“KŸ∂, ◊Á“b˙÷T E¶c“fifib ÆŸO¶PjZ Z÷Tfi® O¶j œÏ®Ï◊Ï TOb˙®. SKbÏ ◊Gı®
«PTÁ“d Á“KŸ∂, dP¥-PZTÁ“ #b’c“ Á“b…ZŸÁ“, c“”® Zø #b’c“ d¶OT, Z÷dDı d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ c“b÷ÏbØ® OŸ¶Ø÷T ◊ŸÛ◊b #b’c“Ø® ˙®>Ê“ÍbK÷T ˙b¶Æfi® ÆÍT® #b’c“Z®
cŸ“:‹˙¡fifib Pfi˙bÏ v“◊ ◊πbKP_Î Á“KŸ∂, ÏbDıÆgbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙b Kb÷‘K ◊ˆ’ÏZ Á“Ï÷T ZØb ˙‹ZŸfib Kb÷OØ® ◊Ï‹◊Ï Æ¶]bZ v“◊ Á“Ï÷T- #b ◊πdbÂ÷ EbÏ
db¶OPTÁ“ #fi÷ •÷{“ ˙¬b÷ jbÏ Á“Kb. Øb÷ “b ◊϶ZŸ«”ydˆVK #bgˆ¥Âb÷Ø® ◊πÁ“bÏfi® ◊ŸÛ◊dbÍb#b÷Ø® Á“V◊˙ø¨fi® Ædbfi #T¶Áø“Z #fi÷ P˙gˆP¥Z Á“Kb÷|.
œÏ®Ïfi÷ P˙gˆP¥Z Á“KŸ∂. ◊Gı® ≈Kb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb SKb¶ #bÔKb÷, SKbÏ÷ SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ d”bÏb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Zd÷
•÷PÂÁ“ Ïb\#÷ fibP˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ œ®]π #÷Á“ PœP«Á“b Z…KbÏ Á“Ïb÷ Dı÷ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷Ø® «fi÷T ”b÷K, Dı÷db¶
ÆŸO¶PjZ ◊b®خ ÆbÏ® Ï®Z÷ ”bØ ◊O jb÷› Tb÷. EbÏ ◊ “˙bÍb w÷Z ˙¬Ø® A“[ “b Á“ÏZ® ◊ŸZÍ®#b÷ «fib˙® ”b÷K, Dı÷ ›”bdøO, ◊xTZb #b’c“ PE‰b÷fi®
NAYADHM/ 17
ÏEfibØ® KŸaZ ”b÷K, \÷fib÷ ]¶Ê“fi® Ædbfi djŸÏ #fi÷ dfib÷”Ï œ¯c“ ”b÷K, Dı÷ #fi÷ ˙… ˆ“KdK PfidÍ c“b¶ “®˙bÍb ◊¶√bfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ &g® Ø›. SKbÏ ◊Gı®
œŸg, dfib÷”Ï #fi÷ c“œfi®K ”b÷K Dı÷ ÁŸ“œÍ Á“bÏ®OÏb÷ fbÏb «fib˙÷T, d÷]ÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷ #÷Á“ &Îd Zϟ® Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍ® PœP«Á“bdb¶ #bv“∑“
c÷“c“®¡Kdbfi dPÂ#b÷ #fi÷ ÏZfib÷fi® ]ˆ]Ï®#b÷fib Ædˆ”Ø® ÔKbk ”b÷K, ‹Z¶g Ø›fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi® ◊ˆ˙ c“P¨Â-’c“œbdb¶ w÷Z ÏDıZdK PfidÍ DıÍØ®
◊Ï «fib˙÷T ˙÷’c“Á“bØ® KŸaZ ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷ Dı÷ dfib÷”Ï c÷“√bZ® ”b÷K Dı÷ ◊’Ï◊ˆÂ, dc“b÷ÒdZ ”bØ®fib db÷Ê“b dŸ√fi® Ædbfi #bÁø“PZ˙bÍb gø¶ObÏ Oπ”Â
PEP‰Z P˙UbjÏ KŸOTb÷Ø® KŸaZ ”b÷K, PEP‰Z ƈKfib ”\Ïb÷ ’Á“ÏÂb÷Ø® Á“Ï®fi÷ ±g® Ø›.
œb÷PgZ ”b÷K. #b ◊πdbÂ÷ ”\Ïb÷ v“◊b÷˙bÍ®, c÷“c“®¡Kdbfi, #PZœK SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib P◊Zb#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶-
c÷“c“®¡Kdbfi, Dı÷fi÷ \÷˙bØ® fi÷‰fi÷ ZøPk fi ØbK, Dı÷ ÆŸ√c“ ‹◊œ˙bÍ® ”b÷K, œ®]π #÷Á“ ÆÏ√b. #÷Á“ ÆÏ√® S˙Eb, #÷Á“ ÆÏ√® &dÏ˙bÍb ZØb #÷Á“
Æ•®Á“ ‹˙v“◊˙bÍ® ”b÷K, œ®]π, S˙’ÏZ, E◊T #fi÷ #PZœK E◊T ”b÷K ÆÏ√b #bgˆ¥Âb÷Ø® Ædbfi ˙÷¥ jbÏ Á“ÏfibÏ #÷Á“ ”\Ï &Îd ZÏŸÂ
#fi÷ Dı÷ #÷Á“ ”\Ï ◊Ÿv“¥b÷fbÏb ˙”fi Á“Ï® œÁ“bK. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ Á“b…ÊŸ¶“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙b÷.'' Kb˙Z„ Z÷Â÷ #÷Á“ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb.
◊Ÿv“¥b÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›fi÷ Kb˙Z„ PœP«Á“b, &◊§‹ØZ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\fib Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ #÷ «b÷Tb˙÷T Z÷ •÷{“ ZÏŸÂ Æ÷˙Á“
d÷]ÁŸ“dbÏ PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ ØKb÷ #fi÷ PÆ>”bÆfi ◊bÆ÷ ◊”b÷>E®fi÷ ◊ˆ˙ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb Z÷dÂ÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ #b˙®fi÷ •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ Á“mŸ¶
’c“œbdb¶ dŸ√Ïb√® «÷Æ® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Dı÷fi÷ ‹fibfi Á“Ï® T®jŸ¶ Gı÷, «PTÁ“d Á÷“- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #dfi÷ Dı÷ Á“Ï˙b Kb÷‘K ”b÷K Z÷fi÷ dbÊ÷“ #b∏b #b◊b÷.
Á“Ï® T®jŸ¶ Gı÷ Kb˙Z„ #V◊ ’Á“ÒZŸ ]Âb dˆVK˙bÍb #bgˆ¥Âb÷ ◊”÷Ï® T®jb Gı÷, SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ Á“mŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #dfi÷ Dı÷ Á“Ï˙b Kb÷‘K ”b÷K
#÷˙® d÷]-ÁŸ“dbÏfi® dbZb Z÷ PœP«Á“bdb¶ #bv“∑“ Ø›, #bv“∑“ Ø›fi÷ Z÷fi÷ #b∏b #b◊b÷. SKbÏ ◊Gı® •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ Á“mŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷
d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dıd® Zϸ gsbÆfi ◊Ï «÷≤“®. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi® \#b #fi÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥ ˙ ÷“ ˙”fi Á“ÏbK Z÷˙® d÷]ÁŸ“dbÏfib PœP«Á“bfi÷ ˙”fi
jb˙dbZb Ï\÷”Ï #fi÷ ◊bZÏb T›fi÷ PœP«Á“b◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷  “b«® Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ”\Ï ZÏŸÂ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷
«bDŸıdb¶ gsbÆfi ◊Ï «÷Æ® O›. Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb #fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi® PœP«Á“bfi÷ ˙”fi Á“Ï˙b Tb‘Kb.
SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi® ◊bGıÍ •ø¶ObÏfib ]Ï, v“◊, dfib÷”Ï ˙÷¥˙bÍ®, SKbÏ ◊Gı® ◊ŸÏŸ¥ Æ”Æπ ˙bP”fi® PœP«Á“b ◊Ï d÷]ÁŸ“dbÏfib #bv“∑“ Ø˙b
ÆŸ¶c“Ï OPZ, ”b‹K, ˙Efi, E÷Õ“b, P˙TbÆ, ƶTb◊, &Tb◊ Á“Ï˙bdb¶ ÁŸ“œÍ, ◊Ï Æ˙◊πØd #b #b≤“ d¶OTsÔK Z÷fi® Æbd÷ #fiŸA“dØ® EbVKb. ‹˙§‹ZÁ“
Kb÷‘K &◊EbÏ Á“Ï˙bdb¶ ÁŸ“œÍ, ◊Ï‹◊Ï dÍ÷Tb ÆdK •÷®db¶ §‹ØZ Ob÷Í •®˙SÆ fi¶c“b˙Z ˙jdbfi gsbÆfi Á“Íœ dS‹K #fi÷ c“◊ Kb˙Z„ ]Âb jfifib
&Eb ◊ŸÕ“ ◊π®PZ DıfiÁ“ #fi÷ &Îd #bÁ“bÏfib ‹Zfi˙bÍ® #÷Á“ &Îd Zϟ®, #Ø®| Dıfi Kb˙Z„ ›Õ“ Á“bÒZ #b’c“ P˙œ÷¥Âb÷ ˙bÍ® ˙b®خ Kb˙Z„ Pfi϶ZÏ
P”d Eb¶c“® Á¶“c“ ◊ŸÛ◊ #fi÷ E¶sdbfi® Ædbfi &≈≈˙T ˙Â˙bÍb, Á“b÷϶ʓ ◊ŸÛ◊fi® #Pgfi¶c“fi Z÷dDı ‹ZŸPZ Á“ÏZb Á“”÷˙b Tb‘Kb. ""”÷ fiÒc“ ! DıK ”b÷ DıK ”b÷,
dbÍbØ® KŸaZ w÷Z Gı‰fi÷ jbÏ Á“ÏZ® T®Tb◊ˆ˙Á“ &g® Ø›. SKbÏ ◊Gı® ”÷ gs DıK ”b÷, DıK ”b÷ ! ”÷ DıOZfi÷ #bfi¶c“ #b◊fibÏ ! ZdbÏŸ¶ Á“VKbÂ
d÷]ÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷ •ø¶ObÏfib ]Ïfi® Ædbfi ÆŸ¶c“Ï ˙÷¥˙bÍ® Kb˙Z„ &PEZ &◊EbÏ Øb#b÷. Zd÷ fi ºZ÷T ◊b¶E ›qPsKb÷fi÷ ºZb÷ #fi÷ ºZ÷T ÆbjŸ jdfiŸ¶ ◊bTfi
Á“Ï˙bdb¶ ÁŸ“œÍ «÷ •÷{“ Zϟ®#b÷ PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ PØfi÷ d÷] ÁŸ“dbÏfib Á“Ïb÷. ”÷ c÷“˙ ! P˙–fib÷fi÷ ºZ®fi÷ PÆP∞db¶ Pfi˙bÆ Á“Ïb÷. j…K◊ˆ˙Á“ Á“dÏ Á“Æ®fi÷,
«¶fi÷ ◊ “√bdb¶ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP Ɵ˙Â ÏSfi #fi÷ d”bfi ◊ŸÏŸ¥fi÷ Kb÷‘K Z◊fib fbÏb ÏbO f÷¥ v“◊® d£b÷fib÷ fibœ Á“Ïb÷. ◊πdbc“ÏP”Z Ø›fi÷ &Îd œŸVÁ“
#Ø˙b «”ydˆVK Z◊fi®KdK &≈≈˙T Z÷dDı P˙PE‰ c¶“ “®˙bÍb, EdÁ“Zb, µKbfi fbÏb #b≤“ Á“dv“◊® œ‰Ÿ#b÷fiŸ¶ dc“fi Á“Ïb÷. #b∏bfi-ÏP”Z Æ˙b÷|Îd Á÷“˙Í
◊bZÍb, &Îd, #fi÷ Tb¶«b ˙bÍ ˙bÍb, œ¶√ Á¶“c“◊ŸÛ◊ DıTÁ“Â, ÏDıZ #fi÷ ∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ïb÷. ◊Ï®¥” v“◊ Æ÷fibfi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï®fi÷, ◊Ï®¥” #fi÷
˙Tb÷ ˙T #døZfib ¸÷ Ædˆ”fib Æd®◊ «÷ EbÏb÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ T®Tb◊ˆ˙Á“ &◊ÆOØ® PfigK «fi® œbwZ #÷˙¶ #EÍ ◊Ïd ◊c“v“◊ db÷¨fi÷ ◊πbk Á“Ïb÷.
˙®>lZ® ˙®>lZ® &g® Ø›. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfi® Æd®◊ •ø¶ObÏfib ]Ï v“◊ ZdbÏ® jd Æbjfibdb¶ P˙–fi fi ØbK.'' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi:
Kb˙Z„ &PEZ &◊EbÏ Á“Ï˙bdb ÁŸ“œÍ #÷Á“ &Îd Zϟ® Kb˙Z„ PœP«Á“b &◊Ï d¶OTdK \K DıK œ¯c“ Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ ÏbDıOø”fi®
#bv“∑“ Ø›fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi® ◊bÆ÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfi® ÆÒdŸ√ E¶sÁ“b¶Z dP ˙ÈÏSfi ˙Eb÷˙E Ø›fi÷ fi®Á“iKb. ≈Kb¶ OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ #b˙®fi÷ ◊ŸÏŸ¥ Æ”Æπ
NAYADHM/ 18
˙bP”fi® PœP«Á“b db¶Ø® fi®E÷ &ZKb. gO˙fi„ ! #b ƶÆbÏ #bc“®k-◊πc“®k Gı÷. Dı÷d Á“b÷› ObØb◊PZ ]Ïdb¶ #bO
(34) SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏfib dbZb-P◊Zb d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ Æbd÷ Ïb√® TbO˙b◊Ï Z÷ ]Ïdb¶ Dı÷ #V◊ gbÏ˙bÍ® #fi÷ «”ydˆVK ˙‹ZŸ ”b÷K Gı÷ Z÷fi÷,
≈Kb¶ •d d”b˙®Ï Gı÷, SKb¶ #b˙®fi÷ ‰Â ˙√Z c“P¨Â Zϸخ #b϶g Oπ” Á“Ï®fi÷ ‹˙K¶ #÷Á“b¶Zdb¶ EbVKb÷ \K Gı÷. Z÷ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“- "#PCdb¶
Á“Ï®fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï÷ Gı÷. ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷. fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ «Í˙bØ® «Eb˙÷T #b ◊c“bØb÷| dbÏ÷ dbÊ÷“ #bOÍ-◊bGıÍ P”Zfi÷ dbÊ÷“, ÆŸ√fi÷
:- ""”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b d÷]ÁŸ“dbÏ #dbÏb÷ #÷Á“fib÷ #÷Á“ ◊Ÿ‰ Gı÷. Z÷ #dfi÷ dbÊ÷“, ¨dbfi÷ dbÊ÷“, Á“VKbÂfi÷ dbÊ÷“ #fi÷ gP˙ÛKdb¶ &◊Kb÷O® Øœ÷. #÷˙® Dı
›Õ“ Gı÷, Á“b¶Z Gı÷. ◊πbÂfi® Ædbfi #fi÷ &·G„ı˙bÆfi® Ædbfi Gı÷. Ùc“Kfi÷ #bfi¶c“ Ï®Z÷ dbÏ÷ ◊ #bSdbv“◊® ˙‹ZŸ Gı÷, Dı÷ dfi÷ ›Õ“ Gı÷, Á“bÒZ Gı÷, P◊πK Gı÷,
◊πc“bfi Á“ÏfibÏ Gı÷. &À«Ïfib ◊ŸÛ◊fi® Ædbfi Z÷fiŸ¶ fibd •˙ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ cŸ“Tg dfib÷∏ Gı÷ #fi÷ #PZœK dfib÷”Ï Gı÷. #b #bSdbfi÷ ”y¶ g‹d ØZb¶ «Eb˙®
Gı÷ Zb÷ c“œfifi® Zb÷ ˙bZ Dı œ® ? Dı÷d &S◊T ◊x, #Ø˙b ÁŸ“dŸc“ Á“bc“˙db¶ T›œ, Zb÷ Z÷ ƶÆbÏfib÷ &·Gı÷c“ Á“ÏfibÏ Øœ÷. Z÷Ø® ”y¶ ›·GŸı¶ Á÷“ c÷“˙bfiŸP◊πK !
&S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ ◊b®db¶ ˙øP∞ ◊bd÷ E÷, Zb÷ ◊ Á“bc“˙ Á÷“ ◊b®fi® #b◊ ‹˙K¶Dı dfi÷ ◊π˙πPDıZ Á“Ïb÷- ‹˙K¶Dı dfi÷ dŸ¶’ “Z Á“Ïb÷- ‹˙K¶Dı ∏bfib’c“Á“
ÏDıØ® PTk ØZb¶ fiØ®, Z÷ ◊πdbÂ÷ d÷]ÁŸ“dbÏ Á“bdb÷db¶ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷. #fi÷ #bEbÏ, Ob÷EÏ®, P˙fiK, ˙…∏bPfiÁ“, EÏÂ, Á“ÏÂ, ƶKd Kb‰b #fi÷ db‰b
gb÷Ob÷db¶ ˙øP∞ ◊bd÷T Gı÷. Zb÷ ◊ Á“bdÏDıØ® PTk ØKb÷ fiØ®, gb÷O ÏDıØ® #b’c“ v“◊ jdfiŸ¶ ◊πv“◊ Á“Ïb÷.
PTk fiØ® ØKb÷. ”÷ c÷“˙bfiŸ¶ P◊πK ! d÷] ÁŸ“dbÏ Æ¶ÆbÏfib gKØ® &PfC ØKb÷ SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ ‹˙K¶Dı ◊π˙π≈Kb ◊πc“bfi
Gı÷ #fi÷ DıÒd DıÏb dÏÂØ®gKg®Z «ÒKb÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊fi® Á“Ï® #fi÷ ‹˙K¶Dı Kb˙Z„ #bEbÏ Ob÷EÏ #b’c“ jdfi® Pœ¨b #b◊® Á÷“- ”÷
◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷, Oø”SKbO Á“Ï®fi÷ ÆbjŸS˙fi® ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·Gı÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ◊πdbÂ÷ ◊øΩ˙® ◊Ï KŸO db‰ WPÕ“ Ïb√®fi÷ EbT˙Ÿ¶ \÷›#÷.
Gı÷. #d÷ c÷“˙bfiŸP◊πKfi÷ PœÛKPg¨b #b◊®#÷ Gı®#÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ #b ◊πdbÂ÷ PfiPDı˙ gˆPd◊Ï &gb Ï”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ gˆPdfiŸ¶
PœÛKPg¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib ◊πdbDıfi Á“Ï®fi÷ «÷Æ˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ ÆbdbPKÁ“fiŸ¶ &·EbÏ Á“Ï®fi÷
dbZb P◊Zb fbÏb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Z÷ #Ø fi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® ‹˙®Á“bÏ œÏ®ÏfiŸ¶ ◊πdbDıfi Á“Ï®fi÷ œKfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ ˙÷c“fib #b’c“
Á“Kb÷|. Á“bÏÂb÷Ø® Pfic“b÷|¥ #b”bÏ Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ P”Z, PdZ #fi÷ djŸÏ
SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷Ø® ›œbfi gb¥Â Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ #◊πdÎ #fi÷ Æb˙jbfi Ø›fi÷ ◊πbÂ
’c“œbdb¶ OKb. Dı›fi÷ ‹˙K¶ Dı #bgŸ¥ÂdbÍb, #fi÷ ˙¬ &ZbKb. SKbÏ ◊Gı® (P˙Á“T÷§ÒsK) gˆZ (˙fi‹◊PZÁ“bK) º˙ (◊¶E÷§ÒsK) #fi÷ ÆS˙
d÷]ÁŸ“dbÏfi® dbZb#÷ ”¶Æfib T¨Â˙bÍb ˙¬db¶ #bgˆ¥Â dbÍœ #fi÷ (œ÷¥#÷Á“§ÒsK)fi® Ϩb Á“Ï®fi÷ ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷ #b P˙¥Kdb¶ DıÏb
#T¶Á“bÏ Oπ” Á“Kb. DıTfi® jbÏb, PfiOŸ “®fib ◊ŸÛ◊ #fi÷ ʈ“Ê÷“T dŸaZb˙T® db‰ ◊ ◊πdbc“ fi Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ÷ •d gO˙bfi
”bÏfi® Ædbfi #b¶Æˆ Ê“◊Á“b˙Z®, #bA¶“c“fi Á“ÏZ® #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZ® Á“ÏZ® #b d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷Ø® #b ◊πdbÂ÷fib÷ jdfib÷ &◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶
◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®. ”÷ TbT ! ◊πbk E’ωKb÷Odb¶ KZfib Á“Ï˙®. ”÷ ◊Ÿ‰ ! jbÏ Á“Ï®fi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ Z÷fi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. Z÷ gO˙bfifi® #b∏b ◊πdbÂ÷
#◊πbk Eb’ωKb÷Ofi÷ dbÊ÷“ ]Ê“fib Á“Ï˙® ”÷ ◊Ÿ‰ ! ◊ÏbA“d Á“Ï˙b÷. ƶKd Odfi Á“ÏZb Z÷Dı ◊πdbÂ÷ «÷ÆZb, Kb˙Z„ &≤“®fi÷ #ØbZ„ ◊πdbc“ #fi÷ Pfisbfib÷
Æbjfibdb¶ ◊πdbc“ fi Á“Ï˙b÷ #dbÏ÷ dbÊ÷“ ◊ #b Dı dbO ØbK. #b ◊πdbÂ÷ SKbO Á“Ï® ◊πbÂb÷, gˆZb÷ º˙b÷ #fi÷ ÆS˙b÷fi® KZfibÁ“Ï® ƶKdfi® #bÏbjfib
Á“”®fi÷ d÷] ÁŸ“dbÏb÷fib dbZb P◊Zb#÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb.
Á“Ï®fi÷ Dı÷ ’c“œb db¶Ø® #bÔKb ”Zb Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb OKb. (36) Dı÷ ’c“˙Æ÷ d÷]ÁŸ“dbÏ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”SKbO Á“Ï®fi÷ Eb’ω
(35) SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ÷ ‹˙K¶ Dı ◊¶EdŸP{“ Tb÷E Á“Kb. Tb÷E #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂ Z÷Dı ’c“˙Æ÷, ƶµKb Á“bÍfib ÆdK÷, Ïb§SfiÁ“ #fiŸA“dØ® •dÂ
Á“Ï®fi÷ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ≈Kb¶ ”Zb SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ •d gO˙bfi PfiOπ∂Øfi® œNKbƶ‹ZbÏÁ“b÷fiŸ¶ P˙gbDıfi Á“ÏZb¶ ÆdK÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib÷ œNKbƶ‹ZbÏÁ“
d”b˙®Ïfi® Dıd® Zϸخ #b϶g Á“Ï®fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®. ¸Ï® ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ fbÏfi® ◊bÆ÷ ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® •d PfiOπ∂Ø ÏbP‰fib ◊”÷Tb #fi÷ ◊bGıTb
Á“Kb #fi÷ Á“mŸ¶- "gO˙fi„ ! #b ƶÆbÏ DıÏb #fi÷ dÏÂØ® #bc“®k Gı÷, ”÷ ÆdKdb ˙bEfib, ◊ø·Gıfib, ◊Ïb˙Zfi, jdfib ÔKbpKbfifib PE>Zfi, &·EbÏ,
NAYADHM/ 19
◊bÆ˙Âfi÷ dbÊ÷“ ◊π˙÷œ Á“ÏZb ”Zb #fi÷ «”bÏ PfiÁ“ÍZb ”Zb, Z÷db Á÷“Ê“TbÁ“ cŸ“:√Ø® ◊®’ “Z Z÷dDı ƶÁ“V◊ P˙Á“V◊ KŸaZ dbfiÆ ˙bÍb Ø›fi÷ Kb˙Z„ ÏbP‰
ÆbjŸ#b÷fib ”bØfib÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi® ÆbØ÷ ƶ]e“fi ØZŸ¶ #÷Dı Ï®Z÷ Á“b÷›fib ◊Ofib÷, ÔKZ®Z Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ”y¶ GŸı¶ SKb¶ œ®]πZb◊ˆ˙Á“ #bÔKb Gıb÷. ”÷ d÷] ! #b #Ø
Á“b÷›fib d‹ZÁ“fib÷ Zb÷ Á“b÷›fib ◊÷Ê“fib÷ Ê“<“Ï ØKb÷. Á“b÷› Á“b÷› Zb÷ d÷] ÁŸ“dbÏfi® ÆdØ Gı÷ ? d÷]ÁŸ“dbÏ÷ Dı˙b« #b¡Kb÷ ”b, #÷ #Ø ÆdØ Gı÷.
&◊ÏØ® Ê“◊®fi÷ DıZb¶ Á“b÷› Á“b÷›#÷ Zb÷ ◊b÷Zbfib ◊Ofi® ÏDıØ® d÷]ÁŸ“dbÏfi® gÏ® gO˙bfi„ «b÷VKb - "”÷ d÷] ! #bfib ◊”÷Tbfib ‰®\ g˙db¶ ˙÷Zbß
c“®jb÷. #b ◊πdbÂ÷ Tb¶«® ÏbP‰db¶ d÷]ÁŸ“dbÏ ¨ÂgÏ ◊ #b¶√ «¶j fi Á“Ï® ◊˙Zfi® ◊bc“dˆÍdb¶ ZŸ¶ ODıÏbDı ”Zb÷. ˙fiEÏb÷#÷ ZbÏŸ¶ fibd "ÆŸd÷ÏŸ◊πg' Ïb√÷T
œaKb÷. ”ZŸ¶. Z÷ ÆŸd÷ÏŸ◊πgbfib÷ ˙Â w÷Z ”Zb÷. œ¶√fib EˆÂfi® Ædbfi &≈≈˙T,
SKbÏ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ dfidb¶ #b ◊πdbÂ÷ #µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷. "”y¶ P˙dT, PfidÍ; c“”®fib ¸b÷c“bfi® Ædbfi, ObKfib cˆ“jfib ¸÷Âfi® Ædbfi #fi÷
•÷P Ïb\fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ jb’Ï® c÷“˙®fib÷ #bSdDı d÷]ÁŸ“dbÏ GŸı¶ Kb˙Z„ ≈KbÏ÷ E¶sdbfib Ædbfi v“◊ ”ZŸ¶ Z÷ ÆbZ ”bØ ±>Eb÷ #fi÷ fi˙ ”bØ Tb¶«b÷ ”Zb÷
”y¶, ]Ïdb¶ ”Zb÷ SKbÏ÷ •d PfiOπ∂Ø dbÏb÷ #bc“Ï Á“ÏZb ”Zb. #b ÁŸ“dbÏ #b˙b÷ dµKgbOdb¶ c“Æ ”bØfib ◊’Ïdb ˙bÍb÷ ”Zb÷ EbÏ ◊O, ƈ¶∑“ ◊ˆGı ˆ¶“ #fi÷
Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ \ÂZb ”Zb. ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“ÏZb ”Zb. º˙b’c“ ◊c“bØb÷|fi÷ PT>O- #b ÆbZ #¶O ◊πPZP{“Z ”Zb.Æb…@K, ◊πdbÂb÷◊÷Z #¶O˙bÍb÷, ÆŸ¶c“Ï
Z÷Â÷ PÆ∞ Á“Ï˙b˙bÍb ”÷ZŸ#b÷fi÷ ◊πHb÷fi÷ Á“bÏÂb÷fi÷ #fi÷ ÔKbÁ“ÏÂb÷ fi÷ Á“”÷Zb v“◊˙bÍb÷, #bOÍØ® &ÀEb d‹ZÁ“˙bÍb÷œŸg ‹◊¶jb’c“˙bÍb÷ ”Zb÷ Z÷fi÷ ◊bGıÍfib÷
”Zb. ›Õ“ #fi÷ dfib÷”Ï ˙b®خ #bTb◊ ƶTb◊ Á“ÏZb ”Zb. ◊϶ZŸ ≈KbÏØ® gbO œˆÁ“Ïfi® Ædbfi fi®E÷ fid÷T ”Zb÷. Z÷fi® ÁŸ¶“√ «Á“Ï®fi® Dı÷˙® ”Z®. #fi÷
d÷ dŸ¶’ “Z Ø› Oø”˙bÆØ® PfiÁ“Í®fi÷ ÆbjŸ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏØ® Z÷ PGıs”®fi ”Z®. Z÷db¶ √b “b÷ ◊ ÷“T fi ”Zb÷. Z÷dDı Tb¶«® fi ”Z®. Z÷ Tb¶«b
ÆbjŸ dbÏb÷ #bc“Ï fiØ® Á“ÏZb Kb˙Z„ #bTb◊ ƶTb◊ fiØ® Á“ÏZb #fi÷ #b &c“Ï˙bÍb÷, Tb¶« ”b÷≤“ ˙bÍb÷, Tb¶«® ƈ¶∑“˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷fi® ◊®≤“ √÷>E÷T jfiŸ¥fib
•d PfiOπ∂Øb÷ DıZb¶ #b˙Zb¶ dbÏb ƶ‹ZbÏ÷Á“fi÷ #b÷ͶO÷ Gı÷ #fi÷ ”y¶ #bÊ“T® ◊ø{“ Dı÷˙® #bÁø“PZ˙bÍ® ”Z®. Z÷fib #ÒK #˙K˙ ÆbÏ® Ï®Z÷ dÍ÷T ”Zb,
Tb¶«® ÏbP‰db¶ #b¶√ ◊ «¶j fi Á“Ï® œaKb÷ Z÷Ø® Á“bT÷ Ïb‰®fib ◊πgbZ v“◊ ◊πdb KŸaZ Ob÷Í #fi÷ ◊ŸÕ“ ”Zb. ◊ˆ¶Gı “® Eb÷Ê÷“T® #fi÷ ◊πdbÂb÷◊÷Z ”Z®.
Ø˙b ◊Ï Kb˙Z„ ƈK Z÷DıØ® \≈˙VKdbfi Ø˙b◊Ï •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊O Á“bE«bfi® Dı÷d ◊’Ï◊ˆÂ #fi÷ dfib÷”Ï ”Zb¶. ˙®Æ fi√b÷ w÷Z, PfidÍ,
#b∏b T›fi÷ ¸Ï®Ø® Oø”˙bÆdb¶ Ï”÷˙Ÿ¶ dbÏb dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï Gı÷, P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ E®Á“Âb¶ #fi÷ PfiÏŸ◊”Z ”Zb, Gı c“b¶Z ”Zb. ”÷ d÷] ! SKb¶ Zd÷ ]Âb¶ ”bØ®#b÷
#bZµKbfifib Á“bÏÂ÷ cŸ“:√Ø® ◊® “®Z #fi÷ P˙Á“V◊ KŸaZ Ø›fi÷ Z÷ ÏbP‰ ”bخ®#b÷, #fi÷ ÁŸ“dbÏ #˙‹Øbfi÷ ◊πbk Á“Ï÷T Á“Tgb÷ fi÷ Á“TPgÁ“bE#b÷Ø®
d÷]ÁŸ“dbÏ÷ fiÏÁ“fi® Dı÷d ÔKZ®Z Á“Ï®. ÏbP‰, ÔKZ®Z Á“Ï®fi÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï, ]÷ÏbK÷Tb÷ Ï”®fi÷ #÷Á“ ”\Ï ”bØ®#b÷fib÷ fibKÁ“, dbOc“œÁ“, #POπd, ◊π‹Øb◊Á“
ƈKfiŸ¶ \≈˙VKdbfi Ø˙b ◊Ï ≈Kb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ”Zb SKb¶ KˆØ◊PZ #fi÷ KˆØfi® ˙øP∞ Á“ÏfibÏ ”Zb. Z÷ PÆ˙bK ]Âb #ÒK #÷Á“Tb
#bÔKb, #b˙®fi÷ ‰Â˙bÏ #bc“P¨Âb ◊πc“P¨Âb Á“Ï®. ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ”bØ®#b÷fib «·Eb#b÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb÷ Kb˙Z„ P˙EÏ Á“ÏZb÷”Zb÷. ”÷ d÷] ! ZŸ¶
Kb˙Z„ gO˙bfifi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. ”¶d÷œb ◊πdbc“®, A“[ “b ◊ÏbKÂ, Á¶“c“◊ÏPZA“[ “b Á“Ï˙bdb ◊π®PZ˙bÍb÷, d…ØŸfiP◊πK,
(37) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- "”÷ Á“bd gb÷Odb¶ #Zøk #fi÷ Á“bd gb÷Odb¶ ZøÛÂb˙bÍb÷ ”Zb÷. OÂb¶ ”bØ®#b÷Ø®
d÷]' ZŸ¶ ÏbP‰fib ◊”÷Tb #fi÷ ◊bGıTb Á“bÍfib #˙ÆÏ ◊Ï •d PfiOπ∂Øb÷fib ]÷ÏbK÷T Z›fi÷ ˙…Zb∆ ◊˙Zfi® ZÍ÷Ê“®db¶ ◊˙Zb÷db¶, c“Ï®#b÷db¶ ◊˙Zb÷fib
#b˙bOdfi Á“Ï˙bfib Á“bÏÂ÷ Tb¶«® ÏbP‰ ◊K∂Z Øb÷ “b ÆdK dbÊ÷“ ◊ #b√ #¶ZÏbTdb¶, Á¶“c“Ïb#b÷db¶, &≈lÏb÷db¶, lÏÂb#b÷db¶, fi”÷Ïb÷db¶, √b “b#b÷db¶,
fi d®>E® œaKb÷ d÷] ! SKbÏ÷ ZbÏb dfidb¶ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ ◊£˙b÷db¶, Á“bc“˙˙bÍb √b«b÷PEKbdb¶, Á“Ê“Á“, db¶ Á“Ê“◊£˙b÷ ◊˙Zfi® Æd®◊˙Z®|
Kb˙Z„ ≈KbÏØ® dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”˙bÆØ® PfiÁ“ͨfi÷ d÷ ÆbjŸZbfi® c“®¨b T®j® √b«b÷PEKbdb¶, ZÊ“b÷db¶, #Ê“˙®db¶, ʈ¶“Á“b÷ Áˆ“Ê“b÷ &◊ÏØ® Æb¶Á“ “b #fi÷ fi®E÷
Gı÷. SKbÏØ® •d PfiOπ∂Øb÷ fiØ® dbÏb÷ #bc“Ï Á“ÏZb Á÷“ fiØ® dfi÷ \ÂZb. Z÷fi÷ ◊”b÷Íb ◊˙Zb÷db¶, ◊˙Zfib Pœ√Ïb÷◊Ï ◊πb‘gbÏb÷db¶ d¶Eb÷db, Á“bfifidb¶, ˙fib÷db¶,
«c“T÷ Kb˙Z„ ◊Ofi® jˆÍØ® gÏ® c÷“ Gı÷. Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ #÷ Dı •÷K‹Á“Ï Gı÷ ˙fi√¶ “b÷db¶, ˙fib÷fi® •÷®#b÷db¶, fic“®#b÷db¶, fic“® Á“¨b÷db¶ , KˆØb÷ Eb÷ÏÆ
Á÷“ Á“bT÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ◊ˆGı®fi÷ Oø”˙bÆdb¶ Ï”÷˙b ˙b˙ “®#b÷db¶, Ob÷Í #Ø˙b Á“dTb÷˙bÍ® ˙b˙ “®#b÷db¶, c“®]®|Á“bdb¶, OŸ¶\PTÁ“bdb¶,
TbOŸ Zd÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷| Gı÷ #fi÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ #ZµKbfifib Á“bÏÂ÷ ÆÏb÷˙Ïdb ÆÏb÷˙Ïfi® ◊¶§aZ#b÷db¶ ÆÏÆÏ◊¶§aZ#b÷db¶, ˙fiEÏb÷ fbÏb P˙EbÏ Dı÷fi÷
NAYADHM/ 20
#b◊÷T Gı÷ #÷˙b÷ ZŸ¶ «”yƶpKÁ“ ”bØ®#b÷fi® ÆbØ÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ZÏŸ◊£˙b÷, ºÂ, DıÏbØ® DıDı’ÏZ œÏ®Ï˙bÍb÷, ÔKbÁŸ“Í, gˆpKb÷, ZÏ‹Kb÷, cŸ“T«, ØbÁ÷“T,
◊b® #fi÷ ]bÆfib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb÷ PfigK #fi÷ &f÷O ÏP”Z Ø›fi÷ ÆŸ√÷ db¶c“b÷, «”÷Ïb÷ ZØb ’c“Odˆ∑“ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib KŸØØ® GˆıÊ“b÷ ◊ “® OKb÷. ˙fifi®
ÆŸ√÷ P˙EÏZb÷ ”Zb÷. c“b˙bfiÍfi® ≈˙bÍb#b÷Ø® ◊ÏbgˆZ ØKb÷. Od®|Ø®, ZÏÆØ®, gˆ√Ø® ◊®’ “Z
SKbÏ ◊Gı® #÷Á“˙bÏ Á“c“bPEZ ◊πb˙øÊ„“ ˙¥b, œÏc“, ”÷dSfi #fi÷ ˙ÆÒZ #÷ Ø›fi÷ gKfi÷ ◊πbk ØKb÷. cŸ“:√® ØKb÷. ZbÏb÷ #bfi¶c“ ÏÆ œŸÛÁ“ Ø› OKb÷. #b
◊b¶E ≠“ZŸ#b÷ A“dœ: ÔKZ®Z Ø› Dı˙b ◊Ï Oπ®Ûd ≠“ZŸfib÷ ÆdK #bÔKb÷ SKbÏ÷ P˙◊PÎØ® Á÷“d GŸıÊ“Á“bÏb÷ d÷Í˙Ÿ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ &PfC ØKb÷. Zfi÷
Dı÷≤“ dbÆdb¶ ˙ø¨b÷fib ◊Ï‹◊Ïfib ƶ]¥Ø® #PC &S◊≥ Ø› ZØb œŸÛÁ“ ]bÆ, ◊ˆÏ® Ï®Z÷ gK &S◊≥ ØKb÷.Z÷Ø® ZŸ¶ #bd Z÷d c“b÷ “˙b Tb‘Kb÷. Z÷ ÆdK÷ #÷Á“
◊b¶c“ “b, Á“EÏb #fi÷ ˙bKŸØ® c“®k ØK÷T #SK¶Z gKbfiÁ“ #PCØ® &S◊≥ Øb÷ “b◊b® ˙bÍŸ #fi÷ ]Âb¶ Á“bc“˙˙bÍŸ¶ ÆÏb÷˙Ï c÷“√bKŸ¶ Z÷db ◊b® ◊®˙bfi÷
˙fifib c“b˙bfiÍfi® ≈˙bÍb#b÷Ø® ˙fifib÷ dµKgbO ÆÍO® &ßb÷. ’c“œb#b÷ dbÊ÷“ ]bÊ“ P˙fib ZŸ¶ &ZKb÷|. SKb¶ ’Á“fibÏbØ®cˆ“Ï EbVKb OKb ◊ ◊b® ÆŸj®
jŸdb “bØ® ÔKbk Ø› O›. ◊πE¶ “ ˙bKŸfib ˙÷OZ® PCfi® ≈˙bÍb#b÷ ZˆÊ“˙b TbO® fi ◊”b÷>E® œaKb #fi÷ ˙·Eb÷˙E Á“[E “db¶ ¸Æb› OKb "”y¶ ◊b® ◊®˙Ÿ¶' #÷d
#fi÷ SKbÏ÷ Zϸ ◊ “˙b TbO®. ◊b÷Tb ˙ø¨b÷ #¶c“Ï #¶c“Ï Dı «Í˙b Tb‘Kb. P˙EbÏ®fi÷ SKb¶ Z÷ ƈ¶∑“ ¸÷Tb˙® ◊϶ZŸ ZdbÏ® ƈ¶∑“ ◊ ◊b® ÆŸj® fi ◊”b÷>E®
˙fi◊πc÷“œb÷fi® fic“® fibÍbfiŸ¶ ◊b® døZOb’c“fib œ«b÷Ø® Æ “˙b Tb‘KŸ¶- Z÷fiŸ¶ Á“[E “ SKbÏ÷ ”÷ d÷] ! Zd÷ ¸Ï® ""œÏ®Ïfi÷ «”bÏ Á“b∑Ÿ¶“'' #÷d P˙EbÏ®fi÷ \÷Ï Á“KŸ∂ Zb÷
Á“[ “b˙bÍ&À Ø› OKŸ¶. Z÷dfib ’Á“fibÏbfiŸ¶ ◊b® ÆŸÁ“bK OKŸ¶. gø¶ObÏÁ“ ◊¨® Ob∑“ Á“[E “db¶ ¸Æb› ◊Rb. SKbÏ÷ ”÷ d÷] ! #÷Á“ ˙√Z #÷Á“ fi˙Dı˙bfi •÷{“
c“®fiZb ◊ˆ˙Á“ #bA¶“c“fi Á“Ï˙b Tb‘Kb¶. ˙ø¨b÷◊Ï Ï”÷T Á“bO “b #SK¶Z Á“≤“b÷Ï #fi÷ ”bØ®fi÷ Zdb÷#÷ ƈ¶ø, ◊O #fi÷ c“b¶Z v“◊ dƈTb÷Ø® ◊π”bÏ Á“Ï®fi÷ dbKb÷| ”Zb÷.
#PfiÕ“ œ¯c“ Á“Ï˙b Tb‘Kb. ˙ø¨œ÷fib÷ #OπgbOb÷ #PC Á“Âb÷fib Á“bÏÂ÷ ◊Ï˙bÍb #fi÷ ZbdbÏb Ê“b÷Íbdb¶Ø® ]Âb¶ ÆdK ◊”÷Tb Z÷fi÷ Á“b∑“® dˆÁ÷“T ”Zb÷. Z÷ ”bØ®
Ædbfi TbT c÷“√b˙b Tb‘Kb, ◊¨®#b÷fib Ædˆ” ZÏÆØ® ◊®’ “Z Ø›fi÷ ◊b¶√b÷ ◊b® ◊®˙bfi÷ dbÊ÷“ Z÷Dı ÆÏb÷˙Ïdb¶ &ZKb÷|. SKbÏ ◊Gı® Z÷ fi˙Dı˙bfi ”bØ®#÷
∑“®T® Á“Ï®fi÷, ºƒb #fi÷ ZbTŸfi÷ ◊πOÊ“ Á“Ï®fi÷ #fi÷ dŸ√ √b÷T®fi÷ wbÆ T÷˙b Zdfi÷ \÷Kb÷. \÷Zbfi® ÆbØ÷ Dı ZdbÏb ◊ˆ˙fib ˙÷ÏfiŸ¶ ‹dÏ ØKŸ¶. ÆdÏÂ
Tb‘Kb Oπ®Ûd Á“bÍfi® &ÛÂZb, ƈKfib÷ Zb◊ #SK¶Z Á“≤“b÷Ï Z÷dDı ◊πE¶ “ ˙bKŸ ØZbfi® ÆbØ÷ Dı Z÷fi÷ A“b÷jfib PEÒ” ◊πOÊ“ ØKb Z÷fib÷ A“b÷j ˙j® OKb÷. Z÷Â÷ Ïb…s
ZØb ÆŸÁŸ¶“ ]bÆ, ◊b¶c“ “b #fi÷ Á“EÏbØ® KŸaZ ˙¶Ê“b÷Í®Kbfib Á“bÏÂ÷ gbO c“b÷ “ v“◊ jbÏ Á“KŸ∂ #fi÷ A“b÷jbPC Ø® DıT® &ßb÷. Z÷Ø® Z÷ ZdbÏ® ◊bÆ÷ #bÔKb÷
Á“Ï˙b˙bÍb dÒc“b÷ÒdÎ ZØb ƶgπdÂ˙bÍb PÆ>” #b’c“ wb◊c“b÷fib Á“bÏÂ÷ •÷{“ #b˙®fi÷ Z®I c“b¶Z v“◊® dŸÆTb÷Ø® ‰Â ˙bÏ ZdbÏ® ◊®≤“ ˙®>j® fib√®. #fi÷
◊˙Z #bÁŸ“Í ÔKbÁŸ“Í Ø› OKb÷. #÷˙Ÿ¶ ◊πZ®Z Ø˙b Tb‘KŸ¶ Á÷“ Z÷ ◊˙Z &◊Ï ˙®>j®fi÷ ◊ˆ˙fib ˙÷Ïfib÷ «c“Tb÷ T®jb÷. «c“Tb÷ T›fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ ◊b® ◊®jŸ¶.
døOZøÛÂb v“◊ ◊e“«¶j «b¶j÷T Gı÷. ‰bÆfi÷ ◊πbk døO #ÒK◊œŸ #fi÷ ÆÏ®Æø◊ ◊b® ◊÷ fi÷ Dı÷ ’c“œbØ® #b˙÷T ”Zb÷ Z÷ ’c“œb Zϸ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷.
#bd Z÷d Zϸ “˙b Tb‘Kb. #÷˙b gKbfiÁ“ #˙ÆÏ÷ ”÷ d÷] ! Zdbv“ dŸ√fiŸ¶ SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZdbÏb œÏ®Ïdb¶ ˙÷c“fib &S◊≥ Ø›, #÷ ˙÷c“fib
fbÏ ¸bÊ“® OKŸ¶. ºƒbfi÷ #OπgbO «”bÏ fi®Á“Í® OKb÷. db÷Ê“b db÷Ê“b «¶fi÷ Á“bfib÷ #÷˙® ”Z® Á÷“ Zdfi÷ DıÏb ◊ E÷fi fi ”ZŸ¶. Z÷ ƶ◊ˆÂ œÏ®Ïdb¶ ÔKbk ”Z®.
gKØ® ‹Z¯j #fi÷ ÔKbÁŸ“ÍZbfib Á“bÏÂ÷ œ¯c“ Oπ” Á“Ï˙bdb¶ ZS◊Ï ØKb #fi÷ P‰ZŸTb ”Z® Á“≤“b÷Ï #fi÷ cŸ“‹Æ” ”Z®. Z÷ ˙÷c“fibfib Á“bÏÂ÷ ZdbÏŸ¶ œÏ®Ï
\ “® #fi÷ db÷Ê“® ƈ¶∑“ ƈÁ“b› O›. Z÷Â÷ ◊ˆ¶Gıfi÷ &E® Á“Ï® T®j®. gø¶ObÏfi® P◊Î ≈˙ÏØ® ÔKbk Ø› OKŸ¶ #fi÷ œÏ®Ïdb¶ c“b” &S◊≥ Ø› OKb÷ ”Zb÷.Z÷
Ædbfi P˙ÏÆ #bZ fibc“fib E®SÁ“bÏØ® \Â÷ Z÷ #bÁ“bœZTfi÷ ¸b÷ “Zb÷ ”Zb÷. \Â÷ ÆdK÷ Zd÷ #÷˙® §‹ØPZdb¶ Ïmb. SKbÏ ◊Gı®”÷ d÷] ! Zd÷ Z÷ &≈≈˙T Kb˙Z„
◊Ob÷fib #b]bZØ® ◊øΩ˙® ZTfi÷ Á¶“P√Z Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Æ®SÁ“bÏ Á“ÏZb÷, cŸ“‹Æ” ˙÷c“fibfi÷ ÆbZ ’c“˙Æ-ÏbZ ÆŸj®gb÷O˙®. #÷Á“ Zb÷ ˙®Æ ˙¥fiŸ¶ #bKŸÛK
˙£Ï®#b÷fib EbÏ÷ Zϸ Æ˙‰ Ædˆ”fi÷ Gı÷c“Zb÷, ‰bÆ ◊bd÷T #fi÷ gb÷O˙®fi÷ #bZµKbfifib ˙œ®gˆZ Z÷dDı cŸ“:√Ø® ◊®’ “Z ØKb, Á“bÍ dbÆdb¶
]®ƶpKb˙bÍb ”\Ïb÷ ˙ø¨b÷fi÷ &√÷ “Zb÷, Ïb≈KØ® gπÕ“ ØK÷Tb Ïb\fi® Dı÷d, Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ c“P¨Âœj gÏZdb¶ O¶Ob fibdfi®
˙bKŸØ®  “b÷TZb Dı”bDıfi® Dı÷d #fi÷ ˙¶Ê“b÷PÍKbfi® Dı÷d #bdZ÷d gπd Á“ÏZb÷ d”bfic“®fib c“P¨Â ’Á“fibÏb ◊Ï P˙ÒµKbETfi® ◊bÆ÷ #÷Á“ dc“b÷ÒdÎ #fi÷ •÷{“
#fi÷ ˙b϶˙bÏ T®> “® SKbOZb÷, ]Âb ”bØ®#b÷ #fi÷ ”bØ®#b÷fi® ÆbØ÷ ’c“œb#b÷ ”bØ®fi® #÷fi •÷{“ ”bخ®fi® ÁŸ“√db¶ ”bØ®fib «·Ebfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb
#fi÷ P˙’c“œb#b÷db¶ #bd Z÷d gbOc“b÷ “ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. ”÷ d÷] ! ZŸ¶ SKb¶ SKbÏ ◊Gı® Z÷ ”bخ®#÷ fi˙ dbÆ ◊ˆÂ˚ ØZb¶ ˙ƶZ ≠“ZŸdb¶ Zdfi÷ DıÒd
NAYADHM/ 21
#b¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZŸ¶ Ogb˙bÆØ® dŸaZ Ø›fi÷ ODıTÁ“gÁ“ Ø› ZÍbÊ“®db¶ c“b˙bfiTØ® Ϩb Á“Ï˙b dbÊ÷“ ◊b÷Zbfib KˆØfi® ÆbØ÷ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ d¶ “T
OKb÷. TbT Á“dÍfi® Ædbfi TbT #fi÷ÆŸÁ“b÷ dÍ ØKb÷. ÏaZ ˙Â, ◊b’Ï\Z «fib˙Ÿ¶. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Zd÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
fibdÁ“ ˙ø¨, Tb√fib ÏÆ, ÆÏÆ ÁŸ¶“ÁŸ“d #fi÷ ƶµKbÁ“bÍfib ˙bc“Íbfib ϶O Ædbfi SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! Zdb÷#÷ Á“b÷› ˙√Z #÷Á“˙bÏ ◊πØd ˙¥bÁ“bÍdb¶
ÏaZ ˙Â ØKb÷. ◊b÷Zbfib KˆØ◊PZfi÷ P◊πK ØKb÷. OPÂÁ“bfi® Ædbfi KŸ˙Z √ˆ« ˙¥b Ø˙b ◊Ï O¶Ob d”bfic“®fi® ◊bÆ÷ ]Âb¶ ”bØ®#b÷ Kb˙Z„ fibfi®
”bØ®#b÷fib¶ &c“Ï ◊πc÷“œdb¶ ◊b÷Zbfi® ƈ¶ø fib√Zb÷ ØÁ“b÷ Á“bd A“[ “bdb¶ ZS◊Ï ”bØ®#b÷Ø® ]÷ÏbK÷T Ø›fi÷ #÷Á“ Kb÷Dıfi ◊’ÏPdZ db÷Ê“b ]÷Ïb˙bÍb #SK¶Z
Ï”÷˙b Tb‘Kb÷ #b ◊πdbÂ÷ Æ÷>Á“ “b÷ ”bØ®#b÷Ø® ]÷ÏbK÷T Ø›fi÷ Zˆ¶ ◊˙Zfib P˙œbÍ d¶ “Í «fibÔKŸ¶. Z÷ d¶ “Ídb¶ Dı÷ Á“b÷› ◊ ]bÆ. ◊b¶c“ “b Á“b{“, Á“b¶Ê“b,
Ïd®K Á“bfifib÷db¶ ÆŸ√ ◊ˆ˙Á“ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZŸ¶ TZb, ˙÷T, ≤Ÿ¶“≤“b, ˙ø¨ #Ø˙b Gıb÷ “˙b #b’c“ ”Zb. Z÷ «jbfi÷ ‰Â˙bÏ ”Tb˙®
«bVKb˙‹Zb¶ ◊bÏ Á“Ï®fi÷ Kb…˙fifi÷ ◊πbk ØKb÷. ◊Gı® KˆØ◊PZfib Á“bÍjdfi÷ ◊πbk ”Tb˙®fi÷ ◊OØ® &√÷Rb, ƈ¶∑“Ø® ◊Á“Rb #fi÷ #÷Á“ Zϸ T› Dı›fi÷ ¸÷>Á“[
Ø˙b ◊Ï ZŸ¶ ◊b÷Z÷ Dı Z÷ KˆØfi÷ ˙”fi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! c“®jb. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! Zd÷ d¶ “Tfi® Æd®◊ O¶Ob d”bfic“®fib c“P¨Â
˙fiEÏb÷#÷ ZbÏŸ¶ fibd d÷ÏŸ◊πg ÏbpKŸ¶. ZŸ¶ EbÏ c“b¶Z˙bÍb÷ ”§‹ZÏSfi ØKb÷. ”÷ d÷] ’Á“fibÏ÷, ◊ˆ˙b÷|aZ ‹Øbfib÷db¶ P˙EÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! Á“b÷›
! ZŸ¶ ÆbZ÷ #¶Ob÷Ø® gˆPdfi÷ ‹◊œ Á“ÏfibÏ, #b’c“ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙œ÷¥Âb÷Ø® KŸaZ #ÒK ÆdK÷ dµK ˙¥b≠“ZŸdb¶ Zd÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï #bÔKb ≈Kb¶ d¶ “T ”ZŸ¶. SKb¶
Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍb÷ ØKb÷. #b˙®fi÷ «®º˙bÏ Z÷ d¶ “Ífi÷ Æb¸ Á“Ï®fi÷ ≤“®Á“ Á“KŸ∂. #÷ ◊πdbÂ÷ #¶PZd ˙¥b
SKbÏ ◊Gı® #ÒKc“b Á“b÷› ˙√Z÷ Oπ®ÛdÁ“bÍfib #˙ÆÏ ◊Ï ≈K÷{“ ÏbP‰db¶ ]b÷Ï ˙øPÕ“ Ø˙b ◊Ï ≈Kb¶ d¶ “T ”ZŸ¶ SKb #bÔKb. #b˙®fi÷ ‰®º ˙bÏ
dbÆdb¶ ˙fifib c“b˙bfiTfi® ≈˙bTb#b÷Ø® ˙fi ◊πc÷“œ «Í˙b Tb‘Kb÷. ’c“œb#b÷ Z÷ d¶ “Tfi÷ Æb¸ Á“KŸ∂.
]ˆdb “bØ® gÏb› O›. Z÷ ÆdK÷ ZŸ¶ ˙¶Ê“b÷PÍKbfi® Dı÷d #bd Z÷d gbOc“b÷ “ ”÷ d÷] ! Á“b÷› #ÒK ÆdK÷ ◊b¶E ≠“ZŸ ÔKZ®Z Ø› Dı˙b ◊Ï Oπ®Ûd
Á“Ï˙b Tb‘Kb÷, gKg®Z ØKb÷, ÔKbÁŸ“Í ØKb÷ #fi÷ «”y ¸Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ Á“bÍfib #˙ÆÏ ◊Ï ≈K÷{“ dbÆdb¶ ˙ø¨b÷fib ◊Ï‹◊Ï #Ø “b˙bØ® &S◊≥ ØK÷T
”bØ®#b÷fi® ÆbØ÷ Z÷dfibØ® ]÷ÏbK÷Tb÷ EbÏ÷ «bDˆı #÷Á“ ’c“œbdb¶Ø® «®º ’c“œbdb¶ c“b˙bfiTfib Á“bÏÂ÷ Kb˙Z„ #PC ¸÷Tb› O› #fi÷ døO, ◊œŸ, ◊¨®, ZØb
gb‘Kb÷. ”÷ d÷] ! Z÷ ÆdK÷ Z÷ ˙fifib c“b˙bfiÍfi÷ \÷›fi÷ Zfi÷ #b ◊πdbÂœ÷fib÷ ÆÏ®Æø◊ #b’c“ gbO c“b… “ Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ÷ ZŸ¶ ]Âb ”bØ®#b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶
#U˙ÆbK Kb˙Z„ &S◊≥ ØKb÷ ""TbO÷ Gı÷ Á÷“ #b ◊πÁ“bÏfi® #C®fi® &S◊PÎ Z÷ d¶ “T ”ZŸ¶ SKb¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ c“b÷Rb÷ Z÷ d¶ “Tdb¶ ]Âb¶ PÆ>”, ˙b], ˙ÏŸ,
d÷> ◊”÷Tb aKbÏ÷Á“ #fiŸg˙÷T Gı÷'3 SKbÏ ◊E® ”÷ d÷] ! P˙œŸ∞ ØZ® c“®◊ “b, Ï®Gı, ZÏ·Gı, ◊bÏbÆÏ, œÏg, PœKbÍ, P«Tb “b, ÁŸ“ZÏb, ÆÆTb,
T÷LKb#b÷, œŸg #µK˙ÆbK, œŸg ◊’ÏÂbd #fi÷ \PZ‹dÏÂfi÷ #b˙ÏÂ÷ Tb÷d “®, PEZb #fi÷ PE£T #b’c“ ◊œŸ#b÷ #PCfib gKØ® ◊ÏbgˆZ Ø›fi÷
Á“ÏfibÏ Á“db÷|fib÷ ¨Kb÷◊œd Ø˙bØ® ›”b, #◊b÷”, dbOÂb, #fi÷ O˙÷ÆÂb ◊”÷TØ® Dı #b˙®fi÷ ]ŸÆ® OKb ”Zb. #fi÷ #÷Á“[ ÆbØ÷ «®TjdØ® Ï”÷Zb ”Zb.
Á“ÏZb Zfi÷ ƶ∏® º˙b÷fi÷ ◊πbk Ø˙b˙bÍŸ¶ \PZ ‹dÏ ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶. SKbÏ SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZŸ¶ ≈Kb¶ d¶ “T ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb÷. ”÷ d÷] !Z÷ ◊OØ®
◊Gı® ”÷ d÷] ! Zˆ #b #Øfi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ \Â˙b Tb‘Kb÷ Á÷“ "Pfi_K Dı œÏ®Ï √¶Dı˙bÍŸ¶, #d÷ P˙EbÏ®fi÷ #÷Á“ ◊O &ÀEb÷ Á“Kb÷| Z÷ ÆdK÷ Z÷ √bT®
”y¶ ÔKZ®Z ØK÷T «®\ g˙db¶ #b Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ gÏZ ¨÷‰db¶ ØK÷T Dı‘Kbdb¶ #ÒK «T˙bfi ◊πb®#b÷ fbÏb ◊π÷’ÏZ #÷Á“ ÆÆTŸ¶ ◊πP˙Õ“ Ø›
˙…Zb∆ ◊˙Zfi® ZTbÊ“®db¶ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ P˙EÏZb÷ ”Zb÷. SKb¶ #b ◊πÁ“bÏfi® d”bfi OKŸ¶. Z÷ √¶Dı˙bÍ®fi÷ P˙EbKŸ∂ Á÷“ ”y¶ ◊O fi®E÷ dŸÁŸ¶“. ◊϶ZŸ ÆÆTbfi÷ ◊Ofi®
#PCfib÷ ƶg˙ #fiŸg˙ Á“Ï÷T ”Zb÷ "Zc“fiÒZÏ ”÷ d÷] ! ZŸ¶ Z÷ g˙db¶ Z÷ Dı‘Kbdb¶ ]ŸÆ÷TŸ¶ \÷KŸ¶. \÷›fi÷ ◊πb®#b÷fi®, gˆZb÷fi®, º˙b÷fib, ZØb ÆS˙b÷fi®
’c“˙Æfib #¶PZd ◊π”Ï ÆŸj® ◊b÷Zbfib KŸØ ÆbØ÷ P˙EÏ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. ”÷ d÷] #fiŸÁ“◊bØ® Z÷ ◊O #∞Ï Dı ÏbpKb÷ fi®E÷ fi dŸaKb÷. ”÷ d÷] ! Z÷ ◊πb®
! SKbÏ ◊Gı® Zˆ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ «®\ g˙db¶ ÆbZ ”bØ ◊πdb &ÀEb÷ Kb˙Z„ #fiŸÁ¶“◊b Kb˙Z„ ÆS˙bfiŸÁ¶“◊bØ® Zd÷ #÷ ƶÆbÏ ◊Ï®Z Á“Kb÷|. #fi÷ dfiŸÛKfib
\PZ‹dÏÂØ® KŸaZ, EbÏ c“bZ˙bÍb d÷ÏŸ◊πg fibdfib÷ ”bØ® ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® #bKŸfib÷ «¶j Á“Kb÷|.
”÷ d÷] ! Zdfi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ dbÏ÷ dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï SKbÏ ◊E® Z÷ c“b˙bfiT #∑“® #”b÷-ÏbP‰ ◊KÒZ Z÷ ˙fifi÷ «bÍ®fi÷ ◊ˆÂ
Gı÷ Á÷“ #b ÆdK÷ O¶Ob fibdfi® d”bfic“®fib c“P¨Â ’Á“fibÏb P˙ÒµKbETfi® Ø› OKb÷, &◊ÏZ Ø› OKb÷, &◊œbÒZ ØÍ OKb÷ #fi÷ «Ÿlb› OKb÷. SKbÏ÷
NAYADHM/ 22
Z÷ ]Âb PÆ>” Kb˙Z„ PE£TÁ“ #b’c“ ◊πb®#b÷fi÷ ˙fifib c“b˙bfiÍfi÷ ◊ˆÏb÷ ØK÷Tb÷ \® T®jb÷. Z÷Ø® Z÷fi÷ PfOŸPÂZ ƶ˙÷O ◊πbk ØKb÷. Z÷fi¶ dŸ√ #bÆŸ#b÷Ø®
Kb˙Z„ «ŸlbK÷Tb÷ \÷K÷. #fi÷ \÷›fi÷ Z÷ #PCfib gKØ® dŸaZ ØKb. Z÷ gˆ√ gÏb› OKŸ¶. ”¥fib Á“bÏÂ÷ d÷] ]bÏbØ® #b”Z, Á“c¶“« ◊ŸÛ◊fi® Dı÷d Z÷fib
#fi÷ ZÏÆØ® ◊®’ “Z ØZb¶ Z÷ d¶ “TØ® «”bÏ fi®Á“iKb. #fi÷ fi®Á“Í®fi÷ EbÏ÷ Ïb÷db¶E P˙Á“PÆZ Ø› OKb Z÷Â÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb
Zϸ ¸÷Tb› OKb. ”÷ d÷] ! Z÷ ÆdK÷ ZŸ¶ ˙øµj DıÏbØ® DıDı’ÏZ œÏ®Ï˙bÍb÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb. #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ""g¶Z÷ ! #bDıØ® ”y¶ dbÏb «÷ fi÷‰fi÷
Z÷dDı PœPØT #fi÷ Á“ÏET® ˙bÍ® Ebd “®Ø® ÔKbk Ob‰˙bÍb÷, cŸ“«Í, Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ Æd‹Z œÏ®Ï •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ÆdP◊Z Á“ÏŸ¶ GŸı¶.'' #b
ØbÁ÷“Tb÷,gŸpKb÷, œbÏ®’ÏÁ“ œ§aZØ® ”®fi, Æ”bÏb÷fi ”b÷˙bØ®,Pfi«Í, ÆbdΩKØ® ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ d÷]ÁŸ“dbÏ÷ ¸Ï® •d gO˙¶Z d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷
#fi÷ EbT˙b-¸Ï˙bfi® œ§aZØ® ÏP”Z #fi÷ ≤¶Ÿ“≤“bfi® Dı÷d ‹Z¯j Ø› OKb÷. ”y¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ gO˙¶Z ! dbÏ® ›·Gıb Gı÷ Á÷“ #b◊ ‹˙K¶ dfi÷ «®º˙bÏ
˙÷OØ® EbTŸ' #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊O ◊ÆbKb÷| Á÷“ P˙UŸZØ® #b]bZ ◊π˙πPDıZ Á“Ïb÷. ‹˙K¶Dı d¶Ÿ’ “Z Á“Ïb÷ Kb˙Z„ ‹˙K¶Dı ∏bfib’c“Á“ #bEbÏ Ob÷EÏ-
◊bd÷T ÏDıZPO’Ïfib Pœ√Ïfi® Ædbfi «jb #¶Ob÷Ø® ZŸ¶] “bd Á“ÏZb÷ jÏZ® ◊Ï dbÊ÷“ gπdÂ, Kb‰b-P◊> “ P˙œŸP∞ #b’c“ ƶKd Kb‰b ZØb db‰-#b’c“ v“◊
◊ “® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZbÏb œÏ®Ïdb¶ ˙÷c“fib &S◊≥ Ø› ZØb •d jdfib÷ &◊c÷“œ #b◊b÷.
c“b”≈˙Ï &S◊≥ ØKb÷ ZŸ¶ Z÷˙® §‹ØPZdb¶ Ïmb÷ SKbÏ÷ ”÷ d÷] ! ZŸ¶ Z÷ &SÁ“Ê“ SKbÏb ◊Gı® •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ d÷]ÁŸ“dbÏfi÷ ‹˙K¶ c“®P¨Z Á“Kb÷|
Kb˙Z„ cŸ“‹Æ” ˙÷c“fibfi÷ ‰Â ÏbP‰-’c“˙Æ ÆŸj® gb÷O˙Zb÷ Ïmb÷. #¶Zdb¶ Æb÷ Kb˙Z„ ‹˙Kd÷˙Kb‰b db‰bv“◊ jdfib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷, SKbÏ ◊Gı® d÷]ÁŸ“dbÏ
˙¥fib ◊ˆÏb #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ Dı¶«ˆf®◊ fibdÁ“ f®◊db¶ gÏZ ˙¥db¶ ÏbDıOø” dŸPfi#÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib÷ #b jbPdÁ“ &◊c÷“œ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷
fiOÏdb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\fi® jb’Ï® c÷“˙®fi® ÁŸ“¨®#÷ ÁŸ“dbÏfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷. #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|, #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ ˙Zfi Á“Ï˙b Tb‘Kb Kb˙Z„
(38) SKbÏ ◊Gı® ”÷ d÷] ! ZŸ¶ #fiŸA“dØ® Og˙bÆØ® «”bÏ #bÔKb÷ ƶKddb¶ &Ud Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ÷ d÷] ›KbÆPdPZØ® KŸaZ #ÂObÏ
ZbÏb÷ DıÒd ØKb÷. «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ ØKb÷ #fi÷ KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk ØKb÷. «ÒKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷OdŸPfi#b÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Ï”®fi÷
SKbÏ÷ dbÏ® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”˙bÆØ® dŸaZ Ø›fi÷ #ÂObÏ ØKb÷ Zb÷ ”÷ ZØb ◊πÁ“bÏfib ‹ØP˙Ï dŸPfi#b÷ ◊bÆ÷Ø® ÆbdbPKÁ“Ø® ◊πb϶g Á“Ï®fi÷ #O®KbÏ
d÷] ! ZŸ¶ ≈KbÏ÷ PZK∂EKb÷Pfi ◊KbKfi÷ ◊πbk ”Zb÷. #fi÷ ≈KbÏ÷ Zfi÷ Æ@KÁ“S˙ #¶O œb¬b÷fiŸ¶ #µKKfi Á“K¶Ÿ∂. #µKKfi Á“Ï®fi÷ Z÷ ]Âb¶ &◊˙bÆ, «÷Tb, Z÷Tb,
ÏSfifib÷ Tbg ◊ ØKb÷ fi ”Zb÷, SKbÏ÷ ◊ Z÷ ◊πb®#b÷fi® #fiŸÁ¶“◊bØ® ◊π÷’ÏZ Eb÷Tb, ◊¶Eb÷Tb, #b’c“Z® ZØb #ØdbÆ √d Z÷dDı dbÆ√d #b’c“
Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib÷ ◊O #jÏ Dı ÏbpKb÷” Zb÷, Zb÷ ◊Gı® ”÷ d÷] ! #b Z◊‹KbØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
DıÒddb¶ Zb÷ ZŸ¶ P˙œbÍ ÁŸ“Ídb¶ DıÒd÷Tb÷ Gı÷. Zfi÷ &◊ ]bZØ® ÏP”Z œÏ®Ï (39) SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷] #ÂObÏ÷ Á“b÷› #÷Á“ ÆdK •d gO˙bfi
◊πbk ØKŸ¶ Gı÷. ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷fiŸ¶ Z÷ c“dfi Á“Ï÷T Gı÷. #fi÷ &SØbfi, «Í, ˙®K, d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ""gO˙fi„ ! ”y¶ #b◊fi®
◊ŸÏŸ¥Á“bÏ #fi÷ ◊ÏbA“dØ® KŸaZ Gı÷. #fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ]Ï˙bÆ #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ #÷ Á“dbÆfi® dKbc“b˙bÍ® Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷
SKbO®fi÷ #ÂObÏ «ÒKb÷ Gı÷ Zb÷ ◊ ◊”÷T® #ÒK ◊bGıT® ÏbP‰fib ÆdK÷ P˙EÏ˙bfi® ›·Gıb Á“ÏŸ¶ GŸı¶. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zdfi÷ Dı÷d ÆŸ√
Kb˙Z„ ÏDıÁ“Âb÷Ø® Zbv¶“ œÏ®Ï gÏb› OKŸ¶ Z÷fi÷ ZŸ¶ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® Æ”fifi Á“Ï® &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. ◊πPZ«Òj fi Á“Ïb÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #fiŸdPZ
œaKb÷ ? ¨Ÿ¯j ØKb P˙fib Æ”fi fi Á“Ï® œaKb÷? #c“®fi «b˙Ø® PZPZ¨b fi d÷Í˙÷T #÷˙b d÷] #ÂObÏ #÷Á“ dbÆfi® Pg¨Ÿ◊πPZ dbfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷
Á“Ï® œaKb÷ ? #fi÷ œÏ®Ïfi÷ Pfi_T Ïb√® Æ”fi fi Á“Ï® œaKb÷ ? P˙EÏ˙b Tb‘Kb. #÷Á“ dbÆfi® Pg¨Ÿ◊πPZdbfi÷ KØbƈ‰ Á“V◊ #fiŸÆbÏ, dbO
SKbÏ ◊Gı® d÷] ÁŸ“dbÏ #ÂObÏfi÷ •d gO˙¶Z d”b˙Ïfi® ◊bÆ÷Ø® #fiŸÆbÏ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ Á“bKbØ® Oπ” Á“Ï®, Pfi϶ZÏ Æb˙jbfi Ï”®fi÷ Z÷fiŸ¶
#b ˙øZb¶Z Æb¶gÍ®, Ædºfi÷ œŸg ◊’ÏÂbdb÷, ◊πœ‹Z #µK˙ÆbKfib P˙œŸ∞ ◊bTfi Á“KŸ. œb÷jfi Á“KŸ∂. ◊bÏ Á“Ï®, Á“[Zfi Á“KŸ∂. #b ◊πdbÂ÷ KØbKb÷‘K v“◊÷
ØZ® T÷LKb#b÷ #fi÷ \PZ‹dÏÂfi÷ Ïb÷Á“fibÏ ∏bfib˙ÏÂfib ¨Kb÷◊ œdfib Á“bÏÂ÷ Á“bKbØ® ‹◊œ Á“Ï®fi÷, ◊bTfi Á“Ï®fi÷ œb÷PjZ Á“Ï®fi÷, ◊bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷dDı Á“[Zfi
›”b, #◊b÷”, dbOÂ, #fi÷ O˙…¥Âb Á“ÏZb ØÁ“b ƶ∏® º˙b÷fi÷ ◊πbk ØfibÏ Á“Ï®fi÷ ¸Ï® gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶.
\PZ‹dÏ ◊πbk ØKŸ¶ Z÷Ø® d÷]dŸPfi#÷ ◊b÷Zbfib÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ˙øZb¶Z Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ gO˙¶Z !#b◊fi® #fiŸdPZ ◊πbk Á“Ï®fi÷ ”y¶ «÷ dbÆfi® «®º Pg¨Ÿ
NAYADHM/ 23
◊πPZdbfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! «b÷T®œ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“ÏZb¶ ◊ ØbÁ“[ DıZb. Á“b÷TÆbØ®, TbÁ“ “bØ®, ◊b¶c“ “bØ®,
Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷ ◊πPZ«¶j fi Á“Ïb÷. Dı÷ ◊πdbÂ÷ ◊”÷T® ◊πPZdbdb¶ Gı÷ ZTØ®, #Ø˙b #÷϶ “fib TbÁ“ “bØ® gÏ÷T Ob “® ”b÷K. Z “Á“bdb¶ Ïb√®fi÷ ÆŸÁ“˙÷T
Z÷ ◊πdbÂ÷ «®º ◊πPZdb «÷ dbÆfi®, ‰®º ◊πPZdb ‰Â dbÆfi®, Eb÷Ø® EbÏ ”b÷K #Ø˙b Á“b÷TÆb, TbÁ“ “®, ◊b¶c“ “b #b’c“ √ˆ« ÆŸÁ“˙® T®jb ”b÷K. #fi÷
dbÆfi®, ◊b¶Ed® ◊b¶E dbÆfi®, Gıu“® Gı dbÆfi®, ÆbZd® ÆbZ dbÆfi®, ◊Gı® Ob “®db¶ gÏ÷T ”b÷K. Zb÷ Z÷ Ob “® √ “√ “ #˙bDı Á“ÏZ® EbTZ® ”b÷K.
#b≤“d® ÆbZ #”b÷ÏbP‰fi®, fi˙d® ÆbZ #”b÷ÏbP‰fi® c“œd® ◊ ÆbZ #fi÷ #˙bDı Á“ÏZ® &g® Ï”÷, Z÷ ◊πdbÂ÷ d÷] #ÂObÏ ”b “Á“bfib √ “√ “bÊ“fi®
#”b÷ÏbP‰fi® #fi÷ #O®KbÏd® ZØb «bÏd® ◊πPZdb #÷Á“ #÷Á“ #”b÷ÏbP‰fi® ÆbØ÷ EbT÷ Gı÷. #fi÷ √ “√ “bÊ“fi® ÆbØ÷ «÷Æ÷ Gı÷. Z÷ Z◊ ‹KbØ® Zb÷ &◊PEZ
Á“”÷˙b \÷›#÷. SKbÏ ◊Gı® d÷] #ÂObÏ÷ «bÏ÷ Pg¨Ÿ◊πPZdb#b÷fi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ ”Zb. #fi÷ db¶Æ ÏŸPjÏØ® #◊PEZ ”Zb. Z÷ g‹dfib¶ Ædˆ”Ø® #b·Gıb’c“Z
Á“bKbØ® ‹◊œ Á“Ï®fi÷, Kb˙Z„ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. #PCfi® Ædbfi Z◊‹Kbfib Z÷DıØ® c÷“c“®¡Kdbfi ”Zb.
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ gO˙bfi ”y¶ #b◊fi® #b∏b d÷Í˙®fi÷ OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ fibdÁ“ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï jdfi® #b’c“
Z◊:Á“d #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. gO˙bfi «b÷VKb- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK Á“ÏfibÏ, Z®Øfi® ‹Øb◊fib Á“ÏfibÏ Kb˙Z„ #fiŸA“dØ® EbTZb #÷Á“ ObdØ® «®\
! Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷, P˙T¶« fi Á“Ïb÷. OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏ fibdÁ“ Z◊db¶ Obd &£¶]fi Á“ÏZb ≈Kb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶, OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶ SKb¶
Z÷Ï dbÆ ÆÎÏ ’c“˙Æ &◊˙bÆfib ”b÷K Gı÷ #fi÷ Zb÷Z÷Ï ’c“˙Æ ◊bÏÂbfib ”b÷K ◊jbKb. ◊jbÏ®fi÷ KØb÷PEZ #˙Oπ”fi® #b∏b T›fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø®
Gı÷, #b ◊πdbÂ÷ Æb÷Í dbÆdb¶ #b Z◊fiŸ¶ #fiŸ{“bfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. #bSdbfi÷ œP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷] #ÂObÏfi÷
SKbÏ ◊Gı® d÷] #ÂObÏ ◊”÷Tb dbÆdb¶ Pfi϶ZÏ EZŸØ gaZ ÆbØ÷ dµKÏbP‰db¶ jd \OÏ Á“ÏZb¶ #b ◊πdbÂ÷ #µK˙ ÆbK &S◊≥ ØKb÷. "”y¶
P˙EÏ˙b Tb‘Kb. ’c“˙Ædb¶ &SÁ“Ê“ #bÆfiØ® Ï”÷Zb #fi÷ ƈKfi® #bZb◊fib #b ◊πjbfi Z◊fib Á“bÏÂ÷' Kb˙Z„ gb¥b «b÷T®œ, #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï˙b db‰Ø®
T÷˙bfi® gˆPddb¶ #bZb◊fib T÷Zb. ÏbP‰db¶ ◊πb˙Ï ÏP”Z Ø›fi÷ ˙®ÏbÆfiØ® ◊ ØbÁ“[ \&À GŸı¶. Zb÷ #SKbÏ÷ dfi÷ &≤“˙bfi® œ§aZ Gı÷. «T, ˙®K,
§‹ØZ Ï”÷Zb. #b ◊πdbÂ÷ «®\ dP”fi÷ Pfi϶ZÏ Gıu“ gaZ Z◊, ‰®\ dP”fi÷ ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ, ◊ÏbA“d, •∞b, jøPZ #fi÷ ƶ˙÷O Gı÷. Zb÷ ≈Kb¶ ÆŸj® dbÏb
#u“d gaZ, Eb÷Øb dP”fi÷ c“œd gaZ Z◊ Á“ÏZb PfiEÏ˙b Tb‘Kb. ◊b¶Edb jdbEbK, jdb÷|◊c÷“œÁ“ •dÏ gO˙bfi d”b˙®Ï O¶j”‹Z®fib Ædbfi PDıfi÷wÏ
dbÆdb¶ «bÏ-«bÏfib÷ Pfi϶ZÏ Z◊ Á“Ï˙b Tb‘Kb. #b ◊πdbÂ÷ Gıu“b dbÆdb¶ P˙EÏ® Ïmb Gı÷. SKb¶ ÆŸj® Á“bT÷ ÏbP‰fib ◊πgb˙ v“◊db¶ ◊πOÊ“ Ø˙b ◊Ï Kb˙Z„
Gı-Gı &◊˙bÆfi®, Kb˙Z„ Æb÷Ídb¶ dbÆdb¶ Æb÷Í-Æb÷Í &◊˙bÆfi®, Pfi϶ZÏ ÆˆKfib Z÷DıØ® \≈˙VKdbfi Ø˙b◊Ï ”y¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi-
Z◊_Kb Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® d÷] #ÂObÏ÷ OŸÂÏSfi ƶ˙SÆÏÁ“ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷, #b∏b T›fi÷ ‹˙K¶ Dı ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ ◊Ÿfi: #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷,
fibdfib Z◊:Á“dfiŸ¶ ◊bTfi ƈ‰fib #fiÆbÏ÷ Kb˙Z„ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® Á“bKbfbÏb Ob…Zd #b’c“ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ ZØb PfiOπ∂Ø®#b÷fi® ¨db KbE® ‹ØP˙Ï
‹◊œ Á“KŸ∂, Kb˙Z„ Á“[PZZ Á“KŸ∂. •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb, Kb˙Z„ ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ j®d÷ j®d÷ P˙◊ŸTbET ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ ‹˙K¶Dı Æjfi d÷]fi®
P˙PE‰ ◊πÁ“bÏfib Z◊:Á“d Á“Ï®fi÷ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. Ædbfi ◊øΩ˙®PœTb ◊e“Á“ÏfiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï®fi÷, ƶT÷√fib ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷,
(40) SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷] #ÂObÏ Z÷ &ÏbT, P˙◊ŸT, Æ•®Á“, #b”bÏ ◊b® fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷, ◊bc“b÷◊Odfi #ÂÆ jbÏ Á“Ï®fi÷ døSKŸfi®
OŸÏŸfbÏb ◊πc“Î «”ydbfi ◊ˆ˙Á“Oπ”®Z, Á“VKbÂÁ“bÏ®, fi®Ïb÷OZbDıfiÁ“, Pœ˙dŸ§aZfiŸ¶ ◊ #bÁ“b¶¨b fiP” Á“ÏZb¶ P˙EÏŸ¶.
Á“bÏÂ, jÒK, db¶OVK, &c“Oπ, &c“bÏ, &Îd #fi÷ d”bfi ◊πgb˙˙bÍb d÷]dŸPfi#÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æfi®
Z◊Á“dØ® œŸÛÁ“fi®ÏÆ œÏ®Ï˙bÍb, gˆpKb, ÏŸ¨, db¶ÆÏP”Z #fi÷ Tb÷P” ÏP”Z ÏbP‰ ◊πgbZ v“◊db¶ ◊’ÏÂZ ”b÷˙b◊Ï Kb˙Z ƈK \≈˙VKdbfi Ø˙b◊Ï ≈Kb¶
Ø› OKb &≤“Zb-«÷ÆZb Z÷fib¶ ”b “Á“b √√ “˙b Tb‘Kb Z÷fib ”b “Á“b ¸aZ •d gO˙bfi ”Zb SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ‰Â˙bÏ
Ebd “bØ® d∑÷“T ”b÷K Z÷˙b Ø› OKb. œÏ®Ï Áø“œ #fi÷ fiÆb÷Ø® ÔKbk Ø› Dıd® Zϸخ œv“ Á“Ï®fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®. ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb.
OKŸ¶. Z÷ ◊b÷Zbfib #bSd «ÍØ®Dı EbTZb. #bSd «ÍØ® Dı &gb Ï”÷Zb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. Kb÷‘K ‹Øbfi ◊Ï Ï”®fi÷gO˙bfifi® Æ÷˙b Á“ÏZb, ÆÒdŸ√,
gb¥b «b÷TZb ØbÁ“[ DıZb. ˙bZ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ ØbÁ“[ DıZb. SKb¶ ÆŸj® Á÷“ "”y¶ P˙fiKfi® ÆbØ÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb •d gO˙bfi
NAYADHM/ 24
d”b˙®Ï÷ d÷] #ÂObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- Pfi_KØ® d÷] ! dµK ÏbP‰fib gO˙¶Zb÷#÷ d÷O #ÂObÏfi÷ A“dœ: Á“bÍOZ \÷Kb. \÷›fi÷ ◊’ÏPfi˙bÂ
ÆdK÷ jd \OÏ \OZb¶ ØÁ“b Z÷dfi÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ PfiPdÎÁ“ Á“bKb÷SÆO Á“Kb÷|. d÷] dŸPfifib &◊Á“ÏÂfi÷ Oπ” Á“Kb #fi÷ P˙◊ŸT
Kb˙Z„ ≈Kb¶ ”y¶ GŸı¶ SKb¶ ZŸ¶ ZŸÏZ #bÔKb÷ Gı÷. ”÷ d÷] ! œŸ¶ #b ◊πdbÂ÷fib÷ #Ø ◊˙ZØ® j®d÷ j®d÷ fi®E÷ &ZKb. &ZÏ®fi÷ ≈Kb¶ OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶, ≈Kb¶
ÆdØ Gı÷ ? d÷]dŸPfi «b÷VKb- ”b, #÷ ˙bZ ÆSK Gı÷ SKbÏ÷ gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- •d gO˙bfi d”b˙®Ï ”Zb SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷
"c÷“˙bfiŸP◊πK !Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. ◊πPZ«¶j fi Á“Ïb÷.' ˙¶c“fib Á“Ï®, fid‹Á“bÏ Á“Kb. #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb. #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfib #¶Z÷˙bÆ®
SKbÏ ◊Gı® d÷] #ÂObÏ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® #b∏b ◊πbk d÷] #ÂObÏ ‹˙gb˙Ø® gs #fi÷ Kb˙Z„ P˙fi®Z ”Zb, Z÷ c÷“˙bfiŸP◊πK fi®
Á“Ï®fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ ØKb. Z÷dfib Ùc“Kdb¶ #bfi¶c“ ØKb÷. Z÷ &SØbfi Á“Ï®fi÷ &ßb. #fiŸdPZ T›fi÷ Kb˙Z„ gaZ◊bfifib ◊πSKbpKbfi Á“Ï®fi÷ #fiŸA“dØ® Á“bÍ jdfi÷
#fi÷ &≤“®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ‰Â˙bÏ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®. ◊πbk ØKb. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b Gı÷ d÷] #ÂObÏfib &◊Á“ÏÂ.
fid‹Á“bÏ Á“Kb÷|. ‹˙K¶ ◊b¶E d”b˙πZb÷fiŸ¶ &·EbÏ Á“KŸ∂ #fi÷ Ob…Zd #b’c“ (41) Ob…Zd÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®, fid‹Á“bÏ Á“Kb.
ÆbjŸ#b÷fi÷ ZØb Æbµ˙®#b÷fi÷ √dbÔKb. ‹ØP˙Ï ÆbØ÷ j®d÷ j®d÷ P˙◊ŸT fibdÁ“ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. d÷] #ÂObÏ Á“bÍfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍ
◊˙Z◊Ï #bÏŸ∑“ ØKb. ‹˙K¶ Æ]fi d÷]fi® Ædbfi Á“bÍb ◊øΩ˙®PœTb ◊e“Á“fi® Á“Ï®fi÷ Á“› OPZdb¶ OKb ? #fi÷ Á“Kb ‹Øbfi÷ &S◊≥ ØKb ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷
◊πPZT÷√fib Á“Ï®. c“gfib÷ ƶØbÏb÷ «®GıbÔKb÷ #fi÷ Z÷fib◊Ï #bÏŸ∑“ Ø› OKb. ◊ˆ˙ d÷]dŸPfi ÆdbPjfi÷ ◊πbk Ø›fi÷, &◊Ï E¶s, ƈK, Oπ”OÂ, fi¨‰ #fi÷ ZbÏb
’c“œbfi® ÆÒdŸ√ ◊xbÆfiØ® «÷Æ®fi÷, «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #fi÷ d‹ZÁ“Ø® ‹◊œ v“◊ ≈Kb÷PZ¥EA“Ø® ]Âb¶ Kb÷Dıfi, ]Âb¶ Æ÷>Á“ “b÷ Kb÷Dıfi, ]Âb¶ ”\Ïb÷ Kb÷Dıfi,
Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb. #’Ï”¶Z gO˙¶Zb÷fi÷ Kb˙Z„ PÆ∞ OPZ ◊πbk ]Âb¶ Tb√b÷ Kb÷Dıfi, Á“Ïb÷ “b÷ Kb÷Dıfi, ]Âb¶ A“b÷ “bA“b÷ “® Kb÷Dıfi #b÷ͶO®fi÷ &◊Ï
Á“Ï˙bfi® ›·Gıb˙bÍbfi÷ fid‹Á“bÏ ”b÷. SKb¶ §‹ØZ gO˙bfi÷ ”y¶ ˙¶c“fib Á“v¶“ GŸı¶. Dı›fi÷ Æb…jd, Kb˙Z„ #·KŸZ, c÷“˙Tb÷Á“fi÷ ZØb ‰ÂÆb÷ #∑“bÏ fi˙O…˙÷KÁ“fib
SKb¶ §‹ØZ gO˙bfi #P”> §‹ØZ dfi÷ DŸı#b÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ gO˙bfifi÷. P˙dbfib÷fi÷ #b÷ͶO®fi÷ P˙DıK fibdfib d”bP˙dbfidb¶ c÷“˙ v“◊ &S◊≥ ØKb Gı÷.
˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ◊”÷Tb ◊ d÷> •d gO˙bfi d÷]fibdfib c÷“˙fi® ◊ Z÷‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”® Gı÷. "gO˙bfi
d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Æd‹Z ◊πbÂbPZ◊bZfib÷ SKbO Á“Kb÷| Gı÷. dø¥b˙bc“, #c“Îbc“bfi, ZŸ d÷]c÷“˙ Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #bKŸfib÷ ¨K Á“Ï®, c÷“˙ gO˙bfi Á“bÏÂb gˆZ Á“db÷|fib÷
d…ØŸfi, ◊’ÏOπ”, A“b÷j, dbfi, dbKb, Tb÷g, ÏbO, f÷¥, Á“T”, #¿KbpKbfi, ¨K Á“Ï®fi÷ #Z˙b c÷“˙ g˙fib œÏ®Ïfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ Ø˙b c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙fi
◊…œŸÒK ◊Ï◊’Ï˙bc“ jddb¶ #ÏPZ, #jddb¶ ÏPZ, dbKb dø¥b #fi÷ Á“Ï®fi÷ Á“› OPZdb¶ Dıœ÷ ? aKb ‹Øbfi◊Ï &S◊≥ Øœ÷ ? "”÷ Ob…Zd !
PdΩKbc“œfi- œVK, #b «jbfib ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷TbGı÷. #SKbÏ÷ ◊ ”y¶ Z÷ d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷. Æd‹Z dfib÷ÏØb÷fi÷ ƶ◊≥ Á“Ïœ÷. Á÷“˙Í
gO˙bfifi® Æbd÷ ƶ◊ˆÂ ◊πbÂbPZ◊bZfib ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶ Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi ∏bfi fbÏb Æd‹Z ◊c“bØb÷|fi÷ \Âœ÷. Æd‹Z Á“db÷|Ø® dŸaZ Øœ÷ #fi÷
œVKfib ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶. ZØb «jb ◊πÁ“bÏfib #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ◊’ÏPfi˙bÂfi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷ #fi÷ Æd‹Z cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. "#b ◊πdbÂ÷ ”÷
‹˙b’c“d v“◊, EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏfib º˙fi ◊K∂Z ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶. #fi÷ Dı¶«ˆ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Dı÷ ◊π˙Efifi® #b’c“ Á“ÏfibÏ, Z®Øfi® ‹Øb◊fib
#b œÏ®Ï Dı÷ ›Õ“ Gı÷. Á“bÒZ #fi÷ P◊πK Gı÷. Kb˙Z„ Ïb÷O œˆTb’c“Á“ #bZ¶Á“, Á“ÏfibÏ Kb˙Z„ dŸ§aZfi÷ ◊πbk ØKb Gı÷. #bk OŸÏŸ#÷ #P˙fi®Z PœÛKfi÷ &◊bT¶g
«b˙®Æ ◊’Ï¥” #fi÷ &◊ÆOØ® Dı÷fi® Ϩb Á“ÏbK Gı÷ Z÷˙b #b œÏ®Ïfib÷ ◊ c÷“˙b÷ \÷›#÷. #b ◊πKb÷DıfiØ® ◊πØd ∏bZbµKKfifib÷ #b #Ø Á“mb÷ Gı÷. #÷d
”y¶ #¶PZd wbÆb÷·G„ı˙bÆ÷ ◊’ÏSKbO Á“ÏŸ¶ GŸı¶. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ƶT÷√fibfi÷ ”y¶ Á“”y¶ GŸı¶.
#¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ døSKŸfi® ◊ Á“bdfib fi Á“ÏZb ØÁ“b d÷]dŸPfi P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
SKbÏ÷ Z÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Z ‘TbPfi ÏP”Z Ø›fi÷ d÷] #ÂObÏfi® ˙…Kb˙øSK #µKKfi : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d÷] #ÂObÏ ‰®Æ ’c“˙Æ &◊˙bÆ Á“Ï®fi÷ #µKKfi : 2 - ƶ]bÊ“
#bTb÷Efib-◊πPZA“d Á“Ï®fi÷ œVKfi÷ ”Ê“b˙®fi÷ ÆdbPjfi÷ ◊πbk Ø›fi÷ #fiŸA“dØ® (42) \÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ◊πØd ∏bZbµKbfifib÷ #b #Ø
Á“bÍjdfi÷ ◊πbk ØKb. SKbÏ ◊Gı® d÷] #ÂObÏfi® ÆbØ÷ OK÷Tb ‹ØP˙Ï Á“mb÷ Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙bfi ! «®\ #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ
NAYADHM/ 25
! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. Z÷ d”bfi Á“ÏfibÏ E¶ “bT Dı÷˙b v“◊˙bÍb÷, #SK¶Z gKbfiÁ“ #fi÷ Aˆ“Ï Á“d Á“ÏfibÏ ”Zb÷.
P”d˙ÒZ ◊˙Z Ædbfi ”Zb, ›SKb’c“ Z÷ OŸÂœ®T E…SKfi® fi #PjÁ“ cˆ“Ï Á÷“ Áø“∞ ØK÷T ◊ŸÏŸ¥ Ædbfi c÷“c“®¡Kdbfi #fi÷ TbT fi÷‰˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷dfi® c“b∑“®
fi #PZ fiºÁ“ #÷Á“ gbOdb¶ #÷Á“ ◊ “® OK÷TŸ¶ ºÂ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfifib #SK¶Z Á“≤“b÷Ï, db÷Ê“®, P˙Áø“Z, #fi÷ «®gSÆ ”Z® Z÷fib ”b÷≤“ #b◊Ædb¶ dÍZb
c÷“˙ÁŸ“T P˙fiÕ“ Ø› OKb ”Zb. Z÷dfib fbÏb÷ #b’c“fib Zb÷Ï #fi÷ «®\ Oø” fi ”Zb. Z÷fib dbØbfib ˙bÍ ”˙bdb¶ & “Zb ”Zb. P˙√ÏbK÷Tb #fi÷ Tb¶«b ”Zb
TC Ø› OKb ”Zb. P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib OŸ·Gıb OŸVdb÷, #œb÷Á“ #b’c“fi® TZb#b÷, gπdÏ #Ø˙b Ïb”y Ædbfi Á“bÍb ”Zb. Z÷ c“Kb #fi÷ ◊_bÎb◊Ø® ÏP”Z ”Zb÷.
Á“bÁ“ “® #b’c“fi® ˙÷Tb÷ #fi÷ #b¶«b #b’c“fib ˙ø¨b÷Ø® Z÷ &Ubfifib «”y dµK c÷“œ #fiŸÁ¶“◊b fi ”Z®. Z÷ Æb◊fi® Dı÷d #÷Á“b¶Z WPÕ“˙bÍb÷ ”Zb÷, Z÷ GˆıÏbfi® Dı÷d
gbOdb¶ #÷Á“ ZŸÊ÷“T Áˆ“˙b÷ ◊ ”Zb÷. Z÷ gC ÁŸ“˙bØ® fi #PZ cˆ“Ï Á÷“ fi #PZ #÷Á“ jbÏ˙bÍb÷ ”Zb÷, Z÷ O®jfi® Ædbfi db¶Æfib÷ Tb÷TŸ◊® #fi÷ #PC Ædbfi
fiºÁ“ #÷Á“ Dı‘Kb#÷ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ dbTŸÁ“b Á“·Gı ”ZŸ¶. Z÷ #¶Dıfifi® Ædbfi Á“bÍb Æ˙g¨® ”Zb÷, DıÍfi® Ædbfi Æ˙Oπb”® ”Zb÷. Z÷ &SÁ¶“Efidb¶ ˙Efidb¶
˙Â˙bÍŸ¶ ”ZŸ¶ #fi÷ \÷fibÏfi÷ Áø“Û ˙ÂDı \÷˙bdb¶ #b˙ZŸ¶ Kb˙Z„ Ïd®K #fi÷ dbKbdb¶, PfiÁø“PZ db¶ ¸` “, Á“◊Ê“ Á“Ï˙bdb¶ ÆbPZƶ◊πKb÷O Á“Ï˙bdb¶ #PZ Pfi◊ŸÂ
d”bd÷]fib Ædˆ” Dı÷˙Ÿ¶ ”ZŸ¶. Z÷ jÂb ˙ø¨b÷, OŸ·Gıb÷, OŸVdb÷, TÎb#b÷, ˙÷Tb÷, ”Zb÷. Z÷ Tb¶«b Á“bÍØ® fiOÏdb¶ &◊s˙ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ œ®T, #bEbÏ,
ZøÂb÷, ÁŸ“œb÷ #fi÷ ≤Ÿ¶“≤“bØ® ÔKbk ”ZŸ¶ #fi÷ EbÏ÷ Zϸخ ∑“b¶Á÷“T ”ZŸ¶ Z÷ #¶c“ÏØ® Eb’ω #SK¶Z DˆıP¥Z ”ZŸ¶. Z÷ UˆZdb¶ #bÆaZ ”Zb÷, d’c“Ïb ◊bfidb¶ #fiŸÏaZ
◊b÷TŸ¶ #ØbZ„ #¶c“Ï WPÕ“fib÷ ƶEbÏ fi ”b÷› œÁ“˙bfi÷ Á“bÏÂ÷ Æjfi ”ZŸ¶. #fi÷Á“ ”Zb÷, Oø∞ ”Zb÷, #fi÷ db¶Ædb¶Tb÷TŸ◊ ”Zb÷. Tb÷Á“b÷ fib Ùc“Kfi÷ P˙c“bÏ Á“Ï®
Æ÷>Á“ “b÷ P”>ÆÁ“ ◊œŸ#b÷ #Ø˙b Æ◊b÷|fib Á“bÏÂ÷ œ¶Á“b DıfiÁ“ ”ZŸ¶. c÷“fibÏ, Æb”PÆÁ“, OŸk Á“bK Á“ÏfibÏ, P˙wbÆ]bZ® #fi÷ #bO TOb “fibÏ,
(43) Z÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ jÒK ÆbØ˙b” ”Zb÷. Z÷ ÆdøP∞œbÍ® ”Zb÷. c÷“˙sb÷® #b’c“fi÷ g÷c“fibÏ #fi÷ ”bØfi® EZŸÏb›Ø® KŸaZ ”Zb÷. ◊ÏsÔK ”ÏÂ
Z÷Dı‹˙® ”Zb÷. #fi÷ Z÷fib ]Ï÷ ]Ÿ¶ gb÷Dıfi ◊b® Z…KbÏ ØZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ jÒK Á“Ï˙bdb¶ ”¶d÷œb Z…KbÏ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z®˙π ˙…Ï˙bÍb÷ ”Zb÷.
ÆbØ˙b”fi® gsb◊Sfi® ”Z®. Z÷fib ”bØ ◊O ÆŸÁŸ“dbÍ ”Zb. ◊b¶E ›§ÒsKb÷ Z÷ P˙DıK Eb÷Ï ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙bfib dbOb÷|, fi®Á“Í˙bfib
”®fiZbØ® ÏP”Z #fi÷ ◊’Ï◊ˆÂ ”Z®. Z÷ ‹˙§‹ZÁ“ #b’c“ T¨Âb÷ #fi÷ ZT, dbOb÷|. fbÏb÷, ◊bGıÍfi® «bÏ®#b÷, PGı> “®#b÷, ’Á“£bfi® fibfi® «bÏ®#b÷, OÊ“Ï,
dÆb #b’c“ ÔK¶Dıfifib OŸÂb÷Ø® KŸaZ ”Z®. dbfi, &Òdbfi #fi÷ ◊πdbÂØ® Ï‹Zb dÍ˙bfi® Dı‘Kb#b÷, Ï‹Zb #TO-#TO Ø˙bfib ‹Øbfib÷. DŸıObÏfib
◊’Ï◊ˆÂ ”Z®. ÆbÏ® Ï®Z÷ &S◊≥ ØK÷T ÆŸ¶c“Ï «jb #˙K˙b÷fi÷ Á“bÏÂ÷ Z÷ #X“b#b÷, d’c“Ïb◊bfifib ‹Øfib÷ ˙÷LKbfib ]Ïb÷, Eb÷Ïb÷fib ]Ïb÷ •ø⁄b¶Ê“Á“b÷-Eb÷Á“,
ÆŸ¶c“Ïb¶O® ”Z®. Z÷fib÷ #bÁ“bÏ E¶sdbfi® Ædbfi Æb…@K ”Zb÷. Z÷ ◊b÷Zbfib ◊PZfi÷ #fi÷Á“ dbO dÍ˙bfib ‹Øbfib÷, fibO c÷“˙fib ]Ïb÷, gˆZb÷fib ]Ïb÷, K∏Oø”b÷,
dbÊ÷“ dfib÷”Ï ”Z®. \÷˙bdb¶ P◊πK TbOZ® ”Z®. dŸu“®db¶ ÆdbK \K Z÷˙b÷ Z÷fib÷ Ægb‹Øbfib÷, ◊Ï«b÷, cŸ“Á“bfib÷ #fi÷ œˆÒKOø”b÷fi÷ \÷Zb ¸ÏZb÷ ”Zb÷ Z÷ ‹Øbfib÷fib
dµKgbO P‰˙T®Ø® ÆŸœb÷PgZ ”Zb÷. ÁŸ¶“ “Tb÷Ø® Z÷fib O¶ “‹ØTfi® Ï÷√b#b÷ OŸÂb˙OŸÂfi® dbOÂb Á“ÏZb÷ ”Zb÷, O˙÷¥Â Á“ÏZb÷ ”Zb÷. ]Âb dbÂœb÷fib
]ÆbZ® Ï”÷Z® ”Z®. Z÷fiŸ¶ dŸ√ ◊ˆPÂdbfib E¶s Ædbfi Æb…@K ”ZŸ¶ Z÷ •ø¶ObÏfiŸ¶ PGısb÷fib÷ P˙EbÏ Á“ÏZb÷ ”Zb÷, Ïb÷Ofi® Z®˙πZb, ›Õ“ Dıfib÷fib÷ P˙Kb÷O, ÔKÆ Ïb≈K
#b˙bÆ ”Z®. Z÷fib÷ ˙÷¥ ÆŸ¶c“Ï ”Zb÷. Kb˙Z„ Z÷ ◊πPZv“◊ ”Z®. ◊϶ZŸ Z÷ ˙¶µKb #b’c“ Zϸخ #b˙÷T ƶÁ“Ê“, &SÆ˙, ◊πÆ˙ dc“fi ‰Kb÷c“œ® #b’c“ PZØ®#b÷,
”Z®. ◊πÆ˙fib ‹˙gb˙Ø® ÏP”Z ”Z®. \fiŸ¶ #fib Áˆ“◊Ïfi®Dı dbZb ”Z®. ¨Â-K∏-Á“b…dŸc“® #b’c“ ◊˙b÷|db¶ ]Âb Tb÷Á“b÷ dU◊bfiØ® dÎ Ø› OKb ”b÷K,
(44) Z÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ ◊¶ØÁ“ fibdfib÷ c“bÆ E÷Ê“Á“ ”Zb÷. Z÷ Æ˙b∂O ◊πdÎ ØKb ”b÷K, Á“b÷› Á“bKdb¶ ÔK‹Z ”b÷K, P˙P˙j Á“bKb÷|db¶ #bÁŸ“Í-ÔKbÁŸ“Í
ÆŸ¶c“Ï ”Zb÷. db¶ÆØ® ◊ŸÕ“ #fi÷ «bÍÁ“b÷fi÷ Ïdb “˙bdb¶ ÁŸ“œÍ ”Zb÷. Z÷ jÒK ”b÷K, ÆŸ√db¶ Á÷“ cŸ“:√db¶ ”b÷K, ◊Ïc÷“œ OKb ”b÷K Á÷“ ◊Ïc÷“œ Dı˙b dbÊ÷“
ÆbØ˙b” ÏbDıOø” fiOÏ db¶ fiOÏfib ]Âb ÔKb◊bÏ®#b÷, •÷P{“#b÷ #fi÷ Z…KbÏ®db¶ ”b÷K, #÷˙b #˙ÆÏ ◊Ï Z÷ Tb÷Á“b÷fib PGısfib÷, #÷Á“b¶Z #˙ÆÏfib÷
ÆbØ˙b”b÷fib ZØb #∑“bÏ •÷PÂKb÷ #fi÷ ◊π•÷PÂ#b÷fib ]Âb Á“bKb÷|db¶ ÁŸ“ÊŸ¶“«b÷db¶ P˙EbÏ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ P˙DıK Eb÷Ï ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ ◊ #bÏbdb÷db¶,
#fi÷ d¶‰Âb#b÷db¶ Kb˙Z„ E¨Ÿfi® Ædbfi dbOc“œÁ“ ”Zb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib ÁŸ“ÊŸ¶“«db¶ &Ubfib÷db¶, ˙b˙ “®db¶, ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷db¶ c“®P]Á“b#b÷db¶, OŸ¶\PTÁ“b#b÷db¶
◊ ]Âb Á“bKb÷|db¶ Kb˙Z„ E¨Ÿfi® Ædbfi ”Zb÷. ÆÏb÷˙Ïb÷db¶, ÆÏb÷˙Ïfi® ◊¶§aZ#b÷db¶, ÆÏdb¶, ºÂ &Ubfib÷db, gC Áˆ“◊b÷db¶,
(45) Dı÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ P˙DıK fibdfib÷ #÷Á“ Eb÷Ï ”Zb÷. Z÷ ◊b◊Á“d dbTŸÁ“b Á“·Gıfi® lb “®db¶ ‹dœbfib÷db¶, ◊˙Zfi® OŸ¸b#b÷db¶ TKfib÷ ZØb
NAYADHM/ 26
&◊‹Øbfib÷db¶ Tb÷Á“b÷fib PGısb÷ #b’c“ \÷Zb÷ P˙EÏZb÷ ”Zb÷. ◊Ÿ‰®fi÷ DıÒd #b◊b÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ gsb ÆbØ˙b”®fi÷ #fiŸdPZ #b◊®.
(46) jÒK ÆbØ˙b”fi® ◊Sfi® gsb #÷Á“˙bÏ Á“c“bPEZ„ dµKÏbP‰fib SKbÏ ◊Gı® gsb ÆbØ˙b”® ÙÕ“ ZŸÛK Ê“b˙Z„ ◊π¸yP£Z Ùc“K˙bÍ® Ø›fi÷ P˙◊ŸT
ÆdK÷ ÁŸ“ÊŸ¶“« ƶ«¶j® PE>Zb Á“Ï® Ï”® ”Z®, Á÷“ Z÷fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ P˙EbÏ Kb˙Z„ #œfi ◊bfi√b’c“d, ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“Ïb˙÷ Gı÷. Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ ]Âb¶ ◊ŸÛ◊,
&S◊≥ ØKb÷- ]Âb¶ ˙¥b÷| Ø® ”y¶ jÒK ÆbØ˙b”fi® ÆbØ÷ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, O¶j, ˙¬, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏb÷fi÷ O” Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ ◊b÷Zbfib ]ÏØ® «”bÏ
OÒj #fi÷ v“◊ #b ◊b¶E÷ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷O gb÷O˙Z® ØÁ“[ fi®Á“Í÷ Gı÷. ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷, fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊ŸÛÁ“Ï® Gı÷
P˙EÏŸ¶ GŸı¶, ◊϶ZŸ d÷> #÷Á“ ◊ ◊Ÿ‰ Á÷“ ◊Ÿ‰®fi÷ DıÒd #b¡Kb÷ fiØ®. Z÷ dbZb#b÷ SKb¶ ◊”b÷>E÷ Gı÷. SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ ◊ŸÛÁ“Ï®fib ’Á“fibÏ÷ Z÷ ]Âb¶ ◊ŸÛ◊ Kb˙Z„ dbÍb
jÒK Gı÷ Kb˙Z„ Z÷ dbZb#b÷fi÷ dfiŸÛK DıÒd #fi÷ º˙fifiŸ¶ ¸Í ÆbÏŸ¶ ◊πbk ØKŸ¶ #fi÷ #T¶Á“bÏ Ïb√® c“®jb. Ïb√®fi÷ ◊ŸÛÁ“Ï®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| DıTd≈Dıfi Á“KŸ∂,
Gı÷. Dı÷ dbZb#b÷, ”y¶ dbfiŸ¶ GŸı¶ Á÷“, ◊b÷Zbfi® ÁŸ¶“√Ø® &S◊≥ ØK÷T, ‹Zfib÷fiŸ¶ cˆ“j DıÍ PA“ “b Á“Ï®, ‹fibfi Á“KŸ∂ #fi÷ «PTÁ“d Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® #b÷∑“˙b ◊”÷Ï˙bfib
◊®˙b db¶ TŸ¯j, d®≤“b «b÷T «b÷TfibÏ, Zb÷Z Ÿ¶“ Zb÷Z Ÿ¶“ «b÷TfibÏ #fi÷ dŸ‘j «¶fi÷ g®fib ˙¬b÷ jbÏ Á“Ï÷T gsb ÆbØ˙b”®#÷ SKb Dı÷ &S◊T Á“dÍ #fi÷
«bÍÁ“b÷fi÷ ‹Zfi◊bfi Á“Ïb˙÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® Á“b÷dÍ Á“dÍ Ædbfi ”bØb÷Ø® Z÷dfi÷ Æ”Æπ ◊‰ Á“dÍ #b’c“ ”Zb Z÷ Oπ” Á“Kb. ◊Gı® ◊ŸÛÁ“Ï®خ «”bÏfi®
Z÷ “®fi÷ ◊b÷Zbfi® Ob÷c“db¶ «÷Æb ÷“ Gı÷. #fi÷ ˙b϶˙bÏ #PZœK P◊πK ˙EfidK djŸÏ fi®Á“Í®. fi®Á“Í®fi÷ ◊”÷Tb Ïb√÷T ]Âb¶ ◊ŸÛ◊ O¶j, dbÍb #b’c“fi÷T®jb. #fi÷
&£b◊ Á“Ï÷ Gı÷. ”y¶ #jÒK GŸı¶, ◊ŸhK”®fi GŸı¶, ÁŸ“T¨Âb GŸı¶ #fi÷ ◊bP◊® GŸı¶ T›fi÷ ≈Kb¶ fibOOø” ”ZŸ¶, Kb˙Z ˙…•d Oø” ”ZŸ¶ SKb¶. ◊”b÷>E®fi÷ Z÷db¶ §‹ØZ
Á÷“ Z÷db¶Ø® #÷Á“ ◊ P˙œ÷¥Â fi ◊bd® œÁ“[. fibOfi® ◊πPZdb Kb˙Z„ ˙…•dÂfi® ◊πPZdb ◊Ï WPÕ“ ◊ “Zb¶ Dı Z÷fi÷ fid‹Á“bÏ
Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ #÷Dı •÷K‹Á“Ï Gı÷ Á÷“ #bObd® Á“bT÷ ÏbP‰fib ◊πgbZ Á“Kb. db÷Ï ◊®Gı® T›fi÷ Z÷fibØ® fibO ◊πPZdb Kb˙Z„ ˙…•d ◊πPZdbfiŸ¶
v“◊db¶ ◊πOÊ“ Ø˙b ◊Ï #fi÷ ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï jÒK ÆbØ˙b”fi÷ ◊ˆGı®fi÷, #b∏b ◊πdbDıfi Á“KŸ∂. DıÍfi® jbÏbØ® #Pg¥÷Á“ Á“Kb÷|. #Pg¥÷Á“ Á“Ï®fi÷ ÏŸGıb˙bÍb #fi÷
T›fi÷ ”y¶ ]Âb÷ #œfi, ◊bfi, √b’c“d, ‹˙b’c“d #b”bÏ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷, ]Âb¶ Á“b÷dÍ Á“¥bK ϶O˙bÍb ÆŸO¶PjZ ˙¬Ø® ◊πPZdbfiŸ¶ #¶O TŸ¢KŸ¶. TŸGı®fi÷
◊ŸÛ◊, ˙¬, O¶j, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏ Oπ” Á“Ï®fi÷, ]® ƶpKbdb¶ Pd‰b÷, «”ydˆVK ˙¬b÷ ◊”÷ÏbÔKb, ◊ŸÛ◊dbÍb ◊”÷Ïb˙®, O¶jfiŸ¶ T÷◊fi Á“KŸ∂, EˆÂ
∏bPZDıfib÷ Pfi≈Dıfifib÷, ‹˙Dıfib÷, ƶ«¶j®#b÷ ZØb ◊’ÏDıfib÷fi® dP”Tb#b÷Ø® E “bÔKŸ¶ #fi÷ œb÷gb DıfiÁ“ ˙ÂfiŸ¶ ‹Øb◊fi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ jˆ◊ DıTbÔKb÷ SKbÏ
◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ Dı÷ fibO, gˆZ, K¨ ›Òs, ‹Á¶“c“, ÏŸs, ◊Gı® ]Ÿ¶Ê“ #fi÷ «¶fi÷ ◊O Ê÷“Á“b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "\÷
Pœ˙ #fi÷ ˙…•d #b’c“ c÷“˙b÷fib #bKbZfi Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ Dı÷ fibOfi® ◊πPZdb ”y¶ ◊Ÿ‰ #Ø˙b ◊Ÿ‰®fi÷ DıÒd #b◊®œ Zb÷ ZdbÏ® ◊ˆ\ Á“Ï®œ, Kb˙Z„ #¨K
Kb˙Z„ ˙…•dÂfi® ◊πPZdb Gı÷, Z÷dfi® «”ydˆVK ◊ŸÛ◊b’c“Ø® ◊ˆ\ Á“Ï®fi÷ ]Ÿ¶Ê“ PfiPjfi® ˙øP∞ Á“Ï®œ, #b ◊πdbÂ÷ gsb ÆbØ˙b”® dbfiZb Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊ŸÛÁ“Ï®
#fi÷ ◊O fidb˙®fi÷ Á“”y¶ Á÷“ - ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ ”y¶ #÷Á“ ◊Ÿ‰ #Ø˙b ◊Ÿ‰®fi÷ ”Z® SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #fi÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“dfiŸ¶
DıÒd #b◊Ÿ Zb÷ ”y¶ ZdbÏ® ◊ˆ\ Á“Ï®œ, ◊˙fib ’c“˙Æ÷ c“bfi #b◊®œ. gbO- #b‹˙bc“fi Á“ÏZ® ØÁ“[ Kb˙Z„ P˙EÏ˙b TbO®. gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ ◊Gı® œŸPE Ø›fi÷
#b◊®œ #fi÷ ZdbÏb #¨K PfiPjfi® ˙øP∞ Á“Ï®œ #b ◊πdbÂ÷ dbÏ® ›Õ“ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #b˙®. SKbÏ ◊Gı® gsb ÆbØ˙b”® EZŸc“œ® #Õ“d®, #db˙‹Kb
˙‹ZŸfi® KbEfib Á“ÏŸ¶. gsb#÷ #b ◊πdbÂ÷. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷ Kb˙Z„ #fi÷ ◊ˆPÂdbfib ’c“˙Æ÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“ÏZ®
ƈKb÷|c“K Ø˙b◊Ï ≈Kb¶ jÒK ÆbØ˙b” ”Zb÷, SKb¶ #b˙®fi÷ «b÷T®- c÷“˙bfiŸP◊πK #fi÷ Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ ]Âb¶ fibObKZfib÷db¶ Kb˙Z„ ˙…•d #bKZfib÷db¶ c÷“˙b÷fib÷
! d÷> #b◊fi® ÆbØ÷ ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® Á“bdgb÷O gb÷O˙÷T Gı÷. Kb˙Z„ ”y¶ #jÒK gb÷O E “b˙Z® #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏZ® ”Z®.
◊ŸhK”®fi, T¨Â”®fi GŸı¶. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ #b◊fi® #b∏b (47) SKbÏ ◊Gı® gsb ÆbØ˙b”® Á¶“›Á“ ÆdK ÔKZ®Z Ø› Dı˙b ◊Ï
T›fi÷ P˙◊ŸT #œfi #b’c“ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ fibO #b’c“ c÷“˙b÷fi® ◊ˆ\ Á“ÏŸ¶ Kb˙Z„ #÷Á“c“b Og˙Z® Ø›. gsb ÆbØ˙b”®fi÷. ‰®\÷ dP”fib÷ EbTZb÷ ”Zb÷, SKbÏ÷ Z÷fi÷
Z÷fib #¨K PfiPjfi® ˙øP∞ Á“Ï®œ. #b ◊πdbÂ÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ "Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷, Kb˙Z„ Z÷ dbZb#b÷
SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ gsb gbKbfi÷ Á“”÷˙Ÿ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! œŸg T¨Â˙bÍ® Gı÷ Dı÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏ
Pfi_KØ® dbÏb÷ ◊ Z÷ Dı dfib÷ÏØ Gı÷ Á÷“ Á“b÷› ◊ ◊πÁ“bÏ÷ Zd÷ ◊Ÿ‰ #Ø˙b ZØb ]Âb¶ ◊ŸÛ◊, O¶j, ˙¬ #fi÷ dbÍb ZØb #T¶Á“bÏ Oπ” Á“Ï®fi÷ Pd‰,
NAYADHM/ 27
∏bPZ, PfiDıÁ“ ‹˙Dıfi ƶ«¶j® #fi÷◊ ’ÏDıfib÷fi® ¬®#b÷fi® ÆbØ÷ ]÷ÏbK÷T® Ø›fi÷ ]÷ÏbK÷Tb÷ Z÷ ≈Kb¶ ÏbDıdbO ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi÷ #÷Á“b¶Z
ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊ŸÛÁ“Ï® Gı÷ SKb¶ db¶ #÷Á“ Zϸ «÷Æb “® c“®jb÷. «÷Æb “®fi÷ ]® ƶpKbdb¶ «bÍÁ“b÷ Kb˙Z„
\K Gı÷ #fi÷ ◊ŸÛÁ“Ï®db¶ #˙Ob”fi Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“Ï÷ Gı÷, «PTÁ“d Á“Ï÷ Gı÷ ÁŸ“dbÏ®Á“b#b÷fi® ÆbØ÷ #Æb˙jbfi Ø›fi÷ Ïd˙b Tb‘Kb÷.
