GHIDUL SOLICITANTULUI

“Schema de ajutor de minimis pentru investiţii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii$ instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare

cest document repre!intă un "ndrumar pentru solicitan#ii de a$utor de stat "n cadrul %c&emei de a$utor de stat privind acordarea de a$utoare de minimis pentru investi#iile reali!ate de "ntreprinderile mici şi mi$locii, instituit' prin H.G. nr. 274/2013, pu(licată "n )onitorul *ficial, +artea ,, nr. 30-/2..0-.2013, cu modificările şi completările ulterioare. cest document nu are valoare de act normativ şi nu e/onerea!ă solicitan#ii de respectarea le0isla#iei "n vi0oare la nivel na#ional şi european. 1

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS. DEFINIŢII.
%&%& O'iectivu schemei de ajutor de minimis
%c&ema de a$utor de minimis instituit' prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii , modificată şi completată prin H.G. nr. 4-3/10.07.2013 prin H.G. nr. 123/21.0..2013 şi prin H.G. nr. .4./11.11.2013 2denumită "n continuare H.G. nr. 274/20133 are ca o(iectiv stimularea reali!ării de investi#ii de către "ntreprinderile mici şi mi$locii şi crearea de noi locuri de muncă & 4e/tul sc&emei de a$utor de stat este pu(licat inte0ral pe site5ul 6epartamentului pentru ,ntreprinderi )ici si )i$locii, )ediul de faceri si 4urism, la adresa7 (((&aippimm&ro ) *+ro,rame$ ) SCH-.A D- .INI.IS HG /012/3%4

%&/& Cadru de re, ementare a nive comunitar #i naţiona
La nive comunitar7 • 8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001 al 9omisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis , pu(licat "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene, seria >, nr. 37;/2001, denumit "n continuare 8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001. La nive naţiona 7 • *rdonan#a de ur0en#ă a Guvernului nr. 117/2001 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, pu(licată "n )onitorul *ficial al 8omâniei, +artea ,, nr. 1042/2001, cu modificările şi completările ulterioare? • Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii , pu(licată "n )onitorul *ficial al 8omâniei, +artea ,, nr. 30-/2..0-.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

%&4& +erioada de va a'i itate a schemei de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. ; alin. 213 şi alin. 223 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, • -miterea acorduri or pentru 5inanţare se reali!ea!ă de la data desc&iderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posi(ilitatea prelun0irii, "n limita (u0etului alocat sc&emei. ATENŢIE! 9onform prevederilor art. 4 alin. 223 din ne/a la H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, sesiunea "ncepe după pu(licarea pe site5ul @@@.aippimm.ro a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot "nre0istra Aormularele de inscriere online. • + ata ajutoru ui de minimis apro(at conform acordurilor pentru finan#are emise "n perioada de vala(ilitate a sc&emei se efectuea!ă până la 31 decem(rie 201-, "n limita (u0etului anual alocat sc&emei. ATENŢIE! +lata a$utorului de minimis se reali!ea!ă "ncepând cu anul 2014, in limita (u0etului anual alocat 2

%&1& 6u,etu schemei de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. ; alin. 233 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, (u0etul ma/im al sc&emei de a$utor de minimis este de 733 mi ioane ei, din care 2-0 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 2-0 milioane lei aferente anului fiscal 201-.

%&7& .oda itatea de acordare
9onform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, a$utorul de minimis se acordă ,))5urilor7 5 de la 'u,etu de stat, din (u0etul )inisterului :conomiei prin 6epartamentul pentru ,ntreprinderi )ici si )i$locii, )ediul de faceri si 4urism 2denumit in continuare 6epartament3, 5 su( formă de sume neram(ursa(ile, "n procent de 839 din va oarea tota : a che tuie i or e i,i'i e apro'ate spre finan#are, 5 "n limita ec&ivalentului "n lei a valorii ma/ime de %33&333 euro, la cursul oficial al BC8 din data pu(licarii HG .4./2013 in )onitorul *ficial al 8omaniei +artea ,, nr 1.;/11.11.2013, pe o perioadă de / ani 5isca i consecutivi. ATENŢIE! 9onform prevederilor art. - alin. 223 din H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare , se consideră că a$utoarele de minimis se acordă "n momentul "n care "ntreprinderea o(#ine dreptul le0al de principiu de a primi a$utorul, respectiv data apro(ării acordului pentru finan#are. 9onform prevederilor art. - alin. 213 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea 9ererii de acord pentru finan#are, "ntreprinderile au o(li0a#ia depunerii unei declara#ii scrise referitoare la toate a$utoarele de minimis primite pe parcursul preceden#ilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal "n curs. 2Aormularul nr 1 %ectiunea 9 3 9onform prevederilor art. - alin. 233 din H.G. nr. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare, 6epartamentul prin *4,))9, "n calitate de furni!or, informea!ă "n scris "ntreprinderile (eneficiare cu privire la cuantumul a$utorului apro(at şi la caracterul de minimis al acestuia. 9onform prevederilor art. 1 alin. 213 din H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 6epartamentul, prin *4,))9, acordă a$utor de minimis după verificarea respectării condi#iilor prevă!ute la art. 4 din &otărâre.

%&;& Sectoare e de activitate e i,i'i e pentru a 'ene5icia de ajutor de minimis
9onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a$utorul de minimis se acordă "ntreprinderilor din toate sectoare e< cu e=cepţia celor prevă!ute "n 8e0ulamentul 29:3 nr. 1.;;./2001, detaliate la sec#iunea 1.7.

%&0& Sectoare e de activitate nee i,i'i e
9onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă ajutoare de minimis: a3 "ntreprinderilor care "şi desfăşoară activitatea "n sectoarele pescuitului şi acvaculturii? ATENŢIE! 3

1./2001. cu e/cep#ia activită#ilor a0ricole necesare preparării unui produs animal sau ve0etal pentru prima vân!are? 5 "comercializarea produselor agricole" "nseamnă de#inerea sau e/punerea "n vederea vân!ării. 274/2013../001 al )omisiei din . a3. d3 pentru activită#i le0ate de e/portul către #ări ter#e sau către state mem(re ale =niunii :uropene. 104/2000. 1 din 8e0ulamentul 29:3 nr. a$utoare destinate "nfiin#ării şi func#ionării unei re#ele de distri(u#ie sau destinate altor c&eltuieli curente le0ate de activitatea de e/port? e3 pentru folosirea mărfurilor auto&tone "n locul celor importate? "ntreprinderilor care "şi desfăşoară activitatea "n sectorul căr(unelui? f3 pentru ac&i!i#ia de ve&icule de transport rutier de mărfuri. re!ervate acestei activită#i.+rodusele pescăreşti şi de acvacultură sunt re0lementate de 8e0ulamentul 29:3 nr. "n ca!ul "n care se desfăşoară "n localuri distincte... cu modificările şi completările ulterioare. şi ane/ate pre!entului G&id.G. 1 din ne/a la H. “produsele agricole” "nseamnă produsele enumerate "n ne/a . cu e/cep#ia produselor pescăreşti./2001. livrarea sau orice alte forme de introducere pe pia#ă. acordate "ntreprinderilor care efectuea!ă transport rutier de mărfuri "n numele ter#ilor? 03 "ntreprinderilor aflate "n dificultate. 1. oferirea spre vân!are. c3 "ntreprinderilor care "şi desfăşoară activitatea "n transformarea şi comerciali!area produselor a0ricole. Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului !"!"!#urile care solicita finantare pentru activit$ţile e%cluse de normele europene& pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile 'egulamentului ()*+ nr! . nr.2 decembrie /001 privind aplicarea art! 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis& publicat în 3urnalul 4ficial al 5niunii *uropene& seria 6& nr! 77. re0lementate de lit. 5 atunci când valoarea a$utorului este sta(ilită pe (a!a pre#ului sau a cantită#ii produselor "n cau!ă ac&i!i#ionate de la producătorii primari sau introduse pe pia#ă de "ntreprinderile "n cau!ă? 5 atunci când a$utorul este condi#ionat de transferarea lui par#ială sau inte0rală către producătorii primari? ATENŢIE! 9onform prevederilor art. termenii şi e/presiile de mai $os au următoarele semnifica#ii7 4 . 5 "transformarea produselor agricole" "nseamnă o opera#iune asupra produsului a0ricol "n urma căreia re!ultă de asemenea un produs a0ricol. cu e/cep#ia primei vân!ări de către un producător primar către revân!ători sau operatori şi a oricărei activită#i constând "n prepararea unui produs "n vederea primei vân!ări? o vân!are de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comerciali!are. la 4ratatul 9:. 1 din 8e0ulamentul 29:3 nr. (3 a0ricole? ATENŢIE! 9onform prevederilor art.din /8 decembrie /001! "ntreprinderilor care "şi desfăşoară activitatea "n produc#ia primară de produse %&>& De5iniţii 9onform prevederilor art.!--8. respectiv nu se acordă a$utoare le0ate direct de cantită#ile e/portate..

este "ntreprinderea care are "ntre -0 şi 24. %&>&1& ?ntreprindere 9onform prevederilor art.G. sau de#ine active totale care nu depăşesc ec&ivalentul "n lei a 43 milioane euro? 5 întreprindere mic$& din cadrul categoriei de "" . "n scopul o(#inerii de profit.%&>&%& Ajutor de stat 9onform prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare.G. 1 lit.G. repu(licată. "n măsura "n care acestea afectea!ă sc&im(urile comerciale dintre %tatele )em(re. c3 din ne/a la H. poate fi acordat uneia sau mai multor "ntreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată şi/sau "ntr5un cuantum nedeterminat. sau >e0ii nr. 1 lit. salaria#i şi reali!ea!ă o cifră de afaceri anuală netă sau de#ine active totale de până la 2 milioane euro. 1/200. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 1 lit. %&>&4& Acordu pentru 5inanţare 9onform prevederilor art. să facă acte şi fapte de comer#. cu modificările şi completările ulterioare. este "ntreprinderea care are "ntre 10 şi 4. este "ntreprinderea care are până la . d3 din ne/a la H. (3 din ne/a la H.0. acordul pentru finan#are repre!intă actul $uridic care atestă dreptul de principiu al "ntreprinderii solicitante de a (eneficia de a$utor de minimis şi din care re!ultă o o(li0a#ie pe seama fondurilor pu(lice. 31/1. su( orice formă. ec&ivalent "n lei. ec&ivalent "n lei? 5 microîntreprindere& din cadrul categoriei de "" . fie de#in active totale care nu depăşesc ec&ivalentul "n lei a 43 milioane euro şi se clasifică.privind or0ani!area şi func#ionarea coopera#iei.G. nr. %&>&7& ?ntreprinderi mici #i mij ocii 9onform prevederilor art. nr. "ntreprinderile mici şi mi$locii repre!intă acele "ntreprinderi care au mai pu#in de 2-0 de an0a$a#i şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte ec&ivalentul "n lei a -0 milioane euro. prin favori!area anumitor "ntreprinderi sau sectoare de produc#ie. precum şi orice act "n (a!a căruia a$utorul. nr. respectiv societă#i comerciale şi societă#i cooperative. %&>&/& Schem: de ajutor de stat 9onform prevederilor art. "n conformitate cu prevederile >e0ii nr. 1 lit. 274/2013. "n condi#ii de concuren#ă. cu modificările şi completările ulterioare. fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere "n aplicare. 274/2013. nr. 274/2013.. a$utorul de stat repre!intă orice a$utor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat. care nu este le0at de un anumit proiect. "ntreprinderea repre!intă orice formă de or0ani!are a unei activită#i economice şi autori!ată potrivit >e0ii societă#ilor nr. după cum urmea!ă7 5 întreprindere mijlocie& din cadrul categoriei de "" .G. e3 din ne/a la H. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. care denaturea!ă sau amenin#ă să denature!e concuren#a. 274/2013. 341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii. pot fi acordate a$utoare individuale "ntreprinderilor definite "n mod 0eneral şi a(stract. 274/2013. de salaria#i şi reali!ea!ă o cifră de afaceri anuală netă sau de#ine active totale de până la 10 milioane euro. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 1 lit. ATENŢIE! 5 . de salaria#i şi reali!ea!ă o cifră de afaceri anuală netă de până la -0 milioane euro. sc&ema de a$utor de stat repre!intă orice act "n (a!a căruia. a3 din ne/a la H. ec&ivalent "n lei.

conform prevederilor >e0ii nr. din anali!a situa#iilor financiare anuale corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat si apro(at 2anul 20123. "n special "n ca!ul "n care pre!intă7 13 creşterea pierderilor? 23 scăderea cifrei de afaceri? 33 creşterea stocurilor? 43 "ndatorare crescută? -3 scăderea sau dispari#ia activului net. 341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii. 2 sec#iunea 2. o vor condamna. -3 scăderea sau dispari#ia activului net. pu(licată "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene.& ?ntreprindere "n di5icu tate +otrivit prevederilor 9ap. c3 nu este "ndeplinită. nr. cu modificările şi completările ulterioare. (3. când respectiva "ntreprindere "ntruneşte condi#iile prevă!ute de le0isla#ia na#ională privind procedura reor0ani!ării $udiciare şi a falimentului. 6 . la ieşirea din afaceri "n termen scurt sau mediu. se consideră că o "ntreprindere se află "n dificultate "n ca!ul "n care nu este capa(ilă. 23 scăderea cifrei de afaceri. fără interven#ia din e/terior a autorită#ilor pu(lice. peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele 12 luni? (3 "n ca!ul unei societă#i "n care cel pu#in o parte din asocia#i au răspundere nelimitată pentru crean#ele societă#ii. o $ustificare a situa#iei economico5financiare a "ntreprinderii reali!ată pe (a!a unei anali!e a evolu#iei acesteia "n ultimii trei ani fiscali anteriori "nre0istrării 9ererii de acord pentru finan#are. %&>&. se face pe (a!a declara#iei pe proprie răspundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria "ntreprinderilor mici şi mi$locii pentru anul fiscal 2012. să oprească pierderile care. când se constată pierderea a mai mult de $umătate din capitalul social. Dntreprinderea solicitantă de a$utor de minimis ane/ea!ă această $ustificare la situa#iile financiare corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat si apro(at 2anul 20123. Dncadrarea operatorilor economici "n cate0oria "ntreprinderilor mici şi mi$locii. a3. aproape si0ur. "n procesul de solu#ionare a 9ererii de acord pentru finan#are. 33 creşterea stocurilor.9onform prevederilor >e0ii nr. o "ntreprindere "şi pierde calitate de .1 din 9omunicarea 9omisiei 5 >iniile directoare privind a$utorul de stat pentru salvarea şi restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate. 43 "ndatorare crescută. atunci când s5a pierdut mai mult de $umătate din capitalul propriu. din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate o(#ine de la proprietarul/ac#ionarii sau creditorii săi. o "ntreprindere este considerată "n dificultate "n următoarele situa#ii7 a3 "n ca!ul unei societă#i cu răspundere limitată.)) doar "n ca!ul "n care depăşirea plafoanelor pre!entate mai sus se produce "n două e/erci#ii financiare consecutive. se va lua "n considerare. 244 din 1 octom(rie 2004 . ATENŢIE! Dn ca!ul "n care. reiese că "ntreprinderea "nre0istrea!ă simptomele de7 13 creşterea pierderilor. seria 9. o firmă este considerată "n dificultate. 9&iar "n ca!ul "n care nici una din condi#iile de la lit. cu modificările şi completările ulterioare. 6e asemenea.341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii. peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele 12 luni? c3 pentru "ntreprinderea de orice formă $uridică. aşa cum reiese din eviden#ele conta(ile ale societă#ii.

2 alin.G. 274/2013. construc#ia repre!intă7 • clădire cu destina#ie industrială. cordului de finan#are nu este considerată %&>&>& Locaţia rea i!:rii investiţiei 9onform prevederilor art. fie unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii. 213 lit. 274/2013. e/clu!ând studiile de prefe!a(ilitate. demararea investi#iei repre!intă "nceperea lucrărilor de construc#ie sau.%&>&0& Demararea investiţiei 9onform prevederilor art. prima comandă fermă pentru ec&ipamente. f3 din ne/a la H. nr. nr. "n (a!a contractelor "nc&eiate de "ntreprinderea (eneficiară de a$utor de minimis. 7 . ATENŢIE! Dntreprinderea care (eneficia!ă de a$utor de minimis pentru o activitate care se desfăşoară "n afara sediului social şi a sediilor secundare tre(uie să sta(ilească loca#ia reali!ării investi#iei la sediul social sau la unul din punctele de lucru. momentul demarării investi#iei este considerat momentul semnării 9ontractului de vân!are. 03 din ne/a la H. • clădire cu destina#ie "nvă#ământ. după ca!. unde se reali!ea!ă investi#ia. • clădire cu destina#ie asisten#ă socială. ceastă loca#ie tre(uie să fie adecvată activelor din planul de investi#ii. ATENŢIE! *rice c&eltuială efectuată "naintea semnării c&eltuială eli0i(ilă. nr. cu modificările şi completările ulterioare.G. • clădire cu destina#ie cultură şi artă. nr. 274/2013. ATENŢIE! Dn ca!ul ac&i!i#iei de construc#ii. (3 din ne/a la H. • clădire cu destina#ie prestarea altor servicii. &3 din ne/a la H. %&>&8& Construcţie 9onform prevederilor art.G. ATENŢIE! +entru o "ntreprindere se finan#ea!ă investi#iile reali!ate "ntr5o sin0ură loca#ie. 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare. 1 lit.G. • clădire cu destina#ie cultură fi!ică şi a0rement. prevă!ută la art. 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare . cu modificările şi completările ulterioare. ctivele finan#ate se vor re0ăsi la loca#ia reali!ării investi#iei şi/sau "n locurile unde se desfăşoară activitatea finan#ată. • clădire cu destina#ie ştiin#ă. • clădire cu destina#ie ocrotirea sănătă#ii. care repre!intă fie sediul social. "nre0istrate la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului. ATENŢIE! >ucrările de construc#ie nu pot "ncepe "nainte de semnarea contractului de construc#ie. 274/2013. loca#ia reali!ării investi#iei repre!intă sediul social sau unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii.

