You are on page 1of 114

DASAR-DASAR KERAJAAN

Dasar Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Sosial Bab 11 & 12

SKOP PERBINCANGAN

TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

TAKRIF DASAR

KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh pentadbir/pengurus. Professor Bauer, Public Administration Review Vol. XXX, No. 4, July/August 1970 Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan/mendapatkan hasil/mencapai objektif. Dasar juga merupakan pengistiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, isu, perkara, keadaan dan masalah dalam masyarakat. Dasar awam merupakan rangkaian senarai matlamat dan objektif utama kerajaan yang menetapkan garis panduan untuk tindakan yang selaras dalam menyelesaikan isu, masalah dan keperluan perlaksanaan.

1/7/2014

Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan/pentadbiran Mengatasi masalah atau krisis Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan Penyesuaian/penyelarasan program sedia ada

1/7/2014

Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan Terlibat secara langsung (pelaksana dasar) kepada rakyat (sasaran)

1/7/2014

1/7/2014

RUMUSAN
DASAR IALAH.. KERANGKA PANDUAN PELAN STRATEGI PETUNJUK DIRANGKA UNTUK TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINI WAWASAN KEPUTUSAN PELAKSANAAN
1/7/2014 7

MATLAMAT WAWASAN 2020 MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN EKONOMI KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA MENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT

1/7/2014

EKONOMI SEBELUM MERDEKA

BRITISH = PECAH & PERINTAH PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI

KESAN = JURANG EKONOMI KETARA AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM KEMUNCAK = 13 MEI 1969 DASAR EKONOMI BARU (DEB)

1/7/2014

SAMBUNGAN

Year

56 60 65 70

75 80 85
RRJP1 (1971-90)

90 95

2000 05

2020

RRJP2 (1991-2000)

Vision 2020 (1991-2020)

1/7/2014

10

DASAR-DASAR UTAMA
RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1)

DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971-1990 RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP2) DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991-2000

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG III (2001-2010)


DASAR WAWASAN (1990-2020) WAWASAN 2020

1/7/2014

11

DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA

1/7/2014

12

Dasar Wawasan Negara (DWN)

Membina Bangsa yang Berdaya Tahan & Berdaya Saing, 2001-2010 Pembangunan Seimbang, 1991-2000

Dasar Pembangunan
Nasional (DPN)
WAWASAN 2020

Pembangunan Keseluruhan, 1991-2020

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Pertumbuhan yang saksama, 1971-90

Pra-DEB, 1957-70
1/7/2014

Perdagangan bebas/ eksport Pembangunan Ekonomi & Luar Bandar


13

terkandungnya

DASAR EKONOMI BARU (NEP)


Objektif utama yang hendak dicapai

PERPADUAN NASIONAL
Strategi serampang dua mata : Pembasmian Kemiskinan

Penyusunan Semula Masyarakat

1/7/2014

14

Terkandungnya

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (NDP)


Objektif untuk mencapai

PEMBANGUNAN SEIMBANG
Dalam usaha membina masyarakat yang lebih

BERSATU PADU DAN ADIL

1/7/2014

15

Tema : Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara

Dimensi Baru : Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri Menjadikan sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan lebih dinamik Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin Mencapai penyertaan Bumiputra yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 Meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam sektor utama ekonomi Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan

1/7/2014

16

Kaum

Kadar Kemiskinan (%) 64.8 26.0 39.2 44.8

Pendapatan Purata Keluarga Sebulan $172.00 $394.00 $304.00 $813.00


17

Melayu Cina India Lain-lain


1/7/2014

Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan

Pemilikan

Jumlah Pemilikan ($ juta) 279.6 168.7 110.9 2,233.2 4,051.3 6,843.7

1. Bumiputera perseorangan dan agensi amanah Bumiputera perseorangan Agensi amanah


2. Bukan bumiputera Warga asing Jumlah
1/7/2014

4.3 2.6 1.7 34.0 61.7 100.00


18

Sektor
(i) (ii) (iii)

Pertanian Perlombongan Perniagaan/perdagang an, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam

Melay u % 67.6 32.1 42.6

Cina India % % 19.9 58.7 45.5 11.5 7.5 10.7

Lainlain % 1.0 0.7 1.2

Sumber: Jabatan Perangkaan, (1970)


1/7/2014 19

(1971 1990)

ASAS DASAR PECAH & PERINTAH + PERISTIWA 13 MEI 69 OBJEKTIF:


BEZA EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PENEMPATAN DLL.

