You are on page 1of 29

Pnhvgrn/1

(2) ◊π˙Efifib ÆbÏgˆZ #b•˙ #fi÷ ƶ˙Ïfib PfiP_Z #Øfi÷ ”y¶ ”ÁŸ¶“
10 - ◊h”b ˙bO϶ GŸı¶. Dı÷ ◊ˆ˙ d”P¥#b #÷ db÷¨fib ◊πKb÷DıfigˆZ Z÷ #Øfi÷ ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷ Á“mb÷ Gı÷
fi˙dŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb Z÷ Ï®Z÷ ”y¶ Á“”¶y GŸı¶.
#µKKfi - 1 #bÆπ˙fbÏ - 1 (3) PDıfi÷wÏ c÷“˙÷ #b•˙fib ◊b¶E g÷c“b÷ Á“mb Gı÷. P”>Æb, dø¥b, #c“Î,
(1) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ E¶◊b fibdÁ“ #÷Á“ fiOÏ® ”Z®. #«πŒEK #fi÷ ◊’ÏOπ”.
◊ˆÂgs E…SK ˙fi√¶ “-#œb÷Á“ ˙ø¨ ”ZŸ¶. Z÷ E¶◊b fiOÏ®db¶ Á“b÷PÂÁ“ Ïb\ ”Zb÷ (4) P”>Æbv“◊ ◊πØd #bÆπ˙fbÏfiŸ¶ ‹˙v“◊, P”>Æbfib ◊KbK fibdb÷,
Z÷fi÷ jb’Ï® c÷“˙® fibd÷ Ïb® ”Z®. Z÷ Á“bÍ÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi„ P”>Æbfib Á“bÏÂb÷ Z÷fib ¸Í-◊Ï®Âbd, ◊πb ˙j Á“ÏfibÏfiŸ¶ ‹˙v“◊ ˙Â˙÷T Gı÷ Z÷
d”b˙®Ïfib #¶Z÷˙bÆ® #bK ÆŸjdb fibd÷ PœÛK ”Zb¶. Z÷ \PZ ƶ◊≥, ZŸ¶ Æb¶gÍ
ÁŸ“Íƶ◊≥, «Íƶ◊≥, v“◊ƶ◊≥, P˙fiKƶ◊≥, ∏bfic“œfi Eb’ωƶ◊≥, (5) •® PDıfi÷wÏc÷“˙÷ #÷ ◊πbÂb˙jfi÷ ”¶d÷œb, ◊b◊Á“bÏ® E¶ “-Ïb…s-
T≈\ƶ◊≥, Tb]˙ƶ◊≥, #b÷Dı‹˙®-Z÷Dı‹˙®-˙E‹˙®, Kœ‹˙®, A“b÷j-dbfi- ¨Ÿs- Æb”PÆÁ“ #fibK, Pfi]øÂ, Pfi:œ¶Æ, ◊πPZgK, #PZgK, «®”bdÂb÷,
Tb÷gfi÷ ºZ÷Tb, Pfisb ›qPsK◊’Ï¥”fi÷ ºZ÷Tb, ºP˙Z-dÏ #fi÷ gKØ® ‰bÆfib ‹ØbfiÏŸ◊, #ÒKbKÁ“bÏ®, &f÷OÁ“bÏ®, #◊÷¨bÏP”Z, Pfijd-PfiP◊◊bÆb,
dˆÁ“bK÷Tb, Z◊-OŸÂ-Á“ÏÂ-EÏ Pfi_K ◊πjbfi, #bDı˙ dbc“˙Tb] ˙¨db¶ PfiÛÁ“ÏŸÂ fiÏÁ“db¶ T› Dı˙b˙bÍb÷, db÷” ZØb d”bgKfib÷ Á“Ï”bÏ, #fi÷ dÏÂ
◊πjbfi, OŸPkdŸ§aZ d¶‰, «πŒEK ˙÷c“◊πjbfi, fiK-PfiKd -ÆSK-œb…E ◊πjbfi, ˙…dfi‹KÁ“bÏÁ“ Á“mb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ ◊”÷TŸ¶ #jdfbÏ Gı÷.
∏bfic“œfi Eb’ω ◊πjbfi, Eb…c“◊ˆ˙®|, EbÏ ∏bfi KŸaZ, ◊b¶EÆb÷ ÆbjŸ ÆbØ÷ (6) ”˙÷ P”>Æbfib¶ OŸÂPfiÛ◊≥ #÷˙b¶ 30 fibd Á“”÷ Gı÷ : ◊πbÂ˙j,
◊Ï®˙Ï÷Tb, ◊ˆ˙b÷|fiˆ◊ˆ˙b P˙EÏZb #÷Á“ ObdØ® «®Dı÷ Obd DıZb¶ Dı÷ #b E¶◊b œÏ®ÏØ® º˙fiŸ¶ &ÒdˆTfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ #P˙ƶg, P”>Æb-P˙P”>Æb #Áø“SK, ]bZ
fiOÏ® SKb¶ ◊jbKb. Kb˙Z„ KØb◊πPZ v“◊ #˙Oπ”fi÷ #˙Oπb”®fi÷, ƶKd #fi÷ Á“Ï˙b÷ Z÷ dbÏ˙Ÿ¶ Z÷ ˙j Á“Ï˙b÷ Z÷ &◊s˙ Á“Ï˙b÷, Pfi◊bZfib, #b϶g-Ædb϶g
Z◊ ˙ ÷“ #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“Ï® P˙”ÏZb ”Zb. Á“Ï˙b÷, #bKŸÛK Á“dfi÷ &◊s˙ Á“Ï˙b÷ g÷c“ Á“Ï˙b, #bKŸÛKfi÷ ObÍ˙Ÿ¶, #bKŸÛKfi÷
◊¥c“b fi®Á“Í®, jd Á“Øfi Á“KŸ∂, Dı÷ ’c“œbØ® ◊¥c“b #b˙® ”Z® Z÷ ƶ˙Z Á“Ï˙Ÿ¶, ƶÁ“b÷Eb˙˙b, døSKŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶, #ƶKd Á“Ï˙b÷, º˙fi® Æ÷fibfiŸ¶ dc“fi
’c“œbdb¶ ◊bGı® O›. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ #bK ÆŸjdb ‹ØP˙Ïfib #¶Z÷˙bÆ® Á“Ï˙Ÿ¶, wbÆØ® º˙fib÷ #¶Z Á“Ï˙b÷, ◊Ïg˙db¶ Odfi Á“Ïb˙˙Ÿ¶. cŸ“OPZdb¶ ◊b “˙Ÿ¶.
#bK Dı¶«ˆ fibdfib #ÂObÏ Á÷“ Dı÷ Á“bLK◊ Ob÷‰fib ”Zb, #bK ÆŸjdb ◊b◊ÏŸ◊ Á“b÷◊ Á“Ï˙b÷, ◊b◊Á“bKdb¶ #bÆaZ Ø˙Ÿ¶. œÏ®ÏfiŸ¶ Gı÷c“fi, ºP˙ZÔKfib÷
‹ØP˙Ïfi® «”y cˆ“Ï fi”®>- «”y fiºÁ“ fi”® Z÷ Ï®Z÷ Ï”®fi÷ ƶKdZ◊ ˙ ÷“ #¶Z Á“Ï˙b÷, gK Á“Ï˙b÷, ≠“ ˙jc“bÏ˙Ÿ¶, ˙È, ◊’ÏZb◊ cŸ“:√ÏŸ◊ #bÆπ˙, ◊πbÂ
◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“Ï®fi÷ P˙EÏZb ”Zb. Á“b∑“˙b, PfiKZZb, Tb÷◊fi, &Îd OŸÂfi® P˙Ïbjfib, #÷ Ï®Z÷ ÆdŸ·EK÷ ‰®Æ
•∞b-ƶœK-ÁŸ“Zˆ”T◊ˆ˙Á“ #bK Dı¶«ˆ#÷ &≤“®fi÷ ≈Kb¶ #bKÆŸjdb ‹ØP˙Ï fibd Á“”÷Tb¶ Gı÷ #fi÷ Á“ÊŸ“ ¸Íc“bK® Gı÷.
”Zb SKb¶ #bÔKb, ◊πc“P¨Âb◊ˆ˙Á“ ˙¶c“fi-fid‹Á“bÏ Á“Kb, #PZ cˆ“Ï fi”®> #Z® (7) ”˙÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ◊b◊®#b÷ &◊Ï Á“mb PÆ˙bKfi® «®º Ï®Z÷ ◊Â
fi®Á“Ê“ fi”®> #÷ Ï®Z÷ P˙fiK◊ˆ˙Á“ #¶DıT® Á“Ï®- Á“mŸ¶ ”÷ gO˙fi„ ! •d g˙¶Z P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷, Z÷ Á“”÷ Gı÷. #ƶKPZ, #P˙ÏPZ, #fiŸ◊œbÒZ ◊’ÏÂbd˙bÍb #fi÷
d”b˙Ï÷ Kb˙Z„ #fiŸÎÏb÷˙˙b›Kc“Æb fibdÁ“ fi˙db¶ #¶Ofib÷ Dı÷ ◊πdbÂ÷ #Ø cŸ“Õ“ Kb÷Ofi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ ◊πbÂ˙j Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πbÂ˙j gK¶Á“Ï, «”yP˙j-
◊πv“P◊Z Á“Kb÷| Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ c“œdb¶ #¶O ƈ‰ "◊h”b ˙bOÏ fib÷ œb÷ #Ø #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, P”>Æb Á“ÏfibÏb#b÷ #ÒK º˙b÷fi÷ cŸ“:√ &◊\˙˙bdb¶ ZS◊Ï
◊πv“◊÷T Gı÷ ? Ï”÷ Gı÷ #fi÷ Z÷#b÷ fi®E÷ DıÂb˙÷T ‰Æ‹Øb˙Ï º˙b÷fi® &◊Ï f÷¥ Ïb√˙bfi®
”÷ Dı¶«ˆ ! gO˙¶Z÷ c“œdb¶ #¶O ƈ‰ ◊πH ÔKbÏÁ“ÏÂfib «÷ •ŸZ‹Á¶“j «ŸP∞˙bÍb ”b÷K Gı÷.
◊πv“◊÷Tb Gı÷. #b•˙fbÏ #fi÷ ƶ˙ÏfbÏ. ”÷ gO˙fi„ ! ◊”÷Tb¶ •ŸZ ‹Á¶“jfib DıTEÏ :- dS‹K, db÷Ê“b¶ dS‹K, PZPd>OT \PZfib¶ ˙O÷Ï÷ #fi÷Á“
Á÷“Ê“Tb #µKKfib÷ Á“mb Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! ◊b¶E #µKKfib÷ Á“mb Gı÷. «®\ fib ◊πÁ“bÏfib¶ dS‹K, P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib c÷“ “Á“b¶, «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“bE«b, P˙PœÕ“ fiA“EA“
◊ Z÷ Dı Ï®Z÷ ◊b¶E #µKKfib÷ Á“mb Gı÷ ? fibdfib dS‹Kb÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib dOÏ, dŸÆ¶∑“ P˙O÷Ï÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib Oπb”, ’c“PT,
Pnhvgrn/2
˙÷∑“Á“, d¶ Ÿ“Á“, Æ®dbÁ“Ï, ◊ŸTÁ“ #÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Oπb”, ÆŸÆŸdbÏ #÷ P˙O÷Ï÷ #b•K÷ Ï”÷Tb #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷fi÷ ◊ Z÷#b÷ #fi÷Á“ Á“bÏÂ÷ T®j÷ ”Â÷Gı÷. Z÷
#fi÷Á“ \Zfib¶ DıTEÏ. ‹ØTEÏ : døO, ÏŸÏŸ \PZfib÷ døO, #Õ“b◊c“, EdÏ®, P«EbÏb #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷ ϨÂÏP”Z Gı÷, œÏÂÏP”Z Gı÷, #fibØ Gı÷,
ObK, Æb˙Ï, Ob “Ï, ÆÆTb¶, ˙fiEÏ ◊πb®, Ob÷jb, Ïb÷P”Z, ]b÷ “b, ”bØ®, «b¶j˙b’c“ÏP”Z Gı÷, Á“dÏŸ◊® Æb¶Á“ÍØ® «¶jbK÷Tb Gı÷, #ÁŸ“œT ◊’ÏÂbd˙bÍb
Oj÷ “b, &ÀÊ“, Á“Ïg, √X“Z, ˙b¶c“Ïb, Ïb÷l fi”bÏ, PœKbÍ, fibfib¶ gŸ¶ “, P«Tb “b¶, Gı÷, d¶c“«ŸP∞ Tb÷Á“b÷ Dı÷dfi÷ \ÂZb fiØ® #÷˙b Gı÷. #÷ º˙b÷ ◊øΩ˙®Á“bKfib º˙b÷
db÷Ê“b ÆŸ#Ï, •®Á¶“c“TÁ“, #b˙Z, Tb÷d “®, «÷ √Ï®˙bÍb ◊œŸ¶, #÷Á“\PZfib¶ Gı÷ ZØb ◊øΩ˙® Á“bKfi÷ #b•K÷ Ï”÷Tb º˙b÷ Gı÷; ◊b®fib º˙b÷ Gı÷ ZØb
”ÏÂ, ◊b “b, ˙bj, «Á“Ïb, PE‰b, ÁŸ“ZÏb, ZÏÆ, Ï®>Gı, d£ŸÁ“ døOP˙œ÷¥ ◊b®fi÷ #b•K÷ Ï”÷Tb º˙b÷ Gı÷. #PCfib º˙b÷ Gı÷; ˙bKŸfib º˙b÷ Gı÷; ZøÂ-
œbcŸ“T PÆ>”, PE£bÏ, ˙O÷Ï÷ EZŸÛ◊c“ \fi˙Ïb÷. &Ï◊’ÏÆ◊ :- #DıOÏ, ¸÷ ˙fi‹◊PZfib º˙b÷ Gı÷. ZØb Z÷fi÷ #b•K÷ Ï”÷Tb º˙b÷ Gı÷. Z÷ º˙b÷
P˙fibfib÷ Æ◊, WPÕ“P˙¥ Æ◊, dÁŸ“Tb÷Á“ Æ◊, Á“bÁ“b÷c“Ï, c“gÁ“Ï, ¸ÂjÏ, #÷Á÷“§ÒsK◊Â÷ &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ Z÷dfib÷ #b”bÏ ◊ #÷Á÷“§ÒsKfib÷ Gı÷. #÷˙b
#ÆbT®#b÷ Æ◊, d”b÷ÏO, ›SKb’c“ &Ï◊’ÏÆ◊. gŸDı◊’ÏÆ◊ :- Gı®ÏT, ‰Æfi÷ Z÷#b÷ ”Â÷ Gı÷. ‰Æ º˙b÷ #÷Á÷“§ÒsKb’c“fib÷ Dı÷ #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷fib
Æ϶O, Æ÷”, Æ÷£O, &Àc“Ï, fib÷Í®Kb÷, Á“bE®>\÷, Á“b¶Ê“b˙bÍb÷ œ÷Íb÷. √®ÆÁ“b÷T®, ÆÏ√b¶ ˙Â, O¶j, ÏÆ, ‹◊œ, œÏ®Ï, ÏŸ◊ º˙b÷ #÷Á÷“§ÒsKb’c“fib÷ Dı÷ #b”bÏ
EbZŸÛ◊c“, OÏb÷Í® #÷ gŸDı◊’ÏÆ◊ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷fib ÆÏ√b¶ ˙Â, O¶j, ÏÆ, ‹◊œ, œÏ®Ï, ÏŸ◊ #fi÷ ‹˙gb˙ ◊’ÏÂd÷
√÷EÏ :- ”¶Æ, «OTb, «ZÁ“, ÆbÏÆ, #b “b ◊¶√®, Æ÷>Z®Á“b◊¶√®, Gı÷. «÷ #b¶√÷ c÷“√bK fiP” Z÷˙b ZØb #b¶√÷ c÷“√bK Z÷˙b ‰ÆÁ“bKfib #ƶpKbZ
ÁŸ“TT, «¶DŸıT, ◊bÏb◊Z, Á“[˙, ◊®◊® œ¯c“ «b÷TfibÏ, w÷Z ”¶Æ, ◊O #fi÷ º˙b÷ Gı÷. Z÷dDı ‹Øb˙Ï, ƈId, «bc“Ï, ◊πSK÷Á“, ÆbjbÏ #fi÷ #fi¶Z
@”b÷>Á“bÍb¶ ”b÷K Z÷˙b ”¶Æ gbÆ ÁŸ“T®Á“b÷Æ A“b…>E, c“OZŸ¶ “, ∑÷“T, ÆŸjÏ®, Á“◊®T Á“bKb’c“Á“ º˙b÷fi÷ Z÷#b÷ ”Â÷ Gı÷. #b ‹Øb˙Ï® º˙b÷ P˙˙÷Á“ ÏP”Z, ÆŸ√cŸ“:√fib
◊®>OÍb¨Á“, Á“b϶ “˙, EA“˙bÁ“, &<“b÷Æ, OÏŸ “, ◊¶OŸT ◊b÷◊Ê“, Á“Íb˙bÍb÷ db÷Ï, \Â˙b˙bÍb Gı÷. #b ◊πÁ“bÏfib ‰Æ #fi÷ ‹Øb˙Ï º˙b÷fi÷ Z÷ Tb÷Á“b÷ ”Â÷ Gı÷.
Á“b«Ï®, fi¶c“dbÂÁ“Ï fi¶c“®dŸ√Á“b÷϶O, g®>ObÏÁ“, Á“b÷ÂbTK, º˙º˙Á“, Z÷ZÏ, √÷Z®, ˙b˙, aKbÏb, Áˆ“˙b, ZÍb˙, dbÊ“®√bÂ, √b›, ˙b “®, A“[ “bfib¶
Tb˙b÷, Á¶“◊®DıT, ”b÷Tb,Á“bO, ◊bÏ÷˙b, PE “® ∑¶“Á“, ÁŸ“Á“ “b, d÷ÆÏ, fibEfibÏb db÷Ï, ‹Øbfi, ◊OTb¶, O∑“, «bÏÂb¶, Á“b÷≤“b, dbO, ZØb ◊OØ®Kb¶, d”÷Tb÷, Z÷fib
EÁ“b÷Ï, ”K◊Ÿ¶ “Ï®Á“, Á“϶Á“ÏÁ“, Æ®>Eb¡◊b,Á“bO “b, P˙”¶O, d÷ÂbÆ®, EbÆ «bOb÷, g˙fi, Oø”, ]bÆfib ÁŸ“«b, ◊˙Z &◊Ïfib Oø”, ”bÊ“, ◊πPZdbfiŸ¶
˙ “˙bOb÷Í, EbdbE® “®Kb¶, P˙ZZ◊¶√®, #÷ ˙÷O÷Ï÷ √÷EÏ. ‹ØbfiÁ“, c÷“˙d¶’c“Ï, PE‰Ægb, ◊Ï«, c÷“˙fib¶ ‹ØbfiÁ“, Zb◊Æb’c“Á“fib¶ ‹ØbfiÁ“,
DıTEÏ, ‹ØTEÏ, √÷EÏ #fi÷ ◊¶E÷§ÒsK ◊œŸfib Ædˆ”fi÷ ”Â÷ «÷›§ÒsK, gb÷>KÏb¶ #fi÷ db¶ “˙b, Z÷dDı ˙bÆÂ, ]Ïfib¶ ÏbEÏ E®Tb¶, #÷ ˙O÷Ï÷ #fi÷Á“
Z÷›§ÒsK #fi÷ Eb…Ï÷§ÒsK º˙b÷fi÷ ”Â÷ P˙P˙j ◊#Á“bÏfib º˙b÷ Dı÷dfi÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÏÂb÷ #÷ d¶c“ «ŸP∞˙bÍb#b÷ ◊øØ„˙®Á“bKfi® P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. ‹fibfi,
ºP˙Z ˙”bTŸ¶ E÷ #fi÷ dÏÂfib¶ cŸ“:√Ø® ‰bÆ÷ Gı÷. #÷ P«EbÏb Ïb¶Á“ º˙b÷fi÷Aˆ“Ï ◊bfi, gb÷Dıfi, ˙¬ jb÷˙b¶, œb…E #b’c“fi÷ Á“bÏÂ÷ d¶c“ «ŸP∞˙bÍb#b÷ #◊Á“bKfi®
Á“d®| ”Â÷ Gı÷. P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. Ïb¶j˙Ÿ¶, ϶jb˙˙Ÿ¶, #PC ÆÍOb˙˙b, c“®˙b÷ ˙O÷Ï÷ Á“Ï˙b, ›SKb’c“
Z÷#b÷ #÷ ◊πb®#b÷fi÷ Dı÷ Dı÷ Á“bÏÂ÷ Á“Ï®fi÷ ”Â÷ Gı÷, Z÷ Á“bÏÂb÷ fi®E÷ Á“bÂ÷ #PCÁ“bKfi® P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. lbÊ“Á“˙Ÿ¶, ˙®>Dı˙b÷, «÷◊ “b÷ db÷Ï◊®·Gı ¸÷Ï˙˙®,
dŸDı« Gı÷ : Ebd “b¶, EÏ«®,db¶Æ, d÷c“ Tb÷”®, DıdÂb ◊bÆfi® Ob¶≤“,¸÷>¸Æb¶, dŸ√÷ &·EbÏ Á“Ï˙b÷, ZbTb÷Ê“b ˙Ob “˙b ÆbO◊‰ ¸ÏÁ“b˙˙Ÿ¶, ˙¬ #b’c“fib ˙bKŸ
dODı, Ùc“KfiŸ¶ db¶Æ, #b¶ZÏ “b¶, P◊Î, ¸÷¸Æb¶ c“b¶Z, ”b “Á“b¶, ”bÁ“b¶fi® #¶c“Ïfi® ∑“b÷Í˙b÷ ›SKb’c“Ø® ˙bKŸÁ“bKfi® P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. ]Ï, ”Ø®KbÏ, #≥, œNKb,
d≈\, fi√, #b¶√,Á“bfi fibÁ“, fib “®, œ®>O “b¶ c“b∑“, ◊b¶√, P˙¥, ”bØ®c“b¶Z, #bÆfi, ◊b’Ê“KŸ¶, Æb¶«÷TŸ¶, √b¶ “®#b÷, ˙®Âb ◊Ê“” #Zb÷U ˙”bÂÆ ˙b”fi,
#fi÷ ˙bÍfi÷ dbÊ÷“ ◊¶E÷§ÒsK º˙fi÷”Â÷ Gı÷. gπdÏ djŸÁ“Ï ˙O÷Ï÷ Eb…Ï÷§ÒsK d¶ “◊ fibfib ◊πÁ“bÏfib¶ g˙fi, Zb÷ÏÂ, Á“bÕ“-◊b¥bÂfib¶ c“”÷Ïb¶, \Í®, #j
º˙fib Ædˆ”fib djŸÏb ÏÆdb¶ Oø∞ ØK÷Tb º˙b÷ fi÷ ”Â÷ Gı÷. ˙¬fi÷ #Ø÷| E¶sbÁ“bÏ ◊OØ®Kb, «bÏÆb√ E¶sœbÍb, ˙÷’c“Á“b, fi®ÆÏ®, ”b÷ “®, fiObÏ®,
«÷›§ÒsK º˙b÷fi÷, #÷ Ï®Z÷ #fi÷Á“ Á“bÏÂb÷fi÷ dbÊ÷“ #∏bfi®fi º˙b÷ «÷›§ÒsKb’c“ √Ÿ¶Ê“b, ◊Ï« - #b•d, ÆŸO¶jc“bKÁ“ ◊c“bØ ◊ŸÛ◊dbÍb, #¶OP˙T÷◊fifib
‰Æ º˙b÷fi÷ ”Â÷ Gı÷. ◊c“bØb÷|, ˙¬b÷, ]Ÿ¶]ÏŸ¶, ”Í, ◊b‰, ÏØ, ◊bT√®, Ob “b¶, Kbfi, O∑“fib Á“b÷≤“b,
#÷ PÆ˙bK #÷Á÷“§ÒsKfi÷ #b•K÷ Ï”÷Tb ‰Æ º˙b÷fi÷ ZØb ‰Æ º˙b÷fi÷ O≤“fi® #¶c“Ïfib÷ dbO, «bÏÂb¶, ◊b÷Í, #bOÍb÷, Ï”÷>Ê“, œˆÍ®, TbÁ“ “®, dŸÆŸ¶’∑“
Pnhvgrn/3
”Ø®KbÏ ›SKb’c“ ]Âb¶ Á“bÏÂb÷fi÷ dbÊ÷“ &◊Ï DıÂbÔKb Z÷ ZØb «®\¶ ÆS˙˙bÍb¶ Á“Ï®fi÷ #bfi¶c“ dbfifibÏb º˙P”>Æbfi÷ #fiŸ{“bfi dbfifibÏb #fi÷ ◊πb®P”>Æbfi® Á“Øb
ZØb ÆS˙P˙fibfib¶ ˙ø¨b÷fib Ædˆ” ›SKb’c“ ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® P”>Æb #PZdˆ∑“ #fi÷ ˙bZb Æb¶gÍ˙bdb¶ ƶZb÷¥ jÏb˙fibÏb ”b÷K Gı÷. Z÷ ◊b◊fib¶ ¸Í Z÷db¶ #bfi¶c“
c“bÏŸÂ dPZ˙bÍb #b÷ A“b÷j, dbfi, dbKb, Tb÷g, ”b‹K, ÏPZ, #ÏPZ, œb÷Á“˙ ÷“ dbfifibÏfi÷ «”y ◊πÁ“bÏ÷ gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷. #∏bfi◊Â÷ #÷ Á“Ï÷Tb¶ ◊b◊b÷fib¶ ¸Í
˙÷c“fi÷ dbÊ÷“, ºP˙Zfi÷ #Ø÷|, Á“bdgb÷Ofi÷ #Ø÷|, jfifi÷ #Ø÷| #fi÷ jd PfiPdÎ÷ fiÏÁ“b’c“fib¶ cŸ“:√ Á“bÏÁ“ #fi÷ gK¶Á“Ï ”b÷K Gı÷.]Âb Á“bÍ ÆŸj® #P˙•bÒc“ ◊Â÷
Á“Ï÷ Gı÷. ˙Í® Z÷#b÷ ‹˙˙œ Ï”÷Tbfi÷, ◊Ï˙œ Ï”÷Tbfi÷,◊b÷Zbfi÷ #Ø÷|, ◊Ïfi÷ #Ø÷|, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏØ® fiÏÁ“ #fi÷ PZK∂Efi® OPZdb¶ ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ #÷◊b◊b÷ Á“Ïb˙÷
‰Æ ◊πb® #fi÷ ‹Øb˙Ï #÷Á÷“§ÒsKb’c“Á“fi÷ ”Â÷ Gı÷. Gı÷. #bKŸÛK ◊ŸÏŸ¶ ØK÷ #÷ º˙b÷ ]Âb¶ #œŸg Á“db÷|fi÷ Kb÷O÷ fiÏÁ“db¶ &S◊◊≥
Z÷ d¶c“ «ŸP∞˙bÍb#b÷ ‹˙˙œ◊Â÷ Z÷d ◊Ï˙œ◊Â÷ #fi÷ «÷& ◊πÁ“bÏ÷ ØbK Gı÷.
P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. Z÷#b÷ ◊b÷Zbfib÷ #Ø÷| #fi÷ «÷&fi÷ #Ø÷| P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. Z÷#b÷ #÷ fiÏÁ“ Á÷“˙® Gı÷ ? Z÷fi÷ ˙ÈdK g®>Zb÷ Gı÷, Z÷ #PZ ◊”b÷ͨ Gı÷,
”b‹K◊ˆ˙Á“, ˙…Ï◊ˆ˙Á“ #fi÷ ÏPZ &◊\˙˙b #Ø÷|, Z÷dDı #÷ ‰Âfi÷ #Ø÷|, P”>Æb Æb¶jb P˙fibfi® Gı÷, fbÏ P˙fibfi® Gı÷, Á“≤“b÷Ï gˆPddb¶ ZÍ®Kb¶ Gı÷, Z÷fib÷ ‹◊œ
Á“Ï÷ Gı÷. Z÷#b÷ A“b÷j Á“Ï®fi÷, Tb÷g÷ Á“Ï®fi÷ #fi÷ #∏bfi◊Â÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dDı #÷ ‰Â÷ Á“Á“œb Gı÷,&ÀE®-fi®E® P˙¥d gˆPd Gı÷. #÷ fiÏÁ“Oø” «¶j®√bfib¶ Dı÷˙b Gı÷. Z÷
Á“Ï®fi÷ P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. jfib÷◊bDıfifi÷ #Ø÷| jd PfiPdÎ÷ Á“bd-gb÷Ofi÷ #Ø÷|, Z÷dDı #SK¶Z &ÛÂ, ”¶d÷œb, Zk, cŸ“O∂j®, &f÷ODıfiÁ“ fi÷ gK¶Á“Ï c÷“√b˙˙bÍb¶ Gı÷. Z÷
#÷ ‰Â÷fi÷ #Ø÷| Z÷#b÷ P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. ZÏÁ“Oø”b÷ œ®ZÍZbdb¶ ”®dfib¶ ◊ “Tb¶ Dı÷˙b¶ Gı÷ Á“b§ÒZ#÷ Á“bÍb¶ Gı÷, gK¶Á“Ï
(8) #b «j® P”>Æb Á“b÷ Á“Ï÷ ? ÆŸ#Ïfib÷ PœÁ“bÏ® Á“Ïd·Gı®dbÏ Gı÷,&À “b¶ E÷, Ïb÷db¶EÁ“bÏÁ“ Gı÷, #Ïd®K Gı÷. #Pfi˙bK Ïb÷O #fi÷ DıÏbØ®
◊bÏj® ˙bOÏb÷Eή, «b¶j˙b &◊bKb÷ Á“ÏfibÏ ‰b◊b ◊Ï «÷Æ®fi÷ \Í fib¶√fibÏ ◊® “bK÷Tb fibÏÁ“[ º˙b÷fiŸ¶ #÷ Pfi˙bÆ‹Øbfi Gı÷. SKb¶ ”¶d÷œ PZPdÆπ OŸ¸b Dı÷˙b÷
«bDı ◊¨®, Tb÷”fib¶ Æbjfib÷,  “bgfib ◊bÆTb, ÁŸ¶“ “®, «Á“Ï ˙O÷Ï÷ PœÁ“bÏfib¶ #¶jÁ“bÏ ÔKb◊÷Tb÷ Gı÷, SKb¶ ◊Ï‹◊Ï gK Ï”÷Tb÷ Gı÷. SKb¶ Oπ”, E¶s, ƈK,
Æbjfib÷, #fi÷ ◊b◊® Æ÷˙Á“b÷fi÷ ◊ Z÷ Eb¶ “bTb÷ ◊b÷Zbfib ”bØdb¶ Ïb√÷ Gı÷. fi¨‰, ZbÏb ˙O÷Ï÷ fiØ®. #b fiÏÁ“Oø”b÷ d÷c“, EÏ«®, db¶Æ, ◊ÏŸ, Tb÷”®Ø®
˙fiEÏÔKb]π dj #÷Á“≤Ÿ¶“ Á“ÏfibÏb, «bÍ ”SKbÏb, døOb÷fib ◊b÷¥Á“, ÆÏb÷˙Ï, s˙, PdP•Z #fi÷ cŸ“O∂jdK, E®Á“Âb ZØb Æ “® O#÷Tb Á“bc“˙Ø® ÔKbk Gı÷. SKb¶
fic“®, ZÍb˙, fibfiŸ¶ ZÍb˙ ˙O÷Ï÷fi÷ ObÍfibÏb, Z÷fi÷ P˙œ÷¥ &À “b¶ Á“ÏfibÏb, ◊π˙b”fi÷ √÷Ïfib¶ TbÁ“ “b¶fib Dı÷˙b÷ \≈˙VKdbfi #fi÷ Ïb√Ø® ∑¶“Á“bK÷Tb Dı÷˙b÷ #PC Gı÷. #÷
«b¶jfibÏb, ◊b®fi÷ ˙”÷˙ “b˙® fib¶√fibÏb, Á“bÍÁˆ“Ê“ \÷Ï #fi÷ ÆbdbÒK P˙¥ fiÏÁ“Oø”b÷fib÷ ‹◊œ ZT˙bÏ, GıÏb÷, Á“Ï˙Zfi® jbÏ Dı÷˙b÷ Z®I ˙®>Gı®fib #b¶Á“ “bfib
#b◊® P”>Æb Á“ÏfibÏ, ]bÆ ZØb √÷ZÏ ˙O “bfi÷ #PC TOb “® Pfic“KZbØ®  ¶“√ Dı÷˙b÷ #PZ cŸ“:√Á“Ï Gı÷. #÷˙b fiÏÁ“db¶ º˙ Ϩ P˙fibfib÷, œÏÂ
«bÍfibÏb, #fi÷ Aˆ“Ï Á“d Á“ÏfibÏb, @T÷·Gı \PZfib Tb÷Á“b÷ : P˙fibfib÷,Á“ “˙b¶ cŸ“:√÷ Á“Ï® ◊® “b ◊bdZb÷, ◊ˆ˙÷| «b¶j÷Tb¶ Á“db÷|˙bÍb÷ ”b÷› ˙÷c“fib
#b @T÷·Gı \PZfib Tb÷Á“b÷ Á“Kb Á“Kb c÷“œfib ˙bÆ® Gı÷ ? Æ<“, K˙fi, gb÷OÔKb Á“Ï÷ Gı÷. fiÏÁ“db¶ ◊Ïdbjbd® c÷“˙b÷ ÔKb◊® Ï”÷Tb Gı÷. fibÏÁ“[ º˙b÷fi÷
ƶ˙Ï, ««œ, Á“bK, dŸÏ “, & “, g “O, c÷“œ PgPÎK, #÷ÁŸ“®Á“, ÁŸ“Tb¨, #¶ZdŸ”`Zdb¶ ˙…PA“K-T§¯j ˙ ÷“ Á“Ï® «÷ “b÷Í, «®”bdŸ¶ #fi÷ ”b “Á“b¶-fiÆb÷-
Ob÷ “, PÆ>”T, ◊bÏÆ, A“b÷>E, #¶j, sP˙ “, PE£Á“, ◊ŸPTc“, #bÏb÷Æ,  “b÷>«÷, fi√-Ïb÷dØ® ÏP”Z œÏ®Ï ◊πbk ØbK Gı÷. SKbÏ ◊Gı® ◊b¶E ◊KbK #fi÷ ◊b¶E
◊b÷<“Â, O¶j”bÏÁ“, «”T®Á“, DıT, Ïb÷d, db÷Æ, «ÁŸ“œ, dTK, EŸ¶«Á“ EŸPTÁ“, ›qPsK ◊’Ï◊ˆÂ P˙Á“Æ÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ ˙ ÷“ #œŸg ˙÷c“fib#b÷ gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷ ˙÷c“fib
Á“b÷>Á“ÂÁ÷“, d÷c“, ◊£˙, dbÍ˙, dOÏ, #bgbP¥Á“, #fi¨, E®fi, ”TbPÆÁ“, #SK¶Z #bÁ“Ï®, ◊π«Í, Æ˙œÏ®Ï ÔKb◊®, Gı÷˙Ê“ ÆŸj® Ï”÷fibÏ® ”b÷K Gı÷. ˙Í®
√Æ, √bPÆÁ“, fi÷jÏ, d”bÏbÕ}“, dŸPÕ“Á“, #bÏ«,  “b÷P˙TÁ“, ÁŸ“”Â, Á÷“Á“K, ”yÂ, Z÷ ˙÷c“fib Z®˙π, Á“Á“œ, ◊πE¶ “, «®”bd® #fi÷ c“bÏŸÂ. T,”®fi® db÷Ê“® ”b “T®db¶
ÏŸÁ“ “, dÏŸO #fi÷ PETbÁ“ : #÷ c÷“œfib ˙bÆ®#b÷ ◊b◊dPZ Gı÷. Z÷#b÷ DıTEÏ, Ïbj˙Ÿ¶. Æ÷Á“˙Ÿ, Zb˙ “®db¶ ZÍ˙Ÿ¶, ge“®db¶ gŸ¶Dı˙Ÿ¶, Tb÷∑“bfi® Z “b$db¶ &Á“bÍ˙Ÿ¶,
‹ØÍEÏ, fi√˙bÍb¶ ◊πb®#b÷, Æ◊b’c“, √÷EÏ ÆbÍÆb Dı÷˙b dŸ√˙bÍb¶ «PTc“bfi c÷“˙Ÿ¶ √b¶ “˙Ÿ¶, œbVdT® ˙ø¨fib Z®I Tb÷”Á¶“Ê“Á“T Dı÷˙b Á“b¶Ê“b &◊Ï
◊¶√®#b÷, ƶ∏® ◊πb®#b÷, #ƶ∏® ◊πb®#b÷, ◊KbZb º˙b÷ ˙O÷Ï÷fi® #œŸg ÏOc“b÷Í˙Ÿ¶, ¸b “˙Ÿ¶, P˙c“bÏ˙Ÿ¶, dbØbfi÷ ◊bGıÍ fi®EŸ¶ fidb˙® «b¶j˙Ÿ¶, TbÁ“ “®Ø®
T÷LKb #fi÷ cŸ“Õ“ ◊’ÏÂbd÷ Á“Ï®fi÷ P”>Æb Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πb®P”>Æb Á“ÏfibÏb#b÷ ¸Ê“Á“b dbÏ˙b, OÍbdb¶ «ÍbSÁ“bÏ÷ ¸b¶Æ® fib¶√®fi÷ P”>Eb÷Í˙Ÿ¶, œˆÍfi® #®
P”>Æb Á“Ï˙bfi÷ ÆbdbEbT®fi÷ \K Gı÷. Z÷#b÷ ◊b◊ &◊Ï ÏŸPE˙bÍb, ◊πbÂ˙j jb÷>E˙®, #b∏b Á“Ï®fi÷ ≤“O˙Ÿ¶, gb÷> “b ◊b “˙Ÿ¶. #◊dbfi Á“Ï˙Ÿ¶. OŸÒ”b÷ «Zb˙®fi÷
Pnhvgrn/4
˙jgˆPddb¶ T› Dı˙Ÿ¶, ˙µK º˙fi÷ dbÊ“®db¶ c“bÊ“˙b÷. œ¯c“b÷ &·EbKb Á“Ï÷ Gı÷. #÷Ê“T÷ ◊Ïdbjbd® #b÷ Z÷dfi® ZT˙bÏfi® jbÏ ÆÏ√b¶
#÷ ◊πdbÂ÷fib¶ Á“Õ“b÷Ø® ◊ˆ˙÷| Á“Ï÷Tb¶ Á“db÷|fib¶ ƶEKØ® fibÏÁ“[ º˙b÷ ◊® “bK ◊b¶c“ “b¶fib ˙fidb¶, c“gfib ˙fidb¶, #Âj “ ◊SØÏfib ÏÂdb¶ #®c“bÏ œˆÍb÷fib
Gı÷. fiÏÁ“ ¨÷‰b÷fib÷ #PC c“b˙bfiÍ ÆÏ√b÷ #÷fi÷ #PZ cŸ“:√Á“bÏ®, gKÁ“bÏ®, Dı¶OTdb¶, √bÏØ® gÏ÷T® ˙b˙db¶, &Á“Í÷Tb¶ Á“Ø®ÏÏÆfi® ˙÷ZÏ® fic“®db¶,
#bœbZbÁ“bÏ® œbÏ®’ÏÁ“ #fi÷ dbfiPÆÁ“ #÷˙® «÷ ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fib #÷ º˙b÷ Á“c¶“«◊ŸÛ◊ ÆÏ√® EÍÁ“Z® Ï÷Z®db¶, ◊π≈˙PTZ OŸ¸bÁ¶“c“Ïbdb¶ ¸÷>Á÷“ Gı÷. Z÷Ø® Z÷#b÷
gb÷O˙÷ Gı÷, #fi÷ #÷ ˙÷c“fibfi÷ #÷ ◊b◊®#b÷ ]Âb ◊VKb÷◊d #fi÷ ÆbOÏb÷◊dfib d”b◊® “b ◊bd÷ Gı÷. #PZ Zk Á“b¶Ê“b˙bÍb jˆÆÏb ÆP”Z ÏØ÷ fibÏÁ“[#b÷fi÷ \÷ “®fi÷
#bKŸÛK ÆŸj® c“KbDıfiÁ“ Ï®Z÷ Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷. ◊Ïdbjbd® ≈KbÏ÷ fibÏÁ“[fi÷ ‰bÆ Z◊b˙÷T Tb÷”dbO &◊Ï ◊ÏÂ÷ ◊Ïdbjbd®#b÷ ETb˙÷ Gı÷ #fi÷ &◊ÏØ® fibfib
&◊\˙÷ Gı÷, SKbÏ÷ fibÏÁ“[#b÷ gKg®Z ‹˙Ï÷. #bA“Òc“ Á“ÏZb¶ Á“”÷ Gı÷. ◊πÁ“bÏfib¶ œ¬÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ dbÏ dbÏ÷ Gı÷.
