You are on page 1of 103

Thanag/1

Z÷ #÷Á“ Gı÷.
3 ≤“b¶ (24) P˙OZbEb #÷Ê“T÷ døZ º˙fiŸ¶ œÏ®Ï ÆbdbÒKfi® #◊÷¨b#÷ #÷Á“
#¶Oƈ‰-3-OŸDıÏGıbKb Gı÷.
‹Øbfi - 1 (25-26) dfiŸÛKg˙db¶Ø® fi®Á“Í® fiÏÁ“b’c“db¶ º˙fiŸ¶ Dı÷ Odfi Z÷fiŸ¶
1) #bKŸÛKdbfi„ PœÛK ! d÷> Æb¶giKŸ¶ Gı÷ gO˙bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ fibd OPZ, Z÷ OPZ #÷Á“ Gı÷. fiÏÁ“ #b’c“ OPZ#b÷db¶Ø® #b˙˙Ÿ¶, #bOPZ
Gı÷. #bOPZ #÷Á“ Gı÷.
2) #bSdb #÷Á“ Gı÷. (27-28) ˙…dbPfiÁ“ #fi÷ ≈Kb÷PZ¥ c÷“˙Zb#b÷fiŸ¶ dÏ Z÷ ·K˙fi. Z÷
3) c¶“ “ #÷Á“ Gı÷ (#bSdb Dı÷ PA“KbØ® c¶“’ “Z ØbK Z÷ c¶“ “ Gı÷.) ·K˙fi #÷Á“ Gı÷. c÷“˙ #fi÷ fiÏÁ“ OPZdb¶ º˙ÒZ Dı÷ &S◊PÎ Z÷fiŸ¶ fibd &◊◊bZ
4) Z÷ PA“Kb #÷Á“ Gı÷. Z÷ &◊◊bZ #÷Á“ Gı÷.
(5-6) Tb÷Á“ Gı÷ #b Tb÷Á“ jdb§‹ZÁ“bK #jdb§‹ZÁ“bK #b’c“ ÆÁ“Í (29-32) P˙dœfi÷ ZÁ“ Á“”÷ Gı÷. Z÷ ZÁ“ #÷Á“ Gı÷. ÔKDıfib˙Oπ”fib
sÔKb÷fib #bjbÏgˆZ #bÁ“bœ P˙œ÷¥ Gı÷. Tb÷Á“Ø® P˙◊Ï®Z #Tb÷Á“ Gı÷. Z÷ #Tb÷Á“ &ÎÏ Á“bTdb¶ ØfibÏ dPZP˙œ÷¥ Z÷ ƶ∏b, Z÷ ƶ∏b #÷Á“ Gı÷. #Øfib PfiÂK
#÷Á“ Gı÷. ◊Gı® ƈId jdfib ◊KbTb÷Efiv“◊ «ŸP∞ Z÷ dPZ, Z÷ dPZ #÷Á“ Gı÷. P˙œ÷¥
(7-8) ◊πc÷“œ #◊÷¨b#÷, #ƶpKbZ ◊πc÷“œbSdÁ“ ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ∏bfiƶ◊≥ ÔK§aZfi÷ P˙∏ Á“”÷Gı÷ ÆbdbÒKfi® #◊÷¨b#÷ P˙∏ #÷Á“ Gı÷.
sÔKv“◊÷ #÷Á“S˙ ”b÷˙bZ® jdb§‹ZÁ“bK #÷Á“ Gı÷. jdØ® P˙◊Ï®Z #jdsÔK Z÷ (33-35) ◊® “b v“◊ ◊’ÏÂPZfi÷ ˙÷c“fib Á“”÷˙bK Gı÷ Z÷ ÆbdbÒKfi®
#jd§‹ZÁ“bK #÷Á“ Gı÷. #◊÷¨b#÷ ˙÷c“fib #÷Á“ Gı÷. œÏ®ÏfiŸ¶ #Ø˙b «®\fiŸ¶ ÁŸ“”b “b ˙O÷Ï÷Ø® Gı÷c“fi Á“Ï˙b
(9-10) Á“¥bK◊ˆ˙Á“ Á“d◊Ÿc„“OTfib÷ Oπ” Á“Ï˙b v“◊ «¶j #÷Á“ Gı÷. v“◊, Z÷ Gı÷c“fi #÷Á“ Gı÷. gbTb’c“ ˙ ÷“ œÏ®Ïfi÷ g÷c“˙Ÿ¶ (P˙c“bÏ˙Ÿ¶-˙®>j˙Ÿ¶) Z÷fiŸ¶
#bSdbfiŸ¶ Á“d ◊Ÿc„“OTb÷Ø® Æ˙Øb dŸaZ Ø˙Ÿ¶ Z÷ db÷¨ #÷Á“ Gı÷. fibd g÷c“fi. Z÷ g÷c“fi #÷Á“ Gı÷.
(11-12) œŸg Á“d v“◊ ◊πÁø“PZ#b÷ ◊ŸhKv“◊ Gı÷, Z÷ ◊ŸhK #÷Á“ Gı÷. (36) #§ÒZd œÏ®ÏjbÏ® º˙Z÷ EÏd œÏ®Ï®. Z÷fiŸ¶ dÏ #÷Á“ Dı
#œŸg Á“d◊πÁø“PZ#b÷ ◊b◊v“◊ Gı÷, Z÷ ◊b◊ #÷Á“ Gı÷. ”b÷K Gı÷.
(13-14) Á“d«¶jfib ”÷ZŸ#b÷ #b•˙ Á“”÷˙bK Gı÷. Z÷ #b•˙ #÷Á“ (37) ◊ˆÂ œŸ∞ ZÚ˙∏ ◊b‰-Á÷“˙T® #Ø˙b Z®Ø∂Á“Ï #÷Á“ Gı÷.
Gı÷. #b•˙fib÷ PfiÏb÷ ƶ˙Ï, Z÷ ƶ˙Ï #÷Á“ Gı÷. (38) ‹˙Áø“Z Á“d¸Tfib÷ gb÷O® ”b÷˙bØ® º˙b÷fiŸ¶ cŸ“:√ #÷Á“ Dı Gı÷.
(15-16) ˙÷c“fi (#fiŸg˙) Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ fibd ˙÷c“fib Z÷ #÷Á“ Gı÷. (39-40) Dı÷fib Æ÷˙fiØ® #bSdbfi÷ Á“T÷œ ◊πb¡Z ØbK Gı÷, Z÷ #jd
#bSdbØ® Á“d◊Ÿc„“OTb÷ cˆ“Ï ØbK Z÷ PfiDıÏb, Z÷ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ Gı÷. Dı÷fib #bEÏÂØ® #bSdb P˙PœÕ“ ∏bfib’c“ ◊KbKØ® KŸaZ ØbK Gı÷. Z÷
(17) ◊πSK÷Á“ fibdÁ“dfib &c“KØ® ◊πb¡Z ◊πSK÷Á“œÏ®Ïfi® #◊÷¨b#÷ º˙ jd #÷Á“ Gı÷.
#÷Á“ Gı÷. (41-42) c÷“˙, #ÆŸÏ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ dfib÷Kb÷O #÷Á“
(18) º˙b÷fi÷ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib ØZ® P˙ÁŸ“˙Âb #÷Á“ ”b÷K Gı÷. ˙EfiKb÷O #fi÷ Á“bKKb÷O ◊ #÷Á“ Dı ”b÷K Gı÷. c÷“˙, #ÆŸÏ #fi÷
Gı÷. dfiŸÛKb÷fi÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ Dı &SØbfi, Á“d «Í, ˙®K #fi÷ ◊ÏbA“d ”b÷K
(19-21) dfifi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷fiŸ¶ fibd dfi. Z÷ dfifib÷ ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. Gı÷.
«b÷T˙bdb¶ #b˙÷ Z÷ ˙Efi, Z÷fib÷ ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. ˙øP∞ ◊bd÷ Z÷ Á“bK, Z÷fib÷ (43-44) ∏bfi #÷Á“ Gı÷, c“œfi #÷Á“ Gı÷, c“œfi #÷Á“ Gı÷. Eb’ω
ÔKb◊bÏ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ Gı÷. Dı÷fib÷ P˙gbO fi Ø› œÁ÷“ #÷˙b Á“bÍfib Æb…Ø® ƈId #¶œfi÷ ÆdK
(22-23) #÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ ◊KbKfi® #◊÷¨b#÷ #÷Á“S˙ Gı÷. Z÷Ø® Á“”÷ Gı÷. Z÷ ÆdK #÷Á“ Gı÷.
&S◊bZ #÷Á“ Gı÷. &S◊bZfi® Dı÷d &S◊≥ ØK÷T ◊KbKfib÷ P˙fibœ Ø˙b÷fi÷ P˙fibœ (45) ◊πÁø“Õ“ (fibfibdb¶ fibfib) c÷“œfiŸ¶ fibd ◊πc÷“œ Gı÷, Z÷ ◊πc÷“œ #÷Á“
Thanag/2
Gı÷. ◊Ïd Dı÷ #Ÿ, Z÷ ◊ÏdbŸ¶ Z÷ ◊ÏdbŸ¶ #÷Á“ Gı÷. PdΩKbWPÕ“ «÷›§ÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Z÷›§ÒsK #fi÷
(46) Tb÷Á“bOπfiŸ¶ fibd PÆP∞ Z÷ PÆP∞ #÷Á“ Gı÷. Dı÷ º˙ Áø“Z Áø“SK E&’ϧÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. œ÷¥ fibÏc“ º˙fi® Ædbfi-Kb˙Z„-
Ø› OKb PÆ∞ #÷Á“ Gı÷, Á“dDıPfiZ ƶZb◊fib÷ #gb˙ Z÷fiŸ¶ fibd ◊’ÏPfi˙b Pd•WPÕ“˙bÍb ˙…dbPfiÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
Gı÷. Z÷ #÷Á“ Gı÷. #fi÷ œbÏ®’ÏÁ“ dbfiPÆÁ“ cŸ“:√b÷Ø® Æ˙ØbÏP”Z º˙Z÷ Áø“ÛÂ◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. fi®T T÷LKb˙bÍb º˙b÷fi®
◊’ÏPfi˙øή. Z÷ ◊’ÏPfi˙øPÎ #÷Á“ Gı÷. ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ œŸaTT÷LKb˙bÍb º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
(47) œ¯c“ #÷Á“ Gı÷, v“◊ #÷Á“ Gı÷; O¶j #÷Á“ Gı÷, ÏÆ #÷Á“ Gı÷, ‹◊œ Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb Kb˙Z„ Á“b◊b÷Z„ T÷LKb˙bÍb fi…ÏPKÁ“b÷fi®
#÷Á“ Gı÷. œŸg œ¯c“ #÷Á“ Gı÷, #œŸg œ¯c“ #÷Á“ Gı÷. ÆŸv“◊ #÷Á“ Gı÷, ÁŸ“v“◊ ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷fi® Dı÷Ê“T® T÷LKb#b÷ Gı÷ Z÷fi® Z÷Ê“T® ˙OÂb
#÷Á“ Gı÷, c“®] #÷Á“Gı÷, fl‹˙ #÷Á“ Gı÷ ˙ZŸTbÁ“bÏ #÷Á“ Gı÷, P‰Á“b÷ #÷Á“ Gı÷, Ædº T÷˙® \÷›#÷. g˙fi◊PZ ˙bÂÔK¶ZÏ ◊øΩ˙®Á“bK #¡Á“bK #fi÷
EZŸÛÁ“b÷ #÷Á“ Gı÷. ◊øØŸT-#÷Á“ Gı÷, Ob÷Í #÷Á“ Gı÷, Áø“Û ˙Â #÷Á“ Gı÷, ˙fi‹◊PZÁ“bKdb¶ EbÏ T÷LKb#b÷ Gı÷. Z÷Dı‹Á“bK, ˙bKŸÁ“bK, «÷›§ÒsK, Z÷›§ÒsK
fi®T˙Â #÷Á“ Gı÷, TbT ˙Â #÷Á“ Gı÷, ◊®Íb÷˙Â #÷Á“ Gı÷, Ƹ÷c“˙Â #÷Á“ Gı÷, #fi÷ E&’ϧÒsKdb¶ ‰Â T÷LKb#b÷ Gı÷, PZK∂K ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ dfiŸÛKb÷db¶ Gı
ÆŸOÒj #÷Á“ Gı÷, PZaZÏÆ #÷Á“ Gı÷, Á“ÊŸ“Á“ ÏÆ #÷Á“ Gı÷, Á“¥bK ÏÆ #÷Á“ Gı÷, T÷LKb#b÷ Gı÷. ≈Kb÷PZÛÁ“c÷“˙b÷db¶ #÷Á“ Z÷\÷T÷LKbGı÷. ˙÷dbPfiÁ“ c÷“˙b÷db¶ #ÒZfi®
√bÊ“b÷ ÏÆ #÷Á“ Gı÷, djŸÏ ÏÆ #÷Á“ Gı÷. Á“Á“œ, døcŸ“, OŸÏŸ, T]Ÿ, œ®Z, &ÛÂ, ‰Â T÷LKb#b÷ Gı÷. Z÷fi® Z÷Ê“T®Dı ˙OÂb#b÷ \Â˙® \÷›#÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb
§‹fi‘j #fi÷ v“¨ ‹◊œ, #b «jb ÆbdbÒK #◊÷¨b#÷ #÷Á“ Gı÷. gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“ÛÂb T÷LKb˙bÍb #gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb
(48) ◊πbÂbPZ◊bZ-Kb˙Z„ ◊’ÏOπ” #÷Á“ Gı÷. A“b÷j Kb˙Z„ Tb÷g #÷Á“ #÷Á“Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı #÷ T÷LKb#b÷db¶ «÷ «÷ ◊c“ Á“”÷˙b \÷›#÷. Áø“ÛÂ
Gı÷. ◊Ï◊’Ï˙bc“-PfiÒc“b #÷Á“ Gı÷, ÏPZ-#ÏPZ #÷Á“ Gı÷, dbKbdø¥b-Á“◊Ê“KŸaZ T÷LKb˙bÍb gÔK fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb #gÔK
Dˆı≤Ÿ¶“ Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ #÷Á“ Gı÷. PdΩKbc“œfi œVK #÷Á“ Gı÷. fi…ÏPKÁ“b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Dı÷fi® Dı÷Ê“T®
(49) ◊πbÂbPZ◊bZP˙Ïd #÷Á“ Gı÷, Kb˙Z„, ◊’ÏOπ”P˙Ïd #÷Á“ Gı÷, T÷LKb#b÷ Gı÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb Dı ◊c“ Ædº T÷˙b \÷›#÷.
A“b÷j - SKbO #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ PdΩKbc“œfiœVK-SKbO #÷Á“ Gı÷. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb Æ@K‘WPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“ÛÂT÷LKb˙bÍb
(50) #˙ÆP◊® #÷Á“ Gı÷, ÆŸ¥dÆŸ¥db #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ cŸ“¥dcŸ“¥db PdΩKbWPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb Pd•WPÕ“ º˙b÷fi® ˙OÂb
#÷Á“ Gı÷. &SÆP◊® #÷Á“ Gı÷. cŸ“¥dcŸ“¥db #÷Á“ Gı÷, Kb˙Z„ ÆŸ¥dÆŸ¥db #÷Á“ #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Gı#÷ T÷LKb#b÷db¶ Dı÷fi® Dı÷Ê“T® WPÕ“#b÷ Gı÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb
Gı÷. ◊c“ \Â˙b \÷›#÷. Áø“Û T÷LKb˙bÍb Áø“ÛÂ◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷.
(51) fibÏÁ“[ º˙b÷fi® ˙OÂb-Ædˆ” #÷Á“ Gı÷. #ÆŸÏ ÁŸ“dbÏb÷fi® ˙OÂb Áø“Û T÷LKb˙bÍb œŸaT◊bP¨Á“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
#÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Dı÷fi® Dı÷Ê“T® T÷LKb#b÷ Z÷fib Z÷Ê“Tb ◊c“ Ædº T÷˙b
"gÔK' #÷Ê“T÷ Dı÷ º˙db÷¨ Dı˙b Kb÷‘K Gı÷. Z÷ gÔK º˙b÷fi® ˙OÂb \÷›#÷.
#÷Á“ Gı÷. "#gÔK' #÷Ê“T÷ Dı÷ º˙db÷¨ Dı˙b Kb÷‘K fiØ® Z÷ #gÔK º˙b÷fi® #÷ #b≤“ ◊c“˙ ÷“ Eb˙®Æ c¶“ “Á“db¶ #÷Á“ #÷Á“ ˙OÂb \Â˙® \÷›#÷.
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. gÔK fibÏÁ“º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #gÔK fibÏÁ“ º˙b÷fi® Z®ØPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. #Z®ØPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ gÔK ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. PÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #fi÷Á“ PÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.
#gÔK ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. ◊πØdÆdKPÆ∞ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ #fiÒZÆdKPÆ∞ º˙b÷fi®
Æ@KOW§ÛÊ“#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. d§ΩKW§ÛÊ“#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Pd• ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. ◊#dbŸ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
WPÕ“˙bÍ®#b÷fi® ˙OÂb #÷Á“Gı÷. Æ@KOW§ÛÊ“ fibÏÁ“ º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #fiÒZ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb-Kb˙Z„ #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷fi®
PdΩKbWPÕ“ ◊øΩ˙®-Á“bKfib º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„-˙fi‹◊PZ-Á“bKfib ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. -
º˙fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Æ@KOWPÕ“ «÷›§ÒsK º˙b÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ - #ƶpKb ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷Á“
Thanag/3
ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷.- Kb˙Z„ #ƶaK OŸÂ Á“bÍb #fi÷ #ƶÆbÏÆdb◊≥Á“. g˙ v“◊ ƶÆbÏfi÷ Dı÷ º˙b÷ ◊πbk Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷ Z÷
◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷ #fi¶Z OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ƶÆbÏÆdb◊≥Á“. g˙Oπ”ÂØ® ÏP”Z Ø› OKb Gı÷ Z÷ #ƶÆÏÆdb◊≥Á“ Á“”÷˙bK
◊πdbÂ÷ ˙Â, O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ - #fiÒZ Gı÷. œbwZ #fi÷ #œbwZ. PÆ∞ º˙b÷ œbwZ Gı÷. ƶÆbÏ® º˙ #œbwZ Gı÷.
OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Dı]ÒK ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷ (58) #º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK
&SÁø“Õ“ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #Dı]ÒK #fiŸSÁø“Õ“ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷fi® #fi÷ fib÷-#bÁ“bœ§‹ZÁ“bK. jdb§‹ZÁ“bK #fi÷ #jdb§‹ZÁ“bK.
˙OÂb #÷Á“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Dı]ÒKb˙Ob∑“ &SÁø“Õ“b˙Ob∑“. #Dı]ÒKb÷SÁø“Õ“b˙Ob∑“ (59) «¶j #fi÷ db÷¨. ◊ŸhÊ“ #fi÷ ◊b◊. #b•˙ #fi÷ ƶ˙Ï. ˙÷c“fib
Dı]ÒK§‹ØPZ˙bÍb, &SÁø“Õ“PZ˙bÍb #Dı]ÒKb÷SÁø“PÕ“ - §‹ØPZ˙bÍb Dı]ÒKOŸÂ #fi÷ PfiDıÏb.
Á“bÍb &SÁø“Õ“OŸÂ Á“bÍb #Dı]ÒKb÷ÚÁø“Õ“ OŸÂ Á“bÍb \Â˙b. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ˙Â, (60) PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - º˙PA“Kb #fi÷
O¶j, ÏÆ ‹◊œ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. Kb˙Z„ #Dı]ÒK &SÁø“Õ“ #º˙PA“Kb. º˙PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Æ@KÁ“Ú˙PA“Kb #fi÷
OŸÂÏŸ¨ ◊Ÿc„“OTb÷fi® ˙OÂb #÷Á“ Gı÷. PdΩKbS˙PA“Kb. #º˙PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›Kb◊PØÁ“[ PA“Kb #fi÷
(52) «jb f®◊ ÆdŸsb÷fi® dµKdb¶ Ï”÷Tb÷-Kb˙Z„ Dı¶«ŸPf◊ #÷Á“ Gı÷. Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb. ›Kb #÷Ê“T÷ Odfi #bOdfifib÷ Dı÷ ◊Ø ”b÷K Z÷fi÷ ›Kb◊Ø
(53) #b #˙ÆP◊® Á“bÍdb¶ Eb÷˙®Æ Z®Ø∂Á“Ïb÷db¶Ø® #¶PZd Z®Ø∂Á“Ï Á“”÷ Gı÷. Z÷ ›Kb◊Ødb¶ Dı÷ PA“Kb ØbK Z÷ ›Kb◊PØÁ“[ PA“Kb Á“”÷˙bK Gı÷.
•d gO˙bfi d”b˙®Ï #÷Á“Tb PÆ∞ ØKb, «Ÿ∞ ØKb, dŸaZ ØKb, Pfi˙bÂfi÷ Æb¶◊ÏbK #÷Ê“T÷ Á“¥bK. Á“¥bKØ® Dı÷ PA“Kb ØbK Gı÷ Z÷fi÷ Æb¶◊ÏbPKÁ“[ PA“Kb Á“”÷
◊πb¡Z ØKb #fi÷ «jb cŸ“:√b÷Ø® ÏP”Z ØKb. Gı÷. «®º Ï®Z PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, - Á“bPKÁ“[ #fi÷ #bPjÁ“ÏPÂÁ“[
(54) #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“ c÷“˙b÷fi® &ÀEb› #÷Á“ ”bØfi® Gı÷. PA“Kb. Á“bPKÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ - #fiŸ◊ÏZ - Á“bKPA“Kb fi÷
(55) #bsb fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷, PE‰b fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ cŸ“Û◊πKŸaZ Á“bKPA“Kb, #bPjÁ“ÏPÂÁ“[PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ƶKb÷DıfibPjÁ“ÏPÂÁ“[
Á“”÷Tb÷ Gı÷. ‹˙bPZ fi¨‰fib÷ #÷Á“ ZbÏb÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. #fi÷ Pfi˙ZfibPjÁ“ÏPÂÁ“[. ◊πbf÷P¥Á“[ #fi÷ ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[fib g÷c“Ø® PA“Kb «÷
(56) #÷Á“ ◊πc÷“œdb¶ Ï”÷Tb¶ ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Á“”÷Tb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πbf÷P¥Á“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ‹˙”‹Z -
#÷Á“ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Gı÷. #÷Á“ OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb. #fi÷ ◊Ï”‹Z - ◊πbÂbPZ◊bZ PA“Kb. #◊πSKbpKbfi PA“Kb
#fiÒZ Á“”÷Tb Gı÷ - Kb˙Z„ - #÷Á“ OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OTb÷ #fiÒZ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - º˙◊πSKbpKbfi PA“Kb. #º˙ #◊πSKbpKbfi PA“Kb.
‹Øbfi -1 - fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ÷ #b϶PgÁ“[ #fi÷ ◊’ÏOπP”Á“[fib g÷c“Ø® PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. #b϶PgÁ“[ PA“Kb «÷
‹Øbfi : 2 ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ º˙#b϶PgÁ“[ #fi÷ #º˙#b϶PgÁ“[, #÷ ◊πdbÂ÷
&c÷“Æb÷ 1 ◊’ÏOπP”Á“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbKb◊πSKPKÁ“[ #fi÷
(57) Tb÷Á“db¶ Dı÷ º˙b’c“ ˙‹ZŸ#b÷ Gı÷ Z÷ «j® Pf◊c“b˙ZbÏ Gı÷. PdΩKbc“œfi◊πSKPKÁ“[. dbKb◊πSKPKÁ“[ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. -
#ØbZ„ «÷ gbOdb¶ ˙”÷>EbK÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“ º˙ #fi÷ #º˙, ‰Æ #fi÷ #bSdgb˙˙¶Á“fiZb #fi÷ ◊Ïgb˙˙¶Á“fiZb PdΩKbc“œfi - ◊πSKPKÁ“[ PA“Kb «÷
‹Øb˙Ï. Dı÷ º˙b÷ ”TfiETfi Á“Ï® œÁ÷“ Z÷ ‰Æ º˙b÷. Dı÷ º˙b÷ ”TfiETfi fi ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-º˙WPÕ“\ #fi÷ #º˙WPÕ“\. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊øPÕ“\ ◊Â
Á“Ï® œÁ÷“ Z÷ ‹Øb˙Ï, ÆKb÷PfiÁ“ #fi÷ #Kb÷PfiÁ“, &S◊P΋Øbfiv“◊ Kb÷PfiØ® KŸaZ \Â˙®. «÷ PA“Kb Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ‹˙”§‹ZÁ“[ #fi÷ fi…ÆøPÕ“Á“[. ‹˙”§‹ZÁ“[
ÆKb÷PfiÁ“ Z÷ ƶÆbÏ®º˙b÷, &S◊P΋Øbfiv“◊ Kb÷PfiØ® ÏP”Z #Kb÷PfiÁ“ Z÷ PÆ∞ PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. - º˙ ‹˙”§‹ZÁ“[ #fi÷ #º˙ ‹˙”§‹ZÁ“[. fi…ÆøPÕ“Á“[
º˙b÷, Æ÷§ÒsK #fi÷ #Pfi§ÒsK, ƶÆbÏ® º˙b÷. ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ PA“Kb ◊ #b ◊πÁ“bÏ÷ ÆdDı˙®. PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ -
PÆ∞b÷ #fi÷§ÒsK ”b÷K Gı÷, Æ˙÷c“Á“ #fi÷ #˙÷c“Á“. Dı÷db¶ ˙÷c“fib÷ &c“K ”b÷K Z÷ #b∏b◊PfiÁ“b #fi÷ ˙…c“bÏPÂÁ“b. fi…ÆøPÕ“ PA“Kbfi® Dı÷d Z÷db¶ ◊ «÷ g÷c“
Æ˙÷c“Á“ #fi÷ Z÷fibØ® P˙◊Ï®Z #˙÷c“Á“, v“◊® #fi÷ #v“◊®. v“◊ #÷Ê“T÷ #bÁ“bÏ. \Â˙b. «÷ PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #fibgb÷O◊πSKKb #fi÷
œÏ®ÏKŸaZ º˙b÷ «jb¶ v“◊® Gı÷. œÏ®Ï ÏP”Z º˙b÷ #v“◊® Gı÷. ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ #˙Á“b¶¨b◊πSKKb. #fibgb÷O◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - #fibKKŸaZ
Thanag/4
#bc“bfiZb #fi÷ #fibKKŸaZ ◊πdbDıfiZb. #fi˙Á“b¶¨b◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® (67) «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ ÆdK Á“”÷Tb÷ Gı÷. #Æ˙P◊®Á“bÍ #fi÷ &SÆP◊®
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bSdœÏ®Ï #fi˙Á“b¶¨b◊πSKKb #fi÷ ◊ϜϮÏÁ“b¶¨b◊πSKKb. «÷ Á“bÍ.
PA“Kb#b÷ Gı÷. - ÏbO◊πSKKb #fi÷ f÷¥◊πSKKb. ÏbO◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® (68) «÷ ◊πÁ“bÏ÷ &Òdbc“ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ - K¨fib ◊π˙÷œØ® ØK÷Tb÷
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbKb◊πSKKb #fi÷ Tb÷g◊πSKKb, f÷¥◊πSKKb PA“Kb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. &Òdbc“ #fi÷ c“œfi db”fi®K Á“dfib &c“KØ® ØK÷Tb÷ &Òdbc“ Z÷db¶ K¨b˙÷œ
Dı÷dÁ÷“ A“b÷j◊πSKKb #fi÷ dbfi◊πSKKb. &Òdbc“ Gı÷ Z÷fiŸ¶ ÆÏÍZbØ® ˙÷c“fi Ø› œÁ÷“Gı÷. #fi÷ Z÷ ÆÏTZbØ® cˆ“Ï Á“Ï® œÁ“bK
(61) O”b-◊b◊fiŸ¶ ◊πÁ“bœfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› º˙ Gı÷. db÷”fi®K Á“dfib &c“KØ® Dı÷ &Òdbc“ &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“’≤“fi ”b÷K
Á÷“˙Í dfiØ® Dı ◊b◊fi® PfiÒc“b Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› Á÷“˙Í ˙EfiØ® Dı ◊b◊fi® PfiÒc“b Gı÷ #fi÷ Z÷ dŸLÁ÷“T®Ø® cˆ“Ï Á“ÏbK Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b - O”bfib «÷ g÷c“ Á“”÷Tb Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊πb® c“®]Á“bT (69) c¶“ “ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Øc¶“ “ (◊πKb÷Dıfi dbÊ÷“
◊K∂Z "#bDıÒd' O”b Á“Ï÷ Gı÷ Á“b÷› ◊πb® Øb÷ “b Á“bT ◊KÒZ O”b Á“Ï÷ Gı÷. P”>Æb’c“ Á“Ï˙®.) #fi÷ #fiØc¶“ “, fi…ÏPKÁ“º˙b÷fi÷ «÷c¶“ “ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Øc¶“ “
(62) ◊πSKbpKbfi «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. - Á“b÷›◊πb® Á÷“˙Í dfiØ® #fi÷ #fiØ c¶“ “. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙dbfi˙bÆ® c÷“˙ ÆŸj® Eb÷˙®œ c¶“ “Á“db¶ Ædº
◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› Á÷“˙Í ˙EfiØ® Dı ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b T÷˙b.
◊πSKbpKbfifib «÷ g÷c“ Gı÷. - Á“b÷› c“®] Á“bT ◊KÒZ ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› (70) c“œfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - Æ@K‘c“œfi #fi÷ PdΩKbc“œfi
#V◊Á“bT®fi ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷. Æ@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Á“”÷T Gı÷, - PfiÆO Æ@K‘c“œfi #fi÷ #PgOd
(63) «÷ OŸÂb÷Ø® KŸaZ #ÂObÏ #fib’c“ #fiÒZ c“®]Á“bTfi® EbÏ Æ@K‘c“œfi - PfiÆO@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Gı÷, - ◊πPZ◊bPZ (fiÕ“ Ø› DıfibÏ)
OPZ˙bÍb ƶÆbÏ Á“b¶ZbÏfib÷ ZÏ® œÁ÷“ Gı÷ - P˙Ub (∏bfi) ˙ ÷“ #fi÷ EÏ #fi÷ #◊πPZ◊bPZ. #PgOd Æ@K‘c“œfifib «÷ g÷c“ Gı÷, - ◊πbPZ◊bPZ #fi÷
(Eb’ω) ˙ ÷“. #◊πPZ◊bPZ. PdΩKbc“œfi. #bPgOπP”Á“ PdΩKbc“œfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, -
(64) «÷ ‹Øbfib÷fi÷ #bSdb ≈Kb¶ ÆŸj® ∏◊’Ï∏bØ® \® T÷Zb÷ fiØ® Æ◊K˙PÆZ (ÆbÒZ) #fi÷ #◊K˙PÆZ (#fiÒZ) #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #fiPgOπP”Á“
#fi÷ ◊πSKbpKbfi◊’Ï∏bØ® ◊’ÏSKbO Á“ÏZb÷ fiØ® SKb¶ ÆŸj® Z÷fi÷ Á÷“˙T®◊πv“◊®Z PdΩKbc“œfifib ◊ «÷ gc“ \Â˙b.
jd Æb¶gÍ˙b dÍZb÷ fiØ®. Z÷ «÷ ‹Øbfib÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. #b϶g #fi÷ (71) ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πSK¨ #fi÷ ◊Ïb÷¨. ◊πSK¨
◊’ÏOπ” «÷ ‹Øbfib÷fi÷ \hKb P˙fib #fi÷ SKbO Á“Kb P˙fib #bSdb œŸ∞ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ fib÷Á÷“˙T∏bfi. Á÷“˙T∏bfi «÷
Æ@KÁ“S˙ ◊πbk Á“Ï˙b ÆdØ Ø› œÁ“Zb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“-#b϶g #fi÷ ◊’ÏOπ” ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi #fi÷ PÆ∞Á÷“˙T∏bfi. g˙‹Ø
#÷˙® Dı Ï®Z÷-œŸ∞ «πŒEKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. œŸ∞ ƶKdØ® ◊b÷Z÷ Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆKb÷O®g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi #fi÷
◊b÷Zbfi÷ ƶKZ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. œŸ∞ ƶ˙ÏØ® ƶ˙øÎ Ø› œÁ“Zb÷ fiØ®. Æ@◊ˆÂ #Kb÷O®g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi. ÆKb÷O® g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ ◊πØd
#bPgPfi«b÷PjÁ“ (dPZ) ∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ƶ◊ˆÂ •øZ∏bfifi÷ ◊πbk ÆdK ÆKb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #◊πØd-ÆdK-ÆKb÷O®-g˙‹Ø-
Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ƶ◊ˆÂ #˙P]∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, ƶ◊ˆÂ Á÷“˙T∏bfi. #Ø˙b - EÏd-ÆKb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #EÏd ÆdK
dfi:◊K˙∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”, ƶ◊ˆÂ Á÷“˙Í∏bfifi÷ ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. ÆKb÷O® g˙‹Ø Á÷“˙T∏bfi - #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #Kb÷O®-g˙‹Ø-Á÷“˙T∏bfifib ◊Â
(65) «÷ ‹Øbfib÷fi÷ \®fi÷ #fi÷ SKbO®fi÷ #bSdb Á÷“˙Í® ◊π∏k jdfi÷ g÷c“b÷ \Â˙b. PÆ∞-Á÷“˙T∏bfifib «÷ g÷c“b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZÏPÆ∞
•˙Âb’c“ ∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ - Kb˙Z„ - Á÷“˙Í∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ Á÷“˙T∏bfi, ◊Ï‹◊ÏPÆ∞ Á÷“˙T∏bfi. ◊϶◊Ï PÆ∞ Á÷“˙Í∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷
Z÷ Gı÷ #b϶g #fi÷ ◊’ÏOπ”. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“bÒZÏ PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi #fi÷Á“bÒZÏ PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi-◊Ï@◊Ï PÆ∞
(66) #bSdb «÷ ‹Øbfib÷Ø® Á÷“˙T®◊π∏k jdfi÷ Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ï@◊Ï PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi #fi÷ #fi÷Á“
Kb˙Z„-Á÷“˙Í-∏bfi ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•∞b◊ˆ˙Á“ jdfi® &◊bc÷“KZb ◊Ï@◊Ï PÆ∞ Á÷“˙T∏bfi, fib÷Á÷“˙T∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #˙P]∏bfi #fi÷
Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Z÷fi÷ Ùc“Kdb¶ jbÏ Á“Ï®fi÷. dfi: ◊K˙∏bfi. dfi: ◊K˙∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ≠“DŸıdPZ #fi÷
Thanag/5
P˙◊ŸTdPZ. ◊Ïb÷¨ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - #bPgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfi #fi÷ ¨®Â-Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. -◊πØd-ÆdK-
•ŸZ∏bfi. #bPgPfi«b÷PjÁ“ ∏bfi «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. •ŸZPfiP•Z #fi÷ #•ŸZbPfiP•Z. ‹˙K¶«Ÿ∞,Gıx‹Ø ¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-‹˙K¶ «Ÿ∞-
•ŸZPfiP•Z «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #Øb˙Oπ” #fi÷ ÔKDıfib˙Oπ”. #•ŸZbPfiP•Zfib Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK-˙®Z-ÏbO-ƶKd #Ø˙b EÏd-ÆdK-‹˙K¶«Ÿ∞-
◊ ◊ˆ˙b÷|aZ «÷ g÷c“ ÆdDı˙b. •ŸZ∏bfi «÷ ◊πÁ“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #¶O◊πP˙Õ“ #fi÷ Gıx‹Ø-¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO-ƶKd #EÏd-ÆdÆK-‹˙K¶«Ÿ∞-Gıx‹Ø
#¶O«bm #¶O«bm - «b «÷ g÷c“ Gı÷ - #b˙LKÁ“ #fi÷ #b˙LK ¨®ÂÁ“¥bK P˙Z - ÏbO ƶKd.
Á“ÔKPZ’ÏaZ. #b˙LKÁ“ ÔKPZ’ÏaZ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ Á“bPTÁ“ #fi÷ &SÁ“bPTÁ“. jd «Ÿ∞ - «b÷PjZ - Gıx‹Ø - ¨®Â - Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷
«÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-•ŸZjd #fi÷ Eb’ωjd, •ŸZjd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd - ÆdK-«Ÿ∞-«b÷PjZ-Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK
Dı÷dÁ÷“-ƈ‰ •ŸZjd #fi÷ #Ø•ŸZjd. Eb’ω jd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ˙®ZÏbO-ƶKd, #◊πØd-ÆdK-«Ÿ∞ - «b÷PjZ Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK
Dı÷dÁ÷“-#bObÏEb’ωjd #fi÷ #fiObÏEb’ωjd. ˙®ZÏbO ƶKd, #Ø˙b EÏd-ÆdK #fi÷ #EÏd ÆdK«Ÿ∞ «b÷PjZ-Gıx‹Ø
(72) ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÆÏbOƶKd #fi÷ ¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd. Á÷“˙T® ¨®ÂÁ“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #Kb÷O®-
˙®ZÏbOƶKd ÆÏbOƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ƈId ƶ◊ÏbK ÆÏbOƶKd Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd. #Ø˙bEÏd-ÆdK-ÆKb÷O®Á÷“˙Í®-¨®Â
(c“œdb OŸÂ‹Øbfi ˙ή|dŸPfifib÷) «bc“Ï Æ@◊ÏbK ÆÏbOƶKd. (Gıu“b #b’c“ - Á“¥bK ˙®ZÏbOƶKd, #EÏd-ÆdKÆKb÷O® Á÷“˙Í®¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-
OŸÂ‹Øbfi˙ή|dŸPfi#b÷fib÷) ƈId-Æ@dÏbK ÆÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ƶKd. #Kb÷O® Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd «π ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ◊πØd
- ◊πØd-ÆdK-ƈId Æ@◊ÏbK ÆÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-ƈId ÆdK ÆKb÷O® - Á÷“˙T® - ¨®ÂÁ“¥bK - ˙®ZÏbOƶKd. #◊πØd-ƶKd
Æ@◊ÏbKÆÏbO-ƶKd. #Ø˙b EÏd - ÆdK - ƈId Æ@◊ÏbKÆÏbO #Kb÷O®-Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd. #Ø˙b EÏd-ÆdK-#Kb÷O®
ƶKd. #EÏd ÆdKÆŸId-Æ@◊ÏbKÆÏbO ƶKd. #Ø˙b ƈId Á÷“˙Í®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd. #EÏd-ÆdK#Kb÷O® Á÷“˙Í® ¨®Â-
Æ@◊ÏbKÆÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - "ƶP√TLKdbfi' Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd.
(&◊œd-•÷®خ ◊ “Zb º˙fi÷ ”b÷K). "P˙œŸµKdbfi' (&◊œd-•÷® ◊Ï (73) ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ƈId #fi÷ «bc“Ï
E∑“Zb º˙fib÷.) «bc“Ï-Æ@◊ÏbKÆ-ÆÏbO ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊πØd #b ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ - «÷ ◊πÁ“bÏfib ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙ Á“”÷TbGı÷, Dı÷dÁ÷“-ƈId
ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK-ÆÏbO-ƶKd. #◊πØd-ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK #fi÷ «bc“Ï. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ ºP˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk #fi÷
ÆÏbOƶKd. #Ø˙b EÏd-ÆdK-«bc“Ï-Æ@◊ÏbK-ÆÏbOƶKd. #EÏd- #◊Kbk. #b ◊πÁ“bÏ÷ - Kb˙Z„ - ˙fi‹◊PZ Á“bPKÁ“ º˙ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. #b
ÆdK-«bc“Ï Æ@◊ÏbK-ÆÏbO ƶKd #Ø˙b «bc“Æ@◊ÏbK-ÆÏbO-ƶKd «÷ «jbfib «÷ «÷ g÷c“b÷ Gı÷. Gı Á“bPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊’ÏÂZ #fi÷ #◊’ÏPÂZ.
◊πÁ“bÏ÷ ◊πPZ◊bPZ #fi÷ #◊πPZ◊bPZ. ˙®ZÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZ Á“bK ÆŸj® «jbfib «÷ «÷ g÷c“ Á“”÷˙b.
&◊œbÒZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd (11 db OŸÂ‹Øbfidb¶) ¨®Â - Á“¥bK - sÔK «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊’ÏÂZ #fi÷ #◊’ÏPÂZ.
˙®ZÏbO - ƶKd («bÏdb #b’c“ OŸÂ‹Øbfib÷db¶) &◊œbÒZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - OPZ Ædb◊≥Á“ #fi÷ #OPZÆdb◊≥Á“
ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØdÆdK&◊œbÒZ-Á“¥bK-˙®ZÏbO- #b ◊πÁ“bÏ÷-Kb˙Z„- ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷fib «÷-«÷ g÷c“b÷ Á“”÷˙b. sÔK
ƶKd#◊πØd-ÆdK-&◊œbÒZ-Á“¥bK ˙®ZÏbO-ƶKd. #Ø˙b EÏd - «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ OPZ-Ædb◊≥Á“ #fi÷ #OPZ-Ædb◊≥Á“
ÆdK-&◊œbÒZ-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd. #EÏd-˙®ZÏbO-ƶKd. ¨®Â- ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZÏb˙ - Ob∑“
Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ -Gıx‹Ø-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd, ◊Ï@◊Ïb˙Ob∑“. #b ◊πÁ“bÏ÷-Kb˙Z„-sÔK «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #fiÒZ-
Á÷“˙T®-¨®Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO ƶKd. Gıx‹Ø ¨®Â Á“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd «÷ Ïb˙Ob∑“ #fi÷ ◊Ï@◊ÏbOb∑“.
◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶-«Ÿ∞-Gıx‹Ø- ¨®Â Á“¥bK-˙®ZÏbOƶKd (74) Á“bT «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙ÆP◊® #fi÷
«Ÿ∞-«b÷PjZ-Gıx‹Ø- ¨¨Â-Á“¥bK-˙®ZÏbO-ƶKd ‹˙K¶«Ÿ∞-Gıx‹Ø- &SÆP◊®. #bÁ“bœ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - Tb÷Á“bÁ“bœb #fi÷
Thanag/6
#Tb÷Á“bÁ“bœ. PfiOπÒØ®#b÷fi÷ dbÏÂb§ÒZÁ“-ƶT÷√fib Z◊ P˙œ÷¥Ø® Á“d-œÏ®Ïfi÷ ¨®Â Á“Ï˙Ÿ¶.
(75) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ïb÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙ÆP◊® #fi÷ gb÷Dıfi ◊b®fib÷ SKbO Á“Ï® ◊bc“b÷◊Odfi ƶØbÏb÷ ‹˙®Á“bÏ® døSKŸfi® Á“bdfib fi”®>
&SÆP◊®. #bÁ“bœ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb÷Á“bÁ“bœ #fi÷ #Tb÷Á“bÁ“bœ. Á“ÏZb ØÁ“b §‹ØZ Ï”÷˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙ ’c“œbdb¶ #fi÷ &ÎÏ ’c“œbdb¶.
(75) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ïb÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷
«bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ˙…PA“K «bm œÏ®Ï Gı÷. c÷“˙Zb#b÷fib œÏ®Ï ‹Øbfi : 2 &o÷Æb÷ : 1 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊ #b Dı ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b \÷›#÷. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib «÷ œÏ®Ïb÷ ”b÷K Gı÷. ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :2
Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ «bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ #b…c“b’ÏÁ“ «bm Gı÷. (77) Dı÷ c÷“˙ &µ˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T Gı÷. Z÷ Á“V◊b÷◊◊≥ («bÏ
˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷ ÆŸj® #÷d Dı ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. «÷›§ÒsK º˙b÷fi÷ «÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥) ”b÷K, #Ø˙b P˙dbfib÷◊◊≥ (Oπ…˙÷KÁ“ #fi÷ #fiŸÎÏ &S◊≥
œÏ®Ïb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ «bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ”b “- ØKb) ”b÷K, #fi÷ Dı÷ ≈Kb÷PZ¥Á“ c÷“˙b÷ EbÏb÷◊◊≥Á“ #Ø˙b EbÏ §‹ØPZÁ“ ”b÷K
db¶Æ, ÏaZØ® «fi÷T #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï «bm Gı÷. E&’ϧÒsK º˙ ÆŸj® #÷d #÷Ê“T÷ #∑“® Pf◊Ø® «”bÏ OPZ ÏP”Z ”b÷K #Ø˙b #∑“® Pf◊db¶ ÆZZ
\Â˙Ÿ¶. ◊¶E÷§ÒsK PZK‘Kb÷PfiÁ“ º˙b÷fi÷ «÷ œÏ®Ï Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b¿K¶ZÏ #fi÷ Odfiœ®T ”b÷K Z÷ Æc“b ◊b◊ Á“d-fib÷ «¶j Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ Zb÷
«bm. Á“bd #b¿K¶ZÏ Gı÷ #fi÷ ”b “ db¶Æ ÏaZ ‹fibKŸ #fi÷ PœÏb#b÷Ø® Z÷ g˙db¶Dı #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ c÷“˙ #ÒK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷.
«fi÷T #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï «bm Gı÷. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷fib ◊ «÷ œÏ®Ïb÷ fi…ÏPKÁ“ º˙ Dı÷ Æc“b ÆZZ ◊b◊Á“dfib÷ «¶j Á“Ï÷ Gı÷. Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ fibÏÁ“[
ÆdDı˙b¶ \÷›#÷. P˙Oπ” OPZ-◊πbk fi…ÏPKÁ“b÷fib «÷ œÏ®Ïb÷ ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“- Zb÷ Z÷ g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #ÒK g˙db¶ ◊ #fiŸg˙ Á“Ï÷
Z…DıÆ #fi÷ Á“bdÂ. #b ◊πdbÂ÷ Pfi϶ZÏ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂KKb÷PfiÁ“º˙ ◊KÒZ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. dfiŸÛKb÷
fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fib œÏ®Ïfi® &S◊PÎ «÷ ‹Øbfib÷ (Á“bÏÂb÷) Ø® ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ˙ ÷“ Dı÷ Æc“b ÆZZ ◊b◊Á“db÷|fib÷ «¶j Á“ÏbK Gı÷ Z÷fiŸ¶ ¸T Á÷“Ê“TbÁ“ dfiŸÛK Zb÷ #b
ÏbOØ® #÷Ê“T÷ "ÏbODıÒK Á“d'Ø® #fi÷ f÷¥Ø® #÷Ê“T÷ "f÷¥DıÒK Á“d'Ø® dfiŸÛK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #ÒK g˙db¶ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷,
˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® «jb º˙b÷fib œÏ®Ïb÷fib &S◊PÎ #b Dı «÷ Á“bÏÂb÷Ø® \Â˙®. dfiŸÛKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ «jb º˙b÷ dbÊ÷“ "Z÷ g˙db¶' #÷˙b÷ #PgTb◊ Ædbfi
fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fib œÏ®Ï «÷ Á“bÏÂb÷Ø® ◊ˆÂ #˙K˙˙bÍb ”b÷K Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÏbOØ® ÆdDı˙b÷ \÷›#÷.
#ØbZ„ ÏbODıÒK Á“dØ® œÏ®Ï ◊ˆÂ «fi÷ Gı÷. f÷¥ #ØbZ„ f÷¥DıÒK Á“dØ® (78) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi® «÷ OPZ #fi÷ «÷ #bOPZ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
œÏ®Ï ◊ˆÂ «fi÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. «÷ Á“bK- fibÏc“ º˙b÷ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Zb÷ dfiŸÛKOPZdb¶Ø® #Ø˙b PZK∂E
º˙ÆdŸc“bK Á“”÷T E÷. Dı÷dÁ÷“ ‰ÆÁ“bK #fi÷ ‹Øb˙ÏÁ“bK. ‰ÆÁ“bK «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊¶E÷§ÒsKdb¶Ø® &S◊≥ ØbK Gı÷. #fi÷ \K Gı÷ Z÷ ◊ «÷ Dı OPZdb¶ PZK∂E-
Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ g˙PÆP∞Á“ #g˙PÆP∞Á“,. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹Øb˙ÏÁ“bKfib º˙b÷ ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ dfiŸÛKdb¶.
◊ ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ #ÆŸÏÁŸ“dbÏ #ÆŸÏÁŸ“dbÏS˙fi÷ Gıb÷ “Zb÷ ØÁ“b÷ dfiŸÛK #Ø˙b
(76) «÷ ’c“œb#b÷fi® #PgdŸ√ Ø›fi÷ PfiOπÒØ #fi÷ PfiOπ§ÒØ#b÷fi® Z®K∂Efib v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «jb c÷“˙b÷fi÷ dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶
c“®¨b c÷“˙® Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙db¶ #fi÷ &ÎÏdb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊π˙πPDıZ Á“Ï˙Ÿ¶. \÷›#÷. ◊øΩ˙®Á“bKfib º˙ «÷ OPZ #fi÷ «÷ #bOPZ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
ƈ‰bØ Pœ√˙Ÿ¶, d”b˙πZb÷fiŸ¶ #bÏb÷◊ Á“Ï˙Ÿ¶. Æ”gb÷Dıfi Á“Ï˙Ÿ¶. Æ”Pfi˙bÆ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Zb÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® #Ø˙b
Á“Ï˙b÷, ‹˙bµKbK Á“Ï˙b dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶, #¿K‹Z œb¬fi÷ §‹ØÏ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶, fib÷-◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® (◊øΩ˙®Á“bK PÆ˙bK «®\ Á“bKb÷db¶Ø®) &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷
#¿K‹Z œb¬ #ÒKfi÷ gÂb˙˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷˙Ÿ¶. #bTb÷Efib Á“Ï˙®, ◊πPZA“d ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“º˙ Z÷ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“◊KbK fi÷ Gıb÷ “Zb÷ ØÁ“b÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ #Ø˙b
Á“Ï˙Ÿ¶, OŸÏŸ Æd¨ #PZEbÏb÷fi® O”b Á“Ï˙®, TbO÷Tb c“b÷¥fiŸ¶ Gı÷c“fi Á“Ï˙Ÿ¶, c“b÷¥fi® fib÷-◊øΩ˙®Á“bKdb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ dfiŸÛK ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶.
œŸP∞ Á“Ï˙®, ◊Ÿfi:c“b÷¥ fi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ZS◊Ï Ø˙Ÿ¶. KØbKb÷‘K ◊πbKP_Î #fi÷ (79) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, - g˙PÆP∞Á“ (gÔK) #fi÷
Z◊Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. «÷ ’c“œb#b÷fi® ÆÒdŸ√ Ø›fi÷ PfiOπÒØ #fi÷ #g˙PÆP∞Á“ (#gÔK) #b ◊πÁ“bÏ÷ ˙…dbPfiÁ“ ◊KÒZ ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ º˙
Thanag/7
«÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, - #fiÒZÏb÷◊-◊≥Á“ #fi÷ ◊Ï@◊Ïb÷◊◊≥Á“ #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ P˙fib #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. (ZbS◊K #÷ Gı÷ Á÷“)
ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-OPZ Ædb◊≥Á“ #˙P]∏bfi® ˙…PA“K œÏ®Ï «fib˙®fi÷ #Ø˙b ˙…PA“K œÏ®Ï «fibÔKb P˙fib ◊Ï
(fiÏÁ“OPZdb¶ DıZb¶) #OPZ Ædb◊≥Á“ (fiÏÁ“db¶ OK÷Tb) fi…ÏPKÁ“ º˙ «÷ #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z®KÁ“ Tb÷Á“ #b’c“ #bTb◊Á“
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd ÆdKb÷S◊≥ #fi÷ #◊πØdÆdKb÷S◊≥, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙b \÷›#÷. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ #bSdb œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ v“◊ c÷“√÷
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #b”bÏÁ“ (#b”bÏ◊Kb§¡Z Gı÷, O¶j ÆŸ¶]÷ Gı÷, ÏÆfiŸ¶ #b‹˙bc“fi Á“Ï÷ Gı÷. ‹◊œfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷.
◊ˆÂ Á“ÏfibÏ) #fi÷ #fib”bÏÁ“ (P˙Oπ” OPZdb¶ ˙Zdbfi) #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ #bSdb ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷ - (#˙P] #b’c“∏bfib÷ ˙ ÷“) c÷“œ
ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Æ÷§ÒsK #fi÷ #Pfi§ÒsK. #÷d v“◊Ø® #bSdb ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷. (Á÷“˙T∏bfi ˙ ÷“) Æ˙ v“◊Ø® ◊ #bSdb
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - ◊Kbk #fi÷ #◊Kbk ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ P˙œ÷¥ v“◊Ø® ◊πÁ“bœ Á“Ï÷ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ c÷“œØ® #fi÷
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷dDı \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ƶ∏® #fi÷ Æ˙Ø® ˙…PA“K Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ c÷“œØ® #÷Á“ Kb÷OØ® #fi÷ Æ˙Ø® #÷Ê“T÷
#ƶ∏®. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ P˙Á“T÷§ÒsK Gıb÷ “® ◊¶E÷§ÒsK Kb˙Z„ ÔK¶ZÏ ‰Â÷K Kb÷OØ® ◊’ÏEbÏ-d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gb¥b Kb÷OØ® #fi÷ Æ˙Ø®
ÆŸj® #÷dDı \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ gb¥Á“ #÷Ê“T÷ ‰Â÷K Kb÷OØ® ◊’ÏEbÏ-d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gb¥b «b÷T÷ Gı÷,
(gb¥b◊KbPkfi® ◊ˆÂZb˙bÍb) #gb¥Á“ (Dı÷dfi® gb¥b ◊KbPk ◊ˆÂ Ø› #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊’ÏÂdfi Á“Ï÷ Gı÷. ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷. PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ fi˙ ƈ‰
”b÷K) #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“œ #fi÷ Æ˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® \Â˙b. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“˙ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
Gı÷. Æ@KOWPÕ“ #fi÷ PdΩKbWPÕ“ #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® «bÁ“[ «jb c÷“˙ c÷“œØ® ◊ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #fi÷ Æ˙Ø® ◊ œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷ -
c¶“ “Á“b÷db¶ ÆdDı˙Ÿ¶. Kb˙Z„ PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ dÏŸZ c÷“˙ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“ œÏ®Ï˙bÍb¶
fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. ◊’ÏΠƶÆb’ÏÁ“ #fi÷ #fiÒZƶÆb’ÏÁ“. #b #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb, P˙Oπ”OPZfi® #◊÷¨b#÷ c÷“˙ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“
◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ƶpK÷KÁ“bTfi® œÏ®Ï˙bÍb¶ #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb, #Ø˙b g˙jbÏ®K œÏ®Ïfi® #◊÷¨b #÷ #÷Á“
§‹ØPZ˙bÍb #fi÷ #ƶpK÷KÁ“bTfi® §‹ØPZ˙bÍb. #b ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ &ÎÏ ˙…PA“Kfi® #◊÷¨b #÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb Gı÷. #”®>
P˙Á“T÷§Òs - Kfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙bÂÔK¶ZÏ ÆŸj® ◊¶E÷§ÒsK ÆdDı˙b. fi÷ÏPKÁ“ «÷ Z…DıÆœÏ®Ï Á“bdÂdb¶ #ÒZOZ ÆdDı˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á“≥Ï, ’Á>“◊ŸÏ¥, O¶j˙,
◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ÆŸTg«b÷PjÁ“ #fi÷ cŸ“Tg «b÷PjÁ“, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ ÆŸj® fibOÁŸ“dbÏ, ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ, #§‘fiÁŸ“dbÏ, ˙bKŸÁŸ“dbÏ Z÷ ◊ #÷Á“ œÏ®Ï #fi÷ «÷
\Â˙Ÿ¶. fi÷ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂ◊P¨Á“ (Dı÷dfib÷ ƶÆbÏgπd œÏ®Ï˙bÍb ÆdDı˙b. «÷ ◊πÁ“bÏ÷ c÷“˙ Gı÷ - #÷Á“ œÏ®Ï˙bÍb #fi÷ «÷ œÏ®Ï˙bÍb.
#j◊Ÿc„“OT ◊Ïb˙ZfiØ® ˙jbÏ÷ ”b÷K) #fi÷ œŸaT ◊bP¨Á“ (Dı÷dfib÷ ƶÆbÏ #j ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : : 2 -fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊Ÿc„“OT ◊Ïb˙ZfiØ® #b÷Gıb÷ ”b÷K) ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ ÆŸj® #÷d Dı \Â˙Ÿ¶. ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : 3
fi…ÏPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-EÏd (Z÷ Kb÷Pfidb¶ #§ÒZd DıÒd˙bÍb) #EÏd (81) œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-gb¥bœ¯c“ fib÷-gb¥bœ¯c“.
(Z÷ Kb÷Pfidb¶ ◊Ÿfi: DıÒd T÷fibÏ) #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. gb¥bœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#¨Ï ƶ«¶j fi÷ fib÷-#¨Ï ƶ«¶j. fib÷-
(8) «÷ ‹Øbfib÷Ø® #bSdb #jb÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷Gı÷. Dı÷dÁ÷“- gb¥b œ¯c“ g÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bZb÷U (∑“b÷T #b’c“fib¶ œ¯c“) fib÷-
ÆdŸc„“]bZv“◊ #bSd ‹˙gb˙Ø® #˙]®∏bfi® #bSdb #jb÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ #fi÷ #bZb÷U (˙b¶Æ #b’c“fib ¸bÊ“˙bZ® Ø˙b˙bÍb œ¯c“) #bZb÷Uœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib
c÷“√÷ Gı÷ #fi÷ ˙…PA“K ÆŸdc„“]bZ Á“Kb P˙fib #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ZZ (ZbÏ«j ˙®Âb #b’c“Ø® Ø˙b˙bÍb œ¯c“) P˙ZZ-fiObÏb
c÷“√÷ Gı÷ ZbS◊K Gı÷ Á÷“ #˙P]∏bfi® ÆdŸ∞bZ Á“Ï®fi÷ #Ø˙b ÆdŸ∞bZ Á“Kb P˙fib #b’c“fib œ¯c“. ZZœ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-jfi ZbT #b’c“ ˙bUb÷fib œ¯c“.
Dı #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Z®KÁ“Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ œŸP¥Ï-«¶ÆŸÏ®, œ¶√ #b’c“ db÷>∑“bØ® ˙Ob “˙b˙bÍb ˙bUfib œ¯c“. #b ◊πdbÂ÷
c÷“√÷ Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ˙…PA“K P˙ZZ œ¯c“ ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfib \Â˙b. fib÷-#bZb÷U œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷.
œÏ®Ï «fib˙®fi÷ #bSdb #]b÷Tb÷Á“fi÷ \Â÷ Gı÷, c÷“√÷ Gı÷ ˙…PA“K œÏ®Ï «fibÔKb Dı÷dÁ÷“ gˆ¥Â œ¯c“ #fi÷ fib÷-gˆ¥Â œ¯c“. fib÷-gˆ¥Â œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
Thanag/8
-ZbT œ¯c“ #fi÷ TbZ-◊π”bÏfib÷ œ¯c“. œ¯c“fi® &S◊PÎ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ”b÷K Gı÷. ◊πPZdb #fi÷ ˙ÈdµKEÒs ◊πPZdb, ÆbdbPKÁ“ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷: Dı÷d Á÷“-#ObÏ
Dı÷dÁ÷“-◊Ÿc„“OTb÷fib ◊Ï‹◊Ï PdTfiØ® #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷fib¶ g÷c“Ø®. (c÷“œP˙ÏPZ) ÆbdbPKÁ„“ #fi÷ #fiObÏ (Æ˙ P˙ÏPZ) ÆbdbPKÁ“.
(82) «÷ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT ◊Ï‹◊Ï Æ¶«¶j ”b÷KGı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶ (85) «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ º˙b÷fib DıÒdfi÷ &◊◊bZ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-c÷“˙b÷fib
(‹˙gb˙Ø®) Dı ◊Ÿc„“OT #÷Á“≤“b Ø› \K Gı÷. #Ø˙b #ÒK fbÏb ◊Ÿc„“OT #fi÷ fi…ÏPKÁ“fib. «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ º˙b÷fiŸ¶ dÏ˙Ÿ¶ &◊˙Zfib Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
#÷Á“≤“b¶ Á“ÏbK Gı÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OT #TO #TO ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-‹˙K¶ Dı fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶ #fi÷ g˙fi˙bÆ®c÷“˙b÷fiŸ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ dÏ˙Ÿ¶ ·K˙fi Á“”÷˙bK Gı÷:
◊Ÿc„“OT #TO ”b÷K Gı÷. #Ø˙b #ÒK fbÏb ◊Ÿc„“OT Pg≥ Á“ÏbK E÷. «÷ Dı÷d Á÷“-≈Kb÷PZÛÁ“b÷fiŸ¶ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷fiŸ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fi® OgØ® &S◊PÎ
◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OTdb¶ ◊’ÏœbÊ“fi ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ‹˙K¶ Dı ◊Ÿc„“OT Æ ÷“ Gı÷. ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfiŸÛKb÷fi® #fi÷ PZE∂E ◊¶E÷§ÒsKfi®. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙ Ogdb¶
#Ø˙b #ÒK fbÏb Æ “b˙bK Gı÷. #b Dı ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊Ÿc„“OT ◊ ÷“ Gı÷ Ï”÷Zb #b”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛK #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsK. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙
#fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊Ÿc„“OT fiÕ“ ØbK Gı÷. ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“- Ogdb¶ «ŸP∞ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛK #fi÷ Z®K∂E ◊¶E÷§ÒsK. #÷ Dı
Pg≥ #Pg≥ ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-g÷cŸ“Ïjdb (‹˙gb˙Ø® ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ #◊EK ◊bd÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷
¨Â÷ ¨Â÷ fiÕ“ Ø˙b˙bÍb) #fi÷ #g÷cŸ“Ïjdb (fi”®> fiÕ“ Ø˙b˙bÍb) ◊Ÿc„“OŸT Ogdb¶ P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ OPZ-◊KbK ◊bd÷ Gı÷. «÷
«÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊ÏdbŸ¶ ◊Ÿc„“OT #fi÷ ◊ÏdbŸ¶Ø® Pg≥ ‹Á¶“j, ◊Ÿc„“OT ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ ÆdŸ∞bZ Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ Ogdb¶ Á“bÍƶKb÷O
«÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ƈId #fi÷ «bc“Ï. ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- (Á“bÍDıPfiZ #˙‹Øb#b÷fib÷ #fiŸg˙) Á“Ï÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷ #bKbPZ
«∞◊πbw ‹◊øÕ“ #fi÷ ƶ«∞. Dı÷d ]πbÂ÷§ÒsK #bc“® ÆbØ÷ O¶j ÏÆ #fi÷ (OgØ® «”bÏ #b˙˙Ÿ¶) ◊bd÷ Gı÷. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷ Ogdb¶ dÏ ◊bd÷ Gı÷.
‹◊œfib ◊Ÿc„“OTb÷ #fi÷ fib÷-«∞◊πbw ‹◊øÕ“-Dı÷ S˙EbEbd “®Ø® ‹◊øÕ“b Dı ”b÷K «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fib¶ œÏ®Ï Ebd “® #fi÷ ƶPj«¶jfi˙bÍb Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-
◊϶ZŸ «∞ fi ”b÷K, Dı÷d •b÷‰÷§ÒsK fbÏb Oπbm œ¯c“ ◊Ÿc„“OT. dfiŸÛKb÷fib #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfib «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ œŸA“ #fi÷ œb÷PÂZ Ø®
83) œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊Kbk (Á“d◊Ÿc„“OTb÷fi® Dı÷d ◊ˆÂ &S◊≥ ØbK. Dı÷d Á÷“ dfiŸÛK #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfib. §‹ØPZ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷.
v“◊÷ Oø”®Z) #fi÷ #◊Kbk #÷˙® Dı Ï®Z÷ #bÎ (œÏ®Ïb’c“v“◊÷ Oø”®Z) #fi÷ - Á“bK§‹ØZ® #fi÷ g˙§‹ØPZ «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fi® Á“bK§‹ØPZ Gı÷. -
#fibÎ (#Oø”®Z)fib g÷c“Ø® ◊ ◊Ÿc„“OT «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. œ¯c“ «÷ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷fi® #fi÷ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfi® «÷ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷fi® g˙§‹ØPZ Gı÷. Dı÷d
Gı÷. Oø”®Z #fi÷ #Oø”®Z. #÷˙® Dı Ï®Z÷ ›Õ“ #PfiÕ“, Á“bÒZ-#Á“bÒZ, P◊πK- Á÷“-c÷“˙b÷fi® #fi÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® (Á÷“dÁ÷“ c÷“˙ dÏ®fi÷ c÷“˙ #fi÷ fibÏÁ“ dÏ®fi÷ fibÏÁ“
#P◊πK dfib÷∏ #dfib÷∏, dÂbd-#dÂbdfib g÷c“Ø® ◊ «÷-«÷ g÷c“b÷ ”b÷Zb fiØ®. dbÊ÷“ #÷dfi® Á“bK§‹ØPZ ”b÷Z® fiØ®.) #bKŸ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷
\Â˙b \÷›#÷. #b ◊πdbÂ÷ v“◊, O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œ ◊πSK÷Á“db¶ ◊ˆ˙b÷|aZ : Dı÷d Á÷“-#V◊bKŸ #fi÷ g˙bKŸ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ g˙bKŸ Á“”÷T Gı÷.
Gı-Gı #bTb◊Á“ \Â˙b \÷›#÷. Dı÷dÁ÷“-c÷“˙b÷fiŸ¶ #fi÷ fi…ÏPKÁ“b÷fiŸ¶. Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfib E÷. Dı÷d Á÷“-◊πc÷“œ Á“d #fi÷
(84) #bEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷: Dı÷d Á÷“-∏bfibEbÏ #fi÷ fib÷∏bfibEbÏ, #fiŸg˙b Á“d. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙ KØb«∞ #bKŸÛK ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ c÷“˙
fib÷∏bfibEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“-c“œfibEbÏ #fi÷ fib÷c“œfibEbÏ. #fi÷ fi…ÏPKÁ“. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ º˙b÷fiŸ¶ #bKŸÛK P˙¥œ¬b’c“ &◊A“d˙bÍŸ¶ Á“”÷T Gı÷.
fib÷c“œfibEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“ Eb’ωbÁ“bÏ #fi÷ fib÷Eb’ωbEbÏ. Dı÷d Á÷“-dfiŸÛKb÷fiŸ¶ #fi÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷Pfi#b÷fiŸ¶.
fib÷Eb’ωbEbÏ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Z◊bEbÏ #fi÷ ˙®KbEbÏ. (86) Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ #SKÒZ ZŸVK,
◊πPZdb#b÷ «÷ Á“”÷T Gı÷ :- ÆdbPj◊πPZdb #fi÷ &◊jbfi◊πPZdb ◊πPZdb «÷ P˙œ÷¥Zb ÏP”Z. P˙P˙jZb ÏP”Z T¶«b›. Eb… “b›, #bÁ“bÏ #fi÷ ◊’ÏPjdb¶ #÷Á“
◊πÁ“bÏfi® Gı÷ :- P˙˙÷Á“ ◊πPZdb #fi÷ ÔKŸSÆO◊πPZdb ◊πPZdb#b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfi® «®\fib÷ #PZA“d fi”®> Á“Ï˙b˙bÍb «÷ ˙¥ (¨÷‰) Á“”÷T Gı÷: Dı÷d Á÷“-gÏZ
Gı÷: Dı÷d Á÷“ - gsb #fi÷ ÆŸgsb ◊πPZdb#b÷ «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #fi÷ #…Ï˙Z, #÷ ◊πdbÂ÷ ”÷d˙Z #fi÷ P”ÏhK˙Z, ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ“˙¥,
g”bgs◊πPZdb #fi÷ Æ˙Zb÷gs◊πPZdb. ◊πPZdb#b÷ «÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-T]Ÿdb÷Á“ \Â˙b. #b Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙ZØ® ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_d ’c“œbdb¶ «÷ ¨÷‰b÷
◊πPZdb #fi÷ d”Z® db÷Á“ ◊πPZdb, ◊πPZdb#b÷ «÷ Gı÷ : Dı÷d Á÷“ K˙dµKE¶s Á“”÷T Gı÷ : Dı÷ #SKÒZ Ædbfi P˙œ÷¥Zb ÏP”Z Gı÷. Z÷ Gı÷ ◊ˆ˙ P˙c÷“” #fi÷
Thanag/9
#◊ÏP˙c÷“”, Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙ZØ® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ÁŸ“ÏŸ (¨÷‰) «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷fib fibd Áø“ZdbTÁ“ #fi÷ fiøSKdbTÁ“. #…Ï˙Z-c“®] ˙…Zb∆
Á“”÷T Gı÷ : Dı÷ ◊Ï‹◊Ï #SKÒZ Ædbfi Gı÷, Z÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ. SKb¶ «÷ ◊˙Zdb¶ ◊ «÷ OŸ¸b#b÷ Gı÷. Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷. d”bP”dƶZÁˆ“ “ #fi÷
P˙œbT d”b˙ø¨b÷ Gı÷, Dı÷ ◊Ï‹◊Ï Æ˙Øb ZŸVK, P˙œ÷¥Zb ÏP”Z P˙P˙jZb ÏP”Z ˙… ˆ“KÁˆ“Ê“. #b ◊πdbÂ÷ Pfi¥j ˙¥]Ï ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ #PZ
T¶«b›, Eb… “b›, ◊”b÷Íb›, ±>Eb›, ±> “b›, #bÁø“PZ #fi÷ ◊’ÏPjdb¶ #÷Á“ Ædbfi Gı÷-Kb˙Z„ - Z÷fib fibd Gı÷. - Pfi¥jÁˆ“Ê“ #fi÷ ÏŸEÁ“◊πgˆÁˆ“Ê“.
«®\fib÷ #PZA“d fiØ® Á“ÏZb. Z÷ Gı÷ Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ Dı¶«ˆÆŸc“œfib SKb¶ Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ fi®T˙bfi ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷ #PZ
d”b≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„ d”bfi„ ÆŸ√˙bÍb #fi÷ ◊VKb÷◊dfi §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙ Ædbfi Gı÷- Kb˙Z„-Z÷fib fibd Gı÷ - fi®T˙¶Z Áˆ“Ê“ #fi÷ &◊c“œfi Áˆ“Ê“ #b
Ï”÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-˙÷Ÿc÷“˙, OŸv“ “ #fi÷ #fib’∑“Kc÷“˙ «¶fi÷ Dı@«ˆf®◊fib #Pj◊PZ ◊πdbÂ÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï ˙¥]Ï ◊˙Z ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷.
Gı÷. Kb˙Z„-Z÷fib fibd Gı÷- ÏŸ’Á“dÁˆ“Ê“ #fi÷ dP”Á“b¶EfiÁˆ“Ê“. #b ◊πdbÂ÷ Pœ√Ï®
(87) Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ˙¥]Ï ˙¥]Ï ◊Ï «÷ Áˆ“Ê“ Gı÷, Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷ Kb˙Z Z÷fib fibd Pœ√Ï®Áˆ“Ê“ #fi÷
◊˙Z Gı÷. Z÷ ◊Ï‹◊Ï Æ˙Øb Ædbfi, P˙œ÷¥Zb ÏP”Z, P˙P˙jZb ÏP”Z, T¶«b› PZPd·GıÁˆ“Ê“.
◊”b÷Íb›, &ÀEb›, ±> “b› ƶ‹Øbfi #fi÷ ◊’ÏP]db¶ #÷Á“ «®\fib÷ #PZA“d fiØ® (88) Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ T]ŸP”d˙bfi
Á“ÏZb. Dı÷d Á÷“ T]Ÿ P”d˙bfi ◊˙Z #fi÷ Pœ√Ï® ◊˙Z #b ◊πdbÂ÷ #fi÷ œ®√Ï® ˙¥]Ï ◊˙Zb÷db¶ «÷ d”bfi "s”' (DıTbœK) Gı÷. Dı÷ #PZ
d”bP”d˙bfi #fi÷ v“’Á“d, Pfi¥j #fi÷ fi®T˙bfi ◊˙Zb÷fib ƶ«¶jdb¶ ◊ ÆdZŸVK #P˙œ÷¥ P˙PE‰ZbÏP”Z #fi÷ T¶«b›-◊”b÷Íb› &À “b›-ƶ‹Øbfi #fi÷
\Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. Dı@«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ ”…d˙Z #fi÷ ◊’ÏP]db¶ #÷Á“ «®\fi÷ #b÷ͶOZb fiØ®, ◊xs” #fi÷ ◊ŸÒ “Ï®Á“s” SKb¶
#÷ÏhK˙Z ¨÷‰db¶ «÷ Ob÷Í ˙…Zb∆ ◊˙Z Gı÷, Dı÷ #PZÆdbfi P˙œ÷¥Zb #fi÷ d”b≠“P∞˙bÍ® Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍ® «÷ c÷“P˙#b÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷fib
P˙P˙jZb ÏP”Z-Kb˙Z„-Æ˙Øb Ædbfi Gı÷. Z÷ Gı÷-œ¯c“b◊bZ® #fi÷ P˙Á“Ê“b◊bZ® fibd-•®c÷“˙® #fi÷ TId®c÷“˙®. #b ◊πdbÂ÷ d”bP”d˙bfi #fi÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï
SKb¶ d”b≠“P∞˙bÍb-Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷dfib ◊˙Zb÷ ◊Ï «÷ d”bs” Gı÷. Dı÷ #PZ Ædbfi Gı÷. - Kb˙Z„ - Z÷fib¶ fibd
fibd Gı÷-‹˙bPZ #fi÷ ◊πgbÆ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib &ÎÏ #fi÷ d”b◊x” #fi÷ d”b◊ŸÒ “®ÏÁ“s” c÷“˙®#b÷fib¶ fibd ”®Ï®c÷“˙® #fi÷ «ŸP∞c÷“˙® #b
c“P¨Âdb¶ ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ“˙¥db¶ «÷ Ob÷Í ˙…Zb∆ ◊˙Zb÷ Gı÷ Dı÷ Æ˙Øb ◊πdbÂ÷ Pfi¥j - fi®T˙bfi ◊˙Zb÷db¶ PZPO·Gıs” #fi÷ Á÷“ÆÏ®s” Gı÷. SKb¶fi®
Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„-Z÷dfib fibd Gı÷ OÒjb◊bZ® #fi÷ dbVK˙¶Z◊KbK. SKb¶ c÷“˙®#b÷fib fibd ]øPZ #fi÷ Á“[PZ Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶
d”b≠“P∞˙bÍb Kb˙Z„ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#v“ d”bP”d˙bfi ˙¥]Ï ◊˙Zfib d”b◊x s”db¶Ø® «÷ d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K
#fi÷ ◊x. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib¶ c“P¨Âdb¶ #fi÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸfi® ◊ˆ˙ #fi÷ Gı÷, Z÷fib¶ fibd Ïb÷P”Z #fi÷ ”’ÏÁ“bÒZb. #÷ ◊πdbÂ÷ Pfi¥j ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶
◊P_ddb¶ #w‹Á“Òjfi® Ædbfi #jE¶sfi® #bÁŸ“PZ˙bÍb «÷ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷, PZPO·Gıs”db¶Ø® «÷ d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K Gı÷, Z÷fib¶ fibd-”’ÏZb #fi÷
Dı÷ ◊Ï‹◊Ï #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ Z÷fib fibd Gı÷. Æb…dfiÆ #fi÷ P˙UŸS◊πg œ®Zb÷c“b. Dı@«ˆc“®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ fi®T˙bfi ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶
Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib¶ &ÎÏdb¶ ZØb &ÎÏÁŸ“ÏŸfi® ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_d gbOdb¶ Á÷“ÆÏ®s”db¶Ø® «÷ d”bfi’c“#b÷ ◊π˙bP”Z ØbK Gı÷. Z÷fib fibd œ®Zb #fi÷
#w ‹Á“Òjfi® Ædbfi #jE¶sfi® #bÁø“PZ˙bÍb «÷ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷ fibÏ®Á“b¶Zb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÏŸ’Á“d ˙¥]Ï ◊˙Zfib¶ d”b◊ŸÒ “Ï®Á“ s”db¶Ø® «÷
◊Ï‹◊Ï #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ -#÷Á“ «®\Ø® DıÏbK P˙Æc“œ fiØ® Z÷ Gı÷ - d”bfic“®#b÷ ◊π˙bP”Z ”b÷K Gı÷. Z÷fib fibd-fiÏÁ“bÒZb #fi÷ ÏŸ¡KÁŸ“Tb
O¶jdbc“fi #fi÷ dbVK˙bfi. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Â gÏZ¨÷‰db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷. Dı÷ #PZ
«÷ «÷ c“®] (Tb¶«b) ˙…Zb∆ ◊˙Z Á“”÷T Gı÷ Dı÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ Ædbfi Gı÷. gÏZ Ædbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib fibd O¶Ob◊π◊bZs” #fi÷ PÆÒjŸ◊π◊bZs” #÷ ◊πdbÂ÷
c“®]˙…Zb∆ #fi÷ #…Ïb˙Z P˙P˙jZbÏP”Z #fi÷ #÷Á“ «®\fi® T¶«b› ◊”b÷Íb› ”…d˙Z ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷. Dı÷ «”yÆdbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib fibd
&ÀEb› ƶ‹Øbfi #fi÷ ◊’Ï]db¶ #PZA“d fi Á“Ï˙b˙bÍ® Gı÷. ZPd¬b OŸ¸b #fi÷ Ïb÷P”Z◊π◊bZ s” #fi÷ Ïb÷P”fib¶œb◊π◊bZs” Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶
√¶ “◊π◊bZ OŸ¸b. Z÷ OŸ¸b#b÷db¶ d”P]Á“ - Kb˙Z„ - ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb d”bP˙c÷“” ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷ Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷-Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd
Thanag/10
œ®Zb◊π◊bZ s” #fi÷ œ®Zb÷◊c“b◊π◊bZ s”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷.
Ï@KÁ„“ ˙¥db¶ «÷ ◊π◊bZs” Gı÷ Z÷ #PZ Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd (90-93) Dı@«ˆf®◊db¶ «÷ E¶sdb¶ #Z®ZÁ“bÍdb¶ ◊πÁ“bPœZ ØZb
fiÏÁ“b¶Zb◊π◊bZ #fi÷ fibÏ®Á“bÒZb◊π◊bZs”. #b ◊πdbÂ÷ ”÷ÏhK˙Zdb¶ «÷ ◊π◊bZ ”Zb. ˙Zddfibdb¶ ØbK Gı÷. #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ◊πÁ“bPœZ Øœ÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ «÷
s” Gı÷. Z÷fib fibd-ÆŸ˙Â¸T ◊π◊bZ s” Gı÷. Z÷ #PZÆdbfi Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fib ƈK Z◊Zb ”Zb, Z◊÷ Gı÷ #fi÷ Z◊œ÷. Dı@«ˆf®◊db¶ «÷ Áø“PZÁ“b fi¨‰ Gı÷. #÷
fibd-ÏaZ◊π◊bZ s” #fi÷ ÏaZb˙Z® ◊π◊bZ s”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙ZØ® Dı ◊πdbÂ÷ «÷ Ïb÷P”®, «÷ døOPœÏ «÷ #bs Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Pfi@fi PTP√Z
c“P¨Âdb¶ gÏZ ˙¥db¶ «÷ d”bfic“®#b÷ Gı÷. Dı÷ #PZÆdbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib #fiŸÆbÏ «jb «÷. «÷ \Â˙b \÷›#÷. «÷ Áø“PZÁ“b, «÷ Ïb÷P”®, «÷ døOPœÏ
fibd-O¶Ob #fi÷ PÆÒjŸ. #b ◊πdbÂ÷ Dı÷fib ◊π◊bZ s” Á“”÷T Z÷fi® fic“®#b÷ ◊ «÷ #bsb, «÷ ◊Ÿfi˙ÆŸ, «÷ ◊ŸÛK, «÷ #b˘T÷¥b, «÷ d]b, «÷ ◊ˆ˙b¸bVOŸfi® «÷
Ædº T÷˙® \÷›#÷ #…Ï˙Z ˙¥db¶ «÷ d”bfic“®#b÷ Gı÷ Dı÷ #PZÆdbfi ZŸVK &ÎÏb¸bVOŸfi®, «÷ ”‹Z, «÷ PE‰b, «÷ ‹˙bPZ, «÷ #b˘T÷¥b, «÷ d]b, «÷
Gı÷. ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z®. ◊ˆ˙b¸bVOŸfi® «÷ &ÎÏb¸bVOŸfi®, «÷ ”‹Z, «÷ PE‰b, «÷ ‹˙bPZ, «÷ P˙œb√b,
(89) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® «÷ #fiŸÏbjb, «÷ ≈K÷{“b «÷ dˆT, «÷ ◊ˆ˙b¥b∑“b, «÷ &ZÏb¥b∑“b, «÷
Á“bÍdb¶ cŸ“¥d fibdÁ“ #bÏbfib÷ Á“bÍ «÷ A“b÷ “b-Á“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d ◊πdb ”Zb÷. #PgPDıZ, «÷ •˙Â, «÷ jPfiÛ≤“b, «÷ œZPg¥b, «÷ ◊ˆ˙b«bs◊c“, «÷
#b ◊πdbÂ÷ #b #˙ÆP◊®fib dbÊ÷“ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷ ◊πdbÂ÷ &ÎÏbgbs◊c“b, «÷ Ï÷˙Z®, «÷ #Pwfi®, «÷ gÏ®.
#bObd® &SÆP◊®fib Kb˙Z„ ÆŸ¥dcŸ“¥d #bÏbfib÷ Á“bÍ «÷ A“b÷ “bÁ“b÷ “® (94) #u“b˙®Æ fi¨‰b÷db¶ c÷“˙Zb «÷ #§‘fi, «÷ ◊π\◊PZ, «÷ Æb÷d,
ÆbOÏb÷◊dfib÷ ”œ÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ OZ &SÆP◊®fib «÷ ÏŸs, «÷ #’c“PZ, «÷ «ø”‹◊PZ, «÷ Æ◊, «÷ P◊Zø, «÷ gO, «÷ #Kdfi,
ÆŸ¥d fibdÁ“ #bÏbdb¶ dfiŸÛK «÷ Á“b÷Æ ±>Eb›˙bÍb ”Zb ZØb «÷ ◊VKb÷◊dfi® «÷ ÆP˙Zb, «÷ S˙ÛÊ“b, «÷ ˙bKŸ, «÷ ›Òsb§‘fi, «÷ Pd‰, «÷ ›Òs,
#bKŸÛK˙bÍb ”Zb. #b ◊πdbÂ÷ #b #˙ÆP◊®db¶ - Kb˙Z„ - «÷ «÷PfiÎÁø“PZ, «÷ #b◊, «÷ P˙w, «÷ «πŒb, «÷ P˙ÛŸ, «÷ ˙ÆŸ, «÷ ˙v“Â,
◊ŸVKb÷◊dfiŸ¶ #bKŸÛK ”œ÷. Dı@«ˆPf◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #÷Á“ «÷ #Dı, «÷ P˙˙øP∞, «÷ ◊ˆ¥fi, «÷ #Pw¥fi, «÷ Kd.
KŸOdb¶ «÷ #”∂Z ˙¶œ &S◊≥ ØKb. &S◊≥ Øœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EA“˙Z®| ˙¶œ #u“b˙®Æ Oπ” «÷ #¶ObÏÁ“, «÷ P˙Á“bTÁ“, «÷ Tb÷P”Zb¨, «÷ œfi…wÏ, «÷
#fi÷ «÷ c“œb”˙¶œ ◊ &S◊≥ ØKb ØbK Gı÷ #fi÷ Øœ÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #bjŸPfiÁ“, «÷ ◊πbjŸPfiÁ“ «÷ Á“Â. «÷ Á“fiÁ“, «÷ Á“fiÁ“fiÁ“, «÷ Á“fiÁ“ P˙ZbfiÁ“,
#…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #÷Á“ ÆdKdb¶ «÷#”ÒZ &S◊≥ ØKb &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ «÷ Á“fiÁ“ƶZbfiÁ“, «÷ Æb÷d, «÷ ÆP”Z, «÷ #bwbÆfi, «÷ Á“bKb÷|◊Â, «÷
&S◊≥ Øœ÷. #b Dı ◊πdbÂ÷ EA“˙Z®| ◊ ÆdDı˙b. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ «Tc÷“˙ Á“˙Ê“Á“, «÷ #DıÁ“ÏÁ“, «÷ cŸ¶“cŸ“gÁ“, «÷ œ¶√, «÷ œ¶√˙Â, «÷ ƶ√˙Âbg, «÷
#fi÷ ˙bÆŸc÷“˙ ◊ &S◊≥ ØKb, &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷. Á“b¶‹K, «÷ Á“b¶‹K˙Â, «÷ Á“b¶‹K˙Âbg, «÷ ÏŸad® «÷ ÏŸaZdbgbÆ, «÷ fi®T,
Dı@«ˆf®˙Z®| ÁŸ“ÏŸ¨÷‰db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥d ÆŸ¥d Á“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk «÷ fi®TbgbÆ, «÷ g‹dfi, «÷ g‹dÏbPœ, «÷ PZT, «÷ PZT◊ŸÛK˙Â, «÷
Á“Ï® Z÷fib #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷. Z÷ Gı÷ c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. Dı@«ˆf®◊˙Z®| &c“Á“, «÷ &c“Á“ ◊¶E˙Â, «÷ Á“bÁ“, «÷ Á“Á“ÒjŸ, «÷ ›ÒsO®˙ «÷ jˆdÁ÷“Zˆ, «÷
«÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥d ÆŸ¥dÁ“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πb¡Z Á“Ï® Z÷fib÷ ”’ÏZ. «÷ P◊>OT, «÷ «Ÿj, «÷ œŸA“, «÷ «ø”‹◊Z®. «÷ Ïb”y, «÷ #O§‹Z,
#fiŸg Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷ Z÷ Gı÷. c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ «÷ dbÂ˙Á“, «÷ Á“bÆ, «÷ ‹◊œ, «÷ ]ŸÏb, «÷ ◊πdŸ√, «÷ P˙Á“Ê“, «÷ P˙ƶPj,
dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥dÁ“bÍfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg Á“ÏZb ØÁ“b Ï”÷ «÷ PfiK£, «÷ ◊b’c“Á“b, «÷ Dı’Ê“Á“b’c“T, «÷ #v“Â, «÷ #§‘fiÁ“, «÷ Á“bÍÁ“,
Gı÷ Dı÷d Á÷“ ”’Ï˙¥ #fi÷ Ï@KÁ„“ ˙¥. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b «÷ d”bÁ“bÍ, «÷ ‹˙§‹ZÁ“ «÷ Æb…˙§‹ZÁ“, «÷ ˙jdbfiÁ“, «÷ ◊ˆ¥dbfiÁ“, «÷
ÆŸ¥d cŸ“¥dfi® &Îd ≠“P∞fi÷ ◊πb¡Z Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb P˙EÏ÷ Gı÷ Dı÷d #¶ÁŸ“œ, «÷ ◊πT¶«, «÷ PfiSKbTÁ“, «÷ PfiSKbUb÷Z, «÷ ‹˙K¶◊πg «÷ #˙gb¥,
Á÷“-”÷d˙Z #fi÷ P”ÏhK˙Z Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Æc“b ÆŸ¥dfi® «÷ •÷K¶Á“Ï, «÷ ¨÷d¶Á“Ï, «÷ #bg¶Á“Ï, «÷ ◊πg¶Á“Ï, «÷ #◊ÏbPDıZ, «÷
&Îd ≠“P∞fi÷ ◊πbk Á“Ï® Z÷fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ◊ˆ˙ P˙c÷“” #fi÷ #ÏDıÏZ, «÷ #œb÷Á“, «÷ P˙OZ œb÷Á“, «÷ P˙dT, «÷ PfiZT, «÷ P˙SØ, «÷
◊P_d P˙c÷“”. Dı@«ˆf®◊˙Z®| «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib #fiŸg˙ P˙œbT, «÷ œbT, «÷ ÆŸ˙πZ, «÷ #Pfi˙Z®| «÷ #÷Á“DıÊ“®, «÷ f®DıÊ“®, «÷
Thanag/11
Á“ÏÁ“’ÏÁ“, «÷ ÏbdOT, «÷ ◊ŸÛ◊Á÷“ZŸ #fi÷ «÷ gb˙Á÷“ZŸ. PZPO·Gı Áˆ“Ê“, «÷ ◊xs”, «÷ ◊x s”˙bÆ® ""•® c÷“˙®#b÷'', «÷ d”b◊x s”,
(95) Dı@«ˆf®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ db›T ±>E® Á“”÷T Gı÷. «÷ d”b◊x s”˙bÆ® "fl® c÷“˙®#b÷', «÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”, «÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”˙bÆ®
T˙ ÆdŸs EA“˙bÍ P˙ÛÁ¶“gØ® «÷ Tb√ Kb÷Dıfifi® Á“”÷T Gı÷. T˙ ÆdŸsfi® "TId® c÷“˙®', «÷ d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”, «÷ d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”˙bÆ® ""«ŸP∞ c÷“˙®'', «÷
˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ db›Tfi® ±>E® Á“”÷T Gı÷. PZPO·Gı s”, «÷ PZPO·Gı s”˙bÆ® ""jøPZc÷“˙®'', «÷ Á÷“ÆÏ® s”, «÷ Á÷“ÆÏ®
(96) ◊ˆ˙bj ]bZÁ“[√¶ “˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ s”˙bÆ® ""Á“[PZ c÷“˙®''
¨÷‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏ÷ Ædbfi Gı÷ - Kb˙Z„ Z÷fib fibd gÏZ #fi÷ «÷ O¶Ob ◊π◊bZ s”, «÷ PÆ>jŸ ◊π◊bZ s”, «÷ Ïb÷P”Zb ◊π◊bZ s”, «÷
#…Ï˙Z ◊”÷Tb¶ Dı@«ˆf®◊fib¶ ◊πÁ“ÏÂdb¶ Á“mŸ¶ Gı÷ Z÷˙Ÿ¶ #”®>◊ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. Ïb÷P”Zb¶œ ◊π◊bZ s”, «÷ Ïb÷P”Zb¶œ ◊π◊bZ s”, «÷ ”’Ï ◊π◊bZ s”, «÷
Kb˙Z„ «÷ ¨÷‰db¶ dfiŸÛK Gı÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb¶ Ï”÷ Gı÷. Z÷fib¶ ”’ÏÁ“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ œ®Zb ◊π◊bZ s”, «÷ œ®Zb÷c“b ◊π◊bZ s”, «÷
fibd gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “db¶ Áˆ“Ê“ œbVdT® #fi÷ fiÏÁ“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ fibÏ®Á“b¶Zb ◊π◊bZ s”, «÷ ÆŸ˙Â Áˆ“Tb ◊π◊bZ, «÷
]bZÁ“[ fibdÁ“ ˙ø¨ Gı÷. c÷“˙Zb Ov“ “ #fi÷ ÆŸc“œfi Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “fib¶ v“◊Á“Tb ◊π◊bZ s”, fic“®#b÷-O¶Ob, PÆ>jŸ, Ïb÷P”ZbÆb, ÆŸ˙ÂÁ“Tb, ÏaZb #fi÷
◊P_db]db¶ #fi÷ d÷v“ ◊˙Zfib¶ &ÎÏ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷ ◊Ï‹◊Ï ÏaZ˙Z® #b d”bfic“®#b÷ ◊ ]bZÁ“[ √¶ “db¶ «÷ «÷ Gı÷. «÷ Ïb÷P”Zb d”bfic“®,
#PZ Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„ Z÷fib¶ fibd Gı÷. gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. Kb˙Z„-#b «÷ «÷ «÷ ”’ÏÁ“b¶Z d”bfic“®, «÷ ”’Ï ÆPTTb d”bfic“®, «÷ œ®Zbc“b d”bfic“®, «÷
¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib¶ Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb Ï”÷ Gı÷ Z÷ Gı÷. gÏZ œ®Zb d”bfic“®, «÷ s”˙Z®, «÷ ◊¶Á“˙Z®, «÷ Z¡ZDıTb, «÷ dÎDıTb, «÷
#…Ï˙Z P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ #”®> Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ d”b]bZÁ“[ ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ &ÒdÎDıTb, «÷ ¨bÏb÷c“b, «÷ PÆ>” Æπb÷Z, «÷ #ÒZb÷˙bP”fi®, «÷ &PddbPTfi®,
c÷“˙ Ov“ “ ˙÷Ÿc÷“˙ ZØb P◊πKc“œfi Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “ f®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ-EbÏ «÷ ¸÷fidbPTfi®, «÷ O¶g®Ï dbPTfi®.
db›Tfi® ±>Eb›˙bÍ® Gı÷. EA“˙Z®| - P˙DıK «÷ Á“·Gı, «÷ ÆŸÁ“·Gı, «÷ d”bÁ“·Gı, «÷
]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶ ¨÷‰b’c“ «÷ gÏZ, «÷ #…Ï˙Z, «÷ P”d˙¶Z, «÷ Á“·GıÁ“b˙Z®, «÷ #b˙Z «÷ d¶OTb˙Z, «÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z, «÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z®, «÷
P”ÏhK˙¶Z, «÷ ”’Ï˙¥, «÷ Ï@KÁ“ ˙¥, «÷ ◊ˆ˙ P˙c÷“”, «÷ #◊Ï P˙c÷“”, «÷ ˙SÆ, «÷ ÆŸ˙SÆ, «÷ d”b˙SÆ, «÷ ˙SÆb˙¶Z®, «÷ Ï@K, «÷ Ï@KÁ“, «÷
c÷“˙ÁŸ“ÏŸ. «÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸd”b˙ø¨ «÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ d”b˙ø¨˙bÆ® c÷“˙, «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ ÏdPÂÁ“, «÷ d¶OTb˙Z®, «÷ ◊x, Dı÷ ÆŸ◊x, «÷ d”b◊x, «÷ ◊xb˙Z®, «÷
d”b˙ø¨, «÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸ d”b˙ø¨˙bÆ® c÷“˙, «÷ T]Ÿ P”d˙¶Z, «÷ d”b P”d˙¶Z, œ¶√, «÷ ÁŸ“dŸc“, «÷ fiPTfi, «÷ fiPTfib˙Z®, «÷ ˙◊π, «÷ ÆŸ˙◊π, «÷ d”b˙◊π,
«÷ Pfi¥j, «÷ fi®T˙¶Z, «÷ v“’Á“d, «÷ Pœ√Ï®. «÷ œ¯c“b◊bZ® «÷ œ¯c“b◊bZ® «÷ ˙◊πb˙Z®, «÷ ˙VOŸ, «÷ ÆŸ˙VOŸ, «÷ O¶PjT, «÷ O¶PjTb˙Z®, EA“˙Z®|
˙bÆ® ""‹˙bZ® c÷“˙'' «÷ P˙Á“Ê“b◊bZ®, «÷ P˙Á“Ê“b◊bZ®˙bÆ® "◊πgbÆc÷“˙' «÷ P˙Dı¶-ÏbDıjbfi®#b÷ «÷ ¨÷db. «÷ ¨÷d◊ŸÏ®, «÷ ’ÏÛÊ“b, «÷ ’ÏÕ“b◊ŸÏ®, «÷ √X“®,
O¶jb◊bZ®, «÷ O¶jb◊bZ®˙bÆ® "#v“ c÷“˙' «÷ dbVK˙bfi ◊˙Z «÷ dbVK˙bfi «÷ d¶DŸı¥b, «÷ #b…¥Pj, «÷ ◊b…>Dı’Ï’Á“®, «÷ ÆŸÆ®db, «÷ ÁŸ¶“ “Tb, «÷
˙bÆ® ""◊xc÷“˙'' #◊ÏbPDıZb, «÷ ◊πg¶Á“Ïb, «÷ #¶Á“b˙Z®, «÷ ◊xb˙Z®, «÷ œŸgb÷, «÷ ÏSfi,
«÷ dbVK˙bfi, «÷ PE‰Áˆ“Ê“, «÷ ◊xÁˆ“Ê“, «÷ fiPTfi®Áˆ“Ê“, «÷ #÷Á“œ…T, «÷ ƶEKb, «÷ #w◊ŸÏb, «÷ PÆ>”◊ŸÏb, «÷ d”b◊ŸÏb, «÷ P˙DıK◊ŸÏb, «÷
P‰Áˆ“Ê“, «÷ ˙…•d Áˆ“Ê“, «÷ #¶Dıfi Áˆ“Ê“, «÷ dbZ¶Dıfi Áˆ“Ê“, «÷ Æb…dfiÆ, «÷ #◊ÏbPDıZb, «÷ #◊Ïb, «÷ #œb÷Á“b, «÷ ˙®Z œb÷Á“b, «÷ P˙≈Kb, «÷
P˙UŸS◊πg, «÷ #¶Á“b◊bZ® Áˆ“Ê“, «÷ ◊Idb◊bZ® Áˆ“Ê“, «÷ #bœ®P˙¥ Áˆ“Ê“, «÷ ˙…DıK¶Z®, «÷ DıK¶Z®, «÷ #◊ÏbPDıZb, «÷ EA“◊ŸÏb, «÷ √ „“O◊ŸÏb, «÷
ÆŸ√b˙” Áˆ“Ê“, «÷ E¶s ◊˙Z, «÷ ƈK ◊˙Z, «÷ fibO ◊˙Z, «÷ c÷“˙ ◊˙Z, #˙–Kb, «÷ #Kb÷–Kb, d÷v“ ◊˙Z ◊Ï ˙fi √¶ “ «÷ gsœbT ˙fi, «÷
«÷ O¶jdbc“fi, «÷ ›¥ŸÁ“bÏ ◊˙Z. fi¶c“fi˙fi, «÷ Æb…dfiÆ ˙fi, «÷ ◊¶ “a˙fi, d÷v“ ◊˙Z ◊Ï PœTb, «÷ ◊b¶ Ÿ“ Á¶“«T
˙¥]Ï ◊˙Z Áˆ“Ê“-«÷ T]Ÿ P”d˙bfi Áˆ“Ê“, «÷ ˙…•d Áˆ“Ê“, «÷ PœTb, «÷ #PZPœTb «÷ ÏaZÁ¶“«T PœTb, «÷ #PZ’ÏaZÁ¶“«T PœTb. «÷
d”bP”d˙bfi, «÷ ˙… ˆ“K Áˆ“Ê“, «÷ Pfi¥j Áˆ“Ê“, «÷ ÏŸEÁ“ Áˆ“Ê“, «÷ fi®T˙¶Z Áˆ“Ê“, d÷v“◊˙Z, «÷ d÷v“◊˙Zfi® EŸPTÁ“b.
«÷ &◊c“œfi Áˆ“Ê“, «÷ ÏŸÁ“d® Áˆ“Ê“, «÷ dPÂÁ¶“Efi Áˆ“Ê“, «÷ Pœ√Ï® Áˆ“Ê“, «÷ (97) Á“bTb÷c“Pj ÆdŸsfi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æ &ÀEb›˙bÍ® Gı÷.
Thanag/12
◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊b]fi® ◊ˆ˙bjdb¶ d÷v“ ◊˙Zfi® &ÎÏ #fi÷ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰b÷ Á“”÷T Æ”ÆπbÏ÷Òs #bfiZ ◊πbÂZ #bÏ #fi÷ #·KŸZ Á“V◊b÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ -
Gı÷, Dı÷ #PZZŸVK Gı÷. Z÷fib fibd gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ ÁŸ“ÏŸ ÆŸj® ◊πbÂZ #fi÷ #·KŸZ. #b ◊πÁ“bÏ÷ «jb dÍ® Eb…Æ≤“ ›Òs ”b÷K Gı÷ - d”bœŸA“
«jŸ ◊ˆ˙b÷|aZ Á“”÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„-c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“. SKb¶ #PZ P˙œbT «÷ #fi÷ Æ”ÆπbÏ Á“V◊db¶ P˙dbfi «÷ ˙Âfib ”b÷K Gı÷. ◊®Z˙Âfib #fi÷ w÷Z˙Âfib
d”bsŸd Á“”÷T Gı÷ Z÷fib¶ fibd Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ ◊x ˙ø¨. SKb¶ «÷ c÷“˙b÷ Gı÷. Oπ…˙÷KÁ“ c÷“˙b÷fi® &ÀEb› «÷ ”bØfi® ”b÷K Gı÷.
Ov“ “ ˙÷Ÿc÷“˙ #fi÷ ◊x-Kb˙Z„-SKb¶ dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib Á“bÍfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : : 3 -fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Ï”÷ Gı÷. #”®>Kb ÆŸj® ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊P_dbjdb¶ #fi÷ d÷ÏŸ ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ : 4
◊˙Zfi® &ÎÏ c“P¨Âdb¶ «÷ ¨÷‰b÷ Gı÷. ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. P˙œ÷¥Zb Z÷ Gı÷ (99) ÆdK (Á“bÍfib÷ Æb…Ø® ƈId gbO) #fi÷ #b˙PTÁ“b
Á÷“ SKb¶ Áˆ“Ê“œbVdT® #fi÷ d”b◊x ˙ø¨ Gı÷ #fi÷ c÷“˙ Ov“ “ (˙÷Ÿc÷“˙) #fi÷ (#ƶpKbZ ÆdKb÷fib÷ Ædˆ”) º˙fib÷ ◊KbK ”b÷˙bØ® º˙ ◊ Á“”÷˙bK Gı÷
◊¶Ÿ “’ÏÁ“ Gı÷. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊bjdb¶ «÷ gÏZ #fi÷ «÷ #…Ï˙Z ›SKb’c“, Kb˙Z-«÷ #fi÷ #º˙fib÷ ◊KbK ”b÷˙bØ® #º˙ ◊ Á“”÷˙bK E÷. º˙ #fi÷ #º˙fi®
d÷ÏŸ #fi÷ «÷ d÷ÏŸEˆPTÁ“b#b÷ Gı÷. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fi® ˙÷’c“Á“b «÷ Á“b÷Æfi®-±>E® Gı÷. §‹ØPZ ÆdKb’c“v“◊ ”b÷˙bØ® Z÷ ÆdKb’c“ º˙ #fi÷ #º˙fib Dı jd Gı÷. jd
«jb f®◊ ÆdŸsb÷fi® ˙÷’c“Á“b#b÷ «÷ Á“b÷Æ-&ÀEb›˙bÍ® Á“”÷T Gı÷. #fi÷ jd®|db¶ #SK¶Z g÷c“ fiØ®. Z÷Ø® jd #fi÷ jd®| fib #g÷c“fi÷ TIKdb¶
(98) c“œ g˙◊PZfib¶ ˙®Æ ›Òs - #ÆŸÏÁŸ“dbÏ \PZdb¶ «÷ Gı÷ - Ïb√® ÆdKb’c“fi÷ º˙ #fi÷ #º˙ v“◊ Á“”÷TGı÷. wbÆb÷·Gı˙bÆ #fi÷ ‹Zb÷Á“
EdÏ #fi÷ «T®. fibOÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Gı÷ - jÏÂ÷Òs #fi÷ gˆZbfiÒc“. ◊ ◊ˆ˙b÷|aZ P˙˙¨bØ® º˙ #fi÷ #º˙ Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ¨Â #fi÷
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ˙÷Ÿc÷“˙ #fi÷ ˙÷Ÿc“bT®. P˙UŸZÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ T˙ ◊ º˙ #fi÷ #º˙v“◊ Gı÷ #÷ Dı Ï®Z÷ dŸ”`Z #fi÷ #”b÷Ïb‰, ◊¨
- ”’Ï #fi÷ ”’ÏÆ”. #§‘fiÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Gı÷ - #§‘fiPœ√ #fi÷ #fi÷ dbÆ, ≠“ZŸ #fi÷ #Kfi, ƶ˙SÆÏ #fi÷ KŸO, Æb÷˙¥ #fi÷ ”\Ï ˙¥,
#§‘fidbÂ˙. f®◊ÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ◊ˆÂ #fi÷ P˙PœÕ“. &c“j®ÁŸ“dbÏb÷db¶ «÷ Tb√ ˙¥ #fi÷ A“b÷ “˙¥ ‰Ÿ’Ê“Zb¶O #fi÷ ‰Ÿ’Ê“Z, ◊ˆ˙b∂O-#fi÷ ◊ˆ˙, # “ “b¶O #fi÷
›Òs Gı÷ - DıTÁ“bÒZ #fi÷ DıT◊πg. ’c“Á“ÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - #PdZOPZ #fi÷ # “ “, #˙˙b¶O #fi÷ #˙˙, ”`”`Zb¶O #fi÷ ”`”`Z, &S◊Tb¶O #fi÷ &S◊T,
#PdZ˙b”fi. ˙bKŸÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ Gı÷ - ˙÷T@« #fi÷ ◊πg¶Dıfi ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ÷Òs «÷ ◊xb¶O #fi÷ ◊x, fiPTfib¶O #fi÷ fiPTfi, #¨PfiÁŸ“Ïb¶O #¨PfiÁŸ“Ï, #KŸZb¶O
Gı÷ - ]b÷¥ #fi÷ d”b]b÷¥. Æb÷Í ÔKÒZÏb÷fib «‰®Æ ›Òs. P◊œbE÷Òs «÷ Gı÷ #fi÷ #KŸZ, PfiKŸZb¶O #fi÷ PfiKŸZ, ◊π◊ŸZb¶O #fi÷ ◊π◊ŸZ, EŸPTÁ“b¶O#fi÷
- Á“bT #fi÷ d”bÁ“bT gˆZb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷. ÆŸv“◊ fi÷ ◊πPZv“◊. K¨÷Òs «÷ Gı÷ EŸPTÁ“b, œ®¥◊”÷PTÁ“b¶#fi÷œ®¥◊”÷PTÁ“b ◊VKb÷◊d #fi÷ ÆbOÏb÷◊d, &SÆP◊®
- ◊ˆÂgs #fi÷ dPÂgs. Ïb¨Æb÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷ - g®d #fi÷ d”bg®d. #fi÷ #˙ÆP◊®. #b «jb Á“bÍ P˙gbOb÷ ◊ º˙ #fi÷ #º˙v“◊ Á“”÷T
’Á“≥Ï÷Òs «÷ Gı÷ - ’Á“≥Ï #fi÷ ’Á>“◊ŸÏŸ¥. ’Á>“◊ŸÏŸ¥b÷db¶ «÷ ›Òs Gı÷- ÆS◊ŸÏŸ¥ Gı÷.
#fi÷ d”b◊ŸÏŸ¥. d”b÷ÏO÷Òs «÷ Gı÷ - #PZÁ“bK #fi÷ d”bÁ“bK. O¶j˙b÷|db¶ «÷ Oπbd, fiOÏ, PfiOd ÏbDıjbfi® √÷ “b (OπbdØ® db÷ÊŸ¶“, #fi÷ fiOÏØ® fibfiŸ¶
›Òs Gı÷ - O®Z ÏPZ #fi÷ O®ZKœ. #Â◊P≥Á÷“Òs «÷ Gı÷ - ÆP≥P”Z #fi÷ jˆÍfib¶ Á“b÷Ê“ KŸaZ) Á“«Ê“ (ÁŸ“§SÆZ fiOÏ) d “@« (Dı÷fi® EbÏ÷ «bDŸı #÷Á“
ÆbdbÒK. ◊Â◊P≥Á÷“Òs «÷ Gı÷. - ]bZ #fi÷ P˙”bZ. ≠“P¥˙b’c“Òs «÷ Gı÷. - Kb÷Dıfi ÆŸj® Á“b÷› Obd fi ”b÷K Z÷˙® ˙‹Z®) sb÷ÂdŸ√ (≈Kb¶ DıÍ #fi÷
≠“P¥ #fi÷ ≠“P¥◊bTÁ“. gˆZb˙b’c“Òs «÷ Gı÷. - ›wÏ #fi÷ d”÷wÏ. Á“§ÒsZ÷Òs ‹ØÍ «≥÷ dbOb÷|Ø® Dı› œÁ“bK) ◊e“fi (•÷{“ fiOÏ) #bÁ“Ï (√bÂ) #b•d
«÷ Gı÷. - ÆŸ˙SÆ #fi÷ P˙œbT. d”bA“§Òc“Z÷Òs «÷ Gı÷ - w÷Z #fi÷ d”bw÷Z (Zb◊Æb÷fiŸ¶ Pfi˙bÆ‹Øbfi) ƶ˙b” (≈Kb¶ √÷ ˆ“Z Tb÷Á“b÷ Ϩb dbÊ÷“ jbÒKfi÷ T›
◊Z¶O÷Òs «÷ Gı÷ - ◊Z¶O #fi÷ ◊Z¶O◊PZ. ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷fib¶ «÷ ›qs Gı÷ - E¶s Dı›fi÷ Ïb√÷ Gı÷ #÷˙b÷ cŸ“O ◊πc÷“œ) ]b÷¥ (Ob÷◊bTb÷fiŸ¶ Pfi˙bÆ) #bÏbd (#÷Á“
#fi÷ ƈK. «bÏ c÷“˙Tb÷Á“fib c“œ ›Òs-Æb…jd #fi÷ ›œbfi Á“V◊db¶ «÷ ›Òs \Z®K ˙ø¨ KŸaZ ˙fi) ˙fi√¶ “ (#fi÷Á“ \Z®K ˙ø¨b÷Ø® KŸaZ ˙fi) ˙b˙ “®
Á“”÷T Gı÷ - œA“ #fi÷ ›œbfi. ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ d”÷Òsdb¶ «÷ ›Òs Á“”÷T Gı÷ - (EZŸÛÁ“b÷ DıTbœK) ◊ŸÛÁ“b’Ï® (Ob÷Í˙b˙ “®) ÆÏb÷˙Ï, ÆÏb÷˙Ïfi® ◊¶§aZ,
ÆbfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷Òs. «πŒTb÷Á“ #fi÷ TbÒZÁ“ Á“V◊db¶ «÷ ›Òs Gı÷ - «πŒ Áˆ“˙b, ZÍb˙ s”, fic“®, ÏSfi◊πgb’c“Á“ ◊øΩ˙®, ]fib÷WPj, ˙bZ ‹Á“Òj,
#fi÷ TbÒZÁ“, d”bœŸA“ #fi÷ Æ”ÆπbÏ Á“V◊db¶ «÷ ›Òs Gı÷. - d”bœŸA÷“Òs #fi÷ #˙Á“bœbÒZÏ, #÷Ê“T÷ ˙bZ‹Á“Òjfi® fi®E÷fib÷ #bÁ“bœ ≈Kb¶ ƈId ◊øΩ˙®fib º˙b÷
Thanag/13
gÏ÷Tb Gı÷, ˙TK (˙÷Õ“fiv“◊ jfib÷c“Pj, jfi˙bZ, ZfiŸ˙bZv“◊) P˙Oπ” ◊VKb÷◊d ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷˙b 10 A“b÷ “bA“b÷ “® ◊VKb÷◊dfiŸ¶ #÷Á“ ÆbOÏb÷◊d
(Tb÷Á“fib “®) f®◊, ÆdŸs, ˙÷Íb, ˙÷’c“Á“b, fbÏ, Zb÷Ï fi…ÏPKÁ“ (Á“d ◊Ÿc„“OTfi® Á“bÍ ”b÷K Gı÷.
#◊÷¨bØ® #º˙ZÚ˙ ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷) fiÏÁ“˙bÆ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“v“◊ ”b÷˙bØ® (107) A“b÷j «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. #bSd◊πPZP{“Z #fi÷ ◊Ï◊πPZP{“Z.
º˙Ú˙ ÆdDı˙Ÿ¶. ˙…dbPfiÁ“-˙…dbPfiÁ“b÷fib #b˙bÆ c÷“˙Tb÷Á“ (Á“V◊P˙dbfi˙bÆ) ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi® &◊Ï ”b÷˙b˙bÍb÷ #Ø˙b ◊b÷Zbfib ˙ ÷“ &S◊≥ Á“Ï÷T A“b÷j
˙¥ - (gÏZ #b’c“ ¨÷‰) ˙¥]Ï ◊˙Z, Áˆ“Ê“, Áˆ“Ê“bObÏ, P˙DıK #fi÷ #bSd◊πPZP{“Z A“b÷j Á“”÷˙bK Gı÷. «®\◊Ï Ø˙b˙bÍb÷ Kb «®\˙ ÷“ &S◊≥ Á“Ï÷T
P˙DıKb÷fi® ÏbDıjbfi® #b «jb º˙ #fi÷ #º˙ Á“”÷˙bK Gı÷. A“b÷j ◊Ï◊πPZP{“Z Á“”÷˙bK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“-Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷ ƶ«¶j® &aZ
GıbKb, #bZ◊, ≈Kb÷SÆfib, #¶jÁ“bÏ, #˙dbfi, &Òdbfi #PZKbfi Oø” dbfi, dbKb, Kb˙Z„ PdΩKbc“œfi œVK ÆŸj®fib «jb ◊b◊‹ØbfiÁ“b÷fib «÷-«÷
(fiOÏdb¶ jˆd-jbdØ® ◊π˙÷œ Á“Ï˙bfiŸ¶ ]Ï) &UbfiOø”, #P˙T@« (‹Øbfi g÷c“b÷ \Â˙b ZØb fibÏÁ“b÷Ø® T› ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ÆŸj®fib Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷fib
P˙œ÷¥) œfi…: ◊π◊bZ (˙‹ZŸ P˙œ÷¥) #÷ «jb º˙ #fi÷ #º˙ v“◊ Á“”÷˙bK º˙b÷fib A“b÷jb’c“ ◊ ÆdDı˙b \÷›#÷.
Gı÷. (º˙ #fi÷ #º˙Ø® ÔKb¡Z ”b÷˙bfib Á“bÏÂ÷ #g÷c“ fiKfi® #◊÷¨bØ® º˙ (108-109) ƶÆbÏÆdb◊≥Á“ (ƶÆbÏ®) º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷
Kb #º˙ Á“”÷Tb Gı÷. - ‰Æ #fi÷ ‹Øb˙Ï, Æ˙ º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“”÷T Gı÷ - Æ÷§ÒsK #fi÷
(100) «÷ ÏbPœ#b÷ Á“”÷T Gı÷ - º˙ ÏbPœ #fi÷ #º˙ ÏbPœ. «¶j #fi÷§ÒsK. #b ◊πdbÂ÷ ƜϮϮ #œÏ®Ï® ◊KÒZ Pfi@fi ObØbØ® ÆdDı˙Ÿ¶
«÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Á“”÷T Gı÷. - ÏbO #fi÷ f÷¥. º˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊b◊ Á“d «b¶j÷ \÷›#÷. Dı÷d Á÷“-º˙ «÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ :- PÆ∞ #PÆ∞, Æ÷§ÒsK #Pfi§ÒsK,
Gı÷. ÏbOØ® #fi÷ f÷¥Ø®. º˙ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ◊b◊ Á“db÷|fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ - ÆÁ“bK #Á“bK, ÆKb÷O® #Kb÷O®, Æ˙÷c“® #˙÷c“®, ÆÁ“¥bK #Á“¥bK, ÆT÷LK,
#b¿KŸ◊OPdÁ“ ˙÷c“fibØ® (‹˙÷·GıbØ® ‹˙®Áø“Z ˙÷c“fibØ®) #fi÷ #b…◊A“PdÁ“[ #T÷LK, ∏bfi® #∏bfi®, ÆbÁ“Ïb÷◊KŸaZ #fibÁ“bÏb÷◊KŸaZ, #b”bÏÁ“ #fib”bÏÁ“,
˙÷c“fibØ® (Á“db÷|c“Kfib Á“bÏ خ ”b÷˙b˙bÍ® ˙÷c“fibØ®) #÷ Dı ◊πdbÂ÷ «÷ gb¥Á“ #gb¥Á“, EÏd #EÏd #fi÷ ƜϮϮ #œÏ®Ï®.
◊πÁ“bÏb÷Ø® º˙ˆ Á“db÷|fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® PfiDıÏb ◊ Á“Ï÷ Gı÷ (110) •d gO˙¶Z d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ¶Øb÷ dbÊ÷“ «÷ ◊πÁ“bÏfib
#÷Ê“T÷ #b¿KŸ◊OPdÁ“ ˙÷c“fibØ® #fi÷ #b…◊A“PdÁ“ ˙÷c“fibØ®. dÏÂb÷fi÷ &◊bc÷“K Á“mb fiØ® Z÷ dÏÂb÷fi÷ Pfiv“P◊Z Á“Kb fiØ®. ÔKaZ ˙Efib÷
(101) «÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdb œÏ®Ïfib÷ ‹◊œ Á“Ï® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷ - fbÏb ◊πv“P◊Z Á“Kb fiØ®. Z÷dfi® ◊πœ¶Æb Á“Ï® fiØ®, Z÷dfi® #fiŸdb÷c“fib ◊Â
≈KbÏ÷ ›PTÁ“b OPZØ® #bSdb «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷, SKbÏ÷ #÷Á“ c÷“œØ® œÏ®Ïfib÷ Á“Ï® fiØ®. Z÷ «÷ dÏÂb÷ fi®E÷ ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙b: ˙TfidÏ (ƶKddb¶ √÷c“
‹◊œ Á“Ï®fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ ≈KbÏ÷ Á“ÒcŸ“Á“OPZØ® fi®Á“Í÷ Gı÷, SKbÏ÷ Æ˙c÷“œØ® ◊bdZb dÏ˙Ÿ¶ Z÷) #fi÷ ˙œbZ dÏ (›§ÒsK P˙¥Kb÷fi÷˙œ Ø› ◊Z¶Ofi® Dı÷d
‹◊œ Á“Ï®fi÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏØ® ‹¸`Ï Á“Ï® ‹¸b÷Ê“fiZ Á“Ï® #fi÷ dÏ˙Ÿ¶ Z÷) ZØb #÷ ◊πdbÂ÷ Pfic“bfi dÏ (≠“P¥ gb÷O #b’c“fi® Á“bdfib Á“Ï®
ƶÁ“b÷Efi Á“Ï®fi÷, #bSdb œÏ®ÏØ® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷. dÏ˙Ÿ¶) #fi÷ Zc„“g˙ dÏ (Dı÷ OPZdb¶ Gı÷ Z÷ Dı OPZfiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j®
(102) «÷ ◊πÁ“bÏØ® #bSdbfi÷ Á÷“˙T® ◊πv“k jd Æb¶gÍ˙b dÍ÷ Gı÷. dÏ˙Ÿ¶) ZØb ◊˙ZØ® ◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷ ˙ø¨Ø® ◊ “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ ZØb ◊b®db¶
Á“db÷|fib ¨KØ® #fi÷ &◊œdØ®. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ - «÷ Á“bÏÂb÷Ø® º˙fi  ˆ“«®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷ #§‘fidb¶ «Í®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ ZØb P˙¥fiŸ¶ g¨Â Á“Ï®fi÷ dÏ˙Ÿ¶ #fi÷
dfi:◊KK∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ (&c“K ◊πbk Á“db÷|fib÷ ¨K #fi÷ #fiŸ’c“Z Á“dfib÷ œ¬fib÷ ◊π”bÏ Á“Ï® dÏ˙Ÿ¶. «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ dÏÂ-Kb˙Z„ PfiSK #fiŸ∏bfi fi ”b÷K
&◊œd.) ◊϶ZŸ Á“bÏ P˙œ÷¥Ø® PfiP¥∞ ◊ fiØ®, Z÷ #b dbÂ÷ - ˙…”bKÆdÏÂ
(103-106) #b…◊PdÁ“ Á“bÍ «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ - ◊VKb÷◊d (˙ø¨fi® œb√b ˙O÷Ï÷ ◊Ï TÊ“Á“[ OÍbdb¶ ¸b¶Æb÷ TOb “®fi÷ dÏ˙Ÿ¶) #fi÷
#fi÷ ÆbOÏb÷◊d ◊VKb÷◊dfiŸ¶ ‹˙v“◊ œŸ¶ Gı÷ ? #÷Á“ Kb÷Dıfi P˙‹ZbÏ˙bÍb ◊VK Oø]π◊øÛ≤“dÏ (Á“b÷› db÷Ê“b ◊πb®fib døZ aT÷˙Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® O®j #b’c“
#÷Á“ ’c“˙Æfib #Ø˙b &SÁø“Õ“ ÆbZ ’c“˙Æfib &O÷Tb˙bÍb÷fib #OπgbO Pfi϶ZÏ ◊¨®#b÷Ø® œÏ®Ï EˆÆb˙®fi÷ dÏ˙Ÿ¶.) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ «÷ dÏÂ
#fi÷ PfiP˙ “ v“◊Ø® ≤“Æb÷≤“Æ gÏ˙bdb¶ #b˙÷ #fi÷ Æb÷-Æb÷ ˙¥db¶ #÷Á“ #÷Á“ PfiOπØb÷fi÷ dbÊ÷“ Æc“b &◊bc÷“K v“◊÷ ˙PÂZ Á“Ï÷T Gı÷ Kb˙Z„ Z÷fi÷ dbÊ÷“ #fiŸdPZ
˙bÍ Á“b∑“˙bØ® Dı÷Ê“Tb ˙¥db¶ Z÷ ◊VK √bT® Ø› \K Z÷Ê“Tb Á“bÍfi÷ #÷Á“ c“®j÷T Gı÷ Z÷ #b Gı÷ ◊bc“◊b÷◊Odfi #fi÷ gaZ◊πSKbpKbfi. ◊bc“◊b÷◊Odfi «÷
Thanag/14
◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷ - Pfi”b’Ïd #fi÷ #Pfi”b’Ïd (PO’Ï Á“Òc“Ïb’c“db¶ dÏ˙Ÿ¶ ≈Kb¶ ˙Â˙bÍb ”Zb-◊x◊πg #fi÷ ˙bÆŸ◊ˆ≈K. «÷ Z®Ø∂Á“Ï E¶s Ædbfi ˙Â˙bÍb
#§‘fi ƶ‹Á“bÏ fi ØbK.v“ gaZ ◊πSKbpKbfi ◊ «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷ - (œŸaT) ”Zb-E¶s◊πg #fi÷ ◊ŸÛ◊c“ÒZ.
Pfi”b’Ïd#Pfi”b’Ïd#÷dfi® ÔKbpKb◊ˆ˙˙Z„ ÆdDı˙®. (117) ÆSK◊π˙bc“ ◊ˆ˙ (Gıu“b ◊ˆ˙)fi® «÷ ˙‹ZŸ#b÷ (P˙gbO) Á“”÷T
(111) #b Tb÷Á“ œŸ¶ Gı÷ ? º˙ #fi÷ #º˙ ˙Dı Tb÷Á“ Gı÷ #ØbZ„ Gı÷.
Tb÷Á“ º˙b-º˙bSdÁ“ Gı÷. Tb÷Á“db¶ #fiÒZ œŸ¶ Gı÷ ? Tb÷Á“db¶ º˙ #fiÒZ Gı÷ (118) ◊ˆ˙gbs◊c“ fi¨‰fib «÷ ZbÏb Gı÷. &ÎÏbgbs◊c“fib «÷ ZbÏb
#fi÷ #º˙ ◊ #fiÒZ Gı÷. Tb÷Á“db¶ œbwZ œŸ¶ Gı÷ ? º˙ #fi÷ #º˙. Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙¸bVOŸfi® #fi÷ &ÎϸbVOŸfi®fib ◊ «÷ «÷ ZbÏb Á“”÷T Gı÷.
(112) «b÷Pj «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. ∏bfi«b÷Pj #fi÷ c“œfi«b÷Pj. «Ÿ∞ «÷ (119) dfiŸÛK ¨÷‰fi® #¶c“Ï «÷ ÆdŸs Gı÷ T˙ ÆdŸs #fi÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷ - ∏bfi«Ÿ∞ #fi÷ c“œfi«Ÿ∞. db÷” «÷ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ - ∏bfidb÷” Á“bTb÷c“Pj ÆdŸs.
#fi÷ c“œfidb÷” ZØb dˆ∑“ ◊ ∏bfidˆ∑“ #fi÷ c“œfidˆ∑“fib g÷c“Ø® «÷ ◊πÁ“bÏfib (120) Á“bdgb÷Ob÷fib÷ SKbO fiP” Á“Ï˙b˙bÍb «÷ EA“˙Z®| døSKŸÁ“bÍdb¶
Gı÷. døSKŸ ◊bd® fi®E÷ ÆbZd® fiÏÁ“◊øΩ˙®fib #◊πPZ{“bfi fibdÁ“ fiÏÁ“˙bÆdb¶
(113) ∏bfib˙Ï®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. c÷“œ∏bfib˙Ï®K fibÏÁ“v“◊Ø® &S◊≥ ØKb. Z÷fib fibd Gı÷-ÆŸgˆdEA“˙Z®| #fi÷ «πŒc“ÎEA“˙Z®|.
(dPZ∏bfib’c“fi÷ #b¶PœÁ“v“◊÷ #b·Gıb’c“Z Á“ÏfibÏ) #fi÷ Æ˙∏bfib˙Ï®K (121) #ÆŸÏ÷Òsb÷fi÷ Gıb÷ “® g˙fi˙bÆ® c÷“˙b÷fi® ’Á>“PEZ„ ÒKˆfi «÷
(Á÷“˙Í∏bfifi÷ Ïb÷Á“fibÏ.) c“œfib˙Ï®K Á“d◊ #b ◊πdbÂ÷ «÷ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. Æb…jd Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“ ’Á>“PEZ„
˙÷c“fi®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷ - ÆbZb˙÷c“fi®K #fi÷ #ÆbZb˙÷c“fi®K. db÷”fi®K #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb¶◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. ›œbfi Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“
Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - c“œfidb÷”fi®K #fi÷ Eb’ωdb÷”fi®K #fi÷ ’Á>“PEZ #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. ÆfiSÁŸ“dbÏ Á“V◊db¶ c÷“˙b÷fi®
#ÆbZb˙÷c“fi®K. db÷”fi®K Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - c“œfidb÷”fi®K #fi÷ Dı]ÒK «÷ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØZ Á“”÷T Gı÷. db”÷ÒsÁ“V◊db¶ c÷“˙b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ
Eb’ωdb÷”fi®K. #bKŸÛK Á“d «÷ ◊A“bÏfiŸ¶ Gı÷, «∞bKŸ (Á“bK §‹ØPZ) #fi÷ ’Á>“PEZ„ #PjÁ“ «÷ ÆbOÏb÷◊dfi® Á“”÷T Gı÷.
g˙bKŸ (g˙§‹ØPZ). fid Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, - œŸgbfibdÁ“d #fi÷ (122) «÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙®#b÷ Á“”÷T Gı÷. Æb…jddb¶ #fi÷ ›œbfidb¶.
#œŸgfibdÁ“d. Ob÷‰ Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, &·EOb÷‰ #fi÷ fi®EOb÷‰. #¶ZÏbK (123) «÷ c÷“˙Tb÷Á“b÷db¶ Z÷\÷T÷LKb˙bÍb c÷“˙ Á“”÷T Gı÷. Æb…jddb¶ #fi÷
Á“d «÷ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, ◊πSKŸS◊≥P˙fibœ®. (˙Zdbfidb¶ ”b÷˙b˙bÍb Tbgfi÷ fiÕ“ ›œbfidb¶.
Á“ÏfibÏ) #fi÷ P˙P”Z-#bObd®◊Ø (gP˙ÛKdb¶ ØfibÏ Tbgfib dbOfi÷ (124) «÷ c÷“˙Tb÷Á“b÷db¶ c÷“˙ Á“bK◊’ÏEbÏÁ“ (dfiŸÛKfi® Dı÷d Á“bKbØ®
Ïb÷Á“fibÏ.) P˙¥K Æ÷˙fi Á“Ï˙b˙bÍb) Á“”÷T Gı÷, Æb…jddb¶ #fi÷ ›œbfidb¶ «÷ c÷“˙Tb÷Á“fib
(114) dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ◊π÷d◊πSKKb-ÏbOØ® ØfibÏ f÷¥ c÷“˙b÷ ‹◊œ◊’ÏEbÏÁ“ (c÷“˙®#b÷fib ‹◊œdb؉® Á“bd Æ÷˙fibÏ Á“”÷T Gı÷. -
◊πSKKb-f÷¥Ø® ØfibÏ. ◊π÷d ◊πSKKb dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - dbKb ÆfiSÁŸ“dbÏ Á“V◊fib #fi÷ db”÷Òs Á“V◊fib. «÷ Á“V◊db¶ c÷“˙ v“◊◊’ÏEbÏÁ“
#fi÷ Tb÷g. f÷¥ ◊πSKKb dˆ·Gıb «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - A“b÷j #fi÷ dbfi. (c÷“˙®#b÷fiŸ¶ v“◊ \÷›fi÷ Zø§¡Z ◊bdfibÏ) Á“”÷T «πŒTb÷Á“ #fi÷ TbÒZÁ“db¶. «÷
(115) #bÏbjfib «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - jbPdÁ“ #bÏbjfib jbPdÁ“b÷ Á“V◊db¶ c÷“˙ œ¯c“ ◊’ÏEbÏÁ“ (c÷“˙®#b÷fib Obfi #b’c“fib œ¯c“b÷ Æb¶gÍ® ZøPk
#÷Ê“T÷ ÆbjŸ#b÷fi® #bÏbjfib #fi÷ Á÷“˙T®-#bÏbjfib #÷Ê“T÷ P˙PœÕ“•ŸZ, #˙Pj, ◊bdfibÏ Á“”÷T Gı÷. - d”bœŸA“db¶ #fi÷ Æ”¬bdb¶. «÷ ›Òsb÷ dfi:◊’ÏEbÏÁ“
dfi:◊K˙ #fi÷ Á÷“˙T∏bfi®#b÷fi® #bÏbjfib. jbPdÁ“ #bÏbjfib «÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. #÷Ê“T÷ #bfiZ, ◊πbÂZ, #bÏ #fi÷ #·KŸZ Á“V◊fibc÷“˙b÷ c÷“˙®#b÷fib
Á“”÷T Gı÷. •ŸZjd #bÏbjfib #fi÷ Eb’ωjdbÏbjfib. Á÷“˙PT #bÏbjfib «÷ PEÒZfi db‰Ø® ˙÷c“fi® ZøPk ◊bd÷ Gı÷. ◊϶ZŸ #”®> Pf‹Øbfifib÷ #PjÁ“bÏ ”b÷˙bØ®
◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. #ÒZPA“Kb (db÷¨Odfi) #fi÷ Á“V◊P˙dbfib÷◊◊PÎ. «÷ ›Òsb÷ #÷˙Ÿ¶ Gı÷.