#fi÷ «jb #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z ØbK Gı÷. ◊Gı® P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, #b ÆdK÷ P˙DıK Eb÷Ï ÏbDıOø” fiOÏfib ]Âb¶ fbÏb÷ Z÷dDı #◊fbÏb÷
√b’c“d, ‹˙b’c“d #b”bÏfiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“ÏZ® ØÁ“[ ZØb ◊’Ïgb÷O Á“ÏZ® ØÁ“[ #b’c“fi÷ Kb˙Z„ c÷“√Zb÷, Z÷dfi® dbOÂb Á“ÏZb÷, O˙÷¥Âb Á“ÏZb÷ ≈Kb¶ c÷“˙c“Î
◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ gsb ÆbØ˙b “®#÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. jÒK ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi÷ «c“b #bgˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z
ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! dfi÷ Ogfib ◊πgb˙Ø® #b˙b÷ \÷Kb÷. \÷›fi÷ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fib #bgÏÂb÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷db¶ dˆPGıZ, Oø∞ #fi÷
c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷, Á÷“ Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷ Kb˙Z„ ÆŸT¨Âb Gı÷ Á÷“ Dı÷ #µKŸ◊◊≥ Ø› OKb÷. Z÷Â÷ c“bÆE÷Ê“Á“ ◊¶ØÁ“fi÷ «÷ √«Ï \÷Kb÷ #fi÷ EbÏ÷ Zϸ
◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷ ›SKb’c“, Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊fi® #b∏b ’c“œb#b÷fiŸ¶ #bTb÷Á“fi Á“KŸ∂. ◊Gı® «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfi÷ &≤“bÔKb÷. #fi÷ &≤“b˙®fi÷
”b÷K Zb÷ ”y¶ ◊ #b Ï®Z÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ Á“ÏZ® P˙EÏŸ¶.' ÆbØ˙b”÷ Á“mŸ¶- Á“b¶√db¶ T› T®jb÷ #b÷∑“˙bfib Á“◊ “bØ® Z÷fi÷ ∑“b¶Á“[ T®jb÷. ◊Gı® œ®]π, S˙’ÏZ,
"c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. Z÷db¶ ∑“®T fi Á“Ïb÷.' E◊ÍZb #fi÷ &Zb˙Ífi® ÆbØ÷ ÏbDıOø” fiOÏfib #◊fbÏb÷Ø® «”bÏ fi®Á“Í®
SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”fi® #b∏b d÷Í˙÷T gsb ÆbØ˙b”® ÙÕ“ ZŸÕ“ OKb÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ºÂ&Ubfi ”Z¶Ÿ #fi÷ ≈Kb¶ ZˆYb÷-¸`Yb÷ ÁŸ“˙b÷ ”Zb÷, SKb¶
Ø› Kb˙Z„ gsb ÆbØ˙b”®#÷ Z÷ Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, ‹˙Dıfi, ƶ«¶j®, ◊”b÷>·Kb÷. SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷. c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi÷ º˙fiØ® ÏP”Z Á“Ï® c“®jb÷. Z÷fi÷
◊’ÏDıfi #fi÷ fiOÏfi® ¬®#b÷fi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ Pfiº˙ Á“Ï®fi÷ Z÷fib «jb #bgÏÂb÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷ &ZbÏ® T®jb. ◊Gı® «bÍÁ“
‹˙b’c“dfib÷ Kb˙Z„ &◊gb÷O Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Kb÷|. ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ Dı÷ c÷“˙c“Îfib ◊πb”®fi E÷Õ“b”®fi #fi÷ Pfiº˙ œÏ®Ïfi÷ Z÷ gC ÁŸ“˙bdb¶ ¸÷>Á“[ c“®jŸ¶.
’c“œbØ® #b˙÷T ”Z® Z÷ ’c“œbdb¶ EbT® O›. Kb˙Z„ Z÷ Ogfi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ˙”fi SKbÏ ◊Gı® Z÷ Eb÷Ï dbTŸ Á“bÁ“·Gıdb¶ EbVKb÷ OKb÷ #fi÷ Pfi_T #÷Ê“T÷
Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊E® Z÷ gsb ÆbØ˙b”®#÷ fi˙ dbÆ #fi÷ Æb “b ÆbZ OdfibOdfi ÏP”Z, PfiÛ◊Òc“ ”bØ ◊Ofi÷ ◊ fi ”Tb˙Zb÷, db…fi Ï”®fi÷
’c“˙Æ-Ïb‰® Ø˙b ◊Ï ÆŸÁŸ“dbÏ ”bØ ◊O˙bÍb «bÍÁ“fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. SKbÏ ’c“˙Æfi® ÆdbPk Ø˙bfi® Ïb” \÷˙b Tb‘Kb÷.
◊Gı® Z÷ «bÍÁ“fi® dbZb-P◊Zb#÷ ◊πØd ’c“˙Æ÷ \ZÁ“d fibdÁ“ ƶ‹Á“bÏ Á“Kb÷|. (49) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊¶ØÁ“ fibdÁ“ c“bÆE÷Ê“Á“ Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® ≈Kb¶
Á“Ï®fi÷ Z÷Dı ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #b”bÏ Z…KbÏ Á“ÏbÔKb÷. Z…KbÏ «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfi÷ «÷Æb ÷“T ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb÷. ◊”b÷>E˙b ◊Ï Z÷Â÷ c÷“˙c“Î
Á“Ïb˙® Pd‰, ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi÷ gb÷Dıfi Á“Ïb˙®fi÷ #b ◊πÁ“bÏ÷ OŸÂPfiÛ◊≥ «bÍÁ“fi÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï fi \÷Kb÷. Z÷ Ïb÷Zb÷, PE£bZb÷ #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZb÷ c“Ï÷Á“
"c÷“˙c“Î' fibd ÏbpKŸ¶ SKbÏ ◊Gı® Z÷ «bÍÁ“fib dbZb-P◊Zb#÷ Z÷ c÷“˙Zb#b÷fi® Dı‘Kb#÷ Z÷fi® œb÷j Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. ◊϶ZŸ aKb¶K ◊ «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfi® √«Ï
◊ˆ\ Á“Ï® Z÷dfi÷ c“bfi #b¡KŸ¶ ◊πbk jfifib÷ P˙gbO Á“Kb÷| #fi÷ #¨K PfiPjfi® fi dÍ® Gı®>Á“ ˙O÷Ï÷fib œ¯c“ ◊ fi ƶgÍbKb, fi ◊Zb÷ Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ jÒK
˙øP∞ Á“Ï®. ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷ - ‹˙bPdfi„ ! Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ Dı‘Kb#÷ Z÷fi®
(48) SKbÏ ◊Gı® ◊¶ØÁ“ fibdÁ“ c“bÆE÷Ê“Á“ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fib÷ «bÍOπb”® œb÷j Á“Ï® ◊϶”ZŸ √«Ï fi ◊ “® Á÷“ ‹˙bPdfi„ ! «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfi÷ Á“b÷› Pd‰b’c“
PfiKŸaZ ØKb÷. Z÷ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi÷ Á“dÏdb¶ T› T÷Zb÷. #fi÷ T›fi÷ ]Âb¶ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ T› OKb÷,Eb÷Ï #◊”Ï Á“Ï® OKb÷, #Ø˙b Á“b÷›#÷ TTEb˙÷T Gı÷
«bÍÁ“b÷, «bT®Á“b#b÷, ÁŸ“dbÏb÷ #fi÷ ÁŸ“dbÏ®#b÷fi® ÆbØ÷ ]÷ÏbK÷Tb÷ Ø›fi÷ «bÍÁ“fi÷ ! #b ◊πdbÂ÷ jÒK ÆbØ˙b”fib ◊Odb¶ ◊ “®fi÷ Z÷fi÷ #b ˙bZ Á“”®. SKbÏ ◊Gı®
Ïdb “Zb÷. SKbÏ ◊Gı® gsb ÆbØ˙b”®#÷ Á“b÷› ÆdK ‹fibfi Á“Ï÷T, «PTÁ“d, jÒK ÆbØ˙b” ◊¶ØÁ“ c“bÆE÷KÁ“fi® ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷
Á“b…ZŸÁ“, d¶OT #fi÷ ◊πbKP_Z Á“Ï÷T ZØb Æd‹Z #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï÷T d”bfi ◊Ÿ‰ œb÷Á“Ø® ÔKbÁŸ“Í Ø›fi÷, ÁŸ“”b “bØ® Á“b◊÷T E¶◊Á“ ˙ø¨fi® Dı÷d j “bd
c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi÷ c“bÆE÷Ê“Á“ ◊¶ØÁ“fib ”bØdb¶ Æb÷>¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊¶ØÁ“ c“bÆE÷Ê“Á“ Á“ÏZb÷ ◊øΩ˙® &◊Ï «jb #¶Ob÷Ø® ◊ “® OKb÷ dˆPGıZ Ø› OKb÷. SKbÏ ◊Gı®
«bÍÁ“fi÷ T›fi÷ ◊b÷Zbfi® Á“dÏdb¶ Oπ” Á“Kb÷| Z÷ ◊b÷Zbfib ]ÏØ® «”bÏ jÒK ÆbØ˙b” Øb÷ “®˙bÏ ◊Gı® ”b÷>œdb¶ #bÔKb÷. dbfib÷ Á÷“ Z÷fib ◊πb ◊bGıb
fi®Á“iKb÷. «”bÏ fi®Á“Í®fi÷ ]Âb¶ «bÍÁ“b÷, «bÍ®Á“b#b÷ Kb˙Z„ ÁŸ“dbÏ®Á“b#b÷Ø® #bÔKb. Z÷Â÷ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi® EbÏ÷ Zϸ Z◊bÆ Á“Ï®. ◊϶ZŸ aKb¶KØ® c÷“˙c“Î
NAYADHM/ 28
«bÍÁ“fi÷ ◊Zb÷ fi Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ Z÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ «”ydˆVK PfiÛÁ“bÏ Z÷fi÷ c¶“ “ fiØ® #b◊ZŸ¶. #b P˙¥Kdb¶ Z÷Â÷ ◊b÷Z÷ Á“Ï÷T Á“d Dı
g÷Ê“ T®j® #fi÷ ≈Kb¶ fiOÏ Ï¨Á“Á“b÷Ê“ ˙bÍb ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb÷. ◊”b÷>E®fi÷ Z÷ #◊Ïbj® Gı÷. #b◊ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ≈Kb¶ EbÏÁ“ œbÍb ”Z®, SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ Z÷fi÷
«”ydˆVK g÷Ê“ Æbd÷ Ïb√® #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏb÷ ◊Ÿ‰ «÷ “®#b÷Ø® DıÁ“ “® T®jb÷. gb÷Dıfi ◊b®«¶j Á“Ï® c“®jb. #fi÷ ‰Â÷
#fi÷ gsbgbKbfib÷ #bSdDı c÷“˙c“Î fibdfib÷ «bÍÁ“ #dfi÷ ›Õ“ Gı÷, Kb˙Z„ ƶµKbÁ“bÍb÷db¶ Eb«ŸÁ“ #b’c“fib÷ ◊π”bÏ Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® jÒK
&À«Ïfib ¸`Tfi® Dı÷d Z÷fiŸ¶ fibd •˙ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ cŸ“Tg Gı÷ Zb÷ ◊Gı® c“œfifiŸ¶ ÆbØ˙b”÷ Pd‰, ∏bPZPfiDıÁ“, ‹˙Dıfi, ƶ«¶j®, ◊’ÏDıfib÷fi® ÆbØ÷ Ïb÷Zb Ïb÷Zb¶
Zb÷ Á“”÷˙Ÿ¶ Dı œŸ¶ ? #÷˙b «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfi÷ gsb#÷ ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ #fi÷ Æd‹Z Kb˙Z„ P˙Tb◊ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ «bÍÁ“ c÷“˙c“Îfib œÏ®Ïfib ≠“P∞, ÆSÁ“bÏfib Ædˆ”fi®
#T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®fi÷ ◊¶ØÁ“fib ”bØdb¶ Æb÷>◊® c“®jb÷. Kb˙Z„ ◊¶ØÁ÷“ dbÏb ÆbØ÷ fi®”Ï Á“KŸ∂, døZÁ“Áø“SK Á“Ï®fi÷ Á“bÍbÒZÏdb¶ Z÷ œb÷Á“Ø® ÏP”Z Ø› OKb.
◊Odb¶ ◊ “®fi÷ dfi÷ Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂. ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ #b◊ c÷“˙c“Î «bÍÁ“fi® «j® (51) SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ Eb “® Á“ÏfibÏb#b÷#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷
Dı‘Kb#÷ dbOÂb- O˙÷¥Âb Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ fiOÏϨÁ“b÷#÷ jÒK fibfib÷ #÷˙b÷ ÏbDıÁ“[K #◊Ïbj TObRb÷. SKbÏ÷ ◊Á“ “®fi÷ ≈Kb¶ Á“bÏbObÏ ”ZŸ¶ SKb¶
ÆbØ˙b”fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Á“˙E Z…KbÏ Á“KŸ∂, Z÷fi÷ Á“Æb÷Ø® «b¶µKŸ¶ #fi÷ T› OKb. T› Dı›fi÷ Á“bÏbObÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| #fi÷ ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ P˙DıK Eb÷Ïfi®
œÏ®Ï ◊Ï jbÏ Á“KŸ∂. jfiŸ¥ v“◊® ◊e“®Á“b &◊Ï ◊πSK¶Eb E∑“b˙®. #Ø˙b ÆbØ÷ #÷Á“Dı «÷ “®db¶ «b¶j® c“®jb÷. SKbÏ ◊Gı® gsb gbKb#÷ «®Dı÷ ’c“˙Æ÷
gŸ\#b÷ ◊Ï Ebd “bfib÷ ◊e“b÷ «b¶µKb÷. #bKŸj #fi÷ ◊π”Ï Oπ” Á“Kb. ◊Gı® Kb˙Z„ ƈKfib \≈˙VKdbfi Ø˙b ◊Ï P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷
jÒK ÆbØ˙b”fi® ÆbØ÷ ÏbDıOø” fiOÏfib ]Âb¶ fi®Á“Í˙b¶fib dbOb÷| Kb˙Z„ ◊Ï« ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“Kb. gb÷Dıfi Z…KbÏ Á“Ï®fi÷, gb÷Dıfi, Ïb√˙bfiŸ¶ P◊Ê“Á“ «Ïb«Ï
#b’c“db¶ œb÷j Á“Ï®fi÷ ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ fi®Á“iKb fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ºÂ Á“KŸ∂ #fi÷ Z÷db¶ gb÷Dıfifi¶Ÿ ◊b‰ Ïb√® c“®jŸ¶.◊Gı® Z÷ P◊Ê“Á“fi÷ Tb¶PGıZ Á“KŸ∂ #fi÷
&Ubfi #fi÷ gC ÁŸ“˙b÷ Gı÷ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷ ÁŸ“˙bdb¶ PfiÛ◊πbÂ, Pfi_Õ“, Z÷fib &◊Ï d”b÷Ï TOb˙®. ÆŸO¶Pj ◊b®خ ◊’Ï◊ˆÂ fibfib÷ #÷˙b÷ ] “b÷ Z…KbÏ
Z÷dDı Pfiº˙ c÷“˙c“Îfib œÏ®Ïfi÷ \÷KŸ¶. \÷›fi÷ "”b, ”b, #”b÷ #Á“bK ?' #b Á“Kb÷|. ◊Gı® ◊¶ØÁ“ c“bÆE÷Ê“Á“fi÷ #˙bDı Á“Kb÷|, #fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZŸ¶ \
◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷#b÷#÷ c÷“˙c“Î ÁŸ“dbÏfi÷ Z÷ gC ÁŸ“˙bdb¶Ø® «”bÏ Á“b∆b÷ #fi÷ #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ ≈Kb¶ Á“bÏbOø” ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ jÒK
jÒK ÆbØ˙b”fib ”bØdb¶ Æb÷>◊® c“®jb÷. ÆbØ˙b ”Zb÷ SKb¶ ◊”b÷>·Kb÷. ◊”b÷>E®fi÷ gb÷Dıfifib÷ P◊Ê“Á“ ÏbpKb÷. Z÷fi÷ PE∫ #fi÷
(50) SKbÏ ◊Gı® Z÷ fiOÏϨÁ“ P˙DıK Eb÷Ïfib ◊Ofib Pfiœbfib÷fiŸ¶ d”b÷ÏØ® ÏP”Z Á“Kb ◊Gı® gb÷Dıfifib¶ ◊b‰b÷ T®jb. Z÷fi÷ jb÷Kb. ◊Gı® ”bØ
#fiŸÆÏ Á“ÏZb dbTŸÁ“b Á“·Gıdb¶ ◊”b÷>·Kb. Z÷fi® #¶c“Ï ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ jb÷˙bfiŸ¶ ◊b® #b¡KŸ¶. #fi÷ SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”fi÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi,
Á“Ï®fi÷ P˙DıK Eb÷Ïfi÷ ◊¶Efi® Æb¨® ◊ˆ˙Á“, Eb÷Ï®fib dbTfi® ÆbØ÷, Oc“fidb¶ √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d gb÷Dıfi P◊Ï‹KŸ.
«b¶µKb÷. #fi÷ º˙Zb÷ ◊Á“ “® T®jb÷. ◊Gı® ”b “Á“bfi® TbÁ“ “®, dŸPÕ“, ]Ÿ¶Ê“Âb÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ P˙DıK Eb÷Ï jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸ¶ P◊πK
Á“b÷®#b÷fib ◊π”bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷fib œÏ®Ïfi÷ gC #fi÷ dPØZ Á“Ï® c“®jŸ¶- #÷˙b÷ dbÏ ! Zd÷ dfi÷ #b P˙◊ŸT #œfib’c“ P”‹Æb÷ #b◊b÷.' SKbÏ÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ P˙DıK
dbKb÷| Á÷“ Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï Æb˙ ∑“®TŸ¶ ◊ “® OKŸ¶. Z÷fi® ODıfi SKbÏ ◊Gı® P˙DıK Eb÷Ïfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ P˙DıK ! gT÷ ”y¶ #b P˙◊ŸT #œfib’c“ Á“bO “b
Eb÷Ïfi÷ ODıfiØ® «b¶µKb÷, #fi÷ dbTŸÁ“bÁ“·GıØ® «”bÏ fi®Á“iKb. ≈Kb¶ ÏbDıOø” ÁŸ“ZÏbfi÷ #b◊Ÿ¶ ◊ ZŸ¶ ◊Ÿ‰]bZÁ“, ◊Ÿ‰”ÒZb œ‰Ÿ ˙÷Ï®, ◊πPZÁˆ“T #bEÏÂ
fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ #b˙®fi÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|, #fi÷ fiOÏfib P‰Á“, Á“ÏfibÏ #fi÷◊πSK÷Á“ ˙bZdb¶ P˙Ïb÷j® Gı÷. Zfi÷ P”‹Æb÷ fi #b◊Ÿ¶ SKbÏ ◊Gı® jÒK
EZŸÛÁ“, ES˙Ï Z÷dDı d”b◊Ø #b’c“ dbOb÷|db¶ Á“b÷Ï “bfib÷ ◊π”bÏ, Gı “®#b÷fib ÆbØ˙b”÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“dfib÷ #b”bÏ Á“Kb÷|. jÒK
◊π”bÏ, Á¶“«bØ® ◊π”bÏ Á“ÏZb Á“ÏZb #fi÷ Z÷fib &◊Ï Ïb√, jˆÍ #fi÷ Á“EÏb ÆbØ˙b”fi÷ dÍ-dˆ‰fi® «bjb &S◊≥ Ø›. SKbÏ÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ P˙DıK Eb÷Ïfi÷
fib√Zb ØÁ“b db÷Ê“b #˙bDıØ® ]b÷¥Âb Á“ÏZb #b◊ dbÂ÷ «b÷VKb- Á“mŸ¶- P˙DıK, EbTb÷ #÷Á“b¶Zdb¶ EbTb÷. Dı÷Ø® ”y¶ dTdˆ‰fib÷ SKbO Á“Ï® œÁŸ¶“.
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b P˙DıK fibdfib÷ Eb÷Ï Kb˙Z„ O®jfi® Ædbfi SKbÏ÷ P˙DıK Eb÷Ï÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ #b”bÏ Á“Ï÷T
db¶Æg¨®, «bÍ ]bZÁ“ Z÷dDı «bÍÁ“fib÷ ”SKbÏb÷ Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Á“b÷› Gı÷.Z÷Ø® Zdfi÷ dÍ #fi÷ dˆ‰fi® «bjb &S◊≥ ØK÷T Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ Zb÷
Ïb\, ÏbDı◊Ÿ‰ #Ø˙b Ïb\fib÷ #dbSK Z÷fib dbÊ÷“ #◊Ïbj® fiØ® #÷Ê“T÷ Á“b÷› «”y Eb«ŸÁ“b÷fib ◊π”bÏb÷ Kb˙Z„ TZbfib ◊π”bÏb÷Ø® ZØb ZÏÆ #fi÷ gˆ√Ø®
NAYADHM/ 29
◊®’ “Z Ø› Ïmb÷ GŸı¶. dfi÷ dÍ dˆ‰fi® «bjb fiØ®. c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı˙Ÿ¶ ”b÷K OÍŸ PdTbÔKŸ¶ #fi÷ ”¥fib #bÆŸ¶ ˙”bÔKb.
Zb÷ Zd÷ #÷Á“b¶Zdb¶ Dı›fi÷ dÍ dŸ‰fib÷ SKbO Á“Ïb÷. \÷ Zd÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b” gsb gbKb ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb. SKbÏ÷ gsb
◊bfi, √b’c“d ‹˙b’c“ddb¶Ø® ƶP˙gbO Á“Ïb÷ Zb÷ ”y¶ ZdbÏ® ÆbØ÷ #÷Á“b¶Zdb¶ ÆbØ˙b”®#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b˙Zb \÷Kb÷. \÷›fi÷ Z÷dÂ÷ Z÷fib÷ fi ÆSÁ“bÏ
EbTŸ¶.SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ P˙DıK Eb÷Ïfi÷ Á“mŸ¶ ”y¶ Zdfi÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi Á“Kb÷| fi dbfi #b¡KŸ¶. fi #bc“Ï Á“ÏZ® Á÷“ fi \ÂZ® ØÁ“[ Z÷ db…fi Ï”®fi÷
◊bfi √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“ddb¶Ø® ƶP˙gbO Á“Ï®œ. P˙dŸ√ Ø›fi÷ «÷Æ® Ï”®. SKbÏ÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ gsb gbKbfi÷ #b ◊πdbÂ÷
SKbÏ ◊Gı® P˙DıK÷ jÒK ÆbØ˙b”fib#b #Øfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. ◊Gı® Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! dbÏb #b˙˙bØ® Zdfi÷ œŸ¶ ƶZb÷¥ fiØ® ØKb÷ ? ”¥ #fi÷
P˙DıK jÒK ÆbØ˙b”fi® ÆbØ÷ #÷Á“b¶Zdb¶ OKb÷. jÒK ÆbØ˙b”÷ dT dŸ‰fib÷ #bfi¶c“ Á÷“d fiØ® ? d÷ ◊b÷Zbfib ÆbÏgˆZ #ØØ® ÏbDıÁ“bK Ø® ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi÷
◊’ÏSKbO Á“Kb÷|. ◊Gı® DıÍØ® Eb÷p√b #fi÷ ◊P˙‰ Ø›fi÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï Gıb÷ “bÔKb÷ Gı÷. SKbÏ÷ gsb#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸ¶P◊πK !
#b˙®fi÷ Ïmb. SKbÏ ◊Gı® «®\ ’c“˙Æ÷ gsb ÆbØ˙b”®#÷ #œfib’c“ Z…KbÏ dfi÷ Á÷“d ƶZb÷¥ #Ø˙b #bfi¶c“ ØbK ? Á÷“ dbÏb◊Ÿ‰fib ]bZÁ“ Kb˙Z„
Á“Ï®fi÷ ◊¶ØÁ“fi® ÆbØ÷ db÷Á“VKb. Kb˙Z„ ◊¶ØÁ÷“ jÒKfi÷ P◊Ï‹KŸ¶ SKbÏ÷ jÒK ◊πSKPd‰fi÷ Zd÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Ø® ƶP˙gbO Á“Kb÷| ? SKbÏ÷ jÒK ÆbØ˙b”÷
ÆbØ˙b”÷ P˙DıK Eb÷Ïfi÷ Z÷db¶Ø® gbO #b¡Kb÷. ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ ◊¶ØÁ“ gsbfi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! jd, Z◊, Tb÷Á“Kb‰b, ÒKbK, Æ”EÏ, Æ”bKÁ“,
c“bÆE÷Ê“Á“fi÷ Ï˙bfib Á“Kb÷|. Zc“fiÒZÏ Z÷ ◊¶ØÁ“ gb÷DıfiP◊≤“Á“ T›fi÷ Á“bÏbOø”Ø® #Ø˙b Pd‰ Ædºfi÷ d÷> Z÷ P˙◊ŸT #œfi, #b’c“db¶Ø® ƶP˙gbO fiØ® Á“Ï÷T.
«”bÏ fi®Á“iKb÷. Z÷Â÷ gsb ÆbØ˙b”®fi÷ Á“mŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πK ! jÒK ÆbØ˙b”÷ PÆ˙bK œÏ®Ï PE>Zb.jÒK ÆbØ˙b”÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. Z÷Ø® gsb ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›
ZdbÏb ◊Ÿ‰fib ]bZÁ“ Kb˙Z„ ◊πSKPd‰fi÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi ◊bfi √b’c“d #fi÷ Kb˙Z„ #bÆfi &◊ÏØ® &≤“®, Á¶“≤“ ÆbØ÷ Á¶“≤“ d÷ÍÔKb÷. #fi÷ ¨÷d ÁŸ“œÍ ◊ˆ¢KŸ¶
‹˙b’c“ddb¶Ø® P”‹Æb÷ #b¡Kb÷ Gı÷.' ◊Gı® ‹fibfi Á“KŸ∂ Kb˙Z„ ◊πbKP_Î Á“KŸ∂ #fi÷ ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷Ø® P˙◊ŸT gb÷O
(52) SKbÏ÷ gsb ÆbØ˙b”® c“bÆ E÷Ê“Á“ ◊¶ØÁ“fi® ◊bÆ÷Ø® #b #Ø gb÷O˙Z® Ï”÷˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® P˙DıK Eb÷Ï Á“bÏbObÏdb¶ «¶j ˙j
Æb¶gÍ®fi÷ ZŸÏZ TbT Ø› O›, ÏŸÕ“ Ø› Kb˙Z„ √®\Z® ØÁ“[ jÒK ÆbØ˙b” Eb«ŸÁ“b÷fib÷ ◊π”bÏ Kb˙Z„ ZÏÆ #fi÷ gˆ√Ø® ◊®’ “Z ”b÷Zb÷ døSKŸ ◊bd®fi÷ fiÏÁ“db¶
◊Ï ◊πf÷¥ Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”fi÷ Á“b÷› ÆdK÷ Pd‰ ∏bPZ &S◊≥ ØKb÷. fiÏÁ“db¶ &S◊≥ ØK÷Tb÷ Z÷ Á“bÍb÷, P˙œ÷¥ Á“bÍb÷ c÷“√bZb÷ ”Zb÷.
PfiDıÁ“ ‹˙Dıfi ƶ«¶j® #fi÷ ◊’Ï˙bÏfib Tb÷Á“b÷#÷ ◊b÷Zbfib ÆbÏgˆZ #ØØ®, Kb˙Z„ ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ fiÏÁ“Ø® fi®Á“Í®fi÷ #fib’c“, #fi¶Z c“®]
ÏbDıc¶“ “Ø® dŸaZ Á“ÏbÔKb÷. dŸaZ Ø›fi÷ Z÷ Á“bÏbOø”Ø® «”bÏ fi®Á“iKb÷. fi®Á“Í®fi÷ Á“bÍ˙bÍb EZŸOPZ v“◊ ƶÆbÏ #Ê“˙®db¶ ◊KÊ“fi Á“Ïœ÷.
≈Kb¶ #bT¶Á“b’ÏÁ“ Ægb ”Z® SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ #bT¶Á“b’ÏÁ“ Á“d Á“KŸ∂. ”÷ Dı¶«Ÿ ! #b ◊πdbÂ÷ #b◊Âb ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® #bEbK #Ø˙b
◊Gı® ≈Kb¶ ◊ŸÛÁ“’Ï® ”Z® SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ fi®E÷fi® jb÷˙bfi® dbÊ“® T®j®. &◊bµKbKfi® ◊bÆ÷ dŸ¶ “®Z Ø› Oø”SKbO Á“Ï®fi÷ ÆbjŸS˙fi® c“®¨b #¶O®Á“bÏ
#fi÷ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ #˙Ob”fi Á“KŸ∂. DıÍdb¶  ˆ“«Á“[ dbÏ® ‹fibfi Á“KŸ∂. «PTÁ“d Á“Ï®fi÷P˙◊ŸT jfi, dP db…§aZÁ“ Á“fiÁ“ #fi÷ ÏSfib÷fib ÆbÏdb¶ TŸ¯j ØbK Gı÷.
Á“KŸ∂. Kb˙Z„ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“KŸ∂. ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙Edb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ Z÷ ◊ Z÷˙bDı ØbK Gı÷.
◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶ SKb¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ Ï˙bfib ØKb. (53) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ jd]b÷¥ fibdfib ‹ØP˙Ï gO˙¶Z
SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b˙Zb \÷›fi÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ ]Âb \PZØ® ƶ◊≥ Kb˙Z„ #fiŸA“dØ® EbTZb ≈Kb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶
#bSd®K •÷{“®#b÷#÷ jÒK ÆbØ˙b”fib÷ #bc“Ï Á“Kb÷| ÆÒdbfiØ® «b÷TbÔKb÷. OŸÂœ®T #bSdb fi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. Z÷dfiŸ¶ #bOdfi \®
ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|, ÆÒdbfi Á“KŸ∂, dbfi Á“KŸ∂ #fi÷ œÏ®Ïfi® ÁŸ“œÍ ◊Gı®. SKbÏ ◊Gı® ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í®. jd]b÷¥ ‹ØP˙Ï÷ jdc÷“œfib #b◊®. SKbÏ ◊Gı® jÒK
jÒK ÆbØ˙b”fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ ◊”b÷>·Kb÷. SKb¶ Dı÷ «”bÏfi® Ægb ”Z® Z÷dÂ÷ ÆbØ˙b”fi÷ ]Âb Tb÷Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® #b ˙øZbÒZfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ #b
◊ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b˙Zb¶ \÷Kb÷, \÷›fi÷ ◊Odb¶ ◊ “®fi÷ ÁŸ“œÍ ◊ˆ¢Kb. #fi÷ ◊πdbÂ÷fib÷ #µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷ &Îd \PZØ® ƶ◊≥ ‹ØP˙Ï gO˙bfi
SKb¶ Dı÷ #b¿K¶ZÏ Ægb ”Z® Z÷dÂ÷ ◊ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b˙Zb \÷Kb÷ #”®> #bÔKb Gı÷ Zb÷ ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ ‹ØP˙Ï gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ
\÷›fi÷ #bÆfi &◊ÏØ® Z÷#b÷ &gb ØKb. &gb Ø›fi÷ #÷Á“ «®\#÷ OÍbdb¶ Á“v¶“.' #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ®fi÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ ‹fibfi Á“KŸ∂ Kb˙Z œŸ∞ «”ydˆVK,
NAYADHM/ 30
#V◊, db¶OPTÁ“ ˙¬ jbÏ Á“Kb ◊Gı® ◊O÷ EbT®fi÷ ≈Kb¶ OŸÂœ®T E…SK Ædbfi ÆŸ√ #b◊fibÏ ”ZŸ¶. ZØb ÆŸO¶jKŸaZ #fi÷œ®ZT GıbKbØ® ÔKbk ”ZŸ¶.
”ZŸ¶. ≈Kb¶ ‹ØP˙Ï gO˙bfi ”Zb SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®. fidÆÁ“bÏ Z÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfifib &ÎÏdb¶ #Á÷“ ◊πc÷“œdbd¶ #÷Á“ dbTŸÁ“bÁ“·Gı ”Zb÷. Z÷
Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ‹ØP˙Ï gO˙bfi÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ P˙PE‰ jdfi÷ &◊c÷“œ dbTŸÁ“bÁ“·Gıdb¶ #÷Á“ •÷≤“ dKˆÏ®#÷ ◊ŸÕ“, ◊πbk ØK÷T ◊πÆ˙Á“bTfib #fiŸÁ“dØ®
#b¡Kb÷. ◊πbk, Eb÷√bfib ◊®> “ Ædbfi w÷Z ˙Â˙bÍb, PGıs ÏP”Z, ˙bKŸ #b’c“fib
SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b” jd &◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ Kb˙Z„ «b÷VKb÷ &◊s˙Ø® ÏP”Z ZØb ◊b÷T® dŸu“®fi® «Ïb«Ï «÷ ›q “bfi÷ DıÒd #b¡Kb÷. DıÒd
"gO˙¶Z ! ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi &◊Ï •∞b Á“ÏŸ¶ GŸı¶' Kb˙Z„ Z÷ ◊π˙πPDıZ Ø› #b◊fi® Z÷ ◊b÷Zbfi® ◊b¶√b÷fib ˙bKŸØ® Z÷dfi® Ϩb Á“ÏZ®. #fi÷ ◊b÷¥Â Á“ÏZ®
OKb÷. Kb˙Z„ ]Âb¶ ˙¥ ÆŸj® •bdhK-◊KbK ◊bÍ®fi÷ gb÷Dıfifib ◊πSKbpKbfi Ï”÷Z® ”Z®. Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ «÷ ÆbØ˙b”fib ◊Ÿ‰b÷ Pfi˙bÆ Á“ÏZb¶ ”Zb¶ Z÷
Á“Ï®fi÷ #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷ #fiœfiØ® Æb≤“ gaZb÷fi÷ Gı÷c“®fi÷ Á“bÍ PDıfic“Î #fi÷ ÆbOÏc“Îfib ◊Ÿ‰ ”Zb. Z÷ «¶fi÷ ÆbØ÷ DıÒd÷Tb, ÆbØ÷ db÷Ê“b
ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“db¶ EbÏ ◊VKb÷Kdfi® §‹ØPZ˙bÍb÷ c÷“˙v“◊÷ ØK÷Tb,ÆbØ÷ Dı TC Á“Ï÷Tb #Ø˙b #÷Á“ ÆbØ÷ Ï”÷Zb #÷Á“ «®\fib fbÏfi÷
&S◊≥ ØKb÷. Z÷ jÒK fibdfib÷ c÷“˙ #bKŸfib c“PTÁ“b÷fi÷ ¨K Á“Ï®fi÷, #bKŸ Á“dfi® \÷fibÏb ”Zb «¶fi÷db¶ ◊Ï‹◊Ï #fiŸÏbO ”Zb÷. #÷Á“ «®\fiŸ¶ #fiŸÆÏ Á“ÏZb
§‹ØPZfib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ ZØb g˙fib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ ZÏZDı c÷“”fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ ”Zb. #÷Á“ «®\fi® ›·GıbfiŸÁŸ“Í EbTZb ”Zb. «¶fi÷ #÷Á“ «®\fib Ùc“Kfi÷
d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷ Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. ›§·GıZ Á“bK Á“ÏZb ”Zb. #fi÷ #÷Á“ «®\fib ]Ïb÷db¶ PfiSKÁø“SK #fi÷ fi…PdPÎÁ“
(54) ”÷ Dı¶«ˆ ! Dı÷d jÒK ÆbØ˙b”÷ "jd Gı÷' #÷˙Ÿ¶ Ædºfi÷ Kb˙Z„ Á“bK Á“ÏZb Ï”÷Zb ”Zb.
P˙DıK Eb÷Ïfi÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“ddb¶Ø® ƶP˙gbO (56) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷ Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“≤“b ØKb. #÷Á“fib
Á“Kb÷| fi ”Zb÷. PÆ˙bK Ï®Ïfi® Ϩb Á“Ï˙b dbÊ÷“. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Dı@«ˆ ! ]Ï÷ #bÔKb #fi÷ #÷Á“ ÆbØ÷ «÷≤“b ”Zb Z÷ ÆdK÷ Z÷#b÷fi÷ #b◊Ædb¶ #b
#b◊Âb Dı÷ ÆbjŸ Kb Æbµ˙® Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷, ‹fibfi, &◊dc“fi ◊ŸÛ◊, ◊πdbÂ÷ ˙bZbTb◊ ØKb÷- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK, Dı÷ Á“› #b◊Âfi÷ ÆŸ√cŸ“:√, ◊π˙π≈Kb
O¶j, dbÍb #T¶Á“bÏ #b’c“ •ø¶ObÏfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ #œfi, #b’c“#b”bÏ Á“Ï÷ #Ø˙b P˙c÷“œOdfi ◊πbk ØbK Z÷ «jb db¶ #b◊Â÷ #÷Á“ «®\fi® ÆbØ÷ Dı
Gı÷. Z÷ #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ïfib ˙Âfib dbÊ÷“, v“◊fib dbÊ÷“, Kb P˙¥K ÆŸ√fib÷ dbÊ÷“ Pfi˙b” Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ «¶fi÷#÷ #b◊Ædb¶ #b ◊πdbÂ÷fi®
fiØ® Á“ÏZb¶ PÆ˙bK ∏bfi c“œfiEb’ωfi÷ ˙”fi Á“Ï˙b. Z÷ ÆbjŸ#b÷ Æbµ˙®#b÷ ◊πPZ∏b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. ◊b÷Zbfib Á“bKdb¶ TbO® OKb.
•b˙Á“b÷ •bP˙Á“b#b÷ fbÏb #b Tb÷Á“db¶ #Efi®K Kb˙Z„ &◊bÆfi®K ”b÷K Gı÷ (57) Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ c÷“˙c“Îb fibdfi® OPÂÁ“b Ï”÷Z® ”Z®. Z÷
◊ÏTb÷Á“db¶ ◊ Z÷ ”‹ZGı÷c“fi, Á“ÂGı÷c“fi #fi÷ fibPÆÁ“b Gı÷c“fi ZØb Z÷˙® Ï®Z÷ Ædø∞ ”Z® Kb˙Z„ «”y gb÷Dıfi ◊bfi˙bÍ® ”Z®. Eb÷Æ≤“ Á“Íb#b÷db¶ ◊¶’ “Zb
Ùc“Kfib &S◊bÊ“fi Z÷dDı ˙ø¥Âb÷fib &S◊bÊ“fi #fi÷ &S«¶jfi #b’c“ Á“Õ“b÷fi÷ ◊πbk ”Z®. O’ÏÁ“bfib OŸÂb÷Ø® aZ ”Z®. #b÷O‰®Æ ◊πÁ“bÏfi® P˙œ÷¥ A“[ “bØ® A“[ “b
fi”® Á“Ï÷ Z÷ #fib’c“ #fi¶Z c“®]dbO˙bÍb ƶÆbÏfi÷ Kb˙Z„ ◊bÏ Á“Ïœ÷ Dı÷d jÒK Á“ÏfibÏ® ”Z®. Á“bd A“[ “bfib #÷Á“˙®Æ OŸÂb÷Ø® KŸaZ ”Z®. ◊ŸÏŸ¥fib «‰®Æ
ÆbØ˙b”÷ Á“Kb÷|. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Dı@«ˆ ! •d gO˙bfi d”b˙Ï÷ «®\ ◊πÁ“bÏfib &◊EbÏ Á“Ï˙bdb¶ ÁŸ“œÍ ”Z®. ÆŸZ÷Tb fi˙ #¶Ob÷fi÷ \OøZ Á“ÏfibÏ®
∏bZbµKfifib÷ #b #Ø Á“mb÷ Gı÷. #∑“bÏ ◊πÁ“bÏfi® c÷“œ® gb¥b#b÷db¶ Pfi◊ŸÂ ”Z®.Z÷ #÷˙b ÆŸ¶c“Ï ˙÷¥ jbÏ Á“ÏZ®
#µKKfi : 2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ”Z® \Â÷ dŸPZd¶Z •ø¶ObÏ ÏÆ ”b÷K. ÆŸ¶c“Ï OPZ &◊”bÆ, ˙Efi, E÷Õ“b,
#µKKfi : 3 #¶ “ P˙TbÆ Z÷dDı ÆŸ¶c“Ï ˙bZbTb◊ Á“Ï˙bdb¶ ÁŸ“œÍ ”Z®. Kb÷‘K ÔK˙”bÏ Á“Ï˙bdb¶E
(55) ”÷ gO˙fi„ ! Dı÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ∏bZbjd Á“Øbfib ZŸÏ ”Z®. Z÷fib ]Ï ◊Ï µ˙ÏDı ¸ÏÁ“Z® ”Z®. #÷Á“ ”\Ï #b◊fibÏfi÷ Z÷ ◊πbk
«®\ #µKKfifib÷ ◊ˆ˙b÷|aZ #Ø Á“”÷T Gı÷ Zb÷ ZøZ®K #µKKfifib÷ œb÷ #Ø ØZ® Ïb\ fbÏb Z÷fi÷ Gı‰, EbdÏ #fi÷ «bTÔKDıfi #b◊˙bdb¶ #b˙÷T ”Zb¶.
¸Ïdb˙÷T Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ Á“®|ÏØ fibdfib ˙b”fi ◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ #b˙Z® DıZ® ”Z® Kb˙Z„ ”\Ï
Z÷ E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ ±ÎÏ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ ÆŸgˆPdgbO fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. OPÂÁ“b#b÷ ◊Ï #bPj◊SK Á“ÏZ® Ï”÷Z® ”Z®.
Z÷ &Ubfi Æ˙ ≠“ZŸfib ¸Íb÷ #fi÷ ¸`Tb÷Ø® KŸaZ ”ZŸ¶. Ïd®K ”ZŸ¶ fi¶c“fi˙fifi® SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b”◊Ÿ Á“b÷› ÆdK÷ dµKb”fi Á“bÍdb¶gb÷Dıfi Á“Kb
NAYADHM/ 31
◊Gı® #bEdfi Á“Ï®fi÷ ”bØ ◊O jb›fi÷ ‹˙·Gı #fi÷ ◊Ïd ◊P˙‰ Ø›fi÷ ÆŸ√c“ Á“Ï®, ‹fibfi Á“KŸ∂. #fi÷ ¸Ï® c÷“˙c“Îbfi® ÆbØ÷ «”bÏ fi®Á“iKb ≈Kb¶ ‹ØˆÂbd¶ “◊
#bÆfi &◊Ï «÷≤“b. Z÷ ÆdK÷ Z÷ «¶fi÷fi÷ ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ ˙bZ Ø›- "”÷ ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb. «jb #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z ØKb. ‹˙‹Ø ØKb Pfiw‹Z ØKb
c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊Âb dbÊ÷“ Z÷ ÆbÏŸ¶ Øœ÷ Á÷“ Á“bT÷ Kb˙Z„ ƈKfib c÷“c“®¡Kdbfi •÷≤“ #bÆfi &◊Ï «÷≤“b c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi® ÆbØ÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi,
Ø˙b◊Ï P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d ZØb jˆ◊, ◊ŸÛ◊, O¶j √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d ZØb jˆ◊, ◊ŸÛ◊, O¶j, #fi÷ ˙¬fiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“ÏZb
#fi÷ ˙¬ ÆbØ÷ T›fi÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi® ÆbØ÷ ƈgˆPd gbO fibdfib &Ubfidb¶ ØÁ“b. #÷˙Ÿ¶ gb÷O˙Zb P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
&Ubfifi® œb÷gbfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb P˙EÏ®#÷, #b ◊πdbÂ÷ #÷Á“ «b\fi® ˙bZfib÷ (58) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷ ’c“˙Æfib ◊bGıÍfib ◊π”Ïdb¶
‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷ ƈKb÷|c“K Ø˙b◊Ï Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b c÷“˙c“Îb ÆbØ÷ ‹ØˆÂbd¶ “◊fi® «”bÏ fi®Á“iKb. ”bØdb¶ ”bØ d®Tb˙®fi÷
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ P˙◊ŸT #œfi,◊bfi, √b’c“d ÆŸgˆPdgbO &Ubfidb¶ «fib˙÷Tb #bPT˙ø¨b÷fib Oø”b÷db¶, Á“c“T®Oø”b÷db¶,
#fi÷ ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“Ïb÷. ÆŸgˆPdgbO fibdfiŸ¶ &Ubfi Gı÷ #fi÷ ≈Kb¶ fi¶c“b TZbOø”bdb¶, #bÆfiOø”bdb¶ ◊π÷¨ÂOø”b÷db¶, d¶ “fiOø”b÷db¶ d…ØŸfiOø “b÷db¶,
◊ŸÛÁ“ÏP Gı÷ SKb¶ \#b÷ Dı›fi÷ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“Ï®fi® «bDŸıdb¶ ؈Âb d¶ “◊ Z…KbÏ œbT˙ø¨b÷fib Oø”b÷db¶, \T®˙bTb Oø”b÷db¶, ◊ŸÛ◊Oø”b÷db¶, &Ubfifi® œb÷gbfib÷
Á“Ï®. ◊b® Gıb¶Ê“®fi÷ ˙bÍ®fi÷ T®◊®fi÷ Kb˙Z„ ÆŸO¶j® KŸaZ «fib˙b÷. Z÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥ #bc÷“œfiŸÆbÏ Á“bK Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Z÷dfi® Ïb” \÷Zb Tb‘Kb. (59) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b” ≈Kb¶ dbTˆÁ“bÁ“·Gı ”Zb÷ SKb¶ Dı˙bfi÷dbÊ÷“
SKbÏ ◊Gı® ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷#÷ «®º˙bÏ Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ◊π˙øÎ ØKb. SKbÏ÷Z÷ ˙fidKˆÏ®#÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷fi÷ #b˙Zb \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷
œ®]πZbØZ® Ædbfi√ŸÏ, Ædbfi ◊ˆ¶Gı˙bÍb #÷Á“ ÆÏ√b PEP‰Z, Z®I  “Ï® O› Z÷ \÷Ï \÷ÏØ® #˙bDı Á“Ï®fi÷ Á÷“Á“bÏ˙ Á“ÏZ®ØÁ“[ dbTŸÁ“bÁ“·GıØ® «”bÏ
œ®>O “b˙bÍb, Eb¶c“®fi® ]¶Ê“ “®˙bÍb, ÆŸ˙Â Dı’ “Z, ƈZÏfi® c“b÷Ï®fi® fibØØ® fi®Á“Í®,fi®Á“Í®fi÷ #÷Á“ ˙ø¨fi®  “bÍ® ◊Ï §‹ØZ Ø› fi÷ Z÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷fi÷ ZØb
«b¶j÷Tb ZØb fi®Á“TdTfi® Á“TO®Ø® •÷{“ KŸ˙bfi «Íc“b÷ Dı÷db \÷ ÷“Tb ”b÷K, dbTŸÁ“b Á“·Gıfi÷ &◊T® WPÕ“Z® \÷˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b “ ◊Ÿ‰b÷#÷
P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dPÂ#b÷fi® ÏSfib÷fi® #fi÷ ÆŸ˙Âfi® ]¶Ê“®#b÷ fib Ædˆ”Ø® KŸaZ #b◊Ædb¶ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b
ZØb •÷{“ T¨Âb÷Ø® KŸaZ #÷˙b÷ ÏØ T› #b˙b÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b” ˙fidKŸÏ® #b◊Âfi÷ #b˙Zb \÷›fi÷ gKg®Z Ø› ‹Z¯j Ø› O›, ‰bÆfi÷
◊Ÿ‰b÷#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂ Kb˙Z„ œÏ®Ïfi÷ ˙¬bgÏÂb÷Ø® #T¶Áø“Z Á“Kb #fi÷ Z÷ ÏØ ◊Ï ◊πbk Ø›, gbO® O› #fi÷ \÷Ï \÷ÏØ® #˙bDı Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ #b◊Âfi÷ #fi÷
#bÏŸ∑“ Ø›fi÷ ≈Kb¶ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfiŸ¶ ]Ï Gı÷ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ˙b”fiØ® dbTŸÁ“bÁ“·Gıfi÷ ˙b϶˙bÏ \÷Z® ØÁ“[ &g® Gı÷ #÷fiŸ¶ Á¶“›Á“ Á“bÏ ”b÷˙Ÿ¶ \÷›#÷
fi®E÷ &ZKb #fi÷ &ZÏ®fi÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. #bd Á“”®fi÷ Z÷ dbTŸÁ“bÁ“·Gıfi® #¶c“Ï OKb. Dı›fi÷ Z÷#b÷#÷ SKb¶ «÷ ◊ŸÕ“ #fi÷
Z÷ ÆdK÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“b#÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷fi÷ #b˙Zb \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷ #fiŸA“dØ® ˙øP∞ ◊πbk dKˆÏ®fib¶ ›q “b Kb˙Z„ \÷›fi÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷Tb˙®fi÷
ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ #bÆfi &◊ÏØ® &≤“® #fi÷ &≤“®fi÷ ÆbZ #b≤“ ◊OTb Æbd÷ O›. Á“mŸ¶.
Z÷Â÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b∏b #b◊b÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ˙fidKˆÏ®fib ›q “bfi÷ #b◊® &Îd \PZfi® dŸO®|fib
#b◊fiŸ¶ #”®> #b˙˙bfiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ #d÷ ZdbÏ® ÆbØ÷ ›q “bdb¶ Ïb√® c÷“˙b Z÷ #b◊Âb dbÊ÷“ ÆbÏŸ¶ Ï”÷œ÷. #bd Á“Ï˙bØ® ◊b÷Zbfib
ÆŸgˆPdgbO fibdfib &Ubfifi® &Ubfi•®fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb P˙EÏ˙b ›·Gı®#÷ \PZ˙ÒZ dŸO®|#b÷ Z÷ ›q “b#b÷fi÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib¶ ›q “bfi÷ ◊b÷Zbfi® ◊b¶√b÷fi® ”˙bØ®
Gı®#÷ ! SKbÏ ◊Gı® c÷“˙c“Îb#÷ Z÷ ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷fi® #÷ ˙bZfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. Ϩ Á“ÏZ® #fi÷ ƶgbÍZ® Ï”÷œ÷ Zb÷ #b◊Â÷ «÷ A“[ “b Á“Ï˙bfib dKˆÏ «bÍÁ“
‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. d¶OT Áø“SK Á“KŸ∂ Kb˙Z„ TId®fi® Ædbfi •÷≤“ ˙÷œfi÷ Ø› Dıœ÷. #bd P˙EbÏ®fi÷ Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\fi® ˙bZ ‹˙®Á“bÏ®. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷
jbÏ Á“KŸ∂ #fi÷ ≈Kb ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷ ”Zb SKb¶ #b˙®. SKbÏ ◊E® Z÷ ÆbØ˙b” ◊b÷Z ◊b÷Zbfib c“bÆ ◊Ÿ‰b÷fi÷ «b÷TbÔKb. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #b
◊Ÿ‰b÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi® ÆbØ÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfi ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ ›q “b#b÷fi÷ T›fi÷ #b◊® &Îd \PZfi® dŸÏ]®#b÷fib¶ ›q “bdb¶ Ïb√® c“b÷. SKbÏ
fi¶c“b◊ŸÛÁ“’Ï® ”Z® SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ KbfiØ® &ZKb. &ZÏ®fi÷ fi¶c“b ◊Gı® Z÷ ÆbØ˙b”◊Ÿ‰b÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi® ÆbØ÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfidb¶ &Ubfifi®
◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ #˙Ob”fi Á“KŸ∂. #˙Ob”fi Á“Ï®fi÷ DıT d≈Dıfi Á“KŸ∂. DıTA“[ “b œb÷gbfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ Kbfi◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷
NAYADHM/ 32
c÷“˙c“Îbfib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ®fi÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi÷ P˙◊ŸT ºP˙Á“bfib÷ ◊b÷¥Á“fi÷ «b÷TbÔKb. "c÷“˙bfiŸ¶ P◊πKb÷ ! Zd÷ dKŸÏfib #b «·Ebfi÷ dKˆÏfi÷ ◊b÷¥Â
Kb÷‘K ◊π®PZc“bfi #b¡KŸ¶. ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. ÆÒdbfi Á“KŸ∂. c÷“˙c“Îbfib ]ÏØ® «”bÏ c÷“˙b Kb÷‘K #fi÷Á“ ◊c“bØb÷|Ø® #fiŸA“dØ® ƶϨ Á“ÏZb ØÁ“b #fi÷ ƶOb÷◊dfi
fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ï ”Zb SKb¶ #bÔKb. Á“ÏZb ØÁ“b db÷Ê“b¶ Á“Ïb÷ #fi÷ fiøSKÁ“Íb œ®√˙b “b÷ ! SKbÏ÷ Z÷ dKˆÏ◊b÷¥Á“b÷#÷
(60) SKbÏ ◊Gı® Z÷db¶ ÆbOÏc“Îfib÷ ◊Ÿ‰ ÆbØ˙b” c“bÏÁ“ ”Zb÷. Z÷ PDıfic“Îc“bÏÁ“fi® Z÷ ˙bZ ‹˙®Á“bÏ® Z÷ dKˆÏ «bTÁ“fi÷ Oπ” Á“KŸ∂. Z÷ dKˆÏ
«®\ ’c“˙Æ÷ ƈKfib c÷“c“®¡Kdbfi Ø˙b ◊Ï ≈Kb¶ ˙fidKˆÏ®fib ›q “b ”Zb. SKb¶ «bTÁ“fi÷ Kb˙Z„ fiøSKÁ“Íb œ®√b “˙˙b Tb‘Kb.
#bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷ dKˆÏ®fib ›q “bdb¶ œ¶’Á“Z ØKb÷. Z÷fib ¸Ífi® #bÁ“b¶¨b Á“Ï˙b SKbÏ ◊Gı® dKˆÏ®fiŸ¶ Z÷ «·EŸ¶ «E◊ÂØ® dŸaZ ØKŸ¶. Z÷fibdb¶ P˙∏bfifiŸ¶
Tb‘Kb÷ Á÷“ aKbÏ÷ ›§·GıZ ¸Ífi® ◊πbPk Øœ÷ ? P˙PE’Á“SÆbfi÷ ◊πbk ØKb÷ g÷c“fi÷ ◊’ÏÂdfi ØKŸ¶. KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk ØKŸ¶. ◊”b÷Íb›v“◊ dbfi, ‹ØˆTZb v“◊
◊πbk ØKb÷. Á“TŸP¥ZZbfi÷ ◊πbkØ ØKb÷. #÷Ê“T÷ Á÷“ Z÷ P˙EbÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷ Á÷“ &Òdbfi #fi÷ T¶«b›v“◊ ◊πdbÂØ® Z÷fi® ◊b¶√ #fi÷ ◊®Gıb#b÷fib÷ Ædˆ”
dbÏb #b ›q “bdb¶Ø® A“[ “b Á“Ï˙bfib dKŸÏ®«bÍÁ“ &S◊≥ Øœ÷ fiP” ØbKb !' #b ◊’Ï◊ˆÂ ØKb÷. Z÷fib ◊®Gıb ϶O «÷϶O® ØKb¶. Z÷db¶ Æ÷>Á“ “b÷ EÒsÁ“ ”Zb. Z÷
◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷Z ˙ ϶˙bÏ Z÷ ›q “bfi÷ &fZfi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷ #÷Á“ Dı‘KbØ® fi®TÁ“  ¶“≤“˙bÍŸ¶ #fi÷ fiøSK Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙˙bÍŸ¶ ØKŸ¶. #÷Á“ E◊Ê“® ˙Ob “Zb¶
«®º Dı‘Kb#÷ Ïb√˙b Tb‘Kb÷. ƶÆbÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷ ETb˙b Tb‘Kb÷, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Æ÷>Á“ “b÷ Á÷“Á“bÏ˙ Á“ÏZŸ¶ P˙EÏ Á“Ï˙b Tb‘KŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷
”bØØ® ‹◊œÁ“Ï˙b Tb‘Kb÷. gŸPdfi÷ Á¶“›Á“ √b÷c“®fi÷ Z÷db¶ Ïb√˙b Tb‘Kb÷. #fi÷ dKˆÏ◊bTÁ“b÷#÷ Z÷ dKˆÏ ◊b÷Zbfi÷ «E◊ÂØ® dŸaZ Kb˙Z„ Á÷“Á“bÏ˙ Á“ÏZŸ¶ \÷,fi÷ Z÷
˙b϶˙bÏ Z÷fi÷ Á“bfi ◊÷Æ T›fi÷ ˙Ob “˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ dKˆÏ® ›q “b Oπ” Á“KŸ∂ Oπ” Á“Ï®fi÷ PDıfic“Îfib ◊Ÿ‰fi®◊ Æ÷ T› #bÔKb. SKbÏ÷ PDıfic“Îfib
˙b϶˙bÏ &fZfi Á“Ï˙bØ® Kb˙Z ˙Ob “˙bØ® ◊b÷EŸ¶ Ø› OKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® ◊Ÿ‰fi® ◊bÆ÷ T› #bÔKb. SKbÏ÷ PDıfic“Îfib ◊Ÿ‰ ÆbØ˙b”c“bÏÁ÷“ dKˆÏ «bTÁ“fi÷
ÆbOÏc“Îfib÷◊Ÿ‰ ÆbØ˙b” c“bÏÁ“ Á“b÷› #÷Á“ ÆdK÷ ≈Kb¶ dKˆÏ®fib ›q “b ”Zb¶ SKb¶ «E◊ÂØ® dŸaZ Kb˙Z„ Á÷“Á“bÏ˙ Á“ÏZŸ¶ \÷fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ Z÷ Z÷dfi÷ ºP˙Á“bfi÷
#b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ Z÷ dKˆÏ® ›q “bfi÷ Z÷Â÷ ◊b÷EŸ¶ \÷KŸ¶. \÷›fi÷ #b÷” !#b dˆÏ®fiŸ¶ Kb÷‘K P˙◊ŸT ◊πPZc“bfi #b¡KŸ¶. Kb˙Z„ P˙c“bK Á“Kb. ZS◊_bZ Z÷ dKˆÏ«bTÁ“
«·EŸ¶ dfi÷ A“[ “bÁ“ Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ fi ØKŸ¶, #÷d P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ √÷c“P√≥ PEÎ PDıfic“Îfib ◊Ÿ‰ fbÏb #÷Á“ E◊Ê“® ˙Ob “Zb¶ Tb¶OˆT g¶Ofi® Ædbfi ◊b÷Zbfi®
Ø›fi÷ PE>Zb Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. OÏc“fi ˙b¶Á“[ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fib œÏ®Ï◊Ï ◊ÏÆ÷˙b÷ #b˙® DıZb÷ ”Zb÷. #Ø˙b
#bKŸÛKdfi„ •dÂb÷ ! #b ◊πdbÂ÷ #b◊Âb Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® Z÷fi® #b¶√b÷fib √ˆÂb w÷Z ˙Âfib Ø› DıZb. Z÷ P˙√bK÷Tb ◊®>Gıb˙bÍ® «¶fi÷
c“®¨b Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊b¶E d”b˙πZb÷fib P˙¥Kdb¶ Kb˙Z„ Gı º˙fi® Á“bKbfib ◊b¶√b÷fi÷ œÏ®ÏØ® #TO Á“ÏZb÷ ”Zb÷ Z÷ E¶sÁ“ #b’c“Ø® KŸaZ ◊®>Gıbfib Ædˆ”fi÷
P˙¥Kdb¶ PfiOπÒØ ◊π˙Efifib P˙¥Kdb¶ œ¶Á“b Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„ Á“TŸP¥ZZbfi÷ ◊πbk &ÀEb Á“Ï® T÷Zb÷ ”Zb÷ #fi÷ Æ÷>Á“ “b÷ Á÷“Á“bÏ˙ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ fiøSK Á“ÏZb÷ ”Zb÷. SKbÏ
ØbK Gı÷ Z÷ Dı gOdb¶ ]Âb¶ ÆbjŸ, Æbµ˙®, •b˙Á“ #fi÷ •bP˙Á“b#b÷ fbÏb ◊Gı® Z÷ PDıfic“Îfib÷ ◊Ÿ‰ Z÷ dKˆÏ «bTÁ“ fbÏb E¶◊bfiOÏfib œø¶ObÊ“Á“ #b’c“
Pfi>c“bfiŸ¶ ◊πbk, O·GıØ® ◊øØÁ„“ Á“Ï˙b Kb÷‘K, dfiØ® Pfi>c“b Á“Ï˙b Kb÷‘K, Tb÷Á“ dbOb÷db¶ Æ÷>Á“ “b÷ ”\Ïb÷ #fi÷ Tb√bT÷fi® ”Ï®¸b›db¶ P˙DıK ◊πbk Á“ÏZb÷ P˙EÏZb÷
PfiÒc“fi®K Dı O”b Kb÷‘K #fi÷ #fibc“Ïfi÷ Kb÷‘K ØbK Gı÷. ◊Ïg˙db¶ ◊ «”y¶ ”Zb÷.
c¶“ “ d÷Í˙÷ Gı÷, Kb˙Z„ #fi¶Z ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ #bKŸÛKdbfi„ •dÂb÷ ! #b ◊πdbÂ÷ #dbÏb Dı÷ ÆbjŸ Æbµ˙® c“®P¨Z
(61) SKbÏ ◊Gı® Z÷ PDıfic“Îfib÷ ◊Ÿ‰ ≈Kb¶ dKŸÏ®fib¶ ›q “b Gı÷ SKb¶ Ø›fi÷ ◊b¶E d”b˙πZb÷db¶, Gı º˙PfiÁ“bKdb¶ ZØb PfiOπ∂Ø ◊π˙Efidb¶ œ¶Á“bØ®
#b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ Z÷ dKˆÏ®fib ›q “bfib P˙¥Kdb¶ Pfi:œ¶Á“ Ïmb÷ dbÏb #b ÏP”Z, Á“b¶¨bØ® ÏP”Z, #÷˙¶ P˙PE’Á“SÆbØ® ÏP”Z ØbK Gı÷ Z÷ #bDı g˙db¶
›q “bdb¶Ø® A“[ “b Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ db÷ÊŸ¶“ Ob÷ÍbÁ“bÏ dKˆÏ® «bÍÁ“ Øœ÷, #b◊ ◊πdbÂ÷ ]Âb •dÂb÷ #fi÷ •d®#b÷db¶ dbfi ÆÒdbfi ◊πbk Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ƶÆbÏ v“◊
Pfi_K Á“Ï®fi÷ Z÷ dKˆÏ®fib ›q “bfi÷ Z÷Â÷ ˙b϶˙bÏ &TÊ“bÔKŸ¶ ◊TÊ“bÔKŸ¶ fiP”. Kb˙Z„ #Ê“˙®fi÷ ◊bÏ Á“Ïœ÷.
«\ÔKŸ¶ fiP”. #b ◊πdbÂ÷ &TÊ“ ÆŸTÊ“ fi Á“Ï˙bØ® #fi÷ fi ˙Ob “˙bØ® Z÷ Á“bÍ #µKKfi : 3 - fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Z÷ ›q Ÿ¶“ ¸yYŸ¶ #fi÷ dKŸÏ®fib «bÍÁ“fib÷ DıÒd ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® #µKKfi - 4 - Á“bE«b÷
Z÷ PDıfic“Îfib ◊Ÿ‰ Z÷ dKˆÏ®fib «·Eb¶fi÷ \÷KŸ¶. \÷›fi÷ ÙÕ“ ZŸÕ“ Ø›fi÷ dKˆÏ (62) gO˙fi„ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ∏bZb #¶Ofib ZøZ®K
NAYADHM/ 33
#µKKfifib÷ #b #PjÁ“bÏ Á“mb÷ Z÷ ”˙÷ Eb÷Øb #µKfifib÷ œb÷ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Pfi‹◊¶c“ #fi÷ db…fi Ï”® OKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ «¶fi÷ ◊b◊® PœKbÍb÷ ≈Kb¶
? "”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ˙bÂbÏÆ® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷ Á“bE«b ”Zb SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷ «¶fi÷ Á“bE«b#b÷fi÷ EbÏ÷ Zϸخ ¸÷Ï˙˙b
ÆŸ¶c“Ï #fi÷ ˙Âfi®K ”Z®. Tb‘Kb, ‹ØbfibÒZ’ÏZ Á“Ï˙b Tb‘Kb, ¨Ÿ¯j Á“Ï˙b Tb‘Kb, fi√b÷Ø® ¸b “˙b
Z÷ ˙bÂbÏÆ® fiOÏ®fi® «”bÏ &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ O¶Obfibdfi® Tb‘Kb, #fi÷ c“b¶Zb÷Ø® E®Ï˙b Tb‘Kb, ◊϶ZŸ Z÷ Á“bE«b#b÷fib œÏ®Ïfi÷ «bjb
d”bfic“®db¶ døZO¶ObZ®Ï s” fibdfib÷ #÷Á“ s” ”Zb÷. Z÷fib÷ #fiŸA“dØ® ÆŸÒc“Ï &S◊≥ Á“Ï˙bdb¶ #Ø˙b Z÷fi® Ebd “® Gı÷c“˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb. SKbÏ÷ Z÷#b÷
ÆŸœb÷PgZ ZÊ“ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ ◊b® ±> Ÿ“ #fi÷ œ®ZÍ ”ZŸ¶ Z÷ s” ‹˙·Gı #fi÷ ØbÁ“[ OKb, •bÒZ Ø› OKb, ‘TbPfifi÷ ◊πbk ØKb, œÏ®Ï ZØb dfi «¶fi÷Ø®
PfidÍ DıÍØ® ◊’Ï◊ˆÂ ”ZŸ¶ Á“dPÍfi®#b÷fib ◊b¶c“ “b¶ #fi÷ ¸`Tb÷fi® ◊b¶√ “®#b÷Ø® ØbÁ“[ OKb, √÷c“fi÷ ◊πbk ØKb j®d÷ j®d÷ ◊bGıb ¸Ï˙b Tb‘Kb, #÷Á“b¶Zdb¶
#b·Gıb’c“Z ”Zb÷. ]Âb¶ &S◊Tb÷. ◊xb÷, ÁŸ“dŸc“b÷ fiPTfib÷ ZØb ÆŸgO Æb…O¶PjÁ“, EbVKb OKb #fi÷ Pfi_T, Pfi‹◊¶c“ ZØb db…fi Ø›fi÷ &gb Ïmb.
◊Ÿ¶c“Ï®Á“, d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“, œZ◊‰, Æ”Æπ ◊‰ #b’c“ Á“dTb÷Ø® ZØb Á÷“œÏ ◊πjbfi Z÷ «¶fi÷ Á“bE«bdb¶Ø® #÷Á“ Á“bE«b#÷ ◊÷Tb ◊b◊® PœKbÍb÷fi÷ ]Âb
#ÒK ◊ŸÛ◊b÷Ø® Ædø∞ ”Zb. Z÷Ø® Z÷ #bfi¶c“ DıfiÁ“, c“œfi®K, #Pgv“fi #fi÷ ÆdK ◊”÷Tb¶ #fi÷ cˆ“Ï OK÷Tb \® ◊b÷Zbfib÷ #÷Á“ ◊O j®d÷-j®d÷ «”bÏ
◊πPZv“◊ ”Zb÷. Z÷ s”db¶ Æ÷>Á“ “b÷, Æ”Æπb÷ #fi÷ Tb√b÷ d·Gı, Á“·Gı, Oπb”, dOÏ Á“b∆b÷. SKbÏ ◊Gı® ◊÷Tb PœKbÍb÷#÷ \÷KŸ¶ Á÷“ Á“bE«b#÷ j®d÷ j®d÷ #÷Á“ ◊O
#fi÷ ÆŸ¶ÆŸdbÏ \PZfib DıTEÏ º˙b÷fib Ædˆ” gKØ® ÏP”Z, &f÷OØ® Ï”®Z, «”bÏ Á“b∑÷“T Gı÷. Z÷ \÷›fi÷ Z÷ «¶fi÷ &SÁø“Õ“ OPZØ® œ®]π, E◊T, S˙’ÏZ, E¶ “,
ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ÏdZb ÏdZb P˙EÏ Á“ÏZb ”Zb. DıK #fi÷ ˙÷O KŸaZ v“◊Ø® ≈NZ÷ Á“bE«b Gı÷, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷#b÷#÷
Z÷ døZO¶ObZ®Ï s”fi® Æd®◊÷ #÷Á“ db÷Ê“b÷ dbTŸÁ“bÁ“·Gı ”Zb÷. Z÷ Á“bE«bfib÷ Z÷ ◊O fi√b÷Ø® P˙c“bÏ Á“Kb÷| #fi÷ c“b¶Zb÷Ø® Z Rb÷. SKbÏ ◊Gı®
dbTŸÁ“bÁ“·Gıdb¶ «÷ ◊b◊® œø¶ObT Pfi˙bÆ Á“ÏZb ”Zb. Z÷ ◊b◊®, E¶ “ Ïb…s, ›Õ“ Z÷fib db¶Æ #fi÷ ÏaZfib÷ #b”bÏ Á“Kb÷| #b”bÏ Á“Ï®fi÷ \÷˙b Tb‘Kb, ◊϶ZŸ Kb˙Z„
˙‹ZŸfi÷ ◊πbk Á“Ï˙bdb¶ c“ÎPEÎ #fi÷ Æb”PÆÁ“ ”Zb. Z÷dfib ”bØ ÏaZ϶PDıZ Z÷fi® Ebd “® &ZbÏ˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb. SKbÏ÷ Z÷#b÷ «®º˙bÏ cˆ“Ï EbVKb¶
”Zb. Z÷ db¶Æfib #Ø®| db¶Æb”bÏ® db¶ÆP◊πK Z÷dDı db¶ÆTb÷TŸ◊® ”Zb. db¶Æfi® OKb #b ◊πdbÂ÷ A“dØ® EbÏ÷ ◊Ob÷fib P˙¥Kdb¶ Á“”÷˙b \÷›#÷. ◊Gı® Z÷
œb÷j Á“ÏZb¶ ÏbP‰ #fi÷ ƶµKbdb¶ ¸ÏZb ”Zb #fi÷ ’c“˙Ædb¶ Gˆı◊b› Ï”÷Zb ”Zb. Á“bE«b#÷ Oπ®˙b «”bÏ Á“b∑“®. Z÷ \÷›fi÷ Z÷ œ®]πZbØ® Z÷fi® ◊bÆ÷ #bÔKb¶.
SKbÏ ◊Gı® døOO¶ObZ®Ï fibdÁ“ s”db¶Ø® Á“b÷› ˙√Z ƈKfib ]Âb ÆdK Z÷#b÷#÷ fi√b÷Ø® P˙c“bÏ Á“KŸ∂, c“b¶Zb÷Ø® Zb÷ “˙b Tb‘Kb. #fi÷ Z÷fib Á“◊bÍfi÷
◊”÷Tb¶ #‹Z Ø˙b ◊Ï, ƶµKbÁ“T ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï, ≈KbÏ÷ Á“b÷,Á“ Dı P˙ÏT #TO Á“Ï® c“®jŸ¶. Á“bE«bfi÷ º˙fiÏP”Z Á“Ï®fi÷ Z÷fib db¶Æ #fi÷ ÏŸPjÏfib÷ #b”bÏ
dfiŸÛK EbTZb ”Zb #fi÷ «jb dfiŸÛK ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ïdb¶ P˙•bd Á“ÏZb ”Zb, Á“Kb÷|.
#fi÷ «jb Tb÷Á“b÷ EbT˙b ¸Ï˙bØ® P˙ÏZ Ø› OKb ”Zb SKbÏ÷ #b”bÏfib #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! #b◊Âb Dı÷ PfiOπÒØ #Ø˙b
#PgTb¥® Z÷ «÷ Á“bE«b fi®Á“iKb Z÷ døOZ®Ï s”fi® #bÆ◊bÆ EbÏ÷ Zϸ PfiOπÒØ®#b÷ #bEbK Kb &◊bµKbKfib PfiÁ“Ê“ ’c“P¨Z Ø›fi÷ ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷fiŸ¶
¸ÏZb ◊b÷Zbfi® #bºP˙Á“b Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® #b”bÏfib #Ø®| Ob÷◊fi Á“ÏZb¶ fiØ®, Z÷ Z÷Dı g˙db¶ ]Âb ÆbjŸ, Æbµ˙®#b÷, •b˙Á“b÷ #fi÷
Z÷ «¶fi÷ ◊b◊® œø¶ObTb÷ dbTŸÁ“bÁ“·GıØ® «”bÏ fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb •bP˙Á“b#b÷ fbÏb ”®Tfib Á“Ï˙b Kb÷‘K ØbK Gı÷ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ ◊ ]Âb÷ c¶“ “
døOO¶ObfibdfiŸ¶ s” ”ZŸ¶, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷ døOO¶ObZ®Ï s”fi® ◊bÆ÷ ◊bd÷ Gı÷ Kb˙Z„ #fi¶Z ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷.
#bd-Z÷d EbÏ÷ Zϸ Á“Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ ◊b◊® œø¶ObTb÷#÷ Z÷ «¶fi÷ Á“bE«bfi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ «¶fi÷ ◊b◊® PœKbÍb÷ ≈Kb¶ «®\÷ Á“bE«b÷ ”Zb÷ SKb¶ #b˙÷
\÷Kb. \÷›fi÷ ≈Kb¶ «¶fi÷ Á“bE«b ”Zb, SKb¶ #b˙˙b dbÊ÷“ ◊π˙øÎ ØKb. SKbÏ Gı÷. #b˙®fi÷ Z÷ Á“bE«bfi÷ EbÏ÷ Zϸخ «j® ’c“œb#b÷Ø® &TÊ“◊TÊ“ Á“Ï®fi÷ \÷˙b
◊Gı® Z÷ Á“bE«b#b÷#÷ Z÷ Á“bE«b#b÷#÷ Z÷ «¶fi÷ ◊b◊® œø¶ObTb÷fi÷ #b˙Zb Tb‘Kb, Kb˙Z„ c“b¶Zb÷Ø® Zb÷ “˙b Tb‘Kb¶, ◊϶ZŸ Kb˙Z„ Z÷fi® Ebd “®fi÷ Gı÷c“˙bdb¶
\÷Kb. \÷›fi÷ Z÷#b÷  “Kb, ‰bÆfi÷ ◊πbk ØKb, gbO˙b Tb‘Kb, &f÷Ofi÷ ◊πbk ÆdØ fi ØKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ PœKbÍb÷ «®º ˙bÏ #fi÷ ‰®º ˙bÏ cˆ“Ï
ØKb #fi÷ «”yDı gKg®Z ØKb. Z÷#b÷#÷ ◊b÷Zbfib ”bØ ◊O #fi÷ Oπ®˙bfi÷ EbVKb OKb¶ ◊϶ZŸ Á“bE«b#÷ ◊b÷Zbfib #¶Ob÷fi÷ «”bÏ fi Á“b∆b. Z÷Ø® Z÷#b÷ Z÷
◊b÷Zbfib œÏ®Ïdb¶Ob÷P◊Z Á“Ï® c“®jb, Gˆı◊b˙® c“®jb, Ob÷◊fi Á“Ï®fi÷ Pfi_T Á“bE«bfi÷ DıÏb ◊ ◊® “b Á“Ï® fi œaKb¶. Kb˙Z„Z÷fi® Ebd “® Gı÷c“˙bdb¶ ◊Â
NAYADHM/ 34
ÆdØ fi ØKb. SKbÏ •bÒZ, ZbÒZ #fi÷ ◊’ÏZbÒZ Ø›fi÷ ZØb P√≥ Ø›fi÷ Dı÷ #PgÏŸ◊, #fi÷ ◊πPZÏŸ◊ ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfifi® ≤“®Á“ ˙·Eb÷˙·E ÆŸÏP◊πK fibdÁ“
’c“œbdb¶Ø® #bÔKb ”Zb¶ Z÷ ’c“œbdb¶ EbVKb OKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“bE«b#÷ Z÷ K¨fiŸ¶ ’c“ÔK #bKZfi ”ZŸ¶.
◊b◊® PœKbÍb÷fi÷ Tb¶«b ÆdKØ® OK÷Tb #fi÷ cˆ“Ï OK÷Tb \®fi÷ j®d÷ j®d÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Áø“Û fibdfib ˙bÆŸc÷“˙ Ïb\ Pfi˙bÆ Á“ÏZb ”Zb. Z÷
◊b÷Zbfi® Oπ®˙b «”bÏ Á“b∑“®. Oπ®˙b «”bÏ Á“b∑“®fi÷ EbÏ÷ ’c“œbdb¶ #˙Tb÷Á“fi Á“KŸ∂. ˙bÆŸc÷“˙ SKb¶ ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“œ c“œbÏb÷, «Tc÷“˙ #b’c“ ◊b¶E d”b˙®Ïb÷,
#˙Tb÷Á“fi Á“Ï®fi÷ #÷Á“ ÆbØ÷ EbÏ÷ ◊Ob÷ «”bÏ Á“b∆b #fi÷ &SÁø“Õ“ Áˆ“dOPZØ® &OπÆ÷fi #b’c“ 16000 Ïb\#b÷, ◊πUŸ@fi #b’c“ Æb “b‰Â Á“Ïb÷ “ ÁŸ“dbÏb÷,
c“b÷ “Zb¶ ≈Kb¶ døZO¶ObZ®Ï fibdfib÷ s” Gı÷, SKb¶ #b˙® ◊”b÷>·Kb÷. SKb¶ #b˙®fi÷ œb@« #b’c“ 60000 cŸ“c“bÒZ Kb÷∞b#b÷, ˙®ÏÆ÷fi #b’c“ 21000 ◊ŸÏŸ¥b÷,
Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, ‹˙Dıfi ƶ«¶j® #fi÷ ◊’ÏDıfib÷fi® ÆbØ÷ dÍ® OKb÷. d”bÆ÷fi #b’c“ 56000 «Í˙bfi ◊ŸÏŸ¥b÷, ÏŸ§ad® #b’c“ «‰®Æ ”\Ï
”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! #b◊Âb¶ Dı÷ •dÂb÷ Kb •d®#b÷ ◊b¶E÷ Ïb®#b÷, #fi¶OÆ÷fib #b’c“ #fi÷Á“ ”\Ï OPÂÁ“b#b÷ ZØb #ÒK ]Âb ›wÏb÷,
›§ÒsKb÷fiŸ¶ Ob÷◊fi Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷d Á“bE«b#÷ ◊b÷Zbfi® ›§ÒsKb÷fi÷ OŸk Ïb√® ”Z®, ZT˙Ïb÷ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“fiŸ¶ ZØb &ÎÏ ’c“œbdb¶ ˙…Zb∆ ◊˙Z ◊KÒZ ZØb
Z÷ #b ƶÆbÏØ® ZÏ® \K Gı÷. #ÒK ‰Â ’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸs ◊KÒZ c“P¨Âbc“ gÏZ ¨÷‰fib #fi÷
#µKKfi - 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fiŸ¶ #Pj◊PZS˙ Á“ÏZb P˙EÏZb ”Zb.
#µKKfi : 5 - E÷TÁ“ (64) fb’ÏÁ“b fiOÏ®db¶ Øb˙·Eb fibdfi® #÷Á“ ObØb◊Sfi® Pfi˙bÆ
(63) gO˙fi„ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Eb÷Øb ∏bZb #µKKfifib÷ Á“ÏZ® ”Z®. Z÷ ÆdøP∞˙bÍ® ”Z®, Kb˙Z„Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ ◊bdfibÏ® fi ”Z®. Z÷
#b #Ø Á“mb÷ Gı÷ Zb÷ gO˙fi„ ! ∏bZbfib ◊b¶Edb¶ #µKfifib÷ œb÷ #’c“Á“bÏ Øb˙·Eb ObØb ◊Sfi®fib÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fibdfib÷ ÆbØ˙b”fib÷ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷fib ”bØ
¸Ïdb˙÷T Gı÷ ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ fbÏb˙Z® fibdÁ“ fiOÏ® ”Z®. ◊O #SK¶Z ÆŸÁŸ“dbÍ ”Zb. Kb˙Z„ Z÷ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bfi ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷
fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® #fi÷ «bÏ Kb÷Dıfi Tb¶«® ”Z®. Z÷ ÁŸ“«÷Ïfi® dPZØ® Øb˙·Eb ObØb ◊Sfi®#b÷ Z÷ ◊Ÿ‰fi÷ Á¶“›Á“ #PjÁ“ #b≤“ ˙¥fib÷ ØK÷Tb÷ \®fi÷
«fib˙÷T ”Z®. ÆŸ˙Âfib •÷{“ ◊πbÁ“bÏØ® #fi÷ ◊E϶O® P˙P˙j dPÂ#b÷fib œŸg PZPØ, Á“ÏÂ, fi¨‰#fi÷ dŸ”`Zdb¶ Á“TbEbKfi® ◊bÆ÷ db÷Á“VKb÷. ◊Gı® gb÷O
«fib˙÷T Á“b¶OÏb#b÷Ø® œb÷PgZ ”Z®. #TÁ“b◊ˆÏ® Ædbfi c÷“√bZ® ”Z®. Z÷fib gb÷O˙˙bdb¶ ÆdØ ØK÷Tb÷ \®fi÷ ›¿KŸÁŸ“Ífi® «‰®Æ ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷fi® ÆbØ÷
Ï”÷˙bÆ® Dıfi ◊πdb÷c“KŸaZ Z÷dDı A“[ “b Á“Ï˙bdb¶ ZS◊Ï Ï”÷Zb ”Zb. Z÷ Æb¨bZ„ #÷Á“Dı ’c“˙Æ÷ ◊b® Oπ” Á“ÏbÔKŸ¶. ◊πÆbc“ #b’c“ «‰®Æ «‰®Æfib÷ c“bK\÷
c÷“˙Tb÷Á“ ÆÏ√® ”Z®. #b¡Kb÷ Z÷ ›¿KŸÁ“Ífi® «‰®Æ ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷fi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ,
Z÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® «”bÏ &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ Ï…˙ZÁ“ fibdfib÷ ◊˙Z ÏŸ◊ ˙Â #fi÷ O¶jfib÷ gb÷O Kb˙Z„ Á“ÏZb÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷.
”Zb÷. Z÷ ]Âb÷ &ÀEb÷ ”Zb÷ Z÷fib Pœ√Ïb÷ OOfi ZTfi÷ ‹◊œ Á“ÏZb ”Zb. Z÷ Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd ◊jbKb. jdfi® #b’c“
P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib OŸ·Gıb÷, OŸVdb÷, TZb#b÷ #fi÷ ˙£®#bØ® ÔKbk ”Zb÷. ”¶Æ, Á“ÏfibÏ, Z®Øfi® ‹Øb◊fib Á“ÏfibÏ, #b’c“ ˙Âfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. P˙œ÷¥ #b Á÷“
døO, dKˆÏ A“b÷>E, ÆbÏÆ, EA“˙bÁ“, dc“fiÆb’ÏÁ“b #fi÷ Á“b÷KT #b’c“ ◊¨®#b÷fib gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd c“œ jfiŸ¥ &ÀEb ”Zb. fi®TÁ“dT g÷>Æfib œ®>O “b, OŸPTÁ“b
lŸ¶ “b÷Ø® ÔKbk ”Zb÷ Z÷db¶ #fi÷Á“ ZÊ“ #fi÷ O¶ “œ…T ”Zb. ]® ƶpKbdb¶ #fi÷ #ÍÆ®fib ¸`Tfi® Ædbfi LKbd Á“b§ÒZ˙bÍb ”Zb. #∑“bÏ ”\Ï ÆbjŸ#b÷Ø®
OŸ¸b#b÷, lÏÂb, ◊π◊bZ, ◊πbOgbÏ #fi÷ Pœ√Ï ”Zb. Z÷ ◊˙Z #¡ÆÏb#b÷fib ◊’Ï˙øÎ ”Zb #fi÷ EbT®Æ ”\Ï Æbµ˙®#b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ ”Zb. Z÷ gO˙bfi
Ædˆ”b÷.c÷“˙b÷fib Ædˆ”b÷, EbÏ dŸPfi#b÷ #fi÷ P˙UbjÏb÷fib PdØŸfib÷Ø® KŸaZ ”Zb÷ #’ÏÕ“fi÷Pd #fiŸA“dØ® P˙”bÏ Á“ÏZb Kb˙Z„ ≈Kb¶ fb’ÏÁ“b fiOÏ® ”Z®, ≈Kb¶
Z÷db¶ c“œbÏ ˙¶œfib ÆdŸsP˙DıK #b’c“ ˙®Ï ◊ŸÏŸ¥b÷ Tb÷Á“db¶ #PjÁ“ «Í˙bfi POÏfibÏ ◊˙Z ”Zb÷, ≈Kb¶ fi¶c“fi˙fi fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶, ≈Kb¶ ÆŸÏP◊πK fibdÁ“
”Zb, Z÷ ◊˙Z Æb…@K, ÆŸgO,\÷˙bdb¶ P◊πK, ÆŸÏŸ◊, ◊πÆ≥Zb ◊πc“bfi Á“ÏfibÏ, K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ #œb÷Á“ ˙ø¨ ”ZŸ¶ SKb¶ ◊jbKb. ◊jbÏ®fi÷
c“œfi®K, #PgÏŸ◊ ZØb ◊πPZv“◊ ”Zb÷. Z÷ Ï…˙Z ◊˙ZØ® fi #PZcˆ“Ï Á÷“ fi KØb÷PEZ #˙Oπ”fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb
#PZ fiºÁ“ #÷Á“ fi¶c“fi˙fi fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶.Z «j® ≠“ZŸ#b÷ ƶ«¶j® ◊ŸÛ◊b÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. fiOϮخ ◊’Ï¥c„“ fi®Á“T®, gO˙bfi÷ ◊’Ï¥c“fi÷ jdb÷|◊c÷“œ c“®jb÷.
#fi÷ ¸Íb÷Ø® Ædø∞ ”ZŸ¶, dfib÷”Ï ”ZŸ¶, fi¶c“fi˙fifi® Ædbfi #bfi¶c“◊πc“, c“œfi®K, SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ #b Á“Øb Æb¶gÍ®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb,
NAYADHM/ 35
«b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® ÆŸjdb Ægbdb¶ •÷{“ g˙fifib÷ dŸpKb fbÏfib÷ c÷“œgbO ”Zb÷, SKb¶ #b˙®. ◊πZ®”bÏ fbÏb
Dı›fi÷ d÷]b÷fib Ædˆ” Dı÷˙b œ¯c“˙bÍ® O¶g®Ï ZØb djŸÏ œ¯c“bÍ® Á“b…dŸc“® «Zb˙÷Tb dbOØ® ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ”Zb, SKb¶ #b˙®. «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷
fibdfi® g÷Ï® ˙Ob “b÷.' SKbÏ÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ d÷] Ædˆ”fib Ædbfi Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ˙jbÔKb. ˙jb˙®fi÷ Z÷ d”b #Ø˙bÍ®, d”bdˆVK˙bÍ®, d”bfi
œ¯c“˙bÍ® O¶g®Ï Z÷dDı djŸÏ µ˙Pfi˙bÍ® g÷Ï® ˙Ob “®. ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K #fi÷ Ïb\fi÷ Kb÷‘K g÷Ê“ Æbd÷ Ïb√®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ -
Z÷ ÆdK÷ §‹fi‘j, djŸÏ #fi÷ O¶g®Ï ◊πPZµ˙Pfi Á“ÏZb÷, œÏc“ ≠“ZŸfib "c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏ÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ fibdfib÷ #÷Á“Dı ◊Ÿ‰ Gı÷. Z÷ dfi÷ ›Õ“
d÷] Ædbfi g÷Ï®fib÷ œ¯c“ ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…dŸc“® g÷Ï®fib Zb “fi Á“Ï˙b ◊Ï Gı÷, P◊πK Gı÷, Kb˙Z„ Z÷ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC Ø›fi÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd
fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® #fi÷ «bÏ Kb÷Dıfi Tb¶«® fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib •ø¶ObÊ“Á“, P‰Á“, ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·Gı÷ Gı÷. ”y¶ Z÷fiŸ¶ PfiÛA“d Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.
EZŸÛÁ“ ES˙Ï, Á¶“c“Ïb, OŸ¸b, P˙˙Ï, ÁŸ“”Ï, POÏ®Pœ√Ï, fiOÏfib Ob÷◊ŸÏ, Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ◊π˙≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏfibÏ Øb˙·Eb◊Ÿ‰ dbÊ÷“ Gı‰, dŸÁŸ“Ê“
◊πbÆbc“, fbÏb g˙fi, c÷“˙ÁŸ“T #b’c“ Æd‹Z ‹Øbfib÷db¶ Tb√b÷ ◊πPZµ˙Pfi#b÷Ø® #fi÷E dÏ ◊πc“bfi Á“Ïb÷. #÷˙® dbÏ® #PgTb¥b Gı÷.' SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙
KŸaZ, #¶c“Ï #fi÷ «”bÏfib P˙gbOb÷ ÆP”Z fb’ÏÁ“b fiOÏfi÷ œ¯c“bKdbfi Á“ÏZb÷ Øb˙·Eb ÆbØ˙b”®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ PfiP_Z Ï”b÷ #fi÷
EbÏ÷ Zϸ Z÷ œ¯c“ ¸÷Tb› OKb÷. ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“Æ ”\Ï Kb˙Z„ #fi÷Á“ P˙w‹Z Ï”b÷. ”y¶ ◊b÷Z÷Dı Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ «bÍÁ“fib÷ c“®¨b ÆSÁ“bÏ Á“Ï®œ.' SKbÏ
”\Ï OPÂÁ“b#b÷ Z÷ Á“b…dŸc“® g÷Ï®fib÷ œ¯c“ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ EZŸÏ¶PO® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ P˙DıK fibdfib &Îd ”bØ®
Á“Ï®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ ‹fibfi Á“KŸ∂. Tb¶«® TÊ“Á“Z® ¸`TdbÍb#b÷fib &◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ ≈Kb¶ Øb˙·Eb ÆbØ˙b”®fiŸ¶ g˙fi ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷
Ædˆ”fi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ fi˙®fi ˙¬ jbÏ Á“Kb. œÏ®Ï◊Ï E¶c“fifib÷ T÷◊ Á“Kb÷|, Øb˙·Eb◊Ÿ‰fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ d¶Ÿ’ “Z Ø›fi÷ ◊π˙π≈Kb
Á“b÷› #w◊Ï #bÏŸ∑“ ØKb. #b ◊πdbÂ÷ Á“b÷› ”bØ®◊Ï, Á“b÷› ÏØ◊Ï, Á“b÷› Oπ” fi Á“Ïb÷. dbÏ® gŸ\#b÷fi® GıbKbfi® fi®E÷ Ï”®fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® P˙◊ŸT
◊bT√®db¶, Á“b÷› @Kbfidb¶ «÷≤“b¶, Á“b÷›-Á“b÷› ◊…c“TDı ◊ŸÏŸ¥b÷fib Ædˆ”fi® ÆbØ÷ Á“bdgb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙b÷. ”y¶ Á÷“˙Í ZdbÏ® &◊Ï Ø›fi÷ DıfibÏ ˙bKŸÁ“bKfi÷ Ïb÷Á“˙bdb
EbVKb #fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® ◊bÆ÷ #bÔKb. SKbÏ ◊E® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ÆdØ fiØ®. Z÷ PÆ˙bK Dı÷ Á¶“› ÆbdbÒK ◊® “b Á÷“ P˙œ÷¥ ◊® “b &S◊≥ Øœ÷
ÆdŸsP˙DıK ˙O÷Ï÷ c“œ c“œbÏb÷fi÷ Kb˙Z„ ◊b÷Zbfi® PfiÁ“Ê“ #b˙÷Tb \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷ Z÷ c“Ï÷Á“fi÷ Pfi˙bÏ Á“Ï®œ.'
ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. Kb˙Z„ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷
Á“mŸ¶ : "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® EZŸÏ¶PO® Æ÷fib Æ\˙b÷ #fi÷ P˙DıK fibdfib dbÏb º˙fifib÷ #¶Z Á“ÏfibÏ #b˙Zb dÏÂfi÷ Ïb÷Á“[ #b◊b÷ #fi÷ œÏ®Ï ◊Ï
O¶j”‹Z®fi÷ &◊§‹ØZ Á“Ïb÷ Kb˙Z„ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ «jbfi® ÆbØ÷ gO˙bfi #’ÏÕ“ #bA“d Á“ÏfibÏ #fi÷ œÂ®Ïfib v“◊fib÷ P˙fibœ Á“ÏfibÏ DıÏbfi÷ Ïb÷Á“[ c“b÷, Zb÷ ”y¶
fi÷Pdfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï˙b OKb. ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ gO˙bfifi® &◊bÆfib Á“Ï˙b ZdbÏ® gŸ\#b÷fi® GıbKbfi® fi®E÷ Ï”®fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® P˙◊ŸT Á“bd gb÷O
Tb‘Kb. gb÷O˙Zb P˙EÏŸ¶' SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi÷ Á“mŸ¶- "”÷
(65) d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ ◊ ˙¶c“fi Á“Ï˙b \K Gı÷. Z÷fi® c÷“˙bfiŸP◊πK ! dÏ #fi÷ DıÏbfiŸ¶ &£¶]fi Á“Ï® œÁ“bZŸ¶ fiØ®. #SK¶Z «Í˙bfi
Dı÷d Dı jdfi÷, •˙ Á“Ï®fi÷ #fi÷ Z÷fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷, ≈Kb¶ Øb˙·Eb c÷“˙ #fi÷ c“bfi˙ ˙ ÷“ ◊ Z÷fiŸ¶ Pfi˙bÏ Á“Ï® œÁ“bZŸ¶ fiØ®. ◊b÷Zbfib Á“db÷|fib÷ ¨K
ObØb◊Sfi® ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ dbZbfib EÏÂb÷fi÷ Oπ” Á“Kb Dı÷d Dı Z÷fi÷ Ïb÷Á“[ œÁ÷“ Gı÷.' ”÷ ÏbDıfi„ ! Z÷ Á“bÏÂØ® ”y¶ #∏bfi, PdΩKbS˙,
d÷]ÁŸ“dbÏ÷ ◊bZbfiŸ¶ ˙…Ïb‘K Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂ Z÷Dı ◊πdbÂ÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fiŸ¶ ◊ #P˙ÏPZ #fi÷ Á“¥bKØ® ƶPEZ #bSdbfib Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.'
˙…Ïb‘K Pfi˙÷c“fi Ædº T÷˙Ÿ¶ dbZb#÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fiŸ¶ PfiÛA“d ‹˙®Á“bÏ Á“KŸ∂. Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ fbÏb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“
P˙œ÷¥db¶ Á“mŸ¶ Á÷“ - "”y¶ ZdbÏb÷ c“®¨bd”b÷SÆ˙ \÷˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. SKbÏ÷ Øb˙·Eb ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb Zd÷ \˙b÷ #fi÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fib •ø¶⁄bÊ“Á“ P‰Á“, EZŸÛÁ“
◊Ÿ‰ db…fi Ïmb÷ SKbÏ÷ Z÷ Øb˙·Eb ÆbØ˙b”® #bÆfi &◊ÏØ® ±≤“®, &≤“®fi÷ #b’c“ ‹Øbfib÷db¶ Kb˙Z„ •÷{“ ”bØ®fib ‹Á¶“j◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ ±>E® ±>E®
d”bfi #Ø˙bÍ®, d”bdˆVK˙bÍ®, d”bfi ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K ZØb Ïb\fi÷ Kb÷‘K µ˙PfiØ® &c„“]b÷¥ Á“ÏZb¶, #÷˙® &c„“]b÷¥Âb Á“Ïb÷ "#b ◊πdbÂ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
g÷Ê“ Oπ” Á“Ï®fi÷ Pd‰, ∏bPZ #b’c“Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib ƶÆbÏfib gKØ® &PfC #fi÷ DıÒd dÏÂØ® gKg®Z Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #’Ï”¶Z
NAYADHM/ 36
#’ÏÕ“fi÷Pd ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®¨b Oπ” Á“Ï˙b ›·Gı÷ Gı÷. Zb÷ Dı÷ Ïb\, #b◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ "gO˙fi„ ! #b◊fi® #b∏b ”b÷K Zb÷ ”y¶ ”\Ï ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷
KŸ˙ÏbDı, ÆbØ˙b” Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi® ÆbØ÷ c“®¨b Oπ” Á“Ïœ÷. Z÷fi÷ Áø“Û Dıfi◊c“db¶ P˙”bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. gO˙bfi÷ &ÎÏ #b¡Kb÷ :- "c÷“˙bfiŸP◊πK !
˙bÆŸc÷“˙ #fiŸ∏b #b◊÷ Gı÷ #fi÷ ◊bGıÍ Ï”÷Tb Z÷fib Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ #÷Á“ ”\Ï
ƶ«¶j® Kb ◊’Ï˙bÏdb¶ Á“b÷› ◊ cŸ“:√® Øœ÷ Zb÷ Z÷fi÷ ˙Zdbfi Á“bÍ Æ¶«¶j® #ÂObÏb÷fi® ÆbØ÷ ◊πjbfi, Z®˙π, ◊πdbc“ ÏP”Z #fi÷ «”ydbfi ◊ˆ˙Á“ Oπ”Â
Kb÷O #fi÷ ¨÷dfib÷ Pfi˙b” Á“Ïœ÷. #b ◊πdbÂ÷ ]b÷¥Âb Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Á“Ï÷T Eb’ω #fi÷ Z◊Ø® KŸaZ Ø›fi÷ Dıfi◊c“b÷db¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ ◊Ï #fiŸÏbO ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷ #÷Á“ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷ c“®¨b T÷˙b dbÊ÷“ (66) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ œ…T÷Á“◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶.
Z…KbÏ ØKb. Z÷#b÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷, #T¶Áø“Z #fi÷ P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ #TO-#TO ÆŸgˆPdgbO fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. œ…TÁ“ SKb¶fib÷ Ïb\ ”Zb÷. ◊xb˙Z® Ïb®
”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb ˙”fi Á“Ï® œÁ“bK Z÷˙® ◊bT√®#b÷ ◊Ï Æ˙bÏ Ø›fi÷, Pd‰b÷ ”Z®. Z÷fib÷ d¶ Ÿ“Á“ fibdfib÷ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷ Z÷ KŸ˙ÏbDı ”Zb÷. Z÷ œ…T÷Á“ Ïb\fi÷ ◊¶ØÁ“
#fi÷ ∏bPZDıfib÷Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ Øb˙·Eb◊Ÿ‰fi® ◊bÆ÷ #bÔKb. SKbÏ÷ Áø“Û #b’c“ ◊b¶EÆb÷ d¶‰® ”Zb. Z÷ #b…S◊PÎÁ“[ #b’c“ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® «ŸP∞Ø® ƶ◊≥
˙bÆŸc÷“˙ #÷Á“ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ #b˙÷Tb \÷Kb, \÷›fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ”Zb #fi÷ Ïb≈Kfi® jŸÏbfib PE>ZÁ“ ◊ ”Zb. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ
«b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ \#b÷ Øb˙·Eb◊Ÿ‰fi÷ ‹fibfi Á“Ïb˙b÷, ”\Ï dŸPfi#b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ œ…T÷Á“◊ŸÏ ”ZŸ¶. ≈Kb¶ ÆŸgˆPdgbO fibdfiŸ¶ &Ubfi
#T¶Á“bÏØ® P˙gˆP¥Z Á“Ïb÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥ Æ”Æπ˙bP”fi® PœP«Á“b ◊Ï #bv“∑“ Á“Ïb÷ ”Z¶Ÿ, SKb¶ ◊jbKb. œ…TÁ“ fibdfib Ïb\ ◊ Z÷fi÷ ˙¶c“fi Á“Ï˙b dbÊ÷“ fi®Á“iKb.
›SKb’c“. Øb˙·Eb◊Ÿ‰÷ &◊c÷“œ Á“Kb÷|. jd Æb¶gÍ®fi÷ œ…TÁ“ Ïb\#÷ Á“mŸ¶ : Dı÷d
SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ Z÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷ PœP«Á“b ◊Ï #bv“∑“ c÷“˙bfiŸ¶P◊πKfi® ◊bÆ÷ ]Âb &OπÁŸ“Tfib, gb÷OÁŸ“Ífib ZØb #ÒK ÁŸ“Ífib ◊ŸÏŸ¥b÷#÷
Ø›fi÷ Kb˙Z„ ˙bUb÷fi® µ˙Pfifi® ÆbØ÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷ ≈Kb¶ P”ÏhK ÆŸ˙Â #b’c“fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï® Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ”y¶
#’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pdfib Gı‰ ◊Ï Gı‰, ◊ZbÁ“b ◊Ï ◊ZbÁ“b \÷˙÷ Gı÷ ZØb c“®P¨Z Ø˙bdb¶ ÆdØ fiØ®. Z÷Ø® #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ◊bÆ÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZb÷
P˙UbjÏ #fi÷ EbÏÂdŸPfi#b÷ ˙O÷Ï÷fi÷ \÷˙÷ Gı÷. SKb¶Dı PœP«Á“b &◊ÏØ® &ZÏ® #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZb÷fi÷ Kb˙Z„ jbÏ Á“Ï®fi÷ •b˙Á“ «fi˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Kb˙Z„ Z÷
\K Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi÷ #bOÍ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ Ïb\ •dÂb÷◊bÆÁ“ Kb˙Z„ º˙ #º˙fib÷ ∏bZb Ø› OKb÷, Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib
gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd Gı÷ ›SKb’c“ «jŸ¶ ˙Âfi ◊”÷Tbfi® Dı÷d ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷, #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ P˙EbÏ˙b Tb‘Kb÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊¶ØÁ“ #b’c“
Kb˙Z„ "”÷ ◊Ÿ‰ ! #b ◊π˙π≈Kbfib¶ P˙¥Kdb¶ KSfi Á“Ï˙b÷, ”÷ ◊Ÿ‰ ! œŸ∞ PA“Kb ◊b¶EÆb÷ d¶‰® ◊ •dÂb÷◊bÆÁ“ Ø› OKb. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰#ÂObÏ
Á“Ï˙bdb¶ ◊ŸÏŸ¥bØ Á“Ï˙b÷ #fi÷ Eb’ωfib ◊bTfi db¶ ◊ÏbA“d Á“Ï˙Ÿ¶, #b #Ødb¶ SKb¶Ø® P˙”bÏ Á“Ï®fi÷ Dıfi◊c“db¶ P˙EÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb.
DıÏb ◊ ◊πdbc“ fi Á“Ï˙b÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ Dı÷ ’c“œbØ® #b˙® ”Z® Z÷ (67) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Æb…O¶PjÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷
’c“œbdb¶ EbT® O›. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷ ‹˙K¶ fiOÏ®fi® «”bÏ fi®Tbœb÷Á“ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶ Z÷ Æb…O¶PjÁ“b fiOÏ®db¶ ÆŸc“œfi
◊¶EdŸPÕ“ Tb÷E Á“Kb÷| Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ fiOÏ•÷{“® ”Zb. Z÷ ÆdøP∞œbÍ® ”Zb, Kb˙Z„ Z÷ Á“b÷›Ø® ◊ÏbgˆZ ØZb fi ”Zb.
#ÂObÏ Ø› OKb. ›Kb ÆPdPZØ® KŸaZ KŸaZ Ø› Ø›fi÷ Kb˙Z„ P˙EÏ˙b Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ œŸÁ“ fibdfib÷ #÷Á“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ ”Zb÷. Z÷ ≠“‘˙÷c“,
Tb‘Kb. KDŸı˙÷|c“, Æbd˙÷c“ #fi÷ #Ø˙˙÷c“ ZØb ¥P{“Z¶‰db¶ ÁŸ“œÍ ”Zb÷. Æb¶pKdZfib
ZS◊_bZ„ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pdfib ZØbv“◊ ‹ØP˙Ïb÷fi® œb¬b÷db¶ ÁŸ“œÍ ”Zb÷. ◊b¶E Kdb÷ #fi÷ ◊b¶E PfiKdb÷Ø® KŸaZ c“œ ◊πÁ“bÏfib
◊bÆ÷Ø® ÆbdbPKÁ“Ø® #b϶g®fi÷ Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. #µKKfi Á“Ï®fi÷ Z÷ œb…EdˆTÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ jdfib÷, c“bfi jdfib÷, œb…E jdfib÷ #fi÷ Z®Ø‹fibfifib÷
#u“dgaZ, ¥{“ gaZ Kb˙Z„ E&SØgaZ #b’c“ Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ &◊c÷“œ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“ÏZb÷ ”Zb÷. O÷ÏŸØ® ϶O÷Tb •÷{“ ˙¬b÷fi÷ jbÏ Á“ÏZb÷
◊Gı® #’Ï”¶Z #’ÏÕ“ fi÷Pd#÷ Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏfi÷ Z÷ ›¿K #b’c“ #÷Á“ ”Zb÷. P‰c¶“ “, ÁŸ“§h “Á“b, dKˆÏP◊>GıfiŸ¶ Gı‰ Gı≥bPT #¶ÁŸ“œ, ◊P˙‰®, #b ÆbZ
”\Ï #ÂObÏ PœÛKb÷fib v“◊db¶ ◊πc“bfi Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb◊Ÿ‰÷ #ÒKc“b &◊ÏÁ“Âb÷ Z÷fib ”bØdb¶ Ï”÷Zb ”Zb¶ #÷Á“ ”\Ï ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷Ø® ◊’Ï˙øZ Z÷ œŸÁ“
Á“c“bPEZ #’Ï”¶Z #ϮՓfi÷Pdfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“ ≈Kb¶ Æb…O¶PjÁ“ fiOÏ® ”Z® ≈Kb¶ #b˙ÆØ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb÷.
NAYADHM/ 37
#b˙®fi÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fib Z÷> d≤“db¶ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib &◊Á“ÏÂb÷ ÏbpKb #fi÷ P˙fiKdˆTÁ“ jdØ® #b≤“ «bÏ ◊πÁ“bÏfi® Pg¨Ÿfi® ◊πPZdb#b÷. #b ◊πdbÂ÷ «¶fi÷
Æb¶pKdZ ◊πdbÂ÷ ◊bZ÷fib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib P˙fiKdˆTÁ“ jdØ® #b≤“ Á“dfi® ◊πÁø“PZfib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ º˙ Tb÷Á“fib
Z÷ Æb…O¶PjÁ“ fiOÏ®fib •ø¶ObÊ“Á“, P‰Á“, EZŸÛÁ“ #fi÷ ES˙Ï #b’c“ ‹Øbfib÷db¶ #OπgbOdb¶ ◊πPZP{“Z ØbK Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb◊Ÿ‰fi÷ ÆŸc“œfifi÷ Á“mŸ¶ ”÷
#fi÷Á“ dfiŸÛKb÷ #÷Á“P‰Z Ø›fi÷ ◊Ï‹◊Ï #÷d Á“”÷˙b Tb‘Kb-"#b ◊πÁ“bÏ÷ ÆŸc“œfi ! ZdbÏb jdfiŸ¶ dˆÍ œŸ¶ Gı÷ ? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #dbÏb÷ jd œb…EdˆTÁ“
PfiP_Zv“◊÷ œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ #”®> #bÔKb Gı÷ Kb˙Z„ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb Gı÷. #b jdØ® Kb˙Z„ º˙ ‹˙Odb¶ \K Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Øb˙·Eb ◊Ÿ‰
ØÁ“b P˙EÏ÷ Gı÷.' ◊¥c“b fi®Á“Í® ÆŸc“œfi ◊ fi®Á“iKb÷. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ #ÂObÏ÷ ÆŸc“œfifi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ ÆŸc“œfi ! Dı÷d Á“b÷› ◊ fibd˙bÍb÷
◊’Ï˙πbDıÁ÷“ Z÷ ◊’Ï¥c„“fi÷ ÆŸc“œfifi÷ ZØb #ÒK ]Âb •b÷ZbDıfib÷fi÷ Æb¶pKdZfib÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“db÷Ê“b ÏŸPjÏØ® PTk ˙¬fi÷ ÏŸPjÏØ® Dı jb÷˙÷ Zb÷ ˙¬fi® Á“›
&◊c÷“œ #b¡Kb÷. Dı÷d- ”÷ ÆŸc“œfi ! #dbÏb÷ jd œb…EdˆTÁ“ Gı÷ Z÷ œb…E «÷ œŸP∞ Øœ÷ ? Z÷d Ø› œÁ“ZŸ¶ fiØ®. #÷˙®Dı Ï®Z÷ ”÷ ÆŸc“œfi ! ZdbÏb
◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. sÔKœb…E #fi÷ gb˙œb…E. sÔKœb…E DıÍØ® #fi÷ dbÊ“®Ø® ØbK dZbfiŸÆbÏ ◊ ◊πbÂb◊PZ◊bZØ® Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi œVKØ® œŸP∞ Ø› œÁ“Z®
Gı÷. gb˙œb…E c“gØ® #fi÷ d¶‰Ø® ØbK Gı÷. #dbÏ÷ SKb¶ Dı÷ Á“b÷› ˙‹ZŸ #œŸPE fiØ®, ”÷ ÆŸc“œfi ! Dı÷d Á“b÷› ◊ fibd˙bÍb÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ #÷Á“ db÷Ê“b ÏŸPjÏØ®
Ø› ”b÷K Z÷ «j® ZSÁ“bÍ ◊øΩ˙®Ø® db¶ Dı˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ ◊Gı® œŸ∞ PTk ˙¬fi÷ Æbºfib √bÏfib ◊b®db¶ ◊TbÍ÷, ◊Gı® ◊bÁ“‹Øbfi ◊Ï E∑“b˙÷,
◊b®خ jb÷˙bK \K Gı÷. SKbÏ÷ #œŸPE œŸPE Ø› \K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ E∑“b˙®fi÷ &ÛÂZbfi÷ Oπ” Á“Ïb˙÷ #fi÷ ◊Gı® ‹˙·Gı ◊b®خ jb÷˙÷, Zb÷
Pfi_KØ® º˙ DıÍ ‹fibfiØ® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ ◊P˙‰ Á“Ï®fi÷ P˙–fi P˙fib Pfi_KØ® ”÷ ÆŸc“œfi ! Z÷ ÏŸPjÏZ® PTk ˙¬, Æbº √bÏfib ◊b®db¶
‹˙Ofi÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. ◊TÍ®fi÷, EˆT÷ E∑“®fi÷, #fi÷ œŸ∞ DıTØ® ◊π¨bPTZ Ø›fi÷ œŸ∞ ØbK Gı÷ ?'
SKbÏ ◊Gı® ÆŸc“œfi œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi® ◊bÆ÷ jdfi÷ •˙ Á“Ï®fi÷ ”P¥Z ÆŸc“œfi Á“”÷ Gı÷ "”b, œŸ∞ ØbK Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ ”÷ ÆŸc“œfi ! #dbÏb jd
ØKb÷. Z÷fi÷ œŸÁ“ ◊bÆ÷Ø® œb…EdˆTÁ“ jd Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fi÷ P˙◊ŸT ◊πdbÂ÷ ◊πbÂbPZ◊bZ P˙ÏdÂØ® Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi œVKfib P˙ÏdÂØ® œŸP∞
#œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #fi÷ ˙¬Ø® ◊’ “TbPgZ Á“ÏZb÷ ˙EÏ˙b ØbK Gı÷.
Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ Æb…O¶PjÁ“b fiOÏ®fi® «”bÏ fi®Á“iKb÷, #b Á“Øfi Æb¶gÍ® ÆŸc“œfi ◊πPZ«b÷j ◊b@Kb÷. Z÷Â÷ Øb˙·Eb◊Ÿ‰fi÷ ˙¶c“fi
fi®Á“Í®fi÷ Dıfi◊c“db¶ P˙”bÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Øb˙·Eb Á“Kb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "gO˙fi„ ! ”y¶
◊Ÿ‰ #ÂObÏ #÷Á“ ”\Ï #ÂObÏb÷fi® ÆbØ÷ #fiŸA“dØ® P˙”bÏ Á“ÏZb, #÷Á“ jdfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ \Â˙b- #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı GŸı¶.' Kb˙Z„ Z÷ •dÂb÷◊bÆÁ“
ObdØ® «®\ Obddb¶ \Zb #fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ P˙EÏZb ≈Kb¶ Æb…O§ÒjÁ“bfiOÏ® Ø› OKb÷, º˙bº˙fib÷ ∏bZb Ø› OKb÷, Kb˙Z„ PfiOπÒØ •dÂb÷fi÷ #b”bÏb’c“fiŸ¶
”Z® #fi÷ ≈Kb¶ fi®Tbœb÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ ◊jbKb. Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏfiŸ¶ c“bfi Á“ÏZb÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #b ÆdbEbÏ
#bOdfi \®fi÷ ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í®. ÆŸc“œfi ◊¨ fi®Á“iKb÷ Z÷Â÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ \®fi÷, #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- "ÆŸc“œfi÷ œb…EdˆTÁ“ jdfib÷
#ÂObÏfi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. Á“mŸ¶ "#b◊fib jdfiŸ¶ ◊’ÏSKbO Á“Ï®fi÷ P˙fiKdˆT jd #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷T Gı÷ Z÷Ø® ƈc“œfifi® WPÕ“-
dˆÍ œŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ÷ ÆŸc“œfifib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ÷ •∞bfiŸ¶ ˙dfi Á“Ïb˙®fi÷ ◊Ÿfi: œb…EdˆTÁ“ jdfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙b÷ dbÏb dbÊ÷“
ÆŸc“œfifi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ ÆŸc“œfi ! jd P˙fiKdˆTÁ“ Á“”÷T Gı÷. Z÷ •÷K‹Á“Ï Gı÷.' #÷Á“ ”\Ï ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ Æb…O¶PjÁ“b fiOÏ® ”Z®,
P˙fiK (Eb’ω) ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. #ObÏP˙fiK, #ÂObÏP˙fiK Z÷db¶ Dı÷ ≈Kb¶ ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fib÷ d≤“ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷Â÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fib d≤“db¶
#ObÏP˙fiK Gı÷ Z÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZ, ÆbZ Pœ¨b˙πZ #fi÷ #O®KbÏ &◊bÆÁ“ &◊Á“Ï ÏbpKb. Ïb√®fi÷ O÷ÏŸfib ϶O÷Tb ˙¬b÷fi÷ jbÏ Á“Ï÷T Z÷ Øb÷ “b
◊πPZdbv“◊ Gı÷. Dı÷ #ÂObÏ P˙fiK Gı÷ Z÷ ◊b¶E d”b˙πZ v“◊ Gı÷, Dı÷dÁ÷“- ◊’Ï˙πb˙DıÁ“b÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“ d≤“db¶Ø® fi®Á“iKb÷. ≈Kb¶ ÆŸc“œfi ”Zb÷ SKb¶
Æd‹Z ◊πbÂbPZ◊bZØ®P˙ÏdÂ, Kb˙Z„ P˙Ïd #fi÷ Æd‹Z ◊’ÏOπ”Ø® #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷Â÷ ◊’Ï˙πb˙DıÁ“b÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷ ◊’Ï˙πbDıÁ“ d≤“db¶Ø® fi®Á“iKb÷.
