You are on page 1of 103

Thanag/1

Z÷ #÷Á“ Gı÷.
3 ≤“b¶ (24) P˙OZbEb #÷Ê“T÷ døZ º˙fiŸ¶ œÏ®Ï ÆbdbÒKfi® #◊÷¨b#÷ #÷Á“
#¶Oƈ‰-3-OŸDıÏGıbKb Gı÷.
‹Øbfi - 1 (25-26) dfiŸÛKg˙db¶Ø® fi®Á“Í® fiÏÁ“b’c“db¶ º˙fiŸ¶ Dı÷ Odfi Z÷fiŸ¶
1) #bKŸÛKdbfi„ PœÛK ! d÷> Æb¶giKŸ¶ Gı÷ gO˙bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ fibd OPZ, Z÷ OPZ #÷Á“ Gı÷. fiÏÁ“ #b’c“ OPZ#b÷db¶Ø® #b˙˙Ÿ¶, #bOPZ
Gı÷. #bOPZ #÷Á“ Gı÷.
2) #bSdb #÷Á“ Gı÷. (27-28) ˙…dbPfiÁ“ #fi÷ ≈Kb÷PZ¥ c÷“˙Zb#b÷fiŸ¶ dÏ Z÷ ·K˙fi. Z÷
3) c¶“ “ #÷Á“ Gı÷ (#bSdb Dı÷ PA“KbØ® c¶“’ “Z ØbK Z÷ c¶“ “ Gı÷.) ·K˙fi #÷Á“ Gı÷. c÷“˙ #fi÷ fiÏÁ“ OPZdb¶ º˙ÒZ Dı÷ &S◊PÎ Z÷fiŸ¶ fibd &◊◊bZ
4) Z÷ PA“Kb #÷Á“ Gı÷. Z÷ &◊◊bZ #÷Á“ Gı÷.
(5-6) Tb÷Á“ Gı÷ #b Tb÷Á“ jdb§‹ZÁ“bK #jdb§‹ZÁ“bK #b’c“ ÆÁ“Í (29-32) P˙dœfi÷ ZÁ“ Á“”÷ Gı÷. Z÷ ZÁ“ #÷Á“ Gı÷. ÔKDıfib˙Oπ”fib
sÔKb÷fib #bjbÏgˆZ #bÁ“bœ P˙œ÷¥ Gı÷. Tb÷Á“Ø® P˙◊Ï®Z #Tb÷Á“ Gı÷. Z÷ #Tb÷Á“ &ÎÏ Á“bTdb¶ ØfibÏ dPZP˙œ÷¥ Z÷ ƶ∏b, Z÷ ƶ∏b #÷Á“ Gı÷. #Øfib PfiÂK
#÷Á“ Gı÷. ◊Gı® ƈId jdfib ◊KbTb÷Efiv“◊ «ŸP∞ Z÷ dPZ, Z÷ dPZ #÷Á“ Gı÷. P˙œ÷¥
(7-8) ◊πc÷“œ #◊÷¨b#÷, #ƶpKbZ ◊πc÷“œbSdÁ“ ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ∏bfiƶ◊≥ ÔK§aZfi÷ P˙∏ Á“”÷Gı÷ ÆbdbÒKfi® #◊÷¨b#÷ P˙∏ #÷Á“ Gı÷.
sÔKv“◊÷ #÷Á“S˙ ”b÷˙bZ® jdb§‹ZÁ“bK #÷Á“ Gı÷. jdØ® P˙◊Ï®Z #jdsÔK Z÷ (33-35) ◊® “b v“◊ ◊’ÏÂPZfi÷ ˙÷c“fib Á“”÷˙bK Gı÷ Z÷ ÆbdbÒKfi®
#jd§‹ZÁ“bK #÷Á“ Gı÷. #◊÷¨b#÷ ˙÷c“fib #÷Á“ Gı÷. œÏ®ÏfiŸ¶ #Ø˙b «®\fiŸ¶ ÁŸ“”b “b ˙O÷Ï÷Ø® Gı÷c“fi Á“Ï˙b
(9-10) Á“¥bK◊ˆ˙Á“ Á“d◊Ÿc„“OTfib÷ Oπ” Á“Ï˙b v“◊ «¶j #÷Á“ Gı÷. v“◊, Z÷ Gı÷c“fi #÷Á“ Gı÷. gbTb’c“ ˙ ÷“ œÏ®Ïfi÷ g÷c“˙Ÿ¶ (P˙c“bÏ˙Ÿ¶-˙®>j˙Ÿ¶) Z÷fiŸ¶
#bSdbfiŸ¶ Á“d ◊Ÿc„“OTb÷Ø® Æ˙Øb dŸaZ Ø˙Ÿ¶ Z÷ db÷¨ #÷Á“ Gı÷. fibd g÷c“fi. Z÷ g÷c“fi #÷Á“ Gı÷.
(11-12) œŸg Á“d v“◊ ◊πÁø“PZ#b÷ ◊ŸhKv“◊ Gı÷, Z÷ ◊ŸhK #÷Á“ Gı÷. (36) #§ÒZd œÏ®ÏjbÏ® º˙Z÷ EÏd œÏ®Ï®. Z÷fiŸ¶ dÏ #÷Á“ Dı
#œŸg Á“d◊πÁø“PZ#b÷ ◊b◊v“◊ Gı÷, Z÷ ◊b◊ #÷Á“ Gı÷. ”b÷K Gı÷.
(13-14) Á“d«¶jfib ”÷ZŸ#b÷ #b•˙ Á“”÷˙bK Gı÷. Z÷ #b•˙ #÷Á“ (37) ◊ˆÂ œŸ∞ ZÚ˙∏ ◊b‰-Á÷“˙T® #Ø˙b Z®Ø∂Á“Ï #÷Á“ Gı÷.
Gı÷. #b•˙fib÷ PfiÏb÷ ƶ˙Ï, Z÷ ƶ˙Ï #÷Á“ Gı÷. (38) ‹˙Áø“Z Á“d¸Tfib÷ gb÷O® ”b÷˙bØ® º˙b÷fiŸ¶ cŸ“:√ #÷Á“ Dı Gı÷.
(15-16) ˙÷c“fi (#fiŸg˙) Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ fibd ˙÷c“fib Z÷ #÷Á“ Gı÷. (39-40) Dı÷fib Æ÷˙fiØ® #bSdbfi÷ Á“T÷œ ◊πb¡Z ØbK Gı÷, Z÷ #jd
#bSdbØ® Á“d◊Ÿc„“OTb÷ cˆ“Ï ØbK Z÷ PfiDıÏb, Z÷ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ Gı÷. Dı÷fib #bEÏÂØ® #bSdb P˙PœÕ“ ∏bfib’c“ ◊KbKØ® KŸaZ ØbK Gı÷. Z÷
(17) ◊πSK÷Á“ fibdÁ“dfib &c“KØ® ◊πb¡Z ◊πSK÷Á“œÏ®Ïfi® #◊÷¨b#÷ º˙ jd #÷Á“ Gı÷.
#÷Á“ Gı÷. (41-42) c÷“˙, #ÆŸÏ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ dfib÷Kb÷O #÷Á“
(18) º˙b÷fi÷ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib ØZ® P˙ÁŸ“˙Âb #÷Á“ ”b÷K Gı÷. ˙EfiKb÷O #fi÷ Á“bKKb÷O ◊ #÷Á“ Dı ”b÷K Gı÷. c÷“˙, #ÆŸÏ #fi÷
Gı÷. dfiŸÛKb÷fi÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ Dı &SØbfi, Á“d «Í, ˙®K #fi÷ ◊ÏbA“d ”b÷K
(19-21) dfifi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ fibd dfi. Z÷ dfifib÷ ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. Gı÷.
«b÷T˙bdb¶ #b˙÷ Z÷ ˙Efi, Z÷fib÷ ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. ˙øP∞ ◊bd÷ Z÷ Á“bK, Z÷fib÷ (43-44) ∏bfi #÷Á“ Gı÷, c“œfi #÷Á“ Gı÷, c“œfi #÷Á“ Gı÷. Eb’ω
ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ Gı÷. Dı÷fib÷ P˙gbO fi Ø› œÁ÷“ #÷˙b Á“bÍfib Æb…Ø® ƈId #¶œfi÷ ÆdK
(22-23) #÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ ◊KbKfi® #◊÷¨b#÷ #÷Á“S˙ Gı÷. Z÷Ø® Á“”÷ Gı÷. Z÷ ÆdK #÷Á“ Gı÷.
&S◊bZ #÷Á“ Gı÷. &S◊bZfi® Dı÷d &S◊≥ ØK÷T ◊KbKfib÷ P˙fibœ Ø˙b÷fi÷ P˙fibœ (45) ◊πÁø“Õ“ (fibfibdb¶ fibfib) c÷“œfiŸ¶ fibd ◊πc÷“œ Gı÷, Z÷ ◊πc÷“œ #÷Á“
Thanag/2
Gı÷. ◊Ïd Dı÷ #Ÿ, Z÷ ◊ÏdbŸ¶ Z÷ ◊ÏdbŸ¶ #÷Á“ Gı÷. PdΩKbWPÕ“ «÷›§ÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Z÷›§ÒsK #fi÷
(46) Tb÷Á“bOπfiŸ¶ fibd PÆP∞ Z÷ PÆP∞ #÷Á“ Gı÷. Dı÷ º˙ Áø“Z Áø“SK E&’ϧÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. œ÷¥ fibÏc“ º˙fi® Ædbfi-Kb˙Z„-
Ø› OKb PÆ∞ #÷Á“ Gı÷, Á“dDıPfiZ ƶZb◊fib÷ #gb˙ Z÷fiŸ¶ fibd ◊’ÏPfi˙b Pd•WPÕ“˙bÍb ˙…dbPfiÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
Gı÷. Z÷ #÷Á“ Gı÷. #fi÷ œbÏ®’ÏÁ“ dbfiPÆÁ“ cŸ“:√b÷Ø® Æ˙ØbÏP”Z º˙Z÷ Áø“ÛÂ◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. fi®T T÷LKb˙bÍb º˙b÷fi®
◊’ÏPfi˙øή. Z÷ ◊’ÏPfi˙øPÎ #÷Á“ Gı÷. ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ œŸaTT÷LKb˙bÍb º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
(47) œ¯c“ #÷Á“ Gı÷, v“◊ #÷Á“ Gı÷; O¶j #÷Á“ Gı÷, ÏÆ #÷Á“ Gı÷, ‹◊œ Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb Kb˙Z„ Á“b◊b÷Z„ T÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷fi®
#÷Á“ Gı÷. œŸg œ¯c“ #÷Á“ Gı÷, #œŸg œ¯c“ #÷Á“ Gı÷. ÆŸv“◊ #÷Á“ Gı÷, ÁŸ“v“◊ ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷fi® Dı÷Ê“T® T÷LKb#b÷ Gı÷ Z÷fi® Z÷Ê“T® ˙OÂb
#÷Á“ Gı÷, c“®] #÷Á“Gı÷, fl‹˙ #÷Á“ Gı÷ ˙ZŸTbÁ“bÏ #÷Á“ Gı÷, P‰Á“b÷ #÷Á“ Gı÷, Ædº T÷˙® \÷›#÷. g˙fi◊PZ ˙bÂÔK¶ZÏ ◊øΩ˙®Á“bK #¡Á“bK #fi÷
EZŸÛÁ“b÷ #÷Á“ Gı÷. ◊øØŸT-#÷Á“ Gı÷, Ob÷Í #÷Á“ Gı÷, Áø“Û ˙Â #÷Á“ Gı÷, ˙fi‹◊PZÁ“bKdb¶ EbÏ T÷LKb#b÷ Gı÷. Z÷Dı‹Á“bK, ˙bKŸÁ“bK, «÷›§ÒsK, Z÷›§ÒsK
fi®T˙Â #÷Á“ Gı÷, TbT ˙Â #÷Á“ Gı÷, ◊®Íb÷˙Â #÷Á“ Gı÷, Ƹ÷c“˙Â #÷Á“ Gı÷, #fi÷ E&’ϧÒsKdb¶ ‰Â T÷LKb#b÷ Gı÷, PZK∂K ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ dfiŸÛKb÷db¶ Gı
ÆŸOÒj #÷Á“ Gı÷, PZaZÏÆ #÷Á“ Gı÷, Á“ÊŸ“Á“ ÏÆ #÷Á“ Gı÷, Á“¥bK ÏÆ #÷Á“ Gı÷, T÷LKb#b÷ Gı÷. ≈Kb÷PZÛÁ“c÷“˙b÷db¶ #÷Á“ Z÷\÷T÷LKbGı÷. ˙÷dbPfiÁ“ c÷“˙b÷db¶ #ÒZfi®
√bÊ“b÷ ÏÆ #÷Á“ Gı÷, djŸÏ ÏÆ #÷Á“ Gı÷. Á“Á“œ, døcŸ“, OŸÏŸ, T]Ÿ, œ®Z, &ÛÂ, ‰Â T÷LKb#b÷ Gı÷. Z÷fi® Z÷Ê“T®Dı ˙OÂb#b÷ \Â˙® \÷›#÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb
§‹fi‘j #fi÷ v“¨ ‹◊œ, #b «jb ÆbdbÒK #◊÷¨b#÷ #÷Á“ Gı÷. gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“ÛÂb T÷LKb˙bÍb #gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb
(48) ◊πbÂbPZ◊bZ-Kb˙Z„ ◊’ÏOπ” #÷Á“ Gı÷. A“b÷j Kb˙Z„ Tb÷g #÷Á“ #÷Á“Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı #÷ T÷LKb#b÷db¶ «÷ «÷ ◊c“ Á“”÷˙b \÷›#÷. Áø“ÛÂ
Gı÷. ◊Ï◊’Ï˙bc“-PfiÒc“b #÷Á“ Gı÷, ÏPZ-#ÏPZ #÷Á“ Gı÷, dbKbdø¥b-Á“◊Ê“KŸaZ T÷LKb˙bÍb gÔK fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb #gÔK
Dˆı≤Ÿ¶“ Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ #÷Á“ Gı÷. PdΩKbc“œfi œVK #÷Á“ Gı÷. fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Dı÷fi® Dı÷Ê“T®
(49) ◊πbÂbPZ◊bZP˙Ïd #÷Á“ Gı÷, Kb˙Z„, ◊’ÏOπ”P˙Ïd #÷Á“ Gı÷, T÷LKb#b÷ Gı÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb Dı ◊c“ Ædº T÷˙b \÷›#÷.
A“b÷j - SKbO #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ PdΩKbc“œfiœVK-SKbO #÷Á“ Gı÷. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb Æ@K‘WPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb
(50) #˙ÆP◊® #÷Á“ Gı÷, ÆŸ¥dÆŸ¥db #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ cŸ“¥dcŸ“¥db PdΩKbWPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb Pd•WPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb
#÷Á“ Gı÷. &SÆP◊® #÷Á“ Gı÷. cŸ“¥dcŸ“¥db #÷Á“ Gı÷, Kb˙Z„ ÆŸ¥dÆŸ¥db #÷Á“ #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı#÷ T÷LKb#b÷db¶ Dı÷fi® Dı÷Ê“T® WPÕ“#b÷ Gı÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb
Gı÷. ◊c“ \Â˙b \÷›#÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb Áø“ÛÂ◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷.
(51) fibÏÁ“[ º˙b÷fi® ˙OÂb-Ædˆ” #÷Á“ Gı÷. #ÆŸÏ ÁŸ“dbÏb÷fi® ˙OÂb Áø“Û T÷LKb˙bÍb œŸaT◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
#÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Dı÷fi® Dı÷Ê“T® T÷LKb#b÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb ◊c“ Ædº T÷˙b
"gÔK' #÷Ê“T÷ Dı÷ º˙db÷¨ Dı˙b Kb÷‘K Gı÷. Z÷ gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb \÷›#÷.
#÷Á“ Gı÷. "#gÔK' #÷Ê“T÷ Dı÷ º˙db÷¨ Dı˙b Kb÷‘K fiØ® Z÷ #gÔK º˙b÷fi® #÷ #b≤“ ◊c“˙ ÷“ Eb˙®Æ c¶“ “Á“db¶ #÷Á“ #÷Á“ ˙OÂb \Â˙® \÷›#÷.
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. gÔK fibÏÁ“º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #gÔK fibÏÁ“ º˙b÷fi® Z®ØPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. #Z®ØPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ gÔK ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. PÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #fi÷Á“ PÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
#gÔK ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. ◊πØdÆdKPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ #fiÒZÆdKPÆ∞ º˙b÷fi®
Æ@KOW§ÛÊ“#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. d§ΩKW§ÛÊ“#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Pd• ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. ◊#dbŸ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
WPÕ“˙bÍ®#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Æ@KOW§ÛÊ“ fibÏÁ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #fiÒZ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb-Kb˙Z„ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi®
PdΩKbWPÕ“ ◊øΩ˙®-Á“bKfib º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„-˙fi‹◊PZ-Á“bKfib ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. -
º˙fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Æ@KOWPÕ“ «÷›§ÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ - #ƶpKb ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“
Thanag/3
ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.- Kb˙Z„ #ƶaK OŸÂ Á“bÍb #fi÷ #ƶÆbÏÆdb◊≥Á“. g˙ v“◊ ƶÆbÏfi÷ Dı÷ º˙b÷ ◊πbk Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷ Z÷
◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷ #fi¶Z OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ƶÆbÏÆdb◊≥Á“. g˙Oπ”ÂØ® ÏP”Z Ø› OKb Gı÷ Z÷ #ƶÆÏÆdb◊≥Á“ Á“”÷˙bK
◊πdbÂ÷ ˙Â, O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ - #fiÒZ Gı÷. œbwZ #fi÷ #œbwZ. PÆ∞ º˙b÷ œbwZ Gı÷. ƶÆbÏ® º˙ #œbwZ Gı÷.
OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Dı]ÒK ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷ (58) #º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK
&SÁø“Õ“ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #Dı]ÒK #fiŸSÁø“Õ“ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® #fi÷ fib÷-#bÁ“bœ§‹ZÁ“bK. jdb§‹ZÁ“bK #fi÷ #jdb§‹ZÁ“bK.
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Dı]ÒKb˙Ob∑“ &SÁø“Õ“b˙Ob∑“. #Dı]ÒKb÷SÁø“Õ“b˙Ob∑“ (59) «¶j #fi÷ db÷¨. ◊ŸhÊ“ #fi÷ ◊b◊. #b•˙ #fi÷ ƶ˙Ï. ˙÷c“fib
Dı]ÒK§‹ØPZ˙bÍb, &SÁø“Õ“PZ˙bÍb #Dı]ÒKb÷SÁø“PÕ“ - §‹ØPZ˙bÍb Dı]ÒKOŸÂ #fi÷ PfiDıÏb.
Á“bÍb &SÁø“Õ“OŸÂ Á“bÍb #Dı]ÒKb÷ÚÁø“Õ“ OŸÂ Á“bÍb \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ˙Â, (60) PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - º˙PA“Kb #fi÷
O¶j, ÏÆ ‹◊œ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ #Dı]ÒK &SÁø“Õ“ #º˙PA“Kb. º˙PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Æ@KÁ“Ú˙PA“Kb #fi÷
OŸÂÏŸ¨ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. PdΩKbS˙PA“Kb. #º˙PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›Kb◊PØÁ“[ PA“Kb #fi÷
(52) «jb f®◊ ÆdŸsb÷fi® dµKdb¶ Ï”÷Tb÷-Kb˙Z„ Dı¶«ŸPf◊ #÷Á“ Gı÷. Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb. ›Kb #÷Ê“T÷ Odfi #bOdfifib÷ Dı÷ ◊Ø ”b÷K Z÷fi÷ ›Kb◊Ø
(53) #b #˙ÆP◊® Á“bÍdb¶ Eb÷˙®Æ Z®Ø∂Á“Ïb÷db¶Ø® #¶PZd Z®Ø∂Á“Ï Á“”÷ Gı÷. Z÷ ›Kb◊Ødb¶ Dı÷ PA“Kb ØbK Z÷ ›Kb◊PØÁ“[ PA“Kb Á“”÷˙bK Gı÷.
•d gO˙bfi d”b˙®Ï #÷Á“Tb PÆ∞ ØKb, «Ÿ∞ ØKb, dŸaZ ØKb, Pfi˙bÂfi÷ Æb¶◊ÏbK #÷Ê“T÷ Á“¥bK. Á“¥bKØ® Dı÷ PA“Kb ØbK Gı÷ Z÷fi÷ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb Á“”÷
◊πb¡Z ØKb #fi÷ «jb cŸ“:√b÷Ø® ÏP”Z ØKb. Gı÷. «®º Ï®Z PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, - Á“bPKÁ“[ #fi÷ #bPjÁ“ÏPÂÁ“[
(54) #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ c÷“˙b÷fi® &ÀEb› #÷Á“ ”bØfi® Gı÷. PA“Kb. Á“bPKÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ - #fiŸ◊ÏZ - Á“bKPA“Kb fi÷
(55) #bsb fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷, PE‰b fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ cŸ“Û◊πKŸaZ Á“bKPA“Kb, #bPjÁ“ÏPÂÁ“[PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ƶKb÷DıfibPjÁ“ÏPÂÁ“[
Á“”÷Tb÷ Gı÷. ‹˙bPZ fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. #fi÷ Pfi˙ZfibPjÁ“ÏPÂÁ“[. ◊πbf÷P¥Á“[ #fi÷ ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[fib g÷c“Ø® PA“Kb «÷
(56) #÷Á“ ◊πc÷“œdb¶ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Á“”÷Tb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πbf÷P¥Á“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ‹˙”‹Z -
#÷Á“ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Gı÷. #÷Á“ OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb. #fi÷ ◊Ï”‹Z - ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb. #◊πSKbpKbfi PA“Kb
#fiÒZ Á“”÷Tb Gı÷ - Kb˙Z„ - #÷Á“ OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - º˙◊πSKbpKbfi PA“Kb. #º˙ #◊πSKbpKbfi PA“Kb.
‹Øbfi -1 - fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ÷ #b϶PgÁ“[ #fi÷ ◊’ÏOπP”Á“[fib g÷c“Ø® PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. #b϶PgÁ“[ PA“Kb «÷
‹Øbfi : 2 ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ º˙#b϶PgÁ“[ #fi÷ #º˙#b϶PgÁ“[, #÷ ◊πdbÂ÷
&c÷“Æb÷ 1 ◊’ÏOπP”Á“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbKb◊πSKPKÁ“[ #fi÷
(57) Tb÷Á“db¶ Dı÷ º˙b’c“ ˙‹ZŸ#b÷ Gı÷ Z÷ «j® Pf◊c“b˙ZbÏ Gı÷. PdΩKbc“œfi◊πSKPKÁ“[. dbKb◊πSKPKÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. -
#ØbZ„ «÷ gbOdb¶ ˙”÷>EbK÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“ º˙ #fi÷ #º˙, ‰Æ #fi÷ #bSdgb˙˙¶Á“fiZb #fi÷ ◊Ïgb˙˙¶Á“fiZb PdΩKbc“œfi - ◊πSKPKÁ“[ PA“Kb «÷
‹Øb˙Ï. Dı÷ º˙b÷ ”TfiETfi Á“Ï® œÁ÷“ Z÷ ‰Æ º˙b÷. Dı÷ º˙b÷ ”TfiETfi fi ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-º˙WPÕ“\ #fi÷ #º˙WPÕ“\. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊øPÕ“\ ◊Â
Á“Ï® œÁ÷“ Z÷ ‹Øb˙Ï, ÆKb÷PfiÁ“ #fi÷ #Kb÷PfiÁ“, &S◊P΋Øbfiv“◊ Kb÷PfiØ® KŸaZ \Â˙®. «÷ PA“Kb Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ‹˙”§‹ZÁ“[ #fi÷ fi…ÆøPÕ“Á“[. ‹˙”§‹ZÁ“[
ÆKb÷PfiÁ“ Z÷ ƶÆbÏ®º˙b÷, &S◊P΋Øbfiv“◊ Kb÷PfiØ® ÏP”Z #Kb÷PfiÁ“ Z÷ PÆ∞ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. - º˙ ‹˙”§‹ZÁ“[ #fi÷ #º˙ ‹˙”§‹ZÁ“[. fi…ÆøPÕ“Á“[
º˙b÷, Æ÷§ÒsK #fi÷ #Pfi§ÒsK, ƶÆbÏ® º˙b÷. ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ PA“Kb ◊ #b ◊πÁ“bÏ÷ ÆdDı˙®. PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ -
PÆ∞b÷ #fi÷§ÒsK ”b÷K Gı÷, Æ˙÷c“Á“ #fi÷ #˙÷c“Á“. Dı÷db¶ ˙÷c“fib÷ &c“K ”b÷K Z÷ #b∏b◊PfiÁ“b #fi÷ ˙…c“bÏPÂÁ“b. fi…ÆøPÕ“ PA“Kbfi® Dı÷d Z÷db¶ ◊ «÷ g÷c“
Æ˙÷c“Á“ #fi÷ Z÷fibØ® P˙◊Ï®Z #˙÷c“Á“, v“◊® #fi÷ #v“◊®. v“◊ #÷Ê“T÷ #bÁ“bÏ. \Â˙b. «÷ PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #fibgb÷O◊πSKKb #fi÷
œÏ®ÏKŸaZ º˙b÷ «jb¶ v“◊® Gı÷. œÏ®Ï ÏP”Z º˙b÷ #v“◊® Gı÷. ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ #˙Á“b¶¨b◊πSKKb. #fibgb÷O◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - #fibKKŸaZ
Thanag/4
#bc“bfiZb #fi÷ #fibKKŸaZ ◊πdbDıfiZb. #fi˙Á“b¶¨b◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® (67) «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ ÆdK Á“”÷Tb÷ Gı÷. #Æ˙P◊®Á“bÍ #fi÷ &SÆP◊®
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bSdœÏ®Ï #fi˙Á“b¶¨b◊πSKKb #fi÷ ◊ϜϮÏÁ“b¶¨b◊πSKKb. «÷ Á“bÍ.
PA“Kb#b÷ Gı÷. - ÏbO◊πSKKb #fi÷ f÷¥◊πSKKb. ÏbO◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® (68) «÷ ◊πÁ“bÏ÷ &Òdbc“ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ - K¨fib ◊π˙÷œØ® ØK÷Tb÷
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbKb◊πSKKb #fi÷ Tb÷g◊πSKKb, f÷¥◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. &Òdbc“ #fi÷ c“œfi db”fi®K Á“dfib &c“KØ® ØK÷Tb÷ &Òdbc“ Z÷db¶ K¨b˙÷œ
Dı÷dÁ÷“ A“b÷j◊πSKKb #fi÷ dbfi◊πSKKb. &Òdbc“ Gı÷ Z÷fiŸ¶ ÆÏÍZbØ® ˙÷c“fi Ø› œÁ÷“Gı÷. #fi÷ Z÷ ÆÏTZbØ® cˆ“Ï Á“Ï® œÁ“bK
(61) O”b-◊b◊fiŸ¶ ◊πÁ“bœfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› º˙ Gı÷. db÷”fi®K Á“dfib &c“KØ® Dı÷ &Òdbc“ &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“’≤“fi ”b÷K
Á÷“˙Í dfiØ® Dı ◊b◊fi® PfiÒc“b Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› Á÷“˙Í ˙EfiØ® Dı ◊b◊fi® PfiÒc“b Gı÷ #fi÷ Z÷ dŸLÁ÷“T®Ø® cˆ“Ï Á“ÏbK Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b - O”bfib «÷ g÷c“ Á“”÷Tb Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊πb® c“®]Á“bT (69) c¶“ “ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Øc¶“ “ (◊πKb÷Dıfi dbÊ÷“
◊K∂Z "#bDıÒd' O”b Á“Ï÷ Gı÷ Á“b÷› ◊πb® Øb÷ “b Á“bT ◊KÒZ O”b Á“Ï÷ Gı÷. P”>Æb’c“ Á“Ï˙®.) #fi÷ #fiØc¶“ “, fi…ÏPKÁ“º˙b÷fi÷ «÷c¶“ “ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Øc¶“ “
(62) ◊πSKbpKbfi «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. - Á“b÷›◊πb® Á÷“˙Í dfiØ® #fi÷ #fiØ c¶“ “. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Eb÷˙®œ c¶“ “Á“db¶ Ædº
◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› Á÷“˙Í ˙EfiØ® Dı ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b T÷˙b.
◊πSKbpKbfifib «÷ g÷c“ Gı÷. - Á“b÷› c“®] Á“bT ◊KÒZ ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› (70) c“œfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - Æ@K‘c“œfi #fi÷ PdΩKbc“œfi
#V◊Á“bT®fi ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷. Æ@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Á“”÷T Gı÷, - PfiÆO Æ@K‘c“œfi #fi÷ #PgOd
(63) «÷ OŸÂb÷Ø® KŸaZ #ÂObÏ #fib’c“ #fiÒZ c“®]Á“bTfi® EbÏ Æ@K‘c“œfi - PfiÆO@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Gı÷, - ◊πPZ◊bPZ (fiÕ“ Ø› DıfibÏ)
OPZ˙bÍb ƶÆbÏ Á“b¶ZbÏfib÷ ZÏ® œÁ÷“ Gı÷ - P˙Ub (∏bfi) ˙ ÷“ #fi÷ EÏ #fi÷ #◊πPZ◊bPZ. #PgOd Æ@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Gı÷, - ◊πbPZ◊bPZ #fi÷
(Eb’ω) ˙ ÷“. #◊πPZ◊bPZ. PdΩKbc“œfi. #bPgOπP”Á“ PdΩKbc“œfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, -
(64) «÷ ‹Øbfib÷fi÷ #bSdb ≈Kb¶ ÆŸj® ∏◊’Ï∏bØ® \® T÷Zb÷ fiØ® Æ◊K˙PÆZ (ÆbÒZ) #fi÷ #◊K˙PÆZ (#fiÒZ) #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #fiPgOπP”Á“
#fi÷ ◊πSKbpKbfi◊’Ï∏bØ® ◊’ÏSKbO Á“ÏZb÷ fiØ® SKb¶ ÆŸj® Z÷fi÷ Á÷“˙T®◊πv“◊®Z PdΩKbc“œfifib ◊ «÷ gc“ \Â˙b.
jd Æb¶gÍ˙b dÍZb÷ fiØ®. Z÷ «÷ ‹Øbfib÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. #b϶g #fi÷ (71) ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πSK¨ #fi÷ ◊Ïb÷¨. ◊πSK¨
◊’ÏOπ” «÷ ‹Øbfib÷fi÷ \hKb P˙fib #fi÷ SKbO Á“Kb P˙fib #bSdb œŸ∞ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ fib÷Á÷“˙T∏bfi. Á÷“˙T∏bfi «÷
Æ@KÁ“S˙ ◊πbk Á“Ï˙b ÆdØ Ø› œÁ“Zb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“-#b϶g #fi÷ ◊’ÏOπ” ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi #fi÷ PÆ∞Á÷“˙T∏bfi. g˙‹Ø
#÷˙® Dı Ï®Z÷-œŸ∞ «πŒEKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. œŸ∞ ƶKdØ® ◊b÷Z÷ Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆKb÷O®g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi #fi÷
◊b÷Zbfi÷ ƶKZ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. œŸ∞ ƶ˙ÏØ® ƶ˙øÎ Ø› œÁ“Zb÷ fiØ®. Æ@◊ˆÂ #Kb÷O®g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi. ÆKb÷O® g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ ◊πØd
#bPgPfi«b÷PjÁ“ (dPZ) ∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ƶ◊ˆÂ •øZ∏bfifi÷ ◊πbk ÆdK ÆKb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #◊πØd-ÆdK-ÆKb÷O®-g˙‹Ø-
Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ƶ◊ˆÂ #˙P]∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, ƶ◊ˆÂ Á÷“˙T∏bfi. #Ø˙b - EÏd-ÆKb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #EÏd ÆdK
dfi:◊K˙∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, ƶ◊ˆÂ Á÷“˙Í∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ÆKb÷O® g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi - #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #Kb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfifib ◊Â
(65) «÷ ‹Øbfib÷fi÷ \®fi÷ #fi÷ SKbO®fi÷ #bSdb Á÷“˙Í® ◊π∏k jdfi÷ g÷c“b÷ \Â˙b. PÆ∞-Á÷“˙T∏bfifib «÷ g÷c“b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZÏPÆ∞
•˙Âb’c“ ∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ - Kb˙Z„ - Á÷“˙Í∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ Á÷“˙T∏bfi, ◊Ï‹◊ÏPÆ∞ Á÷“˙T∏bfi. ◊϶◊Ï PÆ∞ Á÷“˙Í∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷
Z÷ Gı÷ #b϶g #fi÷ ◊’ÏOπ”. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“bÒZÏ PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi #fi÷Á“bÒZÏ PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi-◊Ï@◊Ï PÆ∞
(66) #bSdb «÷ ‹Øbfib÷Ø® Á÷“˙T®◊π∏k jdfi÷ Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ï@◊Ï PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #fi÷Á“
Kb˙Z„-Á÷“˙Í-∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•∞b◊ˆ˙Á“ jdfi® &◊bc÷“KZb ◊Ï@◊Ï PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi, fib÷Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #˙P]∏bfi #fi÷
Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Z÷fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷. dfi: ◊K˙∏bfi. dfi: ◊K˙∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ≠“DŸıdPZ #fi÷
Thanag/5
P˙◊ŸTdPZ. ◊Ïb÷¨ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - #bPgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfi #fi÷ ¨®Â-Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. -◊πØd-ÆdK-
•ŸZ∏bfi. #bPgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. •ŸZPfiP•Z #fi÷ #•ŸZbPfiP•Z. ‹˙K¶«Ÿ∞,Gıx‹Ø ¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-‹˙K¶ «Ÿ∞-
•ŸZPfiP•Z «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #Øb˙Oπ” #fi÷ ÔKDıfib˙Oπ”. #•ŸZbPfiP•Zfib Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK-˙®Z-ÏbO-ƶKd #Ø˙b EÏd-ÆdK-‹˙K¶«Ÿ∞-
◊ ◊ˆ˙b÷|aZ «÷ g÷c“ ÆdDı˙b. •ŸZ∏bfi «÷ ◊πÁ“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #¶O◊πP˙Õ“ #fi÷ Gıx‹Ø-¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO-ƶKd #EÏd-ÆdÆK-‹˙K¶«Ÿ∞-Gıx‹Ø
#¶O«bm #¶O«bm - «b «÷ g÷c“ Gı÷ - #b˙LKÁ“ #fi÷ #b˙LK ¨®ÂÁ“¥bK P˙Z - ÏbO ƶKd.
Á“ÔKPZ’ÏaZ. #b˙LKÁ“ ÔKPZ’ÏaZ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ Á“bPTÁ“ #fi÷ &SÁ“bPTÁ“. jd «Ÿ∞ - «b÷PjZ - Gıx‹Ø - ¨®Â - Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷
«÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-•ŸZjd #fi÷ Eb’ωjd, •ŸZjd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd - ÆdK-«Ÿ∞-«b÷PjZ-Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK
Dı÷dÁ÷“-ƈ‰ •ŸZjd #fi÷ #Ø•ŸZjd. Eb’ω jd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ˙®ZÏbO-ƶKd, #◊πØd-ÆdK-«Ÿ∞ - «b÷PjZ Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK
Dı÷dÁ÷“-#bObÏEb’ωjd #fi÷ #fiObÏEb’ωjd. ˙®ZÏbO ƶKd, #Ø˙b EÏd-ÆdK #fi÷ #EÏd ÆdK«Ÿ∞ «b÷PjZ-Gıx‹Ø
(72) ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÆÏbOƶKd #fi÷ ¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd. Á÷“˙T® ¨®ÂÁ“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #Kb÷O®-
˙®ZÏbOƶKd ÆÏbOƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ƈId ƶ◊ÏbK ÆÏbOƶKd Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd. #Ø˙bEÏd-ÆdK-ÆKb÷O®Á÷“˙Í®-¨®Â
(c“œdb OŸÂ‹Øbfi ˙ή|dŸPfifib÷) «bc“Ï Æ@◊ÏbK ÆÏbOƶKd. (Gıu“b #b’c“ - Á“¥bK ˙®ZÏbOƶKd, #EÏd-ÆdKÆKb÷O® Á÷“˙Í®¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-
OŸÂ‹Øbfi˙ή|dŸPfi#b÷fib÷) ƈId-Æ@dÏbK ÆÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ƶKd. #Kb÷O® Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd «π ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ◊πØd
- ◊πØd-ÆdK-ƈId Æ@◊ÏbK ÆÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-ƈId ÆdK ÆKb÷O® - Á÷“˙T® - ¨®ÂÁ“¥bK - ˙®ZÏbOƶKd. #◊πØd-ƶKd
Æ@◊ÏbKÆÏbO-ƶKd. #Ø˙b EÏd - ÆdK - ƈId Æ@◊ÏbKÆÏbO #Kb÷O®-Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd. #Ø˙b EÏd-ÆdK-#Kb÷O®
ƶKd. #EÏd ÆdKÆŸId-Æ@◊ÏbKÆÏbO ƶKd. #Ø˙b ƈId Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd. #EÏd-ÆdK#Kb÷O® Á÷“˙Í® ¨®Â-
Æ@◊ÏbKÆÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - "ƶP√TLKdbfi' Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd.
(&◊œd-•÷®خ ◊ “Zb º˙fi÷ ”b÷K). "P˙œŸµKdbfi' (&◊œd-•÷® ◊Ï (73) ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ƈId #fi÷ «bc“Ï
E∑“Zb º˙fib÷.) «bc“Ï-Æ@◊ÏbKÆ-ÆÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πØd #b ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ - «÷ ◊πÁ“bÏfib ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙ Á“”÷TbGı÷, Dı÷dÁ÷“-ƈId
ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK-ÆÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK #fi÷ «bc“Ï. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ ºP˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk #fi÷
ÆÏbOƶKd. #Ø˙b EÏd-ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK-ÆÏbOƶKd. #EÏd- #◊Kbk. #b ◊πÁ“bÏ÷ - Kb˙Z„ - ˙fi‹◊PZ Á“bPKÁ“ º˙ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. #b
ÆdK-«bc“Ï Æ@◊ÏbK-ÆÏbO ƶKd #Ø˙b «bc“Æ@◊ÏbK-ÆÏbO-ƶKd «÷ «jbfib «÷ «÷ g÷c“b÷ Gı÷. Gı Á“bPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊’ÏÂZ #fi÷ #◊’ÏPÂZ.
◊πÁ“bÏ÷ ◊πPZ◊bPZ #fi÷ #◊πPZ◊bPZ. ˙®ZÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZ Á“bK ÆŸj® «jbfib «÷ «÷ g÷c“ Á“”÷˙b.
&◊œbÒZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd (11 db OŸÂ‹Øbfidb¶) ¨®Â - Á“¥bK - sÔK «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊’ÏÂZ #fi÷ #◊’ÏPÂZ.
˙®ZÏbO - ƶKd («bÏdb #b’c“ OŸÂ‹Øbfib÷db¶) &◊œbÒZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - OPZ Ædb◊≥Á“ #fi÷ #OPZÆdb◊≥Á“
ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØdÆdK&◊œbÒZ-Á“¥bK-˙®ZÏbO- #b ◊πÁ“bÏ÷-Kb˙Z„- ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷fib «÷-«÷ g÷c“b÷ Á“”÷˙b. sÔK
ƶKd#◊πØd-ÆdK-&◊œbÒZ-Á“¥bK ˙®ZÏbO-ƶKd. #Ø˙b EÏd - «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ OPZ-Ædb◊≥Á“ #fi÷ #OPZ-Ædb◊≥Á“
ÆdK-&◊œbÒZ-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #EÏd-˙®ZÏbO-ƶKd. ¨®Â- ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZÏb˙ - Ob∑“
Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ -Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd, ◊Ï@◊Ïb˙Ob∑“. #b ◊πÁ“bÏ÷-Kb˙Z„-sÔK «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #fiÒZ-
Á÷“˙T®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd. Gıx‹Ø ¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷ Ïb˙Ob∑“ #fi÷ ◊Ï@◊ÏbOb∑“.
◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶-«Ÿ∞-Gıx‹Ø- ¨®Â Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd (74) Á“bT «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙ÆP◊® #fi÷
«Ÿ∞-«b÷PjZ-Gıx‹Ø- ¨¨Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd ‹˙K¶«Ÿ∞-Gıx‹Ø- &SÆP◊®. #bÁ“bœ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - Tb÷Á“bÁ“bœb #fi÷
Thanag/6
#Tb÷Á“bÁ“bœ. PfiOπÒØ®#b÷fi÷ dbÏÂb§ÒZÁ“-ƶT÷√fib Z◊ P˙œ÷¥Ø® Á“d-œÏ®Ïfi÷ ¨®Â Á“Ï˙Ÿ¶.
(75) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ïb÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙ÆP◊® #fi÷ gb÷Dıfi ◊b®fib÷ SKbO Á“Ï® ◊bc“b÷◊Odfi ƶØbÏb÷ ‹˙®Á“bÏ® døSKŸfi® Á“bdfib fi”®>
&SÆP◊®. #bÁ“bœ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb÷Á“bÁ“bœ #fi÷ #Tb÷Á“bÁ“bœ. Á“ÏZb ØÁ“b §‹ØZ Ï”÷˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #fi÷ &ÎÏ ’c“œbdb¶.