(116) «÷ Z®Ø∂Á“Ï P◊πK¶OŸ (˙ø¨-P˙œ÷¥)fi® Ædbfi ˙Â˙bÍb ”Zb- (125) ‰ÆÁ“bK #fi÷ ‹Øb˙ÏÁ“bK v“◊ «÷ ‹Øbfib÷db¶ &◊bPDıZ Á“Ï÷T
dP£fibØ #fi÷ ◊bwfibØ. «÷ Z®Ø∂Á“Ï ◊xfi® Ædbfi ◊xOb…Ï (TbT) ◊Ÿc„“OTb÷Á“bd ˙OÂfib c“PTÁ“b÷) º˙b÷#÷ ◊b◊Á“d v“◊÷ ƶPEZ Á“Ï÷T Gı÷,
Thanag/15
˙Zdbfidb¶ ƶPEZ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ƶPEZ Á“Ïœ÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ &◊PEZ Ø˙b˙bÍb. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ ˙…dbPfiÁ“c¶“ “Á“ ÆŸj®fib º˙b÷
Á“Kb Gı÷, &◊PEZ Á“Ï÷ Gı÷,E #fi÷ &◊PEZ Á“Ïœ÷. «b¶µKb Gı÷. «b¶j÷ Gı÷, #Á“PZƶPEZ Dı Gı÷. #÷Á÷“§ÒsK Zb÷ #÷Á“ ÆdKdb¶ #ƶpKbZ #Ø˙b
«b¶jœ÷, ◊ˆ˙b÷|aZ «÷ ‹Øbfib÷db¶ &c“®ÏÂb Á“Ï® Gı÷. &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷, &c“®ÏÂb #fiÒZ&S◊≥ Ø˙bfi÷ T®j÷#Á“PZƶPEZ Dı Gı÷. Á“PZƶPEZ Á÷“ #ÔKaZ ƶPEZ
Á“Ïœ÷, #÷˙® Dı Ï®Z÷ ˙÷c“fi Á“Kb Gı÷, ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷, ˙÷c“fi Á“Ïœ÷, PfiDıÏb Á“Ï® Gı÷, fiØ® #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á÷“§ÒsK PÆ˙bK ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ‰Â g÷c“ \Â˙b \÷›#÷.
PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷, PfiDıÏb Á“Ïœ÷. (130) ◊’ÏEbÏÂb (c÷“˙b÷fi÷ P˙¥K-Æ÷˙fi) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷
(126) «÷ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“jb÷ #fi¶Z Á“”÷T Gı÷. #bÁ“bœfib «÷ Dı÷d Á÷“-Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷fi÷ #Ø˙b #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷ ˙œdb¶ Á“Ï®fi÷
◊πc÷“œb÷db¶ #˙Ob∑“ (Ï”÷˙b˙bÍb) ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„- #Ø˙b #bPT>Ofib’c“ Á“Ï®fi÷ P˙¥K Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ #bPT>Ofi
PfOŸÂ ÏŸ¨ ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. Á“Ï® P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib œÏ®Ïfi® P˙ÁŸ“˙Âb Á“Ï® ◊b÷Z÷ ◊b÷ZbfibØ®
Dı P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷ #fi÷ #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷
˙œdb¶ Á“Ï®fi÷ P˙¥K Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb ◊ÏÒZŸ ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ #bPT>Ofi Á“Ï®
‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ P˙¥K-Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. #Ø˙b ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi÷ c÷“˙ Kb c÷“˙®v“◊÷ P˙ÁŸ“P˙Z Á“Ï® Z÷fi®
‹Øbfi : 2 - OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÆbØ÷ ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ #ÒK c÷“˙b÷ #Ø˙b #ÒK c÷“˙b÷fi® c÷“˙®#b÷fi÷
‹Øbfi -3 ˙œdb¶ Á“Ï®fi÷ P˙¥K-Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® c÷“˙®#b÷fi÷ ◊Â
(127) ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fibd ›Òs, ‹Øb◊fib ›Òs #bPT>Ofib’c“ Á“Ï®fi÷ ◊ P˙¥K-Æ÷˙fi fiØ® Á“ÏZb÷, ◊ ◊b÷Z÷ ◊b÷Zbfi® Dı
#fi÷ sÔK ›Òs, ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-∏bfi÷Òs (Á÷“˙T∏bfi® #Ø˙b c÷“˙®v“◊÷ P˙PA“Kb Á“Ï® ◊’ÏEbÏÂb Á“Ï÷ Gı÷.
ƶ◊ˆÂ•ŸZ, #˙Pj #fi÷ dfi:-◊K˙∏bfifibjbÏÁ“), c“œfiÁ÷“Òs (¨bPKÁ“ (131) d…ØŸfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. c÷“˙Zbƶ«¶j®, dfiŸÛKƶ«¶j®,
Æ@K‘WPÕ“) #fi÷ Eb’ω÷Òs (KZbpKbZ Eb’ω®). ›Òs ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, PZK∂EKb÷PfiÁ“ ƶ«¶j®. ‰Â ◊πÁ“bÏfib º˙b÷ d…ØŸfi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-c÷“˙b÷,
Dı÷dÁ÷“-c÷“˙Òs (˙…dbPfiÁ“b÷ #fi÷≈Kb÷PZÛÁ“b÷fib ›Òs)#ÆŸÏ÷Òs (g˙fi◊PZ- dfiŸÛKb÷ #fi÷ PZK∂EKb÷PfiÁ“º˙b÷. ‰Â ˙÷c“˙bÍb º˙ d…ØŸfi Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d
ÔKÒZÏPfiÁ“bKfib›Òs #fi÷ dfiŸÛK÷Òs (EA“[). Á÷“ ¬®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“.
(128) P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“«bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ (132) Kb÷O ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfib÷Kb÷O ˙EfiKb÷O
Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® #fi÷ Á“bKKb÷O. fibÏÁ“ º˙b÷fi÷ #b ‰Â Kb÷O ”b÷K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ #fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib ◊ P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ Gıb÷ “® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â Kb÷O ÆdDı˙b \÷›#÷.
Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb. P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ #b¿K¶ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πKb÷O Gı÷. Dı÷d Á÷“-dfi:◊πKb÷O, ˙Efi◊πKb÷O #fi÷ Á“bK◊πKb÷O
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ Gıb÷ “® Kb÷OfiŸ¶ Á“Øfi Á“KŸ∂ Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ ◊πKb÷Ofib P˙¥Kdb¶ ◊Â
P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb #fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ZØb Oπ” Á“Kb P˙fib ◊ Á“ÏbZ® «jb c¶“ “Á“b÷ \Â˙b \÷›#÷. Á“Ï ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. (◊b÷Zbfi P˙ÛKfi÷ ƈ‰
P˙ÁŸ“˙Âb. P˙ÁŸ“˙Âb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ «bm #b¿K¶ZÏ #b◊fibÏ), (2) ¸`T˙bTb ˙ø¨fi® Ædbfi (¸T ‹Øbfi®K ƈ‰fib÷ #Ø
◊Ÿc„“OTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm #fi÷ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ #b◊fibÏ) (3) ¸T˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi (ƈ‰bØ «≥÷ #b◊fibÏ)
Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb, #÷Á“ «bm #fi÷ #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fibd◊Ÿv“¥, ‹Øb◊fib ◊Ÿv“¥ #fi÷
Oπ” Á“Ï®fi÷ #fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib Á“ÏbZ® P˙ÁŸ“˙Âb. sÔK◊Ÿv“¥. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfi◊Ÿv“¥, c“œfi◊Ÿv“¥ #fi÷
(129) fibÏÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷. - Á“PZƶPEZ #÷Á“ ÆdKdb¶ «÷Ø® E’ω◊Ÿv“¥. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-˙÷c“◊Ÿv“¥, PEÒ” ◊Ÿv“¥
T›fi÷ ƶpKbZ ÆŸj® &S◊≥ Ø˙b˙bÍb, #Á“PEZƶPEZ-#÷Á“ ÆdKdb¶ œ¯c“bdb‰Ø® ◊Ÿv“¥, ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- &Îd ◊Ÿv“¥
#ƶpKbZ &S◊≥Ø˙b˙bÍb, #ÔKaZÔKƶPEZ-#÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ Dı &S◊≥ dµKd◊Ÿv“¥ #fi÷ Dı]ÒK◊Ÿv“¥. &Îd ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
Thanag/16
jd◊Ÿv“¥, gb÷O◊Ÿv“¥ #fi÷ Á“d◊Ÿv“¥ #”ÒZ c÷“˙ Gı÷. gb÷O◊Ÿv“¥ EA“˙Z®| Gı÷ Gı÷,- Z÷\T÷LKb, ◊xT÷LKb, œŸaT T÷LKb. #÷Ê“T÷ Gı T÷LKb#b÷ ”b÷K Gı÷. #÷
#fi÷ Á“d◊Ÿv“¥ ˙bÆŸc÷“˙ Gı÷. dµKd ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷,- &Oπ˙¶œ®, ◊πdbÂ÷ dfiŸÛKb÷fi÷ ◊ œŸg #fi÷ #œŸg«j® T÷LKb#b÷ ÆdDı˙® \÷›#÷.
gb÷O˙¶œ® #fi÷ ÏbDıÒK˙¶œ®. Dı]ÒK ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - c“bÆ, gøSK #fi÷ ˙bÂÔK¶ZÏb÷fi÷ #ÆŸÏ ÁŸ“dbÏ Ædbfi ‰Â #œŸg T÷LKb#b÷ ÆdDı˙®. ˙…dbPfiÁ“
Áø“P¥#b’c“db¶ gbO T›fi÷ Á“bdfibÏ. c÷“˙b÷fi÷ ‰Â T÷LKb Gı÷, Z÷\÷T÷LKb, ◊xT÷LKb #fi÷ œŸaTT÷LKb.
(137) dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-#¶ “Dı, ◊b÷ZDı #fi÷ (141) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ZbÏb ◊b÷Zbfib¶ ‹ØbfiØ® EPTZ ØbK Gı÷, Dı÷d
ÆdŸ§·Gıd, #¶ “Dı dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-¬®dS‹K, Á÷“-P˙PA“K Á“ÏZb, P˙¥KÆ÷˙fi Á“ÏZb, #÷Á“ ‹ØbfiØ® «®\ ‹Øbfi ◊Ï Æ¶A“dÂ
◊Ÿv“¥dS‹K #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“dS‹K. ◊b÷ZDı dS‹K ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- Á“ÏZb.
¬®, ◊Ÿv“¥ #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“. ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #¶ “Dı, ◊b÷ZDı #fi÷ ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ P˙UŸSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d, Á÷“-˙…PA“K Á“ÏZb, P˙¥K-
ÆdŸ§·Gıd. #¶ “Dı ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-‹‰®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ fi◊ŸÆ¶Á“. Æ÷˙fi Á“ÏZb, ZØbv“◊ •d db”Âfi÷ ◊b÷Zbfi® ≠“P∞, UŸPZ, Kœ, «T, ˙®K
◊b÷ZDı ◊¨® ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d, Á÷“-‹‰® ◊ŸÏŸ¥, fi◊Ÿ¶ÆÁ“. #÷˙bDı #Ø˙b ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d «Zb˙Zb. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d÷]-ODıfib Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d
œ¯c“b÷db¶ &Ï◊’ÏÆ◊ #fi÷ gŸDı◊’ÏÆ◊fiŸ¶ ◊ Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶. Á÷“- ˙…PA“K Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ ›SKb’c“ Dı÷ Á“bÏÂb÷ P˙UŸSÁ“bÏ dbÊ÷“ Á“mb¶ Z÷ #”®>
(138) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ‹‰®#b÷ Á“”÷T Gı÷: Dı÷d, Á÷“- ÆdDı˙b.
PZK∂EKb÷PfiÁ“‹‰®#b÷, dfiŸÛKb÷PfiÁ“‹‰®#b÷, c÷“˙‹‰®#b÷. PZK∂E‹‰®#b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ (142) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® Tb÷Á“db¶ #¶jÁ“bÏ ØbK Gı÷-#”∂Z gO˙bfifi÷
Gı÷.- DıTEÏ ‹‰®#b÷, ‹ØTEÏ‹‰®#b÷, √÷EÏ‹‰®#b÷, dfiŸÛK‹‰®#b÷ ‰Â Pfi˙b ◊πbk Ø˙b ◊Ï. #”∂Z◊πv“P◊Z jd fib÷ P˙·Gı÷c“ Ø˙b ◊Ï. ◊ˆ˙OZ•ŸZ
◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - Á“dgˆPddb¶ &S◊≥Ø˙b˙bÍ®, #Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍ®, (Eb…c“ ◊ˆ˙) P˙fiÕ“ Ø˙b ◊Ï. ‰Â Á“bÏÂb÷ #÷ Tb÷Á“db¶ &Ub÷Z ØbK Gı÷, Dı÷d
#fi÷ #ÒZf®|◊b÷db¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍ®. ◊Ÿv“¥ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.- Á÷“-≈KbÏ÷ Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi DıÒd jbÏ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷. Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi ≈KbÏ÷
PZK∂EKb÷PfiÁ“◊ŸÏŸ¥b÷, dfiŸÛKKb÷PfiÁ“◊ŸÏŸ¥b÷, c÷“˙◊Ÿv“¥b÷. PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ‰Â c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ SKbÏ÷. Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfifib÷ ≈KbÏ÷ Á÷“˙T ∏bfi d”b÷SÆ˙
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏ. dfiŸÛKKb÷PfiÁ“ ◊ŸÏŸ¥ ‰Â ØbK Gı÷ SKbÏ÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙g˙fib÷db¶ #¶jÁ“bÏ Ø› \K Gı÷-#”∂Z
◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb, #Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ gO˙bfi Pfi˙b˚Ï ◊bd÷ Gı÷ SKbÏ÷, ≈KbÏ÷ #”∂Z ◊πv“P◊Z jd P˙·Gı÷c“ ◊bd÷
Ø˙b˙bÍb #fi÷ #ÒZf®|◊b÷db¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d, SKbÏ÷, ≈KbÏ÷ ◊ˆ˙OZ •ŸZ ÔKŸ§·Gı≥ ØbK Gı÷ SKbÏ÷, ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷
Á÷“ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏ. dfiŸÛK fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ c÷“˙g˙fib÷db¶ &Ub÷Z ÔKb◊® \K Gı÷-≈KbÏ÷ #”∂Z gO˙¶Zfib÷ DıÒd d”b÷SÆ˙
Á“dgˆPdDı, #Á“dgˆPdDı, #fi÷ #ÒZf®|◊Dı. Ø˙b ◊Ï. ""#”∂Z'' gO˙¶Zfib÷ c“®¨b d”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï. #”∂Z gO˙bfifib÷
(139) PZK∂EKb÷PfiÁ“ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d, Á÷“ ‹‰®, ◊ŸÏŸ¥ #fi÷ Á÷“˙Í∏bfi-d”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï. ‰Â ◊πƶO ◊Ï c÷“˙ #b ◊øΩ˙® ◊Ï #b˙÷ Gı÷,
fi◊Ÿ¶ÆÁ“ Dı÷dÁ÷“-#”∂Zfib DıÒdd”b÷SÆ˙ Ø˙b ◊Ï, #”∂Zfib c“®¨b-d”b÷SÆ˙ ◊Ï,
(140) fibÏÁ“º˙b÷fi÷ ‰Â T÷LKb#b÷ ”b÷KGı÷, Dı÷d, Á÷“ Áø“ÛÂT÷LKb, #”∂Zfib Á÷“˙T-∏bfi-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #b ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ c÷“˙b÷fiŸ¶ #÷Á“
fi®TT÷LKb, Á“b◊b÷ZT÷LKb. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â #œŸgT÷LKb#b÷ Gı÷. - Áø“Û Dı‘Kb#÷ #÷Á“‰ Ø˙bfiŸ¶ ØbK Gı÷, #÷ Dı ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ c÷“˙Zb#b÷db¶
T÷LK, fi®TT÷LKb #fi÷ Á“b◊b÷ZT÷LKb. #÷ ◊πdbÂ÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. ”¥fibc“ ØbK Gı÷. ‰Â ◊πƶO ◊Ï c÷“˙ dfiŸÛKTb÷Á“db¶ œ®]π #b˙÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“
◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #¡Á“bPKÁ“ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷db¶ ◊ #÷ Dı T÷LKb#b÷ #”∂Z ◊πgŸfib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷, ‰bK¶§‹‰œÁ“
ÆdDı˙®. Z÷Dı‹Á“bK #fi÷ ˙bKŸÁ“bKfi® T÷LKb ◊ #÷d Dı \Â˙® \÷›#÷. c÷“˙b÷, Tb÷Á“◊bT c÷“˙b÷. #OπdP”¥® c÷“˙®#b÷ ◊b’Ï¥U c÷“˙b÷, Æ÷fibPj◊PZ c÷“˙b÷,
«÷›§ÒsK Z÷›§ÒsK #fi÷ E&’ϧÒs#b÷fi÷ ◊ T÷LKb#b÷ fibÏÁ“ º˙b÷fi® Ædbfi #bSdϨÁ“ c÷“˙b÷ ◊ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙÷ Gı÷. ‰Â ◊πƶO &◊§‹ØZ
Dı Gı÷. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fi÷ ‰Â #œŸg T÷LKb#b÷ Gı÷, - Áø“Û T÷LKb, Ø˙b ◊Ï c÷“˙b÷ ◊b÷Zbfib PÆ>”bÆfiØ® ±≤÷“ Gı÷, Dı÷d, Á÷“ #”ÒZfib÷ DıÒd-
fi®T T÷LKb #fi÷ Á“b◊b÷Z T÷LKb. ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷PfiÁ“b÷fi÷ ‰Â œŸg T÷LKb#b÷ d”b÷SÆ˙ ◊Ï, #”ÒZb÷fib c“®¨bd”b÷SÆ˙ ◊Ï, #”ÒZb÷fib÷ Á÷“˙T∏bfi-d”b÷SÆ˙
Thanag/17
◊Ï. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ‰Â ◊πƶOb÷ &◊Ïc÷“˙b÷fiŸ¶ #bÆfi ETbKdbfi ØbK Gı÷: ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷.
c÷“˙b÷ PÆ>”fibc“ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ˙‹‰-˙ø§ÛÊ“ Á“Ï÷ Gı÷ ‰Â ◊πƶOb÷ ◊Ï c÷“˙Zb#b÷fib (144) ‰Â ‹Øbfib÷ Ø® KŸaZ #ÂObÏ #fib’c“ EbÏ OPZv“◊ c“®]
E…SK ˙ø¨ ETbKdbfi ØbK Gı÷, Dı÷d, Á÷“-#”ÒZb÷fib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï dbO˙bÍb ƶÆbÏ-Á“bÒZbÏfi÷ ◊bÏ Á“Ï÷Gı÷. Pfic“bfi fiP” Á“Ï˙bØ®, Æ@K‘c“œfi KŸaZ
›SKb’c“ ◊ˆ˙Á“ Á“”÷˙Ÿ¶. ‰Â ◊πƶOb÷ ◊Ï Tb÷Á“b¶PZÁ“ c÷“˙ dfiŸÛK-Tb÷Á“db¶ œ®]π ”b÷˙bØ®. ÆdbPjdb¶ Ï”÷˙bØ®, &◊jbfi-◊ˆ˙Á“ •ŸZfib÷ #¿KbÆ Á“Ï˙bØ®.
#b˙÷ E÷, Dı÷d, Á÷“-#”ÒZb÷fib DıÒd-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, Z÷fib c“®¨b-d”b÷SÆ˙ ◊Ï, (145) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #˙ÆP◊® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“- &SÁø“Õ“,
Z÷fib Á÷“˙T∏bfi-d”b÷SÆ˙ ◊Ï. dµKd #fi÷ Dı]ÒK, #÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ ÆŸ¥db-ÆŸ¥dbØ® T› cŸ“¥dbcŸ“¥db ÆŸj®fib
(143) ”÷ #bKŸÛKbdbfi•dÂb÷ ? ‰Âfib÷ ◊πSKŸ◊Á“bÏ #÷Ê“T÷ ‰Âfib Gı #bÏb#b÷fib ◊ ‰Â ◊πÁ“bÏb÷ Á“”÷˙b \÷›#÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfi® &SÆP◊®
&◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ˙b÷ Á“’≤“fi Gı÷, Dı÷d Á÷“ dbZbP◊Zbfib÷, gZbfib÷ #fi÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“, dµKd #fi÷ Dı]ÒK #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ÆŸ¥dbÆŸ¥d ÆŸj®fib
jdbEbKfib÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ (◊πPZ’c“fi) ◊πbZ:Á“bT dbZb-P◊Zbfi÷ œZ◊bÁ“ Gı#÷ #bÏbfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷.
Æ”‹‰◊bÁ“ Z÷TØ® dc“fi Á“Ï®fi÷ ÆŸO§ÒjZ O¶jEˆÂ ˙ ÷“ Z÷dfib œÏ®ÏfiŸ¶ &«Ê“fi (146) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® √ „“O #b’c“Ø® PGı≥ fi ØK÷TŸ¶ ◊Ÿc„“OT
Á“Ï÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b® (OÒjb÷c“Á“, &ÛÂb÷c“Á“, PœZb÷c“Á“) Ø® ‹fibfi Á“Ïb˙÷. ETbKdbfi ØbK Gı÷, KØb#b”bÏfib v“◊db¶ º˙˙ ÷“ Oπbmdb Ø˙b ◊Ï ◊Ÿc„“OT
Æ˙ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï®fi÷ dfib÷∏ ”¶ “®db¶ ◊Á“b˙÷T œŸ∞ #∑“bÏ ◊πÁ“bÏfib ◊b÷Zbfib ‹ØbfiØ® EPTZ ØbKGı÷. P˙PA“Kbfi÷ #bj®fi Ø›fi÷ ◊Ÿc„“OT ◊b÷Zbfib
ÔK¶Dıfib÷ Ø® KŸaZ gb÷Dıfi Dıdb “® Kb˙Z„ º˙fi Á“b˙ “db¶ «÷Æb “® Á“b¶j ◊Ï T› ‹ØbfiØ® EPTZ ØbK Gı÷. &◊Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Á“db÷|◊Pj,
¸ÏZb÷ Ï”÷ Zb÷ ◊ dbZb P◊Zbfib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ“bZb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ œÏ®Ïb÷◊Pj fi÷ «bm gb¶ “b÷◊Á“ÏÂÏb÷◊Pj. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â÷K ◊πÁ“bÏfi® &◊bPj
Zb÷ dbZbP◊Zbfi÷ Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd «Zb˙®fi÷, Æd\˙®fi÷ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“Ï®fi÷ Á“”÷˙® \÷›. #÷Á÷“§ÒsK #fi÷ fibÏÁ“fi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® ‰Â÷K ◊πÁ“bÏfi®
Z÷ jdfi® ◊πbPk Á“Ïb˙÷ Zb÷ Z÷ dbZ-P◊Zbfib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷. &◊bPj ”b÷K Gı÷, #÷d ÆdDı˙Ÿ¶. «®º Ï®Z÷ ◊ &◊Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ”b÷K
Á“b÷› d”b≠“Pf˙bÍb÷ ◊ŸÏŸ¥œ÷≤“ Á“b÷› c“’Ïsfi÷ jfi #b’c“ #b◊® &≥Z Gı÷. Dı÷d Á÷“-#PEZ, ÆPEZ #fi÷ Pd•. PfiÏÒZÏ fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ Kb˙Z„
˙…g˙œbÍ® «fib˙÷. Z÷ c“’Ïs jfib’c“Ø® Ædø∞ «fi® \K #fi÷ Z÷ œ÷≤“fi® Æbd÷ ˙…dbPfiÁ“b÷fi÷ #b ‰Â÷ ◊πÁ“bÏfi® &◊bPj ”b÷K Gı÷.
#Ø˙b ◊Ïb÷¨db¶ P˙◊ŸT gb÷OÆbdOπ® gb÷O˙Zb÷ P˙EÏZb÷ ”b÷K SKbÏ ◊Gı® ◊÷Tb÷ (147) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πPÂ]bfi (#÷Á“bOπZb) Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-
≠“P∞dbfi œ÷≤“ Á“c“bPEZ (c…“˙Kb÷OØ®) c“’Ïs «fi® \K #fi÷ •®d¶Z «fi÷Tb dfi◊πbPÂjbfi, ˙Efi◊πbPÂjbfi #fi÷ Á“bK◊πPÂjbfi. #b ‰Â ◊πÁ“bÏfib
◊÷Tb c“’Ïsfi® ◊bÆ÷ #b˙÷ Z÷ ÆdK÷ Z÷ c“’Ïs (˙Zdbfifib÷ •®dÒZ) ◊b÷Zbfib ◊πPÂjbfi ◊¶E÷§ÒsKb÷Ø® T› ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ Á“”÷˙b \÷›#÷. ‰Â
‹˙bd®fib EÏÂb÷db¶ Æ˙ P«Gıb˙® c÷“ #fi÷ Æ÷˙b œŸ•Ÿ¥b Á“ÏZb÷ Ï”÷ Zb÷ ◊ Z÷, ◊πÁ“bÏfib ÆŸ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ dfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi,
Z÷ &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ“Zb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ Z÷ ◊b÷Zbfib ‹˙bd®fib÷ #fi÷ Á“bKbfiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi. ƶKd® dfiŸÛKb÷fib ‰Â ◊πÁ“bÏfib ÆŸ◊πPÂjbfi Á“”÷T
Á÷“˙PT◊πv“P◊Z jd «Zb˙®fi÷, Æd\˙®fi÷ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“Ï®fi÷ Z÷db¶ ‹ØbP◊Z Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi, Á“bKbfiŸ¶ ÆŸ◊πPÂjbfi. ‰Â
Á“Ï÷ Zb÷ &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷ ˙bÍ® œÁ÷“ Gı÷. Á“b÷› ÔK§aZ ZØbv“◊ •dÂ-db”Âfi® ◊πÁ“bÏfiŸ¶ #œŸg ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷-dfifiŸ¶ #œŸg◊πPÂjbfi, ˙EfifiŸ¶ #œŸg
◊bÆ÷Ø® #÷Á“ ◊ #bK jbPdÁ“ ÆŸ˙Efi Æb¶gÍ® #fi÷ Ædºfi÷ døSKŸfib ÆdK÷ ◊πPÂjbfi, Á“bKbfiŸ¶ #œŸg◊πPÂjbfi Z÷ ◊¶E÷§ÒsØ® T› ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb
dÏ® Á“b÷› c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ ØbK SKbÏ÷ ◊Gı® Z÷ c÷“˙ fi÷ jdbEbKfi÷ cŸ“Pg¨˙bÍb c¶“ “Á“b÷db¶ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷.
c÷“œØ® ÆŸPg¨˙bÍb c÷“œdb¶ T› \K. Dı¶OTdb¶ gÊ“Á“Zb ”b÷K Zb÷ Dı¶OT «”bÏ (148) Kb÷Pfi ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-œ®Z, &Û #fi÷
T› Dı› dˆÁ÷“, Tb¶«b Á“bÍØ® ÔKbPj-Oπ‹Zfi÷ Ïb÷OdŸaZ Á“Ï® c÷“ Zb÷ ◊ Z÷ œ®Zb÷Û Z÷ Z÷Dı‹Á“bKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ œ÷¥ #÷Á÷“§ÒsK, P˙Á“T÷§ÒsK, ÆdŸ§·Gıd
jdb÷|◊c÷“œÁ“fib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb÷˙bÍ® œÁ“Zb÷ fiØ® ◊϶ZŸ Z÷ jdb÷|◊c÷“œÁ“ Á÷“˙T® PZK∂EKb÷PfiÁ“ ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ ÆdŸ§·Gıd dfiŸÛKb÷fi÷ ”b÷K Gı÷. Kb÷Pfi ‰Â ◊πÁ“bÏfi®
◊πv“P◊Z jdØ® gπÕ“ Ø› OKb ”b÷K Zb÷ Z÷fi÷ ◊Ÿfi: Á÷“˙PT ◊πv“P◊Z jd Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ Pd•. Z÷ #÷Á÷“§ÒsKb÷, P˙OT÷§ÒsKb÷,
«Zb˙®fi÷ Kb˙Z„ Z÷db¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï® c÷“ Zb÷ Z÷ jdb÷|◊c÷“œÁ“fib &◊Á“bÏfib÷ «c“Tb ÆdŸ§·Gıd, PZK∂EKb÷PfiÁ“, ◊¶E÷§ÒsKb÷ #fi÷ ÆdŸ§·Gıd, dfiŸÛKb÷fi÷ ”b÷K Gı÷.
Thanag/18
Áˆ“db÷|≥Zb, œ¶√b˙Zb, ˙¶œ◊P‰Á“b &Îd◊ŸÏŸ¥b÷fi® dbZb#b÷fi® Kb÷Pfi Áˆ“db÷|≥Zb c“œb”˙¶œ. #÷ ◊πdbÂ÷ #j ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊fib ◊P_dbj ÆŸj® Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶.
”b÷K Gı÷. Áˆ“db÷|≥Zb Kb÷Pfidb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib &Îd ◊ŸÏŸ¥ &S◊≥ ØbK Gı÷. Dı@«Ÿ-f®◊fib gÏZ, #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊πSK÷Á“ &SÆP◊®. #fi÷ #ÆP◊®
#”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙, EA“˙Z®|fib ‹‰®ÏSfifi® Kb÷Pfi œ¶√b˙Z Á“bÍdb¶ ‰Â ◊πÁ“bÏfib &Îd ◊ŸÏŸ¥b÷ &S◊≥ ØKb, &S◊≥ ØbK Gı÷, #fi÷
”b÷K Gı÷. œ¶√b˙Zb Kb÷Pfidb¶ ]Âb º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ #b˙÷ Gı÷, ØbK Gı÷. &S◊≥ Øœ÷. Dı÷d Á÷“-#”ÒZ, EA“˙Z®|, #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙. #÷ ◊πÁ“bÏ÷
#fi÷ fiÕ“ ØbK Gı÷. Z÷ Kb÷PfiØ® «®º Kb÷Pfidb¶ \K Gı÷. «®º Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ #j◊ŸÛÁ“Ïf®◊fib ◊P_dbj ÆŸj® \Â˙Ÿ¶, ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ KØbKŸ¥fiŸ¶
ØbK Gı÷; ◊ÏÒZŸ SKb¶ PfiÛ◊≥ ØZb fiØ®. ◊ˆÂZb ◊bdZb fiØ®. ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. #”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ ˙bÆŸc÷“˙. ‰Â ◊πÁ“bÏfib d”b◊ŸÏŸ¥b÷
˙¶œ®◊®P‰Á“bKb÷Pfi ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷fi® SKb¶ PfiÛ◊≥ ØZb fiØ®. ◊ˆÂZb ◊bdZb dµKdbKŸfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-#”ÒZ, EA“˙Z®| #fi÷ «Tc÷“˙-˙bÆŸc÷“˙.
fiØ®. ˙¶œ®◊P‰Á“bKb÷Pfi ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷fi® Kb÷Pfi Gı÷. ˙¶œ®Á“b◊P‰Á“b Kb÷Pfidb¶ (152) «bc“Ï Z÷Dı‹Á“bKfib º˙b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ‰Â #”b÷Ïb‰fi®
]Âb ÆbdbÒK dfiŸÛKb÷ Ogv“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Á“”÷T® Gı÷. «bc“Ï ˙bKŸÁ“bKfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ‰Â ”\Ï ˙¥fi® Á“”÷T® Gı÷.
(149) Zø («bc“Ï) ˙fi‹◊PZÁ“bK ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d (153) ”÷ gc“ÒZ ? œbPT. (&Îd Eb˙T) ˙π®P” (ÆbdbÒK
Á÷“-ƶpKbZ º˙˙bÍ®, #ƶpKbZ º˙˙bÍ®, #fiÒZ º˙˙bÍ®. Eb˙T) ]&À, Dı˙, K˙K˙, (P˙œ÷¥ ◊πÁ“bÏfib Dı˙) #b jbÒKb÷fib Á“b÷≤“bdb¶
(150) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ¨÷‰db¶ fic“®#b÷fib #˙ZÏ v“◊ ‰Â ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b. ◊Ï, ◊VK db¶. ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b ◊Ï, d¶E◊Ï ÆŸÏP¨Z Ïb√˙b
Z®Ø Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-dbOj, ˙Ïc“bd, #fi÷ ◊πgbÆ. #÷ ◊πdbÂ÷ #…Ï˙Z ◊Ï ∑“b¶Á“Ÿ¶ TOb˙®fi÷ T®>◊®fi÷ c“Ï÷Á“ Zϸ T®>◊®fi÷ Ï÷√b’c“˙ ÷“ Tb¶PGıZ Á“Ï˙b ◊Ï,
¨÷‰db¶ ◊ ÆdDı˙Ÿ¶. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ #÷Á“ #÷Á“ dbÊ“®fi÷ dŸc“b TOb “®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï, ÆbÏ® Ï®Z÷ «Òj Ïb√˙b ◊Ï Á÷“Ê“Tb Á“bT
EA“˙Z®|P˙DıKdb¶ ‰Â ‰Â Z®Ø Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dbOj, ˙Ïc“bd, ◊πgbÆ. ÆŸj® Kb÷Pfi Ï”÷ Gı÷. #÷Ê“T÷ ƶgbÍ®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï, ÆbÏ® Ï®Z÷ «Òj Ïb√˙b ◊Ï
#÷ ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_db]db¶ ZØb Á÷“Ê“Tb Á“bT ÆŸj® Kb÷Pfi Ï”÷ Gı÷. #÷Ê“T÷ ƶgbÍ®fi÷ Ïb√˙b ◊Ï Á÷“Ê“Tb Á“bT ÆŸj®
#j◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_dbjdb¶ ◊ #b ◊πdbÂ÷ ÆdDı˙Ÿ¶. #b jbÒKb÷ Kb÷PfigˆZ Ï”® œÁ÷“ Gı÷. Dı]ÒK #¶ZdŸ”`Z #fi÷ &SÁø“Õ“ ‰Â ˙¥
‰Â-‰Â Z®Øb÷| Á“”÷˙b. ÆŸj® Kb÷PfigˆZ Ï”÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Kb÷Pfi @Tbfi Ø› \K Gı÷, ◊Gı®
(151) Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® µ˙¶ÆbPgdŸ√ Ø› \K Gı÷. fiÕ“ Ø› \K Gı÷ #fi÷ Kb÷Pfi P˙·Gı÷c“ Ø› \K Gı÷.
Á“bTfib ÆŸ¥dfibdfib #bÏbfib÷ Á“bT ‰ÂA“b÷ “bA“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d ”Zb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ (154) «®\ œÁ“Ïb◊πgb fiÏÁ“-◊øΩ˙®fib fibÏÁ“b÷fi® ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi®
#b #˙ÆP◊® Á“bTfib ÆŸ¥d#bÏbfib÷ Á“bT ◊ #÷Ê“Tb÷ Á“”÷T Gı÷. #bObd® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ Gı÷. ‰®º ˙bTŸÁ“b◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fibÏÁ“b÷fi® ‰Â ÆbOÏb÷◊d
&SÆP◊®fib ÆŸ¥d #bÏbfib÷ Á“bT #÷Ê“Tb÷ Dı ”œ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[√¶ “fib Dı]ÒK §‹ØPZ Gı÷.
◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_dbjdb¶ ◊ #÷ ◊πdbÂ÷ #j ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊ˆ˙bj #fi÷ (155) ◊b¶Ed® jˆd◊πgb ◊øΩ˙®db¶ ‰Â Tb√ fiÏÁ“b˙bÆ Á“”÷T Gı÷.
◊P_dbjdb¶ ◊ Á“bTfiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. Dı@«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #…Ï˙Z ‰Â fiÏÁ“-◊øΩ˙®#b÷db¶ fibÏÁ“b÷fi÷ &ÛÂ˙÷c“fib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊”÷Tb, «®\
¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊® Á“bTfib ÆŸ¥dÆŸ¥db #bÏbdb¶ dfiŸÛK ‰Â Á“b÷¥fi® #fi÷ ‰®\ fiÏÁ“db¶. ‰Â ◊øΩ˙®#b÷db¶ fibÏÁ“º˙b÷ &ÛÂ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷
±>Eb›˙bÍb #fi÷ ‰Â ◊VKb÷◊dfib ◊ÏdbKŸÛK˙bÍb ”Zb. #÷ ◊πdbÂ÷ Z÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd, «®º #fi÷ ‰®º fiÏÁ“db¶.
#˙ÆP◊® Á“bT #fi÷ #bOd® &SÆP◊® Á“bTdb¶ ◊ \Â˙Ÿ¶. (156) Tb÷Á“db¶ ‰Âdb¶ Ædbfi ◊πdb ˙bÍb Ædbfi ◊bw˙bÍb #fi÷
Dı@«Ÿf®◊˙Z®| c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸdb¶ dfiŸÛK ‰Â Á“b÷Æfi® ±>Eb›˙bÍb Á“”÷T «c“® P˙’c“œb#b÷db¶ ◊ Ædbfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#◊πPZ-{“bfi fiÏÁ“, Dı¶«ˆf®◊
Gı÷ ZØb Z÷ ‰Â ◊VKb÷◊dfib ◊ÏdbKŸ˙bÍb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #j◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib #fi÷ Æ˙bØPÆ∞ d”bP˙dbfi. Tb÷Á“db¶ ‰Â Ædbfi ◊πdbÂ˙bÍb
◊P_dbj ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi ÆdDı˙Ÿ¶. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| gÏZ-#…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊πSK÷Á“ Ædbfi◊bw˙bÍb #fi÷ c“Ï÷Á“ P˙’c“œb#b÷db¶ Ædbfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ®dbÒZÁ“
&SÆP◊® #fi÷ #˙ÆP◊® Á“bÍdb¶ ‰Â ˙¶œ (&Îd◊ŸÏŸ¥b÷fi® ◊Ï@◊Ïb) fiÏÁ“, ÆdK¨÷‰ #fi÷ ›¥Z„ ◊πb‘gbÏ ◊øΩ˙®.
&S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷. Dı÷d Á÷“ #”ÒZ˙¶œ, EA“˙Z®|-˙¶œ #fi÷ (157) ‰Â ÆdŸs ◊πÁø“PZØ® &c“Á“ÏÆ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-
Thanag/19
Á“bTb÷c“Pj, ◊ŸÛÁ“Ïb÷c“Pj #fi÷ ‹˙K¶gˆÏdÂ. ‰Â ÆdŸs ]Âb dS‹Kb’c“˙bÍb Á“mb ◊πÁ“bÏfi® ◊’Ï¥c“ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-ÆPdZb, E¶ “b #fi÷ \Kb. Z÷fib Tb÷Á“◊bTØ® T›
Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - T˙ - Á“bTb÷c“Pj #fi÷ ‹˙K¶gˆÏdÂ. #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Á“”÷T® Gı÷ Dı÷d Á÷“-›¥b ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷
(158) œ®TÏP”Z, ˙πZÏP”Z, OŸÂÏP”Z dKbc“bÏP”Z ◊πSKbpKbfi, W∑“ÏZb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ #OπdP”¥®#b÷ ÆŸj®fi® ◊ ◊’Ï¥c“
◊b…¥j&◊˙bÆ #b’c“ fiP” Á“Ï˙b˙bÍb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ døSKŸfi÷ ÆdK÷ dÏ® ÆdDı˙®. P◊œbEb÷fib÷ ›Òs Á“bTfi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ›¥b ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷
fi®E÷ Ækd® fiÏÁ“fib #◊πPZ{“bfi fibdfib fibÏÁ“˙bÆdb¶ fibÏÁ“ v“◊Ø® &S◊≥ ØbK W∑“‹Øb. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙ #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi® ◊ ◊’Ï¥c„“
Gı÷. Ïb\EA“˙Z®|, ˙bÆŸc÷“˙ #b’c“, dbÒ “PTÁ“ Ïb\ (ÆbdbÒK Ïb\) ZØb ÆdDı˙®. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ O®ZÏPZ #fi÷ O®ZKœfi® ◊ ◊’Ï¥c„“ \Â˙®.
d”b϶g Á“Ï˙b˙bÍb ÁŸ“ÊŸ“@«® ÆŸœ®T, ÆŸ˙πZ®, Æc“OŸÂ® dKbc“bœ®T, ≈Kb÷PZÛÁ“ÏbDı ≈Kb÷PZ¥÷Òs EÒsfi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-ZŸ¶«b,
◊πSKbpKbfi, ◊b…¥j &◊˙bÆ Á“Ï˙b˙bÍ® ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ døSKŸfib ÆdK÷ ‰Ÿ’Ê“Zb #fi÷ ◊˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ #fi÷ #OπdP”P¥#b÷ ÆŸj®fi®
dÏ® Æ˙bØPÆ∞ d”bP˙dbfidb¶ c÷“˙ v“◊÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Á“bdgb÷Ob÷fib÷ ◊ ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. ƈK ›Òsfi® ◊ #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊’Ï¥c„“ \Â˙®.
SKbO Á“Ï˙b˙bÍb, Á“bdgb÷Ob÷fib SKbO®, Æ÷fib◊PZ ◊πœ‹ZbÏ #÷Ê“T÷ Pœ¨bc“bZb c÷“˙ÏbDı c÷“˙÷Òs œA“fi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-ÆPdZb, E¶ “b #fi÷
jdœb‹‰◊b≤“Á“. \Kb. #÷ ◊πdbÂ÷ ƈKfi® #OπdP”P¥ ÆŸj® EdÏ÷Òsfi® Dı÷d Dı «jbfi® ‰Â
(159) «πŒTb÷Á“ #fi÷ Tb¶ZÁ“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ P˙dbfi ‰Â ˙Â˙bÍb Á“”÷T ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. #÷ ◊πdbÂ÷ #·KŸZ÷Òsfi® ZØb Z÷fib Tb÷Á“◊bTb÷ #b’c“fi®
Gı÷. Dı÷d Á÷“-Á“bÍb, T®Tb, #fi÷ TbT. #bfiZ, ◊πbÂZ, #bÏ #fi÷ #·KŸZ ‰Â ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®.
Á“V◊b÷db¶ c÷“˙b÷fib¶ g˙jbÏ®K œÏ®Ïb÷fi® ±>Eb› ‰Â ”bØfi® Á“”÷T Gı÷. (163) ‰Â Kbd Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd Kbd, dµKd Kbd #fi÷
(16) ‰Â ◊π∏§¡Z#b÷ PfiKZ ÆdK ◊Ï (◊πØd #fi÷ ◊P_d #§ÒZd Kbd. ‰Â Kbdb÷db¶ #bSdb Á÷“˙T®◊πv“◊®Z jd Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷d
◊b…ÏÆ®db¶) gÂbK Gı÷. Dı÷d Á÷“ EÒs◊π∏§¡Z, ƈK◊π∏§¡Z #fi÷ Á÷“-◊πØd Kbddb¶, dµKd Kbddb¶ #fi÷ #§ÒZd Kbddb¶. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„-
f®◊ÆbÏO◊π∏§¡Z. #bSdb ‰Â Kbdb÷db¶ Á÷“˙T ∏bfi ◊bd÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØdKbddb¶,
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :1fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ dµKdKbddb¶ #fi÷ #§ÒZdKbddb¶. ‰Â ˙K Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd˙K,
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :2 dµKd ˙K #fi÷ #§ÒZd˙K. #b ‰Â÷K ˙Kdb¶ #bSdb Á÷“˙T® ◊πv“◊®Z jd
(161) Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ Dı÷d Á÷“-fibdTb÷Á“, ‹Øb◊fibTb÷Á“ Æb¶gÍ® œÁ÷“ Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πØd˙K, dµKd˙K #fi÷ #§ÒZd˙Kdb¶. Á÷“˙T
#fi÷ sÔKTb÷Á“ gb˙ Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ Dı÷d Á÷“-∏bfiTb÷Á“, c“œfiTb÷Á“ fi÷ ∏bfi &S◊≥ Ø› œÁ÷“ Gı÷ SKb¶ ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi ◊”÷Tbfi®Ædbfi ÆdDı˙Ÿ¶.
Eb’ωTb÷Á“, ¨÷‰Tb÷Á“ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙Tb÷Á“, #jb÷Tb÷Á“, #fi÷ (164) «b÷Pj ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ∏bfi«b÷Pj, c“œfi«b÷Pj #fi÷
PZKÁ„“Tb÷Á“. Eb’ω«b÷Pj, ‰Â ◊πÁ“bÏfib «Ÿ∞ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfi«Ÿ∞, c“œfi«Ÿ∞ #fi÷
(162) #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fib Ïb\ #ÆŸÏ÷Òs EdÏfi® ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊’Ï¥c„“ Eb’ω«Ÿ∞. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib db÷” (#∏bfi) #fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib dŸ∑“
Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-ÆPdZb E¶ “b #fi÷ \Kb, ÆPdZb #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c„“ Gı÷. ÆdDı˙b.
E¶ “b dµKd ◊’Ï¥c„“ Gı÷, \Kb «bm ◊’Ï¥c„“ Gı÷. #ÆŸÏÁŸ“dbÏÏbDı #ÆŸÏ÷Òs (165) ‰Â PfiOπ∂Øb÷fib÷ ƶ∏b÷◊KŸaZ Á“”÷T Gı÷. Z÷ ◊ŸTbÁ“, PfiOπ∂Ø #fi÷
EdÏfib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â ◊’Ï¥c“ Gı÷. ÆPdZb, E¶ “b #fi÷ \Kb. #÷ ‹fibZÁ“, ‰Â PfiOπ∂Øb÷ ƶ∏b-fib÷ƶ∏b◊KŸaZ Gı÷. «ÁŸ“œ, ◊πPZÆ÷˙fibÁŸ“œ®T #fi÷
◊πdbÂ÷ ‰bKP¬œ¶Á“b÷fi® ◊ ‰Â ◊’Ï¥c“b÷ \Â˙® Tb÷Á“◊bTb÷fi® ZŸ¶«b, ‰Ÿ’Ê“Zb, Á“¥bKÁŸ“œ®T.
#fi÷ ◊˙b fibdfi® ‰Â ◊’Ï¥c“b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #OπdP”P¥#b÷fi® ◊ ◊’Ï¥c„“ (167) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® œ…¨-gˆPd Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“ Gı
ÆdDı˙®. #OπdP”¥®#b÷ ÆŸj®fi® ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷ ‰Â ‰Â ◊’Ï¥c„“ ÆdDı˙®. dbÆfi®, dµKd EbÏ dbÆfi®, Dı]ÒK ÆbZ ÏbP‰ ’c“˙Æfi®. ‰Â
]ÏÂ÷Òsfi® Z÷fib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® #fi÷ ‰bK§‹‰>œÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â ◊’Ï¥c„“ ‹ØP˙ÏgˆPd#b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-\PZ‹ØP˙Ï, ƈ‰‹ØP˙Ï #fi÷ ◊KbK‹ØP˙Ï.
ÆdDı˙®. ]ÏÂ÷Òsfi® Z÷fib ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷fi® #fi÷ ‰bK§‹‰>œÁ“ c÷“˙b÷fi® ‰Â Æb≤“ ˙¥fi® &ÀdÏ˙bÍb •dÂ-PfiOπÒØ \PZ ‹ØP˙Ï, ‹Øbfib¶O-Æd˙bKb¶Ofi÷
Thanag/20
\ÂfibÏ •dÏ PfiOπ∂Ø Æˆ‰‹ØP˙Ï #fi÷ ˙®Æ ˙¥fi® c“®¨b ◊KbK˙bÍb fi◊Ÿ¶ÆÁ“. Æ˙ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Æ@K‘WPÕ“ PdØ„KbWPÕ“ #fi÷
•dÂPfiOπ∂Ø ◊KbK‹ØP˙Ï Á“”÷˙bK Gı÷. Æ@K§‘dΩKbWPÕ“ #Ø˙b Æ˙ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊Kbk, #◊Kbk, #fi÷
(168.173) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - ÆŸdfib cŸ“dfib fib÷ fib÷◊Kbkfib÷#◊Kbk. #÷ ◊πdbÂ÷ Æ@K‘WPÕ“, ◊’ÏÎ, ◊Kbk, ƈId, ƶ∏®
ÆŸdfib-fib÷ cŸ“dfib ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï Dı›fi÷ ÆŸdfib #fi÷ gÔK, Z÷db¶Ø® ◊ Dı÷ &◊Ï fiØ® Z÷fib ◊ ‰Â ‰Â ◊πÁ“bÏ ÆdDı˙b,
”b÷K Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï Dı›fi÷ ◊Ï Dı›fi÷ fib÷ÆŸdfib fib÷cŸ“dfib ”b÷K Dı÷d ◊’ÏÎ, #◊’ÏÎ, fib÷◊’ÏÎ fib÷#◊’ÏÎ.
Gı÷-Ædgb˙db¶ Ï”÷ Gı÷. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi (176) Tb÷Á“-§‹ØPZ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bÁ“bœfib
◊Ï "\&À GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï "\&À #bjbÏ÷ ˙bKŸ Ï”÷Tb÷ Gı÷, ˙bKŸfib #bjbÏ÷ &c“Pj Ï”÷T Gı÷. &c“Pjfib #bjbÏ÷
GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ cŸ“dfib ØbK Gı÷, Á÷“Ê“TbÁ“ "Á“b÷› ‹Øbfi ◊Ï "\&À GŸı¶' #÷d ◊øΩ˙® Ï”÷T Gı÷. ’c“œb#b÷ ‰Â Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙’c“œb, #jb÷’c“œb. #fi÷
dbfi®fi÷ fib÷ÆŸdfib fib÷cŸ“dfib ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“Ê“TbÁ“ "Dı›œ' #÷d dbfi®fi÷ PZPGı’c“œb. ‰Â ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fi® OPZ ØbK Gı÷. - &µ˙’c“œbdb¶,
ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“ ◊ˆ˙˙Z ÆdDı˙Ÿ¶. ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - #]b÷’c“œbdb¶ #fi÷ PZPGı’c“œbdb¶ #÷ ◊πdbÂ÷ #bOPZ, &S◊PÎ, #b”bÏ, ˙øP∞,
Á÷“Ê“TbÁ“ "fi”® Dı›fi÷' ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“ ‰Â P˙Á“V◊b÷ ◊ˆ˙˙Z„ ÆdDı˙b. ”bPfi, OPZ, ◊KbK-”TfiETfi, ÆdŸ∞bZ Á“bT ƶKb÷O, #˙P]c“œfiØ® \÷˙Ÿ¶
‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. - fi”®> \&À #÷d dbfi®fi÷ ØbK Gı÷ #b’c“. ‰Â ‰Â ’c“œbdb¶ \Â˙Ÿ¶ #fi÷ º˙b÷fiŸ¶ \Â˙Ÿ¶ ‰Â ’c“œbdb¶ ØbK Gı÷. ‰Â
◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. "Dı›œ fi”®>' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“. ’c“œb#b÷db¶ º˙b÷fi÷ #º˙b÷fiŸ¶ ∏bfi ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-&µ˙-’c“œbdb¶,
#÷ ◊πdbÂ÷ Á÷“Ê“TbÁ“ #b˙®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷, ›SKb’c“. "#b˙Ÿ¶ GŸı¶.' #]b÷’c“œbdb¶ #fi÷ PZKO’c“œbdb¶.
#÷d dbfi®fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“ ÆŸdfib ØbK Gı÷ ›SKb’c“. #÷ ◊πdbÂ÷ (177) ‰Æ º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷Dı‹Á“bPKÁ“,
#PgTb◊Á“Ø® Dı›fi÷, fi”®> Dı›fi÷, ±gbÏ”®fi÷, fi”®> ±gbÏ”®fi÷, «÷Æ®fi÷ fi”®> ˙bKŸÁ“bPKÁ“ #fi÷ &c“bÏ ‰Æ ◊πb®. ‹Øb˙Ï º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
«÷Æ®fi÷, dbÏ®fi÷, fi”®> dbÏ®fi÷. Gı÷c“fi Á“Ï®fi÷, fi”®> Gı÷c“fi Á“Ï®fi÷. #b˙®fi÷, fi”®> Á÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #◊Á“bPKÁ“ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“.
#b˙®fi÷. √b›fi÷, fi”®> √b›fi÷. ◊πbk Á“Ï®fi÷, fi”®> ◊πbk Á“Ï®fi÷, ◊®fi÷, fi”®> (178) ‰Â ◊c“bØb÷| #Gı÷U Gı÷ ÆdK, ◊πc÷“œ #fi÷ ◊ÏdbŸ¶. #÷
◊®fi÷, œKfi Á“Ï®fi÷, fi”®> œKfi Á“Ï®fi÷, T “®fi÷, fi”®> T “®fi÷. ºZ®fi÷, fi”®> ◊πdbÂ÷ #b ‰ÂfiŸ¶ g÷c“fi Ø› œÁ“ZŸ¶ fiØ®. c“”fi Ø› œÁ“ZŸ¶ fiØ®, Oπ” ؛
ºZ®fi÷. ◊ÏbºZ Á“Ï®fi÷, fi”®> ◊ÏbºZ Á“Ï®fi÷. ZØb œ¯c“ v“◊, O¶j, ÏÆ #fi÷ œÁ“ZŸ¶ fiØ®, dµK gbO fiØ®, ◊πc÷“œb÷ fiØ® ‰Â ◊c“bØb÷| #P˙gb≈K Gı÷. Dı÷d
‹◊œ #÷Á“ #÷Á“fib-‰Â #bTb◊Á“ ÆdDı˙b Dı÷d Á÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ œ¯c“ Æb¶gÍ®fi÷ Á÷“-ÆdK, ◊πc÷“œ #fi÷ ◊ÏdbŸ¶.
ÆŸdfib ØbK Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ "Æb¶gÍŸ¶ GŸı¶' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbZZK Gı÷. (179) "”÷ #bKb÷| ?' #÷ ◊πdbÂ÷ ƶ«b÷jfi Á“Ï®fi÷ •d gO˙bfi
Á÷“Ê“TbÁ“ "Æb¶gÍ®œ' #÷d dbfi®fi÷ ÆŸdfib ØbK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ v“◊, O¶j, ÏÆ d”b˙®Ï Ob…Zdb’c“ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-”÷ #bKŸÛdfi„ •dÂb÷ !
#fi÷ ‹◊œ c“Ï÷Á“db¶ Gı Gı #bTb◊Á“ ÆdDı˙b. ◊πb®#b÷fi÷ Á“b÷fibØ® gK ”b÷K Gı÷ ? SKbÏ÷ Ob…Zdb’c“Á“ •d PfiOπ∂Øb÷ d”b˙®Ï
(174) œ®TÏP”Z, ˙πZÏP”Z, OŸÂÏP”Z, dKbc“bÏP”Z #fi÷ ◊πgŸfi® Æd®◊ #b˙÷ Gı÷ #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ˙¶c“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ #b
◊πSKbpKbfi ◊b…¥jb÷◊˙bÆØ® ÏP”Zfib ‰Â ‹Øbfib OP”Z ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ? #b #Øfi÷ #d÷ \ÂZb fiØ® #fi÷ \÷Zb fiØ®.
Z÷fib÷ ›”Tb÷Á“ DıÒd OP”Z ØbK Gı÷. Z÷fib÷ &◊◊bZ Pfi§Òc“Z ØbK Gı÷. SKbÏ dbÊ÷“ #b◊fi÷ Á“Õ“ fi ØbK Zb÷ #b◊ Á“”b÷, #d÷ #b◊fi® ◊bÆ÷Ø® \Â˙b
◊E®fib DıÒd Pfi§Òc“Z ØbK Gı÷. ÆŸœ®T, ÆŸ˙πZ®, Æc“OŸÂ®, dKbc“b˙bfi #fi÷ ›·Gı®#÷ Gı®#÷. - #bKb÷| ? #÷˙Ÿ¶ ƶ«b÷jfi Á“Ï®fi÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷
◊b…¥jb÷◊˙bÆ-◊πSKbpKbfi #b’c“ Á“Ï˙b˙bÍb#b÷fib ‰Â ‹Øbfi ◊πœ¶Æfi®K ØbK Ob…Zdb’c“ •d PfiOπÒØb÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-”÷ #bKŸÛdÒZ •dÂb÷ ! Æd‹Z
Gı÷. #b Tb÷Á“db¶ ◊ ◊πœ¶Æb ØbK Gı÷. Z÷fib÷ &◊◊bZ ◊ ◊πœ¶Æfi®K ØbK ◊πb®#b÷ cŸ“:√Ø® gK ◊bd÷ Gı÷. ”÷ ◊πgb÷ ! Z÷ cŸ“:√ Á“b÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷ ?
Gı÷. ◊Gı®fib DıÒddb¶ ◊ ◊πœ¶Æb ØbK Gı÷. ◊πdbc“Ø® KŸaZ ØK÷Tb º˙ Z÷ cŸ“:√fi÷ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ cŸ“:√fib÷
(175) ƶÆbÏ® º˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. ¬®, ◊ŸÏŸ¥, #fi÷ fibœ aKb &◊Kb÷OØ® Á“Ï® œÁ“bK Gı÷ ? #◊πdbc“Ø® cŸ“:√fib÷ fibœ ØbK Gı÷.
Thanag/21
(180) ”÷ gO˙bfi ! #ÒK dZ˙bc“®#b÷ #÷˙Ÿ¶ Á“”÷ Gı÷, #÷˙Ÿ¶ gb¥Â Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„-Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, Á“bÏ Á÷“ (#÷ ÆdDı÷ Gı÷ Á÷“-)
Á“Ï÷ Gı÷, #÷˙® ◊π∏b◊fib Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ #÷˙® ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ •d dbKb˙®fi® #b Tb÷Á“db¶ PfiÒc“b ØbK Gı÷. ◊ÏTb÷Á“ ◊ dbKb˙® PfiÒc“fi®K ØbK
PfiOπ∂Øb÷fib dZdb¶ Á“d º˙fi cŸ“:√ Á÷“˙® Ï®Z÷ c÷“ Gı÷ ? #b EbÏ gb¶Ob Gı÷. #b Gı÷ #fi÷ #ÒK #bObd® DıÒd ◊ OP”Z ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙®
EbÏdb¶Ø® Dı÷ ◊ˆ˙Áø“Z Á“d cŸ“:√v“◊ ”b÷K Gı÷ Z÷ Z÷#b÷ fiØ® ◊ˆGıZb, Dı÷ ◊ˆ˙Áø“Z dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷. - Kb˙Z„-Z◊#¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-
Á“d cŸ“:√v“◊ fiØ® ”b÷Zb, Z÷ ◊ Z÷ fiØ® ◊ˆGıZb, ◊ Dı÷ ◊ˆ˙Á“d fiØ® ◊϶ZŸ #dbKb˙®fib÷ #b Tb÷Á“ ◊πœ‹Z ”b÷K Gı÷, ◊ÏTb÷Á“db¶ DıÒd ◊πœ‹Z ØbK Gı÷.
cŸ“:√v“◊÷ Gı÷ Z÷fib dbÊ÷“ Z÷ ◊ˆGı÷ Gı÷. #bœK #÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷d #ÒK Z®PØÁ“b÷ #ÒK DıÒd ◊ ◊πœ¶Æfi®K ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷
#Áø“ZÁ“d ◊πb®#b÷fi÷ cŸ“:√ #b˙÷ Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi÷ Gı÷. Z÷d œŸ¶ PfiOπ∂Øb÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„ Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfifi÷ dbÊ÷“, c“œfifi÷
◊ #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi÷ Gı÷ ? #Áø“ZÁ“dfi÷ cŸ“:√fib Á“bÏÂgˆZ dbfi˙b˙bÍb dbÊ÷“ Eb’ωfi÷ dbÊ÷“
˙bc“®#b÷fiŸ¶ #b Á“Øfi Gı÷ Á÷“-Á“d Á“Kb P˙fib cŸ“:√v“◊ ØbK Gı÷. Á“dfib÷ ‹◊œ (182) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-ƈ‰fib jbÏÁ“, #Øfib
Á“Kb P˙fib cŸ“:√ ØbK Gı÷, Á“Ï÷Tb #fi÷ Á“ÏbZb Á“db÷| P˙fib cŸ“:√ ØbK Gı÷. jbÏÁ“ #fi÷ ƈ‰bØ-&gKfib jbÏÁ“.
◊πb®, gˆZ, º˙ #fi÷ ÆS˙ Á“d Á“Kb P˙fib ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷ #÷d (183) ÆbjŸ #fi÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙‹‰ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷
ÆdDı˙Ÿ¶. Dı÷ Tb÷Á“b÷ #÷d Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷. ”y¶ #÷d Á“”y¶ GŸı¶, «b÷TŸ¶ ◊”÷Ï˙b Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&fifiŸ¶, œÂfiŸ¶, #fi÷ ƈZÏfiŸ¶-«fi÷TŸ¶. ÆbjŸ #fi÷
GŸı¶ #fi÷ ◊πv“◊Âb Á“ÏŸ¶ GŸı¶, Á÷“ Á“d Á“Ï˙bØ® cŸ“:√ ØbK Gı÷, Á“db÷|fib÷ ‹◊œ Æbµ˙®#b÷fi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b‰b÷ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷ &◊Kb÷Odb¶ T÷˙b Á“V◊÷ Gı÷.
Á“Ï˙bØ® cŸ“:√ ØbK Gı÷. Á“ÏbZb #fi÷ Á“Ï÷Tb Á“db÷|Ø® cŸ“:√® ØbK Gı÷, ◊πb®, Dı÷d Á÷“-ZŸ@«®fiŸ¶ ◊b‰, TbÁ“ “bfiŸ¶ ◊b‰, #fi÷ dbÊ“®fiŸ¶ ◊b‰.
gˆZ, º˙ #fi÷ ÆS˙ Á“d Á“Ï®fi÷ ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. (Á“Kb P˙fib fiP”) (184) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ˙‹‰ jbÏ Á“Ï˙b \÷›#÷ Dı÷d Á÷“-T≈\fib
#÷d ÆdDı˙Ÿ¶. Á“bÏÂ÷, ◊π˙Efifi® Pfi>c“b fi ØbK Z÷ dbÊ÷“; œ®Zb’c“ ◊Ï®¥”fib Pfi˙bÏ dbÊ÷“.
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :2fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ (185) #bSdbfi÷ ÏbOf÷¥Ø® «Eb˙˙bfi÷ ‰Â &◊bK Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :3 Á÷“-jbPdÁ“ &◊c÷“œfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷, &◊÷¨b Á“Ï÷ #Ø˙b db…fi Ï”÷. Z÷ ‹ØbfiØ®
(181) dbKb˙® dbKbfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷ Z÷fi® ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® #bTb÷Efib ±≤“®fi÷ ‹˙K¶ #÷Á“bÒZ ‹Øbfidb¶ ◊bTfi Á“Ï÷, &◊÷¨b Á“Ï÷ #Ø˙b db…fi Ï”÷. Z÷
Á“ÏZb÷ fiØ®, ◊πPZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. #bSd Æb¨® #÷ PfiÒc“b Á“ÏZb÷ fiZ®. OŸÏŸfi® ‹ØbfiØ® ±≤“®fi÷ ‹˙K¶ #÷Á“bÒZ ‹Øbfidb¶ EbVKb \K. Zø¥b’c“Ø® ‘Tbfi PfiOπ∂Øfi÷
Æd¨ O”b Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷ P˙EbÏfi÷ cˆ“Ï Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷fi® œŸP∞ Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊πbÆŸÁ“ DıTfi® ‰Â c“PÎ Oπ” Á“Ï˙® Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-&SÁø“Õ“ dµKd #fi÷
Z÷fi÷ ¸Ï® fi”®> Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ZS◊Ï ØZb÷ fiØ® #fi÷ KØbKb÷‘K ◊πbKP_Î #fi÷ Dı]ÒK.
Z◊_Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏZb÷ fiØ®. Z÷ ‰Â Á“bÏÂœ÷ #b Gı÷-Z÷ #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ (186) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø ‹˙jd®| Æb¶gb÷POÁ“fi® ÆbØ÷
Gı÷ Á÷“ gˆZÁ“bÍdb¶ d÷> #dŸÁ“ Á“bK Á“KŸ∂ Gı÷, ˙Zdbfidb¶ ◊ ”y¶ #b Á“bK Á“ÏŸ¶ gb÷Dıfib’c“ ÔK˙”bÏfi÷ Zb÷ ÷“ Zb÷ ˙®ZÏbOfi® #b∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiZ®. Dı÷d
GŸı¶ #fi÷> gP˙ÛK Á“bÍdb¶ ◊ ”y¶ #b Á“bK Á“Ï˙bfib÷ GŸı¶ Zb÷ œb dbÊ÷“ Z÷fi® Á÷“-˙πZb÷db¶ "OŸÏŸZÏ' c“b÷¥ TOb “Zb ”b÷K #fi÷ \Z÷ Dı \÷› T®jb÷ ”b÷K Zb÷
#bTb÷Efib, ◊πPZA“dÂ, Pfi>c“b, O”b Á“Ï˙® \÷›#÷. ‰Â Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ Z÷fi® ÆbØ÷ #Ø˙b Á“b÷› dŸPfi ◊bÆ÷Ø® c“b÷¥b÷ Æb¶giKb ”b÷K Z÷fi® ÆbØ÷. #Ø˙b
dbKb˙® º˙ dbKb Á“Ï®fi÷ Z÷fi® #bTb÷Efib, ◊πPZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®-Kb˙Z„ Zb÷ dø¥b˙bc“ #b’c“fi® ‰Â ˙bÏ #bTb÷Efib Á“ÏbÔKb «bc“ Eb÷Ø® ˙bÏ c“b÷¥ Æ÷˙fi
Z◊_Kb #¶O®Á“bÏ Á“ÏZb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® #◊Á“[PZ Øœ÷, dbÏb÷ #˙Â˙b Á“Kb÷| ”b÷K Z÷fi® ÆbØ÷.
Øœ÷, dbÏb÷ PZÏ‹Á“bÏ Øœ÷. ‰Â Á“ÏZb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® Á“[PZ ¨®Â Øœ÷, (187) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #fiŸ∏b (œb¬◊≤“fifi® #b∏b) Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d
dbÏb÷ Kœ ”®fi Øœ÷. dbÏ® ◊ˆ\ #b÷Gı® Ø› Dıœ÷. Zb fiØ®. Dı÷d Á÷“-dbÏ® Á÷“-#bEbKfi®, &◊bµKbKfi®, #fi÷ OÂfibKÁ“fi® #b∏b. ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ÆdfiŸ∏b
Á“[PZ ¨®Â Øœ÷, dbÏb÷ Kœ ”®fi Øœ÷. dbÏ® ◊ˆ\ #b÷Gı® Ø› Dıœ÷. Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bEbK fi® &◊bµKbK fi® #fi÷ OÂfibKÁ“ fi® #÷ ◊πdbÂ÷
‰Â Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ Z÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷, ◊πPZA“d &◊Æ@◊c“b#fi÷ #bEbKb’c“ ◊c“˙®fib÷ SKbO ◊ ÆdDı˙b÷.
Thanag/22
(188) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Zc“˙Efi, Zc“ÒK˙Efi #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊Â
#fi÷ fib÷˙Efi, ‰Â ◊πÁ“bÏfib #˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“ fib÷ZfEfi, œ®]π #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØbK Gı÷ Dı÷d Á÷“ c÷“˙ Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙
fib÷Zc“ÒK˙Efi #fi÷ #˙Efi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib dfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Zxfi, ’c“ÔK Á“bd gb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ fiP” ”b÷˙bØ® Oø∞ fi ”b÷˙bØ®, #bÆaZ fiP”
Zc“ÒKdfi #fi÷ #dfi. ”b÷˙bØ® Z÷fi÷ P˙EbÏ ØbK Gı÷ Á÷“ ""dfiŸÛK-g˙db¶ dbÏb #bEbK, &◊bµKbK,
(189) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® #V◊˙øPÕ“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷ c÷“œdb¶ #Ø˙b ◊π˙ZÁ“, ‹ØP˙Ï, O®, OÂ]Ï #Ø˙b OÂb˙·Gı÷c“Á“ Gı÷ Dı÷fib ◊πgb˙Ø® dfi÷
◊πc÷“œdb¶ ]Âb &c“Á“Kb÷Pfifib º˙b÷ #Ø˙b ◊Ÿc„“OTb÷ &c“Á“ v“◊Ø® &S◊≥ fi ØKb #b ◊πÁ“bÏfi® c÷“˙Zbfi® ’c“ÔK≠“P∞, ’c“ÔKUŸPZ, ’c“ÔKc÷“˙œ§aZ ˙…’Á“Kb’c“fi® œ§aZ
”b÷K, fiÕ“ ØZb fi ”b÷K, Ædbk ØKb fi ”b÷K #Ø˙b ¨÷‰‹˙gb˙Ø® SKb¶ dÍ®, ◊πbk Ø›, Z÷Ø® \&À #fi÷ Z÷ gO˙bfifi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶ Z÷dfib÷
&S◊≥ fi ØbK. fibOc÷“˙, K¨ #fi÷ gˆZb÷fi® ÆbÏ® Ï®Z÷ #bÏbjfib fi”®> Á“Ï˙bØ® ÆSÁ“bÏ Á“ÏŸ¶, aVKbÂÁ“bÏ® d¶OTÁ“bÏ® c÷“˙ ‹˙v“◊ dbfi®fi÷ Z÷dfi® Æ÷˙b Á“v¶“,
SKb¶ ˙ÏÆ˙b ◊π˙øÎ ØK÷T &c“Á“◊πjbfi ◊Ÿc“OT Dı÷ ˙ÏÆ˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ Z÷ c÷“˙ fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶ Z÷dfib÷ ÆSÁ“bÏ Á“ÏŸ¶, Á“VKbÂÁ“bÏ® d¶OTÁ“bÏ® c÷“˙ ‹˙v“◊ dbfi®fi÷
#b’c“ #ÒK c÷“œdb¶ T›fi÷ EbVKb \K Gı÷. &S◊≥ ØK÷T ◊’Ï◊a˙ Dı÷ Z÷dfi® Æ÷˙b Á“v¶“. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ fi”®>
˙ÏÆ˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ Z÷ c÷“˙ #b’c“ #ÒK c÷“œdb¶ T›fi÷ EbVKb \K Gı÷. &S◊≥ ”b÷˙bØ® - Kb˙Z„ - ZÒdK fi”®> ”b÷˙bØ® #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ ""#b
ØK÷T ◊’Ï◊a˙ #fi÷ ˙ÏÆ˙bÍb d÷]fi÷ ◊˙fi P˙√÷Ï® fib√÷ Gı÷. #b ‰Â dfiŸÛKg˙db¶ ∏bfi® Gı÷, Z◊‹˙® Gı÷ #fi÷ #PZcŸ“ÛÁ“Ï PA“Kb Á“ÏfibÏ Gı÷. Z÷Ø®
Á“bÏÂb÷Ø® #V◊˙øPÕ“ ØbK Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d”b˙øPÕ“ ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“-Z÷ \&À #fi÷ Z÷ gO˙¶Zb÷fi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶, fid‹Á“bÏ Á“ÏŸ¶-Kb˙Z„ Z÷fi® Æ÷˙b Á“ÏŸ¶.
c÷“œ #Ø˙b ◊πc÷“œdb¶ ]Âb &c“Á“ Kb÷Pfifib º˙b÷ #fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷ &c„“Á“ v“◊Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ-Kb˙Z„-ZÒdK
&S◊≥ ØKb Gı÷. Ædbk ØbK Gı÷. ˙ÏÆ˙b ◊π˙øÎ ØK÷T &c“Á“◊πjbfi ◊Ÿc„“OT Dı÷ fi”®> ØZb #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ dfiŸÛKg˙db¶ dbÏ® dbZb-Kb˙Z„ dbÏ®
˙ÏÆ˙b˙bÍb Gı÷ Z÷fi÷ ◊πc÷“œdb¶ T› #b˙÷ Gı÷. &S◊≥ØK÷T, ◊’Ï◊a˙ «fi÷T ◊Ÿ‰˙jŸ Gı÷, Z÷Ø® \&À #fi÷ Z÷fi® Æd®◊ ◊πOÊ“ Øb&À Dı÷Ø® Z÷ dbÏ® #b
#fi÷ ˙ÏÆ˙bÍb d÷]fi÷ ˙bKŸ fiÕ“ fi Á“Ï÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® d”b˙øPÕ“ ØbK Gı÷. ◊πÁ“bÏfi® dÍ÷T®, ◊πbk ØK÷T® ’c“ÔK c÷“˙P∞ ’c“ÔKUŸPZ #fi÷ ’c“ÔKœ§aZfi÷ DŸı˙÷.
(190) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ dfiŸÛK-Tb÷Á“db¶ #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ dfiŸÛKTb÷Á“db¶ œ®]π
œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙˙b ÆdØ ØZb fiØ®. Dı÷d #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Zb÷ œ®]π #b˙® œÁ÷“ Gı÷.
Á÷“ c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ ”b÷˙bØ®, Oø∞ (191) ‰Â ‹Øbfib #÷˙b Gı÷ Dı÷#b÷fi® c÷“˙Zb ◊ #PgTb¥b Á“Ï÷ Gı÷,
”b÷˙bØ®, ‹fi÷”◊bœdb¶ «¶jbK÷T ”b÷˙bØ®, Z÷db¶ ZÒdK ”b÷˙bØ® Z÷ dfiŸÛK- Dı÷dÁ÷“-dfiŸÛKg˙, #bK ¨÷‰db¶ DıÒd, &Îd ÁŸ“Tdb¶ &S◊PÎ. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø®
ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fib÷ #bc“Ï c÷“Zb÷ fiØ®, ÆbÏb ÆdDıZb÷ fiØ®,""Z÷fibØ® Á“› c÷“˙ ◊_bZb◊ Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-#”b÷ ! œbÏ®’ÏÁ“ «Í, #bSdb÷£bÆ v“◊ ˙®K
◊πKb÷Dıfi Gı÷'' #÷˙b÷ Pfi_K Á“ÏZb÷ fiØ®, Z÷fi® ›·Gıb Á“ÏZb÷ fiØ®,"Z÷ dfi÷ dÍ÷' ◊Ÿv“¥Á“bÏ ◊ÏbA“d, &◊s˙fib #gb˙v“◊¨÷d #fi÷ ÆŸÁ“bT ”b÷˙b GıZb¶ ◊ #fi÷
#÷˙® gb˙fib Á“ÏZb÷ fiØ®. c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ Á“bdgb÷Ob÷db¶ #bEbK ZØb &◊bµKbKfi® P˙UdbfiZb, fi®Ïb÷O œÏ®Ï #bÊ“T® ÆbdOπ® dÍ˙b
dˆPGıZ, Oø∞, #bÆaZ #fi÷ ZÒdK ”b÷˙bØ® Z÷fib÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® ◊π÷dgb˙ fiÕ“ GıZb¶ ◊ d÷> œb¬b÷fiŸ¶ #µKKfi Á“KŸ∂ fi”®>. #”b÷ ! ”y¶ P˙¥Kb÷fib÷ Tb÷TŸ◊ «fi®
Ø› \K Gı÷. #fi÷ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷ ◊πSK÷ #bÁ“¥ ØbK Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi #b Tb÷Á“db¶ ¸Æb› Ïmb÷, ◊ÏTb÷Á“Ø® P˙dŸ√ «ÒKb÷, Z÷ Á“bÏÂ÷ c“®] ÆdK ÆŸj®
&S◊≥ ’c“ÔK Á“bd gb÷Ob÷db¶ dˆPGıZ-Kb˙Z„-ZÒdK «fi÷Tb÷ #÷˙Ÿ¶ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® œaKb÷ fi”®>. #”b÷ ≠“P∞ ÏÆ #fi÷ v“◊fib O˙db¶
""”dÂb¶ fi \&À, #÷Á“ dŸ”`Z ◊Gı® ≈KbÏ÷ fibÊ“Á“b’c“ ◊ˆÏb Ø› Dıœ÷ SKbÏ÷ ¸Æb› #fib÷ gb÷Ob÷db¶ #bÆaZ Ø›fi÷ d÷> P˙œŸ∞ Eb’ωfib÷ ‹◊œ ◊ Á“Kb÷|
Dı›œ'' #÷Ê“Tb Á“bTdb¶ Zb÷ #V◊ #bKŸÛK˙bÍb dfiŸÛKb÷ døSKŸfi÷ ◊πbk Ø› fi”®>. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙b÷ ◊_bÎb◊ Á“Ï÷ Gı÷.
\K Gı÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π (192) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ "”y¶ #”®>Ø® ·KŸZ Ø›œ' #÷d \® T÷
#b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ œ®]π #b˙® œaZb÷ fiØ®. Gı÷. Dı÷d Á÷“ P˙dbfi #fi÷ #bgÏÂb÷fi® Á“b§ÒZ”®fi \÷›fi÷, Á“V◊˙ø¨fi÷ @Tbfi
‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ c÷“˙ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π ØZb \÷›fi÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® Z÷\÷T÷LKb ¨®Â ØZ® \÷›fi÷. #b ‰Â ◊πÁ“bÏfib
Thanag/23
PEÒ”b÷Ø® c÷“˙ ◊b÷ZbfiŸ¶ ·K˙fi \Â÷ Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙ &P∞‘fi ØbK Gı÷. œŸ∞b÷◊ÙZ, ƶÆøÕ“b÷◊ÙZ.
Dı÷d Á÷“- #Ï÷ ! dfi÷ #b ◊πÁ“bÏfi® dÍ÷T®, ◊πbk ØK÷T® #fi÷ ÆÒdŸ√ #b˙÷T® ‰Â ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ c“bZb ˙ ÷“ ◊πc“Î Á“”÷˙bK Gı÷. c÷“fibÏ ”bØ ˙ ÷“ #b◊÷
’c“ÔKc÷“˙P∞, ’c“ÔKc÷“˙UŸPZ, #fi÷ ’c“ÔKœ§aZ Gıb÷ “˙® ◊ “œ÷. #Ï÷ ! dfi÷ dbZbfib Z÷ #b”bÏ Dı÷ ÏÆb÷›fib gb÷Dıfidb¶Ø® √b˙bfib gb÷Dıfidb¶ fib√® ◊E® #b◊÷ Z÷
#bZ˙ (ÏDı) #fi÷ P◊Zbfib ˙®Kfib ƶPd•Âfib÷ Æ˙ ◊πØd #b”bÏ Á“Ï˙b÷ #b”bÏ #fi÷ «E÷Tb #b”bÏfi÷ ◊Ÿfi: gbDıfidb¶ fib√Zb #b◊÷ Z÷ #b”bÏ. ‰Â
◊ “œ÷. #Ï÷ ! dbÏ÷ dbZbfib Dı≤“ fib dÍdK, #œŸPEdK, &f÷OdK #fi÷ ◊πÁ“bÏfi® &Âb÷c“Ï® Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-&◊Á“Ï #b÷Gıb Á“Ï˙b, #b”bÏ◊b®
gK¶Á“Ï #÷˙b Og˙bÆdb¶ Ï”÷˙Ÿ¶ ◊ “œ÷. #b ‰Â Á“bÏÂØ® c÷“˙ &f÷Ofi÷ ◊πbk #b÷Gıb Á“Ï˙b #fi÷ Á“¥bK SKbO v“◊ gb˙ &Âb÷c“Ï®. &◊Á“Ï &Âb÷c“Ï® ‰Â
ØbK Gı÷. ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ˙‹‰ Ïb√˙Ÿ¶ #÷Á“ ◊b‰ Ïb√˙Ÿ¶ #fi÷ ƶKd®
(193) P˙dbfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Ob÷Í, P‰Á“b÷ #fi÷ Kb÷‘K &◊j® #÷Ê“T÷ Ï\÷”Ï dŸ”◊PÎ Ïb√˙®. ‰Â ‹Øbfi PfiOπ∂Øb÷fi÷ #fi÷
EZŸÛÁ“b÷Â. Z÷db¶Ø® Dı÷ Ob÷Í P˙dbfi Gı÷ Z÷ ◊ŸÛÁ“ÏÁ“PÂÁ“bfib #bÁ“bÏ÷ ”b÷K Gı÷. PfiOπ∂Ø®fi÷ #P”Zfi÷ dbÊ÷“, #ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“ #KŸaZ◊Âbfi÷, #Pfi•÷KÆfi÷ dbÊ÷“ #fi÷
Z÷fi® EbÏ÷ Zϸ ◊πÁ“bÏ ”b÷K Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ ◊π˙÷œ dbÊ÷“ #÷Á“ fbÏ ”b÷K Gı÷. Dı÷ #œŸgbfiŸ«¶j® ”b÷K Gı÷ c“®fiZb◊ˆ˙Á“ #bA“Òc“fi Á“Ï˙Ÿ¶, œNKb’c“fib÷ c“b÷¥ «Zb˙®fi÷
P‰Á“b÷ P˙dbfi Gı÷ Z÷ PÆ>]b “b÷fib #bÁ“bÏ÷ ”b÷K Gı÷. «≥÷ Zϸ ’Á“£b˙bÍb #÷Á“ Á“aÍbÊ“ Á“Ï˙b÷ #fi÷ #bZ ZØb Ïb…sµKbfi jÏ˙Ÿ¶. ‰Â ‹ØbfiÁ“b÷ ÆbjŸ #fi÷
Zϸ ˙÷’c“Á“b˙bÍb #fi÷ ‰Â fbÏ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. Dı÷ EZŸÛÁ“b÷ P˙dbfi Gı÷ Z÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ P”Zfi÷ dbÊ÷“, ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“, KŸaZ◊Âbfi÷ dbÊ÷“, db÷¨fi÷ dbÊ÷“, œŸgfib
#√b “bfib #bÁ“bÏfib Gı÷. #fi÷ c“Ï÷Á“ «bDŸı ˙÷’c“Á“bØ® ]÷ÏbK÷T Gı÷ ZØb EbÏ #fiŸ«¶j dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-cŸ“:√db¶ #c“®fiZb-#bA“Òc“fi fi Á“Ï˙Ÿ¶,
fbÏb˙bÍb Á“”÷T Gı÷. c÷“˙ P˙dbfi ‰Âfib #bjbÏ ◊Ï §‹ØZ Gı÷. c“b÷¥˙bÍ® &◊Pjdb¶ #<“ÍbÊ“ fi Á“Ï˙b÷ #fi÷ #œŸg µKbfi fi jÏ˙Ÿ¶. ‰Â
jfib÷c“Pj◊πPZP{“Z, jfi˙bZ◊πPZP{“Z, #bÁ“bœ◊πPZP{“Z. P˙dbfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊πÁ“bÏfib œVK Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-dbKbœVK Pfic“bfiœVK, #fi÷
Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-#˙§‹ØZ (œbwZ) ˙…PA“K˙ ÷“ PfiÛ◊b’c“Z #fi÷ ◊’ÏKbPdÁ“. PdΩKbc“œfiœVK. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •dÂ-PfiOπÒØ Æ¶P¨k P˙◊ŸT Z÷\÷T÷LKb˙bÍb÷
(194) fibÏÁ“b÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@K‘WPÕ“, ØbK Gı÷ - #bZb◊fib T÷˙bØ®, ¨db Ïb√˙bØ®, PfiDıT Z◊_Kb Á“Ï˙bØ®,
PdΩKbWPÕ“ #fi÷ Pd•WPÕ“. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ P˙Á“T÷§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb ‰…dbPÆÁ“ Pg¨Ÿ◊πPZdb #¶POÁ“bÏ Á“ÏfibÏ #ÂObÏfi÷ ‰Â c“PÎ gb÷Dıfifi® #fi÷
c¶“ “Á“b÷db¶ ‰Â ‰Â ◊πÁ“bÏ Ædº T÷˙b \÷›#÷. ‰Â cŸ“OPZ#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d ‰Â c“PÎ ◊b®fi® T÷˙® Á“V◊÷ Gı÷. #÷Á“ ÏbP‰fi® Pg¨Ÿ◊πPZdbfiŸ¶ ÆbÏ® Ï®Z÷
Á÷“-fiÏÁ“cŸ“OPZ, PZKEKb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ #fi÷ dfiŸÛKcŸ“OPZ. ‰Â Æc„“OPZ#b÷ Á“”÷T ◊bTfi fiP” Á“ÏfibÏ ÆbjŸfi÷ ‰Â ‹ØbfiÁ“ #P”Zfi÷ dbÊ÷“ #ÆŸ√fi÷ dbÊ÷“,
Gı÷. Dı÷d Á÷“-PÆ∞ Æc„“OPZ, c÷“˙ Æc„“OPZ #fi÷ dfiŸÛK Æc„“OPZ. ‰Â cŸ“OZ- #¨dbfi÷ dbÊ÷“, #Pfi•÷KÆfi÷ dbÊ÷“ #œŸgbfiŸ«¶jfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷
cŸ“OPZ◊πbk º˙b÷ Gı÷,-fi…ÏPKÁ“cŸ“OPZ ◊πbk, PZK∂EKb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ ◊πbk &Òdbc“fi÷ ◊bd÷ Gı÷. Z÷fi÷ c“®]Á“bPTÁ“ Ïb÷O &S◊≥ Ø› \K Gı÷ #Ø˙b Z÷ Á÷“˙T®
dfiŸÛKcŸ“OPZ ◊πbk. ‰Â ÆŸOZ-Æc„“OPZ◊πbk Gı÷, PÆ∞Æc„“OPZ-◊πbk, ◊πv“◊®Z jdØ® gπÕ“ Ø› \K Gı÷. #÷Á“ ÏbP‰fi® Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi® Æ@KÁ“v“◊÷
c÷“˙Æc„“OPZ◊πbk dfiŸÛKÆc„“OPZ◊πbk. #bÏbjfib Á“ÏfibÏ #ÂObÏfi÷ ‰Â ‹Øbfib÷, P”ZÁ“Ï, œŸgÁ“bÏ®, KŸaZ,
(195) EZŸØ gaZ Á“Ï÷Tb Pg¨Ÿfi÷ ‰Â ◊bfiÁ“ fib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï˙bfiŸ¶ Á“VKbÂÁ“bÏ® #fi÷ œŸgbfiŸ«Òj Á“ÏfibÏ ØbK Gı÷. Dı÷d Á÷“-Z÷fi÷ #˙P]∏bfi
Á“V◊÷ Gı÷. &SÆ÷’c“d (Tb÷Ê“fiŸ¶ ]b÷˙Â) ƶÆ÷’Á“d (#v“® ˙O÷Ï÷ ◊‰fiŸ¶ œbÁ“ &S◊≥ ØbK, dfi:◊KbK∏bfi &S◊≥ ØbK, #Ø˙b Á÷“˙Í∏bfi &S◊≥ ØbK.
&Á“bÍ®fi÷ Dı÷ œ®ZT DıT ˙ ÷“ Æ®>EbK Gı÷ Z÷) Z¶cŸ“T jb÷˙fi (Eb÷√bfiŸ¶ jb÷˙Â) dfi:◊KbK∏bfi &S◊≥ ØbK, #Ø˙b Á÷“˙Í∏bfi &S◊≥ ØbK.
Gıu“ gaZ Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfifi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊b® T÷˙b Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“- (196) Dı@«ˆf®◊db¶ ‰Â Á“dgˆPd#b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-gÏZ,
PZTb÷c“Á“, ZŸ¥b÷c“Á“, K˙b÷c“Á“, #Õ“gaZ ‰Â &◊˙bÆ Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfifi÷ ‰Â #…Ï˙Z #fi÷ d”bP˙c÷“”. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶-Kb˙Z„-#j
◊πÁ“bÏfiŸ¶ DıÍ T÷˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ #bKbdÁ“, (dOfiŸ¶ #b÷ÆbdÂ) Æb…˙®ÏÁ“, ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊fib ◊P_dbjdb¶ ‰Â ‰Â Á“dgˆPd#b÷ Á“”÷T® Gı÷.
(Á“b¶ºfiŸ¶ ◊b®,) œŸ∞ P˙Á“Ê“, (œŸ∞ OÏd ◊b®.) Dıd˙bfi÷ ‹Øbfi÷ Tb˙÷TŸ¶ (197) c“œfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@K‘c“œfi, PdΩKbc“œfi
gb÷Dıfi &◊ÙZ Á“”÷˙bK Z÷ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¸PTÁ“b÷◊ÙZ, #fi÷ Pd•c“œfi. ÏŸPE ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-Æ@KO„v“PE, PdΩKbv“PE #fi÷
Thanag/24
Pd•v“PE. ◊πKb÷Ob ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Æ@dÁ“◊πKb÷O, PdΩKb◊πKb÷O, #fi÷ Dı÷dÁ÷“-#bSdb÷◊A“d, ◊Ïb÷◊A“d #fi÷ ZcŸ“gKb÷◊A“d. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…Kb˙øSK,
Pd•◊πKb÷O. #fiŸOπ”, #fiŸœbÆfi #fi÷ &◊bT@gfib ‰Â ‰Â #bTb◊Á“ &◊A“dfi® Ædbfi
(198) ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-jbPdÁ“ ÔK˙ÆbK, Dı ÆdDı˙b.
#jbPdÁ“ ÔK˙ÆbK #fi÷ Pd• ÔK˙ÆbK. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib ÔK˙ÆbK Á“”÷T (202) Á“Øb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-"#ØÁ“Øb' jdÁ“Øb
Gı÷. Dı÷d Á÷“-◊πSK¨ (#˙P] #b’c“) ◊πSKPKÁ“ (›§ÒsK #fi÷ dfifib PfiPdÎ÷ #fi÷ Á“bdÁ“Øb P˙Pfi_K ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. - #ØP˙Pfi_K, jdP˙Pfi_K #fi÷
ØfibÏ) #fiŸObPdÁ“-#fiŸdbfi, #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ ÔK˙ÆbK (Pfi_K #Ø˙b Á“bd P˙Pfi_K.
#fiŸ{“bfi) Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-›”Tb÷Á“ ƶ«¶j®, ◊ÏTb÷Á“ ƶ«¶j®, ›”Tb÷Á“ (203-204) gO˙fi„ ! ZØbv“◊ •d db”Âfi® Æ÷˙b Á“Ï˙b˙bÍbfi÷
&gKTb÷Á“ ƶ«¶j® ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb…’Á“Á“ ÔK˙ÆbK Æ÷˙bfiŸ¶ œŸ¶ ¸Í dÍ÷ Gı÷ ? Ob…Zd Z÷fi÷ jd•˙ Á“Ï˙bfiŸ¶ ¸Í dÍ÷ Gı÷. gO˙fi„
‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Tb…’Á“Á“ ˙…’c“Á“ #fi÷ ÆbdPKÁ“ ƶpKb’c“ œb¬b÷aZ ! ∏bfifiŸ¶ ¸T œŸ¶ Gı÷ ? Ob…Zd ! ∏bfifiŸ¶ ¸T P˙∏bfi (”÷K &◊bc÷“Kfib÷ P˙˙÷Á“)
Tb…’Á“Á“ ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Ø, jd #fi÷ Á“bd. ˙…’c“Á“ Gı÷. #b ◊πÁ“bÏ÷ #b #PgTb◊Á“Ø® Z÷ ObØb \® T÷˙® \÷›#÷. •˙ÂfiŸ¶ ¸T
ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-≠“‘˙÷c“db¶ ◊πv“P◊Z, KDŸı˙÷|c“db¶ ∏bfi, ∏bfifiŸ¶ ¸T P˙∏bfi, P˙∏bfifiŸ¶ ¸T ◊πSKbpKbfi ◊πSKbpKbfiŸ¶ ¸T ƶKd,
◊πv“P◊Z #fi÷ Æbd˙÷c“db¶ ◊πv“P◊Z, ÆbdbPKÁ“ ÔK˙ÆbK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. ƶKdfiŸ¶ ¸T #fib•˙, #fib•˙fiŸ¶ ¸T Z◊, Z◊fiŸ¶ ¸T ÔK˙c“bfi (◊ˆ˙Áø“Z
Dı÷dÁ÷“-∏bfi, c“œfi, #fi÷ Eb’ω ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #ØKb÷Pfi (Ïb≈Kb’c“ #Øfi® Á“dfib÷ P˙fibœ) ÔK˙c“bfifiŸ¶ ¸T #PA“Kb, #PA“KbfiŸ¶ ¸T Pfi˙bÂ. gO˙fi„ !
◊πb§¡Zfib÷ &◊bK) Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Æbd, c¶“ “, #fi÷ g÷c“. #PA“KbfiŸ¶ œŸ¶ ¸T Gı÷ ? Pfi˙b ¸T Gı÷. gO˙fi„ ! Pfi˙bÂfiŸ¶ œŸ¶ ¸T Gı÷ ?
(199) ‰Â ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿc„“OT Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πKb÷O ◊’ÏÂZ, PÆ∞ OPZdb¶ Dı˙Ÿ¶ Z÷ Pfi˙b Æ˙b§ÒZd ◊πKb÷Dıfi Gı÷.
Pd•◊’ÏÂZ #fi÷ ‹˙Z:◊’ÏÂZ fibÏÁ“˙bÆ ‰Âfib #bjbÏ÷ Ï”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“- ‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :3fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
◊øΩ˙®fib #bjbÏ÷, #bÁ“bœfib #bjbÏ÷ #fi÷ ◊b÷Zbfib #bjbÏ÷ fi…Od, ƶOπ” #fi÷ ‹Øbfi : 2 - &o÷Æb÷ :3
ÔK˙”bÏ fiKØ® Z÷ ◊øΩ˙®fib #bjbÏ÷ Gı÷. ≠“DŸıƈ‰ fiK #fiŸ-ÆbÏ #bÁ“bœfib (205) ◊πPZdbjbÏ® #ÂObÏfi÷ ‰Â &◊b•Kb÷fiŸ¶ ◊πPZT÷√fi Á“Ï˙Ÿ¶
#bjbÏ÷, #fi÷ ‰Â œ¯c“ #b’c“ fiKb÷fi® #◊÷¨b#÷ #bSd◊πPZP{“Z Gı÷. Á“V◊÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PZPØOø”db¶, √Ÿ£bdÁ“bfidb¶, ˙ø¨fi®fi®E÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â
(200) PdΩKbS˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PA“Kb PdΩKbS˙, &◊b•Kb÷fi® #b∏b T÷˙® #fi÷ Z÷fi÷ Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷. ◊πPZdbjbÏ®
#P˙fiK PdΩKbS˙, #∏bfiPdΩKbS˙. #PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“- #ÂObÏfi÷ ‰Â ƶ‹ZbZÏÁ“b÷fi® ◊πPZT÷√fi Á“Ï˙® Á“V◊÷ Gı÷. ◊øΩ˙®PœTb Á“b{“
◊πKb÷OPA“Kb, ÆbdŸc“bPfiÁ“ PA“Kb #∏bfiPA“Kb. PœTb-ZøÂb’c“fib ƶ‹ZbÏÁ“fi®. #÷ ◊πdbÂ÷ #bDı ‰Â ƶ‹ZbÏÁ“b÷fi® #b∏b T÷˙®
◊πKb÷OPA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfi:◊πKb÷O PA“Kb, ˙Efi ◊πKb÷O #fi÷ Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶ Á“V◊÷ Gı÷.
PA“Kb, Á“bK ◊πKb÷O PA“Kb. ÆdŸc“bfi PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“- (206) Á“bT ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“- gˆZÁ“bT, ˙Zdbfi
#fiÒZÏ ÆdŸc“bfi PA“Kb ◊Ï@◊Ï ÆdŸc“bfi PA“Kb #fi÷ ZcŸ“gK ÆdŸc“bfi PA“Kb. Á“bT, #fi÷ gP˙ÛKÁ“bÍ ÆdK ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#Z®Z ÆdK,
#∏bfi PA“Kb ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dPZ-#∏bfi PA“Kb, •ŸZ ˙Zdbfi ÆdK, #fi÷ #fibOZ ÆdK. #÷ ◊πdbÂ÷ #b˙PTÁ“b, wbÆb÷wbÆ,
#∏bfi PA“Kb, P˙g¶O #∏bfi PA“Kb. #P˙fiK ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“- ‹Zb÷Á“, ¨Â T˙, dŸ”`Z. #”b÷Ïb‰-Kb˙Z„-A“b÷ “˙¥, ◊ˆ˙b∂O, ◊ˆ˙-Kb˙Z„-
c÷“œ-SKbO®, PfiÏbT@«fiZb, P˙P˙j ◊π÷d-f÷¥ #P˙fiK. #∏bfi P ◊πÁ“bÏfib÷ #˙ÆP◊® ÆŸj® ÆdDı˙Ÿ¶. ◊Ÿc„“OT ◊’Ï˙Zfi ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πc÷“œ#∏bfi, Æ˙ #∏bfi, gb˙ #∏bfi. #Z®Z, ˙Zdbfi, #fi÷ #fibOZ.
(201) jd ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•ŸZjd, Eb’ωjd #fi÷ (207) ˙Efi ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷, : #÷Á“˙Efi, PfEfi, #fi÷
#§‹ZÁ“bKjd. &◊A“d ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-jbPdÁ“ &◊A“d, «”y˙Efi-#Ø˙b ˙Efi ‰Â ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷, - ¬®˙Efi, ◊ŸÏŸ¥˙Efi, #fi÷
#jbPdÁ“ &◊A“d #fi÷ Pd• &◊A“d. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ &◊A“d Á“”÷T Gı÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙Efi. #Ø˙b ‰Â ◊πÁ“bÏfib ˙Efi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#Z®Z ˙Efi,
Thanag/25
˙Zdbfi˙Efi #fi÷ gP˙ÛKZ„ ˙Efi. c÷“˙®#b÷fib¶ fibd #b ◊πdbÂ÷ Gı÷-Á“[PZ, «ŸP∞ #fi÷ TId®.
(208) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊π∏b◊fib Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-∏bfi◊π∏b◊fib, c“œfi Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ §‹ØZ T]Ÿ P”d˙bfi ˙¥]Ï
◊π∏b◊fib #fi÷ Eb’ω ◊π∏b◊fib. ‰Â ◊πÁ“bÏfib Æ@KO„ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-∏bfi ◊˙Zfib ◊xs” fibdfib d”bs”Ø® ‰Â d”bfic“®#b÷ fi®Á“Í÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-O¶Ob,
Æ@KO„ c“œfi Æ@KO, #fi÷ Eb’ωÆ@KO. ‰Â ◊πÁ“bÏfib &◊]bZ Á“”÷T Gı÷. PÆÒjŸ #fi÷ Ïb÷P”Zb¶œb. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib &ÎÏdb¶ §‹ØZ œ®√Ï®˙¥]Ï
Dı÷dÁ÷“-&c„“Odb÷◊]bZ, &S◊bc“fib÷◊]bZ #fi÷ #÷¥Âb÷◊]bZ, #÷ ◊πdbÂ÷ ‰Â ◊˙Zfib ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ fibdfib d”bs”Ø® ‰Â d”bfic“®#b÷ fi®Á“Í÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
◊πÁ“bÏ÷ P˙œŸP∞, Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-&c„“Od P˙œŸP∞, &S◊bc“fi P˙œŸP∞. ÆŸ˙ÂÁˆ“Tb, ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z®. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ #fi÷
#÷¥ÂbP˙œŸP∞. Æ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-ZkDıTb,
(209) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® #bÏbjfib Gı÷,- ∏bfibÏbjfib, c“œfibÏbjfib, #fi÷ dÎDıTb #fi÷ &ÒdÎDıTb. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b
Eb’ωbÏbjfib, ∏bfibÏbjfib ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&SÁø“Õ“, dµKd, fi÷ d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-¨®Ïb÷c“b,
Dı]ÒK. #÷ ◊πdbÂ÷ c“œfi #bÏbjfib #fi÷ Eb’ω #bÏbjfib ◊ Á“”÷˙® œ®Zœb÷¬b÷Zb #fi÷ #ÒZ˙bP”fi®. Dı@«Ÿf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ #fi÷
\÷›#÷. œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ ‰Â #ÒZÏ fic“®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-
‰Â ◊πÁ“bÏfi® ƶaT÷œ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-∏bfiƶaT÷œ, c“œfiƶaT÷œ #fi÷ &PddbPTfi®, ¸÷fidbPTfi®, O¶g®ÏdbPTfi®. #b ◊πÁ“bÏ÷ ]bZÁ“[√¶ “f®◊fib
Eb’ÏzKƶÁ“T÷œ. #÷ ◊πdbÂ÷ #ƶÁ“T÷œ, #PZA“d, ÔKPZA“d, #PZEbÏ #fi÷ ◊ˆ˙bjdb¶, #Á“dgˆPd#b÷Ø® TOb˙®fi÷ #ÒZÏfic“®#b÷ ÆŸj® «jŸ Á“Øfi Ædbfi
#fibEbÏ ◊ \Â˙b. ‰Â fiŸ¶ #PZA“d Ø˙b ◊Ï #bTb÷Efib Á“Ï˙® ÆdDı˙Ÿ¶ \÷›#÷. Kb˙Z„ #j◊ŸÛÁ“Ï f®◊fib ◊P_dbjdb¶ ◊ #b ◊πÁ“bÏ÷
\÷›#÷, ◊πPZA“d Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷, Pfi>c“b Á“Ï˙® \÷›#÷, O”b Á“Ï˙® \÷›#÷, \Â˙Ÿ¶.
Kb˙Z„, Z◊ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. Dı÷d Á÷“-∏bfifiŸ¶ #PZA“dÂ, c“œfifiŸ¶ (212) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊øΩ˙®fib÷ Øb÷ “b gbO ETbKdbfi ØbK Gı÷, Dı÷d
#PZA“d #fi÷ Eb’ÏzKfiŸ¶ #PZA“d Á“Ï˙b ◊Ï. #÷ ◊πdbÂ÷ ÔKPZA“d, Á÷“-ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ ≈KbÏ÷ «bc“Ï ◊Ÿc„“OT P˙ÆπÆb ◊’ÏÂbdØ®
#PZEbÏ #fi÷ #fibEbÏ Á“Ï˙b ◊Ï #bTb÷Efib’c“ Á“Ï˙® \÷›#÷. ◊b÷Zbfib ‹fibfidb¶Ø® &GıÍ÷ Gı÷. #Ø˙b «®\ ‹ØbfiØ® #b˙®fi÷ ◊ ÷“ Gı÷. SKbÏ÷
(210) ◊πbKP_Î ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bTb÷Efibfi÷ Z÷#b÷ ◊øΩ˙®fib #÷Á“ c÷“œfi÷ Á¶“◊b˙÷ Gı÷. d”b≠“P∞˙bÍb-Kb˙Z„-d”÷wÏv“◊÷ ◊πPÆ∞
Kb÷‘K, ◊πPZA“dÂfi÷ Kb÷‘K, &gK Kb÷‘K. d”b÷ÏO c÷“˙ #b Sfi◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ #b˙bOdfi Á“Ï÷ Zb÷ ◊øΩ˙®fib÷
(211) Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â #Á“dgˆPd#b÷ #÷Á“ c÷“œ ETbKdbfi ØbK Gı÷. ≈KbÏ÷ fibOÁŸ“dbÏ #fi÷ ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ ˙·E÷ ƶOπbd
Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-”…d˙Z, ”’Ï˙¥ #fi÷ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib ØbK Gı÷ SKbÏ÷ ◊ ◊øΩ˙®fib÷ #÷Á“c÷“œ ETbKdbfi Ø› \K Gı÷. #b ‰Â
&ÎÏdb¶ ‰Â #Á“dgˆd®#b÷ Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-&ÎÏÁŸ“ÏŸ, Ï@KÁ“˙bÆ #fi÷ Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ ◊øΩ˙®fib÷ #÷Á“c÷“œ ETbKdbfi ØbK Gı÷, ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊ˆÂ
”…ÏhK˙Z, Dı@«ˆf®◊˙Z®|. d÷ÏŸ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â ¨÷‰b÷ Á“”÷T Gı÷, ◊øΩ˙® ETbKdbfi ØbK Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#b ÏSØ◊πgb ◊øΩ˙®fib #jb÷gbOdb¶ P˙PœÕ“
Dı÷dÁ÷“-gÏZ, ”…d˙Z, #fi÷ ”’Ï˙bÆ. Dı@«ˆf®◊˙Z®| c“P¨Âdb¶ ‰Â ˙¥]Ï Á“bÏÂ÷ jfi˙bZ ¨Ÿ¯j ØbK E÷, jfib÷c“Pj Á“§@◊Z ØbK Gı÷. SKbÏ÷ Z÷ ¨Ÿ¯j
◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #fi÷ #…Ï˙Z. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â jfi˙bZ jfib÷c“Pjfi÷ Á“@◊bKdbfi Á“Ï® fib√÷ Gı÷ #fi÷ jfib÷c“Pj Á¶“P◊Z Ø˙bØ®
˙¥]Ï ◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“-T]ŸP”d˙bfi, d”bP”d˙bfi #fi÷ Pfi¥j Dı@«ˆf®◊˙Z®| ÆdOπ ◊øΩ˙® Á¶“P◊Z ØbK Gı÷. d”b≠“P∞˙bÍb - Kb˙Z„ - d”÷wÏ v“◊÷ ◊πPÆ∞
d÷ÏŸ◊˙Zfib &ÎÏdb¶ ‰Â ˙¥]Ï ◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fi®T˙bfi, ÏŸÁ“d® #fi÷ c÷“˙. ZØb v“◊ •d db”fifi÷ ≠“P∞, Kœ, «T, ˙®K, ◊ŸÏŸ¥Á“bÏ ◊ÏbA“d,
Pœ√Ï®. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ ‰Â d”bs” Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊xs”, «Zb˙Zb÷ ØÁ“[ ÆdOπ ◊øΩ˙®fi÷ Á¶“◊b˙® fib√÷ Gı÷. c÷“˙ ZØb #ÆŸÏb÷ ˙·E÷ ƶOπbd
d”b◊xs” #fi÷ PZPO·Gıs”. SKb¶ d”P∞Á“Kb˙Z„-◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍ® dE÷ Gı÷ SKbÏ÷ ◊ ÆdOπ ◊øΩ˙® Á¶“◊® ±≤÷“ Gı÷. #b ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ÆdOπ
‰Â c÷“˙®#b÷ Ï”÷ Gı÷-•®, fl®, #fi÷ ]øPZ. #b ◊πÁ“bÂ÷ ±ÎÏdb¶ ◊ ‰Â s” ◊øΩ˙® Á¶“P◊Z ØbK Gı÷.
Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“œÏ® s”, d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s” #fi÷ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“ s”. Z÷ s”db¶ Ï”÷˙b˙bÍ® (213) ’Á“§V«P¥Á“, c÷“˙ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - ‰Â ◊VKb÷◊dfi®
Thanag/26
§‹ØPZ˙bÍb ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb, Z÷ÏÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb. ◊πH Á“V◊.
: gO˙fi ? ‰Â ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ’Á“§V˙-P¥Á“ c÷“˙ aKb¶ Ï”÷ Gı÷ ? (220) ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“V◊§‹ØPZ Á“”÷”T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆbdbPKÁ“
≈Kb÷PZ¥ d¶ “Ífi® &◊Ï #fi÷ Æb…jd ZØb ›œbfi Á“V◊b÷fi® fi®E÷ Ï”÷ Gı÷. Á“V◊§‹ØPZ, Gıc“b÷◊-‹Øb◊fi®K Á“V◊§‹ØPZ #fi÷ PfiP˙œdbfi Á“V◊§‹ØPZ #Ø˙b
gO˙fi ! ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ’Á“§V˙P¥Á“ c÷“˙ aKb Ï”÷ Gı÷ ? Æb…jd ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“V◊§‹ØPZ Á“”÷T® Gı÷ - PfiP˙Õ“Á“V◊§‹ØPZ, PDıfiÁ“V◊§‹ØPZ #fi÷
#fi÷ ›œbfi Á“V◊b÷fi® fi®E÷ Ï”÷ Gı÷ ? gO˙fi„ Z÷Ï ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ‹ØP˙ÏÁ“V◊§‹ØPZ.
’Á“§V˙P¥Á“ c÷“˙ aKb¶ Ï”÷ Gı÷ ? «πŒTb÷Á“fi® &◊Ï #fi÷ TbÒZÁ“ Á“V◊fi® fi®E÷ Ï”÷ (221) fibÏÁ“ º˙b÷fi÷ ‰Â œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-˙…PA“K, Z…DıÆ
Gı÷. #fi÷ Á“bdÂ. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi÷ ‰Â fi…ÏPKÁ“b÷fi Ædbfi Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «jb
(214) c÷“˙ÏbDı œA“fi® «bm◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® c÷“˙b÷fi÷ ÆdDı˙b. ◊øΩ˙®Á“bKfi÷ ‰Â œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷-#b…c“b’ÏÁ“, Z…DıÆ #fi÷
Á“”® Gı÷. c÷“˙÷Òs œA“fi® #b¿KÒZÏ◊’Ï¥c“fi® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® Á“bdÂ. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙bKŸÁ“bKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ Eb…Ï®§ÒsK ÆŸj® ‰Â œÏ®Ï \Â˙b.
Gı÷. c÷“˙÷Òs ›œbfi÷Òsfi® «bŒ◊’Ï¥c“fi® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ ‰Â ◊VKb÷◊dfi® Gı÷. (222) ‰Â OŸÏŸ Æ@«Òj® ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷ - #bEbKfib÷
(215) ◊πbKP_Zfib ‰Â ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ∏bfi ◊πbKP_Z c“œfi ◊πSKfi®Á“, &◊bµKbKfib÷ ◊πSKfi®Á“, ‹ØP˙Ïfib÷ ◊πSKfi®Á“. OPZ ƶ«¶j® ‰Â
◊πbKP_Z. Eb’ω ◊πbKP_Z ‰Âfi÷ #fiŸ∞bPZÁ“ ◊πbKP_Z Gı÷ - ”‹ZÁ“d ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›”Tb÷Á“ ◊πSKfi®Á“, ◊ÏTb÷Á“-◊πSKfi®Á“, &gKTb÷Á“-
Á“Ï˙b˙bÍbfi÷, d…ØŸfi Æ÷˙fiÁ“ÏfibÏbfi÷, ÏbP‰gb÷Dıfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ ◊πbKP_Z Gı÷ ◊πSKfi®Á“. ÆdŸ”fi® #◊÷¨b #÷ ‰Â ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-ÁŸ“T◊πSKfi®Á“,
- ”‹ZÁ“d Á“Ï˙b˙bÍbfi÷, d…ØŸfi Æ÷˙fiÁ“ÏfibÏbfi÷, ÏbP‰gb÷Dıfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ OÂ◊πSKfi®Á“ ƶ]◊πSKfi®Á“. #fiŸÁ“@◊bfi® #◊÷¨bØ® ‰Â ◊πSKfi®Á“ Gı÷.
◊πbKP_Z ◊bÏb¶-PEÁ“ Á“”÷T Gı÷-Á“¥bK #fi÷ P˙¥KØ® #‹SKbfiOøP∞Pfic„“˙bÍbfi÷ Z◊‹˙®-◊πSKfi®Á“, ‘Tbfi-◊πSKfi®Á“ œ…¨ ◊πSKfi®Á“. gb˙fi® #◊÷¨b#÷ ‰Â
#fi÷ ◊Ï‹◊Ï d…ØŸfi Á“ÏfibÏfi÷. ‰Âfi÷ #fi˙‹Øb¡K ◊πbKP_Z Á“”÷T Gı÷- ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-∏bfi ◊πSKfi®Á“, c“œfi-◊πSKfi®Á“, Eb’ω◊πSKfi®Á“.
ÆbjPdÁ“b÷fi÷ Eb÷Ï® Á“ÏfibÏfi÷, #ÒKjbPdÁ“b÷fi÷ SKb¶ Eb÷Ï® Á“ÏfibÏfi÷ #fi÷ •ŸZfi® #◊÷¨b#÷ ‰Â ◊πSKfi®Á“ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-ƈ‰-◊πSKfi®Á“, #Ø-
”bØ#b’c“Ø® ddbÒZÁ“ ◊π”bÏ Á“Ï˙b˙bÍbfi÷. ◊πSKfi®Á“,ZcŸ“gK-◊πSKfi®Á“.
(216) ‰Â ◊π#Á“bÏfi® ÔK§aZ#b÷ ◊π˙≈Kbfi÷ ◊b‰ OÂbZ® fiØ®. (223) ‰Â #¶O P◊Zbfib ˙®KØ® ◊πbk ØbK Gı÷ - #§‹Ø,
◊¶ “Á“, (fi◊Ÿ¶ÆÁ“) ˙bPZÁ“, ÔKbPjOπ‹Z #÷ ◊πdbÂ÷ &◊Ïfib ‰Âfi÷ dŸ¶ “®Z Á“Ï˙b #§‹Ød≈\ #fi÷ Á÷“œLd•Ÿ Ïb÷d, fi√, ‰Â #¶O dbZbfib #bZ˙Ø® ◊πbk
Pœ¨b c÷“˙® d”b˙π˙Zb÷fiŸ¶ #bÏb÷◊ Á“Ï˙Ÿ¶, #÷Á“ ÆbØ÷ «÷Æ®fi÷ gb÷Dıfi Á“Ï˙Ÿ¶ ZØb ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“-db¶Æ, œb÷PÂZ #fi÷ dODı.
Ïb√˙Ÿ¶ ◊ Kb÷‘K OÂbZŸ¶ fiØ®. (224) ‰Â Á“bÏÂb÷fib Æc„“gb˙db¶ •d PfiOπ∂Ø Á“d¨◊Âv“◊
(217) ‰Â ˙bEfib c÷“˙b Kb÷‘K ”b÷Zb fiØ® - #P˙fi®Z, d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ ZØb d”b◊K˙Æfib ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. aKbÏ÷ ”y¶ Øb÷ “b #Ø˙b
cˆ“j#b’c“P˙Áø“PZ#b÷fib÷ Tb÷TŸ◊ #fi÷ #SK¶Z A“b÷j® ‰Â ˙bEfib c÷“˙b Kb÷‘K Gı÷ - #PjÁ“ •ŸZfiŸ¶ #µKKfi Á“ÏfibÏb÷ «fi®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ #÷Á“bÁ“[P˙”bÏ ◊πPZdbfi÷
P˙fi®Z, ]® #b’c“ P˙Áø“PZ#b÷db¶ #Tb÷TŸ◊ A“b÷j fi÷ &◊œbÒZ Á“Ï˙b˙bÍb÷. ‰Âfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ P˙EÏ®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ Æ˙b§ÒZd dbÏÂb¶PZÁ“ ƶT÷√fibfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷
Æd\˙˙b dŸLÁ÷“T Gı÷ - cŸ“Õ“fi÷, dŸ∑“fi÷ #fi÷ ÁŸ“OŸv“ #b’c“fib ƶKb÷OØ® Dı÷fi÷ «ŸP∞ gaZ◊bfifib ◊πSKpKbfi◊ˆ˙Á“ døSKfi® #bÁ“b¶¨b aKb P˙fib ◊bc“b÷◊Odfi ƶØbÏb÷
P˙◊’ÏZ Ø› ”b÷K #÷˙b gÏdb˙÷Tfi÷, ‰Âfi÷ ÆÏTZbØ® Æd\˙® œÁ“bK Gı÷. jbÏ Á“Ï®œ ! #b ◊πÁ“bÏfi® ‰Â gb˙fibfi÷ dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKbØ® gb˙Zb÷
#cŸ“Õ“fi÷, #dŸ∑“fi÷ #fi÷ ÁŸ“OŸv“ ˙ ÷“ fiP” gÏdb˙÷Tfi÷. #Ø˙b PE>Zfi Á“ÏZb÷ PfiOπ∂Ø d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ #fi÷ d”b◊K˙Æbfi ˙bÍb÷ ØbK
(218) ‰Â db¶ “PTÁ“ ◊˙Z Á“”÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dbfiŸ¥b÷ÎÏ ◊˙Z, Gı÷. ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® •dÂb÷◊bÆÁ“ d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ #fi÷ d”b◊K˙Æbfi ˙bÍb÷
ÁŸ¶“ “T˙bÏ ◊˙Z, ÏŸEÁ“˙Ï ◊˙Z. ØbK Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ aKbÏ÷ ”y¶ Øb÷ “b Á÷“ ˙jbÏ÷ ◊’ÏOπ”fib÷ SKbO Á“ÏfibÏ
(219) ‰Âfi÷ Æb…Ø® db÷Ê“b Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-«jb d÷v“◊˙Zb÷db¶ «fi®œ ! aKbÏ÷ ”y¶ dŸ¶’ “Z Ø› Oø”-‹Øb˙bÆfib÷ SKbO Á“Ï® #ÂObÏ #˙‹Øb
Dı¶«Ÿf®◊fib÷ d÷v“◊˙Zfi, ÆdŸsb÷db¶ ‹˙K¶gˆdÏ ÆdŸs, Á“V◊b÷db¶ «πŒTb÷Á“ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®œ. aKbÏ÷ ”y¶ dbÏÂb¶PZÁ“ ƶT÷√fib lŸÆÂbØ® lŸÆ®Z Ø›fi÷
Thanag/27
#b”bÏ ◊b®fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ ◊bc“◊b÷◊Odfi ƶØbÏb÷ Á“Ï®fi÷ døSKŸfi® ›·Gıb fiP” (232) ÔKb˙øPÎ (P”>Æb #b’c“Ø® Pfi˙øÎ) ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷; Dı÷dÁ÷“-
Á“ÏZb÷ P˙EÏ®œ ! #b ‰Â÷ gb˙fibfi÷ œŸ∞ dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKbØ® gb˙Zb÷ ∏bfiKŸaZ #∏bfiKŸaZ #fi÷ ƶœKØ® Á“ÏbZ® ÔKb˙øPÎ. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊c“bØb÷|db¶
◊KbTb÷Efi Á“ÏZb÷. •dÂb÷◊bÆÁ“ d”bPfiDı;Ïb #fi÷ d”b◊K˙Æbfifi÷ ◊bd÷ Gı÷. #bƧaZ #fi÷ ◊c“bØb÷|fiŸ¶ Oπ” ◊ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
(225) ‰Â Á“bÏÂb÷Ø® ◊Ÿc„“OTØ® OPZdb¶ ◊πPZ]bZ Á“”÷T Gı÷-◊ÏdbŸ (233) ‰Â ◊πÁ“bÏfib #¶Z Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ Tb÷Á“bÒZ, ˙÷c“bÒZ #fi÷
◊Ÿc„“OT ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OT ÆbØ÷ #Ø “b˙bØ® ◊πPZ]bZ ◊bd÷ Gı÷. ÏŸ¨ ”b÷˙bØ® ÆdKbÒZ.
OPZdb¶ ◊πPZ]bZ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. Tb÷Á“bÒZdb¶ OPZfib ◊πPZ]bZ˙®Íb÷ ØbK Gı÷. (234) PDıfi ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙P]PDıfi,
(226) E¨Ÿ˙bÍb ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷-#÷Á“ fi÷‰˙bÍb, «÷ dfi:◊K˙PDıfi, Á÷“˙T®PDıfi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á÷“˙Í® Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#˙P]PDıfi,
fi÷‰˙bÍb #fi÷ ‰Â fi÷‰˙bÍb. Gıx‹Ø dfiŸÛK #÷Á“ E¨Ÿ˙bÍb÷, c÷“˙b÷ «÷ dfi:◊K˙PDıfi, Á÷“˙T®PDıfi. ‰Â ◊πÁ“bÏfib #”ÒZ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“
E¨Ÿ˙bÍb, ZØbv“◊ •d db”fi ‰Â E¨Ÿ˙bÍb Á“”÷T Gı÷. #˙P]∏bfi®#”∂Z, dfi:◊K˙∏bfi®#”∂Z, Á÷“˙T∏bfi® #”∂Z.
(227) #PgÆdbOd (P˙PœÕ“K ∏bfi) ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷- (235) ‰ÂT÷LKb#b÷ cŸ“O∂j˙bÍ® Gı÷ - Áø“ÛÂT÷LKb, fi®TT÷LKb #fi÷
&µ˙bPgÆdbOd, #jb÷#PgÆdbO #fi÷ PZKOPgÆdbOd. ≈KbÏ÷ ZØbv“◊ Á“b◊b÷ZT÷LKb. ‰ÂT÷LKb#b÷ ÆŸO¶j˙bÍ® Gı÷ - Z÷\÷T÷LKb, ◊xT÷LKb #fi÷
•d db”fifi÷ #PZœK ∏bfic“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷, SKbÏ÷ Z÷ Æ˙◊πØd &µ˙ œŸaTT÷LKb. #÷ ◊πdbÂ÷ cŸ“OPZdb¶ T› DıfibÏ®, ÆŸOPZdb¶ T› DıfibÏ®, #œŸg,
Tb÷Á“fib ◊c“bØfi÷ \Â÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® PZK‘Tb÷Á“fib ◊c“bØfib÷ ◊’Ï·Gı÷c“ Á“Ï÷ Gı÷. œŸg, #dfib÷∏, dfib÷∏. #P˙œŸ∞, P˙œŸ∞, #◊πœ‹Z, ◊πœ‹Z, œ®Zb÷Û #fi÷
SKbÏ ◊Gı® #jb÷Tb÷Á“fib ◊c“bØfib÷ ◊’Ï·Gı÷c“ Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ #bKŸÛKdfi„ •d ! §‹fi‘j-ÏŸ¨ ◊ ‰Â-‰Â Gı÷>.
#jb÷Tb÷Á“fiŸ¶ ∏bfi dŸLÁ÷“T®Ø® ØbK Gı÷. (236) dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-«bTdÏÂ, ◊¶’ “ZdÏÂ
(228) ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-c÷“˙P∞, ÏbDıP∞, #fi÷ #fi÷ «bT-◊¶’ “dÏÂ. «bT dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-
OPÂ≠“P∞, #bEbKfib÷ ≠“P∞. c÷“˙fi® ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-P˙dbfifi® §‹ØPZT÷LK, ƶ§aTÕ“ T÷LK, ◊K˙\Z T÷LK, «bT√¶’ “Z dÏ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷
≠“P∞, ˙…PA“Kfi® ≠“P∞ #fi÷ ◊’ÏEbÏÂbfi® ≠“P∞. «®º Ï®Z÷ c÷“˙P∞ ‰Â Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- §‹ØZ T÷LK, #ƶ’Á“Õ“ T÷LK #fi÷ #◊K˙ \ZT÷LK.
◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷d Á÷“-ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ Pd•. ÏbDıP∞fib ‰Â g÷c“ (237) Pfi_K fi”®> Á“Ï˙b˙bÍb "œ¶Á“bœ®T' fi÷ dbÊ÷“ ‰Â ‹Øbfi
Gı÷, Dı÷d Á÷“ Ïb\fi® ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z. O® fi® #P”ZÁ“Ï, #œŸgv“◊, #KŸaZ, #Á“VKbÂÁ“bÏ® #fi÷ #œŸgbfiŸ«Òj® ”b÷K Gı÷.
≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, ∏bfibP∞, c“œfiPfiP∞ #fi÷ Eb’ωP∞ #Ø˙b OÂP∞fib Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ÂbObÏ˙‹Øb jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi
‰Â ◊πÁ“bÏ Gı÷, ÆPE$ #PEÎ #fi÷ PdP•Z. O® fi® ≠“P∞ ‰Â ◊πÁ“bÏfi® ◊πSK÷ œ¶§aZ, Á“b¶P¨Z, PA“Kbfib ¸T ◊πPZ œ¶Á“bœ®T ØbK Gı÷. ""#bd ”œ÷ Á÷“
Gı÷, ∏bfibP∞, c“œfiP∞ #fi÷ Eb’ωP∞ #Ø˙b OÂP∞fib ‰Â ◊πÁ“bÏ Gı÷- fi”®>'' #÷˙® «ŸP∞fi÷ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“TŸP¥Z gb˙˙bÍb÷ ØbK Gı÷. #fi÷ #÷
ÆPEÎ, #PEÎ #fi÷ PdP•Z. Ï®Z÷ Z÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊πSK÷ •∞b Ïb√Zb÷ fiØ®, P˙wbÆ Ïb√Zb÷ fiØ®, ÏŸPE
(230) ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Ob…Ï˙ Á“”÷T Gı÷ - ≠“P∞Ob…Ï˙, ÏÆOb…Ï˙ #fi÷ Ïb√Zb÷ fiØ®, Z÷fi÷ ◊’Ï¥” ØbK Gı÷ #fi÷ ◊’Ï¥” Z÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® c÷“ Gı÷.
ÆZbOb…Ï˙. ◊϶ZŸ Z÷ ◊’Ï¥”b÷ fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®.
(230) ‰Â ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“Ï jbPdÁ“, #jbPdÁ“, #fi÷ jbPdÁ“bjbPdÁ“ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ÂObÏ #˙‹Øbfi÷ jbÏ Á“Ï˙b GıZb¶ ◊Â
(231) gO˙bfi÷ ‰Â ◊πÁ“bÏfib÷ jd Á“”÷T Gı÷ - ÆŸ#j®Z jd ◊b¶E d”b˙πZb÷db¶ œ¶Á“b Á“Ï÷ - Kb˙Z„ Á“TŸP¥Z gb˙ Á“Ï÷ ZØb ◊¶E d”b˙πZb÷db¶
(ÆbÏ® Ï®Z÷ ∏bfi ◊πbk Á“Ï˙Ÿ¶) ÆŸµKbZ jd, (Æ@KÁ„“ PEÒZfi Á“Ï˙Ÿ¶) •∞b Ïb√Zb÷ fiØ® Zb÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fib÷ ◊Ïb≈K Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. Á“b÷›
ÆŸZ◊§‹ØZ jd (Z◊fi® #bÏbjfib). ≈KbÏ÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ µKbfi-PE>Zfi ØbK Gı÷. dŸ¶’ “Z Ø›, #ÂObÏ #˙‹Øbfib ◊’ÏSKbO ◊ˆ˙Á“ #ÂObÏ #˙‹Øb jbÏÂ
SKb¶ •÷{“ Z◊fiŸ¶ #bÏbjfi ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gO˙¶Z÷ ÆŸ-#j®Z jd, Á“Ï˙b GıZb¶ Gı º˙ PfiÁ“bKb÷db¶ •∞b Á“ÏZb÷ fiØ® Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ
ÆŸµKbZ jd #fi÷ ÆŸZ◊§‹ØZ jd Á“”÷T E÷. Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. Æ@KÁ“ Pfi_K Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ‰Â ‹Øbfi P”ZÁ“Ï Kb˙Z„
Thanag/28
œŸgbfiŸ«¶j® ØbK Gı÷, KØb-Á“b÷› dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”‹Øb˙‹ØbØ® #ÂObÏb˙‹Øb P˙dbfi ◊π‹ZÏ. #j:‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷d
jbÏ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ Pfi:œ¶§aZ #b’c“ gb˙b…Ø® PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊Ï •∞b Á“Ï÷ Gı÷, Á÷“-#j‹Zfibj‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. #j‹ZfidµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi
Z÷fi® ◊πZ®PZ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fi÷ ◊b÷Zbfi® ÏŸPEfib÷ P˙¥K «fib˙÷ Gı÷ Z÷ #ÂObÏfi÷ ◊π‹ZÏ. #j‹Zfib÷◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. dµKd Oπ…K÷KÁ“ P˙dbfifib
◊’Ï¥”fib÷ Æbdfib÷ Á“Ï˙b÷ ◊ ÷“ Gı÷ SKbÏ÷ ◊’Ï¥” Z÷fi÷ #bÁŸ“T-ÔKbÁŸ“T Á“Ï® œÁ“Zb ◊π‹ZÏ ‰Â Á“”÷Tb Gı÷. dµKdb-j‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd dµKd
fiØ®. ◊϶ZŸ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› ÔK§aZ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ◊π˙πPDıZ Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. dµKOb÷-◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. &◊’ÏZfi
Ø› ◊b¶E d”b˙πZb÷db¶ Pfi:œ¶§aZ Pfi:Á“b¶P¨Z Ï”÷ Gı÷ Zb÷ Kb˙Z„ Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ ‰Â ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-&◊’ÏZfi-#j‹Zfi
◊ÏbPDıZ Á“Ï÷ Gı÷, ◊’Ï¥”b÷ Z÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® œÁ“Zb fiØ®. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ. &◊’ÏZfi-dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ.