""”÷ #SK¶Z œ§aZdbfi, ”÷ ‹˙bd®, ”÷ gb›, ”÷ «b◊, ”÷ ZbZ, ”÷ Z÷ œ¬b÷ Á÷“˙b Gı÷ ? dŸoOÏ, dŸÆŸ¶’∑“ Á“Ï˙Z, P‰œŸÍ, ”Í, Oc“b, dŸœT,
œ‰ŸPDıZ ! dfi÷ Gıb÷ “b÷, ”y¶ dÏŸ¶ GŸı¶, ”y¶ cŸ“«T GŸı¶, ÔKbPj◊®’ “Z GŸı¶ !'' #÷d EA“, gbTb÷, «bÂ, œˆÍ®, TbÁ“ “®, GıÏb÷, fibÍ, Ebd “bdb¶ d∑÷“Tb ◊SØÏ,
«b÷TZb÷ Z÷ º˙ c“KbÏP”Z ◊Ïdbjbd® Zϸ WPÕ“ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ Ï√÷ dfi÷ dbÏœ÷ ! dŸoOÏbÁ“bÏ, dŸP{“, ZT˙bÏ, √÷ “O Z®Ï, Tb÷”fiŸ¶ «bÂ, Á“ÍO, Á“bZÏ®,
Z÷ Á“”÷ Gı÷ ""dfi÷ Áø“◊b Á“Ï®fi÷ dŸ”`Zdb‰ wbÆb÷wbÆ T÷˙b c“b÷ #fi÷ dbÏb ◊Ï ˙b¶ÆTb÷, ◊ÏœŸ¶ #Ÿc“bÏ Ê¶“Á“, #÷˙b¶ #PZ Z®IÂ, PfidT, EÁ“EÁ“bÊ“ Á“ÏZb¶
Ïb÷¥ fi Á“Ïb÷ ! ”y¶ ¨Â db‰ P˙Æbdb÷ T› œÁŸ¶“ Z÷ dbÊ÷“ dbÏŸ¶ OÍbfiŸ¶ «¶jfi #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib¶ gK¶Á“Ï œ¬b÷ P˙A÷“K «fib˙®fi÷ Æ≈Dı Á“Ï®fi÷ ◊ˆ˙ g˙fib
Gıb÷ “b÷, fiP”ZÏ ”y¶ dÏ® Dı›œ. dfi÷ «”y ZÏÆ TbO® Gı÷,dbÊ÷“ dfi÷ ◊b® ◊®˙b ˙…Ïgb˙Ø® fibÏÁ“[#b÷ #¶c“Ïb÷#¶c“Ï d”bfi ˙÷c“fib &◊\˙÷ Gı÷. Æbdb Ø›fi÷
#b◊b÷. Z÷ ˙√Z÷ ◊Ïdbjbd® Z÷ fibÏÁ“[fi÷ Á“b÷dÍ #bd¶‰Â ˙ ÷“ ""œ®ZÍ #fi÷ «®\fi÷ dbÏ÷ Gı÷. dŸoOÏfib ◊π”bÏ÷ #÷Á“ «®\fi÷ EˆÂ Á“Ï÷T Gı÷, dŸÆŸ¶’∑“#÷ Á“Ï®fi÷
PfidÍ ◊b® ZŸ¶ ◊®'' #÷d Á“”÷ Gı÷ Á÷“ #fi÷ Zfi÷ ◊Á“ “®fi÷ ◊Ïdbjbd® Á“Ø®Ïfib÷ gb¶O÷ Gı÷,c÷“”fi÷ Á“E “® fib¶√÷ Gı÷, K¶‰÷ Á“Ï®fi÷ ◊®T÷ Gı÷, Zϸ “Zb¶ c÷“”fi÷ ”Ø®KbÏ÷
ÏÆ Á“Íœ db¶Ø® Ï÷ ÷“ Gı÷; Z÷ ◊b® c÷“√®fi÷ fibÏÁ“[ jπŸº &≤÷“Gı÷ #fi÷ #b¶ÆŸ Á“Ï®fi÷ Á“b◊÷ Gı÷. Ebd “® &ZÏ “® fib¶√÷ Gı÷, Á“bfi-”b÷≤“-fibÁ“ ”bØ-◊O Gı÷c“®
ObÍZb¶ Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ ‹˙Ï÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ ""dbÏ® ZÏÆ ”˙÷ Gıb◊b› O› Gı÷, dbÏ÷ fib¶√÷ Gı÷, ˙b¶ÆT÷Ø® #¶O-&◊b¶Ofi÷ Gı÷c÷“ Gı÷, Á“ “Á“ “Zb &fib ¨bÏ PÆ>E®fi÷ Ob‰fi÷
”˙÷ ◊b® ◊®˙Ÿ¶ fiØ®.'' #÷d «b÷TbZb¶ fibÏÁ“[#b÷ ’c“œb#b÷db¶ WPÕ“ Á“ÏZb, «bÍ÷ Gı÷,gbTbfi® #®#b÷ gb÷>Á“[fi÷ œÏ®Ïfi÷ DıDı’ÏZ Á“Ï÷ Gı÷,gb÷>K &◊Ï ◊b “®fi÷
ϨÂÏP”Z, œÏÂÏP”Z, #fibØ, #«b¶j˙, ‹˙Dıfib’c“Ø® ÏP”Z◊Â÷ gK ÏOc“b÷Í÷ Gı÷, ˙Í® fiÏÁ“db¶ fi”bÏ, Áˆ“ZÏb, œ®KbÍ, P«Tb¶ “b¶, #Õ“b◊c“, PEÎb,
◊bd÷Tb døOb÷fi® ◊÷≤÷“ &Zb˙Íb #fi÷ gKØ® &PfC Ø› fibÆ÷Gı÷, Z÷ fibÆ® DıZb ˙b], PÆ>” #÷˙b dc“b÷ÒdÎ \fi˙Ïb÷ Dı÷ Æc“b gb÷DıfiÏP”Z ”b÷› ¨ŸjbØ®
fibÏÁ“[fi÷ Pfic“K ◊Ïdbjbd®#b÷ «ÍbSÁ“bÏ÷ ◊Á“ “®fi÷ Z÷dfiŸ¶ @”b÷> Tb÷”c¶“ “ ˙ ÷“ √Ÿ£Ÿ¶ ◊® “b›fi÷ #PZ ]b÷Ï #fi÷ «®”bdÂb œ¯c“b÷ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷dfib¶ ÏŸ◊ #SK¶Z
Á“Ï®fi÷ Á“ “Á“ “Zb¶ Á“Ø®Ïfib ÏÆfi÷ Z÷db¶ Ï÷ ÷“ Gı÷. Á“b÷› ◊Ïdbjbd®#b÷ Z÷dfi÷ c“blZb «®”bdÂb¶ Gı÷, Z÷#b÷ fibÏÁ“[fi÷ ◊O ˙·E÷ jbT®fi÷ ◊b÷Zbfi® #bÁ“Ï® c“b∑“Ø® Z®˙π
\÷›fi÷ ”Æ÷ Gı÷. Z÷ ˙√Z÷ fibÏÁ“[#b÷ ◊πTb◊ Á“Ï÷ Gı÷, gKÁ“bÏ® #œŸg œ¯c“ Ï®Z÷  ¶“√÷ Gı÷, √÷>E÷ Gı÷, Z®˙π fi√÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ ¸b ÷“ Gı÷, #fi÷ Z÷dfib¶ c÷“”fi÷
&·EbÏ÷ Gı÷. Ïb…s œ¯c“ Á“Ï÷ Gı÷, Á“ÏŸÂ ˙Efib÷ «b÷T÷ Gı÷. ◊bÏ÷˙bfi® ◊÷≤÷“ Oc„“Oc„“ P˙c“bÏ®fi÷ ’c“œb-’c“œbdb¶ ¸÷>Á“[ c÷“ Gı÷; Z÷Ø® Z÷dfib¶ #¶Ofib Æb¶jb ∑“®Tb Ø› \K
‹˙Ï÷ Á“Ï÷ Gı÷. #÷ Ï®Z÷ ◊πTb◊ Á“ÏZb, P˙Tb◊ Á“ÏZb, c“KbdÂ÷ œ¯c÷“ #bA¶“c“ Gı÷ #fi÷ #¶Ob÷◊b¶O ÔKbÁŸ“Í Ø› \K Gı÷. Z÷ fibÏÁ“[fib œÏ®Ïfi÷ Á¶“Á“, Aˆ“ÏÆ
Á“ÏZb SKbÏ÷ œ¯c“b÷ &·EbÏ÷ Gı÷, Á“b÷◊Zb ◊Ïdbjbd®#b÷ #ÔKaZ ODıfib O®j,]b÷Ï #fi÷ db÷Ê“b¶ Á“bO “b Dı÷˙b ◊¶√®#b÷fib÷ Ædˆ” ◊b÷Zbfib Á“Á“œ, Pfi_T
Á“Ï®fi÷Z÷fi÷ ◊Á“ ÷“ Gı÷, «Í ˙b◊Ï÷ Gı÷. ◊π”bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Gı÷c÷“ Gı÷, g÷c÷“ Gı÷, gb÷>K #fi÷ #bÁ“Ïbfi√÷ Á“Ï®fi÷ EŸ¶Ê÷“ Gı÷ #fi÷ Tb÷”dK Eb¶E÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ ◊Á“ ÷“ Gı÷. #÷
◊Á“ ÷“ Gı÷, #b¶√fib  “b÷Íb Á“b∑÷“ Gı÷, ”bØ #b’c“ #¶O Á“b◊÷ Gı÷, Gı÷c÷“ Gı÷, dbÏ÷ ◊¶√®#b÷ ◊b¶√÷ Á“Ï®fi÷ dbÏ÷ Gı÷ #fi÷ Z®˙π fi√÷ Á“Ï®fi÷ ºg ZØb #b¶√ √÷E®
Gı÷, OÍŸ¶ ◊Á“ “® «”bÏ Á“b∑÷“ Gı÷, ◊bGıb÷ j<÷“T÷ Gı÷, #fi÷ Á“”÷ Gı÷ ""◊b◊® ! Á“b∑÷“ Gı÷, Pfic“K◊Â÷ S˙Ebfi÷ &ZÏ “® fib¶√÷ Gı÷ #÷Ê“T÷ #÷ fibÏÁ“[#b÷ #bA¶“c“ Á“ÏZb
ZbÏb ◊ˆ˙fib¶ ◊b◊Á“dfi÷ #fi÷ cŸ“ÛÁø“SKb÷fi÷ ƶgbÏ.'' #÷˙b œ¯c“b÷Ø® Dı÷˙® Ï®Z÷ &ÀE÷ &GıÍ÷ Gı÷, fi®Eb ◊ ÷“ Gı÷, #fi÷ EbÏ÷ «bDŸı#÷ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. ◊ˆ˙
fiOÏdb¶ #bO TbO˙bØ® Á“b÷Tb”T fi÷ Tb÷Á“b÷fi÷ ‰bÆ &◊Dı÷ Z÷˙® Ï®Z÷ fiÏÁ“db¶ Á“dfib &c“KØ® Z÷#b÷ ◊_bZb◊ Á“Ï÷ Gı÷. «Í÷ Gı÷, #fi÷ ◊b÷Zbfi÷ Pfi>c÷“ Gı÷.◊ˆ˙÷|
◊ “]b ◊ ÷“ Gı÷. fiÏÁ“db¶ ◊Ïdbjbd®#b÷Ø® ◊® “b ◊bd® Ï”÷Tb fibÏÁ“[#b÷ #PfiÕ“ Á“Ï÷Tb¶ Á“db÷|fi÷ #fi÷ ◊b◊b÷fi÷ #fiŸÆÏZb¶ E®Á“Âb¶ cŸ“:√ Z÷ Z÷ fiÏÁ“db¶ gb÷O˙®fi÷
Pnhvgrn/5
◊Gı® fibÏÁ“[fib¶ #bKŸÛKb÷ ◊ˆÏb¶ ØZb¶ Z÷#bT÷db¶fib ]Âb PZK∂Efi® OPZdb¶ &S◊≥ ˙bKŸ, ˙fi‹◊PZ, ƈId, «bc“Ï, ◊Kbk, ◊πSK÷Á“ œÏ®ÏjbÏ®, ÆbjbÏÂ
ØbK Gı÷. Z÷ OPZdb¶ ◊ #÷ º˙b÷ c“bÏŸÂ cŸ“:√ gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷ OPZdb¶ DıÒd, œÏ®ÏjbÏ®db¶ º˙b÷ DıÒddÏÂfib¶ cŸ“:√b÷ gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷db¶ ◊πSK÷Á“ œÏ®Ï® º˙
dÏÂ, DıÏb ÔKbPj #÷ «jb¶ Ï÷>Ê“fi® OPZfi® db¸Á“ gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷. DıTEÏ Æ¶pKbZb Á“bÍ ÆŸj® #fi÷ ÆbjbÏÂÏ œÏ®Ï® º˙ #fi¶c“ Á“bÍ ÆŸj® #PfiÕ“
‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏfi® OPZdb¶ &◊ºfi÷ db¶”b÷db¶”÷ P˙fibœ #fi÷ ◊π◊¶E #bc“Ï÷ cŸ“:√b÷ #fiŸg˙÷ Gı÷. #÷Á÷>“PsK◊Â÷ &SÁø“Õ“ &S◊PÎ ˙b϶˙bÏ ˙ø¨Ædˆ”fi÷ P˙¥÷ Gı÷.
Gı÷. cŸ“:√® ØbK Gı÷. Dıd®fi √b÷c“bZb ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ º˙fi÷ cŸ“:√ gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷.◊b®db¶ Ï”÷Tb¶
#b cŸ“:√b÷ Á÷“˙b¶ Gı÷ ? Ê“b∑“, Zb◊, ZÏÆ, #fi÷ gˆ√fi® ˙÷c“fib ˙÷≤“˙®; #÷Á÷>“PsK◊Â÷ º˙b÷fi÷ dc“b˙Ÿ¶, &T÷Eb˙Ÿ¶ #fi÷ ÏŸ¶jb˙Ÿ¶ ◊ ÷“Gı÷. #PC #fi÷ ˙bKŸÁ“bK
ÆŸ•ˆ¥bØ® ÏP”Z◊Â÷ ˙fidb¶ DıÒd ◊bd˙b÷; Æc“bK÷ gK ZØb &f÷Odb¶ ˙Æ˙Ÿ; db¶ º˙b÷fi÷ ◊Ï‹◊Ï #÷Á“ «®\ ÆbØ÷ #Ø “b˙Ÿ¶, ”Âb˙Ÿ¶, dÏb˙Ÿ¶ #fi÷ ◊Ï‹◊Ï
gK÷ Á“Ï®fi÷ \O˙Ÿ¶; ˙jfiŸ¶ «¶jfifiŸ¶ ◊π”bÏfiŸ¶ cŸ“:√ ˙÷≤“˙Ÿ¶, √b “bdb¶ ◊ “˙Ÿ¶, ”b “Á“b¶ ◊’ÏZb◊fib ˙÷≤“˙® ◊ ÷“ Gı÷. #b˙b #÷Á÷>“PsKb’c“Á“fi÷ ˙b¶·Gıfib P˙fib,
gb¶O˙b¶; fibÁ“ P˙>jb˙˙Ÿ¶; ◊π”bÏ÷ Á“Ï® cŸ“:√ ◊bd˙Ÿ¶, Á“bfi ˙O÷Ï÷ #¶Ob÷◊b¶O PfiÏØÁ“◊Â÷,◊b÷Z÷ fiP” &S◊≥ Á“Ï÷Tb¶ #÷˙b¶ cŸ“:√b÷ ◊Ïfi÷ #Ø÷| gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷.
Gı÷c“b˙˙b¶, dbÏ √b›fi÷ Á“bd Á“Ï˙Ÿ¶, Eb«ŸÁ“, #¶ÁŸ“œ, #bÏ ˙O÷Ï÷fi÷ œÏ®Ïdb¶ #b…¥jb÷-#b”bÏ #b’c“fi÷ dbÊ÷“ #÷Á÷>“PsK º˙b÷fi÷ dfiŸÛKb÷ √b¶ ÷“ Gı÷, GıbT &ZbÏ÷
gb÷>Á“b˙˙b¶, ◊ÏbÂ÷ œ®√˙Ÿ¶, dbZbP◊Zbfib÷ P˙Kb÷O Æ”÷˙b÷; Á“bfi-fibÁ“fib PGıs Gı÷, Ïb¶j÷ Gı÷, EˆÂ Á“Ï÷ Gı÷, c“Í÷ Gı÷, Áˆ“Ê÷“ Gı÷, Æ÷Á÷“ Gı÷, ObÍ÷ Gı÷, Eb÷Í÷ Gı÷,
˙bÊ÷“ Ïbœ- c“b÷Ï “b ˙ ÷“ «¶jb˙Ÿ¶; ”Âb˙Ÿ¶; OÍŸ¶ #bdÍ˙bØ® dÏ ◊bd˙Ÿ¶; OT Æ÷ “˙÷ Gı÷, P˙gbO Á“Ï÷ Gı÷, gb¶O÷ Gı÷, Gı÷c÷“ Gı÷, Gıb÷T÷Gı÷ Eˆ¶Ê÷“ Gı÷, lˆ ÷“ Gı÷, «bÍ÷
#fi÷ \Í÷ Á“Ï® ◊b®db¶Ø® «”bÏ fi®Á“Í˙Ÿ¶. ◊b÷>Á“fi® ◊÷Ï÷ Æ÷Á“b˙Ÿ¶, Gı÷c“b˙Ÿ¶, Gı÷; ›SKb’c“ Ï®Z÷ #÷Á÷>“PsK◊Â÷ º˙b÷ cŸ“:√b÷fi÷ g˙◊϶◊Ïbdb¶ #P˙§·Gı≥ ◊Â÷
«¶jfidb¶ Ï”÷˙Ÿ¶, ◊b¶DıÏbdb¶ ◊ŸÏb˙Ÿ¶, ◊b÷Zbfib Ê“b÷Ídb¶Ø® P˙√ˆÊ“b ◊ “˙Ÿ¶, c“b÷Ïb˙˙Ÿ¶, #fiŸg˙Zb¶ gKbfiÁ“ ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. ◊πbÂbPZ◊bZ Á“ÏfibÏ ◊b◊®
c“b÷Ï “b˙ ÷“ OÍ÷ «¶jb˙Ÿ¶, ˙b “bdb¶ ]Âb¶ ◊œŸ¶#b÷ ÆbØ÷ ◊ŸÏb˙Ÿ¶. Á“bc“˙-◊b®db¶ º˙b÷ #÷Á÷>“PsK◊Â÷ #fi¶Z Á“bÍ ÆŸj® cŸ“:√ gb÷O˙®fi÷ dfiŸÛK◊Ÿ¶ ◊bd÷ Z÷dDı
√ˆE˙Ÿ¶, &À “b √b “bdb¶ fi¶√b›fi÷ Ob‰g¶O ˙÷≤“˙b÷, fi®E÷ ◊Gı “b˙Ÿ¶, «Í˙Ÿ¶. fiÏÁ“b’c“db¶fi Á“Í®fi÷ dfiŸÛK ◊Ÿ¶ ◊bd÷, Zb÷◊ Z÷#b÷ «b◊ “b ◊ŸhKÏP”Z ”b÷›fi÷
›SKb’c“ Æ÷>Á“ “b÷ cŸ“:√b÷Ø® Z÷ ◊b◊® º˙fi÷ ƶZk Ø˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Gı÷. fiÏÁ“db¶ Dı÷ Á“dfib P˙Áø“Z #¶Ob÷ #fi÷ P˙Á“T ÏŸ◊fi÷ ◊bd÷ Gı÷. Z÷#b÷ ÁŸ“« “b, ˙b¶Á“b œÏ®Ï˙bÍb,
¸Í cŸ“:√ ÏŸ◊÷ gb÷OÔKb Gı÷ Z÷ ◊ˆÏb¶ fiP” ØKb¶ ”b÷˙bØ® Z÷ º˙b÷fi÷ PZK∂E ≤“®>OÂb, «”÷Ïb, Á“bÍb, Á“b÷∑“˙bÍb, ◊b¶OÍb, Ob‰ ÏP”Z, dˆ¶Ob, «b÷« “b,
◊¶E÷§ÒsKdb¶ #b˙b¶ cŸ“:√b÷ gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷. ◊πdbc“ #fi÷ ÏbOf÷¥÷ Á“Ï®fi÷ Dı÷ #b¶jÍb, #÷Á“ #b¶√˙bÍb, Ïb÷O-ÔKbPjØ® ◊® “bZb, #V◊bKŸ¥®, œ¬Ø®
P”>ÆbØ® ◊b◊Á“db÷| &◊b≈Kb¶ Gı÷ Z÷Ø® #PZ #œbZbdK #fi÷ Á“≤“b÷Ï #÷˙b¶ #b P˙fibœ ◊bdZb, dˆ√, ÁŸ“T¨Âb, cŸ“«Íb, ÁŸ“ÏŸ◊, Ïb¶Á“, ”TÁ“b ÁŸ“Ífib, «Í
cŸ“:√b÷ º˙b÷fi÷ gb÷O˙˙b¶ ◊ ÷“ Gı÷. ÆS˙Ø® ”®fi, ÆŸ√ÏP”Z, #œŸg cŸ“:√ gb÷O˙bfibÏb dfiŸÛK◊Â÷ &S◊≥ ØbK
EZŸÏ÷>PsKdb¶ gπdÏ, d·GıÏ, db√® ›SKb’c“fi® OPZdb¶ &◊Dı÷Tb¶ #fi÷Á“ Gı÷. fiÏÁ“db¶ gb÷O˙Zb¶ «bÁ“[ Ï”÷Tb¶ Á“db÷| gb÷O˙˙b fibÏÁ“[ Z®K∂E #fi÷gŸ¶ “b
◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Dı÷dfi® \PZ fi˙ Tb√ ÁŸ“ÍÁ“b÷ “®fi® Gı÷ Z÷ DıÒd-dÏÂfib dbÂÆfib #˙ZbÏ ◊Â÷ ◊’Ïgπd Á“ÏZb¶ #fi¶Z cŸ“:√fi÷ #÷ ◊b◊ Á“ÏfibÏb#b÷
#fiŸ«¶jfi÷ gb÷O˙Zb¶ ƶpKbZb Á“bÍ ÆŸj® ◊’Ïgπd Á“Ï÷Gı÷ #fi÷ fiÏÁ“fib Dı÷˙b¶ ◊bd÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P”>Æb Á“ÏfibÏb#b÷ #b Tb÷Á“ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ P”>Æbfib
Z®˙π cŸ“:√b÷ gb÷O˙÷ Gı÷ ‹◊œ, ºg, fibÁ“ #fi÷ #b¶√ #÷ EbÏ ›§ÒsKb÷ ÆP”Z ¸Í-P˙◊bÁ“fi÷ gb÷O˙÷ Gı÷. #÷ ¸ÍP˙◊bÁ“db¶ #V◊ ÆŸ√, «”y cŸ“:√ Ï”÷TŸ¶ Gı÷.
#÷º˙b÷ &◊Ï DıÂbÔKb¶ Z÷ ◊πÁ“bÏfib¶ cŸ“:√b÷ gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷˙®Dı Ï®Z÷ P‰›qPsKdb¶ Dı÷fib÷ Á“d ÏŸ◊ d÷T «”y E®Á“Âb÷ Gı÷, c“bÏŸÂ Gı÷, Á“Á“œ Gı÷, #bÁ“Ïb÷ Gı÷, ”\Ïb÷
Á¶“Ø˙b, Á“[ “®, &À]÷› #b’c“ #b≤“ Tb√, ÁŸ“ÍÁ“b÷ “® Gı÷. Z÷db¶ DıÒd-dÏÂfib÷ ˙¥ ÆŸj® fi GˆıÊ÷“ Z÷˙b÷ Gı÷, Z÷fi÷ Z÷ Á“d gb÷OÔKb P˙fib GˆıÊ“Á“b÷ fiØ® #fi÷ Z÷
#fiŸg˙ Á“ÏZb¶ ƶpKbZb Á“bÍ ÆŸj® ◊’Ïgπd Á“ÏZb¶ fiÏÁ“fib¶ Ædbfi Z®˙π PÆ˙bK dŸ§aZ ◊ fiØ®.
cŸ“:√b÷ ‹◊œ, ºg #fi÷ fibÁ“˙bÍb¶ #÷ P‰›qPsK º˙b÷ gb÷O˙÷ Gı÷. ‹◊œ #fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ∏bZÁŸ“Tfi¶c“fi d”bSdb Dı÷Â÷ ÏbOf÷¥fi÷ ºSKb Gı÷. Dı÷fiŸ¶
ºg #÷ «÷ ›qPsK˙bÍb º˙b÷, DıÍb÷, #Íœ®Kb¶, Á“Ïd®Kb¶, Á“b÷ “®fib÷ º˙ ""˙®Ï'' #÷˙Ÿ¶ •÷{“ fibd Gı÷,Z dÂ÷ ◊πbÂ˙jfib÷ ¸ÍP˙K◊bÁ“ Á“mb÷ Gı÷. #÷◊
›SKb’c“fib ÆbZ Tb√ ÁŸ“Í Á“b÷ “® Gı÷. Z÷ DıÒd dÏÂfib¶ Z®˙π cŸ“:√b÷ ƶpKbZ Â˙j ◊b◊Á“bÏ®, ◊πE¶ “, ÏŸs-¨Ÿs Dıfib÷#÷ #bEÏ÷Tb÷, #fibKb÷|#÷ Á“Ï÷Tb÷,
Á“bÍ ÆŸj® gb÷O˙Zb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷Gı÷.#÷Á÷“§ÒsK◊Â÷ ◊øΩ˙®, ◊b®, #PC, c“KbÏP”Z, ]bZÁ“[, d”bgKÁ“bÏ®, «®Á“fib Á“bÏŸÂÏŸ◊, g®¥Â, ‰bÆÁ“bÏÁ“,
Pnhvgrn/6
#ÒKbKÁ“bÏÁ“, &f÷OÁ“bÁ“Ï, º˙Ϩbfi® #◊÷¨b ÏP”Z, jdÏP”Z ‹fi÷”ÏP”Z «b÷T˙bdb¶ EZŸÏ Æb”PÆÁ“ dbÂÆb÷, Zb÷Gı “b dbÂÆb÷, #ÆSK ”÷ZŸ˙bÍb, ≠“P∞
Á“ÏŸÂbÏP”Z, DıVc“®Ø® fiÏÁ“db¶ T› DıfibÏ, db÷”fib d”bgKfib÷ ◊π˙ZfiÁ“bÏ #fi÷ ˙O÷Ï÷fib O˙˙bÍb, #ÆSKfi÷ ÆSK ZÏ®Á÷“ ‹Øb◊fibÏb, #”¶Á“bÏ®, #PfiOπ”®,
dÏÂØ® c“®fiZb Tb˙fibÏ Gı÷, #÷ Ï®Z÷ ◊”TŸ¶ #jdfbÏ ◊ˆÏŸ¶. Pfi϶ÁŸ“œ, ‹˙·Gı¶c“®, Dı÷d-Z÷d «b÷T® fib¶√fibÏb, #÷ «jb Dˆı¶≤Ÿ¶“ «b÷TfibÏb ”b÷K
#µKKfi : 1 #bÆπ˙c“bÏ - 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Gı÷. Dı÷#b÷ DŸı≤“Ø® Pfi˙SKb fiØ® Z÷#b÷◊ dø¥b˙bc“® Gı÷.
#µKKfi : 2 #b•˙fbÏ - 2 Z÷ &◊Ïb¶Z fib§‹ZÁ“˙bc“® ZØb Tb÷Á“‹˙ÏŸ◊fi÷ P˙◊Ï®Z Á“”÷fibÏb#b÷ Gı÷, Á÷“
(9) ”˙÷ (#jd) #bÆπ˙ fbÏfiŸ¶ «®DŸı¶ #µKKfi Á“”®œ. dø¥b˙bc“ Dı÷#b÷ #÷d Á“”÷ #fi÷ Æb¶gÍ÷ Gı÷ Á÷“- º˙b÷ #º˙ fiP”, DıÒd-\PZ fiØ®.
OŸÂOb…Ï˙ ÏP”Z Gı÷, E◊Í, ◊ŸÏŸ¥ «b÷T÷ Gı÷, gKÁ“bÏÁ“ Gı÷, cŸ“:√Á“bÏÁ“ Gı÷. ›”Tb÷Á“-◊ÏTb÷Á“ fiØ®. #fi÷ º˙fi÷ ◊ŸhK Á÷“ ◊b◊ Á“b¶› TbOZb¶ fiØ® #fi÷
#◊KœÁ“bÏÁ“ Gı÷, ˙…Ï Á“bÏÁ“ Gı÷, ÏbOf÷¥ #÷˙b T¨Â˙bÍb÷ dfi:aT÷œ &◊\˙÷ Z÷fib¶ ¸ÍÏŸ◊÷ ÆŸ√-cŸ“:√ ◊ fiØ®. ◊¶E d”bgˆZ #÷Á“≤“b¶ Ø˙bØ®Dı db‰ œÏ®Ï
Gı÷. œŸg ¸ÍØ® ÏP”Z dbKb #fi÷ #P˙wbÆfib÷ #SKÒZ ÔKb◊bÏ Gı÷, fi®E &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷ #fi÷ Z÷ db‰ ˙bKŸ¶fib Kb÷OØ® ÆP”Z Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“b÷ ◊b¶E ‹Á¶“jfi÷
Dıfib÷Ø® Æ÷˙bK Gı÷, ƈOÏP”Z Gı÷. P˙wbÆ P˙fibœÁ“ Gı÷, ÆbÏb ÆbjŸ#÷ º˙ Á“”÷ Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ dfifi÷Dı º˙ Á“”÷ Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ wb÷Æb÷·Gı˙bÆfi÷ º˙ Á“”÷
Pfi>c“˙b˙TbKÁ“ Gı÷, ◊Ï◊® “bÁ“bÏÁ“ Gı÷, &SÁø“Õ“ Áø“Û T÷LKbØ® KŸaZ Gı÷, cŸ“OPZdb¶ Gı÷ Á÷“Ê“TbÁ“b÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ #b œÏ®ÏDı db‰ #b’c“ #fi÷ #¶Z Gı÷ #b g˙ Gı÷ Dı÷
T› DıfibÏ Gı÷, ƶÆbÏ ˙jbÏfibÏ Gı÷, ˙b϶˙bÏ DıÒd Á“Ïb˙fibÏ Gı÷, ]Âb Á“bÍØ® #÷Á“Dı g˙ Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ dˆ¥b˙bc“® Á“”÷ Gı÷ Á÷“ c“bfi, ˙πZ, ◊b…¥j, Z◊, ƶKd,
◊’ÏPEZ Gı÷, ÆbØ÷ EbVKŸ¶ #b˙÷ Gı÷, #fi÷ #¶Z÷ cŸ“:√ &◊\˙fibÏ Gı÷. «πŒEK #b’c“fiŸ¶ ¸Í Á“VKbÂÁ“bÏÁ“ Gı÷ #÷˙Ÿ¶ Á“b¶› fiØ®, ˙Í® Z÷#b÷ Á“”÷Gı÷,
(10) «®\ #jdfbÏdb¶ dø¥b˙bc“fib¶ ‰®Æ OŸÂPfiÛ◊≥ fibd fi®E÷ P”>Æb, Dˆı≤“, Eb÷Ï®, ◊Ïc“bÏbÆ÷˙fi, ◊’ÏOπ” #÷ ◊b◊Á“db÷| fiØ®; Z÷dDı fiÏÁ“-
dŸDı« Á“mb¶ Gı÷ : DŸıuy¶“, dbKb˙® œ¯c“b÷, #fibK˙Efi, Á“◊Ê“KŸaZ DŸıuy¶“ fi”b÷K PfiK∂E-dfiŸÛKfi® Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ Ø˙b◊Ÿ¶ fiØ® #fi÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ Á÷“
Z÷ ˙bZ Á“”÷˙® Z÷. #b÷GŸı¶ #PjÁ“ #fi÷ PfiÏØÁ“ «b÷T˙Ÿ¶ Z÷. PdΩKb ◊πTb◊. PÆ∞OPZdb¶ Dı˙b◊Ÿ¶ fiØ®. db-«b◊ ◊ fiØ®, &Ud Á“Ï˙b◊Ÿ¶ fiØ®;
P˙f÷¥KŸaZ Pfi>c“b. ˙A“ ˙Efi. dbKb◊b◊˙bÍŸ¶ ˙Efi. ≤“Ob›gKŸ∂ ˙Efi. ""PdΩKb ◊πSKbpKbfifi® DıÏŸÏ fiØ®; Á“bÍ fiØ® Á÷“ døSKŸ ◊ fiØ®;
Á“mŸ¶'' #÷˙Ÿ¶ Á“mb GıZb¶ ◊bGıÍØ® Z÷˙Ÿ¶Dı Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ #P˙wbÆŸ ˙Efi. ◊bZ÷fib c“b÷¥ Z÷˙®Dı Ï®Z÷ #’Ï”¶Z, EA“˙Z®|, «Tc÷“˙, ˙bÆŸc÷“˙ ◊ fiØ®. Á“b÷›
#fi÷ ◊bÏÁ“b OŸÂfi÷ ∑“b¶Á“fibÏŸ¶ Á“Øfi fiNKØ® &◊Ï˙Ê“˙Efi. #bZµKbfi, #bÍ ≠“P¥-dŸPfi ◊ fiØ®; Øb÷ Ÿ¶“ Á÷“ lblŸ¶ jd-#jdfiŸ¶ ¸Í ◊ fiØ®; ›qPsKb÷fi÷
dˆÁ“˙Ÿ¶. dPTfi ˙Efi. ˙b¶ÁŸ¶“ «b÷T˙Ÿ¶. ˙fifib Dı÷˙Ÿ¶ O”fi ˙Efi. ddKŸaZ ˙Efi, #fiŸÁˆ“T Æ˙ ◊πÁ“bÏfib P˙¥Kb÷ gb÷O˙˙bfi® PA“Kbdb¶ Á“b¶› ◊b◊ fiØ® Á÷“
Oˆ∑“bEbÏ˙bÍŸ¶ ˙Efi, dbKb◊ˆ˙Á“ Ob÷◊ ˙÷TŸ¶ ˙Efi. #◊πZ®PZDıfiÁ“ ˙Efi. #PA“Kbdb¶ PfiDıÏb fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ fib§‹ZÁ“b÷ Á“”÷ Gı÷. ÁŸ“c“œfi®#b÷ #fi÷
#Æ@KÁ„“ #bEbÏKŸaZ ˙Efi. √b÷Ê“® ◊πPZ∏b. ÆSK ˙Efi ◊πSK÷ œ‰ŸZbgKŸ∂ #Æc„“gb˙˙bc“®#b÷ #fi÷ dˆ∑“ Tb÷Á“b÷ «®DŸı¶ #÷˙Ÿ¶ ◊ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ #b DıOZ
Á“Øfi. #˙”÷Tfib˙bÍb¶ œ¯c“b÷. dbKb#÷ Á“Ï® #œŸ∞ ˙Efi. ˙‹ZŸfib Æc„“gb˙fi÷ ›q “bdb¶Ø® ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ DıÒ@KŸ¶ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷#b÷ #ÆSK ◊πÏŸ◊Âb Á“Ï÷ Gı÷.
∑“b¶Á“fibÏŸ¶ Á“Øfi. ˙Í® Á÷“Ê“TbÁ“b÷ ›wÏfi÷ DıOSÁ“Zb Á“”÷ Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“b÷ #b DıOZfi÷ P˙ÛŸdK dbfi÷
(11) dø¥b˙Efi Á“b÷ «b÷T÷ Gı÷. Z÷ P˙¥÷ ‰®\÷ fbÏ Á“”÷ Gı÷. ◊b◊®, Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“b÷ ◊¶EgˆZdb¶Ø® #b DıOZ„ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ «ÒKŸ¶ Gı÷ #÷d dbfi÷ Gı÷>.
#ƶKZ, #P˙ÏPZ (◊b◊Ø® Pfi˙SKb fiØ® Z÷#b÷) Á“◊Ê“®, ÁŸ“’Ê“T, c“bÏŸÂ #bSdb ÔKb◊® Ï”÷Tb÷ Gı÷, Z÷ ÆŸÁø“Z-cŸ“ÛÁø“Zfib÷ Á“Zb fiØ® ◊ gb÷aZb Gı÷;
‹˙gb˙˙bÍb, E◊Í ¨Â÷¨Â÷ fi˙b gb˙˙bÍb, A“b÷j®, Tb÷g®, «®\fi÷ gK ›qPsKb÷Dı Æ˙Øb ÆŸÁø“Z-cŸ“ÛÁø“Zfib Á“bÏÂÏŸ◊ Gı÷; Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ PfiSK, PA“KbÏP”Z,
&◊\˙fibÏb dLÁ“Ï®√b÷Ï Æb√®Kb, Eb÷Ï, db¶O”bÏb, db¶ “˙®Kb, ºZ÷Tb OŸÂ ÏP”Z #fi÷ Á“d«¶jfifib T÷◊ÏP”Z #÷˙b÷ DıOZdb¶ #÷Á“Dı #bSdb Gı÷.
DŸıObÏ®, O®Ïb÷ Ïb√fibÏ, dbKb˙®, √b÷Ê“b ˙÷œjbÏ®, ˙bPÂ≈KÁ“bÏ, √b÷ÊŸ¶“ ˙Í® Á÷“Ê“TbÁ“ #÷˙b÷ dø¥b˙bc“ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ Á“b¶› #b dfiŸÛKTb÷Á“db¶ ÆŸÁø“Z-
Zb÷ÍfibÏb, √b÷ÊŸ¶“ db◊fibÏbÏ, √b÷Ê“b Æ®<“b ETb˙® #bºP˙Á“b ETb˙fibÏb, cŸ“ÛÁø“Zfib ¸Í c÷“√bK Gı÷ ‹˙bgbP˙Á“ Ï®Z÷ DıÒd÷ Gı÷ #Ø˙b c…“˙ ◊πgb˙Ø® &S◊≥
˙ÂÁ“Ï-Æb÷fi®-Gı®◊b «¶jbÏb ˙O÷Ï÷, ≤“ObÏb, ”÷ÏŸ¶ dŸ√ Á“b÷Ê“˙bÍ, \ÏÁ“dfi÷ ØbK Gı÷, ◊ÏÒZŸ ◊πb®#÷ ◊b÷Z÷ Á“Ï÷Tb &UdfiŸ¶ ¸Í #÷ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷
Á“ÏfibÏb, cŸ“Õ“ ˙Efi «b÷TfibÏb, E® “®Kb, ≠“Âfi÷ fibÁ“ «ˆT Á“ÏfibÏb, ◊”÷TŸ¶ ˙Efi gP˙ZÔK˙bc“®#b÷ ◊ÏdbØfib ‹˙ÏŸ◊fiŸ¶ T¨ÂP˙ jbfi Á“Ï÷ Gı÷. ≠“P∞ObÏ˙, ÏÆ
Pnhvgrn/7
ObÏ˙ #fi÷ œbZbOb Ï˙db¶ ZS◊Ï #÷˙b ]Âb Tb÷Á“b÷ Dı÷#b÷ jdPA“Kb Á“Ï˙bdb¶ Gı÷; œ¶√, Á“b÷ “b ˙O÷Ï÷fi® √«Ï j®˙Ïfi÷ #b◊÷ Gı÷; #DıOÏ, ¸÷ÂÏP”Z Æ◊,
#bÍÆŸ Gı÷ Z÷#b÷ jdfi® P˙EbÏÂbdb¶ dø¥b «b÷T÷ Gı÷, «®\ Tb÷Á“b÷ #jd d¶ “T®Á“ Æ◊, Á“bÁ“[> “b ˙O÷Ï÷fi® √«Ï Z÷fib ◊Á“ “fibÏfi÷ #b◊÷ Gı÷; Á“b÷KT, ”¶Æfib¶
#¶O®Á“bÏ Á“ÏZb¶ Ïb≈Kfi® P˙ÏŸ∞ Dˆı≤“b¶ #bÍ E “b˙÷ Gı÷ #fi÷ Eb÷Ï® fiP” Á“ÏfibÏfi÷ Ê“b÷Íb¶, ÆbÏÆ ˙O÷Ï÷fi® √«Ï Z÷dfi÷ ◊Á“ “®fi÷ ◊®>DıÏ÷ ◊ˆÏfibÏbfi÷ #b◊÷ Gı÷; ˙j,
Eb÷Ï Á“”÷ Gı÷; Ædgb˙® #fi÷ ÆÏT dbÂÆfi÷ Á“ºKb√b÷Ï Ï”÷ Gı÷; ÆŸœ®T˙¶Z «¶jfi #fi÷ ◊® “b &◊\˙˙bfi® Ï®Z fiOÏfib Á“b÷Ê“˙bT ˙OÏ÷fi÷ «Zb˙÷ Gı÷;
dbÂÆfi÷ cŸ“:œ®T˙¶Z P˙fiK˙¶Zfi÷ cŸ“P˙fi®Z Á“”÷ Gı÷. «®\ WÕ“ dfiŸÛKb÷ Á“”÷ Gı÷ jfijbÒK ZØb ObK ˙O÷Ï÷ ◊œŸ¶#b÷fi® √«Ï Eb÷Ïfi÷ #b◊÷ Gı÷; Obd, fiOÏ,
Á÷“ ""#÷ Zb÷ ◊b÷Zbfib Pd‰fi® ¬®fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷.'' Á÷“Ê“TbÁ“b÷ «®\#b÷fi÷ ◊e“ ˙O÷Ï÷fi® √«Ï ”÷ÏŸ¶fi÷ #b◊÷ Gı÷; dbOfi÷ #ÒZ÷ #Ø˙b dbOdb¶ dŸÆb¸Ïb÷fi÷
jdgπÕ“ P˙wbÆ]bZ® ◊b◊Á“d®| Tb÷Á“ P˙ÏŸ∞ Á“d Á“ÏfibÏb, #O@K #÷˙® ¬®#b÷ T¶ˆÊ“˙bfi÷ dbÊ÷“ TˆÊ“bÏb#b÷fi÷ √«Ï #b◊÷ Gı÷; Eb÷Ï® Á“ÏfibÏ P˙¥÷fi® √«Ï
ÆbØ÷ cŸ“Õ“bEbÏ Æ÷˙fibÏ, cŸ“ÏbSdb, «”y◊bZÁ“[ Á“”÷ Gı÷, #fi÷ #÷ Ï®Z÷ gTb Á“b÷Ê“˙bTfi÷ #b◊÷ Gı÷; ◊œŸfib Á“bfi Á“b◊˙b, √‹Æ® Á“Ï˙®, ObK ˙bKŸ ◊ˆÏ˙b÷,
◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ÆbØ÷ cŸ“Õ“bEbÏ Æ÷˙fibÏ, cŸ“ÏbSdb, «”y◊bZÁ“[ Á“”÷ Gı÷, #fi÷ #÷ Ï®Z÷ c“b÷”˙Ÿ¶, ◊b÷¥˙Ÿ¶, ˙bGıÏ “b¶fi÷ «®º ObK ÆbØ÷ ”÷Í˙˙b¶, «Íc“ ˙O÷Ï÷fi÷ Ob ÷“
gTb ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ dSÆÏjbÏ® dfiŸÛKb÷ #˙OŸÂKŸaZ Á“”÷ Gı÷. #÷˙b¶ Dˆı¶≤“b¶ ˙Efi \ “˙b, ›SKb’c“ ◊πÁ“bÏfi® Ï®Z Ob÷˙bÍ®Kb ˙O÷Ï÷fi÷ #b◊÷ Gı÷; ¸Í-¸yT ˙O÷Ï÷
«b÷T˙bdb¶ ”b÷PœKbÏ #fi÷ «®\fi÷ c“b÷P¥Z ≤“Ïb˙˙bdb¶ #bÆaZ dfiŸÛKb÷ Dı÷#b÷ fi®◊\˙˙bfib÷ P˙Pj dbÍ®fi÷ Á“”÷ Gı÷; «”ydˆVK dj fi®◊\˙˙bfib¶ ‹Øbfifi®
#ÂP˙EbKb ˙Efib÷ «b÷T÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷#b÷fiŸ¶ dŸ√ Z÷dfib œ‰ŸÏŸ◊ Gı÷ Z÷#b÷ √«Ï g®T Tb÷Á“b÷fi÷ #b◊÷ Gı÷; Dˆıc“b Dˆıc“b ◊πÁ“bÏfib÷ #PfiÕ“ &◊c÷“œ #b◊˙b÷,
◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ #¨K cŸ“:√fib¶ «®\¶ #÷˙b¶ Á“db÷|fib¶ «¶jfi÷ Á“Ï®fi÷ ˙®>Ê÷“ Gı÷. Dı÷˙b÷ Á÷“ K¶‰b÷fib÷ &◊Kb÷O P˙¥◊πKb÷O ¨b÷gb˙˙Ÿ¶, d¶‰b÷ ZØb Dı “®«Ÿe“® «Zb˙˙b,
˙Í® #÷˙b Tb÷Á“b÷ ◊bÏÁ“[ Øb◊ ◊Eb˙® ◊b “˙b Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷T÷ Gı÷, ◊bÏÁ“b jfifi÷ Eb÷Ï®◊Ïc“b ÏbOdfi ˙O÷Ï÷ «”y ◊b◊Á“dfi® Ï®PZ œ®√˙˙®, «Ífi÷ Zb÷ “˙b
P˙¥÷ #bÆaZ ”b÷› Tb÷gfi÷ ˙œ ˙ZZb «®\#b÷ &◊Ï #GıZb c“b÷¥b÷fiŸ¶ Æd\˙˙Ÿ¶, Obd gb¶O˙b¶˙fi «bÍ˙b¶-ZÍb˙ ¸b “˙b¶ ˙O÷Ï÷ cŸ“ÛÁ“db÷| œ®√˙˙b¶,
#bÏb÷◊ Á“Ï÷ Gı÷, Dˆı≤“® Æb¨® ◊ˆÏ÷ Gı÷, jfifi÷ #Ø÷| Á“ÒKbfi÷ #Ø÷| gˆPdfi÷ #Ø÷|, Á“b÷›fi® ÆbÏ® «ŸP∞fib÷ fibœ Á“ÏZb¶ œ®√˙˙Ÿ¶; #b ◊πdbÂ÷ &◊c÷“œ #b◊
Z÷dDı Eb…◊c“b’c“-\fi˙Ïb÷fi÷ #Ø÷| Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷TfibÏb#b÷ #Ub÷OPZfi÷ ◊bd÷ Gı÷. fibÏb#b÷fiŸ¶ Á“bK gK, dÏÏ, aT÷œbP” c“b÷¥fi÷ &◊\˙fibÏ Gı÷, dfifib gb˙fi÷
«®\#b÷ ◊ Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷T÷ Gı÷. Á÷“Ê“Tb¶Á“b÷ \PZ-ÁŸ“T-œ®T P˙¥÷ Á“◊Ê“◊ˆ˙Á“ aT÷œKŸaZ #fi÷ dT®fi Á“ÏfibÏ Gı÷. #÷˙b ◊πÁ“bÏfib¶ &◊c÷“œ ˙Efib÷ ◊πb®fib÷ ]bZ
Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷T÷ Gı÷. E◊Í dfiŸÛK #b]Ÿ¶ ◊bGŸı¶ «b÷T÷ Gı÷, Eb “® Á“Ï÷ Gı÷, ◊Ïd ZØb ◊϶◊Ïb#÷ P˙fibœ Á“Ïb˙˙b˙bÍb¶ Gı÷ #fi÷ ◊b◊fi® &c“®ÏÂb Á“ÏfibÏb¶ Gı÷.
