You are on page 1of 36

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
Gı÷c“ ƈ‰bP :- (Pfiœ®Ø¶ Gı÷c“ƈ‰¶)
F c
c #b ◊πØd &o÷œÁ“db¶ «πŒEK d”b˙πZ g¶O, ÆŸO¶j #ÒK PZØ®| ZØb Oπ”‹Ø ◊bÆ÷ Ø® Á“bd Á“Ï˙bfiŸ, dbO #b’c“fiŸ Pfidb Á“bK, ◊b®fi® fibT®, Gı®Á“b- c
c c
c  “b÷Ï®, ƈZ®-&fi®,  “b÷Ï®#b÷fib Pfidb Á“bK, ƈ$, Á…“E®, fi√Ï®, Á“Â Æb÷Pjfi® ◊b‰, c¶“ “, ˙¬, Æc“b÷Æ”bK #b’c“fib ˙bK§LEZb÷ #b &o÷œÁ“db¶ Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“db - Á÷“Ê“TbÁ“ &◊Ï dŸDı«fib ÆbØ÷ PfZ®K¶ d”b˙πZ, ZøZ®K d”b˙πZ c÷“œfib ÆPdPZ, ◊’Ïgb÷OØ® Æ ˙…O÷Ï÷ DŸıc“b - DŸıc“b ◊bKLE®Zb÷ Gı÷ ! c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“db - #÷Á“ ]Ï «÷ ˙bÏ Pg¨b Dı˙Ÿ¶, #b”bÏfi® KbEfib Á“Ï˙® ◊ObÏfifib ƶ‹Á“bÏ, œÏ®Ïfib¶ ƶ‹Á“bÏ, ˙œ®Á“Ï K¶‰, dTdŸ‰ SKbO #b’c“fib #P˙˙÷Á“ c
c c
c ƶ«¶j® ◊πbK§LEZ DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c EZŸØ &o÷œÁ“db - Ïb\’c“ ˙O÷Ï÷fi÷ ˙œ Á“Ï˙bØ® T›fi÷, Á“T” Á“Ï˙Ÿ ˙O÷Ï÷ P˙P˙j P˙¥Kb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ ◊’Ï”bK Á“V◊ §‹ØÏ ÆbØ÷ #b”bÏ ÔK˙”bÏ Á“Ï˙bfib ◊πbK§LEZb÷ c
c c
c DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed &o÷œÁ“db¶ - ˙¬ Æ®˙ “b˙˙Ÿ Ï\÷”Ï &fi®E®Z &◊Kb÷O Á“Ï˙b÷, ˙O÷Ï÷ ◊¶c“Ï Dı÷Ê“T® «b«Zb÷fiŸ ◊πbKLE®Z DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c Gıu“b #fi÷ ÆbZdb &o÷œÁ“db - d…Øfifib ƶÁ“V◊Ø® PfiOπ¶ÒØ®fi® ÆbØ÷ #dKbc“®Z ÔK˙”bÏ Á“Ï˙bfib ◊πbK§LEZb÷ Gı÷! c
c c
c #b≤“db &o÷œÁ“db - #÷Á“T® ¬® ÆbZ÷ #dKbc“®Z ÔK˙”bÏ ZØb «®\#b÷ ◊πbK§LEZ Gı÷ ! c
c c
c fi˙db &o÷œÁ“db - Gı c“b÷¥bKZfidb #b˙Ÿ-Dı˙Ÿ dbÆfiŸ #b”bÏ T÷˙Ÿ Ïb≈K #bP•Z ◊’Ï˙bÏb÷ ◊bÆ÷Ø® #b”bÏ T÷˙b÷ ˙O÷Ï÷ DŸıc“b-DŸıc“b ◊πbK§LEZb÷ «ZbÔKb Gı÷! c
c c
c c“œdb &o÷œÁ“db - OŸÏŸDıfib÷ #P˙fiKØ® T› ˙¥b÷|˙bÆ Æ@«Òj® PfiKd g¶O ◊πbK§LEZb÷ «ZbÔKb Gı÷. c
c c
c #‘KbÏdb &o÷œÁ“db - jdPfi>c“bØ® T›, «bT-dÏÂ, dÏ˙b ÆŸj® ◊πbK§LEZb÷ «ZbÔKb Gı÷ ! c
c c
c «bÏdb &o÷œÁ“db - ◊πb® «¶jØ® T›, d”bfic“®fib÷ ˙b϶˙bÏ ◊bÏ Á“Ï˙bfib ◊πbK§LEZb÷ «ZbÔKb Gı÷ ! c
c c
c Z÷Ïdb &o÷œÁ“db - #Kb÷‘K ‹Øbfi, #ÒK PZØ®| ZØb Oπ”‹Øfi® P˙P˙j˙bZb÷ ◊b‹˙K #b’c“fi÷ «¶jŸ ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c Eb…c“ &o÷œÁ“db - ◊b‰ ƶ«¶j® PfiKdb÷ fib g¶Ofib ◊πbK§LEZb÷ Gı÷ ! c
c ◊¶c“Ï &o÷œdb - Á“≤“b÷Ï œ¯c“ T›, Pfiœ®Ø ˙¬ T÷˙b ˙O÷Ï÷fib ◊πbK§LEZb÷ Gı÷. c
c c
c Æb÷Tdb &o÷œdb - ˙‹Z® P˙œ÷¥fib PfiKdb÷fib g¶O Ø® T› #PjÁ“ &◊Á“ÏÂb÷ œ√˙b ÆŸj®fib ◊πbK§LEZb÷ Gı÷ ! c
c c
c ÆÎÏdb &o÷œÁ“db - ÁŸ“ZŸ”T dbÊ÷“ Á“b÷› Á“bK Á“Ï˙bØ® T› P˙P˙j ˙baKb÷ Æb¶gÍ˙b ÆŸj®fib ◊πbK§LEZb÷ Gı÷. c
c c
c #∑“bÏdb÷ &o÷Á“db - fib…Á“b #b”b÷Ï ƶ«¶j® PfiKdb÷fiŸ ◊bTfi fi Á“Ï˙Ÿ, ˙¬ P˙¥KÁ“ PfiKdb÷fiŸ ◊bTfi fi Á“Ï˙Ÿ Z÷ ƶ«¶j® ◊πbK§LEZb÷ Gı÷ ! c
c c
c #b÷O®Ædb÷ &o÷œÁ“db - √’Ïc“®Ø® dÍ÷T ◊πbÆŸÁ“ ˙‹ZŸØ® T›, ÆŸk ‹˙bµKbK P˙¥KÁ“ PfiKdb÷fib ◊πbK§LEZ fi Á“Ï˙b ƶ«¶j® \ÂÁ“bÏ® Gı÷. c
c c
c ˙®Ædb &o÷œÁ“db - Pfi¥ Á¶“◊Ê“ #fi÷ Æ”-Á“◊Ê“ #bTb÷Efibfib ◊πbK§LEZ Gı÷. c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 1
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
«ø”SÁ“V◊-P˙¥ - (Gı÷c“ƈ‰)
F c
c #b Gı÷c“ ƈ‰fib ◊πØd &o÷œÁ“db #÷Æfib ÆPdPZ #ÒZOZ Oπ”˙…Æfib #b”bÏ Á“V◊, ◊ÏPgb÷˙® Æ\, &◊b•K ÁŸ“V◊, ◊b‰ Á“V◊, ˙¬Á“V◊, ˙O÷Ï÷fi® P˙Pj Pfi¥÷jfi® c
c c
c ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ ƶ]ÔK˙‹Øb DıÂb˙® Ïmb Gı÷. «®\ &o÷œÁ“db Á÷“Ê“T®Á“ &◊Ïb÷aZ ˙bZb÷ DıÂb˙® ˙¬ ◊’Ïgb÷OK® ÆÂb Ï\÷”Ï ◊Ï®gb÷O› ÆÂb fib ◊b÷>]- c
c c
c ◊b÷>E ◊πÁ“bÏb÷ DıÂbÔKb Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“db - ƶ] ÔK˙‹Øb, Ed Á“V◊ #b’c“ P˙P˙j P˙¥Kb÷ DıÂb˙® Pg¨b-EKb, ¨÷‰fi® dKbc“b Gı÷£÷ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ &o÷œÁ“db - ◊πbK§LEZfi® DŸıc“® DŸıc“® ˙bZb÷ DıÂb˙® SKbÏ«bc“ OÂ-ÆA¶“d #ÒK OÂfib÷ #µKb◊fi, Á“T” &◊œdfi, ˙…NKb ˙øZ P˙Pjfib P˙gbOb÷ c
c c
c DıÂb˙®, ˙¥b ”÷dÒZ, Oπ®Ûd ≠“ZŸdb Ï”÷˙bfi® P˙Pj DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed &o÷œÁ“db - EZŸØ d”b˙πZ ◊πbK§LEZ ƈ‰fi® #¶c“Ï c÷“˙ c÷“˙® - ◊œŸ-◊¨® ‹◊œ, #b’c“ P˙P˙j ˙bZb÷ DıÂb˙® PfiOπÒØ-PfiOπÒØ®Kb÷ dbÊ÷“ ÆŸ¶c“Ï d\ fib c
c c
c PfiKdb÷ «ZbÔKb Gı÷. c
c c
c ¥Õ“ &o÷œÁ“db¶ - gb¥b ÆPdPZfib Gı ˙Efi, ◊πbK§LEZfib Gı ◊πƶO Á“V◊ dKbc“bfib Gı Á“bÏÂ, Á“V◊ §‹ØPZ Eb’ωfib Gı ◊πÁ“bÏb÷ DıÂb˙® #b Gı÷c“ ƈ‰ Ædbk c
c c
c Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. c
c c
c c
c c
c ÔK˙”bÏ Æˆ‰ c
c c
c #b Gı÷c“ ƈ‰db ◊πØd &o÷œÁ“db¶ - PfiœaÊ“ #fi÷ œÁ“◊Ê“fi® #bTb÷Efibfib ◊πbK§LEZ OÂ-◊π˙÷œœ ◊ZLEbZb◊®fi® ◊Ÿfi:’c“¨b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Pf®Z®K &o÷œÁ“db - ψ ◊’Ï”bÏÏ Á“V◊§‹ØZfib c“b÷¥ Æ÷˙fifiŸ ˙Âfi OÂb˙·Gı÷c“Á“ ◊c“fi® ˙bZ ◊’Ï”bK Á“V◊ #fi÷ #b”bÏ ÔK˙”bÏ ‹KP˙Ï Æ÷˙b #b’c“ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷fiŸ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“db - O ◊πdŸ√ «fi˙bfib÷ ƶÁ“V◊ ZZb #bEbK &◊bµKbK ˙O÷Ï÷fi® Pfi•b#b’c“fi÷, Gı÷£÷ Æ÷˙® Pg¨Ÿ #fi÷ ◊πdŸ√ ◊c“ ZØb dø¥b˙bc“® Pg¨Ÿ #fi÷ ◊πdŸ√ c
c ◊c“ ˙O÷Ï÷fiŸ ˙Âfi Gı÷. EZŸØ &o÷œÁ“db P˙”bÏ dKbc“b, ˙¥b˙bÆ dKbc“b, ƶ] Æ@d÷Tfi, P˙fiK gaZ® ˙c¶“fi ÔK˙”bÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Gı÷. c
c c
c ◊b¶Edb &o÷œÁ“db - PfiOπÒØ®#b÷fi® ÔK˙”bÏ dKbc“b Z÷fib÷ ˙¥b˙bÆ Z÷fiŸ ƶ] Æ@d÷TfifiŸ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Æ◊-c¶“œ PE’Á“SÆbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Gıu“b &o÷œÁ“db - db÷” P˙DıK #fi÷ OÂ˙÷¥Âb, #bEbK, &◊bµK÷K ◊b¶E #PZEbÏ, #V◊ƈ‰, «”`ƈ‰, ◊πbK§LEZ ƈ‰ ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c ÆbZdb &o÷œÁ“db - #ÒK PfiOπÒØ®Kb÷fi® ÆbØ÷ dT˙Ÿ, ‹˙bµKbK ZØb ˙bEfib, PfiOπÒØfib døZ œÏ®Ïfi® ◊Ï≤“˙˙bfi® PA“Kb ˙O÷Ï÷ Ïb≈K ◊’Ï˙Zfi Ø˙bØ® fi˙b Ïb\fi® c
c c
c #b∏b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b≤“db &o÷œÁ“db - ˙‹Z® Pfi˙bÆ Æ”b - Æ‹ØbÁ“Ï ‹Ø˙®Ïb÷fib &◊Á“ÏÂb÷, √b÷˙bK÷T &◊Á“Ï #b”bÏ-◊’Ïgb÷O÷ÆÂb ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c fi˙db &o÷œÁ“db - Oø” ‹˙bd®, Pg¨Ÿ ◊πPZdb, dbfi˙ dŸ‰ Æ÷˙fi P˙Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfib #PgOπ” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c“œdb &o÷œÁ“db - Pg¨Ÿ ◊πPZdb, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ÔK˙”bÏ, •d ◊’Ï®¨b, #bOdb÷fiŸ #µKKfiÁ“bT c“œ ◊πÁ“bÏfi® ˙…LKb˙øÎ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 2
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
c“œb•ŸZ ‹Á¶“j ƈ‰ :
F c
c #b Gı÷c“ ƈ‰db ◊πØd c“œbdb ‹ØP˙Ïb÷aZ ˙®Æ #ÆdbPj ‹Øbfi, PfZ®œ c“œbdb - ‹Ø˙®Ïb÷aZ ›Á“˙®Æ Æ«T c“b÷¥ ‰®\ c“œbdb - ‹Ø®Ïb÷aZ Z÷Z®Æ c
c c
c #œbÆZb, EZŸØ c“œbdb - ‹ØP˙Ïb÷aZ #b≤“ O® - Æ@◊˙b, P˙fiK Pœ¨bfib EbÏ ˙÷c“, PœÛKP˙fiKfib EbÏ g÷c“, &◊Á“Ï &S◊bc“fi, Æ”bKZb, OŸÂbfiŸ˙bc“, c
c c
c OŸÂgbÏ, «jbfib EbÏEbÏ g÷c÷“ DıÂb˙÷ Gı÷, ◊¶Ed c“œbdb gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ Ædb÷ÆÏ c“œP˙Î ÆdbPj ‹Øbfi DıÂb˙÷T Gı÷. ¥{“ c“œbdb ‹ØP˙Ïb÷aZ #‘KbÏ c
c c
c &◊ÆbÁ“ ◊πPZdb, #PA“Kb˙bc“®, PA“Kb˙bc“®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ Ækd c“œbdb «bÏ Pg√Ÿ ◊πPZdbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #Õ“d ◊KŸ¥Âb c“œbdb ◊b¶E Á“VKbÂÁ“b÷fi® ˙bZ Gı÷. fi˙db c
c c
c c“œbdb - gO˙bfi d”b˙®Ï Ædb÷ÆÏÂ, ‰®Æ d”bdb÷P˙”fi®K ‹Øbfib÷fiŸ ˙Âfi. c
c c
c c“œd #bKZ® c“œbdb - gO˙bfi d”b˙®Ïbfib ◊c“b◊Â, fi˙PfijbfiÁ“db÷|fiŸ ˙Âfi, PfiOπÒØ®#b÷fi® #bTb÷Efib #fi÷ #bÏbjfib ˙Âfi Á“Ï® Gı÷c“ ƈ‰ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c ºZÁ“V◊ Gı÷c“ƈ‰ : c
c c
c #b Gı÷c“ ƈ‰ OπÒØdb ◊π˙Efi ˙¶c“fib Á“Ï® #Pgc÷“˙ ◊πbK§LEZfiŸ¶ ƶP¨k ˙Âfi «Zb˙÷T Gı÷. ◊πØd ObØb#b÷db ◊πbK§LEZfiŸ d”S˙ #fi÷ ◊πbK§LEfib c“œ g÷c“ DıÂb˙÷ c
c c
c Gı÷. #bTb÷Efib ◊πbK§LEZ, Kb÷‘K c“b÷¥, ◊πPZA“d ◊πbKLE®Zfib Kb÷‘Kc“b÷¥ P˙˙÷Á“, KŸZÆO ◊πbK§LEZ Kb‘K c“b÷¥, fibfib #PZ˙bœ, c“œfibPZEbÏ, ◊πÒK d”b˙πZfib c
c c
c #PZEbÏ, P˙P˙j Z◊fib #PZEbÏ, fÔK ¨÷‰÷ Á“bT #fiŸÆbÏ Z◊, dbfiÆ® ƶÁ“V◊fib #fiŸÆbÏ Z◊, ºZK¶‰ P˙Pj , ◊πPZÆ÷˙bfibfi® #fiŸÆbÏ dŸT ◊πbK§LEZ ˙O÷Ï÷ c
c c
c &◊Ïb÷aZ Dı÷Ê“Tb ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. ºZK¶‰ P˙Pj PÆ˙bK «jbK ◊πbK§LEZb÷fiŸ #b Gı÷c“ OπÒØdb¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. c
c c
c c
c c
c d”bPfiœ®Ø •ŸZ‹Á¶“j c
c c
c ◊πØd #µKKfi œTŸ jÏ :- #b #µKKfifi® #¶c“Ï #’Ï”¶Zb÷fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï® œb¬b÷fiŸ¶ ◊πKb÷Dıfi «Zb˙® #b˙LKÁ“ PfiKŸ§aZfi® &∞øZ ObØb#b÷ c“œ˙…Á“bPTÁ“fi® c
c c
c &∞øZ ObØb#b÷fiŸ¶ P˙˙Ï Á“Ï® Gı£÷ ◊b÷Zbfib #◊Ïbj GŸı◊b˙˙bTbfi® cŸ“OPZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c PfZ®K Á“@dP˙˙bOb ˙bO϶ #µKKfi :-◊πØd &o÷œ º˙b÷fib¶ cŸ“:√b÷fiŸ¶ ˙Âfi «®\Ø® ◊b¶Edb÷ &o÷œ TŸk TbO÷ Gı÷. c
c c
c Gıu“b÷ &o÷œ :-œb’ÏÏ®Á“ #fi÷ #ÒK cŸ“:√b÷fiŸ¶ ˙Âfi #b•˙ fbÏfib PfiÏb÷jØ® cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z. c
c c
c ÆbZdb÷ &o÷œ :- •® ˙Dıfi ƶ«¶j® Ob…Zd‹˙bPd #fi÷ g¶≤“b˙bfi„ d”b˙®Ï‹˙bPdfib÷ ƶ˙bc“ ◊Ï®Oπ” P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷ ZøZ®K #µKKfi ‰®\÷ &o÷œ :- c
c c
c «÷ &o÷œb fiØ® dTZb ◊πb϶gdb¶ TpKŸ¶ Gı÷ Z÷ &◊Ïb÷aZ «÷ &o÷œb#b÷fib÷ Ædb˙÷œ ÆbdbÒK ˙b¶Efidb¶ Gı÷ SKbÏb«bc“ ‰ÂØ® Gı &o÷œfi÷ Kb÷‘K ÔK§aZ#b÷fi÷ ˙b¶E˙b dbÊ÷“ c
c c
c Gı÷ #Kb÷‘K ÔK§aZ#b÷fi÷ fiØ® #÷fi÷ #Z¶OZdb¶ DıÂb˙÷ Gı÷ Á÷“ #b «jŸ P˙·Gı÷c“ Ø› OKŸ¶ ”ZŸ¶ ˙πDı‹˙bPd#÷ &∞bÏ Á“Ï® dˆT ƈ‰b÷db¶ TpKŸ, #bEbK”’Ïgsƈ’ÏÏ fbÏb c
c c
c √¶’ “Z ◊πPZfib÷ #bjbÏØ® &∞bÏ ØK÷T Gı÷ ‰ø’Ê“ dbTŸd ◊ ÷“ Zb÷ c“b÷¥ #b◊Zb fiP” P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷ #fi÷ Gı÷£÷ ◊ P”>c“®db TpKŸ Gı÷ Á÷“ #”®> #bc“œ ◊πPZ gπÕ“ Gı÷ #÷Ê“T÷ c
c c
c #”® #ÒK ˙b¶Efib#b÷Ø® ƶœb÷jfi Á“Ïb÷. c
c c
c Eb÷Øb÷ #µKKfi :-#bdb¶ ÁŸ“ƶOfib WÕ“b¶Z ÏŸ◊ ÆŸdPZfi® Á“Øb #fi÷ #µKKfifib ÆbÏ ÏŸ◊ DıÂb˙÷ Gı÷ Á÷“ ÁŸ“œ®T ƶÆOØ® #fi¶Z ƶÆbÏ #fi÷ ÁŸ“œ®T ƶÆO Gıb÷ “˙bØ® c
c c
c PÆP∞ dÍ÷ Gı÷. Gı÷£÷ ◊ˆ≈K #bEbK ”’Ïgsƈ’Ï Á÷“ Eb÷Øb #µKKfifib Á÷“Ê“Tb #bTb◊Á“ •∞b Kb÷‘K fiØ® ◊϶ZŸ ˙ø∞˙bc“fib #fiŸÆbÏ #bdb¶ œ¶Á“b Á“Ï˙® \÷›#÷ fiP” c

H #b’c“db¶ aKb¶ ◊ #b #µKKfifi® dˆÍ ˙bZfiŸ¶ ÆdØfi dÍZŸ fiØ® P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 3
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E◊¶Ed ˙b˙®KÆb϶ #µKKfi :- #b #µKKdb¶ O·Gıdb¶ Á“› Ï®Z÷ Ï”÷˙Ÿ¶ #÷fi® EEb Á“Ï® Z®ØKb‰bØ® Æbjˆ#b÷fiŸ¶ #ƶKd, ˙œ #b_Kb÷|fiŸ¶ ˙Âfi P˙O÷Ï÷ ˙Âfi GıF
c
gb˙bØ
÷. c
c Gıuy“ ˙®KSØbP˙”bÏ #µKKfi :- ˙œ◊ˆ˙®| fi¶’c÷“¥÷ ˙÷LKb ]Ïdb¶, ◊πbK§LEZ P˙Pj, d÷]dbTbfiŸ¶ WÕ“b¶Z, Ï≈\ #bPKÁ“bfiŸ¶ WÕ“b¶Z #O®ZbØ P˙¥Kdb¶ T¨ÂbfiŸ¶ WÕ“b¶Z c
c c
c P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®K EŸPTÁ“b :- P˙Pj◊ˆ˙Á“ jdbEbKfi® ◊πœ¶Æb E…SKE¶c“fi ƶ«¶j® ◊πbK§LEZ, ‹˙bµKbKdb¶ «bjb Ïb√˙b dbÊ÷“fiŸ¶ ◊πbK§LEZ ◊πbK§LEZ ƈ‰fib P˙·Gı÷c“fi® EEb, c
c c
c P˙Ubd¶‰b÷fi® EEb Dı÷ ◊b® ˙O÷Ï÷fi® Ϩb Á“Ï÷ Gı÷ P˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Á“Ï®, ˙bPTÁ“bfi® Á“Øb DıÂb˙® PΫ÷PdØ® ÆdbPk Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c c
c c
c jdÁ“ØbfiŸ¶ Kb÷O◊πjbfi Á“V◊ƈ‰d„ c
c c
c #b #bOdfi® #¶c“Ï #÷Á“ Dı #µKKfi #b◊˙bdb¶ #bÔKŸ Gı÷. dŸÁ“◊b≤“ «bÏÆb÷◊¶c“Ï ˘Tb÷Á“ ◊πdb Gı÷ #÷db¶ OUƈ‰ 312 #fi÷ ˙Uƈ‰ ObØb 14 #b◊˙bdb¶ #b˙® c
c c
c Gı÷. #÷db¶ ◊ÏdbSdb d”b˙®ÏØ® T› gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙fib E’ωb÷ OÂjÏ˙bc“ ‹ØP˙Ïb˙T® Æbjˆ ÆdbEbÏ® P˙O÷Ï÷ #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c c
c c
c Á“V◊ƈ‰ P˙¥K ƈE® c
c c
c ◊¶E ◊Ïd÷P{“fi÷ fid‹Á“bÏ, ◊ÏdbSdb d”b˙®ÏfiŸ¶ º˙fiE’ω gO˙bfi„ d”b˙®ÏfiŸ¶ c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙fi, db”ÂÁŸ¶“ “Oπbd, ≠“¥gc“Î «πbŒÂ, c÷“˙bfi¶c“b «πbŒÂ®, ·K˙fi, c
c c
c Eb…c“‹˙¡fi P˙. ˙Âfi Á“Ï®, ”’Ï®Od…¥® fbÏb, ¨P‰KÁŸ¶“ “ Oπbd, PÆ∞bØÏb\, P‰œTbÏb® OgÆb”Ï Eb…c“‹˙¡fi \÷˙b, P‰œTbfbÏb ‹˙¡fi¸T ◊ŸGı˙Ÿ¶, ‹˙¡fi c
c c
c ◊b≤“Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙˙Ÿ¶ 82 ‹˙¡fi 30 d”b‹˙¡fi Æ˙ «”y¶Z÷Ï ‹˙◊fi Z®Ø∂˙bÏ #fi÷ EA“˙PZfi® dbZbfi÷ Eb…c“ ‹˙¡fi ˙bÆŸc÷“˙ dbZbfi÷ 7 ‹˙¡fi «Tc÷“˙fi® dbZbfi÷ 8 c
c c
c ‹˙¡fi db¶ “PTÁ“fi® dbZb 1 ‹˙¡fi Dˆı#÷ Gı÷ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® ◊ÏdbSÁ“db fbÏb Og®§‹ØÏ P‰œTb dbZbfib÷ P˙Tb◊ gO˙bfifib÷ #PgOπ” #fiŸA“d÷ ◊ÏdbSdbfib÷ c
c c
c DıÒd ’c“<Ÿ“ dbÏ®, ›Òsb÷, c÷“˙, c÷“˙®#b÷ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ #b˙Odfi, Ïb\fbÏb d”b÷SÆ˙, ◊’Ï˙bÏfib fibdb÷ P◊bZb, dbZb, Á“bÁ“b, gb›, «”÷fi, gbKb, ◊Ÿ‰®, c“b÷P”‰®, c
c c
c ◊ÏdbSdb fbÏb ˙¥®|c“bfi, c“®¨bOπ”Â, ]b÷Ï&◊ÆOb÷|fiŸ¶ ˙Âfi Á÷“˙T∏bfi, ƶ]‹Øb◊fib, EZŸP˙j ƶ] #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi, ◊ÏdbSdbfi÷ Pfi˙bÂÁ“bT #fi÷ Á“V◊ƈ‰fiŸ¶ c
c T÷√fiÁ“bT P˙O÷Ï÷ ˙bZ DıÂb˙® gO˙bfi„ d”b˙®ÏfiŸ¶ º˙fi-E’ω ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c gO˙bfi„ ◊bwfibØ :-#÷dfib ◊¶E Á“VKbÂÁ“fiŸ¶ ƶP¨k ˙Âfi ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® #wÆ÷fi Ïb\, ˙bdbÏb®, ◊bwfibØ ◊πgŸfiŸ¶ ·K˙fi Eb…c“ ‹˙¡fi, ◊πgŸfib÷ DıÒd, c
c c
c ◊πgŸfiŸ¶ ˙¥®|c“bfi c“®¨b, 83 ’c“˙Æfib÷ &◊ÆO Á“bT ◊πgŸfi÷ Á÷“˙T∏bfi, EZŸP˙j ƶ] #fi® ƶpKb’c“fiŸ¶ ˙Âfi gO˙bfifiŸ¶ Pfi˙b ◊bwfibØ ◊πgŸfiŸ¶ Æ˙bKŸ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c gO˙bfi fi÷dfibØ :- #÷dfib¶ ◊b¶Eb Á“VKbÂÁ“b÷ gO˙bfi ◊bwfibØ ◊πdbÂ÷ \Â˙b. œ÷¥ fi÷PdfibØØ® T› #PDıZfibØ ◊ÏdbSdb ÆŸj® ˙Ï÷Á“ ◊ÏdbSdbfiŸ¶ ƶP¨k c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® Á“V◊ƈ‰fi® ˙b¶Efib Á“bTfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙ :- #÷dfib¶ ◊b¶E aVKbÂÁ“b÷fiŸ¶ ˙Âfi gO˙bfi„ ≠“¥gc÷“˙ fbÏb zKb¶œ®Tb√ ◊ˆ˙ÆŸj®db¶ ÁŸ“dbϺ˙fi, Ïb≈KÁ“bT, Á“Tb #fi÷ PœV◊Á“dfib÷ &◊c÷“œœ, c
c c
c Æb÷ ◊ˆ‰fib÷ Ïb≈KbPg÷¥÷Á“ P˙O÷Ï÷ ◊πgŸfib ◊b¶E fibdb÷ DıÂb˙® ˙¥®|c“bfi P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® c“®¨b, Á÷“˙T∏bfi, EZŸP˙j ƶ]fib÷ ◊’Ï˙bÏ, Pfi˙b Á“bT DıÂb˙® c
c c
c Á“V◊ƈ‰fib÷ ˙b¶Efib Á“bT «Zb˙÷ Gı÷ SKbÏ«bc“ ‹ØP˙Ïb˙PT œv“#bZ Á“ÏZb ◊”÷Tb gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib 3 O #fi÷ 11 Pfi˙b ‹ØÍ, Pfi˙bÂÁ“bT, ÆŸjd‹˙bPdfib÷ c