P˙Ïd Kb˙Z„ Æd‹Z PdΩKb c“œfi œVKØ® P˙ÏdÂ, c“œ◊πÁ“bÏfi® ≈Kb¶ ÆŸc“œfi ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb÷. SKbÏ÷ Z÷ ÆŸc“œfi÷ Z÷ œŸÁ“fi÷ #b˙Zb \÷Kb÷
◊πSKbpKbfi #fi÷ «bÏ ◊πÁ“bÏfi® Pg¨Ÿfi® ◊πPZdb#b÷. #b ◊πdbÂ÷ «¶fi÷ ◊πÁ“bÏfib \÷›fi÷ Z÷ &gb÷ fi ØKb÷, Æbd÷ fi OKb÷, Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|, Z÷fi÷ \hKb÷
NAYADHM/ 38
fiP”, ˙¶c“fi fi Á“Kb, ◊϶ZŸ db…fi Ïmb÷. SKbÏ÷ Z÷ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ ÆŸc“œfifi÷ &gb÷ fi ◊bZ #b’c“ ƶ«¶j® P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib Ïb÷O #fi÷ #bZ¶Á“ &c“Kdb¶ fi #b˙÷ Z÷
ØZb \›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ ÆŸc“œfi ! ◊”÷Tb¶ ZŸ¶ dfi÷ #b˙Zb÷ \÷›fi÷ #dbÏb÷ #ÔKb«bj Gı÷.' "gO˙fi„ ! ◊πbƈÁ“ P˙”bÏ œŸ¶ Gı÷ ?' "”÷ œŸÁ“ ! #d÷
&gb÷ ØZb÷, Kb˙Z„ ˙¶c“fib Á“ÏZb÷ ”Zb÷. ◊϶ZŸ ”÷ ÆŸc“œfi ! #SKbÏ÷ ZŸ¶ dfi÷ Dı÷ #bÏbddb¶, &Ubfidb¶ c÷“˙ ÁŸ“Tdb¶, Ægbdbd¶, ¬®, ◊ŸÏŸ¥, fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ÏP”Z
#b˙Zb÷ \÷›fi÷ fiØ® &gb÷ ØZb÷ Á÷“ fiØ® ˙¶c“fi Á“ÏZb÷, Zb÷ Á“b÷fi® ◊bÆ÷ Z÷ &◊b•Kdb¶, ◊b’≤“”bÏ® ◊®∑“, ¸TÁ“, œNKb, ƶ‹ZbÏÁ“, #b’c“ Oπ” Á“Ï®fi÷
P˙fiKdˆTÁ“ jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷T Gı÷ ? P˙EÏ®#÷ Gı®#÷. Z÷ #dbÏb÷ ◊πbÆŸÁ“ P˙”bÏ Gı÷.' œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ ◊πH Á“Kb÷| -
SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÆŸc“œfi #bÆfi "gO˙fi„ ! #b◊fi÷ dbÊ“ "Æ’Ï Æ˙' gIK Gı÷ ”÷ #gIK Gı÷ ?' "”÷ œŸÁ“ !
&◊ÏØ® &gb÷ ØKb÷. «¶fi÷ ”bØ \÷Rb #fi÷ œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ "Æ’ÏÆ˙' #dbÏb dbÊ÷“ gIK ◊ Gı÷ #fi÷ #gIK ◊ Gı÷,' œŸÁ÷“ ◊Ÿfi:
Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! #’Ï”¶Z#’ÏÕ“fi÷Pdfib #¶Z÷˙bÆ® Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ ◊πH Á“Kb÷|- "gO˙fi„ ! aKb #Pg◊πbKØ® #÷d Á“”b÷ Gıb÷ "”÷ œŸÁ“ ! "Æ’ÏÆ˙'
#”®> fi®Tbœb÷Á“ &Ubfidb¶ P˙EÏ® Ïmb Gı÷. Z÷dfi® ◊bÆ÷Ø® d÷> P˙fiKdˆTÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Pd‰ Æ’ÏÆ˙, #fi÷ jbÒK Æ’ÏÆ˙, Z÷db¶ Dı÷ Pd‰-
jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ ÆŸc“œfifi÷ #b ◊πdbÂ÷ Æ’ÏÆ˙K Gı÷ Z÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷- ÆbØ÷ DıÒd÷Tb. ÆbØ÷ ˙øP∞ ◊bd÷Tb, ÆbØ÷
Á“mŸ¶- ”÷ ÆŸc“œfi ! #d÷ ZdbÏb jdbEbK Ø˙b·Eb ◊Ÿ‰fi® ◊bÆ÷ EbT®#÷ #fi÷ jˆÍdb¶ Ïd÷Tb. Z÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Pd‰ Æ’ÏÆ˙ •d PfiOπÒØb÷fi÷ dbÊ÷“ #gIK
#b ◊πdbÂ÷fib #b #Øb÷|fi÷ , ”÷ZŸ#b÷fi÷, ◊πHb÷fi÷, Á“bÏÂb÷fi÷ #fi÷ ÔKbÁ“ÏÂb÷fi÷ Gı÷. Z÷db¶ Dı÷ jbÒK Æ’ÏÆ˙ Gı÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. œ¬ ◊’ÏÂZ #fi÷ #œ¬
◊ˆGı®œŸ¶. \÷ Z÷ dbÏb #Ø #b’c“fib÷ &ÎÏ #b◊œ÷ Zb÷ ”y¶ Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®œ, ◊’ÏÂZ Z÷db¶ Dı÷ #œ¬ ◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ •d PfiØ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ #gIK Gı÷.
fid‹Á“bÏ Á“Ï®œ. #fi÷ \÷ Z÷ dbÏb #b #Øb÷|fib÷ Kb˙Z„ ÔKbÁ“ÏÂb÷fib÷ ◊ˆGı®œŸ¶. Z÷db¶ Dı÷ œ¬ ◊’ÏÂZ Gı÷ Z÷ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ #◊πbÆŸÁ“ ”÷ œŸÁ“ !
\÷ Z÷ dbÏb #Ø #b’c“fib÷ &ÎÏ #b◊œ÷ Zb÷ ”y¶ Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®œ, fid‹Á“bÏ #◊πbÆŸÁ“, gIK fiØ®. Z÷db¶ Dı÷ ◊πbÆŸÁ“ Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ KbPEZ #fi÷
Á“Ï®œ. #fi÷ \÷ Z÷ dbÏb #b #Øb÷|fib÷ Kb˙Z„ ÔKbÁ“ÏÂb÷fib÷ &ÎÏ fi”®> #b◊÷ #KbPEZ. Z÷db¶ Dı÷ #KbPEZ Gı÷ Z÷ #gIK Gı÷. KbPEZ◊ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
Zb÷ ”y¶ Z÷dfi÷ #b #Øb÷| ZØb ”÷ZŸ#b÷ #b’c“Ø® PfiÏŸÎÏ Á“Ï®œ. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #÷¥Â®K #fi÷ #fi÷¥Â®K Z÷db¶ #fi÷¥Â®K Gı÷ Z÷ #gIK Gı÷. #÷¥Â®K ◊Â
œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“ #÷Á“ ”\Ï ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷ #fi÷ ÆŸc“œfi œ÷≤“fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷- T¯j #fi÷ #T¯j Z÷db¶ Dı÷ #T¯j Gı÷ Z÷ #gIK Gı÷. Dı÷
Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ ”Zb SKb #bÔKb. #b˙®fi÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi÷ Á“”÷˙b T¯j Gı÷ Z÷ PfiOπÒØb÷fi÷ dbÊ÷“ gIK Gı÷. ”÷ œŸÁ“ ! #b #Pg◊πbKØ® Á“Ï÷T Gı÷
Tb‘Kb- gO˙fi„ ! ZdbÏ® Kb‰b ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Gı÷ ? Kb◊fi® Gı÷ ? Z÷dfi÷ Á÷“ Æ’ÏÆ˙ g¨ ◊ Gı÷ #fi÷ #gIK ◊ Gı÷.'
#ÔKb«bj Gı÷ ? #fi÷ ZdbÏb÷ ◊πbÆŸÁ“ P˙”bÏ Ø› Ïmb÷ Gı÷ ? SKbÏ÷ Øb˙·Eb #b ◊πdbÂ÷ "ÁŸ“TSØb' ◊ Á“”÷˙b \÷›#÷. P˙œ÷¥Zb #b ◊πdbÂ÷ Gı÷.
◊Ÿ‰÷ Á“mŸ¶- "”÷ œŸÁ“ ! dbÏ® Kb‰b ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Gı÷. Kb◊fi®K ◊ ˙Z®| Ï”÷T ÁŸ“TSØbfib «÷ g÷c“ Gı÷. ‹ÁŸ“TSØb #fi÷ jbÒK ÁŸ“TSØb ¬® ÁŸ“TSØb ‰Â ◊πÁ“bÏ÷
Gı÷. #ÔKb«bj ◊ Gı÷ #fi÷ ◊πbÆŸÁ“ P˙”bÏ ◊ ؛ Ïmb÷ Gı÷.' Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ÁŸ“T ˙jˆ, ÁŸ“TdbZb #fi÷ ÁŸ“T◊ˆ‰® Z÷ #gIK Gı÷. jbÒK
SKbÏ ◊Gı® œŸA“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "gO˙fi„ ÁŸ“TSØb gIK ◊ Gı÷ #fi÷ #gIK ◊ Gı÷ ›SKb’c“ Æ’ÏÆfi® Ædbfi \Â˙Ÿ¶
! #b◊fi® Kb‰b œŸ¶ Gı÷ ?' "”÷ œŸÁ“ ∏bfi, c“œfi, Eb’ω, Z◊, ƶKd #b’c“ \÷›#÷. dbÆ Æ¶«¶j® ◊πHb÷ÎÏ ◊Ï #bDı ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶ \›#÷. P˙œ÷¥Zb
Kb÷Ob÷Ø® ¥Ê„“Á“bKfib º˙b÷fi® KZfib Á“Ï˙® Z÷ #dbÏ® Kb‰b Gı÷.' "gO˙fi„ ! #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. dbÆ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷- Á“bÍdbÆ, #ØdbÆ, jbÒKdbÆ, Z÷db¶
Kb◊fi®K œŸ¶ Gı÷ ?' "œŸÁ“ ! Kb◊fi®K «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ›§ÒsK Kb◊fi®K #fi÷ fib÷ Á“bTdbÆ «bÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. •b˙ Kb˙Z„ #b¥b∑“ Z÷ «jb #gIK Gı÷.
›§ÒsK Kb◊fi®K.' "#b◊® •b÷‰÷§ÒsK, E¨Ÿ›§ÒsK, ]πbÂ÷§ÒsK, ÏÆfi÷§ÒsK #ØdbÆ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷- Eb¶c“®fib dbœ #fi÷ Æb÷fibfib dbœb, Z÷ ◊Â
#fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsK Á“b÷› ◊ &◊s˙ P˙fib ˙œ®gˆZ Ï”÷ Gı÷ Z÷ #dbÏŸ¶ ›§ÒsK #gIK Gı÷. jbÒKdbÆ #ØbZ„ # “c“ gIK ◊ Gı÷ ›SKb’c“ Æ’ÏÆ˙fi®
Kb◊fi®K Gı÷.' A“b÷j, dbfi, dbKb Tb÷g v“◊ Á“¥bK &◊œb¶Z ØK÷T ”b÷K, Ædbfi \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷.
&Udb¶ fi #b˙Zb ”b÷K, Z÷ #dbÏŸ¶ fib÷ ›§ÒsK Kb◊fi®K Á“”÷˙bK Gı÷.' œŸÁ÷“ œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ ◊Ÿfi: ◊πH Á“Kb÷|- "#b◊ #÷Á“ Gıb÷ ? «÷ Gıb÷ ? #fi÷Á“
Á“mŸ¶ "gO˙fi ! #ÔKb«bj œŸ¶ Gı÷ ?' "”÷ œŸÁ“ ! ˙bZ, P◊Î, Á“¸, #fi÷ÆP≥ Gıb÷ ? #¨K Gıb÷ ? #b◊ #ÔKK Gıb÷ ? #b◊ #˙§‹ØZ Gıb÷ ? #b◊ gˆZ
NAYADHM/ 39
gb˙ #fi÷ gb˙®˙bÍb Gıb÷ ?' ”÷ œŸÁ“ ! ”y¶ #÷Á“◊ GŸı¶- «÷ ◊ GŸı¶ Kb˙Z„ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”˙bÆØ® fi®Á“Í®fi÷ #ÂObÏ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ.' Z÷
#fi÷Á“ gˆZ-gbP˙˙bÍb ◊ ”y¶ GŸı¶. Z÷ Á“› Ï®Z÷ ? ”÷ œŸÁ“ ! ”y¶ sÔKfi® Æb¶gÍ®fi÷ œŸÁ“ #ÂObÏ÷ Á“mŸ¶- "Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' SKbÏ ◊Gı®
#◊÷¨bØ® #÷Á“ GŸı¶ Á÷“dÁ÷“ º˙sÔK #÷Á“ Dı Gı÷. ∏bfi #fi÷ c“œfifi® #◊÷¨bØ® œ…TÁ“ Ïb\#÷ œ…TÁ“◊ŸÏ fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. #b˙®fi÷ PÆ>”bÆfi &◊Ï «÷≤“b.
”y¶ «÷ ◊ GŸı¶. ◊πc÷“œb÷fi® #◊÷¨bØ® ”y¶ #¨K ◊ GŸı¶. #ÔKK ◊ GŸı¶. SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ Ïb\#÷ ◊¶Ød #b’c“ ◊b¶EÆb÷ d¶‰®#b÷fi÷ «b÷TbÔKb.
#˙§‹ØZ ◊ GŸı¶. #fi÷ &◊Kb÷Ofi® #◊÷¨bØ® #fi÷Á“ gˆZ, gb˙ #fi÷ gbP˙ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! d÷> œŸÁ“ #ÂObÏ ◊bÆ÷Ø® jd
◊ GŸı¶. Æb¶gÍ÷Tb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ jdfi® d÷> ›·Gıb Á“Ï® Gı÷. Z÷ jd dfi÷ ÏŸ·Kb÷ Gı÷.' Z÷Ø®
Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fib &ÎÏØ® œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ“fi÷ ◊πPZ«b÷j ◊πbk ØKb÷. Z÷Â÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ”y¶ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC Ø›fi÷ Kb˙Z„ c“®¨b Oπ” Á“Ï® Ïmb÷
Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. Á“mŸ¶- gO˙fi„ ! ”y¶ #b◊fi® GŸı¶. c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ œŸ¶ Á“Ïœb÷ ? aKb¶ Ï”œb÷ ! #fi÷ ZdbÏŸ¶ P”Z #fi÷
◊bÆ÷Ø® Á÷“˙Í® ◊πÏŸP◊Z jd Æb¶gÍ˙bfi® #PgTb¥b Á“ÏŸ¶ GŸı¶.' SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ ›§·GıZ œŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ ◊Gı® ◊¶ØÁ“ #b’c“ d¶‰® œ÷TÁ“ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷
◊’Ï˙πbDıÁ“ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ ◊bÆ÷Ø® jd Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ Zd÷ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC Ø› Kb˙Z„
#b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb- "gO˙fi„ ! ”y¶ #÷Á“ ”\Ï ◊’Ï˙πbDıÁ“b÷fi® ÆbØ÷ ◊π˙πPDıZ Ø˙b ›·Gıb÷ Gıb÷, Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #dbÏb÷ «®\÷ #bjbÏ Á“b÷ Gı÷
c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' ? #dbÏŸ¶ #bT¶«fi Á“b÷ Gı÷ ? #d÷ ◊ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC Ø›fi÷
Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ «b÷VKb- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' Z÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“ÏœŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d #d÷ #”®> Oø”‹Øb ˙bÆdb¶ ]Âb¶
Æb¶gÍ®fi÷ Kb˙Z„ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ Dı›fi÷ œŸÁ“ ◊’Ï˙πbDıÁ÷“ P‰c¶“ “ Kb˙Z„ O÷ÏŸfib Á“bKb÷|db¶ ZØb Á“bÏÂb÷db¶ Kb˙Z„ #b◊fib dbOc“œÁ“ Gı®#÷, Z÷ Dı ◊πdbÂ÷ c“®P¨Z
϶O÷Tb ˙¬b÷ #÷Á“b¶Zdb¶ &ZbÏ® fibpKb¶. ◊b÷Zbfib Dı ”bØØ® Pœ√b &√÷ “® Ø›fi÷ ◊ #b◊fib ]Âb¶ Á“bK- Á“bÏÂb÷db¶ Kb˙Z„ E¨ŸgˆZ ØœŸ¶.'
fib√®. &√÷ “®fi÷ ≈Kb¶ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ fi÷Eb…c“ ◊ˆ˙fib÷ #¿KbÆ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ Ïb\#÷ ◊¶ØÁ“ #b’c“ ◊b¶EÆb÷ d¶‰®#b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷
Øb˙·Eb◊Ÿ‰÷ œŸÁ“fi÷ #Á÷“ ”\Ï #ÂObÏ PœÕ“fib v“◊db¶ ◊πc“bfi Á“Kb. Á“mŸ¶ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \÷ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC ØKb ”b÷, Kb˙Z„ c“®¨b
SKbÏ◊Gı® Øb˙·Eb◊Ÿ‰ #ÂObÏ Æb…O¶PjÁ“b fiOϮخ #fi÷ fi®Tbœb÷Á“ Oπ” Á“Ï˙b ›·Gıb÷ Gıb÷ Zb÷, c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! \#b÷. ◊b÷Z ◊b÷Zbfib ÁŸ“ÊŸ¶“«®Dıfib÷db¶
&UbfiØ® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ Dıfi◊c“ P˙”bÏP˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® ◊b÷Z-◊b÷Zbfib ≈K÷{“ ◊Ÿ‰b÷fi÷ ÁŸ“ÊŸ“@«db¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï®fi÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb ˙”fi
Øb˙·Eb ◊Ÿ‰ ”\Ï ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“- œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ”Zb÷ SKb¶ Á“Ï˙b Kb÷‘K PœP«Á“b, ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷ ◊πOÊ“ Øb#b÷. SKbÏ ◊Gı®
#bÔKb. #b˙®fi÷ j®d÷ j®d÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“PO’Ï ◊˙Z ◊Ï #bÏŸ∑“ ØKb. #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ Ïb\#÷ ◊b¶EÆb÷ d¶‰®#b÷fi÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ #b˙÷Tb \÷Kb. \÷›fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“
Z÷#b÷#÷ d÷]] “bfi® Ædbfi LKbd #fi÷ ≈Kb¶ c÷“˙b÷fiŸ¶ #bOdfi ØZŸ¶ ”ZŸ¶ #÷˙b Ø›fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷
◊øΩ˙®PœTb◊e“ ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊b÷c“b◊Odfi #fiœfi #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® d¶ Ÿ“Á“ÁŸ“dbÏfib d”bfi #Ø˙bÍb Ïb≈KbPg¥÷Á“fi® Z…KbÏ®
SKbÏ ◊Gı® Z÷ Øb˙·Eb◊Ÿ‰ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® ƶKd ◊KbKbfi÷ ◊bÍ®fi÷, #÷Á“ Á“Ïb÷. œ…TÁ“ Ïb\#÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Kb÷|. dŸ¶ “Á“ Ïb\ Ø› OKb Kb˙Z„ ÆŸ√◊ˆ˙Á“
dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷, Æb¶≤“ gaZfib÷ #fiœfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Á÷“˙Í ∏bfi #fi÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ Ïb\#÷ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\ ◊bÆ÷Ø® c“®¨b T÷˙bfi®
Á÷“˙Íc“œfi ◊πbk Á“Ï®fi÷ PÆ∞ ØKb, Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷Ø® dŸaZ ØKb. #b∏b db¶O®. SKbÏ÷ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷
(68) SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ #ÂObÏ Á“b÷› ÆdK÷ ≈Kb¶ œ…TÁ“◊ŸÏ fiOÏ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "œ®]πDı œ…TÁ“◊ŸÏ fiOÏfi÷ ‹˙·Gı #fi÷ PÆ>PEZ Á“Ï®fi÷
”ZŸ¶. ≈Kb¶ ÆŸgˆPd gbO &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ ◊jbKb. Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ÆŸO¶j® Á“Ïb÷ #fi÷ Á“Ïb˙b÷. SKbÏ ◊Gı® d¶ Ÿ“Á“ Ïb\#÷ «®º ˙bÏ Á“b…ÊŸ“§@«Á“
◊’Ï¥c“ fi®Á“Í®. œ…TÁ“ Ïb\ ◊ fi®Á“iKb÷. jd Æb¶gÍ®fi÷ Z÷fi÷ ◊πPZ«b÷j ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "œ®]πZbØ® œ…TÁ“ d”bÏb\fib
◊πbk ØKb÷. P˙œ÷¥ #b Á÷“ Ïb\#÷ Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ◊¶ØÁ“ d”bfi #Ø˙bÍ® Kb˙Z„ c“®¨bPg¥÷Á“fi® Z…KbÏ® Á“Ïb÷.' "Dı÷ ◊πdbÂ÷ d÷]ÁŸ“dbÏfib
#b’c“ ◊b¶EÆb÷ d¶‰®#b÷fi÷ ◊ˆGı® T&- Z÷dfi® #fiŸdPZ T› T& #fi÷ d¶ Ÿ“Á“ #µKKfidb¶ Á“mŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ ◊πdbÂ÷ #”y¶ ◊ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ Á÷“
ÁŸ“dbÏfi÷ Ïb≈K ◊Ï ‹ØbP◊Z Á“Ï® c“&. SKbÏ ◊Gı® #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ◊bÆ÷ ◊Ub˙Z®c÷“˙®#÷ œ…TÁ“fib #OπÁ÷“œ Oπ” Á“Kb. «jb c“®¨bØ®| ◊πPZOπ”-◊b‰
NAYADHM/ 40
#b’c“ Oπ” Á“Ï®fi÷ PœP«Á“b◊Ï #bv“∑“ ØKb. œ÷¥ ˙Âfi ◊ˆ˙˙Z„. "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ œ…Á“ ÏbDıP¥fi® ◊πbÆŸÁ“ #fi÷ #÷¥Â®K #b…¥j #b’c“Ø®
SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ #ÂObÏ÷ œ…TÁ“ #ÂObÏfi÷ ◊¶ØÁ“ #b’c“ ◊b¶EÆb÷ Kb˙Z„ PE’Á“SÆb Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ PE’Á“SÆÁ“ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï
#ÂObÏ PœÛKfib v“◊db¶ ◊πc“bfi Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ dŸPfi Á“b÷› ÆdK÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb Z÷dÂ÷ ÆbjŸZbfi÷ Kb÷‘K #b…¥j, g÷¥Dı Z÷dDı gb÷Dıfi-◊bfiØ®
œ…TÁ“◊ŸÏ #OπÁ÷“œ Oπ” Á“Ï®fi÷ PœP«Á“b◊Ï #bv“∑“ ØKb. œ÷¥ ˙Âfi ◊ˆ˙˙Z„. PE’Á“SÆb Á“Ï® #fi÷ dU◊bfi Á“Ï˙b dbÊ÷“ Á“mŸ¶. SKbÏ ◊Gı® ÆbjŸfi÷ Kb÷‘K
SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ #ÂObÏ÷ œ…TÁ“ #ÂObÏfi÷ ◊¶ØÁ“ #b’c“ ◊b¶EÆb÷ #b…¥j #b’c“Ø® #fi÷ dU◊bfiØ® œ…TÁ“ ÏbDıP¥fib÷ Ïb÷Ob¶ZÁ“ œb¶Z Ø› OKb÷. Z÷
#ÂObÏ PœÛKfib v“◊db¶ ◊πc“bfi Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ dŸPfi Á“b÷› ÆdK÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Kb˙Z„ «Í˙bfi œÏ®Ï˙bÍT® Ø› OKb. Z÷fib÷ Ïb÷ObZ¶Á“ ◊ˆÏ® Ï®Z÷ cˆ“Ï
œ…TÁ“◊ŸÏ fiOÏØ® #fi÷ ÆŸgˆPdgbO &UbfiØ® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ «”bÏ Ø› OKb÷.
Dıfi◊c“b÷db¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® œŸÁ“ #ÂObÏ #÷Á“ ”\Ï #ÂObÏb÷fi® SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ ÏbDıP¥ Z÷ Ïb÷ObZ¶Á“fib &◊œb¶Z Ø› Dı˙b ◊Ï Z÷
ÆbØ÷ #fiŸA“dØ® P˙EÏZb ØÁ“b, #¶PZd ÆdK fiºÁ“ #b˙÷Tb÷ \®fi÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“ddb¶ #fi÷ dU◊bfidb¶ dˆPGıZ, dÎ,
◊˙Z ◊Ï ◊jbKb Kb˙Z„ PÆ∞ ØKb. Oø∞ #fi÷ #SK¶Z #b ÆaZ Ø› OKb. Z÷ #bÍÆŸ #˙Æ≥ P˙”bÏ® Ø›
(69) SKbÏ ◊Gı® ◊πÁø“PZØ® ÆŸÁŸ“dbÏ #fi÷ ÆŸ√ gb÷Ofib Kb÷‘K œ…TÁ“ OKb. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊bw‹Ø ZØb ◊bw‹Ø P˙”bÏ® ÁŸ“œ®T ÁŸ“œ®TP˙”bÏ® ZØb
ÏbDıP¥fib œÏ®Ïdb¶ #ÒZ ◊πbÒZZŸ·Gı, v“¨, #ÏÆ, P˙ÏÆ, ≤¶“ “b OÏd, Á“bTbPZ ◊πdÎ ◊πdÎP˙”bÏ®, ƶÆÁ“Z ZØb ƶÆaZP˙”bÏ® Ø› OKb. œ÷¥ Á“bÍdb¶ ◊Â
Á“bÒZ, #fi÷ ◊πdbÂbPZÁ“bÒZ, gb÷Dıfi ”¶d÷œb dÍ˙bØ® ˙÷c“fib &S◊≥ Ø› O›. œNKb ƶ‹ZbÏÁ“fi÷ dbÊ÷“ ◊®∑“, ¸TO Ïb√fibÏ ◊πdbc“® Ø› OKb. Z÷ ◊πbÆŸÁ“
Z÷ ˙÷c“fib &SÁ“Ê“ Kb˙Z„ cŸ“:Æ” ”Z®. Z÷dfiŸ¶ œÏ®Ï √ŸDıT® #fi÷ c“b” &S◊≥ Z÷dDı #÷¥Â®K ◊®∑“, ¸TO #b’c“fi÷ ◊bGıb #b◊®fi÷ #fi÷ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\fi®
Á“ÏfibÏ P◊Î≈˙ÏØ® ÔKbk Ø› OKŸ¶. SKbÏ÷ Z÷ œ…TÁ“ ÏbDıP¥ Z÷ Ïb÷ObZ¶Á“Ø® #fiŸdPZ T›fi÷ «”bÏ Kb˙Z„ Dıfi◊c“db¶ P˙”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #ÆdØ Ø› OKb.
œŸÛÁ“ Ø› OKb SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ ÏbDıP¥ Á“b÷› ÆdK÷ #fiŸA“dØ® P˙EÏZb (70) SKbÏ ◊Gı® ◊¶ØÁ“fi÷ Z÷ ◊b¶EÆb÷ #ÂObÏ Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“≤“b
Kb˙Z„ ≈Kb¶ ÆŸgˆPdgbO fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ #b˙®fi÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. ØKb. Kb˙Z„ dµKÏbP‰db¶ jd \OÏ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ Z÷#b÷fi÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ
Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í®. d¶ ˆ“Á“ Ïb\ ◊ fi®Á“iKb œ…TÁ“ &S◊≥ ØKb÷, Á÷“ œ…TÁ“ ÏbDıP¥ Ïb≈Kfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ c“®P¨Z ØKb,
#ÂObÏfi÷ «jb#÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. &◊bÆfib Á“Ï®. Z÷ ÆdK÷ d¶ Ÿ“Á“ ◊϶ZŸ #SKbÏ÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d, ‹˙b’c“d Z÷dDı dU◊bfidb¶
Ïb\#÷ œ…TÁ“ #ÂObÏfiŸ¶ œÏ®Ï œŸÛÁ“ Pfi‹Z÷Dı Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® ◊® “b˙bÍŸ¶ dˆ§·GıZ ØKb Gı÷. Z÷ Dıfi◊c“ P˙”bÏ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fiØ®. "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
#fi÷ Ïb÷OKŸaZ \÷KŸ¶. \÷›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. "gOÆfi„ ! ”y¶ #b◊fi® •dÂb÷fi÷ ◊πdbc“® Ø›fi÷ Ï”÷˙Ÿ¶ Á“V◊ZŸ¶ fiØ®. Z÷Ø® #b◊Âb dbÊ÷“ •÷{“ Gı÷ Á÷“
ÆbjŸZbfi÷ Kb÷‘K PE’Á“SÆÁ“b÷ ◊bÆ÷Ø® ÆbjŸfi÷ Kb÷‘K #b…¥j #fi÷ g÷¥Dı fbÏb #b˙Z® Á“bT÷ œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi® #b∏b T›fi÷ #fi÷ ◊b’≤“KbÏ® ◊®∑“, ¸TO œNKb
ZØb gb÷Dıfi-◊bfi fbÏb PE’Á“SÆb Á“Ïb˙Ÿ¶. ”÷ gO˙bfi ! #b◊ dbÏ® Z÷dDı ƶ‹ZbÏÁ“ ◊bGıb Æb÷>◊®fi÷ ◊¶ØÁ“ #ÂObÏfi÷ œ…TÁ“ #ÂObÏfib
KbfiœbÍbdb¶ ◊jbÏb÷. #fi÷ ◊πbÆŸÁ“ Z÷dDı #÷¥Â®K ◊®≤“, ¸TO, œNKb ZØb ˙…Kb˙øSKÁ“bÏ® ‹ØbP◊Á“ Á“Ï®fi÷ «”bÏ Dıfi◊c“db¶ #¿KŸUZ P˙EÏ®#÷. Z÷ dŸPfi#b÷
ƶ‹ZbÏÁ“ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏb÷. #÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷ œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi® ◊bÆ÷
SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ #ÂObÏ÷ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\fib #b #Øfi÷ "≤“®Á“ Gı÷.' #÷d Dı›fi÷ Z÷dfi® #b∏b T›fi÷ ◊b’≤“KbÏ® ◊®∑“, ¸TO, œNKb ƶ‹ZbÏÁ“ ◊bGıb
Á“”®fi÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. SKbÏ÷ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\#÷ œ…TÁ“ dŸPfifi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. Æb÷>◊® c“®jb #fi÷ ◊¶Ød #ÂObÏfi÷ ˙…Kb˙øSKÁ“bÏ® ‹ØbP◊Z Á“Kb. ‹ØbP◊Z
◊bGıb OKb. SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ ÏbDıP¥ «®\ ’c“˙Æ÷ ƈKfib c÷“’c“¡Kdbfi Ø˙b Á“Ï®fi÷ «”bÏ Kb˙Z„ P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
◊Ï g¶ “◊b‰ #fi÷ &◊Á“Ï T›fi÷ ◊¶ZÁ“ #b’c“ ◊b¶EÆb÷ dŸPfi#b÷fi® ÆbØ÷ (71) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊¶Ød #ÂObÏ œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi® œNKb,
œ…TÁ“◊ŸÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ d¶ Ÿ“Á“ Ïb\fi® KbfiœbÍb ”Z®, SKb¶ ƶ‹ZbÏÁ“, &·EbÏ, ◊πÆπ˙Â, ˘T÷Ûd ƶ]bÂfib ◊b‰, #b…¥j, g÷¥Dı, #b”bÏ,
#bÔKb. #b˙®fi÷ ◊πbÆŸÁ“ ◊®≤“, ¸TÁ“ #b’c“ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊b® #b’c“ Ø® ‘Tbfi® P˙fib P˙fiK◊ˆ˙Á“ ˙…Kb˙øSK Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı®
◊Gı® d¶ Ÿ“Á“ Ïb\#÷ PE’Á“SÆÁ“b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- œ…TÁ“ ÏbDıP¥ Á“b÷› ÆdK÷ Á“bPZÁ“ Eb…dbÆ®fib ’c“˙Æ÷ P˙◊ŸT #b”bÏ Á“Ï®fi÷ #fi÷
NAYADHM/ 41
«”yDı #PjÁ“ dU◊bfi Á“Ï®fi÷ ÆbK¶Á“bTfib ÆdK÷ #bÏbdØ® ƈZb ”Zb. Z÷ P˙EÏœ÷. Z÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷.'
ÆdK÷ ◊¶ØÁ“ dŸPfi#÷ Á“bPZÁ“ Eb…dbÆ®fib ’c“˙Æ÷ Á“bKb÷SÆO Á“Ï®fi÷, c÷“˙Æ® #µKKfi : 5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊πPZA“d Á“Ï®fi÷, EbZŸdbPÆÁ“ ◊πPZA“d Á“Ï˙bfi® ›·GıbØ®, œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi÷ #µKKfi : 6 - ZŸ¶«
√db˙˙b dbÊ÷“ ◊b÷Zbfib d‹ZÁ“Ø® Z÷fib EÏÂb÷fib÷ ‹◊œ Á“Kb÷|. EÏÂb÷fib÷ ‹◊œ (74) •d gO˙bfi d”b˙®Ï Kb˙Z„ PÆP∞fi÷ ◊πbk ØK÷Tb#÷ ◊b¶Edb
ØZb œ…TÁ“ ÏbDıP¥ ZSÁ“bÍ ÏŸÕ“ ØKb Kb˙Z„ Á“#b÷jØ® jdjdbKdbfi ØKb #fi÷ ∏bZbµKfifib÷ #b #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! Gıu“b ∏bZbµKbfifib÷ œŸ¶
&ßb. «÷VKb, "#Ï÷ Á“b÷ Gı÷ #◊πbPØZfi® ›·Gıb Á“ÏfibÏ Kb˙Z„ T≈\ #Ø ¸Ï db˙÷T Gı÷ ?' "”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”fiOÏ
#b’c“Ø® ÏP”Z Dı÷Â÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ÆŸZ÷Tb dbÏb ◊Ofib÷ ‹◊œ Á“Kb÷| ?' ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb÷. SKb¶ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ OŸÂœ®T E÷SK ”ZŸ¶.
œ÷TÁ“ ≠“P¥fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙bØ® ◊¶ØÁ“ gKg®Z Ø› OKb÷, ‰bÆ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ gO˙bfi„ d”b˙®Ï #fiŸA“dØ® P˙EÏZb ØÁ“b
#fi÷ √÷c“fi÷ ◊πbk ØKb÷. «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb, "gO˙fi ! ”y¶ ◊¶ØÁ“ ≈Kb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶, ≈Kb¶ OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶ SKb¶ ◊jbKb. KØbKb÷‘K
GŸı¶. Eb…dbÆ® ¨db◊fib c÷“˙bfi÷ dbÊ÷“ #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi÷ ˙¶c“fib Á“ÏZb ÆdK÷, d÷> #˙Oπ” Oπ” Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ˙b
dbÏb d‹ZÁ“Ø® #b◊fib EÏÂb÷fib÷ ‹◊œ Á“Kb÷| Gı÷. Z÷Ø® c÷“˙bfiŸP◊πK ! ¨db Á“Ïb÷ Tb‘Kb. gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi Á“Ï˙b ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í®. •÷PÂÁ“ Ïb\ ◊ fi®Á“iKb.
dbÏb÷ #◊Ïbj ¨db Á“Ïb÷. ¸Ï® Z÷d fiP” Á“ÏŸ¶; #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ œ…TÁ“ gO˙bfi÷ jd Á“mb÷. Z÷ Æb¶gÍ® ◊’Ï¥c„“ ◊bGı® EbT® O›. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷
#ÂObÏfi÷ Æ@KÁ„“ v“◊Ø® P˙fiK◊ˆ˙Á“ #b #Øfi÷ dbÊ÷“ ˙b϶˙bÏ √db˙˙b ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib ≈K÷{“ PœÛK ›ÒsgˆPZ fibdfib #ÂObÏ
Tb‘Kb. ◊¶ØÁ“ fbÏb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Z÷ œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi÷ #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷ fi #PZcˆ“Ï, fi #PZ fiºÁ“ ‹Øbfi ◊Ï Kb˙Z„ œŸaT µKbfidb¶ T®fi Ø›fi÷
P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- d÷> Ïb≈K #b’c“fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ ◊ Kb˙Z„ #bÍÆŸ P˙EÏZb ”Zb. Z÷ ÆdK÷ Dı÷fi÷ •∞b &S◊≥ ØK÷T Gı÷ #÷˙b ›ÒsgˆPZ #ÂObÏ÷
#b’c“ Ø›fi÷ œ÷¥ Á“bÍdb¶ ◊ ◊®∑“, ¸TO, #b’c“ Ïb√®fi÷ P˙EbÏ® Ïmb÷ GŸı¶- •d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ gO˙fi„ ! º˙ aKb Á“bÏÂ÷
•d PfiOπÒØb÷fi÷ PœPØTbEbÏ® Ø›fi÷ Ï”÷˙Ÿ¶ fi Á“V◊÷, Z÷Ø® #b˙Z®Á“bT÷ d¶ Ÿ“Á“ œ®]π OŸÏŸZb #Ø˙b T]ŸZbfi÷ ◊πbk ØbK Gı÷ ?'
Ïb\fi÷ ◊ŸGı®fi÷ ◊’ “”bÏ® ◊®∑“, ¸TO, œNKb #fi÷ ƶ‹ZbÏÁ“ ◊bGıb #b◊®fi÷, gO˙¶Z÷ Á“mŸ¶ - "”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Á“b÷› ◊ fibd˙bÍb÷, #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
◊¶ZÁ“ #ÂObÏfi® ÆbØ÷, «”bÏ #¿KŸUZ P˙”bÏØ® P˙EÏ˙Ÿ¶ Z÷ dbÏb dbÊ÷“ #÷Á“ d÷ÊŸ¶“ ƈÁ“bK÷T, PGısÏP”Z #fi÷ #√¶’ “Z Zˆ¶« “bfi÷ c“gØ® #fi÷ ÁŸ“œØ®
•÷K‹Á“Ï Gı÷.' Kb˙Z„ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï®fi÷ P˙”Ï Á“Kb÷|. T◊÷YŸ¶ ”b÷K. ◊Gı® dbÊ“®fib T÷◊Ø® T®◊÷. ◊Gı® Zb◊d¶ Ïb√® c÷“. ÆŸÁ“b›
(72) ”÷ #bKŸÛdfi„ •d ! Z÷ ◊πdbÂ÷ Dı÷ ÆbjŸ Kb Æbµ˙® #bÍÆŸ Dı˙b◊Ï ¸Ï®Ø® c“g #fi÷ ÁŸ“œØ® T◊÷Ê÷“, ◊Gı® dbÊ“®fib T÷◊Ø® T◊÷Ê÷“ #fi÷ ◊Gı®
Ø›fi÷. ƶ‹ZbÏÁ“fib P˙¥Kdb¶ ◊πdbc“® Ø›fi÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷ #b Tb÷Á“db¶ ]Âb Zb◊db¶ ƈÁ“˙÷. Kb˙Z„ #b≤“ dbÊ“®fib T÷◊ Z÷ Zˆ¶« “b ◊Ï E∑“b˙÷ ◊Gı® Z÷fi÷
•dÂb÷ #fi÷ ]® •d®#b÷, ]Âb •b˙Á“b÷ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷fi® #Øb”#◊b…ÏŸP¥Á“ #÷˙b DıÍdb¶ fib√˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ Pfi_K Ø® ”÷ Ob…Zd ! Z÷
”®TfibfiŸ¶ ◊b‰ ØbK Gı÷. Kb˙Z„ Z÷ Tb¶«b ÆdK ÆŸj® ƶÆbÏdb¶ gπd Á“Ï÷ Zˆ¶« Ÿ¶“ dbÊ“®fib #b≤“ T÷◊fib Á“bÏÂ÷ OŸÏŸZbfi÷ ◊πbk Ø›fi÷ &◊Ï Ï”÷Tb ◊b®fi÷
Gı÷.' SKbÏ ◊Gı® ◊¶ØÁ“fi÷ Gıb÷ “®fi÷ ◊b¶EÆb÷ #ÂObÏb÷#÷ #b ˙øZbÒZ \hKb÷. #b÷ͶO®fi÷ fi®E÷ jÏZ®fib ZT gbOdb¶ §‹ØZ Ø› \K Gı÷.'
SKbÏ÷ Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶. œ…TÁ“ #÷ ◊πdbÂ÷ "”÷ Ob…Zd ! º˙ ◊ ◊πbÂbPZ◊bZØ® Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi
ÏbDıP¥ ◊¶ØÁ“fi® ÆbØ÷ «”bÏ P˙EÏ® Ïmb Gı÷. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ œVKØ® Kb˙Z„ #∑“bÏ ◊b◊‹Øbfib÷fib Æ÷˙fiØ® A“dœ: #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶
œ…TÁ“ ÏbDıP¥fi® ◊bÆ÷ Dı›fi÷ P˙EÏ˙Ÿ¶ &PEZ Gı÷.' Z÷#b÷#÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. &◊bDıfi Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fi® OŸÏŸZbfib Á“bÏÂ÷, døSKŸfib ÆdK÷ døSKŸfi÷
P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ÏbDıP¥ œ…TÁ“fi® ◊bÆ÷ Dı›fi÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. ◊πbk Ø›fi÷ #b ◊øΩ˙®ZTfi÷ Tb¶j®fi÷ fi®E÷ fiÏÁ“ ZTdb¶ §‹ØZ ØbK Gı÷. #b
(73) SKbÏ ◊Gı® œ…TÁ“ ÏbDıP¥-◊¶ØÁ“ #b’c“ ◊b¶EÆb÷ dŸPfi ]Âb¶ ◊πdbÂ÷ ”÷ Ob…Zd ! º˙ œ®]π OŸÏŸS˙fi÷ ◊πbk ØbK Gı÷.' ”˙÷ "”÷ Ob…Zd !
˙¥b÷| ÆŸj® ƶKd ◊KbK ◊bÍ®fi÷ ≈Kb¶ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ ◊˙Z ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb. Z÷ Zˆ¶« “bfi÷ ◊”÷Tb÷ dbÊ“®fib÷ T÷Á“ g®fib÷ Ø› \K. OÍ® \K #fi÷ fiÕ“ Ø›
#b˙®fi÷ Øb˙·Eb ◊Ÿ‰fi® Dı÷d PÆ∞ ØKb. Dı÷ ÆbjŸ Kb Æbµ˙® #b ◊πdbÂ÷ \K Zb÷ Z÷ Zˆ¶« Ÿ¶“ ◊øΩ˙®ZTØ® Á¶“›Á“ &◊Ï #b˙® §‹ØÏ ØbK Gı÷. SKbÏ ◊Gı®
NAYADHM/ 42
«®\÷ dbÊ“®fib÷ T÷◊ cˆ“Ï Ø› \K Zb÷ Á¶“›Á“ ˙jbÏ÷ &◊Ï #b˙® \K Gı÷. #b #bjbÏ, Ï‹Æ®fib Ædbfi #˙T@«fi ZØb «jbdb¶ #÷Á“Zb ÏbÁ“fibÏ Á“b÷ ؜÷
◊πdbÂ÷ Z÷ #b≤÷“K døPÎÁ“b T÷◊fib g®fib ØKb ◊Ï Kb˙Z„ ”Ê“® Dı˙b◊Ï Zˆ¶« Ÿ¶“ ? Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ Z÷ &PEZ ”œ÷ Á÷“ Á“bT÷ Kb˙Z„ ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï P˙◊ŸT #b
«¶jfidŸaZ Ø›fi÷ jÏZ® ZTfi÷ Tb¶j®fi÷ &◊Ï DıÍfib ZT ◊Ï §‹ØZ ØbK Gı÷.' EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib÷ #b”bÏ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ Pd‰, #b’c“fi÷ ZØb EbÏ ˙jˆ#b÷fib
#÷ ◊πdbÂ÷ "”÷ Ob…Zd ! ◊πbÂbPZ◊bZ P˙Ïd Kb˙Z„ ÁŸ“TOø”fib ÆdŸc“bKfi÷ #bd¶‰Â Á“Ï®fi÷ #fi÷ Z÷ Pd‰, ∏bPZ, ‹˙Dıfi, #b’c“
PdΩKbc“œfiœVKP˙ÏdÂØ® A“dœ: #b≤“ A“d ◊πÁø“PZ#b÷fi÷ √◊b˙®fi÷ #bÁ“bœ EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jŸ#b÷fib ÁŸ“TOø” ˙Ofib÷ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“dØ® ZØb
ZTfi® Zϸ Dı›fi÷ Tb÷Á“bOπ gbOdb¶ §‹ØZ Ø› \K Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ "”÷ jˆ◊, ◊ˆÛ◊, ˙¬ Z÷dDı O¶j #b’c“Ø® ÆSÁ“bÏ Á“Ï®fi÷, ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ Z÷fib
Ob…Zd ! º˙ œ®]π T]ŸS˙fi÷ ◊bd÷ Gı÷.' Æd¨ ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø” ˙Ofi® Æd¨ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fi® ◊Ï®¨b
#µKKfi - 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“◊b¶E ◊b¶E ÆbPT #b◊Ÿ¶. Z÷Ø® \® œÁ“bK Á÷“ Á“b÷ ◊Ÿ‰˙jˆ Á÷“˙b
#µKfiK - 7 - Ïb÷P”® ◊πÁ“bÏ÷ Z÷fi® Ϩb Á“Ï÷ Gı÷, ÆbÏƶgbÍ Ïb√÷ Gı÷ #Ø˙b ˙jbÏ÷ Gı÷.
(75) "gO˙fi„ ! Dı÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Kb˙Z„ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk SKbÏ ◊E® jÒK ÆbØ˙b” ‹fibfi Á“KŸ∂. Z÷ gb÷Dıfi d¶ “◊db¶ &Îd
ØK÷Tb #÷ Gıu“b ∏bZbµKKfifib÷ #b #PjÁ“bÏ ¸ÏdbÔKb÷ Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! ÆŸ√bÆfi &◊Ï «÷≤“b÷. ◊Gı® Pd‰, ∏bPZ #b’c“fi® ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib
ÆbZdb ∏bZ#µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?' ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ ÁŸ“TOø”˙Ofi® ÆbØ÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, #b’c“fiŸ¶ gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Z÷ c“Ï÷Á“fib÷
Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb. fiOÏfi® «”bÏ &ÎÏ◊ˆ˙ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. ÆÒdbfi Á“KŸ∂, ÆSÁ“bÏÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi®
’c“œbdb¶ OŸÂPœTÁ“ E…SK ”ZŸ¶.' ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø” ˙Ofi® Æbd÷ ◊b¶E Eb÷√bfib c“bÂb T®jb.
Z÷ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ jÒK fibdfib÷ ÆbØ˙b” Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ T›fi÷ db÷Ê“® ◊Ÿ‰˙jˆ &PDılÁ“bfi÷ «b÷Tb˙® Á“mŸ¶- "”÷ ◊Ÿ‰® ! ZŸ¶ dbÏb ”bØØ®
ÆdøP∞œbÍ® ”Zb÷ #fi÷ Á“b÷›Ø® ◊ÏbgˆZ ØfibÏ fi ”Zb÷. Z÷ ÆbØ˙b”fi® gsb #b ◊b¶E c“bÂb T÷. Z÷fi÷ T›fi÷ #fiŸA“dØ® Z÷fiŸ¶ ƶϨ #fi÷ ƶOb÷◊fi Á“ÏZ®
fibdfi® gbKb ”Z®. Z÷fi® ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷ #fi÷ #˙K˙b÷ ◊’Ï◊ˆÂ ”Zb Kb˙Z„ Ï”÷. ”÷ ◊Ÿ‰® ! ≈KbÏ÷ ”y¶ ZbÏ® ◊bÆ÷ Z÷ ◊b¶E c“bÂb db¶OŸ SKbÏ÷ ZŸ¶ dfi÷ ◊bGıb
Z÷ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍ® ”Z®. Z÷ jÒK ÆbØ˙b”fib ◊Ÿ‰ #fi÷ gsb gbKbfib÷ #bSdDı #b◊Dı÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ &PDılÁ“b#÷ jÒK ÆbØ˙b”fib #b #Ø #bc÷“œfi÷
EbÏ ÆbØ˙b”◊Ÿ‰ ”Zb. Z÷ #b ◊πdbÂ÷- jfi◊bT, jfic÷“˙, jfiOb÷◊, #fi÷ "«”yÆbÏŸ¶' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ #¶O®Á“bÏ ◊b¶E œbPT#¨Z Oπ” Á“Kb.
jfiÏP¨Z. Z÷ jÒK ÆbØ˙b”fib EbÏ ◊Ÿ‰b÷fi® #b gbKb#b÷ ”Z®. Z÷ #b #÷Á“b¶Zdb¶ O›. SKb¶ Dı›fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- "#b ◊πÁ“bÏ÷
◊πdbÂ÷- &PDılbÁ“b gb÷O˙Z®, ÏP¨Á“b #fi÷ Ïb÷P”®. Pfi_KØ® P◊Zbfib Á“b÷≤“bÏdb¶ œbPTØ® gÏ÷Tb ]Âb¶ ◊VK P˙Udbfi Gı÷. Z÷Ø®
SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”fi÷ Á“b÷› ÆdK÷ dµKÏbP‰fib ÆdK÷ #b ◊πdbÂ÷ ≈KbÏ÷ P◊Zb dbÏ® ◊bÆ÷Ø® ◊b¶E œbPT db¶Oœ÷ SKbÏ÷ ”y¶ «®\ œbPT T›fi÷
#µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷- "#b ◊πdbÂ÷ Pfi_KØ® ”y¶ ÏbDıOø” fiOÏdb¶ Ïb\, #b◊® c“›œ. Z÷Â÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ Z÷ ◊b¶E
›wÏ Kb˙Z„ ZT˙Ï #b’c“fib #fi÷ dbÏb ÁŸ“ÊŸ“@«fib #fi÷Á“ Á“bKb÷|db¶, c“bÂb #÷Á“b¶Zdb¶ ¸÷>Á“[ c“®jb #b ◊πdbÂ÷ «®º ◊Ÿ‰˙jˆ gb÷O˙Z®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷
Á“Ï®#b÷db¶, ÁŸ“ÊŸ“@«b÷db¶, d¶‰Âb#b÷db¶, OŸk˙bZb÷db¶, Ï”‹KdK˙bZb÷db¶, ◊b¶E c“bÂb #b¡Kb ›SKb’c“. P˙œ÷¥ Z÷ Gı÷ Á÷“ Z÷®#÷ Z÷ c“bÂb Gıb÷VKb.
Pfi_KÁ“Ï˙bdb¶, ÔK˙”bÏb÷db¶ ◊ˆGı˙b Kb÷‘K, d÷∑“®Ædbfi, ◊πdbÂgˆZ, #bjbÏ, Gıb÷T®fi÷ OÍ® O›. OÍ®fi÷ ◊b÷Zbfib Á“bddb¶ TbO® O›. #bDı ◊πdbÂ÷
#bT@«fi, E¨Ÿ-Ædbfi ◊Øc“œÁ“, d÷∑“®gˆZ #fi÷ «jb Á“bKb÷|fi® ◊π˙øPÎ ÏP¨Á“bfib P˙¥Kdb¶ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ Z÷Â÷ Z÷ c“bÂb T®jb
Á“Ïb˙fibÏ GŸı¶. ◊϶ZŸ fi \Â÷ dbÏb aKb¶Kb «®Dı÷ Dı˙b◊Ï Á“b÷› #fi÷EbÏfib ◊Gı® Z÷fi÷ Z÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ dbÏb P◊Zb#÷ Pd‰ ∏bPZ #b’c“fi® ZØb
Á“bÏÂ÷ dbÏb ‹ØbfiØ® ·KŸZ Ø˙b◊Ï, dÏ® Dı˙b◊Ï, gC Ø› Dı˙b◊Ï ÏŸ‘ EbÏ÷ ˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø”˙Ofi® Æbd÷ dfi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #bd Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“- "”÷ ◊Ÿ‰®
Ø› Dı˙b ◊Ï, Á“b÷› Ïb÷O P˙œ¥Ø® P˙œ®Â Ø› Dı˙b ◊Ï, ◊πbÆbc“ ’c“Ø® ◊ “® ! ZŸ¶ dbÏb ”bØdb¶Ø® #b c“bÂb T÷. Kb˙Z„ ≈KbÏ÷ ”y¶ db¶OŸ¶ SKbÏ÷ ◊bGıb #b◊®
Dı˙b ◊Ï ZØb P«dbϮخ ◊ØbÏ®˙œ Ø˙b ◊Ï, ◊Ïc÷“œdb¶ Dı˙b ◊Ï ZØb ]ÏØ® c÷“˙b. Zb÷ #”® Á“b¶› Á“bÏÂ÷ ”b÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ Z÷®#÷ Z÷ ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|.
fi®Á“Í®fi÷ P˙c÷“œ Dı˙b dbÊ÷“ ◊π˙øÎ Ø˙b ◊Ï, dbÏb ÁŸ“ÊŸ“@«fib ◊øΩ˙®fi® Dı÷d P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ Eb˙Tfib c“bÂb œŸ∞ ˙¬db¶ «b¶j® T®jb. «b¶j®fi÷ ÏSfifi®
NAYADHM/ 43
 “«®db¶ Ïb√®fi÷ #b÷Æ®Á“b fi®E÷ dŸÁ“[ c“®jb. ‰Â÷ ƶµKb#b÷fib ÆdK÷ ÆbÏ Ïb√®c“®jb Á“b÷≤“bÏfib #÷Á“ gbOdb¶ Ïb√®fi÷ Z÷fiŸ ƶϨ #fi÷ ƶOb÷◊fi Á“ÏZb
ƶgbT Á“ÏZ® ØÁ“[ Ï”÷˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ Z÷ Pd‰b÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ ‰®º ˙¥b≠“ZŸdb¶ d”b˙øPÕ“
#b’c“fi® Æd¨ Eb÷Ø® ◊Ÿ‰˙jˆ Ïb÷P”®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ ◊ Z÷d Á“”®fi÷ ◊b¶E Ø˙b ◊Ï #÷ ◊πdbÂ÷ Á“ÏZb Kb˙Z„ ]Âb¶Dı ÁŸ“@g ◊πdb œbPT Ø› OKb.
c“bÂb #b¡Kb. Kb˙Z„ Z÷Â÷ P˙EbKŸ∂- #b ◊πdbÂ÷ ◊b¶E c“bÂb #b◊˙bdb¶ Á“b÷› SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ œbPT Á“b÷≤“bÏdb¶ Ïb√®, Kb˙Z„ Z÷fi® Ϩb
Á“bÏ ”œ÷. Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ &PEZ Gı÷ Á÷“ #b ◊b¶E œbT®fib c“bÂbfiŸ¶ ƶϨ Á“Ï˙b Tb‘Kb. Eb÷Ø® ˙¥b≠“ZŸdb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï˙bØ® Æ÷>Á“ “b÷ ÁŸ¶“g ◊πdb œbPT
Á“ÏŸ¶. ƶOb÷◊fi Á“ÏŸ¶, P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib ÁŸ“TOø”fib ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. Ø› OKb. SKbÏ ◊Gı® ≈KbÏ÷ ◊b¶Ed® ˙¥b≠“ZŸ EbT® Ï”® ”Z®. SKbÏ÷ jÒK
«b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ÆbØ˙b”fi÷ dµK ÏbP‰fib¶ ÆdK÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷.
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ #b ◊b¶E œbPTfi÷ Oπ” Á“Ïb÷. Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊”÷T® d÷> #bDıØ® ◊”÷Tbfib¶ ◊bEdb ˙¥db¶ EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fi® ◊Ï®¨b Á“Ï˙b
˙¥b≠“ZŸdb¶ ≈KbÏ÷ √ˆ« ˙¥b ”b÷K SKbÏ÷ #÷Á“ fibfi® #÷˙® aKbÏ®fi÷ ÆbÏ® Ï®Zb÷ dbÊ÷“ Z÷ ◊b¶E ◊b¶E Eb˙Tfib c“bÂb ”bØdb¶ #b¡Kb Gı÷. Zb÷ Á“bT÷ Kb˙Z„
Æb¸ Á“Ï®fi÷ #b ◊b¶E œbPT ˙b˙® c÷“˙b. ˙b˙®fi÷ «®º˙bÏ, ‰®º˙bÏ, &S¨÷◊- ƈKb÷|c“K Ø˙b◊Ï ◊b¶E Eb˙Tfib c“bÂb db¶O˙b dbÏb dbÊ÷“ &PEZ Øœ÷. Kb˙Z„
Pfi¨÷◊ Á“Ï˙b, ◊Gı® aKbÏ®fi® EbÏ÷ Zϸ ˙b “ Á“Ï˙® Z÷fi® Ϩb #fi÷ ƶOb÷◊fi \Ÿ Zb÷ Á“Ïb÷ Á÷“ Á“b÷Â÷ Á“b÷˙b ◊πÁ“bÏ÷ Z÷fiŸ¶ ƶϨÂ, ƶOb÷◊fi #fi÷ ƶ˙jfi Á“Ï÷T
Á“ÏZb Z÷fi ˙jbÏ˙b. SKbÏ ◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ ◊b¶E c“bÂb Oπ” Á“Kb. Gı÷ ? jÒK ÆbØ˙b”÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷
Oπ” Á“Ï®fi÷ #fiŸA“dØ® Z÷fiŸ¶ ƶϨ ƶOb÷◊b¶O Á“ÏZb Ï”÷˙b Tb‘Kb. SKbÏ ÆˆKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï P˙◊ŸT #œfib’c“ «fibÔKb. Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi÷ ZØb
◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ ˙¥b ≠“ZŸfib ◊πb϶gdb¶ d”b˙øPÕ“ Ø˙b ◊Ï fibfi® EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø” ˙Ofi÷ #bd¶P‰Z Kb˙Z„ ƶdbPfiZ Á“Ï®fi÷ Z÷ Pd‰b÷,
#÷˙® aKbÏ® Æb¸ Á“Ï®. Æb¸ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E Eb˙Tfib c“bÂb ˙bÔKb. ˙b˙®fi÷ ∏bPZDıfib÷ #b’c“ ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø”˙Ofi® Æd¨ db÷Ê“® ◊Ÿ‰˙jˆ
«®\˙bÏ ‰®º˙bÏ Z÷fib÷ &S¨÷◊-Pfi¨÷◊ Á“Kb÷| Á“Ï®fi÷ ˙b “fib÷ ◊’Ϩ÷◊ Á“Kb÷|. &PDılÁ“bfi÷ «÷Tb˙®. ”÷ ◊Ÿ‰® ! #bDıØ® ◊”÷Tb¶ ◊b¶Edb¶ ˙¥db¶ #b
#fiŸA“dØ® ƶϨÂ, ƶOb÷◊fi #fi÷ ƶ˙jfi Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® PdP∏PZDıfib÷ #b’c“ ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷Ø® ÁŸ“TOø” ˙Ofi® Æd¨ d÷ ZdbÏb
ƶÏP¨Z , ƶOb÷P◊Z, #fi÷ ƶ˙PjZ Á“Ï÷Tb LKbd, LKbd Á“b§ÒZ˙bÍb Kb˙Z„ ”bØdb¶ ◊b¶E œbPT #b¡Kb ”Zb. #b ˙bZ ÆSK Gı÷ ? &PDıl„Á“b#÷ Á“mŸ¶ -
ÆdŸ” v“◊ Ø›fi÷ ◊πÆ≥Zb ◊πc“bfi Á“ÏfibÏ, c“bfi®K, #Pgv“◊ #fi÷ ◊πPZv“◊ Ø› ”b, ÆSK Gı÷. jÒK ÆbØ˙b” «b÷VKb- "Zb÷ ”÷ ◊Ÿ‰® ! dbÏb Z÷ œbT® #¨Z
OKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ œbPTfib Gıb÷ “db¶ ◊bfi #b˙® OKb,  Ÿ¶“ “b #b˙® OKb, ◊bGıb #b◊b÷.' SKbÏ ◊E® &PDılÁ“b#÷ Z÷ jÒK ÆbØ˙b”fi® ˙bZfi÷ ‹˙Á“bÏ®,
c“bÂb «”bÏ #b˙® OKb, ÆŸO¶j˙bÍb ØKb, cˆ“j˙bÍœ ØKb, «b¶j÷Tb ¸Í˙bÍb ‹˙®Á“bÏ®fi÷ ≈Kb¶ Á“b÷≤“bÏ ”Zb÷ SKb¶ ◊”b÷>E®. ◊”b÷>E®fi÷ ◊b¶E œbPT#¨Z Oπ”Â
ØKb, ◊bÁ“[ OKb, Z…KbÏ Ø› OKb, #b ◊πdbÂ÷ Z÷ œbPT &S◊≥ ØKb. SKbÏ Á“Kb, Oπ” Á“Ï®fi÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ «÷T® "#b Gı÷ ◊b¶E œbPT #¨Z.' SKbÏ÷
◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ PœTb ◊‰˙bÍb Kb˙Z„ œTbÁ“b˙bÍb ZØb P˙ÏÍ jÒK ÆbØ˙b”÷ &PDılÁ“bfi÷ Æb÷O¶c“ #◊bÔKb #fi÷ Á“mŸ¶ ◊Ÿ‰® !#b Z÷ Dı
◊‰˙bÍb \®fi÷ Z®I #fi÷ jbÏ˙bÍb c“b¶ZÏ “bØ® Á“b¡Kb. Á“b◊®fi÷ Z÷fi÷ œbPTfib c“bÂb Gı÷ #Ø˙b «®\ Gı÷ ? SKbÏ÷ &PDılÁ“b#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ #b
”Ø÷T®#b÷Ø® dc“fi Á“Kb. dc“fi Á“Ï®fi÷ Æb¸ Á“Kb. Z÷Ø® Z÷ PfidT, ◊P˙‰, ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ : ”÷ ZbZ ! #b Z÷ œbPTfib c“bÂb fiØ®, «®\ Gı÷. SKbÏ÷ ◊Gı®
#√¶ “ #fi÷ #‹¸b÷’Ê“Z ÊŸ“YbP˙fibfib #fi÷ ÆŸ◊ “bØ® Æb¸ Á“Ï÷Tb Ø› OKb. #÷Á“ jÒK ÆbØ˙b” &PDılÁ“bfi® ◊bÆ÷Ø® Z÷ #Ø Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏÂ
◊π‹ØÁ“ ◊πdb ؛ OKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ ◊π‹Ø ◊πdb Á“Ï®fi÷ AŸ“∞ ØKb. Kb˙Z„ A“b÷jdb¶ #b˙®fi÷ jπŸDı˙b Tb‘Kb. Z÷#b÷#÷ &PDılÁ“bfi÷
œbPT-#¨Zb÷fi÷ fi˙b ] “bdb¶ gKb. gÏ®fi÷ Z÷fib ◊Ï dbÊ“®fib÷ T÷◊ Á“Ï® c“®jb÷ Z÷ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi® ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fib ÁŸ“TOø”˙Ofi® Æbd÷
dŸPsZ Á“Ï® c“®jb÷ ◊Gı® Z÷fi÷ Á“b÷≤“bÏfib #÷Á“ gbOdb¶ Ïb√® c“®jb. Ïb√®fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊b÷Zbfib ÁŸ“TOø”fi® Ïb√ ¸÷Á“fibÏ® GıbÂb fib√fibÏ®, Á“EÏb Á“b∑“˙b˙bÍ®, ◊O
ƶOb÷◊fi Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ¸E® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ «®º jb÷˙bfib ◊b® #b◊fibÏ® ‹fibfi÷ dbÊ÷“ ◊b® c÷“˙b˙bÍ® #fi÷ «”bÏfiŸ¶ c“bÆ®fiŸ¶
˙¥b ≠“ZŸdb¶ ˙¥bÁ“bÍfib ◊πb϶gdb¶ d”b˙øPÕ“ ◊ “˙b ◊Ï #÷Á“ fibfi® aKbÏ®fi÷ Á“bK Á“ÏfibÏ® PfiKŸaZ Á“Ï®.
Æb¸ Á“Ï®. Æb¸ Á“Ï®fi÷ Z÷ œbPT ˙b˙® c“®jb Kb˙Z„ Z÷fi÷ Á“b÷≤“bÏfib #÷Á“ gbOdb¶ #b ◊πdbÂ÷ Dı÷ ÆbjŸ #fi÷ Æbµ˙® Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb T›fi÷ ◊b¶E
NAYADHM/ 44
d”b˙πZb÷fibfi÷ ◊’ÏSKbO Á“Ï® c÷“ Gı÷, Z÷ #b Dı g˙db¶ ]Âb¶ fidÂb÷, #b◊fi÷ Z÷ ◊b¶E œbPTfib c“bÂb Ob “b-Ob “®#b÷db¶ gÏ®fi÷ #b◊Ÿ¶ GŸı¶.' SKbÏ÷
•d®#b÷, •b˙Á“b÷ #fi÷ •bP˙Á“bfiŸ¶ #˙”÷TfibfiŸ¶ ◊b‰ «fi÷ Gı÷. Kb˙Z„ #fi¶Z ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •ø¶ObÊ“Á“ #b’c“ dbOb÷|db¶ ]ÂbTb÷Á“b÷ #b◊Ædb¶ #b ◊πdbÂ÷
ƶÆbÏ gd÷ Gı÷. Á“”÷˙b Tb‘Kb - "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! jÒK ÆbØ˙b” jÒK Gı÷, Dı÷fi® ◊ˆ‰˙jˆ
#b ◊πdbÂ÷ gb÷O˙Z®fib P˙¥Kdb¶ \Â˙Ÿ¶. P˙œ÷¥Zb Z÷ E÷ Á÷“ Z÷fi÷ Ïb÷P”® Gı÷, Dı÷Â÷ ◊b¶E œbPTfi® c“bÂb Ob “b-Ob “®#b÷ gÏ®fi÷ ◊bGıb #b¡Kb.
√b¶ “˙b˙bÍ®, ÁŸ“Ê“˙b˙bÍ®, ◊®Æ˙b˙bÍ®, ]¶Ê“Tbdb¶ c“Í®fi÷ jbÒKfib Gı®TÁ“b SKbÏ ◊Gı® jÒKÆbØ˙b” Z÷ ◊b¶E œbT®fib c“bÂbfi÷ Ob “bOb “®#b÷ fbÏb ◊bGıb
&ZbÏfibÏ®, Ïb¶j˙b˙bÍ®, ◊®ÏÆ˙b˙bÍ®, Z”÷˙bÏfib ◊πƶO ◊Ï ‹˙Dıfib÷fib ]Ï÷ #b˙Zb DŸı#÷ Gı÷. \÷›fi÷ ÙÕ“-ZøÕ“ Ø›fi÷ Z÷fi÷ ‹˙®Á“bÏ÷ Gı÷. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷fi÷Z÷
Dı›fi÷ Tb® #b◊˙b˙bÍ®, ]Ïdb¶ #¶c“ÏfiŸ¶ c“bÆ®fiŸ¶ Á“bd Á“Ï˙b˙bͨ Z÷dDı Pd‰b÷ Z÷dDı ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi® ZØb EbÏ÷ ◊Ÿ‰ ˙jˆfib Z÷ ÁŸ“TOø”˙Ofi® Æd¨
ÏÆb÷›fiŸ¶ Á“bK Á“Ï˙b˙bͨfib v“◊db¶ PfiKŸaZ Á“Ï®. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ Ïb÷P”® ◊Ÿ‰˙jˆfi÷, Z÷ÁŸ“TOø”˙Ofib #fi÷Á“ Á“bKb÷|db¶ Kb˙Z„ Ï”‹Kb÷db¶ ◊ˆGı˙b
•dÂb÷ ! #b◊Âb Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ ¸b÷ “˙b˙bÍb ”b÷K Kb÷‘K Kb˙Z„ ]ÏfiŸ¶ Á“bK ETb˙fibÏ® #fi÷ ◊πdbÂgˆZ PfiKŸaZ Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷
Gı÷. Z÷ #b Dı g˙db¶ ]Âb ÆbjŸ#b÷ Æbµ˙®#b÷, •b˙Á“b÷ •bP˙Á“b#b÷fi® ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! Dı÷ ÆbjŸ Æbµ˙® ◊b÷Zbfib ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ ˙jbÏ÷ Gı÷ Z÷
#˙”÷TfibfiŸ¶ ◊b‰ «fi÷ Gı÷. #b Dı g˙db¶ ]Âb •dÂb÷ #b’c“fib ◊ˆ≈K Ø›fi÷ Kb˙Z„ ƶÆbÏØ®dŸaZ
#b ◊πdbÂ÷ Dı ÏP¨Á“bfib P˙¥Kdb¶ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ Ø›fi÷\K Gı÷.
Z÷ ◊b÷Zbfib Pfi˙bÆOø”db¶ #b˙®fi÷ Z÷Â÷ d¶Dˆı¥b √b÷T®. √b÷T®fi÷ ÏSfifi® #µKKfi - 7 - fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
 “¯«®db¶Ø® ◊b¶E œbPTfib c“bÂb Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ jÒK #µKKfi - 8 d£®
ÆbØ˙b” ”Zb, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ jÒK ÆbØ˙b”fib ”bØdb¶ Z÷ ◊b¶E c“bÂb (76) "gO˙fi„ ! \÷ gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ÆbZdb¶ ∏bZbµKfifib÷ #b
#b◊®c“®jb. SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ ÏP¨Á“bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Á÷“- ”÷ ◊Ÿ‰® #Ø Á“mb÷ Gı÷ Zb÷ #b≤“db¶fib÷ Á“Kb÷ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?' Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷
! #b Z÷ Dı ◊b¶E œbPT #¨Z Gı÷ Á÷“ «®\ !SKbÏ÷ ÏP¨Á“b#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı@«ˆf®◊ d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ d÷ÏŸ◊˙ZØ® ◊P_ddb¶ Pfi¥j
Á“mŸ¶- ZbZ ! #b Z÷ Dı œbPT#¨Z Gı÷,«®\ fiØ®. SKbÏ ◊Gı® jÒK ˙¥jÏ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶, PœZb÷c“b d”bfic“®Ø®Z c“P¨Âdb¶, ÆŸ√b˙” ˙¨‹Á“b
ÆbØ˙b” ÏP¨Á“bfi® ◊bÆ÷Ø® Z÷ #Ø Æb¶gÍ®fi÷ ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb÷. Z÷fi÷ ◊˙ZØ® ◊P_ddb¶ #fi÷ ◊P_d T˙ ÆdŸsØ® ◊ˆ˙db¶- #b ‹Øbfi ◊Ï
◊b÷Zbfib ]Ïfib P”ÏhK, Á“bÆb #b’c“fib ˙bÆÂb÷fi®, cˆ“ÛK Ï÷œd® ˙¬fi®, P˙◊ŸT ÆPTTb˙Z® fibd÷ P˙DıK Á“”÷T Gı÷. Z÷ ÆPTTb˙Z® P˙DıKdb¶ ˙®Zœb÷Á“b fibdfi®
jfi, jbÒK, Á“fiÁ“, dŸaZb #b’c“ ‹˙b◊Z÷Kfi® gb¶ “bOb’Ï®fib v“◊db¶ PfiKŸaZ ÏbDıjbfi® Á“”÷T Gı÷. Z÷ fi˙ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® Kb˙Z„ Æb¨bZ c÷“˙Tb÷Á“fi® Ædbfi
Á“Ï® c“®j®. #÷ ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! #b◊Âb Dı÷ ÆbjŸ Kb Æbµ˙® ”Z®. Z÷ ˙®Zœb÷Á“b ÏbDıjbfi®db¶ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbfib gbOdb¶ ›Òs ÁŸ“@g fibdfiŸ¶
◊b¶E d”b˙πZb÷fi® Ϩb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ #b Dı g˙db¶ ]Âb ÆbjŸ Æbµ˙®#b÷ ]Âb &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ ˙®Zœb÷Á“b ÏbDıjbfi®db¶ «T Ïb\ ”Zb÷. Z÷ «TÏb\fib
•b˙Á“b÷ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷fib #Efi®K ”b÷K Gı÷. #¶Z:◊ŸÏdb¶ jb’Ï® ◊πgˆPZ #÷Á“ ”\Ï c÷“˙®#b÷ ”Z®.
Ïb÷P”Âfib P˙¥Kdb¶ ◊ #÷d Dı Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ P˙œ÷¥ Z÷ Á÷“ ≈KbÏ÷ Z÷ jb’Ï®c÷“˙® Á“b÷› ÆdK÷ PÆ>”fi÷ ‹˙¡fidb¶ \÷›fi÷ \OøZ Ø›. Kb˙Z„
jÒK ÆbØ˙b”÷ ◊b¶E c“bÂb db¶‘Kb SKbÏ÷ Z÷®#÷ Á“mŸ¶ ZbZ #b◊ dfi÷ ]Âb¶ ØKb ÆdK d”b«T fibdfib◊Ÿ‰fib÷ DıÒd ØKb÷ Z÷ «bÍÁ“ A“dœ: «bVKb˙‹Øbfi÷
Ob “b-Ob “®#b÷ #b◊b÷. Dı÷Ø® ”y¶ #b◊fi÷ #b◊fib ◊b¶E œbPT #¨Zfib c“bÂb SKbO®fi÷ gb÷O gb÷O˙˙bdb¶ ÆdØ Ø› OKb÷. SKbÏ÷ dbZb P◊Zb#÷ Ædbfi v“◊
◊bGıb #b¡KŸ¶.' SKbÏ÷ jÒK ÆbØ˙b”÷ Ïb÷P”®fi÷ Á“mŸ¶ ◊Ÿ‰® !ZŸ¶ dfi÷ Z÷ ◊b¶E ˙K˙bÍ® Á“dT•® #b’c“ ◊b¶EÆb÷ •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ®#b÷fi® ÆbØ÷ #÷Á“ Dı ’c“˙Æbdb¶
œbPTfib c“bÂb Ob “bOb “®db¶gÏ®fi÷ Á÷“d #b◊®œ ? SKbÏ÷ Ïb÷P”®#÷ jÒK d”b«TfiŸ¶ ◊bPÂOπ” Á“ÏbÔKŸ¶ ◊b¶EÆb÷ ◊πÆbc“ #b’c“ ◊b¶E ◊b¶EÆb÷fib÷ c“”÷Dı
ÆbØ˙b”fi÷ Á“mŸ¶- ZbZ ! #bDıØ® ◊”÷Tb ◊b¶Edb ˙¥÷| #b Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b¡Kb÷. Kb˙Z„ d”b«T ÁŸ“dbÏ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bd gb÷O gb÷O˙Zb÷ P˙EÏ˙b
#b’c“fi® Æd¨ #b◊÷ ◊b¶E c“bÂb #b¡Kb¶ ”Zb¶. Kb˙Z„ Z÷ #bDı÷Æ÷>Á“ “b÷ ÁŸ“@g Tb‘Kb÷.
Ø› OKb Gı÷. ›SKb’c“◊ˆ˙b÷|aZ A“dbfiŸÆbÏ Á“”÷˙Ÿ¶, #b ◊πdbÂ÷ ”÷ ZbZ ! ”y¶ Z÷ Á“bÍ#fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ jd]b÷¥fibdfib ‹ØP˙Ï ◊b¶EÆb÷ PœÛKb÷Ø®
NAYADHM/ 45
◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ #fiŸA“dØ® P˙EÏZb ≈Kb¶ ›ÒsÁŸ¶“g fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ ˙®Zœb÷Á“b fiOÏ®db¶ ≈Kb¶ ›ÒsÁŸ¶“g &Ubfi ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷
◊jbKb #fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb¶ Ïmb. ‹ØP˙Ï ”Zb, SKb¶ #bÔKb¶. #b˙®fi÷ Z÷#b÷#÷ ‹˙K¶ ◊¶EdŸPÕ“Á“ Tb÷E Á“Kb÷|. Tb÷E Á“Ï®fi÷
dŸPfiÏbDıfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Dıfi Ædˆ” fi®Á“iKb÷. «T Ïb\ ◊ fi®Á“iKb÷. Kb˙Z„ ’c“P¨Z ØKb. #‘KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“Ï®fi÷, ]Âb &◊˙bÆ «÷Tb,
j∏ Æb¶gÍ®fi÷ Ïb\fi÷ ˙…Ïb‘K ØKb÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Z÷Â÷ d”b«T ÁŸ“dbÏfi÷ Z÷Tb #b’c“ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb.
Ïb≈K ◊Ï ◊πPZP{“Z Á“Kb÷|. ◊πPZP{“Z Á“Ï®fi÷ ‹˙K¶Dı «TÏb\#÷ #b˙®fi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T #b’c“ ÆbZ÷ #ÂObÏb Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“≤“b ØKb
‹ØP˙Ïfi® ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. Z÷ #‘KbÏ #¶Ob÷fib ∏bZb ØKb. ]Âb Z÷ ÆdK÷ Z÷#b÷db¶ ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ ˙bZE®Z Ø› "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
˙¥b÷| ÆŸj® ƶKd ◊bÍ®fi÷ ≈Kb¶ EbÏŸ◊˙Z ”Zb÷, SKb¶ OKb. #÷Á“ dbÆfib÷ #b◊Â÷ «jbfi÷ #÷Á“ ÆbØ÷Dı Z◊PA“Kb Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙Ÿ¶ ±PEZ Gı÷.'
PfiDıT #fiœfi Á“Ï®fi÷ Á÷“˙Í∏bfi ◊πbk Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ PÆ∞ ØKb. SKbÏ ◊Gı® #b◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ «jb#÷ Z÷ ˙bZ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #fi÷Á“ EZŸgaZ #b’c“
#ÒKc“b Á“c“bPEZ„ Á“dT•® Kb˙Z„ ‹˙¡fidb¶ PÆ>”fi÷ \÷›fi÷ \OøZ Ø›. Kb˙Z„ Kb˙Z„ #÷Á“ ÆÏ√® Z◊‹Kb Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T
«Tgs ÁŸ“dbÏfib÷ DıÒd ØKb÷. Z÷ KŸ˙ÏbDı ◊ ؛ OKb÷. #ÂObÏ÷ #b Á“bÏÂØ® ¬® fibd Ob÷‰ Á“dfiŸ¶ &◊bDıfi Á“KŸ∂ Z÷#b÷ d”b«Tfi÷
Z÷ d”b«T Ïb\fib #b Gı Ïb\ Pd‰ ”Zb. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ #ET Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ Gı #ÂObÏ \÷ EZŸØgaZ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷, Zb÷ Z÷ d”b«T
]Ï ◊ˆÏ ˙ÆŸ ˙…•˙Â÷ #fi÷ #PgEÒs. Z÷#b÷ ÆbØ÷Dı DıÒ@Kb ”Zb #fi÷ #ÂObÏ ¥{“gaZ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷. #OÏ d”b«Tfib PÆ˙bK Gı
ÆbØ÷Dı ˙øP∞ ◊b@Kb ”Zb. Z÷#b÷#÷ "ÆbØ÷ ÆbØ÷ P˙c÷“œ Dı˙Ÿ¶, ÆbØ÷ ÆbØ÷ ÆŸ√ #ÂObÏb÷ ¥{“gaZ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷ Zb÷ d”b«T #ÂObÏ #Õ“dgaZ
cŸ“:√ gb÷O˙˙Ÿ¶ #fi÷ ÆbØ÷Dı #bSdbfib÷ Pfi‹ZbÏ Á“Ï˙b÷ #÷˙b÷ PfiÂK Á“Ï®fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #b Á“bÏÂb÷fiŸ¶ #÷Á“˙bÏ #Ø˙b ˙b϶˙bÏ Æ÷˙fi
◊Ï‹◊Ïdb¶ #b #Øfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷| ”Zb÷. Á“Ï˙bØ® Z®Ø∂Á“ÏfibdOb÷‰ Á“dfiŸ¶ ◊ &◊bDıfi Z÷dÂ÷ Á“Ï÷TŸ¶.
Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ jd]b÷¥ fibdfib ‹ØP˙Ï ≈Kb¶ ›ÒsÁŸ¶“g &Ubfi (77-79) #’Ï”¶Z PÆ∞ ◊π˙Efi •ŸZ∏bfi, OŸÏŸ-jdb÷|◊c÷“œÁ“ ‹ØP˙Ï
”ZŸ¶, SKb¶ ◊jbKb. ◊’Ï¥c“ ˙¶c“fib Á“Ï˙b fi®Á“Í®. d”b«T Ïb\ ◊ fi®Á“iKb÷ ÆbjŸ «”y•ŸZ Z◊‹˙®, #b ÆbZ÷ ◊πPZ ˙SÆTZb jbÏ Á“Ï˙Ÿ OŸÂb÷SÁ“[Zfi
‹ØP˙Ï d”bÏbDı÷ c“d Á“mb÷. d”b«T Ïb\fi÷ jd •˙ Á“Ï˙bØ® ˙…Ïb‘K Á“Ï˙Ÿ¶ ˙b϶˙bÏ ∏bfifib÷ &◊Kb÷O Á“Ï˙b÷. c“œfi-Æ@KÁ“S˙ #fi÷ ∏bfib’c“Á“fib÷ P˙fiK
&S◊≥ ØKb÷. P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Ïb\#÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ dbÏb Gı «bT Á“Ï˙b÷. #b˙LKÁ“ Á“Ï˙b, &ÎÏOŸÂb÷ #fi÷ dˆÍOŸÂb÷fiŸ¶ PfiÏPZEbÏ ◊bTfi Á“Ï˙Ÿ¶.
Pd‰b÷fi÷ ◊ˆGı® T&À #fi÷ «Tgs ÁŸ“dbÏfi÷ Ïb≈K◊Ï ‹ØbP◊Z Á“Ï® c“&À.' #b ¨ÂT˙ ◊πdb Á“bÍdb¶ ◊ ƶ˙÷O, gb˙fib Z÷dDı µKbfifiŸ¶ Æ÷˙Á“ Á“Ï˙Ÿ¶ Z◊
◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ Gı#÷ «bT Pd‰b÷fi÷ ◊ˆ¢KŸ¶. SKbÏ÷ Z÷ Gı#÷ «bTPd‰b÷ Á“Ï˙b÷. SKbO ˙…Kb˙·E Á“Ï˙®. ÆdbPj &◊\˙˙®. fi˙Ÿ¶ fi˙Ÿ¶ ∏bfi Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶.
d”b«T Ïb\fi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb "c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ Zd÷ ◊π˙πPDıZ Øb#b÷ Gıb÷ Zb÷ •ŸZfi® g§aZ Á“Ï˙® #fi÷ ◊π˙Efifi® ◊πgb˙fib Á“Ï˙®, #b 20 Á“bÏÂb÷Ø® º˙
#dbÏb÷ dbÊ÷“ «®DŸı¶ Á“b÷ #bjbÏ Gı÷ ? Kb˙Z„ #d÷ ◊ c“®P¨Z Ø›#÷ Z®Ø∂Á“ÏS˙fi® ◊πbPk Á“Ï÷ Gı÷.
Gı®#÷. SKbÏ ◊Gı® d”b«T Ïb\#÷ Z÷ Gı#÷Pd‰b÷fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! (80) SKbÏ ◊Gı® d”b«T #b’c“ ÆbZ÷ #ÂObÏ #÷Á“ dbÆfi® ◊”÷T®
\÷ Zd÷ dbÏ® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ ”b÷ Zb÷ Zd÷ \#b÷ #fi÷ ◊b÷Z ◊b÷Zbfib Pg¨Ÿ ◊πPZdb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷ Gı÷. Kb˙Z„ «bÏd® #÷Á“ ÏbP‰fi® Pg¨Ÿ
≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ ◊b÷Z ◊b÷Zbfib Ïb≈K ◊Ï ◊πPZP{“Z Á“Ïb÷ #fi÷ ◊Gı® ”\Ï ◊πPZdb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EbÏ÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T #b’c“ ÆbZ÷
◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb ˙”fi Á“Ï˙b Kb÷‘K PœP«Á“b#b÷ ◊Ï #bÏŸ∑“ Ø›fi÷ #”®> ◊πOÊ“ #ÂObÏ ¨Ÿ£Á“ PfiÛA“[’ “Z fibdÁ“ Z◊:Á“d #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ÷ Gı÷. Z÷ Z◊
Øb#b÷.' d”b«T Ïb\#÷ Gı#÷ «bTPd‰b÷fi÷ #b˙÷Tb \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷ ”P¥Z #b ◊πdbÂ÷ Á“ÏbK Gı÷- Æ˙ ◊πØd #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷, &◊˙bÆ Á“Ï®fi÷
#fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb. Z÷fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- Æ˙Á“bdOŸPÂZ ◊bÏÂb Á“Ï÷; ◊bÏÂb Á“Ï®fi÷ «÷ &◊˙bÆ Á“Ï÷, ◊Gı® #÷Á“
"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! \#b÷ #fi÷ «Tgs ÁŸ“dbÏfib÷ d”bfi„ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Ïb÷. SKbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷,Á“Ï®fi÷ ‰Â &◊˙bÆ, Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ «÷ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ EbÏ
◊Gı® d”b«T Ïb\#÷ «TgsÁŸ“dbÏfi® #b∏b T®j®. ◊Gı® d”b«TÏb\ Gı#÷ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Á“Ï®fi÷ ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï÷. Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ EbÏ
Pd‰b÷fi® ÆbØ÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb ˙”fi Á“Ï˙b Kb÷‘K PœP«Á“b ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ Gı &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ÆbZ
NAYADHM/ 46
Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ #b #b≤“ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ÆbZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ «÷ db¶Æfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷ #÷Á“Æb÷ ˙®Æ gaZfib #fiœfi Á“Ï®fi÷,
&◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ fi˙ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ #b≤“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Á“Ï®fi÷ fi˙ Eb÷ÏbÆ®Tb√ ˙¥ ÆŸj® ƶKd ◊bÍ®fi÷ Eb÷ÏbÆ® Tb√ ◊ˆ˙fiŸ¶ ÁŸ“T #bKŸÛK
&◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ÆbZ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ #b≤“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Á“Ï®fi Gı gb÷O˙®fi÷ DıK¶Z fibdÁ“ ‰®\ #fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ c÷“˙◊KbKØ® &S◊≥ ØKb.
&◊˙bÆ Á“Ï÷ Á“Ï®fi÷ ÆbZ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ Gı (81) Z÷ DıK¶Z P˙dbfidb¶ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙b÷fi® «‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi®
&◊˙˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ◊b¶E &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ‰Â §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. Z÷#b÷db¶Ø® d”b«Tfi÷ Gıb÷ “®fi÷ «®\ Gı c÷“˙b÷fi® Á¶“›Á“ ÒKˆfi
&◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ EbÏ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ «÷ «‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ #fi÷ d”b«Tfi® ◊ˆÏ® «‰®ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ
&◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ #÷Á“ Á“”÷T Gı÷. SKbÏ ◊Gı® d”b«T PÆ˙bK Gı #÷ c÷“˙b÷ DıK¶Z c÷“˙Tb÷Á“Ø®, c÷“˙
&◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ «÷ &◊˙bÆ Á“Ï÷, Á“Ï®fi÷ #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Æ˙ Dı‘Kb#÷ ƶ«¶j® #bKŸÛK ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷, c÷“˙Tb÷Á“db¶ Ï”÷˙b ƶ«¶j® §‹ØPZfib÷ ¨K Ø˙bØ®
◊bÏÂbfib ’c“˙Æ÷ Æ˙ Á“bdOŸPÂZ ◊bÏÂb Á“Ï®fi÷&◊˙bÆ ◊ˆÂ Á“Ï˙b÷ #÷d #fi÷ c÷“˙ ƶ«¶j® g˙fib÷ ¨K Ø˙bØ®, #ÒZÏ ÏP”Z, œÏ®Ïfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ #b
ÆdDı˙Ÿ¶. Dı@«ˆf®◊db¶ gÏZ ˙¥db¶ P˙œŸ∞ dbZb-P◊Zbfib ˙bœ˙bÍb ÏbDıÁŸ“Íb÷db¶ #TO
#b ◊πdbÂ÷ ¨Ÿ£Á“ PÆ>”PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® ◊”÷T® ◊’Ï◊bÊ“® Gı dbÆ #fi÷ #TO ÁŸ“dbÏfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb. Z÷ #b◊πdbÂ÷ ◊”÷Tb÷ Pd‰ ◊πPZ«ŸP∞
ÆbZ #”b÷Ïb‰db¶ ƈ‰fiŸÆbÏ Kb˙Z„ #bÏbPjZ ØbK Gı÷. SKbÏ ◊Gı® «®º ›I˙bÁŸ“ c÷“œfib÷ Ïb\ ØKb÷. E¶s·GıbK #¶O c÷“œfib÷ Ïb\ ØKb÷, Dı÷fi® ÏbDıjbfi®
◊’Ï◊bÊ“®db¶ #÷Á“ &◊˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, ›SKb’c“ «jŸ ◊”÷Tbfi® Ædbfi ÆdDı˙Ÿ¶. E¶◊b ”Z®. ‰®\÷ Pd‰ œ¶Á“ Á“bœ® c÷“œfib÷ Ïb\ ØKb÷, Dı÷fi® ÏbDıjbfi®
P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ Á÷“ Z÷db¶ P˙Áø“PZ ÏP”Z ◊bÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ #b ◊πdbÂ÷ ‰®º ˙bÂbÏÆ® fiOÏ® ”Z®. Eb÷Øb÷ v“Á“d® ÁŸ“ÂbT c÷“œfib÷ Ïb\ ØKb÷, Dı÷fi® fiOÏ®
◊’Ï◊bÊ“® ◊ ÆdDı˙® P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ Á÷“ «®TØ® ◊bÏÂb ØbK Gı÷.SKbÏ •b˙‹Z® ”Z®. ◊b¶Edb÷ #c“®fiœ‰Ÿ ÁŸ“ÏŸ¨÷‰fib÷ Ïb\ ØKb÷, Dı÷fi® ÏbDıjbfi®
◊Gı® Z÷ d”b«T #b’c“ ÆbZ÷ #ÂObÏ ¨Ÿ£Á“ PÆ>” PfiÛA“[’ “Z Z◊fi® «÷ ˙¥ ”‹Z®fib◊ŸÏ ”Z®. Gıu“b÷ PDıZœ‰Ÿ ◊¶EbT c÷“œfib÷ Ïb\ ØKb÷, Dı÷fi® ÏbDıjbfi®
#fi÷ #ßb˙®Æ #”b÷Ïb‰®db ƈ‰fib Á“ØfibfiŸÆbÏ Kb˙Z„ Z®Ø∂Á“Ïfi® #b∏bØ® Á“b¶P◊VK◊ŸÏ ”Z®.
#bÏbjfib Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ‹ØP˙Ï gO˙bfi ”Zb, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷#b÷fi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T c÷“˙-‰Â ∏bfiØ® KŸaZ Ø›fi÷, ≈KbÏ÷ Æd‹Z
˙¶c“fib Á“Ï®, fid‹Á“bÏ Á“Kb. Oπ” &·E ‹Øbfidb¶ Ï”÷Tb ”Zb, c“Ï÷Á“ ’c“œb#b÷ Æb…@K P˙PZPdÏ #fi÷ P˙œŸ∞
gO˙fi„ ! #d÷ d”Z„ PÆ>”PfiÛA“[’ “Z fibdfib÷ Z◊Á“d Á“Ï˙b ›·Gı®#÷ ”Z®, ◊P¨#b÷fib œ¯c“ #b’c“ œÁŸ“fi P˙DıKÁ“bÏÁ“ ”Zb, ˙bKŸ c“P¨Â Zϸ EbT®
Gı®#÷ Z÷ Z◊ ¨Ÿ£Á“ PÆ>”PfiÛA“[’ “Z Z◊fib Ædbfi Dı \Â˙b÷ \÷›#÷. Ïmb÷ ”Zb÷ #fi÷ #fiŸÁˆ“Í #ØbZ„ œ®Z d¶c“ #fi÷ ÆŸO¶j v“◊ Ø›fi÷ ◊øΩ˙® ◊Ï
P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ Á÷“ Z÷db¶ Eb÷‰®Æ gaZ ÆŸj® ◊”b÷>E® ◊bGıb ¸ÏbK Gı÷. #÷Á“ ◊πÆbÏ Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷, ◊øΩ˙® ◊Ï jbÒK PfiÛ◊≥ Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶ #fi÷ #b
◊’Ï◊bÊ“® #÷Á“ ˙¥, Gı dbÆ, #∑“bÏ #”b÷Ïb‰®db¶ Ædbk ØbK Gı÷. ƶ◊ˆÂ Á“bÏÂ÷ Tb÷Á“b÷ #SK¶Z ”¥ KŸaZ Ø›fi÷ A“[ “b Á“Ï® Ïmb ”Zb, #÷˙b ÆdKdb¶,
d”bPÆ>”PfiÛA“[’ “Z Z◊ Gı ˙¥, «÷ dbÆ #fi÷ «bÏ #”b÷Ïb‰®db¶ Ædbk ØbK #Ø ÏbP‰fib #˙ÆÏ ◊Ï #Pwfi® fi¨‰fib÷ E¶sdbfi® ÆbØ÷ Kb÷O Ø˙b ◊Ï,
Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T ◊πdŸ√ ÆbZ÷ #ÂObÏ d”bPÆ>”PfiÛA“[’ “Z ”÷dÒZ ≠“ZŸfib Eb÷Øb dbÆ, #b≤“db ◊¨db¶ #ØbZ„ ¸bVOŸfi dbÆfib œŸVÁ“
Z◊Á“dfib÷ ƈ‰bfiŸÆbÏ Kb˙Z„ #bÏbjfi Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ‹ØP˙Ï gO˙bfi„ ”Zb. SKb¶ ◊¨db¶ Eb÷‰fi® PZPØfib ◊bGıTb gbO÷ ÏbP‰ gbOdb¶, «‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi®
#b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ ‹ØP˙Ï gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ]Âb¶Dı &◊˙bÆ §‹ØPZ˙bÍb DıKÒZ fibdÁ“ P˙dbfiØ®, #fiÒZÏ, œÏ®Ï SKbO Á“Ï®fi÷, #b
«÷Tb #b’c“ Á“ÏZb¶ P˙EÏ÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ d”b«T ◊πgøPZ #ÂObÏ Z÷ Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶, PdPØTb fibdfi® ÏbDıjbfi®db¶,
◊πjbfi Z◊fib Á“bÏÂ÷ œŸÛÁ“ ”®fi ZØb ÏŸ¨ Ø› OKb, Dı÷d gO˙Z® ƈ‰db¶ ÁŸ¶“gÏb\fi® ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi® ÁŸ“¨®#÷, c÷“˙OPZ, ƶ«¶j® #b”bÏfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷
Á“”÷T ‹Á¶“c“Á“ dŸPfi-P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ ‹Á¶“c“Á“ dŸPfi#÷ gO˙bfi d”b˙®Ï ˙…PA“K œÏ®Ïfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ Z÷dDı c÷“˙g˙fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷, Ogfib v“◊db¶
◊bÆ÷Ø® #b∏b ◊πbk Á“Ï÷T ”Z®, ◊϶ZŸ #b ÆbZ dŸPfi#b÷#÷ ‹ØP˙Ï gO˙bfi &S◊≥ ØKb.
◊bÆ÷Ø® #b∏b T®j®. #b∏b T›fi÷ EbÏŸ fibdÁ“ ◊˙Z ◊Ï #bv“∑“ ØKb. #bv“∑“ Z÷ ÏbP‰db¶ ◊πgb˙Z® c÷“˙® Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib ◊”÷Tb Á“”÷Tb ˙bÆgb˙fidb¶
NAYADHM/ 47
◊ˆ˙˙PÂZ œNKb ◊Ï Kb˙Z„ #jÏbP‰fib ÆdK÷, ≈KbÏ÷ Z÷ #÷Á“c“d fi ÆŸZ® DıÒdbPg¥÷Á“ Á“Ï®fi÷ fi¶c“®wÏ f®◊db¶ Dı›fi÷ d”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ“@g
”Z® Á÷“ fi \OZ® ”Z®, ˙b϶˙bÏ &À]Z® ”Z® SKbÏ÷ Z÷ #b ◊πÁ“bÏfib ◊πjbfi, Ïb\#÷ Z÷dDı ]Âb g˙fi ◊PZ#b÷, ˙bÂÔK¶ZÏb÷, ≈Kb÷PZÛKb÷ #÷˙® ˙…dbPfiÁ“
Á“VKb v“◊, Pœ˙ jÒK, db¶OPTÁ“ #fi÷ Æ•®Á“ Eb…c“ d”b‹˙¡fi \÷›fi÷ \O®. c÷“˙b÷#÷ Z®Ø∂Á“Ïfib÷ DıÒdbPg¥÷Á“ Á“Kb÷|. ◊E® \ZÁ“d #b’c“ ƶ‹Á“bÏ Á“Kb, Kb˙Z„
ODı ˙ø¥g PÆ>” #Pg¥÷Á“ ◊ŸÛ◊dbÍb E¶sdb ƈK µ˙\ Á¶Ÿ“g ◊x ÆÏb÷˙Ï fibdÁ“Ï Á“KŸ∂ Á÷“ #dbÏ® #b ◊Ÿ‰® dbZbfib Ogdb¶ #b˙® ”Z® SKbÏ÷
¨®Ï ÆbOÏ P˙dbfi ÏSfiÏbPœ Pfijˆd #PC #b 14 ‹˙¡fi \÷Kb ◊Gı® dbVKfi® œNKbdb¶ ÆŸ˙bfib÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ ”Zb÷ #fi÷ Z÷ ◊ˆÂ ØKb÷ ”Zb÷,
◊πgb˙Z® Ïb® ≈Kb¶ Ïb\ ÁŸ“@g ”Zb¶, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ ◊PZfi÷ ‹˙¡fifib÷ Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ fibd "d£®' ”b÷K #÷d Á“”®fi÷ Z÷fiŸ¶ "d£®' fibd ÏbpKŸ¶. Dı÷d
˙øÎbÒZ Á“mb÷. ÁŸ“@gÏb\#÷ ‹˙¡fi ◊b≤“Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ ‹˙¡fifib ¸Í ◊ˆ¢Kb. gO˙Z® ƈ‰db¶ d”b«T fibd Ïb√˙bfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷, Z÷dDı #”®> \Â˙Ÿ¶.
Kb˙Z„ ◊πgb˙Z® c÷“˙® ”P¥Z Z÷dDı ƶZŸÕ“ Ø›fi÷ P˙EÏ˙b TbO®. (83-84) c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·KŸZ ØK÷T® Z÷ gO˙Z® d£® ˙øP∞fi÷ ◊πbk
SKbÏ ◊Gı® ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi÷ ‰Â dbÆ «Ïb«Ï ◊ˆÂ ØKb SKbÏ÷ #b Ø›fi÷ #fiŸ◊d œb÷gb˙bÍ® Ø›, c“bÆ® c“bÆb÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Ø› #fi÷ ◊®≤“dc“b÷|Ø®
◊πdbÂ÷fib÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷- Z÷ dbZb#b÷ jÒK Gı÷ Á÷“ Dı÷ DıÍ #fi÷ ‹ØTdb¶ ]÷ÏbK÷T® Ï”÷˙b TbO®. Z÷fib d‹ZÁ“fib Á÷“œ Á“bÍb ”Zb, fiKfi ÆŸÒc“Ï ”Zb, ”b÷≤“
&S◊≥ ØK÷T, c÷“c“®¡Kdbfi, #fi÷Á“ ◊¶E϶O® ◊ŸÛ◊b÷Ø® #b·Gıb’c“Z œNKb ◊Ï P«@«¸T Ædbfi TbT ”Zb, c“b¶Zb÷fi® Á“ZbÏ ”Z® #fi÷ œÏ®Ï •÷{“ Á“dÍfib
ÆŸ√◊ˆ˙Á“ «÷≤÷“T® #fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ÆŸZ÷T® P˙EÏ÷ Gı÷. ZØb ◊bÊ“Tb, dbTZ®, Ogfi® Ædbfi Ob…Ï ”ZŸ¶. Z÷fib wbÆb÷wbÆ P˙Á“PÆZ Á“dTfib Ædbfi O¶j˙bÍb
E@◊b, #œb÷Á“, ◊Ÿ¶fibOfib ◊ˆTb÷, dÏ˙bfib ◊bfi, c“dfiÁ“fib ¸yTb÷, Pfic“b÷|¥ œZ◊ ”Zb-
P‰Á“bfib ¸yTb÷ Z÷dDı Á“b÷϶ʓfib &Îd ◊‰b÷Ø® OŸ¶Ø÷T, ◊Ïd ÆŸ√c“bKÁ“ (85) SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”Ïb\fi® Z÷ •÷{“ Á“ÒKb «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ
‹◊œ˙bÍb, \÷˙bdb ÆŸ¶c“Ï ZØb #SK¶Z Æb…Ïg Gıb÷ “fibÏ •®c“bdÁ“bÒ “fib Ædˆ”fi÷ Ø› Kb˙Z„ v“◊-Kb…˙fi Tb˙hKØ® #Z®˙ #Z®˙ &SÁø“Õ“ #fi÷ &SÁø“Õ“
ƈ¶]Z® ØÁ“[ ◊b÷Zbfib c“b÷”c“ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi÷ #b˙b œÏ®Ï˙bÍ® Ø›. ZS◊_bZ„ P˙c÷“”ÏbDıfi® Z÷ &Îd Á“ÒKb d£® Á¶“›Á“ ÒKŸfidÆb÷
◊πÁ“bÏfib÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØK÷Tb÷ \®fi÷ ◊bÆ÷ Ï”÷T ˙bÂÔK¶ZÏ c÷“˙b÷#÷ œ®]πDı ˙¥fi® Ø›, SKbÏ÷ Z÷ Gı Ïb\#b÷fi÷ ◊b÷Zbfib P˙◊ŸT #˙Pj∏bfiØ® \÷Z® Ï”÷˙b
DıT #fi÷ ØK÷T Kb˙Z„ ◊b¶E ˙Â˙bÍb ◊ŸÛ◊ ÁŸ“@gb÷ #fi÷ gbÏb÷fib ◊πdbÂdb¶ TbO®. SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDıfi® &Îd Á“ÒKb d£®#÷ Á“b…ÊŸ“@«®Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷
ÁŸ¶“g Ïb\fib g˙fidb¶ Tb˙®fi÷ Ïb√® c“®jb. Z÷ PÆ˙bK ÆŸ√◊πc“ Z÷dDı ÆŸ¶Oj «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! \#b÷ #fi÷ #œb÷Á“˙b’Ê“Á“bdb¶ #÷Á“
¸÷Tb˙Zb ØÁ“b #÷ •®c“bdÁ“bÒ “ ◊ Tb˙®fi÷ Ïb√® c“®jb÷ SKbÏ ◊Gı® ◊πgb˙Z® db÷ÊŸ¶“ db÷”fiOø” «fib˙b÷, Dı÷ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ √¶gb÷Ø® «fib˙÷Tb÷ ”b÷K, Z÷
c÷“˙®#÷ DıT #fi÷ ‹ØTdb¶ &S◊≥ Kb˙Z„ ¸`Tb÷fi® dbÍbØ® ◊b÷Zbfib c“b÷”c“ ◊ˆÂ db÷”fiOø”fib #÷Á“c“d dµKgbOdb¶ Gı OgOø” «fib˙b÷. Z÷ Gı Og Oø”b÷fi®
Á“Kb÷|. SKbÏ÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙® ◊πœ‹Zc“b÷”c“˙bÍ® Ø›fi÷ P˙EÏ˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® ˙Edb¶ #÷Á“ \TOø” «fib˙b÷. Z÷ \TOø”fi® dµKdb¶ #÷Á“ dPÂdK ◊®’≤“Á“b
◊πgb˙Z® c÷“˙®#b÷ fi˙ dbÆ #fi÷ Æb “b ÆbZ ’c“˙Æ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï, ”÷dÒZfib «fib˙b÷' Z÷ Æb¶gÍ® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ «fib˙®fi÷ #b∏b ◊bGı®
◊πØd db¶Ædb¶, «®\ ◊¨db¶ #ØbZ„ dbOœ®¥ dbÆfib œŸaT ◊¨db¶, #b◊®.
#÷Á“bc“œ®fib ’c“˙Æ÷, dµKÏbP‰db¶, #Pwfi® fi¨‰fib÷ E¶sdbfi® ÆbØ÷ Kb÷O SKbÏ ◊Gı® Z÷ d£® ÁŸ“dbÏ®#÷ dPÂ◊®’≤“Á“b &◊Ï ◊b÷Zbfib Dı÷˙®,
Ø˙b◊Ï, c“Ï÷Á“ Oπ”b÷fib &·E‹Øbfi ◊Ï §‹ØZ ØKb ◊Ï, ≈KbÏ÷ c÷“œfib c“Ï÷Á“ ◊b÷Zbfib Dı÷˙® S˙Eb˙bÍ®, ◊b÷Zbfib Dı÷Ê“T® &dÏ˙bͨ, Ædbfi Tb˙hK, Kb…˙fi
Tb÷Á“b÷ ◊πdŸ’c“Z Ø›fi÷ A“[ “b Á“Ï® Ïmb ”Zb #÷˙b ÆdK÷, #bÏb÷‘K ◊ˆ˙Á“ #fi÷ OŸÂb÷Ø® KŸaZ #÷Á“ ÆŸ˙Âfi® ◊πPZdbfiŸ¶ Pfidb Á“ÏbÔKŸ¶. Z÷ ◊πPZdbfib
#b÷O®Ædb Z®ØÁ“Ïfi÷ DıÒd c“®jb÷. d‹ZÁ“ ◊Ï PGıs ”Zb÷ #fi÷ Z÷fib◊Ï Á“dÍfiŸ¶ ∑“b¶Á“ ”ZŸ¶. #b ◊πdbÂ÷fi®
(82) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #jb÷Tb÷Á“db¶ Ï”÷fibÏ® d”ÎÏ®Á“b ◊πPZdb «fib˙Ïb˙®fi÷ Dı÷ P˙◊ŸT, #œfi, ◊bfi, √bU #fi÷ ‹˙bU Dı÷ Z÷ √bZ®
’c“œbÁŸ“dbÏ®Á“b#b÷ #b˙®, ›SKbc“® DıÒdfiŸ¶ ˙Âfi Dı@«ˆf®◊◊π∏Pkdb¶ #b˙÷T ”Z® Z÷ dfib÷∏ #œfib’c“fib÷ ◊πPZ’c“fi #÷Á“-#÷Á“ P◊h “ T›fi÷ Z÷ ÆŸ˙ÂdK,
Gı÷, Z÷ #”®> Ædº T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷, P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ PdPØTb fiOÏ®db¶, d‹ZÁ“db¶ Gı÷c“˙bÍ® Kb˙Z„ ◊πPZdbdb¶ d‹ZÁ“db¶Ø® fib¶√Z® Ï”®. Z÷Ø® Z÷db¶
ÁŸ“@g Ïb\fib g˙fidb¶, ◊πgb˙Z® c÷“˙®fiŸ¶ fibd Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ c÷“˙b÷#÷ #÷˙Ÿ cŸ“O∂j &S◊≥ ØZ® ”Z® Á÷“ Dı÷d Æ◊fib døZÁ“T÷˙Ïfi® ”b÷K, Kb˙Z„ Z÷fibØ®
NAYADHM/ 48
◊ #PjÁ“ #PfiÕ“ #fi÷ #dfib÷∏ ”b÷K. KbÏ ◊E® ◊xb˙Z® c÷“˙® #¶Z:◊ŸÏfi® #¶c“Ï ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ jbPdÁ“ Kbfi
(86) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Á“b…œT fibdfib÷ c÷“œ ”Zb÷. Z÷db¶ ◊Ï #bv“∑“ Ø›.
ÆbÁ÷“Z fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏfib &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #÷Á“ fibOOø” ”ZŸ¶. Z÷ SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙® ◊b÷Zbfib ◊’Ï˙bÏØ® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ÆbÁ÷“Z
◊πjbfi ”ZŸ¶. ÆSK ”ZŸ¶ Z÷fi® Æ÷˙b ƸT ØZ® ”Z® #fi÷ Z÷ c÷“˙bPjP{“Z ”ZŸ¶. fiOÏ®fi® ˙·Edb¶ Ø›fi÷ fi®Á“Í®. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊ˆÛÁ“’Ï® ”Z®, SKb¶ #b˙®.
Z÷ ÆbÁ÷“Z fiOÏdb¶ ◊πPZ«ŸP∞ fibdÁ“ ›I˙bÁŸ“ ˙¶œfib÷ Ïb\ Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. #b˙®fi÷ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ #SK¶Z
◊xb˙Z® Z÷fi® ◊Ê“Ïb® ”Z®. ÆŸ«Ÿ’c“c“ fibdÁ“ #dbSK ”Zb÷, Dı÷ Æbd, c“bd, ◊P˙‰ Ø›fi÷ g®fi® Æb “® ◊”÷Ï®fi÷ SKb¶ Dı÷ Á“dT #b’c“ ”Zb Z÷dfi÷ Kb˙Z„
g÷c“ #fi÷ c¶“ “ fi®PZ#b÷db¶ ÁŸ“œÍ ”Zb÷ Kb˙Z„ Ïb≈KjŸÏb÷fi® PE>Zb Á“ÏfibÏ ”Zb÷. Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ fibOOø” ”ZŸ¶, SKb¶ Dı˙bfib÷ dbÊ÷“ P˙EbÏ Á“Kb÷|.
Á“b÷› ÆdK÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ fibO◊ˆ\fib÷ &SÆ˙ #bÔKb÷. Z÷ ◊xb˙Z® c÷“˙® SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® ]®Dı c“bÆ-c“bÆ®#b÷ ¸`Tb÷fi® Gıb« “® T›fi÷ ZØb¶
fibO ◊ˆ\fib÷ &SÆ˙ #b˙÷Tb÷ \®fi÷ ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\fi® ◊bÆ÷ O›. ◊bÆ÷ jˆ◊fi® ÁŸ“ “PGıKb¶ ”bØbdb¶ T›fi÷ ◊bGıÍ EbT˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z®
Dı›fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷T®- "‹˙bPdfi„ ! Á“bT÷ dbÏ÷ fibO◊ˆ\ c÷“˙® Æ˙ ≠“P∞fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ fibOOø” ”ZŸ¶, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ fibOOø”db¶
Á“Ï˙® Gı÷. Z÷Ø® #◊bfi® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ fibO◊ˆ\ Á“Ï˙b dbÊ÷“ Dı˙b ›·GŸı¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊πP˙Õ“ Ø›fi÷ Ïb÷d”‹ZÁ“ T›fi÷ ◊πPZdbfi÷ ◊ˆº Kb˙Z„ jˆ◊ Á“Kb÷|.
GŸı¶. ‹˙bPdfi„ ! #b◊ ◊ dbÏ® fibO◊ˆ\db¶ ◊jbÏb÷. #÷˙® dbÏ® ›·Gıb Gı÷.' jˆ◊ Á“Ï®fi÷ ◊πPZ«Ÿ’c“c“ Ïb\fi® ◊πZ®¨b Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® ◊πPZ«ŸP∞
SKbÏ÷ ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\#÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® Z÷ ˙bZ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Ïb\ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ •÷{“ ”bØ®fib ‹Á¶“j ◊Ï #bÆ®fi ØKb. Á“b÷϶ʓfib¶ ¸`Tb÷ ÆP”Z
◊xb˙Z® c÷“˙® ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\fi® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›. Z÷Â÷ #ÒK ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb#b÷ Dı÷db¶ T◊÷Ê“® ”Z®, #÷˙Ÿ¶ Gı‰ Z÷Â÷ d‹ZÁ“◊Ï jbÏÂ
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «÷TbÔKb #fi÷ Á“mŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“bT÷ dbÏ® fibO ◊ˆ\ Á“Ï÷T ”ZŸ¶. Kb˙Z„ &Îd w÷Z EbdÏ ∑“b÷Í˙bdb¶ #b˙Zb ”Zb. Z÷fi® #bOÍ
Øœ÷. Zb÷ Zd÷ dbTbÁ“bÏb÷fi÷ «b÷Tb˙b÷ #fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πÁ“bÏ÷ Á“”b÷- #bOÍ P˙œbÍ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØ #fi÷ ◊…c“T Kb÷∞b- #bd EZŸÏ¶O® Æ÷fib
""#b ◊πdbÂ÷ Pfi_KØ® ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® Á“bT÷ fibO◊ˆ\ Øœ÷. Z÷Ø® EbT®. ÆŸgÊ“b÷fib÷ Ædˆ” EbVKb÷ Z÷ ≈Kb¶ fibOOø” ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ DıT #fi÷ ‹ØTdb¶ &S◊≥ ØK÷T ◊b¶E ϶Ofib ¸yT ”bØ®fib ‹◊¶j ◊ÏØ® fi®E÷ &ZKb÷|. &ZÏ®fi÷ ◊πPZdb ◊Ï WPÕ“ ◊ “Zb¶ Dı Z÷fi÷
fibO◊ˆ\db¶ T› \#b÷ #fi÷ #÷Á“ •®c“bdÁ“bÒ “ «fib˙®fi÷ Tb˙b÷. SKbÏ ◊Gı® ◊πÂbd Á“Kb. ◊πÂbd Á“Ï®fi÷ ◊ˆÛ◊d¶ “◊db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ SKb¶ #÷Á“
DıT #fi÷ ‹ØTdb¶ &S◊≥ ØfibÏ ◊b¶E ˙Âb÷|fib ¸`Tb÷Ø® P˙P˙j ÏEfib Á“Ï®fi÷ d”bfi •®c“bdÁ“bÒ “ \÷KŸ¶.
Z÷fi÷ Æ\˙b÷. Z÷ ÏEfibdb¶ ”¶Æ, døO, dKˆÏ, A“b÷>E, ÆbÏÆ, EA“˙bÁ“, dc“fiœbT SKbÏ ◊Gı® ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\ Z÷ •®c“bdÁ“b¶ “fi÷ ]Âb ÆdK ÆŸj® \÷Zb÷
#fi÷ Á“b÷Ê“Tfib Ædˆ”Ø® KŸaZ ZØb ›”bdøO, ˙ø¥g, ZŸÏO #b’c“fi® ÏEfib˙bÍb Ïmb÷. \÷›fi÷ Z÷ •®c“bdÁ“bÒ “fib P˙¥Kdb¶ Z÷fi÷ #b_K &S◊≥ ØKŸ¶. Z÷Â÷
PE‰b÷ «bfi˙®fi÷ d”b dˆVK˙bfi , d”bfi Dıfib÷fi÷ Kb÷‘K #fi÷ #÷Á“ P˙œbÍ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ dbÏb c“b…SKÁ“bK
◊ŸÛ◊d¶ “◊ «fib˙b÷. Z÷ ◊ŸÛ◊ d¶ “◊fib dµKgbOdb¶ #÷Á“ d”bfi #fi÷ dbÊ÷“ ]Âb Oπbdb÷, #bÁ“Ïb÷, fiOÏb÷ Kb˙Z ÆP≥˙÷œdb¶ ]ˆdb÷ Gıb÷, #fi÷ ]Âb¶
O¶jfibÆdˆ”fi÷ Gıb÷ “fibÏ •®c“bdÁ“bÒ “ &£b÷E ◊Ï TÊ“Á“b˙b÷. TÊ“Á“b˙®fi÷ ◊xb˙Z® Ïb\#b÷ ›wÏb÷ #b’c“fib Oø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷. Zb÷ œŸ¶ Zd÷ #b˙Ÿ¶ ÆŸ¶c“Ï
c÷“˙®fi® Ïb” \÷Zb Ï”b÷.' SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πbZ:Á“bT •®c“bdÁ“bÒ “ ◊”÷Tb¶ aKb¶K \÷KŸ¶ Gı÷ Dı÷˙Ÿ¶ ◊xb˙Z® c÷“˙®fiŸ¶ #b •bc“bdÁ“b¶ “ Gı÷ ?