ATENŢIE! 9onform H. 5 de "nvă#ământ. alin. 5 de cultură şi artă. 274/2013 cu modificările şi completările ulterioare. "n care se desfăşoară o activitate7 5 de produc#ie.5. cu eşalonarea a$utorului de minimis solicitat? 8 . i3 din ne/a la H. rea(ilitare a clădirilor e/istente./2004 pentru aprobarea )atalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fi%e . nr. aria desfăşurată repre!intă suma ariilor tuturor nivelelor construc#iei. ATENŢIE! Cu sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile lucrările de moderni!are. activitatea curentă. nr. produsele/serviciile oferite3? c3 pre!entarea activită#ii pentru care se solicită finan#are. se pre!intă flu/ul te&nolo0ic. clădirea repre!intă o construc#ie su( formă de incintă "nc&isă.E9lădiri civile. pre!entarea caracteristicilor acesteia. rii şi volume conven#ionaleF. 1 lit. conform %4 % 4. "n cadrul flu/ului? iv3 se pre!intă produsele/serviciile o(#inute/prestate ca urmare a implementării planului de investi#ii propus spre finan#are? v3 se descrie sumar pia#a de desfacere? e3 "n ca!ul reali!ării unei construc#ii. 5 de asisten#ă socială.G. sc&i#a amplasamentului cu men#ionarea suprafe#ei desfăşurate a construc#iei pe (a!a căreia s5au "ntocmit devi!ul 0eneral pe o(iective şi devi!ul o(iectului. persoana de contact şi datele de contact. cu modificările şi completările ulterioare. aferentă codului 9 :C din 9ererea de acord pentru finan#are cu men#ionarea e/perien#ei "n domeniu? d3 descrierea activelor ce urmea!ă a fi ac&i!i#ionate şi "ncadrarea acestora "n flu/ul te&nolo0ic "n ca!ul "n care "ntreprinderea desfăşoară activitate de produc#ie? i3 se descriu "n detaliu activele considerate eli0i(ile 5 caracteristici fi!ice şi te&nice? ii3 se $ustifică necesitatea ac&i!i#ionării fiecărui activ pentru desfăşurarea activită#ii pentru care se solicită finan#are? iii3 "n ca!ul unei activită#i productive.G. nr. 3. 2. %&>&%%& + an de investiţii 9onform prevederilor art..0. $3 şi rt. industriale şi a0ro!oote&nice. 5 de ştiin#ă. planul de investi#ii repre!intă documentul care cuprinde 7 a3 date 0enerale7 (eneficiarul investi#iei. privind apro(area con#inutului5cadru al documenta#iei te&nico5economice aferente investi#iilor pu(lice. 5 de prestare a altor servicii. 1 lit. finali!are. e/tindere. reali!ate conform Hotărârii Guvernului nr. cu po!i#ionarea activelor ce fac o(iectul proiectului./200. 5 de ocrotire a sănătă#ii. %&>&%3& Arie des5:#urat: 9onform prevederilor art.G. 4 din ne/a la H. denumirea proiectului de investi#ii şi loca#ia reali!ării investi#iei? (3 descrierea "ntreprinderii solicitante şi pre!entarea activită#ii acesteia 2se pre!intă un scurt istoric al "ntreprinderii. 213. precum şi a structurii şi metodolo0iei de ela(orare a devi!ului 0eneral pentru o(iective de investi#ii şi lucrări de interven#ii? f3 0raficul de reali!are a investi#iei."n care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finan#area. 5 de cultură fi!ică şi a0rement. 274/2013.

i3 considera#ii privind via(ilitatea proiectului de investi#ii 5 se anali!ea!ă evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementării şi "n următorii 3 ani de la finali!area investi#iei. %&8& Criterii de e i. nr. plecând de la situa#iile financiare corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat şi apro(at? • proiec#iile se referă la "ntrea0a activitate a "ntreprinderii şi includ a$utorul de minimis solicitat? • proiec#iile pornesc de la datele "nre0istrate "n ultimul e/erci#iu financiar "nc&eiat şi se reali!ea!ă pe anul curent. crearea de locuri de muncă repre!intă creşterea numărului de salaria#i an0a$a#i direct de "ntreprinderea (eneficiară de a$utor de minimis. pe anii de implementare a proiectului de investi#ii şi pe următorii 3 ani de la finali!area investi#iei? • proiec#iile reali!ate tre(uie să fie realiste. la data solicitării. nr. 274/2013. 274/2013. următoarele condi#ii7 a3 sunt "nre0istrate ca societă#i comerciale sau societă#i cooperative. sunt incadrate in cate0oria .i'i itate 9onform prevederilor art. "n raport cu numărul de locuri de muncă e/istente la momentul "nre0istrării Aormularului de "nscriere online. l3 din ne/a la H.G. cu modificările şi completările ulterioare.G. cu respectarea prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. "n concordan#ă cu evolu#ia "ntreprinderii până "n pre!ent şi vi!iunea privind creşterea performan#elor economice? &3 calendarul creării noilor locuri de muncă.))5urilor. %&>&%4& Crearea de ocuri de munc: 9onform prevederilor art. 4 din H. G3 din ne/a la H. 1 lit.G.03 evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementării şi "n următorii 3 ani de la finali!area investi#iei pe (a!a elementelor principale ale Bilan#ului şi 9ontului de profit şi pierdere. pot (eneficia de a$utor de minimis "ntreprinderile care "ndeplinesc cumu ativ.istrare on ine @a oarea Nr& crt& ajutoru ui de minimis so icitat Nr& de ocuri de munc: nouBcreate Anu "n care se creea!: ocuri e de munc: ATENTIE! 6ata limită până la care se pot pre!enta dove!ile "nfiin#ării de noi locuri de muncă prevă!ute "n +ro0ram este data ultimei cereri de plata din an. f3 din H.G. nr. locul de muncă repre!intă locul ocupat de o persoană an0a$ată pe (a!a unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată cu normă "ntrea0ă.F %&>&%/& Loc de munc: 9onform prevederilor art. au sediul si isi desfasoara activitatea in 8omania? 9 . 274/2013 5 se pre!intă su( formă ta(elară şi con#ine următoarele informa#ii7 Nr& de ocuri de munc: e=istente a data "nre. nr. 1 lit.istr:rii Aormu aru ui de "nre. 274/2013. 4 lit. cu modificările şi completările ulterioare.

000 euro in ca!ul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier. "n condi#iile le0ii. daca au primit a$utoare de minimis in aceasta perioada. acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.ATENŢIE! %e pre!intă7 5 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe lân0ă 4ri(unalul "n a cărui ra!ă teritorială "şi are sediul operatorul economic 2termen de vala(ilitate 30 de !ile calendaristice de la data eli(erării3. au activitatea suspendată sau sunt inactive. c3 nu au primit a$utoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi.000 euro.4 din G&id. 3 Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art.2 din 9odul +enal.1. 2. 2. precum şi crearea până la finali!area investi#tiei şi men#inerea. sau. 1 5 %ectiunea 9 Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art.2 din 9odul +enal (3 au cel pu#in 1 an calendaristic de la "nfiin#are la data completării on5line a formularului de "nscriere şi codul 9 :C pentru care solicită finan#are este autori!at. ATENŢIE! %e pre!intă7 5 6eclaratia pe propria raspundere H Aormularul nr. cu evidentierea c&eltuielilor eli0i(ile? ATENŢIE! %e pre!intă7 5 +lan de investitii reali!at conform instruc#iunilor de la sec#iunea 2. 10 . f3 pre!intă un an0a$ament ferm privind men#inerea locurilor de muncă e/istente la data "nre0istrării Aormularului de "nscriere online. respeciv a 100. 2. a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă "n ultimele 3 luni? ATENŢIE! %e pre!intă7 n0a$ament H Aormularul nr.2 din 9odul +enal. anul fiscal in curs si 2 ani anteriori. indiferent de sursa de finantare. la momentul "nre0istrării Aormularului de "nscriere online. in ori0inal 5 6eclara#ia pe propria răspundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria "ntreprinderilor mici şi mi$locii H Aormularul nr. pe o perioadă de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei. d3 pre!inta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea. 2 H "n ori0inal 5 9alculul pentru intreprinderile partenere si le0ate 5 Aormularul nr. cu cel putin 3 luni "naintea datei completării on5line a formularului de "nscriere? ATENŢIE! %e pre!intă7 5 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului Cu sunt considerate eli0i(ile "ntreprinderile care. 2 5 in ori0inal Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art.

i'i e 11 . filiale. cat si pentru toate punctele de lucru care au 9. conform prevederilor >e0ii nr. atat pentru sediul social/profesional. seria 9. e/ecutare silită. 2.2 din 9odul +enal. "n ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise. in ori0inal sau copie le0ali!ata. 244 din 1 octom(rie 2004? ATENŢIE! %e pre!intă 6eclara#ia pe propria răspundere H %ec#iunea 6 din 9ererea de acord pentru finan#are H Aormularul nr.03 nu "nre0istrea!ă de(ite restante la (u0etele componente ale (u0etului 0eneral consolidat şi ale (u0etelor locale? ATENŢIE! %e pre!intă7 5 certificat de atestare fiscala privind indeplinirea o(ili0atiilor de plata catre (u0etul 0eneral consolidat. 273/2001 privind finantele pu(lice locale. lic&idare. Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art.. filiale. ATENŢIE! %e pre!intă 6eclara#ia pe propria răspundere H %ec#iunea 9 din 9ererea de acord pentru finan#are H Aormularul nr. "nc&idere opera#ională. fara datorii.2 din 9odul +enal. conform prevederilor >e0ii nr. 2. cat si pentru toate punctele de lucru care au 9. %&%3& Che tuie i e i. sucursale. 1. atat pentru sediul social/profesional. fara datorii.=. in termen de vala(ilitate la data depunerii cererii de acord pentru finantare 5 certificat de atestare fiscala privind indeplinirea o(li0atiilor de plata catre (u0etul local.2 din 9odul +enal. cu completarile si modificarile ulterioare. 2. $3 nu au fost emise "mpotriva lor deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau. 1 H "n ori0inal Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. acestea au fost e/ecutate. i3 nu intră "n cate0oria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor 9ap. 2 sec#iunea 2. reor0ani!are $udiciară. in ori0inal sau copie le0ali!ata. cu completarile si modificarile ulterioare.=. 273/2001 privind finantele pu(lice locale. 1. insolven#ă. Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. nr. eli(erat in conditiile le0ii.1 din 9omunicarea 9omisiei 5 >iniile directoare privind a$utorul de stat pentru salvarea şi restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate. faliment sau suspendare temporară a activită#ii? ATENŢIE! %e pre!intă 6eclara#ia pe propria răspundere H %ec#iunea 6 din 9ererea de acord pentru finan#are H Aormularul nr.. sucursale. eli(erat in conditiile le0ii. pu(licată "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene. in termen de vala(ilitate la data depunerii cererii de acord pentru finantare &3 nu se află "n stare de di!olvare.

instruire "n domeniul calculatoarelor. ATENŢIE! Cu se pot ac&i!i#iona mai multe ec&ipamente . cu e/cep#ia activită#ilor care necesită acest lucru 2:/7 . 274/2013. conform prevederilor le0ale "n vi0oare3? f3 ec&ipamente . "n vederea desfăşurării activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are? (3 ac&i!i#ia de construc#ii cu următoarele destina#ii7 5 industrială. pentru a fi considerate c&eltuieli eli0i(ile.G. 5 "nvă#ământ. 5 prestarea altor servicii.nternet cafI. etc. 2 alin. 5 ştiin#ă. 2 din ne/a la H. 5 ştiin#ă. decât numărul total de an0a$a#i după implementarea proiectului cu componentă neram(ursa(ilă. nr. 274/2013.4.i'i e 9onform prevederilor art. 5 prestarea altor servicii.3 %&%3&/& Condiţii ca active e s: 5ie che tuie i e i. cu modificarile si completarile ulterioare.%&%3&%& Active corpora e 9onform prevederilor art. pentru sus#inerea activită#ii "ntreprinderii 2mi$loace de transport care nu necesită "nmatriculare. din fiecare tip. 5 cultură şi artă. 5 "nvă#ământ. c&eltuielile le0ate de investi#iile "n active corpora e referitoare la7 a3 reali!area de construc#ii noi cu următoarele destina#ii7 5 industrială. 5 asisten#ă socială. nr. "n vederea desfăşurării activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are? c3 ec&ipamente te&nolo0ice 5 maşini.4. utila$e şi instala#ii de lucru? d3 aparate şi instala#ii de măsurare. sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile. 5 cultură fi!ică şi a0rement.4 sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile doar "n situa#ia "n care sunt incluse "n valoarea ec&ipamentelor şi sunt a(solut necesare func#ionării acestora. control şi re0lare? e3 mi$loace de transport ne"nmatricula(ile. 5 asisten#ă socială. 5 ocrotirea sănătă#ii. activele corporale tre(uie să "ndeplinească următoarele condi#ii7 a3 să fie e=p oatate e=c usiv de c:tre "ntreprinderea 'ene5iciar: de a$utor de minimis "n scopul desfăşurării activită#ii ce face o(iectul finan#ării? ATENŢIE! 12 . 213 din ne/a la H. 5 cultură fi!ică şi a0rement. 5 cultură şi artă. ATENŢIE! %ofturile aferente ec&ipamentelor te&nolo0ice şi ec&ipamentelor .G. 5 ocrotirea sănătă#ii.

F c3 să fie achi!iţionate "n condiţii de piaţ: . cu e/cep#ia ac&i!i#iei de construc#ii prevă!ute la art. pentru care nu se aplică amorti!area accelerată? ATENŢIE! 9onform art. 213 din H. 274/2013 Dn ca!ul activelor ac&i!i#ionate. cu modificările şi completările ulterioare. 213 din ne/a la H. a$utorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse "n func#iune cu respectarea re0lementărilor te&nice aplica(ile la momentul efectuării vi!itei de certificare a c&eltuielilor. repu(licată. conform prevederilor le0ale "n vi0oare.. 1 alin. 223 din >e0ea nr. transparen#ei. să ai(ă dreptul de a depune oferte? 5 se sta(ilesc re0uli.4 privind amorti!area capitalului imo(ili!at "n active corporale şi necorporale.Cu este permisă "nc&irierea activelor finan#ate. "n func#ie de indicele de infla#ie? (3 are o durată normală de utili!are mai mare de un an.. d3 să fie noi. E%unt considerate mi$loace fi/e o(iectul sau comple/ul de o(iecte ce se utili!ea!ă ca atare şi "ndeplineşte cumulativ următoarele condi#ii7 a3 are o valoare de intrare mai mare decât limita sta(ilită prin &otărâre a Guvernului. astfel "ncât să se o(#ină un raport optim "ntre calitate şi pre#. 2 alin.. E. 271/2013 privind sta(ilirea valorii de intrare a mi$loacelor fi/e. nr. 274/2013? e3 ATENŢIE! să fie luat "n considerare pre#ul 5:r: T@A? Cu se acordă a$utor financiar pentru 4J . utili!ării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii? ATENŢIE! +entru a se asi0ura respectarea principiilor este necesar ca (eneficiarul a$utorului de minimis să ai(ă "n vedere următoarele7 5 sarcinile şi responsa(ilită#ile persoanelor implicate "n procedura de ac&i!i#ie se sta(ilesc "naintea demarării acesteia? 5 re0ulile după care se desfăşoară procedura de ac&i!i#ie se sta(ilesc de la (un "nceput şi nu se sc&im(ă pe parcursul derulării procedurii de ac&i!i#ie? 5 se asi0ură măsurile necesare pentru ca toate firmele. cu respectarea principiilor nediscriminării. f3 să fie inc use "n cate. 213 lit.G. ceastă valoare poate fi actuali!ată anual.oria active or proprii şi s: r:mCn: "n patrimoniul "ntreprinderii pentru minimum 4 ani de la data finali!ării investi#iei? ATENŢIE! 13 . tratamentului e0al. prevă!ute la art.-00 lei. 2 alin.G. cerin#e şi criterii identice pentru toate firmele ofertante? 5 se pun la dispo!i#ia tuturor poten#ialilor ofertan#i informa#iile referitoare la aplicarea procedurii pentru atri(uirea contractului? 5 se asi0ură folosirea sistemului de concuren#ă li(eră şi a criteriilor economice pentru atri(uirea contractului de ac&i!i#ii. (3 din ne/a la H.. cu e/cep#ia spa#iilor comerciale din imo(ile de$a construite. indiferent de na#ionalitate. valoarea minimă de intrare a mi$loacelor fi/e .F 9onform art. (3 să fie considerate active amorti!a'i e. nr.. este de 2. 3 alin.G. 1-/1.

14 . 5 cultură şi artă. se va avea "n vedere şi "ndep inirea condiţii or de a it& hDB D &3 construc#ia se reali!ea!ă cu o "ntreprindere autori!at: "n domeniu? ATENŢIE! >a momentul plă#ii a$utorului de minimis.))9 "mpotriva tuturor riscurilor. act administrativ de restituire definitiv şi irevoca(il etc. i+ întreprinderea solicitant$ de ajutor de minimis deţine un drept real principal sau un drept de creanţă asupra terenului pe care urmeaz$ a se realiza investiţia /clădirii unde urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică. Aurni!orul de a$utor de minimis 2*4. Dn ca!ul contractelor care atestă dreptul de folosin#ă. respectiv 3 ani. ?n ca!u rea i!:rii de construcţii noi cu următoarele destina#ii7 5 industrială. 6ocumentul autentic se va pre!enta cel mai tar!iu la data semnării acordului de finan#are. 9ontractul de comodat şi loca#iune este acceptat numai pentru reali!area de construc#ii cu caracter provi!oriu şi necesită acordul e/pres al proprietarului de drept pentru reali!area construc#iei. şi să cesione!e toate drepturile pe care le vor do(ândi "n temeiul asi0urării către *4. 5 cultură fi!ică şi a0rement.))9 3 verifică "ndeplinirea acestei o(li0a#ii. si sa nu fi constituit o(iectul unei su(ven#ionări/finan#ări neram(ursa(ile din alte surse. conform căruia se certifică autori!area "n domeniul reali!ării de construc#ii. Beneficiarii sunt o(li0a#i să asi0ure (unurile ac&i!i#ionate prin a$utorul de minimis "n favoarea *4. concesiune. 5 prestarea altor servicii. superficie. servitute. pe "ntrea0a perioadă de monitori!are a investitiei. 5 "nvă#ământ. 5 ocrotirea sănătă#ii. pe o perioadă de 3 ani. "ncepând cu anul următor primirii a$utorului de minimis.:ste o(li0atorie men#inerea "n stare de func#ionare a ac&i!i#iilor reali!ate prin pre!enta sc&ema. do(ândit prin contract de vân!are. comodat. loca#iune.))9. se pre!intă 9ertificatul constatator al "ntreprinderii care a e/ecutat lucrările de construc#ii. 5 ştiin#ă. de dona#ie. 03 să nu fie ac&i!i#ionate "n sistem de easin. certificat de moştenitor. u!. este necesară e/isten#a unei clau!e conform căreia contractul nu poate fi re!iliat "n perioada implementării proiectului de investi#ii şi minimum 3 ani de la finali!area investi#iei. 6reptul de crean#ă repre!intă dreptul do(ândit prin contract de cesiune. pentru desfăşurarea activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are. u!ufruct. de sc&im(. 5 asisten#ă socială. care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune& asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite& în condiţiile legii& dreptul de folosinţ$+& valabil pe o perioad$ de minimum 7 ani de la finalizarea investiţiei ? ATENŢIE! 6reptul real principal repre!intă dreptul de proprietate.

5 asisten#ă socială. c&iar daca aceasta este similara cu constructia apro(ata. ştiin#ă. tre(uie sa fie vala(il la data depunerii la sediul *4.C.J. 2. 5 cultură fi!ică şi a0rement. 5 ocrotirea sănătă#ii.:. 4.8. su(cap. privind apro(area con#inutului5cadru al documenta#iei te&nico5economice aferente investi#iilor pu(lice. de "nvă#ământ. se va avea "n vedere şi "ndep inirea condiţii or de a it& mDBED m3 se pre!intă un raport de evaluare "ntocmit de un e=pert eva uator autori!at de Asociaţia Naţiona : a -va uatori or Autori!aţi din FomCnia ? ATENŢIE! >a emiterea cordului pentru finantare se are in vedere constructia evaluata conform 8aportului intocmit de e/pertul autori!at .1 E9onstruc#ii şi instala#iiF din ne/a nr. ocrotirea sănătă#ii. eli(erat "n condi#iile le0ii. precum şi a structurii şi metodolo0iei de ela(orare a devi!ului 0eneral pentru o(iective de investi#ii şi lucrări de interven#ii? ATENŢIE! Dn ca!ul "n care valoarea construc#iilor pre!entate "n 9ererea de acord pentru finan#are depăşeşte valoarea ma/imă a c&eltuielilor eli0i(ile. 5 prestarea altor servicii. G3 "ntreprinderea pre!intă Certi5icatu de ur'anism? ATENŢIE! 9ertificatul de ur(anism. pentru desfăşurarea activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are. identificata prin adresa si valoare. 5 ştiin#ă.. 5 "nvă#ământ. >a plata a$utorului de minimis nu se ia in considerare o alta constructie. 5 cultură şi artă. cultură fi!ică şi a0rement. . se pre!inta e/trasul de carte funciara care face dovada că terenul este li(er de sarcini./200. precum şi alte activită#i de prestări servicii? 15 .))9 si sa contina date in concordanta cu cele pre!entate in documentatia ane/ata 9ererii de acord pentru finantare l3 valoarea ma/imă a c&eltuielilor eli0i(ile aferente construc#iilor reali!ate se determină "n imita a 403 euro2mp arie desfăşurată şi se referă la c&eltuieli cuprinse "n cap. ?n ca!u achi!iţion:rii de construcţii cu următoarele destina#ii7 5 industrială. diferen#a este considerată c&eltuială neeli0i(ilă. 4 E)etodolo0ie privind ela(orarea devi!ului 0eneral pentru o(iective de investi#ii şi lucrări de interven#iiF la Hotărârea Guvernului nr. asisten#ă socială. 4 E9&eltuieli pentru investi#ia de (a!ăF.$3 terenul este i'er de sarcini? ATENŢIE! C:K 4 9ererii de acord pentru finantare. n3 construc#ia este o clădire "n care se desfăşoară activită#i industriale. cultură şi artă.