H PœÛK◊’Ï˙bÏ DıÂb˙® ‹ØP˙Ïb÷fib ÁŸ“T, Ob÷‰ œb√b P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 4
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆbjŸÆdbEbÏ :- ◊ÏdbSdb d”b˙®Ï ‹˙bPdfib÷ ˙¥b˙bÆfib÷ Pfi_K #÷fib÷ #bOπ”¨÷‰, Pg¨bEbK ¨÷‰, fic“®◊bÏ Á“Ï˙bfib÷ P˙Pj Pfi¥÷j P˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfib÷ Á“F
c
gb˙bØ
Ï® c
c #b≤“ ÆŸId, ◊b¶E ◊fiÁ“ P˙O÷Ï÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ Tb÷EfiŸ¶ P˙jbfi #÷fib P˙Á“V◊b÷, Pg®¨bEbK dbÊ÷“ c“®œb #PgOπ” DıÂb˙® ÆdEbÏfi® #bÏbjfibØ® Pfi˙b #b c
c c
c Á“V◊ƈ‰fiŸ¶ #µKKfi ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c Á“ØbfiŸKb÷O ◊πjbfi #b…◊◊bPZÁ“ &◊bO c
c c
c #b &◊bOƈ‰fi® #Òc“Ï œv“#bZdb¶ E@◊bfiOÏ®fiŸ¶ ÆŸÒc“Ï ˙Âfi Á“Ï®, Z÷db ◊ˆÂgs E…SKfiŸ ˙Âfi, ˙fi √¶ “fiŸ¶ ˙Âfi, #œb÷Á“ ˙ø¨fiŸ¶ ˙Âfifi® ÆbØ÷ P˙P˙j c
c c
c ˙fi§‹◊PZ#b÷ P˙P˙j ˙ø¨b÷, ¸T˙bTb ˙ø¨b÷, P˙P˙j TZb#b÷fiŸ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ«bc“ œ®Tb◊c“ ˙Âfi Á“Ï®, ◊b…PÂÁ“ Ïb\fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷ ! gO˙bfi d”b˙®Ïfib c
c c
c E@◊bfiOÏ® Zϸ P˙”bÏ ◊’Ï˙bÏfi® ƶpKb, Eb÷‰®Æ «Ÿ∞ ˙EfibÆd, ◊b‰®Æ ÆSK ˙EfibK®ÆK, ZØb #ÒZ÷˙bÆ®Kb÷fi® fibÂÆ@◊c“b, ›·Gıbœ§aZ ’c“¨bÁ“bT c
c c
c P˙PœÕ“ T¯j®#b÷, P˙P˙j Z◊LEKb#b÷, º˙fifi® ›Á“˙®Æ &◊db#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. SKbÏ«bc“ «bm Z◊fib g÷c“b÷, #gÒKZÏ Z◊fib g÷c“b÷, µKbfi«b«Zfi® c
c c
c ˙bZb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. SKbÏ«bc“ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® c÷“œfib db #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷, ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙b÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ Z÷fib fibd dŸOŸ”b÷fib PEÒ” ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. SKbÏ«bc“ c
c c
c Ædb÷˙ÆÏÂdb Á“b…PÂÁ“ #b˙bOdfi Ædb÷˙ÆÏ ˙Âfi ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷ Á“Ï÷T Gı÷. #@«Ï ◊’Ï˙πbDıÁ“ #÷fi® ’c“fiEKbfiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. Gı÷£÷ •d ÆbjfibfiŸ¶ ƶP¨k c
c c
c ˙Âfi Á“Ï®, #TO-#TO &S◊PÎKb÷fi® ˙bZb÷ «Zb “® «b˙®Æ ObØbdb¶ PÆ∞ gO˙¶Zb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® &◊b¶O #bOdfib÷fi® ◊ˆÂb”`PZ ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c sÔKbfiŸKb÷O - ◊πjbfi - ÏbDı◊πLfi®K - &◊b¶O : c
c c
c #b &◊b¶O #bOd OπÒØfi® #Òc“Ï #bdT Á“V◊bfiOÏ®fiŸ ˙Âfi #bdπœbT E…SK, ˙fi, ˙Âfi, #œb÷Á“˙ø¨, œ®Tb◊Ê“˙Âfi Á“Ï®, gO˙bfi d”b˙®Ïfib Ædb÷ÆÏ c
c c
c jd ◊’Ï¥c“, ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙® ƈKbOc÷“˙fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. ZØb #bPgKb÷O®Z c÷“˙fib ˙÷A“[K ÆdŸj]bZ, Æb÷T” ◊πÁ“bÏfib ÏSfib÷ fibd, ∏bfi P˙dbfi c
c c
c ÏEfibfib÷ #bc÷“œ, P˙P˙j d®#b÷fi® ÆŸTfibfiŸ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ«bc“ PÆ”bÆfi #fi÷ EbÏ÷ ’c“œbfib Gı÷ZbT®Æ”\Ï gsbÆÂb÷fiŸ ˙Âfi Gı÷. ƈKbgc÷“˙ c
c Ob÷Zd #b’c“ •d PfiOπÒØb÷fi® ◊bÆ÷, «‰®Æ◊πÁ“bÏfib ’c“ÔK fiøSK «Zb˙˙b dbÊ÷“ ◊ÏdbSdb d”b˙®Ïfi® #b∏b ◊πbk Á“Ï˙bfib÷ ◊πKSfi Á“Ï˙b÷. ◊ÏdbSdbfiŸ¶ db…fi Ï”÷˙Ÿ¶, c
c c
c ¸Ï® db…fi, ÆÎb˙fi ◊πÁ“bÏfib ˙bU #∑“bÏ Dı÷Ê“Tb DŸıc“b DŸıc“b ◊πÁ“bÏfib fiøSKb÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib O˙…Kb#b÷fib ObKfi EbÏ ◊πÁ“bÏfib #PgfiKb÷fib ◊πc“œfi ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. SKbÏ«bc“ ƈKbgP˙dbfifib fbÏ ◊Ï 108 P˙P˙j 108 ◊πÁ“bÏfi® µ˙\ EbÏ ’c“œb#b÷fib EbÏ √¶ “b÷fiŸ P˙‹ZøZ ˙Âfi c÷“˙Gı¶c“Á“ ◊Ï 108 PDıfi ◊πPA“Kb#b÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c E…SK ‹Ø¶gfiŸ¶ ◊πdbDıfi, PDıfi #‹Z®Kb÷fi® #Efib, «§Sfi P˙ÆDıfi ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bPd ƈKbg c÷“˙fib ◊ˆ˙g˙fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKŸ¶ Gı÷. Gı÷£÷ døO˙fi-&Ubfi ◊πc÷“œ® Ïb\, Á÷“Æ® ÁŸ“dbÏ •dÂfi® P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®, &◊ƶ”bÏ Á“ÏZb, PDıfi÷wÏ gO˙bfi •ŸZ c÷“˙Zb ◊πc“k® gO˙Z® #fi÷ c
c c
c ◊bL˙fibØ gO˙bfifi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï® #b &◊b¶O #bOd ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c sÔKbfiŸKb÷OdK º˙bPgOd &◊b⁄ c
c c
c #b &◊b¶O #bObdfi® #¶c“Ï ◊πØd Pf˙®Z º˙b÷fi® ˙bZ Á“Ï˙b #b˙® Gı÷ .º˙® PfiOd «÷ ◊πÁ“bÏ, #º˙b PgOd «÷ ◊πÁ“bÏ, #ÏŸ◊® #º˙b PgOd c“œ ◊πÁ“bÏ ÏŸ◊® c

H #ºZ PgOd EbÏ ◊πÁ“bÏ, #fi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏ, db÷¨ ◊πbDı º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ, #ÒZÏ db÷¨ ◊πbk º˙ ◊¶c“Ï ◊πÁ“bÏ, ◊Ïd ◊Ï db÷¨ ◊πbk º˙ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ, ƶÆbÏ §‹ØZ
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 5
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eº˙ «÷ ◊πÁ“bÏ, ‹Øb˙Ï º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® ƈId ◊øΩ˙®Á“bK º˙b÷fib Z÷˙®Æ fbÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. «bc“Á“ ◊øΩ˙® Á“bK º˙fib «÷ ◊πÁ“bÏ, ‹T‹ÂF
c
gb˙bØ

c
c ◊øΩ˙®Á“bK º˙fib ÆbZ ◊πÁ“bÏ, ƶ¨÷◊db «÷ ◊πÁ“bÏ #fi÷ #÷fib Z÷˙®Æ fbÏb÷fiŸ¶ ◊ ˙Âfi Gı÷. #◊Á“bK º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ «bc“T ƈId #◊Á“bK º˙b÷fib Z÷˙®Æ fbÏb÷fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ƈId #fi÷ ÆbjbÏ ˙fi‹◊PZÁ“bK º˙b÷fib Z÷˙®Æ ˙fi‹◊PZ º˙b÷fiŸ ˙Âfi Gı÷. «bc“Ï #fi÷ ƈId Z÷DıÆÁ“bKfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. SKbÏ«bc“ P˙Á“T÷§ÒsK, c
c c
c Ædˆ§·Gı> DıTEÏ, ‹ØEÏ, EZŸ‹Ø◊c“ ZØb ]Ïg·Gı DıTEÏ, ‹ØTEÏ EZŸ‹Ø◊c“, &Ï◊Ï®Æ◊ gŸDı◊Ï®Æ◊ ÆdŸ§·Gıd dfiŸÛKb÷ ZØb ]ÏO·Gı dfiŸÛKb÷fib Z÷˙®Æ c
c c
c fbÏb÷, c÷“˙Zbfib ◊πÁ“bÏb÷, ‰Æ‹Øb˙Ï º˙b÷fi® DŸıc“® DŸıc“® ˙bZb÷ DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c c
c c
c PfZ®Kb P‰P˙j º˙ ◊πPZ◊PÎ :- c
c c
c ƶÆbÏØ® º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib, #÷fi® #¶c“Ï ¬®#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. PZKE ¬®#b÷, dbfi˙ ¬®#b÷ #¶ZÏPf◊ Pfi˙bÆ®fi® ¬®#b÷, #Á“d◊gˆd® ˙bÆ®#b÷fi® c
c c
c ¬®#b÷ g˙fi◊PZ, ˙…∏bPfiÁ“ #ÔKÒZÏ ≈Kb÷PZ¥fi® c÷“P˙Kb÷fib DŸıc“b-DŸıc“b ◊πÁ“bÏb÷fi® ˙bZb÷ DıÂb˙®fi÷ &◊KŸaZ ¬®#b÷fi® DıKOÒK &SÁø“Õ“ §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c SKbÏ«bc“ ¬® Æ‹Ø®PZ Á“bT Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷ #fi÷ #«bjÁ“bT #fi÷ ˙÷c“fi®K Á“dfi® ˙bZb÷ ◊ DıÂb˙® Gı÷. #÷Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib ‰Â ◊πÁ“bÏ &SÁø“Õ“ §‹ØPZ c
c c
c #«bjbÁ“bT ‹˙gb˙fi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. #÷Dı Ï®Z÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“fib ‰Â ◊πÁ“bÏ fiÏÁ“, PZKE, dfiŸÛK fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ◊πÁ“bÏ DıOjÒK, &SÁø“Õ“ §‹ØPZ, #«bjb Á“bT, #V◊«”yS˙fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c c
c c
c ZøZ®Kb EZŸP˙jº˙ ◊πPZ◊PÎdb c
c c
c ƶÆbÏ §‹ØPZº˙ EbÏ ◊πÁ“bÏ, ◊πØd &o÷œÁ“db fibÏÁ“[fi º˙ Z÷fib ◊πÁ“bÏb÷ fiÏÁ“fiŸ ˙Âfi P˙‹ZøZ ◊πÁ“bÏ÷ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. PfZ®K-ZøZ®K &o÷œÁ“db c
c c
c fibÏ®Á“[fi® #TO-#TO ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊πØd, PfZ®K, PZKÒZKb÷fi® PDı˙ &o÷œÁ“ db P˙P˙j ˙Âfib÷ Gı÷. Z÷ Ï®Z÷ dfiŸÛK c÷“˙fiŸ ◊ Ædº T÷˙bfiŸ Z÷ &◊Ïb¶Z c
c c
c Dı@«ŸPf◊fiŸ¶ ˙Âfi &ÎÏÁŸ“ÏŸ ¨÷‰÷fiŸ¶ ˙Âfi T˙ ÆdŸsfiŸ¶ ˙Âfi, ƈK EÒs Ob…Zd Pf®◊, ]bZÁ“[√¶ “, Á“b÷Tb÷c“j® ÆdŸs, &ÆÁ“Ï˙Ï Pf®◊, #÷fib ƈK EÒs ZØb fibd c
c ◊πdbÂ÷fiŸ¶ ˙Âfi P˙‹ZøZ ◊πdbÂdb #b˙÷TŸ Gı÷. SKbÏ «bc“ ›ÒsKb÷fib P˙¥K, c÷“˙Zb#b÷fi® OPZ, ◊πØd PfZ®K ˙…∏bPfiÁ“ c÷“˙fib &o÷œÁ“b÷ EZŸP˙jØ® Á“Ï® c“ÆP˙j c
c c
c º˙b÷fi® ◊πPZ◊PÎ P˙P˙j Æ˙b÷| º˙b÷Ø® c“ÆP˙j Æ˙º˙b÷ ÆŸj®fiŸ¶ #u“b˙®Æ ƈ‰b÷db P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #b OπÒØfi® Ædbk Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. c
c c
c c
c c
c sÔKbfiŸKb÷OdK ◊π∏b◊fib &◊b¶O : c
c c
c #b &◊b¶O Oπ¶Øfi® #¶c“Ï ˙®Ï◊πgŸfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï® ◊π∏b◊fib ◊c“fib÷ fibd DıÂb˙˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. ◊πØd #j®˙ º˙ ◊π∏b◊fib gc“b÷ «Zb˙® #÷fib ˙Â O¶j, ÏÆ, c
c c
c ‹◊œœ Z÷fib g÷c“b÷ «bc“Ï ÆˆId #÷Á“ÒsKfib «÷›Òs®K Z÷ ›Òs®K Eb…›§Òs®K º˙b÷ fib fiÏÁ“ PZKE º˙b÷fib dfiŸÛKfib c÷“˙Zb#b÷fib g÷c“b÷ P˙‹ZøZ P˙˙Ï «ZbÔKb Gı÷. c
c c
c «®\ ‹Øbfi ◊c“db PZKEb÷fib ‹Øbfi, fiÏÁ“fib ‹Øbfi, dfiŸÛK #fi÷ c÷“˙fib ‹ØbfifiŸ¶ Gı÷£÷ PÆ∞b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. ‰®\ #V◊ «”yS˙ ◊c“db ’c“œb fbÏØ® c
c c
c T› &c“OT fbÏb ÆŸj® ÆSKb˙®œ ˙bÏb÷ ZØb #u“b˙®ÆdŸ d”bc“ ¶“Á“ ‹Øbfidb, #V◊«”yS˙fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Eb…Øb §‹ØPZ◊c“db fiÏÁ“c÷“˙, PZKE-dfiŸÛK ◊KbS◊- c
c c
c #◊Kbk §‹ØPZ ˙Âfi Gı÷. ˙Âfi O¶j ‹◊œ fbÏb db, ◊KbKfib g÷c“b÷Ø® T› DıOjSK, &SÁø“Õ“ ˙Â O¶j ‹◊œ &c“OT ◊Ÿc“OTb÷fib #fi¶Z ◊KbKfi® ˙bZ Gı÷. Gıu“b c

H &SA“bÒZ® ◊c“db fbÏb÷fib fibdc“ EbÏ OPZfib÷ DıÒd-dÏ Gı÷. ÆbZdb wbÆb÷wbÆ ◊c“db Eb…˙®Æ c¶“ “˙bfib º˙b÷fib DıjÒK #fi÷ ˙Âfi Gı÷. #b≤“dŸ ƶOfib ◊c“db c“Ï
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 6
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆOfib#b÷ fibd ZØb Eb÷˙®Æ c¶“ “fib º˙b÷db c“Æ ÆOfib#b÷fiŸ ˙Âfi Gı÷. fi˙db Kb÷fi®◊c“db ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Kb÷fi®#b÷ #fi÷ Eb÷˙®Æ ◊πÁ“bÏfib c¶“ “Á“fi® Kb÷PfiKb÷fiŸ¶ ˙ÂF
c
gb˙bØ
fi c
c Gı÷. c“Ædb EÏdb E÷Ïd ◊c“db #b≤“ ◊øΩ˙®#b÷fib fibd #fi÷ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db º˙b÷fib EÏdb EÏdfi® ˙bZ Á“”® Gı÷. #‘KbÏdb¶ gb¥b ◊c“db ÆSKgb¥b #b’c“ P˙P˙j c
c c
c gb¥b#b÷ #b’c“fiŸ ˙Âfi Á“Ï® Æb÷T ◊πÁ“bÏfib ˙Efib÷ #b’c“˙ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. «bÏdb œÏ®Ï ◊c“db ◊b¶E œÏ®Ïb÷fib fibd #fi÷ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db º˙b÷fib œÏ®ÏfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. Z÷Ïdb¶ ◊’ÏÂbdb÷fib g÷c“b÷, Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db¶ c“Æ ◊’ÏÂbdb÷ #b’c“ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. Eb…c“db Á“¥bK ◊c“db¶ Á“¥bKfib EbÏ g÷c“b÷ #fi÷ Eb˙®Æ c¶“ “Á“db Á“¥bK#b÷fiŸ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. ◊¶c“Ïdb¶ ›§ÒsK◊c“fib ◊πØd &o÷œÁ“db ◊·E®Æ fbÏb÷, ◊b¶E ›§ÒsKb÷ #fi÷ «®\ &o÷œÁ“fib «bÏ #PjÁ“bÏb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æb÷Tdb ◊πKb÷O ◊Odb, ◊πKb÷Ofib #¶c“Ï c
c c
c g÷c“b÷ #fi÷ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db ◊¶c“Ï ◊πKb÷O ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ÆÎÏdb T÷ÛKb◊c“fib ◊πØd &o÷œÁ“db ÆbZ #PjÁ“bÏb÷fib fibd ˙O÷Ï÷ «®\ &o÷œÁ“db Gı T÷ÛKb#b÷ fibd c
c c
c ˙O÷Ï÷, ‰®\ &o÷œÁ“ db Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db &S◊PÎ ˙O÷Ï÷ Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ ◊¶c“Ï #PjÁ“bÏb÷ ˙O÷Ï÷ ◊b¶E #fi÷ Gıu“b &o÷œÁ“db c“ “ TÛKb#b÷ fibd sÕ“b¶Z, #∑“®c“®◊ c
c c
c dfiŸÛKfi® Gı T÷√b÷fib÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #∑“bÏdb Á“bK‹Ø®◊c“db «b˙®Æ #PjÁ“bÏb÷fib fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #b÷O®Ædb ÆdKaS˙ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db ‰Âd sPÕ“, c
c c
c PÆ∞b÷db #÷Á“ sPÕ“, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ˙®Ædb #¶Z PA“Kb ◊c“db Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db #ÒZ PA“KbfiŸ ˙Âfi Gı÷. #÷Á“˙®Ædb œÏ®Ï ◊c“db ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib œÏ®ÏfiŸ¶ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. «b˙®Ædb PA“Kb◊c“db #b•˙ •˙Âfi® PA“KbfiŸ ˙Âfi Gı÷. ‰÷˙®Ædb Á“d◊πÁø“PZ◊c“db ◊πØd &o÷œÁ“db #b≤“ Á“d PfZ®K &o÷œÁ“db ◊ #b≤“Á“d - #fi÷ c
c c
c ◊πÁø“PZ#b÷fib fibdfiŸ ˙Âfi Gı÷ Eb÷˙®Ædb Á“d«¶j ◊πÁ“ÏÂdb Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“fib Á“d«¶j ◊Áø“PZfiŸ ˙Âfi Gı÷. ◊·E®Ædb¶ Á“d«¶j ˙÷c“db, ÆZb˙®Ædb Á“d«¶j ˙÷c“ c
c c
c ◊c“db, ÆÎb˙®Ædb Á“d˙÷c“Á“ ◊c“db, fibd ◊πdbÂ÷ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“fib º˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #u“b˙®Æ #b”bÏ ◊c“fib ◊πØd &o÷œÁ“db #‘KbÏ #PjÁ“bÏfib fibd ‰Â ◊πÁ“bÏ c
c c
c #b”bÏ, «®\ &o÷œÁ“fib Z÷Ï #PjÁ“bÏfib fibd #b”bÏÁ“ - #fib”bÏÁ“fiŸ ˙Âfi Gı÷. #b÷O‰®Ædb &◊Kb÷Ofi® ◊c“db &◊Kb÷Ofib g÷c“b÷fiŸ ˙Âfi Gı÷. ‰®Ædb c
c c
c #Æ÷Zb◊c“db #÷Á“‰®Æfib ƶ]fi® ◊c“fi® (32)db Æ¡KZfi® ◊c“b÷db fibd ◊πdbÂ÷ Dı Gı÷. Z÷‰®Æfib #˙Pj ◊c“db c“Æ #PjÁ“bÏb÷ fibd, #˙Pj∏bfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ c
c c
c Eb÷‰®Ædb ◊’ÏEbÏÂb ◊c“ ÆbZ #P˙Á“bÏb÷fib fibd #fi÷ Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db #ÒZÏ #b”bÏ Kb˙ZP˙ÁŸ“˙ÂbfiŸ ˙Âfi Gı÷. ◊b‰®Ædb ˙÷c“fib◊c“db DŸıc“b DŸıc“b ◊πÁ“bÏfi® c
c c
c ˙÷c“fibfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Gı‰®Ædb ÆdŸZ]bZ ◊c“db ÆbZ ◊πÁ“bÏfib ÆdŸZ]bZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #b #bOdOπ¶Øfi÷ ◊ˆÂ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. c
c c
c c
c c
c c
c OPÂZbfiŸKb÷OdK ƈK◊π∏PZ EÒs◊π∏PZ c
c c
c ◊πØd ◊πbgøZ :-◊πØd ◊πbgøZdb #’Ï”ÒZfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï® PdPØTb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ Ædb÷˙ÆÏÂ, ›ÒsgŸZ® Ob…Zdfi® PDı∏bÆb ˙®Æ ◊πbgøZb÷fib c
c c
c P˙¥K Pfic÷|“œ, dŸ”Zb÷fi® ”bPfi-˙øP∞fib ”÷ZŸ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. Pf®Z®K ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb¶ c“P¨ÂbKfi #fi÷ &ÎÏbKfidTb #”b÷Ïb‰fib DıjÒK - &SÁø“Õ“ dˆ”Z #fi÷ c
c c
c ”bfi®-˙øP∞fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ‰®\ ◊πbgøZdb gÏZ #…Ï˙Z ¨÷‰fib ƈK &oZ ¨÷‰fi® ˙bZ Gı÷. Eb÷Øb ◊πbgøZdb #÷Á“ ƈKfib OPZfib #ÒZÏfi® ˙bZb÷ Gı÷. ◊b¶Edb ◊πbgøZ- c
c c
c ◊πbgøZdb¶ ƈK fbÏb Pf®◊ÆdŸ” ÆdŸsb÷fib #˙Ob”fi ƶ«¶j®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Gıu“b ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ƈK fbÏb ‹◊œœ®T ¨÷‰b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ÆbZbdb ◊πbgøZdb ƈK c
c c
c d¶ “Tb÷fib ƶ‹Øbfi Æ@«Òjdb #b≤“ ◊πPZP{“PZKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b≤“˙b ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ƈKd¶ “Tb÷fib #bKbd P˙‹Á“@d ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷ #”b÷Ïb‰ d”yZb÷fi® c
c c
c ”bPfi-˙øP∞fi® ˙bZ #b˙÷ Gı÷. c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 7
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EPfZ®K ◊πbgøZ :- ◊πØd ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ƈKfi® PZ·Gı® OZfib Æ@«Òjdb #b≤“ ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ƈKfib÷ ›Á“ d¶ “TF
c
gb˙bØ
Ø® c
c «®\ d¶ “Tdb ƶA“dÂZ÷ ƶ«¶jfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ‰®\ ◊πbgøZ ◊πbgøZdb #÷Á“ dŸ”Zdb ƈKfi® OPZfib ◊’ÏÂbdfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ZøZ®K ◊πbgøZ :- #b ◊πbgøZdb ƈKfib Zb◊fiŸ ¨÷‰ #fi÷ Esfib &UŸZ ¨÷‰fiŸ¶ PfiÏŸ◊ Gı÷. c
c c
c EZŸØ ◊πbgøZ :-#b ◊πbgøZdb¶ E¶s ƈKfib ƶ‹ØbfiŸ ˙Âfi Gı÷. ZØb ƈK &µ˙ #fi÷ #jb÷ #fi÷ Z®ØÁ“ ¨÷‰fib Zb◊ fib ◊’ÏÂbdfi® c
c c
c ◊b¶Edb ◊πbgøZ :- ◊¶Ed ◊πbgøZ-◊πbgøZdb ƈKfi® T÷ÛKbfib Zb◊fiŸ ◊πPZ]bZÁ“ #fi÷ ƶ«¶j® ˙®Æ ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gıu“b ◊πbgøZ :-Gıu“b ◊πbgøZdb ƈKfi® #b÷Dı ƶ§‹ØPZ ƶ«¶jdb¶ ZØb ◊·E®Æ ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Ækd ◊πbgøZ :-Ækd ◊πbgøZdb¶ ƈKØ® ◊πÁ“bœ®Z ‹ØˆT #fi÷ ƈId ◊c“bØ #b P˙¥Kdb #ÒK ˙®Æ ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #Õ“d ◊πbgøZ :-ƈKfi® &c“K ’c“œb ƶ«¶jdb¶ ‰Â ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® «®DŸı ◊ P˙˙÷Efi T√®fi÷ Gı÷£÷ ◊ŸÛÁ“ÏbÒjdb ’c“˙Æ Ïb‰® ZØb &SÆ◊®|®Á“bTdb c
c c
c #Æk®|®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c fi˙d® ◊˙ÏŸÆ® GıbKb◊πdb ◊πbgøZ :-#b ◊πbgøZdb ◊&ÏŸÆ® GıbKbfiŸ¶ dˆÍ Á“bÏÂfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊·E®Æ ◊πÁ“bÏfi® GıbKbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c c“Æd ◊πbgøZ :-◊πØd ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb¶ E¶s ƈK ÆbZ÷ fi¨‰fib Kb÷O #fi÷ ◊b¶E ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. «®\ ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb E¶c“fi® ÆbØ÷ #fi÷ ƈKfi® c
c c
c ÆbØ÷ Kb÷O Á“Ï˙b ˙bTb fi¨‰fib dŸ”Zb÷fib ◊’ÏÂbdfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ‰®\ ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb¶ ◊ˆ˙-◊P_d #fi÷ &gKgbOØ® E¶s ÆbØ÷ Kb÷O Á“ÏfibÏ fi¨‰ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Eb÷Øb ◊πbgøZ-◊πbgøZdb KŸOfib ◊πb϶gdb Kb÷O Á“Ï˙b˙bTb fi¨‰b÷fib P˙gbOfi® ˙bZb÷ Gı÷. ◊b¶Edb¶ ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb fi¨‰b÷fib ÁŸ“T, &◊ÁŸ“T #fi÷ ÁŸ“Tb÷ ◊ÁŸ“TfiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. Gıu“b ◊πbgøZ :- ◊πbgøZdb «bc“ ◊ˆPÂdb, #db˙b‹Kbdb fi¨‰b÷ Kb÷O ZØb ÁŸ“T-#ÁŸ“T-ÁŸ“Tb÷◊ÁŸ“Tfi® ˙Âfi Gı÷ ÆbZdb ◊πbgøZ ◊πbgøZdb Ædbfi c
c c
c fi¨‰fib Kb÷O˙b® ◊ˆPÂdb #fi÷ #db˙b‹Kb ˙Âfi Gı÷. #b≤“db ◊πbgøZ - ◊πbgøZÁ“b¶ “ fi¨‰b÷fib ƶ‹ØbfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷, fi˙db ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb fi¨‰b÷fib ZbÏbfiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c“Ædb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ˙¥b ”÷dÒZ, Oπ®Ûd ≠“ZŸdb c“P¨Â-&ÎÏ #fi÷ &gK dbOØ® EÒsfi® ÆbØ÷ Kb÷O Á“ÏfibÏ fi¨‰fi÷ c
c c
c ◊¶c“Ïdb¶ ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb¶ ◊¶c“Ï ’c“˙Æ-Ïb‰®fi® PØ#b÷fib fibd Gı÷. Æb÷Ídb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb fi¨‰fib Kb÷Ofi® ˙bZb÷ Gı÷. ÆÎÏdb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb c
c fi¨‰b÷db gb÷Dıfi-P˙jbfifi® ˙bZ Gı÷. #∑“bÏdb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb #÷Á“ KŸOdb¶ ƈK EÒs ÆbØ÷ fi¨‰fib Kb÷OfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b÷O®Ædb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb c
c c
c Tb…’Á“Á“, Tb÷Á“b÷ÎÏ dbÆfib fibdb÷ Gı÷. ˙®Ædb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb ◊b¶E, ◊πÁ“bÏfib ƶ˙SÆÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #u“b˙®Æ◊πÁ“bÏfib ÆPfiEÆ¶Ï Æ¶˙SÆÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c #÷Á“˙®Ædb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb fi¨‰b÷fib fbÏ #fi÷ ◊b¶E ◊PZ◊PÎKb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. «b˙®Ædb ◊πbgøZ - ◊πbgøZdb «÷ E¶s, «÷ ƈK, ƈKfi® ÆbØ÷ Kb÷O Á“Ï˙b ˙bTb c
c c
c fi¨‰b÷fib d”yZb÷fiŸ ◊’ÏÂbdfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Oπ”b’c“Kb÷Ofi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c #‘KbÏ ◊πbgøZ :- #bdb ◊b¶E ƶ˙SÆÏfib #’c“ #ÒZ fi¨‰fib Kb÷OfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c «bÏdb ◊πbgøZ :- #bdb ◊b¶E ƶ˙SÆÏb÷fib dŸ”Zb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Kb÷O DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c Z÷Ïdb÷ ◊πbgøZ :- #bdb Áø“Û #fi÷ œŸaT ◊kdb E¶sfi® ”bfi® ˙øP∞ DıÂb˙® #fi÷ d¶ “Í OPZ Æd\˙÷ Gı÷. c
c c
c Eb…c“db÷ ◊πbgøZ :- #bdb Áø“Û #fi÷ œŸaT ◊¨db E¶PsÁ“b #fi÷ #ÒjÁ“bÏ ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶c“Ïdb÷ ◊πbgøZ :- #bdb E¶sb’c“, DıKb÷PZ¥® c÷“˙b÷fi® OPZ DıÂb˙® Gı÷£÷ #÷Á“ KŸOdb¶ d¶ “ÍOPZfi® ˙bZ Á“”÷ Gı÷. c

H Æb÷Tdb÷ ◊πbgøZ :- #bdb E¶PsÁ“b, #bZ◊, #ÒjÁ“bÏfib ◊KbKb÷ «ZbÔKb Gı÷.