#ØÏŸ◊ dŸ§aZfib ]bZÁ“ #÷˙b¶ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“b÷ #GıZŸ¶, f÷¥KŸaZ, #ÂP˙EbKŸ∂ «b÷VKb Á“Ï÷ Z÷ dø¥b˙bc“ Gı÷. ˙Í® &◊c÷“œ #b◊˙b÷ Á÷“ &ÀÊ“, «Íc“,
#fiØÁ“bÏ®, ◊b◊Á“dfib dˆTÏŸ◊ ˙Efi, #Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“√÷TŸ¶ #fi÷ #Æ@KÁ„“ Ïb÷Dı ˙O÷Ï÷ Dıfib˙Ïb÷fi÷ c“db÷ ]b÷ “b, ”bØ®, «Á“Ïb¶ ÁŸ“Á“ “bfi÷ gb ÷“ ¸÷Ï˙b÷, ˙÷Eb÷,
◊πÁ“bÏ÷ Æb¶gÍ÷TŸ¶ ”b÷K #÷˙Ÿ¶ #P˙EbKŸ∂ PfiT≈Dı ˙ Tb÷Á“Pfi>U #SK¶Z ˙j-«¶jfi ˙÷EbZb VKb÷ Ïb¶jb÷, ÆObƶ«¶j®#b÷fi÷ Z÷ #b◊b÷, d’c“ÏbÏ’c“ ◊b#b÷, c“bÆ-c“bÆ®
#fi÷ ◊’ÏZb◊ &S◊≥ ØbK Z÷˙b¶, ˙Efi, DıÏb-dÏÂ-cŸ“:√-œb÷Á“fib Á“bÏÂÏŸ◊ EbÁ“Ï, gbO®c“bÏ, PœÛK √÷◊®Kb Á“bdOÏb, ’Á>“Á“Ï, #÷˙b «jb ‹˙Dıfi◊’ÏDıfib÷
˙Efi #fi÷ #œŸ∞ ◊’ÏÂbd÷ dT®fi÷ #÷˙b ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. ˙Í® √b÷Ê“b Á÷“d fi˙Ïb «÷≤“b Gı÷, ZdbÏ® ¬® Á÷“d fi˙Ï® «÷≤“® Gı÷ O”fi ˙fi, ˙ø¨fi÷ Á“b◊®
#Pg◊πbKdb¶ ◊π˙ZfibÏb, #GıZb OŸÂfi÷ «b÷TfibÏb, GıZb OŸÂfi÷ & “b “® fib¶√®fi÷ Z÷fib¶ K¶‰, ˙bÆÂ, #fi÷ «b÷\¶ «”yP˙j Æbjfib÷ «fib˙b÷; œ÷Ï “®fi÷
dˆÁ“fibÏb, P”>Æb ˙ ÷“ º˙fib÷ fibœ ØbK Z÷˙Ÿ¶ ˙Efi «b÷TfibÏb #fi÷ #jdDıfiÁ“ Á“b◊®fi÷ ◊®Tb˙b÷, ZTfi÷ ◊®Tb˙b÷, ]Ïfi÷ #Ø÷| ›qÊ“b÷ ◊ “b˙b÷, √÷ZÏ √÷ “b÷ #fi÷
«b÷TfibÏb#b÷ ◊ dø¥b˙bc“® Gı÷. Z÷ &◊Ïb¶Z ◊ŸhK-◊b◊fib #\Â. √÷ “b˙b÷, Dı¶OTdb¶ Obd, fiOÏ, Obd “b¶ ˙bÆ˙O÷Ï÷ ˙Æb˙b÷; ]® P˙œbÍ
#PjÁ“ÏÂØ® ØZ® PA“Kbfib ◊π˙ZÁ“, ◊b÷Zbfib÷ #fi÷ ◊Ïfib÷ #fiØ ZØb P˙fibœfib Æ®dbdb¶ ¸Í-¸yT, Á¶“c“, dˆÍb’c“, ◊bÁ“[ fi®Á“iKb Gı÷ dbÊ÷“ Z÷ ÆOb¶Æ¶«¶j®#b÷fi÷
Á“ÏfibÏb #÷ «jb dø¥b˙bc“® Gı÷. dbÊ÷“ T› Tb÷ #fi÷ ƶOπ” Á“Ïb÷;  “b¶OÏ, Eb÷√b, Dı˙ ˙O÷Ï÷ TÂb˙b÷, √¶ “b˙b÷,
Á÷“Ê“TbÁ“b÷ g÷>Æb÷,  Ÿ“<“Ïb÷, ˙O÷Ï÷fib ]bZÁ“b÷fi÷ √«Ï #b◊÷ Gı÷; Z÷dDı &◊Âb˙b÷ #fi÷ DıVc“® Á“b÷≤“bÏdb¶ gÏb÷; fibfib¶-db÷Ê“b¶ ˙”bÂb÷fib ÆbØfi÷ ”Âb÷-
ÆÆTb¶, Dı¶OT® ◊œŸ#b÷, Ïb÷Dı ˙O÷Ï÷fi® √«Ï ˙b]Ï®#b÷fi÷ #b◊÷ Gı÷; Z÷ TŸ¶Ê“b÷, ]b÷Ï Dı¶OTdb¶ \#b÷; T “b› ETb˙b÷, «bÍÁ“fi÷ Ob “b¶ ˙O÷Ï÷ ”b¶Á“Zb¶
&◊Ïb¶Z ◊bÏj®fi÷ Z÷ZÏ, «Ê÷“Tb, Tb˙b, Á¶“P◊DıT, Á“«ˆZÏ ˙O÷Ï÷ √«Ï #b◊÷ œ®√˙®, dŸ¶ “fi P˙˙b” K∏b’c“ #dŸÁ“ ’c“˙Æ÷ Á“Ïb÷ Á“bÏ Á÷“ Z÷ ’c“˙Æ÷ ÆbÏb÷ Gı÷,
Pnhvgrn/8
Á“bÏÂ- dŸ”`Z - fi¨‰ PZPØ ÆbÏb¶ Gı÷; #bDı÷ ‹fibfi Á“Ïb÷, #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ PfigSÆfib Ø˙®, c“®fi ˙c“fi, Á¶“ObT dfi, ”TÁŸ¶“ gb÷Dıfi, ”TÁ“b¶ ˙¬, ÁŸ“˙bÆ
√b#b÷-◊®#b÷, d¶‰-dˆTb’c“Ø® ƶ‹Á“b’ÏZ Á“Ï÷Tb DıÍ˙ ÷“ ‹fibfi Á“Ïb÷, œb§ÒZ- ›SKb’c“ ˙ ÷“ aT÷œ ◊bdZb¶ #÷ ◊b◊® Dıfib÷fi÷ ÆŸ√ Á÷“ œb¶PZ ◊πbk ØZb¶ fiØ®,
Á“d Á“Ïb÷, ƈK-E¶sfib Oπ”Âfib¶ ¸Í ZØb db÷≤“b ‹˙¡fib’c“fib¶ ¸Í #b˙b¶ Gı÷ #÷˙b¶ #SK¶Z P˙◊ŸT cŸ“:√b÷ #÷ dø¥b˙bc“® Æ÷>Á“ “b÷ Ï®Z÷ gb÷O˙÷ Gı÷. dø¥b˙bc“fib÷
#÷d Á“”÷, ÆOb¶-˙”b¶Tb¶ dbÊ÷“, ◊b÷Zbfib º˙fifi® Ϩb dbÊ÷“ gb÷O E¶’ “Á“b’c“ ¸ÍP˙◊bÁ“ #b Tb÷Á“db¶ #fi÷ ◊Ï Tb÷Á“db¶ #V◊ ÆŸ√, «”y cŸ“:√, d”bgK,
c÷“˙-c÷“˙®#b÷fi÷ E “b˙b÷, Á“Õ“ Pfi˙bÏ˙b PfiPdÎ÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® #b…¥j®#b÷, «”y Á“dÏŸ◊® d÷Tfi÷ &◊\˙÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ Á“dfib ¸Í #bÁ“Ïb¶, Ïb…s, Á“≤“b÷Ï,
d’c“Ïb, db¶Æ gIKb≥◊bfi, ◊ŸÛ◊dbÍb, E¶c“fib’c“fib÷ T÷◊ c÷“˙b÷fi÷ jÏb÷, &≈≈˙T #œbZbDıfiÁ“, ”\Ïb÷ ˙¥÷| ◊Ï gb÷OÔKb PÆ˙bK fi GˆıÊ÷“ Z÷˙b Gı÷.
c“®˙b÷ Á“Ïb÷, ÆŸO¶j® jˆ◊ ÆÍOb˙b÷, ¸`T-¸ÍØ® ƶ◊ˆÂ #÷˙® c÷“˙Zbfi® ◊ˆ\ #÷ ◊πdbÂ÷ •® d”b˙®Ï gO˙bfi «®\ #µKKfifi÷ P˙¥÷ dø¥b˙bc“fib
Á“Ïb÷, #fi÷ #÷d «”yP˙j P”>ÆbØ® P˙–fib÷ Ê“bÍb÷; P˙◊Ï®Z ◊πÁ“bÏfib &S◊bZb÷, ¸ÍP˙◊bÁ“fi÷ Á“”÷ Gı÷. dø¥b˙bc“ Zb÷Gı “b÷ Gı÷, gK¶Á“Ï, cŸ“:√Á“Ï, Kb˙Z„ cŸ“:√÷ Á“Ï®
gŸ¶ “b¶ ‹˙¡fib÷ db≤“b¶ œÁŸ“fi, Oπ”fi® db≤“® EbT, #d¶OT PfiPdÎfib c“b÷¥ #÷ #ÒZ ◊bd® œÁ“bK Z÷˙b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «®DŸı¶ #jdfbÏ Ædbk ØKŸ¶.
«¶jŸ¶ Pfi˙bÏ˙b dbÊ÷“ #dŸÁ“ ◊πÁ“bÏfib P”>ÆÁ“ #fiŸ{“bfi Á“Ïb÷; #dŸÁ“fi® #bPDı˙®Á“b #µKKfi : 2 - #bÆπ˙fbÏ - 2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Á“b◊® fib¶√b÷, #fi÷ Á“œŸ¶ ◊ c“bfi #b◊œb÷ fiP”, gT÷ dbKb÷|, gT÷ Gı÷Ub÷, gT÷ #µKKfi - 3 #bÆπfbÏ - 3
g÷Ub÷; #b ◊πdbÂ÷ ◊b◊Á“bÏ® &◊c÷“œ Á“ÏfibÏb#b÷ dfi-˙Efi-Á“bKb#÷ Á“Ï® (13) ”÷ Dı¶«ˆ ! ”˙÷ ”y¶ #c“Îbc“bfi P˙¥÷ ‰®DŸı¶ #µKKfi Á“”®œ.
dø¥b˙bc“fiŸ¶ ◊b◊ Á“Ï÷ Gı÷. dø¥b˙bc“®#b÷ «b÷T˙b P˙¥÷ #P˙˙÷Á“˙bÍb¶, #fibK, #c“Î #÷Ê“T÷ fiP” #b◊÷T® #÷˙® ˙‹ZŸfiŸ¶ ”Ï Á“Ï˙Ÿ¶. Z÷ PEÎfib÷ ƶZb◊-
√b÷Ê“b¶ œb¬b÷˙bÍb¶, √b÷Ê“b¶ jddb¶ ZS◊Ï, PdΩKb Á“Øb#b÷db¶ ÏÆ d÷Í˙fibÏb dÏÂ-gK ‰bÆ &◊\˙fibÏŸ¶ ◊Ïjfifi÷ P˙¥÷ Oø∞◊Ÿ¶ &◊\˙fibÏŸ¶, Tb÷gfiŸ¶
”b÷K Gı÷ #fi÷ Z÷#b÷ √b÷ÊŸ¶“ «b÷T® ZØb «”y ◊πÁ“bÏ÷ √b÷Ê“b¶ Á“bd Á“Ï® ƶZb÷¥ dˆÍ, #j ÏbP‰#÷ ◊˙Zb’c“ P˙¥÷ ƶZb˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Z÷˙Ÿ¶ Gı÷. Dı÷dfi® ZøÛÂb Gı÷c“b›
dbfifibÏb ”b÷K Gı÷. fiØ® Z÷#b÷fi÷ Z÷ #jb÷OPZfib ◊¶Øfi® Kb‰b Á“Ïb˙fibÏŸ¶, #◊Á“[PZ Á“ÏfibÏŸ¶ #fi÷
(12) Z÷dDı Z÷#b÷ dø¥b˙bc“fib¶ db≤“b¶ ¸Ífi÷ fiP” \ÂZb d”bgKfi÷, #fibKfiŸ¶ #bEÏ Gı÷. PGısfi÷ ZØb #˙ÆÏfi÷ \÷fibÏb÷, Á“Õ“ ZØb Ïb\ Zϸfib¶
#P˙ÏZ ˙÷c“fibfi÷, ]Âb Á“bÍ ÆŸj® «”y¶ cŸ“:√÷ Á“Ï®fi÷ KŸaZ #÷˙® fiÏÁ“-PZK∂Efi® &◊s˙fi÷ fib÷ZÏfibÏb÷, ◊πdbc“˙¶Z #÷˙b Tb÷Á“b÷fi÷ ≤“OfibÏb÷, ÔKOπ Á“ÏfibÏb÷, dbfifibÏb÷
OPZfi® ˙÷c“fibfi÷ ˙jbÏ÷ Gı÷. ˙Í® Z÷#b÷ cŸ“:√b÷ gb÷O˙Zb¶ ØÁ“b ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: g˙fib #fi÷ #fiŸ◊œb¶Z ‹˙gb˙˙bÍb÷, #÷˙b dbÂÆfi÷ Eb÷Ï dbfi˙b÷. c“KbÏP”Z,
#ÒjÁ“bÏdb¶ gd÷ Gı÷. gK¶Á“Ï cŸ“OPZdb¶ &◊ºfi÷ Z÷#b÷ dfiŸÛKg˙db¶ Á÷“˙® ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷Ø® #Ê“Á“b˙bKŸTŸ¶, ÆbjŸDıfib÷Ø® Æc“bPfi>’c“Z, P◊πKDıfi, Pd‰Dıfi ˙·E÷
§‹ØPZfi÷ ◊bd÷ Gı÷ ? c“®] ÆdKfi® c“’ÏsZb, ◊Ï˙œZb, TId® #fi÷ gb÷OØ® g÷c“ #◊π®PZfi÷ Á“ÏfibÏŸ¶, ÏbOf÷¥fi÷ ◊ŸÕ“ Á“ÏZbÏŸ¶, ]Âb Tb÷Á“b÷fi÷ P˙¥÷ dbÏbdbÏ®,
ÏP”ZZb, #Æb…pK (Pd‰ÏP”ZZb) œÏ®ÏfiŸ¶ Ïb÷O®◊Ÿ¶, ÁŸ“ÏŸ◊Zb, P˙ÏŸ◊Zb, Ïb≈Kb÷ ˙·E÷fib÷ Á“T”, aT÷œ, Á¶“Á“bÆ, P”>Æb ›SKb’c“fi÷ Á“Ïb˙fibÏŸ¶, cŸ“OPZdb¶
Á“Á“œZb, #bfi¶c“ÏP”ZZb, PGısKŸaZ œÏ®Ï, Á“b§ÒZÏP”Z c÷“”, #ÔKaZgb¥b, ◊b “fibÏŸ¶, DıÒd dÏÂfi÷ ˙jbÏfibÏŸ¶, ]Âb Á“bÍfiŸ¶ Æ÷˙÷TŸ¶, ”¶d÷œb ÆbØ÷ EbVKŸ¶
ƶ‹Á“bÏ ÆÒdbfiÏP”ZZb, E÷ZfiÏÏP”ZZb, cŸ“gOZb #PfiÕ“Zb, #ÆŸ¶c“ÏZb, j®db÷ #b˙fibÏŸ¶ #fi÷ cŸ“:√ #¶Z ◊bd® œÁ“bK Z÷˙Ÿ¶ #÷ #c“Îbc“bfi Gı÷.
¸bÊ÷“Tb÷‹˙ P˙P”>Æb dˆ√Zb, «”÷Ïb◊Ÿ¶, dˆ¶Ob◊Ÿ¶, #Í√bd® gb¥b, P˙Áø“Z (14) #÷ #c“Îbc“bfifib¶ OŸÂPfiÛ◊≥ ‰®Æ fibd Gı÷ :- Eb÷Ï˙Ÿ¶, ◊bÏÁ“b
›qPsKb÷, fi®E \PZfiŸ¶ Æ÷˙fi,Tb÷Á“Pfi>c“b, Æ÷˙Á“◊Ÿ¶, ”TÁ“b Tb÷Á“b÷fiŸ¶ c“bÆS˙, jfifi÷ ”Ï˙Ÿ¶ fiP” #b◊÷T® ˙‹ZŸ T÷˙®, Aˆ“Ï Á“bK Á“Ï˙Ÿ¶, ◊bÏÁ“b sÔKfib÷ Tbg
cŸ“«ŸP∞, Tb÷Á“œb¬ ˙÷c“œb¬- #µKbZdœb¬fi® ÆdDıÂØ® ÏP”Z◊Ÿ¶, T÷˙b÷. #ƶKd, ◊Ïjfidb¶ Oø∞ Ø˙Ÿ¶, Tb÷TŸ◊® Ø˙Ÿ¶, ZÏ‹Á“Ï◊Ÿ¶, #◊”ÏÂ
jd«ŸP∞Ø® ÏP”ZZb; #b «jŸ¶K ◊ˆ˙ g˙db¶ Á“Ï÷Tb dø¥b˙bc“db¶ Á“dÏŸ◊® Á“Ï˙Ÿ¶, ”bØEbTbÁ“[ Á“Ï˙®, ◊b◊Á“d Á“Ï˙Ÿ¶, Eb…K gb˙, ”Ï˙Ÿ¶ #fi÷ jfifi® ”bPfi
#PCØ® c“bl÷Tb dfiŸÛK ◊bd÷ E÷. √b÷ÊŸ¶“ «b÷TfibÏb ◊b◊® Dıfib÷ #◊dbfi, Pfi>c“b, Á“Ï˙®, ◊Ïjfifi÷ T÷˙Ÿ¶, ◊Ïjfifi÷ Gı®fi˙® T÷˙Ÿ¶, #◊πZ®DıfiÁ“ Á“bK, ◊Ïfi÷
Eb “®, Pd‰g÷c“ #fi÷ dbZb-P◊Zb «b¶j˙-‹˙Dıfi-Pd‰ ›SKb’c“ Zϸfib #fi÷Á“ ◊® “bDıfiÁ“ Á“bK, ◊Ïjfi T÷˙b dbÊ÷“fib÷ &Ud, ƶZb “˙Ÿ¶, P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏ÷ Á“Ï®fi÷
◊πÁ“bÏ fib¶ cˆ“¥Âfi÷ ◊bd÷ Gı÷. #b cˆ“¥Â dfifi÷ #ÂOdZb¶, cŸ“:√Á“bÏÁ“, º˙Zb¶ GŸı◊b˙˙Ÿ¶, Áˆ“ “b Zb÷T, ÁŸ“˙Í÷ Á“T¶Á“ TOb “˙Ÿ¶, ◊ÏsÔKfib #PgTb¥ Á“Ï˙b, c“®fiZb
ÆŸj® fi &ZÏ÷ Z÷˙b¶ ”b÷K Gı÷. #PfiÕ“ d≤“b÷Ï #b¶Á“Ïb ˙Efib÷ Æb¶gÍ˙b¶, ZDıfib, c“œb˙˙®, P˙fibœÁ“bÏÁ“ ÔKÆfi, ◊Ïjfifi® #PgTb¥b #fi÷ d÷Í˙÷Tb jfi dbÊ÷“fi®
Pnhvgrn/9
dˆGıb, ◊bd÷Tb jfifi® ZøÛÂb #fi÷ fiP” ◊bd÷Tb jfifi® ˙b¶·Gıfib, Á“dfi÷ ∑“b¶Á“˙b P‰œˆT, TbÁ“ “®, g®> “®dbT db÷Ê“b gbTb, ◊e“®œ, Ebd ÷“ ˙®Ê÷“Tb÷ ◊SØÏ, jÂ,
dbÊ÷“ dbKb Á“◊Ê“, ◊bÏÁ“[ fiDıÏ EŸÁ“b˙®fi÷ Eb÷Ï® Á“Ï˙®; dŸ ® ◊πdb ◊b¥bÂ, dŸoOÏ, gb÷OT, Ob÷¸Âfib Ob÷Íb, Ê“<“Ï, gbØb¶, ÁŸ“˙÷®
(15) ”˙÷ ‰®\ fbÏdb¶ Eb÷Ï®fiŸ¶ Á“d Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ c“œb˙÷ Gı÷ :- Eb÷Ï, ›SKb’c“ lÍ”ÍZb¶ œ¬b÷ œ‰Ÿ ◊πSK÷ Z÷#b÷ ¸÷>Á÷“ Gı÷ SKbÏ÷ #bÁ“bœ ˙®DıÍ®fib
Z‹Á“Ï, ◊ÏsÔK”bÏÁ“, Eb÷Ï®fib¶ j¶jbc“bÏ®#b÷, Eb÷Ï® Á“Ï˙bdb¶ P”>dZ«bDı, ZŸ·Gı ◊πÁ“bœfi® ◊÷≤÷“ Á“b§ÒZdbfi «fi÷ Gı÷. ˙Í® ÏÂgˆPdfi÷ P˙¥÷ œ¶√, g÷Ï®, cŸ¶“cŸ“Pg,
#bSdb, #PZ #ƶZb÷¥˙bÍb, Tb÷gOπ‹Z, ˙Efifib #b ¶“«ÏØ® «®\fi÷ ≤“OfibÏ, ZˆÏ®fib ‹◊Õ“ µ˙PfiØ® #fi÷ ◊ “”˙bO˙bØ® Dı÷ O¶g®Ï œ¯c“b÷ ØbK Gı÷ Z÷Ø®
dbKb-◊π◊¶EÁ“bÏÁ“, ◊Ïjfifi÷ P˙¥÷ #bÆaZ, Æbd÷ Ø›fi÷ dbÏfibÏ, Á“ÏDı T›fi÷ œˆÏb#b÷ ”P¥Z ØbK Gı÷ #fi÷ #÷ gK¶Á“Ï #˙bDıØ® Á“bKÏb÷ «®#÷ Gı÷. ”bØ®,
fi EˆÁ“˙fibÏ, «b÷VKŸ¶ fiP” ◊bÍfibÏb, Ïb\#÷ c÷“œPfiÁ“bT Á“Ï÷Tb, ∏bPZ «”bÏ ]b÷ “b, ÏØ, ÆŸgÊ“ &Zb˙Í÷ EbT˙bØ® Dı÷ ÏDı ◊ ÷“ Gı÷ Z÷fibØ® Gı˙bK÷Tb #SK¶Z
Á“Ï÷Tb, Dı¶OTfi÷ «bÍfibÏ, OπbdjbZÁ“, fiOÏfib ]bZÁ“, ◊¶Øfib ]bZÁ“, Gıbfi® #¶jÁ“bÏØ® Á“bKÏ Dıfib÷fib¶ fi÷‰ #fi÷ Ùc“K #bÁŸ“ÍÔKbÁŸ“Í «fi® \K Gı÷.
Ï®Z÷ Obd «bÍfibÏ, Z®Ø DıZb \‰bÍŸ#b÷fi÷ dbÏfibÏb, ”bØEbTbÁ“[ Á“ÏfibÏb PœPØT◊Â÷ Á“Ï®fi÷ E¶EÍ #÷˙b Pœ√Ï˙bÍb dŸÁŸ“Ê“b÷, ’Á“’ÏÊ“b÷ ÁŸ¶“ “Tb÷,
«®\fi÷ Gı÷ZÏ®fi÷ Eb÷Ï® Á“ÏfibÏb, DŸıObÏ®, db¶ “˙®fib Ï√˙bÍ, ¬® Eb÷Ï, ◊ŸÏŸ¥ fi¨‰dbÍbØ® œb÷gZb #fi÷ P˙DıKµ˙Dı, ˙…DıKÒZ® ◊ZbÁ“b, ˙®>\Zb EbdÏ ZØb
Eb÷Ï, √bZÏ ◊b “fibÏ, O¶≤“®Gıb÷ “b, dbÏ®fi÷ jfi ”ÏfibÏb ≤“ObÏb, ”≤“ Á“Ï®fi÷ jfi Gı‰b÷˙bÍb ◊ O”fi, #¶jÁ“bÏdb¶  ˆ“«® \K Gı÷. ]b÷ “bfib÷ ””ÂbÊ“, ”bØ®fib÷
T÷fibÏb, «”y dbÏ dbÏ®fi÷ TŸ¶Ê“bfibÏb, Gˆı◊b Eb÷Ï, ObKb÷ Eb÷ÏfibÏb, ]b÷ “b OŸTOŸTbÊ“, ÏØfib÷ jÂjÂbÊ“, ◊bKc“T TLÁ“Ïfib÷ ""”Ï-”Ï'' #÷˙b÷ µ˙Pfi, √gb
Eb÷ÏfibÏb, c“bÆ® Eb÷ÏfibÏb, #÷Á“Tb Eb÷Ï® Á“ÏfibÏb, Eb÷Ïb÷ ˙ ÷“ TŸ¶Ê“b˙fibÏb, Eb÷Ïfi÷ &◊Ï gŸ\#b÷ Øb◊b÷Ê“b÷, PÆ>”fib Dı÷˙b÷ fibc“, c“b¶Z ◊®Æ®fi÷ Á“Ï÷Tb÷ Æ®SÁ“bÏ, c“®fi
gb÷Dıfib’c“, #b◊÷-Eb÷Ïfi® ◊bGıÍ Gıbfib Ï”÷fibÏb#b÷, ]bZ Á“ÏfibÏb, P˙wbÆfib¶ ‹˙Ï÷, Á¶“≤“db¶Ø® Á“b∑÷“Tb÷ µ˙Pfi, d÷]fib Dı÷˙® Ïb…s ODıfib, #÷Á“[ ÆbØ÷ ”Æ˙bfib÷
˙Efi «b÷T® jfi T÷fibÏb, «®\fi÷ db÷” ◊db “˙b P˙wbÆfib¶ ˙Efi «b÷TfibÏb, Z÷dDı Ïb÷¥fib÷ ØZb÷ Á“ÍbÊ“, #÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ Á“b÷Tb”bT KŸ∞gˆPddb¶ Ø› Ï”÷ Gı÷.
ÏbDıPfiOπ”Ø® TŸ¶Ê“fibÏb #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib¶ ˙Í® ◊bÏÁ“b sÔKfi÷ P˙¥÷ Dı÷#b÷ #P˙ÏPZ #PZ A“b÷jØ® ÆŸgÊ“b÷fib¶ ˙c“fi Ïb…s-«fi® \K Gı÷. Z÷#b÷ c“b¶Z÷ Á“Ï®fi÷ fi®E÷fib
Gı÷ #fi÷ Dı÷#b÷ db÷Ê“b TLÁ“Ï #fi÷ ◊’ÏOπ”˙bÍb ]Âb Ïb\#b÷ ◊bÏÁ“b jfifi÷ ”b÷≤“fi÷ Á“Ï ÷“ Gı÷, #fi÷ W∑“ ◊π”bÏ Á“Ï˙bfi÷ Z÷dfib ”bØ Æb˙jbfi «fi÷ Gı÷. #PZ
P˙¥÷ #bÆaZ ”b÷K, ◊b÷Zbfib sÔKfi÷ P˙¥÷ #ƶZŸÕ“ Ï”®, «®\ Ïb\#b÷fib A“b÷j˙œZbØ® Z÷dfib¶ ¸bÊ÷“Tb¶ fi÷‰b÷ #SK¶Z TbT «fi® \K Gı÷. ˙…ÏWPÕ“Ø® #fi÷
c÷“œfib÷ P˙fibœ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b÷ ◊bÏÁ“b jfifi÷ P˙¥÷ Tb÷gb›fi÷ EZŸÏ¶O® Æ÷fib ÏP”Z A“b÷jfi® E÷Õ“bØ® Z÷dfi÷ Á“◊bÍd¶ P‰˙Í® ◊ ÷“ Gı÷ #fi÷ gπŸÁŸ“Ê“® ˙b¶Á“[ «fi® \K
#fi÷ Pfi_K˙bÍb-KŸ∞db¶ •∞b˙bÍb ◊πjbfi ÆŸgÊ“b÷ ÆP”Z,""”y¶ ◊”÷Tb÷ T “˙b Gı÷. œ‰Ÿfi÷ dbÏ˙bfib #µK˙ÆbK÷ Á“Ï® ”\Ï-”\Ï dfiŸÛKfiŸ¶ ”Í-◊ÏbA“d Z÷
Dı&À'' #÷˙b #”¶Á“bÏ ÆP”Z #÷˙b Æ…ÒKb÷ ˙ ÷“ ÆP”Z ÔKˆ”b÷db¶ Æ…ÒKØ® ‹Øb◊fib ÆŸgÊ“b÷fib œÏ®Ïdb¶ ‹¸yÏbKdbfi ØbK Gı÷. ˙÷O˙bfi ]b÷ “b#b÷ \÷ZKb Gı÷ #÷˙b ÏØ
Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Æbdbfib TLÁ“Ïfi÷ ◊b÷Zbfib TLÁ“ÏØ® ]÷Ï® T÷ Gı÷ ZØb ”bÏ÷Tbfib &◊Ï «÷Æ®fi÷ c“b÷ “Zb Kb÷∞b#b÷ #b˙®fi÷ c“¨Zb◊ˆ˙Á“ ◊π”bÏ Á“Ï®fi÷ ºZ÷ Gı÷,
jfifi÷ ”Ï® T÷ Gı÷. «®\ Kb÷∞b#b÷ ÏÂgˆPdfi÷ db÷√Ï÷ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷ Dı›fi÷ #bKŸj, ∑“bT #fi÷ «pZÏØ® Æ≈Dı ØK÷Tb OP˙Õ“ ZØb ◊π◊¶E® Kb÷∞b#b÷
ƶOπbddb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷#b÷ Á“˙E #b’c“fi÷ Æ≈Dı Á“Ï÷ Gı÷, Z…KbÏ ØbK Gı÷, ˙…Ï®fib ”bØ®#b÷fi÷ dbÏ˙b #Ø˙b ”bØ Á“Ï˙b ›·GıZb ÆbdÆbdb T “® ◊ ÷“ Gı÷
dbØ÷ ˙¬fi® Æ√Z ◊Ê“ g® “®fi÷, ”bØdb¶ œ¬b÷ ZØb ZT˙bÏ jbÏ Á“Ï®fi÷, c÷“” #fi÷ KŸ∞Á“Íbfib÷ O˙ jÏb˙fibÏb#b÷ @Kbfi dbØ® ZV˙bÏ Á“b∑“®fi÷ A“b÷j◊ˆ˙Á“ Pœ]π
&◊Ï Tb÷”dK «pZÏ ◊”÷Ï÷ Gı÷, Eb¶d “b¶fib Á“˙EØ® œÏ®Ïfi÷ ∑“b¶Á÷“ Gı÷, Á“b¶Ê“b˙bÍŸ¶ OPZØ® db÷√Ï÷ #b˙® ◊π”bÏ Á“Ï® ˙…Ï®fib ”bØb÷fi® ÆŸ¶∑“fi÷ ZØb ˙…Ï®fib ”bØ®fi÷ Gı÷c÷“
Á“˙E ◊”÷Ï÷ Gı÷, Z®Ïfib¶ gbØb¶ GıbZ® &◊Ï OÍb ÆbØ÷ «b¶j÷ Gı÷. ÏÂdb¶ Dı˙b Gı÷. ˙”÷Zb ÏŸPjÏØ® ÏÂgˆPdfib dbOb÷| ◊Ï E®Á“Âb÷ Á“bc“˙ Ø› Ïmb÷ Gı÷; Dı÷fi÷
dbÊ÷“ ◊b÷Zbfib ”bØ÷ œ¬b¬b÷fi® P˙œ÷¥ ÏEfib Á“Ï÷ Gı÷, Á“≤“b÷Ï jfiŸÛKfi÷ ”¥◊ˆ˙Á“ ◊bÆbdb¶ ˙bO÷Tb ]bØ® ÏŸPjÏ Æπ˙÷ Gı÷ #fi÷ #b¶ZÏ “b¶ «”bÏ fi®Á“Í® OKb Gı÷
”bØdb¶ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷, #PZ Z®√b¶ «bÂfib÷ ˙ÏÆbc“ ˙ÏÆb˙÷ Gı÷, ˙ÏÆbc“fi® #÷˙b Kb÷∞b#b÷ P˙Á“Í «fi®fi÷ Zϸ ÷“ Gı÷, fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ dd‹Øbfi÷ ˙bO÷Tb ÆpZ
jbÏbfi® ◊÷≤÷“ «bÂb÷fi® ◊πE¶ “ ˙øPÕ“Ø® Gı˙bK÷Tb dbOdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷db¶ ]bØ® dˆGıZ Ø›fi÷ gˆPd◊Ï Ïb÷Á“bK Gı÷ #fi÷ Pfi_÷Õ“ ◊Rb Ï”÷ Gı÷. ÏÂgˆPddb¶
Kb÷∞b#b÷  “b«÷ ”bØ÷ ∑“bT T›fi÷, @Kbfidb¶Ø® «Í”ÍZ® ZT˙bÏb÷ «”bÏ Á“b∑“®fi÷ Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ P˙Tb◊fib ‹˙Ïb÷ ƶgÍbK Gı÷. d‹ZÁ“ P˙fibfib¶ ] “b÷ fi®E÷ Ï”÷Tb¶
◊π”bÏ Á“Ï˙b ◊π˙øÎ ØbK Gı÷. gbTb, «bÂ, EA“, Oc“b, Á“b÷”b “b, dˆœÍ, ”Í, Gı÷, Tb÷TŸ◊® O®jfib¶ Ê“b÷Íb¶ gdZb¶ ”b÷˙bØ® Ob∑“ #¶jÁ“bÏ Gı˙b› Ïmb÷ Gı÷;
Pnhvgrn/10
◊øΩ˙®fi÷ Á¶“P◊Z Á“ÏfibÏb c÷“˙b÷ Ïb\#b÷ ◊πSK¨ Ldœbfi Dı÷˙b #SK¶Z gK¶Á“Ï ¸b÷ “®fi÷ √bZÏ ◊b ÷“ Gı÷, ]Ïdb¶ Ïb√÷TŸ¶ Gı÷. ◊bÏÁŸ¶“ sÔK ”Ï˙bfi® #b√ “® P˙fibfib
«®”bdÂb¶ #fi÷ Á“Õ÷“ Á“Ï® ◊π˙÷œ Á“Ï® œÁ“bK Z÷˙b ƶOπbdfib O”fi ‹Øbfidb¶ #fi÷ #Âc“®jŸ¶ sÔK T÷˙bfi® dPZ˙bÍb Tb÷Á“b÷ ◊ÏsÔKfi® œb÷j Á“Ï˙bfi÷ Á“bÍ÷ #fi÷
◊bÏÁ“b jfifi® ˙b¶·Gıfib Á“Ï®fi÷ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Gı÷. #Á“bÍ÷ ≤÷“Ï ≤÷“Ï gÊ“Á÷“ Gı÷. PEZb#b÷db¶ «ÍZb ÏŸPj Ïb’c“Ø® gÏ÷Tb¶ d “c“b¶fi÷
«®\ ◊O◊bÍb, Eb÷Ïfib Ê“b÷Íbfi÷ ◊π˙Zb˙fibÏ Æ÷fib◊Z®, #Ê“˙®fib P˙¥d Á“b∑“®fi÷, ÏŸPjÏØ® √Ï ÷“Tb¶ dŸ√˙bÍ®  “bÁ“Âb÷ Z÷ dŸ “c“b¶fi÷ √bK Gı÷ ZØb Z÷db¶fiŸ
◊πc÷“œdb¶ Ï”÷fibÏb, Æ÷>Á“ “b÷ ◊πÁ“bÏfib PEÒ”◊Ê“ «b¶jfibÏb#b÷ jfifib Tb÷gØ® ◊bÏÁ“b Tb÷”® ◊®#÷ Gı÷, #÷˙b gK¶Á“Ï Ldœbfidb¶ P◊œbEb÷ #◊πÁ“Ê“ Ï”®fi÷ Á“”Á“”bÊ“ Á“Ï÷
c÷“œfi÷ ”Â÷ Gı÷. jfifi÷ dbÊ÷“ TŸ¯j ØK÷Tb ÆdŸsbEb÷Ïb÷ ÏSfibÁ“Ï ÆdŸsdb¶ Gı÷ ZØb #e“”b‹K Á“Ï÷ Gı÷, #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Ldœbfidb¶, ˙fidb¶, ƈfib ]Ïdb¶,
#bÁŸ“ÍÔKbÁŸ“Í ØK÷TŸ¶ ˙”b  “b÷T÷ Gı÷ ZØb Z÷db¶fib dŸÆb¸Ïb÷ gKØ® Á“Á“ÍbÊ“ Á“Ï÷ ◊SØÏfi® √bÂb÷db¶, dbOfi® ˙Edb¶ #b˙Zb ”bÊ“b’c“db¶, ◊˙Zfi® OŸ¸db¶, PÆ>”b’c“
Gı÷. P˙◊ŸT ˙bKŸfib ˙÷OØ® &GıÍZb ÆdŸsfib¶ ◊b®fib ¸[ÂØ® #¶jÁ“bÏ Gı˙b› P”>ÆÁ“ \fi˙Ïb÷fib Pfi˙bÆ˙bÍb¶ P˙¥d ‹Øbfib÷db¶, aT÷œ ◊bdZb, Ê“b∑“Zb◊Ø®Ï
OKb÷ Gı÷. ◊b®fib¶ db÷\ S˙’ÏZ OPZ#÷ Æ˙ ’c“œb#÷Ø® #b˙®fi÷ ˙bKŸØ® ¨Ÿ¯j ÆŸÁ“bK÷Tb œÏ®Ï˙bÍb ZØb Á“b¶PZÏP”Z «fi÷Tb Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ fiÏÁ“-PZK∂Efib g˙db¶
ØZb¶, Á“b¶≤“bfi® ÆbØ÷ #Ø “bK Gı÷. Dı÷db¶ ◊b®fib db÷Ê“b ˙dÍ ◊ ÷“ Gı÷, &À “b gb÷O˙˙b¶ ◊ “Zb¶ cŸ“:√b÷fi® ◊϶◊Ïbfi÷ ◊b◊Á“db÷|fi÷ #÷Á“≤“b¶ Á“Ï÷ Gı÷.
◊÷Æ÷ Gı÷, &ÀEb &GıÍ÷ Gı÷ #fi÷ fi®E÷ ◊ ÷“ Gı÷, Dı÷ #÷Ê“T® &Zb˙Í® OPZ#÷ \K PdÕ“ gb÷Dıfi #fi÷ ◊b® Dı÷fi÷ cŸ“Tg Gı÷ #fi÷ Dı÷ gŸ√ ZØb ZÏÆØ®
Gı÷ Á÷“ #PZ Á“≤“b÷Ï ‹◊œØ® #Ø “b› #÷ ◊πE¶ “ ÔKbÁŸ“Í ØK÷Tb ◊b®fib gbO cŸ“:√ ◊bd÷ Gı÷. Z÷ Eb÷Ï db¶Æb, Á¶“c“ dˆÍ #fi÷ Dı÷ Á“b¶› dÍ÷ Z÷fib÷ #b”bÏ Á“Ï®
Ø› \K Gı÷; Z÷˙b Z϶O #fi÷ Á“£b÷TØ® ÔKbk ÆdŸsdb¶ db÷Ê“b dOÏ d·Gı, T÷ Gı÷ #fi÷ &P∞‘fi ZØb gKØ® j “Á“Zb¶ ZØb #b•KÏP”Z §‹ØPZdb¶ ˙fidb¶
Á“bE«b, d”b÷ÏO, DıÍEÏ ◊πb® ›SKb’c“ db¶”b÷db¶”÷ ◊π”bÏ Á“Ï˙bfi÷ ]Æ÷ Gı÷ ˙bÆ Á“Ï® Ï”÷ Gı÷. ˙fi Æ÷>Á“ “b÷ Æ◊b÷|Ø® ÔKbk ”b÷›fi÷ gKfi® #bœ¶Á“b˙bÍb ZØb
#fi÷ Z÷˙b #ƶ√„K gK¶Á“Ï DıÍEÏb÷ gK¶Á“Ï œ¯c“ Á“Ï®fi÷ ]Âb÷ gK &◊\˙÷ #◊KœÁ“bÏ® gK¶Á“Ï Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ OŸk d¶‰Âb Á“Ï÷ Gı÷. ]Âb¶ Tb÷Á“b÷ fib Á“bK
Gı÷. &◊s˙fib ≤“bdÏŸ◊, ‰bÆ &◊\˙fibÏ, #bÁ“bœfi® ◊÷≤÷“ ◊bÏ fi ◊dbK Z÷˙b÷, Á“Ï˙bdb¶ P˙–fi &S◊≥ Á“Ï˙bdb¶, dc“dÎ-◊πdbc“®-#÷˙b¶ fib PGıs \÷› #˙ÆÏ÷
#bT¶«fiÏP”Z, &S◊bZØ® &S◊≥ ØK÷Tb ◊˙fifib Kb÷OØ® #SK¶Z ˙÷O˙bÍb¶ ”ÂfibÏb #fi÷ Á“Õ“ ZØb &SÆ˙fi÷ ÆdK÷ Eb÷Ï® Á“Ï˙bfi® «ŸP∞˙bÍb Eb÷Ï Tb÷Á“b÷,
ZØb¶ &◊Ïb&◊Ï® &GıÍZb¶ Z϶Ob÷Ø® KŸaZ, O˙ KŸaZ, #PZ ˙÷O˙˙bÍb÷, fi”b÷Ï˙bÍb¶ \fi˙Ïb÷fi® ◊÷≤÷“ Tb÷”®fi® #PgTb¥b Ïb√Zb g@Kb Á“Ï÷ Gı÷. Ïb\fi®
WPÕ“dbOfi÷ #b·Gıbc“Zb, Á“b÷› ‹ØÍ÷ O¶g®Ï, Á“b÷› ‹ØÍ÷ P˙‹Z®Â, ObDıZb÷ dKbc“bfi÷ Tb÷◊fibÏb, ÆbÏb dbÂÆb÷Ø® Pfi>c“bK÷Tb, ◊b÷Zfib¶ Á“db÷| Á“Ï®fi÷ ◊b◊
OŸ¶\Ï˙ Á“ÏZb÷, Á“ “bÁ“b Á“ÏZb÷, Tb¶«b Á“bÍ ÆŸj® cˆ“ÏØ® ƶgÍbZb÷ #÷˙b÷ O¶g®Ï Á“dfib Á“ÏfibÏb, #œŸg ◊’ÏÂbd˙bÍb, cŸ“:√gb÷O˙fibÏb, ”¶d÷œb,
]Ÿ]˙bÊ“ Á“ÏZb÷ ÆdŸs Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ dŸÆb¸Ï® Á“ÏfibÏb#b÷fib dbOdb¶ Á“b÷P◊Z #ÆbdbPjKŸaZ ZØb Øbd÷Tb dfi˙bÍb, ›”Tb÷Á“db¶ aT÷œfi÷ ◊b◊fibÏb ZØb
ØK÷Tb, K¨, Ïb¨Æ, ÁŸ“Ûdb¶ “, P◊œbE ˙O÷Ï÷ ”\Ïb÷ &◊ÆOb÷| ZØb &S◊bZ ◊ÏsÔKfi÷ ”ÏfibÏb dfiŸÛKb÷ Æ÷>Á“ “b÷ cŸ“:√b÷fi÷ ◊bd÷ Gı÷.