(75) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ïb÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷
«bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ˙…PA“K «bm œÏ®Ï Gı÷. c÷“˙Zb#b÷fib œÏ®Ï ‹Øbfi : 2 &o÷Æb÷ : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊ #b Dı ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b \÷›#÷. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib «÷ œÏ®Ïb÷ ”b÷K Gı÷. ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :2
Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ «bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ #b…c“b’ÏÁ“ «bm Gı÷. (77) Dı÷ c÷“˙ &µ˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T Gı÷. Z÷ Á“V◊b÷◊◊≥ («bÏ
˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷ ÆŸj® #÷d Dı ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. «÷›§ÒsK º˙b÷fi÷ «÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥) ”b÷K, #Ø˙b P˙dbfib÷◊◊≥ (Oπ…˙÷KÁ“ #fi÷ #fiŸÎÏ &S◊≥
œÏ®Ïb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ «bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ”b “- ØKb) ”b÷K, #fi÷ Dı÷ ≈Kb÷PZ¥Á“ c÷“˙b÷ EbÏb÷◊◊≥Á“ #Ø˙b EbÏ §‹ØPZÁ“ ”b÷K
db¶Æ, ÏaZØ® «fi÷T #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï «bm Gı÷. E&’ϧÒsK º˙ ÆŸj® #÷d #÷Ê“T÷ #∑“® Pf◊Ø® «”bÏ OPZ ÏP”Z ”b÷K #Ø˙b #∑“® Pf◊db¶ ÆZZ
\Â˙Ÿ¶. ◊¶E÷§ÒsK PZK‘Kb÷PfiÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ï Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ Odfiœ®T ”b÷K Z÷ Æc“b ◊b◊ Á“d-fib÷ «¶j Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ Zb÷
«bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ”b “ db¶Æ ÏaZ ‹fibKŸ #fi÷ PœÏb#b÷Ø® Z÷ g˙db¶Dı #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ #ÒK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷.
«fi÷T #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï «bm Gı÷. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷fib ◊ «÷ œÏ®Ïb÷ fi…ÏPKÁ“ º˙ Dı÷ Æc“b ÆZZ ◊b◊Á“dfib÷ «¶j Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ fibÏÁ“[
ÆdDı˙b¶ \÷›#÷. P˙Oπ” OPZ-◊πbk fi…ÏPKÁ“b÷fib «÷ œÏ®Ïb÷ ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“- Zb÷ Z÷ g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #ÒK g˙db¶ ◊ #fiŸg˙ Á“Ï÷
Z…DıÆ #fi÷ Á“bdÂ. #b ◊πdbÂ÷ Pfi϶ZÏ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂KKb÷PfiÁ“º˙ ◊KÒZ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. dfiŸÛKb÷
fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fib œÏ®Ïfi® &S◊PÎ «÷ ‹Øbfib÷ (Á“bÏÂb÷) Ø® ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ˙ ÷“ Dı÷ Æc“b ÆZZ ◊b◊Á“db÷|fib÷ «¶j Á“ÏbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ dfiŸÛK Zb÷ #b
ÏbOØ® #÷Ê“T÷ "ÏbODıÒK Á“d'Ø® #fi÷ f÷¥Ø® #÷Ê“T÷ "f÷¥DıÒK Á“d'Ø® dfiŸÛK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #ÒK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷,
˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® «jb º˙b÷fib œÏ®Ïb÷fib &S◊PÎ #b Dı «÷ Á“bÏÂb÷Ø® \Â˙®. dfiŸÛKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ «jb º˙b÷ dbÊ÷“ "Z÷ g˙db¶' #÷˙b÷ #PgTb◊ Ædbfi
fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fib œÏ®Ï «÷ Á“bÏÂb÷Ø® ◊ˆÂ #˙K˙˙bÍb ”b÷K Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÏbOØ® ÆdDı˙b÷ \÷›#÷.
#ØbZ„ ÏbODıÒK Á“dØ® œÏ®Ï ◊ˆÂ «fi÷ Gı÷. f÷¥ #ØbZ„ f÷¥DıÒK Á“dØ® (78) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi® «÷ OPZ #fi÷ «÷ #bOPZ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
œÏ®Ï ◊ˆÂ «fi÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. «÷ Á“bK- fibÏc“ º˙b÷ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Zb÷ dfiŸÛKOPZdb¶Ø® #Ø˙b PZK∂E
º˙ÆdŸc“bK Á“”÷T E÷. Dı÷dÁ÷“ ‰ÆÁ“bK #fi÷ ‹Øb˙ÏÁ“bK. ‰ÆÁ“bK «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊¶E÷§ÒsKdb¶Ø® &S◊≥ ØbK Gı÷. #fi÷ \K Gı÷ Z÷ ◊ «÷ Dı OPZdb¶ PZK∂E-
Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ g˙PÆP∞Á“ #g˙PÆP∞Á“,. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹Øb˙ÏÁ“bKfib º˙b÷ ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ dfiŸÛKdb¶.
◊ ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ #ÆŸÏÁŸ“dbÏS˙fi÷ Gıb÷ “Zb÷ ØÁ“b÷ dfiŸÛK #Ø˙b
(76) «÷ ’c“œb#b÷fi® #PgdŸ√ Ø›fi÷ PfiOπÒØ #fi÷ PfiOπ§ÒØ#b÷fi® Z®K∂Efib v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «jb c÷“˙b÷fi÷ dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶
c“®¨b c÷“˙® Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙db¶ #fi÷ &ÎÏdb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊π˙πPDıZ Á“Ï˙Ÿ¶. \÷›#÷. ◊øΩ˙®Á“bKfib º˙ «÷ OPZ #fi÷ «÷ #bOPZ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
ƈ‰bØ Pœ√˙Ÿ¶, d”b˙πZb÷fiŸ¶ #bÏb÷◊ Á“Ï˙Ÿ¶. Æ”gb÷Dıfi Á“Ï˙Ÿ¶. Æ”Pfi˙bÆ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Zb÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® #Ø˙b
Á“Ï˙b÷, ‹˙bµKbK Á“Ï˙b dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶, #¿K‹Z œb¬fi÷ §‹ØÏ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶, fib÷-◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® (◊øΩ˙®Á“bK PÆ˙bK «®\ Á“bKb÷db¶Ø®) &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷
#¿K‹Z œb¬ #ÒKfi÷ gÂb˙˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. #bTb÷Efib Á“Ï˙®, ◊πPZA“d ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“º˙ Z÷ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“◊KbK fi÷ Gıb÷ “Zb÷ ØÁ“b÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ #Ø˙b
Á“Ï˙Ÿ¶, OŸÏŸ Æd¨ #PZEbÏb÷fi® O”b Á“Ï˙®, TbO÷Tb c“b÷¥fiŸ¶ Gı÷c“fi Á“Ï˙Ÿ¶, c“b÷¥fi® fib÷-◊øΩ˙®Á“bKdb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ dfiŸÛK ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶.
œŸP∞ Á“Ï˙®, ◊Ÿfi:c“b÷¥ fi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ZS◊Ï Ø˙Ÿ¶. KØbKb÷‘K ◊πbKP_Î #fi÷ (79) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, - g˙PÆP∞Á“ (gÔK) #fi÷
Z◊Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. «÷ ’c“œb#b÷fi® ÆÒdŸ√ Ø›fi÷ PfiOπÒØ #fi÷ #g˙PÆP∞Á“ (#gÔK) #b ◊πÁ“bÏ÷ ˙…dbPfiÁ“ ◊KÒZ ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ º˙
Thanag/7
«÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, - #fiÒZÏb÷◊-◊≥Á“ #fi÷ ◊Ï@◊Ïb÷◊◊≥Á“ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ P˙fib #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. (ZbS◊K #÷ Gı÷ Á÷“)
ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-OPZ Ædb◊≥Á“ #˙P]∏bfi® ˙…PA“K œÏ®Ï «fib˙®fi÷ #Ø˙b ˙…PA“K œÏ®Ï «fibÔKb P˙fib ◊Ï
(fiÏÁ“OPZdb¶ DıZb¶) #OPZ Ædb◊≥Á“ (fiÏÁ“db¶ OK÷Tb) fi…ÏPKÁ“ º˙ «÷ #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z®KÁ“ Tb÷Á“ #b’c“ #bTb◊Á“
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd ÆdKb÷S◊≥ #fi÷ #◊πØdÆdKb÷S◊≥, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙b \÷›#÷. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ #bSdb œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ v“◊ c÷“√÷
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #b”bÏÁ“ (#b”bÏ◊Kb§¡Z Gı÷, O¶j ÆŸ¶]÷ Gı÷, ÏÆfiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“Ï÷ Gı÷. ‹◊œfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷.
◊ˆÂ Á“ÏfibÏ) #fi÷ #fib”bÏÁ“ (P˙Oπ” OPZdb¶ ˙Zdbfi) #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ #bSdb ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷ - (#˙P] #b’c“∏bfib÷ ˙ ÷“) c÷“œ
ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Æ÷§ÒsK #fi÷ #Pfi§ÒsK. #÷d v“◊Ø® #bSdb ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷. (Á÷“˙T∏bfi ˙ ÷“) Æ˙ v“◊Ø® ◊ #bSdb
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙œ÷¥ v“◊Ø® ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ c÷“œØ® #fi÷
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷dDı \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ƶ∏® #fi÷ Æ˙Ø® ˙…PA“K Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ c÷“œØ® #÷Á“ Kb÷OØ® #fi÷ Æ˙Ø® #÷Ê“T÷
#ƶ∏®. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ P˙Á“T÷§ÒsK Gıb÷ “® ◊¶E÷§ÒsK Kb˙Z„ ÔK¶ZÏ ‰Â÷K Kb÷OØ® ◊’ÏEbÏ-d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gb¥b Kb÷OØ® #fi÷ Æ˙Ø®
ÆŸj® #÷dDı \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ gb¥Á“ #÷Ê“T÷ ‰Â÷K Kb÷OØ® ◊’ÏEbÏ-d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gb¥b «b÷T÷ Gı÷,
(gb¥b◊KbPkfi® ◊ˆÂZb˙bÍb) #gb¥Á“ (Dı÷dfi® gb¥b ◊KbPk ◊ˆÂ Ø› #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊’ÏÂdfi Á“Ï÷ Gı÷. ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷. PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ fi˙ ƈ‰
”b÷K) #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“œ #fi÷ Æ˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® \Â˙b. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“˙ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
Gı÷. Æ@KOWPÕ“ #fi÷ PdΩKbWPÕ“ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® «bÁ“[ «jb c÷“˙ c÷“œØ® ◊ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #fi÷ Æ˙Ø® ◊ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷ -
c¶“ “Á“b÷db¶ ÆdDı˙Ÿ¶. Kb˙Z„ PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ dÏŸZ c÷“˙ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“ œÏ®Ï˙bÍb¶
fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ◊’ÏΠƶÆb’ÏÁ“ #fi÷ #fiÒZƶÆb’ÏÁ“. #b #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb, P˙Oπ”OPZfi® #◊÷¨b#÷ c÷“˙ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“
◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ƶpK÷KÁ“bTfi® œÏ®Ï˙bÍb¶ #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb, #Ø˙b g˙jbÏ®K œÏ®Ïfi® #◊÷¨b #÷ #÷Á“
§‹ØPZ˙bÍb #fi÷ #ƶpK÷KÁ“bTfi® §‹ØPZ˙bÍb. #b ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ &ÎÏ ˙…PA“Kfi® #◊÷¨b #÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb Gı÷. #”®>
P˙Á“T÷§Òs - Kfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙bÂÔK¶ZÏ ÆŸj® ◊¶E÷§ÒsK ÆdDı˙b. fi÷ÏPKÁ“ «÷ Z…DıÆœÏ®Ï Á“bdÂdb¶ #ÒZOZ ÆdDı˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á“≥Ï, ’Á>“◊ŸÏ¥, O¶j˙,
◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ÆŸTg«b÷PjÁ“ #fi÷ cŸ“Tg «b÷PjÁ“, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ ÆŸj® fibOÁŸ“dbÏ, ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ, #§‘fiÁŸ“dbÏ, ˙bKŸÁŸ“dbÏ Z÷ ◊ #÷Á“ œÏ®Ï #fi÷ «÷
\Â˙Ÿ¶. fi÷ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂ◊P¨Á“ (Dı÷dfib÷ ƶÆbÏgπd œÏ®Ï˙bÍb ÆdDı˙b. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“˙ Gı÷ - #÷Á“ œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb.
#j◊Ÿc„“OT ◊Ïb˙ZfiØ® ˙jbÏ÷ ”b÷K) #fi÷ œŸaT ◊bP¨Á“ (Dı÷dfib÷ ƶÆbÏ #j ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : : 2 -fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊Ÿc„“OT ◊Ïb˙ZfiØ® #b÷Gıb÷ ”b÷K) ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ ÆŸj® #÷d Dı \Â˙Ÿ¶. ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : 3
fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-EÏd (Z÷ Kb÷Pfidb¶ #§ÒZd DıÒd˙bÍb) #EÏd (81) œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-gb¥bœ¯c“ fib÷-gb¥bœ¯c“.
(Z÷ Kb÷Pfidb¶ ◊Ÿfi: DıÒd T÷fibÏ) #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. gb¥bœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#¨Ï ƶ«¶j fi÷ fib÷-#¨Ï ƶ«¶j. fib÷-
(8) «÷ ‹Øbfib÷Ø® #bSdb #jb÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷Gı÷. Dı÷dÁ÷“- gb¥b œ¯c“ g÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bZb÷U (∑“b÷T #b’c“fib¶ œ¯c“) fib÷-
ÆdŸc„“]bZv“◊ #bSd ‹˙gb˙Ø® #˙]®∏bfi® #bSdb #jb÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ #fi÷ #bZb÷U (˙b¶Æ #b’c“fib ¸bÊ“˙bZ® Ø˙b˙bÍb œ¯c“) #bZb÷Uœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib
c÷“√÷ Gı÷ #fi÷ ˙…PA“K ÆŸdc„“]bZ Á“Kb P˙fib #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ZZ (ZbÏ«j ˙®Âb #b’c“Ø® Ø˙b˙bÍb œ¯c“) P˙ZZ-fiObÏb
c÷“√÷ Gı÷ ZbS◊K Gı÷ Á÷“ #˙P]∏bfi® ÆdŸ∞bZ Á“Ï®fi÷ #Ø˙b ÆdŸ∞bZ Á“Kb P˙fib #b’c“fib œ¯c“. ZZœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-jfi ZbT #b’c“ ˙bUb÷fib œ¯c“.
Dı #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z®KÁ“Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ œŸP¥Ï-«¶ÆŸÏ®, œ¶√ #b’c“ db÷>∑“bØ® ˙Ob “˙b˙bÍb ˙bUfib œ¯c“. #b ◊πdbÂ÷
c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ˙…PA“K P˙ZZ œ¯c“ ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfib \Â˙b. fib÷-#bZb÷U œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷.
œÏ®Ï «fib˙®fi÷ #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷, c÷“√÷ Gı÷ ˙…PA“K œÏ®Ï «fibÔKb Dı÷dÁ÷“ gˆ¥Â œ¯c“ #fi÷ fib÷-gˆ¥Â œ¯c“. fib÷-gˆ¥Â œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
Thanag/8
-ZbT œ¯c“ #fi÷ TbZ-◊π”bÏfib÷ œ¯c“. œ¯c“fi® &S◊PÎ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ”b÷K Gı÷. ◊πPZdb #fi÷ ˙ÈdµKEÒs ◊πPZdb, ÆbdbPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷: Dı÷d Á÷“-#ObÏ
Dı÷dÁ÷“-◊Ÿc„“OTb÷fib ◊Ï‹◊Ï PdTfiØ® #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib¶ g÷c“Ø®. (c÷“œP˙ÏPZ) ÆbdbPKÁ„“ #fi÷ #fiObÏ (Æ˙ P˙ÏPZ) ÆbdbPKÁ“.
(82) «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT ◊Ï‹◊Ï Æ¶«¶j ”b÷KGı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶ (85) «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ º˙b÷fib DıÒdfi÷ &◊◊bZ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-c÷“˙b÷fib
(‹˙gb˙Ø®) Dı ◊Ÿc„“OT #÷Á“≤“b Ø› \K Gı÷. #Ø˙b #ÒK fbÏb ◊Ÿc„“OT #fi÷ fi…ÏPKÁ“fib. «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ º˙b÷fiŸ¶ dÏ˙Ÿ¶ &◊˙Zfib Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
#÷Á“≤“b¶ Á“ÏbK Gı÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OT #TO #TO ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶ Dı fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶ #fi÷ g˙fi˙bÆ®c÷“˙b÷fiŸ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ dÏ˙Ÿ¶ ·K˙fi Á“”÷˙bK Gı÷:
◊Ÿc„“OT #TO ”b÷K Gı÷. #Ø˙b #ÒK fbÏb ◊Ÿc„“OT Pg≥ Á“ÏbK E÷. «÷ Dı÷d Á÷“-≈Kb÷PZÛÁ“b÷fiŸ¶ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷fiŸ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fi® OgØ® &S◊PÎ
◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OTdb¶ ◊’ÏœbÊ“fi ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ‹˙K¶ Dı ◊Ÿc„“OT Æ ÷“ Gı÷. ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfiŸÛKb÷fi® #fi÷ PZE∂E ◊¶E÷§ÒsKfi®. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙ Ogdb¶
#Ø˙b #ÒK fbÏb Æ “b˙bK Gı÷. #b Dı ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OT ◊ ÷“ Gı÷ Ï”÷Zb #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛK #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsK. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙
#fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊Ÿc„“OT fiÕ“ ØbK Gı÷. ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“- Ogdb¶ «ŸP∞ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛK #fi÷ Z®K∂E ◊¶E÷§ÒsK. #÷ Dı
Pg≥ #Pg≥ ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-g÷cŸ“Ïjdb (‹˙gb˙Ø® ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ #◊EK ◊bd÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷
¨Â÷ ¨Â÷ fiÕ“ Ø˙b˙bÍb) #fi÷ #g÷cŸ“Ïjdb (fi”®> fiÕ“ Ø˙b˙bÍb) ◊Ÿc„“OŸT Ogdb¶ P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ OPZ-◊KbK ◊bd÷ Gı÷. «÷
«÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ÏdbŸ¶ ◊Ÿc„“OT #fi÷ ◊ÏdbŸ¶Ø® Pg≥ ‹Á¶“j, ◊Ÿc„“OT ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ ÆdŸ∞bZ Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ Á“bÍƶKb÷O
«÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ƈId #fi÷ «bc“Ï. ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- (Á“bÍDıPfiZ #˙‹Øb#b÷fib÷ #fiŸg˙) Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷ #bKbPZ
«∞◊πbw ‹◊øÕ“ #fi÷ ƶ«∞. Dı÷d ]πbÂ÷§ÒsK #bc“® ÆbØ÷ O¶j ÏÆ #fi÷ (OgØ® «”bÏ #b˙˙Ÿ¶) ◊bd÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷ Ogdb¶ dÏ ◊bd÷ Gı÷.
‹◊œfib ◊Ÿc„“OTb÷ #fi÷ fib÷-«∞◊πbw ‹◊øÕ“-Dı÷ S˙EbEbd “®Ø® ‹◊øÕ“b Dı ”b÷K «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fib¶ œÏ®Ï Ebd “® #fi÷ ƶPj«¶jfi˙bÍb Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-
◊϶ZŸ «∞ fi ”b÷K, Dı÷d •b÷‰÷§ÒsK fbÏb Oπbm œ¯c“ ◊Ÿc„“OT. dfiŸÛKb÷fib #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfib «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ œŸA“ #fi÷ œb÷PÂZ Ø®
83) œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊Kbk (Á“d◊Ÿc„“OTb÷fi® Dı÷d ◊ˆÂ &S◊≥ ØbK. Dı÷d Á÷“ dfiŸÛK #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfib. §‹ØPZ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷.
v“◊÷ Oø”®Z) #fi÷ #◊Kbk #÷˙® Dı Ï®Z÷ #bÎ (œÏ®Ïb’c“v“◊÷ Oø”®Z) #fi÷ - Á“bK§‹ØZ® #fi÷ g˙§‹ØPZ «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fi® Á“bK§‹ØPZ Gı÷. -
#fibÎ (#Oø”®Z)fib g÷c“Ø® ◊ ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷fi® #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfi® «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fi® g˙§‹ØPZ Gı÷. Dı÷d
Gı÷. Oø”®Z #fi÷ #Oø”®Z. #÷˙® Dı Ï®Z÷ ›Õ“ #PfiÕ“, Á“bÒZ-#Á“bÒZ, P◊πK- Á÷“-c÷“˙b÷fi® #fi÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® (Á÷“dÁ÷“ c÷“˙ dÏ®fi÷ c÷“˙ #fi÷ fibÏÁ“ dÏ®fi÷ fibÏÁ“
#P◊πK dfib÷∏ #dfib÷∏, dÂbd-#dÂbdfib g÷c“Ø® ◊ «÷-«÷ g÷c“b÷ ”b÷Zb fiØ®. dbÊ÷“ #÷dfi® Á“bK§‹ØPZ ”b÷Z® fiØ®.) #bKŸ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷
\Â˙b \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ v“◊, O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œ ◊πSK÷Á“db¶ ◊ˆ˙b÷|aZ : Dı÷d Á÷“-#V◊bKŸ #fi÷ g˙bKŸ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ g˙bKŸ Á“”÷T Gı÷.
Gı-Gı #bTb◊Á“ \Â˙b \÷›#÷. Dı÷dÁ÷“-c÷“˙b÷fiŸ¶ #fi÷ fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶. Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfib E÷. Dı÷d Á÷“-◊πc÷“œ Á“d #fi÷
(84) #bEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷: Dı÷d Á÷“-∏bfibEbÏ #fi÷ fib÷∏bfibEbÏ, #fiŸg˙b Á“d. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙ KØb«∞ #bKŸÛK ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ c÷“˙
fib÷∏bfibEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“-c“œfibEbÏ #fi÷ fib÷c“œfibEbÏ. #fi÷ fi…ÏPKÁ“. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ #bKŸÛK P˙¥œ¬b’c“ &◊A“d˙bÍŸ¶ Á“”÷T Gı÷.
fib÷c“œfibEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“ Eb’ωbÁ“bÏ #fi÷ fib÷Eb’ωbEbÏ. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛKb÷fiŸ¶ #fi÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷Pfi#b÷fiŸ¶.
fib÷Eb’ωbEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Z◊bEbÏ #fi÷ ˙®KbEbÏ. (86) Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ #SKÒZ ZŸVK,
◊πPZdb#b÷ «÷ Á“”÷T Gı÷ :- ÆdbPj◊πPZdb #fi÷ &◊jbfi◊πPZdb ◊πPZdb «÷ P˙œ÷¥Zb ÏP”Z. P˙P˙jZb ÏP”Z T¶«b›. Eb… “b›, #bÁ“bÏ #fi÷ ◊’ÏPjdb¶ #÷Á“
◊πÁ“bÏfi® Gı÷ :- P˙˙÷Á“ ◊πPZdb #fi÷ ÔKŸSÆO◊πPZdb ◊πPZdb#b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfi® «®\fib÷ #PZA“d fi”®> Á“Ï˙b˙bÍb «÷ ˙¥ (¨÷‰) Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“-gÏZ
Gı÷: Dı÷d Á÷“ - gsb #fi÷ ÆŸgsb ◊πPZdb#b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #fi÷ #…Ï˙Z, #÷ ◊πdbÂ÷ ”÷d˙Z #fi÷ P”ÏhK˙Z, ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ“˙¥,
g”bgs◊πPZdb #fi÷ Æ˙Zb÷gs◊πPZdb. ◊πPZdb#b÷ «÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-T]Ÿdb÷Á“ \Â˙b. #b Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙ZØ® ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_d ’c“œbdb¶ «÷ ¨÷‰b÷
◊πPZdb #fi÷ d”Z® db÷Á“ ◊πPZdb, ◊πPZdb#b÷ «÷ Gı÷ : Dı÷d Á÷“ K˙dµKE¶s Á“”÷T Gı÷ : Dı÷ #SKÒZ Ædbfi P˙œ÷¥Zb ÏP”Z Gı÷. Z÷ Gı÷ ◊ˆ˙ P˙c÷“” #fi÷
Thanag/9
#◊ÏP˙c÷“”, Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙ZØ® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ÁŸ“ÏŸ (¨÷‰) «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷fib fibd Áø“ZdbTÁ“ #fi÷ fiøSKdbTÁ“. #…Ï˙Z-c“®] ˙…Zb∆
Á“”÷T Gı÷ : Dı÷ ◊Ï‹◊Ï #SKÒZ Ædbfi Gı÷, Z÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ. SKb¶ «÷ ◊˙Zdb¶ ◊ «÷ OŸ¸b#b÷ Gı÷. Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷. d”bP”dƶZÁˆ“ “ #fi÷
P˙œbT d”b˙ø¨b÷ Gı÷, Dı÷ ◊Ï‹◊Ï Æ˙Øb ZŸVK, P˙œ÷¥Zb ÏP”Z P˙P˙jZb ÏP”Z ˙… ˆ“KÁˆ“Ê“. #b ◊πdbÂ÷ Pfi¥j ˙¥]Ï ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ #PZ
T¶«b›, Eb… “b›, ◊”b÷Íb›, ±>Eb›, ±> “b›, #bÁø“PZ #fi÷ ◊’ÏPjdb¶ #÷Á“ Ædbfi Gı÷-Kb˙Z„ - Z÷fib fibd Gı÷. - Pfi¥jÁˆ“Ê“ #fi÷ ÏŸEÁ“◊πgˆÁˆ“Ê“.
«®\fib÷ #PZA“d fiØ® Á“ÏZb. Z÷ Gı÷ Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ Dı¶«ˆÆŸc“œfib SKb¶ Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ fi®T˙bfi ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷ #PZ
d”b≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„ d”bfi„ ÆŸ√˙bÍb #fi÷ ◊VKb÷◊dfi §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙ Ædbfi Gı÷- Kb˙Z„-Z÷fib fibd Gı÷ - fi®T˙¶Z Áˆ“Ê“ #fi÷ &◊c“œfi Áˆ“Ê“ #b
Ï”÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-˙÷Ÿc÷“˙, OŸv“ “ #fi÷ #fib’∑“Kc÷“˙ «¶fi÷ Dı@«ˆf®◊fib #Pj◊PZ ◊πdbÂ÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï ˙¥]Ï ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷.
Gı÷. Kb˙Z„-Z÷fib fibd Gı÷- ÏŸ’Á“dÁˆ“Ê“ #fi÷ dP”Á“b¶EfiÁˆ“Ê“. #b ◊πdbÂ÷ Pœ√Ï®
(87) Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ˙¥]Ï ˙¥]Ï ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷, Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷ Kb˙Z Z÷fib fibd Pœ√Ï®Áˆ“Ê“ #fi÷
◊˙Z Gı÷. Z÷ ◊Ï‹◊Ï Æ˙Øb Ædbfi, P˙œ÷¥Zb ÏP”Z, P˙P˙jZb ÏP”Z, T¶«b› PZPd·GıÁˆ“Ê“.
◊”b÷Íb›, &ÀEb›, ±> “b› ƶ‹Øbfi #fi÷ ◊’ÏP]db¶ #÷Á“ «®\fib÷ #PZA“d fiØ® (88) Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ T]ŸP”d˙bfi
Á“ÏZb. Dı÷d Á÷“ T]Ÿ P”d˙bfi ◊˙Z #fi÷ Pœ√Ï® ◊˙Z #b ◊πdbÂ÷ #fi÷ œ®√Ï® ˙¥]Ï ◊˙Zb÷db¶ «÷ d”bfi "s”' (DıTbœK) Gı÷. Dı÷ #PZ
d”bP”d˙bfi #fi÷ v“’Á“d, Pfi¥j #fi÷ fi®T˙bfi ◊˙Zb÷fib ƶ«¶jdb¶ ◊ ÆdZŸVK #P˙œ÷¥ P˙PE‰ZbÏP”Z #fi÷ T¶«b›-◊”b÷Íb› &À “b›-ƶ‹Øbfi #fi÷
\Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ ”…d˙Z #fi÷ ◊’ÏP]db¶ #÷Á“ «®\fi÷ #b÷ͶOZb fiØ®, ◊xs” #fi÷ ◊ŸÒ “Ï®Á“s” SKb¶
#÷ÏhK˙Z ¨÷‰db¶ «÷ Ob÷Í ˙…Zb∆ ◊˙Z Gı÷, Dı÷ #PZÆdbfi P˙œ÷¥Zb #fi÷ d”b≠“P∞˙bÍ® Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍ® «÷ c÷“P˙#b÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷fib
P˙P˙jZb ÏP”Z-Kb˙Z„-Æ˙Øb Ædbfi Gı÷. Z÷ Gı÷-œ¯c“b◊bZ® #fi÷ P˙Á“Ê“b◊bZ® fibd-•®c÷“˙® #fi÷ TId®c÷“˙®. #b ◊πdbÂ÷ d”bP”d˙bfi #fi÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï
SKb¶ d”b≠“P∞˙bÍb-Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷dfib ◊˙Zb÷ ◊Ï «÷ d”bs” Gı÷. Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷. - Kb˙Z„ - Z÷fib¶ fibd
fibd Gı÷-‹˙bPZ #fi÷ ◊πgbÆ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib &ÎÏ #fi÷ d”b◊x” #fi÷ d”b◊ŸÒ “®ÏÁ“s” c÷“˙®#b÷fib¶ fibd ”®Ï®c÷“˙® #fi÷ «ŸP∞c÷“˙® #b
c“P¨Âdb¶ ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ“˙¥db¶ «÷ Ob÷Í ˙…Zb∆ ◊˙Zb÷ Gı÷ Dı÷ Æ˙Øb ◊πdbÂ÷ Pfi¥j - fi®T˙bfi ◊˙Zb÷db¶ PZPO·Gıs” #fi÷ Á÷“ÆÏ®s” Gı÷. SKb¶fi®
Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„-Z÷dfib fibd Gı÷ OÒjb◊bZ® #fi÷ dbVK˙¶Z◊KbK. SKb¶ c÷“˙®#b÷fib fibd ]øPZ #fi÷ Á“[PZ Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶
d”b≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#v“ d”bP”d˙bfi ˙¥]Ï ◊˙Zfib d”b◊x s”db¶Ø® «÷ d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K
#fi÷ ◊x. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib¶ c“P¨Âdb¶ #fi÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸfi® ◊ˆ˙ #fi÷ Gı÷, Z÷fib¶ fibd Ïb÷P”Z #fi÷ ”’ÏÁ“bÒZb. #÷ ◊πdbÂ÷ Pfi¥j ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶
◊P_ddb¶ #w‹Á“Òjfi® Ædbfi #jE¶sfi® #bÁŸ“PZ˙bÍb «÷ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷, PZPO·Gıs”db¶Ø® «÷ d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K Gı÷, Z÷fib¶ fibd-”’ÏZb #fi÷
Dı÷ ◊Ï‹◊Ï #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ Z÷fib fibd Gı÷. Æb…dfiÆ #fi÷ P˙UŸS◊πg œ®Zb÷c“b. Dı@«ˆc“®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ fi®T˙bfi ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶
Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib¶ &ÎÏdb¶ ZØb &ÎÏÁŸ“ÏŸfi® ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_d gbOdb¶ Á÷“ÆÏ®s”db¶Ø® «÷ d”bfi’c“#b÷ ◊π˙bP”Z ØbK Gı÷. Z÷fib fibd œ®Zb #fi÷
#w ‹Á“Òjfi® Ædbfi #jE¶sfi® #bÁø“PZ˙bÍb «÷ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷ fibÏ®Á“b¶Zb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶ d”b◊ŸÒ “Ï®Á“ s”db¶Ø® «÷
◊Ï‹◊Ï #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ -#÷Á“ «®\Ø® DıÏbK P˙Æc“œ fiØ® Z÷ Gı÷ - d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K Gı÷. Z÷fib fibd-fiÏÁ“bÒZb #fi÷ ÏŸ¡KÁŸ“Tb
O¶jdbc“fi #fi÷ dbVK˙bfi. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Â gÏZ¨÷‰db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷. Dı÷ #PZ
«÷ «÷ c“®] (Tb¶«b) ˙…Zb∆ ◊˙Z Á“”÷T Gı÷ Dı÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ Ædbfi Gı÷. gÏZ Ædbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib fibd O¶Ob◊π◊bZs” #fi÷ PÆÒjŸ◊π◊bZs” #÷ ◊πdbÂ÷
c“®]˙…Zb∆ #fi÷ #…Ïb˙Z P˙P˙jZbÏP”Z #fi÷ #÷Á“ «®\fi® T¶«b› ◊”b÷Íb› ”…d˙Z ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷. Dı÷ «”yÆdbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib fibd
&ÀEb› ƶ‹Øbfi #fi÷ ◊’Ï]db¶ #PZA“d fi Á“Ï˙b˙bÍ® Gı÷. ZPd¬b OŸ¸b #fi÷ Ïb÷P”Z◊π◊bZ s” #fi÷ Ïb÷P”fib¶œb◊π◊bZs” Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶
√¶ “◊π◊bZ OŸ¸b. Z÷ OŸ¸b#b÷db¶ d”P]Á“ - Kb˙Z„ - ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷ Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd
Thanag/10
œ®Zb◊π◊bZ s” #fi÷ œ®Zb÷◊c“b◊π◊bZ s”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷.
Ï@KÁ„“ ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷ Z÷ #PZ Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd (90-93) Dı@«ˆf®◊db¶ «÷ E¶sdb¶ #Z®ZÁ“bÍdb¶ ◊πÁ“bPœZ ØZb
fiÏÁ“b¶Zb◊π◊bZ #fi÷ fibÏ®Á“bÒZb◊π◊bZs”. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ÏhK˙Zdb¶ «÷ ◊π◊bZ ”Zb. ˙Zddfibdb¶ ØbK Gı÷. #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ◊πÁ“bPœZ Øœ÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ «÷
s” Gı÷. Z÷fib fibd-ÆŸ˙Â¸T ◊π◊bZ s” Gı÷. Z÷ #PZÆdbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib ƈK Z◊Zb ”Zb, Z◊÷ Gı÷ #fi÷ Z◊œ÷. Dı@«ˆf®◊db¶ «÷ Áø“PZÁ“b fi¨‰ Gı÷. #÷
fibd-ÏaZ◊π◊bZ s” #fi÷ ÏaZb˙Z® ◊π◊bZ s”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® Dı ◊πdbÂ÷ «÷ Ïb÷P”®, «÷ døOPœÏ «÷ #bs Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Pfi@fi PTP√Z
c“P¨Âdb¶ gÏZ ˙¥db¶ «÷ d”bfic“®#b÷ Gı÷. Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib #fiŸÆbÏ «jb «÷. «÷ \Â˙b \÷›#÷. «÷ Áø“PZÁ“b, «÷ Ïb÷P”®, «÷ døOPœÏ
fibd-O¶Ob #fi÷ PÆÒjŸ. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷fib ◊π◊bZ s” Á“”÷T Z÷fi® fic“®#b÷ ◊ «÷ #bsb, «÷ ◊Ÿfi˙ÆŸ, «÷ ◊ŸÛK, «÷ #b˘T÷¥b, «÷ d]b, «÷ ◊ˆ˙b¸bVOŸfi® «÷
Ædº T÷˙® \÷›#÷ #…Ï˙Z ˙¥db¶ «÷ d”bfic“®#b÷ Gı÷ Dı÷ #PZÆdbfi ZŸVK &ÎÏb¸bVOŸfi®, «÷ ”‹Z, «÷ PE‰b, «÷ ‹˙bPZ, «÷ #b˘T÷¥b, «÷ d]b, «÷
Gı÷. ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z®. ◊ˆ˙b¸bVOŸfi® «÷ &ÎÏb¸bVOŸfi®, «÷ ”‹Z, «÷ PE‰b, «÷ ‹˙bPZ, «÷ P˙œb√b,
(89) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® «÷ #fiŸÏbjb, «÷ ≈K÷{“b «÷ dˆT, «÷ ◊ˆ˙b¥b∑“b, «÷ &ZÏb¥b∑“b, «÷
Á“bÍdb¶ cŸ“¥d fibdÁ“ #bÏbfib÷ Á“bÍ «÷ A“b÷ “b-Á“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d ◊πdb ”Zb÷. #PgPDıZ, «÷ •˙Â, «÷ jPfiÛ≤“b, «÷ œZPg¥b, «÷ ◊ˆ˙b«bs◊c“, «÷
#b ◊πdbÂ÷ #b #˙ÆP◊®fib dbÊ÷“ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷ ◊πdbÂ÷ &ÎÏbgbs◊c“b, «÷ Ï÷˙Z®, «÷ #Pwfi®, «÷ gÏ®.
#bObd® &SÆP◊®fib Kb˙Z„ ÆŸ¥dcŸ“¥d #bÏbfib÷ Á“bÍ «÷ A“b÷ “bÁ“b÷ “® (94) #u“b˙®Æ fi¨‰b÷db¶ c÷“˙Zb «÷ #§‘fi, «÷ ◊π\◊PZ, «÷ Æb÷d,
ÆbOÏb÷◊dfib÷ ”œ÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ OZ &SÆP◊®fib «÷ ÏŸs, «÷ #’c“PZ, «÷ «ø”‹◊PZ, «÷ Æ◊, «÷ P◊Zø, «÷ gO, «÷ #Kdfi,
ÆŸ¥d fibdÁ“ #bÏbdb¶ dfiŸÛK «÷ Á“b÷Æ ±>Eb›˙bÍb ”Zb ZØb «÷ ◊VKb÷◊dfi® «÷ ÆP˙Zb, «÷ S˙ÛÊ“b, «÷ ˙bKŸ, «÷ ›Òsb§‘fi, «÷ Pd‰, «÷ ›Òs,
#bKŸÛK˙bÍb ”Zb. #b ◊πdbÂ÷ #b #˙ÆP◊®db¶ - Kb˙Z„ - «÷ «÷PfiÎÁø“PZ, «÷ #b◊, «÷ P˙w, «÷ «πŒb, «÷ P˙ÛŸ, «÷ ˙ÆŸ, «÷ ˙v“Â,
◊ŸVKb÷◊dfiŸ¶ #bKŸÛK ”œ÷. Dı@«ˆPf◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #÷Á“ «÷ #Dı, «÷ P˙˙øP∞, «÷ ◊ˆ¥fi, «÷ #Pw¥fi, «÷ Kd.