•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 8
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆÎÏdb÷ ◊πbgøZ :- #bdb ƈKŸE¶sfib DıÒddÏÂfi® ˙bZ DıÂb˙® #÷ P˙¥Kdb ◊·E®Æ ◊PZ◊PÎKb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
c
gb˙bØ
F c
c #∑“bÏdb÷ ◊πbgøZ :- #b ◊πbgøZdb gˆPdØ® ƈK E¶sfi® &Eb›fiŸ¶ ◊’ÏÂbd #÷ ƶ«¶jdb ◊·E®Æ ◊PZ◊PÎ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊b¶E ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙b÷fib #V◊ c
c c
c «”yS˙ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c #b÷O®Ædb÷ ◊πbgøZ :- db ƈKE¶s #b√b Tb÷Á“fi÷ ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷. Á÷“ Tb÷Á“fib P˙gbO Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Z÷ ƶ«¶j®˙bÏ ◊PZ◊PÎKb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ ‹˙K¶d Ïd ◊KZ c
c c
c E¶sb’c“fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ˙®Ædb÷ ◊πbgøZ :- #b ◊πbgøZdb E¶sb’c“fiŸ¶ ‹˙ÏŸ◊, Ïb”yfiŸ˙Âfi, «÷ ◊πÁ“bÏfib DıjÒK, &SÁø“Õ“ E¶c“ #fi÷ ÆPÆ, #fi÷ ƈKfi #b’c“SK Á“”÷˙bfiŸ¶ Á“bÏ #÷fi® DıÂb #÷>œ® c
c c
c Oπ”b÷fib fibd Gı÷£÷ #b¡Kb Gı÷. &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷Tfib ◊b‰ #◊b‰fi® ˙bZ DıÂb˙® ˙®Ï ◊πgŸfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 9
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
#bEbÏb¶O ƈ‰ : ◊πØd •ŸZ‹Á¶“j
F c
c ◊. #. œb¬◊’Ï∏b (º˙ ‹˙K¶) ◊πØd º˙ #§‹ZS˙ &o÷œÁ“ :- c
c c
c ÆŸ‰b¶Á“ : 1. &SØbPfiÁ“b 2. ◊ˆ˙g˙fib ‹ØbfifiŸ¶ #∏bfi 3. ◊Ÿ˙g˙ #fi÷ ◊Ïg˙ #∏bfi 4. ◊ˆ˙g˙ #fi÷ ◊Ïg˙ ”÷ZŸ. c
c c
c 5. #bSd˙b’c“ #b’c“ (6 Ø® 12) Á“d«¶j ◊’Ï∏b 13, Á“d«¶j ◊’Ï∏b˙bÍb dŸPfi Gı÷. PfZ®K :- ◊øΩ˙®Á“bK, &o÷œÁ“ ƈ‰ ƶpKb (14 Ø® 18) #P”>Æb c
c c
c ◊øΩ˙®Á“bKfib P”>ÆÁ“ : º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZS˙, P”>ÆbØ® P˙ÏZ dŸPfi, #P˙ÏZ sÔK PT>O® ◊øΩ˙®Á“bKfi® P”>Æb, Z÷fib ”÷ZŸ, Z÷fiŸ¶ ¸Í, ¸Ífib \ÂfibÏb #÷fi® #¶c“Ï #b¶jÍbfiŸ¶ c
c c
c &c“b”Ï dˆPGıZfiŸ¶ &c“b”Ï #b◊˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. ZØb P”>Æb Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ #◊bK÷T Gı÷. c
c c
c ZøZ®K : #◊Á“bK, &o÷œÁ“, #bdb #◊Á“bK º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZS˙, P”>ÆbØ® P˙ÏZ ØfibÏ dŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, #◊Á“bKfi® P”>Æbfib ”÷ZŸ Z÷fiŸ¶ ¸Í #fi÷ #◊„Á“bK c
c c
c #bP•Z #fi÷Á“ º˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. ZØb #b◊„Á“bKfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ ØKbfib÷ &◊c÷“œ #b◊÷T Gı÷. c
c c
c EZŸØ #PCÁ“bK &o÷œÁ“ : #÷fi® #¶c“Ï #PCÁ“bK º˙b÷fiŸ¶ #§‹ZS˙ #÷fi® ˙÷c“fib #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. ZØb #÷fi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ ØfibÏ dŸPfi, #P˙ÏZ c
c c
c sÔK PT>O®, Z÷fib ”÷ZŸ, Z÷fiŸ ¸Í, #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. #fi÷ #PCÁ“bKfi® P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ #b¡Kb÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ˙fi§‹Z◊PZÁ“bK &f÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“ db #ÂObÏfib T¨Â ƶÆbÏfiŸ¶ ‹˙v“◊ P˙O÷Ï÷ DıÂb˙®fi÷ ˙fi§‹Z◊PZÁ“bKfi® «b«Z DıÂb˙® Gı÷. ˙fi§‹Z◊PZÁ“bKfi® c
c c
c P”>ÆbØ® P˙ÏZdŸPfi, #P˙ÏZ sÔKPT>O®, Z÷fiŸ ¸Í ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® P”>ÆbØ® PEÏZdŸPfi, #P˙ÏZsÔKPT>O®, Z÷fiŸ¶ ¸Í #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® dbfi˙ œÏ®Ï ÆbØ÷ c
c c
c ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® ZŸTfib Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c ¥{“ ‰ÆÁ“bK &o÷œÁ“ :-#b &o÷œÁ“db¶ P˙P˙j ‰Æ º˙b÷, Z÷fib P˙Pg≥ ÆŸ√ cŸ“:√b÷ Z÷fib T¨Âb÷, ZØb ◊øΩ˙®Á“bKb’c“fib #bP•Z ‰ÆÁ“bPKÁ“ º˙b÷fiŸ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKŸ¶ Gı÷. ZØb ‰ÆÁ“bPKÁ“ P”>ÆbØ® P˙ÏZdŸPfi #P˙ÏZsÔKPT>O®, ‰ÆÁ“bKP”>Æfib ”÷ZŸ Z÷fiŸ¶ ¸Í, #fi÷ P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c Ækd ˙bKŸÁ“bK &o÷œÁ“ :-#b &o÷œÁ“db ˙bKŸÁ“bPKÁ“ P”>ÆbØ® Pfi˙øÎ ØfibÏ ÆdØ ÔK§aZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. ZØb #P”>ÆÁ“ ‹˙¶Kd®, P˙ÏZdŸPfi, c
c c
c #P˙ÏZsÔKPT>O®, P”>ÆbfiŸ ¸Í, P”>ÆbØ® ◊πEŸÏÁ“d«¶j ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷ ZØb Æ@KaZ˙® fi T¨Â «Zb˙˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. Gı÷£÷ Gı-Á“bK P”>Æbfib c
c Æ˙Øb SKbO® dŸPfi Dı Gı÷. Z÷ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ¥{“ #ddS˙ &o÷œÁ“ :- #bdb #P”>ÆÁ“ P”>ÆÁ“ #ƶKZ˙aZb, ÏPZ…#ÏPZ ˙ø¨, #œŸÛÁ“ #b”bÏ, ÆŸ˙ÆŸ cŸ“˙ÆŸ dŸPfi P˙O÷Ï÷ DŸıc“b DŸıc“b ◊πÁ“bÏfib ˙Âfib÷ Á“Ï® «bTº˙ c
c c
c dbÊ÷“ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K œ®Zb÷Û®K #µKKfi :- c
c c
c ◊πØdgb˙ ÆŸk &o÷œÁ“ :-gb˙Pfisb, gb˙ \OÏÂ(#dŸPfi-dŸPfi)fiŸ¶ ˙ÂfiØ® œv“#bZ Á“Ï® DŸıc“b DŸıc“b Æb÷Í ◊πÁ“bÏfib gb˙b÷ DıÂb˙® Tb÷Á“ ƶ∏bfib÷ SKbO DıÂb˙÷ c
c c
c Gı÷. c
c c
c PfZ®Kgb˙ &o÷œÁ“ :- DıÒDıÏb, ddS˙, #b’c“ DŸıc“b-DŸıc“b ˙Âfib÷ Á“Ï® #P”>Æbfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K #PA“Kb &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db #◊πdbc“fib÷ &◊c÷“œ, Ædgb˙, #bSdOŸk, ÏŸ◊P˙ÏaZ®, #ÒK Z®PØKb÷fi® dbÒKZbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊π◊¶EdŸaZ dŸPfiØ® c
c c
c &o÷œÁ“ ◊ˆÂ ØK÷T Gı÷. c

H EZŸØ Á“¥bK˙dfi &o÷œÁ“ :- #bdb Á“¥bK ˙dfifi® ˙bZ DıÂb˙® Dı÷ #¶Od DıÂb› Æ÷˙d DıÂb›, Dı÷ Æ˙d¶ \Âb›, Dı÷ ÆÔ˙d¶ \Âb› Æ÷ #÷>Od \Âb›.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 10
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E#bEb¶ÏO ƈ‰fiŸ¶ √Ÿ« ◊πPÆ∞Á“ ÆŸ‰ #b &o÷œÁ“db Gı÷. Á“¥bK ∏bfifiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi #b &o÷œÁ“db ØK÷TŸ Gı÷.
c
gb˙bØ
F c
c EZŸØ Æ@KaS˙ #µKKfi :- c
c c
c ◊πØd Æ@KÁ“S˙˙bc“ &o÷œÁ“ :- #P”>Æb jd ÆSK jd Gı÷. jdfi® o∑“Zb, jdfib÷ &◊c÷“œ, gb÷O®fib DıÒd-dÏ ÏSfi‰Kfi® #bÏbjfib, #◊πdbc“®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®K jd◊π˙bc“® ◊Ï®¨b &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db Á“d «¶j #fi÷ Á“d¨K ”÷ZŸ#b÷ db ÆdbfiZb, jddb #◊π˙b” fiÏÁ“ db DıÒd dÏ •ŸZÁ÷“˙T® #fi÷ Á÷“˙T®fiŸ¶ c
c c
c Ædbfi Á“Øfi Á“d ˙÷c“fib P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K #fi˙U &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db &◊÷¨bgb˙ ˙bTb÷ P˙∏ Gı÷, #P”>Æb cŸ“:√ ◊’Ï∏b, #b∏b ◊’Ï∏ ◊¶’ “Z, cŸ“:√ A“b÷jdˆTÁ“ Gı÷ P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ ƶ¨÷◊ ˙Efi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db ‹˙K¶ Z◊LEKb db ˙øP∞˙®Ï dbO, Z◊Ø® Áø“œZb, PfiÛÁ“¥ c“œ®| P˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c c
c c
c ◊¶Ed Tb÷Á“ÆbÏ :- (#˙§ÒZ) #µKKfi c
c c
c ◊πØd #÷Á“EÏ &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db Pfiœbfi® (#Ø-#fiØ) P”>ÆÁ“ OPZ, P˙¥K÷·Gıb SKbO, db÷”, «bT º˙, Áø“œbOπ P«ÒcŸ“fib÷ &c“b”Ï db÷”Ø® DıÒd c
c c
c dÏÂ, ƶœKØ® ƶÆbÏ ∏bfi, #bƧaZØ® fiÏÁ“ P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c PfZ®K P˙ÏPZdŸPfi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db Pfic“b÷|¥ #b”bÏ fiÆ˙Ï œÏ®Ï Sfi‰K #bÏbjfib, ◊’ÏOπ” d”bgK, #◊’ÏOπ”fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K #◊’ÏOπ” &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ #◊’ÏOπ”, ÆdZb jd ‹˙K¶fib EbÏ gb¶Ob, #bSdc“dfi, Z◊b÷jfi P˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ #ÔKaZ &o÷œÁ“ :- #ÔKaZ (# O®ZbØ) #÷Á“T P˙”bÏ®, P”ZPœ¨b, #b◊˙bØ® ÁŸ“P◊Z, Á“d ¨K dbÊ÷“ Á“ÏZb÷ ◊πKSfi P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ”c“®◊d &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db #bEbKfi÷ DıTbœKfi® &◊db #b◊˙bdb¶ Gı÷. #P”>Æbfib dfib÷P˙∏bfifi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ¥{“ &ÒdbO ˙Dıfi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ #b∏b jd, ZS˙ c“œfi, ‹˙ PÆ∞b¶Z #fi÷ ◊Ï PÆ∞b¶ZfiŸ¶ ∏bfi OPZ-#OPZ dŸaZ #bSdfiŸ¶ ‹˙v“◊ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c c
c ¥{“ jˆZ #µKKfi :- (◊πØd ‹˙Dıfi P˙jŸfifi &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db dŸ§aZ dbOfiŸ¶ Á“Øfi Æb÷ Ïb÷O, jøZ˙bZ #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c f®Z®K Á“d P˙jˆfifi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ ÁŸ“Æ®T,d”bdˆfi® Æ@Kc“PÕ“, #÷Á“EEb #b’c“fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &◊Á“Ï œÏ®Ï P˙jˆfifi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ #E÷T ◊’ÏÆ”, Á“¥bK dŸaZ, #ÏPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EZŸØ Ob…Ï˙P‰Á“ P˙jˆfifi &o÷œœÁ“ :- #b &o÷œÁ“db ÁŸ“PœÛK, «bT, ◊b◊ •dÂfi® ˙bZb÷ Á“Ï® ƶKdfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed &◊ÆO ÆÒdbfi P˙jˆfifi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db &◊ÆO Æ”fi, jd&◊c÷“œ, Á“¥bK P˙DıK, ◊bÏObd® (◊bc“◊b÷◊Odfi) dŸPfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Ækd d”b◊’Ï∏b #µKKfi :- #b #µKKfi #fiŸ◊T¯j Gı÷. #bEb϶O PfiÏŸaZ® db #b #µKKfi fib #b≤“ &o÷œÁ“ Á“mb Gı÷. ◊ Ædb÷˙bKb¶O Ê“®Á“b db ÆbZ &o÷œÁ“ c
c c
c amb Gı÷. #fi÷ #b≤“dŸ¶ #µKKfi dbfi˙Ÿ¶ Gı÷. c
c c
c #Õ“d P˙db÷¨ &o÷œÁ“ :- (◊πØd #Ædfib÷∏ P˙db÷¨ &o÷œÁ“) #b &o÷œÁ“ db Pg¨Ÿ fib÷ ÔK˙”bÏ #bÆ◊π∏ dŸPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c

H PfZ®K #Á“V◊fi®K P˙db÷¨ &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db #bo÷PœÁ“ #b’c“ Gı c“b÷¥ ÆP”Z #b”bÏ, ˙¬, ◊b‰, ˙§‹Z Oπ” Á“Ï˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 11
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EP˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷.


c
gb˙bØ
F c
c ZøZ®K #¶O E÷Õ“b gbP¥Z &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ ’c“¨b, ÆdZb, #P◊ÏOπ”®, ’c“fiEKb, c“Kb, ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ ˙÷”bfiÆb’c“ dÏ &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db ‰Â ˙¬jbÏ® #÷Á“ ◊b‰ jbÏ® dŸPfifib÷ #bEbÏ PDıfi-˙¬ ◊Ï≤“˙˙bfi® ˙bZ ZØb #ÆÔK PÆZbc“®Á“fib &◊ÆO c
c c
c Ø˙bØ® ˙mbfiÆ dÏ ‹˙®Á“bÏ÷ Z÷ ˙bZ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ‘Tbfi g˙Z ◊’Ï∏ &o÷œÁ“ :- #b db «÷ ˙‹Z «#fi÷ #÷Á“ ◊b‰jbÏ® •dÂfib÷ #bEbÏ #fi÷ Æ÷˙bfib EbÏ gb‘Ob P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c ¥{“ #÷aS˙ gb˙fib $qPOZDı dÏ &o÷œÁ“ :- #b db #÷Á“ ˙¬ #fi÷ #÷Á“ ◊b‰jbÏ® •dÂfib÷ #bjbÏ ØZb $qPOZ dÏÂfiŸ¶ d”S˙ ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c Ækfi ◊’ “db ◊bc“◊b÷◊Odfi &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db¶ #E÷T ◊’Ï˙” #fi÷ T≈\ ◊’Ï “” fi Æ”fi Á“Ï® ÆÁ÷“ Zb÷ #÷Á“ Á“”® ˙¬ T÷˙bfiŸ P˙jbfi, #E÷T Z◊, c
c c
c ◊bc“b÷Odfi dÏÂfi® P˙Pj P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c #Õ“d gaZ $qPOZ ◊bc“◊b÷◊Od dÏ &o÷œÁ“ :- fibd ◊πdbÂ÷ #b &o÷œÁ“db¶ P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c c
c c
c &◊jbfi •ŸZ #µKKfi c
c c
c ◊πØdEKb &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db ◊ÏdbSdb d”b˙®Ïfib÷ P˙”bÏ ◊’Ï¥”fi® ¨dZb ZØb d”b˙®Ïfib &◊c÷“œfi® ˙bZ ÆbØ÷ c÷“˙ cˆ“ÛK ˙¬ SKbO #b’c“ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®Kb œNKb &o÷œÁ“ :- gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® #÷ P˙P˙j ˙‹Z®#b÷ db P˙”bÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ZøZ®K ◊’Ï¥” &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db gO˙bfi d”b˙®Ï TbÊ“c÷“œdb¶ ˙È gˆPd, œŸg gˆPddb P˙”bÏ ZØb SKbÏ÷ ØK÷T ◊’Ï¥”b÷ZŸ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EZŸØ #bZ’» &o÷œÁ“ :- #b &o÷œÁ“db gO˙bfi d”b˙®Ïfi® Z◊LEKb, #◊πdc“º˙fi #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c c
c c
c PfZ®K •ŸZ‹Á¶“j c
c ◊πØd P◊h …“¥Âb #µKKfi:- (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db #b”bÏ dbÊ÷“fib P˙jbfib÷ ◊Ï≤“˙˙bfi® ˙bZ P˙”bÏ P˙O÷Ï÷ «b«Zb÷db P˙Pj Pfi¥÷jfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ ÆbdŸP”Á“ gb÷Dı, døZÁ“ gb÷Dı, &SÆ˙ gb÷Dı P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ZØb «®º ˙bZb÷fib÷ ◊ P˙Pj Pfi¥÷jfi® ˙bZ DıÂb˙˙bfib #b˙® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db Ïb÷Ob÷S◊ήfib ƶg˙Ø® ƶ√ “® gb÷Dıfi T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, ƶO’c“‘c“ #b”bÏ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, ˙¥b jŸ¶dÆ, ÏDı, #b’c“ ÆdK÷ Pg¨b dbÊ÷“ c
c c
c Æb…·K gˆd®, ‹˙bµKbK gˆd®, P˙”bÏ gˆPd #b’c“ ˙bZb÷ Gı÷. c
c c
c EZøØ &o÷œÁ“:- Pfi’c“Õ“ ÁŸ“Íb÷db #b”bÏ T÷˙b Dı˙bfib÷, ObK jb÷˙bØ® ”b÷K SKb œŸ¶ Á“Ï˙bfiŸ, dbOdb¶ º˙-Dı¶ZŸ ”b÷K, ]® Dı g® “ ”b÷K Zb÷ œŸ¶ Á“Ï˙bfiŸ¶ P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ c
c c
c Gı÷. c
c c
c ◊¶EÁ“ &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db #OπP◊Ò “ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j, Pg¨b ÆddbOØ® Dı˙bfib÷ P˙jbfi, dbOdb #œŸg ◊Ÿc„“OTb÷Ø® œÏ®Ï T®k ØKŸ ”b÷K Zb÷ #÷fi÷ cŸ“Ï Á“Ï˙bfi® c
c c
c P˙O÷Ï÷ DŸıc“®-DŸıc“® ˙bZb÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c

H ¥{“ &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db ÁŸ“Á“ “b ˙O÷Ï÷ c“bfib √bZb ”b÷K, Á“bT ‰K ØK÷Tb÷ ”b÷K P˙O÷Ï÷ DŸıc“® - DŸıc“® ÆbZ ˙bZb÷ ◊Ï #b”bÏ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 12
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆkd &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db &·E÷ ‹Øbfi &◊Ï ◊øΩ˙®, DıT, #PC, ˙fi‹◊PZ ‰ÆÁ“bK, P˙O÷Ï÷ ◊Ï #b”bÏ ”b÷K Z÷fib÷ Pfi¥÷j ZØb ◊b® T÷˙bfi® P˙Pj ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷F
c
gb˙bØ

c
c Á“Ï˙bdb¶ #b˙® #b˙® Gı÷. c
c c
c #Õ“d &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db ◊b®, #◊πbÆŸÁ“ (ÆE®Î) T÷˙bfiŸ¶ Pfi¥÷j ZZb ºº Eb…c“ Dı÷Ê“T® ˙‹ZŸ, #◊πbÆŸÁ“, #◊a˙ ”b÷K Zb÷ #÷ T÷˙b dbÊ÷“ Pfi¥÷jfi® ˙bZ c
c c
c DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c fi˙d &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ #b”bÏ (√b˙b)fi® P˙Pj, ◊b® ◊®˙bfi® P˙Pj, dbÆb¶”bÏ® ]Ïfib÷ #b”bÏ Oπ” Á“Ï˙bfib÷ SKbO P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ «fib˙® Gı÷. c
c c
c c“Ædb÷ &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ •d ÆdŸ” dbÊ÷“ ◊πbk ØK÷T #b”bÏfib÷ ◊’Ïgb÷OP˙Pj ZØb ›¨Ÿ #b’c“ #V◊ √bU #PjÁ“ ÔKb≈K ◊c“bØfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #÷Á“bc“œ &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ ‘Tbfi dbÊ÷“ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® P◊h ÷“ «fib ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ◊bÂ÷¥Âbfi® P˙PjKb÷ «Zb˙® Gı÷. c
c c
c c
c c
c PfZ®K œNK…¥Âb #µKKfi:- (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b #µKKfidb &◊b•K #b’c“ &ZÏ˙bfiŸ¶ P˙Pj ZØb Pfi¥÷jfi® Æ”P˙‹ZbÏ dbP”Z® #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“:- #b #µKKfidb P˙P˙j ‹Øbfib÷db &ZÏ˙b dbÊ÷“ Æ” P˙‹ZbÏ dbP”Z® #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ ÆNKbÎOÏ #÷fi #÷ ƶ«¶j® P˙OZb÷ ZØb EbÏ Æ¶‹ZbÏÁ“ P˙OZb÷ db¶ #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c c
c c
c ZøPZK ›Kb #µKKfi:- (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db ˙¥bÁ“bTdb P˙”bÏ Á“Ï˙bfiŸ¶ Pfi¥÷j #fi÷ P˙jbfifiŸ¶ ÆŸÒc“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db fib˙ db «÷≤“b ◊Gı® &◊ÆO #b’c“ #b˙÷ Zb÷ ZØb P˙P˙j dbOb÷|fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ OŸÏŸc÷“˙ ÆbØ÷ #bEbK, &◊bµKbK ÆbØ÷ P˙˙÷Á“◊ˆ˙Á“ EbT˙bfi® ˙bZb÷ ZØb ◊πPØÁ“b÷fib ◊πHb÷fib &ÎÏb÷ #b◊˙bfiŸ¶ Pfi¥÷j #’c“fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï c
c ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c EZŸØ gb¥b\Z #µKKfi:- (◊πØd ˙Efi P˙gaZ® &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db Æb÷T ◊πÁ“bÏfib ˙Efib÷fiŸ¶ P˙˙÷Á“ ◊ˆ˙Á“ ◊πKb÷O ZØb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥b#b÷fiŸ¶ ‰÷Á“bPTÁ“ ÏŸ◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c PfZ®K A“b÷jb’c“ &S◊PÎ &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“b÷db Ïb÷O® dbÊ÷“ #b”bÏ Æ¶«¶j®, dfiŸÛK ◊œŸ ƶ«¶j®, ¸Í #fi÷ jbÒK ƶ«¶j®, ‹◊œ ÏÆ, O¶j ÏŸ◊ œ¯c“ #b’c“ c
c c
c Æb˙µK-Pfi˙µK gb¥b#b÷fi÷ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ˙¬…¥Âb #µKKfi (◊πØd ˙¬Oπ”ÂP˙Pj &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db¶ Gı ◊πÁ“bÏfib ˙¬, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® EoÏ, EbÏ ˙¬ ◊ “®db, #÷fi® P˙‹ZøZ EEb ÆbØ÷ PDıOπÒØ dŸPfifi÷ T÷˙bfiŸ¶ P˙jbfi ZØb Pfi¥÷jfiŸ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ c
c c
c Gı÷. c
c c
c PfZ®K ˙¬ jbÏ P˙Pj &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db¶ ’c“¨b ÆdK ‹˙bµKbK ‹Øbfidb¶ DıZb ˙√Z÷, œb…E ‹ØÍdb DıZb ˙√Z÷, «jb ˙¬b÷ ÆbØ÷ T› Dı˙bfiŸ¶ P˙jbfi c

H ZØb #Ê“˙®db, Eb…Ïb’c“fib &◊s˙b÷ Ø˙bØ® Ædgb˙-Ïb√˙bfi® P˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 13
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥{“ ◊b‰…¥Âb #µKKfi:- (◊πØd &o÷œÁ“) #fi÷ PfZ®K &o÷œÁ“ #b &o÷œÁ“db ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b‰bfiŸ¶ P˙jbfi PfiOπÒØ dŸPfifi÷ dbÊ÷“ ◊b‰ P˙jbfi ZØb EbÏ ◊b‰F
c
gb˙bØ