&S◊≥ √Ï÷ Gı÷, Z÷ ÔK¶ZÏ c÷“˙b÷fi÷ œbÒZ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ˙”bÂ˙Ê“®#b÷ «PTc“bfi, (16) Á÷“Ê“TbÁ“b÷ ◊bÏÁ“b÷ sÔKfi÷ œb÷jZb¶ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ◊Á“ “bK Gı÷ SKbÏ÷
”b÷d, jˆ◊, ÏŸPjÏfiŸ¶ «PTc“bfi, ◊ˆDıfi-#Efi ˙O÷Ï÷ Á“Ï˙bdb¶ KSfiœ®T Ï”÷ Gı÷. Z÷dfi÷ dbÏ ◊ ÷“ Gı÷, «¶jbK Gı÷, #Ê“Á“db¶ Ï√bK Gı÷, ZŸÏZ fiOÏdb¶ ¸÷Ï˙bK Gı÷
ÆdŸsfib÷ #¶Z «”y cŸ“ÛÁ“Ï Gı÷. cŸ“:√÷ Æ÷˙bK Z÷˙b, Dı÷db¶ ◊π˙÷œ˙Ÿ¶ cŸ“ÛÁ“Ï Gı÷ Z÷˙b¶, #fi÷ Z÷fi÷ Á“b÷Ê“˙bÍfi÷ Æb÷>◊˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. Pfic“K Á“b÷Ê“˙bÍ Á“≤“b÷Ï ˙Efi÷ Z÷fi®
cŸ“:√÷ &ZÏ® œÁ“bK Z÷˙b÷, #fi÷ √bÏb ◊b®خ gÏ÷Tb #÷˙b ÆdŸsdb¶ &ÀEb ZDıfib Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fiŸ¶ OÍŸ¶ ◊Á“ “®fi÷ ¸÷>Á÷“ Gı÷; #fi÷ #÷˙® Ï®Z÷ c“®fi «fi®
Á“Ï÷Tb Á“bÍb Æ∑“˙bÍb, &Zb˙Í÷ EbT÷ Z÷˙b, ˙”bÂdb¶ «÷Æ®fi÷, cˆ“Ï cˆ“Ï Dı›fi÷ O#÷Tb#b÷fi÷ Á÷“c“√bfibdb¶ c“b√T Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷, Dı÷ Á÷“c“√bfiŸ¶ fiÏÁ“ ÆÏ√Ÿ¶
◊ÏsÔKfi÷ ”ÏfibÏb, #fiŸÁ¶“◊b ÏP”Z ZØb ◊ÏTb÷Á“fib¶ gKØ® ÏP”Z Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ Gı÷. SKb¶ ◊ Ï√÷˙bÍfib ◊π”bÏb÷, #§‘fifib  “bd, PZÏ‹Á“bÏ, Á“ “˙b¶ ˙Efi,
˙”bÂ˙Ê“®#b÷fib ˙”b gb¶O÷ Gı÷ #fi÷ Z÷dfi÷ Tˆ¶Ê÷“ Gı÷. Obd, #bOÏ, fiOÏ, gK¶Á“Ï jdÁ“[ ›SKb’c“Ø® TbEbÏ Ø˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Gı÷. ◊”÷Ï˙bfib¶ ˙¬b÷ d÷Tb¶ #fi÷ Á“Á“ ÷“
›SKb’c“db¶ Ï”÷Zb jPfiÁ“ Tb÷Á“b÷fi÷ Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ ”Â÷ Gı÷. Á“≤“ ”…Kbfi÷ #fi÷ Á“Á“ ÷“ Æb¶j®fi÷ «fib˙÷Tb¶ dÍ÷ Gı÷, #fi÷ Á“b÷Ê“˙bÍfi÷ Tb¶E #b◊®fi÷ ◊ Z÷fi®
PfiT≈Dı Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ «®\#b÷fi÷ T¶Ê÷“ Gı÷ #fi÷ ObKb÷fi÷ &◊b “® \K Gı÷. #÷ ◊bÆ÷Ø® ˙¬b’c“fi® ˙jŸ ÆO˙ “ Z÷ Á÷“c“db¶ ◊ŸÏbK÷Tb#b÷ db¶O÷ Gı÷. Á“b÷Ê“˙bÍfib
c“bÏŸÂ dPZ ˙bÍb#b÷ #fi÷ c“KbÏP”Z Eb÷Ïb÷ ◊b÷Zbfib#b÷fi÷ ◊ ”Â÷ Gı÷, ]Ï ◊”÷Ï÷O®Ïb÷ Z÷dfi÷ fibfib ◊πÁ“bÏfib «¶jfi÷ «b¶j÷ Gı÷. TbÁ“ “bfi® ”÷ “, Tb√¶ “fi® «÷ “®
Pnhvgrn/11
˙bÍfi® Ïbœ-Ebd “bfiŸ¶ c“b÷Ï Ÿ¶“, Tb÷”fi® Æb¶Á“Í, ◊Ofi®  “bdÂ, ›SKb’c“ #fi÷Á“ dc“˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ §‹ØPZdb¶ #b˙® ◊ ÷“ Gı÷, Zø¥bØ® Á¶“≤“-ZbÍ˙Ÿ¶
◊πÁ“bÏfib¶ cŸ“:√ &◊\˙fibÏb¶ «¶jfi÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ Á“b÷Ê“˙bÍbfib ◊”÷Ï÷O®Ïb÷ db‰ #fi÷ ºg ÆŸÁ“b› Dı˙bØ® ◊b®fi® KbEfib Á“Ï÷ Gı÷. º˙˙bfi® #bœb fibœ
ƶÁ“b÷ “b˙®fi÷ #fi÷ #¶Ob÷◊b¶O dÏ “®fi÷ «b¶j÷ Gı÷. #÷ d¶c“◊ŸhK º˙b÷fi÷ Á“bÕ“K¶‰db¶, ◊bd÷ Gı÷. SKbÏ÷ Z÷ Eb÷Ï Tb÷Á“b÷fi÷ Á“b÷› ◊b® ◊b˙b #b˙÷ Zb÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷dfi÷
Á“db “ ˙·E÷ #fi÷ Tb÷”P◊>DıÏdb¶ jbT® dbÏ÷ Gı÷, gb÷KÏbdb¶ ◊ˆÏ÷ Gı÷, #¶jbÏb ◊b® ◊bZb¶ #Ê“Á“b˙÷ Gı÷. Á“≤“®fi÷ «¶jfi÷ «b¶j÷Tb, Aˆ“Ï Ï®Z÷ ◊Á“ “® Ïb√÷Tb, fibÆ®
Áˆ“˙bdb¶ &ZbÏ÷ Gı÷, Øb¶gTb ÆbØ÷ «b¶j÷ Gı÷, &Àj÷ dbØ÷ «b¶j÷ Gı÷, #÷ ◊πÁ“bÏ÷ fi \K Z÷ dbÊ÷“ ”bØ÷ «b¶j÷Tb, ÊŸ¶“ÁŸ¶“ Á“◊ Ÿ¶“ ◊”÷Ïb˙÷Tb, dbÏ® fib¶√˙b dbÊ÷“fib
◊® “b &◊\˙Zb¶ Zd÷fi÷ dbÏ÷ Gı÷. Øb¶gTb ÆbØ÷ «b¶j÷ Gı÷, #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊® “b Pfi_K ÏŸ◊÷ Á¶“≤“db¶ ÏbZb¶ Á“ÏÂ÷fib¶ ¸`Tfi® dbÍb c“b÷Ï “bfi® ◊÷≤÷“ ◊”÷Ïb˙÷Tb, dbÏ®
&◊\˙Zb¶ Z÷dfi÷ dbÏ÷ Gı÷. ˙Í® Z÷dfi® OÏc“fi dÏ “®fi÷ fi®E÷ ˙bÍ®fi÷ dbØbfi÷ fib¶√˙b dbÊ÷“fib Pfi_K ÏŸ◊÷ Á¶“≤“db¶ ÏbZb¶ Á“Ï÷Âfib¶ ¸`Tfi® dbÍb c“b÷Ï “bfi® ◊÷≤÷“
GıbZ® ÆbØ÷ «b¶j÷ Gı÷, Z÷dfib dbØbfi÷ Ebd “bØ® ˙®Ê÷“ Gı÷, Z÷dfi® \¶]fi÷ E®Ï÷ ◊”÷Ïb˙÷Tb, dÏÂfib gKØ® œÏ®Ï÷ ◊ÏÆ÷˙bØ® Ï÷«Dı÷« «fi÷Tb jˆÍØ® gÏ÷Tb
Gı÷, Á“bÕ“K¶‰÷ Á“Ï®fi÷ Z÷dfib ]Ÿ¶Ê“Âfi÷ «b¶j÷ Gı÷. Z◊b˙÷T Tb÷”fib ÆÍ®KbØ®  “bd c÷“√bZb Á÷“œ˙bÍb º˙˙bfi® #bœbØ® ÏP”Z «fi÷Tb, P˙Á“T◊Â÷  “b÷TZb¶,
c÷“ Gı÷, Æb÷K jb÷>E÷ Gı÷, TbÁ“ “bfi® ◊÷≤÷“ Gıb÷T÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷dfi÷ ◊® “b ”Â˙bfi÷ dbÊ÷“ T› Dı˙bdb¶ #b˙Zb¶ ”b÷˙b GıZb¶ ◊πbÂ-wbÆb÷·Gı˙bÆ &◊Ï
&◊\˙÷ Gı÷, #÷d Æ÷>Á“ “b÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“Õ“b÷ Z÷dfi÷ ◊db “˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. GıbZ® ◊π®PZ˙bÍb Z÷ Eb÷Ï Tb÷Á“b÷fi÷ ZT-ZT Dı÷˙b Gı÷c“ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷, Z÷Ø® ˙”÷Zb
&◊Ï db÷>ÊŸ“ TbÁ“ Ÿ¶“ dˆÁ“[fi÷, Z÷dfi÷ Á“Õ“ #b◊˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷, ˙Í® Z÷dfi÷ OÍ÷ Tb÷”®Ø® Z÷dfiŸ¶ œÏ®Ï √Ï “bK Gı÷, Z÷dfib db¶Æfib fibfib-Á“Á“ “b Á“Ï® dfi÷
«b¶j÷ Gı÷, Tb÷”fib c¶“ “ ˙ ÷“ GıbZ®, ◊÷Ê“, OŸc“b, ◊Ÿ¶≤“ &◊Ï ◊π”bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ √˙ “b˙÷ Gı÷, ◊b◊® Dıfib÷ Ebd “bfib Ø÷Tbdb¶ ◊SØÏ gÏ® Z÷dfi÷ dbÏ÷ Gı÷, Z÷dfi÷
◊b ÷“ Gı÷, #¶Ob÷◊b¶Ofi÷ gbO® fib¶√÷ Gı÷, &◊Ï®fib ”yÁ“dØ® Á÷“Ê“Tb¶Á“ Æ÷˙Á“b÷ fiOÏfi® ˙Edb¶ ¸÷Ï˙˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. Z÷ Ïb¶Á“-c“®fi Eb÷Ï Tb÷Á“b÷fib P˙fibœfib÷
PfiÏ◊Ïbj®fi÷ ◊ œ‰Ÿgb˙Ø® Dıdfi® ◊÷≤÷“ ◊® ÷“ Gı÷. Z÷ d¶c“gbO® #c“ÎfiŸ¶ ”Ï Pfi˙bÏfibÏ Á“b÷› fiØ®, Z÷#b÷ œÏÂÏP”Z Gı÷, #fibØ Gı÷, «¶jfiÏP”Z Gı÷,
Á“ÏfibÏb#b÷fi÷ Ebd “bfib c“b÷Ï “bØ® dbÏ÷ Gı÷, Tb÷”fib ÆÍ®KbØ® dbÏ÷ Gı÷, fibfib- ‹˙Dıfib÷Ø® SK\K÷Tb Gı÷, Z÷dfi÷ ˙j‹Øbfi÷ ◊”b÷>Eb ÷“ Gı÷, œˆÍ®#÷ E “b˙÷ Gı÷,
db÷Ê“b Ebd “bfib Eb«ˆÁ“Ø® dbÏ÷ Gı÷, fi÷ZÏfi® Æb÷Ê“®Ø® dbÏ÷ Gı÷ : #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Æ÷>Á“ “b÷ c÷“”fi÷ P˙c“bÏ÷ Gı÷, Z÷dfib¶ #¶Ob÷◊b¶Ofi÷ Á“b◊÷ Gı÷, ˙ø¨fi®  “bÍ÷ «b¶j÷ Gı÷, SKbÏ÷
◊π”bÏØ® #¶Ob÷◊b¶O÷ dbÏ÷Æ”fi Á“ÏZb «b◊ “b#b÷ T« “® O#÷T® Ebd “®˙bÍb Z÷#b÷ c“®fi ˙Efi÷ P˙Tb◊ Á“Ï÷ Gı÷. ˙Í® Á÷“Ê“TbÁ“ Eb÷Ïb÷fib¶ EbÏ #¶O «b¶j®fi÷
#fi÷ ]bØ® ◊® “b ◊bdZb GıZb¶ EbT÷Ï®fib ◊b◊fi÷ Gıb÷ “Zb fiØ®, «”yP˙j ˙÷c“fib Z÷dfi÷ ◊˙Zfi® Ê“b÷E ◊ÏØ® fi®E÷ O˙ “b˙÷ Gı÷. SKbÏ÷ Z÷#b÷ «”y¶ &ÀE÷Ø® ◊ “˙bØ®
#÷ ◊b◊® Dıfib÷ ◊bd÷ Gı÷. #÷ Ï®Z÷ db÷Á“Í® ›qPsKb÷˙bÍb, P˙¥KbÆaZ, #PZ P˙¥d ◊SØÏ ÆbØ÷ ÁŸ“Ê“bK Gı÷. «®\#b÷fi÷ ”bØ®fib ◊O ”÷≤“Í dc“˙bdb¶ #b˙÷
db÷”dŸ‘j, ◊Ïjfidb¶ TŸ¯j, ‹◊œ÷|§ÒsKfib P˙¥Kdb¶ #fi÷ ¬®db¶ Z®˙π Gı÷. ˙Í®Ï ◊b◊® #PjÁ“bÏ®Dıfib÷, Á÷“Ê“TbÁ“fi÷ «Ÿ b Á“b÷”b ÷“ Á“Ï® Á“Ï® dbÏ÷ Gı÷,
#bƧaZ˙bÍb, ¬®fib ÏŸ◊, œ¯c“, ÏÆ, O¶jdb¶ dfib÷˙b¶Gıfib˙bÍb, gb÷Ofi® Á÷“Ê“TbÁ“fib Á“bfi-”b÷≤“-fibÁ“ Á“b◊÷ Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“fi® #b¶√b÷-c“b¶Z-˙ø¥Â ºgfi÷ Gı÷c÷“
Zø¥b˙bÍb #fi÷ jfi ”Ï˙bdb¶ #bfi¶c“ ◊bdfibÏb, #÷ «jb Eb÷Ï® Á“Ï˙bfib ¸Ífib Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“fi÷ c÷“œ◊bÏ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“fi÷ døSKŸ Æ®j® «b¶j® dˆÁ“˙bdb¶
#\ dbÂÆb÷fi÷ Ïb\fib Æ÷˙Á“b÷fi® ◊bÆ÷ T› Dı›fi÷ Z÷dfi÷ Æb÷>◊˙bdb¶ #b˙÷ #b˙÷ Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ◊ÏsÔK ”ÏÂdb¶ TŸ¯j Tb÷Á“b÷fi÷ ”bØ ◊Odb¶ «÷ “® ◊”÷Ïb˙®fi÷
Gı÷. Á“bÏbOø”db¶ ◊ˆÏ® Ïb√˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. ◊ÏsÔK”bÏ® Dıfib÷fi÷ Z÷dfib¶ ‹˙Dıfib÷ SKº
Z÷ ÏbDıÆ÷˙Á“b÷ Á÷“˙b Gı÷ ? ˙jœb¬fib ◊b≤“Á“, #ÒKbKfib ÔKÆfi®, Z÷˙b¶ c÷“ Gı÷, Pd‰b÷ Z÷dfib÷ PZÏ‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b÷ PfiÏbœ «fi® \K Gı÷, #fi÷Á“
Á“db÷| Á“ÏfibÏb, Tb¶E T÷fibÏb, Áˆ“ “-Á“◊ “ Á“ÏfibÏb ˙÷œ, gb¥b «c“Tb÷ Á“ÏfibÏb, Tb÷Á“b÷fib Pj<“bÏfib œ¯c“b÷Ø® TDı˙bK Gı÷, GıZb¶ Z÷ PfiT≈Dı «fi® OKb ”b÷K
dbKb-Á“◊Ê“Ø® ≤“O˙bdb¶ Æb˙jbfi, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ÷ #ÆSK «b÷TfibÏb, ◊ÏTb÷Á“fib Gı÷. ¨ŸjbØ® ◊® “bZb, Zb◊-Zb∑“fi® #bÁ“Ï® ˙÷c“fib Æ”fi Á“ÏZb, P˙ÏŸ◊
P˙EbÏØ® P˙dŸ√ , fiÏÁ“OPZ#÷ DıfibÏb #÷ ÏbDı’Á>“Á“Ïb÷fi® #b∏bØ® Eb÷Ï Tb÷Á“b÷fib dŸ√˙bÍb, Á“b§ÒZ”®fi œÏ®Ï˙bÍb, d÷TØ® gÏ÷Tb c÷“”˙bÍb, cŸ“«Íb, ‘TbPfi
cŸ“¥Ê“bEÏÂØ® Æ\ ZŸÏZ fiOÏdb¶ \”÷Ï Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. fiOÏdb¶ Dı÷ dbO ◊bdZb, √b÷>√b÷ Á“ÏZb, ÁŸ“Õ“b’c“ ÔKbPj ◊bdZb, &c“ÏÏb÷OØ® ◊® “bZb Ob‰b÷˙bÍb,
”b÷K Gı÷, Z÷fi® ˙·E÷ fi÷ZÏfib÷ Æb÷Ê“b÷, TbÁ“ “®, Á“bÕ“c¶“ “,  “b¶O, c¶“X“Á“b÷, dŸ≤“®, TbZ, fi√, Á÷“œ, c“b∑“®, dˆGı, Ïb÷db’c“ Dı÷fib ˙j÷Tb Gı÷ Z÷˙b, ◊b÷Zbfib dÍ-dˆ‰db¶
◊Ofi® ◊bfi®, ]Ÿ¶Ê“ Á“b÷® ˙O÷Ï÷fib ◊π”bÏ÷ Á“Ï® Eb÷Ïfib Ob‰b÷ gb¶O˙bdb¶ ÏOc“b÷ÍbZb Eb÷Ï Tb÷Á“b÷ SKb¶Dı Á“bÏbOø”db¶ Dı døSKŸfi÷ fiP” ›·GıZb GıZb¶ dÏÂ
Pnhvgrn/12
◊bd÷ Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“fib c÷“”db¶ Á“[ “b ◊ ÷“ Gı÷. Tb÷Á“b÷ Z÷dfi÷ #PfiÕ“ ˙Efi÷ Á“Ï® •b◊ P”>ÆÁ“ ◊πb®#b÷Ø® &◊s˙ ◊bd®fi÷ &≤“Zb #÷˙b dS‹KÏŸ◊® dfiŸÛKb÷fib Ædˆ”b÷
c÷“ Gı÷. #fi÷ ""ÆbÏŸ¶ ØKŸ¶, gT÷ #÷ ◊b◊® dˆ#b÷.'' #÷d «b÷T®fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ Tb÷Á“b÷ Dı÷db¶ #b˙® Ï”÷Tb Gı÷, Dı÷db¶fib dS‹KÏŸ◊® dfiŸÛKb÷ #PZ Ïb…s Gı÷, ]Âb
”P¥Z ØbK Gı÷. #◊KœØ® KŸaZ Gı÷, Dı÷db¶ #∏bfidb¶ gπdZb¶ #fi÷ c“¨ dS‹Kb÷ Ï”÷Tb¶ Gı÷,
˙Í® dŸ#b ◊Gı® ]Âb ˙√Z ÆŸj® Z÷dfib¶ ‹˙Dıfib÷fi÷ ◊ Z÷#b÷ #fiŸ◊œb¶Z ›qPsKb÷˙bÍb¶ db÷Ê“b dOÏfi® S˙’ÏZ E÷Õ“b#÷ Á“Ï®fi÷ Dı÷ ÆdŸs ¨b÷g
T≈\fib Á“bÏ ϟ◊ «fi÷ Gı÷. dÏ ◊b@Kb ◊Gı® Z÷#b÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ fiÏÁ“fi÷ P˙¥÷ ◊bd® Ï”÷Tb Gı÷, Dı÷db¶ ƶZbfiÏŸ◊ ˙ “˙bPC PfiSK #PZ E◊T-E¶EÍ Ï®Z÷,
&◊Dı÷ Gı÷. #ÂOdZb fiÏÁ“db¶ «ÍZb #¶ObÏbfi® &Û #fi÷ #PZœK œ®Z ÆÍO® Ïmb÷ Gı÷, #‰b #fi÷ #œÏ dfiŸÛKb÷ Á÷“ Dı÷dfi÷ ◊ˆ˙÷| Á“dfib ƶEKØ®
˙÷c“fib ˙O÷Ï÷ ÆZZ Á“Õ“b÷ #œbZb ˙÷c“fi®K Á“db÷|c“K #b˙˙bfi÷ T®j÷ Z÷#b÷ Æ”fi ◊b◊b÷ &c“K #bÔKb Gı÷ Z÷#b÷fib Æ÷>Á“ “b÷ cŸ“:√b÷fib P˙Á“bÆÏŸ◊® ˙dÍ Z÷
Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ fiÏÁ“Ø® fi®Á“Í®fi ˙Í® ◊bGıb Z®K∂E Kb÷Pfidb¶ &◊Dı÷ Gı÷ #fi÷ SKb¶ ÆdŸc“#fib DıÍdb¶ jˆd® Ïmb Gı÷, #ÏPZ, ÏPZ, gK, P˙¥bc“, œb÷Á“
◊ fiÏÁ“fib Dı÷˙® ˙÷c“fib#b÷ gb÷O˙÷ Gı÷. ◊Gı® #fi¶Z Á“bÍ÷ Z÷ º˙b÷ dbÊ÷“ Á“Õ“¥ PdΩKbS˙ÏŸ◊® ◊˙Zb÷Ø® Z÷ Æb¶Á“ “b÷ Gı÷, Á“d«¶jfi ÏŸ◊® Z÷fib¶ #fib’c“ ƶZbfib÷ Gı÷,
Á“Ï® dfiŸÛKg˙ ◊bd÷ Gı÷, dfiŸÛK◊Â÷ ◊ Z÷ º˙b÷ #fibK c÷“œdb¶ ”TÁ“b¶ EbÏ OPZdb¶ Dı˙Ÿ¶ #÷ Z÷fib¶ EA“˙Z„ ◊’Ï˙Z Gı÷ #fi÷ P˙‹Z®Â DıÍfi® ˙÷T Gı÷;
ÁŸ“Ídb¶ &◊Dı÷ Gı÷ #fi÷ \÷ #bK c÷“œdb¶ &◊Dı÷ Gı÷ Zb÷ Tb÷Á“«bm,  “”b◊ÂÏP”Z #b≤“ ◊πÁ“bÏfib¶ #œŸg Á“dfib Ædˆ”÷ Á“Ï®fi÷ ]Âb÷ gbÏ Ø› DıZb¶ P˙¥d
#fi÷ Á“bdgb÷Ofi÷ P˙¥÷ Æc“b #Zøk #÷˙b &◊Dı÷ Gı÷ #fi÷ SKb¶ ◊ fiÏÁ“fib¶ ◊b®fib÷ Ædˆ” ◊πb®#b÷fi÷  Ÿ“«b˙®fi÷ &ÀEb-fi®Eb ◊Gıb ÷“ Gı÷ #÷˙¶ cŸ“Tg Z÷fiŸ¶
#b˙Zfi «b¶j÷ Gı÷, g˙◊π◊¶E÷ Á“Ï® DıÒd-dÏÂfib ¸÷Ïb Á“Ï÷, jdœb¬fib ∏bfiØ® ZÍ®KŸ¶ Gı÷; EbÏ OPZÏŸ◊, db÷Ê“b÷ #fi÷ #fi¶Z Á“œŸ¶ #˙T¶«fi fiØ®, Á“œb÷ #bjbÏ
ÏP”Z, #fibK, Aˆ“Ï Á“dfib Á“ÏfibÏb #fi÷ PdΩKbS˙œb¬fib dZfib #bc“ÏfibÏb fiØ®, Eb÷ÏbØ® Tb√-º˙Kb÷PfifiŸ¶ &S◊PÎfiŸ¶ O”fi ‹ØbfiÁ“ Gı÷. SKb¶ #∏bfiÏŸ◊®
«fi÷. Z÷#b÷ #÷Á“b¶Z P”>Æbfi® ÏŸPE˙bÍb Á“Ïb÷Í® Kbfi® \Ífi® ◊÷≤÷“ Á“dfib #¶jÁ“bÏ Gı÷, #fi¶ZÁ“bÍ ÆŸj® PfiSK ‰bÆ ◊bdZb #fi÷ gK #fi÷ ƶ∏bØ®
#b˙ÏÂØ® ˙®>Ê“b›fi÷ cŸ“:√ gb÷O˙÷. #÷˙® Ï®Z÷ ƶÆbÏfi® ◊’ÏPjdb¶ Z÷#b÷ KŸaZ º˙b÷ ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷.
◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ƶÆbÏÆdŸsdb¶ DıÒd-DıÏb dÏÂÏŸ◊® O¶g®Ï◊Ÿ¶ Gı÷, &f÷O˙¶Z Pfi˙bÆ‹Øbfidb¶ ≈Kb¶ ≈Kb¶ º˙b÷ #bKŸÛK «b¶j÷ SKb¶ SKb¶ Z÷
cŸ“:√÷ Á“Ï®fi÷ ◊π¨Ÿ¯j #÷˙Ÿ¶ ]Ÿ¶ DıÍ Gı÷, ƶKb÷O P˙Kb÷OÏŸ◊® db÷\¶ &GıÍ÷ Gı÷, ◊b◊Á“d®| º˙b÷fi÷ Z÷dfib gb›#b÷, ‹˙Dıfib÷, Pd‰b÷ Gıb÷ “® c÷“ Gı÷, #Í√bdÂb
PE>Zbfib ◊πƶOb÷ Eb÷d÷Ï ◊πÆÏ® Ï”÷Tb Gı÷, ˙j-«¶jfiÏŸ◊® db÷Ê“b Á“£b÷T P˙‹ZÏ® ”b÷›fi÷ Z÷dfiŸ¶ ˙Efi Á“b÷› dbfi÷ fiP”, Ï”÷˙bfiŸ¶ ‹Øbfi-#bÆfi-œNKb-gb÷Dıfi
Ïmb Gı÷, Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ œ¯c“-P˙Tb◊ #fi÷Tb÷g fib÷ Á“TÁ“T µ˙Pfi #PZœK √Ïb« ”b÷K Gı÷, œÏ®ÏfiŸ¶ ƶ”fifi ◊πdbÂ÷, ƶ‹Øbfi #fi÷ ÏŸ◊ ÁŸ“§SÆZ ”b÷K Gı÷;
ƶgÍb› Ïmb÷ Gı÷, #◊dbfiÏŸ◊ ¸[ & “® ÏmŸ¶ Gı÷; Z®˙π Pfi>c“b, ]Âb Ïb÷Ob÷fi® Z÷#b÷db¶ «”y A“b÷j, dbfi, dbKb, Tb÷g #fi÷ db÷” ”b÷K Gı÷; jdƶ∏b #fi÷
Pfi϶ZÏ ˙÷c“fib, ◊Ïb g˙ ZØ ◊Zfi, Pfi{Ÿ“Ï ˙Efi PfigSÆfib, #÷ «jbfi÷ Æ@KÁ“S˙Ø® gπÕ“ ”b÷K Gı÷; c“b’ÏsK #fi÷ &◊s˙Ø® ◊® “bK Gı÷; #bºP˙Á“bfib
&◊\˙fibÏ Á“≤“b÷Ï Á“dÏŸ◊® ◊b¥bÂ÷ Á“Ï®fi÷ Dı÷fi÷ P˙¥÷ Z϶Ob÷ EbT® Ï”÷Tb Gı÷; ÆbjfiØ® ÏP”Z Ïb¶Á“, #fi÷ ◊bÏÁ“b gb÷Dıfifi÷ œb÷jfibÏb ”b÷K Gı÷; Z÷#b÷ cŸ“:√÷ Á“Ï®
Æc“b dÏÂgKÏŸ◊® ◊b®fi® Æ◊bÊ“® Dı÷db¶ Ï”÷T® Gı÷, EbÏ Á“¥bKÏŸ◊® #b”bÏ d÷Í˙® œÁ÷“ Gı÷; #ÏÆ #fi÷ P˙ÏÆ #V◊ gb÷Dıfi dÍ˙bØ® ◊÷Ê“ ◊Â
◊bZbÍÁ“Tœb÷Ø® ÔKbk, Tb√b÷ g˙ÏŸ◊® ◊b®fib Ædˆ”fib÷ ≈Kb¶ SKb¶ #¶Z fiØ®, ◊ˆÏŸ¶ gÏbK fiP”; Z÷#b÷ c“®fiZb #fi÷ œb÷√Ø® c“blZb¶ cŸ“:√fi÷ gb÷O˙÷ Gı÷; Z÷#b÷
Dı÷ &f÷OÁ“bÏÁ“ Gı÷, Dı÷fib÷ ◊bÏ ◊bd® œÁ“bZb÷ fiØ®, #bœbP◊◊bÆbÏŸ◊ Dı÷ ÆdŸsfiŸ¶ ÆS˙Ø® ÏP”Z, Æ”bKØ® ÏP”Z, PœV◊ PE‰b’c“ Á“Tb-ÆdKœb¬fib ∏bfiØ®
ZÍ®KŸ¶ Gı÷, Dı÷db¶ Á“bd, ÏbO f÷¥, «¶jfi, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® PEÎfi® PE>Zb ÏP”Z ”b÷K Gı÷ #fi÷ ◊œŸ¶ ÆÏ√b DıÒd÷Tb ”b÷K Gı÷; Tb÷Á“b÷ ˙ ÷“ Pfi>c“fi®K ”b÷K
›SKb’Ï◊ ◊b®fib¶ ÏDıÁ“ & ÷“ Gı÷, Z÷ ÏDıÁ“ÂØ® ≈Kb¶ #¶jÁ“bÏ Gı˙bKb÷ Gı÷, Gı÷ #fi÷ Z÷dfib÷ db÷”, dfib÷ÏØ ZØb #PgTb¥b ]Âb ”b÷K Gı÷ ◊ Z÷ PfiÛ¸Í
≈Kb¶ db÷”fib¶ #b˙Zfi #fi÷ Á“bdgb÷O d¶ “TbÁ“Ï÷ gd÷ Gı÷, ˙ͨ Dı÷ ÆdŸsdb¶ \K Gı÷; Z÷ #bœb◊bœØ® «¶jbK÷Tb ◊πb®#b÷ DıOZdb¶ dŸpK dfibZ®
&ÀE÷ #b˙® fi®E÷ ◊ “Zb #fi÷ #bd c“b÷ “Zb ◊b≤“®fi Dı÷˙b ◊b®fib º˙b÷fi® ◊÷≤÷“ jfi◊πbPk #fi÷ Á“bdgb÷Ofi® ◊πbPk d÷Í˙˙bfi÷ «”y &Ud Á“Ï÷ Gı÷, ◊ÏÒZŸ Z÷db¶
Og˙bÆdb¶ &ÀE÷-fi®E÷ ◊ “˙b◊Ÿ¶ Ï”÷TŸ¶ Gı÷, ≈Kb¶ Á“Õ“◊®’ “Z dfiŸÛKfib ÏŸc“fiÏŸ◊ PfiÛ¸Í ØbK Gı÷; Ïb÷Dı Ïb÷Dı &Ud Á“Ï˙b GıZb¶ d”baT÷œ÷ Á“Ï®fi÷ jbÒKfib÷ Øb÷ “b÷
◊πE¶ “ ˙bKŸ˙ ÷“ d÷Tb ƶÁ“V◊ÏŸ◊® Z϶Ob÷ mb Gı÷, ◊πdbc“ÏŸ◊® Ïb…s #fi÷ ¨Ÿs ◊ ƶOπ” Á“Ï® œÁ“Zb fiØ®; ”d÷œb¶ &◊gb÷OØ® ÏP”Z, Á“bd-gb÷OØ® #fi÷
Pnhvgrn/13
Æ˙ ÆŸ√Ø® ÏP”Z ”b÷K Gı÷; Z÷ «b◊ “b#b÷ ◊Ï˙œ÷-›·Gıb P˙fib cŸ“:√b÷ gb÷O˙÷ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. gŸ˙fi◊PZ, ˙bÂÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZ¥, ˙…dbPfiÁ“, c÷“˙Zb#b÷, Z®K∂E
Gı÷, ÆŸ√ ZZb Pfi˙øPÎfi÷ ◊bdZb fiØ® #fi÷ #SK¶Z Æ÷>Á“ “b÷ ◊πÁ“bÏfib¶ cŸ“:√Ø® #fi÷ dfiŸÛK Á“bdgb÷Odb¶ #bƧaZØ® PE‰-P˙PE‰ A“[ “b Á“Ï÷ Gı÷. ˙Í® c÷“˙
c“bl÷ Gı÷. ◊ÏsÔK ”ÏÂØ® Dı÷#b÷ fiØ® Pfi˙SKb, Z÷#b÷ #c“Îbc“bfifib÷ ¸ÍP˙◊bÁ“ ZØb Ïb\#b÷fi÷ ◊ˆDıPfiÁ“ #÷˙b÷ EA“˙Z®| ◊ #«πŒEKfi÷ Æ÷˙÷ Gı÷. ◊˙Zb÷,
#b Tb÷Á“ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ #V◊ ÆŸ√÷ #fi÷ «”y cŸ“:√ ÏŸ◊÷ gb÷O˙÷ Gı÷, Z÷ fiOÏ, ˙PÂÁ“˙bÆ, Dıfi◊c“◊ŸÏ, DıÍ, ‹ØÍfib ◊¶Ø, dbÊ“®fib¶ Á“b÷Ê“˙bÍb¶ Obd,
d”bgKfiŸ¶ Á“bÏ Gı÷, Á“dÏŸ◊® d÷Tfi÷ Ob∑“ Ï®Z÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ Ïb…s, Á“≤“b÷Ï, Obd “b¶, d¶ “◊ ƶ˙b” ◊bÊ“Â, #÷˙b¶ ”\Ïb÷ ‹Øbfib÷ #b˙® Ï”÷Tb¶ Gı÷, #÷˙®
#œbZbfiŸ¶ Á“bÏ Gı÷ #fi÷ ”\Ïb÷ ˙¥÷| ◊ gb÷OÔKb PÆ˙bK fi GˆıÊ÷“ Z÷˙Ÿ¶ Á“d ◊ÏEA“fib gKØ® ÏP”Z ◊øΩ˙®fi÷ #÷Á“ Gı‰÷ ÆbOÏÆP”Z gb÷O˙Zb÷ EA“˙Z®|
Gı÷. Z÷ gb÷OÔK÷Dı GˆıÊ“Á“b÷ ØbK Gı÷. fiOÏdb¶ PÆ>” Dı÷˙b÷, dfiŸÛKb÷ db¶ ›qs Dı÷˙b÷, fiÏ˙ø¥g Dı÷˙b÷, ÆdØ Gı÷.
#µKKfi : 3 - #bÆπ˙fbÏ : 3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #PZœK ÏbDıZ÷Dı #fi÷ TId®#÷ Á“Ï® c÷“c“®¡Kdbfi Gı÷. Æb…@K Gı÷ #fi÷
#µKKfi : 4 - #bÆπ˙fbÏ : 4 ÏbDı˙¶œdb¶ PZTÁ“ Ædbfi Gı÷. ˙Í® Z÷fib œÏ®Ï &◊Ï P˙jP˙j ◊πÁ“bÏfib¶ d¶OT
(17) ”÷ Dı¶«ˆ ! ”˙÷ ”y¶ #b•˙fbÏfiŸ¶ Eb÷ØŸ¶ #µKKfi #«πŒEK P˙¥÷ PEÒ”b÷T¨Âb÷ ”b÷K Gı÷. Dı÷˙b Á÷“, ƈK, E¶s, œ¶√, &Îd EA“. ÆbØ®Kb÷,
Á“”®œ. #÷ # «πŒEK c÷“˙Zb, dfiŸÛK #fi÷ #ÆŸÏ #÷ «jb Tb÷Á“fi÷ P˙¥÷ µ˙Dı, Dı˙, dS‹K, Áˆ“dÁ“bE«b÷, ÏØ, gO, g˙fi, P˙dbfi, #w, Zb÷ÏÂ,
◊πbØfi®K Gı÷, gbÏ÷ Á“[·E “ ÏŸ◊ Gı÷, ◊bZÍb Á“bc“˙ ÏŸ◊ Gı÷, ◊bœÏŸ◊ Gı÷, Ob÷◊ŸÏ, dPÂ, ÏSfi, fi¶c“b˙Z, dˆœÍ, ”Í, ÆŸ¶c“Ï, Á“V◊˙ø¨, døO◊PZ,
dbGıTb¶ ◊Á“ “˙bfi® \Í Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷, ¬®-◊ŸÏŸ¥-fi◊Ÿ¶ÆÁ“fib T¨Â ÏŸ◊ Gı÷, Z◊- gsbÆfi, ÆŸÏŸPE, ‹Zˆ◊, ÆŸ¶c“Ï, dŸÁŸ“Ê“, dŸaZb˙PT, Á¶Ÿ“ “T, ”bØ®, ÆŸ¶c“Ï ˙ø¥g,
ƶKd-«πŒEKdb¶ P˙–fi Á“ÏfibÏ Gı÷, Eb’ωfib÷ P˙fibœ Á“ÏfibÏ Gı÷, ]Âb f®◊, d÷ÏŸ ◊˙Z, OÏŸ “, ◊Â, ›qs‹Ø¶g, c“◊Â, #Õ“b◊c“ jfiŸÛK, «bÂ,
◊πdbc“fiŸ¶ Á“bÏÂgˆZ Gı÷, Á“bKÏ #fi÷ √Ïb« dbÂÆb÷ Z÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷, ÆbÏb fi¨‰, d÷], ¬®fi® Á“’Ê“d÷√Tb, ˙®Âb, ]b÷ÆÏŸ¶, Gı‰, dbÍb, c“bd®, Á“d¶ “T,
dfiŸÛKb÷#÷ ˙Dı˙b Kb÷‘K Gı÷, c÷“˙Tb÷Á“-fiÏÁ“Tb÷Á“-dfiŸÛKTb÷Á“ ‰Â÷ Tb÷Á“db¶ Z÷fiŸ¶ Á“dÍ, ]¶Ê“b, ÆŸ¶c“Ï ˙”bÂ, Æb÷d, ÆdŸs, ÁŸ“dŸc“fiŸ¶ ˙fi, dOÏ, ”bÏ, ]b]Ïb÷,
‹Øbfi Gı÷, DıÏb, dÏÂ, Ïb÷O, œb÷Á“fi÷ ˙jbÏfibÏ Gı÷, ˙j, «¶jfi, P˙jbZb GıZb¶ lb¶lÏ, ◊˙Z, fiOÏ, ˙È, ’Á“≥Ï, db÷Ï, ÏbDı”¶Æ, ÆbÏÆ, EÁ“b÷Ï, EA“˙bÁ“fiŸ¶
Z÷fi® TbTÆb œbÒZ ØZ® fiØ®, c“œfi db÷”fi®K #fi÷ Eb’ω db÷”fi®KZb ◊øΩ˙®, √ „“O, #¶ÁŸ“œ, PfidT Á“Íœ, gø¶c“bÁ“ œÏb˙Tb÷fib ƶ◊ŸÊ“ ›SKb’c“ Dˆıc“b¶
Á“bÏÂÏŸ◊ Gı÷. Tb¶«b Á“bÍØ® ◊’ÏPEZ„ Gı÷. ◊϶◊bÏbØ® EbVKŸ¶ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ Dˆıc“b¶ ◊πœ‹Z ◊ŸÏŸ¥T¨Âb÷fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏb #÷ EA“˙Z®| ”b÷K Gı÷. «‰®Æ ”\Ï
cŸ“:√÷ Á“Ï®fi÷ #¶Z ◊bd® œÁ“bK Z÷˙Ÿ¶ Gı÷. Ïb\ #b÷ Z÷dfi® ◊bGıÍ ◊bGıÍ EbTZb ”b÷K Gı÷. Eb÷Æ≤“ ”\Ï ÆŸ¶c“Ï
(18) #«πŒEKfib¶ OŸÂPfiÛ◊≥ ‰®Æ fibdb÷ Á“mb¶ Gı÷. #«πŒEK, KŸ˙Z®#b÷fib¶ Z÷ fiKfib PgÏbK Gı÷ Z÷ ¬®#b÷fi® Á“b§ÒZ TbT Gı÷, Á“dÍfib Og
d…ØŸfi, E϶Z, ƶÆO®|, #˙Á“bKfiŸ¶ Æ÷fi, ƶÁ“V◊fib÷ ”÷ZŸ¶, «bjbfib÷ ”÷ZŸ¶, ÆÏ√b÷ Z÷dfib÷ Ob…Ï c÷“” Gı÷, Á“b÷϶ “ ◊ŸÛ◊fi® dbÍb OÍ¥ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. E¶◊bfib
cŸ“¡◊Á“bÏ® db÷” ”÷ZŸ, ƶ¨b÷gdfib÷ ”÷ZŸ¶, #jd œ®TfiŸ¶ P˙fibœÁ“, Á“bdOŸÂ ¸`T #fi÷ Á“Æb÷Ê“®fib ◊SØÏ &◊Ï Z◊b˙÷Tb Æb÷fibfi® Ï÷√b Á“Ï® Dı÷˙b÷ Z÷dfib
œb÷jfibÏ, Á“bdÆ÷˙b, ‹fi÷” PE>Zbfib÷ ”÷ZŸ¶, Á“bdgb÷Odb¶ dÏ fi®◊\˙fibÏ, ˙÷Ïfib÷ œÏ®Ïfib÷ ˙Â Gı÷, Æ˙ #˙K˙b÷ ÆŸ]’Ê“Z ”b÷˙bØ® Z÷dfib¶ #¶O ÆŸ¶c“Ï ”b÷K Gı÷.
”÷ZŸ¶, GıbfiŸ¶ Á“ZÔK, GŸı◊b˙˙bKb÷‘K, ]Âbfi÷ dfidbÒKŸ¶, «πŒEKfiŸ¶ ]bZÁ“, OŸÂfiŸ¶ db÷>]b #fi÷ db÷Ê“b¶ fiOÏdb¶ &◊DıZb¶ P˙jP˙j ϶OÏbO #÷ EA“˙Z®| gb÷O˙÷ Gı÷.