ƈKb÷|c“K Ø˙b ◊Ï Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]π Dı SKbÏ ÆŸ«Ÿ’c“j #dbSK÷ ◊πPZ«ŸPo Ïb\fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ ‹˙bPdfi„ ! d÷> #÷Á“˙bÏ
ÆbÁ÷“Z fiOÏdb¶ #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ ◊b® Gıb¶Ê“b÷, Ƹb› Á“Ïb÷ #fi÷ PT◊b› Á“b÷› ÆdK÷ #b◊fib c“b…SKÁ“bK dbÊ÷“ PdPØTb ÏbDıjbfi®db¶ OKb÷ ”Zb÷. SKb¶ d÷>
Á“Ïb÷.' Kb˙Z„ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“bK Á“Ï®fi÷ #b∏b ◊bGıb ÁŸ¶“gÏb\fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi® #bSd\ P˙c÷“”fi® &Îd ÏbDıÁŸ“dbÏ®
#b◊®. SKbÏ ◊E® ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «®º˙bÏ «b÷Tb˙®fi÷ d£®fib ƶ˙SÆÏ ◊πPZT÷√fi &SÆ˙fib ÆdK÷ ’c“ÔK •®c“bdÁ“b¶ “ \÷Kb÷ ”Zb÷. Z÷
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® T]ŸÁ“ÏÂØ® KŸaZ Kb˙Z„ ÏØfi÷ •®c“bdÁ“b¶ “fi® Æbd÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fiŸ¶ #b •®c“bdÁ“b¶ “ Tb√db÷> #¶œ ◊ fiØ®
\÷ “®fi÷ &◊§‹ØZ Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ Z÷#b÷ ◊ Z÷ ◊πdbÂ÷ ÏØ &◊§‹ØZ Á“Ï÷ Gı÷.Z TbOZb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\ #÷ ÆŸ«ŸP∞ d¶‰®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷
NAYADHM/ 49
c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! P˙c÷“”fi® •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£® Á÷“˙® Gı÷, SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ d¶‰®#÷ ]Ï ◊Ï #b˙÷Tb œ®]π \÷›#÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ PfiP˙Á“bÏ ‹fi÷”dK, c“®],
›I˙bÁŸ“Ïb\ ◊πPZ«ŸP∞fi÷ Á“mŸ¶- ‹˙bPdfi„ P˙c÷“”fi® •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£® ÆZøÛÂb #fi÷ #•Ÿ¡TbP˙Z WPÕ“Ø® \÷Zb \÷Zb Z÷ Tb÷Á“b÷ Øb÷ “b ÆdK ÆŸj® SKb¶
ÆŸ◊πPZP{“Z #fi÷ Á“bE«bfi® Ædbfi &≥ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï EÏÂ˙bÍ® Gı÷. ›SKb’c“ &gb Ïmb. SKbÏ ◊Gı® fib…Á“bdb¶ ◊ŸÛ◊«PT, Á“bK Ædbk Ø˙b ◊Ï, ÆÏÆ
˙Âfi Dı@«ˆf®◊ ◊π∏Pk #b’c“fib Ædbfi \® T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. ÏaZE¶c“fiØ® ◊b¶E÷ #b¶OÍ®Kb÷fib Øb◊b¶ TOb˙˙b ◊Ï, jˆ◊ Á“bK ◊Gı®, ÆdŸsfib
SKbÏ ◊Gı® ◊πPZ«ŸP∞ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi® ◊bÆ÷Ø® #b #Ø ˙bKŸfi® ◊ˆ\ Ø› Dı˙b ◊Ï, «TK ˙b”b KØb‹Øbfi ƶgbÍ®fi÷, w÷Z ◊ZbÁ“b
Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ #fi÷ •®c“bdÁ“bÒ “fi® ˙bZØ® ”P¥Z Ø›fi÷ &◊Ï ¸ÏÁ“b˙® c÷“˙b◊Ï, ˙bUb÷fi® djŸÏ µ˙Pfi Ø˙b ◊Ï, P˙DıKÁ“bÏÁ“ «jb œÁŸ“fi
cˆ“Zfi÷ «b÷TbÔKb÷. «b÷Tb˙® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ PdPØTb Ø˙b ◊Ï Kb‰b dbÊ÷“ Ïb\fib÷ #bc÷“œ ◊‰ ◊πbk Ø› Dı˙b ◊Ï, d”bfi #fi÷
ÏbDıjbfi® \#b÷ SKb¶ ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊Ÿ‰® ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi® #bSd\ #fi÷ &SÁø“Õ“ PÆ>”fibc“ Kb˙Z„ µ˙PfiØ®, #SK¶Z ¨Ÿ¯j ØK÷T d”bÆdŸsfi® ODıfibfi®
P˙c÷“”fi® ◊πjbfi ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£®fi® dbÏ® ◊Sfi®fib v“◊db¶ db¶O® Á“Ïb÷ ◊Gı® Ædbfi ◊øΩ˙®fi÷ œ¯c“dK Á“ÏZb ØÁ“b Kb˙Z„ Z÷ ˙PÂÁ“ #÷Á“ Zϸخ fib…Á“b ◊Ï
gT÷ Z÷fib dbÊ÷“ #b√Ÿ¶ Ïb≈K œŸVÁ“db¶ c÷“˙Ÿ¶ ◊ ÷“. SKbÏ ◊Gı® Z÷ cˆ“Z÷ ◊πPZ«ŸP∞ E∆b÷. SKbÏ÷ ◊Gı® ˙¶c“®Dıfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶: ”÷ ÔKb◊bÏ®#b÷ ! Zdfi÷ «jbfi÷
Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“ Ø›fi÷ Z÷fi® #b∏b #¶O®Á“bÏ #Øfi® PÆP∞ ØbK ! Zdfi÷ Á“VKb ◊πbk ØK÷T Gı÷. ZdbÏŸ¶ Æd‹Z ◊b◊ fiÕ“
Á“Ï®. PdPØTb ÏbDıjbfi® Dı˙bfib÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. ØKŸ¶ Gı÷. #b ÆdK ◊ŸÛK fi¨‰ E¶sdb¶Ø® KŸaZ Gı÷ #fi÷ P˙DıK fibdÁ“ dŸ”`Z
(87) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #¶O fibdÁ“ Dıfi◊c“ ”ZŸ¶. Z÷db¶ Gı÷, Z÷Ø® #b c÷“œ #fi÷ Á“bÍ Kb‰bfi÷ dbÊ÷“ &Îd Gı÷. SKbÏ ◊Gı® ˙¶c“®Dıfifib
E¶◊bfibdÁ“ fiOÏ® ”Z®. Z÷ E¶◊bfiOÏ®db¶ E¶sGıbK fibdÁ“ #¶OÏbDı #¶Oc÷“œfib fbÏb #b ◊πdbÂ÷ ˙baK Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. ÁŸ“P¨jbÏ Á“ÂjbÏ Z÷
Ïb\ ”Zb. Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ #”≥Á“ ◊πgøPZ ]Âb Æb¶KbP‰Á“ fib…˙bPÂÁ“ Ï”÷Zb Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“ ◊b÷Z ◊b÷Zbfib Á“bKdb¶ TbO® OKb. ◊Gı® gb¶ “b÷Ø®
”Zb. Z÷ ˙PÂÁ“b÷ ≠“P∞ ƶ◊≥ ”Zb #fi÷ Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ ◊bdfibÏ fi ”Zb. ◊’Ï◊ˆÂ dµKgbO˙bÍ® #fi÷ d¶OTØ® ◊’Ï◊ˆÂ #OπgbO˙bÍ® Z÷ fib…Á“bfi÷
Z÷db¶ #”≥Á“ •dÂb÷◊bÆÁ“ ◊ ”Zb÷ Z÷ º˙ #º˙ #b’c“ ZÚ˙b÷fib÷ ∏bZb «¶jfib÷Ø® dŸaZ Á“Ï®.
”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® #”≥Á“ #b’c“ Æb¶KbP‰Á“ fib…˙bPÂÁ“ Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“ ˙bÏ SKbÏ ◊Gı® Z÷ fib…Á“b «¶jfib÷Ø® dŸaZ Ø› #fi÷ ◊˙fifib «ÍØ® ◊π÷’ÏZ
#÷Á“ Æ„Øbfi ◊Ï #÷Á“≤“b ØKb, SKbÏ÷ Z÷db¶ #b◊Ædb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“Øb ƶTb◊ Ø›. Z÷fib ◊Ï Æ¸÷c“ Á“b◊ “bfib÷ ◊bT E∑÷“T ”Zb÷ Z÷Ø® #÷˙Ÿ¶ TbOZŸ¶ ”ZŸ¶ Á÷“ \Â÷
ØKb÷. "#b◊Â÷ OP djb’Ïdd÷K #fi÷ ◊’Ï·Gı÷U #b EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“’ÏKbŸ¶ ◊b¶√ ¸÷Tb˙÷T® Á“b÷› OÏŸRŸ˙Z® ”b÷K ! ˙”÷Zb O¶Obfib DıÍfib Z®˙π ◊π˙b”fib
T›fi÷ Dı”bDı fbÏb T˙ÂÆdŸsdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙b÷ Kb÷‘K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ ˙÷OØ® ¨Ÿ¯j ØZ® ØZ® ”\Ïb÷ db÷Ê“b Z϶Ob÷ #fi÷ fibfib Z϶Ob÷fib Ædˆ”fi÷
Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷#÷ ◊Ï‹◊Ïdb¶ #b ˙bZ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ OPÂd, &£¶]fi Á“ÏZ® ØÁ“[ Z÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #”b÷Ïb‰db¶ T˙ Z϶Ob÷ #fi÷ fibfib Z϶Ob÷fib
j’Ïd, d÷K #fi÷ ◊b’Ï·Gı÷U Á“’ÏKbŸ¶ Oπ” Á“KŸ∂. Oπ” Á“Ï®fi÷ GıÁ“ “b-GıÁ“ “® Ædˆ”fi÷ &£¶]fi Á“ÏZ® ØÁ“[ Z÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #”b÷Ïb‰db¶ ÆdŸsdb¶ ◊”b÷>E÷T Z÷
Z…KbÏ Á“Kb. gÏ®fi÷ œŸg PZPØ, Á“Ï fi¨‰ #fi÷ dŸ”`Zdb¶ #œfi, ◊bfi, #”≥Á“ #b’c“ Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷fi÷ ]ÂbDı Æ÷>Á“ “b÷ &S◊bZ ◊πbcŸ“gˆZ ØKb.
√b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d «fibÔKb. «fib˙®fi÷ gb÷Dıfifib ÆdK÷ Pd‰b÷ #fi÷ ∏bPZ &S◊bZ #b ◊πdbÂ÷ ”Zb÷- #Á“bTdb¶ ODıfib Ø˙b TbO®, #Á“bTdb¶ P˙DıÍ®
Dıfib÷fi÷ DıdbRb, Kb˙Z„ Z÷dfi® #fiŸdPZ T®j®. fib…Á“bfib ‹Øbfi÷ #bÔKb. SKbÏ EdÁ“˙b TbO®, #Á“bTdb¶ O¶g®Ï O “O “bÊ“ Ø˙b Tb‘Kb÷, ˙b϶˙bÏ #bÁ“bœdb¶
◊E® Z÷ #”≥Á“ #b’c“ Kb˙Z„ fib…Á“b ˙®Á“b÷fib ◊’ÏDıfi Kb˙Z„ Z÷ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙Zb fiøSK Á“Ï˙b Tb‘Kb.
dfib÷”Ï ˙Efib÷Ø® #Pgfi¶c“fi Á“ÏZb ØÁ“b #fi÷ Z÷dfi® ◊πœ¶Æb Á“ÏZb ØÁ“b #b SKbÏ ◊Gı® #”≥Á“ PÆ˙bK «®\ Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b ˙PÂÁ“b÷#÷ #÷Á“
◊πÁ“bÏ÷ «b÷VKb- db÷Ê“b ZbT P◊œbEfi÷ \÷Kb÷. Z÷fi® \¶] Zb “ ˙ø¨fi® Ædbfi Tb¶«® ”Z® #fi÷
"”÷ #bK (P◊Zbd”) ! ”÷ ZbZ ! ”÷ gπbZb ! ”÷ dbdb ! gbPOfi÷K «b”y#b÷ #bÁ“bœ ÆŸj® ◊”b÷>E÷T √ˆ« Tb¶«® ”Z®. Z÷fiŸ¶ d‹ZÁ“ ¸`Ê÷“T ”ZŸ¶,
! #b◊ #b gO˙bfi„ ÆdŸs fbÏb ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: Ϩ Á“ÏbZb PE϶º˙® Øb#b÷. gπdÏb÷fib Ædˆ”, &Îd # “c“fib÷ ∑“OTb÷ #fi÷ g÷>Æfi® Ædbfi Á“bÍœ÷ ”Zb÷
#b◊fiŸ¶ d¶OT ØbK. #d÷ #b◊fi÷ #Øfib÷ Tbg Á“Ï®fi÷ ›Õ“ Á“bK Á“Ï®fi÷ Pfic“b÷|¥ DıÍØ® ◊’Ï◊ˆÂ d÷]b÷fib Ædbfi LKbd ”Zb÷. Z÷fib fi√ GıbDıT® Ædbfi ”Zb.
NAYADHM/ 50
Z÷fi® ºg ”Ífi® ¸bT Ædbfi ”Z® Z÷fib ”b÷≤“ Tb¶«b ”Zb. Z÷fiŸ¶ dŸ√ Ƹ÷c“, Ïmb÷ ”Zb÷. #÷˙Kb÷ gKbfiÁ“ P◊œbE Z÷ Tb÷Á“b÷fi÷ c÷“√bKb÷.
Ob÷Í, ◊øØÁ“-◊øØÁ“ Z®√®, §‹ØÏ, db÷Ê“® #fi÷ ˙b¶Á“[ c“b∑“b÷Ø® ÔKbk ”ZŸ¶. Z÷fi® Z÷ Tb÷Á“b÷#÷ ZbT P◊œbEfib v“◊fi÷ fib…Á“bfi® Zϸ #b˙Zb÷ \÷Kb÷. \÷›fi÷
«÷ PDı”„˙b#b÷fib #OπgbO @Kbfi P˙fibfi® jbÏc“bÏ ZT˙bÏ- KŸOTfib Ædbfi Z÷#b÷  “Ï® OKb. #SK¶Z gKg®Z ØKb, #÷Á“ «®\fib œÏ®Ïfi÷ Eb÷Ê“® OKb
”Zb, ◊bZTb ”Zb, E◊T ”Zb, Z÷db¶Ø® Pfi϶ZÏ TbÍ Ê“◊Á“[ Ï”® ”Z®. Z÷ #fi÷ ]Âb ›Òsb÷fi®, ‹Á¶“c“b÷fi® ZØb v“s, Pœ˙, ˙…•d #fi÷ fibOc÷“˙fi®
ÏÆ-Tb÷TŸ◊ ”Zb. E¶ET ”Zb; T◊T◊b› ”Kb ”Zb #fi÷ dŸ√Ø® «”bÏ gˆZb÷fi®, K¨b÷fi® cŸ“Obfi® ZØb Á“b÷e“PA“Kb c÷“˙®fi® ]® ]® Æ÷>Á“”b÷ dbfiZb
fi®Á“iKb ”Zb. dŸ√ ¸b ÷“T ”b÷˙bØ® Z÷fiŸ¶ TbT TbT ZbÍ˙Ÿ¶ √ŸTŸ¶ c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶ dbfi˙b Tb‘Kb. Z÷ ÆdK÷ #”≥Á“ •dÂb÷ ◊bÆÁ÷“ Z÷ ’c“ÔK P◊œbE v“◊fi÷
#fi÷ Z÷ db÷ÊŸ¶“ P˙Áø“Z «®gSÆ #fi÷ TbÍ lÏb˙fibÏ ”ZŸ¶. Z÷fib dŸ√db¶Ø® #b˙Zb÷ \÷Kb÷. Z÷fi÷ \÷›fi÷ Z÷ DıÏb ◊ gKg®Z fi ØKb÷, ‰bÆfi÷ ◊πbk fi
#PCfi® ≈˙bTb#b÷ fi®Á“ͨ Ï”® ”Z®. Z÷Ø® Z÷ #÷˙b÷ c÷“√bZb÷ ”Zb÷, Dı÷d ØKb÷, ETbKdbfi fi ØKb÷, ƶgπbÒZ fi ØKb÷, ÔKbÁŸ“T fi ØKb÷, &PfC fi ØKb÷.
P”>OÍØ® ÔKbk #¶DıfiPO’Ïfi® OŸ¸b v“◊ P«T ”b÷K. ƶÁ“b÷EbK÷T db÷ “ Ædbfi Z÷fib dŸ√fib÷ ÏbO #fi÷ fi÷‰fib÷ ˙Â «c“TbKb÷ fi”®>. Z÷fib dfidb¶ c“®fiZb Á÷“
Z÷fib ObT ƶÁ“b÷EbK÷Tb ”Zb, #Ø˙b Z÷fi® ›§ÒsKb÷, œÏ®Ïfi® Ebd “®, ”b÷≤“ P√≥Zb &S◊≥ fi Ø›. Z÷Â÷ #÷Á“ gOdb¶ Dı›fi÷ ˙¬fib Gı÷ “bØ® gˆPdfiŸ¶
#fi÷ ObT «jb Á“ÏET® ˙bÍb ”Zb. Z÷fiŸ¶ fibÁ“ fibfiŸ¶ ”ZŸ¶ E◊ÊŸ¶“ ”ZŸ¶, ˙b¶ÁŸ“ ”ZŸ¶ ◊πdbDıfi Á“KŸ∂. Z÷ ‹Øbfi ◊Ï «÷Æ® OKb÷. #fi÷ «¶fi÷fi ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷
#fi÷ gC ”ZŸ¶ Z÷fib «¶fi÷ fibPÆÁ“b ◊ŸÊ“b÷Ø® A“b÷jfib Á“bÂ÷ fi®Á“ÍZb÷ wbÆ˙bKŸ «b÷VKb :
#SK¶Z Pfi{Ÿ“Ï #fi÷ Á“Á“œ ”bZ÷. Z÷fiŸ¶ dŸ√ dfiŸÛK #b’c“fib ]bZfi÷ dbÊ÷“ ÏPEZ "#’Ï”¶Z gO˙¶Z Kb˙Z„ PÆP∞fi÷ ◊πbk ZK÷T ◊πgŸfi÷ fid‹Á“bÏ ”b÷ 1
”b÷˙bØ® g®¥Â c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷fib «≥÷ Á“bfi E◊T #fi÷ Tb¶«b ”Zb, œŸÛÁ“T® ◊E® Á“mŸ¶ - \÷ ”y¶ #b &◊ÆOØ® dŸaZ Ø› \&À Zb÷ dfi÷ #b Á“bKb÷|SÆO
Z÷dfi® &ÀEb dŸ√˙bÍ® ”Z®. Z÷fib ◊Ï Tb¶«b Tb¶«b #fi÷ P˙Áø“Z «bT ”Zb. ◊bÍ˙b÷ Á“V◊÷ #fi÷ \÷ #b &◊ÆOØ® dŸaZ fi Øb&À Zb÷ dfi÷, #b ◊πSKbpKbfi
#fi÷ Z÷ Á“bfi fi÷‰fi® ◊bÆ÷fib ”b “Á“b ÆŸj®fi÷ # “Zb ”Zb. Z÷fib fi÷‰b÷ ◊®Íb #fi÷ Á“V◊÷ Gı÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ ÆbObÏ® #fiœfi Oπ” Á“Kb÷|.
EdÁ“c“bÏ ”Zb. Z÷fib TTbÊ“ ◊Ï gπÁŸ“’Ê“ E∑“¨ ”Z® Dı÷ P˙DıÍ® Dı÷˙® c÷“√bZ® SKbÏ ◊Gı® Z÷ P◊œbEv“◊ SKb #bÔKŸ¶, ≈Kb¶ #”≥Á“ •dÂb÷◊bÆÁ“
”Z®. Z÷dfi® f\fi® EbÏ÷ Zϸ dfiŸÛKb÷fib d¶Ÿ “b÷fi® dbÍb T◊÷Ê“® ”Z®. P˙PE‰ ”Zb÷. #b˙®fi÷ #”≥Á“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- #Ï÷ #◊πbPØZ Kb˙Z„ T≈\,
◊πÁ“bÏfib Ob÷fiÆ \PZfib Æ◊b÷|fiŸ¶ Z÷dÂ÷ «pZÏ «fib˙® Ïb√÷T ”ZŸ¶. Z÷Â÷ Á“[PZ, «ŸP∞ TId®Ø® ◊’Ï˙PDıZ ! œ®T˙πZ #Ÿ˙πZ, OŸÂ˙π#Z, P˙ÏdÂ
#bdZ÷d ¸ÏZb ¸y¶¸b “b dbÏZb Æ◊b÷|, P˙>PGı#b÷, Ob÷”b÷, &Àc“Ïb÷, fib÷Í®Kb #fi÷ ◊πSKbpKbfi #fi÷ ◊b…¥jb÷◊˙bÆØ® ETbKdbfi Ø˙Ÿ¶ ¨b÷gKŸaZ √¶’ “Z Á“Ï˙Ÿ¶,
Á“bÁ“[ “bfi® jdZb «÷ Á“bÍb Æ◊b÷|fib Tb¶«b TÊ“Á“Zb ÁŸ¶“ “T Á“bfidb¶ jbÏ Á“Kb ƶ◊ˆÂ g¶O Á“Ï˙b÷, Á“V◊Zb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ \÷ ZŸ¶ œ®T˙πZ #b’c“fib÷ ◊’ÏSKbO
”Zb. ◊b÷Zbfi «¶fi÷ Á¶“jb÷ ◊Ï P«Tb “® #fi÷ PœÊ“bÍ Ïb√÷T ”Zb. ◊b÷Zbfib fiØ® Á“ÏZb÷ Zb÷ ”y¶ ZbÏb #b ◊b÷Z˙”fifi÷ «÷ #b¶OÍ®#b÷ ◊Ï &≤“bÏ˙® T&À GŸı¶
d‹ZÁ“ ◊Ï c÷“c“®¡Kdbfi #fi÷ jˆ jˆ µ˙Pfi Á“ÏfibÏ jˆ˙ “b÷fib÷ dŸOŸÊ“ «fibÔKb÷ ”Zb÷. #fi÷ ÆbZ #b≤“ ZTfi® &ÀEb› ÆŸj® #bÁ“bœdb¶ &GıbÍ® c“&À GŸı¶ #fi÷
Z÷ ]¶Ê“bfib œ¯c“fib Á“bÏÂ÷ gK¶Á“Ï #fi÷ gKbfiÁ“ ◊πZ®Z ØZb÷ ”Zb÷. Á“bKÏDıfib÷fib &GıbÍ®fi÷ Z÷fi÷ DıÍfi® #¶c“Ï  Ÿ“«b “® c“&À GŸı¶. Dı÷Ø® ZŸ¶ #¶ZµKbfifib ˙œ®gˆZ
Ùc“Kfi÷ c“ÍfibÏ ”Zb÷. Z÷ c÷“c“®¡Kdbfi #e“”b‹K Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï Ø›fi÷, #Æ dbPjfi÷ ◊πbk Ø›fi÷ º˙fiØ® ÏP”Z Ø› Dı›œ. SKbÏ÷ #”fiÁ“
E«®|, ÏaZ, d÷c“ #fi÷ dÍØ® dPTfi #fi÷ PTk ”ZŸ¶. Z÷ ◊πb®#b÷fi÷ ‰bÆ •dÂb÷◊bÆÁ÷“ Z÷ c÷“˙fi÷ dfib÷dfi #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ ""”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ #”≥Á“
&S◊≥ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fi® GıbZ® ◊”b÷Í® ”Z®. Z÷Â÷ •÷{“ ÔKb]πfiŸ¶ #÷˙Ÿ¶ PE‰ fibdfib÷ •b˙Á“ GŸı¶ #fi÷ Dı “ E÷Zfifib ‹˙v“◊fib÷ ∏bZb GŸı¶. Pfi_KØ® dfi÷ Á“b÷›
P˙PE‰ Ebd Ÿ¶“ ◊”÷Ï® Ïb√÷T ”ZŸ¶. Dı÷db¶ fi√, Ïb÷d, dŸ√, fi÷‰ fi÷ Á“bfi #b’c“ c÷“˙ Kb c“bfi˙ PfiOπ∂Ø ◊π˙EfiØ® ETbKdbfi Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, ¨Ÿ¯j Á“Ï® œÁ÷“
#˙K˙ ◊’Ï◊ˆÂ #fi÷ Æb¸ c÷“√bZb ”Zb. Z÷Â÷ &ÀEb Á“Ï÷Tb «¶fi÷ ”bØb÷ &◊Ï fiP”. ZdbÏ® Dı÷ •∞b ”b÷K Zb÷ Á“Ïb÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ #”≥Á“ PfigK,
ÏÆ #fi÷ ÏŸPjÏØ® PTk ”bØ®fiŸ¶ Ebd Ÿ¶“ ¸÷Tb˙÷TŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ P◊œbE fib…Á“b◊Ï #◊’Ï˙PÎZ dŸ√fib ϶O #fi÷ fi÷‰fib ˙Âb˙bÍb÷. c…“ÒK #fi÷ dbfiPÆÁ“ √÷c“Ø®
«÷≤÷“Tb Tb÷Á“b÷fi® #SK¶Z Á“≤“b÷Ï, ‹fi÷””®fi, #PfiÕ“› ‰bÆ &S◊≥ Á“ÏfibÏ, ÏP”Z, Pfi_T, PfiÛ◊¶c“, db…fi #fi÷ jdµKbfidb¶ T®fi «fi® OKb÷. SKbÏ ◊Gı®
‹˙v“◊Ø® Dı #œŸg, #P◊πK ZØb #Á“bÒZ ‹˙Ï˙bÍ® ˙b®خ ZDıfib Á“Ï® Z÷ ’c“ÔK P◊œb·Ev“◊ #”≥Á“ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ «®º ˙bÏ ‰®Dı˙bÏ Á“”÷˙b
NAYADHM/ 51
Tb‘Kb. Z÷ ’c“ÔK P◊œbEv“◊÷ #”≥Á“fi÷ jdµKbfidb¶ T®◊ \÷Kb÷ Dı÷›fi÷ Z÷Â÷ Kb ◊πOÊ“ ØKb÷ ”Zb÷ Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ OKb÷.
Zb “˙ø¨fi® ±>Eb› ÆŸj® &◊Ï &≤“b˙®fi÷ T®jŸ¶ #”≥Á“ ’Á>“PEZ„ db‰ ETbKdbfi (88) SKbÏ ◊Gı® #”≥Á÷“ &◊ÆO Ê“Í® OKb÷, #÷d \®fi÷ ◊πPZdb
fi ØKb÷ #fi÷ jdµKbfi db¶Dı T®fi Ïmb÷ Ï”®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ P◊œbEv“◊ ≈KbÏ÷ ◊bÍ®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #”≥Á“ #b’c“ Kb˙Z„ fib…Á“b˙PÂÁ“ c“P¨Â ’c“œbfib
#”≥Á“fi÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙EfiØ® ETbKdbfi Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb÷ SKbÏ÷ Z÷ #fiŸÁˆ“Í ◊˙fifib Á“bÏÂ÷ ≈Kb¶ O¶g®Ï fibdÁ“ ◊b÷Z◊e“fi ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb,
&◊œbÒZ Ø› OKb÷, Kb˙Z„ dfidb¶ √÷c“fi÷ ◊πbk ØKb÷. ◊Gı® Z÷Â÷ Z÷ #b˙®fi÷ Z÷ ◊b÷Z fib…Á“bfi÷ Ïb÷Á“[fi÷ Ob “®-Ob “® Z…KbÏ Á“Kb. ≈Kb¶ PdPØTb fiOÏ®
◊b÷Z˙b”fifi÷ j®Ï÷-j®Ï÷ &ZbÏ®fi÷ DıTfi® DıTfi® &◊Ï ÏbpKŸ¶. P◊œbEfib ’c“ÔK ”Z® SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ PdPØTb fiOÏ®fi® «”bÏ &Îd &Ubfidb¶ Ob “b-
v“◊fiŸ¶ ƶ”Ï Á“KŸ∂ #fi÷ ’c“ÔK c÷“˙fib v“◊fi® P˙PA“Kb Á“Ï®. #jÏ §‹ØÏ Ø›fi÷ Ob “® Gıb÷Rb. Gıb÷ “®fi÷ Z÷ PdPØTb fiOÏ®db¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ Z÷ d”bfi #Ø˙bÍb
]Ÿ]Ïbfi® Gıd-Gıd µ˙PfiØ® KŸaZ ˙¬gˆ¥Â jbÏ Á“Ï®fi÷ #”≥Á“ d”bdŸVK˙bÍb, d”bfi Dıfib÷fi÷ Kb÷‘K P˙◊ŸT #fi÷ Ïb\fi÷ Kb÷‘K g÷Ê“ #fi÷
•dÂb÷◊bÆÁ“ fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- ÁŸ¶“ “Tfi® \÷ “® T®j®. T›fi÷ PdPØTb fiOÏ®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶
”÷ #”≥Á“ ! Zfi÷ jÒK Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZbÏŸ¶ º˙fi ƸT Gı÷ Á÷“ ÁŸ“@g Ïb\ ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıT®
Dı÷fi÷ PfiOπ∂ÒØ ◊π˙Dıfidb¶ #b ◊πdbÂ÷fi® ◊πPZ◊PÎ ◊πbk Ø› Gı÷ #fi÷ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Z÷ d”bfi #Ø˙bÍ® g÷Ê“ #fi÷ Z÷ ’c“ÔK ÁŸ¶“ “T KŸOT Ïb\fi® ◊bÆ÷
#bEÏÂdb¶ Tb˙˙bfib Á“bÏÂ÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® ÆÒdŸ√ #b˙® Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK T› OKb÷ Kb˙Z„ Ïb\fi® Æbd÷ Ïb√® c“®jb. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ Z÷
! c÷“˙b÷fib ›Òs #fi÷ c÷“˙b÷fib Ïb\ œA÷“ Æb…jdÁ“V◊db¶, Æb…jdbÆgbdb¶ ]Âb¶ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷fi® Z÷ g÷Ê“ Kb˙Z„ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙c÷“”fi® &Îd
c÷“˙b÷fi® dµKdb¶ §‹ØZ Ø›fi÷ d”bfi œ¯c“b÷ Ø® #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- "Pfi:ƶc÷“œ ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£®fi÷ «b÷Tb˙®. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷ ’c“ÔK ÁŸ¶“ “TKŸOT P˙c÷“”fi® •÷{“
Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶, gÏZ ¨÷‰db¶, E¶◊b fiOÏ®db¶ #”≥Á“ fibdfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£®fi÷ ◊”÷Ïb˙®fi÷ Z÷fi÷ P˙c“bK Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÁŸ¶“g Ïb\#÷ Z÷
•dÂb÷◊bÆÁ“ º˙ #º˙ #b’c“ ZS˙b÷fib÷ ∏bZb Gı÷. Z÷fi÷ Pfi_KØ® Á“b÷› c÷“˙ #”≥Á“ #b’c“ Kb˙Z„ ˙PÂÁ“b÷fib P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi #b’c“Ø® ZØb ˙¬, O¶j,
Kb c“bfi˙ PfiOπ∂Ø ◊π˙EfiØ® ETbKdbfi Á“Ï˙bdb¶ Kb˙Z„ Æ@K Á“S˙Ø® ·KŸZ dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏØ® ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. Z÷fiŸ¶ œŸVÁ“ db¸ Á“Ï® c“®jŸ¶. ÏbDıdbOfi®
Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fiØ®.' SKbÏ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! c÷“˙÷>s œA“fi® #b ˙bZ ◊Ï dfi÷ dµKdb¶ Z÷dfi÷ &ZbÏb÷ #b¡Kb÷ #fi÷ ◊Gı® P˙c“bK Á“Kb.
•∞b fi Ø›. Z÷ ˙bZ dfi÷ Od® fiP”. SKbÏ÷ dfi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ P˙EbÏ &S◊≥ SKbÏ ◊Gı® Z÷ #”≥Á“ #b’c“ ÆbKb¶P‰Á“ ˙PÂÁ“, ≈Kb¶ ÏbDıdbOfib
ØKb÷. "”y¶ \&À #fi÷ #”≥Á“fi÷ jdP◊πK Gı÷ Á÷“ jd P◊πK fiØ®? Z÷ W∑“ jd®| dµKdb¶ #b˙bÆ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ gb¶ “fib÷ ÔKb◊Ï Á“Ï˙b Tb‘Kb.
Gı÷ Á÷“ W∑“ jd®| fiØ® ? Z÷ œ®T˙πZ #fi÷ OŸÂ˙πZ #b’c“Ø® ETbKdbfi ØbK ÔKb◊bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷#÷ ◊πPZ gb¶ “ T®jŸ¶. Z÷#b÷#÷ Ob “b-Ob “® gKb. gÏ®fi÷
Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib÷ ◊’ÏSKbO Á“Ï÷ Gı÷ #Ø˙b fiØ® Á“ÏZb÷ ? #˙Pj∏bfifib÷ ◊πKb÷O ≈Kb¶ O¶g®Ï ◊b÷Z◊e“fi ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ◊b÷Z˙”fi Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷db¶
Á“Kb÷|. d÷> \hKŸ¶ - \®fi÷ ›œbfi √ŸÂbdb¶ Dı›fi÷ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZ Á“Kb÷|. «jb÷ dbT gKb÷|. gÏ®fi÷ c“P¨Â ’c“œbfib #fiŸÁˆ“Í ˙bKŸfib Á“bÏÂ÷ ≈Kb¶ E¶◊b
SKbÏ ◊Gı® &SÁø“Õ“ Kb˙Z„ œ®]π OPZØ® ≈Kb¶ T˙ ÆdŸs ”Zb÷ ≈Kb¶ fiOÏ®fiŸ¶ ◊b÷Z‹Øbfi ”ZŸ¶ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ◊b÷Zfi÷ Ïb÷Á“[fi÷ Ob “®-Ob “® ≤“®Á“
c÷“˙bfiŸP◊πK (Zd÷) ”Zb, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ d÷> &◊ÆO Á“Kb÷|. ◊϶ZŸ Á“Kb. EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Æb÷c“b÷ Z÷db¶ gKb÷|. gÏ®fi÷ Kb˙Z„ db÷Ê“® g÷Ê“ #fi÷ ’c“ÔK
c÷“˙bfiŸP◊πK gKg®Z fi ØKb, ‰bÆfi÷ ◊πbk fi ØKb. d÷> \÷KŸ¶ Á÷“ c÷“˙bfiŸP◊πKfi÷ ÁŸ¶“ “TKŸOT Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ #¶OÏb\ E¶sGıb◊ ”Zb, SKb¶
≠“P∞ OŸÂ v“◊ ÆdøP∞ jøPZ Z÷Dı§‹˙Zb, Kœ, œbÏ®’ÏÁ“ «T Kb˙Z„ ◊ÏbA“d #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷ db÷Ê“® g÷Ê“ Kb˙Z„ Ïb\fi® Æbd÷ Ïb√®. SKbÏ ◊Gı®
T¯j ØKb÷ Gı÷, ◊πbk ØKb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ÆbÏ® Ï®Z÷ Æ÷˙fi Á“Ï÷T Gı÷.Zb÷ ”÷ E¶sGıb◊ #¶OÏb\#÷ Z÷ ’c“ÔK Z÷dDı d”bØ ÁŸ¶“ “TKŸOT #b’c“fib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|.
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ #b◊fi÷ √db˙Ÿ¶ GŸı¶. #b◊ ¨db Á“Ïb÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ◊Ÿfi: Z÷ #”≥Á“ #b’c“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶:- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊ ]Âb¶ Oπbdb÷,
◊Ÿfi: ”y¶ #÷˙Ÿ¶ fiP” Á“v¶“.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ c÷“˙ #”≥Á“fib #bÁ“Ïb÷ #b’c“db¶ gπd Á“Ïb÷ Gıb÷ ZØb ˙b϶˙bÏ T˙ ÆdŸsdb Dı”bDı fbÏb
◊Odb¶ ◊ “® OKb÷ #fi÷ #b ]Ê“fibfi÷ dbÊ÷“ ˙b϶˙bÏ ¨dbKbEfib Á“Ï˙b Tb‘Kb÷, ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷ Zb÷ #b◊÷ Á“b÷› Dı‘Kb#÷ Á“b÷› ◊ #b_K \÷KŸ¶ Gı÷ ? SKbÏ÷
¨db KbEfib Á“Ï®fi÷ #”≥Á“fi÷ «÷ ÁŸ¶“ “TKŸOT g÷Ê“ Á“Kb. g÷Ê“ Á“Ï®fi÷ Dı÷ ’c“œbØ® #”≥”÷ Á“mŸ¶ :- ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #d÷ #”≥Á“ #b’c“ ]Âb Æb¶KbP‰Á“
NAYADHM/ 52
fib…Á“b˙PÂÁ“b÷ #b E¶◊b fiOÏ®db¶ Pfi˙bÆ Á“Ï®#÷ Gı®#÷. #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ EÏÂb÷fib÷ ‹◊œ Á“Kb÷|. ÏŸ§ad Ïb\#÷ ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ®fi÷◊b÷Zbfi® Ob÷c“db¶ «÷Æb “®
Kb˙Z„ ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb #fi÷ g÷Ê“ Z÷dfi® Æbd÷ Ïb√®. Z÷ ÆdK÷ T®j®. «÷Æb “®fi÷ ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ®fib KŸ◊ Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hK \÷›fi÷ Z÷ P˙‹dK
ÁŸ¶“g Ïb\#÷ d£® fibdÁ“ P˙c÷“”Ïb\fi® •÷≤“ Á“ÒKbfi÷ Z÷ ’c“ÔK ÁŸ¶“ “TKŸOT ◊b@Kb÷, P˙§‹dZ Ø›fi÷ Z÷Â÷ ˙¥jÏfi÷ «b÷TbÔKb÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
◊”÷ÏbÔKb. ◊”÷Ïb˙®fi÷ Z÷fi÷ P˙c“bK Á“Ï® c“®j®. Zb÷ ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #d÷ ÁŸ¶“g "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ dbÏb c“b…SKÁ“bKb÷|Ø® ]Âb Oπbdb÷, #bÁ“Ïb÷, fiOÏb÷ #fi÷
Ïb\fib g˙fidb¶ P˙c÷“” Ïb\fi® •÷≤“ Á“ÒKb d£® #b_K v“◊db¶ \÷K÷T Gı÷. Oø”b÷db¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷, Zb÷ Zd÷ aKb¶K ◊Â÷ Á“b÷› Ïb\ Kb ›wÏfi÷ SKb¶
SKbÏ ◊E® E¶s·GıbK Ïb\#÷ #”≥Á“ #b’c“fib÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb÷|. ÆSÁ“bÏ ◊”÷Tb¶ #b˙b÷ ‹fibfi d”b÷SÆ˙ \÷Kb÷ Á“Ïb÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® ˙¥jÏ÷ ÏŸ§ad Ïb\fi÷
ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ P˙c“bK Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® E¶s·GıbK÷ cˆ“Zfi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ :- ”bØ÷ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- "”÷ ‹˙bPdfi„ ! #÷Á“˙bÏ ”y¶ #b◊fib cˆ“Zfib
›SKb’c“ «jŸ ◊”÷Tbfi® Ædbfi Dı Á“”÷˙Ÿ¶. ÏŸ◊db¶ PdPØTb OKb÷ ”Zb÷. d÷> SKb¶ ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙®fi®
(89) Z÷ Á“bT #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÁŸ“ÂbT fibdÁ“ Dıfi◊c“ ”ZŸ¶. Z÷ #bSd\ P˙c÷“”ÏbDıfi® &Îd Á“ÒKb d£®fib÷ ‹fibfid”b÷SÆ˙ \÷Kb÷ ”Zb÷. ÆŸ«b”y
Dıfi◊c“db¶ •b˙‹Z® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷db¶ ÁŸ“ÂbT c÷“œfib #Pj◊PZ ÏŸ§aZ ÁŸ“dbÏ®fib÷ #b d”b÷SÆ˙ Z÷ ‹fibfi d”b÷SÆ˙fib Tb√db¶ #¶œb÷fib ◊ fiØ®
fibdÁ“ Ïb\ ”Zb. Z÷ ÏŸ§ad Ïb\fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ jb’Ï®c÷“˙®fi® Áˆ¶“√Ø® DıÒd÷T #b˙® œÁ“Zb÷.' ˙¥jÏ ◊bÆ÷Ø®Z Z÷ #b˙bZb Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏÂ
ÆŸ«b”y fibdÁ“ Á“ÒKb ”Z®. Z÷fib ”bØ-◊O #b’c“ «jb #˙K˙ ÆŸ¶c“Ï ”Zb. Z÷ Á“Ï®fi÷ ÏŸ§ad Ïb\#÷ cˆ“fi÷ «b÷TbÔKb÷. œ÷¥ Æ˙ ˙øÎbÒZ ◊”÷Tbfi® Dı÷d ÆdDı˙Ÿ¶.
ÏŸ◊db¶, Kb…˙fidb¶ #fi÷ Tb˙hKdb¶ &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bͨ ”Z®. Z÷ ÆŸ«b”y (90) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Á“bœ® fibdÁ“ Dıfi◊c“ ”ZŸ¶. Dıfi◊c“db¶
«bPTÁ“bfib÷ Á“b÷› ÆdK÷ EbZŸdbPÆÁ“ ‹fibfifi÷ &SÆ˙ #bÔKb÷. Z÷ ÁŸ“ÂbTbPj◊PZ ˙bÂbÏÆ® fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷db¶ Á“bœ®ÏbDı œ¶√ fibdÁ“ Ïb\ ”Zb. Á“b÷›
ÏŸ§ad Ïb\#÷ ÆŸ«b”y «bPTÁ“b ! EbZŸdbPÆÁ“ ‹fibfi fib÷ &SÆ˙ #b˙÷Tb÷ ÆdK÷ P˙c÷“”ÏbDıfi® &Îd Á“ÒKb d£®fib¶ Z÷ ’c“ÔK ÁŸ¶“ “TKŸOfi® \÷ “ √ŸT® O›.
\hKb÷. Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶:- "”÷ SKbÏ÷ ÁŸ¶“gÏb\#÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷fi® •÷®fi÷ «b÷Tb˙® #fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“bT÷ ÆŸ«b”y «bPTÁ“bfi÷ EbZŸdbPÆÁ“ ‹fibfib÷ &SÆ˙ Øœ÷. Z÷Ø® #b ’c“ÔK ÁŸ¶“ “T KŸOTfi® \÷ “fi÷ Æb¶j® #b◊b÷. SKbÏ ◊Gı® ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷fi®
Zd÷ ÏbDıdbOfi® dµKdb¶, Eb÷Á“db¶DıT #fi÷ ‹ØTdb¶ &S◊≥ ØfibÏ ◊b¶E •÷®#b÷ "ZØb≤“®Á“ Gı÷' ]Âb &◊bKb÷Ø® Z÷ ÁŸ¶“ “T KŸOTfi÷ ◊PÂÂZ Á“ÏZb ØÁ“b
˙Âb÷|fib ¸`Tb÷ Tb#b÷. #fi÷ #÷Á“ •®c“bfiÁ“b¶ “ TÊ“Á“b˙b÷.' SKbÏ ◊Gı® Z÷fi® \÷ “ Æb¶j˙b ◊πKSfib÷ Á“Kb ◊϶ZŸ Z÷fi÷ Æb¶j˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb. SKbÏ
ÁŸ“ÂbTbPj◊PZ ÏŸ§aZd Ïb\#÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷fi® •÷®fi÷ «b÷Tb˙®. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ ◊Gı® Z÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏ•÷®, ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊bÆ÷ #b˙®. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ Dı÷ “®fi÷
: "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® ÏbDıdbOfi® dµKdb¶, ◊ŸÛ◊d¶ “◊db¶ P˙P˙j #fi÷ DıK-P˙DıK œ¯c“Ø® ˙jb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "‹˙bPdfi„ ! ]Âb
◊πÁ“bÏfib ◊¶E϶O® Eb˙Tb÷Ø® fiOÏfiŸ¶ #bT÷√fi Á“Ïb÷. Z÷fi® ≤“®Á“ dµK gbOdb¶ &◊bKb÷ Á“Kb, ◊϶ZŸ Z÷ ƶPjfi÷ \÷ “˙b dbÊ÷“ œ§aZdbfi fi ØKb. Z÷Ø® ”÷
#Á÷“ ◊bÊ“ Ïb√b÷.' SKbÏ ◊Gı® ÁŸ“ÂbTbPj◊PZ ÏŸ§ad ”bØ®fib •÷{“ ‹Á¶“j &◊Ï ‹˙bPdfi„ ! #d÷ Z÷ ’c“ÔK ÁŸ¶“ “T KŸOT Ædbfi «®\ ÁŸ¶“ “T KŸOT «fib˙®
#bv“∑“ ØKb÷. EZŸÏ¶O® Æ÷fib, db÷Ê“b db÷Ê“b Kb÷∞b#b÷ #fi÷ #¶Z:◊ŸÏfib ◊’Ï˙bÏØ® c“›#÷.' ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷fiŸ¶ Á“Øfi Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÁŸ“@gÏb\
◊’Ï˙øZ Ø›fi÷. ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ®fi÷ #bOÍ Á“Ï®fi÷, ≈Kb¶ ÏbDıdbO ”Zb÷, ≈Kb¶ AŸ“∞ ØKb÷. TTbÊ“db¶ ‰Â ÆT˙Ê“ fib√®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb- "Zd÷ Á÷“˙b
◊ŸÛ◊d¶ “◊ ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ”bØ®fib ‹Á¶“j &◊ÏØ® fi®E÷ &ZÏ®fi÷ Æb÷fi® Gıb÷ Á÷“ #b ÁŸ¶“ “T KŸOTfi® \÷ “ ◊ Æb¶j® fi œaKb ? #bd Á“”®fi÷
◊ŸÛ◊d¶ “◊db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊ˆ˙ ’c“œb Zϸ dŸ√ Á“Ï®fi÷ &Îd PÆ>”bÆfi &◊Ï Z÷dfi÷ c÷“œ Pfi˙bÆfifi® #b∏b #b◊®.
#bÆ®fi ØKb. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\ fbÏb c÷“œ PfiÁ“bTfi® #b∏b ◊bd÷Tb Z÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷
SKbÏ ◊Gı® #¶Z:◊ŸÏfi® ¬®#b÷#÷ ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ®fi÷ Z÷ ◊bÊ“ ◊Ï «÷Æb “®fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #bÔKb. #b˙®fi÷ ◊b÷Zbfib gb¶ “, ◊b‰ #fi÷ &◊ÏÁ“ #b’c“ T›fi÷
Æb÷fib Eb¶c“®fib Á“Íœb÷Ø® Z÷fi÷ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶. ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ «jb #T¶Á“bÏb÷Ø® PdPØTb fiOÏ®fi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ P˙c÷“” Dıfi◊c“fi® dµKdb¶
P˙gˆP¥Z Á“Ï®. ◊Gı® P◊Zbfib EÏÂb÷db¶ ◊πÂbd Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ T› OKb. Z÷ Ø›fi÷ ≈Kb¶ Á“bœ® Dıfi◊c“ #fi÷ ≈Kb¶ ˙bÂbÏÆ® fiOÏ® ”Z®, SKb¶ #bÔKb. SKb¶
ÆdK÷ ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ® ÏŸ§ad Ïb\fi® ◊bÆ÷ #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷fi÷ P◊Zbfib #b˙®fi÷ #Oπ &Ubfidb¶ Ob “®-Ob “® Gıb÷Rb. Gıb÷ “®fi÷ d”bfi„ #Ø˙bÍ® Kb˙Z„
NAYADHM/ 53
&◊”bÏ T›fi÷, ˙bÂbÏÆ® fiOÏ®fi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ ≈Kb¶ Á“bœ®ÏbDı œ¶Á“ ”Zb, #÷˙b÷ P˙EbÏ #bÔKb÷. Kb˙Z„ Z÷fiŸ¶ #b«÷”`« Kb˙Z„ OŸÂKŸaZ ÆŸ¶c“Ï PE‰
SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ DıK-P˙DıK œ¯c“b÷Ø® ˙jbÔKb. «fib˙˙Ÿ¶ &PEZ Gı÷. Z÷Â÷ Z÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷| P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ gˆPdfib ◊Ofib
˙jb˙®fi÷ Z÷ &◊”bÏ Ïb\fi® Æbd÷ Ïb√®fi÷ œ¶√ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Pfi˙c÷“fi #¶OŸ≤“bfiŸ¶ #fiŸÆÏ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ PE‰ «fibÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® PE‰Á“bÏb÷fi® Z÷
Á“KŸ∂. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! Ïb\ ÁŸ¶“gfib fbÏb PdPØTb fiOϮخ PfiÁ“bPÆZ„ Á“Ï÷T #db÷ d¶ “T®#÷ PE‰gbÆbfi÷ Kb˙Z„ ”b˙-gb˙ #b’c“Ø® PEP‰Z Á“Ï®. PEP‰Z Á“Ï®fi÷
#”®> #bÔKb Gı®#÷. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #d÷ #b◊fi® gˆ\#b÷fi® GıbKbfi÷ Oπ” ≈Kb¶ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷, SKb¶ O›. SKbÏ ◊Gı® d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷ PE‰Á“bÏb÷fi®
Á“Ï®fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Pfi˙bÆ Á“KÏ˙b ›·Gı®#÷ Gı®#÷.' SKbÏ÷ Á“bœ®ÏbDı œ¶√÷ Z÷ d¶ “T®fib÷ ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“KŸ∂. ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ ºP˙Á“bfi÷ Kb÷‘K P˙◊ŸT
ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ÁŸ¶“g Ïb\#÷ Zdfi÷ c÷“œPfiÁ“bTfi® #b∏b Á÷“d ◊π®PZc“bfi #b¡KŸ¶. #b◊®fi÷ P˙c“bK Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ÆdK÷ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ
#b◊® ?' SKbÏ÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷#÷ œ¶√ Ïb\fi÷ Æ˙˙bfi Á“”® SKbÏ ◊Gı® œ¶√ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ ˙¬bgˆ¥Â c“bÏ Á“Ï®fi÷, #¶Z:◊ŸÏ Z÷dDı ◊’Ï˙bÏ ÆP”Z
Ïb\#÷ ÆŸ˙ÂbÁ“bÏb÷fi÷ Á“mŸ¶: "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ ◊πgb˙Z®fi® jbKdbZbfi÷ ÆbØ÷ T›fi÷, Kb¶ PE‰Ægb ”Z®, SKb #bÔKb. #b˙®fi÷
#bSd\ d£® P˙c÷“”Ïb\fi® •÷{“ Á“ÒKb Á÷“˙® Gı÷ ?' SKbÏ÷ ÆŸ˙ÂÁ“bÏb÷#÷ œ¶√ PE‰Ægbfi® #¶ZÏ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ”b˙, gb˙, P˙TbÆ #fi÷
Ïb\fi÷ Á“mŸ¶- "‹˙bPdfi„ ! Dı÷˙® P˙c÷“”ÏbDıfi® •÷{“ Á“ÒKb d£® Gı÷ Z÷˙® c÷“˙ P˙¯«b÷Á“ KŸaZ PE‰b÷ \÷Zb¶ -\÷Zb¶ ≈Kb¶ P˙c÷“”fi® •÷≤“ ÏbDıÁ“ÒKb d£®fiŸ¶ Z÷fib
Á“ÒKb Á÷“ O¶j˙ Á“ÒKb ◊ fi ”b÷K.' SKbÏ ◊Gı® œ¶√ Ïb\#÷ cˆ“Zfi÷ «b÷TbÔKb÷ #fiŸÏŸ◊ PE‰ ”ZŸ¶. SKb¶ #b˙˙bfi÷ dbÊ÷“ Z…KbÏ ØKb. SKbÏ÷ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷
›SKb’c“ «jb÷ ˙øÎbÒZ ◊”÷Tbfi® Dı÷d \Â˙b÷. P˙c÷“”fi® &Îd ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£®fiŸ¶, Z÷fiŸ¶ #fiŸÏŸ◊ PE‰ «fib˙÷T \÷KŸ¶ \÷›fi÷
(91) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÁŸ“ÏŸ fibdÁ“ Dıfi◊c“ ”ZŸ¶. Z÷db¶ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷.- "#Ï÷ #b Zb÷ P˙c÷“”fi® •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ®
”‹Z®fib◊ŸÏ fibdÁ“ fiOÏ ”ZŸ¶. #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\ ”Zb÷, Kb˙Z„ Z÷ ÆŸ√ ◊ˆ˙Á“ d£T® Gıb÷.' Z÷ P˙EbÏ #b˙Zb¶ Dı Z÷ T§≈DıZ ØKb÷, ◊π®’ “Z Ø› OKb÷. #fi÷
P˙EÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ PdPØTb fiOÏ®db¶ ÁŸ¶“g Ïb\fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙®fib÷ ÔK’c“Z Ø› OKb÷. Z÷Ø® Z÷ j®Ï÷ j®Ï÷ SKb¶Ø® ”Ê“® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ”Ê“Zb ØÁ“b
#bSdDı #fi÷ d£® ÁŸ“dbÏ®fib÷ #fiŸDı d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ Kb˙Z„ KŸ˙ÏbDı ”Zb÷. Z÷ d£’c“≥fi÷ \÷›fi÷ jbK dbZb#÷ Á“mŸ¶- "”÷ ◊Ÿ‰ ! Zd÷ T§≈DıZ, ˙π®◊’ “Z #fi÷
ÆdK÷ #÷Á“˙bÏ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ÔK’c“Z Ø›fi÷ j®d÷ j®d÷ Á÷“d ”Yb ? SKbÏ÷ d£’c“≥÷ jbK dbZbfi÷ #b ◊πdbÂ÷
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "Zd÷ \#b÷ #fi÷ dbÏb ◊πdbc“ ˙fidb¶ #÷Á“ db÷Ê“® PE‰ ÆgbfiŸ¶ Á“mŸ¶- "dbZb ! dbÏ® OŸÏŸ #fi÷ c÷“˙Zb Ædbfi db÷Ê“® ¯”÷fifi® Á÷“ Dı÷fibØ® dbÏ®
Pfidb Á“Ïb÷, Dı÷ #fi÷Á“ ‹Z¶gb÷Ø® KŸaZ ”b÷K ›SKbc“® SKbÏ ◊Gı® d£’c“≥ T§≈DıZ Ø˙Ÿ¶ \÷›#÷, Æbd÷, PE‰Á“bÏb÷#÷ «fib˙÷T #b Ægbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙b÷
Á“dbÏ÷ PE‰Á“bÏb÷fi® •÷®fi÷ «b÷Tb˙®. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- œŸ¶ Kb÷‘K Gı÷ ?' SKbÏ÷ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ jbK dbZbfib Z÷ #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ PE‰ Ægbfi÷ ”b˙, gb˙, P˙TbÆ #fi÷ P˙@«b÷Á“ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ #÷Á“c“d A“b÷PjZ ØKb÷ #fi÷ «b÷VKb÷ - "Á“b÷ Gı÷ Z÷
KŸaZ PE‰b÷Ø® PEP‰Z Á“Ïb÷. OÏ÷ Dı›fi÷ Z÷#b÷#÷◊®>Gı® #fi÷ ϶O T®jb÷. T›fi÷ PE‰Á“bÏ Á÷“ Dı÷ db÷Zfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷, Kb˙Z„ T≈\ «ŸP∞ #b’c“Ø® ÏP”Z Gı÷,
≈Kb¶ PE‰Ægb ”Z®, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ PE‰Ægbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Dı÷Â÷ OŸÏŸ #fi÷ c÷“˙Zbfi® Ædbfi dbÏ® ≈K÷{“ «”÷fifiŸ¶ Kb˙Z„ PE‰Á“ «fib˙÷T Gı÷
Á“Ï®fi÷ gˆPdfib P˙gbOb÷fiŸ¶ P˙gbDıfi Á“KŸ∂. P˙gbDıfi Á“Ï®fi÷ ◊b÷Z ◊b÷Zbfi® gˆPdfi÷ ? #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ PE‰Á“bÏfi÷ ˙jfi® #b∏b #b◊® c“®j®.
Ƨ≈DıZ Á“Ï®. PE‰fi÷ Kb÷‘K «fib˙®. Ƨ≈DıZ Á“Ï®fi÷ PE‰ Ægbdb¶ ”b˙-gb˙ SKbÏ ◊Gı® PE‰Á“bÏb÷fi® Z÷ •÷® #b ˙øÎbÒZ fi÷ Æb¶gÍ® #fi÷ Ædºfi÷
#b’c“Ø® KŸaZ PE‰ #¶’Á“Z Á“Ï˙bdb¶ TbO® OKb. ≈Kb¶ d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„
Z÷ PE‰Á“bÏb÷db¶Ø® #÷Á“ PE‰Á“bÏfi÷ #÷˙® PE‰Á“ÍbT§¯j ◊πbk Ø› ”Z® d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ ÁŸ“dbÏfi÷ ˙jbÔKb÷. ˙jb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
#fi÷ ˙b϶˙bÏ &◊Kb÷Odb¶ #b˙® ”Z® Á÷“ Dı÷ Á“b÷› Pf◊c“, EZŸÛ◊c“ #Ø˙b ‹˙bPdfi„ ! Pfi_KØ® Z÷ PE‰Á“bÏfi÷ #b ◊πÁ“bÏfi® PE‰Á“bÏ T§¯j T¯j Ø›,
#◊c“fiŸ¶ #÷Á“ #˙K˙ ◊ \÷› T÷ Zb÷ Z÷ #˙K˙fib #bjbÏ÷ Z÷fiŸ¶ #b√Ÿ¶ PE‰ ◊πbk Ø› #fi÷ #¿KbÆdb¶ #b˙® Gı÷ Z÷Ø® ”÷ ‹˙bPd ! #b◊ Z÷ PE‰Á“bÏfi÷
«fib˙® œÁ÷“. Z÷ ÆdK÷ #÷Á“˙bÏ #÷Á“ PE‰Á“bÏ c“bÏÁ÷“ K˙PfiÁ“bfi® #b÷Ê“db¶ Ï”÷T ˙jfi® #b∏b fi #b◊b÷. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b◊ Z÷ PE‰Á“bÏfi÷ «®\÷ Á“b÷› c¶“ “
d£® ÁŸ“dbÏ®fib ◊Ofib÷ #¶OŸ≤“b÷ \Í®db¶Ø® \÷Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ PE‰Á“bÏc“bÏÁ“fi÷ #b¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı® d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷ Z÷ PE‰Á“bÏfi÷ ƶ “bÆÁ“fib÷ Gı÷c“ Á“Ïb˙® c“®jb÷
NAYADHM/ 54
#fi÷ Z÷fi÷ c÷“œPfiÁ“bTfi® #b∏b #b◊®. SKbÏ ◊Gı® d£’c“≥ fbÏb c÷“œPfi Á“bTfi® ≈Kb¶ Á“ÒKb#b÷fib÷ #¶Z◊ŸÏ ”Zb÷, ≈Kb¶ P˙c÷“”fi® &Îd Á“ÒKb d£® ”Z® SKb¶
#b∏b ◊bd÷T Z÷ PE‰Á“bÏ ◊b÷Zbfib gb¶ “, ◊b‰ #fi÷ &◊Á“Ï #b’c“ T›fi÷ #b˙®. #b˙®fi÷ gˆPd ◊Ï ◊b® Gıb¶YŸ¶ Z÷ Z÷fib◊Ï  “bg ◊bØKb÷|, #fi÷ Z÷fib
PdPØTb fiOϮخ fi®Á“iKb÷. P˙c÷“”fi® •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ® d£®fib ◊Ofib #¶Oˆ≤“bfib ◊Ï #bÆfi Ïb√®fi÷ «÷≤“® «÷Æ®fi÷ P˙c÷“”˙ ÏbDıÁ“ÒKb d£® Æbd÷ c“bfijd
#fiŸÆbÏ÷ Z÷fiŸ¶ ÆdOπ v“◊ PEP‰Z Á“KŸ∂. PEP‰Z Á“Ï®fi÷ Z÷ PE‰¸TÁ“ ◊b÷Zbfi® #b’c“fib÷ &◊c÷“œ c÷“˙b TbO®. Z÷ P˙c÷“”˙Ï ÏbDıÁ“ÒKb#÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“bfi÷
Á“b¶√db¶ c“«b˙® T®jŸ¶. ◊Gı® d”bfi #Ø˙bÍb÷ Kb˙Z„ &◊”bÏ Oπ” Á“Kb÷|. ◊ˆ¢KŸ¶- "”÷ Eb÷a√b ZdbÏb jdfiŸ¶ dˆÍ œŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“bfi÷
Oπ” Á“Ï®fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\fi® ◊bÆ÷ &ÎÏ #b¡Kb÷ - c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ”y¶ œb…EdŸTÁ“ jdfib÷ &◊c÷“œ #b◊Ÿ¶ GŸı¶. #dbÏb
#bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ ˙jbÔKb. ˙jb˙®fi÷ &◊”bÏ Z÷fi® Æbd÷ dZdb¶ Dı÷ Á“b÷› ◊ ˙‹ZŸ #œŸPE˙bÍ® ”b÷K Zfi÷ ◊b®خ #fi÷ dbÊ“®Ø® œŸ∞
dˆaKb÷, ◊Gı® PE‰Á“bÏ÷ Á“mŸ¶- "‹˙bPdfi„ ! PdPØTb ÏbDıjbfi® db¶ ÁŸ¶“g Ïb\fib Á“ÏbK Gı÷, Kb˙Z„ #b jdfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙bØ® #d÷ PfiP˙–fi÷ ‹˙O÷| Dı›#÷
◊Ÿ‰ #fi÷ ◊πgb˙Z® c÷“˙®fib #bSdDı d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷ dfi÷ c÷“œÁ“bTfi® #b∏b Gı®#÷.
#b◊® Gı÷. Z÷ Á“bÏÂ÷ ”y¶ #”®> #bÔKb÷ GŸı¶. ”÷ ‹˙bPdfi„ #b◊fi® «b”y#b÷fi® SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“” ÏbDıÁ“ÒKb d£®#÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“bfi÷ Á“mŸ¶-
GıbKbfi÷ ◊’ÏOø”®Z Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ”y¶ #”®> Ï”÷˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' "Eb÷a√b ! Dı÷d Á“b÷› #dŸÁ“ fibdjbÏ® ◊ŸÏŸ¥ ÏŸPjÏØ® PTk ˙¬fi÷ ÏŸPjÏØ® Dı
SKbÏ ◊Gı® #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\#÷ PE‰Á“bÏ ◊ˆ‰fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! jb÷˙÷ Zb÷ ”÷ Eb÷a√b ! Z÷ ÏŸPjÏØ® jb÷K÷T ˙¬fi® Á“b¶› œŸP∞ ØbK Gı÷ ?
d£’c“≥ ÁŸ“dbÏ÷ Á“Kb Á“bÏÂ÷ Zdfi÷ c÷“œ PfiÁ“bTfi® #b∏b #b◊® Gı÷ ?' SKbÏ ◊’Ï˙πbPDıÁ“b#÷ &ÎÏ #b¡Kb÷, "fi”®>, Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®.d£®#÷ Á“mŸ¶- "#b
◊Gı® PE‰Á“bÏ ◊Ÿ‰÷ #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\fi÷ Æ˙˙bZ Á“”®. SKbÏ ◊Gı® #c“®fiœ‰Ÿ ◊πdbÂ÷ Eb÷a√b ! ZdbÏb dZdb¶ ◊πbÂbPZ◊bZØ® Kb˙Z„ dΩKbc“œfiœVKØ® Á“b÷›
Ïb\#÷ Z÷ PE‰Á“bÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ d£® ÁŸ“dbÏ®fiŸ¶ œŸP∞ fiØ® ØZ®, SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”˙ÏÏbDıÁ“ÒKb d£®fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b◊Ï
#fiŸÏŸ◊ PE‰ Á÷“˙Ÿ¶ «fibÔKŸ¶ ”ZŸ¶ ?' SKbÏ÷ PE‰Á“bÏ÷ ◊b÷Zbfi® Á“b¶√db¶Ø® Z÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“bfi÷ œ¶Á“b &S◊≥ Ø›, Á“b¶¨b Ø› #fi÷PEP˙’Á“SÆb Ø›
PE‰¸TÁ“ Á“b∆Ÿ¶. Á“b∑“®fi÷ #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\fi® ◊bÆ÷ ÏbpKŸ Ïb√®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ #fi÷ Z÷ g÷c“fi÷ ◊πbk Ø› Z÷ d£®fi÷ Á¶“› ◊ &ÎÏ c÷“˙bdb¶ ÆdØ fi Ø› œÁ“[
‹˙bPdfi„ ! P˙c÷“”Ïb\fi® •÷{“ Á“ÒKb d£®fiŸ¶ #fiŸÏŸ◊ #b PE‰ d÷> Á¶“›Á“ Z÷Ø® db…fi Ï”® O› SKbÏ ◊Gı® d£®fi® ]® c“bÆ®#b÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“bfi®
#bÁ“bÏ, gb˙ #fi÷ ◊πPZP«@«fib v“◊db¶ PEP‰Z Á“Ï÷T Gı÷. P˙c÷“” Ïb\fi® •÷{“ ”®Tfib Á“Ï˙b TbO®, dfibdb¶ Pfi>c“b Á“Ï˙b TbO®, ˙EfiØ® Pfi>c“b Á“Ï˙b TbO®.
ÁŸ“dbÏ® d£®fiŸ¶ #b«÷”`« v“◊ Zb÷ Á“b÷› c÷“˙Zb #Ø˙b c“bfi˙ ◊ PEP‰Z Á“Ï® O”b Á“Ï˙b TbO®. Á÷“Ê“T®Á“ c“bÆ®#b÷ Z÷fi÷ A“b÷PjZ Á“Ï˙b TbO®-PE “˙b TbO®.
fi œÁ÷“. #c“®fiœ‰Ÿ Ïb\#÷ cˆ“Zfi÷ «b÷TbÔKb÷. ›SKb’c“ «jb÷ ˙øÎbÒZ ◊ˆ˙˙Z„ Á“b÷› Á“b÷› dŸ√ dEÁ“b˙˙b TbO®, Á“b÷› Á“b÷› &◊”bÆ Á“Ï˙b TbO®, Á“b÷›
Á“”÷˙b÷. #b¶OÍ®#b÷Ø® ZDıfib Á“Ï˙b TbO®, Á“b÷› Zb “fib Á“Ï˙b TbO® #fi÷ Á“b÷›#÷
(92) Z÷ Á“bÍ #fi÷ ÆdKdb¶ ◊¶EbT fibdÁ“ Dıfi◊c“db¶ Á“b§@◊VK◊ŸÏ #jEÒs c“›fi÷ Z÷fi÷ «”bÏ Á“b∑“® c“®j®.
fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ PDıZœ‰Ÿ fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷ ◊¶EbT c÷“œfib÷ SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDıfi® &Îd Á“ÒKb d£®fi® c“bÆ®#b÷ fbÏb Kb˙Z„
#Pj◊PZ ”Zb÷. Z÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib #¶Z:◊ŸÏdb¶ #÷Á“ ”\Ï Ïb®#b÷ ”Z®. #˙”÷Tfib Á“ ÏbK÷T® Z÷ Eb÷a√b #÷Á“c“d A“b÷PjZ Ø› O› #fi÷ A“b÷jØ®
PdPØTb fiOÏ®db¶ Eb÷Á“√b fibdfi® ◊’Ï˙πbPDıÁ“b Ï”÷Z® ”Z®. Z÷ Eb÷a√b ggˆÁ“Z® ØÁ“[ P˙c÷“”˙Ï ÏbDıÁ“ÒKb d£®fib ◊πPZf÷¥fi÷ ◊πbk Ø›. Z÷Â÷ ◊b÷ZbfiŸ¶
◊’Ï˙πbPDıÁ“b PdPØTb fiOÏ®db¶ ]Âb¶ Ïb\, ›wÏ Kb KŸ˙ÏbDı Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #bÆfi &◊bRŸ¶ #fi÷ Á“ÒKb#b÷fib #¶Z◊ŸÏdb¶Ø® fi®Á“Í® O›. SKb¶ Ø® fi®Á“Í®fi÷
#b’c“fi® Æbd÷ c“bfijd œb…Ejd #fi÷ Z®Ø‹fibfifiŸ¶ Á“Øfi Á“ÏZ®, ◊π∏b◊fib PdPØTb fiOÏ® db¶Ø® ◊ fi®Á“Í® #fi÷ ◊’Ï˙πbPDıÁ“b#b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ ◊¶EbT
Á“ÏZ®, ◊πv“◊Âb Á“ÏZ® #fi÷ &◊c÷“œ Á“ÏZ® ØÁ“[ Ï”÷Z® ”Z®. #÷Á“˙bÏ Á“b÷› Dıfi◊c“ ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ #b˙® #fi÷ ]Âb Ïb\#b÷
ÆdK÷ Z÷ Eb÷a√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“b P‰c¶“ “ ÁŸ¶“’ “Á“b Kb˙Z„ O÷ÏŸØ® ϶O÷Tb ˙¬ T›fi÷ #fi÷ ›wÏb÷ #b’c“fi® Æbd÷ Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï˙b TbO®.
◊’Ï˙πbPDıÁ“b#b÷fib d≤“Ø® fi®Á“Í®. fi®Á“Í®fi÷ Øb÷ “®-◊’Ï˙πb\’Á“#b÷Ø® ]÷ÏbK÷T® PDıZœ‰Ÿ Ïb\ #÷Á“˙bÏ ◊b÷Zbfib #¶Z:◊ŸÏ #fi÷ ◊’Ï˙bÏØ® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ Kb˙Z„
PdPØTb fiOÏ®fi® ÏbDıjbfi®fi® dµKdb¶ Ø,fi÷ ≈Kb¶ ÁŸ¶“g Ïb\fib÷ g˙fi ”Zb÷, «÷≤“b÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊b’Ï˙πbPDıÁ“b#b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Z÷ Eb÷a√b ≈Kb¶ PDıZœ‰Ÿ
NAYADHM/ 55
Ïb\ ”Zb÷, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ #¶c“Ï ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ DıK-P˙DıKfib œ¯c“b÷Ø® ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊bÆ÷ #bÔKb. #b˙®fi÷ c“Ï÷Á÷“ «¶fi÷ ”bØ
PDıZœ‰Ÿfi÷ #Pgfi¶c“fi Á“Ï® Z÷fi÷ ˙jbÔKb÷. SKbÏ÷ PDıZœ‰ˆ Ïb\#÷ Eb÷a√b \÷Rb #fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib Ïb\#b÷fib ˙Efi Pfi˙÷c“fi Á“Kb. ÁŸ¶“g Ïb\ Z÷ cˆ“Zb÷
◊’Ï˙πbPDıÁ“b ◊b® Gı¶Ê“®fi÷ ◊b÷Zbfib #bÆfi ◊Ï «÷≤“®. ◊Gı® Z÷Â÷ PDıZœ‰Ÿ ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #÷Á“c“d A“b÷PjZ ØKb÷ Kb˙Z„ TTbÊ“ ◊Ï ‰Â
Ïb\, ÏbDı #fi÷ #¶Z◊ŸÏfib #b’c“fib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Eb÷a√b Á“ÏET® ◊b “®fi÷ Z÷dfi÷ Á“mŸ¶- "”y¶ Zdfi÷ P˙c÷“”ÏbDıfi® &Îd Á“ÒKb d£®fi÷ fi”®
◊’Ï˙πbPDıÁ“b#÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ c“bfijd #b’c“fib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷. PDıZœ‰Ÿ #b◊Ÿ¶.' #÷d Á“”®fi÷ Gı®#÷ cˆ“Zb÷fi÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb P˙fib ◊bGıÍfib fbÏØ®
Ïb\ ◊b÷Zbfib Ïb®˙bÆfi® Ïb®#b÷fib Æb…>c“K #b’c“db¶ Kb˙Z„ ◊KÊ“fi Á“Ïb÷ Gıb÷ Á“b∑“® dŸaKb. ÁŸ¶“g Ïb\ fbÏb #ÆSÁ“b’ÏZ-#ÆÒdbPfiZ #fi÷ #◊fbÏØ®
#fi÷ ›wÏb÷fib¶ ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷ Zb÷ Á“b÷› ◊ Ïb\ #b’c“fiŸ¶ #b˙Ÿ¶ Á“∑“bK÷Tb Z÷ Gı#÷ ÏbDıcˆ“Zb÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib Ïb\ ”Zb. SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ «÷
#¶Z:◊ŸÏ ◊”÷Tb¶ aKbÏ÷K \÷KŸ¶ Gı÷ SKbÏ÷ Eb÷Á“√b ◊’Ï˙πbPDıÁ“b#÷ PDıZœ‰Ÿ ”bØ \÷ “®fi÷ Z÷dDı d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb.
Ïb\fi® Zϸ ”ÆZb-”ÆZb Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷Zb Zd÷ Z÷ "”÷ ‹˙bPdfi„ ! #d÷ PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷ Gı#÷ Ïb\#b÷fib cˆ“Zb÷ #÷Á“ Dı ÆbØ÷
Áˆ“◊d¶ ˆ“Á“ Ædbfi Gıb÷.' Áˆ“˙bfi÷ c÷“ “Á“b÷ ”Zb÷. Z÷ c÷“ “Á“b÷ Z÷ Áˆ“˙bdb¶ &S◊≥ ØKb÷ ≈Kb¶ PdPØTb fiOÏ® ”Z® SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ◊϶ZŸ Kb˙Z„ ÁŸ¶“g Ïb\
”Zb÷ #fi÷ ˙µKb÷ ”Zb÷. Z÷Â÷ «®\÷ Áˆ“˙b÷, ZÍb˙, s”, ÆÏ #Ø˙b ÆdŸs \÷Kb÷ P˙c÷“”˙ÏÏbDıÁ“ÒKb d£® #b◊fi÷ fi”® #b◊÷' cˆ“Zb÷#÷ ◊b÷Z-◊b÷Zfib Ïb\#b÷fi÷
fi ”Zb÷, Z÷Ø® Z÷ dbfiZb÷ ”Zb÷ Á÷“ #b Dı Áˆ“˙b÷ Gı÷ #fi÷ #bDı ÆdŸs Gı÷ #bfib #b #Ø ˙øÎbÒZ Pfi˙÷’c“Z Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® Z÷ PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷ Gı#÷ Ïb\#b÷
PÆ˙bK «®DŸı¶ Á¶“› fiØ®. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ Z÷ Áˆ“˙bdb¶ ÆdŸsfib÷ c÷“ “Á“b÷ cˆ“Zb÷ ◊bÆ÷Ø® #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ #÷Á“c“d Á“b÷P◊Z ØKb.
#÷Á“c“d #b˙® OKb÷. SKbÏ÷ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“b#÷ Á“mŸ¶ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“bfi÷ Á“mŸ¶ c÷“˙bfiŸP◊πK Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\fi® ◊bÆ÷ cˆ“Z db÷Á“VKb #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙ “bÔKŸ¶- "”÷
! ”y¶ ÆdŸsfib÷ c÷“ “Á“b÷ GŸı¶.' SKbÏ÷ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“b#÷ ÆdŸsfib c÷“ “Á“bfib÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊Â÷ Gı#÷ Ïb\#b÷fib cˆ“Zb÷ #÷Á“ ÆbØ÷ Kb˙Z„ Á“b∑“˙bdb¶
c÷“˙bfiŸP◊πK ! Z÷ ÆdŸs c÷“ “Á“b÷ GŸı¶.' SKbÏ÷ ÆdŸsfib c÷“ “Á“b#÷ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“bfi÷ Á“mŸ- #bÔKb. Z÷Ø® #b◊Â÷ Tb÷Á“b÷#÷ ÁŸ¶“g Ïb\fi® Zϸ ◊πKb Á“Ï˙Ÿ¶ Kb÷‘K GŸı¶.' #b
c÷“˙bfiŸP◊πK ! Z÷ ÆdŸs ]Âb÷ db÷Ê“b÷ Gı÷. SKbÏ÷ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“b#÷ ◊b÷Zbfib ◊OØ® ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙ “bÔKŸ- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊Â÷ Gı#÷ Ïb\#b÷fib cˆ“Zb÷ #Á÷“ ÆbØ÷
#÷Á“ T®Ê“® √÷>E® #fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! œŸ¶ #bÊ“Tb÷ db÷Ê“b÷ Gı÷ ! ÆdŸsfib Kb˙Z„ Á“b∑“˙bdb¶ #bÔKb. Z÷Ø® #b◊Â÷ Tb÷Á“b÷#÷ ÁŸ¶“g Ïb\fi® Zϸ ◊πKbÂ
c÷“ “Á“b#÷ Á“mŸ¶- #÷ #Ø ÆdØ fiØ®. SKbÏ÷ Áˆ“˙bfib c÷“ “Á“b÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib Á“Ï˙Ÿ¶ Kb÷‘K Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷#b÷#÷ #÷Á“ «®\fi® ˙bZ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®.
’Á“fibÏbØ® &GıÍ®fi÷ cˆ“Ï OKb÷ #fi÷ ◊Gı® «b÷VKb÷ - "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Z÷ ÆdŸs œŸ¶ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Æ≥∞ ØKb ”bØ®fib ‹Á¶“j &◊Ï #bv“∑“ ØKb. Á“b÷϶ʓ
#bÊ“Tb÷ db÷Ê“b÷ Gı÷ ? ÆdŸsfib c÷“ “Á“b#÷ Á“mŸ¶- "Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®.' ˙ø¨fib ¸`Tb÷fi® dbÍb˙bÍŸ Gı‰ jbÏ Á“KŸ∂. w÷Z EbdÏ Z÷fib &◊Ï ∑“b÷Íb˙b
Z÷ ◊πdbÂ÷ ”÷ PDıZœ‰Ÿ ! «®\ ]Âb¶ Ïb\#b÷ Z÷dDı ›wÏb÷ Kb˙Z„ Tb‘Kb. db÷Ê“b db÷Ê“b ]b÷ “b#b÷, ”bØ®#b÷, ÏØb÷ #fi÷ &Îd Kb÷∞b#b÷ ÆP”Z
ÆbØ˙b” #b’c“fi® ◊Sfi®#b÷, «”÷fib÷, ◊Ÿ‰®#b÷ #Ø˙b ◊Ÿ‰˙jˆ#b÷fi÷ Zd÷ \÷K÷T EZŸÏ¶PO® Æ÷fibØ® ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ Æ˙ ≠“P∞fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ˙bUbfib µ˙Pfifi®
fiØ®. #÷ Á“bÏÂ÷ Æd\÷ Gıb÷ Á÷“ Dı÷˙Ÿ¶ dbÏŸ¶ #¶Z:◊ŸÏ Gı÷ Z÷˙Ÿ¶ «®\ Á“b÷›fiŸ¶ fiØ®. ÆbØ÷ ◊b÷Z ◊b÷Zbfib fiOÏb÷Ø® fi®Á“iKb. #÷Á“≤“b Ø›fi÷ ≈Kb¶ PdPØTb fiOÏ® ”Z®
”÷ PDıZœ‰Ÿ ! PdPØTb fiOÏ®db¶ ÁŸ¶“g Ïb\fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ ◊πgb˙Z®fi® #bSd\ SKb¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ Z…KbÏ ØKb. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ #b Á“Øfib÷ #Ø
d£® fibdfi® ÁŸ“dbÏ® ÏŸ◊ #fi÷ Kb…˙fidb¶ Dı÷˙® Gı÷ Z÷˙® «®\ Á“b÷› c÷“˙Á“ÒKb \®fi÷ ◊b÷Zbfib Æ…PfiÁ“ Á“dEbÏ®fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶-c÷“˙bfiŸP◊πK !
˙O÷Ï÷ ◊ fiØ®. P˙c÷“”ÏbDıfi® •÷{“ Á“ÒKbfib Á“b◊÷Tb ◊Ofib #¶OŸ{“fib Tb√db¶ œ®]π ]b÷ “b, ”bØ®, #b’c“Ø® KŸaZ EZŸÏ¶PO® Æ÷fib Z…KbÏ Á“Ïb÷. Kb˙Z„
#¶œ «Ïb«Ï ◊ ZdbÏŸ¶ #b #¶Z:◊ŸÏ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ Æ÷fib◊PZ#÷ Æ÷fib Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ #b∏b ◊bGı® #b◊®.
◊’Ï˙πbPDıÁ“b Dı÷ ’c“œbØ® ◊πOÊ“ Ø› ”Z® Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGı® EbT® O›. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Á“˙E jbÏ Á“Ï®fi÷ Æ≥∞ ØKb÷.
PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ cˆ“Zfi÷ «b÷Tb˙®fi÷ ◊”÷Tbfi® Ædbfi Dı «jŸ¶ Á“mŸ¶. •÷{“ ”bØ®fib¶ ‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ ØKbÁ“ ϶ʓfib ¸`Tb÷fi® dbÍb˙bÍŸ¶ Gı‰ jbÏÂ
(93) #b ◊πdbÂ÷ Z÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı #÷ Ïb\#b÷fib cˆ“Zb÷ ≈Kb¶ Á“KŸ∂. Z÷fib &◊Ï •÷{“ #fi÷ w÷Z EbdÏ ∑“b÷Í˙bdb¶ #bÔKb Kb˙Z„ P˙œbÍ
PdPØTb fiOÏ® ”Z® SKb¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ Ï˙bfib Ø› OKb. PdPØTb ÏbDıjbfi®db¶ EZŸÏ¶PO® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ PdPØTb ÏbDıjbfi®fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ fi®Á“iKb.
NAYADHM/ 56
fi®Á“Í®fi÷ P˙c÷“” Dıfi◊c“fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfib c÷“œfib÷ #¶Z ”Zb÷ SKb¶ Kb˙Z PE>PZZ Ø› Ïmb÷ GŸı¶.' SKbÏ÷ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDı˙Ï Á“ÒKb d£®#÷ Ïb\
#bÔKb. #b˙®fi÷ SKb¶ ◊ “b˙ fibpKb÷. ◊ “b˙ fib√®fi÷ PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Gı#÷ ÁŸ¶“gfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ -"ZbZ ! #b◊ #˙”Z dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊˙bÍb Ø›fi÷
Ïb\#b÷fi® ◊πZ®¨b Á“ÏZb÷ KŸ∞fi÷ dbÊ÷“ Æ≈Dı Ø›fi÷ Ïmb÷. SKbÏ÷ ◊Gı® PDıZ œ‰Ÿ PE>Zb fi Á“Ïb÷. ”÷ ZbZ ! #b◊ Z÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ ◊πSK÷Á“ Ïb\fi® ◊bÆ÷ OŸk
◊πgøPZ Gı#÷ Ïb\#b÷#÷ ≈Kb¶ ÁŸ¶“g Ïb\ ”Zb SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ÁŸ¶“g ÏŸ◊db¶ cˆ“Zb÷fi÷ db÷Á“Tb÷. #fi÷ ◊πSK÷Á“fi÷ Á“”÷˙ “b˙® #b◊b÷ Á÷“ P˙c÷“”ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb ”y¶
Ïb\fi® ÆbØ÷ KŸo Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊π˙øÎ Ø› OKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ PDıZœ‰Ÿ Zdfi÷ #b◊Ÿ¶ GŸı¶.' #÷d Á“”÷˙ “b˙®fi÷ ƶµKbÁ“bTfib #˙ÆÏ ◊Ï ≈KbÏ÷ P˙ÏT,
◊πgøPZ Gı#÷ Ïb\#b÷#÷ ÁŸ¶“g Ïb\fiŸ¶ ”fifi Á“KŸ∂ dØfi Á“KŸ∂ Z÷fi® PE∫ v“◊ dfiŸÛKb÷ OdfibOdfi Á“ÏZb ”b÷K #fi÷ P˙•bdfi÷ dbÊ÷“ ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ïdb¶ dfiŸÛK
µ˙\ ◊ZbÁ“bfi÷ PGı≥Pg≥ Á“Ï®fi÷ fi®E÷ ¸÷>Á“[ c“®j®. Z÷fib ◊πb ƶÁ“Ê“db¶ #b◊® «÷≤“b ”b÷K, Z÷ ÆdK÷ ◊πSK÷Á“ Ïb\fi÷ PdPØTb fiOÏ®fi® ÏbDıjbfi®db¶ ◊π˙÷œ
OKb. Z÷fi® Æ÷fib EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ gbO® O›. SKbÏ ◊E® Z÷ ÁŸ¶“gÏb\ Á“Ïb˙b÷. ◊π÷˙÷œ Á“Ïb˙®fi÷ Z÷fi÷ OgOø”fi® #¶c“Ï T› \˙b÷. ◊Gı® PdPØTb
PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ Ïb\#b÷fib fbÏb ”Z dbfi d’c“Z Kb˙Z„ ÆbdΩK”®fi, ÏbDıjbfi®fib fbÏ «¶j Á“Ïb˙® c÷“˙b, #fi÷ fiOÏ®fib Ïb÷jdb¶ Æ≈Dı Ø›fi÷ Ï”÷˙Ÿ¶
«T”®fi, ◊ÏbA“d”®fi, Kb˙Z„ œ‰ŸÆ÷fibfib÷ Æbdfib÷ Á“Ï˙bdb¶ #ÆdØ Ø› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“KŸ∂.
Z÷Ø® Z÷ œ®]πZb◊ˆ˙Á“, S˙Ïbfi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ PdPØTb fiOÏ®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ Ïb\#b÷ Á“bT÷ #ØbZ„ «®\ ’c“˙Æ÷
◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ PdPØTbfib fbÏ «¶j Á“Ï® c“®jb. fbÏ «¶j Á“Ï®fi÷ ’Á“£bfib÷ Ïb÷j \PÍ#b÷db¶Ø® Z÷ ÆŸ˙ÂdK d‹ZÁ“ ◊Ï PGıs˙bͨ #fi÷ Á“dÍfib Á“Â˙bÍ®
Á“Ï˙bdb¶ Æ≈Dı #bÔKb. #b˙®fi÷ PdPØTb ÏbDıjbfi®fi÷ dfiŸÛKb÷fib OdfibOdfiØ® d£®fi® ◊πPZdb \÷˙b Tb‘Kb. "#bP˙c“”ÏbDıfi® •÷≤“ Á“ÒKb d£® Gı÷' #÷d
ÏP”Z Á“Ï® c“®j® SKb¶ ÆŸj® Á÷“ Á“b÷Ê“fi® &◊ÏØ® ◊ #b˙bOdfi Ïb÷Á“[ c“®jŸ¶. \®fi÷ P˙c÷“”ÏbDıÁ“ÒKb d£®fib v“◊, Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hKdb¶ dˆPGıZ, Oø∞
#Ø˙b dT SKbO˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊ #b˙˙b Dı˙bfiŸ¶ Ïb÷Á“[ c“®jŸ¶. Z÷#b÷#÷ Kb˙Z„ #SK¶Z TbTbPKZ Ø›fi÷ #Pfid÷¥ WPÕ“Ø® ˙b϶˙bÏ Z÷fi÷ \÷˙b Tb‘Kb.
fiOÏ®fi÷EbÏ÷ Zϸخ ]÷Ï® T®j®. SKbÏ◊ Gı® P˙c÷“”ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb d£®#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ ◊πbKP_Î Á“KŸ Z÷
SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\ PdPØTb ÏbDıjbfi®fi÷ ]÷Ï÷T® \® #¿K¶ZÏ Æd‹Z #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ ]® ÁŸ“¯\#b’c“ c“bÆ®#b÷Ø® Kb˙Z„
&◊‹Øbfi œbÍbdb¶ •÷{“ PÆ>”bÆfi ◊Ï «÷≤“b. Z÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ ≈Kb¶ \TOø” ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ ÆŸ˙Âfi® Z÷ ◊πPZdb ”Z® SKb¶
Ïb\#b÷fib PGısb÷fi÷, P˙˙Ïb÷fi÷, ddfi÷ ◊bd® fi œaKb÷ Z÷Ø® ]Âb¶ #bKb÷Ø®, #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷ ÆŸ˙Â◊πPZdbfib d‹ZÁ“Ø® Z÷ Á“dÍfiŸ¶ ∑“b¶Á“Ÿ¶, ”Ê“b˙® c“®jŸ¶.
&◊bKb÷Ø® ZØb #b…S◊bPÎÁ“[ #b’c“ EbÏ÷ ◊πÁ“bÏb÷fi® «ŸP∞Ø® P˙EbÏ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ #b˙®fi÷ Z÷ ÆŸ˙Â◊πPZdbfib d‹ZÁ“ØÏ® Z÷ Á“dÍfiŸ¶ ∑“b¶Á“Ÿ¶, ”Ê“b˙® c“®jŸ¶. ∑“b¶Á“Â
Á“b÷› ◊ #bK Kb &◊bK fi ◊bd® œÁ“bKb. SKbÏ÷ Z÷fib dfifib÷ ƶÁ“V◊ ¨®Â ”Ê“b˙Zbfi® ÆbØ÷ Dı Z÷db¶Ø® #÷˙® cŸ“O∂j GˆıÊ“® Á÷“ Dı÷˙b dÏ÷T Æ◊fi® cŸ“OÒj
Ø› OKb÷ Kb˙Z„ Z÷ #bZµKbfi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. #b Zϸ P˙c÷“”ÏbDıÁ“ÒKb ”b÷K. Kb˙Z„ Z÷fibØ® ◊ #PjÁ“ #œŸg Ë SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷#÷ Z÷
d£®#b÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ ]® ÁŸ“¯\’c“ c“bÆ®#b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ Z÷ #œŸg O¶jØ® #PggˆZ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib &ÎÏ®K ˙‹Ø® dŸ√ ∑“b¶Á“[ T®jŸ¶, dŸ√
≈Kb¶ÁŸ¶“gÏb\ ”Zb SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷®#÷ ÁŸ¶“g Ïb\fib EÏÂb÷fi÷ Oπ” ∑“b¶Á“[fi÷ Z÷#b÷ dŸ√ ¸÷Ï˙®fi÷ &gb Ïmb. SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“#÷
Á“Kb SKbÏ÷ ÁŸ¶“g Ïb\#÷ P˙c÷“”˙ÏÏbDıÁ“ÒKb d£®fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|. Z÷ db…fiDı P˙c÷“”ÏbDı˙KÏÁ“ÒKb d£®fi÷ Á“mŸ- "c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #d÷ #b #œŸg O¶jØ®
Ïmb÷. SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”˙ÏÏbDıÁ“ÒKb d£®#÷Ïb\ ÁŸ¶“gfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - gOÏb›fi÷ Kb˙Z„ P˙dŸ√ ØKb Gı®#÷.' SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDıÁ“ÒKb d£®#÷ Z÷
"”÷ ZbZ ! «®\ ÆdK÷ dfi÷#b˙÷T® \÷›fi÷ #b◊ Kb˙Z„ Ob÷c“db¶ «÷Æb “Zb PDıZœ‰Ÿ #b’c“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œb Á“bÏÂ÷ #b◊ ◊b÷Z-
”Zb. ◊϶ZŸ œŸ¶ Á“bÏ Gı÷ Á÷“ #bDı÷ #b◊ #◊”Z dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊˙bÍb Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib &ÎÏ®K ˙¬Ø® dŸ√ ∑“b¶Á“[fi÷ Kb˙Z„ db÷∑Ÿ¶“ ¸÷Ï˙®fi÷ &gb Gıb÷ ?'
PE>Zb Á“Ï® Ïmb Gıb÷ ?' SKbÏ÷ ÁŸ¶“g Ïb\#÷ P˙c÷“”ÏbDı˙Ï Á“ÒKbfi÷ Á“mŸ¶- "”÷ SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb d£®#b÷ Z÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Ïb\#b÷fi÷ #b
◊Ÿ‰® ! ZdbÏ÷ dbÊ÷“ ZdbÏ® db¶O® Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Gı#÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ÆŸ˙ÂdK® Kb˙Z„ ◊πPZdbdb ◊πPZ’c“fi
Ïb\#b÷#÷ cˆ“Z db÷Á“VKb ”Zb. Kb˙Z„ Z÷#b÷EbÏ÷ ZÏ◊ ]÷Ïb÷ fib¶√®fi÷ «÷≤“b Gı÷. dfib÷∏ #œfi◊bfi √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏdb¶Ø® #÷Á“ #÷Á“ #÷Á“ P◊> “
Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰® ! PDıZœ‰Ÿ ◊πgˆPZ fiÏ÷œb÷fib #¶ZÏ-PGısfi÷ \® œÁ“Zb÷ fiØ®. fib¶√Zb fib¶√Zb #b #œŸg ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi ØKŸ¶ Gı÷. Zb÷ #b #b…c“b’ÏÁ“
NAYADHM/ 57
œÏ®Ï Zb÷ Á“¸fi÷. P◊Îfi÷ œŸA“, œb÷®Z #fi÷ d÷c“fi÷ lÏb˙fibÏ Gı÷. √Ïb« #b◊fib Ùc“KfiŸ¶ ÆbdΩK Á÷“˙Ÿ¶ Gı÷ ? SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷
&·Gı˙bÆ #fi÷ PfiwbÆfi÷ Á“b∑“fibÏ Gı÷. #dfib÷∏ dˆ‰ #fi÷ cŸ“O∂PjZ dÍØ® Ïb\#b÷#÷ d£® #’Ï”¶Zfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #OÏ #b◊
◊’Ï◊ˆÂ Gı÷. Æ “˙Ÿ¶ (◊ “˙Ÿ¶ fiÕ“ Ø˙Ÿ¶) Z÷fib÷ ‹˙gb˙ Gı÷.Z Z÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi Á÷“˙Ÿ¶ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC Ø›fi÷ Kb˙Z„ c“®¨b T÷Zb ”b÷ Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ !
”œ÷ ? Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷db¶ ÏbO fi Á“Ïb÷, #dbÏb dbÊ÷“ «®DŸı œŸ¶ #bT¶«fi, #bjbÏ Á÷“ ◊πPZ«¶j Gı÷ ? Dı÷d #b◊ #b
OøP∞ fi Á“Ïb÷, db÷” fi Á“Ïb÷ #fi÷ #SK¶Z #bÆaZ fi Øb#b÷.' d£® ÁŸ“dbÏ®#÷ g˙Ø® ◊ˆ˙fib ‰®\ g˙db¶ ]Âb¶Dı Á“bKb÷|db¶ d÷∑“®gˆZ, ◊πdbÂgˆZ #fi÷ jdfi®
◊ˆ˙g˙fiŸ¶ ‹dÏ Á“Ïb˙Zb¶ #bOÍ Á“mŸ- #b ◊πdbÂ÷ ! ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ jŸÏbfib v“◊db¶ ”Zb, Z÷ ◊πdbÂ÷ ”˙÷ (#b g˙db¶) ◊ Øb˙b÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷
#fi÷ ”y¶ #bfi® ◊”÷Tbfib ‰®\ g˙db¶ ◊P_d d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ ÆPTTb˙Z® ! #d÷ ◊ #b ƶÆbÏfib gKØ® &PfC ØKb Gı®#÷.' SKbÏ ◊Gı® d£®
P˙DıKdb¶ ˙®Zœb÷Á“b fibdÁ“ ÏbDıjbfi®db¶ d”b«T #b’c“ ÆbZ÷ Pd‰ Ïb\ ”Zb. #’Ï”¶Z÷ PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Gı#÷ Ïb\ #b÷fi÷ Á“mŸ¶- "\÷ Zd÷ ƶÆbÏfib gKØ®
#b◊Â÷ «jb ÆbØ÷ DıÒ@Kb ”Zb. Kb˙Z„ c“®P¨Z ØKb ”Zb.' ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! &PfC ØKb Gıb÷ #fi÷ dbÏ® ÆbØ÷ c“®P¨Z Ø˙b ›·Gıb÷ Gıb÷ Zb÷ \#b÷,
Z÷ ÆdK÷ #b Á“bÂØ® d÷> ¬®fibdOb÷‰ Á“dfiŸ¶ &◊bDıfi Á“KŸ∂ ”ZŸ¶. SKbÏ ◊Gı® c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ◊b÷Z-◊b÷Zbfib Ïb≈Kdb¶ #fi÷ ≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ Ïb≈K Ïb≈Kdb¶ #fi÷
"”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ DıKÒZ P˙dbfidb¶ &S◊≥ ≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ Ïb≈K ◊Ï ◊πPZP{“Z Á“Ïb÷. ◊πPZP{“Z Á“Ï®fi÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb
ØKb. SKb¶ ZdbÏ® Á¶“›Á“ ÒKˆfi «‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ ”Z®. SKbÏ ◊Gı® ˙”fi Á“Ï˙b Kb÷‘K PœP«Á“b#b÷ ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ dbÏ® Æd®◊÷ #b˙b÷.' SKbÏ
Zd÷ Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #fi¶ZÏ œÏ®Ï SKbO Á“Ï®fi÷ #b Dı¶«ˆf®◊ fibdÁ“ f®◊db¶ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Gı#÷ Ïb\#b÷#÷ d£® #’Ï”¶Zfib #b #Øfi÷ #¶O®Á“bÏ
&◊≥ ØKb Kb˙Z„ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib ÏbDıK ◊πbk Á“Ï®fi÷ P˙EÏ® Ïmb÷ Gıb÷. SKbÏ Á“Kb÷|.
◊Gı® ”y¶ Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #bKŸfib÷ ¨K Ø˙bØ® Á“ÒKbfib ÏŸ◊db¶ DıÒd® GŸı¶.' SKbÏ ◊Gı® d£® #’Ï”¶Z PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷fi÷ ÆbØ÷ T›fi÷ ≈Kb¶ ÁŸ¶“gÏbDı
(94) "œŸ¶ Zd÷ Z÷ gˆT® OKb ? Dı÷ ÆdK÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ ”Zb SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷Â÷ ÁŸ¶“g Ïb\fib EÏÂb÷db¶ fid‹Á“bÏ Á“ÏbÔKb. SKbÏ÷
DıKÒZ fibdfib #fiŸÎÏ P˙dbfidb¶ ˙bÆ Á“ÏZb ”Zb SKb¶ Á“”÷Zb ØÁ“[ "#b◊Â÷ ÁŸ¶“g Ïb\#÷ Z÷ PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d, ‹˙b’c“dØ®
#÷Á“ «®\fi÷ ◊πPZ«b÷j c÷“˙b÷ \÷›#÷' #÷˙b÷ ◊Ï‹◊Ïdb¶ ƶÁ÷“Z Á“Kb÷| ”Zb÷. Zb÷ #fi÷ ◊ŸÛ◊, O¶j, dbÍb, ˙¬ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|, ÆÒdbfi Á“KŸ∂,
Zd÷ Z÷ c÷“˙g˙fiŸ¶ ‹dÏ Á“Ïb÷.' ÆZÁ“bÏÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Z÷dfi÷ P˙c“bK Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\ fbÏb
(95) SKbÏ ◊Gı® P˙c÷“”ÏbDıfi® &˙d Á“ÒKb d£® ◊bÆ÷Ø® #b P˙c“bK Á“ÏbK÷Tb PDıZœ‰Ÿ #b’c“ ≈Kb¶ ◊b÷Z-◊b÷ZbfiŸ¶ Ïb≈K ”ZŸ¶, ≈Kb¶ ◊b÷Z
◊ˆ˙g˙fib÷ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ® #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï˙bØ® œŸg ◊’ÏÂbdb÷, ◊b÷ZbfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib Ïb≈Kfi÷ gb÷O˙Zb ØÁ“b
◊πœ‹Z #µK˙ÆbKb÷, P˙œŸ∞ ØZ® T÷LKb#b÷ #fi÷ \PZ‹dÏÂfi÷ #b·Gıb’c“Z P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ÷ d£® #’Ï”¶Z÷ ◊b÷Zbfib dfidb¶ #÷˙® jbÏÂb Á“Ï® ”Z®
Á“ÏfibÏ Á“dfib ¨Kb÷◊œdfib Á“bÏÂ÷ ›”b #◊b÷” Á“Ï˙bØ® PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Gı#÷ Á÷“- "#÷Á“ ˙¥fib #¶Zdb¶ ”y¶ c“®¨b Oπ” Á“Ï®œ.
Ïb\#b÷fi÷ #÷˙Ÿ¶ \PZ‹dÏ ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶ Á÷“ Dı÷Ø® Z÷ ƶ∏® #˙‹Øbfib (96) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ œÁ÷“ÒsfiŸ¶ #bÆfi ETbKdbfi ØKŸ¶.
◊b÷Zbfib g˙ \÷› œÁ÷“. #b ∏bfifib &S◊≥ Ø˙b ◊Ï d£® ÁŸ“dbÏ® fbÏb SKbÏ÷ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA÷“ ◊b÷ZbfiŸ¶ #bÆfi ETbKdbfi ØK÷T \÷KŸ¶, \÷›fi÷
Á“PØZ #Øfi÷ Z÷#b÷#÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ \® T®jb÷. SKbÏ ◊Gı® d£® #’Ï”¶Z÷ #˙Pj∏bfiØ® \h˙Ÿ¶, \®fi÷ ›Òsfi÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷
OgOø”fib fbÏb÷ √b÷Tb˙® fib¶pKb. SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ Ïb\#b÷ d£® Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ gÏZ˙¥db¶ T›œ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷| Gı÷.
#’Ï”¶Zfi® ◊bÆ÷ #bÔKb. #b ÆdK÷ (◊ˆ˙ g˙fib) d”b«T #b’c“ ÆbZ÷K #Z®ZÁ“bÍ, ˙Zdbfi Á“bÍ #fi÷ gP˙ÛKÁ“bÍfib œA“ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDıfib÷ #÷˙b÷
«bTPd‰b÷fiŸ¶ PdTfi ØKŸ¶. ◊϶◊ÏbOZ #bEbÏ Gı÷ Á÷“- #’Ï”¶Z gO˙¶Z ≈KbÏ÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙bfib
SKbÏ ◊Gı® #’Ï”¶Z d£®#÷ PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ Ïb\#b÷fi÷ Á“mŸ¶- ”b÷K, SKbÏ÷ Zfi÷ #÷Ê“T® #Ø ƶ◊c“b #b◊˙® \÷›, Z÷ #b ◊πdbÂ÷.
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b ◊πdbÂ÷ PfiP_Z ÏŸ◊Ø® ”y¶ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC ØK÷T GŸı¶. (97) "‰ÂÆb÷ Á“Ïb÷ “, #u“bKbÆ® Á“Ïb÷ “ #fi÷ #÷>Æ® Tb√ sÔK.
Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Zb÷ Zd÷ œŸ¶ Á“Ïœb÷ ? Á÷“d Ï”÷œb÷ ? (98) œÁ÷“Òs÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ ˙…•d c÷“˙fi÷
NAYADHM/ 58
«b÷TbÔKb÷, #fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶ fiÏ÷Òsb÷ #ØbZ EA“˙Z®| Ïb\#b÷ fbÏb ◊ˆPDıZ Z®Ø∂Á“Ïb÷fi® c“®¨bfib #˙ÆÏ ◊Ï
gÏZ˙¥db¶ Kb˙Z„ ‰ÂÆb÷ #u“bKbÆ® Á“Ïb÷ “ #fi÷ #÷>Æ® Tb√ dŸsb#b÷ #b◊˙® ˙Ï˙’ÏÁ“bfi® ]b÷¥Âb Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. #fi÷ KbEÁ“bfi÷ ›·GıbfiŸÆbÏ c“bfi
Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Dı@«ˆf®◊db¶ gbÏZ˙¥db¶ #b◊˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷.
ÁŸ¶“gÏb\fib g˙fidb¶ #÷Ê“Tb sÔKfiŸ¶ ƶ”Ï Á“Ïb÷ SKbÏ÷ ◊Gı® ˙…•d c÷“˙, œA“ (100) SKbÏ ◊Gı® #’Ï”¶Z d£®#÷ ‰ÂÆb÷ Á“Ïb÷ “ #≤„ßbÆ® Á“Ïb÷ “
c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDıfib #b ◊πdbÂ÷Á“ ”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb÷. ”bØ \÷ “®fi÷ Z÷Â÷ #fi÷ #÷>Æ® Tb√ Dı÷Ê“T® #Ø-ƶ◊PÎ c“bfi c“›fi÷ "”y¶ c“®¨b Oπ” Á“ÏŸ¶ #÷˙b÷
Kb˙Z„ #b∏b ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Døı@gÁ“ c÷“˙fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷dfi÷ Á“mŸ¶ dfidb¶ Pfi_K Á“Kb÷|.'
:- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Dı@«ˆf®◊db¶ gbÏZ˙¥db¶ PdPØTb ÏbDıjbfi®db¶ (101) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Tb…Á“b¶PZÁ“ c÷“˙ «πŒTb÷Á“ fibdÁ“
\#b÷ #fi÷ ÁŸ¶“g Ïb\fib g˙fidb¶ ‰ÂÆb÷ Á“Ïb÷ “ #u“bÆ® Á“Ïb÷ “ #÷Æ® Tb√ ◊b¶Edb ‹˙Odb¶, #’ÏÕ“P˙dbfifib ◊bØ “bdb¶ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib P˙dbfiØ®,
#Øƶ◊ c“bfiŸ¶ ƶ”Ï Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® Døı@gÁ“ c÷“˙b÷, ˙…•d c÷“˙fi® #b∏b ◊b÷Z◊b÷Zbfib &Îd ◊πÆbc“b÷Ø®, ◊πSK÷Á“-◊πSK÷Á“ EbÏ-EbÏ ”\Ï ÆbdbPfiÁ“
Æb¶gÍ®fi÷ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ OKb. Dı›fi÷ &ÎÏ ˙…PA“K v“◊fi® P˙Á“˙Âb Á“Ï®. c÷“˙b÷Ø®, ‰Â-‰Â ◊’Ï¥c“Ø®, ÆbZ-ÆbZ #fi®Á“b÷Ø®, ÆbZ-ÆbZ
P˙Á“˙Âb Á“Ï®fi÷ c÷“˙ ƶ«¶j® &SÁø“Õ“ OPZØ® DıZb ≈Kb¶ Dı@«ˆf®◊ fibdfib÷ f®◊ #PfiÁ“bPj◊PZ#b÷Ø®, Æb÷ÍÆb÷Í ”\Ï #bZdϨÁ“ c÷“˙b÷Ø® ZØb #ÒK #fi÷Á“
”Zb÷, gÏZ¨÷‰ ”ZŸ¶. ≈Kb¶ PdPØTb ÏbDıjbfi® ”Z® #fi÷ ≈Kb¶ ÁŸ¶“g Ïb\fib÷ Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙b÷Ø® KŸaZ Ø›fi÷ √Ÿ« \÷ÏØ® «\˙÷T fiøSK-O®Zfib ˙bUb÷fib
g˙fi ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb÷. ◊”b÷>E®fi÷ ÁŸ¶“g Ïb\fib g˙fidb¶ sÔK-ƶ◊PÎ Kb˙Z„ œ¯c“b÷fi÷ dbÂZb P˙EÏ® Ïmb ”Zb¶. Z÷ Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙b÷fib fibd #b
◊”b÷>Eb “®. ◊πdbÂ÷ Gı÷.
SKbÏ ◊Gı® dP£ #’Ï”¶Z÷ ◊πPZ’c“fi ◊πbZ:Á“bÍØ® #b϶g®fi÷ dOj c÷“œfib (101) ÆbÏ‹˙Z, #b’c“SK, ˙P∫, ˙ÏŸÂ, Oc“Zb÷K, cŸ“P¥Z,
◊πbZ Ïbœfib ÆdKÆŸj® ]Âb¶ ÆfibØb÷, #fibØb÷, ◊b¶PØÁ“b÷>- Pfi϶ZÏ dbO◊Ï #ÔKb«bj, #bC÷K #fi÷ ’ÏÕ“.
EbTfibÏb ◊PØÁ“b÷, Ïb”O®Ïb÷ #Ø˙b Á“b÷›fib fbÏb Á“b÷› ◊πKb÷DıfiØ® db÷Á“T÷T (103) SKbÏ ◊Gı® Z÷ Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙b÷db¶Ø® ◊πSK÷Á“fiŸ¶ #bÆfi
◊ŸÏŸ¥b÷, Á“Ïb÷’Ê“Á“b÷ P˙œ÷¥b÷' fi÷ ◊ˆÏb #÷Á“ Á“Ïb÷ “ #fi÷ #b≤“ Tb√ ÆŸ˙Â d”b÷Ï ETbKdbfi ØKŸ¶. ›SKb’c“ Z÷ ◊πdbÂ÷ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ c“®¨b T÷˙bfi® ›·Gıb
c“bfidb¶ c÷“˙bfib÷ #϶g Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ PdPØTb ÏbDıjbfi®db¶ Á“ÏfibÏ Z®Ø∂Á“Ïb÷fi÷ ƶ«b÷jfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷Ø® #d÷ Dı›#÷ Z÷#b÷ ’c“œbdb¶ Dı›fi÷ ˙…PA“K
P˙Pg≥ d”b÷£b#b÷ Kb &◊fiOÏb÷db¶, d”bdbOb÷|db¶ ZØb #ÒK #÷Á“ ‹Øbfib÷db¶, ÆdŸc„“]bZØ® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï®. ÆdŸc„“]bZ Á“Ï®fi÷ ƶpKbZ Kb÷Dıfi &£¶]fi Á“Ï®fi÷
c÷“œ c÷“fib¶ ‹Øbfib÷db¶ ]®Dı gb÷DıfiœbÍb#b÷ «fib˙®. «b÷DıfiœbÍb#b÷db¶ ]Âb ≈Kb¶ d£® fibdÁ“ #’Ï”¶Z ”Zb SKb¶ #bÔKb #b˙®fi÷ #bÁ“bœdb¶ #∞Ï §‹ØZ
dfiŸÛKb÷, Dı÷fi÷ gøPZ, gaZ ˙÷Zfi c÷“˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷, P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, Ï”÷Tb ]Ÿ¶]ÏŸ#b÷fib œ¯c“b÷ ÆP”Z Kb˙Z„ •÷{“ ˙¬ jbÏ Á“Ï®fi÷ «¶fi÷ ”bØ
√b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d gb÷Dıfi «fib˙÷ E÷. «fib˙®fi÷ Dı÷ Tb÷Á“b÷ Dı÷d Dı÷d #b˙Zb \÷ “®fi÷ ›Õ“ Kb˙Z„ ˙b®خ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb : "”÷ Tb÷Á“fibØ ! ”÷ gO˙¶Z
DıZb ”Zb Dı÷dÁ÷“ ◊b¶PØÁ“ ◊bPØÁ“ Á“Ïb÷’Ê“Á“ Á“b◊’Ê“Á“ ◊b√¶ “® #Ø˙b Oø”‹Ø, ! «b÷j ◊bdb÷ jdZ®Øfi® ◊π˙øPÎ Á“Ïb÷. Z÷ jdZ®Ø º˙b÷fib÷ dbÊ÷“ P”ZÁ“bÏ®,
Z÷#b÷fi÷ #bwbÆfi #b◊®fi÷, P˙•bd #b◊®fi÷ #fi÷ ÆŸ√c“ #bÆfi ◊Ï «÷Æb “®fi÷ ÆŸ√Á“bÏ® #fi÷ Pfi•÷K ÆÁ“bÏ® Øœ÷ "#b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ #’Ï”¶Z d£®fi÷ ˙¶c“fib
P˙◊ŸT #œfib’c“, ◊®ÏÆ˙bdb¶ #b˙Zb. Z÷ dfiŸÛKb÷ SKb¶ gb÷Dıfi #b’c“ #b◊Zb Á“Ï®. fid‹Á“bÏ Á“Kb. Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #bÔKb Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb EbVKb OKb.
”Zb. SKbÏ ◊Gı® PdPØTb ÏbDıjbfi®db¶ •ø¶ObÊ“Á“, P‰Á“ #b’c“ dbOb÷|db¶ ]Âb SKbÏ ◊Gı® Tb…Á“b¶PZÁ“ c÷“˙b÷ fbÏb ƶ«b÷PjZ Á“ÏbK÷T Z÷ d£® #’Ï”¶Z ≈Kb¶
Tb÷Á“b÷ ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb, "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ÁŸ¶“g Ïb\fib dbZb-P◊Zb ”Zb SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ dbZb-
g˙fidb¶ Æ˙Á“bd OŸPÂZ dfib÷˙b¶PGıZ ÏÆ ◊KbK˙bÍb ZØb ›·GıbfiŸÆbÏ P◊Zb ! #b◊fi® #b∏bØ® dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“Ï˙bfi® dbÏ®
#b◊˙bdb¶ #b˙Zb P˙◊ŸT #b”bÏ ]Âb •dÂb÷ #b’c“fi÷ Kb˙Z„ ◊®ÏÆ˙bdb¶ ›·Gıb Gı÷.
#b˙÷ Gı÷. SKbÏ÷ dbZb-P◊Zb#÷ Á“mŸ¶ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.
(99) ˙…dbPfiÁ“, g˙fi◊PZ, ˙bÂÔK¶ZÏ #fi÷ ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷ ZØb ◊πPZ«Òj fi Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb
NAYADHM/ 59
«b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- œ®]πZbØ® #÷Á“ ”\Ï #b≤“ ÆŸ˙Â Á“Íœ Kb˙Z„ #÷Á“ ”\Ï #fi÷ fibO÷Òs Z÷fi÷ ˙”fi Á“Ï®. ETbKdbfi E◊Í ÁŸ¶“ “Tb÷fi÷, ZØb P˙PA“KbØ®
#b≤“ dbÊ“®fib Á“Íœ Tb˙b Z÷ PÆ˙bK d”bfi„ #Ø˙bÍ® #ØbZ d”bdˆVK «fib˙÷T #bgÏÂb÷fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ c÷“˙÷Òsb÷ #fi÷ c“bfi˙÷Òsb÷#÷ PDıfi÷wÏfi®
Kb˙Z„ Z®Ø∂Á“Ïfib #Pg¥÷Á“fi® c“Ï÷Á“ ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ïb÷. Z÷ Æb¶gÍ®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ PœP«Á“b ˙”fi Á“Ï®.
◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷dDı Á“KŸ∂. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ EdÏ fibdfib #ÆŸÏ÷ÒsØ® (106) SKbÏ ◊Gı® ≈KbÏ÷ d£® #’Ï”¶Z dfib÷Ïdb PœP«Á“b &◊Ï
T›fi÷ #·KŸZ ‹˙O ÆŸj®fib «c“b ›Òsb÷ #b˙® OKb. SKbÏ÷ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA÷“ #bv“∑“ ØKb Z÷ ÆdK÷ Z÷dfi® #bOÍ #b≤“-#b≤“ d¶OT #fiŸA“dØ® EbVKb.
#bPgKb÷POÁ“ c÷“˙b÷fi÷ «b÷TbÔKb «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ :- œ®]πZbØ® #÷Á“ DıdbPTfib PfiOdfifi® Dı÷d ˙Âfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. SKbÏ ◊Gı® d£® #’Ï”¶Z
”\Ï #b≤“ ÆŸ˙Â Á“Íœ #b’c“ Kb˙Z„ «®º #Pg¥÷Á“fi÷ Kb÷‘K ÆbdOπ® ≈KbÏ÷ c“®¨b jbÏ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ fi®Á“iKb SKbÏ÷ Á“b÷› Á“b÷› c÷“˙b÷#÷ PdPØ˙b
&◊§‹ØZ Á“Ïb÷ Z÷ Æb¶gÍ®fi÷ #PgKb÷POÁ“ c÷“˙b÷#÷ ◊ «j® ÆbdOπ® &◊§‹ØZ fiOÏ®fi÷ ◊b®خ PÆ>E® c“®j®. Æb¸ Á“Ï® c“®j® #fi÷ ÆŸ¶c“Ï ZØb «”bÏfi® P˙Pj
Á“Ï®. Z÷ c÷“˙b÷fib Á“Íœb÷ Z÷ dfiŸÛKb÷fib Á“Íœb÷db¶ (c÷“˙®dbKbØ®) Ædb› OKb. Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ EbÏ÷ Zϸ c“b÷ “jbd Á“Ï˙b Tb‘Kb. d£® #’Ï”¶Z ≈Kb¶ Æ”Æbdπ˙fi
SKbÏ ◊Gı® c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“ #fi÷ ÁŸ¶“g Ïb\#÷ d£® #’Ï”¶Zfi÷ fibdÁ“ &Ubfi ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ •÷{“ #œb÷Á“ ˙ø¨ ”ZŸ¶. #b˙®fi÷ PœP«Á“bØ® fi®E÷
◊ˆ˙bPgdŸ√ «÷ÆbRb ◊Gı® ÆŸ˙Â #b’c“fib¶ #÷Á“ ”\Ï #b≤“ Á“Íœb÷Ø® Kb˙Z„ &ZKb. fi®E÷ &ZÏ®fi÷ Æd‹Z #bgÏÂb÷fib÷ SKbO Á“Kb÷|. ◊πgb˙Z® c÷“˙®#÷ Z÷
#Pg¥÷Á“ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ≈KbÏ÷ d£® gO˙bfifib÷ #Pg¥÷Á“ EbTZb÷ ”Zb÷. #bgÏÂb÷ Oπ” Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® d£® #’Ï”¶Z÷ ‹˙K¶ Dı ◊¶EdŸPÕ“ Tb÷E
SKbÏ÷ Á“b÷› Á“b÷, c÷“˙ PdPØTb fiOÏ®fi® #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ Kb˙Z„ «j® ’c“œb#b÷ Á“Kb÷|. SKbÏ÷ œA“, c÷“˙÷Òs, c÷“˙ÏbDı÷ d£®fib Á÷“œb÷fi÷ Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷
#fi÷ P˙’c“œb#b÷db¶ c“b÷ “˙b Tb‘Kb #bd Z÷ ¸Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® ¨®Ïb÷c“Á“ ÆdŸsdb¶ ◊π¨÷◊ Á“Ï® c“®jb.