KŸOdb¶ «÷ #”∂Z ˙¶œ &S◊≥ ØKb. &S◊≥ Øœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EA“˙Z®| ˙¶œ #u“b˙®Æ Oπ” «÷ #¶ObÏÁ“, «÷ P˙Á“bTÁ“, «÷ Tb÷P”Zb¨, «÷ œfi…wÏ, «÷
#fi÷ «÷ c“œb”˙¶œ ◊ &S◊≥ ØKb ØbK Gı÷ #fi÷ Øœ÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #bjŸPfiÁ“, «÷ ◊πbjŸPfiÁ“ «÷ Á“Â. «÷ Á“fiÁ“, «÷ Á“fiÁ“fiÁ“, «÷ Á“fiÁ“ P˙ZbfiÁ“,
#…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #÷Á“ ÆdKdb¶ «÷#”ÒZ &S◊≥ ØKb &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ «÷ Á“fiÁ“ƶZbfiÁ“, «÷ Æb÷d, «÷ ÆP”Z, «÷ #bwbÆfi, «÷ Á“bKb÷|◊Â, «÷
&S◊≥ Øœ÷. #b Dı ◊πdbÂ÷ EA“˙Z®| ◊ ÆdDı˙b. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ «Tc÷“˙ Á“˙Ê“Á“, «÷ #DıÁ“ÏÁ“, «÷ cŸ¶“cŸ“gÁ“, «÷ œ¶√, «÷ œ¶√˙Â, «÷ ƶ√˙Âbg, «÷
#fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊ &S◊≥ ØKb, &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷. Á“b¶‹K, «÷ Á“b¶‹K˙Â, «÷ Á“b¶‹K˙Âbg, «÷ ÏŸad® «÷ ÏŸaZdbgbÆ, «÷ fi®T,
Dı@«ˆf®˙Z®| ÁŸ“ÏŸ¨÷‰db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥d ÆŸ¥d Á“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk «÷ fi®TbgbÆ, «÷ g‹dfi, «÷ g‹dÏbPœ, «÷ PZT, «÷ PZT◊ŸÛK˙Â, «÷
Á“Ï® Z÷fib #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷. Z÷ Gı÷ c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. Dı@«ˆf®◊˙Z®| &c“Á“, «÷ &c“Á“ ◊¶E˙Â, «÷ Á“bÁ“, «÷ Á“Á“ÒjŸ, «÷ ›ÒsO®˙ «÷ jˆdÁ÷“Zˆ, «÷
«÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥d ÆŸ¥dÁ“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πb¡Z Á“Ï® Z÷fib÷ ”’ÏZ. «÷ P◊>OT, «÷ «Ÿj, «÷ œŸA“, «÷ «ø”‹◊Z®. «÷ Ïb”y, «÷ #O§‹Z,
#fiŸg Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷ Z÷ Gı÷. c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ «÷ dbÂ˙Á“, «÷ Á“bÆ, «÷ ‹◊œ, «÷ ]ŸÏb, «÷ ◊πdŸ√, «÷ P˙Á“Ê“, «÷ P˙ƶPj,
dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥dÁ“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg Á“ÏZb ØÁ“b Ï”÷ «÷ PfiK£, «÷ ◊b’c“Á“b, «÷ Dı’Ê“Á“b’c“T, «÷ #v“Â, «÷ #§‘fiÁ“, «÷ Á“bÍÁ“,
Gı÷ Dı÷d Á÷“ ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ„“ ˙¥. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b «÷ d”bÁ“bÍ, «÷ ‹˙§‹ZÁ“ «÷ Æb…˙§‹ZÁ“, «÷ ˙jdbfiÁ“, «÷ ◊ˆ¥dbfiÁ“, «÷
ÆŸ¥d cŸ“¥dfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πb¡Z Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb P˙EÏ÷ Gı÷ Dı÷d #¶ÁŸ“œ, «÷ ◊πT¶«, «÷ PfiSKbTÁ“, «÷ PfiSKbUb÷Z, «÷ ‹˙K¶◊πg «÷ #˙gb¥,
Á÷“-”÷d˙Z #fi÷ P”ÏhK˙Z Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥dfi® «÷ •÷K¶Á“Ï, «÷ ¨÷d¶Á“Ï, «÷ #bg¶Á“Ï, «÷ ◊πg¶Á“Ï, «÷ #◊ÏbPDıZ, «÷
&Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙ P˙c÷“” #fi÷ #ÏDıÏZ, «÷ #œb÷Á“, «÷ P˙OZ œb÷Á“, «÷ P˙dT, «÷ PfiZT, «÷ P˙SØ, «÷
◊P_d P˙c÷“”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib #fiŸg˙ P˙œbT, «÷ œbT, «÷ ÆŸ˙πZ, «÷ #Pfi˙Z®| «÷ #÷Á“DıÊ“®, «÷ f®DıÊ“®, «÷
Thanag/11
Á“ÏÁ“’ÏÁ“, «÷ ÏbdOT, «÷ ◊ŸÛ◊Á÷“ZŸ #fi÷ «÷ gb˙Á÷“ZŸ. PZPO·Gı Áˆ“Ê“, «÷ ◊xs”, «÷ ◊x s”˙bÆ® ""•® c÷“˙®#b÷'', «÷ d”b◊x s”,
(95) Dı@«ˆf®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ db›T ±>E® Á“”÷T Gı÷. «÷ d”b◊x s”˙bÆ® "fl® c÷“˙®#b÷', «÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”, «÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”˙bÆ®
T˙ ÆdŸs EA“˙bÍ P˙ÛÁ¶“gØ® «÷ Tb√ Kb÷Dıfifi® Á“”÷T Gı÷. T˙ ÆdŸsfi® "TId® c÷“˙®', «÷ d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”, «÷ d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”˙bÆ® ""«ŸP∞ c÷“˙®'', «÷
˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ db›Tfi® ±>E® Á“”÷T Gı÷. PZPO·Gı s”, «÷ PZPO·Gı s”˙bÆ® ""jøPZc÷“˙®'', «÷ Á÷“ÆÏ® s”, «÷ Á÷“ÆÏ®
(96) ◊ˆ˙bj ]bZÁ“[√¶ “˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ s”˙bÆ® ""Á“[PZ c÷“˙®''
¨÷‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ Ædbfi Gı÷ - Kb˙Z„ Z÷fib fibd gÏZ #fi÷ «÷ O¶Ob ◊π◊bZ s”, «÷ PÆ>jŸ ◊π◊bZ s”, «÷ Ïb÷P”Zb ◊π◊bZ s”, «÷
#…Ï˙Z ◊”÷Tb¶ Dı@«ˆf®◊fib¶ ◊πÁ“ÏÂdb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷˙Ÿ¶ #”®>◊ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. Ïb÷P”Zb¶œ ◊π◊bZ s”, «÷ Ïb÷P”Zb¶œ ◊π◊bZ s”, «÷ ”’Ï ◊π◊bZ s”, «÷
Kb˙Z„ «÷ ¨÷‰db¶ dfiŸÛK Gı÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷. Z÷fib¶ ”’ÏÁ“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ œ®Zb ◊π◊bZ s”, «÷ œ®Zb÷c“b ◊π◊bZ s”, «÷
fibd gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “db¶ Áˆ“Ê“ œbVdT® #fi÷ fiÏÁ“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ fibÏ®Á“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ ÆŸ˙Â Áˆ“Tb ◊π◊bZ, «÷
]bZÁ“[ fibdÁ“ ˙ø¨ Gı÷. c÷“˙Zb Ov“ “ #fi÷ ÆŸc“œfi Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “fib¶ v“◊Á“Tb ◊π◊bZ s”, fic“®#b÷-O¶Ob, PÆ>jŸ, Ïb÷P”ZbÆb, ÆŸ˙ÂÁ“Tb, ÏaZb #fi÷
◊P_db]db¶ #fi÷ d÷v“ ◊˙Zfib¶ &ÎÏ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ ◊Ï‹◊Ï ÏaZ˙Z® #b d”bfic“®#b÷ ◊ ]bZÁ“[ √¶ “db¶ «÷ «÷ Gı÷. «÷ Ïb÷P”Zb d”bfic“®,
#PZ Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd Gı÷. gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. Kb˙Z„-#b «÷ «÷ «÷ ”’ÏÁ“b¶Z d”bfic“®, «÷ ”’Ï ÆPTTb d”bfic“®, «÷ œ®Zbc“b d”bfic“®, «÷
¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷ Z÷ Gı÷. gÏZ œ®Zb d”bfic“®, «÷ s”˙Z®, «÷ ◊¶Á“˙Z®, «÷ Z¡ZDıTb, «÷ dÎDıTb, «÷
#…Ï˙Z P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ #”®> Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ d”b]bZÁ“[ ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ &ÒdÎDıTb, «÷ ¨bÏb÷c“b, «÷ PÆ>” Æπb÷Z, «÷ #ÒZb÷˙bP”fi®, «÷ &PddbPTfi®,
c÷“˙ Ov“ “ ˙÷Ÿc÷“˙ ZØb P◊πKc“œfi Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “ f®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ «÷ ¸÷fidbPTfi®, «÷ O¶g®Ï dbPTfi®.
db›Tfi® ±>Eb›˙bÍ® Gı÷. EA“˙Z®| - P˙DıK «÷ Á“·Gı, «÷ ÆŸÁ“·Gı, «÷ d”bÁ“·Gı, «÷
]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ ¨÷‰b’c“ «÷ gÏZ, «÷ #…Ï˙Z, «÷ P”d˙¶Z, «÷ Á“·GıÁ“b˙Z®, «÷ #b˙Z «÷ d¶OTb˙Z, «÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z, «÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z®, «÷
P”ÏhK˙¶Z, «÷ ”’Ï˙¥, «÷ Ï@KÁ“ ˙¥, «÷ ◊ˆ˙ P˙c÷“”, «÷ #◊Ï P˙c÷“”, «÷ ˙SÆ, «÷ ÆŸ˙SÆ, «÷ d”b˙SÆ, «÷ ˙SÆb˙¶Z®, «÷ Ï@K, «÷ Ï@KÁ“, «÷
c÷“˙ÁŸ“ÏŸ. «÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸd”b˙ø¨ «÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ d”b˙ø¨˙bÆ® c÷“˙, «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ ÏdPÂÁ“, «÷ d¶OTb˙Z®, «÷ ◊x, Dı÷ ÆŸ◊x, «÷ d”b◊x, «÷ ◊xb˙Z®, «÷
d”b˙ø¨, «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ d”b˙ø¨˙bÆ® c÷“˙, «÷ T]Ÿ P”d˙¶Z, «÷ d”b P”d˙¶Z, œ¶√, «÷ ÁŸ“dŸc“, «÷ fiPTfi, «÷ fiPTfib˙Z®, «÷ ˙◊π, «÷ ÆŸ˙◊π, «÷ d”b˙◊π,
«÷ Pfi¥j, «÷ fi®T˙¶Z, «÷ v“’Á“d, «÷ Pœ√Ï®. «÷ œ¯c“b◊bZ® «÷ œ¯c“b◊bZ® «÷ ˙◊πb˙Z®, «÷ ˙VOŸ, «÷ ÆŸ˙VOŸ, «÷ O¶PjT, «÷ O¶PjTb˙Z®, EA“˙Z®|
˙bÆ® ""‹˙bZ® c÷“˙'' «÷ P˙Á“Ê“b◊bZ®, «÷ P˙Á“Ê“b◊bZ®˙bÆ® "◊πgbÆc÷“˙' «÷ P˙Dı¶-ÏbDıjbfi®#b÷ «÷ ¨÷db. «÷ ¨÷d◊ŸÏ®, «÷ ’ÏÛÊ“b, «÷ ’ÏÕ“b◊ŸÏ®, «÷ √X“®,
O¶jb◊bZ®, «÷ O¶jb◊bZ®˙bÆ® "#v“ c÷“˙' «÷ dbVK˙bfi ◊˙Z «÷ dbVK˙bfi «÷ d¶DŸı¥b, «÷ #b…¥Pj, «÷ ◊b…>Dı’Ï’Á“®, «÷ ÆŸÆ®db, «÷ ÁŸ¶“ “Tb, «÷
˙bÆ® ""◊xc÷“˙'' #◊ÏbPDıZb, «÷ ◊πg¶Á“Ïb, «÷ #¶Á“b˙Z®, «÷ ◊xb˙Z®, «÷ œŸgb÷, «÷ ÏSfi,
«÷ dbVK˙bfi, «÷ PE‰Áˆ“Ê“, «÷ ◊xÁˆ“Ê“, «÷ fiPTfi®Áˆ“Ê“, «÷ #÷Á“œ…T, «÷ ƶEKb, «÷ #w◊ŸÏb, «÷ PÆ>”◊ŸÏb, «÷ d”b◊ŸÏb, «÷ P˙DıK◊ŸÏb, «÷
P‰Áˆ“Ê“, «÷ ˙…•d Áˆ“Ê“, «÷ #¶Dıfi Áˆ“Ê“, «÷ dbZ¶Dıfi Áˆ“Ê“, «÷ Æb…dfiÆ, «÷ #◊ÏbPDıZb, «÷ #◊Ïb, «÷ #œb÷Á“b, «÷ ˙®Z œb÷Á“b, «÷ P˙≈Kb, «÷
P˙UŸS◊πg, «÷ #¶Á“b◊bZ® Áˆ“Ê“, «÷ ◊Idb◊bZ® Áˆ“Ê“, «÷ #bœ®P˙¥ Áˆ“Ê“, «÷ ˙…DıK¶Z®, «÷ DıK¶Z®, «÷ #◊ÏbPDıZb, «÷ EA“◊ŸÏb, «÷ √ „“O◊ŸÏb, «÷
ÆŸ√b˙” Áˆ“Ê“, «÷ E¶s ◊˙Z, «÷ ƈK ◊˙Z, «÷ fibO ◊˙Z, «÷ c÷“˙ ◊˙Z, #˙–Kb, «÷ #Kb÷–Kb, d÷v“ ◊˙Z ◊Ï ˙fi √¶ “ «÷ gsœbT ˙fi, «÷
«÷ O¶jdbc“fi, «÷ ›¥ŸÁ“bÏ ◊˙Z. fi¶c“fi˙fi, «÷ Æb…dfiÆ ˙fi, «÷ ◊¶ “a˙fi, d÷v“ ◊˙Z ◊Ï PœTb, «÷ ◊b¶ Ÿ“ Á¶“«T
˙¥]Ï ◊˙Z Áˆ“Ê“-«÷ T]Ÿ P”d˙bfi Áˆ“Ê“, «÷ ˙…•d Áˆ“Ê“, «÷ PœTb, «÷ #PZPœTb «÷ ÏaZÁ¶“«T PœTb, «÷ #PZ’ÏaZÁ¶“«T PœTb. «÷
d”bP”d˙bfi, «÷ ˙… ˆ“K Áˆ“Ê“, «÷ Pfi¥j Áˆ“Ê“, «÷ ÏŸEÁ“ Áˆ“Ê“, «÷ fi®T˙¶Z Áˆ“Ê“, d÷v“◊˙Z, «÷ d÷v“◊˙Zfi® EŸPTÁ“b.
«÷ &◊c“œfi Áˆ“Ê“, «÷ ÏŸÁ“d® Áˆ“Ê“, «÷ dPÂÁ¶“Efi Áˆ“Ê“, «÷ Pœ√Ï® Áˆ“Ê“, «÷ (97) Á“bTb÷c“Pj ÆdŸsfi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ &ÀEb›˙bÍ® Gı÷.
Thanag/12
◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊b]fi® ◊ˆ˙bjdb¶ d÷v“ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰b÷ Á“”÷T Æ”ÆπbÏ÷Òs #bfiZ ◊πbÂZ #bÏ #fi÷ #·KŸZ Á“V◊b÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ -
Gı÷, Dı÷ #PZZŸVK Gı÷. Z÷fib fibd gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ ÁŸ“ÏŸ ÆŸj® ◊πbÂZ #fi÷ #·KŸZ. #b ◊πÁ“bÏ÷ «jb dÍ® Eb…Æ≤“ ›Òs ”b÷K Gı÷ - d”bœŸA“
«jŸ ◊ˆ˙b÷|aZ Á“”÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„-c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. SKb¶ #PZ P˙œbT «÷ #fi÷ Æ”ÆπbÏ Á“V◊db¶ P˙dbfi «÷ ˙Âfib ”b÷K Gı÷. ◊®Z˙Âfib #fi÷ w÷Z˙Âfib
d”bsŸd Á“”÷T Gı÷ Z÷fib¶ fibd Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ ◊x ˙ø¨. SKb¶ «÷ c÷“˙b÷ Gı÷. Oπ…˙÷KÁ“ c÷“˙b÷fi® &ÀEb› «÷ ”bØfi® ”b÷K Gı÷.
Ov“ “ ˙÷Ÿc÷“˙ #fi÷ ◊x-Kb˙Z„-SKb¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : : 3 -fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Ï”÷ Gı÷. #”®>Kb ÆŸj® ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊P_dbjdb¶ #fi÷ d÷ÏŸ ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : 4
◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰b÷ Gı÷. ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ (99) ÆdK (Á“bÍfib÷ Æb…Ø® ƈId gbO) #fi÷ #b˙PTÁ“b
Á÷“ SKb¶ Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ d”b◊x ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ c÷“˙ Ov“ “ (˙÷Ÿc÷“˙) #fi÷ (#ƶpKbZ ÆdKb÷fib÷ Ædˆ”) º˙fib÷ ◊KbK ”b÷˙bØ® º˙ ◊ Á“”÷˙bK Gı÷
◊¶Ÿ “’ÏÁ“ Gı÷. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊bjdb¶ «÷ gÏZ #fi÷ «÷ #…Ï˙Z ›SKb’c“, Kb˙Z-«÷ #fi÷ #º˙fib÷ ◊KbK ”b÷˙bØ® #º˙ ◊ Á“”÷˙bK E÷. º˙ #fi÷ #º˙fi®
d÷ÏŸ #fi÷ «÷ d÷ÏŸEˆPTÁ“b#b÷ Gı÷. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æfi®-±>E® Gı÷. §‹ØPZ ÆdKb’c“v“◊ ”b÷˙bØ® Z÷ ÆdKb’c“ º˙ #fi÷ #º˙fib Dı jd Gı÷. jd
«jb f®◊ ÆdŸsb÷fi® ˙÷’c“Á“b#b÷ «÷ Á“b÷Æ-&ÀEb›˙bÍ® Á“”÷T Gı÷. #fi÷ jd®|db¶ #SK¶Z g÷c“ fiØ®. Z÷Ø® jd #fi÷ jd®| fib #g÷c“fi÷ TIKdb¶
(98) c“œ g˙◊PZfib¶ ˙®Æ ›Òs - #ÆŸÏÁŸ“dbÏ \PZdb¶ «÷ Gı÷ - Ïb√® ÆdKb’c“fi÷ º˙ #fi÷ #º˙ v“◊ Á“”÷TGı÷. wbÆb÷·Gı˙bÆ #fi÷ ‹Zb÷Á“
EdÏ #fi÷ «T®. fibOÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Gı÷ - jÏÂ÷Òs #fi÷ gˆZbfiÒc“. ◊ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙˙¨bØ® º˙ #fi÷ #º˙ Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ¨Â #fi÷
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ˙÷Ÿc÷“˙ #fi÷ ˙÷Ÿc“bT®. P˙UŸZÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ T˙ ◊ º˙ #fi÷ #º˙v“◊ Gı÷ #÷ Dı Ï®Z÷ dŸ”`Z #fi÷ #”b÷Ïb‰, ◊¨
- ”’Ï #fi÷ ”’ÏÆ”. #§‘fiÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Gı÷ - #§‘fiPœ√ #fi÷ #fi÷ dbÆ, ≠“ZŸ #fi÷ #Kfi, ƶ˙SÆÏ #fi÷ KŸO, Æb÷˙¥ #fi÷ ”\Ï ˙¥,
#§‘fidbÂ˙. f®◊ÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ◊ˆÂ #fi÷ P˙PœÕ“. &c“j®ÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Tb√ ˙¥ #fi÷ A“b÷ “˙¥ ‰Ÿ’Ê“Zb¶O #fi÷ ‰Ÿ’Ê“Z, ◊ˆ˙b∂O-#fi÷ ◊ˆ˙, # “ “b¶O #fi÷
›Òs Gı÷ - DıTÁ“bÒZ #fi÷ DıT◊πg. ’c“Á“ÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - #PdZOPZ #fi÷ # “ “, #˙˙b¶O #fi÷ #˙˙, ”`”`Zb¶O #fi÷ ”`”`Z, &S◊Tb¶O #fi÷ &S◊T,
#PdZ˙b”fi. ˙bKŸÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ˙÷T@« #fi÷ ◊πg¶Dıfi ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ ◊xb¶O #fi÷ ◊x, fiPTfib¶O #fi÷ fiPTfi, #¨PfiÁŸ“Ïb¶O #¨PfiÁŸ“Ï, #KŸZb¶O
Gı÷ - ]b÷¥ #fi÷ d”b]b÷¥. Æb÷Í ÔKÒZÏb÷fib «‰®Æ ›Òs. P◊œbE÷Òs «÷ Gı÷ #fi÷ #KŸZ, PfiKŸZb¶O #fi÷ PfiKŸZ, ◊π◊ŸZb¶O #fi÷ ◊π◊ŸZ, EŸPTÁ“b¶O#fi÷
- Á“bT #fi÷ d”bÁ“bT gˆZb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷. ÆŸv“◊ fi÷ ◊πPZv“◊. K¨÷Òs «÷ Gı÷ EŸPTÁ“b, œ®¥◊”÷PTÁ“b¶#fi÷œ®¥◊”÷PTÁ“b ◊VKb÷◊d #fi÷ ÆbOÏb÷◊d, &SÆP◊®
- ◊ˆÂgs #fi÷ dPÂgs. Ïb¨Æb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ - g®d #fi÷ d”bg®d. #fi÷ #˙ÆP◊®. #b «jb Á“bÍ P˙gbOb÷ ◊ º˙ #fi÷ #º˙v“◊ Á“”÷T
’Á“≥Ï÷Òs «÷ Gı÷ - ’Á“≥Ï #fi÷ ’Á>“◊ŸÏŸ¥. ’Á>“◊ŸÏŸ¥b÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷- ÆS◊ŸÏŸ¥ Gı÷.
#fi÷ d”b◊ŸÏŸ¥. d”b÷ÏO÷Òs «÷ Gı÷ - #PZÁ“bK #fi÷ d”bÁ“bK. O¶j˙b÷|db¶ «÷ Oπbd, fiOÏ, PfiOd ÏbDıjbfi® √÷ “b (OπbdØ® db÷ÊŸ¶“, #fi÷ fiOÏØ® fibfiŸ¶
›Òs Gı÷ - O®Z ÏPZ #fi÷ O®ZKœ. #Â◊P≥Á÷“Òs «÷ Gı÷ - ÆP≥P”Z #fi÷ jˆÍfib¶ Á“b÷Ê“ KŸaZ) Á“«Ê“ (ÁŸ“§SÆZ fiOÏ) d “@« (Dı÷fi® EbÏ÷ «bDŸı #÷Á“
ÆbdbÒK. ◊Â◊P≥Á÷“Òs «÷ Gı÷. - ]bZ #fi÷ P˙”bZ. ≠“P¥˙b’c“Òs «÷ Gı÷. - Kb÷Dıfi ÆŸj® Á“b÷› Obd fi ”b÷K Z÷˙® ˙‹Z®) sb÷ÂdŸ√ (≈Kb¶ DıÍ #fi÷
≠“P¥ #fi÷ ≠“P¥◊bTÁ“. gˆZb˙b’c“Òs «÷ Gı÷. - ›wÏ #fi÷ d”÷wÏ. Á“§ÒsZ÷Òs ‹ØÍ «≥÷ dbOb÷|Ø® Dı› œÁ“bK) ◊e“fi (•÷{“ fiOÏ) #bÁ“Ï (√bÂ) #b•d
«÷ Gı÷. - ÆŸ˙SÆ #fi÷ P˙œbT. d”bA“§Òc“Z÷Òs «÷ Gı÷ - w÷Z #fi÷ d”bw÷Z (Zb◊Æb÷fiŸ¶ Pfi˙bÆ‹Øbfi) ƶ˙b” (≈Kb¶ √÷ ˆ“Z Tb÷Á“b÷ Ϩb dbÊ÷“ jbÒKfi÷ T›
◊Z¶O÷Òs «÷ Gı÷ - ◊Z¶O #fi÷ ◊Z¶O◊PZ. ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷fib¶ «÷ ›qs Gı÷ - E¶s Dı›fi÷ Ïb√÷ Gı÷ #÷˙b÷ cŸ“O ◊πc÷“œ) ]b÷¥ (Ob÷◊bTb÷fiŸ¶ Pfi˙bÆ) #bÏbd (#÷Á“
#fi÷ ƈK. «bÏ c÷“˙Tb÷Á“fib c“œ ›Òs-Æb…jd #fi÷ ›œbfi Á“V◊db¶ «÷ ›Òs \Z®K ˙ø¨ KŸaZ ˙fi) ˙fi√¶ “ (#fi÷Á“ \Z®K ˙ø¨b÷Ø® KŸaZ ˙fi) ˙b˙ “®
Á“”÷T Gı÷ - œA“ #fi÷ ›œbfi. ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ d”÷Òsdb¶ «÷ ›Òs Á“”÷T Gı÷ - (EZŸÛÁ“b÷ DıTbœK) ◊ŸÛÁ“b’Ï® (Ob÷Í˙b˙ “®) ÆÏb÷˙Ï, ÆÏb÷˙Ïfi® ◊¶§aZ,
ÆbfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷Òs. «πŒTb÷Á“ #fi÷ TbÒZÁ“ Á“V◊db¶ «÷ ›Òs Gı÷ - «πŒ Áˆ“˙b, ZÍb˙ s”, fic“®, ÏSfi◊πgb’c“Á“ ◊øΩ˙®, ]fib÷WPj, ˙bZ ‹Á“Òj,
#fi÷ TbÒZÁ“, d”bœŸA“ #fi÷ Æ”ÆπbÏ Á“V◊db¶ «÷ ›Òs Gı÷. - d”bœŸA÷“Òs #fi÷ #˙Á“bœbÒZÏ, #÷Ê“T÷ ˙bZ‹Á“Òjfi® fi®E÷fib÷ #bÁ“bœ ≈Kb¶ ƈId ◊øΩ˙®fib º˙b÷
Thanag/13
gÏ÷Tb Gı÷, ˙TK (˙÷Õ“fiv“◊ jfib÷c“Pj, jfi˙bZ, ZfiŸ˙bZv“◊) P˙Oπ” ◊VKb÷◊d ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷˙b 10 A“b÷ “bA“b÷ “® ◊VKb÷◊dfiŸ¶ #÷Á“ ÆbOÏb÷◊d
(Tb÷Á“fib “®) f®◊, ÆdŸs, ˙÷Íb, ˙÷’c“Á“b, fbÏ, Zb÷Ï fi…ÏPKÁ“ (Á“d ◊Ÿc„“OTfi® Á“bÍ ”b÷K Gı÷.
#◊÷¨bØ® #º˙ZÚ˙ ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷) fiÏÁ“˙bÆ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“v“◊ ”b÷˙bØ® (107) A“b÷j «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. #bSd◊πPZP{“Z #fi÷ ◊Ï◊πPZP{“Z.
º˙Ú˙ ÆdDı˙Ÿ¶. ˙…dbPfiÁ“-˙…dbPfiÁ“b÷fib #b˙bÆ c÷“˙Tb÷Á“ (Á“V◊P˙dbfi˙bÆ) ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi® &◊Ï ”b÷˙b˙bÍb÷ #Ø˙b ◊b÷Zbfib ˙ ÷“ &S◊≥ Á“Ï÷T A“b÷j
˙¥ - (gÏZ #b’c“ ¨÷‰) ˙¥]Ï ◊˙Z, Áˆ“Ê“, Áˆ“Ê“bObÏ, P˙DıK #fi÷ #bSd◊πPZP{“Z A“b÷j Á“”÷˙bK Gı÷. «®\◊Ï Ø˙b˙bÍb÷ Kb «®\˙ ÷“ &S◊≥ Á“Ï÷T
P˙DıKb÷fi® ÏbDıjbfi® #b «jb º˙ #fi÷ #º˙ Á“”÷˙bK Gı÷. A“b÷j ◊Ï◊πPZP{“Z Á“”÷˙bK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“-Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ ƶ«¶j® &aZ
GıbKb, #bZ◊, ≈Kb÷SÆfib, #¶jÁ“bÏ, #˙dbfi, &Òdbfi #PZKbfi Oø” dbfi, dbKb, Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi œVK ÆŸj®fib «jb ◊b◊‹ØbfiÁ“b÷fib «÷-«÷
(fiOÏdb¶ jˆd-jbdØ® ◊π˙÷œ Á“Ï˙bfiŸ¶ ]Ï) &UbfiOø”, #P˙T@« (‹Øbfi g÷c“b÷ \Â˙b ZØb fibÏÁ“b÷Ø® T› ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ÆŸj®fib Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷fib
P˙œ÷¥) œfi…: ◊π◊bZ (˙‹ZŸ P˙œ÷¥) #÷ «jb º˙ #fi÷ #º˙ v“◊ Á“”÷˙bK º˙b÷fib A“b÷jb’c“ ◊ ÆdDı˙b \÷›#÷.
Gı÷. (º˙ #fi÷ #º˙Ø® ÔKb¡Z ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷ #g÷c“ fiKfi® #◊÷¨bØ® º˙ (108-109) ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ (ƶÆbÏ®) º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷
Kb #º˙ Á“”÷Tb Gı÷. - ‰Æ #fi÷ ‹Øb˙Ï, Æ˙ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“”÷T Gı÷ - Æ÷§ÒsK #fi÷
(100) «÷ ÏbPœ#b÷ Á“”÷T Gı÷ - º˙ ÏbPœ #fi÷ #º˙ ÏbPœ. «¶j #fi÷§ÒsK. #b ◊πdbÂ÷ ƜϮϮ #œÏ®Ï® ◊KÒZ Pfi@fi ObØbØ® ÆdDı˙Ÿ¶
«÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“”÷T Gı÷. - ÏbO #fi÷ f÷¥. º˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊b◊ Á“d «b¶j÷ \÷›#÷. Dı÷d Á÷“-º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ :- PÆ∞ #PÆ∞, Æ÷§ÒsK #Pfi§ÒsK,
Gı÷. ÏbOØ® #fi÷ f÷¥Ø®. º˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊b◊ Á“db÷|fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ - ÆÁ“bK #Á“bK, ÆKb÷O® #Kb÷O®, Æ˙÷c“® #˙÷c“®, ÆÁ“¥bK #Á“¥bK, ÆT÷LK,
#b¿KŸ◊OPdÁ“ ˙÷c“fibØ® (‹˙÷·GıbØ® ‹˙®Áø“Z ˙÷c“fibØ®) #fi÷ #b…◊A“PdÁ“[ #T÷LK, ∏bfi® #∏bfi®, ÆbÁ“Ïb÷◊KŸaZ #fibÁ“bÏb÷◊KŸaZ, #b”bÏÁ“ #fib”bÏÁ“,
˙÷c“fibØ® (Á“db÷|c“Kfib Á“bÏ خ ”b÷˙b˙bÍ® ˙÷c“fibØ®) #÷ Dı ◊πdbÂ÷ «÷ gb¥Á“ #gb¥Á“, EÏd #EÏd #fi÷ ƜϮϮ #œÏ®Ï®.
◊πÁ“bÏb÷Ø® º˙ˆ Á“db÷|fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® PfiDıÏb ◊ Á“Ï÷ Gı÷ (110) •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ¶Øb÷ dbÊ÷“ «÷ ◊πÁ“bÏfib
#÷Ê“T÷ #b¿KŸ◊OPdÁ“ ˙÷c“fibØ® #fi÷ #b…◊A“PdÁ“ ˙÷c“fibØ®. dÏÂb÷fi÷ &◊bc÷“K Á“mb fiØ® Z÷ dÏÂb÷fi÷ Pfiv“P◊Z Á“Kb fiØ®. ÔKaZ ˙Efib÷
(101) «÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdb œÏ®Ïfib÷ ‹◊œ Á“Ï® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷ - fbÏb ◊πv“P◊Z Á“Kb fiØ®. Z÷dfi® ◊πœ¶Æb Á“Ï® fiØ®, Z÷dfi® #fiŸdb÷c“fib ◊Â
≈KbÏ÷ ›PTÁ“b OPZØ® #bSdb «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷, SKbÏ÷ #÷Á“ c÷“œØ® œÏ®Ïfib÷ Á“Ï® fiØ®. Z÷ «÷ dÏÂb÷ fi®E÷ ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙b: ˙TfidÏ (ƶKddb¶ √÷c“
‹◊œ Á“Ï®fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ Á“ÒcŸ“Á“OPZØ® fi®Á“Í÷ Gı÷, SKbÏ÷ Æ˙c÷“œØ® ◊bdZb dÏ˙Ÿ¶ Z÷) #fi÷ ˙œbZ dÏ (›§ÒsK P˙¥Kb÷fi÷˙œ Ø› ◊Z¶Ofi® Dı÷d
‹◊œ Á“Ï®fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ‹¸`Ï Á“Ï® ‹¸b÷Ê“fiZ Á“Ï® #fi÷ dÏ˙Ÿ¶ Z÷) ZØb #÷ ◊πdbÂ÷ Pfic“bfi dÏ (≠“P¥ gb÷O #b’c“fi® Á“bdfib Á“Ï®
ƶÁ“b÷Efi Á“Ï®fi÷, #bSdb œÏ®ÏØ® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷. dÏ˙Ÿ¶) #fi÷ Zc„“g˙ dÏ (Dı÷ OPZdb¶ Gı÷ Z÷ Dı OPZfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j®
(102) «÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdbfi÷ Á÷“˙T® ◊πv“k jd Æb¶gÍ˙b dÍ÷ Gı÷. dÏ˙Ÿ¶) ZØb ◊˙ZØ® ◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷ ˙ø¨Ø® ◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ ZØb ◊b®db¶
Á“db÷|fib ¨KØ® #fi÷ &◊œdØ®. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ - «÷ Á“bÏÂb÷Ø® º˙fi  ˆ“«®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷ #§‘fidb¶ «Í®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ ZØb P˙¥fiŸ¶ g¨Â Á“Ï®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷
dfi:◊KK∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ (&c“K ◊πbk Á“db÷|fib÷ ¨K #fi÷ #fiŸ’c“Z Á“dfib÷ œ¬fib÷ ◊π”bÏ Á“Ï® dÏ˙Ÿ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ dÏÂ-Kb˙Z„ PfiSK #fiŸ∏bfi fi ”b÷K
&◊œd.) ◊϶ZŸ Á“bÏ P˙œ÷¥Ø® PfiP¥∞ ◊ fiØ®, Z÷ #b dbÂ÷ - ˙…”bKÆdÏÂ
(103-106) #b…◊PdÁ“ Á“bÍ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ - ◊VKb÷◊d (˙ø¨fi® œb√b ˙O÷Ï÷ ◊Ï TÊ“Á“[ OÍbdb¶ ¸b¶Æb÷ TOb “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶) #fi÷
#fi÷ ÆbOÏb÷◊d ◊VKb÷◊dfiŸ¶ ‹˙v“◊ œŸ¶ Gı÷ ? #÷Á“ Kb÷Dıfi P˙‹ZbÏ˙bÍb ◊VK Oø]π◊øÛ≤“dÏ (Á“b÷› db÷Ê“b ◊πb®fib døZ aT÷˙Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® O®j #b’c“
#÷Á“ ’c“˙Æfib #Ø˙b &SÁø“Õ“ ÆbZ ’c“˙Æfib &O÷Tb˙bÍb÷fib #OπgbO Pfi϶ZÏ ◊¨®#b÷Ø® œÏ®Ï EˆÆb˙®fi÷ dÏ˙Ÿ¶.) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ «÷ dÏÂ
#fi÷ PfiP˙ “ v“◊Ø® ≤“Æb÷≤“Æ gÏ˙bdb¶ #b˙÷ #fi÷ Æb÷-Æb÷ ˙¥db¶ #÷Á“ #÷Á“ PfiOπØb÷fi÷ dbÊ÷“ Æc“b &◊bc÷“K v“◊÷ ˙PÂZ Á“Ï÷T Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fi÷ dbÊ÷“ #fiŸdPZ
˙bÍ Á“b∑“˙bØ® Dı÷Ê“Tb ˙¥db¶ Z÷ ◊VK √bT® Ø› \K Z÷Ê“Tb Á“bÍfi÷ #÷Á“ c“®j÷T Gı÷ Z÷ #b Gı÷ ◊bc“◊b÷◊Odfi #fi÷ gaZ◊πSKbpKbfi. ◊bc“◊b÷◊Odfi «÷
Thanag/14
◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷ - Pfi”b’Ïd #fi÷ #Pfi”b’Ïd (PO’Ï Á“Òc“Ïb’c“db¶ dÏ˙Ÿ¶ ≈Kb¶ ˙Â˙bÍb ”Zb-◊x◊πg #fi÷ ˙bÆŸ◊ˆ≈K. «÷ Z®Ø∂Á“Ï E¶s Ædbfi ˙Â˙bÍb
#§‘fi ƶ‹Á“bÏ fi ØbK.v“ gaZ ◊πSKbpKbfi ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷ - (œŸaT) ”Zb-E¶s◊πg #fi÷ ◊ŸÛ◊c“ÒZ.
Pfi”b’Ïd#Pfi”b’Ïd#÷dfi® ÔKbpKb◊ˆ˙˙Z„ ÆdDı˙®. (117) ÆSK◊π˙bc“ ◊ˆ˙ (Gıu“b ◊ˆ˙)fi® «÷ ˙‹ZŸ#b÷ (P˙gbO) Á“”÷T
(111) #b Tb÷Á“ œŸ¶ Gı÷ ? º˙ #fi÷ #º˙ ˙Dı Tb÷Á“ Gı÷ #ØbZ„ Gı÷.
Tb÷Á“ º˙b-º˙bSdÁ“ Gı÷. Tb÷Á“db¶ #fiÒZ œŸ¶ Gı÷ ? Tb÷Á“db¶ º˙ #fiÒZ Gı÷ (118) ◊ˆ˙gbs◊c“ fi¨‰fib «÷ ZbÏb Gı÷. &ÎÏbgbs◊c“fib «÷ ZbÏb
#fi÷ #º˙ ◊ #fiÒZ Gı÷. Tb÷Á“db¶ œbwZ œŸ¶ Gı÷ ? º˙ #fi÷ #º˙. Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙¸bVOŸfi® #fi÷ &ÎϸbVOŸfi®fib ◊ «÷ «÷ ZbÏb Á“”÷T Gı÷.
(112) «b÷Pj «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. ∏bfi«b÷Pj #fi÷ c“œfi«b÷Pj. «Ÿ∞ «÷ (119) dfiŸÛK ¨÷‰fi® #¶c“Ï «÷ ÆdŸs Gı÷ T˙ ÆdŸs #fi÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷ - ∏bfi«Ÿ∞ #fi÷ c“œfi«Ÿ∞. db÷” «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ - ∏bfidb÷” Á“bTb÷c“Pj ÆdŸs.
#fi÷ c“œfidb÷” ZØb dˆ∑“ ◊ ∏bfidˆ∑“ #fi÷ c“œfidˆ∑“fib g÷c“Ø® «÷ ◊πÁ“bÏfib (120) Á“bdgb÷Ob÷fib÷ SKbO fiP” Á“Ï˙b˙bÍb «÷ EA“˙Z®| døSKŸÁ“bÍdb¶
Gı÷. døSKŸ ◊bd® fi®E÷ ÆbZd® fiÏÁ“◊øΩ˙®fib #◊πPZ{“bfi fibdÁ“ fiÏÁ“˙bÆdb¶
(113) ∏bfib˙Ï®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. c÷“œ∏bfib˙Ï®K fibÏÁ“v“◊Ø® &S◊≥ ØKb. Z÷fib fibd Gı÷-ÆŸgˆdEA“˙Z®| #fi÷ «πŒc“ÎEA“˙Z®|.
(dPZ∏bfib’c“fi÷ #b¶PœÁ“v“◊÷ #b·Gıb’c“Z Á“ÏfibÏ) #fi÷ Æ˙∏bfib˙Ï®K (121) #ÆŸÏ÷Òsb÷fi÷ Gıb÷ “® g˙fi˙bÆ® c÷“˙b÷fi® ’Á>“PEZ„ ÒKˆfi «÷
(Á÷“˙Í∏bfifi÷ Ïb÷Á“fibÏ.) c“œfib˙Ï®K Á“d◊ #b ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. Æb…jd Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“ ’Á>“PEZ„
˙÷c“fi®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷ - ÆbZb˙÷c“fi®K #fi÷ #ÆbZb˙÷c“fi®K. db÷”fi®K #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb¶◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. ›œbfi Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“
Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - c“œfidb÷”fi®K #fi÷ Eb’ωdb÷”fi®K #fi÷ ’Á>“PEZ #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. ÆfiSÁŸ“dbÏ Á“V◊db¶ c÷“˙b÷fi®
#ÆbZb˙÷c“fi®K. db÷”fi®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - c“œfidb÷”fi®K #fi÷ Dı]ÒK «÷ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØZ Á“”÷T Gı÷. db”÷ÒsÁ“V◊db¶ c÷“˙b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ
Eb’ωdb÷”fi®K. #bKŸÛK Á“d «÷ ◊A“bÏfiŸ¶ Gı÷, «∞bKŸ (Á“bK §‹ØPZ) #fi÷ ’Á>“PEZ„ #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb÷◊dfi® Á“”÷T Gı÷.
g˙bKŸ (g˙§‹ØPZ). fid Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - œŸgbfibdÁ“d #fi÷ (122) «÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙®#b÷ Á“”÷T Gı÷. Æb…jddb¶ #fi÷ ›œbfidb¶.
#œŸgfibdÁ“d. Ob÷‰ Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, &·EOb÷‰ #fi÷ fi®EOb÷‰. #¶ZÏbK (123) «÷ c÷“˙Tb÷Á“b÷db¶ Z÷\÷T÷LKb˙bÍb c÷“˙ Á“”÷T Gı÷. Æb…jddb¶ #fi÷
Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, ◊πSKŸS◊≥P˙fibœ®. (˙Zdbfidb¶ ”b÷˙b˙bÍb Tbgfi÷ fiÕ“ ›œbfidb¶.
Á“ÏfibÏ) #fi÷ P˙P”Z-#bObd®◊Ø (gP˙ÛKdb¶ ØfibÏ Tbgfib dbOfi÷ (124) «÷ c÷“˙Tb÷Á“b÷db¶ c÷“˙ Á“bK◊’ÏEbÏÁ“ (dfiŸÛKfi® Dı÷d Á“bKbØ®
Ïb÷Á“fibÏ.) P˙¥K Æ÷˙fi Á“Ï˙b˙bÍb) Á“”÷T Gı÷, Æb…jddb¶ #fi÷ ›œbfidb¶ «÷ c÷“˙Tb÷Á“fib
(114) dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ◊π÷d◊πSKKb-ÏbOØ® ØfibÏ f÷¥ c÷“˙b÷ ‹◊œ◊’ÏEbÏÁ“ (c÷“˙®#b÷fib ‹◊œdb؉® Á“bd Æ÷˙fibÏ Á“”÷T Gı÷. -
◊πSKKb-f÷¥Ø® ØfibÏ. ◊π÷d ◊πSKKb dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - dbKb ÆfiSÁŸ“dbÏ Á“V◊fib #fi÷ db”÷Òs Á“V◊fib. «÷ Á“V◊db¶ c÷“˙ v“◊◊’ÏEbÏÁ“
#fi÷ Tb÷g. f÷¥ ◊πSKKb dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - A“b÷j #fi÷ dbfi. (c÷“˙®#b÷fiŸ¶ v“◊ \÷›fi÷ Zø§¡Z ◊bdfibÏ) Á“”÷T «πŒTb÷Á“ #fi÷ TbÒZÁ“db¶. «÷
(115) #bÏbjfib «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - jbPdÁ“ #bÏbjfib jbPdÁ“b÷ Á“V◊db¶ c÷“˙ œ¯c“ ◊’ÏEbÏÁ“ (c÷“˙®#b÷fib Obfi #b’c“fib œ¯c“b÷ Æb¶gÍ® ZøPk
#÷Ê“T÷ ÆbjŸ#b÷fi® #bÏbjfib #fi÷ Á÷“˙T®-#bÏbjfib #÷Ê“T÷ P˙PœÕ“•ŸZ, #˙Pj, ◊bdfibÏ Á“”÷T Gı÷. - d”bœŸA“db¶ #fi÷ Æ”¬bdb¶. «÷ ›Òsb÷ dfi:◊’ÏEbÏÁ“
dfi:◊K˙ #fi÷ Á÷“˙T∏bfi®#b÷fi® #bÏbjfib. jbPdÁ“ #bÏbjfib «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. #÷Ê“T÷ #bfiZ, ◊πbÂZ, #bÏ #fi÷ #·KŸZ Á“V◊fibc÷“˙b÷ c÷“˙®#b÷fib
Á“”÷T Gı÷. •ŸZjd #bÏbjfib #fi÷ Eb’ωjdbÏbjfib. Á÷“˙PT #bÏbjfib «÷ PEÒZfi db‰Ø® ˙÷c“fi® ZøPk ◊bd÷ Gı÷. ◊϶ZŸ #”®> Pf‹Øbfifib÷ #PjÁ“bÏ ”b÷˙bØ®
◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. #ÒZPA“Kb (db÷¨Odfi) #fi÷ Á“V◊P˙dbfib÷◊◊PÎ. «÷ ›Òsb÷ #÷˙Ÿ¶ Gı÷.