]bZÁ“, Eb’ÏzKfi® P˙Ïbjfib Á“ÏfibÏ, Á“bdbƧaZ, Á¶“c“◊fib OŸÂÁ“bK ÏŸ◊. døOEdfi÷ Á÷“Í˙®fi÷ «fib˙÷Tb¶ #fi÷ ˙ø¨fi® GıbTfiŸ¶ ƈZÏ «fib˙® Z÷db¶Ø® ˙Â÷Tb¶
(19) ”˙÷ «πŒEKfi÷ Á“b÷ Æ÷˙÷ Gı÷, Z÷ Á“”÷ Gı÷ : ˙…dbPfiÁ“ ˙Æ„P◊”÷Ï÷ Gı÷. Á“dÏ ◊Ï Á“’ʓƈ‰ ◊”÷Ï®fi÷ #¶Ofi÷ œÂObÏ÷ Gı÷. ˙Í® Z÷#b÷
gŸ˙fi◊PZ#b÷, ˙bÂÔK¶Z, ≈Kb÷PZ¥®, ˙…dbPfiÁ“, dfiŸÛKOÂ, PZK∂E db÷”Ø® #¶Ofi÷ djŸÏ ÆŸ¶Ojb÷ Á“‹ZŸÏ® ›SKb’c“fib¶ EˆÂb÷|Ø® ÆŸ˙bPÆZ Á“Ï÷ Gı÷. d‹ZÁ“ &◊Ï
#bÆaZ PEÎ˙bÍb ØbK Gı÷. Á“bd gb÷Ofib ZøÛÂbZŸÏ Gı÷, «Í˙bfi #fi÷ db÷Ê“® ÆŸ¶c“Ï ÆŸO¶j® ◊ŸÛ◊b÷fib÷ œÂObÏ Á“Ï÷ Gı÷. Pfi◊ŸÂ Á“bÏ®OÏb÷#÷ Z…KbÏ Á“Ï÷Tb
P˙¥KZøÛœخ ◊®’ “Z ØKb Gı÷, P˙¥KØ® OŸ¶Øb› OKb Gı÷, #PZ dŸ§·GıZ #T¶Á“bÏb÷ Dı÷˙b¶ Á÷“ ÁŸ“œc“bPKfi® dbÍb, Á¶“Á“Â, «b”y«¶j, «÷Ï√b,›SKb’c“ œÏ®Ï÷
ØKb Gı÷, #«πŒEKdb¶ √Ÿ¶E÷Tb Gı÷, #∏bfi gb˙÷ Á“Ï®fi÷ KŸaZ Gı÷, c“œfi #fi÷ jbÏ √Ï÷Gı÷. Á¶“≤“db¶ #÷Á“b˙PT ”bÏ ◊”÷Ï®fi÷ GıbZ®fi÷ œb÷gb˙÷ Gı÷, «÷& ◊bÆ÷
Eb’ω db÷”fi®K Á“dÏŸ◊® P◊>DıÏdb¶ ◊ŸÏbKb Gı÷. Z÷#b÷ #ÒKb÷ÒK Á“bdgb÷OfiŸ¶ TÊ“Á“Zb &ÎÏ®Kb ˙¬fi÷ ÆŸ¶c“Ï Ï®Z÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷, ÆŸ˙Âfi® ◊®Íb ϶Ofi®
Pnhvgrn/14
˙®>Ê“®Ø® #b¶OÍ®fi÷ œb÷gb˙÷ Gı÷; Z÷#b÷ Z÷Dı÷ Á“Ï®fi÷ ƈKfi® ◊÷≤÷“ c÷“c“®¡Kdbfi c÷“√bK Gı÷, O¶g®Ï c“œfi˙bÍb Gı÷, ZbT˙ø¨fib PE∫Ø® #¶’Á“Z µ˙\ («Íc÷“˙fi®) #fi÷
Gı÷. œÏc“fib fi˙b d÷]fib Dı÷˙b÷ djŸÏ, O¶g®Ï #fi÷ §‹fi‘j Z÷dfib÷ œ¯c“ ”b÷K OÏŸ “ ◊¨®fib PE∫Ø® #¶’Á“Z µ˙\ (˙bÆŸc÷“˙fi®) fi÷ ¸ÏÁ“b˙fibÏb Gı÷,
Gı÷. 14 ÏSfib÷fib Z÷#b÷ ‹˙bd® Gı÷, fi˙÷ PfiPjfib ]® Gı÷, Z÷dfib g¶ “bÏb÷ #PZ«Í˙¶Z Gı÷, ODıfib Á“ÏfibÏb Gı÷. #Pgdbfi˙bÍb Gı÷, db…PÕ“Á“ d£Á“fi÷ EˆÂ
gÏ÷Tb Gı÷, EbÏ÷ ’c“œbfib #¶ZP˙gbO Gı÷, ≈Kb¶ Z÷ \K SKb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Æ÷fib Á“ÏfibÏb («Íc÷“˙) Gı÷. EbÂŸÏ d£fi÷ EˆÂ Á“ÏfibÏb (˙bÆŸc÷“˙) Gı÷, ’ÏÕ“
Z÷dfi® ◊bGıÍ \K Gı÷. Z÷dfiŸ¶ ◊ŸÛÁ“Í TLÁ“Ï Gı÷. œÏc„“≠“ZŸfib ◊ˆÂ E¶s Dı÷˙Ÿ¶ fiø¥gfib ]bZÁ“ Gı÷, Á÷“ÆÏ® PÆ>”fib dŸ√fi÷ P˙c“bÏfibÏb Gı÷, #PZ c“◊˙bfi fibOfib
Æb…@K Z÷dfiŸ¶ ˙c“fi Gı÷.Z #b÷ œˆÏb Gı÷, P‰Tb÷Á“db¶ Z÷dfib÷ ◊πgb˙ ÔKb◊÷Tb÷ Gı÷, c“◊fiŸ¶ dØfi Á“ÏfibÏb Gı÷, #dT #fi÷ #DŸıfi fibdfib¶ ˙ø¨b÷fi÷ gb¶OfibÏb Gı÷,
ÆŸP˙pKbZ Gı÷, Æd‹Z gbÏZfib #Pj◊PZ fiÏ÷>s Gı÷. ÏbDı˙®#b÷db¶ Dı÷ PÆ>” d”bœÁŸ“Pfi #fi÷ ◊ˆZfib P˙UbjÏ®fib ˙…Ï® Gı÷, Á¶“Æfib dbÏfibÏ Gı÷, DıÏbƶ]fib
Dı÷˙b Gı÷,Z÷ EA“˙Z®|#b÷ ◊ˆ˙÷| Á“Ï÷Tb Z◊fib ◊πgb˙÷ Á“Ï®fi÷ ƶPEZ Á“Ï÷TŸ¶ ÆŸ√ dbfifiŸ¶ dc“fi Á“ÏfibÏ Gı÷, ]® œTbÁ“b#÷ Á“Ï® ÆP”Z P˙ÏbDıdbfi Gı÷, E¶sd¶ “T
”\Ïb÷ ˙¥fib #bKŸÛK ÆŸj® ”\Ïb÷ ¬®#bfi® ÆbØ÷ gb÷O˙Zb, #fiŸ◊d œ¯c“, ÆÏ√® Á“b§ÒZ˙bÍb Gı÷, ƈKfib ’Á“ÏÂÁ“˙EØ® ◊πÆÏZb Z÷Dı÷ Á“Ï®fi÷ \≈˙VKdbfi
‹◊œ, ÏÆ, ÏŸ◊ #fi÷ O¶jfib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb¶ GıZb¶ Á“bd gb÷Odb¶ #Zøk Ïmb¶ #÷˙b #fi÷Á“ c¶“ “b÷˙bÍb Gı‰÷ Á“Ï®fi÷ P˙ÏbDıdbfi Gı÷; ˙Í® db÷Ê“b ◊˙Zb÷fi®
ØÁ“b døSKŸfi÷ ◊bd÷ Gı÷. OŸ¸b#b÷fi® P˙EÏZ® fi®Ïb÷O® ObKb÷fi® ◊ˆ¶≤÷“ fi®◊DıZb #fi÷ PfidÍ Æ¸÷c“ P˙Á“Æ÷Tb
˙Í® «Íc÷“˙ #fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊ dÏ ◊bd÷ Gı÷. Z÷˙b÷ ◊π˙Ï ◊ŸÏŸ¥ Gı÷, Á“dÍ Dı÷˙b &DıÍb EbdÏb÷Ø® P˙ÏbDıdbfi Gı÷; #÷ EbdÏb÷ ÏDıZPO’Ïfib Pœ√Ï
db÷Ê“b «Í, ◊ÏbA“d˙bÍb Gı÷, db÷Ê“b jfiŸÛKfib÷ ʶ“Á“bÏ Á“ÏfibÏ Gı÷, d”b Dı÷˙b P˙dÍ Gı÷, E¶sfib ’Á“Ï ÆÏ√b &DıÍb Gı÷, ‹˙·Gı Eb¶c“® Dı÷˙b PfidÍ
ÆSÆb”Æfib ÆbOÏ Gı÷, ◊πPZ‹◊j®|Ø® ºZ® fi œÁ“bK Z÷˙b Gı÷, jfiŸjÏ Gı÷, Gı÷; ◊˙fiØ® ”bTZb¶ E¶EÍ ◊b®db¶ fibEZb¶ db÷\¶#÷ Á“Ï® ¨Ïb÷c“Á“ ÆbOÏdb¶ Dı÷
◊ŸÏŸ¥b÷db¶ ˙ø¥g Ædbfi Gı÷, #÷ Ïbd («Íc÷“˙) #fi÷ Á÷“œ˙ (˙bÆŸc÷“˙) «÷ «÷ Á“£b÷T ◊πÆÏ® Ï”÷ Gı÷ Z÷fib Dı÷˙b E¶EÍ #÷ EbdÏ ˙Ÿ¶\› Ï”÷ Gı÷; fibfib
gb› ◊’Ï˙bÏ ÆP”Z Gı÷, ˙bÆŸc÷“˙, ÆdŸsP˙DıK #b’c“ c“œ c“œb› Ùc“Kfib ◊πÁ“bÏfib¶ dPÂÏSfi, dˆVKb˙bfi #fi÷ Z◊b˙÷Tb ÆŸ˙ÂØ® fi®◊\˙÷Tb P˙PE‰
˙£g Gı÷; ◊πUŸ@fiÁŸ“dbÏ, #b’c“ Kbc“˙b÷fib Æb “b ‰Â Á“Ïb÷ “ ÁŸ“dbÏb÷fib Ùc“Kfib c¶“ “Ø® #÷ EbdÏb÷ œb÷g÷ Gı÷; #÷˙b ◊πÁ“bÏfib TbPTSK÷ Á“Ï®fi÷ KŸaZ EbdÏb÷ ˙®>\›
˙£g Gı÷, ZØb c÷“˙® Ïb÷P”® #fi÷ c÷“˙®c÷“˙Á“[fib Ùc“Kfi÷ #bfi¶c“fib÷ gb˙ &S◊≥ Ï”÷ Gı÷; fibfib ◊πÁ“bÏfib¶ dPÂÏSfi, dˆVK˙bfi #fi÷ Z◊b˙÷Tb ÆŸ˙ÂØ®
Á“ÏfibÏb Gı÷. Æb÷Í ”\Ï Ïb\#b÷ Z÷dfi® ◊bGıÍ ◊bGıÍ ”®> ÷“ Gı÷. Æb÷Í ”\Ï fi®◊\˙÷Tb P˙PE‰ c¶“ “Ø® #÷ EbdÏb÷ œb÷g÷ Gı÷; #÷˙b ◊πÁ“bÏfib TbPTSK÷ Á“Ï®fi÷
c÷“˙®#b÷fib¶ fiKfi-Ùc“Kfi÷ ˙”bTb TbO÷ Gı÷. fibfib ◊πÁ“bÏfib dPÂ, ÆŸ˙Â, ÏSfi, KŸaZ EbdÏb÷ Ïb\fi® TId®fib ÆdŸc“bKfi÷ ◊πÁ“bPœZ Á“Ï÷ Gı÷; db÷Ê“b fiOÏb÷db¶
db÷Z®, ◊π˙bT, jfi, jbÒK ˙O÷Ï÷ ≠“P∞fib ƶOπ”Ø® Z÷dfib Á“b÷¥bObÏ gÏ÷Tb Gı÷. fi®◊DıZb¶ #fi÷ Ædø∞ ÏbDı#b÷˙ “¥ Æ÷˙bZb ÆŸO¶j® sÔKb÷ Dı÷˙b c“Æ ◊πÁ“bÏfib
”\Ïb÷ ]b÷ “b, ”bØ®, ÏØfib ‹˙bd® Gı÷. ”\Ïb÷ Obd, #bOÏ, #b’c“ gK˙PDıZ jˆ◊Ø® ÆŸ˙bPÆZ Z÷dfib ‹Øbfi d]d]bÊ“ Á“Ï® Ï”÷ Gı÷; Z÷dfi® «÷& ◊bÆ÷
”b÷›fi÷ ÆŸ√ÆdbPj #fi÷ #bfi¶c“ gb÷O˙Zb¶ P˙P˙j Tb÷Á“bØ® gÏ÷T® ◊øØ„˙®, EbdÏb÷fib ÆŸ√Á“bÏ® œ®ZÍ ˙bKŸØ® Z÷dfib¶ #¶O ˙®>lb› Ï”÷ Gı÷; Z÷#b÷ #PDıZ
ÆÏb÷˙Ï, #b’c“Ø® fi÷‰fi÷ #bfi¶c“ #b◊÷ Gı÷. #÷˙b #j gÏZfib Z÷ ÆÔd® Gı÷. Gı÷, #PDıZ ÏØ˙bÍb Gı÷, ”bØdb¶ ”Í, dŸœ,«bÍfi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ («Íc÷“˙)
˙Í® Gı ◊πÁ“bÏfi® ≠“ZŸ#b÷fib OŸÂÁ“dØ® Z÷ KŸaZ Gı÷. #÷˙b #j gÏZfib Gı÷; œ¶√, EA“, Oc“b, P‰œˆÍ, fi¶c“fiÁ“ √ “Ofi÷ (˙bÆŸc÷“˙) jbÏ Á“Ï÷ Gı÷;
‹˙bd® j…K˙Z, Á“[PZ˙¶Z ◊ŸÏŸ¥ Gı÷, #§·Gı≥ «ÍœbT® Gı÷, #PZ «T˙¶Z Gı÷. ÆŸ¶c“Ï, &≈Dı˙T, &Îd, P˙dÍ Á“b…‹ZŸgdP Ùc“Kfi÷ P˙¥÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷,
Á“b÷›Ø® ”ÂbK fiP” Z÷˙b Gı÷, #◊ÏbPDıZ Gı÷, œ‰ŸfiŸ¶ dc“;fi Á“ÏfibÏ Gı÷, ”\Ï d‹ZÁ“◊Ï dŸÁŸ“Ê“fi÷ jbÏ Á“Ï÷Gı÷. ˙Í® ÁŸ¶“ “T÷ Á“Ï® œb÷gbKdbfi Z÷dfib ˙c“fi Gı÷,
˙÷Ï®fib dbfifiŸ¶ dØfi Á“ÏfibÏ Gı÷, dSÆÏÏP”Z Gı÷, &·EbÏfibÏb Gı÷,Dı #b˙÷ Z÷fi® Ƹ÷c“ Dı÷˙b¶ Z÷dfib¶ fi÷‰ Gı÷, Z÷dfib¶ ˙¨‹ØÍ œb÷g÷ Gı÷, •®˙·GıÏŸ◊® ÏŸ¶ ¶Ÿ“ Dı÷dfiŸ¶
◊πSK÷ ˙bSÆVKgb˙ jÏfibÏb Gı÷, œÏÂ÷ #b˙÷Tbfi÷ Ïb√fibÏb Gı÷, ÆbdŸPsÁ“ Tb¶Gıfi Gı÷; Z÷˙b Z÷#b÷ #PZ Kœ‹˙® Gı÷. Dˆıc“b¶ Dˆıc“b¶ #Á“Æb÷ fi÷ #b≤“ ◊πœ‹Z
T¨ÂÔK¶Dıfib’c“ OŸÂØ® ÆP”Z Gı÷, dbfib÷Òdbfi ◊πdb Æ˙b˙K˙÷ ÆŸ¶c“Ï c÷“” Gı÷, ÆŸ¶c“Ï T¨Âb÷ Ø® P˙ÏbPDıZ Z÷dfib¶ #¶Ob÷◊b¶O œb÷g÷ Gı÷; dÎ #…Ïb˙Z ”bØ®fi®
E¶sfi® ◊÷≤÷“ Æb…@K #bÁ“bÏ Gı÷, Á“dfi®K-dfib÷”Ï Gı÷, P◊πK¶Á“Ï c“œfi Gı÷, Á“bKfi÷ T®TbKŸaZ OPZfib Dı÷˙® Z÷dfi® P˙TPÆZ; Á“’ʓƈ‰ ÆbØ÷ fi®Tb¶ («Íc÷“˙) #fi÷
P˙¥÷ &Ud® Gı÷, cŸ“:ÆbµKfib ÆbjÁ“ Gı÷, #b∏b ◊πdbÂ÷ Æ…ÒKb’c“fi÷ ◊π˙Zb˙fibÏ ◊®Íb (˙bÆŸc÷“˙) ˙¬b÷ Z÷#b÷ ◊”÷Ï÷ Gı÷; #fi÷ Z÷ Dı÷ Á“Ï® c“®Pkdbfi Gı÷. fiÏdb¶
Pnhvgrn/15
PÆ>”Dı ˙Ÿ¶ Z÷dfiŸ¶ «Í Gı÷ #fi÷ PÆ>” Dı÷˙® Z÷dfi® OPZ Gı÷; #÷˙b Z÷#b÷ ◊ ◊πœ‹Z, #P˙¥d, Ædb¶ÆT, P˙‹Z®Â #fi÷ ◊”b÷Í® Z÷dfi® GıbZ® Gı÷; jˆÆÏb
#‹Z ◊b@Kb. db÷Ê“b Ïb\#b÷db¶ PÆ>” Ædbfi Æb…@K, fbÏbdZ® fiOÏ®fib ◊ˆÂ ÆÏ√b, db¶ÆT, Ïd®K #fi÷ db÷Ê“b ”bØfib ◊b÷>Eb Gı÷; Ɵƶ§‹ØZ, ÆŸ§˘T{“,
E¶s ◊ˆ˙Áø“Z Z◊fib ◊πgb˙÷ Á“Ï®fi÷ ƶE÷Tb¶ ÆŸ√b÷ #fi÷Á“ œZ ˙¥b÷|fib #bKŸÛK P˙PœÕ“ dfib÷∏, ÆŸPfiP_Z-œŸg ◊ŸoOT KŸaZ, P˙œbÍ, W∑“, fi÷ ÆŸ«∞ #§‹Ø
ÆŸj® ¬®#b÷ ÆbØ÷ gb÷O˙Zb¶, ÆÁ“Í c÷“œfib ◊πjbfi ÆŸ√b÷#÷ P˙TÆZb¶ GıZb¶, fib ƶj® Gı÷; db÷Ê“b fiOÏfi® gb÷OÍ ÆÏ√® ˙ZŸTbÁ“bÏ Z÷dfi® gŸ\#b÷ Gı÷;
#fiŸ◊d œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, ÏŸ◊, O¶jfi÷ #fiŸgb÷OZb¶, Z÷#b÷ ◊ Á“bdgb÷Ofi÷ dÏ®K #fi÷ Ob÷Í #OTb Dı÷˙b c“®] Z÷dfib¶ «b”y Gı÷; TbT ”Ø÷Í®˙bÍb døcŸ“,
P˙¥÷ #Zøk Ïmb ØÁ“b dÏdjdfi÷ ◊bd÷ Gı÷. db¶ÆT, œŸg T¨ÂKŸaZ, ◊πœ‹Z, #PGıs, #P˙ÏT #b¶OÍ®#b÷Ø® KŸaZ
˙Í® d¶ “T®Á“ Ïb\ Æ÷fib˙bÍb÷ Gı÷, #¶Z:◊ŸÏ˙bÍb÷ Gı÷, ◊’Ï¥c“b- Z÷dfib ”bØ Gı÷; ◊ŸÕ“ ÆŸ¶c“Ï #fi÷ Á“b÷dÍ Z÷dfi® #b¶OÍ®#b÷ Gı÷; TbT, ◊bZÍb,
◊’Ï˙bÏ˙bÍb÷ Gı÷, ◊ŸÏb÷P”Z ÆP”Z Gı÷, Z÷fib #dbSK, c¶“ “fibKÁ“, Æ÷fib◊PZ ◊πÁ“bÏfi® Ï÷√b#b÷ Gı÷; ƈK, E¶s, œ¶√, EA“ c“P¨Âb˙Z ÆbØ®#b÷ #÷d Dˆıc“®
d¶‰Âb P˙¥÷ #fi÷ fi®PZ P˙¥÷ ÁŸ“œÍ Gı÷, Z÷fib g¶ “bÏdb¶ gÏ÷Tb÷ Gı÷; Z÷#b÷ Dˆıc“® ÆŸ¶c“Ï ”bØ db¶”÷fi® Ï÷√b#b÷ Gı÷; d”®¥, œÁ“Ï˙Ïb”, PÆ>”, œbcˆ“T, ˙ø¥g,
P˙◊ŸT Ïb≈K TId®fi÷ gb÷O˙Zb¶, #”¶Á“bÏ÷ ODıZb¶ #fi÷ «Í÷ Á“Ï®fi÷ dÎ GıZb¶ ”bØ® Ædbfi P˙‹Z®Â Z÷dfib÷ ‹Á¶“j◊πc÷“œ Gı÷; EbÏ #b¶OÍ ◊πdbÂfi® œ¶Á“fib
Á“bdgb÷Odb¶ #Zøk Ï”®fi÷ dÏ jdfi÷ ◊bd÷ Gı÷. ◊Ÿfi: &ÎÏÁŸ“ÏŸ, c÷“˙ÁŸ“ÏŸfib¶ ÆÏ√® Z÷dfi® Oπ®˙b  “b÷Á“ Gı÷; KØb˙§‹ØZ œb÷gbKŸaZ dˆGı Gı÷; db¶ÆT, ÏŸ “®,
˙fiP˙˙Ïb÷db¶ Dı÷ ◊O EbTZb¶ dfiŸÛKfib Ædˆ” Gı÷, Z÷#b÷ gb÷O÷ Á“Ï® &Îd Gı÷, ◊πœ‹Z PÆ>” ÆÏ√® P˙‹Z®Â ” “◊E® Gı÷. ◊b¶Á“ «®>«¸Í Dı÷˙b TbT fi®E÷Tb
gb÷Odb¶ T¨Â gb÷Ofi® Ï÷¥b#b÷fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏb Gı÷, gb÷O÷ Á“Ï®fi÷ œb÷gbKdbfi ”b÷≤“ Gı÷; jb÷Í®, E¶sdbfib ÊŸ“Á“ “b Dı÷˙® Ƹ÷c“, PfidT œ¶√ Dı÷˙®, ObKfib cˆ“j
Gı÷, ◊πœ‹Z Æb…@K ◊πPZ◊ˆÂ ÏŸ◊÷ Á“Ï®fi÷ c“œfi Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷, ÆŸ]’Ê“Z Dı÷˙®, ÆdŸs¸[ Dı÷˙®, ÁŸ¶“c“fib¶ ◊ŸÛ◊ Dı÷˙®,◊b®fib¶ Ê“®>◊b Dı÷˙®, Á“dÍ Dı÷˙®
#˙K˙b÷#÷ Á“Ï®fi÷ ÆŸ¶c“Ï #¶O˙bÍb Gı÷, TbT Á“dÍ◊‰ Dı÷˙b dfib÷”Ï Z÷dfib¶ jb÷Í® c“b¶Zfi® ”bÏ Gı÷; #PCØ® Z◊b˙÷Tb PfidT &fib ÆŸ˙Âfib Dı÷˙Ÿ¶ TbT
”bØ◊Ofib¶ ZÍ®Kb¶ Gı÷, ÏŸ “b #bÁ“bÏfib Á“bE«b Dı÷˙b¶ Z÷dfib ÆŸ¶c“Ï EÏ Gı÷, Z÷dfiŸ¶ ZbÍ˙Ÿ¶ #fi÷ ºg Gı÷; OÏŸ “fi® Eb¶E Dı÷˙® Tb¶«®, ÆÏT #fi÷ &ÀE®
Ɵƶ”Z Z÷dfi® #b¶OÍ®#b÷ Gı÷, &ÀEb, ◊bZÍb, TbT #fi÷ §‹fi‘j Z÷dfib¶ fi√ Z÷dfi® fibPÆÁ“b Gı÷; √®T÷Tb ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ Á“dÍ ÆÏ√b¶ Z÷dfib¶ fiKfi Gı÷; P˙Á“Æ÷T®,
Gı÷, ÆŸ√’Ê“Z Ƨ˘T{“ #fi÷ db¶ÆT Z÷dfi® ◊Ofi® ]Ÿ¶Ê“®#b÷ Gı÷, døOT®fi® Dı¶]b Ƹ÷c“, ◊b¶◊Í ÆP”Z Z÷dfi® #b¶√b÷ Gı÷; Øb÷ “b fidb˙÷Tb jfiŸÛK ÆÏ√®, dfib÷”Ï
&◊Ï Dı÷d ÁŸ“ÏŸP˙>c“fib¶ ZøÂfib Dı÷˙b #b˙ZÁ“ Dı÷˙® Dı¶]b Gı÷, c“b« “bfib ∑“b¶Á“Âbfib ˙bc“Íbfi® Ï÷√b Dı÷˙® Á“bÍ®, ƶ§‹ØZ, #÷Á“ÆÏ√®, Tb¶«®, ÆŸ¶c“Ï Z÷dfi® gπdÏb÷
Dı÷˙b ‹˙gb˙÷ Á“Ï®fi÷ db¶ÆT Z÷dfib ]Ÿ¶Ê“ Gı÷, &Îd dÎ ”bØ®fib Dı÷˙® Gı÷;ÆŸ¶c“Ï #bÁ“bÏ˙bÍb Z÷dfib Á“bfi Gı÷; ◊ŸÕ“ #fi÷ db¶ÆT ObTfib÷ ◊πc÷“œ Gı÷,
P˙TbÆKŸaZ ”®> “˙bfi® OZ® Gı÷, ÆŸ¶c“Ï ]b÷ “bfib ÆÏ√Ÿ¶ Z÷dfiŸ¶ OŸmb¶O Gı÷, \Z˙¶Z Zb\ &O÷Tb «bTE¶sfib #bÁ“bÏfiŸ¶ Z÷dfiŸ¶ ‹fibKŸ¶ Á“Ï® ÆP”Z, &≥, PœÁ“Ï
]b÷ “bfib Dı÷˙b÷ Z÷dfib÷ dÍÏP”Z c÷“” Gı÷ ˙ŸZTbÁ“bÏ÷ Z÷dfi® Á“dÏ Gı÷; O¶Obfib ÆP”Z ]Ïfib Dı÷˙Ÿ¶ ˙ZŸTbÁ“bÏ÷ Z÷dfiŸ¶ d‹ZÁ“ Gı÷; #PCdb¶ Z◊b˙÷Tb PfidÍ
#b˙Zfi ◊÷≤÷“, c“P¨Âb ˙Zfi® ◊÷≤“, Z϶Og¶Ofi® ◊÷≤÷“, ƈK’Á“ÏÂØ® \OøZ Ø›fi÷ ÆŸ˙Â Dı÷˙b÷ TbT Á÷“fib÷ #¶ZgbO ZØb d‹ZÁ“fi® Ebd “® Gı÷; œbTVdT® ˙ø¨fib
P˙Á“PÆZ ØK÷Tb Á“dTfi® ◊÷≤÷“ O¶g®Ï ZØb P˙Á“Ê“ Z÷dfi® fibPg Gı÷; #÷Á“≤“® #SK¶Z ◊ŸÕ“-Á“≤“®fi #fi÷ P˙c“bÏ÷Tb ¸Ífib Dı÷˙b døcŸ“, P˙œc“, ◊πœ‹Z, ƈId,
«b¶j÷T® ‰O “® Dı÷˙b÷, dŸœÍ Dı÷˙b÷, c“◊ Dı÷˙b PfidÍ Á“Ï÷Tb ÆŸ¶c“Ï Æb÷fib T¨Â˙¶Z, ÆŸO¶jKŸaZ, ÆŸ¶c“Ï, gˆDıdb÷EÁ“ ÏSfi Dı÷˙b gπdÏb Dı÷˙b, fi®T ÏSfi
«fib˙÷T® ZT˙bÏfi® dˆ≤“fib Dı÷˙b÷ #fi÷ ˙Èfib Dı÷˙b÷ ◊bZÍb÷ Z÷dfib÷ œÏ®Ïfib÷ Dı÷˙b¶, Á“bDıÍ Dı÷˙b¶, ”P¥Z gπdÏfib Ædˆ” Dı÷˙b, §‹fi‘j, Ædˆ”ÏŸ◊÷ #P˙√Kb,
dµKgbO Gı÷; ÆÏT, ÆŸ◊πdbÂKŸaZ #P˙ÏT, ‹˙bgbP˙Á“ ÆŸId, Á“bÍ®, ˙b¶Á“b ˙Í÷Tb¶, ÆŸPfiÛ◊≥, ÆŸP˙gaZ #fi÷ #÷Á“ «®\fi® ÆbØ÷ ƟƶOZ #÷˙b¶
§‹fi‘j, Z÷Dı˙¶Z, œb÷gbKŸaZ, dfib÷”Ï, ÆŸÁŸ“dbÏ, #fi÷ ÆŸÁ“b÷ dÍ #÷˙® Z÷dfi® Zd÷fib¶ #¶Ob÷ T¨Â #fi÷ ÔKDıfi OŸÂ÷ Á“Ï®fi÷ KŸaZ Gı÷; ◊πœ‹Z «‰®Æ T¨Â
Ïb÷DıÏbPDı Gı÷; dS‹K #fi÷ ◊¶√® Dı÷˙® ÆŸ¶c“Ï #fi÷ db¶ÆT Z÷dfi® ÁŸ“¨® Dı≤“Ï, jbÏ Á“ÏfibÏb Gı÷; ”¶Æfib Dı÷˙b÷, A“b÷>E ◊¨® fib Dı÷˙b÷, cŸ“cŸ¶“Pgfib Dı÷˙b÷, PÆ>”fib
c÷“œ; dS‹Kfib Dı÷˙Ÿ¶ Z÷dfiŸ¶ &c“Ï Gı÷; fi®Eb¶-fi®Eb¶ fidZb¶, ƶOZ, ÆŸ¶c“Ï, Dı÷˙b÷, d÷]fib Dı÷˙b÷, dfiŸÛKfib Ædˆ”fib ‹˙Ï Dı÷˙b÷ Z÷dfib÷ ‹˙Ï Gı÷; ÆŸ‹˙ÏKŸaZ
ÆŸ◊πdbÂKŸaZ Ïd®K Z÷dfib¶ ◊bÆb¶ Gı÷, Á“fiÁ“fib ÆÏ√® Z÷dfi® Á“bÒZ® Gı÷; Z÷dfib÷ µ˙Pfi Gı÷; ˙È≠“¥gfibÏbKE ƶ”fifi÷ jbÏ Á“ÏfibÏb Gı÷; ÆdEŸÏÆπ
PfidÍ, ÏŸ “b÷ #fi÷ Ïb÷OÏP”Z Z÷dfib÷ c÷“” Gı÷; Æb÷fibfi® PœTbfib ZÍ®Kb Dı÷˙®, ƶ‹Øbfi÷ Á“Ï® ƶ§‹ØZ Gı÷; Á“b§ÒZdbfi ZØb &Ub÷O˙¶Z Z÷dfib¶ #¶Ob÷◊b¶O Gı÷;
Pnhvgrn/16
Ïb÷OÏP”Z Z÷dfib œÏ®Ïfi® S˙Eb Gı÷; Á¶“Á“ ◊¨®fib Dı÷˙® Z÷dfi® OŸc“b Gı÷; &ÀE® Á“b√ ZØb «‹Z®◊πc÷“œ Gı÷; ◊’Ï◊ˆÂ ◊ŸÕ“ ObT Gı÷; EbÏ #b¶OÍfib
◊bÏ÷˙bfi® ◊÷≤÷“ Z÷dfi÷ #b”bÏ ◊E÷ Gı÷ œÁŸ“Pfi ◊¨®fib Dı÷˙b¶ Z÷dfi® OŸc“bfib¶ ◊bÆb¶ db◊fi®, œ¶√fi÷ #bÁ“bÏ÷, Ï÷√b ÆP”Z Z÷dfi® Oπ®˙b  “b÷Á“ Gı÷; db¶ÆT ZØb ÏŸ “b
Gı÷, Dı÷ dTP˙ÆDıfi Á“ÏZb¶ √Ï “bK fiP”; Á“dÍ ÆÏ√b÷ Z÷dfib wbÆfib÷ O¶j #bÁ“bÏfi® Z÷dfi® ” “◊E® Gı÷; c“b “dfib¶ ¸yT Ædbfi ÏbZb÷, ◊ŸÕ“, DıÏb Tb¶«b÷,
Gı÷; ÆŸO¶j® ˙Kc“fi Gı÷; dfib÷”Ï Z÷dfib¶ œÏ®Ïdb¶fib ˙bKŸfib÷ ˙÷O Gı÷; Ob…Ï˙®|K, #bÁŸ¶“PEZ #÷˙b ÆŸ¶c“Ï fi®E÷fib÷ ”b÷≤“ Gı÷; PfidT Z÷dfib c“b¶Z Gı÷ TbT Á“dT #fi÷
ÆZ÷Dı #fi÷ Á“bÍb÷ Z÷dfib œÏ®Ïfi÷ #fiŸÏŸ◊ ÁŸ“¨®◊πc÷“œ Gı÷; #døZÏÆ ÆÏ√b¶ TbT ◊x◊‰ Ædbfi ÆŸÁ“b÷dÍ Z÷dfiŸfi¶ ZbÍ˙Ÿ¶ #fi÷ ºg Gı÷; Á“Ï÷Âfi® Á“Í®
¸Ífib÷ #b”bÏ Á“ÏfibÏb Gı÷; ‰Â Ob&À &ÀEb¶ Z÷dfib¶ œÏ®Ï Gı÷; ‰Â ◊VKb÷◊dfi® ÆÏ√® ˙b¶Á“[, &ÀE® #fi÷ ÆÏÍ Z÷dfi® fibPÆÁ“b Gı÷; ÆŸT¨ÂKŸaZ, ◊πœ‹Z,
Z÷dfi® §‹ØPZ Gı÷; ‰Â ◊VKb÷◊dfiŸ¶ &SÁø“Õ“ Z÷dfiŸ¶ #bKŸÛK Gı÷; Z÷˙b #÷ PfidÍ, dfib÷”Ï, Z÷dfib¶ fiKfib÷ Gı÷; Øb÷ “b fidb˙÷Tb jfiŸÛK ÆÏ√®, dfib÷”Ï,
DŸıOT®Kb ◊ Á“bdgb÷OØ® #Zøk Ïmb ØÁ“b dÏÂjdfi÷ ◊bd÷ Gı÷. Á“bÍ® ˙bc“Ífi® Ï÷√bÆd®, #÷Á“ ÆÏ√®, ◊bZÍ®, Á“bͨ #fi÷ ÆZ÷Dı Z÷dfi®
Z÷dfi® ¬® ◊ Æb…@KbÁø“PZ˙bÍ® #fi÷ ÆŸPfiÛ◊≥ Æ˙b∂O÷ Á“Ï® ÆŸ¶c“Ï ”b÷K gπdÏb÷ Gı÷; ÆŸ¶c“Ï #bÁ“bÏ˙bÍb, ◊πdbÂKŸaZ #fi÷ ÏŸ “b Z÷dfib Á“bfi Gı÷; ◊ŸÕ“
Gı÷; ◊πjbfi ¬®#b÷fib OŸÂ÷ Á“Ï®fi÷ KŸaZ ”b÷K Gı÷; #PZ Á“dfi®K, P˙PœÕ“ #fi÷ ƶŸ˙bÍb Z÷dfib ObT Gı÷; EbÏ #b¶OT Dı÷Ê“TŸ¶ P˙œbÍ Z÷dfiŸ¶ TTbÊ“ Gı÷;
◊πdb KŸaZ, ÆŸ¶˙bÍb, ÆŸÁŸ“dbÏ, Á“bE«bfib #bÁ“bÏfib ÆŸ¶c“Ï EÏÂb÷ Z÷dfi÷ ”b÷K Á“bPZÁ“ dbÆfi® ◊ˆPÂdbfib E¶sfiŸ¶ ÆÏ√Ÿ¶ PfidÍ, ◊’Ï◊ˆÂ E¶sdb¶ Dı÷˙Ÿ¶ Z÷dfiŸ¶
Gı÷; ÆÏT, døcŸ“, ◊ŸÕ“ #fi÷ #P˙ÏT Z÷dfi® #b¶OÍ®#b÷ ”bK Gı÷; &ÀEb, ˙c“fi Gı÷; Gı‰, ÆÏ√Ÿ¶ d‹ZÁ“ Gı÷; #SK¶Z Á“bÍb #fi÷ ÆZ÷Dı ZØb Tb¶« Z÷fib
ÆŸ√c“bK®, ◊bZÍ®, ÏbZb, ÆŸPfiPdZ #fi÷ #WLKdbfi #÷˙b Z÷dfib ◊Ofib d‹ZÁ“fib Á÷“œ Gı÷; «‰®œ T¨Â Z÷#b÷ œÏ®Ï◊Ï jbÏ Á“Ï÷ Gı÷; ”¶Æ ÆÏ√®
]Ÿ¶Ê“ Gı÷; db¶ÆT, ◊πœ‹Z #fi÷ ÆŸ«∞ ‹fibKŸ KŸaZ Z÷dfib ƶPj Gı÷; Á÷“Ífib Z÷dfi® OPZ Gı÷; Á“b÷KTfib Dı÷˙® djŸÏ Z÷dfi® ˙b® Gı÷; Æ˙ Dıfifi÷ Á“dfi®K
‹Ø¶gØ® #PjÁ“ #bÁ“bÏ˙bÍb, ˙πÂÏP”Z, ÆŸÁŸ“dbÏ, døcŸ“Á“b÷dÍ, #P˙ÏT, #fi÷ ˙£g P◊πK Gı÷; Ebd “®fi® Á“ÏET® Dı÷˙® dbjŸÏ Z÷dfi® ˙b® Gı÷; Æ˙
#÷Á“ÆÏ√b, T¨ÂKŸaZ, ˙ZŸTbÁ“bÏ, db¶ÆT, ◊Ï‹◊Ï ÆÏ√b #÷˙b Z÷dfib Dıfifi÷ Á“dfi®K #fi÷ ˙£g P◊πK Gı÷; Ebd “®fi® Á“ÏET®, Ƹ÷c“ Á÷“œ, ÔK¶O cŸ“Õ“
ÆbØÍ Gı÷; #Õ“b◊c“ Z϶Ofib ◊bÊ“Tbdb¶fi® Ï÷√b#b÷ Dı÷˙® Ï÷√b#b÷Ø® KŸaZ, ˙Â, ÔKbPj, cŸ“gb‘K, œb÷Á“ ›SKb’c“Ø® Z÷#b÷ ÏP”Z Gı÷; &ÀE◊Â÷ ◊ŸÏŸ¥Ø® Øb÷ “®
◊πœ‹Z, P˙‹Z®Â, ◊”b÷Í® Z÷dfi® Á“Ê“®, Á“dÏ Gı÷; ˙c“fifi® T¶«b›fib ◊πdbÂØ® #b÷Gı® &ÀE® Gı÷; œø¶ObÏ ÏÆfib #bObÏ ÏŸ◊ ÆŸ¶c“Ï Z÷dfib÷ ˙÷œ Gı÷; ÆŸ¶c“Ï ‹Zfi,
«dÂb÷ P˙œbÍ; db¶ÆT, W∑“, #÷˙b÷ Z÷dfi® Á“Ê“®fib÷ ◊ˆ˙ gbO Gı÷; ˙Èfib Dı÷˙Ÿ¶ Dı]fi, ˙c“fi, ”bØ, ◊O, fi÷‰, Tb˙hK, ÏŸ◊, Kb…˙fi, #÷ OŸÂ÷ Á“Ï®fi÷ ÆP”Z
P˙ÏbPDı, ◊πœ‹Z T¨ÂKŸaZ, Áø“œ Z÷dfiŸ¶ &c“Ï ◊÷Ê“ Gı÷; Áø“œ Z÷dfib÷ dµKgbO Gı÷; fi¶c“fi˙fifib P˙˙Ïdb¶ #÷ #¡ÆÏbfi® Dı÷d ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷; &ÎÏÁŸ“ÏŸfi÷ P˙¥÷
Gı÷; ÆÏT ◊πdbÂb÷◊÷Z, \Z˙¶Z ‹˙bgbP˙Á“, ◊bZͨ, #√¶ “, ÆZ÷Dı, dfiŸÛK ÏŸ◊÷ #¡ÆÏb ÆÏ√®, #b_K &◊\˙fibÏ®, c÷“√˙bKb÷‘K ‰Â
œb÷gbKŸaZ dfib÷”Ï, ÆŸÁŸ“dbÏ, døcŸ“ #fi÷ DˆıDı˙® Z÷dfi® Ïb÷dÏbº Gı÷; O¶Obfib ◊VKb÷◊dfiŸ¶ &SÁø“Õ“ #bKŸÛK ◊bÍ®fi÷ ◊ Á“bd gb÷Ofi÷ P˙¥÷ #Zøk Ï”® ØÁ“[
#b˙Zfi® ◊÷≤÷“, Z϶Ogπdfi® ◊÷≤÷“ ƈKfib¶ ’Á“ÏÂØ® \OøZ Ø› P˙Á“bÆ ◊bd÷Tb døSKŸjdfi÷ ◊bd÷ Gı÷.
Á“dÍfi® ◊÷≤÷“ O¶g®Ï #fi÷ P˙Á“Ê“ Z÷dfi® fibg® Gı÷; fi®Eb¶ fidZb¶, #¶ZÏÏP”Z, (21) d…ØŸfiƶ∏bdb¶ Oø∞ #fi÷ db÷”-#∏bfiØ® gÏ÷Tb Z÷#b÷ P˙¥ÏŸ◊®
ÆŸ¶c“Ï, PfidÍ OŸÂb÷◊÷Z, ÆŸ◊’ÏdbÂKŸaZ, db¶ÆT fi÷ Ïd®K Z÷dfib ◊bÆb¶ Gı÷; P˙¥fi® &c“®ÏÂb Á“ÏZb #÷Á“ «®\fi÷ œ¬÷ Á“Ï®fi÷ ”Â÷ Gı÷. ˙Í®, Á÷“Ê“TbÁ“b÷
◊Ÿ¶≤“fib #§‹Ø #WLKdbfi Gı÷; Æb÷fib Ædbfi Á“b§ÒZdbfi, PfidÍ, ÆŸ\Z, ◊Ϭ®fi® ÆbØ÷ ◊π˙ZZb «®\#b÷Ø® ”ÂbK Gı÷. ˙bZ \”÷Ï ØZb¶ Z÷#b÷fib
Ïb÷OÏP”Z, Z÷dfi® Ob‰KÕ“® Gı÷; Æb÷fifib Á“Íœfib Dı÷˙b ◊πdbÂKŸaZ, #÷Á“ jfifib÷ #fi÷ ‹˙Dıfib’c“Á“fib÷ fibœ ØbK Gı÷ ◊Ï‹ØÁ“[ Dı÷#b÷ Pfi˙SKb fiØ®,
ÆÏ√b, ÆŸT¨ÂKŸaZ, dfib÷”Ï Pœ√Ï KŸaZ, Æd•b÷®KŸaZ, #÷˙b «÷ d…ØŸfiƶ∏bdb¶ Oø∞ Gı÷, db÷”÷ gÏ÷Tb Gı÷, Z÷˙b #w, ”bØ®, Ob÷jb, d”®¥,
˙ZŸ;TbÁ“bÏ Z÷dfib ‹Zfi Gı÷, Æ◊fi® ◊÷≤÷“ #fiŸA“d˙bÍb Á“b÷dÍ, ObKfib¶ døOb÷, Á“bdÔKbÁŸ“ÍZbØ® ◊Ï‹◊Ï dbÏbdbÏ® Á“Ï÷ Gı÷, Z÷dDı Á“bd® dfiŸÛKb÷, ˙b¶c“Ïb
◊ˆGı “bfi® ◊÷≤÷“ Ob÷Í, #÷Á“ÆÏ√b dµKgbO÷, P˙ÏT fid÷Tb, Ïd®K #fi÷ #fi÷ ◊¨®db¶ db¶”b÷db¶”÷ P˙Ïb÷j Á“Ï÷ Gı÷, Pd‰ ”b÷K Z÷ ˙÷Ï® ØbK Gı÷.
TPTZ Z÷dfib «”y¶ Gı÷; Zb¶«b Dı÷˙b TbT fi√ Gı÷; ”bØfib #OπgbO db¶ÆT ◊Ïc“bÏbObd® dfiŸÛKb÷ PÆ∞bÒZfib #Øfi÷, jdfi÷, ÆdbEbÏ®fi÷ Á“œb T÷√bdb¶
Gı÷; Á“b÷dÍ #fi÷ ◊ŸÕ“ #b¶OÍ®#b÷ Gı÷; ”bØdb¶fi® Ï÷√b#b÷ ÆZ÷Dı Gı÷; ◊ŸÕ“ #fi÷ OÂZb fiØ®. jdfib OŸÂfi÷ P˙¥÷ ÏaZ #÷˙b÷ «πŒEbÏ® ◊Ïc“bÏbfib Æ÷˙fiØ®
Pnhvgrn/17
¨Âdb‰db¶ Eb’ωخ gπÕ“ ØbK Gı÷. Z÷Ø® #◊Kœ, #◊Á“[PZ, ÔKbPjfi÷ ˙jbÏ÷ P˙‹Z®Â œb√b#b÷ Gı÷. O˙ÏŸ◊÷ P˙‹ZbÏ˙¶Z &◊T® #fi÷ dµK gbOfi®
Gı÷, #fi÷ «÷& Tb÷Á“db¶ cŸ“ÏbÏbjÁ“ ØbK Gı÷. ◊Ïc“bÏbØ® Dı÷#b÷ Pfi˙SKb fiØ® ◊πPZœb√b#b÷ Gı÷, dbKbÁ“◊Ê“ÏŸ◊ GıbT, ◊b¶c“ “b¶ #fi÷ fibfi® Ê“®œ®#b÷ Gı÷, Á“bd
Z÷dbfib¶ Á“b÷› ◊Ïc“bÏbfi÷ œb÷jZb¶ ◊Á“ “bK Gı÷, ”ÂbK #fi÷ «÷ “®db¶ ÏŸ¶jbK Gı÷, gb÷OÏŸ◊ ◊ŸÛ◊¸Í Gı÷, œÏ®Ïfib÷ √÷c“, dfifib÷ √÷c“, Á“T”, #÷ ˙ ÷“ Á¶“◊Zb÷ Z÷fib÷
#÷◊ dbÂ÷ #SK¶Z db÷”-dŸ‘jZb ÏŸ◊ ƶ∏b d…ØŸfifiŸ¶ Á“bÏ Gı÷ #fi÷ Z÷Ø® Pœ√Ïfib÷ gbO Gı÷; #÷˙b ◊’ÏOπ” ÏŸ◊® ˙ø¨fi÷ Ïb\ ◊ˆDı÷ Gı÷, Dı÷ PfiTb÷|gZbÏŸ◊
◊Ïbg˙÷Tb º˙b÷cŸ“OPZfi÷ ◊bd÷ Gı÷. ˙Í® Dˆıc“b¶ Dˆıc“b¶ œb¬b÷fi÷ P˙¥÷ ◊ dbO Gı÷ Z÷ dbOfi® #OTbÏŸ◊ #÷ ◊’ÏOπ” ˙ø¨ Gı÷.