ÁŸ¶“gÏb\#÷ «®º ˙bÏ &ÎÏ ’c“œbdb¶ Dı›fi÷ Kb˙Z„ gO˙bfi„ d£®fi÷ Æ˙ d£® #’Ï”¶Z÷ PÆ∞b÷fi÷ fid‹Á“bÏ ”b÷, #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ÆbdbPKÁ“
#T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gŸP¥Z Á“Kb. P˙gŸP¥Z Á“Ï®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Eb’ω #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂ Dı÷ ÆdK÷ #’Ï”¶Z d£®#÷ Eb’ω #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂. Z÷
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ""œ®]πZbØ® dfib÷Ïdb fibdfi® PœP«Á“b Tb˙b÷.'' SKbÏ ◊Gı® ÆdK÷ c÷“˙b÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib Pfijb÷|¥ ˙bUb÷ fi® µ˙Pfi #fi÷ Ob˙b ˙Ob “˙bfib
c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA÷“ #bPgKb÷POÁ“ c÷“˙b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- œ®]πZbØ® œ¯c“b÷ œÁ÷“Òsfib #bc÷“œØ® #÷Á“c“d «¶j Ø› OKb. Z÷Ø® Eb’ω Oπ” ÆdK÷
#fi÷Á“ ‹Ø¶gb÷˙bÍ® Kb˙Z„ dfib÷Ïdb fibdfi® PœP«Á“b &◊§‹ØZ Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ Z÷ ◊ˆÂ fi®Ï˙Zb ÔKbk Ø› O›. Dı÷ ÆdK÷ d£® #’Ï”¶Z÷ ÆbdbPKÁ“ Eb’ω
c÷“˙b÷ ◊ dfib÷Ïdb PœP«Á“b TbÔKb #fi÷ Z÷ PœP«Á“b ◊ Z÷ dfiŸÛKb÷fi® #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂. Z÷ ÆdK÷ d£®T #’Ï”¶Zfi÷ dfiŸÛK jdØ® &◊ÏfiŸ¶ dfiŸÛK ¨÷‰
PœP«Á“bdb¶ Ædb› O›. ƶ«¶j® &Îd dfi:◊K˙∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶. d£® #’Ï”¶Z÷ ”÷d˙ÒZ ≠“ZŸfib
SKbÏ÷ d£® #’Ï”¶Z PÆ>”bÆfi &◊ÏØ® &ßb. &≤“®fi÷ ≈Kb¶ dfib÷Ïdb «®\ dbÆdb¶, Eb÷Øb ◊√˙b “®Kbdb¶, #ØbZ„ ◊b÷¥ dbÆfib œŸaT ◊¨ db¶
fibdfi® PœP«Á“b ”Z® SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ dfib÷Ïdb PœP«Á“bfib ◊πc“P¨Âb #fi÷ ◊b÷¥ dbÆfi® ◊¨fi® #÷Á“bc“œ®fib ◊¨db¶ ◊ˆ˙b” Á“bÍfib ÆdKdb¶,
Á“Ï®fi÷ dfib÷Ïdb PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ ØKb. #bv“∑“ Ø›fi÷ ◊ˆ˙’c“œbfi® Zϸ PfiDıT #Õ“d gaZ Z◊ Á“Ï®fi÷ #bPwfi® fi¨‰fi® ÆbØ÷ E¶sfib÷ Kb÷O ◊πbk
dŸ√ Ïb√®fi÷ PÆ>”bÆfi ◊Ï P˙ÏbDıdbfi ØKb. SKbÏ÷ ◊Gı® ÁŸ¶“g Ïb\#÷ #∑“bÏ Ø˙b ◊Ï ‰ÂÆb÷ #¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“fi® ¬®#b÷fi® ÆbØ÷ #fi÷ ‰ÂÆb÷ «bm
\PZ#b÷ &◊\PZ#b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ ◊’Ï¥c„“fib ◊Ÿv“¥b÷fi® ÆbØ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. d£® #’Ï”¶ZfiŸ¶
Tb÷Á“b÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ d£® Áˆ“dbÏ®fi® #fiŸÆÏ Á“Ï®fi÷ #b #b≤“ ∏bZ ÁŸ“dbÏb÷ c“®P¨Z ØKb, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷:
PœP«Á“bfi÷ ˙”fi Á“Ïb÷.' œA“ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı÷ dfib÷Ïdb PœP«Á“bfi® c“P¨Â Zϸfi® (107) fiÒc“, Pfi§Òc“Pd‰, ÆŸPd‰, «TPd‰, gbfiŸPd‰, #dÏ◊PZ,
&◊Ïfi® «b”bfi÷ Oπ” Á“Ï®. «T®Òs÷> &ÎÏ ’c“œbfi® fi®E÷fi® «b”b Oπ” Á“Ï®. #dÏÆ÷fi #fi÷ #b≤“db d”bÆ÷fi #b #b≤“ ∏bZ ÁŸ“dbÏb÷ #÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ
œ÷¥ c÷“˙b÷#÷ KØbKb÷‘K ˙”fi Á“Ï®. Á“Ï®.
(104-105) Dı÷dfib Ïb÷dÁˆ“◊ ”¥fib Á“bÏÂ÷ P˙Á“‹˙Ï Ø› OKb ”Zb (108) SKbÏ ◊Gı® g˙fi◊PZ, ˙bÂÔK¶ZÏ ≈Kb÷PZÛÁ“, #fi÷ ˙…dbPfiÁ“
#÷˙b dfiŸÛKb÷#÷ Æ˙ ◊πØd Z÷ PœP«Á“b &◊b “®. SKbÏ ◊Gı® #ÆŸÏ÷Òs ÆŸÏ÷Òs #b PfiÁ“bKfib c÷“˙b÷#÷ d£® #’Ï”¶Zb÷fi÷ c“®¨bd”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|. d”b÷SÆ˙ Á“Ï®fi÷
NAYADHM/ 60
≈Kb¶ fi¶c“®wÏ f®◊ ”Zb÷. SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ #Õ“bP∫Á“b d”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|, PœÛK◊πPœÛK #b’c“ ˙®Æ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÏŸ◊ KŸOb÷ ÆŸj® #ØbZ„ ˙®Ædb ◊bÊ“ ÆŸj®
Kb˙Z„ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib ‹Øbfi÷ EbVKb OKb. d£® #’Ï”¶Zfi÷ Dı÷ ’c“˙Æ÷ c“®¨b KŸOb¶ZÁ“Ï gŸPd Ø›. #fi÷ «÷ ˙¥fi® ◊KbK Ø˙b ◊Ï ◊KbKbÒZÁ“Ï gŸPd Ø›
#¶O®Á“bÏ Á“Ï® Z÷Dı ’c“˙Æ÷ ’c“˙Æfib #¶PZd gbOdb¶ •÷{“ #œb÷Á“ ˙ø¨fi® fi®E÷ g˙ ◊KbKfib÷ #¶Z Á“ÏfibÏ db÷¨÷ DıfibÏ ÆbjŸ ØKb. d£® #’Ï”¶Z ◊·E®Æ
◊øΩ˙® PœTb◊e“Á“fi® &◊Ï «÷≤“b ”Zb. Z÷ ÆdK÷ œŸg ◊’ÏÂbdb÷fib Á“bÏÂ÷ jfiŸÛK &ÀEb ”Zb Z÷dfib œÏ®Ïfib÷ ˙Â P◊πK¶OŸfi® Ædbfi ”Zb÷. ÆdEZŸÏÆπ
◊πœ‹Z #µK˙ÆbKb÷fib Á“bÏÂ÷ P˙œŸ∞ #fi÷ ◊πœ‹Z T÷LKb#b÷fib Á“bÏÂ÷ ƶ‹Øbfi #fi÷ ˙º≠“¥gfi ÏbE ƶ”fifi ”ZŸ¶. Z÷ dµK c÷“œdb¶ ÆŸ√÷-ÆŸ√÷
Zc“b˙Ï Á“dfi® ÏDıfi÷ cˆ“Ï Á“ÏfibÏ #◊ˆ˙ Á“ÏÂfi÷ ◊πbk ØK÷Tb #’Ï”¶Z d£®fi÷ P˙EÏ®fi÷ ≈Kb¶ Æ@dZœ÷√Ï ◊˙Z ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷#b÷#÷
#fiÒZ Kb˙Z„ Á÷“˙Í∏bfi #fi÷ Á÷“˙Í c“œfifi® &S◊PÎ Ø›. Æ@d÷c“œ…Tfib Pœ√Ï◊Ï ◊bc“b÷◊Odfi #fiœfi #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. d£® #’Ï”¶Z
(109) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ «jb c÷“˙b÷fib #bÆfi ETbKdbfi #÷Á“Æb÷ ˙¥ Oø”˙bÆdb¶ Ïmb Æb÷ ˙¥ Á“d ◊¶Eb˙fi ”\Ï ˙¥ Á÷“˙Í®
ØKb. SKbÏ Z÷ «jb SKb¶ #bÔKb. «jb#÷ jdb÷|◊c÷“œ •˙ Á“Kb÷|. fi¶c“®wÏ ◊KbK◊bÍ®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ÁŸ“T ◊¶Eb˙fi ”\Ï ˙¥fiŸ¶ #bKŸÛK ◊bÍ®fi÷- ◊ˆÂ
f®◊db¶ Dı›fi÷ #Õ“bP∫Á“b d”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|. ◊Gı® Dı÷ ’c“œbØ® ◊πOÊ“ ØKb ”Zb Á“Ï®fi÷ Oπ®Ûd ≠“ZŸfib ◊πØd dbÆ, «®\ ◊¨db¶ #ØbZ„ E…‰ dbÆfib œŸaT
’c“œbdb¶ ◊bGıb OKb. ÁŸ¶“g Ïb\ ◊ ˙¶c“fib Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ fi®Á“iKb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊¨ #fi÷ E…PdÆfi® œŸaT ◊¨fi® Eb÷Øfi® Z®PØdb¶ gÏ® fi¨‰fib÷ Kb÷‘K
Z÷ PDıZœ‰Ÿ ˙O÷Ï÷ Gı#÷ Ïb\#b÷ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib ≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ Ïb≈K ◊Ï E¶sfi® ÆbØ÷ Ø˙b◊Ï #jÏbP‰fib ÆdK÷ #¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“fi® ◊b¶EÆb÷ Æbµ˙®#b÷
‹ØbP◊Z Á“Ï®fi÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏ ˙”fi Á“ÏbK Z÷˙® PœP«Á“b#b÷ ◊Ï #bv“∑“ #fi÷ «b”K ◊’Ï¥c“fib ◊b¶EÆb÷ ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ PfiDıT #÷Á“ dbÆfib #fi÷œfi
Ø›fi÷ Æd‹Ø ≠“P∞fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ O®Z ˙bPDı>‰fib œ¯c“b÷fi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ d£® ◊ˆ˙Á“ «¶fi÷ ”bØ Tb¶«b Ïb√®fi÷ ˙÷c“fi®K #bKŸ fibd #fi÷ Ob÷‰ Á“d ¨®Â Ø˙b
#’Ï”¶Z ”Zb SKb¶ #bÔKb Kb˙Z„ Z÷fi® &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® ◊Ï PÆ∞ ØKb. Dı@«ˆf®◊- ◊π∏bPkdb¶ ˙PÂZ Pfi˙b d”b÷SÆ˙ #”®> ◊Â
d£® #’Ï”¶Z÷ Z÷ db÷Ê“® ◊’Ï¥c“fi÷. ÁŸ¶“g Ïb\fi÷ #fi÷ PDıZœ‰Ÿ ◊πgøPZ Ïb\#b÷fi÷ Á“”÷˙b÷ \÷›#÷.
jdfib÷fi &◊c÷“œ #b¡Kb÷. ◊’Ï¥c“ Dı÷ ’c“œbdb¶Ø® #b˙® ”Z® Z÷ ’c“œbdb¶ EbT® #µKKfi - 8 - fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
O›, ÁŸ¶“gÏb\ •dÂb÷◊bÆÁ“ ØKb Z÷ ◊ ◊bGıb OKb. ◊πgb˙Z® c÷“˙® #µKKfi - 9 - db Á¶“c“®
•dÂb÷◊bPÆÁ“b «fi® Z÷ ◊ ◊bGı® O›. (110) •d Kb˙Z„ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ #b≤“db
SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ #b’c“ Gı#÷ Ïb\#b÷#÷ jd •˙ Á“Ï®fi÷ Á“mŸ¶- ∏bZbµKbKfifib÷ #b #Ø Á“mb÷ Gı÷, Zb÷ ”÷ gO˙bfi„ ! fi˙db ∏bZ #µKKfib÷
g¶Z÷ ! #b ƶÆbÏ #bc“®k Gı÷ ◊πc“®k Gı÷.' ›SKb’c“ Kb˙Z„ Z÷ c“®P¨Z Ø› œŸ¶ #Ø ◊πv“◊÷TŸ¶ Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊bfiOÏ® ”Z®.
OKb Eb…c“ ◊ˆ˙fib ∏bfi® ØKb ◊Gı® #fiÒZ Á÷“˙Í∏bfi ◊πbk Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ PÆ∞ Á“b÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb÷.
ØKb. SKbÏ ◊Gı® d£® #’Ï”¶Z Æ”Æπbdπ˙fi &UbfiØ® «”bÏ fi®Á“iKb. Z÷ E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ ◊ˆÂgs fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶.
fi®Á“Í®fi÷ Dıfi◊c“db¶ P˙”bÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb. d£® #’Ï”¶Zfib Pg¥Á“ #b’c“ Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ dbÁ¶“c“® fibdfib÷ ÆbØ˙b” Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ Kb˙Z„ ÆdøP∞œbÍ®
#u“b˙®Æ O #fi÷ #u“b˙®Æ OÂjÏ ØKb. d£® #’Ï”¶Zfi® EbPTÆ ”\Ï ”Zb÷. Z÷fi® gsb fibdfi® gbKb ”Z®. Z÷ gsbgbKbfi® ÁŸ“¨®#÷ &S◊≥ «÷
ÆbjŸ#b÷fi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b ”Z®. «¶jŸdZ® #b’c“ ◊¶Eb˙fi \Ï #bPKÁ“b#b÷fi® ÆbØ˙b” ◊Ÿ‰b÷ ”Zb. PDıfi◊bPTZ fi÷ PDıfiÏP¨Z Z÷ «¶fi÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰ #÷Á“ ˙bÏ
ƶ◊c“b ”Z®. d£® #’Ï”¶Zb÷fi® 184000 •b˙Á“b÷fi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b ”Z®. Á“b÷› ÆdK÷ #÷Á“≤“b ØKb. Zb÷ #b◊Ædb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“Øb ÆdŸ£b◊ ØKb÷.
d£® #’Ï”¶Zfi® 365000 •bP˙Á“b#b÷fi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b ”Z®. d£® #b◊Â÷ Tb÷Á“b÷#÷ ◊b÷Zb˙”fiØ® T˙ ÆdŸsfi÷ #O® KbÏ ˙bÏ #˙Ob”fi Á“Ï÷T
#’Ï”¶Zfi® GıÆb÷ Eb…c“◊ˆ˙®| ÆbjŸ#b÷fi®, 2000 #˙Pj∏bfi®#b÷fi® 3200 Gı÷. c“Ï÷Á“ ˙√Z÷ #b◊Â÷ #Ø-jfifi® ◊πbPk Á“Ï÷T Gı÷. Á“Ï˙b¶ Kb÷‘K Á“bK Á“KŸ¶
Á÷“˙Í∏bfi® 3500 ˙…PA“KT§¯jjbÏ®, #b≤“Æb÷ dfi:◊K˙∏bfi® Eb…c“Æb÷ ˙bc“® #fi÷ ◊Gı® œ®]πZbØ® P˙–fi P˙fib ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #bÔKb¶. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb !
#fi÷ 2000 #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ ÆbjŸ#b÷fi® ƶ◊c“b ”Z®. «bÏd®˙bÏ ◊ ◊b÷Z˙”fiØ® T˙b ÆdŸsdb¶ #˙Ob”fi Á“Ï˙Ÿ¶ #b◊Âb dbÊ÷“
d£® #’Ï”¶Zfib Z®Ødb¶ «÷ ◊πÁ“bÏfi® #¶ZÁ“Ï gˆPd Ø›. Z÷db¶Ø® ÆbÏŸ¶ Ï”÷œ÷. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ”÷ dbZb-P◊Zb: #d÷ #b◊fi® #fiŸdPZ
NAYADHM/ 61
T› «b«Ïd® ˙bÏ T˙ÂÆdŸsdb¶ Dı˙b ›·Gı®#÷ Gı®#÷. ›SKb’c“. fiOÏ®fi® Ædbfi Z÷ fib…Á“b P˙Tb◊ Á“ÏZ® ”b÷K Z÷d TbOZŸ¶ ”ZŸ¶ Dı÷d db÷Ê“b
SKbÏ ◊Gı® dbZb-P◊Zb#÷ Z÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ Dı¶OTdb¶Ø® EbT®fi÷ fi®Á“Í÷T® #fi÷ ØbÁ÷“T® db÷Ê“® &ÀdÏ˙bÍ® dbZb Dı÷d ”b¶¸÷
◊Ÿ‰b÷ ! #b ZdbÏb «b◊-c“bc“b #b’c“fib fbÏb &◊bPDıZ ◊πEŸÏjfi Gı÷. Z÷ Gı÷ Z÷d Z÷ fib…Á“b ◊ P˙wbÆfi÷ \Â÷ Gıb÷ “˙b TbO®. Z◊_ÏÂfib ¸Í ‹˙v“◊
Kb˙Z„ gb÷O˙˙b Z÷dDı ˙”÷>E˙b Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊Kbk Gı÷, Z÷Ø® ◊Ÿ‰b÷ ! dfiŸÛK ◊πbk ‹˙Ofib gb÷O ¨®Â Ø˙bfib Á“bÏÂ÷ Dı÷d •÷{“ c÷“˙® c÷“˙® ◊b÷Zbfib ·K˙fib
ƶ«¶j® P˙◊ŸT ≠“P∞ ÆSÁ“bÏfib ÆdŸc“bK˙bÍb gb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙b÷, P˙–fi- ÆdK÷ œb÷Á“ Á“Ï÷ E÷ Z÷d Z÷ fib…Á“b ◊ \Â÷ œb÷Á“ Á“ÏZ® ”b÷K Z÷d TbOZŸ¶ ”ZŸ¶.
«bjb#b÷Ø® KŸaZ #fi÷ Dı÷db¶ Á¶“› #bT¶«fi fiZ®, #÷˙b T˙Â-ÆdŸsdb¶ Z÷fib Á“b{“ #fi÷ dŸ√gbO EŸÏ÷EŸÏb Ø› OKb. Z÷fi® d÷∑“® g¶O Ø› OK÷T Gı÷
&ZÏ˙bØ® œŸ¶ Tbg Gı÷ ? ”÷ ◊Ÿ‰b÷ «bÏd® Kb‰b Æb÷◊ÆO ◊ ”b÷K Gı÷. Z÷Ø® #fi÷ dbÍ Æ”Æb dÏ “b› OKb÷. Z÷fi÷ ◊b®fib÷ ‹◊œ ˙A“ Ø˙b Tb‘Kb÷ #÷Á“-
”÷ ◊Ÿ‰b÷ ! Zd÷ «¶fi÷ «bÏd® ˙bÏ T˙ ÆdŸsdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ fi”®. Dı÷Ø® «®\ ÆbØ÷ \÷ “bK÷Tb ◊b’Ê“db¶ Z “ Z “ œ¯c“ Ø˙b Tb‘Kb Z÷fi® \÷ “ ZˆÊ“˙b
ZdbÏb œÏ®Ïfi÷ ÔKb◊PÎ fi ØbK. SKbÏ ◊Gı® dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰#b÷#÷ dbZb-P◊Zbfi÷ TbO® Tb÷∑“bfib √®Tb fi®Á“Í˙b Tb‘Kb Z÷fib «jb gbO #TO #TO Ø›
«®º˙bÏ #fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ dbZb P◊Zb ≈KbÏ÷ Z÷ dbÁ¶“c“® OKb Z÷fi® ◊e“®#b÷ ÆbØ÷ «b¶j÷Tb Ï‹Æ® g®fi® Ø˙bØ® ZˆÊ“® O›. Z÷Ø® Z÷fib
◊Ÿ‰b÷fi÷ ÆbdbÒK Á“Øfi #fi÷ P˙œ÷¥ Á“Øfifib fbÏb Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb «jb P”‹Æb P˙√Ïb› OKb Z÷ Á“bEb œÁ“b÷Ïb Dı÷˙® Ø› O›. ◊b®db¶ P˙T®fi
SKbÏ÷ ›·Gıb fi ”b÷˙b GıZb¶ Z÷#b÷#÷ Z÷fi® #fiŸdPZ #b◊®. SKbÏ÷ ◊Gı® dbZb- Ø› O› #gbO® dfiŸÛKb÷fib dfib÷ÏØfi® Ædbfi Z÷ #SK¶Z PE>Zfi®K Ø› O›.
P◊Zbfib #fiŸdPZ ◊bd÷T dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ OPÂdj’Ïd, d÷K #fi÷ ◊’Ï·Gı÷c“ EbÏ fib…Á“b ◊Ï #bv“∑“ Á“ÂjbÏ, d£b”, ˙PÂÁ“ #fi÷ Á“dEbÏ®#b÷ ”bK ”bK Á“Ï®
◊πÁ“bÏfib÷ dbT Dı”bDıdb¶ gÏ®fi÷ #”≥Á“fi® Dı÷d T˙ ÆdŸsdb¶ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷> P˙Tb◊ Á“Ï˙b Tb‘Kb Z÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ÏSfib÷ #fi÷ dbTØ® gÏ÷T® ”Z®. #b
Kb÷Dıfi ÆŸj® EbVKb OKb. P˙◊c“bfib ÆdK÷ Æ÷>Á“ “b÷ dfiŸÛK ÏŸc“fi Á“Ï˙b Tb‘Kb. #bA¶“c“fi Á“Ï˙b Tb‘Kb œb÷Á“
(111) SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fib÷ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ Kb÷Dıfi ÆŸ˙® Á“Ï˙b Tb‘Kb, P˙Tb◊ Á“Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ ÆdK÷ DıÍfi® #¶c“Ï P˙Udbfi #÷Á“
#˙Ob”fi Á“Ï® Dı˙b ◊Ï Æ÷>Á“ “b÷ &S◊bZ ±S◊≥ ØKb. Z÷ &S◊bZ #b ◊πdbÂ÷ db÷Ê“b ◊˙Zfib Pœ√Ïfi® ÆbØ÷ Ê“Á“Ïb›fi÷ fib…Á“bfib÷ d‹ZˆT #fi÷ Zb÷Ï gC Ø›
Gı÷ - #Á“bÍdb¶ ODıfib Ø˙b TbO®. Kb˙Z„ #Á“bTdb¶ ‹ZPfiZ œ¯c“ Ø˙b OKb. #fi÷ µ˙Dı c¶“ “ ˙b¶Á“b÷˙Í® OKb÷. fib…Á“bfib ˙TK Dı÷˙b Æ÷>Á“ “b÷ ÊŸ“Á“ “b Ø›
TbO®. ◊πPZÁˆ“Í Z÷Dı ”˙b EbT˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ fib…Á“b ◊πPZÁˆ“Í OKb Z÷ fib…Á“b "Á“ “bÁ“' fib œ¯c“ Á“Ï®fi÷ Z÷Dı ‹Ø#bfi÷ fiÕ“ Ø› O›.
Zb÷¸bfi® ˙bKŸØ® ˙b϶˙bÏ Á“b¶◊˙b TbO®. ˙b϶˙bÏ #÷Á“ Dı‘Kb#÷Ø® «®º (112) «¶fi÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ EZŸÏ. c“¨, #Øfi÷ ◊πbk Á“Ï÷T ÁŸ“œÍ,
Dı‘Kb#÷ ETbKdbfi Ø˙b TbO®. ˙b϶˙bÏ Æ¶¨Ÿ¯j Ø˙b TbO®. ◊b®fib Z®I «ŸP∞dbfi„, Pfi◊ŸÂ, PœV◊fi÷ ◊πbk Á“Ï÷T, ]Âb¶ Dı”bDıfib KŸ∞ Dı÷˙b √ZÏfibÁ“
˙÷OØ® ˙b϶˙bÏ Ê“Á“Ïb˙b TbO®. ”bØØ® Dı÷d Dıd®fi ◊Ï c“ “b÷ ◊Gı “bK Z÷d Á“bKb÷|db¶ Áø“ZbØ, P˙DıK®, dˆ∑“Zb ÏP”Z. #fi÷ ‹¸yPZ˙bÍb Zb. Z÷Ø® Z÷#b÷#÷
Dı‘Kb#÷- Dı‘Kb#÷ &ÀE® Ø˙b TbO®. Dı÷fi÷ P˙Ub PÆ∞ Ø› Gı÷ #÷˙® P˙UbjÏ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ ◊b’Ê“KŸ¶ d÷Í˙® T®jŸ¶. Dı÷ ◊πc÷“œdb¶ Z÷ Dı”bDı fiÕ“ ØKŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷Dı
Á“ÒKb Dı÷d ◊øΩ˙®ZTØ® &◊Ï &GıÍ÷ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ fib…Á“b ◊ fi®E÷ ◊ “˙b ◊πc÷“œdb¶- Z÷fi® ◊bÆ÷Dı #÷Á“ ÏSfif®◊ fibdfib÷ db÷Ê“b÷ f®◊ ”Zb÷. Z÷ #fi÷Á“
TbO®. Dı÷d d”bfi OÏŸœfib ˙÷OØ® ‰bÆ ◊bd÷T® fibOfi® &Îd Á“ÒKb gKfib Kb÷Dıfi Tb¶«b÷ ◊”b÷Íb÷ #fi÷ #fi÷Á“ Kb÷Dıfifib ]÷Ïb˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷fib÷ ◊πc÷“œ #fi÷Á“
dbÏ® gbO÷ Gı÷, Z÷ Dı Ï®Z÷ Z÷ ◊ #bd Z÷d c“b÷ “˙b TbO®. dbZb-P◊ZbfbÏb ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨b÷fib ˙fib÷Ø® d¶’ “Z ”Zb÷. Z÷ f®◊ ÆŸ¶c“Ï ÆŸ¥db ˙bÍb÷ ◊πÆ≥Zb
Dı÷fib÷ #◊Ïbj cŸ“ÏbEbÏ \® T®jb÷ Gı÷ #÷˙b Æ≈Dıfi ◊ŸÏŸ¥fib Áˆ“Ífi® Á“ÒKbfi® &S◊≥ Á“ÏfibÏ, c“œfi®K, dfib÷”Ï #fi÷ ◊πPZv“◊ ”Zb÷. Z÷ f®◊fib #÷Á“c“d
Dı÷d fi®E÷ fid˙b TbO®. Z϶Ob÷fib Æ÷>Á“ “b÷ ◊π”bÏb÷Ø® Zb’ “Z Ø›fi÷ Z÷ ØÏØÏ˙b dµKgbOdb¶ #÷Á“ &Îd ◊πbÆbc“ ”Zb÷. Z÷fi® ±>Eb› ]® ”Z® Z÷ ◊Â
TbO® Dı÷fi÷ ◊PZ døSKŸ ◊b@Kb÷ ”b÷K Z÷˙® fi˙˙jˆ Dı÷d #b¶ÆŸ ˙”b˙÷ Gı÷ Z÷d Æ•®Á“, ◊πÆ≥Zb ◊πc“bK®, c“œfi®K, dfib÷”Ï ÏŸ◊˙bÍb÷ #fi÷ ◊πPZÏŸ◊ ”Zb÷. Z÷
◊b®خ g®>\K÷T Oπ¶PØ#b÷db¶Ø® lÏfibÏ® DıÍjbÏbfib Á“bÏÂ÷ Z÷ fib…Á“b ◊ &Îd ◊πbÆbc“db¶ ÏSfif®◊c÷“˙Zb fibdfi® #÷Á“ c÷“˙® Ï”÷Z® ”Z®. Z÷ ◊b◊®Â®,
\Â÷ #•Ÿ◊bZ Á“ÏZ® ”b÷K Z÷d TbOZŸ¶ ”ZŸ¶. ◊Ï EA“[œ‰Ÿ Ïb\fib fbÏb #PZ ◊b◊®Â® E¶ “b gK¶Á“Ï ZŸ·Gı ‹˙gb˙˙bÍ® #fi÷ Æb”PÆÁ“ ”Z® Z÷ &Îd
#˙ÏŸ∞ ]÷ÏbK÷Tb #fi÷ Z÷ Á“bÏÂ÷ ]b÷Ï d”b gKØ® ◊®’ “Z Á“b÷› &Îd d”b ◊πbÆbc“b÷fi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ ˙fi√¶ “ ”Zb. Z÷ LKbd ˙Â˙bÍb #fi÷ LKbd
NAYADHM/ 62
Á“b§ÒZ˙bÍb ”Zb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ «¶fi÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ ◊b’Ê“Kbfib Æ”bÏ÷ ZÏZb¶ T˙Â-ÆdŸsfib E<“Ï Á“b◊˙bfib Gı÷. Z÷ #÷Ê“Tb dbÊ÷“ Á÷“ SKb¶ Dı÷ Á¶“› ◊ ZøÂ
ZÏZb ÏSfi f®◊fi® Æd®◊ #b˙® ◊”b÷>·Kb. ÏSfif®◊db¶ &ZKb. &ZÏ®fi÷ ◊b¶c“ “b, Á“bÕ“, #œŸPE Æ ÷“T® ˙‹ZŸ Kb cŸ“OPjZ ˙‹ZŸ #b’c“ O¶c“® E®Dı ”b÷K
¸Íb÷fi® dbOÂb O˙÷¥Âb Á“Ï®. ◊Gı® Z÷ Z÷TØ® «¶fi÷#÷ #b◊Ædb¶ dbPTœ Z÷ «j® #÷Á“˙®Æ ˙√Z ”Tb˙®fi÷ ÆdŸsdb¶Ø® Á“b∑“®fi÷ #÷Á“ Zϸ ¸÷Á“[ c÷“˙bfi®
Á“Ï®fi÷ ˙b˙ “®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ‹fibfi Á“Ï®fi÷ ˙b˙ “®Ø® «”bÏ fi®Á“iKb. #÷Á“ Gı÷' SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ Z÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷
◊øΩ˙® PœTb ◊e“◊Ï «÷≤“b. «÷Æ®fi÷ œb¶Z ØKb. P˙•bd T®jb÷ #fi÷ •÷{“ ! ”¶y œA÷“Òsfib ˙EfibfiŸÆbÏ ÆŸ§‹ØZ fibdÁ“ T˙ ÆdŸsfib #Pj◊PZ c÷“˙ fbÏb
ÆŸ√bÆfi ◊Ï #bÆ®fi ØKb SKb¶ «÷≤“b «÷≤“b E¶◊b fiOÏ®, dbZb-P◊Zbfi® Kb˙Z„ Á“EÏb #b’c“ cˆ“Ï Á“Ï˙b \&À SKb¶ ÆŸj® ZdbÏ÷ #b &Îd ◊πbÆbc“db¶
#bdb T÷˙®, T˙ ÆdŸsdb¶ &ZÏ˙Ÿ¶ Zb÷¸bfi® ˙bKŸfiŸ¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶. fib…Á“bfiŸ¶ #bfi¶c“fi® ÆbØ÷ Ïd ϔ÷˙Ÿ¶. \÷ Zdfi÷ ˙·E÷ &f÷O ØbK, &SÆŸÁ“Zb ØbK.
gb¶O®fi÷  ˆ“«® Dı˙Ÿ¶. ◊bÊ“®Kbfib ÊŸ“Á“ “bfiŸ¶ dÍ® Dı˙Ÿ¶ #fi÷ #¶Zdb¶ ÏSfif®◊db¶ #Ø˙b Á“b÷› &◊s˙ #b˙÷ Zb÷ ZdbÏ÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib¶ ˙fi√¶ “db¶ EbVKb Dı˙Ÿ¶. Z÷
#b˙˙Ÿ¶- #b «j® ˙bZb÷fib÷ ˙b϶˙bÏ P˙EbÏ Á“ÏZb ØÁ“b gCdfi Ø› PE>Zbdb ◊ˆ˙’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ «÷ ≠“ZŸ#b÷ Æc“b ‹˙bj®fi Gı÷.
 ˆ“«® OKb. (114-115) ◊πb˙ø¥„ ≠“ZŸ ZØb ˙¥b≠“ZŸ Z÷db¶Ø® ◊πb˙ø¥ ≠“ZŸ v“◊®
SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ #˙Pj∏bfiØ® \÷Kb. ”bØ® ‹˙bj®fi Gı÷ Á¶“c“T- fi˙®fi TÎb#b÷ #fi÷ PÆPT>jπ Z÷ ◊πb˙ø¥ ”bØ®fib c“b¶Z
\÷›fi÷ Z÷Â÷ ”bØdb¶ ∑“bT #fi÷ ZT˙bÏ T®j®. ÆbZ-#b≤“ Zb “ Dı÷Ê“T® &ÀEb› Gı÷. Pfi&Ï fibdÁ“ ˙ø¨fib &Îd ◊ŸÛ◊ Dı Z÷fi® &Îd ƈ¶∑“ Gı÷. ÁŸ“Ê“Dı #DŸıfi
◊Ï #bÁ“bœdb¶ & “® & “®fi÷ &SÁø“Õ“ Kb˙Z„ c÷“˙OPZØ® EbTZ® ≈Kb¶ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷ #fi÷ fi®◊ ˙ø¨b÷fib ◊ŸÛ◊b÷ Dı Z÷fib ÆŸO¶PjZ dc“DıÍ Gı÷. #fi÷ Z÷ ˙fi√¶ “db¶
”Zb SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷ Dı ÆdK÷ ÁŸ“P◊Z Ø› #fi÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fi÷ Z®√b ˙¥b≠“ZŸ v“◊® ◊˙Z ◊ ”¶d÷œb P˙Udbfi Ï”÷ Gı÷. Á“bÏ Á÷“ Z÷ ›ÒsOb÷◊v“◊®
Á“≤“b÷Ï #fi÷ Pfi{Ÿ“Ï ˙Efib÷Ø® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®- "#Ï÷ dbÁ¶“c“®fib ◊Ÿ‰b÷ ◊xÏbO #b’c“ dPÂ#b÷Ø® P˙PE‰ ˙Â˙bÍb Ï”÷ Gı÷. #fi÷ Z÷db¶ c÷“ “Á“b#b÷fib
! #◊πbPØZfi® ›·Gıb Á“ÏfibÏ ! \÷ Zd÷ dbÏ® ÆbØ÷ P˙◊ŸT Á“bd gb÷O Ædˆ”fib œ¯c“ v“◊® lÏÂbfi® µ˙Pfi ØZ® Ï”÷ Gı÷ SKb¶ dKˆÏb÷fib Ædˆ” ”¶d÷œb
gb÷O˙Zb ØÁ“b Ï”÷œb÷ Zb÷ ZdbÏŸ¶ º˙fi Gı÷. \÷ Zd÷ dbÏ® ÆbØ÷ P˙◊ŸT Á“bd Pœ√Ïb÷ ◊Ï P˙EÏZb Ï”÷ Gı÷.
gb÷O fi”®> gb÷O˙b÷ Zb÷ #b fi®T Á“dT, g÷>Æfib œ®>O “b #fi÷ fi®T s˙fi® (116) ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib &Ubfidb¶ Zd÷ ]®
OŸ’Ê“Á“bfi® Ædbfi Á“bÍ® #fi÷ GŸıÏbfi® jbÏfi® Ædbfi Z®I ZT˙bÏZ® ZdbÏb ˙b˙ “®#b÷db¶ Kb˙Z„ ]® ÆÏb÷˙Ïfi® •÷®#b÷db¶ ]Âb¶ TZb d¶ “◊b÷db¶
d‹ZÁ“b÷fi÷ Zb “¸Ífi® Dı÷d Á“b◊®fi÷ #÷Á“b¶Zdb¶ ¸÷>Á“[ c“›œ, Dı÷ O¶ “‹ØTb÷fi÷ #fi÷ ˙£®#b÷fib d¶ “◊db Kb˙Z„ ]Âb¶Dı ◊ŸÛ◊d¶ “◊b÷db¶ ÆŸ√÷ ÆŸ√÷ Ïd Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶
 “b∑“® dˆGıb÷fi÷ TbT Á“ÏfibÏ Gı÷ #fi÷ dˆGıb÷Ø® ÆŸœb÷PgZ Gı÷. #Ø˙b Dı÷ dbZb ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï\÷. Á“c“bPEZ„ Zdfi÷ SKb¶ ◊& &f÷Ob’c“ ØbK Zb÷ ZdbÏ÷ &ÎÏ
#b’c“fib fbÏb ƶgbÏ®fi÷ ÆŸœb÷PgZ Á“Ï÷T® Á÷“œb÷Ø® œb÷gbKdbfi Gı÷.' SKbÏ ◊Gı® ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ EbVKb Dı˙Ÿ¶ SKb¶ «÷ ≠“ZŸ#b÷ ”¶d÷œb ‹˙bj®fi Ï”÷ Gı÷. Z÷
Z÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷ ÏSfiPf◊fi® c÷“˙®fib÷ #b #Ø Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ #b Gı÷ - œÏc„“ #fi÷ ”÷dÒZ, Z÷db¶ œÏc„“ (Á“bPZÁ“, dbOÆÏ) #b◊ ◊πdbÂ÷
Á“Ï®fi÷ gKg®Z ØKb. Dı÷ Á“”b÷ Z÷ #d÷ #b◊fi® #b∏b, &◊◊bZ, Æ÷˙b Gı÷-
˙Efi-#bc÷“œ #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ ZS◊Ï Ï”÷œŸ¶ SKbÏ ◊Gı® ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ Z÷ (117-118) œÏc“≠“ZŸ v“◊® Ob÷◊PZ Æc“b ‹˙bj®fi Gı÷. Æk·Gıc“
dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfib÷ &Îd ◊πbÆbc“ ”Zb÷ SKb¶ ˙ø¨b÷fib ◊ŸÛ◊b÷ Z÷fib Á“ÁŸ¶“c“ Gı÷. fi®Tb÷S◊T ◊x #fi÷ fiPTfi Z÷fib œ®>O “b Gı÷.
#b˙®. #b˙®fi÷ #œŸg ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ cŸ“Ï Á“Kb #fi÷ œŸg ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ ◊π¨÷◊ ÆbÏÆ #fi÷ EA“˙bÁ“ ◊¨®#b÷fib ÁŸ¶“Dıfi Dı Z÷fib ]b÷¥ Gı÷. Z÷db¶ ”÷dÒZ≠“ZŸ v“◊®
Á“Kb÷| #fi÷ œŸg ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ ◊π¨÷◊ Á“Kb÷| #fi÷ ◊Gı® Z÷dfi® ÆbØ÷ P˙◊ŸT E¶sdb¶ Z÷ ˙fidb¶ Æc“b ‹˙bj®fi Gı÷. w÷Z Á¶“c“fib ¸`T Z÷fi® j˙T ≈Kb÷S‹fib Gı÷.
Á“bd-Ob÷gb÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙b TbO®. ”¶d÷œb Z÷dfib dbÊ÷“ #døZ Dı÷˙b djŸÏ ¸Í ◊π¸yP£Z Tb÷jπ˙bÍb ˙fi ◊πc÷“œ Z÷fib d¶ “TZT Gı÷ #fi÷ ZŸ¥bÏfib DıTP«ÒcŸ“fi®
Tb˙˙b TbO®. jbÏb#b÷ Z÷fib ‹ØˆT ’Á“ÏÂb÷ Gı÷.
(113) SKbÏ ◊Gı® ÏSfif®◊fi® Z÷ c÷“˙®fi÷ œA÷“Òsfib ˙Efi-#bc÷“œØ® (119) ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ZdbÏ÷ &ÎÏ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ Kb˙Z„ A“[ “b
ÆŸ§‹ØZ fibdÁ“ T˙ ÆdŸsfib #Pj◊PZ c÷“˙÷ Á“mŸ¶- "ZdbÏ÷ #÷Á“˙®Æ ˙bÏ Á“Ï˙®. \÷ Zd÷ &ÎÏ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ ◊ &f÷Ob’c“ ◊bdb÷ Zb÷ ZdbÏ÷
NAYADHM/ 63
◊P_d ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ EbVKb Dı˙Ÿ¶. Z÷ ˙fi√¶ “db¶ ◊ «÷ ≠“ZŸ#b÷ Æc“b Tb‘Kb- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ c“P¨Â ˙fi√¶ “db¶ ◊ Dı˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b
‹˙bPjfi Gı÷ ˙ÆÒZ #fi÷ Oπ®Ûd. ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷#b÷ c“P¨Â ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ Dı˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Kb÷| Ï˙bfib
(120-121) Z÷db¶ ˙ƶZ ≠“ZŸv“◊® Ïb\ Æc“b P˙Udbfi Ï”÷ Gı÷. ØKb. SKbÏ÷ c“P¨Â ’c“œbØ® cŸ“O∂j GŸıÊ“˙b TbO® Dı÷d Á“b÷› Æ◊fiŸ¶ Á“T÷˙Ï ”b÷K
˙ƶZ Ïb\fib #bdπfib ◊ŸÛ◊b÷fib dfib÷”Ï ”bÏ Gı÷. ’Á>“œŸÁ“, Á“PÂÁ“bÏ #fi÷ Kb˙Z„ Z÷fibØ® ◊ #PjÁ“ cŸ“O∂j #b˙˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷#÷
#œb÷Á“bfib ◊ŸÛ◊b÷fib dŸÁŸ“Ê“ Gı÷. ZØb &ÀEb &ÀEb PZTÁ“ #fi÷ «ÁŸ“Tfib ¸`Tb÷fiŸ¶ Z÷ #œŸg cŸ“O∂jØ® OgÏb›fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib &ZÏ®Kb ˙¬b÷Ø® dŸ√ ∑“b¶Á“[ T®jŸ¶.
Gı‰ Gı÷. Z÷ ˙fi√¶ “db¶ Oπ®Ûd ≠“ZŸ v“◊® ÆbOÏ Æc“b P˙Udbfi Ï”÷ Gı÷. Z÷ dŸ√ ∑“b¶Á“[fi÷ Z÷#b÷ c“P¨Â ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ ◊”b÷>·Kb.
Oπ®Ûd-ÆbOÏ ◊bÊ“T #fi÷ PœÏ®¥fib ◊ŸÛ◊b÷ v“◊® DıTØ® ◊’Ï◊ˆÂ Ï”÷ Gı÷. SKb¶ Z÷#b÷#÷ #÷Á“ ˙j‹ØZbfi \÷KŸ¶. \÷›fi÷ Æ÷>Á“ “b÷ ”b “Á“b#b÷fib Ædˆ”Ø®
dP£Á“b #fi÷ ˙bƧÒZÁ“[ TZb#b÷fib ÁŸ“ÆŸd Dı Z÷fi® &≈Dı˙T˙÷Tb ≈˙bÏ Gı÷. ÔKbk #fi÷ \÷˙bdb¶ gK¶Á“Ï Z÷ ‹Øbfi ◊Ï œˆT® ◊Ï E∑“b˙÷T #÷Á“ ◊Ÿv“¥fi÷
Z÷db¶ Dı÷ œ®ZT #fi÷ ÆŸÏPgZ ◊˙fi Gı÷ Z÷ Dı dOÏb÷fiŸ¶ P˙EÏ Gı÷. Á“ÏŸÂ, P˙ÏÆ #fi÷ Á“Õ“dK œ¯c“ Á“ÏZb÷ \÷Kb÷. Z÷fi÷ \÷›fi÷ Z÷#b÷  “Ï® OKb
(122) c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ SKb¶ ◊ &f÷Ob’c“ ◊bdb÷. Zb÷ #b &Îd Z÷#b÷fi÷ db÷Ê“b÷ gK &S◊≥ ØKb÷. ◊Gı® Z÷#b÷ SKb¶ œˆT® ◊Ï E∑“b˙÷T ◊Ÿv“¥
◊πbÆbc“db¶ Dı #b˙® Dı˙Ÿ¶. #”®> #b˙®fi÷ dbÏ® ◊πZ®¨b Á“Ï˙®, ◊ c“P¨Â ”Zb÷ SKb¶ ◊”b÷>·Kb¶ #fi÷ œˆT® ◊Ï E∑“b˙÷T ◊ŸÏŸ¥fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷
’c“œbfib ˙fi√¶ “ Zϸ fi Dı˙Ÿ¶. c“P¨Â ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ #÷Á“ db÷Ê“b÷ Æ◊ Ï”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #b ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fiŸ¶ ˙j ‹Øbfi Gı÷. ”y¶ Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ
Gı÷. Z÷fiŸ¶ P˙¥ &Oπ Gı÷. ◊πE¶ “ Gı÷. ]b÷Ï Gı÷ Z÷fiŸ¶ P˙¥ d”bfi Gı÷ #ÒK «®\ ¨÷‰db¶ Á“bÁ¶“c“® fiOÏ®fib Pfi˙bÆ® #wb÷fib÷ ÔKb◊bÏ® GŸı¶. ”y¶ ]Âb¶ #wb÷ #fi÷
Æ◊b÷| Á“ÏZb¶ Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï db÷ÊŸ¶“ Gı÷. Z÷ Æ◊fib #ÒK «®\ P˙œ÷¥Âb÷ Ob÷œbTÁ“fib gb¶ “b÷◊Á“Ï ◊b÷Z-˙”fidb¶ gÏ®fi÷ T˙ ÆdŸsdb¶ EbVKb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊b÷Z
˙Âfidb¶ a”Kb ◊πdbÂ÷ \® T÷˙b Dı÷d TŸ”bÏfi® gu“®db¶ fib√˙bdb¶ #b˙ZŸ¶ ˙b”fi gb¶O® Dı˙bØ® dbÏŸ¶ «jŸ¶ &˙d gb¶ “b÷◊Á“Ï ÆdŸsdb¶  ˆ“«® OKŸ¶ dfi÷
Tb÷∑Ÿ¶“ "jd jd' œ¯c“ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷d Z÷ Æ◊ ◊ Z÷˙b÷ Dı "jd jd' œ¯c“ ◊b’Ê“Kbfib÷ #÷Á“ ÊŸ“Á“ “b÷ dÍ® OKb÷. Z÷fib¶ Æ”bÏ÷ ZÏZb¶-ZÏZb¶ ”y¶ ÏSfif®◊fi®
Á“ÏZb÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷fib ◊πE¶ “ #fi÷ Z®˙π Ïb÷¥fi÷ Á“b÷› Ïb÷Á“[ œÁ“Zb÷ fiØ® Áˆ“ZÏ®fib¶ Æd®◊db¶ #b˙® OKb÷ Z÷ ÆdK÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ dfi÷ #˙Pj∏bfiØ® \÷Kb÷.
gÆ˙b Ædbfi œ®]πZb #fi÷ E◊T ZbØ® Z÷ jd jd œ¯c“ Á“ÏZb÷ Ï”÷ Gı÷. \÷›fi÷ Z÷Â÷ dfi÷ Oπ” Á“Ï® T®jb÷ Z÷ dbÏ® ÆbØ÷ P˙◊ŸT Á“bd-gb÷O gb÷O˙˙b
Z÷fi® WPÕ“db¶ P˙¥ Gı÷. Z÷fi® aKbÏ÷K ZdbÏ÷ SKb Dı˙Ÿ¶ fiP”. #ÒKØb ZdbÏb TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ c÷“˙® #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK dbÏb fibfib #◊ÏbjØ® ÁŸ“P◊Z
œÏ®Ï fib÷ P˙fibœ Ø› \K. ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ Z÷ ˙bZ «÷ ˙bÏ #fi÷ ‰Â Ø› O› #fi÷ dfi÷ #b P˙◊PÎ ◊”b÷>Eb ÷“T Gı÷; √«Ï fiØ® ZdbÏb œÏ®Ïfi÷
˙bÏ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fi÷ Á“”® Á“”®fi÷ Z÷Â÷ ˙÷PA“K ÆdŸc„“]bZØ® P˙PA“Kb Á“Ï® P˙PA“Kb ◊ Á“› #b◊PÎdb¶ dˆÁ“œ÷ !
Á“Ï®fi÷ &SÁø“Õ“ &Zb˙Í® c÷“˙OPZØ® #÷Á“˙®Æ˙bÏ T˙ ÆdŸsfib E<“Ï Á“b˙bfi÷ (124) SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ œˆT® ◊Ï E∑÷“T Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊bÆ÷Ø®
dbÊ÷“ ◊π˙øÎ Ø› O›. #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ #Z®˙ gKg®Z Ø› OKb.
(123) SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ c÷“˙®fib EbVKb Dı˙b ◊Ï #÷Á“ SKbÏ÷ œˆT® &◊Ï E∑÷“T ◊ŸÏŸ¥fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ Tb÷Á“b÷
dŸ”yZdb¶Dı #b &˙d ◊πbÆbc“db¶ ÆŸ√c“ ‹døPZ, ÏPZ #fi÷ jøPZ fi”® ◊bdZb¶ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fib ”bØ÷Ø® Á÷“˙® Ï®Z÷ GŸıÊ“Á“bÏb÷ ◊bd® œÁ“[#÷ ? c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
#b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb #b◊Â÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ EbT˙Ÿ¶ Dı ›#÷ #b ◊ˆ˙’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ œ…TÁ“ K¨fiŸ¶ K¨bKZfi Gı÷. Z÷db¶ #wfiŸ¶ v“◊ jbÏÂ
«¶fi÷ gb›#b÷#÷ #b◊Ædb¶ Z÷ P˙EbÏfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷| Z÷#b÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib Á“Ï÷T œ…TÁ“ fibdÁ“ K¨ Pfi˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ œ…TÁ“ K¨ Eb…c“Æ, #Õ“d®,
˙fi√¶ “db¶ #bÔKb #b˙®fi÷ Z÷ ˙fi√¶ “fi® #¶c“Ï ˙b˙ “® #b’c“db¶ Kb˙Z„ A“[ “b #db˙‹Kb #fi÷ ◊ˆPÂdbfib ’c“˙Æ÷ #÷Á“ PfiKZ ÆdK #b˙˙b ◊Ï \÷ÏØ® œ¯c“
Á“ÏZb¶ ˙£®d¶ “◊ #b’c“db P˙”bÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb. Øb÷ “® ÆdK ◊Gı® Z÷ Á“”®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷T÷ Gı÷- ""Á“b÷fi÷ ZbÏŸ¶ Á“b÷fi÷ ◊bTˆ¶ ?'' Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷
dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ SKb¶ ◊ Ɵ√c“ ‹døPZ Kb˙Z„ œb§ÒZ fi ◊bdZb &ÎÏ ’c“œbfib ! Zd÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ \#b÷ #fi÷ œ…TÁ“ K¨fi® d”bfi Dıfib÷fi÷ Kb÷‘K
˙fi√¶ “db¶ OKb. Dı›fi÷ Kb˙Z„ P˙”bÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb. ◊ŸÛ◊b÷Ø® ◊ˆ\ Á“Ï\÷. ◊ˆ\ Á“Ï®fi÷ ]ŸÊ“ #fi÷ ◊O fidb˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷
SKbÏ÷ Z÷ dbÁ¶“c“®◊ˆ‰b÷ SKb¶ ◊ ‹døPZ Kb˙Z„ œb¶PZ fi ◊bdZb Á“”÷˙b P˙fiKfi® ÆbØ÷ Z÷fi® Æ÷˙b Á“ÏZb¶ ZdbÏ÷ &gb Ï”÷˙Ÿ¶. ≈KbÏ÷ œ…TÁ“ K¨ Á“”÷ Á÷“-
NAYADHM/ 64
""Á“b÷fi÷ ZbÏŸ¶, Á“b÷fi÷ ◊bTˆ¶, SKbÏ÷ ZdbÏ÷ Á“”÷˙Ÿ¶ #dfi÷ ZbÏb÷ #dfi÷ ◊bTb÷'' #b Ï˙bfib ØKb÷.
◊πdbÂ÷ œ÷TÁ“ K¨ Dı Á÷“˙Í ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fib ”bØØ® ◊b÷Zbfib ”bØ÷ ‹˙K¶ (125) SKbÏ ◊E® ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ T˙ ÆdŸsfi® EbÏ÷ Zϸ
ZdbÏb÷ Pfi‹ZbÏ Á“Ïœ÷. E<“Ï TOb˙®fi÷ Z÷db¶ Dı÷ Á¶“› Zø #b’c“ ”ZŸ¶ Z÷ «jŸ¶ Kb˙Z„ cˆ“Ï Á“KŸ∂. cˆ“Ï
SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ œˆT® ◊Ï E∑÷“T ◊ŸÏŸ¥fib Z÷ #Øfi÷ Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib &Îd ◊πbÆbc“db¶ #b˙®. #b˙®fi÷ Z÷®#÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ &Îd
Æb¶gÍ®fi÷, #fi÷ dfidb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ œ®]π, ◊πE¶ “, E◊T, S˙Ïb˙bÍ® #fi÷ ◊πbÆbc“db¶ fi \÷˙bØ® ◊ˆÂ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ O›. SKb¶ Dı›fi÷ SKb¶ c“Ï÷Á“
˙÷O˙bÍ® OPZØ® ≈Kb¶ ◊ˆ˙ ’c“œbfib÷ ˙fi√¶ “ ”Zb÷ #fi÷ ≈Kb¶ ◊ŸÛÁ“’Ï® ”Z® ‹ØÍ÷ Z÷#b÷fi® O˙÷¥Âb Á“Ï®. O˙÷¥Âb Á“Ï˙b ◊Ï Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi® aKb¶K ◊Â
SKb¶ #bÔKb #b˙®fi÷ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. ‹fibfi •ŸPZ fi ◊bd˙bØ® &ÎÏ’c“œbfib ˙fi√¶ “ db¶ O›. ◊϶ZŸ Z÷ aKb¶K fi c÷“√bKb
Á“Kb ◊Gı® SKb¶ Dı÷ Á“dT #b’c“ ”Zb¶ Z÷dfi÷ Oπ” Á“Kb. Oπ” Á“Ï®fi÷ œ…TÁ“ SKbÏ÷ Z÷®#÷ #˙Pj∏bfifib÷ ◊πKb÷O Á“Kb÷|. ◊πKb÷O Á“Ï®fi÷ Z÷®#÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷
K¨fib K ¨bKZfidb¶ #bÔKb K¨ ◊Ï WPÕ“ ◊ “Zb¶ Dı Z÷fi÷ ◊πdb Á“Kb. ◊Gı® œ…TÁ“fi® ÆbØ÷ T˙ ÆdŸsfi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ EbVKb DıZb \÷Kb \÷Zb¶Dı Z÷
d”bfi Dıfib÷fi÷ Kb÷‘K ◊ˆ\ Á“Ï®. Z÷#b÷ ]ŸÊ“ #fi÷ ◊O fidb˙®fi÷ K¨fi® Æ÷˙b ZSÁ“bÍ v“∞ Ø›. Z÷®#÷ ∑“bT ZT˙bÏ T› #fi÷ ÆbZ #b≤“ Zb “ Dı÷Ê“T®
Á“ÏZb ØÁ“b, fid‹Á“bÏ Á“ÏZb ØÁ“b &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. Dı÷fib÷ ÆdK Æd®◊ &ÀEb› ◊Ï #bÁ“bœdb¶ & “®fi÷ &SÁø“Õ“ #fi÷ œ®]π OPZ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷
#b˙÷Tb÷ Gı÷. #÷˙b K¨÷ Á“mŸ¶- "Á“b÷fi÷ Zbψ¶ Á“b÷fi÷ ◊bTˆ' ? SKbÏ ◊Gı® dbÁ¶“c“® ”Zb÷ SKb #b˙® #b˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®. #Ï÷ dbÁ¶“c“®fib ◊Ÿ‰b÷ ! #Ï÷
◊Ÿ‰b÷#÷ &gb Ø›fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“mŸ¶ : "#dfi÷ ZbÏb÷ #dfi÷ ◊bTb÷' SKbÏ db÷Zfi® Á“bdfib Á“ÏfibÏb ! œŸ¶ Zd÷ Æd\÷ Gıb÷ Á÷“ dbÏb÷ SKbO Á“Ï®fi÷, œ…TÁ“
◊Gı® dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷#÷ &gb Ø›fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“mŸ¶ : "#dfi÷ ZbÏb÷ #dfi÷ K¨fi® ÆbØ÷ T˙ ÆdŸsfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ Zd÷ EbVKb Dıœ÷ ? #bÊ“T÷ EbVKb
◊bTb÷' SKbÏ÷ œ…TÁ“ K¨÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ Á“mŸ¶ c÷“˙bfiŸ P◊πKb÷ ! Zd÷ dbÏ® Dı˙b ◊Ï ◊ \÷ Zd÷ dbÏ® #◊÷¨b Ïb√œb÷ Zb÷ Zd÷ º˙Zb¶ Ï”÷œb÷ #fi÷ \÷
ÆbØ÷T˙ ÆdŸsfi® ˙·Eb÷˙E Odfi Á“Ïœb÷. SKbÏ÷ Z÷ ◊b◊®Â®. ÏŸsb, Eh “b, dbÏ® #◊÷¨b fi”®> Á“Ïb÷ Zb÷ Zb÷ #b fi®T Á“dT #fi÷ g÷>Æfib œ®>O “b Dı÷˙®
¨Ÿsb #fi÷ Æb”PÆÁ“b, ÏSfif®◊fi® c÷“˙® Zdfi÷ Á“≤“b÷Ï, Á“b÷dÍ, #fiŸÁˆ“T, Á“bÍ® ZT˙bÏØ® Kb˙Z„ ZdbÏŸ¶ d‹ZÁ“ Á“b◊®fi÷ ¸÷>Á“[ c“›œ.
•ø¶ObÏdK #fi÷ db÷”DıfiÁ“ &◊ÆOb÷|Ø® &◊ÆO Á“Ïœ÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #OÏ SKbÏ ◊Gı® Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fib #b Á“Øfifi÷ Æb¶gÍ® fi÷
Zd÷ ÏSfiPf◊fi® c÷“˙® fib Z÷ Á“Øfi fib÷ #bc“Ï Á“Ïœb÷ Z÷fi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ïœb÷ Kb #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ gKg®Z fi ØKb. ‰bÆ fi ◊b@Kb &PfC fi ØbK.
#◊÷¨b Á“Ïœb÷ Zb÷ ”y¶ Zdfi÷ dbÏ® ◊®≤“ &◊ÏØ® fi®E÷ ¸÷>Á“[ c“›œ #fi÷ \÷ Zd÷ ƶgπbÒZ fi ØKb. Z÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fib #b #Øfib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|. Z÷fi÷
ÏSfiPf◊fib c÷“˙Zbfib÷ Z÷ Á“Øfifib÷ #bc“Ï #b’c“ fiP” Á“Ïb÷, dbÏb ”bØØ® #¶O®Á“bÏ fi Á“Kb÷|, Z÷fi® ◊Ï˙b fi Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙® ≈KbÏ÷
ÏSfiPf◊fi® c÷“˙®Ø® ZdbÏb÷ Pfi‹ZbÏ Á“Ï® c“›œ. Z÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ ]Âb ◊πPZÁŸ“T &◊ÆOb÷| fbÏb EPTZ Á“Ï˙bdb¶, ¨Ÿ¯j
SKbÏ db¶Á¶“c“®◊Ÿ‰b÷#÷ œ…TÁ“ K¨fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ Dı÷ Á“”÷œb÷ Á“Ï˙bdb¶, ◊TÊ“˙bdb¶ #fi÷ Tb÷gb˙˙bdb¶ ÆdØ fi Ø› SKbÏ÷ ◊b÷Zbfib djŸÏ
#d÷ Z÷fib &◊◊bZ- Æ÷˙fi, ˙Efi- #bc÷“œ. #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ Ï”® œŸ¶ SKbÏ •ø⁄bÏdK #fi÷ #fiŸÏbODıfiÁ“ #fiŸÁˆ“Í &◊ÆOb÷|Ø® Z÷dfib &◊Ï &◊ÆO
◊Gı® œ…TÁ“ K¨ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ OKb SKb¶ Dı›fi÷ Z÷Â÷ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZ Á“Ï˙bdb¶ ◊π˙øÎ Ø›. c÷“˙® Á“”÷˙b TbO® Zd÷ dbÏ® ÆbØ÷ ”b‹K Á“Ï÷T Gı÷.
Á“Ï®fi÷ #÷Á“ db÷Ê“b #wfibv“◊fi® P˙PA“Kb Á“Ï® #fi÷ ◊Gı® dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷fi÷ #b Eb÷◊bÊ“ #b’c“ Ïd÷T Gı÷. dfib÷˙b¶PGıZ Á“Ï÷T Gı÷. lŸTb #b’c“ ◊Ï GˆıT®fi÷
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Zd÷ dbÏ÷ ◊®≤“ &◊Ï E∑“® \#b÷. SKbÏ÷ dbÁ¶“c“® ◊Ÿ‰b÷#÷ ”P¥Z dfib÷϶Dıfi Á“Ï÷T Gı÷. &Ubfi #b’c“db¶ gπd Á“Ï÷T Gı÷. #fi÷ ÏPZPA“ “b Á“Ï® Gı÷.
#fi÷ ƶZŸÕ“ Ø›fi÷ œ…TÁ“ K¨fi÷ ◊πdb Á“Kb. Z÷#b÷ œ…TÁ“fi® ◊®≤“ &◊Ï #bv“∑“ Z÷ «jbfi÷ Á“b¶› ◊ fi OÂZb¶ dfi÷ Gıb÷ “®fi÷ Zd÷ œ…TÁ“ K¨fi® ÆbØ÷ T˙Â
Ø› OKb. SKbÏ ◊E® #wÏŸ◊jbÏ® œ…TÁ“ K¨ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷fi÷ ◊®≤“ ◊Ï #bv“∑“ ÆdŸsfi® dµKdb¶ \#b÷ Gıb÷ ! SKbÏ ◊Gı® ÏSfif®◊fi® c÷“˙®#÷ PDıfiÏP¨ZfiŸ¶ dfi
ØK÷T \®fi÷ ÆbZ-#b≤“ Zb “fi® «Ïb«Ï #bÁ“bœdb¶ &ÀE÷ &Rb÷. & “®fi÷ #˙Pj∏bfiØ® (Á¶“›Á“ PœØ®T) \÷KŸ¶. Z÷ \÷›fi÷ c÷“˙® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b
&SÁø“Õ“ œ®]πZb˙bÍ® c÷“˙ ƶ«¶j® ’c“ÔK OPZØ® T˙ ÆdŸsfi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ TbO®- ”y¶ ”¶d÷œb PDıfi◊bPTZfi÷ dbÊ÷“ #PfiÕ“ #Á“bÒZ #b’c“ ”Z® #fi÷
≈Kb¶ Dı¶«Ÿf®◊ ”Zb÷, gÏZ¨÷‰ ”ZŸ¶. #fi÷ ≈Kb¶ E¶◊b fiOÏ® ”Z®. Z÷ Zϸ PDıfi◊bPTZ dbÏb dbÊ÷“ #PfiÕ“ #Á“bÒZ #b’c“ ”Zb÷. PDıfi◊bPTZ dbÏb dbÊ÷“
NAYADHM/ 65
#PfiÕ“ #Á“bÒZ #b’c“ ”Zb÷. ◊϶ZŸ PDıfiÏP¨Zfi÷ dbÊ÷“ ”y¶ ”¶d÷œb ›Õ“ ”Zb÷ Z÷Ø® P˙”PÆZfi÷, Á“Ê“b¨fi÷, Á“bdA“[ “bDıPfiZ Pfi:wbÆb÷fi÷, ¬®fib ›§·GıZ #¶Ofib
PDıfi◊bPTZ Ïb÷Z® #bA“Òc“fi Á“ÏZ®. œb÷Á“ Á“ÏZ®, #fiŸ◊bZ Á“ÏZ®. #fi÷ #Tb◊ dc“fifi÷, &◊TPTZfi÷, §‹ØZfi÷, OPZfi÷ ◊πÂKc“b÷¥fi÷, ZØb ◊πÆb’c“dfi÷, ‹dÏÂ
Á“ÏZ® #÷˙® dbÏ® ◊Ï˙b” fi Á“Ï÷ Z÷ ”÷ PDıfiÏP¨Z ! ZŸ¶ ◊ Ïb÷Z® #÷˙® dbÏ® Á“ÏZb¶ PDıfiÏP¨Zfi® dPZÏbOØ® db÷P”Z Ø›, Z÷ P˙˙œ Ø›. OKb÷◊b÷Zbfib ◊Ï
Kb˙Z„ ◊Ï˙b” fiØ® Á“ÏZb÷ ? Á“b«Ÿ fi Ïb√® œaKb÷, Á“dfi÷ #bPjfi Ø› OKb÷ #fi÷ Z÷ T≈\fi® ÆbØ÷
(126-133) SKbÏ ◊Gı® Z÷ •÷{“ ÏSfif®◊fi® c÷“˙® #˙Pj∏bfi fbÏb ◊bGıÍ, Z÷®fiŸ¶ dŸ√ \÷˙b Tb‘Kb÷. PDıfiÏP¨Zfi÷ c÷“˙® &◊Ï #fiŸÏbO &S◊≥
PDıfiÏP¨ZfiŸ¶ dfi \®fi÷ «¶fi÷ dbÁ¶“c“®◊Ÿ‰b÷ ◊πPZ Z÷dfib ˙j Á“Ï˙bfib PfiPdÎ÷ ØKb÷. Z÷Ø® døSKŸv“◊® Ïb¨Æ÷ Z÷fib OÍbdb¶ ”bØ fib√®fi÷ Z÷fi® dPZ ¸÷Ï˙®
f÷¥Ø® KŸaZ Z÷ c÷“˙® T®Tb ÆP”Z P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib EˆÂ˙bÆØ® PdP•Z ’c“ÔK c“®j®, Z÷Â÷ c÷“˙®fi® Zϸ \÷KŸ¶, Z÷ œ…TÁ“ K¨÷ #˙Pj∏bfiØ® \® T®jŸ¶ #fi÷
fibPÆÁ“b #fi÷ dfifi÷ ZøPo c÷“fibÏ #fi÷ Æ˙ ≠“ZŸ#b÷ ƶ«¶j® ÆŸO¶PjZ ◊ŸÛ◊b÷fi® ‹˙‹ØZbØ® ÏP”Z Z÷fi÷ j®Ï÷ j®Ï÷ ◊b÷Zbfi® ◊®≤“ &◊ÏØ® ¸÷>Á“[ c“®jb÷. SKbÏ ◊Gı®
˙øPÕ“ Á“ÏZ® P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib dP Ɵ˙Â #fi÷ ÏSfib÷fi® ]¶Ê“ “®#b÷, ]Ÿ]ÏbfiŸ◊ŸÏ Z÷ Pfic“K #fi÷ ◊bP◊® ÏSfi f®◊fi® c÷“˙®#÷ c“Kfi®K PDıfiÏP¨Zfi÷ œ…TÁ“fi®
#fi÷ d÷√Tb Z÷ «jb #bgˆ¥Âb÷fib œ¯c“b÷Ø® Æd‹Z ’c“œb#b÷ #fi÷ ◊®≤“ &◊ÏØ® ◊ “Zb÷ \÷›fi÷ Á“mŸ¶- "Ï÷ c“bÆ ! ZŸ¶ dKb÷|.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷
P˙’c“œb#b÷fi÷ ÔKbk Á“ÏZ® Z÷ ◊b◊®Â® c÷“˙® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®. ”÷ ”b÷T ÆdŸsfib ◊b® ÆŸj® ◊”b÷>Eb÷, Z÷ ◊”÷Tb Dı «≥÷ ”bØb÷˙ ÷“ ◊Á“ “®fi÷, PE£bZb
! ˙ÆŸT ObT ”÷ fibØ ! ”÷ c“P◊Z ”÷ P◊πK ! ”÷ Ïd ! ”÷ Á“bÒZ ! ”÷ PDıfiÏP¨Zfi÷ &◊Ï &GıiKb÷, ≈KbÏ÷ Z÷ fi®E÷ #bÔKb÷ SKbÏ÷ Z÷fi÷ ZT˙bÏfib jbÏ
‹˙bPdfi„ ! ”÷ Pfi]ø ! ”÷ PfiSØÁ“Á“b ! ”÷ ‹SKbfi ! ”÷ PfiÛÁø“◊ ”÷ #Áø“Z∏ ◊Ï l®T® T®jb÷. PDıfiÏP¨Zfib ÊŸ“Á“ ÷“-ÊŸ“Á“ “b Á“Ï®fi÷, ”P¥Z Ø›fi÷ Z÷fib
”÷ PœPØTgb˙ ”÷ ϨŸ ! ”÷ #Á“ÏŸÂ ! ”÷ PDıfiÏP¨Z ! ”÷ dbÏb Ùc“Kfib ϨÁ“ &§S¨k«PT- c÷“˙Zbfi÷ &o÷LK Á“Ï®fi÷ #bÁ“bœdb¶ ¸÷>Á÷“T® «PTfi® Dı÷d, EbÏ÷
#fi÷ #÷Á“T®, #fibØ, «b¶j˙P˙”®fi. ZdbÏb EÏÂb÷fi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ® #fi÷ ’c“œb#b÷fi÷ «PTc“bfi #b¡KŸ¶.
#jÒKb fi÷ SKbO® c÷“˙® Z÷ ZdbÏ÷ dbÊ÷“ Kb÷‘K fiØ®. ”÷ OŸÂb÷fib Ædˆ” ! (135) #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛKdfi •dÂb÷ ! #b◊ PfiOπ∂Ø #fi÷
ZdbÏb P˙fib #÷Á“ ¨Â ◊ ”y¶ ºP˙Z Ï”÷˙b ÆdØ fiØ®. Æ÷>Á“ “b÷ dS‹K, PfiOπ∂Ø®#b÷fi® ◊bÆ÷ ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷, ¸Ï®Ø® dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fib÷ #b•K
#b’c“fib ]Ï-‹˙v“◊ #b ÏSfibÁ“Ïfi® dµKdb¶, ZdbÏ® Æbd÷ ”y¶ dbÏb÷ ˙j Á“v¶“ T÷ Gı÷, KbEfib Á“Ï÷ Gı÷, ‹◊ø”b Á“Ï÷ Gı÷, #÷˙® #PgTb¥b Á“Ï÷ Gı÷, Kb WÕ“#WÕ“
GŸı¶. #b˙b÷, ◊bGıb #b˙÷. \÷ Zd÷ ÁŸ“P◊Z ØKb Gıb÷. Zb÷ dbÏb÷ #÷Á“ #◊Ïbj œ¯c“b’c“fib gb÷Ofi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷, Z÷ dfiŸÛK #b Dı g˙db¶ ]Âb ÆbjŸ#b÷,
¨db Á“Ïb÷. ZdbÏŸ¶ dŸ√ d÷]ÏP”Z PfidÍ E¶sdb Ædbfi Gı÷. ZdbÏb fi÷‰b÷ ]® Æbµ˙®#b÷, ]Âb •b˙Á“b÷ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷ fbÏb Pfi>c“fi®K ØbK Gı÷,
œÏc„“≠“ZŸfib ÆU: P˙Á“PÆZ Á“dT ÁŸ“dŸc“ #fi÷ ÁŸ“˙TKfib ◊b¶c“ “bfi® Ædbfi #SK¶Z Kb˙Z„ #fi¶Z ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷.
œb÷gbKdbfi Gı÷. #÷˙b fi÷‰˙bÍb ZdbÏb dŸ√fib c“œfifi® ›·GıbØ® ”y¶ #”®> (136-137) ◊bGıÍ \÷fibÏ PDıfiÏP¨Z Gı÷ZÏb› OKb÷ #fi÷ ◊bGıÍ
#b˙® GŸı¶. ZdbÏb dŸ√fi÷ \÷˙bfi® dbÏ® #PgTb¥b Gı÷. ”÷ fibØ ! Zd÷ dbÏ® fi \÷fibÏ PDıfi◊bPTZ PfiP˙–fi÷ ◊b÷Zbfib ‹Øbfi ◊Ï ◊”b÷>E® OKb÷. Z÷Ø®
Zϸ DŸı#b÷, Dı÷Ø® ”y¶ ZdbÏb dŸ√ Á“dÍfi÷ \÷› T&À. #b ◊πdbÂ÷ ◊π÷d◊ˆÂ, ◊π˙EfiÆbÏdb¶ #bƧaZ Ïb√˙® \÷›#÷. Eb’ω Oπ” Á“Ï®fi÷ ◊ Dı÷
ÆÏT #fi÷ djŸÏ ˙Efi ˙b϶˙bÏ «b÷TZ® Z÷ ◊bP◊fi® #fi÷ ◊b◊◊ˆÂ Ùc“K˙bÍ® gb÷Ob÷fi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ]b÷Ï Æ¶ÆbÏÆbOÏdb¶ ◊ ÷“ Gı÷ #fi÷ Dı÷ gb÷Ofi® ›·Gıb
c÷“˙® dbOdb¶ Z÷fi® ◊bGıÍ ◊bGıÍ EbT®. fiØ® Á“ÏZb÷, Z÷ ƶÆbÏv“◊® ˙fifi÷ ◊bÏ Á“Ï÷ Gı÷.
(134) SKbÏ ◊Gı® ◊ˆ˙b÷|aZ Á“bfib÷fi÷ ÆŸ√ c÷“fibÏ #fi÷ dfifi÷ ”Ï (138) SKbÏ ◊Gı® ÏSfif®◊fi® Z÷ c÷“˙® PDıfi◊bPTZfi® ◊bÆ÷ #b˙®.
Á“ÏfibÏ #bgˆ¥Âb÷fib œ¯c“b÷Ø® ZØb Z÷ ◊πÂKKŸaZ, ÆÏÍ #fi÷ djŸÏ ˙Efib÷Ø® #b˙®fi÷ ]Âb¶ #fiŸÁˆ“Í, ◊πPZÁˆ“Í, Á“≤“b÷Ï, djŸÏ, •ø⁄bÏ˙bÍb #fi÷ Á“ÏŸÂb DıfiÁ“
PDıfiÏP¨ZfiŸ¶ dfi ETbKdbfi Ø› OKŸ¶. Z÷fi÷ ◊”÷Tb¶ Á“ÏZb Z÷® ◊Ï PfOŸPÂZ &◊ÆOb÷| fbÏb ≈KbÏ÷ Z÷fi÷ ETbKdbfi Á“Ï˙bdb¶, ¨Ÿ¯j Á“Ï˙bdb #fi÷ dfifi÷
ÏbO &S◊≥ ØKb÷. Z÷ ÏSfif®◊fi® c÷“˙®fib ÆŸ¶c“Ï ‹Z, \¶], dŸ√, ”bØ, ◊O, ◊TÊ“b˙˙bdb¶ #ÆdØ Ï”® SKbÏ÷ Z÷ dfiØ® ØbÁ“[ O›, œÏ®ÏØ® ØbÁ“[ O›
fi÷‰fib Tb˙hKfi®, v“◊fi® #fi÷ Kb…˙fifi® TId®fiŸ¶ ‹dÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Z÷fi® #fi÷ ‘TbPfifi÷ ◊πbk Ø› #fi÷ #PZœK P√≥ Ø› O›. SKbÏ÷ Dı÷ ’c“œbØ®
ÆbØ÷ ”¥ #fi÷ &Zb˙ÍØ® Á“Ï÷T #bPT>Ofib÷fi÷, E÷Õ“b#b÷fi÷, fi÷‰fib P˙Á“bÏb÷fi÷, #b˙®”Z®,Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGı® EbT® O›. Z÷ œ…TÁ“ K¨, PDıfi◊bPTZfi® ÆbØ÷,
NAYADHM/ 66
T˙ÂÆdŸsfi® ˙·Eb÷˙E Ø›fi÷ EbVKb÷. EbT®fi÷ ≈Kb¶ E¶◊bfiOÏ® ”Z®, SKb¶ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® #fiŸA“dØ®
#bÔKb÷. #b˙®fi÷ E¶◊bfiOÏ®fi® «”bÏ •÷{“ &Ubfidb¶ ◊b÷Zbfi® ◊®≤“ &◊ÏØ® P˙EÏZb¶ #÷Á“ ObdØ® «®\ Obd DıZb¶ ≈Kb OŸÂœ®T &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶
PDıfi◊bPTZfi÷ fi®E÷ &ZbKb÷|. &ZbÏ®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! DŸı#b÷, #b ◊jbKb, gO˙bfifi® jd c÷“œfib Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“ ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í®. •÷PÂÁ“Ïb\
E¶◊bfiOÏ® c÷“√bK Gı÷. #bd Á“”®fi÷ Z÷Â÷ PDıfi◊bPTZ ◊bÆ÷Ø® Ï\ T®j® #fi÷ ◊ fi®Á“iKb÷. jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ ◊’Ï¥c„“ ◊bGı® KŸ. SKbÏ ◊Gı® Ob…Zd
◊bGıb÷ OKb÷. ‹˙bd®#÷ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- gO˙fi„ ! º˙ Á“Kb
(139) SKbÏ ◊Gı® PDıfi◊bPTZ÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“bÏÂ÷ ”bPfifi÷ ◊bd÷ Gı÷ ? º˙ œbwZ, #fib’c“ #fi÷ #fi¶Z Gı÷ Z÷Ø® Z÷fi®
Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶. ≈Kb¶ dbZb-P◊Zb ”Zb, SKb¶ #b˙÷ Gı÷. #b˙®fi÷ ƶpKbdb¶ ”bPfi ˙øP∞ ØZ® fiØ®. #÷Á“ #÷Á“ º˙fib ◊πc÷“œ #ƶpKbZ Gı÷ Z÷
Ïb÷Zb¶ Ïb÷Zb¶ Kb˙Z„ P˙Tb◊ Á“ÏZb¶ dbZb P◊Zbfi÷ PDıfiÏP¨Zfib÷ ˙øÎbÒZ Á“”÷ Gı÷. ◊πc÷“œb÷db¶ ◊ ”bPfi ˙øP∞ ØZ® fiØ®. º˙fib OŸÂb÷fib÷ P˙Á“bÆ Z÷ º˙fi® ˙øP∞
SKbÏ ◊Gı® PDıfi◊bPTZ÷ #fi÷ Z÷fib dbZb P◊Zb#÷ Pd‰, ∏bPZ, ‹˙Dıfi Kb˙Z„ #fi÷ OŸÂb÷fi÷ flDı º˙fi® ”bfi® Gı÷. gO˙bfi„ Ob…Zd ‹˙bd®fib ◊πHb÷ &ÎÏ
◊’Ï˙bÏfi® ÆbØ÷ Ïb÷Zb¶-Ïb÷Zb¶ ]Âb¶ Tb…’Á“Á“ døZÁø“SK Á“Kb. døZÁø“SK Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷ #b◊÷ Gı÷- ”÷ Ob…Zd ! Dı÷d Áø“Û ◊¨fi® ◊πPZ◊bc“b÷fib EÒs, ◊ˆPÂdbfib
Á÷“Ê“Tb¶Á“ ÆdK ◊Gı® œb÷Á“ ÏP”Z ØKb. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ ÆŸ√bÆfi ◊Ï EÒsfi® #◊÷¨b#÷ ˙ÂØ® ”®fi, Æb…@KZbØ® ”®fi, §‹fi‘jZbØ® ”®fi ”b÷K Gı÷,
§‹ØZ PDıfi◊bPTZfi÷ dbZb-P◊Zb#÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πH Á“Kb÷|- "”÷ ◊Ÿ‰ ! Á“b§ÒZØ® ”®fi ”b÷K Gı÷, Z÷dDı c“®PkØ®, KŸ§aZØ®, GıbKbØ®, ◊πgbØ®,
PDıfiÏP¨Z Á÷“˙® Ï®Z÷ Á“bÍjd (døSKŸ)fi÷ ◊πbk ØKb÷ ?' SKbÏ÷ PDıfi◊bPTZ÷ #b÷DıÆ„Ø®, T÷LKbØ®#fi÷ d¶ “TØ® ”®fi ”b÷K Gı÷. Áø“ÛÂ◊¨fi® «®Dıfib÷ E¶s,
dbZb-P◊Zbfi÷ ◊b÷Zbfib÷ Æ˙ ˙øÎbÒZ Dı÷˙b÷ ”Zb÷ Z÷˙b÷ ÆSK #fi÷ #ƶ’c“‘j Á“”® #÷Á“dfib E¶s Á“ÏZb¶ ˙ÂØ® ”®fi ”b÷K Gı÷ Kb˙Z„ d¶ “TØ® ”®fi ”b÷K Gı÷. SKbÏ
ƶgÍbÔKb÷. SKbÏ ◊Gı® PDıfi◊bPTZ Kb˙Z„ œb÷Á“ ÏP”Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ P˙◊ŸT ◊Gı® ZøZ®Kbfib÷ E¶sdb¶, «®Dıfib E¶sdb¶ Á“ÏZb¶ ˙ÂØ® Kb˙Z„ d¶ “TØ® ◊Â
Á“bd-gb÷O gb÷O˙Zb÷ Ï”÷˙b Tb‘Kb÷. ”®fi ”b÷K Gı÷ #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ #db˙‹Kbfib÷ E¶s Eb…c“œfib E¶sfi®
(140) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï, ≈Kb¶ #◊÷¨bØ®, ˙Â #b’c“Ø® Æ˙Øb dbÊ÷“ ØbK Gı÷, Kb˙Z„ d¶ “TØ® fiÕ“ ØbK Gı÷.
E¶◊b fiOÏ® ”Z®, ≈Kb¶ ◊ˆÂgs E…SK ”ZŸ¶, SKb¶ ◊jbKb. gO˙bfifi® #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛKdfi„ •dÂb÷ ! #dbÏb¶ Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙®
jdc÷“œfib Æb¶gÍ˙b ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í®. Á“b÷PÂÁ“Ïb\ ◊ PfiÁ“iKb÷ PDıfi◊bPTZ÷ ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ ¨b§ÒZØ® ”®fi ”b÷K Gı÷, Z÷dDı dŸ§aZØ® #bDı˙Ø®, dbc“˙Ø®,
jdb÷|◊c÷“œ •˙ Á“Ï®fi÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®. A“dœ: #¶O®KbÏ #¶Ofib ∏bZb Tb]˙Ø®, ÆSKØ®, Z◊Ø®, SKbOØ®, #b’Á>“EÒKØ® #fi÷ «πŒEKØ®, #b c“œ
Ø›fi÷, #¶Zdb¶ #÷Á“ dbÆfiŸ¶ #fiœfi Á“Ï®fi Kb˙Z„ Æb…jd aV◊db¶ c÷“˙fib v“◊db¶ dŸPfijdb÷|Ø® ”®fi ØbK Gı÷. Z÷ ◊Gı® A“dœ: ¨b§ÒZØ® ”®fi #fi÷ #PjÁ“ ”®fi
&S◊≥ ØKb÷. SKb¶ «÷ ÆbOÏfi® Z÷fi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. SKb¶Ø® ·K˙fi Á“Ï®fi÷ ØZb÷ \K Gı÷, Kb˙Z„ «πŒEKØ®, #b ◊πdbÂ÷ #b A“dØ® ”®fi-”®fiZÏ ØZb÷
Kb˙Z„ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd T›fi÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Z÷fib ¨db #b’c“ OŸÂb÷ fiÕ“ Ø› \K Gı÷.Dı÷d œŸaT ◊¨fi® ◊πPZ◊c“bfib÷ E¶s
#bKŸÛKdfi •dÂb÷ ! Dı÷ dfiŸÛKb÷ Kb˙Z„ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bd gb÷Ob÷fi® #db˙‹Kbfib E¶sfi® #◊÷¨b#÷ ˙ÂØ® Kb˙Z„ d¶ “TØ® #PjÁ“ ”b÷K Gı÷. #b
◊Ÿfi:#PgTb¥b fiØ® Á“ÏZb, Z÷ PDıfi◊bPTZfi® Dı÷d Kb˙Z„ ƶÆbÏ ÆdŸsfi÷ ◊bÏ ◊πdbÂ÷ A“dØ® ◊’Ï˙øP∞ ◊bdZb÷ Kb˙Z„ ◊ˆPÂdbfib÷ E¶s Eb…c“œfib E¶sfi®
Á“Ïœ÷. #◊÷¨bØ® #PjÁ“ZÏ ˙Â˙bÍb÷ #fi÷ ◊πPZ◊ˆÂ d¶ “Í˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷.
#µKKfi - 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛKdbfi •dÂb÷ ! Dı÷ #dbÏb ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙®
#µKKfi - 10 E¶sdb Kb˙Z„ c“®P¨Z Ø›fi÷ ¨dbØ® #PjÁ“ ˙øP∞ ◊bd÷ Gı÷ Kb˙Z„ «πŒEKØ® ◊Â
(141) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ fi˙d ∏bZbµKKfifib÷ #b #Ø #PjÁ“ ØbK Gı÷, Z÷ A“dœ: ¨dbØ® Kb˙Z„ «πŒEKØ® #PjÁ“ #PjÁ“ ØZb
¸Ïdb˙÷T Gı÷, Z÷ c“œd ∏bZbµKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ? Dı@«ˆ ! #b \K Gı÷. Pfi_KØ® Z÷ A“dœ:˙jZb¶ ˙jZb Kb˙Z„ Z÷ ¨db #b’c“ Z÷dDı
◊πdbÂ÷ Pfi_KØ® Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“ «πŒEKØ® ◊’Ï◊ˆÂ Ø› \K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ º˙ ˙øP∞fi÷ ◊bd Gı÷ #fi÷
Ïb\ ”Zb÷. fiOÏfi® «”bÏ &ÎÏ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ OŸÂœ®T E…SK ”ZŸ¶. ”bPfifi÷ ◊bd÷ Gı÷.
NAYADHM/ 67
#µKKfi - 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÆbjŸ#b÷, ]® Æbµ˙®#b÷, ]Âb •b˙Á“b÷ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷fib cŸ“˙Efifi÷
#µKKfi - 11 - c“b˙c“˙ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ Æ”fi Á“ÏZb fiØ® Z÷fi÷ ”y¶ c÷“œØ® #bÏbjÁ“ Á“”y¶ GŸı¶.
(142) c“œdb¶ ∏bZ #µKKfifib÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ #b #Ø ≈KbÏ÷ f®◊ ƶ«¶j® #fi÷ ÆdŸs ƶ«¶j® #÷Á“ ◊ ›¥Z ◊ŸÏb÷˙bZ, ◊ΩK
Á“mb÷ Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! #O®KbÏdb¶ #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?' ˙bZ #Ø˙b ◊_bZ„ ˙bZ, Kb˙Z„ d”b˙bZ fiØ® ˙bZb÷, SKbÏ÷ «jb c“b˙s˙
”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ •÷PÂÁ“ ˙ø¨•® ºÂ Dı÷˙b Ø› \K Gı÷ Kb˙Z„ Á“ÏdbZb-Á“ÏdbZb Ï”÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷ ÏbDıOø”fi® fiOÏ «”bÏ &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ OŸÂœ®T #bKŸÛdfi •dÂb÷ ! #dbÏb Dı÷ ÆbjŸ Kb Æbµ˙® Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ ]Âb
fibdÁ“ &Ubfi ”ZŸ¶. ÆbjŸ#b÷, ]® Æbµ˙®#b÷, ]Âb •b˙Á“b÷, ]® •bP˙Á“b#b÷, ]Âb #ÒK
Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï #fiŸA“dØ® P˙EÏZb¶, Z®PØ#b÷ #fi÷ ]Âb Oø”‹Øb÷fib cŸ“˙Efi œ¯c“b÷fi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ Æ”fi fiØ®
Kb˙Z„ OŸÂœ®TTfibdÁ“ &Ubfidb¶ Æd˙ÆøZ ØKb. jd•˙ Á“Ï˙b dbÊ÷“ Ïb\ Á“ÏZb, Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! ”y¶ Æ˙ P˙ÏbjÁ“ Á“”y¶ GŸı¶.
•÷PÂÁ“ fi®Á“iKb÷. Tb÷Á“b÷ fi®Á“iKb gO˙bfifi÷ jdfi÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷. DıfiÆdˆ” ≈KbÏ÷ f®◊ ƶ«¶j® ◊ #fi÷ ÆdŸs ƶ«¶j® ◊ ›¥Z„ ◊ŸÏb÷˙bZ,
◊bGıb÷ ¸Ï® OKb÷. SKbÏ÷ ◊Gı® Ob…Zd÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Á“mŸ¶- ◊ΩK Kb ◊_bZ„ ˙bZ Kb˙Z„ ˙bK Gı÷. SKbÏ÷ «jb c“b˙s˙ ˙ø¨b÷ ◊P‰Z,
gO˙bfi ! º˙ Á÷“˙® Ï®Z÷ #bÏbjÁ“ #Ø˙b P˙ÏbjÁ“ ØbK Gı÷. "”÷ Ob…Zd ◊Ÿ§Û◊Z Kb˙Z„ ÆŸœb÷PgZ Ï”÷ Gı÷. #÷Dı ◊πdbÂ÷ #dbÏb Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b
!Dı÷d Á“b÷› ÆdŸsfib ’Á“fibÏb &◊Ï c“b˙s˙ fibdÁ“ ˙ø¨b÷ Á“”÷T Gı÷. Z÷ Æbµ˙®#b÷ ]Âb •dÂb÷fib, ]® •bP˙Á“b#b÷fib, ]Âb •b˙Á“b÷fib, ]®
Áø“ÛÂ˙Â˙bÍb Kb˙Z„ OŸ·Gıbv“◊ Gı÷. ◊b¶c“ “b˙bÍb¶, ¸`T˙bÍb¶, ¸Í˙bÍb¶, ◊b÷fiÏ •bP˙Á“b#b÷fib, OÂb #ÒK Z®Ø®|Á“b÷fib #fi÷ ]Âb Oπ”‹Øb÷fib cŸ“˙Efib÷fi÷ Æ@KÁ„“
”’ÏKbÍ®fib Á“bÏÂ÷ dfib÷”Ï #fi÷ •® Ø® #SK¶Z œb÷PgZ Ø›fi÷ §‹ØZ Gı÷. ◊πÁ“bÏØ® Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ d÷> Æ˙bÏbjÁ“ Á“”÷T Gı÷.
≈KbÏ÷ f®◊ ƶ«¶j® Á¶“›Á“ §‹fi‘j #Ø˙b ◊ˆ˙ ’c“œb ƶ«¶j® ˙bKŸ, #µKKfi - 11 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊ΩK˙bZ Kb ◊P_d® ˙bKŸ, d¶c“˙bKŸ #fi÷ d”b˙bZ EbT÷ Gı÷ SKbÏ÷ ]Âb #µKKfi - 12 - &c“Á“
c“b˙s˙ ˙ø¨b÷ ◊‰KŸaZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ &gb¶ Ï”÷ Gı÷. Z÷db¶Ø® Á÷“Ê“TbÁ“ c“b˙s˙ (143) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ #O®KbÏdb¶ ∏bZbµKKfifib÷ #b #Ø
˙ø¨b÷ ºÂ Dı÷˙b Ø› \K Gı÷. Æ ÷“Tb ◊b¶c“ “b˙bÍb Ø› \K Gı÷. Z÷Ø® Z÷ ¸Ïdb˙÷T Gı÷ «bÏdb¶ ∏bZµKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷
√Ï÷Tb¶ ◊®Íb ◊b¶c“ “b ◊ŸÛ◊b÷ #fi÷ ¸Íb÷˙bÍb Ø› \K Gı÷ #fi÷ ÆŸÁ“bK÷Tb Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. Z÷fi® «”bÏ ◊ˆÂgs E…SK
˙ø¨fi® Dı÷d Á“ÏdbK÷T Ø›fi÷ &gb¶ Ï”÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛKdbfi„ ”ZŸ¶ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ”Zb÷. PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ jb’Ï®Ïb® ”Z®. Z÷ ◊’Ï◊ˆÂ
•dÂb÷ ! #dbÏb Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® Kb˙Z„ c“®P¨Z Ø›fi÷ OÂb ÆbjŸ#b÷ ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷˙bÍ® Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍ® ”Z®. PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷
#fi÷ ]Âb Æbµ˙®#b÷ ]Âb •b˙Á“b÷ #fi÷ ]® •bP˙Á“b#b÷fib ◊πPZÁˆ“Í ˙Efib÷fi÷ jb’Ï® c÷“˙®fib÷ #bSdDı #c“®fiœ‰Ÿ ÁŸ“dbÏ KŸ˙ÏbDı ”Zb÷. ÆŸ«ŸP∞d¶‰® ”Zb÷. Z÷
Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷, ◊϶ZŸ #ÒK Z®PØÁ“b÷fib ZØb Oø”‹Øb÷fib cŸ“˙Efifi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ Ïb≈Kfi® jŸÏbfib÷ PEZÁ“, •dÂb÷◊bÆÁ“ #fi÷ º˙ #º˙ #b’c“ ZÚ˙b÷fib÷
Æ”fi fiØ® Á“ÏZb #÷˙b ◊ŸÏŸ¥fi÷ ”÷ #bKŸÛKdfi„ •dÂb÷ ! d÷> c÷“œ P˙ÏbjÁ“ ∏bZb ”Zb÷.
Á“”÷T Gı÷. E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #÷Á“ √b›fiŸ¶ ◊b® ”ZŸ¶. Z÷
≈KbÏ÷ ÆdŸs ƶ«¶j® ›¥Z ¥ŸÏb÷˙bZ, ◊ΩK Kb ◊_bZ„ ˙bZ, d¶c“˙bZ ◊b® E«®|, fiÆb÷, db¶Æ, Tb÷”®, #fi÷ ◊ÏŸØ® KŸaZ ”ZŸ¶. døZÁ“ œÏ®Ïb÷Ø®
#fi÷ d”b˙bZ ˙bK Gı÷. SKbÏ÷ ]Âb c“b˙s˙ ˙ø¨b÷ ºÂ Ø› \K Gı÷, døZ◊πbK ÔKbk ”ZŸ¶. ˙ÂØ® Kb˙Z„ ‹◊œØ® #dfib÷∏ ”ZŸ¶. Dı÷d Á“b÷› Æ◊fiŸ¶ døZÁ„“
Ø› \K Gı÷ Kb˙Z„ Á“ÏdbZb Á“ÏdbZb &gb Ï”÷ Gı÷. ◊϶ZŸ Á“b÷› Á“b÷› c“b˙s˙ Á“T÷˙Ï ”b÷K, ObKfiŸ¶ Á“T÷˙Ï ”b÷K, Kb˙Z„ dÏ÷T, Æ ÷“T, OÍ÷T, Áø“d®#b÷Ø®
˙ø¨ ◊P˙‰, ◊Ÿ§Û◊Z, Kb˙Z„ #SK¶Z œb÷gbKdbfi &gb Ï”÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ÔKbk, º˙bZfib Ædˆ”Ø® gÏ÷TŸ¶ ”ZŸ¶. º˙b÷Ø® ÔKbk ”ZŸ¶. #œŸPE, P˙Áø“Z,
”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! Dı÷ #dbÏb ÆbjŸ Kb Æbµ˙® c“®P¨Z Ø›fi÷ ]Âb #ÒK P«gSÆ «®Á“ TbO÷ Z÷˙Ÿ¶ c÷“√bZŸ¶ ”ZŸ¶. œŸ¶ Z÷ ◊b® #÷˙b ‹˙v“◊˙bÍb ”ZŸ¶ ?
Z®PØÁ“b÷ #fi÷ Oø”‹Øb÷fib cŸ“˙Efib÷fi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ]Âb fi”®, Z÷ #Ø ÆdØ fiØ®. Z÷ ◊b® #÷fibØ® ◊ ˙jbÏ÷ #dfib÷∏ v“◊, ÏÆ,
NAYADHM/ 68
O¶j #fi÷ ‹◊œ˙bÍŸ¶ ”ZŸ¶. PDıZœ‰Ÿ Ïb\ #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷, #PjÁ“ #œŸg #dfib÷∏ Gı÷. SKbÏ ◊E® Z÷ Ïb\, ›wÏ, ÆbØ˙b” ˙O÷Ï÷ #b
«PTÁ“d Á“Ï®fi÷, Kb˙Z„ #V◊ ◊ «”ydˆVK˙bfi„ #gÏÂb÷Ø® œÏ®Ïfi÷ #T¶Áø“Z ◊πdbÂ÷ «b÷VKb : "”÷ ‹˙bPdfi„ #b◊ Dı÷ #b˙Ÿ¶ Á“”b÷ Gıb÷ Z÷ ÆSK Dı Gı÷.'
Á“Ï®fi÷, #fi÷Á“ Ïb\ ›wÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“fi® ÆbØ÷ gb÷Dıfifib ÆdK÷ SKbÏ÷ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ ◊ Z÷ ◊πdbÂ÷Á“ mŸ¶ SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞
ÆŸ√c“ #bÆfi ◊Ï «÷Æ®fi÷, P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #dbSK db…fi Ïmb÷. SKbÏ÷ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ «®º˙bÏ
gb÷Dıfi Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷, Kb˙Z„ gb÷Dıfi T›fi÷ ◊Gı® ”bØ dŸ√ jb÷›fi÷, ◊P˙‰ #fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK÷ Á“mŸ¶- "”÷
Ø›fi÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi #b’c“fib P˙¥Kdb¶ Z÷ P˙‹dKfi÷ ◊b@Kb÷. Z÷Ø® Z÷ ‹˙bPdfi„ dfi÷ #b √b›fib ◊b®fib P˙¥Kdb¶ Z÷fib dfib÷∏ #fi÷ #dfib÷∏
]Âb ›wÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“fi÷ #b◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷. Ø˙bdb¶ Á¶“› P˙‹dK fiØ®. Á÷“dÁ÷“ œŸg œ¯c“fib ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ #œŸg œ¯c“fib
#”b÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z÷ dfib÷∏ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d, v“◊db¶ ◊’ÏÂZ Ø› \K Gı÷.' ›SKb’c“ Kb˙Z„ dfiŸÛKb÷fib ◊πKSfiØ® Á÷“
&Îd ˙ÂØ® KŸaZ Kb˙Z„ &Îd ‹◊œØ® KŸaZ Gı÷. Kb˙Z„ &Îd ÏÆ, v“◊, ‹˙bgbP˙Á“ v“◊Ø® ◊ ◊Ÿc„“OTb÷db¶ ◊’ÏÂdfi ØZŸ¶ Ï”÷ Gı÷ #÷d Á“”÷T Gı÷.
O¶j #fi÷ ˙ÂØ® •÷{“ Gı÷. Z÷Ø® #b‹˙bc“fi Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷. ◊ŸPÕ“Á“bÏÁ“ Gı÷, SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK
«Ífi÷ c“®k Á“ÏfibÏ Gı÷, c“◊ &S◊≥ Á“ÏfibÏ Gı÷, dc“fiŸ¶ DıfiÁ“ Gı÷. #fi÷ ! Zd÷ ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi÷, «®\fi÷ #fi÷ ‹˙-◊Ï «¶fi÷fi÷, #ÆZ„ ˙‹ZŸ Kb
«Í˙jÁ“ Gı÷. Æd‹Z ›§ÒsKb÷fi÷ #fi÷ Ob÷‰fi÷ P˙PœÕ“ #bQbc“ &S◊≥ Á“ÏfibÏ ˙‹ZŸjdfi® &c„“gb˙fib Á“Ï®fi÷ gπddb¶ fi fib¶√b÷. EZŸÏ fi Æd\÷.'
Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ]Âb ›wÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” ◊πgøPZ PDıZœ‰Ÿ fi÷ #b PDıZœ‰Ÿfi® ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ ◊Gı® ÆŸ«ŸP∞ fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #µK˙ÆbK
◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- #b◊ Dı÷d Á“”b÷ Gıb÷ Z÷d Dı Gı÷. SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ &S◊≥ ØKb÷- #”b÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ÆZ„, ZÚ˙v“◊, ZΩK, #P˙ZΩK #fi÷
Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK÷ Æc„“gˆZ PDıfi gO˙bfi fbÏb ◊πv“P◊Z gb˙b÷fi÷ fiØ® \ÂZb Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ Z÷
PDıZœ‰Ÿfib #b Á“ØfifiŸ¶ #bc“Ï fi Á“KŸ∂ Kb˙Z„ Z÷ db…fi Ïmb÷. •÷K‹Á“Ï Gı÷ Á÷“ ”y¶ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ ÆZ„ ZÚ˙v“◊ ZΩK, #P˙ZØ #fi÷ Æc„“gˆZ
PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ≈KbÏ÷ «®º˙bÏ ◊ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ PDıfi÷Òs ◊πv“P◊Z gb˙b÷fi÷ Æd\˙Ÿ¶ #fi÷ Z÷ ˙bZfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ïb˙Ÿ¶. ÆŸ«ŸP∞
#dbSK÷ Á“mŸ¶- ‹˙bPdfi„ ! ”y¶ #b dfib÷∏ #œfi. #b’c“Ø® DıÏb ◊ P˙§‹dZ #dbSK÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ P˙wbÆ◊b‰ ◊ŸÏŸ¥ ◊bÆ÷Ø®
ØZb÷ fiØ® ÆŸÏPg œ¯c“˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ cŸ“ÏPg œ¯c“fib v“◊db¶ ◊’ÏÂZ √b›fib dbOfib ˙·E÷fi® ÁŸ¶“gbÏfi® cŸ“Á“bfi÷Ø® fi˙b] “b#b÷fib÷ Ædˆ” T®jb÷. ] “b
ØbK Gı÷. cŸ“ÏPg œ¯c“˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊ &Îd œ¯c“fib v“◊db¶ ◊’ÏÂZ ØbK T›fi÷ ≈KbÏ÷ Á“b÷› P˙ÏT dfiŸÛK EbTZb ”Zb. #fi÷ ≈KbÏ÷ Tb÷Á“b÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib
Gı÷. Kb˙Z„ œŸg ‹◊œ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ #œŸg ‹◊œ˙bÍb «fi® \K Gı÷. #fi÷ ]Ï÷ P˙•bd T÷˙b Tb‘Kb, #÷˙b ƶµKbÁ“bÍfib #˙ÆÏ÷ ≈Kb¶ √b›fiŸ¶ ◊b® ”ZŸ¶
#œŸg ‹◊œ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ œŸg ‹◊œ˙bÍb «fi® \K Gı÷. ”÷ ‹˙bPdfi„ c“Ï÷Á“ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ √b›fiŸ¶ Z÷ ◊b® Oπ” Á“ÏbÔKŸ¶. Z÷fi÷ fi˙b ] “bdb¶
◊Ÿc„“OTb÷db¶ ◊πKb÷OØ® #fi÷ P˙fiÆb ◊’Ï˙Zfi ØKb Á“Ï÷ Gı÷. #b ÆdK÷ PDıZœ‰Ÿ OÍbÔKŸ¶. fi¶√b˙®fi÷ Z÷ ] “bfi÷ Tb¶PGıZ-dŸPsZ Á“ÏbÔKb ◊Gı® ÆbZb ÏbZ ’c“˙Æ
Ïb\#÷ #÷d Á“”÷Zb ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfib ˙Efifi÷ #bc“Ï fi #b¡Kb÷, #fiŸdb÷c“fi Z÷fi÷ Ï”÷˙b c“®jb÷. ÆbZ ÏbP‰-’c“˙Æ ◊Gı® Z÷ ◊b®fi÷ «®º˙bÏ Á“b÷Ïb ] “bdb¶
fi #b¡KŸ¶, ◊϶ZŸ Z÷ EŸ◊Eb◊ «÷Æ® Ï”b÷. SKbÏ ◊Gı® #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ OÍbÔKŸ¶ Z÷db¶ Zbº Ïb√ fi¶√b˙®. #fi÷ ◊bGıb÷ Z÷ ] “bfi÷ Tb¶PGıZ-dŸPsZ Á“Ïb˙®
PDıZœ‰Ÿ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ &Îd #wfi® ◊®≤“ ◊Ï Æ˙bÏ Ø›fi÷ «”yƶpKÁ“ gÊ“b÷ c“®jb÷. ÆbZ Ïb‰ ’c“˙Æ Z÷fi÷ Ï”÷˙b c“®jŸ¶. ‰®º ˙bÏ fi˙®fi ] “bdb¶ Z÷ ◊b®
#fi÷ ÆŸgÊ“b÷fi® ÆbØ÷ #w˙b”PfiÁ“b ]b÷ “b Æ˙bÏ® dbÊ÷“ fi®Á“iKb÷ #fi÷ Z÷ √b› fi¶√bÔKŸ¶. Kb˙Z„ ÆbZ ÏbZ’c“˙Æ Z÷fi÷ Ï”÷˙b c“®jŸ¶. #b ◊πdbÂ÷ #b &◊bKØ®
◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷. SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ √b›fib ◊b®fi® #œŸg O¶jØ® ˙E˙Edb¶ OÍbÔKŸ¶ ˙·E÷ ˙·E÷ Á“b÷Ïb ] “bdb¶ fi¶√bÔKŸ¶. #fi÷ ˙·E÷ ˙·E÷
OgÏb›fi÷ ◊b÷Zbfib &ZÏ®K ˙¬Ø® ◊b÷ZbfiŸ¶dŸ√ ∑“b¶Á“[ T®jŸ¶ Z÷ #÷Á“ Zϸ EbVKb÷ Ï√b˙÷T Z÷ ◊b® ÆbZ ÆbZ ÏbP‰-’c“˙Æ Ïb√® dˆÁ“˙bdb¶ #bÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı®
OKb #fi÷ ÆbØ÷fib Ïb\ ›wÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” ˙O÷Ï÷fi÷ #b◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊’ÏÂZ ØZŸ¶ Z÷ √b›fiŸ¶ ◊b® ÆbZ Ækb”db¶ &c“Á“ÏSfi «fi® OKŸ¶. Z÷ ‹˙·Gı,
Tb‘Kb #”b÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b √b›fiŸ¶ ◊b® ˙Â, O¶c“, ÏÆ #fi÷ ‹◊œØ® ◊ΩK, #bÏb÷‘KÁ“bÏ®, \SK ”TÁŸ¶“ Ø› OKŸ¶. dfib÷∏ ˙ÂØ® KŸaZ, O¶jØ® KŸaZ
#dfib÷∏ #SK¶Z #œŸg Gı÷. Dı÷d Æ◊fiŸ¶ døZ Á“T÷˙Ï ”b÷K Z÷fibØ® ◊ ÏÆØ® KŸaZ #fi÷ ‹◊œØ® KŸaZ #b‹˙bc“fi Á“Ï˙b Kb÷‘K Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ ›§ÒsKb÷
NAYADHM/ 69
ZØb Ob‰fi÷ #PZ #bV”bc“ &S◊≥ Á“ÏfibÏ Ø› OKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® ÆŸ«ŸP∞ Ï‹Zb˙bÍ® ÁŸ¶“gbÏfi® cŸ“Á“bfi÷Ø® fi˙b ] “b Tb˙b÷ #fi÷ ◊b®fi÷ ‹˙b’c“Õ“ ÆŸ¶c“Ï
#dbSK Z÷ &c“Á“ ÏSfifi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷.◊ ”b÷>E®fi÷ ”Ø÷T®db¶ T›fi÷ Z÷fiŸ¶ «fib˙fibÏ sÔKb÷Ø® Z÷ ◊b®fi÷ ‹˙b’c“Õ“ «fib˙b÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Ïb\fib
#b‹˙bc“fi Á“KŸ∂. #b‹˙bc“fi Á“Ï®fi÷ Z÷fi÷ dfib÷∏ ˙ÂØ® KŸaZ, O¶jØ® KŸaZ, Á“ØfibfiŸÆbÏ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙PjØ® ◊b®fi÷ ‹˙b’c“Õ“ Á“KŸ∂. ‹˙b’c“Õ“ Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷
ÏÆØ® KŸaZ #fi÷ ‹◊œØ® KŸaZ #b‹˙bc“fi Á“Ï˙b Kb÷‘K Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ ›Òs®Kfi÷ PDıZœ‰Ÿfi® Æd®◊ TbÔKb.' SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ Z÷ &c“Á“ÏSfifi÷ ”Ø÷Í®db¶
#fi÷ Ob‰fi÷ #PZœK #bV”bc“DıfiÁ“ \®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb÷. ◊Gı® Z÷ ◊b®fi÷ T›fi÷ #b‹˙bc“fi Á“Ï˙b Kb÷‘K Kb˙Z„ «j® ›§ÒsKb÷fi÷ #fi÷ Ob‰fi÷ #bQbc“Á“bÏ®
ÆŸ‹˙b’c“Õ“ «fib˙fibÏ sÔKb÷Ø® ‹˙b’c“Õ“ #fi÷ ÆŸO¶PjZ «fibÔKŸ¶. ‹˙b’c“Õ“ \®fi÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ «b÷TbÔKb÷. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ ÆŸ«ŸP∞ ! Zd÷
«fib˙®fi÷ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib Á“dEbÏ®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ÆZ„ ZΩK Kb˙Z„ Æc„“gˆZ gb˙b÷fi÷ aKb¶Ø® \hKb ?' SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞
Zd÷ #b &c“Á“ÏSfi VKb÷. Z÷fi÷ T›fi÷ Ïb\fib gb÷Dıfi ÆdK÷ Z÷ ◊b® #b◊˙Ÿ¶.' #dbSK÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ Á“mŸ¶- "‹˙bPdfi„ ! d÷> ÆZ„ Kb˙Z„ gb˙b÷ PDıfi÷wÏ
SKbÏ ◊Gı® ◊b®Oø”fib Á“dEbÏ®#b÷#÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib gb÷Dıfi ÆdK÷ gO˙bfifib ˙Efib÷ ˙ ÷“ \hKb.'
&◊§‹ØZ Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zb÷ ”y¶
SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\ Z÷ P˙◊ŸT #œfi#b’c“fiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“ÏZb÷ ZdbÏ® ◊bÆ÷Ø® PDıfi˙Efi Æb¶gÍ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ d¶‰®#÷
P˙EÏZb÷ ”Zb÷. Dı@Kb ◊Gı® #SK¶Z ‹˙·Gı Ø›fi÷ Z÷ DıTÏSfifiŸ¶ ◊bfi Á“Ï˙bØ® PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ Á÷“˙Í® gbP¥Z EbZŸKbd v“◊ #c„“gŸZ jd Á“mb÷. Dı÷ Á“bÏÂ÷
Ïb\fi÷ P˙‹dK ØKb÷. Z÷Â÷ ]Âb Ïb\, ›wÏ, #b’c“fi÷ Kb˙Z„ Á“mŸ¶ "#”b÷ º˙ Á“d «¶jfi Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„ ◊b¶E #Ÿ˙πZ Gı÷. ›SKb’c“ jdfiŸ¶ Á“Øfi Á“KŸ∂.
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b ◊b® ‹˙·Gı Gı÷. Kb˙Z„ Æd‹Z ›§ÒsKb÷ #fi÷ Ob‰fi÷ SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK ◊bÆ÷Ø® jd Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
#bQbc“ &S◊≥ Á“ÏfibÏ Gı÷.' SKbÏ÷ ]Âb Ïb\, ›wÏ #b’c“ Kb˙Z„ #b ◊πdbÂ÷ dfidb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ”P¥Z #fi÷ƶZŸÕ“ Ø›fi÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ Á“mŸ¶-
Á“”÷˙b Tb‘Kb- "‹˙bPdfi„ ! #b◊ Dı÷d Á“”b÷ Gıb÷ Z÷ Z÷dDı Gı÷. ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ "c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi &◊Ï •∞b Á“ÏŸ¶ GŸı¶, Dı÷d Zd÷ Á“”b÷ Z÷ Z÷d
Ïb\#÷ DıTOø”fib Á“dEbÏ®fi÷ «b÷TbÔKb÷. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ ◊ˆ¢KŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı Gı÷. Z÷Ø® ”y¶ ZdbÏ® ◊bÆ÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZb÷fi÷ Oπ”Â
#b DıTÏSfi Zd÷ aKb¶Ø® d÷Í˙÷T Gı÷ ? SKbÏ DıTOø”fib Á“dEbÏ®#÷ Á“mŸ¶ Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙b db¶OŸ¶ GŸı¶ ! ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷,Z
"‹˙bPdfi„ ! dfi÷ Z÷ ◊bŸ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK ◊bÆ÷Ø® dÍ÷T Gı÷.' "#”b÷ ÆŸ«ŸP∞ db¶ ◊πPZ«¶j fi Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK ◊bÆ÷Ø®
! aKb Á“bÏÂ÷ Zd÷ dbÏb &◊Ï #PfiÕ“, #Á“bÒZ, #P◊πK, #dfib÷∏ #fi÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZ Kb˙Z„ «bÏ˙πZ KŸaZ •b˙Á“ jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Ø› OKb÷. º˙
#dÂbd Gıb÷. Dı÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ ”¶d÷œb gb÷Dıfi ÆdK÷ #b &c“Á“ÏSfi db÷Á“TZb #º˙fib÷ dbZ Ø› OKb÷, Kb˙Z„ PfiOπ∂Ø ÆbjŸ-Æbµ˙®#b÷fi÷ #b”bÏ #b’c“fib÷
fiØ® ? c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b &c“Á“ÏSfi Zd÷ aKb¶Ø® d÷Í˙÷T Gı÷ ?' "‹˙bPdfi„ ! ◊πPZTbg c÷“Zb÷ Ï”÷˙b Tb‘Kb÷.
#b Z÷ √b›fiŸ¶ ◊b® Gı÷. SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞#÷ PDıZœ‰Ÿfi÷ Á“mŸ¶- "”÷ ‹˙bPdfi„ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ≈Kb¶ E¶◊b fiOÏ® #fi÷ ◊ˆÂgs E…SK ”ZŸ¶.
Z÷ ÆdK÷ d÷> #b◊fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi Á“”÷T ”ZŸ¶.◊ ϶ZŸ Z÷fib ◊Ï #b◊fi÷ SKb¶ ‹ØP˙Ïb÷ ◊jbKb. PDıZœ‰Ÿ Ïb\ #fi÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK Z÷dfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï˙b
•∞b fi ”Z®. SKbÏ÷ dfi÷ #b ◊πdbÂ÷ #µK˙ÆbK &S◊≥ ØKb÷- Kb˙Z„ dbÊ÷“ fi®Á“iKb. ÆŸ«ŸP∞#÷ jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ (Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂.) ”y¶ PDıZœ‰Ÿ
Æc„“gˆZ PDıfigbP¥Z gb˙b÷fi÷ Æd\˙®fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib ◊’ÏÂdfi v“◊, #Øfi÷ Ïb\fi÷ ◊ˆGı®fi÷ Z÷dfi® #b∏b T›fi÷ ◊Gı® ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ. SKbÏ÷
#¶O®Á“bÏ Á“Ïb˙Ÿ¶. ◊”÷Tb Á“”÷T #÷ fiŸÆbÏ ◊b®fi÷ ‹˙b’c“Õ“ «fib˙®fi÷ Z…KbÏ ‹ØP˙Ï dŸPfi#÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' SKbÏ ◊Gı®
Á“ÏbÔKŸ¶. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b Z÷ √b›fiŸ¶ ◊b® Gı÷.' ÆŸ«ŸP∞ #dbSK PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ◊bÆ÷ #bÔKb÷ #fi÷ «b÷VKb÷ "‹˙bPdfi„ ! d÷>
SKbÏ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfib Á“”÷Tb ◊ˆ˙b÷|aZ #Ø ‹ØP˙Ï dŸPfi#b÷ ◊bÆ÷Ø® jdb÷|◊c÷“œ •˙ Á“Ï÷T Gı÷. #fi÷ Z÷ jdfi® d÷> ◊Ÿfi:
◊Ï •∞b fi Á“Ï®, ◊πZ®PZ fi Á“Ï®, ÏŸPE fi Á“Ï®. •∞b fi Á“ÏZb, ◊πZ®PZ fi ◊Ÿfi: ›·Gıb Á“Ï® Gı÷. #b Á“bÏÂ÷ ”÷ ‹˙bPdfi„ ! ”y¶ ƶÆbÏfib gKØ® &PfC
Á“ÏZb, ÏŸPE fi Á“ÏZb Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“fib ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. ØKb÷ GŸı¶. ZØb DıÒd dÏÂØ® gKg®Z ØKb÷ GŸı¶. Kb˙Z„ #◊bfi® #b∏b
Z÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸ¶P◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ √b›fib DıTfib d÷Í˙®fi÷ Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·Gıb GŸı¶.' SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷
NAYADHM/ 70
ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #SKbÏ÷ Zb÷ Øb÷ “b ˙¥b÷| ∏bZbµKKfifib÷ œŸ¶ #Ø «Zb˙÷T Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶
ÆŸj® Kb˙Z„ gb÷O gb÷O˙Zb ØÁ“b Ï”b÷. SKbÏ ◊Gı® #b◊Â÷ «¶fi÷ #÷Á“ ÆbØ÷ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷db¶ •÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb÷. ÏbDıOø”fi® «”bÏ &ÎÏ ◊ˆ˙
‹ØP˙Ï dŸPfi#b÷fi® ◊bÆ÷ dŸ’ >“Z Ø›fi÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏœŸ¶.' SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ ’c“œbdb¶ OŸÂœ®T &Ubfi ”ZŸ¶.