Ø›fi÷ Oø”˙‹Øb˙bÆØ® #ÂObÏ jddb¶ ◊π˙πPDıZ Ø˙b ◊Ï ¥ „“º˙PfiÁ“bKdb¶ &◊’ÏZfib÷◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ.
œ¶Á“b Á“ÏZb÷ fiØ® Zb÷-Kb˙Z„-Z÷ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï® c÷“ Gı÷ Z÷fi÷ ◊’Ï¥”b÷ (247) º˙b÷#÷ ‰Â‹Øbfi fbÏb &◊bPDıZ ◊Ÿc„“OTb÷fi÷ ◊b◊Á“d v“◊db¶
◊ÏbPDıZ Á“ÏZb fiØ®. ƶOπ”®Z Á“Kb Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷ - ‹‰®˙÷c“ Pfi˙PZZ, ◊ŸÏŸ¥˙÷c“, Pfi˙PZZ
(238) ÏSfi◊πgb’c“ ◊πSK÷Á“ ◊øΩ˙® ‰Â ˙TKb÷Ø® EbÏ÷ Zϸ ]b÷K÷T® #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“ Pfi˙PZZ, #÷ ◊πdbÂ÷ ƶOπ”, ˙øP∞, «¶j &c“®ÏÂb, ˙÷c“fi, #fi÷
Dı÷dÁ÷“-jfib÷c“Pj˙TKØ®, jfi˙bZ ˙TKØ®, ZfiŸ◊bZ ˙TKØ®. PfiDıÏbfiŸ¶ Á“Øfi ◊ ÆdDı˙Ÿ¶.
(239) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷ &SÁ“Õ“ ‰Â ÆdK˙bÍ® P˙Oπ”OPZØ® &S◊≥ (248) ‰Â ◊πc÷“œ® ‹◊Òjb÷ #fiÒZ Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„-
ØbK Gı÷. #÷Á÷“§ÒsKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷d Dı \Â˙Ÿ¶. P‰OŸÂ v“¨ ◊Ÿc„“OT #fiÒZ Á“”÷T Gı÷.
(240) ¨®Âdb÷” («bÏdb OŸÂ‹Øbfi˙bÍb) #”ÒZ ‰Â
Á“d◊πÁø“PZ#b÷fib÷ #÷Á“ ÆbØ÷ ¨K Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ ∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K ‹Øbfi : 3 - &o÷Æb÷ :4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#fi÷ #ÒZÏbK. ‹Øbfi : 3 OˆDıÏGıbKb◊ˆÂ
(241) #PgPDıZ fi¨‰fib ‰Â ZbÏb Á“”÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ •˙Â, ‹Øbfi : 4
#Pwfi®, gÏ®, døOPœ¥, ◊ŸhK #fi÷ ≈K÷{“b fi¨‰fib ◊ ‰Â-‰Â ZbÏb (249) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® #ÒZ PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Z÷db¶ ◊πØd
Gı÷. #ÒZPA“Kb #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ :- Á“b÷› #V◊Á“d®| #bSdb dfiŸÛK g˙db¶ &S◊≥
(242) •® jdfibØ Z®Ø∂Á“Ï ◊Gı® P‰EZŸØb∂œ (◊b÷Âb÷) ◊VKb÷◊d ØbK Gı÷. Z÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Oø”‹Øb˙bÆØ® #ÂObÏ jddb¶ ◊π˙πPDıZ Ø˙b ◊Ï
ÒKˆfi ÆbOÏb÷◊d ÔKZ®Z Ø› OKb ◊Gı® œb§ÒZfibØ gO˙bfi &S◊≥ ØKb. &Îd ƶKd, &Îd ƶ˙Ï #fi÷ &Îd ÆdbPjfiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏfibÏb÷ v“¨˙øPÎ
(243) •d gO˙bfi d”b˙®ÏØ® T›fi÷ ‰®\ KŸO◊ŸÏŸ¥ ÆŸj® Ïb√fibÏb÷, ƶÆbÏfi÷ ◊bÏ Á“Ï˙bfib÷ #PgTb¥®, œb¬bµKKfifi÷ dbÊ÷“ Z◊ Á“ÏfibÏb÷
db÷¨Odfi Á“”÷T Gı÷. d£®fibØ gO˙bfi÷ ‰ÂÆb÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ÆbØ÷ dŸ¶’ “Z Ø› cŸ“:√fib÷ #÷Ê“T÷ cŸ“:√fib Á“bÏÂv“◊ Á“dfib÷ ¨K Á“ÏfibÏ Z◊‹˙® ØbK Gı÷. Z÷fi÷ ]b÷Ï
◊π˙π≈Kb jbÏ Á“Ï÷T® ◊πbwfibØ gO˙bfi ◊ ‰ÂÆb÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ÆbØ÷ ◊π˙π≈Kb Z◊ Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ “ZŸ¶ fiØ® #fi÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï ˙÷c“fib ◊ ØZ® fiØ®. #÷˙b÷ ◊Ÿv“¥ c“®jbKŸ
Oπ” Á“Ï® ”Z®. gb÷O˙® PÆ∞ ØbK Gı÷, «Ÿ∞ ØbK Gı÷, dŸaZ ØbK Gı÷, Pfi˙b ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷
(244) •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib PDıfi fi”®> ◊϶ZŸ PDıfifi® Ædbfi #fi÷ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #ÒZ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d EbZŸÏÒZ EA“˙Z®| gÏZÏb\. #b
Æ˙b¨Ï ÆP≥◊bZ® PDıfifi® Dı÷d KØbZΩK Á“”÷˙b˙bÍb ‰ÂÆb÷ Eb…c“◊ˆ˙jÏ ◊”÷T® #ÒZ PA“Kb Gı÷. «®º #ÒZPA“Kb. #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - Á“b÷› º˙ d”b-
dŸPfi#b÷fi® &SÁø“Õ“ ƶ◊c“b ”Z®. #PjÁ“Á“d &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ dfiŸÛKg˙db¶ &S◊≥ØbK SKbÏ ◊Gı® dŸ¶’ “Z Ø›fi÷
(245) ‰Â Z®Ø∂Á“Ï EA“˙Z®| ”Zb. œb§ÒZfibØ, ÁŸ“ÒØŸfibØ, #ÏfibØ. Oø”‹Øb˙bÆØ® #¨ObÏ jddb¶ ◊π˙πZPDıZ Ø› &Îd ƶKd, &Îd,
(246) Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ (Ædˆ”) ‰Â Á“”÷T Gı÷ - #j:‹Zfi ƶ˙ÏKŸaZ Kb˙Z„-&◊jbfi˙bfi «fi® cŸ“:√fib÷ ¨K Á“ÏfibÏ ]b÷Ï Z◊‹˙® «fi÷ Gı÷.
Oπ…>˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, #fi÷ &◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ #÷˙b #bSdbfi÷ #PjÁ“ Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï˙b dbÊ÷“ ]b÷Ï Z◊fi® #bÏbjfib Á“Ï˙®
Thanag/29
◊ ÷“ Gı÷. Z÷d Dı c÷“˙b’c“Áø“Z &◊ÆODıÒK cŸ“:Æ” ˙÷c“fib Æ”fi Á“Ï˙® ◊ ÷“ Gı÷. ¸Íb’c“ c÷“˙bdb¶ ◊ ÆÏÍ Á÷“Ê“TbÁ“ #bÁø“PZdb¶ ÆÏÍ #fi÷ ¸Íb’c“ c÷“˙bdb¶ ˙A“.
#÷˙b÷ #b ◊Ÿv“¥ #V◊Á“bÍ ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #¶ZPA“Kb Á“Ï®fi÷ ODıÆŸÁŸ“dbT #÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ g¶O Ædº T÷˙b. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T Gı÷.
dŸPfifi® Dı÷d PÆ∞OPZdb¶ ◊”b÷>E® \K˙ Gı÷. #b «®º #ÒZPA“Kb Gı÷. ‰®º Dı÷dÁ÷“-#bÁø“PZØ® ÆÏT #fi÷ Ùc“KØ® ◊ ÆÏÍ. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ &≥Z ◊πÂZfib
#ÒZPA“Kb #b ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. - Á“b÷› #PjÁ“ Á“d Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dfiŸÛK g˙db¶ EbÏ g¶O #fi÷ ≠“DŸı˙A“fib EbÏ g¶O ◊ Á“”÷˙b. ◊ÏbA“d ÆŸj® «jb g¶O
&S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷. Dı÷d «®º #ÒZPA“Kbdb¶ \® T÷˙b.
Á“mŸ¶ #÷ ◊πdbÂ÷ Æ˙ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ P˙œ÷¥Zb #÷ Gı÷ Á÷“ Z÷ c“®]bKŸ gb÷O˙® Æ˙ (251) ◊πPZdbjbÏ® #ÂObÏfi÷ EbÏ gb¥b#b÷ «b÷T˙® Á“V◊÷ Gı÷ KØb
cŸ“:√b÷fib÷ #ÒZ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d EbZŸÏÒZ EA“˙Z®| ÆfiSÁŸ“dbÏÏb\ Z÷ ‰®º KbEfi®, ◊π·Gıfi®, #fiŸ∏b◊fi® #fi÷ ◊πH ÔKbÁ“Ï®.
#ÒZPA“Kb Gı÷ - Á“b÷› #V◊Á“d˙bÍ® ÔK§aZ dfiŸÛKg˙db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ (252) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® gb¥b#b÷ Á“”÷T® Gı÷ - ÆSKgb¥b, dø¥bgb¥b,
dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ c“®¨b T›fi÷ &Îd ƶKdfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷ fiZb÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï Z◊ ÆSKdø¥b (Pd•) gb¥b #ÆSKbdø¥b (ÔK˙”bÏ gb¥b)
Á“Ï˙Ÿ¶ ◊ ÷“ Á÷“ fi Zb÷ Z÷fi÷ ]b÷Ï ˙÷c“fib Æ”fi Á“Ï˙® ◊ ÷“ Gı÷. #÷˙b÷ ◊Ÿv“¥ #V◊bKŸ (253) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙¬b÷ Á“”÷T Gı÷. - œŸ∞ ZÒZŸ #b’c“Ø® «fib˙÷T
gb÷O˙®fi÷ PÆ∞ ØbK Gı÷. Kb˙Z Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷d dv“c÷“˙®. Z÷ ”b÷K #fi÷ «bm d÷TØ® ÏP”Z ◊ ”b÷K. #Ø˙b ◊”÷Tb ◊ œŸ∞ #fi÷
Eb÷Ø® #¶ZPA“Kb. #SKbÏ÷ ◊ œŸ∞. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ Gı÷ ◊϶ZŸ dPTfi Gı÷. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ fiØ® ◊϶ZŸ
(250) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨b÷ Á“”÷T E÷ Dı÷dÁ÷“ :- Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® ◊ ‹˙·Gı Gı÷. œŸ∞ «fi÷TŸ¶ ◊ fiØ® #fi÷ ‹˙·Gı ◊ fiØ®. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib
±>Eb #fi÷ gb˙Ø® ◊ ±>Eb (Dı÷d EÒc“fi ˙ø¨) Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® ±>Eb ◊Ÿv“¥ Gı÷. \PZ #b’c“Ø® œŸ∞ #fi÷ ∏bfib’c“ OŸÂØ® ◊ œŸ∞, ›SKb’c“ EbÏ
◊϶ZŸ gb˙Ø® fi®Eb (T®>« “bfi® Dı÷d) Á÷“Ê“Tb¶Á“ sÔKØ® fi®Eb ◊ gb˙Ø® g¶O. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊’ÏÂZ #fi÷ v“◊Ø® ◊ ˙¬fi® Eb…g¶O® #fi÷ ◊Ÿv“¥fi®
±>Eb #÷TE® fi® Dı÷d Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® fi®Eb #fi÷ gb˙Ø® fi®Eb. (Dı÷d ◊ Eb…g¶O® ÆdDı˙®. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Gı÷. \SKb’c“Ø® œŸ∞ #fi÷ dfiØ®
Dı˙bÆb) #÷ Dı ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKØ® œŸ∞. ›SKb’c“ #÷d ƶÁ“V◊, Kb˙Z„, ◊ÏbA“dfib ◊ EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b.
(\PZØ®) &≥Z #fi÷ OŸÂØ® ◊ &≥Z. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„-sÔKØ® ◊ (254) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿ‰ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - "#PZ\Z' ◊b÷Zbfib
”®fi #fi÷ OŸÂØ® ◊ ”®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ ˙ø¨b÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ P◊ZbØ® ◊ ˙jbÏ÷ ƶ◊PÎdbfi ”b÷K Gı÷. "#fiŸ\Z' P◊Zbfi® Ædbfi
&ÀEb›db¶ &≥Z ”b÷K Gı÷ #fi÷ œŸg ÏÆ˙bÍb ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ &ÀEb›db¶ ƶ◊PÎdbfi "#˙\Z' P◊ZbØ® #b÷Gıb OŸÂ˙bÍb÷ "ÁŸ“Tb¶ObÏ' Á“T¶Á“ TOb “fibÏ.
&≥Z ”b÷K Gı÷ ◊ÏÒZŸ #œŸg ÏÆ ˙bÍb ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ ±>Eb›db¶ ◊ (255) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T E÷. Dı÷dÁ÷“ - Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πØd ◊Â
#˙fiZ #fi÷ ÏÆb’c“db¶ ◊ #˙fiZ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ ÆSK #fi÷ ◊Gı® ◊ ÆSK ”b÷K Gı÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πØd ÆSK #fi÷ ◊Gı® #ÆSK
Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-sÔKØ® ◊ &≥Z #fi÷ OŸÂ ◊’ÏÂdfiØ® ◊ &≥Z. ”b÷K Gı÷ ›SKb’c“ EbÏ g¶O. ◊πdbÂ÷ ◊’ÏÂ(Z-Kb˙Z„ ◊ÏbA“dfib ◊ EbÏ
›SKb’c“ EbÏ g¶O. g¶O \Â˙b \÷›#÷. #÷d EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙¬ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ Á“”÷T Gı÷ - Á÷“Ê“TbÁ“ ±>Eb›db¶ ◊ ±>Eb #fi÷ ‹˙gb˙Ø® ◊ ◊P˙‰ #fi÷ ƶ‹Á“bÏØ® ◊ ◊P˙‰. Á÷“Ê“TbÁ“ ‹˙gb˙Ø® ◊P˙‰
v“◊db¶ ◊ &≥Z ›SKb’c“ EbÏ g¶O. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T ◊϶ZŸ ƶ‹Á“bÏØ® #◊P˙‰ ›SKb’c“ EbÏ g¶O #÷d ◊Ÿv“¥b÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - Á÷“Ê“TbÁ“ sÔKb’c“Ø® &≥Z ”b÷Zb ØÁ“b &≥Z dfi˙bÍb Kb˙Z EbÏ Gı÷. œŸ∞ ˙¬fib EbÏ g¶O Á“”÷T Gı÷. Z÷ ◊πdbÂ÷ œŸPE ˙¬fib ◊ EbÏ g¶O
g¶O #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ƶÁ“V◊ ◊π∏b, WPÕ“, œ®TbEbÏ, ÔK˙”bÏ, ◊ÏbA“d. #÷d c“Ï÷Á“fib \Â˙b Kb˙Z ◊ÏbA“d ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶.
EbÏ EbÏ gb¶ObÁ“Ï® c“Ï÷Á“fi® Eb…g¶O® &ZbÏ® T÷˙® \÷›#÷. \÷dÁ÷“-sÔKØ® (256) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“b÷ÏÁ“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bdπ¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“
#˙fiZ ƶÁ“V◊Ø® &≥Z, sÔKØ® #˙fiZ ƶÁ“V◊Ø® #˙fiZ ›SKb’c“. dfi (Á“PTÁ“b) Zb “fib¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“, ˙£®¸TfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“, d÷>∑“fib P˙¥bÂfi® Ædbfi
ƶ«¶j® ƈ‰b÷db¶ ◊Ÿv“¥b÷Dı ÆdDı˙b \÷›#÷ ˙ø¨b÷ fiP”. #bÁ“bÏfib ¸T˙bÍ® #÷Á“ ˙fi‹◊PZfiŸ¶ Á“b÷ÏÁ“ #÷d Dı EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ ˙ø¨ #bÁø“PZdb¶ ÆÏÍ #fi÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bdπ¸Tfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi, Zb “¸Tfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi, ˙£®¸Tfib Á“b÷ÏÁ“
Thanag/30
Ædbfi, d÷>∑“ P˙¥bÂfi® Ædbfi ˙fi‹◊PZfib Á“b÷ÏÁ“ Ædbfi. Á“Ï˙bfi® PEÒZb, dfib÷∏˙‹ZŸfi® ◊πbPk Ø˙b ◊Ï Z÷ cˆ“Ï fi ØbK Z÷fi® PEÒZb,
(257) EbÏ ◊πÁ“bÏfib OŸÂ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b{“fi® S˙Ebfi÷ P«dbÏ® Ø˙b ◊Ï Z÷fi÷ cˆ“Ï Á“Ï˙bfi® PEÒZb Ø˙®. ◊πbk Á“bdgb÷O fib÷ P˙Kb÷O fi
√b˙b˙bÍb Á“b{“fi® GıbT√b˙b˙bÍb, Á“b{“√b˙b˙bÍb, Á“b{“fib ÆbÏgbOfi÷ ØbK Z÷ PE>Zb, #bZµKbfifib EbÏ T¨Â Gı÷-#bA“Òc“ Á“Ï˙Ÿ¶. œb÷Á“ Á“Ï˙b÷, #b¶ÆŸ
√b˙b˙bÍb. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Pg¨Ÿ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ S˙Eb √b˙b˙bÍb ◊b “˙b, P˙Tb◊ Á“Ï˙b÷.
]ŸÂfi® Ædbfi-Kb˙Z„ ÆbÏ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Ædbfi. S˙Eb√b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Ïb…sµKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷, KØb-P”>ÆbfiŸ«¶j®, dø¥bfiŸ«¶j®,
Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ ÆbÏ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷ #÷Ê“T÷ Á“’≤“fi Á“db÷|fi÷ g÷c“fibÏ ‹Z÷KbfiŸ«¶j®, ƶϨÂbfiŸ«¶j®. Ïb…sµKbfifib EbÏ T¨Â Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
”b÷K Gı÷. GıbT √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ Á“b{“√b˙b˙bÍb]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ P”>Æb’c“ c“b÷¥b÷db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“db¶ #SKÒZ ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®, P”>Æb’c“ «jb c“b÷¥b÷db¶
Gı÷. #÷Ê“T÷ dµKd •÷®fiŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b{“ √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙b Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ «”yP˙j ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®. P”>Æb’c“ #jd Á“bKdb¶ jd «ŸP∞Ø® #Ø˙b #¿KŸc“K
GıbT √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #÷Ê“T÷ Á“d-g÷c“fidb¶ #ÆdØ ”b÷K Gı÷. ÆbÏ dbÊ÷“ ◊π˙øPÎ Á“Ï˙®. dÏ Ɵj® P”>ÆbØ® Áø“SKb÷ dbÊ÷“ ◊HbZb◊ fi Á“Ï˙Ÿ¶.
√b˙b˙bÍb Pg¨ŸfiŸ¶ Z◊ S˙Eb √b˙b˙bÍb ]ŸÂfi® Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #÷Ê“T÷ Á“≤“b÷Ï Á“db÷|fi÷ jdµKbfi ‹˙v“◊, T¨Â, #bT¶«fi #fi÷ #fiŸ◊π÷¨b v“◊ EbÏ ◊c“b÷Ø®
g÷c“fibÏ ”b÷ZŸ¶ fiØ®. PEÒZfi®K Gı÷. #b∏bP˙EK, #◊bKP˙EK, P˙◊bÁ“P˙EK, ƶ‹ØbfiP˙EK.
(258) Zø ˙fi‹◊PZ Á“bPKÁ“ EbÏ ◊πÁ“bÏ fib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ jdµKbfifib¶ EbÏ T¨Â Á“”÷T Gı÷. - #b∏bÏŸPE, PfiÆOÏŸPE, ƈ‰ÏŸPE,
#Oπ«®Dı, dˆT«®Dı, ◊˙«®Dı, #fi÷ ‹Á¶“j«®Dı. #˙Ob∑“-ÏŸPE, jdµKbfifib EbÏ #bT@«fi Gı÷. - ˙bEfib, ◊ø·Gıfib,
(259) EbÏ Á“bÏÂb÷#÷ fiÏÁ“db¶ fi˙®fi &S◊≥ fi…ÏPKÁ“ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ ◊’Ï˙Zfib #fi÷ #fiŸ◊π÷¨b. jdµKbfifi® EbÏ gb˙fib#b÷ Gı÷, #÷Á“S˙bfiŸ◊π÷¨b,
œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“ #PfiSKbfiŸ - ◊π÷¨b, #œÏÂbfiŸ◊π÷¨b, ƶÆbÏbfiŸ◊π÷¨b.
fiÏTb÷Á“db¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T fi…ÏPKÁ“ SKb¶ ØZ® ◊π√T ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ œŸaTµKbfifib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ◊øØÁ“S˙P˙ZÁ“ ÆP˙EbÏ®,
Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gı® Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ œ®]π #÷Á“S˙ P˙ZÁ“ #P˙EbÏ®, ƈId-PA“Kb #Pfi˙øPÎ. ÆdŸ§·Gı≥PA“Kb ◊πPZ◊bPZ
#b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. fiÏÁ“gˆPddb¶ fi˙®fi &S◊≥ ØK÷T fi…ÏPKÁ“ œŸaT µKbfifib¶ EbÏ T¨Â Gı÷, - #ÔKK, #ƶdb÷”, P˙˙÷Á“, ÔKŸSÆO. œŸaT
fiÏÁ“◊bTb÷ ˙ ÷“ ◊Ÿfi: ◊Ÿfi: #bA“bÒZ Ø˙b ◊Ï dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ DıVc“® #b˙˙bfi® µKbfifib EbÏ #bT@«fi Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¨db, PfiddSÆ, døcŸ“Zb #fi÷ ÆÏTZb.
›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷ ◊ÏÒZŸ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. fiÏÁ“gˆPddb¶ fi˙®fi &S◊≥ œŸaT µKbfifi® EbÏ gb˙fib#b÷ Gı÷. #fiÒZ˙PZZbfiŸ◊π÷¨b, P˙◊’ÏÂbdbfiŸ◊π÷¨b,
ØK÷T fi…ÏK’Á“ fiÏÁ“˙÷c“fi®K Á“dfib ¨®Â fi Ø˙bØ® ˙÷c“fib ˙÷c“® T®j® fi #œŸgbfiŸ - ◊π÷¨b, #◊bKbfiŸ◊π÷¨b.
”b÷˙bØ®, #fi÷ Z÷ Á“dfi® PfiDıÏb fi ”b÷˙bØ® ›·Gıb Á“Ï˙b ◊Ï ◊ dfiŸÛK (262) c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ (A“d dKbc“b) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷›
Tb÷Á“db¶ #b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ fiÏÁ“bKŸ Á“d ¨®Â fi ÆbdbÒK c÷“˙ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› c÷“˙b÷db¶ ‹fibZÁ“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› c÷“˙ ◊ŸÏb÷P”Z ”b÷K
”b÷˙bØ®-Kb˙Z„-#b˙˙bdb¶ ÆdØ ØZb÷. fiØ® #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® fi˙®fi &S◊≥ Gı÷, Á“b÷› c÷“˙ ‹ZŸPZ◊b≤“Á“ ”b÷K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ƶ˙bÆ (d…ØŸfi dbÊ÷“
fi…ÏPKÁ“ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ œ®]π #b˙˙bfi® ›·Gıb Á“Ï˙b ◊Ï ◊ #b˙˙bdb¶ Æ”Pfi˙bÆ) Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› c÷“˙ c÷“˙b÷fi® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› c÷“˙
ÆdØ ØZb÷ fiØ®. dfiŸÛKfibÏ® #Ø˙b PZK∂E ¬® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› dfiŸÛK #Ø˙b
(260) Æbµ˙®fi÷ EbÏ Æb “®#b÷ jbÏ Á“Ï˙b #fi÷ ◊”÷Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“V◊÷ PZK∂E ◊ŸÏŸ¥ c÷“˙® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷, Á“b÷› dfiŸÛK #Ø˙b PZK∂E ◊ŸÏŸ¥
Gı÷. #÷Á“ «÷ ”bØP˙‹ZbÏfi®, «÷ ‰Â ”bØP˙‹ZbÏ˙bÍ®, #÷Á“ EbÏ”bØ dbfiŸ¥® #Ø˙b PZK∂Efi® ÆbØ÷ ƶ˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷.
P˙‹ZbÏfi®. (263-264) EbÏ Á“¥bK Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-A“b÷jÁ“¥bK, dbfiÁ“¥bK,
(261) µKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. #bZµKbfi, Ïb…sµKbfi, jdµKbfi, dbKbÁ“¥bK, #fi÷ Tb÷gÁ“¥bK. Z÷ EbÏ÷ Á“¥bK fibÏÁ“-Kb˙Z„ ˙…dbPfiÁ“b÷db¶ #÷Ê“T÷
œŸaTµKbfi. Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷db¶ dÍ÷ Gı÷.
#bZµKbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. #dfib÷∏ ˙‹ZŸfi® ◊πbPk Ø˙b ◊Ï Z÷fi÷ cˆ“Ï A“b÷jfib EbÏ #bjbÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bSd◊πPZP{“Z, ◊Ï◊πPZP{“Z,
Thanag/31
ZcŸ“gK ◊πPZP{“Z #◊πPZP{“Z. Z÷ A“b÷jfib EbÏ #bjbÏ fi…ÏPKÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ (267) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ¸Í Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› Á“bEŸ¶ ”b÷˙b ◊Ï ◊Â
ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ dÍ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„-Tb÷gfib ◊ EbÏ #bjbÏ Øb÷ ¶Ÿ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› Á“bEŸ¶ ”b÷˙b ◊Ï ◊ #PjÁ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› ◊bÁŸ¶“
Gı÷. dbfi, dbKb, Tb÷gfib EbÏ #bjbÏ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ \Â˙Ÿ¶. ”b÷˙b ◊Ï ◊ Øb÷ Ÿ¶“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› ◊bÁŸ¶“ ”b÷˙b ◊Ï #PjÁ“ d®≤Ÿ¶“ ”b÷K Gı÷.
EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® A“b÷jfi® &S◊PÎ ØbK Gı÷- ¨÷‰fib PfiPdÎØ®, ˙‹ZŸfib #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•ŸZ #fi÷ ˙KØ® #V◊ ”b÷˙b
PfiPdÎØ®, œÏ®Ïfib PfiPdÎØ® #fi÷ &◊Pjfib PfiPdÎØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ c¶“ “Á“b÷fi® GıZb¶ ◊ Øb÷ “b d®≤“b ¸Ífi® Ædbfi #V◊ &◊œdb’c“ OŸÂ˙bÍb ØbK Gı÷. #b
#◊÷¨b#÷ fibÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„- ◊πdbÂ÷ EbÏ÷ g¶O ÆdDı˙b.
Tb÷gfi® &S◊PÎ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏØ® ØbK Gı÷. Z÷ dbfi, dbKb #fi÷ Tb÷gfi® (268) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ÆSK Á“”÷T Gı÷ - Á“bKbfi® ÏŸ◊ ÆSK, gb¥bfi®
&S◊PÎ fibÏÁ“-º˙b÷Ø® T›fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jbdb¶ \Â˙®. ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK, gb˙b÷fi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK, gb¥bfi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ ÆSK
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® A“b÷j Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiÒZbfiŸ«Òj® A“b÷j, gb˙b÷fi® ÆÏÍZb ÏŸ◊ÆSK, #P˙ƶ˙bc“ Kb÷OÏŸ◊ ÆSK. EbÏ ◊πÁ“bÏfib dø¥b˙bc“
#◊πSKbpKbfi A“b÷j, ◊πSKbpKbfib˙Ï A“b÷j, ƶ≈˙Tfi A“b÷j. #b EbÏ÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Á“bKbfi® ˙A“ZbÏŸ◊ dø¥b˙bc“, gb¥bfi® ˙A“ZbÏŸ◊ gb˙b÷fi® ˙A“ZbÏŸ◊ P˙ƶ˙bc“
A“b÷j fibÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“b÷db¶ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ Tb÷g ◊ Kb÷OÏŸ◊ dø¥b˙bc“.
˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «c“b º˙b÷db¶ \Â˙Ÿ¶. EbÏ ◊πÁ“bÏfib A“b÷j Á“”÷ Gı÷- EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πPÂjbfi Á“”÷T Gı÷, dfi-◊πPÂjbfi, ˙Efi-◊πPÂjbfi,
#bgb÷OPfi˙PZZ, #fibgb÷OPfi˙PZZ, &◊œb¶Z A“b÷j, #fiŸ◊œb¶Z A“b÷j. #b EbÏ÷ Á“bK◊πPÂjbfi #fi÷ &◊Á“ÏÂ-◊πPÂjbfi. #÷ EbÏ÷ ◊πPÂjbfi fibÏÁ“-Kb˙Z„
◊πÁ“bÏfib A“b÷j fi…K’ÏÁ“-Kb˙Z„-˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Æd‹Z º˙b÷db¶ ”b÷K Gı÷. #÷d ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Æd‹Z ◊¶E÷§ÒsK c¶“ “Á“db¶ \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷.
◊πdbÂ÷-Kb˙Z„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Tb÷g \Â˙b. fibÏÁ“b÷Ø® ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. Dı÷dÁ÷“-dfiÆŸ◊πPÂjbfi Kb˙Z„ &◊Á“Ï Ɵ◊πPÂc“bfi. #b ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“ ˙…dbPfiÁ“
EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® º˙b÷#÷ #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- ÆŸj®fib ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷db¶ Kb˙Z„ &◊Á“Ï Ɵ◊πPÂjbfi. #b ◊πdbÂ÷ fibÏÁ“
A“b÷jØ®, dbfiØ®, dbKbØ® #fi÷ Tb÷gØ®. fibÏÁ“b÷Ø® ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® #÷ Dı Á“”÷˙Ÿ¶. ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷db¶ ”b÷K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib cŸ“Û◊πPÂjbfi Á“”÷T
#÷˙® Dı Ï®Z÷ EKfi Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ EKfi Á“Ïœ÷. #b EKfi ƶ«¶j® ‰Â c¶“ “Á“ Gı÷ - dficŸ“Û◊πP - jbfi„ Kb˙Z„ &◊Á“Ï cŸ“Û◊πPÂjbfi. fibÏÁ“Ø® ˙…dbPfiÁ“
ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EK Á“Kb÷|, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ «¶j Á“Kb÷| ÆŸj® «jb ◊¶E÷§ÒsKb÷db¶ ”b÷K Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ &c“®ÏÂb Á“Ï® Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ (268) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊πØd ˙bZbTb◊db¶
◊πdbÂ÷ ˙÷c“fi Á“KŸ∂ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ PfiDıÏb Á“Ï® Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ gs TbO÷ Gı÷ ◊϶ZŸ Æ”˙bÆZ® #gs DıÂbK Gı÷, Á“b÷› Æ”˙bÆØ® gs TbO÷
#fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“db¶ ""&◊EK-Kb˙Z„- Gı÷ ◊ ◊πØd PdTfidb¶ #gs TbO÷ Gı÷, Á“b÷› ◊πØd PdTfidb¶ ◊ gs
PfiDıÏb Á“Ï÷ Gı÷.'' #÷d ‰Â-‰Â c¶“ “Á“ ÆdDı˙b. ”b÷K Gı÷ #fi÷ Æ”˙bÆØ® ◊ gs TbO÷ Gı÷, Á“b÷› ◊πØd PdTfidb¶ ◊ gs
(265) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ◊πPZdb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÆdbPj ◊πPZdb, fiØ® TbOZb #fi÷ Æ”˙bÆØ® ◊ gs fiØ® TbOZb. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥
&◊jbfi ◊πPZdb, P˙˙÷Á“ ◊πPZdb #fi÷ ÔKŸSÆO ◊πPZdb. EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ \÷fibÏ #ÒKfib ◊b◊fi÷ fi”®> \÷fibÏ, #ÒKfiŸ¶
◊πPZdb#b÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-gsb, ÆŸgsb, d”bgsb, Æ˙Zb÷gsb. ◊πPZdbfib ◊b◊ \÷fibÏ ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊bfi fi”®> \÷fibÏ, ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊b◊ \÷fibÏ #fi÷ #ÒKfiŸ¶ ◊Â
#b ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - ¨ŸPsÁ“bdb÷Á“◊πPZdb, d”PZÁ“bdb÷Á“ ◊πPZdb, ◊b◊ \÷fibÏ, ◊b÷ZbfiŸ¶ ◊b◊ fi”®> \÷fibÏ #fi÷ #ÒKfiŸ¶ ◊b◊ ◊ fi”®> \÷fibÏ.
K˙dµKb #fi÷ ˙ÈdµKb. EbÏ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb Á“ÏZb÷ fiØ®
(266) EbÏ #º˙ #§‹ZÁ“bK Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK, ◊ «®\fib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› ◊b÷Zbfib #fi÷ «®\fib ◊b◊fi®
#jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK. EbÏ #ÏŸ◊® #§‹ZÁ“bK &c“®ÏÂb Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi® &c“®ÏÂb fi Á“Ï÷ «®\fib ◊b◊fi®
Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, #fi÷ ◊ &c“®ÏÂb fi Á“Ï÷. #÷d EbÏ g¶O \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷,
º˙b§‹ZÁ“bK. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“Ï÷ Gı÷, «®\fib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®.
Thanag/32
Á“b÷› «®\fib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“Ï÷ Gı÷, ◊ ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®. Æb÷d, Kd, ˙…•d #fi÷ ˙v“Â. #÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“fib #ÒZÏØ® #·KŸZ÷ÒsÆŸj®
Á“b÷› ◊b÷Zbfib ◊b◊fi÷ œb¶Z Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fib ◊b◊fi÷ ◊ œb¶Z Á“ÏZb÷ EbÏ EbÏ Tb÷Á“◊bT ÆdDı˙b. #b ◊πdbÂ÷ Æb…jd÷|Òs, ÆfiSÁŸ“dbÏ, «πŒ,
fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ Eb…g¶O® \Â˙®. d”bœŸA“ #fi÷ ◊πbÂZ÷Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷ Ædbfi fibd˙bÍb Gı÷. #fi÷ ›œbfi,
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #bÆfiØ® ±gb db”÷Òs, TbÒZÁ“Æ Æ”‹‰bÏ #fi÷ #·KŸZ÷Òsfib Ædbfi fibd˙bÍb Gı÷. ˙bKŸ-
ØbK Gı÷, fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“Zb÷ fiØ®, Á“b÷› «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“ Gı÷, ÁŸ“dbÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“bT, d”bÁ“bT, ˙÷T@« #fi÷ ◊πg¶Dıfi.
◊ ◊b÷Z÷ ±gb ØZb÷ fiØ®. ◊b÷Z÷ ±gb ØbK Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b (271) EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙ Gı÷,-g˙fi˙bÆ®, ˙bÂÔK¶ZÏ, ≈Kb÷PZÛÁ“,
c÷“ Gı÷, Á“b÷› ‹˙K¶ ±gb÷ ØZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fi÷ ±gb Ø˙b c÷“Zb÷ fiØ®. EbÏ P˙dbfi˙bÆ®.
◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷. «®\ ◊bÆ÷ (272) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πdb Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- sÔK◊πdbÂ,
˙¶c“b˙Zb÷ fiØ®, Á“b÷› ◊Ÿv“¥ «®\ ◊bÆ÷ ˙¶c“b˙÷ Gı÷ ◊ ◊b÷Z÷ ˙¶c“fi Á“ÏZb÷ fiØ®. ¨÷‰◊πdbÂ, Á“bT◊πdb #fi÷ gb˙◊πdbÂ.
Z÷dDı Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ Gı÷ fi÷ «®\ ◊bÆ÷ Á“Ïb˙÷ Gı÷, Á“b÷› ◊Ÿv“¥ (273) EbÏ ◊πjbfi ’c“<Ÿ“dbÏ®#b÷ Gı÷, - v“◊b, v“◊b¶œ, ÆŸv“◊b #fi÷
‹˙K¶ ˙¶c“fi Á“Ï÷ fiP” #fi÷ #ÒK ◊bÆ÷ Á“Ïb˙÷ fiP”. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ÆSÁ“bÏ, v“◊˙Z®. EbÏ ◊πjbfi P˙UŸZÁŸ“dbÏ®#b÷ Á“”÷T Gı÷. - PE‰b, PE‰Á“fiÁ“b œZ÷Ïb
ÆÒdbfi, ◊ˆ\ ˙bEfib ◊πPZ◊π·Gıfib ƈ‰bØ ˙O÷Ï÷fi® Eb…g¶O® Ædº T÷˙® #fi÷ Æb…c“bPdfi®.
\÷›#÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, Á“b÷› ƈ‰jÏ ”b÷K Gı÷ #jjÏ fiØ® (274) c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“fi® dµKd ◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® EbÏ
”b÷Zb. Á“b÷› #Ø]Ï ”b÷K Gı÷ ƈ‰]Ï fiØ® ”b÷Zb. Á“b÷› ƈ‰jÏ ◊ ”b÷K Gı÷ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Á“”÷T Gı÷. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfifi® dµKd ◊’Ï¥c“fi®
#fi÷ #ØjÏ ◊ ”b÷K Gı÷ Á“b÷› ƈ‰jÏ ◊ fiØ® #fi÷ #ØjÏ ◊ fiØ® c÷“˙®#b÷fi® EbÏ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Gı÷.
”b÷Zb. (275) ƶÆbÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, - sÔK ƶÆbÏ, ¨÷‰ ƶÆbÏ Á“bT
(270) #ÆŸÏ÷Òs #ÆŸÏÁŸ“dbÏ ÏbDı EdÏfib EbÏ Tb÷Á“◊bT Á“”÷T Gı÷, ƶÆbÏ #fi÷ gb˙ƶÆbÏ.
Dı÷dÁ÷“-Æb÷d, Kd, ˙ÏŸÂ #fi÷ ˙…•d #÷ ◊πdbÂ÷ «T®Òsfib ◊ Æb÷d, (276) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊πbKP_Z Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-∏bfi ◊πbKP_Z,
Kd, ˙…•d #fi÷ ˙ÏŸÂ EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. jÏÂ÷Òsfib Á“bT◊bT, Á“b÷T◊bT, c“œfi ◊πbKP_Î, Eb’ω ◊πbKP_Î, ÔKaZ Áø“SK ◊πbKP_Î. EbÏ ◊πÁ“bÏfib
œ…T◊bT #fi÷ œ¶√◊bT EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gˆZbfiÒc“fib Á“bT◊bT, ◊πbKP_Î Á“”÷T Gı÷, Dı÷d ◊’ÏÆ÷˙fib◊πbKP_Î, ƶKb÷Dıfib ◊πbKP_Î,
Á“b÷T◊bT, œ…T◊bT #fi÷ œø¶√◊bT EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ gˆZbfiÒc“fib #bÏb÷◊Â◊πbKP_Î, ◊bÏbPE>Z◊πbKP_Î.
Á“bT◊bT, Á“b÷T◊bT, œ¶√◊bT #fi÷ œ…T◊bT #÷d EbÏ Tb÷Á“◊bT Gı÷. (278) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“bT Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-◊πdbÂÁ“bT
˙÷Ÿc÷“˙fib PE‰, P˙PE‰, P˙PE‰◊¨, #fi÷ PE‰◊¨ EbÏ Gı÷. ”’ÏÁ“bÒZfib, KØbKŸPfi˙øPZÁ“bT, dÏÂÁ“bT, #∞bÁ“bT.
◊πg, ÆŸ◊πg, ◊πgbÁ“b¶Z #fi÷ ÆŸ◊πgbÁ“b¶Z EbÏ Gı÷. ”’Ï‹Æ”fib ◊πgŸ. ÆŸ◊πgŸ (279) ◊Ÿc„“OTb÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊’ÏÂdfi Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ :-
ÆŸ◊πgbÁ“b¶Z, ◊πgbÁ“b¶Z EbÏ Gı÷. #§‘fiPœ√fib Z÷Dı, Z÷DıPœ√, #fi÷ ˙Â◊’ÏÂbd, O¶j◊’ÏÂbd, ÏÆ◊’ÏÂbd, ‹◊œ◊’ÏÂbd.
Z÷Dı‹Á“bÒZ, ◊ˆÂ›Òsfib v“◊, v“◊b¶œ, v“◊Á“bÒZ #fi÷ v“◊◊πg P˙PœÕ“›Òsfib v“◊, (280) gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ ◊”÷Tb #fi÷ Gı÷£b Z®Ø∂Á“Ïb÷
v“◊b¶œ, v“◊◊πg #fi÷ v“◊Á“bÒZ, DıTÁ“bÒZ, ›Òsfib DıT, DıTÏZ, DıTÁ“bÒZ PÆ˙bKfib EZŸKbd jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï® Gı÷. Dı÷d Á÷“ Æ˙Øb ◊πbÂbPZ◊bZØ®
#fi÷ DıT◊πg. #PdZOPZfib-S˙’ÏZOPZ, P¨◊πOPZT, PÆ>”OPZ #fi÷ P˙ÏdÂ, Æ˙Øb dø¥b˙bc“Ø® P˙ÏdÂ, Æd‹Z #c“Îbc“bfiØ® P˙ÏdÂ, Æ˙Øb
PÆ>”P˙A“dOPZ #PdZ˙b”fifib - S˙’ÏZOPZ, P¨◊πOPZ, PÆ>”P˙A“dOPZ, «P”fbc“bfi (◊’ÏOπ”) P˙ÏdÂ. Æd‹Z d”bP˙c÷“”b÷db¶ #”∂Zb gO˙bfi
PÆ>”OPZ. ˙÷T@«fib-Á“bT, d”bÁ“bT, #¶Dıfi #fi÷ ’ÏÕ“. ◊πg¶Dıfifib Á“bT, EbZŸKbd jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Æd‹Z ◊πbÂbPZ◊bZØ® Pfi˙øÎ Ø˙Ÿ¶-
d”bÁ“bT, ’ÏÕ“, #fi÷ #¶Dıfi. ]b÷¥fib-#b˙Z, ÔKb˙Z, fiÒUb˙Z #fi÷ d”bÒUb Kb˙Z„-Æd‹Z ◊’ÏOπ”Ø® P˙ÏdÂ.
˙v“ #fi÷ ˙…•dÂ. ›œbfi÷>sfib Æb÷d, Kd, ˙…•d #fi÷ ˙v“Â. ›œbfi÷>sfib (281) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® cŸ“OPZ#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fi…ÏPKÁ“ cŸ“OPZ,
Thanag/33
PZK‘Kb÷PfiÁ“ cŸ“OPZ, dfiŸÛK cŸ“OPZ, c÷“˙ cŸ“OPZ. EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÆŸOPZ Á“”® Gı÷, Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. #œb÷Á“b, P˙dTb, ÆŸ◊πgb #fi÷ ÆŸc“œfib
Dı÷d Á÷“- PÆ∞ ÆŸOPZ, c÷“˙ ÆŸOPZ, dfiŸÛK ÆŸOPZ, •÷{“ ÁŸ“Tdb¶ DıÒd T÷˙b÷ #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-œ¶√◊bTfib ◊ #Oπdb”÷¥®#b÷ Gı÷. fibO÷Òs fibOÁŸ“dbÏ-
Z÷ ÆŸOPZ. EbÏ cŸ“OPZ◊πbk Á“”÷T Gı÷ - fi…ÏPKÁ“ cŸ“OPZ◊πbk, PZK∂E cŸ“OPZ ÏbDı gˆZbfi¶c“fib Á“bT◊bT Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ÆŸfiÒc“b,
◊πbk dfiŸÛK cŸ“OPZ◊πbk, c÷“˙ cŸ“OPZ◊πbk. EbÏ ÆŸOPZ◊πbk Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- ÆŸgsb, ÆŸ\Zb ÆŸdfib. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-œ…T◊bTfib #OπdP”¥®#b÷ \Â˙®
PÆ∞ÆŸOPZ◊πbk Kb˙Z„ •÷{“ ÁŸ“Tdb¶ DıÒd◊πbk. \÷›#÷. Dı÷d ]ÏÂ÷Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
(282) ◊πØd ÆdKfib PDıfi fi® ◊πÁø“PZ#b÷ ¨®Â Ø› O› ”b÷K, Dı÷d c“P¨Â’c“œbfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® Kb˙Z„-]b÷¥ fibdfib ›Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi® #OπdP”-
Á÷“-∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K, db÷”fi®K #fi÷ #¶ZÏbK Á÷“˙T∏bfic“œfi Dı÷fi÷ ¥®#b÷ \Â˙®. Dı÷ Ï®Z÷ gˆZbfi¶c“fib #OπdP”¥®#b÷fiŸ¶ Á“Øfi Á“K∂Ÿ Z÷ ◊πdbÂ÷
&S◊≥ ØKb Gı÷ #÷˙b #”∂ÒZ gO˙bfi Á÷“˙Í EbÏ ◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ ˙÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷. &ÎÏfib «jb ›Òs-Kb˙Z„ d”b]b÷¥ fibdfib ›Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fi®
Dı÷d Á÷“ - ˙÷c“fi®K, #bKŸÛK, fibd #fi÷ Ob÷‰. ◊πØd ÆdK PÆ∞fi® EbÏ Á“d #OπdP”¥®#b÷ ÆdDı˙®.
◊πÁø“PZ#b÷ #÷Á“ ÆbØ÷ ¨®Â ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“ ˙÷c“fi®K #bKŸÛK, fibd #fi÷ P◊œbE÷Òs P◊œbEÏbDı Á“bTfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“dTb,
Ob÷‰. Á“dT◊πgb, &S◊Tb #fi÷ ÆŸc“œfib. #÷ ◊πdbÂ÷ d”bÁ“bTfi® ◊ \Â˙®.
(283) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ”b‹Kfi® &S◊PÎ ØbK Gı÷, Dı÷d Á÷“ Á“b¶›Á“ gˆZ÷Òs gˆZÏbDı ÆŸv“◊fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“-v“◊˙Z®, «”yv“◊b
\÷›fi÷, «b÷T®fi÷, Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ ‹dÏ Á“Ï®fi÷. ÆŸv“◊b #fi÷ ÆŸgOb. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊πPZv“◊fi® \Â˙®. K¨÷Òs K¨ÏbDı
(284) EbÏ ◊πÁ“bÏfib #¶ZÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“-Á“bÕ“b¶ZÏ ◊IdbÒZÏ, ◊ˆÂgsfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“- ◊Ÿ‰b, «”y◊Ÿ‰b, &Îdb, #fi÷
Tb÷”bÒZÏ, ◊π‹ZÏbÒZÏ; #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®, ¬®db¶ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ŸÏŸ¥db¶ ◊ EbÏ ZbÏÁ“b. #÷ ◊πdbÂ÷ K¨÷Òs d®gsfi® ◊ \Â˙®. Ïb¨Æ÷Òs Ïb¨ÆÏbDı
◊πÁ“bÏfib #ÒZÏ Á“”÷T Gı÷ - Á“b{“bÒZÏfi® Ædbfi, ◊IdbÒZÏfi® Ædbfi, g®dfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib fibd-◊xb, ˙ÆŸdPZ, Á“fiÁ“b,
Tb÷”bÒZÏfi® Ædbfi, ◊π‹ZÏbÒZÏfi® Ædbfi. ÏSfi◊πgb. #÷ ◊πdbÂ÷ Ïb¨Æ÷Òs d”bg®dfi® ◊ EbÏ #OπdP”¥® \Â˙®.
(285) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“dÁ“Ï (fib÷Á“Ï) Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“- ’Á“≥Ï÷Òs ’Á“≥Ïfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-˙’ >“Æb, Á÷“ZŸdZ®,
’c“˙ÆgøZÁ“, KbOgøZÁ“, &·KZbgøZÁ“, Á“@«b “gøZÁ“. ÏPZÆ÷fib, #fi÷ ÏPZ◊πgb, #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á“≥Ï÷Òs ’Á>“◊ŸÏŸ¥fi® \Â˙®. ’Á>“◊ŸÏŸ¥÷Òs
(286) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T E÷, Dı÷d Á÷“-Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“ v“◊Ø® ’Á>“◊ŸÏŸ¥ÏbDı ÆS◊ŸÏŸ¥fi® EbÏ EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-Ïb÷P”®,
c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. OŸk Ï®Z÷ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb fiØ® Z÷ «ÁŸ“œ. Á÷“Ê“TbÁ“ OŸk fi˙PdÁ“b, fl®, #fi÷ ◊ŸÛ◊b˙Z®, #÷ ◊πdbÂ÷ ’Á>“◊Ÿv“¥÷Òs d”b◊Ÿv“¥fi® \Â˙®.
v“◊Ø® c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πOÊ“ v“◊÷ Æ÷˙Zb fiØ® Z÷ Á“¥bKÁŸ“œ®T, d”b÷ÏO÷Òs d”b÷ÏOÏbDı #PZÁ“bKfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-
Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“v“◊÷ ◊ #fi÷ OŸk Ï®Z÷ ◊ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ◊πPZÆ÷˙fi gŸDıOb, gŸDıOb˙Z®, d”bÁ“·Gıb, #fi÷ ‹¸yÊ“b, #÷ ◊πdbÂ÷ d”bÁ“bKfi®
ÁŸ“œ®T. Á÷“Ê“TbÁ“ ◊πOÊ“ v“◊Ø® #fi÷ OŸk Ï®Z÷ ◊ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb fiØ®, Z÷ #OπdP”¥®#b÷ ◊ #÷ Dı fibdfi® \Â˙®. O¶j˙÷|Òs O¶j˙ÏbDı O®ZÏPZfi® EbÏ
‹fibZÁ“. #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-ÆŸ]b÷¥b, P˙dTb, ÆŸ‹˙Ïb, fi÷ ÆÏ‹˙Z®. #÷
(287) #ÆŸÏ÷Òs, #ÆŸÏÁŸ“dbÏÏbDı EdÏ÷Òsfib Æb÷d◊bT d”bÏb\fi® ◊πdbÂ÷ O®ZœKfi® ◊ \Â˙®.
EbÏ #OπdP”¥® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-1 Á“fiÁ“b, 2 Á“fiÁ“TZb, 3 PE‰OŸkb #fi÷ ≈Kb÷PZÛÁ÷“Òs ≈Kb÷PZÛÁ“ÏbDı E¶sfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶
4 ˙ÆŸ¶jÏb. #÷ ◊πdbÂ÷ Kdfi® ˙ÏŸÂfi® #fi÷ ˙…•d Tb÷Á“◊bTb÷fi® ◊ #÷ Dı fibdEÒs◊πgb, ≈Kb÷SÆfibgb #PEdbT®, #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb. ƈKfi® EbÏ #Oπ-
fibd˙b® EbÏ EbÏ #OπdbP”¥®#b÷ Gı÷. ˙…Ïb÷Efi÷>s ˙…Ïb÷EfiÏbDı «PTfib Æb÷d dP”¥®#b÷ Gı÷. :- ƈK◊πgb, ≈Kb÷SÆfibgb, #PEdbT®, #fi÷ ◊πg¶Á“Ïb.
fibdfib Tb÷Á“◊bTfi® EbÏ #OπdP”P¥#b÷ Gı÷. Pd‰Á“b, ÆŸgsb, P˙UŸZb #fi÷ #¶ObÏÁ“ fibdfib d”bOπ”fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Z÷dfib¶ fibd-P˙≈Kb,
#œfi® #÷ ◊πdbÂ÷ Kd, ˙…•d #fi÷ ˙ÏŸÂ Tb÷Á“◊bTb÷fi® EbÏ EbÏ ˙…DıK¶Z® DıK¶Z® #fi÷ #◊ÏbPDıZb. #÷˙® Ï®Z÷ «jb d”bOπ”b÷fi®, Kb˙Z„
#OπdP”¥®#b÷ E÷. fibOÁŸ“dbÏ÷Òs, fibOÁŸ“dbÏfib Ïb\ jÏÂ÷Òsfib Á“bT˙bT gb˙Á÷“ZŸ fibdfib Gı÷£b Oπ”fi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA“fib
Thanag/34
Tb÷Á“◊bT Æb÷d d”bÏb\fi® EbÏ #Oπd”®¥®#b÷ Gı÷ - Ïb÷P”®, dc“fib, PE‰b #◊πPZƶT®fi, dbfi#◊πPZƶT®fi, dbKb#◊πPZƶT®fi, Tb÷g#◊πPZƶPTfi Gı÷.
#fi÷ Æb÷db #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…•˙ Ɵj® \Â˙Ÿ¶. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷Òsfib ◊πPZƶT®fi, Á“bK◊πPZƶT®fi ›§ÒsK◊πPZƶT®fi. #◊πPZƶT®fi ◊ŸÏŸ¥ ˙O EbÏ
Tb÷Á“◊bT Æb÷d d”bÏbDıfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷ ◊øPØ˙®, Ïbfi®, ÏDıfi® #fi÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ dfi#◊πPZƶT®fi ˙Efi#◊πPZƶT®fi, Á“bK#◊πPZÆƶT®fi,
P˙UŸZ, #÷ ◊πdbÂ÷ œ÷¥ Tb÷Á“◊bTb÷fi® Kb˙Z„ ˙ÏŸÂ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ›§ÒsK#◊πPZƶT®fi.
(288) Ob÷ÏÆ P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ cˆ“j, c“”®>, ]®, db√Â. §‹fi‘j (293) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷Tb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥
P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ - Z÷T ]®, EÏ«®, db√ d”b P˙Áø“PZ#b÷ EbÏ Gı÷ - «bm˙øPÎØ® c“®fi #fi÷ #b¿K¶ZÏ ˙øPÎØ® ◊ c“®fi #Ø˙b ◊”÷Tb c“®fi #fi÷
dj, db¶Æ, dU, db√Â. ◊Gı® c“®fi Á“b÷› «bm˙øPZØ® c“®fi ◊ #b¿K¶ZÏ ˙øPZØ® #c“®fi #Ø˙b ◊”÷Tb
(289) Áˆ“Ê“bObÏ Oø” EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ OŸ¡Z ◊πÁ“bØ® c“®fi. ◊Gı® #c“®fi #÷Á“ «bm˙øPZØ® #c“®fi #fi÷ #¶ZÏ˙øPZØ® c“®fi #Ø˙b
#b˙øZ #fi÷ OŸ¡Z fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ OŸ¡Z-◊πÁ“bÏØ® #b˙øZ ◊”÷Tb #c“®fi ◊Gı® c“®fi˙ #÷Á“ «bm˙øPÎØ® #c“®fi #fi÷ #¶ZÏ˙øPÎØ® #c“®fi
◊϶ZŸ #OŸk fbÏ˙bÍŸ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ #OŸk-◊πÁ“bÏØ® ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ #Ø˙b ◊”÷Tb ◊ #c“®fi. #fi÷ ◊Gı® ◊ #c“®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷
OŸk fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› Áˆ“Ê“bObÏ#OŸk-◊πÁ“bÏØ® ÏP”Z Gı÷ #fi÷ OŸk - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œÏ®ÏØ® Ïb¶Á“ “b Dı÷˙b÷ #fi÷ #¶ZÏ˙øPÎØ® ◊ c“®fi-Á“bKÏ. #÷Á“
fbÏ˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷, #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OŸk ◊ŸÏŸ¥ «bm ˙øPÎØ’c“fi ◊ #b¶ZÏ ˙øPÎØ® #c“®fi-P”@dZ˙bÍb÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
Gı÷ #fi÷ OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OŸk Gı÷ ◊϶ZŸ #OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #c“®fi-◊ŸÕ“ #fi÷ #¶Z϶O ◊’ÏÂbdØ®-c“®fi-Á“bKÏ, #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi-
#OŸk Gı÷ ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #OŸk Gı÷ #fi÷ #OŸk÷§Òs Gı÷. dDı«ˆZ #fi÷ #¶Z϶O ◊’ÏÂbdØ® #c“®fi-œˆÏ˙®Ï ?
Áˆ“Ê“bObÏ œbTb-EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷-Á“b÷› œbTbOŸk Gı÷, EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ dPTfi
#÷Ê“T÷ ◊πÁ“bÏb’c“Ø® #b˙øÎ Gı÷ #fi÷ OŸk fbÏ˙bÍ® Gı÷. Á“b÷› œbTb OŸk Gı÷ - ˙¬b’c“Ø® c“®fi - Á“b÷› #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ˙¬b’c“Ø® #c“®fi-v“◊˙bÍb÷.
◊϶ZŸ OŸkfbÏ˙bÍ® fiØ®. Á“b÷› œbTb #OŸk Gı÷ - ◊πb¶Á“bÏb’c“Ø® #b˙øZ fiØ® Á“b÷› #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ dT®fi ˙¬b’c“ ˙ ÷“ c“®fiv“◊˙bÍb÷ Á“b÷› #÷Á“
fi÷ OŸk fbÏ˙bÍ® ◊ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ¬®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. #÷ œÏ®ÏØ® #c“®fi-◊ŸÕ“ #fi÷ •÷{“ ˙¬b’c“ ˙ ÷“ #c“®fi v“◊˙bÍb÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib
#b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ OŸkb #÷Ê“T÷ ˙¬b˙øZb Gı÷ #fi÷ OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ OŸk ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ dfiØ® ◊ c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi
Gı÷. ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsKb fiØ®. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ ˙¬b’c“Ø® #fib˙øZ Gı÷. ◊϶ZŸ ◊ dfiØ® #c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ dfiØ® c“®fi Gı÷. #÷Á“
OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ - Gı÷. ◊϶ZŸ OŸk÷§ÒsKb Gı÷. #÷Á“ #OŸkb Gı÷ œÏ®ÏØ® #c“®fi #fi÷ dfiØ® ◊ #c“®fi Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ -
- #fi÷ #OŸk§ÒsK Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ ƶÁ“V◊Ø® ◊ c“®fi #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ƶÁ“V◊Ø®
(290) #˙Ob”fib EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. sÔKbOπb”fib ¨÷‰b˙Ob”fib #c“®fi. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi ◊ ƶÁ“V◊Ø® c“®fi. #÷Á“ œÏ®ÏØ® #c“®fi #fi÷
Á“bTb˙Ob”fib gb˙b˙Ob”fib. ƶÁ“V◊Ø® ◊ #c“®fi. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷ : #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷
(291) EbÏ ◊π∏Pk#b÷fi÷ #¶O«bm Á“”® Gı÷. Dı÷d Á÷“ E¶s◊π∏Pk, ◊π∏bØ® ◊ c“®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ ◊π∏bØ® •÷{“ Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ®
ƈK◊π∏Pk, Dı@«ˆf®◊ ◊π∏Pk f®◊ÆbÏO ◊π∏Pk. #c“®fi ◊ ◊π∏bfi® c“®fi Gı÷. Z÷dDı #÷Á“ œÏ®ÏØ® #fi÷ ◊π∏bØ® «≥÷Ø® #c“®fi
Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi #fi÷ E¨Ÿfib Z÷DıØ® ◊Â
‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ :1fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ”®fi Gı÷. #÷Á“ œÏ®ÏØ® c“®fi ◊ K¨Ÿfib Z÷DıØ® ”®fi Gı÷. Z÷dDı #÷Á“ œÏ®Ï
&o÷ÆÁ“ : 2 #fi÷ E¨Ÿfib Z÷Dı, «≥÷Ø® #c“®fi Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ c“®fi œ®TbEbÏ, c“®fi
(292) ◊πPZƶT®fi (Á“¥bKfib÷ PfiÏb÷j Á“Ï˙b˙bÍb) ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ÔK˙”bÏ, c“®fi ◊ÏbA“d, c“®fi, ˙øPÎ, c“®fi \PZ, c“®fi gbÆ® c“®fib˙gbÆ®, c“®fi
Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ A“b÷j◊πPZƶT®fi, dbfi◊πPZƶT®fi, dbKb◊πPZƶT®fi Æ÷˙® #fi÷ c“®fi ◊’Ï˙bÏfib EbÏEbÏ gb¶Ob \Â˙b.
Tb÷g◊πPZƶT®fi. #◊πPZƶT®fi ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ A“b÷j (294) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Á“”÷T Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - Á“b÷›
Thanag/35
(¨÷‰Ø®) #bK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ fi Á“Ï˙bØ®) #bK. Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #bK ◊ŸÏŸ¥ ˙O ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ”bØ®fib ◊ #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb
#fi÷ (◊b◊Á“d Á“Ï˙bØ®) #fibK. Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #fibK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ fi Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ d¶c“ ◊϶ZŸ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ Gı÷ #fi÷
Á“Ï˙bØ®) Á“b÷› (¨÷‰Ø®) #fibK #fi÷ (◊b◊Á“dfi÷ Á“Ï˙bØ® ◊Â) #fibK #÷ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ d¶c“ Gı÷ ◊϶ZŸ
◊πdbÂ÷ 2 #bK◊’ÏÂPZ, 3 #bKv“◊, 4 #bKdfi, 5 #bKƶÁ“V◊, 6 ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙O ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷.
#bK◊π∏b, 7 #bKWPÕ“, 8 #bKœ®TbEbÏ, 9 #bKÔK˙”bÏ, 10 ”bØ®fib #b EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #÷Á“ døO Gı÷ #fi÷ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ døO
#bK◊ÏbA“d, 11 #bK˙øPÎ, 12 #bK\PZ, 13 #bKgb¥®, 14 Gı÷ ◊϶ZŸ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ døO Gı÷ #fi÷ døO dfi˙bÍb÷ ◊ Gı÷. #÷Á“
#bKb˙gb¥®, 15 #bK◊KbK, 17 #bK◊’Ï˙bÏ, 18 #bKgb˙˙bÍb døO Gı÷ ◊϶ZŸ ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ ""døO #fi÷
◊ŸÏŸ¥fib ◊ EbÏ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. gsdfi˙bÍb'' #÷d EbÏ g÷c“ ÆdDı˙b. ”bØ®fib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“
(295) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¥g Á“”÷T Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - \PZƶ◊≥, Gı÷-#÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ d¶c“
ÁŸ“Tƶ◊≥, «Tƶ◊≥ #fi÷ v“◊ƶ◊≥. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Gı÷, dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ ƶÁ“[Â Gı÷ #fi÷
\PZƶ◊≥ Kb˙Z„ v“◊ƶ◊≥. «®º Ï®Z÷ ◊ ˙ø¥gfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷. Z÷ #b ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ ""ƶÁ“[Â #fi÷ gs
◊πdbÂ÷ #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ÁŸ“Tƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ ÁŸ“Tƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ dfi˙bÍb÷'' #÷ EbÏ g÷c“ Gı÷.
\PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ #fi÷ ÁŸ“Tƶ◊≥ ◊ Gı÷. #÷Á“ (286-300) ObØb :- gs ”bØ®fib T¨Â÷-djfi® Ob÷Í®fi® Ædbfi
\PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ ÁŸ“Tƶ◊≥ ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ P◊>OT-#b¶√b÷˙bÍb÷, #fiŸA“dØ® ◊ZT®, ÆŸ¶c“Ï #fi÷ Tb¶«® ◊ˆ¶Gı “®˙bTb÷ #fi÷
EbÏ gb¶Ob Ædº T÷˙b \÷›#÷. &≥Z d‹ZÁ“ #b’c“Ø® Æ˙b∂O ÆŸ¶c“Ï gs ”bØ® j®Ï ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. d¶c“
˙ø¥g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ”bØ®fib T¨Âb÷-E¶ET ‹ØˆT #fi÷ aKb¶Á“ ◊bZÍ® #fi÷ aKb¶Á“ db÷Ê“®
«Tƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ «Tƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ \PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ Ebd “®˙bÍb÷, ‹ØˆT d‹ZÁ“, ◊ˆ¶Gı, fiÁ“, c“b¶Z #fi÷ Á÷“œ˙bÍb÷ZØb PÆ>”fi® Ædbfi
◊ Gı÷ #fi÷ «Tƶ◊≥ ◊ Gı÷. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ «Tƶ◊≥ P◊>OT fi÷‰˙bÍb÷ ”bØ® d¶c“ (#j®Ï) ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. døO ”bØ®fiŸ¶ T¨Â
◊ fiØ®. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ˙ø¥g EbÏ :- Áˆ“œ œÏ®Ï #fi÷ Áˆ“œ Oπ®˙b˙bÍb÷, ◊bZÍ® Ebd “®, fi√, c“b¶Z #fi÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ v“◊ƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ Á÷“œ˙bÍb÷, gKg®Z, §‹ØÏ Á“Â, &Pf‘fiZb◊ˆ˙Á“ Odfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ ‹˙K¶ ‰‹Z
v“◊ƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ \PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ Gı÷ #fi÷ v“◊ƶ◊≥ #fi÷ #ÒKb÷fi÷ ‰bÆ c÷“˙b ˙bÍb÷ ”bØ® døO ◊πÁø“PZfib÷ ”b÷K Gı÷. ƶÁ“[Â ”bØ®fiŸ¶
◊ Gı÷. #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ v“◊ƶ◊≥ ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ T¨Â-Dı÷ ”bØ®db¶ gs, d¶c“ #fi÷ døO ◊πÁø“P‰fib ”bØ®#b÷fib¶ Øb÷ “b Øb÷ “b
◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ÁŸ“Tƶ◊≥, «Tƶ◊≥, ˙ø¥gfib EbÏ T¨Â ”b÷K ZØb Dı÷ P˙PE‰ v“◊ #fi÷ œ®T ˙bÍb÷ ”b÷K Z÷ ”bØ® ƶÁ“[Â
gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob \Â˙b. ÁŸ“Tƶ◊≥, ◊πÁø“PZ ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. ”bØ®#b÷fib÷ dc“Á“bT-gs \PZfib÷ ”bØ® œÏc“ ≠“ZŸdb¶
«Tƶ◊≥, ˙ø¥gfib EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob dc“˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. d¶c“ \PZfib÷ ”bØ® ˙ƶZ ≠“ZŸdb¶ dc“˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. døO
Gı÷. ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ ÏŸ◊ƶ◊≥ ˙ø¥gfib EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙Ofib \PZfib÷ ”bØ® ”÷d¶Z ≠“ZŸdb¶ dc“b÷ÒdZ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ƶÁ“[Â \PZfib÷ ”bØ® Á“b÷›
◊ EbÏ gb¶Ob Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥˙Ofib ◊ EbÏ gb¶Ob Gı÷. ◊ ≠“ZŸdb¶ dc“b÷ÒZd ”b÷K Gı÷.
”bØ®fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷d Á÷“ - gs d¶c“ døO ƶÁ“[Â : #÷ (301) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® P˙Á“Øb#b÷ Á“”® Gı÷ - ¬®Á“Øb, gaZÁ“Øb,
◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷. gs Kb˙Z„ ƶÁ“[Â. ”bØ® EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“œÁ“Øb #fi÷ ÏbDıÁ“Øb. ¬®Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ¬®#b÷fi® \PZfi® Á“Øb,
Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ gs Gı÷ #fi÷ gs dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ÁŸ“Tfi® Á“Øb, v“◊fi® Á“Øb, fi÷◊ΩKfi® (˙÷œgˆ¥b ƶ«¶j®) Á“Øb. gaZÁ“Øb EbÏ
◊϶ZŸ d¶c“ dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷, #÷Á“ gs Gı÷ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. gb÷Dıfi ÆbdOπ®fi® Á“Øb, P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ◊Á“˙bfib÷ #fi÷ ÔK¶Dıfib÷fi®
◊϶ZŸ døO dfi˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ gs Gı÷ ◊϶ZŸ ƶÁ“[Â dfi˙bÍb÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ Á“Øb, gb÷Dıfi «fib˙˙bfi® Á“Øb, gb÷Dıfi PfidbÂfi® ÔKKfi® Á“Øb. c÷“œÁ“Øb EbÏ
Thanag/36
◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - c÷“œfib P˙‹ZbÏfi® Á“Øb, c÷“œdb¶ &S◊≥ Ø˙b ˙bÍb jbÒKb’c“fi® Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ Ø› \K Gı÷ ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ◊Â
Á“Øb, c÷“œ˙bÆ®#b÷fib Á“ZÔKbÁ“ZÔKfi® Á“Øb c÷“œ˙bÆ®#b÷fib fi÷◊ΩK-fi® Á“Øb. ∏bfi-c“œfi &S◊≥ Ø› \K Gı÷. Á“b÷› Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥
ÏbDıÁ“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - Ïb\fib fiOÏ◊π˙÷œfi® Á“Øb Ïb\fib fiOÏ◊πKbÂfi® fiØ® ØZb¶ ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ◊ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ fiØ® ØZb¶.
Á“Øb, Ïb\fib «T-˙b”fifi® Á“Øb, Ïb\fib Á“b÷≤“bÏ (g¶ “bÏ)fi® Á“Zb. EbÏ (303) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ˙Zdbfidb¶ PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ¶PØ#b÷fi÷ #b
◊πÁ“bÏfi® jdÁ“Øb Á“”® Gı÷ - #b¨÷◊®, P˙¨÷◊®, ƶ˙÷c“fi® #fi÷ Pfi˙÷|c“fi®. ÆdKdb¶ P˙Pœ{“ ∏bfic“œfifi® &S◊PÎ ØZ® fiØ®. Dı÷ PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø® ˙b϶˙bÏ
#b¨÷◊fi® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #bEbÏ-#b¨÷◊® ÔK˙”bÏ-#b¨÷◊® ¬®Á“Øb, gaZÁ“Øb; c÷“œÁ“Øb #fi÷ ÏbDıÁ“Øb Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ P˙˙÷Á“
◊π∏Pk-#b¨÷◊fi® WPÕ“˙bc“-#b¨÷◊® Á“Øb. P˙¨÷◊® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ #fi÷ ÔKŸSÆOØ® gbP˙Z Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ ◊ˆ˙ÏbP‰db¶ #fi÷ #◊ÏÏbP‰db¶
- ‹˙ PÆ∞bÒZfib OŸÂb÷fiŸ¶ Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ #fi÷ ◊Ï PÆ∞b¶Zfib c“b÷¥b÷ «Zb˙˙b. ◊Ï jd\OÏ Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ ◊πbƈÁ“-#÷¥Â®K #V◊#b”bÏ T÷Zb fiØ® ZØb
PÆ∞b¶ZfiŸ¶ √¶ “fi Á“Ï®fi÷ ‹˙ PÆ∞b¶Zfi® ‹Øb◊fib Á“Ï˙®. ◊Ï PÆ∞bÒZdb¶ Dı÷ «jb ]Ïb÷db¶ #b”bÏfi® O˙÷¥Âb Á“ÏZb fiØ®. #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπÒØ-
Ædb÷E®Z ZÚ˙ ”b÷K Z÷fi÷ ◊ÏPÆ∞bÒZfib c“b÷¥b÷ «Zb˙˙b. ◊Ï PÆ∞bÒZ - fi® PfiOπ§ÒØ#b÷fi÷ ˙Zdbfidb¶ P˙PœÕ“ ∏bfi c“œfi &S◊≥ ØZŸ¶ fiØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø®
PdΩKb dbÒKZb#b÷ «Zb˙®, ÆSK PÆ∞bÒZfi® ‹Øb◊fib Á“Ï˙®. ƶ˙÷c“fi® Á“Øb PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ∂PØ#b÷ ˙Zdbfi #PZœK (P˙PœÕ“) ∏bfic“œfi &S◊≥ Á“Ï˙bfi÷
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ›”Tb÷Á“ ƶ˙÷c“fi® - dfiŸÛK c÷“”fi® fiwÏZb «Zb˙® ˙…Ïb‘K ◊b‰ «fi÷ Gı÷. Dı÷ ¬®Á“Øb #b’c“ EbÏ P˙Á“Øb Á“ÏZb fiØ®. Dı÷ P˙˙÷Á“ #fi÷
&◊\˙fibÏ®. ◊ÏTb÷Á“ ƶ˙÷c“fi® - ◊ÏTb÷Á“fib ‹˙v“◊fi÷ ◊πOÊ“ Á“fibÏ® Á“Øb. ÔKŸSÆOØ® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ gbP˙Z Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊ˆ˙ÏbP‰ #fi÷
#bSdœÏ®Ï ƶ˙÷c“fi® - ‹˙œÏ®Ïfi÷ #œŸPEdK «Zb˙˙b˙bÍ® Á“Øb. #◊ÏÏbP‰#÷ jd \OÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊πbƈÁ“ #÷¥Â®K #V◊ #b”bÏ T÷ Gı÷
◊ϜϮÏƶ˙÷c“fi® - Pfi˙÷|c“fi® Á“Øb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #b DıÒddb¶ Á“Ï÷Tb ZØb «jb ]Ïb÷Ø® #b”bÏfi® O˙÷¥Âb Á“Ï÷ Gı÷. #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπ∂Ø-
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙˙bÍ® Á“Øb. #b DıÒddb¶ Á“Ï÷Tb PfiOπ∂PØ#b÷fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊ P˙PœÕ“ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷.
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊ÏDıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙˙b˙bÍ® Á“Øb. ◊ÏDıÒddb¶ Á“Ï÷Tb (304) EbÏ d”b◊πPZ◊c“b#b÷ (˙c“ #÷Á“d÷) PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®#b÷
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb. ◊ÏDıÒddb¶ Á“Ï÷T ‹˙bµKbK Á“Ï˙b÷ Á“V◊Zb÷ fiØ®-#¥b∑“® ◊ “˙÷, #bÆb÷ dbÆfib ◊ “˙÷, Á“bPZÁ“
cŸ“ÛÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊Ï-DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb. #bDıÒddb¶ Á“Ï÷Tb dbÆfib #fi÷ E…‰fib ◊ “˙÷. EbÏ Æ¶µKb#b÷db¶ PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ ‹˙bµKbK
ÆSÁ“db÷|fiŸ¶ Áø“Z #b DıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷. Z÷ «Zb˙Z® Á“Øb Kb˙Z„ Gı÷. ◊ÏDıÒdÁø“Z Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷ fi”®>, ◊πØd ƶµKbdb¶ (ƈKb÷|c“K ÆdK÷), Gı÷£® ƶµKbdb¶
ÆSÁ“db÷|fiŸ¶ ¸Í ◊ÏDıÒddb¶ dÍ÷ Gı÷ #÷ «Zb˙Z® Á“Øb. (ƈKb‹Z ÆdK÷), dµKbÒ” ÆdK÷, dµKÏb‰÷.
(302) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥˙O Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb Áø“¥ (305) Tb÷Á“§‹ØPZ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #bÁ“bœfib
”Zb÷ #fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊ Áø“¥ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb Áø“¥ ”Zb÷ #fi÷ #bjbÏ ◊Ï ]fi˙bKŸ #fi÷ Zfi˙bKŸ ◊πPZP{“Z Gı÷. ˙bKŸfib #bjbÏ ◊Ï ]fib÷c“Pj
˙Zdbfidb¶ ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊”÷Tb ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πPZP{“Z Gı÷. ]fib÷c“Pjfib #bjbÏ ◊Ï ◊øΩ˙® ◊πPZP{“Z Gı÷ #fi÷ ◊øΩ˙®fib #bjbÏ
˙Zdbfidb¶ Áø“¥Á“bK Gı÷. #÷Á“ ◊”÷Tb ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ ”Zb÷ #fi÷ ˙Zdbfidb¶ ◊Ï ‰Æ ‹Øb˙Ï ◊πb® ◊πPZP{“Z Gı÷.
◊ ƟW∑“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷Tb Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”®fi (306) ◊ŸÏŸ¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ZØb◊ŸÏŸ¥ (#b∏bÁ“bÏ®)
dfi˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Áø“¥Á“bK ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ”®fi dfi˙bÍb÷ Gı÷ ◊ fib÷ZØb ◊ŸÏŸ¥ (#b∏b &Øb◊fibÏ) Æb…˙§‹ZÁ“ (d¶OÍ ◊b≤“Á“), ◊πjbfi ◊ŸÏŸ¥
ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ &c“bÏ dfi˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ Áø“¥Á“bK Gı÷. #÷Á“ («jbfib÷ #bc“Ï®K) #b Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷ -
◊ŸÏŸ¥ &c“bÏ dfi˙bÍb÷ #fi÷ ÆŸW∑“œÏ®Ï˙bÍb÷ ◊ Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷Tb #bSdb¶ZÁ“Ï #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á“”÷T Gı÷ - #bSdb¶ZÁ“Ï #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib g˙fib÷
Gı÷ - Á“b÷› Áø“¥Á“bK ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi-c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷ ◊ ƟW∑“ #¶Z Á“Ï÷ ◊϶ZŸ «®\fib g˙fib÷ #¶Z fiØ® Á“ÏZb÷. ◊Ïb¶ZÁ“Ï-#÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fib
œÏ®Ï˙bÍbfi÷ ∏bfic“œfi &S◊≥ ØZb¶ fiØ®. Á“b÷› ÆŸW∑“ œÏ®Ï˙bÍb ◊ŸÏŸ¥fi÷ ∏bfi- g˙fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b÷Zbfib g˙fib÷ #¶Z fiØ® Á“ÏZb÷: &gKb¶ZÁ“bÏ® -
c“œfi &S◊≥ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ Áø“¥Á“bKfi÷ ∏bfic“œfi &S◊≥ ØZb¶ fiØ®. Á“b÷› «≥÷fib g˙fib÷ #¶Z Á“Ï÷ Gı÷. fi &gKb¶ZÁ“Ï - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib #fi÷
Thanag/37
«®\fib -«≥÷fib g˙fib÷ #¶Z Á“ÏZb÷ fiØ®. fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ √Ïb« ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ œb¶Z ‹˙gb˙® Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
#b Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb √Ïb« ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ ◊ Gı÷ #fi÷ #œbÒZ Aˆ“Ï ‹˙gb˙˙bÍb÷ ◊ Gı÷.
Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «®\fi÷ PE>Zb Ø˙b c÷“Zb÷ fiZ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fi÷ PE>PZZ Á“Ï÷ Gı÷ œ¶√ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ œ¶√ ˙bd Gı÷ #fi÷ ˙bdb˙Z ◊ Gı÷. #÷Á“
◊϶ZŸ ‹˙K¶ PE>Zb Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ œ¶√ ˙bd Gı÷ ◊϶ZŸ c“¨®Âb˙Z Gı÷. #÷Á“ œ≤“√ c“P¨Â Gı÷ ◊϶ZŸ ˙bdb˙Z Gı÷.
◊ PE>PZZ Á“Ï÷ Gı÷ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ PE>Zb Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®\fi÷ ◊ #÷Á“ œ¶√ c“P¨Â Gı÷ #fi÷ c“P¨Âb˙Z ◊ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥
PE>PZZ Á“ÏZb÷ fiØ®. Ï®Z÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #bSd Á“”÷Tb Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ◊πPZÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷
c“dfi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Ï - c“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fiŸ¶ c“dfi Á“Ï÷ Gı÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“
◊϶ZŸ #bSdc“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ #bSdc“dfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ ◊϶ZŸ ◊πPZÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
◊Ïdc“dfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «¶fi÷ db¶Ø® Á“b÷› c“dfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #fiŸÁˆ“T ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #fiŸÁˆ“T ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ ◊ Gı÷.
(307) O”b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“- ”y dbÏb c“b÷¥b÷fi÷ ◊πOÊ“ Á“Ï˙b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® jˆdPœ√b Á“”÷T® E÷ - #÷Á“ jˆdPœ√b ˙bdb Gı÷ fi÷
dbÊ÷“ OŸÏŸfi® ◊bÆ÷ \& #fi÷ ◊πbKP_Z T&À #÷˙b÷ #µK˙ÆbK #÷Á“ O”b. ˙bdb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b ˙bdb Gı÷ ◊϶ZŸ c“P¨Âb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b
O”®K c“b÷¥b÷fi÷ ”y¶ cˆ“Ï Á“v“ #÷˙b÷ #µK˙ÆbK O”bfib÷ «®\÷ ◊πÁ“bÏ Gı÷. d÷> Dı÷ c“P¨Âb Gı÷ ◊϶ZŸ ˙bdb˙Z Gı÷. #÷Á“ jˆdPœ√b c“P¨Âb Gı÷ #fi÷ c“P¨Âb˙Z
#fiŸPEZ Á“KŸ∂ Gı÷ Z÷ cŸ“ÛÁø“Z PdΩKb Øb#b÷ #µK˙ÆbK O”bfib÷ ‰®\÷ ◊πÁ“bÏ Gı÷. ◊ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®#b÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ : EbÏ ◊πÁ“bÏfi®
‹˙Áø“Z c“b÷¥b÷fi® O”b Á“Ï˙bØ® #bSdœŸP∞ ØbK Gı÷ Z÷ ºfi gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ Gı÷ #§‘fiPœ√b Á“”÷T Gı÷ - jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı #§‘fiPœ√bfib EbÏ gb¶Ob
#÷d \® ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Z÷ Eb÷Ø® O”b ÆdDı˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®fib gb¶Ob#b÷ ◊ ÆdDı˙b÷. ˙bKŸd¶ “PTÁ“b EbÏ
(308) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfi÷ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷. jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı ˙bKŸd¶ “PTÁ“bfib EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b.
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «Eb˙÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «®\fi÷ «Eb˙Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ¬®fib EbÏ gb¶Ob ◊ \Â˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙fi√¶ “ Á“”÷Tb Gı÷.
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «E÷ Gı÷ #fi÷ «®\fi÷ ◊ «Eb˙÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ‹˙K¶ jˆdPœ√bfi® Dı÷˙b Dı ˙fi√¶ “fib EbÏ gb¶Ob ÆdDı˙b. #b ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥fib EbÏ
cŸ“Û◊π˙øPÎ#b÷Ø® «EZb÷ fiØ® «®\fi÷ «Eb˙Zb÷ fiØ®. gb¶Ob \Â˙b.
dbO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ ◊ EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® #÷Á“Tb÷ ÆbjŸ #÷Á“T® Æbµ˙® ÆbØ÷ #÷Á“˙bÏ #Ø˙b
ÆÏÍ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ÆÏÍ. #÷Á“d dbO ◊πb϶gdb¶ ÆÏÍ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ˙b϶˙bÏ ˙b§a˙Tb◊ Á“Ï÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiØ® - dbO ◊ˆGıZb¶,
˙A“ Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ ˙A“ Gı÷ ◊϶ZŸ #¶Zdb¶ ÆÏÍ Gı÷. #÷Á“ dbO dbO «Zb˙Zb¶, #œfi Kb˙Z„ ‹˙b’c“d„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ #b◊Zb÷, #œfi
◊πb϶gdb¶ ◊ ˙A“ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ˙A“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊ EbÏ Kb˙Z„ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #b”bÏ #◊b˙Zb÷. Zd‹Á“bKfib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ fibd Gı÷.
◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. dbO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“- #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ Zd, Zd‹Á“bK, #¶jÁ“bÏ #fi÷ d”bÒjÁ“bÏ #fi÷ c÷“˙ZdÆ„. Zd‹Á“bKfib #b
ÏP”Z Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ &◊s˙ ÏP”Z Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ fibd Á“”÷T Gı÷ - Tb÷Á“bj¶Á“bÏ, Tb÷Á“ZdÆ„, c÷“˙b¶jÁ“bÏ.
ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ #¶Zdb¶ &◊s˙ ÆP”Z Gı÷. #÷Á“ dbO ◊πb϶gdb¶ &◊s˙ ÆP”Z Zd‹Á“bKfib #b ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ fibd Á“”÷T Gı÷. ˙bZ◊’Ï]˙bKŸfi÷ Ïb÷Á“˙b dbÊ÷“
◊ #¶Zdb¶ &◊s˙ÏP”Z Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fib ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #OTb Ædbfi ˙bZ◊’Ï]¨b÷g-˙bKŸfi÷ ¨Ÿ¯j Á“Ï˙b dbÊ÷“ #OTb Ædbfi.
dbOfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÏP”Z Gı÷ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï Gı÷. #÷Á“ dbO c÷“˙bÏhK-c÷“˙Zb#b÷fi÷ ƶZb› Dı˙bfiŸ¶ ‹Øbfi. c÷“˙ÔKˆ” - Dı÷d dbfi˙fib÷
&◊s˙ ÏP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï fiØ®. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÆP”Z Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï Æ…ÒKÔKˆ”db¶ ◊π˙÷œ Á“’≤“fi Gı÷ - Z÷d c÷“˙b÷fib÷ Zd‹Á“bKdb¶ ◊π˙÷œ Á“’≤“fi Gı÷.
Gı÷. #÷Á“ dbO &◊s˙ ÆP”Z Gı÷ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ Zd‹Á“bK EbÏ Á“V◊b÷ fi÷ #b˙øZ Á“Ï®fi÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷, - Æb…jd, ›œbfi,
◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Gı÷. - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œb¶Z ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ÆbÏ® ÆfiSÁŸ“dbÏ db”÷Òs.
˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ œb¶Z ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ÆbÏ® ˙÷œgˆ¥b˙bÍb÷ (311) ◊ŸÏŸ¥b÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ƶ◊πÁ“Ê“ ◊πPZÆ÷˙® - OŸÏŸ
Thanag/38
#b’c“ Æd¨ #Á“V¡K #b”bÏb’c“fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ ◊π·Gı≥ ◊πPZÆ÷˙® - ◊π·Gı≥ dbKb˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ dfiŸÛKKb÷Pfidb¶ DıÒd÷ Gı÷. ˙b¶Æfi® GıbTfi® Ædbfi ˙A“Zb
c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏfibÏ. ◊πSKŸS◊≥ fi¶c“® - ˙¬ #Ø˙b PœÛKfi® Tbgdb¶ #bfi¶c“ ˙bÍ® dbKb˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷fi®db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷.
dbfifibÏ. Pfi:ÆÏ fi¶c“®-O·Gıdb¶Ø® ◊b÷Z÷ #Ø˙b PœÛKfib fi®Á“Í˙bØ® #bfi¶c“ ‹Z@g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-œ…T‹Z@g, œ…T‹Z@g,
◊bdfibÏ. #§‹ØÏ‹Z@g, c“bÏŸ‹Z@g #fi÷ PZPfiÆTZb‹Z@g #÷ ◊πdbÂ÷ dbfi EbÏ
EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Æ÷fib Á“”® Gı÷ - #÷Á“ Æ÷fib œ‰Ÿfi÷ ºZ˙b˙bÍ® Gı÷ ◊϶ZŸ ◊πÁ“bÏfibGı÷, œ…T‹Z@g Ædbfi, #§‹ØÏ‹Z@g Ædbfi, c“bÏŸ‹Z@g Ædbfi #fi÷
◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍ® fiØ®. #÷Á“ Æ÷fib ◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍ® Gı÷ ◊ ºZ˙b PZPfiÆTZb ‹Z@g Ædbfi, œ…T‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ fiÏÁ“db¶
˙bÍ® fiØ®. #÷Á“ Æ÷fib œ‰Ÿ#b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍ® #fi÷ ”Ïb˙˙bÍ® ◊ Gı÷. #÷Á“ &S◊≥ ØbK Gı÷. #§‹Z‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
Æ÷fib œ‰Ÿ#b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍ® fiØ® #fi÷ ”Ïb˙˙b˙bÍ® ◊ fiØ®. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷. c“bÏŸ‹Z@g Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
◊ŸÏŸ¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb Gı÷ - #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷fi÷ ºZ˙b˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ dfiŸÛK Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷ PfiPZÆTZb ‹Z@g Ædbfi dbfi Á“ÏfibÏb÷ º˙
◊’Ï¥”b÷Ø® ◊ÏbPDıZ Ø˙b˙bÍb÷ fiØ® ”b÷Zb÷. Á“b÷› ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ØbK Gı÷.
Gı÷. ºZ˙b˙bÍb÷ ”b÷Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ #fi÷ #fi÷ ˙¬ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ Áø“Pd ÏbOØ® ϶O÷TŸ ˙¬. 2 Á“c“d
ºZ˙b˙bÍb÷ ◊ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ÆbjŸ ◊’Ï¥”b÷Ø® ”bÏ˙b˙bÍb÷ #fi÷ ÏbOØ® ϶O÷TŸ ˙¬. 3 √¶Dıfi ÏbOØ® (d÷œØ®) ϶O÷TŸ ˙¬ ”Íc“Ï Ï¶OØ® ϶O÷TŸ¶
ºZ˙b˙bÍb÷ ◊ fiØ®. «®º Ï®Z÷ ◊ Æ÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ˙¬. #÷ ◊πdbÂ÷ Tb÷gfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - Áø“Pd ÏbOØ® ϶O÷Tb ˙¬fi®
Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ œ‰Ÿ Æ÷fibfi÷ ºZ÷ Gı÷ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ ºZ÷ Gı÷. Ædbfi. Á“[E “Ø® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi. √¶DıfiØ® ϶ObK÷Tb ˙¬Ædbfi. ”Íc“ÏØ®
#÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ œ‰Ÿ Æ÷fibfi÷ ºZ÷ Gı÷ ◊ KŸ∞fib #¶Z÷ ◊ÏbPDıZ ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi. Áø“Pd϶OØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷gÁ“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
ØbK Gı÷. #÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ÏbPDıZ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ KŸ∞fib #¶Zdb¶ fiÏÁ“db¶ \KGı÷. Á“[E “Ø® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
P˙DıK ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Æ÷fib KŸ∞fib #b϶gdb¶ ◊ #fi÷ #¶Zdb¶ ◊ PZK∂Edb¶ \K Gı÷. √¶DıfiØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
◊ÏbPDıZ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊’Ï¥”b÷Ø® P˙DıK® ◊ÏbPDıZ Ø˙b ˙bÍb ◊ŸÏŸ¥b÷ dfiŸÛKdb¶ \KGı÷. ”Íc“ÏØ® ϶O÷Tb ˙¬Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷
EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ #÷d \Â˙b. c÷“˙Zb#b÷db¶ \K Gı÷.
(312) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÏbPDı#b÷ Á“”÷T® Gı÷ KØb◊˙ZÏbPDı, ◊øΩ˙®ÏbPDı, (313) ƶÆbÏfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - fi…ÏPKÁ“ ƶÆbÏ, PZK∂E
˙bÆŸÁ“bÏbPDı #fi÷ &c“Á“ÏbPDı. #÷˙® Dı Ï®Z÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ A“b÷j Á“”÷T Gı÷ - ƶÆbÏ, dfiŸÛK ƶÆbÏ #fi÷ c÷“˙ ƶÆbÏ. EbÏ ◊πÁ“bÏfib #bKŸÛK Á“d Á“”÷T Gı÷
◊˙ZÏbPDı Ædbfi, ◊øΩ˙®ÏbPDı Ædbfi, ˙bTŸÁ“bÏbPDıÆdbfi #fi÷ &c“Á“ÏbPDıÆdbfi. - fi…ÏPKÁ“bKŸ, PZK∂EbKŸ, dfiŸ\K c÷“˙bKŸ. g˙ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - fi…ÏPKÁ“g˙,
◊˙Z ÏbPDıÆdbfi. #fiÒZbfiŸ«¶j® A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ fiÏÁ“ PZK∂Eg˙, dbfi˙g˙, c÷“˙ g˙.
OPZdb¶ &S◊≥ ØbK. ◊øΩ˙® ÏbPDıÆdbfi #◊πSKbpKbfi® A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ (314) #b”bÏfib fi®E÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - #œfi, ◊bfi,
Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ PZK∂E Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØbK. ˙bTŸÁ“b ÏbPDıÆdbfi ◊πSKbpKbfi® √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d. «®º Ï®Z÷ ◊ #b”bÏfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷.
A“b÷jdb¶ ◊πP˙Õ“ º˙ Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ dfiŸÛKdb¶ Z&S◊≥ ØbK. ƶDı˙Tfi A“b÷jdb¶ Dı÷dÁ÷“-&◊‹Á“Ïƶ◊≥ Dı÷ #b”bÏdb¶ ”®>Ob’c“ P˙PœÕ“ sÔKØ® ƶ‹Á“bÏ Á“Ï˙bdb¶
◊πP˙Õ“ º˙Á“bÍ Á“Ï÷ Zb÷ c÷“˙b÷db¶ &S◊≥ ØbK. #b˙÷. &◊‹Áø“ZÆ@◊≥ - gbZ √®E “® #b’c“ ◊Á“˙®fi÷ Z…KbÏ Á“Ï÷T.
˙A“ ˙‹ZŸ#b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-˙b¶Æfi® Dı “fi® Ædbfi˙A“, ‹˙gb˙ƶ◊≥-ÁŸ“c“ÏZ® Ï®Z÷ ◊a˙ #b”bÏ-sb¨, √DŸıÏ #b’c“. ◊KŸP¥Zƶ◊≥-
]÷Ê“bfib œø¶Ofi® Ædbfi ˙A“ Ob…dˆP‰Á“bfi® Ædbfi ˙A“, ˙b¶Æfi® GıbTfi® Ædbfi ÏbZdb¶ #bØb÷ #b˙˙b c“›fi÷ «fib˙÷T DıT÷«® #b’c“.
˙A“. #÷ ◊πdbÂ÷˙b¶Æfib Dı “fi® Ædbfi ˙A“ dbKb Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ (315) «Òjfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷. ◊πÁø“PZ«¶j §‹ØPZ«¶j,
fiÏÁ“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ ]÷>Ê“bfib œ®>O Ædbfi ˙A“Zb˙bÍ® dbKb˙bÍb÷ º˙ #fiŸgbO«¶j #fi÷ ◊πc÷“œ«¶j.
dÏ®fi÷ PZK∂EKb÷Pfidb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Ob÷dŸP‰Á“bfi® Ædbfi ˙A“Zb˙bÍ® &◊A“d EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T - Gı÷. Dı÷dÁ÷“ «¶jfib÷◊A“d, &c“®ÏÂb÷◊A“d,
Thanag/39
&±◊œdfib÷◊A“d, P˙◊’ÏÂbdfib÷◊A“d. «¶jfib÷◊A“d EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷ - #◊ÏP˙c÷“”, c÷“˙ÁŸ“v“. «jb Pfi¥j #fi÷ fi®T˙¶Z ◊˙Z EbÏÆb÷ Kb÷Dıfi ±>Eb
◊πÁø“PZ«¶jfib÷◊A“d. §‹ØPZ«¶jfib÷◊A“d, #fiŸgbO«¶jfib÷◊A“d ◊πc÷“œ«¶jfib÷◊A“d. #fi÷ EbÏÆb÷ Ob& gˆPddb¶ Gı÷.
&c“®ÏÂbÏ÷◊A“d EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊πÁø“PZ &c“®ÏÂb◊A“d §‹ØPZ &c“®ÏÂb÷◊A“d, Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® ◊ˆ˙db¶ ˙”÷˙bÍ® Æ®Zb d”bfic“®fib &ÎÏ
#fiŸgb˙ &c“®ÏÂb÷◊A“d, ◊πc÷“œ &c“®ÏÂb÷◊A“d. &◊œdfib÷◊A“d EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ ’Á“fibÏb ◊Ï EbÏ ˙¨‹Á“bÏ◊˙Z Gı÷, PE‰Áˆ“Ê“, ◊xÁˆ“Ê“, fiPTfiÁˆ“Ê“ #fi÷ #÷Á“œ…T.
Dı÷dÁ÷“ ◊πÁø“PZ &◊œdfib÷◊A“d §‹ØPZ &◊œdfib÷◊A“d #fiŸgb˙ &◊œdfib÷◊A“d. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ ˙”÷˙b˙bÍ® Æ®Zb d”bfic“®fib c“P¨Â ’Á“fibÏb
◊πc÷“œ &◊œdfib÷◊A“d. P˙◊’ÏÂbdfib÷◊A“d. EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊πÁø“PZ ◊Ï EbÏ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - P‰Áˆ“Ê“, ˙…•dÂÁˆ“Ê“, #¶Dıfi #fi÷
P˙◊’ÏÂbdfib÷◊A“d, §‹ØPZP˙◊’ÏÂbdfib÷◊A“, #fiŸgb˙ P˙◊’ÏÂbdfib÷A“d, ◊πc÷“œ dbZ¶Dıfi. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ ˙”÷˙b˙bÍ® Æ®Zbd”bfic“®fib
P˙◊’ÏÂbdfib÷◊A“d. c“P¨Â ’Á“fibÏb ◊Ï EbÏ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z Gı÷. Dı÷dÁ÷“-EÒs◊˙Z, ƈK◊˙Z,
#V◊«”yS˙ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊πÁø“PZ #V◊«”yS˙, §‹ØPZ c÷“˙◊˙Z #fi÷ fibO◊˙Z.
#V◊ «”yS˙, #fiŸgb˙#V◊«”yS˙ #fi÷ ◊πc÷“œ#V◊«”yS˙. ƶA“d EbÏ Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ EbÏ ˙¨‹Á“bÏ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. ◊πÁø“PZƶA“d, §‹ØPZƶA“d #fiŸgb˙ƶA“d #fi÷, ◊πc÷“œÆ¶A“d, Æb÷d-fiÆ, P˙UŸZ◊πg, O¶jdbc“fi, dbVK˙¶Z. Dı@«ˆf®◊fib d”bP˙c÷“”db¶ Dı]ÒK
Pfi]Î EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ ◊πÁø“PZPfi]Î, §‹ØPZPfi]Î #fiŸgb˙Pfi]Î, EbÏ #’Ï”¶Z, EbÏ ˙bÆŸc÷“˙, &S◊≥ ØKb, &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷.
◊πc÷“œPfi]Î. PfiÁ“bPEZ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ◊πÁø“PZPfiÁ“bPEZ, §‹ØPZPfiÁ“bPEZ, Dı@«ˆf®◊fib d÷v“ ◊˙Z ◊Ï EbÏ ˙fi Gı÷, Dı÷dÁ÷“-gsÆbT˙fi, fiÒc“fi˙fi,
#fiŸgb˙PfiÁ“bPEZ, ◊πc÷“œPfiÁ“bPEZ. Æb÷dfiÆ˙fi #fi÷ ◊¶ “O˙fi, Dı@«ˆf®◊fib d÷v“ ◊˙Z ◊Ï ◊¶ “O˙fidb¶ EbÏ
(316) #÷Á“ ƶpKb˙bÍb EbÏ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-sÔK #÷Á“, dbZøÁ“b◊c“#÷Á“, #Pg¥÷Á“ PœTb#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ◊¶ Ÿ“Á¶“«T PœTb, #PZ◊¶ Ÿ“Á¶“«T PœTb,
◊KbK#÷Á“ #fi÷, ƶOπ” #÷Á“. ÏaZÁ¶“«T PœTb, #PZ’ÏaZÁ¶“«T PœTb - d÷v“◊˙Zfi® EˆPTÁ“b &◊ÏØ® EbÏÆb÷
(317) KŸ§aZ (Á÷“Ê“Tb) EbÏ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - sÔK Á÷“Ê“Tb Gı÷, Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib ◊ˆ˙bj #fi÷ ◊P_db]db¶
dbZøÁ“b◊c“ Á÷“Ê“Tb Gı÷. ◊KbK Á÷“Ê“Tb Gı÷ #fi÷ ƶO𶔠Á÷“Ê“Tb Gı÷. \Â˙Ÿ¶ ◊ˆÛÁ“Ïb] f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ #fi÷ ◊P_db]db¶ ◊ \Â˙Ÿ¶.
(318) Æ˙ EbÏGı÷. fibdÆ˙, ‹Øb◊fibÆ˙, #bc÷“œÆ˙, Pfiw÷- (322) Dı@«ˆf®◊db¶ œbwZ ◊c“bØ Á“bT Kb˙Z„ d÷v“ EˆPTÁ“b ÆŸj® Dı÷
œ÷¥Æ˙. Á“”÷T Gı÷ Z÷ ]bZÁ“[ √¶ “ #fi÷ ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊fib ◊ˆ˙bj ◊ Á“”÷˙b.
(319) dbfiŸ¥b÷ZÏ◊˙Zfi® EbÏ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÏSfi (323) Dı@«ˆ˙®◊fib EbÏ fbÏ Gı÷. P˙DıK, ˙÷DıK¶Z, DıK¶Z #fi÷
ÏSfib÷·KK, Æ˙ÏSfi #fi÷ ÏSfiƶEK #◊ÏbPDıZ. Dı@«ˆf®◊fib fbÏ EbÏ Æb÷ Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷ Z÷dfib #÷Ê“Tb÷ Dı
(320) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊®fib÷ ÆŸ¥d ◊π˙÷œ dbO Gı÷. Dı@«ˆf®◊fib fbÏb÷ &◊Ï #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb EbÏ
ÆŸ¥dbÁ“bT EbÏ A“b÷ “b “® A“b÷ “® ÆbOÏb÷◊dfib÷ ”Zb÷. Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ #…Ï˙Z d”P]Á“ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Z÷dfib fibd-P˙DıK, ˙÷DıKÒZ, DıK¶Z, #◊ÏbPDıZ.
¨÷‰db¶ #b #˙ÆP◊®fib÷ ÆŸ¥dÆŸ¥db Á“bT EbÏA“b÷ “bA“b÷ “® ÆbOÏb÷◊d ”Zb÷. (324) Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶ #fi÷ Eˆ£ (T]Ÿ)
Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ #…Ï˙Z ¨÷‰db¶ #bObd® #˙ÆP◊®fib÷ ÆŸ¥dbÆŸ¥db Z÷Dı P”d˙ÒZ ˙¥]Ï ◊˙Zfi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ ‰ÂÆb÷ Kb÷Dıfi
◊πdbÂ÷ Gı÷ Á“bT #Òc“Ï Dı˙b ◊Ï EbÏ-EbÏ #ÒZÏf®◊ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ :- #÷Á“[v“Á“ f®◊,
(321) Dı¶«ˆf®◊db¶ c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ &ÎÏÁŸ“ÏŸfi÷ Gıb÷ “® EbÏ #Á“dgˆd®#b÷ #bgbP¥Á“ f®◊, ˙…¥PÂÁ“, Tb¶O÷PTÁ“ f®◊. Z÷ f®◊bdb¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛK
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-”…d˙Z, ”…Ïh˙KZ, ”’Ï˙¥ Ï@KÁ“˙¥, ˙øZ ˙…Zb∆ ◊˙Z EbÏ Gı÷, Ï”÷ Gı÷ Dı÷d Á÷“ - #÷Á“b÷v“Á“, #bgbP¥Á“ ˙…¥bPÂÁ“ Tb¶OŸPTÁ“ Z÷ f®◊b÷fi®EbÏ
Dı÷dÁ÷“œ¯c“b◊bPZ, P˙Á“Ê“b◊bPZ, O¶jb◊bPZ #fi÷ dbVK˙¶Z ◊KbK. Z÷ ˙øZ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ EbÏÆb÷ - EbÏÆb÷ Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï EbÏ
˙…Zb∆ ◊˙Zb÷ ◊Ï ◊VKb÷◊d §‹ØPZ˙bÍb EbÏ d”P]Á“ c÷“˙ Ï”÷ Gı÷. #ÒZÏf®◊ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-”KÁ“Âf®◊, ODıÁ“Âf®◊. Ob÷Á“Âf®◊, #fi÷
KØb‹˙bPZ, ◊πgbÆ, #ÏŸÂ #fi÷ ◊x. Dı@«ˆf®◊db¶ EbÏ d”bP˙c÷“” ◊ˆ˙P˙c÷“”, œÛÁŸ“PTÁ“Â f®◊. Z÷ f®◊b÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷ Ï”÷ Gı÷, #b’c“ ”KÁ“Â.
Thanag/40
Z÷ f®◊b÷fi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ ◊b¶EÆb÷ ◊b¶EÆb÷ Kb÷Dıfi 42,000 Kb÷Dıfi DıZb #fiŸ˙÷T¶]Ï fibOÏb\#b÷fib EbÏ #b˙bÆ ◊˙Z Gı÷.
Dı˙b ◊Ï EbÏ #¶ZÏ f®◊ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #bc“œdŸ√f®◊, d÷>∑“dŸ√f®◊, Á“Á“b÷|Ê“Á“, Á“c“dÁ“, Á…“Tbœ, #v“Â◊πg. Z÷ EbÏ #b˙bÆ◊˙Zb÷db¶ #÷Á“
#Kb÷dŸ√f®◊, Ob÷dŸ√f®◊ Z÷ f®◊b÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛK Gı÷. Dı÷dÁ÷“- ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb EbÏ d”PjÁ“ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷, Z÷ c÷“˙b÷fib fibd ◊˙Zb÷fi®
#bc“œdŸ√ d÷>∑“dŸ√ #Kb÷dŸ√ #fi÷ Ob÷dŸ√. Z÷ f®◊b÷fi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ Ædbfi Gı÷. T˙ ÆdŸsdb¶ EbÏ EÒsdb #Z®Zdb¶ ◊πÁ“bPœZ ØKb ”Zb,
T˙ ÆdŸsdb¶ GıÆb÷-GıÆb÷ Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï EbÏ #ÒZÏf®◊ Gı÷. ˙Zdbfidb¶ ◊πÁ“bPœZ ØbK Gı÷. gP˙ÛKdb¶ Øœ÷.
#wdŸ√f®◊, ”§‹ZdŸ√f®◊, PÆ>”dŸ√f®◊, ÔKb]πdŸ√f®◊ Z÷ f®◊b÷db¶ EbÏ T˙ ÆdŸsdb¶ EbÏ EÒsdb #Z®Zdb¶ ◊πÁ“bPœZ ØKb ”Zb, ˙Zdbfidb¶
◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷Gı÷, #wdŸ√, ”§‹ZdŸ√, PÆ>”dŸ√, #fi÷ ÔKb]πdŸ√. ØbK Gı÷, gP˙ÛKdb¶ Øœ÷. T˙ ÆdŸsdb¶ EbÏ ÆˆK #Z®Zdb¶ Z¡Kb ”Zb.
Z÷ f®◊b÷fi® EbÏ ’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ ÆbZÆb÷ ÆbZÆb÷ Kb÷Dıfi ˙Zdbfidb¶ Z◊÷ Gı÷. #fi÷ gP˙ÛKdb¶ Z◊œ÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ Áø“PZÁ“b Kb˙Z„ EbÏ
Dı˙b ◊Ï EbÏ #ÒZf®◊ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#wÁ“Âf®◊, ”§‹ZÁ“Âf®◊, #Á“Âf®◊ gb˙Á÷“ZŸ ÆŸj® ƈ‰b÷ Á“”÷˙b \÷›#÷ T˙ ÆdŸsfib EbÏ fbÏ Gı÷. Z÷ fbÏb÷ EbÏ
#fi÷ Á“Â◊πb˙ÏÂf®◊. Z÷ f®◊b÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#wÁ“Â, Kb÷Dıfi P˙ÛÁ¶“g˙bÍb #fi÷ EbÏ Kb÷Dıfi ◊π˙÷œ˙bÍb Gı÷. fibd P˙DıK, ˙…DıKÒZ,
”§‹ZÁ“Â, #Á“Â #fi÷ Á“Â ◊πb˙ÏÂ. Z÷ f®◊b÷fi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ DıKÒZ #fi÷ #◊ÏbºZ. Z÷ fbÏb÷ ◊Ï #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb EbÏ
ÆdŸsdb¶ #b≤“Æb÷-#b≤“Æb÷ Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï EbÏ EbÏ #ÒZÏ f®◊ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- d”P]Á“ c÷“˙ Ï”÷ Gı÷. Z÷#b÷fib fibd Dı@«ˆf®◊fib fbÏb÷ ◊Ï Ï”÷˙b˙bÍb c÷“˙b÷fi®
&VÁ“bdŸ√f®◊, d÷]dŸ√f®◊, P˙UŸSdŸ√f®◊ #fi÷ P˙UŸc“ÒZf®◊. Z÷ f®◊b÷db¶ Ædbfi Gı÷.
EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛK Ï”÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-&VÁ“bdŸ√ d÷]dŸ√ P˙UŸSdŸ√ #fi÷ (326) ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib÷ ˙TKbÁ“bÏ P˙ÛÁ¶“g EbÏ Tb√ Kb÷Dıfifib÷
P˙UŸc“ÒZdŸ√. Z÷ f®◊b÷fi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ fi˙Æb÷ fi˙Æb÷ Gı÷. Dı@«ˆf®◊fi® «”bÏ EbÏ gÏZ ¨÷‰ #fi÷ «÷ #…Ï˙Z ]bZÁ“[√¶ “ f®◊db¶
Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï EbÏ f®◊ Dı÷dÁ÷“-]fic“ÒZf®◊, TÕ“c“ÒZ, f®◊, Oˆ∑“c“ÒZf®◊, #fi÷ «÷-«÷ #j◊ŸÛÁ“Ï f®◊db¶ Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊ŸÛÁ“Ïb]f®◊fib ◊ˆ˙bj ◊KÒZ
œŸ∞c“ÒZf®◊. Z÷ f®◊b÷db¶ EbÏ ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ]fic“Î, TÕ“ÒZ, d÷v“EˆPTÁ“b ÆŸj®fib ◊b≤“fi® ◊ŸfiÏb˙øPÎ Á“Ï® #fi÷ Z÷db¶ Æ˙‰ EbÏfi® ƶpKb
Oˆ∑“c¶“Z, œŸ∞c¶“Z. Dı@«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙Zfib &ÎÏdb¶ #fi÷ Pœ√Ï® ˙¥]Ï Á“”÷˙®.
◊˙Zfi® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ ‰ÂÆb÷ ‰ÂÆb÷ Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï (327) ˙TKbÁ“bÏ P˙ÛÁ¶“g˙bÍb fi¶c“®wÏ f®◊fi® dµKdb¶ EbÏ
EbÏ #ÒZÏf®◊ Gı÷. #ÒZÏf®◊b÷fib fibdb÷ #fi÷ SKb¶ Ï”÷fibÏb dfiŸÛKb÷fib fibdb÷ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ#¶DıfiÁ“ ◊˙Z Gı÷. Z÷ #¶DıfiÁ“ ◊˙Z 84,000 Kb÷Dıfi &ÀEb
EŸ£P”d˙¶Z ƶ«¶j® #ÒZÏf®◊b÷ #fi÷ SKb¶fib dfiŸÛKb÷db¶ fibdb÷ ◊πdbÂ÷ «jb Gı÷ #fi÷ 1000 Kb÷Dıfi gˆPddb¶ Gı÷, Z÷ ◊˙Zb÷fib dˆTfib÷ P˙ÛÁ¶“g 10000
Ædº T÷˙b \÷›#÷. Kb÷Dıfifib÷ Gı÷, SKbÏ ◊Gı® A“dœ: #b÷Gıb÷ ØZb÷ ØZb÷ &◊Ïfib÷ P˙ÛÁ¶“g 1000
(325) Dı@«ˆf®◊fi® «bm ˙÷’c“Á“bØ® EbÏ÷K ’c“œb#b÷db¶ T˙ Kb÷Dıfifib÷ Gı÷. Z÷ ◊˙Zb÷fi® ◊’ÏP] dˆTdb¶ 31623 Kb÷Dıfifi® Gı÷. ◊Gı® A“dœ:
ÆdŸsdb¶ 95000 Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï d”b]Ê“fib #bÁ“bÏ˙bÍb d”b◊bZbÍ Á“Tœ #b÷Gı® ØZ® ØZ® &◊Ïfi® ◊’ÏP] 3166 Kb÷Dıfifi® Gı÷. Z÷ ◊˙Zb÷ dˆTdb¶
Gı÷ Dı÷dÁ÷“˙TKbdŸ√, Á÷“ZŸÁ“, Kˆ˙Á“ #fi÷ ›wÏ. Z÷ EbÏ d”b◊bZbT Á“Íœb÷db¶ P˙‹ZøZ, dµKdb¶ Æb¶Á“ “b, #fi÷ &◊Ïdb¶ ◊bZÍb #ØbZ„ ObKfib ◊ˆ·Gıfi®
#÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ ˙bÍb EbÏ d”P]Á“ c÷“˙ Ï”÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“bT, #bÁø“PZ˙bÍb Gı÷. «jb #¶DıfiÁ“ ◊˙Zb÷ #¶Dıfi dK Gı÷, ‹˙·Gı Gı÷ Á“b÷dT Gı÷,
d”bÁ“bT, ˙÷T@« #fi÷ ◊πg¶Dıfi. Dı@«ˆf®◊fi® «bm ˙÷c“®Á“bØ® EbÏ ’c“œb#b÷db¶ ]Ÿ¶Ê÷“Tb #fi÷ ]Æ÷Tb Gı÷. ÏDıdT #fi÷ Á“c“d ÏP”Z Gı÷. ‹˙Z:EdÁ“˙bÍb Gı÷.
T˙ ÆdŸsdb¶ 42,000 Kb÷Dıfi Dı˙b ◊Ï EbÏ ˙÷TÒjÏ fibOÏb\#b÷fib EbÏ Z÷db¶Ø® ’Á“ÏÂb÷ fi®Á“Í÷ Gı÷ Z÷Ø® &Ub÷PZZ Gı÷, Z÷fi÷ \÷˙bØ® dfi ◊πÆ≥ ØbK Gı÷.
#b˙bÆ ◊˙Z Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Ob…‹Zˆg, &c“Á“gbÆ, œ¶√, c“Á“Æ®d, Z÷ EbÏ Z÷ ◊˙Z c“œfi®K Gı÷ dfib÷”Ï Gı÷ #fi÷ Ïd®K Gı÷.
#b˙bÆ ◊˙Zb÷ ◊Ï #÷Á“ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb EbÏ d”P]Á“ c÷“˙ Ï”÷ Gı÷, Z÷ #¶DıfiÁ“ ◊˙Zb÷fib &◊Ïfib÷ gbO ÆdZT Gı÷, ÆdZT &◊’ÏZTb÷fib
Dı÷dÁ÷“-Ob÷‹Zˆ◊, Pœ˙Á“, œ¶√ #fi÷ dfiPœT. dµK gbOdb¶ EbÏ PÆ∞bKZfib÷ - E…SKb÷ Gı÷. Z÷ PÆ∞bKZfib E…SKb÷fi® T@«b›
Dı@«ˆf®◊fib «bm ˙÷’c“Á“bØ® EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶ T˙ ÆdŸsdb¶ 100 Kb÷Dıfifi® Gı÷ ◊”b÷Íb› 50 Kb÷Dıfifi® Gı÷ #fi÷ &ÀEb› 72 Kb÷Dıfifi®
Thanag/41
Gı÷. Z÷ PÆ∞bKZfib÷fi® EbÏ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ fbÏ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-c÷“˙fbÏ, #ÆŸÏfbÏ, Z÷ c“PjdŸ√ ◊˙Zb÷fib÷ &◊Ïfib÷ gbO ÆdZT Gı÷. œ÷¥ Æd‘fi Á“Øfi
fibOfbÏ ÆŸ˙ÂfbÏ. Z÷ fbÏb÷ ◊Ï EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-c÷“˙, #¶DıfiÁ“ ◊˙Zb÷fi® Ædbfi Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ Kb˙Z„ &ÎÏdb¶ #bdπ˙fi Gı÷ SKb¶ ÆŸj®.
#ÆŸÏ, fibO #fi÷ ÆŸ˙Â Z÷ fbÏb÷fi® #bOÍ EbÏ dŸ√d¶ “◊ Gı÷. Z÷ c“P¨Â ’c“œbfib #¶DıfiÁ“ ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷ Gı÷.
dŸ√d¶ “◊b÷fi® #bOÍ EbÏ ◊π÷¨b]Ï d¶ “◊b÷ Gı÷. Z÷ ◊π÷¨b]Ï d¶ “◊b÷fi® dµK gsb, P˙ÆbTb, ÁŸ“dŸc“, #fi÷ ◊Ÿ¶ “Ï®’Á“®, ◊ˆ˙˙Z„ ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷fiŸ¶ œ÷¥ ˙Âfi-
gbOdb¶ EbÏ ˙ÈdK #√b “b Gı÷. Z÷ ˙ÈdK #√b “b#b÷fi® dµK gbOdb¶ Kb˙Z„ - c“P¨dŸ√◊˙Z ˙fi√¶ “ ◊˙Z ÆŸj® ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙Ÿ¶. ◊P_d ’c“œbfib
EbÏ dP ◊®’≤“Á“b#b÷ Gı÷. Z÷ dPÂ◊®≤“®Á“b#b÷fi® &◊Ï EbÏ PÆ>”bÆfi Gı÷ Z÷ #¶DıfiÁ“ ◊˙Zb÷fi® EbÏ÷K ’c“œb#b÷db¶ EbÏ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷ Gı÷. fi¶’c“Æ÷fib
PÆ>”bÆfib÷fi® &◊Ï EbÏ P˙DıKcˆ“ÛK Gı÷. Z÷ P˙DıK cˆ“ÛKb÷fi® dµK gbOdb¶ EbÏ #db÷]b, Ob÷‹Zˆ◊b fi÷ ÆŸc“œfib. œ÷¥ ˙Âfi ◊ˆ˙˙Z„ ÆdDı˙Ÿ¶-c“PjdŸ√ ◊˙Zb÷,
˙ÈdK #¶ÁŸ“œ Gı÷. Z÷ ˙ÈdK #¶ÁŸ“œb÷◊Ï T]Ÿ ÁŸ¶“gbÁ“bÏ db÷Z®#b÷fi® EbÏ PÆ∞bKZfib÷ Kb˙Z„ ˙fi√¶ “b÷ ◊”÷Tbfi® Dı÷d Dı \Â˙b. &ÎÏ ’c“œbfib #¶DıfiÁ“
dbÍb#b÷ Gı÷. ◊πSK÷Á“ dbÍb #j ◊πdbÂ˙bÍ® EbÏ-EbÏ dŸaZbdbÍb#b÷Ø® ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ ◊ EbÏ fi¶c“b, ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷ Gı÷. Z÷dfib fibd
]÷ÏbK÷T® Gı÷. P˙≈Kb, ˙…DıKÒZ®, DıKÒZ®, #◊ÏbPDıZb, œ÷¥ ˙Âfi ◊ˆ˙˙Z„.
Z÷ ◊π÷¨b]bÏ d¶ “◊b÷fi® #bOÍ EbÏ dPÂ◊®≤“®Á“b#b÷ Gı÷. Z÷ EA“˙bT P˙ÛÁ¶“g˙bÍb fi¶c“®wÏf®◊fi® dµKgbOdb¶ EbÏ P˙’c“œb#b÷db¶
d®◊®’≤“Á“b#b÷ ◊Ï EbÏ E…SK ‹Zˆ◊ Gı÷. ◊πSK÷Á“ E…SK ‹Zˆ◊b÷fi® EbÏ÷ EbÏ ÏPZÁ“Ï ◊˙Zb÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - &ÎÏ ◊ˆ˙db¶ c“P¨Â ◊ˆ˙db¶ c“P¨Â
’c“œb#b÷db¶ EbÏ-EbÏ dPÂP◊≤“®Á“b#b÷ Gı÷. ◊πSK÷Á“ dPÂ◊®≤“®Á“b ◊Ï ◊xbÆfi ◊P_ddb¶&ÎÏ ◊P_d db¶Z÷ «jb ÏPZÁ“Ï ◊˙Zb÷ 1000 Kb÷Dıfi &ÀEb Gı÷.
˙bÍ® #fi÷ ‹Zˆ◊bPgdŸ√ Æ˙ÏSfidK EbÏ PDıfi ◊πPZdb#b÷ Gı÷. Z÷dfib fibd - 1000 Ob& gˆPddb¶ &À “b Gı÷. lbTÏfi® Dı÷d Æ˙‰ Æd ƶ‹Øbfi˙bTb Gı÷.
≠“¥g ˙jdbfi, E¶sbfifi #fi÷ ˙b’Ï¥÷Â. Z÷ E…SK ‹Zˆ◊b÷fi® #bOÍ EbÏ 10000 Kb÷Dıfi Z÷fi® Eb… “b› Gı÷. 31623 Kb÷Dıfi Z÷fi® ◊’ÏP] Gı÷. c“Ï÷Á“
d’Ï◊®’≤“Á“b#b÷ Gı÷. Z÷ dPÂ◊®’≤“Á“b#b÷ ◊Ï EbÏ E…SK ˙ø¨b÷ Gı÷. Z÷ E…SK˙ø¨b÷fi® ÏSfidK Gı÷ ‹˙·Gı Gı÷. Kb˙Z„-Ïd®K Gı÷. &ÎÏ ◊ˆ˙db¶ §‹ØZ ÏPZÁ“Ï
Æbd÷ EbÏ d’Ï◊®’≤“Á“b#b÷ Gı÷. Z÷ dPÂ◊®’≤“Á“b#b÷ ◊Ï EbÏ d”÷Òs µ˙\#b÷ Gı÷. ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷Òsfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷fi®
Z÷ d”÷Òs µ˙\#b÷fi® Æbd÷ EbÏ fi¶c“b ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷ Gı÷. ◊πSK÷Á“ ◊ŸÛÁ“Ï®fi® EbÏ÷ Dı@«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® db÷Ê“® EbÏ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷, Z÷fib fibd #b Gı÷. fi¶cŸ“ÎÏb,
’c“œb#b÷db¶ EbÏ EbÏ ˙fi√¶ “b÷ Gı÷. fi¶c“b, &ÎÏÁŸ“Ïb #fi÷ c÷“˙ÁŸ“Ïb. EbÏ #OπdP”P¥#b÷fib fibd - Áø“ÛÂb, Áø“ÛÂÏb\,
(328) ◊ˆ˙db¶ #œb÷Á“˙fi, c“P¨Âdb¶ Æk◊Â˙fi, ◊P_ddb¶ Ïbdb #fi÷ ÏbdÏP¨Zb #b EbÏ #OπdP”P¥#b÷fi® &◊Ïfi® EbÏ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷.
E¶◊Á“˙fi, &ÎÏdb¶ #bdπ˙fi. c“P¨Â ◊ˆ˙db §‹ØZ ÏPZÁ“Ï ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œÁ÷“Òsfi®
(329) ◊ˆ˙ ’c“œb˙Z®| #¶DıfiÁ“ ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ fi¶c“b- EbÏ #OπdP”¥®#b÷fi® Dı@«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® db÷Ê“® EbÏ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. Z÷fib fibd
◊ŸÛÁ“Ï®#b÷ Gı÷. fi¶cŸ“ÎÏb, fi¶c“b, #bfi¶c“b, #fi÷ fi¶’c“˙jfib, Z÷ ◊ŸÛÁ“Ï®#b÷fi® •˙Â, Æb…dfiÆb, #E®|dbT® #fi÷ dfib÷Ïdb, EbÏ #OπdP”¥®#b÷fib fibd
T¶«b› #÷Á“ Tb√ Kb÷Dıfi Gı÷. ◊”b÷Íb› ◊EbÆ ”\Ï Kb÷Dıfifi® Gı÷ #fi÷ ◊xb, Pœ˙b, œE®, #¶Dˆı. #b #OπdP”¥®-#b÷fi® #fiŸA“dØ® &◊Ïfi®
&À “b› #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfifi® Gı÷. ◊πSK÷Á“ ◊ŸÛÁ“Ï®fi® EbÏ ’c“œb#b÷db¶ P‰Æb÷◊bfi ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. c“P¨Â-◊P_ddb¶ §‹ØZ ÏPZÁ“Ï ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶
◊πPZv“◊Á“ Gı÷. Z÷ P‰Æb÷◊bfi ◊πPZv“◊Á“b÷fi® Æbd÷ ◊ˆ˙b’c“ EbÏ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œÁ÷“Òsfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷fi® Dı¶«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® db÷Ê“® EbÏ
Zb÷ÏÂb÷ Gı÷. ◊πSK÷Á“ Zb÷ÏÂfi® ◊ˆ˙b’c“ EbÏ ’c“œb#b÷db¶ EbÏ ˙fi√¶ “b÷ Gı÷. ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. c“P¨Â-◊P_ddb¶ §‹ØZ ÏPZÁ“Ï ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶
˙fi√¶ “b÷fib fibd #œb÷Á“˙fi, Æk◊Â˙fi, E¶◊Á“ ˙fi, #bdπ˙fi. Z÷ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œÁ÷“Òsfi® EbÏ #OπdP”¥®#b÷fi® Dı¶«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® db÷Ê“® EbÏ
◊ŸÛÁ“Ï®#b÷fib dµKgbOdb¶ EbÏ c“PjdŸ√ ◊˙Zb÷ Gı÷. Z÷dfi® &ÀEb› 64000 ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷, Z÷fib fibd gˆZb, gˆZb˙Z¶Æb, Ob÷‹Zˆ◊b, ÆŸc“œfib.
Kb÷Dıfi #fi÷ gˆPddb¶ 1000 Kb÷Dıfifi® Gı÷. Z÷ ◊˙Zb÷ Æ˙‰ ◊VK¶Á“fi® Ædbfi #OπdP”¥®#b÷-#dTb, #¡ÆÏb, fi˙PdÁ“b #fi÷ Ïb÷P”®. #b EbÏ
#bÁ“bÏ˙bÍb Gı÷. Z÷dfi® ◊”b÷Íb› 10000 Kb÷Dıfifi® Gı÷. #fi÷ ]÷Ïb˙b÷ #OπdP”¥®#b÷fi® &◊Ïfi® ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷, Z÷fib fibd gˆZb gˆZb˙Z¶Æb,
31623 Kb÷Dıfifib÷ Gı÷. Z÷ «jb ÏSfidK Gı÷ Kb˙Z„ Ïd®K Gı÷. Ob÷‹Zˆ◊b, ÆŸc“œfib. #OπdP”¥®#b÷-#dTb, #¡ÆÏb, fi˙PdÁ“b #fi÷ Ïb÷P”®.
Thanag/42
#b EbÏ #OπdP”¥®#b÷fi® &◊Ïfi® ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. &ÎÏ-◊P_ddb¶ §‹ØZ #fi÷ v“◊ ƶ◊≥ ◊ fiØ®. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊ŸÏŸ¥ ˙O ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
ÏPZÁ“Ï ◊˙Zfi® EbÏ÷ ’c“œb#b÷db¶ c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı ›œbfi÷Òsfi® EbÏ ◊ŸÏŸ¥ ˙O EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib ◊πSK÷ ◊π®PZ
#OπdP”¥®#b÷fi® Dı@«ˆf®◊ Dı÷Ê“T® db÷Ê“® ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷ ÏSfib, ÏSfib÷·KKb, Ïb√÷ Gı÷ #ÒK Zϸ ◊π®PZ Ïb√Zb÷ fiØ®. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ◊Ï ◊πSK÷ ◊π®PZ Ïb√÷ ◊Â
Æ˙ÏSfib #fi÷ ÏSfiƶEKb. #OπdP”¥®#b÷˙ÆŸ. ˙ÆŸOŸkb, ˙ÆŸPd‰b #fi÷ ◊b÷Zbfib ◊πSK÷ ◊π®PZ Ïb√Zb÷ fiØ®. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfib ◊πSK÷ #fi÷ ◊Ï «≥÷
˙ÆŸ¶jÏb. #b #OπdP”¥®#b÷fi® &◊Ïfi® ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. ◊πSK÷ ◊π®PZ Ïb√÷ Gı÷ #fi÷ Á“b÷› «¶fi÷ ◊πSK÷ ◊π®PZ Ïb√Zb÷ fiØ®. ◊ŸÏŸ¥fib #b
(330) ÆSK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ fibdÆSK, ‹Øb◊fib ÆSK, sÔKÆSK, ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏb÷ ”b÷K Gı÷. - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Z÷ gb÷Dıfib’c“Ø® Zøk Ø›
gb˙ÆSK. #bfi¶’c“Z ØbK Gı÷. ◊ «®\fi÷ Zøk Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «®\fi÷
(331) #bºP˙Á“b dZ˙bÍb#b÷fib Z◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“- gb÷Dıfib’c“Øb Zøk Á“Ï÷ Gı÷ ◊ ◊b÷Z÷ Zøk ØZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Z÷ ◊Â
&OπZ◊ ]b÷ÏZ◊ ÏÆPfiKŸ” (ÏÆSKbO) Z◊, PDıƒ÷§ÒsK ◊πPZƶT®fiZb. gb÷Dıfib’c“Ø® Zøk ØbK Gı÷. #fi÷ #ÒKfi÷ ◊ Zøk Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ #÷Á“ «¶fi÷fi÷
(332) ƶKd EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dfiƶKd ˙EfiƶKd, Zøk Á“ÏZb÷ fiØ®.