"ntreprinderea (eneficiară de a$utor de minimis are o(li0a#ia de a autori!a şi de a desfăşura activitatea finan#ată.8. p3 se face dovada ac&i!i#ionării de la un ter# "n condiţii de piaţ:. respectiv până la momentul "nre0istrării de către "ntreprinderea (eneficiară a ultimei 9ereri de plată a a$utorului de minimis. pu(licarea pe site5ul @@@. până la finali!area investi#iei. 2. 2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS +rocedura de acordare a a$utoarelor de minimis presupune parcur0erea următoarelor etape7 1.ro a duratei sesiunii şi a perioadei in care se pot "nre0istra Aormulare de inscriere on line? 2. ATENŢIE! >a data depunerii 9ererii de plata se pre!intă in ori0inal :/trasul de carte funciară vala(il.:. Aalsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art. L3 activul ac&i!i#ionat şi terenul aferent sunt i'ere de sarcini.aippimm. din care sa reiasa faptul ca activul ac&i!itionat si terenul aferent constructiei sunt li(ere de orice sarcini.J. ATENŢIE! Dn ca!ul reali!ării sau ac&i!i#ionării de construc#ii.ATENŢIE! 4ipul clădirii se determină pe (a!a informa#iilor din cadrul 8aportului de evaluare "ntocmit de e/pertul autori!at .2 din 9odul +enal. . "n loca#ia pentru care a o(#inut finan#are.ri e e notaria e vala(ile la data "nc&eierii contractului de vân!are? ATENŢIE! Dn ca!ul "n care valoarea de ac&i!i#ie a construc#iei apro(ată spre finan#are potrivit cordului pentru finan#are depăşeşte valoarea prevă!ută "n 0rilele notariale vala(ile la data "nc&eierii contractului de vân!are.C. diferen#a este considerată c&eltuială neeli0i(ilă. "nre0istrarea on5line a Aormularului de inscriere 16 . fără ca ac&i!itorul să fie "n măsură să "şi e/ercite controlul asupra vân!ătorului sau viceversa? ATENŢIE! %e pre!intă 6eclara#ie pe propria răspundere prin care se asumă răspunderea privind ac&i!i#ionarea de la un ter# "n condi#ii de pia#ă. Cu sunt considerate c&eltuieli eli0i(ile c&eltuielile le0ate de ac&i!i#ia de construc#ii de locuin#e sau de construc#ii a0ricole. o3 valoarea c&eltuielilor eli0i(ile aferente construc#iei ac&i!i#ionate nu depăşeşte valoarea prevă!ută "n . fără ca ac&i!itorul să fie "n măsură să "şi e/ercite controlul asupra vân!ătorului sau viceversa.

274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare? .))9. pentru care se solicită plata a$utorului de minimis? 12.n vederea 0estionarii optime a (u0etului anual al pro0ramului solicitantii vor completa la inscriere si urmatoarele informatii7 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru anul 20147 lei 17 . verificarea la fa#a locului de către repre!entan#ii *4. o scrisoare de apro(are a proiectului din punct de vedere administrativ şi a eli0i(ilită#ii. veridicită#ii şi conformită#ii informa#iilor "nscrise "n planul de investi#ii. solicitarea plă#ii a$utorului de minimis aferent c&eltuielilor eli0i(ile efectuate. semnată şi ştampilată de Meful *4. 274/2013. inclusiv a le0ăturii activelor ac&i!i#ionate cu activită#ile codului 9 :C pe care se accesea!ă şi concordan#a cu formularul de "nscriere online.))9 a c&eltuielilor eli0i(ile efectuate. "n ca!ul primirii cordului pentru finan#are? .mplementare vor transmite solicitan#ilor respinşi o scrisoare de respin0ere.)) si 9ooperatie din ra!a teritoriala a sediului social al intreprinderii.G.))9 "n 10 !ile lucratoare de la transmitere. G&idul solicitantului 5 din punct de vedere administrativ şi al eli0i(ilită#ii. nefiind permisă ataşarea documentelor emise de ter#i. plata a$utorului de minimis de către *4. veridicită#ii şi conformită#ii informa#iilor "nscrise "n planul de investi#ii. 7. primirea cordului pentru finan#are sau a %crisorii de respin0ere de către "ntreprinderea solicitantă? . reali!area totală sau par#ială a investi#iei potrivit cordului pentru finan#are? 10. depunerea sau transmiterea prin poştă sau alte servicii de curierat. 9larificările solicitate se emit de către aplicant şi se depun la *4. inclusiv a le0ăturii directe a activelor ac&i!i#ionate cu activită#ile codului 9 :C pe care se accesea!ă %c&ema. demararea investi#iei. nr. =nită#ile de . verificarea din punct de vedere administrativ şi al eli0i(ilită#ii a documentatiei ane/ate 9ererii de acord pentru finan#are? -.3.. Cedepunerea clarificărilor solicitate "n termen conduce la respin0erea proiectului. semnată şi stampilată de Meful *4. după ca!7 a3 cu emiterea unui cord pentru finan#are 5 =nită#ile de . semnată şi stampilată de Meful *4. cu e/ceptia celor solicitate in mod e/pres prin scrisoarea de clarificari. la *ficiul 4eritorial pentru .G.. men#inerea investi#iei pe o perioadă de 3 ani de la finali!area acesteia? 14. revocarea cordului pentru finan#are şi recuperarea corespun!ătoare a a$utorului de minimis plătit. c3 solicitarea de clarificări 5 aplicantului fiindu5i transmisă %crisoare de solicitare clarificări.mplementare vor transmite solicitan#ilor admişi din punct de vedere administrativ şi al eli0i(ilită#ii. verificarea veridicită#ii şi coeren#ei informa#iilor "nscrise "n planul de investitii.))9. solu#ionarea 9ererii de acord pentru finan#are.))9. "n ca!ul "n care nu sunt respectate prevederile din H. completarea e/plicită şi cu detalii a tuturor componentelor +lanului de investitii 2art 3 alin 4 din +rocedura3. "n ca!ul nerespectării prevederilor H. a 9ererii de acord pentru finan#are "nso#ită de documentele $ustificative? 4. conform prevederilor cordului pentru finan#are? 11. (3 cu emiterea unei %crisori de respin0ere a 9ererii de acord pentru finan#are. concordan#a "ntre codul 9 :C pe care se accesea!ă şi activită#ile propuse "n planul de investitii şi a documentelor $ustificative 1. cu modificarile si compeltarile ulterioare. corelarea situa#iilor financiare cu planul de investitii. nr. inclusiv a le0ăturii activelor ac&i!i#ionate cu activită#ile codului 9 :C pe care se accesea!ă şi concordan#a cu formularul de "nscriere online.))9? 13.

enera pe o'iective şi devi!u o'iectu ui. pe o perioadă de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei. 223 din ne/a la H. 2 si 2 ? e3 certi5icat de atestare 5isca : privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plată către 'u. 3 alin. depuse şi apro(ate conform prevederilor le0ale "n vi0oare.G. inclusiv pentru punctele de lucru? 03 situaţii e 5inanciare corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat. 3 alin. nr.G. precum şi crearea de locuri de muncă până la finali!area investi#iei şi men#inerea acestora. "n copie Dn ca!ul ac&i!i#ionării activelor. 213 din ne/a la H. "n copie? $3 an. Cu se vor apro(a modificari care afectea!a (u0etul anului urmator sau anterior. dovada deţinerii unui drept rea principa sau a unui drept de creanţ: asupra c :dirii "n care urmea!ă a se reali!a investi#ia 18 . "n ori0inal d3 dec araţie pe propria r:spundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate0oria "ntreprinderilor mici şi mi$locii.enera conso idat< "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată? f3 certi5icat de atestare 5isca : privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plată către 'u. dovada faptului că terenul este li(er de sarcini şi 9ertificatul de ur(anism. conform Aormularului nr. nr.n ca!ul in care intervin modificari ale numarului de ram(ursari inre0istrate fata de inre0istrarea initala aferenta fiecarui an.))9. pentru a (eneficia de a$utor de minimis "ntreprinderea solicitantă tre(uie s: o'ţin: un Acord pentru 5inanţare din partea *4. vor fi comunicate *4. asocia#iune "n participa#ie şi orice alt contract care transmite. "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată. "ntreprinderea solicitantă depune/transmite la *4. 3? Dn ca!ul reali!ării de construc#ii. dreptul de folosin#ă3. 274/2013.))9 si se va solicita apro(area acestora. "n copie certificata G &3 p an de investiţii? i3 o5erta de preţ pentru toate ec&ipamentele din planul de investi#ii. dovada de#inerii unui drept real principal sau a unui drept de crean#ă asupra terenului pe care urmea!ă a se reali!a investi#ia sau alt document "nc&eiat la notariat "n formă autentică.))9 din ra!a teritoriala in care se afla sediul social al intreprinderii solicitante. conform Aormularului nr. "n ca!ul reali!ării de construc#ii. cu e/cep#ia construc#iilor.etu oca . conform Aormularului nr. )odificarile vor fi apro(ate numai in cadrul sumei solicitate pentru anul respectiv. 1? (3 opis cu documentele ane/ate 9ererii de acord pentru finan#are? c3 certi5icat constatator. 9onform prevederilor art. "n condi#iile le0ii.Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 1 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 2 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 3 lei lei lei Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru anul 201-7 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 1 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 2 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat pentru ram(ursare 3 lei lei lei lei . respectiv devi! . 274/2013. care să certifice dreptul de folosin#ă 2contract de loca#iune.etu . următoarele documente7 a3 Cerere de acord pentru 5inanţare. cu modificarile si completarile ulterioare "n vederea o(#inerii acordului pentru finan#are.ajament ferm privind men#inerea locurilor de muncă e/istente la data "nre0istrării 9ererii de acord pentru finan#are. /&%& So icitarea Acordu ui pentru 5inanţare 9onform prevederilor art. vala(il pe o perioadă de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei.

ştampila "ntreprinderii solicitante şi semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea. ATENŢIE! Documente e emise de "ntreprinderea solicitantă "n ori. 3 alin. datate.))9 de către "ntreprindere tre(uie pre!entate "n im'a romCn:. 223 din ne/a la H. "n copie certificata. ATENŢIE! Beneficiarii sc&emei de a$utor de minimis nu pot sc&im(a. cu e/cep#ia documentelor emise de alte institu#ii. vala(il pe o perioadă de minimum 3 ani de la finali!area acesteia G3 "n ca!ul ac&i!i#ionării de construc#ii. 19 . "n copie 9omentariu7 am pastrat mentiunea ca in 0&id. 274/2013.G. ştampilate şi semnate de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea. dreptul de folosin#ă3. nr. Documente e pre!entate "n copie poartă pe fiecare pa0ină men#iunea E9onform cu ori0inalulF. ATENŢIE! 4oate documentele transmise *4. ATENŢIE! 4oate documentele se "ndosaria!ă.sau a t document "ncheiat a notariat "n 5orm: autentic:< care s: certi5ice dreptu de 5o osinţ: 2contract de loca#iune. "ntreprinderea va pre!enta aceste documente "nso#ite de traduceri "n lim(a română certificate de către traducători autori!a#i. ATENŢIE! Dnre0istrarea Aormularului de inscriere on line "ncepe de la data comunicată pe site5ul @@@. Dn ca!ul documentelor depuse "ntr5o lim(ă străină.ina sunt te&noredactate. se numerotea!ă pe fiecare pa0ină şi se opisea!ă "n ordinea prevă!ută la art. Dn opis se men#ionea!ă pa0ina la care este "ndosariat documentul. la ac&i!i#ionare. "n ca!ul "n care o altă persoană decât repre!entantul le0al al "ntreprinderii solicitante semnea!ă 9ererea de acord pentru finan#are şi documenta#ia aferentă? m3 actu de identitate al persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea. "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată. conform prevederilor HG 274/2013 in vi0oare l3 "mputernicire prin act notarial.aippimm. "n condi#iile le0ii. activele pentru care au primit acordul de finan#are. "n ori0inal. Cu se admit compensări "ntre valorile unitare ale activelor cuprinse "n acordul de finan#are şi nici modificarea procentului de finan#are sau a sumei solicitate "n formularul de "nscriere. 4oate documentele se ştampilea!ă şi se semnea!ă de către persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea. asocia#iune "n participa#ie şi orice alt contract care transmite. raport de eva uare "ntocmit de un e/pert evaluator autori!at de Asociaţia Naţiona : a -va uatori or Autori!aţi din FomCnia .ro.

ctivele ac&i!itionate tre(uie sa fie in stransa le0atura cu codul 9 :C pentru care se solicita finantareN • numărul mediu de salaria#i. (alanta de verificare la 31. semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. . inc&eiat la 31. se completea!ă "n lim(a română prin te&noredactare şi este ştampilată şi semnată "n ori0inal de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea solicitantă. respectiv un sin. conform datelor din 9ertificatul constatator? ATENŢIE! * "ntreprindere poate să solicite finan#are pentru o sin. • valoarea proiectului de investi#ii şi valoarea a$utorului de minimis solicitat tre(uie să corespundă cu valorile pre!entate la totalul 0eneral din sec#iunea B2 a 9ererii de acord pentru finan#are? • se completea!ă numele.. necesitatea finantarii şi efectele implementării proiectului de investi#ii3.2012.12. func#ia.12. ctivitatea pentru care se solicită finan#are poate fi principală sau secundară. 20 . ane/ate la 9ererea de acord pentru finan#are? ATENŢIE! %ituatiile financiare inc&eiate si apro(ate repre!inta ultimul (ilant conta(il. Secţiunea A ) +re!entarea so icitantu ui • datele de pre!entare ale "ntreprinderii tre(uie să corespundă cu e=actitate cu cele din 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe lân0ă 4ri(unalul unde "şi are sediul social "ntreprinderea? • activitatea pentru care se solicită finan#area cu a$utor de minimis sa fie eli0i(ila şi codul 9 :C al acesteia tre(uie să fie autori!at cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Aormularului de inscriere on5line.Buri H include sec#iunile B1 şi B2 Secţiunea 6% H Descrierea succint: a proiectu ui de investiţii pentru care se so icit: 5inanţare • se men#ionea!ă denumirea proiectului? • se pre!intă pe scurt proiectul de investi#ii pentru care se solicită finan#are 2activitatea pentru care se solicită finan#are. 8aportul de 0estiune/administratorului/comisiei de cen!ori. cifra de afaceri şi valoarea activelor totale se preiau cu e=actitate din ultimele situa#ii financiare "nc&eiate şi apro(ate.ur cod 9 :C 8:J 2. Secţiunea 6 H +re!entarea proiectu ui de investiţii pentru care se so icit: 5inanţare "n cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiţii e rea i!ate de I. B. ctivitatea pentru care se solicită finan#are tre(uie sa fie autori!ata a fi desfasurata cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Aormularului de inscriere on5line. +roces ver(al al dunarii 0enerale a asociatilor.ur: activitate economică. 9 şi 6. Cotele e/plicative. ştampila./&%&%& Cererea de acord pentru 5inanţare< con5orm Aormu aru ui nr& % din +rocedura ane=: a H&G& nr& /012/3%4 9ererea de acord pentru finan#are include 4 sec#iuni.2012. activele propuse spre finan#are.

F se completea!ă anul.0.000 Jaloarea a$utorului de minimis solicitat n 2014 5lei5 n 2014otal 4otal 120.4-.B. (3 din H. pentru aplicantii care au primit acordul de finantare si au semnat contract de finantare in limita (u0etului alocat anului 2014.000 2-.000 5lei5 n 20140. > :>. 9&eltuielile an0a$ate inainte de semnarea contractului nu sunt eli0i(ile si nu vor fi admise la decontare +lata a$utorului de minimis pentru anul 2014. ştampila. respectiv anii calendaristici "n care se efectuea!ă c&eltuiala eli0i(ilă. 21 . semnătura persoanei autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. E E!"#$ Jaloarea c&eltuielilor eli0i(ile1 4ipul de c&eltuială pentru care se solicită finan#are n 2014 a3 9&eltuieli cu reali!area de construc#ii noi (3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de construc#ii c3 9&eltuieli cu ec&ipamente te&nolo0ice H maşini.4-- 2-.4-11-. respectiv anii calendaristici "n care se solicită plata a$utorul de minimis corespun!ător c&eltuielilor eli0i(ile efectuate. se face in limita (u0etului anual alocat sc&emei .4-14-. respectiv pana la sfarsitul anului 2014.4-1--.000 2-. utila$e şi instala#ii de lucru d3 9&eltuieli cu aparate şi instala#ii de măsurare. Dn loc de O n .4-- ATENŢIE * "ntreprindere poate să efectue!e c&eltuielile eli0i(ile numai dupa primirea acordului de finantare şi semnarea contractului de finantare.i'i e apro'ate 1 Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA. conform planului de investi#ii şi anul. control şi re0lare e3 9&eltuieli cu mi$loace de transport ne"nmatricula(ile. func#ia.0. in ma=im 4 transe< prima transa repre!entand minim 739 din va oarea che tuie i or e i.000 11-. 233 lit.i'i e pentru care se so icit: ajutor de minimis< cu de5a care anua : • c&eltuielile eli0i(ile se 0rupea!ă pe tipurile de c&eltuială men#ionate "n ta(el? ATENŢIE! 9onform prevederilor art.4 4*4 > .G. Jalorile men#ionate "n %ec#iunea B2 sunt fără 4J . 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. nr.> N • se completea!ă numele. .. 4J C= :%4: 9H:>4=.G. pentru sus#inerea activită#ii "ntreprinderii f3 9&eltuieli cu ec&ipamente .mplementarea proiectului se poate face "n perioada 20145201-.Secţiunea 6/ ) +re!entarea che tuie i or e i. alin.000 40.000 1-. plata a$utorului de minimis se face "n perioada 20145201-.4-1.000 1-.4-- 2-. şi n .0. .