(116) «÷ Z®Ø∂Á“Ï P◊πK¶OŸ (˙ø¨-P˙œ÷¥)fi® Ædbfi ˙Â˙bÍb ”Zb- (125) ‰ÆÁ“bK #fi÷ ‹Øb˙ÏÁ“bK v“◊ «÷ ‹Øbfib÷db¶ &◊bPDıZ Á“Ï÷T
dP£fibØ #fi÷ ◊bwfibØ. «÷ Z®Ø∂Á“Ï ◊xfi® Ædbfi ◊xOb…Ï (TbT) ◊Ÿc„“OTb÷Á“bd ˙OÂfib c“PTÁ“b÷) º˙b÷#÷ ◊b◊Á“d v“◊÷ ƶPEZ Á“Ï÷T Gı÷,
Thanag/15
˙Zdbfidb¶ ƶPEZ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ƶPEZ Á“Ïœ÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ &◊PEZ Ø˙b˙bÍb. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ ˙…dbPfiÁ“c¶“ “Á“ ÆŸj®fib º˙b÷
Á“Kb Gı÷, &◊PEZ Á“Ï÷ Gı÷,E #fi÷ &◊PEZ Á“Ïœ÷. «b¶µKb Gı÷. «b¶j÷ Gı÷, #Á“PZƶPEZ Dı Gı÷. #÷Á÷“§ÒsK Zb÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ #ƶpKbZ #Ø˙b
«b¶jœ÷, ◊ˆ˙b÷|aZ «÷ ‹Øbfib÷db¶ &c“®ÏÂb Á“Ï® Gı÷. &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷, &c“®ÏÂb #fiÒZ&S◊≥ Ø˙bfi÷ T®j÷#Á“PZƶPEZ Dı Gı÷. Á“PZƶPEZ Á÷“ #ÔKaZ ƶPEZ
Á“Ïœ÷, #÷˙® Dı Ï®Z÷ ˙÷c“fi Á“Kb Gı÷, ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷, ˙÷c“fi Á“Ïœ÷, PfiDıÏb Á“Ï® Gı÷, fiØ® #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK PÆ˙bK ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ‰Â g÷c“ \Â˙b \÷›#÷.
PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷, PfiDıÏb Á“Ïœ÷. (130) ◊’ÏEbÏÂb (c÷“˙b÷fi÷ P˙¥K-Æ÷˙fi) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷
(126) «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jb÷ #fi¶Z Á“”÷T Gı÷. #bÁ“bœfib «÷ Dı÷d Á÷“-Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷fi÷ #Ø˙b #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷ ˙œdb¶ Á“Ï®fi÷
◊πc÷“œb÷db¶ #˙Ob∑“ (Ï”÷˙b˙bÍb) ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„- #Ø˙b #bPT>Ofib’c“ Á“Ï®fi÷ P˙¥K Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ #bPT>Ofi
PfOŸÂ ÏŸ¨ ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. Á“Ï® P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï® ◊b÷Z÷ ◊b÷ZbfibØ®
Dı P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷ #fi÷ #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷
˙œdb¶ Á“Ï®fi÷ P˙¥K Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb ◊ÏÒZŸ ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ #bPT>Ofi Á“Ï®
‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi÷ c÷“˙ Kb c÷“˙®v“◊÷ P˙ÁŸ“P˙Z Á“Ï® Z÷fi®
‹Øbfi : 2 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÆbØ÷ ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷ #Ø˙b #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷
‹Øbfi -3 ˙œdb¶ Á“Ï®fi÷ P˙¥K-Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ ◊Â
(127) ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fibd ›Òs, ‹Øb◊fib ›Òs #bPT>Ofib’c“ Á“Ï®fi÷ ◊ P˙¥K-Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb÷, ◊ ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi® Dı
#fi÷ sÔK ›Òs, ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-∏bfi÷Òs (Á÷“˙T∏bfi® #Ø˙b c÷“˙®v“◊÷ P˙PA“Kb Á“Ï® ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷.
ƶ◊ˆÂ•ŸZ, #˙Pj #fi÷ dfi:-◊K˙∏bfifibjbÏÁ“), c“œfiÁ÷“Òs (¨bPKÁ“ (131) d…ØŸfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. c÷“˙Zbƶ«¶j®, dfiŸÛKƶ«¶j®,
Æ@K‘WPÕ“) #fi÷ Eb’ω÷Òs (KZbpKbZ Eb’ω®). ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, PZK∂EKb÷PfiÁ“ ƶ«¶j®. ‰Â ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-c÷“˙b÷,
Dı÷dÁ÷“-c÷“˙Òs (˙…dbPfiÁ“b÷ #fi÷≈Kb÷PZÛÁ“b÷fib ›Òs)#ÆŸÏ÷Òs (g˙fi◊PZ- dfiŸÛKb÷ #fi÷ PZK∂EKb÷PfiÁ“º˙b÷. ‰Â ˙÷c“˙bÍb º˙ d…ØŸfi Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d
ÔKÒZÏPfiÁ“bKfib›Òs #fi÷ dfiŸÛK÷Òs (EA“[). Á÷“ ¬®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“.
(128) P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“«bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ (132) Kb÷O ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfib÷Kb÷O ˙EfiKb÷O
Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® #fi÷ Á“bKKb÷O. fibÏÁ“ º˙b÷fi÷ #b ‰Â Kb÷O ”b÷K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ #fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib ◊ P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ Gıb÷ “® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â Kb÷O ÆdDı˙b \÷›#÷.
Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb. P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ #b¿K¶ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πKb÷O Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfi:◊πKb÷O, ˙Efi◊πKb÷O #fi÷ Á“bK◊πKb÷O
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ Gıb÷ “® Kb÷OfiŸ¶ Á“Øfi Á“KŸ∂ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ ◊πKb÷Ofib P˙¥Kdb¶ ◊Â
P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb #fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ZØb Oπ” Á“Kb P˙fib ◊ Á“ÏbZ® «jb c¶“ “Á“b÷ \Â˙b \÷›#÷. Á“Ï ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. (◊b÷Zbfi P˙ÛKfi÷ ƈ‰
P˙ÁŸ“˙Âb. P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ «bm #b¿K¶ZÏ #b◊fibÏ), (2) ¸`T˙bTb ˙ø¨fi® Ædbfi (¸T ‹Øbfi®K ƈ‰fib÷ #Ø
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm #fi÷ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #b◊fibÏ) (3) ¸T˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi (ƈ‰bØ «≥÷ #b◊fibÏ)
Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm #fi÷ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fibd◊Ÿv“¥, ‹Øb◊fib ◊Ÿv“¥ #fi÷
Oπ” Á“Ï®fi÷ #fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb. sÔK◊Ÿv“¥. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfi◊Ÿv“¥, c“œfi◊Ÿv“¥ #fi÷
(129) fibÏÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. - Á“PZƶPEZ #÷Á“ ÆdKdb¶ «÷Ø® E’ω◊Ÿv“¥. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-˙÷c“◊Ÿv“¥, PEÒ” ◊Ÿv“¥
T›fi÷ ƶpKbZ ÆŸj® &S◊≥ Ø˙b˙bÍb, #Á“PEZƶPEZ-#÷Á“ ÆdKdb¶ œ¯c“bdb‰Ø® ◊Ÿv“¥, ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- &Îd ◊Ÿv“¥
#ƶpKbZ &S◊≥Ø˙b˙bÍb, #ÔKaZÔKƶPEZ-#÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ Dı &S◊≥ dµKd◊Ÿv“¥ #fi÷ Dı]ÒK◊Ÿv“¥. &Îd ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
Thanag/16
jd◊Ÿv“¥, gb÷O◊Ÿv“¥ #fi÷ Á“d◊Ÿv“¥ #”ÒZ c÷“˙ Gı÷. gb÷O◊Ÿv“¥ EA“˙Z®| Gı÷ Gı÷,- Z÷\T÷LKb, ◊xT÷LKb, œŸaT T÷LKb. #÷Ê“T÷ Gı T÷LKb#b÷ ”b÷K Gı÷. #÷
#fi÷ Á“d◊Ÿv“¥ ˙bÆŸc÷“˙ Gı÷. dµKd ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷,- &Oπ˙¶œ®, ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷fi÷ ◊ œŸg #fi÷ #œŸg«j® T÷LKb#b÷ ÆdDı˙® \÷›#÷.
gb÷O˙¶œ® #fi÷ ÏbDıÒK˙¶œ®. Dı]ÒK ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - c“bÆ, gøSK #fi÷ ˙bÂÔK¶ZÏb÷fi÷ #ÆŸÏ ÁŸ“dbÏ Ædbfi ‰Â #œŸg T÷LKb#b÷ ÆdDı˙®. ˙…dbPfiÁ“
Áø“P¥#b’c“db¶ gbO T›fi÷ Á“bdfibÏ. c÷“˙b÷fi÷ ‰Â T÷LKb Gı÷, Z÷\÷T÷LKb, ◊xT÷LKb #fi÷ œŸaTT÷LKb.
(137) dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-#¶ “Dı, ◊b÷ZDı #fi÷ (141) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ZbÏb ◊b÷Zbfib¶ ‹ØbfiØ® EPTZ ØbK Gı÷, Dı÷d
ÆdŸ§·Gıd, #¶ “Dı dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-¬®dS‹K, Á÷“-P˙PA“K Á“ÏZb, P˙¥KÆ÷˙fi Á“ÏZb, #÷Á“ ‹ØbfiØ® «®\ ‹Øbfi ◊Ï Æ¶A“dÂ
◊Ÿv“¥dS‹K #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“dS‹K. ◊b÷ZDı dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- Á“ÏZb.
¬®, ◊Ÿv“¥ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“. ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #¶ “Dı, ◊b÷ZDı #fi÷ ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ P˙UŸSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d, Á÷“-˙…PA“K Á“ÏZb, P˙¥K-
ÆdŸ§·Gıd. #¶ “Dı ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-‹‰®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ fi◊ŸÆ¶Á“. Æ÷˙fi Á“ÏZb, ZØbv“◊ •d db”Âfi÷ ◊b÷Zbfi® ≠“P∞, UŸPZ, Kœ, «T, ˙®K
◊b÷ZDı ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d, Á÷“-‹‰® ◊ŸÏŸ¥, fi◊Ÿ¶ÆÁ“. #÷˙bDı #Ø˙b ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d «Zb˙Zb. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d÷]-ODıfib Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d
œ¯c“b÷db¶ &Ï◊’ÏÆ◊ #fi÷ gŸDı◊’ÏÆ◊fiŸ¶ ◊ Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶. Á÷“- ˙…PA“K Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ ›SKb’c“ Dı÷ Á“bÏÂb÷ P˙UŸSÁ“bÏ dbÊ÷“ Á“mb¶ Z÷ #”®>
(138) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ‹‰®#b÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d, Á÷“- ÆdDı˙b.
PZK∂EKb÷PfiÁ“‹‰®#b÷, dfiŸÛKb÷PfiÁ“‹‰®#b÷, c÷“˙‹‰®#b÷. PZK∂E‹‰®#b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ (142) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® Tb÷Á“db¶ #¶jÁ“bÏ ØbK Gı÷-#”∂Z gO˙bfifi÷
Gı÷.- DıTEÏ ‹‰®#b÷, ‹ØTEÏ‹‰®#b÷, √÷EÏ‹‰®#b÷, dfiŸÛK‹‰®#b÷ ‰Â Pfi˙b ◊πbk Ø˙b ◊Ï. #”∂Z◊πv“P◊Z jd fib÷ P˙·Gı÷c“ Ø˙b ◊Ï. ◊ˆ˙OZ•ŸZ
◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - Á“dgˆPddb¶ &S◊≥Ø˙b˙bÍ®, #Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍ®, (Eb…c“ ◊ˆ˙) P˙fiÕ“ Ø˙b ◊Ï. ‰Â Á“bÏÂb÷ #÷ Tb÷Á“db¶ &Ub÷Z ØbK Gı÷, Dı÷d
#fi÷ #ÒZf®|◊b÷db¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍ®. ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.- Á÷“-≈KbÏ÷ Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi DıÒd jbÏ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷. Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi ≈KbÏ÷
PZK∂EKb÷PfiÁ“◊ŸÏŸ¥b÷, dfiŸÛKKb÷PfiÁ“◊ŸÏŸ¥b÷, c÷“˙◊Ÿv“¥b÷. PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ‰Â c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷. Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfifib÷ ≈KbÏ÷ Á÷“˙T ∏bfi d”b÷SÆ˙
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏ. dfiŸÛKKb÷PfiÁ“ ◊ŸÏŸ¥ ‰Â ØbK Gı÷ SKbÏ÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙g˙fib÷db¶ #¶jÁ“bÏ Ø› \K Gı÷-#”∂Z
◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb, #Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ gO˙bfi Pfi˙b˚Ï ◊bd÷ Gı÷ SKbÏ÷, ≈KbÏ÷ #”∂Z ◊πv“P◊Z jd P˙·Gı÷c“ ◊bd÷
Ø˙b˙bÍb #fi÷ #ÒZf®|◊b÷db¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d, SKbÏ÷, ≈KbÏ÷ ◊ˆ˙OZ •ŸZ ÔKŸ§·Gı≥ ØbK Gı÷ SKbÏ÷, ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷
Á÷“ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏ. dfiŸÛK fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ c÷“˙g˙fib÷db¶ &Ub÷Z ÔKb◊® \K Gı÷-≈KbÏ÷ #”∂Z gO˙¶Zfib÷ DıÒd d”b÷SÆ˙
Á“dgˆPdDı, #Á“dgˆPdDı, #fi÷ #ÒZf®|◊Dı. Ø˙b ◊Ï. ""#”∂Z'' gO˙¶Zfib÷ c“®¨b d”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï. #”∂Z gO˙bfifib÷
(139) PZK∂EKb÷PfiÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d, Á÷“ ‹‰®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ Á÷“˙Í∏bfi-d”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï. ‰Â ◊πƶO ◊Ï c÷“˙ #b ◊øΩ˙® ◊Ï #b˙÷ Gı÷,
fi◊Ÿ¶ÆÁ“ Dı÷dÁ÷“-#”∂Zfib DıÒdd”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï, #”∂Zfib c“®¨b-d”b÷SÆ˙ ◊Ï,
(140) fibÏÁ“º˙b÷fi÷ ‰Â T÷LKb#b÷ ”b÷KGı÷, Dı÷d, Á÷“ Áø“ÛÂT÷LKb, #”∂Zfib Á÷“˙T-∏bfi-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #b ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ c÷“˙b÷fiŸ¶ #÷Á“
fi®TT÷LKb, Á“b◊b÷ZT÷LKb. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â #œŸgT÷LKb#b÷ Gı÷. - Áø“Û Dı‘Kb#÷ #÷Á“‰ Ø˙bfiŸ¶ ØbK Gı÷, #÷ Dı ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ c÷“˙Zb#b÷db¶
T÷LK, fi®TT÷LKb #fi÷ Á“b◊b÷ZT÷LKb. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. ”¥fibc“ ØbK Gı÷. ‰Â ◊πƶO ◊Ï c÷“˙ dfiŸÛKTb÷Á“db¶ œ®]π #b˙÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“
◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #¡Á“bPKÁ“ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷db¶ ◊ #÷ Dı T÷LKb#b÷ #”∂Z ◊πgŸfib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷, ‰bK¶§‹‰œÁ“
ÆdDı˙®. Z÷Dı‹Á“bK #fi÷ ˙bKŸÁ“bKfi® T÷LKb ◊ #÷d Dı \Â˙® \÷›#÷. c÷“˙b÷, Tb÷Á“◊bT c÷“˙b÷. #OπdP”¥® c÷“˙®#b÷ ◊b’Ï¥U c÷“˙b÷, Æ÷fibPj◊PZ c÷“˙b÷,
«÷›§ÒsK Z÷›§ÒsK #fi÷ E&’ϧÒs#b÷fi÷ ◊ T÷LKb#b÷ fibÏÁ“ º˙b÷fi® Ædbfi #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ ◊ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙÷ Gı÷. ‰Â ◊πƶO &◊§‹ØZ
Dı Gı÷. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fi÷ ‰Â #œŸg T÷LKb#b÷ Gı÷, - Áø“Û T÷LKb, Ø˙b ◊Ï c÷“˙b÷ ◊b÷Zbfib PÆ>”bÆfiØ® ±≤÷“ Gı÷, Dı÷d, Á÷“ #”ÒZfib÷ DıÒd-
fi®T T÷LKb #fi÷ Á“b◊b÷Z T÷LKb. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fi÷ ‰Â œŸg T÷LKb#b÷ d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #”ÒZb÷fib c“®¨bd”b÷SÆ˙ ◊Ï, #”ÒZb÷fib÷ Á÷“˙T∏bfi-d”b÷SÆ˙
Thanag/17
◊Ï. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ‰Â ◊πƶOb÷ &◊Ïc÷“˙b÷fiŸ¶ #bÆfi ETbKdbfi ØbK Gı÷: ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷.
c÷“˙b÷ PÆ>”fibc“ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ˙‹‰-˙ø§ÛÊ“ Á“Ï÷ Gı÷ ‰Â ◊πƶOb÷ ◊Ï c÷“˙Zb#b÷fib (144) ‰Â ‹Øbfib÷ Ø® KŸaZ #ÂObÏ #fib’c“ EbÏ OPZv“◊ c“®]
E…SK ˙ø¨ ETbKdbfi ØbK Gı÷, Dı÷d, Á÷“-#”ÒZb÷fib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï dbO˙bÍb ƶÆbÏ-Á“bÒZbÏfi÷ ◊bÏ Á“Ï÷Gı÷. Pfic“bfi fiP” Á“Ï˙bØ®, Æ@K‘c“œfi KŸaZ
›SKb’c“ ◊ˆ˙Á“ Á“”÷˙Ÿ¶. ‰Â ◊πƶOb÷ ◊Ï Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙ dfiŸÛK-Tb÷Á“db¶ œ®]π ”b÷˙bØ®. ÆdbPjdb¶ Ï”÷˙bØ®, &◊jbfi-◊ˆ˙Á“ •ŸZfib÷ #¿KbÆ Á“Ï˙bØ®.
#b˙÷ E÷, Dı÷d, Á÷“-#”ÒZb÷fib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, Z÷fib c“®¨b-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, (145) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #˙ÆP◊® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“- &SÁø“Õ“,
Z÷fib Á÷“˙T∏bfi-d”b÷SÆ˙ ◊Ï. dµKd #fi÷ Dı]ÒK, #÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ ÆŸ¥db-ÆŸ¥dbØ® T› cŸ“¥dbcŸ“¥db ÆŸj®fib
(143) ”÷ #bKŸÛKbdbfi•dÂb÷ ? ‰Âfib÷ ◊πSKŸ◊Á“bÏ #÷Ê“T÷ ‰Âfib Gı #bÏb#b÷fib ◊ ‰Â ◊πÁ“bÏb÷ Á“”÷˙b \÷›#÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfi® &SÆP◊®
&◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ˙b÷ Á“’≤“fi Gı÷, Dı÷d Á÷“ dbZbP◊Zbfib÷, gZbfib÷ #fi÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“, dµKd #fi÷ Dı]ÒK #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ÆŸ¥dbÆŸ¥d ÆŸj®fib
jdbEbKfib÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ (◊πPZ’c“fi) ◊πbZ:Á“bT dbZb-P◊Zbfi÷ œZ◊bÁ“ Gı#÷ #bÏbfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷.
Æ”‹‰◊bÁ“ Z÷TØ® dc“fi Á“Ï®fi÷ ÆŸO§ÒjZ O¶jEˆÂ ˙ ÷“ Z÷dfib œÏ®ÏfiŸ¶ &«Ê“fi (146) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® √ „“O #b’c“Ø® PGı≥ fi ØK÷TŸ¶ ◊Ÿc„“OT
Á“Ï÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b® (OÒjb÷c“Á“, &ÛÂb÷c“Á“, PœZb÷c“Á“) Ø® ‹fibfi Á“Ïb˙÷. ETbKdbfi ØbK Gı÷, KØb#b”bÏfib v“◊db¶ º˙˙ ÷“ Oπbmdb Ø˙b ◊Ï ◊Ÿc„“OT
Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®fi÷ dfib÷∏ ”¶ “®db¶ ◊Á“b˙÷T œŸ∞ #∑“bÏ ◊πÁ“bÏfib ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® EPTZ ØbKGı÷. P˙PA“Kbfi÷ #bj®fi Ø›fi÷ ◊Ÿc„“OT ◊b÷Zbfib
ÔK¶Dıfib÷ Ø® KŸaZ gb÷Dıfi Dıdb “® Kb˙Z„ º˙fi Á“b˙ “db¶ «÷Æb “® Á“b¶j ◊Ï T› ‹ØbfiØ® EPTZ ØbK Gı÷. &◊Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Á“db÷|◊Pj,
¸ÏZb÷ Ï”÷ Zb÷ ◊ dbZb P◊Zbfib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ“bZb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ œÏ®Ïb÷◊Pj fi÷ «bm gb¶ “b÷◊Á“ÏÂÏb÷◊Pj. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â÷K ◊πÁ“bÏfi® &◊bPj
Zb÷ dbZbP◊Zbfi÷ Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd «Zb˙®fi÷, Æd\˙®fi÷ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“Ï®fi÷ Á“”÷˙® \÷›. #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ fibÏÁ“fi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ‰Â÷K ◊πÁ“bÏfi®
Z÷ jdfi® ◊πbPk Á“Ïb˙÷ Zb÷ Z÷ dbZ-P◊Zbfib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷. &◊bPj ”b÷K Gı÷, #÷d ÆdDı˙Ÿ¶. «®º Ï®Z÷ ◊ &◊Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ”b÷K
Á“b÷› d”b≠“Pf˙bÍb÷ ◊ŸÏŸ¥œ÷≤“ Á“b÷› c“’Ïsfi÷ jfi #b’c“ #b◊® &≥Z Gı÷. Dı÷d Á÷“-#PEZ, ÆPEZ #fi÷ Pd•. PfiÏÒZÏ fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ Kb˙Z„
˙…g˙œbÍ® «fib˙÷. Z÷ c“’Ïs jfib’c“Ø® Ædø∞ «fi® \K #fi÷ Z÷ œ÷≤“fi® Æbd÷ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ #b ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfi® &◊bPj ”b÷K Gı÷.
#Ø˙b ◊Ïb÷¨db¶ P˙◊ŸT gb÷OÆbdOπ® gb÷O˙Zb÷ P˙EÏZb÷ ”b÷K SKbÏ ◊Gı® ◊÷Tb÷ (147) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πPÂ]bfi (#÷Á“bOπZb) Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-
≠“P∞dbfi œ÷≤“ Á“c“bPEZ (c…“˙Kb÷OØ®) c“’Ïs «fi® \K #fi÷ •®d¶Z «fi÷Tb dfi◊πbPÂjbfi, ˙Efi◊πbPÂjbfi #fi÷ Á“bK◊πPÂjbfi. #b ‰Â ◊πÁ“bÏfib
◊÷Tb c“’Ïsfi® ◊bÆ÷ #b˙÷ Z÷ ÆdK÷ Z÷ c“’Ïs (˙Zdbfifib÷ •®dÒZ) ◊b÷Zbfib ◊πPÂjbfi ◊¶E÷§ÒsKb÷Ø® T› ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ Á“”÷˙b \÷›#÷. ‰Â
‹˙bd®fib EÏÂb÷db¶ Æ˙ P«Gıb˙® c÷“ #fi÷ Æ÷˙b œŸ•Ÿ¥b Á“ÏZb÷ Ï”÷ Zb÷ ◊ Z÷, ◊πÁ“bÏfib ÆŸ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ dfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi,
Z÷ &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ“Zb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ Z÷ ◊b÷Zbfib ‹˙bd®fib÷ #fi÷ Á“bKbfiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi. ƶKd® dfiŸÛKb÷fib ‰Â ◊πÁ“bÏfib ÆŸ◊πPÂjbfi Á“”÷T
Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd «Zb˙®fi÷, Æd\˙®fi÷ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“Ï®fi÷ Z÷db¶ ‹ØbP◊Z Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, Á“bKbfiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi. ‰Â
Á“Ï÷ Zb÷ &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷. Á“b÷› ÔK§aZ ZØbv“◊ •dÂ-db”Âfi® ◊πÁ“bÏfiŸ¶ #œŸg ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷-dfifiŸ¶ #œŸg◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ #œŸg
◊bÆ÷Ø® #÷Á“ ◊ #bK jbPdÁ“ ÆŸ˙Efi Æb¶gÍ® #fi÷ Ædºfi÷ døSKŸfib ÆdK÷ ◊πPÂjbfi, Á“bKbfiŸ¶ #œŸg◊πPÂjbfi Z÷ ◊¶E÷§ÒsØ® T› ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb
dÏ® Á“b÷› c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ ØbK SKbÏ÷ ◊Gı® Z÷ c÷“˙ fi÷ jdbEbKfi÷ cŸ“Pg¨˙bÍb c¶“ “Á“b÷db¶ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷.
c÷“œØ® ÆŸPg¨˙bÍb c÷“œdb¶ T› \K. Dı¶OTdb¶ gÊ“Á“Zb ”b÷K Zb÷ Dı¶OT «”bÏ (148) Kb÷Pfi ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-œ®Z, &Û #fi÷
T› Dı› dˆÁ÷“, Tb¶«b Á“bÍØ® ÔKbPj-Oπ‹Zfi÷ Ïb÷OdŸaZ Á“Ï® c÷“ Zb÷ ◊ Z÷ œ®Zb÷Û Z÷ Z÷Dı‹Á“bKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ #÷Á÷“§ÒsK, P˙Á“T÷§ÒsK, ÆdŸ§·Gıd
jdb÷|◊c÷“œÁ“fib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷˙bÍ® œÁ“Zb÷ fiØ® ◊϶ZŸ Z÷ jdb÷|◊c÷“œÁ“ Á÷“˙T® PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ ÆdŸ§·Gıd dfiŸÛKb÷fi÷ ”b÷K Gı÷. Kb÷Pfi ‰Â ◊πÁ“bÏfi®
◊πv“P◊Z jdØ® gπÕ“ Ø› OKb ”b÷K Zb÷ Z÷fi÷ ◊Ÿfi: Á÷“˙PT ◊πv“P◊Z jd Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ Pd•. Z÷ #÷Á÷“§ÒsKb÷, P˙OT÷§ÒsKb÷,
«Zb˙®fi÷ Kb˙Z„ Z÷db¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï® c÷“ Zb÷ Z÷ jdb÷|◊c÷“œÁ“fib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb ÆdŸ§·Gıd, PZK∂EKb÷PfiÁ“, ◊¶E÷§ÒsKb÷ #fi÷ ÆdŸ§·Gıd, dfiŸÛKb÷fi÷ ”b÷K Gı÷.
Thanag/18
Áˆ“db÷|≥Zb, œ¶√b˙Zb, ˙¶œ◊P‰Á“b &Îd◊ŸÏŸ¥b÷fi® dbZb#b÷fi® Kb÷Pfi Áˆ“db÷|≥Zb c“œb”˙¶œ. #÷ ◊πdbÂ÷ #j ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊fib ◊P_dbj ÆŸj® Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶.
”b÷K Gı÷. Áˆ“db÷|≥Zb Kb÷Pfidb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib &Îd ◊ŸÏŸ¥ &S◊≥ ØbK Gı÷. Dı@«Ÿ-f®◊fib gÏZ, #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊πSK÷Á“ &SÆP◊®. #fi÷ #ÆP◊®
#”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙, EA“˙Z®|fib ‹‰®ÏSfifi® Kb÷Pfi œ¶√b˙Z Á“bÍdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib &Îd ◊ŸÏŸ¥b÷ &S◊≥ ØKb, &S◊≥ ØbK Gı÷, #fi÷
”b÷K Gı÷. œ¶√b˙Zb Kb÷Pfidb¶ ]Âb º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #b˙÷ Gı÷, ØbK Gı÷. &S◊≥ Øœ÷. Dı÷d Á÷“-#”ÒZ, EA“˙Z®|, #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙. #÷ ◊πÁ“bÏ÷
#fi÷ fiÕ“ ØbK Gı÷. Z÷ Kb÷PfiØ® «®º Kb÷Pfidb¶ \K Gı÷. «®º Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ #j◊ŸÛÁ“Ïf®◊fib ◊P_dbj ÆŸj® \Â˙Ÿ¶, ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ KØbKŸ¥fiŸ¶
ØbK Gı÷; ◊ÏÒZŸ SKb¶ PfiÛ◊≥ ØZb fiØ®. ◊ˆÂZb ◊bdZb fiØ®. ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. #”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ ˙bÆŸc÷“˙. ‰Â ◊πÁ“bÏfib d”b◊ŸÏŸ¥b÷
˙¶œ®◊®P‰Á“bKb÷Pfi ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷fi® SKb¶ PfiÛ◊≥ ØZb fiØ®. ◊ˆÂZb ◊bdZb dµKdbKŸfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-#”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙.
fiØ®. ˙¶œ®◊P‰Á“bKb÷Pfi ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷fi® Kb÷Pfi Gı÷. ˙¶œ®Á“b◊P‰Á“b Kb÷Pfidb¶ (152) «bc“Ï Z÷Dı‹Á“bKfib º˙b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ‰Â #”b÷Ïb‰fi®
]Âb ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷ Ogv“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Á“”÷T® Gı÷. «bc“Ï ˙bKŸÁ“bKfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ‰Â ”\Ï ˙¥fi® Á“”÷T® Gı÷.
(149) Zø («bc“Ï) ˙fi‹◊PZÁ“bK ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d (153) ”÷ gc“ÒZ ? œbPT. (&Îd Eb˙T) ˙π®P” (ÆbdbÒK
Á÷“-ƶpKbZ º˙˙bÍ®, #ƶpKbZ º˙˙bÍ®, #fiÒZ º˙˙bÍ®. Eb˙T) ]&À, Dı˙, K˙K˙, (P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏfib Dı˙) #b jbÒKb÷fib Á“b÷≤“bdb¶
(150) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ¨÷‰db¶ fic“®#b÷fib #˙ZÏ v“◊ ‰Â ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b. ◊Ï, ◊VK db¶. ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b ◊Ï, d¶E◊Ï ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b
Z®Ø Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-dbOj, ˙Ïc“bd, #fi÷ ◊πgbÆ. #÷ ◊πdbÂ÷ #…Ï˙Z ◊Ï ∑“b¶Á“Ÿ¶ TOb˙®fi÷ T®>◊®fi÷ c“Ï÷Á“ Zϸ T®>◊®fi÷ Ï÷√b’c“˙ ÷“ Tb¶PGıZ Á“Ï˙b ◊Ï,
¨÷‰db¶ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ #÷Á“ #÷Á“ dbÊ“®fi÷ dŸc“b TOb “®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï, ÆbÏ® Ï®Z÷ «Òj Ïb√˙b ◊Ï Á÷“Ê“Tb Á“bT
EA“˙Z®|P˙DıKdb¶ ‰Â ‰Â Z®Ø Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dbOj, ˙Ïc“bd, ◊πgbÆ. ÆŸj® Kb÷Pfi Ï”÷ Gı÷. #÷Ê“T÷ ƶgbÍ®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï, ÆbÏ® Ï®Z÷ «Òj Ïb√˙b ◊Ï
#÷ ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_db]db¶ ZØb Á÷“Ê“Tb Á“bT ÆŸj® Kb÷Pfi Ï”÷ Gı÷. #÷Ê“T÷ ƶgbÍ®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï Á÷“Ê“Tb Á“bT ÆŸj®
#j◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_dbjdb¶ ◊ #b ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙Ÿ¶. #b jbÒKb÷ Kb÷PfigˆZ Ï”® œÁ÷“ Gı÷. Dı]ÒK #¶ZdŸ”`Z #fi÷ &SÁø“Õ“ ‰Â ˙¥
‰Â-‰Â Z®Øb÷| Á“”÷˙b. ÆŸj® Kb÷PfigˆZ Ï”÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Kb÷Pfi @Tbfi Ø› \K Gı÷, ◊Gı®
(151) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® µ˙¶ÆbPgdŸ√ Ø› \K Gı÷. fiÕ“ Ø› \K Gı÷ #fi÷ Kb÷Pfi P˙·Gı÷c“ Ø› \K Gı÷.
Á“bTfib ÆŸ¥dfibdfib #bÏbfib÷ Á“bT ‰ÂA“b÷ “bA“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d ”Zb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ (154) «®\ œÁ“Ïb◊πgb fiÏÁ“-◊øΩ˙®fib fibÏÁ“b÷fi® ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi®
#b #˙ÆP◊® Á“bTfib ÆŸ¥d#bÏbfib÷ Á“bT ◊ #÷Ê“Tb÷ Á“”÷T Gı÷. #bObd® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ Gı÷. ‰®º ˙bTŸÁ“b◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fibÏÁ“b÷fi® ‰Â ÆbOÏb÷◊d
&SÆP◊®fib ÆŸ¥d #bÏbfib÷ Á“bT #÷Ê“Tb÷ Dı ”œ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[√¶ “fib Dı]ÒK §‹ØPZ Gı÷.
◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_dbjdb¶ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷ #j ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊ˆ˙bj #fi÷ (155) ◊b¶Ed® jˆd◊πgb ◊øΩ˙®db¶ ‰Â Tb√ fiÏÁ“b˙bÆ Á“”÷T Gı÷.
◊P_dbjdb¶ ◊ Á“bTfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #…Ï˙Z ‰Â fiÏÁ“-◊øΩ˙®#b÷db¶ fibÏÁ“b÷fi÷ &ÛÂ˙÷c“fib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊”÷Tb, «®\
¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® Á“bTfib ÆŸ¥dÆŸ¥db #bÏbdb¶ dfiŸÛK ‰Â Á“b÷¥fi® #fi÷ ‰®\ fiÏÁ“db¶. ‰Â ◊øΩ˙®#b÷db¶ fibÏÁ“º˙b÷ &ÛÂ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷
±>Eb›˙bÍb #fi÷ ‰Â ◊VKb÷◊dfib ◊ÏdbKŸÛK˙bÍb ”Zb. #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd, «®º #fi÷ ‰®º fiÏÁ“db¶.
#˙ÆP◊® Á“bT #fi÷ #bOd® &SÆP◊® Á“bTdb¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. (156) Tb÷Á“db¶ ‰Âdb¶ Ædbfi ◊πdb ˙bÍb Ædbfi ◊bw˙bÍb #fi÷
Dı@«Ÿf®◊˙Z®| c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸdb¶ dfiŸÛK ‰Â Á“b÷Æfi® ±>Eb›˙bÍb Á“”÷T «c“® P˙’c“œb#b÷db¶ ◊ Ædbfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#◊πPZ-{“bfi fiÏÁ“, Dı¶«ˆf®◊
Gı÷ ZØb Z÷ ‰Â ◊VKb÷◊dfib ◊ÏdbKŸ˙bÍb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #j◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib #fi÷ Æ˙bØPÆ∞ d”bP˙dbfi. Tb÷Á“db¶ ‰Â Ædbfi ◊πdbÂ˙bÍb
◊P_dbj ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| gÏZ-#…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊πSK÷Á“ Ædbfi◊bw˙bÍb #fi÷ c“Ï÷Á“ P˙’c“œb#b÷db¶ Ædbfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ®dbÒZÁ“
&SÆP◊® #fi÷ #˙ÆP◊® Á“bÍdb¶ ‰Â ˙¶œ (&Îd◊ŸÏŸ¥b÷fi® ◊Ï@◊Ïb) fiÏÁ“, ÆdK¨÷‰ #fi÷ ›¥Z„ ◊πb‘gbÏ ◊øΩ˙®.
&S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷. Dı÷d Á÷“ #”ÒZ˙¶œ, EA“˙Z®|-˙¶œ #fi÷ (157) ‰Â ÆdŸs ◊πÁø“PZØ® &c“Á“ÏÆ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-
Thanag/19
Á“bTb÷c“Pj, ◊ŸÛÁ“Ïb÷c“Pj #fi÷ ‹˙K¶gˆÏdÂ. ‰Â ÆdŸs ]Âb dS‹Kb’c“˙bÍb Á“mb ◊πÁ“bÏfi® ◊’Ï¥c“ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÆPdZb, E¶ “b #fi÷ \Kb. Z÷fib Tb÷Á“◊bTØ® T›
Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - T˙ - Á“bTb÷c“Pj #fi÷ ‹˙K¶gˆÏdÂ. #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Á“”÷T® Gı÷ Dı÷d Á÷“-›¥b ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷
(158) œ®TÏP”Z, ˙πZÏP”Z, OŸÂÏP”Z dKbc“bÏP”Z ◊πSKbpKbfi, W∑“ÏZb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ #OπdP”¥®#b÷ ÆŸj®fi® ◊ ◊’Ï¥c“
◊b…¥j&◊˙bÆ #b’c“ fiP” Á“Ï˙b˙bÍb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ døSKŸfi÷ ÆdK÷ dÏ® ÆdDı˙®. P◊œbEb÷fib÷ ›Òs Á“bTfi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ›¥b ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷
fi®E÷ Ækd® fiÏÁ“fib #◊πPZ{“bfi fibdfib fibÏÁ“˙bÆdb¶ fibÏÁ“ v“◊Ø® &S◊≥ ØbK W∑“‹Øb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙ #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi® ◊ ◊’Ï¥c„“
Gı÷. Ïb\EA“˙Z®|, ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“, dbÒ “PTÁ“ Ïb\ (ÆbdbÒK Ïb\) ZØb ÆdDı˙®. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ O®ZÏPZ #fi÷ O®ZKœfi® ◊ ◊’Ï¥c„“ \Â˙®.
d”b϶g Á“Ï˙b˙bÍb ÁŸ“ÊŸ“@«® ÆŸœ®T, ÆŸ˙πZ®, Æc“OŸÂ® dKbc“bœ®T, ≈Kb÷PZÛÁ“ÏbDı ≈Kb÷PZ¥÷Òs EÒsfi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-ZŸ¶«b,
◊πSKbpKbfi, ◊b…¥j &◊˙bÆ Á“Ï˙b˙bÍ® ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ døSKŸfib ÆdK÷ ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷ ◊˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi®
dÏ® Æ˙bØPÆ∞ d”bP˙dbfidb¶ c÷“˙ v“◊÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Á“bdgb÷Ob÷fib÷ ◊ ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. ƈK ›Òsfi® ◊ #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊’Ï¥c„“ \Â˙®.
SKbO Á“Ï˙b˙bÍb, Á“bdgb÷Ob÷fib SKbO®, Æ÷fib◊PZ ◊πœ‹ZbÏ #÷Ê“T÷ Pœ¨bc“bZb c÷“˙ÏbDı c÷“˙÷Òs œA“fi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-ÆPdZb, E¶ “b #fi÷
jdœb‹‰◊b≤“Á“. \Kb. #÷ ◊πdbÂ÷ ƈKfi® #OπdP”P¥ ÆŸj® EdÏ÷Òsfi® Dı÷d Dı «jbfi® ‰Â
(159) «πŒTb÷Á“ #fi÷ Tb¶ZÁ“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ P˙dbfi ‰Â ˙Â˙bÍb Á“”÷T ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. #÷ ◊πdbÂ÷ #·KŸZ÷Òsfi® ZØb Z÷fib Tb÷Á“◊bTb÷ #b’c“fi®
Gı÷. Dı÷d Á÷“-Á“bÍb, T®Tb, #fi÷ TbT. #bfiZ, ◊πbÂZ, #bÏ #fi÷ #·KŸZ ‰Â ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®.
Á“V◊b÷db¶ c÷“˙b÷fib¶ g˙jbÏ®K œÏ®Ïb÷fi® ±>Eb› ‰Â ”bØfi® Á“”÷T Gı÷. (163) ‰Â Kbd Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd Kbd, dµKd Kbd #fi÷
(16) ‰Â ◊π∏§¡Z#b÷ PfiKZ ÆdK ◊Ï (◊πØd #fi÷ ◊P_d #§ÒZd Kbd. ‰Â Kbdb÷db¶ #bSdb Á÷“˙T®◊πv“◊®Z jd Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷d
◊b…ÏÆ®db¶) gÂbK Gı÷. Dı÷d Á÷“ EÒs◊π∏§¡Z, ƈK◊π∏§¡Z #fi÷ Á÷“-◊πØd Kbddb¶, dµKd Kbddb¶ #fi÷ #§ÒZd Kbddb¶. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„-
f®◊ÆbÏO◊π∏§¡Z. #bSdb ‰Â Kbdb÷db¶ Á÷“˙T ∏bfi ◊bd÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØdKbddb¶,
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :1fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ dµKdKbddb¶ #fi÷ #§ÒZdKbddb¶. ‰Â ˙K Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd˙K,
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :2 dµKd ˙K #fi÷ #§ÒZd˙K. #b ‰Â÷K ˙Kdb¶ #bSdb Á÷“˙T® ◊πv“◊®Z jd
(161) Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ Dı÷d Á÷“-fibdTb÷Á“, ‹Øb◊fibTb÷Á“ Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd˙K, dµKd˙K #fi÷ #§ÒZd˙Kdb¶. Á÷“˙T
#fi÷ sÔKTb÷Á“ gb˙ Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ Dı÷d Á÷“-∏bfiTb÷Á“, c“œfiTb÷Á“ fi÷ ∏bfi &S◊≥ Ø› œÁ÷“ Gı÷ SKb¶ ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi ◊”÷Tbfi®Ædbfi ÆdDı˙Ÿ¶.