c
c ◊ “®db P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c Ækd #˙Oπ” ◊πPZdb #µKKfi:- (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db #c“Îb c“bfi T÷˙bfiŸ¶ Æ˙Øb Pfi¥÷j, ÆbÏØ® dŸPfiKb÷fi® ˙‹ZŸ#b÷ #bdœ◊ˆ˙Á“ T÷˙bfiŸ¶ P˙jb$, Æb÷›, Á…“E® #b’c“ ˙‹ZŸ#b÷ ‰SKb◊Âfi® P˙Pj #b’c“ c
c c
c DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“:- #b &o÷œÁ“db #bdπ˙fi, ›¨Ÿ˙fi, TÆŸfi˙fi, ÆbZ #˙Oπ” ◊’ “db #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®K EˆTb (#Õ“d ‹Øbfi #µKKfi - ◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db EbÏ ◊πÁ“bÏ Øbfi ◊’ “db (µKbfi Á“Ï˙b dbÊ÷“) Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c fi˙d Pfi¥®PjÁ“b #µKKfi (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db Pfi¥®PjÁ“b (‹˙bµKbK dbÊ÷“fiŸ¶ ‹Øbfi) Æk…¥Á“ Z÷fiŸ ˙Âfi ZØb «÷Æ˙bfi® P˙Pjfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c c“œd &·EbÏ ◊π•˙Â #µKKfi:- c
c c
c #b #µKKfidb ≤“T÷ (œb…E) Dı˙bfi® P˙Pj Pfi¥÷jfiŸ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷ ZØb #b÷O娮 Dı÷Ê“Tb ‹Øbfib÷ db dTb÷SÆO Á“Ï˙bfib Pfi¥÷jfiŸ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ◊πÁ“[Â •Ÿ‰bPÂ:- c
c c
c EZŸÏœÏ ◊πÁ“®|Á“-#b ƈ‰db¶ Gı #b˙LKÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. (1) ÆbdbPKÁ“ #b˙LKÁ“Ø® Eb’ÏzK ÆŸj® (2) EZŸØ P˙>œPZ PDıfi ‹Z˙ #b˙LKÁ“ c
c c
c Ø® c“œfi ÆŸj® (3) ˙¶c“fi #b˙LKÁ“ Ø® ∏bfiÆŸj® (4) ◊πPZA“d #b˙LKÁ“Ø® ÏSfizK ÆŸj® (5) Á“bKb÷SÆO #b˙LKÁ“Ø® Z◊ ÆŸj® (6) ◊·Ea√b c
c c
c #b˙LKÁ“Ø® ˙®K ÆŸj®. #÷fiŸ¶ ˙Âfi ØKb «bc“ Eb…c“” Æ¡fi, OÂfib ‰Â Á“ZÔK, EbÏ œÏÂb, cŸ“ÛÁø“Z Oø”b, œŸA“Z #fiŸdb÷c“fib ˙Âfi Á“Ï® #b ◊Efi ◊ˆÂ ØK÷T Gı÷. c
c c
c (2) #bZŸÏ ◊πSKbpKbfi ◊πÁ“[ÂÁ“:#b ◊Kfibdb¶ «bT ◊¶’ “Z dÏÂfi® ÔKbpKb, c÷“œKPZ, ◊b¶E #Ÿ˙πZ, ‰Â OŸÂ ˙πZ, EbÏ Pœ¨b ˙πZ, ƶT÷√Âb PDıfi ˙¶c“fib, c
c OÂjÏ ˙¶c“fib, #∑“bÏ ◊b◊b÷fib÷ SKbO, ‰Â ◊πÁ“bÏfib dÏÂ, «b÷Pj cŸ“TgZb, «b÷Pj ÆŸTgZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ dŸaZ Ø˙b dbÊ÷“fi® Kb÷‘KZbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T c
c c
c Gı÷. c
c c
c (3) d”b◊πSKbpKbfi ◊πÁ“[ÂÁ“:#b ◊Kfibdb #’Ï”¶Z, PƵj #fi÷ ‹KZfi÷ ˙¶c“fib Á“Ï®, Æ˙ P˙ÏZ®, ¨db KbEfib, ◊πPZA“d #Zø¡Z®, #fi¶Z Ïb÷c“fi, ◊¶E c
c c
c d”b˙πZϨb, Á“d¨K, EbÏ ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib j®Ï-#j®ÏfiŸ¶ døSKŸ, Æ@K‘K #bÏbjfibfiŸ¶ ¸T DıÂb˙® ˙O÷Ï÷ ]® «b«Zb÷ #b ◊Kfibdb DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c gaZ ◊’Ï∏b ◊πÁ“[ÂÁ“:◊ÏdbSdb d”b˙®Ï ˙¶c“fib Á“Ï® PDıfi-œbÆfifi® ‹ZŸPZ Á“Ï®, gaZ ◊’Ï∏bfib «÷ g÷c“b÷ DıÂb˙® Z÷fiŸ¶ Á“Øfi Z÷fi® &◊bc÷“KZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. ÆŸ√ P˙Ï÷Efi, PœZT a˙bØ ◊bfi djŸÏ P˙Ï÷Efi, EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πœ‹Z ÏbO, c“œfi gÕ“ #fi÷ Eb’ω gÕ“fiŸ¶ #¶ZÏ, fi˙Á“bÏ d¶‰ #bÏbjfib ¸T, ∏bfi dP”db ◊b¶E c
c c
c d”b˙πZb÷fi® P˙OZ, ÆbjÁ“fi® EbÏ Á“bdfib#b÷ ˙O÷Ï÷ ]Âb ˙Âfib÷ Á“Ï® #ÒZ÷ gÁ“Z ◊’Ï∏bfib ¸Tfi® P˙OZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ZÒcŸ“T ˙…Eb’ÏÁ“ ◊πÁ“[ÂÁ“:◊ÏdbSdb d”b˙®Ï ˙¶c“fib Á“Ï® Æb… ˙¥fib #bKŸ ˙bTbfib c“Æ P˙gbOb÷, Og‹Ø º˙b÷fi® ˙bZb÷, fi˙Tb√ º˙b÷fib &S◊PÎ ‹Øbfi, PZK∂Efib c
c c
c &SÁø“Õ“ Og§‹ØPZ Á“bT, Og‹Ø º˙fi® c“œ c“œb#b÷ #fiŸA“d÷ (1) «bT c“œb (2) A“[ “b c“œb (3) d¶c“b c“œb (4) «Tb c“œb (5) ◊π∏b c“œb (6) ”bKfi® c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 14
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ec“œb (7) ◊π◊¶Eb c“œb (8) ◊πbOgbÏb c“œb (9) dŸ√® c“œb (10) Æ”bK c“œb, #◊πdbc“fib÷ &◊c÷“œ ◊πSK÷Á“ #¶Ob÷◊bOfiŸ¶ c“œb¶O ˙O÷Ï÷ ]® «b«Zb÷ Gı÷£÷ jdF
c
gb˙bØ
fib c
c ¸Tfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ƶ‹ZbÏÁ“ ◊πÁ“[ÂÁ“: c
c c
c #b ◊Kfib ƈ‰db¶ ƶØbÏb «b«ZfiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔK¶Ÿ Gı÷. œŸv“#bZfi® ObØbdb¶ ÆbØbÏÁ“fib÷ dP”db, #fiŸdb÷c“fib, #◊πœ‹Z ƶØbÏb÷ ◊πœ‹Z ƶØbÏb÷, c
c c
c KØbØ ƶØbÏb÷, ÆbObÏ® ƶØbÏb÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #÷fib Tbgb÷ «Zb˙® ƶØbÏ Á“ÏfibÏb d”bfi #bSdb#b÷fiŸ¶ ƶP¨¡Z º˙fi #÷fibØ® Á“d¨K #÷fibØ® db÷¨ ƶØbÏbfi® c
c c
c dP”db ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c O·GıbEbÏ ◊πÁ“[ÂÁ“:#b ◊Kfifib ƈ‰db¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ˙¶c“fib, &fidbO Obd®Kb÷fiŸ¶ g˙OπdÂ, •÷{“ #bEbK, PfiÁŸ“Õ“ #bEbK, #jd #bEbKfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c T¨Â, ƶdP˙∏ ◊πb¨®Á“ dŸPfi, #b”bÏ Á“Ï˙bfib Gı Á“bÏ •÷{“ dŸPfifib T¨Â, dŸTOŸÂ gÕ“ dŸPfi, •÷{“ O·Gı PfiÁø“Õ“ O·Gı, •÷{“ Æbµ˙® T¨Â, PfiÁø“{“ Æbµ˙® c
c c
c T¨Â ˙…O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Á“Ï® #b ◊Kfib÷ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c OPÂP˙Ub ◊πÁ“[ÂÁ“:#b ◊K≥b÷db fi˙ ◊πÁ“bÏ «T PZPØKb÷>fib fibd, Pfiœ®j fi¨‰, ’c“¨b ∏bfi ˙øP∞, Tb÷E, OP ˙bEÁ“ ◊c“, §‹ØÏÁ“bK, œ®]πÁ“bK Æ@◊bc“fi, c
c c
c Z◊bÏd, døcŸ“ Á“bK, ƶ]fib Á“bK #b’c“ dbÊ÷“ •÷{“ fi¨‰b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. SKbÏ«bc“ GıbKb dŸ”`Z ‰Â ◊πÁ“bÏ œŸÁ“fi, ‰Â ◊πÁ“bÏ fib Pfid®Î, Gı÷£÷ fi˙ «Tb÷ c
c c
c &ÎÏb÷ÎÏ «T˙bfifiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® OπÒØfib÷ &◊ƶ”bÏ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. c
c c
c c÷“˙÷Òs ‹Z˙ ◊πÁ“[ÂÁ“:#b ◊K≥bdb¶ PDıfi ˙¶c“fib Á“Ï® «‰®Æ c÷“˙÷Òs÷fib Æ@«Òjdb Gı ◊πHb÷, «Î®Æ $Òsb÷Á“b÷Â, Z÷fi® §‹ØPZ, Z÷fib÷ #PjÁ“bÏ, #÷fib g˙fib÷ c
c c
c #fi÷ P˙dbfib÷fi® T@«b›, Eb… “b›, ±>Eb› #fi÷ #˙Pj∏bfifiŸ¶ ¨÷‰ ˙Âfi Á“Ï®, g˙fi◊PZ c÷“˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ«bc“ ÔKZÏ c÷“˙b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ«bc“ c
c c
c ≈KbPZP¥ c÷“˙b÷ fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. SKbÏ «bc“ c÷“˙TbÁ“ #÷fi® P˙dbfi ƶpKb OπK˙#KÁ“ #fiŸÎÏ c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ P˙dbfib÷fib Æ‹Øbfi, P˙dbfib÷fib #bjbÏfi¶Ÿ ˙Âfi Á“Ï÷T c
c c
c Gı÷. SKbÏ«bc“ c÷“˙Zb#b÷db¶ T÷LKb #÷fi® #˙Ob”fib, #÷fi® O¶j ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. Gı÷£÷ PÆ∞b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #b Oπ¶Ø Ædb¡Z® ØbK Gı÷. c
c c
c dÏ ÆdbPj ◊πÁ“[ÂÁ“: c
c #b Gı÷£b ◊K≥bƈ‰db¶ d¶OTbEÏ Á“Ï® #¿KŸUZ dÏÂfiŸ¶ Á“Øfi, ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib, #b”bÏ Á“Ï˙b #fi÷ fi Á“Ï˙bfib Gı Á“bÏÂb÷, ◊¶’ “Z dÏ dbÊ÷“ &◊c÷“œ, c
c c
c ◊b¶E ƶÁ“PTÕ“ gb˙fib#b÷fiŸ¶ SKbO, #bTb÷Efib #b’c“ Eb…c“ ◊πÁ“bÏfi® P˙Pj, &◊‹Øb◊fibfib c“Æ ‹Øbfi, «bÏ ◊πÁ“bÏfib Z◊fiŸ¶ #bEÏ PfiSKgb÷º ∏bfifi® #PjÁ“ c
c c
c PfiDıÏb, ƶT÷√fibfib «÷ g÷c“, PfiÆSK #bTb÷Efib ˙O÷Ï÷ ]® ˙bZb÷ DıÂb˙®, Gı÷£÷ Tb÷Á“ Æ˙‰ DıÒd dÏ #fi÷ Æ˙ Kb÷fi®#b÷db¶ DıÒd dÏ DıÂb˙® c“Æd ◊K≥Ÿ c
c c
c ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c fiÒc“®Æˆ‰ : c
c c
c #b Oπ¶Øfi® #¶c“Ï ◊ÏdbSdb ˙®Ï ◊πgŸfi® ‹ZŸPZ Á“Ï®fi÷ EbÏ ObØb#b÷Ø® #b÷O娮 ObØb#b÷ÆŸj® •® ƶ]fi÷ fiOÏ, EA“, ÏØ, Á“dT, E¶s, ƈK, ÆdŸs, d÷ÏŸfi® c
c c
c &◊db #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. ˙®Æ #÷Á“˙®Æ ObØbdb¶ Eb…˙®Æ PDıfi÷wÏb÷ ˙¶c“fi, ZØb «b˙®Æ Z÷˙®Æd® ObØb#b÷ #‘KbÏ OÂjÏ gO˙ÒZb÷ ˙¶c“fib, Eb…˙®Æd® c
c c
c ObØb#b÷db¶ PDıfi œbÆfi ‹ZŸPZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. ◊·E®ÆØ® ◊EbÆ ÆŸj®fi® ObØb#b÷db¶ ‹ØP˙Ïb˙£® SKbÏ«bc“ •b÷Zb#b÷fi÷ Eb…c“ ◊πÁ“bÏfi® &◊db ‰Â ◊πÁ“bÏfi® c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 15
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E◊’Ï¥”, SKbÏ«bc“ ◊b¶E ∏bfifib g÷c“b÷fiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® EbÏ ◊πÁ“bÏfi® «Ÿ§µj (1) #b…S◊PÎÁ“[ «ŸP∞fi® ÆSKb˙®Æ sÕ“b¶Z (2)P˙fiKF
c
gb˙bØ

c
c «ŸP∞ Z÷fib T¨Â #fi÷ ◊¶c“Ï sÕ“b¶Z (3) Á“dDı «ŸP∞ ÔKbpKbZØb Z÷fib T¨Â ZØb «bÏ T¨Â (4) ◊bÏ®Âbd®Á“[ «ŸP∞ Z÷fib T¨Â ZØb #÷Á“˙®Æ &c“b”Ï c
c c
c #b◊˙bdb¶ #bÔKb Gı÷ #fi÷ Gı÷£b P˙gbOdb¶ #¶O˙bK ƈ‰ #b˙LKÁ“, &SÁ“bPTÁ“, Á“bPTÁ“, #bEbÏbOØ® P˙◊bÁ“ ƈ‰, WPÕ“˙bc“, #÷fib ◊b¶E P˙gbO, ◊’ÏA“dfib c
c c
c ÆbZ P˙gbO ƈ‰fib «b˙®Æ P˙gbO, Eb…c“ ◊ˆ˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® O®◊®TÁ“fi® #bÏbjfib P˙ÏbjfibfiŸ¶ ¸T, œb¬ •˙ Á“Ï˙b ˙bÂbfib ÆbZ Á“ZÔKfi® ˙bZ c
c c
c DıÂb˙® #b ƈ‰fi® Ædb¡Z® ØbK Gı÷. GıZb¶ Gı ◊πÁ“bÏfib fibd, ‹Øb◊fib sÔK, ¨÷‰, Á“bT, gb˙, #fiŸ∏bfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. c
c c
c #fiŸKb÷OfbÏ : c
c c
c #b dˆT ƈ‰ #bOdfi® #¶c“Ï ◊b¶E ∏bfifi® œv“#bZ Á“Ï® P˙P˙j P˙¥Kfib÷ ˙Âfi Á“Kb «bc“ ƈZfib EbÏ P˙¨÷◊fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. SKbÏ«bc“ ‹Á¶“jfib EbÏ c
c c
c P˙¨÷◊fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. SKbÏ dbc“ #b˙LKÁ“fib Gı #µKKfifi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. SKbÏ«bc“ &◊A“dfib Gı Pfi¨÷◊fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. #bfiŸ◊ˆ˙®|fib c“Æ ˙÷jfi® ˙bZ c
c c
c DıÏb˙® Gı÷. #÷db¶ P˙P˙j P˙¥Kb÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. SKbÏ«bc“ sÔK ◊πdb Gı g÷c“ Ædbc“ fib ÆbZ g÷c“, Zc“®c“fib #b≤“ g÷c“ #fi÷ jbZŸfib #fi÷Á“ g÷c“ DıÂb˙® c
c c
c PfiÏ◊aZ® fi® ÔKbpKb DıÂb˙® Gı÷. #÷fib «bÏ ◊πdbc“ EbÏ g÷c“fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ZKbÏ «bc“ Á“bT ◊πgb˙fib «÷ g÷c“fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ÆdKfi® ÔKbpKb c
c c
c #b˙T®Á“bZ® PÆ¥ ◊”÷T® ◊K∂Z Á“bTfi® OÂfib Á“Ï® Gı÷. ◊VKb÷◊d #fi÷ ÆbOÏb÷◊dfi® ÔKbpKb DıÂb˙® Eb…˙®Æ c“h “Á“fib º˙b÷fi® §‹ØPZ DıÂb˙® Gı÷ #fi÷ ◊b¶E c
c c
c œÏ®Ïb÷fi® ÆŸ¶c“Ï P˙EbÏÂb Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. Z÷fi® ◊πSK÷Á“ g÷c“fi® ÔKbpKb Á“Ï® ƶpKbZ, #ƶpKbZ #fi÷ ÔKbpKb Á“Ï÷T Gı÷. ‹˙ÆdK, ◊ÏÆdK, &gKÆdKØ® c
c c
c fiKb÷fi® ÔKbpKb Á“Ï® #b˙LKÁ“fib Gı #KbPjÁ“bÏ «ZbÔKb Gı÷. Gı÷£÷ ÆbZ fiKb÷fi® ÔKbpKb Á“Ï®fi÷ #b dˆTƈ‰fi® Ædb¡Z® Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c EÏÂbfiŸKb÷OdK c“œ˙…Á“bPTÁ“ c
c c
c ◊πØd sŸd◊Ÿ§Û◊Á“b #µKKfi : #b #µKKfidb¶ jdfiŸ¶ ‹˙v“◊ #fi÷ T¨Âfi® ˙bZ ZØb dbjŸÁ“Ï® ˙øPÎfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. PfZ®K •bdhK◊ˆ˙Á“ #µKKfi c
c c
c : #b #‘KbÏ Á“ “®fib #µKKfidb¶ •dÂ, SKbO® Á“b…fi, Á“dÏbO Pfi˙bÏÂ, dfib÷PfiOπ”fiŸ¶Æbjfi ÏbDıdZ® fiPdfiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ #O¶jfi ÁŸ“Tfib Æ◊fi® ˙bZ ƶKddb c
c c
c §‹ØÁ“ÏÂfiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Gı÷. c
c ZøZ®K ¨Ÿ£Á“bEbÏ - Á“Øb #µKKfi : #b #µKKfidb¶ PfiOπÒØdb #fib˙bÏb÷fi® ˙bZ, ‹˙v“◊, ≠“ZŸ EKb, ƶKd ÆbjfibfiŸ¶ dŸpK ¸T ZØb Ob… ¸T ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EZŸØ ¥ “ º˙PfiÁ“b #µKKfi : #b #µKKfidb¶ Gı” º˙fi® Á“bKb÷fiŸ¶ &◊A“d, #÷fi® E÷ZfibfiŸ¶ PfiÏŸ◊Â, ZØb T¨Â º˙ - ˙j fi Á“Ï˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ZØb c
c c
c ◊b¶E d”b˙πZfib÷ PfiÏŸ◊Â, ‹˙®Á“bÏ #fi÷ Gıuy“ Ïb‰® gb÷Dıfi P˙dÏÂ˙πZfiŸ¶ ‹˙®Á“bÏ, KZfib, &◊c÷“œ #fi÷ jd¸TfiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed P◊h …“ÛÂb #µKKfi : (◊πØd &o÷œÁ“) c
c c
c #b &o÷œÁ“db¶ gb÷Dıfi ◊bfi® #b’c“fi® O¶ ¥¥ÏbfiŸ¶ ˙Âfi ZZb gaZ◊bfi T÷˙bfi® P˙Pj, Oπ”Â…¥ÂbfiŸ¶ ˙Âfi, ZØb gb÷Dıfi Á“Ï˙bfi® #◊˙b’c“Á“ P˙Pj gb÷O…¥ÂbfiŸ¶ ÆŸ¶c“Ï c
c c
c ‹˙v“◊ «Zb˙® ZØb Gı÷£÷ dŸc“bc“b$ #fi÷ dŸc“bº˙®fi® cŸ“TgZbfiŸ¶ #fi÷ #÷fi® OPZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊πØd &o÷œÁ“ ◊ˆÂ ØK÷T Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“ : #b &o÷œÁ“db¶ #÷≤Ÿ“ (DŸı≤Ÿ“) fi dˆÁ“˙bfi® ˙bZ #bÁ“bT Pg¨bEbÏ® #jTbg #b’c“ &£¶]fi fi Á“Ï˙bfiŸ¶, ÏÆTb÷TŸ◊Zb ZØb Z÷fiŸ¶ WÕ“ ◊’ÏÂbd, dU◊bfi c
c c
c Pfi¥÷j ‹fi…ÒK ˙øPÎ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi OŸÂbfiŸ◊π÷¨® #fi÷ Z÷fi® ˙bZb÷, Z◊ ƶ«¶j®, dbKbdø¥b Á“Ï˙bØ® ”bfi® ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®, ÆdbEbÏ®fib Æ@K‘KÁ“fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® Z÷fib÷ c
c c
c ÆŸ¶c“Ï &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 16
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥{“ d”bEbÏ Á“Øb #µKKfi :


c
gb˙bØ
F c
c #b #µKKfifi® #¶c“Ï PfiOπÒØfib #bEbÏfib #∑“bÏ ‹Øbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. (1) #P”>Æb (2) ÆSK (3) #Eb…K (4) «πŒEK (5) #◊’ÏOπ” c
c c
c (6) ÏbP‰gb÷Dıfifib÷ SKbO (7) Ø® (12) ◊øΩ˙®, #¡◊, Z÷DıÆ„, ˙bKŸ, ˙fi‹◊PZ, ‰ÆÁ“bKfi® KbZfib (13) #Á“V¡K (14) Oø”®gbDıfi (15) ◊KÁ“ c
c c
c (16) PfiƶµKb (17) ‹fibfi (18) P˙gˆ¥b˙Dıfi #b’c“ ÆŸ¶c“Ï ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔK¶Ÿ Gı÷. &◊ƶ”bÏdb¶ #bEbÏPfiÕ“ •dÂfi® OPZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd ˙baK œŸP∞ #µKKfi : c
c c
c #b #µKKfidb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥bfiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. ÆbØ÷ ObK, ˙ø¨, #b…¥j® (#fibDı) œ¶√ “®, #b’c“ dbÊ÷“ Æb˙µK ◊π˙øPÎØ® «b÷T˙bfi® c
c c
c P˙˙÷Á“fi® ˙bZb÷ d÷] #bÁ“bœ Ïb\, ◊˙fi dbÊ÷“, #PgTb¥bSdÁ“ gb¥bfiŸ¶ «b÷T˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ZØb #ÒZdb¶ gb¥b P˙¥KÁ“ P˙Pj Pfi¥÷jfi® ÆbØ÷ ◊’ÏIKgb¥® c
c c
c #fi÷ Z÷fibØ® ØK÷T ¸Tfi® ˙bZ DıÂb˙® #µKKfi ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c #Õ“d #bEbÏ ◊πPÂPj #µKKfi : (#bEbÏfiŸ¶ ◊πPÂjbfi) c
c c
c #b #µKKfidb¶ ƺ˙fi® Á“bK, KZfib, #b≤“ ƈIdb÷ Á“bÏÂb÷fiŸ¶ PfiÏŸ◊ ◊πPZT÷√fi #fi÷ ◊πPZ{“b◊Âfib÷ P˙˙÷Á“, √bfi ◊bfi ƶOπ”fib÷ Pfi¥÷j, gb÷Dıfi˙øP∞ #fi÷ c
c c
c #◊πbÆŸÁ“ gb÷Dıfifib÷ Pfi¥÷j. Á“¥bKfib ◊πÁ“bÏ, P˙fiK, #bEbÏ, $qPsK, ƶKddb ◊π˙øÎ ¬®fi® gKbfiÁ“Zb, ◊ŸÏbÁø“Z dT, P˙œb÷jfib &◊bK #b’c“ DŸıc“b DŸıc“b ]Âb c
c c
c ◊πƶOb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c fi˙d P˙fiK Ædbj® #µKKfi : c
c c
c ◊πØd &o÷œÁ“db¶ P˙fiKØ® ØfibÏ dbfiÆ®Á“ ‹˙‹ØZbfi® ˙bZ ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. «®\ &o÷œÁ“db¶ #P˙PfiZfi® #b◊ήKb÷fiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ ÆŸP˙PfiZ fi® c
c c
c Æ@◊c“bfi® «b«Zfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® P˙fiK #b÷˙®c“fi÷ dbÊ÷“ db÷¨fi÷ ÆŸTgZbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“db ◊ˆ≈K Á“b÷ ? ◊ˆ≈Kfib T¨Â, Z÷fib ◊πPZ fidπZb ˙¶c“fi œ®TZb #b∏bfiŸ¶˙Z®|Zb ˙O÷Ï÷ DŸıc“® DŸıc“® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ OŸÏŸfi® ◊’ÏEKb #fi÷ c
c c
c #÷fib ¸Í ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c EZŸØ &o÷œÁ“db - P˙fiK Ædbj®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ •ŸZ Ædbj®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ, Z◊, Ædbj®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ, #bEbÏ Ædbj®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ, Z÷fi® #bÏbjfib #fi÷ Z÷fib c
c c
c ¸ÍfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷ Gı÷. c
c c
c c“œd ÆPg¨Ÿ fibd #µKKfi : c
c c
c #b #µKKfidb¶ PEÎ Ædbj®, ¬® dŸaZZb, gb÷Ob÷fiŸ¶ #fibÆ÷˙fi, Á“¥bK SKbO, jπŸ˙ Kb÷POZb, #db÷]Zb, #Pfic“bfiZb, •bdhK ÏZZb, PfiƶOZb, &ÀGı˙b’ÏZb c
c c
c #b’c“fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Pg¨Ÿfi® OPZfib PfiÏŸ◊Âfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ◊πØd ÏPZ˙baKb EˆPTÁ“b : #b #µKKfidb¶ (EˆT®Á“b)db¶ ƶKddb¶ #§‹ØÏ ØK÷Tbfi÷ §‹ØÏ Á“Ï˙b dbÊ÷“ #∑“bÏ ‹Øbfifib #˙Tb÷Á“fi &◊c÷“œ ZØb #÷fiŸ¶ PfiÏŸ◊Â, c
c c
c gb÷Ofi÷ dbÊ÷“, ƶKd Gıb÷ “fibÏfi® gP˙ÛKfi® #fig®ÔKZb #fi÷ ◊LEbZ ◊ˆÂ dfib÷˙øPÎfiŸ¶ &◊db ◊ˆ˙Á“ PfiÏŸ◊ #fi÷ gb÷Á“Zb ÆaZ®Ø® ØfibÏ ¸Tb÷fiŸ¶ PfiÏŸ◊ ˙O÷Ï÷ c
c c
c ÆŸc¶“Ï Á“Ï®, ƶKddb¶ dfifi÷ §‹ØÏ Á“Ï˙bfiŸ¶ PE>Zfi ƈ‰ #b◊˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷ ZØb dbfiÆ®Á“ ƶÁ“V◊fiŸ¶ ◊ PfiÏŸ◊ Á“Ï÷T Gı÷. Gı÷£÷ &◊ƶ”bÏ #◊bK÷T Gı÷. c
c c
c PfZ®Kb P˙P˙aZb EKb EˆPTÁ“b : #b EˆPTÁ“bdb¶ P˙P˙aZb EKbfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. ÆbjŸ fi÷ dbÊ÷“ EKb, OŸÂ, #fi÷ PfiKdb÷fi® #b˙LKÁ“ZbfiŸ¶ PfiÏŸ◊Â, c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 17
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E#fi®Á÷“Z˙bÆ #b’c“ EKbfiŸ PfiÏŸ◊Â, ˙O÷Ï÷ «b«Zb÷fiŸ¶ DŸıc“b DŸıc“b ˙Âfib÷ #bSdϨbfib÷ &◊c÷“œ #’ϨZ ZØb ÆŸÏP¨Z #bSdbfi® OPZ ZØb Z÷fiŸ¶ PfiÏŸ◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ÆŸF
c
gb˙bØ
¶c“Ï c
c ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c c
c c
c ËË Æ˙bfiŸKb÷OdK &ÎÏbµKKfiƈ‰d„ ËË c
c c
c #b ƈ‰fi® #¶c“Ï 36 #µKKfib÷ #b◊˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. #÷db¶ &◊T¯j dˆT◊bT 2100 ˘Tb÷Á“ ◊πdb Z÷fib ◊U ƈ‰ 1656 #fi÷ OU ƈ‰ 89 c
c c
c #b◊˙bdb¶ #bÔKb Gı÷. c
c c
c 36 #µKKfib÷ fibdb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ c
c c
c (1) P˙fiK (2) ◊ϮƔ (3) EbZŸÏ¶O®K (4) #ƶ‹Áø“Z (5) #Á“bddÏ (6) ¨Ÿ£Á“PfiOπ¶Ø®K (7) #b…Ïg®K (8) Á“bP◊PTÁ“ (9) fiPd◊π˙≈Kb c
c c
c (10) sŸd◊‰Á“ (11) «”y•ŸZ◊ˆ≈K (12) ”’ÏÁ÷“œ®K (13) PEÎƶgˆZ®K 914) $¥ŸÁ“bÏ®K (15) ÆPg¨Ÿ (16) «πŒEK Ædbj® (17) c
c c
c ◊b◊•d®K (18) ƶKZ®K (19) døOb◊Ÿ‰®K (20) d”bPfiOπ∂Ø®K (21) ÆdŸs◊bT®K (22) Ï”fi÷d®K (23) Á÷“œ®Ob…Zd®K (24) ÆPdPZ c
c c
c (25) K∏®K (26) ÆdbEbÏ® (27) √TŸ¶Á“[K (28) db÷¨dbOOPZ (29) Æ@KaS˙ (30) Z◊dbO (31) EÏÂbP˙Pj (32) ◊πdbc“‹Øbfi c
c c
c (33) Á“d◊πÁø“PZ (34) T÷LKb˙Âfi (35) #ÂObÏ (36) º˙bº˙bP˙g§aZ. #b Ï®Z÷ 36 #µKKfib÷fib fibdb÷ #b◊˙bdb¶ #b˙÷Tb Gı÷. #µKKfi fi¶. 2/ c
c c
c 6/16 #fi÷ 29db¶ OUƈ‰b÷ ◊ #b◊˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. «bÁ“[ ◊Uƈ‰b÷ Dı Gı÷. c
c c
c ◊πØd P˙fiK #µKKfi c
c c
c #b #µKKfidb¶ P˙PfiZfib T¨Â #P˙fi®Zfib T¨Â P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® P˙fi®Zfi÷ #˘˙fi® &◊db #fi÷ #P˙fi®Z fi÷ #’ “KT Ê“ey“fi® &◊db #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı.÷ c
c c
c O˙÷¥Âb, Oπ”Â…¥Âb, OπbÆ÷>¥Âb Æ«¶j® P˙˙÷Á“ Gı÷£÷ &◊ƶ”bÏ Á“ÏZb P˙fiKfi® Æ˙‰ ◊πœ¶Æb Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c PfZ®K ◊Ï®¥” #µKKfi : #b #µKKfidb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb ◊Ï®¥”® fib÷ &◊c÷“œ c“Ï÷Á“fib fibd #÷fiŸ¶ ˙Âfi #fi÷ Gı÷£÷ ◊Ï®¥” Æ”fi Á“Ï˙b dbÊ÷“ ◊π÷ÏÂb c
c #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K EbZŸÏ¶O®K #µKKfi : EbÏ #¶Ob÷fi® cŸ“TgZbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. 1 dfiŸÛKg˙fi® cŸ“TgZb 2 •ŸPZ 3 •∞b 4 ˙®K (#bEÏÂ) P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® EbÏ c
c c
c #¶Ob÷fi® ◊πb§¡ZØ® PƵj◊c“ dÍ÷ Gı÷ Z÷ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ #ƶ‹Áø“Z (◊πdbc“b◊πdbc“) :- #b #µKKfifib «÷ fibd Gı÷. #÷db¶ ◊πdbc“fib÷ &◊c÷“œdb¶ Eb÷Ï ZØb c“®◊Á“fiŸ¶ &c“b”Ï P˙O÷Ï÷ #b◊˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed #Á“bd dÏ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ dÏ P˙¥Kfib ◊π˘fib÷ dÏÂfib g÷c“ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® PœœŸfibO #TPÆKbfiŸ¶ &c“b”Ï P˙¥d◊ØObd® œbÁ“Ê“®Á“fiŸ¶ c
c c
c &c“b”Ï UŸZÁ“bÏfiŸ¶ &c“b”Ï P˙O÷Ï÷ &c“b”Ï #b◊® Gı÷£÷ ◊¶’ “Zb÷fib ‰Â ÆÁ“bd dÏÂdb¶ #÷Á“ ÆÁ“bd dÏÂfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ¥{“¨Ÿ£Á“ PfiOπ∂Ø (◊ŸÏŸ¥P˙Ub) #µKKfi : #bdb¶ #∏bfi®#b÷fiŸ¶ cŸ“:√dKº˙fi d…‰® gb˙fib, #œÏÂgb˙fib P˙O÷Ï÷fib÷ &◊c÷“œ #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊¨®fiŸ¶ c
c c
c &c“b”Ï #b◊® Gı÷£÷ O˙÷¥Âbfib÷ &◊c÷“œ #b◊÷T Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd #b…Ïgπ®K #µKKfi : d”÷dbfib÷fib PfiPdÎ÷ ◊b “˙bdb¶ #b˙Zb ]÷Ê“bfi¶Ÿ &c“b”ÏÂ, Á“b’Á“®fiŸ¶ ZØb #bdπfiŸ¶ &c“b”ÏÂ, c÷“˙Zb#b÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib Á“bdgb÷Ob÷fi® c