274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. astfel "ncât să nu se depăşească pra0ul ma/im de 200. respectiv pana la sfarsitul anului 201-. "n care se "nre0istrea!ă 9ererea de acord pentru finan#are. "n anul "n curs şi 2 ani anteriori depunerii 9ererii de acord de finan#are se ia "n calcul pentru determinarea a$utorului de minimis care poate fi acordat "n (a!a H. respectiv contract de finan#are. 5 "ntreprinderea nu a (eneficiat şi nu va (eneficia de a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor de stat de la al#i furni!ori pe aceleaşi c&eltuieli eli0i(ile ale investi#iei pentru care a solicitat a$utor de stat "n temeiul pre!entei sc&eme? • "n ca!ul "n care "ntreprinderea nu a (eneficiat de a$utor de minimis se (ifea!ă căsu#a respectivă? • "n ca!ul "n care "ntreprinderea a (eneficiat de a$utor de minimis se (ifea!ă căsu#a respectivă şi se completea!ă ta(elul cu date din documentele "n (a!a cărora s5a primit a$utor de minimis. sau se determină la cursul de sc&im( valutar sta(ilit de B.? • se iau "n considerare ultimii 3 ani. respectiv 100.C. in ma=im 4 transe< prima transa repre!entand minim 739 din va oarea che tuie i or e i. ultimii 3 ani se consideră 2014. acord pentru finan#are etc.i'i e apro'ate Secţiunea C ) Dec araţie pe propria r:spundere • datele de identificare ale persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea tre(uie să corespundă cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane/at "n copie certificata la 9ererea de acord pentru finan#are? • se certifică faptul că7 5 proiectul de investi#ii pentru care se solicită finan#are prin pre!enta sc&emă de a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat. nr. respectiv contract de finan#are. "n ca!ul "n care este men#ionat. pe parcursul a trei ani fiscali consecutivi? ATENŢIE! 22 .000 euro "n ca!ul "ntreprinderilor din domeniul transportului rutier.000 euro. 5 "mpotriva "ntreprinderii nu au fost emise deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau. indiferent de sursa de finan#are. se face in limita (u0etului anual alocat sc&emei . anul fiscal "n curs. şi 2 ani anteriori "nre0istrării 9ererii de acord pentru finan#are? E E!"#$ Dn ca!ul "n care Aormularul de "nscriere online se "nre0istrea!ă "n anul 2014. 2013 şi 2012. acestea au fost e/ecutate. conform respectivului act $uridic? • totalul a$utorului de minimis primit. acord pentru finan#are etc. • cuantumul a$utorului de minimis pentru cei 3 ani repre!intă valoarea a$utorului de minimis astfel cum a fost apro(at prin actul $uridic care face posi(ilă acordarea a$utorului.8.+lata a$utorului de minimis pentru anul 201-.? • ec&ivalentul "n euro se preia din respectivul act $uridic. pentru aplicantii care au primit acordul de finantare si au semnat act aditional sau contract de finantare in limita (u0etului alocat anului 201-. vala(il la data acordării a$utorului de minimis. "n ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise.G.

func#ia. care nu depăşeşte acest plafon. -H-. "n valoare de 20. Dn anul 2013 . depăşeşte ec&ivalentul "n lei a 200. nici c&iar pentru acea frac#ie din a$utor. ATENŢIE! Dn ca!ul "n care valoarea totală a a$utoarelor de minimis acordate unei "ntreprinderi pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. respectiv contract de finan#are. >a momentul plă#ii se constată că "ntreprinderea a (eneficiat. cordul pentru finan#are emis se revocă. de 30.000 euro. "ntreprinderea nu poate (eneficia de prevederile pre!entei sc&eme de a$utor de minimis. Secţiunea D ) Dec araţie pe propria r:spundere • datele de identificare ale persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea tre(uie să corespundă cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane/at "n copie la 9ererea de acord pentru finan#are? • se men#ionea!ă numărul locurilor de muncă ocupate de persoane an0a$ate pe (a!a unor contracte de muncă pe o perioadă nedeterminată cu normă "ntrea0ă e/istente la data "nre0istrării Aormularului de "nre0istrare online depunerii potrivit 8e0istrului 0eneral de eviden#ă a salaria#ilor "ntocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă.Dn ca!ul "n care. de un a$utor de minimis de la un alt furni!or. 5 actul $uridic care face posi(ilă acordarea a$utorului. "nainte de momentul acordării "n (a!a acestei sc&eme. cu modificările ulterioare? • se certifică faptul că7 . după momentul "nre0istrării 9ererii de acord pentru finan#are. respectiv 100.+LU Jaloarea a$utorului de minimis acordat unei "ntreprinderi "n anul 2011 a fost de 1-0.000 euro "n domeniul transportului rutier. "ntreprinderea solicită a$utor de minimis pentru un proiect de investi#ii "n valoare de -0.000 euro. %e consideră că plafonul pentru a$utoarele de minimis este depăşit şi "ntreprinderea nu poate (eneficia de a$utor de minimis.))9 o notificare prin care să men#ione!e7 5 furni!orul a$utorului de minimis.ac#ionarul/ac#ionarii ori asociatul/asocia#ii "ntreprinderii care (eneficia!ă de a$utor de minimis nu va/vor ac&i!i#iona active/lucrări de construc#ii de la "ntreprinderi la care aceştia sunt ac#ionari ori asocia#i sau de la "ntreprinderi care au "n consiliul de administra#ie/or0anul de conducere persoane cu care aceştia sunt so#/so#ie. nici c&iar pentru acea frac#ie din a$utor care nu depăşeşte acest plafon.000 euro. rudă sau afin până la 0radul al patrulea inclusiv? 23 . 5 valoarea "n euro a a$utorului de minimis acordat. • se completea!ă numele. cumulată cu valoarea a$utorului de minimis acordat "n conformitate cu prevederile pre!entei sc&eme de a$utor de minimis. 5 data acordării. -00/2011 privind 8e0istrul 0eneral de eviden#ă a salaria#ilor.000 euro. %e emite cord pentru finan#are "n valoare de -0..000 euro. conform Hotărârii Guvernului nr. "ntreprinderea solicitantă o(#ine un alt a$utor de minimis. 5 actul normativ "n (a!a căruia s5a acordat a$utorul de minimis. ştampila. acord pentru finan#are etc. este o(li0ată să transmită la *4.000 euro.

. .codul unic de "nre0istrare.datele de identificare. loca#ia tre(uie ?NF-GISTFATI JI AUTOFIKATI la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului până la finali!area investi#iei."ntreprinderea nu se află "n procedură de e/ecutare silită. faliment.repre!entantul le0al al "ntreprinderii? . nr. /&%&4& Certi5icat constatator • se pre!intă "n ori0inal? • actuali!at cu informa#iile vala(ile la data depunerii la *4.G.asocia#ii şi repre!entan#ii le0ali ai "ntreprinderii. lic&idare sau administrare specială. nr. semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. . 223 din ne/a la H. referitor la7 . dovada autori!ării activită#ii pentru care se solicită finan#are. . "n loca#ia reali!ării investi#iei? • =nitatea de implementare urm:re#te identi5icarea #i con5ormitatea in5ormaţii or #i documente or ane=ate 9ererii de acord pentru finan#are cu cele din 9ertificatul constatator. "ntreprinderea nu are activită#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e? .. di!olvare. /&%&/& Opis cu documente e ane=ate Cererii de acord pentru 5inanţare • toate documentele se "ndosaria!ă. func#ia. seria 9.))9 a 9ererii de acord pentru finan#are. respectiv până la momentul "nre0istrării de către "ntreprinderea (eneficiară a ultimei 9ereri de plată a a$utorului de minimis. emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului de pe lân0ă tri(unalul unde "şi are sediul "ntreprinderea solicitantă? • "n 9ertificatul constatator tre(uie să se men#ione!e următoarele in5ormaţii7 .10.2004? • se completea!ă numele. cu men#ionarea codului 9 :C corespun!ător."ntreprinderea nu este "n dificultate "n sensul >iniilor 6irectoare privind a$utorul de stat pentru salvarea şi restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate.data ultimei men#iuni "nscrise "n re0istru şi o(iectul acesteia. ştampila. reor0ani!are $udiciară. se numerotea!ă pe fiecare pa0ină. 24 . 244/01. pu(licate "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene. . insolven#ă. se ştampilea!ă şi se semnea!ă de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea şi se opisea!ă "n ordinea prevă!ută la art. "nc&idere opera#ională.domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate. 3 alin.loca#ia reali!ării investi#iei la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii? ATENŢIE! Dn ca!ul reali!ării sau ac&i!i#ionării de construc#ii.punctele de lucru ale "ntreprinderii. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare? • "n opis se men#ionea!ă denumirea fiecărui document şi pa0ina la care este "ndosariat acesta.

"nre0istrate la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului. 341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii. orice modificare a adresei loca#iei unde este efectuată investi#ia se notifică *4. se ataşea!ă Aormularului nr. actul de de#inere a loca#iei. nr. nr. .oria "ntreprinderi or mici #i mij ocii< con5orm Aormu aru ui nr& / din +rocedura ane=: a H&G& nr& /012/3%4 cu modi5icari e si comp etari e u terioare • datele de pre!entare ale "ntreprinderii tre(uie să corespundă cu e=actitate cu cele din 9ertificatul constatator? • indicarea tipului "ntreprinderii se face prin (ifarea uneia dintre căsu#e? • "n ca!ul "n care intreprinderea solicitanta este partenera sau le0ata cu o alta intreprindere. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 2143 din ne/a la H. conform prevederilor le0ale aplica(ile. 1 lit.G. • datele utili!ate pentru a se sta(ili cate0oria "ntreprinderii sunt calculate "n conformitate cu prevederile >e0ii nr. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt sta(ilite conform modelului prevă!ut "n ane/ele 1 şi 2 din >e0ea nr. 274/2013. vala(il "n perioada implementării investi#iei şi minimum 3 ani de la finali!area acesteia? . ATENŢIE! 9onform prevederilor art. loca#ia reali!ării investi#iei repre!intă sediul social sau unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii.G. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. lic&idare. 341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii.G.actul prin care se face dovada de#inerii loca#iei.activitatea pentru care se solicită finan#are 2respectiv codul 9 :C3 este autori!ata sa fie desfasurata la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale "ntreprinderii unde se reali!ea!ă investi#ia? ATENŢIE! Dn ca!ul reali!ării sau ac&i!i#ionării de construc#ii. "nc&idere opera#ională. . ATENŢIE! 9onform prevederilor art. 03 din ne/a la H.alin.))9 de care apartine printr5o adresă "nso#ită de 9ertificatul constatator emis de *ficiul 8e0istrului 9omer#ului "n care se men#ionea!ă noua loca#ie.men#iunile referitoare la situa#ii de e/ecutare silită. cu modificările şi completările ulterioare? 25 . di!olvare. insolven#ă. activitatea pentru care se solicită finan#area tre(uie să fie autori!ata pe sediu social sau la unul din punctele de lucru ale firmei cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii Aormularului de inscriere on5line. reor0ani!are $udiciară.. ATENŢIE! 6ocumentele men#ionate "n 9ertificatul constatator tre(uie să fie aceleaşi cu cele ane/ate la 9ererea de acord pentru finan#are. faliment. nr. codul 9 :C aferent activită#ii pentru care s5a o(#inut finan#are la noua loca#ie. /&%&1& Dec araţie pe propria r:spundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate. cu modificările şi completările ulterioare? • plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salaria#i. suspendarea activită#ii sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e. 2 la H. precum şi vala(ilitatea acestuia. pe parcursul reali!ării investi#iei şi 3 ani de la finali!area acesteia. administrare specială.

se ataşea!ă o 6eclara#ie pe acelaşi model. /&%&0& Situaţii 5inanciare corespun!:toare u timu ui e=erciţiu 5inanciar "ncheiat< depuse #i apro'ate con5orm prevederi or e.3 către (u0etul 0eneral consolidat şi (u0etele locale. ştampila. %olicitan#ii care au datorii eşalonate. func#ia. nu sunt eli0i(ili. ATENŢIE ! %e depun certificate de atestare fiscală 5:r: datorii 2impo!ite. /&%&.etu .aţii or de p at: c:tre 'u. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele reali!ate "n ultimul e/erci#iu financiar. repu(licată. nr. 274/2013. conform Aormularului nr. eşalonări..• datele cu privire la numărul mediu anual de salaria#i.oare • se depun situa#iile financiare anuale apro(ate. semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. 341/2004 privind stimularea "nfiin#ării şi de!voltării "ntreprinderilor mici şi mi$locii. /&%&7& Certi5icat de atestare 5isca : privind "ndep inirea o' i.enera conso idat • • • • • fără datorii? eli(erat "n condi#iile le0ii? pentru toate punctele de lucru care au 9=. raportate "n situa#iile financiare anuale apro(ate de ac#ionari sau asocia#i? cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină "n ec&ivalent euro prin utili!area cursului de s&im( valutar comunicat de BC8 vala(il la data "nc&eierii e/erci#iului financiar conform >e0ii conta(ilită#ii nr. 2 la H. mi$locie sau mare se face prin (ifarea uneia dintre căsu#e. "ntreprindere mică. cu modificările şi completările ulterioare? • "n ca!ul "n care se (ifea!ă E6aF.1.aţii or de p at: c:tre 'u.etu oca • • • • • fără datorii? eli(erat "n condi#iile le0ii? pentru toate punctele de lucru declarate conform le0ii? vala(il la data data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4. contul de profit şi pierdere.2/1. • indicarea modificării "ncadrării "ntreprinderii "ntr5o altă cate0orie.a e "n vi. inclusiv pentru toate puncte e de ucru< va a'i e la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4. respectiv micro"ntreprindere.G.? vala(il la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are la *4. conform certificatelor de atestare fiscală.))9? "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată. *(li0a#iile fiscale eşalonate la plată sunt considerate o(li0a#ii fiscale restante "n condi#iile le0ii şi eviden#iate "n mod corespun!ător la %ec#iunea E*(li0a#ii de platăF din 9ertificatul de atestare fiscală "n situa#ia "n care e/istă rate neac&itate la termenele sta(ilite "n 0raficul de eşalonare la plată.))9. datele informative.& Certi5icat de atestare 5isca : privind "ndep inirea o' i. . respectiv formularele privind (ilan#ul. situa#ia activelor imo(ili!ate? 26 . la declara#ia pe propria răspundere. dar aferentă e/erci#iului financiar anterior? • se completea!ă numele. corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar. "n conformitate cu prevederile >e0ii nr. ta/e.))9 "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată. compensări etc.

G.• documentele se pre!intă "n copie cu men#iunea “)onform cu originalul”. produsele/serviciile oferite? c3 pre!entarea activită#ii pentru care se solicită finan#are. denumirea proiectului de investi#ii şi loca#ia reali!ării investi#iei? (3 descrierea "ntreprinderii solicitante şi pre!entarea activită#ii acesteia? • se pre!intă un scurt istoric al "ntreprinderii. cu respectarea 0raficului de reali!are a investi#iei7 5 lei 5 Nr& +reţ unitar Tip che tuia : Denumire activ Cantitate crt& 5:r: T@A @a oare 5:r: T@A @a oare a ocatie 5inanciara neram'ursa'i a @a oare cota de co5inantare din surse proprii 27 . nr. se pre!intă flu/ul te&nolo0ic. 213 din ne/a la H. referitor la7 5 numărul mediu de salaria#i? 5 cifra de afaceri? 5 valoarea activelor totale? 5 faptul că "ntreprinderea nu este "n dificultate. persoana de contact şi datele de contact. • se descriu "n detaliu activele considerate eli0i(ile 5 caracteristici fi!ice şi te&nice? • se $ustifică necesitatea ac&i!i#ionării activelor pentru desfăşurarea activită#ii pentru care se solicită finan#are? • "n ca!ul unei activită#i productive. aferentă codului 9 :C din 9ererea de acord pentru finan#are? • se men#ionea!ă inclusiv e/perien#a "n domeniu? d3 descrierea activelor ce urmea!ă a fi ac&i!i#ionate şi "ncadrarea acestora "n flu/ul te&nolo0ic "n ca!ul "n care "ntreprinderea desfăşoară activitate de produc#ie? ATENŢIE! Dn conformitate cu prevederile art. 2 alin. semnate şi ştampilate pe fiecare pa0ină de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea solicitantă? • =nitatea de implementare urmăreşte identificarea şi conformitatea informa#iilor şi documentelor ane/ate 9ererii de acord pentru finan#are cu cele din situa#iile financiare. cu e/cep#ia construc#iei ac&i!i#ionate. activitatea curentă. ATENŢIE! %e va face dovada inre0istrarii situa#iilor financiare corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat la autoritatile fiscale competente& /&%&>& + an de investiţii +lanul de investitii este structurat astfel7 a3 date 0enerale7 (eneficiarul investi#iei. cu po!i#ionarea activelor ce fac o(iectul proiectului? • se pre!intă produsele/serviciile o(#inute/prestate ca urmare a implementării planului de investi#ii propus spre finan#are? • se descrie pe scurt pia#a de desfacere? • c&eltuielile eli0i(ile se pre!intă "n format ta(elar. 274/2013. active e corpora e tre'uie s: 5ie noi.

0 332..6NF LA 3>&%%&/3%4 ADICA % -UF L 1&11/1 L-I G % USDL4&4%31 L-I e3 "n ca!ul reali!ării unei construc#ii. 03 evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementării şi "n următorii 3 ani de la finali!area investi#iei pe (a!a elementelor principale ale Bilan#ului şi 9ontului de 28 ... a Hotararii Guvernului 8omaniei nr . "n ca!ul ac&i!i#iei de ec&ipamente si constructii? 5 devi!u ui .10 24--4. cu eşalonarea a$utorului de minimis solicitat? ATENŢIE! 6atele din 0raficul de reali!are a investi#iei se corelea!ă cu datele din +lanul de investi#ii şi cu cele din sec#iunea B2 a 9ererii de acord pentru finan#are.1 17-00 220. 12. +artea .4. 2.. reali!ate conform Hotărârii Guvernului nr. +lata a$utorului de minimis se face.0-.C-L LICITAT D. apro(at prin >e0ea (u0etului de stat. $utorul de minimis poate fi solicitat in ma/imum 3 transe.7. .33. prima transa repre!entand minim -0P din valoarea c&eltuielilor eli0i(ile. "n ca!ul reali!ării unei construc#ii? ATENŢIE! Dn ca!ul ofertei de pre# "n valută ec&ivalentul "n lei al valorii activului prevă!ut "n planul de investi#ii se determină folosind cursul de sc&im( valutar sta(ilit de B. c&eltuielile care se intentionea!a a fi efectuate in anul 2014 si cele care se intentionea!a a fi efectuate in anul 201-. 332.00 17. in limita (u0etului anual alocat sc&emei..33.0 1 2 4*4 > C 2014 3 4 4*4 > C 201- )i$loace de transport )otostivuitor ne"nmatricula(ile )i$loace de transport :lectrostivuitor ne"nmatricula(ile 4*4 > G:C:8 > • preţu unitar al fiecărui activ pre!entat "n planul de investi#ii se 5undamentea!: pe (a!a7 5 o5ertei de preţ indicative ane/ate la 9ererea de acord pentru finan#are.000 7-.10 2.0 10.. / 2013 privind modificarea si completarea HG 274/2013 CUFSUL @ALUTAF @ALA6IL LA %%&%%&/3%4 ) -ST.20 1200 7-33.7.0 7-00 1 7-000 7-000 24-..E E!"#$ 5 lei 5 Nr& crt& +reţ @a oare cota de @a oare a ocatie Denumire unitar @a oare co5inantare din Tip che tuia : Cantitate 5inanciara activ 5:r: 5:r: T@A surse proprii neram'ursa'i a T@A :c&ipamente te&nolo0ice 9entru cu comandă numerică 170-4.-42 :c&ipamente te&nolo0ice %trun0 2 1 1. vala(il la data pu(licarii in )onitorul *ficial al 8omaniei.7.10 7...10-.8.20 1 170-42 170-42 1-34.000 7-..? f3 0raficul de reali!are a investi#iei..33.-..2.enera pe o'iective şi devi!u ui o'iectu ui./200. pre!entarea caracteristicilor acesteia.0 . %e vor evidentia separat.C. sc&i#a amplasamentului cu men#ionarea suprafe#ei desfăşurate a construc#iei pe (a!a căreia s5au "ntocmit devi!ul 0eneral pe o(iective şi devi!ul o(iectului.733.