Á“bKƶdK #fi÷ &◊Á“ÏÂƶKd, SKbO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dfiSKbO, #ÒK Ï®Z÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ ◊b÷Zbfib
˙EfiSKbO, Á“bKSKbO #fi÷ &◊Á“Ï SKbO. #’Á>“EfiZb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Æc„“ÔK˙”bÏØ® #dŸÁ“db¶ P˙wbÆ &S◊≥ Á“v¶“ #fi÷ P˙wbÆ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“
Dı÷dÁ÷“ - dfi’Á>“EfiZb, ˙Efi #’Á>“EfiZb, Á“bK-#’Á>“EfiZb, &◊Á“Ï ◊ŸÏŸ¥ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ ◊b÷Zbfib Æc“ÔK˙”bÏØ® #dŸÁ“db¶ P˙wbÆ &S◊≥ Á“v“ ◊Â
#’Á>“EfiZb. Z÷d Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ #dŸÁ“db¶ P˙wbÆ &S◊≥ fiØ®
‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ : 2fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Á“Ïb÷ œÁ“Zb÷ ◊϶ZŸ P˙wbÆ Á“Ï˙bdb¶ ƸT ØbK Gı÷. Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ #dŸÁ“db¶ P˙wbÆ
‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ :3 &S◊≥ fiP” Á“Ï® œÁŸ¶“ #÷d P˙EbÏ÷ Gı÷ #fi÷ P˙wbÆ &S◊≥ Á“Ï® œÁ“Zb÷ ◊Â
(333) Ï÷√b#b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. ◊˙Zfi® Ï÷√b, ◊øΩ˙®fi® Ï÷√b, fiØ®. ◊ŸÏŸ¥fib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“ Gı÷ - Á“b÷› ◊b÷Z÷ P˙wbÆ &S◊≥
˙bTŸfi® Ï÷√b #fi÷, ◊b®fi® Ï÷√b. EbÏ Ï÷√b#b÷fi® Dı÷d A“b÷j EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“Ï® œÁ“Zb÷ ◊ fiØ®. ◊ŸÏŸ¥fib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“ Gı÷ - Á“b÷› ◊b÷Z÷
Gı÷. ◊˙Zfi® Ï÷√b Ædbfi, ◊øΩ˙®fi® Ï÷√b Ædbfi, ˙bTŸfi® Ï÷√b Ædbfi, P˙wbÆ Á“Ï÷ Gı÷ ◊ ◊Ïdb¶ P˙wbÆ &S◊≥ Á“Ï® œÁ÷“ fiP”. Á“b÷› ◊Ïdb¶ P˙wbÆ
◊b®fi® Ï÷√b Ædbfi. ◊˙Zfi® Ï÷√b Ædbfi A“b÷j Á“ÏfibÏ dÏ®fi÷ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ &S◊≥ Á“Ï® œÁ÷“ ◊ ◊b÷Z÷ P˙wbÆ Á“ÏZb÷ fiØ®. Á“b÷› ◊b÷Zbfib #fi÷ ◊Ïdb¶
ØbK Gı÷. ◊øΩ˙®fi® Ï÷√b Ædbfi A“b÷j Á“ÏfibÏ º˙ dÏ®fi÷ Z®K∂E Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ «≥÷db¶ P˙wbÆ ‹ØbP◊Z Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. Á“b÷› ◊b÷Zbfib #fi÷ ◊Ïdb¶ «≥÷db¶
ØbK Gı÷. ˙bTŸfi® Ï÷√bfi® Ædbfi A“b÷j Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ dfiŸÛK Kb÷Pfidb¶ P˙wbÆ ‹ØbP◊Z Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®.
&S◊≥ ØbK Gı÷. ◊b®fi® Ï÷√b Ædbfi A“b÷j Á“Ï˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷Pfidb¶ (335) ˙ø¨ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ - ◊‰KŸaZ, ◊ŸÛ◊KŸaZ,
&S◊≥ ØbK Gı÷. ¸TKŸaZ, GıbKbKŸaZ. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷ -
&c“Á“ (◊b®) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Á“c“db÷c“Á“, Ædbfi, √¶Dıfib÷c“Á“, Á“b÷› ◊b¶c“ “b˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi ”b÷K Gı÷. Á“b÷› ◊ŸÛ◊˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi ”b÷K
˙bTŸÁ“b÷c“Á“ œ…Tb÷c“Á“ #÷◊πdbÂ÷ gb˙ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ Á“c“db÷c“Á“ Gı÷. Á“b÷› ¸T˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi ”b÷K Gı÷. Á“b÷› GıbKb˙bÍb ˙ø¨fi® Ædbfi ”b÷K
Ædbfi #b’c“ Á“ddb÷c“Á“ Ædbfi gb˙ Ïb√˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ Gı÷.
ØbK Gı÷. Kb˙Z„ œ…Tb÷c„“Á“ Ædbfi gb˙ Ïb√˙b˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ c÷“˙Kb÷Pfidb¶ (336) gbÏ˙b”fi Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ EbÏ P˙•bd ‹ØT ”b÷K Gı÷.
&S◊≥ ØbK Gı÷. gbÏ˙b”Á“ dbOdb¶ EbTZb÷ ◊b÷Zbfib÷ #÷Á“ √¶gb ◊ÏØ® «®\ √¶gb &◊Ï gbÏ
(334) ◊¨® EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊¨® ‹˙Ïƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ v“◊ dˆÁ÷“ Gı÷. Z÷ ◊πØd ◊πÁ“bfib÷ P˙•bd Gı÷. dbOdb¶ Á“Kb¶K gbÏ dˆÁ“[ dT dˆ‰b’c“
Æ@db≥ fiØ® #÷Á“ ◊¨® v“◊ ƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ‹˙Ï Æ@◊≥ fiØ® #÷Á“ v“◊ SKbO Á“Ï÷ Z÷ «®\÷ P˙•bd dbOdb¶ fibOÁŸ“dbÏ ÆŸ◊ÂÁŸ“dbÏ #bc“®fib d¶’c“Ïdb¶
Æ@◊≥ ◊ Gı÷. #fi÷ ‹˙ÏÆ◊≥ ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊¨® ‹˙Ï@◊≥ ◊ fiØ® ÏbP‰ P˙•bd Á“Ï÷ Z÷ ‰®\÷ P˙•bd ≈Kb¶ Z÷ gbÏ ◊”b÷>Eb “˙bfib÷ ”b÷K SKb¶
Thanag/43
◊”b÷>Eb “®fi÷ «b÷\÷ Á“bKd dbÊ÷“ √gb ◊ÏØ® fi®E÷ &ZbÏ® fib√÷ Z÷ Eb÷Øb÷ (342) Kbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - Á“b÷› #÷Á“ Kbfi «Íc“b÷Ø® KŸaZ
P˙•bd. #b ◊πdbÂ÷ •dÂb÷◊bÆÁ“fi÷ dbÊ÷“ EbÏ P˙•bd ‹ØÍ Gı÷. Dı÷ ”b÷K #fi÷ ÆbdOπ®Ø® ◊ KŸaZ ”b÷K Gı÷, Á“b÷› Kbfi «Íc“Ø® KŸaZ Gı÷ ◊϶ZŸ
•dÂb÷◊bÆÁ“, œ®T˙πZ, OŸÂ˙πZ, P˙ÏdÂ, ◊πSKbpKbfi #fi÷ ◊b…¥jb÷◊˙bÆ, ÆbdOπ®Ø® #KŸaZ Gı÷, #÷Á“ Kbfi «Íc“b÷Ø® ÏP”Z Gı÷. #fi÷ ÆbdOπ®Ø® ÆP”Z
Á“Ï÷ Gı÷ Z÷#÷Á“ ◊πÁ“bÏfib÷ P˙•bd Gı÷. ÆbdbPKÁ“ #Ø˙b c÷“œb˙ObPœÁ“fi÷ Æ@KÁ„“ Gı÷. #÷Á“ Kbfi #KŸaZ «Íc“b÷Ø® ÏP”Z ”b÷K Gı÷. #fi÷ ÆbdOπ®Ø® ÏP”Z ”b÷K
Ï®Z÷ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ «®\ P˙•bd Gı÷. #b≤“d, Eb…c“Æ, ◊ˆPÂdb #fi÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T E÷. Á“b÷› ◊Ÿv“¥ jfib’c“Ø® KŸaZ Gı÷
#db˙‹Kbfi® PZPØdb¶ ◊b…¥j˙πZfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ ‰®\÷ P˙•bd Gı÷. dÏ #fi÷ ÆdŸPEZ #fiŸ{“bfiØ® KŸaZ Gı÷ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ jfib’c“Ø® KŸaZ Gı÷. ◊϶ZŸ
fiºÁ“ #b˙Zb¶ #b”bÏ-◊b®fib÷ ◊πSKbpKbfi Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ døSKŸfi® #bÁ“b¶¨b ÆdŸPEZ #fiŸ{“bfiØ® ÏP”Z Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfib’c“Ø® ÏP”Z Gı÷. ◊϶ZŸ &PEZ
P˙fib ◊bc“◊b÷◊Odfi ƶØbÏb÷ Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ Eb÷Øb÷ P˙•bd Gı÷. #fiŸ{“bfiØ® KŸaZ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfib’c“Ø® ÏP”Z Gı÷ #fi÷ &PEZ #fiŸ{“bfiØ®
(337) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥b÷ Á“”÷T Gı÷. &’c“Zb÷’c“Z - dfiŸÛKDıÒddb¶ ÏP”Z Gı÷.
◊ &’c“Z (dø∞) #fi÷ #bOÍ ◊ &’c“Z (ÆŸ√®), &’c“Zb‹ZPdZ - Kbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ Kbfi ˙ø¥gb’c“Ø® KŸaZ Gı÷ #fi÷
dfiŸÛKDıÒddb¶ &’c“Z (Ædø∞) ◊ #bOÍ (cŸ“OPZdb¶ Dı˙bØ®) &c“K fiP”. ÆŸÒc“ÏbÁ“bÏ Gı÷ œ÷¥ ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ
#‹ZPdZb÷’c“Z - Á“b÷› #P” &’c“Z fiØ®. ◊϶ZŸ ◊Gı® #bObd® g˙db¶ &’c“Z ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi #b’c“Ø® Æ@◊≥ Gı÷ #fi÷ ÆŸÒc“Ï Gı÷ œ÷¥
(Ædø∞) #‹ZPdZb‹ZPdZ - dfiŸÛK DıÒddb¶ ◊ &’c“Z fiP” #fi÷ #bOÍ ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. Kbfi EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-#÷Á“ Kbfi
◊ &’c“Z fiP”. KŸaZ Gı÷ (˙ø¥gb’c“Ø® KŸaZ Gı÷) #fi÷ Z÷fi® œb÷gb ÆŸÒc“Ï Gı÷ œ÷¥ ‰Â gb¶Ob
(338) KŸ‘d EbÏ Á“mb Gı÷ - Áø“ZKŸ‘d #÷Á“ #÷˙® ƶpKb Dı÷fi÷ ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ jfiØ®
EbÏØ® gb¶O® c÷“˙b ◊Ï œ÷¥ EbÏ Ï”÷. zKb÷Dı #÷Á“ #÷˙® ƶpKb Dı÷fi÷ ‰ÂØ® KŸaZ Gı÷ #fi÷ Z÷fi® œb÷gb KŸaZ Gı÷. œ÷¥ ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b.
gb¶O® c÷“˙b ◊Ï œ÷¥ ‰Â Ï”÷. fb◊Ï #÷Á“ #÷˙® ƶpKb Dı÷fi÷ «÷Ø® gb¶O® c÷“˙b ˙b”fi EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ˙b”fi «÷Æ˙bfi® ÆbdOπ®Ø® KŸaZ Gı÷
◊Ï œ÷¥ «÷ Ï”÷. Á“VKb÷Dı #÷Á“ #÷˙® ƶpKb Dı÷fi÷ #÷Á“Ø® gb¶O® c÷“˙b ◊Ï œ÷¥ #fi÷ ˙÷O KŸaZ Gı÷. #÷Á“ ˙b”fi «÷Æ˙bfi® ÆbdOπ®Ø® KŸaZ Gı÷ ◊ ˙÷O KŸaZ
#÷Á“ Ï”÷. fibÏÁ“ º˙b÷fi÷ EbÏ KŸ‘d Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ 24 c¶“ “Á“˙Z®| º˙b÷fib EbÏ fiØ®. #÷Á“ ˙b”fi ÆbdOπ®Ø® KŸaZ fiØ® ◊϶ZŸ ˙÷O KŸaZ Gı÷. #÷Á“ ˙b”fi
KŸ‘d Gı÷. «÷Æ˙bfi® ÆbdOπ®Ø® KŸaZ ◊ fiØ® #fi÷ ˙÷OKŸaZ ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷
(339) œˆÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-¨dbœˆÏ, Z◊œˆÏ, c“bfiœˆÏ, ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - #÷Á“ jfi jbÒK ƶ◊≥ #fi÷ &SÆb”® Gı÷. #÷Á“ jfi
KŸ∞œˆÏ ¨dbœˆÏ #’Ï”¶Z gO˙¶Z Gı÷, Z◊œˆÏ #ÂObÏ ”b÷K Gı÷, c“bfiœˆÏ jbÒK ƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ #fiŸSÆb”® Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ &SÆb”® Gı÷ ◊϶ZŸ jfi jbÒK
˙…•d c÷“˙ Gı÷, #fi÷ KŸ∞œŸÏ ˙bÆŸc÷“˙ ”b÷K Gı÷. Æ@◊≥ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi jbÒK Æ@◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ &SÆb”® ◊Â
(340) ◊Ÿv“¥ ˙O EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ DıdÁ÷“-Á“b÷› ◊Ÿv“¥ œÏ®Ï ÁŸ“T fiØ®. Kbfifib EbÏ Æˆ‰b÷fi® Ædbfi KŸ‘Kfib EbÏ Æˆ‰b÷ ◊ Á“”÷˙b #÷ Ï®Z÷
ÆdøP∞ #b’c“Ø® &·E #fi÷ &·E #Pg◊πbK˙bÍb÷ ◊ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® Eb…g¶O® ◊ \Â˙®.
œÏ®Ï ÁŸ“T ÆdøP∞Ø® &·E ◊ fi®E #Pg◊πbK˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ÆbÏPØ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ÆbÏØ® ÏØfib #wb÷ \÷ ÷“ Gı÷. ◊϶ZŸ GŸıÊ“b
œÏ®Ï ÁŸ“T ÆdøP∞Ø® ”®fi ◊ &·E P˙EbÏ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. Á“b÷› ◊Ÿv“¥ œÏ®Ï Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ÆbÏPØ ÏØØ® #wb÷fi÷ GŸıÊ“b Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ \÷ “Zb÷ fiØ®. #÷Á“
ÁŸ“T ÆdøP∞Ø® ◊ ”®fi #fi÷ #b…c“bKb’c“ OŸÂb÷Ø® ◊ ”®fi Gı÷. ÆbÏPØ ÏØdb¶ #wb÷ \÷ ÷“ Gı÷ #fi÷ GŸıÊ“b Á“Ï÷ Gı÷ #÷Á“ ÆbÏPØ ÏØdb #wb÷fi÷
(341) #ÆŸÏÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷fi÷ EbÏ T÷LKb#b÷ ”b÷K Gı÷ - Áø“ÛÂT÷LKb, \÷ “Zb÷ fiØ® #fi÷ GŸıÊ“b ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷ ◊πdb ◊Ÿv“¥ (•dÂ) EbÏ
fi®TT÷LKb, Á“b◊b÷ZT÷LKb, #fi÷ Z÷\÷T÷LKb. #÷ ◊πdbÂ÷ œ÷¥ g˙fi˙bÆ® c÷“˙b÷fi® ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ •d Á“b÷› ÔK§aZfi÷ ƶdK Æbjfibdb¶ \÷ ÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ
◊øΩ˙®Á“bK #◊Á“bK ˙fi‹◊PZÁ“bK ZØb Æ˙ ˙bÂÔK¶ZÏb÷fi÷ EbÏ T÷LKb#b÷ ”b÷K #PZEbÏb÷Ø® dŸaZ Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ •d ƶKd®fi÷ #PZEbÏb÷ dŸaZ Á“Ï÷ Gı÷
Gı÷. ◊϶ZŸ ƶKd Æbjfibdb¶ \÷ “Zb÷ fiØ®. #÷Á“ •d ƶKd®fi÷ #PZEbÏb÷ dŸaZ Á“Ï÷
Thanag/44
Gı÷ ◊϶ZŸ ƶKd Æbjfibdb¶ \÷ “Zb÷ Ø®. #÷Á“ •d ƶKd®fi÷ Æbjfibdb¶ \÷ ÷“ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷ - djŸÏ #b¶«Íb Ædbfi Dı÷ #bEbK ”b÷K Gı÷, Z÷ djŸÏ
◊ Gı÷ #fi÷ #PZEbÏb÷Ø® dŸaZ ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ •d ƶKd®fi÷ Æbjfibdb¶ #b¶«Íb Ædbfi Dı÷ #bEbK ”b÷K Gı÷, Z÷ djŸÏ gb¥® #fi÷ &◊œb¶Z ”b÷K Gı÷,
\÷ “Zb÷ ◊ fiØ® #fi÷ #PZEbÏb÷Ø® dŸaZ ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. djŸÏ sb¨ Ædbfi Dı÷ #bEbK Gı÷, Z÷ #PjÁ“ djŸÏgb¥® #fi÷ #PjÁ“ &◊œb¶Z
#w EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - Á“b÷› #w ◊Tb KŸaZ ◊ Gı÷ #fi÷ ”b÷K Gı÷, djŸÏ sb¨ Ædbfi Dı÷ #bEbK Gı÷, Z÷ #PjÁ“ djŸÏgb¥® #fi÷ #PjÁ“
˙÷O KŸaZ ◊ Gı÷. Kbfifib ƈ‰b÷fi® Ædbfi #wfib EbÏ Æˆ‰b÷ Á“”÷˙b #fi÷ &◊œb¶Z ”b÷K Gı÷. djŸÏ cˆ“j Ædbfi Dı÷ #bEbK Gı÷, Z÷ #SKPjÁ“ djŸÏ gb¥®
◊Ÿv“¥Æˆ‰ ◊ ◊ˆ˙˙Z Á“”÷˙b. #wfib EbÏ Æˆ‰b÷fi® Ædbfi ”§‹Zfib EbÏ Æˆ‰b÷ #fi÷ #SKPjÁ“ &◊œbÒZ ”b÷K Gı÷. djŸÏ œÁ“Ïb Ædbfi Dı÷ #bEbK Gı÷. Z÷
Á“”÷˙b #fi÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Gı÷ Z÷fib EbÏ gb¶Ob ”‹Z® Ædbfi &ZbÏ˙b. #PjÁ“Zd djŸÏ gb¥® #fi÷ #PjÁ“Zd &◊œbÒZ ”b÷K Gı÷ - ◊Ÿv“¥fib EbÏ
KŸ‘KEEb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #÷Á“ #w dbOdb¶ EbT÷ Gı÷ ◊϶ZŸ &ÒdbOdb¶ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfi® Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ «®\fi® Æ÷˙b fiØ® Á“ÏZb÷
fiØ® EbTZb÷. #÷Á“ #w &ÒdbOdb¶ EbT÷ Gı÷. #÷Á“ #w dbOdb¶ ◊ fiØ® Z÷ #bÍÆŸ #Ø˙b v“¨ ◊πÁø“PZ˙bÍb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «®\fi® Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ
EbTZb÷ #fi÷ &ÒdbOdb¶ ◊ fiØ® EbTZb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ fib EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊b÷Zbfi® fiØ® Á“ÏZb. Z÷ ◊Ïb÷◊Á“bÏ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfi® Æ÷˙b ◊ Á“Ï÷ Gı÷.
Gı÷. - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶKd dbOdb¶ EbT÷ Gı÷ ◊϶ZŸ &ÒdbOdb¶ fiØ® EbTZb÷ #fi÷ «®\fib ◊ Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ ÔK˙”bÏÁŸ“œT. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊b÷Zbfi® Æ÷˙b
«bÁ“[fib ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. ◊ fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ «®\Ø® Æ÷˙b Á“Ïb˙Zb÷ ◊ fiØ® Z÷ ºfiÁ“V◊®dŸPfi.
◊ŸÛ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“ - #÷Á“ ◊ŸÛ◊ ÆŸ¶c“Ï Gı÷ ◊ ƟO¶j EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «®\fi® Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ
fiØ® #÷Á“ ◊ˆÛ◊ ÆŸO¶j® Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï fiØ®. #÷Á“ ◊ŸÛ◊ ÆŸ¶c“Ï ◊ Gı÷ #fi÷ «®\ ◊bÆ÷Ø® ◊b÷Zbfi® Æ÷˙b Á“Ïb˙Zb÷ fiØ® Z÷ Pfi‹◊ø”®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «®\
ÆŸO¶j ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÛ◊ ÆŸ¶c“Ï ◊ fiØ® #fi÷ ÆŸO¶j®Z ◊ fiØ®. #÷ ◊bÆ÷Ø® Æ÷˙b Á“Ïb˙÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ‹˙K¶ Æ÷˙b Á“ÏZb÷ fiØ® Z÷ Ïb÷O® Kb #bEbK. #÷
◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ÆŸ¶c“Ï Gı÷ ◊϶ZŸ Æc“bEbÏ® fiØ®. œ÷¥ ◊Ÿv“¥ «®\fi® Æ÷˙b Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ «®\Ø® Æ÷˙b Á“Ïb˙÷ Gı÷. ‹ØP˙ÏÁ“V◊®dŸPfi.
‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z Á“”÷˙b. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ \PZƶ◊≥ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «®\fi® Æ÷˙b Á“ÏZb÷ fiØ® #fi÷ «®\Ø® Æ÷˙b Á“Ïb˙Zb÷ ◊ fiØ®
(&Îd dbZø ◊¨˙bÍb) Gı÷ ◊϶ZŸ ÁŸ“Tƶ◊≥ (&Îd P◊Zø ◊¨˙bÍb) fiØ®. Z÷ ºfiÁ“V◊® dŸPfi.
#÷Á“ ÁŸ“Tƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ \PZƶ◊≥ fiØ®. #÷Á“ \PZƶ◊≥ Gı÷ #fi÷ ÁŸ“Tƶ◊≥ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷d Á÷“- ◊Ÿv“¥ Á“bK Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ dbfi fiØ®
◊ Gı÷. #÷Á“ \PZƶ◊≥ fiØ® #fi÷ Áˆ“Tƶ◊≥ ◊ fiØ®. Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dbfi Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ Á“bK Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Á“bK Á“Ï÷
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“mb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ \PZƶ◊≥ Gı÷. #fi÷ dbfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Á“bK ◊ fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ dbfi ◊Â
Gı÷. ◊϶ZŸ «Tƶ◊≥ fiØ®, Kb˙Z„ #÷Á“ \PZƶ◊≥ ◊ fiØ® #fi÷ «Tƶ◊≥ fiØ® Á“ÏZb÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶOπ” Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷.
◊ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ \PZ #fi÷ v“◊, \PZ #fi÷ •ŸZ, \PZ #fi÷ œ®, ◊ dbfiÁ“Ï fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶOπ” Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb÷ fiØ®, #fi÷ dbfiÁ“Ï
\PZ #fi÷ Eb’ωfi÷ T›fi÷ «jbfib EbÏ EbÏ g¶Ob÷ Á“”÷˙b÷ \÷›#÷. #b Dı ◊ fiØ®. ◊ dbfiÁ“Ï fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶOπ” Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷.
◊πdbÂ÷ ÁŸ“T #fi÷ «Tfib. ÁŸ“T #fi÷ v“◊fib. ÁŸ“T #fi÷ •ŸZfib, ÁŸ“T #fi÷ #fi÷ dbfiÁ“Ï Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶOπ” Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙˙bÍb÷ fiØ® #fi÷ dbfiÁ“Ï
œ®Tfib, ÁŸ“T #fi÷ Eb’ωfib ◊ EbÏ EbÏ #bTb◊Á“b÷ Á“”÷˙b. #b Dı ◊πdbÂ÷ ◊ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ (•dÂ) OÂfi÷ dbÊ÷“ #b”bÏb’c“fib÷ ƶOπ” Á“Ï÷ Gı÷ ◊Â
- «T #fi÷ v“◊fib, «T #fi÷ •ŸZfib, «T #fi÷ œ®Tfib, «T #fi÷ dbfi Á“ÏZb÷ fiØ®. Kb˙Z„#÷Á“ ◊Ÿv“¥ OÂfi÷ dbÊ÷“ ƶOπ” fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷
Eb’ωfi÷ T›fi÷ EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. #b Dı ◊πdbÂ÷ v“◊ #fi÷ •ŸZfib, v“◊ #Pgdbfi ◊ fiØ® Á“ÏZb÷.
#fi÷ œ®Tfib, v“◊ #fi÷ Eb’ωfib EbÏ EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. #b Dı÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ Pfic“b÷|¥ ÆbjŸ
•ŸZ #fi÷ Eb’ωfib EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b. #b ◊πdbÂ÷ œ®T #fi÷ Eb’ωfib ÆdbEbÏ®fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï® OÂfi® œb÷gb ˙jbÏ÷ Gı÷ ◊ dbfi Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“
EbÏ #bTb◊Á“ Á“”÷˙b #÷d Æ˙dÍ®fi÷ #÷Á“˙®Æ g¶O Á“”÷˙b \÷›#÷. ◊Ÿv“¥ dbfi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ OÂfi® œb÷gb ˙jbÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OÂfi®
¸Ífib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷. Dı÷d Á÷“-#bdTÁ“ Dı÷˙Ÿ djŸÏ. #bEbK ◊ EbÏ œb÷gb ◊ ˙jbÏ÷ Gı÷ #fi÷ dbfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OÂfi® œb÷gb ◊Â
Thanag/45
fiØ® ˙jbÏZb÷ #fi÷ dbfi ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ fiØ®.
OÂfi® œb÷gb ◊ fiØ® ˙jbÏZb÷ #fi÷ dbfi ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ PfiOπÒØ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ PfiOπÒØ c“®¨bdb¶ ≈K÷{“ ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ
◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ OÂfi® œŸP∞ Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ dbfi fiØ® Á“ÏZb÷, «bÁ“[fib d”b◊b◊ Á“d #fi÷ d”b◊b◊ PA“Kb Á“Ï÷ Gı÷. aKbÏ÷K #bZb◊fib T÷Zb÷ fiØ® #fi÷
‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙b. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆbjŸ˙÷¥ Gıb÷ ÷“ ◊b¶E ÆPdPZ#b÷fiŸ¶ ◊bTfi ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. Z÷Ø® Z÷ jdfib÷ #bÏbjÁ“ fiØ®.
Gı÷ ◊϶ZŸ Eb’ω jd Gıb÷ “Zb÷ fiØ® #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Eb’ωjd Gıb÷ ÷“ Gı÷. ◊϶ZŸ #÷Á“ PfiOπÒØ c“®¨bdb¶ ≈K÷{“ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b◊ Á“d #fi÷ ◊b◊ PA“Kb Á“c“® ◊Â
ÆbjŸ˙÷¥ Gıb÷ “Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆbjŸ ˙÷¥ ◊ Gıb÷ ÷“ Gı÷ #fi÷ Eb’ωjd Á“ÏZb÷ fiØ®. #bZb◊fib T÷ Gı÷ #fi÷ ÆPdPZ#b÷fiŸ¶ ◊bTfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷
◊ Gıb÷ ÷“ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆbjŸ ˙÷¥ ◊ fiØ® Gıb÷ “Zb÷ #fi÷ Eb’ωjd ◊ jdfib÷ #bÏbjÁ“ Gı÷. #÷Á“ PfiOπ∂Ø c“®¨bdb¶ fibfib Gı÷ ◊϶ZŸ #b÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb÷
fiØ® Gıb÷ “Zb÷. fiØ® Z÷Ø® Z÷ jdfib÷ #bÏbjÁ“ fiØ®. #÷Á“ PfiOπÒØ c“®¨bdb¶ fibfib Gı÷. ◊϶ZŸ Á“c“®
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“:-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ (•dÂ) Æ˙∏-jd fi÷ ◊b◊ Á“d #fi÷ ◊b◊ PA“Kb Á“ÏZb÷ fiØ® #bZb◊fib T÷ Gı÷. #fi÷ ÆPdPZ#b÷fiŸ¶
Gıb÷ ÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ OÂfi® dKbc“bfi÷ Gıb÷ “Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Æ˙∏Á“PØZ jdfi÷ ◊bTfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷ jdfib÷ #bÏbjÁ“ ”b÷K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷
Gıb÷ “Zb÷ fiØ® ◊϶ZŸ OÂfi® dKbc“bfi÷ Gıb÷ ÷“ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Æ˙∏Á“PØZ jd ◊ PfiOπÒØ®#b÷, ZØb •b˙Á“b÷, #fi÷ •bP˙Á“b#b÷fib ◊ gb¶Ob Á“”÷˙b.
Gıb÷ ÷“ #fi÷ OÂfi® dKbc“bfi÷ ◊ Gıb÷ ÷“ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Æ˙∏Á“PØZ jd ◊ (343) •dÂb÷◊bÆÁ“fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - dbZbP◊Zb Ædbfi gb›
fiØ® Gıb÷ “Zb÷ #fi÷ OÂfi® dKbc“bfi÷ ◊ fiØ® Gıb÷ “Zb÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Ædbfi Pd‰ Ædbfi #fi÷ œb÷aKÆdbfi. •dÂb÷◊bÆÁ“fib fi®E÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ
”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥fi÷ jd P◊πK Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷ jddb¶ W∑“ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“ Gı÷ - #Ï®ÆbÆ-dbfi ◊ZbÁ“bÆdbfi ‹ØbŸÆdbfi Z®I Á“b¶Ê“bfi®
jddb¶ W∑“ Gı÷. ◊϶ZŸ jdP◊πK fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jdP◊πK ◊ Gı÷ #fi÷ Z÷ Ædbfi.
jddb¶ W∑“ ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Gı÷ fi÷ jd P◊πK ◊ fiØ® #fi÷ Z÷ jddb¶ (344) gO˙bfi d”b˙®Ïfib Dı÷ •dÂb÷◊bÆÁ“b÷ Æb…jdÁ“V◊fib #ÏŸÂbg
W∑“ ◊ fiØ®. P˙dbfidb¶ &S◊≥ ØKb Gı÷, Z÷dfi® EbÏ ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ Gı÷.
#bEbK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ #bEbK ’c“¨b #b◊÷ Gı÷ ◊϶ZŸ (345) c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙Zb dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ #b˙˙b ›·Gı÷
d”b˙πZb÷fi® ◊πPZ∏b fiØ® Á“Ïb˙Zb. #÷Á“ #bEbK d”b˙πZb÷fi® ◊πPZ∏b Á“Ïb˙÷ Gı÷ Gı÷ ◊϶ZŸ EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® Z÷ #b˙® œÁ“Zb fiØ®. Dı÷d Á÷“-c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥
◊϶ZŸ c“®¨b c÷“Zb fiØ®. #÷Á“ #bEbK c“®¨b ◊ #b◊÷ Gı÷ #fi÷ d”b˙πZ ◊ ØK÷T #÷Á“ c÷“˙Zb ’c“ÔKÁ“bd-gb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ, Oø∞, «∞ #fi÷ #bÆaZ Ø›
jbÏ Á“Ïb˙÷ Gı÷ #÷Á“ #bEbK c“®¨b #b◊Zb fiØ® #fi÷ d”b˙πZ jbÏ \K Gı÷ Z÷Ø® dfiŸÛKfib Á“bdgb÷Ob÷fi÷ #bc“ÏØ® \÷Zb÷ fiØ®. •÷{“ dbfiZb÷ fiØ®.
Á“Ïb˙Zb fiØ®. #bEbK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-Á“b÷› #bEbK ±o÷œÁ“bEbK Gı÷ ◊϶ZŸ dbfi˙®fib Á“bdgb÷Ob÷Ø® dfi÷ Á“b÷› Tbg fiØ® #÷˙b÷ Pfi_K Á“Ï® T÷ Gı÷ dfi÷
˙bEfibEbK ”b÷Zb fiØ®. #÷Á“ #bEbK #bOdb÷fiŸ¶ #µKKfi Á“Ïb˙÷. ◊϶ZŸ PœÛK dbfi˙®fib Á“bdgb÷O dÍ÷ #÷˙® Á“bdfib ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. #fi÷ dfiŸÛKfib
fi÷ #bOd ∏bfi Á“Ï˙b Kb÷‘K fi «Zb˙÷. #÷Á“ #bEbK PœÛKfi÷ #bOd ∏bfi Á“bdgb÷Ob÷fi÷ &◊gb÷O Á“ÏŸ¶ #÷˙b÷ P˙Á“V◊ ◊ Z÷ Á“ÏZb÷ fiØ®. c÷“˙Tb÷Á“db¶
dbÊ÷“ Kb÷‘K ◊ «fib˙÷ Gı÷ #fi÷ ˙bEfib ◊ #b◊÷ Gı÷. #÷Á“ #bEbK; fi ZSÁ“bT &S◊≥ ØK÷T fi˙b÷ c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ-Kb˙Z„ #bÆaZ
PœÛKfi÷ Kb÷‘K «fib˙÷ Á÷“ fi ˙bEfib #b◊÷. Ø› \K Gı÷. Z÷Ø® Z÷fib÷ dfiŸÛKg˙ ◊πSK÷fib÷ ◊π÷d c÷“˙Tb÷Á“ ◊πSK÷fib ◊π÷ddb¶
#ÒZ÷˙bÆ® EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷. #÷Á“ ◊π˙bDıfibÒZ÷˙bÆ® ◊϶ZŸ ƶA“bZ Ø› \K Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷Tb÷ fi˙b÷ c÷“˙Zb ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶
&◊‹ØbP◊Z PœÛK fiØ®. #÷Á“ &◊‹ØbP◊Z PœÛK Gı÷ ◊϶ZŸ ◊π˙πPDıZ PœÛK dˆ§·GıZ-Kb˙Z„ #bÆaZ Ø› \K Gı÷. Z÷Ø® Z÷fib dfidb¶ #÷ P˙Á“V◊ #b˙÷ Gı÷
fiØ®. #÷Á“ ◊π˙πPDıZ PœÛK ◊ Gı÷ #fi÷ &◊‹ØbP◊Z ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊π˙πPDıZ Á÷“ ”¶y ”dÂb¶ Dı›œ #Ø˙b #÷Á“ dŸ”`Z ◊Gı® Dı›œ. #bd P˙EbÏ Á“ÏZb¶ Á“ÏZb¶
PœÛK ◊ fiØ® #fi÷ &◊‹ØbP◊Z ◊ fiØ®. PœÛK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ Tb¶«b÷ ÆdK ÔKZ®Z Ø› \K Gı÷. SKb¶ ÆŸj®db¶ Z÷fib dbZbP◊Zb #b’c“
&o÷œÁ“bÒZ÷˙bÆ® Gı÷ ◊ ˙bEfibÒZ÷˙bÆ® fiØ®. #÷Á“ ˙bEfibÒZ÷˙bÆ® Gı÷ ◊ ƶ«¶j®#b÷ Á“bÍjd ◊bd® OKb Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙Zb ’c“ÔK
&o÷œÁ“bÒZ÷˙Æ® fiØ®. #÷Á“ &o÷œÁ“bÒZ÷˙bÆ® ◊ fiØ® #fi÷ ˙bEfibÒZ÷˙bÆ® ◊ Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ-Kb˙Z„-#bÆaZ Ø› \K Gı÷. Z÷fi÷ dfiŸÛK Tb÷Á“fi® O¶j
Thanag/46
#dfib÷∏ TbO÷ Gı÷. Á÷“dÁ÷“ dfiŸÛK Tb÷Á“fi® cŸ“O∂j 400-500 Kb÷Dıfi ÆŸj® Zb÷ Z÷ dbfiPÆÁ“ cŸ“P˙Ubdb¶ jdP˙◊Ï®Z P˙EbÏb÷Ø® PfiOπ∂Ø ◊π˙Efidb¶ #•∞b,
¸÷TbK÷T® ”b÷K Gı÷. Z÷Ø® Z÷ cŸ“O∂jfi÷ Á“bÏÂ÷ #b˙Zb fiØ®. #◊πZ®PZ #ÏŸPE Ïb√˙b ◊Ï •dÂfiŸ¶ dfi Æc“b P˙P˙j P˙¥Kb÷ ◊π˙øÎ ØbK
c÷“˙Tb÷Á“db¶ ZSÁ“bT &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ dfiŸÛKb÷db¶ #b˙˙b ›·Gı÷ Gı÷ #fi÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷ jdgπÕ“ Ø› \K Gı÷, Z÷ ◊πØd cŸ“:√œNKb Gı÷. «®º cŸ“:√œNKb,
#b EbÏ Á“bÏÂb÷ #÷ #b˙® œÁ÷“ Gı÷. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØZb c÷“˙Zb ’c“ÔK Á“bd #÷Á“ ÔK§aZ dŸ¶’ “Z Ø› Kb˙Z„-◊π˙πPDıZ Ø› ◊b÷Zbfi÷ Dı÷ #b”bÏb’c“ ◊πbk Gı÷
gb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ Kb˙Z„ #bÆaZ fiØ® ØZb÷. Z÷fib dfidb¶ #÷˙b÷ P˙Á“V◊ Z÷Ø® ƶZŸÕ“ fiØ® ØZb÷ #fi÷ «®\fi÷ Dı÷ #b”bÏb’c“ ◊πbk Gı÷ Z÷fi® ›·Gıb Á“Ï÷ Gı÷.
#b˙÷Gı÷ Á÷“ - dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ dbÏb #bEbK Gı÷, &◊bµKbK Gı÷, ◊π˙ZÁ“ Gı÷, #÷˙b •dÂfiŸ¶ dfi P˙P˙j P˙¥Kb÷db¶ gd÷ Gı÷. Z÷Ø® jdgπÕ“ Ø› \K Gı÷ #b
‹ØP˙Ï Gı÷, O® Gı÷, OÂjÏ Gı÷, #fi÷ OÂb˙·Gı÷c“Á“ Gı÷. Z÷dfib ◊πgb˙Ø® «®º cŸ“:√œNKb. ‰®º cŸ“:√œNKb, #÷Á“ ÔK§aZ dŸ¶’ “Z Ø› Kb˙Z„-◊π˙πPDıZ
dfi÷ #b ’c“ÔK c÷“˙≠“P∞, ’c“ÔK c÷“˙UŸPZ #b’c“ T¯j Ø›, ◊πbk Ø› #fi÷ Æbd÷ Ø› dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fi-Kb˙Z„-#PgTb¥b Á“Ï÷ Gı÷. Z÷
#b˙® Gı÷. Z÷Ø® ”y¶ #”®>Ø® dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ Dı› Z÷dfi÷ ˙¶c“fi Á“ÏŸ¶ Kb˙Z„ Z÷dfi® •dÂfiŸ¶ dfi Æc“b P˙P˙j P˙¥Kb÷db¶ gd÷ Gı÷, Z÷Ø® Z÷ jdgπÕ“ ØbK Gı÷, Z÷
◊KŸ◊bÆfib Á“ÏŸ¶. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ Kb˙Z„ ‰®\ cŸ“:√œNKb Gı÷. Eb÷Ø® cŸ“:√œNKb, #÷Á“ ÔK§aZ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷-Kb˙Z„-
#bÆaZ fiØ® ØZb÷. Z÷fib dfidb¶ P˙Á“V◊ #b˙÷ Gı÷ Á÷“ dfiŸÛK g˙db¶ ∏bfi® ◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ #÷d P˙EbÏ÷ Gı÷ Á÷“ ”¶y Oπ”‹Øb˙bÆdb¶ ”Zb÷ SKbÏ÷ dbPTœ, dc“fi
#Ø˙b cŸ“ÛÁ“Ï Z◊ Á“Ï˙b˙bÍb Z◊‹˙® Gı÷ Z÷ gO˙ÒZb÷fi® ˙¶c“fib Á“ÏŸ¶ Kb˙Z„- ‹fibfi, #b’c“ PfiKd®Z Á“ÏZb÷ ”Zb÷ ≈KbÏØ® ”y¶ ◊π˙πPDıZ Ø› OKb÷ GŸı¶ SKbÏØ®
◊KŸ◊bÆfib Á“϶Ÿ. c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dˆ§·GıZ dbPTœ dc“fi ‹fibfi #bc“® Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®, #÷ ◊πdbÂ÷ dbPTœ #b’c“fi®
Kb˙Z„-#bÆaZ fiØ® ØZb÷ #fi÷ Z÷fib dfidb¶ #÷˙b÷ P˙Á“V◊ #b˙÷ Gı÷ Á÷“ dfiŸÛK ›·Gıb-Kb˙Z„ #PgTb¥b Á“Ï÷ Gı÷ Z÷fiŸ¶ dfi P˙P˙j P˙¥Kb÷db¶ gd÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷
g˙db¶ dbÏb dbZb, P◊Zb, gb›, «÷fi ◊ˆ‰˙jˆ #b’c“ Gı÷. Z÷fi® Æd®◊ \&À ƶKdgπÕ“ ØbK Gı÷, Z÷ Eb÷Ø® cŸ“:√œNKb Gı÷.
#fi÷ Z÷fi÷ «Zb˙Ÿ¶, Á÷“ dfi÷ #b˙® ’c“ÔK ≠“P∞ #fi÷ c÷“˙UŸZ® ◊πbk Ø› Gı÷. ÆŸ√œNKb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ Dı÷dÁ÷“-◊πØd ÆŸ√œNKb, #÷Á“ ÔK§aZ
c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ØK÷T c÷“˙ ’c“ÔK Á“bdgb÷Ob÷db¶ dŸ§·GıZ-Kb˙Z„ #bÆaZ fiØ® dŸ¶’ “Z Ø› Oø”‹Øb˙bÆfib÷ SKbO Á“Ï® ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷. Z÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efidb¶
ØZb÷. Z÷fib dfidb¶ #÷ P˙Á“V◊ #b˙÷ Gı÷, Á÷“ dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ dbÏb Pd‰b÷ Gı÷, œ¶Á“b, Á“b¶¨b, P˙PE’Á“SÆb Á“ÏZb÷ fiØ®. g÷c“ Ædb◊≥ #÷ Á“TŸ¥ Ædb◊≥ ØZb÷
Æ”bKÁ“ Gı÷, Æ√b Gı÷, Æb¶OPZÁ“ Gı÷, Z÷ #fi÷ d÷> ◊Ï‹◊Ïdb¶ ƶÁ÷“Z Á“Kb÷| Gı÷. fiØ®. #÷˙¶ #b Ï®Z÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efidb¶ Pfi:œ¶§aZ, Pfi:Á“b¶P¨Z ”b÷˙bfi÷ Á“bÏÂ÷
˙Efi #b¡KŸ¶ Gı÷ Á÷“ Dı÷ ◊”÷Tb c÷“˙Tb÷Á“ \K Z÷ «®\fi÷ ◊πPZ«b÷j c÷“˙b #b˙÷. •∞b ◊πZ®PZ-ÏŸPE Ïb√÷ Gı÷. #b Ï®Z÷ Dı÷fi÷ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efidb¶ •∞b ◊πZ®Z ÏŸPE
(346) Tb÷Á“b÷db¶ #÷Ê“T÷ Tb÷Á“fib #dŸÁ“ gbOdb¶ EbÏ Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ ØK÷T Gı÷ Z÷ ◊b÷Zbfib dfifi÷ §‹ØÏ Ïb√® œÁ÷“ Gı÷. Od÷ Z÷ P˙¥Kb÷db¶ gd˙b
#¶jÁ“bÏ ÔKb◊® \K Gı÷. PDıfi÷Òs c÷“˙fib Pfi˙b Á“bÍ÷, #”∂Z◊π∏Ÿk jd TŸk c÷“Zb÷ fiØ® #fi÷ jdgπÕ“ ØZb÷ fiØ®. Z÷ ◊πØd ÆŸ√œNKb. «®º ÆŸ√œNKb
Ø˙b ◊Ï ◊ˆ˙b÷|fiŸ¶ ∏bfi fiÕ“ Ø˙b ◊Ï, («bc“Ï) #§‘fi fi Ï”÷˙b ◊Ï. EbÏ Á“b÷› ◊ŸÏŸ¥ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z ◊π˙πPDıZ
Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ Tb÷Á“db¶ &Ub÷Z ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - PDıfi÷Òs c÷“˙fib DıÒK ÆdK÷. Ø›fi÷ ‹˙K¶fi÷ ◊πbk #b”bÏ #b’c“Ø® ƶZŸÕ“ Ï”÷ Gı÷ #fi÷ #ÒKfi÷ ◊πbk #b”bÏ
PDıfi÷Òs ◊π˙πPDıZ ØbK SKbÏ÷, Z®Ø∂Á“Ïb÷fi÷ Á÷“˙Í∏bfi ØbK SKbÏ÷, #”ÒZ ◊πgŸ #b’c“fi® #PgTb¥b Ïb√Zb÷ fiØ®. #÷˙b •dÂfiŸ¶ dfi P˙P˙j P˙¥Kb÷db¶ gdZŸ¶
Pfi˙b dP”db #˙ÆÏ÷ #÷ ◊πdbÂ÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶ #¶jÁ“bÏ, &Ub÷Z, c÷“˙ ÆdŸc“bKfiŸ¶ fiØ® #fi÷ Z÷ jd gπÕ“ ØZb÷ fiØ®. #b «®º ÆŸ√œNKb Gı÷. ‰®º
#÷Á“P‰Z Ø˙Ÿ¶, &SÆb”®Z Ø˙Ÿ¶ #fi÷ #bfi¶c“DıÒK Á“b÷Tb”T Ø˙b÷; #b Ï®Z÷ c“Ï÷Á“fib ÆŸ√œNKb, #÷Á“ ÔK§aZ d¶Ÿ’ “Z Ø› Kb˙Z„-◊π˙πPDıZ Ø›fi÷ Á“c“® ◊ dfiŸÛK
¸aZ EbÏ EbÏ Á“bÏÂb÷ Á“”÷˙b. c÷“˙÷Òs-Kb˙Z„-Tb÷Á“b§ÒZÁ“ c÷“˙b÷ EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fi® #bœb Á“ÏZb÷ fiØ®. ‹◊ø”b Á“ÏZb÷ fiØ®, #PgTb¥b Á“ÏZb÷
dfiŸÛK Tb÷Á“db¶ #b˙÷ Gı÷.'' fiØ®. Z÷ •dÂfiŸ¶ dfi P˙P˙j P˙¥Kb÷db¶ gdZŸ¶ fiØ®. #fi÷ jdgπÕ“ ØZŸ¶ fiØ®.
(347) EbÏ cŸ“:√œNKb#b÷ Á“”® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd cŸ“:√œNKb #÷Á“ #b ‰®º ÆŸ√œNKb Gı÷. Eb÷Ø® ÆŸ√œNKb #÷Á“ ÔK§aZ dŸ¶’ “Z◊π˙πPDıZ Ø›fi÷
dfiŸÛK dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ØbZ„ ""Oø”‹Øb˙‹Øbfib÷ ◊’ÏSKbO Á“Ï® #ÂObÏ #÷d P˙EbÏ÷ Gı÷ - #’Ï”¶Z gO˙bfi #bÏb÷‘KœbÍ®, «Í˙bfi œÏ®Ï˙bfi jbÏÁ“,
#˙‹Øbfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï®fi÷'' PfiOπ∂Ø◊π˙Efidb¶ œ¶Á“b, Á“b¶¨b, P˙PE’Á“SÆb Á“Ï÷ Gı÷ &c“bÏ Á“VKbÂÁ“bÏ®, P˙◊ŸT Á“d¨KÁ“bÏ® Z◊Á“dfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ Zb÷ dbÏ÷ Zb÷
Thanag/47
Dı÷ ˙÷c“fib #b’c“ &◊§‹ØZ Ø› Gı÷ Z÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ Æ”fi Á“Ï˙® \÷›#÷. \÷ ◊”÷Tb ∏bfi® ◊Gı® ◊ ∏bfi®. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dPTfi
”y¶ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® Æ”fi Á“Ï®œ Zb÷ #÷Á“b¶Z PfiDıÏ Á“Ï® œÁ“[œ. #b˙b ‹˙gb˙˙bÍb÷ #fi÷ Z÷fi® ◊bÆ÷ #∏bfifiŸ¶ «T Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dPTfi
P˙EbÏb÷Ø® Z÷ jddb¶ §‹ØÏ Ï”÷ Gı÷, #b Gı÷ Eb÷Ø® ÆŸ√œNKb. ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊ Z÷fi® ◊bÆ÷ ∏bfifiŸ¶ «T Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PfidÍ
(348) EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ#b÷ #bOd ˙bEfibfi÷ dbÊ÷“ #Kb÷‘K ”b÷K ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊ Z÷fi® ◊bÆ÷ #∏bfifiŸ¶ «Í Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PfidÍ
Gı÷, DıdÁ÷“ #P˙fiK®, cˆ“j #b’c“ ◊b÷PÕ“Á“ #b”bÏfiŸ¶ #PjÁ“ Æ÷˙fi Á“Ï˙b˙bÍb÷. ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fi® ◊bÆ÷ ∏bfifiŸ¶ «Í Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ -
#fiŸ◊œb¶Z, dbKb˙®. EbÏ ◊πÁ“bÏfi® ÔK§aZ#b÷ #bOd ˙bEfibfi÷ dbÊ÷“ Kb÷‘K Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dPTfi ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #∏bfi «Ídb¶ #bfi¶c“ dbfi˙bÍb÷ Gı÷.
- P˙fiK®, cˆ“j #b’c“ ◊b÷PÕ“Á“ #b”bÏfiŸ¶ ˙jbÏ÷ Æ÷˙fi fi Á“ÏfibÏb÷, &◊œb¶Z #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dPTfi ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ∏bfi «Ídb¶ #bfi¶c“ dbfi˙b˙bÍb÷ Gı÷.
Á“◊Ê“ÏP”Z. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PfidT ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #∏bfi «Ídb¶ #bfi¶c“ dbfi˙b˙bÍb÷
(349) ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊b÷ZbfiŸ¶ gÏÂ-◊b÷¥Â Á“Ï÷ Gı÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PfidT ‹˙gb˙˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ∏bfi «Ídb¶ #bfi¶c“ dbfi˙b˙bÍb÷
◊϶ZŸ «®\fiŸ¶ gÏ ◊b÷¥Â fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊b÷ZbfiŸ¶ gÏ ◊b÷¥Â fiØ® Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ Áø“P¥ #b’c“ Æb˙UÁ“db÷|fib÷ SKbO
Á“ÏZb÷ ◊϶ZŸ «®\fiŸ¶ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊b÷ZbfiŸ¶ #fi÷ «®\fiŸ¶ ◊ gÏÂ-◊b÷¥Â Á“Kb÷| Gı÷ ◊϶ZŸ Æc“b÷¥ #b”bÏfib÷ SKbO fiØ® Á“Kb÷|. #÷Á“ ◊Ÿv“¥÷ Æc“b÷¥ #b”bÏfib÷
Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊b÷ZbfiŸ¶ «®\fiŸ¶ ◊ gÏ ◊b÷¥Â Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊ŸÏŸ¥ EbÏ SKbO Á“Kb÷| Gı÷ ◊϶ZŸ Áø“P¥ #b’c“ Æb˙UÁ“db÷|fi® SKbO fiØ® Á“Kb÷|. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊”÷Tb¶ ◊ c“’Ïs® ”b÷K Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ◊ c“Ïs® ”b÷K Gı÷. Áø“P¥ #b’c“ Æb˙UÁ“db÷|fib÷ #fi÷ Æc“b÷¥ #b”bÏfib÷ SKbO fiØ® Á“Kb÷|. #÷Á“ ◊Ÿv“¥÷
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb c“’Ïs ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ ◊bGıÍØ® jfi˙bfi Ø› \K Gı÷. #÷Á“ Áø“P¥ #b’c“ Æb˙UÁ“db÷|fib÷ #fi÷ Æc“b÷¥ #b”bÏ, «≥÷fib÷ SKbO Á“Kb÷| Gı÷. #÷Á“
◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb¶ jfi˙bfi„ ”b÷K Gı÷. ◊Gı® c“’Ïs Ø› \K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb¶ ◊Ÿv“¥÷ «≥÷fib÷ SKbO Á“Kb÷| fiØ®.
jfi˙bfi„ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ◊ jfi˙bfi ”b÷K Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥÷ Áø“P¥ #b’c“ Æb˙UÁ“db÷|fib÷ SKbO
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ c“’Ïs ”b÷K Gı÷. #fi÷ Á“Kb÷| ◊϶ZŸ Oø”˙bÆfib÷ SKbO fiØ® Á“Kb÷|. œ÷¥ ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ®
cŸ“ÏbEbÏ®◊ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ c“’Ïs ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ Æc“bEbÏ® ”b÷K Gı÷. #÷Á“ Á“”÷˙b. ◊Ÿv“¥ ˙O EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥÷ Æc“b÷¥ #b”bÏ #b’c“fib÷
◊Ÿv“¥ jfi˙bfi ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ cŸ“ÏbEbÏ® ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi˙bfi ◊ ”b÷K SKbO Á“Ï® c“®jb÷ Gı÷. ◊϶ZŸ Oø”˙bÆfib÷ SKbO Á“Kb÷| fiØ®. «bÁ“[fib ‰Â gb¶Ob
Gı÷ #fi÷ Æc“bEbÏ® ◊ ”b÷K Gı÷. «®º Ï®Z÷ ◊ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - ◊ˆ˙b÷|aZ A“d ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #b g˙db¶
#÷Á“ c“’Ïs Gı÷ ◊϶ZŸ cŸ“ÛÁø“SKb÷db¶ #bfi¶c“ dbfifibÏb÷ Gı÷. #÷Á“ c“’Ïs Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ√fi® Á“bdfib Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Ïg˙db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥
ÆSÁ“bKb÷|db¶ #bfi¶c“ dbfifibÏb÷ Gı÷. #÷Á“ jPfiÁ“ Gı÷ ◊϶ZŸ cŸ“ÛÁø“SKb÷db¶ #bfi¶c“ #b g˙db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #b g˙db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib fiØ®
dbfi˙b˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ jPfiÁ“ ◊ Gı÷ #fi÷ ÆSÁ“bKb÷|db¶ #bfi¶c“ dbfi˙b˙bÍb÷ Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊Ïg˙db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #b g˙db¶ ÆŸ√fi®
◊ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ c“’Ïs Gı÷ Á“bdfib Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #b g˙ #fi÷ ◊Ïg˙db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib Á“Ï÷
#fi÷ cŸ“OPZdb¶ Dı˙b˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ c“’Ïs Gı÷ #fi÷ ÆŸOPZdb¶ Dı˙b˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #b g˙ #fi÷ ◊Ïg˙ «≥÷db¶ ÆŸ√fi® Á“bdfib Á“ÏZb÷ fiØ®.
Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi˙bfi„ Gı÷ #fi÷ cŸ“OPZdb¶ Dı˙b˙bÍb÷ Gı÷. #÷ jfi˙bfi Gı÷ #fi÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ #÷Á“ (•ŸZ∏bfi)Ø® ˙j÷ Gı÷ #fi÷ #÷Á“
ÆŸOZ®db¶ DıfibÏ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - Dı÷dÁ÷“ #÷Á“ (Æ@K‘c“œfi) Ø® ”®fi ØbK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #÷Á“ (•ŸZ∏bfi)Ø® ˙j÷ Gı÷ #fi÷
c“’Ïs Gı÷ #fi÷ cŸ“OPZdb¶ OKb÷ Gı÷. #÷Á“ c“’Ïs Gı÷ #fi÷ ÆŸOPZdb¶ OKb÷ Gı÷ #÷Á“ «÷ (Æ@K‘c“œfi #fi÷ P˙fiK)Ø® ”®fi ØbK Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «÷ (•ŸZ∏bfi #fi÷
◊Ÿv“¥ jfi˙bfi„ Gı÷ #fi÷ cŸ“OPZdb¶ OKb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi˙bfi„ Gı÷ #fi÷ Æ@KO Eb’ω)Ø® ˙j÷ Gı÷ #fi÷ Æ@KOc“œfiØ® ”®fi ØbK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «÷
ÆŸOPZdb¶ OKb÷ Gı÷. (•ŸZ∏bfi #fi÷ Æ@KOfiŸ{“bfiØ®) ˙j÷ Gı÷ #fi÷ «÷ (Æ@KOc“œfifi÷ P˙fiKØ®
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊”÷Tb #∏bfi® ◊Gı® ◊ #∏bfi®. ”®fi ØbK Gı÷.) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ]b÷ “b Á“”÷T Gı÷- #÷Á“ ]b÷ “b÷ ◊”÷Tb œ®]π OPZ
#÷Á“ ◊”÷Tb #∏bfi® ◊Gı® ∏bfi®. #÷Á“ ◊”÷Tb ∏bfi® ◊϶ZŸ ◊Gı® #∏bfi®. #÷Á“ Ï”÷ Gı÷. #÷Á“ ]b÷ “b÷ ◊”÷Tb œ®]π OPZ˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Gı® d¶c“OPZ˙bÍb÷ ØbK
Thanag/48
Gı÷. #÷Á“ ]b÷ “b÷ ◊”÷Tb¶ d¶c“OPZ ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Gı® œ®]π OPZ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. &X“ fibdÁ“ P˙dbfi, ›¥S◊πbOgbÏb ◊øΩ˙®. (PÆ∞PœTb)
#÷Á“ ]b÷ “b÷ ◊”÷Tb¶ d¶ZOPZ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ◊Gı® ◊ d¶c“OPZ˙bÍb÷ ”b÷K (351) &µ˙Tb÷Á“db¶ «÷ c÷“” jbÏ Á“Kb ◊Gı® db÷¨db¶ Dı˙b˙bÍb
Gı÷. #b ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb Æc„“OŸÂ® Gı÷ ◊Gı® º˙ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ #◊Á“bPKÁ“ ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ #fi÷
◊ Æc„“OŸÂ® Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb Æc„“OŸÂ® Gı÷ ◊Gı® #˙OŸÂ® Ø› \K ‹ØˆT ‰ÆÁ“bPKÁ“ º˙. #jb÷Tb÷Á“ #fi÷ PZK Á„“Tb÷Á“ ƶ«¶j® ƈ‰b÷ ◊ Á“”÷˙b¶.
Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥¥ ◊”÷Tb #˙OŸÂ® Gı÷ ◊϶ZŸ ◊bGıÍØ® Æc„“OŸÂ® Ø› \K Gı÷. (352) ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ T≈\Ø® ◊’Ï¥”
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊”÷Tb¶ ◊ #fi÷ ◊Gı® ◊ #˙OŸÂ® Gı÷. ]b÷ “b EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ T≈\Ø® dfi W∑“ Ïb√÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊’Ï¥”Ø®
Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ]b÷ “b œ®]π OPZ˙bÍb÷ #fi÷ ƶÁ÷“ZbfiŸÆbÏ EbTfibÏ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ETPEÎ Ø› \K Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ◊’Ï¥” #b˙˙b ◊Ï Pfi_T dfi Ïb√÷ Gı÷.
œ®]πOPZ˙bÍb÷ Gı÷ ◊ ƶÁ÷“ZbfiŸÆbÏ EbTZb÷ fiØ®. #÷Á“ ]b÷ “bfi® d¶c“OPZ Gı÷ (353) œNKb ◊πPZdb (◊πPZ∏b#b÷) EbÏ Gı÷ ˙¬ ◊πPZdb#b÷ EbÏ
◊϶ZŸ ƶÁ÷“ZbfiŸÆbÏ EbT÷ Gı÷. #÷Á“ ]b÷ “bfi® d¶c“OPZ Gı÷ #fi÷ ƶÁ÷“ZbfiŸÆbÏ EbTZb÷ Gı÷. ◊b‰ ◊πPZdb#b÷ EbÏ Gı÷. ‹Øbfi ◊πPZdb#b÷ EbÏ Gı÷.
fiØ®. #b ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ P˙fiK OŸÂƶ◊≥ Gı÷. #fi÷ (354) º˙Ø® ‹◊øÕ“ fi®E÷fib EbÏ œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷ - ˙…PA“KÁ“œÏ®Ï,
ÔK˙”bÏdb¶ P˙fidπ Gı÷. «bÁ“[fib ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. #b”bÏÁ“ œÏ®Ï, Z…DıÆœÏ®Ï #fi÷ Á“bdœϮÏ. EbϜϮÏ, Á“bd œÏ®Ï ÆbØ÷
]b÷ “b EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ \PZ ƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ ÁŸ“T ƶ◊≥ &§Òd• (ÔKbk) Á“”÷T Gı÷-#b…c“b’ÏÁ“œÏ®Ï, ˙…PA“KœÏ®Ï, #b”bÏÁ“œÏ®Ï, Z…DıÆ
fiØ®. «bÁ“[fib ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷. #b ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib œÏ®Ï.
Gı÷. EbÏ÷ gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷. ]b÷ “b EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ]b÷ “b \PZ (355) Tb÷Á“ EbÏ #§‹ZÁ“bK v“◊ sÔKb÷Ø® ÔKbk Á“”÷T Gı÷ -
ƶ◊≥ Gı÷. ◊϶ZŸ «Tƶ◊≥ fiØ®. œ÷¥ ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ jdb§‹ZÁ“bK #jdb§‹ZÁ“bK º˙b§‹ZÁ“bK ◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK, &S◊bUdbfi EbÏ
◊πÁ“bÏfib Gı÷. EbÏ÷ gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z„ ]b÷ “b EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ]b÷ “b÷ «bc“ÏÁ“bKØ® #b Tb÷Á“ ÔKbkGı÷. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“b÷Ø® #◊Á“bPKÁ“b÷Ø® ˙bKŸÁ“bPKÁ“b÷Ø®
\PZƶ◊≥ Gı÷. ◊϶ZŸ v“◊ƶ◊≥ fiØ®. œ÷¥ gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ ◊πdbÂ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙fi‹◊PZ-Á“bPKÁ“b÷Ø®.
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. EbÏ÷ gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z„ ]b÷ “b EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ (356) Ædbfi ◊πc÷“œ˙bÍb sÔK EbÏ Gı÷ - jdb§‹ZÁ“bK,
]b÷ “b÷ \PZƶ◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ KŸ∞db¶ Z÷ P˙DıK ◊πbk Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. «bÁ“[fib #jdb§‹ZÁ“bK, Tb÷Á“bÁ“bœ #fi÷ #÷Á“ º˙.
‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z„ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ (357) ◊øΩ˙®Á“bKb’c“ EbÏ÷fiŸ¶ œÏ®Ï #÷˙Ÿ¶ Gı÷, Dı÷ #b¶√b÷Ø® \÷, œÁ“bZŸ¶
\PZÆ@◊≥ Gı÷ ◊϶ZŸ KŸ∞db¶ Z÷ P˙DıK ◊πbk Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bKfiŸ¶ #◊Á“bKfiŸ¶ Z÷&Á“bKfiŸ¶ #fi÷ ˙fi‹◊PZÁ“bKfiŸ¶.
«bÁ“[fib ‰Â gb¶Ob ◊ˆ˙˙Z„. ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ «Íƶ◊≥, ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ (358) EbÏ ›§ÒsKb÷fib÷ P˙¥K ›§ÒsKb÷fi® ÆbØ÷ ‹◊øÕ“ Ø›fi÷ Oπbm
v“◊ƶ◊≥, ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ DıK-ƶ◊≥. «Tƶ◊≥ #fi÷ v“◊ƶ◊≥, «Tƶ◊≥ ØbKGı÷. Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsK ]πbÂ÷§ÒsK PDıƒ÷§ÒsK ‹◊œ÷|§ÒsK.
#fi÷ DıKƶ◊≥. ÁŸ“Tƶ◊≥ #fi÷ DıK-ƶ◊≥. ]b÷ “bfib EbÏ EbÏ gb¶Ob ZØb #÷ (359) º˙ #fi÷ ◊Ÿc„“OT EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® Tb÷Á“Ø® «”bÏ #Tb÷Á“db¶
◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥fib EbÏ EbÏ gb¶Ob ◊ˆ˙b÷|aZ A“dØ® Á“”÷˙b. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Dı› œÁ“˙b. ÆdØ fiØ®. OPZfib÷ #gb˙ ”b÷˙bØ®, OPZÆbjÁ“ Á“bÏÂfib÷ #gb˙
Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ PÆ>”fi® Dı÷d ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷. #fi÷ PÆ>”fi® Dı÷d Dı ”b÷˙bØ®, §‹fi‘jZbØ® ÏP”Z ”b÷˙bØ® #fi÷ Tb÷Á“fi® dKbc“b ”b÷˙bØ®.
P˙EÏ÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PÆ>”fi® Dı÷d ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ PœKbÍ fi® Dı÷d P˙EÏ÷ (360) ∏bZ (WÕ“bÒZ) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #b”bÏ :- Dı÷
Gı÷, #÷Á“ ◊Ÿv“¥ PœKbÍfi® Dı÷d ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷ ◊϶ZŸ PÆ>”fi® Dı÷d P˙EÏ÷ Gı÷. WÕ“bÒZØ® #ÔKaZ #Ø ÔKaZ Á“ÏbK Gı÷. #b”Ï Zo÷œ - Dı÷ WÕ“bÒZØ®
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ PœKbÍfi® Dı÷d ◊π˙πPDıZ ØbK Gı÷ #fi÷ PœKbÍfi® Dı÷d P˙EÏ÷ Gı÷. ˙‹ZŸfib #÷Á“ c÷“œfiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi Á“ÏbK Gı÷. #b”bÏÂZc“b÷¥ - Dı÷ WÕ“bÒZØ® Æc“b÷¥
(350) Tb÷Á“db¶ EbÏ ‹Øbfi Ædbfi Gı÷ - #◊πPZ{“bfi fibÏÁ“b˙bÆ PÆ∞bÒZfiŸ¶ PfiÏbÁ“Ï Á“ÏbK Gı÷. #b”bÏÂfib EbÏ ◊πÁ“bÏb÷ Gı÷. #◊bK - #dŸÁ“
ÆbZd® fiÏÁ“ Dı@«ˆf®◊, ◊bTaKbfi P˙dbfi, Æ˙bØ PÆ∞ d”bP˙dbfi. Tb÷Á“db¶ sÔK, ¨÷‰, Á“bT, #fi÷ gb˙db¶ P˙–fi «bjb «Zb˙˙bÍŸ¶ WÕ“bÒZØ® ◊ÏdZfi÷
Æ˙Øb Ædbfi EbÏ ‹Øbfi Gı÷ - Æ®d¶ZÁ“ fiÏÁ“b˙bÆ, ÆdK¨÷‰ (dfiŸÛKTb÷Á“) cˆ“P¥Z PÆ∞ Á“Ï®fi÷ ‹˙dZfi÷ Pfic“b÷|¥ PÆ∞ Á“ÏbK. ◊πSKŸÒ◊≥P˙fibœ® - Dı÷
Thanag/49
WÕ“bÒZØ® ZSÁ“bT &S◊≥ ˙‹ZŸfib÷ P˙fibœ PÆ∞ Á“ÏbK. ‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ : 4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#b”bÏÂZc÷“œfib fi®E÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #fiŸPœÕ“ :- ‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ : 4
Æc„“OŸÂÏb÷fi® ‹ZŸPZØ® OŸÂ˙bfifib OŸÂb÷fi® ◊πœ¶Æb Á“Ï˙®. &◊bT¶g - #ÆZ„ (362) ◊πÆ◊Á“ (P˙c÷“œ DıfibÏb ◊ŸÏŸ¥b÷) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷. -
Á“bKb÷|db¶ ◊π˙øÎ dŸPfifi÷ WÕ“bÒZØ® &◊bT¶g c÷“˙b÷. ◊ø·Gıb - Á“b÷› PDı∏bÆŸ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ º˙fiPfi˙b”fi÷ dbÊ÷“ P˙c÷“œ \K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶPEZ Æ@◊PZfi®
WÕ“bÒZfi÷ #b◊® ◊πH ◊ˆGı÷. Pfi•b˙Efi #÷Á“ ÔK§aZfiŸ¶ &c“b”Ï #b◊®fi÷ «®\fi÷ ƟϨb dbÊ÷“ P˙c÷“œ \K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆŸ√-ÆŸP˙jbfi÷ dbÊ÷“ P˙c÷“œ \K Gı÷.
«b÷j c÷“˙b÷. #b”bÏ Zob÷¥fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #jdKŸaZ - Dı÷ WÕ“bÒZØ® #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πbk ÆŸ√ ÆŸP˙jbfi® ƟϨb dbÊ÷“ P˙c÷“œ \K Gı÷.
◊b◊ Á“bK Á“Ï˙bfib÷ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊πPZTb÷d - Dı÷ WÕ“bÒZØ®,""Dı÷˙b (363) fi…ÏPKÁ“b÷fib÷ #b”bÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#¶ObÏbÏ Dı÷˙b÷
ÆbØ÷ Z÷˙b'' Á“Ï˙bfiŸ¶ Pœ√˙b “bK Gı÷. #bSdb÷◊fi®Z - ◊ÏdZfi÷cˆ“P¥Z PÆ∞ #V◊c“b”Á“, ◊π≈˙PTZ #§‘fiÁ“Âb÷ Dı÷˙® #PZ c“b”Á“, œ®ZÁ“bTfib ˙bKŸfi®
Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ Dı÷ WÕ“bÒZ c÷“˙bK Z÷Ø® ‹˙dZ ◊ cˆ“P¥Z PÆ∞ Ø› \K Gı÷. Ædbfi œ®ZÍ, «Ï¸fi® Ædbfi #PZ œ®ZT. PZK∂Eb÷fib÷ #b”bÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
cŸ“v“◊fi®Z - Dı÷ WÕ“bÒZdb¶ cŸ“˙Efib÷fib÷ ◊πKb÷O Á“ÏbK. Gı÷ - Á¶“Á“b÷◊d - Á¶“Á“◊¨®fib #b”bÏ Dı÷˙b÷ P«Tb÷◊d-«®Tdb¶ Dı÷ fi√bK Z÷
&◊ÒKbÆb÷◊fiKfib ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ - ˙bc“® Dı÷ WÕ“bÒZØ® ZŸÏZ #¶c“Ï \K Gı÷. ◊bÂdb¶Æb÷◊d-(Eb¶ “bTfib dbÆfi® Dı÷d) ◊Ÿ‰db¶Æb÷◊d-
◊b÷Zbfib dZfi® ‹Øb◊fib Á“Ï÷ ◊πPZ˙bc“®◊ Z÷Dı WÕ“bÒZØ® ◊b÷Zbfib dZfi® ◊Ÿ‰db¶Æfi® Ædbfi Z®˙π ¨Ÿjbfi÷ Á“bÏÂ÷ #Pfi·Gıb◊ˆ˙Á“ √bK Gı÷. dfiÛKb÷fib÷
‹Øb◊fib Á“Ï÷. ˙bc“® WÕ“bÒZØ® Dı÷ ˙‹ZŸfi÷ PÆ∞ Á“Ï÷ ◊πPZ˙bc“® Z÷ Dı WÕ“bÒZØ® #b”bÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ - #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d. c÷“˙Zb#b÷fib÷
Pg≥ ˙‹ZŸ PÆ∞ Á“Ï÷. ˙bc“® Dı÷˙Ÿ¶ WÕ“bÒZ Á“”÷, ◊πPZ˙bc“®fi÷ ◊ Z÷˙b Dı WÕ“b¶Z #b”bÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷-ÆŸ˙Â, ÆŸO§ÒjZ, ‹˙b’c“Õ“ #fi÷, ÆŸ√c“ ‹◊œ˙bÍb÷.
#b◊˙bfi÷ dbÊ÷“ Á“”÷. ◊πHÁ“Zb Dı÷ WÕ“bÒZfib÷ ◊πKb÷O Á“Ï÷ Gı÷. &ÎÏc“bZb ◊ Z÷Dı (364) #bœ®P˙¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷.- ˙øP_Á“ \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥,
WÕ“bÒZfib÷ ◊πKb÷O Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ZŸ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ˙bc“®fib÷ ÆdK d¶ ˆ“Á“ \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥, Æ˙ \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥. dfiŸÛK \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥. ”÷
ÔKZ®Z Á“ÏfibÏb÷ ”÷ZŸ. ˙bc“® ˙ ÷“ ‹ØbP◊Z ”÷ZŸfi® ÆWœ ”÷ZŸfi® ‹Øb◊fib gO˙bfi„ ? ˙øP_Á“ \PZfi¶Ÿ #bœ®P˙¥ Á÷“Ê“TŸ¶ ◊πgb˙œbÍ® Gı÷ ? #jgÏZ¨÷‰
Á“Ï˙b˙bÍb÷ ”÷ZŸ. œ¯c“fib GıTØ® «®\fi÷ ÔKbdb÷” &S◊≥ Á“Ï˙b˙bÍb÷ ”÷ZŸ. jŸZ Dı÷Ê“Tb db÷Ê“b œÏ®Ïfi÷ #÷Á“ P˙Gı®fiŸ¶ P˙¥ ◊πgbP˙Z Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. Z÷ ¸aZ P˙¥fib÷
˙ ÷“ #◊ÙZ ˙‹ZŸfi÷ ¸Ï® ◊πbk Á“Ï® œÁ÷“ #÷˙b÷ ”÷ZŸ. ◊πgb˙ db‰ «ZbÔKb÷ Gı÷. ”DŸı ÆŸj®, #÷Ê“Tb db÷Ê“b œÏ®Ïfib÷ ◊πgbP˙Z Á“KŸ∂
”÷ZŸ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - Dı÷ ”÷ZŸ #bSdbØ® DıÂbK #fi÷ Dı÷ ”÷ZŸ fiØ®, ˙Zdbfidb¶ ◊πgbP˙Z Á“ÏZ¶Ÿ fiØ® #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ◊πgbP˙Z Á“Ïœ÷ fi”®>.
›§ÒsKb÷Ø® DıÂbK, Dı÷ ”÷ZŸfi÷ \÷˙bØ® ÔKbPkfib÷ «b÷j ØbK #÷˙b÷ ”÷ZŸ, ”÷ gO˙fi„ ? d¶ Ÿ“Á“ \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥ Á÷“Ê“TŸ¶-◊πgbP˙Z Á“Ï÷ Gı÷ ?
&◊dbØ® ÆdbfiZbfi÷ «b÷j Á“Ï˙b˙bÍb÷ ”÷ZŸ #bk ◊ŸÏŸ¥ ˙ ÷“ Á“PØZ ˙Efi. ”÷ZŸ gÏZ¨÷‰ ◊πdb œÏ®Ïfi÷ #÷Á“ d¶ ˆ“Á“fiŸ¶ P˙¥ ◊πgbP˙Z Á“Ï÷ Gı÷. ”÷ gO˙bfi„ Æ˙
EbÏ ◊πÁ“bÏfib Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ˙‹ZŸfib #§‹ZS˙Ø® «®º ˙‹ZŸfiŸ¶ #§‹ZS˙ PÆ∞ \PZfiŸ¶ #bœ®P˙¥ Á÷“Ê“TŸ¶ ◊πgb˙œbÍ® Gı÷ ? Dı@«ˆf®◊ ◊πdb œÏ®Ïfi÷ #÷Á“
Á“ÏfibÏ ”÷ZŸ, #÷Á“fib fib§‹ZS˙Ø® «®\fiŸ¶ #§‹ZS˙ PÆ∞ Á“ÏfibÏ ”÷ZŸ #fi÷ Æ◊fiŸ¶ P˙¥ ◊πgbP˙Z Á“Ï® c÷“ Gı÷. œ÷¥ ◊ˆ˙˙Z„. ”÷ gO˙bfi„ ? dfiŸÛK \PZfiŸ¶
#÷Á“fib fib§‹ZS˙db¶ «®\fiŸ¶ fib§‹ZS˙ PÆ∞ Á“ÏfibÏ. #bœ®P˙¥ Á÷“Ê“TŸ¶ ◊πgb˙œbÍ® Gı÷ ? ÆdK ¨÷‰ ◊πdb œÏ®Ïfi÷ #÷Á“dfiŸÛK
(361) ƶpKbfib v“◊ OPÂZ EbÏ ◊πÁ“bÏfi¶Ÿ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πPZÁ“d- P˙¥ ◊πgbP˙Z Á“Ï® c÷“ Gı÷. œ÷¥ ◊ˆ˙˙Z„.
◊b”y “b÷fiŸ¶ OPÂZ ÔK˙”bÏ-ÔK˙”bÏOPÂZ (Zb÷T-db◊-#b’c“) Ï≈DŸı-T@«b› (365) ÔKbj®#b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, - ˙bZDıÒK, Á“¸DıÒK, #fi÷
db◊˙bfiŸ¶ OPÂZ ÏbPœ-ÏbPœ db◊˙bfiŸ¶ OPÂZ #jb÷Tb÷Á“db¶ #¶jÁ“bÏ Á“Ï˙b˙bÍ® ÆP≥◊bZ DıÒK, PE’Á“SÆb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. - ˙…U, #b…¥j, Ïb÷O®,
EbÏ ˙‹ZŸ#b÷ Gı÷.- fiÏÁ“b˙bÆ, fi…ÏPKÁ“, ◊b◊Á“d #fi÷ #œŸg◊ŸOT. PZKÁ„“Tb÷Á“ ◊’ÏEbÏÁ“.
(dfiŸÛKTb÷Á“)-db¶ &Ub÷Z Á“Ï˙b˙bÍb EbÏ Gı÷.-E¶s, ƈK, d®, #fi÷ ≈Kb÷PZ (366) PE’Á“SÆb EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-Á“b÷› PE’Á“SÆÁ“. #÷˙b÷ ”b÷K Gı÷ Á÷“
(#§‘fi) &µ˙Tb÷Á“db¶ &Ub÷Z Á“Ï˙b˙bÍb EbÏ Gı÷. - c÷“˙, c÷“˙®#b÷, P˙dbfi, Dı÷ ◊b÷Zbfi® PE’Á“SÆb Á“Ï÷ ◊ «®\fi® PE’Á“SÆb Á“ÏZb÷ fiØ®. Á“b÷› PE’Á“SÆÁ“,
c÷“˙ c÷“˙®#b÷fib #bgÏÂb÷. «®\fi® PE’Á“SÆb Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ‹˙K¶fi® PE’Á“SÆb Á“ÏZb÷ fiØ®. Á“b÷›
Thanag/50
PE’Á“SÆÁ“, ◊b÷Zbfi® #fi÷ #ÒKfi® ◊ PE’Á“SÆb Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ PE’Á“SÆÁ“, ◊Ÿv“¥ ◊b◊® Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b÷Zbfi÷ •÷{“ dbfi÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b◊® Gı÷. #fi÷
◊b÷Zbfi® #fi÷ #ÒKfi® «≥÷fi® PE’Á“SÆb Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊Ÿv“¥b÷fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“mb ◊b÷Zbfi÷ ◊b◊® dbfi÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «¶fi÷Ø® •÷{“ Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷,
Gı÷-#÷Á“ PE’Á“SÆÁ“ ˙π (œVK PE’Á“SÆb) Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ˙πÂfi÷ ‹◊œ Á“ÏZb÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ •÷{“ Gı÷ #fi÷ Tb÷Á“db¶ •÷{“ Dı÷˙b÷ dfibK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ •÷{“ Gı÷.
fiØ®. #÷Á“ PE’Á“SÆÁ“ ˙πÂfib÷ ‹◊œ Á“Ï÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ˙π Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊϶ZŸ Tb÷Á“db¶ ◊b◊® Ædbfi dfibK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b◊® Gı÷. ◊϶ZŸ Tb÷Á“db¶
PE’Á“SÆÁ“ ˙π ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ ˙πÂfib÷ ‹◊œ ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ PE’Á“SÆÁ“ •÷{“ Dı÷˙b÷ dfibK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b◊® Gı÷ #fi÷ Tb÷Á“db¶ ◊b◊® Ædbfi dfibK
˙π ◊ fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ ˙πÂfib÷ ‹◊œ ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
Gı÷ - #÷Á“ ˙π Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ˙πÂfi® Ϩb fiØ® Á“ÏZb÷, #÷Á“ ˙πÂfi® Ϩb Á“Ï÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ PDıfi◊π˙Efifib÷ ◊πv“◊d Gı÷.
Gı÷ ˙π Á“ÏZb÷ fiØ®, #÷Á“ ˙π ◊ Á“Ï÷ Gı÷ ˙πÂfi® Ϩb ◊ Á“Ï÷ Gı÷, #÷Á“ ◊϶ZŸ ◊πgb˙Á“ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ œbÆfi fib÷ ◊πgb˙Á“ Gı÷. ◊϶ZŸ PDıfi ◊π˙Efifib÷
◊Ÿv“¥ ˙π ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ˙πÂfi® Ϩb ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ˙π ◊πv“◊Á“ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ œbÆfi fib÷ ◊πgb˙Á“ ◊ Gı÷. #fi÷ PDıfi ◊π˙Efifib÷
Á“Ï÷ Gı÷. ◊ ˙πÂfi÷ #b…¥j #b’c“Ø® d÷Í˙Zb÷ fiØ®. (ƶÏb÷” Á“ÏZb÷ fiØ®.) ◊πv“◊Á“ ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ œbÆfifib÷ ◊πgb˙Á“ ◊ fiØ®. #fi÷ PDıfi
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ˙πÂfi÷ #b…¥jØ® ≤“®Á“ Á“Ï÷ Gı÷, ◊ ˙π Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊π˙Efib÷fib÷ ◊πv“◊Á“ ◊ fiØ®. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥
˙π ◊ Á“Ï÷ #fi÷ ˙πÂfiŸ¶ ƶÏb÷” ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ˙π ◊ fiØ® ƈ‰bØfib÷ ◊πv“◊Á“ Gı÷ ◊ œŸ∞ #b”bÏ’c“fi® #÷¥Âbdb¶ ZS◊Ï fiØ® #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
Á“ÏZb÷ #fi÷ ˙π ƶÏb÷” ◊ Á“ÏZb÷ fiØ®. ˙π EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.- #÷Á“ ˙π œŸ∞ #b”bÏ’c“fi® #÷¥Âbdb¶ ZS◊Ï Gı÷ ◊ ƈ‰bØfib÷ ◊πv“◊Á“ fiØ® #÷Á“ ◊Ÿv“¥
#¶c“Ï œVK˙bÍŸ¶ ”b÷K Gı÷. ◊϶ZŸ «”bÏ œVK˙bÍŸ ”b÷ZŸ¶ fiØ®. #÷Á“ ˙π «”bÏ Æˆ‰bØfib÷ ◊πv“◊Á“ ◊ Gı÷ #fi÷ œŸ∞ #b”bÏ’c“fi® #÷¥Âbdb¶ ZS◊Ï ◊ Gı÷,
œVK˙bÍŸ¶ Gı÷ ◊϶ZŸ #¶c“Ï œVK˙bÍŸ¶ fiØ®. #÷Á“ #¶c“Ï œVK˙bÍŸ¶ ◊ Gı÷ #fi÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƈ‰bØfib÷ ◊πv“◊Á“ ◊ fiØ® #fi÷ œŸ∞ #b”bÏ’c“fi® #÷¥Âbdb¶
«”bÏ œVK˙bÍŸ¶ ◊ Gı÷. #÷Á“ ˙π #¶c“Ï œVK˙bÍŸ¶ fiØ® «”bÏ #fi÷ ZS◊Ï ◊ fiØ®. ˙ø¨fi® P˙ÁŸ“˙Âb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷: Dı÷d Á÷“ ◊π˙bT◊Âb #÷
œVK˙bÍŸ¶ ◊ fiØ®. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿv“¥ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊‰◊Âb#÷ ¸`T◊Âb#÷ ¸T◊Âb#÷.
◊Ÿv“¥ dfidb¶ œVK Ïb√÷ Gı÷. ◊϶ZŸ ÔK˙”bÏdb¶ œVK Ïb√Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ (367) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙bc“®fib Æd˙ÆÏÂb÷ (P˙P˙j dZfib PdTb◊b÷)
ÔK˙”bÏdb¶ œVK Ïb√÷ Gı÷ ◊϶ZŸ dfidb¶ œVK Ïb√Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dfidb¶ Á“”÷Tb Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ PA“Kb˙bc“® (#÷fib #÷Á“œb÷ #÷>œ® g÷c“ Gı÷)
œVK Ïb√÷ Gı÷ #fi÷ ÔK˙”bÏdb¶ ◊ œVK Ïb√÷ Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dfidb¶ œVK #PA“Kb˙bc“® (#÷fib Eb÷Ïbœ® g÷c“ Gı÷) #∏bfi˙bc“® (#÷fib Æ “Æ≤“ g÷c“b÷ Gı÷)
fiØ® Ïb√Zb÷ #fi÷ ÔK˙”bÏdb¶ ◊ œVK fiØ® Ïb√Zb÷. P˙fiK˙bc“® (#÷fib 32 g÷c“b÷ Gı÷.) Æ˙ dÍ®fi÷ ‰ÂÆb÷ ‰÷Æ≤“ g÷c“ ØbK Gı÷.
˙π EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ ˙π «”bÏØ® Æ ÷“TŸ¶ Gı÷ ◊϶ZŸ #¶c“ÏØ® fibÏÁ“b÷db¶ Ø® T› ‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ÆŸj®db¶ #÷Ê“T÷ P˙Á“T÷§ÒsKb÷fi÷ Gıb÷ “®fi÷ ˙…dbPfiÁ“
Æ ÷“TŸ¶ fiØ®. #÷Á“ ˙π «”bÏØ® Æ ÷“TŸ¶ Gı÷. ◊϶ZŸ #¶c“ÏØ® Æ ÷“TŸ¶ fiØ®. #÷Á“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ ˙bc“®#b÷fib EbÏ Æd˙ÆÏ Gı÷.
˙π #¶c“ÏØ® ◊Ÿ¶ Æ ÷“TŸ¶ Gı÷, «”bÏØ® ◊ Ơ÷“TŸ¶ Gı÷. #÷Á“ ˙π #¶c“ÏØ® ◊ (368) EbÏ ◊πÁ“bÏfib d÷] Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷d Á÷“-#÷Á“ d÷] ObDı÷ Gı÷
Æ ÷“TŸ¶ fiØ® #fi÷ «”bÏØ® ◊ Ơ÷“TŸ¶ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊϶ZŸ ˙ÏÆZb÷ fiØ®. #÷Á“ d÷] ˙¥÷| Gı÷ ◊϶ZŸ ObDıZb÷ fiØ®. #÷Á“ d÷] ObDı÷ Gı÷
Gı÷- #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Ùc“K •÷{“ Gı÷ ◊ Z÷fib÷ ÔK˙”bÏ •÷{“ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib÷ #fi÷ ˙¥÷| Gı÷, #÷Á“ d÷] ObDıZb÷ fiØ® #fi÷ ˙ÏÆZb÷ ◊ fiØ®. #b ◊πdbÂ÷
ÔK˙”bÏ •÷{“ Gı÷ ◊ Ùc“K WÕ“ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥fiŸ¶ Ùc“K WÕ“ fiØ® #fi÷ ÔK˙”bÏ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «b÷T÷ Gı÷ ]Ÿ¶ ◊϶ZŸ Á¶“› c÷“Zb÷ fiØ®. #÷Á“
◊ cŸ“Õ“ fiØ® #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib «¶fi÷ Á“Õ“ Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊Ÿv“¥ c÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ Á¶“› «b÷TZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «b÷T÷ ◊ Gı÷ #fi÷ #b◊÷
gb˙Ø® •÷K‹Á“Ï Gı÷ #fi÷ sÔKØ® •÷K‹Á“Ï Ædbfi Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ gb˙Ø® ◊b◊® - ◊ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «b÷TZb÷ ◊ fiØ® #fi÷ #b◊Zb÷ ◊ fiØ®.
Gı÷ ◊϶ZŸ sÔKØ® •÷K‹Á“Ï Ædbfi Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ gb˙Ø® ◊ ◊b◊® Gı÷ #fi÷ d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.-#÷Á“ d÷] ObDı÷ Gı÷ Z÷db¶ ˙®DıÍ® EdÁ“Z® fiØ®.
sÔKØ® ◊b◊® Ædbfi Gı÷. ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ •÷{“ Gı÷ #fi÷ #÷Á“ d÷]db¶ ˙®DıÍ® EdÁ÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷ ObDıZb÷ fiØ®. #÷Á“ d÷] ObDı÷ Gı÷ #fi÷
◊b÷Zbfi÷ •÷{“ dbfi÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ •÷{“ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b÷Zbfi÷ ◊b◊® dbfi÷ Gı÷. #÷Á“ Z÷db¶ ˙®DıÍ®#b÷ EdÁ÷“ Gı÷. #÷Á“ d÷] ObDıZb÷ fiØ® #fi÷ Z÷db¶ ˙®DıÍ®#b÷ ◊Â
Thanag/51
EdÁ“Z® fiØ®. #b ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πPZ∏b Á“Ï÷ Gı÷ ◊ˆÂ ◊Á“b˙÷ ◊ Gı÷. #÷Á“ d÷] jbÒKfib #¶ÁŸ“Ï ◊ &S◊≥ fiØ® Á“ÏZb #fi÷
◊϶ZŸ ◊b÷Zbfi® « “b› ”b¶Á“Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfi® « “b› ”b¶Á÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ jbÒKfi÷ ◊ˆÂ ◊Á“b˙Zb ◊ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ dbZb P◊Zb ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
◊πPZ∏b Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πPZ∏b ◊ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® « “b› ◊ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ dbZb-P◊Zb ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b◊÷ Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb
”b¶Á÷“ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πPZ∏b ◊ fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® « “b› ◊ fiØ® fiØ®. #÷Á“ dbZb-P◊Zb ◊Ÿ‰fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd #b◊Zb fiØ®.
”b¶Á“Zb÷. d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #÷Á“ d÷] ˙¥÷| Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷db¶ ˙®DıÍ®#b÷ #÷Á“ dbZb-P◊Zb-◊Ÿ‰fi÷ DıÒd ◊ #b◊÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷.
EdÁ“Z® fiØ®. #÷Á“ d÷]db¶ P˙DıÍ®#b÷ EdÁ÷“ Gı÷ ◊϶ZŸ ˙¥Zb÷ fiØ®. #÷Á“ d÷] #÷Á“ dbZb-P◊Zb ◊Ÿ‰fi÷ DıÒd ◊ #b◊Zb fiØ® #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi ◊ fiØ®
˙ÏÆ÷, ◊ Gı÷ #fi÷ ˙®DıÍ®#b÷ ◊ EdÁ÷“ Gı÷. #÷Á“ d÷] ˙¥Zb÷ ◊ fiØ® Á“ÏZb.
#fi÷ Z÷db¶ ˙®DıÍ®#b÷ ◊ EdÁ“Z® fiØ®. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ d÷] #÷Á“ c÷“œdb¶ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ◊϶ZŸ
- #÷Á“ ◊Ÿv“¥ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b÷Zbfi® « “b› Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ Æ˙‰ fiØ® ˙ÏÆZb÷. #÷Á“ d÷] Æ˙‰ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #÷Á“ c÷“œdb¶ fiØ® ˙ÏÆZb÷.
◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfi® « “b› Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK Á“ÏZb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #÷Á“ d÷] #÷Á“ c÷“œdb¶ ◊ ˙ÏÆ÷ Gı÷ #fi÷ Æ˙‰ ◊ ˙ÏÆ÷ Gı÷. #÷Á“ d÷]
c“bfib’c“ ÆSÁ“bK ◊ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® « “b› ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #÷Á“ c÷“œdb¶ ˙ÏÆZb÷ fiØ® #fi÷ Æ˙‰ ◊ ˙ÏÆZb÷ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ Ïb\
c“bfib’c“ ÆSÁ“bK ◊ fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ ◊b÷Zbfi® « “b› ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ Ïb\ #÷Á“ c÷“œfib÷ #Pj◊PZ Gı÷ ◊϶ZŸ «jb
d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ d÷] ÆdK ◊Ï ˙ÏÆ÷ Gı÷. ◊϶ZŸ c÷“œb÷fi÷ #Pj◊PZ fiØ®. #÷Á“ Ïb\ «jb c÷“œfib÷ #Pj◊PZ Gı÷ ◊϶ZŸ #÷Á“ c÷“œfib÷
#ÆdK÷ fiØ® ˙ÏÆZb÷. #÷Á“ d÷] #Á“bT÷ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ÆdK ◊Ï fiØ® fiØ® #÷Á“ Ïb\ #÷Á“ c÷“œfib÷ #Pj◊PZ Gı÷ #fi÷ «jb c÷“œfib÷ ◊ Gı÷. #÷Á“
˙ÏÆZb÷. #÷Á“ d÷] ÆdK ◊Ï ˙¥÷| Gı÷ #fi÷ #ÆdK ◊Ï ◊ ˙¥÷| Gı÷. #÷Á“ Ïb\ #÷Á“ c÷“œfib÷ #Pj◊PZ ◊ fiØ® #fi÷ «jb c÷“œfib÷ ◊ fiØ®.
d÷] ÆdK ◊Ï ◊ fiØ® ˙ÏÆZb÷ #fi÷ #ÆdK ◊Ï fiØ® ˙ÆÏZb÷ #÷ ◊πdbÂ÷ (369) d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊ŸÛÁ“bÏ˙Z, ◊πUŸ@fi,
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆdK÷ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ºdˆZ, º@”. ◊ŸÛÁ“Ïb˙Z #b d”bd÷]fi® #÷Á“ ˙¥bØ® ◊øΩ˙® c“Æ ”\Ï ˙¥
#ÆdK÷ fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #ÆdK÷ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ÆdK ÆŸj® g®fi® Ï”÷ Gı÷. ◊πUŸ@fi-#b d”bd÷]fi® #÷Á“ ˙¥bØ® ◊øΩ˙® #÷Á“ ”\Ï
◊Ï fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆdK ◊Ï ◊ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ˙¥ ÆŸj® g®fi® Ï”÷ Gı÷. PDıdˆZ : #b d”bd÷]fi® #÷Á“ ˙¥bØ® ◊øΩ˙® c“Æ ˙¥
#ÆdK÷ ◊ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆdK ◊Ï ◊ c“bfib’c“ ÆSÁ“bK fiØ® Á“ÏZb÷ ÆŸj® g®fi® Ï”÷ Gı÷. PDı@” : #b d÷]fi® #fi÷Á“ ˙¥b#b÷ ◊øΩ˙® fi÷ #÷Á“ ˙¥
#fi÷ #ÆdK÷ ◊ fiØ® Á“ÏZb÷. ÆŸj® ◊ g®fi® Ïb√® œÁ“Z® fiØ®.
d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-d÷] ¨÷‰db¶ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #¨÷‰db¶ (370) Á“϶ “Á“ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - w◊bÁ“-(g¶O®fib÷) Á“϶’ “Kb÷
˙ÏÆZb÷ fiØ®. #÷Á“ d÷] #¨÷‰db¶ ˙ÏÆ÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ¨÷‰db¶ fiØ® ˙ÏÆZb÷ #÷Á“ (Á“EÏbØ® gÏbK÷Tb÷ ”b÷K Gı÷.) ˙÷LKbfib÷ Á“϶’ “Kb÷ (#bgÏÂØ® gÏ÷Tb÷ ”b÷K
d÷] ¨÷‰db¶ ◊ ˙ÏÆ÷ Gı÷ #fi÷ #¨÷‰db¶ ◊ ˙ÏÆ÷ Gı÷. #÷Á“ d÷] ¨÷‰db¶ Gı÷.) Ædø∞ Oø”‹Ø®fib÷ Á“϶’ “Kb÷ (dPÂÏSfiDı “®Z #bgˆ¥Âb÷Ø® gÏ÷Tb÷ ”b÷K
◊ fiØ® ˙ÏÆZb÷ #fi÷ #¨÷‰db¶ ◊ fiØ® ˙ÏÆZb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ Gı÷.) Ïb\fib÷ Á“϶’ “Kb÷ (#dˆVK ÏSfib÷Ø® gÏ÷Tb÷ ”b÷K Gı÷). #÷ ◊πdbÂ÷
◊πÁ“bÏfib Gı÷-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b‰ fi÷ c“bfi #b◊÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #◊b‰fi÷ #b◊Zb÷ fiØ®. #bEbK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-w◊bÁ“Á“϶ “Á“ Ædbfi #bEbK Á÷“˙Í Tb÷Á“
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ #◊b‰fi÷ c“bfi #b◊÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊b‰fi÷ #b◊Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ϶DıÁ“ Oπ¶Øb÷fib÷ ∏bZb-ÔKbpKbZb ”b÷K Gı÷. ◊϶ZŸ •dÂbEbÏfib÷ ◊bTÁ“ fiØ®.
◊b‰fi÷ ◊ c“bfi #b◊÷ Gı÷ #fi÷ #◊b‰fi÷ ◊ #b◊÷ E÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b‰fi÷ ˙÷LKbfib Á“϶ “Á“ Ædbfi #bEbK Dı…fibOdfib÷ ÆbdbÒK ∏bZb ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ
◊ c“bfi fiØ® #b◊Zb÷ #fi÷ #◊b‰fi÷ ◊ fiØ® #b◊Zb÷. Tb÷Á“϶DıÁ“ Oπ¶Øb÷fiŸ¶ ÔKbpKbfi Á“Ï®fi÷ #PjÁ“ Ø® #PjÁ“ DıfiZb fi÷ ◊b÷Zbfi® Zϸ
d÷] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ d÷] jbÒKfib #¶ÁŸ“Ï &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #bÁ“P¥Z Á“Ï÷ Gı÷. ObØb◊PZfib Á“϶ “Á“ Ædbfi #bEbK ‹˙PÆ∞bÒZ #fi÷
jbÒKfi÷ ◊ˆÂ ◊Á“b˙Zb fiØ®. #÷Á“ d÷] jbÒKfi÷ ◊ˆÂ ◊Á“b˙÷ Gı÷ ◊϶ZŸ jbÒKfib ◊ÏPÆ∞bÒZfib÷ ∏bZb ØbK Gı÷. #fi÷ •dÂbEbÏfib÷ ◊bTÁ“ ◊ ØbK Gı÷.
#¶ÁŸ“Ï &S◊≥ Á“ÏZb fiØ®. #÷Á“ jbÒKfib #¶ÁŸ“Ï ◊ &S◊≥ Á“Ï÷ Gı÷ jbÒKfi÷ Ïb\fib Á“϶’ “Kb Ædbfi #bEbK PDıfibOdfib÷ dd∏ #fi÷ #bEbKfib Æd‹Z
Thanag/52
OŸÂb÷Ø® KŸaZ ”b÷K Gı÷. Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Pg¨Ÿ (•dÂ) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ Pg¨Ÿ
(371) ˙ø¨ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ˙ø¨ œbT (d”bfi) Gı÷ &◊b•Kfi® Æd®◊fib ]ÏØ® Pg¨b T÷˙bfib÷ ◊πb϶g Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Pg¨Ÿ Á“b÷›
#fi÷ œbT (GıbKb’c“) OŸÂKŸaZ Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ œbT (d”bfi) Gı÷ ◊϶ZŸ #ÒK ]ÏØ® Pg¨b T÷Zb ØÁ“b &◊b•K ÆŸj® ◊”b÷>E÷ Gı÷. #÷Á“ Pg¨Ÿ ]Ïb÷fi®
OŸÂb÷db¶ #÷϶ “ Ædbfi Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ #÷϶ “ Ædbfi #V◊ P˙‹ZbÏ˙bÍb÷ Gı÷ #§ÒZd ◊¶§aZØ® Pg¨b T÷Zb÷ ØÁ“b÷ &◊b•K ÆŸj® ◊”b÷>E÷ Gı÷. #÷Á“ Pg¨Ÿ
◊϶ZŸ OŸÂb÷Ø® œbT (d”b˙ø¨)fi® Ædbfi Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ #÷϶ “ Gı÷ #fi÷ Obdfib dµK gbOØ® Pg¨b T÷ Gı÷.
OŸÂb÷Ø® ◊ #÷϶ “Á“ Dı÷˙Ÿ¶ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #bEbK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“- EbÏ ◊πÁ“bÏfib Ob÷Íb ”b÷K Gı÷, Dı÷d Á÷“-d®Âfib÷ Ob÷Íb÷, Tb√fib÷ Ob÷Íb÷,
#÷Á“ #bEbK œbT Ædbfi d”bfi Gı÷ #fi÷ ∏bfiPA“Kb’c“ OŸÂb÷Ø® ◊ d”bfi Á“b{“fib÷ Ob÷Íb÷, dbÊ“®fib÷ Ob÷Íb÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“mb Gı÷ -
Gı÷. #÷Á“ #bEbK d”bfi Gı÷ ◊϶ZŸ ∏bfiPA“Kb’c“ OŸÂb÷Ø® ”®fi Gı÷. #÷Á“ #bEbK #÷Á“ ◊Ÿv“¥ d®Âfib Ob÷Íbfi® Ædbfi Á“b÷dÍ Ùc“Kfib÷ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥
#÷϶ “Á“ Ædbfi ◊϶ZŸ ∏bfiPA“Kb’c“Ø® d”bfi Gı÷. #÷Á“ #bEbK #÷϶ “Á“ Ædbfi Gı÷ Tb√fib Á“b{“fib Ob÷Íbfi® Ædbfi Á¶“›Á“ Á“≤“b÷Ï Ùc“K˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥
#fi÷ ∏bfiPA“Kb’c“Ø® OŸÂ”®fi Gı÷. Ob÷Íbfi® Ædbfi Á¶“›Á“ #PjÁ“ Á“≤“b÷Ï Ùc“K˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dbÊ“®fib
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ˙ø¨ Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ ˙ø¨ œbT (d”bfi) Gı÷ #fi÷ œbT Ob÷Íbfi® Ædbfi Á¶“›Á“ ˙jbÏ÷ #PjÁ“ Á“≤“b÷Ï Ùc“K® ”b÷K Gı÷. Ob÷Íb EbÏ ◊πÁ“bÏfib
˙ø¨ Ædbfi d”bfi ˙ø¨b÷Ø® ◊’Ï˙øZ Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ œbT Ædbfi d”bfi Gı÷ ◊϶ZŸ ”b÷K Gı÷ :- Tb÷√¶ “fib÷ Ob÷Íb÷, Á“T›fi÷ Ob÷Íb÷. ‰b¶«bfib÷ Ob÷Íb÷, #fi÷ Æ®Æbfib÷
#÷϶ “Á“ Ædbfi ZŸ·Gı ˙ø¨b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ #÷϶ “Á“ Ædbfi ZŸ·Gı Gı÷ Ob÷Íb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ - Tb÷√¶ “fib Ob÷Íb Ædbfi
◊϶ZŸ œbT Ædbfi d”bfi ˙ø¨b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Gı÷. #÷Á“ ˙ø¨ #÷϶ “Á“ Ædbfi ZŸ·Gı #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib Á“dgbÏ÷ ”b÷K Gı÷. Á“T›fib Ob÷Íb Ædbfi #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib Á“d Á¶“›Á“
Gı÷ #fi÷ #÷϶ “Á“ Ædbfi ZŸ·Gı ˙ø¨b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #bEbK ◊ #PjÏ gbÏ÷ ”b÷K Gı÷. ‰b¶«bfib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib Á“d Z÷fibØ® ◊Â
EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“-#÷Á“ #bEbK œbT ˙ø¨ Ædbfi d”bfi Gı÷. #fi÷ #PjÁ“ gbÏ÷ ”b÷K Gı÷. Æ®Æbfib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib Á“d #SKbPjÁ“
œbT ◊’Ï˙bÏ Ædbfi •÷{“ PœÛK ◊’Ï˙bÏØ® KŸaZ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ #bEbK œbT gbÏ÷ ”b÷K Gı÷. Ob÷Íb EbÏ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Eb¶c“®fib÷ Ob÷Íb÷, Æb÷fibfib÷
˙ø¨ Ædbfi d”bfi &Îd OŸÂb÷Ø® KŸaZ Gı÷ ◊϶ZŸ #÷϶ “Á“ ◊’Ï˙bÏ Ædbfi Ob÷Íb÷. ÏSfib÷fib÷ Ob÷Íb÷. #fi÷ ”®Ïbfib÷ Ob÷Íb÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
OŸÂ”®fi PœÛK ◊’Ï˙bÏØ® KŸaZ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ #bEbK #÷϶ “Á“ ◊’Ï˙bÏ Ædbfi Á“”÷T Gı÷; Dı÷dÁ÷“-Eb¶c“®fib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ∏bfib’c“ •÷{“ OŸÂKŸaZ
Á“Pfi{“ PœÛK ◊’Ï˙bÏØ® KŸaZ ”b÷K Gı÷ ◊϶ZŸ ‹˙K¶ œbT ˙ø¨ Ædbfi d”bfi ”b÷K Gı÷. Æb÷fibfib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á¶“›Á“ #PjÁ“ •÷{“ ∏bfib’c“
”b÷K Gı÷. #÷Á“ #bEbK #÷϶ “Á“ Ædbfi Á“Pfi{“ #fi÷ #÷϶ “Á“ ◊’Ï˙bÏ Ædbfi OŸÂØ® KŸaZ Gı÷. ÏSfib÷fib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ˙jbÏ÷ #PjÁ“ •÷{“
Á“Pfi{“ PœÛK ◊’Ï˙bÏØ® KŸaZ ”b÷K Gı÷. ∏bfib’c“ OŸÂKŸaZ ”b÷K Gı÷. ”®Ïbfib Ob÷Íbfi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥÷ #SKbPjÁ“ •÷{“
(372-375) d”b˙ø¨b÷fi® dµKdb¶ Dı÷d ˙ø¨ÏbDı œbT ÆŸœb÷PgZ OŸÂb÷Ø® KŸaZ ”b÷K Gı÷.
”b÷K Gı÷ Z÷d •÷{“ PœÛKb÷fi® dµKdb¶ &Îd #bEbK ÆŸœb÷PgZ ”b÷K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊‰ Á“”÷T Gı÷. - ZT˙bÏfi® jbÏ Ædbfi Z®I jbÏ˙bÍb
#÷϶ “Á“ ˙ø¨b÷fi® dµKdb¶ Dı÷d ˙ø¨ Ïb\ œbT c÷“√bK Gı÷ Z÷d Á“Pfi{“ PœÛKb÷fi® ◊‰. Á“Ï˙Zfi® jbÏ Ædbfi Z®I c“b¶Z˙bÍb. #‹ZÏbfi® jbÏ Ædbfi Z®IÂ
dµKdb¶ &Îd #bEbK c÷“√bK Gı÷. d”b ˙ø¨b÷fi® dµKdb¶ Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ #÷϶ “Á“ jbÏ˙bÍb ◊‰. Á“c¶“«E®’ÏÁ“b fi® jbÏ Ædbfi Z®I jbÏ˙bÍb. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊ŸÏŸ¥
c÷“√bK Gı÷ Z÷d •÷{“ PœÛKb÷fi® dµKdb¶ Á“Pfi{“ #bEbK c÷“√bK Gı÷. #÷϶ “Á“ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ ZT˙bÏfi® jbÏfi® Ædbfi Z®I ˙…Ïb‘KdK
˙ø¨b÷fi® dµKdb¶ Dı÷ ◊πdbÂ÷ #÷Á“ #÷϶ “Á“ ◊πZ®Z ØbK Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“Pfi{“ P˙EbÏjbÏbØ® db÷”◊bœfiŸ¶ œ®]π Gı÷c“fi Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á“Ï˙Zfi® jbÏfi®
PœÛKb÷fi® dµKdb¶ Á“Pfi{“ #bEbK ◊πZ®Z ØbK Gı÷. Ædbfi ˙…Ïb‘KdK P˙EbÏb÷Ø® db÷”◊bœfi÷ j®d÷ j®d÷ Á“b◊÷ Gı÷, #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥
(376) dS‹K EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #÷Á“ dS‹K fic“®fib ◊π˙b”fi® #¬bfi® jbÏfi® Ædbfi ˙…Ïb‘KdK P˙EbÏb÷Ø® db÷”◊bœfi÷ P˙T¶«Ø® Gı÷c÷“ Gı÷,
#fiŸÆbÏ EbT÷ Gı÷. #÷Á“ dS‹K fic“®fib ◊π˙b”fi® ÆÒdŸ√ EbT÷ Gı÷. #÷Á“ dS‹K #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Á¶“c“«E®’ÏÁ“bfi® Ædbfi ˙…Ïb‘KdK P˙EbÏØ® db÷”◊bœfi÷
fic“®fib ◊π˙b”fib ’Á“fibÏ÷ EbT÷ Gı÷. #÷Á“ dS‹K fic“®fib ◊π˙b”fi® dµKdb¶ EbT÷ #PZP˙T@«Ø® Gı÷c÷“ Gı÷.
Thanag/53
Á“Ê“ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ]bÆØ® «fib˙÷T®, ˙b¶Æfi® ÆPÍ#b÷Ø® (P˙˙÷Á“Ø® ÏP”Z Gı÷) #fi÷ ÆSÁ“dØ® ÏP”Z) #«Ÿj Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥
«fib˙÷T®, EdØ® c“b÷Ϯخ «fib˙÷T® #fi÷ Á¶“«Tfi® EÊ“b›. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ «Ÿj (œb¬∏) Gı÷ #fi÷ «Ÿj Ùc“K Gı÷.
◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-]bÆfi® Ee“b›fi® Ædbfi #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #V◊ÏbO ˙bÍb÷ ”b÷K (Á“bKÁŸ“œT Gı÷) #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «Ÿj (œb¬∏) Gı÷. ◊϶ZŸ #«ŸjÙc“K Gı÷. #÷Á“
Gı÷. ˙b¶Æfi® EÊ“b› fi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ P˙œ÷¥ ÏbO gb˙˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. ◊Ÿv“¥ #«ŸjÙc“K Gı÷ ◊϶ZŸ «Ÿj Gı÷. (œb¬∏ Gı÷) #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #«Ÿj Gı÷,
Ebd “bfi® EÊ“b›fi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ P˙PœÕ“ZÏ ÏbO gb˙˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #fi÷ #«ŸjÙc“K Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfib ◊Ï
Á¶“«Tfi® EÊ“b›fi® Ædbfi #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ P˙PœÕ“Zd√ ÏbOgb˙˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï˙b˙bÍb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «®\ ◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï˙b˙bÍb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥
(377) EbÏ ◊πÁ“bÏfib EZŸÛ◊c“® ◊œŸ Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ √ŸÏ˙bÍb - ◊b÷Zbfib ◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“ÏZb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ «®\ ◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“
#wb’c“, «÷√ŸÏ˙bÍb Z÷ ObK - ◊πdŸ√. O¶ “®◊c“ - #÷Ï Dı÷˙b ◊O˙bÍb ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfib ◊Ï ◊ #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ «®\ ◊Ï ◊ #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï÷
”bØ®. ◊πdŸ√ Æfi√◊c“b - fi”b÷Ï˙bÍb. PÆ>”b’c“ ◊¨® EbÏ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊b÷Zbfib ◊Ï ◊ #fiŸÁ¶“◊b fiØ® Á“ÏZb÷ #fi÷ «®\fib ◊Ï ◊Â
Dı÷dÁ÷“- Ebd “bfi® ◊b¶√b÷ ˙bÍb ˙bOb÷Íb’c“, Tb÷d◊¨® ÏŸ¶˙bÊ“b˙bÍ® ◊b¶√˙bÍb #fiŸÁ¶“◊b fiØ® Á“ÏZb÷.
”¶Æb’c“. ÆdŸc„“O◊¨® «® “bK÷T® ◊b¶√˙bÍb - P˙ZZ ◊¨® - √Ÿ£b (380) ƶgb÷O (d…ØŸfi) EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. c÷“˙Zb#b÷fib÷, #ÆŸÏb÷fib÷,
◊b¶√˙bÍb. EbÏ ◊πÁ“bÏfib ¨Ÿs ◊πb®#b÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - «÷›§ÒsKb÷ Ïb¨Æb÷fib÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fib÷. ƶgb÷O EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› c÷“˙ c÷“˙® ÆbØ÷
Z÷›§ÒsKb÷ EZŸ’ϧÒsKb÷. #fi÷ ƶdˆ§·Gıd ◊¶E÷§ÒsKPZK∂E. ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ #ÆŸÏc÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› #ÆŸÏ c÷“˙®fi®
(378) EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊¨® Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊¨® dbÍbfi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› #ÆŸÏ #ÆŸÏc÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. ƶgb÷O
«”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «”bÏ ¸Ï˙b #fi÷ & “˙bdb¶ ÆdØ ”b÷ZŸ¶ fiØ®. #÷Á“ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - Á“b÷› c÷“˙ c÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙
◊¨® ¸Ï˙bfi÷ ÆdØ Gı÷ ◊ dbÍbfi® «”bÏ fi®Á“ÍZŸ¶ fiØ®. #÷Á“ ◊¨® dbÍbfi® Ïb¨Æ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› Ïb¨Æ c÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷›
«”bÏ ◊ fi®Á“Í÷ Gı÷ #fi÷ ¸Ï˙bdb¶ ◊ ÆdØ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ◊¨® fi Ïb¨Æ Ïb¨Æ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. ƶgb÷O EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷›
dbÍbfi® «”bÏ fi®Á“Í÷ Gı÷ fi ¸Ï˙bdb¶ ÆdØ ”b÷K. #÷ ◊πdbÂ÷ Pg¨ŸÁ“ c÷“˙ c÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› c÷“˙ dfiŸÛKb® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷.
(•dÂ) ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷Tb Gı÷ - #÷Á“ ÆbjŸ Pg¨bØ÷| &◊b•KØ® Á“b÷› dfiŸÛK c÷“˙®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› dfiŸÛK dfiŸÛKb®fi® ÆbØ÷
«”bÏ \K Gı÷. ◊ ¸ÏZb÷ fiØ®. Kb˙Z„ #÷Á“ Pg¨bØ÷| fi®Á“ÍZb÷ fiØ® ¸ÏZb÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. ƶgb÷O EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #÷Á“ #ÆŸÏ #ÆŸÏ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O
fiØ®. Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ #ÆŸÏ Ïb¨Æ® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Ïb¨Æ #ÆŸÏ®fi® ÆbØ÷
(379) ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊πØd Z◊Ø® Áø“œ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Ïb¨Æ Ïb¨Æ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. ƶgb÷O EbÏ
œÏ®Ï˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ ◊Gı® &◊œbÒZPEÎ ”b÷˙bØ® gb˙Ø® Ï”÷ Gı÷, #÷Á“ ◊πÁ“bÏfib #÷Á“ #ÆŸÏ #ÆŸÏ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ #ÆŸÏ dfiŸÛK¬®fi®
◊ŸÏŸ¥ ◊πØd ‹ØˆT œÏ®Ï˙bÍb÷ Gı÷. ◊Gı®Ø® Áø“œ œÏ®Ï˙bÍb÷ Ï”÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ dfiŸÛK #ÆŸÏ®fi® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ dfiŸÛK
◊πØd ‹ØˆT œÏ®Ï˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #fi÷ ◊Gı® ◊ ‹ØˆT œÏ®Ï˙bÍb÷ Ï”÷ Gı÷. dfiŸÛKb® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷. ƶgb÷O EbÏ ◊πÁ“bÏfib #÷Á“ Ïb¨Æ Ïb¨Æ®fi® ÆbØ÷
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥fiŸ¶ œÏ®Ï Áø“œ Gı÷ #fi÷ Z÷fib ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ Ïb¨Æ dfiŸÛKb® ÆbØ÷ dfiŸÛK Ïb¨Æ® ÆbØ÷,
A“b÷jb’c“ (Á“¥bK) ◊ Áø“œ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥fiŸ¶ œÏ®Ï Áø“œ Gı÷ Z÷fib Á“¥bK #Áø“œ dfiŸÛKdfiŸÛKb® ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï÷ Gı÷.
Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥fib Áø“¥bK Áø“œ Gı÷. ◊϶ZŸ Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï ‹ØˆT Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Á“¥bK (381) ""#◊µ˙¶Æ'' (Eb’ω #Ø˙b Eb’ωfib ¸Ífib÷ P˙fibœ) fib
Áø“œ Gı÷ #fi÷ œÏ®Ï ◊ Áø“¥ Gı÷. EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ - #bÆŸÏ® gb˙fib DıÒK-#bÆŸÏ® gb˙. #bPgKb÷O
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ «Ÿj Gı÷ (ÆSÁ“d Á“Zb Gı÷) gb˙fibDıÒK - #PgKb÷O gb˙ ƶdb÷” gb˙fibDıÒK - ƶdb÷”gb˙. ’Á“§V˙¥
#fi÷ «Ÿj (P˙˙÷Á“[) Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «Ÿj Gı÷ ◊϶ZŸ #«Ÿj (P˙˙÷Á“ÏP”Z Gı÷) gb˙fibDıÒK-’Á“§V˙¥ gb˙.
Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #«Ÿj Gı÷, ◊϶ZŸ «Ÿj (ÆSÁ“d Á“Zb Gı÷) #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #ÆŸÏbKŸfib÷ «Òj EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ :- A“b÷j® ‹˙gb˙Ø®.
Thanag/54
#PZÁ“T” Á“Ï˙bØ®. #b”bÏdb¶ #bƧaZ Ïb√®fi÷ Z◊ Á“Ï˙bØ®. PfiPdÎ∏bfi jbÏ Á“ÏbK Gı÷. #÷Á“ ◊π˙π≈Kbdb¶ #÷Á“ ˙bÏ #PZEbÏb÷fi® #bTb÷KÂb Á“ÏbK Gı÷.
fbÏb #bPDıP˙Á“b ETb˙˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® º˙ #PgKb÷O-#bKŸfib÷ «¶j #÷Á“ ◊π˙π≈Kdb¶ ˙b϶˙bÏ #PZEbÏb÷fi® #bTb÷KÂb Á“ÏbK Gı÷. ◊π˙π≈Kb EbÏ
ØbK Gı÷. - ◊b÷Zbfib Z◊ Dı◊fib÷ dP”db ◊b÷Zbfib dŸ√ fbÏb Á“Ï˙bØ®. «®\fi® ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-√Íbdb¶ ZŸÆ P˙O÷Ï÷ Á“EÏb÷ Á“b∑“® PfidÍ Á“Ï÷T jbÒKfib◊ˆ¶Dı
Pfi>c“b Á“Ï˙bØ®, Dı˙Ïb’c“fib &◊œdfi dbÊ÷“ #Pgd¶P‰Z Ïb√ #b’c“ c÷“˙bØ®. Ædbfi #PZEbÏ ÏP”Z ◊π˙π≈Kb. √Íbdb¶ ˙bKŸØ® Á“EÏbfi÷ & “b˙÷T ∑“OTb÷ fiP”>
#PfiÕ“fi® œb¶PZfi÷ dbÊ÷“ d¶‰b÷◊EbÏ Á“Ï˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂ÷ º˙ ƶdb÷”bKŸ Á“Ï÷T #÷˙b jbÒK Ædbfi #V◊ #PZEbÏ˙Í®. «Íc“fib √ŸÏ˙ ÷“ √Ÿ¶c“bK÷T GˆıÊ“b
&◊bDıfi Á“Ï÷ Gı÷. - &ÒdbOfib÷ &◊c÷“œ c÷“˙bØ®, ÆÒdbOdb¶ #ÒZÏbK c÷“˙bØ®, ØK÷T jbÒK Ædbfi #fi÷ #PZEbÏ˙bÍ® ◊π˙π≈Kb √÷ZÏØ® Tb˙®fi÷ √Íbdb¶
Á“bdgb÷Ob÷fi® Z®˙π #PgTb¥bØ®, #PZTb÷gÁ“Ï® PfiKbŸ Á“Ï˙bØ®. EbÏ Ïb√÷T jbÒK Dı÷˙® «”yÎÏ #PZEbÏ˙bÍ® ◊π˙π≈Kb.
Á“bÏÂb÷Ø® º˙ ’Á“§V«P¥Á“b÷db¶ &S◊≥ Ø˙b Kb÷‘K #bKŸÛK «b¶j÷. - (383) ƶ∏b EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#b”bÏƶ∏b gKƶ∏b
#’Ï”¶Zb÷fi® Pfi>c“b Á“Ï˙bØ®. #’Ï”¶Z Á“PØZ jdfi® Pfi>c“b Á“Ï˙bØ®. #bEbK d…ØŸfiƶ∏b ◊’ÏOπ”ƶ∏b. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® #b”bÏƶ∏b &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊÷Ê“
&◊bµKbKfi® Pfi>c“b Á“Ï˙bØ®. EZŸP˙j ƶ]fi® PfiÒc“b Á“Ï˙bØ®. √bT® ”b÷˙bØ®, ¨Ÿjb˙÷c“fi®K Á“dfib÷ &c“K ”b÷˙bØ®, #b”bÏÁ“ØbfiŸ¶ •˙Â
(382) ◊π˙π≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #b Tb÷Á“ fib ÆŸ√ dbÊ÷“, Á“Ï˙bØ®, Pfi϶ZÏ gb÷Dıfifi® ›·Gıb Á“Ï˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® gK ƶ∏b &S◊≥
◊ÏTb÷Á“db¶ ÆŸ√ dbÊ÷“ &gK Tb÷Á“fib ÆŸ√ dbÊ÷“ Á“b÷› ◊ ◊πÁ“bÏfi® Á“bdfib fi ØbK Gı÷ - #V◊ œ§aZ ”b÷˙bØ®, gK˙÷c“fi®K Á“dfib &c“KØ®, gKTbO÷ Z÷˙®
Ïb√Zb db‰ Á“dfi® PfiDıÏb dbÊ÷“ c“®¨b T÷˙®. ◊π˙π≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - ˙bZ Æb¶gÍ˙bØ®. gKb÷S◊bc“Á“ Á“Øb#b÷fiŸ¶ ‹dÏ Á“Ï˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® d…ØŸfi
Dı÷dÁ÷“ - PœÛKb’c“fi® Á“bdfibØ® c“®¨b T÷˙®. ◊ˆ˙ ’c“P¨Z ‹˙Dıfib÷fib db÷”Ø® ƶ∏b &S◊≥ ØbK Gı÷ - œÏ®Ïdb¶ ÏaZ #fi÷ db¶Æfi® ˙øP∞ Ø˙bØ®, db÷”fi®K
c“®¨b T÷˙®. &◊Ïfib «≥÷ Á“bÏÂb÷Ø® c“®¨b T÷˙®. PfiÛÁ“bd gb˙Ø® c“®¨b T÷˙®. Á“dfib &c“KØ®, Á“bd Á“Øb Æb¶gÍ˙bØ®, ◊ˆ˙÷| gb÷O˙÷Tb gb÷Ob÷fiŸ¶ ‹dÏÂ
◊π˙π≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. - Æc“Oˆv“#b÷fi® Æ÷˙bfi÷ dbÊ÷“ c“®¨b T÷˙®. Á“Ï˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ◊’ÏOπ” ƶ∏b &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊c“bØb÷| fib÷ ƶOπ”
Á“b÷›fib Á“”÷˙bØ® c“®¨b T÷˙®. ZŸ¶ c“®¨b T›œ Zb÷ ”y¶ c“®¨b T›œ #÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï˙bØ®, Tb÷gdb÷”fi®K Á“dfib÷ &c“KØ®, P”ÏhK ÆŸ˙Â #b’c“fi÷ \÷˙bØ® jfi
˙Efi «∞ Ø›fi÷ c“®¨b T÷˙®. Á“b÷›fib P˙Kb÷OØ® ÔKPØZ Ø›fi÷ c“®¨b T÷˙®. Á¶“EfifiŸ¶ ˙b϶˙bÏ ‹dÏ Á“Ï˙bØ®.
◊π˙≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“b÷›fi÷ ◊® “b #b◊® c“®¨b #◊bK. c“®¨bØ®| (384) Á“bd EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. •ø¶ObÏ Á“ÏŸÂ, «®gSÆ, Ïb…s.
fi÷ #ÒK ‹Øbfi T› Dı›fi÷ c“®¨b #◊bK. Á“b÷›fi÷ c“bÆS˙db¶Ø› dŸaZ Á“Ï®fi÷ Á“bd˙bÆfib ""•ø¶ObÏ'' ◊πjbfi dfiŸÛKb÷fi® Á“bd˙bÆfib ""Á“ÏŸÂb'' ◊πjbfi
c“®¨b #◊bK. Á“b÷›fi÷ ]® #b’c“fib gb÷DıfifiŸ¶ ◊πTb÷gfi #b◊® c“®¨b #◊bK. PZK∂Eb÷fi® Á“bd˙bÆfib ""«®gSÆ'' ◊πjbfi Gı÷ fi…ÏPKÁ“b÷fi® Á“bd˙bÆfib ""Ïb…s''
◊π˙π≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - fiÊ“√b’c“Zb - fiÊ“fi® Dı÷d ˙…Ïb‘K ÏP”Z jd Á“Øb ◊πjbfi Gı÷.
Á“”®fi÷ #b”bÏb’c“ ◊πbk Á“Ï˙b÷. ÆŸgÊ“√b’c“Zb-fiÊ“fi® Dı÷d ˙…Ïb‘K ÏP”Z jd (385) ◊b® EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊b® Øb÷ Ÿ¶“ ”b÷˙bØ®
Á“Øb Á“”®fi÷ #b”bÏb’c“ ◊πbk Á“Ï˙b÷. ÆŸgÊ“√b’c“Zb-ÆŸgÊ“fi® Dı÷d «Í «Zb˙®fi÷ PGıGıv¶“ Gı÷ ◊϶ZŸ ‹˙·Gı Gı÷. #÷Á“ ◊b® Øb÷ Ÿ¶“ ±> Ÿ¶“ Gı÷ ◊϶ZŸ dPTfi Gı÷. #÷Á“
#b”bÏb’c“ ◊πbk Á“Ï˙b÷. PÆ>”√b’c“Zb-PÆ>”fi® Dı÷d «®\fi® #˙∏b Á“Ï®fi÷ ◊b® «”yDı ±> Ÿ¶“ Gı÷ ◊϶ZŸ ‹˙·Gı Gı÷. #÷Á“ ◊b® «”yDı ±> Ÿ¶“ Gı÷ ◊϶ZŸ
#b”bÏb’c“ ◊πbk Á“Ï˙b÷. •ŸObT√b’c“Zb - •ŸObTfi® Dı÷˙ c“®fiZb Á“Ï® #b”bÏb’c“ dPTfi Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ - #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «bm
◊πbk Á“Ï˙®. E÷Õ“bØ® #O¶g®Ï Gı÷ #fi÷ ZŸ·Gı Ùc“K ˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «bm E÷Õ“bØ®
Áø“P¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #÷Á“ √÷Zbdb¶ jbÒK #÷Á“˙bÏ ˙b˙˙bdb¶ #b˙÷ ZŸ·Gı Gı÷ ◊϶ZŸ O¶g®Ï Ùc“K Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «bm E÷Õ“bØ® O¶g®Ï Gı÷ ◊϶ZŸ
Gı÷. #÷Á“ √÷Z®db¶ jbÒKb’c“ «÷ - ‰Â ˙bÏ #÷Ê“T÷ #fi÷Á“˙bÏ ˙b˙˙bdb¶ #b˙÷ ZŸ·Gı Ùc“K˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «bm E÷Õ“bØ® O¶g®Ï #fi÷ O¶g®Ï Ùc“K˙bÍb÷
Gı÷. #÷Á“ √÷Z® #÷Á“ ˙bÏ Pfi>c“fi Á“ÏbK Gı÷. #÷Á“ √÷Z® ˙b϶˙bÏ Pfi§Òc“Z Á“Ï®fi÷ Gı÷. ◊b® EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ : Á“b÷›Á“ ◊b® Gı®GıÏŸ¶ Gı÷ #fi÷ Gı®GıÏb
Á“ÏbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊π˙π≈Kb EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷ - #÷Á“ ◊π˙π≈Kbdb¶ #÷Á“ ˙bÏ Dı÷˙Ÿ¶ c÷“√bK Gı÷. Á“b÷›Á“ Gı®GıÏŸ¶ Gı÷ ◊ Æb¶Á“ “b ‹Øbfi P˙œ÷¥Ø® ±> Ÿ¶“ c÷“√bK Gı÷.
ÆbdbPKÁ“ Eb’ω jbÏ Á“ÏbK Gı÷. #÷Á“ ◊π˙π≈Kbdb¶ ˙b϶˙bÏ ÆbdbPKÁ“ Eb’ω Á“b÷›Á“ #Obj ◊b® Gı÷ ◊ P˙‹ZbÏ˙bÍb ‹Øbfifi÷ T› Gı®GıÏŸ¶ c÷“√bK Gı÷.