H ZŸTfib, ‰Â ˙PÂÁ“b÷ ZØb ÆdŸsfiŸ¶ &c“b”Ï &◊ƶ”bÏdb¶ jd #jd ZŸTfib P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 18
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E#Õ“d Á“b◊®T®K #µKKfi : - #b #µKKfidb¶ Pg¨ŸfiŸ¶ T¨Â cŸ“OPZ Pfi¥÷jfib &◊bKfi® PDı∏bÆb db√®fiŸ¶ ZØb Æb˙P‰Á“ ZØb ◊b®fib ◊π˙b”fiŸ¶ &c“b”Ï P˙O÷F
c
gb˙bØ
Ï÷ c
c ˙Âfi Á“Ï® &◊ƶ”bÏdb¶ jd#bÏbjÁ“b÷fi® &gKTb÷Á“fi® #bÏbjfibfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c fi˙d fiPd◊π˙π≈Kb #µKKfi : #b #µKKfidb¶ fiPdÏb\fiŸ¶ \PZ‹dÏ #÷fib÷ Oø”SKbO œA÷“Òs fbÏb fibPdÏb\fi÷ P˙P˙j «b«Zb÷ dbÊ÷“fi® ◊πbØfib#b÷ fiPdÏb\#÷ c
c c
c #b◊÷Tb ÆŸ¶c“Ï &ÎÏb÷ $Òs fbÏb ◊πOÊ“ ØZŸ¶ fiPd Ïb\fi® ◊π˙π≈Kb P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® &◊ƶ”bÏdb¶ fiPdÏb\ Ædbfi  “bmb◊ŸÏŸ¥b÷fi® gb÷Ob÷Ø® Pfi˙øPÎfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c c“Æd sŸd◊Ÿ‰Á“ : dfiŸÛK º˙fifi÷ sŸd◊‰fi® ZØb ÁŸ“œbOπ P«>cŸ“fi® &◊db, ◊ŸÏbÁø“Z Á“dÏDı fi÷ cŸ“Ï Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ, dfiŸÛKg˙fi® cŸ“TgZb P˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Á“Ï® œbÏc“®K c
c c
c Á“dTfiŸ¶ ZØb dbOfiŸ¶ ZØb gbÏ˙b”Á“fiŸ¶ ZØb ÆdŸsZÊ“fiŸ¶ &c“b”Ï #b◊® Gı÷£÷ ÏbOf÷¥ fib÷ ¨K Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊÷T Gı÷. c
c c
c #‘KbÏdŸ¶ «”y˙πZ◊ˆ≈K #µKKfi : #b #µKKfidb¶ #ÂObÏ #bEbÏÁ“Øfi ◊πPZ∏b #P˙fi®Z #fi÷ ÆŸP˙fi®Zb÷fib T¨Â PDı∏bÆŸfib ◊b¶E #˙OŸÂ ZØb 8 OŸÂ c
c c
c ZØb #÷fib T¨Âb÷ «”y•ŸZfi÷ œ¶√◊Kfi® ODıÏbDıfi® PÆ>”fi®, P˙O÷Ï÷ 16 &◊db P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ •ŸZ #µKKfiZ® Pœ˙◊c“ ◊πb¡Z®fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c «bÏdŸ¶ ”’ÏÁ÷“œ®K #µKKfi : ¨ŸsÁŸ“Tdb¶ &S◊≥ ØK÷Tb ”’ÏÁ÷“œ®•dÂfiŸ¶ Pg¨b dbÊ÷“ «πŒK∏db¶ Dı˙Ÿ «πbŒÂb÷ fbÏb #fibc“Ï PZÒcŸ“Á“ K¨fib÷ Á“b÷◊, P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ”’ÏÁ÷“œ® •dÂfbÏb #µKbSd ‹fibfi #fi÷ #µKbSd K∏fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c Z÷ÏdŸ¶ PE‰Æ¶gˆPZ #µKKfi : PE‰Æ¶gˆPZ dŸPfi ƶgˆPZ dŸPfifiŸ¶ ”§‹Zfib◊Ÿ’Ïdb¶ PfiKbŸ Á“Ï˙Ÿ¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ SKbÏ «bc“ Á¶“P◊T◊ŸÏdb¶ EŸTfi® ÁŸ“P¨db¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ c
c c
c «πŒc“Î EA“˙PZ Ø˙Ÿ¶, ◊Ÿ’ÏdZbT◊ŸÏ PE‰ dŸPfifib÷ &S◊PÎ #÷dfiŸ¶ c“®¨bOπ”Â, PE‰dŸPfi #fi÷ «πŒc“ÎfiŸ¶ ƶ˙bc“, EA“˙PZfiŸ¶ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c c
c Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c Eb…c“dŸ¶ $¥ŸÁ“bÏ®K #µKKfi : ◊ŸÏb÷P”Z ◊Ÿ‰fib÷ ◊ˆ˙ g˙ #÷dfiŸ¶ \PZ‹dÏ ∏bfi, ƶÆbÏØ® P˙ÏaZ ◊ŸÏb÷P”Z fbÏb ◊Ÿ‰b÷fi÷ Æd\˙˙Ÿ¶ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® DŸıc“® c
c c
c DŸıc“® &◊db#b÷ #b◊® Gı÷£÷ Ïb\ #b’c“fi¶Ÿ c“®¨bfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c ◊¶c“ÏdŸ¶ ÆPg¨Ÿ #µKKfi : Pg¨Ÿfib T¨Â, PfiKbŸ fi Á“Ï˙Ÿ¶, ◊πœ¶Æb fi® $·Gıb fi Ïb√˙®, Á“bdgb÷Ofi® Eb”fib fi Á“Ï˙®, #bƧaZ fi Á“Ï˙® P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi c
c c
c Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c Æb÷ÍdŸ¶ «πŒEK ÆdbPj #µKKfi : gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb c“Æ «πŒEK ÆdbPj‹Øbfib÷fiŸ¶ ◊πÏŸ◊ #÷ c“œ ‹Øbfib÷fi® c“œ ObØb#b÷ «πŒEKfib÷ dP”db P˙. ˙Âfi c
c c
c Á“Ï® Gı÷£÷ «πŒEKØ® Pœ˙◊c“ ◊πb§¡Zfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ÆÎÏdŸ¶ ◊b◊•d #µKKfi : #bdb¶ PfiOπ∂Ø jdfi÷ \ÂfibÏb÷ ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ‹˙·Gı¶c“® ¸Ï˙b˙bÍb÷, #P˙˙÷Á“Ø® EbT˙b˙bÍb÷, dbKb˙®, «”ygbÆ®, #Pgdbfi®, c
c c
c Tb÷g®, P˙¥K®, Tb÷TŸ◊, f÷¥®, Á“T”◊π®K, cŸ“ÏbEbÏ®, P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊¶Eb•˙ Æ÷˙® •dÂ˙÷œ˙bTb÷ &gKTb÷Á“Z® gπÕ“ ØbK Gı÷ P˙O÷ÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #b˙÷T Gı÷. c
c c
c #∑“bÏdŸ¶ ƶEZb #µKKfi : Á¶“P◊T◊ŸÏfib ƶKZÏb\fiŸ¶ PœÁ“bÏ dbÊ÷“ Dı˙¶Ÿ. ]˙bK÷Tb ”ÏÂfiŸ¶ dŸPfi ◊bÆ÷ ◊”b÷>E˙Ÿ¶. ”ÏÂfi® ◊bGıÍ Ïb\#÷ Dı˙Ÿ¶. Ïb\fib÷ ◊_bZb◊ dŸPfi c
c c
c ◊bÆ÷ ¨dbKbEfib. Ïb\fiŸ¶ ’c“P¨Z Ø˙Ÿ¶. P˙O÷Ï÷ ˙Âfib÷ Á“Ï® Æ˙Øb ◊’ÏOπ” dŸaZ ØK÷Tbfi® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c #b÷O®ÆdŸ¶ døOb◊Ÿ‰ #µKKfi : ÆŸOπ®˙ fiOÏ «TgsÏb\, døObÏb®, døOb◊Ÿ‰, ◊ˆ˙g˙fi® ‹døPZ, dbZbP◊Zb ◊bÆ÷ ◊π˙π≈Kb dbÊ÷“ #fiŸdPZ dbZbP◊ZbfiŸ¶ c
c c
c •dº˙fibdb¶ #ÆŸP˙jbfiŸ¶ ˙Âfi døOb◊Ÿ‰ fbÏb Ædbjbfi #fi÷ #÷fiŸ¶ Pfi˙b P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c

H ˙®ÆdŸ¶ d”bPfiOπ∂Ø®K #µKKfi : PÆ∞ #fi÷ ƶKZb÷fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï® ÆSK jdÁ“Øb Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“fi® ◊π÷ÏÂb #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷ #fi÷ dOjfib Ïb\ •÷PÂÁ“fi÷
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 19
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E#bfibØ® dŸPfifiŸ¶ ˙bZbTb◊ #b #µKKfidb¶ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷ ZØb #fibØZbfib #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ DıÂb˙® Gı÷£÷ d”PfiOπ∂Øfib º˙fifiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸF
c
gb˙bØ
¶ c
c Gı÷ #fi÷ dŸPfiº˙fifi® ZŸTfib ◊¨® º˙fifi® ÆbØ÷ ÆbØ÷ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c #÷Á“˙®ÆdŸ¶ ÆdŸs◊bT®K #µKKfi : E@◊bfiOÏ® gO˙bfi d”b˙®Ï‹˙bd®fib÷ PœÛK◊bPTZ •b˙Á“ #÷fi÷ ¬®fi® ÆbØ÷ P◊”y “ fiOÏ Dı˙Ÿ¶, fib˙ “®db¶ Og˙Z® ¬®#÷ c
c c
c ◊Ÿ‰fib÷ DıÒd #b◊˙b÷, ÆdŸsdb¶ ◊πÆ˙ ØK÷T ”b÷˙bØ® ÆdŸs◊bT fibd KŸ˙bfi˙K÷ Eb÷Ïfi÷ ˙jgˆPd &◊Ï DıZb÷ \÷$ ◊b÷Zbfi÷ ˙…Ïb‘K Øb˙Ÿ¶, c“®¨b T÷˙® ƶKdfi® Æbjfib c
c c
c Á“Ï˙®, Á÷“˙T∏bfi ◊πb¡Z Á“Ï˙Ÿ #fi÷ ƶÆbÏÆbOÏØ® ◊bÏ Ø˙Ÿ¶ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. c
c c
c «b˙®ÆdŸ¶ Ï”fi÷d® #µKKfi : œb…Ï®◊ŸÏdb¶ ˙ÆŸc÷“˙ Ïb\, œb…’Ï◊ŸÏdb¶ ÆdŸsP˙DıK Ïb\ Pœ˙bc÷“˙®fib ◊Ÿ‰ #’ÏÕ“fi÷Pd ÏbDŸıT ÆbØ÷ P˙˙b”fi® P˙OZb÷ gO˙bfi c
c c
c fibdfibØfiŸ¶ ƶKdOπ” Á÷“˙T∏bfi «bc“ ÏbDŸıTfi® ◊π˙π≈Kb ÏbPDıdPZfiŸ¶ Ï…˙Z ◊˙Z ◊Ï gO˙bfi #’ÏÕ“ fi÷PdfibØfib c“œfi÷ Dı˙Ÿ¶, dbOdb¶ ˙ÏÆbc“, ˙¬ ÆŸÁ“b˙˙b dbÊ÷“ c
c c
c OŸ¸bdb¶ Dı˙¶Ÿ, ÏØfi÷PdfiŸ¶ P˙EPTZ Ø˙Ÿ¶, ÏbPDıdPZfib÷ &◊c÷“œ, ÏØfi÷PdfiŸ¶ Á÷“˙T∏bfi #fi÷ Pfi˙bÂfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c Z÷˙®ÆdŸ¶ Á÷“œ®Ob…Zd #µKKfi : #b #µKKfidb¶ •b˙SØ® fiOÏ®, PZÒcŸ“Á“ &Ubfi gO˙bfi„ ◊bwfibØfib PœÛK Á÷“œ® •dÂfiŸ¶ #bOdfi gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib PœÛK c
c c
c Ob…Zd‹˙bPdfiŸ¶ Æb˙SØ® fiOÏ®db¶ Á“b÷{“Á“ E…SKdb¶ &ZÏ˙¶Ÿ. «≥÷fiŸ¶ PdTfi ÆE÷T, #E÷T ◊b¶EKbd, EbÏKbd, P˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ◊π˘fi Á÷“œ®•d fbÏb Ædbjbfi Á“Ï˙Ÿ¶ c
c c
c #¶Z÷ Á÷“œ® •dÂfiŸ¶ ◊b¶E d”b˙πZ jbÏ Á“Ï˙Ÿ¶ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. c
c c
c Eb÷˙®ÆdŸ¶ ÆPdPZ #µKKfi : #Õ“◊πjbfi dbZbdb¶ ◊b¶E ÆPdPZ ‰Â OŸ§¡Z dbæ ›Kb ÆPdPZfib EbÏ g÷c“, gb¥b ÆPdPZfib #b≤“ c“b÷¥, #÷¥Âb ÆPdPZfib ‰Â g÷c“, c
c c
c #bc“bfi ÆPdPZfib «÷ g÷c“ ◊b’ÏÛTb◊PfiÁ“b ÆPdPZ dfi, ˙EfiOŸ§¡Zfib EbÏ EbÏ g÷c“b÷ #fi÷ Á“bK OŸ§¡Zfib ◊b¶E g÷c“ P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #Õ“◊π˙Efi dbZbfi® c
c c
c Æ@KO„ #bÏbjfibØ® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ◊E®ÆdŸ¶ K∏ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ DıK]b÷¥ dŸPfifiŸ¶ ˙bÏbÂÆ® «”bÏ &Ubfidb¶ &ZÏ˙Ÿ¶ #fi÷ P˙DıK]b÷¥fiŸ¶ K∏ Á“Ï˙Ÿ¶ dbƨd ◊bÏÂb˙bÍb DıK]b÷¥ c
c c
c dŸPfifiŸ¶ Pg¨bØ÷| Dı˙Ÿ¶, Pg¨b fi #b◊˙® P˙DıK]b÷¥ fbÏb ◊π˘fib÷ DıK]b÷¥dŸPfi fbÏb Ædbjbfi, K∏˙b’c“ «πbŒÂb÷fi® c“œb #fi÷ ˙b‹ZP˙Á“ «πbŒÂfiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷ c
c c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® P˙DıK]b÷¥ fbÏb DıK]b÷¥ dŸPfifi÷ Pg¨b dbÊ÷“ ◊πbØfib DıK]b÷¥ dŸPfifib÷ P˙ÏPZ &◊c÷“œ P˙DıK]b÷¥ dŸPfifi® ◊π˙π≈Kb P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T c
c Gı÷. c
c c
c GıÔ˙®ÆdŸ¶ ÆdbEbÏ® #µKKfi : #b #µKKfidb¶ ÆdbEbÏ®fib c“Æ g÷c“, ’c“˙Æ ÆdbEbÏ®, ÏbP‰ ÆdbEbÏ® EbÏ, EbÏ P˙gbOdb¶ Á“Ï˙b Kb÷‘K Á“ZÔKfiŸ¶ P˙‹ZøZ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ÆdbEbÏ® #bÏbjfibØ® Pœ˙◊c“ ◊πb§¡Zfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ÆSKb˙®ÆdŸ¶ √TŸ¶Á“[K #µKKfi : #b #µKKfidb¶ OObEbKfiŸ¶ #µKb§SdÁ“ ◊’ÏEK cŸ“Õ“ c
c c
c PœÛKb÷fi® ˙bZ #÷fib T¨Â OObEbKfi® PE>Zb OObEbKfi® ÆbÏPØ ÆbØ÷ ZŸTfib cŸ“Õ“ PœÛKb÷fi® Oc“gfi® &◊db, PœÛKb÷fib÷ ◊’ÏSKbO OObEbKfib÷ #÷Á“b’Á“ P˙”bÏ c
c c
c P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. c
c c
c #≤“Kb˙®ÆdŸ¶ db÷¨dbO OPZ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ ∏bfi, c“œfi, Eb’ω, Z◊ Z÷fib g÷c“b÷ #÷fi® ÔKbpKb#b÷, #÷fib T¨Âb÷ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c #b÷O‰®ÆdŸ¶ Æ@KaS˙ ◊ÏbA“d #µKKfi : #b #µKKfidb¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® fbÏb Æ@KaS˙ ◊ÏbA“d #µKKfifiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi #µKKfi PÆÎ÷Ï Dı÷Ê“Tb c
c c
c P˙¥Kb÷ #fi÷ Z÷fib ¸Íb÷ Dı÷˙b Á÷“ ƶ˙÷O, Pfi˙÷|c“, jd•∞b, P˙O÷Ï÷fib ¸Íb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ A“b÷j, dbfi, dbKb, Tb÷g, PdΩKbc“œfi Æ¿K &◊Ï P˙DıK d÷Í˙˙bfib c

H ¸Ífi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷.


•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 20
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E‰®ÆdŸ¶ Z◊dbO #µKKfi : Z◊Ø® Á“d¨Kfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. Gı ◊πÁ“bÏfib «bm #fi÷ Gı ◊πÁ“bÏfib #¿K¶ZÏ Z◊fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #÷fib ◊÷Ê“b g÷c“b÷ DıÂb˙® GıF
c
gb˙bØ
÷£÷ c
c Z◊Ø® Pfi˙bÂfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #÷Á“‰®ÆdŸ¶ EÏÂP˙Pj #µKKfi : #bdb¶ Eb’ωخ g˙dŸ§aZfib ˙Âfifi® œv“#bZ Á“Ï® Pfi˙øPÎ ◊π˙øPÎfi® ÔKbpKb DıÂb˙®, ÏbO f÷¥, c¶“ “, O˙, P˙Á“Øb, Æ¿K, c
c c
c Á“¥bK, cŸ“µKbfi P˙O÷Ï÷Z® Pfi˙øPÎfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® P◊> “ #˙Oπ” ◊πPZdb, «πŒEK OŸ§¡Z &◊bÆÁ“ Pg¨Ÿ ◊πPZdb P˙O÷Ï÷fi® ◊π˙øPÎdb¶ ˙bZb÷ DıÂb˙® #÷ Ï®Z÷ Pfi˙øPÎ #fi÷ c
c c
c ◊π˙øPÎ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #÷ dŸDı« Pfi˙øPÎ #fi÷ ◊π˙øPÎfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ EÏÂP˙Pj #bÏbjfibØ® gb˙dŸ§aZfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «‰®ÆdŸ¶ ◊πdbc“‹Øbfi #µKKfi : #b #µKKfidb¶ ÆdbPj dÏÂfib Æbjfib cŸ“:‹˙¡fifiŸ¶ Á“bÏÂ, cŸ“:√fiŸ¶ ÆdˆT fibœ ◊b¶E÷ $q§ÒsKb÷fib P˙¥KØ® P˙ϧaZ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ dŸaZ #bSdbfib œb˘˙Z ÆŸ√fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Z÷‰®ÆdŸ¶ Á“d◊πÁø“PZ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ #b≤“ Á“db÷|fib fibd #÷fi® &ÎÏ ◊πÁø“PZ#b÷ Dı]ÒK #fi÷ &SÁø“Õ“ §‹ØPZ#b÷ #fiŸgbO (ÏÆ) fi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ c
c c
c Á“dP˙◊bÁ“ ∏bZbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c Eb÷‰®ÆdŸ¶ T÷LKb #µKKfi : T÷LKb ƶ«¶Pj #‘KbÏ #PjÁ“bÏ T÷LKbfiŸ¶ ˙Âfi, O¶j, ÏÆ, ‹◊œ, ◊Ï®Âbd, T¨Â, ‹Øbfi, §‹ØPZ #fi÷ OPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c ◊b¶‰®ÆdŸ¶ #ÂObÏ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ Æbjˆ Pfi˙bÆ fib #Kb÷‘K ‹Øbfi gb÷Dıfi «fib˙˙bfib÷ Pfi¥÷j Pg¨b˙øPÎ P˙jbfi Æbjfib P˙Pj P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ c
c c
c #b˙÷T Gı÷. c
c c
c Gı‰®ÆdŸ¶ º˙bº˙ P˙g§aZ #µKKfi : #b #µKKfidb¶ º˙bº˙ P˙g§aZ ∏bfi ƶKdfi® Æbjfib Tb÷Á“bTb÷Á“fiŸ¶ ‹˙v“◊ #º˙ P˙gbOdb¶ #º˙b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ c
c c
c ˙Âfi #fi÷ sÔK, ¨÷‰, Á“bT #fi÷ gb˙fi® ◊πÏŸ◊Âb º˙P˙gbOdb¶ º˙b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi ‹Øb˙Ï «÷›§Òs, Z÷$§ÒsK, E&’ϧÒs, ◊¶PE§Òs, fibÏÁ“[, dfiŸÛK, c÷“˙Zb c
c c
c P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® &◊ƶ”bÏdb¶ Gı÷£÷ Á¶“c“◊gb˙db¶ #PgKb÷O gb˙fib, ’Á“§V«¥ gb˙fib, #bÆŸÏ® gb˙fib, db÷” gb˙fib P˙O÷Ï÷ gb˙fibfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷ #fi÷ c
c c
c &◊ƶ”bÏdb¶ Gı‰®Æ #µKKfib÷fib Á“Øfi ◊_bZ„ gO˙bfi„ d”b˙®Ï‹˙bd®fi® Pfi˙b ◊πb§¡Zfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c #b˙LKÁ“ ƈ‰ P˙¥K ƈE® c
c c
c ◊πØd ÆbdbPKÁ“ #µKKfi : ÆbdbPKÁ“ ˙πZ Oπ” Á“Ï˙bfib÷ ◊b≤“ c
c c
c PfZ®K EZŸP˙>œPZ ‹Z˙ #µKKfi : EZŸP˙œPZ ‹Z˙fib÷ ◊b≤“ c
c c
c ZøZ®K ˙Òc“fi #µKKfi : fid‹Á“bÏd¶‰, OŸÏŸ˙¶c“fibfib÷ ◊b≤“, fbc“œb˙Z OŸÏŸ˙¶c“fibfib÷ ◊b≤“, #’Ï”¶Z ˙¶c“fibfib÷ ◊b≤“. c
c c
c EZŸØ ◊πPZA“d #µKKfi : ƶP¨¡Z ◊πPZA“d ◊b≤“ - ƶKd ƶ«¶j® Á“bT ◊πPZT÷√fib ƶ«¶j®, #ƶKd ƶ«¶j®, Pf˙®c“ «¶jfi Æ«¶j® #PZEbÏb÷, P‰˙®c“ sh “ c
c c
c ƶ«¶j® #PZEbÏb÷ Ø® T› 33 #œbZfib ƶ«¶j® #PZEbÏb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T Gı÷. SKbÏ«bc“ Æ˙ #PZEbÏb÷fib ◊πPZA“dÂfiŸ¶ ◊b≤“, jd#bÏbjfib Á“Ï˙bfi® c
c c
c ◊πPZ∏b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊¶EÁ“bK ÆO¶ #µKKfi : Á“bK ÆO Á“Ï˙bfi® ◊πPZ∏b ZØb Á“bKb÷ ÆOb÷|fib #bObÏbfib ◊b≤“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ¥Õ“ ◊πSKb√bfi #µKKfi : fi˙Á“bÏœ®Ø® T› &◊˙bÆ ÆŸj® ZØb ’c“˙Æ E’Ïdd #PgOπ” ˙O÷Ï÷fib ◊πSKb√bfi ˙O÷Ï÷ ◊b≤“b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c

H •b˙Á“fib #b˙LKÁ“ ƈ‰


•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 21
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E◊πØd ÆbdbPKÁ“ #b˙LKÁ“ : (ÆbdbPKÁ“˙πZ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï˙bfib÷ ◊b≤“


c
gb˙bØ
F c
c PfZ®K EZŸP˙œZ® #b˙LKÁ“, ZøZ®K ˙¶c“fi #b˙LKÁ“ - #b «¶≥÷ #b˙LKÁ“b÷ •d #b˙LKÁ“ Ædbfi Gı÷. c
c c
c EZŸØ ◊πPZA“d #b˙LKÁ“ : #bdb «bÏ #PZEbÏb÷fiŸ¶ ◊b≤“, fibfib #PZEbÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ◊b≤“, ƶT÷√fibfib÷ ◊b≤“, #∑“bÏ ◊b◊ ‹Øbfi ¨db◊fib ˙O÷Ï÷fib ◊b≤“ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed Á“bKb÷|SÆO #b˙LKÁ“ : •d #b˙LKÁ“fib Ædbfi¥{“ ◊πSKb√bfi #b˙LKÁ“ - ÆdŸ·EK ◊πSKb√bfi ◊b≤“ - #b Ï®Z÷ #b˙LKÁ“ ƈ‰fi® Ædb§¡Z ØbK Gı÷. c
c c
c P◊> “ PfiKŸ§aZ c
c c
c #bfi® #¶c“Ï 671 ◊U ObØb#b÷ #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. dŸpKZKb ÆbjˆÆbµ˙®ºfib #b”bÏb’c“ ƶ«¶j® P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c P◊> “PfiKŸ§aZ ƈPE c
c c
c ◊πØd ObØbfi® #¶c“Ï P◊> “PfiKŸ§aZfib #b≤“ g÷c“ «Zb˙® Z÷fib œ¯c“b÷fib÷ ◊KbK #÷fi® ÔKbpKb sÔKP◊> “fib ‰Â g÷c“ P˙O÷Ï÷ DıÂb˙® 46 ObØb ÆŸj® ◊øΩ˙®, #◊, Z÷Dı, c
c c
c ˙bKŸ, ˙fi‹◊PZ #b’c“fib P˙P˙j g÷c“b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. SKbÏ «bc“ #bjbÁ“d #b’c“ «÷ZbPTÆ c“b÷¥b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® •dÂ˙bP”fi®◊Á“ #÷˙b ◊b¶E c
c c
c ◊πÁ“bÏfib •dÂb÷ A“b÷jb’c“P◊> “fib &c“b”ÏÂb÷ &c“Od„ ◊b÷¥b÷ 432 #˙b¶ZÏ g¶Ob÷ P˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #b”bÏ Á“Ï˙bfib #fi÷ fi Á“Ï˙bfib Gı, Gı c“b÷¥b÷ «Zb˙® c
c c
c #b Oπ¶Øfi® ◊ˆÂb”`PZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c c
c c
c sÔKbfiŸKb÷O ◊πjbfi ƈ‰Áø“Zb¶O ƈ‰d„ c
c c
c ◊πØd •ŸZ ‹Á¶“j:(◊πØd ÆdK #µKKfi)-◊πØd &o÷œÁ“-#b &o÷œÁ“db¶ «¶jfi Zb÷ “˙b dbÊ÷“fi® ◊π÷ÏÂb #b◊®. (1) ◊¶Ed”bgˆZ ˙bZ, (2) #bSdbc“K®Z ˙bZ c
c c
c (#÷Á“bÒZ˙bZ) (3) c÷“”bS˙ ˙bZ (4) Á“bÏÁ“ ˙bZ (5) ◊¶E‹Á¶“j ˙bZ, EbÏ jbZŸ ˙bZ, #bSd ¥{“ ˙bZ (6) #¸T ˙bZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“:db, #b &o÷œÁ“ PfiPZ˙bc“ #∏bfi˙bc“, ∏bfi˙bc“, PA“Kb˙bc“, ˙O÷Ï÷fi¶Ÿ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“-db DıOZ„ Á“ZøS˙ ˙bc“, ‰…ÏbPœÁ“ ˙bc“, #fiŸ{“bfi ˙bc“ ˙O÷Ï÷ ˙bZ Gı÷. c
c Eb÷Øb &o÷œÁ“-db œŸµj #b”bÏfi¶Ÿ P˙jbfi, Tb÷Á“˙bc“ ◊b¶EÆPdPZ ◊b¶E ƶ˙Ï #Æ˙∏ ˙bc“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c PfZ®K ˙…ZbT®K #µKKfi:#bdb¶ ◊πØd &o÷œÁ“db¶ dbfi˙g˙fi® cŸ“TgZb #bKŸÛKfi® #PfiSKZb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ db÷”P˙DıKfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c PfZ®K &o÷œÁ“db Pfi>c“bfib÷ Pfi¥÷j, Ædgb˙ Æbjfib ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ OŸÏŸ#÷ «Zb˙÷T dŸ§aZ dbOfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“db-ƶ˙Ï #fi÷ PfiDıÏbØ® Dı ◊¶’ “Zfi® dŸ§aZ ØbK, ¬® SKbOØ® Dı dŸ§aZ ØbK ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ OŸÂb÷fib ƶ«¶j Z®Ø∂Á“Ïb÷ #fi÷ #÷fib #fiŸKbfi®#b÷fiŸ¶ c
c c
c Ædbfi ◊πÏŸ◊Âbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &◊ÆO #µKKfi:(◊πØd ◊πPZÁŸ“T &◊ÆO &o÷œÁ“) #b &o÷œÁ“ PgÏŸ Pg¨ŸÁ“fi÷ œ®œŸ◊bTfi® #fi÷ &◊ÆOb÷| Æ”fi Á“ÏfibÏfi÷ O”bØ® •®Áø“ÛÂfi® &◊db c
c c
c #b◊˙bdb¶ #b˙® Gı÷. #÷d &◊db#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® ◊’Ï¥”fi® ˙bZb÷ Dıdb˙® Gı÷ #fi÷ &◊db#b÷ #b◊® Gı÷. c
c c
c PfZ®K #fiŸÁˆ“T &◊ÆO &o÷œÁ“:#b &o÷œÁ“db #fiŸÁˆ“T &◊ÆOb÷|fi÷ ƶKdfi® #PjÁ“ ”bPfi ØbK Gı÷. #÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷. c
c c
c ZøZ®K &o÷œÁ“-◊Ï˙bc“® ˙Efi DıÒK #µKbSd cŸ“:√-#bdb¶ ƶKd g®ÏŸ #fi÷ KŸ∞ g®ÏŸfi® ZŸTfib Á“Ï® Gı÷£÷ &◊ÆO Æ”fi Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊˙bdb¶ #bÔKb÷ Gı÷. c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 22
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EEZŸØ &o÷œÁ“:KØb ˙§‹ØZ #Ø ◊ÏŸ◊Â:#bdb PÆP∞fib ƶ«¶jdb¶ P˙P˙j dbÒKZb#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ &◊ÆO Æ”fi Á“Ï˙Ÿ¶ #÷ ÆdŸs Ædbfi cŸ“ÛÁ“Ï Gı÷. GıZb¶ Æ”fiF
c
gb˙bØ