#dbSK÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib¶ #b #Øfi÷ ‹˙®Á“bÏ T®jb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆŸ«ŸP∞ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ◊b÷Zbfib Eb…c“ ”\Ï
◊πjbfifi® ÆbØ÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷O gb÷O˙Zb¶ «bÏ ˙¥ ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ #fiŸA“dØ® P˙EbÏZb #÷Á“ ObdØ® «®\ Obd DıZb,
ÔKZ®Z Ø› OKb. ≈Kb¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶, ≈Kb¶ OŸÂœ®T &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ ◊jbKb. KØbKb÷‘K
SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ‹ØP˙Ï dŸPfifiŸ¶ #bOdfi ØKŸ¶. #˙Oπ”fi® KbEfib Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EbÏ˙b
SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ ◊πPZ«b÷j ◊b@Kb÷. ◊϶ZŸ Z÷Â÷ Á“mŸ¶- "”÷ Tb‘Kb. jdc÷“œfib Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“ ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í® #fi÷ jdb÷|◊c÷“œÁ“ Æb¶gÍ®fi÷
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi÷ c“®¨bfi÷ dbÊ÷“ #bd¶P‰Z Á“ÏŸ¶ GŸı¶ #fi÷ ≈K÷{“ ◊Gı® EbT® O›. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Æb…jd Á“V◊db¶ c“cŸ“Ïb˙Z¶ÆÁ“ fibdÁ“
◊Ÿ‰fi÷ ÏbDıPÆ>”bÆfi &◊Ï ‹ØbP◊Z Á“ÏŸ¶ GŸı¶ ◊Gı® #b◊fi® ◊bÆ÷ ƶKd P˙dbfidb¶, ÆŸjdb fibdÁ“ Ægbdb¶, c“cŸ“Á“ fibdÁ“ PÆ>”bÆfi ◊Ï c“cŸ“Ï fibdÁ“ c÷“˙
#¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ. SKbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #bÔKb÷ #b˙®fi÷ ÆŸ«ŸP∞ EbÏ ”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷, EbÏ #OπdP”P¥#b÷ #fi÷ ‰Â ◊’Ï¥c“b÷fi® ÆbØ÷
#dbSKfi÷ «b÷TbÔKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- "d÷ ‹ØP˙Ï gO˙bfi ◊bÆ÷Ø® jdb÷|◊c÷“œ ƈKb¶g c÷“˙fi® Ædbfi ’c“ÔK gb÷Ob÷◊gb÷O gb÷O˙Zb÷ ØÁ“b÷ P˙EbÏ® Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷
•˙ Á“Ï÷T Gı÷. Kb˙Z„ ”y¶ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙bfi® ›·Gıb Á“ÏŸ¶ GŸı¶. Z÷d œŸ¶ ÆdK÷ Z÷Â÷ #b ƶ◊ˆÂ Dı@«Ÿf®◊fi÷ ◊b÷Zbfib P˙◊ŸT #˙Pj∏bfi ˙ ÷“ \÷Zb¶
Á“Ïœb÷ ZdbÏ® ›·Gıb œŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞#÷ PDıZœ‰Ÿfi÷ Á“mŸ¶- Kb˙Z„ \÷Zb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ \÷Kb. SKbÏ÷ Z÷ ◊’Ï˙bÏfi® ÆbØ÷ gO˙bfifi® ◊bÆ÷
#b◊fib PÆ˙bK dbÏŸ¶ Á“b÷ #bjbÏ Gı÷ ? Kb˙Z„ ”y¶ ◊ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ #bÔKb. #fi÷ ƈKbgc÷“˙fi® Ædbfi fibYP˙Pj «Zb˙®fi÷ ◊bGıb OKb.
Á“Ï®œ.' Ïb\ PDıZœ‰Ÿ#÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ ZdbÏ÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Ob…ZdgO˙bfi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ
Á“Ï˙® ”b÷K Zb÷ \#b÷. c÷“˙bfiŸP◊πK #fi÷ #b◊fib ≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ ÁŸ“ÊŸ“@«db¶ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ "”÷ gO˙fi„ ! c“cŸ“Ïc÷“˙ d”bfi ≠“P∞˙bÍb÷ #b’c“ Gı÷ Zb÷
‹ØbP◊Z Á“Ïb÷. #fi÷ PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷ ◊πOÊ“ Øb#b÷ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ c“cŸ“Ïc÷“˙fi® P˙PA“Kb Á“Ï÷T® Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ Á“Kb¶ EbT® O›
SKbÏ÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSK PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ Kb˙Z„ #b˙® OKb÷. SKbÏ ? aKb¶ Ædb› O› ?' gO˙bfi÷ &ÎÏ #b¡Kb÷- "”÷ Ob…Zd ! Z÷ ’c“ÔK
◊Gı® PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷dfi÷ Á“mŸ¶ c÷“˙≠“P∞ œÏ®Ïdb¶ EbT® O›, œÏ®Ïdb¶ Ædb› O›.' #b P˙¥Kdb¶ ÁŸ“Ê“bObÏfiŸ¶
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! \#b÷, #c“®fiœ‰ŸÁŸ“dbÏfib Ïb≈KbPg¥÷Á“fi® ÆbdOπ®, Z…KbÏ Á“Ïb÷. WÕ“b¶Z ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷.
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥÷ ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ï® Kb˙Z„ ÁŸ“dbÏfib÷ #Pg¥÷Á“ Á“Kb÷|. Kb˙Z„ "gO˙bfi„ c“cŸ“Ï c÷“˙ Z÷ Z÷ ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞ Á÷“˙® Ï®Z÷ d÷Í˙® ”Z® ? aKb
PDıZœ‰Ÿ Ïb\#÷ ÆŸ«ŸP∞ #dbSKfi® ÆbØ÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï® T®j®. ◊πÁ“bÏ÷ Z÷ Z÷dfi® Æd¨ #b˙® ?' gO˙bfi &ÎÏ #b◊÷ Gı÷- "”÷ Ob…Zd ! #b
c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ◊Gı® PDıZœ‰Ÿ #ÂObÏ÷ #O®KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ Dı@«ˆf®◊db¶, gÏZ ¨÷‰db¶ ÏbDıOø” fiOÏ ”ZŸ¶. OŸÂœ®TE…SK ”ZŸ¶. •÷PÂÁ“
#µKKfi Á“KŸ∂. ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® ƶKd ◊KbK ◊bÍ®fi÷ #¶Zdb¶ #÷Á“ dbÆfi® fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. fi¶c“ fibdÁ“ d’ÏÁ“bÏ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ Ædø∞ ”Zb÷. Z÷Dı‹˙®
ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ï®. ÆŸ«ŸP∞ #ÂObÏ÷ ◊ #O®KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ ”Zb÷ #fi÷ Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ ◊bdZb÷ fi ”Zb÷.
#µKKfi Á“KŸ∂ ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® c“®¨b ◊KbK ◊bÍ®fi÷ #¶Zdb¶ #÷Á“ dbÆfi® ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ”y¶ OŸÂœ®T &Ubfidb¶ #bÔKb÷.
ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ï®. ◊’Ï¥c„“ ˙¶c“fib Á“Ï˙b dbÊ÷“ fi®Á“Í®. •÷PÂÁ“ Ïb\ ◊ fi®Á“iKb÷ SKbÏ÷ fi¶c“
#µKKfi - 12 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ dPÂKbÏ œ÷≤“ #b Á“Øb fib÷ #Øfi÷ \®fi÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Z÷dDı P˙gˆP¥Z
#µKKfi - 13 d¶ Ÿ“Á“ Ø›fi÷, ◊O◊bÍb EbTZb÷ #bÔKb÷. Kb˙Z„ dbÏ® &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. ◊Gı®
(145) \÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï Kb˙Z„ PÆP∞fi÷ ◊πbk ØK÷Tb #÷ Z÷ fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤“ jd Æb¶gÍ®fi÷ •dÂb÷ ◊bÆÁ“ «fi® OKb÷. SKbÏ ◊Gı®
«bÏdb ∏bZbµKKfib÷ #b #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ gO˙fi„ ! Z÷Ïdb ”y¶ ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ fi®Á“Í®fi÷ Dıfi◊c“db¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. fi¶c“ dPÂKbÏ
NAYADHM/ 71
•÷{“® ÆbjŸ#b÷fib c“œfi fi Ø˙bØ®, Z÷#b÷fi® &◊bÆfib fi Á“Ï˙bØ®, Z÷dfib÷ EbÏ ˙fi√¶ “ Ïb÷◊bÔKb. Z÷ ˙fi√¶ “fi® A“dœ: ÆŸ¶c“Ï Ï√˙bÍ® Á“Ï˙bdb¶ #b˙®,
&◊c÷“œ fi Æb¶gÍ˙bØ® #fi÷ ˙®ZÏbOfi® ˙b® Æb¶gÍ˙bØ® ›·Gıb fi Ø˙bØ®, ÆbÏ Æ¶gbÍ T÷˙bdb¶ #b˙® ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷Z÷fi÷ ˙jbÏ˙bdb¶ #bÔKb, Z÷Ø® Z÷ ˙fi√¶ “
A“dœ: Æ@KÁ“S˙ ◊KbKfi® ”®fiZb ØZ® O› #fi÷ PdΩKbS˙fi® ◊KbK A“dØ® Áø“ÛÂ˙Â˙bÍb ZØb OŸ·Gıbv“◊ Ø› OKb. Z÷ ◊b¶c“ “bØ® KŸaZ ◊ŸÛ◊Ø® KŸaZ
˙øP∞ ◊bdZb¶, Á“b÷› ÆdK÷ Z÷ PdΩKbS˙® Ø› OKb÷. SKbÏ ◊E® fi¶c“ •÷{“®fib÷ Kb˙Z„ œb÷gbKdbfi «fi® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤÷“ ◊ˆ˙’c“œbfib
#u“dgaZ ≈KbÏ÷ ◊ˆÂ Ø˙b #bÔKŸ¶ ”ZŸ¶ SKbÏ÷ Z÷ gˆ√Ø® #fi÷ ZÏÆØ® ˙fi√¶ “db¶ #÷Á“ P˙œbÍ PE‰gb¥b «fib˙®. Z÷ Æb÷‹Z¶gb÷Ø® «fi÷T® ”Z®,
√Ÿ«◊®’ “Z ØKb÷. Z÷fib dfidb¶ #b˙b÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“- Z÷#b÷ Kb˙Z„ ◊πÆ≥Zb DıfiÁ“ ”Z®, c“œfi®K, #PgÏŸ◊ #fi÷ ◊πPZv“◊ ”Z®. Z÷ PE‰Ægbdb¶
›wÏ ÆbØ˙b” #b’c“ jÒK Gı÷, Dı÷fi® ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ ]® ˙b˙ “®#b÷ Áø“ÛÂ˙Â˙bÍ® Kb˙Z„ œŸaT ˙Â˙bÍ® #fi÷Á“ ◊ŸZÍ®#b÷ «fib˙˙bdb¶ #b˙®
Gı÷, ◊ŸÛÁ“’Ï®#b÷ Gı÷, Kb˙Z„ ÆÏb÷˙Ïfi® ◊¶§aZ#b÷ Gı÷, Dı÷db¶ ]Âb¶ Tb÷Á“b÷ ◊b® ”Z®. ˙¬fib ◊c“b #b’c“ ”Zb¶. PE‰Á“d ”ZŸ¶. dbÊ“®fi® ◊ˆZÍ®#b÷ ”Z®, c“b÷ÏbØ®
◊®˙÷ Gı÷, ‹fibfi Á“Ï÷Gı÷ #fi÷ Z÷db¶Ø® ◊b® gÏ® \K Gı÷. Zb÷ ”y¶ ◊ Á“bT÷ OŸ¶Ø÷T Á“TbÁø“PZ#b÷ ”Z®, ¸`Tb÷Ø® «fib˙÷T Á“TbÁø“PZ#b÷ ”Z®, Z÷ Dı ◊πdbÂ÷
◊πgbZ Ø˙b ◊Ï •÷PÂÁ“ Ïb\fi® #b∏b T›fi÷, ÏbDıOø” fiOÏfi® «”bÏ, ◊ˆ’Ïd Á“d #fi÷ ƶ]bPZd Á“d\÷ “® \÷ “®fi÷ «fib˙÷T Á“TbÁø“PZ#b÷ ”Z®. Z÷ Á“Tb
&ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶, ˙…gbÏ ◊˙Z fi® Á¶“›Á“ fiºÁ“db¶, ˙b‹ZŸœb¬fib ◊b≤“Á“fi® Áø“PZ#b÷ #÷Ê“T® ÆŸ¶c“Ï ”Z® Á÷“ c“œÁ“O #fi÷ œKfi Pfi϶ZÏ P«Gıb˙÷Tb Ï”÷Zb.
◊ƶc“ Á“Ï÷T gˆPd gbOdb¶, Kb˙Z„ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï® √b÷c“˙Ÿ¶, Z÷ dbÏb dbÊ÷“ SKb¶ ]Âb fibÊ“Á“ Á“ÏfibÏ ]Âb fiøSK Á“ÏfibÏ ºP˙Á“b gb÷Dıfi Z÷dDı ˙÷Zfi
&PEZ Gı÷. #b◊®fi÷ Ïb√˙bdb¶ #bÔKb ”Zb. Z÷#b÷ ZbTbKÏ Á“ÏZb ”Zb. ÏbDıOø”® fiOÏØ®
#b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï ◊b…¥j ◊biKb÷. «”bÏ ¸Ï˙b dbÊ÷“fi®Á“Í÷Tb Tb÷Á“b÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï #b˙®fi÷ ◊”÷Tb¶Ø® Dı ◊bØÏ÷Tb
◊b…¥j ◊bÍ®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂, ◊Gı® «PTÁ“d Á“K∂Ÿ, ◊Gı® Pd‰b÷ ∏bPZDıfib÷fi® #bÆfib÷ #fi÷ œKfib÷ ◊Ï «÷Æ®fi÷ #fi÷ ƈ›fi÷ Á“Øb ˙bZb Æb¶gÍZb ”Zb #fi÷
ÆbØ÷ ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ «”ydˆVK #fi÷ Ïb\fi÷ Kb÷‘K &◊”bÏ T®jb÷ #fi÷ •÷PÂÁ“ fibÊ“Á“ #b’c“ \÷Zb ”Zb #fi÷ #bfi¶c“fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ÆŸ√◊ˆ˙Á“ P˙EÏÂ
Ïb\fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷. &◊”bÏ Ïb\fi® ◊bÆ÷ Ïb√®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷- Á“ÏZb ”Zb.
"‹˙bPdfi„ ! #b◊fi® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ ÏbDıOø” fiOÏ®fi® «”bÏ Kb˙Z„ SKbÏ ◊Gı® fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤÷“ Zϸfib ˙fi√¶ “db¶ #÷Á“ db÷Ê“® gb÷DıfiœbÍb
◊ŸÛÁ“’Ï® √b÷c“b˙b Eb”y GŸı¶.' Ïb\#÷ &ÎÏ #b¡Kb÷- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√ «fib˙ “b˙®. Z÷ ◊ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷˙bÍ® Kb˙Z„ ◊πPZv“◊ ”Z®. SKb¶ ◊Â
&◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤“ •÷PÂÁ“ Ïb\ ◊bÆ÷ Ø® #b∏b ]Âb Tb÷Á“b÷fi÷ ºP˙Á“b Z÷dDı gb÷Dıfi #fi÷ ˙÷Zfi #b◊®fi÷ ÏbpKb ”Zb. P˙◊ŸT
d÷Í˙®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb÷. Z÷ ÏbDıOø” fiOÏfi® ˙·Eb÷˙·E Ø›fi÷ fi®Á“iKb÷ #œfib’c“ #b”bÏ ◊Á“b˙Zb ”Zb #fi÷ ]Âb fidÂb÷, «πbŒÂb÷, #PZPØ#b÷,
fi®Á“Í®fi÷ ˙b‹ZŸœb¬fib ◊b≤“Á“b÷ fbÏb ◊ƶc“ Á“Ï÷T gˆPdgbOdb¶ fi¶c“b fibdfi® c“’Ïsb÷ #fi÷ Pg¨ŸÁ“b÷fi÷ #b◊Zb ”Zb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤÷“ ◊P_d
◊ŸÛÁ“’Ï® √b÷c“b˙˙bdb¶ ◊π˙øÎ ØKb÷. Z÷Â÷ ◊ŸÛÁ“’Ï® √b÷c“b˙˙bfiŸ¶ Á“bd œv“ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ #÷Á“ PE’Á“SÆbTK «fibÔKŸ¶ Z÷ ◊ #fi÷Á“ ‹Z¶gb÷Ø® KŸaZ
Á“Ïb˙® c“®jŸ¶. EZŸÛÁ“b÷ #fi÷ Ædbfi ’Á“fibÏb˙bÍ® ◊ŸÏ® ◊ŸÛÁ“’Ï® Ø› O›. Kb˙Z„ dfib÷”Ï ”ZŸ¶. Z÷ PE’Á“SÆbTKdb¶ #fi÷Á“ ˙…Ub÷, ˙…U ◊Ÿ‰b÷, ∏bKÁ“-
#fiŸA“dØ® Z÷fib &◊Ï EbÏ÷ Zϸ ¸ÏZb÷ ’Á“£b÷ «fibÔKb÷, Z÷fiŸ¶ ◊b® ≤¶“ Ÿ“ ØKŸ¶. ∏bKÁ“◊Ÿ‰, ÁŸ“œÍ #bºP˙Á“b, gb÷Dıfi #fi÷ ˙÷Zfi &◊Ï PfiKŸaZ Á“Kb ”Zb.
◊b® ◊b¶c“ “b, P«ÆZ¶ZŸ #fi÷ døÂbTØ® #b·Gıb’c“Z Ø› OKŸ¶. Z÷ ˙b˙ ]Âb Z÷#b÷ ]Âb ÔKbPjZb÷fi®, ‘Tbfib÷fi® Ïb÷O®#b÷fi® #fi÷ cŸ“«Tb÷fi® PE’Á“SÆb Á“ÏZb
Dı √®T÷Tb¶ &S◊T, ◊x ÁŸ“dŸc“, fiPTfi®, ÆŸgO \Z®K Á“dÍ, Æb…O¶PjÁ“ ”Zb. Z÷PE’Á“SÆbTKdb¶ «®\ ◊ ]Âb Tb÷Á“b÷fi÷ #bPDıP˙Á“b gb÷Dıfi #fi÷
Á“dÍ, ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“, œZ◊‰, Á“dÍ, Æ”Æπ ◊‰ Á“dÍ fi® Á÷“ÆÏ KŸaZ ˙÷Zfi #b◊®fi÷ ÏbpKb ”Zb. Z÷#b÷ Z÷ ÔKbPjZb÷, Ïb÷O®#b÷, ‘Tbfib÷ #fi÷
Ø›. ◊’Ï”SØ fibdÁ“ DıTDı¶ZŸ, gπd Á“ÏZb dc“b÷ÒdÎ gπdÏb÷ #fi÷ #fi÷Á“ cŸ“«Tb÷fi® #b…¥j, g÷¥Dı, gb÷Dıfi #fi÷ ◊b® #b◊®fi÷ Æ÷˙b Á“ÏZb¶ ”Zb¶. SKbÏ
◊¨®#b÷fib KŸOTb÷ fbÏb Á“Ï÷Tb œ¯c“b÷Ø® &≥Z #fi÷ djŸÏ ‹˙ÏØ® Z÷ ◊ŸÛÁ“’Ï® ◊Gı® fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤÷“ &ÎÏ ’c“œbfib ˙fi√¶ “db¶ #÷Á“ db÷Ê“® #T¶Á“bÏÆgb
Oˆ¶Dı˙b TbO®. Z÷ ◊πÆ≥ Á“ÏfibÏ, c“œfi®K #Pgv“◊ #fi÷ ◊πPZv“◊ Ø› O›. «fib˙ “b˙®. Z÷ ◊ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷˙bÍ® Kb˙Z„ dfib÷”Ï ”Z®. Z÷db¶
SKbÏ ◊Gı® Z÷ fi¶c“ dPÂKbÏ •÷≤“®#÷ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®fi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ ]Âb #bT¶Á“b’ÏÁ“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ºP˙Á“b, gb÷Dıfi #fi÷ ˙÷Zfi #b◊®fi÷ Ïb√˙bdb¶
NAYADHM/ 72
#bÔKb ”Zb. Z÷#b÷ ]Âb •dÂb÷, #fibØb÷, Ïb÷O®#b÷, ‘Tbfib÷ #fi÷ cŸ“«Tb÷fiŸ¶ ◊πdbÂ÷ «®º˙bÏ ‰®º˙bÏ ]b÷¥Âb Á“Ïb÷ ]b÷¥Âb Á“Ï®fi÷ dbÏ® #b∏b ◊bGı®
#T¶Á“bÏ Á“d Á“ÏZb ”Zb. #b◊b÷.' ÏbDıOø “ fiOÏdb¶ #b ◊πdbÂ÷fi® ]b÷¥Âb Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶
Z÷ fi¶c“b ◊ŸÛ◊’Ï®db¶ ]Âb ÆfibØ, #fibØ, ◊PØÁ“, ◊b¶PØÁ“, Á“b˙ “ jbÏ Á“Ï®fi÷ ˙…U, ˙…U◊Ÿ‰, Kb˙Z„ ÁŸ“œT◊Ÿ‰ ”bØdb¶ œ¬Á“b÷œ T›fi÷ Á“b÷œÁ“fiŸ¶
&◊b “fibÏb Á“bÏbPOÏb÷, ]PÆKbÏb÷, ◊b¶c“ “bfib gbÏb˙bÍb, Á“≤“®KbÏb#b÷ #b’c“ ◊b‰ ”bØdb¶ T›fi÷, PœPTÁ“b ”bØdb¶ T›fi÷ Ob÷Í®#b÷ ”bØdb¶ T›fi÷ #fi÷
#b˙Zb ”Zb. Z÷db¶Ø® Á“b÷›Á“b÷› ‹fibfi Á“ÏZb, Á“b÷› ◊b® ◊®Zb, Á“b÷› #b…¥j ZØb g÷¥Dı ”bØdb¶ T›fi÷◊b÷Z-◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb¶. fi¶c“
◊b®gÏ®fi÷ T› DıZb, Á“b÷› Á“b÷› ◊ÏÆ÷˙b, d÷T, dÍ, ◊’Ï•d, Pfisb, ¨Ÿjb dPÂKbÏfib œÏ®Ïfi÷ \÷KŸ #fi÷ fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤“fi÷ Ïb÷OfiŸ¶ Á“bÏ ◊ˆ¢KŸ¶. ◊Gı®
#fi÷ P◊◊bÆbfi÷ cˆ“Ï Á“Ï®fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Ï”÷Zb”Zb.fi c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ÏbDıOø” &fZfi fbÏb: ‹fi÷”◊bfi fbÏb, ˙dfifbÏb, Ï÷EfifbÏb÷, ‹˙÷c“fifbÏb, #˙c“”fiØ®
fiOÏØ® ◊ fi®Á“Í÷Tb Tb÷Á“b÷ ◊b®db¶ Ïd Á“ÏZb ”Zb, P˙P˙j ◊πÁ“bÏ÷ ‹fibfi #◊‹fibfiØ®, #fiŸ˙bÆfibØ®, ˙§‹ZÁ“dØ® PfiÏŸ” fbÏb PœÏb ˙÷jØ® Z¨ÂØ®.
Á“ÏZb ”Zb, Á÷“ÍbOø”, TZbOø”, ◊ŸÛ◊œNKb #fi÷ #fi÷Á“ ◊¨®#b÷fib Ædˆ”fib PœÏb÷˙§‹ZØ®, Z◊ÂØ®, ◊ŸÊ“◊bÁ“Ø®, Ïb÷P”® #b’c“fi® GıbTb÷Ø®, POTb÷K #b’c“
dfib÷”Ï œ¯c“b÷Ø® KŸaZ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï® #fi÷ ˙fi√¶ “b÷db¶ A“[ “b Á“ÏZb P˙EÏZb¶ ˙÷Tb÷Ø®, dˆTb÷Ø®, Á¶“c“Ø®, ◊b¶c“ “bØ®, ◊ŸÛ◊b÷Ø® ¸Íb÷Ø®, «®DıØ® PœPTÁ“bØ®,
”Zb. fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ‹fibfi Á“ÏfibÏ. ◊b® ◊®fibÏ #fi÷ ◊b® T› DıfibÏ Ob÷Í®#b÷Ø®, #b…¥jb÷Ø®, g÷¥\÷Ø®, Z÷ Æb÷Í Ïb÷ObZ¶Á“ db¶Ø® #÷Á“-#÷Á“
Tb÷Á“b÷ ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ ˙bZb÷ Á“ÏZb¶, "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤“ jÒK Ïb÷Ob¶ZÁ“fi÷ Z÷#b÷#÷ œb¶Z Á“Ï˙b ◊πKbÆ Á“Kb÷| ◊϶ZŸ Z÷#b÷ #÷Á“ ◊ Ïb÷Ob¶ZÁ“
Gı÷.'' Áø“ZbØ Gı÷, Kb˙Z„ Z÷fiŸ¶ º˙fi #fi÷ DıÒd Æ¸Í Gı÷,Dı÷fi® EbÏ÷Zϸ Kb˙Z„ œb¶Z Á“Ï˙b ÆdØ fi ØKb.
dfib÷”Ï #bfi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï® Gı÷, Dı÷fiŸ¶ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ ˙fi√¶ “ Gı÷.›SKb’c“ ◊ˆ˙b÷|aZ SKbÏ ◊Gı® ]Âb ˙…Ub÷, Kb˙Z„ ÁŸ“œÍ ◊Ÿ‰b÷ ≈KbÏ÷ Z÷ Æb÷Í Ïb÷Ob÷db¶Ø®
Tb÷Á“b÷ ! fi¶c“ dPÂKbÏfib÷ dfiŸÛK g˙ ÆŸT¿j Gı÷. ZØb Z÷dfib÷ DıÒd #fi÷ #÷Á“ ◊ Ïb÷Ofi÷ &◊œb¶Z Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fi ØKb Zb÷ ØbÁ“[ OKb, P√≥ ØKb.
º˙fi ◊ ƟT¯j Gı÷. Z÷ ÆdK÷ ÏbDı Oø”db¶ ◊ •ø⁄b¶Ê“Á“ #b’c“ dbOb÷|db¶; Kb˙Z„ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ EbVKb OKb. SKbÏ ◊Gı® fi¶c“ dPÂKbÏ Z÷ Æb÷Í
OT®-OT®db¶ ]Âb Tb÷Á“b÷#b ◊πdbÂ÷ Á“”÷Z ”Zb- c÷“˙bfiŸP◊πK ! fi¶c“b dPÂKbÏ Ïb÷Ob¶ZÁ“b÷Ø® #PggˆZ ØKb÷ #fi÷ fi¶c“ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ #SK¶Z dˆPGıZ ØKb÷. Z÷
œ÷≤“ jÒK Gı÷, ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ SKbÏ÷ fi¶c“ dPÂKbÏ ]Âb Tb÷Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® #b Á“bÏÂ÷ Z÷Â÷ PZK∂EKb÷Pfi ƶ«¶j® #bKŸ¥fib÷ «¶j Á“Kb÷|, ◊πc÷“œb÷fib÷ «¶j Á“Kb÷|.
˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKZb÷. d÷]fi® jbÏbØ® #b”Z Á“c“@« ˙ø¨fi® Ædbfi #bÎµKbfiØ® KŸaZ Ø›fi÷ døSKŸfib ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷, Z÷ Dı fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶
Z÷fib Ïb÷d Áˆ“◊ P˙Á“PÆZ ØKb- Z÷fi® Á“T®-Á“T® √®T® &≤“® Z÷ ÆbZbDıPfiZ #÷Á“ c÷“ “Á“[fi® ÁŸ“P¨db¶ c÷“ “Á“b v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. ◊Gı® Z÷ fi¶c“ c÷“ “Á“b÷ OgØ®
◊Ïd ÆŸ√fib÷ #fiŸg˙ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. «”bÏ fi®Á“iKb÷ #fi÷ #fiŸA“d÷ «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ ØKb÷ Z÷fiŸ¶ ∏bfi ◊’ÏÂZ
(146) ◊Gı® fi¶c“dPÂKbÏ •÷{“®fib œÏ®Ïdb¶ Æb÷Í Ïb÷Ob¶ZÁ“ &S◊≥ ØKŸ¶- Z÷ ÆdDıc“bÏ Ø› OKb÷ #fi÷ Z÷ Kb…˙fi #˙‹Øbfi÷ ◊πbk ØKb÷. SKbÏ÷ fi¶c“b
ØKb. wbÆ &jÏÆ ≈˙Ï, DıTfi, ÁŸ“P¨fib÷ œŸÍ, gO¶c“Ï, #¥ #ºÂ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ Ïd Á“ÏZb÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ]Âb Tb÷Á“b÷
fi÷‰œˆT, d‹ZÁ“ œˆÍ, gb÷Dıfi P˙¥KÁ“ #ÏŸPE, fi÷‰˙÷c“fib, Á“bfifi® ˙÷c“fib, ‹fibfi Á“ÏZb, ◊b® ◊®Zb #fi÷ ◊b® gÏ®fi÷ T› DıZb #b◊Ædb¶ #b
√ÏDı˙Ÿ¶ DıTb÷c“Ï, #fi÷ Á“b÷∑“. ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! fi¶c“ dPÂKbÏfi÷ jÒK Gı÷. Dı÷fi® #b
(147) fi¶c“ dPÂKbÏ œ÷≤“ #b Æb÷Í Ïb÷ObZ¶Á“b÷Ø® ◊®’ “Z ØKb÷. SKbÏ÷ EZŸÛÁ“b÷ Kb˙Z„ dfib÷”Ï ◊ŸÛÁ“’Ï® Gı÷, Kb˙Z„ fi¶c“ dPÂKbÏfib÷ DıÒd #fi÷
Z÷Â÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ º˙fi Æ¸Í Gı÷.
ÏbDıOø” fiOÏdb¶ •ø⁄bÊ“Á“ Kb˙Z„ fibfib db÷Ê“b dbOb÷|db¶ ±>Eb #˙bDıØ® ]b÷¥Âb SKbÏ ◊Gı® ˙b϶˙bÏ ]Âb Tb÷Á“b÷fi® ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
Á“ÏZb¶ Á“”b÷ Á÷“- "”÷ c÷“˙bfiŸ¶P◊πKb÷ ! fi¶c“ dPÂKbÏ •÷{“®fib œÏ®Ïdb¶ Æb÷Í Ïb÷Ob÷ dfidb¶ Ædºfi÷ Z÷ c÷“ “Á“bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- "d÷> ◊”÷Tb¶
&S◊≥ ØKb Gı÷- \÷ Á“b÷› ˙…U Kb ˙…U◊Ÿ‰, \ÂÁ“bÏ Kb \ÂÁ“bÏ◊Ÿ‰, ÁŸ“œÍ aKb¶K #b˙b œ¯c“b÷ Æb¶gÍ÷Tb Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“ÏZb¶ œŸg
Kb ÁŸ“œÍfib÷ ◊Ÿ‰, #÷Á“ ◊ Ïb÷Ob¶ZÁ“ &◊ œb¶Z Á“Ï˙b ›·Gı÷ Kb dÊ“b “® c÷“, ◊’ÏÂbdfib Á“bÏÂ÷ Z÷fi÷ Kb˙Z„ \PZ‹dÏ ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶. Z÷fi÷ ◊b÷Zbfib÷
Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! fi¶c“ dPÂKbÏ Z÷fi÷ P˙◊ŸT jfi ƶ◊PÎ ◊πc“bfi Á“Ïœ÷.' #b ◊ˆ˙ DıÒd ÆbÏ® Ï®Z÷ Kbc“ #b˙® OKb÷. SKbÏ÷ ◊Gı® Z÷ c÷“ “Á“bfi÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷
NAYADHM/ 73
P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- ”y¶ #bDı ÏbDıOø” fiOÏdb¶ fi¶c“ fibdfib÷ dPÂKbÏ œ÷≤“ œb÷PgZ ØZb÷, ”bØ®, ]b÷ “b, ÏØ #fi÷ ÆŸgÊ“b÷fi® db÷Ê“® EZŸÏ¶PO® Æ÷fibØ®
”Zb÷, jfi jbÒK #b’c“Ø® Ædø∞ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ dbÏb EÏÂb÷db¶ ˙¶c“fib Á“Ï˙b dbÊ÷“ œ®]π #b˙® Ïmb÷ ”Zb÷, SKbÏ÷
gO˙bfi„ d”b˙®ÏfiŸ¶ #bOdfi ØKŸ¶. SKbÏ÷ d÷> •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Z÷ c÷“ “Á“b÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fib #÷Á“ #w’Á“œb÷Ïfib  “b«b ◊OØ® Á“E “b› OKb÷. Z÷fib
Ø® ◊b¶E #Ÿ˙πZ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZ Kb˙Z„ #¶O®Á“bÏ Á“Kb ”Zb. Á÷“Ê“TbÁ“ #b¶ZÏ “b «”bÏ fi®Á“Í® OKb. ]b÷ “bfib ◊O fi®E÷ c“«b› Dı˙bØ® Z÷ c÷“ “Á“b÷
ÆdK ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ ÆbjŸfib c“œfi fi Ø˙bØ® ”y¶ Kb˙Z„ #¶O®Á“bÏ Á“Kb œ§aZ”®fi, ˙®K”®fi #fi÷ ◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ ◊ÏbA“dØ® ”®fi Ø› OKb÷. "”˙÷ #b
”Zb. Á÷“Ê“TbÁ“ ÆdK ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ ÆbjŸfib c“œfi fi Ø˙bØ® ”y¶ Kb˙Z„ º˙fifi÷ jbÏ Á“Ï˙Ÿ¶ œaK fiØ®.' #÷d \®fi÷ Z÷ #÷Á“ Zϸ OKb÷. Z÷ «¶fi÷
PdΩKbS˙fi÷ ◊πbk ØKb÷. Kb˙Z„ ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ #bƧaZfib Á“bÏÂ÷ ”y¶ fi¶c“b ”bØ \÷ “®fi÷ ‰Â˙bÏ, d‹ZÁ“◊Ï #b˙Zfi Á“Ï®fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ #b
◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ c÷“ “Á“bfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷ Z÷Ø® ”y¶ #jÒK GŸı¶, #◊ŸhK GŸı¶, d÷> ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷- "#’Ï”¶Z Kb˙Z„ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk d‹ZÁ“ Z®Ø∂Á“Ï gO˙¶Zb÷fi÷
◊ŸhK fiZ® Á“KŸ∂, Z÷Ø® ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙EfiØ® fiÕ“ ØKb÷, gπÕ“ ØKb÷, ◊ˆÂv“◊÷ gπÕ“ fid‹Á“bÏ ”b÷. dbÏb jdbEbK Kb˙Z„ db÷¨◊πbPkfib ›·GŸıÁ“ •d gO˙bfi
ØKb÷, ”˙÷ dbÏb dbÊ÷“ #÷Dı •÷K‹Á“Ï Gı÷ Á÷“ ◊”÷Tb¶ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷Tb¶ ◊b¶E d”b˙®Ïfi÷ dbÏb fid‹Á“bÏ ”b÷. ◊”÷Tb¶ ◊ d÷> ‹ØˆT ◊πbÂbPZ◊bZfib
#Ÿ˙πZb÷ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZb÷ dbÏ® d÷Í÷ ◊Ÿfi: #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙EÏŸ¶, fi¶c“ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂ ”ZŸ¶. #bDı÷ ◊ ”y¶ Z÷dfi® ◊bÆ÷ Æd‹Z ◊πbÂbPZ◊bZfiŸ¶
dPÂKbÏfib÷ º˙ Z÷ c÷“ “Á“b#÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ◊”÷Tb¶ Kb˙Z„ Æd‹Z ◊’ÏOπ”fiŸ¶ ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶, º˙fi ◊K∂Z EbÏ÷ #b”bÏfiŸ¶
#¶O®Á“bÏ Á“Ï÷Tb¶ ◊b¶E #Ÿ˙πZb÷ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZb÷fi÷ ◊Ÿfi: #¶O®Á“bÏ Á“Kb. ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶. #bDı÷ dbÏŸ¶ ›Õ“ #fi÷ Á“bÒZ œÏ®Ï Gı÷, Dı÷fib P˙¥Kdb¶
#¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ #PgOπ” jbÏ Á“Kb÷|- "#bDıØ® dbÏ÷ Gıe“- ›·Gıb Á“Ï® ”Z® Á÷“ #÷fi÷ Ïb÷O #b’c“ ‹◊œ fi Á“Ï÷, Z÷fi÷ ◊ #¶PZd
Gıe“fi® Z◊‹KbØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb¶ P˙EÏ˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. Gıu“fib ◊bÏÂdb¶ wbÆb÷·G„ı˙bÆ ÆŸj® SKbOŸ GŸı¶ #b ◊πdbÂ÷ ◊ˆÂ ◊πSKbpKbfi Á“KŸ∂.
◊ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®fib ◊K∂Z gbOdb¶ ◊πbÆŸÁ“ ØK÷T ‹fibfifib ◊b®خ #fi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ c÷“ “Á“b÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷, Æb…jd Á“V◊db¶ c“cŸ“Ïb˙Z¶ÆÁ“ fibdfib
dfiŸÛKb÷fib &Òdc“fi #b’c“ fbÏb &ZbÏ÷T d÷TØ® ◊bÏŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ ◊b÷Zbfib÷ P˙dbfidb¶ &◊◊bZ Ægbdb¶, c“cŸ“Ï c÷“˙ v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. c“cŸ“Ï c÷“˙÷ #b ◊πdbÂ÷
º˙fi Pfi˙b” Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷ Gı÷.' ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ’c“ÔK c÷“˙P∞ ◊πbk Á“Ï®, d÷Í˙®, ◊ˆÂ v“◊db¶ ◊πbk Á“Ï® Gı÷. gO˙fi„ ! c“cŸ“Ï
OŸÂœ®T E…SKdb¶ ”y¶ #bÔKb÷. ˙¶c“fib Á“Ï˙b ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í® Z÷ ÆdK÷ fi¶c“b c÷“˙fi® Z÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Á÷“Ê“T® §‹ØPZ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd Z÷ c÷“˙fi® EbÏ ◊VKb÷◊dfi®
◊ŸÛÁ“’Ï®db¶ ‹fib Á“ÏZb, ◊b® ◊®Zb #fi÷ ˙bZb÷ Á“Ï˙b Tb‘Kb- "•d §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ c“cŸ“Ïc÷“˙ #bKŸfib ¨KØ®, g˙fib ¨KØ®,
gO˙bfi d”b˙®Ï #”®> OŸÂœ®T &Ubfidb¶ Æd˙ÆKb Gı÷. Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ §‹ØPZfib ¨KØ®, ZŸZÏ SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ PÆ∞ Øœ÷, «Ÿ∞ Øœ÷
! #b◊Â÷ Dı›#÷ #fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï®#÷, Kb˙Z„ Z÷fi® Kb˙Z„ DıÒd-dÏÂfib÷ #¶Z Á“Ïœ÷.
&◊bÆfib Á“Ï®#. Z÷ #b◊Âb dbÊ÷“ #b g˙db¶ #fi÷ ◊Ïg˙db¶ P”ZÁ“Ï #fi÷ #µKKfi - 13 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
ÆŸ√Á“Ï Øœ÷ #fi÷ Z÷ g˙bÒZÏdb¶ ÆbØ÷ #b˙œ÷. SKbÏ ◊Gı® ]® Tb÷Á“b÷ #µKKfi - 14 - Z÷ZPT◊Ÿ‰
◊bÆ÷Ø® Z÷ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ c÷“ “Á“bfi÷ #÷˙b÷ (148) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Z÷Ïdb¶ ∏bZb-#µKfifib÷ #b #Ø
P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- "Pfi_KØ® •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï Kb˙Z„ ◊jbÏ÷T Gı÷ ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ ! Eb…c“db¶ ∏bZbµKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?'
Zb÷ ”y¶ \&À #fi÷ gO˙bfifi÷ ˙¶c“fib Á“ÏŸ¶' fi¶c“b ◊ŸÛÁ“’Ï®db¶Ø® j®d÷ j®d÷ «”bÏ "”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Z÷ZT®◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷
fi®Á“iKb÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ÏbDıdbO ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb÷ #b˙®fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“ Kb˙Z„ Z÷ZPT◊ŸÏ fiOÏfi® «”bÏ &ÎÏ ◊ˆ˙ ’c“œb db¶ ›œbfi Á“b÷Âbdb¶ ◊πdc“˙fifibdfiŸ¶
c“cŸ“Ï OPZØ® dbÏ® ◊bÆ÷ #b˙˙b dbÊ÷“ Áø“ZƶÁ“V◊ ØKb÷. &Ub ”ZŸ¶.'
#”®> «¶gÆbÏ #◊Ïfibd •÷PÂÁ“ Ïb\#÷ ‹fibfi Á“KŸ∂ #fi÷ Á“b…ZŸÁ“-d¶OT Z÷ Z÷ZPT◊ŸÏ fiOÏdb¶ Á“fiÁ“ÏØÏb\ ”Zb÷. Á“fiÁ“ÏØ Ïb\fi÷ ◊xb˙Z® Ïb®
Á“KŸ∂. Kb˙Z„ Z÷ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® #T¶Áø“Z ØKb÷. Z÷ •÷{“ ”bØ® &◊Ï #bv“∑“ ”Z®. Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK ”Zb÷. Z÷ c“bd, Æbd, g÷c“ #fi÷ c¶“ “ #b EbÏ÷
ØKb÷. Á“b÷϶ʓ ˙ø¨fib ¸`Tb÷fi® dbÍb˙bÍŸ¶ Gı‰ jbÏ Á“Ï®fi÷, w÷Z EbdÏb÷Ø® fi®PZ#b÷db¶ PfiÛÂbZ ”Zb÷. Z÷ZPT◊ŸÏ fiOÏdb¶ Á“Tbc“ fibdÁ“ #÷Á“ dŸP¥Á“bÏc“bÏÁ“
NAYADHM/ 74
”Zb÷. Z÷ jfib∆ ”Zb÷ #fi÷ Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ ◊bdfibÏ fi ”Zb÷. Z÷fi® ◊Sfi®fiŸ¶ ◊ŸÏŸ¥b÷fib÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“dØ® ◊ŸÛ◊, ˙¬ #b’c“
fibd gsb ”ZŸ¶. #fi÷ ◊b÷’e“Tb fibdfi® ◊Ÿ‰® ”Z®. Z÷ v“◊, Kb…˙fi, #fi÷ Kb˙Z„ dbÍb, #T¶Á“bÏ #b’c“Ø® ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|, ÆÒdbfi Á“KŸ∂, ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi
Tb˙hKØ® &SÁø“{“ #fi÷ œÏ®ÏØ® ◊ &SÁø“Õ“ ”Z®. #÷Á“c“b ◊b÷’e“Tb c“b’ÏÁ“b Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷fi÷ P˙c“bK Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ #b¿K¶ZÏ ‹Øbfi®K ◊ŸÏŸ¥b÷#÷
‹fibfi Á“Ï®fi÷ #fi÷ «jb #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷, Æbc“®#b÷fib Ædˆ”Ø® Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ Z÷ ˙øÎbÒZ Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® Á“Tbc“ dˆP¥Á“bÏ c“bÏÁ÷“ #ÒKc“b
◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷, ◊πbÆbc“fi® &◊Ï Ï”÷T® #ObÆ®fi® gˆPd ±◊Ï Æb÷fibfib c“ “bØ® Á“c“bPEZ„ œŸg PZPØ, fi¨‰ #fi÷ dŸ”yZdb¶ ◊b÷’Ê“Tb c“b’ÏÁ“bfi÷ ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷
A“[ “b Á“Ï® Ï”® ”Z®. #”®> Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK ‹fibfi Á“Ï®fi÷±Îd #wfib Æd‹Z #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®fi÷, PœP«Á“bdb¶ #bv“∑“ Á“Ï®. Z÷ Pd‰b÷ #fi÷
‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ db÷Ê“b¶ÆŸgÊ“b÷fib Ædˆ”fi® ÆbØ÷ Ob÷ ÷“‹˙bÏ®fi÷ dbÊ÷“ ∏bPZDıfib÷Ø® ◊’Ï◊øÎ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“Í®fi÷, #÷wKfi® ÆbØ÷,
fi®Á“iKb÷. Z÷ Á“Tbc“ dŸP¥Á“bÏc“bÏÁ“fib ]ÏZ® Á¶“›Á“ Æd®◊ Ø›fi÷ fi®Á“iKb÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰fi® ˙·Eb÷ ˙·E Ø›fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSKfi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷.
Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ dˆP¥Á“bÏc“bÏÁ“fi® ]Ïfi® Á¶“›Á“ ◊bÆ÷ DıZb¶ ◊πbÆbc“fi® ±◊Ïfi® ◊”b÷>E®fi÷ ◊b÷’Ê“Tb c“b’ÏÁ“bfib÷ ‹˙K¶ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi® ◊Sfi®fibv“◊db¶ ◊πc“bfi Á“Ï®.
gˆPd ±◊Ï #ObÆ®db¶ Æb÷fibfib c“ “bØ® A“[ “b Á“ÏZ® ◊b÷’e“Tb c“b’ÏÁ“bfi÷ \÷›fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ ◊b÷’Ê“Tb c“b’ÏÁ“bfi÷ gbKbfib v“◊db¶ Tb˙÷T® \÷›. \÷›fi÷ Z÷ ◊b÷’Ê“Tbfi®
◊b÷’e“Tb c“b’ÏÁ“bfib v“◊, Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hKdb¶ Kb˙Z„ #Z®˙ db÷P”Z Ø›fi÷ ÆbØ÷ ◊Ê“ ◊Ï «÷≤“b÷. «÷Æ®fi÷ w÷Z ◊®Z Á“Tœb÷Ø® Z÷Â÷ ‹˙K¶ ‹fibfi Á“KŸ∂. ‹fibfi
Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ ◊Ÿ¢KŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b Á“b÷fi® ◊Ÿ‰® Gı÷ ? Á“Ï®fi÷ #PCdb¶ ”b÷K Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ◊b÷’Ê“Tb gbKbfib Pd‰Dıfib÷, ∏bPZDıfib÷
Z÷fiŸ¶ fibd œŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ÷ Á“b÷ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ Á“mŸ¶- "‹˙bPdfi„ ! Kb˙Z„ ◊’ÏDıfib÷fi÷ #œfi, #b’c“Ø® ÆSÁ“bÏ- ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ P˙c“bK Á“Kb. SKbÏ
Z÷ Á“Tbc“dˆP¥Á“bÏc“bÏÁ“fi® ◊Ÿ‰, ◊b÷’e“Tb Gı÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰ ]b÷ ÷“‹˙bϮخ ◊bGıb ¸ÏZb¶ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK ◊b÷’Ê“Tb gbKbdb¶ #fiŸÏaZ Ø›fi÷, #P˙ ÏaZ
Z÷Â÷ #¿K¶ZÏ ‹Øbfi®K ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #bÆaZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ &c“bÏ gb÷O gb÷O˙˙b Tb‘Kb.
#fi÷ Á“Tbc“dˆP¥Á“bÏc“bÏÁ“ fi® ◊Ÿ‰® dbÏ® ◊Sfi®fib v“◊db¶ db¶O® Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ (149) Z÷ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\ Ïb≈Kdb¶, ÏbÕ}“db¶, «Tdb¶, ˙b”fib÷db¶,
Z÷ #¿K¶ZÏ ‹Øbfi®K◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. Á“b÷œdb¶, Á“b÷Á“bÏ db¶ ZØb #¶Z:◊ŸÏdb¶ #SK¶Z #bÆaZ ØKb÷. Z÷Ø® Z÷ Dı÷ Dı÷
Kb˙Z„ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #fi÷ d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ ]Ÿ¶ ÆbÏŸ¶ #÷fi Á“”®fi÷ ◊Ÿ‰b÷ &S◊≥ ØZb Z÷ «jbfi÷ P˙Á“Tb¶O Á“Ï® c÷“Zb÷ ”Zb÷. Á“b÷›fib ”bØfi® #b¶OÍ®
dŸP¥Á“bÏc“bÏÁ“ Á“Tbc“fib ]Ï÷ #bÔKb. dˆP¥Á“bÏc“bÏÁ“- Á“Tbc÷“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ #b˙Zb¶ Á“b◊® fib¶√Zb÷,Á“b÷›fib ”bØfib÷ #¶OŸ≤“b÷, #b ◊πdbÂ÷ ◊Ofi® #b¶OÍ®#b÷, ◊Ofib÷
\÷Kb #fi÷ Z÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb÷. #bÆfi &◊ÏØ® &gb÷ Ø›fi÷, ÆbZ-#b≤“ ◊OTb #¶OŸ≤“b÷, Á“ÂœŸÛÁŸ“T® #fi÷ Á“b÷›fib÷ fibÁ“ Á“b◊® fib√Zb÷ ”Zb÷. #b ◊πdbÂ÷ Z÷Â÷
Æbd÷ OKb÷, Z÷#b÷fi÷ #bÆfi &◊Ï «÷Æ˙b dbÊ÷“ #bd¶‰Â #b¡KŸ¶. ≈KbÏ÷ Z÷˙b÷ ◊b÷Zbfib c“Ï÷Á“ ◊Ÿ‰fi÷ P˙Á“Tb¶O Á“Ï® fibpKb. SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ #÷Á“
#bÆfi &◊Ï «÷≤“b ‹˙‹Ø ØKb #fi÷ P˙•bd T› T®jb÷ SKbÏ÷ Á“Tbc÷“ ◊ˆ¢KŸ¶- ˙bÏ dµKÏbP‰fib ÆdK÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- "Á“fiÁ“ÏØ Ïb\
"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b∏b #b◊b÷ ! ‹˙‹Ø ØKb #fi÷ P˙•bd T› T®jb÷ SKbÏ÷ Ïb≈K #b’c“db¶ #bÆaZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊Ÿ‰b÷fi÷ P˙Á“Tb¶O Á“Ï® fib¶√÷ Gı÷, Zb÷ ”˙÷
Á“Tbc÷“ ◊ˆ¢KŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷! #b∏b #b◊b÷ ! #b◊fib #b˙˙bfiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi dbÏ÷ ◊Ÿ‰ ØbK SKbÏb÷ dbÏb dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï Gı÷ Á÷“ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\Ø® GŸı◊b˙®fi÷ Z÷fiŸ¶
Gı÷ ?' SKbÏ÷ Z÷ #¿K¶ZÏ ‹Øbfi®K ◊ŸÏŸ¥b÷#÷Á“Tbc“ dˆP¥Á“bÏ c“bÏÁ“fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ ˙bZ ◊bTfi ◊b÷¥Â Á“ÏŸ¶. "◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSKfi÷ «b÷TbÔKb÷.
Á“Ï® \÷ Zdfi÷ #÷d TbO÷ Á÷“ #b ƶ«¶j &PEZ Gı÷, Kb÷‘K Gı÷ #fi÷ ◊πbk Gı÷, «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Á“fiÁ“ÏØ Ïb\ Ïb≈K #fi÷ ÏbÕ}“ #b’c“db¶
◊πœ¶Æfi®K Gı÷, «¶fi÷fib÷ ƶ\÷O ÆWœ Gı÷, Zb÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ ◊b÷’Ê“Tb c“b’ÏÁ“b #SK¶Z #ÆaZ Ø›fi÷ c“Ï÷Á“ ◊Ÿ‰b÷ fi÷ #◊¶O Á“Ï® c÷“ Gı÷, Z÷Ø® ”y¶ \÷ ”˙÷ ◊Ÿ‰fi÷
◊πc“bfi Á“Ïb÷. ◊πc“bfi Á“ÏZb ”b÷ Zb÷, ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Á“”b÷ Z÷fib «c“Tbdb¶ Zdfi÷ DıÒd #b◊Ÿ Zb÷ Zd÷ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\Ø® Gˆı◊b˙®fi÷ #fiŸA“dØ® Z÷fiŸ¶ ƶϨÂ,
œŸ¶ jfi #b◊®#÷ ?' ƶOb÷◊fi #fi÷ ƶ˙jfi Á“Ï\÷. #÷d Á“Ï˙bØ® Z÷ «bÍÁ“ «bVKb˙‹Øb ◊bÏ
SKbÏ ◊Gı® Á“Tbc“ dˆP¥Á“bÏ c“bÏÁ÷“ #b¿K¶ZÏ-‹Øbfi®K ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Á“mŸ¶- Á“Ï®fi÷, Kb…˙fifi÷ ◊πbk Ø›fi÷ ZdbÏb dbÊ÷“ #fi÷ dbÏb dbÊ÷“ ◊ Pg¨bfiŸ¶ gbDıfi
"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z÷ Dı dbÏb dbÊ÷“ jfi Gı÷ Á÷“ Z÷ZPT◊Ÿ‰, c“b’ÏÁ“bfib PfiPdÎØ® «fiœ÷. SKbÏ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK÷ ◊xb˙Z®fib #b #Øfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|.
dbÏb &◊Ï #fiŸOπ” Á“Ï® Ïmb Gı÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ #b¿K¶ZÏ‹Øbfi®K SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ #fi÷ ◊b÷’Ê“Tb #dbSK® #÷ #÷Á“Dı ÆbØ÷
NAYADHM/ 75
Ogfi÷ jbÏ Á“Kb÷|. #÷Á“ Dı ÆbØ÷ Ogfi÷ ˙”fi Á“Kb÷| #fi÷ ÆbØ÷ ÆbØ÷ Dı Ogfi® «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® EbÏÁ“ œb÷jfi Á“Ïb÷.
˙øP∞ Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ fi˙ dbÆ #fi÷ Æb “b ÆbZ ’c“˙Æ Kb˙Z„ c“œ’c“˙Æfi® §‹ØPZ◊PZÁ“b-◊ˆ‰ DıÒdfib÷ d”b÷SÆ˙ Á“Ïb÷. #dbÏb÷ #b
◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï \÷˙bdb¶ P◊πK #fi÷ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍb ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. Dı÷ «bÍÁ“ Ïb\ Á“fiÁ“ÏØfib Ïb≈Kdb¶ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷, Z÷Ø® #b «bÍÁ“fiŸ¶ fibd
ÏbP‰#÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b¡Kb÷, Z÷ Dı ÏbP‰db¶ ◊b÷’Ê“Tb Á“fiÁ“µ˙Dı Ï”÷œ÷.' j®d÷ j®d÷ Z÷ «bÍÁ“ db÷Ê“b÷ ØKb÷, Á“Íb#b÷db¶ ÁŸ“œÍ ØKb÷,
#dbSK®#÷ ◊ dÏ÷T® «bÍÁ“[fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ Kb…˙fifi÷ ◊πbk Ø›fi÷ gb÷O gb÷O˙˙bdb¶ ÆdØ ØKb÷.
◊b÷Zbfi® jbK dbZbfi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #fi÷ Á“mŸ¶- "db, Zd÷ Z÷ZPT◊ŸPfi ]Ï÷ \#b÷ (150) SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ ◊b÷’e“Tb Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ #P◊πK Ø›
#fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ OŸk v“◊Ø® «b÷Tb˙® Tb˙b÷.' ZNÏ jbK dbZb#÷ "]Ÿ¶ ÆbÏŸ¶' O›. Z÷ZPT◊Ÿ‰ Z÷fiŸ¶ fibd Á÷“ Ob÷‰ Æb¶gÍ˙Ÿ¶ ◊ ◊ƶc“ fi Á“ÏZb÷. Zb÷ c“œfi
#÷d Á“”®fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib ]Ï÷ O›. Z÷fi÷ Kb˙Z„ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ #fi÷ gb÷O- gb÷O˙˙bfi® Zb÷ ˙bZ Dı aKb¶ ? SKbÏ÷ #÷Á“˙bÏ dµKÏbP‰fib
c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊fi÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ «b÷TbÔKb Gı÷.' ÆdK÷ ◊b÷’e“Tbfi÷ dfidb¶ #b P˙EbÏ #bÔKb÷ Á÷“ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ ”y¶ ◊”÷Tb¶ P◊πK
SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ jbK dbZbfib #b #Øfi® Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ ”Z®- ◊϶ZŸ ”˙÷ #P◊πK Ø› O› GŸı¶. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷fib dfifib÷ ƶÁ“V◊ fiÕ“
Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›fi÷ jbK dbZbfi® ÆbØ÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® Ø› OKb÷ Gı÷, #÷˙® Z÷ ◊b÷’e“Tb PE>Zbdb¶  ˆ“«® O›. SKbÏ÷ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷
fi®Á“iKb÷. ≈Kb¶ ◊xb˙Z® c÷“˙® ”Z®. SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Z÷ gC dfib÷ÏØb ◊b÷’e“Tbfi÷ PE>Zbdb¶  ˆ“«÷T® \÷›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
«b÷VKb÷- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! dfi÷ Dı÷ Á“Ï˙bfiŸ ”b÷K, Z÷fi® #b∏b #b◊b÷. SKbÏ ◊E® "c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! gC dfib÷ÏØ˙bÍ® fi ØbK ZŸ¶ dbÏ® gb÷DıfiœbÍbdb¶ #b P˙◊ŸT
◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ Z÷ZT®◊Ÿ‰fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- #b «bÍÁ“fi÷ Oπ” Á“Ïb÷- #œfi#b’c“ Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ ]Âb¶ •dÂb÷ «πbŒÂb÷ Kb˙Z„ Pg√bÏ®#b÷fi÷ c“bfi
Æb¶gÍb÷. Kb˙Z„ #b«bÍÁ“ ZdbÏbdbÊ÷“ #fi÷ dbÏb dbÊ÷“ Pg¨bfiŸ¶ gbDıfi PÆ∞ c÷“Z® c÷“˙Ïb˙Z® Ï”b÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰fib #bd Á“”÷˙b ◊Ï ◊b÷’e“Tb ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“
Øœ÷.' #÷d Á“”®fi÷ Z÷ «bÍÁ“fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib ”bØdb¶ Æb÷>◊® c“®jŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Ø› c“bfi #b◊˙b #fi÷ #◊b˙˙b TbO®.
Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fib ”bØ÷Ø® Z÷ «bÍÁ“fi÷ Oπ” Á“KŸ∂ #fi÷ ◊b÷Zbfib (151) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶, ›Kb ÆPdPZØ® KŸaZ Kb˙Z„ OŸk
&ÎÏ®K ˙¬Ø® ∑“b¶Á“[ c“®jŸ¶. ∑“b¶Á“[fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷’e“Tb «πŒEb’Ï®, «”y•ŸZ «”y◊’Ï˙bÏ˙bÍ® ÆŸ˙πZb fibdÁ“ #bKb #fiŸA“dØ® P˙”bÏ
gbKb ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. SKb¶ #b˙®fi÷◊b÷’Ê“Tbfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- Á“ÏZ®-Á“ÏZ® Z÷ZPT ◊ŸÏfiOÏdb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ KØb÷PEÎ &◊b•Kfi÷ Oπ”Â
"#b ◊πdbÂ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #b «bÍÁ“ Á“fiÁ“ÏØfib÷◊Ÿ‰ #fi÷ ◊xb˙Z® Á“Ï®fi÷ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdb fi÷ gbP˙Z Á“ÏZ® P˙EÏ˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı®
c÷“˙®fib÷ #bSdDı Gı÷, Z÷Ø® c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b «bÍÁ“fiŸ¶ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\Ø® OŸk ÆŸ˙πZb #bKbfib #÷Á“ ƶ]b “b#÷ ◊πØd ◊π”Ïdb¶ ‹˙bµKbK Á“Kb÷| #fi÷ «®\
Ï®Z÷, #fiŸA“dØ® ƶϨÂ, ƶOb÷◊fi #fi÷ ƶ˙jfi Á“Ï˙bfiŸ¶ Gı÷. Dı÷Ø® #b«bÍÁ“ ◊π”Ïdb¶ µKbfi Á“KŸ∂. ‰®\ ◊π”Ïdb¶ Pg¨bfi÷ dbÊ÷“ Kb˙Z„ gπd Á“ÏZ® ØÁ“[ Z÷
«bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ Ø›fi÷ ZdbÏb dbÊ÷“, dbÏb dbÊ÷“ #fi÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ dbÊ÷“ Æbµ˙®#b÷#÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊b÷’e“Tb Z÷ #bKb#b÷fi÷ #b˙Z®
#bjbÏgˆZ Øœ÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ «bÍÁ“fi÷ ◊b÷’Ê“Tbfi÷ ◊bÆ÷ Ïb√® c“®jb÷ \÷›fi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›, ◊b÷Zbfib #bÆfi &◊ÏØ® &g® Ø› ˙¶c“fi Á“Kb, fid‹Á“bÏ
#fi÷ «b÷’Ê“Tbfi® ◊bÆ÷Ø® dÏ÷T® «bÍÁ“[fi÷ &≤“b˙®fi÷ #fi÷ &ÎÏ®K ˙¬Ø® Á“Kb #fi÷ P˙◊ŸT #b”bÏ ˙”b÷ÏbÔKb÷. #b”bÏ ˙”b÷Ïb˙®fi÷ Z÷®#÷ Á“mŸ¶- "
∑“b¶Á“[fi÷ #¶Z:◊ŸÏfib ◊bGıÍfib fibfib fbÏØ® ◊πP˙Õ“ ØKb÷. #fi÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKb#b÷ ! ”y¶ ◊”÷Tb¶ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ ›Õ“ ”Z®. ◊϶ZŸ #bDı÷ #PfiÕ“
◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷. dÏ÷T® «bÍÁ“[ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi® ◊bÆ÷ Ïb√® c“®j® ◊xb˙Z®fi® Ø› O› GŸı¶. ”÷ #bKb#b÷ ! Zd÷ PœP¨Z Gıb÷, ]Ÿ¶ \Âb÷ Gıb÷, ]Âb gÂ÷T®
#¶O◊’ÏEb’ÏÁ“b#b÷#÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fi÷ #fi÷ DıÒd÷T® «bPTÁ“bfi÷ \÷›. \÷›fi÷ Z÷ Gıb÷, ]Âb fiOÏb÷ #fi÷ Obdb÷ db¶ Kb˙Z„ gπd Á“Ïb÷ Gıb÷, Ïb\#b÷ #fi÷
≈Kb¶ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\ ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ›wÏb÷fib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷ Zb÷ ”÷ #bKb#b÷ ! ZdbÏ® ◊bÆ÷ Á“b÷›
Á“”÷˙b TbO®- ”÷ ‹˙bPdfi„ ! ◊xb˙Z® c÷“˙®#÷ døZ «bPTÁ“bfi÷ DıÒd #b¡Kb÷ EˆÂKb÷O, d¶‰Kb÷O, Á“bdÂKb÷O, Ùc“Kb÷Á“bKfi- Ùc“Kfi÷ ”Ï Á“ÏfibÏ, Á“bKbfi÷
Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“ÏØ Ïb\#÷ Z÷ dÏ÷T® «bÍÁ“[fiŸ¶ fi®”Ï Á“KŸ∂. Z÷fi÷ #bÁ“¥ Á“ÏfibÏ, #bPgKb÷POÁ“ ◊Ïbg˙ Á“ÏfibÏ, ˙œ® Á“ÏÂ, Á“b…ZŸÁ“ Á“d,
‹dœbfidb¶ T› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® «®\ ’c“˙Æ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Æb…gb‘K ◊πc“bfi Á“ÏfibÏ ‹fibfi #b’c“, gˆPZÁ“d ggˆPZfib÷ ◊πKb÷O, #Ø˙b Á“b÷›
NAYADHM/ 76
dˆÍ, Á¶“c“, GıbT, ˙÷T, PœPTÁ“b Ob÷Í®, #b…¥j #Ø˙b g÷¥Dı #÷˙® Gı÷ Á÷“ Dı÷ ÆÒdbfi Á“KŸ∂. ◊b÷’e“Tbfi÷ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶. Kb˙Z„ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ˙”fi Á“Ï˙b
◊”÷Tb \Â÷T ”b÷K ? Dı÷Ø® ”¶y Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ ¸Ï® ›Õ“ «fi® œÁŸ¶“ ?' Kb÷‘K PœP«Á“b &◊Ï #bv“∑“ Á“Ïb˙®fi÷ Pd‰b÷ ZØb ∏bPZDıfib÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷,
◊b÷’e“Tbfib fbÏb #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï Z÷ #bKb#b÷#÷ ◊b÷Zbfib «¶fi÷ Æd‹Z ≠“P∞fi® ÆbØ÷, Kb˙Z„ ˙bUb÷fi® ÆbØ÷, Z÷®fi÷ Z÷ZT®◊ŸÏ fiOÏfi®
Á“bfi «¶j Á“Ï® T®jb. Á“bfi «¶j Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ ◊b÷’e“Tbfi÷ Á“mŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #d÷ dµKdb¶ Ø›fi÷ ÆŸ˙πZb #bKbfi® ◊bÆ÷ &◊b•Kdb¶ TbÔKb÷. SKb¶ #b˙®fi÷ ÆŸ˙πZb
PfiOπ∂Øb÷ •d®#b÷ Gı®#÷ Kb˙Z„ OŸk «πŒEb’Ï® Gı®#÷. Zb÷ #÷˙b ˙Efib÷ #bKbfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb. fid‹Á“bÏ Á“Kb. "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #b dbÏ® ◊b÷’e“Tb gbKb
#dbÏ÷ Á“bfiØ® Æb¶gÍ˙b ◊ Á“V◊÷ fiP”> Zb÷ #b P˙¥Kdb¶ &◊c÷“œ #b◊˙b÷ dfi÷ ›Õ“ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ”y¶ #b◊fi÷ PœÛKb v“◊÷ Pg¨b #b◊Ÿ¶ GŸı¶.
Á÷“ #bEÏ Á“Ï˙Ÿ¶ Zb÷ Á“V◊÷ Dı Á÷“d ? ”÷ c÷“˙bfiŸ¶P◊πK÷ ! #d÷ Zdfi÷ #c„“gŸZ Z÷fi÷ #b◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ïb÷.' ÆŸ˙πZb #bKb#÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ÆŸ√
Kb #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib÷ Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd ÆbÏ® Ï®Z÷ &◊c÷“œØ® œÁ“[#÷.' SKbÏ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷, Z÷db¶ ◊πPZ«¶j P˙T¶« fi Á“Ïb÷.' SKbÏ ◊Gı® ÆŸ˙πZb #bKb#÷
◊Gı® ◊b÷’e“Tb#÷ Á“mŸ¶- "”÷ #bKb#b÷ ! ”y¶ ZdbÏ® ◊bÆ÷Ø® Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ◊b÷’e“Tb ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø› &ÎÏ-◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ Dı›fi÷ ◊b÷Z÷
Æb¶gÍ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' SKbÏ÷ Z÷ #bKb#b÷#÷ ◊b÷’e“Tbfi÷ #c„“gŸZ jdfib÷ &◊c÷“œ ◊b÷Zbfib #bgbÏÂ, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏ &ZbKb. &ZbÏ®fi÷ ‹˙K¶ ◊¶EdŸPÕ“
#b¡Kb÷. ◊b÷’e“Tb jdfib÷ &◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ÙÕ“- Tb÷E Á“Kb÷|. #b «jŸ Á“Ï®fi÷, ≈Kb¶ ÆŸ˙πZb #bKb ”Z®, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷
ZŸÕ“ Ø›fi÷ «b÷T®- "#bKb#b÷ ! ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi &◊Ï •∞b Á“ÏŸ¶ GŸı¶. Dı÷d #bKbfi÷ ˙¶c“fi fid‹Á“bÏ Á“Kb. "”÷ gO˙Z® ! ”÷ ◊ˆ≈K ! #b ƶÆbÏ EbÏ÷
Z÷d Á“mŸ¶. Z÷ Z÷dDı Gı÷. Z÷Ø® ”y¶ ◊bÆ÷Ø® ◊b¶E #Ÿ˙πZb÷fi÷ Kb˙Z„ •b˙Á“fib Zϸخ «Í® Ïmb÷ Gı÷. ›SKb’c“ gO˙Z® ƈ‰db¶ Á“PØZ c÷“˙bfi¶c“bfi® Ædbfi
jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. SKbÏ÷ #bKb#b÷#÷ Á“mŸ¶ - "Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ c“®¨bfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙Ÿ¶. Kb˙Z„ ◊b÷’e“Tb#÷ c“®¨b T›fi÷ #‘KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi
Z÷d Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ Z÷ ◊b÷’e“Tb#÷ Z÷ #bKb#b÷ ◊bÆ÷Ø® ◊b¶E #Ÿ˙πZ Kb˙Z„ Á“KŸ∂. ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® Eb’ωfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ. ◊bÍ®fi÷ #÷d dbÆfi® ƶT÷√fib
•b˙Á“ jd #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷| Z÷ #bKb#b÷fi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®. fid‹Á“bÏ Á“Kb. ◊Gı® Z÷ Á“Ï®fi÷, ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi÷ Áø“œ Á“Ï®fi÷, Æb≤“ gaZfiŸ¶ #fiœfi Á“Ï®fi÷, ◊b◊Á“dfi®
◊b÷’e“Tb •dÂb÷◊bPÆÁ“b «fi® O›. Kb˙Z„ ÆbjŸ-Æbµ˙®#b÷fi÷ #b”bÏ #b’c“ #bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷, ÆdbPj◊ˆ˙Á“, døSKŸfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷
◊πc“bfi Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏZ® Ï”÷˙b TbO®. Á“b÷› c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙Zbv“◊÷ &S◊≥ Ø›.
(152) #÷Á“c“b dµKÏbP‰fib ÆdK÷ ≈KbÏ÷ Z÷ ÁŸ“ÊŸ“@«fib P˙¥Kdb¶ PE>Zb (153) SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“ÏØ Ïb\ Á“b÷› ÆdK÷ Á“bÍ jd ◊b@Kb÷.
Á“ÏZ® Z÷fi÷ ƶÁ“T &S◊≥ ØKb÷, Á÷“ - "◊”÷Tb¶ ”y¶ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷fi ›Õ“ ”Z® ”˙÷ SKbÏ÷ Ïb\, ›wÏb÷ #b’c“#÷ Z÷dfiŸ¶ fi®”ÏÂ- Á“KŸ∂. døZÁ“Áø“SK Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷
#PfiÕ“ Ø› O› GŸı¶. Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ Zb÷ ÆŸ˙πZb #bKbfi® ◊bÆ÷ c“®¨b ◊Ï‹◊Ï #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb.- "c÷“˙bfiŸP◊πK Á“fiÁ“ÏØ Ïb\#÷ Ïb≈K
#¶O®Á“bÏ Á“Ï˙®. Z÷ •÷K‹Á“Ï Gı÷.' ◊b÷’e“Tb#÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ #b’c“db¶ #bÆaZ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib ◊Ÿ‰b÷fi÷ P˙Á“Tb¶O Á“Ï® c“®jb Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
«®\ ’c“˙Æ÷ Z÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ ◊bÆ÷ O›. Dı›fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ «b÷T®- "”÷ #b◊Â÷ Zb÷ Ïb\fi÷ #j®fi Gı®#÷. Ïb\fi÷ #PjPÕ“Z Ø›fi÷ Ï”÷fibÏb Gı®#÷, #fi÷
c÷“˙bfiŸP◊πK ! d÷> ÆŸ˙πZb #bKb ◊bÆ÷Ø® jd Æb¶gÍ÷T Gı÷ Kb˙Z„ #b◊fi® Ïb\fi÷ #j®fi Ø›fi÷ Á“bK Á“ÏfibÏ Gı®#÷. Ïb\fi÷ #PjPÕ“Z Ø›fi÷ Ï”÷fibÏb
#b∏b d÷Í˙®fi÷ ”y¶ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. SKbÏ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ Gı®#÷, #fi÷ Ïb\fi÷ #j®fi Ø›fi÷ Á“bK Á“ÏfibÏ Gı®#÷, Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK,
◊b÷’e“Tbfi÷ Á“mŸ¶ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ dŸ¶’ “Z Ø›, ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ døSKŸfib Ïb\ Á“fiÁ“ÏØfib «jb ‹Øbfib÷db¶ #fi÷ «j® gˆPdÁ“b#b÷db¶ P˙wbÆ◊b‰ Ï”÷T
ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Á“b÷› c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ &S◊≥ Øœb÷, Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Gı÷, P˙EbÏÁ“ Gı÷ #fi÷ «jŸ¶ Á“bd ETb˙fibÏ Gı÷. Z÷Ø® #b◊Â÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰
Zd÷ dfi÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #b˙®fi÷ Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd fib÷ «b÷j Á“Ïb˙b÷ Zb÷ ”y¶ Zdfi÷ #dbSK ◊bÆ÷Ø® ◊Ÿ‰fi® KbEfib Á“Ï˙® &PEZ Gı÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ #b ◊πdbÂ÷
#b∏b #b◊Ÿ #OÏ Zd÷ dfi÷ ◊πPZ«b÷j fi Á“Ï˙b÷ Zb÷ ”y¶ #b∏b #b◊Zb÷ fiØ®. Á“”÷˙b Tb‘Kb. "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ◊πdbÂ÷ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\ Ïb≈Kdb¶ ZØb ÏbÕ}“
SKbÏ÷ ◊b÷’e“Tb#÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib #÷ #Øfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. #b’c“db¶ #bÆaZ ”Zb. Z÷Ø® Z÷dÂ÷ c“Ï÷Á“ ◊Ÿ‰fi÷ P˙Á“Tb¶O Á“Ï® c“®jb÷ Gı÷ #fi÷
SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d ‹˙b’c“dfib÷ #b”bÏ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ Zb÷ Ïb\fi÷ #j®fi Ï”÷fibÏ Kb˙Z„ Ïb\fi÷ #j®fi Ï”®fi÷
«fibÏbÔKb÷. Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi÷ #bd¶P‰Z Á“Kb. Kb˙Z„ Z÷#b÷fiŸ¶ KØb÷PEZ Á“bK Á“ÏfibÏ Gı®#÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\fib c“Ï÷Á“ ‹Øbfidb¶
NAYADHM/ 77
P˙wbÆ◊b‰ Ï”÷Zb ”Zb. Kb˙Z„ Ïb≈Kfi® jŸÏbfib PE>ZÁ“ Gıb÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK #bOÍ, ◊bGıÍ #fi÷ #bDŸı«bDŸıdb¶ #fiŸÆÏ Á“Ï®fi÷ EbT÷ Gı÷.
! \÷ Á“b÷› ÁŸ“dbÏ ÏbDıT¨Âb÷Ø® KŸaZ #fi÷ #Pg¥÷Á“fi÷ Kb÷‘K ”bK÷ Zb÷ #dfi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ ≈Kb¶ Á“fiÁ“µ˙Dı ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb÷. Á“fiÁ“µ˙Dı÷
#b◊b÷. Dı÷Ø® Z÷fib÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Ï®#÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ #b˙Zb÷ \÷Kb÷ ◊϶ZŸ Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|, Z÷fi÷ P”Z…¥® fi dbÒKb÷,
SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ Á“fiÁ“µ˙Dı ÁŸ“dbÏfi÷ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶ #fi÷ P˙gˆP¥Z &gb÷ fi ØKb÷. #÷fibØ® P˙◊Ï®Z #bc“Ï fi Á“ÏZb¶, fi”®> \ÂZb¶, fiP” &gb
Á“Kb÷|. ◊Gı® Z÷fi÷ ›wÏ #b’c“fi® ◊bÆ÷ TbÔKb. Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b ØZb¶ ◊Ïb¶OdŸ√ Ø›fi÷ «÷Æ® OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ Á“fiÁ“µ˙Dıfi÷ P˙◊Ï®Z
Á“fiÁ“ÏØ Ïb\fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ ◊xb˙Z® c÷“˙®fib÷ #bSdDı Á“fiÁ“µ˙Dı ÁŸ“dbÏ Ïb≈Kfi÷ ØK÷Tb÷ \®fi÷ gKg®Z ØKb÷. Z÷fib Ùc“Kdb¶ #SKÒZ gK &S◊≥ ØKb÷. Z÷
Kb÷‘K Gı÷ #fi÷ ÏbDıT¨Âb÷Ø® ƶ◊≥ Gı÷ d÷> Á“fiÁ“ÏØ Ïb\Ø® GŸı◊b˙®fi÷ Z÷fiŸ¶ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷- "Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\ dbÏb &◊Ï ÏŸÕ“ ØKb Gı÷,
ƶϨ Á“KŸ∂ Gı÷. Zd÷ Tb÷Á“b÷ d”bfi #Pg¥÷Á“Ø® Z÷fib÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ ”®fi Ø› OKb Gı÷, dbv¶“ √Ïb« P˙EbKŸ∂ Gı÷. Z÷Ø® Á“b÷ \Â÷ Z÷ dfi÷ Á“Kb
◊Gı® ›wÏ #b’c“#÷ Z÷ Á“fiÁ“µ˙DıÁŸ“dbÏfib÷ d”bfi„ d”bfi„ #Pg¥÷Á“ Á“Kb÷|. √Ïb« db÷ZØ® dbÏœ÷.' #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷  “Ï® OKb÷, ‰bÆfi÷ ◊πbk
Á“fiÁ“µ˙Dı ÁŸ“dbÏ Ïb\ Ø› OKb÷. d”bP”d˙bfi #fi÷ dTK ◊˙Zfi® Ædbfi, ØKb÷, #fi÷ j®d÷-j®d÷ SKb¶Ø® √Æ® OKb÷. √Æ®fi÷ Z÷ #wfi® ◊®≤“ ◊Ï Æ˙bÏ
›SKb’c“ Ïb\fiŸ¶ ˙Âfi #”®> Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. ØKb÷. Æ˙bÏ Ø›fi÷ Z÷ Z÷ZPT◊ŸÏfi® dµKgbOdb¶ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ïfi® Zϸ
SKbÏ ◊Gı® ›wÏ #b’c“#÷ Z÷ Á“fiÁ“µ˙Dı ÁŸ“dbÏfib÷ d”bfi„ #Pg¥÷Á“ Á“Kb÷|. Ï˙bfib ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ Z÷ ›wÏ #b’c“ DŸı#÷ Gı÷ Zb÷ Z÷#b÷ ◊Â
Á“fiÁ“µ˙Dı ÁŸ“dbÏ Ïb\ Ø› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\fi÷ ◊xb˙Z® ◊”÷Tbfi® Dı÷d Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“ÏZb¶, Z÷dfi÷ fi \ÂZb¶, Z÷dfi® Æbd÷ &gb fi
c÷“˙®#÷ «b÷TbÔKb÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ ◊Ÿ‰ ! ZdbÏŸ¶ #b Ïb≈K Kb˙Z„ #¶Z:◊ŸÏ ØZb¶. ”bØ fi \÷ “Zb¶ #fi÷ ›Õ“ Kb˙Z„ ˙b®خ ÆSÁ“bÏ fiP” Á“ÏZb¶, #bOÍ,
#fi÷ ‹˙K¶ ZŸ¶ ◊ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib ◊πgb˙Ø® Dı Gıb÷. Z÷Ø® ZbÏ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ ◊bGıÍ, #bDŸı«bDŸıdb¶ Z÷fi® ÆbØ÷ EbTZb¶ fi”®>. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ ≈Kb¶
#dbSKfi÷ #bc“Ï Á“Ï˙b÷. Z÷fi÷ ZbÏb÷ P”Z…¥® dbfi˙b÷. Z÷fib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Ï˙b÷, ◊b÷ZbfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶. SKb¶ #bÔKb÷. «b”Ïfi® Dı÷ ◊’Ï¥c„“ ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“ c“bÆ,
ÆÒdbfi #b◊˙Ÿ¶, Z÷fi÷ #b˙Zb÷ \÷› &gb Ø˙Ÿ¶, Z÷fi® &◊bÆfib Á“Ï˙®, Z÷fib ◊π÷ÛK ZØb gbO®c“bÏ #b’c“, Z÷ «”bÏfi® ◊’Ï¥c÷“ ◊ Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|.
Dı˙b ◊Ï ◊bGıÍ ◊bGıÍ Dı˙Ÿ¶, «b÷T˙b ◊Ï Z÷fib ˙Efib÷fi® ◊πœ¶Æb Á“Ï˙®, Z÷fi÷ Z÷fi÷ fi \hKb÷, #fi÷ fi &gb ØKb #fi÷ Dı÷ #¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“ ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“
#jb #bÆfi◊Ï «÷Æb “˙b, Z÷fib gb÷Ob÷fi® ˙øP∞ Á“Ï˙®.' SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“µ˙Dı÷ dbZb, P◊Zb, ◊Ÿ‰˙jˆ #b’c“, Z÷fi÷ ◊ Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|, Z÷fi÷ fi \hKb÷
◊xb˙Z® c÷“˙®fib Á“Øfifi÷ "]Ÿ¶ Æbv¶“' Á“”®fi÷ #¶O®Á“bÏ Á“KŸ∂. #fi÷ Z÷fi÷ \÷› Á“b÷› &gb fi ØKb.
(154) SKbÏ ◊Gı® ◊b÷’e“Tb c÷“˙÷ ˙b϶˙bÏ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ Á÷“˙PT◊πv“P◊Z SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ ≈Kb¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ ˙bÆOø” ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ œNKb
jdØ® ◊πPZ«b÷µKb÷, ◊϶ZŸ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ ◊πPZ«b÷j ØKb÷ Dı fiP”. SKbÏ÷ ◊b÷’e“Tb ”Z®. SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ œNKb ◊Ï «÷≤“b÷, «÷Æ®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷-
c÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷fib÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib÷ #bc“Ï "#b Ï®Z÷ ”y dbÏb ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb÷ #fi÷ Ïb\ ◊bÆ÷ OKb÷ ◊϶ZŸ Ïb\#÷
Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib÷ gb÷O ˙jbÏ® c“®jb÷ Gı÷, #b Á“bÏÂ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ ˙b϶˙bÏ #bc“Ï-ÆSÁ“bÏ fi Á“Kb÷|. ◊bGıb ¸ÏZb¶ dbOdb¶ ◊ Á“b÷›#÷ #bc“Ï-ÆSÁ“bÏ fi
◊πPZ«b÷j #b◊˙b GıZb¶ jddb¶ ◊πPZ«Ÿ∞ ØZb÷ fiØ®. Z÷Ø® &PEZ Gı÷ Á÷“ Á“Kb÷|. ]Ï÷ #bÔKb÷ Z÷ «bm ◊’Ï¥c÷“ ◊ #bc“Ï-ÆSÁ“bÏ Z÷ZPT◊ŸÏ÷ P˙EbÏ
Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰Ø® P˙ÏŸ∞ (P˙dŸ√) Á“Ï® c÷“˙b÷ \÷›#÷. SKbÏ÷ ◊Gı® Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ZbT◊ŸÊ“P˙¥ ◊b÷Zbfib dŸ√db¶ fib¶pKŸ¶. ◊϶ZŸ Z÷ P˙¥fi®
Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSK «®\ ’c“˙Æ÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ #d¶OT-Pfi˙bÏÂfib÷ dbÊ÷“ #ÆÏ fi Ø›. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ fi®T Á“dTfi® Ædbfi LKbd Kb˙Z„
◊πbKP_Î Á“Ï®fi÷ •÷{“ #wfi® ◊®≤“ ◊Ï Æ˙bÏ Ø›fi÷ #fi÷ ]Âb ◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ZT˙bÏ ◊b÷Zbfib ‹Á¶“j ◊Ï ˙”fi Á“Ï®. ZT˙bÏfib÷ ◊π”bÏ Á“Kb÷|. ◊϶ZŸ Z÷ ◊Â
◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb÷. Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSKfi÷ (dbOdb¶) Dı÷ Dı÷ √¶’ “Z Ø› O›. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ #œb÷Á“ ˙b’Ê“Á“bdb¶ OKb÷. SKb¶ Dı›fi÷
]Âb Ïb\, ›wÏ Kb ZT˙Ï #b’c“ \÷˙÷ Gı÷ Z÷ ◊”÷Tbfi® Dı÷d Z÷fib÷ #bc“Ï Á“Ï÷ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfi÷ œÏ®Ïfi÷ TÊ“Á“bÔKŸ¶. SKb¶ ◊ Z÷ c“b÷Ï® ZˆÊ“® O›. SKbÏ ◊Gı® Z÷Â÷
Gı÷, Z÷fi÷ P”ZÁ“bÏÁ“ dbfi÷ Gı÷ #fi÷ &gb ØbK Gı÷. &gb Ø›fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ ›Õ“ #÷Á“c“d db÷Ê“® PœTb OÍbdb¶ «b¶j®. «b¶j®fi÷ #ØbO, ZÏ® fi œÁ“bK #fi÷
Z÷dDı Á“bÒZ ˙b®خ «b÷T÷ Gı÷ #fi÷ ˙b϶˙bÏ «b÷T÷ Gı÷. Z÷#b÷ «jb Z÷fi® #◊b…ÏŸ¥÷K ◊b®db¶ ◊b÷ZbfiŸ¶ œÏ®Ï Gıb÷ “® c“®jŸ¶. ◊϶ZŸ SKb¶ ◊ Z÷ ◊b®
NAYADHM/ 78
Gı®GıÏŸ¶ Ø› OKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ ÆŸÁ“b ]bÆdb¶ #bO TOb “® #fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z® P˙DıKdb¶, ◊Ÿ “Ï®POÏ® ÏbDıjbfi®db¶ d”b◊x
◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi÷ Z÷db¶ fib¶pKŸ¶. ◊϶ZŸ Z÷ #PCÁ“bK ◊ «ŸlbK OKb÷. fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. ◊Gı® d÷> ‹ØP˙Ï dŸPfifi® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ 14
SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ dfidb¶fi÷ dfidb¶ «b÷VKb÷- "•d •∞b Á“Ï˙b ◊ˆ˙fiŸ¶ #µKKfi Á“Ï®fi÷, ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® ƶKd ◊Kb˙ ◊bÍ®fi÷, #¶Zdb¶ #÷Á“
Kb÷‘K ˙Efi «b÷T÷ Gı÷, db” •∞b Á“Ï˙b Kb÷‘K «b÷T÷ Gı÷, ”y¶ Dı #÷Á“ #÷˙b÷ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷, d”bœŸA“ P˙dbfidb¶ c÷“˙ ÏŸ◊÷ &S◊≥ ØKb÷. SKbÏ ◊Gı®
GŸı¶ Á÷“ Dı÷ #•∞÷K ˙Efi «b÷TŸ¶ GŸı¶. ”y¶ ◊Ÿ‰b÷ ÆP”Z ”b÷˙b GıZb¶ ◊Ÿ‰ÏP”Z GŸı¶. #bKŸfib÷ ¨K Ø˙b ◊Ï ”y¶ Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® (·K˙®fi÷) #”®> Z÷ZPT◊ŸÏ fiOÏdb¶
Pd‰b÷ ÆP”Z ”b÷˙b÷ GıZb¶ Pd‰”®fi GŸı¶, #b ◊πdbÂ÷ jfi, ¬®, c“bÆ, c“bÆ® Z÷ZPT #dbSKfi® gsb gbKbfi® ÁŸ“¨®#÷ ◊Ÿ‰fib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷ GŸı¶. Zb÷
#fi÷ ◊’Ï˙bÏØ® ÆP”Z ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ”y¶ Z÷fibØ® ÏP”Z GŸı¶, Á“b÷ dbÏ® #b dbÏb dbÊ÷“ ◊”÷Tb¶ Á“Ï÷T d”b˙πZb÷fi÷ ‹˙K¶ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï˙b¶ Z÷ •÷K‹Á“Ï Gı÷. #÷d
˙bZ ◊Ï P˙wbÆ Á“Ïœ÷ ? •∞b Á“Ïœ÷ ? #b ◊πdbÂ÷ Ïb\ Á“fiÁ“µ˙Dı÷ Dı÷fib÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ P˙EbÏ Á“Kb÷| P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ‹˙K¶ d”b˙πZb÷fi÷ Dı #¶O®Á“bÏ Á“Kb.
#PfiÕ“ PEÒZfi Á“KŸ∂ Gı÷, #÷˙b Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ ◊b÷Zbfib dŸ√db¶ P˙¥ fibpKŸ¶. ◊϶ZŸ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊πdc“˙fi &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ •÷{“ #œb÷Á“
Z÷ P˙¥fib÷ Á¶“› ◊πgb˙ fi ØKb÷, dbÏb #b Á“Øb &◊Ï Á“b÷ P˙wbÆ Á“Ïœ÷ ? ˙ø¨fi® fi®E÷ ◊øΩ˙®PœTb◊YÁ“◊Ï ÆŸ√◊ˆ˙Á“ «÷≤÷“T P˙EbÏÂb Á“ÏZb¶ Z÷Â÷ ◊”÷Tb¶
Kb˙Z„ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ ƈÁ¶Ÿ“]bÆ ÆÍOb˙®fi÷ Z÷db¶ Áˆ“c“® ◊Rb÷, ◊϶ZŸ #bO «Ÿlb› Á“Ï÷Tb Eb…c“ ◊ˆ˙fiŸ¶ ‹˙K¶ Dı ‹dÏ ØKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ #ÂObÏfi÷
O›, Á“b÷ #b ˙bZ ◊Ï P˙wbÆ Á“Ïœ÷ ?' #b ◊πdbÂ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ gC œŸg ◊’ÏÂbdØ® Kb˙Z„ Zc“b˙Ï®K- Á“db÷|fib ¨Kb÷◊œdØ®, Á“dÏDıfib÷ fibœ
dfib÷ÏØ Ø›fi÷ PE>Zfi Á“Ï˙b TbOb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊b÷’e“T c÷“˙÷ ◊b÷’e“Tbfib v“◊fi® Á“ÏfibÏ #◊ˆ˙ Á“ÏÂbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| &Îd Á÷“˙Í∏bfi #fi÷ Á÷“˙Í c“œfi &S◊≥
P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï®. P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï®fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰Ø® fi «”y cˆ“Ï Á÷“ fi «”y fiºÁ“ ØKb.
§‹ØZ Ø›fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ ! #bOÍ √b “b÷ Gı÷ #fi÷ (156) SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊ŸÏ fiOÏ®fi® Æd®◊ c÷“˙ #fi÷ c÷“˙®#b÷#÷
◊bGıÍ ”bØ®fib÷ gK Gı÷. «¶fi÷ «bDŸı #÷Ê“Tb÷ ]b÷Ï #¶jÁ“bÏ Gı÷ Á÷“ Á¶“› c÷“√bZŸ¶ c÷“˙cŸ“cŸ¶“Pg ˙Ob “®. ◊b¶E˙Â ◊ŸÛ◊b÷fi® ˙¥b Á“Ï® #fi÷ ’c“ÔK O®Zfib÷ µ˙Pfi Á“Kb÷|
fiØ®. dµK gbOdb¶ «bÂb÷fi® ˙¥b Ø› Ï”® Gı÷. Obddb¶ #bO TbO® Gı÷ #fi÷ Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\ #b Á“Øbfib #Øfi÷ \®fi÷ «b÷VKb÷ : "Pfi:ƶc÷“œ dbÏb fbÏb
˙fi ÆÍO® ÏmŸ¶ Gı÷. Zb÷ ”÷ #bKŸÛKdbfi„ Z÷ZT®◊Ÿ‰ ! #d÷ aKb¶ Dı›#÷ ? #◊dbPfiZ Ø›fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï® Gı÷. Z÷Ø® ”y¶
Á“b÷fiŸ¶ œÏ T›#÷. SKbÏ÷ Z÷ZT®◊Ÿ‰÷ ◊b÷’e“Tb c÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "#”b÷ Dı›fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #ÂObÏfi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶. P˙fiK◊ˆ˙Á“ √db˙Ÿ¶.'
! #b ◊πdbÂ÷ Æ˙‰ gKOπ‹Z ◊ŸÏŸ¥fi÷ dbÊ÷“ c“®¨b Dı œÏÂgˆZ Gı÷. Dı÷d Á“fiÁ“µ˙Dı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. ◊Gı® EZŸÏ¶O®
&SÁ¶“≤“®Z ◊ŸÏŸ¥fi÷ dbÊ÷“ ‹˙c÷“œOdfi œÏÂgˆZ Gı÷ gˆpKbfi÷ #≥, ZÏ‹Kbfi÷ Æ÷fib ÆbØ÷ ≈Kb¶ ◊πdc“˙fi &Ubfi ”ZŸ¶. ≈Kb¶ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #ÂObÏ ”Zb, SKb¶
◊b®, «®dbÏfi÷ #b…¥j, dbKb˙®fi÷ OŸkZb, #PgKŸaZ ◊Ï P˙wbÆ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰ #ÂObÏfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. P˙fiK fi®
&◊\˙˙b÷. ØbÁ÷“Tb db¶c“bfi÷ ˙b”fi ◊Ï E∑“®fi÷ Odfi Á“Ï˙Ÿ¶, ZÏ˙bfib ›·GŸıÁ“fi÷ ÆbØ÷ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: ¨db KbEfib Á“Ï®, fi #PZ cˆ“Ï Á÷“ fi fiºÁ“ #÷˙b ‹Øbfi ◊Ï
Dı”bDı #fi÷ œ‰Ÿfib÷ ◊Ïbg˙ Á“ÏfibÏfi® ›·Gıb Á“ÏfibÏfi÷ Æ”bKÁø“SK œÏÂgˆZ «÷Æ®fi÷ Z÷fi® &◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ #ÂObÏ÷
Gı÷. ¨b¶Z, c“b¶Z #fi÷ PDıZ÷§ÒsK ◊Ÿv“¥fi÷ Z÷db¶fib÷ #÷Á“ ◊ gK fiØ®. SKbÏ Á“fiÁ“µ˙Dı Ïb\fi÷ #fi÷ db÷Ê“® ◊’Ï¥c“fi÷ jdfib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷. SKbÏ ◊Gı®
◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ #dbSKfi÷ ◊b÷’e“Tb c÷“˙÷ Á“mŸ¶- "Z÷ZPT◊Ÿ‰ ! ZŸ «Ïb«Ï Á“”÷ Á“fiÁ“µ˙Dı Z÷ZPT◊Ÿ‰ Á÷“˙T® ◊bÆ÷Ø® c“d Æb¶gÍ®fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E
Gı÷. ◊϶ZŸ #b #Øfi÷ Zd÷ ÆbϮϮZ÷ \Âb÷, c“®¨b Oπ” Á“Ïb÷.' #b ◊πdbÂ÷ #Ÿ˙πZ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZ v“◊ «bÏ ◊πÁ“bÏfib÷ •b˙Á“ jd #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|.
Á“”®fi÷ c÷“˙÷ «®º˙bÏ ◊ #÷d Dı Á“mŸ¶. Á“”®fi÷ c÷“˙ Dı÷ ’c“œbØ® ◊πOÊ“ ØKb÷ •b˙Á“ jd #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ Kb˙Z„ º˙ #º˙ #b’c“ ZÚ˙b÷fib÷ ∏bZb
”Zb÷ Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb÷ EbVKb÷ OKb÷. •dÂb÷◊bÆÁ“ Ø› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰ Á÷“˙T® ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® Á÷“˙T®
(155)SKbÏ ◊Gı® Z÷ZPT◊Ÿ‰fi÷ œŸg ◊’ÏÂbd &S◊≥ Ø˙bØ® #˙‹Øbdb¶ Ï”®fi÷ Kb˙Z„ PÆ∞ ØKb.
\PZ‹dÏ ∏bfifi® ◊πbPk Ø›. SKbÏ÷ Z÷ZPT◊Ÿ‰fib dfidb¶ #b ◊πdbÂb÷fib÷ #µKKfi - 14 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
P˙EbÏ Kb˙Z„ &S◊≥ ØKb÷- "Pfi_KØ® ”y¶ Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶, #µKKfi - 15 fi¶c“®¸Í
NAYADHM/ 79
(157) \÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Eb…Zdb¶ ∏bZbµKKfifib÷ #b #Ø E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ ◊πjbfi &Ubfidb¶ dbÏ® ◊πZ®¨b Á“Ïb÷.' SKbÏ ◊Gı® jÒK
Á“mb÷ Gı÷ ◊¶c“Ïdb¶ ∏bZbµKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?' "”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ ÆbØ˙b”÷ œŸg PZPØ, Á“Ï #fi÷ fi¨‰db¶ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷
#fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊b fiOÏ® ”Z®. Z÷fi® «”bÏ ◊ˆÂgs E…SK ”ZŸ¶. PDıZœ‰Ÿ ‹˙b’c“d «fib˙ “bÔKb. «fib˙ “b˙®fi÷ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ #b’c“Z #bd¶P‰Z Á“Ï®fi÷
Ïb\ ”Zb÷. jÒK ÆbØ˙b” ”Zb÷. Z÷ ≠“P∞ƶ◊≥ ”Zb÷ Kb˙Z„ Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ Z÷#b÷fi÷ gb÷Dıfi Á“ÏbÔKŸ¶. Dıdb “®fi÷ Z÷#b÷fi® #fiŸdPZ T®j®. #fiŸdPZ T›fi÷ Z÷fi÷
◊bdZb÷ fi”®>.' Ob “® Ob “b \÷ “bÔKb. \÷ “b˙®fi÷ E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ fi®Á“iKb÷. ]Â÷ cˆ“Ï cˆ“Ï
Z÷ E¶◊b fiOϮخ &ÎÏ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #P”Gı‰b fibdfi® fiOÏ® Z®. Z÷ ◊ “b˙ fi Á“ÏZb¶ ÆŸ√DıfiÁ“ ˙ÆPZ #fi÷ ◊πbZÏbœ Á“ÏZb¶ #¶Oc÷“œfi® ˙·Eb÷˙·E
g˙fib÷ #b’c“Ø® KŸaZ ZØb ÆdøP∞Ø® ◊’Ï◊ˆÂ ”Z®. Z÷ #P” Gı‰b fiOÏdb¶ Ø›fi÷ c÷“œfi® Æ®db ◊Ï Dı› ◊”b÷>·Kb. SKb¶ Dı›fi÷ Ob “b-Ob “® «b÷VKb. ◊ “b˙
Á“fiÁ“Á÷“ZŸ fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷ d”bP”d˙¶Z ◊˙Zfi® Ædbfi #b’c“ P˙œ÷¥Âb÷Ø® fib¶pKb÷ #fi÷ ◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
KŸaZ ”Zb÷. #÷Á“c“b jÒK ÆbØ˙b”fib dfidb¶ dµKÏbP‰fib ÆdK÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ dbÏ® ÆbØ÷fib ◊ “b˙db¶ ±>Eb ±>Eb
#µK˙ÆbK, PE>PZZ, ◊πbPØZ, dfib÷OZ, ƶÁ“V◊, &S◊≥ ØKb÷- "P˙◊ŸT ]®, œ¯c“Ø® ˙b϶˙bÏ &c„“]b÷¥Âb Á“ÏZb #÷d Á“”b÷ Á÷“ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #bOÍ
Z÷T √b¶ “, Ob÷Í, #b’c“ dbT T›fi÷ dbÏ÷ #P”Gı‰b fiOÏ®db¶ ÔKb◊bÏ Á“Ï˙b #b˙fibÏ #Ê“˙®db¶ dfiŸÛKb÷fiŸ¶ #b˙bOdfi fiØ® #fi÷ Z÷ ]® Tb¶«® Gı÷. Z÷
dbÊ÷“ Dı˙Ÿ¶ •÷K‹Á“Ï Gı÷.' P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ OPÂd, jb’Ïd, d÷K, #fi÷ ◊b’Ï·Gı÷U #Ê“˙®fib dµKgbOdb¶ fi¶c“®¸Í fibdÁ“ ˙ø¨b÷ Gı÷. Z÷ ]÷Ïb T®Tb ˙Â˙bÍb Kb˙Z„
dbTfi÷ Oπ” Á“Kb÷|. Oπ” Á“Ï®fi÷ Ob “b-Ob “® Z…KbÏ Á“Kb. Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ◊b¶c“ “b˙bÍb, ◊ŸÛ◊b÷˙bÍb, ¸Íb÷˙bÍb, T®Tb œb÷gbKdbfi #fi÷ Æb…Òc“KØ®
«b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- #SK¶Z œb÷PgZ Gı÷. ◊϶ZŸ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“b÷› \÷ Z÷ fi¶c“®¸T ˙ø¨b÷fib ¸Í,
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷. E¶◊bfib •ø¶ObÊ“Á“ Kb˙Z„ «jb dbOb÷|db¶ dˆPT Á¶“c“, GıbT, ◊ŸÛ◊, «®Dı Kb ÏP”ZfiŸ¶ g¨Â Á“Ïœ÷ #Ø˙b Z÷fi® GıbKbdb¶
]b÷¥Âb Á“Ï® c“b÷ Á÷“- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! jÒK ÆbØ˙b” P˙◊ŸT dbT gÏ®fi÷ ◊ «÷ÆÆ÷ Z÷fi÷ #b◊b◊Z: ÆbÏŸ¶ TbOœ÷, ◊϶ZŸ ◊Gı® Z÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi Ø˙b ◊Ï
#P”Gı‰b fiOÏdb¶ ˙bPÂ≈Kfib PfiPdÎ÷ Dı˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ #Á“bÍdb¶ Z÷ døSKŸfi÷ ◊πbk Øœ÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“b÷› Z÷ fi¶c“®¸Tb÷fib dˆT
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Dı÷ Á“b÷› EÏÁ“, E®’ÏÁ“, Ed√’ “Á“, Pg¨b¶ “, ◊b¶ Ÿ“ÏÁ“, Ob÷Zd, #b’c“fiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“ÏZb¶ Kb˙Z„ Z÷dfi® GıbKbdb¶ P˙•bd ◊ fi Á“ÏZb. Dı÷Ø®
Ob÷˙πZ®, Oø”jd®|, Oø”‹Ø jdfiŸ¶ PE>Zfi Á“ÏfibÏb, #P˙ÏŸ∞ P˙ÏŸ∞ ˙ø∞Zb◊Æ, #Á“bTdb¶Dı º˙fifib÷ fibœ fi ØbK. «®\ ˙ø¨b÷fi® GıbKbdb¶ «÷Æ\÷ #fi÷
•b˙Á“-«πbŒÂ #Ø˙b ˙ø∞ •b˙Á“ #ØbZ «πbŒÂ; ÏaZ◊Ê“ PfiOπ∂Ø #b’c“ «®\ ˙ø¨b÷fib dˆT, ¸Í #b’c“fiŸ¶ g¨Â Á“Ï\÷.
˙πZ˙bfi Kb Oø”‹Ø Dı÷ Á“b÷› ◊ jÒK ÆbØ˙b”fi® ÆbØ÷ #P”Gı‰b fiOÏ®db¶ SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ Ob “b-Ob “® \÷ “bÔKb. \÷ “b˙®fi÷ ≈Kb¶
Dı˙b ›·Gı÷, Z÷fi÷ jÒK ÆbØ˙b” ◊b÷Zbfi® ÆbØ÷ T› Dıœ÷. Dı÷fi® ◊bÆ÷ Gı‰ fi fi¶c“®¸Í ˙ø¨b÷ ”Zb¶ SKb¶ #bÔKb. Z÷ fi¶c“®¸Í ˙ø¨b÷Ø® fi #PZcˆ“Ï Á÷“ fi #PZ
”b÷K Z÷fi÷ Gı‰ #b◊œ÷, Dı÷fi® ◊bÆ÷ DˆıZb fi ”b÷K Z÷fi÷ DˆıZb #b◊œ÷, Dı÷fi® fiºÁ“ ◊ “b˙ fib¶pKb÷ ◊Gı® «®º˙bÏ #fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ˆ˙˙Z„ &c„“]b÷¥Âb Á“Ï®.
◊bÆ÷ Á“d¶ “TŸ fi ”b÷K Z÷fi÷ Á“d¶ “TŸ #◊b˙œ÷, Dı÷fi® ◊bÆ÷ ◊ΩKb÷c“fi fi ”b÷K Z÷fi÷ Z÷db¶Ø® Á÷“Ê“TbÁ“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ jÒK ÆbØ˙b”fi® ˙bZ ◊Ï •∞b Á“Ï®, Kb˙Z„ ÏŸPE
◊ΩKb÷c“fi #◊b˙œ÷, Dı÷fi® ◊bÆ÷ ◊π¨÷◊ fi ”b÷K Z÷fi÷ ◊π¨÷◊ #b◊œ÷, Dı÷ ◊ “® Á“Ï®. Z÷#b÷ Z÷ ˙bZfi® •∞b Á“ÏZb¶ Z÷ fi¶c“®¸Tb÷fib÷ cˆ“ÏØ® Dı SKbO Á“Ï®fi÷, «®\
Dıœ÷, Dı÷ gC Ø› Dıœ÷, Dı÷ ÏŸ‘ ؛ Dıœ÷, Z÷fi÷ Æ”bKZb #b◊œ÷ #fi÷ ˙ø¨b÷fib dˆT #b’c“fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb #fi÷ Z÷fi® GıbKbdb¶ P˙•bd Á“ÏZb. Z÷#b÷fi÷
ÆŸ√◊ˆ˙Á“ #P”Gı‰b fiOÏ® ÆŸj® ◊”b÷>Eb “œ÷. «÷ ˙bÏ #fi÷ ‰Â˙bÏ #÷˙® ZbSÁ“bPTÁ“ ÆŸ√ Zb÷ ◊πbk fi ØKŸ¶ ◊϶ZŸ Z÷fi® ◊Gı® Dı÷d Dı÷d ◊’ÏÂdfi ØZŸ¶
]b÷¥Âb Á“Ï® c“b÷. Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊πdbÂ÷fi® ]b÷¥Âb Á“Ï®. OKŸ¶ Z÷d Z÷d Z÷ ˙b϶˙bÏ ÆŸ√ v“◊ Dı ◊’ÏÂdfi ØZŸ¶ OKŸ¶. #b ◊πdbÂ÷ ”÷
SKbÏ ◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ]b÷¥Âb Æb¶gÍ®fi÷ E¶◊b fiOÏ®fib OÂb #bKŸÛKdbfi •dÂb÷ ! #dbÏb Dı÷ PfiOπ∂Ø Kb PfiOπ∂Ø®#b÷ ƶKd T›fi÷ ◊b¶E
EÏÁ“ Kb˙Z„ Oø”‹Ø jÒK ÆbØ˙b”fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb. SKbÏ ◊Gı® jÒK ›§ÒsKb÷fib Á“bdgb÷Ob÷db¶ #bÆaZ fiØ® ØZb #fi÷ #fiŸÏaZ fiØ® ØZb, Z÷ #b
ÆbØ˙b”÷ EÏÁ“ #b’c“ Oø”‹Øb÷fi÷ Dı÷fi® ◊bÆ÷ DˆıZb fi ”Zb¶ Z÷fi÷ DˆıZb #◊bÔKb¶, Dı g˙db¶ ]Âb •dÂb÷, •d®#b÷, •b˙Á“b÷ #fi÷ •bP˙Á“b#b÷fib ◊ˆDıfi®K ØbK
Kb˙Z„ ◊ΩKb÷c“fi #◊bÔKb ◊Gı® Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Gı÷ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ ◊ cŸ“:√ fiØ® ◊bdZb, Kb˙Z„ #fiŸA“dØ® ƶÆbÏv“◊
NAYADHM/ 80
#Ê“˙®Ø® ◊bÏ ◊bd÷ Gı÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK db¶ E¶◊b fiOÏ® ”Z®. &ÎÏ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ ÆŸgˆPdgbO
Z÷db¶Ø® Á÷“Ê“TbÁ“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ jÒKÆbØ˙b”fi® #b ˙bZ ◊Ï •∞b fi Á“Ï®, &Ubfi ”ZŸ¶.
ÏŸPE fi Á“Ï®. Z÷#b÷ jÒK ÆbØ˙b”fi® ˙bZ ◊Ï •∞b fi Á“ÏZb¶ ≈Kb¶ fi¶c“®¸T Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ ‰Â «πbŒÂ «¶jŸ#b÷ Pfi˙bÆ Á“ÏZb ”Zb. Z÷ #b
˙ø¨b÷ ”Zb, SKb¶ OKb. Dı›fi÷ Z÷#b÷#÷ Z÷ fi¶c“®¸T ˙ø¨b÷fib dˆT, ¸Í, #b’c“fiŸ¶ ◊πdbÂ÷ Æb÷d, Æb÷dc“Î #fi÷ Æb÷dgˆPZ. Z÷#b÷ jfib∆ ”Zb Kb˙Z„ ≠“‘˙÷c“
Æ÷˙fi Á“KŸ∂ #fi÷ Z÷fi® GıbKbdb¶ P˙•bd Á“Kb÷|. Z÷#b÷fi÷ ZbSÁ“bPTÁ“ Zb÷ ÆŸ√ ØKŸ¶, #b’c“ «πbŒÂ œb¬b÷db¶ Kb˙Z„ #SK¶Z ◊π˙®Â ”Zb. Z÷ ‰Â «πbŒÂb÷fi÷ ‰Â
◊϶ZŸ ◊E® Z÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi ØZb¶ Kb˙Z„ º˙fiØ® ÏP”Z Ø˙Ÿ¶ ◊RŸ¶. Z÷ ◊πdbÂ÷ ◊Sfi®#b÷ ”Z® Z÷ #b ◊πdbÂ÷- fibO •®, gˆZ•® #fi÷ K¨•®. Z÷ ÆŸÁŸ“dbÏ
”÷ #bKŸÛKdbfi •dÂb÷ ! #dbÏb Dı÷ ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ ”bØ ◊O #b’c“ #˙K˙b÷Ø® ◊’Ï◊ˆÂ Kb˙Z„ Z÷ «bmÂb÷fi÷ ›Õ“ ”Z®. Z÷
◊b¶E ›§ÒsKb÷fib P˙¥K gb÷Odb¶ #bÆaZ ØbK Gı÷ Z÷#b÷ #b ◊ŸÏŸ¥b÷fi® Dı÷d dfiŸÛK ƶ«¶j® P˙◊ŸT Kb˙Z„ Á“bdgb÷O gb÷O˙Z® ØÁ“[ Ï”÷Z® ”Z®. SKbÏ ◊Gı®
EZŸOPZ v“◊ ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ Ob “b- Á“b÷› ÆdK÷ Z÷ ‰Â÷ «πbŒÂb÷ #÷Á“ ÆbØ÷ diKb #fi÷ ◊Ï‹◊Ïdb¶ #b ◊πdbÂ÷fib÷
Ob “® \÷ “bÔKb. \÷ “b˙®fi÷ Z÷ ≈Kb¶ #P”Gı‰b fiOÏ® ”Z®, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. Á“Øb ÆdŸ£b◊ ØKb÷ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊® ◊bÆ÷ ]Ÿ¶ jfi Kb˙Z„ ÆŸ˙Â
◊”b÷>E®fi÷ #P”Gı‰b fiOÏ®fi® «”bÏ ◊πjbfi &Ubfidb¶ ◊ “b˙ fib¶pKb÷ #fi÷ #b’c“ Gı÷. ÆbZ ◊÷∑“® √Ÿ« c÷“˙bdb¶ #b˙÷, gb÷O˙˙bdb¶ #b˙÷, ˙÷>E˙bdb¶ #b˙÷
Ob “b-Ob “® Gıb÷ “bÔKb. SKbÏ ◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ d”bdˆVK #fi÷ Ïb\fi÷ Kb÷‘K Zb÷ ◊ ◊Kbk Gı÷. Zb÷ #b◊Âb #÷Á“ «®\fib ]Ïdb¶ ˙bÏb ◊πdbÂ÷; P˙◊ŸT
&◊”bÏ T®jb÷ #fi÷ ]Âb ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷, Z÷#b÷Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ Z÷ #P”·Gı‰b #b”bÏ «fib˙ “b˙®- «fib˙ “b˙®fi÷ #÷Á“[ ÆbØ÷ «÷Æ®fi÷ Dıd˙Ÿ¶ Z÷ Æbv¶“ Gı÷.'
fiOÏ®fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\fi® ◊bÆ÷ OKb. ‰Â÷ «πbŒÂ «¶jŸ#b÷#÷ Z÷ ˙bZ ◊Ï‹◊Ï ‹˙®Á“bÏ Á“Ï® Z÷#b÷ ”¶d÷œb
SKb¶ Dı›fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ Ïb\fi÷ #Pgfi¶c“fi Á“KŸ∂. #Pgfi¶c“fi Á“Ï®fi÷ #÷Á“ «®\fib ]Ïdb¶ ◊πEŸÏ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏ
◊Gı® Z÷ «”ydˆVK &◊”bÏ Z÷fi® ◊bÆ÷ Ïb√® c“®jb÷. SKbÏ ◊Gı® Ïb\ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ «fib˙ “˙b Tb‘Kb #fi÷ ÆbØ÷ «÷Æ® gb÷Dıfi Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® #÷Á“˙bÏ
”P¥Z Z÷dDı ƶZŸÕ“ ØKb÷. Z÷Â÷ jÒK ÆbØ˙b”fib Z÷ dˆVK˙bfi &◊”bÏfi÷ fibO•® «πbŒÂ®fi÷ SKb¶ gb÷Dıfifib÷ ˙bÏb÷ #bÔKb. SKb fibO•® «πbŒÂ®#÷
‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ jÒK ÆbØ˙b”fib÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb. œŸVÁ“ db¸ Á“Ï® c“®j®. P˙◊ŸT #œfib’c“ «fibÔKŸ¶. gb÷Dıfi «fib˙®fi÷ #÷Á“ db÷ÊŸ¶“ œÏc“ ≠“ZŸ¶ ƶ«¶j®
◊Gı® jÒK ÆbØ˙b”÷ ◊b÷Zbfib gbÒ “fib÷ P˙PfidK Á“Kb÷|. P˙PfidK Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ #Ø˙b ÆbÏ KŸaZ Z¶Ÿ«bfiŸ¶ ]Âb¶ dœbTb fib¶√®fi÷ #fi÷ Z÷TØ® ÔKbk Á“Ï®fi÷
◊b÷Zbfib dbTfi® «c“T÷ «®\÷ dbT c“®jb÷. ◊Gı® ÆŸ√◊ˆ˙Á“ E¶◊bfiOÏ®db¶ #b˙® Z…KbÏ Á“KŸ∂. ◊Gı® ◊b÷Zbfi® ”Ø÷Í®db¶ #÷Á“ «Ÿ¶c“ T®jŸ¶ #fi÷ Z÷fi÷ EbpKŸ¶ Zb÷
◊”b÷>·Kb÷. ◊b÷Zbfib Pd‰b÷ Z÷dDı ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi÷ diKb÷ #fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® √«Ï ◊ “® Á÷“ Z÷ œbÁ“ √bv¶“, Á“ “˙Ÿ¶, #√bU #fi÷ P˙¥ Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #b \®
P˙◊ŸT gb÷Ob÷◊gb÷O gb÷OZb÷ ØbÁ÷“ Ï”÷˙b Tb‘Kb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ fi÷ Z÷ dfib÷dfi P˙EbÏ˙b TbO® ""dfi÷ #jÒKb, ◊ŸhK”®fib, #gbPOfi®,
‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷fiŸ¶ #bOdfi ØKŸ¶. jÒK ÆbØ˙b”÷ jd c÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ gb‘K”®fi ÆÚ˙˙bÍ® #fi÷ PT>«b÷ “®fi® Ædbfi #fibc“Ï®K, fibO•®fi÷ Pj<“bÏ
◊b÷Zbfib ≈K÷{“ ◊Ÿ‰fi÷ ÁŸ“ÊŸ“@«db¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï®fi÷ c“®P¨Z Ø› OKb÷. ÆbdbPKÁ“Ø® Gı÷ ! Á÷“ Dı÷ (d÷>) œÏc“ ≠“ZŸ ƶ«¶j® Kb ÏÆKŸaZ Z¶Ÿ« Ÿ¶“ ]Âb¶ dÆbTbØ® KŸaZ
T›fi÷ #‘KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“Ï®fi÷ #fi÷ ]Âb ˙¥b÷| ÆŸj® ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Z÷dDı Z÷TØ® ˙jbÏ® Z…KbÏ Á“Ï÷T Gı÷. Z÷fib dbÊ÷“ ]Ÿ¶ sÔK «ObRŸ¶ #fi÷
Á“Ï®fi÷, #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷, Æb≤“ gaZfiŸ¶ #fiœfi Á“Ï®fi÷, Á“b÷› #÷Á“ Z÷Tfib÷ ÆSKfibœ Á“Kb÷|. \÷ dbÏ® c÷“Ïb®#b÷ \Âœ÷ Zb÷ dbÏ® Pfi>c“b Á“Ïœ÷ Z÷Ø®
c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙ v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷ Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø®, #bKŸ ¨K Ø˙b ◊Ï ·K˙®fi÷ dbÏ÷ dbÊ÷“ &PEZ Gı÷ Á÷“ dbÏ® c÷“Ïb®#b÷ \Â÷ Z÷ ◊”÷Tb¶ Dı œbÁ“ #b Á“b÷›
d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ PÆP∞fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. Kb˙Z„ DıÒd dÏÂfib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. ‹Øbfi÷ Gˆı◊b˙® c÷“˙bdb¶ #b˙÷ #fi÷ «®DŸı œÏc“ ≠“ZŸ ƶ«¶j® #fi÷ ÆbÏØ® KŸaZ
#µKKfi - 15 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ d®≤“bZˆ¶«b Kb˙Z„ ]Âb Z÷TØ® ˙jbÏ÷T Z…KbÏ Á“ÏbK Zb÷ ÆbÏŸ¶ #b ◊πdbÂ÷
#µKKfi 16 #˙ÏÁ¶“Á“b fibO•®fi÷ P˙EbÏ #bÔKb÷. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ d®≤Ÿ¶“ Zˆ¶« Ÿ¶“ Z…KbÏ Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® Z÷
(158) \÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ◊¶c“Ïdb ∏bZbµKKfifib÷ #b #Ø «πbŒÂb÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ÆŸ√bÆfi ◊Ï «÷≤“b. Z÷#b÷fi÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“,
¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ Æb÷Tdb #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?' "”÷ Dı@«ˆ ! ◊®ÏÆ˙bdb¶ #bÔKŸ¶. Z÷ «πbŒÂb÷ gb÷Dıfi Á“Ï® T®jb ◊Gı® ◊b®خ ”bØ
NAYADHM/ 81
jb÷›fi÷, ‹˙·Gı Ø›fi÷, ◊P˙‰ Ø›fi÷, ◊b÷Z◊b÷Zbfib Á“bddb¶ TbO® OKb. SKbÏ SKbÏ ◊Gı® jdÏŸPE #ÂObÏfib dfidb¶ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ &S◊≥
◊Gı® ‹fibfi Á“Ï÷T® Z÷ «πbŒÂ®#b÷#÷ Kb˙Z„ •ø¶ObÏ Á“Kb÷| ◊Gı® Z÷ P˙◊ŸT ØKb÷. Á÷“ \÷ œbÁ“fiŸ¶ «Ÿ¶c“ fib¶√˙b ◊Ï #fi÷Á“ ”\Ï Á“[ “®#b÷ dÏ® O› Zb÷ ”y¶
#œfib’c“, #b”bÏ Dı@Kb ◊Gı® Z÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ï÷ EbT® O›. «jŸ¶ Dı œbÁ“ gŸPd &◊Ï fib¶√®œ Zb÷ Zb÷ Z÷ ]Âb ◊πb®#b÷, º˙b÷, gˆZb÷
(159) Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ jd]b÷¥ fibdfib ‹ØP˙Ïfib PœÛK #fi÷ ÆÚ˙b÷fib ˙jfiŸ¶ Á“bÏ ؜÷. Z÷Ø® œbÁ“fi÷ √b› Dı˙Ÿ¶ dbÏb dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï
jdÏŸPE fibdfib #ÂObÏ ”Zb. Z÷ &c“bÏ, ◊πjbfi Kb˙Z„ Z÷\÷T÷LKbØ® ƶ◊≥ Gı÷. #b œbÁ“ dbÏb œÏ®Ïfi÷ Dı Ædbk Á“Ïœ÷. #ÂObÏ÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷
”Zb #fi÷ dbÆ dbÆfiŸ¶ Z◊ Á“Ï®fi÷ P˙EÏZb ”Zb, SKbÏ ◊Gı® Z÷ jdÏŸPE dŸ√˙P¬Á“bfiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“KŸ∂. ◊πPZT÷√fi Á“Ï®fi÷ d‹ZÁ“ ÆP”Z &◊Ïfib œÏ®ÏfiŸ¶
#ÂObÏfi÷ ◊bÏÂbfib÷ ’c“˙Æ÷ #bÔKb÷. SKbÏ÷ Z÷Â÷ dbÆ√dÂfib ’c“˙Æ÷ ◊πØd ◊πdbDıfi Á“KŸ∂. Z÷ œÏc“ ƶ«¶j® Zˆ¶« “bfiŸ¶ Z®√Ÿ¶ Á“ “˙Ÿ¶ #fi÷ ]Âb¶ Z÷TØ® ÔKbk
◊b÷ÏÆ®#÷ ‹˙bµKbK Á“Kb÷|. «®º ◊b÷ÏÆ®#÷ µKbfi Á“KŸ∂. ›SKb’c“ «jb÷ ˙øÎbÒZ œbÁ“ ‹˙K¶Dı P«Tdb¶ Æ◊fi® Dı÷d ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfib Á“b÷≤“bdb¶ fib¶√® c“®jŸ¶.