Eb’ωTb÷Á“, ¨÷‰Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙Tb÷Á“, #jb÷Tb÷Á“, #fi÷ (164) «b÷Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ∏bfi«b÷Pj, c“œfi«b÷Pj #fi÷
PZKÁ„“Tb÷Á“. Eb’ω«b÷Pj, ‰Â ◊πÁ“bÏfib «Ÿ∞ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfi«Ÿ∞, c“œfi«Ÿ∞ #fi÷
(162) #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib Ïb\ #ÆŸÏ÷Òs EdÏfi® ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊’Ï¥c„“ Eb’ω«Ÿ∞. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib db÷” (#∏bfi) #fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib dŸ∑“
Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-ÆPdZb E¶ “b #fi÷ \Kb, ÆPdZb #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“ Gı÷. ÆdDı˙b.
E¶ “b dµKd ◊’Ï¥c„“ Gı÷, \Kb «bm ◊’Ï¥c„“ Gı÷. #ÆŸÏÁŸ“dbÏÏbDı #ÆŸÏ÷Òs (165) ‰Â PfiOπ∂Øb÷fib÷ ƶ∏b÷◊KŸaZ Á“”÷T Gı÷. Z÷ ◊ŸTbÁ“, PfiOπ∂Ø #fi÷
EdÏfib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Gı÷. ÆPdZb, E¶ “b #fi÷ \Kb. #÷ ‹fibZÁ“, ‰Â PfiOπ∂Øb÷ ƶ∏b-fib÷ƶ∏b◊KŸaZ Gı÷. «ÁŸ“œ, ◊πPZÆ÷˙fibÁŸ“œ®T #fi÷
◊πdbÂ÷ ‰bKP¬œ¶Á“b÷fi® ◊ ‰Â ◊’Ï¥c“b÷ \Â˙® Tb÷Á“◊bTb÷fi® ZŸ¶«b, ‰Ÿ’Ê“Zb, Á“¥bKÁŸ“œ®T.
#fi÷ ◊˙b fibdfi® ‰Â ◊’Ï¥c“b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #OπdP”P¥#b÷fi® ◊ ◊’Ï¥c„“ (167) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® œ…¨-gˆPd Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“ Gı
ÆdDı˙®. #OπdP”¥®#b÷ ÆŸj®fi® ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷ ‰Â ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. dbÆfi®, dµKd EbÏ dbÆfi®, Dı]ÒK ÆbZ ÏbP‰ ’c“˙Æfi®. ‰Â
]ÏÂ÷Òsfi® Z÷fib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® #fi÷ ‰bK§‹‰>œÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ ‹ØP˙ÏgˆPd#b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-\PZ‹ØP˙Ï, ƈ‰‹ØP˙Ï #fi÷ ◊KbK‹ØP˙Ï.
ÆdDı˙®. ]ÏÂ÷Òsfi® Z÷fib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® #fi÷ ‰bK§‹‰>œÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â Æb≤“ ˙¥fi® &ÀdÏ˙bÍb •dÂ-PfiOπÒØ \PZ ‹ØP˙Ï, ‹Øbfib¶O-Æd˙bKb¶Ofi÷
Thanag/20
\ÂfibÏ •dÏ PfiOπ∂Ø Æˆ‰‹ØP˙Ï #fi÷ ˙®Æ ˙¥fi® c“®¨b ◊KbK˙bÍb fi◊Ÿ¶ÆÁ“. Æ˙ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Æ@K‘WPÕ“ PdØ„KbWPÕ“ #fi÷
•dÂPfiOπ∂Ø ◊KbK‹ØP˙Ï Á“”÷˙bK Gı÷. Æ@K§‘dΩKbWPÕ“ #Ø˙b Æ˙ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊Kbk, #◊Kbk, #fi÷
(168.173) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - ÆŸdfib cŸ“dfib fib÷ fib÷◊Kbkfib÷#◊Kbk. #÷ ◊πdbÂ÷ Æ@K‘WPÕ“, ◊’ÏÎ, ◊Kbk, ƈId, ƶ∏®
ÆŸdfib-fib÷ cŸ“dfib ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï Dı›fi÷ ÆŸdfib #fi÷ gÔK, Z÷db¶Ø® ◊ Dı÷ &◊Ï fiØ® Z÷fib ◊ ‰Â ‰Â ◊πÁ“bÏ ÆdDı˙b,
”b÷K Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï Dı›fi÷ ◊Ï Dı›fi÷ fib÷ÆŸdfib fib÷cŸ“dfib ”b÷K Dı÷d ◊’ÏÎ, #◊’ÏÎ, fib÷◊’ÏÎ fib÷#◊’ÏÎ.
Gı÷-Ædgb˙db¶ Ï”÷ Gı÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi (176) Tb÷Á“-§‹ØPZ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bÁ“bœfib
◊Ï "\&À GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï "\&À #bjbÏ÷ ˙bKŸ Ï”÷Tb÷ Gı÷, ˙bKŸfib #bjbÏ÷ &c“Pj Ï”÷T Gı÷. &c“Pjfib #bjbÏ÷
GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ cŸ“dfib ØbK Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ "Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï "\&À GŸı¶' #÷d ◊øΩ˙® Ï”÷T Gı÷. ’c“œb#b÷ ‰Â Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙’c“œb, #jb÷’c“œb. #fi÷
dbfi®fi÷ fib÷ÆŸdfib fib÷cŸ“dfib ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“Ê“TbÁ“ "Dı›œ' #÷d dbfi®fi÷ PZPGı’c“œb. ‰Â ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fi® OPZ ØbK Gı÷. - &µ˙’c“œbdb¶,
ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z ÆdDı˙Ÿ¶. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - #]b÷’c“œbdb¶ #fi÷ PZPGı’c“œbdb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ #bOPZ, &S◊PÎ, #b”bÏ, ˙øP∞,
Á÷“Ê“TbÁ“ "fi”® Dı›fi÷' ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“ ‰Â P˙Á“V◊b÷ ◊ˆ˙˙Z„ ÆdDı˙b. ”bPfi, OPZ, ◊KbK-”TfiETfi, ÆdŸ∞bZ Á“bT ƶKb÷O, #˙P]c“œfiØ® \÷˙Ÿ¶
‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - fi”®> \&À #÷d dbfi®fi÷ ØbK Gı÷ #b’c“. ‰Â ‰Â ’c“œbdb¶ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ º˙b÷fiŸ¶ \Â˙Ÿ¶ ‰Â ’c“œbdb¶ ØbK Gı÷. ‰Â
◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. "Dı›œ fi”®>' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“. ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fi÷ #º˙b÷fiŸ¶ ∏bfi ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙-’c“œbdb¶,
#÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #b˙®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“. "#b˙Ÿ¶ GŸı¶.' #]b÷’c“œbdb¶ #fi÷ PZKO’c“œbdb¶.
#÷d dbfi®fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ÆŸdfib ØbK Gı÷ ›SKb’c“. #÷ ◊πdbÂ÷ (177) ‰Æ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷Dı‹Á“bPKÁ“,
#PgTb◊Á“Ø® Dı›fi÷, fi”®> Dı›fi÷, ±gbÏ”®fi÷, fi”®> ±gbÏ”®fi÷, «÷Æ®fi÷ fi”®> ˙bKŸÁ“bPKÁ“ #fi÷ &c“bÏ ‰Æ ◊πb®. ‹Øb˙Ï º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
«÷Æ®fi÷, dbÏ®fi÷, fi”®> dbÏ®fi÷. Gı÷c“fi Á“Ï®fi÷, fi”®> Gı÷c“fi Á“Ï®fi÷. #b˙®fi÷, fi”®> Á÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #◊Á“bPKÁ“ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“.
#b˙®fi÷. √b›fi÷, fi”®> √b›fi÷. ◊πbk Á“Ï®fi÷, fi”®> ◊πbk Á“Ï®fi÷, ◊®fi÷, fi”®> (178) ‰Â ◊c“bØb÷| #Gı÷U Gı÷ ÆdK, ◊πc÷“œ #fi÷ ◊ÏdbŸ¶. #÷
◊®fi÷, œKfi Á“Ï®fi÷, fi”®> œKfi Á“Ï®fi÷, T “®fi÷, fi”®> T “®fi÷. ºZ®fi÷, fi”®> ◊πdbÂ÷ #b ‰ÂfiŸ¶ g÷c“fi Ø› œÁ“ZŸ¶ fiØ®. c“”fi Ø› œÁ“ZŸ¶ fiØ®, Oπ” ؛
ºZ®fi÷. ◊ÏbºZ Á“Ï®fi÷, fi”®> ◊ÏbºZ Á“Ï®fi÷. ZØb œ¯c“ v“◊, O¶j, ÏÆ #fi÷ œÁ“ZŸ¶ fiØ®, dµK gbO fiØ®, ◊πc÷“œb÷ fiØ® ‰Â ◊c“bØb÷| #P˙gb≈K Gı÷. Dı÷d
‹◊œ #÷Á“ #÷Á“fib-‰Â #bTb◊Á“ ÆdDı˙b Dı÷d Á÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ œ¯c“ Æb¶gÍ®fi÷ Á÷“-ÆdK, ◊πc÷“œ #fi÷ ◊ÏdbŸ¶.
ÆŸdfib ØbK Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ "Æb¶gÍŸ¶ GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbZZK Gı÷. (179) "”÷ #bKb÷| ?' #÷ ◊πdbÂ÷ ƶ«b÷jfi Á“Ï®fi÷ •d gO˙bfi
Á÷“Ê“TbÁ“ "Æb¶gÍ®œ' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ v“◊, O¶j, ÏÆ d”b˙®Ï Ob…Zdb’c“ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ !
#fi÷ ‹◊œ c“Ï÷Á“db¶ Gı Gı #bTb◊Á“ ÆdDı˙b. ◊πb®#b÷fi÷ Á“b÷fibØ® gK ”b÷K Gı÷ ? SKbÏ÷ Ob…Zdb’c“Á“ •d PfiOπ∂Øb÷ d”b˙®Ï
(174) œ®TÏP”Z, ˙πZÏP”Z, OŸÂÏP”Z, dKbc“bÏP”Z #fi÷ ◊πgŸfi® Æd®◊ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b
◊πSKbpKbfi ◊b…¥jb÷◊˙bÆØ® ÏP”Zfib ‰Â ‹Øbfib OP”Z ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ? #b #Øfi÷ #d÷ \ÂZb fiØ® #fi÷ \÷Zb fiØ®.
Z÷fib÷ ›”Tb÷Á“ DıÒd OP”Z ØbK Gı÷. Z÷fib÷ &◊◊bZ Pfi§Òc“Z ØbK Gı÷. SKbÏ dbÊ÷“ #b◊fi÷ Á“Õ“ fi ØbK Zb÷ #b◊ Á“”b÷, #d÷ #b◊fi® ◊bÆ÷Ø® \Â˙b
◊E®fib DıÒd Pfi§Òc“Z ØbK Gı÷. ÆŸœ®T, ÆŸ˙πZ®, Æc“OŸÂ®, dKbc“b˙bfi #fi÷ ›·Gı®#÷ Gı®#÷. - #bKb÷| ? #÷˙Ÿ¶ ƶ«b÷jfi Á“Ï®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷
◊b…¥jb÷◊˙bÆ-◊πSKbpKbfi #b’c“ Á“Ï˙b˙bÍb#b÷fib ‰Â ‹Øbfi ◊πœ¶Æfi®K ØbK Ob…Zdb’c“ •d PfiOπÒØb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-”÷ #bKŸÛdÒZ •dÂb÷ ! Æd‹Z
Gı÷. #b Tb÷Á“db¶ ◊ ◊πœ¶Æb ØbK Gı÷. Z÷fib÷ &◊◊bZ ◊ ◊πœ¶Æfi®K ØbK ◊πb®#b÷ cŸ“:√Ø® gK ◊bd÷ Gı÷. ”÷ ◊πgb÷ ! Z÷ cŸ“:√ Á“b÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷ ?
Gı÷. ◊Gı®fib DıÒddb¶ ◊ ◊πœ¶Æb ØbK Gı÷. ◊πdbc“Ø® KŸaZ ØK÷Tb º˙ Z÷ cŸ“:√fi÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ cŸ“:√fib÷
(175) ƶÆbÏ® º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. ¬®, ◊ŸÏŸ¥, #fi÷ fibœ aKb &◊Kb÷OØ® Á“Ï® œÁ“bK Gı÷ ? #◊πdbc“Ø® cŸ“:√fib÷ fibœ ØbK Gı÷.
Thanag/21
(180) ”÷ gO˙bfi ! #ÒK dZ˙bc“®#b÷ #÷˙Ÿ¶ Á“”÷ Gı÷, #÷˙Ÿ¶ gb¥Â Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„-Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Á“bÏ Á÷“ (#÷ ÆdDı÷ Gı÷ Á÷“-)
Á“Ï÷ Gı÷, #÷˙® ◊π∏b◊fib Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ #÷˙® ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ •d dbKb˙®fi® #b Tb÷Á“db¶ PfiÒc“b ØbK Gı÷. ◊ÏTb÷Á“ ◊ dbKb˙® PfiÒc“fi®K ØbK
PfiOπ∂Øb÷fib dZdb¶ Á“d º˙fi cŸ“:√ Á÷“˙® Ï®Z÷ c÷“ Gı÷ ? #b EbÏ gb¶Ob Gı÷. #b Gı÷ #fi÷ #ÒK #bObd® DıÒd ◊ OP”Z ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙®
EbÏdb¶Ø® Dı÷ ◊ˆ˙Áø“Z Á“d cŸ“:√v“◊ ”b÷K Gı÷ Z÷ Z÷#b÷ fiØ® ◊ˆGıZb, Dı÷ ◊ˆ˙Áø“Z dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷. - Kb˙Z„-Z◊#¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-
Á“d cŸ“:√v“◊ fiØ® ”b÷Zb, Z÷ ◊ Z÷ fiØ® ◊ˆGıZb, ◊ Dı÷ ◊ˆ˙Á“d fiØ® ◊϶ZŸ #dbKb˙®fib÷ #b Tb÷Á“ ◊πœ‹Z ”b÷K Gı÷, ◊ÏTb÷Á“db¶ DıÒd ◊πœ‹Z ØbK Gı÷.
cŸ“:√v“◊÷ Gı÷ Z÷fib dbÊ÷“ Z÷ ◊ˆGı÷ Gı÷. #bœK #÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷d #ÒK Z®PØÁ“b÷ #ÒK DıÒd ◊ ◊πœ¶Æfi®K ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷
#Áø“ZÁ“d ◊πb®#b÷fi÷ cŸ“:√ #b˙÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi÷ Gı÷. Z÷d œŸ¶ PfiOπ∂Øb÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„ Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfifi÷ dbÊ÷“, c“œfifi÷
◊ #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi÷ Gı÷ ? #Áø“ZÁ“dfi÷ cŸ“:√fib Á“bÏÂgˆZ dbfi˙b˙bÍb dbÊ÷“ Eb’ωfi÷ dbÊ÷“
˙bc“®#b÷fiŸ¶ #b Á“Øfi Gı÷ Á÷“-Á“d Á“Kb P˙fib cŸ“:√v“◊ ØbK Gı÷. Á“dfib÷ ‹◊œ (182) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-ƈ‰fib jbÏÁ“, #Øfib
Á“Kb P˙fib cŸ“:√ ØbK Gı÷, Á“Ï÷Tb #fi÷ Á“ÏbZb Á“db÷| P˙fib cŸ“:√ ØbK Gı÷. jbÏÁ“ #fi÷ ƈ‰bØ-&gKfib jbÏÁ“.
◊πb®, gˆZ, º˙ #fi÷ ÆS˙ Á“d Á“Kb P˙fib ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷ #÷d (183) ÆbjŸ #fi÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙‹‰ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷
ÆdDı˙Ÿ¶. Dı÷ Tb÷Á“b÷ #÷d Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷. ”y¶ #÷d Á“”y¶ GŸı¶, «b÷TŸ¶ ◊”÷Ï˙b Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&fifiŸ¶, œÂfiŸ¶, #fi÷ ƈZÏfiŸ¶-«fi÷TŸ¶. ÆbjŸ #fi÷
GŸı¶ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“ÏŸ¶ GŸı¶, Á÷“ Á“d Á“Ï˙bØ® cŸ“:√ ØbK Gı÷, Á“db÷|fib÷ ‹◊œ Æbµ˙®#b÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b‰b÷ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷ &◊Kb÷Odb¶ T÷˙b Á“V◊÷ Gı÷.
Á“Ï˙bØ® cŸ“:√ ØbK Gı÷. Á“ÏbZb #fi÷ Á“Ï÷Tb Á“db÷|Ø® cŸ“:√® ØbK Gı÷, ◊πb®, Dı÷d Á÷“-ZŸ@«®fiŸ¶ ◊b‰, TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰, #fi÷ dbÊ“®fiŸ¶ ◊b‰.
gˆZ, º˙ #fi÷ ÆS˙ Á“d Á“Ï®fi÷ ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. (Á“Kb P˙fib fiP”) (184) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ˙‹‰ jbÏ Á“Ï˙b \÷›#÷ Dı÷d Á÷“-T≈\fib
#÷d ÆdDı˙Ÿ¶. Á“bÏÂ÷, ◊π˙Efifi® Pfi>c“b fi ØbK Z÷ dbÊ÷“; œ®Zb’c“ ◊Ï®¥”fib Pfi˙bÏ dbÊ÷“.
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :2fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ (185) #bSdbfi÷ ÏbOf÷¥Ø® «Eb˙˙bfi÷ ‰Â &◊bK Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :3 Á÷“-jbPdÁ“ &◊c÷“œfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷, &◊÷¨b Á“Ï÷ #Ø˙b db…fi Ï”÷. Z÷ ‹ØbfiØ®
(181) dbKb˙® dbKbfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷ Z÷fi® ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® #bTb÷Efib ±≤“®fi÷ ‹˙K¶ #÷Á“bÒZ ‹Øbfidb¶ ◊bTfi Á“Ï÷, &◊÷¨b Á“Ï÷ #Ø˙b db…fi Ï”÷. Z÷
Á“ÏZb÷ fiØ®, ◊πPZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. #bSd Æb¨® #÷ PfiÒc“b Á“ÏZb÷ fiZ®. OŸÏŸfi® ‹ØbfiØ® ±≤“®fi÷ ‹˙K¶ #÷Á“bÒZ ‹Øbfidb¶ EbVKb \K. Zø¥b’c“Ø® ‘Tbfi PfiOπ∂Øfi÷
Æd¨ O”b Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷ P˙EbÏfi÷ cˆ“Ï Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷fi® œŸP∞ Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊πbÆŸÁ“ DıTfi® ‰Â c“PÎ Oπ” Á“Ï˙® Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“ dµKd #fi÷
Z÷fi÷ ¸Ï® fi”®> Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ZS◊Ï ØZb÷ fiØ® #fi÷ KØbKb÷‘K ◊πbKP_Î #fi÷ Dı]ÒK.
Z◊_Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. Z÷ ‰Â Á“bÏÂœ÷ #b Gı÷-Z÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ (186) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø ‹˙jd®| Æb¶gb÷POÁ“fi® ÆbØ÷
Gı÷ Á÷“ gˆZÁ“bÍdb¶ d÷> #dŸÁ“ Á“bK Á“KŸ∂ Gı÷, ˙Zdbfidb¶ ◊ ”y¶ #b Á“bK Á“ÏŸ¶ gb÷Dıfib’c“ ÔK˙”bÏfi÷ Zb÷ ÷“ Zb÷ ˙®ZÏbOfi® #b∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiZ®. Dı÷d
GŸı¶ #fi÷> gP˙ÛK Á“bÍdb¶ ◊ ”y¶ #b Á“bK Á“Ï˙bfib÷ GŸı¶ Zb÷ œb dbÊ÷“ Z÷fi® Á÷“-˙πZb÷db¶ "OŸÏŸZÏ' c“b÷¥ TOb “Zb ”b÷K #fi÷ \Z÷ Dı \÷› T®jb÷ ”b÷K Zb÷
#bTb÷Efib, ◊πPZA“dÂ, Pfi>c“b, O”b Á“Ï˙® \÷›#÷. ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ Z÷fi® ÆbØ÷ #Ø˙b Á“b÷› dŸPfi ◊bÆ÷Ø® c“b÷¥b÷ Æb¶giKb ”b÷K Z÷fi® ÆbØ÷. #Ø˙b
dbKb˙® º˙ dbKb Á“Ï®fi÷ Z÷fi® #bTb÷Efib, ◊πPZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®-Kb˙Z„ Zb÷ dø¥b˙bc“ #b’c“fi® ‰Â ˙bÏ #bTb÷Efib Á“ÏbÔKb «bc“ Eb÷Ø® ˙bÏ c“b÷¥ Æ÷˙fi
Z◊_Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏZb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® #◊Á“[PZ Øœ÷, dbÏb÷ #˙Â˙b Á“Kb÷| ”b÷K Z÷fi® ÆbØ÷.
Øœ÷, dbÏb÷ PZÏ‹Á“bÏ Øœ÷. ‰Â Á“ÏZb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® Á“[PZ ¨®Â Øœ÷, (187) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #fiŸ∏b (œb¬◊≤“fifi® #b∏b) Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d
dbÏb÷ Kœ ”®fi Øœ÷. dbÏ® ◊ˆ\ #b÷Gı® Ø› Dıœ÷. Zb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® Á÷“-#bEbKfi®, &◊bµKbKfi®, #fi÷ OÂfibKÁ“fi® #b∏b. ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÆdfiŸ∏b
Á“[PZ ¨®Â Øœ÷, dbÏb÷ Kœ ”®fi Øœ÷. dbÏ® ◊ˆ\ #b÷Gı® Ø› Dıœ÷. Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bEbK fi® &◊bµKbK fi® #fi÷ OÂfibKÁ“ fi® #÷ ◊πdbÂ÷
‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ Z÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷, ◊πPZA“d &◊Æ@◊c“b#fi÷ #bEbKb’c“ ◊c“˙®fib÷ SKbO ◊ ÆdDı˙b÷.
Thanag/22
(188) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Zc“˙Efi, Zc“ÒK˙Efi #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊Â
#fi÷ fib÷˙Efi, ‰Â ◊πÁ“bÏfib #˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“ fib÷ZfEfi, œ®]π #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØbK Gı÷ Dı÷d Á÷“ c÷“˙ Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙
fib÷Zc“ÒK˙Efi #fi÷ #˙Efi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib dfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Zxfi, ’c“ÔK Á“bd gb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ fiP” ”b÷˙bØ® Oø∞ fi ”b÷˙bØ®, #bÆaZ fiP”
Zc“ÒKdfi #fi÷ #dfi. ”b÷˙bØ® Z÷fi÷ P˙EbÏ ØbK Gı÷ Á÷“ ""dfiŸÛK-g˙db¶ dbÏb #bEbK, &◊bµKbK,
(189) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® #V◊˙øPÕ“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷ c÷“œdb¶ #Ø˙b ◊π˙ZÁ“, ‹ØP˙Ï, O®, OÂ]Ï #Ø˙b OÂb˙·Gı÷c“Á“ Gı÷ Dı÷fib ◊πgb˙Ø® dfi÷
◊πc÷“œdb¶ ]Âb &c“Á“Kb÷Pfifib º˙b÷ #Ø˙b ◊Ÿc„“OTb÷ &c“Á“ v“◊Ø® &S◊≥ fi ØKb #b ◊πÁ“bÏfi® c÷“˙Zbfi® ’c“ÔK≠“P∞, ’c“ÔKUŸPZ, ’c“ÔKc÷“˙œ§aZ ˙…’Á“Kb’c“fi® œ§aZ
”b÷K, fiÕ“ ØZb fi ”b÷K, Ædbk ØKb fi ”b÷K #Ø˙b ¨÷‰‹˙gb˙Ø® SKb¶ dÍ®, ◊πbk Ø›, Z÷Ø® \&À #fi÷ Z÷ gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶ Z÷dfib÷
&S◊≥ fi ØbK. fibOc÷“˙, K¨ #fi÷ gˆZb÷fi® ÆbÏ® Ï®Z÷ #bÏbjfib fi”®> Á“Ï˙bØ® ÆSÁ“bÏ Á“ÏŸ¶, aVKbÂÁ“bÏ® d¶OTÁ“bÏ® c÷“˙ ‹˙v“◊ dbfi®fi÷ Z÷dfi® Æ÷˙b Á“v¶“,
SKb¶ ˙ÏÆ˙b ◊π˙øÎ ØK÷T &c“Á“◊πjbfi ◊Ÿc“OT Dı÷ ˙ÏÆ˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ Z÷ c÷“˙ fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶ Z÷dfib÷ ÆSÁ“bÏ Á“ÏŸ¶, Á“VKbÂÁ“bÏ® d¶OTÁ“bÏ® c÷“˙ ‹˙v“◊ dbfi®fi÷
#b’c“ #ÒK c÷“œdb¶ T›fi÷ EbVKb \K Gı÷. &S◊≥ ØK÷T ◊’Ï◊a˙ Dı÷ Z÷dfi® Æ÷˙b Á“v¶“. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ fi”®>
˙ÏÆ˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ Z÷ c÷“˙ #b’c“ #ÒK c÷“œdb¶ T›fi÷ EbVKb \K Gı÷. &S◊≥ ”b÷˙bØ® - Kb˙Z„ - ZÒdK fi”®> ”b÷˙bØ® #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ ""#b
ØK÷T ◊’Ï◊a˙ #fi÷ ˙ÏÆ˙bÍb d÷]fi÷ ◊˙fi P˙√÷Ï® fib√÷ Gı÷. #b ‰Â dfiŸÛKg˙db¶ ∏bfi® Gı÷, Z◊‹˙® Gı÷ #fi÷ #PZcŸ“ÛÁ“Ï PA“Kb Á“ÏfibÏ Gı÷. Z÷Ø®
Á“bÏÂb÷Ø® #V◊˙øPÕ“ ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d”b˙øPÕ“ ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“-Z÷ \&À #fi÷ Z÷ gO˙¶Zb÷fi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶-Kb˙Z„ Z÷fi® Æ÷˙b Á“ÏŸ¶.
c÷“œ #Ø˙b ◊πc÷“œdb¶ ]Âb &c“Á“ Kb÷Pfifib º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ &c„“Á“ v“◊Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ-Kb˙Z„-ZÒdK
&S◊≥ ØKb Gı÷. Ædbk ØbK Gı÷. ˙ÏÆ˙b ◊π˙øÎ ØK÷T &c“Á“◊πjbfi ◊Ÿc„“OT Dı÷ fi”®> ØZb #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ dfiŸÛKg˙db¶ dbÏ® dbZb-Kb˙Z„ dbÏ®
˙ÏÆ˙b˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ ◊πc÷“œdb¶ T› #b˙÷ Gı÷. &S◊≥ØK÷T, ◊’Ï◊a˙ «fi÷T ◊Ÿ‰˙jŸ Gı÷, Z÷Ø® \&À #fi÷ Z÷fi® Æd®◊ ◊πOÊ“ Øb&À Dı÷Ø® Z÷ dbÏ® #b
#fi÷ ˙ÏÆ˙bÍb d÷]fi÷ ˙bKŸ fiÕ“ fi Á“Ï÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d”b˙øPÕ“ ØbK Gı÷. ◊πÁ“bÏfi® dÍ÷T®, ◊πbk ØK÷T® ’c“ÔK c÷“˙P∞ ’c“ÔKUŸPZ #fi÷ ’c“ÔKœ§aZfi÷ DŸı˙÷.
(190) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ dfiŸÛK-Tb÷Á“db¶ #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ dfiŸÛKTb÷Á“db¶ œ®]π
œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙˙b ÆdØ ØZb fiØ®. Dı÷d #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Zb÷ œ®]π #b˙® œÁ÷“ Gı÷.
Á÷“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ ”b÷˙bØ®, Oø∞ (191) ‰Â ‹Øbfib #÷˙b Gı÷ Dı÷#b÷fi® c÷“˙Zb ◊ #PgTb¥b Á“Ï÷ Gı÷,
”b÷˙bØ®, ‹fi÷”◊bœdb¶ «¶jbK÷T ”b÷˙bØ®, Z÷db¶ ZÒdK ”b÷˙bØ® Z÷ dfiŸÛK- Dı÷dÁ÷“-dfiŸÛKg˙, #bK ¨÷‰db¶ DıÒd, &Îd ÁŸ“Tdb¶ &S◊PÎ. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø®
ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fib÷ #bc“Ï c÷“Zb÷ fiØ®, ÆbÏb ÆdDıZb÷ fiØ®,""Z÷fibØ® Á“› c÷“˙ ◊_bZb◊ Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-#”b÷ ! œbÏ®’ÏÁ“ «Í, #bSdb÷£bÆ v“◊ ˙®K
◊πKb÷Dıfi Gı÷'' #÷˙b÷ Pfi_K Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷fi® ›·Gıb Á“ÏZb÷ fiØ®,"Z÷ dfi÷ dÍ÷' ◊Ÿv“¥Á“bÏ ◊ÏbA“d, &◊s˙fib #gb˙v“◊¨÷d #fi÷ ÆŸÁ“bT ”b÷˙b GıZb¶ ◊ #fi÷
#÷˙® gb˙fib Á“ÏZb÷ fiØ®. c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ Á“bdgb÷Ob÷db¶ #bEbK ZØb &◊bµKbKfi® P˙UdbfiZb, fi®Ïb÷O œÏ®Ï #bÊ“T® ÆbdOπ® dÍ˙b
dˆPGıZ, Oø∞, #bÆaZ #fi÷ ZÒdK ”b÷˙bØ® Z÷fib÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® ◊π÷dgb˙ fiÕ“ GıZb¶ ◊ d÷> œb¬b÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂ fi”®>. #”b÷ ! ”y¶ P˙¥Kb÷fib÷ Tb÷TŸ◊ «fi®
Ø› \K Gı÷. #fi÷ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷ ◊πSK÷ #bÁ“¥ ØbK Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi #b Tb÷Á“db¶ ¸Æb› Ïmb÷, ◊ÏTb÷Á“Ø® P˙dŸ√ «ÒKb÷, Z÷ Á“bÏÂ÷ c“®] ÆdK ÆŸj®
&S◊≥ ’c“ÔK Á“bd gb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ-Kb˙Z„-ZÒdK «fi÷Tb÷ #÷˙Ÿ¶ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® œaKb÷ fi”®>. #”b÷ ≠“P∞ ÏÆ #fi÷ v“◊fib O˙db¶
""”dÂb¶ fi \&À, #÷Á“ dŸ”`Z ◊Gı® ≈KbÏ÷ fibÊ“Á“b’c“ ◊ˆÏb Ø› Dıœ÷ SKbÏ÷ ¸Æb› #fib÷ gb÷Ob÷db¶ #bÆaZ Ø›fi÷ d÷> P˙œŸ∞ Eb’ωfib÷ ‹◊œ ◊ Á“Kb÷|
Dı›œ'' #÷Ê“Tb Á“bTdb¶ Zb÷ #V◊ #bKŸÛK˙bÍb dfiŸÛKb÷ døSKŸfi÷ ◊πbk Ø› fi”®>. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙b÷ ◊_bÎb◊ Á“Ï÷ Gı÷.
\K Gı÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π (192) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ "”y¶ #”®>Ø® ·KŸZ Ø›œ' #÷d \® T÷
#b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙® œaZb÷ fiØ®. Gı÷. Dı÷d Á÷“ P˙dbfi #fi÷ #bgÏÂb÷fi® Á“b§ÒZ”®fi \÷›fi÷, Á“V◊˙ø¨fi÷ @Tbfi
‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π ØZb \÷›fi÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® Z÷\÷T÷LKb ¨®Â ØZ® \÷›fi÷. #b ‰Â ◊πÁ“bÏfib
Thanag/23
PEÒ”b÷Ø® c÷“˙ ◊b÷ZbfiŸ¶ ·K˙fi \Â÷ Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ &P∞‘fi ØbK Gı÷. œŸ∞b÷◊ÙZ, ƶÆøÕ“b÷◊ÙZ.
Dı÷d Á÷“- #Ï÷ ! dfi÷ #b ◊πÁ“bÏfi® dÍ÷T®, ◊πbk ØK÷T® #fi÷ ÆÒdŸ√ #b˙÷T® ‰Â ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ c“bZb ˙ ÷“ ◊πc“Î Á“”÷˙bK Gı÷. c÷“fibÏ ”bØ ˙ ÷“ #b◊÷
’c“ÔKc÷“˙P∞, ’c“ÔKc÷“˙UŸPZ, #fi÷ ’c“ÔKœ§aZ Gıb÷ “˙® ◊ “œ÷. #Ï÷ ! dfi÷ dbZbfib Z÷ #b”bÏ Dı÷ ÏÆb÷›fib gb÷Dıfidb¶Ø® √b˙bfib gb÷Dıfidb¶ fib√® ◊E® #b◊÷ Z÷
#bZ˙ (ÏDı) #fi÷ P◊Zbfib ˙®Kfib ƶPd•Âfib÷ Æ˙ ◊πØd #b”bÏ Á“Ï˙b÷ #b”bÏ #fi÷ «E÷Tb #b”bÏfi÷ ◊Ÿfi: gbDıfidb¶ fib√Zb #b◊÷ Z÷ #b”bÏ. ‰Â
◊ “œ÷. #Ï÷ ! dbÏ÷ dbZbfib Dı≤“ fib dÍdK, #œŸPEdK, &f÷OdK #fi÷ ◊πÁ“bÏfi® &Âb÷c“Ï® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&◊Á“Ï #b÷Gıb Á“Ï˙b, #b”bÏ◊b®
gK¶Á“Ï #÷˙b Og˙bÆdb¶ Ï”÷˙Ÿ¶ ◊ “œ÷. #b ‰Â Á“bÏÂØ® c÷“˙ &f÷Ofi÷ ◊πbk #b÷Gıb Á“Ï˙b #fi÷ Á“¥bK SKbO v“◊ gb˙ &Âb÷c“Ï®. &◊Á“Ï &Âb÷c“Ï® ‰Â
ØbK Gı÷. ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ˙‹‰ Ïb√˙Ÿ¶ #÷Á“ ◊b‰ Ïb√˙Ÿ¶ #fi÷ ƶKd®
(193) P˙dbfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Ob÷Í, P‰Á“b÷ #fi÷ Kb÷‘K &◊j® #÷Ê“T÷ Ï\÷”Ï dŸ”◊PÎ Ïb√˙®. ‰Â ‹Øbfi PfiOπ∂Øb÷fi÷ #fi÷
EZŸÛÁ“b÷Â. Z÷db¶Ø® Dı÷ Ob÷Í P˙dbfi Gı÷ Z÷ ◊ŸÛÁ“ÏÁ“PÂÁ“bfib #bÁ“bÏ÷ ”b÷K Gı÷. PfiOπ∂Ø®fi÷ #P”Zfi÷ dbÊ÷“, #ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“ #KŸaZ◊Âbfi÷, #Pfi•÷KÆfi÷ dbÊ÷“ #fi÷
Z÷fi® EbÏ÷ Zϸ ◊πÁ“bÏ ”b÷K Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ ◊π˙÷œ dbÊ÷“ #÷Á“ fbÏ ”b÷K Gı÷. Dı÷ #œŸgbfiŸ«¶j® ”b÷K Gı÷ c“®fiZb◊ˆ˙Á“ #bA“Òc“fi Á“Ï˙Ÿ¶, œNKb’c“fib÷ c“b÷¥ «Zb˙®fi÷
P‰Á“b÷ P˙dbfi Gı÷ Z÷ PÆ>]b “b÷fib #bÁ“bÏ÷ ”b÷K Gı÷. «≥÷ Zϸ ’Á“£b˙bÍb #÷Á“ Á“aÍbÊ“ Á“Ï˙b÷ #fi÷ #bZ ZØb Ïb…sµKbfi jÏ˙Ÿ¶. ‰Â ‹ØbfiÁ“b÷ ÆbjŸ #fi÷
Zϸ ˙÷’c“Á“b˙bÍb #fi÷ ‰Â fbÏ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷ EZŸÛÁ“b÷ P˙dbfi Gı÷ Z÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ P”Zfi÷ dbÊ÷“, ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“, KŸaZ◊Âbfi÷ dbÊ÷“, db÷¨fi÷ dbÊ÷“, œŸgfib
#√b “bfib #bÁ“bÏfib Gı÷. #fi÷ c“Ï÷Á“ «bDŸı ˙÷’c“Á“bØ® ]÷ÏbK÷T Gı÷ ZØb EbÏ #fiŸ«¶j dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-cŸ“:√db¶ #c“®fiZb-#bA“Òc“fi fi Á“Ï˙Ÿ¶,
fbÏb˙bÍb Á“”÷T Gı÷. c÷“˙ P˙dbfi ‰Âfib #bjbÏ ◊Ï §‹ØZ Gı÷. c“b÷¥˙bÍ® &◊Pjdb¶ #<“ÍbÊ“ fi Á“Ï˙b÷ #fi÷ #œŸg µKbfi fi jÏ˙Ÿ¶. ‰Â
jfib÷c“Pj◊πPZP{“Z, jfi˙bZ◊πPZP{“Z, #bÁ“bœ◊πPZP{“Z. P˙dbfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πÁ“bÏfib œVK Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dbKbœVK Pfic“bfiœVK, #fi÷
Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-#˙§‹ØZ (œbwZ) ˙…PA“K˙ ÷“ PfiÛ◊b’c“Z #fi÷ ◊’ÏKbPdÁ“. PdΩKbc“œfiœVK. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •dÂ-PfiOπÒØ Æ¶P¨k P˙◊ŸT Z÷\÷T÷LKb˙bÍb÷
(194) fibÏÁ“b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@K‘WPÕ“, ØbK Gı÷ - #bZb◊fib T÷˙bØ®, ¨db Ïb√˙bØ®, PfiDıT Z◊_Kb Á“Ï˙bØ®,
PdΩKbWPÕ“ #fi÷ Pd•WPÕ“. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ P˙Á“T÷§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb ‰…dbPÆÁ“ Pg¨Ÿ◊πPZdb #¶POÁ“bÏ Á“ÏfibÏ #ÂObÏfi÷ ‰Â c“PÎ gb÷Dıfifi® #fi÷
c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â ‰Â ◊πÁ“bÏ Ædº T÷˙b \÷›#÷. ‰Â cŸ“OPZ#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d ‰Â c“PÎ ◊b®fi® T÷˙® Á“V◊÷ Gı÷. #÷Á“ ÏbP‰fi® Pg¨Ÿ◊πPZdbfiŸ¶ ÆbÏ® Ï®Z÷
Á÷“-fiÏÁ“cŸ“OPZ, PZKEKb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ #fi÷ dfiŸÛKcŸ“OPZ. ‰Â Æc„“OPZ#b÷ Á“”÷T ◊bTfi fiP” Á“ÏfibÏ ÆbjŸfi÷ ‰Â ‹ØbfiÁ“ #P”Zfi÷ dbÊ÷“ #ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“,
Gı÷. Dı÷d Á÷“-PÆ∞ Æc„“OPZ, c÷“˙ Æc„“OPZ #fi÷ dfiŸÛK Æc„“OPZ. ‰Â cŸ“OZ- #¨dbfi÷ dbÊ÷“, #Pfi•÷KÆfi÷ dbÊ÷“ #œŸgbfiŸ«¶jfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷
cŸ“OPZ◊πbk º˙b÷ Gı÷,-fi…ÏPKÁ“cŸ“OPZ ◊πbk, PZK∂EKb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ ◊πbk &Òdbc“fi÷ ◊bd÷ Gı÷. Z÷fi÷ c“®]Á“bPTÁ“ Ïb÷O &S◊≥ Ø› \K Gı÷ #Ø˙b Z÷ Á÷“˙T®
dfiŸÛKcŸ“OPZ ◊πbk. ‰Â ÆŸOZ-Æc„“OPZ◊πbk Gı÷, PÆ∞Æc„“OPZ-◊πbk, ◊πv“◊®Z jdØ® gπÕ“ Ø› \K Gı÷. #÷Á“ ÏbP‰fi® Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi® Æ@KÁ“v“◊÷
c÷“˙Æc„“OPZ◊πbk dfiŸÛKÆc„“OPZ◊πbk. #bÏbjfib Á“ÏfibÏ #ÂObÏfi÷ ‰Â ‹Øbfib÷, P”ZÁ“Ï, œŸgÁ“bÏ®, KŸaZ,
(195) EZŸØ gaZ Á“Ï÷Tb Pg¨Ÿfi÷ ‰Â ◊bfiÁ“ fib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï˙bfiŸ¶ Á“VKbÂÁ“bÏ® #fi÷ œŸgbfiŸ«Òj Á“ÏfibÏ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷fi÷ #˙P]∏bfi
Á“V◊÷ Gı÷. &SÆ÷’c“d (Tb÷Ê“fiŸ¶ ]b÷˙Â) ƶÆ÷’Á“d (#v“® ˙O÷Ï÷ ◊‰fiŸ¶ œbÁ“ &S◊≥ ØbK, dfi:◊KbK∏bfi &S◊≥ ØbK, #Ø˙b Á÷“˙Í∏bfi &S◊≥ ØbK.
&Á“bÍ®fi÷ Dı÷ œ®ZT DıT ˙ ÷“ Æ®>EbK Gı÷ Z÷) Z¶cŸ“T jb÷˙fi (Eb÷√bfiŸ¶ jb÷˙Â) dfi:◊KbK∏bfi &S◊≥ ØbK, #Ø˙b Á÷“˙Í∏bfi &S◊≥ ØbK.
Gıu“ gaZ Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfifi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b® T÷˙b Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“- (196) Dı@«ˆf®◊db¶ ‰Â Á“dgˆPd#b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-gÏZ,
PZTb÷c“Á“, ZŸ¥b÷c“Á“, K˙b÷c“Á“, #Õ“gaZ ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfifi÷ ‰Â #…Ï˙Z #fi÷ d”bP˙c÷“”. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶-Kb˙Z„-#j
◊πÁ“bÏfiŸ¶ DıÍ T÷˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ #bKbdÁ“, (dOfiŸ¶ #b÷ÆbdÂ) Æb…˙®ÏÁ“, ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊P_dbjdb¶ ‰Â ‰Â Á“dgˆPd#b÷ Á“”÷T® Gı÷.