Æb¶gÍ˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷ Á÷“ ◊ˆ˙÷| (Z÷DıÁ“bÏÂØ®) Tb÷Á“b÷fib÷ ¨K Á“ÏfibÏb¶ KŸ∞b÷ (22) #÷ ◊’ÏOπ”fib¶ OŸÂPfiÛ◊≥ 30 fibdb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ :
ØKb¶ Gı÷. Æ®Zb, sb…◊c“®, ≠“§ad®, ›SKb’c“ #fi÷Á“ ¬®#b÷fi÷ #Ø÷| ƶOπbdb÷ ◊’ÏOπ”, ƶEK EK &◊EK Pfijbfi, ƶgbÏ, ƶÁ“Ï÷ #bc“Ï ◊®> “b÷ «fib˙˙b÷,
ØK÷Tb¶ ƶgÍbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ØK÷Tb¶ KŸob÷ #jdb÷|fib¶ P˙¥Kfib¶ dˆÍ Gı÷. sÔKÆbÏ, d”÷·Gıb, ◊πPZ«¶j, Tb÷g‹˙gb˙, db÷Ê“® EbKfib, &◊Á“Ï ƶϨÂ
#«πŒ EKfi÷ Æ÷˙fibÏb ›”Tb÷Á“Ø® #fi÷ ◊ÏTb÷Á“fi÷ P˙¥÷ ◊ fiÕ“ ØbK Gı÷. gbÏfiŸ¶ Á“bÏÂ, #fiØfiŸ¶ &S◊bc“fi, aT÷œ fib÷ Á“϶’ “Kb÷, jfi jbÒKbfib÷ fiP˙‹ZbÏ,
d”bdb÷”ÏŸ◊® #¶jÁ“bÏfi÷ P˙¥÷ #fi÷]b÷Ï º˙‹Øbfifi÷ P˙¥÷ ◊ “®fi÷ Z÷#b÷ fiÕ“ ØbK #fiØfiŸ¶ Á“bÏÂ, ƶ‹Z˙ dfifiŸ¶ #Ob÷◊fi, œÏ®Ïfib÷ #bKbÆ #P˙Kb÷O, #dŸ§aZ
Gı÷, ‰Æ, ‹Øb˙Ï, ƈId, «bc“Ï, ◊Kbk, #◊Kbk, ÆbjbÏÂ, #fi¶ZÁ“bK, ZøÛÂb, #fiØÁ“Øfib’c“fib÷ #bƶO, #ƶZŸÕ“ ˙øPÎ.
◊πSK÷Á“ ˙fi‹◊PZdb¶ Z÷#b÷ &◊Dı÷; ˙Í® #¶ “Dı ◊b÷Z÷Dı DıÏbKŸ¶Dı ÏÆDı ƶ‹˙÷c“Dı (23) ◊’ÏOπ” Á“ÏfibÏb#b÷ ddS˙ dˆ·GıbØ® Oπ‹Z #fi÷ Tb÷gOπ‹Z ”b÷K
ƶdˆPGıZ &oPg≈Dı ZØb fibÏÁ“[ c÷“˙Zbdb¶ Z÷#b÷ &◊Dı÷. EbÏ÷ OPZdb¶ DıÏb, Gı÷. g˙fi◊PZ #b’c“ P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙b÷ ◊ ◊’ÏOπ”fi® ÏŸPE˙bÍb #fi÷ P˙P˙j
dÏÂ, Ïb÷O, œb÷Á“ #b’c“#÷ Á“Ï® œb÷Á“gKb ƶÆbÏdb¶ ]Âb ◊VKb÷◊d ÆbOÏ◊d ◊πÁ“bÏfib ◊’ÏOπ” Á“Ï˙bfi® «ŸP∞˙bÍb ”b÷K Gı÷. c÷“˙Zb#b÷ Dı÷˙b Á÷“ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ,
ÆŸj®, #fib’c“#fi¶Z #fi÷ c“®] Á“bÍ˙bÍ® #÷˙® EbÏ OPZÏŸ◊ ƶÆbÏ #Ê“˙®db¶ ÔK¶ZÏb÷ #b c÷“˙b÷ d”b ≠“P∞˙¶Z Gı÷, &Îd Gı÷; #÷ EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙Zb#b÷
#÷ db÷”fi÷ ˙œ ◊ ÷“Tb º˙b÷ ˙b϶˙bÏ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. ◊’Ï¥c“ ÆP”Z Gı÷, ◊ Z÷#b÷ ddZb Á“Ï÷ Gı÷, ”˙÷ Z÷dfib ◊’ÏOπ”fi® ˙‹ZŸ#b÷
#«πŒEKfib÷ ¸ÍP˙◊bÁ“ #÷˙b ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. #«πŒEK ›”Tb÷Á“db¶ #fi÷ Á“”÷ Gı÷; g˙fi, Kbfi #bÆfi, fibfib ◊πÁ“bÏfib¶ ˙¬, gˆ¥Â, &Îd ”PØKbÏb÷,
◊ÏTb÷Á“db¶ #V◊ ÆŸ√ #b◊fibÏŸ¶ #fi÷ «”y¶ cŸ“:√ #b◊fibÏŸ¶ Gı÷, d”b gKÏŸ◊ fibfib ◊πÁ“bÏfib¶ ◊b¶E ˙Âfib¶ dPÂÏSfib÷fib÷ ’c“ÔK ƶEK, P˙P˙j ◊b‰b÷,
Gı÷, ]Âb Á“d ψ◊® d÷TØ® #bÁ“ÏŸ¶ Gı÷, c“bÏŸÂ-Á“Á“œ #œbZb &◊\˙fibÏŸ¶ Gı÷, ‹˙÷·Gıb#÷ Á“Ï®fi÷ fibfib ◊πÁ“bÏfib ÏŸ◊ P˙ÁŸ“˙÷| Z÷Ø® #¡ÆÏb#b÷fib÷ Ædˆ” f®◊,
”\Ïb÷ ˙¥÷| ◊ #Âgb÷OÔK÷ fi GˆıÊ÷“ Z÷˙Ÿ¶ Gı÷. ÆdŸs, ’c“œb#b÷, P˙’c“œb#b÷, E…SKb÷, ˙fi√¶ “b÷, ◊˙Z, Obd #b’c“]Âb
#µKKfi : 4 #bÆπ˙fbÏ : 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊c“bØb÷|fib÷ ◊’ÏOπ” ÏbÁ“Zb¶, gbÏ÷ P˙‹Z®Â sÔKfiŸ¶ ddS˙ Ïb√Zb, c÷“˙-c÷“˙®#b÷
#µKKfi : 5 - #bÆπ˙fbÏ : 5 #fi÷ ›qsb÷ ◊ ZøPk Á÷“ ZŸPÕ“ ◊bdZb fiØ®. Z÷#b÷fi® «ŸP∞ #SK¶Z Tb÷g÷ Á“Ï®fi÷
(21) ”÷ Dı¶«ˆ ! ”˙÷ ”y¶ #bÆπ˙fbÏfiŸ¶ ◊b¶EdŸ¶ #µKKfi ◊’ÏOπ” P˙¥÷ ◊Ïbg˙÷T® Gı÷. ˙Í® P”d˙¶Z ›¨ŸÁ“bÏ, ˙øÎ ◊˙Z, ÁŸ¶“ “T, ◊˙Z, ÏŸEÁ“,
Pfi_K÷ Á“Ï®fi÷ Dı÷d Gı÷ Z÷d Á“”y¶ GŸı¶ Z÷ Æb¶gÍ. P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib¶ dPÂ, ÆŸ˙Â, dbfiŸ¥b÷ÎÏ ◊˙Z, Á“bTb÷c“Pj, T˙ ÆdŸs, O¶Ob’c“Á“ fic“®, ◊x #bPs”, ÏPZÁ“Ï
ÏSfi, dˆVK˙bfi, ◊’ÏdT ÆŸ¶O¶j; ◊Ÿ‰-¬® #b’c“ ◊’Ï˙bÏ, c“bÆ®#b÷, c“bÆ ◊˙Z, #¶DıfiÁ“ ◊˙Z, c“PjdŸ√ ◊˙Z, #˙◊bZ ◊˙Z &S◊bZ ◊˙Z,
EbÁ“Ï, ◊π÷ÛK ]b÷ “b, ”bØ®, ObK, g÷>Æ, ◊b®, gb÷Dıfi, ˙¬, O¶j dbTb, Á“b¶EfiPO’Ï, P˙PE‰ ◊˙c“, DıdÁ“ ◊˙Z, Pœ√Ï® ◊˙Z, ›SKb’c“ ◊˙Zb÷fib Áˆ“Ê“fi÷
˙bÆÂ, g˙fi ›SKb’c“ P˙jP˙j ˙‹ZŸ#b÷fi÷ Ïb\ gb÷O˙÷ Gı÷. Z÷dDı «”yP˙j P˙¥÷ ˙ÆZb c÷“˙b÷ ◊’ÏOπ” jbÏZb GıZb¶ ZøPk ◊bdZb fiØ®, Z÷˙®Dı Ï®Z÷ ˙¥jÏ
gÏZ¨÷‰ Gı÷ Z÷db¶ #fi÷Á“ ◊˙Zb÷, fiOÏ, #b’c“ ”\Ïb÷ ‹Øbfib÷ #b˙÷Tb¶ Gı÷. ◊˙Zfib c÷“˙ #fi÷ Á“dgˆPdfib c÷“˙ ◊ ZøPk ◊bdZb fiØ®. ˙Í® Á“dgˆPddb¶
#÷˙b gÏZ¨÷‰fi÷ Z÷dDı gKÏP”Z ◊øΩ˙®fi÷, #÷Á“ Gı‰÷, ÆbOÏ ÆP”Z gb÷O˙Zb Dı÷ Dı÷ c÷“œ ÏŸ◊ P˙gbOb÷ Gı÷ Z÷db¶ Dı÷ dfiŸÛKb÷, EA“˙Z®|, ˙bÆŸc÷“˙, «Tc÷“˙,
GıZb¶ Ïb\fi® ZøÛÂb #◊’ÏPdZ #fi÷ #fi¶Z Ï”÷ Gı÷. Z÷dfi® ÆbØ÷ db÷Ê“® fi÷ db¶ “PTÁ“ Ïb\, KŸ˙ÏbDı, ◊e“«¶j, Æ÷fib◊PZ, ›¯g, ◊ŸÏb÷P”Z, ÁŸ“dbÏ,
db÷Ê“® ›·GıbÏŸ◊÷ ◊’ÏOπ”fiŸ¶ ˙ø¨ ˙j˙b TbO÷ Gı÷. #÷ ˙ø¨fib fiÏÁ“ÏŸ◊ \ “b¶dˆÍ c¶“ “fibKÁ“, db¶ “PTÁ“, ÆbØ˙b”, Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ #dbSK, ›SKb’c“ «®\ Dı÷ #fi÷Á“
Gı÷. Tb÷g, ƶOπbd #fi÷ Á“¥bK ψ◊ db÷ÊŸ¶“ Ø “ Gı÷, Æ÷>Á“ “b÷ PE>ZbÏŸ◊ #¶ZÏÏP”Z dfiŸÛKb÷ ˙Æ÷ Gı÷ Z÷ «jb ◊’ÏOπ”fi÷ Á“ÏfibÏb Gı÷. #÷ ◊’ÏOπ” #¶ZÏP”Z Gı÷,
Pnhvgrn/18
œÏÂÏP”Z Gı÷. cŸ“:√gKb #¶Z˙bÍb÷ Gı÷, #jπŸ˙ Gı÷, #PfiSK Gı÷, #œbwZ Gı÷, Æb¶gÍ®fi÷ ◊πdbc“ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷#b÷ Æ˙ OPZdb¶ gÊ“Á÷“ Gı÷. «”y ◊πÁ“bÏ÷ &◊c÷“œ
◊b◊Á“dfib dˆÍÏŸ◊ Gı÷ fiP” Á“Ï˙bKb÷‘K Gı÷, P˙fibœfib dˆÍ ÏŸ◊ Gı÷, #SK¶Z ◊b@Kb GıZb¶ PdΩKbWPÕ“ #fi÷ «ŸP∞P”fi #fi÷ PfiÁ“bPEZ Á“dØ® «¶jbK÷Tb
˙j, «¶j, aT÷œfib Á“bÏÂÏŸ◊ Gı÷. #fi¶Z ƶaT÷œfib Á“bÏ ϟ◊ Gı÷; jfi, jbÒK dfiŸÛKb÷ jdfi÷ Æb¶giKb GıZb¶ #bEÏ÷ fiP”. Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Tb˙fibÏb¶,
ÏSfib’c“fib÷ Ædˆ” Á“ÏZb GıZb¶ Tb÷gØ® Oπ‹Z ØK÷Tb#b÷ ƶÆbÏdb¶ ◊’Ïgπd Á“Ï÷ OŸÂdb¶ djŸÏ #÷˙b PDıfi˙Efi ÏŸ◊® #b…¥j #b¡Kb GıZb¶ Dı÷#b÷ Z÷ ◊®˙bfi÷
Gı÷, #÷ ƶÆbÏ Æ˙ cŸ“:√b÷fib Pfi˙bÆ‹Øbfi ÏŸ◊ Gı÷. ›·GıZb fiØ® Z÷#bT÷ œŸ¶ Á“Ï® œÁ“˙bfib Gı÷ ? Dı÷#b÷ ◊b¶E #bÆπ˙ Gıb¶ “®fi÷ ◊b¶E
◊’ÏOπ” Æ÷˙˙bfi÷ #Ø÷| ]Âb dfiŸÛKb÷ Æ÷>Á“ “b÷ ◊πÁ“bÏfib¶ PœV◊fi® Á“Íb#b÷ ƶ˙Ïfi÷ gb˙◊ˆ˙Á“ ◊bd÷ Gı÷, Z÷#b÷ Á“dÏŸ◊® ÏDıØ® dŸaZ Ø›fi÷ PÆP∞fi÷ ◊bd÷
œ®√÷ Gı÷; ¬®#b÷fi® ÏPZfi® &◊\˙fibÏ® œ®√÷; Æ÷˙bfi÷ #Ø÷| PœV◊Á“Íb, Gı÷.
ZV˙bÏfi® Á“Íb, T÷√fi Á“Íb, √÷Z®fi® Á“Íb, ÔKb◊bÏfifi® Á“Íb, ÔK˙”bÏ œb¬, #µKKfi : 5 - #bÆπ˙c“bÏ - 5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#Øœb¬, √ „“Ob ’c“fi® dˆ≤“ ◊Á“ “˙bfi® Á“Íb, P˙jP˙j d¶‰◊πKb÷O #fi÷ «®\ #b•˙fbÏ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Á“ÍbP˙Ub ˙O÷Ï÷◊’ÏOπ” Æ÷˙˙bfi÷ #Ø÷| ◊πb®#b÷fib÷ ˙j Á“Ï÷ Gı÷. ƶ˙ÏfbÏ #µKKfi : 6 - ƶ˙ÏfbÏ : 1
Dˆı≤Ÿ¶“ «b÷T÷ Gı÷, dbKb ◊π◊¶E Á“Ï÷ Gı÷, ÆbÏ® ˙‹ZŸdb¶ fi≤“bÏ® ˙‹ZŸ d÷Í˙®fi÷ #b◊÷ (30) ”÷ Dı¶«ˆ ! Æ˙ cŸ“:√b÷fib ¨Kfi÷ dbÊ÷“ Dı÷ Ï®Z÷ gO˙¶Z÷ Á“mb Gı÷
Gı÷, ◊bÏÁ“b sÔKfi÷ T÷˙bfib÷ Tb÷g Á“Ï÷ Gı÷, ◊b÷Zbfi® #fi÷ ◊bÏÁ“bfi® ¬®fib Æ÷˙fiØ® Z÷ Ï®Z÷ ”y¶ ◊b¶E ƶ˙ÏfbÏfi÷ #ØbZ„ PfiÏb÷j fbÏb÷fi÷ #fiŸA“d÷ Á“”®œ.
œÏ®Ï #fi÷ dfifib÷ √÷c“ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷, Á“T”, gb¶ “Â, ˙…Ï, #◊dbfi #fi÷ (31) ◊”÷TŸ¶ #P”>Æb, «®DŸı¶ ÆSK, ‰®DŸı¶ c“ÎbfiŸOπ” (#b∏b
Á“c“Øfib ◊bd÷ Gı÷. ›·Gıb #fi÷ d”÷·Gıb ÏŸ◊® Æ÷>Á“ “b÷ Zø¥b#b÷#÷ Á“Ï®fi÷ Z◊‹Kb #b◊÷T® ˙‹ZŸDı T÷˙®) Eb÷ضŸ «πŒEK #fi÷ ◊b¶EdŸ¶ #◊’ÏOπ”S˙.
Á“Ï®fi÷ ZÏ‹Kb, ZøÛÂb#÷ Á“Ï® Tb÷gOπ‹Z #fi÷ #bSdbfib #PfiOπ”˙bÍb dfiŸÛKb÷ (32) ◊b¶E ƶ˙Ï fbÏb÷db¶ ◊”÷TŸ¶ #P”>Æb (ƶ˙ÏfbÏ) ‰Æ #fi÷
Pfi>c“fi®K A“b÷j, dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷g Á“Ï÷ Gı÷. ˙Í® ◊’ÏOπ”Ø®Dı Pfi_K÷ ‹Øb˙Ï º˙b÷fi÷ Á“VKbÂÁ“bÏ® #÷˙® #b #P”>Æbfi÷ gb˙fib ÆP”Z Z÷fib OŸÂb÷fib
œVK, c¶“ “, O˙, Á“¥bK, ƶ∏b Á“bdOŸÂ, #bÆπ˙Á“d, ›qPsKP˙Á“bÏ, T÷LKb, ◊’ÏEK◊ˆ˙Á“ Á“”®œ.
‹˙Dıfi ƶKb÷Ofi® ddZb, ÆPEÎ-#PEÎ sÔKfiŸ¶ Pd•Â, ›SKb’c“ ◊πbk ›·Gıb (33) ”÷ ÆŸ˙πZjbÏ® Dı¶«ˆ ! Dı÷ ƶ˙Ïb÷ Á“”÷˙bKb Gı÷ Z÷ ƶ˙Ï #b ◊πÁ“bÏ÷
&◊Dı÷ Gı÷. d”b˙πZ v“◊ Gı÷ Tb÷Á“P”Zfi÷ dbÊ÷“ •÷{“ ˙πZ ‹˙v“◊ Gı÷. •ŸZdb¶ Z÷fi÷ ÆbOÏ Ædbfi
(24) Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“ c÷“˙Zb, dfiŸÛK #fi÷ #ÆŸÏb’c“ Á“mb Gı÷. Z◊ƶKd-d”b˙πZ v“◊ Gı÷. •÷{“ œ®T-OŸÂv“◊ ◊ Gı÷, ÆSK #fi÷
Tb÷Á“db¶ Tb÷gØ® &◊Dı÷Tb ◊’ÏOπ” Dı÷˙b÷ «®\÷ Á“b÷› Oπ” fiØ®, ◊bœ fiØ®, #bDı˙Zb v“◊ Gı÷. EbÏ OPZfiŸ¶ ˙Dıfi ØbK Gı÷. Æ˙÷| PDıfi÷wÏb÷#÷ Z÷ &◊c÷“œ÷T
◊πPZ«¶j fiØ®, Æ˙Tb÷Á“db¶ Æ˙ º˙b÷fi÷ ◊’ÏOπ” ˙ÍO÷Tb÷ Gı÷. ◊’ÏOπ”Ø® Gı÷. Á“d ÏDıfib P˙c“bÏÁ“ Gı÷. Æ÷>Á“ “b÷ g˙b÷fib÷ fibœÁ“ Gı÷. Æ÷>Á“ “b÷ cŸ“:√b÷fib÷ ƶ˙Ï˙ ÷“
OπÆ÷Tb º˙b÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ fiÕ“ ØbK Gı÷ #fi÷ #∏bfiÏŸ◊® #¶jÁ“bÏdb¶ dC ØbK db÷¨-GŸıÊ“Á“bÏb÷ ØbK Gı÷ Æ÷>Á“ “b÷ ÆŸ√b÷fib÷ ◊π˙ZÁ“ Gı÷. Á“b◊ŸÏŸ¥b÷ ˙ ÷“ jbÏ Á“Ï˙bfi÷
Gı÷. d”bdb÷”fi®KØ® dˆPGıZ ØK÷T® dPZ˙bTb #÷ º˙b÷ Tb÷gfi÷ ˙œ Ø› #œaK #fi÷ ÆS◊ŸÏˆ¥b÷ ˙ ÷“ Æ÷˙fi-#bEÏ Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷. Pfi˙b Odfi Á÷“
Ï”÷˙bØ® d”b #∏bfifib #¶jÁ“bÏ ÏŸ◊ #÷˙b º˙-PfiÁ“bKdb¶ c“®]Á“bÍ ÆŸj® ‹˙Ofi® ◊πbPk Á“Ïb˙fibÏ Gı÷. Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib #b ◊b¶E ƶ˙ÏfbÏb÷ Gı÷. Z÷db¶ ◊”÷TŸ¶
◊’Ïgπd Á“Ï÷ Gı÷. #÷˙b ◊’ÏOπ”fib÷ ¸TP˙ ◊bÁ“ #b Tb÷Á“db¶ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“db¶ ""#P”>Æb'' Gı÷.
#V◊ ÆŸ√ #fi÷ «”y cŸ“:√ ÏŸ◊ Gı÷. Z÷ d”bgKfiŸ¶ Á“bÏ Gı÷. Á“dÏŸ◊® ÏDıfi÷ #b #P”>Æb c÷“˙ dfiŸÛK #fi÷ #ÆŸÏ Tb÷Á“ fi÷ dbÊ÷“ f®◊ Ædbfi Gı÷.
Ob∑“ Ï®Z÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷; Z÷ c“bÏŸÂ Gı÷, Á“≤“b÷Ï Gı÷, #œbZbÁ“ÏÁ“ Gı÷ #fi÷ ”\Ïb÷ º˙b÷fi÷ dbÊ÷“ ϨÂ, œÏÂ, OPZ, ◊πPZ{“b v“◊ Gı÷. #b #P”>Æbfib Pfi˙bÂ,
˙¥ ÆŸj® gb÷OÔKb PÆ˙bK fi GˆıÊ“b Z÷˙Ÿ¶ Á“d Gı÷. Pfi˙øPÎ, ÆdbPj, œb¶PZ, Á“[PZ, ÏZ®, P˙ÏZ®, •ŸZb¶O, ZøPk, c“Kb, P˙dŸ§aZ,
(25-29) #÷ ◊πdbÂ÷ #bÆπ˙b÷ Á“dÏŸ◊® ÏDıØ® º˙fi÷ dPTfi Á“Ï÷ Gı÷ œb§ÒZ, Æ@KÁ„“, #bÏbjfib, d”Z®, «b÷j®, jøPZ, ÆdøP∞, ≠“P∞, ˙øP∞,
#fi÷ ÆdK÷ ÆdK÷ º˙fi÷ EbÏ OPZfib Á“bÏ ϟ◊ ƶÆbÏdb¶ Ï√ “b˙÷ Gı÷. Z÷ §‹ØPZ, ◊ŸPÕ“, fi¶c“b, gsb, P˙œŸPo, T§¯j, P˙PœÕ“ WPÕ“ Á“VKbÂ, d¶OT,
#fi¶Z #jdKŸaZ #fi÷ #Áø“Z◊ŸhK º˙b÷ jdfi÷ Æb¶gÍZb fiØ® #fi÷ ◊πdb÷c“, P˙gˆZ®, Ϩb, PÆP∞-#b˙bÆ, #fibÆπ˙, Á÷“˙T®fiŸ¶ ‹Øbfi, Pœ˙,
Pnhvgrn/19
ÆPdPZ, œ®T, ƶKd, œ®TOø”, ƶ˙Ï OŸk®, #µK˙ÆbK, &•K, K∏ jøZ Á÷“œ, w•Ÿ Tb÷d fi√˙bÍb Æ˙Ob‰ ◊πPZÁ“d P˙dŸaZ Æd®E®fi #÷˙b
#bKZfi, DıKÂb, #◊πdbc“, #bwbÆ, P˙wbÆ, #gK, Æ˙º˙b÷fi® TId®fib #fi÷Á“ •ŸZjÏ gO˙¶Zb÷#÷ #b #P”>ÆbfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷TŸ¶ Gı÷. •ŸZ∏bfi P˙’c“Z«ŸP∞
#fib]bZ, Eb÷¨b, ◊P˙‰, œŸPE, ◊ˆ\, P˙dTb, ◊πÁ“bœv“◊, PfidTZÏ ˙O÷Ï÷ j®ÏdPZ, «Ÿ’c“j, &Oπ Z÷\÷T÷LKb˙bÍb, Pfi_K ˙‹ZŸPfiÂK Á“Ï˙bdb¶ #fi÷
Æb›≤“ fibdb÷ Á“mb Gı÷. µKbfidb¶ T®fi, #Ÿ«∞ jdµKbfi® ◊b¶E d”b˙πZb÷Ø® KŸaZ ÆPdPZ ˙ ÷“ ÆPdZ
(34) #b Z÷ #P”>Æb gO˙Z®fib ◊KbK˙bE® #ØbZ Z÷-Z÷ jdfi® ◊b◊ œb¶Z GıÁ“bK º˙ ϨÁ“ PfiSK#◊πdZ #÷˙b ◊πÁ“bÏfib OŸÂb÷Ø® KŸaZ #÷˙b
#◊÷¨b#÷ Gı÷. Z÷ g˙g®Z ØK÷Tb ◊πb®fi÷ dbÊ÷“ œÏÂv“◊, ◊¨®#b÷ dbÊ÷“ OŸÂ˙bfi ◊ŸÏŸ¥b÷#÷Z fiŸ¶ #fiŸ◊bTfi Á“KŸ∂ Gı÷.
#bÁ“bœv“◊, Zø¥bZŸÏ dbÊ÷“ ◊b®Ædbfi, ¨ŸjbZŸÏdbÊ÷“ gb÷Dıfi, ÆdŸs dµK÷ #b #P”>Æbfib ◊bTÁ÷“ œŸ¶ Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷ Z÷ DıÂb˙÷ Gı÷. ◊øPØ˙®, DıT,
˙”bÂ, EZŸÛ◊c“◊πb® dbÊ÷“ P˙•bd, Ïb÷O®fi÷ dbÊ÷“ #b…¥Pj, #Ê“˙® dµK÷ #PC, ˙bKŸ, ˙fi‹◊PZ, ‰Æ, ‹Øb˙Ï #÷ Æ˙ º˙b÷fib c“Kbv“◊ ◊πKb÷Dıfifi÷ dbÊ÷“
ÆbØv“◊ #÷˙® #b #P”>Æb #b «j® &◊db Á“ÏZb ◊ #PjÁ“ZÏ Gı÷. #b œŸ∞ Pfic“b÷|¥ #b”bÏ #bc“®fi® O˙÷¥Âb Á“Ï˙® \÷›#÷. ÆbjŸ#b÷ #÷ Z÷ #b”bÏ
Dı÷ #P”>Æb Gı÷ Z÷ ◊ø§Ω˙, DıT, #PC, ◊˙fi, ˙fi‹◊PZ «®Dı”’ÏZÁ“bK, #Áø“Z #Á“b’ÏZ, #Pfid¶‰®Z #b…c÷“PÆÁ“ c“b÷¥ ÏP”Z, Æ’Á“#Z, fi˙Á“b÷Ê“® ˙ ÷“
DıÍEÏ, ‹ØÍEÏ, √÷EÏ, ‰Æ, ‹Øb˙Ï, Æ˙÷| gˆZb÷ º˙b÷fi÷ Á“VKbÂÁ“bÏ® Gı÷. ◊’ÏœŸ∞ œ¶§aZ #b’c“œ c“œ c“b÷¥Ø® ÏP”Z &oOd &S◊bc“fi #fi÷ #÷¥Âb œŸ∞
#b ◊ˆ˙b÷|aZ gO˙Z® #P”>Æb Gı÷ Z÷ #◊’ÏPdZ ∏bfi-c“œfifib jbÏÁ“ º˙ÏP”Z #÷˙b÷ ◊πbÆŸÁ“ #b”bÏ ÆbjŸ#÷ T÷˙b÷ \÷›#÷. #bÆfi÷ «÷Æ®fi÷ Á“Øb
œ®T OŸÂ, P˙fiK, Z◊, ƶKd, jbÏÁ“ fibKÁ“, Z®Ø∂Á“Ï, Æ˙DıO˙SÆT Á“ÏZb¶ Z÷dfi÷ Á“b÷› Tb˙®fi÷ #b◊÷ Zb÷ ◊ fi Á“V◊÷, PE’Á“SÆb, d¶‰, ˙fib…¥Pj,
P‰Tb÷Á“, ◊ˆ≈K, PDıfiE¶s, gO˙¶Zb÷#÷ ◊b÷Zbfib ∏bfiØ® ÆbÏ® Ï®Z÷ \÷K÷T® #b”bÏ ◊ fi Á“V◊÷, T¨Â &S◊bZ ≈Kb÷PZ¥ PfiPdÎ ‹˙◊π¸Í, Á“bd Á“Øb’c“,
\Â÷T® P˙PœÕ“ #˙Pj∏bfi® fbÏb Á“”÷˙bK÷T®, ≠“DŸıZPd dfi: ◊K˙∏bfi® ØÁ“[ ÁŸ“Zˆ”T ◊π÷ÏÁ“b’c“ Ï®Z÷ Pg¨b T÷˙® ÆbjŸfi÷ fi Á“V◊÷.
◊πSK¨ \÷˙bK÷T, P˙◊ŸTdPZ dfi: ◊K˙∏bfi®Ø® P˙’c“Z, ◊ˆ˙jÏb÷Ø® gÂbK÷T® #÷ Dı Ï®Z÷ c¶“g˙øPÎ, ƶϨÂ, œbÆfi ◊πKb÷O ◊πœ¶Æb, «”ydbfi #b◊®fi÷
˙…PA“K T§¯jjbϮخ ◊bPTZ, dPZ, •ŸZ, dfi, ◊K˙ #fi÷ Á÷“˙Í∏bfi® fbÏb ◊ˆ\ Á“Ï®fi÷ P”Tfib Pfi>c“fib O”b ZDıfib Zb “fib gK «Zb˙®fi÷ #Pgdbfi A“b÷j
Æ÷˙bK÷T® #bdœb÷|T§¯j DıÍb÷¥Pj˘T÷Ûdb…¥Pj, P˙◊πŸ “b…¥Pj, Æ˙b÷|¥Pj #b’c“ KbEÁ“˙øPÎ #b’c“Ø® Ob÷EÏ®fi® O˙÷¥Âb Á“Ï˙® \÷›#÷ fi”®>. Z÷dDı Pd‰Zb
T§¯j Dı÷fi÷ ◊πbk Ø› Gı÷ Z÷ ZØb «®Dı «ŸP∞ Á“b÷{“ «ŸP∞, ◊c“bfiŸÆbÏ® T§¯j- ◊πbØfib Æ÷˙fib fbÏb Ob÷EÏ®fi® O˙÷¥Âb Á“Ï˙® fi”®. ◊϶ZŸ #∏bfi-#Oø∞
ƶP˙C •b÷ZT§¯j Dı÷dfi÷ ◊πbk Ø› Gı÷ Z÷fib ˙ ÷“ Æ÷˙bK÷T, •ŸZjÏ, dfi, #P∞Õ“ #c“®fi, dbfiPÆÁ“P˙Á“bÏ ÏP”Z #Á“ÏŸÂ, #P˙¥bc“, Zfib˙ SKbO®fi÷
˙EfiÁ“bK, «Í˙bÍb, ∏bfi-c“œfi Eb’ω «Í˙bÍb, ¨®ÏbÆπ˙, dµKb•K, ƶKddb¶ &Ud® Ï”®fi÷ Eb’ω P˙fiK KŸaZ ÆdbPjOŸÂ KŸaZ. #÷˙b Ø›fi÷
ÆP◊ÏbÆπ˙, #P¨Âd”bfiÆ® EbÏ P˙UbjÏ #b’c“ T§¯j˙bfi„ ØÁ“[ Æ÷˙bK÷T Pg¨bfi® O˙÷¥Âb œb÷j Á“Ï÷.
#÷Á“ «÷, ‰Â, EbÏ Kb˙Z„ Gı dbÆ® ◊K∂Zfib Z◊‹˙® ZØb &§S¨k-Pfi§S¨k #b ◊π˙Efi DıOZfib GıÁ“bKfib º˙b÷fi® Ϩb v“◊ c“Kbfib PfiPdÎ÷
#¶Z ◊πb¶Z v“¨ ÆdŸc“bfi. #≥ ‘TbÊ“dbfi #÷˙b Pg¨bEÏ ØÁ“[ Æ÷˙bK÷T® Gı÷, gO˙¶Z÷ Á“”÷T Gı÷. Z÷ º˙b÷fi÷ P”ZÁ“Zb, ◊Ïg˙db¶ œŸg ¸Íc“bK®, gbP˙db¶
ƶZŸÕ“-Z≈\Z &◊PfiP”ZÁ“, œŸ∞…¥PÂÁ“, ƶpKbc“PÎÁ“, WPÕ“TbPgÁ“, Á“VKbÂÁ“bÏ®, œŸ∞, ÒKbKKŸaZ, #ÁŸ“’Ê“T, #fiŸÎd, Æ˙ cŸ“:√b÷fiŸ¶ &◊c“bdfi
#WPÕ“TbPgÁ“, ¥P{“, TbPgÁ“ #b’c“ #PgOπ”jbÏ® fbÏb Æ÷˙bK÷T Gı÷. Á“ÏfibÏ Gı÷.
˙Í® #b#P”>Æb, #bK¶P«T, ◊Ÿ’Ïd~¶“∑“, #÷Á“bÆŸ¶ PfiP˙Pg≥P◊> “, (35) #b ◊πØd ˙πZfi® ◊b¶E gb˙fib#b÷ Gı÷. Z÷fib ˙ ÷“ ◊πbÂbPZ◊bZ
◊bPZÁ“ ◊’ÏPdZP◊> “◊bPZÁ“, #¶Zb”bÏÁ“, ◊¶Zb”bÏÁ“, #ÏÆb”bÏÁ“, P˙ÏÆb”bÏÁ“, P˙Ïd ˙πZfi® ÆbÏ® Ï®Z÷ Ϩb ØbK Gı÷. 1- aT÷œ fi ØbK Z÷ Ï®Z÷
v“¨”bÏÁ“, ZŸ·Gıb”bÏÁ“ #¶Zº˙ Kb˙Z„ ZŸ·Gı º˙®, &◊œb¶Z º˙®, ◊πœb¶Z ≈KÂb◊ˆ˙Á“ Odfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ #b Ï®Z÷ KŸO◊πdbÂ÷ gˆPdfiŸ¶ #˙Tb÷Á“fi Á“ÏZb¶ WPÕ“
º˙®, P˙§aZ º˙®. #¨®Ï djŸÆP◊{“ #fi÷ ÆdUdb¶ÆbPœÁ“ #÷ Æ˙÷| fbÏb ˙ ÷“ Á“[ “b, ◊Z¶O®Kb ‰Æ ‹Øb˙Ï º˙b÷fi® c“Kb◊ˆ˙Á“, ◊ŸÛ◊ ¸Í, Gıb, ◊π˙bT,
Æ÷˙bK÷T® Gı÷. ‹Øbfib PZÁ“◊πPZdb‹ØbPKÁ“ ‹Øbfib÷SA“’ÏÁ“, ˙®ÏbÆPfiÁ“ fi…¥PjÁ“ Á¶“c“, dˆÍ, ◊b®, dbÊ“®, «®Dı, ”’ÏZÁ“bK fi÷ ◊’Ï˙ºfi÷ PfiSK
c¶“ “bKPZÁ“ T¶O “œbPKÁ“ #÷Á“◊πbwÁ“ #bZb◊Á“, #◊πb˙øÎ, #Pfi{“®Z, #Á¶“ ˆ“Á“, ›KbÆPdPZ◊ˆ˙Á“ #˙∏b Pfi>c“b, O”b P”>Æb Gı÷c“fi g÷c“fi ˙jfi÷ Kb÷‘K «fiZb
Pnhvgrn/20
fiØ®. Z÷dDı Á“b÷›◊ ◊πÁ“bÏfib gK #fi÷ cŸ“:√fi÷ ◊πbk Á“Ï˙b Kb÷‘K «fiZb ˙¬, ◊b‰, Á¶“«T, c¶“ “, Ï\÷”ÏÂ, dŸ”◊PÎ, ◊bc“◊πb…>GıfiÁ“ #b «jb ƶKdfib
fiØ®. #b ◊πÁ“bÏ÷ ›KbÆPdPZfib Kb÷OØ® #bSdb gbP˙ZbSdb «fi÷ Gı÷. dPTfiZb ◊b÷¥Â dbÊ÷“fib &◊Á“ÏÂb÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷fib fbÏb ◊˙fi, #bZ◊, Z “Á“b÷, c“œ,
ÏP”Z, #ƶÁ“PTÕ“, #¨Z Eb’ω gb˙fibØ® ÆbjŸ #P”>ÆÁ“ #fi ƶKd® ØbK dœÁ“ #fi÷ œ®ZØ® Ϩ ◊bd˙bfi÷ dbÊ÷“ dŸPfi#÷ ÏbOf÷¥ÏP”Z Z÷fi÷ jbÏ Á“Ï˙b
Gı÷. \÷›#÷. Z÷fiŸ¶ ”¶d÷œb ◊’ “T÷ ”ÏÂ, ◊π‹¸b÷Ê“, ◊πdbDıfi ÏbZ-’c“˙Æ #◊πdÎ
«®º dfib÷OŸPk gb˙fib- #œŸg dfiØ® º˙ ◊b◊fiŸ &◊bDıfi Á“Ï÷ Gı÷. ◊Â÷ ÆdKbfiŸÆbÏ PfiÏ®¨Â #fi÷ Pfi¨÷◊ Á“Ï˙b \÷›#÷. gbDıfi, &◊Á“ÏÂ,
Z÷ #jdv“◊ Gı÷. c“bÏŸÂ Gı÷, fiøœ¶Æ Gı÷, ˙j-«¶jfi #fi÷ aT÷œfib Á“bÏÂgˆZ &◊Pjfi® T÷-dˆÁ“db¶ DıKÂb Z÷ #b #bc“bfi √¶ “ Pfi¨÷◊ ÆPdPZ Z÷fib
Gı÷, dÏ gK◊’ÏaT÷œ c÷“fibÏ Gı÷, Z÷Ø® Á“b÷›◊ Á“bÍ÷ Æ”÷Dı ◊ ◊b◊Á“bÏ® Kb÷OØ® #¶ZÏbSdb gbP˙Z ØbK Gı÷. PfidÍ-#ƶ§aTÕ“ #fi÷ P˙œŸ∞ Eb’ω
dfiØ® #œŸg P˙EbÏÂb fi Á“Ï˙® #fi÷ dfi ÆPdPZ ˙ ÷“ #¶ZÏbSdbfi÷ gbP˙Z gb˙fibØ® #P”>ÆÁ“ #fi÷ ƶKZ #÷˙b ÆŸÆbjŸ «fi÷ Gı÷.
Á“Ï˙b÷. Z÷ gbP˙ZbSdb #œ«T, #ƶ’Á“PTÕ“, P˙œŸ∞ Eb’ω gb˙Ø® ÆbjŸ #b ◊πdbÂ÷ #b ƶ˙Ïfib fbÏfib÷ Æ@KÁ„“ ƶ˙ÏØ® ÆŸ◊πPÂjbfi Øb Gı÷.
#P”>ÆÁ“ #fi÷ ƶKd® «fi÷ Gı÷. #b ◊b¶E Á“bÏ ˙ ÷“ dfi, ˙Efi, Á“bKb ÆbÏ® Ï®Z÷ ÆŸÏP¨Z Á“Ï® PfiSK
‰®º ˙EfiÆPdPZ gb˙fib-Æb˙U ˙b®خ ◊b◊fib÷ «¶j ØbK Gıb, #bº˙fi #b #P”>Æb fbÏfiŸ¶ jøPÎ #fi÷ dPZ ◊ˆ˙Á“ ◊’Ï◊bTÁ“ Á“Ï˙Ÿ¶. #b
◊b◊Á“bÏ® ˙Efi fi «b÷T˙b #÷ Ï®Z÷ ˙EfiÆPdPZ gbP˙ZbSdb ØbK Gı÷. PfidÍ #P”>Æbv“◊ ƶ˙Ï Kb÷O #fib•K, #aTŸ¥, #§·Gıc„“, #◊’Ï•b˙®, #ƶ§aTÕ“
#ƶ§aTÕ“ #fi÷ P˙œŸ∞ Eb’ωgb˙Ø® ÆbjŸ #P”>ÆÁ“ #fi÷ ƶKd® «fi÷ Gı÷. #fi÷ œŸo Gı÷. Æ˙ PDıfi÷wÏb÷#÷ dbÒK Á“Ï÷T Gı÷. &aZ ◊πØd fbÏfi® ÆbÏ® Ï®Z÷
Eb÷Ø® #b”bÏ #÷¥Âbdb¶ œŸ∞-Pfic“b÷|¥-O˙÷¥Âb Á“Ï˙®. #∏bfi #Oø∞ ‹◊œfib ◊bTfib œb÷jfib ZÏÂb Á“[Zfib, #bÏbjfib, #b∏bfi® #fiŸ◊bTfib Á“Ï˙®
#cŸ“Õ“ #’c“fi-#P˙dfi #Á“ÏŸÂ #P˙¥bc“-#◊’ÏZ¶Z \÷O® Kb˙Z„ Pg¨bEKbdb¶ #÷d ∏bZ◊Ÿ‰ gO˙bfi d”b˙®Ï÷ Á“”÷T Gı÷ Z÷ ◊πPÆ∞ Gı÷. PÆ∞ Gı÷, PÆ∞
Pfic“b÷|¥ Oπ” Á“ÏfibÏ, OŸÏŸDıfi ◊bÆ÷ #b˙®fi÷ OdfibOdfi #PZEbÏfi® ØK÷Tbfib &Îd #fiŸœbÆfi v“◊ Gı÷. ◊ÏdbSdb#÷ Á“”÷T Gı÷, &◊c÷“œ÷T Gı÷,
#bTb÷Efib Á“Ï÷, ◊πPZA“d Á“Ï÷, OŸÏŸDıfifib &◊c÷“œ ◊ˆ˙Á“ PfiÏPZEbÏ #fi÷ ◊πœ¶Æ÷T Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ #b ◊”÷TŸ¶ ƶ˙Ï fbÏ ◊ˆÂ ØKŸ¶.