c
c Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊÷ Gı÷. c
c c
c EZŸØ ¬® ◊’Ï∏b #µKKfi:#bfib ◊πØd #fi÷ PfZ®Kb &o÷œÁ“db ¬® ◊’Ï¥”fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï÷TŸ¶ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed fiÏÁ“ P˙PgaZ #µKKfi:◊πØd &o÷œÁ“db¶ fiÏÁ“ ˙÷c“fib «®\ &o÷œÁ“ ◊b◊®fi® EbÏ÷ OPZ#b÷db¶ gπdÂfiŸ¶ ˙Âfi ØK÷T Gı÷. c
c c
c ¥{“ ˙®Ï ‹ZŸPZ #µKKfi:#b &o÷œÁ“db gO˙bfi d”b˙®Ïfib OŸÂbfiŸ˙bc“ #fi÷ &◊dbKŸaZ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd ÆŸœ®T ◊’Ïgb¥b #µKKfi:#b &o÷œÁ“db P”>ÆÁ“ Dı…fi® P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷db¶ Dı &S◊≥ Ø› ˙÷c“fib gb÷O˙÷ Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ &◊ÆO Æ”fi #fi÷ ÏbO c
c c
c f÷¥Ø® Pfi˙øPÎ Æ˙Øb Á“dØ® ¨K, db÷¨fi® ˙bZ DıÂb˙® &o÷œÁ“ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. c
c c
c #Õ“d ˙®K #µKKfi:#b &o÷œÁ“db¶ ˙®Kfib g÷c“, #÷fib÷ gb˙bØ Á“› «bT ˙®K ◊¶’ “Z ˙®Kfib ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c fi˙d jd #µKKfi:◊πØd &o÷œÁ“db¶ jdfiŸ¶ ‹˙v“◊ #÷fi® ◊ø·Gıb #fi÷ &◊c÷“œ #b◊® Gı÷£÷ db÷¨ ◊K∂Z Á“¥bK SKbOfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c c“Æd ÆdbPj #µKKfi:#bfib &◊c÷“œÁ“db¶ jd•˙ dbÊ÷“ ◊π÷ÏÂb, Pfic“bfi, P”>Æbfib÷ Pfi¥÷j, ƶKd ◊bTfi, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ PfiÏ◊÷¨ Ø˙bfib÷ &◊c÷“œ œÏ®Ïfib÷ c
c c
c ddS˙ Pfic“bfi, DıÒd, dÏÂfi® #bœbfi÷ SKbO® dŸaZ ØbK Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #÷Á“bc“œ dbO #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db db÷¨ dbO dbÊ÷“ ◊πLfifiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ º˙fi◊K∂Z œŸ∞ #b”bÏ T÷˙bfib÷ &◊c÷“œ Gı÷. c
c c
c fbc“œ Æd˙ÆÏ #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db¶ EbÏ ˙bc“, #∏bfi˙bc“®, P˙fiK˙bc“®, #PA“Kb˙bc“®, Æ˙œˆÒK˙bc“®fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #fibÆaZ Ï”÷˙bfib÷ &◊c÷“œ c
c c
c #b◊÷T Gı÷. c
c c
c ‰Kb÷c“œ KØbZΩK #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db œ®T #fi÷ #œ®TfiŸ¶ Ï”‹K œb¶PZ #fi÷ #œb¶PZfiŸ¶ Ï”‹K Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“fi® ◊π÷ÏÂb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ &◊c÷“œ c
c c
c c÷“˙bfi® ◊∞PZ, P”>Æb #fi÷ dbKb SKbOfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c EZŸØc“Æ OπÒØ #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db #◊’ÏOπ”, «πŒEK, #b∏b◊bTfi #fi÷ #◊πdbc“fiŸ¶ &◊c÷“œ #b◊® P˙P˙j ˙Âfib÷ Á“Ï® Gı÷£÷ ƈ‰fib œŸ∞ &·EbÏ #fi÷ c
c KØbØ Z◊‹Kb Á“Ï˙b˙bÍb Z◊‹˙®fi÷ gb˙ ÆdbPj ◊πb¡Z ØbK Gı÷. c
c c
c ◊¶Ec“Æ #bc“bfi #µKKfi:#b &o÷œÁ“db c“œfib˙Ï®K Á“dfib ¨KØ® P‰Á“bT c“œ®| ØbK Gı÷. ˙O÷Ï÷ P˙P˙j ˙Âfib÷ Á“Ï® Gı÷£÷ ÏSfi‰Kfi® #bÏbjfibØ® g˙gπd ØZb÷ c
c c
c fiØ®. ˙O÷Ï÷ ˙bZb÷ DıÂb˙÷T Gı÷. c
c c
c Æb÷TÆ ObØb #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db #ÂObÏfib EbÏ ◊KbK (1)db” (2) •d (3) Pg¨Ÿ (4) PfiOπÒØfi® ÔKbpKb Á“Ï˙bdb¶ #b˙® Gı÷. c
c c
c PfZ®K •ŸZ ‹Á¶“j c
c c
c ◊πØd ◊¶Ÿ “’ÏÁ“ #µKKfi:#bfib &o÷œÁ“db ◊ŸÛÁ“’Ï® (˙bP◊Á“b)db¶ #fi÷Á“ Á“dœb÷ dµK gbOdb¶ #÷Á“ ◊c“d ˙Ï ◊Ÿ¶ “’ÏÁ“, #÷fib &c“bÏ dbÊ÷“ EbÏ÷ ’c“œb#÷Ø® EbÏ ◊ŸÏŸ¥b÷ c
c c
c ◊πKSfi Á“Ï÷ Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ •dÂfib Eb…c“ ◊KbK˙bE®fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c PfZ®K PA“Kb‹Øbfi #µKKfi:fib ◊πØd &o÷œÁ“db «÷ ◊πÁ“bÏfib ‹Øbfi (1) jd‹Øbfi (2) #jd‹Øbfi (3) &◊œb¶Z‹Øbfi (2) #fiŸ◊œb¶Z‹Øbfi Z÷Ï ◊πÁ“bÏfib c
c c
c PA“Kb‹Øbfifi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷£÷ «bÏ PA“Kb‹Øbfi Æ÷˙fibÏbfiŸ¶ g˙gπd #fi÷ Z÷ÏdŸ¶ PA“Kb ‹Øbfi Æ÷˙fibÏbfi® PÆP∞OPZfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 23
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EZøZ®K #b”bÏ ◊’Ï∏b #µKKfi:#b &o÷œÁ“db EbÏ ◊πÁ“bÏfib «®Dı, ◊øΩ˙®Kb÷PfiÁ“ ˙fi‹◊PZ#b÷fib #b”bÏ, ˙fi‹◊PZ#b÷fi® &S◊PÎ Á“bÏÂ, ˙fi‹◊PZº˙fi®F
c
gb˙bØ

c
c #§‹ZS˙fi® PƧµj◊ˆ˙Á“ KŸ§aZ, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Æ˙ ◊πbÂ, gˆZ, º˙ #fi÷ ÆS˙fi® #fi÷Á“ Kb÷PfiKb÷db #b º˙b÷fi® &S◊PÎ #b”bÏ #fi÷ œÏ®Ïb÷fib ∏bZb c
c c
c dŸPfifi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c EZŸØ ◊πSKbpKbfi #µKKfi:#b &o÷œÁ“db¶ #◊πSKb√bfifi® #bSdb fbÏb Æ˙c“b ◊b◊ Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷£÷ Gı Á“bKfi® P”>Æb P˙ÏZ Pg¨Ÿ √Ï÷√Ï ◊¶’ “Z Gı÷. c
c c
c Z÷ ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed #bEbÏ •ŸZ #µKKfi:◊πØd &o÷œÁ“db #fibEbÏ Æ÷˙fi fi Á“Ï˙bfib÷ &◊c÷“œ #b◊® Gı÷£÷ db÷¨◊K∂Z PDıfi÷wÏ÷ &◊c÷“œ÷Tb÷ jd #bÏbj˙b÷ #÷ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ¥{“ #bsA“[K #µKKfi:#b #µKKfidb¶ #bsÁŸ“dbÏ ÆbØ÷ Ob…œbTÁ“, ÆbaKPg¨Ÿ#b÷fiŸ¶ «πbŒÂb÷fib÷ #÷Á“ c“h “®fib÷fib÷ ”‹Z® Zb◊fib÷ ƶ˙bc“ ØbK Gı÷ #fi÷ #bsÁŸ“dbÏ c
c c
c fbÏb Ædbjbfi d÷Í˙÷ Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd fibT¶c“®K #µKKfi:#b &o÷œÁ“db ÏbDıOø”fib÷ &◊fiOÏ fibT¶c“b T÷◊ ObØb ◊PZfiŸ¶ jbPdÁ“ º˙fi œ÷¥sÔKb &oÁ“œbTb-”‹Z®Kbd¶ “√h “-gO˙bfi Ob…Zd c
c c
c ‹˙bd® #fi÷ ◊bÏ˙b ◊πSK ◊÷∑“bT ◊Ÿ‰fiŸ¶ PdTfi #fi÷ ƶ˙bc“fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊÷∑“bT ◊Ÿ‰fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ◊bÆ÷ Tb˙® d”b˙πZfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ïb˙÷ Gı÷. #÷fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ƈ‰Á“Zb¶O Æ@◊ˆÂd„ c
c c
c sÔKbfiŸKb÷O-◊πjbfi ‹Øbfib¶O ƈ‰d„ c
c c
c •ŸZ‹Á¶“j:◊πØd ‹Øbfi (1) ◊πØd &o÷œÁ“-#b &o÷œÁ“db #÷Á“ #bSdb, #÷Á“ c“h “, #÷Á“ PA“Kb, #÷Á“ Tb÷Á“ P˙O÷Ï÷ #÷Á“ #÷Á“fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊Ÿc“OTfiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c PfZ®K ‹Øbfi-◊πØd &o÷œÁ“-#b÷ &o÷œÁ“db Tb÷Á“ db «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊c“bØb÷| Gı÷. Z÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. #÷db¶ dŸpK dŸc“b º˙-#º˙, #÷db¶ º˙fib c
c c
c Æmb÷fi® #Kb÷fi® ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® #º˙db jd-#jd P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® PA“Kb P˙EbÏdb «÷ ◊πÁ“bÏfi® PA“Kb «Zb “®, ∏bfifib «÷ g÷c“b÷ «Zb “®, ƶKdfib «÷ c
c ◊πÁ“bÏb÷ «Zb “® Gı÷£÷ ’c“œb P˙EbÏfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. «®\ &o÷œÁ“db Eb…˙®Æ c“h “Á“b÷fib ˙÷c“fib P˙O÷Ï÷ #b÷O娮 ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Tb÷Á“ db «÷ ◊πÁ“bÏfib c
c c
c #bSdbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. Gı÷£÷ gaZ◊PZ #b’c“ c÷“˙b÷fib «÷ ◊πÁ“bÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. P◊π\ &o÷œÁ“db «÷ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“Ø® œv“#bZ Á“Ï® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ c
c c
c ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Oπ…Ø˙Á“ c÷“˙b÷fi® ±>Eb›fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. Eb…Øb &o÷œÁ“db ÆdK «bjÁ“ ◊EbÆ fibd DıÂb˙® Gı÷£÷ «÷ OŸÂ Á“bT Kb˙Z «÷ OŸÂ, ÏŸ¨ ◊Ÿc„“OT, TŸ√b c
c c
c ◊Ÿc„“OTfiŸ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c ZøZ®K ‹Øbfi:◊πØd &o÷œÁ“db ‰Â ◊πÁ“bÏfib $Òsfi® ˙bZ DıÂb˙® #fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ‰Â ◊π∏§¡Z (#bOd)fi® ˙bZ c
c c
c DıÂb˙®Gı÷. «®\ &o÷œÁ“fi® œv“#bZdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib gb˙ Tb÷Á“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® SKbÏ «bc“ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙P˙j ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ cŸ“:√fib ƶ«¶j ‰Â ◊πLfi &ÎÏ c
c c
c #b◊® cŸ“:√fi® ˙÷c“fib ƶ«¶jdb¶ #ÒK PZPØ#b÷fiŸ¶ d”Ú˙ #fi÷ #÷fiŸ¶ Pfi˙bÏ «Zb ÷“ Gı÷. ‰®\ &o÷œÁ“db ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® #bTb÷Efib, ◊πPZA“dÂ, Pfi>c“b, c
c c
c Oø”b, √Ïb« P˙EbÏb÷fib÷ fibœ, P˙œŸ§µj P˙O÷Ï÷ fiØ® Á“ÏZb÷ Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® SKbÏ «bc“ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“Øb-‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ c
c c
c Pfi_K ˙O÷Ï÷ Á“Ï® Gı÷. Eb÷Øb &o÷œÁ“db¶ ◊πPZdbjbÏ® ‰Â ◊πÁ“bÏ &◊b•Kb÷fi® (◊πPZT÷√fib Á“Ï®, #b∏b T÷√ d”b◊π˙÷œ Á“Ï®) P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® SKbÏ «bc“ DŸıc“® DŸıc“® c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 24
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ‰Â ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷.
c
gb˙bØ
F c
c EZŸØ ‹Øbfi:◊πØd &o÷œÁ“fib œv“#bZdb EbÏ #ÒZPA“KbZ® PÆP∞OPZ ◊πb¡Z Ø˙bfib &◊bK «ZbÔKb Gı÷. Dı÷˙b Á÷“ &≥Z ◊πfiZ, &≥Z◊’ÏÂZ, ◊πDıZ◊’ÏÂZ, c
c c
c &≥Zdfi, ◊πOZdfi ˙O÷Ï÷ ˙bZ DıÂb˙® SKbÏ «bc“ ≠“DŸı ˙A“fiŸ¶ ˙Âfi SKbÏ «bc“ œŸ∞ #œŸ∞ ◊’ÏÂZ dfifiŸ¶ ˙Âfi, SKbÏ «bc“ ÆSK-#ÆSKfiŸ¶ ˙Âfi œŸE® c
c c
c #œŸE®fiŸ¶ ˙Âfi ¸T c“bfifiŸ¶ ˙Âfi, ˙K #fi÷ •ŸZfi® ◊a˙ #◊a˙fiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷£÷ EbÏ #¶O «bK ◊π∏§¡ZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c «®\ &o÷œÁ“db Á“¥bK PfiOπ”Ø® œv“#bZ Á“Ï® P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ P˙‹ZbÏ◊ˆ˙Á“ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Æ¶Kd EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ZNO EbÏ ◊πÁ“bÏfi® SKbO, EbÏ c
c c
c ◊πÁ“bÏfi® #’Á>“EfiZb ‰®\ &o÷œÁ“db EbÏ ◊πÁ“bÏfib A“b÷j, A“b÷j®fi® OPZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®, Gı÷£÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® OPÂZ #jb÷Tb÷Á“db c
c c
c #¶jÁ“bÏ Á“Ï˙b˙bTb EbÏ, PZK∂Á“ #fi÷ &µ˙Tb÷Á“db &Ub÷Z Á“ÏfibÏ EbÏfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷ Gı÷. EZŸØ &o÷œÁ“b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ◊π˙bÆ®fi® ˙bZ DıÂb˙® fiÏÁ“, PZK∂E, dfiŸÛKfib c
c c
c EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ZbfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® P˙P˙j ◊c“bØb÷|fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷£÷ ◊Ÿc„“OŸTb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ‹Øbfi:◊πØd &o÷œÁ“db¶ ◊b¶E d”b˙πZ, ◊b¶E #Ÿ˙πZ SKbÏ «bc“ P˙P˙j ˙‹ZŸ#b÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊ÏdbSdbfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“b÷fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. «®\ c
c c
c &o÷œÁ“db #÷Á“ dbÆdb¶ «÷ ‰Â ˙bÏ ◊b¶E fic“®#b÷fiŸ¶ Pfi¥÷j «Zb˙® #◊˙bc“db #÷ fic“®#b÷ #b÷ͶO˙bfib÷ P˙jbfi ◊ «Zb˙÷ Gı÷. ZØb ◊πØd ˙¥b Ø˙bØ® P˙”bÏ c
c c
c Á“Ï˙bfib÷ Pfi¥÷j #◊˙bc“ ÏŸ◊ P˙jbfi DıÂb˙÷T® Gı÷. P˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #bEbK #fi÷ &◊bµKbKfib OÂfib ◊b¶E #PZœKfi® #fi÷ ◊b¶E Á“bÏÂfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ‰®\ &o÷œÁ“db¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib #§‹ZÁ“bK, OPZ, $§ÒsKb÷fib P˙¥K, dˆ¶ “, P˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙® P˙P˙j ˙Âfib÷ Á“Ï® Gı÷£÷ ◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ ◊b◊ Á“db÷|fib ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ c
c c
c EKfi3, &◊EKfi, «¶j, &’c“fib, ˙÷c“fib, PfiDıÏb, ZØb ◊Ÿc„“OTfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ¥{“ ‹Øbfi:#b &o÷œÁ“db ]Ïdb Ï”÷˙b Kb÷‘K Gı ◊πÁ“bÏfib #ÂObÏfi® ˙bZ DıÂb˙® ˙·E÷ ◊øΩ˙® #b’c“ Gı Á“bPKÁ“b÷fi® OPZ #bOPZ, Gı ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fi® OPZ- c
c c
c #OPZ P˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Gı ‹Øbfib÷db¶ ◊b◊ Á“dfi® ˙÷c“fib, PfiDıÏb, Gı ◊πc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j, ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd ‹Øbfi:#b &o÷œÁ“db OÂØ® PfiÁ“Í˙bfib ÆbZ Á“bÏÂØ® ˙Âfi Á“Ï® ˙·E÷ ˙·E÷ ƶ] ÔK˙‹Øb ‹˙Ï d¶ “T ◊ˆÂ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ÆbZ ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j c
c c
c &c„“OTb÷fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c #Õ“d ‹Øbfi &o÷œÁ“:#b &o÷œÁ“db¶ #÷Á“bÁ“[ P˙”bÏ ◊πPZdbfib Kb÷‘K #b≤“ ◊πÁ“bÏfib #ÂObÏfi® ˙bZ DıÂb˙®. #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Kb÷Pfi#b÷ «Zb˙® #÷ #b≤“ ‹Øbfib÷fiŸ¶ c
c c
c P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #b≤“ ◊πbc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c fi˙d ‹Øbfi:#b &o÷œÁ“db¶ Æ@gb÷O® PfiOπÒØ®fi® P˙Æ@gb÷O® Á“Ï˙bdb¶ fi˙ Á“bÏÂ, «πŒEK fi˙ #µKKfi, ˙O÷Ï÷ fi˙ fi˙ ‹Øbfib÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®, Gı÷£÷ fi˙ c
c c
c ◊πc÷“œ® ‹Á¶“j, ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c c“Æd ‹Øbfi:#b &o÷œÁ“db¶ c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Tb÷Á“ §‹ØPZ c“Æ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“ ˙O÷Ï÷ ˙bZ DıÂb˙® c“Æ c“Æ ‹Øbfib÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ c“Æ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“j, c“Æ ◊πc÷“œb˙ c
c c
c Obc“ ◊Ÿc„“OT, c“Æ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OT, c“Æ OŸÂÁ“bT ◊Ÿc„“OTØ® #b˙Á“, c“Æ OŸÂ TŸ√b ◊Ÿc„“OTfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #b #bOd OπÒØfi® Ædb§¡Z ØbK Gı÷. c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 25
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
sÔKbfiŸKb÷O ◊πjbfi Æd˙bKb⁄ ƈ‰d„
F c
c ◊πØd Æd˙bKb⁄fi® #¶c“Ï #bSdb-#fibSdb, c¶“ “-#c¶“ “, PA“Kb-#PA“Kb Tb÷Á“-#Tb÷Á“, jd-#jd, ◊ˆhK-◊b◊, «¶jdb÷¨, #b•˙-Æ˙¶Ï, ˙÷c“fib-PfiDıÏb c
c c
c ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #÷Á“ g˙Ø® dŸaZ®fiŸ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c «®\ Æd˙bKdb c÷“ c¶“ “, «÷ Ïbœ®, «÷ «¶jfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ «÷ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷! c
c c
c ‰®\ Æd˙bKdb ‰Â c¶“ “ ‰Â OŸk®, ‰Â œVK, ‰Â ObÏ«, ‰Â P˙Ïbjfib ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® ‰Â g˙Ø® dŸ§aZfiŸ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Eb…Øb Æd˙bK db EbÏ Á“¥bK, µKbfi ’Á“Øb, ƶ]fib, «¶j Kb÷DıfifiŸ¶ ◊’ÏÂbd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ EbÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c ◊b¶Edb Æd˙bKdb PA“Kb, d”b˙πZ, Á“bdOŸÂ, #b•˙fbÏ, ƶ˙Ï fbÏ PfiDıÏb ‹Øbfi, ÆPdPZ, #§‹ØÁ“bK ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊b¶E g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ c
c c
c DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c Gıu“b Æd˙bKdb T÷ÛKb º˙fi®Á“bK, «bm Z◊, #¿K¶ZÏ Z◊, Gıbc“fi §‹Ø>Á“ ÆdŸ]]bZ, #Øb˙Oπ”fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® «®\ Gı-Gı ◊πÁ“bÏfiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷ Gı” c
c c
c g˙˙ dŸ§aZ ˙bTbfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Ækd Æd˙bK - db gK ‹Øbfi, ÆdŸc“]bZ, d”b˙®Ï gO˙bfi„fi® &ÀEb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ïb÷ Gı÷£÷ ÆbZ g˙Ø® dŸ§aZfiŸ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b≤“˙b Æd˙bK - db dc“‹Øbfi, #ÛK◊π˙Efi dbZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® #b≤“ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c fi˙db Æd˙bK - db «πŒEK OŸPk, «πŒEK #OŸPk gO˙bfi ◊bL˙fibØfi® &ÀEb› ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ fi˙ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #‘KbÏdb Æd˙bKdb - &◊bÆÁ“ ◊’X“db, gO˙bfi d”b˙®Ïfib OÂjÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï®, #‘KbÏ g˙Ø® P˙‹ZøZ ˙Âfi aKŸ∂ Gı÷. c
c c
c «bÏdb Æd˙bKdb - Pg®¨Ÿ ◊PZdb, ˙¶c“fifib #baZ, DıjÒK-’c“˙Æ-Ïb‰®fib #”b÷dˆ”Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ïb÷ Gı÷£÷ «bÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Z÷Ïdb Æd˙bKdb - PA“Kb ‹Øbfi, ƈKd¶ “TfiŸ ◊’ÏÂbd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï®, Z÷Ï g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙®. c
c c
c Eb…c“db Æd˙bKdb - gˆZObd, ◊ˆ˙, OŸÂ‹Øbfi, EA“˙Z®|fib ÏSfi gO˙bfi d”b˙®Ïfi® &SÁø“Õ“ Æ@◊Kb ˙O÷Ïfi÷ ¶Ÿ ˙Âfi Á“Ï® Gı£
÷ ÷ Eb¶c“g˙fi® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı.÷ c
c ◊¶c“Ïdb Æd˙bKdb - ◊ÏdbjbPdÁ“ c÷“˙, gO˙bfi fi÷PdfibØfi® #Eb› P˙Ubfi® ◊π˙bc“fi fi® ˙‹ZŸ, ƶ]fi® dfiŸÛKdb Kb÷O, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷£÷ ◊¶c“Ïdb g˙ dŸ§aZ c
c c
c DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Æb÷Tdb Æd˙bKdb - •ŸZÁø“Zb¶Ofib Æb÷Tdb #µKKfifi® ObØb#b÷db Á“œbKfib g÷c“, d÷ÏŸ◊˙Zfib fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ïb÷ Gı÷£÷ g˙Ø® db÷k÷ DıfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ÆÎÏdb Æd˙bKdb - #ƶKd, Æd¶K ˙Âfifib ◊πÁ“bÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ÆÎÏ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #∑“bÏdb Æd˙bKdb - «πŒEK g˙Obfi fi÷PdfibØfi® &SÁø“Õ“ Æ@◊c“b «πŒ® PT◊®fib ◊πÁ“bÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ #∑“bÏ g˙Ø® dŸ§aZZdb DıÂb ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #b÷O®Ædb Æd˙bKdb - ∏bZbjd Á“Øb, ◊πØd - •ŸZ‹Á¶“jfib #µKKfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Â˚fi Á“Ï® Gı÷£÷ #b÷O®Ædb g˙Ø® dŸ§aZ DıÂb˙® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ˙®Ædb Æd˙bKdb - #ÆdbPj ‹Øbfi, gO˙bfi dŸPfiÆ◊πZ ‹˙bd®fi® ±>Eb›, ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® - Gı÷£÷ ˙®Æg˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #÷Á“˙®Ædb Æd˙bKdb - Æ«T c“b÷¥fiŸ¶ ˙O÷Ï÷fi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ #÷Á“˙®Ædb g˙÷ dŸ§aZ Dı˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «b˙®Ædb Æd˙bKdb - ◊’Ï¥”, sPÕ“˙bc“fi® P˙OZb÷, &c„“OT ◊’ÏÂbdfib ◊πÁ“bÏ ˙O÷Ï÷ DıÂb˙®, Gı÷£÷ «b˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c

H ‰÷˙®Æ Æd˙bKdb - •ŸZÁø“Zb¶O «÷ •ŸZ ‹Á¶“jb÷fib #µKKfi ˙O÷Ï÷fi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷£÷ Z÷˙®Æg˙Ø® dŸ§aZ Dı˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 26
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EEb÷˙®Ædb Ædb˙bKdb - c÷“P˙jc÷“˙, O¶Ob, PÆÒjŸ, ÏaZb, ÏaZ˙Z®, fi’c“fib ◊π˙b”fib P˙‹ZbÏ ˙O÷Ï÷ DıÂb˙® Eb÷˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZ ØfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. F
c
gb˙bØ

c
c ◊·E®Ædb Æd˙bKdb - ◊b¶E d”b˙πZfi® gb˙fib, gO˙bfi dP£fibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ïb÷ Gı÷£÷ (25) g˙Ø® dŸaZ ØfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Gı˙®Ædb Æd˙bKdb - ˙œb•ŸZ‹Á¶“j, «”yÁ“V◊ #fi÷ ÔK˙”bÏfib &o÷œÁ“b÷ DıÂb˙® Gı÷£÷ Gı˙®Æ g˙Ø® dŸ§aZ DıfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ÆÎb˙®Ædb Æd˙bKdb - #ÂObÏ OŸÂb÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ 27 g˙Ø® dŸ§aZ DıÂb˙® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #u“b˙®Æ Æd˙bKdb - #bEbÏ ◊πÁ“V◊, db…fifi® ◊πÁø“PZ#b÷, ˙O÷Ï÷fi® ˙Âfi 28 g˙Ø® dŸ§aZ Dı˙bfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #b÷O‰®Æ Æd˙bKdb - ◊b◊•ŸZ, DŸıc“b-DŸıc“b dbÆb÷ fib ’c“˙Æ-ÏbZ, E¶s ’c“fifib dŸ”Z ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ïb÷, 27 g˙Ø® dŸaZ ØfibÏ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c ‰®Ædb Æd˙bKdb - db÷”fi®KfiŸ ‹Øbfi, ‰®Æ d”yZ÷fib fibd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® ‰®Æg˙Ø® dŸaZ Ø˙bØ® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c #÷Á“‰®Ædb Æd˙bKdb - PÆ∞b÷fib OŸÂ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ 31 g˙Ø® dŸ‹Z ØfibÏfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c «‰®Ædb Æd˙bKdb - Kb÷OÆOπ”, c÷“˙÷Òs ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ 32 g˙Ø® dŸ@d ØfibÏfi® ˙bZ DıÂœ˙® Gı÷. c
c c
c Z÷‰®Ædb Æd˙bKdb - #œbZfib #b’c“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ Æ˙bØ PÆ∞ P˙dbfifib c÷“˙b÷fib wb÷ÆbwbÆ Á“bT, #b”bÏ ›·Gıb #fi÷ Z÷‰®Æ g˙Ø® dŸ§aZfi® ˙bZ c
c c
c DıÂb˙® Gı÷. c
c c
c Eb÷‰®Ædb Æd˙bKdb - «ŸjbPZœK, EA“˙PZfib P˙DıK ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊b‰®Ædb Æd˙bKdb - ÆSK˙EfibØ®| ÆK gO˙bfi ÁŸ“ÒKŸfibØ #Ï”fibfifi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gı‰®Æ Æd˙bKdb - &ÎÏbµKKfifib #µKKfi, d”b˙®Ïgfi® Ædbc“b ˙Âfi Gı÷. Æb “‰®Ædb Æd˙bKdb - g. ÁŸ“ÒKŸfibØ, #Ï”fibØ fib OÂjÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b “‰®Ædb Æd˙bKdb g. ◊bL˙fibØfi® &SÁø“Ê“ •d® Æ@◊c“b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. #b÷OÂEbT®Ædb Æd˙bKdb - g. fi÷PdfibØfib #˙Pj∏bfi® dŸPfi ÆdK¨÷‰fib c
c c
c ÁŸ“T ◊˙Z ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EbT®Ædb Æd˙bKdb - g. #’ÏÕ“fi÷d®fi® •d® Æ@◊c“b g. œb¶Z®fibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c #÷Á“ZbT®Æ Æd˙bKdb - g. fi÷PdfibØfi® •d® ‹d◊c“b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c «÷ZbT®Æ Æd˙bKdb - g. d”b˙®Ï ‹˙bd®fiŸ¶ •d ◊KbK fibdÁ“dfi® &ÎÏ◊π§aZKb÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ‰÷ZbT®Æ Æd˙bKdb - Á“d P˙◊bÁ“fib #µKKfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c EŸ@dbT®Æ Æd˙bKdb - ≠“P¥gbP¥afib #µKKfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊®‹ZbT®Æ Æd˙bKdb - g. #ÏfibØfi® ±Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gı÷ZbT®Æ Æd˙bKdb - sPÕ“˙bc“fib dbZøÁ“b◊c“Z «πbŒ® PT◊®fib dbZøÁ“b¨ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆŸ “ZbT®Æ Æd˙bKdb - ‹Ø˙®Ï #PCgˆPZfib Æ”˙bÆ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c # “ZbT®Æfib Æd˙bKdb - EA“˙Z®|Kb ◊πdŸ√ fiOÏb÷ g. jdfibØfib OÂjÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b÷OÂ◊EbÆfib Æd˙bKdb - P‰›§ÒsKb÷fi® §‹ØPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c

H ◊EbÆdb Æd˙bKdb - g. dŸPfiÆŸ˙πZ ‹˙bd®fi®•d® Æ@◊c“b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷.