Thanag/55
Á“b÷›Á“ #Obj Gı÷ #fi÷ #Obj (O¶g®Ï) c÷“√bK Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ fiØ®) #fi÷ ◊ˆÂ (dj ]øZ #b’c“Ø® gÏ÷Tb÷) ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ ◊϶ZŸ
◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ZŸ·Gı ◊πÁø“PZ˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ ZŸ·Gı c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ √bT® ”b÷K Gı÷ - #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ - dj #b’c“Ø® gÏ÷Tb÷ ”b÷K ◊϶ZŸ #◊ˆÂ
◊Ÿv“¥ ◊πÁø“PZØ® ZŸ·Gı Gı÷ ◊϶ZŸ «bm ÔK˙”bÏØ® O¶g®Ï Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ O¶g®Ï (ZˆÊ÷“T ¸`Ê÷“T) ”b÷K Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g #◊ˆÂ Gı÷ (ZˆÊ÷“T ¸`Ê÷“T) Gı÷ #fi÷ #◊ˆÂ
◊πÁø“PZ˙bÍb÷ Gı÷ ◊ «bm ÔK˙”bÏØ® ZŸ·Gı Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ Gı÷ (√bT®) Gı÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥ Á“”÷Tb Gı÷ - Á“b÷› ◊Ÿv“¥
O¶g®Ï◊πÁø“PZ Gı÷ #fi÷ «bm ÔK˙”bÏØ® O¶g®Ï Gı÷. \SKb’c“ OŸÂ˙ ÷“ ◊ˆÂ #fi÷ ∏bfib’c“ OŸÂ˙ ÷“ ◊ ◊ˆÂ Gı÷. Á“b÷›
&c“Pj (ÆdŸs) EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ÆdŸsfib÷ #÷Á“ c÷“œ Gı®GıÏb÷ \SKbc“OŸÂ˙ ÷“ ◊ˆÂ Gı÷ ◊ ∏bfib’c“ OŸÂØ® ”®fi Gı÷. Á“b÷› \SKb’c“ OŸÂ˙ ÷“
Gı÷ #fi÷ Gı®GıÏb÷ c÷“√bK Gı÷. ÆdŸsfib÷ #÷Á“ gbO Gı®GıÏb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ «”y Dı ”®fi Gı÷ ◊ ∏bfib’c“ OŸÂØ® ◊ˆÂ Gı÷. Á“b÷› \SKb’c“˙ ÷“ ”®fi #fi÷ ∏bfib’c“
O”÷Ïb Dı÷˙b÷ ◊πZ®Z ØbK Gı÷. ÆdŸsfib÷ #÷Á“ gbO «”y Dı O”÷Ïb÷ Gı÷. ◊϶ZŸ OŸÂØ® ◊ ”®fi Gı÷. ÁŸ¶“gdb¶ #b ◊πdbÂ÷ ◊ EbÏ ◊πÁ“bÏ ◊ ÷“ Gı÷ - #÷Á“
Gı®GıÏb Dı÷˙b÷ ◊πZ®Z ØbK Gı÷. ÆdŸsfib÷ #÷Á“ gbO «”y Dı O”÷Ïb÷ Gı÷ #fi÷ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ Gı÷ #fi÷ \÷fibÏfi÷ ◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK ◊ Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ Gı÷
O”÷Ïb÷ Dı÷˙b÷ ◊πZ®Z ØbK Gı÷. #b ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Gı÷ - Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ◊϶ZŸ \÷fibÏfi÷ #◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g #◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ \÷fibÏfi÷
ZŸ·Gı ”b÷K Gı÷ #fi÷ ZŸ·Gı c÷“√bK Gı÷. Á“b÷›Á“ ZŸ·Gı ”b÷K #fi÷ O¶g®Ï c÷“√bK. ◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g #◊ˆÂ Gı÷ #fi÷ \÷fibÏfi÷ #◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK
Á“b÷›Á“ O¶g®Ï ”b÷K ◊ ZŸ·Gı c÷“√bK. Á“b÷›Á“ O¶g®Ï ”b÷K #fi÷ O¶g®Ï c÷“√bK. Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi P˙O÷Ï÷Ø® ◊ˆÂ Gı÷
EbÏ ◊πÁ“bÏfib ÆdŸsb÷ Á“”÷Tb Gı÷ - Á“b÷›Á“ ÆdŸs ZŸ·Gı Gı÷ #fi÷ ZŸ·Gı Dı÷˙b÷ #fi÷ Z÷fib÷ &◊Kb÷O Á“Ï˙bØ® ◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ (jfib’c“˙ ÷“)
c÷“√bK Gı÷. Á“b÷›Á“ ZŸ·Gı Gı÷ ◊ O¶g®Ï Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. Á“b÷›Á“ O¶g®Ï Gı÷ ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷fib÷ &◊Kb÷O fi Á“Ï˙bØ® #◊ˆÂ (]fi”®fi) Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷.
◊ ZŸ·Gı Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. Á“b÷›Á“ ÆdŸs O¶g®Ï #fi÷ O¶g®Ï Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #◊ˆÂ Gı÷. (jfib’c“Ø® ◊ˆÂ fiØ®) ◊϶ZŸ ÆdK÷-ÆdK÷ Z÷fib÷
#b ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib ◊Ÿv“¥b÷ Á“”÷T Gı÷ - ◊ˆ˙b÷|aZ &c“Á“ ƈ‰fi® Ædbfi &◊Kb÷O Á“Ï˙bØ® ◊ˆÂ (]fi®) Dı÷˙b÷ c÷“√bK Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #◊ˆÂ Gı÷
gb¶Ob Á“”÷˙b. (jfib’c“Ø® ◊ˆÂ fiØ®) #fi÷ #◊ˆÂ Dı÷˙b÷ c÷“√bK ◊ Gı÷.
(386) ZÏÁ“fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷ :- #÷Á“ Zϸ ""”y¶ ÆdŸsdb¶ ZÏ®œ'' ÁŸ¶“g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ Gı÷ (DıTb’c“Ø® ◊ˆÂ Gı÷)
#÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ÆdŸsfi÷ ZÏ÷ Gı÷. #÷Á“ Zϸ ""”y¶ ÆdŸsdb¶ ZÏ®œ'' #÷d #fi÷ ◊ˆÂ v“◊ Gı÷. (ÆŸÒc“Ï Gı÷.) #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ #◊ˆÂ v“◊ Gı÷
P˙EbÏ÷ Gı÷ ◊ Ob÷Û◊c“ fi÷ ZÏ÷ Gı÷. #÷Á“ Zϸ ""”y¶ Ob÷Û◊c“db¶ ZÏ®œ'' #÷˙b÷ (ÁŸ“v“◊˙bÍb÷ Gı÷). #÷Á“ ÁŸ¶“g (DıTb’c“ ˙ ÷“) #◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ ÆŸ¶c“Ï v“◊ ˙bÍb÷
P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ÆdŸsdb¶ ZÏ÷ Gı÷. #÷Á“ Zϸ ""”y¶ Ob÷Û◊c“db¶ ZÏ®œ'' #÷d Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g (DıTb’c“˙ ÷“) #◊ˆÂ #fi÷ #◊ˆÂ v“◊˙bÍb÷ Gı÷. (#ÆŸ¶c“Ï) Gı÷.
P˙EbÏ®fi÷ Ob÷Û◊c“db¶ Dı ZÏ÷ Gı÷. ZbS◊K #÷ Gı÷ Á÷“ Á“b÷› dbÂÆ ÆdŸs Ædbfi #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ∏bfib’c“ ˙ ÷“ ◊ˆÂ #fi÷
Æ˙ P˙ÏPZfi÷ ◊bÍ˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊bTfi ◊ Á“Ï÷ Gı÷. Á“b÷› ◊P˙‰v“◊-Ï\÷”ÏÂb’c“ P˙PœÕ“ ˙÷¥˙bÍb÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ∏bfib’c“ ˙ ÷“ ◊ˆÂ Gı÷
Æ˙ P˙ÏPZ ◊bÍ˙bfib÷ ƶÁ“V◊ Á“Ï®fi÷ ◊ Ob÷Û◊c“ Ædbfi c÷“œP˙ÏPZfiŸ¶ Dı ◊bTfi ◊ #◊ˆÂ v“◊˙bÍb÷ - sÔK PT>OØ® ÏP”Z Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ∏bfib’c“ OŸÂØ®
Á“Ï÷ Gı÷. ZÏÁ“fib EbÏ ◊πÁ“bÏ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ZÏÁ“ #÷Á“˙bÏ ÆdŸsfi÷ ZÏ®fi÷ ¸Ï® ÏP”Z Gı÷ ◊ sÔKPT>OKŸaZ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ «≥÷Ø® #◊ˆÂ Gı÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib
ÆdŸsfi÷ ZÏ˙bdb¶ #ÆdØ ØbK Gı÷. #÷Á“ ZÏÁ“ #÷Á“˙bÏ ÆdŸsfi÷ ZÏ®fi÷ «®º˙bÏ ÁŸ¶“g Á“”÷Tb Gı÷. - #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ (DıTb’c“Ø®) Gı÷ #fi÷ ÆŸ¶c“Ï v“◊˙bÍb÷ Gı÷.
Ob÷◊c“fi÷ ZÏ˙bdb¶ ◊ #ÆdØ ØbK Gı÷. #÷Á“ ZÏZ #÷Á“˙bÏ Ob÷◊c“fi÷ ZÏ®fi÷ #÷Á“ ÁŸ¶“g◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ ZŸ·Gı v“◊˙bÍb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷
¸Ï® Ob÷◊c“fi÷ ◊bÏ Á“Ï˙bdb¶ ◊ #ÆdØ ØbK Gı÷. Á“b÷› ◊Ÿv“¥ #÷Á“ ˙bÏ db÷ÊŸ¶“ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ jfi #Ø˙b •ŸZb’c“ ˙ ÷“ ◊ˆÂ Gı÷. #fi÷ &c“bÏ Ùc“K Gı÷. #÷Á“
Á“bK Á“Ï®fi÷, ¸Ï® Á“bK Á“Ï˙b #ÆdØ «fi® \K Gı÷. Á“b÷› db÷ʶŸ“ Á“bK Á“Ï®fi÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ dPTfi Ùc“K Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ jfi #Ø˙b •ŸZb’c“ ˙ ÷“ ÏP”Z
◊Gı® fibfiÁ“ Ÿ¶“ Á“bK ◊ Á“Ï® œÁ“Zb÷ fiØ®. ›SKb’c“. ◊πÁ“bÏ÷ #b Eb…g¶O®#b÷ Gı÷ ◊ &c“bÏ Ùc“K Gı÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ •ŸZb’c“ ˙ ÷“ #fi÷ &c“bÏ Ùc“K «≥÷Ø®
\Â˙®. #P◊πK Gı÷.
(387) ÁŸ¶“gfib EbÏ ◊πÁ“bÏ Á“”÷T Gı÷ :- #÷Á“ ÁŸ¶“g ◊ˆÂ (ZˆÊ÷“T ¸`Ê÷“T ÁŸ¶“g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ÁŸ¶“g (DıTØ®) ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷db¶Ø®
Thanag/56
◊b® lÏ÷ Gı÷. #÷Á“ ÁŸ¶“g (DıTØ®) ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷db¶Ø® ◊b® lÏZŸ¶ fiØ®. ÆdK ÆŸj® #bÆfi ◊Ï «÷Æ˙bØ® ◊® “b ØbK Gı÷. ◊O ƶÁŸ“PEZ Á“Ï® #PjÁ“
#÷Á“ ÁŸ¶“g (DıTØ®) #◊ˆÂ Gı÷. #fi÷ Z÷db¶Ø® ◊b® lÏ÷ Gı÷ #÷Á“ ÁŸ¶“g ÆdK ÆŸj® «÷Æ˙bØ® ◊® “b ØbK Gı÷.
#◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ lÏZb÷ fiØ®. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÏŸ¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ (393) Á“d EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ Á“d◊πÁø“PZ œŸg Gı÷ #fi÷ Z÷fib÷
◊Ÿv“¥ (jfi #Ø˙b •ŸZØ®) ◊ˆÂ Gı÷ #fi÷ jfi #Ø˙b •ŸZ #b◊÷ ◊ Gı÷. ”÷ZŸ ◊ œŸg Gı÷. #÷Á“ Á“d◊πÁø“PZ œŸg Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷fib÷ ”÷ZŸ #œŸg Gı÷. #÷Á“
#÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ #b◊Zb÷ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #◊’Ï◊ˆÂ Gı÷ ◊϶ZŸ Á“d◊πÁø“PZ #œŸg Gı÷ ◊϶ZŸ Z÷fi® ”÷ZŸ œŸg Gı÷. #÷Á“ Á“d◊πÁø“PZ #œŸg Gı÷ #fi÷
KØbœ§aZ #Ø˙b KØb∏bfi #b◊÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #◊ˆÂ Gı÷ #fi÷ #b◊Zb÷ Z÷fib÷ ”÷ZŸ ◊ #œŸg Gı÷. Á“d EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - #÷Á“ Á“d ◊πÁø“PZfib÷ «¶j
◊ fiØ® ÁŸ¶“g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ¸`Ê÷“Tb÷, DıDı’ÏZ, Á“bEb÷, ◊bÁ“b÷ #÷˙® Dı Ï®Z÷ œŸg v“◊db¶ ØKb÷ #fi÷ Z÷fib÷ &c“K ◊ œŸg v“◊db¶ ØKb÷ ◊϶ZŸ Z÷fib
◊Ÿv“¥b÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dŸT ◊πbKP_Z Kb÷‘K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƶA“dÂØ® &c“K #œŸg v“◊db¶ ØKb÷. #÷Á“ Á“d ◊πÁø“PZfib÷ «¶j #œŸg v“◊db¶
Gı÷c“b’c“ ◊πbKP_Î Kb÷‘K Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ƈId #PZEbÏKŸaZ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ØKb÷ ◊϶ZŸ ƶA“d Á“Ï˙bØ® Z÷fib÷ &c“K œŸg v“◊÷ ØKb÷. #÷Á“ Á“d ◊πÁø“PZfib÷
PfiÏPZEbÏ EbÏ®‰® Gı÷. «¶j #œŸgv“◊÷ ØKb÷ #fi÷ Z÷fib÷ &c“K ◊ #œŸg v“◊÷ ØKb÷. Á“d EbÏ ◊πÁ“bÏ÷
ÁŸ¶“g EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ djfib÷ ÁŸ¶“g Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ∑“b¶Á“ ◊ Gı÷. ◊πÁø“PZ Á“d, §‹ØPZ Á“d, #fiŸgbO Á“d #fi÷ ◊πc÷“œ Á“d.
djfiŸ¶ Gı÷. #÷Á“ djfib÷ ÁŸ¶“g #fi÷ P˙¥fib¶ ∑“b¶Á“Â˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ P˙¥fib÷ (394) ƶ] EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. - •d •d®, •b˙Á“ #fi÷
ÁŸ¶“g #fi÷ djfiŸ¶ ∑“b¶Á“ ”b÷K Gı÷. #÷Á“ P˙¥fib÷ ÁŸ¶“g #fi÷ P˙¥fib ∑“b¶Á“Â˙bÍb÷ •bP˙Á“b.
”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆÏT Ùc“K #fi÷ (395) «ŸP∞ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T Gı÷.- #b…S◊bPZÁ“[, ˙…fiPKÁ“[,
djŸÏgb¥® Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ÆÏT Ùc“K Gı÷ ◊϶ZŸ Á“ÊŸ“gb¥® #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dbKb˙® Á“bPdÁ“[ #fi÷ ◊b’ÏÂbPdÁ“[. dPZ EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ - #˙Oπ”dPZ,
#fi÷ Á“ÊŸ“gb¥® Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ dbKb˙® Gı÷ ◊϶ZŸ djŸÏgb¥® Gı÷. ›”bdPZ, #◊bKdPZ, jbÏÂb dPZ. #b ◊πdbÂ÷ ◊ dPZfib EbÏ ◊πÁ“bÏ
(388-391) Dı÷ ◊Ÿv“¥fiŸ¶ Ùc“K PfiÛ◊b◊ #fi÷ PfidÍ Gı÷ #fi÷ Dı÷fi® Á“”÷T Gı÷. ] “bfib ◊b® Dı÷˙®, P˙c“Ïfib ◊b® Dı÷˙®, ZÍb˙fib ◊b®, Dı÷˙®
ºg ◊ Æc“b djŸÏ gbP¥Â® Gı÷. Z÷ ◊Ÿv“¥fi÷ djfib ∑“b¶Á“Âb˙bÍb djŸÁŸ¶“gfi® ÆbOÏfib ◊b® Dı÷˙®.
&◊db #◊bK Gı÷. Dı÷ ◊b◊® #fi÷ dPTfi Ùc“K Gı÷ #fi÷ Dı÷fi® ºg Æc“b (396) ƶÆbÏ® º˙ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. fi…ÏPKÁ“ PZK‘Kb÷PfiÁ“, dfiŸÛK
djŸÏgbP¥Â® Gı÷. Z÷ ◊ŸÏŸ¥ fi÷ dj◊ˆÂ ∑“b¶Á“Âb˙bÍb P˙¥ÁŸ¶“gfi® &◊db #◊bK #fi÷ c÷“˙. Æd‹Z º˙b÷fib÷ EbÏ ◊πÁ“bÏb÷db¶ Ædb˙÷œ ØbK Gı÷. dfib÷Kb÷O®
Gı÷. Dı÷ ◊b◊® #fi÷ dPTfi Ùc“K Gı÷. #fi÷ Dı÷fi® ºg ◊ Æc“b Á“ÊŸ“gbP¥Â® ˙EfiKb÷O®, Á“bKKb÷O® #fi÷ #Kb÷O®. Æd‹Z º˙b÷fib #b ◊πdbÂ÷ EbÏ g÷c“Gı÷.
Gı÷. Z÷ ◊Ÿv“¥fi÷ P˙¥◊ˆ’ÏZ ∑“b¶Á“Âb˙bÍb P˙¥ÁŸ¶“gfi® &◊db #◊bK Gı÷. ¬®˙÷c“˙bÍb, ◊ŸÏŸ¥˙÷c“˙bÍb, fi◊Ÿ¶ÆÁ“˙÷c“˙bÍb, #˙÷c“®. Æd‹Z º˙b÷fib EbÏ
(392) &◊ÆO EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-c÷“˙ƶ«¶j®, dfiŸÛKƶ«¶j®, ◊πÁ“bÏ Gı÷. E¨Ÿc“œfi˙bÍb-EZŸ’ϧÒsK #b’c“ º˙b÷ #E¨Ÿc“œfi˙bÍb -
PZK∂E ƶ«¶j®, #bSdÁø“Z ◊b÷ZbØ® Á“ÏbK÷T. c÷“˙ƶ«¶j® &◊ÆOfib EbÏ g÷c“ #÷Á÷“§ÒsKb’c“º˙b÷, #˙P]c“œfi˙bÍb - œÁ÷“Òs #b’c“ º˙b÷, Á÷“˙Í c“œfi˙bÍb
Gı÷, Dı÷dÁ÷“-c÷“˙ &◊”bÆØ® &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷, f÷¥ Á“Ï®fi÷ &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷, - Á÷“˙Í® gO˙bfi. Æd‹Z º˙b÷fib #b ◊πÁ“bÏ÷ EbÏ÷ g÷c“ Gı÷ - ƶKZ,
◊Ï®¨bfi÷ «”bfi÷ &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷, P˙P˙j ”÷ZŸ#b÷Ø® &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷. #ƶKZ, ƶKZbƶKZ #fi÷ fib÷ƶKZ - fib÷ #ƶKZ.
dfiŸÛKƶ«¶j® &◊ÆOfib EbÏ g÷c“ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - dfiŸÛK &◊”bÆdb¶ Gı÷. f÷¥ (397) ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #bTb÷Á“fib÷ ◊ Pd‰
Á“Ï®fi÷ ◊Ï®¨bfi÷ «”bfi÷ Á÷“ d…ØŸfi Æ÷˙˙bfi® ›·GıbØ® &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷. PZK∂E Gı÷ #fi÷ ◊ÏTb÷Á“fib÷ ◊ Pd‰ Gı÷ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #b Tb÷Á“fib÷ Zb÷ Pd‰ Gı÷ ◊϶ZŸ
ƶ«¶j® &◊ÆOfib EbÏ g÷c“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-PZK∂E gOg®Z Ø›fi÷ &◊ÆO Á“Ï÷ ◊ÏTb÷Á“fib÷ Pd‰ fiØ® #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ◊ÏTb÷Á“fib÷ Pd‰ Gı÷ ◊϶ZŸ #bTb÷Á“fib÷ Pd‰
Gı÷. f÷¥gb˙®Ø®, #b”bÏ fi÷ dbÊ“¥ Á÷“ ‹˙‹Øbfifi® Ϩbfi÷ dbÊ÷“ &◊ÆO Á“Ï÷ Gı÷. fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #b Tb÷Á“fib÷ ◊ Pd‰ fiØ® ◊ÏTb÷Á“fib÷ ◊ Pd‰ fiØ®.
#bSdbØ® Á“ÏbK÷T &◊ÆO EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ - ƶ]Ê“ÂØ® - #b¶√db¶ ◊ ÷“T® ◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #¶ZO϶OØ® Pd‰ Gı÷ #fi÷ «bmdb¶ ◊Â
ÏDıfi÷ ”bØ÷ Eb÷Í˙bØ® ◊® “b ØbK Gı÷. ◊ “® Dı˙bØ® ◊® “b ØbK Gı÷. #PjÁ“ ‹fi÷”◊ˆÂ ÔK˙”bÏ Á“Ï÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #¶Z϶Odb¶ Pd‰Zb Gı÷. ◊϶ZŸ «bm ‹fi÷”
Thanag/57
◊πc“œ®|Z fiØ® Á“ÏZb÷. #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ «bm ‹fi÷” Zb÷ ◊πc“œ®|Z Á“Ï÷ Gı÷ ◊϶ZŸ OŸÂb÷fi÷ ◊πOÊ“ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ -◊πœ¶Æb Á“Ï˙bfib ‹˙gb˙Ø®, «®\fi÷ #fiŸÁˆ“Í
#¶Z϶Odb¶ œ‰Ÿgb˙ Ïb√÷ Gı÷. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #ÒZ϶Odb¶ ◊ œ‰Ÿgb˙ Ïb√÷ Gı÷ ÔK˙”bÏ˙bÍb÷ Ï”÷˙bØ®, ›§·GıZ Á“bKfi÷ PÆ∞Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ #fi÷ Á“Ï÷Tb &◊Á“bÏfib÷
#fi÷ «bm ÔK˙”bÏØ® ◊ œ‰Ÿ Gı÷. ◊πSKŸ◊Á“bÏ Á“Ï˙b dbÊ÷“.
◊Ÿv“¥ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“ ◊Ÿv“¥ sÔKØ® dŸaZ Gı÷ #fi÷ gb˙ (402) EbÏ Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ fi…ÏPKÁ“ œÏ®Ïfi® &S◊PÎfib÷ ◊πb϶g ØbK
#bƧaZØ® ◊ dŸaZ Gı÷ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ sÔK Ø® Zb÷ dŸaZ Gı÷ ◊϶ZŸ gb˙ Gı÷. A“b÷jØ® dbfiØ® dbKbØ® #fi÷ Tb÷gØ®. «bÁ“[fib «jb c¶“ “˙Z®| º˙b÷fib
Ø® dŸaZ fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ gb˙Ø® dŸaZ Zb÷ dŸaZ Gı÷. ◊϶ZŸ sÔK Ø® dŸaZ œÏ®Ïfi® &S◊PÎfib÷ ◊πb϶g ◊ #b Dı EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ØbK Gı÷. EbÏ Á“bÏÂb÷fi÷
fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ sÔKØ® ◊ dŸaZ fiØ® #fi÷ gb˙Ø® ◊ dŸaZ fiØ®. ◊Ÿv“¥ T®j÷ fi…ÏPKÁ“ œÏ®Ïfi® PfiÛ◊PÎ (◊ˆÂZb) ØbK Gı÷. A“b÷j˙ ÷“ Kb˙Z„ Tb÷g˙ ÷“.
EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #÷Á“ ◊Ÿv“¥ (#bƧaZØ®) Zb÷ dŸaZ Gı÷ ◊϶ZŸ «bÁ“[fib «jb c¶“ “˙Z®| º˙b÷fib œÏ®Ïfi® ◊ˆÂZb ◊ #b EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® Dı
(ƶKZ ˙÷¥fib÷ jbÏÁ“ fi ”b÷˙bØ®) dŸaZ fiØ® - Pœ˙ÁŸ“dbÏ ˙Z„ #÷Á“ ◊Ÿv“¥ ØbK Gı÷.
ƶKZ˙÷¥fib÷ jbÏÁ“ Gı÷ Z÷Ø® dŸaZ v“◊ Zb÷ Gı÷ ◊϶ZŸ #bƧaZ ”b÷˙bØ® dŸaZ (403) jdfib EbÏ fbÏ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-¨db PfiTb÷|gZb ÆÏÍZb #fi÷
fiØ®. #÷Á“ ◊Ÿv“¥ #bƧaZ ”b÷˙bØ® dŸaZ ◊ fiØ® #fi÷ ƶKZ ˙÷¥gŸ¥bfib dbc“˙Zb.
jbÏÁ“ fi ”b÷˙bØ® dŸaZ fiØ®. (404) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® º˙ fiÏÁ“db¶ Dı˙b Kb÷‘Kb Á“d «b¶j÷ Gı÷.
(398) ◊¶E÷§ÒsK PZK∂EKb÷PfiÁ“ º˙b÷ dÏ®fi÷ EbÏ÷ OPZ#b÷db¶ &S◊≥ Dı÷dÁ÷“-d”b#b϶g Á“Ï˙bØ®, º˙fib÷ ]bZ Á“Ï˙bØ®, db¶Æ #b”bÏ Á“Ï˙bØ®, EbÏ
ØbK Gı÷ EbÏ÷OPZ#b÷db¶Ø® #b˙®fi÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Á“bÏÂb÷Ø®. PZK∂Eb÷db¶ &S◊≥ Ø˙b Kb÷‘K Á“d «b¶j÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dfifi®
Dı÷dÁ÷“-fi…ÏPKÁ“b÷Ø®. PZK∂Eb÷Ø®. dfiŸÛKb÷Ø®, #fi÷ c÷“˙Zb#b÷Ø®. dfiŸÛK dÏ®fi÷ EbÏ÷ ÁŸ“’Ê“TZbØ® «®\fi÷ ≤“O˙b dbÊ÷“ Á“bKbfi® DŸıc“® Ï®Z÷ E÷Õ“b Á“Ï˙bØ® #T®Á“
OPZ#b÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ EbÏ÷ OPZ#b÷db¶Ø® #b˙®fi÷ dfiŸÛKb÷db¶ &S◊≥ «b÷T˙bØ® #fi÷ √b÷Ê“b Zb÷T #fi÷ db◊˙ ÷“ ÔK˙”bÏ Á“Ï˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø®
ØbK Gı÷. dfiŸÛKdb¶ &S◊≥ Ø˙b Kb÷‘K Á“d «b¶j÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ÆÏT ‹˙gb˙Ø®,
(399) «÷›§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fiP” Á“Ï˙b˙bÍb EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ ƶKd P˙fidπZbØ®, #fiŸÁ¶“◊bØ®, dbSÆKgb˙ fi Ïb√˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® c÷“˙Zb#b÷db¶
Á“Ï÷ Gı÷. Z÷ º˙b÷fib PDı”„˙b ƶ«¶j® ÆŸ√fib÷ P˙fibœ Á“ÏZb÷ fiØ®. PDı”„˙b ƶ«¶j® &S◊≥ Ø˙b Kb÷‘K Á“d «b¶j÷ Gı÷ KØb - ÆÏbOƶdKØ®, ƶKdbƶKdfib
cŸ“:√ ÆbØ÷ Z÷dfi÷ \÷ “fibÏ ØZb÷ fiØ®. ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ«¶j® ÆŸ√fib÷ P˙Kb÷O «bTZ◊ Á“Ï˙bØ®, #Á“bd PfiDıÏbØ®.
Á“ÏfibÏ ØZb÷ fiØ®. ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ«¶j® cŸ“:√ ÆbØ÷ Z÷dfi÷ \÷ “fibÏ ØZb÷ fiØ®. (405) ˙bU EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ZZ (˙®Âb #b’c“) P˙ZZ (∑“b÷T
«÷›§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb Á“Ï˙b˙bÍb÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Z÷ #b’c“) jfi (Á“b¶‹K ZbT #b’c“) #fi÷ œŸP¥Ï («b¶ÆŸÏ® #b’c“) fiøSK EbÏ
º˙b÷fib PDı”„˙b ƶ«¶j® ÆŸ√fib÷ P˙fibœ Á“Ï÷ Gı÷. PDı”„˙bƶ«¶j® cŸ“:√ ÆbØ÷ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - Ï”® Ï”®fi÷ fibE˙Ÿ¶. ƶO®Zfi® ÆbØ÷ ◊c“fi® ƶ∏b˙ ÷“ fibE˙Ÿ¶.
\÷ “fibÏ ØbK Gı÷. ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ«¶j® ÆŸ√fib÷ P˙fibœ Á“Ï÷ Gı÷. ‹◊œ÷|§ÒsK ƶÁ÷“ZbØ® gb˙bPgÔK§aZ Á“ÏZb ØÁ“[ fibE˙Ÿ¶. fibEZb GıZb¶ fi®EŸ¶ ◊ “˙Ÿ¶. EbÏ
ƶ«¶j® cŸ“:√ ÆbØ÷ Z÷dfi÷ \÷ “fibÏ ØbK Gı÷. ◊πÁ“bÏ ObKfi Á“”÷T Gı÷; Dı÷dÁ÷“ - fibEZb ØÁ“b ObKfi Á“Ï˙Ÿ¶. Gı¶c“, ‹˙ÏØ®
(400 Æ@K‘WPÕ“ fibÏÁ“b÷db¶ EbÏ PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. #b϶PgÁ“[ ObKfi Ob˙Ÿ¶ #fi÷ j®d÷ j®d÷ ‹˙Ïfi÷ Z÷Dı Á“ÏZb ObKfi Á“Ï˙Ÿ¶.
◊b’ÏOπP”Á“[ dbKb◊πSKPKÁ“[ #fi÷ #◊πSKbpKbfi PA“Kb. P˙Á“T÷§ÒsKfi÷ Gıb÷ “® ◊ŸÛ◊ÏEfib EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ÆŸZÏfib c“b÷ÏbØ® OŸ¶Ø®fi÷ «fib˙÷T®
«bÁ“[fib «jb c¶“ “Á“b÷fib º˙ EbÏ PA“Kb#b÷ Á“Ï÷ Gı÷, #b϶PgÁ“[Ø® T› Kb˙Z„ ◊ŸÛ◊ÏEfib, ◊ŸÛ◊ ˙®>Ê“®fi÷ «fib˙÷T ÏEfib, ◊ŸÛ◊, #bÏb÷P◊Z Á“Ï®fi÷ «fib˙÷T
#◊πSKbpKbfi PA“Kb. ÏEfib, ◊Ï‹◊Ï ◊ŸÛ◊ fibT d÷Í˙®fi÷ «fib˙÷T ÏEfib. #T¶Á“bÏ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷
(401) EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® º˙ «®\fib OŸÂb÷fi÷ #b·Gıb’c“Z Á“Ï÷ Gı÷, - Á÷“œbT¶Á“bÏ, ˙¬bT¶Á“bÏ dbVKbTÁ“bÏ #fi÷ #bgÏÂbT¶Á“bÏ. #PgfiK EbÏ
Dı÷dÁ÷“ A“b÷jØ® «®\fib &SÁ“¥fi® ›ÛKbfi÷ T›fi÷, #Áø“Z∏ZbØ® «®\fib ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - Á“b÷› ]Ê“fibfib÷ #PgfiK Á“Ï˙b÷, d”bgbÏZfib÷ #PgfiK
&◊Á“bÏfi÷ fi dbfi˙bØ® #fi÷ cŸ“ÏbOπ”® ”b÷˙bØ®. EbÏ Á“bÏÂb÷Ø® ◊Ÿv“¥ «®\fib Á“Ï˙b÷, Ïb\ dÒ‰® #b’c“fib÷ #PgfiK Á“Ï˙b÷, dbfi˙ º˙fifi® P˙Pg≥
Thanag/58
#˙‹Øb#b÷fib÷ #PgfiK Á“Ï˙b÷. Tb¶ZÁ“ d”bœŸA“, Æ”¬bÏ. &◊Ïfib EbÏ Á“V◊ #j EÒsbÁ“bÏ Gı÷, #bfiZ
(406) ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷ÒsÁ“V◊db¶ EbÏ ˙Âfib P˙dbfi Gı÷ - ◊πbÂZ #bÏ #fi÷ #·KŸZ.
fi®Tb ÏbZb ◊®Íb, ]b÷Íb. d”bœŸA“ #fi÷ Æ”¬bÏÁ“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fiŸ¶ œÏ®Ï EbÏ (418) EbÏ ÆdŸsdb¶ ◊πSK÷Á“ ÆdŸsfib ◊b®fib÷ ‹˙bc“ Pg≥ Gı÷.
”bØ ±>EŸ¶ Gı÷. T˙ÂÆdŸsfib ◊b®fib÷ ‹˙bc“ d®≤“bDı÷˙b÷ √bÏb÷ Gı÷. ˙ÏŸÂb÷c“ ÆdŸsfib ◊b®fib÷
(407) ◊b®fib Og EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b÷Æ, ]Ÿ¶˙Ï, ‹˙bc“ dj Dı÷˙b÷. ¨®Ïb÷c“ ÆdŸsfib ◊b®fib÷ ‹˙bc“ cˆ“j Dı÷˙b÷. ]øZb÷c“ÆdŸsfib
#PZœ®Z #fi÷ #PZOÏd ◊b®fib Og EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - P”d◊bZ, ◊b®fib÷ ‹˙bc“ ]® Dı÷˙b÷ Gı÷.
˙bc“Íb#b÷Ø® #bÁ“bœfiŸ¶ #b·Gıb’c“Z Ø˙Ÿ¶, #PZ œ®Z #Ø˙b #PZ &ÛÂZb Ø˙® (419) #b˙Z EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“. √Ïb˙Z-ÆdŸsdb¶ EA“fi®
#Ø˙b ˙bKŸ ˙bc“Í, ObDı, ˙®DıÍ®, ˙ÏÆ˙Ÿ¶. Z÷ ◊b¶E÷fiŸ¶ ƶKŸaZ v“◊÷Ø® Ø˙Ÿ¶. Dı÷d ◊b®fiŸ¶ ¸Ï˙Ÿ¶. &≥Zb˙Z - ◊˙Z ◊Ï EA“fi® Dı÷d ¸Ï®fi÷ E “˙bfib÷ dbO,
(408) d”bdbÆdb¶ P”d◊bZZ® ¸bVOŸfidbÆdb¶ ˙bc“Íb÷Ø®, E…‰db¶ Oˆ∑“b˙Z - c“ “b ◊Ï c“b÷ÏbØ® Á“ÏbZ® Oˆ¶ØÂ, #bPd¥b˙Z - db¶Æfi÷ dbÊ÷“
#PjÁ“ œ®ZØ® #fi÷ ˙…œb√db¶ &◊Ï Á“”÷T ƶKŸaZ ◊b¶E ◊πÁ“bÏØ® ◊b®fib÷ #bÁ“bœdb¶ ◊¨®#b÷fiŸ¶ ¸Ï˙Ÿ¶. Á“¥bK EbÏ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - √Ïb˙Z Ædbfi
Og §‹ØÏ ØbK Gı÷. A“b÷j, &≥fib˙Z Ædbfi dbfi, Oˆ∑“˙Z Ædbfi dbKb, #bPd¥b˙Z Ædbfi Tb÷g.
(409) dbfiŸ¥® fib Og EbÏ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ¬®v“◊db¶, √Ïb˙ZÆdbfi A“b÷j Á“ÏfibÏ º˙ dÏ®fi÷ fiÏÁ“db¶ \K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ &≥Zb˙Z
◊Ÿv“¥v“◊db¶, fi◊Ÿ¶ÆÁ“v“◊db¶. #fi÷ P«>«v“◊db¶ (db‰ P◊h “v“◊ ”b÷K.) Ædbfi dbfi Á“Ï˙b˙bÍb÷ Oˆ∑“b˙Z Ædbfi dbKb Á“Ï˙b ˙bÍb÷#fi÷ #Pd¥b˙Z
(410-411) #V◊ ˙®K #fi÷ #PjÁ“ v“PjÏfib Pd•Â Ø˙bØ® Od Ædbfi Tb÷g Á“Ï˙b ˙bÍb÷ º˙ dÏ®fi÷ fiÏÁ“db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷;
¬®v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷, #V◊ #b÷Dı - v“PjÏ #fi÷ #PjÁ“ œŸA“˙®KfiŸ¶ (420-421) #fiŸÏbjb fi¨‰fib EbÏ ZbO Gı÷. ◊ˆ˙b¥b∑“b
Pd•Â Ø˙bØ® Og ◊Ÿv“¥v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. v“PjÏ fi÷ ˙®Kfib Ædbfi &ÎÏb¥b∑“bfib ◊ EbÏ Gı÷. EbÏ ‹Øbfib÷db¶ ƶPEZ ◊Ÿc„“OT ◊b◊ Á“d v“◊db¶
Pd•ÂØ® Og fi◊Ÿ¶ÆÁ“v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. ¬®fib÷ ¬®Ø® Æ”˙bÆ Ø˙b ◊Ï #÷Á“‰ ØKb Gı÷, ØbK Gı÷ #fi÷ gP˙ÛKdb¶ ◊ ؜÷. Dı÷d Á÷“ - fibÏÁ“[K
Og P«>« v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. g˙db¶ PZK∂E c÷“˙ g˙db¶. dfiŸÛKº˙fidb¶ #÷Á“P‰Z ◊Ÿc„“OT. #÷ ◊πdbÂ÷
(412) &S◊bc“ fibdfib ◊πØd ◊ˆ˙fi® EbÏ EˆT®Á“b ˙‹ZŸ#b÷ Á“”÷T® Gı÷. ◊Ÿc„“OTb÷fib÷ &◊EK «¶j. &c“®ÏÂb, ˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbfib #÷Á“ #÷Á“ ƈ‰
(413) Á“bÔK EbÏ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, OU-Gı¶c“ ÏP”Z ◊U-Gı¶c“, «∞ #fi÷ Ædº T÷˙b \÷›#÷.
O÷K. (422) g˙db¶ EbÏ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j #fiÒZ Gı÷. EbÏ #bÁ“bœ
(414) fi…ÏPKÁ“ º˙b÷fi÷ EbÏ ÆdŸc„“]bZ ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“-˙÷c“fib ◊πc÷“œb÷db¶ #˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. EbÏ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OTb÷
ÆdŸc„“]bZ, Á“¥bK-dbÏÂb¶PZÁ“ #fi÷ ˙…PA“K ÆdŸc„“]bZ. ˙bKŸÁ“bKfib º˙b÷fi÷ ◊ #fiÒZ Gı÷. EbÏ OŸÂ Áø“Û ◊Ÿc„“OT #fiÒZ Gı÷ Kb˙Z. EbÏ OŸÂ ÏŸ¨ ◊Ÿc„“OT
#÷ ◊πdbÂ÷. #fiÒZ Gı÷.
(415) #”ÒZ #b’ÏÕ“fi÷Pd - fib EbÏÆb÷ Eb…c“ ◊ˆ˙jbÏ® •dÂb÷fi® ‹Øbfi : 4 - &o÷Æb÷ : 4fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
&SÁø“Õ“ Æ@◊c“b ”Z®, Z÷ PDıfi fiP” ◊ PDıfi ÆÏ√b ”Zb. PDıfifi® Dı÷d ‹Øbfi : 5
KØbØ ˙aZb ”Zb #fi÷ Æ˙ #¨Ï ƶKb÷Ofib ◊ˆÂ ∏bZb ”Zb. &o÷Æb÷ : 1
(416) •d gO˙bfi d”b˙®Ïfib EbÏ Æb÷ ˙bc“® dŸPfi#b÷fi® &SÁø“Õ“ (423) d”b˙πZ ◊b¶E Gı÷ - Æ˙ ◊πbÂbPZ◊bZØ® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. Æ˙
ƶ◊c“b ”Z®. Z÷ c÷“˙, dfiŸÛK #Ø˙b #ÆŸÏb÷fi® ◊’Ï¥c“db¶ Á“c“bP◊ ◊ÏbPDıZ dø¥b˙bc“Ø® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. Æ˙ #c“Îbc“bfiØ® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. Æ˙ d…ØŸfiØ® P˙ÏZØ˙Ÿ¶
Ø˙b˙bÍb fi ”Zb. #fi÷ Æ˙ ◊’ÏOπ”Ø® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. #Ÿ˙πZ ◊b¶E Á“”÷T Gı÷ - ‹ØˆT
(417) fi®E÷fib EbÏ Á“V◊ #j EÒsbÁ“bÏ Gı÷ - Æb…jd ›œbfi ◊πbÂbPZ◊bZØ® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. ‹ØˆT dø¥b˙bc“Ø® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶, ‹ØˆT #c“Îbc“bfiØ®
ÆfiZÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷Òs. ˙ETb EbÏÁ“V◊ ◊ˆÂEÒsbÁ“bÏ Gı÷. - «πŒTb÷Á“, P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶ ‹˙ c“bÏb ƶZb÷¥ ›·Gıb dKbc“b Á“Ï˙®.
Thanag/59
(424) ˙Â ◊b¶E Gı÷, Áø“ÛÂ. fi®T. Tb÷P”Z. ”’Ïs. œŸaT. ÏÆ ◊b¶E ES˙Ï, EZŸdŸ√, ◊Ø #fi÷ d”b◊Øb÷db¶fiOÏb÷fi® OÊ“Ïb÷db¶ #Ø˙b ‹dœbfi,
Gı÷ - Z®aZØ® djŸÏ ÆŸj®. Á“bdOŸÂ ◊b¶E Gı÷. œ¯c“. v“◊. O¶j. ÏÆ; ‹◊œ. œˆÒKOπ”, PO’ÏÁ“Òc“Ïb, œb§ÒZOø”, œ…TOø”, &◊‹Øb◊fi - Oø” #b’c“ ‹Øbfib÷db¶
◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ º˙ #bÆaZ ØbK Gı÷. œ¯c“ Kb˙Z„ ‹◊œdb¶. ◊ˆ˙b÷|aZ c“bÊ÷“Tb Gı÷. #÷˙b d”bPfijbfib÷ fi÷ \÷›fi÷. #b Dı ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® #˙P]∏bfi
◊b¶Eb÷db¶ º˙ ÏbOgb˙fi÷ ◊πbk ØbK Gı÷, ZØb dˆ·Gıbgb˙, OøP∞gb˙, #bÁ“b¶¨b ◊ EPTZ Ø› \K Gı÷.
gb˙fi÷ #fi÷ dÏÂfi÷ ◊πbk ØbK Gı÷. ◊϶ZŸ #b ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® &S◊≥ ØK÷T Á÷“˙Í ∏bfi-Á÷“˙Í c“œfi EPTZ
◊ˆ˙b÷|aZ ◊b¶E÷fiŸ¶ ∏bfi fi Ø˙Ÿ¶ #fi÷ SKbO fi Á“Ï˙b÷ º˙b÷fib #P”Zfi÷ dbÊ÷“ ¨Ÿ¯j ØZŸ¶ fiØ®, ◊øΩ˙®fi÷ fibfi® db÷Ê“® \÷›fi÷ Kb˙Z„ v“◊ Oπbd fiOÏdb¶ c“bÊ÷“Tb
”b÷K Gı÷. #œŸg, #fiŸPEZ, #Á“VKb #fi÷ #fibfiŸObPdZbfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. √\fibfi÷ \÷›fi÷.
#b ◊b¶E÷fiŸ¶ ∏bfi Ø˙Ÿ¶ #fi÷ SKbO Á“Ï˙b÷ º˙b÷fib P”Zfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. œŸg (429) fi…K’ÏÁ“b÷fiŸ¶ œÏ®Ï ◊b¶E ˙Â˙bÍŸ¶ #fi÷ ◊b¶E ÏÆ˙bÍŸ¶ Á“”÷T Gı÷.
&PEZ, Á“VKbÂ, #fiŸObPdÁ“Zb dbÊ÷“ ØbK Gı÷. #÷ œ¯c“ #b’c“ ◊b¶E÷ ‹Øbfib÷fiŸ¶ Dı÷dÁ÷“ Áø“ÛÂb Kb˙Z„ œŸaT˙Â. Z®√b÷ Kb˙Z„ djŸÏ. #b ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙
#∏bfi #fi÷ fi”®> SKbO˙Ÿ¶ º˙b÷fi® cŸ“OPZfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ œ¯c“ Kb˙Z„ ÆŸj® 24 c¶“ “Á“ ÆŸj®fib œÏ®Ïb÷fib ˙Â #fi÷ ÏÆ Á“”÷˙b. ◊b¶E œÏ®Ï Á“”÷T Gı÷,
‹◊œ. Z÷ ◊b¶E÷ ‹Øbfib÷fiŸ¶ ‹Øbfi #fi÷ ◊’ÏSKb Oº˙b÷fi® ÆŸOPZfi÷ dbÊ÷“ ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï ˙…PA“KœÏ®Ï, #b”bÏÁ“œÏ®Ï, Z…DıƜϮÏ. Á“bd œÏ®Ï.
Dı÷dÁ÷“ œ¯c“ Kb˙Z„-‹◊œ. #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ïdb¶ ◊b¶E ˙Â #fi÷ ◊b¶E ÏÆ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - Áø“ÛÂb Kb˙Z„
(425) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙ cŸ“OPZfi÷ ◊πbk ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“- œŸaT. PZaZ Kb˙Z„ djŸÏ. #÷ ◊πdbÂ÷ Á“bd œÏ®Ï ÆŸj® ˙Â #fi÷ ÏÆ
◊πbÂbPZ◊bZØ® Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”Ø®. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙ ÆŸOPZfi÷ ◊πbk ØbK Á“”÷˙b \÷›#÷. «jb ‹ØˆT c÷“”jb’Ï#b÷fib œÏ®Ï, ◊b¶E ˙Â, ◊b¶EÏÆ «÷ O¶j
Gı÷, Dı÷dÁ÷“ -◊πbÂbPZ◊bZ P˙ÏdÂØ® Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”P˙ÏdÂØ®. #fi÷ #b≤“ ‹◊œKŸaZ ”b÷K Gı÷.
(426) ◊πPZdb#b÷ ◊b¶E Á“”÷T® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-gsb ◊πPZdb. ÆŸgsb (430) ◊”÷Tb #fi÷ Gı÷£b Z®Ø∂Á“Ïb÷fib PœÛKb÷fi÷ fi®E÷fib ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø®
◊πPZdb, d”bgsb ◊πPZdb Æ˙Zb÷gs ◊πPZdb, gsb÷ÎÏ◊πPZdb &◊c÷“œ ÆdDı˙bdb¶ dŸLÁ÷“T® ◊ ÷“ Gı÷. cŸ“ÏbpK÷K - ◊πØd Z®Ø∂Á“Ïb÷fib PœÛKb÷
(427) ◊b¶E ‹Øb˙ÏÁ“bK Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›Òs ‹Øb˙ÏÁ“bK ≠“DŸı - Dı “ #fi÷ #¶PZd Z®Ø∂Á“Ïfib PœÛKb÷ ˙A“ Dı “ ”b÷˙bØ® ˙‹ZŸZS˙fi÷
(◊øΩ˙®Á“bK) «πŒ‹Øb˙ÏÁ“bK (#¡Á“bK) PœV◊‹Øb˙ÏÁ“bK (Z÷Dı‹Á“bK) dŸLÁ÷“T®Ø® ◊πPZ◊b’c“Z Á“Ï® œÁ“bK Gı÷. cŸ“P˙gb≈K-P˙gbDıfi Á“Ï˙bdb¶ Á“Õ“ ØbK
Æ@dPZ ‹Øb˙ÏÁ“bK. (˙bKŸÁ“bK) ◊πb\◊SK ‹Øb˙ÏÁ“bK (˙fi‹◊PZÁ“bK). ◊b¶E Gı÷. cŸ“c“œ - ˙‹ZŸS˙fi÷ dŸLÁ÷“T®Ø® c÷“√b “® œÁ“bK Gı÷. cŸ“:Æ” - ◊’Ï¥” Æ”fi
‹Øb˙ÏÁ“bKfib ◊b¶E #Pj◊PZ Gı÷. ◊øΩ˙®Á“bKfib #Pj◊PZ. (›Òs) #◊Á“bKfib Á“Ï˙bdb¶ Á“’≤“fiZb ØbK Gı÷. cŸ“ÏfiŸEÏ - PDıfib∏b #fiŸÆbÏ #bEÏ Á“Ï˙bdb¶
#Pj◊PZ. («πŒ) Z÷Dı‹Á“bKfib #Pj◊PZ. (PœV◊) ˙bKŸÁ“bKfib #Pj◊PZ. dŸLÁ÷“T® ØbK Gı÷. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® dµKfib «b˙®œ Z®Ø∂Á“Ïfib PœÛKb÷fi÷ &◊c÷“œ
(ƶdPZ) ˙fi‹◊PZÁ“bKfib #Pj◊PZ. (◊π\◊PZ) ÆdDı˙b÷ ÆŸOd ØbK Gı÷ - ÆŸ#bpK÷K - ÔKbpKb ÆÏÍZb◊ˆ˙Á“ Á“Ï÷ Gı÷.
(428) #˙Pjc“œfi &S◊≥ Ø˙bfi® ›·Gıb˙bÍŸ¶ ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ƟP˙gb≈K - P˙gbO Á“Ï˙bdb¶ Á“b÷› ◊ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“Õ“ ØZŸ¶ fiØ®. ÆŸc“œ -
◊b÷Zbfi® &S◊PÎfib ◊πØd ÆdKdb¶ fi®E÷fib ◊b¶E Á“bÏÂb÷fi÷ T®j÷ ETbKdbfi Gı÷. ÆÏÍZb ◊ˆ˙Á“ ÆdDı÷ Gı÷. ÆŸÆ”-œb¶PZ◊ˆ˙Á“ Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷. ÆŸEÏ-
◊πØd ÆdKdb¶ #˙Pjc“œfi #V◊ƶpKÁ“ ◊πb®#b÷˙bÍ® gˆPdfi÷ \÷›fi÷. ◊πÆ≥Zb◊ˆ˙Á“ PDıfib∏b ◊bÍ÷ Gı÷.
gˆPdfi÷ «”yƶpKÁ“ ƈId º˙b÷Ø® ÔKbk \÷›fi÷. d”bfi #DıOÏfib œÏ®Ïfi÷ gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E Æc„“OŸÂ Æc“b ˙Âfi
\÷›fi÷. d”bfi ≠“P∞˙bÍb c÷“˙fi÷ #SK¶Z ÆŸ√® \÷›fi÷. ◊πbE®fi, #PZP˙œbT, Á“Ï÷T Gı÷, Á“[Zfi Á“Ï÷T Gı÷, ◊πÁ“Ê“ Á“”÷T Gı÷, ˘Tb–K «Zb˙÷T Gı÷, #fi÷ #bEÏÂ
Dı÷dfib ‹˙bd® fibœ ◊bd® OKb Gı÷. Dı÷dfi® ˙øP∞ Á“ÏfibÏ Á“b÷› ÏmŸ¶ fiØ®, Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ¨db, PfiTb÷|gZb, ÆÏÍZb, døcŸ“Zb, T]ŸZb. gO˙bfi„
Dı÷dfib ˙¶œdb¶ Á“b÷› ÏmŸ¶ fiØ®, Dı÷dfib ‹˙bd®fib÷ ÆdˆÍ &·Gı÷c“ Ø› OKb÷ Gı÷. d”b˙®Ïfib •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E Æc„“OŸÂ Æc“b Kb˙Z„ ◊πœ‹Z #fi÷
‹˙bd®fib ˙¶œfib÷ ◊ &·Gı÷c“ Ø› OKb÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷ Oπbd #bÁ“Ï, fiOÏ, √÷ “b, #bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ÆSK, ƶKd, Z◊, SKbO, «πŒEK.
Á“«Ê“, sb÷ÂdŸ√, ˙”fi, ƶ«bj #Ø˙b ÆP≥˙÷œb÷db¶. œ¶øObÏÁ“, P‰Á“, Eb÷Á“, gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” Æc“b ◊πœ‹Z #fi÷
Thanag/60
#bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷. - &P¨¡ZEbÏ® - \÷ Oø”‹Ø Ïb¶]˙bfib ◊b‰db¶Ø® &SÁ“ÊŸ“Á“bÆPfiÁ“ - &Á“ Ÿ“ #bÆfi÷ «÷ÆfibÏ dŸPfi. ◊πPZdb‹ØbK® - #÷Á“ ÏbP‰Á“
Dıd˙bfib ◊b‰db¶ ◊b÷Zbfib √b˙bfi÷ dbÊ÷“ #b”bÏ T÷ #fi÷ Z÷ #b”bÏdb¶Ø® #b◊÷ #b’c“ ◊πPZdb#b÷fi÷ jbÏ Á“ÏfibÏ dŸPfi. ˙®ÏÆbPfiÁ“˙®ÏbÆfiØ® «÷ÆfibÏ dŸPfi.
Zb÷ T›œ. #÷˙b÷ #PgOπ” Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfi. PfiP¨¡ZEbÏ® Ïb¶]˙bfib ◊b‰db¶Ø® fi…¥PjÁ“ - ◊Tb¶≤“® ˙bÍ® «÷ÆfibÏ dŸPfi. gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷
Á“b∑÷“Tb÷ #b”bÏ \÷ Oø”‹Ø #b◊÷ Zb÷ T›œ. #÷˙b÷ #PgOπ” Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfi, dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” Æc“b ◊πœ‹Z #fi÷ #bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷E,-
#¶ZEbÏ® - gb÷Dıfi Á“Kb ◊Gı® ˙j÷Tb÷ #b”bÏ T÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi. ◊πbÒZEbÏ®- c¶“ “b◊PfiÁ“ - Æ®jb÷ ◊O Á“Ï® ÆŸ˙b˙bÍb÷ dŸPfi. T¶O “œbK® - ◊O #fi÷ d‹ZÁ“
ZŸ·Gı #b”bÏ T÷˙bfib÷ #PgOπ” Á“Ï˙b˙bÍb dŸPfi. ÏŸ¨EbÏ®-Tˆ√b÷ #b”bÏ gˆPd ◊Ï Ïb√® #fi÷ Á“@dÏ ±>E® Á“Ï®fi÷ ÆŸ¶˙b˙bÍb÷ dŸPfi. T¶O “œbK® - ◊O
T÷˙bfib÷ #PgOπ” Á“Ï˙b˙bÍb, dŸPfi gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ #fi÷ d‹ZÁ“ gˆPd ◊Ï Ïb√® #fi÷ Á“@dÏ ±>E® Á“Ï®fi÷ ÆŸ¶˙b˙bÍb÷ dŸPfi.
◊b¶E #PgOπ” Æc“b ◊πœ‹Z #fi÷ #bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷ - #∏bZEbÏ® - #bZb◊Á“ - œ®Z #Ø˙b Oπ®Ûdfi® #bZ◊fib T÷fibÏ dŸPfi. #b◊b˙øZÁ“ -
◊b÷Zbfi® \PZÁŸ“T #b’c“fib÷ ◊’ÏEK c“®jb P˙fib #b”bÏ T÷˙bfib #PgOπ”˙bÍb. ˙¬ÏP”Z Ï”÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi. #Á¶“ Ÿ“◊Á“-Dı÷ œÏ®Ïfi÷ √¶Dı˙bÍZb÷ fiØ® #÷˙b÷ dŸPfi.
#≥ ‘TbfiEbÏ®«®\ Ïb÷O® dbÊ÷“ Pg¨b Tb˙fibÏb. db…fiEbÏ® - db…fi jbÏ (431) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø d”bPfiDıÏb˙bÍb÷ #fi÷
Á“Ï® Pg¨b dbÊ÷“ #Ê“fi Á“ÏfibÏ. ƶÆøÕ“-Á“§V◊Á“-T÷◊˙bÍb ”bØØ® Á“V◊fi®K d”b◊K˙Æbfi˙bÍb÷ ØbK Gı÷. #@Tbfigb˙÷ #bEbKfi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ.
#b”bÏ #b◊œ÷ Zb÷ T›œ #÷˙® ◊πPZ∏b˙bÍb dŸPfi. Z≈\Z ƶÆøÕ“Á“§V◊Á“-Dı÷ &◊bµKbKfi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ, ‹ØP˙Ïfi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ. Z◊‹˙®fi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ
˙‹ZŸ #b◊˙bdb¶ #b˙÷ Z÷Dı ˙‹ZŸØ® PTk ”bØØ® #b”bÏ #b◊œ÷ Zb÷ T›œ, ‘Tbfifi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø d”bPfiDıÏb #fi÷
#÷˙b #PgOπ”˙bÍb dŸPfi. d”b◊K˙Æbfi ˙bÍb÷ ØbK Gı÷. #@Tbfi gb˙÷ fi˙c“®P¨Zfi®, ÁŸ“Tfi®, OÂfi®,
gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” ◊πœ‹Z #fi÷ ƶ]fi® #fi÷ ‹˙jd®|fi® Æ÷˙b Á“ÏfibÏ.
Æc“b #bEÏÂfi÷ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷. - #b…◊PfiPjÁ“ - #ÒK ‹ØbfiØ® Tb˙÷Tb÷ (432) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø Ædbfi jd˙bÍb Æb¶gb÷POÁ“fi÷
#b”bÏ T÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi, œŸ∞…¥PÂÁ“ - Pfic“b÷|¥ #b”bÏfi® O˙÷¥Âb Á“ÏfibÏb. gb÷Dıfi d¶ “ͮخ «”bÏ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ ºfib∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®, KØb
ƶpKboPÎÁ“ - Pfijb’ÏZ ƶpK #fiŸÆbÏ Dı #b”bÏ T›œ #÷˙b÷ #PgOπ” #Áø“SK ◊b◊Á“bKfi÷ Æ÷˙fibÏ, ◊b◊Á“bKfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï®fi÷ OŸÏŸfi÷ Pfi˙÷c“fi fiP” Á“ÏfibÏ,
Á“Ï®fi÷ #b”bÏfi® #÷¥Âb Á“ÏfibÏ dŸPfi. sÕ“TbPgÁ“ - c÷“√÷T® ˙‹ZŸ T÷˙bfib OŸÏŸ◊bÆ÷ Pfi˙÷c“fi Á“Ï®fi÷ ◊ OŸÏŸ#÷ #b◊÷T ◊πbKP_Îv“◊ Z◊fib÷ #b϶g fiP”>
ƶaV◊˙bÍb÷ dŸPfi. ◊ø{“TbPgÁ“ - #b◊fi÷ #b”bÏ #b’c“ #b◊Ÿ¶ ? - #÷ Á“ÏfibÏ, Z◊fib÷ #b϶g Á“Ï®fi÷ ◊’Ï◊ˆÂ Z◊ fiP” Á“ÏfibÏ, #Ï÷ #b O·Gı
◊πdbÂ÷ ◊ˆGı®fi÷ #b”bÏ #b◊÷ Zb÷ T›œ #÷˙® ◊πPZ∏b˙bÍb÷ dŸPfi. gO˙bfi ◊πPÆ∞ ‹ØP˙Ï ◊b÷Z÷ ◊ ˙b϶˙bÏ c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Gı÷. Zb÷ Z÷ dbv¶“ œŸ¶ Á“Ï®
d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” Æc“b ◊πœ‹Z #fi÷ #bEÏ œÁ“œ÷ ? #÷ ◊πdbÂ÷ «Í «Zb˙fibÏ. ◊b¶E Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ •d PfiOπ∂Ø
Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷. - #bK¶«®T Á“ÏfibÏb÷ dŸPfi. PfiP˙Áø“PZÁ“. ]® #b’c“fi® P˙Áø“PZfi÷ Æb¶gb÷POÁ“ ÆbjŸfi÷ ◊πbÏb¶PEZ ◊πbKP_Z #b◊÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb÷
fi T÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi. ◊Ÿ’ÏdbjÁ“ ’c“˙Æfib ◊ˆ˙bj ÆŸj® #b”bÏfib÷ ◊πSKb-pKbfi fiØ®, Z÷ Á“bÏÂb÷ #b Gı÷ - Dı÷ OŸv“ÁŸ“Tdb¶ Ï”÷ Gı÷ Z÷ Dı ÁŸ“T fi÷ PGı≥Pg≥
Á“Ï˙b˙bÍb÷ dŸPfi. ◊’ÏPdZ P◊> “◊bPZÁ“ - ◊’ÏPdZ #b”bÏ T÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi. Á“Ï˙b ZS◊Ï «fi÷T Gı÷. Dı÷ OÂdb¶ (ÁŸ“T Ædˆ”fi÷ O Á“”÷ Gı÷) Ï”÷ Gı÷ Z÷db¶
Pg≥ P◊> “◊bPZÁ“ - ÊŸ“Á“ “b ÊŸ“Á“ “b Á“[j÷T #b”bÏ T÷˙b˙bÍb÷ dŸPfi. g÷c“ ◊b “˙b ZS◊Ï ØK÷Tfi÷. P”>Æb◊π÷¨b - #bEbKb’c“fi÷ ˙j Á“Ï˙bfi® ◊πZ®¨b
gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπÒØb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” ◊πœ‹Z #fi÷ Á“ÏfibÏfi÷. PGıs◊π÷¨® - #bEbKb’c“fi÷ #◊dbfi®Z Á“Ï˙b dbÊ÷“ Z÷fib PGısb÷
Æc“b #bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷ - #ÏÆb”bÏ®, P˙ÏÆb”bÏ®, #¶Zb”bÏ®, œb÷jfibÏfi÷. ˙b϶˙bÏ #¶OŸ{“◊πH #b’c“ #Ø˙b Æb˙U #fiŸ{“bfifib ◊πKb÷O
◊πbÒZb”bÏ®, ÏŸ¨b”bÏ®. gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” Á“ÏfibÏfi÷.
◊πœ‹Z #fi÷ Æc“b #bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷ - #Ïƺ˙® Kb˙Z„ ÏŸ¨º˙®. (433) #bEbK #fi÷ &◊bµKbKfib OÂdb¶ P˙Oπ”fib ◊b¶E Á“bÏÂb÷
gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #PgOπ” ◊πœ‹Z #fi÷ Æc“b Á“”÷T Gı÷, #bEbK #Ø˙b &◊bµKbKfib OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb •dÂb÷fi÷ #b Á“bK
#bEÏ Kb÷‘K Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ‹ØbfibPZ◊c“ - Á“bKb÷SÆO Á“ÏfibÏ dŸPfi. Á“Ïb÷. #Ø˙b "#b Á“bK fi Á“Ïb÷, #÷˙® #b∏b #fi÷ jbÏÂb Á“Ï÷ fiP”. OÂdb¶
Thanag/61
Ï”÷˙b˙bÍb dŸPfi c“®¨b◊KbKdb¶ ≈K÷{“b’c“fib A“dØ® Æ@KO„ ◊πÁ“bÏ÷ ˙¶c“fi fi Á“Ï÷. #wÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ, ÁŸ¶“ØŸ - ”‹Z®ÏbDı - ”§‹Z Æ÷fib◊PZ, Tb÷P”Zb¨dP”¥
#bEbK &◊bµKbK Dı÷ •ˆZ-ƈ‰fi÷ \Â÷ Gı÷ ◊ ◊b÷Zbfib PœÛKb÷fi÷ Dı÷fi÷ Dı÷ - ÏbDı - dP”¥Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. ’Á“≥Ï - ÏØ Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. «PT
#bOdfi® ˙bEfib c÷“˙bfi® Gı÷ Z÷fi÷ Z÷ fi #b◊÷ Zb÷ Á“T” ØbK Gı÷. #bEbK ˙…Ïb÷Efi÷Òsfi® ◊b¶E Æ÷fib#b÷ Gı÷ #fi÷ Z÷dfib ◊b¶E Æ÷fib◊PZ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ -
#Ø˙b &◊bµKbK ◊b÷Zbfib OÂdb¶ ‘Tbfi #Ø˙b œ…IK fi® Æ÷˙b dbÊ÷“ Æ@KO ◊bKc“T Æ…ÒK Kb˙Z„ ÏØÆ…ÒK. ◊b¶E Æ÷fib◊PZ - d”sŸ◊ - ◊…c“T Æ÷fibfib÷
ÔK˙‹Øb fi Á“Ï÷ Zb÷ OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb÷ •d OŸv“fi® #b∏b P˙fib P˙”bÏ Á“Ï÷ Æ÷fib◊PZ. d”bÆb…c“bd #wÏbDı - #wÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. dbT¶Á“bÏ ”‹Z®ÏbDı
Zb÷ #bEbK &◊bµKbKfib OÂdb¶ #P˙Oπ” ◊b¶E Á“bÏÂb÷ Gı÷. #bEbK #fi÷ - ”‹Z®Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. d”bTb÷P”Zb¨ dP”¥ÏbDı - dP”¥Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ.
&◊bµKbK OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb •dÂb÷fi÷ #b∏b #Ø˙b jbÏÂb Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ ’Á>“◊ŸÏŸ¥ - ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ.
Á“Ï÷. OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb÷ •d c“®¨b◊KbKdb¶ ≈K÷{“fi÷ #fiŸA“dØ® Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ ]Ï fibOÁŸ“dbÏ÷Òsfi® ◊b¶E Æ÷fib#b÷ Gı÷ #fi÷ ◊b¶E Æ÷fib◊PZ Gı÷. Dı÷dÁ÷“
˙¶c“fi Á“Ï÷. OÂdb¶ Á“bTA“dØ® Dı÷fi÷ Dı÷ #bOdfi® ˙bEfib #b◊÷. #bEbK - - ◊bKc“T Æ…ÒK Kb˙Z„ ÏØÆ…ÒK ◊b¶E Æ÷fib◊PZ - gsÆ÷fi - ◊…c“T Æ÷fibfib÷
&◊bµKbK OÂdb¶ ‘Tbfi #Ø˙b fi˙c“®¨®Zfi® Æ÷˙b dbÊ÷“ Æ@KÁ“ ÔK˙‹Øb Á“Ï÷. Æ÷fib◊PZ. Kœb÷jÏ #wÏbDı - #wÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ ÆŸc“œfi ”§‹ZÏbDı -
OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb÷ •d OŸv“fi® #b∏b ◊πbk Á“Ï®fi÷ Dı P˙”bÏ Á“Ï÷. ”§‹ZÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ fi®TÁ¶“≤“ dP”¥ÏbDı - dP”¥Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ #bfi¶c“ -
(434) ◊b¶E Pfi¥Ub#b÷ Gı÷. - ±SÁŸ“ÊŸ“Á“b - &g “Á“ «÷Æ˙Ÿ¶. ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ
Ob÷c“b÷P”Á“b - ObK c“b÷”˙bfib #bÆfiØ® «÷Æ˙Ÿ¶. Æd◊bc“KŸZb - Ædbfi ◊O gˆZbfiÒc“ fibOÁŸ“dbÏ÷Òsfi® ◊b¶E Æ÷fib#b÷ Gı÷ #fi÷ ◊b¶E Æ÷fib◊PZ Gı÷,
#fi÷ ◊ŸZDıd®fifi÷ ‹◊œ Á“Ï®fi÷ «÷Æ˙Ÿ¶. ◊K∂Á“b - ◊Tb¶≤“® ˙bÍ®fi÷ «÷Æ˙Ÿ¶. Dı÷dÁ÷“ - ◊bKc“T Æ…ÒK - Kb˙Z„ ÏØÆ…ÒK. ◊b¶E Æ÷fib◊PZ - c“¨ - ◊bKc“T
#j◊KÁ“b - #j ◊xbÆfiØ® «÷Æ˙Ÿ¶. Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ ÆŸOπ®˙ #wÏbDı, - ÆŸP˙A“d ”§‹ZÏbDı - w÷ZÁ¶“≤“
◊b¶E #bDı˙ ‹Øbfi Á“mb Gı÷. - œŸg #bDı˙, œŸg dbc“˙. œŸg dP”¥ÏbDı-fi¶cŸ“ÎÏ-ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ ˙…Ÿc÷“˙ ÆŸ◊Â÷|Òsfi® ◊b¶E Æ÷fib#b÷ #fi÷
Tb]˙. œŸg ¨db, œŸg PfiTb÷gZb. ◊b¶E Æ÷fib◊PZ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊bKc“TÆ…ÒK, Kb˙Z„ ÏØÆ…ÒK ˙÷Ÿc÷“˙fib
(435) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ≈Kb÷PZÛÁ“ c÷“˙b÷ Gı÷ - E¶s, ƈK, Oπ”, fi¨‰, Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd ]ÏÂ÷Òsfib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibdfi® Ædbfi Gı÷.
ZbÏb. c÷“˙ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ - gÔK sÔK c÷“˙ - c÷“˙Zb#b÷db¶ &S◊≥ ˙÷®c“bPTKfib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd gˆZbfi¶c“fib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibdfi® Ædbfi
Ø˙b Kb÷‘K º˙. fiÏc÷“˙ - EA“˙Z®|, jdc÷“˙-ÆbjŸ c÷“˙bPjc÷“˙-#’Ï”¶Z Gı÷. «jb c“P¨Â ’c“œbfi ›Òsb÷fib Kb˙Z„ ]b÷Æfib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd ]ÏÂfib
gb˙c÷“˙-c÷“˙g˙fib #bKŸfi÷ ◊bd÷T. Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibdfi® Ædbfi Gı÷. «jb &ÎÏ ’c“œbfib ›Òsfib Kb˙Z„
◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® ◊’ÏEbÏÂb - P˙¥KÆ÷˙fib Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“bK- d”b]b÷Æfib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd gˆZbfi¶c“fib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibdfi® Ædbfi Gı÷.
◊’ÏEbÏÂb-Á÷“˙Í d…ØŸfi Æ÷˙fi Á“Ï˙Ÿ¶. ‹◊œ-◊’ÏEbÏÂb Á÷“˙Í ‹◊œØ® P˙¥ œÁ÷“Òsfi® ◊b¶E Æ÷fib#b÷ #fi÷ ◊b¶E Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ -
K÷·Gıbfi® ◊ˆPZ Á“Ï˙®. v“◊ ◊’ÏEbÏÍb - Á÷“˙Í v“◊ c÷“√˙bØ® P˙¥K÷·Gıbfi® ◊bKc“Æ…ÒK, #w Æ…ÒK ODıÆ…ÒK ˙ø¥gÆ…ÒK ÏØÆ…ÒK. ”’ÏÂOd…¥® - ◊bKc“T
◊ˆPZ Á“Ï˙® œ¯c“ ◊’ÏEbÏÂb - Á÷“˙Í c÷“˙b¶Ofib#b÷fib œ¯c“ •˙ÂØ® Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. ˙bKŸ #wÏbDı - #…Ïb˙Z ”§‹ZÏbDı - c“bdP] ˙ø¥gÏbDı-
P˙¥K÷·Gıbfi® ◊ˆPZ Á“Ï˙®. dfi:◊’ÏEbÏÂb - Á÷“˙Í dbfiPÆÁ“ ƶÁ“V◊Ø® db∑“Ï-ÏØ Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. ›œbfi÷Òsfi÷ ◊b¶E Æ÷fib#b÷ #fi÷ ◊b¶E Æ÷fib◊PZ#b÷
P˙¥K÷·Gıbfi® ◊ˆPZ Á“Ï˙®. Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊bKc“T Æ…ÒK Kb˙Z„ ˙ø¥gÆ÷fi ÏØÆ÷fib. ◊b¶E Æ÷fib◊PZ T]Ÿ◊ÏbA“d
(437) EdÏ #ÆŸÏ÷Òsfi® ◊b¶E #Oπ dP”¥®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - - ◊…c“T Æ…ÒKfib÷ Æ÷fib◊PZ d”b˙bKŸ #wÏbDı ◊ŸÛ◊c¶“Z, ”§‹ZÏbDı-d”bc“bdP]
Á“bT®, ÏbP‰ ÏDıfi®, P˙UŸZ, d÷]b. «PT ˙…Ïb÷EÒsfi® ◊b¶E #OπdP”P¥#b÷ ˙ø¥gÏbDı-d”bfib∑“Ï ÏØ Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. ›œbfi÷Òsfi÷ ◊b¶E Æ÷fib#b÷ #fi÷
Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - œŸgb. PfiœŸgb.϶gb. Pfi϶gb, dc“fib. ◊b¶E Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊bKc“T Æ…ÒK Kb˙Z„ ˙ø¥gÆ÷fi ÏØÆ÷fib. ◊b¶E
(438) EdÏ #ÆŸÏ÷Òsfi® ◊bE¶ Æ÷fib#b÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fib ◊b¶E Æ÷fib◊PZ. Æ÷fib◊PZ T]Ÿ◊ÏbA“d - ◊…c“T Æ…ÒKfib÷ Æ÷fib◊PZ d”b˙bKŸ #wÏbDı -
#b ◊πdbÂ÷ Gı÷ - sŸd - ◊bKc“T Æ…ÒKfib÷ Æ÷fib◊PZ, Æb…c“bd® #wÏbDı - ◊ŸÛ◊c¶“Z, ”§‹ZÏbDı - d”bc“bdP] ˙ø¥gÏbDı - d”bfib∑“Ï ÏØ Æ÷fibfib÷
Thanag/62
Æ÷fib◊PZ. œÁ÷“Òsfib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibdfi® Ædbfi «jb c“P¨Â ’c“œbfib Ï”®œ. Zb÷ œŸ¶ Øœ÷ ? dbÏb Á“db÷|fi® #÷Á“b¶Z PfiDıÏb Øœ÷. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® Á÷“˙Í®
›Òsb÷fib Kb˙Z„ #bÏÂÁ“V◊fib ›Òsb÷fib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd Gı÷. ›œbfi÷Òsfib &c“Kdb¶ #b◊÷Tb ◊’Ï¥” #fi÷ &◊ÆOfi÷ Ædgb˙Ø® Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷ Kb˙Z„
Æ÷fib◊PZ#b÷fi® Ædbfi «jb &ÎÏ ’c“œbfib ›Òsb÷fib Kb˙Z„ #·KŸZ Á“V◊fib Ædgb˙Ø® Pfi_T Ï”÷ Gı÷. #b P˙P¨k PEÎ ◊ŸÏŸ¥ Gı÷. Z÷Ø® dfi÷ #bA“b÷œ
›Òsb÷fib Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd ÆdDı˙b. ˙Efi «b÷T÷ Gı÷ Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰ Eb÷Ï® T÷ Gı÷. #b c“kPEÎ Gı÷ Z÷Ø® dfi÷
(439) œÁ÷“Òsfi® #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c“bfib c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ ◊b¶E◊VKb÷◊dfi® #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰ Eb÷Ï® T÷ Gı÷. #b K¨bP˙ÛK ◊ŸÏŸ¥
#fi÷ ›œbfi÷Òsfi® #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c“fi® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ ◊b¶E◊VKb÷◊dfi® Gı÷. Gı÷ Z÷Ø® dfi÷ #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰ #b’c“ Eb÷Ï® T÷ Gı÷.
(440) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ◊πPZ]bZ Gı÷. - OPZ◊πPZ]bZ - c÷“˙b’c“ #b K¨bP˙ÛK ◊ŸÏŸ¥ Gı÷ Z÷Ø® dfi÷ #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰
OPZ#b÷fiŸ¶ ◊πbk fi Ø˙Ÿ¶. §‹ØPZ ◊πPZ]bZ - c÷“˙b’c“fi® §‹ØPZ#b÷fiŸ¶ ◊πbk fi #b’c“ Eb÷Ï® T÷ Gı÷. #b g˙db¶ ˙÷c“˙b Kb÷‘K Á“d dbÏb &c“Kdb¶ #bÔKb Gı÷.
Ø˙Ÿ¶. «¶jfi ◊πPZ]bZ - ◊πœ‹Z #b…c“b’ÏÁ“b’c“ «¶jfib÷ ◊πbk fi ØbK. dfi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏØ® Æ”fi Á“ÏZb¶, ¨db Á“ÏZb¶, PZPZ¨b Á“ÏZb¶ #Ø˙b Pfi_T
gb÷O◊πPZ]bZ - ◊πœ‹Z gb÷O - ÆŸ√ ◊πbk fi Ø˙Ÿ¶. «T® - ˙®K - Ï”÷Zb¶ \÷›fi÷ #ÒK #fi÷Á“ Gıx‹Ø •d PfiOπ∂Øb÷ &c“Kdb¶ #b˙÷Tb ◊’Ï¥”b÷
◊ŸÏŸ¥bÁ“bÏ - ◊ÏbA“d◊πPZ]bZ - «T #b’c“ ◊πbk fi Ø˙Ÿ¶. #fi÷ &◊ÆOb÷|fi÷ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏØ® Æ”fi Á“Ïœ÷. Kb˙Z„ - Pfi_T Ï”÷œ÷.
(441) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® #bPDıP˙Á“b Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - \PZ (444) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ”÷ZŸ#b÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-”÷ZŸfi÷ \ÂZb÷ fiØ®,
#bPDıP˙Á“b - ◊b÷Zbfi® \PZ«Zb˙®fi÷ #bºP˙Á“b Á“Ï˙®. ÁŸ“T#bºP˙Á“b - ”÷ZŸfi÷ c÷“√Zb÷, ”÷ZŸ ◊Ï •∞b Á“ÏZb÷ fiØ®, ”÷ZŸfi÷ ◊πbk Á“ÏZb÷ fiØ®, ”÷ZŸfi÷
◊b÷ZbfiŸ¶ ÁŸ“Í «Zb˙®fi÷ #bºP˙Á“b Á“Ï˙®. Á“d #bºP˙Á“b - Áø“P¥ #b’c“ Á“d \hKb P˙fib #∏bfi dÏÂ÷ dbÏ÷ Gı÷. ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ”÷ZŸ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-”÷ZŸ
Á“Ï®fi÷ #bºP˙Á“b Á“Ï˙®. PœV◊#bPDıP˙Á“b - ˙ÂbÊ“ P˙O÷Ï÷ PœV◊ Á“bK Á“Ï®fi÷ ˙ ÷“ \ÂZb÷ fiØ® Kb˙Z„ ”÷ZŸ ˙ ÷“ #∏bfi dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷. ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib ”÷ZŸ
#bºP˙Á“b Á“Ï˙®. PT>O #bPDıP˙Á“b - ÆbjŸ #b’c“fib÷ ˙÷¥ jbÏ Á“Ï®fi÷ Æ@K‘WPÕ“fi® #◊÷¨b#÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - Æ@KÁ“ Ï®Z÷ ”÷ZŸfi÷ \Â÷ Gı÷ Kb˙Z„
#bºP˙Á“b Á“Ï˙®. ”÷ZŸØ® Gıx‹Ø dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷. ◊b¶E ”÷ZŸ#b÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ”÷ZŸØ® \Â÷ Gı÷
(442) ÏbDıPE∫ ◊b¶E Á“”÷T Gı÷ : √¶ÂŸ (ZT˙bÏ) Gı‰ dŸÁˆ“Ê“ Kb˙Z„ #b ”÷ZŸ Gıx‹Ø dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷.
db÷Dı “® EbdÏ. ◊b¶E #”÷ZŸ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #”÷ZŸfi÷ \ÂZb÷ fiØ® Kb˙Z„ #”÷ZŸ
(443) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® Gıx‹Ø º˙ &c“Kdb¶ #b˙÷Tb ◊’Ï¥”b÷ #fi÷ Gıx‹Ø dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷. ◊b¶E #”÷ZŸ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #”÷ZŸØ® \ÂZb÷ fiØ®
±◊ÆOb÷|fi÷ Ædgb˙Ø® ¨db Á“Ï÷ Gı÷ Ædgb˙Ø® Æ”fi Á“Ï÷ Gı÷, Ædgb˙Ø® Kb˙Z„ #”÷ZˆØ® Gıx‹Ø dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷. ◊b¶E #”÷ZŸ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#”÷ZŸfi÷
PZPZ¨b Á“Ï÷ Gı÷, Ædgb˙Ø® Pfi_T ØbK Gı÷ #fi÷ Ædgb˙Ø® #P˙EPTZ Ï”÷ \Â÷ Gı÷ Kb˙Z„ #”÷ZŸv“◊ Á÷“˙T® dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷. ◊b¶E #”÷ZŸ Á“”÷T Gı÷.
Gı÷. Z÷ Á“bÏÂb÷ #b Gı÷ Á“db÷|c“KØ® Z÷ ◊Ÿv“¥ &ÒdÎ Dı÷˙b Ø› OKb÷ Gı÷ Z÷Ø® Dı÷dÁ÷“-#”÷ZŸØ® \Â÷ Gı÷ Kb˙Z„ #”÷ZŸØ® Á÷“˙T® dÏÂ÷ dÏ÷ Gı÷.
dfi÷ #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. dbÏb÷ &◊”bÆ Á“Ï÷. dbÏb ”bØ ◊Á“ “®fi÷ ¸÷>Á“[ c“®#÷ Á÷“˙T®fib ◊b¶E OŸÂ #fiŸÎÏ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#fiŸÎÏ∏bfi. #fiŸÎÏc“œfi
Gı÷. cŸ“˙Efib÷Ø® dbÏ® PfigSÆfib Á“Ï÷ Gı÷. dfi÷ Ï‹Æ® #b’c“Ø® «b¶j÷ Gı÷. dfi÷ #fiŸÎÏ E’ω. #fiŸÎÏ Z◊. #fi÷ #fiŸÎÏ ˙®K.
Á“bÏbObÏ #b’c“db¶ ◊ŸÏ÷ Gı÷. dbÏb ”bØb’c“ œÏ®Ïfib #˙K˙b÷fi÷ Gı÷c÷“ Gı÷. dbÏ® (445) ◊x◊πg #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ PE‰b fi¨‰fib¶ ØKb Gı÷
Æbd÷ &◊s˙ Á“Ï÷ Gı÷. dbÏb ˙¬, ◊b‰, Á¶“«T #Ø˙b Ï\÷”Ï Gı®fi˙® T÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - PE‰b fi¨‰db¶ c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙®fi÷ Ogdb¶ &S◊≥ ØKb. PE‰b
#Ø˙b cˆ“Ï ¸÷>Á“[ c÷“ Gı÷. dbÏb ◊b‰b÷fi÷ Zb÷ “® c÷“ Gı÷ dbÏb ◊b‰ Eb÷Ï® T÷ Gı÷. #b fi¨‰db¶ DıÒd ØKb÷. PE‰b fi¨‰db¶ ◊π˙PDıZ ØKb. Z÷ Dı fi¨‰db¶ #fi¶Z
K¨bP˙Õ“ ◊ŸÏŸ¥ Gı÷. Z÷Ø® #b dfi÷ #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰ #fiŸÎÏ PfiÔKbUbZ PfiÏb˙Ï ◊ˆÂ ◊πPZ◊ˆÂ Á÷“˙T∏bfi - c“œfi &S◊≥ ØKb.
Eb÷Ï® T÷K Gı÷. #b gb˙db¶ ˙÷c“˙b Kb÷‘K dbÏb Á“d&c“Kdb¶ #b˙÷T Gı÷. Z÷Ø® #fi÷ Z÷ Dı fi¨‰db¶ Pfi˙bÂfi÷ ◊πbk ØKb. ◊ŸÛ◊c¶“Z #”Zfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“
#b ◊ŸÏŸ¥ dfi÷ #bA“b÷œ ˙Efi «b÷T÷ Gı÷. Kb˙Z„ dbÏŸ¶ ◊b‰ Eb÷Ï® T÷ Gı÷. \÷ dˆT fi¨‰db¶ ØKb, Dı÷dÁ÷“-dˆT fi¨‰db¶ c÷“˙Tb÷Á“db¶Ø® ·K˙® Ogdb¶ &S◊≥
”y¶ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ Æ”fi fi”® Á“ÏŸ¶, ¨db fi”®> Á“ÏŸ¶, PZPZ¨b fi”®> Á“ÏŸ¶, Pfi_T ØKb. dˆT fi¨‰db¶ DıÒd ØKb÷. dˆT fi¨‰db¶ ◊π˙πPDıZ ØKb, dˆT fi¨‰db¶
Thanag/63
Á÷“˙T® ØKb, #fi÷ Pfi˙b ◊b@Kb. #b•Kdb¶ Dı˙b dbÊ÷“, #bEbK’c“fib db÷Á“T˙bØ® Z÷ ¨÷‰fi® «”bÏ Ï”÷Tb
(446-449) ◊x◊πgŸ #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ PE‰b fi¨‰db¶ #bEbKb’c“fi® Æ÷˙bfi÷ dbÊ÷“.
ØKb. ◊ŸÛ◊c“Î #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKb dˆT fi¨‰db¶ ØKb. œ®ZT #”∂Zfib (452) ◊b¶E #fiŸc„“]bPZÁ“ Á“”÷T Gı÷. ”‹ZÁ“d Á“ÏfibÏfi÷ d…ØŸfiÆ÷˙fi
◊b¶E Á“VKbÂÁ“ ◊ˆ˙b¥b∑“b fi¨‰db¶ ØKb ”Zb. P˙dT #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ Á“ÏfibÏfi÷, ÏbP‰gb÷Dıfi Á“ÏfibÏbfi÷, ÆbO’ÏÁ“fib ]Ïfib÷ Tb˙÷Tb÷ #b”bÏ √bfibÏfi÷
&ÎÏbgbs◊c“ fi¨‰db¶ ØKb ”Zb. #fiÒZ #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ Ï÷˙Z® ÏbDıP◊> “ √b˙b˙bÍbfi÷.
fi¨‰db¶ ØKb. jdfibØ #”ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ ◊ŸÛKfi¨‰db¶ ØKb. (453) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiO∂Ø #¶Z◊ŸÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Zb÷
œb¶PZfibØ#”ÒZfib ◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ gÏ® fi¨‰db¶ ØKb. ÁŸ“ØŸ¶fibØ#”ÒZfib gO˙bfifi® #b∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. Dı÷d Á÷“ - fiOÏ Eb÷Zϸ ◊ÏEA“Ø®
◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ Áø“PÎÁ“bfi¨‰db ØKb. #ÏfibØ#”∂ÒZfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ ]÷Ïb› OKŸ¶ ”b÷K #Ø˙b #bA“dÂfib gKØ® fiOÏfib fbÏ «¶j Á“Ï® c“®jb ”b÷K
Ï÷˙Z®fi¨‰db¶ ØKb. dŸPfiÆŸ˙πZ#”ÒZfib ◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ •˙ fi¨‰db¶ ØKb. #fi÷ •d «πbŒÂ #b”bÏ-◊b®fi÷ dbÊ÷“ aKb¶K Dı› fi œÁ÷“ Zb÷ •dÂ
fiPdfibØ#”ÒZfib ◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ #Pw˙®Z®fi¨‰db¶ ØKb. fi÷d®fibØ #”ÒZfib PfiOπ∂Ø #ÒZ:◊ŸÏdb¶ ƈEfib c÷“˙b Dı› œÁ÷“ Gı÷. ◊πPZ”b’ÏÁ“ (Dı÷ ˙‹ZŸ T›fi÷
◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ PE‰bfi¨‰db¶ ØKb. ◊bwfibØ#”ÒZfib ◊b¶EÁ“VKbÂÁ“ P˙œb√b ◊bGı® #◊bK) ◊®≤“ #÷Ê“T÷ ◊bÊ“¸TÁ“-Æ”bÏb÷ c÷“˙bfiŸfi¶ ◊b’Ê“KŸ¶ ƶ‹ZbÏÁ“ #b’c“
fi¨‰db¶ ØKb. gO˙bfid”b˙®Ïfib ◊b¶E Á“VKbÂÁ“ ”‹Zb÷ÎÏb fi¨‰db¶ ØKb, - ˙‹ZŸ#b÷ dbÊ÷“ #¶Z:◊ŸÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷. cŸ“Õ“ #w #Ø˙b &ÒdÎ ”bØ®fi®
gO˙bfi d”b˙®Ï ”‹Zb÷ÎÏb fi¨‰db¶ c÷“˙Tb÷Á“Ø® ·K˙® Ogdb¶ &S◊≥ ØKb. Æbd÷ #b˙˙b ◊Ï gKg®Z ØK÷T •d PfiOπ∂Ø #¶Z:◊ŸÏdb¶ Dı› œÁ÷“ Gı÷.
”‹Zb÷ÎÏb fi¨‰db¶ c÷“˙bfi¶c“bfib OgdbØ® ‰®œTbfib Ogdb¶ #bÔKb. ”‹Zb÷ÎÏb Á“b÷› «T˙bfi #PjÁ“bÏ® Eb÷Ï dbfi® ◊ÏbÂ÷ ◊Á“ “®fi÷ #¶Z:◊ŸÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb˙÷ Zb÷
fi¨‰db¶ DıÒd ØKb. ”‹Zb÷ÎÏb fi¨‰db¶ c“®P¨Z ØKb #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï Dı› œÁ÷“ Gı÷. fiOÏØ® «”bÏ &Ubfidb¶ OK÷T ÆbjŸfi÷ \÷ #¶Z:◊ŸÏ˙bÍb ]÷Ï®fi÷
”‹Zb÷ÎÏb fi¨‰db¶ Á÷“˙T∏bfic“œfi &S◊≥ ØKb. A“[ “b Á“Ï÷ Zb÷ Z÷ •d #¶Z◊ŸÏdb¶ ◊πP˙Õ“ dfibK Gı÷.
‹Øbfi : 5 - &o÷Æb÷ : 1fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ (454) ◊b¶E Á“bÏ ˙ ÷“ ¬® ◊Ÿv“¥fi® ÆbØ÷ Æ”˙bÆ fi Á“Ï˙b ◊Ï
‹Øbfi : 5 - &o÷Æb÷ : 2 ◊ Ogfi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b÷› ¬® ˙¬ÏP”Z ”b÷K #fi÷ ◊Ÿv“¥fib
(450) •d PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ #bOÍ Á“”÷T®, OÂ÷T® ‹◊Õ“ ‹√T®Z ˙®K˙bÍb ‹Øbfi &◊Ï «÷≤÷“T® ”b÷K SKbÏ÷ ◊Ÿv“¥fib ◊PZZ ˙®Kfib
fibd˙bÍ® ◊b¶Ed”bfic“®#b÷ #÷Á“ dbÆdb¶ «÷ ˙bÏ #Ø˙b ‰Â˙bÏ Z÷db¶ EbT®fi÷ ◊Ÿc„“OTb÷Kb÷Pfidb¶ ◊πP˙Õ“ Ø› \K Zb÷. ◊Ÿv“¥fib ˙®KØ® √Ï “bK÷T ˙¬ Kb÷Pfidb¶
#Ø˙b ”b÷ “®db¶ «÷Æ®fi÷ ◊bÏ Á“Ï˙® Á“V◊Z® fiØ®. Z÷ fic“®#b÷ #b E÷ - O¶Ob, ◊π˙÷œ Á“Ï÷ Zb÷. ◊Ÿ‰fi® Á“bdfib˙bÍ® ¬® Á“b÷› ◊Ÿv“¥fib ◊PZZ ˙®Kfi÷ ◊b÷Zbfi®
KdŸfib, ÆÏKŸ #…Ïb˙Z®Z d”®. ◊ ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® ◊bÏ Á“Ï˙® Á“V◊÷ Gı÷. Kb÷Pfidb¶ ◊πP˙Õ“ Á“Ïb˙÷ Zb÷. «®\fib Á“”÷˙bØ® œŸA“bŸ#b÷fi÷ Kb÷Pfidb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb˙÷
Dı÷dÁ÷“-AŸ“µj Ïb\#b’c“ #Ø˙b Aˆ“ÏDıfib÷fib¶ gKØ®, cŸ“Pg¨ Ø˙b◊Ï, Á“b÷› ÔKØb Zb÷ ZÍb˙ ˙O÷Ï÷fib œ®ZÍ DıTdb¶ Á“b÷› ¬® \K #fi÷ Z÷ DıÍdb¶ Á“b÷› ◊Ÿv“¥fib
◊”b÷>Eb “® mŸ¶ ”b÷K, fic“®fib ˙÷O˙bÍb ◊π˙b”db¶ ZÂbZ® ÔK§aZfi÷ Á“b∑“˙bfi÷ œŸA“ ◊Ÿc„“OTb÷ ”b÷K Z÷ ¬®fi® Kb÷Pfidb¶ c“b√T Ø› \K Zb÷.
dbÊ÷“. Á“b÷› db÷Ê“b #fibK ˙ ÷“ ◊® “b ◊”b÷>Eb “˙b ◊Ï. ◊b¶E Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ ¬® ◊Ÿv“¥ ÆbØ÷ ƶgb÷O Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ Ogfi÷
(451) PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ ◊πØd ˙¥bÁ“bTdb¶ OπbdbfiŸObd P˙”bÏ jbÏ Á“ÏZ® fiØ® KØb Kb…˙fib˙‹Øbfi÷ ◊πbk fi”®> ØK÷T®, Dı÷fi® Kb…˙fib˙‹ØbÏ
Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷ fiP”. ◊϶ZŸ ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® aV◊÷ Gı÷. A“b÷PjZ Ïb\ #b’c“ #Ø˙b ÔKZ®Z Ø› O› Z÷ #÷Ê“T÷ Á÷“ ˙ø∞b, Dı÷ DıÒdØ® ˙¶µKb Gı÷. Z÷ Dı÷ Ïb÷O® ”b÷K
Aˆ“ÏDıfib÷fib gKØ® P˙”bÏ Á“Ï˙b÷ ◊ ÷“ Kb˙Z„ Á“b÷› db÷Ê“b #fibK˙ ÷“ ◊® “b Z÷, Dı÷fiŸ¶ dfi œb÷Á“Ø® ƶZk ”b÷K Z÷. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® ¬® ◊Ÿv“¥fi® ÆbØ÷
◊”b÷>Eb “˙b ◊Ï P˙”bÏ Á“V◊÷. ˙¥b˙bÆdb¶ Ï”÷T PfiOπ∂Øb÷ #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ #÷Á“ Æ”˙bÆ Á“Ï˙b ◊Ï ◊ Ogfi÷ jbÏ Á“Ï® œÁ“Z® fiØ®. Dı÷d Á÷“ - Dı÷fi÷ PfiSK
ObdØ® «®Dı÷ Obd P˙”bÏ Á“Ï˙b÷ Á“V◊Zb÷ fiØ®. ◊϶ZŸ ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® P˙”bÏ ÏDıÆπb˙ ØbK Z÷. Dı÷ ¬® Æc…“˙ ÏDıÆπb˙Ø® ÏP”Z ”b÷K Z÷. Dı÷fib¶ OgbœKfiŸ¶
Á“Ï˙b÷ Á“V◊÷ Gı÷ Dı÷d Á÷“ - ∏bfi◊πbPkfi÷ dbÊ÷“. c“œfifi® ◊øPÕ“ dbÊ÷“, Eb’ωfi® fbÏb Ïb÷OØ® «¶j Ø› OKŸ¶ ”b÷K Z÷. Dı÷fib OgbœKfiŸ¶ fbÏ Ïb÷OØ® OπPÆZ Ø›
Ϩbfi÷ dbÊ÷“, #bEbK #Ø˙b &◊bµKbKfiŸ¶ dÏ Ø˙b ◊Ï #ÒK #bEbKb’c“ OKŸ¶ ”b÷K Z÷, Dı÷ #fi÷Á“ ◊Ÿv“¥b÷ ÆbØ÷ #fi÷Á“˙bÏ Æ”˙bÆ Á“ÏZ® ”b÷K Z÷. ◊b¶E
Thanag/64
Á“bÏÂ÷ ¬® ◊Ÿv“¥fi® ÆbØ÷ Æ”˙bÆ Á“Ï˙b ◊Ï ◊ Og jbÏ Á“ÏZ® fiØ®. Dı÷ - #b ÔK§aZ#÷ dbÏb ◊Ÿ‰b’c“fib÷ ˙j Á“Kb÷| ”Zb÷ #Ø˙b Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ ˙j Á“Ïœ÷.
≠“ZŸÁ“bÍdb¶ #PZ P˙¥Kfi÷ Æ÷˙fibÏ® ”b÷Z® fiØ®, ˙®K ◊Ÿc„“OTb÷ Dı÷ ¬®fi® #÷˙® dbÒKZbØ® ◊π÷Ïb›fi÷ œ‰Ÿ #b’c“fib÷ ˙j Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Z÷ P”>Æbc¶“ “,
Kb÷Pfidb¶ ◊πbk Ø˙b GıZb¶ ◊ Kb÷Pfifib c“b÷¥Ø® fibœ ◊bd÷ Gı÷, Dı÷ ¬®fib÷ &SÁ“Ê“ #Á“‹dbZ c¶“ “ - Á“b÷› #ÒK ◊Ï ◊π”bÏ Á“Kb÷| ”Zb÷ ◊ ˙j Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Z÷
P◊Î◊πjbfi v“PjÏ ”b÷K Z÷. OgjbÏÂfi® ◊ˆ˙÷| c÷“˙Zb ˙ ÷“ œ§aZ fiÕ“ Á“Ï˙b ◊Ï, P”>Æbc¶“ “, #Á“‹dbZ c¶“ “ - Á“b÷› #ÒK ◊Ï ◊π”bÏ Á“Kb÷| ”Zb÷ ◊ ˙j #ÒKfib÷
ƶZbfi Ø˙Ÿ¶ gb‘Kdb¶ fi ”b÷K Z÷. #b ◊b¶E Á“bÏÂ÷ ¬® ◊Ÿv“¥ ÆbØ÷ ƶgb÷O Ø› \K Z÷, WPÕ“P˙◊KbÆc¶“ “ - "#b œ‰Ÿ Gı÷' #÷˙b #Pg◊πbKØ® Á“c“bPEZ„
Á“Ï˙b GıZb¶ ◊ Ogfi÷ jbÏ Á“ÏZ® fiØ®. Pd‰fib÷ ˙j Ø› \K.
(455) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷ #÷Á“ Dı‘Kb#÷ Ï”÷, (457) PdΩKbWPÕ“#b÷fi÷ ◊b¶EPA“Kb#b÷ Á“”® Gı÷, - #b϶PgÁ“[
œKfi Á“Ï÷ #fi÷ «÷Æ÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb fiØ®. Dı÷dÁ÷“-PfiOπ∂Øb÷ #fi÷ ◊b’ÏOπP”Á“[ dbKb ◊πSKPKÁ“b, #◊πSKbpKbfiPA“Kb, PdΩKbc“œfi ◊πSKKb.
PfiOπ∂Ø®#b÷ #÷Á“ P˙œbÍ PfiDıfi cŸ“Od dfiŸÛKb÷fib #˙Ï-Dı˙ÏØ® ÏP”Z #fi÷ PdΩKbWPÕ“ fi…ÏPKÁ“fi÷ ◊b¶E PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“-#b϶PgÁ“[ Kb˙Z„
Tb¶«b ÆdK÷ ◊bÏ Á“Ï® œÁ“bK #÷˙® #Ê“˙®db¶ ◊”b÷>E® OKb ”b÷K #fi÷ #÷Á“ PdΩKbc“œfi ◊πSKK, #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ PdΩKbWPÕ“#b÷fi÷
‹Øbfi÷ Á“bKb÷SÆO œNKb #fi÷ ‹˙bµKbK Á“Ï÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb ◊b¶EPA“Kb#b÷ ”b÷KGı÷. P˙œ÷¥-P˙Á“T÷§ÒsK º˙b÷db¶ PdΩKbWPÕ“. Æ@K‘WPÕ“,
fiØ®. Á“b÷› PfiOπ∂Ø-PfiOπ∂Ø® Obdfi÷ P˙œ÷, fiOÏfi÷ P˙¥÷ Kb˙Z„ ÏbDıjbfi®fi÷ P˙¥÷ Pd•WPÕ“fib÷ P˙gbO fiØ® ”b÷Zb÷ «jb PdΩKbWPÕ“ ”b÷K Gı÷.
#b˙÷Tb ”b÷K #fi÷ Z÷db¶ Á÷“Ê“Tb¶Á“ ÆbjŸ Æbµ˙® &◊b•Kfi÷ d÷Í˙÷, Á÷“Ê“TbÁ“ ◊b¶E PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷ - Á“bPKÁ“[ #PjÁ“ÏPÂÁ“[ ◊bf÷P¥Á“[
&◊b•Kfi÷ fi d÷Í˙÷ Zb÷ Z÷˙b ◊πƶOdb¶ #÷Á“‰ ¬bfi #b’c“ Á“ÏZb ºfib∏bfiŸ¶ ◊b’ÏZb◊PfiÁ“[. ◊πbÂbPZ◊bPZÁ“[. fi…ÏPKÁ“b÷Ø® T›fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®fib º˙b÷fi÷ #b
&£¶]fi Á“ÏZb fiØ®. Á“b÷› PfiOπ∂Ø-PfiOπ∂Ø® fibOÁŸ“dbÏb˙bÆdb¶ #Ø˙b ◊b¶E PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. ◊b¶E PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷ - #b϶PgÁ“[ Kb˙Z„
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏb˙bÆdb¶ #÷Á“Dı ÆbØ÷ ˙bÆ Á“Ï÷ Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb fiØ®. PdΩKbc“œfi ◊πSKK. fi…ÏPKÁ“b÷Ø® T›fi÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ #b ◊b¶E
Á“b÷› Obddb¶ PfiOπ∂Ø-PfiOπ∂Ø® #TO &◊b•Kdb¶ &ZKb #fi÷ Obddb¶ Eb÷Ï #÷Á“ PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. ◊b¶E PA“Kb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ WPÕ“\. ◊øPÕ“\,
‹Øbfidb¶ Pfi˙bÆ #b’c“ Á“Ï÷ Zb÷ PDıfib∏bfib P˙ÏbjÁ“ fiØ®. Á“b÷› ‹Øbfidb¶ KŸ˙bfib÷ ◊πbZ®§SKÁ“[, Æbd¶Zb÷◊Pfi◊bPZÁ“[. ‹˙b”§‹ZÁ“[. fi…ÏPKÁ“Ø® T› ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj®
c÷“√bK Gı÷ Z÷ d…ØŸfifi® «ŸP∞#b÷ Æbµ˙®#b÷fi÷ ◊Á“ “˙b dbÊ÷“ ›·Gı÷ Zb÷ Z÷dfi® ◊b¶E PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. PA“Kb#b÷ ◊b¶E Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fi…ÆøPÕ“Á“[. #b∏b◊fi®.
Ϩbfi÷ dbÊ÷“ #÷Á“‰ ‹Øbfifi÷ Á“ÏZb¶ #b∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb fiØ®. ˙…c“bÏPÂÁ“[. #fibgb÷O◊πSKKb. #fi˙Á“b¶¨b◊πSKKb. fi÷ÏPKÁ“b÷Ø® T› ˙…dbPfiÁ“
◊b¶E Á“bÏÂØ® #E÷T •d PfiOπ∂Ø ÆE÷T PfiOπ∂Ø®#b÷fi® ÆbØ÷ #÷Á“ ÆŸj® ◊b¶E÷ PA“Kb#b÷ ”b÷K Gı÷. PA“Kb#b÷ ◊b¶E Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊π÷d◊πSKKb.
‹Øbfidb¶ Ï”÷Zb #b∏bfi÷ &£¶]Zb fiØ®. - œb÷Á“b’c“Ø® Á“b÷› ÆbjŸfiŸ¶ PEÎ f÷¥◊πSKKb. ◊πKb÷OPA“Kb. ÆdŸc“bfiPA“Kb. ›Kb◊PØÁ“[. #÷ ◊b¶E÷ PA“Kb#b÷ Á÷“˙Í
P˙P¨k Ø› OKŸ¶ ”b÷K, ƶgbÍ T÷fibÏ #ÒK ÆbjŸ SKb¶ ”bDıÏ fi ”b÷K Zb÷ #÷Á“ dfiŸÛK c¶“ “Á“db¶ Gı÷ œ÷¥ c¶“ “Á“b÷db¶ fiØ®.
#E÷TÁ“ ÆbjŸ ÆE÷TÁ“ Æbµ˙®#b÷ ÆbØ÷ Ï”÷˙b GıZb¶ ◊ #b∏bfib÷ P˙ÏbjÁ“ (358) ◊Ï®∏b ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-&◊Pj◊Ï®∏b,
fiØ®, #÷˙® Dı Ï®Z÷ ”¥fib #PZÏ÷Á“Ø® ÆbjŸ &ÒdZ ØKb÷ ”b÷K. œÏ®Ïdb¶ K¨fib÷ ±◊b•K◊Ï®∏b, Á“¥bK◊Ï®∏b, Kb÷O◊Ï®∏b gaZ◊Ï®∏b.
◊π˙÷œ Ø› OKb÷ ”b÷K. ˙bZb’c“fib ◊πÁ“b÷◊Ø® &ÒdÎ ØK÷Tb÷ ”b÷K. Á“b÷› Æbµ˙®fib÷ (459) ÔK˙”bÏ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #bOdÔK˙”bÏ-•ŸZÔK˙”bÏ-fi˙
◊Ÿ‰ c“®P¨Z ”b÷K #fi÷ Z÷fi® ÆbØ÷ #ÒK •d fi ”b÷K Zb÷. ◊ˆ˙Ø® ÒKŸfi •ŸZ∏bfi˙bÍbfib÷ ÔK˙”bÏ, #b∏bÔK˙”bÏ - ]bÏÂbÔK˙”bÏ -
(456) ◊b¶E #b•˙fbÏb÷ Á“”÷Tb Gı÷. PdΩKbS˙, #P˙ÏPZ, ◊πdbc“, ◊ˆ˙÷| O®ZbØ÷| Á“b÷›fi÷ #bTb÷KÂb c“®j® ”b÷K. Z÷fi÷ jbÏ® Ïb√˙Ÿ¶ Z÷ jbÏÂbÔK˙”bÏ
Á“¥bK, Kb÷O, ◊b¶E ƶ˙Ïfib¶ fbÏb Á“”÷Tb Gı÷-Æ@KÁ“S˙ P˙ÏPZ #◊πdbc“. - ◊ˆ˙÷| O®ZbØ÷| Á“b÷›fi÷ #bTb÷KÂb c“®j® ”b÷K. Z÷fi÷ jbÏ® Ïb√˙Ÿ¶ Z÷
#Á“¥bK #Kb÷POZb. jbÏÂbÔK˙”bÏ. ºZÔK˙”bÏ - sÔK - ¨÷‰ - Á“bÍ - gb˙ ƶ”fifi ˙O÷Ï÷fi÷
◊b¶E ◊πÁ“bÏfib¶ c¶“ “ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#Øc¶“ “-‹˙◊Ïfib Á“b÷› ◊πKb÷Dıfi #◊÷¨®fi÷ Dı÷ O®ZbØ ◊ŸÏŸ¥b÷ #÷ #bEKŸ∂ ”b÷K Á“b÷› P˙˙bc“b‹◊c“ P˙¥Kdb¶ ≈Kb¶
dbÊ÷“ ‰Æ #Ø˙b ‹Øb˙Ï ◊πb®fi® P”>Æb. #fiØc¶“ “ - PfiÏØÁ“ P”>Æb. P”>Æbc¶“ “ ÆŸj® #bOdØ® Á“b÷› PfiÂK ØZb÷ ”b÷K SKb¶ ÆŸj® #bOd #fiŸÆbÏDı ÔK˙”bÏ
Thanag/65
Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. ≈Kb¶ Á“b÷› #bOdØ® PfiÂK fi ØZb÷ ”b÷K SKb¶ •ŸZØ® ÔK˙”bÏ (465) ◊πPZƶT®fi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ •b÷Z÷§ÒsK◊πPZƶT®fi -
Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. ≈Kb¶ •ŸZØ® PfiÂKK fi Ø› œÁ“Zb÷ ”b÷K SKb¶ O®ZbØfi® #b∏b Kb˙Z„ - ‹◊œ÷|§ÒsK ◊πPZƶT®fi. #◊πPZƶT®fi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ -
#fiŸÆbÏ ÔK˙”bÏ Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. ≈Kb¶ jbÏÂbØ® Æd‹Kb fi &Á÷“TbZ® ”b÷K •b÷Z÷§Òs#◊πPZƶT®fi-Kb˙Z„-‹◊œ÷|§ÒsK #◊πPZƶT®fi. ƶ˙Ï ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib
SKb¶ ºZ ÔK˙”bÏ #fiŸÆbÏ ÔK˙”bÏ Á“Ï˙b÷ \÷›#÷. Gı÷. •b÷Z÷§ÒsK ƶ˙Ï-Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsKƶ˙Ï. #ƶ˙Ï ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷ -
”÷ gO˙fi„ ! •d PfiOπ∂Ø #bOd ÔK˙”bÏ fi÷ ◊πdŸ√ dbfi˙b˙bÍb Gı÷ •b÷Z÷§ÒsK ƶ«¶j® Kb˙Z„-‹◊œ÷|§ÒsK ƶ«¶j®.
Zb÷ Z÷ ◊b¶E ÔK˙”bÏ Á÷“d ? #b ◊b¶E ÔK˙”bÏb÷db¶Ø® ≈Kb¶ «÷ ÔK˙”bÏØ® (466) ƶKd ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-ÆbdbPKÁ“ƶKd,
Æd‹Kb &Á“TZ® ”b÷K SKb¶ Z÷ ÔK˙”bÏØ® ◊π˙øPÎ Á“Ï˙b˙bÍb÷ •d PfiOπ∂Ø Gı÷c“b÷◊‹Øb◊fi®K ◊’Ï”bÏP˙œŸP∞ ƶKd, ƈId ƶ◊ÏbK ƶKd, KØbpKbZ
#b∏bfib÷ #bÏbjÁ“ ØbK Gı÷. Eb’ω ƶKd.
(460) ÆŸZ÷Tb ƶKZ ◊ŸÏŸ¥b÷fib ◊b¶E P˙¥Kb÷ \OøZ ”bK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ (467) #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fi Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ ƶKd
- œ¯c“ Kb˙Z„-‹◊œ. \OøZ ƶKZ ◊ŸÏŸ¥b÷fib ◊b¶E P˙¥Kb÷ ÆŸZ÷Tb ”b÷K Gı÷. ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•b÷Z÷§ÒsKƶKd Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsKƶKd. ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi®
Dı÷dÁ÷“ :- œ¯c“ Kb˙Z„ ‹◊œ. ÆŸZ÷Tb #Ø˙b \OøZ #ƶKZ dŸfiÛKb÷fib ◊b¶E P”>Æb Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd ØbK Gı÷ - •b÷Z÷§ÒsK-#ƶKd
P˙¥K \OøZ Ï”÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ œ¯c“ Kb˙Z„ - ‹◊œ. Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsK-#ƶKd.
(461) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙ Á“d-ÏDı Oπ” Á“Ï÷ Gı÷. KØb - (468) ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fi Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ ƶKd
◊πbÂbPZ◊bZØ® Kb˙Z„-◊’ÏOπ”Ø® ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙ Á“d-ÏDıØ® dŸaZ ØbK ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•b÷Z÷§ÒsKƶKd Kb˙Z ‹◊œ÷|§ÒsKƶKd. ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi®
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πbÂbPZ◊bZ-P˙ÏdÂØ® Kb˙Z„ ◊’ÏOπ” P˙‹dÏÂØ®. P”>Æb Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd ØbK Gı÷ - •b÷Z÷§ÒsK - #ƶKd
(462) ◊b¶E dbÆ ˙bÍ® ◊b¶Ed® Pg¨Ÿ-◊πPZdb #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b˙bÍb Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsK-#ƶKd.
#ÂObÏfi÷ ◊b¶E c“PÎ #b”bÏfi® #fi÷ ◊b¶E c“PÎ ◊b®fi® T÷˙® Á“V◊÷ Gı÷. Æ˙ ◊πb®, gˆZ, ÆÚ˙ #fi÷ º˙b÷fi® P”>Æbfi÷ Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ ◊b¶E
(463) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib &◊]bZ Gı÷. &oOdb÷◊-]bZ-Oø”‹Ø ˙ ÷“ ◊πÁ“bÏfib ƶKd ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á÷“§ÒsK ƶKd Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK ƶKd. Æ˙
TOZb #bjbÁ“d #b’c“ ÆbÍc“b÷¥b. &S◊bc“fib÷◊UbZ - ÆbjŸ ˙ ÷“ TbOZb jb‰® ◊πb®, gˆZ, ÆÚ˙ #fi÷ º˙b÷fi® P”>Æb Á“Ï˙bÍbfi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib #ƶKd
#b’c“ Æb÷Í c“b÷¥b÷. #÷¥Âb÷◊]bZ - ÆbjŸ #fi÷ Oø”‹Ø˙ ÷“ TbOZb œ¶’Á“Zb’c“ ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á÷“§ÒsK-#ƶKd Kb˙Z„-◊¶E÷§ÒsK-#ƶKd.
c“œ c“b÷¥b÷. ◊’ÏÁ“db÷|◊]bZ-˙¬-◊b‰fib Gı÷c“fi Kb PÆTb› #b’c“db¶ dKbc“bfiŸ¶ (469) ZøÂ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
&£¶]fi. ◊’Ï”ÏÂb÷◊]bZ-#÷Á“bÁ“[ P˙EÏ˙b˙bÍb ÆbjŸfib ˙¬-◊b‰b’c“ #Oπ«®Dı, dˆT«®Dı, ◊˙«®Dı, ‹Á¶“j«®Dı, «®Dıv“”.
&◊Á“ÏÂb÷fi÷ &◊Kb÷Odb¶ T÷˙b. ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® P˙œŸP∞ Á“”÷T® Gı÷. &c„“OdP˙œŸP∞, (470) #bEbÏ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-∏bfibEbÏ, c“œfibEbÏ,
&S◊bc“fi-P˙œŸP∞, #÷¥ÂbP˙œŸP∞, ◊’ÏÁ“dP˙œŸP∞, ◊’Ï”ÏÂP˙œŸP∞ ◊ˆ˙÷| Á“”÷Tb Eb’ωbEbÏ, Z◊bEbÏ, ˙®KbEbÏ.
&c„“Odb’c“ c“b÷¥b÷fiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ P˙œŸP∞. (471) #bEbÏ ◊πÁ“V◊ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dbPÆÁ“ &c„“]bPZÁ“
(464) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙b÷ «b÷Pjfi® ◊πbPk cŸ“Tg «fi® \K #÷˙b T]ŸdbÆ ◊πbKP_Zdb¶ Øb÷ “b÷ #¶œ #b÷Gıb÷ Á“Ï˙b÷, dbPÆÁ“ #fiŸc„“]bPZÁ“ OŸÏŸdbÆ
Á“db÷| &◊bDıfi Á“Ï÷ Gı÷ #”∂Z ◊πgŸfib÷ #˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®, #”∂Z Á“PØZ jdfib÷ EbZŸdbPÆÁ“ &c„“]bZÁ“ T]ŸEb÷dÆ®, EbZŸdbPÆÁ“ #fiŸc„“]bPZÁ“ OŸÏŸEb÷dbÆ®,
#˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®, #bEbK &◊bµKbKfib÷ #˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®. EZŸP˙jƶ]fib÷ #bÏb÷◊ (dbKb Á“ÏfibÏfi÷ c“b÷¥fib ◊πbKP_Z ÆbØ÷ dbKb c“b÷¥fib ◊πbKP_Zfi®
#˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®. &SÁø“¥ Z◊ #fi÷ «πŒEKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï˙bØ® ØK÷T c÷“˙b÷fib÷ ˙øP∞ Á“Ï˙®.)
#˙Â-˙bc“ Á“Ï˙bØ®. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® º˙b÷, «b÷Pjfi® ◊πbPk ÆŸTg ØbK #÷˙b #bÏb÷◊Âb ◊b¶E ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊π‹ØbP◊Zb OŸÏŸdbÆ #b’c“
Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï÷ Gı÷. #’Ï”¶Zb÷fib÷ OŸÂbfiŸ˙bc“ - Kb˙Z„ - c÷“˙b÷fib OŸÂbfiŸ˙bc“ ◊πbKP_Z v“◊ Z◊‹Kbfib÷ ◊πb϶g Á“Ï˙b÷, ‹ØbP◊Zb-OŸÏŸDıfib÷fi® ˙…Kb˙øSK Á“Ï˙bfib
Á“Ï˙b ◊Ï. &o÷LKØ® #bÏb÷P◊Z ◊πbKP_Z ◊πb϶g Á“Ï˙b÷, fi÷ Áø“S‹fib-˙Zdbfi PDıfiœbÆfidb¶
Thanag/66
&SÁø“{“ Z◊ 6 dbÆfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Z÷fibØ® #PjÁ“ ◊πbKP_Z fi c÷“˙Ÿ¶, #Áø“S‹fib- Æbµ˙®fi÷ Á“b÷› &ÒdÎ «ÍZ #b’c“ ◊œŸ\PZ #Ø˙b O®j ◊¨® #b’c“ dbÏ÷
Dı÷ c“b÷¥ ◊πdbÂ÷ ◊πbKP_Z c÷“˙b ◊Ï Gı dbÆØ® #PjÁ“ ◊πbKP_Z #b˙÷ Zb÷ ◊ #ÒK Æbµ˙® fi ”b÷K Zb÷ ÆbjŸ Æbµ˙®fi÷ Oπ” Á“ÏZb¶#b∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷
Gı dbÆfiŸ¶ Dı ◊πbKP_Z c÷“˙¶Ÿ. ”b “” “b T]ŸdbÆ #b’c“ ◊πbKP_Z œ®]πZb◊ˆ˙Á“ fiØ®. ÆbjŸ cŸ“O-dŸLÁ÷“T®˙bÍb dbOdb¶, P˙¥d√b “b ◊SØÏb P˙O÷Ï÷Ø® ÔKbk
#b◊˙¶Ÿ. ◊˙Zdb¶ OPZ ˙ ÷“ ‹√Tfib ◊bdZ® #Ø˙b gˆPd ◊Ï ◊ “Z® Æbµ˙®fi÷ Oπ”Â
(472) Dı¶«ˆf®◊fib d÷ÏŸ ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ Æ®Zb-d”b fic“®fi® &ÎÏdb¶ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ #b∏bfi÷ &£¶]Zb÷ fiØ®. Á“b÷› Æbµ˙® DıTKŸaZ √b “bdb¶, Á“[E “db¶,
◊b¶E ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-dbVK˙¶Z, PE‰Áˆ“Ê“, ◊xÁˆ“Ê“, fiPTfiÁˆ“Ê“, œ÷˙bÍb’c“ ◊b®db¶ ¸Æb› \K #Ø˙b ◊π˙b”db¶ ZÂbZ® ”b÷K Z÷˙®
#÷Á“œ…T. Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ Æ®Zb d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ ◊ ◊b¶E ◊’ϧ‹ØPZdb¶ dc“c“ Á“Ï˙bfib #bœKØ® Æ”bÏb÷ c÷“Zb÷ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷
˙¨‹Á“bÏ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-P‰Áˆ“Ê“, ˙…fidÂÁˆ“Ê“, #¶Dıfi, dbZ¶Dıfi, Æb÷dfiÆ. fiØ®. Á“b÷› PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®fi÷ fib˙ ◊Ï E∑“b˙˙bdb¶ ZØb &ZbÏ˙bdb¶ dc“c“ Á“Ï÷ Zb÷
Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷v“ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ Æ®Zb d”bfic“®fi® c“P¨Âdb¶ ◊b¶E ˙¨‹Á“bÏ PDıfib∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiØ®. P˙P¨k PEÎ˙bÍ®, c“◊KŸaZ PEÎ˙bÍ®,
◊˙Zb÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-P˙UŸS◊πg, #¶Á“b˙Z®, ◊x˙Z®, #bPœP˙¥, ÆŸ√b˙”, K¨b’c“c÷“˙fib #b˙÷œ˙bÍ®, &Òdbc“ ◊bd÷T® &◊ÆOfi÷ ◊bd÷T®, Á“T” dbÊ÷“ Z…KbÏ
Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷v“ ◊˙Zfib ◊P_ddb¶ Æ®Zb d”bfic“®fi® &ÎÏdb¶ ◊b¶E ˙¨‹Á“bÏ ØK÷T®, ◊πbKKP_Zfi÷ ◊bd÷T® Kb˙Z„ gaZ ◊bfifib ◊πSKbpKbfifi÷ Á“Ï÷T®. dˆ·Gıb
◊˙Zb÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-EÒs◊˙Z, ƈK◊˙Z, fibO ◊˙Z, c÷“˙◊˙Z, O¶jdbc“fi◊˙Z. ˙ ÷“ ◊ “Z® #Ø˙b KPZ Á÷“ Eb÷Ï ˙ ÷“ ETbKdbfi Á“ÏbZ® Æbµ˙®fi÷ ÆbjŸ Oπ”Â
Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷v“ ◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ c÷“˙ ÁŸ“v“¨÷‰db¶ ◊b¶E d”bs” Gı÷, Á“Ï÷ Zb÷ #b∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb÷ fiØ®.
Dı÷dÁ÷“-Pfi¥js”, c÷“˙ÁŸ“v“s”, ƈKs”, ÆŸ√Æs”, P˙UŸS◊πgs”. Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷v“ (476) #bEbK #fi÷ &◊bµKbKdb¶ ◊b¶E &◊b•Kdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷
◊˙Zfib c“P¨Âdb¶ &ÎÏ ÁŸ“ÏŸ¨÷‰db¶ ◊b¶E d”bs” Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fi®T˙¶Zs”, &ÎÏ jˆÍ gÏ÷Tb ◊Ob÷fi÷ «®\ ÆbjŸ#b÷Ø® TˆGıb˙Zb-gO˙bfifi® #b∏bfiŸ¶ &£¶]fi
ÁŸ“v“s”, EÒss”, #÷Ïb˙Âs”, dbVK˙¶Z s”. Á“ÏZb fiØ®. #bEbK-&◊bµKbK &◊b•Kfi® #¶c“Ï dÍdˆ‰fib÷ &SÆO Á“Ï÷
Æ®Zb Æ®Zbc“b÷ d”bfic“®fi® Zϸ ZØb d÷v“ ◊˙Zfi® Zϸ «jb ˙¨‹Á“bÏ #Ø˙b Z÷fi® œŸP∞ Á“Ï÷, #bEbK-&◊bµKbK ›·Gıb ”b÷K Zb÷ Á“b÷›fi® ˙…Kb˙øSK
◊˙Zb÷ 500 Kb÷Dıfi &ÀEb Gı÷ #fi÷ 500 Ob& gˆPddb¶ Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “fib Á“Ï÷, ›·Gıb fi ”b÷K Zb÷ fi Á“Ï÷, #bEbK-&◊bµKbK &◊b•Kdb¶ #÷Á“ #Ø˙b
◊ˆ˙bjdb¶ d÷v“ ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ Æ®Zb d”bfic“®fi® &ÎÏdb¶ ◊bE ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ «÷ ÏbZ #÷Á“Tb Ï”÷, #Ø˙b #bEbK &◊bµKbK #÷Á“ - «÷ Ïb‰® &◊b•Kfi®
Gı÷. ]bZÁ“[ √¶ “fib ◊P_dbjdb¶ ◊ (Dı¶«Ÿf®◊fi® Ædbfi Z÷ Dı fibd˙bÍb «”bÏ Ï”÷ Zb÷ #b∏bfiŸ¶ &£¶]fi Á“ÏZb fiØ®.
◊˙Zb÷ Gı÷.) ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊P_dbjdb¶ ◊ Dı¶«ˆf®◊fi® Ædbfi ˙¨‹Á“bÏ (477) ◊b¶E Á“bÏ ˙ ÷“ #bEbK #Ø˙b &◊bµKbK O·GıØ® ◊øØÁ„“
◊˙Z #fi÷ s”b÷fi® &ÀEb› #b’c“ Á“”÷˙®. ÆdK ¨÷‰db¶ gÏZ, ◊b¶E #÷Ï˙Z Ø› \K Gı÷, Dı÷dÁ÷“-O·Gıdb¶ #bEbK &◊bµKbKfi® #b∏b #ØTb jbÏÂbfiŸ¶
Kb˙Z„-◊b¶E d÷v“ #fi÷ ◊b¶E d÷v“ EˆPTÁ“b#b÷ Gı÷. Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏ÷ ◊bTfi fi ØZŸ¶ ”b÷K Zb÷, O·Gıdb¶ ˙K‹ØP˙Ï #fi÷ ∏bfi‹ØP˙Ïfi÷
(473) Á“b…œPTÁ“ #”ÒZ ≠“¥gc÷“˙ ◊b¶E Æb÷ jfiŸ¥ &ÀEb ”Zb. ˙¶c“fib’c“ ÔK˙”bÏ Æ@KÁ“ ◊πÁ“bÏ÷ ◊bTfi fi Á“Ïb˙® œÁ÷“ Zb÷, O·Gıdb¶ •ŸZ˙bEfib
EA“˙Z®| gÏZ d”bÏb\ ◊b¶EÆb÷ jfiŸ¥ &ÀEb ”Zb. «b”y«T® #ÂObÏ ◊ KØb÷PEZ v“◊÷ fi #b◊® œÁ÷“ Zb÷. #bEbK &◊bµKbK ‹˙O·Gı ƶ«¶j® ◊ÏO·Gı
◊bEÆb÷ jfiŸ¥ &ÀEb ”Zb. «πbŒ® #fi÷ ÆŸ¶c“Ï® fibdfi® #bKb ◊ 500 jfiŸ¥ ƶ«¶j® Æbµ˙®fi÷ P˙¥÷ √Ïb« T÷LKb˙bÍb÷ Ø› \K Zb÷. Pd‰, ∏bPZ, ‹˙Dıfi
&ÀE® ”Z®. O·Gıfi÷ Gıb÷ “®fi÷ EbVKb÷ OKb÷ ”b÷K, ¸Ï® O·Gıdb¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ◊b÷Zbfib
(474) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® ÆŸZ÷Tb÷ dfiŸÛK \OøZ ØbK Gı÷ œ¯c“ O·Gıfi÷ Gıb÷ “®fi÷ EbVKb \K Zb÷.
Æb¶gÍ˙bØ®, «®\fib ”bØ #b’c“fib ‹◊œØ®, gˆ√ TbO˙bØ®, Pfisb¨KØ® (478) ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib dfiŸÛKb÷ ≠“P∞˙¶Z Á“”÷˙bK Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#”∂Z,
‹˙¡fic“œfiØ®. EA“˙Z®|, «Tc÷“˙, ˙bÆŸc÷“˙ #fi÷ gbP˙ZbSdb #ÂObÏ.
(475) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® •d PfiOπ∂Ø, PfiOπ∂Ø®fi÷ ◊Á“ “®fi÷ Ïb√b÷ ‹Øbfi : 5 - &o÷Æb÷ : 2fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
#Ø˙b Æ”bÏb÷ #b◊b÷ Zb÷ gO˙bfifi® #b∏bfiŸ #PZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. KØb- ‹Øbfi : 5 - &o÷Æb÷ :3
Thanag/67
(479) ◊b¶E #§‹ZÁ“bK Gı÷, Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK #jdb§‹ZÁ“bK GıbTfiŸ¶ ˙¬. PfiOπ∂Øb÷ #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Ï\÷”ÏÂfib÷ &◊gb÷O
#bÁ“bœ§‹ZÁ“bK º˙b§‹ZÁ“bK, ◊ŸoOTb§‹ZÁ“bK, jdb§‹ZÁ“bK #˙Â, #O¶j, #Ø˙b ◊’Ïgb÷O Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #b…PÂÁ“-±fifiŸ¶ «fi÷TŸ¶, #b…PÕ}“Á“-
#ÏÆ, #‹◊œ, #v“◊®, #º˙, œbwZ #fi÷ #˙§‹ØZ ÆdOπ Tb÷Á“ÔKb◊® &ÀÊ“fib˙bÍb÷fiŸ¶ «fi÷TŸ¶, œbfiÁ“-œÂfiŸ¶ «fi÷TŸ¶, «V˙Dı]bÆfi® GıbTØ® «fi÷TŸ¶,
sÔK Gı÷ Z÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-sÔKØ® ¨÷‰Ø® Á“bÍØ® gb˙Ø® OŸÂØ®. d¶ŸDıfiŸ¶ «fi÷TŸ¶.
sÔKØ®-jdb§‹ZÁ“bK #÷Á“ sÔK Gı÷. ¨÷‰Ø®-Tb÷Á“ ◊πdb Gı÷, Á“bTØ®- (485) jdfiŸ¶ #bEÏ Á“ÏfibÏ ◊Ÿv“¥fi÷ dbÊ÷“ ◊b¶E #bT¶«fi ‹Øbfi
#Z®Zdb¶ aKbÏ÷ fi ”Zb÷. #÷d fiØ® ˙Zdbfidb¶ fiØ®. #÷d fiØ®, gP˙ÛKdb¶ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-GıÁ“bK, OÂ, Ïb\, Oø”◊PZ, œÏ®Ï.