PERPADUAN

1/7/2014

20

DASAR EKONOMI BARU (DEB)

STRATEGI SUSUN SEMULA MASYARAKAT BASMI KEMISKINAN

1/7/2014

21

PENCAPAIAN: PEMBASMIAN KEMISKINAN

1/7/2014

22

KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN

BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990

1970 Strata
Jumlah isirumah miskin (,000) Kadar Kemiskinan (%)

1990
Jumlah isirumah miskin (,000) Kadar Kemiski nan (%)

Luar Bandar Bandar Golongan termiskin Kemiskinan keseluruhan


Sumber: RM6 hlm. 36
1/7/2014

705.9 85.9 -

58.7 21.3 -

530.3 89.1 143.1 619.4

21.8 7.5 4.0 17.1

23

PENCAPAIAN:

PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT

1/7/2014

24

Kumpulan Etnik
Semenanjung

1970
49.3
64.8 26.0 39.2 44.8

1984
18.4
25.8 7.8 10.1 22.0

1987
17.3
23.8 7.0 9.7 24.3

Malaysia

Bumiputera Cina India Lain-lain


Sabah

Bumiputera Cina Lain-lain


Sarawak

Bumiputera Cina Lain-lain

33.1
39.2 6.2 12.4

35.3
41.9 6.3 5.0

31.9
41.6 9.3 4.0

24.7
33.2 6.7 0

Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H.I.S. 1984 & 1987)


1/7/2014 25

Kumpulan Ikhtisas
1. 2. 3.

Bumiputera 1985 118 306 4037 241 892 147 25 327 1988 192 514 4892 307 1653 206 300 504

Cina 1985 576 2966 9806 471 1992 126 410 1060 1988 676 4079 10,51 2 569 2258 145 497 1249

India 1985 10 213 800 304 1887 203 41 488 1988 14 315 885 361 2285 219 45 754

4.
5. 6. 7.

8.

Arkitek Akauntan Jurutera (hingga 2-588) Doktor Gigi Doktor Doktor Veterinar Jurukur Peguam*

JUMLAH (%)

6318 22.2

8571 25.1

17,40 19,98 3946 4878 7 5 13.9 14.3 61.2 58.4

Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja
1/7/2014 26

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 2000)

ASAS GANTI DEB

TERUSKAN STRATEGI DEB

OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN

PERPADUAN

STABIL POLITIK

EKONOMI

1/7/2014

27

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI

Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara


Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi

1/7/2014

28

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI

Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar kukuh integrasi nasional

Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara
Pembangunan sumber manusia tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat

1/7/2014

29

DASAR WAWASAN NEGARA (2001 2010)


ASAS Gabungan DEB & DPN Objektif utama capai perpaduan nasional Bangsa Malaysia yang bersatu-padu, progresif, makmur dan saksama Juga berlandaskan cabaran strategik Wawasan 2020 Penekanan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan, berdaya saing dan masyarakat bersatu-padu dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial

1/7/2014

30

WAWASAN 2020 (1991-2020)

Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka
Tun Dr Mahathir bin Mohamad

1/7/2014

31

Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya panduan arah tujuan panduan sasaran negara jangkamasa

PEMBANGUNAN MENYELURUH dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain melalui

Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7% setahun Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali ganda Peningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda
1/7/2014 33

* Pembangunan Ekonomi

CABARAN 1
Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang matlamatnya dikongsi bersama. Sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.
1/7/2014 34

CABARAN 2
Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan, sedar kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.
1/7/2014 35

CABARAN 3

Mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.

1/7/2014

36

CABARAN 4

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kerohanian dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.

1/7/2014

37

CABARAN 5
Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara.

1/7/2014

38

CABARAN 6
Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan. Bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan.
1/7/2014 39

CABARAN 7
Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial di mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri, dan kebajikan insan tidak berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.

1/7/2014

40

CABARAN 8
Memastikan masyarakat adil dalam bidang ekonomi. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak wujud jika masih ada pengenalan ekonomi berdasarkan kaum dan fungsi.

1/7/2014

41

CABARAN 9

Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan.