(Á“b¶ºfiŸ¶ ◊b®,) œŸ∞ P˙Á“Ê“, (œŸ∞ OÏd ◊b®.) Dıd˙bfi÷ ‹Øbfi÷ Tb˙÷TŸ¶ (197) c“œfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@K‘c“œfi, PdΩKbc“œfi
gb÷Dıfi &◊ÙZ Á“”÷˙bK Z÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¸PTÁ“b÷◊ÙZ, #fi÷ Pd•c“œfi. ÏŸPE ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@KO„v“PE, PdΩKbv“PE #fi÷
Thanag/24
Pd•v“PE. ◊πKb÷Ob ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Æ@dÁ“◊πKb÷O, PdΩKb◊πKb÷O, #fi÷ Dı÷dÁ÷“-#bSdb÷◊A“d, ◊Ïb÷◊A“d #fi÷ ZcŸ“gKb÷◊A“d. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…Kb˙øSK,
Pd•◊πKb÷O. #fiŸOπ”, #fiŸœbÆfi #fi÷ &◊bT@gfib ‰Â ‰Â #bTb◊Á“ &◊A“dfi® Ædbfi
(198) ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-jbPdÁ“ ÔK˙ÆbK, Dı ÆdDı˙b.
#jbPdÁ“ ÔK˙ÆbK #fi÷ Pd• ÔK˙ÆbK. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib ÔK˙ÆbK Á“”÷T (202) Á“Øb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-"#ØÁ“Øb' jdÁ“Øb
Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πSK¨ (#˙P] #b’c“) ◊πSKPKÁ“ (›§ÒsK #fi÷ dfifib PfiPdÎ÷ #fi÷ Á“bdÁ“Øb P˙Pfi_K ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. - #ØP˙Pfi_K, jdP˙Pfi_K #fi÷
ØfibÏ) #fiŸObPdÁ“-#fiŸdbfi, #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ ÔK˙ÆbK (Pfi_K #Ø˙b Á“bd P˙Pfi_K.
#fiŸ{“bfi) Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-›”Tb÷Á“ ƶ«¶j®, ◊ÏTb÷Á“ ƶ«¶j®, ›”Tb÷Á“ (203-204) gO˙fi„ ! ZØbv“◊ •d db”Âfi® Æ÷˙b Á“Ï˙b˙bÍbfi÷
&gKTb÷Á“ ƶ«¶j® ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb…’Á“Á“ ÔK˙ÆbK Æ÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ ¸Í dÍ÷ Gı÷ ? Ob…Zd Z÷fi÷ jd•˙ Á“Ï˙bfiŸ¶ ¸Í dÍ÷ Gı÷. gO˙fi„
‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb…’Á“Á“ ˙…’c“Á“ #fi÷ ÆbdPKÁ“ ƶpKb’c“ œb¬b÷aZ ! ∏bfifiŸ¶ ¸T œŸ¶ Gı÷ ? Ob…Zd ! ∏bfifiŸ¶ ¸T P˙∏bfi (”÷K &◊bc÷“Kfib÷ P˙˙÷Á“)
Tb…’Á“Á“ ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Ø, jd #fi÷ Á“bd. ˙…’c“Á“ Gı÷. #b ◊πÁ“bÏ÷ #b #PgTb◊Á“Ø® Z÷ ObØb \® T÷˙® \÷›#÷. •˙ÂfiŸ¶ ¸T
ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-≠“‘˙÷c“db¶ ◊πv“P◊Z, KDŸı˙÷|c“db¶ ∏bfi, ∏bfifiŸ¶ ¸T P˙∏bfi, P˙∏bfifiŸ¶ ¸T ◊πSKbpKbfi ◊πSKbpKbfiŸ¶ ¸T ƶKd,
◊πv“P◊Z #fi÷ Æbd˙÷c“db¶ ◊πv“P◊Z, ÆbdbPKÁ“ ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. ƶKdfiŸ¶ ¸T #fib•˙, #fib•˙fiŸ¶ ¸T Z◊, Z◊fiŸ¶ ¸T ÔK˙c“bfi (◊ˆ˙Áø“Z
Dı÷dÁ÷“-∏bfi, c“œfi, #fi÷ Eb’ω ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #ØKb÷Pfi (Ïb≈Kb’c“ #Øfi® Á“dfib÷ P˙fibœ) ÔK˙c“bfifiŸ¶ ¸T #PA“Kb, #PA“KbfiŸ¶ ¸T Pfi˙bÂ. gO˙fi„ !
◊πb§¡Zfib÷ &◊bK) Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Æbd, c¶“ “, #fi÷ g÷c“. #PA“KbfiŸ¶ œŸ¶ ¸T Gı÷ ? Pfi˙b ¸T Gı÷. gO˙fi„ ! Pfi˙bÂfiŸ¶ œŸ¶ ¸T Gı÷ ?
(199) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πKb÷O ◊’ÏÂZ, PÆ∞ OPZdb¶ Dı˙Ÿ¶ Z÷ Pfi˙b Æ˙b§ÒZd ◊πKb÷Dıfi Gı÷.
Pd•◊’ÏÂZ #fi÷ ‹˙Z:◊’ÏÂZ fibÏÁ“˙bÆ ‰Âfib #bjbÏ÷ Ï”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“- ‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :3fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊øΩ˙®fib #bjbÏ÷, #bÁ“bœfib #bjbÏ÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib #bjbÏ÷ fi…Od, ƶOπ” #fi÷ ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :3
ÔK˙”bÏ fiKØ® Z÷ ◊øΩ˙®fib #bjbÏ÷ Gı÷. ≠“DŸıƈ‰ fiK #fiŸ-ÆbÏ #bÁ“bœfib (205) ◊πPZdbjbÏ® #ÂObÏfi÷ ‰Â &◊b•Kb÷fiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï˙Ÿ¶
#bjbÏ÷, #fi÷ ‰Â œ¯c“ #b’c“ fiKb÷fi® #◊÷¨b#÷ #bSd◊πPZP{“Z Gı÷. Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PZPØOø”db¶, √Ÿ£bdÁ“bfidb¶, ˙ø¨fi®fi®E÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â
(200) PdΩKbS˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PA“Kb PdΩKbS˙, &◊b•Kb÷fi® #b∏b T÷˙® #fi÷ Z÷fi÷ Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. ◊πPZdbjbÏ®
#P˙fiK PdΩKbS˙, #∏bfiPdΩKbS˙. #PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“- #ÂObÏfi÷ ‰Â ƶ‹ZbZÏÁ“b÷fi® ◊πPZT÷√fi Á“Ï˙® Á“V◊÷ Gı÷. ◊øΩ˙®PœTb Á“b{“
◊πKb÷OPA“Kb, ÆbdŸc“bPfiÁ“ PA“Kb #∏bfiPA“Kb. PœTb-ZøÂb’c“fib ƶ‹ZbÏÁ“fi®. #÷ ◊πdbÂ÷ #bDı ‰Â ƶ‹ZbÏÁ“b÷fi® #b∏b T÷˙®
◊πKb÷OPA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfi:◊πKb÷O PA“Kb, ˙Efi ◊πKb÷O #fi÷ Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷.
PA“Kb, Á“bK ◊πKb÷O PA“Kb. ÆdŸc“bfi PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“- (206) Á“bT ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“- gˆZÁ“bT, ˙Zdbfi
#fiÒZÏ ÆdŸc“bfi PA“Kb ◊Ï@◊Ï ÆdŸc“bfi PA“Kb #fi÷ ZcŸ“gK ÆdŸc“bfi PA“Kb. Á“bT, #fi÷ gP˙ÛKÁ“bÍ ÆdK ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#Z®Z ÆdK,
#∏bfi PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dPZ-#∏bfi PA“Kb, •ŸZ ˙Zdbfi ÆdK, #fi÷ #fibOZ ÆdK. #÷ ◊πdbÂ÷ #b˙PTÁ“b, wbÆb÷wbÆ,
#∏bfi PA“Kb, P˙g¶O #∏bfi PA“Kb. #P˙fiK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“- ‹Zb÷Á“, ¨Â T˙, dŸ”`Z. #”b÷Ïb‰-Kb˙Z„-A“b÷ “˙¥, ◊ˆ˙b∂O, ◊ˆ˙-Kb˙Z„-
c÷“œ-SKbO®, PfiÏbT@«fiZb, P˙P˙j ◊π÷d-f÷¥ #P˙fiK. #∏bfi P ◊πÁ“bÏfib÷ #˙ÆP◊® ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. ◊Ÿc„“OT ◊’Ï˙Zfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πc÷“œ#∏bfi, Æ˙ #∏bfi, gb˙ #∏bfi. #Z®Z, ˙Zdbfi, #fi÷ #fibOZ.
(201) jd ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•ŸZjd, Eb’ωjd #fi÷ (207) ˙Efi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, : #÷Á“˙Efi, PfEfi, #fi÷
#§‹ZÁ“bKjd. &◊A“d ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-jbPdÁ“ &◊A“d, «”y˙Efi-#Ø˙b ˙Efi ‰Â ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷, - ¬®˙Efi, ◊ŸÏŸ¥˙Efi, #fi÷
#jbPdÁ“ &◊A“d #fi÷ Pd• &◊A“d. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ &◊A“d Á“”÷T Gı÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙Efi. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Z®Z ˙Efi,
Thanag/25
˙Zdbfi˙Efi #fi÷ gP˙ÛKZ„ ˙Efi. c÷“˙®#b÷fib¶ fibd #b ◊πdbÂ÷ Gı÷-Á“[PZ, «ŸP∞ #fi÷ TId®.
(208) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊π∏b◊fib Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-∏bfi◊π∏b◊fib, c“œfi Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ §‹ØZ T]Ÿ P”d˙bfi ˙¥]Ï
◊π∏b◊fib #fi÷ Eb’ω ◊π∏b◊fib. ‰Â ◊πÁ“bÏfib Æ@KO„ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-∏bfi ◊˙Zfib ◊xs” fibdfib d”bs”Ø® ‰Â d”bfic“®#b÷ fi®Á“Í÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-O¶Ob,
Æ@KO„ c“œfi Æ@KO, #fi÷ Eb’ωÆ@KO. ‰Â ◊πÁ“bÏfib &◊]bZ Á“”÷T Gı÷. PÆÒjŸ #fi÷ Ïb÷P”Zb¶œb. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib &ÎÏdb¶ §‹ØZ œ®√Ï®˙¥]Ï
Dı÷dÁ÷“-&c„“Odb÷◊]bZ, &S◊bc“fib÷◊]bZ #fi÷ #÷¥Âb÷◊]bZ, #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊˙Zfib ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ fibdfib d”bs”Ø® ‰Â d”bfic“®#b÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
◊πÁ“bÏ÷ P˙œŸP∞, Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-&c„“Od P˙œŸP∞, &S◊bc“fi P˙œŸP∞. ÆŸ˙ÂÁˆ“Tb, ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z®. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ #fi÷
#÷¥ÂbP˙œŸP∞. Æ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-ZkDıTb,
(209) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib Gı÷,- ∏bfibÏbjfib, c“œfibÏbjfib, #fi÷ dÎDıTb #fi÷ &ÒdÎDıTb. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b
Eb’ωbÏbjfib, ∏bfibÏbjfib ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&SÁø“Õ“, dµKd, fi÷ d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-¨®Ïb÷c“b,
Dı]ÒK. #÷ ◊πdbÂ÷ c“œfi #bÏbjfib #fi÷ Eb’ω #bÏbjfib ◊ Á“”÷˙® œ®Zœb÷¬b÷Zb #fi÷ #ÒZ˙bP”fi®. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ #fi÷
\÷›#÷. œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-
‰Â ◊πÁ“bÏfi® ƶaT÷œ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfiƶaT÷œ, c“œfiƶaT÷œ #fi÷ &PddbPTfi®, ¸÷fidbPTfi®, O¶g®ÏdbPTfi®. #b ◊πÁ“bÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib
Eb’ÏzKƶÁ“T÷œ. #÷ ◊πdbÂ÷ #ƶÁ“T÷œ, #PZA“d, ÔKPZA“d, #PZEbÏ #fi÷ ◊ˆ˙bjdb¶, #Á“dgˆPd#b÷Ø® TOb˙®fi÷ #ÒZÏfic“®#b÷ ÆŸj® «jŸ Á“Øfi Ædbfi
#fibEbÏ ◊ \Â˙b. ‰Â fiŸ¶ #PZA“d Ø˙b ◊Ï #bTb÷Efib Á“Ï˙® ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ #j◊ŸÛÁ“Ï f®◊fib ◊P_dbjdb¶ ◊ #b ◊πÁ“bÏ÷
\÷›#÷, ◊πPZA“d Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷, Pfi>c“b Á“Ï˙® \÷›#÷, O”b Á“Ï˙® \÷›#÷, \Â˙Ÿ¶.
Kb˙Z„, Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. Dı÷d Á÷“-∏bfifiŸ¶ #PZA“dÂ, c“œfifiŸ¶ (212) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊øΩ˙®fib÷ Øb÷ “b gbO ETbKdbfi ØbK Gı÷, Dı÷d
#PZA“d #fi÷ Eb’ÏzKfiŸ¶ #PZA“d Á“Ï˙b ◊Ï. #÷ ◊πdbÂ÷ ÔKPZA“d, Á÷“-ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ ≈KbÏ÷ «bc“Ï ◊Ÿc„“OT P˙ÆπÆb ◊’ÏÂbdØ®
#PZEbÏ #fi÷ #fibEbÏ Á“Ï˙b ◊Ï #bTb÷Efib’c“ Á“Ï˙® \÷›#÷. ◊b÷Zbfib ‹fibfidb¶Ø® &GıÍ÷ Gı÷. #Ø˙b «®\ ‹ØbfiØ® #b˙®fi÷ ◊ ÷“ Gı÷. SKbÏ÷
(210) ◊πbKP_Î ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bTb÷Efibfi÷ Z÷#b÷ ◊øΩ˙®fib #÷Á“ c÷“œfi÷ Á¶“◊b˙÷ Gı÷. d”b≠“P∞˙bÍb-Kb˙Z„-d”÷wÏv“◊÷ ◊πPÆ∞
Kb÷‘K, ◊πPZA“dÂfi÷ Kb÷‘K, &gK Kb÷‘K. d”b÷ÏO c÷“˙ #b Sfi◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ #b˙bOdfi Á“Ï÷ Zb÷ ◊øΩ˙®fib÷
(211) Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â #Á“dgˆPd#b÷ #÷Á“ c÷“œ ETbKdbfi ØbK Gı÷. ≈KbÏ÷ fibOÁŸ“dbÏ #fi÷ ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ ˙·E÷ ƶOπbd
Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-”…d˙Z, ”’Ï˙¥ #fi÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ØbK Gı÷ SKbÏ÷ ◊ ◊øΩ˙®fib÷ #÷Á“c÷“œ ETbKdbfi Ø› \K Gı÷. #b ‰Â
&ÎÏdb¶ ‰Â #Á“dgˆd®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-&ÎÏÁŸ“ÏŸ, Ï@KÁ“˙bÆ #fi÷ Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ ◊øΩ˙®fib÷ #÷Á“c÷“œ ETbKdbfi ØbK Gı÷, ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊ˆÂ
”…ÏhK˙Z, Dı@«ˆf®◊˙Z®|. d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â ¨÷‰b÷ Á“”÷T Gı÷, ◊øΩ˙® ETbKdbfi ØbK Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#b ÏSØ◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ P˙PœÕ“
Dı÷dÁ÷“-gÏZ, ”…d˙Z, #fi÷ ”’Ï˙bÆ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| c“P¨Âdb¶ ‰Â ˙¥]Ï Á“bÏÂ÷ jfi˙bZ ¨Ÿ¯j ØbK E÷, jfib÷c“Pj Á“§@◊Z ØbK Gı÷. SKbÏ÷ Z÷ ¨Ÿ¯j
◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #fi÷ #…Ï˙Z. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â jfi˙bZ jfib÷c“Pjfi÷ Á“@◊bKdbfi Á“Ï® fib√÷ Gı÷ #fi÷ jfib÷c“Pj Á¶“P◊Z Ø˙bØ®
˙¥]Ï ◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“-T]ŸP”d˙bfi, d”bP”d˙bfi #fi÷ Pfi¥j Dı@«ˆf®◊˙Z®| ÆdOπ ◊øΩ˙® Á¶“P◊Z ØbK Gı÷. d”b≠“P∞˙bÍb - Kb˙Z„ - d”÷wÏ v“◊÷ ◊πPÆ∞
d÷ÏŸ◊˙Zfib &ÎÏdb¶ ‰Â ˙¥]Ï ◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fi®T˙bfi, ÏŸÁ“d® #fi÷ c÷“˙. ZØb v“◊ •d db”fifi÷ ≠“P∞, Kœ, «T, ˙®K, ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d,
Pœ√Ï®. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â d”bs” Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊xs”, «Zb˙Zb÷ ØÁ“[ ÆdOπ ◊øΩ˙®fi÷ Á¶“◊b˙® fib√÷ Gı÷. c÷“˙ ZØb #ÆŸÏb÷ ˙·E÷ ƶOπbd
d”b◊xs” #fi÷ PZPO·Gıs”. SKb¶ d”P∞Á“Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍ® dE÷ Gı÷ SKbÏ÷ ◊ ÆdOπ ◊øΩ˙® Á¶“◊® ±≤÷“ Gı÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ÆdOπ
‰Â c÷“˙®#b÷ Ï”÷ Gı÷-•®, fl®, #fi÷ ]øPZ. #b ◊πÁ“bÂ÷ ±ÎÏdb¶ ◊ ‰Â s” ◊øΩ˙® Á¶“P◊Z ØbK Gı÷.
Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“œÏ® s”, d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s” #fi÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”. Z÷ s”db¶ Ï”÷˙b˙bÍ® (213) ’Á“§V«P¥Á“, c÷“˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - ‰Â ◊VKb÷◊dfi®
Thanag/26
§‹ØPZ˙bÍb ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb, Z÷ÏÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb. ◊πH Á“V◊.
: gO˙fi ? ‰Â ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ’Á“§V˙-P¥Á“ c÷“˙ aKb¶ Ï”÷ Gı÷ ? (220) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“V◊§‹ØPZ Á“”÷”T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆbdbPKÁ“
≈Kb÷PZ¥ d¶ “Ífi® &◊Ï #fi÷ Æb…jd ZØb ›œbfi Á“V◊b÷fi® fi®E÷ Ï”÷ Gı÷. Á“V◊§‹ØPZ, Gıc“b÷◊-‹Øb◊fi®K Á“V◊§‹ØPZ #fi÷ PfiP˙œdbfi Á“V◊§‹ØPZ #Ø˙b
gO˙fi ! ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ’Á“§V˙P¥Á“ c÷“˙ aKb Ï”÷ Gı÷ ? Æb…jd ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“V◊§‹ØPZ Á“”÷T® Gı÷ - PfiP˙Õ“Á“V◊§‹ØPZ, PDıfiÁ“V◊§‹ØPZ #fi÷
#fi÷ ›œbfi Á“V◊b÷fi® fi®E÷ Ï”÷ Gı÷ ? gO˙fi„ Z÷Ï ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ‹ØP˙ÏÁ“V◊§‹ØPZ.
’Á“§V˙P¥Á“ c÷“˙ aKb¶ Ï”÷ Gı÷ ? «πŒTb÷Á“fi® &◊Ï #fi÷ TbÒZÁ“ Á“V◊fi® fi®E÷ Ï”÷ (221) fibÏÁ“ º˙b÷fi÷ ‰Â œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-˙…PA“K, Z…DıÆ
Gı÷. #fi÷ Á“bdÂ. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â fi…ÏPKÁ“b÷fi Ædbfi Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «jb
(214) c÷“˙ÏbDı œA“fi® «bm◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® c÷“˙b÷fi÷ ÆdDı˙b. ◊øΩ˙®Á“bKfi÷ ‰Â œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷-#b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ #fi÷
Á“”® Gı÷. c÷“˙÷Òs œA“fi® #b¿KÒZÏ◊’Ï¥c“fi® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® Á“bdÂ. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙bKŸÁ“bKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ Eb…Ï®§ÒsK ÆŸj® ‰Â œÏ®Ï \Â˙b.
Gı÷. c÷“˙÷Òs ›œbfi÷Òsfi® «bŒ◊’Ï¥c“fi® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® Gı÷. (222) ‰Â OŸÏŸ Æ@«Òj® ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷ - #bEbKfib÷
(215) ◊πbKP_Zfib ‰Â ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ∏bfi ◊πbKP_Z c“œfi ◊πSKfi®Á“, &◊bµKbKfib÷ ◊πSKfi®Á“, ‹ØP˙Ïfib÷ ◊πSKfi®Á“. OPZ ƶ«¶j® ‰Â
◊πbKP_Z. Eb’ω ◊πbKP_Z ‰Âfi÷ #fiŸ∞bPZÁ“ ◊πbKP_Z Gı÷ - ”‹ZÁ“d ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›”Tb÷Á“ ◊πSKfi®Á“, ◊ÏTb÷Á“-◊πSKfi®Á“, &gKTb÷Á“-
Á“Ï˙b˙bÍbfi÷, d…ØŸfi Æ÷˙fiÁ“ÏfibÏbfi÷, ÏbP‰gb÷Dıfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ ◊πbKP_Z Gı÷ ◊πSKfi®Á“. ÆdŸ”fi® #◊÷¨b #÷ ‰Â ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-ÁŸ“T◊πSKfi®Á“,
- ”‹ZÁ“d Á“Ï˙b˙bÍbfi÷, d…ØŸfi Æ÷˙fiÁ“ÏfibÏbfi÷, ÏbP‰gb÷Dıfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ OÂ◊πSKfi®Á“ ƶ]◊πSKfi®Á“. #fiŸÁ“@◊bfi® #◊÷¨bØ® ‰Â ◊πSKfi®Á“ Gı÷.
◊πbKP_Z ◊bÏb¶-PEÁ“ Á“”÷T Gı÷-Á“¥bK #fi÷ P˙¥KØ® #‹SKbfiOøP∞Pfic„“˙bÍbfi÷ Z◊‹˙®-◊πSKfi®Á“, ‘Tbfi-◊πSKfi®Á“ œ…¨ ◊πSKfi®Á“. gb˙fi® #◊÷¨b#÷ ‰Â
#fi÷ ◊Ï‹◊Ï d…ØŸfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ #fi˙‹Øb¡K ◊πbKP_Z Á“”÷T Gı÷- ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-∏bfi ◊πSKfi®Á“, c“œfi-◊πSKfi®Á“, Eb’ω◊πSKfi®Á“.
ÆbjPdÁ“b÷fi÷ Eb÷Ï® Á“ÏfibÏfi÷, #ÒKjbPdÁ“b÷fi÷ SKb¶ Eb÷Ï® Á“ÏfibÏfi÷ #fi÷ •ŸZfi® #◊÷¨b#÷ ‰Â ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-ƈ‰-◊πSKfi®Á“, #Ø-
”bØ#b’c“Ø® ddbÒZÁ“ ◊π”bÏ Á“Ï˙b˙bÍbfi÷. ◊πSKfi®Á“,ZcŸ“gK-◊πSKfi®Á“.
(216) ‰Â ◊π#Á“bÏfi® ÔK§aZ#b÷ ◊π˙≈Kbfi÷ ◊b‰ OÂbZ® fiØ®. (223) ‰Â #¶O P◊Zbfib ˙®KØ® ◊πbk ØbK Gı÷ - #§‹Ø,
◊¶ “Á“, (fi◊Ÿ¶ÆÁ“) ˙bPZÁ“, ÔKbPjOπ‹Z #÷ ◊πdbÂ÷ &◊Ïfib ‰Âfi÷ dŸ¶ “®Z Á“Ï˙b #§‹Ød≈\ #fi÷ Á÷“œLd•Ÿ Ïb÷d, fi√, ‰Â #¶O dbZbfib #bZ˙Ø® ◊πbk
Pœ¨b c÷“˙® d”b˙π˙Zb÷fiŸ¶ #bÏb÷◊ Á“Ï˙Ÿ¶, #÷Á“ ÆbØ÷ «÷Æ®fi÷ gb÷Dıfi Á“Ï˙Ÿ¶ ZØb ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“-db¶Æ, œb÷PÂZ #fi÷ dODı.
Ïb√˙Ÿ¶ ◊ Kb÷‘K OÂbZŸ¶ fiØ®. (224) ‰Â Á“bÏÂb÷fib Æc„“gb˙db¶ •d PfiOπ∂Ø Á“d¨◊Âv“◊
(217) ‰Â ˙bEfib c÷“˙b Kb÷‘K ”b÷Zb fiØ® - #P˙fi®Z, d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ ZØb d”b◊K˙Æfib ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. aKbÏ÷ ”y¶ Øb÷ “b #Ø˙b
cˆ“j#b’c“P˙Áø“PZ#b÷fib÷ Tb÷TŸ◊ #fi÷ #SK¶Z A“b÷j® ‰Â ˙bEfib c÷“˙b Kb÷‘K Gı÷ - #PjÁ“ •ŸZfiŸ¶ #µKKfi Á“ÏfibÏb÷ «fi®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ #÷Á“bÁ“[P˙”bÏ ◊πPZdbfi÷
P˙fi®Z, ]® #b’c“ P˙Áø“PZ#b÷db¶ #Tb÷TŸ◊ A“b÷j fi÷ &◊œbÒZ Á“Ï˙b˙bÍb÷. ‰Âfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ P˙EÏ®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ Æ˙b§ÒZd dbÏÂb¶PZÁ“ ƶT÷√fibfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷
Æd\˙˙b dŸLÁ÷“T Gı÷ - cŸ“Õ“fi÷, dŸ∑“fi÷ #fi÷ ÁŸ“OŸv“ #b’c“fib ƶKb÷OØ® Dı÷fi÷ «ŸP∞ gaZ◊bfifib ◊πSKpKbfi◊ˆ˙Á“ døSKfi® #bÁ“b¶¨b aKb P˙fib ◊bc“b÷◊Odfi ƶØbÏb÷
P˙◊’ÏZ Ø› ”b÷K #÷˙b gÏdb˙÷Tfi÷, ‰Âfi÷ ÆÏTZbØ® Æd\˙® œÁ“bK Gı÷. jbÏ Á“Ï®œ ! #b ◊πÁ“bÏfi® ‰Â gb˙fibfi÷ dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKbØ® gb˙Zb÷
#cŸ“Õ“fi÷, #dŸ∑“fi÷ #fi÷ ÁŸ“OŸv“ ˙ ÷“ fiP” gÏdb˙÷Tfi÷. #Ø˙b PE>Zfi Á“ÏZb÷ PfiOπ∂Ø d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ #fi÷ d”b◊K˙Æbfi ˙bÍb÷ ØbK
(218) ‰Â db¶ “PTÁ“ ◊˙Z Á“”÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbfiŸ¥b÷ÎÏ ◊˙Z, Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •dÂb÷◊bÆÁ“ d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ #fi÷ d”b◊K˙Æbfi ˙bÍb÷
ÁŸ¶“ “T˙bÏ ◊˙Z, ÏŸEÁ“˙Ï ◊˙Z. ØbK Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ aKbÏ÷ ”y¶ Øb÷ “b Á÷“ ˙jbÏ÷ ◊’ÏOπ”fib÷ SKbO Á“ÏfibÏ
(219) ‰Âfi÷ Æb…Ø® db÷Ê“b Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-«jb d÷v“◊˙Zb÷db¶ «fi®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ dŸ¶’ “Z Ø› Oø”-‹Øb˙bÆfib÷ SKbO Á“Ï® #ÂObÏ #˙‹Øb
Dı¶«Ÿf®◊fib÷ d÷v“◊˙Zfi, ÆdŸsb÷db¶ ‹˙K¶gˆdÏ ÆdŸs, Á“V◊b÷db¶ «πŒTb÷Á“ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ. aKbÏ÷ ”y¶ dbÏÂb¶PZÁ“ ƶT÷√fib lŸÆÂbØ® lŸÆ®Z Ø›fi÷
Thanag/27
#b”bÏ ◊b®fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ ◊bc“◊b÷◊Odfi ƶØbÏb÷ Á“Ï®fi÷ døSKŸfi® ›·Gıb fiP” (232) ÔKb˙øPÎ (P”>Æb #b’c“Ø® Pfi˙øÎ) ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷; Dı÷dÁ÷“-
Á“ÏZb÷ P˙EÏ®œ ! #b ‰Â÷ gb˙fibfi÷ œŸ∞ dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKbØ® gb˙Zb÷ ∏bfiKŸaZ #∏bfiKŸaZ #fi÷ ƶœKØ® Á“ÏbZ® ÔKb˙øPÎ. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊c“bØb÷|db¶
◊KbTb÷Efi Á“ÏZb÷. •dÂb÷◊bÆÁ“ d”bPfiDı;Ïb #fi÷ d”b◊K˙Æbfifi÷ ◊bd÷ Gı÷. #bƧaZ #fi÷ ◊c“bØb÷|fiŸ¶ Oπ” ◊ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
(225) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊Ÿc„“OTØ® OPZdb¶ ◊πPZ]bZ Á“”÷T Gı÷-◊ÏdbŸ (233) ‰Â ◊πÁ“bÏfib #¶Z Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ Tb÷Á“bÒZ, ˙÷c“bÒZ #fi÷
◊Ÿc„“OT ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT ÆbØ÷ #Ø “b˙bØ® ◊πPZ]bZ ◊bd÷ Gı÷. ÏŸ¨ ”b÷˙bØ® ÆdKbÒZ.
OPZdb¶ ◊πPZ]bZ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. Tb÷Á“bÒZdb¶ OPZfib ◊πPZ]bZ˙®Íb÷ ØbK Gı÷. (234) PDıfi ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙P]PDıfi,
(226) E¨Ÿ˙bÍb ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷-#÷Á“ fi÷‰˙bÍb, «÷ dfi:◊K˙PDıfi, Á÷“˙T®PDıfi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á÷“˙Í® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙P]PDıfi,
fi÷‰˙bÍb #fi÷ ‰Â fi÷‰˙bÍb. Gıx‹Ø dfiŸÛK #÷Á“ E¨Ÿ˙bÍb÷, c÷“˙b÷ «÷ dfi:◊K˙PDıfi, Á÷“˙T®PDıfi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib #”ÒZ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“
E¨Ÿ˙bÍb, ZØbv“◊ •d db”fi ‰Â E¨Ÿ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. #˙P]∏bfi®#”∂Z, dfi:◊K˙∏bfi®#”∂Z, Á÷“˙T∏bfi® #”∂Z.
(227) #PgÆdbOd (P˙PœÕ“K ∏bfi) ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷- (235) ‰ÂT÷LKb#b÷ cŸ“O∂j˙bÍ® Gı÷ - Áø“ÛÂT÷LKb, fi®TT÷LKb #fi÷
&µ˙bPgÆdbOd, #jb÷#PgÆdbO #fi÷ PZKOPgÆdbOd. ≈KbÏ÷ ZØbv“◊ Á“b◊b÷ZT÷LKb. ‰ÂT÷LKb#b÷ ÆŸO¶j˙bÍ® Gı÷ - Z÷\÷T÷LKb, ◊xT÷LKb #fi÷
•d db”fifi÷ #PZœK ∏bfic“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷, SKbÏ÷ Z÷ Æ˙◊πØd &µ˙ œŸaTT÷LKb. #÷ ◊πdbÂ÷ cŸ“OPZdb¶ T› DıfibÏ®, ÆŸOPZdb¶ T› DıfibÏ®, #œŸg,
Tb÷Á“fib ◊c“bØfi÷ \Â÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® PZK‘Tb÷Á“fib ◊c“bØfib÷ ◊’Ï·Gı÷c“ Á“Ï÷ Gı÷. œŸg, #dfib÷∏, dfib÷∏. #P˙œŸ∞, P˙œŸ∞, #◊πœ‹Z, ◊πœ‹Z, œ®Zb÷Û #fi÷
SKbÏ ◊Gı® #jb÷Tb÷Á“fib ◊c“bØfib÷ ◊’Ï·Gı÷c“ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ #bKŸÛKdfi„ •d ! §‹fi‘j-ÏŸ¨ ◊ ‰Â-‰Â Gı÷>.
#jb÷Tb÷Á“fiŸ¶ ∏bfi dŸLÁ÷“T®Ø® ØbK Gı÷. (236) dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-«bTdÏÂ, ◊¶’ “ZdÏÂ
(228) ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-c÷“˙P∞, ÏbDıP∞, #fi÷ #fi÷ «bT-◊¶’ “dÏÂ. «bT dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-
OPÂ≠“P∞, #bEbKfib÷ ≠“P∞. c÷“˙fi® ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-P˙dbfifi® §‹ØPZT÷LK, ƶ§aTÕ“ T÷LK, ◊K˙\Z T÷LK, «bT√¶’ “Z dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷
≠“P∞, ˙…PA“Kfi® ≠“P∞ #fi÷ ◊’ÏEbÏÂbfi® ≠“P∞. «®º Ï®Z÷ c÷“˙P∞ ‰Â Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- §‹ØZ T÷LK, #ƶ’Á“Õ“ T÷LK #fi÷ #◊K˙ \ZT÷LK.
◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ Pd•. ÏbDıP∞fib ‰Â g÷c“ (237) Pfi_K fi”®> Á“Ï˙b˙bÍb "œ¶Á“bœ®T' fi÷ dbÊ÷“ ‰Â ‹Øbfi
Gı÷, Dı÷d Á÷“ Ïb\fi® ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z. O® fi® #P”ZÁ“Ï, #œŸgv“◊, #KŸaZ, #Á“VKbÂÁ“bÏ® #fi÷ #œŸgbfiŸ«Òj® ”b÷K Gı÷.
≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, ∏bfibP∞, c“œfiPfiP∞ #fi÷ Eb’ωP∞ #Ø˙b OÂP∞fib Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ÂbObÏ˙‹Øb jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi
‰Â ◊πÁ“bÏ Gı÷, ÆPE$ #PEÎ #fi÷ PdP•Z. O® fi® ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊πSK÷ œ¶§aZ, Á“b¶P¨Z, PA“Kbfib ¸T ◊πPZ œ¶Á“bœ®T ØbK Gı÷. ""#bd ”œ÷ Á÷“
Gı÷, ∏bfibP∞, c“œfiP∞ #fi÷ Eb’ωP∞ #Ø˙b OÂP∞fib ‰Â ◊πÁ“bÏ Gı÷- fi”®>'' #÷˙® «ŸP∞fi÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“TŸP¥Z gb˙˙bÍb÷ ØbK Gı÷. #fi÷ #÷
ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z. Ï®Z÷ Z÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊πSK÷ •∞b Ïb√Zb÷ fiØ®, P˙wbÆ Ïb√Zb÷ fiØ®, ÏŸPE
(230) ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Ob…Ï˙ Á“”÷T Gı÷ - ≠“P∞Ob…Ï˙, ÏÆOb…Ï˙ #fi÷ Ïb√Zb÷ fiØ®, Z÷fi÷ ◊’Ï¥” ØbK Gı÷ #fi÷ ◊’Ï¥” Z÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® c÷“ Gı÷.
ÆZbOb…Ï˙. ◊϶ZŸ Z÷ ◊’Ï¥”b÷ fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®.
(230) ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“Ï jbPdÁ“, #jbPdÁ“, #fi÷ jbPdÁ“bjbPdÁ“ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ÂObÏ #˙‹Øbfi÷ jbÏ Á“Ï˙b GıZb¶ ◊Â
(231) gO˙bfi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ jd Á“”÷T Gı÷ - ÆŸ#j®Z jd ◊b¶E d”b˙πZb÷db¶ œ¶Á“b Á“Ï÷ - Kb˙Z„ Á“TŸP¥Z gb˙ Á“Ï÷ ZØb ◊¶E d”b˙πZb÷db¶
(ÆbÏ® Ï®Z÷ ∏bfi ◊πbk Á“Ï˙Ÿ¶) ÆŸµKbZ jd, (Æ@KÁ„“ PEÒZfi Á“Ï˙Ÿ¶) •∞b Ïb√Zb÷ fiØ® Zb÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fib÷ ◊Ïb≈K Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. Á“b÷›
ÆŸZ◊§‹ØZ jd (Z◊fi® #bÏbjfib). ≈KbÏ÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ µKbfi-PE>Zfi ØbK Gı÷. dŸ¶’ “Z Ø›, #ÂObÏ #˙‹Øbfib ◊’ÏSKbO ◊ˆ˙Á“ #ÂObÏ #˙‹Øb jbÏÂ
SKb¶ •÷{“ Z◊fiŸ¶ #bÏbjfi ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gO˙¶Z÷ ÆŸ-#j®Z jd, Á“Ï˙b GıZb¶ Gı º˙ PfiÁ“bKb÷db¶ •∞b Á“ÏZb÷ fiØ® Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ
ÆŸµKbZ jd #fi÷ ÆŸZ◊§‹ØZ jd Á“”÷T E÷. Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. Æ@KÁ“ Pfi_K Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ‰Â ‹Øbfi P”ZÁ“Ï Kb˙Z„
Thanag/28
œŸgbfiŸ«¶j® ØbK Gı÷, KØb-Á“b÷› dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”‹Øb˙‹ØbØ® #ÂObÏb˙‹Øb P˙dbfi ◊π‹ZÏ. #j:‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
jbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ Pfi:œ¶§aZ #b’c“ gb˙b…Ø® PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊Ï •∞b Á“Ï÷ Gı÷, Á÷“-#j‹Zfibj‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. #j‹ZfidµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi
Z÷fi® ◊πZ®PZ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fi÷ ◊b÷Zbfi® ÏŸPEfib÷ P˙¥K «fib˙÷ Gı÷ Z÷ #ÂObÏfi÷ ◊π‹ZÏ. #j‹Zfib÷◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. dµKd Oπ…K÷KÁ“ P˙dbfifib
◊’Ï¥”fib÷ Æbdfib÷ Á“Ï˙b÷ ◊ ÷“ Gı÷ SKbÏ÷ ◊’Ï¥” Z÷fi÷ #bÁŸ“T-ÔKbÁŸ“T Á“Ï® œÁ“Zb ◊π‹ZÏ ‰Â Á“”÷Tb Gı÷. dµKdb-j‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd dµKd
fiØ®. ◊϶ZŸ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› ÔK§aZ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ◊π˙πPDıZ Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. dµKOb÷-◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. &◊’ÏZfi
Ø› ◊b¶E d”b˙πZb÷db¶ Pfi:œ¶§aZ Pfi:Á“b¶P¨Z Ï”÷ Gı÷ Zb÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-&◊’ÏZfi-#j‹Zfi
◊ÏbPDıZ Á“Ï÷ Gı÷, ◊’Ï¥”b÷ Z÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® œÁ“Zb fiØ®. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. &◊’ÏZfi-dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ.
Ø›fi÷ Oø”˙‹Øb˙bÆØ® #ÂObÏ jddb¶ ◊π˙πPDıZ Ø˙b ◊Ï ¥ „“º˙PfiÁ“bKdb¶ &◊’ÏZfib÷◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ.
œ¶Á“b Á“ÏZb÷ fiØ® Zb÷-Kb˙Z„-Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® c÷“ Gı÷ Z÷fi÷ ◊’Ï¥”b÷ (247) º˙b÷#÷ ‰Â‹Øbfi fbÏb &◊bPDıZ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ◊b◊Á“d v“◊db¶
◊ÏbPDıZ Á“ÏZb fiØ®. ƶOπ”®Z Á“Kb Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷ - ‹‰®˙÷c“ Pfi˙PZZ, ◊ŸÏŸ¥˙÷c“, Pfi˙PZZ
(238) ÏSfi◊πgb’c“ ◊πSK÷Á“ ◊øΩ˙® ‰Â ˙TKb÷Ø® EbÏ÷ Zϸ ]b÷K÷T® #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“ Pfi˙PZZ, #÷ ◊πdbÂ÷ ƶOπ”, ˙øP∞, «¶j &c“®ÏÂb, ˙÷c“fi, #fi÷
Dı÷dÁ÷“-jfib÷c“Pj˙TKØ®, jfi˙bZ ˙TKØ®, ZfiŸ◊bZ ˙TKØ®. PfiDıÏbfiŸ¶ Á“Øfi ◊ ÆdDı˙Ÿ¶.
(239) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ &SÁ“Õ“ ‰Â ÆdK˙bÍ® P˙Oπ”OPZØ® &S◊≥ (248) ‰Â ◊πc÷“œ® ‹◊Òjb÷ #fiÒZ Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„-
ØbK Gı÷. #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷d Dı \Â˙Ÿ¶. P‰OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OT #fiÒZ Á“”÷T Gı÷.