Ob…Zd‹˙bd®fi® Ædbfi \® T÷˙b÷ \÷›#÷. ‰®\ ◊π”Ïdb¶ ◊b‰fiŸ¶ ◊πPZT÷√fi jdÏŸPE #ÂObÏfib œÏ®Ïdb¶ #÷Á“ dŸ”`Zdb¶ Dı ˙÷c“fib &S◊≥ Ø› Z÷ ˙÷c“fib
Á“KŸ∂. ◊Gı® jd]b÷¥ ‹ØP˙Ï ◊bÆ÷Ø® Á“ÏZb¶ Z÷#b÷#÷ fibO•® «πbŒÂ®fib ]Ïdb¶ &SÁø“Õ“ ”Z® Kb˙Z„ cŸ“‹Æ” ”Z®. œbÁ“ ◊÷Ê“db¶ fib¶pKb ◊Gı® jdÏŸPE #ÂObÏ
◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® Z÷ fibO•®fi÷ jd]b÷¥ dŸPfifi÷ #b˙Zb¶ \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷ ‹ØbfiØ® ÏP”Z, «T”®fi, ˙®KØ® ÏP”Z, ZØb ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ #fi÷ ◊ÏbA“dØ® ”®fi
œÏc„“ ≠“ZŸ ƶ«¶j®, ]Âb¶ dÆbTb˙bÍŸ¶ #fi÷ Z÷TØ® KŸaZ Zˆ¶«fiŸ¶ œbÁ“ Á“b∑“® Ø› OKb ”˙÷ #b œÏ®Ï jbÏ fiP” Á“Ï® œÁ“bK, #÷d \®fi÷ Z÷Â÷
fib√˙bfi÷ dbÊ÷“ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø› #fi÷ Z÷ &g® Ø›. &g® Ø›fi÷ Z÷ gb÷DıfiOø”db¶ #bEbÏfiŸ¶ ◊b‰ #÷Á“ ‹Øbfi ◊Ï Ïb√® c“®jŸ¶. Z÷Â÷ Ïb√®fi÷ ‹Ø¶’ “TgˆPdfiŸ¶
O›. SKb¶ Dı›fi÷ Z÷®#÷ Z÷ œÏc“ ≠“ZŸ ƶ«¶j® Z®√Ÿ¶ #fi÷ Á“ “˙Ÿ¶ ]Âb¶ ◊πPZT÷√fi Á“KŸ∂. ◊πPZT÷√fi Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ c“gfib÷ ƶØbÏb÷ Á“Kb÷|. #fi÷ Z÷ Z÷fib ◊Ï
Z÷T˙bÍŸ¶ «jŸ¶ Dı œbÁ“ dŸPfifib ◊b‰db¶ ˙”b÷Ïb˙® c“®jŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ jdÏŸPE «÷Æ® OKb. ◊ˆ˙ ’c“œbfi® Zϸ dŸ√ Ïb√®fi÷ ◊K∂Á“ #bÆfiØ® «÷Æ®fi÷ «¶fi÷ ”bØ
#ÂObÏ #b”bÏ ◊Kbk Gı÷' #÷d \®fi÷ fibO•® «πbŒÂ®fib ]Ï÷Ø® «”bÏ \÷ “®fi÷ d‹ZÁ“◊Ï #b˙Zfi Á“Ï®fi÷ #¶DıT® Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
fi®Á“iKb. Z÷Â÷ jd]b÷¥ ‹ØP˙Ï ◊bÆ÷ ›Kb◊Ø ◊πPZA“d Á“KŸ∂. #≥◊bfifiŸ¶ "#’Ï”¶Zb÷ Kb˙Z„ PÆ∞ OPZfi÷ ◊πbk gO˙¶Zb÷fi÷ fid‹Á“bÏ. dbÏb
◊πPZT÷√fi Á“KŸ∂ #fi÷ Oπ”fi÷ «ZbÔKŸ¶ SKbÏ÷ jd]b÷¥ ‹Ø˙®Ï÷ Z÷ ÆŸgˆPd ≠“ZŸ jdOŸOÏŸ jdbEbK ‹ØP˙ÏgO˙¶Z jd]b÷¥dŸPfifi÷ fid‹Á“bÏ. ◊”÷Tb¶ d÷> ‹ØP˙Ï
ƶ«¶j® Z÷dDı Z÷TØ® ÔKbk œbÁ“db¶Ø® #÷Á“ «Ÿ¶c“ ”bØdb¶ T›fi÷ EbpKŸ¶. SKbÏ÷ gO˙bfi jd]b÷¥fi® ◊bÆ÷ ƶ◊ˆÂ ◊πbÂbPZ◊bZfiŸ¶ º˙fi ◊K∂Zfi÷ dbÊ÷“
Z÷ œbÁ“ Z®√Ÿ¶, √bÏŸ¶, Á“ “˙Ÿ¶, #√bU, #gb÷≈K #fi÷P˙¥fi® Ædbfi \®fi÷ ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷T Gı÷. Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”fib ◊Â, #b ÆdK÷ ◊ ”y¶ Z÷Dı
jdÏŸPE #ÂObÏfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK, \÷ Zd÷ #b ZŸ¶« “bfiŸ¶ gO˙¶Zb÷fi® ◊bÆ÷ ƶ◊ˆÂ ◊πbÂbPZ◊bZfib ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶ Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”fib
œbÁ“ √bœb÷ Zb÷ Zd÷ #ÆdKdb¶Dı º˙Ø® ÏP”Z \œb÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ◊πSKbpKbfi Á“ÏŸ¶ GŸı¶. º˙fi ◊K∂Z Dı÷d ‹Á¶“jÁ“ dŸPfi#÷ Á“Kb÷| Z÷d #”®> ◊Â
Zd÷ \#b÷ #fi÷ #b œÏc“ ≠“ZŸ ƶ«¶j® Zˆ¶« “bfiŸ¶ œbÁ“ #÷Á“b¶Zdb¶, \® T÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„ #¶PZd wbÆb÷·G„ı˙bÆ ÆbØ÷ #b œÏ®Ïfib÷ ◊ ◊’ÏSKbO
#b˙bOdfiØ® ÏP”Z, #PEÎgˆPddb¶ ◊Ï≤“˙® c“b÷. Z÷fi÷ ◊Ï≤“˙®fi÷ ◊Gı® «®\ Á“ÏŸ¶ Gı¶Ÿ.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ #bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷ ÆdbPjfi÷ ◊πbk
◊πbÆŸÁ“ #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #b”bÏfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷fi÷ Ø›fi÷ Z÷ døSKŸfi÷ ◊πbk ØKb. SKbÏ ◊Gı® jd]b÷¥ dŸPfi#÷ jdÏŸPE #ÂObÏfi÷
gb÷O˙b÷. SKbÏ ◊Gı® jd]b÷¥ ‹ØP˙Ïfi÷ #÷d Á“”÷˙b ◊Ï jdψPE #ÂObÏ Tb¶«b ÆdKØ® OK÷Tb \®fi÷ PfiOπ∂Ø •dÂb÷fi÷ «b÷TbÔKb; «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶-
jd]b÷¥‹ØP˙Ï ◊bÆ÷Ø®. fi®Á“Í®fi÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfifi® #PjÁ“ cˆ“Ï fi”®> "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! jdÏŸPE #ÂObÏfi÷ Kb˙Z„ Z÷Tb˙bÍŸ¶ Á“ “˙b Zˆ¶« “bfiŸ¶ œbÁ“
Z÷dDı #PjÁ“ #PjÁ“ fiºÁ“ fi”®> #÷˙b ‹Ø¶ “®Tfi® ◊πPZT÷√fib Á“Ï®fi÷ œbÁ“fi® diKŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷fi÷ ◊Ï≤“˙b dbÊ÷“ Z÷ «”bÏ OKb Gı÷. ]Âb÷ ÆdK Ø› OKb÷ Gı÷
#÷Á“ «Ÿ¶c“ T®j® #fi÷ Z÷ gŸgbO &◊Ï fib¶√®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Z®√b Á“ “˙b Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ jdÏŸPE #ÂObÏfi® Æ˙ ‹Øbfi÷
#fi÷ Z÷TØ® ÔKbk œÏc“ ƶ«¶j® œbÁ“fi® O¶jØ® ]® ”\Ïb÷ Á“[ “®#b÷ SKb¶ dbOÂb Á“Ïb÷. SKbÏ÷ •dÂPfiOπ∂Øb÷#÷ ◊b÷Zbfib OŸÏŸfib #bc÷“œfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|.
#b˙® O›. Z÷db¶Ø® Dı÷ Á“[ “®#b÷#÷ œbÁ“ √bjŸ¶. Á÷“ ZÏZDı Z÷ #ÆdKdb¶ døSKŸ «”bÏ fi®Á“iKb fi®Á“Í®fi÷ EbÏ÷ Zϸ jdÏŸPE #ÂObÏfi® dbOÂb-O˙÷¥Âb
◊bd®. Á“ÏZb¶ ØÁ“b¶ ≈Kb¶ ‹Ø¶’ “T gˆPd ”Z® SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ \÷KŸ¶ Zb÷ jdÏŸPE
NAYADHM/ 82
#ÂObÏfiŸ¶ œÏ®Ï PfiÛ◊πbÂ, PfiÛE÷Õ“ #fi÷ Pfiº˙ ◊RŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷fi÷ \÷›fi÷ Kb˙Z„ A“b÷jØ® TbT Ø› OKb- «Í˙b Tb‘Kb. Z÷#b÷ ≈Kb fibO•® ”Z® SKb¶
Z÷#b÷fib dŸ√db¶Ø® Æ”Dı œ¯c“b÷ fi®Á“Í® OKb "”b”b ! #”b÷ ! #b #Á“bK ◊”b÷>·Kb. Z÷#b÷#÷ fibO•®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
ØKŸ¶ Gı÷, √Ïb« ØKŸ¶ Gı÷.' #bd Á“”®fi÷ Z÷#b÷#÷ jdÏŸPE #ÂObÏfib Á“bÍjd "#Ï÷ fibO•® ! #◊πbPØZfi® ◊πbØfib Á“ÏfibÏ® ! cŸ“Õ“, #œŸg
PfiPdÎ÷ Á“bKb÷SÆO Á“Kb÷|. Á“bKb÷SÆO Á“Ï®fi÷ jdÏŸPE #ÂObÏfib #bEbÏ gb¶ “Á“ T¨Âb÷˙bÍ® ! PfiÁø“Õ“ Áø“Û EZŸc“œ®db¶ DıÒd÷T® ! ZŸ¶ #]ÒK, #◊ŸhK Kb˙Z„
(◊b‰) Oπ” Á“Kb∂ #fi÷ ≈Kb¶ jd]b÷¥ fibdfib ‹ØP˙Ï ”Zb SKb¶ ◊”b÷>·Kb, PT>«b÷Í®fi® Ædbfi Á“ “˙® Gı÷, Zfi÷ Pj<“bÏ Gı÷ ! Dı÷fi÷ ZØbÏŸ◊ Æbjfi÷
◊”b÷>E®fi÷ OdfibOdfifiŸ¶ ◊πPZA“d Á“KŸ∂, ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷ «b÷VKb- dbÆ√dÂbfib ◊bÏÂ÷ œÏc„“ ƶ«¶j® Kb˙Z„ œbÁ“ ˙”b÷Ïb˙®fi÷ dbÏ® fibpKb.' #b
#b◊fib÷ #bc÷“œ d÷Í˙®fi÷ #d÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfifi® EbÏ÷ Zϸ jdÏŸPE ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ «πbŒÂb÷#÷ ±>Eb. fi®Eb, #bA“b÷œ #bA“b÷œ ˙Efi Á“”®fi÷
#ÂObÏfi® Kb˙Z„ c“Ï÷Á“ Ï®Z÷ Z◊bÆ Á“ÏZb¶ ‹Ø¶’ “T gˆPddb¶ OKb, Dı›fi÷ #bA“b÷œ Á“Ï® Z÷fi÷ ¸[Ê“Á“bÏ Á“Kb÷|. gSÆfib Á“Ï®. Z÷fi÷ Pfi·Gıb÷Ê“fi Á“Ï®. ”÷
Kb˙Z„ DıVc“®Ø®Dı #”®> ◊bGıb #bÔKb. ”÷ gO˙fi„ ! jdÏŸPE #ÂObÏ Á“bÍ ◊bP◊® ! ZbÏ÷ ZbÏb Á“dfiŸ¶ ¸Í gb÷O˙˙bfiŸ¶ Dı Gı÷, ›SKb’c“ ˙Efib÷Ø® ZDıfib
jdfi÷ ◊πbk ØKb Gı÷. #b Z÷dfib #bEbÏ ◊b‰ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® ‹ØP˙Ï Á“Ï® #fi÷ Ø¡◊ “ #b’c“Ø® dbÏb dbÏ® Zb “fi Á“Ï®. #b ◊πdbÂ÷ ZDıfib #fi÷
jd]b÷¥÷ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ &◊Kb÷O TObRb÷. &◊Kb÷O TOb “®fi÷ •d PfiOπ∂Øb÷ Zb “fib Á“Ï®fi÷ Z÷®fi÷ ]Ïdb¶Ø® Á“b∑“® dŸÁ“[. SKbÏ ◊E® fibO•® ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø®
#fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷#b÷fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ #bKb÷| ! #b Á“∑“bK÷T® E¶◊b fiOÏ®fib •ø¶ObÊ“Á“, P‰Á“, EZŸÛÁ“db¶ ES˙Ï (E«ŸZÏ)db¶, ZØb
◊πdbÂ÷ dbÏb÷ #¶Z÷˙bÆ® jdÏŸPE fibdÁ“ #ÂObÏ ‹˙gb˙Ø® gs Kb˙Z„ EZŸdŸ√ c÷“˙ÁŸ“Tb÷db¶ ]Âb¶ Tb÷Á“b÷ ˙ ÷“ #˙”÷Tfib Á“ÏbZ® ÁŸ“ÚÆb Á“ÏbZ®, Pfi>c“b
P˙fi®Z ”Zb. Z÷ dbÆ√dÂfi® Z◊‹Kb Á“Ï® Ïmb ”Zb. Kb˙Z„ Z÷ fibO•® Á“ÏbZ®, O”b ◊bdZ® #b¶OÍ® «Zb˙®fi÷ ZDıfib Á“ÏbZ®, c¶“ “ #b’c“Ø® dbÏ
«πbŒÂ®fib ]Ï÷ ◊bÏÂbfi÷ dbÊ÷“ OKb. SKbÏ÷ fibO•® «πbŒÂ®#÷ Zd÷fi÷ ◊b‰db¶ dbÏ®fi÷ ÔKPØZ Á“ÏbZ®, Pj<“bÏbZ®, ØŸ¶Á“bZ® aKbK ◊ ‹Øbfi ◊bd® fi”®>
Kb˙Z„ «jŸDı Á“ “˙Ÿ¶ P˙¥ Ædbfi Z¶ˆ«fiŸ¶ œbÁ“ fib√® c“®jŸ¶. SKbÏ÷ jdÏŸPE Z÷dDı aKb¶K Ï”÷˙bfi® Dı‘Kb d÷Í˙® œÁ“[ fi”®>. ÊŸ“Á“ “b-ÊŸ“Á“ “b \÷ ÷“Tb ˙¬
#ÂObÏ ◊b÷Zbfib dbÊ÷“ ◊Kbk #b”bÏ \®fi÷ Kb˙Z„ Á“bTfi® #bÁ“b¶¨b fi ◊”÷Ï®fi÷, gb÷Dıfi dbÊ÷“ œÁ“b÷Ïbfib÷ ÊŸ“Á“ “b÷ T®jb÷, ◊b® ◊®˙bfi÷ dbÊ÷“ ] “bfib÷ ÊŸ“Á“ “b÷
Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ˙b Tb‘Kb. jdÏŸPE #ÂObÏ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® •bdhK ”bØdb¶ T®jb÷, d‹ZÁ“◊Ï #SK¶Z P˙√ÏbK÷Tb ˙bÍfi÷ jbÏ Á“Kb, Dı÷fi®
◊KbK ◊bÍ®fi÷ #bTb÷Efib ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷ ÆdbPjdb¶ T®fi Ø›fi÷ Á“bT ◊bGıÍ db√®#b÷fiŸ¶ Ê“b÷ÍŸ¶ OŸfiOŸfi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷˙® Z÷ fibO•® ]÷Ï-]÷Ï c÷“”˙PTfib¶
dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷, &◊Ï Æb…jd #b’c“ c÷“˙Tb÷Á“fi÷ #b÷ͶO®fi÷ Kb˙Z„ fbÏb ◊b÷Zbfi® #bºP˙Á“b ETb˙Z® gÊ“Á“˙b TbO®.
Æ˙bØPÆ∞ fibdfib c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙ÏŸ◊÷ &S◊≥ ØKbGı÷. SKb¶ Dı]ÒK #fi÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ fibO•® «πbŒÂ®fi÷ Z÷ Dı g˙db¶ Æb÷Í Ïb÷Ob¶ZÁ“ &S◊≥
&SÁø“Õ“fib g÷c“Ø® ÏP”Z #÷Á“ Dı Z÷‰®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. Z÷ ØKb. SKbÏ◊Gı® fibO•® «πbŒÂ® Æb÷Í Ïb÷Ob¶ZÁ“Ø® ◊®’ “Z ØZ®, #SK¶Z
jdÏŸPE c÷“˙ SKb¶Ø®Z ·KŸZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ &S◊≥ Ø›fi÷ PÆP∞ cŸ“:√Ø® ◊®’ “Z Ø›fi÷ Á“bÍ ÆdK÷ Á“bT Á“Ï®fi÷ Gıu“® fiÏÁ“◊øΩ˙®db¶ &SÁø“Õ“ 22
◊πbk Á“Ïœ÷. ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZØ® fibÏÁ“fib v“◊÷ &S◊≥ Ø›. SKbÏ ◊Gı® fiÏÁ“db¶Ø®
(160) Z÷Ø® ”÷ #bKb÷| ! Z÷ #jÒK, #◊ŸhK, Kb˙Z„ PT>«b÷Í®fi® fi®Á“Í®fi÷ Z÷ fibO•® dS‹K Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ Ø›. SKb¶ Z÷fib÷ œ¬Ø® ˙j ØKb÷.
Ædbfi Á“ “˙® fibO•® «πbŒÂ®fi÷ Pj<“bÏ Gı÷, Dı÷Â÷ ZØb v“◊ ÆbjŸ jdÏŸPE Z÷Ø® c“b”fi® &S◊PÎØ® Á“bT dbÆdb¶ Á“bT Á“Ï®fi÷ fi®E÷ ÆbZd® fiÏÁ“db¶ &ZÁø“Õ“
#ÂObÏfi÷ dbÆ√dÂfib ◊bÏÂbdb¶ œÏc„“ ƶ«¶j® Kb˙Z„ Z÷TØ® ÔKbk Á“ “˙b 33 ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØZ®˙bÍb fibÏÁ“fib v“◊÷ &S◊≥ Ø›. fibO•® ÆbZd®
Z¶Ÿ«fiŸ¶ œbÁ“ #b◊®fi÷ #ÆdKdb¶ Dı dbÏ® fib¶pKb. SKbÏ÷ Z÷ PfiOπ∂Ø •dÂb÷#÷ fiÏÁ“db¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®j® «®º˙bÏ dS‹K Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ Ø› SKb¶ ◊Â
jd]b÷¥ ‹ØP˙Ïfi® ◊bÆ÷Ø® #b ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ E¶◊b Z÷fib÷ œ¬Ø® ˙j ØKb÷ #fi÷ c“b”fi® &S◊PÎ Ø˙bØ® døSKŸfi÷ ◊πbk Ø›fi÷ ◊Ÿfi:
fiOÏ®fib •ø¶⁄bÊ“Á“ #b’c“ dbOb÷|db¶ Dı›fi÷ Kb˙Z„ ]Âb Tb÷Á“b÷fi÷ #b ˙bZ Á“”® fi®E÷ ÆbZd® fiÏÁ“db¶ &SÁø“Õ“ 33 ÆbOÏb÷◊dfib #bKŸÛK˙bÍb fibÏÁ“ v“◊÷
]Âb Tb÷Á“b÷ ◊ #b◊Ædb¶ #b ˙bZE®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ «πbŒÂb÷ E¶◊b &S◊≥ Ø›. ÆbZdb fiÏÁ“db¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ‰®º˙bÏ ◊ dS‹K Kb÷Pfidb¶
fiOÏ®db¶ ]Âb Tb÷Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® Z÷ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ ÁŸ“P◊Z ØKb &S◊≥ Ø›. SKb¶ ◊ Z÷ œ¬Ø® ˙j Á“Ï˙b Kb÷‘K Ø› Kb˙Z„ Á“bÍ Á“Ï®fi÷
NAYADHM/ 83
«®º˙bÏ Gıu“b fiÏÁ“db¶ «b˙®Æ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb fibÏÁ“ v“◊÷ &S◊≥ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ fiOÏ®fi® dµKgbOdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ÆbOÏc“ÎfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶, SKb¶
Ø›. SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ &ÏOKb÷Pfi Æ◊db¶ &S◊≥ Ø›. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷d #bÔKb. SKbÏ÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ PDıfic“Î ÆbØ˙b”fi÷ #b˙Zb÷ \÷Kb÷. #b˙Zb
Ob÷œbTÁ“fib P˙¥Kdb¶ Á“”÷T Gı÷ Z÷d \® T÷˙®>. Kb˙Z„ ÏSfi◊πgb #b’c“ ÆbZ÷ \÷›fi÷ Z÷ #bÆfi &◊ÏØ® &gb÷ ØKb÷. &≤“®fi÷ Z÷Â÷ PDıfic“Îfi÷ #bÆfi Oπ”Â
fiÏÁ“b÷db¶ &S◊≥ Ø› SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Kb˙Z„ Z÷ \÷ √÷EÏfi® Kb÷Pfi Gı÷ Z÷db¶ Á“Ï˙bfiŸ¶ Pfid¶‰Â #b¡KŸ¶. P˙•bÒZ #fi÷ P˙w‹Z ØK÷Tb #fi÷ ÆŸ√c“ #bÆfiÏ
&S◊≥ Ø›. SKbÏ ◊Gı® √Ï (Á“≤“®fi) «b”Ï ◊øΩ˙®Á“bKfib v“◊db¶ #fi÷Á“ Tb√ ◊Ï #bÆ®fi ØK÷Tb PDıfic“Îfi÷ ◊ˆ¢KŸ¶ ! c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊fib #bOdfiŸ¶ œŸ¶
˙√Z &S◊≥ Ø›. ◊πKb÷Dıfi Gı÷ ? SKbÏ÷ PDıfic“Î ÆbØ˙b”÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ #b◊fi® ◊Ÿ‰®,
(161) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ #b Dı@«ˆf®◊db¶, ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfi® ÆbOÏc“Îfi® ÏSfi®fib v“◊db¶ db¶O® Á“ÏŸ¶ GŸı¶. #OÏ #b◊ #b
gbÏZ ˙¥db¶, E¶◊bfiOÏ®db¶, ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® gsbgbKbfi® ÁŸ“P¨db¶ KŸaZ Æd\÷, ◊b‰ Æd\÷, ◊πœ¶Æfi®K Æd\÷ #fi÷ #÷d Æd\÷ Á÷“ #b
&S◊≥ Ø›. SKbÏ÷ gsbÆbØ˙b”®#÷ fi˙ dbÆ ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ «bPTÁ“bfi÷ DıÒd ƶKb÷O Ædbfi Gı÷, Zb÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ÆbOÏc“Îfi÷ #b◊b÷. #OÏ #b◊ #b
#b¡Kb÷. Z÷ «bPTÁ“b ”bØ®fib ZbTŸfi® Ædbfi #SK¶Z ÆŸÁ“b÷dÍ ”Z®. Z÷ ƶKb÷O ›Õ“ Æd\÷ Gıb÷, Zb÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfi÷ dbÊ÷“ œŸ¶ dˆVK #b◊®#÷ ? SKbÏ
«bPTÁ“bfib «bÏ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï dbZb-P◊Zb#÷ Z÷fiŸ¶ OŸÂ˙bÍŸ¶ #fi÷ ◊Gı® ÆbOÏc“Î Á“mŸ¶- ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #dbÏ® #÷Á“fi® #÷Á“ ◊Ÿ‰® Gı÷, #÷Á“ Dı
OŸÂØ® PfiÛ◊≥ fibd "ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b' ÏbpKŸ¶. SKbÏ÷ ◊Gı® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b «bPTÁ“bfi÷ &S◊≥ Ø› Gı÷, #dfi÷ P◊πK Gı÷. Z÷fiŸ¶ fibd Æb¶gÍ˙bØ® Dı #dfi÷ ”¥ ØbK
◊b¶E jbKdbZb#÷ Oπ” Á“Ï® ◊˙Zfi® OŸ¸bdb¶ Ï”÷T® E¶◊Á“TZb Dı÷d ˙bKŸ Gı÷ Zb÷ \÷˙bfi®Zb÷ œŸ¶ ˙bZ Á“Ï˙® ? Z÷Ø® ”y¶ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfib÷ #÷Á“ ¨Â dbÊ÷“ ◊Â
P˙”®fi ◊πc÷“œdb¶ ÔKbjbZ ÏP”Z ˙j÷ Gı÷ Z÷d Z÷ ◊ ˙j˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® P˙Kb÷O ›·GıZb÷ fiØ®. \÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰ #dbÏb ]Ïfib÷ Dıdb› «fi® \K Zb÷ ”y¶
Z÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ Ø›. Kb˙Z„ v“◊Ø®, Kb…˙fiØ®, Tb˙hKØ® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #b◊Ÿ¶.'
&SÁø“Õ“ #fi÷ &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bT®T Ø›. SKbÏ ◊Gı® PDıfic“Î ÆbØ˙b”, ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b
(162) E¶◊b fiOÏ®db¶ PDıfic“Î fibdÁ“ #÷Á“ jPfiÁ“ ÆbØ˙b” Pfi˙bÆ ◊Ï ◊b÷Zbfib ]Ï÷ OKb÷. ]Ï÷ Dı›fi÷ ÆbOÏ fibdfib ◊Ÿ‰fi÷ «b÷TbÔKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶-
Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ PDıfic“Îfi® gsb fibdfi® ◊Sfi® ”Z®. Z÷ ÆŸÁŸ“dbÏ® ”Z®, "”÷ ◊Ÿ‰ ! ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ dfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“' ÆbOÏ◊Ÿ‰ db…fi
PDıfic“bÆfi÷ P◊πK ”Z® Kb˙Z„ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“ÏZ® Z÷ Ïmb÷. SKbÏ ◊Gı® #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ œŸg PZPØ #fi÷ Á“ÏÂdb¶ PDıfic“Î
Ï”÷T® ”Z®. Z÷ PDıfic“Î ÆbØ˙b”fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ gsb gbKbfib÷ #bSdDı ÆbOÏ ÆbØ˙b”÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“ÏbÔKb. Kb˙Z„
fibdfib÷ c“®Á“Ïb÷ ”Zb÷. Z÷ ◊ ƟÁŸ“dbÏ Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊Ø® ƶ◊≥ ”Zb÷. #÷Á“˙bÏ Dıdb “®fi÷ ◊Gı® ÆÒdbPfiZ Á“Kb. ◊Gı® ÆbOÏ◊Ÿ‰fi÷ ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ Kb˙Z„ «jb
PDıfic“Î ÆbØ˙b” ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb÷ fi®Á“Í®fi÷ ÆbOÏc“Îfib ]Ïfi® ◊bÆ÷Ø® #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Kb÷| ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ˙”fi Á“ÏbK Z÷˙® ◊bT√® Z…KbÏ
DıZb÷ ”Zb÷. #”®> ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b Gıb÷Á“Ï® ‹fibfi Á“Ï®, c“bÆ®#b÷fib Ædˆ”Ø® Á“Ïb˙®. Z÷fib ◊Ï #bv“∑“ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® Pd‰b÷ Z÷dDı ∏bPZDıfib÷Ø® ◊’Ï˙øØ
]÷ÏbK÷T®; g˙fifi® &◊Ïfib GıZ ◊Ï ÆŸ˙Âfib c“ “bØ® A“[ “b Á“ÏZ® P˙EÏZ® Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊ŸÏb ≤“b≤“Ø® ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“iKb÷. Z÷fi÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi®
”Z®. SKbÏ÷ PDıfic“Î ÆbØ˙b”÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b Gıb÷Á“Ï®fi÷ \÷›. \÷›fi÷ Z÷fi÷ ◊bÆ÷ T› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏ ÆbØ˙b”÷ P˙◊ŸT #œfib’c“, Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷
ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b Gıb÷Á“Ï®fib v“◊ ◊Ï Kb…˙fi ◊Ï #fi÷ Tb˙hK ◊Ï #b_K ØKŸ¶ Z÷fi÷ Kb˙Z„ Z÷fiŸ¶ ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰® ÆbØ÷ ◊bÊ“ ◊Ï
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ ◊ˆ¢KŸ¶ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b Á“b÷fi® Gıb÷Á“Ï® «÷ÆbRb÷. «÷Æb “®fi÷ Eb¶c“ #fi÷ Æb÷fibfib Á“Tœb÷Ø® ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶. ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷
Gı÷ ? Z÷fiŸ¶ fibd œŸ¶ Gı÷ ? PDıfic“Î ÆbØ˙b”fib #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”Á÷“˙b ◊Ï Z÷ ”bd Á“ÏbÔKŸ¶. ”b÷d ◊Gı® ÆbOÏ◊Ÿ‰fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰® ÆbØ÷ ◊bPÂOπ”Â
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb Z÷#b÷#÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“ÏbÔKŸ¶.
&ÎÏ #b¡Kb÷- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Z÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® ◊Ÿ‰® gsbfi® #bSd\ (164) Z÷ ÆdK÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰®fib #b ◊πdbÂ÷fib
ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b fibdfi® Gıb÷Á“Ï® Gı÷. ”bØfib ‹◊œfi÷ #÷˙b÷ #fiŸg˙ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷, \Â÷ Á“b÷› ZT˙bÏ ”b÷K #Ø˙b
PDıfic“Î ÆbØ˙b” Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊bÆ÷Ø® Z÷ #Øfi÷ Æb¶gÍ® dŸdŸÏ #PC ”b÷K. Z÷fibØ® ◊ #PjÁ“ #PfiÕ“ ”bØfib ‹◊œfib #fiŸg˙ Á“Ï˙b
NAYADHM/ 84
Tb‘Kb÷. ◊϶ZŸ Z÷ ÆdK÷ Z÷ ÆbOÏ ›·Gıb P˙fib P˙˙œ Ø›fi÷, Z÷ ”bØfib ◊Gı® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“b#÷ c“bÆE÷Ê“®Á“bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-"”÷˙bfiŸP◊πK÷ !
‹◊œfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ dŸ”`Z db‰ «÷Æ® Ïmb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“Î ÆbOÏc“bÏÁ“ dfi÷ ÆŸ√÷ ÆŸZ÷T® \®fi÷ dbÏ® ◊bÆ÷Ø®. &ßb÷ #fi÷ ˙bÆ Oø”fiŸ¶
ÆbØ˙b”÷ ÆbOÏ ◊Ÿ‰fib dbZb-P◊Zbfi÷ ZØb Pd‰b÷ Z÷dDı ∏bPZDıfib÷ #b’c“fi÷ fbÏ &]b “®fi÷ Kb˙Z„ KbVKb÷ OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ”¶y Øb÷ “® ˙bÏ÷ &≤“®, Kb˙Z„
P˙◊ŸT, gb÷DıfiØ® ZØb ◊ŸÛ◊ ˙¬ #b’c“Ø® Kb˙Z„ ÆÒdbPfiZ Á“Ï®fi÷ P˙c“bK «bÏŸ¶ &]b Ÿ¶“ \÷KŸ¶ Zb÷ d÷> P˙EbKˆ :"ÆbOÏ EbVKb÷ OKb÷.' Z÷ Á“bÏÂ÷ T‘fi
Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏ◊Ÿ‰ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ ˙bÆOø” ”ZŸ¶ SKb¶ dfib÷ÏØ Ø$fi÷ PK>Zb Á“Ï® GŸı¶ SKbÏ ◊Gı® Z÷ c“bÆE÷Ê“® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #b #Øfi÷
#bÔKb÷. #b˙®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰®fi® ÆbØ÷ œNKb ◊Ï ÆŸZb÷. Æb¶gÍ®fi÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi÷ Z÷ ˙øÎbÒZ Á“mb÷.
SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏ◊Ÿ‰÷ ÆŸÁˆ“dbPÆÁ“b ◊Ÿ‰®fib #b ◊πÁ“bÏfib÷ #¶O‹◊œfib÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷ c“bÆE÷Ê“® ◊bÆ÷Ø® #b ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®-Æd\fi÷
#fiŸT˙ Á“Kb÷| Á÷“ \Â÷ Á“b÷› ZT˙bÏ ”b÷K Kb˙Z„ Z÷ #SK¶Z #dfib÷∏ ÆbOÏc“Î ÁŸ“P◊Z ØKb÷ #fi÷ ≈Kb¶ PDıfic“Î ÆbØ˙b” ”Zb÷, SKb¶ OKb÷. #b˙®fi÷
#¶O‹◊œfib÷ #fiŸT˙ Á“ÏZb÷ Ï”b÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰ Z÷®fib #¶O Z÷Â÷ PDıfic“Î ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“m¶Ÿ :- "”÷ ”÷˙bfiŸP◊πK ! œŸ¶ #b Kb÷‘K
‹◊œfi÷ Æ”fi fi Á“ÏZb÷ P˙˙œ Ø›fi÷ dŸ”`Z db‰- SKb¶ Ïmb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Gı÷ ? ◊πb¡Z- &PEZ÷ Gı÷ ? #b ÁŸ“Tfi÷ #fiŸÏŸ◊ #fi÷ ÁŸ“Tfib ÆWœ Gı÷ ? Á÷“
ÆbOÏ ◊Ÿ‰ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“bÏ®Á“bfi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ÆŸZ÷T® \®fi÷ Z÷fi® ◊bÆ÷Ø® Dı÷ ÆbOÏc“bÏ “, ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“bfib÷ Á¶“› ◊ c“b÷¥ fi ”b÷˙b GıZb¶ #fi÷
&ßb÷ #fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfi® œNKb ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ ◊b÷Zbfi® œNKb ◊PZ˙πZb ”b÷˙b Gı¶Zb Gıb÷ “®fi÷ #”®> #b˙® OKb÷ ? #bd Á“”®fi÷ √Ÿ√ √÷c“
◊Ï ÆŸ› OKb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰® #÷Á“ dŸ¶”`Zdb¶ \O® O› Z÷ KŸÁ“Z ’Á“Kb#b÷ Á“Ï®fi÷ ZØb ÏŸc“fifi® E÷ÛÊ“b Á“Ï®fi÷ Z÷fi÷ ≤“◊Á“b÷ #b¡Kb÷. SKbÏ÷
◊PZ˙πZb ”Z® #fi÷ ◊PZdb¶ #fiŸÏbO˙bÍ® ”Z®. Z÷Ø® ◊PZfi÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ fi PDıfic“Î; ÆbOÏc“Îfib #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ ≈Kb¶ ÆbOÏc“bÏÁ“ ”Zb÷ SKb¶ #bÔKb÷.
\÷˙bØ® ◊ØbÏ®db¶ «÷≤“® Ø›. ◊Gı® Z÷ ◊b÷Zbfib ◊PZfi® œNKb ”Z® SKb¶ O›. #b˙®fi÷ ÆbOÏc“bÏÁ“fi÷ Á“mŸ¶ ”÷ ◊Ÿ‰ ! Z÷ √Ïb√ Á“KŸ Gı÷ Dı÷ ÆbOÏc“Îfib ]Ï÷Ø®
SKb¶ Dı›fi÷ Z÷ ÆbOÏfi® ◊bÆ÷ ƈ› O›. SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“bÏÁ“ «®º˙bÏ #”®> #÷Á“c“d KbVKb÷ #bÔKb÷. Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰ ! #÷˙ˆ¶ Ø˙b GıZb¶ ◊ Zˆ
◊ ƟÁŸ“dbPTÁ“bfib Z÷ ◊πdbÂ÷fib #¶O‹◊œfib÷ #fiŸT˙ Á“Kb÷|. Kb˙Z„ Z÷ ›NGıb ÆbOÏc“Îfi® ÆbØ÷ Z÷fib ]Ï÷ \. "SKbÏ÷ PDıfic“Î ÆbOÏc“Îfib #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷
P˙fib ◊Ïb]®fi Ø›fi÷ Øb÷ “b÷ ÆdK SKb¶ Ïmb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“bÏÁ“ ≈Kb¶ ÆbOÏc“Îfi® ÆbØ÷ Z÷fib ]Ï÷ \, "SKbÏ÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰÷ PDıfic“Îfi÷ #b ◊πdbÂ÷
ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ƈZ÷T® \®fi÷ œNKb ◊ÏØ® &ßb÷ Z÷Â÷ œKfibObÏfiŸ¶ Á“m¶Ÿ-"”÷ P◊Zb ! dfi÷ ◊˙Z ◊ÏØ® ◊ “˙Ÿ¶ ‹˙®Á“Z Gı÷, ˙ø¨ &◊ÏØ® ◊ “˙Ÿ¶
fbÏb &]bRŸ¶. «b϶Ÿ √b÷T®fi÷ dÏÂØ® GˆıÊ“Á“bÏb÷ ◊bd÷T Á“bO “bfi® Dı÷d ‹˙®Á“Z Gı÷, ◊b®db¶  Ÿ“«˙Ÿ¶ P˙¥ g¨Â Á“Ï˙Ÿ¶, ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi÷ ‹dœbfi Kb
œ®]πZbØ® Dı÷ ’c“œbØ® #bÔKb÷ ”Zb÷ Z÷ ’c“œbdb¶ KbVKb÷ OKb÷. SKbÏ ◊Gı® Dı¶OTdb¶ Gıb÷ “® c÷“˙Ÿ¶ Á÷“ Dı÷Ø® \fi˙Ï #b ◊π÷Z √bK \K, Oø]π◊øÛ≤“ dÏÂ
ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“b Øb÷ “®˙bÏdb¶ \O®. Z÷ ◊PZ˙πZb Kb˙Z„ ◊PZfi÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ #Ø˙b c“®¨b T÷˙® Kb ◊Ïc÷“œdb¶ KbVKb Dı˙Ÿ¶ dbÒK Gı÷ ◊϶ZŸ Pfi_KØ® ”¶y
fi \÷˙bØ® ◊ØbÏ®db¶Ø® &≤“®. Z÷®#÷ ÆbOÏ c“bÏÁ“fi® Æ˙ Ï®Z÷ O˙÷¥Âb Á“Ï®. ÆbOÏc“Îfib ]Ï÷ Dı˙bfib÷ fiØ®.
O˙÷¥Âb Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ Z÷®#÷ œKfiOø”fib fbÏ √ŸVTb \÷Kb. Zb÷ Á“mŸ¶-Z÷ Z÷ ÆdK÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ c“®˙bTfi® ◊bGıÍ Ï”®fi÷ ÆbOÏ◊Ÿ‰fib #b
ÆbOÏ Zb÷ KbVKb÷ OKb÷.' Z÷fib dfifib÷ ƶÁ“V◊ dÏ® OKb÷ Z÷Ø® Z÷ PK>Zb Á“Ï˙b #Øfi÷ Æb¶TiKb÷ Æb¶gÍ®fi÷ Z÷ #÷˙b÷ T§≈DıZ ØKb÷ Á÷“ \÷ ]ÏZ® ¸Ê“® \K Zb÷
TbO®. ”¶y Z÷db¶ Ædb› \&À. Z÷ PDıfic“Îfib ]ÏØ® «”bÏ fi®Á“iKb÷, fi®Á“Í®fi÷ ◊b÷Zbfib
(165) SKbÏ ◊Gı® Z÷ gsb ÆbØ˙b”®#÷ Á“bT ◊πTbZ Ø˙b ◊Ï c“bÆE÷Ê“®fi÷ ]Ï÷ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ◊Ÿ‰bfi÷ «b÷Tb˙® #fi÷ Z÷fi÷ ◊b÷Zbfi® Ob÷c“db¶
√b÷Tb˙® #fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶-"”÷ ”÷˙bfiP◊πK÷ ! ZŸ¶ \ #fi÷ ˙]ˆ-˙Ïfib dbÊ÷“ dŸ√- «÷Æb “® ◊Gı® Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“m¶Ÿ. "”÷ ◊Ÿ‰® ! ÆbOÏc“bÏÁ÷“ Zfi÷ SKbO® c“®j®
œb÷jPfiÁ“b T› \. Z÷Ø® Z÷ c“bÆK÷Ê“®#÷ gsb ÆbØ˙b”®fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Zb÷ œˆ¶ Ø› OKŸ¶ ? ”˙÷ ”y¶ Zfi÷ #÷˙b ◊ŸÏŸ¥fi÷ #b◊®œ Dı÷fi÷ ZŸ¶ ›ÛÊ“ #fi÷
◊Ï #b #Øfi÷ "]Ÿ¶ ÆbÏŸ¶' Á“”®fi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. ≈Kb¶ ˙bÆOø”-œKfiOø” dfib÷∏ Ø›œ. "#b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“bfi÷ ›ÛÊ“ ˙b®خ
”¶ZŸ, SKb¶ #b˙®. SKb¶ #b˙®fi÷ ÆŸÁˆ“dbPTÁ“bfi÷ c“bÆ®#÷ PE>Zb Á“ÏZb \÷› Z÷Ø® #bwbÆfi #b◊®fi÷ P˙c“bK Á“Ï®, SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b” Á“b÷› ÆdK÷
◊ˆ¢KŸ¶. "”÷˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ T‘fi dfib÷ÏØ ˙bÍ® Ø›fi÷ PK>Zb Á÷“d Á“Ï÷ Gı÷ ? SKbÏ g˙fifi® &◊Ïfi® #ObÆ® &◊Ï ÆŸ√◊ˆ˙Á“ «÷Æ®fi÷ ˙b϶˙bÏ ÏbDıdbOfi÷ Dı÷›
NAYADHM/ 85
Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷ ÆdK÷ ÆbOÏc“Î÷ #÷Á“ db÷Ê“b÷ Pg√bÏ® ◊ŸÏŸ¥ \÷Kb÷. Z÷Â÷ Æb¶]÷Tb œ÷¥ ˙øÎbÒZ ÆbOÏ c“bÏÁ“fi® Dı÷d \® T÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„ fi®Á“Í®fi÷ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib
ÊŸ“Á“ “bfiŸ¶ ˙‹‰ ◊”÷KŸ ”¶ZŸ ”bØdb¶ œÁ“b÷ÏŸ¶ #fi÷ ◊b®fib÷ ] “b÷ ”Zb÷. ”\Ïb÷ ◊÷Tb œÁ“b÷Ïbfib ʈ“Á“ “b #fi÷ ] “bfib÷ ʈ“Á“ “b÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Dı÷ Zϸخ #bÔKb÷ ”Zb÷,
db√®#b÷ Z÷fib dbOfiŸ¶ #fiŸÆÏ Á“ÏZ® ”Z® ÆbOÏ”SZ÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Z÷ Zϸ EbVKb÷ OKb÷. #÷ #÷˙b÷ OKb÷ Á÷“ Dı÷d Á“b÷› Á“ÆbK√bfi÷Ø® GˆıÊ÷“T ”b÷K
√b÷TbÔKb. √b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“”KŸ¶- c÷“˙bfiˆP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Z÷ sdÁ“ Kb dbÏfibÏ ◊ŸÏŸ¥fi® ◊bÆ÷Ø® GˆıÊ“Á“bÏb÷ ◊bd®fi÷ gb‘Kb÷ ”b÷K ! Z÷ sdÁ“ ◊ŸÏŸ¥
◊ŸÏŸ¥fi÷ P˙◊ŸT #œfib’c“, TbTE #b◊®fi÷ ]Ïfi® #¶c“Ï T› #b˙b÷. ]Ïdb¶ EbVKb÷ OKb÷ #÷d P˙EbÏ®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b gC dfib÷ÏØ Ø›fi÷ Kb˙Z„ PE>Zb
Tb˙®fi÷ Z÷fib œÁ“b÷Ïbfib ÊŸ“Á“ “bfi÷ #fi÷ ]Ê“fi÷ #÷Á“ Zϸ ¸÷>Á“[ c“b÷. ¸÷>Á“[fi÷ #bT¶Á“b’ÏÁ“ Kb˙Z„ Á“Ï˙b TbO®.
Á“d Á“Ïb˙b÷. ◊Gı® ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷, √PTÁ“d Á“Ïb˙®fi÷, Kb˙Z„ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® SKbÏ ◊Gı® gsbÆbØ˙b”®#÷ «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï c“bÆE÷Ê“®fi÷
P˙gˆP¥Z Á“Ïb÷. ◊Gı® dfib÷∏ #œfib’c“, gb÷Dıfi Á“Ïb˙®fi÷, dbÏ® ◊bÆ÷ T› «b÷Tb˙®. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶, ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ c“bÆE÷Ê“®#÷
#b˙b÷. ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi÷ #b #Ø Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂. SKbÏ÷ ÆbOÏc“Î Z÷˙® Ï®Z÷
SKbÏ÷ Z÷ Á“b÷ÊŸ“’Á“√Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Kb˙Z„ #b∏b ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®. Z÷ Ï®Z÷ ]Ï÷ ƶgπbÒZ Ø›fi÷ ˙bÆOø”db¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfi÷ Ob÷c“db¶ «÷Æb “®fi÷
TbÔKb SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“Î÷ Z÷ Pg√bÏ® ◊ŸÏˆ¥fib &ÀEb ‹˙ÏØ® Ïb÷˙bfib œ¯c“b÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ ◊Ÿ‰® ! ZŸ¶ ◊ˆ˙Áø“Z Kb˙Z„ ◊b◊Á“dfi÷ gb÷O˙® Ï”® Gı÷.
Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ ÆdDıfi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Á“m¶Ÿ "”÷˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b Pg√bÏ® Z÷Ø® «÷Ê“® ! gC dfib÷ÏØ Ø›fi÷ Kb˙Z„ PE>Zb fi Á“Ïb÷. ”÷ ◊Ÿ‰® ! ZŸ¶ dbÏ®
◊ŸÏŸ¥ Á÷“d \÷Ï \÷ÏØ® ÏŸc“fi Á“Ï÷ Gı÷ ? "SKbÏ÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ #b ◊πdbÂ÷ gb÷Dıfi œbÍbdb¶ Z…KbÏ ØK÷T P˙◊ŸT, #b”bÏfi÷ •dÂb÷ #b’c“fi÷ c“bfi c÷“Z®
Á“m¶Ÿ-"‹˙bPdfi„ ! Z÷ œÁ“b÷Ïbfib÷ ÊŸ“Á“ “b÷ #fi÷ ] “bfib÷ ÊŸ“Á“ “b÷ #÷Á“ Zϸ ¸÷>Á“[ c÷“˙bØ® Ï”÷.' SKbÏ÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“b#÷ Z÷ ˙bZfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷
Z÷ \÷Ï-\÷ÏØ® Ï “® Ïmb÷ Gı÷.' SKbÏ÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ P˙◊ŸT #b”bÏ c“bfi c÷“Z® Ï”÷˙b TbO®. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Ob÷◊bPTÁ“b
Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Z÷ Pg√bÏ®fib œÁ“b÷Ïbfib ÊŸ“Á“ “bfi÷ #fi÷ ]Ê“fi÷ #÷Á“ Zϸ fibdfi® «”y•ŸZ #bKb, ◊jbÏ®, Z÷˙® Ï®Z÷ Z÷®fib ƶ]b “b#b÷ Kb˙Z„
fi ¸÷>Á“b÷ ◊϶ZŸ Z÷fi® ◊bÆ÷ Ïb√® c“b÷, Dı÷Ø® Z÷fi÷ ◊πZ®PZ Ï”÷' #b Æb¶gÍ®fi÷ Z÷ ÆŸÁŸ“db’ÏÁ“bfib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. #b”bÏ ˙”b÷Ïb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷
ÊŸ“Á“ “b Z÷fi® ◊bÆ÷ Ïb√® c“®jb. SKbÏ ◊E® Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ PgÁ“bÏ®fi÷ #bKb#b÷ ! ”y¶ ÆbOÏfi÷ dbÊ÷“ #PfiÕ“ GŸı¶ Kb˙Z„ #dfib÷∏ GŸı¶ ÆbOÏ dbÏŸ¶ fibd
#T¶Á“bÏÁ“d Á“ÏbÔKb¶. ◊Gı® œZ◊bÁ“ #fi÷ Æ”Æπ◊bÁ“ Z÷TØ® #¿K¶Ofi Á“KŸ∂. ◊ Æb¶gÍ˙b ›·GıZb÷ fiØ® Kb˙Z„ ◊’Ïgb÷O ◊ fiØ® ›·GıZb÷ Dı÷fi÷ Dı÷fi÷
#¿K¶Ofi Ø› OKb ◊Gı® ÆŸ˙bPÆZ O¶jsÔKfib &«Ê“fiØ® Z÷fib œÏ®ÏfiŸ¶ &«Ê“fi dfi÷ #b◊˙bdb¶ #b˙÷ Z÷fi÷ Z÷fi÷ ”y¶ #PfiÕ“ Kb˙Z„ #dfib÷∏ «fiŸ¶ GŸı¶. ”÷
Á“KŸ∂. ◊Gı® OÏd ◊b®خ, ÆŸO¶j® ◊b® #fi÷ œ®ZT ◊b®خ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶. #bKb#b÷ ! Zd÷ «”y ∏bfi® Gıb÷. Kb˙Z„ #b◊÷ Á“b÷› d¶‰-Z¶‰ #b’c“ ◊πbk
‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ «bÏ®Á“ #fi÷ ÆŸÁ“b÷dÍ O¶jÁ“¥bK ˙¬Ø® œÏ®Ï Tˆ¢KŸ¶. ◊Gı® Á“Ï÷T Gı÷ ? Dı÷Ø® ”y¶ ÆbOÏ c“bÏÁ“fi÷ ›Õ“ Á“bÒZ Kb˙Z„ P◊πK «fiŸ¶ ?' #dbÏ÷
”¶Æ T¨Â ˙¬ ◊”÷ÏbÔKb¶. ˙¬ ◊”÷Ïb˙®fi÷ Z÷fi÷ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® #T¶Áø“Z Z÷˙® ˙bZ Æb¶gÍ˙® fi Á“V◊÷ Zb÷ Z÷fib÷ &◊bK «Zb˙˙b÷ cˆ“Ï Ïmb÷. SKbÏ÷ Z÷
Á“Kb÷|. gb÷Dıfi Á“Ïb˙®fi÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® ◊bÆ÷ T› OKb. •bP˙Á“b Ø›. Kb˙Z„ Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfi® ◊bÆ÷ c“®¨b T®j®. SKbÏ ◊Gı®
SKbÏ ◊Gı® ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“bfi÷ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶ ÆŸÁˆ“dbPTÁ“b Æbµ˙® «fi® O›. ›KbÆPdPZØ® ƶ◊≥ Kb˙Z„ «πŒEb’Ï® Ø›fi÷
Kb˙Z„ Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®, Z÷ Pg√bÏ® ◊ŸÏŸ¥fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ]Âb &◊˙bÆ, «÷Tb, Z÷Tb #b’c“ Z◊‹Kb Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏ˙b TbO®.
c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b dbÏ® ◊Ÿ‰® dfi÷ ›Õ“ Gı÷. Z÷fi÷ ”y¶ Zfi÷ ZbÏ® gbKbfib v“◊÷ SKbÏ ◊Gı® ƈÁŸ“dbPTÁ“b #bKb Á“b÷› ÆdK÷ Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfi® ◊bÆ÷
#b◊Ÿ¶ GŸı¶. Zd÷ #b Á“VKbÂÁ“b’Ï®fi÷ dbÊ÷“ Á“VKbÂÁ“bÏ® Øb#b÷ ! SKbÏ ◊Gı® O›. Dı›fi÷ Z÷fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb; fid‹Á“bÏ Á“Kb. "”÷ #bKb ! #b◊fi® #b∏b ◊πbk
Z÷ sdŸÁ“ ◊ŸÏŸ¥÷ ÆbOÏc“Îfi® ˙bZ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b Á“Ï®fi÷ ”y¶ E¶◊b fiOÏ®fi® «”bÏ ÆŸgˆPdgbO &UbfiZ® «”y cˆ“Ï fiP” Z÷dDı «”y
c“b’ÏÁ“bfi® ÆbØ÷ ˙bÆOø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| #fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“bfi® ÆbØ÷ fiºÁ“ fiP” #÷˙b ‹Øbfidb¶, «÷Tb-«÷Tbfi® Z◊‹Kb Á“ÏZb¶ ƈKfi® ÆÒdŸ√
˙bÆOø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| #fi÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c“b’ÏÁ“bfi® ÆbØ÷ œNKbdb¶ ƈZb÷. Z÷ #bZb◊fib T÷Z® ØÁ“[ P˙EbÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶.' SKbÏ÷ Z÷ Ob÷◊bPTÁ“b #bKb#÷ Á“mŸ¶-
ÆdK÷ Z÷ sdŸÁ“ ◊ŸÏŸ¥ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfib÷ Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib #¶O‹◊œfib÷ #fiŸg˙ ØKb÷. ”÷ #bKb ! #b◊Â÷ PfiOπ∂Ø •d®#b÷ Gı®#÷ #fi÷ OŸk «πŒEb’Ï® Gı®#÷.
NAYADHM/ 86
Kb˙Z„ ›KbÆPdPZfib œb÷jfibÏ Gı®#÷. Z÷Ø® #b◊Âfi÷ Obd #fi÷ ÆP≥˙÷œØ® #bK÷| ! ZŸ¶ œÏ®Ï«ÁŸ“œ «fi® O› Gı÷,Z÷Ø® c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ «ÁŸ“œ Eb’ωv“◊
«”bÏ Dı›fi÷ «÷Tb «÷Tbfi® Z◊‹Kb Á“Ï®fi÷ P˙EÏ˙Ÿ¶ Kb÷‘K ◊϶ZŸ ˙b “Ø® ‹Øbfifi® #bTb÷Efib Á“Ï, Kb˙Z„ ◊πbKP_Î #¶O®Á“bÏ Á“Ï. SKbÏ÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b
]÷ÏbK÷T &◊b•Kfi® #¶c“Ï Dı œÏ®Ïfi÷ ˙¬Ø® #b·Gıb’c“Z Á“Ï®fi÷ Kb Æbµ˙®fib #bKb#÷ Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfib #b #Øfib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷;, Z÷fi÷ #¶O®Á“bÏ fi
◊’Ï˙bÏfi® ÆbØ÷ Ï”®fi÷ ZØb ◊øΩ˙® ◊Ï ◊c“-ZT Ædbfi Ïb√®fi÷ #bZb◊fib Á“Kb÷|. &TÊŸ¶“ #fibc“Ï Á“ÏZ®,#‹˙®Á“bÏ Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏ˙b TbO®. SKbÏ÷ «®º
T÷˙® Á“V◊÷ Gı÷.Z KbÏ÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #bKbfi÷ Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfi® #b ˙bZ &◊Ï #bKb#b÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #bKbfi® ˙b϶˙bÏ #˙”÷Tfib Á“Ï˙b TbO®, Kb˙Z„ #fibc“Ï
•∞b fi «÷≤“®, ◊πZ®PZ fi Ø›, ÏŸPE fi Ø›. Z÷ ÆŸgˆPdgbO &Ubfifi® Á¶“›Á“ Á“Ï˙b TbO® #fi÷ ˙b϶˙bÏ #b #Ø dbÊ÷“ Ïb÷Á“˙b TbO®.
Æd®◊db¶ Pfi϶ZÏ «÷Tb «÷Tbfib ◊bÏÂb Á“ÏZ® Kb˙Z„ P˙EÏ˙b TbO®. PfiOπ∂Ø •d®#b÷ fbÏb #˙”÷Tfib Á“ÏbK÷T® #fi÷ ˙b϶˙bÏ Ïb÷Á“b˙bdb¶
(166) E¶◊b fiOÏ®db¶ TPTZb Pfi˙bÆ Á“ÏZ® ”Z®. Ïb\#÷ Z÷fi÷ #b˙÷T® Z÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“bfib dfidb¶ #b˙b÷ Kb˙Z„ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷- ≈KbÏ÷ ”y¶
›·GıbfiŸÆbÏ P˙”bÏ Á“Ï˙bfi® GˆıÊ“ #b◊® ”Z®. Z÷ Ê“b÷Í® dbZb-P◊Zb ‹˙Dıfib÷ Oø”‹Ø˙bÆdb¶ ”Z®, SKbÏ÷ ‹˙bj®fi ”Z®. #fi÷ ≈KbÏ÷ ”y¶ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®P¨Z
#b’c“fi® ◊Ï˙b” Á“ÏZ® fi ”Z®. ˙÷LKbfiŸ¶ ]Ï #÷ Dı Z÷fiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶. Z÷ P˙P˙j Ø› SKbÏ÷ ◊Ïbc“®fi «fi® O›. ◊”÷Tb¶ #b •d®#b÷ dbÏb÷ #bc“Ï Á“ÏZ® ”Z®,
◊πÁ“bÏfib÷ #P˙fiK Á“Ï˙bdb¶ &∞Z ”Z®. jfib∆ ”Z® #fi÷ Kb˙Z„ Á“b÷›Ø® ”˙÷ #bc“Ï Á“ÏZ® fiØ®. Z÷Ø® Á“bT÷ ◊πgbZ Ø˙b ◊Ï Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfi®
c“«bZ® fi”®, Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ c÷“˙c“Îb fibdfi® OPÂÁ“b Ï”÷Z® ”Z®. Z÷ ◊bÆ÷Ø® fi®Á“Í®fi÷ #TO &◊b•Kdb¶ Dı›fi÷ dbÏ÷ Ï”÷˙Ÿ¶. Z÷ Dı dbÏb dbÊ÷“
ÆŸÁŸ“dbÏ ”Z®. #÷Á“ ˙bÏ Z÷ TPTZb Ob÷{“®fib¶ ◊b¶E Ob÷P{“Á“ ◊Ÿv“¥b÷ c÷“˙c“Î •÷K‹Á“Ï Gı÷.' Z÷®#÷ #b˙b÷ P˙EbÏ Á“Kb÷|. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πgbZ
OPÂÁ“bfi® ÆbØ÷, ÆŸgˆPdgbO &Ubfifi® TId®fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏZb Ø˙b ◊Ï Ob÷◊bPTÁ“b #bKbfi® ◊bÆ÷Ø® fi®Á“Í®fi÷ #TO &◊b•Kdb¶ Dı›fi÷Ï”÷˙b
”Zb. Z÷db¶Ø® #÷Á“ Ob÷{“® ◊Ÿv“¥÷ c÷“˙c“Îb OPÂÁ“bfi÷ ◊b÷Zbfi® Ob÷c“db¶ «÷Æb “® T O®. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› Ïb÷Á“fibÏ fi ”b÷˙bØ® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b ‹˙·Gı¶c“«ŸP∞ Ø›fi÷
”Z®. #÷Á“ ◊bGıÍ Gı‰ jbÏ Á“KŸ∂, #÷Á÷“ Z÷®fib d‹ZÁ“ ◊Ï ¸`Tb÷fi® Á“TO® PœPØTbEbÏ® «fi® O›. ◊bw‹Øfi® Dı÷d P˙”bÏ Á“Ï˙b TbO®. Z÷ #˙Æ≥ #fi÷
ÏE®, #÷Á“ Z÷®fib ◊O ϶O˙b Tb‘Kb÷ #fi÷ #÷Á“ Z÷® ◊Ï EbdÏ ∑“b÷Í˙b #bT‹KdK P˙”bÏ˙bÍ® Ø› O›. ÁŸ“œ®Tb Ø› O›. ƶ‹Á“Zb ƶÆaZ
Tb‘Kb÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #bKb#÷ c÷“˙OPÂÁ“bfi÷ ◊b¶E Ob÷P{“Á“ P˙”b’Ï® Ø› O›. #b Ï®Z÷ Z÷®#÷ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® Æbµ˙® ◊KbKfiŸ¶
◊Ÿv“¥b÷fi® ÆbØ÷ &c“bÏ dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bd-gb÷O gb÷O˙Zb \÷Kb. \÷›fi÷ ◊bTfi Á“KŸ∂. #¶Zdb¶ #jdbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï®fi÷, ◊b÷Zbfib #fiŸPEZ
Z÷®fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ #”b ! #b ¬® ◊ˆ˙db¶ #bEÏ #bEÏÂfi® #bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d Á“Kb P˙fib Dı Á“bÍfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍ
Á“Ï÷T œŸg Á“d #fiŸg˙ Ï”® Gı÷. Z÷Ø® \÷ ÆŸ#bEÏ®Z Z◊, PfiKd #fi÷ Á“Ï®fi÷ ›œbfi Á“V◊db¶, Á“b÷› P˙dbfidb¶ fi˙ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍ®
«πŒEKfiŸ¶ Á¶“› ◊ Á“VKbÂÁ“bÏ® ¸Í ”b÷K Zb÷ ”y¶ ◊ #bObd® g˙db¶ Z÷fi® c÷“˙OPÂÁ“bfib v“◊db¶ &S◊≥ Ø› SKb¶.
Dı÷d Dı Á“bdgb÷Ob÷fi÷ gb÷O˙Z® P˙EÏŸ¶.' Z÷®#÷ Z÷ ◊πdbÂ÷fiŸ¶ Pfic“bfi-PfiKb (168) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶, #b Dı@«Ÿf®◊ fibdfib f®◊db¶
Á“KŸ∂ #fi÷ PfiKbŸ¶ Á“Ï®fi÷ #bZb◊fib gˆPdØ® ◊bE® ¸Ï®. gÏZ ¨÷‰db¶ ◊¶EbT c÷“œdb¶ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ sŸ◊c“ fibdfib÷
(167) SKbÏ ◊Gı® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #bKb œÏ®Ï«ÁŸ“œ Ø› O›. Z÷ Ïb\ ”Zb÷. sŸ◊c“ Ïb\fi÷ EŸT® ◊Ê“Ïb® ”Z® #fi÷ ]øÕ“jŸ@fi ÁŸ“dbÏ KŸ˙ÏbZ
˙b϶˙bÏ ”bØ jb÷Z®, ◊O jb÷Z®, d‹ZÁ“ jb÷Z®, dŸ√ jb÷Z®, ‹ZfibÒZÏ jb÷Z®, ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b c÷“˙® Z÷ c÷“˙Tb÷Á“Ø® #bKŸfib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„
«OT jb÷Z® ZØb OŸk #¶O jb÷Z® ”Z®. Dı÷ ‹Øbfi ◊Ï Z÷ &g® Ï”÷Z®, c÷“˙®fib œÏ®Ïfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ #b sŸ◊c“ Ïb\fi® EŸT®Ïb®fi® ÁŸ“P¨db¶ ◊Ÿ‰®
Á“bKb÷SÆO Á“ÏZ®, ƈZ®, ‹˙bµKbK Á“ÏZ® SKb¶ ◊”÷T÷Ø® Dı gˆPd ◊Ï ◊b® v“◊÷ &S◊≥ Ø›. SKbÏ ◊Gı® EŸT® Ïb®#÷ fi˙ dbÆ ◊ˆÂ ØZb¶ Kb˙Z„
Gıb¶Ê“Z® ”Z® #fi÷ ◊Gı® Dı &g® Ï”÷Z®, Á“bKb÷SÆO Á“ÏZ®, ƈZ® Kb ‹˙bµKbK ◊Ÿ‰®fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. SKbÏ ◊E® «bÏ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï Z÷ «bPTÁ“bfiŸ¶
Á“ÏZ® ”Z®. SKbÏ÷ Z÷ Ob÷◊bPTÁ“b #bKb#÷ ÆŸÁŸ“dbPTÁ“b #bKbfi÷ Á“mŸ¶- "”÷ OŸÂPfiÛ◊≥ sb…◊c“® fibd ÏbpKŸ¶. SKbÏ◊Gı®◊b¶E jbKb÷ fbÏb Oπ” Á“ÏbK÷T Z÷
c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #bK÷| ! #b◊Â÷ PfiOπ∂Ø Æbµ˙®#b÷ Gı®#÷. ›Kb ÆPdPZØ® ƶ◊≥ sb…◊c“® c“b’ÏÁ“b ◊˙Zfi® OŸ¸bdb¶ §‹ØZ E¶◊Á“TZbfi® Ædbfi ˙bKŸ #b’c“fib
Kb˙Z„ OŸk «πŒEb’Ï® Gı®#÷ #b◊Âfi÷ œÏ®Ï«ÁŸ“œ Ø˙Ÿ¶ Á“V◊÷ fiP”. ◊϶ZŸ ”÷ ÔKb]bZØ® ÏP”Z Ø›fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ˙j˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb
NAYADHM/ 87
«bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ ÏP”Z Ø›fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ˙j˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ •÷{“ &◊§‹ØZ Á“Kb÷|. SKbÏ÷ ◊Gı® ‹fibfi Á“Ï÷T #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gP¥Z ØK÷T Z÷
ÏbDıÁ“ÒKb «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ Ø›fi÷ Kb˙Z„ &SÁø“Ê“ œÏ®Ï˙bÍ® Ø› O›. SKbÏ cˆ“Z÷ EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb #wÏØ &◊Ï #bÏb÷” Á“KŸ∂. #bÏb÷” Á“Ï®fi÷, Á“˙E #b’c“
◊Gı® ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ #÷Á“˙bÏ #¶Z:◊ŸÏfi® Ïb®#b÷#÷ ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶ jbÏ Á“Ï®fi÷ Z…KbÏ ØKb÷ #fi÷ #¬ œ¬jbÏ® ]Âb ◊Ÿv“¥b÷fi® ÆbØ÷ ÆŸÏbÕ}“
Kb˙Z„ #T¶Á“bÏbØ® P˙gˆP¥Z Á“Ï®. ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\fib EÏÂb÷fi® ˙¶c“fib Á“Ï˙bfi÷ Dıfi◊c“fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ fbÏ˙Z® fiOÏ® ”Z®, Z÷fi® Zϸ EbVKb÷, ≈Kb¶
dbÊ÷“ Z÷fi® ◊bÆ÷ db÷Á“T®. SKbÏ÷ Z÷ •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ® sŸ◊c“ Ïb\fi® ◊bÆ÷ O›. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib «”bÏfi® Ægb ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb÷ #wÏØ
SKb¶ Dı›fi÷ sŸ◊c“ Ïb\fib EÏÂb÷fi÷ ‹◊œ Á“Kb÷|. Ïb÷aKb÷. ÏØØ® fi®E÷ &ZKb÷| ◊Gı® dfiŸÛKb÷fib Ædˆ”Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ◊O÷
(169) SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ sb…◊c“® c“b’ÏÁ“bfi÷ ◊b÷Zbfib √b÷Ídb¶ EbTZb÷ EbTZb÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷. SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ Áø“ÛÂ
«÷Æb “®. ◊Gı® ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fib v“◊. Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hKfi÷ \÷›fi÷ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙fi÷, ÆdŸs P˙DıK #b’c“ c“Æ c“ÆbÏb÷fi÷ Kb˙Z„ d”bÆ÷fi #b’c“ Gı¡◊fi
P˙‹dK ◊b@Kb÷. Z÷Â÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ ◊Ÿ‰® ! ”y¶ ‹˙K¶ Zfi÷ ”\Ï «T˙bfi ˙Ofi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ sŸ◊c“Ïb\fib Á“ØfibfiŸÆbÏ #Pgfi¶c“fi
Á“b÷› Ïb\ #Ø˙b KŸ˙ÏbDıfi® gbKb v“◊db¶ c“›œ #fi÷ SKb¶ ZŸ¶ ÆŸ√® Kb cŸ“:√® Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ‹˙K¶˙Ïdb¶ ◊jbÏ˙bfiŸ¶ Pfid¶‰Â #b¡KŸ¶.
Ø›œ Zb÷ dfi÷ º¶c“O®gÏ Ùc“Kdb¶ c“b” Øœ÷. Z÷Ø® ”÷ ◊Ÿ‰® ! #bDıØ® ”y¶ ZbÏb÷ SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Z÷ cˆ“Zfib÷ #b ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
‹˙K¶˙Ï ÏEŸ¶ GŸı¶. Z÷Ø® ZŸ¶ ◊b÷Zbfi® ›·GıbØ® Dı÷ Ïb\ #Ø˙b KŸ˙ÏbDıfiŸ¶ ˙Ï Ædºfi÷ ◊πÆ≥ ØKb Kb˙Z„ Z÷dfib Ùc“Kdb¶ ƶZb÷¥ ØKb÷. Z÷dÂ÷ Z÷ cˆ“Zfib÷
Á“Ï®œ Z÷ ZbÏb÷ ◊PZ Øœ÷.' #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Kb˙Z„ sb…◊c“®fi÷ #bwb Æfi ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|, ÆÒdbfi Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷fi÷
#b¡KŸ¶. #bwbÆfi #b◊®fi÷ Z÷®fi÷ P˙c“bK Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ cˆ“Z «b÷TbÔKb, «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ ÆŸjdb Ægbdb¶
«b÷TbÔKb÷. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ fbÏ˙Z® fiOÏ® \#b÷. Ï”÷T® ÆbdŸc“bPfiÁ“ g÷Ï®fi÷ ˙Ob “b÷.' SKbÏ÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ g÷Ï® ˙Ob “®
SKb¶ Zd÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #fi÷ ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“œ c“ÆbÏb÷fi÷, «Íc÷“˙ #b’c“ ÆbdŸc“bPfiÁ“ g÷Ï®fib Zb “fiØ® ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“Æ c“ÆbÏ Kb˙Z„ d”bÆ÷fi
◊b¶E d”b˙®Ïbfi÷, &OπÆ÷fi #b’c“ Æb÷Í”\Ï Ïb\#b÷fi÷, ◊πUŸ@fi #b’c“ #b’c“ Gı¡◊fi ”\Ï «T˙bfi, ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ P˙gˆP¥Z Ø›fi÷, ◊b÷Z-
Æb “b‰Â Á“Ïb÷ “ ÁŸ“dbÏb÷fi÷, œb¶« #b’c“ Æb≤“”\Ï cŸ“c“bÒZb÷fi÷, ˙®ÏÆ÷fi #b’c“ ◊b÷Zbfib ˙…g˙ #fiŸÆbÏ÷ ≤“b≤“ Z÷dDı ÆSÁ“bÏfib ÆdŸc“bK ◊πdbÂ÷, Á“b÷› Á“b÷› ÏØ
#÷Á“˙®Æ ”\Ï ˙®Ï ◊Ÿv“¥b÷fi÷, d”bÆ÷fi #b’c“ Gı¡◊fi ”\Ï «T˙bfi ˙Ofi÷ &◊Ï ZØb Á“b÷› Á“b÷› #w #b’c“ &◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ #fi÷ Á“b÷› Á“b÷› ◊O÷
ZØb #ÒK ]Âb Ïb\ KŸ˙ÏbDı, ZT˙Ï, db¶ “PTÁ“, Á“b…ÊŸ“§@«Á“, ›¿K, •÷{“®, EbT®fi÷ ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ”Zb, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷
Æ÷fib◊PZ #fi÷ ÆbØ˙b” ◊πgøPZfi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi, c“œ÷ fi√ PdTb˙®fi÷ «jb#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ DıK-P˙DıK œ¯c“Ø® #Pgfi¶’c“ Á“Kb.
d‹ZÁ“ ◊Ï #b˙Îfi Á“Ï®fi÷ #¶DıPT Á“Ï®fi÷ #fi÷ "DıK-P˙DıK' œ¯c“ Á“”®fi÷ SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b
«jbfiŸ¶ #Pgfi¶c“fi Á“Ï\÷. #Pgfi¶c“fi Á“Ï®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶.' ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® ◊e“bPg¥÷Á“ Á“Ï÷T ”§‹ZÏSfifi÷ Z…KbÏ
"#b ◊πdbÂ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“b§@◊VK◊ŸÏ fiOÏdb¶ sŸ◊c“ Ïb\fi® ◊Ÿ‰®, Á“Ïb÷ ZØb]b÷ “b, ”bØ®, ÏØb÷ #fi÷ ◊c“bPZ#b÷fi® EZŸÏ¶O® Æ÷fib Ƨ≈DıZ Á“Ï®fi÷
EŸT® c÷“˙®fi® #bSd\ #fi÷ jøÕ“UŸ@fi ÁŸ“dbÏfi® gPOfi® •÷{“ ÏbDıÁŸ“dbÏ® dbÏ® #b∏b ◊bGı® Æb÷>◊b÷. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ d≈DıfiOø”db¶ OKb.
sb…◊c“®fib÷ ‹˙K¶˙Ï Ø˙bfib÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ «jb sŸ◊c“ Ïb\ ◊Ï db÷Z®#b÷fib OŸ·GıbØ® dfib÷”Ï Z÷ d≈DıfiOø”db¶ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ P˙gˆP¥Z Ø›fi÷
#fiŸOπ” Á“Ï®fi÷ Á“bÍ-ÆdKfib÷ P˙T¶« Á“Kb P˙fib-&PEZ ÆdK÷ Á“b§@◊VK◊ŸÏ ZØb gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ #¶DıfiPO’Ïfib Pœ√Ïfib Ædbfi ODı◊PZ ◊Ï Z÷
fiOÏdb¶ ◊jbÏ\÷.' SKbÏ ◊Gı® cˆ“Z÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ d‹ZÁ“ ◊Ï fiÏ◊PZ #bv“∑“ ØKb. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙, ÆdŸs P˙DıK #b’c“ c“ÆbÏb÷fi®
#¶DıPT \÷ “®fi÷ sŸ◊c“ Ïb\fib÷ #b #Ø (˙øÎbÒZ) P˙fiKfi® ÆbØ÷ ‹˙®Á“bÏ ÆbØ÷ Kb˙Z„ #fi¶OÆ÷fib #b’c“ Á÷“Ê“TbÁ“ ”\Ï OPÂÁ“b#b÷fi® ÆbØ÷, ◊’Ï˙øZ
Á“Kb÷|. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #bÔKb÷. ]Ï÷ #b˙®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷fi÷ Ø›fi÷ ◊ˆÏb ≤“b≤“fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ˙bUb÷fi® µ˙®Pfifi® ÆbØ÷ fbÏ˙Z® fiOÏ®fi®
«b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb÷ dµKdb¶ Ø›fi÷ fi®Á“iKb. Dı÷ Zϸ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶, Z÷ Zϸ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“
#wÏØ \÷ “®fi÷ œ®]π &◊§‹ØZ Á“Ïb÷ !' Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊Ÿv“¥b÷#÷ Kb˙Z„ ÏØ &UZ ØKb.
NAYADHM/ 88
(170) SKbÏ ◊Gı® ◊”÷Tb cˆ“Zfi÷ fb’ÏÁ“b db÷Á“VKb ◊Gı® ZÏZDı sŸ◊c“ ◊¶EbT Dıfi◊c“ Zϸ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷
Ïb\#÷ «®\ cˆ“Zfi÷ «b÷TbÔKb÷, «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ !
”§‹Z◊bfiŸÏ fiOÏdb¶ \#b÷. SKb¶ Zd÷ ◊Ÿ‰b÷ ÆP”Z ◊b¶ Ÿ“Ïb\fi÷, Z÷fib ◊Ÿ‰ Zd÷ \#b÷ #fi÷ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏfi® «”bÏ, O¶Ob fic“®Ø® fi #PjÁ“ cˆ“Ï Á÷“ fi
KŸPjP{“Ï, g®d, #DıŸfi, fiÁŸ“T #fi÷ Æ”c÷“˙fi÷, Æb÷ gb›#b÷ ÆP”Z cŸ“Kb÷|jfifi÷, #PjÁ“ fiºÁ“, #÷Á“ P˙œbT ‹˙K¶˙Ï d¶ “◊ «fib˙b÷, Dı÷ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷Ø®
Ob¶O÷K, P˙cŸ“Ï, sb÷Â, DıKKØ, œÁŸ“Pfi, Á“Â #fi÷ #wSØbdbfi÷ «¶fi÷ ”bØ «fi÷T ”b÷K #fi÷ Dı÷db¶ T®Tb Á“ÏZ® ◊ŸZÍ®#b÷ ”b÷K, SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷
\÷ “®fi÷ Kb˙Z„ d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï®fi÷ Z÷Dı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷˙Ÿ¶ SKbÏ ◊Gı® cˆ“Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- œ®]πZbØ® ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ #fi÷Á“ ƶpKÁ“
”§‹Zfib◊ŸÏ Dı›fi÷ Z÷Dı ◊πÁ“bÏ÷ Á“mŸ¶. SKbÏ÷ Dı÷d Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“KŸ∂, Z÷d Dı ”\Ïb÷ Ï\fi÷ dbÊ÷“ #b˙bÆ Z…KbÏ Á“Ïb÷. Z÷#b÷#÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï®fi÷ #b∏b ◊bGı®
◊b¶ Ÿ“Ïb\#÷ Á“KŸ∂. P˙œ÷¥Zb #÷Ê“T® Á÷“ ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶ g÷Ï® fi ”Z®. ◊b¶ Ÿ“Ïb\ Æb÷>◊®. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ ]Âb ”\Ïb÷ Ø›fi÷ KbZ˙„
◊ Á“b¶P◊VKb◊ŸÏ fiOÏfi® Zϸ Odfi Á“Ï˙bfi÷ &UZ ØKb. #bDı A“dØ® ‰®\ ÆŸgÊ“b÷fib ◊’Ï˙bÏØ® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷, #µK #fi÷ ◊bU T›fi÷, ƶ◊ˆÂ ≠“P∞fi®
cˆ“Zfi÷ E¶◊b fiOÏ® db÷Á“VKb÷. #fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "Zd÷ SKb¶ Dı›fi÷ #¶OÏbDı ÆbØ÷ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏfi® «”bÏ fi®Á“iKb÷. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“
Áø“ÛÂfi÷, Æ÷£Á“ Ïb\fi÷ #fi÷ fi¶’c“ÏbDıfi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ Á“”÷\÷ Á÷“ «”yƶpKÁ“ ”\Ïb÷ Ïb\#b÷ ”Zb, SKb¶ #bÔKb÷. SKb¶ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZfib÷ #µK
‹˙K¶˙Ïdb¶ ◊jbÏ\÷.' Eb÷Øb÷ cˆ“Z œŸ§aZdZ® fiOÏ® db÷Á“VKb÷ #fi÷ Z÷fi÷ #bc÷“œ #fi÷ ◊bUØ® ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb÷|. ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“fi÷
#b¡Kb÷- "Zd÷ c“d]b÷¥fib ◊Ÿ‰fi÷ #fi÷ gb›#b÷Ø® ◊’Ï˙øZ PœœŸ◊bT Ïb\fi÷ #TO #TO #b˙bÆ #b¡Kb.
”bØ \÷ “®fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. ◊b¶EÆb÷ cˆ“Z ”§‹Zœ®] fiOÏ db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- SKbÏ ◊Gı® Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ ◊b÷Z◊b÷Zbfib #b˙bÆdb¶ ◊”b÷>E®fi÷
"Zd÷ c“dc¶“Z Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„ ◊jbÏ\÷.' Gıu“b÷ cˆ“Z dØŸÏb ”bØ®#b÷fib ‹Á¶“j &◊ÏØ® fi®E÷ &ZKb. «jb#÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib÷ ◊ “b˙ fib¶pKb÷
fiOÏ® db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- Zd÷ jÏ Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“”÷\÷ Kb˙Z„ #fi÷ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib #b˙bÆb÷db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. #bÆfib÷ ◊Ï «÷≤“b #fi÷ œNKb
‹˙K¶˙Ïdb¶ ◊jbÏ\÷. ÆbZdb÷ cˆ“Z ÏbDıOø” fiOÏ db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- "Zd÷ ◊Ï ÆˆZb ØÁ“b ]Âb¶ Dı O¶j˙b÷| ◊bÆ÷ Obfi Á“Ïb˙Zb¶ #fi÷ fiÊ“b÷ ◊bÆ÷ fibÊ“Á“
DıÏbPÆÒjŸfib ◊Ÿ‰ Æ”c÷“˙ Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„ ‹˙K¶˙Ïdb¶ Á“Ïb˙Zb¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ
◊jbÏ\÷.' #b≤“db÷ cˆ“Z Á“b…’ “ÒK fiOÏ db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- "Zd÷ g®ÛdÁ“fib Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d Z…KbÏ Á“ÏbÔKb.
◊Ÿ‰ ÏŸ§aZ Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶ Kb˙Z„ ‹˙K¶˙Ïdb¶ ◊jbÏ\÷.' ◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! \#b÷ #fi÷ Z÷
SKbÏ ◊Gı® fi˙db÷ cˆ“Z P˙ÏbÊ“ fiOÏ db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶- "Zd÷ Æb÷ gb›#b÷ P˙◊ŸT #œfib’c“, ÆŸÏb, dU, db¶Æ, Æ®jŸ #fi÷ ◊πÆ≥b ZØb ◊πEŸÏ ◊ŸÛ◊,
ÆP”Z Á“[EÁ“ Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Á“”÷\÷ Kb˙Z„ ‹˙K¶˙Ïdb¶ ◊jbÏ\÷.' c“œdb÷ ˙¬, O¶j, dbTb#b÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ”\Ïb÷ Ïb\#b÷fib
cˆ“Z œ÷¥Oπbd, #bÁ“Ï, fiOÏ #b’c“db¶ db÷Á“VKb÷ #fi÷ Á“mŸ¶ Zd÷ SKb¶fib #fi÷Á“ #b˙bÆdb¶ T› \#b÷.' Z÷ Æb¶gÍ®fi÷ Z÷ «j® ˙‹ZŸ#b÷ T› OKb. SKbÏ
”\Ï Ïb\#b÷fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. ◊Gı® ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ Ïb\ Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“fiŸ¶. ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: #b‹˙bc“fi Á“ÏZb
SKbÏ ◊Gı® Z÷ cˆ“Z Z÷Dı ◊πdbÂ÷ fi®Á“iKb÷ #fi÷ ≈Kb¶ Oπbd #bÁ“Ï fiOÏ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ ◊Gı® #bEdfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ÆŸ√c“ #bÆfib÷◊Ï
#b’c“ ”Zb¶, SKb¶ Dı›fi÷ c“Ï÷Á“ Ïb\fi÷ #bd¶‰Â #b¡KŸ¶ Kb˙Z„ ‹˙K¶˙Ïdb¶ #bÆ®fi÷ Ø›fi÷ Kb˙Z„ ]Âb O¶j˙b÷|Ø® ƶO®Z Á“Ïb˙Zb¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ
◊jbÏb÷. SKbÏ ◊Gı® #fi÷Á“ ”\Ï Ïb\#b÷#÷ Z÷ cˆ“Zfib #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ ◊ˆ˙b◊Ïb”ÂÁ“bÍ ÆdK÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb.
#fi÷ Ædºfi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ Ø›fi÷ Z÷ cˆ“Zb÷fib÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Ï®fi÷ P˙c“bK Á“Kb. «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Á“b§@◊VK ◊ŸÏ
SKbÏ ◊Gı® #bd¶P‰Z Á“Ï÷T ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ]® ƶpKbdb¶ ”\Ïb÷ fiOÏfib •ø¶⁄bÊ“Á“ #b’c“ dbÁ“b÷|db¶ ZØb ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ”\Ïb÷ Ïb\#bfib
Ïb\#b÷db¶Ø® c“Ï÷Á÷“ ‹fibfi Á“KŸ∂. Z÷#b÷ Æ\˙÷T •÷{“ ”bØ®fib ‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ #b˙bÆb÷db¶, ”bØ®fib ‹Á¶“j◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ «ŸT¶c“ #˙bDıØ® Kb˙Z„ ˙b϶˙bÏ
ØKb. ◊Gı® ]b÷ “b#b÷, ”bØ®#b÷, ÏØb÷ #fi÷ db÷Ê“b db÷Ê“b gÊ“b÷fib Ædˆ”fib &c„“]b÷¥Âb Á“ÏZb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“”b÷- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Á“bT÷ ◊πgbZ Á“bÍdb¶
Ædˆ”v“◊ EZŸÏ¶PO® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib fiOÏØ® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ sb…◊c“®fib÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKbfib÷ ‹˙K¶˙Ï Øœ÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊ «jb sŸ◊c“
NAYADHM/ 89
Ïb\ ◊Ï #fiŸOπ” Á“ÏZb¶ ØÁ“b¶, ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ P˙gˆP¥Z Ø›fi÷, ”bØ®fib ÏØ ◊Ï #bv“∑“ Ø›. Z÷ ÆdK÷ ]øÕ“UŸ@fi ÁŸ“dbÏ÷ sb…◊c“® ÁŸ“dbÏ®fiŸ¶ ÆbÏPØfiŸ¶ Á“bK
‹◊¶j ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷, Á“b÷϶ʓ ˙ø¨fi® ◊ŸÛ◊dbTb ÆP”Z Gı‰fi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷, Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“® Á¶“P◊VK◊ŸÏ fiOÏfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶
&Îd w÷Z EbdÏb÷Ø® P˙>\Zb ØÁ“b, ]b÷ “b, ”bØ®#b÷, ÏØb÷ #fi÷ ÆŸgÊ“b÷fib ‹˙K¶˙Ïd¶ “◊ ”Zb÷, SKb¶ O›. ‹˙K¶˙Ïd¶ “◊db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ «¶fi÷
Ædˆ”Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ‹˙K¶˙Ï- d¶ “◊ Gı÷ SKb¶ ◊”b÷>Eb÷. SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ ”bØ÷ \÷ “®fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ «”yƶpKÁ“ ”\Ïb÷ Ïb\#b÷fi÷ ◊πÂbd Á“Kb. SKbÏ
#TO-#TO ◊b÷Zbfib fibdb¶’Á“Z #bÆfi &◊Ï «÷Æb÷ #fi÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb ◊Gı® ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®#÷ #÷Á“ db÷Ê“b •®c“bdÁ“b¶ “ Oπ” Á“Kb÷|. ◊bÊ“T,
sb…◊c“®fi® ◊πZ®¨b Á“Ïb÷.' dP£Á“b, E¶◊Á“ #b’c“ Kb˙Z„ Æk◊Â #b’c“fib ¸`Tb÷Ø® OŸ¶Ø÷T ”Zb÷. O¶j
SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Ædˆ”fi÷ ¸÷Tb˙Zb÷ ”Zb÷. #SK¶Z ÆŸ√c“ ‹◊œ˙bÍb÷ #fi÷ c“œfi®K ”Zb÷. SKbÏ
Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸ¶ P◊πKb÷ ! Zd÷ ‹˙K¶˙Ïd¶ “◊db¶ \#b÷ #fi÷ Z÷db¶ Gıb¶Ê“b÷, Z÷fi÷ ◊Gı® Z÷ A“[ “b Á“Ïb˙fibÏ® Kb˙Z„ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍ® jbK÷ DıdÂb ”bØdb¶ EdÁ“Zb÷
˙bÍb÷. T®>◊b÷ #fi÷ •÷{“ ÆŸ¶OPjZ sÔKb÷Ø® ÆŸ¶OPjZ Á“Ïb÷. ◊¶E˙Â ◊ŸÛ◊b÷fib #Ï®Æb÷ T®jb÷. Z÷ c“◊Âdb¶ Dı÷ Dı÷ Ïb\fiŸ¶ ◊πPZP«@« ◊ “ZŸ¶ ”ZŸ¶, Z÷
Ædˆ”Ø® ÔKbk Á“Ïb÷. Áø“Û #OÏ •÷{“ Á¶“sŸÁ“ #fi÷ ZÏŸÛÁ“ #b’c“fib jˆ◊Ø® ◊πPZP«@« fbÏb c÷“√bZb •÷> PÆ>”fib Ædbfi Ïb\fi÷ ◊b÷Zbfib  “b«b ”bØ÷Ø®
O¶jfi® ˙bÊ“ Dı÷˙Ÿ¶ Á“Ïb÷. Z÷fi÷ d¶Eb÷Ø® KŸaZ Á“Ïb÷. ◊Gı® ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ”\Ï sb…◊c“®fi÷ «Zb˙Z® ”Z®.Z jbK ‹¸yÊ“, P˙œc“, P˙œŸ∞ ’ÏPgZd÷]fi® ODıfibfi®
Ïb\#b÷fib fibdb÷Ø® #¶’Á“Z #TO-#TO #bÆfi w÷Z ˙¬b÷Ø® #b·Gıb’c“Z Ædbfi O¶g®Ï #fi÷ djŸÏ ˙Efi «b÷TZ® ØÁ“[, Z÷ c“Ï÷Á“ Ïb\fib dbZbP◊Zbfib
Á“Ï®fi÷ Z…KbÏ Á“Ïb÷. SKbÏ ◊Gı® ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgˆPZ ]Âb¶ ”\Ï Ïb\ #b÷ Á“bT÷ ˙¶œ, ÆS˙, ÆbdΩK, Ob÷‰, ◊ÏbA“d, Á“b¶PZ, P˙P˙j ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ∏bfi db”bS@K,
◊πgbZ Ø˙b ◊Ï ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ P˙gˆP¥Z ØKb. •÷{“ ”bØ®fib ‹Á¶“j ◊Ï v“◊, Kb…˙fi, OŸÂ, Tb˙hK, ÁŸ“Í #fi÷ œ®Tfi÷ \ÂfibÏ ”b÷˙bØ® ˙√b Á“Ï˙b
#bv“∑“ ØKb. Á“b÷϶ʓ ˙ø¨b÷fib ¸`Tb÷fi® dbÍb˙bÍb Gı‰fi÷ Á“bÏ Á“Kb∂. Z÷dfib ◊Ï TbO®.
EbdÏ ∑“b÷Íb˙b Tb‘Kb¶. #w, ”bØ®, gÊ“b÷> #b’c“Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ ƶ◊ˆÂ Z÷db¶Ø® Æ˙ ◊πØd ˙ø§Û (Kbc“˙b÷)db¶ ◊πjbfi ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“œ
≠“P∞fi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ˙bUµ˙Pfifi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ ‹˙K¶˙Ïd¶ “◊ ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. c“ÆbÏb÷ Dı÷ ‰Â Tb÷Á“db¶ «Í˙bfi ”Zb, Tb√b÷ œ‰Ÿ#b÷fib dbfi dc“fi Á“ÏfibÏ
d¶ “◊db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ◊øØÁ„“-◊øØÁ“ ◊b÷Z-◊b÷Zbfib fibdfib÷Ø® ”Zb, gÔK º˙b÷db¶ •÷{“ w÷Z Á“dTfib Ædbfi ◊πjbfi ”Zb, Z÷DıØ® c÷“c“®¡Kdbfi
#¶’Á“Z #bÆfi ◊Ï «÷Æ® OKb #fi÷ ÏbDı˙Ï Á“ÒKb sb…◊c“®fi® ◊πZ®¨b Á“Ï˙b ”Zb, «T, ˙®K, v“◊, Kb…˙fi, OŸÂ #fi÷ Tb˙hKfiŸ¶ Á“[Zfi Á“ÏfibÏ® Z÷ jbK÷
Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\ ◊ «®\ ’c“˙Æ÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ #b˙®fi÷ Á“[Zfi Á“KŸ∂ #fi÷ ◊Gı® Á“mŸ¶ Á÷“ #b Kbc“˙b÷ Æb…gb‘K #fi÷ v“◊Ø® ÆŸœb÷PgZ Gı÷
˙bÆŸc÷“˙ #b’c“fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ #Pgfi¶c“fi Á“Ï®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊Ï •÷{“ w÷Z #fi÷ •÷{“◊ŸÏŸ¥b÷db¶ #fi÷ v“◊Ø® ÆŸœb÷PgZ Gı÷ #fi÷ •÷{“ ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ O¶j”‹Z®
EbdÏ ∑“b÷Íb˙b Tb‘Kb÷. Ædbfi Gı÷. Z÷db¶Ø® Á÷“› ZbÏb Ùc“Kfi÷ P◊πK ”b÷K Zb÷ ˙Ï Á“Ï® T÷. SKbÏ ◊Gı®
(171) SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“® «®\ ’c“˙Æ÷ ◊πbZ:Á“bÍ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“® ◊ ”\Ï •÷{“ Ïb\#b÷fi® dµKdb¶ Ø›fi÷, Z÷#b÷fiŸ¶
Ø˙b ◊Ï ‹fibfiOø”fi® Zϸ O›. SKb¶ Dı›fi÷ ‹fibfiOø”db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ #PZA“d Á“ÏZ®-Á“ÏZ® ◊ˆ˙Áø“Z PfiKbÂbØ®◊ ’ÏZ ØZ® ≈Kb¶ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷
Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“KŸ∂ Kb˙Z„ œŸ∞ #fi÷ Ægbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙b Kb÷‘K db¶OPTÁ“ ”Zb, SKb¶ #b˙®. SKb¶ #b˙®fi÷ Z÷®#÷ Z÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ ◊¶E϶O®
&Îd ˙¬ jbÏ Á“Kb. PDıfi◊πPZdb#b÷fiŸ¶ ◊ˆDıfi Á“KŸ∂. ◊ˆDıfi Á“Ï®fi÷ Z÷ ÁŸ“ÆŸdc“bdØ® EbÏ÷ Zϸخ ˙÷PÕ“Z Á“Ï® c“jb. ˙÷PÕ“Z Á“Ï®fi÷ Á“mŸ¶- "d÷> #b ◊b¶E÷
#¶Z:◊ŸÏdb¶ EbT® O›. ◊b¶ “˙b÷fi÷ ˙Ï Á“Kb Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ «”y ”\Ï Ïb\#b÷#÷
(172) SKbÏ ◊Gı® #¶Z:◊ŸÏfi® ¬®#b÷#÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ Æ˙ ±>Eb-±>Eb œ¯c“bØ® ˙b϶˙bÏ &c„“]b÷¥Âb Á“ÏZb¶ Á“mŸ¶- "#”b÷ ! ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb
#T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®. ◊Odb¶ •÷{“ fiˆ◊ŸÏ ◊”÷ÏbÔKb. Kb˙Z„ Z÷ c“bÆ®#b÷fib sb…◊c“®#÷ ÆbÏŸ¶ ˙Ï Á“KŸ∂.' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷#b÷ ‹˙K¶˙Ïd¶ “◊Ø® «”bÏ
Ædˆ”Ø® ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ #¶Z:◊ŸÏØ®«”bÏ fi®Á“Í®. «”bÏ fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ «bm fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib #b˙bÆb÷db¶ EbVKb OKb.
&◊‹ØbfiœbÍb ”Z® #fi÷ ≈Kb¶ EbÏ]¶Ê“b˙bÍb÷ #wÏØb÷ ”Zb÷, SKb¶ #b˙®. SKbÏ ◊Gı® jøÕ“UŸ@fi ÁŸ“dbÏ÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷, ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ EbÏ
#b˙®fi÷ A“[ “b Á“Ïb˙fibÏ® jbK #fi÷ T÷P√Á“b c“bÆ®fi® ÆbØ÷ Z÷ EbÏ ]¶Ê“b˙bÍb ]¶Ê“b˙bÍb #wÏØ ◊Ï #bv“∑“ Á“Kb#fi÷ Á“b¶P◊VK◊ŸÏfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ Kb˙Z„
NAYADHM/ 90
◊b÷Zbfib g˙fi db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ #fi÷ #b”bÏ Á“Kb÷| Kb˙Z„ ◊”÷Tbfi® Dı÷d P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷
ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ ◊e“◊Ï #bÆ®fi Á“Kb. #bÆ®fi Á“Ï®fi÷ Eb¶c“® #fi÷ Æb÷fibfib ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ #fi÷ sb…◊c“®fi÷ ◊bÊ“ &◊Ï «÷ÆbRb. «÷Æb “®fi÷ Z÷dfi÷ w÷Z #fi÷
Á“Íœb÷Ø® ‹fibfi Á“ÏbÔKŸ¶. #PC”b÷d Á“ÏbÔKb÷. ◊Gı® ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ sb…◊c“®fi® ◊®Z Á“Tœb÷Ø® #Pg¥÷Á“ Á“ÏbÔKb÷. ◊Gı® Á“VKbÂÁ“bÏ® &SÆ˙ Á“Kb÷|. Z÷ ˙bÆŸc÷“˙
ÆbØ÷ ◊bPÂOπ” Á“ÏbÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ ÏbDı˙ÏÁ“ÒKb sb…◊c“®fi÷ #b #b’c“ ]Âb ”\Ï Ïb\#b÷fib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. ÆÒdbfi Á“KŸ∂.
◊πdbÂ÷ ◊π®PZc“bfi #b¡KŸ¶ #b≤“ Á“Ïb÷ “ P”ÏhK #b’c“ Kb˙Z„ #b≤“ ◊π÷¥Â (174) SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷, sb…◊c“®fi® ÆbØ÷ #¶Z:◊ŸÏfib ◊’Ï˙bÏ
Á“b’Ï® c“bÆ E÷’Ê“Á“b. Z÷ PÆ˙bK #ÒK ◊ ]Ÿ¶ jfi Á“fiÁ“ #b’c“ Kb˙Z„ ÆP”Z, #÷Á“ #÷Á“ ’c“˙Æ ˙bÏbfib #fiŸÆbÏ÷ &c“bÏ Á“bdgb÷O gb÷O˙Zb¶ Kb˙Z„
◊πc“bfi Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® sŸ◊c“ Ïb\#÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ Ïb\#b÷fi÷ P˙◊ŸT Ï”÷˙b Tb‘Kb. SKbÏ÷ ◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\ #÷Á“˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷, ÁŸ¶“Z®
#œfi, #b’c“Ø® ÆSÁ“bÏ Á“Ï®fi÷ P˙c“bK Á“Kb. c÷“˙® #fi÷ sb…◊c“®fi® ÆbØ÷ ZØb #¶Z◊ŸÏfib #¶c“Ïfib ◊’Ï˙bÏ ÆbØ÷ ◊’Ï˙øZ Ø›fi÷
(173) SKbÏ ◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊πgøPZ ]Âb ”\Ï •÷{“ PÆ>”bÆfi &◊Ï #bÆ®fi Ø›fi÷ P˙EÏZb ”Zb. SKbÏ÷ Á“·GŸı£ fibdÁ“ fibÏc“
Ïb\#b÷fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”§‹Zfib◊ŸÏ SKb¶ #b˙® ◊”b÷>·Kb. Z÷ \÷˙bdb¶ #SK¶Z gs #fi÷ P˙fi®Z c÷“√bZb ”Zb, ◊϶ZŸ
fiOÏdb¶ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ #fi÷ sb…◊c“®fib÷ Á“VKbÂÁ“bÏÁ“ d”b÷SÆ˙ Øœ÷. Z÷Ø® #¶c“ÏØ® Z÷dfiŸ¶ Ùc“K Á“TŸP¥Z ”ZŸ¶. «πŒEK ˙πZfib jbÏÁ“ ”b÷˙bØ® Z÷
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ #dbÏb ◊Ï #fiŸOπ” Á“Ï®fi÷ «jb ØKb ÆdK- P˙T¶« Á“Kb dµK‹ØZbfi÷ ◊πbk ”Zb¶. #bP•Z Dıfib÷fi÷ Z÷dfiŸ¶ c“œfi P◊πK TbOZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷fiŸ¶
P˙fib ◊jbÏ\÷.' SKbÏ ◊Gı® Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ Æ˙ fiø◊PZO #TO #TO v“◊ dfib÷”Ï ”ZŸ¶ Z÷dÂ÷ &≈Dı˙T Z÷dDı œaT ◊”÷Ï÷T ”ZŸ¶. Á“bÍŸ døOEd
Kb˙Z„ Odfi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb. SKbÏ ◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ &ÎÏbƶOfib &ÎÏbƶOfib v“◊db¶ ˙¨‹ØT◊Ï jbÏ Á“Ï÷T ”ZŸ¶. ”bØdb¶ c¶“ “
◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ #bc÷“œ #b¡Kb÷- Zd÷ \#b÷ #fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ #fi÷ Á“d¶ “TŸ¶ ”Zb¶, DıÊ“b v“◊® dŸOÊ“Ø® Z÷dfiŸ¶ d‹Z c÷“c“®¡Kdbfi ”ZŸ¶. Z÷dÂ÷
◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E &Îd ◊πbÆbc“ «fib˙ “b˙÷. Z÷ ◊πbÆbc“ ]Âb ±>Eb K∏b÷◊˙®Z, Z÷dDı ÏŸsb¨fi® dbÍbfib¶ #bgÏÂb÷, d¶ˆDıfi® Á“’Ê“d÷√Tb #fi÷
#fi÷ ÆbZ d≈Tbfib ”b÷˙b \÷›#÷. Kb˙Z„ Z÷ √Ÿ« ÆŸ¶c“Ï ”b÷˙b \÷›#÷.' SKbÏ ˙VÁ“T ˙¬ jbÏ Á“Ï÷T ”Zb. Z÷dfib ”bØdb¶ Á“·Gı◊® fibdfi® ˙®Âb ”Z®.
◊Gı® ◊b¶ Ÿ“Ïb\ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ #fi÷ sb…◊c“®fi® ÆbØ÷ #wÆ÷fib, ODıÆ÷fib #bc“®Ø® Z÷dfi÷ ƶO®Z ◊Ï ◊π®PZ ”Z®. #bÁ“bœdb¶ Odfi Á“Ï˙bfi® œ§aZ ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷
◊’Ï˙øZ Ø›fi÷ Á“b¶P◊VK◊ŸÏ fiOÏØ® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏ Z÷ ◊øΩ˙®◊Ï «”y #b÷GŸı¶ Odfi Á“ÏZb¶ ”Zb. ƶEÏ®, #b˙Ï®, #˙ZÏ®
”ZŸ¶, SKb¶ #b˙® ◊”b÷>·Kb. &S◊Zfi® ˘T÷¥Â®, ƶA“bd®, #PgKb÷POfi®, ◊π∏Pk Odfi®, #fi÷ ‹Z¶Pgfi®,
SKbÏ ◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ Ïb\#b÷fiŸ¶ #bOdfi \®fi÷ #b’c“ ]®Dı P˙UbjÏb÷ ƶ«¶j® P˙Ub#b÷db¶ ◊π˙®Â ”b÷˙bØ® Z÷dfi® Á“[PZ
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ Z÷dfi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ ¸÷TbK,T® ”Z®. Z÷ «Tc÷“˙ #fi÷ ˙bÆŸc÷“˙fib ◊π÷d◊b‰ ”Zb¶. ◊πUŸ@fi, ◊πc“®◊,
”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏfi® «”bÏ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ]Âb ”\Ï Ïb\#b÷fi÷ dbÊ÷“ #b˙bÆ œb¶«, #PfiÏŸ∞, Pfi¥j, &ÒdŸ√, ÆbÏÂ, ODıÆŸÁŸ“dbÏ, ÆŸdŸ√ #fi÷ cŸ“dŸ√
Z…KbÏ Á“Ïb˙b÷. Dı÷ #fi÷Á“ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷Ø® KŸaZ ”b÷K, ›SKb’c“' Z÷ SKbÏ ◊Gı® #b’c“ Kbc“˙b÷fib Æb “b‰Â Á“Ïb÷ “ ÁŸ“dbÏb÷fib Ùc“Kfi÷ P◊πK ”Zb #fi÷ Z÷#b÷ ˙ ÷“
Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ ˙O÷Ï÷ ]Âb ”\Ï Ïb\#b÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ #bÔKb. SKbÏ ◊πœ¶Æfi®K ”Zb. Á“T”, KŸ∞ #fi÷ Á“b÷Tb”T Z÷dfi÷ P◊πK ”Zb÷. Z÷ gb¶ “fi®
◊b¶ Ÿ“Ïb\ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ ˙O÷Ï÷ ]Âb Ïb\#b÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ #bÔKb. SKbÏ÷ Ædbfi ˙Efi «b÷T˙bfib #PgTb¥® ”Zb. #fi÷Á“ ÆdÏ #fi÷ Æ@◊ÏbK \÷˙bfib
◊b¶ Ÿ“Ïb\ Z÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ Ïb\#b÷fiŸ¶ #bOdfi \®fi÷ ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“ ÏPÆKb ”Zb. EbÏ÷ Zϸ c“P¨Âb #b◊®fi÷ ◊ Á“T”fi® √b÷Dı Á“ÏZb ”Zb.
ØKb÷. Z÷Â÷ ‹fibfi Á“KŸ∂, «PTÁ“d Á“KŸ∂ #fi÷ sŸ◊c“ Ïb\fi® Dı÷d Z÷fi® Æbd÷ Á“T” Á“Ïb˙®fi÷ «®\fib PEÎdb¶ #ÆdbPj &S◊≥ Á“ÏZb ”Zb. #÷˙b Z÷ fibÏc“
Dı›fi÷ Z÷dfib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷| Kb˙Z„ Z÷#b÷fi÷ KØbKb÷‘K #b˙bÆ #b¡Kb÷. SKbÏ ‰Â÷ Tb÷Á“db¶ «T˙bfi •÷{“ c“ÆbÏ˙¶œfib ˙®Ï◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ˙bZTb◊ Á“Ï®fi÷, Z÷
◊Gı® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ gO˙Z® ◊πbÁ“b@K fibdÁ“ P˙UbfiŸ¶, Dı÷ #bÁ“bœdb¶ Odfi Á“Ï˙bdb¶ c“¨ ”Z®,
◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ P˙◊ŸT #œfib’c“ Z…KbÏ ‹dÏ Á“Ï®fi÷ &Rb #fi÷ #bÁ“bœfi÷ #b÷ͶOZb ØÁ“b ”\Ïb÷ Oπbd, #bÁ“Ï,
Á“Ïb˙b÷.' SKbÏ÷ ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“ ]Âb Ïb\#b÷#÷ ‹fibfi Z÷dDı «PTÁ“d Á“Ï®fi÷ fiOÏ, √÷Ê“, Á“«Ê“, d¶ “«, sb÷ÂdŸ√, ◊e“fi #fi÷ ƶ«bjØ® œb÷PgZ #fi÷
NAYADHM/ 91
gÏ◊ˆÏ c÷“œb÷Ø® ÔKbk ◊øΩ˙fiŸ¶ #˙Tb÷Á“fi Á“ÏZb-Á“ÏZb Ïd®K ”§‹Zfib◊ŸÏ ◊xfibg Ïb\fib g˙fidb¶ ˙÷O◊ˆ˙Á“ œ®]πZbfi® ÆbØ÷ &ZKb. Z÷ ÆdK÷ ◊xfibg
fiOÏdb¶ #bÔKb #fi÷ ˙÷Ofi® ÆbØ÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fib d”÷Tdb¶ &ZKb. Ïb\#÷ Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ #b˙Zb \÷Kb. \÷›fi÷ Z÷ #bÆfi &◊ÏØ® &ßb &≤“®fi÷
Z÷ ÆdK÷ ◊b¶ Ÿ“Ïb\#÷ Á“ÏGŸı£ fibÏc“fi÷ #b˙Zb \÷Kb. \÷›fi÷ ◊b¶E #µKØ® Z÷fi® ◊ˆ\ Á“Ï® Kb˙Z„ #bÆfi ◊Ï «÷Æ˙bfi÷ dbÊ÷“ #bd¶‰Â Á“KŸ∂.
◊b¶ “˙b÷ ZØb ÁŸ¶“Z® c÷“˙® ÆP”Z Z÷ #bÆfi &◊ÏØ® &gb ØKb. Kb˙Z„ &gb SKbÏ ◊Gı® Á“·GŸı£ fibÏc÷“ ◊b® Gıb¶Ê“®fi÷ ◊Gı® c“g P«Gıb˙® Z÷fib ◊Ï #bÆfi
Ø›fi÷ ÆbZ- #b≤“ ◊OTb¶ Á“·GŸı£ fibÏc“fi® Æbd÷ OKb. Æbd÷ Dı›fi÷ ‰Â˙bÏ P«GıbÔKŸ¶. Kb˙Z„ ÁŸ“œT-ÆdbEbÏ ◊ˆ¢Kb.
c“P¨Â ’c“œbØ® #b϶g Á“Ï®fi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®. ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ ˙¶c“fi Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg Ïb\#÷ ◊b÷Zbfi® Ïb®#b÷db¶ P˙§‹dZ Ø›fi÷
fid‹Á“bÏ Á“Kb. ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ d”bfi ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K #Ø˙b «”ydˆVK Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ ◊πH Á“Kb÷|. - "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊ ]Âb Oπbdb÷ #fi÷
#bÆfi Oπ” Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ #bd¶‰Â Á“KŸ∂. Oø”b÷db¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷, Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏŸ¶ Dı÷˙Ÿ¶ #¶Z:◊ŸÏ Gı÷ Z÷˙Ÿ¶ #b◊÷
(175) SKbÏ ◊Gı® Z÷ Á“·GŸı£ fibÏc÷“ ◊b® Gıb¶Ê“®fi÷ #fi÷ c“g aKbÏ÷K ◊”÷Tb¶ \÷KŸ¶ Gı÷ ?' Á“·GŸı£ fibÏc“ DıÏb ”‹Kb ”Æ®fi÷ «b÷VKb - ”÷
◊bØÏ®fi÷ Z÷fib ◊Ï ◊b÷ZbfiŸ¶ #bÆfi P«GıbÔKŸ¶ #fi÷ Z÷ Z÷fib ◊Ï «÷≤“b. «÷Æ®fi÷ ◊xfibg Zd÷ Áˆ“˙bfib Z÷ c÷“ “Á“b Ædbfi Gıb÷ ? Dı@«Ÿf®◊db¶ gbÏZ˙¥db¶,
◊b¶ Ÿ“ Ïb\, Ïb≈K, Kb˙Z„ #¶Z:◊ŸÏfib ÆdbEbÏ ◊ˆ¢Kb. Z÷ ÆdK÷ ÁŸ¶“Z® c÷“˙®#÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ sŸ◊c“ Ïb\fi® ◊Ÿ‰®. EŸT®c÷“˙®fi® #bSd\, ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi®
#fi÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷#÷ Á“·GŸı£ fibÏc“fib÷ #bc“Ï ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. Kb˙Z„ Z÷ Z÷fi® ◊Ÿ‰˙jˆ #fi÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi® ◊Sfi® sb…◊c“® c÷“˙® v“◊Ø® Kb˙Z„ Tb˙hKØ®
◊KŸ◊bÆfib Æ÷˙b Á“Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ ÆdK÷ sb…◊c“® c÷“˙®#÷ Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bÍ® Gı÷. ZdbÏŸ¶ #b #b¶√Ÿ¶ #¶Z:◊ŸÏ sb…◊c“® c÷“˙®fib Á“b◊÷Tb
#ƶKd®, #P˙ÏZ ZØb ◊ˆ˙Áø“Z ◊b◊ Á“dfib PfiÒc“b’c“ fbÏb fibœ fi Á“ÏfibÏ ◊Ofib #¶Oˆ≤“bfib Æb÷d® Á“Íb «Ïb«Ï ◊ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ fibÏc÷“
ZØb #bOÍfib ◊b◊b÷fiŸ¶ ◊πSKbpKbfi fi Á“ÏfibÏ \®fi÷ Z÷fib÷ #bc“Ï fi Á“Kb÷|. ◊xfibO ◊bÆ÷Ø® Dı˙bfi® #fiŸdPZ T®j®. #fiŸdPZ T›fi÷ Z÷ EbVKb OKb.