• se anali!ea!ă evolu#ia situa#iei financiare "n perioada implementării şi "n următorii 3 ani de la finali!area investi#iei. f3 din H. respectiv până la momentul "nre0istrării de către "ntreprinderea (eneficiară a ultimei 9ereri de plată a a$utorului de minimis. "n concordan#ă cu 0raficul de implementare a planului de investi#ii. • Aiecare fila din planul de investi#ii este ştampilata şi semnata "n ori0inal de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea. nr. pe anii de implementare a proiectului de investi#ii şi pe următorii 3 ani de la finali!area investi#iei? • proiec#iile reali!ate tre(uie să fie realiste. ATENŢIE! >ocurile de muncă e/istente la data "nre0istrării 9ererii de acord pentru finan#are sunt locurile de muncă ocupate de persoane an0a$ate pe (a!a unor contracte de munca pe o perioadă nedeterminată cu normă "ntrea0ă. ATENŢIE! . plecând de la situa#iile financiare corespun!ătoare ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat? • proiec#iile se referă la "ntrea0a activitate a "ntreprinderii şi includ a$utorul de minimis solicitat? • proiec#iile pornesc de la datele "nre0istrate "n ultimul e/erci#iu financiar "nc&eiat şi se reali!ea!ă pe anul curent. /&%&8& O5erte de preţ • "n ca!ul ec&ipamentelor< o5erta de preţ tre'uie s: conţin: "n principa urm:toare eM date de identificare ale ofertantului? 29 - .profit şi pierdere. "n concordan#ă cu evolu#ia "ntreprinderii până "n pre!ent şi vi!iunea privind creşterea performan#elor economice? &3 calendarul creării noilor locuri de muncă.G. i3 considera#ii privind via(ilitatea proiectului de investi#ii. 274/2013? • se pre!intă su( formă ta(elară şi con#ine următoarele informa#ii7 Nr& de ocuri de munc: e=istente a data "nre.nforma#iile pre!entate "n planul de investitii tre(uie să fie c are< concise< re evante şi core ate cu datele din 9ererea de acord pentru finan#are şi documentele ane/ate la aceasta. cu respectarea prevederilor art.istr:rii Nr& de ocuri de munc: Cererii de acord pentru nouBcreate 5inanţare Nr& crt& @a oarea ajutoru ui de minimis so icitat Anu "n care se creea!: ocuri e de munc: ATENŢIE! >a ela(orarea calendarului tre(uie avut "n vedere că noile locuri de muncă se creea!ă până cel mai târ!iu la finali!area investi#iei. 4 lit.

denumirea activului? descrierea caracteristicilor te&nice? se va men#iona că activul este nou? pre#ul unitar.8. dupa ca!. ATENŢIE! 9onform prevederilor art. se va pre!enta o sin.ajament 5erm< con5orm Aormu aru ui nr& 4 din +rocedura ane=: a H&G& nr& /012/3%4 • datele de identificare ale persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea tre(uie să corespundă cu e=actitate cu cele din actul de identitate? • prin an0a$ament se prevede men#inerea locurilor de muncă e/istente la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are? • se (ifea!ă căsu#a corespun!ătoare numărului de locuri de muncă nou5create. nr. precum si. se iau "n considerare locurile de muncă nou5create "n ca!ul "n care "ntre an0a$at şi an0a$ator nu e/istă raporturi de muncă "n ultimele 12 luni dinaintea an0a$ării. 30 . 213 din ne/a la H. • documentele se pre!intă "n copie. ATENŢIE! Dntreprinderea (eneficiară de a$utor de minimis are o(li0a#ia reali!ării şi men#inerii numărului de noi locuri de muncă mentionate in Aormularul de inscriere online. 274/2013.J. ATENŢIE! >a momentul depunerii 9ererii de acord pentru finan#are. oferta de pre# repre!intă devi!ul 0eneral pe o(iective şi devi!ul o(iectului reali!ate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. • "n ca!ul reali!ării unei construc#ii . "n concordan#ă cu valoarea a$utorului de minimis solicitat? ATENŢIE! >a depunerea 9ererii de plata se va face dovada numarului actual de salariati H prin e/tras 8:J. 2. /&%&%3& An.? data "ntocmirii ofertei? semnătura şi ştampila ofertantului. precum şi cele create "n perioada implementării proiectului de investi#ii tre(uie men#inute cel pu#in 3 ani de la finali!area investi#iei.:.% >./200. oferta de pre# repre!inta raportul de evaluare intocmit de un e/pert autori!at .C.ur: o5ert: de preţ indicativă care să $ustifice valoarea activelor din planul de investi#ii pentru care se solicită a$utor de minimis. a calitatii de a(solvent universitar din promotia anului 2013. . 3 alin. ATENŢIE! >ocurile de muncă e/istente la data depunerii la *4.G. ştampilat şi semnat de persoana autori!ată să repre!inte "ntreprinderea care l5a "ntocmit? "n ca!ul ac&i!i#iei unei construc#ii.? • devi!ul este datat.))9 a 9ererii de acord pentru finan#are.

• "ntreprinderea se an0a$ea!ă să asi0ure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investi#ii apro(at spre finan#are. de dona#ie. 5 ocrotirea sănătă#ii. ?n ca!u rea i!:rii de construcţii noi cu următoarele destina#ii7 5 industrială. 5 asisten#ă socială. de sc&im(.1 privind autori!area e/ecutării lucrărilor de construc#ii. "n condi#iile decontării ulterioare a c&eltuielilor eli0i(ile apro(ate prin cordul pentru finan#are? ATENŢIE! La emiterea acordu ui de 5inantare (eneficiarii tre(uie să pre!inte dove!i certe privind capacitatea de cofinan#are de %39 din va oarea proiectu ui . semnătura persoanei autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea şi data semnării. emise de o institu#ie financiară (ancară din 8omania. 5 cultură fi!ică şi a0rement. 5 "nvă#ământ. aşa cum este "n#eleasă şi definită de le0isla#ia comunitară şi na#ională "n vi0oare? • se completea!ă numele. cu modificările şi completările ulterioare7 5 dovada de#inerii unui drept real principal asupra terenului pe care urmea!ă a se reali!a investi#ia se face prin pre!entarea unui contract de vân!are. 9ontractele tre(uie să fie vala(ile la data inre0istrarii 9ererii de acord pentru finantare la *4. certificat de moştenitor. respectiv procentul de cofinan#are din c&eltuielile eli0i(ile. "ntreprinderea nu tre(uie să se afle "n situa#ia de conflict de interese. • pe "ntre0ul parcurs al implementării proiectului. concesiune etc. se va avea "n vedere şi pre!entarea documente or de a secţiuni e /&%&%%B /&%&%4 /&%&%%& Dovada deţinerii unui drept rea principa sau a unui drept de creanţ: asupra terenu ui pe care urmea!: a se rea i!a investiţia sau a t document "ncheiat a notariat "n 5orm: autentic:< care s: certi5ice dreptu de 5o osinţ: ATENŢIE! 9onform prevederilor >e0ii -0/1.. 5 dovada de#inerii unui drept de crean#ă asupra terenului pe care urmea!ă a se reali!a investi#ia se face prin pre!entarea unui contract de cesiune.))9 si pe o perioada de minimum 3 ani de la finali!area investitiei. este necesară e/isten#a unei clau!e conform căreia contractul nu poate fi re!iliat "n perioada implementării proiectului de investi#ii şi minimum 3 ani de la finali!area investi#iei 31 . 5 cultură şi artă. func#ia.))9 la momentul semnării contractului de finan#are de către păr#i. repu(licată. act administrativ de restituire definitiv şi irevoca(il etc. ştampila.. pentru desfăşurarea activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are. 5 prestarea altor servicii. 6ovada capacită#ii de finan#are/cofinan#are a proiectului va fi pre!entată la sediul *4. Dn ca!ul contractelor care atestă dreptul de folosin#ă. 5 ştiin#ă. respectiv pre!entarea de7 scrisoare de confort 2an0a$antă3/ e/tras de cont care să demonstre!e că (eneficiarul dispune de suma necesară cofinan#ării 2contract/ linie de credit. şi care vor acoperi cel pu#in valoarea finan#ării proprii a proiectului.

5 ştiin#ă.))9 • documentul se pre!intă "n copie certificata. de sc&im(. • documentul se pre!intă "n copie certificata. se va avea "n vedere şi pre!entarea documentu ui de a secţiunea /&%&%1 • /&%&%1& Dovada deţinerii unui drept rea principa sau a unui drept de creanţ: asupra c :dirii "n care urmea!: a se rea i!a investiţia sau a t document inc&eiat la notariat in forma autentica< care s: certi5ice dreptu de 5o osinţ: Ncon5orm prevederi or HG /012/3%4D ATENŢIE! 6ovada de#inerii unui drept real principal asupra clădirii "n care urmea!ă a se reali!a investi#ia se face prin pre!entarea unui contract de vân!are. Dn ca!ul "n care clădirea "n care urmea!ă a se reali!a investi#ia a fost construită de "ntreprinderea solicitantă de a$utor de minimis. vala(il la data inre0istrarii cererii de acord pentru de finan#are la *4.))9 şi pe o perioadă de minimum 3 ani de la finali!area investi#iei. c35f3.))9 • documentul pre!entat tre(uie să con#ină informa#ii clare cu privire la dreptul de proprietate a "ntreprinderii şi coordonatele terenului? • documentul se pre!intă "n copie certificata. certificat de moştenitor. de dona#ie. 213 lit. 2 alin. ?n ca!u achi!iţion:rii de construcţii cu următoarele destina#ii7 5 industrială. ?n ca!u achi!iţion:rii de active astfel cum sunt prevă!ute la art. 9ontractele tre(uie să fie la data inre0istrarii 9ererii de acord pentru finan#are la *4. 32 . act administrativ de restituire definitiv şi irevoca(il etc.• documentul se pre!intă "n copie certificata. 5 asisten#ă socială. /&%&%/& Dovada 5aptu ui c: terenu pe care urmea!: a se rea i!a investiţia este i'er de sarcini dovada se face prin pre!entarea :/trasului de 9arte funciară. 5 cultură şi artă. concesiune etc. destinate desfăşurării activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are. 5 "nvă#ământ. doar in ca!ul ac&i!itiei de constructii sau reali!area de constructii noi. • /&%&%4& Certi5icat de ur'anism 9ertificatul de ur(anism pre!entat tre(uie să fie vala(il la data inre0istrarii cererii de acord pentru de finan#are la *4. 6ovada de#inerii unui drept de crean#ă asupra clădirii "n care urmea!ă a se reali!a investi#ia se face prin pre!entarea unui contract de cesiune. dovada de#inerii unui drept real principal se face prin pre!entarea unui e/tras de carte funciară. 5 ocrotirea sănătă#ii. 6ovada inre0istrarii sediului social/punctului de lucru la adresa locatiei "n care urmea!ă a se reali!a investi#ia se face pana la depunerea ultimei cereri de plata.

/&/& ?nre. pe site5 ul @@@. /&%&%0& Act de identitate • • se pre!intă actul de identitate al persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea? documentul se pre!intă "n copie certificata. 6upă "nre0istrare. aşa cum reiese din 9ertificatul constatator.00 a ultimei !ile de "nscriere. este necesară o "mputernicire prin act notarial. 'D 9alcularea puncta$ului se face "n mod automat şi transparent după completarea de către aplican#i a formularului de inscriere. "n acest sens? • documentul se pre!intă "n ori0inal. fiecare solicitant tre(uie să se "nre0istre!e cu user şi parolă. semnea!ă 9ererea de acord pentru finan#are şi documenta#ia aferentă. ştampila "ntreprinderii solicitante şi semnătura persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea.00 a primei !ile de "nscriere.ina sunt ştampilate şi semnate pe fiecare fila.aippimm. se va avea "n vedere şi pre!entarea documentu ui de a secţiunea /&%&%7 /&%&%7& Faport de eva uare • raportul de evaluare se "ntocmeşte de un e/pert autori!at de socia#ia Ca#ională a :valuatorilor utori!a#i din 8omânia? • documentul se pre!intă "n copie la inre0istrarea 9ererii de finantare 2cf prevederi HG 274/20133 /&%&%. după cum urmea!ă7 aD Aormularul de inscriere on5line corect şi inte0ral completat va putea fi transmis şi "nre0istrat o sin0ură dată "n cadrul aplica#iei pe parcursul celor 10 !ile de "nre0istrare.istrarea #i eva uarea Cereri or de acord pentru 5inanţare /&/&%& ?nre. pro0ramul electronic de "nre0istrare on5line nepermi#ând "nscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic. puncta$ul minim pentru a fi acceptat de principiu la finan#are fiind de 10 de puncte din ma/im 100 de puncte posi(ile. 33 . de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea. Documente e pre!entate "n copie poartă pe fiecare pa0ină men#iunea E9onform cu ori0inalulF. pentru desfăşurarea activită#ii pentru care s5a solicitat finan#are. solicitantul va completa şi transmite on5line formularul de inscriere "ncepând cu ora 10. 5 prestarea altor servicii.ro.5 cultură fi!ică şi a0rement.istrarea Cereri or de acord pentru 5inanţare • 9ompletarea Aormularelor de inscriere online se face "n sesiuni şi "ncepe după pu(licarea pe site5ul 6epartamentului a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot "nre0istra Aormularele? • Dn vederea "nscrierii. ATENŢIE! Documente e emise de "ntreprinderea solicitantă "n ori.& ?mputernicire • "n ca!ul "n care o altă persoană decât repre!entantul le0al al "ntreprinderii solicitante. cu posi(ilitatea de prelun0ire a termenului până la epui!area (u0etului. timp de 10 !ile de la demararea "nscrierii până la ora 20.

istrare< permite "ntreprinderii solicitante de a$utor de minimis să depună sau să transmită prin poştă sau alte servicii de curierat. 9ererea se respin0e.cD 6upă e/pirarea termenului de inscriere şi "n conformitate cu puncta$ul o(#inut online. 9ererea de acord pentru finan#are va fi "nso#ită de %crisoarea de instiintare privind "nre0istrarea "n 8e0istru si numarul de inre0istrare 8=:. )ediul de faceri si 4urism are o(li0a#ia de a face pu(lică pe site5 ul său7 5 data de la care se pot "nre0istra Aormulare de inscriere online şi durata sesiunii. c3 "n ordinea puncta$ului o(#inut la completarea formularului de inscriere nr. denumit număr 8=:.aippimm. solicitan#ii care au "ndeplinit puncta$ul minim de 10 de puncte au o(li0a#ia depunerii 9ererii de acord pentru finantare. men#ionându5se pe plic E=nitatea de implementare a sc&emei de a$utor de minimisF. documente. in copie.ij ocii si cooperatie din ra!a teritoria a a sediu ui socia a intreprinderii so icitante< . precum şi numărul de "nre0istrare 8=:. cu urmatoarele mentiuni7 6estinatar7 i3 *4. iii3cate0oria . "nscrisuri transmise prin e5mail. fa/ sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus. • Num:ru de "nre.))9 din ra!a teritoriala a sediului social. pe site5ul institu#iei. lista centrali!ată cu solicitan#ii accepta#i "n vederea verificărilor administrative. "nso#ită de documente $ustificative.atri'uit in ordinea punctaju ui o'tinut dupa criterii e preva!ute mai sus< si comunicat prin Scrisoare de inre.))9 din ra!a teritoriala unde se afla sediul social al solicitantului. "n perioada comunicată "n scrisoare. adică număr "n 8e0istrul =nic :lectronic. iv3 locatia implementarii proiectului. dD dmiterea la finan#are se va face "n urma verificărilor prevă!ute la lit. 9ererea de acord pentru finan#are şi documentele $ustificative. vi3 valoarea profitului net la 31 decem(rie 2012. la *4. ii3 numarul locurilor de munca nou create.ici si . la adresa @@@. Dn ca!ul "n care datele din 9ererea de acord pentru finan#are nu sunt conforme cu datele din recipisa 0enerată la "nre0istrarea on5line. Dn termen de 10 !ile lucrătoare de la primirea scrisorilor de "nştiin#are cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă. >a puncta$e e0ale va prevala "n această ordine7 i3 domeniul de activitate din care face parte codul 9 :C pe care se solicita finantarea. Cu se iau "n considerare cereri.)). de eli0i(ilitate.. şi va 0enera şi transmite automat pe adresa de poştă electronică o %crisoare de "nştiin#are privind "nre0istrarea "n 8e0istru.ro.F ATENŢIE! 6epartamentul pentru .istrare FU. un ori0inal si o copie certificata. se pu(lică "n termen de 1 !i lucrătoare. 9ererea de acord pentru finan#are completată. ATENŢIE! 6upă "nre0istrarea on5line. 6upă această etapă. la *4.))9 5 adresa 34 . v3 valoarea profitului o(tinut din e/ploatare la 31 decem(rie 2012. se depune sau se transmite prin poştă sau alte servicii de curierat la O5iciu Teritoria pentru Intreprinderi . aplica#ia electronică va 0enera automat un număr de identificare pentru fiecare proiect. insotită de documentele $ustificative. 5 (u0etul anual alocat sc&emei.)) din care face parte solicitantul. . 9ererea de acord pentru finan#are şi documentele $ustificative se depun in 2 e/emplare.