”œ÷. #÷˙® Ï®Z÷ P‰Á“bÍ˙Z®| ”b÷˙bØ® jπŸ˙ Gı÷. œbwZ, #¨K, #ÔKK (486) PfiPj ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊Ÿ‰PfiPj, Pd‰PfiPj,
#˙§‹ØZ #fi÷ PfiSK Gı÷. gb˙Ø®-˙ÂÏP”Z, O¶jÏP”Z ÏÆÏP”Z #fi÷ ‹◊œ PœV◊PfiPj, jfiPfiPj, jbÒKPfiPj.
ÏP”Z Gı÷ OŸÂØ®-º˙-◊ŸoOTb÷fib Odfidb¶ Æ”bKÁ“ (PfiPdÎ) OŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. (487) œb…E ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ◊øΩ˙®œb…E, DıTœb…E,
#jdb§‹ZÁ“bK jdb§‹ZÁ“bKfi® Dı÷d ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, P˙œ÷¥ #÷ Á÷“ #§‘fiœb…E, d¶‰œb…E,, «πŒœb…E.
OŸÂØ® §‹ØPZ Æ”bKÁ“ PfiPdÎ OŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK jdb§‹ZÁ“bKfi® (488) #b ◊b¶E ‹Øbfib÷fi÷ Gıx‹Ø ◊ˆÂv“◊Ø® \ÂZb fiØ® #fi÷
Ædbfi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. P˙œ÷¥ ¨÷‰Ø® #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK Tb÷Á“bTb÷Á“ ◊πdb Gı÷ c÷“√Zb fiØ®, Dı÷dÁ÷“-jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœ§‹ZÁ“bK, œÏ®ÏÏP”Z
OŸÂØ®-#˙Ob”fib OŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. º˙b§‹ZÁ“bK-jdb§‹ZÁ“bKfi® Ædbfi ◊b¶E º˙. ◊ÏdbŸ ◊ŸoOT. ◊ #b ◊b¶E ‹Øbfib÷fi÷ Á÷“˙T∏bfi® ◊ˆÂv“◊Ø® \Â÷
◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. P˙œ÷¥-sÔKØ® º˙b§‹ZÁ“bK #÷Á“ «®\Ø® Pg≥ #fi¶Z º˙ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷.
sÔKb÷ Gı÷. OŸÂØ®-&◊Kb÷O OŸÂ˙bÍb÷ Gı÷. (489) #jb÷Tb÷Á“ db¶ ◊b¶E gK¶Á“Ï db÷Ê“®-db÷Ê“® ◊b¶E fiÏÁ“b÷ Gı÷ Á“bÍ,
◊Ÿc„“OTb§‹ZÁ“bK-◊b¶E˙Â, ◊b¶EÏÆ, «÷O¶j, #fi÷ #b≤“‹◊œKŸaZ Gı÷ d”bÁ“bÍ, Ïb…Ï˙, d”bÏb…Ï˙, #◊πPZ{“bfi, &µ˙Tb÷Á“db¶ ◊b¶E d”bP˙dbfi Gı÷,
v“◊® #º˙ œbwZ #fi÷ #˙§‹ØZ Gı÷. sÔKØ® ◊ŸoOTb§‹ZÁ“bK #fi¶Z sÔKb÷ Dı÷dÁ÷“ P˙DıK, ˙…DıK¶Z, DıK¶Z, #◊ÏbPDıZ, Æ˙bØ PÆ∞ d”bP˙dbfi.
Gı÷. ¨÷‰Ø®Tb÷Á“◊πdb Gı÷. Á“bTØ®-#Z®Zdb¶ aKbÏ÷K fi”®> ”Zb÷ #÷d fiØ® (490) ◊ŸÏŸ¥ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fl®ÆÚ˙-T≈\Ø® j…K
Kb˙Z„ PfiSK Gı÷. gb˙Ø®-˙Â, O¶j, ÏÆ #fi÷ ‹◊œ KŸaZ Gı÷. OŸÂØ® Oπ” Ïb√˙b˙bÍb. ”®dfi:ÆÚ˙ - T≈\Ø® dfidb¶ j…K Ïb√˙b˙bÍb ETÆÚ˙ -
OŸÂ Gı÷. - #§‹ØÏ PEÎ˙bÍb. §‹ØÏÆÚ˙ - - §‹ØÏ PEÎ˙bÍb. &c“bÎ ÆÚ˙ --
(480) OPZ ◊b¶EGı÷, fiÏÁ“OPZ, PZK∂EOPZ, dfiŸÛKOPZ, c÷“˙OPZ, ˙jZb j…K˙bÍb.
PÆ∞OPZ. (491) dS‹K ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷d Á÷“ #fiŸ•b÷ZEbÏ®-◊π˙b”fib
(481) ›§Òs#b÷fib ◊b¶E P˙¥K Gı÷, Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsKfib÷ P˙¥K œ¯c“ ˙”÷Âfi® ’c“œbdb¶ EbTfibÏb÷. ◊πPZ•b÷ZEbÏ® - ◊π˙b”fib ˙”÷Âfi® P˙ÏŸ∞ ’c“œbdb¶
Kb˙Z ‹◊œ÷|§ÒsKfib÷ P˙¥K ‹◊œ. dŸ¶ “ ◊b¶E ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. •b÷‰b÷§ÒsKdŸ¶ “ Kb˙Z„ DıfibÏ. #¶ZEbÏ®-◊π˙b”fib ’Á“fibÏ÷ ’Á“fibÏ÷ EbTfibÏ. ◊πbÒZEbÏ®-◊π˙b”fi®
‹◊œ÷|§ÒsKdŸ¶ “ #Ø˙b dŸ¶ “ ◊b¶E◊πÁ“bÏfib Gı÷, A“b÷jdŸ¶ “, dbfidŸ¶ “, dbKbdŸ¶ “, dµKdb¶ EbTfibÏ. Æ˙EbÏ®-Æ˙‰ EbTfibÏ. #÷ ◊πdbÂ÷ Pg¨Ÿ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib
Tb÷gdŸ¶ “ PœÏdŸ¶ “ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #fiŸ•b÷ZEbÏ® Kb˙Z„ Æ˙•b÷ZEbÏ® &◊b•Kfi® fiºÁ“Ø® A“dœ:
(482) #jbTb÷Á“db¶ ◊b¶E «bc“Ï Á“bPKÁ“ º˙b÷ Gı÷, - ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, #ÒK ]Ïb÷db¶ Pg¨b ◊πbk Á“ÏfibÏb÷ #fiŸ•b÷ZEbÏ®, cˆ“Ï ]ÏØ® œv“ Á“Ï® A“dœ:
#◊Á“bPKÁ“ ˙bKŸÁ“bPKÁ“, ‹fibZÁ“ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, œÏ®ÏP”Z, #PZEbÏÏP”Z, &◊b•Kfi® fiºÁ“ ÆŸj® Pg¨b Á“ÏfibÏb÷ ◊πPZ•b÷ZEbÏ®, #bDŸı«bDŸıfib ]Ï÷Ø®
Á“dÏP”Z, œŸ∞ ∏bfi-c“œfifib jbÏÁ“ #”ÒZPDıfi Á÷“˙T®, #◊’Ï•b˙®. Pg¨b Á“ÏfibÏb÷ #ÒZEbÏ®, Obdfi® dµKfib ]Ïb÷db¶ Pg¨b Á“ÏfibÏb÷ ◊πbÒZEbÏ®,
(484) PfiOπ∂Ø® #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib÷ ˙¬b÷fib÷ &◊gb÷O «jb ]Ïb÷Ø® Pg¨b T÷fibÏÆ˙EbÏ®.
#Ø˙b ◊’Ïgb÷O Á“V◊÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-\¶POÁ“-Á¶“«T #b’c“, gb¶OPdÁ“-#TPÆfiŸ¶ (492) ˙fi®◊Á“-KbEÁ“ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, #PZPØ˙fi®◊Á“-gb÷Dıfi
˙¬, ÆbfiÁ“œÂfib ÆŸ‰fiŸ¶ ˙¬, ◊b÷ZÁ“ Á“◊bÆfiŸ¶ ˙¬, PZÏ® “K◊c“-˙ø¨fi® ÆdK÷ #b˙® ◊πœ¶Æb Á“Ï®fi÷ c“bZb ◊bÆ÷Z® #b”bÏfi® KbEfib Á“ÏfibÏ,
Thanag/68
c“’Ïs˙fi®Á“-c“®fiZb ◊πOÊ“ Á“Ï® c“bZb ◊bÆ÷ c“bfi dbOfibÏ, «πbŒÂ ˙fi®◊Á“- Ob…Zd ! Dı]ÒK #¶ZdŸ”`Z &SÁø“Õ“ ◊b¶E ˙¥ SKbÏ ◊Gı® Kb÷Pfi ÁŸ“dÍb› \K
«πbŒÂfi÷ #◊bZb jfifi® ◊πœ¶Æb Á“Ï®fi÷ c“bZb ◊bÆ÷Ø® KbEfib Á“ÏfibÏ, L˙bfi Gı÷. j®d÷ j®d÷ Kb÷Pfi·Gı÷c“ ØbK Gı÷.
˙fi®◊Á“ - ÁŸ“ZÏb#b÷ PfiPdÎ÷ #◊bZb c“bfifi®◊πœ¶Æb Á“ÏfibÏ, •dÂ-˙fi®◊Á“- (498) ƶ˙SÆÏ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ fi¨‰Æ¶˙SÆÏ KŸOƶ˙SÆÏ
PfiOπ∂Øfi÷ #◊bZb c“bfifi® ◊πœ¶Æb Á“ÏfibÏ. ◊πdb ƶ˙SÆÏ, T¨Âƶ˙SÆÏ, œfi…wÏƶ˙SÆÏ. KŸOƶ˙SÆÏ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib
(493) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® #E÷TÁ“ ◊πœ‹Z OÂbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Gı÷, Dı÷d Á÷“ E¶s, E¶s, #Pg˙PjZƶ˙SÆÏ, E¶s, #Pg˙PjZ ◊πdb ƶ˙SÆÏ
#V◊◊πSKŸ◊÷¨b-#V◊ &◊Pj ”b÷˙bØ® #V◊ ◊πPZT÷√fi ØbK Gı÷. ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fi¨‰Æ¶˙SÆÏ, E¶s ƶ˙SÆÏ, ≠“ZŸÆ¶˙SÆÏ,
◊πœ‹ZTb]˙-#V◊ &◊Pj ”b÷˙bØ® ÏbOgb˙ #V◊ ”b÷K. ˙…L˙bPÆÁ“ v“◊- #b’c“SKƶ˙SÆÏ, #Pg˙PjZƶ˙SÆÏ.
P˙wbÆ &S◊≥ Á“Ïb˙fibÏb÷ ˙÷¥ ”b÷K. #fiŸ∏bZ Z◊-PDıfi÷wÏb÷fi÷ ƶdZ &◊Á“Ï (499-503) T¨Âƶ˙SÆÏ ◊bE ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Dı÷ PZPØdb¶
ƶT®fiZb v“◊ Z◊. P˙◊ŸT ›§ÒsK PfiOπ”. Dı÷ fi¨‰ fib÷ Kb÷O ”b÷˙b÷ \÷›#÷ Z÷ fi¨‰fib÷ Z÷ Dı PZPØdb¶ Kb÷O ”b÷KGı÷.
(494) &SÁø“Õ“ ◊ŸÏŸ¥b÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ c¶“ “ &SÁø“Õ“-#◊Ïbj (Á“bPZÁ“db¶ Áø“PZÁ“ #b’c“) Dı÷db ≠“ZŸ#b÷fiŸ¶ ◊’ÏÂdfi A“dØ® ØZŸ¶ Ï”÷ Gı÷ #fi÷
Á“Ï˙b ◊Ï #bÁ“Ïb÷ c¶“ “ c÷“fibÏ. Ïb≈Kb÷SÁø“Õ“ #…wKdb¶ &SÁø“Õ“, ‹Z÷fi &SÁø“Õ“-Eb÷Ï® Dı÷db¶ œÏc“® OÏd®fiŸ¶ ◊πdb «Ïb«Ï Ï”÷Gı÷ #fi÷ Dı÷db¶ ˙¥b ÆbÏ® Ï”÷Gı÷ Z÷
Á“Ï˙bdb¶ &SÁø“Õ“, c÷“œb÷SÁø“Õ“-c÷“œdb¶ &SÁø“Õ“. Æ˙b÷|SÁø“Õ“-«jbdb¶ &SÁø“Õ“. fi¨‰ ƶ˙SÆÏ Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷db¶ «j® ◊ˆÂ®|db#b÷db¶ EÒsfib÷ Kb÷O Ï”÷ Gı÷.
(495) ÆPdPZ#b÷ ◊b¶E Gı÷. ›KbÆPdPZ-gb¥bÆPdPZ- Dı÷db¶ fi¨‰fi® P˙¥d OPZ ”b÷K Gı÷. Dı÷db¶ «j® ◊ˆÂ®|db#b÷db¶ EÒsfib÷ Kb÷O
#÷¥ÂbÆPdPZ-#bc“bfig¶ “◊b‰-Pfi¨÷◊ ÆdPZ-◊’Ï{“b◊PfiÁ“b ÆPdPZ. Ï”÷ Gı÷. Dı÷db¶ fi¨‰fi® P˙¥d OPZ ”b÷K Gı÷. Dı÷db¶ #PZ ≤¶“ “® #fi÷ #PZ Zb◊
(496) ƶÆbÏ® º˙ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#÷Á÷“§ÒsKb÷ ◊ ÷“ Gı÷ #fi÷ Dı÷db¶ ˙¥b÷| #PjÁ“ ”b÷K Gı÷ Z÷ E¶sƶ˙SÆÏ Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷db¶
Kb˙Z„ ◊¶E÷§Òs#b÷. #÷Á÷“§ÒsK º˙b÷ ◊b¶E OPZ#b÷ (‹Øbfib÷) db¶ dÏ®fi÷ &S◊≥ ˙ø¨b÷fiŸ¶ KØbÆdK ◊’ÏÂdfi ”b÷ZŸ fiØ® ≠“ZŸ P˙fib ¸Í #b˙÷ Gı÷ #fi÷ ˙¥b
ØbK Gı÷ #fi÷ ◊b¶E÷ OPZ#b÷db¶Ø® #b˙® &S◊≥ ØbK Gı÷ #÷Ê“T÷-#÷Á÷“§ÒsKº˙ ◊ ØZ® fiØ® Z÷ Á“d ƶ˙SÆÏ #Ø˙b ≠“ZŸÆ¶˙SÆÏ Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷db¶ ◊øΩ˙®,
#÷Á÷“§ÒsKdb¶Ø® døSKŸ ◊bd® #÷Á÷“§ÒsKb÷db¶ Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsKb÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. DıT, ◊ŸÛ◊ #fi÷ ¸Íb÷fi÷ ƈK ÏÆ #b◊÷ Gı÷ #fi÷ Øb÷ “® ˙¥bØ® ◊ ◊bÁ“ ÆbÏb÷
#÷Á÷“§ÒsKdb¶Ø® fi®Á“Í® Kb˙Z ◊¶E÷§ÒsKdb¶Ø® fi®Á“Í® º˙ #÷Á÷“§ÒsKb÷ v“◊÷ ”b÷K Gı÷. Z÷ #b’c“SK ƶ˙SÆÏ Á“”÷˙bK Gı÷. Dı÷db¶ ¨Â, T˙, ’c“˙Æ #fi÷ ≠“ZŸ
&S◊≥ ØbK Gı÷. «÷›§Òsº˙ ◊b¶E‹Øbfib÷Ø® #b˙® &S◊≥ ØbK Gı÷. ƈKØ® Z◊÷Tb Ï”÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷db¶ Æc“b jˆÍ & “Z® Ï”÷ Gı÷. Z÷ #Pg˙PjZ
«÷›§ÒsKº˙ #÷Á“b÷§ÒsKb÷db¶ Kb˙Z„ ◊¶E÷§Òs-Kb÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. ƶ˙SÆÏ Á“”÷˙bK Gı÷.
Z÷›§ÒsKº˙ ◊b¶E‹Øbfib÷db¶Ø® #b˙® &◊Dı÷ Gı÷. Z÷›§ÒsKº˙ #÷Á÷“§ÒsKb÷db¶ (504) œÏ®Ïdb¶Ø® º˙fi÷ fi®Á“Í˙bfib ◊b¶E dbO ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“
Kb˙Z„ ◊¶E÷Ps#b÷db¶ #b˙® &S◊≥ ØbK Gı÷. EZŸ’ϧÒsKº˙ ◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ ◊O &ÏŸ, ˙¨‹ØÍ, d‹ZÁ“, Æ˙b∂O, ◊OØ® fi®Á“Í÷ Zb÷ º˙ fiÏÁ“OPZObd®
◊b¶E ‹Øbfib÷Ø® #b˙® &◊Dı÷ Gı÷. EZŸ’ϧÒsKº˙ #÷Á÷“§Òs#b÷db¶ Kb˙Z„ ØbK Gı÷. ÆbØÍØ® fi®Á“Í˙b ◊Ï º˙ PZK∂EOPZ-Obd® ˙¨‹ØÍØ® fi®Á“Í˙b
◊¶E÷§ÒsKb÷db¶ Dı› &◊Dı÷ Gı÷. ◊¶E÷§ÒsKº˙ ◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ ◊b¶E ‹Øbfib÷Ø® ◊Ï º˙ dfiŸÛKOPZdb¶ d‹ZÁ“Ø® fi®Á“Í˙b ◊Ï c÷“˙Tb÷Á“db¶ Æ˙b∂OØ® fi®Á“ÍZb
#b˙® &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊¶E÷§ÒsKº˙ #÷Á“b÷§ÒsK#b÷db¶ Kb˙Z ◊¶E÷§Òs#b÷db¶ º˙ db÷¨Obd® ØbK.
#b˙® &◊Dı÷ Gı÷. (505) Gı÷c“fi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. &S◊bc“Gı÷c“fi, fi˙®fi ◊KbK &S◊≥
«jb º˙b÷ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ A“b÷jÁ“¥bK® Kb˙Z„ Tb÷gÁ“¥bK® Ø˙bØ®, ◊ˆ˙◊KbKfiŸ¶ Gı÷c“fi ÔKK Gı÷c“fi-◊ˆ˙ ◊KbKfib÷ ÔKK «¶j Gı÷c“fi-º˙fi®
#fi÷ #Á“¥bK® #Ø˙b «jb º˙ ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fi…ÏPKÁ“ Kb˙Z„ c÷“˙ #◊÷¨b#÷ Á“dfiŸ¶ Gı÷c“˙Ÿ¶ ◊πc÷“œ Gı÷c“fi-º˙fi÷ Dı PfiP˙gbO #˙K˙v“◊ ◊πc÷“œØ®
#fi÷ PÆ∞ «ŸP∞˙ ÷“ DŸıcŸ¶“ Á“Ï˙Ÿ¶. PfjbÁ“bÏ-º˙b’c“ sÔKb÷fib «÷ P˙gbO Á“Ï˙b.
(497) ”÷ gO˙fi„ ? Á“b÷≤“bdb¶ Ïb√÷T EÂb, dÆŸÏ PZT, # “c“, #bfi¶ZK ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-&S◊bc“fibÒZK &S◊bc“fib÷ Pfi϶ZÏ
˙bT, Á“ÂØ®, ZŸ˙÷Ï #fi÷ Á“bÍbEÂb #b jbÒKb÷fi® Á÷“Ê“T® §‹ØPZ ”b÷K ? ”… #P˙Ï” c÷“˙ fiÏÁ“OPZdb¶ #ƶpKbZ ÆdK - fib÷ ”b÷K. ÔKKbfiÒZK-ÔKKfib÷
Thanag/69
Pfi϶ZÏ #P˙Ï” c÷“˙ fiÏÁ“OPZfib÷ #ƶpKbZ ÆdKfib÷ ”b÷K. ◊πc÷“œbfiÒZK- Á“d◊ŸoOTb÷ «b¶µKb Gı÷, «b¶j÷ Gı÷. «b¶jœ÷, Dı÷dÁ÷“-Áø“Û Kb˙Z„ œŸaT
◊πc÷“œfib÷ Pfi϶ZÏ #P˙Ï” c÷“˙ fiÏÁ“OPZfib÷ #ƶpKbZ ÆdKfib÷ ”b÷K. ˙Â˙bTb PZÁ“Z Kb˙Z„ djŸÏ ÏÆ˙bTb. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ c÷“˙ ÆŸj®
◊πc÷“œbfiÒZK-◊πc÷“œfib÷ Pfi϶ZÏ #P˙Ï” º˙◊πc÷“œb÷ ÆbØ÷ Á“db÷|fib÷ #P˙Ï”. (Eb÷˙®Æ c¶“ “Á“b÷db¶) Á“”÷TŸ¶.
ÆdKbfiÒZK-ÆdKfib÷ Pfi϶ZÏ #P˙Ï” ÆbdbÒKbfiÒZK-&S◊bc“ #b’c“ P˙œ÷¥fib÷ (513) Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷ÏŸ ◊˙Zfi® c“P¨Âdb¶ O¶Ob d”bfic“®db¶ ◊b¶E
#gb˙db¶ Dı÷ Pfi϶ZÏ #P˙Ï”. d”bfic“®#b÷ dÍ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“-KdŸfib, ÆÏKˆ, #b’c“, Á“b÷Æ®, d”®.
#fi¶Z ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fibd #fi¶Z, ‹Øb◊fib #fi¶Z, sÔK Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“fib c“P¨Âdb¶ PÆ>jŸ d”bfic“®db¶ ◊b¶E d”bfic“®#b÷ dÍ÷ Gı÷,
#fi¶Z, OÂfib #fi¶Z, ◊πc÷“œbfi¶Z. #fi¶ZÁ“ ◊b¶E ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ Dı÷d Á÷“-œŸZs, P˙gb¥b, P˙‰‹Zb, #÷Ïb˙Z®, E¶sgbOb. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸfib
#÷Á“Z:#fi¶Z c“®]Zbfi® #◊÷¨b#÷ Dı÷ #fi¶Z Gı÷. #÷Á“ •÷®fiŸ¶ ¨÷‰. Pf]b &ÎÏdb¶ ÏaZb˙Z® d”bfic“®db¶ ◊b¶E d”bfic“®#b÷ dÍ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“. ›Òs
#fi¶ZÁ“-T¶«b› #fi÷ ◊”b÷Íb›fi® #◊÷¨b #÷ Dı÷ #fi¶Z Gı÷. c÷“œ P˙‹ZbÏ ›ÒsÆ÷fib ÆŸÆ÷Âb ˙b’ÏÆ÷Âb d”bgb÷Ob.
#fi¶ZÁ“-ÏŸEÁ“ ◊πc÷“œØ® ◊ˆ˙ #b’c“ Á“b÷› ’c“œbdb¶ c÷“œfib÷ Dı÷ P˙‹ZbÏ Gı÷. Æ˙ (514) ◊b¶E Z®Ø∂Á“Ï ÁŸ“dbÏ˙‹Øbdb¶ (Ïb≈K Á“Kb P˙fib) dŸ§aZ
P˙‹ZbÏ #fi¶ZÁ“-#fi¶Z ◊πc÷“œ® ƶ◊ˆÂ #bÁ“bœ œbL˙Zbfi¶ZÁ“-#fi¶Z ÆdKfi® Kb˙Z„ ◊π˙PDıZ ØKb Dı÷dÁ÷“ ˙bÆŸ◊ˆ≈K, d£®, #’ÏÕ“fi÷Pd, ◊bL˙fibØ,
§‹ØPZ˙bÍb º˙b’c“ sÔK. d”b˙®Ï.
(506) ∏bfi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷ #PgPfi«b÷PjÁ“∏bfi, •ŸZ∏bfi (515) EdÏ E¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ ◊b¶E Ægb#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ -
#˙Pj∏bfi dfi◊K˙∏bfi, Á÷“˙Í∏bfi ÆŸjdbÆgb, &◊◊bZÆgb #Pg¥÷Á“Ægb, #T¶Á“bÏÆgb, ÔK˙ÆbK Ægb.
(507) ∏bfi˙Ï®K Á“d ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#PgPfi«b÷PjÁ“ ◊πSK÷Á“ ›Òs‹Øbfidb¶ ◊b¶E ◊b¶E Ægb#b÷ Gı÷, Dı÷d Á÷“ ÆŸ]db Ægb Kb˙Z„
∏bfib˙Ï®KÁ“d Kb˙Z Á÷“˙Í∏bfi˙Ï®KÁ“d. ÔK˙ÆbK Ægb.
(508) ‹˙bµKbK ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ˙bEfib. ◊ø·Gıfib. (516) ◊b¶E fi¨‰ ◊b¶E ◊b¶E ZbÏb˙bÍb Gı÷, Dı÷d Á÷“-]Pfi{“b,
◊Ïb˙Zfib. #fiŸ◊π÷¨b. jdÁ“Øb. Ïb÷P”®, ◊Ÿfi˙ÆŸ, ”‹Z, P˙œb√b.
(509) ◊πSKbpKbfi ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷ •∞bœŸ∞, P˙fiKœŸ∞, (517) º˙b÷#÷ ◊b¶E ‹Øbfib÷db¶ Ï”® Á“d ◊ŸoOTb÷fi÷ ◊b◊ Á“d v“◊÷
#fiŸgb¥ÂbœŸ∞, #fiŸ◊bTfibœŸ∞, gb˙œŸ∞. EKfi Á“KŸ¶ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷Á÷“§ÒsK v“◊db¶ Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK v“◊db¶.
(510) ◊πPZA“d ◊b¶E ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #b•˙fbÏ ◊πPZA“d PdΩKbS˙ #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EK «¶j &c“®ÏÂb ˙÷c“fib ZØb PfiDıÏb ƶ«¶j® ƈ‰ ÆdDı˙b.
◊πPZA“d Á“¥bK ◊πPZA“d Kb÷O ◊πPZA“d gb˙ ◊πPZA“dÂ. ◊b¶E ◊πc÷“œb÷db¶ #˙Ob∑“ ◊ŸoOTb÷ #fi¶Z Gı÷. ◊b¶E ÆdKfi® §‹ØPZ˙bTb
(511) ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® OŸÏŸ PœÛKfi÷ ˙b¶Efib #b◊÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ƶOπ”fi÷ ◊Ÿc“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. ◊b¶E OŸÂ Áø“Û Kb˙Z„ ◊b¶E OŸÂ ÏŸ¨ ◊Ÿc“OTb÷ #fi¶Z
dbÊ÷“ PœÛKb÷fi÷ ƈ‰fiŸ¶ ∏bfi Á“Ïb˙˙b dbÊ÷“, &◊Oπ”fi÷ dbÊ÷“-O·Gı ◊Ï &◊ÏÁ“bÏ Gı÷.
Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“. PfiDıÏbfi÷ dbÊ÷“ PœÛKb÷fi÷ ˙b¶Efib c÷“˙b÷Ø® Á“db÷|fi® PfiDıÏb ØbK Gı÷, ‹Øbfi : 5 - &o÷Æb÷ : 3fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
ƈ‰ ∏bfi W∑“ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“. ƈ‰fib÷ P˙·Gı÷c“ fi Ø˙b c÷“˙b dbÊ÷“. ◊b¶E Á“bÏÂb÷Ø® ‹Øbfi : 5 - OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
ƈ‰ œ®√˙Ÿ¶ \÷›#÷, Dı÷dÁ÷“-∏bfi˙øP∞fi÷ dbÊ÷“, c“œfiœŸP∞fi÷ dbÊ÷“, Eb’ω œŸP∞fi÷ ‹Øbfi : 6
dbÊ÷“, ,«®\fib cŸ“ÏbOπ”fi÷ Gıb÷ “b˙˙bfi÷ dbÊ÷“, ◊c“bØb÷|fib KØbØ ∏bfifi÷ dbÊ÷“. (518) Gı ‹Øbfib÷ #÷Ê“T÷ P˙PœÕ“Zb#b÷Ø® KŸaZ #¶ObÏ OÂfib÷
(512) Æb…jd #fi÷ ›œbfi aV◊db¶ P˙dbfi ◊b¶E ˙Âfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #Pj◊PZ Ø› œÁ÷“ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ •∞bÍŸ ”b÷K, ÆSK˙bc“® ”b÷K, d÷]b˙® ”b÷K,
Áø“Û Kb˙Z„ œŸaT˙Âfib. Æb…jd #fi÷ ›œbfi Á“V◊db¶ P˙dbfi ◊b¶EÆb÷ «”y•ŸZ ”b÷K, œ§aZƶ◊≥ ”b÷K, Á“T”Á“bÏ® fi ”b÷K.
Kb÷Dıfifib &ÀEb Gı÷. «πŒTb÷Á“ #fi÷ Tb¶ZÁ“ Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fib g˙jbÏ®K (519) Gı Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπ∂Ø PfiOπ∂Ø®fi÷ ”‹Zb’c“˙ ÷“ ◊Á“ “®fi÷ Ïb√÷
œÏ®Ï &ÀEb›db¶ ◊b¶E ”bØfi® Gı÷. fi…ÏPKÁ“b÷#÷ ◊b¶E ˙Â #fi÷ ◊b¶E ÏÆ˙bÍb #Ø˙b #˙T¶«fi (Ê÷“Á“b÷) #b◊÷ Zb÷ gO˙bfifi® #b∏bfi÷ &£¶]Zb÷ fiØ®
Thanag/70
Dı÷dÁ÷“-œb÷Á“Ø® œˆÒK PEÎ˙bÍ®fi÷, ”¥Ø® &ÒdÎ PEÎ˙bÍ®fi÷, K¨b’c“fib (526) º˙ Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“ #bPgPfi«b÷PjÁ“∏bfi®-Kb˙Z„-
#b˙÷œ˙bÍ®fi÷, ˙bKŸØ® &Òdbc“ ◊bd÷T®fi÷ &◊ÆO ◊πbk-dfiŸÛKb’c“ ˙ ÷“ T› Á÷“˙T∏bfi® ZØb #∏bfi® (PdΩKb∏bfi®). #Ø˙b º˙ Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“
Dı˙bZ®fi÷, Z÷dDı Á“T” Á“ÏZ®fi÷. #÷Á÷“§ÒsK-Kb˙Z„-◊¶E÷§ÒsK #Pfi§ÒsK (PÆ∞). #Ø˙b º˙ 6 ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
(520) Gı Á“bÏÂb÷Ø® PfiOπ∂Ø #fi÷ PfiO∂Ø®#b÷ Á“bTOZ ØK÷T Dı÷dÁ÷“-#b…c“b’ÏÁ“œÏ®Ï®, ˙…PA“K œÏ®Ï® #b”bÏÁ“œÏ®Ï® Z…DıÆ œÏ®Ï®, Á“bdÂ
ÆbjPdÁ“-ÆbjŸ ◊πSK÷ #bc“Ï Á“ÏZb Dı÷dÁ÷“ Oø”‹Øb÷ fi ”b÷K Zb÷ &◊b•Kfi® œÏ®Ï®, #œÏ®Ï® (PÆ∞)
«”bÏ T› DıZb, «”bÏØ® #SKÒZ cˆ“Ï ˙fib’c“db¶ T› DıZb Gı÷c“fi «¶jfib’c“fi÷ (527) Zø ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“b÷ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #Oπ«®Dı,
Á“ÏZb #Ø˙b ‹˙Dıfib’c“ ˙ ÷“ Á“ÏbZ® #§‘fi ƶ‹Á“bÏb’c“ PA“Kbdb¶ &◊÷¨b Á“ÏZb, dˆT«®Dı, ◊˙«®Dı, ‹Á¶“j«®Dı, «®Dıv“”, ƶdˆPGıd.
ÏbP‰fib \OÏ ˙ ÷“ Z÷fi® &◊bÆfib-døZÁ“fi® Ϩb Á“Zb ØÁ“b #b∏b #b◊Zb, (528) Gı ‹Øbfib÷ Æ˙ º˙b÷fi÷ ÆŸTg ”b÷Zb fiØ® Dı÷dÁ÷“-dfiŸÛKg˙,
døZÁ“fib œÏ®Ïfi÷ ◊Ï≤“˙˙b dbÊ÷“ Z÷fib ‹˙Dıfi ˙Ofi÷ #b∏b #b◊Zb Oø”‹Øfib #bK¨÷‰, &Îd ÁŸ“Tdb¶ &S◊PÎ, Á÷“TÍ® ◊πv“◊PZ jdfi÷ Æb¶gÍTŸ¶, •ŸZ jd
#gb˙db¶ ÆbjŸ#b÷ ‹˙K¶ Z÷fi÷ ◊Ï≤“˙˙b dbÊ÷“ db…fi ◊Â÷ DıZb #b Gı Á“bÏÂb÷Ø® ◊Ï •∞b, •∞b Á“Ï÷T ◊πZ®Z Á“Ï÷T v“PE Á“Ï÷T jdfiŸ¶ Æ@KO„ Ï®Z÷ #bEÏ˙Ÿ¶.
#b∏b &£¶]÷ fiP”. (529) Gı ›§Òs#b÷fib Gı P˙¥K Gı÷. Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsKfib÷ P˙¥K
(521) Gı ‹ØbfiÁ“b÷fi÷ Gıx‹Ø ◊ˆÂ v“◊Ø® \ÂZb÷ fiØ® #fi÷ c÷“√Zb÷ Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsKfib÷ P˙¥K ZØb dfifib÷ P˙¥K.
fiØ® Dı÷dÁ÷“ jdb§‹ZÁ“bKfi÷, #jdb§‹ZÁ“bKfi÷, #bÁ“bœ§‹ZÁ“bKfi÷, œÏ®ÏÏP”Z (530) Gı ◊πÁ“bÏ÷ ƶ˙Ï Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsK ƶ˙Ï-Kb˙Z„-
º˙fi÷, ◊ÏdbŸ ◊Ÿc„“OTfi÷, œ¯c“fi÷. #b Gı ‹Øbfib÷fi÷ Á÷“˙Í∏bfi® #”ÒZ PDıfi ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ˙Ï dfiƶ˙Ï #ƶ˙Ï (#b•˙) Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷ •b÷‰÷§Òc“K
◊ˆÂ v“◊Ø® \Â÷ #fi÷ c÷“√÷. #ƶ˙Ï Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§Òc“K #ƶ˙Ï, dfi #ƶ˙Ï.
(522) Gı «b«Zdb÷db¶ Æ˙ º˙b÷fi÷ #÷˙b ≠“P∞-UŸPZ fiØ®, Kœ (531) ÆŸ√ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Dı÷dÁ÷“-•b÷‰÷§ÒsKfiŸ¶ ÆŸ√ Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsKfiŸ¶
fiØ®, œbÏ®’ÏÁ“ «T fiØ®, #b§SdÁ“ ˙®K fiØ®, ◊Ÿv“¥Á“bÏ fiØ® #fi÷ Kb˙Z„ ÆŸ√, dfifiŸ¶ ÆŸ√. cŸ“:√ Gı ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsKfiŸ¶ cŸ“:√-Kb˙Z„
◊ÏbA“d fiØ® #÷Ê“T÷ #b Gı Á“bK Á“Ï˙b Á“b÷› ÆdØ fiØ®. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ ‹◊œ÷|§ÒsKfiŸ¶ cŸ“:√, dfifiŸ¶ cŸ“:√.
DıÏ˙fi÷ º˙ Á“Ï˙bfi®, #º˙fi÷ º˙ Á“Ï˙bfi®, #÷Á“ ÆdKdb¶ «÷ gb¥b (532) ◊πbKP_Î Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bTb÷EfibKb÷‘K-OŸÏŸfi®
«b÷T˙bfi® ‹˙K¶ Á“Ï÷T Á“dfi÷ ”y¶ ˙÷cŸ¶“ #Ø˙b fi ˙÷cŸ¶“ #Ø˙b fi ˙÷cŸ¶“ #÷d Æd¨ ÆÏÍZb ◊ˆ˙Á“ TbO÷Tb c“b÷¥fib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï˙b÷, ◊πPZA“dÂKb÷‘K-TbO÷Tb
Á“Ï˙bfi®, ◊ÏdbŸ ◊ŸoOTfi÷ Gı÷c“˙bfi® g÷c“˙bfi® #Ø˙b #§‘fiÁ“bK ˙ ÷“ c“b÷¥fi® Pfi˙øPÎfi÷ dbÊ÷“ ◊_bZb◊ Á“Ï˙b÷ #fi÷ ¸Ï® c“b÷¥ fi TbO÷ #÷˙® Æb˙jbfi®
«bÍ˙bfi® #fi÷ Tb÷Á“Ø® «”bÏ #Tb÷Á“db¶ Dı˙bfi® œ§aZ fiØ®. Ïb√˙®. &gK Kb÷‘K-#bTb÷Efib #fi÷ ◊πPZA“d Kb÷‘K. P˙˙÷Á“ Kb÷‘K-
(523) º˙b÷fi® ÏbPœv“◊ Gı º˙PfiÁ“bKb÷ Á“”÷Tb Gı÷ Dı÷dÁ÷“ ÔKŸSÆO Kb÷‘K-Á“bKE÷Õ“bfib÷ PfiÏb÷j Á“Ï®fi÷ œŸ∞ Ø˙Ÿ¶. Z◊ Kb÷‘K-P˙PœÕ“ Z◊
◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bPKÁ“ Á“Ï®fi÷ œŸ∞ Ø˙Ÿ¶.
(524) Gı Oπ” Gı Gı ZbÏb˙bÍb Gı÷, Dı÷dÁ÷“ œŸA“, «Ÿj, «ø”‹◊PZ, (533) dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı¶«ˆf®◊db¶ &S◊≥, ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib
#¶ObÏÁ“, œfi…wÏ, Á÷“ZŸ. ◊ˆ˙bjdb¶ &S◊≥, ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib ◊P_dbjdb¶ &S◊≥, ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib
(525) ƶÆbÏ® º˙ Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. -◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ Kb˙Z„ ◊ˆ˙bjddb¶ &S◊≥ ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊P_dbjdb &S◊≥, #ÒZÏ f®◊b÷db¶
‰ÆÁ“bK’Á“. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ Gı OPZ #fi÷ Gı #bOPZ ˙bÍb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ &S◊≥. #Ø˙b dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ 1 Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ ƶdˆ§·Gıd
◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Zb÷ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“◊Âb¶fi÷ Gıb÷ “®fi÷ dfiŸÛK, 2 #Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ ƶdˆ§·Gıd dfiŸÛK, 3 #ÒZÏf®◊b÷db¶ &S◊≥
◊øΩ˙®Á“bK◊Âbfi÷ Kb˙Z„-‰ÆÁ“bK◊Âbfi÷ ◊πbk ØbK Gı÷, #÷Ê“T÷ Gı Á“bKb÷db¶Ø® ƶdˆ§·Gıd dfiŸÛK 4 Á“dgˆPddb¶ &S◊≥ OgDı dfiŸÛK, ◊#Á“dgˆPddb¶
Á“b÷›◊ Á“bKdb¶ &S◊≥ Ø› œÁ÷“ Gı÷. #◊Á“bPKÁ“ º˙ Gı OPZ #fi÷ Gı &S◊≥ OgDı dfiŸÛK. 6 #ÒZÏf®◊b÷db¶ &S◊≥ OgDı dfiŸÛK.
#bOPZ ˙bÍb Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bPKÁ“ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. (534) ≠“P∞dbfi dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ #’Ï”¶Z, EA“˙Z®|,
Thanag/71
«Tc÷“˙, ˙bÆŸc÷“˙, EbÏÂ, P˙UbjÏ, ≠“P∞ÏP”Z dfiŸÛK Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷ Dı÷dÁ÷“- Dı÷dÁ÷“ - &OπÁŸ“Tfib, gb÷OÁŸ“Tfib, ÏbDıÒKÁŸ“Tfib, ›I˙bÁŸ“ÁŸ“Tfib, ∏bZÁŸ“Tfib,
”÷d˙¶Z ¨÷‰fib ”…ÏhK˙¶Z ¨÷‰fib, ”’Ï˙¥ ¨÷‰fib,@KÁ“ ¨÷‰fib, c÷“˙ÁŸ“ÏŸ #fi÷ Á“b…Ï˙ÁŸ“Tfib.
&ÎÏÁŸ“ÏŸ ¨÷‰fib #ÒZÏf®◊b÷fib. (543) Tb÷Á“ §‹ØPZ Gı ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bÁ“bœfi÷ #bjbÏ÷ ˙bKŸ,
(535) #˙ÆP◊® Á“bT Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ÆŸ¥d-ÆŸ¥db ˙bKŸfi÷ #bjbÏ÷ jfib÷c“Pj, jfib÷c“Pjfi÷ #bjbÏ÷ ◊øΩ˙®, ◊øΩ˙®fi÷ #bjbÏ÷ ‰Æ ‹Øb˙Ï
Kb˙Z„ cŸ“¥dcŸ“¥db. &SÆP◊® Á“bT ◊ Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-cŸ“¥d-cŸ“¥db º˙b÷, º˙fi÷ #bjbÏ÷ #º˙b÷ Ï”÷T Gı÷. ∏bfib˙ÏÂb’c“ Á“dfi÷ #bjbÏ÷ º˙b÷
Kb˙Z„ ÆŸ¥d-ÆŸ¥db. Ï”÷Tb/
(536) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #÷Ï˙Z ¨÷‰b÷db¶ #Z®Z (544) ’c“œœ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. ◊ˆ˙, ◊P_d, c“P¨Â, &ÎÏ, &µ˙,
&S◊P◊®fib ÆŸ¥d-ÆŸ¥db Á“bÍdb¶ dfiŸÛK Gı ”\Ï jfiŸ¥fib &ÀEb ”Zb #fi÷ #jb÷’c“œb. º˙b÷fi® OPZ &◊Ïfib Gı ’c“œb#b÷db¶ ”b÷K Gı÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷ Gı
Z÷dfiŸ¶ ◊ÏdbKŸ ‰Â ◊VKb÷◊fidfiŸ¶ ”ZŸ¶ Dı¶«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ’c“œb#b÷db¶ #bOPZ, &S◊PÎ ‹Øbfi ◊πSK÷ #b˙˙Ÿ¶, ÔKŸA“b§ÒZ &S◊PZ ‹Øbfidb¶
¨÷‰b÷db¶ #b &SÆP◊®fib ÆŸ¥d-ÆŸ¥db Á“bTdb¶ dfiŸÛKb÷fi® &ÀEb› #fi÷ Z÷fiŸ¶ &S◊≥ Ø˙Ÿ, #b”bÏ œÏ®Ïfi® ˙øP∞, œÏ®Ïfi® P˙Áø“˙Âb, OPZ◊KbK #÷Ê“T÷
◊ÏdbKŸ ◊ˆ˙˙Z„ ”ZŸ¶. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| gÏZ #fi÷ #…Ï˙Z ¨÷‰b÷db¶ #bObd® EbT˙Ÿ¶, ˙÷c“fib’c“ ÆdŸc„“]bZ, ’c“˙Æ ÏbZ P˙O÷Ï÷ Á“bTfib÷ ƶKb÷O, #˙P] #b’c“
&SÆP◊®fib ÆŸ¥d-ÆŸ¥db Á“bÍdb¶ dfiŸÛKb÷fi® &ÀEb› #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊ÏdbKŸ ∏bfib÷Ø® P˙œ÷¥∏bfi, º˙b÷fib ‹˙v“◊fi÷ ◊πSK¨Ø® \Â˙Ÿ¶, ◊Ÿc“OTb’c“ #º˙b÷fib
◊ˆ˙˙Z„ Dı Øœ÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ &ÎÏÁŸ“v“ «÷ ¨÷‰b÷db¶ dfiŸÛKb÷fi® ‹˙v“◊fi÷ ◊πSK¨ \Â˙Ÿ¶. #÷ Dı ◊πdbÂ÷ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷ #fi÷ dfiŸÛKb÷fi÷ dbÊ÷“
&ÀEb› #fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊ÏdbKŸ ◊ˆ˙˙Z„ Dı ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[ √¶ “f®◊fib ◊ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷.
◊ˆ˙bjdb¶ ◊ˆ˙˙Z„ EbÏ #bTb◊Á“b÷ Á“”÷˙b Kb˙Z„-◊ˆÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib (545-546) Gı Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ •d PfiOπ∂Ø #b”bÏ Á“ÏZb÷ gO˙bfifi®
◊P_dbjdb¶ ◊ ◊ˆ˙˙Z„ EbÏ #bTb÷◊Á“b÷ Ædº T÷˙b. #b∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“ ¨Ÿjb÷˙÷c“fi®Kfi÷ &◊œdb˙˙b dbÊ÷“,
(537) ƶ]K Gı ◊πÁ“bÏfib. ˙È≠“¥gfibÏbEƶ]K ≠“¥gfibÏbE ˙…Kb˙øSKfi÷ dbÊ÷“ ›KbÆPdPZfi÷ ◊bÍ˙b dbÊ÷“, ƶKdfi® ϨbdbÊ÷“, ◊πbÂb÷fib
ƶ]KÂ, fibÏbEƶ]KÂ, #jfibÏbKƶ]KÂ, Á“[PTÁ“bƶ]KÂ, ƶ˙bZ ƶ]KÂ. Pfi˙b”dbÊ÷“, jd PEZfi dbÊ÷“.
(538) ƶ‹Øbfi Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ÆdKEZŸÏÆπƶ‹Øbfi, (547-548) Gı Á“bÏÂb÷Ø® •dÂ÷ PfiOπ∂Ø #b”bÏfib÷ SKbO Á“Ï÷ Zb÷
ÒKOπb÷]◊’Ïd¶ “T ƶ‹Øbfi, Æb’c“ƶ‹Øbfi, ÁŸ“¯Dıƶ‹Øbfi, ˙bdfiƶ‹Øbfi gO˙bfifi® #b∏bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®. Dı÷dÁ÷“ #bZ¶Á“-Dı˙Ïb’c“fi® œb¶PZfi÷
”y¶ “ƶ‹Øbfi. dbÊ÷“. Ïb\ #Ø˙b ‹˙Dıfi ˙ ÷“ &◊ÆO Ø˙b ◊Ï PZPZ¨b-ÆP”ÛŸZb Á÷“Í˙˙b
(539) Gı ‹ØbfiÁ“b÷ #bSdgb˙db¶ Ïd fiP” Á“ÏfibÏ dfiŸÛKfi÷ dbÊ÷“ dbÊ÷“, «πŒEKfi® Ϩbfi÷ dbÊ÷“. œÏ®Ïfib÷ SKbO, Á“Ï˙b dbÊ÷“.
#P”ZÁ“Ï, #œŸg, #œb¶PZ dÊ“b “˙bfi÷ dbÊ÷“ #ÆdØ, #aVKbÂÁ“Ï, #fi÷ (549) Gı Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ #bSdb &Òdbc“fi÷ ◊bd÷ Gı÷. #”∂Zb÷fib
#œŸg ◊Ïd@◊Ïb˙bÍb Gı÷.- ˙Kfi® #◊÷¨b#÷ #Ø˙b c“®¨bfi® #◊÷¨b#÷ #˙Â◊bc“ Á“Ïfib. #”∂Z ◊πv“P◊Z jdfib÷ #˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®, #bEbK
db÷Ê“›, ◊Ÿ‰b’c“ #Ø˙b PœÛKb’c“fib÷ ]Âb÷ ◊’Ï˙bÏ, d”bfi ◊ˆ˙OZb’c“•ŸZ, &◊bµKbKfib #˙Â˙bc“ Á“Ï˙bØ®. EZŸP˙]ƶ]fib #˙Â˙bc“Ø®. K¨-#b˙÷œfib
#fiœfib’c“ d”bZ◊, d”bTbg, d”bfi ◊ˆ\‹ZÁ“bÏ. #bSdgb-˙˙Z®| dfiŸÛKb÷fi÷ Á“bÏÂ÷. db÷”fi®K Á“dfib &c“KØ®.
dbÊ÷“ &◊Ïfib Gı ‹Øbfib÷ P”ZÁ“Ï ”b÷K Gı÷. œŸg ”b÷K Gı÷, #œb§ÒZ dÊ“b “˙bdb¶ (550) ◊πdbc“ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ - dU◊πdbc“, Pfisb◊πdbc“,
ÆdØ ”b÷K Gı÷. œŸg ◊Ï@◊Ïb˙bÍb ”b÷K Gı÷. Z÷ #b ˙Kfi® #Ø˙b c“®¨bfi® P˙¥K◊πdbc“, Á“¥bK◊πdbc“, jŸZ-DŸıObÏ ◊πdbc“, ◊πPZT÷√fidb¶ ◊πdbc“.
#◊÷¨b#÷ db÷Ê“b ◊Ÿ Kb˙Z„ ◊ˆ\ ÆSÁ“bÏ. (551-552) ◊πdbc“ ◊Ÿ˙Á“ Á“ÏbZ® ◊πPZT÷√fib Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
(540-541) \PZ #bK (P˙œŸ∞ dbZø◊¨˙bÍb) dfiŸÛKb÷ Gı #bÏgÊ“b &Zb˙ÍØ® ◊πPZT÷√fib Á“Ï˙®. ƶdc“b-˙¬b’c“fiŸ¶ dc“fi Á“Ï®fi÷
◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. #¶«{“, Á“T¶c“, ˙…c÷“”, ˙÷c“ObKÁ“, ”’Ïfi, Eˆ¶EÂ. ◊πPZT÷√fib Á“Ï˙®. db÷ÆT®-˙¬fib &◊Ïfib, fi®E÷fib, PZKOgbOfiŸ¶ ◊πPZT÷√fi
(542) ÁŸ“TbK dfiŸÛK (P˙œŸ∞ P◊Zø◊¨˙bÍb) dfiŸÛKb÷ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ Á“ÏZb ◊‹◊Ï Æ¶]e“b÷ Á“Ï˙b÷, ◊π‹¸b÷Ê“fib-˙¬fi® ÏDıfi÷ lb÷Ê“Á“˙®. P˙P¨kb-
Thanag/72
◊πPZT÷√fi Á“Ï÷T ˙¬fi÷ fiP” ◊πPZT÷√fi Á“Ï÷T ˙¬b÷ ÆbØ÷ Ïb√˙b. ˙÷’c“Á“b- (561) #˙Oπ”dPZ Gı ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. PfidÍZbØ® œ¯c“fi÷ œ®]π Oπ”Â
◊πPZT÷√fi Á“Ï˙bfib ÆdK÷ P˙Pj◊ˆ˙Á“ fi «÷Æ˙Ÿ¶. Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ. «”yP¨◊πb #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“b÷fi÷ Oπ” Á“ÏfibÏ® dPZ
(553-554) #◊πdbc“-◊πPZT÷√fib Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ «”yP˙j-#fi÷Á“ ◊KbKb÷fi÷ #Ø˙b #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib œ¯c“b÷fi÷ O” Á“Ï˙b˙bÍ®
#fiPfiZb-œÏ®Ï #fi÷ ˙¬fi÷ Dı÷db fiEb˙÷fiP” Z÷ #˙-PTZb˙¬ #Ø˙b œÏ®Ï dPZ. jπŸ˙-#÷Á“˙bÏ Oπ” Á“Ï÷T #Øfi÷ §‹ØÏ v“◊÷ Ïb√˙b˙bÍ® dPZ.
Z÷ fidb˙˙b ˙OÏ ◊πPZT÷√fib Á“Ï˙®. #fibfiŸ«¶j®-&Zb˙Í P˙fib #Ø˙b œÏ®Ï #PfiP•Z-µ˙\’c“ PEÒ” P˙fib Oπ” Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ. #ƶ-’c“‘j-ƶœK
Z÷ fidb˙˙b ˙OÏ ◊πPZT÷√fib Á“Ï˙®. #fibfiŸ«¶j®-&Zb˙Í P˙fib #Ø˙b ÏP”Z Oπ” Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ, ›”b-P˙EbÏÂb ZÁ“v“◊ dPZ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T
lbÊ“aKb P˙fib ◊πPZT÷√•b Á“Ï˙®. #db÷ÆT®-˙¬fi÷ dÆiKb P˙fib ◊πPZT÷√fib Gı÷, Dı÷d Á÷“ P¨◊π›”bdPZ-Pœ]π P˙EbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ Kb˙Z„ ƶc÷“” ÏP”Z
Á“Ï˙®. Gı◊Ÿ’Ïdb-˙¬fi÷ ◊”b÷ÍŸ¶ Á“Ï® #b¶√˙ ÷“ \÷›fi÷ Z÷fib #bOTb gbOfi÷ P˙EbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ, #˙bK-PfiÂKv“◊ dPZ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. - œ®]π
&ØTb˙® #fi÷ \÷›fi÷ ‰Â ◊π‹¸b÷Ê“ Á“Ï˙b ZØb Z÷fi÷ ¸Ï® &ØTb˙®fi÷ E¨ŸØ® \÷› Pfi_K Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ-Kb˙Z„ ƶc÷“” Pfi_K Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ, jbÏÂb -
¸Ï®Ø® «®\ ‰Â ◊π‹¸b÷Ê“ Á“Ï˙b. fi˙ √b÷Ê“Á“b-‰Â ‰Â √b÷Ê“Á“b ‰Â ‰Â ‹dÏ Ïb√˙bv“◊ dPZ Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷d Á÷“ - «”yjbÏÂb-dPZ
◊πdbDıfidb¶Ø® #¶Z’ÏZ ‰Â ˙bÏ ”bØ &◊Ï Á“Ï˙b v“◊ ◊b¶Ed® #fi÷ ”bØ «”yP˙j jbÏÂb-dPZ. ◊ŸÏbÂjbÏÂb-◊ŸÏbÂbfi÷ jbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ.
&◊Ï ÁŸ¶“ØŸ P˙O÷Ï÷ º˙b÷fiŸ¶ œb÷jfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷ Gıu“®. cŸ“]ÏjbÏÂb-O”fi P˙¥Kb÷fi÷ jbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ. #PfiP•Z jbÏÂb-µ˙\
(555) Gı T÷LKb#b÷ Á“”÷T® Gı÷. - Áø“ÛÂ, fi®T, Á“b◊b÷Z, Z÷Dı, ◊x #b’c“ PEÒ”b÷ P˙fib jbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ. #ƶ’c“‘j jbÏÂb-ƶœK P˙fib
#fi÷ œŸaTT÷LKb. PZK∂E ◊¶E÷§Òs#b÷db¶ Gı T÷LKb#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂT÷LKb jbÏ Á“Ï˙b˙bÍ® dPZ.
Kb˙Z„ œŸaTT÷LKb. dfiŸÛK #fi÷ c÷“˙Zb#b÷db¶ T÷LKb#b÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂT÷LKb (562) «bmZ◊ Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d Á÷“ -(#fiœfi-#b”bÏfib÷
Kb˙Z„ œŸaTT÷LKb. SKbO) &fib÷c“’ÏÁ“b (#÷Á“ Á“˙T #b’c“ ÒKˆfi #b”bÏ Oπ” Á“Ï˙Ÿ¶.) Pg¨bEKb
(556) œA“c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı Æb÷d d”bÏb\fi® Gı #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. (P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib #PgOπ”Á“Ï®fi÷ #b”bÏb’c“ Oπ” Á“Ï˙b.) ÏÆ◊’ÏSKbO-
œA“c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı Dıdd”bÏb\fi® Gı #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Á“bKÁ“T÷œ-◊πPZƶT®fiZb. (›§ÒsK DıK-Á“¥bK DıK, Kb÷Ob÷fib÷ DıK #fi÷
(557) ›œbfi c÷“˙÷Òsfi® dµKd ◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ Gı P˙P˙aZ œNKbÆfi) #b¿K¶ZÏZ◊ Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷d Á÷“ - ◊πbKP_Î
◊VKb÷◊dfi® Gı÷. (#bTb÷Efib’c“ c“Æ ◊πÁ“bÏfib) P˙fiK - (Dı÷ Z◊Ø® P˙œ÷¥ v“◊Ø® Á“db÷|fib÷ fibœ
(558) Gı •÷{“ ’c“Á“ÁŸ“dbÏ®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ v“◊b, v“◊b¶œb, ÆŸv“◊b, ØbK.) ˙…Kb˙øSK-(Æ÷˙b) ‹˙bµKbK-µKbfi (#÷Á“bOπ Ø›fi÷ PE>Zfi Á“Ï˙Ÿ¶.)
v“◊˙Z®, v“◊Á“b¶Zb #fi÷ v“◊◊πgb. Gı •÷{¶“ P˙UŸZÁŸ“db’Ï#b÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#bTb, ÔKŸSÆO-(◊’ÏSKbO).
œŸA“b, ÆZ÷Ïb Æb…c“bPdfi® ›Òsb jfiP˙UŸZb. (563) P˙˙bc“ Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #˙Û˙ÛÁ“K-◊bGıb ”≤“®fi÷
(559) jÏ fibO÷Òsfi® Gı #OπdP”¥®#b÷ Gı÷ - #bTb, œŸA“b, ◊πb϶gdb¶ Á¶“›Á“ ÆbdbÒK ZÁ“ #b◊® ÆdK ˙®Zb˙÷ #fi÷ #fiŸÁˆ“T #˙ÏÆ \÷›
ÆZ÷Ïb, Æb…c“bPdfi®, ›Òsb jfiP˙UŸZb, gˆZbfi¶c“ fibOÁŸ“dbÏ÷Òsfi® Gı #OπdP”¥®#b÷ ◊πPZ˙bc“® ◊Ï Æ«T #b¨÷◊ Á“Ï÷. &ÒÛ˙ÛÁ“K-◊bGıÍ ”Ê“b˙® Á“b÷› ◊πÁ“bÏ÷
Gı÷ - v“◊b v“◊bœb, ÆŸv“◊b, v“◊˙Z®, v“◊Á“b¶Zb, v“◊◊πgb. ]b÷¥ ÆŸj®fib c“P¨Â ◊πPZ˙bc“®Ø® P˙˙bc“ «¶j Á“Ïb˙÷ #fi÷ #fiŸÁˆ“T #˙ÆÏ ◊bd® ¸Ï® P˙˙bc“ Á“Ï÷.
’c“œbfib c÷“˙÷Òsb÷fi® #OπdP”¥®#b÷fib fibd ]ÏÂ÷Òsfi® #OπdP”¥®#b÷ d”b]b÷¥ #fiŸTb÷@K-PfiKŸaZ Á“Ï÷T Æ¿Kb÷fi÷ #fi÷ Ægb◊PZfi÷ #fiŸÁˆ“T «fib˙® P˙˙bc“ Á“Ï÷
ÆŸj® &ÎÏ’c“œbfib c÷“˙÷Òsb÷fi® #Oπ-dP”¥®#b÷fib fibd gˆZbfi¶c“fi® ◊πPZTb÷@K-ÆdØ ”b÷˙bØ® Æ¿Kb÷fi÷ #fi÷ Ægb◊PZfi÷ ◊πPZÁˆ“T Á“Ï®fi÷ P˙˙bc“ Á“Ï÷.
#OπdP”¥®#b÷fib fibd Ædbfi Gı÷. g÷c“PKS˙b-Æ¿Kb÷db¶ dZg÷c“ &S◊≥ Á“Ï®fi÷ P˙˙bc“ Á“Ï÷. d÷TPKS˙b-Á÷“Ê“TbÁ“
(560) jÏ fibOÁŸ“dbÏ÷Òsfib Gı ”\Ï ÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ ”b÷KÏ Gı÷ - Æ¿Kb÷fi÷ ◊b÷Zbfib ◊¨db¶ g÷Í˙®fi÷ P˙˙bc“ Á“Ï÷.
#÷ ◊πdbÂ÷ gˆZbfi¶c“ Kb˙Z„ d”b]b÷¥ fibOÁŸ“dbÏ÷Òsfi® Gı ”\ÏÆbdbPfiÁ“ c÷“˙b÷ (464) ¨Ÿs ◊b® Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-«÷›§ÒsK Z÷›§ÒsK
Gı÷. E&’ϧÒsK Ædˆ§·Gıd◊¶E÷§ÒsKEKb÷PfiÁ“, Z÷Dı‹Á“bPKÁ“ ˙bKŸÁ“bPKÁ“.
Thanag/73
(565) Gı ◊πÁ“bÏfi® Ob÷EÏ® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊÷Ê“b-(◊÷Ê“®fi® Dı÷d Á“ÏfibÏ Gı ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ O¶jOπ” Dı]ÒK ÆŸ√fib÷ P˙fibœ
Obdfib EbÏ P˙gbO Á“Ï®fi÷ Ob÷EÏ® Á“Ï˙®.) #j ◊÷Ê“b-(Obdfib «÷ P˙gbO Á“Ï÷ Gı÷. ÏÆb‹˙bc“ fi Á“Ï® œÁ“˙bfiŸ¶ cŸ“:√ ◊πbk Á“Ïb˙÷ Gı÷. ‹◊œDıÒK ÆŸ√fib÷
Á“Ï®fi÷ Ob÷EÏ® Á“Ï˙®.) Ob÷dˆP‰Á“b- (]Ïb÷fi® ◊¶§aZ#b÷db¶ Ob÷dˆP‰Á“bfi® Ædbfi P˙fibœ Á“Ï÷ Gı÷. ‹◊œbfiŸg˙ fi Á“Ï® œÁ“˙bfib cŸ“:√fi÷ ◊πbk Á“Ïb˙÷ Gı÷.
A“d «fib˙®fi÷ Ob÷EÏ® Á“Ï˙®) ◊¶Z¶O˙®PØÁ“b-#PfiKZA“dØ® Ob÷EÏ® Á“Ï˙®. (573) Dı¶«ˆf®◊db¶ Gı #Á“dgˆd®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ”…d˙Z, ”…ÏhK˙Z,
œ¶«ŸÁ“˙øÎb-œ¶√fib ˙øÎfi® Dı÷d ]Ïb÷fib A“d «fib˙®fi÷ Ob÷EÏ® Á“Ï˙®. ”’Ï˙¥, Ï@KÁ“˙¥, c÷“˙ÁŸ“v“, &ÎÏÁŸ“v“. Dı¶«ˆf®◊db¶ Gı ˙¥ (¨÷‰) Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
OS˙b◊πSKbOS˙b-◊πØd ◊¶§aZfib ]Ïb÷db¶ A“dØ® #bUb÷◊bÒZ Ob÷EÏ® Á“Ï®fi÷ gÏZ, #…Ï˙Z, ”…d˙Z, ”…ÏÂK˙Z, ”’Ï˙¥, Ï@KÁ“˙¥. Dı«ˆf®◊db¶ Gı ˙¥]Ï
«®º ◊¶§aZfib ]Ïb÷db¶ A“dØ® #Ub÷◊bÒZ Ob÷EÏ® Á“Ï˙®. ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-EŸ£ P”d˙¶Z, d”b P”d˙¶Z, Pfi¥j fi®T˙¶Z, ÏŸ’Á“d,
(566) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib c“’Ïdb¶ #b˙÷T ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ Gı Pœ√Ï®.
#◊A“bk d”bfibÏÁ“b˙bÆ Gı÷. - Tb÷T, Tb÷TŸ◊, &c“‘j Pfic“‘j, DıÏÁ“, ◊πDıÏÁ“. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸ ◊˙ZØ® c“P¨Â’c“œbdb¶ Gı Áˆ“Ê“ Gı÷. EŸT”…d˙¶ZÁˆ“Ê“,
Eb÷Ø® ◊¶Á“◊πgb◊øΩ˙®db¶ Gı #◊A“bÒZ d”bfiÏÁ“b˙bÆ Gı÷. #bÏ, ˙bÏ, dbÏ, œ÷Ï, ˙…•dÂ,, Áˆ“Ê“, d”b”…d˙ZÁˆ“Ê“, ˙… ˆ“KÁˆ“Ê“, Pfi¥jÁˆ“Ê“, ÏŸEÁ“Áˆ“Ê“. Dı¶«ˆf®◊˙ZZ d÷ÏŸ
Ïb÷ÏŸÁ“ #fi÷ √ “b√ “. ◊˙ZØ® &ÎÏ ’c“œbdb¶ Gı Áˆ“Ê“ Gı÷. fi®T˙bfiÁˆ“Ê“, &◊c“œfiÁˆ“Ê“, ÏŸ’Á“dÁˆ“Ê“,
(567) «πŒ Tb÷Á“ Á“V◊db¶ Gı P˙dbfi ◊π‹ZÏb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#ÏDı, dPÂÁ¶“EfiÁˆ“Ê“, Pœ√Ï®Áˆ“Ê“ PZPO·GıÁˆ“Ê“. Dı¶«ˆf®◊db¶ Gı d”bs” Gı÷,- ◊sds”,
P˙ÏDı, fi®ÏDı PfidT P˙PZPdÏ, P˙œŸ∞. d”b◊sds”, PZPO·Gıs”, Á÷“ÆÏ®s”, d”b◊b… “Ï®Á“s”, ◊b…> “Ï®Á“s”. Z÷
(568) ≈Kb÷PZÛÁ÷“Òs EÒsfi® ÆbØ÷ Gı fi¨‰b÷ 30, 30 dˆ”`Z ÆŸj® d”bs”b÷db¶ Gı ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ ˙bÍ® Gı d”P]Á“ c÷“˙®#b÷ Gı÷-•®, ”®,
ƶ◊ˆÂ ¨÷‰db¶ Kb÷O Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊ˆ˙bgbs◊c“b, Áø“PZÁ“b, d]b, ◊ˆ˙b¸bVOŸfi®, jøPZ, Á“[PZ, «ŸP∞, TId®.
dˆT. ◊ˆ˙b¥b∑“b. ≈Kb÷PZÛÁ÷“Òs EÒsfi® ÆbØ÷ Gı fi¨‰b÷ 15-15 dˆ”`Z ÆŸj® Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“Ø® c“P¨Â ’c“œbdb¶ Gı d”bfic“®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-O¶Ob,
¨÷‰db¶ Kb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ œZPg¥b, gÏ®, #bsb, #bLT÷¥b, ‹˙bPZ #fi÷ PÆ>jŸ, Ïb÷P”Zb, Ïb÷P”Zb¶œb, ”Ï®, ”’ÏÁ“b¶Zb, Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“Ø® &ÎÏ ’c“œbdb¶
≈K÷{“b. ≈Kb÷PZÛÁ÷“Òs EÒsfi® ÆbØ÷ Gı fi¨‰b÷ #bOÍ #fi÷ ◊bGıÍ «≥÷ «bDŸı Gı d”bfic“®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-fiÏÁ“b¶Zb, fibÏ®Á“b¶Zb, ÆŸ˙Â Áˆ“Tb, ÏŸ¡KÁˆ“Tb, ÏaZb,
45-45 dŸ”`Z ÆŸj® Kb÷O Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Ïb÷P”®, ◊Ÿfi˙ÆŸ, &ÎÏb¸bVOŸÂ®, ÏaZ˙Z®. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“Ø® ◊ˆ˙db¶ Æ®Zb d”bfic“®fib «≥÷ ’Á“fibÏb ◊Ï Gı
P˙œb√b, &ÎÏb¥b∑“b, &ÎÏbgbs◊c“b. #ÒZÏ-fic“®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Oπb”˙Z®, s”˙Z®, ◊¶Á“˙Z®, ZkDıTb, dÎDıTb,
(569) #PgEÒs fibdÁ“ ÁŸ“TÁ“Ï Gı Æb÷ jfiŸ¥ &ÀEb ”Zb. &ÒdÎDıTb. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷ÏŸØ® ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &PddbPTfi®,
(570) gÏZ EA“˙Z®| Gı Tb√ ◊ˆ˙ ÆŸj® d”bÏb\ (ÏbDı◊c“ ◊Ï) ¸÷fidbPTfi®, O¶g®ÏdbPTfi®.
Ïmb ”Zb. ]bZÁ“[√¶ “fib ◊ˆ˙bjdb¶ Gı #Á“dgŸd®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-”÷d˙Z #b’c“
(571) gO˙bfi ◊bwfibØfi® Gı Æb÷ ˙bc“® dŸPfi#b÷fi® ƶ◊c“b ”Z®, Z÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ƈ‰b÷ Ædº T÷˙b ]bZÁ“[√¶ “fib ◊P_dbjdb¶ ◊ ”…d˙Z ˙¥ #b’c“
˙bc“® dŸfi®#b÷ c÷“˙-dfiŸÛKb÷fi® ◊’Ï¥c“db¶ #Dı÷K ”Zb. ˙bÆŸ◊Ÿ≈K #”∂Zfi® ÆbØ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ «jŸ¶ Gı÷ ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊bjfib ◊ˆ˙bjdb¶ ◊ Dı¶«ˆf®◊fi® Ædbfi \Â˙Ÿ¶.
Gı Æb÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊π˙πPDıZ ØKb ”Zb. EÒs◊πg #”∂Z Gı dbÆ ÆŸj® Gıx‹Ø Ïmb ◊ŸÛÁ“Ï f®◊bjfib ◊§Ldjdb¶ ◊ Dı¶«ˆf®◊fi® Ædbfi #‘KbÏ Æˆ‰b÷ Á“”÷˙b.
”Zb. (674) ≠“ZŸ#b÷ Gı Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ◊πb˙øÊ“-#¥b∑“ #fi÷ •b˙ dbÆ.
(572) Z÷›§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fi Á“Ï˙b ˙bÍb Gı ◊πÁ“bÏfib ƶKdfiŸ¶ ˙¥b-gbs◊c“ #fi÷ #PwfidbÆ. œÏc“-Á“bPZÁ“ #fi÷ dbOœ®¥. ”÷d¶Z-◊b÷¥
◊bTfi Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-O¶j Oπ”ÂfiŸ¶ ÆŸ√ fiÕ“ Á“ÏZb÷. Oπ” fi Á“Ï® œÁ“˙bfiŸ¶ #fi÷ db]. ˙ƶZ-¸bVOŸfi #fi÷ E…‰. Oπ®Ûd-˙…œb√ #fi÷ ≈K÷{“.
cŸ“:√ ◊πbk fiØ® Á“Ïb˙Zb÷. ÏÆb‹˙bc“fiŸ¶ ÆŸ√ fiÕ“ fiØ® Á“ÏZb÷. ÏÆb‹˙bc“ fi Á“Ï® (575) Gı ◊˙ ’c“fi ¨K˙bÍb Gı÷ #÷Ê“T÷ #b ◊ˆ˙b÷|db¶ ’c“fidbfi #b÷Gıb÷
œÁ“˙bfiŸ¶ cŸ“:√ ◊πbk fiØ® Á“Ïb˙Zb÷. ‹◊œDıÒK ÆŸ√ fiÕ“ fiØ® Á“ÏZb÷. ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ZøZ®K◊˙-#¥b∑“ Áø“ÛÂ◊¨. Ækd◊˙-Á“bPZÁ“Áø“ÛÂ◊¨.
‹◊œbfiŸg˙ fi Ø˙bfiŸ¶ cŸ“:√ ◊πbk fiØ® Á“Ïb˙Zb÷. Z÷›§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb #‘KbÏdŸ¶ ◊˙ Á“bPZÁ“ Áø“ÛÂ◊¨. ◊¶c“ÏdŸ¶ ◊˙-◊b÷¥ Áø“Û ◊¨. #b÷O®ÆdŸ¶
Thanag/74
◊˙-¸bOÍ Áø“ÛÂ◊¨. Z÷‰®ÆdŸ¶ ◊˙-˙…œb√ Áø“ÛÂ◊¨. ◊˙ ’c“˙Æfi® Z◊ ◊ˆÂ Á“ÏfibÏfi® dKbc“b.) PDıfiÁ“V◊ §‹ØPZ-PDıfiÁ“V◊fib dKbc“b ‹ØP˙Ï
˙øP∞˙bÍb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Eb÷ØŸ¶ ◊˙-#b¥b∑“ œŸaT ◊¨ #b≤“dŸ¶ ◊˙-gbs◊c“ Á“V◊§‹ØZ-‹ØP˙ÏÁ“V◊fi® dKbc“b.
œŸaT◊¨. «bÏdŸ¶ ◊˙-Á“bPZÁ“ œŸaT ◊¨. Æb÷ÍdŸ¶ ◊˙-◊b÷¥ÆŸc“ ˙®ÆdŸ¶ ◊˙- (582) •d gO˙bfi d”b˙®Ï PfiDıT Gıu“ gaZÁ“Ï®fi÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z„
¸bO Ɵc“. Eb÷˙®ÆdŸ¶ ◊˙-˙…œb√ ÆŸc“. ◊π˙πPDıZ ØKb ”Zb. •d gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ ≈KbÏ÷ Á÷“˙T ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶
(576) #bPgPfi«b÷PjÁ“ - ∏bfifib÷ #Øb˙Oπ” Gı ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷ •b÷‰÷§ÒsK ”ZŸ¶ Z÷ ÆdK÷ PfiDıT Eb…P˙Á“bÏ Gıu“gaZ ”Zb÷. •d gO˙bfi d”b˙®Ï ≈KbÏ÷
#b’c“. PÆ∞ Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√Ø® dŸaZ ØKb Z÷ ÆdK÷ Eb…P˙”bÏ Gıu“gaZ ”Zb÷.
(577) #˙P]∏bfi Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷-#bfiŸObPdÁ“ ÆbØ÷ EbTfibÏ. (583) ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷ÒsÁ“V◊-c÷“˙Tb÷Á“db¶ P˙dbfi GıÆb÷ Kb÷Dıfi
#fibfiŸObPdÁ“-Dı÷ #˙P]∏bfi c“®◊Á“fi® Dı÷d #˙P]∏bfi®fi® ÆbØ÷ fiØ® EbTZb÷. &ÀEb Gı÷. ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷ÒsÁ“V◊db¶ g˙jbÏ®K œÏ®Ïfi® #˙Ob”fib Gı
˙jdbfi-Dı÷ #˙P]∏bfi ◊πPZ ÆdK ˙jZŸ¶ Ï”÷ Gı÷. Dı÷ #˙P]∏bfi ]Ê“ZŸ¶ Ï”÷, ”bØfi® Gı÷.
◊πPZ◊bPZfl®Kdbfi Dı÷ #˙P]∏bfi ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ◊ˆÂ Tb÷Á“ ÆŸj® \÷›fi÷ ◊Gı® (584) gb÷Dıfifib÷ ◊’ÏÂbd Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷.-dfib÷∏-dfifi÷ ÆbÏŸ¶
fiÕ“ Ø› \K Gı÷. #◊πPZ◊bPZ Dı÷ #˙P]∏bfi &S◊≥ Ø›fi÷ fiÕ“ fi ØbK. TbO˙b˙bÍb÷. ÏPÆÁ“-dbjŸKb’c“ÏÆØ® KŸaZ. ◊π®Âfi®K-ZøPk Á“Ï˙b˙bÍb÷.
(578) PfiOπ∂Øb÷ #fi÷ PfiOπ∂Ø®#b÷fi÷ #b Gı ˙Efi Á“”÷˙b Kb÷‘K fiØ® ˙ø”®K-œÏ®Ïfi® ˙øP∞ Á“Ï˙b˙bÍb÷. c“®◊fi®K-Dı≤“Ïb§‘fi ◊πc“®¡Z Á“Ï˙b˙bÍb÷.
#T®Á“ ˙Efi,-#ÆSK˙Efi ”®PTZ ˙Efi-›ÛKbÍŸ˙Efi. P√>PÆZ˙Efi- dc“fi®K-Á“bdb÷Î÷DıÁ“. P˙¥fiŸ¶ ◊’ÏÂbd Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷-WÕ“-Æ◊ #b’c“fib
OŸk˙bZb÷. ◊πOÊ“ Á“ÏT®. ◊Ÿv“¥˙Efi-Á“≤“b÷Ï˙Efi. Oø”‹Ø ˙Efi-«÷Ê“b gb› #b’c“  ¶“√Ø® ◊® “b ◊”b÷>Eb “˙b ˙bÍb÷, gŸaZ-√b˙b ◊Ï ◊® “b ◊”b÷>Eb “˙b˙bÍb÷,
Á“”÷˙Ÿ¶. &c“®Â˙Efi &◊œb¶Z Á“T”fi÷ ◊Ÿfi:&o®k Á“ÏfibÏ ˙Efi. PfiKPZZ-œÏ®Ï ◊Ï ◊ “Zb¶Dı ◊®’ “Z Á“Ï˙b˙bÍb÷, db¶ÆbfiŸÆbÏ®-db¶Ædb¶ ÔKbk
(579) Á“V◊ (ÆbjŸfib #bEbÏ) fib Gı ◊π‹ZbÏ◊πbKP_Zfi® ˙øP∞ Ø˙b˙bÍb÷, œb÷PÂZbfiŸÆbÏ®-Tb÷”® ÆŸj® ÔKbk Ø˙b˙bÍb÷. #§‹Ød≈\fiŸÆbÏ®-
Á“”÷T Gı÷ - fibfib÷ ÆbjŸ db÷Ê“b ÆbjŸfi÷ Á“”÷ Á÷“ Zdb÷#÷ dø¥b˙bc“ «b÷T÷T Gı÷, ”b “Á“b #fi÷ EÏ«®db¶ ÔKbk Ø˙b˙bÍŸ¶.
#dŸÁ“ ˙‹ZŸ Eb÷Ï® Gı÷, #P˙ÏPZfiŸ¶ Æ÷˙fi Á“KŸ∂ Gı÷, #◊Ÿv“¥ (fi◊Ÿ¶ÆÁ“) Gıb÷. Zd÷ (585) EdÏE¶Eb ÏbDıjbfi®db¶ &SÁø“Õ“ &◊◊bZ P˙Ï” Gı dbÆfib÷ Gı÷.
c“bÆ Gıb÷. #b Gı ˙Efib÷fi÷ \® «Ÿl®fi÷ ◊ db÷Ê“b •d \÷ fibfib •dÂfi÷ ◊πSK÷Á“ ›Òs‹Øbfidb¶ &◊◊bZP˙Ï” &SÁø“Õ“ Gı dbÆfib÷ Gı÷. Ækd◊øΩ˙®
◊πbKP_Z fi #b◊÷ Zb÷ db÷Ê“b •d ◊πbKP_Zfib gbO® ØbK Gı÷. Zd‹Zdbdb¶ &◊◊bZP˙Ï” &SÁø“Õ“ Gı dbÆfib÷ Gı÷. PÆ∞OPZdb¶ &◊◊bZP˙Ï”
(580) ÆbjŸfib #bEbÏfib Gı ◊PTd¶ØŸ (ƶKd]bZÁ“) Á“”÷Tb Gı÷. &SÁø“Õ“ Gı dbÆfib÷ Gı÷.
Dı÷dÁ÷“ Á“b…SÁŸ“·E - ÁŸ“E÷Õ“b, ƶKdfib÷ P˙]bZ Á“ÏfibÏ Gı÷. db…√K-«”y «b÷T˙Ÿ¶ (587) #bKŸÛKfib÷ «¶j Gı ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. KØb-
ÆSK ˙Efifib÷ P˙]bZÁ“ Gı÷. E¨ŸTb÷T◊®-#b Ÿ“ #˙ÍŸ¶ \÷˙ÏØ® ›Kb. ÆPdPZfib÷ \PZfibdPfijÎbKŸ-\PZfibdÁ“dfi® ÆbØ÷ ÆdK÷ ÆdK÷ gb÷O˙˙bfi÷ dbÊ÷“
P˙]bZ ØbK Gı÷. PZ>PZPfiÁ“-›Õ“ ˙‹ZŸfib #TbgØ® √÷c“ Á“ÏfibÏ #÷¥Âb ◊πjbfi #bKŸÁ“dfib c“PTÁ“b÷fi® Pfi¥÷Á“ ÏEfib. OPZfibdPfijÎbKŸ-OPZfibdÁ“dfi® ÆbØ÷
Ob÷EÏ®fib÷ ]bZÁ“ ØbK Gı÷ ›·GıbTb÷PgÁ“-#Z®Tb÷g Á“ÏfibÏ dŸ§aZdbOfib÷ ◊ˆ˙b÷|aZ Pfi¥÷Á“ÏEfib. §‹ØPZfibdPfijÎbK-§‹ØPZfi® #◊÷¨b#÷ Pfi¥÷Á“ÏEfib.
P˙]bZÁ“ ØbK Gı÷. PdΩKb Pfic“bfi Á“ÏÂ-Tb÷gØ® Pfic“bfi Á“ÏfibÏ db÷¨ dbOfib÷ #˙Ob”fibfibdPfijÎbKŸ - Dı÷db¶ #bSdb Ï”÷ Z÷ #˙Ob”fib Z÷ #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï
P˙]bZÁ“ ØbK Gı÷. #b’c“fi® ”b÷K Gı÷, Z÷Ø® œÏ®Ïfibd Á“dfi® ÆbØ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ÏEfib.
(581) Á“V◊§‹ØPZ (ÆbjŸfib #bEÏbfi® dKbc“b) Gı ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T® Gı÷. ◊πc÷“œfibdPfijÎbKŸ-◊πc÷“œv“◊ fibd Á“dfi® ÆbØ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ÏEfib.
Dı÷dÁ÷“ - ÆbdbPKÁ“Á“V◊§‹ØPZ (œNKb¶ZÏ P◊> “ P˙O÷Ï÷ fi T÷˙bv“◊ EbÏ #fiŸgb˙fibdPfijÎbKŸ-#fiŸg˙ P˙◊bÁ“ v“◊ fibd Á“d ÆbØ÷ ◊ˆ˙b÷|aZ ÏEfib
#˙§‹ØZ Á“V◊ T¨Â dKbc“b) Gı÷c“b÷◊‹Øb◊PfiÁ“ Á“V◊§‹ØPZ-œ…¨Á“bT ◊ˆÂ fi…ÏPKÁ“b÷fi÷ Gı ◊πÁ“bÏfib #bKŸfib÷ «¶j Á“”÷Tb÷ Gı÷. \PZfibd PfijÎbKŸ Kb˙Z„
Ø˙b ◊Ï ◊b¶Ed”b˙πZ jbÏ Á“Ï˙bfi® dKbc“b, PfiP˙œdbfi-Á“V◊§‹ØPZ- #fiŸgb˙fibd PfijÎbKŸ ˙…dbPfiÁ“b÷ ÆŸc“®«jb c¶“ “Á“b÷db¶ #÷d Dı \Â˙Ÿ¶. fi…ÏPKÁ“
(◊b’Ï”b’ÏÁ“ Z◊ ‹˙®Á“bÏ Á“ÏfibÏfi® dKbc“b.) PfiP˙Õ“Á“V◊§‹ØPZ - (◊b’Ï”b’ÏÁ“ Gı dbÆ #bKŸ œ÷¥ Ï”÷˙b ◊Ï ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸ «b¶j÷ Gı÷. #ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷Ø® T›
Thanag/75
‹ZPfiZÁŸ“dbÏb÷ ◊ Gı dbÆ #bKŸ œ÷¥ Ï”÷˙b ◊Ï ◊Ïg˙fiŸ¶ #bKŸÛK «b¶j÷Gı÷. (593) P˙g¶O∏bfi ÆbZ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ¶ Gı÷. - #÷Á“ ’c“œbdb¶
#ƶpKbZ ˙¥fib #bKŸÛK˙bÍb ƶ∏® dŸfiÛKb÷ dbÊ÷“ ÆdDı˙Ÿ¶. ˙bÂÔKÒZÏ, Tb÷Á“bPgOd, ◊b¶E ’c“œbdb¶ Tb÷Á“bPgOd, º˙ ˙ ÷“ Á“ÏbZ® ◊πbÂbPZ◊bZb’c“
≈Kb÷PZÛÁ“ #fi÷ ˙…dbPfiÁ“b÷fib÷ #bKŸÛK«¶j fibÏÁ“b÷fi® Ædbfi ÆdDı˙b÷. PA“Kbfi÷ c÷“√˙bØ® #fi÷ Á“dfi÷ fiP” c÷“√˙bØ® º˙ PA“Kb˙Ï Gı÷, #÷˙®
(588) gb˙ Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #b…c“PKÁ“, #b…◊œPdÁ“, ¨bPKÁ“, dbÒKZb, «bm #b¿K¶ZÏ ◊ŸoOTØ® ÏEbK÷T œÏ®Ï˙bÍb÷ º˙ Gı÷ #÷˙®
¨bKb÷◊œPdÁ“, ◊b’ÏÂbPdÁ“ #fi÷ÆbP≥◊bPZÁ“. dbÒKZb, «bm #b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTØ® ÏP”Z œÏ®Ï˙bÍb÷ º˙ Gı÷ #÷˙® dbÒKZb
(589) ◊πPZA“d Gı ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&·EbÏ◊πPZA“dÂ-dTfi÷ º˙ v“◊® Gı÷ #÷˙® dbÒKZb, ˙bKŸ ˙ ÷“ Á¶“◊fibÏ ◊Ÿc„“OTfib Ædˆ”fi÷ c÷“√˙bØ®
◊Ï≤“˙®fi÷ ‹Øbfi ◊Ï #b˙÷ #fi÷ dbOdb¶ TbO÷Tb c“b÷¥b÷fiŸ¶ ◊πPZA“d Á“Ï÷. Æd‹Z ˙‹ZŸ#b÷ º˙v“◊ Dı Gı÷, #÷˙b Pfi_K˙bÍŸ¶ ÆbZdŸ¶ P˙g¶O∏bfi. ÆbZ
◊π•˙Â◊πPZA“dÂ-dˆ‰fi÷ ◊Ï≤“˙®fi÷ ◊ˆ˙˙Z ›S˙’ÏÁ“ ◊πPZA“dÂ-Øb÷ “b Á“bTfiŸ¶ ◊πÁ“bÏfib P˙g¶O∏bfifiŸ¶ ‹◊Õ“®Á“Ï #b ◊πdbÂ÷ Gı÷.
◊πPZA“d Kb˙SÁ“PØÁ“ ◊πPZA“dÂ-d”b˙πZ Oπ” #Ø˙b ◊πØd P˙g¶O∏bfi-Á“b÷› ZØbv“◊ •d db”fi #÷Á“ ’c“œbfiŸ¶ Tb÷Á“bPgOd
gaZ◊’Ï∏b◊πSKbpKbfi K§SÁ>“PEZ„ PdΩKb◊πPZA“dÂ-Dı÷ PdΩKb #bEÏ ØKŸ¶ ∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷Ø® ◊ˆ˙ ◊P_d, c“P¨Â #Ø˙b &ÎÏ ’c“œbdb¶Ø® Á“b÷›
”b÷K Z÷fiŸ¶ ◊πPZA“dÂ. ‹˙b¡fib§ÒZÁ“ ◊πPZA“dÂ-‹˙¡fi ƶ«¶j® ◊πPZA“dÂ. #÷Á“ ’c“œbdb¶ #Ø˙b Kb˙Z„ &◊Ï Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“ ÆŸj® c÷“√÷ Gı÷. Zb÷ Dı÷
(590) Áø“PZÁ“b fi¨‰fib Gı ZbÏb Gı÷ - #bLT÷¥b fi¨‰fib Gı÷ ZbÏb ’c“œbdb¶ Z÷fi÷ Tb÷Á“ \÷Kb÷ Gı÷ Z÷ ’c“œbdb¶ Tb÷Á“ Gı÷ #ÒK ’c“œbdb¶ fiØ® #÷˙® Z÷fi÷
Gı÷. ◊πZ®Z® ØbK Gı÷ #fi÷ Z÷ dbfi˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ dfi÷ Dı #fiŸÎÏ ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶
(591) º˙b÷#÷ Gı ‹Øbfib÷db¶ #ºZ ◊ŸoOTb÷fi÷ ◊b◊Á“d v“◊÷ Gı÷ #fi÷ Z÷ «®\fi÷ #÷d Á“”÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ Tb÷Á“b÷ ◊b¶E ’c“œb#b÷db¶ Tb÷Á“ Gı÷, #÷d
#÷Á“P‰Z Á“Kb Gı÷. #÷Á“P‰Z Á“Ï÷ Gı÷. #fi÷ #÷Á“P‰Z Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bKdb¶ Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷ #b ◊πØd P˙g¶O ∏bfi ØKŸ¶.
Ï”®fi÷-Kb˙Z„ - ‰ÆÁ“bKdb¶ Ï”®fi÷. ◊ˆ˙b÷|aZ v“◊÷ #PDıZ ◊ŸoOTb÷fi÷ ◊b◊ «®DŸı¶ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d db”Âfi÷ ◊b¶E÷ ’c“œbfiŸ¶ Tb÷Á“bPgOd
Á“dfib v“◊db¶ EK Á“Kb÷| Gı÷. &◊EK Á“Kb÷| Gı÷. «¶j Á“Kb÷| Gı÷. &c“®ÏÂb Á“Ï® Gı÷. ∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ Z÷Ø® Z÷ ◊ˆ˙ ◊P_d c“P¨Â #fi÷ &ÎÏ ’c“œbdb¶ ZØb
˙÷c“fi Á“KŸ∂ Gı÷. #fi÷ PfiDıÏb Á“Ï® Gı÷. Gı ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷ #fi¶Z Gı÷. #bÁ“bœfib Gı &◊Ï Kb˙Z„ Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“ ÆŸj® Tb÷Á÷“ c÷“√÷ Gı÷, Zb÷ Z÷ ◊b¶E ’c“œb#b÷db¶ Dı
◊πc÷“œdb¶ #˙Ob∑“ ◊ŸoOTb÷ #fi¶Z Gı÷. Gı÷ ZØb #÷ ◊ #fiŸg˙ ØbK Gı÷ Á÷“ dfi÷ Dı #PZœK ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷
‹Øbfi : 6fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #fi÷ Z÷ Á“”÷˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ Tb÷Á“b÷ ""#÷Á“ Dı ’c“œbdb¶ Tb÷Á“ Gı÷'' #÷d Á“”÷
‹Øbfi : 7 Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷ #b «®DŸı¶ P˙gb¶O ∏bfi ØKŸ¶.
(592) OÂfi÷ Gıb÷ “˙bfib ÆbZ Á“bÏÂb÷ Gı÷.- ”y¶ «jb jdb÷|fi÷ ◊πbk ‰®DŸı¶ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d #Ø˙b db”Âfi÷ PA“Kb˙Ï º˙fibdfiŸ¶
Á“Ï˙b ›·GŸı¶ Gı÷ #fi÷ Z÷ jdb÷| fi÷ ”y¶ #ÒK OÂdb¶ Dı›fi÷ Dı ◊πbk Á“Ï® œÁ“[œ P˙g¶O ∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷, Z÷ º˙b÷ fi÷ P”>Æb Á“ÏZb, DŸı≤“ «b÷TZb, Eb÷Ï®
Dı÷Ø® ”y¶ #ÒK OÂdb¶ Dı˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. dfi÷ #dŸÁ“ jd P◊πK Gı÷ #fi÷ #dŸÁ“ Á“ÏZb, d…ØŸfi Á“ÏZb, ◊’ÏOπ”db¶ #bÆaZ Ï”÷Zb, #fi÷ ÏbP‰ gb÷Dıfi Á“ÏZb,
jd P◊πK fiØ®, Z÷Ø® ”y¶ O Gıb÷ “®fi÷ #ÒK OÂdb¶ Dı˙b¶ ›·GŸı GŸı¶. #dŸÁ“ DŸı#÷ Gı÷. ◊϶ZŸ #b «jb Áø“SKb÷Ø® º˙b÷fi÷ ◊b◊ Á“db÷|fi÷ Dı÷ «¶j ØbK Gı÷ Z÷
jdb÷| db¶ dfi÷ ƶœK Gı÷ #fi÷ Á“b÷› jd db¶ ƶœK fiØ®, Z÷Ø® ”y¶ fiØ® \÷› œÁ“Zb÷ Z÷ ÆdK÷ Z÷fi÷ #÷˙b÷ #fiŸg˙ ØbK Gı÷ Á÷“ dfi÷ Dı #PZœK
ƶœKPfi˙bÏÂbØ #ÒK OÂdb¶ Dı˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. «jb jdb÷|fi® P˙PœÕ“ ∏bfi c“œfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷. #fi÷ Z÷ #÷d dbfi˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ º˙fi÷ PA“Kb v“◊
jbÏÂb÷#b÷fi÷ ”y¶ (Pœ√ “b˙˙b) ›·GŸı¶ GŸı¶. #b OÂdb¶ #÷˙b÷ Á“b÷› Kb÷‘K ◊b‰ Dı #b˙Ï Gı÷. ÆbØ÷ #÷ ◊ dbfi˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ •d «πbŒÂ º˙
fiØ® Dı÷fi÷ Pœ√ “b˙Ÿ¶ Z÷Ø® ”y¶ #ÒK OÂdb¶ Dı˙b ›·GŸı¶ GŸı¶ Á“b÷›Á“ jdb÷| PA“Kbv“◊ #b˙ÏÂ˙bÍb÷ fiØ®' #÷Á“ Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷. #b ‰®DŸı¶
(◊ˆ˙b÷|aZ jbÏÂb#b÷) fi÷ c÷“˙b ›·GŸı¶ GŸı¶ #fi÷ Á“b÷›Á“ jdb÷| (◊ˆ˙b÷|aZ P˙g¶O ∏bfi.
jbÏÂb#b÷) fi÷ c÷“˙b fiØ® ›·GıZb÷, Z÷Ø® ”y¶ #ÒK OÂdb¶ Dı˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Eb÷ØŸ¶ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d db”fifi÷ dŸc“OπP˙g¶O ∏bfi &S◊≥ ØbK
◊πgb÷ ”y¶ #÷Á“T P˙”bÏfi® ◊πPZdb jbÏ Á“Ï®fi÷ P˙EbÏ˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Gı÷, Z÷ «bm #fi÷ #b¿K¶ZÏ ◊ŸoOTb÷fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ZØb Z÷fib P˙P˙j
Thanag/76
◊πÁ“bÏfib÷ ‹◊œ Á“Ï®fi÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib œÏ®Ïb÷fib÷ P˙ÁŸ“˙Âb Á“ÏZb c÷“˙Zb#b÷fi÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ◊b÷ZDı Kb˙Z„ &c„“PgDı «jb º˙b÷fi® OPZ #fi÷ #bOPZ \Â˙®.
DŸı#÷ Gı÷, Z÷ ÆdK÷ Z÷fi÷ #÷˙b÷ #fiŸg˙ ØbK Gı÷ Á÷“ dfi÷ Dı Tb÷Á“b÷ZÏ ∏bfi #¶ “Dı #¶ “\÷db¶ #b˙®fi÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷d ◊b÷Z\÷ Kb˙Z„ &oPg\÷Ø®
c“œfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷. Z÷Ø® ”y¶ \÷› œÁŸ¶“ GŸı¶ Á÷“ º˙ dŸc“Oπ #ØbZ„ «bm #fi÷ #b˙®fi÷ ◊ &S◊≥ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #¶ “Dı #¶ “Dı◊Âbfi÷ Gıb÷ “®fi÷ #¶ “Dı,
#b¿K¶ZÏ ◊Ÿc„“OTb÷ fi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ œÏ®Ï ÏEfib Á“Ï˙b˙bÍb÷ Gı÷. Dı÷ Tb÷Á“b÷ ◊b÷ZDı Kb˙Z„ &oPgDı ◊Âb¶fi÷ ◊bd÷ Gı÷.
º˙fi÷ #dc“Oπ Á“”÷ Gı÷ Z÷ PdΩKb Á“”÷ Gı÷, #÷d Z÷ Á“”÷ Gı÷#b Eb÷ØŸ¶ P˙g¶O (595) #bEbK #fi÷ &◊bµKbKfib OÂfib ƶOπ”fib ‹Øbfib÷ ÆbZ
∏bfi. Gı÷.Dı÷dÁ÷“ #bEbK #fi÷ &◊bµKbK OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb ÆbjŸ#b÷fi÷ Æ@KÁ„“
◊b¶EdŸ¶ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d db”Âfi÷ #dŸc“Oπ P˙g¶O ∏bfi &S◊≥ ◊πÁ“bÏØ® #b∏b #fi÷ jbÏÂb Á“Ï÷. #bOÍ ◊b¶Edb¶ ‹Øbfidb¶ Á“”÷T #fiŸÆbÏ
ØbK Gı÷, Z÷ #b¿KÒZÏ #fi÷ «bm ◊ŸoOTb÷fi÷ Oπ” Á“Kb P˙fib Dı c÷“˙Zb#b÷fi÷ Kb˙Z„-#bEbK #fi÷ &◊bµKbK O·Gıfi÷ ◊ˆGı®fi÷ ◊π˙øPÎ Á“Ï÷ O·Gıfi÷ ◊ˆG„ıKb
P˙ÁŸ“˙Âb Á“ÏZb ØÁ“b DŸı#÷ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ Z÷fi÷ #÷˙b÷ #fiŸg˙ ØbK Gı÷ Á÷“ dfi÷ P˙fib ◊π˙øPÎ fi Á“Ï÷ ›SKb’c“ Á“”÷˙b œ÷¥ «÷ ƶOπ”‹Øbfi #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ -
Dı #PZœK ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷, Z÷Ø® ”y¶ \÷› œÁŸ¶“ GŸı¶. "º˙ ÆdŸc“Oπ Gı÷' #bEbK #fi÷ &◊bµKbK OÂdb¶ ◊πbk &◊Á“ÏÂb÷fi® Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® Ϩb #fi÷
#fi÷ Z÷ #÷d Á“”÷˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ Dı÷ Tb÷Á“b÷ º˙fi÷ dŸc“Oπ ÆdDı÷ Gı÷ Z÷ ƟϨb Á“Ï÷ ◊϶ZŸ Dı÷d Z÷d fi Ïb√÷. #bEbK #fi÷ &◊bµKbK ÆbZ ◊πÁ“bÏØ®
PdΩKb˙bc“® Gı÷. #b ◊b¶EdŸ¶ P˙g¶O ∏bfi ØKŸ¶. OÂfib÷ #ƶOπ” Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bEbK &◊bµKbK OÂdb¶ Ï”÷˙b˙bÍb
Gıuy¶“ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d db”Âfi÷ ≈KbÏ÷ v“◊® º˙ fibdfiŸ¶ P˙g¶O ÆbjŸ#b÷fi÷ #b∏b #Ø˙b jbÏ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® fi Á“Ï÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„
∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ SKbÏ÷ Z÷ Z÷ ∏bfiØ® c÷“˙Zb#b÷fi÷ Dı «bmb¿K¶ZÏ ◊ŸoOT ◊πbk &◊Á“ÏÂb÷fi® Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏZ® Ϩb fi Á“Ï÷.
Oπ” Á“Ï®fi÷ #Ø˙b Oπ” Á“Kb P˙fib P˙ÁŸ“˙Âb Á“ÏZb DŸı#÷ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ Z÷fi÷ (596) P◊> …“¥Âb ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#ƶÆøÕ“b-c÷“˙b
#÷˙b÷ #fiŸg˙ ØbK Gı÷ Á÷“ dfi÷ #PZœK ∏bfic“œfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷ #fi÷ Z÷ Kb÷‘K #b”bÏØ® ”bØ #Ø˙b ◊b‰ PTk fi ”b÷K Zb÷ Pg¨b T÷˙®. ƶÆøÕ“b-c÷“˙b
dbfi˙b TbO÷ Gı÷ Á÷“ º˙ Zb÷ v“◊® Gı÷, Dı÷ Tb÷Á“b÷ º˙ fi÷ #v“◊® Á“”÷ Gı÷ Z÷ Kb÷‘K #b”bÏØ® ”bØ #Ø˙b ◊b‰ PTk ”b÷K Zb÷ Pg¨b T÷˙®. &c„“]øZb-
PdΩKb˙bc“® Gı÷. #b Gı≤Ÿ¶“ P˙g¶O ∏bfi ØKŸ¶. Oø”‹Ø ◊b÷Zbfi÷ dbÊ÷“ Ïb¶]˙bfib ˙bÆÂdb¶Ø® #b”bÏ «”bÏ Á“b∑÷“T #÷˙b÷ #b”bÏ
ÆbZdŸ¶ P˙g¶O ∏bfi-Á“b÷› •d db”Âfi÷ ≈KbÏ÷ ""Æ˙÷| º˙b'' fibdfiŸ¶ T÷˙b÷. #£÷◊b-Dı÷ #b”bÏØ® ◊b‰db¶ T÷◊ fi TbO÷ #÷˙b÷ #b”bÏ T÷˙b÷.
P˙g¶O∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ SKbÏ÷ Z÷ ˙bKŸØ® ”bTZb EbTZb Á“b¶◊Zb #fi÷ #˙OπP”Zb-gb÷Dıfi-db¶ P◊ÏÆ÷Tb÷ #b”bÏ T÷˙b÷. ◊πOøP”Zb-P◊ÏÆ˙b dbÊ÷“
#ÒK ◊ŸoOTb÷fi® ÆbØ÷ Ê“Á“ÏbZb ◊ŸoOTb÷fi÷ DŸı#÷ Gı÷ SKbÏ÷ Z÷fi÷ #÷d TbO÷ Gı÷ ”bØdb¶ T®j÷Tb÷ #b”bÏ T÷˙b÷. &§≈lZjdb-¸÷>Á“˙bfi÷ Kb÷‘K #b”bÏ T÷˙b÷ #÷Dı
Á÷“ dfi÷ Dı #PZœK˙bÍŸ¶ ∏bfi &S◊≥ ØKŸ¶ Gı÷. Z÷Ø® Z÷ #÷d dbfi˙b TbO÷ Gı÷ ◊πdbÂ÷ ◊bÂb…¥Âb \Â˙®.
Á÷“ ""Tb÷Á“db¶ Dı÷ Á¶“› Gı÷ Z÷ «jŸ¶ º˙ Dı Gı÷, Dı÷ Tb÷Á“b÷ Tb÷Á“db¶ º˙ #fi÷ (597) #˙Oπ”◊πPZdb ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - ‹Øbfi
#º˙ «¶fi÷ dbfi÷ Gı÷, Z÷ PdΩKb˙bc“® Gı÷. #b ÆbZdŸ¶ P˙g¶O∏bfi ØKŸ¶. #÷˙b Æk…Á“Á“, fi…¥÷PjÁ“[ Æ¡Z…Á“Á“, &·EbÏ ◊πH˙ÂP˙Pj Æk…Á“Á“, œ¯c“ Æk…Á“Á“,
P˙g¶O ∏bfi®fi÷ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ #b’c“EbÏ º˙b÷fiŸ¶ Æ@KO∏bfi ØZŸ¶ fiØ®. Z÷Ø® Z÷ v“◊Æk…Á“Á“, ◊ÏPA“KbÆk…<“ #ÒKb÷KÒKPA“KbÆk…Á“Á“. ÆŸKO “b¶O ƈ‰fib «®\
Z÷ P˙¥Kdb¶ PdΩKbc¶“ “fib÷ ◊πKb÷O Á“Ï÷ Gı÷. •ŸZ‹Á¶“jfib ÆbZ d”b#µKKfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊Ÿ¶ “Ï®Á“, PA“Kb‹Øbfi, #b”bÏ◊’Ï∏b,
(594) Kb÷PfiƶOπ” ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#¶ “Dı-◊¨®, ◊πSKbpKbfi◊’Ï∏b, #fibEbÏ•ŸZ #bsÁ“ÁŸ“dbÏ®K, fibT¶c“®K. Æ¡ZÆ¡ZPdÁ“b
dbGıT®#b÷, Æ◊ ›SKb’c“ ›q “bØ® &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. ◊b÷ZDı-”bØ®, ˙bOŸT fibdfi® Pg¨Ÿ◊πPZdbfi® #bÏbjfib49 #”b÷-Ïb‰˙ ÷“ Æ@◊≥ ØbK Gı÷. Z÷db¶
#b’c“ Ebd “® ˙ ÷“ ˙®>Ê“bÍb›fi÷ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. DıÏbKŸDı-dfiŸÛK, ObK, #b’c“ 196 Pg¨bfi® c“PÎ#b÷ Oπ” Á“ÏbK Gı÷.
DıÏfi® ÆbØ÷ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. ÏÆDı-ÏÆdb¶ &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. ƶdˆ§·Gıd- (598) #jb÷Tb÷Á“db¶ ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. ÆbZ ]fib÷c“j® Gı÷.
dbZb-P◊Zbfib ƶKb÷O P˙fib &S◊≥ Ø˙b˙bÍb. &’c“gDı-◊øΩ˙®fiŸ¶ g÷c“fi Á“Ï® ÆbZ ]fi˙bZ #fi÷ ÆbZ ZfiŸ˙bZ Gı÷ ÆbZ #˙Á“bœbÒZÏb÷db¶ ÆbZ ZfiŸ˙bZ
&S◊≥ Ø˙b˙bÍb º˙. #¶ “Dıfi® OPZ #fi÷ #bOPZ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® ”b÷K Gı÷. ◊πPZ{“Z Gı÷. #b ÆbZ÷ ZfiŸ˙bZb÷db¶ ÆbZ ]fi˙bZ ◊πPZP{“Z Gı÷. Z÷ ÆbZ
Thanag/77
]fi˙bZb÷db¶ ÆbZ ]fib÷c“Pj ◊πPZP{“Z Gı÷. Z÷ ÆbZ jfib÷c“Pj#b÷db¶ ◊ŸÛ◊gÏ® ÔK˙”bÏfiK, ≠“DŸıÆŸ‰fiK, œ¯c“fiK, ÆdPgv“∑“fiK, #÷˙¶ gˆZfiK. ‹˙Ï ÆbZ
Gıb« “® Ædbfi ƶ‹Øbfi˙bÍ® ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd Kb˙Z„ Ækdb ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¥ „“Dı, ≠“¥g, Ob¶jbÏ, dµKd, ◊¶Ed, U…˙Z, Pfi¥bc“.
#b ◊ˆ˙b÷|§aZ ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷fib ÆbZ fibd j@db, ˙¶Æb, PœTb, #¶Dıfib, ’Ï{“b, (605-614) #b ÆbZ ‹˙Ïb÷fib ÆbZ ‹˙Ï‹Øbfi Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¥ „“Dı
d]b, dbj˙Z®. #b ÆbZ ◊øΩ˙®#b÷fib ÆbZOb÷‰ Gı÷. ÏSfi◊πgb, œÁ“Ïb◊πgb, ‹˙Ï PDı”˙bfib #OπgbOØ® fi®Á“Í÷ Gı÷. ≠“¥g ‹˙Ï-Ùc“KØ® fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï.
˙bTŸÁ“b◊πgb ◊¶Á“◊πgb, jˆd◊πgb, Zd:◊πgb, Zd‹Zd:- ◊πgb. Ob¶jbÏ ‹˙Ï-&Oπ Á¶“≤“Ø® fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï. dµKd ‹˙Ï-PDı”˙bfib dµK gbOØ®
(699) «bc“Ï ˙bKŸÁ“bK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ - ◊ˆ˙fib÷ ˙bKŸ ◊P_dfib÷ fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï. ◊¶Ed ‹˙Ï-◊bE ‹Øbfib÷Ø® fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï. U…˙Z ‹˙Ï-c“b¶Z
˙bKŸ c“P¨Â ˙bKŸ, &ÎÏ˙bKŸ &µ˙ ’c“œb˙bKŸ, #œb÷’c“œb˙bKŸ, P˙’c“œbfib÷ ˙bKŸ. #fi÷ #b÷{“Ø® fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï. Pfi¥bc“ ‹˙Ï-d‹ZÁ“Ø® fi®Á“ÍZb÷ ‹˙Ï. #b ÆbZ
(600) ƶ‹Øbfi ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-c“®], Ù‹˙, ˙øÎ, ‹˙Ï‹Øbfi \Â˙b \÷›#÷. ÆbZ ◊πÁ“bÏfib º˙b÷Ø® ÆbZ ‹˙Ï fi®Á“Í÷ Gı÷.
zKÆπ (P‰Á“b÷Â), EZŸÏÆπ (EZŸÛÁ“b÷Â), ◊øØŸT, ◊’Ïd¶ “T. KØb-¥ „“Dı ‹˙Ï dKˆÏfib Á¶“≤“Ø®, ≠“¥g ‹˙Ï ÁŸ“ÁŸ“Ê“fib Á¶“≤“Ø®, Ob¶jbÏ ‹˙Ï
(601) gKfib ‹Øbfib÷ ÆbZ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›”Tb÷Á“gK, ”¶Æfib Á¶“≤“Ø®, dµKd ‹˙Ï ]÷>Ê“bfib Á¶“≤“Ø®, ◊¶Ed ‹˙Ï Á“b÷KTfib Á¶“≤“Ø®, U…˙Z
◊ÏTb÷Á“gK, #bc“bfigK, #Á“‹dbZgK, ˙÷c“fibgK, dÏÂgK, #◊KœgK. ‹˙Ï ÆbÏÆ #Ø˙b Á“b÷>Efib Á¶“≤“Ø®, #fi÷ Pfi¥bc“ ‹˙Ï ÆbØ®fib Á¶“≤“Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷.
(602) ÆbZ Á“bÏÂb÷Ø®, Gıx‹Ø DıÂbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-P”>Æb Á“Ï˙b˙bÍb÷ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib #º˙ ◊c“bØb÷|Ø® fi®Á“Í˙bÍb ÆbZ ‹˙Ï. Dı÷dÁ÷“ ¥ „“Dı ‹˙Ï-
”b÷K, DŸı≤“ «b÷T˙b˙bÍb÷ ”b÷K, ◊ˆ\ #fi÷ ÆSÁ“bÏØ® ◊πÆ≥ ØZb÷ ”b÷K, "#b døc¶“OØ®, ≠“¥g‹˙Ï-ÏÂœ®>O “bØ® Ob¶jbÏ‹˙Ï-œ¶√Ø®, dµKd ‹˙Ï lbTÏØ®,
#bjbÁ“d®| #b”bÏ Æb˙j' #b ◊πÁ“bÏfi® ◊πv“◊Âb Á“Kb ◊Gı® ◊ #bjbÁ“d ◊¶Ed ‹˙Ï Ob÷PjÁ“b ˙bUØ®, U…˙Z ‹˙Ï ∑“b÷TØ®, #fi÷ Pfi¥bc“‹˙Ï d”bg÷Ϯخ
#b’c“ c“b÷¥b÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙b˙bÍb÷ ”b÷K. Á“Øfi®fi® Ædbfi Á“Ï® fi Á“Ï˙b˙bÍb÷ fi®Á“Í÷ Gı÷.
”b÷K, ÆbZ Á“bÏÂb÷Ø® Á÷“˙Í® DıÂbK \K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-P”>Æb fi Á“Ï˙b˙bÍb÷, (615-622) ÆbZ ‹˙Ï˙bÍb dfiŸÛKb÷fib T¨Âb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷.
DŸı≤Ÿ“ fi «b÷T˙b˙bÍb÷, #c“Î fi T÷˙b˙bÍb÷, œ¯c“, O¶j, v“◊, ÏÆ #fi÷ ‹◊œfi÷ Dı÷dÁ÷“-¥ „“Dı ‹˙Ï˙bÍb dfiŸÛKfi÷ #bºP˙Á“b ÆŸTg ØbK Gı÷. Z÷fiŸ¶ Á“bK PfiÛ¸Í
fi gb÷O˙˙b˙bÍb÷. ◊ˆ\ #fi÷ ÆSÁ“bÏØ® ◊πÆ≥ fi Ø˙b˙bÍb÷ Kb˙Z„-Á“Øfi®fi® fiØ® DıZŸ¶. Z÷fi÷ ObKb÷fi®, ◊Ÿ‰b÷fi® #fi÷ Pd‰b÷fi® ◊πbPk ØbK Gı÷. Z÷ ¬®#b÷fi÷
Ædbfi Á“Ï® Á“Ï˙b˙bÍb÷. P◊πK ”b÷K Gı÷. ≠“¥g ‹˙Ï˙bÍbfi÷ #…wK ◊πbk ØbK Gı÷. Z÷ Æ÷fib◊PZ «fi÷ Gı÷.
(603) dˆÍ Ob÷‰ ÆbZ Á“mb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“bLK◊fi, Ob…Zd, ˙SÆ, Z÷fi÷ jfiTbg ØbK Gı÷. ZØb ˙¬, O¶j, #T¶Á“bÏ, ¬® #fi÷ œKfi #b’c“ ◊πbk
ÁŸ“SÆ, Á“b…PœÁ“, d¶ “ÔK, ˙bPœ{“. Z÷db¶Ø® Á“bLK◊ Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib¶ Gı÷ ØbK Gı÷. Ob¶jbÏ ‹˙Ï˙bÍb-O®Z-KŸ§aZ∏, ◊πjbfi-#bºP˙Á“b˙bÍb, Á“P˙
Dı÷dÁ÷“-Á“bLK◊, Æb¶’ “VK, Ob÷V◊, «bÍ, db…DıÁ“[, ◊˙◊π÷¨Á“[, ˙¥Áø“ÛÂ. Á“Tb#b÷fib÷ ∏bZb, ◊π∏bœ®T #fi÷ #fi÷Á“ œb¬b÷fib÷ ∏bZb ØbK Gı÷. dµKd
Ob…Zd Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Ob…Zd, Ob‘K, gbÏfbDı, ‹˙Ï˙bÍb÷-ÆŸ√Ø® √b› ◊®#÷ Gı÷ #fi÷ c“bfi #b◊÷ Gı÷. ◊¶Ed ‹˙Ï˙bÍb Ïb\
#¶POÏÆ, œÁ“Ïbg, g¨Á“bd,&c“Á“bSdg. ˙SÆ Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. œˆÏ˙®Ï, Tb÷Á“ƶOπ” Á“Ï˙b˙bÍb #fi÷ OÂfibKÁ“ ”b÷K Gı÷. U…˙Z ‹˙Ï˙bÍb
Dı÷dÁ÷“-˙SÆ, #b‘fi÷K, d…P‰Á“, ‹˙bPdT®, œTÁ“, #§‹ØÆ…fi, ˙®ZÁ“d. ÁŸ“SÆ œbÁŸ“PfiÁ“, lO “bÍŸ, ˙bOŸ’ÏÁ“, œb…Á“’ÏÁ“ #fi÷ d·Gı®dbÏ ”b÷K Gı÷. Pfi¥bc“
Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÁŸ“SÆ, db…oOTbKfi, P◊>OTbKfi, Á“b…’ “ÒK, ‹˙Ï˙bÍb Eb¶ “bT, #fi÷Á“ ◊b◊Á“db÷|fi÷ Á“Ï˙b˙bÍb #Ø˙b Ob÷]bZÁ“ ”b÷K Gı÷.
d¶ “T®, ”’ÏZ, Æb…‹K, Á“b…PœÁ“ Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“b…PœÁ“, (623-629) #b ÆbZ ‹˙Ïb÷fib ‰Â Oπbd Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-¥ „“Dı
Á“bSKbKfi, œbT¶Á“bKÂ, Ob÷PTÁ“bKÂ, ◊bP¨Á“bKÂ, #b‘fi÷K, Tb÷P”SK. db¶ “ÔK Oπbd, dµKd Oπbd, Ob¶jbÏ Oπbd. ¥ „“Dı Oπbdfi® dµKd ÆbZ dˆGıfib#b÷ ”b÷K
Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-db¶ “ÔK, #’ÏÕ“, ƶdŸaZ, Z…T, Á“b…’ “ÒK, Gı÷. Dı÷dÁ÷“-g¶O®, Á“b…Ï˙®K, ”’Ï, ÏDıfi®, ÆbÏÁ“bÒZb, ÆbÏÆ®, œŸ–]¥ „“Dı.
ƶ∏b, ◊bÏbœÏ. ˙bPœÕ“ Ob÷‰ ÆbZ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-˙bPœÕ“, dµKd Oπbdfi® ÆbZ dˆGıfib#b÷ ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&Îd dÒc“b, ÏDıfi®, &ÎÏb,
&\Kfib, \Ï÷Áø“ÛÂ, ÔKb]πbKSK, Á“b…>’ “ÒK, ƶ∏b, ◊ÏbœÏ. &ÎÏbÆdb, #œb÷Á“bÒZb, Æb…˙®Ïb #g®ÏŸ Ob¶jbÏ Oπbdfi® ÆbZ dˆGıfib#b÷ Gı÷.
(604) dˆTfiK ÆbZ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-fi…OdfiK, ƶOπ”fiK, Dı÷dÁ÷“-fi¶c“®, ¨ŸPsdb, ◊Ÿ’Ïdb, œŸµj O¶jbÏb, &ÎÏjbÏb, ÆŸ{Ÿ“ZÏ #bKbd
Thanag/78
PfiKdØ® Gıu“® \Â˙® #fi÷ ÆbZd® &ÎÏbKfib #Ø˙b Á“b÷ “®dbfiÆb fibd÷ Gı÷. ◊πÁ“bÏfib Gı÷. ‹Øbfib§‹ØZ-Á“bKb÷SÆO Á“Ï˙b˙bÍb, &SÁ“ÊŸ“Á“bÆPfiÁ“-◊πPZdb,
(630-638) #b ÆbZ ‹˙Ïb÷ aKb¶Ø® &S◊≥ ØbK Gı÷ ? O÷K- ‹ØbK®Pg¨Ÿ ◊πPZdbfiŸ¶ ˙”fi Á“ÏfibÏ ˙®ÏbÆPfiÁ“-«≥÷ ◊O gˆPd &◊Ï Ïb√®
O®Zfi÷ Á“› Kb÷Pfi ”b÷K Gı÷ ? Á÷“Ê“Tb ÆdKfib &·G„ı˙bÆb÷ ◊πdb Gı÷ ? ZØb #˙T¶«fi ˙OÏ «÷ÆfibÏ. fi…¥PjÁ“-◊O #b’c“ §‹ØÏ Á“Ï®fi÷ «÷ÆfibÏ
O÷Kfib Á÷“Ê“Tb #bÁ“Ïb÷ Gı÷ ? ÆbZ ‹˙Ïb÷ fibPgØ® &S◊≥ ØbK Gı÷. #fi÷ O®Z c¶“ “bKPZÁ“-c¶“ “fi® Ædbfi ◊O ¸÷Tb˙®fi÷ «÷ÆfibÏ, TO¶ “œbK®-gˆPdØ® ◊®≤“ &ÀE®
ÏŸ’c“ZKb÷Pfi˙bÍŸ¶ Gı÷. Gı¶c“fib÷ ◊bc“ «b÷T˙bdb¶ Dı÷Ê“Tb÷ Á“bT TbO÷ Z÷Ê“Tb÷ ÆdK Ïb√® ÆŸfibÏ.
O®Zfib &·G„ı˙bÆb÷ ”b÷K Gı÷, #fi÷ O®Zfib ‰Â #bÁ“bÏb÷ Gı÷ d¶c“ ‹˙ÏØ® #b϶g (645) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊®db¶ ÆbZ ÁŸ“TÁ“Ï
Á“Ï÷ dµKdb ‹˙Ïfi® ˙øP∞ Á“Ï÷, #fi÷ #¶Z gbOdb¶ O®Z µ˙Pfifi÷ d¶c“ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ ”Zb, Pd‰c“bÆ ÆŸc“bd, ÆŸ◊bw, ‹˙K¶◊πg, P˙dTc“b÷¥, ÆŸ]b÷¥ d”b]b÷¥.
”b÷K Gı÷. #b ‰Â O÷Kfib #bÁ“bÏ O÷Kfib Gı c“b÷¥b÷, #b≤“ OŸÂb÷ ‰Â ˙øÎb÷ Dı¶«ˆ-f®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ #b #˙ÆP◊®db¶ ÆbZ ÁŸ“TÁ“Ï ØKb.
#fi÷ «÷ gPÂPZ#b÷fi÷ Dı÷ Æ@KO„ ◊πÁ“bÏØ® \Â÷ Z÷ ÆŸPœP¨Z ÔK§aZ ϶Odb¶ P˙dT˙b”fi, E¨ŸÛdbfi, Kœ‹˙bfi, #PgEÒs ◊πÆ÷fiºfi, dÏŸc÷“˙, fibPg. #b
Ob› œÁ÷“ Gı÷. Obfifib Gı c“b÷¥b÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ - gKg®Z Ø›fi÷ Ob˙Ÿ¶. ÆbZ ÁŸ“TÁ“Ïb÷fi® ÆbZ gbKb#b÷ ”Z®. EÒsKœb, EÒsÁ“b¶Zb, ÆŸv“◊b, ◊πPZv“◊b,
œ®]πZb◊ˆ˙Á“ Ob˙Ÿ¶. ƶP¨k Á“Ï®fi÷ Ob˙Ÿ¶. ZbT«∞ fiP” Ob˙Ÿ¶. Á“bÁ“ Dı÷˙b ‹˙ÏØ® E¨ŸÁ“b¶Zb, •®Á“b¶Zb, dv“c÷“˙®. Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ¨÷‰db¶ #bObd® &SÆP◊®db¶
Ob˙Ÿ¶. fibÁ“Ø® &·EbÏ Á“ÏZb ØÁ“b Ob˙Ÿ¶. Obfifib #b≤“ OŸÂb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷- ÆbZ ÁŸ“TÁ“Ï Øœ÷. - Pd‰-˙b”fi, ÆŸg®d, ÆŸ«¶jŸ. P˙dT˙b”fi ÁŸ“TÁ“Ïfib
◊ˆÂ ”b÷K, ÏaZ ”b÷K,-#T¶Áø“Z ”b÷K, P˙‹˙Ï fi ”b÷K, djŸÏ ”b÷K, ‹˙Ï Á“bTdb¶ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Á“V◊˙ø¨b÷ &◊-gb÷Odb¶ #b˙Zb ”Zb. Dı÷dÁ÷“ dUb¶O,
ÆP”Z ”b÷K, ÆŸÁŸ“dbÏ ”b÷K. Obfifib «®\ #b≤“ OŸÂb÷ ”b÷K Gı÷ Dı÷dÁ÷“- døOb¶O, PE‰b¶O, PE‰ÏÆ, dhK¶O, #fi‘fi, Á“V◊˙ø¨.
&ÏP˙œŸ∞, Á¶“≤“ P˙œŸ∞ #fi÷ PœÏb÷P˙œŸ∞ O®Z, O˙bK døcŸ“#fi÷ O¶g®Ï ‹˙ÏØ® (656) c¶“ “ fi®PZ ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-”Á“bÏ-◊”÷Tb «®\
O˙bK, ÆbZ ‹˙Ïb÷Ø® Ædbfi O®Z O˙bK Gı÷. fib #b #b≤“ OŸÂ «®\ Gı÷. ÁŸ“TÁ“Ïfib ÆdKdb¶ #◊Ïbj®fi÷ ¸aZ "”b' #÷Ê“TŸ¶ Dı Á“”÷˙bdb¶ #b˙ZŸ¶ Z÷Ø®
Pfic“b÷|¥ ”b÷K, ÆbÏKŸaZ ”b÷K, ”÷ZŸ KŸaZ ”b÷K, #T¶Áø“Z ”b÷K, &◊ƶ”bÏ KŸOT®#b#b÷ #SK¶Z T§≈DıZ ØZb ”Zb. dÁ“bÏ-P‰\ Eb÷Øb ÁŸ“TÁ“Ïfib
KŸaZ”b÷K, Æ÷S◊πbÆ ”b÷K, PdZ #fi÷ djŸÏ ”b÷K. Æd, #jÆd #fi÷ Æ˙‰ ÆdKdb¶ P˙œ÷¥ #◊Ïbjdb¶ "db' Á“”÷˙bdb¶ #b˙Z¶Ÿ. Z÷ "dÁ“bÏ' c¶“ “PfiPZ.
P˙¥d ”b÷K. #b ‰Â ˙øÎfib ◊πÁ“bÏ &◊T¯j fiØ®. Pj<“bÏ - ◊b¶Edb¶, Gıu“b #fi÷ ÆbZdb¶ ÁŸ“TÁ“Ïfib ÆdKdb¶ &SÁø“Õ“ #◊Ïbjfi÷
(639-643) gPÂPZ#b÷ «÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ƶ‹Áø“Z #fi÷ ◊πbÁø“Z #b P˙¥÷ "PjÁ„“' Á“”÷˙bdb¶ #b˙ZŸ¶ Z÷ "Pj<“bÏ' c¶“ “fi®PZ. ◊’Ïgb¥Â-#◊Ïbj® ◊πSK÷
«÷ gb¥b#b÷fi÷ ≠“P¥#b÷#÷ ◊πÆ‹Z dbfi÷T® Gı÷. ‹˙Ïd¶ “T dµK÷ ObK GıZ÷ Á“b÷◊fib #b˙÷œ◊ˆ˙Á“ Á“”÷˙Ÿ¶ Á÷“ - "ZŸ¶ #P”> #b˙®œ fiP”>.' d¶ “T«¶j-"#b
≠“P¥#b÷#÷ - &Îd Á“”÷T® Gı÷. Á÷“˙® ¬® djŸÏ ObK Gı÷ ? Á÷“˙® ¬® Á“Á“œ ‹ØbfiØ® ZŸ¶ «”bÏ Dı›œ fiP”, #÷˙b÷ c¶“ “ #b◊˙b÷. EbÏÁ“-Á÷“c“√bfibdb¶ fib√˙Ÿ¶.
#fi÷ v“¨ ObK Gı÷ ? Á÷“˙® ¬® EZŸÏ ObK Gı÷ ? Á÷“˙® ¬® d¶c“ ObK Gı÷ ? GıP˙·Gı÷c“-”‹Z, ◊bc“ P˙O÷Ï÷fiŸ¶ Gı÷c“˙Ÿ¶.
Á÷“˙® ¬® œ®]π ObK Gı÷ ? Á÷“˙® ¬® œ®]π P˙‹˙Ï-P˙v“∑“ ‹˙Ïfi÷ ObK Gı÷ ? (657) ◊πSK÷Á“ EA“˙Z®|fib ÆbZ #÷Á÷“§ÒsK ÏSfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
LKbd ¬® #Ø˙b Æb÷Í ˙¥fib ˙K˙bÍ® ¬® djŸÏ ObK Gı÷. Á“bÍ® ¬® Á“Á“œ EA“ÏSfi, Gı‰ÏSfi, EdÏSfi, c¶“ “ÏSfi, #PÆÏSfi, dPÂÏSfi, Á“b’Á“®ÏSfi. ◊πK÷SÁ“
#fi÷ ≠“¨ ObK Gı÷. Ob÷Ï® ¬® EZŸÏ ObK Gı÷. Á“bÍ® ¬® d¶c“ ObK Gı÷. EA“˙Z®|fib ÆbZ ◊¶E÷§ÒsK ÏSfi Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Æ÷fib◊PZÏSfi, ObØb◊PZÏSfi,
#b¶jÍ® ¬® œ®]π ObK Gı÷. P◊>OTb ˙Â˙bÍ® ¬® P˙‹˙Ï ObK Gı÷. ˙®Âb’c“ ˙bjÁ“[ÏSfi, ◊ŸÏb÷P”ZÏSfi, ¬®ÏSfi, #L˙ÏSfi, ”‹Z®ÏSfi.