•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 27
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E›<“b˙fifib Æd˙bKdb - #bÏb¶O ◊πØd •ŸZ ‹Á¶“j, #µKKfib÷fib &o÷œÁ“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷.
c
gb˙bØ
F c
c «b˙fidb Æd˙bKdb - db÷”fi®KÁ“dfib fibd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ‰÷◊fidb Æd˙bKdb - c÷“˙OŸÏŸ¨÷‰ º˙bfiŸ #bKbd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Eb÷◊fidb Æd˙bKdb - gÏZ¨÷‰db &SÆÂ˙®Â® - &ÆÂ◊®Â®db ØK÷Tb &Îd ◊ŸÏŸ¥b÷, #fi¶Zg.fib OÂjÏ ˙÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊·Eb˙fidb Æd˙bKdb - dP£fibØ gO˙bfifiŸ¶” #bKŸ g. d”b˙®ÏfiŸ¶ #¶PZd ◊π˙EfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Gı¡◊fidb Æd˙bKdb - g. P˙dTfibØfib O #fi÷ OÂjÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ÆÎb˙fidb Æd˙bKdb - #bEb϶O (EŸPTÁ“b Gıb÷ “®fi÷ •Ÿ‰Áø“Zb¶O #fi÷ ≤“bÂb¶Ofib #µKKfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #u“b˙fi Æd˙bKdb - ◊πØd PfZ®K #fi÷ ◊¶Ed ZÏÁ“b˙bÆfiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #b÷OÂÆb≤“fib Æd˙bKdb - E¶s Æd˙SÆÏfib ’c“˙Æ Ïb‰ g. Æg˙fibØfib÷ Oø”˙bÆ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Æb≤“fib Æd˙bKdb - #÷Á“ d¶ “Tdb ƈKfi÷ Ï”÷˙bfib÷ ÆdK g. P˙dTfibØ ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #÷Á“Æ≤“fib Æd˙bKdb ◊b¶E ˙¥ Kb÷Ofib ≠“ZŸdbÆ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. c
c c
c «bÆ≤“ Æd˙bKdb - g. ˙bÆŸ◊ˆ≈Kfib O #fi÷ OÂjÏ ◊b¶E ˙¥®|K KŸOfi® ◊ˆPÂdb #˙b˙‹Kb œŸVÁ“◊¨ #fi÷ Áø“ÛÂ◊¨ gbfi”bfi® ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ‰÷Æ≤“db c
c c
c Æd˙bKdb - ≠“¥gc÷“˙fib÷ Oø”˙bÆÁ“bT ˙O÷Ï÷ ˙PZ Gı÷. c
c c
c ‰÷Æ≤“db ÆdbKdb - g. ≠“¥gc÷“˙fib÷ Oø”˙bÆÁ“bT ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Eb÷Æ≤“ Æd˙bKdb #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib g¶˙Ï EA“˙Z®|fib dŸaZbd® #b«Ïfi® ÆK÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊b¶Æ≤“fib Æd˙bKdb - Dı«ŸPf◊db ƈKd¶ “Í ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. GıbÆ≤“fib Æd˙bKdb - c“PkÂbØ ¨÷‰fib ƈK-E¶s ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æ “Æ≤“fib Æd˙bKdb - c
c c
c ◊¶E®˙ KŸOfib fi¨‰˙bÆ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. # “Æ≤“fib Æd˙bKdb - g. P˙dTfibØfi®•d Æ@◊c“b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b÷OÂbÆ®Î÷Ï Æd˙bKdb - db÷”fi®Kfi÷ c
c Gıb÷ “®fi÷ ÆbZÁ“db÷|fi® &ÎÏ Á“d ◊πÁø“Z®Kb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. Æ®Î÷Ïfib Æd˙bKdb - g. d”b˙®fib ˙¥b˙bÆfib ’c“˙Æ ÏbZ db÷”fi®K Á“dfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. ›<“b÷Z÷Ï Æd˙bKdb - ˙®K◊π˙bc“fib ◊πbgøZ g. #PDıZfibØ #fi÷ Æ]Ï EA“˙Z®|fiŸ¶ O”‹ØÁ“bT ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. «b÷Î÷Ïfib Æd˙bKdb - ‹˙ÂÁŸ“dbÏfib g˙fi, c
c c
c g. d”b˙®ÏfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. Zb÷Î÷Ïfib Æd˙bKdb - ”’Ï˙¥fi® º˙b ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. EŸ@db÷Î÷Ï Æd˙bKdb - ‹Ø˙®Ï #PCgŸPZfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊·Eb÷Î÷Ï Æd˙bKdb - g. ÆŸP˙PjfibØfib ÆbdbÒK Á÷“˙T® g. œ®ZTfibØfiŸ¶ Oø”˙bÆ g. œb¶Z®fibfib÷ Oø”˙bÆÁ“bTfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Gıb÷Î÷Ïfib Æd˙bKdb P˙UŸZÁŸ“dbÏ c
c c
c Pf◊ÁŸ“dbÏ, ’c“œb, &jc“®, ‹Øfi®Z, #§@fi ˙O÷Ï÷ ÁŸ“dbÏb÷fib g˙Zb÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æ®Zb÷Î÷Ï Æd˙bKdb - gÏZ EA“˙PZ fi®ÁŸ“dbÏ ÔK˙‹Øb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ›u“b÷Î÷Ïfib c
c c
c Æd˙bKdb - ‹Ø˙®Ï #Á“d˙®Zfib #bKŸ ˙O÷Ï÷fi® ˙Âfi Gı÷. #b÷OÂb#÷>œ®fib Æd˙bKdb Dı«ŸPf◊fib - ◊πSK÷Á“ fbÏfiŸ¶ #Z¶Ï ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Â Gı÷. #÷>œ®fib Æd˙bKdb c
c c
c - g. •÷KbÆfibØ fi® &Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #÷aKbœ®>fib Æd˙bKdb - fi˙0fi˙d®Á“b Pg¨Ÿ ◊πZ®fib ’c“fi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ¯Kb¶œ® fib Æd˙bKdb - Dı@«Ÿc“®◊db c
c c
c ƈKfib OdfibOdfifib d¶ “T ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. zKbœ®>fib Æd˙bKdb - g. ≠“¥gc÷“˙ g. •÷KbÆfibØ gÏZ «b”y«T® «πbŒ® ÆŸ¶c“Ï®fib Æ˙#bKŸfib ˙Âfi Gı÷£÷ c
c c
c Æ˙P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊·Kb¶œ®fib Æd˙bKdb - EŸPTÁ“b Æ”®Z #bdbÏb¶g d &o÷œÁ“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ¢Kbœ®>fib Æd˙bKdb - g. ÆŸP˙PjfibØfib OÂjÏ g. c

H ◊bwfibØfib ˙b’c“dŸPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (87) Æd˙bKd„ d÷ÏŸ◊˙Zfib ◊ˆ˙bjØ® Ob÷‹ÊŸ“g#b˙bÆ, ◊˙Zfib ◊P_db¶ZfiŸ¶ #ÒZÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (86) Æd˙bKdb
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 28
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E- #÷Á“ E¶s ƈKfib Oø” c“PÎ˙bKfib ƈ‰ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (89) Æd˙bKdb - ≠“¥gc÷“˙ g. d”b˙®Ïfib÷ Pfi˙bÂÁ“bÍ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (90) fib Æd˙bKdbF
c
gb˙bØ

c
c g. œ®ZTfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (91) fib Æd˙bKdb¶ ˙…NKb˙øή ◊πPZdb Á“bÍb÷c“Pj ÆdŸsfi® ◊Ï®Pj ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (92) fib Æd˙bKdb Æ˙ ◊πPZdb ‹Ø˙®Ï $ÒsgŸPZfiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷.(93) fib Æd˙bKdb g. E¶s◊πgŸfib O #fi÷ OÂjÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (94) fib Æd˙bKdb g. #PDıZfibØfib #˙Pj∏bfifi® P◊¥c“ ◊˙Zfi® PDı˙bfiŸ¶ c
c c
c #bKbd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (95) fib Æd˙bKdb g. ◊b•„˙fibØfib O #fi÷ OÂjÏ ‹Ø˙®Ï db÷K◊Ÿ‰fi® Æ˙ #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (96) fib Æd˙bKdb¶ c
c c
c EA“˙Z®|fib Obd ˙bKŸÁŸ“dbÏfib g˙fi c“h “ jfiŸ¥fib÷ #¶OŸT ◊πdb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ◊πdb Gı÷. Æ (97)fib Æd˙bKdb #b≤“ Á“db÷|fi® &ÎÏ ◊π˙øPÎ#b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (98) fib Æd˙bKdb fi¶c“fi ˙¶c“fib &◊Ïfib gbOØ® ◊b¶ Ÿ“Á“˙fifib #jb÷|gbOfib #ÒZÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (99) fib Æd˙bKdb Á÷“ÏŸ◊˙Zfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c (100) fib Æd˙bKdb g. ÆŸP˙P˙jfibØfi® ±>Eb› g. ◊bwfibØfiŸ¶ #bKŸ¥ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (150) fib Æd˙bKdb g. E¶s◊πgŸfi® ±>Eb› #bÏÂ, #·KŸZ c
c c
c Á“V◊fib P˙dbfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. «‹Æb÷fib Æd˙bKdb ÆŸ◊bwfibØfi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (250) fib Æd˙bKdb g. ◊c„“d◊πgŸfi® ±>Eb› #ÆŸÏÁŸ“dbÏfib c
c c
c ◊πÆbc“b÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (300) fib Æd˙bKdb g. ÆŸdPZfibØfi® ±>Eb› g. d”b˙®Ï ‹˙bd®fib Eb…c“ ◊ˆ˙®| dŸPfi ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (350) fib c
c c
c Æd˙bKdb gO˙bfi ◊bwfibØfib Eb…c“ ◊ˆ˙jbÏ® dŸPfi g. #PgfiÒc“fifi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (400) fib Æd˙bKdb gO˙bfi ƶg˙fibØfi® ±>Eb›fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Á“Ï® Gı÷£÷ g. d”b˙®Ïfib &SÁ“Ê“˙bc“® dŸPfifiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. (450) Æd˙bKdb g. #PDıZfibØfi® ±>Eb› ÆO “ EA“˙Z®|fi® &ÀEb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (500) c
c c
c fib Æd˙bKdb gO˙bfi ≠“¥g c÷“˙fi® ±>Eb› gÏZ EA“˙Z®|fi® ±>Eb› P˙P˙j ◊˙Zb÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (600) fib Æd˙bKdb gO˙bfi ◊bwfibØfib c
c c
c #b’c“dŸPfi gO˙bfi ˙b◊Ÿ◊Ÿ≈Kfi® ÆbØ÷ ØK÷Tb ’c“¨®Z dŸPfi#b÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (700) fib Æd˙bKdb g. d”b˙®Ïfib Á÷“˙T∏bfi® PœÛKb÷ g. #’ÏÕ“fi÷d®fib÷ c
c c
c Á÷“˙T® ◊KbK ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. (800) fib Æd˙bKdb g. #’ÏÕ“fi÷d®fib &SÁ“Ê“˙bc“® dŸPfi#b÷ ZØb P˙P˙j P˙dbfib÷fi® ±>Eb›fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (900) fib Æd˙bKdb c
c c
c P˙P˙j P˙dbfib÷fi® ±>Eb› ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (1000) Æd˙bKdb Æ˙O÷K˙Á“ P˙dbfib÷ ±>Eb› ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ ◊c„“dO# “ ÁŸ¶“ “PTÁ“ Oø” #bKbdfi® ˙bZ c
c c
c Á“Ï÷T Gı÷. (1100) fib Æd˙bKdb g. ◊bwfibØ ˙…c“Á“[K T§¯j˙bÍb Pœ÷ÛKfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (2000) Æd˙bKdb d”b˙c„“d s” d”b◊Ÿ “’ÏÁ“ s”fib #bKbdb÷fiŸ¶ c
c ˙Âfi Gı÷. (3000) fib Æd˙bKdb ÏSfi◊πgbfib ˙ÈÁ“bh “fib EÏg¶OØ® Tb÷”®Zbk Á“b¶ “fib EÏdbÒZ ÆŸj®fibÏ #¶ZÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (4000) Æd˙bKdb PZPO·Gı c
c c
c s”fib #bKbd Á÷“œÏ®s”fib #bKbdfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (5000) Æd˙bKdb jÏ®ZTdb¶ d÷ÏŸfib dµKgbO Æ”ÆπÆbÏ aV◊fib P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (6000) c
c c
c Æd˙bKdb ÏSfi◊πgbfib ÁŸ“◊Ïfib ZTØ® ◊ŸTÁ“Á“b¶ “fib fi®E÷fib ‹ØÍfib #Z¶ÏfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #b≤“ ”\Ï Æd˙bKdb ”’Ï˙¥ ÏSdKÁ“˙¥fib P˙‹ZbÏfiŸ ˙Âfi Gı÷. (9000) c
c c
c fib Æd˙bKdb c“P¨ÂbØ gbÏZfi® º˙bŸ #bKbdfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (10,000) Æd˙bKdb d÷ÏŸ◊˙Zfib P˙‹Á¶“gfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. (11,00,000) Ø® c
c c
c (8,00,000)fib Æd˙bKdb Dı¶«ŸPf®◊fib #bKbd P˙‹Á¶“gØ® T› Gı÷£÷ d”÷ÒsÁ“V◊fib P˙dbfib÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Á“b÷’Ê“ Æd˙bKdb: g. #PDıZfibØfib #˙P˙∏bfi®, ◊ŸÏŸ¥PÆ>” ˙bÆŸc÷“˙fiŸ¶ #bKŸ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Á“b÷Ê“b-Á“b÷’Ê“ Æd˙bKdb¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfib ◊b÷’Ê“Tg˙db¶ c
c c
c •dÂ◊KbK, gO˙bfi ≠“¥gc÷“˙Ø® gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ #ÒZÏ ZØb Z÷Ï Æˆ‰b÷db¶ fbc“œb¶OfiŸ¶ ◊’ÏEK «÷ ÏbPœ Eb…P˙Æ c“h “Á“ db ◊Kbk #◊Kbk Æ˙÷| fiÏÁ“b˙bÆ, c
c c
c Æ˙÷| g˙fib˙bÆ, Æ˙ P˙dbfib˙bÆ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Á“Ï® 24 PZØ∂Á“Ïb÷ «bÏ EA“˙Z®|#b÷ fi˙ «Íc÷“˙b÷ fi˙ ˙bÆŸc÷“˙b÷ fi˙ ◊πPZ˙bÆŸc÷“˙b÷ ˙O÷Ï÷fi® dbZb#b÷ c
c c
c P◊Zb#b÷ ˙O÷Ï÷fi® OPZ #OPZ ◊ˆ˙g˙fib jdEbK Gı÷£÷ fi˙ ˙bÆŸc÷“˙fi® Pfic“bfi gŸd®Kb÷ Pfic“bfifib Á“bÏÂb÷ DıÂb˙® &◊ƶ”bÏ db Æd˙bKb¶O db ˙Â˙÷Tb ƶP¨k c

H P˙¥Kb÷ DıÂb˙÷ Gı÷. #b Ï®Z÷ Æd˙bKÂb ◊ˆÂ ØbK Gı÷.


•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 29
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E
c
gb˙bØ
Æ˙bfiŸKb÷OdK gO˙Z® ƈ‰d
F c
c gO˙Z® ƈ‰ ◊πØd ÆZÁ“db fid‹Á“bÏ d¶‰ «πbPŒPT◊®fi® fid‹Á“bÏ, •ŸZfi÷ fid‹Á“bÏ, c“œ &o÷œÁ“fib fibd gO˙bfi d”b˙®Ï Ob…Zd OÂjÏfib÷ ƶP¨¡Z ◊’ÏEK c
c c
c #fi÷ ◊πLfi dbÊ÷“ Z…KbÏ ØK÷Tb OÂjÏ Ob…Zd gO˙bfi c
c c
c ◊πØd ETfi &o÷œÁ“:#b &o÷œÁ“db¶ ETdbfi EPTZ #b’c“ fi˙ ◊πLfib÷fib &ÎÏØ® œv“#bZ Á“Ï® Eb…˙®Æ c“h “Á“b÷db §‹ØPZ L˙bÆb÷L˙bÆ, #bP√Ï Á“d ◊Ÿc“O„T #fi÷ c
c c
c «¶j #b’c“ DıÂb˙® Gı÷£÷ ÔK˙ÒZÏ c÷“˙b÷fib Ïd®K c÷“˙ Tb÷Á“ #fi÷ §‹ØPZfiŸ¶ ◊πLfib÷ÎÏ® Á“Ï® ◊πØd &o÷œÁ“ ◊ˆÂ ØbK Gı÷. PfZ®K cŸ“:√ &o÷œÁ“ #b &o÷œÁ“db¶ º˙fiŸ¶ c
c c
c ƶKdÁø“Z cŸ“:√ ˙÷c“fi #fi÷ #÷fiŸ¶ Á“bÏ DıÂb˙® P˙P˙j ◊πLfib÷ÎÏ® Á“Ï® Gı÷£÷ #ƶ]fi® #bKŸÛKfi® ◊πLfib÷ÎÏ® Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c ZøZ®K Á“b¶¨b ◊πc“b÷¥ &o÷œÁ“:#bdb¶ PA“Kb PfiÛ◊bc“K Á“b¶¨b db÷”fi®K Á“d, ◊πLfiØ® T› Gı÷£÷ •d PfiOπÒØb÷fiŸ¶ Á“b¶¨b db÷”fi®K Á“dfib ˙÷c“fifi® ◊πLfib÷ÎÏ® Á“Ï÷T Gı÷. c
c c
c EZŸØ Á“d ◊πÁø“PZ &o÷œÁ“-#b #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷ ◊πLfib÷ÎϮخ œv“#bZ Á“Ï® Gı÷£b ◊πLfi &ÎÏdb¶ ‰ÂÁ“bTfib ‰Â ‰Â P˙Á“V◊ DıÂb˙® Á÷“˙T® ◊ˆÂ Æ˙∏ Gı÷. c
c c
c ◊¶Ed ◊øΩ˙® &o÷œÁ“-Eb…˙®Æ c“h “Á“b÷fib #b˙bÆ ÆbZ ◊øΩ˙®Ø® œv“#bZ Á“Ï® Gı÷£÷ Á“¥bKfib gbObdb P˙P˙jZbfi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ¥{“ Kb˙fi &o÷œÁ“:#bdb ƈK Tb÷Á“ c
c c
c #Tb÷Á“ Pf◊ ÆdŸs, PA“Kb P˙EbÏ, Tb÷Á“§‹ØPZ ˙O÷Ï÷fi® ◊πLfib÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd fi…LK®Á“ &o÷œÁ“:#bdb¶ Eb…˙®Æ c“h “Á“db &S◊bZ EZŸg¶O®, P˙Oπ” OPZ, Og P˙EbÏ, ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. #Õ“d «bT &o÷œÁ“-˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. fi˙d c
c c
c OŸÏŸS˙ &o÷œÁ“-#b db º˙ OŸÏŸS˙ #fi÷ #÷fib Á“bÏ PfiOπÒØfiŸ¶ º˙fi #ÒK PZPØKb÷fi® dbÒKZb, PA“KbP˙EbÏ #b”bÏ P˙EbÏ ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Á“Ï® Gı÷£÷ «bT◊¶’ “Zfi® c
c c
c ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c“Æd ETfi &o÷œÁ“:#bdb¶ ETdbfi EPTZ #fi÷ Gı÷£÷ Eb…˙®Æ c“h “Á“ db &◊◊bZ P˙Ï”fi® ◊πLfib÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c PfZ®K œZÁ“:◊πØd &·Gı˙bÆ Á“c¶“Á“ &o÷œÁ“-#bdb ◊øΩ˙®Á“bKØ® ˙fi‹◊PZÁ“bKfib L˙bÆb÷L˙bÆfib ◊b…c“ObT®Á“ ÏŸ◊ ◊πLfib÷ÎÏ® Á“Ï® Gı÷£÷ gO˙bfi ‹Á¶“jÁ“fib ƶœKb÷fiŸ¶ c
c c
c Ædbjbfi #÷fiŸ¶ ◊π˙≈Kb Oπ” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K ÆdŸZjbZ &o÷œÁ“-db Eb…˙®Æ c“h “Á“b÷db ÆdŸZjbZ, #ÂObÏ fbÏb Á÷“˙T® ÆdŸZ jbZ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ZøZ®K c
c c
c ◊øΩ˙® &o÷œÁ“db ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷ ˙Âfi Æ˙ ◊πb®#b÷fi® Æ˙‰ &S◊PÎ! EZŸØ $§ÒsK &o÷œÁ“db-›§ÒsKfiŸ¶ ˙Âfi ◊¶Ed #ÒK PZPØÁ“ &o÷œÁ“db¶ ˙÷c“fifiŸ¶ ˙÷c“fi, c
c c
c OgP˙EbÏ, Z¶ŸO®Á“b fiOÏ, Á“bLK◊ ‹Ø˙®Ïfib &ÎÏb÷, Og˙b® ÁŸ“h “, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ gb¥b &o÷œÁ“db¶ #˙jb’Ï® gb¥œ, Æ¡Zdc÷“˙ &o÷œÁ“d¶ EbÏ c
c ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ #Õ“d EdÏE@Kb &o÷œÁ“db¶ EdÂÒs®fi® ÆŸjd Ægb Gı÷£÷ &◊bÆÁ“ Ægb #Pg¥÷Á“ Ægb fi˙d ÆdK¨÷‰ &o÷œÁ“db ÆdK¨÷¨fiŸ¶ ◊’ÏÂbd, c“Æd c
c c
c #§‹ZÁ“bK &o÷œÁ“db ◊¶Eb‹Z®Á“bK Gı÷£÷ Øjdbƈ‰®Á“bK #fi÷ Tb÷Á“bÁ“bKfi® ◊πLfib÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c ZøZ®K œZÁ“:◊πØd EdÏP˙ÁŸ“Ï˙Âb &o÷œÁ“:ObØbfi® #¶c“Ï c“Æ &o÷œÁ“b÷fib P˙¥K ˙Â˙® db÷Á“b fiOÏ®db gO˙bfi d”b˙®Ï ◊c“b◊ Ed÷|Òsfi® P˙ÁŸ“Ï˙Âbfi® ◊πLfib÷ÎÏ® c
c c
c Á“Ï® Gı÷£÷ ÆfiZÁŸ“dbÏfiŸ¶ d”bP˙c÷“”db DıÒd Pfi˙bÂfi® ˙bZ Gı÷. PfZ®K EdÏb÷j ◊bZ &◊c÷“œÁ“db ÏbDıOø”db gO˙bfi d”b˙®Ï #fi÷ gO˙bfi Ob…Zd OÂjÏ Ed÷|Òs c
c c
c fbÏb fibSK ◊πc“œfi, Gı÷£÷ Ed÷|Òsfi® PE>Zbfi® ˙bZ Gı÷. ‰®\ PA“Kb &o÷œÁ“db¶ PA“Kb ƶ«¶jdb ◊¶’ “Z ◊Ÿ‰fi® PDı∏bÆb, ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® PA“Kb ˙O÷Ï÷ ◊πLfib÷ÎÏ® Gı÷. ◊¶Ed c
c c
c ¬® &o÷œÁ“db #ÂObÏfi® ¬® ÏŸ◊db¶ P˙ÁŸ“Â◊Âb ˙O÷Ï÷ ¥Õ“ fiOÏ &o÷œÁ“db¶ ÏbDıOø” §‹ØZ PdΩKb WPÕ“ #ÂObÏfi® ˙…PA“K WPÕ“Ø® ˙bÏbÂÆ®fiŸ¶ P˙ÁŸ“Â˙fi◊bT c
c c
c &o÷œÁ“db œÁ÷“Òsfib EbÏ Tb÷Á“◊bT ˙O÷Ï÷ ◊πLfi, #Õ“d c÷“˙bPj ◊PZ &o÷œÁ“db #ÆŸÏÁŸ“dbÏ #b’c“ c“Æ ÁŸ“dbÏb÷fib #Pj◊PZ ˙O÷Ï÷ ◊πLfi. fi˙d $§ÒsK &o÷œÁ“db ◊b¶E c
c c
c $§ÒsKfib P˙¥Kdb ◊πLfi. c“Æd ◊’Ï¥c“ &o÷œÁ“db EÏd÷Òsfi® ‰Â ÆgbØ® Kb˙ZØ® KEŸZ ◊˙Zfi® ‰Â Ægbfib ◊πLfi. c
c c
c EZŸØ œZÁ“:EbÏ Tb÷Á“◊bT P˙dbfi &o÷œÁ“ c

H ›œbfi $Òsfib EbÏ Tb÷Á“◊bTfib ◊πLfi:EbÏ Tb÷Á“◊bT ÏbDıc“bfi® &o÷œÁ“ EbÏ Tb÷Á“◊bT, EbÏ ÏbDıjbfi®fib ◊πLfi. fi˙d fi…EÏ®Á“ &o÷œÁ“:fibÏÁ“[ fibÏÁ“[ &S◊≥ ØbK Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 30
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EZ÷ ◊πLfi c“Æd T÷ÛKb &o÷œÁ“. T÷ÛKbfib ◊πLfi


c
gb˙bØ
F c
c ◊¶Ed œZÁ“:◊πØd ƈ˙ &o÷œÁ“db¶ ‰Â ≠“ZŸ, #Kfi, T˙ÂÆdŸs ]bZÁ“[ √h “, Á“bTb÷c“j® ÆdŸs, ◊ŸÛÁ“Ïb˙Ïc“®◊, ˙O÷Ï÷db ƈKb÷|c“K #b’c“ ◊πLfi PfZ®K ˙bKŸ c
c c
c &o÷œÁ“db EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙bKŸ ˙O÷Ï÷ ◊πLfi ZøZ®K \T OπÒØ®Á“b &o÷œÁ“ db \T OπÒØ®Á“b &c“b”Ï ◊πLfi EZŸØ œ¯c“ &o÷œÁ“db œ¯c“b÷, #’ÏÂ¥KdKœ® c÷“˙, #bK c
c c
c #PZ dŸaZ Á÷“˙T® Gıc“d‹Ø, Eb…c“◊ˆ˙®| ˙O÷Ï÷ ◊πLfi, ◊¶Ed GıÆd‹Ø &o÷œÁ“ Gıc“d‹Ødb ÆK¶dØ® PƵj®, ÁŸ“TÁ“Ï #b’c“ ◊πLfi ¥{“ #bKŸ &o÷œÁ“ #V◊bKŸ, ’c“jbKŸ, c
c c
c #œŸg œŸg ’c“jbKŸ ˙O÷Ï÷fib ‰Â Á“bÏ PA“Kb P˙EbÏ #bc“bÁ“V◊ #b”bÏ, dŸÆb˙bPj ˙O÷Ï÷ ◊πLfi Æ¡Z ◊Ÿc„“OT Á¶“◊fi &o÷œÁ“ ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT Á¶“◊fi, ˙O÷Ï÷ ◊πLfi! c
c c
c #Õ“d PfiOπÒØ® ◊πLfi &o÷œÁ“-gO˙bfifib PœÛK fibÏc“◊Ÿ‰ #fi÷ PfiOπÒØ® ◊πLfifib &ÎÏ c
c c
c fi˙d ÏbDıOø” &o÷œÁ“-ÏbDıOø” fiOÏfi® ÔKbpKb, ◊πÁ“bœ #¶jÁ“bÏ ÆdK, ∏bfi, c÷“˙Tb÷Á“, ˙O÷Ï÷ ◊πbfi c“œd E¶s &o÷œÁ“-E¶sfib ◊πLfi ¥{“ œZÁ“:◊πØd ˙÷c“fib c
c c
c &o÷œÁ“:˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbfi® ÆdbfiZb ˙O÷Ï÷ ◊πLfi PfZ®K #b”Ï &o÷œÁ“ ÏbDıOø”® fiOÏ #b”bÏ ˙Âfi ZøZ®K d”b#b•K &o÷œÁ“-d”b#b•K˙bTbfib d”b«¶j, c
c c
c Á“db÷|fi® §‹ØPZ, Á“db÷|fib «b¶j˙b˙bTb, ˙O÷Ï÷ ◊πLfi! ◊¶Ed ZdÆÁ“bK &o÷œÁ“ ZdÆÁ“bK ƶ«¶j® ˙Âfi, Áø“ÛÂfi Ïb≈K, Tb…Á“b¶PZÁ“ c÷“˙, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊πLfi ¥{“ gÔK c
c c
c &o÷œÁ“-ÆbZ ◊øΩ˙® Kb˙Z ◊b¶E #fiŸÎÏ P˙dbfi ÆŸj®fiŸ¶ ˙Âfi. Æ¡Zd œbT® &o÷œÁ“-jbÒKfi® §‹ØPZ, OÂfi®K Á“bT ˙O÷Ï÷fib ◊πLfi! fi˙d Á“d &o÷œÁ“:∏bfi˙bÏ®K c
c c
c fib «¶j ÆdK÷ «¶j ˙bÏ® ◊πÁø“PZ#b÷, d”c“®Á“c÷“˙ #fi÷ d÷fi® P˙ÁŸ“˙Âb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c“Æd #ÒK KŸPØÁ“ &o÷œÁ“-#ÒKKŸPØÁ“ fiŸ¶ ˙Âfi. Ædbjbfi c
c c
c Æ¡Zd œZÁ“:◊πØd #b”Ï &o÷œÁ“-#bdb¶ Tb÷Á“ ƶ‹Øbfi PA“Kb P˙EbÏ, ◊πSKbpKbfi, ÆbjŸ fi÷ #b”bÏ c÷“˙bfiŸ¶ ¸Í, ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi. ◊πLfi PfZ®K P˙ÏPZ &o÷œÁ“- c
c c
c #bdb ◊πSKbpKbfi, ƶKZ, #ƶKZ, º˙ œbL˙Z, #œbL˙Z ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ◊πLfi! ZøZ®K ‹Øb˙Ï &o÷œÁ“ ˙fi‹◊PZÁ“bK, #V◊b”bÏ® #fi÷ d”b”bÏ® T÷ÛKbÁ“bÏ® ˙O÷Ï÷ c
c c
c ˙Âfi ◊πLfi c
c c
c EZŸØ º˙ &o÷œÁ“:Gı ◊πÁ“bÏfib ƶÆbϧ‹ØZ º˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, ◊¶Ed g§aZ &o÷œÁ“-‰Â ◊πÁ“bÏfib Kb÷Pfi ƶOπ”-¥{“ #bKŸ &o÷œÁ“ Eb…˙®Æ c“h “Á“db º #b g˙ c
c c
c #bKŸ «¶j Á“Ï÷ Gı÷. Á“bTEA“ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Æ¡Zd #ÂObÏ &o÷œÁ“:#b db ÆdøZ #ÂObÏfi® ›Kb˙bc“® PA“Kb #fi÷ Á“bd gb÷O P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. #Õ“d Gıc“d‹Ø c
c c
c &o÷œÁ“ Gıc“d‹Øfi® Á÷“˙T ƶKd, º˙, ÆŸ√, cŸ“:√ ƶ∏b ˙÷c“fib PA“Kb P˙EbÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi, fi˙d #ÆdøZ &o÷œÁ“-«bm ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ Oπ” ˙O÷Ï÷ d”bPœTb, Á¶“≤“Á“ c
c ÆOπbd, #fi÷ ÏØ dŸÆT ƶOπbd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c“Æd #ÒK PZØ®|Á“ &o÷œÁ“-Á“bTb÷c“bK® #b’c“ #ÒK PZPØÁ“b÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c #Õ“d œZÁ“:◊πØd ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“-‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT ˙O÷Ï÷ ˙Âfi PfZ®K #bœ®P˙Æ &o÷œÁ“-«÷ ◊πÁ“bÏfib #bPœ˙®œ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ZØb Gıc“d‹Ø #fi÷ c
c c
c Æ˙∏bfiŸ #fi÷ ∏bfi fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. ZøZ®K ˙ø¨ &o÷œÁ“-‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ #b≤“ ◊øΩ˙® ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c EZŸØ PA“Kb &o÷œÁ“:◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® PA“KbfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c ◊¶Ed #bºP˙Á“ &o÷œÁ“:#bºP˙Á“ «bÏ •dÂb÷◊bÆÁ“ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c c
c ¥{“ ◊bÆŸ #b”bÏb’c“Á“ &o÷œÁ“-&Îd •˙Âfi÷ œŸ∞ #b”bÏ c÷“˙bØ® #÷Á“b¶Z PfiDıÏb, #bÏbjÁ“ PfiOπÒØ, PA“Kb P˙EbÏ ˙Âfi c
c c
c Æ¡Zd #c“bZbfi &o÷œÁ“:#b &o÷œÁ“db¶ #ÒK PZPØKb÷ ◊bÆ÷ ‹Ø˙®Ïb÷fib÷ ƶ˙bc“ #fi÷ ‹Ø˙®Ïb÷ fÏb OPZ ◊πdbc“ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi c
c c
c #Õ“d ◊πSKPfiÁ“ &o÷œÁ“-‰Â ◊πÁ“bÏfib OŸÏŸ ÔK˙”bÏ Á“d«¶j, Á“d ◊πÁø“PZ, ◊’Ï¥”, ƈKc“œfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c fi˙d ◊πKb÷O «¶j &o÷œÁ“-«÷ ◊πÁ“bÏfib «¶j ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c