2103 din ne/a la H. 273 din ne/a la H. 2. 274/2013? . 9ompletările solicitate se depun la *4.con#ine toate informa#iile şi documentele prevă!ute "n H..3 din ne/a la H. nr. "n intervalul de timp de 10 !ile lucrătoare de la primirea scrisorilor de "nştiin#are cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă./2013 a fost pu(licata in )onitorul *ficial al 8omaniei. /&/&/& @eri5icarea Cererii de acord pentru 5inanţare • conform prevederilor art. ATENŢIE! -chiva entu "n euro al valorii a$utorului de minimis acordat unei "ntreprinderi prin pre!enta sc&ema este calculat la cursul de sc&im( valutar sta(ilit de Banca Ca#ională a 8omâniei. 3. "n 5uncţie de num:ru FU-& • conform prevederilor art. nr 1. 4 alin. nr.3104 lei • conform prevederilor art. "n imita 'u.2013 H adica valoarea licitata in sedinta (ancara din !iua lucratoare precedenta.G. 274/2013. nr.4424 lei si 1 =%6 Q 3. 274/2013. nr.respin0erea cererii de acord pentru finantare 5 prin emiterea unei %crisori de respin0ere.G. 9ererea este completă "n următoarele situa#ii7 . 9ererea de acord pentru finan#are se solu#ionea!ă.))9 "n 10 !ile de la "nştiin#are./11. Cedepunerea clarificărilor solicitate "n termen conduce la respin0erea proiectului. 9ererea va fi anali!ată. 2. 4 alin. vala(il pentru !iua de 11.G. 274/2013? • solicitarea de clarificari. nr. 274/2013. inclusiv $ude#ul.3 din ne/a la H.11. nr./codul de "nre0istrare fiscală? v3 suma solicitată? vi3 adresa solicitantului.etu ui anual alocat sc&emei. Cedepunerea 9ererii de acord pentru finantare. +artea . urmare unei solicitări de completare a 9ererii de acord pentru finan#are? . atra0e decăderea solicitantului din dreptul de a (eneficia de prevederile sc&emei. nr. 274/2013. 274/2013? .ii3 %c&ema de minimis :/peditor7 i3 numărul de "nre0istrare on5line? ii3 denumirea completă a operatorului economic solicitant? iii3 numărul de "nre0istrare la *89? iv3 9=. "n ca!ul "n care nu sunt respectate prevederile H.con#ine toate informa#iile şi documentele solicitate de =nitatea de implementare. si anume7 1 :=8 Q 4.4.2013 H data la care HG .acceptarea din punct de vedere administrativ si al eli0i(ilitatii H prin emiterea unui cord pentru finan#are "n ca!ul "n care sunt respectate "n mod cumulativ prevederile H. dacă 9ererea este incompletă se solicită completarea acesteia cu informa#ii şi documente "n vederea finali!ării procesului de evaluare? 35 . termenu de 5ina i!are a procesu ui de eva uare a 9ererii de acord pentru finan#are este de ma/imum 10 de !ile lucrătoare de la data la care aceasta este completă.G. 274/2013. 4 alin.G.G. "n limita (u0etului anual alocat sc&emei? • conform prevederilor art. nr.G. 4 alin. 4 alin.nu pre!intă neconcordan#e "n informa#iile furni!ate? • conform prevederilor art. insotită de documentele $ustificative prevă!ute la art. 213 din ne/a la H.11.G. după ca!7 .

respectiv ordinea cronolo0ică a numerelor 8=:.))9. e5mail sau poştă. formulând o contesta#ie.• conform prevederilor art. "nso#ite de documente $ustificative.))97 5 a unei .mplementare semnată şi stampilată de Meful *4. . cu confirmare de primire. 2. ATENŢIE! 9ererile de acord pentru finan#are noi şi completările la cererile de cord pentru finan#are transmise au acelaşi re0im de solu#ionare.))9 din ra!a teritoriala a sediului social al intreprinderii. 274/2013. cu respectarea termenului ma/im de 10 de !ile lucrătoare de la data "nre0istrării acestora. se va constitui "n cadrul *4. +entru solu#ionarea contesta#iilor.G. 36 .nformări privind demararea investi#iei. CONT-STATII +rimirea #i so uţionarea contestaţii or Dn conformitate cu dispo!i#iile >e0ii nr. 9ontesta#ia se formulea!ă "n scris şi va cuprinde7 datele de identificare a operatorului economic? o(iectul contesta#iei..))9 o 9omisie de contesta#ie. /&4& + ata ajutoru ui de minimis /&4&%& Demararea investiţiei • conform art! 2 alin! (8+ din 8ne%a la 9!:! nr! /7. 2113 din ne/a la H. nr. acesta are dreptul de a urma procedura prevă!ută "n aceste situa#ii.G. %olicitantul se poate adresa *4.3 din ne/a la H. formată din mem(rii care nu au participat la evaluarea documenta#iei./0.alin. nr. motivele de fapt şi de drept şi dove!ile pe care se "ntemeia!ă? semnătura repre!entantului le0al şi ştampila. 4 alin. 274/2013. "n ca!ul reali!ării par#iale sau totale a investi#iei. termenul ma/im pentru transmiterea documenta#iei solicitate este de 10 !ile lucrătoare de la primirea respectivei solicitări? ATENŢIE! 4ermenul de 10 !ile lucrătoare pentru transmiterea documenta#iei de completare se calculea!ă de la data solicitării transmise de catre *4. "nso#ite de documente $ustificative sau 5 a 9ererii de plată a a$utorului de minimis.))9. dovada demar:rii se face prin transmiterea la re0istratura *4. 9omunicarea solu#ionării contesta#iei se va face prin fa/. "n situa#ia "n care solicitantul se consideră vătămat "ntr5un drept al său sau "ntr5un interes le0itim prin primirea scrisorii de respin0ere de la =nitatea de .))9 prin fa/ sau email. 4ermenul de solu#ionare este de 10 !ile lucrătoare de la data primirii contesta#iei.--4/2004 a contenciosului administrativ.7& în termen de ma%imum % luni de la data primirii Acordului pentru finanţare& întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate s$ demareze investiţia aprobat$ spre finanţare< • conform art. "n termen de 10 !ile calendaristice de la data primirii scrisorii de respin0ere. ATENŢIE! 6ocumenta#ia pentru completarea 9ererii va fi "nso#ită de o adresă de "naintare cu men#iunea E)ompletare la )ererea de acord pentru finanţare nr! !!! F şi un opis cu documentele transmise şi se "nre0istrea!ă la *4.

274/2013. "n vederea p :ţii ajutoru ui de minimis apro'at. nr.3 din ne/a la H. "n ca!ul "n care "ntreprinderea nu transmite .ro ATENŢIE! 4oate documentele transmise de c'tre "ntreprinderea (eneficiară de a$utor de minimis tre(uie pre!entate "n im'a romCnO.G.G.))9 va purta men#iunea pe plic "5nitatea de implementare a sc=emei de ajutor de minimis” şi va fi depusă la *4. 4? 5 opis cu toate documentele ane/ate 9ererii de plată a a$utorului de minimis? 5 documente e justi5icative prevă!ute "n Aormularul nr. Acordu pentru 5inanţare se revoc:. nr. . "n ca!ul "n care "ntreprinderea demarea!ă investi#ia "nainte de data emiterii cordului pentru finan#are. 223 din ne/a la H. ATENŢIE! 9onform prevederilor art. "ntreprinderea va pre!enta aceste documente "nso#ite de traduceri "n lim(a român' certificate de c'tre traduc'tori autori!a#i. şi includerea acestora "n cate0oria activelor proprii ale "ntreprinderii.))9 din ra!a teritoriala a sediului social al intreprinderii in ori0inal sau prin posta electronica/fa/ la adresele oficiale inscrise pe site5ul @@@. 9ererea de plată a a$utorului de minimis se depune dup: achitarea parţia :< respectiv tota : a active or achi!iţionate< conform cordului pentru finan#are apro(at pe (a!a +lanului de investi#ii. parte a 9ererii de acord pentru finan#are. . "n ordinea pre!entată "n formular.nformarea privind demararea investi#iei sau 9ererea de plată a a$utorului de minimis "n termenul prevă!ut.alin. Dn ca!ul documentelor depuse "ntr5o lim(' str'in'. "ntreprinderea transmite următoarele documente7 5 Cerere de p at: a ajutoru ui de minimis. ATENŢIE! 37 .G.G. 274/2013. documente de plată. 274/2013. 2.aippimm. 2. -. 5 facturi. . e/trase de cont corespun!ătoare ac&i!i#ionării de active aferente planului de investi#ii etc. 274/2013. ATENŢIE! 4oată coresponden#a dintre "ntreprinderile solicitante şi *4. 2103 din ne/a la H. 9onform prevederilor art. nr.alin. nr.alin. Acordu pentru 5inanţare se revoc:. 5 contractul de construc#ie şi ordinul de "ncepere a lucrărilor.nformarea privind demararea investi#iei "nc&eiate "n termenul le0al de ma/imum 4 luni de la data primirii cordului pentru finan#are7 5 contractul de vân!are. 5 comanda fermă de ec&ipamente aferente planului de investi#ii.alin. /&4&/& So icitarea p :ţii ajutoru ui de minimis 9onform art.E E!"#$ 6ocumente $ustificative care pot "nso#i . 9onform art. .3 din ne/a la H. conform Aormularului nr.

. nr. "n conformitate cu cordul pentru finan#are? • e/isten#a fi!ică şi "n eviden#ele conta(ile a activelor care fac o(iectul 9ererii de plată a a$utorului de minimis? • "ndeplinirea o(li0a#iei asumate la o(#inerea acordului pentru finan#are.ani!ea!: dep asarea la fa#a locului şi comunic: perioada de control "ntreprinderii (eneficiare de a$utor de minimis? 1 B =nitatea de implementare veri5ic: a 5aţa ocu ui? 9onform art. 9onform prevederilor art. 243 şi alin. . "n condi#ii de pia#ă. nr. dovada că activul ac&i!i#ionat şi terenul aferent sunt li(ere de sarcini3? • respectarea altor prevederi ale H.alin. persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea are o(li0a#ia.G. nr. /&4&4& @eri5icarea che tuie i or e i. veri5icarea a 5aţa ocu ui urm:re#te7 • conformitatea copiilor documentelor ane/ate la 9ererea de plată a a$utorului de minimis. cu e/cep#ia construc#iei.alin. 274/2013. cu respectarea tuturor cerin#elor 2e/isten#a raportului de evaluare "ntocmit de un e/pert evaluator autori!at de socia#ia Ca#ională a :valuatorilor utori!a#i din 8omânia.nr. 274/2013. utili!ării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii? • ac&i!i#ionarea de construc#ii "n condi#ii de pia#ă.G.0 de !ile calendaristice3 cur0e de la data "nre0istrării adresei de completare a 9ererii de plată 2art.nr. =nitatea de implementare transmite o so icitare de comp etare a 9ererii de plată a a$utorului de minimis. cu respectarea principiilor nediscriminării. fără ca ac&i!itorul să fie "n măsură să "şi e/ercite controlul asupra vân!ătorului sau viceversa. . de a acorda dreptul de acces "n loca#ia reali!ării investi#iei? 38 .9onform prevederilor art. respectiv ac&i!i#ionarea de active. ca! "n care termenul de 10 de !ile lucrătoare 2cca. "ncadrarea "n 0rilele notariale. 274/2013.))9 efectuea!ă veri5icarea che tuie i or e i. cu e/emplarele "n ori0inal? • efectuarea c&eltuielilor eli0i(ile de către "ntreprindere. 274/20133? 4 B =nitatea de implementare or. +rima cerere de plata repre!inta minim -0P din valoarea c&eltuielilor eli0i(ile.G. . num:ru ma=im de cereri de p at: a a$utorului de minimis apro(at ce pot fi depuse de o "ntreprindere este 4. 2113 din ne/a la H.alin. nr.i'i e .i'i e e5ectuate 8epre!entan#ii *4. 9onform art.alin. 274/2013. de a participa şi de a pune la dispo!i#ia ec&ipei de verificare toate documentele solicitate. parcur0ând următoarele etape7 % B =nitatea de implementare ana i!ea!: 9ererea de plată a a$utorului de minimis şi documentele $ustificative ane/ate? / B "n ca!ul "n care se constată lipsa unor documente sau neconcordan#e "ntre datele şi informa#iile transmise. 273 din ne/a la H. termenul limită pentru depunerea cererii de plată a a$utorului de minimis şi a documentelor $ustificative este data de % noiem'rie a fiecărui an calendaristic. .alin. 2133 din ne/a la H. 2-3 din ne/a la H.G. . 274/2013 şi "ndeplinirea altor o(li0a#ii asumate la o(#inerea acordului pentru finan#are. tratamentului e0al. 2103 din ne/a la H. privind men#inerea locurilor de muncă e/istente la data depunerii 9ererii de acord pentru finan#are şi crearea de noi locuri de muncă până la finali!area investi#iei? • reali!area unei construc#ii noi.G. transparen#ei.G. "n condi#iile le0ii.

G. care include şi do(ânda aferentă datorată de la data plă#ii până la data recuperării? • conform art. conform Aormularului nr. 1. 117/2001 privind procedurile na#ionale "n domeniul a$utorului de stat. 274/2013. având "n vedere va oarea active or achi!iţionate #i "nre. apro(ată cu modificări şi completări prin >e0ea nr. 137/2007? • conform art. plata a$utorului de minimis se face. 274/2013. nr.alin. 233 din ne/a la H. 1 alin.aţiei asumate la o(#inerea cordului pentru finan#are privind crearea #i menţinerea ocuri or de munc:? d3 schim'area destinaţiei 5inanţ:rii apro(ate? e3 orice a t: nerespectare a prevederilor H. 274/2013.))9 anual.G. după ca!. CONTROLUL.alin.istrarea "n evidenţe e conta'i e a activelor pentru care s5a solicitat/o(#inut a$utor de minimis? c3 nerespectarea o' i.G.istrate "n conta'i itate . • conform art.G. plata a$utorului de minimis se face direct c:tre "ntreprinderi e 'ene5iciare de ajutor de minimis . nr. se constată7 a3 ipsa active or pentru care s5a solicitat/o(#inut a$utor de minimis? (3 ne"nre. 3. 1 alin. pe (a!a facturilor emise de furni!ori. in limita (u0etului anual alocat sc&emei. 274/2013. =nitatea de implementare a sc&emei de a$utor de minimis nu plăteşte a$utorul de minimis solicitat sau propune *4. "ntreprinderile (eneficiare au o(li0a#ia să transmită *4. ATENŢIE! +lata a$utorului de minimis nu poate face o(iectul unor plă#i compensatorii.nr.G. nr. 233 din ne/a la H.G. 243 din ne/a la H. "n ca!ul "n care. 4ransmiterea formularului de raportare se face până la data de 1 iulie a anului "n curs pentru anul precedent. 274/2013 sau a acordului pentru finan#are. 223 din ne/a la H. .G. ATENŢIE! 9onform art. a a$utorului de minimis acordat. "n limita valorii finan#ării apro(ate prin cordul pentru finan#are.7 B =nitatea de implementare "ntocme#te o not: de constatare uni atera : care fundamentea!ă propunerea de plată/neplată a a$utorului de minimis aferent c&eltuielilor eli0i(ile efectuate. 274/2013.))9 recuperarea tota : sau parţia :.nr. "n urma controalelor efectuate la "ntreprinderile (eneficiare de a$utor de minimis. recuperarea a$utorului de stat se reali!ea!ă conform prevederilor *rdonan#ei de ur0en#ă a Guvernului nr. şi nu către furni!ori ai acestora prin compensare? ATENŢIE! 9onform art. 1 alin. 2123 din ne/a la H. timp de 3 ani de la finali!area investi#iei. 39 . 1 alin. conform re0lementărilor le0ale "n vi0oare. nr. 274/2013. . 2-3 din ne/a la H. o raportare privind efectele finan#ării. "n imita 5inanţ:rii apro'ate prin cordul pentru finan#are. nr. RESTITUIREA ŞI RAPORTAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS • conform art. sumele recuperate repre!intă venituri ale (u0etului de stat.

nr. "ntreprinderile (eneficiare au o(li0a#ia de a transmite =nită#ii de implementare din cadrul *4.J inclusiv. valoare care tre(uie să corespundă cu valoarea din %ec#iunea B din formular? ". 274/2013. conform prevederilor le0ale "n vi0oare? • conform art. 274/2013. personalul *4.))9 implicat "n procesul de anali!are şi solu#ionare a 9ererilor de acord pentru finan#are şi a 9ererilor de plată a a$utorului de minimis.4. re0ulile privind conflictul de interese "n ca!ul func#ionarilor pu(lici. se aplică "n mod corespun!ător personalului *4. 223 din ne/a la H. 7 alin.))9 o cerere de renuntare par#ială sau totală a finan#ării.G. B şi 9. CONFLICT DE INTERESE • conform art. "n ca!ul "n care se renunta la una sau mai multe c&eltuieli eli0i(ile apro(ate spre finan#are potrivit acordului pentru finan#are. #. conform prevederilor le0ale "n vi0oare. nr. conform Aormularului nr.G. . nr. se completea!ă "n lim(a română prin te&noredactare şi tre(uie ştampilată şi semnată "n ori0inal de persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea solicitantă? • se men#ionea!ă denumirea "ntreprinderii şi persoana autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea? • se men#ionea!ă valoarea a$utorului de minimis solicitat spre anulare. nr. 10 din ne/a la H. 213 din ne/a la H.G. alin.G. 40 .))9 are o(li0a#ia de a păstra confiden#ialitatea privind documentele $ustificative depuse de "ntreprinderile solicitante "n cadrul pre!entei sc&eme. 7? 1&%& Cererea de renuntare tota : sau parţia : a ajutoru ui de minimis pentru care e=ist: Acord pentru 5inanţare< con5orm Aormu aru ui nr& 0 din +rocedura ane=: a H&G& nr& /012/3%4 • 9ererea de renuntare totală sau par#ială a a$utorului de minimis se transmite "n ca!ul "n care "ntreprinderea renun#ă la unul sau mai multe active din planul de investi#ii apro(at conform cordului pentru finan#are? • 9ererea de renuntare totală sau par#ială a a$utorului de minimis include 3 sec#iuni. . CONFIDENŢIALITATE • conform art. . 274/2013. 274/2013. ATENŢIE! Cu se admit furni!ori care au "n structura ac#ionariatului administratorii/ ac#ionarii/asocia#ii/asocia#ii unici ai "ntreprinderii (eneficiare a a$utorului de minimis sau rude şi afini până la 0radul . RENUNTAREA TOTAL SAU PARŢIAL A AJUTORULUI DE MINIMIS APRO!AT PRIN ACORDUL PENTRU FINANŢARE • conform art. (eneficiarul a$utorului de minimis are o(li0a#ia să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictul de interese. 213 din ne/a la H. alin.

.............. 4 /ri# acti*e totale se .................. de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ................. lei Jaloare active totale 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate3 47 .......#%elege acti*e i&obili......ate 'lus acti*e circula#te 'lus cheltuieli .........#tre'ri#$erea.............. sau $e%i# acti*e totale care #u $e'ă-esc echi*ale#tul .................ACOFD +-NTFU AINANPAF"n 'a!a Hot:rCrii Guvernu ui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiţii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii Ninc ude secţiuni e A< 6< C #i DD 2%e completea!ă toate ru(ricile din formularul5tip "n lim(a română...........))5uri.. co#for& ulti&ei situa%ii fi#a#ciare a'robate..... 337/2007 privind actuali!area 9lasificării activită#ilor din economia na#ională 5 9 :C37 ..................)) 7 ...... lei Cumele7 ......... 9odul de identificare fiscală7 .................P.....nstitutului Ca#ional de %tatistică nr......... ctivitatea pentru care se solicită finan#are 2denumire şi codul 9 :C conform *rdinului preşedintelui ..........................i#te legal .# a*a#s..................................................ea... Cr.# a#ul a#terior -i reali................................... 6ata semnării7 ............D................................... co#for& ulti&ei situa%ii fi#a#ciare a'robate............. 3 0ocietatea &are este acea societate co&ercială cu #u&ărul &e$iu scri'tic $e 'erso#al &ai &are $ec(t 250 )i#clusi*+ sau cu o cifră $e afaceri a#uală #etă $e 'este 50 &ilioa#e $e euro........... lei de#inut de 5 persoane fi!ice7 .....# lei..... sau care $e%i#e acti*e totale care $e'ă-esc echi*ale#tul ....... solicit finan#area proiectului de investi#ii "n condi#iile prevederilor %c&emei de a$utor de minimis pentru investi#iile reali!ate de ......# lei a 43 &ilioa#e $e euro............................# lei a 43 &ilioa#e $e euro..........ată să re're............ repre!entată le0al prin dl/dna ..... echi*ale#t ......... 9od poştal7 ... %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului -7.................. 9ifra de afaceri 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate37 .... Aorma $uridică7 . lei Jaloarea proiectului de investi#ii 2c&eltuieli eli0i(ile37 RRRRRRR........................... prin te&noredactare3 %u(scrisa .... 5 41 .................. 6ata "nre0istrării "ntreprinderii7 ..... Cumăr mediu salaria#i 2conform ultimelor situa#ii financiare "nc&eiate37 .............................................#%elege acti*e i&obili............... S-CPIUN-A A +re!entarea so icitantu ui 6enumirea "ntreprinderii7 . Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori...... 2 !"" su#t $efi#ite ca societă%i co&erciale cu #u&ărul &e$iu scri'tic $e 'erso#al '(#ă la 249 )i#clusi*+ ra'ortat ........................................# lei... 9apitalul social7 ......... Aunc#ia7 .................... dresa7 ............ă o cifră $e afaceri a#uală #etă $e '(#ă la 50 &ilioa#e $e euro.................... /ri# acti*e totale se .......ate 'lus acti*e circula#te 'lus cheltuieli ............................. având datele de identificare men#ionate la sec#iunea .. având calitatea de ................... 4elefon7 ...................P 5 societă#i comerciale mari37 .......... echi*ale#t ........... lei Jaloarea a$utorului de minimis solicitat7 RRRRRRRRR.....Aormu aru nr& % a +rocedur: C-F-F..........# a*a#s.....P 2 5 ..... Aa/7 . :5mail7 .......