(240) ¨®Âdb÷” («bÏdb OŸÂ‹Øbfi˙bÍb) #”ÒZ ‰Â
Á“d◊πÁø“PZ#b÷fib÷ #÷Á“ ÆbØ÷ ¨K Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ ∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K ‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#fi÷ #ÒZÏbK. ‹Øbfi : 3 OˆDıÏGıbKb◊ˆÂ
(241) #PgPDıZ fi¨‰fib ‰Â ZbÏb Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ •˙Â, ‹Øbfi : 4
#Pwfi®, gÏ®, døOPœ¥, ◊ŸhK #fi÷ ≈K÷{“b fi¨‰fib ◊ ‰Â-‰Â ZbÏb (249) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® #ÒZ PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Z÷db¶ ◊πØd
Gı÷. #ÒZPA“Kb #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ :- Á“b÷› #V◊Á“d®| #bSdb dfiŸÛK g˙db¶ &S◊≥
(242) •® jdfibØ Z®Ø∂Á“Ï ◊Gı® P‰EZŸØb∂œ (◊b÷Âb÷) ◊VKb÷◊d ØbK Gı÷. Z÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”‹Øb˙bÆØ® #ÂObÏ jddb¶ ◊π˙πPDıZ Ø˙b ◊Ï
ÒKˆfi ÆbOÏb÷◊d ÔKZ®Z Ø› OKb ◊Gı® œb§ÒZfibØ gO˙bfi &S◊≥ ØKb. &Îd ƶKd, &Îd ƶ˙Ï #fi÷ &Îd ÆdbPjfiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏfibÏb÷ v“¨˙øPÎ
(243) •d gO˙bfi d”b˙®ÏØ® T›fi÷ ‰®\ KŸO◊ŸÏŸ¥ ÆŸj® Ïb√fibÏb÷, ƶÆbÏfi÷ ◊bÏ Á“Ï˙bfib÷ #PgTb¥®, œb¬bµKKfifi÷ dbÊ÷“ Z◊ Á“ÏfibÏb÷
db÷¨Odfi Á“”÷T Gı÷. d£®fibØ gO˙bfi÷ ‰ÂÆb÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷ dŸ¶’ “Z Ø› cŸ“:√fib÷ #÷Ê“T÷ cŸ“:√fib Á“bÏÂv“◊ Á“dfib÷ ¨K Á“ÏfibÏ Z◊‹˙® ØbK Gı÷. Z÷fi÷ ]b÷Ï
◊π˙π≈Kb jbÏ Á“Ï÷T® ◊πbwfibØ gO˙bfi ◊ ‰ÂÆb÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÆbØ÷ ◊π˙π≈Kb Z◊ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ “ZŸ¶ fiØ® #fi÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï ˙÷c“fib ◊ ØZ® fiØ®. #÷˙b÷ ◊Ÿv“¥ c“®jbKŸ
Oπ” Á“Ï® ”Z®. gb÷O˙® PÆ∞ ØbK Gı÷, «Ÿ∞ ØbK Gı÷, dŸaZ ØbK Gı÷, Pfi˙b ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷
(244) •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib PDıfi fi”®> ◊϶ZŸ PDıfifi® Ædbfi #fi÷ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #ÒZ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d EbZŸÏÒZ EA“˙Z®| gÏZÏb\. #b
Æ˙b¨Ï ÆP≥◊bZ® PDıfifi® Dı÷d KØbZΩK Á“”÷˙b˙bÍb ‰ÂÆb÷ Eb…c“◊ˆ˙jÏ ◊”÷T® #ÒZ PA“Kb Gı÷. «®º #ÒZPA“Kb. #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - Á“b÷› º˙ d”b-
dŸPfi#b÷fi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b ”Z®. #PjÁ“Á“d &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ dfiŸÛKg˙db¶ &S◊≥ØbK SKbÏ ◊Gı® dŸ¶’ “Z Ø›fi÷
(245) ‰Â Z®Ø∂Á“Ï EA“˙Z®| ”Zb. œb§ÒZfibØ, ÁŸ“ÒØŸfibØ, #ÏfibØ. Oø”‹Øb˙bÆØ® #¨ObÏ jddb¶ ◊π˙πZPDıZ Ø› &Îd ƶKd, &Îd,
(246) Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ (Ædˆ”) ‰Â Á“”÷T Gı÷ - #j:‹Zfi ƶ˙ÏKŸaZ Kb˙Z„-&◊jbfi˙bfi «fi® cŸ“:√fib÷ ¨K Á“ÏfibÏ ]b÷Ï Z◊‹˙® «fi÷ Gı÷.
Oπ…>˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, #fi÷ &◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ #÷˙b #bSdbfi÷ #PjÁ“ Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï˙b dbÊ÷“ ]b÷Ï Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï˙®
Thanag/29
◊ ÷“ Gı÷. Z÷d Dı c÷“˙b’c“Áø“Z &◊ÆODıÒK cŸ“:Æ” ˙÷c“fib Æ”fi Á“Ï˙® ◊ ÷“ Gı÷. ¸Íb’c“ c÷“˙bdb¶ ◊ ÆÏÍ Á÷“Ê“TbÁ“ #bÁø“PZdb¶ ÆÏÍ #fi÷ ¸Íb’c“ c÷“˙bdb¶ ˙A“.
#÷˙b÷ #b ◊Ÿv“¥ #V◊Á“bÍ ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #¶ZPA“Kb Á“Ï®fi÷ ODıÆŸÁŸ“dbT #÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ g¶O Ædº T÷˙b. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T Gı÷.
dŸPfifi® Dı÷d PÆ∞OPZdb¶ ◊”b÷>E® \K˙ Gı÷. #b «®º #ÒZPA“Kb Gı÷. ‰®º Dı÷dÁ÷“-#bÁø“PZØ® ÆÏT #fi÷ Ùc“KØ® ◊ ÆÏÍ. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ &≥Z ◊πÂZfib
#ÒZPA“Kb #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - Á“b÷› #PjÁ“ Á“d Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dfiŸÛK g˙db¶ EbÏ g¶O #fi÷ ≠“DŸı˙A“fib EbÏ g¶O ◊ Á“”÷˙b. ◊ÏbA“d ÆŸj® «jb g¶O
&S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷. Dı÷d «®º #ÒZPA“Kbdb¶ \® T÷˙b.
Á“mŸ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ Æ˙ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ Z÷ c“®]bKŸ gb÷O˙® Æ˙ (251) ◊πPZdbjbÏ® #ÂObÏfi÷ EbÏ gb¥b#b÷ «b÷T˙® Á“V◊÷ Gı÷ KØb
cŸ“:√b÷fib÷ #ÒZ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d EbZŸÏÒZ EA“˙Z®| ÆfiSÁŸ“dbÏÏb\ Z÷ ‰®º KbEfi®, ◊π·Gıfi®, #fiŸ∏b◊fi® #fi÷ ◊πH ÔKbÁ“Ï®.
#ÒZPA“Kb Gı÷ - Á“b÷› #V◊Á“d˙bÍ® ÔK§aZ dfiŸÛKg˙db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ (252) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥b#b÷ Á“”÷T® Gı÷ - ÆSKgb¥b, dø¥bgb¥b,
dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ c“®¨b T›fi÷ &Îd ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷ fiZb÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï Z◊ ÆSKdø¥b (Pd•) gb¥b #ÆSKbdø¥b (ÔK˙”bÏ gb¥b)
Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Á÷“ fi Zb÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï ˙÷c“fib Æ”fi Á“Ï˙® ◊ ÷“ Gı÷. #÷˙b÷ ◊Ÿv“¥ #V◊bKŸ (253) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙¬b÷ Á“”÷T Gı÷. - œŸ∞ ZÒZŸ #b’c“Ø® «fib˙÷T
gb÷O˙®fi÷ PÆ∞ ØbK Gı÷. Kb˙Z Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d dv“c÷“˙®. Z÷ ”b÷K #fi÷ «bm d÷TØ® ÏP”Z ◊ ”b÷K. #Ø˙b ◊”÷Tb ◊ œŸ∞ #fi÷
Eb÷Ø® #¶ZPA“Kb. #SKbÏ÷ ◊ œŸ∞. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ Gı÷ ◊϶ZŸ dPTfi Gı÷. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ fiØ® ◊϶ZŸ
(250) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨b÷ Á“”÷T E÷ Dı÷dÁ÷“ :- Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® ◊ ‹˙·Gı Gı÷. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ ◊ fiØ® #fi÷ ‹˙·Gı ◊ fiØ®. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib
±>Eb #fi÷ gb˙Ø® ◊ ±>Eb (Dı÷d EÒc“fi ˙ø¨) Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® ±>Eb ◊Ÿv“¥ Gı÷. \PZ #b’c“Ø® œŸ∞ #fi÷ ∏bfib’c“ OŸÂØ® ◊ œŸ∞, ›SKb’c“ EbÏ
◊϶ZŸ gb˙Ø® fi®Eb (T®>« “bfi® Dı÷d) Á÷“Ê“Tb¶Á“ sÔKØ® fi®Eb ◊ gb˙Ø® g¶O. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊’ÏÂZ #fi÷ v“◊Ø® ◊ ˙¬fi® Eb…g¶O® #fi÷ ◊Ÿv“¥fi®
±>Eb #÷TE® fi® Dı÷d Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® fi®Eb #fi÷ gb˙Ø® fi®Eb. (Dı÷d ◊ Eb…g¶O® ÆdDı˙®. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Gı÷. \SKb’c“Ø® œŸ∞ #fi÷ dfiØ®
Dı˙bÆb) #÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® œŸ∞. ›SKb’c“ #÷d ƶÁ“V◊, Kb˙Z„, ◊ÏbA“dfib ◊ EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b.
(\PZØ®) &≥Z #fi÷ OŸÂØ® ◊ &≥Z. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„-sÔKØ® ◊ (254) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿ‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - "#PZ\Z' ◊b÷Zbfib
”®fi #fi÷ OŸÂØ® ◊ ”®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ ˙ø¨b÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ P◊ZbØ® ◊ ˙jbÏ÷ ƶ◊PÎdbfi ”b÷K Gı÷. "#fiŸ\Z' P◊Zbfi® Ædbfi
&ÀEb›db¶ &≥Z ”b÷K Gı÷ #fi÷ œŸg ÏÆ˙bÍb ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ &ÀEb›db¶ ƶ◊PÎdbfi "#˙\Z' P◊ZbØ® #b÷Gıb OŸÂ˙bÍb÷ "ÁŸ“Tb¶ObÏ' Á“T¶Á“ TOb “fibÏ.
&≥Z ”b÷K Gı÷ ◊ÏÒZŸ #œŸg ÏÆ ˙bÍb ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ ±>Eb›db¶ ◊ (255) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T E÷. Dı÷dÁ÷“ - Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πØd ◊Â
#˙fiZ #fi÷ ÏÆb’c“db¶ ◊ #˙fiZ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ ÆSK #fi÷ ◊Gı® ◊ ÆSK ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πØd ÆSK #fi÷ ◊Gı® #ÆSK
Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-sÔKØ® ◊ &≥Z #fi÷ OŸÂ ◊’ÏÂdfiØ® ◊ &≥Z. ”b÷K Gı÷ ›SKb’c“ EbÏ g¶O. ◊πdbÂ÷ ◊’ÏÂ(Z-Kb˙Z„ ◊ÏbA“dfib ◊ EbÏ
›SKb’c“ EbÏ g¶O. g¶O \Â˙b \÷›#÷. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙¬ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ Á“”÷T Gı÷ - Á÷“Ê“TbÁ“ ±>Eb›db¶ ◊ ±>Eb #fi÷ ‹˙gb˙Ø® ◊ ◊P˙‰ #fi÷ ƶ‹Á“bÏØ® ◊ ◊P˙‰. Á÷“Ê“TbÁ“ ‹˙gb˙Ø® ◊P˙‰
v“◊db¶ ◊ &≥Z ›SKb’c“ EbÏ g¶O. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T ◊϶ZŸ ƶ‹Á“bÏØ® #◊P˙‰ ›SKb’c“ EbÏ g¶O #÷d ◊Ÿv“¥b÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKb’c“Ø® &≥Z ”b÷Zb ØÁ“b &≥Z dfi˙bÍb Kb˙Z EbÏ Gı÷. œŸ∞ ˙¬fib EbÏ g¶O Á“”÷T Gı÷. Z÷ ◊πdbÂ÷ œŸPE ˙¬fib ◊ EbÏ g¶O
g¶O #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ƶÁ“V◊ ◊π∏b, WPÕ“, œ®TbEbÏ, ÔK˙”bÏ, ◊ÏbA“d. #÷d c“Ï÷Á“fib \Â˙b Kb˙Z ◊ÏbA“d ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶.
EbÏ EbÏ gb¶ObÁ“Ï® c“Ï÷Á“fi® Eb…g¶O® &ZbÏ® T÷˙® \÷›#÷. \÷dÁ÷“-sÔKØ® (256) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“b÷ÏÁ“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bdπ¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“
#˙fiZ ƶÁ“V◊Ø® &≥Z, sÔKØ® #˙fiZ ƶÁ“V◊Ø® #˙fiZ ›SKb’c“. dfi (Á“PTÁ“b) Zb “fib¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“, ˙£®¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“, d÷>∑“fib P˙¥bÂfi® Ædbfi
ƶ«¶j® ƈ‰b÷db¶ ◊Ÿv“¥b÷Dı ÆdDı˙b \÷›#÷ ˙ø¨b÷ fiP”. #bÁ“bÏfib ¸T˙bÍ® #÷Á“ ˙fi‹◊PZfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“ #÷d Dı EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ #bÁø“PZdb¶ ÆÏÍ #fi÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bdπ¸Tfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi, Zb “¸Tfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi, ˙£®¸Tfib Á“b÷ÏÁ“
Thanag/30
Ædbfi, d÷>∑“ P˙¥bÂfi® Ædbfi ˙fi‹◊PZfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi. Á“Ï˙bfi® PEÒZb, dfib÷∏˙‹ZŸfi® ◊πbPk Ø˙b ◊Ï Z÷ cˆ“Ï fi ØbK Z÷fi® PEÒZb,
(257) EbÏ ◊πÁ“bÏfib OŸÂ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b{“fi® S˙Ebfi÷ P«dbÏ® Ø˙b ◊Ï Z÷fi÷ cˆ“Ï Á“Ï˙bfi® PEÒZb Ø˙®. ◊πbk Á“bdgb÷O fib÷ P˙Kb÷O fi
√b˙b˙bÍb Á“b{“fi® GıbT√b˙b˙bÍb, Á“b{“√b˙b˙bÍb, Á“b{“fib ÆbÏgbOfi÷ ØbK Z÷ PE>Zb, #bZµKbfifib EbÏ T¨Â Gı÷-#bA“Òc“ Á“Ï˙Ÿ¶. œb÷Á“ Á“Ï˙b÷, #b¶ÆŸ
√b˙b˙bÍb. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Pg¨Ÿ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ S˙Eb √b˙b˙bÍb ◊b “˙b, P˙Tb◊ Á“Ï˙b÷.
]ŸÂfi® Ædbfi-Kb˙Z„ ÆbÏ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Ædbfi. S˙Eb√b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Ïb…sµKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, KØb-P”>ÆbfiŸ«¶j®, dø¥bfiŸ«¶j®,
Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ ÆbÏ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷ #÷Ê“T÷ Á“’≤“fi Á“db÷|fi÷ g÷c“fibÏ ‹Z÷KbfiŸ«¶j®, ƶϨÂbfiŸ«¶j®. Ïb…sµKbfifib EbÏ T¨Â Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
”b÷K Gı÷. GıbT √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ Á“b{“√b˙b˙bÍb]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ P”>Æb’c“ c“b÷¥b÷db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“db¶ #SKÒZ ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®, P”>Æb’c“ «jb c“b÷¥b÷db¶
Gı÷. #÷Ê“T÷ dµKd •÷®fiŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b{“ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ «”yP˙j ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®. P”>Æb’c“ #jd Á“bKdb¶ jd «ŸP∞Ø® #Ø˙b #¿KŸc“K
GıbT √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #÷Ê“T÷ Á“d-g÷c“fidb¶ #ÆdØ ”b÷K Gı÷. ÆbÏ dbÊ÷“ ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®. dÏ Ɵj® P”>ÆbØ® Áø“SKb÷ dbÊ÷“ ◊HbZb◊ fi Á“Ï˙Ÿ¶.
√b˙b˙bÍb Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ S˙Eb √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #÷Ê“T÷ Á“≤“b÷Ï Á“db÷|fi÷ jdµKbfi ‹˙v“◊, T¨Â, #bT¶«fi #fi÷ #fiŸ◊π÷¨b v“◊ EbÏ ◊c“b÷Ø®
g÷c“fibÏ ”b÷ZŸ¶ fiØ®. PEÒZfi®K Gı÷. #b∏bP˙EK, #◊bKP˙EK, P˙◊bÁ“P˙EK, ƶ‹ØbfiP˙EK.
(258) Zø ˙fi‹◊PZ Á“bPKÁ“ EbÏ ◊πÁ“bÏ fib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ jdµKbfifib¶ EbÏ T¨Â Á“”÷T Gı÷. - #b∏bÏŸPE, PfiÆOÏŸPE, ƈ‰ÏŸPE,
#Oπ«®Dı, dˆT«®Dı, ◊˙«®Dı, #fi÷ ‹Á¶“j«®Dı. #˙Ob∑“-ÏŸPE, jdµKbfifib EbÏ #bT@«fi Gı÷. - ˙bEfib, ◊ø·Gıfib,
(259) EbÏ Á“bÏÂb÷#÷ fiÏÁ“db¶ fi˙®fi &S◊≥ fi…ÏPKÁ“ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ ◊’Ï˙Zfib #fi÷ #fiŸ◊π÷¨b. jdµKbfifi® EbÏ gb˙fib#b÷ Gı÷, #÷Á“S˙bfiŸ◊π÷¨b,
œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“ #PfiSKbfiŸ - ◊π÷¨b, #œÏÂbfiŸ◊π÷¨b, ƶÆbÏbfiŸ◊π÷¨b.
fiÏTb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T fi…ÏPKÁ“ SKb¶ ØZ® ◊π√T ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ œŸaTµKbfifib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ◊øØÁ“S˙P˙ZÁ“ ÆP˙EbÏ®,
Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gı® Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ œ®]π #÷Á“S˙ P˙ZÁ“ #P˙EbÏ®, ƈId-PA“Kb #Pfi˙øPÎ. ÆdŸ§·Gı≥PA“Kb ◊πPZ◊bPZ
#b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. fiÏÁ“gˆPddb¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T fi…ÏPKÁ“ œŸaT µKbfifib¶ EbÏ T¨Â Gı÷, - #ÔKK, #ƶdb÷”, P˙˙÷Á“, ÔKŸSÆO. œŸaT
fiÏÁ“◊bTb÷ ˙ ÷“ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: #bA“bÒZ Ø˙b ◊Ï dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ DıVc“® #b˙˙bfi® µKbfifib EbÏ #bT@«fi Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¨db, PfiddSÆ, døcŸ“Zb #fi÷ ÆÏTZb.
›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. fiÏÁ“gˆPddb¶ fi˙®fi &S◊≥ œŸaT µKbfifi® EbÏ gb˙fib#b÷ Gı÷. #fiÒZ˙PZZbfiŸ◊π÷¨b, P˙◊’ÏÂbdbfiŸ◊π÷¨b,
ØK÷T fi…ÏK’Á“ fiÏÁ“˙÷c“fi®K Á“dfib ¨®Â fi Ø˙bØ® ˙÷c“fib ˙÷c“® T®j® fi #œŸgbfiŸ - ◊π÷¨b, #◊bKbfiŸ◊π÷¨b.
”b÷˙bØ®, #fi÷ Z÷ Á“dfi® PfiDıÏb fi ”b÷˙bØ® ›·Gıb Á“Ï˙b ◊Ï ◊ dfiŸÛK (262) c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ (A“d dKbc“b) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷›
Tb÷Á“db¶ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ fiÏÁ“bKŸ Á“d ¨®Â fi ÆbdbÒK c÷“˙ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› c÷“˙b÷db¶ ‹fibZÁ“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› c÷“˙ ◊ŸÏb÷P”Z ”b÷K
”b÷˙bØ®-Kb˙Z„-#b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷. fiØ® #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® fi˙®fi &S◊≥ Gı÷, Á“b÷› c÷“˙ ‹ZŸPZ◊b≤“Á“ ”b÷K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ƶ˙bÆ (d…ØŸfi dbÊ÷“
fi…ÏPKÁ“ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b ◊Ï ◊ #b˙˙bdb¶ Æ”Pfi˙bÆ) Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› c÷“˙ c÷“˙b÷fi® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› c÷“˙
ÆdØ ØZb÷ fiØ®. dfiŸÛKfibÏ® #Ø˙b PZK∂E ¬® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› dfiŸÛK #Ø˙b
(260) Æbµ˙®fi÷ EbÏ Æb “®#b÷ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷ ◊”÷Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“V◊÷ PZK∂E ◊ŸÏŸ¥ c÷“˙® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› dfiŸÛK #Ø˙b PZK∂E ◊ŸÏŸ¥
Gı÷. #÷Á“ «÷ ”bØP˙‹ZbÏfi®, «÷ ‰Â ”bØP˙‹ZbÏ˙bÍ®, #÷Á“ EbÏ”bØ dbfiŸ¥® #Ø˙b PZK∂Efi® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷.
P˙‹ZbÏfi®. (263-264) EbÏ Á“¥bK Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-A“b÷jÁ“¥bK, dbfiÁ“¥bK,
(261) µKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. #bZµKbfi, Ïb…sµKbfi, jdµKbfi, dbKbÁ“¥bK, #fi÷ Tb÷gÁ“¥bK. Z÷ EbÏ÷ Á“¥bK fibÏÁ“-Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷db¶ #÷Ê“T÷
œŸaTµKbfi. Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷db¶ dÍ÷ Gı÷.
#bZµKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. #dfib÷∏ ˙‹ZŸfi® ◊πbPk Ø˙b ◊Ï Z÷fi÷ cˆ“Ï A“b÷jfib EbÏ #bjbÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bSd◊πPZP{“Z, ◊Ï◊πPZP{“Z,
Thanag/31
ZcŸ“gK ◊πPZP{“Z #◊πPZP{“Z. Z÷ A“b÷jfib EbÏ #bjbÏ fi…ÏPKÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ (267) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ¸Í Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› Á“bEŸ¶ ”b÷˙b ◊Ï ◊Â
ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ dÍ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„-Tb÷gfib ◊ EbÏ #bjbÏ Øb÷ ¶Ÿ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› Á“bEŸ¶ ”b÷˙b ◊Ï ◊ #PjÁ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› ◊bÁŸ¶“
Gı÷. dbfi, dbKb, Tb÷gfib EbÏ #bjbÏ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ \Â˙Ÿ¶. ”b÷˙b ◊Ï ◊ Øb÷ Ÿ¶“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› ◊bÁŸ¶“ ”b÷˙b ◊Ï #PjÁ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷.
EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® A“b÷jfi® &S◊PÎ ØbK Gı÷- ¨÷‰fib PfiPdÎØ®, ˙‹ZŸfib #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•ŸZ #fi÷ ˙KØ® #V◊ ”b÷˙b
PfiPdÎØ®, œÏ®Ïfib PfiPdÎØ® #fi÷ &◊Pjfib PfiPdÎØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ c¶“ “Á“b÷fi® GıZb¶ ◊ Øb÷ “b d®≤“b ¸Ífi® Ædbfi #V◊ &◊œdb’c“ OŸÂ˙bÍb ØbK Gı÷. #b
#◊÷¨b#÷ fibÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„- ◊πdbÂ÷ EbÏ÷ g¶O ÆdDı˙b.
Tb÷gfi® &S◊PÎ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏØ® ØbK Gı÷. Z÷ dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷gfi® (268) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ÆSK Á“”÷T Gı÷ - Á“bKbfi® ÏŸ◊ ÆSK, gb¥bfi®
&S◊PÎ fibÏÁ“-º˙b÷Ø® T›fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jbdb¶ \Â˙®. ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK, gb˙b÷fi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK, gb¥bfi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® A“b÷j Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZbfiŸ«Òj® A“b÷j, gb˙b÷fi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ÆSK, #P˙ƶ˙bc“ Kb÷OÏŸ◊ ÆSK. EbÏ ◊πÁ“bÏfib dø¥b˙bc“
#◊πSKbpKbfi A“b÷j, ◊πSKbpKbfib˙Ï A“b÷j, ƶ≈˙Tfi A“b÷j. #b EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Á“bKbfi® ˙A“ZbÏŸ◊ dø¥b˙bc“, gb¥bfi® ˙A“ZbÏŸ◊ gb˙b÷fi® ˙A“ZbÏŸ◊ P˙ƶ˙bc“
A“b÷j fibÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷db¶ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ Tb÷g ◊ Kb÷OÏŸ◊ dø¥b˙bc“.
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «c“b º˙b÷db¶ \Â˙Ÿ¶. EbÏ ◊πÁ“bÏfib A“b÷j Á“”÷ Gı÷- EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷, dfi-◊πPÂjbfi, ˙Efi-◊πPÂjbfi,
#bgb÷OPfi˙PZZ, #fibgb÷OPfi˙PZZ, &◊œb¶Z A“b÷j, #fiŸ◊œb¶Z A“b÷j. #b EbÏ÷ Á“bK◊πPÂjbfi #fi÷ &◊Á“ÏÂ-◊πPÂjbfi. #÷ EbÏ÷ ◊πPÂjbfi fibÏÁ“-Kb˙Z„
◊πÁ“bÏfib A“b÷j fi…K’ÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Æd‹Z º˙b÷db¶ ”b÷K Gı÷. #÷d ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Æd‹Z ◊¶E÷§ÒsK c¶“ “Á“db¶ \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷.
◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Tb÷g \Â˙b. fibÏÁ“b÷Ø® ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. Dı÷dÁ÷“-dfiÆŸ◊πPÂjbfi Kb˙Z„ &◊Á“Ï Ɵ◊πPÂc“bfi. #b ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“ ˙…dbPfiÁ“
EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® º˙b÷#÷ #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- ÆŸj®fib ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷db¶ Kb˙Z„ &◊Á“Ï Ɵ◊πPÂjbfi. #b ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“
A“b÷jØ®, dbfiØ®, dbKbØ® #fi÷ Tb÷gØ®. fibÏÁ“b÷Ø® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷ Dı Á“”÷˙Ÿ¶. ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷db¶ ”b÷K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib cŸ“Û◊πPÂjbfi Á“”÷T
#÷˙® Dı Ï®Z÷ EKfi Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ EKfi Á“Ïœ÷. #b EKfi ƶ«¶j® ‰Â c¶“ “Á“ Gı÷ - dficŸ“Û◊πP - jbfi„ Kb˙Z„ &◊Á“Ï cŸ“Û◊πPÂjbfi. fibÏÁ“Ø® ˙…dbPfiÁ“
ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EK Á“Kb÷|, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «¶j Á“Kb÷| ÆŸj® «jb ◊¶E÷§ÒsKb÷db¶ ”b÷K Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ &c“®ÏÂb Á“Ï® Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ (268) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊πØd ˙bZbTb◊db¶
◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi Á“KŸ∂ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ PfiDıÏb Á“Ï® Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ gs TbO÷ Gı÷ ◊϶ZŸ Æ”˙bÆZ® #gs DıÂbK Gı÷, Á“b÷› Æ”˙bÆØ® gs TbO÷
#fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db¶ ""&◊EK-Kb˙Z„- Gı÷ ◊ ◊πØd PdTfidb¶ #gs TbO÷ Gı÷, Á“b÷› ◊πØd PdTfidb¶ ◊ gs
PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷.'' #÷d ‰Â-‰Â c¶“ “Á“ ÆdDı˙b. ”b÷K Gı÷ #fi÷ Æ”˙bÆØ® ◊ gs TbO÷ Gı÷, Á“b÷› ◊πØd PdTfidb¶ ◊ gs
(265) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ◊πPZdb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆdbPj ◊πPZdb, fiØ® TbOZb #fi÷ Æ”˙bÆØ® ◊ gs fiØ® TbOZb. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥
&◊jbfi ◊πPZdb, P˙˙÷Á“ ◊πPZdb #fi÷ ÔKŸSÆO ◊πPZdb. EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ \÷fibÏ #ÒKfib ◊b◊fi÷ fi”®> \÷fibÏ, #ÒKfiŸ¶
◊πPZdb#b÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-gsb, ÆŸgsb, d”bgsb, Æ˙Zb÷gsb. ◊πPZdbfib ◊b◊ \÷fibÏ ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊bfi fi”®> \÷fibÏ, ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊b◊ \÷fibÏ #fi÷ #ÒKfiŸ¶ ◊Â
#b ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - ¨ŸPsÁ“bdb÷Á“◊πPZdb, d”PZÁ“bdb÷Á“ ◊πPZdb, ◊b◊ \÷fibÏ, ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊b◊ fi”®> \÷fibÏ #fi÷ #ÒKfiŸ¶ ◊b◊ ◊ fi”®> \÷fibÏ.
K˙dµKb #fi÷ ˙ÈdµKb. EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb Á“ÏZb÷ fiØ®
(266) EbÏ #º˙ #§‹ZÁ“bK Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK, ◊ «®\fib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› ◊b÷Zbfib #fi÷ «®\fib ◊b◊fi®
#jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. EbÏ #ÏŸ◊® #§‹ZÁ“bK &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb fi Á“Ï÷ «®\fib ◊b◊fi®
Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, #fi÷ ◊ &c“®ÏÂb fi Á“Ï÷. #÷d EbÏ g¶O \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷,
º˙b§‹ZÁ“bK. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“Ï÷ Gı÷, «®\fib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®.
Thanag/32
Á“b÷› «®\fib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“Ï÷ Gı÷, ◊ ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®. Æb÷d, Kd, ˙…•d #fi÷ ˙v“Â. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“fib #ÒZÏØ® #·KŸZ÷ÒsÆŸj®
Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fib ◊b◊fi÷ ◊ œb¶Z Á“ÏZb÷ EbÏ EbÏ Tb÷Á“◊bT ÆdDı˙b. #b ◊πdbÂ÷ Æb…jd÷|Òs, ÆfiSÁŸ“dbÏ, «πŒ,
fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ Eb…g¶O® \Â˙®. d”bœŸA“ #fi÷ ◊πbÂZ÷Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷ Ædbfi fibd˙bÍb Gı÷. #fi÷ ›œbfi,
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #bÆfiØ® ±gb db”÷Òs, TbÒZÁ“Æ Æ”‹‰bÏ #fi÷ #·KŸZ÷Òsfib Ædbfi fibd˙bÍb Gı÷. ˙bKŸ-
ØbK Gı÷, fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“Zb÷ fiØ®, Á“b÷› «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“ Gı÷, ÁŸ“dbÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“bT, d”bÁ“bT, ˙÷T@« #fi÷ ◊πg¶Dıfi.
◊ ◊b÷Z÷ ±gb ØZb÷ fiØ®. ◊b÷Z÷ ±gb ØbK Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b (271) EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ Gı÷,-g˙fi˙bÆ®, ˙bÂÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZÛÁ“,
c÷“ Gı÷, Á“b÷› ‹˙K¶ ±gb÷ ØZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“Zb÷ fiØ®. EbÏ P˙dbfi˙bÆ®.
◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷. «®\ ◊bÆ÷ (272) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πdb Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- sÔK◊πdbÂ,
˙¶c“b˙Zb÷ fiØ®, Á“b÷› ◊Ÿv“¥ «®\ ◊bÆ÷ ˙¶c“b˙÷ Gı÷ ◊ ◊b÷Z÷ ˙¶c“fi Á“ÏZb÷ fiØ®. ¨÷‰◊πdbÂ, Á“bT◊πdb #fi÷ gb˙◊πdbÂ.
Z÷dDı Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷ fi÷ «®\ ◊bÆ÷ Á“Ïb˙÷ Gı÷, Á“b÷› ◊Ÿv“¥ (273) EbÏ ◊πjbfi ’c“<Ÿ“dbÏ®#b÷ Gı÷, - v“◊b, v“◊b¶œ, ÆŸv“◊b #fi÷
‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ fiP” #fi÷ #ÒK ◊bÆ÷ Á“Ïb˙÷ fiP”. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ÆSÁ“bÏ, v“◊˙Z®. EbÏ ◊πjbfi P˙UŸZÁŸ“dbÏ®#b÷ Á“”÷T Gı÷. - PE‰b, PE‰Á“fiÁ“b œZ÷Ïb
ÆÒdbfi, ◊ˆ\ ˙bEfib ◊πPZ◊π·Gıfib ƈ‰bØ ˙O÷Ï÷fi® Eb…g¶O® Ædº T÷˙® #fi÷ Æb…c“bPdfi®.
\÷›#÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Á“b÷› ƈ‰jÏ ”b÷K Gı÷ #jjÏ fiØ® (274) c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“fi® dµKd ◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® EbÏ
”b÷Zb. Á“b÷› #Ø]Ï ”b÷K Gı÷ ƈ‰]Ï fiØ® ”b÷Zb. Á“b÷› ƈ‰jÏ ◊ ”b÷K Gı÷ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® dµKd ◊’Ï¥c“fi®
#fi÷ #ØjÏ ◊ ”b÷K Gı÷ Á“b÷› ƈ‰jÏ ◊ fiØ® #fi÷ #ØjÏ ◊ fiØ® c÷“˙®#b÷fi® EbÏ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Gı÷.
”b÷Zb. (275) ƶÆbÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, - sÔK ƶÆbÏ, ¨÷‰ ƶÆbÏ Á“bT
(270) #ÆŸÏ÷Òs #ÆŸÏÁŸ“dbÏ ÏbDı EdÏfib EbÏ Tb÷Á“◊bT Á“”÷T Gı÷, ƶÆbÏ #fi÷ gb˙ƶÆbÏ.
Dı÷dÁ÷“-Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ #fi÷ ˙…•d #÷ ◊πdbÂ÷ «T®Òsfib ◊ Æb÷d, (276) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πbKP_Z Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-∏bfi ◊πbKP_Z,
Kd, ˙…•d #fi÷ ˙ÏŸÂ EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. jÏÂ÷Òsfib Á“bT◊bT, Á“b÷T◊bT, c“œfi ◊πbKP_Î, Eb’ω ◊πbKP_Î, ÔKaZ Áø“SK ◊πbKP_Î. EbÏ ◊πÁ“bÏfib
œ…T◊bT #fi÷ œ¶√◊bT EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gˆZbfiÒc“fib Á“bT◊bT, ◊πbKP_Î Á“”÷T Gı÷, Dı÷d ◊’ÏÆ÷˙fib◊πbKP_Î, ƶKb÷Dıfib ◊πbKP_Î,
Á“b÷T◊bT, œ…T◊bT #fi÷ œø¶√◊bT EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gˆZbfiÒc“fib #bÏb÷◊Â◊πbKP_Î, ◊bÏbPE>Z◊πbKP_Î.
Á“bT◊bT, Á“b÷T◊bT, œ¶√◊bT #fi÷ œ…T◊bT #÷d EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. (278) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“bT Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-◊πdbÂÁ“bT
˙÷Ÿc÷“˙fib PE‰, P˙PE‰, P˙PE‰◊¨, #fi÷ PE‰◊¨ EbÏ Gı÷. ”’ÏÁ“bÒZfib, KØbKŸPfi˙øPZÁ“bT, dÏÂÁ“bT, #∞bÁ“bT.
◊πg, ÆŸ◊πg, ◊πgbÁ“b¶Z #fi÷ ÆŸ◊πgbÁ“b¶Z EbÏ Gı÷. ”’Ï‹Æ”fib ◊πgŸ. ÆŸ◊πgŸ (279) ◊Ÿc„“OTb÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊’ÏÂdfi Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ :-
ÆŸ◊πgbÁ“b¶Z, ◊πgbÁ“b¶Z EbÏ Gı÷. #§‘fiPœ√fib Z÷Dı, Z÷DıPœ√, #fi÷ ˙Â◊’ÏÂbd, O¶j◊’ÏÂbd, ÏÆ◊’ÏÂbd, ‹◊œ◊’ÏÂbd.
Z÷Dı‹Á“bÒZ, ◊ˆÂ›Òsfib v“◊, v“◊b¶œ, v“◊Á“bÒZ #fi÷ v“◊◊πg P˙PœÕ“›Òsfib v“◊, (280) gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊”÷Tb #fi÷ Gı÷£b Z®Ø∂Á“Ïb÷
v“◊b¶œ, v“◊◊πg #fi÷ v“◊Á“bÒZ, DıTÁ“bÒZ, ›Òsfib DıT, DıTÏZ, DıTÁ“bÒZ PÆ˙bKfib EZŸKbd jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï® Gı÷. Dı÷d Á÷“ Æ˙Øb ◊πbÂbPZ◊bZØ®
#fi÷ DıT◊πg. #PdZOPZfib-S˙’ÏZOPZ, P¨◊πOPZT, PÆ>”OPZ #fi÷ P˙ÏdÂ, Æ˙Øb dø¥b˙bc“Ø® P˙ÏdÂ, Æd‹Z #c“Îbc“bfiØ® P˙ÏdÂ, Æ˙Øb
PÆ>”P˙A“dOPZ #PdZ˙b”fifib - S˙’ÏZOPZ, P¨◊πOPZ, PÆ>”P˙A“dOPZ, «P”fbc“bfi (◊’ÏOπ”) P˙ÏdÂ. Æd‹Z d”bP˙c÷“”b÷db¶ #”∂Zb gO˙bfi
PÆ>”OPZ. ˙÷T@«fib-Á“bT, d”bÁ“bT, #¶Dıfi #fi÷ ’ÏÕ“. ◊πg¶Dıfifib Á“bT, EbZŸKbd jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Æd‹Z ◊πbÂbPZ◊bZØ® Pfi˙øÎ Ø˙Ÿ¶-
d”bÁ“bT, ’ÏÕ“, #fi÷ #¶Dıfi. ]b÷¥fib-#b˙Z, ÔKb˙Z, fiÒUb˙Z #fi÷ d”bÒUb Kb˙Z„-Æd‹Z ◊’ÏOπ”Ø® P˙ÏdÂ.
˙v“ #fi÷ ˙…•dÂ. ›œbfi÷>sfib Æb÷d, Kd, ˙…•d #fi÷ ˙v“Â. ›œbfi÷>sfib (281) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® cŸ“OPZ#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fi…ÏPKÁ“ cŸ“OPZ,
Thanag/33
PZK‘Kb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ, dfiŸÛK cŸ“OPZ, c÷“˙ cŸ“OPZ. EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÆŸOPZ Á“”® Gı÷, Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. #œb÷Á“b, P˙dTb, ÆŸ◊πgb #fi÷ ÆŸc“œfib
Dı÷d Á÷“- PÆ∞ ÆŸOPZ, c÷“˙ ÆŸOPZ, dfiŸÛK ÆŸOPZ, •÷{“ ÁŸ“Tdb¶ DıÒd T÷˙b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-œ¶√◊bTfib ◊ #Oπdb”÷¥®#b÷ Gı÷. fibO÷Òs fibOÁŸ“dbÏ-
Z÷ ÆŸOPZ. EbÏ cŸ“OPZ◊πbk Á“”÷T Gı÷ - fi…ÏPKÁ“ cŸ“OPZ◊πbk, PZK∂E cŸ“OPZ ÏbDı gˆZbfi¶c“fib Á“bT◊bT Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ÆŸfiÒc“b,
◊πbk dfiŸÛK cŸ“OPZ◊πbk, c÷“˙ cŸ“OPZ◊πbk. EbÏ ÆŸOPZ◊πbk Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- ÆŸgsb, ÆŸ\Zb ÆŸdfib. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-œ…T◊bTfib #OπdP”¥®#b÷ \Â˙®
PÆ∞ÆŸOPZ◊πbk Kb˙Z„ •÷{“ ÁŸ“Tdb¶ DıÒd◊πbk. \÷›#÷. Dı÷d ]ÏÂ÷Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
(282) ◊πØd ÆdKfib PDıfi fi® ◊πÁø“PZ#b÷ ¨®Â Ø› O› ”b÷K, Dı÷d c“P¨Â’c“œbfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® Kb˙Z„-]b÷¥ fibdfib ›Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® #OπdP”-
Á÷“-∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K, db÷”fi®K #fi÷ #¶ZÏbK Á÷“˙T∏bfic“œfi Dı÷fi÷ ¥®#b÷ \Â˙®. Dı÷ Ï®Z÷ gˆZbfi¶c“fib #OπdP”¥®#b÷fiŸ¶ Á“Øfi Á“K∂Ÿ Z÷ ◊πdbÂ÷
&S◊≥ ØKb Gı÷ #÷˙b #”∂ÒZ gO˙bfi Á÷“˙Í EbÏ ◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷. &ÎÏfib «jb ›Òs-Kb˙Z„ d”b]b÷¥ fibdfib ›Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi®
Dı÷d Á÷“ - ˙÷c“fi®K, #bKŸÛK, fibd #fi÷ Ob÷‰. ◊πØd ÆdK PÆ∞fi® EbÏ Á“d #OπdP”¥®#b÷ ÆdDı˙®.
◊πÁø“PZ#b÷ #÷Á“ ÆbØ÷ ¨®Â ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“ ˙÷c“fi®K #bKŸÛK, fibd #fi÷ P◊œbE÷Òs P◊œbEÏbDı Á“bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“dTb,
Ob÷‰. Á“dT◊πgb, &S◊Tb #fi÷ ÆŸc“œfib. #÷ ◊πdbÂ÷ d”bÁ“bTfi® ◊ \Â˙®.
(283) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ”b‹Kfi® &S◊PÎ ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“ Á“b¶›Á“ gˆZ÷Òs gˆZÏbDı ÆŸv“◊fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-v“◊˙Z®, «”yv“◊b
\÷›fi÷, «b÷T®fi÷, Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ ‹dÏ Á“Ï®fi÷. ÆŸv“◊b #fi÷ ÆŸgOb. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πPZv“◊fi® \Â˙®. K¨÷Òs K¨ÏbDı
(284) EbÏ ◊πÁ“bÏfib #¶ZÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“bÕ“b¶ZÏ ◊IdbÒZÏ, ◊ˆÂgsfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“- ◊Ÿ‰b, «”y◊Ÿ‰b, &Îdb, #fi÷
Tb÷”bÒZÏ, ◊π‹ZÏbÒZÏ; #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®, ¬®db¶ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ŸÏŸ¥db¶ ◊ EbÏ ZbÏÁ“b. #÷ ◊πdbÂ÷ K¨÷Òs d®gsfi® ◊ \Â˙®. Ïb¨Æ÷Òs Ïb¨ÆÏbDı
◊πÁ“bÏfib #ÒZÏ Á“”÷T Gı÷ - Á“b{“bÒZÏfi® Ædbfi, ◊IdbÒZÏfi® Ædbfi, g®dfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib fibd-◊xb, ˙ÆŸdPZ, Á“fiÁ“b,
Tb÷”bÒZÏfi® Ædbfi, ◊π‹ZÏbÒZÏfi® Ædbfi. ÏSfi◊πgb. #÷ ◊πdbÂ÷ Ïb¨Æ÷Òs d”bg®dfi® ◊ EbÏ #OπdP”¥® \Â˙®.