Z÷fi÷ #bÔKb÷ ◊ fi \hKb÷. Z÷fib #b˙˙b ◊Ï Z÷ &g® fi Ø› #fi÷ Z÷dfi® SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg Ïb\ Á“·GŸı£ fibÏc“ ◊bÆ÷Ø® #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷
&◊bÆfib ◊ fi Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ #µK˙ÆbK #fi÷ Ædºfi÷ sb…◊c“® c÷“˙®fib v“◊,Tb˙hK #fi÷ Kb…˙fidb¶ dŸ‘j «fi® OKb÷,
PE§ÒZZ, ◊πbPØZ, dfib÷OZ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ #”b÷ ! #b sb…◊c“® c÷“˙® Oø∞ Ø› OKb÷. TŸ¯j Ø› OKb÷ #fi÷ #bOπb”˙bfi Ø› OKb÷.Z÷ ◊b…¥jœbÍbdb¶
◊b÷Zbfib v“◊, Tb˙hK #fi÷ #b ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fib Á“bÏÂ÷ #PgdbPfifi® Ø› O› ◊”b÷>·Kb÷. ◊b…¥jœbÍbfi÷ ◊ˆ¶ºfi÷ ◊b÷Zbfib ◊ˆ˙fib ÆbØ® c÷“˙fiŸ¶ dfidb¶ µKbfi
Gı÷. Z÷Ø® Z÷ dbÏb÷ #bc“Ï fiØ® Á“ÏZ®,dbÏ® &◊bÆfib fiØ® Á“ÏZ® Z÷Ø® sb…◊c“® Á“Ï®fi÷, #u“d Á“Ï®fi÷ «÷Æ® OKb÷. c÷“˙ #bÔKb÷. Ïb\#÷ ◊”÷Tbfib ÆbØ® c÷“˙fiŸ¶
c÷“˙®fiŸ¶ #fi®Õ“ Á“Ï˙Ÿ¶ dbÏb dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï Gı÷. ◊b¶ Ÿ“ Ïb\ ◊bÆ÷Ø® Dı˙bfi® #b∏b Á“mŸ¶ - "”÷ gbÏZ˙¥db¶, ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ Kb˙Z„ sb…◊c“®c÷“˙® &SÁø“Õ“
T®j®. ◊Gı® &S◊Zfi® P˙UbfiŸ¶ #b”˙bfi Á“KŸ∂. #b”˙bfi Á“Ï®fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“ Kb˙Z„ œÏ®Ï˙bÍ® Gı÷. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ›·Gˆı¶ GŸı¶ Á÷“ sb…◊c“®c÷“˙® fi÷ #”®> T›
P˙UbjÏ OPZØ® T˙ ÆdŸsfi® dµKdb¶ Ø›fi÷, ◊ˆ˙ ’c“œbfi® ÆÒdŸ√ EbT˙bfi÷ #b˙b÷.' SKbÏ ◊Gı® ◊ˆ˙ƶOPZ c÷“˙÷ ◊xfibgfi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Z÷ Á“c“®
dbÊ÷“ ◊πKSfiœ®T ØKb. ØKŸ¶ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ® #fi÷ Øœ÷ ◊ fiP” Á÷“ sb…◊c“®c÷“˙® ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ Gıb÷ “®fi÷
Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ]bZÁ“[√¶ “ fibdÁ“ f®◊db¶ ◊ˆ˙ ’c“œbfib Zϸfib «®\ ◊ŸÏŸ¥fi® ÆbØ÷ &c“bÏ Á“bd gb÷Ofi÷ gb÷O˙œ÷. Zb÷ ◊ ”y¶ ZdbÏŸ¶ P◊πK
c“P¨Âbj gÏZ ¨÷‰db¶ #dÏÁ¶“Á“b fibdfi® ÏbDıjbfi® ”Z®. Z÷ #dÏÁ¶“Á“b Á“Ï˙bfi÷dbÊ÷“ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ”dÂb¶ #”®> Tb˙® #b◊Ÿ¶ GŸı¶.' #÷ ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷
fiOÏ®db¶ ◊xfibg fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷ d”bfi P”d˙¶Z ◊˙Zfi® Ædbfi &SÁø“Õ“ c÷“˙OPZØ® T˙ÂÆdŸsfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶ Z÷
ÆbÏ˙bÍb÷ ”Zb÷, ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ ˙Âfi Ædº T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. Z÷ ◊xfibg Zϸ Odfi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ KŸPjP{“Ï Ïb\
Ïb\fib #¶Z:◊ŸÏdb¶ ÆbZÆb÷ Ïb®#b÷ ”Z®. Z÷fib ◊Ÿ‰fiŸ¶ fibd ÆŸfibg ”ZŸ¶.Z÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi® ÆbØ÷ d”÷Tfi® GıZ ◊Ï ÆŸ√÷ ƈZb ”Zb. SKbÏ÷ Z÷ ◊ˆ˙ƶOPZÁ“
KŸ˙ÏbDı ◊ ”Zb÷. Z÷ ÆdK÷ Ïb\ ◊xfibg ◊b÷Zbfi® Ïb®#b÷fi® ÆbØ÷ &Îd c÷“˙ ≈Kb¶ Ïb\ KŸPjP{“Ï Ïb\ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ”dÂb¶ #”®> Tb˙® #b◊Ÿ¶ GŸı¶.' #÷
PÆ>”bÆfi &◊Ï «÷≤“b÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊E® Á“·GŸı£ fibÏc“ ≈Kb¶# dÏ Á¶“Á“b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“ c÷“˙OPZØ® T˙ÂÆdŸsfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶
ÏbDıjbfi® ”Z® #fi÷ ≈Kb¶ ◊xbfigfiŸ¶ g˙fi ”ZŸ¶. SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶ Z÷ Zϸ Odfi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷
NAYADHM/ 92
Z÷ ÆdKdb¶ KŸPjP{“Ï Ïb\ sb…◊c“® c÷“˙®fi® ÆbØ÷ d”÷Tfi® GıZ ◊Ï ÆŸ√÷ ƈZb ”Zb, SKb¶ #bÔKb. SKb¶ #b˙®fi÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "#b ◊πdbÂ÷
”Zb. SKbÏ÷ Z÷ ◊ˆ˙ƶOPZÁ“ c÷“˙ ≈Kb¶ Ïb\ KŸPjP{“Ï ”Zb #fi÷ ≈Kb¶ sb…◊c“® ”÷ ZbZ ! ”y¶ #ObÆ® &◊Ï ÆŸZb÷ ”Zb÷. dbÏ® ◊bÆ÷Ø® sb…◊c“®c÷“˙®fi÷ fi \Â÷
c÷“˙® ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷Â÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ #˙‹˙bP◊fi® Pfisb Á“b÷ c÷“˙, c“bfi˙, ’Á“≥Ï, ’Á>“◊ŸÏŸ¥, d”b÷ÏO, O¶j˙, ”Ï Á“Ï® OKb÷, T›
#b◊®. ◊Gı® sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ &SÁø“Õ“ c÷“˙OPZØ® #dÏÁ¶“Á“b OKb÷, √÷>E® OKb÷. Zb÷ ”÷ ZbZ ! ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ sb…◊c“® c÷“˙®fi® EbÏ÷ Zϸ
ÏbDıjbfi®db¶ ◊xfibgfib g˙fidb¶ #b˙® #Æb÷Á“ ˙b’Ê“Á“bdb¶ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ Ïb√® dbOÂb Á“ÏbK.' SKbÏ÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷
c“®j®. Ïb√®fi÷ #˙‹˙bP◊fi® PfisbfiŸ¶ ƶ”Ï Á“KŸ∂. ƶ”Ï Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ◊xfibg Á“mŸ¶ "”÷ c÷“˙bfiŸ¶P◊πKb÷ ! ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ •ø⁄bÊ“Á“, P‰Á“, EZŸÛÁ“, ES˙Ï,
Ïb\ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”`¶ d”b◊Ø #fi÷ ◊Ø #b’c“db¶ ±>Eb ±>Eb œ¯c“b÷fi® ]b÷¥Âb Á“ÏZb¶- Á“ÏZb¶ #b
”§‹Zfib◊ŸÏØ® sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ œ®]πZb◊ˆ˙Á“ #”®> T› #bÔKb÷ GŸı¶. Z÷ ZdbÏ® ◊πdbÂ÷ Á“”b÷- "#b ◊πdbÂ÷ Pfi_KØ® #bÁ“bœ ZT ◊Ï ÆŸ√÷ ÆŸZ÷T® KŸPjP{“Ï
#œb÷Á“ ˙b’Ê“Á“bdb¶ d÷>. Z÷Ø® #bOÍ Zd÷ \Âb÷ !' Ïb\fi® ◊bÆ÷Ø® sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ fi \Â÷ Á“b÷ ”Ï Á“Ï÷T Gı÷, T› OKb÷ Gı÷ Kb
SKbÏ ◊Gı® Øb÷ “® ˙bÏ÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi® Pfisb g¶O Ø›. Z÷® Z÷ #œb÷Á“ √÷>E® OKb÷ Gı÷ ? Zb÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ Á“b÷› sb…◊c“® c÷“˙®fi® •ŸPZ, ¨ŸPZ Kb
˙b’Ê“Á“bfi÷ #b÷Í√® fi œÁ“[ Z÷Ø® Z÷ dfib÷dfi Á“”÷˙b TbO® Á÷“ #b g˙fi dbÏŸ¶ ◊π˙øPÎ «Zb˙œ÷ Z÷ dfiŸÛKfi÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\ P˙◊ŸT ƶ◊c“bfiŸ¶ c“bfi #b◊œ÷. ›fibd
fiØ®, #b #œb÷Á“ ˙b’Ê“Á“b dbÏ® ◊b÷Zbfi® fiØ®. Á“b÷ \Â÷ Á“b÷› c÷“˙÷, c“bfi˙÷, #b◊œ÷. #b ◊πdbÂ÷fi® ]b÷¥Âb Á“Ïb÷.
’Á>“◊ŸÏŸ¥÷, ’Á>“fiÏ÷, d”b÷ÏO÷ Kb O¶j˙÷| Á“b÷› «®\ Ïb\fi® #œb÷Á“ ˙b’Ê“Á“bdb¶ dbÏŸ¶ ◊ˆ˙b÷|aZ ]b÷¥Âb Á“Ïb˙˙b GıZb¶ ◊ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\ sb…◊c“®c÷“˙®fi® aKb¶K ◊Â
ƶ”Ï Á“KŸ∂ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏZ® Z÷ gC dfib÷ÏØ˙bÍ® Ø›fi÷ Kb˙Z„ •ŸPZ Kb˙Z„ ÆdbEbÏ fi d÷Í˙® œaKb. SKbÏ÷ ÁŸ¶“Z® c÷“˙®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "”÷
PE>Zb Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ ◊Gı® Ïb\ ◊xfibg ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æd‹Z c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ fbÏ˙Z® fiOÏ® \#b÷#fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Dı sb÷◊c“®c÷“˙®fi®
#T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ ZØb #¶Z:◊ŸÏfib ◊’Ï˙bÏØ® ◊’Ï˙bÏØ® ◊’Ï˙øÎ dbOÂb- O˙÷¥Âb Á“Ïœ÷. #ÒKØb sb…◊c“® c÷“˙®fi® •ŸPZ, ¨ŸPZ Kb ◊π˙øPÎ
Ø›fi÷, ≈Kb¶ #œb÷Á“ ˙b’Ê“Á“b ”Z®, ≈Kb¶ sb÷◊c“® c÷“˙® ”Z®, SKb¶ #bÔKb÷. #b◊Â÷ \® œÁ“[œŸ¶. #÷˙Ÿ¶ fi dbfi® œÁ“bK. ◊b¶ Ÿ“ Ïb\Ø® fb’ÏÁ“b Dı˙b dbÊ÷“
#b˙®fi÷ Z÷Â÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ gC dfib÷ÏØ Z÷dDı PE>Zb Á“ÏZ® \÷›fi÷ Á“mŸ- Á“”÷˙b ◊Ï ÁŸ“ÒZ® c÷“˙® Z÷fi® ˙bZ Kb˙Z„ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷, «PTÁ“d
"c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ gC dfib÷ÏØ KŸaZ Ø›fi÷ PE>Zb œb dbÊ÷“ Á“Ï÷ Gı÷ ? c÷“˙bfiŸP◊πK÷ Á“Ï®fi÷, ”bØ®fib ‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏfi® dµKdb¶ Ø›fi÷
! dbÏb÷ ◊ˆ˙ƶOPZÁ“ c÷“˙ ƶ”Ï Á“Ï®fi÷ #”® TbÔKb÷ Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ fi®Á“Í®. fi®Á“Í®fi÷ ÁŸ“ÏŸc÷“œfi® ˙·Eb÷ ˙·E Ø›fi÷ ≈Kb¶ Æb…ÏbÕ}“ Dıfi◊c“ ”ZŸ¶ ≈Kb¶
! ZŸ¶ ”Zdfi: ƶÁ“V◊ Ø›fi÷ PE>Zb fi Á“Ï ZŸ¶ dbÏ® ÆbZ÷ P˙◊ŸT gb÷Ob÷◊gb÷O fbÏ˙Z® fiOÏ® ”Z® #fi÷ fiOÏfi® «”bÏ •÷{“ &Ubfi ”ZŸ¶, SKb¶ #b˙®.
gb÷O˙Z® Ï”÷.' SKbÏ÷ sb…◊c“® c÷“˙®#÷ ◊xfibgfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK #b˙®fi÷ ”bØ®fib ‹Á¶“jØ® fi®E÷ &ZÏ®. &ZÏ®fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ◊b÷TbÔKb
! Dı@«ˆf®◊db¶,gbÏZ˙¥db¶, fbÏ˙Z® fiOÏ®db¶ Áø“Û fibdÁ“ ˙bÆŸc÷“˙ dbÏb #fi÷ Z÷#b÷fi÷ #b◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ ≈Kb¶ fb’ÏÁ“b fiOÏ® Gı÷;
‹˙bd®fib gb› Ï”÷ Gı÷. Z÷ \÷ Gı dbÆdb¶ dfi÷ T÷˙bfi÷ dbÊ÷“ #”®> fi #b˙÷ Zb÷ SKb¶ \#b÷. fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® #¶c“Ï ◊π˙÷œ Á“Ïb÷. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ZdbÏ® #b∏b &◊bK, ˙Efi #fi÷ Pfic÷|“œdb¶ Ï”®œ. SKbÏ÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶, ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b◊fib P◊Zbfi® «”÷fi
◊xfibg Ïb\#÷ sb…◊c“®fib #b #Øfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ÁŸ“ÒZ® ˙bÆŸc÷“˙fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “® #b◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶, ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b◊fib
Á“ÒKb#b÷fib #¶Z:◊ŸÏdb¶ Ïb√® c“®j®. SKbÏ ◊Gı® sb…◊c“® c÷“˙ Gıu“gaZ #fi÷ P◊Zbfi® «”÷fi ÁŸ“ÒZ® c÷“˙® ”§‹Zfib◊ŸÏØ® œ®]π #”®> #b˙÷T Gı÷ #fi÷ ZdbÏb
◊bÏÂbdb¶ #bK¶«®Tfib Z◊:Á“dØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZ® P˙EÏ˙b TbO®. c“œfifi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷. Zdfi÷ dÍ˙b ›·Gı÷ Gı÷.' SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷
(176) #”®> sb…◊c“® c÷“˙®fiŸ¶ #◊”Ï ؛ OKb ◊Gı® Øb÷ “b ÆdKdb¶ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊bÆ÷Ø® ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fib #bOdfifib ÆdbEbÏ Æb¶gÍ®fi÷ ”bØ®fib
KŸPjP{“ Ïb\ \‘Kb. Z÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ fi \÷˙bØ® œNKbØ® ‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ ]b÷ “b#b÷, ”bØ®#b÷ #b’c“fi® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ Kb˙Z„ ´Ï˙Z®
&ßb. &≤“®fi÷ EbÏ÷ Zϸ sb…◊c“® c÷“˙®fi® dbOÂb-O˙÷¥Âb Á“Ï®. ◊϶ZŸ sb…◊c“® fiOÏ®fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ÁŸ“ÒZ® c÷“˙® ”Z®, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ”bØ®fib
c÷“˙®fi® aKb¶K ◊ •ŸPZ¨ŸPZ ˙O÷Ï÷ Kb ◊π˙øPÎ fi DıÂbZb¶ ≈Kb¶ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\ ‹Á¶“j &◊ÏØ® &ZKb. fi®E÷ &ZÏ®fi÷ Z÷Â÷ ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fib EÏÂfi÷ Oπ” Á“Kb.
NAYADHM/ 93
EÏÂfib÷ ‹◊œ Á“Kb÷|. ◊Gı® ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fi® ÆbØ÷ ”bØ®fib ‹Á¶“j &◊Ï #bv“∑“ Z÷Ø® ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ EZŸÏ¶PO® Æ÷fifi® ÆbØ÷ ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ Z…KbÏ Øb#b÷,
ØKb. #bv“∑“ Ø›fi÷ fbÏ˙Z® fiOÏ®db¶ dµK gbOdb¶ Ø›fi÷ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfib÷ d”÷T Ï˙bfib Øb#b÷ #fi÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfib ˙÷ZbPTÁ“ ◊Ï T˙ ÆdŸsfib ZÊ“ ◊Ï dbÏ®
”Zb÷, SKb¶ #bÔKb; #b˙®fi÷ ◊b÷Zbfib d”÷Tdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ÁŸ“ÒZ® c÷“˙® ≈KbÏ÷ ◊πZ®¨b Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ SKb¶ Dı›fi÷ Kb˙Z„ ◊πZ®¨b Á“Ï˙b Tb‘Kb.
‹fibfi Á“Ï®fi÷, «PTÁ“d Á“Ï®fi÷ #fi÷ gb÷Dıfi Á“Ï®fi÷ ◊Gı® Kb˙Z„ ÆŸ√bÆfi &◊Ï SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷
«÷≤“®, SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ P◊ZøgPOfi® ! Á“”b÷ #b◊fiŸ¶ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Æb≥bP”Á“ g÷Ï® ˙Ob “b÷.' Z÷ Æb¶gÍ®fi÷
#”®> #b˙˙bfiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷ ?' Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ g÷Ï® ˙Ob “®. SKbÏ ◊Gı® Æb≥bP”Á“ g÷Ï®fi® µ˙Pfi
SKbÏ ◊Gı® ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ ◊Ÿ‰ Æb¶gÍ®fi÷ ÆdŸs P˙DıK #b’c“ c“Æ c“ÆbÏ Kb˙Z„ Gı¡◊fi ”\Ï «T˙bfi
! ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶, KŸPjP{“Ï #bÁ“bœZT ◊Ï ÆŸ√÷ ÆŸZb÷ ”Zb÷. Z÷fi® Kb÷∞b#b÷ Á“˙E ◊”÷Ï®fi÷, Z…KbÏ Ø›fi÷, #bKŸj #fi÷ ◊π”Ï Oπ” Á“Ï®fi÷,
◊bÆ÷Ø® sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ fi \Â÷ Á“b÷ #◊”Ï Á“Ï® OKb÷ ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ Z÷fi® ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® ÆŸjdb Ægb ”Z® #fi÷ ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ”Zb, SKb¶
dbOÂb Á“Ïb÷- O˙÷¥Âb Á“Ïb. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ◊b÷Zbfi® P◊ZøgPOfi® #bÔKb. #b˙®fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ Z÷dfiŸ¶ #Pgfi¶c“fi Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® Áø“ÛÂ
ÁŸ“ÒZ®fi÷ Á“mŸ¶- \÷ ”y¶ aKb¶K ◊ sb…◊c“® c÷“˙®fi® •ŸPZ #b’c“ d÷Í˙Ÿ¶ Zb÷ ”y¶ Z÷fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ •÷≤“ ”bØ®fib ‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ ØKb. Á“b÷϶ʓ ˙ø¨b÷fib ¸`Tb÷fi® dbÍb#b÷Ø®
◊bZbTØ®, g˙fidbØ® Kb #jgÏZ ¨÷‰db¶Ø®, c“Ï÷Á“ ‹Øbfi÷Ø® dbÏb ”bØ÷Ø® Dı KŸaZ Gı‰ Z÷dfib d‹ZÁ“ &◊Ï jbÏ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶. «¶fi÷ «bDŸı#÷ &Îd
T› #b˙®œ. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷dÂ÷ ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|, ÆÒdbfi w÷Z EbdÏ ∑“b÷Íb˙b Tb‘Kb. Z÷#b÷ db÷Ê“b db÷Ê“b ]b÷ “b#b÷, ”bØ®#b÷, gÊ“b÷ #fi÷
Á“KŸ∂, Kb˙Z„ Z÷dfi÷ P˙c“bK Á“Kb. ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fib OKb ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ÆŸgÊ“b÷fib Ædˆ”Ø® ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ®fi® dµKdb¶ Ø›fi÷ fi®Á“iKb.
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ fb’ÏÁ“b fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ ◊ˆ˙ ’c“œbfib÷ ˙÷ZbPTÁ“ ”Zb÷, SKb #bÔKb. SKb¶ #b˙®fi÷ ◊b¶E
fiOÏ®db¶ \#b÷.' #b◊πdbÂ÷ Dı÷d ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ ]b÷¥Âb Á“Ïb˙® ”Z®, Z÷ ◊b¶ “˙b÷fi® ÆbØ÷ #÷Á“u“b ØKb. ◊Gı® ◊ “b˙ fib¶√®fi÷ ◊b…¥jœbÍbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|.
◊πdbÂ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ◊ ]b÷¥Âb Á“Ïb˙®. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“Á“b÷› ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fiŸ¶ dfidb¶ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: PE>Zfi Á“Ï˙b Tb‘Kb. SKbÏ
ÆdK÷ #¶Z:◊ŸÏfi® #¶c“Ï ◊b÷Zbfi® Ïb®#b÷fi® ÆbØ÷ ”Zb. Z÷ ÆdK÷ Z÷ Á“·Gˆı£ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib÷ #Õ“dgaZ ◊ŸÏb÷ Ø˙b ◊Ï ÆŸ§‹ØZ c÷“˙ Kb˙Z„ Z÷dfi®
fibÏc“ Kb˙Z„ &ZKb. Kb˙Z„ #bÆfi ◊Ï «÷Æ®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib÷ ÁŸ“œT ˙øÎbÒZ ◊bÆ÷ #bÔKb÷. Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK Á“”b÷, dbÏ÷ œŸ¶ Á“Ï˙bfiŸ¶ Gı÷ ?' SKbÏ
◊ˆ¢Kb÷. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ÆP”Z
SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK Gıu“b dbÏb ÏØfi÷ T˙ ÆdŸsdb¶ dbO #b◊b÷. Dı÷Ø® ”y¶ #dÏÁ¶“Á“b fiOÏ®fi®
! Zd÷ ]Âb Oπbdb÷, #bÁ“Ïb÷, fiOÏb÷ #b’c“db¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb÷ Gıb÷. Zb÷ aKb¶K ◊ ÏbDıjbfi®db¶ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊bGı® Tb˙˙b dbÊ÷“ Dı› œÁŸ¶“.'
sb…◊c“® c÷“˙®fi® •ŸPZ #b’c“ Á“b¶› diKŸ¶ Gı÷ ? ' SKbÏ÷ Á“·GŸı£ fibÏc÷“ Áø“Û SKbÏ ◊Gı® ÆŸ§‹ØZ c÷“˙÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷
˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #÷Á“ ˙√Z ”y¶ ]bZÁ“[√¶ “ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Dı÷d ◊xfibg Ïb\fib ◊ˆ˙ƶOPZÁ“ c÷“˙÷ sb…◊c“® c÷“˙®fiŸ¶ ƶ”Ï Á“KŸ∂
f®◊db¶, ◊ˆ˙ ’c“œbfib c“P¨Âbj gÏZ ¨;‰db¶, #d϶Á“b fibdfi® ÏbDıjbfi®db¶ #÷˙® Ï®Z÷ ”y¶ c“b…◊c“® c÷“˙®fi÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib gÏZ ¨÷‰Ø® Kb˙Z„ ”§‹Zfib◊ŸÏ
OKb÷ ”Zb÷. SKb¶ d÷> ◊xfibg Ïb\fib g˙fidb¶ sb…◊c“® c÷“˙® Dı÷˙® Á“b÷› c÷“√® T› #b˙Ÿ¶ ? #Ø˙b ◊xfibg Ïb\fi÷ Z÷fib fiOÏ, Æ…ÒK #fi÷ ˙b”fib÷fi® ÆbØ÷
”Z®.' SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“·GŸı£ fibÏc“fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! T˙ÂÆdŸsdb¶ ¸÷>Á“[ c“&À ? SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fi÷ #b
#b ZdbÏ® Dı Á“ÏZˆZ DıÂbK Gı÷.' Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- Zd÷ Zb÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ÆP”Z Gıu“b dbÏb ÏØfi÷ T˙ ÆdŸsdb¶
Á“·GŸı£ fibÏc÷“ &S◊Îfi® P˙UbfiŸ¶ ‹dÏ Á“KŸ∂. ‹dÏ Á“Ï®fi÷ Dı÷ ’c“œb#b÷Ø® Dı˙b dbÊ÷“ dbO Á“Ï® #b◊b÷. ”y¶ Zb÷◊÷ Dı sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊bGı® Tb˙˙b Dı›œ.'
#bÔKb ”Zb, Z÷ ’c“œbdb¶ ◊bGıb OKb. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ cˆ“Zfi÷ SKbÏ÷ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "#÷d Dı ØbK, SKbÏ
«b÷TbÔ˙b÷. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ \#b÷ #fi÷ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ EZŸÏ¶PO® Æ÷fibfi÷ P˙c“bK Á“Ï®fi÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi® ÆbØ÷
◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi÷ Pfi˙÷c“fi Á“Ïb÷ Á÷“ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! sb…◊c“® c÷“˙®fib÷ ◊Îb÷, Tb‘Kb÷ Gı÷. Gıu“b ◊b÷Z÷ #÷d Gı#÷ ÏØb÷db¶ «÷Æ®fi÷, T˙ ÆdŸsfi® dµKd gbOdb¶ Ø›fi÷
NAYADHM/ 94
Dı˙b Tb‘Kb. DıZb¶-DıZb¶ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi® ”Z® #fi÷ ≈Kb¶ #dÏÁ¶“Á“bfiŸ¶ Dı˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ◊xfibg Ïb\fi÷ #b˙Zb÷
◊πjbfi &Ubfi ”ZŸ¶. SKb¶ ◊”b÷>·Kb¶. ◊”b÷>·Kb ◊Gı® ÏØfi÷ Ïb÷aKb÷ #fi÷ c“bv“Á“ \÷Kb÷. \÷›fi÷ Z÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ◊πPZ «b÷VKb- "#Ï÷ «bÍÁ“b÷ ! Zd÷ ◊xfibgfi®
fibdfib ÆbÏØ®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ÆbØ÷ KŸ∞ Á“Ïœb÷ Á÷“ \÷œb÷ ? SKbÏ÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Á“mŸ¶ "”÷
"”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZŸ \ #fi÷ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®db¶ ◊π˙÷œ Á“Ï. ◊π˙÷œ ‹˙bPdfi„ ! #d÷ KŸ∞ Á“Ï®#÷ #fi÷ #b◊ #dbÏŸ¶ KŸ∞ DŸı#b÷.' SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E÷
Á“Ï®fi÷ ◊xfibg Ïb\fi® Dı›fi÷ Z÷fib ◊bc“◊®≤“fi÷ ZbÏb  “b«b ◊OØ® #bA“b¶Z ◊b¶ “˙b÷ Z…KbÏ Ø›fi÷ Kb˙Z„ œ¬ T›fi÷ ÏØ ◊Ï Æ˙bÏ ØKb #fi÷ ≈Kb¶
Á“Ï®fi÷, gbTbfi® #® fbÏb T÷√-ÆdbEbÏ #b◊. ◊Gı® Á“◊bÍ &◊Ï ‰Â ◊xfibg ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ "#bDı #d÷ Gı®#÷ #Ø˙b ◊xfibg
«T˙bÍ® gøÁŸ“’Ê“ E∑“b˙®fi÷, #b¶√ TbT Á“Ï®fi÷, ÏŸÕ“ Ø›fi÷, A“b÷j Á“Ï®fi÷,ÁŸ“P◊Z Ïb\ Gı÷.' #÷d Á“”®fi÷Z KŸ∞ Á“Ï˙bdb¶ ◊π˙øÎ Ø› OKb. SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg
Ø›fi÷ #fi÷ ◊πE¶ “ Ø›fi÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶- "#Ï÷ ◊xfibg ! db÷Zfi® Á“bdfib Á“ÏfibÏ Ïb\#÷ Z÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ ◊Ï œ®]πZbØ® œ¬fib÷ ◊π”bÏ Á“Kb÷| Z÷fib #”¶Á“bÏfi÷
! #fi¶Z ÁŸ“T¨Âb÷˙bÍb ! ◊ŸhK”®fi ! EZŸsœ®fib÷ DıÒd÷Tb÷ ! •®, T≈\, dÆÍ® fibpKb÷ #fi÷ Z÷dfib &Îd PE∫ ◊Ï ◊ZbÁ“b ◊b “® c“®j®. Kb˙Z„ Z÷dfi÷
#fi÷ «ŸP∞Ø® ”®fi ! #bDı ZŸ¶ fi”® «E® œÁ“œ÷. œŸ¶ ZŸ¶ fiØ® \ÂZb÷ Á÷“ ZŸ¶ #bd-Z÷d gOb “® c“®jb. SKbÏ÷ Z÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ ◊xfibg Ïb\ fbÏb œ¬Ø®
Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® «”÷fi sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ #”¶ T› #bÔKb÷ Gı÷ ? √÷Ï, Dı÷ ØKŸ¶ ”Z ØK÷Tb, dPØZ #”¶Á“bÏ˙bÍb #fi÷ ◊PZZ ◊ZbÁ“b ˙bÍb Ø›fi÷ Kb˙Z„
Z÷ ØKŸ¶, ”DŸı ◊ ZŸ¶ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ◊bGı® Æb÷>◊® c÷“ #Ø˙b ◊xfibg fbÏb gOb ÷“Tb œ‰Ÿ Æ÷fibfib÷ PfiÏbÁ“Ï Á“Ï˙bdb¶ #ÆdØ Ø›fi÷
KŸ∞fi÷ dbÊ÷“ Z…KbÏ Ø›fi÷ «”bÏ fi®Á“Í. Z÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊b÷Z÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ˙bÆŸc÷“˙ Áø“Û ◊bÆ÷ #bÔKb. SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ Á“mŸ¶-
ÆP”Z sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊bGı® Gı®fi˙˙b dbÊ÷“ œ®]πZbØ® #”®> #b˙® OKb Gı÷.' "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ ◊xfibg Ïb\fi® ÆbØ÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ KŸ∞db¶ ƶTC ØKb ”Zb
SKbÏ ◊Gı® Z÷ c“bv“Á“ ÆbÏPØ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ”P¥Z ?' SKbÏ÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK
#fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb÷. Kb˙Z„ Z÷Â÷ Z÷ #bc÷“œ #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. #fi÷ ◊ˆ˙ ˙PÂZ ! #d÷ #b◊fi® #b∏b d÷Í˙®fi÷ ƈƧ≈DıZ Ø›fi÷ ÏØ ◊Ï #bv“∑“ ØKb.
Á“bK Á“KŸ∂ SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg Ïb\#÷ c“bÏŸÁ“ ÆbÏPØfib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ›SKb’c“ «jŸ¶ ◊ˆ˙˙Z Á“”÷˙Ÿ¶. ◊b¶ “˙b÷fib÷ &ÎÏ Æb¶gÍ®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ◊b¶E÷
fi÷‰ TbT Á“Ï®fi÷ #fi÷ Á“◊bÍ ◊Ï ‰Â ÆT˙bÍ® gøÁŸ“’Ê“ E∑“b˙® Á“mŸ¶- ”÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #OÏ Zd÷ #÷d «b÷VKb ”b÷Z Á÷“ "#d÷ Gı®#÷,
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ sb…◊c“® c÷“˙® ◊bGı® fiP”> Æb÷◊Ÿ¶ ”y¶ ◊b÷Z÷ KŸ∞ ◊xfibg Ïb\ fiØ®' #bd Á“”®fi÷ ◊xfibg Ïb\fi® ÆbØ÷ KŸ∞db¶ ◊π˙øÎ ØKb
Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Æ≈Dı Ø›fi÷ fi®Á“ÍŸ¶ GŸı¶. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ ◊Gı® c“bÏŸÁ“ ÆbÏPØfi÷ ”b÷Z Zb÷ ◊xfibg Ïb\ ZdbÏŸ¶ ”fifi fi Á“Ï® œÁ“Z, dØfi fi Á“Ï® œaZ #fi÷
Á“mŸ¶- "”÷ cˆ“Z ! ÏbDıfi®PZdb¶ cˆ“Z #˙µK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷fib÷ ÆSÁ“bÏ Zdfi÷ Kb˙Z„ ’c“œb#b÷db¶ gOb “® fi œÁ“Z ”˙÷ "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ DŸı#b÷.
ÆÒdbfi fi Á“Kb÷| #fi÷ #◊dbfi Á“Ï®fi÷ ◊bGıTb «bÏÂ÷Ø® Á“b∑“® dˆaKb÷. SKbÏ "”y¶ GŸı¶ ◊xfibg Ïb\ fi”® #÷d Á“”®fi÷ ”y¶ ◊xfibgfi® ÆbØ÷ KŸ∞ Á“ÏŸ¶ GŸı¶.
◊Gı® ◊xfibg Ïb\fib fbÏb #ÆSÁ“b’ÏZ Kb˙Z„ Á“b∑“® dˆÁ“˙bdb¶ #b˙÷T c“bÏŸÁ“ SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ÏØ ◊Ï #bv“∑“ ØKb. #bv“∑“ Ø›fi÷ ◊xfibg Ïb\fi®
ÆbÏPØ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb÷. ◊”b÷>E®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Áø“Û ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ Z÷Â÷ w÷Z ObKfib cˆ“j #fi÷ db÷Z®#b÷fib ”bÏfi®
˙bÆŸc÷“˙fi÷ Æ˙ ˙bZ Á“”®. Ædbfi &≈Dı˙T, dP£Á“bfib ¸`T, dbTZ®, ÁŸ“ÆŸd, PÆÒcŸ“Ï˙bÏ ◊ŸÛ◊, ÁŸ“Òc“
Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib cˆ“Zfi÷ Á“b∑“® dˆaKb ◊Gı® #b Zϸ ◊xfibg Ïb\#÷ ◊ŸÛ◊ #fi÷ E¶sfi® Ædbfi w÷Z, ◊b÷Zbfi® Æ÷fibfi÷ ”¥ &S◊≥ Á“ÏfibÏ #fi÷ œ‰Ÿ
Æ÷fib◊PZfi÷ «b÷TbÔKb÷. #fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! #Pg¥÷Á“ Á“Ï÷Tb ”§‹ZÏSfifi÷ Æ÷fibfib÷ P˙fibœ Á“ÏfibÏ ◊b¶EDıÒK œ¶√ ”bØdb¶ T®jb÷ #fi÷ dŸ√fib ◊˙fiØ® Z÷fi÷
Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ Tb˙b÷.' #÷ #bc÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ ÁŸ“œT #bEbKfib &◊c÷“œØ® &S◊≥ ◊ˆÂ Á“Kb÷| ¸`¶aKb÷.
ØK÷T «ŸP∞fi® Á“V◊fibfib P˙Á“V◊b÷Ø® Pfi◊ŸÂ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ #Pg¥÷Á“ Á“Ï÷Tb÷ ”bØ® SKbÏ ◊Gı® œ¶√fib œ¯c“Ø® ◊xfibgfi® Æ÷fib gK ◊bd® Kb˙Z„ ’c“œb-
&◊§‹ØZ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ◊xg Ïb\ Á“˙E #b’c“ jbÏ Á“Ï®fi÷ Ƨ≈DıZ P˙’c“œbdb¶ gbO® O›. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Æb϶O fibdfiŸ¶ jfiŸ¥ ”bØdb¶
ØKb÷, Kb˙Z„ #Pg¥÷Á“ Á“Ï÷Tb ”bØ® ◊Ï Æ˙bÏ ØKb÷. Æ˙bÏ Ø›fi÷ ]b÷ “b#b÷, T®jŸ¶. jfiŸ¥ ◊Ï ◊πSK¶Eb E∑“b˙®. ◊πSK¶Eb E∑“b˙® Ê“Á“bÏ Á“Kb÷|. SKbÏ÷
”bØ®#b÷ #b’c“fi® EZŸÏ¶PO® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ ≈Kb¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ”Zb¶, SKb¶ ◊xfibgfi® Æ÷fibfib÷ «®\÷ Á“b™Tb÷ gb‘Kb÷ Z÷ jfiŸ¥fi® ʶ“Á“bÏØ® ”Z-dPØZ Ø›
NAYADHM/ 95
OKb÷ Kb˙Z„ #bd Z÷d gbO˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ ◊xfibgfi® Æ÷fibfib÷ #÷Á“ Á“b¸Tb÷ «”÷fi sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ DıVc“®Ø® #”®> T› #bÔKb÷ Gı÷ ? Zb÷ #÷d Ø˙b ◊Ï ◊Â
Dı œ÷¥ Ï”® OKb÷. Z÷Ø® Z÷ ÆbdΩK”®fi, «T”®fi, ˙®K”®fi #fi÷ ◊ÏbA“dØ® ”˙÷ Zfi÷ dbÏbØ® gK fiØ®- PfigK Ø› \.' #÷d Á“”®fi÷ ◊xfibgfi÷ GŸıÊ“b÷
”®fi Ø› OKb÷. Z÷ Áø“ÛÂfib ◊π”bÏfi÷ Æ”fi Á“Ï˙bdb¶ Kb Pfi˙bÏ Á“Ï˙bdb¶ Á“Kb÷|. Z÷fi÷ GŸıÊ“Á“bÏb÷ #b◊®fi÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊b÷Zbfib ”bØ÷Ø® ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷
#ÆdØ Ø›fi÷ œ®]πZb◊ˆ˙Á“ &Zb˙ÍØ® S˙ÏbØ® #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®db¶ Dı› c“®j®. SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi® ÆbØ÷ Gıu“b ◊b÷Z÷ ‹˙K¶ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ Gı
◊”b÷>·Kb÷. Z÷Â÷ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. #fi÷ «bÏŸ¶ «¶j Á“Ï® ÏØb÷db¶ «÷Æ®fi÷ T˙ ÆdŸsfi® ˙·Eb÷ ˙·E Ø›fi÷ ≈Kb¶ Dı@«ˆf®◊ ”Zb÷, ≈Kb¶
c“®jŸ¶. fbÏ «¶j Á“Ï®fi÷ Z÷ fiOÏÏb÷j dbÊ÷“ Æ≈Dı Ø›fi÷ §‹ØZ Ø› OKb÷. SKbÏ gÏZ ¨÷‰ ”ZŸ¶ Z÷ Zϸ Dı˙bfi÷ &UZ ØKb.
◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ≈Kb¶ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi® ”Z®, SKb¶ OKb SKb¶ Dı›fi÷ ÏØ (177) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ]bZÁ“[ √¶ “db¶, ◊ˆ˙bjgbOdb¶,
&gb÷ ÏbpKb÷. ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZØ® d”bfi fiÏPÆ>”fiŸ¶ ‹˙v“◊ jbÏ Á“KŸ∂. ◊Gı® E¶◊bfiOÏ® ”Z®. ◊ˆÂgs E…SK ”ZŸ¶. Z÷ E¶◊bfiOÏ®db¶ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙ Ïb\
\÷Ï\÷ÏØ® œ¯c“ Á“Ï®fi÷ ◊Ob÷ fiŸ¶ #b‹¸bÊ“fi Á“KŸ∂ ◊GıbRb. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib ”Zb. Z÷ d”bfi P”d˙bfifi® Ædbfi ”Zb. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E¶◊b
\÷Ï\÷Ïfi® ODıfibfi® ÆbØ÷ ◊O ◊Gıb “˙bØ® #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®fib ◊πÁ“bÏ, fiOÏ®db¶ ◊ˆÂgs &Ubfidb¶ dŸPfi ÆŸ˙πZ fibdfib #’Ï”¶Z Ædb÷ÆKb ”Zb.
Ob÷◊ŸÏ, #e“bPTÁ“b Eb’ÏK #fi÷ Zb÷Ï ◊ “® OKb #fi÷ •÷{“ d”÷T ZØb •®Oø” Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙÷ Z÷dfi® ◊bÆ÷ jdb÷|◊c÷“œfib Æb¶gÍ® Z÷ ÆdK÷ dŸPfiÆŸ˙πZ
EbÏ÷ Zϸخ √TgÍ®fi÷ ÆÏÆÏbÊ„“ Á“ÏZb jÏZ® ◊Ï #b˙® ◊Rb. SKbÏ ◊Gı® #’Ï”¶Zfib &◊c÷“œfiŸ¶ •˙ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib
◊xfibg Ïb\ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®fi÷ √Ïb« Ï®Z÷ gC ØK÷T® Kb˙Z„ \®fi÷, œ¶Á“fib÷ œ¯c“ Æb¶giKb÷. SKb÷ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙fib PEÎdb¶ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ
gKg®Z Ø›fi÷, sb…◊c“® c÷“˙®fib œÏÂdb¶ OKb÷. SKbÏ÷ sb…◊c“® c÷“˙® #fi÷ •÷{“ &S◊≥ ØKb÷- "œŸ¶ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib gbÏZ˙¥db¶ «®\ ˙bÆŸc÷“˙ &S◊≥ Ø›
d”÷T ZØb •®Oø” EbÏ÷ Zϸخ √ÍgÍ®fi÷ ÆÏÆÏbÊ„“ Á“ÏZb jÏZ® ◊Ï #b˙® OKb Gı÷ ? Dı÷fib œ¶√fib÷ œ¯c“ #bd ¸÷Tb› Ïmb÷ Gı÷, Dı÷d dbÏb dŸ√fib
◊Rb. SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg Ïb\ #dÏÁ¶“Á“b Ïb\jbfi®fi÷ √Ïb« Ï®Z÷ gC ˙bKŸØ® ◊ˆ’ÏZ ØKb÷ ”b÷K, d÷> ˙ObRb÷ ”b÷K; dŸPfiÆŸ˙πZ #’Ï”¶Z÷ Á“P◊T
ØK÷T® Kb˙Z„ \®fi÷, gKg®Z Ø›fi÷ sb…◊c“® c÷“˙®fib œÏÂdb¶ OKb÷. SKbÏ÷ ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ- "”÷ Á“P◊T ! dbÏ® ◊bÆ÷ jd•˙ Á“ÏZb¶ Zfi÷
sb…◊c“® c÷“˙®#÷ ◊xfibg Ïb\fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! œŸ¶ ZŸ¶ fiØ® \ÂZb÷ Á÷“ #b˙b÷ P˙EbÏ #bÔKb÷ Gı÷ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙÷ Á“mŸ¶. ”b, ÆSK Gı÷.'
◊ŸÏŸ¥b÷Îd Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fiŸ¶ P˙P◊πKÁ“Ï®fi÷ Zd÷ dfi÷ #”®> TbÔKb Gıb÷ ? Dı÷ ØKŸ¶ dŸPfi ÆŸ˙πZ #’Ï”¶Z÷ ◊Ÿfi: Á“mŸ¶:- "Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙ !#÷d aKbÏ÷K ØKŸ¶
Z÷ ØKŸ¶. ◊ ”˙÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ \#b÷. ‹fibfi Á“Ïb÷, ◊”÷Ï˙bfib #fi÷ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ® #fi÷ Øœ÷ ◊ fi”® Á÷“ #÷Á“ Dı ¨÷‰db¶, #÷Á“Dı KŸOdb¶ #fi÷
#b÷∑“˙bfib ˙¬ g®fib jbÏ Á“Ïb÷. ◊”÷Ï÷Tb ˙¬fib Gı÷ “b fi®Eb Ïb√Ïb #÷Á“Dı ÆdKdb¶ «÷ Z®Ø∂Á“Ï «÷ EA“˙Z®|, «÷ ˙bÆŸc÷“˙, «÷ «Tc÷“˙, &S◊≥
#¶Z:◊ŸÏfi® Ïb®#b÷ #b’c“ ◊’Ï˙bÏfi÷ ÆbØ÷ T› Tb÷. ◊πjbfi #fi÷ •÷{“ ÏSfi ØKb ”b÷K, &S◊≥ ØZb ”b÷K #Ø˙b &S◊≥ Ø˙bfib ”b÷K. #b◊πdbÂ÷ ”÷
g÷Ê“db¶ T› Tb÷. dfi÷ #bOÍ Á“Ïb÷. #b ◊πdbÂ÷ Dı›fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ «¶fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ ! Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶Ø®, gbÏZ ¨÷‰db¶Ø®, ”§‹Zfib◊ŸÏ
”bØ \÷ “®fi÷ Z÷dfib ◊Odb¶ ◊ “œ÷. Z÷fib œÏÂdb¶ \#b÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ! fiOÏdb¶Ø® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi® ◊Ÿ‰˙jˆ #fi÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi® ◊Sfi® sb…◊c“® c÷“˙®fi÷
&Îd◊ŸÏŸ¥ ◊πPÂ◊PZZ ˙SÆT ”b÷K Gı÷. ZdbÏb ◊xfibg Ïb\fib ◊”÷Tbfib÷ ÆbØ÷ c÷“˙ ”Ï Á“Ï®fi÷ T› #bÔKb÷ ”Zb÷.
SKbÏ ◊Gı® ◊xfibg Ïb\#÷ sb…◊c“®fib #b #Øfi÷ Æb¶gÍ®fi÷ #¶O®Á“bÏ SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ÆP”Z Gıu“b ◊b÷Z÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ ◊bGı® T÷˙b
Á“Kb÷|. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib œÏÂdb¶ OKb. SKb¶ Dı›fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ dbÊ÷“ œ®]πZbØ® #bÔKb Gı÷. Z÷ ◊xfibg Ïb\fi® ÆbØ÷ ƶOπbd Á“Ï® Ïmb Gı÷.
#b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "d÷> #b◊ c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ≠“P∞ \÷› T®j®, ◊ÏbA“d \÷› Z÷Z® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib œ¶√fib÷ #b œ¯c“ Gı÷. Dı÷ #÷˙b÷ TbO÷ Gı÷ Á÷“ ZdbÏb
T®jŸ¶. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ Zdfi÷ √db˙Ÿ¶ GŸı¶ Kb˙Z„ ¨db Á“Ïb÷. Kb˙Z„ ◊Ÿfi: ”y¶ dŸ√fib ˙bKŸØ® \Â÷◊ˆ’ÏZ ØKb÷ ”b÷K ! Dı÷ ›Õ“ Gı÷, Á“bÒZ Gı÷ #fi÷ Zdfi÷
Z÷d fi”®> Á“ÏŸ¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ ”bØ \÷Rb ◊Odb¶ ◊Rb Z÷Â÷ ◊b÷Zbfib ƶgÍbK Gı÷.' SKbÏ ◊Gı® Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙÷ dŸPfiÆŸ˙πZ Z®Ø∂Á“Ïfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®,
”bØ÷ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ Æb÷>◊® c“®j®. SKbÏ÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ ◊xfibgfi÷ Á“mŸ¶- "#Ï÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Á“mŸ¶- "gO˙fi„ ! ”y¶ \&À #fi÷
◊xfibg ! #◊πbPØZfi® ◊πbØfib Á“ÏfibÏ ! œŸ¶ ZŸ¶ fiØ® \ÂZb÷ Á÷“ ZŸ¶ dbÏ® ◊ŸÏŸ¥b÷Îd Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ \÷&- Z÷fib c“œfi Á“ÏŸ¶.' SKbÏ÷ dŸPfiÆŸ˙πZ #’Ï”¶Z÷
NAYADHM/ 96
Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #÷˙Ÿ¶ ØK¶Ÿ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ® #fi÷ Øœ÷
◊πdbÂ÷ ˙bZ Á“Ï˙b Tb‘Kb-"c÷“˙bfiŸP◊πK ! Áø“Û ˙bÆŸ c÷“˙ O¶Ob d”bfic“®fi÷
◊ fiP” Á÷“ #÷Á“ Z®Ø∂Á“Ï «®\ Z®Ø∂Á“Ïfi÷ \÷˙÷, #÷Á“ EA“˙Z®| «®\
◊b÷Zbfi® gŸ\#b÷Ø® ◊bÏ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ Gı÷ #Ø˙b ÆdØ fiØ® ? #bd P˙Eb
EA“˙Z®|fi÷ \÷˙÷, #÷Á“ «Tc÷“˙ «®\ «Tc÷“˙fi÷ DŸı#b÷, #÷Á“ ˙bÆŸc÷“˙ «®\
Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷#÷ Z÷ fib…Á“b Gˆı◊b˙® c“®j®. Gˆı◊b˙®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® ◊πZ®¨b
˙bÆŸc÷“˙fi÷ \÷˙÷. Zb÷ ◊ Zd÷ T˙ ÆdŸsfib dµKgbOdb¶ Ø›fi÷ DıZb¶ Áø“ÛÂ
Á“ÏZb &gb Ïmb. SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ T˙ÂbPj◊PZ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fi÷
˙bÆŸc÷“˙fib w÷Z #fi÷ ◊®Z µ˙\fib #OπgbOfi÷ \÷œb÷.
diKb. dÍ®fi÷ ≈Kb¶ O¶Ob d”bfic“® ”Z®, SKb¶ #bÔKb. Z÷dÂ÷ EbÏ÷ Zϸ
SKbÏ ◊Gı® Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙÷ dPfiÆŸ˙πZ Z®Ø∂Á“Ïfi÷ ˙¶c“fib-fid‹Á“bÏ Á“Kb.
fib…Á“bfi® œb÷j Á“Ï®. ◊϶ZŸ fib…Á“b aKb¶K fi dÍ®. SKbÏ÷ Z÷Â÷ ◊b÷Zbfi® #÷Á“
˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ ”bØ®fib ‹Á¶“j &◊Ï #bv“∑“ ØKb. #bv“∑“ Ø›fi÷
gŸ\Ø® ]b÷ “b #fi÷ ÆbÏØ® ÆP”Z ÏØ Oπ” Á“Kb÷| #fi÷ «®º gŸ\Ø®
DıVc“®-DıVc“® ≈Kb ˙÷Tb ¸`T ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ T˙ ÆdŸsfi®
Æb “b«bÆ≤“Kb÷Dıfi P˙‹ZbÏ˙bÍ® O¶Ob d”bfic“®fi÷ &ZÏ˙bfi÷ dbÊ÷“ &UZ ØKb.
dµKdb¶ Ø›fi÷ DıZb Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® w÷Z ◊®Z µ˙\fib÷ #OπgbO \÷Kb÷.
SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ≈KbÏ÷ O¶Ob d”b fic“®fi® ˙·Eb÷˙·E ◊”b÷>·Kb SKbÏ÷
\÷›fi÷ Z÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb Á÷“ "#b dbÏb Ædbfi ◊Ÿv“¥ Gı÷. Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷Îd Áø“ÛÂ
ØbÁ“[ OKb fib…Á“bfi® ›·Gıb˙bÍb ØKb #fi÷ «”yDı √÷ZKŸaZ ØKb. Z÷dfi÷
˙bÆŸc÷“˙ Gı÷. Dı÷ T˙ ÆdŸsfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ Dı› Ïmb Gı÷.' #÷d Á“”®fi÷
◊Æ®fib÷ #b˙® OKb÷.
Z÷Â÷ ◊b¶EDıÒK œ¶√ ”bØdb¶ T®jb÷ #fi÷ dŸ√Ø® Z÷fi÷ ◊ˆ’ÏZ Á“Kb÷|. SKbÏ÷ Áø“ÛÂ
SKbÏ ◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ #bÔKb÷ Á÷“ "#”b !
˙bÆŸc÷“˙ œ¶√fib÷ œ¯c“ Æb¶giKb÷. Æb¶gÍ®fi÷ Z÷Â÷ ◊ ◊b÷Zbfib ”bØdb¶
◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ ]Âb «T˙bfi Gı÷ Dı÷dÂ÷ Æb≤“b «bÆ≤“ Kb÷Dıfi P˙‹ZbÏ˙bÍ® O¶Ob
◊b¶EDıÒK œ¶√fi÷ T®jb÷ dŸ√fib ˙bKŸØ® ◊ˆ’ÏZ Á“Kb÷|- Z÷ ÆdK÷ «¶fi÷
d”bfic“® ◊b÷Zbfi® «b”y#b÷Ø® ◊bÏ Á“Ï® T®j®. ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷#÷ ›·Gıb Á“Ï®fi÷
˙bÆŸc÷“˙b÷#÷ œ¶Á“ œ¯c“fi® ÆdbEbÏ® Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙ ≈Kb¶
◊xfibg Ïb\fi÷ ◊ÏbPDıZ fiØ® Á“Kb÷|.' SKbÏ÷ O¶Ob c÷“˙®#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib÷
#dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi® ”Z® SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷dÂ÷ \÷KŸ¶ Á÷“ #dÏÁ¶“Á“b
#÷˙b÷ #µK˙ÆbK Kb˙Z„ \®fi÷ ◊b®db¶ ‹ØT-Dıd®fi Á“Ï® c“®j®. SKbÏ÷
ÏbDıjbfi®fib Zb÷Ï #b’c“ ˙bÍ® Ø›fi÷ Z÷Â÷ ◊xfib gfi÷ Á“mŸ¶ - "c÷“˙bfiŸP◊πK
Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙÷ Øb÷ “b÷ ÆdK SKb¶ P˙•b§ÒZ Á“Ï®. ◊Gı® Æb “b «bÆ≤“ Kb÷Dıfi
! #b #dÏÁ¶“Á“b g‘fi Zb÷Ï #b’c“ ˙bÍ® Ø›fi÷ Kb˙Z„ Á÷“d ◊ “® O› Gı÷ ?'
O¶Ob d”bfic“®fi÷ ◊bÏ Á“Ï®. ◊bÏ Á“Ï®fi÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb. SKb¶
SKbÏ÷ ◊xfibg÷ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-"”÷ ‹˙bPdfi„ ! Dı@«ˆf®◊
◊”b÷>E®fi÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ Á“mŸ¶ #”b÷ - "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ d”b«T˙bfi
fibdfib f®◊ Ø®, gbÏZ ˙¥Ø®, #”®> DıVc“®Ø® #b˙®fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷
Gıb÷, ›SKb’c“. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷#÷ Áø“ÛÂ
#b◊fib÷ ◊Ïbg˙ Á“Ï®fi÷, #b◊fiŸ¶ #◊dbfi Á“Ï®fi÷, #dÏÁ¶“Á“bfi÷ Kb˙Z„ ◊b “®
˙bÆŸc÷“˙fi÷ Á“mŸ¶ #bÔKb "c÷“˙bfiŸ¶P◊πK ! #b◊fib fbÏb P˙ÆPDıZ-Ø›fi÷ #d÷ Tb÷Á“b÷
c“®j® Gı÷ Á“P◊T ˙bÆŸc÷“˙, ◊xfibgfib #b &ÎÏfi÷ Æb¶gÍ® Z÷fi÷ Á“mŸ¶-"#Ï÷
≈Kb¶ O¶Ob d”bfic“® ”Z®, SKb¶ #bÔKb. #d÷ fib…Á“bfi® œb÷j Á“Ï®. Kb˙Z„ Z÷
◊xfibd ! #◊πbPØZfi® ◊πbØfib Á“ÏfibÏ ! ZŸ¶ œŸ¶ fiØ® \ÂZb÷ Á÷“ Z÷ dbÏb
fib…Á“bØ® ◊bÏ &ZÏ®fi÷ #b◊fib «Ífi® ◊Ï®¨b Á“Ï˙b dbÊ÷“ #d÷ fib…Á“b Gˆı◊b˙®
Ædbfi ◊ŸÏŸ¥ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fiŸ¶ #PfiÕ“ Á“KŸ∂ Gı÷ ? #b ◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷ A“b÷PjZ
c“®j®. ◊E® #b◊fi® ◊πZ®¨b Á“ÏZb¶ #d÷ #”®> &gb Gı®#÷.'
ØKb÷. Kb˙Z„ ◊xfibgfi÷ c÷“œ-Pfi˙bÆfi® #b∏b #b◊® c“®j®. ◊xbfigfib ◊Ÿ‰fi÷
◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fiŸ¶ #÷ Á“Øfi Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ÁŸ“P◊Z
#dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®db¶ d”bfi Ïb≈KbPg¥÷Á“Ø® #PgP¥aZ Á“Kb÷|.
ØKb. Z÷dfi® ‰Â «T˙b® gπÁŸ“’Ê“ TTbÊ“ &◊Ï E∑“® O›. Z÷ «b÷VKb #b÷”
(178) #”®> ˙bÆŸc÷“˙ T˙ ÆdŸsfib dµKgbOØ® DıZb O¶Ob fic“®fi®
! ≈KbÏ÷ d÷> «÷ Tb√ Kb÷Dıfi P˙‹Z®Â˙bÍb T˙ ÆdŸsfi÷ ◊bÏ Á“Ï®fi÷
◊bÆ÷ #bÔKb. SKbÏ÷ Z÷Â÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷
◊xfibdfi÷ ”Z #fi÷ dPØZ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ ◊ÏbPDıZ Á“Ï®fi÷ #dÏÁ¶“Á“b ÏbDıjbfi®fi÷
\#b÷. ≈Kb¶ ÆŸj® Zd÷ O¶Ob d”bfic“® &Z÷Ïb, SKb¶ ÆŸj® T˙ ÆdŸsfib
gKg®Z Á“Ï® #fi÷ dbÏb ”bØ÷ sb…◊c“®fi÷ T›fi÷ Zdfi÷ Æb÷>◊®, SKbÏ÷ Zdfi dbÏŸ¶
#Pj◊PZ ÆŸ§‹ØZ c÷“˙fi÷ dÍ® T&À.' SKbÏ÷ Z÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fib
db”bS@K fi DıÂbKŸ¶ ! #bDı Zd÷ dbÏŸ¶ db”bS@K \® VKb÷ ! #bd Á“”®fi÷
#÷d Á“”÷˙b ◊Ï ≈Kb¶ O¶Ob d”bfic“® ”Z®, SKb¶ #bÔKb¶. #b˙®fi÷ #÷Á“ fib…Á“bfi®
Z÷dÂ÷ ”bØdb¶ Tb÷”c¶“ “ T®jb÷ #fi÷ ◊b¶ “˙b÷fib ÏØfib÷ EˆÏ÷EˆÏb÷ Á“Ï® fib¶pKb÷. ÏØfib÷
œb÷j Á“Ï®fi÷ Z÷ fib…Á“bØ® Z÷ d”bfic“® O¶Obfi÷ &ZKb. &ZÏ®fi÷ Z÷#b÷ ◊Ï‹◊Ï #b
NAYADHM/ 97
EŸÏ÷EŸÏb÷ Á“Ï®fi÷ Z÷Â÷ c÷“œ Pfi˙bÆfib÷fi® #b∏b #b◊®. ◊Gı® Z÷ ‹Øbfi ◊Ï ◊b¶ Ÿ“ dØŸÏb fiOÏ®fi® ‹Øb◊fib Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷ SKb¶ P˙◊ŸT gb÷Ob÷fib Ædˆ”Ø® KŸaZ
ÏØdc“fi fibdfib÷ Á“b÷Ê“ ‹ØbP◊Z Á“Kb÷|. ÏØdc“fi Z®Øfi® ‹Øb◊fib Á“Ï®. SKbÏ Ø›fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ Ï”÷˙b Tb‘Kb.
◊Gı® Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙ ≈Kb¶ ◊b÷Zbfi® Æ÷fibfi® Gıb˙® ”Z®, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ (180) SKbÏ ◊Gı® #÷Á“ ˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ sb…◊c“® c÷“˙® Og˙Z® Ø›.
◊b÷Zbfi® Æ÷fibfi® ÆbØ÷ dÍ® OKb. SKbÏ ◊Gı® fbÏ˙Z® fiOÏ®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® fi˙ dbÆ ◊ˆÂ ØZb¶ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍb #fi÷ ÆŸÁŸ“dbÏ «bTÁ“fi÷ DıÒd
(179) SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ ≈Kb¶ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ #b¡Kb÷. «bÏ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø› Dı˙b ◊Ï Z÷ «bÍÁ“fib dbZb-P◊Zbfi÷ #÷˙b÷
#bÔKb. ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi® ◊bÆ÷ ◊”b÷>·Kb. SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ #fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ «b÷VKb P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ #dbÏb÷ #b «bÍÁ“ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ ◊Ÿ‰ Gı÷ #fi÷
- "”÷ ZbZ ! Áø“ÛÂ÷ #dfi÷ c÷“œPfi˙bÆfifi® #b∏b #b◊® Gı÷.' SKbÏ÷ ◊b¶ Ÿ“ sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ #bSdDı Gı÷, Z÷Ø® #b «bÍÁ“fiŸ¶ "◊b¶ Ÿ“Æ÷fi' fibd ÏbpKŸ¶. Z÷ Á“bÍ
Ïb\#÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷fi÷ ◊πH Á“Kb÷| - "◊Ÿ‰b÷ ! aKb Á“bÏÂØ® ?' SKbÏ÷Ï ◊b¶E #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ jd]b÷¥ ‹ØP˙Ï ◊jbKb. Z÷dfi® c÷“œfib Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“
◊b¶ “˙b÷#÷ Æ˙ ˙bZ Á“”®. SKbÏ÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ◊’Ï¥c„“ fi®Á“Í®. ◊b¶ “˙b÷ ◊ fi®Á“iKb. jd •˙ Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷#÷ ‹ØP˙Ïfi÷
"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ fb’ÏÁ“b fiOÏ® Dı›fi÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ Pfi˙÷c“fi Á“Ïb÷ Á÷“ - Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πK ! #dfi÷ ƶÆbÏØ® P˙ϧaZ Ø› Gı÷, Z÷Ø® #d÷ c“®P¨Z Ø˙b
"#b ◊πdbÂ÷ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ c÷“œPfi˙bÆfifi® #b∏b #b◊® ›·Gı®#÷ Gı®#÷, Á÷“˙Í sb…◊c“® c÷“˙®fi® #b∏b T› #fi÷ ◊b¶ Ÿ“Æ÷fi fi÷ Ïb≈K ◊Ï
Gı÷, ◊϶ZŸ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ Zb÷ ÆdOπ c“P¨Âbj gÏZ ¨÷‰fib #Pj◊PZ ‹ØbP◊Z Á“Ï® ›·Gı®#÷ Gı®#÷, Á÷“˙Í sb…◊c“® c÷“˙®fi® #b∏b T› #fi÷ ◊b¶ Ÿ“Æ÷fi
Gıb÷. Z÷Ø® Zd÷ #bc÷“œ #b◊b÷ Á÷“ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ Á“› ’c“œb #Ø˙b Á“› P˙’c“œbdb¶ fi÷ Ïb≈K ◊Ï ‹ØbP◊Z Á“Ï® c“›#÷. SKbÏ ◊Gı® c÷“˙bfiŸP◊πKfi® ◊bÆ÷, dŸ¶’ “Z
\K ?'' Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“ÏœŸ¶; SKbÏ÷ ‹ØP˙Ï jd]b÷¥÷ Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πK÷ !
SKbÏ ◊Gı® ÁŸ“ÒZ® c÷“˙® ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fib #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b ◊Ï ”bØ®fib Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' sb…◊c“® c÷“˙®fi÷ «b÷Tb˙® Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πK !
‹Á¶“j ◊Ï #bv“∑“ Ø›. #bv“∑“ Ø›fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ fb’ÏÁ“b ◊”b÷>E®. #Oπ &Ubfidb¶ #d÷ ‹ØP˙Ï ÆbjŸfi® ◊bÆ÷ jd Æb¶giKb÷ Gı÷. Kb˙Z„ #d÷ ◊π˙π≈Kb Oπ” Á“Ï®
Ï”®. Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ ƈEfib #b◊®. Z÷ #bÔKb. d”÷Tdb¶ T› OKb. Kb˙Z„ Ïmb Gı®#÷. c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZbÏ÷ œŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶ Gı÷ ?' SKbÏ÷ sb…◊c“® c÷“˙®#÷ ◊b¶E
◊ˆ¢KŸ¶ ”÷ P◊ZøgPOfi® ! #b∏b Á“Ïb÷, #b◊fiŸ¶ #b˙˙bfiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷ ? ◊b¶ “˙b÷fi÷ Á“mŸ¶ "\÷ Z÷ ƶÆbÏ fib gKØ® &P∞‘fi Ø›fi÷ ◊π˙πPDıZ Øb#b÷ Gıb÷ Zb÷
SKbÏ÷ ÁŸ“ÒZ®#÷ Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi÷ amŸ¶-"”÷ ◊Ÿ‰ ! Zdb÷#÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ dbÏŸ¶ «®DŸı¶ œŸ¶ #˙T¶«fi Kb˙Z„ Øœ÷ ? ”y¶ ◊ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ.
c÷“œPfiÁ“bTfi÷ #bc÷“œ #b¡Kb÷ Gı÷ ◊ Zd÷ c“PÂÂbj gÏZ ¨÷‰fib ‹˙bd® Gıb÷ SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷#÷ ◊b¶ Ÿ“Æ÷fifib÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Kb÷| Kb˙Z„
Zb÷ Zd÷ «Zb˙b÷ Á÷“ Z÷ Á“› ’c“œb #Ø˙b P˙’c“œbdb¶ \K ? SKbÏ÷ Áø“Û ◊b¶ Ÿ“Æ÷fi Ïb\ Ø› OKb÷ Kb˙Z„ Ïb≈KfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ÷ Á“b÷›
˙bÆŸc÷“˙÷ ÁŸ“ÒZ®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-"P◊ZøgPOfi® ! &Îd ◊ŸÏŸ¥, ˙bÆŸc÷“˙, ÆdK÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷#÷ #fi÷ sb…◊c“®c÷“˙®#÷ ◊b¶ Ÿ“Æ÷fi Ïb\fi® ◊bÆ÷> c“®¨bfi®
«Tc÷“˙, EA“˙Z®| #◊ˆPZ˙Efi ”b÷K Gı÷. Z÷#b÷fib ˙Efi PdΩKb ØZb¶ fiØ®. Z÷Ø® #fiŸdPZ db¶O®. SKbÏ÷ ◊b¶ Ÿ“Æ÷fi Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ? ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷ c“P¨Â ’c“œbfib ˙÷TbZÊ“ \K #fi÷ SKb¶ ◊b¶ Ÿ“ Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! œ®]πZbØ® c“®¨bd”b÷SÆ˙fi® Z…KbÏ® Á“Ïb÷ #fi÷ ”\Ï ◊ŸÏŸ¥b÷
dØŸÏb fibdfi® fi˙® fiOÏ® ˙Æb˙÷ #fi÷ dbÏb #WÕ“ Æ÷˙Á“ Ø›fi÷ Ï”÷.' #b fbÏb ˙”fi Á“Ï˙b Kb÷‘K PœP«Á“b#b÷ Z…KbÏ Á“Ïb÷. œ÷¥ ˙øÎbÒZ ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶.
◊πdbÂ÷ Á“”®fi÷ Z÷Â÷ ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®fib÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb÷|. Kb˙Z„ Z÷fi÷ P˙c“bK Kb˙Z„ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷ •d «fi® OKb. Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ #µKKfi Á“K∂Ÿ. #µKKfi
Á“Kb. SKbÏ ◊Gı® ÁŸ“ÒZ® c÷“˙®#÷ fbÏ˙Z® fiOϮخ #b˙®fi÷ Kb˙Z„ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi÷ Á“Ï®fi÷ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® Gıu“, #u“d, EbÏ, ◊b¶E &◊˙bÆ ZØb #jdbÆ√
#b #Ø Pfi˙÷c“fi Á“Kb÷|. SKbÏ÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\#÷ ◊b¶E ◊b¶ “˙b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶-"”÷ dÂ, dbÆ√d #b’c“ Z◊‹Kb fbÏb #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏ˙b
◊Ÿ‰b÷ ! Zd÷ c“P¨Â® ˙÷TbZÊ“ \#b÷ #fi÷ SKb¶ ◊b¶ Ÿ“dØŸÏb fiOÏ® ˙Æb˙®fi÷ Ï”b÷. Tb‘Kb.
SKbÏ÷ ◊b¶E÷ ◊b¶ “˙b÷#÷ ◊b¶ Ÿ“ Ïb\fi® ˙bZ Kb˙Z„ "ZØb‹ZŸ' ÆbÏ® ˙bZ Gı÷' #÷d (181) SKbÏ ◊Gı® sb…◊c“® c÷“˙® PœP«Á“b &◊ÏØ® fi®E÷ &ZÏ®.Kb˙Z„
Á“”®fi÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ «T #fi÷ ˙b”fib÷fi® ÆbØ÷ ZØb ]b÷ “b #fi÷ ”bØ®#b÷fi® ’c“P¨Z Ø›. Z÷ ÆŸ˙πZb #bKbfi÷ PœÛKbfib v“◊db¶ Æb÷>◊b®. Z÷®#÷ #‘KbÏ
ÆbØ÷ ”§‹Zfib◊ŸÏfi® «”bÏ fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ c“P¨Â ˙÷TbZÊ“ ◊Ï ◊”b÷>·Kb. #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. #µKKfi Á“Ï®fi÷ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® Z÷ Gıu“gaZ,
NAYADHM/ 98
#Õ“dgaZ, c“œdgaZ fi÷ fbc“œ gaZ #b’c“ Á“ÏZ® ØÁ“[ P˙EÏ˙b TbO®. ◊b®fi÷ ◊Ï≤“˙®fi÷ j®Ï÷-j®Ï÷ œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï #bv“∑“ Ø›#÷ #fi÷ ƶT÷√fib
(182) SKbÏ ◊Gı® #÷Á“ ˙bÏ Á“b÷› ÆdK÷ ‹ØP˙Ï gO˙¶Z ◊b¶ Ÿ“dØŸÏb Á“Ï®fi÷ lb÷¥ÂbfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷, #fi÷ døSKŸfi® #bÁ“b¶¨b fi Á“ÏZb ØÁ“b
fiOÏ®fib Æ”Æπbdπ˙fi &Ubfidb¶Ø® fi®Á“iKb. fi®Á“Í®fi÷ «”bÏ Dıfi◊c“db¶ P˙EÏ P˙EÏ®#÷.' œ‰Ÿ¶DıK ◊˙Z ◊Ï #bv“∑“ ØKb¶. #bv“∑“ Ø›fi÷ Kb˙Z„ døSKŸfi®
Á“Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“fi÷Pd ≈Kb¶ ÆŸÏbÕ“ #◊÷¨b fi Á“ÏZb¶ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ KŸPjP{“Ï #b’c“ ◊b¶E÷
Dıfi◊c“ ”ZŸ¶, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ÆŸÏbÕ“# Dıfi◊c“db¶ ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #ÂObÏb÷#÷ ÆbdbPKÁ“Ø® T›fi÷ Eb…c“ ◊ˆ˙b÷|fib÷ #¿KbÆ Á“Ï®fi÷ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj®
#bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb P˙EÏ˙b Tb‘Kb. Z÷ ÆdK÷ ]Âb Tb÷Á“b÷ ◊Ï‹◊Ï #÷d •bdhK◊KbK ◊bÍ®fi÷, «÷ dbÆfi® ƶT÷√fib Á“Ï® #bSdbfi® lb÷¥Âb Á“Ï®fi÷ Dı÷
Á“”÷˙b Tb‘Kb Á÷“-"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z®Ø∂Á“Ï #’ÏÕ“Ê“fi÷Pd ÆŸÏbÕ}“ Dıfi◊c“db¶ Kb˙Z„ ◊πKb÷DıfiØ® fiCZb, dŸ¶ “Zb #b’c“ #¶O®Á“bÏ Á“ÏbK Gı÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊πKb÷Dıfifi÷ PÆ∞
P˙EÏ® Ïmb Gı÷.' SKbÏ÷ KŸPjP{“Ï #b’c“ ◊b¶E÷ #ÂObÏb÷#÷ ]Âb Tb÷Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® Á“KŸ∂. Z÷dÂ÷ #fi¶Z Kb˙Z„ •÷≤“ Á÷“˙T∏bfi #fi÷ Á÷“˙Tc“œfi ◊πbk ØKŸ¶. Kb˙Z„
#b ˙øÎbÒZ Æb¶giKb÷. Æb¶gÍ®fi÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ Á“mŸ¶ ‹ØP˙Ï Z÷#b÷ PÆ∞ ØKb.
gO˙¶Zfi÷ ◊ˆGı®fi÷ Z®Ø∂Á“Ï #’ÏÕ“fi÷Pdfi÷ ˙¶c“fi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Dı˙Ÿ¶ Z÷ #b◊Âb dbÊ÷“ (183) c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Kb ◊Gı® sb…◊c“® #bKb#÷ ÆŸ˙π¶Zb #bKbfi®
•÷K‹Á“Ï Gı÷.' Z÷#b÷ ≈Kb¶ ‹ØP˙Ï gO˙¶Zb÷ ”Zb, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ ‹ØP˙Ï ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“Ø® T›fi÷ #‘KbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂. #µKKfi Á“Ï®fi÷ ]Âb¶
gO˙¶Zfi÷ ˙¶c“fi Á“Kb, fid‹Á“bÏ Á“Kb. Á“mŸ¶-"gO˙Z¶ ! #b◊fi® #b∏b ˙¥b÷| ÆŸj® •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“KŸ∂. #¶Zdb¶ #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fib
d÷Í˙®fi÷ #d÷ #’Ï”¶Z #’ÏÕ“ fi÷Pdfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï˙bfib ”÷ZŸØ® Dı˙bfi® ›·Gıb Á“Ï®fi÷, #bTb÷Efib Z÷dDı ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷, ZØb Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷
Á“Ï®#÷ Gı®#÷.' ‹ØP˙Ï÷ Á“mŸ¶-"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Dı÷d ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.' «πŒTb÷Á“ fibdfib ‹˙Odb¶ c“œ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb c÷“˙v“◊÷ DıÒd T®jb÷.
Pfi϶ZÏ dbÆ√dÂfiŸ¶ Z◊_Ï Á“ÏZb ØÁ“b, #÷Á“ OπbdZ® «®\ Oπbd DıZb¶, "gO˙bfi„ ! Z÷ sb…◊c“® c÷“˙ SKb¶Ø® ◊Gı® aKb¶ DıÒd T÷œ÷ ?' "Z÷ SKb¶Ø®
Kb˙Z„ ≈Kb¶ ”§‹ZÁ“V◊fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ ◊”b÷>·Kb¶. ◊”b÷>E®fi÷ ”§‹ZÁ“V◊fiOÏfi® ·K˙®fi÷ Kb˙Z„ d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ &S◊≥ Ø›fi÷ Kb˙Z„ Á“db÷|fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷.'
«”bÏ Æ”Æπbdπ˙fi &Ubfidb¶ Kb˙Z„ Ïmb. #µKKfi - 16 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
SKbÏ ◊Gı® KŸPjP{“Ï PÆ˙bKfib EbÏ÷ #ÂObÏb÷#÷ dbÆ√dÂfib #µKKfi - 17 #w∏bfi
◊bÏÂbfib ’c“˙Æ÷, ◊πØd ◊π”Ï÷ ‹˙bµKbK Á“Kb÷|, «®º ◊π”Ïdb¶ µKbfi Á“KŸ∂. œ÷¥ (184) •d gO˙bfi d”b˙®Ï Kb˙Z„ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk PDıfi÷wÏ c÷“˙÷
˙Âfi Ob…Zd ‹˙bd®fi® Dı÷d \Â˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ Z÷#b÷#÷ KŸPjP{“Ï Æb÷Ídb¶ ∏bZ-#µKKfifib÷ ◊ˆ˙b÷|aZ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ ”÷ gO˙fi„ !
#ÂObÏfi® #b∏b T®j®-◊Gı® Z÷#b÷ Pg¨bfi÷ dbÊ÷“ ¸Ï® Ïmb ”Zb¶, SKbÏ÷ ÆÎÏdb¶ ∏bZ#µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷
Z÷#b÷#÷ ]Âb¶ Tb÷Á“b÷ ◊bÆ÷Ø® Æb¶giKŸ¶ Á÷“- "c÷“˙bfiŸ¶P◊πKb÷ ! Z®Ø∂Á“Ï #’ÏÕ“fi÷Pd Z÷ ÆdKdb¶ ”§‹Zœ®¥ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏdb¶ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ fibdfib÷ Ïb\
POÏfibÏ ◊˙Zfib Pœ√Ï◊Ï, #÷Á“ dbÆfib PfiDıT &◊˙bÆ Á“Ï®fi÷, ◊b¶EÆb÷ ”Zb÷.
Gı‰®Æ ÆbjŸ#b÷fi® ÆbØ÷, Á“bTjdfi÷ ◊πbk Ø› OKb Kb˙Z„ PÆ∞ «Ÿ∞ Ø›fi÷ Z÷ ”§‹Zœ®¥ fiOÏdb¶ ]Âb ÆbK¶P‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“ Ï”÷Zb ”Zb. Z÷
Æd‹Z cŸ“:√b÷Ø® dŸaZ Ø› OKb. SKbÏ÷ KŸPjP{“Ï PÆ˙bK Z÷ EbÏ÷ #ÂObÏ jfib∆ ”Zb Kb˙Z„ Á“b÷›Ø® ◊ ◊Ïbg˙ ◊bdZb fi ”Zb. #÷Á“ ˙bÏ Á“b÷›
]Âb Tb÷Á“b÷fi® ◊bÆ÷Ø® #b #Ø Æb¶gÍ®fi÷ ”‹Z®Á“V◊ fiOÏØ® «”bÏ fi®Á“iKb. ÆdK÷ Z÷ ÆbK¶P‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷ #b◊Ædb¶ diKb. Z÷dÂ÷ #”≥Á“fi® Dı÷d
fi®Á“Í®fi÷ ≈Kb¶ Æ”Æπbdπ˙fi ”ZŸ¶, ≈Kb¶ KŸPjP{“Ï #ÂObÏ ”Zb, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. P˙EbÏ Á“Kb÷|. Kb˙Z„ T˙ÂÆdŸsdb¶ Z÷#b÷ Æ÷>Á“ “b÷ Kb÷Dıfi ÆŸj® #˙Ob”fi ◊Â
◊”b÷>E®fi÷ #b”bÏ◊b®fi® ◊πSKŸ◊÷¨Âb Á“Ï®. ◊πSKŸ◊÷¨Âb Á“Ï®fi÷ OdfibOdfifiŸ¶ Á“Ï® OKb. Kb˙Z„ Zb÷¸bfi ◊ &S◊≥ ØKŸ¶. Z÷ ÆdK÷ Z÷ fib…Á“b Z÷ Zb÷¸bfi®
◊πPZA“d Á“KŸ∂. ◊Gı® #÷¥Âb #fi÷ ¥Âbfi® #bTb÷Efib Á“Ï®. #bTb÷Efib Á“Ï®fi÷ ˙bKŸØ® ˙b϶˙bÏ Á“b◊˙b TbO®, ˙b϶˙bÏ ETbKdbfi Ø˙bTbO®, ˙b϶˙bÏ ¨Ÿ¯j
#b”bÏ ◊b® «ZbÔKb. «bZb˙®fi÷ KŸPjP{“Ï #ÂObÏfi÷ Á“mŸ¶- "”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK Ø˙b TbO® #fi÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï E<“Ï √b˙b TbO®. Z÷ ÆdK÷ fib…Á“bfib
! Kb˙Z„ Á“bÍjdfi÷ ◊πbk ØKb Gı÷. Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! #dbÏ÷ dbÊ÷“ •÷K‹Á“Ï PfiKbdÁ“fi® «ŸP∞ fiÕ“ Ø› O›. •ŸPZ ◊ fiÕ“ Ø› O› #fi÷ ƶ∏b◊Â
Gı÷ Á÷“ gO˙bfifib Pfi˙bÂfib ˙øÎbÒZ Æb¶giKb ◊”÷Tb¶ Oπ” Á“Ï÷T #b”bÏ- ObK« Ø› O›. Z÷ ’c“œbdˆ∑“ Ø› OKb. Z÷dfi÷ #b ∏bfi ◊ fi ÏmŸ¶ Á÷“
NAYADHM/ 99
◊b÷Z˙b”fi aKb ◊πc÷“œdb¶ #Ø˙b Á“› ’c“œbP˙’c“œbdb¶ EbT® ÏmŸ¶ Gı÷ ? Z÷dfib Gı÷. Z÷#b÷#÷ ÆŸ˙ÂØ®, Eb¶c“®Ø®, ”®ÏbØ®, ]bÆØ®, #≥Ø®, Á“bÕ“b÷Ø®#fi÷ d®≤“b
dfifib÷ ƶÁ“V◊ gb¶O® OKb÷. Kb˙Z„ Z÷ PE>Zbdb¶ T®fi Ø› OKb. Z÷ ÆdK÷ ◊b®خ ◊b÷ZbfiŸ¶ Dı”bDı gÏ® T®jŸ¶. gÏ®fi÷ c“P¨Â ’c“œbfib #fiŸÁˆ“T ˙bKŸØ®
ÁŸ“P¨jbÏ, Á“ÂjbÏ, O§¯g£Á“ ZØb ÆbKb¶P‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“ PfiKbdÁ“fi® ◊bÆ÷ ≈Kb¶ O¶g®Ï ◊b÷Z˙”fi◊e“fi ”ZŸ¶, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ Dı”bDıfi÷ T¶OÏ fib¶pKŸ¶.
#bÔKb. #b˙®fi÷ Z÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πK ! dfidb fiÕ“ ƶÁ“V◊˙bÍb Ø›fi÷ Ob “®-Ob “b Z…KbÏ Á“Kb. Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ Tb˙÷Tb Z÷ P”ÏhK, ÆŸ˙Â Kb˙Z„ ”®Ïbfi÷
PE>Zb Á÷“d Á“Ï® Á“mb Gıb÷ ?' SKbÏ÷ Z÷ PfiKbdÁ÷“ Z÷ ]Âb ÁŸ“P¨jbÏb÷ fi÷, fibfi® fib…Á“b#b÷ fbÏb Æb¶EbÏ Á“Kb÷| ≈Kb¶ ”‹Z®œ®¥ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ ◊”b÷>·Kb.
Á“ÂjbÏb÷fi÷, O§¯g£Á“b÷fi÷ ZØb ÆbKb¶P‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“fib÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! ”§‹Zœ®¥ fiOÏfi® «”bÏ #Oπ &Ubfidb¶ ÆbØfi÷ Ïb÷aKb÷. Ob “b-Ob “® √b÷VKb.
dbÏ® dPZ fiÕ“ Ø› O› Gı÷. Kb˙Z„ ◊b÷Z˙b”fi Á“› ’c“œb Kb P˙’c“œbdb¶ Dı› ◊Gı® «”ydˆVK &◊”bÏ T›fi÷ ”§‹Zœ®¥ fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷
ÏmŸ¶ Gı÷ Z÷fi® ◊ √«Ï ◊ “Z® fiØ®. Z÷Ø® ”y¶ gCdfib÷ÏØ Ø›fi÷ PE>Zb Á“Ï® Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\fi® ◊bÆ÷ #bÔKb. Z÷ &◊”bÏ T›fi÷ ”§‹Zœ®¥ fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ
Ïmb÷ GŸı¶.' Á“Kb÷|. ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\fi® ◊bÆ÷ #bÔKb. Z÷ &◊”bÏ Ïb\fi® Æd¨
SKbÏ÷ Z÷ Á“ÂjbÏ Z÷ PfiKbdÁ“fi® Z÷ ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ Ïb√® c“®jb÷. SKbÏ÷ Z÷ Ïb\ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ#÷ Z÷ ÆbK¶P‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷fib Z÷ «”ydˆVK
gKg®Z ØKb. Z÷dÂ÷ ‹fibfi Á“KŸ∂. «PTÁ“d Á“KŸ∂ #fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷ ]Âb ›Òs, &◊”bÏfib÷ Kb˙Z„ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|.
‹Á¶“j, #b’c“ c÷“˙b÷ fi÷ Dı÷d dP£ #µKKfidb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷d dfib˙˙b Tb‘Kb. (185) Ïb\#÷ Z÷ Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
Øb÷ “®˙bÏ ◊Gı® Z÷ PfiKbdÁ“ T¯jdPZ T¯j•ŸPZ, T¯jƶ∏b #fi÷ #’c“‘dˆ∑“ "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ Oπbdb÷db¶ Kb˙Z„ #bÁ“Ïb÷db¶ ¸Ïb÷ Gıb÷ #fi÷ ˙b϶˙bÏ
Ø› OKb÷. SKbÏ÷ Z÷ PfiKbdÁ÷“ Z÷ «”yƶpKÁ“ ÁŸ“P¨jbÏb÷, #b’c“fi÷ Á“mŸ¶- ◊b÷Z˙b”fi fbÏb T˙ÂÆdŸsdb¶ #˙Ob”fi Á“Ïb÷ Gıb÷. aKb¶K Zd÷ Á“b÷›
"c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! dfi÷ «ŸP∞ ◊πbk Ø› O› Gı÷. Kb˙Z„ dbÏ® ’c“œb-dˆ∑“Zb¶ fiÕ“ #b_KDıfiÁ“ ˙‹ZŸ \÷K÷T® Gı÷ ?' SKbÏ÷ Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷#÷ Ïb\fi÷
Ø› O› Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ Tb÷Á“b÷ Á“bPTÁ“ f®◊fi® fiºÁ“ #b˙® Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK ! #d÷ Tb÷Á“b÷ ”§‹Zœ®¥ fiOÏfib Pfi˙bÆ® Gı®#÷. ›SKb’c“
◊”b÷>·Kb Gı®#÷. #b Á“bPTÁ“-f®◊ c÷“√b› Ïmb÷ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ Z÷ ÁŸ“P¨jbÏ, ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶. Kb˙Z„ #d÷ Á“bPTÁ“ f®◊ ÆŸj® OKb. Z÷ f®◊db¶ ]®Dı
Á“ÂjbÏ #b’c“ Z÷ PfiKbdÁ“fi® ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ædºfi÷ ÙÕ“-ZŸÕ“ ØKb. Eb¶c“®fi® √bÂb÷ Kb˙Z„ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ]b÷ “b Gı÷, Z÷ ]b÷ “b Á÷“˙bGı÷ ? fi®T
◊Gı® c“P¨Â ’c“œbfib #fiŸÁˆ“T ˙bKŸØ® ≈Kb¶ Á“bPTÁ“ Pf◊ ”Zb÷, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. ˙Â˙bÍb Ï÷Ÿfi® Ædbfi #fi÷ •b÷PÂƈ‰Á“fi® Ædbfi LKbd ˙Â˙bÍb ”Zb.
SKb¶ ◊”b÷>E®fi÷ T¶OÏ fib¶pKŸ¶. T¶OÏ fib√®fi÷ fibfi® fib…Á“bfbÏb Á“bPTÁ“ f®◊db¶ Kb˙Z„ Z÷ ]b÷ “b#b÷ #dbÏ® O¶jØ® ◊ #fi÷Á“ Æb÷ Kb÷Dıfi cˆ“Ï EbVKb OKb.
&ZKb. Z÷Ø® c÷“˙bfiŸP◊πK !#d÷ Á“bPTÁ“ f®◊db¶ Z÷ ]b÷ “b#b÷fi÷ #b_KgˆZ \÷Kb Gı÷.'
Z÷ Á“bPTÁ“ f®◊db¶ Z÷dÂ÷ ]® Eb¶c“®fi® √bÂ, Æb÷fibfi® √bÂ, ÏSfib÷fi® SKbÏ÷ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\#÷ Æb¶KbP‰Á“b÷fi® ◊bÆ÷Ø® #b #Ø Æb¶gÍ®fi÷ Z÷
√bÂ, ”®Ïbfi® √bÂ, #fi÷ ]Âb #w \÷Kb. Z÷ #bÁ“[Â ”Zb. Z÷fib÷ ˙÷∑“ Æb¶KbP‰Á“b÷fi÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷dbÏb Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷ \Kb÷
&Îd \PZfib ]b÷ “b Ædbfi \Â˙Ÿ¶. Z÷ ]b÷ “b fi®T ˙Â˙bͨ Ï÷Ÿfib Ædbfi #fi÷ Á“bPTÁ“ f®◊fib Z÷ ]b÷ “b #”®> T› #b˙b÷.'
˙Â˙bÍb #fi÷ •b÷PÂƈ‰Á“ ”Zb. Z÷ #wb÷#÷ Z÷ ˙PÂÁ“b÷fi÷ \÷Kb. \÷›fi÷ SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb. #fi÷ Z÷fi÷
Z÷dfi® O¶j ƈ¶]® O¶j ƈ¶]®fi÷ Z÷#b÷ gKg®Z ØKb. ‰bÆfi÷ ◊πbk ØKb, &PfC Á“mŸ¶ "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ Æb¶KbP‰Á“ ˙PÂÁ“b÷fi® ÆbØ÷ \#b÷. Á“bPTÁ“ f®◊Ø®
ØKb. Z÷Ø® Z÷#b÷ Á÷“Ê“TbK Kb÷Dıfi cˆ“Ï gbO® OKb. SKb¶ Z÷#b÷fi÷ ]ÂbDı Ob÷EÏ dbÏb dbÊ÷“ ]b÷ “b T› #b˙b÷. SKbÏ ◊Gı® Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Ob “® Ob “b Z…KbÏ
◊πbk ØKb. √ˆ« ]bÆ #fi÷ ◊b® dÍ˙bØ® Z÷#b÷ PfigK #fi÷ PfiÏŸf÷O ØKb Á“Kb. Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷dÂ÷ ]® ˙®Âb#b÷, ˙£Á“[, gπbdÏ®, Á“·Gıg®, g¶g,
#fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ SKb¶ EÏ˙b Tb‘Kb. SKbÏ÷ Z÷ fib…Á“b˙PÂÁ“b#÷ #b◊Ædb¶ #b ¥Ê„“gπbdÏ® #b’c“ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® ˙®Âb#b÷ ZØb P˙PE‰ ˙®Âb#b÷Ø® ZØb
◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! #b◊Â÷ ]b÷ “bfiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷ ? #”®> ]®E •b÷‰÷§ÒsKfi÷ Kb÷‘K «®º #fi÷Á“ ˙‹ZŸ#b÷Ø® Ob “b-Ob “® gKb. •b÷‰÷§ÒsKfi÷
Eb¶c“®fi® √bÂ, Æb÷fibfi® √bÂ, ÏSfib÷fi® √b #fi÷ ”®Ïbfi® √bÂb÷Gı÷. Z÷Ø® P◊πK ˙‹ZŸ#b÷ gÏ®fi÷ ]® Áø“Û ˙Â˙bÍ® Kb˙Z„ œŸaZ ˙Â˙bÍ® Á“bÕ“ Á“d,
#b◊Â÷ Æb÷fib-Eb¶c“®Ø®, ÏSfib÷Ø® #fi÷ ”®ÏbØ® Dı”bDı gÏ® T÷˙Ÿ¶ Z÷ •÷K‹Á“Ï Oπ¶PØd ZØb #ÒK E¨Ÿ- ›§ÒsKfi÷ Kb÷‘K sÔK Ob “®-Ob “®db¶ gKb. Z÷
NAYADHM/ 100
gÏ®fi÷ ]Âb Á“b÷{“◊ŸÊ“ ZØb Á÷“ZÁ“Ï◊ˆÊ“ #b’c“ Kb˙Z„ ]Âb¶ ]πbÂ÷§ÒsKfi÷ Kb÷‘K ÆbjŸ #Ø˙b Æbµ˙® œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊ #fi÷ O¶jdb¶ #bÆaZ fiØ® ØZb,
◊c“bØb÷|Ø® Ob “b-Ob “® gKb. Z÷ gÏ®fi÷ ]Âb¶Dı √b¶ “. Ob÷Í, ÆbÁ“Ï, Z÷ #b Tb÷Á“db¶ #fi÷Á“ ÆbjŸ#b÷, Æbµ˙®#b÷, •b˙Á“b÷ #fi÷ •bP˙Á“b#b÷fib ◊ˆDıfi®K
dSƶ’ “Á“b, ◊ŸÛ◊b÷ÎÏ ZØb ◊xb÷ZÏ #b’c“ #fi÷Á“ ºƒb ›§ÒsKfi÷ Kb÷‘K sÔKb÷ «fi÷ Gı÷, Kb˙Z„ ƶÆbÏØ® ZÏ® \K Gı÷.
Ob “®-Ob “bdb¶ gKb. Z÷ gÏ®fi÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Á“b÷K˙Á“, Á¶“«TÏSfi, Á¶“«T, (186) Z÷ ]b÷ “b#b÷db¶ Á÷“Ê“TbÁ“ ]b÷ “b#b÷ ≈Kb¶ Z÷ &SÁø“Õ“ œ¯c“ #b’c“
◊πb˙ÏÂ, fi˙Z, dTK, dƈÏÁ“, PœTb◊e“Á“, Kb˙Z„ ”¶ÆOg ZØb «®\ ◊c“bØb÷| ”Zb, SKb¶ ◊”b÷>·Kb. #SK¶Z #bÆaZ ØKb. #fi÷ Z÷dfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙bdb¶
‹◊œ÷|§ÒsK fi÷ Kb÷‘K sÔKb÷ Kb˙Z„ Ob “® Ob “bdb¶ gKb. &aZ «jb sÔKb÷ ◊π˙øÎ ØKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ Z÷ ]b÷ “b#b÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb
gÏ®fi÷ Z÷dÂ÷ Ob “bOb “® \÷Rb. \÷ “®fi÷ ≈Kb¶ O¶g®Ï ◊b÷Z◊e“fi ”ZŸ¶, SKb¶ ]Âb Áˆ“Ê“ ◊bœb÷Ø® OÍbdb¶ Kb˙Z„ ◊Ob÷db¶ «¶jbKb- SKbÏ÷ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“
◊”b÷>·Kb. ◊”b÷>E®fi÷ Z÷dÂ÷ Ob “®-Ob “b √b÷VKb. √b÷T®fi÷ ◊b÷Z˙”fi Z…KbÏ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷ #wb÷fi÷ ◊Á“ “® T®jb. ◊Á“ “®fi÷ Z÷#b÷ fib…Á“b#b÷ fbÏb ◊b÷Z˙”fidb¶
Á“Kb. Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“ œ¯c“, ‹◊œ, O¶j, ÏÆ #fi÷ v“◊fib sÔK ZØb T› OKb. T› #b˙®fi÷ ◊b÷Z˙”fifi÷ ZøÛÂ, Á“b{“ #b’c“ #b˙LKÁ“ ◊c“bØb÷|Ø®
Á“b{“, ZøÂ, Eb÷√b, Tb÷Ê“, Ob÷ÏÆ Kb˙Z„ #ÒK ]Âb ◊b÷Z˙”fi Kb÷‘K ◊c“bØb÷| Kb˙Z„ gÏ® T®jŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Æb¶KbP‰Á“ fib…Á“b˙PÂÁ“b÷ c“P¨Â ’c“œbfib
◊b÷Z˙”fidb¶ gKb. #fiŸÁˆ“T ◊˙fi fbÏb ≈Kb¶ O¶g®Ï ◊b÷Z ◊e“fi ”ZŸ¶, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷
&◊KŸaZ «j® ˙‹ZŸ#b÷ ◊b÷Z˙”fidb¶ gÏ®fi÷ c“P¨Â ’c“œbfib #fiŸÁˆ“T ◊b÷Z˙”fifiŸ¶ T¶OÏ fibpKŸ¶. T¶OÏ fib√®fi÷ Z÷ ]b÷ “bfi÷ &ZbKb ≈Kb¶ ”§‹Zœ®¥
◊˙fiØ® ≈Kb¶ Á“bPTÁ“ f®◊ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ T¶OÏ fibpKŸ¶. T¶OÏ fiOÏ ”ZŸ¶. ≈Kb¶ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\ ”Zb÷, SKb¶ #bÔKb. #b˙®fi÷ «¶fi÷ ”bØ \÷ “®fi÷
fib√®fi÷ Z÷ &SÁø“Õ“ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊, #fi÷ O¶jfib ◊c“bØb÷|fi÷ fibfi®-fibfi® Ïb\fiŸ¶ #Pgfi¶c“fi Á“KŸ∂. #Pgfi¶c“fi Á“Ï®fi÷ Z÷ #w &◊§‹ØZ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı®
fib…Á“b#b÷ ∞bÏb Á“bPTÁ“ f®◊db¶ &ZKb. &ZbÏ®fi÷ Z÷ ]b÷ “b ≈Kb¶-≈Kb¶ «÷ÆZb Ïb\ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ#÷ Z÷ Æb¶KbP‰Á“ ˙PÂÁ“b÷fib÷ œŸVÁ“ db¸ Á“Ï® c“®jb÷. Z÷dfib÷
”Zb, ƈZb ”Zb #fi÷ #bÍb÷Ê“Zb ”Zb, SKb¶ SKb¶ Z÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷ ÆSÁ“bÏ-ÆÒdbfi Á“Kb÷| #fi÷ P˙c“bK Á“Kb.
˙®Âb, #b’c“ •b÷‰÷§ÒsKfi÷ P◊πK ˙bU ˙Ob “Zb Ïmb #fi÷ Z÷fi® EbÏ÷ Zϸ \T SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\#÷ Á“bPTÁ“f®◊ db÷Á“T÷Tb Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷
‹ØbP◊Z Á“Ï® c“®j®. ]Âb ◊πÁ“bÏfib Áø“ÛÂ˙Â˙bÍb Kb˙Z„ œŸaT˙Â˙bÍb Á“bÕ“ «b÷TbÔKb. «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fib÷ ◊ ÆSÁ“bÏ #fi÷ ÆÒdbfi Á“KŸ∂ ◊Gı® P˙c“bK Á“Kb∂.
Á“d Kb˙Z„ ƶ]bPZd ZØb #ÒK ]Âb ◊πÁ“bÏfib E¨Ÿ›§ÒsKfi÷ Kb÷‘K ◊c“bØb÷| SKbÏ ◊Gı® Á“fiÁ“Á÷“ZŸ Ïb\#÷ #wdc“Á“b÷ fi÷ «b÷TbÔKb. Z÷dfi÷ Á“mŸ¶-
Ïb√® c“®Øb. ]Âb ◊πÁ“bÏfib Á“b÷{“◊ŸÊ“ Kb˙Z„ «®\ ]πbÂ÷§ÒsKfi÷ P◊πK ◊c“bØb÷|fib "c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ dbÏb ]b÷ “b#b÷fi÷ P˙fi®Z Á“Ïb÷.' SKbÏ÷ #wdc“Á“b÷#÷ "]Ÿ¶
◊Ÿ¶Dı #fi÷ PfiÁ“Ï Á“Ï® c“®jb÷. Ob÷Ífib Kb˙Z„ #ÒK ]Âb ÏÆ÷§ÒsKfi÷ Kb÷‘K ÆbÏŸ¶' #÷d Á“”®fi÷ Ïb\fib÷ #bc÷“œ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷#b÷#÷ Z÷
◊c“bØb÷|fib ◊Ÿ¶Dı #fi÷ PfiÁ“Ï Á“Ï® c“®jb÷. Á“Ï®fi÷ Z÷ ‹Øbfi ◊Ï √b “b √b÷Ub. √b “b ]b÷ “b#b÷fib dŸ√, Á“bfi, fibÁ“, √ŸÏ, Á“Ê“Á“ «b¶j®fi÷, Eb…Á“”® E∑“b˙®fi÷, Zb÷«Ïb
√b÷c“®fi÷ Z÷#b÷db¶ Ob÷ÍfiŸ¶ ◊b®, √b¶ “fiŸ¶ ◊b®, ◊b÷ÏfiŸ¶ ◊b® ZØb #ÒK E∑“b˙®fi÷, ◊Ê“ZbfiÁ“ TOb˙®fi÷, √‹Æ® Á“Ï®fi÷, ˙÷Tb, ˙÷Zb÷fib÷, TZb#b÷fib÷,
#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ◊b® gÏ® c“®jŸ¶. Á“b÷K˙Á“ Kb˙Z„ PœTb◊e“Á“ ZØb #ÒK Eb«ŸÁ“b÷fib÷, #fi÷ Ebd “bfib Á“b÷Ï “bfib÷ ◊π”bÏ Á“Ï®fi÷ P˙fi®Z Á“Kb. SKbÏ ◊Gı®
‹◊œ÷|§ÒsKfi÷ Kb÷‘K #b‹ZÏÂ- ◊πSKb‹Ï Ïb√® c“®jb¶. Ïb√®fi÷, Z÷fi® ◊bÆ÷ Á“fiÁ“Á÷“ZŸ#÷ Z÷ #wdc“Á“b÷fib÷ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|. ÆÒdbfi Á“KŸ∂. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ]b÷ “b#b÷
EbÏ÷ Zϸ Pfi_T, PfiÛ◊¶c“ #fi÷ dˆÁ“ Ø› Ïmb. dŸ√«¶jfiØ® Kb˙Z„ Ebd “bfi® Eb«ŸÁ“b÷fib ◊π”bÏØ® √Ÿ« Dı œbÏ®’ÏÁ“ #fi÷
SKbÏ ◊Gı® Z÷ ]b÷ “b#b÷ SKb¶ #bÔKb, ≈Kb¶ &SÁø“Õ“ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, dbfiPÆÁ“ cŸ“:√b÷fi÷ ◊πbk ØKb. Z÷˙®Dı Ï®Z÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! #b◊Âb Dı÷
v“◊ #fi÷ O¶jfib sÔKb÷ ÏbpKb ”Zb¶. SKb¶ #b˙®fi÷ Z÷db¶Ø® Á“b÷›-Á“b÷› ]b÷ “b PfiOπ∂Øb÷ #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷ c“®P¨Z Ø›fi÷ P◊πK œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊ #fi÷
"#b œ¯c“, #b’c“ #◊ˆ˙ Gı÷ #÷d P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷db¶ #bÆaZ fi ØZb¶ cˆ“Ï- O¶jdb¶ Oø∞ ØbK Gı÷ #fi÷ #bÆaZ ØbK Gı÷, Z÷ ]Âb •dÂb÷ Kb˙Z„
cˆ“Ï EbVKb OKb. Z÷ ]b÷ “b#b÷ SKb¶ Dı›fi÷ ]Âb Dı Ob÷EÏ ◊πbk Á“Ï®fi÷ ZØb •bP˙Á“b#b÷fib #˙”÷Tfibfib ◊b‰ «fi÷ Gı÷, Kb˙Z„ g˙ gπd Á“Ï÷ Gı÷.
◊πEˆÏ ]bÆ ◊b® ◊πbk Á“Ï®fi÷ PfigK ØKb, &f÷O ÏP”Z ØKb #fi÷ ØKb #fi÷ (187-188) Á“T ’ÏPgZ ”bØZbÍ® #fi÷ «b¶ÆŸÏ®fib •÷{“ #fi÷
ÆŸ√÷-ÆŸ√÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ ! #dbÏb Dı÷ dfib÷”Ï ˙bUb÷fib œ¯c“b÷db¶ #fiŸÏaZ ØfibÏ #fi÷ •b÷‰÷§ÒsKfib ˙œ˙Z®| «fi÷T
NAYADHM/ 101
◊πb® #bfi¶c“ dbfi÷ Gı÷. ◊϶ZŸ •b÷‰÷§ÒsKfi® cŸ“c“bÒZZbfib÷ #÷Ê“Tb÷ c“b÷¥ ”b÷K Gı÷- #b‹˙bc“db¶ Dı÷ Oø∞ fiØ® ZZb, ”÷dÒZ #b’c“ P˙Pg≥ ≠“ZŸ#b÷db¶ Æ÷˙fi
Dı÷d ◊bÏPjfib ◊®>DıÏbdb¶ Ï”÷T PZPÎÏfib œ¯c“fi÷ Æ”fi fi Á“ÏZb÷ PZPÎÏ ◊¨ Á“Ï˙bØ® ÆŸ√ c÷“fibÏ, ˙…g˙ ÆP”Z, P”ZÁ“Ï #fi÷ dfifi÷ #bfi¶c“ c÷“fibÏ ‹◊œb÷|db¶
˙j #fi÷ «¶jfifi÷ ◊®>DıÏbdb¶ ¸ÆbK÷T PZPÎÏfib œ¯c“ fi÷ Æb¶gÍ® ‹˙bj®fi Dı÷ Oø∞ fiØ® ØZb, #÷ Æ˙÷| ˙œbZdÏÂ÷ dÏZb fiØ®.
PZPÎÏ ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® «”bÏ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ ◊bÏPj Z÷fi÷ «b¶j® T÷ Gı÷. (202-206) •b÷‰fib P˙¥K «fi÷T gs œ¯c“b÷Ø® ÆbjŸ#÷ aKbÏ÷K
•b÷‰÷§ÒsKfi÷ Z÷ fiP” ºZ˙bfib÷ #b cŸ“Û◊’ÏÂbd Gı÷. ZŸÕ“ fi Ø˙Ÿ¶ \÷›#÷ #fi÷ ◊b◊Á“ œ¯c“ Æb¶gÍ˙b ◊Ï ÏŸÕ“ fi Ø˙ˆ¶ \÷›#÷. œŸg
(189-190) E¨Ÿ›§ÒsKfib ˙œ®gˆZ #fi÷ v“◊db¶ #fiŸÏaZ ØfibfiÏ #Ø˙b #œŸg v“◊ E¨Ÿfib÷ P˙¥K ◊πbk Ø˙b ◊Ï ]πbÂ÷§ÒsKfi÷ ◊πbk ØK÷T
◊ŸÏŸ¥, ¬®#b÷fib ‹Zfi, Dı]fi, ˙c“fi, ”bØ, ◊O #fi÷ fi÷‰b÷db¶ ZØb OP˙{“ œŸg #Ø˙b #œŸg O¶jdb¶ PDıƒb ›§ÒsKfi÷ ◊πbk ØK÷T œŸg #œŸg ÏÆdb¶
«fi÷T® ¬®#b÷fi® P˙TbÆ KŸaZ OPZdb¶ Ïd Á“Ï÷ Gı÷, #bfi¶c“ dbfi÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ‹◊œ÷|§ÒsKfi÷ ◊πbk ØK÷T œŸg #Ø˙b #œŸg ‹◊œdb¶ ÆbjŸ#÷ ZŸÕ“ #Ø˙b ÏŸÕ“
E¨Ÿ-›§ÒsKfi® cŸ“c“bÒZZbØ® #÷Ê“Tb÷ c“b÷¥ ”b÷K Gı÷ Á÷“ Dı÷d «ŸP∞”®fi ◊Z¶POKb fi Ø˙Ÿ¶ \÷›#÷.
«ÍZ® #bOdb¶ Dı› ◊ ÷“ Gı÷. (207) #b ◊πdbÂ÷ ”÷ Dı@«ˆ ! •d gO˙bfi d”b˙®Ï Kb˙Z„
(191-192) ÆŸO¶jdb¶ #fiŸÏaZ ]πbÂ÷§ÒsKfib ˙œ˙Z®| «fi÷T ◊πb® dŸ§aZfi÷ ◊πbk ØK÷Tb#÷ ÆÎÏdb¶ ∏bZ #µKKfifib÷ #b #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷.
•÷{“ jˆ◊dbVK˙bÍb ZØb #fiŸT÷◊fi E¶c“fib ’c“fib T÷◊fi® P˙Pjdb¶ Ïd Á“Ï÷ Gı÷, #µKKfi - 17 fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊϶ZŸ ]πbÂ÷§Òc“Kfi® cŸ“c“ÒZZbØ® #ØbZ„ ›§ÒsKfi÷ c“dfi fi Á“Ï˙bØ® #÷Ê“Tb÷ c“b÷¥ #µKKfi - 18 ÆŸ¶Ædb
”b÷K Gı÷ Á÷“ #b…¥Pjfi® O¶jØ® Æ◊ ◊b÷Zbfib P«TØ® «”bÏ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ (208) \÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ÆÎÏdb ∏bZ #µKKfifib÷
#fi÷Á“ Á“Õ“ gb÷O˙÷ Gı÷. ◊ˆ˙b÷|aZ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ Zb÷ #∑“bÏdb¶ #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø ¸Ïdb˙÷T Gı÷ ?'
(193-194) ÏÆdb¶ #bÆaZ #fi÷ PDı”„˙b ›§ÒsKfib ˙œ˙Z®| ØK÷T ”÷ Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø” fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷fiŸ¶ ˙Âfi
◊πb® Á“ “˙b, Z®√b, Á“ÆbK÷Tb √bÊ“b Z÷dDı djŸÏ ÏÆ˙bÍb ]Âb¶ √bU, ◊÷K, Ædº T÷˙Ÿ¶. SKb¶ jÒK ÆbØ˙b”fib ◊Ÿ‰ #fi÷ gsbfib #bSdbDı ◊b¶E ÆbØ˙b
T÷m- EbÊ“˙b Kb÷‘K, ◊c“bØb÷|db¶ #bfi¶c“ dbfi÷ Gı÷. ◊϶ZŸ PDı”„˙b ›§ÒsKfi÷ ˙œ ”c“bÏÁ“-◊Ÿ‰b÷ ”Zb. jfi, jfi◊bT, jfic÷“˙, jfiOb÷◊ #fi÷ jfi ÏP¨Z, ◊b¶E
ØK÷Tfi÷ #÷Ê“Tb÷ c“b÷¥ &S◊≥ ØbK Gı÷ Á“bÊ“bdb¶ ¸ÆbK÷T #fi÷ ◊b®خ «”bÏ ◊Ÿ‰b÷fi® ◊Gı® DıÒd÷T®ÆŸ¶ÆŸdb fibdfi® «bPTÁ“b ”Z®. Z÷fib ”bØ, ◊O #b’c“
√÷>E÷T #fi÷ ‹ØTdb¶ ¸÷>Á“bZb÷ dS‹K Zϸ “®Kb dbÏ÷ Gı÷. #fi÷ døSKŸ ◊bd÷ Gı÷. #¶Ob÷◊b¶O ÆŸÁŸ“dbÏ ”Zb. Z÷ jÒK ÆbØ˙b”fi÷ PETbZ fibdfib÷ c“bÆ E÷Ê“Á“ ”Zb÷.
(195-196) ‹◊œfib Æ÷˙fidb¶ ÆŸ√ ÆdDıfibÏ #fi÷ ‹◊œ÷|§ÒsKfi÷ Z÷fi÷ ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷ ◊ˆÂ ”Z® #fi÷ œÏ®Ï ◊ ◊’Ï◊ˆÂ db¶ÆØ® &◊PEZ ”ZŸ¶.
˙œ®gˆZ ◊πb® P˙Pg≥ ≠“ZŸ#b÷db¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙bØ® ÆŸ√ dbfifibÏ ZØb ˙…g˙ Z÷ «bÍÁ“b÷fi÷ Ïdb “˙bdb¶ ÁŸ“œÍ ◊ ”Zb÷. Z÷Ø® Z÷ c“bÆE÷Ê“Á“ ÆŸ¶ÆŸdb
ÆP”Z, P”ZÁ“bÏÁ“ ZØb dfifi÷ ÆŸ√ c÷“fibÏ dbÍb, •® #b’c“ ◊c“bØb÷|db¶ Ïd «bPTÁ“bfib÷ «bT Oπb”Á“ ÏŸ◊÷ PfiKZ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷. Z÷Ø® Z÷ ÆŸ¶ÆŸdb
Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ‹◊œ÷|§ÒsKfib ˙œ ØK÷Tfi÷ #÷Ê“Tb÷ c“b÷¥ ”b÷K Gı÷ Á÷“ Tb÷∑“bfib¶ «bPTÁ“bfi÷ Á“dÏdb¶ T› T÷Zb÷ #fi÷ ÏdZb÷ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷.
Z®I #¶ÁŸ“œ ”bØ®fib d‹ZÁ“fi÷ ◊® “b ◊”b÷>Eb ÷“ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ Z÷ PETbZ c“bÆE÷Ê“Á“ Z÷ ]Âb Gıb÷Á“Ïb#b÷, Gıb÷Á“Ï®#b÷ «bTÁ“b÷,
(197-201) Á“T, ’ÏPgZ Z÷dDı djŸÏ Z¶‰®, ZTZbT ZØb «b¶ÆŸÏ®fib «bPTÁ“b#b÷, ÁŸ“dbÏb÷, ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷db¶Ø® Á÷“Ê“TbÁ“fi® Á“b÷ “®#b÷, ˙ZÁ“, #bTb÷’ “Kb,
•÷{“ #fi÷ dfib÷”Ï ˙bUb÷fib œ¯c“b÷db¶ Dı÷ #bÆaZ fiØ® ZØb¶ Z÷ ˙œbÎdÏ c“ “b, Á“◊ “b #fi÷ Æb “b÷£Á“, #bgÏÂ, dbÍb, #T¶Á“bÏ ”Ï Á“Ï® T÷Zb÷.
Á“”÷˙bK Gı÷. ¬®#b÷fib ‹Zfi, Dı]fi, dŸ√, ”bØ, ◊O, fiKfi ZØb O˙KŸaZ Á“b÷›fi÷ #bA“b÷œ ˙Efi Á“”÷Zb÷, Á“b÷›fi® dLÁ“Ï® Á“ÏZb÷, Á“b÷›fi÷ ≤“O® T÷Zb÷, Á“b÷›fi®
P˙TbÆ˙bÍ® OPZ #b’c“ Æd‹Z v“◊b÷db¶ Dı÷ #bÆaZ fiØ® ØZb¶, &Îd gSÆfib Á“ÏZb÷, Á“b÷›fi® ZDıfib Á“ÏZb÷ #fi÷Á“b÷,fi® Zb “fib Á“ÏZb÷. SKbÏ÷ Z÷ ]Âb
#OÏ, •÷{“ jˆ◊, P˙P˙j ≠“ZŸ#b÷db¶ ˙øP∞fi÷ ◊πbk ØfibÏ ◊ŸÛ◊b÷fi® dbÍb#b÷ Gıb÷Á“Ïb#b÷, Gıb÷Á“Ï®#b÷, «bÍÁ“b÷, «bPTÁ“b#b÷, ÁŸ“dbÏb÷ #fi÷ ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷ Ïb÷Zb¶,
ZØb •®√¶ “ #b’c“fib T÷Á“fifi® O¶jdb¶ Dı÷ #bÆaZ fiØ® ØZb¶, Z®√Ÿ¶, Á“ “˙Ÿ¶, #fi÷ ◊b÷Zbfib dbZb-P◊Zbfi÷ PETbZ c“bÆfi® Á“ÏZˆZ ˙bZ Á“ÏZb¶ ”Zb¶. SKbÏ÷ Z÷
Á“ÆbK÷T √bÊ“b÷ #fi÷ d®≤“b÷ √bU, ◊÷K #fi÷ T÷m- EbÊ“˙b Kb÷‘K ◊c“bØfib ]Âb Gıb÷Á“Ïb#b÷; Gıb÷Á“Ï®#b÷, «bÍÁ“b÷,