#◊πdÎ «fi® ¸Ï® #fi÷¥Âb ◊c“fi÷ ◊πPZA“d® ÆŸ√ ◊ˆ˙Á“ «÷Æ÷ dŸ”`Z db‰ #µKKfi : 6 - ƶ˙ÏfbÏ - 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
µKbfi-œŸg Kb÷O-∏bfi-‹˙bµKbKdb¶ dfifi÷ Ob÷◊˙®fi÷ jddK «fi®. dfifi÷ #µKKfi : 7 - ƶ˙ÏfbÏ : 2
P˙Á“bÏ ÏP”Z Ïb√®. œŸg P˙Oπ” ÏP”Z-ÆdbPj #fi÷ •∞b ƶ˙÷O PfiDıÏb KŸaZ (36) ”÷ Dı¶«ˆ ! «®DŸı ƶ˙Ï fbÏ Z÷ ÆSK˙Efi. Z÷ œŸ∞ Gı÷, ◊P˙‰
dfi˙bÍb÷ «fi÷, ◊π˙Efi ˙SÆTZbØ® gbP˙Z dfi˙bÍb÷ Ø› ◊b÷Zbfib ‹Øbfi÷Ø® Gı÷, Á“VKbÂÁ“bÏ® Gı÷, ÆŸdZ, ÆŸgbP¥Z, ÆŸ˙πZ, ÆŸÁ“PØZ, ÆŸWPÕ“, ÆŸ◊πPZP{“Z,
&≤“®fi÷ ◊KbKA“d÷ ÆbjŸ#b÷fi÷ gb˙Ø® Pfid¶‰Â Á“Ï÷ #fi÷ OŸÏŸ #b∏b ◊πbk ØZb ÆŸ◊πPÆ∞K œ˙bÍŸ¶ ƟƶKPdZ Gı÷. c÷“˙-EA“˙Z®| ◊π˙Ï ÆŸP˙P”Z DıfidbÒK, •÷{“
#bÆfi÷ «÷Æ® dSÆÁ“Ø® #b϶g® ÆŸj®fi® ÆdOπ Á“bKbfi® ◊πdbDıfib Á“Ï® PA“KbœbÍ® ÆbjŸfib jdbfiŸ{“bfi v“◊, Z◊ PfiKdb÷Ø® ◊’ÏOøP”Z Æc„“OPZfib ◊ØfiŸ¶
#b”bÏfib P˙¥Kdb¶ #dˆPGıZ-#OøP∞Z, #OP”Z, #fib«∞ Tb÷TŸ◊ZbÏP”Z, c÷“œÁ“, Tb÷Á“b÷Îd #÷˙Ÿ¶ #b ˙Efi Gı÷. P˙UbjÏb÷fi® #bÁ“bœ Obd®fi® P˙UbfiŸ¶
aT÷œ ÏP”Z Tb÷g ÏP”Z #fibSdbØ®| «fi÷ #fi÷ #b”bÏ Á“ÏZ® ˙÷Íb#÷ ÆŸÏ-ÆŸÏ ÆbjÁ“, ‹˙Ofib÷dbO #fi÷ PÆP∞fib ◊ØfiŸ¶ ◊πc“œÁ“ Gı÷, #P˙ZØ #÷˙Ÿ¶ Z÷ ÆSK
Á÷“ E˙ “-E˙ “ fi Á“Ï÷. «”y DıVc“®Ø® Á÷“ «”y j®d÷Ø® fi √bK. Dıd®fi &◊Ï ≠“DŸıÁ“, #ÁŸ“Ê“®T, gˆZbØ, #Ø P˙œŸ∞, Æd‹Z º˙b’c“fiŸ¶ ◊πœbÆÁ“, ◊πPZ◊bc“Á“
c“bÂbfi˙÷Ï÷, db÷Ê“b◊b‰db¶ DıKÂb ◊ˆ˙Á“ Æb˙jbfi® Ïb√®fi÷ ƶKb÷Dıfib’c“ c“b÷¥ ÏP”Z Gı÷, #P˙ÏŸ∞ v“◊÷ ◊b÷Zbfib ‹˙v“◊fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“Á“, djŸÏ, ◊πSK¨ c÷“˙ Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #b
«fi®fi÷ ÏbO Á÷“ f÷¥ ÏP”Z ◊Â÷ ¸aZ &c“Ï ◊ˆPZ #Ø÷| ƶKdKb‰bfib Pfi˙b”fi÷ Dı÷ ÆSK˙Efi Gı÷ Z÷ #b_KÁ“bÏ®, ÆdŸsdµK÷ ◊ fib…Á“bfi÷  ˆ“◊Z® «Eb˙fibÏŸ¶,
dbÊ÷“ ◊πb jbÏ Á“Ï˙b ƶKZdŸPfi DıKÂb ◊ˆ˙Á“ #fi÷ Ædgb˙Z #b”bÏ Á“Ï÷. ◊b®fib ˙dÍdb¶ ¸ÆbK÷T dfiŸÛKfi÷ «Eb˙fibÏŸ¶, #PCfi® ≈˙bÍbdb¶ ◊Â
#b”bÏ ÆPdPZ Kb÷OØ® gbP˙Z #bSdb ØbK Gı÷. PfidÍ #ƶ§aTÕ“ P˙œŸ∞ ÆSK˙bc“®fi÷ fi «bÍfibÏŸ¶, &Á“bÍ÷T Z÷T Á÷“ TbTEb÷Í Tb÷∑“bfib ‹◊œfi÷ ◊ cˆ“Ï
Eb’ωgb˙fibØ® #P”>ÆÁ“ ƶKZfib #÷˙b ÆŸÆbjŸ «fi® \K Gı÷. Á“ÏfibÏŸ¶, Z÷˙b &Û ◊c“bØ ”bØdb¶ T÷ Zb÷ ◊ fi c“lb “fibÏŸ¶,◊ ˙Z ◊ÏØ®
◊b¶Ed® #bc“bfi-Pfi¨÷◊ ÆPdPZ gb˙fib, ◊bÊ“, «b\÷≤“ œNKb ƶØbÏb÷ ¸÷>Á“˙bdb¶ #b˙÷ Zb÷ ◊ Z÷fib ◊πgb˙÷ «Eb˙fibÏŸ¶ #÷˙Ÿ¶ #b ÆSK˙Efi Gı÷.
Pnhvgrn/21
#b Ï®Z÷ Dı÷ ÆSK˙bc“® dfiŸÛKb÷ ”b÷K Gı÷. Z÷ ZT˙bÏb÷ ˙·E÷ ]÷Ïb› \K (37) #b ◊π˙Efifi® #ÆSK, P◊œŸfi, Á“≤“b÷Ï, #bÁ“Ïb, Á“ “˙b Á÷“ E◊Í
Zb÷ ◊ #¨Z œÏ®Ï Ï”÷ Gı÷. ˙j, «¶jfi, #◊Ïbj, #bÏb÷◊, ]b÷Ï œ‰ŸZb #÷ ˙EfiØ® dŸPfi Dıfib÷fi® Ϩb ØbKb Z÷ dbÊ÷“ gO˙¶Z÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ Á“”÷T Gı÷.
«jbdb¶Ø® «E® \K Gı÷. œ‰Ÿ#b÷Ø® ]÷Ïb› \K Zb÷ ◊ Z÷fi® ˙·E÷Ø® #¨Z #ÆogˆZ #Øfi÷ Á“”÷fibÏ ˙Efi #ÆSK, ◊Ïc“b÷¥ ƈEÁ“ Z÷ P◊œˆfi, #ÒKfib
œÏ®Ï÷ «”bÏ #b˙÷ Gı÷. ÆSK ˙Efidb¶ T®fi Ï”÷fibÏfiŸ¶ c÷“˙b÷ ◊ Ϩ Á“Ï÷ Gı÷. ddfi÷ &]b “b ◊b “fibÏŸ¶ Z÷ ◊ŸÏŸ¥, &f÷ODıfiÁ“ Z÷ Á“ÏŸÁ“, ˙ P˙EbK÷| «b÷TbK÷T
#b ÆSKfi÷ Z®Ø∂Á“Ï gO˙¶Z÷ «®\ d”b˙øZv“◊÷ gb√÷T Gı÷. Eb÷c“◊ˆ˙®|- Z÷ E◊Í ˙Efi Á“”÷˙bK. #b ◊π˙Efi #bSdbfi÷ dbÊ÷“ P”ZÁ“Ï®, œŸg ¸Íc“bK®,
c“œ◊ˆ˙®|#÷ ◊πbgøZ v“◊÷ #fi÷ d”P¥#b÷#÷ PÆ∞b¶Z v“◊÷ ‹˙®Á“bÏ÷T Gı÷. ›Òs- gP˙ÛKdb¶ Á“VKbÂÁ“bÏ®. œŸ∞, ÒKbK◊ˆÂ, #ÁŸ“Ê“®T, #fiŸÎÏ, Æ˙ cŸ“:√-
EA“˙Z®| dbÊ÷“ Z÷ &◊bc÷“K Á“mŸ¶ Gı÷. ˙…dbPfiÁ“b÷ dbÊ÷“ Æbjfibfib÷ P˙¥K Gı÷, #b ◊b◊fiŸ¶ &◊œdÁ“ Gı÷.
ÆSK, d”bfi #Ø˙bÍŸ¶ Gı÷. d¶‰-#b…¥Pj #fi÷ P˙UbfiŸ¶ Æbjfi Gı÷. EbÏÂOÂb÷ #b ÆSK ˙Efi #ØbZ„ «®\ dø¥b˙bc“ P˙Ïd ˙πZfi® ϨbØ÷| ◊b¶E
#fi÷ •dÂb÷fi÷ P˙Ub PÆ∞ ØbK Gı÷, #b ÆSK dfiŸÛK dbÊ÷“ ˙¶c“fi®K Gı÷. gb˙fib #b÷ Á“”® Gı÷. Z÷db¶ ◊”÷T® #fiŸP˙PE>SK ÆPdPZ, gb˙fib ◊π‹ZŸZ ƶ˙Ï
#ÆŸÏb÷ dbÊ÷“ ◊ˆDıfi®K Gı÷ #fi÷Á“ jdb÷|fib #fiŸKbK®#÷ ‹˙®Á“bÏ÷T Gı÷.Tb÷Á“db¶ ÆbÏ #µKKfifi÷ Æb¶gÍ®fi÷, ÆbÏ® Ï®Z÷ \®fi÷ ˙÷OKŸaZ, S˙ÏbKŸaZ, E◊Í, Á“ “˙b,
gˆZ Gı÷. ÆdŸsÁ“ÏZb¶ ◊ ˙jŸ¶ O¶g®Ï Gı÷. d÷ÏŸ◊˙Z Á“ÏZb ◊ ˙jŸ §‹ØÏ Gı÷. Á“≤“b÷Ï, #P˙EbÏ® «®\fi÷ ◊® “bDıfiÁ“, Æb˙U, ˙Efi «b÷T˙b \÷›#÷ fi”®> Dı÷
E¶s d¶ “T Á“ÏZb ˙jŸ Æb…@K Gı÷. ƈK d¶ “T Á“ÏZb ˙jŸ c“®k Gı÷. œÏc“≠“ZŸfib ˙Efi ÆSK ”b÷K, P”ZÁ“bÏ®, PdZ, Oπbm, œŸ∞, ƶOZ, ‹◊Õ“ Æd®P¨Z #÷˙b
#bÁ“bœ Á“ÏZb ˙jŸ¶ PfidÍ Gı÷. O¶jdbc“fi ◊˙Z Á“ÏZb¶ ˙jŸ ÆŸO¶PjZ Gı÷. #b ˙Efib÷ Dı #˙ÆÏ÷ «b÷T˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #fiŸP˙PEÒSK ÆPdPZfib Kb÷OØ® gbP˙Z
Tb÷Á“db¶ Dı÷ Á“b÷› d¶‰, Kb÷O, P˙Ubfib ƶKb÷O Gı÷. œ¬ #b’c“ Pœ¨b Gı÷. «fi÷Tb÷ #bSdb ÆbÏ® Ï®Z÷ DıKÂb KŸaZ ”bØ, #fi÷ dŸ√˙bÍb÷ Ø›fi÷ ÆdØ
#bOd Gı÷ Z÷ «jŸ¶ #b ÆSKfi÷ #bjbÏ÷ Ï”÷TŸ¶ Gı÷. «fi÷ Gı÷. ÆSK #fi÷ ≠“DŸıZbØ® KŸaZ «fi÷ Gı÷.
ÆSK ”b÷˙b GıZb¶ ƶKddb¶ #˙Ïb÷jÁ“bÏÁ“ ÆSK fi «b÷T˙Ÿ¶ Z÷dDı Dı÷ «®º gb˙fib A“b÷jfi÷ fi Æ÷˙˙b÷ Z÷ A“b÷j® ◊ŸÏŸ¥ Ïb…sv“◊˙bÍb÷ ØbK Gı÷, Z÷
ÆSK «b÷T˙bØ® P”>Æb Á÷“ Æb˙U˙b® «fi÷ Z÷˙Ÿ¶ ÆSK fi «b÷Tb˙Ÿ¶, g÷c“ Dˆı≤Ÿ¶“, Á“≤“b÷Ï, #ÆSK, P◊œŸfi #bÁ“Ïb÷ ˙Efib÷ «b÷T® fib¶√÷, Á“T”, ˙÷Ï, P˙Oπ”
P˙Á“ØbÁ“bÏÁ“, #Ø˙bc“, Á“T”Á“bÏÁ“, #ÒKbK®, #◊˙bc“ Á÷“ P˙˙bc“ ƶKŸaZ Á÷“ #÷ ‰Â÷ Á“Ï® fib¶√÷ Gı÷, ÆSK, œ®T, P˙fiK, #÷ ‰Â÷fi÷ ”Â÷ Gı÷. #P◊πK-
P˙ ¶“«fibÁ“bÏ® #b˙÷œ Á÷“ jøÕ“Zb ◊πjfib, PfiT≈Dı Tb÷Á“, Oø”®K Wc“Õ“, cŸ“:•ŸZ, f÷¥◊b‰ #fi÷ #fibc“Ï®K #÷ ‰Â÷fiŸ¶ ‹Øbfi «fi÷ Gı÷. #÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ #b˙b
#Æ@KÁ„“, #bSd ◊πœ¶Æb ◊Ï Pfi>c“b, KŸaZ #÷˙Ÿ¶ ÆSK «b÷T˙Ÿ¶ fi \÷›#÷. Zd÷ ◊πÁ“bÏfib «®\¶ ◊ #ÆSK ˙Efib÷ A“b÷jbPCKŸaZ dfiŸÛK «b÷T® \K Gı÷ dbÊ÷“
d÷]b˙® fiØ®. jÒK fiØ®, jdP◊πK fiØ®, ÁŸ“T®fi fiØ®, c“bZb fiØ®Ï, ◊ÏbA“d® ƶKd®#÷ A“b÷j fi Á“Ï˙b÷. ¨KbØ® gb˙PZ #bSdb ƶKd ”bØ, ◊O, fiKfi,
fiØ®, ◊¶’ “Z fiØ®, «”y•ŸZ fiØ®, Z◊‹˙® fiØ®, ƶœK ÏP”Z dfi˙bÍb fiØ®, ˙c“fi˙bÍb÷ Ø› ÆSKdb¶ ◊ÏbA“d® «fi÷ Gı÷ #fi÷ ÆSK #bDı˙ZbØ® KŸaZ «fi÷
#b˙b #b˙b ˙Efib÷ Á“b÷›fi÷ Á“”÷˙b \÷›#÷ fi”®> ˙Í® ZdbÏb÷ dbZø ◊¨ ÆbÏb÷ Gı÷.
fiØ®, P◊Zø◊¨ ÆbÏb÷ fiØ®, ÆŸ¶c“Ï fiØ®, Ïb÷O®Õ“ Gıb÷ #÷˙b ˙Efib÷ fi Á“”÷˙b. ‰®º gb˙fib Tb÷g PfiOπ”-Tb÷gfib Æ÷˙fiØ® TŸ¯j «fi® #ÆSK «b÷T®
Dı÷ ˙Efi sÔKØ®, ◊KbKØ®, OŸÂØ® Á“d #ØbZ„ ÔKb◊bÏØ® «”y P˙j \K Gı÷. ¨÷‰ Á÷“ ˙‹ZŸ PfiPdÎ÷, Á“[PZ Á÷“ Tbgfi÷ dbÊ÷“, ≠“P∞Á÷“ ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“,
PœV◊Ø® fibd, #pKbfi, Pfi◊bZ, &◊ÆO, ZP∞Z, ÆdbÆ, ƶPj, ◊c“, ”÷ZŸ, #b”bÏÁ÷“ ◊b® dbÊ÷“, ◊bÊ“ Á÷“ ◊bÊ“Tb dbÊ÷“, œNKb Á÷“ ƶØbÏbdbÊ÷“, ˙¬, ◊b‰,
Kb÷O, &Âb’c“, ◊πSKK, PA“Kb, P˙jbfi, jbZŸ, ‹˙Ï, P˙g§aZ, ˙Â#÷ Á¶“«T, ◊bc“◊πb÷>GıfiÁ“ fi÷ dbÊ÷“, œ®ÛK Á÷“ œ®ÛKfi÷ dbÊ÷“ TŸ¯j «fi® fi÷ Z÷
Æ˙÷|Ø®KŸaZ P‰Á“bÍ P˙¥KÁ“ Z÷dDı Dıfi◊c“ ÆSK #b’c“ c“œ ◊πÁ“bÏfib ÆSKØ® E¶EÍPEÎ dø¥b˙bc“ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. #b Ï®Z÷ #b˙b #ÒK Á“bÏÂb÷Ø® ◊ Z÷
KŸaZ ˙Efi «b÷T˙b \÷›#÷. Z÷ ÆSK Z÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ Á“bKdb¶ ◊’ÏÂdZŸ¶ ”b÷˙Ÿ¶ Tb÷g® E¶EÍ PEÎ «fi® #ÆSK «b÷T÷ Gı÷. #b Ï®Z÷ PfiTb÷|gZb ƶZb÷¥KŸaZ
\÷›#÷. gb¥b ◊πbÁø“Z, ƶ‹Áø“Z #b’c“ «bÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ #fi÷ ˙Efi ◊ #÷Á“, ‰®º gb˙fibØ® gbP˙Z Z÷ º˙bSdb ◊b÷Zbfib ”bØ ◊O fiKfi, ˙c“fifi÷
Pf, «”y #b’c“ Æb÷Í ◊πÁ“bÏ÷ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #Ï”¶Zfi® #b∏b Gı÷. Dı÷ ƶKPdZ Á“Ï® #ÒK˙πZ ◊bTfidb¶ ◊ÏbA“d® «fi÷ Gı÷ #fi÷ ÆSK ZØb #bDı˙
˙Efi ÆŸP˙EbÏ®Z Gı÷ #÷˙b ˙Efi ÆbjŸ#÷ #˙ÆÏ÷ «b÷T˙b \÷›#÷. jdØ® KŸaZ «fi÷ Gı÷.
Pnhvgrn/22
Eb÷Ø® j…Kgb˙fib gK fi ◊bd˙b÷ Z÷. «®Á“ ◊bÆ÷ gK #b˙÷ Gı÷. #b ‰®\ ƶ˙ÏfbÏ dbÊ÷“ ÆbjŸDıfib÷ #÷ Obd #bÁ“Ï fiOÏ PfiOd
gKØ® Z÷ #÷Á“Tb÷ ◊ “® \K Gı÷, Z÷fi÷ gˆZ ◊Á“ ÷“ Gı÷. «®\fi÷ ◊ Z÷ gKg®Z #b’c“‹Øbfib÷ db¶ Á“b÷› ◊ ˙‹ZŸ dPÂdŸaZb’c“ Á“b÷›fi® ◊ “® O› ”b÷K, gˆTb›
Á“Ï÷ Gı÷. Z◊ ƶKdfib÷ SKbO Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ Á“bKfi÷ ◊Ÿv¶“ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®, ÆS◊ŸÏŸ¥ O› ”b÷K, œb÷j˙b GıZb¶ fi Dı “® ”b÷K Z÷fi÷ T÷˙bfiŸ¶ Á÷“ «®\fi÷ T÷˙bfiŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶ fi
Æ÷P˙Z dbO÷| EbT® œÁ“Zb÷ fiØ®, dbÊ÷“ Á“b÷› ◊ ◊πÁ“bÏfib gKØ®, ÔKbPj, Á“V◊÷. P”ÏhK-ÆŸ˙Âfi® ÆbjŸfi÷ ›·Gıb ”b÷Z® fiØ®. dbÊ“® fi÷ ÆŸ˙Âdb¶ Ædbfi
Ïb÷OØ®, ˙ø∞b˙‹ØbØ® Á÷“ døSKŸØ® #Ø˙b Z÷˙b ◊πÁ“bÏfib #ÒK Á“b÷› ◊ gKØ® WPÕ“ ”b÷K Gı÷., #◊’ÏOπ”® ”b÷K Gı÷. Dı÷ Á“b÷› ◊ sÔK √ “b, √÷ZÏ, Dı¶OT
 “Ï˙Ÿ¶ fi”®. #b ◊πÁ“bÏ÷ j…KØ® gbP˙Z º˙ ◊b÷Zbfib ”bØ, ◊O, fiKfi, ˙c“fifi® Od÷ SKb¶ ◊ ÷“TŸ¶ ”b÷K, ◊ŸÛ◊, ¸Í, GıbT, ÁŸ¶“◊Â, Á¶“c“, dˆÍ, ZøÂ, Á“b{“ Á÷“
◊π˙øPÎfi÷ ƶKPdZ Á“Ï® ˙πZ #bÏbjfib dbÊ÷“ ◊ÏbA“d® «fi÷ Gı÷. Á¶“Á“Ï v“◊÷ ”b÷K Z÷ «j® ˙‹ZŸ Øb÷ “® Á÷“ ˙jbÏ÷ fibfi® Á÷“ db÷Ê“® dbPTÁ“fi® #fiŸ∏b
◊b¶Ed® db…fi gb˙fib ”b‹K Æ÷˙fi fi Á“Ï˙Ÿ¶. ”ÆZb÷ ”b‹K Á“ÏZb÷ º˙ PÆ˙bK fi Á“V◊÷. Z÷fib dbPTÁ“fi® #b∏b◊ˆ˙Á“ Dı Oπ” Á“Ï˙. Dı÷ ◊b÷Zbfib÷
#ÆSK #fi÷ #Æc„“gŸZ ˙Efib÷ «b÷T÷ Gı÷. #ÒKfib #◊dbfifiŸ¶ Á“bÏ «fi÷ Gı÷. P˙wbÆ fi Á“ÏZb÷ ”b÷K Z÷fib ]Ï÷ ÆbjŸ#÷ Á“c“® Dı˙Ÿ¶ fi”®> Z÷fib #b”bÏ ◊b®
#ÒKfib cŸ“¥Âb÷fiŸ¶ Á“Øfi P◊πK TbO÷ Gı÷. ◊Ï◊® “bc“bK® «fi÷ Gı÷. Eb’ωfib÷ Tb÷◊ T÷˙b fi”®>, Z÷fib¶ ◊®≤“, ¸TÁ“ œNKb ƶØbÏb÷, ˙¬, ◊b‰, Á¶“«T, c¶“ “,
ØbK Gı÷. #ÒKb÷ÒKfib dÍ˙bØ® #b ◊π˙øPÎ ØbK Gı÷. ◊Ïc“bÏb Ïd #fi÷ Ï\÷”ÏÂ, Pfi¥Ub, Eb÷T◊e“b÷ dŸ”◊PÎ, ◊bc“◊πb÷>GıfiÁ“ #b’c“ ZØb ZØb gbDıfi,
#ÒKb÷ÒK Pfi>c“bfi® ◊π˙øPÎfi÷ ˙÷O dÍ÷ Gı÷. #b˙b º˙b÷ \÷ c÷“˙ OPZdb¶ &S◊≥ ◊b‰b, &◊Á“Ï &◊bPj #b’c“ T÷˙b fi”®> «®\fib c“b÷¥ ◊πOc“ fi Á“Ï˙b, Pfi>c“b
ØbK Zb÷ ◊ Á“b¶c“P◊Á“ Á÷“ #bPgKb÷POÁ“ c÷“˙ «fi÷ Gı÷. #bÆŸ’ÏÁ“ Á÷“ ’Á“P£P¥Á“ fi Á“Ï˙®. «bÍ‘Tbfi dbÊ÷“ T÷˙bK÷T #b”bÏ Oπ”Ï fi Á“Ï˙b÷. «®\fib ÆŸÁø“Zfib÷
c÷“˙ ◊Ÿ¶ ◊bd÷ Gı÷.dbÊ÷“ ”b‹KfiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“Ï˙Ÿ¶. ◊ db…fi ˙ ÷“ gbP˙Z Ø›fi÷ fibœ ØbK Z÷˙b ˙Efib÷ fi «b÷Tb˙b, c“bfidb¶ #¶ZÏbK ØbK Z÷˙b ˙Efi fi
º˙bSdb ◊b÷Zfib ”bØ, ◊O, fiKfi, ˙c“fi fi÷ ƶKPdZ Á“Ï® ◊ÏbA“d œbÍ® «b÷T˙b. Eb “® Á÷“ ›ÛKbfib÷ SKbO Á“Ï˙b÷.
«fi® ÆSK #fi÷ #bDı˙Ø® KŸaZ ØbK Gı÷. Dı÷ dŸPfi #÷¥Âbfi® P˙œŸP∞Ø® ◊πbk ◊®≤“, ¸TÁ“, c¶“ “ #b’c“ &◊Á“ÏÂ,
#b ◊πdbÂ÷ #b ÆSK ˙Efi ƶ˙ÏfbÏ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ #bEÏ®K #fi÷ &◊Pj ◊πbk Á“Ï®fi÷ Z÷fib÷ P˙gbO Á“ÏZb fiØ® Z÷ ˙πZ #bÏbj® œÁ“Zb fiØ®.
ÆŸ◊πP”®Z Gı÷. Z÷Ø® #b ◊b¶E gb˙fib ˙ ÷“, dfi, ˙Efi, Á“bKbfib Kb÷Ob÷fi÷ Z÷fibdb¶ «®\ dbÊ÷“fi® ƶOπ” ÏŸPE ”b÷Z® fiØ®. #÷ Dı Ï®Z÷ Z÷ Z◊fib÷, ˙Efifib÷,
ÆŸÏP¨Z Á“Ï® ”¶d÷œb, º˙fi ◊KÒZ #b ÆSK˙Efi Kb÷O jøPZ #fi÷ dPZ ◊Ÿ˙Á“ v“◊fib÷, #bEbÏfib÷, gb˙fib÷ Eb÷Ï ”b÷K Gı÷. db÷Ê÷“Ø® #◊πdbÂgb÷º,
◊bTfi Á“Ï˙b Kb÷‘K Gı÷. Á“bÏ Á÷“ #b ÆSK d”b˙πZ #fib•˙ v“◊ Kb˙Z„ #fiZbfiŸ¶«∞ ˙…Ï®, PfiSKÏb÷¥® ØbK Gı÷ Z÷˙b÷ ÆbjŸ #b ƶ˙Ï fbÏfi® #bÏbjfib
d¶OÍdK Gı÷. Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®.
#µKKfi : 7 - ƶ˙ÏfbÏ dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ &◊Pj, ˙¬, ◊b‰ #b”bÏ #b’c“fib c“bfidb¶ ÁŸ“œÍ, #SK¶Z «bÍ cŸ“«Í
#µKKfi : 8 - ƶ˙ÏfbÏ : 3 ‘Tbfi ˙ø∞, ¨◊Á“ ◊π˙ZÁ“, #bEbK, &◊bµKbK, œ…¨, Æbj’Á“d, Z◊‹˙®,
(38) ”÷ Dı¶«ˆ ! c“ÎbfiŸÆbÏ Æ¶˙Ï fibdÁ“ #b ‰®DŸı¶ #µKKfi Gı÷. Z÷ ÁŸ“Í O ƶ] #÷ Æ˙÷| Ø® Æ@KÁ„“ ∏bfifi® ◊πbPkfib #Ø®| PfiDıÏbØ®|,
c“bZb fbÏb #◊bK÷T ˙‹ZŸfi¶Ÿ Dı Oπ” Á“Ï˙b v“◊ d”b˙πZ Á“”÷T Gı÷. Z÷ OŸÂfiŸ¶ #bÁ“b¶¨bÏP”Z #bEbKb’c“ c÷“œfi® #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ÷ ˙…Kb˙·E Á“Ï÷ Z÷ #b d”b˙πZ
◊ Á“bÏ Gı÷. #b ˙πZ #bÏbjfibØ® º˙ ◊bÏÁ“bfib sÔKfi÷ Oπ” Á“Ï˙bfi® ◊bÍ® œÁ÷“ Gı÷.
◊π˙øPZØ® P˙ÏaZ «fi÷ Gı÷. #◊’ÏPdZ #fi÷ #fi¶Z sÔK ◊πbPkfi® Dı÷ TbTÆb PDıfi◊πPZdb¶ Dı÷fiŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷ #÷˙b ÆbjŸ #◊π®PZ˙bÍb ]Ïb÷Ø® ◊®≤“,
ØÁ“[ Á“TŸP¥Z «fi÷T dfi, ˙Efi, fi® c“b÷¥ ◊π˙øPÎfiŸ¶ PfiK¶‰Â ØbK Gı÷. Z÷ ¸TÁ“, œNKb #b’c“ T÷Zb fiØ®. «®\fi® fi®>c“b Á“ÏZb fiØ®, c“b÷¥b÷ \÷Zb fiØ®,
dbÊ÷“fi® ”bØ, ◊Ofi® ◊π˙øPÎ #Ê“Á÷“ Gı÷. #b #c“Îbc“bfi P˙Ïd ƶ˙ÏØ® «bm «®\fib PfiPdÎ÷ Tb˙÷T Oπ” Á“ÏZb fiØ®, «®\fib ◊’ÏÂbdfi÷ P˙Áø“Z Á“ÏZb
#fi÷ #¿K¶ZÏ ◊’ÏOπ” cˆ“Ï ØbK Gı÷. Z÷ Æd‹Z jdb÷|fiŸ¶ ◊πÁ“¥ ◊KÒZ Gı÷. fiØ®, c“bfi Á÷“ ˙…>Eb˙·E Á“Ï®fi÷ ◊‹Zb˙b÷ Á“ÏZb fiØ®, ƶP˙gbO œ®T #fi÷
&◊bc÷“K Gı÷. PfiÏb•˙ PfigK Tb÷gÏP”Z Gı÷. &Îd #÷˙b PDıfi÷wÏ ◊π«Í ◊ŸÏŸ¥ ƶOπ”œ®T ”b÷K Gı÷. #÷˙b ÆbjŸ #b ˙πZfi® #bÏbjfib Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. ◊ˆ˙÷| #b
ZØb ÆŸP˙P”Z ÆbjŸDıfifi÷ dbÒK Gı÷. ◊Ïd ÆbjŸ Dıfib÷ dbÊ÷“ Z÷ #bEÏ®K Gı÷. ◊π˙Efi gO˙¶Zb÷ fbÏb ÆbÏ® Ï®Z÷ Á“”÷˙bK÷T Gı÷. #bSd P”ZÁ“Ï... Kb˙Z„...
Pnhvgrn/23
Æ˙ cŸ“:√b÷ ◊b◊b÷fiŸ¶ &◊œdfiÁ“bÏÁ“ Gı÷. SKbÏ÷ Z÷fib¶ &◊Kb÷Odb¶ ƶKd Ïb√˙b÷. ÆPdPZ ◊ˆ˙Á“ ˙b◊Ï˙Ÿ¶. œbÁ“-c“bÍfi®
‰®\ #c“Îb#bc“fi P˙Ïd ˙πZfi® #b ◊b¶E gb˙fib#b÷ Gı÷. Dı÷ #b #PjÁ“Zb˙bÍŸ¶ gb÷Dıfi fi Á“Ï˙Ÿ¶. &Zb˙ÍØ®, S˙ÏbØ®-E◊ÍZbØ®-#◊πPZT÷P√Z
˙πZfi® Ϩbfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷˙bK÷T Gı÷. Z÷db¶ ◊”÷T® gb˙fib Gı÷. ""P˙P˙aZ ˙ÆPZ ◊b‰db¶, ◊Ï◊® “bÁ“Ï #÷˙b ÆPEÎ, gb÷Dıfifib÷ ◊’Ïgb÷O fi Á“Ï˙b÷. ◊ Dı÷d Z÷
˙bÆ'' ÆbjŸ#b÷#÷ c÷“˙Á“ÍŸ Ægb ◊b® œbÍb-◊’Ï˙πbDıÁ“ Oø”-˙ø¨fi® fi®E÷ ‰®DŸı¶ ˙πZ fiÕ“ fi ØbK, Z÷ Ï®Z÷ ÆbjbÏ #b”bÏfi® ◊πbPk ØZb ◊ˆÂv“◊÷
«O®Eb, OŸ¸b, √bÂ, PO’ÏOŸ¸b, TŸ”bÏœbÍb, Á“b÷>∑“, «bO, ÏØœbÍb, #c“Zbc“bfi P˙ÏdÂ˙πZfiŸ¶ PfiKdfi Ø› œÁ÷“ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ Æ@KÁ„“ ◊π˙øPÎfib Kb÷OØ®
Oø”b÷◊Á“Ï œbÍb, d¶ “◊, œˆÒKOø”, ‹dœbfi, ◊b÷¥Â ]Ï ”bÊ“ Á÷“ Z÷˙b gb÷Dıfi Á“ÏZb Z÷ gbP˙ZbSdb #fifiŸ∏bfi gb÷Dıfi v“◊ Æb˙U Á“dbfiŸ{“bfiØ® dŸaZ
◊πÁ“bÏfib #ÒK ‹Øbfib÷db¶ Pfi˙bÆ Á“Ï˙b÷. ◊϶ZŸ #b ‹Øbfi ◊b®, dbÊ“®, «®Dı, ØbK Gı÷ #fi÷ c“ÎbfiŸ¶ ∏bZ #˙Oπ”db¶ v“PE˙bÍb÷ ØbK Gı÷.
”’ÏZ, ‰Æ-◊πbÂØ® ÏP”Z, Oø”‹Øb÷ dbÊ÷“ «fibK÷T, Pfic“b÷|¥, ◊πbÆŸÁ“, ¬®, ◊b¶Ed® gb˙fib-P˙fiK-ÆbjPdÁ“ ◊πSK÷ P˙fiK Á“Ï˙b÷, &◊Á“bÏ Á“Ï˙bdb¶
◊œŸ¶, ◊¶ “Á“Ø® ÏP”Z, ◊πœ‹Z, #÷˙b &◊b•Kdb¶ ÆbjŸ#b÷ #÷ Ï”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ #fi÷ ◊bÏÂbdb¶ P˙fiK fi Á“Ï˙b÷. ˙bEfib #fi÷ ◊Ïb˙Zfidb¶ ˙¶c“fi #b’c“ P˙fiK
◊ #bjb Á“dfi® «”yTZb, #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ ◊b® Gıb¶Ê÷“T ”b÷K, ÆdPDıZ, c“œb˙˙b. c“bfidb¶ #b˙÷T ˙‹ZŸfib P˙ZÏÂdb¶, OdfibOdfidb¶ Á÷“ Z÷ ◊πÁ“bÏ÷ #ÒK
\Íb &ZbÏ÷T, T®>◊÷T, PGıs ◊ˆ’ÏZ, #PC, #b’c“Ø® KŸaZ ‹Øbfib÷db¶ Ï”÷˙Ÿ¶ #fi÷Á“ Á“bÏÂb÷db¶ P˙fiK gb˙ Æ÷˙˙b÷. Á÷“dÁ÷“ P˙fiK #÷ Z◊ Gı÷. Z◊ ◊ jd
fi”®>. Á÷“dÁ÷“ Z÷ #ƶKd Á“bÏ Gı÷. #b˙b ◊πÁ“bÏfib÷ &◊b•K ÆbjŸfi÷ dbÊ÷“ Gı÷, Z÷ dbÊ÷“ OŸÏŸ ZØb Z◊‹˙®fib÷ P˙fiK Á“Ï˙b÷. #b Ï®Z÷ gbP˙Z #bSdb
˙Dıfi®K Gı÷. #b gb˙fibØ® gbP˙Z º˙bSdb Æc“b #PjÁ“Ï #b’c“ Á“Ï˙b #P˙fiK v“◊ Æb˙U #fiŸ{“bfiØ® Pfi˙øPÎ ØbK Gı÷. c“ÎbfiŸ¶ ∏bfi #˙Oπ”db¶
Á“Ïb˙˙b v“◊ ◊b◊Á“dØ® KŸaZ ØbK Gı÷. c“bZbfi® #fiŸ∏b #fi÷ Z®Ø∂Á“Ïfi® v“PE˙bÍb÷ ØbK Gı÷.
#fiŸ∏b˙bÍ® ˙ÆPZfi÷ Oπ” Á“Ï˙bfi® v“PE˙bÍb÷ #c“Î-#fifiŸ∏bfi ˙ÆPZfib÷ #b Ï®Z÷ #b ‰®DŸı¶ ƶ˙ÏfbÏfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊bTfi Á“ÏZb ÆŸ◊πPÂP”Z dfi
◊’Ïgb÷O «fi÷ Gı÷. ˙Efi Á“bKbfib Kb÷OØ® #b ◊b¶E gb˙˙bfiŸ¶ PfiSK-#bdÏÂb¶Z #bÏbjfi Á“Ï˙Ÿ¶.
«®º gb˙fib-#fiŸ∏bfi ƶ‹ZbÏÁ“ Oπ” «O®Eb, &Ubfi, ˙fi, Z÷ #fibÆπ˙ --- Kb˙Z„... d¶OTdK Gı÷ ‰®DŸı¶ ƶ˙Ï fbÏ ◊Ÿv¶“ ØKŸ¶. Z÷d ”y¶
Dı¶OTfib #÷Á“ gbOdb¶ Ï”®fi÷ Dı÷ Á“b÷›; Á“b÷›◊ ◊πÁ“bÏfib ]bÆ, Á“b{“, Á¶“Á“Ï Á“”y¶ GŸı¶.
#b’c“db¶Ø® «fib˙÷T œNKbfi÷ &◊Kb÷Odb¶ T÷ Z÷fi÷ dbPTÁ“fi® Ï\ PÆ˙bK T÷˙® #µKKfi : 8 - ƶ˙ÏfbÏ - 3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
fi Á“V◊÷. Z÷fi® d¶DˆıÏ® ◊Gı® Dı Á“V◊÷. #b ◊πdbÂ÷ #˙Oπ” ÆPdPZfib Kb÷OØ® #µKKfi : 9 - ƶ˙ÏfbÏ : 4
gbP˙Z ØK÷T º˙ Æb˙U #fiŸ{“bfiØ® Pfi˙øÎ ØbK Gı÷ #fi÷ #fiŸ∏bfi (39) ”÷ Dı¶«ˆ ! ”˙÷ ”y¶ «πŒEK fibdÁ“ Eb÷Øb ƶ˙Ï fbÏfi÷ Á“”®œ.
ƶØbÏbv“◊ «®º gb˙fib ÆbµK «fi÷ Gı÷. &Îd Z◊ PfiKd ∏bfi-c“œfi-Eb’ω-P˙fiKfiŸ¶ dˆÍ Gı÷. Kd-PfiKd-OŸÂ
‰®º gb˙fib-œNKb ◊’ÏÁ“d ˙Dıfi-◊®≤“-¸TÁ“œNKb #b’c“fi÷ dbÊ÷“ ◊πjbfiKŸaZ Gı÷, P”dbTKfi® Dı÷d d”bfi #fi÷ Z÷Dı‹˙® Gı÷. ◊πœ‹Z-O¶g®Ï #fi÷
˙ø¨b÷fiŸ¶ Gı÷c“fi-g÷c“fi Á“Ï˙Ÿ¶ Á“Ïb˙˙Ÿ¶ fi”®>. Dı÷ ‹Øbfidb¶ Ï”÷ Z÷ Dı ˙ÆPZdb¶Ø® §‹ØÏZb OŸÂ ˙bÍŸ¶ Gı÷ #b «πŒEK ÆÏÍ ÆbjŸDıfi #bE’ÏZ Gı÷. db÷¨fib÷
œNKb’c“fi® O˙÷¥Âb Á“Ï˙®. P˙¥d gˆPdfi÷ Æd fi Á“Ï˙®. ˙bKŸ˙bÍb Á÷“ ÏP”Z dbO #fi÷ P˙œŸP∞ PÆP∞ OPZfib÷ Pfi˙bÆ Gı÷. œbwZ-#ÔKb«bj #◊fiŸg˙
‹Øbfifi® #◊÷¨b fi Ïb√÷,  “b¶Æ d·GıÏØ® ¨b÷g fi ◊bd÷, Z÷fib Pfi˙bÏ dbÊ÷“ v“◊-◊πœ‹Z Gı÷ Á“VKb Á“bÏ® Æb…@K #EÍ #¨K ÆŸ√fi÷ c÷“fibÏŸ¶ Gı÷.
]ˆ¶˙b “b÷ fi Á“Ïb˙÷ #b Ï®Z÷ Z÷ ƶKd «”yT ƶ˙Ï «”yT-ƶ˙øÎ «”yT-ÆdbPj KPZDıfib÷Ø® ƶÏP¨Z Gı÷. ÆŸ¶c“Ï #bEbÏ˙bÍŸ¶ Gı÷. Z®Ø∂Á“Ï ◊ÏdbSdb ØÁ“[. ÆbÏ®
«”yT «fi÷ ÆbjŸ j®Ï #fi÷ ¨b÷gÏP”Z «fi÷, ÆZZ #bSdb˙T¶«fi µKbfi KŸaZ Ï®Z÷ ◊πPZ◊bc“®Z Gı÷. d”b◊ŸÏŸ¥ j®Ï, œˆÏ, jbPdÁ“, j®dbfi„ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ dbÊ÷“ Æc“b
Z÷ ÆPdPZ ◊bTfi ◊ˆ˙Á“ jdbEÏ Á“Ï÷ Gı÷. œNKb ÆPdPZfib Kb÷OØ® gbP˙Z P˙œŸ∞ Gı÷. gÔK ◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb #bEÏ®Z. Pfi:œ¶Á“[Z PfigK œˆgπ √÷c“ ÏP”Z
#bSdb PfiSK #PjÁ“ÏÂ-Æb˙U #fiŸ{“bfiØ® Pfi˙øÎ ØbK Gı÷ #fi÷ c“ÎbfiŸ∏bfi PfiÏŸ◊T÷◊ ÆdbPjOø” #P˙EPTZ Gı÷. #b «πŒEK Z◊ #fi÷ ƶKdfib dˆÍ
#˙Oπ” v“PE˙bÍb÷ ØbK Gı÷. jfi Ædbfi Gı÷. ◊b¶E d”b˙πZb÷fi® ˙·E÷ ÆŸÏP¨Z, ÆPdPZ #fi÷ OŸPkØ® OŸk,
Eb÷Ø® gb˙fib-#fiŸ∏bZ gb÷Dıfi ◊bfi-ÆbjbÏ P◊> “◊bZ ◊πbk ØbK µKbfi v“◊® dDı«ˆZ Á“db “b÷Ø® ÏP¨Z #µKbSdv“◊® #OTb˙bÍŸ¶ #fi÷ Z÷fiŸ¶ Æ÷˙fi
Pnhvgrn/24
Á“ÏfibÏbfib cŸ“OPZdbOfi÷ Ïb÷Á“fibÏŸ¶ Gı÷. Æc„“OPZfib dbOfi÷ c“œb˙ZŸ¶, Á“dÍb÷Ø® KŸaZ #bSd∏bfi ZS◊Ï «fi÷ Gı÷. ÆŸ•d ƟÆbjŸ, ÆŸ≠“P¥, ÆŸdŸPfi, Ɵƶ◊≥ #fi÷
ÆÏb÷˙Ï #fi÷ ZÍb˙fib ◊bÍb Dı÷˙Ÿ¶. db÷Ê“b Ob “bfi® jÏ® Ædbfi, ¨bÒSKb’c“ Z÷ Dı ÆbEb÷ Pg¨Ÿ Gı÷ Dı÷ œŸ∞ «πŒEKfi÷ ◊bÍ÷ Gı÷.
OŸÂb÷fib ZŸ¶« Ædbfi, db÷Ê“b ˙ø¨fi® œb√b Ædbfi #b•K #b◊fibÏŸ¶, #b ◊πdbÂ÷ ‹˙·Gı¶c“bEbÏ®fib÷ #bEbÏ ÏPZ, ÏbO, f÷¥, db÷”, #b’c“fi®
db”bfiOÏfib ’Á“£b Ædbfi, Ï≈DŸı«∞ ›qsµ˙Dı Æd œb÷gZŸ¶, P˙œŸ∞ #÷˙b ˙øP∞ Á“ÏfibÏ, #ÆbÏ, ◊πdbc“ c“b÷¥-◊bw‹Ø, œ®TÁ“Ï Gı÷. #b ◊bw‹Øb #b’c“
#fi÷Á“ OŸÂb÷Ø® œb÷gZŸ¶, ÆbÏ® Ï®Z÷ Oπ¶PØZ Gı÷. œÏ®Ïfi÷ #¿K¶Ofi Á“Ï÷ Gı÷. ˙b϶˙bÏ «OT, dbØŸ¶, ”bØ, ◊O #b’c“fi÷ jŸ#÷ Gı÷.
#b «πŒEKfi® P˙Ïbjfib ØZb¶ Æ˙÷| P˙fiK, œ®T, Z◊, PfiKd, œÏ®Ïfi÷ c“«b˙÷ Gı÷. œÏ®Ïfi® ‹˙·GıZb, ◊’Ïdc“fi, #fiŸT÷◊fi T÷◊fi ÆŸO¶jfi,
OŸÂÆdˆ” #EbfiÁ“ ¸`Ê÷“Tb ] “bfi® Dı÷d P˙fiÕ“ ØbK Gı÷. #‹ZÔK‹Z, EˆÏ÷EˆÏb, jˆ◊fi œø¶ObÏfi #b’c“ Á“Ï÷ Gı÷. dLÁ“Ï® #PœÕ“ ˙Efi «b÷Tb˙b fibÊ“Á“ O®Z, Obfi,
P˙c“bÏ®Z, √¶’ “Z #jb÷PfiKPZZ Ø› \K Gı÷. Z÷ «πŒEK #…wKœbÍ® Gı÷. #ÒK ◊ œø¶ObÏ #b’c“ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ db‰ «πŒEKfib ]bZØ® #b «jb¶
Oπ”OÂ, fi¨‰, ZbÏbdb¶ œb÷gZb E¶sfi® Dı÷d œb÷g÷ Gı÷. dPÂ-db÷PZ #b’c“fib cŸ“¥Âb÷ #b˙÷ Gı÷.