..........i'i e pentru care se so icit: ajutor de minimis< cu de5a care anua : Jaloarea c&eltuielilor eli0i(ile7 4ipul de c&eltuială pentru care se solicită finan#are n .................... +re!entarea che tuie i or e i.........i#te legal .....ă cu cheltuielile eligibile $i# 'la#ul $e i#*esti%ii......................4 4*4 > 5lei5 n ...ată să re're. Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA.............. 42 ........... a3 9&eltuieli cu reali!area de construc#ii noi (3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de construc#ii c3 9&eltuieli cu ec&ipamente te&nolo0ice H maşini.. %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului .... 5lei5 n .................... utila$e şi instala#ii de lucru d3 9&eltuieli cu aparate şi instala#ii de măsurare. Jaloarea a$utorului de minimis solicitat n .......................................... pentru sus#inerea activită#ii "ntreprinderii f3 9&eltuieli cu ec&ipamente ... control şi re0lare e3 9&eltuieli cu mi$loace de transport ne"nmatricula(ile.................. 4otal 4otal Cumele7 .......... 8 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori..................#tre'ri#$erea..........................................Buri S-CPIUN-A 6% Descrierea succint: a proiectu ui de investiţii pentru care se so icit: 5inanţare ..............7RRRRRRRRRR 6ata semnării7 ..............S-CPIUN-A 6 B +re!entarea proiectu ui de investiţii pentru care se so icit: 5inanţare "n cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiţii e rea i!ate de I............ Aunc#ia7 ........ 6 7 1heltuielile eligibile $i# sec%iu#ea 22 se corelea...... S-CPIUN-A 6/....

....... la data de .S-CPIUN-A C Dec araţie pe propria r:spundere %u(semnatul2a3 ....... 6e asemenea........2 din 9odul +enal......... 9 0e co#si$eră ulti&ii 3 a#i3 a#ul fiscal ... sc...............................ată să re're.......... .. .... 43 ............. sectorul/$ude#ul ................ nu a (eneficiat de a$utor de minimis? S TST %9 ........../9...................... .. declar pe propria răspundere că "n ultimii 3 2trei3 ani ........ seria ... nr........... cu domiciliul "n localitatea ..... a (eneficiat de următoarele a$utoare de minimis7 SSS Cr............7 S TST %9 .. identificat2ă3 cu B.... 2.............. 6enumirea proiectului de investi#ii nul primirii a$utorului de minimis Aurni!orul a$utorului de minimis ctul normativ 9uantumul a$utorului de minimis 5euro105 Cumele7 ............# curs -i 2 a#i a#teriori......#tre'ri#$erea..... "n calitate de persoană autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea ............. 10 4chi*ale#tul ...... ..... ........... ap.... ....................... (l.. crt.# euro se 'reia $i# actul 5uri$ic sau se $eter&i#ă la cursul $e schi&b *alutar *alabil la $ata acor$ării a5utorului $e &i#i&is co#for& actului 5uri$ic........ nr....... ... cunoscând că falsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art..... %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 117 6ata semnării7 ................ eli(erat2ă3 de ..... solicită finan#area prin pre!enta sc&emă de a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat? 5 "mpotriva %9 .... str... Aunc#ia7 ....... "n ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise..................i#te legal ......... acestea au fost e/ecutate? 5 %9 .. 11 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori. nu a (eneficiat şi nu va (eneficia de a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor de stat de la al#i furni!ori pe aceleaşi c&eltuieli eli0i(ile ale investi#iei pentru care a solicitat a$utor de stat "n temeiul pre!entei sc&eme..... declar pe propria răspundere că7 5 toate informa#iile furni!ate şi consemnate "n pre!enta cerere sunt corecte şi complete? 5 "n#ele0 că orice omisiune sau incorectitudine "n pre!entarea informa#iilor "n scopul de a o(#ine avanta$e pecuniare este pedepsită conform le0ii? 5 proiectul de investi#ii pentru care %9 .................. nu au fost emise deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau.......

. ......... .. "nc&idere opera#ională... di!olvare.... Aunc#ia7 .......... eli(erat2ă3 de .......... când respectiva "ntreprindere "ntruneşte condi#iile prevă!ute de le0isla#ia na#ională privind procedura reor0ani!ării $udiciare şi a falimentului.... peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele 12 luni? (3 "n ca!ul unei societă#i "n care cel pu#in o parte din asocia#i au răspundere nelimitată pentru crean#ele societă#ii................................. "n calitate de persoană autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea .. lic&idare sau administrare specială......... sc............. "n special "n ca!ul "n care pre!intă7 13 creşterea pierderilor? 23 scăderea cifrei de afaceri? 33 creşterea stocurilor? 43 "ndatorare crescută? -3 scăderea sau dispari#ia activului net... 44 ......... sau de la "ntreprinderi care au "n consiliul de administra#ie/or0anul de conducere persoane cu care sunt so#/so#ie. nr.. 2.... ............. identificat2ă3 cu B. sectorul/$ude#ul .. str.. atunci când s5a pierdut mai mult de $umătate din capitalul propriu.. aşa cum reiese din eviden#ele conta(ile ale societă#ii... 9&iar "n ca!ul "n care nici una din condi#iile de la a3..... la data de ............/9.....#tre'ri#$erea.. faliment....... insolven#ă. "ntreprinderea nu are activită#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e? • %9 RRR....S-CPIUN-A D Dec araţie pe propria r:spundere %u(semnatul2a3 .... 244 din 1 octom(rie 2004.........i#te legal . C*4U ............ ........ Dn#ele0 că furni!area oricărei informa#ii care nu corespunde realită#ii va duce la respin0erea 9ererii de acord pentru finan#are.......... 9ererii de plată a a$utorului de minimis sau la revocarea cordului pentru finan#are şi restituirea a$utorului de minimis primit....... reor0ani!are $udiciară......ată să re're.......... Cumele7 . (l...... o firmă este considerată "n dificultate..... nr... rudă sau afin până la 0radul al patrulea inclusiv? • %9 . ap.... seria . nu este "n dificultate "n sensul 9omunicării 9omisiei 5 >inii directoare privind a$utorul de stat pentru salvarea şi restructurarea "ntreprinderilor aflate "n dificultate.. când se constată pierderea a mai mult de $umătate din capitalul social.... (3............... ... cunoscând că falsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art......... nu se află "n procedură de e/ecutare silită......... persoane? • nu voi ac&i!i#iona active/lucrări de construc#ii de la "ntreprinderi la care sunt ac#ionar ori asociat.....2 din 9odul +enal... pu(licată "n <urnalul *ficial al =niunii :uropene. %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 127 ...... * "ntreprindere este considerată "n dificultate "n următoarele situa#ii7 a3 "n ca!ul unei societă#i cu răspundere limitată........ nr... cu domiciliul "n localitatea .... c3 nu este "ndeplinită..)+*84 C4UN 12 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori.. seria 9.... 6ata semnării7 ..... declar pe propria răspundere că7 • numărul de locuri de muncă la data "nre0istrării Aormularului de inscriere online este de . ............. peste un sfert din acest capital fiind pierdut "n ultimele12 luni? c3 pentru "ntreprinderea de orice formă $uridică......... conform prevederilor le0ale "n vi0oare.............

... "ntreprindere mică........*oltării ..... fa#ă de e/erci#iul financiar anterior....2 din 9odul +enal.....mportant7 +reci!a#i dacă...... datele financiare au "nre0istrat modificări care determină "ncadrarea "ntreprinderii "ntr5o altă cate0orie 2respectiv micro"ntreprindere............. Aormu aru nr& / a +rocedur: D-CLAFAPI.... cu &o$ificările -i co&'letările ulterioare.............+FO+FIA FIS+UND-Fprivind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate... 14 6atele cu 'ri*ire la #u&ărul &e$iu a#ual $e salaria%i........ Cumele7 .... Cumele şi func#ia persoanei autori!ate să repre!inte le0al "ntreprinderea7 ....... 45 ..............#tre'ri#$erilor &ici -i &i5locii.. 15 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori........ 9unoscând că falsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art... 13 6atele su#t calculate .......#fii#%ării -i $e....................... 9od unic de "nre0istrare ....i#te legal .oria "ntreprinderii %4 :/erci#iul financiar de referin#ă14 Cumărul mediu anual de salaria#i 9ifra de afaceri anuală netă T 2mii lei şi mii euro3 ctive totale 2mii lei şi mii euro3 ..... 34682004 'ri*i#$ sti&ularea .ate ....... cifra $e afaceri a#uală #etă -i acti*ele totale su#t cele reali.# situa%iile fi#a#ciare a#uale a'robate $e ac%io#ari sau asocia%i......# co#for&itate cu 're*e$erile 7egii #r...... tipul "ntreprinderii7 S TST Dntreprindere autonomă TST Dntreprindere parteneră TST Dntreprindere le0ată III& Date uti i!ate pentru a se sta'i i cate..........ată să re're...#tre'ri#$erea.ndica#i.... TST Cu S TST 6a 2"n acest ca! se va completa şi se va ataşa o declara#ie referitoare la e/erci#iul financiar anterior3........ 6ata semnării7 ....... 2................................. Aunc#ia7 ...........# ulti&ul e9erci%iu fi#a#ciar ra'ortate ..... după ca!..+..oria "ntreprinderi or mici #i mij ocii I& Date e de identi5icare a "ntreprinderii 6enumirea "ntreprinderii .......%olicitantul nu este o(li0at să suporte nicio ta/ă din partea niciunei persoane sau institu#ii care "l a$ută "n completarea acestei cereri........ dresa sediului social ....... declar pe propria răspundere că datele din această declara#ie sunt conforme cu realitatea. mi$locie sau mare3............... %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 1-7 . II& Tipu "ntreprinderii .............

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate Perioada de referinţă .2a la procedură CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate Secţiunile care trebuie incluse. $acă .#tre'ri#$ere 'arte#eră )'recu& -i orice fi-e a$i%io#ale+: sec%iu#ea 2 $acă . $u'ă ca.Formularul nr.#tre'ri#$ere )'recu& -i orice fi-e a$i%io#ale+.#tre'ri#$erea solicita#tă este legată cu cel 'u%i# o .#tre'ri#$erea solicita#tă are cel 'u%i# o .3 sec%iu#ea A.anul 2012 Nu ărul ediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$ %otal acti&e ! ii lei" ii #$ 46 .

6ate utili.#tre'ri#$erii solicita#te sau $i# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate )se *or i#tro$uce $atele $i# tabelul 21 $i# sec%iu#ea 217 $ 2. . 5 < la 'roce$ură. $i# A#e9a #r.ate de identificare 161 6atele cu 'ri*ire la #u&ărul &e$iu a#ual $e salaria%i. 6atele cu&ulate ale tuturor . 'e ba. $i# tabel trebuie i#tro$use . su#t $eter&i#ate 'e ba.#tre'ri#$erilor 'arte#ere.#că i#cluse .#tre'ri#$eri legate+.1. 17 6atele .# &o$ 'ro'or%io#al ale tuturor . i#clusi* #u&ărul &e$iu a#ual $e salaria%i.#tre'ri#$erilor legate1 )$acă e9istă+ $acă #u au fost $e5a i#cluse 'ri# co#soli$are la 'ct.fi-a $e 'arte#eriat.ul )se *or i#tro$uce $atele $i# sec%iu#ea A+ 3.a situa%iilor fi#a#ciare a#uale co#soli$ate ale .*)+ PA)%*N*)* /e#tru fiecare .#tre'ri#$erii sau.ate . $acă este ca.# care .# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate ale acelei .#tre'ri#$ere 'arte#eră a .#tre'ri#$erii.ate de identificare .ate 'e#tru a se stabili categoria .#tre'ri#$erii.#tre'ri#$ere 'arte#eră a oricărei . 1.# tabelul $e &ai 5os. Secţiunea A (N%)*P)+N.# sec%iu#ea .#tre'ri#$eri legate. 1 $i# acest tabel )se *or i#tro$uce $atele $i# tabelul 22 $i# sec%iu#ea 2+ %'%AL 6atele i#cluse . $atele $i# această fi-ă $e 'arte#eriat trebuie să fie i#tro$use . cifra $e afaceri a#uală #etă -i acti*ele totale su#t cele reali. 6atele16 .# situa%iile fi#a#ciare a#uale a'robate $e ac%io#ari sau asocia%i.# ulti&ul e9erci%iu fi#a#ciar ra'ortate .#tre'ri#$erea este i#clusă. atu#ci c(#$ este ca.# tabelul .i date financiare preli inare %abelul A-1 (ntreprinderea parteneră / .ul.#tre'ri#$ere 'e#tru care a fost co&'letată . ale cărei $ate #u au fost .. 6atele cu&ulate1 .#tre'ri#$erii ori a situa%iilor fi#a#ciare a#uale co#soli$ate .#tre'ri#$erii solicita#te -i 'e#tru orice .a situa%iilor fi#a#ciare a#uale -i a $atelor .Total. )c(te o fi-ă 'e#tru fiecare .

Nu ele sau Adresa denu irea sediului întreprinderii social

Cod unic de înregistrare

Nu ele .i prenu ele Pre.edintelui Consiliului de ad inistraţie0 ,irector 1eneral sau ec2i&alent

Nu ărul ediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$

Acti&e totale ! ii lei" ii #$

12345678T$%&'

=>T?3 Aceste $ate su#t re.ultatul u#ui calcul 'ro'or%io#al efectuat 'e ba.a ;fi-ei $e 'arte#eriat;, 'e#tru fiecare ,#tre'ri#$ere cu care ,#tre'ri#$erea solicita#tă este $irect sau i#$irect 'arte#eră. 6atele i#tro$use ,# sec%iu#ea ;Total; *or fi i#tro$use la 'ct. 2 $i# tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” )referitor la ,#tre'ri#$erile 'arte#ere+. Aceste $ate re.ultă $i# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate -i $i# alte $ate ale ,#tre'ri#$erii 'arte#ere, $acă e9istă, la care se a$augă ,# 'ro'or%ie $e 100@ $atele ,#tre'ri#$erilor care su#t legate cu această ,#tre'ri#$ere 'arte#eră, ,# ca.ul ,# care acestea #u au fost $e5a i#cluse ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate ale ,#tre'ri#$erii 'arte#ere. 6acă este #ecesar, a$ăuga%i ;fi-e 'ri*i#$ legătura $i#tre ,#tre'ri#$eri; 'e#tru ,#tre'ri#$erile care #u au fost $e5a i#cluse ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate.

A!BA 64 /ACT4=4C!AT 1- ,ate de identificare a întreprinderii 6e#u&irea ,#tre'ri#$erii DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD A$resa se$iului social DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1o$ul u#ic $e ,#registrare DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD =u&ele, 're#u&ele -i fu#c%iaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
/re-e$i#telui 1o#siliului $e a$&i#istra%ie, 6irectorului ge#eral sau echi*ale#t

2- ,ate referitoare la întreprinderea legată Perioada de referinţă - anul 2012 Nu ărul ediu Cifra de afaceri anual de salariaţi1 anuală netă ! ii lei" ii #$ %otal
1

Acti&e totale2 ! ii lei" ii #$

E# ca.ul ,# care ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate #u e9istă $ate 'ri*i#$ #u&ărul $e 'erso#al, calculul se face 'ri# cu&ularea $atelor $e la ,#tre'ri#$erile legate.
2 3

Acti*e totale re're.i#tă acti*e i&obili.ate F acti*e circula#te F cheltuieli i# a*a#s

/roce#t $i# ca'italul social sau $i# $re'turile $e *ot $e%i#ute, oricare $i#tre aceste 'roce#te este &ai &are. 7a acesta trebuie cu&ulată 'ro'or%ia $e%i#ută $e fiecare ,#tre'ri#$ere legată ,# aceea-i ,#tre'ri#$ere 'arte#eră

=>T?3 Aceste $ate re.ultă $i# co#turile sau alte $ate ale ,#tre'ri#$erii 'arte#ere, co#soli$ate, $acă e9istă. 7a acestea se a$augă ,#tr u# 'roce#t $e 100@ $atele ,#tre'ri#$erilor care su#t legate $e această ,#tre'ri#$ere 'arte#eră, $acă $atele $i# co#turile co#soli$ate ale ,#tre'ri#$erilor legate au fost $e5a i#cluse 'ri# co#soli$are ,# co#turile ,#tre'ri#$erii 'arte#ere. 6acă este #ecesar, se *a a$ăuga Gfi-a ,#tre'ri#$erii legateH 'e#tru ,#tre'ri#$erile care #u au fost ,#că i#cluse 'ri# co#soli$are. 3- Calculul proporţional a+ !#$ica%i e9act 'ro'or%ia $e%i#ută 3 $e ,#tre'ri#$erea solicita#tă )sau $e ,#tre'ri#$erea legată 'ri# i#ter&e$iul căreia se stabile-te legătura $e 'arte#eriat+, ,# ,#tre'ri#$erea 'arte#eră la care se referă această fi-ă3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDD !#$ica%i, $e ase&e#ea, 'ro'or%ia $e%i#ută $e ,#tre'ri#$erea 'arte#eră, la care se referă această fi-ă, $i# ca'italul social al ,#tre'ri#$erii solicita#te )sau ,# ,#tre'ri#$erea legată+ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD b+ !#tro$uce%i ,# tabelul $e &ai 5os re.ultatul calculului 'ro'or%io#al ob%i#ut 'ri# a'licarea celui &ai &are $i#tre 'roce#tele la care se face referire la lit. a+ la $atele i#tro$use ,# tabelul $e la 'ct. 2. Tabelul de parteneriat – A.2 Procent Nu ărul ediu anual de salariaţi Valoare re.ultată ,# ur&a a'licării celui &ai &are 'roce#t la $atele i#tro$use ,# tabelul $e la 'ct. 1. Aceste $ate se *or i#tro$uce ,# Tabelul A.1. Secţiunea 9 ÎNTREPRINDERI LEGATE 1- ,eter inarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor ici .i i:locii; 1a.ul 13 E#tre'ri#$erea solicita#tă %i#e situa%ii fi#a#ciare a#uale co#soli$ate sau este i#clusă ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate ale u#ei alte ,#tre'ri#$eri )tabelul 21+.
1a.ul 23 E#tre'ri#$erea solicita#tă sau u#a ori &ai &ulte ,#tre'ri#$eri legate #u ,#toc&e-te8,#toc&esc ori #u este8#u su#t i#clusă8i#cluse ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate )tabelul 22+.

Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$

Acti&e totale3 ! ii lei" ii #$

=>T?3 6atele ,#tre'ri#$erilor legate cu ,#tre'ri#$erea solicita#tă $eri*ă $i# situa%iile fi#a#ciare a#uale -i $i# alte $ate ale acestora, co#soli$ate $acă este ca.ul. 7a acestea se a$augă ,# &o$ 'ro'or%io#al $atele oricărei e*e#tuale ,#tre'ri#$eri 'arte#ere a acelei ,#tre'ri#$eri legate, situată i&e$iat ,# a*al sau ,# a&o#te, $acă #u a fost $e5a i#clusă 'ri# co#soli$are4.
4

6efi#i%ia ,#tre'ri#$erii legate $i# >r$o#a#%a $e Iu*er# #r.2782006 'e#tru &o$ificarea -i co&'letarea 7egii #r. 34682004 'ri*i#$ sti&ularea -i $e.*oltarea ,#tre'ri#$erilor &ici -i &i5locii .