H G
c“Æd #bÏbjfib &o÷œÁ“-‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib Á“d ◊πÁø“Z®#b÷ º˙ P˙EbÏ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷£÷ PÆ∞ ◊Ÿc„“OT® Gı÷ Kb ◊Ÿc„“OT Z÷fib÷ PfiÂK #b◊˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷.
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 31
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi˙d œZÁ“
c
gb˙bØ
F c
c (◊πØd Dı@«Ÿf®◊ &o÷œÁ“:)#bfi® #¶c“Ï Dı@«Ÿf®◊fiŸ¶ ‹Øbfi ˙O÷Ï÷ PfZ®K ≈Kb÷PZ¥® c÷“˙ &o÷œÁ“db #∑“® f®◊db ◊πÁ“bœ Á“Ï˙b˙bTb ƈK E¶s f®◊ ˙O÷Ï÷ ZØb Z®\ c
c c
c Æ÷ Z®Æ ◊K∂Z #ÒZÏf®◊ &o÷œÁ“ 28 #¶ZÏ f®◊fiŸ¶ #¶ZÏ. ›<“[Z®Ædb #Æb÷·Eb &o÷œÁ“-∏bfi® ƶ«¶j® ◊πLfib÷ #fi÷ Á÷“˙T® ƶ«¶j® ◊πLfi &ÎÏfi® ˙bZ Gı÷. c
c c
c 32dŸ¶ Ob¶O®K &o÷œÁ“:◊bÏ˙b◊PZ Ob¶O®KfiŸ¶ ˙Âfi Eb…˙®Æ c“h “b÷Á“b÷db¶ Dıfid dÏÂfi® ˙bZb÷ Gı÷£÷ Ob¶O®Kbfib PfidbÂfi® ˙bZb÷ DıÂb˙® Gı÷. 33dŸ¶ ÁŸ¶“ “Oπbd c
c c
c &o÷œÁ“:«πbŒÂ Á¶Ÿ“ “Oπbd, ≠“¥gc“Î «πbŒÂ #fi÷ c÷“˙bfi¶c“ «πbŒÂ®, gO˙bfi d”b˙®ÏfiŸ¶ ◊c“b◊Â, cŸ“‘jjbÏb ◊Ÿ‰ ‹fi÷” ˙O÷Ï÷ ˙Âfi. Gı‰®K ÁŸ¶“ “ Oπbd DıdbT®fiŸ¶ c
c c
c º˙fi E’ω #¶Z÷ Pfidb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. 34dŸ¶ ◊ŸÏŸ¥ ]bZÁ“ &o÷œÁ“:◊ŸÏŸ¥fi÷ dbÏ˙b˙bTb÷ ◊ŸÏŸ¥Ø® ◊ Pg≥ ”SKb Á“Ï÷ Gı÷. #L˙fi÷ dbÏ˙b˙bTb÷ #L˙Ø® ◊ Pg≥ c
c c
c ”SKb Á“Ï÷ Gı÷. ZØb L˙bÆb÷L˙bÆfi® ◊πLfib÷ÎÏ® DıÂb˙÷ Gı÷. c
c c
c c“Æd œZÁ“:◊πØd ’c“œb &o÷œÁ“:◊ˆ˙bPj ’c“œb#b÷> º˙ #º˙ Gı÷. c“œ ’c“œb#b÷ fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi PfZ®K ÆdøZ #ÂjbÏ &o÷œÁ“-#ÂObÏfi÷ TbO˙b˙bT® PA“Kb c
c c
c ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Kb÷PfiKb÷ ˙÷c“fib#b÷ #fi÷ Pg¨Ÿ ◊’Ïdb ˙O÷Ï÷ ZøZ®K #bSd ÏŸP∞ &o÷œÁ“:#V◊ ˙øP∞Á“ #fi÷ d”PfÁ“ c÷“˙fi® œ§aZ, &c“Ï˙bKŸ, ]b÷ “bfib÷ ◊÷Ê“db¶ Á“ÏÁ“K c
c c
c ˙KŸ, 12 ◊πÁ“bÏfi® gb¥b ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. EZŸØ LKbd ”‹Z® #ÂObÏ &o÷œÁ“-LKbd ”‹Z® #ÂObÏ #fi÷ OÂjÏ gO˙bfifiŸ¶ œÂObÏ ˙O÷Ï÷! ◊¶Ed c÷“˙ &o÷œÁ“- c
c c
c c÷“˙÷Òsb÷fib #OπdK œ®Kb÷fib fibd ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ Ægb &o÷œÁ“-œŸA“fi® ÆŸjdb Ægb ZØb Ï÷Á÷“ÒsfiŸ¶ ÆŸ√ ˙OÏ÷ ˙Âfi Gı÷. ÆbZdbØ® Eb…‰®Æ ÆŸj® #ZÏf®◊ c
c c
c &o÷œÁ“ &ÎÏ ’c“œbfib #u“b˙®Æ (#÷Á“b÷ÏŸÆØ® œŸ∞ c¶“ “) #¶ZÏf®◊b÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #‘KbÏdŸ¶ œZÁ“:◊πØd &S◊T &o÷œÁ“:&S◊Tfib º˙b÷fiŸ¶ P˙‹ZøZ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K c
c c
c œbTŸÁ“ &o÷œÁ“-ZøZ®K ◊TbÆ &o÷œÁ“, EZŸØ ÁŸ¶“g®Á“ &o÷œÁ“, ◊¶Ed fibT®Á“ &o÷œÁ“, ¥{“ ◊c„“d &o÷œÁ“, #Õ“d fiT®fi &o÷œd, #b «jb &o÷œÁ“b÷db fibd ◊πdbÂ÷ c
c c
c º˙ œ÷¥ &S◊T Ædbfi «jŸ ˙Âfi Gı÷. #÷db¶ ¸aZ ÁŸ¶“g®Á“ &o÷œÁ“db §‹ØPZdb Øb÷ “® P˙œ÷¥Zb#b÷ Gı÷. c
c c
c fi˙d œ®˙ÏbDıÆ® &o÷œÁ“:#bdb œ®˙ÏbDıÆ®fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® #∑“® f®◊fib sÔKfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. c“Æd Tb÷Á“ &o÷œÁ“:#bdb EbÏ ◊πÁ“bÏfib Tb÷Á“fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï÷ Gı÷. c
c c
c #÷Á“bc“Æ Á“bT &o÷œÁ“:˙b®≈K Oπbd, cŸ“Z®◊TbÆ E…SK, gO˙bfi d”b˙®Ï ÆbØ÷ ÆŸc“œfi •÷{“®fib ◊πLfi EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“bT ˙Âfi SKbÏ «bc“ d”b«TfiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï c
c c
c Gı÷. fbc“œ #bT PdÁ“b &o÷œÁ“:#bTPgÁ“b fiOÏ®, ≠“¥®gs ◊πdŸ√ •dÂb÷◊bÆÁ“fi® EEb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c «bÏdŸ¶ œZÁ“:◊πØd œ¶√ &o÷œÁ“:Æb˙SØ® fiOÏ® Á“b÷Õ“Á“ E…SK œ¶√ •dÂb÷ ◊bÆÁ“fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K DıK¶PZ &o÷œÁ“:#bdb DıK¶PZ •bP˙Á“b#÷ ◊ÏdbSdbfi÷ Á“Ï÷T c
c c
c ◊πLfib÷ÎÏ Á“bÏ Gı÷. ZøZ®K ◊øΩ˙® &o÷œÁ“-ÆbZ ◊øΩ˙®fib Ob÷‰fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. EZŸØ ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“-#fi¶Zb #fi¶Z ◊Ÿc„“OT ◊’Ï˙Zfi #÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊¶Ed #PZEbÏ c
c c
c &o÷œÁ“:#b &o÷œÁ“db ˙Âbc“®fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ Ïb”y &o÷œÁ“-Ïb”yfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Gı÷£÷ ƈK #fi÷ E¶sfib Á“bdgb÷Ofi® ◊ ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. Æ¡Zd Tb÷Á“ &o÷œÁ“:Tb÷Á“fiŸ¶ c
c c
c #bKbd P˙‹Á“d ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c #Õ“d fibO &o÷œÁ“:#bdb d”®>Á“ c÷“˙fi® Æ◊, ”bØ®, d® #fi÷ ˙ø¨fib ÏŸ◊db¶ &S◊PÎ Æ˙ #b’c“ ÏŸ◊db¶ #Eb◊ˆ\ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. fi˙d c÷“˙ &o÷œÁ“-◊b¶E ◊πÁ“bÏfib c
c c
c c÷“˙b÷ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c“Æd #bSdb &o÷œÁ“-#b≤“ ◊πÁ“bÏfib #bSd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Z÷ÏdŸ¶ œZÁ“:◊πØd ◊øΩ˙® &o÷œÁ“-ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ◊øΩ˙® ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, PfZ®K c÷“˙ &o÷œÁ“:EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c ZøZ®K fiÏÁ“ &o÷œÁ“-fiÏÁ“ #fi÷ fibÏÁ“[ ˙Âfi fibÏÁ“[ #¶ZÏ #b”bÏ® Gı÷. EZŸØ ◊øΩ˙® &o÷œÁ“ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ◊øΩ˙®, ’c“œb, #§‹ØÁ“bK, ÁŸ“Ê“bObÏœbTbfiŸ¶ &c“b”ÏÂ, c
c c
c Tb÷Á“˙Âfi ˙O÷Ï÷ Gı÷. c

H ◊¶Ed #b”bÏ &o÷œÁ“:#bdb fibÏÁ“[, ÆŸÏ÷Òs ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. SKbÏ«bc“ Ïb\ &c“bKfifiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æ¡Zd gb¥b 3 c÷“œÁ“ gb¥bfiŸ¶ ◊b…c“OT®Á“ ÏŸ◊, gb¥b ÏŸ◊®, gb¥b
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 32
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E#PEZ, gb¥b #º˙ ‹˙ÏŸ◊ ˙O÷Ï÷ ZØb dfi, Á“bKb, dÏÂ, ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. #Õ“d Á“d ◊πÁø“Z® &o÷œÁ“:#b≤“ Á“d ◊πÁø“Z®#b÷fiŸ¶ ˙Âfi-fi˙d #ÂObÏ ˙…AF
c
gb˙bØ
“[K c
c &o÷œÁ“ ˙…A“[K T¯j®˙bÏbØ® #bÁ“bœ OdfifiŸ¶ ÆbdØ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi c“Æd ÆdŸZjbZ &o÷œÁ“-Gı Gıbc“d‹Ø®Á“ ÆdŸZjbZfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Eb…c“db÷ œZÁ“:◊πØd EÏ &o÷œÁ“:#bdb P˙Oπ” OPZ #bKŸ«¶j ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K &fidbO &o÷œÁ“:«÷ ◊πÁ“bÏ &fidbO ˙O÷Ï÷, ◊Ï DıÒK P˙EbÏ, ZdÆÁ“bK, c
c c
c ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ZøZ®K œÏ®Ï &o÷œÁ“ #bdb dµK OPZ, P˙fiK P˙EbÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, EZŸØ ◊Ÿc„“OT &o÷œÁ“ #bdb #PZZ, #fibOZ ˙Zdbfi ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ ◊’Ïgπd c
c c
c ˙O÷Ï÷ c
c c
c ◊¶Ed #§‘fi &o÷œÁ“:Eb…˙®Æ c“h “Á“db º˙ #§‘fifib dµKdb Ø›fi÷ \K Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ¥{“ #b”bÏ &o÷œÁ“ Eb…˙®Æ c“h “Á“db º˙b÷ #b”bÏ ◊’ÏÂbd, Kb÷Pfi, c
c c
c §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® œÁ÷“Òs #fi÷ ›œbfi÷Òsfib ÏPZOπ”fi® ˙bZ DıÂb˙÷ Gı÷. Æ¡Zd Ob…Zd #bL˙bÆfi &o÷œÁ“, Á÷“˙T∏bfifi® ◊πbk® fi Ø˙bØ® P√≥ Ob…Zd ‹˙bd®, c
c c
c gO˙bfi d”b˙®Ï‹˙bd®fiŸ¶ #bL˙bÆfi Gı ◊πÁ“bÏfib ZŸVK ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi! #Õ“d #ÒZÏ &o÷œÁ“-ÆbZ fiÏÁ“b÷fiŸ¶ #¶ZÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fi˙d #ÂObÏ &o÷œÁ“:#ÂObÏfiŸ¶ c
c c
c ∏bfi, •d #fi÷ f÷¥ ˙O÷Ï÷fi¶Ÿ ˙Âfi Gı÷. c“œd Á÷“˙T® &o÷œÁ“-Á÷“˙T®fib Á÷“˙T∏bfi® ÔKb◊Á“Zb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ◊¶c“ÏdŸ¶ œZÁ“:◊πØd &o÷œÁ“ #b œZÁ“db Ob…ÆbTÁ“, #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Pfid®Î, Gı ◊πÁ“bÏfib ¸Tbc÷“œ, ˙PÂÁ“fiŸ¶ WÕ“b¶Z, Eb…Ïbœ®T,d”bÁ“V◊fiŸ¶ ◊πdbÂ, ÆbZ œÏ®ÏbÒZÏ c
c c
c ◊π˙÷œ, Dı@«Ÿf®◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Æb÷TdŸ¶ œZÁ“:◊πØd #PjÁ“Ï &o÷œÁ“, ˙bKŸÁ“bKfi® &S◊ή #fi÷ dÏ #PjÁ“Ï fi®œb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K DıÏb &o÷œÁ“:º˙b÷fi÷ DıÏb #fi÷ œb÷Á“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ZøZ®K Á“d &o÷œÁ“:#b≤“ Á“d ◊πÁø“Z® Eb…˙®Æ c“h “Á“db ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. EZŸØ \˙§ÒZ &o÷œÁ“-#bdb¶ ˙ø∞, ZÏŸÂ, Á“≤“®KbÏb÷, ]bÆfib÷ ◊Ÿ “b÷ ˙O÷Ï÷ &c“b”ÏÂb÷ c
c c
c Gı÷. ◊¶Ed O¶Oc“Î &o÷œÁ“ #bdb O¶O c“Î c÷“˙fiŸ¶ gO˙bfi d”b˙®Ï ÆbØ÷ ◊πLfi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ Æ¡fi &o÷œÁ“:◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Æ¡fi «÷>ZbT®Æ, Z®Æ ◊πÁ“bÏfib Æ¡fi c
c c
c #fi÷ d”bÆ¡fi, Z®Ø∂Á“Ï EA“˙Z®| ˙bÆŸ◊Ÿ≈K, «Tc÷“˙, d¶ “T®Á“, Ïb\ ˙O÷Ï÷fib Æ¡fi ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c Æ¡Zd &◊Kb÷O &o÷œÁ“:«÷ ◊πÁ“bÏfib÷ &◊Kb÷OfiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷ Gı÷. #Õ“dTb÷Á“ &o÷œÁ“:Tb÷Á“fi® d”bfiZb PA“Kb P˙EbÏ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. fi˙d «PT &o÷œÁ“-«PTÒsfiŸ¶ c
c c
c ˙Âfi c“Æd #˙Pj∏bfi &o÷œÁ“-#˙Pj∏bfifiŸ¶ ˙Âfi, #÷Á“bc“œd f®◊, ÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“-f®◊ÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi fbc“œd &c“j®ÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“ &c“j®ÁŸ“dbÏfiŸ¶ ˙Âfi, c
c ‰Kb÷c“œd ’c“<“ÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“, ’c“a<Ÿ“dbÏb÷fiŸ¶ ˙Âfi ˙O÷Ï÷ Gı÷. c
c c
c ÆÎÏdŸ ÆZÁ“:◊πØd ÁŸ¶“DıÏ &o÷œÁ“, &c“bØ® ”‹Z®fiŸ¶ ◊ˆ˙g˙fiŸ¶ ˙Âfi, ZØb «®\ ˙Âfib÷ Gı÷. Pf®Z®K ÆKÁ“ &o÷œÁ“:ƶKZ, P˙ÏZ, jbPdÁ“ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï® Gı÷£÷ c
c c
c ˙PA“K œ§aZfi® ˙bZ DıÂb˙® Gı÷. ZøZ®K œ…T÷¥® &o÷œÁ“:œ…T÷¥® #ÂObÏ &◊Ï ◊πKb÷O ˙O÷Ï÷ ˙Âfi EZŸØPA“Kb &o÷œÁ“-◊πbÂbZ®◊πbZ PA“Kb, #bSdÁø“Z ˙÷c“fib ˙O÷Ï÷ c
c c
c ˙Âfi Gı÷. ◊¶Ed ÆŸjdb Ægb &o÷œÁ“:›œbfi÷Òsfi® ÆŸjdb Ægb #fi÷ §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi ¥{“ Æ¡Zd ◊øΩ˙®Á“bK &o÷œÁ“-◊øΩ˙®Á“bK º˙ &S◊≥ Ø˙bØ® ◊÷Tb #fi÷ c
c c
c ◊Gı® #b”bÏ Oπ” Á“Ï˙Ÿ #÷ ˙Âfi Á“Ï® Æb…jd Á“V◊ ◊øΩ˙®Ø® ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db &S◊≥ ØfibÏ º˙ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi #Õ“d-fi˙d #◊Á“bØ®Á“ &o÷œÁ“:#◊Á“bØ®Á“ c
c c
c º˙b÷ ˙O÷Ï÷fi¶Ÿ ˙Âfi. c“Æd #÷Á“bc“Æ ˙bKŸÁ“b’c“Á“ &o÷œÁ“-ÏSfi◊πgb #fi÷ Æb…Ïjd #÷Á÷“Òs®K &o÷œÁ“db fibOÁŸ“dbÏ, Æ˙ÂÁŸ“dbÏ, P˙UŸZÁŸ“dbÏ ˙bKŸÁŸ“dbÏ #§‘fiÁŸ“dbÏfib c
c c
c #b”bÏZ® T› Kb˙Z ≠“P∞ PÆP∞ #V◊ «”yS˙fiŸ¶ ˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷. c
c c
c #∑“bÏdŸ¶ œZÁ“:◊πØd-◊πØd &o÷œÁ“ #bdb Eb…˙®Æ c“h “Á“db º˙gb˙Ø® #◊πØd Gı÷. PÆ∞-PÆ∞ gb˙Ø® ◊πØd Gı÷. ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Á“Ï÷T Gı÷. PfZ®K P˙œb√b c
c c
c &o÷œÁ“:P˙œb√bfiOÏ® œÁ÷“ÒsfiŸ¶ #bOdfi fibY ◊πc“œfi OfijÏ gO˙bfi, Ob…Zd‹˙bd® #fi÷ œÁ÷“Òsfi® ˙øP∞, ◊ˆ˙g˙fi® PDı∏bÆb gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb Ædbjbfi c

H ˙O÷Ï÷ ˙Âfi!
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 33
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EZøZ®K d”bÁ“Òc“® ◊Ÿ‰ &o÷œÁ“:#bdb gO˙bfi d”b˙®Ï ◊bÆ÷ d”bÁ“Òc“® ◊Ÿ‰ #ÂObÏfib ◊πLfib÷, ◊Ÿc„“OTb÷fiŸ¶ #b”bÏ Á“Ï˙Ÿ¶, «÷ ◊πÁ“bÏfib «¶c“, jfiŸÛK«bÂfiŸ¶ &c“b”ÏÂ,F
c
gb˙bØ

c
c ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. EZŸØ ◊πbÂbZ®◊bZ &o÷œÁ“:#bdb #∑“bÏ ◊b◊, ◊øΩ˙®Á“bKØ® ˙fi‹◊PZÁ“bK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“¥bK ˙O÷Ï÷ ˙Âfi ZØb ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. ◊¶Ed c
c c
c #ÆŸÏÁŸ“dbÏ &o÷œÁ“:#bdb «÷ ◊πÁ“bÏfib #ÆŸÏÁŸ“dbÏ (1) c“œfi®K (2) #c“œfi®K ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ OŸÂ ˙Âb’c“ &o÷œÁ“:#bdb PfiLEK #fi÷ ÔK˙”bÏ fi…PZÁ“ c
c c
c OŸÂfiŸ¶ ˙Âfi gπdÏ #b’c“ P˙P˙j 20 ˙Âb÷|fib ˙Â, O¶j, ÏÆ, ◊πc÷“œ ˙O÷Ï÷fi® ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. Æ¡Zd Á÷“˙T® &o÷œÁ“:#bdb Á÷“˙T® gO˙ÒZ gb¥b dbÊ÷“ #ÒK c
c c
c Z®Ø®|Kb÷fi® dbÒKZb #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï dbÒKZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi ZØb ◊πHb÷ÎÏ® ˙O÷Ï÷ Gı÷. #b≤“dŸ¶ #ÂObÏ PA“Kb &o÷œÁ“:#bdb gb˙®Z #bSdb #ÂObÏ #PKZb c
c c
c ◊PØÁ“[ PA“Kb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ZØb #˙Pj∏bfifib ◊ÏdbŸ∏bfi ˙O÷Ï÷ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. fi˙d gÔK sÔK &o÷œÁ“:#bdb Eb…˙®Æ c“h “Á“fib gÔK sÔK º˙ #÷fi® §‹ØPZfiŸ¶ ˙Âfi c
c c
c Gı÷. c“Æd Æb÷PdT &o÷œÁ“:#bdb gbP˙Z #bSdb #ÂObÏfi® ˙…PA“K T¯j®fiŸ¶ ÆbdØ ˙bKŸ #fi÷ ◊Ÿc„“OT Kb‰b, #b◊fi®K, #bÔKb «bc“ #fi÷ ◊πbÆŸÁ“ P˙”bÏ c
c c
c ƶ«¶jdb¶ ◊πHb÷ÎÏ® Gı÷. c
c c
c #b÷O®ÆdŸ¶ œZÁ“:◊πØd T÷ÛKb &o÷œÁ“-Gı ◊πÁ“bÏfi® T÷ÛKbfiŸ¶ ˙Âfi! PfZ®K Og &o÷œÁ“:Áø“Û T÷ÛKb ˙bTb Ogfi÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi! ZøZ®K ◊øΩ˙® c
c c
c &o÷œÁ“:◊øΩ˙®Á“bKfib º˙b÷fib ◊πSK÷Á“ œÏ®Ïfib÷ «¶j ˙O÷Ï÷ ZØb Gı÷£÷ EA“˙Z®|fi® c“bÆ® fbÏb ◊øΩ˙® P◊h “ ◊®Æ˙bfiŸ¶ &c“b”Ï ˙Âfi Gı÷. EZŸØ d”b¬˙ &o÷œÁ“:Eb…˙®Æ c
c c
c c“h “Á“db¶ d”b#b•˙, d”bPA“Kb, d”b˙÷c“fib, d”bPfiDıÏbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ◊¶Ed EÏd &o÷œÁ“:Eb…˙®Æ c“h “Á“b #V◊#bKŸ ZØb &SÁø“Õ“ #bKŸ ZØb ÆbØ÷ ÆbØ÷ d”bÁ“d c
c c
c PA“KbfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. ¥{“ Pf◊ &o÷œÁ“:#bdb Eb…˙®Æ c“h “Á“db «÷ ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fibfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. Æ¡Zd g˙fi &o÷œÁ“:#bdb g˙fib÷fib÷ ◊’ÏEK Z÷Dı ◊πdbÂ÷ ÔK˙ÒZÏ c
c c
c ˙bÆb÷, ≈KbPZ¥˙bÆ, #ÒK Æ˙ P˙dbfi˙bÆfib÷ ƶP¨¡Z ◊’ÏEK Gı÷. #Õ“d Pfi˙øή &o÷œÁ“:Eb…˙®Æ c“h “Á“db¶ #÷Á÷“§ÒsKØ® Kb˙Z ◊¶E÷§ÒsK ÆŸj®fib Á“d, œÏ®Ï, c
c c
c Æ˙÷|Òs®K, gb¥b, dfi, Á“¥bK, ˙Âfi, ƶ‹Øbfi, ƶ∏b, T÷ÛKb, WPÕ“, ∏bfi, #∏bfi, Tb÷Á“, &◊Kb÷O ˙O÷Ï÷ Pfi˙øήfiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. fi˙d Á“Ï &o÷œÁ“db-Eb…˙®Æ c
c c
c c“h “Á“db¶ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“Ï ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. c“Ædb¶ ÔK˙ÒSÏ &o÷œÁ“db¶ ÔK˙ÒZÏb÷fib #b”bÏ, &·Gı˙bÆ, ˙O÷Ï÷ ˙Âfi Gı÷. c
c c
c ˙®ÆdŸ¶ ÆZÁ“ c
c c
c «÷$§ÒsK º˙b÷fiŸ¶ œÏ®Ïfib «¶jfiŸ¶ A“d Oπ”‹Ø®, ∏bfi, Kb÷O, #b”bÏdb P˙fiZb ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi Gı÷. PfZ®K #bÁ“bœ &o÷œÁ“:«÷ ◊πÁ“bÏfib #bÁ“bœ, #jb÷Tb÷Á“fi® c
c d”bfiZb ˙O÷Ï÷ ˙Âfi. ‰ŸZ®K ◊πbÂTb÷Á“ &o÷œÁ“-#∑“bÏ ◊b◊, EbÏ «ŸP∞, EbÏ #˙Oπ”, ˙O÷Ï÷ P˙‹ZøZ ˙Âfi «jbfib÷ #bSdbfi® ◊’Ïgπd Gı÷. c
c c
c EZŸØ &◊EK &o÷œÁ“:◊b¶E ◊πÁ“bÏfib $§ÒsKb÷ ˙Âfi ◊ÏdbŸ &o÷œÁ“ ◊ÏdbŸfib Æb÷T P˙Á“V◊ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi. ¥{“ #ÒZÏ &o÷œÁ“:ÏSfi◊πgbØ® Kb˙Z ›œZ c
c c
c ◊πZgbÏ®fib #¶ZÏbTb÷db ◊øΩ˙®Á“bK º˙b÷fi® &S◊PÎ #fi÷ #b”bÏ ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, Æ¡Zd «¶j &o÷œÁ“, Eb…˙®Æ c“h “Á“db ‰Â ◊πÁ“bÏfib «¶j ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi. #Õ“d c
c c
c gˆPd &o÷œÁ“:◊¶c“Ï Á“d gˆPd, Z®Æ #Á“d gˆPd ˙O÷Ï÷fiŸ¶ ˙Âfi, fi˙OEbÏ &o÷œÁ“:Dı‘ObEbÏÂ, P˙UbEbÏÂ, ˙O÷Ï÷fi® Pœ]πOPZ PZÏGı® OPZ, &≈˙OPZ, #b’c“ c
c c
c ˙Âfi. c
c c
c ›Á“˙®ÆdŸ¶ œZÁ“:◊πØd ˙O ◊πØd œbT® &o÷œÁ“:œbVKb’c“ ˙Odb¶ &S◊≥ ØfibÏ º˙b÷fi® OPZfib÷ PfiÂK. #÷fi® #˙Ob”fib, #÷fib÷ «¶j &c“K &c“®|fib, T÷ÛKb, c
c c
c §‹ØPZ, ◊øΩ˙®Á“bK #b’c“db¶ &S◊≥ Ø˙bØ® Z÷fiŸ¶ Dı]ÒK &SÁø“Õ“ Á“bT ◊πb®db‰fib÷ œVKb’c“ ˙Odb¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ ˙O÷Ï÷ ˙Âfi! PfZ®K Á¶“j &o÷œÁ“ ZøZ®K ‹Á¶“j &o÷œÁ“, c
c c
c EZŸØ S˙Eb &o÷œÁ“, ◊¶Ed œbT &o÷œÁ“, ¥{“ ◊π˙bT &o÷œÁ“, Æ¡Zd Á“b &o÷œÁ“, #Õ“d ◊ŸÛ◊ &o÷œÁ“, fi˙d ¸T &o÷œÁ“, c“Æd «®fi &o÷œÁ“, ◊πb®db‰fiŸ¶ c
c c
c œVKb’c“ ˙Âfi® Dı÷d Á¶“c“, ‹Á¶“c“, S˙Eb, œbT, ◊π˙bT, ◊ŸÛ◊, ¸Í, «®Dı, ÏŸ◊db¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ¶ Z÷ dŸDı«fiŸ¶ ˙Âfi. c

H PfZ®K ˙O:dˆT Á“Òj #b’c“ c“Æ &o÷œÁ“, ◊πØd ˙O Ædbfi, ZŸZ®K ˙O #TÆ® ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“ ◊πØd ˙O Ædbfi, EZŸØ ˙O-˙¶œ ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“ ◊πØd ˙O
•® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 34
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÆdbfi, ◊¶Ed ˙O-$¨Ÿ ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“ ◊πØd ˙O Ædbfi, ¥{“Ïb÷ “®K ˙Ofib c“œ &o÷œÁ“ (◊πØd ˙O Ædbfi) Æ¡Zd ˙O-#gπÏ” ˙Ofib c“Æ &◊c÷“œÁ“ ◊πØF
c
gb˙bØ
d c
c ˙O Ædbfi, #Õ“d˙O-ZŸTÆ® ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“, ◊πØd ˙O Ædbfi c
c c
c «b›Æ˙b œZÁ“:◊πØd ˙O-Zb “ ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“, #b÷O®Ædb œZÁ“db ◊πØd ˙O Ædbfi, ◊πØd ◊b¶E ˙Ob÷|db¶ P˙œ÷¥Zb. c
c c
c PfZ®K Pfi@« ˙O:Pfi@«˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“-Zb “˙O Ædbfi, ZøZ®K #O‹Z®Á“b ˙O, #O‹Z®Á“ ˙Ofib c“Æ, #O‹Z®˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“-Zb “˙O Ædbfi, EZŸK c
c c
c ˙÷Ofi ˙O ˙÷Ofi ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“-Zb “ ˙O Ædbfi, ◊¶Ed ƮϮKÁ“ Á“[ PÆÏ®KÁ“ ˙Ofib c“Æ &o÷œÁ“ Zb “ ˙O Ædbfi-¥{“ &ƸPTÁ“b ˙O-fib c“Æ &o÷œÁ“. c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H •® #bOdOŸÂd¶Dˆı¥b K 35
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
G