&S◊PÎ ‹Øbfidb¶ Dı÷d ÆdŸs •÷{“ Gı÷. Z÷d ˙πZb÷db #b ˙πZ •÷{“ Gı÷. dPÂdb¶ Dı÷ «πŒEK d”b˙πZ ◊ψfi Á“[fiÏ® ƶKd®Dıfi Gı÷. Z÷Â÷ Æ˙ Á“bÍfi÷ dbÊ÷“
˙… ˆ“K, #bgˆ¥Âb÷db¶ dŸOÊ“, ˙¬db¶ ¨b…d KŸOT, ◊ŸÛ◊b÷db¶ #ÏP˙>c“, E¶c“fidb¶ #b «jbfib÷ SKbO Á“Ï˙b÷. Z◊, PfiKd, œ®T˙ ÷“ ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ Æc“b
Ob÷œ®¥ E¶c“fi, #b…¥Pj &S◊PÎ ‹Øbfidb¶ P”dbTK, fic“®db¶ œ®Zb÷c“b, ÆdŸsdb¶ gbP˙Z Á“Ï˙b÷. Z÷ ÆbjŸ º˙fi ◊K∂Z ‹fibfi fi Á“Ï÷, c“b¶Z ÆÆb¸ fi Á“Ï÷,
‹˙gˆÏdÏ, db¶ “PTÁ“ ◊˙Zb÷db¶ v“EÁ“˙Ï, ”bØ®db¶ #…Ïb˙Z, døOb÷fi® ˙·E÷ PÆ>”, ◊ÏÆ÷˙b÷ fi TŸ¶Gı÷, d÷T cˆ“Ï fi Á“Ï÷, db…fi Ïb√÷, Tb÷E Á“Ï÷, A“b÷j #fi÷
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏdb¶ ˙÷Ÿc÷“˙, Á“V◊b÷db¶ «πŒTb÷Á“, #gb#b÷db¶ ÆŸjdbÆgb, ›qPsKPfiOπ” Á“Ï÷, ◊’Ï¥”b÷ Æ”÷, #V◊ &◊Pj Ïb√÷, Á“≤“ œNKb Ïb√÷, Dıd®fi
#bKŸÛKdb¶ #fiŸÎÏ˙bÆ®c÷“˙, c“bfib÷db¶ #gK c“bfi, Á¶“«Tb÷db¶ ÏaZÁ¶“«T, &◊Ï «÷Æ÷, Pg¨bEÏ® Á“Ï÷, dbfi-#◊dbfi, TbgbTbgdb¶ Æd˙øPÎ Ïb√÷ Pfi>c“b
ƶ]KÂb÷db¶ ˙È≠“¥g, ƶ‹Øbfib÷db¶ ÆdEZŸÏÆπ, µKbfidb¶ œŸaT µKbfi, ∏bfidb¶ Á÷“ &◊s˙db¶ &PfC fi «÷, #PgOπ”, Z◊, dˆÍOˆÂ #fi÷ #¿KŸSØbfib’c“db¶
Á÷“˙Í∏bfi, T÷LKbdb¶ œŸaT T÷LKb, dŸPfi#b÷db¶ PZØ∂Á“Ï, ˙bƨ÷‰b÷db¶ d”bP˙c÷“”, P˙fiK˙bfi„ «fi÷. #bSdbfi÷ P˙œŸ∞ Á“Ï÷ Dı÷Ø® «πŒEK ÆŸ§‹ØÏ «fi÷.
◊˙Zb÷db¶ d÷ÏŸ¶, ˙fib÷db¶ fi¶c“fi˙fi, ˙ø¨b÷db¶ Dı¶«ˆ, #fi÷ Ïb\#b÷db÷> Æ÷fibØ® KŸaZ #b◊ ˙Efi «πŒEK P˙ÏdÂfi® Ϩb dbK÷ gO˙¶Z÷ Á“”÷T Gı÷. #bSd
Ïb\ Dı÷d Æ˙ •÷{“ Gı÷ Z÷d «πŒEKfi÷ ˙πZb÷db¶ •÷{“ ˙πZ Á“mŸ¶ Gı÷. P”ZÁ“Ï Gı÷. ◊ÏTb÷Á“db¶ œŸg ¸T c÷“fibÏŸ¶ Gı÷. gbP˙db¶ Á“VKbÂÁ“bÏ® Gı÷. Kb˙Z„
Dı÷ «πŒEKfib Æ÷˙fiØ® #b ◊π˙≈Kb #bÏbPjZ ØbK Gı÷. ÆSK, œ®T Æ˙ cŸ“:√ P˙fibœÁ“ Gı÷.
Z◊ P˙fiK, ƶKd, ¨db, OŸPk, dŸ§aZ, #bTb÷Á“, ◊ÏTb÷Á“, Kœ, Á“[PZ #b’c“ #b «πŒEK˙πZfi® ◊b¶E gb˙fib #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. Dı÷fib ˙ ÷“ #b ˙πZfi®
#bÏbPjZ ØbK Gı÷. Z÷Ø® Æ˙Øb P˙œŸ∞ #÷˙b Pfi_T gb˙Ø® #b «πŒEK ÆbÏ® Ï®Z÷ Ϩb ØbK Gı÷. ◊”÷T® gb˙fib-¬®, ◊œŸ¶, ◊¶ “Ofib ˙Æ˙bÊ“Ø® KŸaZ
˙πZfiŸ¶ \˙≈º˙ ◊bTfi Á“Ï˙Ÿ¶. Á“≤“b÷Ï Z◊ fbÏb œÏ®ÏfiŸ¶ Tb÷”® ÆŸÁ“b›fi÷ w÷Z ˙ÆPZfib÷ SKbO-œKfi, #bÆfi, ]Ï, fbÏ, #b¶OŸ¶, √Ÿ£® Dı‘Kb, lÏŸ√b÷,
”b “Á“b¶ c÷“√bKb SKb¶ ÆŸj® ◊ #ØbZ„ db÷¨fi® ◊πbPk ÆŸj® #b ˙πZfiŸ¶ ◊bTfi œbÍb Á÷“ Z÷˙® ±>E® Dı‘Kb¶ ≈Kb¶Ø® d¶ “fi]Ï, ‹fibfi ]Ï #b’c“ \÷› œÁ“bK
Á“Ï˙Ÿ¶ #÷d gO˙¶Z÷ #b ˙πZfi¶Ÿ Á“Øfi Á“KŸ∂ Gı÷. #fi÷ SKb¶ ¬®#b÷ ”b÷K Zb÷ Z÷˙® ˙‹Z®fib÷ SKb Á“Ï÷. ˙÷LKb PfiPdÎ÷ «fi÷T ‹Øbfi
(40-43) #b «πŒEK˙πZ ◊b¶E d”b˙πZ v“◊ ÆŸ˙πZb÷fiŸ¶ dˆÍ Á“bÏ ≈Kb¶Ø® Z÷ ¬®#b÷ ”b÷K db÷”-c“b÷¥ ÏPZ-ÏbOfi÷ ˙jbÏfibÏ® Á“Øb#b÷ Á“”÷Z® ”b÷K
Gı÷, PfidÍ ÆbjŸ fbÏb ÆŸE’ÏZ Gı÷, ˙÷Ï P˙Ïb÷jfib÷ #¶Z Tb˙fibÏ Gı÷, Z÷˙b ‹Øbfifib÷ SKbO Á“Ï÷. #ÒK ◊ #b˙b ‹Øbfib÷ Gıb÷ “® c÷“. P˙œ÷¥Ø® Á“”®#÷
d”bÆbOÏdb¶ fib…Á“b Ædbfi Gı÷, PZØ∂Á“Ïb÷ ØÁ“[ Z÷ dbÊ÷“ ÆŸ¶c“Ï dbO c“œb˙bKb÷ Gı÷, Zb÷ ≈Kb¶ ≈Kb¶ ÆbjŸ#b÷fi÷ dfib÷P˙gπd Á÷“ «πŒEK g¶Ofi® œaKZb DıÂbK,
Z÷fib ◊πgb˙÷ fiÏÁ“-PZK∂EOPZ #Ê“Á÷“ Gı÷, Æ˙ ◊P˙‰ #fi÷ ÆbÏgˆZ Gı÷ db÷¨ #bÎ-Ïb…s µKbfi ØbK. Z÷-Z÷ ‹Øbfib÷fi÷ ˙Dı˙b ÆbjŸ Æb˙U ˙ÆPZ-˙bÆØ®
#fi÷ #fiŸÎÏ P˙dbfifiŸ¶ fbÏ &]b “® c÷“ Gı÷. c÷“˙b÷ #fi÷ fiÏ÷Òsb÷ ◊ Dı÷fi÷ fid‹Á“bÏ Æc“b  “ÏZb÷ ”÷K Z÷Ø® Pfic“b÷|¥ ‹Øbfidb¶ ˙Æ÷, #b Ï®Z÷ ¬®-◊œŸ¶, ◊ ¶“OØ® ÏP”Z
Á“Ï÷ Gı÷, ‰Â÷ Tb÷Á“db¶ &Îd d¶OÍ Gı÷. cŸ“jÏ Gı÷, OŸÂfibKÁ“ Gı÷, #fiŸ◊d Gı÷, ‹Øbfidb¶ ˙ÆZb÷ ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“Ï® dŸPfi «πŒEKdb¶ W∑“ ˙πZ˙bÍb
db÷¨dbOfib PœÏb÷gˆ¥Â v“◊ Gı÷. ÆŸE’ÏZ #÷˙b #b «πŒEKØ® dfiŸÛK «fi÷ PDıZ÷§ÒsK «fi® «πŒEK ÆdbPj ‹ØbfiØ® KŸaZ «fi÷.
Pnhvgrn/25
«®º ¬® Á“Øb P˙ÏPZ fibdÁ“ gb˙fib-¬®#b÷ dµK÷ P˙PE‰ Á÷“ #µKKfi : 9 ƶ˙ÏfbÏ : 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
P˙TbÆKŸaZ Á“Øb fi Á“Ï÷, Tb…’Á“Á“ œø¶ObÏ ◊πjbfi db÷” Dıfifi® fi˙c¶“◊PZfib P˙˙b” #µKKfi : 10 ƶ˙ÏfbÏ : 5
#b’c“ ƶ«¶PjZ ¬®fib ÆŸgO-cŸ“gO◊Âbfi®, ¬®#b÷fi® 64 Á“Íbfi®, c÷“œ, (44) ”÷ Dı¶«ˆ ! ◊’ÏOπ”db¶ #bÆaZ PEÎ˙bÍb ”b÷K Z÷˙b •dÂ
\PZ, ÁŸ“Í, v“◊, ◊’ÏDıfi #b’c“ ƶ«¶Pj. #b’c“ Á“Øb fi Á“Ï÷, #÷ ◊πdbÂ÷ ¬® #b϶g ◊’ÏOπ”Ø® P˙ÏZ #fi÷ A“b÷j-dbfi-dbKb-Tb÷gØ® P˙ÏZ ”b÷K Gı÷. #÷Á“
Á“Øb P˙ÏPZv“◊÷ ÆPdPZfib Kb÷OØ® gbP˙Z º˙ «πŒEKdb¶ #bÆaZ «fi® #ƶKd, «÷ ÏbO-f÷¥, ‰Â c¶“ “, ‰Â Ob…Ï˙, ‰Â OŸPk, ‰Â P˙Ïbjfib,
◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ P˙ÏPZ jddb¶ W∑“ Á“Ï÷. EbÏ Á“¥bK, EbÏ µKbfi, EbÏ Æ¶∏b, EbÏ P˙Á“Øb, ◊b¶E PA“Kb, ÆPdPZ,
‰®º-¬® v“◊fiŸ¶ PfiÏ®¨Â fi Á“Ï˙bfi® gb˙fib ¬®#b÷fib ”b‹K, «b÷T, d”b˙πZ, Gı º˙PfiÁ“bK, T÷LKb, ÆbZ gK, #b≤“dc“, fi˙ «πŒEK OŸPk,
”b˙gb˙, PE>Z˙fi, EbT, ›œbÏb, A“[ “b #b’c“fiŸ¶ PfiÏ®¨Â fi Á“Ï÷. #÷Dı Ï®Z÷ c“œP˙j •dÂjd, •b˙Á“ ◊πPZgb, Pg¨Ÿ ◊πPZdb, PA“Kb‹Øbfi, gˆZObd,
Z÷dfib fiøSK Obfi, ˙®Âb˙bc“fi, œÏ®Ï «¶jbÏÂ,˙Â, #T¶Á“bÏ, Á“bdb÷Î÷DıÁ“ OŸk ◊Ïdbjbd®, ObØb #µKKfi, #ƶKd, #«πŒEK, ∏bZ #µKKfi, #ÆdbPj
#¶Ob÷ Á÷“ Z÷˙® ◊b◊ Á“d v“◊ #ÒK ˙bZb÷fiŸ¶ Á÷“ Dı÷ ˙bZ Z◊, ƶKd, ‹Zbfi, œ«Í c“b÷¥, ◊’Ï¥”, ƈKO “b¶O #µKKfi, c÷“˙, gb˙fib, &o÷Æb.
«πŒEKfi® ]bZÁ“ ”b÷K Z÷fi÷ E¨Ÿ˙ ÷“ ÏbO Kb÷OØ® gbP˙Z #bSdb PDıZ÷§ÒsK #ÂObÏOŸÂ, #bEbÏ◊πÁ“V◊, ◊b◊•ŸZ #µKKfi db÷”fi®K Æ„Zbfi, PÆ∞fibOŸÂ,
#fi÷ «πŒEK OŸk «fi÷ Gı÷. Kb÷O ƶOπ”, #bœbZfib #÷ #¶O÷ #ƶKdb’c“ ‹Øbfib÷db¶ ZØb P˙ÏPZ
Eb÷Ø® ◊ˆ˙ÏZ A“[ “bfiŸ¶ ‹dÏ fi Á“Ï˙Ÿ¶- gb˙fib. Oø”‹Øb˙‹Øbdb¶, ◊πPÂjbfidb¶ gO˙¶Z fbÏb #P˙ÏPZ Á“PØZ Z÷˙bDı #ÒK ◊πÁ“bÏfib #fi÷Á“
◊ˆ˙b˙‹Øbdb¶ Á“Ï÷T Á“bd A“[ “bfiŸ¶ ‹dÏ Á“Ï˙Ÿ¶ fi”®>, Á“ÒKbc“bfi, P˙c“bK Á÷“ ◊c“bØdb¶ #Ø˙b PDıfi Á“PØZ #P˙ZØ fiwÏ, ◊c“bØdb¶ œ¶Á“b’c“ cˆ“Ï Á“Ï®fi÷ Dı÷
Eˆ “bÁ“d ◊πƶO÷, dc“fi ‰Kb÷c“œ® ’c“˙Æ÷, K∏ Á÷“ &SÆ˙b÷db¶ ƟƧ≈DıZ ¬®fib •d Pfic“bfi ÏP”Z, ObÏ˙ÏP”Z, Tb÷g ÏP”Z, dˆ∑“Zb ÏP”Z Ø›fi÷ dfi, ˙Efi,
”b˙gb˙, E÷Õ“b, P˙TbÆ #fiŸÁˆ“Í ÏbOb’c“ fi DŸı#÷, ◊ˆ˙÷| gb÷O˙÷T gb÷Ob÷, Á“bKbØ®Ï OŸk «fi®fi÷ PDıfi÷Òsfib œbÆfifiŸ¶ •∞bfi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ Dı ÆbEb÷ •dÂ
Dı÷fibØ® dfi TTEbK Z÷˙b jˆ◊-O¶j #b’c“ ◊c“bØb÷|, P˙TbÆ ˙jÁ“ ˙bUO®Z Gı÷.
#b’c“ ZØb #÷˙b «®\ ◊πÁ“bÏfib ƶKd jbZ® Á“Kb÷| DŸı#÷ fi”®> Kbc“ Á“Ï÷ fi”®> (45) #◊’ÏOπ” ƶ˙Ïfi÷ ˙ø¨fi® &◊db-◊’ÏOπ”Ø® Pfi˙øPÎ T÷˙® #÷Dı
#÷ Ï®Z÷ ◊ˆ˙ A“[ “b#b÷db¶ P˙ÏPZ v“◊ gb˙Ø® ƶKPdZ ØK÷Tb÷ #bSdb #b ˙ø¨fib #fi÷Á“ g÷c“ v“◊÷ Gı÷. Æ@KO„ c“œfi #b ˙ø¨fiŸ¶ dˆÍ Gı÷. j…K Z÷fiŸ¶
d…ØŸfiPA“KbØ® P˙ÏaZ «fi÷ Gı÷ #fi÷ ºZ÷§ÒsK «fi® «πŒEK ÆdbPjØ® KŸaZ Á¶“c“ Gı÷, P˙fiK Z÷fi® ˙÷’c“Á“b Gı÷. P‰Tb÷Á“ ÔKb◊® Kœ Z÷fiŸ¶ Ø “ Gı÷. ◊b¶E d”b˙πZ
«fi÷ Gı÷. ÏŸ◊ œb√b Gı÷, gb˙fib v“◊ GıbT Gı÷. jd µKbfib’c“ œŸg ◊π˙øPÎ Z÷fib ◊b¶c“ “b
◊b¶Ed® ◊π®Z gb÷Dıfi SKbO, gb˙fib, ÆbjŸ §‹fi‘j ÏÆKŸaZ #b”bÏ Gı÷, #fi÷Á“ OŸÂ v“◊® ◊ŸpKb÷ Gı÷. œ®T v“◊ ÆŸO¶j Gı÷. db÷¨ ÆŸ√ «®Dı Gı÷.
fi Á“Ï÷. ƶKd® ÆŸÆbjŸ cŸ“j-c“”®>, ]® #b’c“ fi˙÷ P˙O›fib÷ SKbO Á“Ï÷. c“◊Á“bÏÁ“ Z÷ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® Ê“b÷E Ædbfi Gı÷. #÷ Ï®Z÷ #b ƶ˙Ïv“◊ ›Õ“ ˙ø¨ Gı÷. #b ◊πÁ“bÏ÷
gb÷Dıfi fi Á“Ï÷, ˙b϶˙bÏ fi √bK, c“bÍ, œbÁ“ KŸaZ gb÷Dıfi ˙jŸ ◊πdbÂdb¶ fi ◊b¶EdŸ¶ ƶ˙ÏfbÏ Gı÷.
Á“Ï÷, #◊’ÏPdZ gb÷Dıfi fi Á“Ï÷. ƶKd Kb‰b Pfi˙b” dbÊ÷“ Dı gb÷Dıfi Á“Ï÷. Dı÷Ø® Dı÷ ÆbjŸ #b ƶ˙Ï fbÏfi÷ #bÏbj÷ Gı÷. Z÷ fiOÏ... Kb˙Z„... #b•ddb¶
jbZŸfib P˙œ÷¥ ƶOπ”fi÷ Á“bÏÂ÷ jddb¶ #b˙Z® dbfiPÆÁ“ #§‹ØÏZb #Ê“Á÷“. ◊ ÷“T® Á÷“ Ï”÷T® Á“b÷›◊ ˙‹ZŸ Á÷“ Dı÷ fibfi® Á÷“ db÷Ê“®, dˆVK˙bÍ® Á÷“ ˙OÏfi®
◊πPÂZb”bÏ P˙ÏPZ v“◊ ÆPdPZfib Kb÷OØ® gbP˙Á“ ØK÷T #bSdb d…ØŸfiØ® ”b÷K ‰Æ Á÷“ ‹Øb˙Ï ”b÷K Z÷fi÷ dfiØ® ◊ Oπ” fi Á“Ï÷. Dı÷ ÆbjŸ #◊’ÏOπ”®
P˙ÏaZ Ø› Kb˙Z„ «πŒEK ÆdbPjfi÷ ◊bd÷ Gı÷. Gı÷ Z÷ P”ÏhK-ÆŸ˙Â ¨÷‰ ˙‹ZŸ, c“bÆ®, c“bÆ, fib÷Á“Ï, cˆ“Z, O˙÷TÁ“, ˙b”fi,
#b ◊πÁ“bÏ÷ Eb÷ØŸ¶ «πŒEK fibdÁ“ ƶ˙Ï fbÏfiŸ¶ ÆbÏ® Ï®Z÷ ◊bTfi Á“Ï˙bØ® Gı‰, Á“b÷≤“® ◊ Ïb√® œÁ“Zb fiØ®, \÷ “b ◊÷”Â◊¶√b÷-jbZŸ◊b‰- d®◊b‰
ÆŸ◊πPÂP”Z ØbK Gı÷, #b ◊b¶E gb˙fib ˙ ÷“ ÆŸÏP¨Z dfi, ˙Efi, Á“bKbØ® ◊œŸ¶fib œ®>O “bfiŸ¶ ◊b‰, ◊SØÏ Á÷“ Á“bKfiŸ¶ ◊b‰. Ed◊b‰ Z÷ «®\fib PEÎfi®
«πŒEK v“◊ Kb÷O, PEÎ, ‹Ø…K, fi˙b Á“db÷|fib÷ #fibÆπ˙ ØbK Gı÷... Kb˙Z„... &SÆŸÁ“Zb ˙jbÏfibÏ ”b÷˙bØ® Á÷“ dˆ·Gıb &S◊≥ Á“ÏfibÏ ”b÷K fi Ïb√÷. ◊ŸÛ◊,
Æ˙ d¶OT ØbK Gı÷. ¸Í, Á¶“c“dˆÍ, jbÒKb’c“fib÷ dfi-˙Efi-Á“bKbØ® ƶOπ” fi Á“Ï÷. Á÷“dÁ÷“ #◊’ÏPdZ
Pnhvgrn/26
∏bfi c“œfi ]Ï, œ®T-OˆÂ-P˙fiK-Z◊-ƶKd fibKÁ“ #÷˙b Z®Ø∂Á“Ï, Æd‹Z #b ◊πÁ“bÏ÷ ÆbjŸ jdT®fi «fi® ƶOπ”Ø® P˙dŸaZ ØbK. #bƧaZ ÏP”Z,
DıOZfib¶ º˙b÷ ◊πSK÷ Á“ÏŸÂbœ®T, P‰Tb÷Á“ dbÒK Dıfib˙Ïb÷#÷ Z÷ Æ˙ ◊ŸpKb’c“fi÷ PfiÛ◊’ÏOπ”®, PfiddS˙, ‹fi÷” «¶jfiØ® dŸaZ Æ˙ ◊b◊ P˙ÏZ, ˙b¶Æ #fi÷
º˙b÷fib &S◊PÎ ‹Øbfi v“◊ Á“mb Gı÷. Z÷fib÷ µ˙¶Æ ÆbjŸfi÷ fi Á“V◊÷ dbÊ÷“ ÆbjŸ¶ E¶c“fidb¶ Ædbfi WPÕ“˙bÍb dbÊ“®Æb÷fibdb¶ ÆdOWPÕ“˙bÍb «fi÷. Z÷fib ◊b◊,
Z÷fiŸ¶ ˙Dıfi Á“Ï÷. ÏbOf÷¥fiŸ¶ œdfi Ø› \K. ◊b¶E ÆPdPZ ◊ÏbK ؛fi÷ Æ@KÁ„“ WPÕ“˙bÍb
«®º ◊ #Á“V◊fi®K ˙‹ZŸ Á“”÷ Gı÷- # “c“ dO #b’c“ #≥, ÆbØ˙b÷, «fi÷, Æd‹Z º˙ ◊ÏS˙÷ Ædgb˙® «fi÷, Z÷ •d •ŸZfib÷ jbÏÁ“ «fi®fi÷
«b÷Ï EˆÂ gˆ¶Dı÷Tb jbÒK, √b¶ ÷“TbZT, c“bÍ ◊ŸÏ®, ˙÷∑“d®, OŸ¶\, Ob÷Í, ˙A“Zb ÏP”Z ƶKZ #fi÷ ÆŸÆbjŸ «fi÷ Gı÷. Æd‹Zº˙b÷fib÷ ϨÁ“, Æ˙
•®√¶ “, ˙ “b, Tb Ÿ“, cˆ“j, ]®, db√Â, √b¶ “, Pd•®, #b’c“ ◊c“bØb÷|fi® ƶPfiPj DıO˙SÆT, ÆS˙bc“®. ƶÆbÏfib #¶Zdb¶ §‹ØZ, ƶÆbÏ ÆdŸ§·Gı≥, dÏÂfib÷
Á“Ï˙® ÆbjŸfi÷O fi Á“V◊÷. Dı÷ #b”bÏ &PoÕ“ ”b÷K, PfiPdÎ÷ ØK÷T ”b÷K, ‹Øb◊fib ◊bÏObd®, ƶœK Pfi˙bÏÁ“, #b≤“ ◊π˙Efi dbZbfib «ÍØ® #b≤“ Á“db÷|fi® Oπ¶Ø®
Á“Ï÷T® ”b÷K, Pd•c“b÷¥ ˙bÍb÷ ”b÷K, √Ï®c÷“T Á÷“ &Gı®fib÷ Tb˙÷T ”b÷K. c“bfi ◊Ÿfi Gıb÷ “b˙fibÏ, #b≤“ dc“ P˙fibœÁ“, ‹˙PÆ∞b¶Zdb¶ ◊ˆÂ, ÆŸ√-cŸ“:√db¶ Ædgb˙®,
#Ø÷| «fib˙÷Tb÷ ”b÷K, #ÒK «πbŒÂ #b’c“ dbÊ÷“ «fib˙bKb÷ ”b÷K, ◊_bZ„ Á÷“ #¿K¶ZÏ «bmZ◊, &Ubfidb¶ Æc“b ZS◊Ï, c“b¶Z #bSdP”Z ◊ÏbK ›Kb
◊ŸÏbÁ“d˙bÍb÷ ”b÷K, PfiSK√¶ “ ”b÷K #PZ’ÏaZ ”b÷K, db…√KØ® ◊πbk ”b÷K. #b’c“ ÆPdPZØ® KŸaZ dfi˙Efi, Á“bKOŸPk OŸk, OŸk ›§ÒsK, OŸk «πŒEbÏ®,
‹˙K¶ T®j÷Tb÷ ”b÷K, #bÙZ ”b÷K, dbÊ“®Ø® T÷◊Áø“Z ◊b‰fib÷ T÷◊ «b÷T®fi÷ SKbO®, T≈\˙bfi„, jÒK, Z◊‹˙®, ¨dbOŸÂ®, PDıZ÷§ÒsK œŸ∞ Pfic“bfiÏP”Z,
#b◊÷Tb÷ ”b÷K, #b·Gı÷U ”b÷K, PZPØ, K∏, d”b÷SÆ˙ #b’c“ dbÊ÷“fib÷ ”b÷K, #«P”T÷|LKb, ddZb ÏP”Z, #’Á>“Efi, Oπ¶Ø® ÏP”Z, PfiÏŸ◊T÷◊, PfidÍ Á“b¶Æb
ƶ‹ØbP◊Z ”b÷K Zb÷ #b˙b÷ #b”bÏ P”>Æb’c“ c“b÷¥ KŸaZ ”b÷˙bØ® ÆbjŸfi÷ fi Á“V◊÷. Dı÷˙b DıÍ ÏP”Z, œ¶Á“ Dı÷˙b Ƹ÷c“, P˙OZ ÏbO f÷¥ db÷”˙bÍb Á“bE«b Dı÷˙b
ÆbjŸfi÷ Á÷“˙b÷ #b”bÏ Á“V◊÷- Dı÷ #b”bÏ P◊> …“¥Âb #µKKfi #fiŸÆbÏ ›§Òc“KOŸk, ÆŸ˙Â Æd œŸ∞ Á“dÍ ◊‰ Dı÷˙b #PTk, E¶s ÆdÆb…@K, ƈK
œŸ∞ ”b÷K, A“[Z-P”>Æb ◊b÷Zb˙ ÷“ ϶jb˙bKb÷ fi ”b÷K, œ¶Á“b’c“ c“œ c“b÷¥ P˙dŸaZ Ædc“®k, PO’Ï Æd #EÍ, ÆbOÏ Dı÷˙b #Øb÷g, ◊ø§Ω˙ Dı÷˙b Æ”fiœ®T,
”b÷K. &c„“Od &S◊bc“fi c“b÷¥ ÏP”Z ”÷K, #PEÎ-Pfic“b÷|¥, ƶKbDıfi c“b÷¥b÷Ø® Z◊Ø® c÷“c“®¡Kdbfi-∏bfi v“◊® Z÷DıØ® EdÁ“Zb, E¶c“fifib Dı÷˙b œ®ZÍ,
ÏP”Z, #¶ObÏ-jˆdc“b÷¥ ÏP”Z #fi÷ Gı Á“bÏÂ÷ T÷˙bK÷T ”÷K, GıÁ“bK º˙fiŸ¶ Ædgb˙®. PfidÍ œŸ∞‹˙v“◊®, ”bØ® Dı÷˙b ÆdØ, ˙ø¥g Dı÷˙b gbÏ˙b”Á“,
Ϩ ØKŸ¶ ”b÷K #fi÷ ◊πbÂjbÏÂbØ÷| Oπ” Á“ÏbKb÷ ”b÷K Z÷fibØ® Pg¨b˙øPÎ PÆ>” Dı÷˙b cŸ“jÏ, œÏc“≠“ZŸ Æd ‹˙·Gı, gb϶ “◊¨® Dı÷˙® #◊πdÎ O÷> “bfib
Á“Ï˙® Á“V◊÷. ÆŸP˙P”Z •dÂb÷#÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ˙bZ P◊Î #b’c“ Ïb÷O &S◊≥ Pœ>O “b Dı÷˙b #÷Á“bÁ“[, ≤Ÿ¶“≤“b Dı÷˙b &µ˙Á“bK, œbÏ®’ÏÁ“ ƶ‹Á“bÏ ÏP”Z, ˙bKŸÏP”Z
ØKb ”b÷K. #PZœK Á“Õ“ Á÷“ cŸ“:√ ”b÷K, ◊πPZ¨Â #ÆdbPj DıfiÁ“ ”b÷K. #÷˙b ‹Øbfifib c“®˙b Dı÷˙b PfiÛ◊πÁ¶“◊, #‹]‰b Dı÷˙b jb˙bÍb, db÷¨T®fi WPÕ“˙bÍb,
Ïb÷Ob¶ZÁ“db¶ ”b÷K Á÷“ Dı÷fib ‹˙v“◊ P˙◊bÁ“ #œŸgDı ”b÷K. #PZ gK¶Á“Ï ”b÷K, ◊¨ Dı÷˙b dŸaZ, Æ◊c“fi® Dı÷d «®\fib «fib˙÷T ]Ïdb¶ ˙ÆfibÏ,
ºP˙Zfib fibœfi® ƶgb˙fib ”b÷K, œÏ®Ïdb¶ ƶZb◊ ˙jZb÷ DıZb÷ ”b÷K. Z÷˙b #◊πPZ«¶jP˙”bÏ®, #◊πPZ”Z OPZ˙bÍb, Od÷ #÷Á“ Ïb‰® #fi÷ fiOÏ÷ ◊b¶E
ÆdK÷ #ÒKfib PfiPdÎ÷ ØK÷T #b…¥j #b’c“ ◊ Z÷ ◊’ÏOπ” P˙ÏaZ ÆbjŸfi÷ ÏbP‰ Ïb÷Á“fibÏ, PDıZ÷§ÒsK, PfigK, P˙fbfi, ÆPEÎ-#PEÎ sÔKb÷db¶ ddS˙
Ïb√˙b fi Á“V◊÷. ÏP”Z, ƶOπ”Ø® P˙ÏaZ dŸaZ, ObÏ˙ ÏP”Z, º˙fi-dÏ #bœ¶Æb ÏP”Z, ]®Ï
◊b‰jbÏ® #÷˙b fi÷ ÆŸP˙P”Z •d Dı÷ Á“b÷› ◊b‰ &◊Á“ÏÂ, &◊bPj, PfiÏPZEbÏ Eb’ω ]Ï, ƶKdfi÷ Á“bKbØ® ‹◊œfib, #µKbSdT®fi, &◊œb¶Z,
˙¬, ◊b‰«¶jfi, ◊b‰ Á÷“œ’ÏÁ“b, ◊b‰ ‹Øb◊fiÁ“, ◊ “Tb¶ ÏDıÆπbÂ, OŸ·Gıb, ÆdbPjgb˙ ÏP”Z, jdfiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏfibÏb ”b÷K Gı÷.
‰Â ˙¬ («÷ ÆŸZÏb& #fi÷ #÷Á“ &fi®) Ï\÷”ÏÂ, Eb÷T◊e“b÷, dŸ”◊Z®, #b’c“ #b #◊’ÏOπ” fibdfib ◊b¶Edb¶ ƶ˙Ï fbÏfiŸ¶ ◊π˙Efi ◊’ÏOπ” P˙ÏdÂ
&◊Á“ÏÂb÷ Ïb√÷ Z÷ ◊ ƶKdfi® Ϩb dbÊ÷“ Dı Ïb√÷. ZØb ˙bKŸ- “b¶Æ, #b’c“ ˙πZfi® Ϩbfi÷ dbÊ÷“ gO˙¶Z÷ Á“”÷T Gı÷. Z÷ #bSdbfi÷ P”ZÁ“Ï Gı÷... Kb˙Z ...
◊’Ï¥”b÷ Æbd÷ Ϩ dbÊ÷“ Ïb√÷ #b jdb÷|◊OÏ ◊ ÏbOf÷¥ ÏP”Z jbÏ fi Æ˙ cŸ“:√ P˙fibœÁ“ Gı÷. #b #¶PZd ƶ˙ÏfbÏ ◊b¶E gb˙fib #b ◊πdbÂ÷ Gı÷.
Á“Ï÷. ◊’ “T÷” ◊πdbDıfi Á“Kb ◊Gı® ◊ Ïb‰÷ Á÷“ ’c“˙Æ÷ Z÷fi÷ #◊πdÎ ◊Â÷ ◊πØd Pfi‹◊ø”Zb gb˙fib •b÷Z÷§Òc“K ˙ ÷“ djŸÏ œ¯c“b÷db¶ #bÆaZ fi Ø˙Ÿ¶.
#fi÷ DıKÂb◊ˆ˙Á“ dˆÁ÷“ #Ø˙b T÷. døc¶“O #b’c“... ˙bPDı>‰, fiÊ“-fibÊ“Á“-KŸ∞fib¶ ˙bPDı>‰b÷, djŸÏ ‹˙ÏKŸaZ O®Zb÷,
Pnhvgrn/27
]Ÿ¶]Ïb... #b’c“ #bgˆ¥Âb÷fib #˙b\÷, Zϟ®#b÷fib dfib÷”Ï- Á“bd˙jÁ“ ‹˙Ïb÷, ≤¶“ “b-v“¨- #ÏÆ P˙ÏÆ cŸ“O∂j˙bÍb #dfib÷”Ï ˙Âb’c“ KŸaZ ◊c“bØb÷|fi÷ P˙œ÷
Á÷“ Z÷˙b #ÒK djŸÏ œ¯c“b÷db¶ #bƧaZ, ÏbO, ˙øP∞, gb˙ fi Á“Ï˙b÷, db÷” fi Ïb÷Æ fi Á“Ï÷... Kb˙Z„... cŸ“O¶Gıb fi Á“Ï.
◊bd˙b÷. TTEb˙Ÿ¶ fi”®>. ◊πÆ≥ fi Ø˙Ÿ¶. ”Æ˙Ÿ¶ fi”®> Z÷ dfib÷∏ œ¯c“b’c“fi÷ Kbc“ ◊b¶Ed® ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ˙Ï gb˙fib-dfib÷∏ Á÷“ #dfib÷∏ ‹◊œ ÏbO f÷¥ fi
fi Á“Ï˙b. Z÷dDı #dfib÷∏ œ¯c“b÷ ◊πSK÷ PZÏ‹Á“bÏ fi Á“Ï˙b÷. #bA“b÷œ, Á“Ï˙b÷. Dı÷d Á÷“ ›Õ“ #÷˙b œ®Z-&ÛÂ-§‹fi‘j ˙O÷Ï÷ ‹◊œfi÷ P˙œ÷ Á÷“ Z÷˙b
Á“≤“b÷Ï˙Efi, Pfi>c“b.... #b’c“ œ¯c“b÷ Æb¶gÍ®fi÷ Ïb÷¥ fi Á“Ï˙b÷. Z÷ •dÂfiŸ¶ Á“ZÔK dfib÷∏ #ÒK Á“b÷›◊ ‹◊œfi÷ P˙œ÷ ÆbjŸ #bÆaZ fi ØbK... Kb˙Z„... ”¥
Gı÷. Z÷fi® #˙∏b, Pfi>c“b, Gı÷c“fig÷c“fi ˙j cŸ“O¶Gıb˙øPÎ #b’c“ fi Á“Ï˙b. #b Ï®Z÷ fi Á“Ï÷. Z÷dDı #dfib÷∏ #÷˙b ◊π”bÏ «¶jfi Gı÷c“fi-g÷c“fi #b’c“ ‹◊œb÷|fi÷ P˙œ÷
•b÷‰÷§ÒsKfib÷ PfiOπ” Á“ÏfibÏ dŸPfi dfib÷∏ #dfib÷∏ œ¯c“b÷db¶ ÏbOf÷¥fi® ◊’ÏÂPZ Á÷“ Z÷˙b #dfib÷∏ œ®Z-&Û #b’c“ Á“b÷› ◊ ◊πÁ“bÏfib ‹◊œfi÷ P˙œ÷ Ïb÷¥ fi
ÏP”Z ØbK Gı÷. ÆbjŸ OŸPk ˙ ÷“ OŸk «fi®. ƶ˙ÏKŸaZ «fi®, •b÷‰÷§ÒsK ˙œ ◊bd÷... Kb˙Z„ DŸıOŸ¡Æb fi Á“Ï÷. #b Ï®Z÷ ‹◊œ÷| ›§ÒsKfib ƶ˙Ï fbÏb...
Á“Ï®fi÷ Eb’ωv“◊ jdfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„... Eb’ω jddb¶ §‹ØÏ ØbK.
«®º-E¨Ÿ›§ÒsK ƶ˙Ï gb˙fib- E¨Ÿ›§ÒsK ˙ ÷“ dfib÷∏-#dfib÷∏ #b ◊πdbÂ÷ #◊’ÏOπ” ƶ˙Ï fbÏfiŸ¶ ÆbÏ® Ï®Z÷ Æ÷˙fi ØZb¶ ÆŸÏP¨Z
v“◊db¶ Ædgb˙® «fi÷. ÆPEÎ-#PEÎ Pd• dfib÷∏ v“◊ \÷›fi÷ #bÆaZ fi Ø›fi÷... Kb˙Z„...œŸ∞ «fi÷ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ #b ◊b¶EdŸ¶ ƶ˙Ï fbÏ ◊ˆÂ ØKŸ¶.
ØbK, PE‰ Á“d. T÷◊Á“d, ◊SØÏÁ“d, c¶“ZÁ“d, ◊¶E˙ÂØ® #bÁ“¥Á“ Á÷“ Pg≥ Z÷d ”y¶ Á“”y¶ GŸı¶.
Pg≥ Ï®Z÷ Æ\˙÷T, Oˆ¶Ø®fi÷ «fib˙÷T dbÍb #b’c“ ˙fi√¶ “, Obd fiOÏ #b’c“ #µKKfi : 10 - ƶ˙SÆÏ : 5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
DıÍbœKb÷, ◊ŸÛ◊b÷, ◊¨ KŸOTb÷, d¶ “◊, g˙fi, &Ub #b’c“ fiÏ-fibÏ® (46) #b ◊b¶E÷ d”b˙πZ #”Z„ œbÆfidb¶ Æ÷>Á“ “b÷ ”÷ZŸØ® P˙‹ZbÏ ◊ˆ˙Á“
Ædˆ”,#T¶Á“bÏ #b’c“ fiÏ-fiZÁ“ #b’c“, v“◊b÷fi÷ P˙œ÷ #bÆaZ fi ØbK, ÏbO fi Á“”÷˙bKb Gı÷. Z÷ ƶ˙Ï Æ¶¨÷◊db¶ ◊b¶E Gı÷. P˙‹ZbÏdb¶ ◊b¶E◊b¶E gb˙fib ÆP”Z
Á“Ï÷. db÷” fi ◊bd÷... Kb˙Z„ .. µKbfi fi ◊Ïb÷˙÷. #÷ Dı Ï®Z÷ #dfib÷∏ v“◊b÷fi÷ ◊E®œ Gı÷. ÆPdPZ-ÆP”Z, ƶ˙øÎ, Æc“b ◊b÷Zbfib ZS˙bØ •∞bfi ÏŸ◊ c“œfifi÷
P˙œ÷ E¨Ÿ›§ÒsKØ® f÷¥ fi Á“Ï÷. Ïb÷O®Õ“, ˙A“ œÏ®Ï®, P˙Á“Tb¶O, #¶j, P˙œŸ∞ Ïb√÷ Gı÷ #÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ƶ˙Ïfib ◊bTfiØ® #¶PZd œÏ®Ï® Ø˙bK Gı÷.
œVK˙bÍb, #b’c“ #dfib÷∏ v“◊ fi÷ \÷›fi÷ Ïb÷Æ fi Á“Ï÷, Pfi>c“b fi Á“Ï÷... ƶ˙ÏfbÏ OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Kb˙Z„... cŸ“O¶Gıb fi Á“Ï÷. #b Ï®Z÷ E¨Ÿ›§ÒsKfib÷ PfiOπ” Á“Ï® gbP˙Z «fi÷Tb÷ (47) ◊πHÔKbÁ“ÏÂfib÷ #÷Á“ •ŸZ‹Á¶“j-c“œ #µKKfi Gı÷. &o÷Æ
#bSdb dfi˙EÁ“bKOŸPkØ® OŸk «fi®... Kb˙Z„... Eb’ω jdfib÷ ◊bTÁ“ «fi÷ #b’c“P˙gbO ÏP”Z Gı÷. c“œ ’c“˙Æb÷db¶ Z÷fib÷ &o÷Æ Á“ÏbK Gı÷. #÷Á“b¶ZÏ œŸ∞
Gı÷. #b”bÏb’c“ ˙ ÷“ #bK¶P«TØ® ØbK Gı÷ «bÁ“[ #bEbÏb¶O dŸDı« \Â˙Ÿ¶.
‰®º ]πbÂ÷§ÒsK ƶ˙Ï gb˙fib- DıÍEÏ, ‹ØÍEÏ, #b’c“ ◊ŸÛ◊ ˙O÷Ï÷ 10 ◊h”b˙bO϶ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
E¶c“fib’c“ ˙ø¨ ˙O÷Ï÷, Á÷“ÆÏ #b’c“ ◊c“bØ ˙O÷Ï÷ ƶŸ¶]®fi÷ ≠“ZŸ #fiŸÁˆ“Í ÆŸO¶jdb¶ Z÷ c“œdŸ¶ #¶Oƈ‰ - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
-Z÷ dfib÷∏ O¶jfi÷ P˙œ÷ #bÆaZ fi ØbK... Kb˙Z„ ”b‹K fi Á“Ï÷ #÷ Dı
◊πdbÂ÷ #dfib÷∏ O¶j fi÷ P˙œ÷ Ïb÷Æ fi Á“Ï÷ Dı÷dÁ÷“ døZÁ“ œÏ®Ïb÷, #ÒK ◊Â
Z÷˙b ◊πÁ“bÏfi® Á“b÷› cŸ“O∂jb÷ db÷> Ïb÷¥ fi Á“Ï˙b÷. #˙∏b fi Á“Ï˙®... Kb˙Z„
DŸıOŸ¡Æb fi Á“Ï˙®. #÷ Ï®Z÷ dfib÷∏ Á÷“ ]πbÂ÷§ÒsK P˙¥KÁ“.
Eb÷Ø®- PDıƒ÷§ÒsK ƶ˙Ï gb˙fib- ÆbjŸ#÷ ºgØ® dfib÷∏-#dfib÷∏
P˙¥Kdb¶ Ædgb˙® Ï”÷˙Ÿ¶. ]÷-Z÷T #b’c“ ˙bÍb ◊Á“˙bfi, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib
‹˙b’c“Õ“ ◊®Âb, T˙ #b’c“ PdP•Z œbÁ“ Á÷“ ˙ “b. ˙O÷Ï÷, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib PdÕ“
#fi÷ ›Õ“ ◊c“bØb÷|, dfib÷”Ï ˙Â #b’c“˙bÍb dfib÷∏ ‹˙bc“ KŸaZ #b”bÏfi÷ P˙œ÷
#bÆaZ fi ØbK... Kb˙Z„... ”¥ fi Á“Ï÷ Z÷ Dı Ï®Z÷ #dfib÷∏ ◊c“bØb÷| Dı÷˙b Á÷“
Pnhvgrn/28