1/7/2014

42

DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA DASAR PERTANIAN NEGARA DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA DASAR PENSWASTAAN

1/7/2014 43

1/7/2014

44

PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA


Era Pra- & Kemerdekaan (1950-an and 1960-an)
Getah & Timah (1970-an)
Rancangan Rancangan Malaya 1 & 2 Malaysia 1 (1956 - 1965) (1965 - 1970) -Industri eksport

Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020) Era Wawasan 2020 (Strategic Directions)


(1980-an) (1986 - 2020)
2020

-yg. menyediakan peluang kerja yg. besar

PIP 1 & 2 -Pembangunan memberangsangkan -Atasi sektor pertanian -Gubal PIP

(Negara Maju)

MP 1

MP 2 MP 3

MP3 MP4

MP6 MP7

MP8 MP9

MP10 MP 11

1/7/2014

45

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)


3 FEB. 1986 3 MATLAMAT UTAMA:

SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI PEMANGKIN PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN GALAK PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER ASLI NEGARA

TINGKATKAN TAHAP R&D TEKNOLOGI TEMPATAN ASAS BAGI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN
46

1/7/2014

PIP: STRATEGI
untuk mencapai negara perindustrian: Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas industri negara; eksport ke luar (perkilangan)- berasaskan sumber tempatan: Getah, Sawit, Kayu-kayan, Makanan, Logam Bukan Ferus, Kimia, Galian Bukan Logam 5 sektor lain = elektrik/elektronik, alatan pengangkutan, mesin/kejuruteraan, tekstil & Pakaian

Majukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber utk. eksport + pelbagai & meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport

Majukan industri berat terpilih utk. sokong industri eksport e.g. kereta nasional Bangunkan teknologi & sumber manusia (tenaga rakyat) penyelidikan, pemindahan teknologi

1/7/2014

47

PIP: STRATEGI
Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri di kws yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan Modenkan + susun semula struktur perindustrian Pertingkatkan pembangunan IKS Perkukuhkan institusi yg. bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan Susun semula sistem galakan perindustrian sedia ada utk. pupuk kecekapan & daya saing yg. lebih tinggi Maju & gunakan sistem perkhidmatan maklumat bersepadu

1/7/2014

48

PIP: PERMASALAHAN

Pencapaian awal memberangsangkan


24.3% KDNK 16.6% gunatenaga

(1988)

Kemelesetan ekonomi kerajaan terpaksa kaji semula undang2, syarat2 & peraturan2 pentadbiran

Perbaiki iklim pelaburan Utk. kurangkan kos pengendalian & pengeluaran perniagaan
49

1/7/2014

PIP: PERMASALAHAN

Dasar Perlindungan Perdagangan Negaranegara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC)

Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc.

Persaingan dari negara maju & NIC - WTO

ISU
Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia?
1/7/2014 50

1/7/2014

51

DASAR PERTANIAN NEGARA


12 Januari 1984 Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian OBJEKTIF

Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber-sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara

1/7/2014

52

DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran
kadar kemiskinan kualiti hidup keluarga

Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian
1/7/2014 53

DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI

PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P)
54

1/7/2014

DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI

Pembukaan Tanah Baru Pembangunan In-situ Perkhidmatan Sokongan Pertanian Penswastaan & penyertaan pihak Swasta Pembangunan Komoditi Program Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar

1/7/2014

55

Ketidakstabilan harga komoditi luar kawalan Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi untuk jaga kepentingan sendiri Kekurangan tenaga kerja penghijrahan belia ke bandar Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan Kaedah tradisional Tanah terbiar Saiz tanah Sikap petani

56 1/7/2014

DPN 1 ( 1984 1991 ) DPN 2 ( 1992 1997 ) DPN 3 ( 1998 2010 )

1/7/2014

57

Meningkatkan sekuriti makanan - food security Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan Gabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan - agrotourism Intergrasi perhutanan dan pertanian - agroforestry

1/7/2014

58

1/7/2014

59

Perkongsian bijak

Smart Partnership and Win Win Situation Between Public & Private Sector
1/7/2014 60

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF

Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara

Hapuskan sifat permusuhan antara kedua-dua sektor > galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak
Tingkatkan hasil negara

1/7/2014

61

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI

Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatan
Surat Pekeliling Am Bil. 2/84

Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN

1/7/2014

62

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI

Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swasta Meningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swasta Panduan Pelaksanaan PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 1991

1/7/2014

63

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumbersumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negara Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar ini Pelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain
1/7/2014 64

1/7/2014

65

DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN

Mac 1983 Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia


Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta

1/7/2014

66

DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN

Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pengagihan sumber secara cekap Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB

1/7/2014

67

DASAR PENSWASTAAN

Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada)


Penjualan Aset Pajakan Kontrak Pengurusan Pengkorporatan Penyenaraian Awam (Public Listing) Penukaran Tanah Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out)

1/7/2014

68

DASAR PENSWASTAAN

Cara Penswastaan: (Projek Baru)


Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-OperateTransfer)/BOOT Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah (Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT

1/7/2014

69

DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK

1/7/2014

70

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Pengurusan Perbelanjaan Awam Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Kepimpinan Melalui Teladan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Dasar Sains dan Teknologi Dasar Sosial Negara Dasar Wanita Negara

1/7/2014

71

FALSAFAH
MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN

HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN


MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA

1/7/2014

72

MATLAMAT
MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH

1/7/2014

73

STRATEGI

BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI


PENGANTAR UTAMA KURIKULUM YANG SAMA DAN

BERORIENTASIKAN MALAYSIA

SISTEM PEPERIKSAAN YANG SAMA KEGIATAN KOKURIKULUM

1/7/2014

74

MENYEDIAKAN PENDIDIKAN
YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU

MENDEMOKRASIKAN
PENDIDIKAN DARI SEGI PELUANG DAN MUTU

MENGGALAKKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1/7/2014

75

TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971)

BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL

RANTAU INI

UNSUR-UNSUR BUDAYA LAIN YANG SESUAI BOLEH DITERIMA

ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN

1/7/2014

76

OBJEKTIF

MENGUKUH PERPADUAN NEGARA


MEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI NASIONAL

MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN - FIZIKAL DAN ROHANI YANG SEIMBANG

1/7/2014

77

OBJEKTIF

MENINGGIKAN PRESTASI
PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA

MEWUJUDKAN NILAI
DAN ETIKA KERJA YANG POSITIF

1/7/2014

78

PENEKANAN

RAJIN DAN BERDISIPLIN


SETIA KEPADA ORGANISASI MENGUTAMAKAN KUMPULAN PRODUKTIVITI DAN KUALITI PENINGKATAN KECEKAPAN KEJAYAAN JANGKA PANJANG PEKERJA SEBAGAI RAKAN

1/7/2014

79

STRATEGI

`BENCHMARKING PERUBAHAN SIKAP LATIHAN DAN KURSUS

1/7/2014

80

OBJEKTIF MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT TERPUJI

1/7/2014

81

BERSIH

BERMORAL, BERKECUALI, TIDAK KHIANAT DAN IRIHATI

CEKAP

PROAKTIF, MAHIR, CEPAT, TEPAT DAN BERKUALITI

AMANAH

RELA, IKHLAS, GIGIH, JUJUR

1/7/2014

82

1/7/2014

83

Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan Dan Kerajaan-kerajaan Tempatan

1/7/2014

84

Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis Aktiviti Dan Menentukan Tingkat Aktiviti Ekonomi Keseluruhannya

1/7/2014

85

BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN


a) b)

Belanja Pembangunan Belanja Mengurus

SUMBER HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN


a) b) c)

Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil

1/7/2014

86

BELANJA MENGURUS Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan Yang Terlibat : Gaji, Pencen, Ganjaran, Tuntutan Perjalanan, Pembelian Perabot, Alatulis, Perkakasan Dan Lain-lain Perbelanjaan. Sumber Pembiayaan Adalah Dari Hasil Kerajaan.

1/7/2014

87

BELANJA PEMBANGUNAN Melibatkan Perbelanjaan Projek-projek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada Rakyat.

1/7/2014

88

1/7/2014

89

Sebagai Usaha Menerapkan Nilai-nilai Positif Dan Murni Untuk Diamalkan Oleh Sekalian Penjawat-penjawat Awam Khasnya Dan Bagi Sekalian Masyarakat Malaysia Amnya

1/7/2014

90

Membentuk Sebuah Masyarakat Malaysia Yang Beramanah, Beridentiti Dan Disegani Oleh Masyarakat Lain Menubuhkan Sebuah Negara Yang Bahagia Menghapuskan Sikap Negatif Dalam Menjalankan Tugas Yang Dipertanggungjawab Menghasilkan Perkhidmatan Yang Bermutu

1/7/2014

91

Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedikasi Tekun Berdisiplin Bekerjasama Berbudi Mulia Bersyukur
1/7/2014 92

Tumpuan Kepada Perkhidmatan Awam Mengadakan Penerangan Dan Penjelasan Kepada Anggota Awam

1/7/2014

93

1/7/2014

94

Kempen Dilancarkan Pada 19 Mac 1983 Oleh Bekas PM Tujuan : Untuk Menanam Dan Memupuk Ciriciri Kepimpinan Yang Berkesan Bagi Dicontohi, Dihayati Dan Diamalkan Oleh Segenap Lapisan Anggota Kerajaan Malaysia

1/7/2014

95

Matlamat peningkatan daya pengeluaran negara boleh dikategorikan kepada berikut:(a) Untuk meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyusun semula struktur dan ketidakseimbangan ekonomi dalam negara. (b) Untuk mempastikan penggunaan sumber-sumber negara dengan optima dan mengelakkan pembaziran yang merugikan. (c) Untuk memperkukuhkan asas perindustrian supaya ianya dapat bersaing di pasaran bebas antarabangsa dengan berkesan.