(285) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“dÁ“Ï (fib÷Á“Ï) Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- ’Á“≥Ï÷Òs ’Á“≥Ïfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-˙’ >“Æb, Á÷“ZŸdZ®,
’c“˙ÆgøZÁ“, KbOgøZÁ“, &·KZbgøZÁ“, Á“@«b “gøZÁ“. ÏPZÆ÷fib, #fi÷ ÏPZ◊πgb, #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á“≥Ï÷Òs ’Á>“◊ŸÏŸ¥fi® \Â˙®. ’Á>“◊ŸÏŸ¥÷Òs
(286) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T E÷, Dı÷d Á÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“ v“◊Ø® ’Á>“◊ŸÏŸ¥ÏbDı ÆS◊ŸÏŸ¥fi® EbÏ EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-Ïb÷P”®,
c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. OŸk Ï®Z÷ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb fiØ® Z÷ «ÁŸ“œ. Á÷“Ê“TbÁ“ OŸk fi˙PdÁ“b, fl®, #fi÷ ◊ŸÛ◊b˙Z®, #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á>“◊Ÿv“¥÷Òs d”b◊Ÿv“¥fi® \Â˙®.
v“◊Ø® c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πOÊ“ v“◊÷ Æ÷˙Zb fiØ® Z÷ Á“¥bKÁŸ“œ®T, d”b÷ÏO÷Òs d”b÷ÏOÏbDı #PZÁ“bKfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-
Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“v“◊÷ ◊ #fi÷ OŸk Ï®Z÷ ◊ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ◊πPZÆ÷˙fi gŸDıOb, gŸDıOb˙Z®, d”bÁ“·Gıb, #fi÷ ‹¸yÊ“b, #÷ ◊πdbÂ÷ d”bÁ“bKfi®
ÁŸ“œ®T. Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“ v“◊Ø® #fi÷ OŸk Ï®Z÷ ◊ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb fiØ®, Z÷ #OπdP”¥®#b÷ ◊ #÷ Dı fibdfi® \Â˙®. O¶j˙÷|Òs O¶j˙ÏbDı O®ZÏPZfi® EbÏ
‹fibZÁ“. #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-ÆŸ]b÷¥b, P˙dTb, ÆŸ‹˙Ïb, fi÷ ÆÏ‹˙Z®. #÷
(287) #ÆŸÏ÷Òs, #ÆŸÏÁŸ“dbÏÏbDı EdÏ÷Òsfib Æb÷d◊bT d”bÏb\fi® ◊πdbÂ÷ O®ZœKfi® ◊ \Â˙®.
EbÏ #OπdP”¥® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-1 Á“fiÁ“b, 2 Á“fiÁ“TZb, 3 PE‰OŸkb #fi÷ ≈Kb÷PZÛÁ÷“Òs ≈Kb÷PZÛÁ“ÏbDı E¶sfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶
4 ˙ÆŸ¶jÏb. #÷ ◊πdbÂ÷ Kdfi® ˙ÏŸÂfi® #fi÷ ˙…•d Tb÷Á“◊bTb÷fi® ◊ #÷ Dı fibdEÒs◊πgb, ≈Kb÷SÆfibgb #PEdbT®, #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb. ƈKfi® EbÏ #Oπ-
fibd˙b® EbÏ EbÏ #OπdbP”¥®#b÷ Gı÷. ˙…Ïb÷Efi÷>s ˙…Ïb÷EfiÏbDı «PTfib Æb÷d dP”¥®#b÷ Gı÷. :- ƈK◊πgb, ≈Kb÷SÆfibgb, #PEdbT®, #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb.
fibdfib Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”P¥#b÷ Gı÷. Pd‰Á“b, ÆŸgsb, P˙UŸZb #fi÷ #¶ObÏÁ“ fibdfib d”bOπ”fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-P˙≈Kb,
#œfi® #÷ ◊πdbÂ÷ Kd, ˙…•d #fi÷ ˙ÏŸÂ Tb÷Á“◊bTb÷fi® EbÏ EbÏ ˙…DıK¶Z® DıK¶Z® #fi÷ #◊ÏbPDıZb. #÷˙® Ï®Z÷ «jb d”bOπ”b÷fi®, Kb˙Z„
#OπdP”¥®#b÷ E÷. fibOÁŸ“dbÏ÷Òs, fibOÁŸ“dbÏfib Ïb\ jÏÂ÷Òsfib Á“bT˙bT gb˙Á÷“ZŸ fibdfib Gı÷£b Oπ”fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“fib
Thanag/34
Tb÷Á“◊bT Æb÷d d”bÏb\fi® EbÏ #Oπd”®¥®#b÷ Gı÷ - Ïb÷P”®, dc“fib, PE‰b #◊πPZƶT®fi, dbfi#◊πPZƶT®fi, dbKb#◊πPZƶT®fi, Tb÷g#◊πPZƶPTfi Gı÷.
#fi÷ Æb÷db #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…•˙ Ɵj® \Â˙Ÿ¶. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷Òsfib ◊πPZƶT®fi, Á“bK◊πPZƶT®fi ›§ÒsK◊πPZƶT®fi. #◊πPZƶT®fi ◊ŸÏŸ¥ ˙O EbÏ
Tb÷Á“◊bT Æb÷d d”bÏbDıfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷ ◊øPØ˙®, Ïbfi®, ÏDıfi® #fi÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ dfi#◊πPZƶT®fi ˙Efi#◊πPZƶT®fi, Á“bK#◊πPZÆƶT®fi,
P˙UŸZ, #÷ ◊πdbÂ÷ œ÷¥ Tb÷Á“◊bTb÷fi® Kb˙Z„ ˙ÏŸÂ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ›§ÒsK#◊πPZƶT®fi.
(288) Ob÷ÏÆ P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ cˆ“j, c“”®>, ]®, db√Â. §‹fi‘j (293) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷Tb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥
P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ - Z÷T ]®, EÏ«®, db√ d”b P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ - «bm˙øPÎØ® c“®fi #fi÷ #b¿K¶ZÏ ˙øPÎØ® ◊ c“®fi #Ø˙b ◊”÷Tb c“®fi #fi÷
dj, db¶Æ, dU, db√Â. ◊Gı® c“®fi Á“b÷› «bm˙øPZØ® c“®fi ◊ #b¿K¶ZÏ ˙øPZØ® #c“®fi #Ø˙b ◊”÷Tb
(289) Áˆ“Ê“bObÏ Oø” EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ OŸ¡Z ◊πÁ“bØ® c“®fi. ◊Gı® #c“®fi #÷Á“ «bm˙øPZØ® #c“®fi #fi÷ #¶ZÏ˙øPZØ® c“®fi #Ø˙b
#b˙øZ #fi÷ OŸ¡Z fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ OŸ¡Z-◊πÁ“bÏØ® #b˙øZ ◊”÷Tb #c“®fi ◊Gı® c“®fi˙ #÷Á“ «bm˙øPÎØ® #c“®fi #fi÷ #¶ZÏ˙øPÎØ® #c“®fi
◊϶ZŸ #OŸk fbÏ˙bÍŸ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ #OŸk-◊πÁ“bÏØ® ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ #Ø˙b ◊”÷Tb ◊ #c“®fi. #fi÷ ◊Gı® ◊ #c“®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷
OŸk fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ#OŸk-◊πÁ“bÏØ® ÏP”Z Gı÷ #fi÷ OŸk - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œÏ®ÏØ® Ïb¶Á“ “b Dı÷˙b÷ #fi÷ #¶ZÏ˙øPÎØ® ◊ c“®fi-Á“bKÏ. #÷Á“
fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OŸk ◊ŸÏŸ¥ «bm ˙øPÎØ’c“fi ◊ #b¶ZÏ ˙øPÎØ® #c“®fi-P”@dZ˙bÍb÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
Gı÷ #fi÷ OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OŸk Gı÷ ◊϶ZŸ #OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #c“®fi-◊ŸÕ“ #fi÷ #¶Z϶O ◊’ÏÂbdØ®-c“®fi-Á“bKÏ, #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi-
#OŸk Gı÷ ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #OŸk Gı÷ #fi÷ #OŸk÷§Òs Gı÷. dDı«ˆZ #fi÷ #¶Z϶O ◊’ÏÂbdØ® #c“®fi-œˆÏ˙®Ï ?
Áˆ“Ê“bObÏ œbTb-EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷-Á“b÷› œbTbOŸk Gı÷, EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ dPTfi
#÷Ê“T÷ ◊πÁ“bÏb’c“Ø® #b˙øÎ Gı÷ #fi÷ OŸk fbÏ˙bÍ® Gı÷. Á“b÷› œbTb OŸk Gı÷ - ˙¬b’c“Ø® c“®fi - Á“b÷› #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ˙¬b’c“Ø® #c“®fi-v“◊˙bÍb÷.
◊϶ZŸ OŸkfbÏ˙bÍ® fiØ®. Á“b÷› œbTb #OŸk Gı÷ - ◊πb¶Á“bÏb’c“Ø® #b˙øZ fiØ® Á“b÷› #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ dT®fi ˙¬b’c“ ˙ ÷“ c“®fiv“◊˙bÍb÷ Á“b÷› #÷Á“
fi÷ OŸk fbÏ˙bÍ® ◊ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ¬®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. #÷ œÏ®ÏØ® #c“®fi-◊ŸÕ“ #fi÷ •÷{“ ˙¬b’c“ ˙ ÷“ #c“®fi v“◊˙bÍb÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib
#b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ OŸkb #÷Ê“T÷ ˙¬b˙øZb Gı÷ #fi÷ OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ OŸk ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ dfiØ® ◊ c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi
Gı÷. ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsKb fiØ®. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ ˙¬b’c“Ø® #fib˙øZ Gı÷. ◊϶ZŸ ◊ dfiØ® #c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ dfiØ® c“®fi Gı÷. #÷Á“
OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ - Gı÷. ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ œÏ®ÏØ® #c“®fi #fi÷ dfiØ® ◊ #c“®fi Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ -
- #fi÷ #OŸk§ÒsK Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ ƶÁ“V◊Ø® ◊ c“®fi #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ƶÁ“V◊Ø®
(290) #˙Ob”fib EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. sÔKbOπb”fib ¨÷‰b˙Ob”fib #c“®fi. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ ƶÁ“V◊Ø® c“®fi. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi #fi÷
Á“bTb˙Ob”fib gb˙b˙Ob”fib. ƶÁ“V◊Ø® ◊ #c“®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷
(291) EbÏ ◊π∏Pk#b÷fi÷ #¶O«bm Á“”® Gı÷. Dı÷d Á÷“ E¶s◊π∏Pk, ◊π∏bØ® ◊ c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ◊π∏bØ® •÷{“ Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ®
ƈK◊π∏Pk, Dı@«ˆf®◊ ◊π∏Pk f®◊ÆbÏO ◊π∏Pk. #c“®fi ◊ ◊π∏bfi® c“®fi Gı÷. Z÷dDı #÷Á“ œÏ®ÏØ® #fi÷ ◊π∏bØ® «≥÷Ø® #c“®fi
Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ E¨Ÿfib Z÷DıØ® ◊Â
‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ :1fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ”®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ K¨Ÿfib Z÷DıØ® ”®fi Gı÷. Z÷dDı #÷Á“ œÏ®Ï
&o÷ÆÁ“ : 2 #fi÷ E¨Ÿfib Z÷Dı, «≥÷Ø® #c“®fi Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ c“®fi œ®TbEbÏ, c“®fi
(292) ◊πPZƶT®fi (Á“¥bKfib÷ PfiÏb÷j Á“Ï˙b˙bÍb) ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ÔK˙”bÏ, c“®fi ◊ÏbA“d, c“®fi, ˙øPÎ, c“®fi \PZ, c“®fi gbÆ® c“®fib˙gbÆ®, c“®fi
Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ A“b÷j◊πPZƶT®fi, dbfi◊πPZƶT®fi, dbKb◊πPZƶT®fi Æ÷˙® #fi÷ c“®fi ◊’Ï˙bÏfib EbÏEbÏ gb¶Ob \Â˙b.
Tb÷g◊πPZƶT®fi. #◊πPZƶT®fi ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ A“b÷j (294) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Á“”÷T Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - Á“b÷›
Thanag/35
(¨÷‰Ø®) #bK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ fi Á“Ï˙bØ®) #bK. Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #bK ◊ŸÏŸ¥ ˙O ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ”bØ®fib ◊ #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb
#fi÷ (◊b◊Á“d Á“Ï˙bØ®) #fibK. Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #fibK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ fi Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ d¶c“ ◊϶ZŸ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ Gı÷ #fi÷
Á“Ï˙bØ®) Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #fibK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ Á“Ï˙bØ® ◊Â) #fibK #÷ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ Gı÷ ◊϶ZŸ
◊πdbÂ÷ 2 #bK◊’ÏÂPZ, 3 #bKv“◊, 4 #bKdfi, 5 #bKƶÁ“V◊, 6 ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙O ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷.
#bK◊π∏b, 7 #bKWPÕ“, 8 #bKœ®TbEbÏ, 9 #bKÔK˙”bÏ, 10 ”bØ®fib #b EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #÷Á“ døO Gı÷ #fi÷ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ døO
#bK◊ÏbA“d, 11 #bK˙øPÎ, 12 #bK\PZ, 13 #bKgb¥®, 14 Gı÷ ◊϶ZŸ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ døO Gı÷ #fi÷ døO dfi˙bÍb÷ ◊ Gı÷. #÷Á“
#bKb˙gb¥®, 15 #bK◊KbK, 17 #bK◊’Ï˙bÏ, 18 #bKgb˙˙bÍb døO Gı÷ ◊϶ZŸ ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ ""døO #fi÷
◊ŸÏŸ¥fib ◊ EbÏ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. gsdfi˙bÍb'' #÷d EbÏ g÷c“ ÆdDı˙b. ”bØ®fib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“
(295) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¥g Á“”÷T Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - \PZƶ◊≥, Gı÷-#÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ d¶c“
ÁŸ“Tƶ◊≥, «Tƶ◊≥ #fi÷ v“◊ƶ◊≥. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Gı÷, dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ #fi÷
\PZƶ◊≥ Kb˙Z„ v“◊ƶ◊≥. «®º Ï®Z÷ ◊ ˙ø¥gfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷. Z÷ #b ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ ""ƶÁ“[Â #fi÷ gs
◊πdbÂ÷ #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ÁŸ“Tƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ ÁŸ“Tƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ dfi˙bÍb÷'' #÷ EbÏ g÷c“ Gı÷.
\PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ #fi÷ ÁŸ“Tƶ◊≥ ◊ Gı÷. #÷Á“ (286-300) ObØb :- gs ”bØ®fib T¨Â÷-djfi® Ob÷Í®fi® Ædbfi
\PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ ÁŸ“Tƶ◊≥ ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ P◊>OT-#b¶√b÷˙bÍb÷, #fiŸA“dØ® ◊ZT®, ÆŸ¶c“Ï #fi÷ Tb¶«® ◊ˆ¶Gı “®˙bTb÷ #fi÷
EbÏ gb¶Ob Ædº T÷˙b \÷›#÷. &≥Z d‹ZÁ“ #b’c“Ø® Æ˙b∂O ÆŸ¶c“Ï gs ”bØ® j®Ï ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. d¶c“
˙ø¥g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ”bØ®fib T¨Âb÷-E¶ET ‹ØˆT #fi÷ aKb¶Á“ ◊bZÍ® #fi÷ aKb¶Á“ db÷Ê“®
«Tƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ «Tƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ \PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ Ebd “®˙bÍb÷, ‹ØˆT d‹ZÁ“, ◊ˆ¶Gı, fiÁ“, c“b¶Z #fi÷ Á÷“œ˙bÍb÷ZØb PÆ>”fi® Ædbfi
◊ Gı÷ #fi÷ «Tƶ◊≥ ◊ Gı÷. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ «Tƶ◊≥ P◊>OT fi÷‰˙bÍb÷ ”bØ® d¶c“ (#j®Ï) ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. døO ”bØ®fiŸ¶ T¨Â
◊ fiØ®. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ˙ø¥g EbÏ :- Áˆ“œ œÏ®Ï #fi÷ Áˆ“œ Oπ®˙b˙bÍb÷, ◊bZÍ® Ebd “®, fi√, c“b¶Z #fi÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ v“◊ƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ Á÷“œ˙bÍb÷, gKg®Z, §‹ØÏ Á“Â, &Pf‘fiZb◊ˆ˙Á“ Odfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ ‹˙K¶ ‰‹Z
v“◊ƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ \PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ Gı÷ #fi÷ v“◊ƶ◊≥ #fi÷ #ÒKb÷fi÷ ‰bÆ c÷“˙b ˙bÍb÷ ”bØ® døO ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. ƶÁ“[Â ”bØ®fiŸ¶
◊ Gı÷. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ v“◊ƶ◊≥ ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ T¨Â-Dı÷ ”bØ®db¶ gs, d¶c“ #fi÷ døO ◊πÁø“P‰fib ”bØ®#b÷fib¶ Øb÷ “b Øb÷ “b
◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ÁŸ“Tƶ◊≥, «Tƶ◊≥, ˙ø¥gfib EbÏ T¨Â ”b÷K ZØb Dı÷ P˙PE‰ v“◊ #fi÷ œ®T ˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ ”bØ® ƶÁ“[Â
gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ÁŸ“Tƶ◊≥, ◊πÁø“PZ ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. ”bØ®#b÷fib÷ dc“Á“bT-gs \PZfib÷ ”bØ® œÏc“ ≠“ZŸdb¶
«Tƶ◊≥, ˙ø¥gfib EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob dc“˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. d¶c“ \PZfib÷ ”bØ® ˙ƶZ ≠“ZŸdb¶ dc“˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. døO
Gı÷. ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ ÏŸ◊ƶ◊≥ ˙ø¥gfib EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙Ofib \PZfib÷ ”bØ® ”÷d¶Z ≠“ZŸdb¶ dc“b÷ÒdZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ƶÁ“[Â \PZfib÷ ”bØ® Á“b÷›
◊ EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob Gı÷. ◊ ≠“ZŸdb¶ dc“b÷ÒZd ”b÷K Gı÷.
”bØ®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ - gs d¶c“ døO ƶÁ“[Â : #÷ (301) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® P˙Á“Øb#b÷ Á“”® Gı÷ - ¬®Á“Øb, gaZÁ“Øb,
◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. gs Kb˙Z„ ƶÁ“[Â. ”bØ® EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“œÁ“Øb #fi÷ ÏbDıÁ“Øb. ¬®Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ¬®#b÷fi® \PZfi® Á“Øb,
Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ gs Gı÷ #fi÷ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ÁŸ“Tfi® Á“Øb, v“◊fi® Á“Øb, fi÷◊ΩKfi® (˙÷œgˆ¥b ƶ«¶j®) Á“Øb. gaZÁ“Øb EbÏ
◊϶ZŸ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. gb÷Dıfi ÆbdOπ®fi® Á“Øb, P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ◊Á“˙bfib÷ #fi÷ ÔK¶Dıfib÷fi®
◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ gs Gı÷ ◊϶ZŸ ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“Øb, gb÷Dıfi «fib˙˙bfi® Á“Øb, gb÷Dıfi PfidbÂfi® ÔKKfi® Á“Øb. c÷“œÁ“Øb EbÏ
Thanag/36
◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - c÷“œfib P˙‹ZbÏfi® Á“Øb, c÷“œdb¶ &S◊≥ Ø˙b ˙bÍb jbÒKb’c“fi® Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ Ø› \K Gı÷ ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ◊Â
Á“Øb, c÷“œ˙bÆ®#b÷fib Á“ZÔKbÁ“ZÔKfi® Á“Øb c÷“œ˙bÆ®#b÷fib fi÷◊ΩK-fi® Á“Øb. ∏bfi-c“œfi &S◊≥ Ø› \K Gı÷. Á“b÷› Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥
ÏbDıÁ“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - Ïb\fib fiOÏ◊π˙÷œfi® Á“Øb Ïb\fib fiOÏ◊πKbÂfi® fiØ® ØZb¶ ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ◊ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ fiØ® ØZb¶.
Á“Øb, Ïb\fib «T-˙b”fifi® Á“Øb, Ïb\fib Á“b÷≤“bÏ (g¶ “bÏ)fi® Á“Zb. EbÏ (303) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ˙Zdbfidb¶ PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ¶PØ#b÷fi÷ #b
◊πÁ“bÏfi® jdÁ“Øb Á“”® Gı÷ - #b¨÷◊®, P˙¨÷◊®, ƶ˙÷c“fi® #fi÷ Pfi˙÷|c“fi®. ÆdKdb¶ P˙Pœ{“ ∏bfic“œfifi® &S◊PÎ ØZ® fiØ®. Dı÷ PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø® ˙b϶˙bÏ
#b¨÷◊fi® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #bEbÏ-#b¨÷◊® ÔK˙”bÏ-#b¨÷◊® ¬®Á“Øb, gaZÁ“Øb; c÷“œÁ“Øb #fi÷ ÏbDıÁ“Øb Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ P˙˙÷Á“
◊π∏Pk-#b¨÷◊fi® WPÕ“˙bc“-#b¨÷◊® Á“Øb. P˙¨÷◊® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ #fi÷ ÔKŸSÆOØ® gbP˙Z Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ ◊ˆ˙ÏbP‰db¶ #fi÷ #◊ÏÏbP‰db¶
- ‹˙ PÆ∞bÒZfib OŸÂb÷fiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ ◊Ï PÆ∞b¶Zfib c“b÷¥b÷ «Zb˙˙b. ◊Ï jd\OÏ Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ ◊πbƈÁ“-#÷¥Â®K #V◊#b”bÏ T÷Zb fiØ® ZØb
PÆ∞b¶ZfiŸ¶ √¶ “fi Á“Ï®fi÷ ‹˙ PÆ∞b¶Zfi® ‹Øb◊fib Á“Ï˙®. ◊Ï PÆ∞bÒZdb¶ Dı÷ «jb ]Ïb÷db¶ #b”bÏfi® O˙÷¥Âb Á“ÏZb fiØ®. #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπÒØ-
Ædb÷E®Z ZÚ˙ ”b÷K Z÷fi÷ ◊ÏPÆ∞bÒZfib c“b÷¥b÷ «Zb˙˙b. ◊Ï PÆ∞bÒZ - fi® PfiOπ§ÒØ#b÷fi÷ ˙Zdbfidb¶ P˙PœÕ“ ∏bfi c“œfi &S◊≥ ØZŸ¶ fiØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø®
PdΩKb dbÒKZb#b÷ «Zb˙®, ÆSK PÆ∞bÒZfi® ‹Øb◊fib Á“Ï˙®. ƶ˙÷c“fi® Á“Øb PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ∂PØ#b÷ ˙Zdbfi #PZœK (P˙PœÕ“) ∏bfic“œfi &S◊≥ Á“Ï˙bfi÷
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ›”Tb÷Á“ ƶ˙÷c“fi® - dfiŸÛK c÷“”fi® fiwÏZb «Zb˙® ˙…Ïb‘K ◊b‰ «fi÷ Gı÷. Dı÷ ¬®Á“Øb #b’c“ EbÏ P˙Á“Øb Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ P˙˙÷Á“ #fi÷
&◊\˙fibÏ®. ◊ÏTb÷Á“ ƶ˙÷c“fi® - ◊ÏTb÷Á“fib ‹˙v“◊fi÷ ◊πOÊ“ Á“fibÏ® Á“Øb. ÔKŸSÆOØ® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ gbP˙Z Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊ˆ˙ÏbP‰ #fi÷
#bSdœÏ®Ï ƶ˙÷c“fi® - ‹˙œÏ®Ïfi÷ #œŸPEdK «Zb˙˙b˙bÍ® Á“Øb. #◊ÏÏbP‰#÷ jd \OÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊πbƈÁ“ #÷¥Â®K #V◊ #b”bÏ T÷ Gı÷
◊ϜϮÏƶ˙÷c“fi® - Pfi˙÷|c“fi® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #b DıÒddb¶ Á“Ï÷Tb ZØb «jb ]Ïb÷Ø® #b”bÏfi® O˙÷¥Âb Á“Ï÷ Gı÷. #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπ∂Ø-
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙˙bÍ® Á“Øb. #b DıÒddb¶ Á“Ï÷Tb PfiOπ∂PØ#b÷fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊ P˙PœÕ“ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷.
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊ÏDıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙˙b˙bÍ® Á“Øb. ◊ÏDıÒddb¶ Á“Ï÷Tb (304) EbÏ d”b◊πPZ◊c“b#b÷ (˙c“ #÷Á“d÷) PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®#b÷
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb. ◊ÏDıÒddb¶ Á“Ï÷T ‹˙bµKbK Á“Ï˙b÷ Á“V◊Zb÷ fiØ®-#¥b∑“® ◊ “˙÷, #bÆb÷ dbÆfib ◊ “˙÷, Á“bPZÁ“
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊Ï-DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb. #bDıÒddb¶ Á“Ï÷Tb dbÆfib #fi÷ E…‰fib ◊ “˙÷. EbÏ Æ¶µKb#b÷db¶ PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ ‹˙bµKbK
ÆSÁ“db÷|fiŸ¶ Áø“Z #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷. Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb Kb˙Z„ Gı÷. ◊ÏDıÒdÁø“Z Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷ fi”®>, ◊πØd ƶµKbdb¶ (ƈKb÷|c“K ÆdK÷), Gı÷£® ƶµKbdb¶
ÆSÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊ÏDıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ #÷ «Zb˙Z® Á“Øb. (ƈKb‹Z ÆdK÷), dµKbÒ” ÆdK÷, dµKÏb‰÷.
(302) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb Áø“¥ (305) Tb÷Á“§‹ØPZ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #bÁ“bœfib
”Zb÷ #fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊ Áø“¥ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb Áø“¥ ”Zb÷ #fi÷ #bjbÏ ◊Ï ]fi˙bKŸ #fi÷ Zfi˙bKŸ ◊πPZP{“Z Gı÷. ˙bKŸfib #bjbÏ ◊Ï ]fib÷c“Pj
˙Zdbfidb¶ ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πPZP{“Z Gı÷. ]fib÷c“Pjfib #bjbÏ ◊Ï ◊øΩ˙® ◊πPZP{“Z Gı÷ #fi÷ ◊øΩ˙®fib #bjbÏ
˙Zdbfidb¶ Áø“¥Á“bK Gı÷. #÷Á“ ◊”÷Tb ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ ”Zb÷ #fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊Ï ‰Æ ‹Øb˙Ï ◊πb® ◊πPZP{“Z Gı÷.
◊ ƟW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷Tb Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”®fi (306) ◊ŸÏŸ¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ZØb◊ŸÏŸ¥ (#b∏bÁ“bÏ®)
dfi˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Áø“¥Á“bK ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”®fi dfi˙bÍb÷ Gı÷ ◊ fib÷ZØb ◊ŸÏŸ¥ (#b∏b &Øb◊fibÏ) Æb…˙§‹ZÁ“ (d¶OÍ ◊b≤“Á“), ◊πjbfi ◊ŸÏŸ¥
ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ &c“bÏ dfi˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ Áø“¥Á“bK Gı÷. #÷Á“ («jbfib÷ #bc“Ï®K) #b Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷ -
◊ŸÏŸ¥ &c“bÏ dfi˙bÍb÷ #fi÷ ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍb÷ ◊ Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷Tb #bSdb¶ZÁ“Ï #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷ - #bSdb¶ZÁ“Ï #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib g˙fib÷
Gı÷ - Á“b÷› Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷ ◊ ƟW∑“ #¶Z Á“Ï÷ ◊϶ZŸ «®\fib g˙fib÷ #¶Z fiØ® Á“ÏZb÷. ◊Ïb¶ZÁ“Ï-#÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fib
œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ∏bfic“œfi &S◊≥ ØZb¶ fiØ®. Á“b÷› ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi- g˙fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b÷Zbfib g˙fib÷ #¶Z fiØ® Á“ÏZb÷: &gKb¶ZÁ“bÏ® -
c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ Áø“¥Á“bKfi÷ ∏bfic“œfi &S◊≥ ØZb¶ fiØ®. Á“b÷› «≥÷fib g˙fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷. fi &gKb¶ZÁ“Ï - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib #fi÷
Thanag/37
«®\fib -«≥÷fib g˙fib÷ #¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®. fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ √Ïb« ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ œb¶Z ‹˙gb˙® Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
#b Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb √Ïb« ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ ◊ Gı÷ #fi÷ #œbÒZ Aˆ“Ï ‹˙gb˙˙bÍb÷ ◊ Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «®\fi÷ PE>Zb Ø˙b c÷“Zb÷ fiZ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fi÷ PE>PZZ Á“Ï÷ Gı÷ œ¶√ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ œ¶√ ˙bd Gı÷ #fi÷ ˙bdb˙Z ◊ Gı÷. #÷Á“
◊϶ZŸ ‹˙K¶ PE>Zb Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ œ¶√ ˙bd Gı÷ ◊϶ZŸ c“¨®Âb˙Z Gı÷. #÷Á“ œ≤“√ c“P¨Â Gı÷ ◊϶ZŸ ˙bdb˙Z Gı÷.
◊ PE>PZZ Á“Ï÷ Gı÷ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fi÷ ◊ #÷Á“ œ¶√ c“P¨Â Gı÷ #fi÷ c“P¨Âb˙Z ◊ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥
PE>PZZ Á“ÏZb÷ fiØ®. Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #bSd Á“”÷Tb Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ◊πPZÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷
c“dfi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Ï - c“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fiŸ¶ c“dfi Á“Ï÷ Gı÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“
◊϶ZŸ #bSdc“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #bSdc“dfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ ◊϶ZŸ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
◊Ïdc“dfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «¶fi÷ db¶Ø® Á“b÷› c“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #fiŸÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ ◊ Gı÷.
(307) O”b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“- ”y dbÏb c“b÷¥b÷fi÷ ◊πOÊ“ Á“Ï˙b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® jˆdPœ√b Á“”÷T® E÷ - #÷Á“ jˆdPœ√b ˙bdb Gı÷ fi÷
dbÊ÷“ OŸÏŸfi® ◊bÆ÷ \& #fi÷ ◊πbKP_Z T&À #÷˙b÷ #µK˙ÆbK #÷Á“ O”b. ˙bdb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b ˙bdb Gı÷ ◊϶ZŸ c“P¨Âb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b
O”®K c“b÷¥b÷fi÷ ”y¶ cˆ“Ï Á“v“ #÷˙b÷ #µK˙ÆbK O”bfib÷ «®\÷ ◊πÁ“bÏ Gı÷. d÷> Dı÷ c“P¨Âb Gı÷ ◊϶ZŸ ˙bdb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b c“P¨Âb Gı÷ #fi÷ c“P¨Âb˙Z
#fiŸPEZ Á“KŸ∂ Gı÷ Z÷ cŸ“ÛÁø“Z PdΩKb Øb#b÷ #µK˙ÆbK O”bfib÷ ‰®\÷ ◊πÁ“bÏ Gı÷. ◊ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®#b÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ : EbÏ ◊πÁ“bÏfi®
‹˙Áø“Z c“b÷¥b÷fi® O”b Á“Ï˙bØ® #bSdœŸP∞ ØbK Gı÷ Z÷ ºfi gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ Gı÷ #§‘fiPœ√b Á“”÷T Gı÷ - jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı #§‘fiPœ√bfib EbÏ gb¶Ob
#÷d \® ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Z÷ Eb÷Ø® O”b ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®fib gb¶Ob#b÷ ◊ ÆdDı˙b÷. ˙bKŸd¶ “PTÁ“b EbÏ
(308) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfi÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı ˙bKŸd¶ “PTÁ“bfib EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b.
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «Eb˙÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «®\fi÷ «Eb˙Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®fib EbÏ gb¶Ob ◊ \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙fi√¶ “ Á“”÷Tb Gı÷.
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «E÷ Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ ◊ «Eb˙÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı ˙fi√¶ “fib EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b. #b ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib EbÏ
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «EZb÷ fiØ® «®\fi÷ «Eb˙Zb÷ fiØ®. gb¶Ob \Â˙b.
dbO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ ◊ EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® #÷Á“Tb÷ ÆbjŸ #÷Á“T® Æbµ˙® ÆbØ÷ #÷Á“˙bÏ #Ø˙b
ÆÏÍ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ÆÏÍ. #÷Á“d dbO ◊πb϶gdb¶ ÆÏÍ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ˙b϶˙bÏ ˙b§a˙Tb◊ Á“Ï÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiØ® - dbO ◊ˆGıZb¶,
˙A“ Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ ˙A“ Gı÷ ◊϶ZŸ #¶Zdb¶ ÆÏÍ Gı÷. #÷Á“ dbO dbO «Zb˙Zb¶, #œfi Kb˙Z„ ‹˙b’c“d„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ #b◊Zb÷, #œfi
◊πb϶gdb¶ ◊ ˙A“ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ˙A“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊ EbÏ Kb˙Z„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ #◊b˙Zb÷. Zd‹Á“bKfib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ fibd Gı÷.
◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. dbO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“- #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ Zd, Zd‹Á“bK, #¶jÁ“bÏ #fi÷ d”bÒjÁ“bÏ #fi÷ c÷“˙ZdÆ„. Zd‹Á“bKfib #b
ÏP”Z Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ &◊s˙ ÏP”Z Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ fibd Á“”÷T Gı÷ - Tb÷Á“bj¶Á“bÏ, Tb÷Á“ZdÆ„, c÷“˙b¶jÁ“bÏ.
ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ #¶Zdb¶ &◊s˙ ÆP”Z Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ ÆP”Z Zd‹Á“bKfib #b ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ fibd Á“”÷T Gı÷. ˙bZ◊’Ï]˙bKŸfi÷ Ïb÷Á“˙b dbÊ÷“
◊ #¶Zdb¶ &◊s˙ÏP”Z Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fib ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #OTb Ædbfi ˙bZ◊’Ï]¨b÷g-˙bKŸfi÷ ¨Ÿ¯j Á“Ï˙b dbÊ÷“ #OTb Ædbfi.
dbOfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÏP”Z Gı÷ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï Gı÷. #÷Á“ dbO c÷“˙bÏhK-c÷“˙Zb#b÷fi÷ ƶZb› Dı˙bfiŸ¶ ‹Øbfi. c÷“˙ÔKˆ” - Dı÷d dbfi˙fib÷
&◊s˙ ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï fiØ®. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÆP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï Æ…ÒKÔKˆ”db¶ ◊π˙÷œ Á“’≤“fi Gı÷ - Z÷d c÷“˙b÷fib÷ Zd‹Á“bKdb¶ ◊π˙÷œ Á“’≤“fi Gı÷.
Gı÷. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÆP”Z Gı÷ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ Zd‹Á“bK EbÏ Á“V◊b÷ fi÷ #b˙øZ Á“Ï®fi÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷, - Æb…jd, ›œbfi,
◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Gı÷. - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œb¶Z ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ÆbÏ® ÆfiSÁŸ“dbÏ db”÷Òs.
˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œb¶Z ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ÆbÏ® ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ (311) ◊ŸÏŸ¥b÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ƶ◊πÁ“Ê“ ◊πPZÆ÷˙® - OŸÏŸ
Thanag/38
#b’c“ Æd¨ #Á“V¡K #b”bÏb’c“fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ ◊π·Gı≥ ◊πPZÆ÷˙® - ◊π·Gı≥ dbKb˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ dfiŸÛKKb÷Pfidb¶ DıÒd÷ Gı÷. ˙b¶Æfi® GıbTfi® Ædbfi ˙A“Zb
c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ. ◊πSKŸS◊≥ fi¶c“® - ˙¬ #Ø˙b PœÛKfi® Tbgdb¶ #bfi¶c“ ˙bÍ® dbKb˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷fi®db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷.
dbfifibÏ. Pfi:ÆÏ fi¶c“®-O·Gıdb¶Ø® ◊b÷Z÷ #Ø˙b PœÛKfib fi®Á“Í˙bØ® #bfi¶c“ ‹Z@g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-œ…T‹Z@g, œ…T‹Z@g,
◊bdfibÏ. #§‹ØÏ‹Z@g, c“bÏŸ‹Z@g #fi÷ PZPfiÆTZb‹Z@g #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi EbÏ
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Æ÷fib Á“”® Gı÷ - #÷Á“ Æ÷fib œ‰Ÿfi÷ ºZ˙b˙bÍ® Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πÁ“bÏfibGı÷, œ…T‹Z@g Ædbfi, #§‹ØÏ‹Z@g Ædbfi, c“bÏŸ‹Z@g Ædbfi #fi÷
◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍ® fiØ®. #÷Á“ Æ÷fib ◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍ® Gı÷ ◊ ºZ˙b PZPfiÆTZb ‹Z@g Ædbfi, œ…T‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ fiÏÁ“db¶
˙bÍ® fiØ®. #÷Á“ Æ÷fib œ‰Ÿ#b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍ® #fi÷ ”Ïb˙˙bÍ® ◊ Gı÷. #÷Á“ &S◊≥ ØbK Gı÷. #§‹Z‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
Æ÷fib œ‰Ÿ#b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍ® fiØ® #fi÷ ”Ïb˙˙b˙bÍ® ◊ fiØ®. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷. c“bÏŸ‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
◊ŸÏŸ¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷ - #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ dfiŸÛK Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷ PfiPZÆTZb ‹Z@g Ædbfi dbfi Á“ÏfibÏb÷ º˙
◊’Ï¥”b÷Ø® ◊ÏbPDıZ Ø˙b˙bÍb÷ fiØ® ”b÷Zb÷. Á“b÷› ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷.
Gı÷. ºZ˙b˙bÍb÷ ”b÷Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ #fi÷ #fi÷ ˙¬ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ Áø“Pd ÏbOØ® ϶O÷TŸ ˙¬. 2 Á“c“d
ºZ˙b˙bÍb÷ ◊ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ #fi÷ ÏbOØ® ϶O÷TŸ ˙¬. 3 √¶Dıfi ÏbOØ® (d÷œØ®) ϶O÷TŸ ˙¬ ”Íc“Ï Ï¶OØ® ϶O÷TŸ¶
ºZ˙b˙bÍb÷ ◊ fiØ®. «®º Ï®Z÷ ◊ Æ÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ˙¬. #÷ ◊πdbÂ÷ Tb÷gfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - Áø“Pd ÏbOØ® ϶O÷Tb ˙¬fi®
Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ œ‰Ÿ Æ÷fibfi÷ ºZ÷ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ºZ÷ Gı÷. Ædbfi. Á“[E “Ø® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi. √¶DıfiØ® ϶ObK÷Tb ˙¬Ædbfi. ”Íc“ÏØ®
#÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ œ‰Ÿ Æ÷fibfi÷ ºZ÷ Gı÷ ◊ KŸ∞fib #¶Z÷ ◊ÏbPDıZ ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi. Áø“Pd϶OØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷gÁ“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
ØbK Gı÷. #÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ÏbPDıZ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ KŸ∞fib #¶Zdb¶ fiÏÁ“db¶ \KGı÷. Á“[E “Ø® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
P˙DıK ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ PZK∂Edb¶ \K Gı÷. √¶DıfiØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
◊ÏbPDıZ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊’Ï¥”b÷Ø® P˙DıK® ◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍb ◊ŸÏŸ¥b÷ dfiŸÛKdb¶ \KGı÷. ”Íc“ÏØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ #÷d \Â˙b. c÷“˙Zb#b÷db¶ \K Gı÷.
(312) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÏbPDı#b÷ Á“”÷T® Gı÷ KØb◊˙ZÏbPDı, ◊øΩ˙®ÏbPDı, (313) ƶÆbÏfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - fi…ÏPKÁ“ ƶÆbÏ, PZK∂E
˙bÆŸÁ“bÏbPDı #fi÷ &c“Á“ÏbPDı. #÷˙® Dı Ï®Z÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ A“b÷j Á“”÷T Gı÷ - ƶÆbÏ, dfiŸÛK ƶÆbÏ #fi÷ c÷“˙ ƶÆbÏ. EbÏ ◊πÁ“bÏfib #bKŸÛK Á“d Á“”÷T Gı÷
◊˙ZÏbPDı Ædbfi, ◊øΩ˙®ÏbPDı Ædbfi, ˙bTŸÁ“bÏbPDıÆdbfi #fi÷ &c“Á“ÏbPDıÆdbfi. - fi…ÏPKÁ“bKŸ, PZK∂EbKŸ, dfiŸ\K c÷“˙bKŸ. g˙ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - fi…ÏPKÁ“g˙,
◊˙Z ÏbPDıÆdbfi. #fiÒZbfiŸ«¶j® A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ fiÏÁ“ PZK∂Eg˙, dbfi˙g˙, c÷“˙ g˙.
OPZdb¶ &S◊≥ ØbK. ◊øΩ˙® ÏbPDıÆdbfi #◊πSKbpKbfi® A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ (314) #b”bÏfib fi®E÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - #œfi, ◊bfi,
Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ PZK∂E Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØbK. ˙bTŸÁ“b ÏbPDıÆdbfi ◊πSKbpKbfi® √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d. «®º Ï®Z÷ ◊ #b”bÏfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷.
A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ dfiŸÛKdb¶ Z&S◊≥ ØbK. ƶDı˙Tfi A“b÷jdb¶ Dı÷dÁ÷“-&◊‹Á“Ïƶ◊≥ Dı÷ #b”bÏdb¶ ”®