Z¶‰®fib œ¯c“Ø® dÍ÷Z Z÷ Z¶‰®Æd, ZbT ÆbØ÷ dÍ÷T ZbTÆd, Gı¶c“fib EÏ (658) cŸ“¥dÁ“bÍfib ÆbZ T¨Â Gı÷. #Á“bTdb¶ ˙¥b Ø˙®,
ÆbØ÷ dÍ÷T Z÷ ◊bc“Æd Z¶‰®fib ÏbO ÆbØ÷ TKÆd, ◊πØdØ® Dı÷ ‹˙Ï Oπ” ˙¥bÁ“bTdb¶ ˙¥b fi Ø˙®, #ÆbjŸDıfib÷fi® ◊ˆ\ Ø˙®. ÆbjŸ¶ Dıfib÷fi®◊ˆ\ fi Ø˙®,
Á“Ï÷T ”b÷K Gı÷˙Ê“ ÆŸj® Z÷Dı ‹˙Ï˙ ÷“ Ob˙Ÿ¶ Z÷ Oπ”Æd, ObZb¶ ØÁ“b¶ wbÆb÷wbÆØ® dbZb-P◊Zb #fi÷ jdEbKb’c“ ◊πSK÷ P˙fiKfib #gb˙v“◊ PdΩKbgb˙ Ø˙b÷,
gÏb› fi \K Z÷ &·G„ı˙bÆ-PfiwbÆ Æd, #¶OŸT®-˙ ÷“ Z¶‰®fib÷ #˙bDı dbfiPÆÁ“ cŸ“:√, ˙b®fiŸ¶ cŸ“:√.ÆŸ¥dÁ“bTfib ÆbZ T¨Âb÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷ -
‹˙Ïfi® ÆbØ÷ dÍ÷T ”b÷K Z÷ ƶEbÏÆd #b ÆbZ ‹˙Ï˙ ÷“ P˙œŸ∞ Obfi ”b÷K #Á“bTdb¶ ˙¥b ØZ® fiØ®. ˙¥bÁ“bTdb¶ ˙¥b ØbK Gı÷. #ÆbjŸfi® ◊ˆ\ ØZ®
Thanag/79
fiØ® ÆbjŸfi® ◊ˆ\ ØbK Gı÷. dbZb-P◊Zb OŸv“Dıfib÷fi÷ P˙¥÷ Æ@KO„ gbO ØbK ÏbDıÁ“Øb, døcŸ“Á“b’Ï® Á“Øb, c“œfi g÷’c“fi®, (Æ@KÁ„“S˙fi÷ fiÕ“ Á“ÏfibÏ), Eb’ω
E. dbfiPÆÁ“ ÆŸ√, ˙b®fiŸ¶ ÆŸ√. g÷’c“fi®.
(659) ƶÆbÏ® º˙ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-fi…ÏPKÁ“, PZK∂E, (670) #bEbK #fi÷ &◊bµKbKfib O·Gı ƶ«¶j® ÆbZ #PZœKb÷
PZK∂E®, dfiŸÛK dfiŸÛK® c÷“˙, #fi÷ c÷“˙®. Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #bEbK &◊bµKbK &◊b•Kdb¶ jˆÍ gÏ÷T ◊Ob÷fi÷
(660-661) #bKŸfiŸ¶ g÷c“fi ÆbZ Á“bÏÂb÷Ø® ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“- «®\Ø® lÊ“Á“b˙÷ #Ø˙b ◊πdbDıfi Á“Ïb˙÷ Z÷ #b∏bfi÷ #PZA“d÷ fiP”. ›SKb’c“
#µK˙-ÆbKØ®, PfiPdÎ (c¶“ “, œb¬b’c“)Ø®, #b”bÏ-#PjÁ“ #b”bÏØ® #Ø˙b ◊b¶Edb ≤“bÂbfi® Ædbfi Kb˙Z„ #bEbK &◊bµKbK &◊b•Kfi® «”bÏ
#b”bÏfib #gb˙Ø®, ˙÷c“fib-œˆTb’c“ ◊® “bv“◊ ˙÷c“fibØ®, ◊Ïb]bZ (Áˆ“˙bdb¶ ◊ “˙Ÿ¶ ›·GıbfiŸÆbÏ #÷Á“ ÏbZ #Ø˙b «÷ ÏbZ Ï”÷ Zb÷ ◊ dKbc“bfiŸ¶ #PZA“d Á“ÏZb
#b’c“ #Á“‹dbZØ®), ‹◊œ-(Æ◊ P˙O÷Ï÷fib  ¶“√)Ø®, wbÆb÷wbÆfib fiØ® Gıu“b÷ #fi÷ ÆbZdb÷ #PZœK #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. &◊Á“ÏÂbPZœK-#bEbK
#˙Ïb÷jØ®. #Ø˙b &◊bµKbK •÷{“ #Ø˙b ◊ΩK gb÷Dıfi T÷˙ Zb÷ dKbc“bfiŸ¶ #PZA“d fiØ®
(662) «jb º˙ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“, ØZŸ¶.
#KˆÁ“bPKÁ“, Z÷Dı‹Á“bPKÁ“, ˙bKŸÁ“bPKÁ“, ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“, ‰ÆÁ“bPKÁ“, #Á“bPKÁ“, (671) ƶKd ÆbZ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib÷
«jb º˙ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Áø“Û T÷LKb˙bÍb Kb˙Z„ œŸaT ƶKd-Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bPKÁ“ ƶOd #fi÷ #º˙Á“bK ƶKd. ƶKdØ® P˙v“∞
T÷LKb˙bÍb, #T÷LK. #ƶKd ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ #ƶKd Kb˙Z„ ‰ÆÁ“bPKÁ“
(663) «πŒc“Î ÆbZ jfiŸÛK &ÀEb ”Zb, ÆbZÆb÷ ˙¥fiŸ¶ #bKŸ #ƶKd #fi÷ #º˙Á“bPKÁ“ #ƶKd. #b϶g ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“
gb÷O˙®fi÷ ÆbZd® ◊øΩ˙®fib #◊πPZ{“bfi fibÏÁ“˙bÆdb¶ fi…ÏPKÁ“ ◊Â÷ &SÁ“≥ ØKb. - ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib÷ #b϶g-Kb˙Z„ #º˙Á“bKfib÷ #b϶g. #÷ ◊πdbÂ÷
(664) d£®fibØ #”∂Z ‹˙K¶ ÆbZdb dŸ¶’ “Z ØKb #fi÷ Oø”‹Øb˙bÆ #fib϶g, Æb϶g, #Ædb϶g, Ædb϶g, #Ædb϶gfib ◊ ÆbZ ◊πÁ“bÏb÷
SKbO® #ÂObÏ-◊π˙πbPDıZ ØKb. d£®-fibdfi® P˙c÷“” c÷“œfib ÁŸ¶“gÏb\fi® Ædº T÷˙b \÷›#÷.
{“Á“ÒKb. ◊πPZ«ŸP∞ fibdfib÷ ›I˙bÁŸ“ÏbDı ÆbÁ÷“Z◊ŸÏfib÷ ◊PZ. EÒsGıbK fibdfib÷ (672) gO˙bfi ? #ÍÆ®, ÁŸ“ÆŸ¶g, Á“b÷c“˙, Á“b¶O, œT, œÂ,
#¶Oc÷“œfib÷ Ïb\, v“Á“d® fibdfib÷ ÁŸ“ÂbT c÷“œfib÷ #Pj◊PZ. œ¶√ fibdfib÷ Á“bœ® ÆÏÆ˙ #fi÷ dŸÍbfib «®Dı, #b jbÒKb÷fi÷ Á“b÷≤“bÏdb¶ ]bT®fi÷ Kb˙Z„ ∑“b¶Á“[fi÷ Ïb√÷
c÷“œfib÷ Ïb\. #c“®fiœ‰Ÿ fibdfib÷ ÁŸ“v“c÷“œfib÷ Ïb\. PDıZœ‰Ÿ ◊b¶EbT c÷“œfib÷ Ïb\. Zb÷ Z÷ jbÒKb÷fi® Kb÷Pfi Á÷“Ê“Tb Á“bT ÆŸj® ÆE÷Z Ï”÷ Gı÷ #÷Ê“T÷ &O˙bfi®
(665) c“œfifib ÆbZ g÷c“ Æ@K‘c“œfi, PdΩKbc“œfi, œ§aZ˙bÍb Ï”÷ Gı÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Dı]ÒK #¶ZdŸ”`Z &SÁø“Õ“ ÆbZ ƶ˙SÆÏ
Æ@K§‘dΩKbc“œfi, E¨Ÿc“œfi, #E¨Ÿ-c“œfi, #˙P]c“œfi, Á÷“˙Íc“œfi. ÆŸj®, SKbÏ◊Gı® Kb÷Pfi dTbfi Ø› \K Gı÷.
(666) Gıx‹Ø ˙®ZÏbO db÷”fi®Kfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ÆbZ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ ˙÷c“fi (673) «bc“Ï #◊Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® &SÁŸ“Õ“ §‹ØPZ ÆbZ ”\Ï ˙¥fi®
Á“Ï÷ Gı÷. ∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K, ˙÷c“fi®K, #bKŸÁ“d, fibd Á“d, Ob÷‰Á“d Á“”÷T® Gı÷. ‰®º ˙bTŸÁ“b◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® §‹ØPZ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi®
#ÒZÏbK - Á“d. Gı÷. Eb÷Ø® ◊¶Á“◊πgb ◊øΩ˙® fi…ÏPKÁ“b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® Gı÷.
(667) Gıx‹Øº˙b÷ ÆbZ ‹Øbfib÷fi÷ ◊ˆÂv“◊Ø® \ÂZb fiØ® #fi÷ (674-675) œÁ÷“Òsfib ˙ÏŸÂ fibdÁ“ Tb÷Á“◊bTfi® ÆbZ #OπdP”¥®#b÷
c÷“√Zb fiØ® Z÷ jdb§‹ZÁ“bK, #jdb§‹ZÁ“bK, #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK, œÏ®ÏÏP”Zº˙, Gı÷. #÷ Ï®Z÷ ›œb - fi÷Òsfib Æb÷d fibdÁ“ Tb÷Á“◊bTfi®, ›œbfi÷Òsfib Kd
◊ÏdbŸ ◊ŸoOT, œ¯c“ #fi÷ O¶j. #b ◊ ÆbZ÷ ‹Øbfib÷fi÷ Æ˙∏ ◊ˆÂ v“◊Ø® Tb÷Á“◊bTfi® \Â˙®. ›œbfi÷Òs #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c“fib c÷“˙b÷fi® §‹ØPZ ÆbZ
\Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷. ◊VKb÷◊dfi® Gı÷. #÷ Ï®Z÷ œÁ÷“Òsfi® #OπdP”¥® c÷“˙®#b÷fi® §‹ØPZ, Æb…jd
(668) •d gO˙bfi d”b˙®Ï ˙È≠“¥g fibÏbE ƶ]KÂ˙bÍb Á“V◊db¶ ◊’ÏOø”®Zb c÷“˙®#b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ \Â˙®.
ÆdŸEZŸÏÆπ ƶ‹Øbfi˙bÍb #fi÷ ÆbZ ”bØ &ÀEb ”Zb. (676) ÆbÏ‹˙Z Tb÷Á“b§ÒZÁ“ c÷“˙fib ÆbZÆb÷ c÷“˙b÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷.
(669) ÆbZ. P˙Á“Øb#b÷ ”b÷K Gı÷. ¬®Á“Øb, gaZ Á“Øb, c÷“œÁ“Øb, #b’c“SK Tb÷Á“§ÒZÁ“ c÷“˙fib÷ ÆbZÆb÷ c÷“˙b÷fi÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. Oc“Z®K Tb÷Á“b§ÒZÁ“
Thanag/80
c÷“˙fi÷ ÆbZ c÷“˙b÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. ZŸP¥Z Tb÷Á“b§ÒZÁ“ ÆbZ ”\Ï c÷“˙fib÷ ◊’Ï˙bÏ ›œbfi÷Òsfi® ÆbZ Æ÷fib#b÷ #fi÷ ÆbZ Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊…c“T Æ÷fibKb˙Z„
Gı÷. O¶j˙ Æ÷fib. T]Ÿ◊ÏbA“d-◊…c“TÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ Kb˙Z„. d”bÆ÷fi-fiÊ“Æ÷fibfib÷
(677-678) ÆfiSÁŸ“dbÏ Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ ÆbZ Æ÷fib◊PZ. ÏZ-O¶j˙Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. œ÷¥ ◊¶Edb¶ ‹Øbfi dŸDı« \Â˙Ÿ¶ #b
ÆbOÏb÷◊dŸPfi Gı÷. db”÷Òs Á“V◊db¶ c÷“˙Zb#b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ Á¶“›Á“ #PjÁ“ ÆbZ ◊πdbÂ÷ #·KŸZ c÷“˙Tb÷Á“ ÆŸj® Ædº T÷˙Ÿ¶.
ÆbOÏb÷◊dfi® Gı÷. «πŒTb÷Á“ Á“V◊db¶ c÷“˙b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® (683-684) EdÏ÷Òsfib sŸd ◊…c“TÆ÷fib◊PZfib ÆbZ Á“·Gı (Æ…ÒK
Gı÷. «πŒTb÷Á“ #fi÷ Tb¶ZÁ“ Á“V◊db¶ P˙dbfib÷fi® &ÀEb› ÆbZÆb÷ Kb÷Dıfifi® Gı÷. ÆdŸ”) Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ◊πØd Á“·Gı Kb˙Z„ Ækd Á“·Gı. ◊πØd Á“·Gıdb¶
(679) g˙fi˙bÆ®, ÔK¶ZÏÆb…jd #fi÷ ›œbfi Á“V◊db¶ c÷“˙b÷fib 64000 c÷“˙b÷ Gı÷. «®\ Á“·Gıdb¶ ◊πØd Á“·GıØ® «÷˙ “b÷ c÷“˙b÷ Gı÷. ‰®\
g˙jbÏ®K œÏ®Ïb÷fi® &ÀEb› ÆbZ ”bØfi® Gı÷. Á“·Gıdb¶ «®\ Á“·GıØ® «÷˙ “b c÷“˙b÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ÆbZdb¶ Á“·Gı ÆŸj® «÷˙ “b
(680) fi¶c“®wÏ f®◊fi® #¶c“Ï ÆbZ f®◊b÷ #b˙® \K Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - c÷“˙b÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ «T®Òs Æ÷fib◊PZfib ◊ ÆbZ Á“·Gı Gı÷.
Dı¶«ˆf®◊, ]bZÁ“[√¶ “ f®◊, ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊, ˙v“Âf®◊, ¨®Ï˙Ïf®◊, ]øZ˙Ïf®◊, P˙œ÷¥ #÷Ê“TŸ¶ Á÷“ - d”c„“sŸd Æ÷fib◊PZfib ◊πØd Á“·Gıdb¶ Æb≤“ ”\Ï c÷“˙b÷
¨b÷c“˙Ïf®◊. fi¶c“®wÏ f®◊fi® #Òc“Ïdb¶ ÆbZ ÆdŸsb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-T˙ ÆdŸs, Gı÷. œ÷¥ Gı Á“·Gıb÷db¶ ◊ˆ˙˙Z„ «÷˙ “b «÷˙ “b Á“”÷˙b. #b ◊πdbÂ÷ ]ÏÂ÷Òsb ◊Â
Á“bTb÷c“ ÆdŸs, ◊ŸÛÁ“Ïb÷c“ ÆdŸs, Á“ÏŸÂb÷c“ ÆdŸs, √®Ïb÷c“ ÆdŸs, ]øZb÷c“ ÆdŸs, ÆbZ Á“·Gı Gı÷. P˙œ÷¥ v“sÆ÷fi Æ÷fib◊PZfib ◊πØd Á“·Gıdb¶ 28000 c÷“˙b÷ Gı÷,
¨®c“b÷c“ ÆdŸs. œ÷¥ Gı Á“·Gıb÷db¶ ◊ˆ˙˙Z„ «÷˙ “b «÷˙ “b c÷“˙b÷ Á“”÷˙b. P˙œ÷¥-◊…c“T Æ÷fibfib
(681) ÆbZ ◊πÁ“bÏfi® •÷®#b÷ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ≠“DŸı#bKZb Æ÷fib◊PZ#b÷fib ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙b. œÁ÷“Òsfib ◊…c“T Æ÷fibfib Æ÷fib◊PZ ”’ÏÂOd÷¥®
(ÆÏTb Tb¶«®) #÷Á“Z: ˙A“b (#÷Á“«bDˆıØ® ˙A“) Pf]b˙A“b («¶≥÷ c÷“˙fi÷ ÆbZ Á“·Gı Gı÷. EdÏ÷Òsfi® Ædbfi #·KŸZ÷Òs ÆŸj® Á“·Gı #fi÷ c÷“˙Zb#b÷fiŸ¶
«bDŸıØ®˙A“) #÷Á“Z: √b(Dı÷ •÷®db¶ #÷Á“ «bDŸı ‰Æfib “®Ø® «”bÏfib÷ #bÁ“bœ ˙Âfi ÆdDı˙Ÿ¶ ◊…c“T Æ÷fib◊PZ#b÷fib fibd ◊ˆ˙˙Z„ Á“”÷˙b. c÷“˙Zb#b÷fi® ƶpKb
”b÷K. Pfjb√b («¶fi÷«bDŸı #bÁ“bœ ”bK), EA“˙bTb (EA“ Ædbfi), #b «÷ ObØb#b÷Ø® \Â˙®. œÁ÷“Òsfib ◊…c“T Æ÷fib◊PZ ”’ÏÂOd÷¥® c÷“˙fib ÆbZ
#jEA“˙bÍb (#jOb÷ÍbÁ“bÏ). Á“·Gı Gı÷. ›œbfi÷Òsfib 80,000 c÷“˙b÷ Gı÷. ÆfiSÁŸ“dbÏfib 72,000 c÷“˙b÷ Gı÷.
(682) EdÏ #ÆŸÏ÷Òs #ÆŸÏÏbDıfi® ÆbZ Æ÷fib#b÷ Gı÷ #fi÷ ÆbZ db”÷Òsfib 70,000 c÷“˙b÷ Gı÷. «πŒ÷Òsfib 60,000 c÷“˙b÷ Gı÷. Tb¶ZÁ÷“Òsfib
Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊…c“TÆ÷fib, #wÆ÷fib, ”§‹ZÆ÷fib, dP”¥Æ÷fib, 50,000 c÷“˙b÷ Gı÷. d”bœŸA÷“Òsfib 40,000 c÷“˙b÷ Gı÷. Æ”¬bÏ÷Òsfib
ÏØÆ÷fib, fiÊ“Æ÷fib, O¶j˙Æ÷fib, ◊…c“TÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ sŸd Gı÷. œ÷¥ ◊b¶Edb¶ 30,000 c÷“˙b÷ Gı÷. #bfiZ÷Òs #fi÷ #bÏÂ÷Òsfib 20,000 c÷“˙b÷ Gı÷. ◊πbÂZ÷Òs
‹Øbfifi® Ædbfi Kb˙Z„ ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ ’Á“≥Ï Gı÷. fiÊ“Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ ’ÏÕ“ #fi÷ #·KŸZ÷Òsfib 20,000 c÷“˙b÷ Gı÷. ◊πSK÷Á“ Á“·Gıdb¶ ◊ˆ˙ Á“·GıØ® «÷˙ “
Gı÷. O¶j˙Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ OPZÏPZ Gı÷. «PT ˙…ÏbEfi÷Òsfi® ÆbZ Æ÷fib#b÷ Gı÷ «÷˙ “b c÷“˙b÷ Á“”÷˙b.
#fi÷ ÆbZ Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ◊…c“TÆ÷fib Kb˙Z„ O¶j˙Æ÷fib. d”bsŸd- (685) ˙EfiP˙Á“V◊ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #bTb◊ - #V◊
◊…c“TÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ Kb˙Z„ ’Á>“◊Ÿv“¥-ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. d”b’ÏÕ“-fiÊ“Æ÷fibfib÷ gb¥Â, #fibTb◊ - ÁŸ“§SÆZ gb¥Â, &£b◊-◊πHOPgZ ˙Efi, #fiŸ£bÆ-
Æ÷fib◊PZ. O®ZKœ-O¶j˙Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ Gı÷. jÏÂ÷Òsfi® ÆbZ Æ÷fib#b÷ #fi÷ Pfi>’c“Z ˙Efi, ƶTb◊ ◊Ï‹◊Ï gb¥Â Á“Ï˙Ÿ¶, ◊πTb◊ - PfiÏØÁ“ ˙Efi,
ÆbZ Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. ◊…c“TÆ÷fib Kb˙Z„ O¶j˙Æ÷fib c“¨ ◊…c“TÆfibfib÷ Æ÷fib◊PZ P˙◊πTb◊ - P˙v“∞˙Efi. P˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - ∏bfiP˙fiK,
Kb˙Z„ fi¶cŸ“ÎÏ ÏØÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. ÏPZ-fiÊ“Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. c“œfiP˙fiK, Eb’ω P˙fiK, dfiP˙fiK, ˙EfiP˙fiK Á“bKP˙fiK Tb÷Á“b÷◊EbÏP˙fiK.
dbfiÆO¶j˙Æ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. #b ◊πÁ“bÏ÷ ]b÷¥ #fi÷ d”b]b÷¥ ÆŸj® \Â˙Ÿ¶. ◊πœ‹Z dfiP˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #bTb◊Á“ - œŸg
œÁ÷“Òsfi® ÆbZ Æ÷fib#b÷ #fi÷ ÆbZ Æ÷fib◊PZ#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊…c“TÆ÷fib PE>Zfi v“◊ P˙fiK. #Æb˙U - Eb÷Ï® #b’c“ Pfi>’c“Z Á“d ÏP”Z P˙EbÏ. #PA“K
Kb˙Z„ O¶j˙Æ÷fib. ”’ÏÂOd÷¥b-◊…c“TÆ÷fibfib÷ Æ÷fib◊PZ. db∑“Ï-ÏØ #÷dfib÷ - Á“bPKÁ“b’c“ PA“Kb ÏP”Z P˙EbÏ, Pfiv“◊Á“T÷œ - œb÷Á“b’c“ ◊® “b ÏP”Z P˙EbÏ,
Æ÷fib◊PZ Gı÷. Æ÷Zfi÷-fiÊ“Æ÷fibfib÷ #Pj◊PZ, Z¶«ŸÏ-O¶j˙Æ÷fibfib÷ #Pj◊PZ Gı÷. #fib•˙Á“Ï - ◊πbÂbPZ ◊bZb’c“ ÏP”Z P˙EbÏ, #¨ZÁ“Ï ◊πb®#b÷ fi÷ ◊®’ “Z
Thanag/81
fi Á“Ï˙b v“◊ PEÒZfi, #gˆZbPgœ¶Á“Ï - #gKc“bfi v“◊ PEÒZfi, #◊πœ‹Z (690) ÆbZb˙÷c“fi®K Á“dfib ÆbZ #fiŸgb˙ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - dfib÷∏œ¯c“
dfiP˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - ◊b◊Á“ - #œŸg PE>Zfi v“◊, dfib÷∏v“◊ Kb˙Z„ dfib÷∏ ‹◊œ, dbfiPÆÁ“ ÆŸ√, ˙bPEÁ“ ÆŸ√. #ÆbZb˙÷c“fi®K
Æb˙U Eb÷Ï® #b’c“ Pfi>’c“Z Á“d, ÆPA“K Á“bPKÁ“b’c“ PA“Kb KŸaZ Æb÷◊aT÷œ- Á“dfib ÆbZ #fiŸgb˙ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - #dfib÷∏œ¯c“-Kb˙Z„-dbfiPÆÁ“ #fi÷
œb÷Á“b’c“ ◊® “b KŸaZ, #b•˙Á“Ï ◊πbÂbPZ◊bZb’c“ #b•˙, ¨KÁ“Ï ◊πb®Kb÷>fi÷ ˙bPEÁ“ cŸ“:√.
◊®’ “Z Á“Ï˙b v“◊, gˆZbPgœ¶Á“Ï-gKÁ“bÏ® PEÒZfi. (691) djb fi¨‰fib ÆbZ ZbÏb Gı÷. #PgPDıZ #b’c“ ÆbZ fi¨‰◊ˆ˙
◊πœ‹Z ˙EfiP˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #◊b◊Á“, ’c“œbdb¶ fbÏ-˙bÍb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PgPDıZ, •˙Â, ]Pfi{“b, œZPg¥b
#Æb˙U Kb˙Z„ #gˆZbPgœ¶Á“fi v“◊ ˙Efi #◊πœ‹Z ˙EfiP˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ ◊Ÿ˙bgbs◊c“b, &ZÏbgbs-◊c“b, Ï÷˙Z®, #Pwfi® #b’c“ ÆbZ fi¨‰ c“P¨Â
Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - ◊b◊Á“ Kb˙Z„ gˆZbPgœ¶Á“fi. ◊πœ‹Z Á“bKP˙fiK ÆbZ ’c“œbdb¶ fbÏ ˙bÍ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - #Pwfi®, gÏ®, Áø“PZÁ“b, Ïb÷P”®, døOPœÏb,
◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - &◊Kb÷O ◊ˆ˙Á“ Odfi §‹ØÏ Ï”÷˙Ÿ¶. ÆŸ˙Ÿ¶.  ÷“T® #bsb, ◊Ÿfi˙ÆŸ, ◊ŸÛK #b’c“ ÆbZ fi¨‰b÷ ◊P_d ’c“œbdb¶ fbÏ˙bÍb Gı÷. Dı÷dÁ÷“
#b’c“fiŸ¶ &£¶]fi Á“Ï˙Ÿ¶. #OTb #b’c“fiŸ¶ #PZA“dÂ. #fi÷ ›§Òs#b÷fiŸ¶ ◊π˙Zfi - #b ◊ŸÛK, #LT÷¥b, d]b, ◊ˆ˙b¸bVOŸfi®, ”‹Z, PE‰b, ‹˙bPZ #b’c“ ÆbZ
#◊πœ‹Z Á“bKP˙fiK ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ Dı÷dÁ÷“ - ±◊Kb÷O P˙fib Odfi fi¨‰b÷ &ÎÏ ’c“œbdb¶ fbÏ˙bÍb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ‹˙bPZ, P˙œb√b, #fiŸÏbjb,
Á“Ï˙Ÿ¶ - Kb˙Z„ &◊Kb÷O P˙fib ›§ÒsKb÷fiŸ¶ ◊π˙Zfi Á“Ï˙Ÿ¶. ≈K÷{“b, dˆT, ◊ˆ˙b¥b∑“b, &ÎÏb¥b∑“b.
Tb÷Á“b÷◊EbÏ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ - #¿KbÆ˙PZS˙-OŸv“ #b’c“fib Æd®◊ (692-695) Dı¶«ˆf®◊db¶ Æb…dfiÆ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z ◊Ï ÆbZ ¸`Ê“ Gı÷.
Ï”÷˙Ÿ¶ ◊ÏGı¶c“bfiŸ ˙PZS˙ - «®\fib #Pg◊πbK ◊πdbÂ÷ #bEÏ Á“Ï˙Ÿ¶. Á“bK Dı÷dÁ÷“ PÆ∞Áˆ“Ê“, Æb…dfiÆÁˆ“Ê“ d¶OTb˙fi® Áˆ“Ê“, c÷“˙Áˆ“Ê“, P˙dTÁˆ“Ê“, Á¶“EfiÁˆ“Ê“
”÷ZŸ - ”y¶ #÷dfi® ◊bÆ÷Ø® •ŸZfi÷ ◊b@Kb÷ GŸı¶ Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶ dbÏ÷ dbfi˙Ÿ¶ P˙PœÕ“Áˆ“Ê“. Dı¶«ˆf®◊db¶ O¶jdbc“fi ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z ◊Ï ÆbZ ¸`Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
\÷›#÷, #÷d P˙EbÏ® P˙fiK Á“Ï˙b÷. Áø“Z◊πPZÁø“PZZb - Z÷fi® Æ÷˙baKŸfib÷ Z÷ Á¶“›Á“ PÆ∞Áˆ“Ê“, O¶jdbc“fiÁˆ“Ê“, O¶j®Tb˙Z®¸Ê“, &ÎÆŸÏŸ ÁŸ“Ê“ Tb÷P”-Zb¨Áˆ“Ê“, #bfi¶c“fi Áˆ“Ê“
&◊Á“bÏ Á“Ïœ÷ #÷d Ædº P˙fiK Á“Ï˙b÷. #bZO˙÷¥Âb - cŸ“:√Ø® ◊® “bK÷Tfi÷ (696) º˙b÷#÷ ÆbZ ‹Øbfib÷db¶ Pfi˙PZZ (ƶPEZ) ◊ŸoOTb÷fi÷ ◊b◊
#b…¥jb’c“fiŸ O˙÷¥˙Ÿ¶. c÷“œÁ“bT∏Zb-c÷“œ #fi÷ Á“bTfi÷ \Â˙Ÿ¶ Æ˙ #Øfi÷ P˙¥÷ Á“dfib v“◊db¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷. EKfi Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ EKfi Á“Ïœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷
#◊πPZTb÷dZb-«jb #˙ÆÏb÷db¶ #fiŸÁˆ“Í Ï”÷˙Ÿ¶. &◊EK, «¶j &c“®ÏÂb, ˙÷c“fi #fi÷ PfiDıÏbfib ‰Â ‰Â c¶“ “Á“ ÆdDı˙b÷. ÆbZ
(687) ÆdŸc„“]bZ ÆbZ ◊πÁ“bÏfib Gı÷-˙÷c“fibÆdŸc„“]bZ Á“¥bKÆdŸc„“]bZ ◊πc÷“PœÁ“ ‹Á¶“j #fi¶Z Gı÷. ÆbZ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊ŸoOT #fi¶Z Gı÷. Kb˙Z„ OŸÂ v“¨
Z…DıÆÆdŸc„“]bZ dbÏÂb¶PZÁ“ ÆdŸc„“]bZ, ˙…’Á“KÆdŸc„“]bZ #b”bÏÆdŸc„“]bZ #fi÷ ◊Ÿc„“OT #fi¶Z Gı÷.
Á÷“˙T®ÆdŸc„“]bZ. dfiŸÛKb÷fib ÆbZ ÆdŸc„“]bZ Á“”÷T Gı÷. ◊ˆ˙˙Z. •d gO˙bfi ‹Øbfi : 7fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
d”b˙®Ïfib Z®Ødb¶ ÆbZ ◊π˙fiEPfi∫K ØKb-«”yÏZ (c“®]Á“bTdb¶ Á“bKfi® ‹Øbfi : 8
&S◊PZ dbfi˙b˙bÍb), º˙ ◊πc÷“PœÁ“ (#§ÒZd º˙-◊πc÷“œdb¶ º˙S˙ (699) #b≤“ OŸÂb÷Ø® ƶ◊≥ #ÂObÏ #÷Á“TP˙”bÏ® ◊πPZdb jbÏÂ
dbfifibÏ), #ÔK§aZÁ“ - (ÆbjŸ #b’c“ fi÷ ƶ’c“‘j WPÕ“Ø® \÷fibÏ), ÆbdŸ - Á“Ï˙bfi÷ Kb÷‘K ”b÷K Gı÷ - Z÷ OŸÂb÷ #b Gı÷. •∞b˙bfi, ÆSK˙bc“®, d÷]b˙®,
·Gı÷’c“Á“ - (Æ˙gb˙b÷fi÷ ¨PÂÁ“ dbfi˙b˙bÍb), f…PA“K - (#÷Á“ ÆdKdb¶ «÷ «”y•ŸZ, œ§aZdbfi, Á“T”ÏP”Z, j…K˙bfi, ˙®Kƶ◊≥.
PA“Kb#b÷ dbfi˙b˙bÍb), ‰…ÏbPœÁ“ - (º˙ ÏbPœ #º˙ ÏbPœ fib÷ º˙ÏbPœ.) (700) Kb÷PfiƶOπ” #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - (Ækd ‹Øbfi
#«P∞Á“ - º˙Á“dØ® ‹◊øÕ“ Gı÷ «∞fiØ®, #b ÆbZ ◊π˙EfiPfi”„fi˙b÷ fib ÆbZ ◊πdbÂ÷) #¶ “Dı, ◊b÷ZDı-Kb˙Z„ &’c“gDı #fi÷ #b…◊◊bPZÁ“. #¶ “Dı º˙ #b≤“
jdbEbK ”Zb Dı÷dÁ÷“ - DıdbT®, PZÛKOŸk, #b¥b∑“, #L˙Pd‰, O¶O, OPZ˙bÍb÷ Gı÷ #fi÷ #b≤“ #bOPZ˙bÍb÷ Gı÷. #¶ “Dı º˙ \÷ #¶ “\÷db¶ &S◊≥
¥ Ÿ“TˆÁ“, Ob÷{“bdbP”T. ØbK Zb÷ #¶ “\÷Ø® Kb˙Z„-#b…◊◊bPZÁ“b÷Ø® #b˙®fi÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ #¶ “Dı
(689) #b ◊π˙Efi Pfi”„fi˙b÷fib ÆbZ &S◊PÎ fiOÏ #b ◊πdbÂ÷ ”Zb #¶ “Dı◊Âbfi÷ Gıb÷ “®fi÷ #¶ “Dı v“◊db¶ Kb˙Z„-#b…◊◊bPZÁ“ v“◊db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷.
- •b˙‹Z®, ≠“¥g◊ŸÏ, w÷Zb§@«Á“b, PdPØTb, &£Á“bZ®Ï, #¶Z϶ºÁ“b c“œ◊ŸÏ. #b Dı ◊πÁ“bÏ÷ DıÏbKŸ\÷fi® ◊ OPZ#bOPZ Á“”÷˙®. œ÷¥ ÏÆDı #b’c“ ◊b¶E÷fi®
Thanag/82
OPZ #bOPZ fi Á“”÷˙®. fiØ® Z÷ \÷ Á“b÷› c÷“˙fi÷ Á¶“› Á“”÷ Zb÷ EbÏ-◊b¶E c÷“˙ Z÷fi® Æbd÷ #b˙®fi÷ Z÷fiŸ¶
(701) º˙b÷#÷ #b≤“ Á“d ◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ #◊dbfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“”÷ Gı÷ Á÷“ «Æ ˙jbÏ÷ Á¶“› fi Á“”b÷ Dı÷ Á“› Á“mŸ¶ Z÷ ”˙÷
Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“ - ∏bfib˙Ï®K, c“œfib˙Ï®K, ˙÷c“fi®K, db÷”fi®K, #bKŸ, fibd, ]Ÿ¶ ØKŸ¶ ◊Gı® #bKŸ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï Z÷ c÷“˙ SKb¶Ø® #b˙®fi÷ #b dfiŸÛKTb÷Á“db¶
Ob÷‰ #fi÷ #¶ZÏbK. fi…ÏPKÁ“b÷#÷ #b≤“ Á“d◊πÁø“PZ#b÷fiŸ¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷, Á“Ï÷ Gı÷ fi®E ÁŸ“Tb÷db¶ &S◊≥ ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #ÒZÁŸ“T, ◊πb¶ZÁŸ“T, ZŸ·GıÁŸ“T, c“’ÏsÁŸ“T,
#fi÷ Á“Ïœ÷. #÷ ◊πbdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EK «¶j Pg¨ŸÁ“ÁŸ“T, Áø“◊ÂÁŸ“T, #b’c“ #b ÁŸ“Tb÷db¶ ÁŸ“˙Â, ÁŸ“O¶j, ÁŸ“ÏÆ #fi÷
&c“®ÏÂb, ˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbP˙œ÷ \Â˙Ÿ¶. ÁŸ“‹◊œ˙bÍb÷ ”b÷K Gı÷. #PfiÕ“, #Á“bÒZ, #P◊πK, #dfib÷∏, ”®fi‹˙Ï,
(702) #b∑“ Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷KÂb Á“ÏZb÷ fiØ®. c“®fi‹˙Ï, #PfiÕ“‹˙Ï, #Á“bÒZ‹˙Ï, #P◊πK‹˙Ï, #dfib÷∏‹˙Ï, #dÂbd,
◊πPZA“d Á“ÏZb÷ fiØ®-Kb˙Z„ ◊πbKP_Î ‹˙®Á“bÏZb÷ fiØ®. Z÷ Á“bÏÂb÷ #b Gı÷. dfifi÷ #ÂOZb÷ #fibc÷“K˙Efi˙bÍb ”b÷K Gı÷. Z÷fi® #bÆ◊bÆfib Tb÷Á“b÷ ◊Â
d÷> ◊b◊ Á“d Á“KŸ∂ Gı÷, ”y¶ ˙Zdbfidb¶◊ ◊b◊ Á“v¶“ GŸı¶. ”y¶ gP˙ÛKdb¶ ◊ #b Z÷fib÷ #bc“Ï Á“ÏZb fiØ®. Z÷ Á“b÷›fi÷ ≤“◊Á“b÷ c÷“˙b TbO÷ Gı÷ Zb÷ Z÷fi÷ EbÏ-◊b¶E
◊b◊ Á“Ï®œ, dbÏ® #◊Kœ Øœ÷ ◊ˆ\ ◊πPZ{“bfi® ”bPfi Øœ÷ Á“[PZfi® ”bPfi Øœ÷. Dı dÍ® Ïb÷Á÷“ Gı÷. #fi÷ Á“”÷˙b TbO÷ Gı÷ «”y ØKŸ¶.
dbÏb Kœfi® ”bPfi Øœ÷. dbÊ÷“ #bTb÷Efib Á÷“d Á“v¶“ ? #dbK®fi® ÆŸOPZ. dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib ◊πPZA“dÂØ®
#b≤“ Á“bÏÂb÷Ø® dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷. Kb˙Z„ #PZEbÏb÷fi® œŸP∞ Á“Ï÷ #fi÷ Z÷ ÆbjŸ Á“bÍfib #˙ÆÏ÷ Á“bÍjd ◊bd®fi÷ #ÒKZd
◊πbKP_Z ‹˙®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - dbKb˙®fi÷ #b Tb÷Á“ Pfi>c“fi®K ØbK Gı÷ Z÷Ø® c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙◊Â÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ ◊ d”P∞Á“ Kb˙Z„ c“®] §‹ØPZ˙bÍb
&◊◊bZ Pfi>’c“Z ØbK Gı÷. gP˙ÛKfib÷ DıÒd Pfi>c“fi®K ØbK Gı÷. #÷Á“ ˙√Z dbKb c÷“˙ ØbK Gı÷. SKb¶ d”P∞Á“ Kb˙Z PEϧ‹ØPZ ◊K∂Z c÷“˙v“◊÷ &S◊≥ ØbK Gı÷.
Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib fi Á“Ï÷ Zb÷ #bÏbjÁ“ fiØ® ØZb÷. #÷Á“ ˙√Z dbKb Á“Ï®fi÷ Z÷ c÷“˙fiŸ¶ ˙¨:‹ØT ”bÏØ® ÆŸœb÷PgZ Ï”÷ Gı÷. ZØb «≥÷ gŸ\#b÷ Á“ “b #fi÷
#bTb÷Efib Á“Ï÷ Zb÷ #bÏbjÁ“ ØbK Gı÷. #fi÷Á“˙bÏ dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib fi Á“Ï÷ ‰Ÿ’Ê“Zb÷Ø® P˙gŸP¥Z ”b÷K Gı÷ «b”y#b÷fib gŸ¥Â jbÏ Á“Ï÷Tb ”b÷K Gı÷ P˙P˙j
Zb÷ #bÏbjÁ“ ØZb÷ fiØ®. #fi÷Á“˙bÏ dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷ Zb÷ #bÏbjÁ“ dŸs®Á“b’c“ ”bØdb¶ ÆbØ÷ ]ÆbZb¶ ÁŸ¶“ “Íb÷fi÷ Z÷Â÷ «≥÷ Á“Âb÷|db¶ jbÏ Á“Ï÷Tb ”b÷K
ØbK Gı÷. dbÏb #bEbK #fi÷ &◊bµKbK P˙PœÕ“ ∏bfi˙bÍb Gı÷. Z÷ \Âœ÷ Á÷“ Gı÷ P˙P˙j dŸs®Á“b’c“ ”bØdb¶ l”ÍZ® Ï”® ”b÷K Gı÷. Z÷dDı Z÷fib Ob‰ ◊Ï
""#b dbKb˙® Gı÷ Z÷Ø® ”y¶ #bTb÷Efib Á“v“ Kb˙Z„-◊πbKP_Z ‹˙®Á“bÏ Á“v“. P˙P˙j ˙¬b÷ #bgŸ¥Âb÷ jbÏ Á“Ï÷T ”b÷K Gı÷. P˙P˙j dbÍb KŸaZ dŸOÊ“ Z÷fib
Dı÷ ◊πdbÂ÷ Tb÷∑Ÿ“ Zb¶«Ÿ¶, Á“T›, œ®œŸ¶, v“◊Ÿ¶ #fi÷ Æb÷fiŸ¶ ObÍ˙bfi® gu“® d‹ZÁ“ ◊Ï œb÷gZb÷ ”b÷K Gı÷. Z÷ Æc“b db¶OPTÁ“ ˙¬b÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷, Z÷fib
«ÍZ® Ï”÷ Gı÷. PZT, ZŸÆ, gŸÆb, fiT #fi÷ ◊b¶c“ “b#b÷fi® #§‘fi ZØb c“bv“ œÏ®Ï ◊Ï ÆŸO¶jKŸaZ dbÍb#b÷ œb÷gZ® ”b÷K Gı÷. E¶c“fi #b’c“ ÆŸO¶PjZ sÔKb÷fiŸ¶
«fib˙˙bfi® gu“®, dbÊ“®fiŸ¶ ˙bÆÂ, Ob÷Í, Á÷“˙TŸ¶ ›qÊ“ #b’c“ «fib˙˙bfiŸ¶ ‹Øbfi, P˙T÷◊fi ØZŸ¶ ”b÷K Gı÷. Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï c÷“c“®¡Kdbfi Ï”÷ Gı÷. Z÷ Tb¶«® Tb¶«®
Ob÷Í «fib˙˙bfi® gu“® #fi÷ TŸ”bÏfi® gu“®db¶ Á÷“œŸ “bfib ¸`T #fi÷ &VÁ“b◊bZ ˙fidbÍb#b÷fi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷. #÷˙b Z÷ #bTb÷PEZ ◊πPZA“b¶Z ÆbjŸfib÷
Dı÷˙b \≈˙VKdbfi ”\Ïb÷ E®fiObÏ®#b÷ Dı÷fibØ® &GıÍ® Ï”® Gı÷. #÷˙b c÷“˙◊KbKdb¶ &S◊≥ ØK÷Tb÷ º˙ ’c“ÔK ˙Â˙ ÷“, ’c“ÔKO¶j ˙ ÷“, ’c“ÔKÆ˙ ÷“,
#¶ObÏbfi® Ædbfi dbKb˙®fiŸ¶ Ùc“K ◊_bZb◊ v“◊ #§‘fiØ® Pfi϶ZÏ «ÍZŸ¶ Ï”÷ ’c“ÔK‹ÏÆ˙ ÷“, ’c“ÔKƶ”fi˙ ÷“, ’c“ÔK≠“P∞˙ ÷“, ’c“ÔKUŸPZ˙ ÷“, ’c“ÔK◊πgb˙ ÷“,
Gı÷. dbKb˙®fi÷ Æc“b #÷˙® #bœ¶Á“b «fi® Ï”÷ Gı÷ Á÷“ #b «jb Tb÷Á“ dbÏb ◊Ï c“Æ÷T÷LKb˙ ÷“, c“Æ÷’c“œb#b÷fi÷ ◊πÁ“bœ®Z Á“ÏZb÷ #fi÷ #PZœK v“◊Ø® ◊πgbPÆZ
Dı œ¶Á“b Á“Ï÷ Gı÷. Á“ÏZb÷ ’c“ÔK fibY O®Zb÷fib÷ ZØb Pfi◊ŸÂ Á“TbÁ“bÏb÷ fbÏb «\˙˙bdb¶ #b˙Zb¶
dbKb˙® dbKb Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Kb P˙fib \÷ dÏ® \K #fi÷ Á“c“bPEZ„ Z¶‰®ZbT ‰Ÿ’Ê“Z jfi døc¶“O #b’c“˙bUb÷fib djŸÏ µ˙Pfifi® ÆbØ÷ ’c“ÔK
c÷“˙b÷db¶ &S◊≥ ØbK Zb÷ Z÷ d”PjÁ“ c÷“˙b÷db¶ Kb˙Z„ Æb…jdb’c“ c÷“˙Tb÷Á“b÷db¶ &S◊≥ gb÷Ob÷◊gb÷Ofib÷ &◊Kb÷O Á“ÏZb÷ P˙EÏ÷ Gı÷. c÷“˙fi® Dı÷ #b¿K¶ZÏ #fi÷ «bm
ØZb÷fiØ® Z÷dDı &SÁø“Õ“ §‹ØPZ˙bÍb c÷“˙b÷db¶ ◊ Z÷ &S◊≥ ØZb÷ fiØ®. Z÷ ◊’Ï¥c“ Gı÷. Z÷ Z÷fib #bc“Ï ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷ ‹˙bd®v“◊÷ ‹˙®Á“bÏ÷ Gı÷, db÷Ê“b c÷“˙b÷fi÷
c÷“˙fi® «bm #Ø˙b #b¿K¶ZÏ ◊’Ï¥c“ Z÷fi® Æbd÷ #b˙÷ Gı÷ ◊϶ZŸ ◊’Ï¥c“fib c÷“˙ «÷Æ˙b Kb÷‘K #bÆfi ◊Ï «÷Æb “˙b Pfid¶‰Â #b◊÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ c÷“˙b÷fi® Á“b÷›
Z÷ dbKb˙® c÷“˙fib÷ #bc“Ï ÆSÁ“bÏ Á“ÏZb fiØ® ZØb Z÷fi÷ #bÆfi ◊ #b◊Zb ◊ Ægbdb¶ Á“b÷›◊ P˙¥Kfi÷ #fiŸT¨®fi÷ Pfid¶‰Â #b◊÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷
Thanag/83
c÷“˙b÷fi® Á“b÷› ◊ Ægbdb¶ Á“b÷›◊ P˙¥Kfi÷ #fiŸT¨®fi÷ ÆbdbÒK P˙œ÷¥ dÊ“b “˙bdb¶ ÆdØ, œŸP∞ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ, #bTb÷Efib Á“ÏfibÏfi® œ§aZ ◊πdbÂ÷
◊πKŸ§aZ#b÷˙ ÷“ ◊b÷Zbfib P˙¥Kfi® ◊π∏b◊fib ◊πv“◊Âb Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ÷ Á“b÷›fi® ◊ ◊πbKP_Z c÷“˙b˙bÍb÷, c“b÷¥ Æ÷˙fiØ® #PfiÕ“ ØbK Gı÷. Z÷ Æd\˙˙bdb¶ ÆdØ.
ƈEfib ØKb P˙fib EbÏ-◊b¶E c÷“˙b÷ &gb Ø›fi÷ #bÏlŸ Á“Ï÷ Gı÷ Á÷“ #b◊ ˙jŸ #b≤“ OŸÂb÷Ø® ƶ@◊≥ #ÂObÏ ◊b÷Zbfib c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷.
ÆdK ÆŸj® #b◊fiŸ¶ gb¥Â EbTŸ Ïb√b÷ #dfi÷ #b◊fi® ˙bZ ]® v“PEÁ“Ï \PZƶ◊≥, ÁŸ“Tƶ◊≥, P˙fiK ƶ◊≥, ∏bfi ƶ◊≥ c“œfi ƶ◊≥, Eb’ω ƶ◊≥,
TbO÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ c÷“˙ #bKŸfib÷ g˙fib÷ #fi÷ §‹ØPZfib÷ ¨K Á“Ï® dfiŸÛKg˙db¶ ¨b¶Z, c“b¶Z.
DıÒd÷ Gı÷ SKbÏ÷ ◊ Æ@◊≥ Kb˙Z„ ]Âb Tb÷Á“b÷ dÍ®fi÷ ◊ ◊Ïbg˙ fi Á“Ï® (710) ◊πbKP_Î #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bTb÷Efib Kb÷‘K,
œÁ÷“ #÷˙b &Îd ÁŸ“Tb÷db¶ ◊Ÿv“¥◊Â÷ &S◊≥ ØbK Gı÷. Z÷ dfiŸÛK ◊Ÿv“¥ ◊ ◊πPZA“d Kb÷‘K, &gK, Kb÷‘K, 4 P˙˙÷Á“ (#œŸ∞ #b”bÏ ◊b® ◊Ï≤“˙Ÿ¶)
ÆŸÒc“Ï v“◊, ˙Â, O¶j, ÏÆ, ‹◊œØ® Æ@◊≥ ›Õ“ Á“bÒZ. Kb˙Z„ #PZœK Á“bKb÷SÆO Kb÷‘K, Z◊ Kb÷‘K, Gı÷c“ Kb÷‘K, dˆT Kb÷‘K #÷Ê“T÷ ¸Ï®Ø® d”b˙πZ
dfib÷”Ï, ”®fiZbÏP”Z, ‹˙Ï˙bÍb÷, dfib÷∏‹˙Ï˙bÍb÷, #fi÷ #’c“K‹˙Ï˙bÍb÷ ØbK Oπ” Á“Ï˙b Kb÷‘K.
Gı÷ SKb¶ Z÷fi® Dı÷ «bm #fi÷ #b¿KÒZÏ ◊’Ï¥c“ ”b÷K Gı÷ Z÷ ◊ Z÷fib÷ ÆSÁ“bÏ (711) dc“ ‹Øbfi #b≤“ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ \PZdc“, ÁŸ“Tdc“, «Tdc“,
ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷. ≈KbÏ÷ Z÷ «b÷T˙b TbO÷ Gı÷. SKbÏ÷ Tb÷Á“b÷ Á“”÷ Gı÷ ""#bK◊Ÿ‰ v“◊dc“, Z◊ dc“, ƈ‰dc“ Tbgdc“, #…wKdc“.
«b÷Tb÷, «b÷Tb÷ ]Ÿ¶ «b÷Tb÷'' (712) #PA“Kb˙bc“® #b≤“ Gı÷ - #÷Á“˙bc“®,- #fi÷Á“˙bc“®, PdZ˙bc“®-
(703) ƶ˙Ï #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - •b÷‰÷§ÒsK ƶ˙Ï PfiPdÎ˙bc“ ÆbZ˙bc“®,-ÆdŸ·Gı÷c“˙bc“®,- PfiSK˙bc“® #fi÷ db÷¨ #Ø˙b ◊ÏTb÷Á“
Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsK ƶ˙Ï, dfiƶ˙Ï, ˙Efiƶ˙Ï Á“bKƶ˙Ï. #ƶ˙Ï #b≤“ ◊πÁ“bÏfib fiØ® #÷d dbfi˙b˙bÍ.
Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•b÷‰÷§ÒsK#ƶ˙Ï Kb˙Z„ Á“bK#ƶ˙Ï. (713) d”bPfiPdÎ #b≤¶“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. gb…d-gˆPd P˙¥KÁ“
(704) ‹◊œ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷ - Á“Á“œ. døcŸ“. T]Ÿ. œ®Z. &ÛÂ. œŸgbœŸgfiŸ¶ ∏bfi Á“Ïb˙fibÏ œb¬, &S◊bZ-v“’c“Ï˙øPÕ“ #b’c“ &S◊bZb÷fiŸ¶ ¸T
§‹fi‘j v“¨. «Zb˙˙b˙bÍŸ¶ œb¬, ‹˙¡fi-œŸgbœŸg ‹˙¡fib÷fiŸ¶ ¸T «Zb˙fibÏ œb¬,
(705) Tb÷Á“§‹ØPZ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#bÁ“bœfib #bjbÏ #¶Z’Ϩ-Ob¶j˙ fiOÏb’c“fiŸ¶ œŸgb - œŸg ¸T «Zb˙fibÏ œb¬. #¶O-E¨Ÿ-
◊Ï Ï”÷Tb÷ ˙bKŸ jfib÷c“Pj-œ÷¥ Gıu“b ‹Øbfifi® Ædbfi Kb˙Z„-ƶÆbÏ® º˙ d‹ZÁ“ #b’c“ #¶Ob÷fib ¸ÏÁ“˙bØ® ØfibÏ œŸgb-œŸgfi® ƈEfib c÷“˙b˙bÍŸ¶ œb¬,
Á“dfib #bjbÏ ◊Ï Ï”÷T Gı÷. ◊Ÿc“OTb’c“ #º˙ º˙b÷Ø® ƶOπP”Z («∞) Gı÷. ‹˙Ï-¥ „“Dı #b’c“ ‹˙Ïb÷ fiŸ¶ œŸgbœŸg ¸T «Zb˙˙b - ˙bÍŸ¶ œb¬, T¨Â-
º˙ ∏bfib˙Ï®Kb’c“ Á“db÷|Ø® ƶOπP”Z («∞) Gı÷. ¬®-◊Ÿv“¥fib œŸgbœŸg «Zb˙˙b œb¬, ÔK¶Dıfi-PZT dÆ #b’c“ œŸgbœŸg ¸T
(706) O® (#bEbK)fi® #b≤“ ƶ◊c“b Á“”÷T® Gı÷. #bEbÏƶ◊c“b, «Zb˙˙b˙bÍŸ¶ œb¬.
•ŸZƶ◊c“b, œÏ®Ïƶ◊c“b, fiƶ◊c“b, ˙bEfibƶ◊c“b-dPZƶ◊c“b-◊πKb÷Oƶ◊c“b- (714-720) ˙EfiP˙g§aZ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
ƶOπ”◊’Ï∏b ƶ◊c“b. Pfic÷|“œdb¶ ◊πØdb, &◊c÷“œdb¶PfZ®Kb, Á“ÏÂdb¶ZøZ®Kb,- Æ@◊πc“bfidbd¶EZŸØ®|,-
(707) EA“˙Z®|fi® ◊πSK÷Á“ d”bPfiPj #b≤“ EA“fi® &◊Ï ◊πPZP{“Z Gı÷ #◊bc“bfidb¶◊¶Ed®,-‹˙bPdS˙fib ƶ«¶jdb¶ ¥{“®-ÆP≥jbfi #Ødb¶ Ækd®-
#fi÷ #b≤“-#b≤“ Kb÷Dıfi &ÀEb Gı÷. #bd¶‰Âdb¶ #Õ“d®.
(708) ÆPdPZ#b÷ #b≤“ Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›KbÆPdPZ, (721) #b≤“ ‹Øbfib÷fi÷ Gıd‹Ø ◊ˆÂv“◊Ø® c÷“√Zb fiØ® #fi÷ \ÂZb
gb¥bÆPdPZ, #÷¥Âb ÆPdPZ, #bc“bfi-g¶ “db‰Pfi¨÷◊fibÆPdPZ, &·EbÏ- fiØ®. Dı÷dÁ÷“ jdb§‹ZÁ“bK-Kb˙Z„ O¶j, ˙bKŸ. #b≤“ ‹Øbfib÷fi÷ Æ˙∏ ◊ˆÂv“◊Ø®
◊πÆ˙¢T÷ÛddT PÆ>jbÂ, ◊’Ï{“b◊PfiÁ“b ÆPdPZ, dfiÆPdPZ, ˙EfiÆPdPZ, c÷“√÷ Gı÷> #fi÷ \Â÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“. jdb§‹ZÁ“bK-#b’c“ ◊ˆ˙b÷|aZ Gı÷ #fi÷ O¶j ZØb
Á“bKÆPdPZ. ˙bKŸ.
(709) #b≤“ OŸÂb÷Ø® ƶ◊≥ #ÂObÏ #bTb÷Efib Æb¶gÍ˙b Kb÷‘K (722) #bKŸ˙÷|c“ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-ÁŸ“dbÏgøSK-
”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bEbÏ˙bfi÷, #˙jbÏÂb˙bfi, ÔKK”bÏ˙bfi, #bTb÷EÁ“fib÷ ƶÁ“b÷E «bTPE’Á“SÆb œb¬, Á“bKPE’Á“SÆb-œb¬, œbTbaK-OÍbØ® &◊Ïfib #¶Ob÷fi®
Thanag/84
PE’Á“SÆbfiŸ¶ œb¬, œVK”SKb-œÏ®Ïdb¶ Á¶“Ê“Á“fi® PE’Á“SÆbfiŸ¶ œb¬, Dı¶Ob÷T®-Æ◊ ÆbOÏb÷◊d, &SÆP◊® #˙ÆP◊®, ◊Ÿc„“OT ◊Ïb˙Zfi, #Z®ZÁ“bT,
#b’c“fib P˙¥fi® PE’Á“SÆbfiŸ¶ œb¬, gˆZP˙Ub-¨bÏZ¶‰-˙®K◊bZfi® PE’Á“SÆbfiŸ¶ gP˙ÛKÁ“bT, Æ˙Á“bT.
œb¬ ÏÆbKfi-œÏ®Ï #bKŸÛK #fi÷ «ŸP∞fi® ˙øP∞fib &◊bKb÷O «˙Zb˙fibÏ (731) gO˙bfi #’ÏÕ“fi÷Pd ◊Gı® 8 KŸO◊πjbfi ◊Ÿv“¥b÷ db÷¨db¶ OKb
œb¬. #fi÷ Z÷dfi® c“®¨bfib «÷ ˙¥ ◊Gı® Z÷ db÷¨db¶ OKb.
(723) œÁ÷“Òsfi® #b≤“ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ◊xb, Pœ˙b, ÆZ®, (732) gO˙bfi d”b˙®ÏØ® dŸaZ Ø›fi÷ #b≤“ Ïb\ (Oø”˙bÆ
#¶Dˆı, #dTb, #bÆÏb, fi˙PdÁ“b; Ïb÷P”®. ›œbfi÷Òsfi® #b≤“ #OπdP”¥®#b÷ SKbO®fi÷) ◊π˙PDıZ ØKb Z÷ #b Gı÷ ˙®Ïb¶Oc“, ¨®ÏKœ, ƶDıK, #÷Â÷KÁ“, w÷Z,
Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂb, Áø“ÛÂÏb\, Ïbdb, ÏbdÏP¨Zb, ˙ÆŸOŸkb, ˙ÆŸPd‰b, Pœ˙, &c“bKfi, œ¶√.
˙ÆŸ¶jÏb. œÁ÷“Òsfib Æb÷d Tb÷Á“◊bTfib #fi÷ ›œbfi÷sfib ˙…•d Tb÷Á“dbTfi® #b≤“ (733) #b”bÏ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ dfib÷∏#œfi, dfib÷∏◊bfi,
#OπdP”¥®#b÷ Gı÷. dfib÷∏√bU, dfib÷∏‹˙bU, #dfib÷∏ #œfi #db÷∏◊bfi, #dfib÷∏√bU,
d”bOπ” #b≤“ Gı÷. - EÒs, ƈK œŸA“, «Ÿj «ø”‹◊PZ, d¶OT, œfi…wÏ, #dfib÷∏ ‹˙bU.
Á÷“ZŸ. (734-735) ÆfiSÁŸ“dbÏ #fi÷ db”÷Òs Á“V◊® fi®E÷, «πŒTb÷Á“
(724) Zø ˙fi‹◊PZÁ“bK #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dˆT, Á¶“c“, Á“V◊db¶, ’ÏÕ“P˙db-fifib ◊π‹ZÊ“db¶ #√b “bfi® Ædbfi ÆdEZŸÏ¬ ƶ‹Øbfi˙bÍ®
‹Á¶“j, S˙Eb, GıbT, ◊π˙bT, ◊‰ ◊ŸÛ◊. #b≤“ Áø“Û Ïbº#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Áø“ÛÂÏbº#b÷ ◊ˆ˙db¶, «÷ Áø“ÛÂÏbº#b÷
(725) E&’ϧÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fiP” Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib÷ c“P¨Âdb¶ «÷ Áø“Û Ïbº#b÷ ◊P_ddb¶, «÷ Áø“ÛÂÏbº#b÷ &ÎÏdb¶. ◊ˆ˙
ƶKd ØbK Gı÷. fi÷‰ ÆŸ√ fiÕ“ ØZŸ¶. fi÷‰ cŸ“:√ &S◊≥ fiØ® ØZŸ. Kb˙Z„ ‹◊œ ’c“œbØ® #b¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbº c“P¨Â ’c“œbfi® «bm Áø“ÆÂÏbºØ® ‹◊øÕ“ Gı÷.
ÆŸ√ fiÕ“ fiØ® ØZŸ. ‹◊œ cŸ“:√ &S◊≥ fiØ® ØZŸ¶. Eb…Ï÷§ÒsK º˙b÷fi÷ P”>Æb c“P¨Â ’c“œbfi® #b¿K¶ZÏ Áø“ÛÂÏbº ◊P_d ’c“œbfi® «bm Áø“ÛÂÏbºØ® ‹◊øÕ“
Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib÷ #ƶKd ØbK Gı÷. fi÷‰ ÆŸ√fib÷ fibœ ØbK Gı÷. fi÷‰ Gı÷. ◊P_d ’c“œbfi® #b¿K¶ZÏ Áø“ÛŸÏbº &ÎÏ ’c“œbfi® «bm Áø“ÛÂÏbºØ®
cŸ“:√ &S◊≥ ØbK Gı÷. Kb˙Z„ ‹◊œƈ√ fiÕ“ ØbK Gı÷. ‹◊œcŸ“:√ &S◊≥ ØbK ‹◊øÕ“ Gı÷. &ÎÏ ’c“œbfi® #b¿K¶ZÏ Á“ÛÂÏbº ◊ˆ˙ ’c“œbfi® «bm Áø“ÛÂÏbºØ®
Gı÷. ‹◊øÕ“ Gı÷. ◊ˆ˙ #fi÷ ◊P_d ’c“œbfi® «÷ «bm Áø“ÛÂÏbº#b÷ ¥Ê“Á“b÷ Gı÷. &ÎÏ
(726) ƈId #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πbÂƈId (ÁŸ¶“Ø˙b #b’c“), #fi÷ c“P¨Â ’c“œbfi® «÷ «bm Áø“ÛÂÏbº#b÷ P‰Á“b÷ Gı÷. c“Ï÷Á“ #b¿K¶ZÏ
◊fiÁ“ƈId (T®TÂ, ¸`TÂ,) «®DıƈId (˙ “«®Dı,) ”’ÏZƈId (T®T® Áø“ÛÂÏbº#b÷ Eb÷ÏÆ Gı÷. #b≤“ Áø“ÛÂÏbº#b÷fib #b≤“ fibd Gı÷. - Áø“ÛÂÏbº,
˙fi‹◊PZ,) ◊ŸÛ◊ƈId (¸`Tb’c“,) #¶ “ƈId (Áø“Pd#b÷fib ›q “b,) TKfiƈId d÷]Ïbº, d]bÏbº, db]˙Z®, ˙bZ◊’Ï]b, ˙bZ◊’Ï - ¨b÷g, c÷“˙◊’Ïjb,
(Á“[ “® fiOÏb,) ‹fi÷”ƈId (jŸ¶#Ï). #b’c“ c÷“˙◊’Ϩb÷g. #b #b≤“ Áø“ÛÂÏbº#b÷fib dµKgbOdb¶ #b≤“ Tb÷Á“b¶-PZÁ“P˙dbfi
(727) gÏZ EA“˙Z®| ◊Gı® #b≤“ KŸO◊πjbfi ◊Ÿv“¥ ÔK˙jbfi ÏP”Z Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#PE, #PEdbT®, ˙…ÏbEfi, ◊πg¶Á“Ï, EÒsbd, ƈKbd, ÆŸ◊πPZ-
PÆ∞ ØKb Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷Ø® ÏP”Z ØKb. Dı÷dÁ÷“ #b’c“SKKœ, d”bKœ, {“bd, #≈fi÷Kbg. #b #b≤“ Tb÷Á“b§ÒZP˙dbfib÷db¶ #b≤“ Tb÷Á“b÷§ÒZÁ“ c÷“˙ Ï”÷ Gı÷.
#PZ«T, d”b«T Z÷\÷˙®K Á“bZ˙®K, c¶“ “˙®K, DıT˙®K. Dı÷dÁ÷“-ÆbÏ‹˙Z, #b’c“SK, P”fi ˙v“Â, Oc“Zb÷K, ZŸP¥Z, #ÔKb«bj,
(728) gO˙bfi ◊bwfibØfib #b≤“ O #fi÷ #b≤“ OÂjÏ ”Zb. #b‘fi÷K.
Dı÷dÁ÷“-œŸg, #bK]b÷¥, ˙Pœ{“, «πŒEbÏ®, Æb÷d, •®jÏ, ˙®K, gsKœ. (736) jdb§‹ZÁ“bKfib dµK◊πc÷“œ #b≤“ Gı÷. #jdb§‹ZÁ“bKfib
(729) c“œfi #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Æ@K‘c“œfi, dµK◊πc÷“œ #b≤“ Gı÷. #bÁ“bœb§‹ZÁ“bKfib dµK◊πc÷“œ #b≤“ Gı÷. º˙b§‹ZÁ“bKfib
PdΩKbc“œfi, Æ@K§‘dΩKbc“œfi, E¨Ÿc“œfi, #E¨Ÿc“œfi, #˙P]c“œfi, dµK◊πc÷“œ #b≤“ Gı÷.
Á÷“˙Tc“œfi, ‹˙¡fic“œfi. (737) d”b◊x #”Z Ïb\#b÷fi÷ dŸ¶’ “Z Á“Ï®fi÷ ZØb Oø”˙bÆfib÷ SKbO
(730) #b…◊PdÁ“ Á“bT #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊VKb÷◊d, Á“Ïb˙®fi÷ #ÂObÏ◊π˙π≈Kb #b◊œ÷. Z÷ #b Gı÷. ◊x, ◊xOŸVd, fiPTfi,
Thanag/85
fiPTfiOŸVd ◊xµ˙Dı, jfiŸµ˙Dı, Á“fiÁ“ÏØ, gÏZ. ÆŸÁ“·Gı, d”bÁ“·Gı, Á“·Gıb˙Z®, #b˙Z, d¶OÍb˙Z, ◊ŸÛÁ“Íb #fi÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z®
(738) Áø“Û ˙bÆŸc÷“˙fi® #b≤“ #OπdP”¥®#b÷ #”ÒZ #’ÏÕ“fi÷Pd P˙DıK. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ #b≤“
Æd®◊÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ZØb Oø”˙bÆØ® fi®Á“Í® #ÂObÏ ◊π˙π≈Kb ‹˙®Á“bÏ Á“Ï® EA“˙Z®| ˙®DıK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ˙SÆ, ÆŸ˙SÆ Kb˙Z„ d¶OTb˙Z®. Dı¶«ˆf®◊˙Z®|
PÆ∞ Ø› Gı÷ Kb˙Z„ Æ˙ cŸ“:√b÷Ø® dŸaZ Ø› Gı÷. Z÷dfib fibd-◊xb˙Z®, d÷v“◊˙Zfi® ◊P_d œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ #b≤“ EA“˙Z®|P˙DıK Gı÷ ◊x
Ob…Ï®, O¶jbÏ®, T¨Âb, ÆŸÆ®db, \¶«˙Z®, ÆSKgbdb, v“§ad®. Kb˙Z„ ÆPTTb˙Z® Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“bfib &ÎÏdb¶ #b≤“
(739) ˙®K◊π˙bc“ ◊ˆ˙fi® #b≤“ ˙‹ZŸ#b÷ #fi÷ EˆPTÁ“b ˙‹ZŸ#b÷ Gı÷. EA“˙Z®| P˙DıK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ˙◊πb, ÆŸ˙◊πb, Kb˙Z„ O¶PjTb˙Z® Dı¶«ˆf®◊˙Z®|
(740) OPZ #b≤“ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fiÏÁ“OPZ, Kb˙Z„, PÆjOPZ, d÷v“◊˙Zfi® ◊P_ddb¶ œ®Zb d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ #b≤“ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
OŸv“OPZ, ◊πÂb÷c“fi, ◊πbO„ gbÏOPZ. ¨÷d, Kb˙Z„ ◊Ÿ¶ “’Ï’Á“®. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib
(741) O¶Ob PÆ>jŸ ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z® c÷“˙®#b÷fib f®◊ #b≤“-#b≤“ c“P¨Âdb¶ #b≤“ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ ÆŸÆ®db, Kb˙Z„ ÏSfiƶEKb.
Kb÷Dıfifib Tb¶«b ◊”b÷Íb Gı÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib c“P¨Â - db¶ #b≤“
(742) &VÁ“bdŸ√, d÷√dŸ√, P˙UŸÒdŸ√ #fi÷ P˙UŸc„“c“Z, #¶ZÏf®◊b÷ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #w◊ŸÏb Kb˙Z„ ˙®Zœb÷Á“ Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib
#b≤“Æb÷#b≤“Æb÷ Kb÷Dıfi Tb¶«b ◊”b÷Íb Gı÷. ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib &ÎÏdb¶ #b≤“ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. P˙DıKb-Kb˙Z„
(743) Á“bTb÷c“ÆdŸsfi® ˙TKbÁ“bÏ ◊”b÷Íb› 8 Tb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷. #Kb÷µKb.
(744) #b¿K¶ZÏ ◊ŸÛÁ“Ïbj f®◊fi® ˙TKbÁ“bÏ ◊”b÷Íb› ◊ #b≤“ (750) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib &ÎÏdb¶
Tb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷. «bm ◊ŸÛÁ“Ïbj f®◊fi® ˙TKbÁ“bÏ ◊”b÷Íb› ◊ #b≤“ &SÁø“Õ“ #b≤“ #”∂Z, #b≤“ EA“˙Z®|, #b≤“ «Tc÷“˙ #fi÷ #b≤“ ˙bÆŸc÷“˙ &S◊≥
Tb√ Kb÷Dıfifi® Gı÷. ØKb ”Zb. &S◊≥ ØbK Gı÷ #fi÷ &S◊≥ Øœ÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶
(745) ◊πSK÷Á“ EA“˙Z®|fiŸ¶ Á“b’Á“® ÏSfi #b≤“ ÆŸ˙Â ◊πdb ”b÷K Gı÷. œ®Zb d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ #b≤“ #’Ï”¶Z #b’c“ ØKb Gı÷, ØbK Gı÷ #fi÷ Øœ÷.
Á“b’Á“® ÏSfifib 6 ZT, 12 #P¬ (Á“b÷Ê“®) #b≤“ Á“PÂÁ“b#b÷ ”b÷K Gı÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ #b≤“ #’Ï”¶Z
Á“b’Á“® ÏSfifiŸ¶ ƶ‹Øbfi #÷ÏÂfi® Ædbfi ”b÷K Gı÷. #b’c“ ØKb Gı÷, ØbK Gı÷ #fi÷ Øœ÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib &ÎÏdb¶ #b≤“
(746) dOj c÷“œfib÷ Kb÷Dıfi #b≤“ ”\Ï jfiŸ¥fib÷ PfiP_Z Gı÷. #’Ï”¶Z #b’c“ \Â˙b.
(747) Dı¶«ˆf®◊db¶ ÆŸc“œfi˙ø¨ #b≤“Kb÷Dıfi ±>Eb÷ Gı÷. dµK gbOdb¶ (751) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib &ÎÏdb¶
#b≤“ Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ Æ˙ ◊’ÏdbÂÏ Á¶“›Á“ #PjÁ“ #b≤“ Kb÷DıfifiŸ¶ #b≤“ c“®] ˙…Zb∆, #b≤“ ZPd¬ OŸ¸b, #b≤“ √¶ “◊π◊bZ OŸ¸b, #b≤“ Áø“ZdbTÁ“
Gı÷. Áˆ“Ê“ œbVdT® ˙ø¨fib÷ ◊’Ïdb ◊ #÷Ê“TŸ¶ Dı Gı÷. c÷“˙, #b≤“ fiøSKdbTÁ“ c÷“˙, #b≤“ O¶ObÁŸ¶“ “, #b≤“ PÆÒjŸÁŸ¶“ “, #b≤“ O¶Ob, #b≤“
(748) ZPdÆπb OŸ¸bfi® ±>Eb› #b≤“ Kb÷Dıfifi® Gı÷. √¶ “◊π◊bZ OŸ¸bfi® PÆ>jŸ #b≤“ ˙ø¥gÁˆ“Ê“, ◊˙Z #fi÷ #b≤“ ˙ø¥gÁˆ“Ê“ c÷“˙b÷ Gı÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®|
±>Eb› ◊ #÷Ê“T® Dı #b≤“ Kb÷Dıfifi® Gı÷. d÷v“◊˙Zfi® ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib c“¨®Âdb¶ #b≤“ c“®] ˙…Zb∆◊˙Zb÷ Gı÷
(749) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“ ◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ Æ®Zbd”bfic“®fib «≥÷ Kb˙Z„ #b≤“ ≠“¥gÁˆ“Ê“ c÷“˙b÷ Gı÷. P˙œ÷¥ ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z® ƶ«¶j® ◊˙Zb÷ #fi÷
’Á“fibÏbÏ ◊Ï #b≤“ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Z÷dfib fibd #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. PE‰Áˆ“Ê“, Z÷dfib Áˆ“Ê“b÷ ◊ #÷Ê“Tb Dı Gı÷. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙ZØ® ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b
◊xÁˆ“Ê“, fiPTfi®Áˆ“Ê“, #÷Á“ œ…TÁŸ“Ê“, P‰Áˆ“Ê“, ˙…•dÂÁˆ“Ê“, #¶DıfiÁˆ“Ê“, dbZ¶DıfiÁˆ“Ê“, d”bfic“®fib c“P¨Âdb¶ #b≤“ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z Gı÷. Kb˙Z„-#b≤“ ≠“¥gÁˆ“Ê“ c÷“˙b÷
Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib ’Á“fibÏb ◊Ï #b≤“ Gı÷.
˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #¶Á“b˙Z®, ◊xb˙Z®, #bœ®P˙¥, ÆŸ√b˙”, (752) d÷v“◊˙Zfi® EˆPTÁ“b dµK gbOdb¶ #b≤“ Kb÷Dıfifi® ◊”b÷Í® Gı÷.
EÒs◊˙Z, ƈK◊˙Z, fibO ◊˙Z, c÷“˙◊˙Z. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊ˆ˙db¶ (753) ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib ◊ˆ˙bjdb¶ ]bZÁ“[ ˙ø¨ #b≤“ Kb÷Dıfi ±>Eb÷
œ®Zb d”bfic“®fib &ÎÏ® ’Á“fibÏb ◊Ï #b≤“ EA“˙Z®| P˙DıK Gı÷. Dı÷dÁ÷“ Á“·Gı, Gı÷. dµK gbOdb¶ #b≤“ Kb÷Dıfi Eb… “b÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fib÷ Æ˙ ◊’ÏÂbd Á¶“›Á“
Thanag/86
#PjÁ“ #b≤“ Kb÷Dıfifib÷ Gı÷. ]bZÁ“[ ˙ø¨Ø® d÷v“ EˆPTÁ“b ÆŸj®fiŸ¶ Æ˙ Á“Øfi DıK¶Z, #◊ÏbºZ. #b #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ &◊Ï d”P]Á“ Kb˙Z„ ◊VKb÷◊d §‹ØPZ˙bÍ®
Dı¶«ˆf®◊fib ˙Âfi Ædbfi ÆdDı˙Ÿ¶. ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib ◊P_dbjdb¶ ◊ #b≤“ ’c“œbÁŸ“dbÏ®#b÷ Ï”÷ Gı÷ - #T¶«ŸÆb, PdZÁ÷“Æ®, ◊b÷>∑“Ï®, O®Z-˙bv“®,
d”b]bZÁ“[ ˙ø¨Ø® d÷v“ EˆPTÁ“b ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi Dı¶«ˆf®◊fib ˙Âfifi® Ædbfi Gı÷. #bœb, Æ˙Ob, •®, fl®. #b≤“ ’c“œb ÁŸ“dbÏ®#b÷ #jb÷Tb÷Á“db¶ Ï”÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“
◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊ˆ˙bjdb¶ ◊x˙ø¨Ø® T› d÷v“EˆPTÁ“b ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi gb÷O¶Á“Ïb, gb÷O˙Z®, ÆŸgb÷Ob, gb÷OdbPTfi®, ÆŸ˙SÆb, ˙SÆPd‰b, ˙b’ÏÆ÷fib,
Dı¶«ˆf®◊fi® Ædbfi \Â˙Ÿ¶. #b #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ ◊Ï d”PjÁ“ Kb˙Z„ ◊VKb÷◊d ˙Tb”Á“b, #b≤“’c“œb ÁŸ“dbÏ®#b÷ &µ˙Tb÷Á“db¶ Ï”÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - d÷]¶Á“Ïb,
§‹ØPZ˙bÍ® #b≤“ÁŸ“dbÏ®#b÷ Ï”÷ Gı÷ Ædb”bÏb, ÆŸ◊πPZ∏b, ÆŸ◊π«∞b, Kœb÷jÏb, d÷]˙Z®, ÆŸd÷]b, d÷]dbPTfi®, Zb÷KjbÏb, P˙PE‰b, ◊ŸÛ◊dbTb, #Pfi>’c“Zb.
TId®˙Z®, œ÷¥˙Z®, PE‰OŸkb, ˙ÆŸ¶jÏb. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ïf®◊bjfib ◊P_dbjdb¶ (781) PZK∂E #fi÷ dfiŸÛKb÷fi® &S◊PÎ˙bÍb #b≤“ Á“V◊ Gı÷. Æb…jd-
d”b◊x ˙ø¨Ø® d÷v“EˆPTÁ“b ÆŸj®fiŸ¶ Á“Øfi Dı¶«ˆf®◊fi® Ædbfi Gı÷. Kb˙Z„ Æ”ÆπbÏ. SKb¶ #b≤“ ›Òs Gı÷. œÁ÷“Òs Kb˙Z„ Æ”ÆπbÏ÷Òs. Z÷dfib #b≤“
(754-752) Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“◊˙Z ◊Ï gsœbT˙fidb¶ #b≤“ ’c“œb Kbfi Gı÷. ◊bTÁ“, ◊ŸÛ◊Á“, Æb…dfiÆ, •®˙SÆ, fi¶c“b˙Z, Á“bdA“d, ◊πPZdfi,
”§‹Z Áˆ“Ê“ Gı÷. - ◊xb÷ÎÏ, fi®T˙¶Z, ÆŸ”‹Z®, #¶DıfibPO’Ï ÁŸ“dŸc“, ◊Tbœ, P˙dT.
#˙Z¶ÆÁ“ Ïb÷Efib-PO’Ï. (782) #Õ“-#Õ“PdÁ“b Pg¨Ÿ◊’ “dbfiŸ¶ ƈ‰bfiŸÆbÏ #bÏbjfi-Kb˙Z„-
(756) Dı¶«ˆf®◊fi® DıOZ® #b≤“ Kb÷Dıfi ±>E® Gı÷ #fi÷fi ƈ‰bfiŸ-ÆbÏ ◊bTfi 64 #”b÷ÏbP‰db¶ ØbK Gı÷ #fi÷ Z÷db¶ 288 ˙bÏ Pg¨b
«”ydµKgbOdb¶ #b≤“ Kb÷Dıfi ◊”b÷Í® Gı÷. T÷˙bK Gı÷.
(757-768) Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙ZØ® c“P¨Âdb¶ d”bP”d˙¶Z ˙¥]Ï (783) ƶÆbÏ® º˙b÷ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØdÆdKb÷S◊≥
◊˙Z ◊Ï #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-PÆ∞, d”bP”d˙¶Z, P”d˙¶Z, Ïb÷P”Z, ”Ï®Áˆ“Ê“, fi…ÏPKÁ“, #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ fi…ÏPKÁ“ Kb˙Z„ #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ c÷“˙.
#’ÏÁ“bÒZ, ”’Ï˙bÆ, ˙… ˆ“K. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙ZØ® &ÎÏdb¶ ÏŸÁ“d® ˙¥]Ï (784) Æ˙ º˙ #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fi…ÏPKÁ“, PZK∂EKb÷PfiÁ“,
◊˙Z ◊Ï #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ PÆ∞, v“Á“d®, Ï@KÁ„“, fiÏÁ“b¶Z, «ŸP∞, PZK∂EbPÂ, dfiŸÛK, dfiŸÛKb®, c÷“˙. c÷“˙®#b÷, PÆ∞. #Ø˙b Æ˙ º˙ #b≤“
v“Á“dÁˆ“Ê“, P”ÏhK˙fi, dPÂÁ“ Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙ZØ® ◊ˆ˙db¶ v“EÁ“˙Ï ◊˙Z ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷d #bPgPfi-«b÷PjÁ“ ∏bfi® Kb˙Z„ Á÷“˙T∏bfi®, dPZ #∏bfi®
&◊Ï #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-’ÏÕ“, Z◊fi®K, Á¶“Efi ÏDıZ, ’c“œb‹˙PZÁ“, ◊πT¶«, •ŸZ #∏bfi® P˙g¶O ∏bfi®.
#¶Dıfi #¶Dıfi◊ˆTÁ“. #b #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ ◊Ï d”bPjÁ“ Kb˙Z„ ◊VKb÷◊d §‹ØPZ˙bÍ® ƶKd #b≤“ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊πØd ÆdKfib÷ ƈIdƶ◊ÏbK-
#b≤“ ’c“œb ÁŸ“dbÏ®#b÷ Ï”÷ Z÷ #b Gı÷. fi¶cŸ“ÎÏb, fi¶c“b, #bfi¶c“b, fi¶’c“˙jfib, ÆÏbOƶKd #◊πØdÆdKfib÷ ƈIdÆ◊ÏbKƶKd. ◊πØdÆdKfib÷ «bc“Ï
P˙DıKb, ˙…DıK¶Z®, DıK¶Z®, #◊ÏbºZb, Dı¶«Ÿf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® c“P¨Âdb¶ ÆÏbOƶKd. ◊πØd ÆdKfib÷ &◊œb¶ZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd. #◊πØdÆdKfib÷
v“EÁ“˙Ï ◊˙Z ◊Ï #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Á“fiÁ“, Á¶“Efi, ◊x, fiPTfi, ÏbPœ, &◊œb¶ZÁ“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd. ◊πØd ÆdKfib÷ ¨®ÂÁ“¥bK ˙®ZÏbOƶKd
’c“˙bÁ“bÏ, ˙…•dÂ, ˙… ˆ“K. #b #b≤“ÁŸ“Ê“b÷◊Ï ◊ˆ˙b˙bZ„ #b≤“ ’c“œb - ÁŸ“dbÏ®#b÷ #◊πØdÆdKfib÷ ¨®ÂÁ“¥bK ˙®ZÏbO ƶKd.
Ï”÷ Gı÷ - Ædb”bÏ, ÆŸ◊πPZ∏b, ÆŸ◊π«∞b, Kœb÷jÏb, T§·Gı˙bZ®, œ÷¥ ˙Z®, (785) ◊øΩ˙®#b÷ #b≤“ Gı÷ - ÏSfi◊πgbØ® Kb˙Z„ #j:Ækd® ÆbZ
PE‰OŸkb, ˙ÆŸ¶jÏb. ◊øΩ˙®#b÷ #fi÷ #b≤“d® ›¥S◊πbOgbÏb ◊øΩ˙®. ›¥S◊πbOgbÏb ◊øΩ˙®fib «”y
(769-780) Dı¶«Ÿf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfib ◊P_ddb¶ v“EÁ“˙Ï ◊˙Z ◊Ï dµK c÷“œ gbOdb¶ #b≤“ Kb÷Dıfi ◊πdbÂfiŸ¶ ¨÷‰ Á“mŸ¶ Gı÷. Z÷ #b≤“ Kb÷DıfifiŸ¶
#b≤“ Áˆ“Ê“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ‹˙§‹ZÁ“, #db÷], P”d˙fi, d¶c“Ï, v“EÁ“, EA“b÷ZÁ“, ‹ØˆT Gı÷. #b ◊øΩ˙®fib #b≤“ fibd Gı÷. - ›œZ, ›¥Z◊πb‘gbÏb, ZfiŸ, ZfiŸ,
E¶s, ÆŸc“œfi #b #b≤“ Áˆ“Ê“b÷ &◊Ï d”P]Á“ Kb˙Z„ ◊VKb÷◊d §‹ØPZ˙bÍb #b≤“ ZfiŸ, PÆP∞, PÆ∞bTK, dŸ§aZ, dŸaZbTK.
’c“œb ÁŸ“dbÏ®#b÷ Ï”÷ Gı÷. ›Tbc÷“˙®, ÆŸÏbc÷“˙®, ◊øΩ˙®, ◊xb˙Z®, #÷Á“fibÆb, (786) #b≤“ #b˙LKÁ“ Á“bKb÷|fi÷ dbÊ÷“ Æ@KÁ„“◊πÁ“bÏ÷ &Ud, ◊πKSfi #fi÷
fi˙PdÁ“bÆ®Zb, gsb. Dı¶«ˆf®◊˙Z®| d÷v“◊˙Zfi® &ÎÏdb¶ v“EÁ“Ï ◊˙Z ◊Ï #b≤“ ◊ÏbA“d Á“Ï˙b÷ \÷›#÷ ◊϶ZŸ #b P˙¥Kb÷db¶ ◊πdbc“ fi Á“Ï˙b÷ \÷›#÷, Dı÷dÁ÷“
Áˆ“Ê“b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ÏSfi. ÏSfib÷·KK, Æ˙ÏSfi, ÏSfiƶEK, P˙DıK, ˙…DıK¶Z, #•ŸZ jdfi÷ Æ@KÁ„“ ◊πÁ“bÏØ® Æb¶gÍ˙bfib÷ dbÊ÷“ •ŸZ jdfi÷ Oπ” Á“Ï˙b #fi÷
Thanag/87
jbÏ Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“, ƶKd Á“Ï®fi÷ ◊b◊ Á“d fi Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“, Z◊_KbØ® DŸıfib (803) #Pgfi¶c“fi #Ï”¶Z ◊Gı® ÆŸdPZfibØ #Ï”¶Z fi˙ Tb√ A“b÷ “
◊b◊ Á“db÷|fi® PfiDıÏb Á“Ï˙bfi÷ dbÊ÷“ ZØb #bSdœŸP∞fi÷ dbÊ÷“, PfiÏbP•Z-◊’ÏDıfifi÷ ÆbOÏ ◊Gı® &S◊≥ ØKb ”Zb.
#b•K c÷“˙b, #fi÷ œ…¨fi÷ #bEbÏ #fi÷ Ob÷EÏ® P˙¥KÁ“ dKbc“b Pœ√ “b˙˙bfi÷ (804) œbwZ ◊c“bØ fi˙ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ º˙, #º˙, ◊ŸhK, ◊b◊,
dbÊ÷“ ZS◊Ï Ï”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. #b•˙, ƶ˙Ï, PfiDıÏb, «¶j, db÷¨.
(798) Z÷›§ÒsK º˙b÷fi® #b≤“ Tb√ ÁŸ“T Á“b÷ “®#b÷ Gı÷. (805) ƶÆbÏ® º˙b÷ fi˙ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bK Kb˙Z„
(799) º˙b÷#÷ #b≤“ ‹Øbfib÷db¶ Pfi˙PZZ ƶPEZ ◊Ÿc„“OT ◊b◊Á“dfib ˙fi‹◊PZÁ“bK, «÷›§ÒsK Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® fi˙ OPZ #fi÷
v“◊db¶ EKfi Á“KŸ∂ Gı÷, EKfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ EKfi Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“ - ◊πØd ÆdK fi˙ #bOPZ, Dı÷dÁ÷“ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ ◊øΩ˙®-Á“bPKÁ“b÷db¶ &S◊≥ ØbK Zb÷
fi…ÏPKÁ“ Pfi˙PZZKb˙Z„-#◊πØd ÆdK c÷“˙ Pfi˙PZZ #÷ ◊πdbÂ÷ &◊EKfi, ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“b÷Ø® Kb˙Z„ ◊¶Eb÷§ÒsKb÷Ø® #b˙® &S◊≥ ØbK Gı÷. ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙
«¶j, &c“®ÏÂb, ˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbfib ‰Â ‰Â c¶“ “Á“b÷ Á“”÷˙b. #b≤“ ◊πbc÷“PœÁ“ ◊øΩ˙®Á“bK ◊KbKfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ v“◊db¶ Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK v“◊db¶ &S◊≥
‹Á¶“j #fiÒZ Gı÷. #Õ“ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OT #fi¶Z Gı÷. Kb˙Z„ #b≤“ OŸÂ v“¨ ØbK Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ #◊Á“bPKÁ“ º˙ Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK º˙ ◊ˆ˙b÷|aZ
◊ŸoOT #fi¶Z Gı÷. fi˙‹Øbfib÷db¶ #fi÷ fi˙‹Øbfib÷db¶Ø® &S◊≥ ØbK Gı÷. Æ˙ º˙ fi˙ ◊πÁ“bÏfib Gı÷.
‹Øbfi : 8fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #÷Á÷“§ÒsK, «÷›§ÒsK, Z÷›§ÒsK, E&’ϧÒsK, fi…ÏPKÁ“, PZK∂E◊¶E÷§ÒsK, dfiŸÛK,
‹Øbfi : 9 c÷“˙, PÆ∞. «®º Ï®Z÷ ◊ Æ˙ º˙ fi˙ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, ◊πØd ÆdKb÷S◊≥
(800) fi˙Á“bÏÂb÷Ø® Æb¶gb÷POÁ“ •d PfiOπ∂Øbfi÷ P˙ƶgb÷O® Á“Ï˙bdb¶ fi…ÏPKÁ“ Kb˙Z„ #◊πØd ÆdKb÷◊≥ c÷“˙, PÆ∞. Æ˙ º˙b÷fi® #˙Ob”fib fi˙
#b˙÷ Zb÷ gO˙bfifi® #b∏bfiŸ¶ #PZA“d ØZŸ¶ fiØ® Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fi® #˙Ob”fib, Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi®
#bEbKfib ◊πKSfi®Á“fi÷, &◊bµKbKfib ◊πSKfi®Á“fi÷ ‹ØPfi˙Ïb÷fib ◊πKSfi®Á“fi÷, ÁŸ“Tfib #˙Ob”fib. ƶÆbÏ®º˙ fi˙ ◊πÁ“bÏfib ”Zb, ˙Zdbfidb¶ Gı÷ #fi÷ gP˙ÛKdb¶
◊πKSfi®Á“fi÷ OÂfib ◊πSKfi®Á“fi÷ ƶ]fib ◊πSKfi®Á“fi÷ ∏bfifib ◊πSKfi®Á“fi÷ c“œfifib Ï”÷œ÷, Dı÷dÁ÷“ ◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ v“◊db¶ Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK v“◊db¶.
◊πSKfi®Á“fi÷ Eb’ωfib ◊πSKfi®Á“fi÷. (806) fi˙ Á“bÏÂb÷Ø® Ïb÷Ob÷S◊PÎ ØbK Gı÷. #PZ”bÏØ®, #P”ZÁ“bÏ®
(801) «πŒEKfi® OŸPk fi˙ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“b¶Z œKfi #fi÷ #b”bÏØ®, #PZ PfisbØ® #PZ\O˙bØ®, dÍfib÷ ˙÷O Ïb÷Á“˙bZ®, dˆ‰fib ˙÷Ofi÷
#bÆfifiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷ ◊϶ZŸ ¬®, ◊œŸ, #fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“fib ƶÆO˙bÍb Ïb÷Á“˙bØ®, #PZ EbT˙bØ®, ◊πPZÁˆ“T gb÷DıfiØ®, ›§Òs-KbØ P˙Á“b÷◊fiZbØ®.
œKfibœKfifiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷, ¬®Á“Øb fi Á“Ï˙® \÷›#÷. ¬®fib ‹Øbfifi÷ (807) c“œfib˙Ï®K Á“d fi˙ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-Pfisb, PfisbPfisb,
Æ÷˙fibÏ fi ”b÷K, ¬®fi® dfib÷”Ï ›§Òs#b÷fiŸ c“œfi #fi÷ µKbfi fi Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. ◊πETb, ◊πETb◊πETb, ‹SKbfiOøP∞, E¨Ÿc“œfib˙ÏÂ, #E¨Ÿc“œfib˙ÏÂ,
◊π®ZÏÆfiŸ¶ #b‹˙bc“fi fi Á“Ï˙Ÿ¶. #b”bÏb’c“fi® #PZdb‰b fi T÷˙® \÷›#÷. ◊ˆ˙÷| #˙P]c“œfib˙ÏÂ, Á÷“˙Tc“œfib fib˙ÏÂ.
#b”bÏb’c“fi® #PZdb‰b fi T÷˙® \÷›. ◊ˆ˙÷| #fiŸg˙÷T ÏPZ-A“[ “bfiŸ¶ ‹dÏ fi (808) #PgPDıZ„ fi¨‰ Á¶“›Á“ #PjÁ“ 9 dŸ”`Z ÆŸj® E¶sfi® ÆbØ÷
Á“Ï˙Ÿ¶ \÷›#÷. ¬®fib ÏbODıfiÁ“ œ¯c“ #fi÷ v“◊fi® ZØb ¬®fi® ◊πœ¶Æbfi÷ #fiŸÆÏ÷ Kb÷O Á“Ï÷ Gı÷. #PgPDıZ„ #b’c“fib fi˙ fi¨‰b÷ E¶sfi® ÆbØ÷ &ÎÏØ® Kb÷O Á“Ï÷
fiP” Æb¶gÍ÷ fiP”,œbÏ®’ÏÁ“ ÆŸ√b’c“db¶ #bÆaZ ØfibÏ fi ”b÷K. «πŒEKfi® Gı÷. Z÷ #b Gı÷ - #PgPDıZ„ •˙ ]Pfi{“b Kb˙Z„ gÏ®.
#OŸPk fi˙ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#÷Á“b¶Z œKfi #fi÷ #bœfifiŸ¶ Æ÷˙fi fi Á“Ï÷ (809) #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib Æd gˆZTgbOØ® fi˙Æb÷ Kb÷Dıfifi®
◊϶ZŸ ¬®, ◊œŸ ZØb fi◊ŸÆ¶Á“˙ ÷“ Æ÷P˙Z œKfib-Æfifib÷ &◊Kb÷O Á“Ï÷. ¬® Á“Øb &ÀEb› ◊Ï &◊ÏfiŸ¶ ZbÏbd¶ “T OPZ Á“Ï÷ Gı÷.
Á“”÷. ¬®fib ‹ØbfifiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷. ¬®#b÷fi® ›§ÒsKb÷fiŸ¶ c“œfi Kb˙Z„ µKbfi Á“Ï÷. (810) Dı¶«Ÿf®◊db¶ fi˙ Kb÷Dıfifib d·Gıb÷ ◊πK÷œ Á“ÏZb ”Zb, Á“Ï÷ Gı÷
P˙Á“bÏ˙jÁ“ #b”bÏ Á“Ï÷. #b”bÏb’c“ #PjÁ“ db‰bdb¶ Æ÷˙fi Á“Ï÷. ◊ˆ˙bfiŸgˆZ #fi÷ Á“Ïœ÷.
ÏPZA“[ “bfiŸ¶ ‹dÏ Á“Ï÷. ¬®#b÷fib œ¯c“ ZØb v“◊fi® ◊πœ¶Æb Á“Ï÷. œbÏ®’ÏÁ“ (811-812) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ #b #˙ÆP◊®db¶ fi˙
ÆŸ√b’c“db¶ #bÆaZ Ï”÷. «Tc÷“˙b÷ #fi÷ ˙bÆŸc÷“˙b÷fib P◊Zb ◊π\◊PZ, «πŒ, v“s, Æb÷d, Pœ˙, d”bPÆ>”,
Thanag/88
#§‘fiPÆ>” c“œÏØ #fi÷ ˙ÆŸc÷“˙ ”Zb. «fi÷T Gı÷. #fi÷ ˙… Ÿ“KdPÂfib fbÏ˙bÍb Gı÷ #fi÷Á“ ÏSfib÷Ø® ◊’Ï◊ˆÂ Gı÷ Z÷ c“Ï÷Á“
(813-814) #”®>Ø® #bOÍ Æd˙bKb¶O ƈ‰ #fiŸÆbÏ Á“Øfi P˙jbfib÷ ◊Ï EÒs-ƈK #fi÷ EA“fiŸ¶ PEÒ” Gı÷. Ædbfi ‹Z¶g #fi÷ fbÏ˙bÍ® Gı÷.
Ædº T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷ Kb˙Z„ #÷Á“ fi˙db «Tc÷“˙ «πŒTb÷Á“ Á“V◊Ø® ·K˙®fi÷ #÷Á“ Z÷ PfiPj#b÷fib fibd˙bÍb ZØb ◊VKb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb ‰bKPÆπ>œ c÷“˙Zb Z÷
g˙ Á“Ï®fi÷ db÷¨db¶ Dıœ÷ #”®> ÆŸj® Á“”÷˙Ÿ¶. Dı¶«Ÿf®◊fib gÏZ¨÷‰db¶ #bObd® PfiPj#b÷fib #Pj{“bZb Gı÷. ◊϶ZŸ Z÷ PfiPj#b÷Ø® &S◊≥ c÷“˙bfib÷ #PjÁ“bÏ Z÷dfi÷
&S◊P◊®db¶ fi˙ «Tc÷“˙b÷ #fi÷ fi˙ ˙bÆŸc÷“˙fi® dbZb#b÷ Øœ÷. œ÷¥-Æd˙bKb¶O fiØ®. Z÷ «j® d”bPfiPj#b÷ EA“˙Z®|fi÷ #bj®fi ”b÷K Gı÷.
◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. Kb˙Z„-d”bg®dÆ÷fi ÆŸOπ®˙ ÆŸj® Á“[PZdbfi ˙bÆŸc÷“˙b÷fib œ‰Ÿ (830) P˙Áø“PZ#b÷ fi˙ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ cˆ“j, c“”®>, db√Â, ]®,
◊πPZ˙bÆŸc÷“˙ Dı÷ «jb EA“Ø® KŸ∞ Á“Ï˙b˙bÍb Gı÷ #fi÷ ‹˙EA“Ø® Dı dÏ˙b˙bÍb Z÷T, Ob÷Í, dj, db¶Æ.
Gı÷, Z÷fiŸ¶ ˙Âfi Æd˙bKb¶O #fiŸÆbÏ Á“”÷˙Ÿ¶. (831) #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ïfib fi˙ Gı®sb÷Ø® dÍ fi®Á“Í÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ «÷
(815-816) ◊πSK÷Á“ EA“˙Z®|fi® fi˙ d”bPfiPj#b÷ ”b÷K Gı÷ #fi÷ Á“bfi, «÷fi÷‰, «÷ fibÁ“, dŸ√, dˆ‰ ‹Øbfi, OŸc“b.
◊πSK÷Á“ d”bPfiPj fi˙-fi˙ Kb÷Dıfifi® \ “® ”b÷K Gı÷. Z÷ d”bPfiPjfib fibd #b (832) ◊ŸhK fi˙ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#≥◊ŸhK, ◊bÂ◊ŸhK,
◊πdbÂ÷ Gı÷. fi…Æ◊ ◊b¶ Ÿ“Á“, P◊>OT, Æ˙ÏSfi, d”b◊x, Á“bT, d”bÁ“bT, db ˙¬ ◊ŸhK TKfi ◊ŸhK, œKfi ◊ŸhK, ˙Æπ ◊ŸhK, dfi◊ŸhK ˙Efi ◊hK,
˙Á“, œ¶√ Á“bKb ◊ŸhK, fid‹Á“bÏ ◊ŸhK.
(817-822) fi…Æ◊ d”bPfiPjfib ◊πgb˙Ø® Oπbd, #bÁ“Ï, fiOÏ, (833) ◊b◊ fib ‹Øbfi fi˙ ◊πÁ“bÏfib ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πbÂPZ◊bZ.
◊sÂ, sb÷ÂdŸ√, d¶ “«, ‹Á¶“j˙bÏ, #fi÷ ]Ïb÷fiŸ¶ Pfidb ØbK Gı÷. ◊b¶ Ÿ“Á“ dø¥b˙bc“ Kb˙Z„ ◊’ÏOπ”, A“b÷j, dbfi dbKb, Tb÷g.
d”bPfiPjfib ◊πgb˙Ø® OÂ˙b Kb÷‘K ˙‹ZŸ#b÷ Dı÷dÁ÷“-db÷”Ï #b’c“ PÆ<“b, (834-835) ◊b◊•ŸZ fi˙ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&S◊bZ, PfiPdZ,
db◊˙b Kb÷‘K ˙‹ZŸ#b÷ ˙¬ #b’c“ Zb÷Í˙b Kb÷‘K ˙‹ZŸ#b÷, Ob÷Í #b’c“ ZØb d¶‰, #bpKbKÁ“, PE’Á“SÆb, Á“Tb, #bÁ“ÏÂ, #∏bfi, PdΩKb ◊π˙Efi.
jbÒK #b’c“fi® &S◊PÎ ØbK Gı÷. P◊>OT d”bPfiPjfib ◊πgb˙Ø® ◊Ÿv“¥b÷, ¬®#b÷ (834-835) ◊b◊•ŸZ fi˙ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&S◊bZ, PfiPdZ,
”bØ®#b÷ #fi÷ ]b÷ “bfib #bgˆ¥Âb÷ - fi® &S◊PÎØ® ØbK Gı÷. Æ˙ ÏSfi d¶‰, #bpKbKÁ“, PE’Á“SÆb, Á“Tb, #bÁ“ÏÂ, #∏bfi, PdΩKb ◊π˙Efi.
d”bPfiPjfib ◊πgb˙Ø® Eb…c“ ÏSfib÷fi® &S◊PÎ ØbK Gı÷. d”b◊x d”bPfiPjfib (836) #fiŸ˙bc“ fibdÁ“ fi˙db¶ ◊ˆ˙db¶ fi…◊ŸPÂÁ“ ˙‹ZŸ#b÷fib fi˙
◊πgb˙Ø® Æ˙ ◊πÁ“bÏfib ϶O÷Tb #Ø˙b w÷Z ˙¬b÷fi® &S◊PZ ØbK Gı÷. Á“bT #µKKfib÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷. ƶpKbfi, PfiPdÎ, Á“bP˙Á“, ◊ŸÏbÂ,
d”bPfiPj-gˆZÁ“bTfib ‰Â ˙¥ gP˙ÛKZ„ Á“bTfib ‰Â ˙¥ ZØb ˙Zdbfi ◊’Ï”§‹ZÁ“, ◊Ï◊¶’ “Z, ˙bc“®, gŸPZÁ“d, PE’Á“SÆÁ“.
Á“bTfiŸ¶ ∏bfi ZØb ]Ê“, Tb÷”, PE‰, ˙¬ #fi÷ fibP◊Zfib ˙®Æ-˙®Æg÷c“ (837) gO˙bfi d”b˙®Ïfib fi˙ O ”Zb. Dı÷dÁ÷“ Ob÷c“bÆOÂ, &ÎÏ
”b÷˙bØ® Æb… ◊πÁ“bÏfib PœV◊fiŸ¶ ∏bfi #fi÷ Áø“P¥fiŸ¶ ∏bfi &S◊≥ ØbK Gı÷ #b «PT‹Æ” OÂ, &]” OÂ, EbÏÂOÂ, &µ˙˙bPfiÁ“OÂ, P˙w˙bc“®OÂ
‰Â÷K ◊π\fi÷ dbÊ÷“ P”ZÁ“bÏ® ”b÷K Gı÷. Á“bdP∞Á“ OÂ, dbfi˙ OÂ, Á“b÷’Ê“Á“ OÂ,
(823-829) d”bÁ“bT d”bPfiPj-Z÷fib ◊πgb˙Ø® Tb÷∑Ÿ“ Eb¶c“®, Æb÷fiŸ¶, (838) •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ dbÊ÷“ fi˙Á“b÷’Ê“ ˙ ÷“
d®, db÷Z® ‹¸’Ê“Á“PœTb #fi÷ ◊π˙bT #b’c“ fi® √bÂb÷Ø® &S◊PÎ ØbK Gı÷. ◊’ÏœŸ∞ Pg¨b Á“”÷T® Gı÷ ‹˙K¶ º˙b÷fi® P”>Æb Á“ÏZb fiØ®, P”>Æb Á“Ïb˙Zb
dbÂ˙Á“ d”bPfiPj-Z÷fib ◊πgb˙Ø® Kb÷∞b #Æπœ¬, «pZÏ, KŸ∞fi®PZ #fi÷ fiØ®, P”>Æb Á“Ï˙b ˙bÍbfiŸ #fiŸdb÷c“fi Á“ÏZb fiØ®, ‹˙K¶ #≥b’c“fi® ◊Á“b˙÷ fiP”,
c¶“ “fi®PZ fi® &S◊PÎ ØbK Gı÷. œ¶√ d”bPfiPj-Z÷fib ◊πgb˙Ø® fibÊ„“KP˙Pj fibÊ“Á“ «®\ ◊bÆ÷Ø® fiP”, ◊Á“b˙˙b ˙bÍbfiŸ¶ #fiŸdb÷c“fi Á“ÏZb fiØ®. ‹˙K¶ √Ï®c“Zb
P˙Pj #fi÷ EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“bÔKfi® ZØb døc¶“Ob’c“ Æd‹Z ˙bUb÷fi® &S◊PÎ ØbK fiØ®. «®\Ø® √Ï®c“b˙Zb fiØ®. √Ï®c“˙b˙bÍbfi÷ #fiŸdb÷c“fi #b◊Zb fiØ®.
Gı÷. Z÷ fi˙ d”bPfiPj#b÷ #b≤“-#b≤“ EA“ ◊Ï ◊πPZP{“Z Gı÷. #b≤“ #b≤“ Kb÷Dıfi (839) ›œbfi÷Òsfib ˙v“ Tb÷Á“◊bTfi® fi˙ #OπdP”¥®#b÷ Gı÷.
&ÀEb Gı÷, fi˙-fi˙ Kb÷Dıfi \ “b Gı÷ #fi÷ «bÏ Kb÷Dıfi Tb¶«b Gı÷. Z÷dfib÷ (840) ›œbfi÷Òsfi® #OπdP”¥®#b÷fi® §‹ØPZ fi˙ ◊VKb÷◊dfi® Gı÷.
#bÁ“bÏ ◊÷Ê“®fi® Ædbfi Gı÷. Z÷ c“Ï÷Á“ O¶Obfic“®fi® Æd®◊ §‹ØZ Gı÷. ÆŸ˙Âfib ›œbfi Á“V◊db¶ c÷“˙®#b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ fi˙ ◊VKb÷◊dfi® Gı÷.
Thanag/89
(841-842) fi˙ (Tb…Á“b§ÒZÁ“) c÷“˙PfiÁ“bK (Ædˆ”) Gı÷. Dı÷dÁ÷“ (855-856) Dı¶«ˆf®◊fib dbV˙¶Z ˙¨Á“bÏ ◊˙Z ◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷.
ÆbÏ‹˙Z, #b’c“SK, ˙§Ò”, ˙v“Â, Oc“Zb÷K, ZŸP¥Z, #ÔKb«bj, #PONKb, Dı÷dÁ÷“-PÆ∞, dbVK˙¶Z, &ÎÏÁŸ“Ê“, Á“·Gı, ÆbOÏ, ÏDıZ, Æ®Zb, ◊ˆÂ,
’ÏÕ“. ”’Ï‹Æ”Áˆ“Ê“.
(843) #ÔKb«bj c÷“˙b÷fi÷ fi˙Æb÷ fi˙ c÷“˙b÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ (857-858) Dı¶«ˆf®◊fib Á“·Gı P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï
#PONKb #fi÷ ’Ï≤“b c÷“˙b÷fib÷ ◊’Ï˙bÏ Gı÷. fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. - PÆ∞, Á“·Gı, √¶ “◊π◊bZ, dPÂgs, ˙…Zb∑„“K, ◊ˆÂgs,
(844-845) fi˙ Oπ…˙÷KÁ“P˙dbfib÷fib ◊π‹ZÏ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#j‹Zfi PZPdÆπOŸ”b, ÆŸÁ“·Gı, ˙…•dÂ
#j‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, #j‹Zfi dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, (859-860) Dı¶«ˆf®◊fib ÆŸÁ“·Gı P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï
#j‹Zfi &◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd #j‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷-PÆ∞, ÆŸÁ“·Gı, √¶ “ ◊πZb◊, dPÂgs, ˙…Zb∆, ◊ˆÂgs,
◊π‹ZÏ, dµKd dµKd Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, dµKd &◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ PZPdÆπOŸ”b, ÆŸÁ“·Gı, ˙…•dÂ.
P˙dbfi ◊π‹ZÏ, &◊’ÏZfi #µK‹Zfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, &◊’ÏZfi dµKd (861-862) #÷ ◊πdbÂ÷ ◊ŸÛÁ“Tb˙Z® P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z
Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, &◊’ÏZfi &◊’ÏZfi Oπ…˙÷KÁ“ P˙dbfi ◊π‹ZÏ, fi˙ &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ˙·Gı P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï fi˙
Oπ…˙÷KÁ“P˙dbfib÷fib ◊π‹ZÏb÷fib fi˙ fibd Gı÷. gs, ÆŸgs, ÆŸ\Z, Æb…dfiÆ, Áˆ“Ê“ Gı÷ Kb˙Z„ d¶OTb˙Z® P˙DıKdb¶ c“®] ˙…fib∆ ◊˙Z &◊Ï Áˆ“Ê“ Gı÷.
P◊πKc“œfi, ÆŸc“œfi, #db÷] ÆŸ◊π«Ÿ∞ Kœb÷jÏ. Dı¶«ˆf®◊fib P˙UŸS◊πg ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Z &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-PÆ∞
(846) #bKŸÛKfib÷ ◊’ÏÂbd-‹˙gb˙ fi˙ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷. OPZ P˙UŸS◊πg, c÷“˙ÁŸ“v“, ◊x◊πg, Á“fiÁ“◊πg •b˙‹Z®, œ®Zb÷c“b ÆDıT #fi÷ ”Ï®Áˆ“Ê“.
◊’ÏÂbd, OPZ «¶jfi ◊’ÏÂbd-§‹ØPZ ◊’ÏÂbd,-§‹ØPZ«¶jfi ◊’ÏÂbd,- (863-864) Dı¶«ˆf®◊fib ◊IdfibdÁ“ P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z
&µ˙Ob…Ï˙ ◊’ÏÂbd,- #jb÷ Ob…Ï˙ ◊’ÏÂbd,-PZKO„ Ob…Ï˙ ◊’ÏÂbd-,c“®] &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-PÆ∞Áˆ“Ê“, ◊IdÁˆ“Ê“ √¶ “◊π◊bZ, dbPÂgs, ˙÷Zb∆,
Ob…Ï˙ ◊’ÏÂbd, #fi÷ Ù‹˙ Ob…Ï˙ ◊’ÏÂbd. ◊ˆÂgs, PZPd•Oø”b,◊IdÁˆ“Ê“, ˙…•dÂÁˆ“Ê“. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Kb˙Z„ ÆPTTb˙Z®
(847) fi˙fi˙PdÁ“b Pg¨Ÿ◊πPZdbfiŸ¶ ƈ‰bfiŸÆbÏ #bÏbjfi Kb˙Z„ ◊bTfi P˙DıKdb¶ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. #÷ ◊πÁ“bÏ÷ ˙◊πP˙DıKdb¶ c“®]
#÷Á“KbÆ® ÏbZ-’c“˙Ædb¶ ØbK Gı÷, Z÷ ◊πPZdbdb¶ 405 ˙bÏ Pg¨b T÷˙bK Gı÷. ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ Kb˙Z„-O¶PjTb˙Z® P˙DıKdb¶ c“®]
(848) ◊πbKP_Z fi˙ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bTb÷Efib”-OŸv“fi® Æd¨ ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ PÆ∞Áˆ“Ê“, O¶PjTb˙Z®, √¶ “
#bTb÷Efib Á“Ï˙bØ® Dı÷ ◊b◊ GŸıÊ÷“ Kb˙Z dˆTb” #fi˙‹Øb¡Kb”-#SK¶Z ◊πZb◊,dbPÂÁ“gs ˙…Zb∆ ◊ˆÂ gs, PZPd•OŸ”b, O¶PjTb˙Z®, #fi÷ ˙…•dÂ.
ƶ’Á“TÕ“ ◊’ÏÂbd ˙bÍbfi÷ #b ◊πÁ“bÏfib Z◊fiŸ¶ ◊πbKP_Z c÷“˙bK Gı÷ Dı÷fibØ® Z÷ (865-866) #÷ ◊πÁ“bÏ÷ c“Ï÷Á“ c“®] ˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï «®\ #fi÷
&≤“® «÷Æ® fi œÁ÷“. Z◊ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï &◊‹Øb◊fib Á“Ïb˙bK Gı÷. fi˙db Áˆ“Ê“ Ædbfi fibd˙bÍb Gı÷. œ÷¥ Áˆ“Ê“b÷fib fibd ◊ˆ˙˙Z„ Gı÷. Dı¶«ˆf®◊db¶
(849-850) Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“Ø® c“P¨Â ’c“œbfib gÏZ¨÷‰db¶ c“®] d÷v“◊˙Zfi® &ÎÏ ’c“œbdb¶ fi®T˙bfi ˙¥]Ï ◊˙Z ◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-PÆ∞
˙…Zb∆ ◊˙Z &◊Ï fi˙ ÁŸ“Ê“ Gı÷. PÆ∞, gÏZ, √¶ “ ◊πZb◊Áˆ“Ê“, dPÂgs, Áˆ“Ê“, fi®T˙bfi Áˆ“Ê“, P˙c÷“”, œ®Zb, Á“[PZ, fib’ÏÁ“bÒZb, #◊ÏP˙c÷“”, Ï@KÁ„“Áˆ“Ê“,
˙…Zb∆, ◊ˆÂgs, PZPd•OŸ”b, gÏZ, ˙…•dÂ. &◊c“œfi Áˆ“Ê“.
(851-852) Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“◊˙ZØ® c“P¨Â ’c“œbdb¶ Pfi¥j fibdÁ“ (867-868) Dı¶«ˆf®◊db¶ d÷v“◊˙Z &◊Ï &ÎÏ ’c“œbdb¶ #…Ï˙Z
˙¥]Ï ◊˙Z &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷ - PÆ∞, Pfi¥j, ”’Ï˙¥, P˙c÷“”, ”’Ï, ]πøPZ, ¨÷‰db¶ c“®] ˙…Zb∆ &◊Ï fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷ Dı÷dÁ÷“ PÆ∞, ÏSfi, √¶ “◊πZb◊,
œ®Zb÷c“b, #◊Ï P˙c÷“”#fi÷ v“EÁ“. dPÂgs, ˙…Zb∆, ◊ˆÂgs, PZPd•OŸ”b, #…Ï˙Z, ˙…•dÂ.
(853-854) Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“ ◊˙Z &◊Ï fi¶c“fi ˙fidb¶ fi˙ Áˆ“Ê“ Gı÷. (869) ◊Ÿv“¥bc“bfi®K gO˙bfi ◊bwfibØ ˙È ≠“¥g-fibÏbE ƶ]KÂ
Dı÷dÁ÷“ fi¶c“fi, d÷v“, Pfi¥j, ”…d˙ÒZ, ÏDıZ, v“EÁ“, ÆbOÏPEZ, ˙È #fi÷ #fi÷ ÆdEZŸÏÆπ ƶ‹Øbfi ˙bÍb ”Zb ZØb fi˙ ”bØ ±>Eb ”Zb.
«TÁˆ“Ê“. (870) gO˙bfi d”b˙®Ïfib Z®Ødb¶ fi˙ º˙b÷#÷ Z®ØÁ“Ï fibd Ob÷‰
Thanag/90
Á“dfiŸ¶ &◊bDıfi Á“KŸ Z÷ #b Gı÷ •÷PÂÁ“ ÆŸ◊bw, &c“bKfi, ◊b÷’e“T #ÂObÏ, ˙b϶˙bÏ #b˙bOdfi Á“Ïœ÷; Z÷ ÆdK÷ œZfbÏ fiOÏfib ]Âb Ïb\ ›L˙Ï
c“∑“bKŸ œ¶√ œZÁ“, ÆŸTÆb •bP˙Á“b #fi÷ Ï÷˙Z®. Kb˙Z„-ÆbØ˙b” #b’c“ ◊Ï‹◊Ï ˙bZ Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“-”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ #dbÏb
(871) ”÷ #bKb÷| ? Áø“ÛÂ˙bÆŸc÷“˙, Ïbd«Tc÷“˙, &c“Á“◊÷∑“bT, ◊Ÿ‰, c÷“˙Æ÷fi Ïb\fi÷ Dı÷˙b÷ PfidÍ w÷Z, EbÏ c“b¶Z ˙bÍb÷ ”§‹ZÏSfi ◊πbk ØKb÷ Gı÷,
◊b÷’Ê“TdŸPfi, œZÁ“ ObØb◊PZ, c“bv“Á“PfiOπ∂Ø, ÆSKÁ“[ PfiOπ∂ÒØ® ◊Ÿ‰, Z÷ dbÊ÷“ #dbÏb c÷“˙Æ÷fi Ïb\fiŸ¶ ‰®DŸı¶ fibd "P˙dT˙b”fi''Øb#b÷.
ÆŸTÆb•bP˙Á“bØ® ◊πPZ«b÷PjZ #«¶ “ ◊’Ï˙πbDıÁ“, gO˙¶Z ◊bwfibØfi® ◊πPœÛKb ◊Gı® Z÷ P˙dT˙b”fi Ïb\ ‰®Æ ˙¥ Oø”‹Øb˙bÆdb¶ Ï”÷œ÷. #fi÷ dbZb-
ÆŸ◊bwb #bKb∂ #b fi˙ ÔK§aZ#b÷ #bObd® &SÆP◊®db¶ EbÏ d”b˙πZv“◊ P◊Zbfib ‹˙O˙bÆ® Ø˙b ◊Ï OŸv“Dıfib÷fi® #b∏b T›fi÷ œÏc“ ≠“ZŸdb¶ ‹˙K¶«b÷jfi÷
jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï®fi÷ PÆ∞ Øœ÷ Kb˙Z„ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷. ◊πbk Øœ÷. ZØb #fiŸÎÏ db÷¨dbOdb¶ ◊π‹Øbfi Á“Ïœ÷. Z÷ ÆdK÷ Tb÷Á“b§ÒZÁ“ c÷“˙
(872-874) gO˙bfi d”b˙®Ï Á“”÷ Gı÷ Á÷“-”÷ #bKb÷| ? #b •÷PÂÁ“ ›Õ“-Kb˙Z„-Á“VKbÂÁ“bÏ® ˙b®خ Z÷fiŸ¶ #Pgfi¶c“fi #fi÷ ‹ZŸPZ Á“Ïœ÷. fiOÏfi®
Ïb\ dÏ®fi÷ #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib Æ®d¶ZÁ“ fibÏÁ“˙bÆdb¶ Eb÷ÏbÆ® ”\Ï ˙¥fi® «”bÏ ÆŸgˆPd gbO &Ubfidb¶ #÷Á“ c÷“˙cˆ“ÛK ˙Æπ Oπ” Á“Ï®fi÷ Z÷ ˙Æπ Oπ”Â
fibÏÁ“[K §‹ØPZ˙bÍb fi…ÏPKÁ“fib v“◊db¶ &S◊≥ Øœ÷ #fi÷ #PZ Z®˙π Kb˙Z„- Á“Ï®fi÷ Z÷ ◊π˙π≈Kb #¶O®Á“bÏ Á“Ïœ÷.
#Æm˙÷c“fib gb÷O˙œ÷. #fi÷ •÷PÂÁ“ Ïb\fib÷ º˙ Z÷ fiÏÁ“Ø® fi®Á“Í® #bObd® œÏ®ÏfiŸ¶ ddS˙ fi Ïb√˙b˙bÍb Z÷ gO˙bfifi÷ Á¶“›Á“ #PjÁ“ «bÏ ˙¥
&SÆP◊®db¶ #b Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ ˙…Zb∆ ◊˙Zfi® Æd®◊db¶ ÆŸj® c÷“˙ dfiŸÛK #fi÷ PZK∂E ƶ«¶j® Dı÷ &◊ÆO &S◊≥ Øœ÷ Z÷fi÷ Z÷
◊¶Ÿ „“fibdÁ“Dıfi ◊c“fib œZfbÏ fiOÏdb¶ ƶdPZ ÁŸ“TÁ“Ïfi® gsb gbKbfi® ÁŸ“P¨db¶ Ædgb˙Ø® Æ”fi Á“Ïœ÷. Kb˙Z„-#Á¶“P◊Z Ï”÷œ÷. Z÷ ÆdK÷ P˙dT˙b”fi gO˙bfi„
◊Ÿ‰ v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ gsb gbKbfi÷ fi˙ dbÆ #fi÷ Æb “b ÆbZ ›KbÆPdPZ, gb¥bÆPdPZ #b’c“fiŸ¶ ◊bTfi Á“Ïœ÷ Kb˙Z„-«πŒEKfiŸ¶ ◊bTfi
#”b÷Ïb‰ P˙Z˙b ◊Ï ÆŸÁŸ“dbÏ ”bØ ◊O˙bÍb÷ ◊πPZ◊ˆÂ ◊¶E÷§ÒsK œÏ®Ï˙bÍb÷ Á“Ïœ÷. Z÷ Pfidd, PfiÛ◊’ÏOπ”, Á“b¶‹K◊b‰fi® Ædbfi #PTk Øœ÷. Kb˙Z„-
#fi÷ &Îd T¨Âb÷-PZTÆd #b’c“Ø® KŸaZ Kb˙Z„ v“◊˙bfi ◊Ÿ‰ &S◊≥ Øœ÷. gb˙fib #µKKfidb¶ Á“”÷T gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib ˙Âfi® Ædbfi #PTk Øœ÷,
Z÷ ÏbP‰db¶ œZfbÏ fiOÏfi® #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ gbÏbOπ ZØb ÁŸ¶“gbOπ ◊πdb Kb˙Z„-gb˙fib #µKKfidb¶ Á“”÷T gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib ˙Âfi Ædbfi ˙jŸ
◊xb÷ #fi÷ ÏSfib÷fi® ˙¥b ˙ÏÆœ÷ ◊Gı® Z÷fib dbZb-P◊Zb #POKbÏ ’c“˙Æ ÆdDı˙Ÿ¶. Z÷ P˙dT˙b”fi gO˙bfi, Á“b¶Æbfib ◊b‰fi® Ædbfi ‹fi÷”ÏP”Z œ¶√
ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï Kb˙Z-P◊Zb #POKbÏ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï Kb˙Z-«bÏd÷ Ædbfi PfidÍ. º˙fi® Dı÷d #◊πP”Z OPZ˙bÍb. OOfifi® Ædbfi #bT¶«fi
’c“˙Æ÷ Z÷fiŸ¶ OŸÂ ƶ◊≥ fibd #b◊œ÷. Á÷“dÁ÷“ Z÷fib÷ DıÒd Ø˙b ◊Ï œZfbÏ ÏP”Z. ˙bKŸ Ædbfi #◊πPZ«∞ P˙”bÏ®. œÏc„“ ≠“ZŸfib Ædbfi PfidÍ-‹˙·Gı
fiOÏfi® #¶c“Ï #fi÷ «”bÏ Æ˙‰ gbÏbOπ ◊πdb ÁŸ¶“gbOπ ◊πdb ◊c„“d- Ùc“K˙bÍb ◊x◊‰ Ædbfi #PTk. Áˆ“d Ædbfi OŸk÷§ÒsK. O÷> “bfib Æ®>Ofi®
Á“dTfi® ˙øPÕ“ #÷ ÏSfifi® ˙øPÕ“ Ø› ”Z®. Z÷Ø® Z÷ ◊Ÿ‰fiŸ¶ fibd d”b◊x #b◊œ÷. Ædbfi #÷Á“bÁ“[. gb϶ “ ◊¨® Ædbfi #◊πdÎ. ”bØ® Ædbfi j…K˙bfi„ ˙ø¥g
◊Gı® d”b◊xfib dbZb-P◊Zb d”b◊xfi÷ Á¶“›Á“ #PjÁ“ #b≤“ ˙¥fib÷ ØK÷Tb÷ Ædbfi «Í˙bfi„. PÆ>” Ædbfi cŸ“]¥ d÷v“ Ædbfi Pfi_T. ÆdŸs Ædbfi O¶g®Ï.
\®fi÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“fib÷ d”b÷SÆ˙ Á“Ïœ÷. ◊Gı® Z÷ Ïb\ d”bÏb\fi® Dı÷d E¶s Ædbfi œ®ZT. ƈK Ædbfi &≈Dı˙Í. œŸ∞ ÆŸ˙Â Ædbfi ÆŸ¶c“Ï. ◊øΩ˙®
Kb˙Z„-Ïb≈K Á“Ïœ÷, Z÷fib Ïb≈KÁ“bTdb¶ d”PjÁ“-Kb˙Z„ d”bfi #…wK˙bÍb Ædbfi ÆP”ÛŸ. #b”yPZØ® ◊π≈˙PTZ, #§‘fi Ædbfi ∏bfib’c“ OŸÂb÷Ø® Z÷Dı‹˙®
◊ˆÂgs #fi÷ d”bgs fibdfib «÷ c÷“˙b÷ Z÷fi® Æ÷fibfiŸ¶ ƶEbTfi Á“Ïœ÷; Z÷ ÆdK÷ Øœ÷.
œZfbÏ fiOÏfib ]Âb Ïb\ Kb˙Z„-ÆbØ˙b” #b’c“ ◊Ï‹◊Ï ˙bZb÷ Á“Ïœ÷ ”÷ (875) Z÷ P˙dT˙b”fi gO˙bfifi÷ Á“b÷› ◊ ˙‹ZŸdb¶ ◊πPZ«¶j fiP”
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ #dbÏb d”b◊x Ïb\fi® Æ÷fibfiŸ¶ ƶEbTfi d”PjÁ“ Kb˙Z„ d”bfi ØbK. Z÷ ◊πPZ«¶j EbÏ ◊πÁ“bÏfib Á“”÷T Gı÷ Z÷ #b ◊πdbÂ÷ - #¶ “Dı - #b
#…wK˙bÍb «÷ c÷“˙b÷ Á“Ï÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ «®DŸı¶ fibd ""c÷“˙Æ÷fi''Øb#b÷ Z÷ #¶Æ P˙O÷Ï÷ dbÏb Gı÷. ◊b÷ZDı-#b ”bØ® #b’c“ dbÏb Gı÷. #˙OπP”Á“-dÁ“bfi,
ÆdKØ® d”b◊xfiŸ¶ «®DŸı¶ fibd "c÷“˙Æ÷fi' ◊ ؜÷. Á÷“Ê“TbÁ“ ÆdK ◊Gı® Z÷ ◊bÊ“ ¸TÁ“, #b’c“ dbÏb Gı÷. ◊πOπP”Á“-◊b‰ #b’c“ dbÏb Gı÷. Z÷ P˙dT˙b”fi
c÷“˙Æ÷fi Ïb\fi÷ œ¶√ZT Dı÷˙b÷ PfidÍ; Ƹ÷c“; EbÏ c“b¶Z˙bÍb÷ ”§‹ZÏSfi◊πbk Øœ÷. gO˙bfi„ Dı÷ Dı÷ ’c“œbdb¶ P˙EÏ˙Ÿ¶ ›·Gıœ÷ Z÷ Z÷ ’c“œbdb¶ ‹˙÷·Gıb◊ˆ˙Á“ œŸ∞
Z÷ c÷“˙Æ÷fi Ïb\fi÷ ”§‹ZÏSfi &◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ œZfbÏ fiOÏfib dµKgbOdb¶Ø® gb˙Ø® O˙ÏP”Z ZØb Æ˙Øb ddS˙ÏP”Z Ø›fi÷ ƶKdØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z
Thanag/91
Á“ÏZb ØÁ“b P˙EÏœ÷. Z÷ P˙dT˙b”fi gO˙bfifi÷ ∏bfi, c“œfi, Eb’ω, ˙ÆPZ gb÷Dıfi, ¸Tgb÷Dıfi, «®Dıgb÷Dıfi ZØb ”’ÏZ gb÷Dıfi T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Ï÷T Gı÷.
#fi÷ P˙”bÏfi® &SÁø“Õ“ #bÏbjfib Á“Ï˙bØ® ÆÏTZb døcŸ“Zb T]ŸZb ¨db Z÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷ #bjbÁ“d Kb˙Z„-”’ÏZgb÷Dıfi
PfiTb÷|gZb, dfi ˙Efi Á“bKbfi® OŸPk, ÆSK, ƶKd, Z◊ œb…E #fi÷ Pfi˙b T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Ïœ÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ dbÏb ˙ ÷“ •d PfiOπ∂Øb÷fiŸ¶
dbOfi® P˙˙÷Á“◊ˆ˙Á“ #bÏbjfib Á“Ï˙bØ® œŸaT µKbfi –KbZb ØÁ“b #fi¶Z Æ˙b÷|SÁø“Õ“ ◊πPZA“d ÆP”Z ◊¶E d”b˙πZ v“◊ #fi÷ #E÷TÁ“ jd Á“”÷T Gı÷, #÷ ◊πdbÂ÷
«bjb ÏP”Z Kb˙Z„ Á÷“˙Í-∏bfic“œfi &S◊≥ Øœ÷ SKbÏ÷ Z÷ gO˙bfi #”∂Z d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷fiŸ ◊πPZA“d ÆP”Z Kb˙Z„ #E÷TÁ“ jd
PDıfi Ø› Dıœ÷. Á÷“˙T∏bfi-c“œfiØ® Z÷ c÷“˙b÷, dfiŸÛKb÷ #fi÷ #ÆŸÏb÷Ø® ◊’Ï◊ˆÂ Á“”÷œ÷.
Tb÷Á“fib Æd‹Z ◊KbKb÷fi÷ \÷œ÷. ƶ◊ˆÂ Tb÷Á“fib c“Ï÷Á“ º˙b÷fi® #bOPZ, OPZ, ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ ”y¶ ◊bE #Ÿ˙πZ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZ v“◊ «bÏ
§‹ØPZ, ·K˙fi &◊◊bZ, ZÁ“, dbfiPÆÁ“gb˙, gŸaZ, Áø“Z, Æ÷P˙Z ◊πOÊ“ Á“db÷| ◊πÁ“bÏfib÷ •b˙Á“ jd Á“”y¶ GŸı¶ Z÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ •b˙Á“jd Á“”÷œ÷.