1/7/2014

96

Secara kasar pendekatan untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dilaku melalui beberapa cara-cara berikut:(a) Pembaikan kepada Sistem dan Organisasi (b) Penggunaan teknologi yang sesuai (c) Penerapan nilai baru (d) Dasar-dasar baru

1/7/2014

97

Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu:

(i)

Pembangunan keupayaan sumber-sumber S & T negara ini seperti tenaga teknik dan saintifik, institusiinstitusi penyelidikan,institusi-institusi pengajian tinggi, dan lain-lain ke arah pembentukan keupayaan teknologi tempatan (develop indigeneous technology capability); dan (ii) Pembangunan keupayaan pengusaha-pengusaha tempatan dalam memilih, merunding, menyerap, menyesuaikan, membaih dan menginovasikan teknologi asing (keupayaan menerima pemindahan teknologi) yang mengalir masuk ke dalam negeri ini melalui perjanjian kerjasama, pembelian terus, kerjasama teknik, projek-projek usahasama, penggunaan lesen atau franchise dan lain-lain.

1/7/2014

98

Strategi pembangunan S & T yang menjadi asas kepada keupayaan memajukan satu sektor perindustrian yang dinamik akan meliputi beberapa faktor utama seperti berikut: (i) Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial S & T akan diberi keutamaan dalam dasar pembangunan negara (ii) Perkaitan Dasar Sains dan Teknologi Negara Dengan Dasar-Dasar Lain (iii) Peningkatan Perkhidmatan Saintifik
(iv) Berdikari (v) Maklumat S & T (vi) Penyelidikan dan Pembangunan (P & P)

1/7/2014

99

(vii)Peranan Sektor Swasta (viii)Pemindahan Teknologi (ix) Komputerisasi

(x) Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains


(xi) Pelan Tindakan

1/7/2014

100

Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilainilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.

1/7/2014

101

Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.

1/7/2014

102

Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan.

1/7/2014

103

Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi;

b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;


c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan d. Menjana sinergi multisektor.

1/7/2014

104

Menyedari pelbagai peranan wanita dala m keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan.

1/7/2014

105

Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah:

(i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan; dan
(ii) untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan da

keperluan mereka bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur.

1/7/2014

106

Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN), beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan sperti berikut: (a) Memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara

(b) Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan Supaya Memasukkan Proses Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasaan Program-program Pengintegrasian Wanita (c) Pendidikan dan Latihan Untuk Menyedarkan Pihak Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita (d) Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan

(e) Membasmi Diskriminasi dan Mengambil Tindakan Tegas (f) Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenal Isu Wanita (g) Peruntukan Anggaran Belanjawan

1/7/2014

107

Dasar-dasar Yang Berkaitan Dengan Hubungan Luar Negeri

1/7/2014

108

Diumumkan Pada Dunia 27 Nov 1971 Diilhamkan Oleh Malaysia Objektif Asia Tenggara Sebagai Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali Dari Pergolakan Dan Pertelingkahan Kuasa-kuasa Dunia

1/7/2014

109

Isu Dibangkitkan Oleh Bekas PM Ketika Berucap Dalam Sesi Ke-37 PBB Pada September 1982 Serta Sidang Kemuncak Negara-negara Berkecuali Pada Mac 1983 Pendirian Malaysia Benua Antartika Penting Dari Segi Pengaruhnya Terhadap Ekologi, Alam Sekitar Dan Cuaca Dunia Konsep Antartika Sebagai Warisan Bersama
1/7/2014 110

Mesyuarat Serantau Ketua-ketua Negara Komanwel Di Sydney (Feb. 1978) Kertas Kerja Malaysia Mengenai Penubuhan Program MTCP Kepada Jemaah Menteri Kerjasama Dan Bantuan Malaysia Kepada Negara-negara Membangun Khasnya Dalam Bidang-bidang Kepakaran Malaysia

1/7/2014

111

TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
1/7/2014 112

RRJP I
RRJP II

1971 - 1990
1991 - 2000

DEB
DPN FASA I WAWASAN 2020 FASA II WAWASAN 2020

RRJP III WAWASAN 2020

2001 - 2010 1991 - 2020

DWN

1/7/2014

113

1/7/2014

114