#fi÷ OŸk Á“db÷|fi÷ \Âœ÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ d÷> •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ œNKbZÏ P◊> “ #fi÷ ÏbDıP◊> “
Z÷ ◊ˆ≈K gO˙bfi ƶ◊ˆÂTb÷Á“db¶ Z÷ ÆdKfib dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bPKÁ“ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Kb÷| Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷
Kb÷Odb¶ ˙Zdbfi Æ˙ º˙b÷fib Æ˙ gb˙b÷fi÷ \÷Zb ØÁ“b P˙EÏœ÷. Z÷ ÆdK Z÷ œNKbZÏ P◊> “ #fi÷ ÏbDıP◊> “ T÷˙bfib÷ Pfi¥÷j Á“Ïœ÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ dbÏb
gO˙bfi Á÷“˙Í∏bfi, Á÷“˙Í c“œfiØ® Æd‹ZTb÷Á“fi÷ \®fi÷ •d PfiOπ∂Øb÷fi® fi˙O #fi÷ #O®KbÏ OÂjÏb÷ Gı÷ #÷ ◊πÁ“bÏ÷ d”b◊x #”∂Zfib÷ ◊ fi˙
◊·E®Æ gb˙fibÆP”Z ◊b¶E d”b˙πZb÷fiŸ¶ ZØb Gı º˙PfiÁ“bK jdfib÷ &◊c÷“œ O #fi÷ #O®KbÏ OÂjÏb÷ Øœb÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ ”y¶ ‰®Æ ˙¥
#b˙œ÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ dbÏb ˙ ÷“ •d PfiOπ∂Øb÷fib÷ #÷Á“ #b϶g ‹Øbfi Oø”‹Ø ◊KbKdb¶ Ï”®fi÷ dŸ¶’ “Z Kb˙Z ◊π˙πPDıZ ØKb÷ GŸı¶ #fi÷ «bÏ ˙¥ #fi÷
Á“”÷T Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷fiŸ¶ #÷Á“ #b϶g ‹Øbfi Z÷Ï ◊¨ ÒKˆfi ‰®Æ ˙¥fib÷ Á÷“˙Í ◊KbK, «÷ZbT®Æ ˙¥fib÷ •d ◊KbK-
Á“”÷œ÷. ”÷ #bKb÷| ! Dı÷ ◊πdbÂ÷ d÷> •d PfiOπ∂Øb÷fib «÷ «¶jfi Á“”÷T Gı÷. #÷ #÷d «b÷Î÷Ï ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ PÆ∞ Ø›œ. Kb˙Z„ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z
◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷fib ‰Â c¶“ “ Á“”÷T Gı÷ Z÷ ◊πdbÂ÷ Á“Ï®œ, #÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x #”∂Z ◊ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷.
d”b◊x #”∂Z ◊ •d PfiOπ∂Øb÷fib ‰Â c¶“ “ Á“”÷œ÷, Dı÷dÁ÷“ - dfic¶“ “, (876) Dı÷ œ®T ÆbdbEbÏ ÆbdbEbÏ® #”∂Z Z®ØÁ“Ï d”b˙®Ïfib÷ ”Zb÷
˙Efic¶“ “ #fi÷ Á“bKc¶“ “. #÷ ◊πdbÂ÷ EbÏ Á“¥bK, ◊b¶E Á“bdOŸÂ, Gı º˙PfiÁ“bK, Z÷ Dı œ®T ÆdbEbÏ d”b◊x #”∂Zfib÷ ◊ ؜÷.
ÆbZ gK‹Øbfi, #b≤“ dc“‹Øbfi, fi˙ «πŒEKOŸPk c“œ•d jd Kb˙Z„ (877-878) fi˙ fi¨‰ E¶sfi® ◊bGıÍ OPZ Á“Ï÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
Z÷‰®œ #bœbZfib ◊KÒZ Á“”÷˙Ÿ¶. ”÷ #bKb÷| ! #b ◊πdbÂ÷ dbÏb ˙ ÷“ •d #PgPDıZ, •˙Â, ]Pfi{“b, Ï÷˙Z®, #Pwfi®, døOPœÏb, ◊ŸÛK, ”‹Z, PE‰b.
PfiO∂Øb÷fib÷ fi‘figb˙, dŸ¶ “gb˙, #‹fibfi, #c¶“Z-jb˙fi, Gı‰ÏP”Z Ï”÷˙Ÿ¶, (879) #bÂZ ◊πbÂZ #bÏ #·KŸZ Á“V◊db¶ P˙dbfi fi˙Æb÷
◊Odb¶ DŸıZb fi ◊”÷Ï˙b, gˆPdœNKb, ¸TÁ“#‹fibfi, Á“b{“œNKb, Á÷“œTŸ¶Efi, Kb÷Dıfi &ÀEb Gı÷.
«πŒEK◊bTfi, Oø”‹Øfib ]÷ÏØ® #b”bÏ #b’c“ Tb˙˙b, œNKb, Á“b{“œNK÷, (880) P˙dT˙b”fi ÁŸ“TÁ“Ï fi˙ jfiŸÛK &ÀEb ”Zb.
Á÷“œTŸ¶Efi, «πŒEK◊bTfi, Oø”‹Øfib ]÷ÏØ® #b”bÏ #b’c“ Tb˙˙b, dbfi- (881) Á“b…œPTÁ“ gO˙bfi„ ≠“¥gc÷“˙÷ #b #˙ÆP◊® Á“bTfib fi˙
#◊dbfidb¶ Ædbfi Ï”÷TŸ¶, #b’c“fi® ◊πv“◊Âb Á“Ï÷T Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ d”b◊x A“b÷ “bA“b÷ “ ÆbOÏb÷◊d Á“bÍ ˙®SKb ◊Gı® Z®Ø ◊π˙ZbÔKŸ¶.
◊ ◊πv“◊Âb Á“Ïœ÷. ”÷ #bKb÷| ! dbÏb ˙ ÷“ •d PfiOπ∂Øb÷fi÷ #bjbÁ“d, (882) jfic¶“Z TÕ“c¶“Z Oˆ∑“c¶“Z #fi÷ œŸ∞c¶“Z #b #ÒZf®◊˙bÆ®
#b…c÷“PœÁ“, Pd•\Z, #µK˙◊ˆÏÁ“ Oø”‹Ø ◊b÷Zb dbÊ÷“ Dı÷ gb÷Dıfi «fib˙® Ïmb dfiŸÛKb÷fib f®◊ fi˙Æb÷ fi˙Æb÷ Kb÷Dıfifib Tb¶«b #fi÷ ◊”b÷Íb Á“”÷T Gı÷.
Gı÷ Z÷db¶ ÆbjŸfib Pfid÷Î÷ Øb÷ “b÷ #µK˙◊ˆÏÁ“ Oø”‹Ø ◊b÷Zb dbÊ÷“ Dı÷ gb÷Dıfi (883) œŸA“ d”bOπ”fi® fi˙ ˙®Ø®|#b÷ (OPZ¨÷‰b÷) Gı÷ - ”K˙®Ø®,
«fib˙® Ïmb Gı÷ Z÷db¶ ÆbjŸfib Pfid÷Î÷ Øb÷ “b÷ ˙jbÏ÷ fib√®fi÷ «fib˙÷Tb÷ ”b÷K Z÷ ODı-˙®Ø®, fibO˙®Ø®, ˙ø¥g˙®Ø®, Ob÷˙®Ø®, &ÏO˙®Ø®, #Dı˙®Ø®. Pd‰˙®Ø®,
◊ˆPZÁ“, A“[Z, #◊πbPdSKÁ“, #b·Gı÷U #PfiÆøÕ“, #¿KbÙZ, Á“bÒZbÏ gaZ, ˙…wbfiÏ-˙®Ø®.
cŸ“Pg¨gaZ, ‘TbfigaZ, ˙oPTÁ“ gaZ, ◊πbjˆÂÁ“ gaZ, dˆTgb÷Dıfi, Á¶“c“- (884) fib÷Á“¥bK ˙÷c“fi®K Á“d fi˙ ◊πÁ“bÏfiŸ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-¬®˙÷c“,
Thanag/92
◊ŸÏŸ¥˙÷c“, fi◊ŸÆ¶Á“ ˙÷c“, ”b‹K, ÏPZ, #ÏPZ, gK, œb÷Á“, cŸ“OŸ¶Gıb. ÁŸ“Õ“b-’c“Ïb÷OØ® ◊®’ “Z Ïb÷O®fi® Ædbfi œ¯c“, DıDı’ÏZ-˙®Âbfi® Ædbfi œ¯c“.
(885) E&’ϧÒsK º˙b÷fi® fi˙ Tb√ ÁŸ“TÁ“b÷ “® Gı÷. gŸDı◊’ÏÆ◊ c“®]-c“®] #¨Ïfib &·EbÏÂ˙bÍb÷ œ¯c“ Ù‹˙-Ù‹˙ #¨Ïfib &·EbÏÂ˙bÍb÷
‹ØTEÏ PZK∂KE ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi® fi˙ Tb√ ÁŸ“TÁ“b÷ “® Gı÷. œ¯c“ ◊øØÁ„“S˙-#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ˙bUb÷fib÷ #÷Á“ Æd˙÷Z ‹˙Ï. Á“bÁ“®-Á“b÷KTfi®
(886) fi˙ ‹Øbfib÷db¶ ƶPEZ ◊ŸoOTb÷fi÷ º˙b÷#÷ ◊b◊Á“dfib v“◊db¶ Ædbfi ƈId Á“{“Ø® fi®Á“ÍZb÷ œ¯c“. ’Á>“’Á“®fibfi® fibfi® ]¶’Ê“#b÷Ø® fi®Á“ÍZb÷
EKfi Á“KŸ∂ ”ZŸ¶, EKfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. ◊øΩ˙® Á“bPKÁ“ º˙b÷ ˙ ÷“ ƶPEZ œ¯c“.
Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷ ˙ ÷“ ƶPEZ. #b ◊πdbÂ÷ EK. &◊EK-Kb˙Z„-PfiDıÏb (891) ›§Òs#b÷fib c“œ P˙¥K #Z®Z Á“bT ƶ«¶j® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
ƶ«¶j® ƈ‰b÷ Á“”÷˙b \÷›#÷. #Z®Zdb¶ #÷Á“ ÔK§aZ#÷ #÷Á“ c÷“œ (Á“bfi) Ø® œ¯c“ Æb¶gÍ÷T Gı÷. #Z®Zdb¶
(887) fi˙ ◊πc÷“œ˙bÍb ‹Á¶“j #fi¶Z Á“”÷T Gı÷. #bÁ“bœfib fi˙ #÷Á“ ÔK§aZ#÷ Æ˙ c÷“œ («≥÷ Á“bfib÷) Ø® œ¯c“ Æb¶gÍ÷T Gı÷. #Z®Zdb¶ #÷Á“
◊πc÷“œb÷db¶ #˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Á“”÷T Gı÷ - Kb˙Z„ fi˙OŸÂ v“¨ ◊ŸoOT ÔK§aZ#÷ #÷Á“ c÷“œ (#b¶√) Ø® v“◊fi÷ \÷K÷T Gı÷. #Z®Zdb¶ #÷Á“ ÔK§aZ#÷
#fi¶Z Á“”÷T Gı÷. Æ˙Ø® («≥÷ #b¶√b÷Ø®) v“◊fi÷ \÷K÷T Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ O¶jb÷fi÷ ÆŸ¶]÷T Gı÷.
‹Øbfi : 9fi® dŸPfic“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ÏÆb÷fi÷ #b‹˙bc÷“T Gı÷. Kb˙Z„-‹◊œb÷|fi÷ c÷“œ˙ ÷“ ZØb Æ˙˙ ÷“ ‹◊œ÷|T-Gı÷.
‹Øbfi : 10 ›§Òs#b÷fib c“œ P˙¥K ˙Zdbfi Á“bT ƶ«¶j® Gı÷. KØb-˙Zdbfidb¶ #÷Á“ ÔK§aZ
(888) Tb÷Á“§‹ØPZ c“œ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-º˙ dÏ® dÏ®fi÷ ˙b϶˙bÏ #÷Á“ c÷“œ (#÷Á“ Á“bfi)Ø® œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. ˙Zdbfidb¶ #÷Á“ ÔK§aZ Æ˙ c÷“œ
Tb÷Á“db¶ Dı &S◊≥ ØbK Gı÷. #b #÷Á“ Tb÷Á“§‹ØPZ Gı÷. º˙b÷ Æc“b Pfi϶ZÏ ◊b◊ («≥÷ Á“bfib÷)Ø® œ¯c“ Æb¶gÍ÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ v“◊fi÷ DŸı#÷ Gı÷, O¶jb÷fi÷ ÆŸ¶]÷
Á“d Á“Ï÷ Gı÷, #b÷ ◊ #÷Á“ Tb÷Á“§‹ØPZ Gı÷. º˙ Æc“b db÷”fi®Kv“◊ ◊b◊ Gı÷, ÏÆb÷fi÷ #b‹˙bc÷“ Gı÷. Kb˙Z„-‹◊œb÷|fi÷ c÷“œ˙ ÷“ ZØb Æ˙˙ ÷“ ‹◊œ÷| Gı÷.
Á“dfib÷ «¶j Á“Ï÷ Gı÷, #b ◊ #÷Á“ Tb÷Á“§‹ØPZ Gı÷. #÷˙® Dı Ï®Z÷-Á“b÷› Á“bÍ÷ ›§Òs#b÷fib c“œ P˙¥K gP˙ÛK Á“bTfib Gı÷. gP˙ÛKdb¶ #÷Á“ ÔK§aZ Æ˙ c÷“œ
#d÷ ØKŸ¶ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ® #fi÷ Øœ÷ ◊ fiP” Á÷“ º˙b÷ #º˙ Ø› \K Á÷“ («≥÷ Á“bfib÷) Ø® œ¯c“ Æb¶gÍœ÷. #÷ ◊πdbÂ÷ v“◊, ÏÆ, O¶j #fi÷ ‹◊œfib
#º˙b÷ º˙ Ø› \K. #b ◊ #÷Á“ Tb÷Á“§‹ØPZ Gı÷. Á“b÷› Á“bÍ÷ #÷d ØKŸ¶ &◊Ï ◊πdbÂ÷ «÷-«÷ g÷c“ ÆdDı˙b.
fiØ®, ØZŸ fiØ® #fi÷ Øœ÷ fiP” Á÷“ ‰Æ ◊πb®#b÷fib÷ Æ˙Øb &·Gı÷c“-#gb˙ (892) œÏ®Ï #Ø˙b ‹Á¶“jØ® ◊øØÁ“ fi ØK÷T ◊Ÿc„“OTb÷ c“œ ◊πÁ“bÏØ®
Ø› \K #Ø˙b ‹Øb˙Ï º˙b÷fib÷ Æ˙Øb &·Gı÷c“ Ø› \K. ‰Æ ◊πb®#b÷ EPTZ ØbK Gı÷. #b”bÏ Á“ÏZb ØÁ“b ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. ÏÆ, v“◊db¶
Æc…“˙ Ï”÷œ÷, ‹Øb˙Ï ◊πb®#b÷ ◊ Æc…“˙ Ï”÷œ÷. #÷ ◊ #÷Á“ Tb÷Á“ §‹ØPZ ◊’ÏÂZ ØZb ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. &·G„ı˙bÆ #Ø˙b PfiwbÆ T÷Zb ÆdK÷
Gı÷. #÷d ØKŸ¶ fiØ®, ØZŸ¶ fiØ®. #fi÷ Øœ÷ fiP” Á÷“ Tb÷Á“, #Tb÷Á“ Ø› \K ˙bKŸfib ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. ˙÷c“fib gb÷O˙Zb ÆdK÷ ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK
#Ø˙b #Tb÷Á“, Tb÷Á“ Ø› \K. #÷d ◊ ØKŸ¶ fiØ®, ØZŸ fiØ® #fi÷ Øœ÷ Gı÷. PfiDı’ÏZ ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. ˙…PA“K œÏ®Ïv“◊db¶ ◊’ÏÂZ ØZb
fiP” Á÷“ Tb÷Á“ #Tb÷Á“db¶ ◊πP˙Õ“ Ø› \K #Ø˙b #Tb÷Á“, Tb÷Á“db¶ ◊πP˙Õ“ Ø› ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. d…ØŸfi Æ÷˙fi Á“ÏZb ÆdK÷ œŸA“fib ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ
\K. ≈Kb¶ ÆŸj® Tb÷Á“ Gı÷ SKb¶ ÆŸj® º˙ Gı÷ #fi÷ ≈Kb¶ ÆŸj® º˙ Gı÷ SKb¶ ØbK Gı÷. K¨bP˙Õ“ ◊Ÿv“¥fib œÏ®Ïfib ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷. œÏ®Ïfib ˙bKŸØ®
ÆŸj® Tb÷Á“ Gı÷ ≈Kb¶ ÆŸj® º˙b÷ #fi÷ ◊ŸoOTb÷fi® OPZ ◊KbK Gı÷. SKb¶ ÆŸj® ◊π÷’ÏZ ◊Ÿc„“OTb÷ EPTZ ØbK Gı÷.
Tb÷Á“ Gı÷ ≈Kb¶ ÆŸj® Tb÷Á“ Gı÷ SKb¶ ÆŸj® º˙b÷ #fi÷ ◊ŸoOTb÷fi® OPZ ◊KbK Gı÷. (893) c“œ Á“bÏÂb÷ ˙ ÷“ A“b÷jfi® &S◊PZ ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ dbÏb dfib÷∏
Tb÷Á“bÒZdb¶ Æ˙‰ #«∞ #‹◊øÕ“ #fi÷ v“¨ ◊ŸoOTb÷ Gı÷ Z÷Ø® º˙ #fi÷ œ¯c“ ‹◊œ, ÏÆ,v“◊ #fi÷ O¶j v“◊ ›§ÒsK P˙¥Kb÷fi÷ #b ◊Ÿv“¥÷ #◊”Ï÷T ”Zb
◊ŸoOT Tb÷Á“bÒZfi® «”bÏ Odfi Á“Ï® œÁ“Zb fiØ®. #b ◊ #÷Á“ Tb÷Á“§‹ØPZ #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®-dfi÷ #dfib÷∏, œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊ O¶j #b ◊Ÿv“¥÷
Gı÷. #b¡Kb ”Zb #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®, dbÏb dfib÷∏ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊ #fi÷
(889-890) œ¯c“ c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Pfi”bÏ®-]Ê“fi® Ædbfi O¶j P˙¥Kb÷fi÷ #b ◊Ÿv“¥ #◊”Ï Á“Ïœ÷ #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®. dfi÷ #dfib÷∏
]b÷¥˙bÍb÷ œ¯c“. P◊’ “d-∑“b÷Tfi® Ædbfi ]b÷¥ÏP”Z œ¯c“ v“¨-œ¯c“, Pg≥- œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊ #fi÷ O¶j #b ◊Ÿv“¥ #b◊œ÷ #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®.
Thanag/93
dbÏb dfib÷∏ œ¯c“, ‹◊œ, ÏÆ, v“◊, #fi÷ O¶jfiŸ¶ #b ◊Ÿv“¥÷ #◊”Ï Á“KŸ∂ Ïb÷POPÂÁ“b-Ïb÷O Ø˙bØ® c“®¨b T÷, #fiboZb-#fibc“ÏØ® c“®¨b T÷, c÷“˙ƶ∏Pk
”ZŸ¶, Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Á“Ïœ÷. #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®. #dfib÷∏ œ¯c“ Kb˙Z„ O¶j c÷“˙Zbfib &◊c÷“œØ® c“®¨b T÷. ˙SÆbfiŸ-«¶Pjfi®-◊Ÿ‰‹fi÷”Z® c“®¨b T÷.
#b¡KŸ¶ ”ZŸ¶, #b◊÷ Gı÷ #Ø˙b #b◊œ÷ #÷d PE>Zfi Á“Ï˙bØ®. #b ◊Ÿv“¥÷ dbÏb (899) •d jd c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-¨db, PfiTb÷|gZb,
dfib÷∏ œ¯c“-Kb˙Z„-O¶jfiŸ¶ #◊”Ï Á“KŸ∂, Á“Ï÷ Gı÷ #Ø˙b Á“Ïœ÷ ZØb #b ÆÏÍZb, døcŸ“Zb, T]ŸZb, ÆSK, ƶKd, Z◊, SKbO, «πŒEK. ˙…Kb˙øSK c“Æ
◊Ÿv“¥÷ #dfib÷∏-œ¯c“-Kb˙Z„-O¶j #b¡KŸ¶; #b◊÷ Gı÷ #fi÷ #b◊œ÷, #÷d ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bEbKfi®, &◊bµKbKfi®, ‹ØP˙Ï ÆbjŸ#b÷fi®, Z◊‹˙®fi®,
PE>Zfi Á“Ï˙bØ®. ‘Tbfi fi®, œ…¨, ÁŸ“Tfi®, OÂfi®, EZŸP˙j ƶ]fi® #fi÷ ÆbjPdÁ“fi® ˙…Kb˙øSK.
(894) ƶKd c“œ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib÷ (900) º˙◊’ÏÂbd c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-OPZ◊’ÏÂbd,
ƶKd ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷fib÷ ƶdK, «÷›§ÒsK º˙b÷fib÷ ƶKd, Z÷›§ÒsK ›§ÒsK◊’ÏÂbd, Á“¥bK◊’ÏÂbd, T÷LKb◊’ÏÂbd, Kb÷O◊’ÏÂbd,
º˙b÷fib÷ ƶKd. E&’ϧÒsK º˙b÷fib÷ ƶKd, ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fib÷ ƶKd, &◊Kb÷O◊’ÏÂbd, ∏bfi◊’ÏÂbd, c“œfi◊’ÏÂbd, Eb’ω◊’ÏÂbd, #fi÷
#º˙Á“bKƶKd. #ƶKd c“œ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bPKÁ“ º˙b÷fib÷ ˙÷c“◊’ÏÂbd, #º˙◊’ÏÂbd c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. KØb«¶jfi ◊’ÏÂbd,
#ƶKd - Kb˙Z„ - ˙fi‹◊PZÁ“bPKÁ“ º˙b÷fib÷ #ƶKd, «÷›§ÒsK º˙b÷fib÷ OPZ◊’ÏÂbd, ƶ‹Øbfi◊’ÏÂbd, g÷c“◊’ÏÂbd, ˙Â◊’ÏÂbd, ÏÆ◊’ÏÂbd,
#ƶKd-Kb˙Z„, ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fib÷ #ƶKd, #º˙Á“bK #ƶKd. ƶ˙Ï c“œ O¶j◊’ÏÂbd, ‹◊œ◊’ÏÂbd, #OŸv“T]Ÿ◊’ÏÂbd, #fi÷ œ¯c“◊’ÏÂbd.
◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•b÷‰÷§ÒsK ƶ˙Ï-Kb˙Z„-‹◊œ÷|§ÒsK ƶ˙Ï, dfiƶ˙Ï, (901) #bÁ“bœÆ¶«¶j® #‹˙bµKbK c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
˙Efiƶ˙Ï, Á“bKƶ˙Ï, &◊Á“Ï ƶ˙Ï, ƈE®ÁŸ“œbOπƶ˙Ï (fibfibdb¶ fibfi® ˙‹ZŸfi÷ &VÁ“b◊bZ-#bÁ“bœØ® ◊πÁ“bœ◊Ÿ¶DıfiŸ¶ ◊ “˙Ÿ¶. Z÷ ◊ “Zb¶ #÷ ◊π”Ï ÆŸj® #‹˙bµKbK
◊ ƶ˙Ï Á“Ï®fi÷ Ïb√˙Ÿ¶.) #ƶ˙Ï c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-•b÷‰÷§ÒsK- ’c“œbc“b”-d”bfiOÏfib c“b”Ædbfi #bÁ“bœdb¶ ◊πÁ“bœ c÷“√bK, Z÷db¶ #÷Á“ ◊π”Ï
#ƶ˙Ï-Kb˙Z„, ƈE®ÁŸ“”bOπ #ƶ˙Ï. ÆŸj® #‹˙bµKbK, ODıfib#bÁ“bœdb¶ #Á“bT÷ ODıfib ØbK Zb÷ «÷ ◊π”Ï ÆŸj®
(895) c“Æ Á“bÏÂb÷Ø® dfiŸÛKfi÷ #Pgdbfi &S◊≥ ØbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“ #‹˙bµKbK. P˙UŸZ-#Á“bT÷ ˙®DıÍ® ØbK Zb÷ #÷Á“ ◊π”Ï ÆŸc“® #‹˙bµKbK.
\PZdc“Ø® ÁŸ“Tdc“Ø®-Kb˙Z„, #…wKfib dc“Ø®, fibOÁŸ“dbÏ c÷“˙ #Ø˙b PfijbZ-#bÁ“bœdb¶ ÔK¶ZÏb’c“ c÷“˙b÷ ˙ ÷“ Á“ÏbK÷T d”bµ˙Pfi #Ø˙b gˆPdÁ¶“◊b’c“
ÆŸ˙ÂÁŸ“dbÏ c÷“˙b÷ dbÏ® ◊bÆ÷ œ®]π #b˙÷ Gı÷ #÷ ◊πÁ“bÏfib dc“Ø®, ◊bÁø“Z ◊Ÿv“¥b÷fi÷ ØbK Zb÷ Z÷db¶ #b≤“ ◊π”Ï ÆŸj® #‹˙bµKbK. DˆıOKƶµKb #÷ E¶s◊πgbfiŸ¶
ØbK Z÷ Á“ÏZb¶ ˙jbÏ÷ •÷{“ #˙P]∏bfi #fi÷ #˙P]c“œfi dfi÷ &S◊≥ ØK÷T Gı÷, dÍ˙Ÿ¶. K¨bc“®k-#bÁ“bœdb¶ K¨fib ◊πgb˙Ø® \≈˙VKdbfi #§‘fi c÷“√bK,
#÷ ◊πÁ“bÏfib dc“Ø®. Z÷db¶ ‹˙bµKbK fi Á“Ï˙b÷. jˆPdÁ“b-]Ÿdb “bfib Dı÷˙® ˙Â˙bÍb ƈId ˙øPÕ“,
(896) ÆdbPj c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“ - ◊πbÂbPZ◊bZØ® P˙ÏZ PdP”Á“b-œÏc“ Á“bTdb¶ Ø˙b ˙bÍ® ƈId ˙¥b, ÏDı]bZ„-‹˙gb˙Ø® EbÏ÷
Ø˙Ÿ¶, dø¥b˙bc“Ø® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶, #c“Îbc“bfiØ® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶, d…ØŸfiØ® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶. ’c“œbdb¶ ƈId ÏDıfi® ˙øPÕ“ ≈Kb¶ÆŸj® ØbK Gı÷ SKb¶ÆŸj® #‹˙bµKbK ”b÷K Gı÷.
◊’ÏOπ”Ø® P˙ÏZ Ø˙Ÿ¶ ›KbÆPdPZ, gb¥bÆPdPZ, #÷¥ÂbÆPdPZ, #bc“bfi- #b…c“b’ÏÁ“ dfiŸÛK #fi÷ PZK∂Efib œÏ®Ï ƶ«¶j® #‹˙bµKb c“Æ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷.
g¶ “db‰-Pfi¨÷◊ÂbÆPdPZ, &·EbÏ-◊π•˙Â-˘T÷Ûd-PÆ>jbÂ-◊’Ï‹Øb◊PfiÁ“b Dı÷dÁ÷“-#§‹Ø ”b “Á“b¶, db¶Æ, Tb÷”®, #œŸPE Æbd¶Z-dˆ‰ #fi÷ P˙Õ“b Æd®◊db¶
ÆPdPZ. #ÆdbPj c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“-◊πbÂbPZ◊bZ-Kb˙Z„-◊’ÏOπ”, ”b÷K Zb÷ #‹˙bµKbK, ‹dbœbfifi® Æd®◊, E¶s Oπ” ”b÷K Zb÷ ƈK Oπ”Â
›Kb #ÆPdPZ-Kb˙Z„ &·EbÏ - ◊π•˙¢T÷Ûd-PÆ>jbÂ◊’Ï‹Øb◊PfiÁ“b- ”b÷K Zb÷ ◊Zfi-Ïb\, d¶‰®, Æ÷fib◊PZ, OπbdbPj◊PZ ◊πdŸ√fiŸ¶ dÏ ØbK Zb÷
#ÆPdPZ. #”b÷Ïb‰ ÆŸj® #‹˙bµKbK, ÏbDıP˙Oπ”-Ïb\ P˙O÷Ï÷fib÷ Æd®◊db¶ ƶOπbd ØZb÷
(896-898) ◊π˙π≈Kb c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Gı¶c“b-◊b÷Zbfi® ”b÷K Zb÷, &◊b•K #¶c“Ï #b…c“b’ÏÁ“ œÏ®Ï ◊ ÷“TŸ¶ ”b÷K Zb÷ #÷Á“Æb÷ ”bØfi® #¶c“Ï
›·GıbØ® c“®¨b T÷˙bK Gı÷ Z÷, Ïb÷¥b-Ïb÷¥bØ® T÷˙bZ® c“®¨b, ◊’ϺÂb. #‹˙bµKbK Gı÷.
c“’ÏsZbfib Á“bÏÂ÷ T÷˙bØ® c“®¨b ‹˙¡fib-‹˙¡fic“œfiØ® c“®¨b T÷, ◊πPZ•ŸZb- (902) ◊¶E÷§ÒsK º˙b÷fi® P”>Æb fi Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ c“Æ ◊πÁ“bÏfib÷ ƶKd
◊πPZ∏b T÷˙bØ® c“®¨b T÷, ‹dbÏÂb-◊ˆ˙-g˙fib ‹dÏÂØ® c“®¨b T÷, ØbK Gı÷. Dı÷dÁ÷“-•b÷‰÷§ÒsKfiŸ¶ ÆŸ√ fiÕ“ fiØ® ØZŸ¶. •b÷‰÷§ÒsKfiŸ¶ cŸ“:√ ◊πbk fiØ®
Thanag/94
ØZŸ¶ Kb˙Z„ ‹◊œ÷|§ÒsKfiŸ¶ ÆŸ√ fiÕ“ fiØ® ØZŸ¶, ‹◊œ÷|§ÒsKfiŸ¶ cŸ“:√ ◊πbk fiØ® •÷®db¶ c“Æ-c“Æ ”\Ï (#÷Á“ Tb√)Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Á“”÷Tb Gı÷. Á“Íœb÷fiŸ¶ dŸ√
ØZŸ¶. #÷ ◊πdbÂ÷ #ƶKd ◊ c“Æ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷˙b÷ \÷›#÷. c“œ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷ÍŸ¶ Gı÷. Z÷ d”b◊bZbT Á“Íœb÷fi® ≤“®Á“Ï® ˙ÈdK Gı÷ #fi÷
(903) ƈId c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πbÂƈId-ÁŸ¶“Øb#b P˙O÷Ï÷, c“Æ Æb÷ Kb÷Dıfifi® #fi÷ Æ˙‰ Ædbfi ◊”b÷Í® Gı÷. c“Ï÷Á“ T]Ÿ◊bZbT Á“Tœ #÷Á“
◊fiÁ“ ƈId¸`T #b’c“, «®DıƈId- “b¶OÏ #b’c“fib÷ #OπgbO, ”’ÏZƈId- ”\Ï Kb÷Dıfi &À “b Gı÷. dˆTdb¶ #÷Á“Æb÷ Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. dµK gbOdb¶ #÷Á“
ƈId ”Ï® ]bÆ, ◊ŸÛ◊ƈId-˙ “ #b’c“fib ◊ŸÛ◊, #¶ “ƈId-Á“[ “® #b’c“fib ›q “b ◊πc÷“œ˙bÍ® •÷®db¶ #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. Á“Íœb÷fiŸ¶ dŸ√ Æb÷ Kb÷Dıfi
TKfiƈId-‹fi÷” ƈId]Ÿ¶#Ï #b’c“, OPÂZ ƈId-ƈId«ŸP∞ ˙ ÷“ O”fi. ◊”b÷ÍŸ Gı÷. Z÷ T]Ÿ ◊bZbT Á“Tœb÷fi® ≤“®Á“Ï® ˙ÈdK Gı÷ c“œ Kb÷Dıfifi® Gı÷ #fi÷
OPÂZ Á“Ï˙Ÿ¶ g¶O ƈId-ƈId «ŸP∞Ø® O”fi gb¶Ob «fib˙˙b. Æ˙‰ Ædbfi ◊”b÷Í® Gı÷.
(904) Dı¶«ˆf®◊ƶ«¶j® d÷v“◊˙ZØ® c“P¨Â ’c“œbdb¶ O¶Ob, PÆ>jŸ (912) ]bZÁ“[√¶ “ f®◊fib d÷v“, gˆPddb¶ #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfifib &À “b
d”bfic“®#b÷db¶ c“Æ d”bfic“®#b÷ dÍ÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ O¶Ob fic“®db¶ dÍ˙b Gı÷. gˆPd ◊Ï Á¶“›Á“ ÒKˆfi c“œ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. &◊Ï #÷Á“ ”\Ï
˙bÍ® ◊b¶E fic“®#b÷ KdŸfib, ÆÏKˆ, #b˙®, Á“b÷œ®, d”®. PÆ>jŸ fic“®db¶ dÍ˙b Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. ◊ŸÛÁ“Ï˙Ï #jf®◊fib÷ d÷v“ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb ◊ #b
˙bÍ® ◊b¶E fic“®#b÷ œZsŸ. P˙˙SÆb, P˙gbÆb, #÷Ïb˙Z®, E¶sgbOb. ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Dı Gı÷.
Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“Ø® &ÎÏ ’c“œbdb¶ ÏaZb #fi÷ ÏaZ˙Z® d”bfic“®db¶ c“œ (913) c“Ï÷Á“ ˙øÎ˙…Zb∆ ◊˙Z #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi ±>Eb Gı÷. gˆPddb¶
d”bfic“®#b÷ dÍ÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Áø“ÛÂb, d”bÁø“ÛÂb, fi®Tb, d”bfi®Tb, Z®Ïb, #÷Á“ ”\Ï) Ob& O”÷Ïb Gı÷. Æ˙‰ Ædbfi ◊VK¶Á“ ƶ‹ØbfiØ® ƶ§‹ØZ Gı÷ #fi÷
d”bZ®Ïb, ›Òsb ›Òs¥Âb, ˙b’Ï¥÷Âb #fi÷ d”bgb÷Ob. #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷.
(905-906) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ¨÷‰db¶ c“œ ÏbDıjbfi®#b÷ Gı÷. E¶◊b, (914) Dı¶«ˆf®◊db¶ c“œ ¨÷‰ #b ◊πdbÂ÷ Gı÷-gÏZ, #…Ïb˙Z,
dØŸÏb, ˙bÏbÂÆ®, •b˙‹Z®, ÆbÁ÷“Z, ”§‹Zfib◊ŸÏ, Á“b¶P◊VK◊ŸÏ, PdPØTb, ”…d˙Z, ”…ÏhK˙¶Z, ”’Ï˙¥, Ï@KÁ“ ˙¥, ◊ˆ˙P˙c÷“”, #◊ÏP˙c÷“”, c÷“˙ÁŸ“v“,
Á“b÷œb@«®, ÏbDıOø”. &ÎÏÁŸ“v“.
(907) #b c“œ ÏbDıjbfi®#b÷db¶ c“œ Ïb\ dŸ¶’ “Z Kb˙Z„ ◊π˙πPDıZ ØKb¶ (915) dbfiŸ¥b÷ÎÏ ◊˙Z dˆTdb¶ #÷Á“ ”\Ï «b˙®œ Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷
gÏZ, ÆOÏ, dj˙, ÆfiSÁŸ“dbÏ, œb¶PZfibØ®, ÁŸ¶“ØŸfibØ, #ÏfibØ, d”b◊x, Gı÷.
”’Ï¥÷Â, DıKfibØ. (916) c“Ï÷Á“ #¶DıfiÁ“ ◊˙Z gˆPddb¶ c“œ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi
(908) Dı¶«ˆf®◊fib÷ d÷v“◊˙Z dµKgbOdb #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fi® ◊”b÷Íb Gı÷. gˆPd &◊Ï dˆTdb¶ c“œ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. &◊Ï c“Æ Æb÷
&◊Ï #fi÷ fi®E÷fib «÷ ¨Ÿ£Á“ ◊πZÏb÷ Gı÷. T]Ÿ ◊πZÏb÷db¶ #b≤“ v“EÁ“bÁ“bÏ ◊πc÷“œb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. c“Ï÷Á“ c“PjdŸ√ ◊˙Z ◊Ï c“œ Æb÷ (#÷Á“
Gı÷. (ObKfib #b¶EÍfi÷ v“EÁ“ Á“”÷ Gı÷. Z÷Ø® Z÷˙b #bÁ“bÏ÷ EbÏ v“EÁ“bÁ“bÏ ◊πc÷“œb÷ ”\Ï) Kb÷Dıfi gˆPddb¶ ±> “b Gı÷. Æ˙‰ Ædbfi ◊VK¶Á“ ƶ‹ØbfiØ® ƶ§‹ØZ Gı÷
&◊Ïfib ◊πZÏdb¶ Gı÷ #fi÷ EbÏ fi®E÷fib ◊πZÏdb¶ Gı÷.) #÷d #b≤“ ◊πc÷“œb÷ ØbK #fi÷ c“œ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. c“Ï÷Á“ ÏPZÁ“Ï ◊˙Z c“œ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï)
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊ˆ˙, ◊ˆ˙-c“P¨Â, c“P¨Â, c“P¨Â-◊P_d, ◊P_d, ◊P_d&ÎÏ, Kb÷Dıfi &ÀEb Gı÷. c“Æ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Ob& gˆPddb¶ O”÷Ïb Gı÷. Æ˙‰
&ÎÏ, &ÎÏ◊ˆ˙, &µ˙, #¶]b÷’c“œb. #b c“œ ’c“œb#b÷fib c“Æ fibd #b ◊πdbÂ÷ Ædbfi lbTÏfib ƶ‹ØbfiØ® §‹ØZ Gı÷ #fi÷ c“Æ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷.
Gı÷-#…Òs®, #b‘fi÷K®, Kdb, fi…≠“SK®, ˙bϟ®, ˙bKÔKb, Æb÷db, ›œbfib, (917) ÏŸEÁ“˙Ï ◊˙Zb÷ c÷“œ Æb÷ Kb÷Dıfi gˆPddb¶ O”÷Ïb Gı÷. dˆTdb¶
P˙dTb, Zdb¶. (gˆPd◊Ï c“œ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. &◊Ï c“Æ Æb÷ Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷.
(911) T˙ ÆdŸsfib dµKdb¶ c“Æ ”\Ï Kb÷DıfifiŸ¶ Ob÷Z®ØP˙ÏP”Z #bDı ◊πÁ“bÏ÷ ÁŸ¶“ “T˙Ï ◊˙ZfiŸ¶ ◊’Ïdb ◊ \Â˙Ÿ¶ \÷›#÷.
¨÷‰ Gı÷. T˙ ÆdŸsfib DıTfi® Pœ√b c“Æ ”\Ï Kb÷Dıfifi® Gı÷. c“Ï÷Á“ (EbÏ (918) sÔKbfiŸKb÷O c“Æ ◊πÁ“bÏfib÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-sÔKbfiŸKb÷O-º˙b’c“
◊bZbT Á“Tœ c“œ-c“œ Æ”Æπ #÷Ê“T÷ #÷Á“ #÷Á“ Tb√ Kb÷Dıfifib &À “b Gı÷. Z÷ sÔKb÷fiŸ¶ PEZfi Dı÷dÁ÷“-OŸÂ ◊KbK˙bÍŸ¶ ”b÷K Z÷ sÔK. dbZøÁ“bfiŸKb÷O-&S◊bc“,
Á“Tœb÷ dˆTdb¶ c“œ ”\Ï Kb÷Dıfifib ◊”b÷Íb Gı÷. dµK gbOdb¶ #÷Á“ ◊πc÷“œ˙bÍ® ÔKK #fi÷ ]πb…ÔK #b ‰Â ◊c“b÷fiŸ¶ PE>Zfi Dı÷dÁ÷“ - "&ÀS◊bc“ÔKK]πb…ÔKKŸaZ¶ ÆZ„'
Thanag/95
#÷Á“bPØÁ“bfiŸKb÷O-#÷Á“ #Ø˙bÍb œ¯c“b÷fiŸ¶ PE>Zfi Dı÷dÁ÷“-º˙, ◊πbÂ, gˆZ #fi÷ (920) «bc“Ï ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® &SÁø“Õ“ #˙Ob”fib #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi
ÆÚ˙ #b #÷Á“bØ˙bE® œ¯c“b÷fiŸ¶ PE>Zfi. Á“ÏÂbfiŸKb÷O-ÆbjÁ“Zd Á“bÏÂb÷fiŸ¶ - fi® Gı÷. DıTEÏ PZK∂Efi® &SÁø“Õ“ #˙Ob”fib #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfifi® Gı÷.
PE>Zfi. Dı÷dÁ÷“-Á“bT, ‹˙gb˙, PfiKPZ #fi÷ ÆbjÁ“Zd Á“bÏÂb÷Ø® Á“Zb Á“bK Á“Ï÷ ‹ØTEÏ &Ï◊’ÏÆ◊ PZK∂E ◊¶E÷§ÒsKfi® &SÁø“Õ“ #˙Ob”fib ◊ #÷Ê“T® Dı Gı÷.
Gı÷. #P◊ZbfiP◊Z-#P◊Z P˙œ÷¥ÂÆP”Z Dı÷d #b ƶÆbÏ® º˙ Gı÷. (921) ƶg˙fibØ #”∂Z db÷¨÷ ◊jbKb ◊Gı® c“œ Tb√ ÆbOÏb÷◊d
#fiP◊Z-#P◊Z P˙œ÷¥ÂÏP”Z #b º˙ sÔK Gı÷. gbP˙ZbgbP˙Z #ÒK ÔKZ®Z Ø˙b ◊Ï #Pgfi¶c“fi #”∂Z &S◊≥ ØKb ”Zb.
sÔKfib ƶÆOØ® ◊πgbP˙Z ”b÷K Z÷ gbP˙Z Á“”÷˙bK Gı÷. #fi÷ KÒK sÔKfib (922) #fiÒZÁ“ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fibd#fi¶ZÁ“-Dı÷ ÆPEÎ
ƶÆOØ® ◊πgbP˙Z fi ”b÷K Z÷ #gbP˙Z Á“”÷˙bK Gı÷ - #b ◊πÁ“bÏ÷ sÔKb÷fiŸ¶ #Ø˙b #PEÎ ˙‹ZŸfiŸ¶ #fi¶ZÁ“ fibd ”b÷K Z÷. ‹Øb◊fib#fi¶ZÁ“-#¨ #b’c“
PE>Zfi Á“ÏbK Gı÷. «bmb«bm-«bm sÔK #fi÷ #«bmb÷fiŸ¶ PE>Zfi. Á“b÷› ◊c“bØdb¶ #fi¶Zfi® ‹Øb◊fib. sÔK#fi¶ZÁ“-º˙ sÔK #Ø˙b ◊Ÿc„“OT
œbwZbœbwZ-œbL˙Z #fi÷ #œbL˙Z sÔKb÷fiŸ¶ PE>Zfi. ZØb∏bfi-Æ@K‘WPÕ“ sÔKfiŸ¶ #fi¶Z◊Ÿ¶. OÂfib #fi¶ZÁ“-#÷Á“ «÷ ‰Â #÷ ◊πdbÂ÷ ƶpKbZ
º˙b÷fiŸ¶ Dı÷ KØbØ ∏bfi Gı÷ Z÷ ZØb∏bfi Gı÷. #ZØb∏bfi-PdΩKbWPÕ“ º˙b÷fi÷ Dı÷ #ƶpKbZ #fi÷ #fi¶ZÆŸj® OÂZÏ® Á“Ï˙®. ◊πc÷“œ#fi¶ZÁ“-#bÁ“bœ ◊πc÷“œb÷fiŸ¶
#÷Á“b¶Z ∏bfi Gı÷ Z÷ #ZØb ∏bfi Gı÷. #fi¶Z◊Ÿ¶. #÷Á“Zb÷#fi¶ZÁ“-#Z®ZÁ“bT #Ø˙b #fibOZÁ“bT #fiÒZ Gı÷.
(919) #ÆŸÏ÷Òs EdÏfib PZPO·GıÁˆ“Ê“ &S◊bZ ◊˙Z dˆTdb¶ #÷Á“ Pf]b#fi¶ZÁ“-Æ˙Á“bT (#b’c“ #fi÷ #ÒZ «≥fi® #◊÷¨bØ® #fiÒZ Gı÷.)
”\Ï «b˙®Æ-Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. #ÆŸÏ÷Òs EdÏfib÷ Æb÷d Tb÷Á“◊bTfib c÷“œP˙‹ZbÏbfi¶ZÁ“-#÷Á“ #bÁ“bœ◊πZÏ (#bÁ“bœfib÷ #÷Á“ ◊πZÏ #÷Á“ ◊πc÷“œ \ “b÷
Æb÷d◊πg &S◊bZ ◊˙Z #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfifib÷ ±>Eb÷ Gı÷. #÷Á“ ”\Ï Ob&fib÷ ”b÷˙bØ® #fiÒZ˙bÍb÷ Gı÷. Æ˙P˙‹ZbÏfi¶ZÁ“-Æ˙ #bÁ“bœb§‹ZÁ“bK. œbwZbfi¶ZÁ“-
gˆPddb¶ ±> “b÷ Gı÷. dˆTdb¶ (gˆPd◊Ï) #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. #ÆŸÏ÷Òs Dı÷fi® #b’c“ fi ”b÷K, #ÒZ fi ”b÷K Z÷ #¨K º˙b’c“ sÔK.
EdÏfib KdTb÷Á“◊bTfib÷ Kd◊πg &S◊bZ„ ◊˙ZfiŸ¶ ◊πdb ◊ˆ˙˙Z Gı÷. ˙v“Âfib (923) &S◊bc“fibdÁ“ ◊ˆ˙fib c“Æ ˙‹ZŸ#b÷ Gı÷. #§‹Zfib§‹Z◊π˙bc“
&S◊bc“ ◊˙ZfiŸ¶ ◊πdb ◊ #÷Ê“TŸ¶ Dı Gı÷. ˙…•dÂfib &S◊bZ ◊˙ZfiŸ¶ ◊πdb fibdÁ“ ◊ˆ˙fib c“œ EˆT˙‹ZŸ#b÷ Gı÷. ◊πPZÆ÷˙fib (ƶKdP˙Ïbjfib) c“œ ◊πÁ“bÏfi®
◊ #÷Ê“TŸ¶ Dı Gı÷. ˙…ÏbEfi÷Òs ˙…Ïb÷EfiÏbDı «PTfib÷ EÁ÷“Òs &S◊bZ◊˙Z dŸTdb¶ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-c“◊◊πPZÆ÷˙fib-#”¶Á“bÏ◊ˆ˙Á“ ƶKdfi® P˙Ïbjfib Á“Ï˙®.
#÷Á“ ”\Ï «b˙®œ 1022 Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷ Gı÷. Dı÷ ◊πÁ“bÏ÷ EdÏ÷Òsfib ◊πdbc“◊πPZÆ÷˙fib-”b‹K P˙Á“Øb #b’c“ ◊πdbc“Ø® ƶKd P˙Ïbjfib Á“Ï˙®.
Tb÷Á“◊bTb÷fib &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb Á“”÷T Gı÷. Z÷Dı ◊πdbÂ÷ «PTfib #figb÷O-◊πPZÆ÷˙fib-#Æb˙jbfi®Z® ØfibÏ Æ¶KdP˙Ïbjfib, #bZŸÏ◊πPZÆ÷˙fib
Tb÷Á“◊bTb÷fib &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb Á“”÷˙Ÿ¶. fibOÁŸ“dbÏ÷Òs fibOÁŸ“dbÏÏbDı ÔKbP]Ø® ◊®’ “Z Ø›fi÷ c“b÷¥ Æ÷˙fi Á“Ï÷ Z÷. #b◊PÎ◊πPZÆ÷˙fib-P˙◊c„“Oπ‹Z
]ÏÂfib÷ ]ÏÂ◊πg &S◊bZ ◊˙Z #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi &ÀEb÷ Gı÷ #÷Á“ ”\Ï Ob& Ø˙bØ® ØfibÏP˙Ïbjfib œ§aZ◊πPZÆ÷˙fib-œŸ∞ #b”bÏb’c“db¶ #œŸ∞fi® œ¶Á“b Ø˙b
gˆPddb¶ ±> “b÷ Gı÷. dˆTdb¶ #÷Á“ ”\Ï Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷ Gı÷ #÷ ◊πdbÂ÷ ]ÏÂfib ◊Ï ◊ Oπ” Á“Ï˙bØ® ØfibÏ Æ¶Kd P˙Ïbjfib. Æ”ÆbÁ“bÏ ◊πPZÆ÷˙fib-
Á“bT˙bT #b’c“ Tb÷Á“◊bTb÷fib¶ &S◊bc“ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb ◊ DıÂb˙Ÿ¶. #b #Á“‹dbZ #÷Ê“T÷ ◊πPZT÷√fib’c“ Á“Kb P˙fib ◊π˙øPÎ Á“Ï˙bØ® ØfibÏ Æ¶Kd
◊πdbÂ÷ Dı gˆZbfi¶c“ #fi÷ Z÷fib Tb÷Á“◊bTb÷fib &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb Gı÷ P˙Ïbjfib. gK◊πPZÆ÷˙fib-PÆ>” ZØbwb◊c“ ZØb Æ◊b’c“ &ÏO º˙b÷fib gKØ®
ÆŸEfib-Tb÷Á“◊bT ÆP”Z ‹ZPfiZ ÁŸ“dbÏ ÆŸj® &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ #÷Dı ◊πdbÂ÷ ˙ø¨b’c“ ◊Ï E∑“˙bØ® ØfibÏ P˙Ïbjfib. ◊πf÷¥◊πPZÆ÷˙fib-A“b÷jb’c“ Á“¥bKfi®
◊πdb Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. #ÆŸÏ÷Òsb÷ #fi÷ Tb÷Á“◊bTb÷fib fibdb÷fi® Ædbfi &S◊bZ ◊π≈˙TZbØ® ØfibÏ P˙Ïbjfib. P˙dœ◊πPZÆ÷˙fib-PœÛKb’c“fi® ◊Ï®¨b dbÊ÷“ Á“ÏbZ®
◊˙Zb÷fib fibd Á“”÷˙b. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œA÷“Òsfib÷ œA“◊πgfibdÁ“ &S◊bc“ ◊˙Zb÷fib P˙Ïbjfib.
fibd Á“”÷˙b. c÷“˙÷Òs c÷“˙ÏbDı œÁ÷“Òsfib÷ œA“◊πg fibdÁ“ &S◊bZ ◊˙Zc“Æ ”\Ï (926-927) #bTb÷Efifibfib c“œ c“b÷¥ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bÁ¶“◊›Îb-
Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷. œÁ÷“Òsfib Tb÷Á“◊bTb÷fib &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ ◊πdb ◊ #÷Ê“TŸ¶ #bTb÷Efib T÷˙bfi® ◊”÷Tb OŸÏŸd”bÏbDıfi® Æ÷˙b, #b ƶÁ“V◊Ø® Á“Ï÷ Á÷“ #b dbÏ®
Dı Gı÷. #·KŸZ ◊KÒZ c“Ï÷Á“ ›Òs #fi÷ Z÷dfib Tb÷Á“◊bTb÷fib &S◊bZ ◊˙Zb÷fiŸ¶ Æ÷˙bØ® ◊πÆ≥ Ø›fi÷ dbÏb ◊Ï #fiŸÁ¶“◊b Á“Ï®fi÷ Á¶“›Á“ #b÷GŸı ◊πbKP_Z #b◊œ÷,
◊πdb #÷Ê“TŸ¶ Á“”÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. #fiŸdbfi Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷-#b #bEbK ‹˙V◊, c¶“ “ c÷“˙b˙bÍb Gı÷ #Ø˙b
Thanag/96
Á“≤“b÷Ï c¶“ “ c÷“˙b˙bÍb Gı÷, #bd #fiŸdbfiØ® \÷›fi÷ døcŸ“ - c¶“ “ dÍ˙bfi® #bœØ® ‹Øb◊®fi÷ Z◊fiŸ¶ #bEÏ Á“[jb «bc“ ˙πZfi÷ P˙¥÷ ‹Øb◊˙b Kb÷‘K, ◊b϶PEÁ“b”.
#bTb÷Efib Á“Ï÷, dbÏb÷ c“b÷¥ #bEbKb’c“#÷ \÷› T®jb÷ Gı÷, #÷d \®fi÷ (929) PdΩKbS˙ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#jddb¶ «ŸP∞, jddb¶
#bTb÷Efib Á“Ï÷-#bEbKb’c“#÷ dbÏb÷ #b c“b÷¥ \÷› T®jb÷ Gı÷, ”˙÷ Gˆı◊b˙® #jdfi® «ŸP∞, &ÒdbOdb¶ dbOfi® «ŸP∞, dbOdb¶ &ÒdbOfi® «ŸP∞.
œÁ“bK Z÷d fiØ®. Z÷Ø® ”y¶ ‹˙K¶ Z÷fi® Æd®◊ Dı›fi÷ dbÏb c“b÷¥fi® #bTb÷Efib #º˙db¶ º˙fi® «ŸP∞, º˙db¶ #º˙fi® «ŸP∞, #ÆbjŸdb¶ ÆbjŸfi® «ŸP∞,
Á“Ï® T& Z÷Ø® Z÷ dbÏb ◊Ï ◊πÆ≥ Øœ÷-#÷d P˙EbÏ® #bTb÷Efib Á“Ï÷; ‹ØˆT ÆbjŸdb¶ #ÆbjŸfi® «ŸP∞, #dˆZdb¶ dˆZfi® «ŸP∞.
c“b÷¥fi® #bTb÷Efib Á“Ï÷-◊b÷Zbfib db÷Ê“b c“b÷¥fi® #bTb÷Efib #÷˙b #bœKØ® Á“Ï÷ Á÷“ (930) E¶s◊πg #”ÒZ c“œ Tb√ ◊ˆ˙fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ PÆ∞
#b Á÷“Ê“Tb÷ ÆSK˙bc“® Gı÷ ! #÷˙® ◊πœ¶Æb Á“Ïb˙˙bfi÷ dbÊ÷“ db÷Ê“b c“b÷¥fi® Kb˙Z„ dŸaZ ØKb. jdfibØ #”ÒZ c“œ Tb√ ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ PÆ∞
#bTb÷Efib Á“Ï÷, ƈId c“b÷¥fi® #bTb÷Efib Á“Ï÷ - #b fibfib-fibfib c“b÷¥b÷fi® Kb˙Z„ dŸaZ ØKb. fi÷PdfibØ #”ÒZ c“œ ”\Ï ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ PÆ∞
#bTb÷Efib Á“Ï÷ Gı÷ Z÷ db÷Ê“b db÷Ê“b c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï˙bdb¶ Zb÷ ƶc÷“” œŸ¶ Gı÷ Kb˙Z„ dŸaZ ØKb. ◊ŸÏŸ¥PÆ>” ˙bÆŸc÷“˙ c“œ Tb√ ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ Gıu“®
? #÷˙® ◊πZ®PZ Á“Ïb˙˙bfi÷ dbÊ÷“ ƈId c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï˙bdb¶ Zb÷ ƶc÷“” œŸ¶ Zdb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“ ÏŸ◊db¶ &S◊≥ ØKb. fi÷PdfibØ #”∂Z c“œ jfiŸ¥ &ÀEb
Gı÷ ? #÷˙® ◊πZ®PZ Á“Ïb˙˙bfi÷ dbÊ÷“ ƈId c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib Á“Ï÷, ◊π·Gı≥ ”Zb #fi÷ c“œ Æb÷ ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙®fi÷ PÆ∞ Kb˙Z„ dŸaZ ØKb. Áø“ÛÂ
v“◊Ø® #bTb÷Efib Á“Ï÷-#bEbKb’c“ Æb¶gÍ® fi œÁ÷“ #÷˙b ‹˙ÏØ® #bTb÷Efib ˙bÆŸc÷“˙ c“œ jfiŸ¥fib &ÀEb ”Zb #fi÷ c“œ Æb… ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂbKŸ gb÷O˙® ‰®º
Á“Ï÷, Z÷Ø® #bTb÷Efib fiØ® Á“Ï® #÷d Á“b÷› Á“”® fi œÁ÷“, &·E \÷›#÷, ◊϶ZŸ ˙bTŸÁ“b ◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“ v“◊db¶ &S◊≥ ØKb.
&·E ‹˙ÏØ® «b÷T®fi÷ #O®ZbØfi÷ ◊ ƶgÍb˙÷, #fi÷Á“fi® Æd®◊ #bTb÷Efib (931-932) g˙fi˙bÆ® c÷“˙ c“b ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#ÆŸÏÁŸ“dbÏ
Á“Ï÷-c“b÷¥fi® #bTb÷Efib #÷Á“fi® ◊bÆ÷ Dı Á“Ï˙® \÷›#÷ ◊϶Zˆ Dı÷ c“b÷¥b÷fi® Kb˙Z„ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ. #b c“œ ◊πÁ“bÏfib g˙fi˙bÆ® c÷“˙b÷fib÷ c“œ E…SK˙ø¨b÷ Gı÷.
#bTb÷Efib ◊”÷Tb Ø› OK÷T Gı÷ Z÷ c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib «®\fi® ◊bÆ÷ Á“Ï÷, Dı÷dÁ÷“-#wSØ, Æk◊Â, œbVdT®, &À«Ï, PœÏ®¥, c“Pj◊Â, ˙¶DŸıT, ◊Tbœ,
#O®ZbØ ◊bÆ÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷-#bTb÷Efib O®ZbØfi® ◊bÆ÷Dı Á“Ï˙® \÷›#÷ Á“Ï÷ ˙ø¨.
◊϶ZŸ #÷ ◊πdbÂ÷ fi Á“ÏZb¶ #O®ZbØfi® ◊bÆ÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷. c“b÷¥Æ÷˙fibÏfi® (933-934) ÆŸ√ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #bÏb÷‘K, c“®]bKŸ,
◊bÆ÷ #bTb÷Efib Á“Ï÷-d÷> Dı c“b÷¥fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“KŸ∂ Gı÷. Z÷Ø®”y¶ Z÷fi® Dı ◊bÆ÷ jfib∆ Ø˙Ÿ¶, ›§·GıZ œ¯c“ #fi÷ v“◊ ◊πbk Ø˙Ÿ¶, ›§·GıZ O¶j, ÏÆ #fi÷
#bTb÷Efib Á“ÏŸ¶. #÷d Á“Ï˙bØ® Z÷ #b÷GŸı¶ ◊πbKP_Z #b◊œ÷. ‹◊œfi÷ ◊πbk Ø˙Ÿ¶, ƶZb÷¥, ≈KbÏ÷ Dı÷ ˙‹ZŸfi® #b˙LKÁ“Zb ”b÷K SKbÏ÷ Z÷
(928) c“œ ‹Øbfib÷ Ø® ƶ◊≥ #ÂObÏ ◊b÷Zbfib c“b÷¥b÷fi® #bTb÷Efib ˙‹ZŸfi÷ ◊πbk Ø› \K, œŸg gb÷O ◊πbk Ø˙b, PfiÛA“dÂ-c“®¨b, #fib«bj-
Á“Ï÷ Gı÷. \PZƶ◊≥, ÁŸ“Tƶ◊≥, P˙fiKƶ◊≥, ∏bfiƶ◊≥, c“œfiƶ◊≥, db÷¨.
Eb’ωƶ◊≥, ¨db˙bfi, ›§Òs#b÷fi÷ c“dfibÏ, dbKbÏP”Z, #◊_bÎb◊® c“œ (935) &◊]bZ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&c„“Od &◊]bZ-
‹Øbfib÷ Ø® ƶ◊≥ #ÂObÏ #bTb÷Efib ƶgÍ˙b Kb÷‘K ”b÷K Gı÷, Dı÷dÁ÷“- #bjbÁ“db’c“ Æb÷Í Oø”‹Ø ƶ«¶j® TbOZb c“b÷¥ ˙ ÷“ Eb’ωfiŸ¶ P˙Ïbj˙Ÿ¶. #÷¥Âb
#bEbÏ˙bfi„ #˙jbÏÂ˙bfi„, ÔK˙”bÏ˙bfi„ #V◊˙π® “Á“-T≈\ cˆ“Ï Á“ÏfibÏ, œŸP∞ &◊]bZ-œ¶’Á“Zb’c“ c“œ &gKØ® (ÆbjŸ Oø”‹Ø «≥÷ ˙ ÷“) ØZb c“b÷¥b÷ ˙ ÷“
Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ, #bTb÷EÁ“fi® œ§aZ #fiŸÆbÏ ◊πbKP_Î #b◊fibÏ, #bTb÷EÁ“fib Eb’ωfiŸ¶ P˙Ïbj˙Ÿ¶. ˙¬ ◊b‰b’c“fi® œb÷gb Á“Ï˙b˙ ÷“ ◊’ÏÁ“d&◊]bZ. #Á“V◊fi®K
c“b÷¥b÷ «®\fi÷ fi”®> Á“”÷fibÏ, c“b÷¥ Æ÷˙fiØ® #PfiÕ“ ØbK Gı÷ #÷d ÆdDıfibÏ, &◊Á“Ï Æ÷˙fi˙ ÷“ ◊’Ï”ÏÂb &◊]bZ. ◊πdbc“Ø® ∏bfifib÷ &◊]bZ. œ¶Á“b’c“ ˙ ÷“
P◊πKjd®|, W∑“jd®|. Æd’Á“Zfib÷ &◊]bZ. ÆPdPZ ◊πdŸ√fib g¶O˙ ÷“ Eb’ωfib÷ &◊√bZ. #◊π®PZ˙ ÷“
◊πbKP_Z c“œ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷T Gı÷, Dı÷dÁ÷“-#bTb÷Efibfi÷ Kb÷‘K, ◊πPZA“dÂfi÷ P˙fiK ˙÷O÷Ï÷fib÷ &◊]bZ. œÏ®Ïb’c“db¶ dˆGıb˙ ÷“ #◊’ÏOπ”˙πZfib÷ &◊]bZ Z÷
Kb÷‘K, #bTb÷Efi-◊πPZA“d &gKfi÷ Kb÷‘K, P˙˙÷Á“-Kb÷‘K, Á“bKb÷SÆO Kb÷‘K, ƶϨÂb÷◊]bZ. P˙œŸP∞ (Eb’ωfi® PfidÍZb) c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Á“”÷T® Gı÷. Dı÷dÁ÷“
Z◊fi÷ Kb÷‘K, ◊b¶E ’c“˙Æ P˙O÷Ï÷ ◊KbKfib Gı÷c“fi÷ Kb÷‘K, ¸Ï®Ø® ˙πZfi® &c„“OdP˙œŸP∞, &S◊bc“fiP˙œŸP∞, Kb˙Z„ ƶϨÂP˙œŸP∞.
&◊‹Øb◊fib fi÷ Kb÷‘K, #fi˙‹Øb¡Kfi÷ Kb÷‘K-Á÷“Ê“Tb÷Á“ ˙√Z ˙πZdb¶ fiP” (936) ƶaT÷œ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ &◊PjƶaT÷œ,
Thanag/97
&◊b•KƶaT÷œ, Á“¥bKƶaT÷œ, gaZ◊bfiƶaT÷œ, dfiƶaT÷œ, ˙EfiƶaT÷œ, (944-945) œ¬ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #§‘fi, P˙¥, T˙Â,
Á“bKƶaT÷œ, ∏bfiƶaT÷œ, c“œfiƶÁ„“T÷œ, E’ω ƶÁ“T÷œ, #ƶaT÷œ c“œ◊πÁ“bÏfib ‹fi÷”, ¨bÏ, #b@T, #b Gı sÔK œ¬ Gı÷. cŸ“Û◊πKŸaZ dfi, cŸ“Û◊πKŸaZ ˙Efi,
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&◊’c“ƶaT÷œ Kb˙Z„Eb’ω #ƶaT÷œ. cŸ“Û◊πKŸaZ Á“bK, #P˙ÏZ gb˙. #b EbÏ gb˙ œ¬ Gı÷.
(937) «T c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsK«T Kb˙Z„ (946-947) (˙bc“ ƶ«¶j®) c“b÷¥b÷ c“œ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-Z≈\Zc“b÷¥-
‹◊œ÷|§ÒsK«T ∏bfi«T, c“œfi«T, Eb’ω«T, Z◊b÷«T, ˙®K«T. ◊πPZ˙bc“®Pfi \PZ-ÁŸ“Tfi÷ cŸ“P¥Z Á“Ï˙Ÿ¶. dPZg¶Oc“b÷¥-P˙‹dÏÂ, ◊πœb‹Zøc“b÷¥-
(938-939) ÆSK c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dıfi◊c“ÆSK-c÷“œfi® #◊÷¨b#÷ Ægb◊PZ #Ø˙b Æ¿Kb÷ PfiÛ◊¨ fi Ï”÷. ◊’ϔϠc“b÷¥-◊πPZ˙bc“®#÷ #b◊÷T
ÆSK. Æ@dZÆSK-«jbfi÷ Æ@dZ ÆSK. ‹Øb◊fibÆSK-Dı÷d «bÍÁ“˙ ÷“ c“b÷¥fiŸ¶ PfiÏbÁ“Ï fi Á“Ï® œaKŸ¶. T¨Âc“b÷¥-(T¨Â Æc“b÷¥ ”b÷K) Dı÷d º˙fiŸ¶
TbÁ“ “bdb¶ ]b÷ “bfi® ‹Øb◊fib. fibdÆSK-Dı÷d c“’Ïs®fiŸ¶ "jfiÏbDı' fibd. v“◊ÆSK- T¨Â &◊Kb÷O Gı÷ Z÷fiŸ¶ P˙◊Ï®Z Á“Øfi Á“Ï˙Ÿ¶ Z÷. Á“bÏÂc“b÷¥-ÆbµKfi® ÆbØ÷
Á“b÷› Á“◊Ê“®fib÷ ÆbjŸ˙÷¥. ◊πZ®SKÆSK-Dı÷d #fibPdÁ“b #¶OŸT®fiŸ¶ c“®]◊Ÿ¶ Æbjfifib÷ ÔKPgEbÏ. ”÷ZŸc“b÷¥-Æc“b÷¥ ”÷ZŸ c÷“˙b÷. ƶA“dÂc“b÷¥-◊π‹ZŸZdb¶
Á“Pfi{“bfi® #◊÷¨b#÷ Gı÷ #fi÷ T]Ÿ◊Ÿ¶ dµKdbfi® #◊÷¨b#÷ Gı÷. ÔK˙”bÏÆSK- #◊π‹ZŸZfib÷ Á“Øfi. PfiOπ”c“b÷¥-◊πPZ∏b”bPfi #b’c“. ˙‹ZŸc“b÷¥-◊¨Æ¶«¶j® Á“Øfi.
◊˙Zdb¶ Zø «Í÷ Gı÷, Zb÷ ◊ ◊˙Z «Í÷ Gı÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. gb˙ÆSK- (948-949) P˙œ÷¥ c“b÷¥ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ ˙‹ZŸ-◊¨fib
«OTbdb¶ ◊πjbfi w÷Z˙Â Gı÷ Z÷Ø® «OTbfi÷ Ƹ÷c“ Á“”÷˙b÷ Kb÷OÆSK-c¶“ “”bØdb¶ ◊πSK¨ PfiÏbÁø“Z #b’c“ c“b÷¥,Z≈\Zc“b÷¥-◊πPZ˙bc“®fib \PZ ÁŸ“T #b’c“fib c“b÷¥b÷
”b÷˙bØ® c¶“ “® Á“”÷˙Ÿ¶, #b…◊@K ÆSK-"#b Á“ÒKb E¶sdŸ√® Gı÷' #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. Á“”÷˙b, c“b÷¥dPZg¶Ob’c“ ◊ˆ˙b÷|aZ #b≤“ c“b÷¥b÷fi® #PjÁ“Zb, #÷Á“bØc“b÷¥-ÆdbfibØÁ“
(940-941) dø¥b˙bc“ c“œ ◊πÁ“bÏfib A“b÷jDıÒK, dbfiDıÒK, œ¯c“ Á“”÷˙b, Á“bÏÂc“b÷¥-Á“bÏÂfi÷ P˙œ÷¥ d”Ú˙ c÷“˙Ÿ¶, ◊πSKŸS◊≥c“b÷¥-˙Zdbfidb¶
dbKbDıÒK, Tb÷gDıÒK, ◊π÷dDıÒK, f÷¥DıÒK, ”b‹KDıÒK, gKDıÒK, &S◊≥ c“b÷¥ #Ø˙b ‹˙®Áø“Z dZdb¶ #b˙fibÏ c“b÷¥, PfiSKc“b÷¥-˙‹ZŸfi÷ #÷Á“b¶Z
#bpKbPKÁ“bDıÒK, &◊]bZDıÒK. PfiSK dbfi˙bØ® &S◊≥ Ø˙b˙bÍb÷ c“b÷¥ #Ø˙b #gÔK º˙b÷fib÷ PdΩKbS˙c“b÷¥.
(942) ÆSKdø¥b (Pd•˙Efi) c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“-&S◊≥Pd•- #PjÁ“ Á÷“ #V◊b÷c“¥˙bc“Á“bTdb¶ #b˙LKÁ“ZbØ® #PjÁ“ Á÷“ #V◊ «b÷T˙Ÿ¶,
ÆbE® ƶpKbfi® √«Ï fi ”b÷˙b ◊Ï "#b fiOÏdb¶ c“œ «bÍÁ“b÷ &S◊≥ ØKb ‹˙Áø“Zb÷¥-◊b÷ZbØ® Á“ÏbK÷T c“b÷¥.
Gı÷' #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. P˙OZPd•-DıÒdfi® Ædbfi dÏÂfib ƶ«¶jdb¶ ◊ˆ˙b÷|aZ Á“”÷˙Ÿ¶. (950) œŸ∞ #fiŸKb÷O c“œ ◊πÁ“bÏ÷ Gı÷. EÁ“bÏbfiŸKb÷O-˙baKdb¶
&S◊≥-P˙OZ Pd•ÆbE® ƶpKb ◊πbk fi ”b÷˙b ◊Ï ◊ "#b Obddb¶ c“œ #b˙˙˙bÍb "E' fib÷ P˙EbÏ. dÁ“bÏfiŸKb÷O-˙baKdb¶ #b˙˙b˙bÍb "d'fib÷
«bÍÁ“ DıÒd÷ Gı÷ #fi÷ c“œ ˙ø∞ dÏ÷ Gı÷' #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙Ÿ¶. º˙Pd•Á“-ºP˙Z P˙EbÏ. #P◊Á“bÏbfiŸKb÷O "#P◊' œ¯c“fib÷ P˙EbÏ. Æ÷Á“bÏbfiŸKb÷O-#bfi¶ZKb’c“
#fi÷ døZ º˙b÷fib Ædˆ”fi÷ \÷›fi÷ "º˙ Ædˆ” Gı÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶.' #º˙Pd•Á“- #Ødb¶ ◊π‹ZŸZ ØfibÏ "Æ÷' œ¯c“fib÷ P˙EbÏ. gP˙ÛK #Ødb¶ Gı÷.
ºP˙Z #fi÷ døZ º˙b÷fib Ædˆ”fi÷ \÷›fi÷ "#b #º˙ Ædˆ” Gı÷ #÷d Á“”÷˙Ÿ¶. ÆbK¶Á“bÏbfiŸKb÷O - "ÆSK' #Ødb¶ ◊πKŸaZ ÆbE¶fib÷ P˙EbÏ. #÷Á“S˙bfiŸKb÷O-
º˙bº˙Pd•Á“-ºP˙Z #fi÷ døZ º˙b÷fib Ædˆ”fi÷ \÷›fi÷ #bÊ“Tb ºP˙Z Gı÷ #÷Á“˙Efifib ƶ«¶jdb¶ P˙EbÏ. ◊øØÁ“S˙bfiŸKb÷O-P ˙Efi, «”y˙Efifib÷ P˙EbÏ.
#fi÷ #bÊ“Tb dÏ÷Tb Gı÷, #÷d Pd•˙Efi Á“”÷˙Ÿ¶. #fi¶Z Pd•Á“-◊‰b’c“ ÆP”Z ƶKˆØbfiŸKb÷O-ÆdbÆƶ«¶j® P˙EbÏ. ƶA“bPdZbfiŸKb÷O-P˙g§aZ P˙◊KbÆ
Á¶“c“ dˆTfi÷ "#fi¶ZÁ“bK' Á“”÷˙Ÿ¶. ◊πSK÷Á“Pd•Á“-db÷>OÏ® ÆP”Z dˆÍbfi÷ ◊πSK÷Á“ ƶ«¶j® P˙EbÏ. Pg≥bfiŸKb÷O-ÆbdbÒK ˙bZ Á“”÷˙bfi® ◊Gı® A“d #fi÷ Á“bTfi®
˙fi‹◊PZ Á“”÷T®. #∞bPd•Á“-ƈKb÷|c“K fi ”b÷˙b ◊ "ƈKb÷|c“K Ø› OKb÷' #÷Á“ #◊÷¨bØ® Z÷fib g÷c“ Á“Ï˙bfib ƶ«¶jdb¶ P˙EbÏ Á“Ï˙b÷.
Á“”÷˙Ÿ¶. #∞b∞bPd •Á“-#÷Á“ ◊π”Ï ’c“˙Æ ØKb÷ ”b÷K Zb÷ ◊ "«◊b÷Ï ØKb÷ (951-952) c“bfi c“œ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ #fiŸÁ“◊bc“bfi-c“®fi,
#÷d Á“”÷˙Ÿ¶.' #fibØ, ◊πSK÷ Áø“◊b Á“Ï®fi÷ #b◊˙Ÿ¶ Z÷. ƶOπ”c“bfi-#b◊PÎdb¶ Æ”bKZb ◊πbk
(943) WPÕ“˙bc“fib c“œ fibd Gı÷, Dı÷dÁ÷“ WPÕ“˙bc“, ”÷ZŸ˙bc“, gˆZ˙bc“, Á“Ï˙b dbÊ÷“ Á“b÷›fi÷ #b◊˙Ÿ¶. gKc“bfi-gKØ® ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ #b’c“fi÷ Á¶“›Á“ #b◊˙Ÿ¶.
ZS˙˙bc“, Æ@K‘˙bc“, jd˙bc“, gb¥bP˙¥K, ◊ˆ˙OZ, #fiŸKb÷OOZ, Æ˙◊πbÂ- Á“bÏŸhKc“bfi-œb÷Á“ #ØbZ„ ◊Ÿ‰b’c“ P˙Kb÷Ofib PfiPdÎ÷ Á¶“›Á“ #b◊˙Ÿ¶. T≈\c“bfi-
gˆZ º˙-ÆÚ˙ÆŸ√˙bc“. ›·Gıb fi ”b÷˙b GıZb¶ ◊ ◊¶E #b’c“ ÔK§aZ#b÷fib Á“”÷˙bØ® c÷“˙Ÿ¶. Ob…Ï˙c“bfi-
Thanag/98
◊b÷Zbfib Kœfi÷ dbÊ÷“ O˙◊ˆ˙Á“ #b◊˙Ÿ¶. #jdc“bfi-#jd®| ◊ŸÏŸ¥fi÷ c÷“˙Ÿ¶. ‹˙÷·Gıb◊ˆ˙Á“ Dı÷ PA“Kb Á“ÏbK #fi÷ Z÷fib dbÊ÷“ OŸÏŸfi® #b∏b T÷˙bK Z÷ ›·GıbÁ“bÏ,
jdc“bfi-jdÁ“bKdb¶ #b◊˙Ÿ¶ #Ø˙b ÆŸ◊b‰fi÷ #b◊˙Ÿ¶. Á“’ÏÛKPZ-gP˙ÛKdb¶ Pd·GıbÁ“bÏ-dbÏb cŸ“ÛÁø“SK PdΩKb ØbK #÷ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷˙Ÿ¶, ZØbÁ“bÏ-Dı÷ #b◊÷ Á“mŸ¶
◊πSKŸ◊Á“bÏfi® #bœbØ® c÷“˙Ÿ¶. Áø“Zc“bfi-Á“b÷›fib ◊ˆ˙Áø“Z &◊Á“bÏfib «c“T÷ Á¶“›Á“ Z÷ "Z÷d Dı Gı÷'-"KØbØ Gı÷' #÷d OŸv“ ◊πSK÷ Á“”÷˙Ÿ¶, #b˙§LKÁ“b-#b˙LKÁ“
#b◊˙Ÿ¶. Á“bK dbÊ÷“ &◊b•KØ® «”bÏ DıZb¶ "#b˙K§‹ÆKb' #÷d Á“”®fi÷ «”bÏ Dı˙Ÿ¶.
(953) OPZ c“œ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“ fiÏÁ“OPZ, fiÏÁ“fi® P˙Oπ”OPZ, fi…¥÷PjÁ“[-«”bÏØ® #bÔKb ◊Gı® "PfiÆ®P”Kb' Á“”÷˙Ÿ¶. #b ◊ø·Gıfib-◊b÷Zbfib
PZK∂EOPZ, PZK∂Efi® P˙Oπ”OPZ, dfiŸÛKOPZ, dfiŸÛKP˙Oπ”OPZ, c÷“˙OPZ, c“Ï÷Á“ Á“bKb÷| dbÊ÷“ OŸÏŸfi÷ ◊ˆGı˙Ÿ¶. ◊πPZ◊ø·Gıb-◊”÷Tb Dı÷ Á“bKfi÷ dbÊ÷“ OŸÏŸfi® #b∏b
c÷“˙P˙Oπ”OPZ, PÆ∞OPZ, PÆ∞ P˙Oπ”OPZ. ◊πbk fi Ø› ”b÷› #fi÷ Z÷ ◊πÁ“bÏfi® PA“Kb Á“Ï˙bfi® #b˙LKÁ“Zb ”b÷K Zb÷ ◊Ÿfi:
(954) dŸ¶ “ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ •b÷‰÷§ÒsKdŸ¶ “ Kb˙Z„ OŸÏŸ #b∏b ◊πbk Á“Ï˙®. Gı¶c“fib-Tb˙÷T® Pg¨bdb¶Ø® Á“b÷›fi÷ Á¶“› #b˙LKÁ“ ”b÷K
‹◊œ÷|§ÒsKdŸ¶ “, A“b÷jdŸ¶ “ Kb˙Z„ Tb÷gdŸ¶ “, PÆÏdŸ¶ “. Zb÷ "VKb÷' #÷d Á“”÷˙Ÿ¶, Pfid¶‰Â-”y¶ #b◊fib dbÊ÷“ #b”bÏb’c“ Tb˙Ÿ¶ #÷ ◊πÁ“bÏ÷
(955-956) ƶpKbfi-OPÂZ c“œ ◊πÁ“bÏfib÷ Á“”÷T Gı÷ - ◊’ÏÁ“d OŸÏŸfi÷ ◊ˆGı˙Ÿ¶. &◊ƶ◊c“b-∏bfib’c“fi® ◊πbPk dbÊ÷“ OŸÏŸfi® #b∏b ◊πbk Á“Ï® O·Gı
OPÂZ-\÷ “, «bc“«bÁ“[, OŸÂbÁ“bÏ, gb¶ObÁ“bÏ, #b’c“, ÔK˙”bÏ OPÂZ-•÷® Gıb÷ “®fi÷ #ÒK ÆbjŸfib #b•Kdb¶ Ï”÷˙Ÿ¶.
ÔK˙”bÏ #b’c“. Ï≈DŸıOPÂZ-Ï≈DŸı (ÏbDı) ˙ ÷“ Dı÷ ¨÷‰fiŸ¶ ◊πdb Á“ÏbK Z÷, (961) gO˙bfi d”b˙®Ïfib ‹˙¡fib÷ - •d gO˙bfi d”b˙®Ï
ÏbPœOPÂZ - jbÒK ˙O÷Ï÷fib ◊Ÿ¶Dıfi÷ Zb÷Tb #Ø˙b db◊®fi÷ Z÷fiŸ¶ ◊πdb ‹˙bd® Gıx‹Ø Á“bTfi® #¶PZd ÏbP‰db¶ #b c“œ d”b‹˙¡fib÷ \÷›fi÷ \OøZ ØKb
\ÂTŸ¶, Á“bTÆ˙ÂOPÂZ-Á“Tb-#¶œb÷fiŸ¶ Æd®Á“ÏÂ. OŸÂbÁ“bÏ OPÂZ- ”Zb.
ƶpKb#b÷fib÷ OŸÂbÁ“bÏ Á“Ï˙b÷, ˙OOPÂZ-Ædbfi ƶpKbfib÷ Ædbfi ƶpKbØ® Dı÷dÁ÷“-◊πØd ‹˙¡fidb¶ #÷Á“ d”bgK¶OÏ \≈˙VKdbfi Zb “ Dı÷Ê“Tb
OŸÂbÁ“bÏ Á“Ï˙b÷, jfiOPÂZ-Ædbfi ƶpKbfib÷ Ædbfi ƶpKbØ® «÷ ˙bÏ Tb¶«b P◊œbEfi÷ ◊ÏbPDıZ Á“Ï÷T \÷Kb÷. «®\ ‹˙¡fidb¶ #÷Á“ Ƹ÷c“ ◊b¶√˙bÍb
OŸÂbÁ“bÏ Á“Ï˙b÷. Dı÷dÁ÷“-«÷fib÷ jfi #b≤“, ˙O-˙OOPÂZ-˙Ofib÷ ˙OØ® d”bfi ◊ŸÏŸ¥-Á“b÷Á“[Tfi÷ \÷Kb÷. ‰®\ ‹˙¡fidb¶ #÷Á“ d”bfi PE‰P˙PE‰
OŸÂbÁ“bÏ Á“Ï˙b÷ Dı÷dÁ÷“-«÷fib÷ ˙O EbÏ #fi÷ EbÏfib÷ ˙O Æb÷Í, #b ˙O-˙O ◊b¶√˙bÍb ◊Ÿv“¥ Á“b÷Á“[Tfi÷ \÷Kb÷. Eb÷Øb ‹˙¡fidb¶ d”bfi Æ˙ ÏSfidK ¸`Tfi®
Gı÷. Á“V◊OPÂZ-Á“b{“fiŸ¶ Á“Ï˙ZØ® Gı÷c“fi Á“Ï® Z÷fiŸ¶ ◊’ÏÂbd \Â˙Ÿ¶. dbÍb#b÷fib #÷Á“ KŸOTfi÷ \÷KŸ¶. ◊b¶Edb ‹˙¡fidb¶ w÷Z ObKb÷fib #÷Á“ Ædˆ”fi÷
(957-958) ◊πSKbpKbfi c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“ \÷Kb. Gıu“b ‹˙¡fidb¶ Á“dT ¸`Tb÷Ø® ÔKbk #÷Á“ d”bfi ◊x-ÆÏb÷˙Ïfi÷ \÷Kb.
#fibOZ◊πSKbpKbfi gP˙ÛKdb¶ Z◊ Á“Ï˙bØ® #bEbKb’c“fi® Æ÷˙bdb¶ «bjb ÆbZdb¶ ‹˙¡fidb¶ ”\Ïb÷ Z϶Ob÷Ø® ÔKbk d”bÆbOÏfi÷ ◊b÷Zbfi® gŸ\#b÷Ø® ZÏ÷Tb÷
#b˙˙bfi® ƶgb˙fib-Ø˙b ◊Ï ◊”÷Tb¶ Dı Z◊ Á“Ï® T÷˙Ÿ¶, #PZA“bÒZ◊πSKbpKbfi \÷Kb÷. #b≤“db¶ ‹˙¡fidb¶ #÷Á“ d”bfi Z÷Dı‹˙® ƈKfi÷ \÷Kb. fi˙db¶ ‹˙¡fidb¶
- #bEbKb’c“fi® Æ÷˙bdb¶ Á“b÷› ◊πÁ“bÏfi® «bjb fi #b˙÷. #b ƶÁ“V◊Ø® Dı÷ Z◊ ˙… Ÿ“KdPÂ˙Â˙bÍb #÷Á“ d”bfi dbfiŸ¥b÷ZÏ ◊˙Zfi÷ ◊b÷Zbfib #bZ¶Ï “bØ®
#Z®Zdb¶ fiØ® Á“KŸ∂ Z÷ Z◊fiŸ¶ ˙Zdbfidb¶ Á“Ï˙Ÿ¶, Á“b÷Ê“®ÆP”Z◊πSKbpKbfi-#÷Á“ ◊’Ï˙÷PTZ \÷Kb÷ c“Ædb¶ ‹˙¡fidb¶ d”bfi d÷v“ ◊˙Zfi® EˆPTÁ“b◊Ï ‹˙K¶fi÷
Z◊fib #¶Zdb¶ «®\ Z◊fi÷ œv“ Á“Ï˙b÷, PfiK¶P‰Z ◊πSKbpKbfi-◊”÷TbØ® #b PÆ>”bÆfi ◊Ï P«ÏbDıdbfi \÷›fi÷ \OøZ ØKb.
PfiP_Z Á“Ï® T÷˙Ÿ¶ Á÷“ Á“b÷› ◊ ◊’ϧ‹ØPZ ”b÷K, ◊϶ZŸ dfi÷ #dŸÁ“ ’c“˙Æ÷ ‹˙¡fib÷fiŸ¶ ¸Í. ◊πØd ‹˙¡fidb¶ ZbT P◊œbEfi÷ ◊ÏbºZ Á“Ï÷T \÷KbfiŸ¶
#dŸÁ“ Z◊ Á“Ï˙b÷ Dı Gı÷, ÆbObÏ◊πSKbpKbfi-Dı÷ Z◊ #bObÏ ÆP”Z Á“ÏbK Z÷, ¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ gO˙bfi d”b˙®Ï÷ db÷”fi®K Á“dfi÷ ÆdˆÍ fiÕ“ Á“Ï® c“®jŸ¶. «®\
#fibObÏ◊πSKbpKbfi - Dı÷ Z◊db¶ Á“b÷› #bObÏ fi Ï√bK, ‹˙¡fidb¶ Ƹ÷c“ ◊b¶√b÷˙bÍb ◊Ÿ¶‹Á“b÷Á“[Tfi÷ \÷KbfiŸ¶ ¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ gO˙bfi
PfiÏ˙œ÷¥◊πSKbpKbfi-Æ˙ ◊πÁ“bÏfib #œfib’c“fib÷ SKbO Á“Ï˙b÷, d”b˙®Ï œŸaT µKbfidb¶ Ïd Á“Ï® Ïmb ”Zb. ‰®\ ‹˙¡fidb¶ PE‰P˙PE‰
Æb¶Á÷“PZÁ“◊πSKbpKbfi - #¶OŸ{“, dŸ{“® #b’c“fib ƶÁ÷“ZØ® ◊πSKbpKbfi Á“Ï˙b, ϶Ofi® ◊b¶√b÷˙bÍb ◊Ÿ¶‹Á“b÷Á“[Tfi÷ \÷KbfiŸ¶ ¸T #÷ Gı÷ Á÷“ gO˙bfi d”b˙®Ï
#∞b◊πSKbpKbfi-Á“bTP˙gbOØ® ◊πSKbpKbfi Á“Ï˙b. ‹˙ÆdK #fi÷ ◊ÏÆdKfib ◊πPZ◊bc“fiØ® PE‰P˙PE‰ fbc“œb¶Ov“◊ OPÂP◊Ê“Á“fiŸ¶
(959-960) ÆdbEbÏ® c“Æ ◊πÁ“bÏfi® Gı÷. Dı÷dÁ÷“-›·GıbÁ“bÏ- ÆbdbÒK Á“Øfi Á“Ïœ÷. P˙œ÷¥ Á“Øfi Á“Ïœ÷, ◊πv“◊ Á“Ïœ÷, KŸ§aZ◊ˆ˙Á“
Thanag/99
PA“Kb#b÷fib ‹˙v“◊fiŸ¶ c“œfi-Pfic“œfi Á“Ïb˙œ÷. Dı÷d Á÷“ #bEbÏb¶O Kb˙Z„ WPÕ“˙bc“. ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c¶“ “Á“b÷db¶ c“œ ƶ∏b#b÷ Gı÷. fi…ÏPKÁ“ c“œ ◊πÁ“bÏfi® ˙÷c“fibfib÷
Eb÷Øb ‹˙¡fidb¶ Æ˙ ÏSfidK dbÍbKŸOTfi÷ \÷˙bfiŸ¶ ¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ •d #fiŸg˙ Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ œ®Z˙÷c“fib, &ÛÂ˙÷c“fi, ¨Ÿjb˙÷c“fib, P◊◊bÆb˙÷c“fib,
gO˙bfi d”b˙®Ï «÷ ◊πÁ“bÏfib jd Á“”÷œ÷. Dı÷dÁ÷“-#bObÏOd #fi÷ Á¶“ Ÿ“˙÷c“fib, ◊Ïbj®fiZb, gK, œb÷Á“, DıÏb, ÔKbP].
#ÂObÏjd. ◊b¶Edb¶ ‹˙¡fidb¶ Ƹ÷c“ ObKb÷fib ˙Ofi÷ \÷KbfiŸ¶ ¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ (966) c“œ ◊c“bØb÷|fi÷ Gıx‹Ø ◊ˆÂ v“◊Ø® \ÂZb÷ fiØ® #fi÷ \÷Zb÷
•d gO˙bfi d”b˙®Ï EbÏ ◊πÁ“bÏfib ƶ]fi® ‹Øb◊fib Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“-ÆbjŸ, fiØ®. Dı÷dÁ÷“ jdb§‹ZÁ“bK Kb˙Z„ ˙bKŸ, #b ◊ŸÏŸ¥ PDıfi Øœ÷ Á÷“ fi”®>, #b ◊ŸÏŸ¥
Æbµ˙®, •b˙Á“ #fi÷ •bP˙Á“b. «jb cŸ“:√fib÷ #¶Z Á“Ïœ÷ Á÷“ fi”®>. ◊ˆ˙b÷|aZ ◊c“bØb÷| fi÷ Æ˙∏ Æ˙c“œ®| ◊ˆÂ
Gıu“b ‹˙¡fidb¶ ◊xÆÏb÷˙Ïfi÷ \÷˙bfiŸ¶ ¸Í #b Gı÷ Á÷“ •d gO˙bfi v“◊Ø® \Â÷ Gı÷ #fi÷ c÷“√÷ Gı÷.
d”b˙®Ï EbÏ ◊πÁ“bÏfib c÷“˙b÷fiŸ¶ ◊πPZ◊bc“fi Á“Ïœ÷. Dı÷dÁ÷“-g˙fi◊PZ, ˙bÂÔK¶ZÏ, (967) c“œb c“œ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-Á“dP˙◊bÁ“c“œb, &◊bÆÁ“c“œb,
≈Kb÷PZÛÁ“, ˙…dbPfiÁ“. ÆbZdb ‹˙¡fidb¶ Æ”Æπb÷ Z϶Ob÷Ø® ÔKbk ÆbÏOfi÷ #¶ZÁø“Z„c“œb, #fiŸÎ Ïb÷◊◊bPZÁ“c“œb, #bEbÏc“œb, ◊πHÔKbÁ“ÏÂc“œb, «¶jc“œb,
gŸ\#b÷Ø® ZÏ˙bfiŸ¶ ¸Í #b Gı÷ Á÷“ •d gO˙bfi d”b˙®Ï #fib’c“ #fi¶Z c“®] PfOøP∞c“œb, c“®]c“œb, ƶ¨÷P◊Á“c“œb.
dbO˙bÍ® OPZv“◊ P˙Á“Ê“ g˙bÊ“˙®fi÷ ◊bÏ Á“Ïœ÷. #b≤“db¶ ‹˙¡fidb¶ Z÷Dı‹˙® (968) Á“d P˙◊bÁ“c“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-døOb◊Ÿ‰,
ƈKfi÷ \÷˙bfiŸ¶ ¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ •d gO˙bfi d”b˙®Ï #fi¶Z∏bfi #fi¶Zc“œfi Ob÷‰bÆ, #¶ “, œÁ“Ê“, «πbŒÂ, fi¶’c“¥÷Â, Æb…’ÏÁ“, &c¶“«Ï, Æ”Æb÷c“b”-#bdÏÁ“,
◊πbk Á“Ïœ÷. fi˙db¶ ‹˙¡fidb¶ #b¶ZÏ “bØ® ◊’Ï˙÷PÕ“Z dbfiŸ¥b÷ÎÏ ◊˙Zfi÷ \÷˙bfiŸ¶ PT·Gı˙®ÁŸ“dbÏ.
¸Í #÷ Gı÷ Á÷“ #b Tb÷Á“fib c÷“˙ dfiŸÛK #fi÷ #ÆŸÏb÷db¶ •d gO˙bfi (969-972) #ÒZÁø“Z„c“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-fiPd,
d”b˙®Ïfi® Á“[PZ #fi÷ ◊πœ¶Æb #b Ï®Z÷ ¸÷Tbœ÷ Á÷“ •d gO˙bfi d”b˙®Ï dbZ¶O, Æb÷PdT, ÏbdOŸk, ÆŸc“œfi, DıdbT® gObT®, ’Á>“Á“d, ◊VK¶Á“,
Æ˙∏ Æ˙c“œ®| Æ˙ƶœbKb÷·Gı÷c“Á“ #fi÷ DıOZ„˙SÆT Gı÷. c“Ædb ‹˙¡fidb¶ #¶« “◊Ÿ‰.
EŸPTÁ“b ◊Ï ‹˙K¶ fi÷ PÆ>”bÆfi ◊Ï «÷≤÷“Tb \÷KbfiŸ¶ ¸Í #÷ Á÷“ •d gO˙bfi (973-974) #fiŸÎÏb÷◊◊bPZÁ“c“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷ Dı÷dÁ÷“-
d”b˙®Ïc÷“˙ dfiŸÛKb÷ #fi÷ #ÆŸÏb÷fi® ◊’Ï¥c„“db¶ Á÷“˙T® ◊πv“P◊Z jdfiŸ¶ ÆbdbÒK ≠“P¥c“bÆ, j≥b, ÆŸfi¨‰, Á“bPZÁ“, ƶ‹Øbfi, œbPTgs, #bfi¶c“, Z÷ZT®,
¸ÍØ® Á“Øfi Á“Ïœ÷ Kb˙Z„ Æd‹Z fiKb÷fi÷ KŸ§aZ◊ˆ˙Á“ Æd\˙œ÷. c“œbÂgs #PZdŸaZ.
(962-963) ÆÏbO Æ@K‘c“œfi c“œ ◊πÁ“bÏfiŸ¶ Gı÷-PfiÆOv“PE-Dı÷ (975) #bEbÏc“œb fib c“œ #µKKfifib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-˙®Æ
«®\fib÷ &◊c÷“œ Æb¶giKbP˙fib ‹˙dPZØ® Æ˙∏÷ Á“”÷Tb PÆ∞b¶Zb÷ ◊Ï •∞b #ÆdbPj‹Øbfi, #÷Á“˙®Æ œ«Tc“b÷¥, Z÷‰®Æ #œbZfib, #b≤“ OPÂƶ◊c“b, c“œ
Á“Ï÷, &◊c÷“œv“PE-Dı÷ «®\fib &◊c÷“œØ® Æ˙∏ ◊πPZ◊bPZ PÆ∞b¶Zb÷ ◊Ï •∞b PEÎÆdbPj‹Øbfi, #POKbÏ •b˙Á“◊πPZdb, «bÏ Pg¨Ÿ◊πPZdb, ◊KŸ¥ÂÁ“V◊,
Á“Ï÷, #b∏bv“PE-#b∏bØ® ÆŸ‰-ÏŸPE ØbK÷, ƈ‰v“PE-Dı÷ ƈ‰-œb¬ ˙b¶E®fi÷ ‰®Æ db÷”fi®K ‹Øbfi, #b\PZ ‹Øbfi,(ƶdˆGıfi Og #fi÷ &◊◊bZØ® DıÒd
•∞b Á“Ï÷, «®Dıv“PE- Dı÷ #÷Á“ ◊c“fib ∏bfiØ® #fi÷Á“ ◊c“b÷fi÷ Ædº •∞b Á“Ï÷, ‹Øbfi)
#PgOdv“PE-Dı÷ œb¬fi÷ #Ø ÆP”Z Ædº •∞b Á“Ï÷, P˙‹ZbÏv“PE-Dı÷ sÔK ◊πHÔKbÁ“ÏÂc“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ &◊db¶, ƶpKb,
#fi÷ Z÷fib ◊KbKb÷fi÷ ◊πdb ZØb fiK ˙ ÷“ P˙‹ZbÏ◊ˆ˙Á“ Ædº •∞b Á“Ï÷, ≠“P¥gbP¥Z, #bEbKgbP¥Z, d”b˙®ÏgbP¥Z, ¨b…PdÁ“◊πH, Á“b÷dT◊πH,
PA“Kbv“PE-Dı÷ #bEÏÂdb¶ v“PE Ïb√÷. ƶ¨÷◊v“PE-Dı÷ ‹˙dZ #fi÷ ◊ÏdZdb¶ #bc“œ◊πH, #¶OŸ{“◊πH, «b”y◊πH.
ÁŸ“œÍ fi ”b÷K; ◊϶ZŸ Dı÷fi® v“PE ƶP¨k P‰◊c“®db¶ ”b÷K. jdv“PE-Dı÷ ˙‹ZŸ «¶jc“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-«¶j, db÷¨, c÷“˙Pj, c“œbÏd¶ „“PTÁ“,
‹˙gb˙fi® #Ø˙b •ŸZ Eb’ωv“◊ PDıfib÷aZ jdfi® •∞b Á“Ï÷. #bEbKP˙◊πPZ◊PZ, &◊bj„KbKP˙◊πPZ◊PZ, gb˙fib, P˙dŸ§aZ, œbwZ.
(964) ƶ∏b c“œ ◊πÁ“bÏfi® ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#b”bÏƶ∏b Kb˙Z„ Á“d PfOŸP∞-c“œb-fib c“œ #µKKfifib÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-˙bZ„, P˙˙bZ,
◊’ÏOπ”ƶ∏b. A“b÷jƶ∏b Kb˙Z„ Tb÷gƶ∏b, Tb÷Á“ƶ~“b, #b÷]ƶ∏b. &◊◊bZ, ÆŸ¨÷‰ Áø“ÛÂ, «÷ZbT®Æ ‹˙¡fi, ‰®Æ d”b‹˙¡fi, «”b÷Î÷Ï ‹˙¡fi,
(965) fi…ÏPKÁ“b÷db¶ c“œ ◊πÁ“bÏfi® ƶ∏b#b÷ ”b÷K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷ ”bÏ, Ïbd, OŸk.
Thanag/100
c“®]c“œbfib c“œ #µKKfib÷ Gı÷, Dı÷dÁ÷“-E¶s, ƈK, œŸA“, •®c÷“˙®, ◊πbk Øb#b÷. ◊ˆ\ #bœ¶Æb ◊πKb÷O-◊ŸÛ◊b’c“Ø® dbÏ® ◊ˆ\ Øb#b÷. ÆSÁ“bÏ-
◊πgb˙Z®, f®◊ ÆdŸsb÷◊◊PÎ, «”y◊ŸP‰Á“b, d¶c“Ï, ‹ØP˙Ï Æ¶gˆZP˙DıK, ‹ØP˙Ï #bœb¶Æb ◊πKb÷O-•÷{“ ˙¬b’c“Ø® dbÏb÷ ÆSÁ“bÏ Øb#b÷.
◊x, &·G„ı˙bÆ PfiwbÆ. (980) jd c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. KØb Oπbdjd, fiOÏjd, ÏbÕ}“jd,
ƶ¨÷P◊Á“c“œbfib c“œ #µKKfib÷ ¨ŸP£Á“b-P˙dbfi ◊πP˙g§aZ, d”Z®P˙dbfi ◊bƶ “jd, ÁŸ“Tjd, OÂjd, ƶ]jd, •ŸZjd, Eb’ωjd, #§‹ZÁ“bKjd.
◊πP˙g§aZ, #¶OEˆPTÁ“b, ˙O-EˆPTÁ“b, P˙˙b”-EˆPTÁ“b, #ÏŸÂb÷◊◊bZ, (981) ‹ØP˙Ï c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷, Dı÷dÁ÷“ Oπbd‹ØP˙Ï, fiOÏ‹ØP˙Ï,
˙ÏŸÂb÷◊◊bZ, OÏŸ “b÷◊◊bZ ˙÷T¶jÏb÷◊◊bZ, ˙…•dÂb÷◊◊bZ. ÏbÕ“‹ØP˙Ï, ◊πœb‹Zø‹ØP˙Ï, ƶ]‹ØP˙Ï, \PZ‹ØP˙Ï, •ŸZ‹ØP˙Ï, ◊KbK‹ØP˙Ï.
(976) c“ÆÆbOÏb÷◊d A“b÷ “bA“b÷ “® ◊πdb &SÆP◊® Á“bT ”b÷K Gı÷. (982) ◊Ÿ‰ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-#bSdDı-P◊ZbØ® &S◊≥.
c“Æ ÆbOÏÏb÷◊d A“b÷ “bA“b÷ “® ◊πdb #˙ÆP◊® Á“bT ”b÷K Gı÷. ¨÷‰Dı-dbZbØ® &S◊≥ ◊϶ZŸ P◊Zbfib ˙®KØ® &S◊≥ fi Ø›fi÷ #ÒK ◊ŸÏŸ¥fib
(977) fi…ÏPKÁ“ c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. #fi¶ZÏb÷◊◊ÒÁ“, ◊϶◊Ïb÷◊≥Á“, ˙®KØ® &S◊≥, c“ÎÁ“Ob÷c“db¶ T®j÷T ◊Ÿ‰, P˙fiPKZ PœÛK-Dı÷fi÷ gÂb˙÷T ”b÷K
#fi¶ZÏb˙Ob∑“, ◊϶◊Ïb”bÏÁ“, #fi¶ZÏ◊Kbk, ◊϶◊Ïb◊Kbk, EÏd, #EÏd, #b Z÷, #b÷ÏÆ-Dı÷fib ◊Ï ◊Ÿ‰ Dı÷˙b÷ gb˙ ”b÷K, db…√Ï-Á“b÷›fi÷ ◊πÆ≥ Ïb√˙bfib÷
◊πdbÂ÷ ˙…dbPfiÁ“ ÆŸj® «jb c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Eb÷Ø® ◊π¶Á“◊πgb ◊øΩ˙®db¶ c“Æ dbÊ÷“ ◊b÷Zbfib Z÷fib÷ ◊Ÿ‰ Á“”÷fibÏ. œb…> “®Ïœb…KØ® œˆÏfi÷ ˙œ Á“Ï® ◊Ÿ‰◊Â÷
Tb√ fibÏÁ“˙bÆ Gı÷. ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ c“Æ”\Ï ‹˙®Á“bÏbK Gı÷. ƶ˙PjZ-◊bTfi ◊b÷¥Â Á“Ï® Á“b÷› #fibØ «bÍÁ“fi÷ db÷Ê“b÷ Á“ÏbK
˙¥fi® Gı÷. Eb÷Ø® ◊¶Á“◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ c“Æ ÆbOÏb÷◊dfi® Z÷. #b…◊KbPEZÁ“-c÷“˙Zbfi® #bÏbjfibØ® &S◊≥ ◊Ÿ‰. jdbÒZ÷˙bÆ®-jdbÏbjfib
Gı÷. ◊b¶Ed® jˆd◊πgb ◊øΩ˙®db¶ fi…ÏPKÁ“b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ c“Æ ÆbOÏb÷◊dfi® Gı÷. dbÊ÷“ Æd®◊ Ï”÷˙b ˙bÍb÷.
#ÆŸÏÁŸ“dbÏb÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ c“œ ”\Ï ˙¥fi® Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ‹ZPfiZÁŸ“dbÏ (983) Á÷“˙Í®db¶ c“œ &SÁø“Õ“ OŸÂb÷ ”b÷K Gı÷. Dı÷dÁ÷“-&SÁø“Õ“ ∏bfi,
ÆŸj® c“œ ”\Ï ˙¥fi® §‹ØPZ Á“”÷˙®. «bc“Ï ˙fi‹◊PZÁ“bKfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ c“œ &SÁø“Õ“ c“œfi, &SÁø“Õ“ Eb’ω, &SÁø“Õ“ Z◊, &SÁø“Õ“ ˙®K, &SÁø“Õ“ ¨db, &SÁø“Õ“
”\Ï ˙¥fi® Gı÷. «πŒTb÷Á“ Á“V◊db¶ c÷“˙b÷fi® Dı]ÒK §‹ØPZ c“Æ ÆbOÏb÷◊dfi® Á“b÷dÍZb &SÁø“Õ“ T]ŸZb.
Gı÷. (984) ÆdK (dfiŸÛK) ¨÷‰db¶ c“œ ÁŸ“v“¨÷‰b÷ Á“”÷Tb Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊b¶E
(978) c“Æ Á“bÏÂb÷Ø® º˙ #bObd® g˙db¶ gsÁ“bÏÁ“ Á“d Á“Ï÷ Gı÷, c÷“˙ÁŸ“v“ #fi÷ ◊b¶E &ÎÏÁŸ“v“. #b c“œ ÁŸ“v“ ¨÷‰db¶ c“œ d”b˙ø¨b÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-
Dı÷dÁ÷“ #Pfic“bfiZb-jdbEbÏÂb ¸Tfi® #PgTb¥b fi Á“Ï˙®, WPÕ“ ƶ◊≥Zb- Dı¶«ˆ, ÆŸc“œfi, ]bZÁ“[ ˙ø¨ d”b]bZÁ“[ ˙ø¨, ◊x ˙ø¨, d”b◊x ˙ø¨,
Æ@K‘WPÕ“ Ø˙Ÿ¶, Kb÷O˙bP”Zb-Z◊fiŸ¶ #fiŸ{“bfi Á“Ï˙Ÿ¶. ¨db-¨db jbÏ Áˆ“Ê“œbVdT® ˙ø¨. #b c“œ ÁŸ“v“ ¨÷‰b÷db¶ c“œ d”P]Á“ c÷“˙b÷ Ï”÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“
Á“Ï˙bØ®, PDıZ÷§ÒsKZb›§ÒsKb÷ ◊Ï P˙DıK ◊πbk Á“Ï˙b÷, #dbPKZb-Á“◊Ê“ÏP”ZZb. Dı¶«ˆf®◊fib÷ c÷“˙ #fib”Z, ÆŸc“œfi, P◊πKc“œfi, ◊Ÿ¶ “Ï®Á“, d”b◊Ÿ¶ “Ï®Á“, ◊b¶E Ov“ “
#◊bw‹ØZb- PœPØTbEbÏ® fi Ø˙Ÿ¶. ÆŸ•bdhK-ÆŸÆbjŸZb, ◊π˙Efi˙bSÆVK- (˙÷Ÿc÷“˙) Gı÷.
fbc“œb¶O #Ø˙b ƶ]fiŸ¶ P”Z Á“Ï˙Ÿ¶. ◊π˙Efib÷c„“gb˙fib-◊π˙Efifi® ◊πgb˙fib Á“Ï˙®. (985) ◊ˆÂ cŸ“¥d Á“bÍ c“œ T¨Âb÷Ø® DıÂbK Gı÷ Dı÷dÁ÷“-#Á“bT db¶
(979) #bœ¶Æb ◊πKb÷O (PfiKbŸ¶) c“œ ◊πÁ“bÏ÷ Á“”÷TŸ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ - ˙¥ jbK, Á“bT ˙¥b fi ØbK, #ÆbjŸfi® ◊ˆ\ ØbK, ÆbjŸfi® ◊ˆ\ fi ØbK,
#bTb÷Á“#bœ¶Æb ◊πKb÷O - Dı÷d ”y¶ dbÏb Z◊fib ◊πgb˙Ø® EA“˙Z®| #b’c“ Øb&À. dbZb-P◊Zbfib÷ P˙fiK fi Á“ÏbK, #dfib÷∏ œ¯c“ Kb˙Z„ ‹◊œ &S◊≥ ØbK.
◊ÏTb÷Á“-#bœ¶Æb ◊πKb÷O - Dı÷d ”y¶ dbÏb Z◊fib ◊πgb˙Ø® ›Òs #Ø˙b (986-987) ◊ˆÂ ÆŸ¥dÁ“bÍ c“œ Á“bÏÂb÷Ø® DıÂbK Gı÷, Dı÷dÁ÷“-
d”PjÁ“ c÷“˙ «fiŸ¶. &gK Tb÷Á“-#bœ¶Æb ◊πKb÷O-Dı÷d ”y¶ dbÏb Z◊fib ◊πgb˙Ø® #Á“bTdb¶ ˙¥b fi ØbK œ÷¥ ◊”÷Tb Á“”÷TØ® P˙◊Ï®Z Kb˙Z„ dfib÷∏ ‹◊œ.
#b g˙db¶ EA“˙Z®| «fiŸ¶ #fi÷ ◊Ïg˙db¶ ›Òs «fiŸ¶. ºP˙Z-#bœ¶Æb ◊πKb÷O ÆŸ¥d ÆŸ¥d Á“bTdb¶ c“œ Á“V◊˙ø¨ KŸOPTKb#b÷fi÷ &◊gb÷Ofi÷ dbÊ÷“ ◊πbk ØbK
- ”y¶ Tb¶«bÁ“bÍ ÆŸj® º˙Ÿ¶. dÏÂ-#bœ¶Æb ◊πKb÷O-dbÏŸ¶ døSKŸ DıVc“® ØbK. Gı÷. dÎb¶OÁ“-‹˙b’c“Õ“ ◊÷K fi® ◊ˆPZ Á“ÏfibÏ. gøZb¶O-#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib gbDıfib÷fi®
Á“bd-#bœ¶Æb ◊πKb÷O-dfib÷∏ œ¯c“ #b’c“ dfi÷ ◊πbk Øb#b÷. gb÷O-#bœ¶Æb ◊ˆPZ Á“ÏfibÏ. ZˆKb∂O-˙bPDı>‰b÷fi÷ #b◊fibÏ. c“®◊b¶O-ƈKfib #gb˙db¶ c“®◊Á“fi®
◊πKb÷O-dfib÷∏ O¶j #b’c“ dfi÷ ◊πbk Øb#b÷. Tbg#bœ¶Æb÷ ◊πKb÷O-Á“[PZ #b’c“ Dı÷d ◊πÁ“bœ #b◊fibÏ. ≈Kb÷PZ϶O-ƈK #fi÷ E¶sfi® Ædbfi ◊πÁ“bœ c÷“˙b˙bÍb.
Thanag/101
PE‰b¶O-P˙PE‰ ◊ŸÛ◊dbTb#b÷ c÷“˙b˙bÍb. PE‰ÏÆb¶O-P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib gb÷Dıfi ”b÷K. ”bKfi® c“œb-Dı÷db¶ ◊Ÿv“¥ Á“bdØ® P˙ÏaZ ØbK #fi÷ ›§Òs#b÷fib «Ífi®
c÷“˙b˙bÍb. dhK¶O-dP ÏSfi #b’c“ c÷“˙b˙bÍb. Oø”bÁ“bÏ-]Ïfi® Ædbfi ‹Øbfi ”bPfi ØbK. ◊π◊¶Eb c“œb-Dı÷db¶ E®Á“Âb ˘T÷Ûdb’c“ fi®Á“Í÷ #fi÷ √b¶Æ® ◊πdŸ√
c÷“˙b˙bÍb. #fi‘fi-˙¬b’c“fi® ◊ˆPZ Á“Ï˙b˙bÍb. &◊s˙ ”b÷K. ◊πbO„gbÏbc“œb-Dı÷db¶ ˙ø∞b˙‹Øbfib gbÏØ® Ob‰ ƶÁŸ“PEZ Ø›
(988-989) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ #Z®Z &SÆP◊®db¶ c“œ \K. d¶ŸdŸ√® c“œb-Dı÷db¶ DıÏb˙ ÷“ #PZœK ◊® “b˙bØ® º˙˙bfi® ◊ ›·Gıb fi
ÁŸ“TÁ“Ï ØKb Dı÷dÁ÷“ œZ¶DıT, œZbKŸ, #fi¶ZÆ÷fi, #PdZÆ÷fi, ZÁ“Æ÷fi, ”b÷K. œbKfi® c“œb-Dı÷ c“œbdb¶ ƈZb÷ Ï”÷ Gı÷ #fi÷ cŸ“:√®Z ”b÷K Gı÷.
g®dÆ÷fi, d”bg®dÆ÷fi, W∑“ÏØ, c“œÏØ, œZÏØ. (997) Zø ˙fi‹◊PZÁ“bK c“Æ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-dˆT, Á¶“c“, ‹Á¶“j,
(990) Dı¶«ˆf®◊fib gÏZ ¨÷‰db¶ #bOd® &SÆP◊®db¶ c“œ ÁŸ“TÁ“Ï S˙Eb, œb√b, ◊π˙bT, ◊‰, ◊ŸÛ◊, ¸T, «®Dı.
Øœ÷. Dı÷dÁ÷“ Æ®d¶Á“Ï, Æ®d¶jÏ, ¨÷d¶jÏ, P˙dT˙b”fi, ƶdPZ, ◊πPZ•ŸZ, (998) Oπ…˙÷KÁ“ c÷“˙b÷fib P˙dbfi c“Æ Kb÷Dıfi ±>Eb Gı÷.
W∑“jfiŸ, c“œjfiŸ, œZjfiŸ. (1000) c“œ Á“bÏÂb÷Ø® Z÷\÷T÷LKb ÆP”Z ˙ZZb #fibKfi÷ ÆbjŸ
(991) Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“◊˙ZØ® ◊ˆ˙db¶ œ®Zb d”bfic“®fib «≥÷ ’Á“fibÏb g§‹dgˆZ Á“Ï÷. Á÷“dÁ÷“-Z÷\÷T÷LKb T§¯jKŸaZ •dÂ-«πbŒÂfi® \÷ Á“b÷›
◊Ï c“œ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“ dbVK˙ÒZ, PE‰Áˆ“Ê“, P˙PE‰Áˆ“Ê“, «πŒÁˆ“Ê“, #œbZfib Á“Ï÷ Zb÷ Z÷ #œbZfib Á“Ï˙b˙bÍb ◊Ï ÁŸ“P◊Z Ø›fi÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ ÷“
Kb˙Z„ Æb÷dfiÆ. Dı¶«ˆf®◊fib d÷v“◊˙ZØ® ◊P_ddb¶ œ®Zb÷c“b d”bfic“®fib «≥÷ Gı÷. Z÷Ø® ◊®’ “Z Ø›fi÷ g‹d Ø› \K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ •dÂ-«πbŒÂfi®
’Á“fibÏb ◊Ï c“œ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“-P˙UŸZ„◊πg Kb˙Z„ O¶jdbc“fi. #b #œbZfib ØZ® \÷›fi÷ Á“b÷› c÷“˙Zb ÁŸ“P◊Z ØbK Gı÷. #fi÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ “®fi÷
◊πdbÂ÷ ]bZÁ“[ √¶ “ f®◊db¶ ◊ˆ˙bjdb¶ ◊ c“œ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Kb˙Z„- #œbZfib Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ g‹d Á“Ï÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ •dÂ-«πbŒÂfi® #œbZfib
◊ŸÛÁ“Ï˙Ï f®◊bjfib ◊P_dbjdb¶ ◊ c“œ ˙¨‹Á“bÏ ◊˙Zb÷ Gı÷. Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ c÷“˙Zb #fi÷ •dÂ-«πbŒÂ #÷Á“ ÆbØ÷ Z÷\÷LT÷LKb Gıb÷ “®fi÷ g‹d
(992) c“œ Á“V◊ (c÷“˙Tb÷Á“) ›Òs˙ ÷“ #’c“P{“Z Gı÷. Æb…jd Kb˙Z„, Á“Ï÷ Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ≈KbÏ÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ ÷“ Gı÷ Zb÷ #bœbZfib Á“Ï˙b˙bÍbfib
Æ”¬bÏ, ◊πbÂZ, #·KŸZ. #b c“œ c÷“˙Tb÷Á“fi÷ P˙œ÷ c“œ ›Òsb÷ Gı÷. Dı÷dÁ÷“- œÏ®Ïdb¶ ¸b÷ “b ◊ “® \K Gı÷ Z÷ ¸b÷ “bfib ¸`Ê“® Dı˙b ◊Ï Z÷ g‹d Ø› \K Gı÷.
œÁ÷“Òs, ›œbfi÷Òs, Kb˙Z„ #·EKŸZ÷Òs. #b c“œ ›Òsb÷fib c“œ ◊b’ÏKbPfiÁ“ #b ◊πdbÂ÷ c÷“˙Zb #fi÷ •dÂ-«πbŒÂ #÷Á“ ÆbØ÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ ÷“ Gı÷ Zb÷
P˙dbfi Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊bTÁ“, ◊ŸÛ◊Á“ Kb˙Z„ P˙dT˙Ï, Æ˙Zb÷gs. #bœb Zfib Á“Ï˙b˙bÍb #÷ ◊πdbÂ÷ (◊ˆ˙˙Z) g‹d Ø› \K Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
(993) c“œPdÁ“b Pg¨Ÿ ◊πPZdbfi® #÷Á“ Æb÷ ’c“˙ÆØ® #fi÷ 550 •dÂ-«πbŒÂ ≈KbÏ÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ ÷“ Gı÷ Zb÷ #bœbTZb Á“Ï˙b˙bÍbfi÷ œÏ®Ï
Pg¨bc“PÎØ® ƈ‰bfiŸÆbÏ Kb˙Z„ #bÏbjfib ØbK Gı÷. ◊Ï ¸b÷ “b ◊ “® ¸`Ê“® \K Gı÷. ◊Gı® fibfib fibfib ¸b÷ “b &S◊≥ Ø›fi÷ Z÷ ◊ ¸`Ê“®
(994) ƶÆbÏ® º˙ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØdÆdK&S◊≥ \K Gı÷ SKbÏ÷ Z÷ g‹d Ø› \K Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ c÷“˙Zb ≈KbÏ÷ Z÷\÷T÷LKb
#÷Á÷“§ÒsK #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ #÷Á÷“§ÒsK. Kb˙Z„ #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ Gıb÷ ÷“ Gı÷ Zb÷ #bœbZfib Á“Ï˙b˙bÍb ◊ˆ˙˙Z„ g‹d ØbK Gı÷. #b ◊π◊bÂ÷ c÷“˙Zb
◊¶E÷§ÒsK. Æ˙ º˙ c“œ ◊πÁ“bÏfib Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊øΩ˙®Á“bK Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZÁ“bK, #fi÷ •d «πbŒÂ «≥÷ ≈KbÏ÷ #÷Á“[ ÆbØ÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ ÷“ Gı÷ SKbÏ÷
«÷›§ÒsK Kb˙Z„ ◊¶E÷§ÒsK #fi÷ #Pfi§ÒsK (PÆ∞). Æ˙ º˙ c“œ ◊πÁ“bÏfib #bœbZfib Á“Ï˙b ˙bÍb÷ (◊ˆ˙˙Z) g‹d Ø› \K Gı÷. Á“b÷› Z÷\÷T÷LKb˙bÍb÷
Gı÷. Dı÷dÁ÷“-◊πØd ÆdKb÷S◊≥ fi…ÏPKÁ“, #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ fi…ÏPKÁ“, Kb˙Z„ dbÂÆ •dÂfi® #bœbZfib Á“Ï˙b dbÊ÷“ Z÷fib ◊Ï Z÷\÷ T÷LKb Gıb÷ ÷“ Gı÷ Z÷
#◊πØd ÆdKb÷S◊≥ c÷“˙, ◊πØd ÆdKb÷S◊≥ PÆ∞, #◊πØd ÆdKb÷S◊≥ PÆ∞. Z÷\÷T÷LKb Z÷fiŸ¶ Á¶“› ◊ ◊ #fiØ Á“Ï® œÁ“Z® fiØ®. Z÷ Z÷\÷T÷LKb #bdØ®
(995-996) Æb÷ ˙¥fi® #bKŸÛK˙bÍb ◊Ÿv“¥fi® c“Æ c“œb Á“”÷T® Gı÷. Z÷d &ÀE®-fi®E® ØbK Gı÷ #fi÷ Z÷ •dÂfi® ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ #bÁ“bœdb¶ &GıÍ÷
Dı÷dÁ÷“ «bTc“œb-Dı÷db¶ ÆŸ√cŸ“:√fiŸ¶ P˙œ÷¥ \Â◊Ÿ¶ fi ”b÷K. A“[ “b c“œb-Dı÷db Gı÷ #fi÷ Z÷\÷T÷LKb Gıb÷ “˙b˙bÍbfi® Zϸ ¸Ï® Z÷fi÷ Dı g‹d Á“Ï÷ Gı÷. Dı÷ ◊πdbÂ÷
A“[ “b Á“Ï˙bfiŸ¶ P˙œ÷¥ dfi ”b÷K. d¶c“ c“œb-Dı÷db¶ gb÷Odb¶ Dı ÏPZ ”b÷K ◊϶ZŸ Ob÷œbTÁ“fi® Z÷\÷T÷LKbØ® Ob÷œbTÁ“ Dı dKb÷|.
P˙œ÷¥ «T «ŸP∞◊ˆ˙Á“ Á“bK Á“Ï® œÁ÷“ fi”®>. «T c“œb-Dı÷ #˙‹Øbdb¶ «Í˙bfi (1001-1003) c“œ #·Gı÷Ïb#b÷ (#bwKgˆZ «fib˙b÷) #b
”b÷K-«Í◊ˆ˙Á“ Á“bK Á“Ï® œÁ÷“. ◊π∏b c“œb-Dı÷db¶ ›§·GıZ #Ø Á“Ï˙bfi® «ŸP∞ ”`¶ “b˙ÆP◊® Á“bTdb¶ ØKb Dı÷dÁ÷“-&◊ÆO-gO˙bfi d”b˙®Ïfi÷ Á÷“˙Í
Thanag/102
#˙‹Øbdb¶ ◊ Ob÷œbTÁ÷“ &◊ÆO Á“Kb÷|. Og”ÏÂ-”’ÏÂOd÷¥® c÷“˙÷ gO˙bfi ◊Ÿc„“OT º˙b÷#÷ ◊b◊Á“d v“◊db¶ Oπ” Á“Kb Gı÷, Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Oπ”Â
d”b˙®Ïfib Ogfi÷ c÷“˙bfi¶c“bfi® ÁŸ“P¨Ø® T›fi÷ P‰œTb dbZbfi® ÁŸ“P¨db¶ ‹ØbP◊Z Á“Ïœ÷.
Á“Kb÷|. Æπ®Z®ØÁ“Ï-gO˙bfi d£®fibØ ¬®PT>O db¶ Z®Ø∂Á“Ï ØKb. #gbP˙Z #÷ ◊πdbÂ÷ EK, &◊EK, «¶j, &c“®ÏÂb, ˙÷c“fib #fi÷ PfiDıÏbfib ‰Â
◊’Ï¥c“b-Á÷“˙T ∏bfi ◊πbk Ø› OKb ◊Gı® gO˙bfi d”b˙®Ïfi® c÷“œfib PfiÛ¸T ‰Â P˙Á“V◊ Á“”÷˙b \÷›#÷ c“Æ ◊πc÷“œ® ‹Á¶“jb÷ #fi¶Z Gı÷.
O›. Á“b÷›#÷ jdfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷| fi”®>. Áø“ÛÂfiŸ¶ #◊ÏÁ¶“Á“b Odfi-Áø“Û c“Æ ◊πc÷“œb˙Ob∑“ ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. c“Æ ÆdKfi® §‹ØPZ˙bÍb ◊Ÿc„“OT
˙bÆŸc÷“˙ sb…◊c“®fi÷ Tb˙˙b dbÊ÷“ ]bZÁ“[ √¶ “f®◊fi® #◊ÏÁ¶“Á“b fiOÏ®#÷ Dı˙Ÿ¶. #fi¶Z Gı÷. c“Æ OŸÂ Á“bÍb ◊Ÿc„“OTb÷ #fi¶Z Gı÷. #b ◊πdbÂ÷ ˙Â, O¶j, ÏÆ
E¶s-ƈKfiŸ¶ #bOdfi-Á“b÷œb@«® fiOÏ®db¶ gO˙bfi d”b˙®Ïfi® ˙¶c“fibfib÷ #fi÷ ‹◊œØ® Kb˙Z„ c“Æ OŸÂ v“¨ #fi¶Z Gı÷.
dbÊ÷“ œbwZ P˙dfi ÆP”Z EÒs-ƈK #bÔKb. ”’Ï˙¶œ ÁŸ“Tb÷S◊PÎ-”’Ï˙¥ ‹Øbfi-10-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
¨÷‰fib KŸOPgdbfiŸ¶ Pfiv“◊A“d #bKŸ ]YŸ¶ #fi÷ Z÷fi® fiÏÁ“db¶ &S◊PÎ Ø›. 3 ≤“b¶-OŸDıÏ GıbKb◊ˆÂ
EdÏb÷-S◊bZ-EdÏ÷Òs Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“db¶ OKb÷. #÷Á“ Æb÷ #b≤“ PÆ∞-&SÁø“Õ“ ‰®DŸı #¶Oƈ‰ OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#˙Ob”fib-˙bÍb #÷Á“ ÆdKdb¶ #÷Á“ Æb÷ #b≤“ PÆ∞ ØKb. #ƶKd ◊ˆ\-
#b϶g #fi÷ ◊’ÏOπ”fib jbÏ Á“Ï˙b˙bÍb «πbŒÂb÷fi® ÆbjŸ#b÷fi® Ædbfi ◊ˆ\
Ø›.
(1004) #b ÏSfi◊πgb ◊øΩ˙®fib÷ ÏSfiÁ“b¶ “ c“Æ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï)
Kb÷Dıfi ˙ÈÁ“b¶ “ c“Æ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷ Gı÷. #b ÏSfi◊πgb
◊øΩ˙®fib÷ ˙ÈÁ“b¶ “ c“Æ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb÷ Gı÷. #÷ ◊πdbÂ÷
˙… ˆ“KÁ“b¶ “, Tb÷P”Zb¨Á“b¶ “, dÆbÏO£ Á“b¶ “, ”¶ÆOg Á“b¶ “, ◊ŸTÁ“ Á“b¶ “, Æb…O¶PjZ
Á“b¶ “, ≈Kb÷PZÏÆ Á“b¶ “, #¶Dıfi Á“b¶ “, #¶Dıfi ◊ŸTÁ“ Á“b¶ “, ÏDıZ Á“b¶ “, \Zv“◊
Á“b¶ “, #¶Á“ Á“b¶ “, ‹¸’Ê“Á“ Á“b¶ “, ’ÏÕ“ Á“b¶ “, #b «jb ÏSfi Á“b¶ “fi® Ædbfi c“Æ Æb÷
(#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi ◊”b÷Íb Gı÷.
(1005) «jb f®◊-ÆdŸsb÷ c“Æ Æb÷ (#÷Á“ ”\Ï) Kb÷Dıfi ±> “b Gı÷.
«jb d”bs” c“Æ Kb÷Dıfi ±> “b Gı÷. c“Ï÷Á“ ÆPTT ÁŸ¶“ “ c“Æ Kb÷Dıfi ±> “b Gı÷.
œ®Zb #fi÷ œ®Zb÷c“b fic“®fib dˆÍ-dŸ√ c“Æ-c“Æ Kb÷Dıfi ±> “b Gı÷.
(1006) Áø“PZÁ“b fi¨‰ E¶sfib Æ˙ «bŒd¶ “TØ® c“Ædb¶ d¶ “Tdb¶
gπd Á“Ï÷ Gı÷. #fiŸÏbjb fi¨‰ E¶sfib Æ˙ #b¿K¶ZÏ d¶ “TØ® c“Ædb¶ d¶ “Tdb¶
gπd Á“Ï÷ Gı÷.
(1007-1008) Áø“PZÁ“b fi¨‰ E¶sfib Æ˙ «bŒd¶ “TØ® c“Ædb¶
d¶ “Tdb¶ gπd Á“Ï÷ Gı÷. #fiŸÏbjb fi¨‰ E¶sfib Æ˙ #b¿K¶ZÏ d¶ “TØ® c“Ædb¶
d¶ “Tdb¶ gπd Á“Ï÷ Gı÷.
(1010) c“Æ ‹Øbfib÷db¶ «∞ ◊Ÿc„“OT, º˙b÷#÷ ◊b◊ Á“d v“◊db¶
Oπ” Á“Kb Gı÷, Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Oπ” Á“Ïœ÷, Dı÷dÁ÷“ ◊πØd ÆdKb÷S◊≥
#÷Á÷“§ÒsK ˙ ÷“ Pfi˙PZZ Kb˙Z„-#◊πØd ÆdKb÷S◊≥ ◊¶E÷§ÒsK ˙ ÷“ Pfi˙PZZ