2. <etode de calcul pentru fiecare ca= Ca=ul 13 0itua%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate re're.i#tă ba.a $e calcul. 0e *a co&'leta tabelul 21 $e &ai 5os. Tabelul B1 Nu ărul ediu anual de salariaţi5 Total 6atele i#tro$use ,# sec%iu#ea ;Total; $i# tabelul $e &ai sus se *or i#tro$uce la 'ct. 1 $i# tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”. Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$ Acti&e totale ! ii lei" ii #$

Identificarea întreprinderil r inclu!e prin c n! lidare (ntreprinderea legată Adresa sediului social Cod unic de Nu ele .i prenu ele !denu ire"date de înregistrare pre.edintelui identificare$ consiliului de ad inistraţie0 director general sau ec2i&alent A. 2. 1. 6. 4. =>T?3
E#tre'ri#$erile 'arte#ere ale u#ei ,#tre'ri#$eri legate, care #u au fost ,#că i#cluse ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate, su#t co#si$erate 'arte#ere $irecte ale ,#tre'ri#$erii solicita#te. 6atele afere#te acestora -i o ;fi-ă $e 'arte#eriat; trebuie a$ăugate la sec%iu#ea A.

Ca=ul 23 /e#tru fiecare ,#tre'ri#$ere legată )i#clusi* 'ri# i#ter&e$iul altor ,#tre'ri#$eri legate+, se *a co&'leta o ;fi-ă 'ri*i#$ legătura $i#tre ,#tre'ri#$eri; -i se *or a$ăuga $atele $i# situa%iile fi#a#ciare a#uale ale tuturor ,#tre'ri#$erilor legate, 'ri# co&'letarea tabelului 22 $e &ai 5os. Tabelul B2 (ntreprinderea nu ărul; 1. J+ 2. J+ 3. J+ 4. J+ 5. J+ Total
5

Nu ărul ediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$

Acti&e totale ! ii lei" ii #$

E# ca.ul ,# care ,# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate #u e9istă $ate 'ri*i#$ #u&ărul $e 'erso#al, calculul se face 'ri# cu&ularea $atelor $e la ,#tre'ri#$erile legate.

............J+ Ata-a%i c(te o .Total........#tre'ri#$eri............... $i# tabelul $e &ai sus se *or i#tro$uce la 'ct.......#tre'ri#$erile legate+ Ce're....... 3 $i# tabelul G Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” )'ri*i#$ ...... Au#c%ia3KKKKKKKKKKKK......# sec%iu#ea ....... 6ata se&#ării3KKKKKKKK....... 'e#tru fiecare ....&'uter#icitul o'eratorului eco#o&ic6 =u&ele..KK Bta&'ila 6 1ererile -i toate celelalte $ocu&e#te *or fi se&#ate $e aceea-i 'ersoa#ă)re're................e#ta#t legal sau .....................fi-ă 'ri*i#$ legătura $i#tre ..#tre'ri#$ere.ultate .. =>T? 6atele re. 0e&#ătura .......&'uter#icit+ ..............e#ta#tul legal 8.

....fi-a $e 'arte#eriat. 7a acestea se a$augă ....#tre'ri#$erilor legate cu .#tre'ri#$erile legate care #u su#t i#cluse .......ul ......KK Bta&'ila 7 E# ca.# &o$ 'ro'or%io#al $atele oricărei e*e#tuale ..#registrare DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD =u&ele...ul..&'uter#icitul o'eratorului eco#o&ic8 =u&ele..#tre'ri#$erea solicita#tă su#t e9trase $i# situa%iile fi#a#ciare a#uale -i $i# alte $ate afere#te acestora........# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate #u e9istă $ate 'ri*i#$ #u&ărul &e$iu a#ual $e salaria%i.# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate.. co#soli$ate $acă este ca.........>+?A pri&ind legătura dintre întreprinderi nr... Au#c%ia3KKKKKKKKKKKK...# a&o#te $e aceasta.. calculul se face 'ri# cu&ularea $atelor $e la ..... $acă #u au fost $e5a i#cluse . 6irectorului ge#eral sau echi*ale#t 2-..# tabelul 22 $i# sec%iu#ea 2...... situată i&e$iat . 're#u&ele -i fu#c%ia DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD /re-e$i#telui co#siliului $e a$&i#istra%ie.#tre'ri#$eri $irect 'arte#ere cu ...ate referitoare la întreprindere Perioada de referinţă Nu ărul ediu anual de salariaţi7 %otal 6atele trebuie i#tro$use ..#tre'ri#$eri 'arte#ere ale ..# sec%iu#ea A..................din tabelul 920 secţiunea 9 )#u&ai 'e#tru ..#tre'ri#$erii legate..#tre'ri#$erii DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD A$resa se$iului social DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1o$ul u#ic $e .... Acest ti' $e .# a*al sau ... Cifra de afaceri anuală netă ! ii lei" ii #$ Acti&e totale ! ii lei" ii #$ Ce're.e#ta#t legal sau ......# situa%iile fi#a#ciare a#uale co#soli$ate+ 1..&'uter#icit+ ....#tre'ri#$erea solicita#tă.........ate de identificare a întreprinderii 6e#u&irea ..#tre'ri#$erile legate 8 1ererile -i toate celelalte $ocu&e#te *or fi se&#ate $e aceea-i 'ersoa#ă )re're.. 0e&#ătura ..... trebuie i#tro$use ...# care .e#ta#tul legal 8...... 6ata se&#ării3KKKKKKKK..........-------------.....#tre'ri#$eri 'arte#ere su#t co#si$erate ca fii#$ . =>T?3 6atele . 6atele afere#te acestora -i ....

........ ...ă3 locurile $e &u#că e9iste#te la $ata ....!....i#te legal .... a-a cu& este ... #r........ sc... str....area i#*esti%iei -i să &e#%i#..să asigur resursele fi#a#ciare #ecesare i&'le&e#tării o'ti&e a 'roiectului $e i#*esti%ii a'robat s're fi#a#%are.... . cu $o&iciliul . bl..... E#%eleg ca fur#i..............i#te legal . co#for& 're*e$erilor legale i# *igoare..........#tre'ri#$erea .... ..3 la procedură AN1A@A<*N% 0ubse&#atul )a+.. &e#%io#ate ...# situa%ia $e co#flict $e i#terese...... 'e ...# *igoare......81.. ... ..#scriere o#li#e locurile $e &u#că #ou create.....3 ........ată să re're.... .. 'e o 'erioa$a $e &i#i&u& 3 a#i $e la fi#ali.. .ată să re're... a cererii $e 'lata a a5utorului $e &i#i&is sau la re*ocarea acor$ului 'e#tru fi#a#%are -i restituirea a5utorului $e &i#i&is 'ri&it....... i$e#tificat )a+ cu 2. ........... &ă a#ga5e...........# localitatea ........... seria ..... '(#ă la fi#ali.... 0e&#ătura autori.... ........... Au#c%ia3 .#registrării for&ularului $e ...#tre'ri#$erea ... sectorul85u$e%ul.... =u&ele3 .....area oricărei i#for&a%ii care #u cores'u#$e realită%ii *a $uce la res'i#gerea cererii $e acor$ 'e#tru fi#a#%are........ eliberat )a+ $e .....#scriere o#li#e: ....#registrării for&ularului $e ..#%eleasă -i $efi#ită $e legisla%ia co&u#itara -i #a%io#ală ............area i#*esti%iei locurile $e &u#că $u'ă cu& ur&ea..!....# co#$i%iile $eco#tării ulterioare a cheltuielilor eligibile a'robate 'ri# acor$ul 'e#tru fi#a#%are: ..........ată -i -ta&'ila solicita#tului18 18 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceasta sche&a *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori.Formularul nr...........# calitate $e 'ersoa#a autori.......să &e#%i# locurile $e &u#că e9iste#te la $ata ....#scriere o#li#e -i să cree.........#tregul 'arcurs al i&'le&e#tării 'roiectului..# for&ularul $e ...... ..... 6ata se&#ării3 . la $ata $e ... #r.... a'.să #u &ă găsesc.

....................................oreriei 0tatului ..... seria .............................. :5mail7 .............. repre!entată le0al prin dl/dna ...ă cu *aloarea solicitată 'ri# $eco#t............. .. desc&is la 4re!oreria ......................................................................................... . %olicit virarea a$utorului de minimis "n contul "ntreprinderii7 9od .....INI..... prin te&noredactare3 %u(scrisa .................. la data de .Aormu aru nr& 1 a +rocedur: C-F-F................. având calitatea de ......... nr.......... 6ata "nre0istrării "ntreprinderii7 ...B C20 .............#tre'ri#$erea. (l............. Cumele7 ........ din data de ........................................... 9odul de identificare fiscală7 ........................ dresa7 ............................................... sc.ată să re're....................................... 0e co&'letea.))5uri..................................... Aunc#ia7 ... ... ......... ... "n (a!a cordului pentru finan#are nr.i#te legal . eli(erat de ......................ă ......... de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ............................ nr...... sectorul/$ude#ul .... 1... Aa/7 ..... identificat2ă3 cu B.... ........................ având datele de identificare men#ionate la sec#iunea ......... acti* la $ata $e'u#erii 1ererii $e 'lată a a5utorului $e &i#i&is.... %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 217.................. S-CPIUN-A A Date e de identi5icare a "ntreprinderii 6enumirea "ntreprinderii7 ....................../9....... ...-i are $o&iciliul fiscal ..... Cr.......-070.......ă cu #r........IS "n 'a!a Hot:rCrii Guvernu ui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiţii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii Ninc ude Secţiuni e A< 6 #i CD 2%e completea!ă toate ru(ricile "n lim(a română............ 19 0e co&'letea.. .... solicit plata a$utorului de minimis "n valoare de .. cu domiciliul "n localitatea .........# a cărei ra...................... emis "n condi#iile prevederilor sc&emei de a$utor de minimis pentru investi#iile reali!ate de ......................D.70 LDisponibil din subvenţii i trans!eruri” $eschis la u#itatea Tre..... 20 21 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori.......#tre'ri#$erea be#eficiară $e a5utor $e &i#i&is.... cod poştal ......+LATI A AQUTOFULUI D.................................. ap..... $e co#t 50......................... 6ata semnării7 ..... 4elefon7 .......... str.

.....D-CONT Jaloare c&eltuieli eli0i(ile "nre0istrate "n conta(ilitate fără 4J 5lei5 9&eltuieli eli0i(ile efectuate Aactură +lată Jaloare a$utor de minimis solicitat 5lei5 6enumirea activului potrivit planului de investi#ii 6enumirea activului potrivit "nre0istrării "n conta(ilitate Jaloare 5lei/euro5 Cr.......... .............................................................S-CPIUN-A 6 AOF......./dată Jaloare plătită 5lei/euro5 9u 4J Aără 4J 4otal7 Cumele7 ............. Aunc#ia7 .........ULAF D............ %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 227....ată să re're.........../ dată 4ipul documentului/ Cr.....#tre'ri#$erea................................ 6ata semnării7 ..i#te legal ..................... 22 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori..............................

......... conform prevederilor le0ale "n vi0oare........# euro se 'reia $i# actul 5uri$ic sau se $eter&i#ă la cursul $e schi&b *alutar *alabil la $ata acor$ării a5utorului $e &i#i&is co#for& actului 5uri$ic. acestea au fost e/ecutate? %9 . "ntreprinderea nu are activită#ile suspendate sau alte situa#ii similare re0lementate de le0e? proiectul de investi#ii pentru care %9 ......... 6e asemenea...... Aunc#ia7 RRRRRRRRRR...... 2............... nr. "nc&idere opera#ională......... faliment... ne/e! la pre!enta 9erere de plată a a$utorului de minimis.... %emnătura autori!ată şi ştampila solicitantului 2-7RRRRRRRRRRR 6ata semnării7 ..... reor0ani!are $udiciară.... cu domiciliul "n localitatea .. a (eneficiat de următoarele a$utoare de minimis7 Cr................. seria ............. la data de ........ată să re're...... crt...... declar pe propria răspundere că7 nu sunt ac#ionar ori asociat care de#ine ac#iuni sau păr#i sociale la "ntreprinderea de la care am ac&i!i#ionat activele şi nu sunt so#/so#ie. ......... 25 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori.... (l........... 4chi*ale#tul .................. sc............. nu a (eneficiat de a$utor de minimis? S TST %9 ........... lic&idare sau administrare specială.......... "n calitate de persoană autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea .... .... nr....#tre'ri#$erea............. declar pe propria răspundere că "n ultimii 3 2trei3 ani 237 S TST %9 .....2 din 9odul +enal........ str............ nu a (eneficiat şi nu va (eneficia de a$utoare de stat pe alte sc&eme de a$utor de stat de la al#i furni!ori pe aceleaşi c&eltuieli eli0i(ile ale investi#iei pentru care a primit a$utor de minimis "n temeiul pre!entei sc&eme....# curs -i 2 a#i a#teriori.. ..... . di!olvare.. . nu se află "n procedură de e/ecutare silită....la procedură......... ..... rudă sau afin până la 0radul al patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de administra#ie/or0anul de conducere al "ntreprinderii de la care am ac&i!i#ionat activele sau al "ntreprinderii care a efectuat lucrările de construc#ie? %9 .. sectorul/$ude#ul ............. eli(erat2ă3 de ...... nu au fost emise deci!ii de recuperare a unui a$utor de stat sau. ap.. Aormu aru nr& 7 a +rocedur: 23 24 0e co#si$eră ulti&ii 3 a#i3 a#ul fiscal .. cunoscând că falsul "n declara#ii este pedepsit "n conformitate cu art....... ........ a solicitat finan#area prin pre!enta sc&emă de a$utor de minimis nu face o(iectul altui a$utor de stat? "mpotriva %9 ...... opisul şi toate documentele conform Aormularului nr...... identificat2ă3 cu B./9........... insolven#ă..i#te legal .S-CPIUN-A C Dec araţie pe propria r:spundere %u(semnatul2a3 .......... 6enumirea proiectului investi#ii de nul primirii a$utorului de minimis Aurni!orul a$utorului minimis de ctul normativ 9uantumul de minimis 5euro245 a$utorului 6e asemenea... ....... declar pe propria răspundere că7 toate informa#iile furni!ate şi consemnate "n pre!enta declara#ie sunt corecte şi complete? "n#ele0 că orice omisiune sau incorectitudine "n pre!entarea informa#iilor "n scopul de a o(#ine avanta$e pecuniare este pedepsită conform le0ii? "n#ele0 că furni!area oricărei informa#ii care nu corespunde realită#ii va duce la respin0erea 9ererii de plată a a$utorului de minimis sau la revocarea cordului pentru finan#are şi restituirea a$utorului de minimis primit........ Cumele7 ...... "n ca!ul "n care asemenea deci!ii au fost emise.

"n copie? *rdin de "ncepere a lucrării de construc#ie. 4. -00/2011 privind re0istrul 0eneral de eviden#ă a salaria#ilor. Aişa mi$locului fi/. "n copie? 1-. "n copie? :/tras de carte funciară cu preci!area Eli(er de orice sarcini şi servitu#iF. 7. "n copie? 14. 1.G. 30. 20. 9ertificat de atestare fiscală privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plată către (u0etul local./. "n copie? Aactură proformă.. "n copie? 11.. după ca!. -. "n copie? :/tras de cont27 ştampilat de (ancă "n care să se eviden#ie!e contul "ntreprinderii (eneficiare de a$utor de minimis şi suma plătită pentru activele ac&i!i#ionate. "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată? 1. după ca!. eli(erat "n condi#iile le0ii. . nr.nstrumente de plată prin (ancă7 ordin de plată. factură stornare. factură finală.LISTA DOCU. "n copie? %itua#ia lucrărilor emisă de constructor şi apro(ată de (eneficiar. %itua#iile financiare aferente ultimului e/erci#iu financiar "nc&eiat 2Aormularele 10. "n copie? 12. conform H. după ca!. 6eclara#ie pe propria răspundere din care să re!ulte că "ntre an0a$ator şi noii an0a$a#i nu e/istă raporturi de muncă "n ultimele 12 luni dinaintea an0a$ării? 1. 9ontract de vân!are. "n ca!ul ac&i!i#ionării. /e#tru 'lă%ile o#li#e #u su#t acce'tate e9trase $e co#t ge# i#ter#et ba#Mi#g. "n copie? utori!a#ie de construc#ie. pentru teren.. 1. devi! 0eneral pe o(iective şi devi!ul o(iectului. a(ro0at? 17. "n ca!ul reali!ării de construc#ii.. inclusiv pentru punctele de lucru. dispo!i#ie de plată e/ternă. . respectiv pentru construc#ie şi terenul aferent. Cotă de intrare5recep#ie.-NT-LOF QUSTIAICATI@. . 403.. +roces5ver(al de recep#ie. inclusiv pentru punctele de lucru. 8e0istrul 0eneral de eviden#ă a salaria#ilor "ntocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă. Aişe de cont "n care au fost "nre0istrate activele şi plă#ile aferente acestora. "n copie? . după ca!. "n copie? 10. 9ertificat de atestare fiscală privind "ndeplinirea o(li0a#iilor de plată către (u0etul 0eneral consolidat. "n copie? 11. de construc#ie etc.. eli(erat "n condi#iile le0ii. 2. inclusiv acte adi#ionale. fără datorii. "n copie? 13. 3. 9:9 etc. "n copie? 6eclara#ie vamală de import sau declara#ie recapitulativă pentru import comunitar. fără datorii. factură avans. "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată? 26 27 Toate $ocu&e#tele su#t obligatorii 'e#tru to%i be#eficiarii $e a5utor $e &i#i&is.

pentru cod . 6osar de ac&i!i#ie care să cuprindă minimum 3 cereri de ofertă. "n ca!ul reali!ării de construc#ii sau ac&i!i#iei de ec&ipamente. fără ca ac&i!itorul să fie "n măsură să "şi e/ercite controlul asupra vân!ătorului sau viceversa. 9erere de desc&idere de cont la 4re!oreria %tatului "n a cărei ra!ă "şi are domiciliul fiscal "ntreprinderea. "n copie? 23. proces5 ver(al semnat de mem(rii comisiei de evaluare prin care să fie $ustificată ale0erea ofertei conform criteriului de atri(uire ales. "n ori0inal sau "n copie le0ali!ată? 22. "n ca!ul ac&i!i#ionării construc#iilor? 24.B C -0. ofertele primite.70.20. 6ovada ac&i!i#ionării de la un ter# "n condi#ii de pia#ă. lte documente relevante. 9ertificat constatator emis cu oca!ia depunerii 9ererii de plată a a$utorului de minimis. 5 6isponi(il din su(ven#ii şi transferuri. "n copie? 21. . +o!ă a fiecărui activ pentru care se solicită plata a$utorului de minimis? 2-.

...........................e#tei sche&e............. identificat/identificată cu actul de identitate seria .... 29 Valoarea fi#a#%ării a'robate 30 Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate 'e#tru care s a e&is Acor$ul 'e#tru fi#a#%are 31 Valoarea fi#a#%ării 'lătită $e la bugetul $e stat 32 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori........#tre'ri#$erea...aa.. str..............................A -A-CT-LOF AINANPIFII/> "n 'a!a Hot:rCrii Guvernu ui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiţii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii 2%e completea!ă toate ru(ricile "n lim(a română..... .. Cr......ată să re're. ap...... cu domiciliul "n localitatea ........... lei Date e de raportare 5 9ifra de afaceri netă7 ....... :5mail7 ..................................... "n valoare de ........................... lei........................... lei 5 ..................... dresă7 ........................ de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ..........# ca$rul 're....... la data de . ..................... eli(erat de ............................... nr................ a +rocedur: AOF..................... Aunc#ia7 .ULAF D.... m o(#inut cordul pentru finan#are nr. 4elefon7 .........................ării i#*esti%iei...... (l............Aormu aru nr& ...... prin te&noredactare3 +erioada pentru raportare7 anul ...................... 'e#tru o 'erioa$ă $e 3 a#i. sc.....i#te legal ........... ....... sectorul/$ude#ul .... ..................mpo!itul pe profit7 RRRRRRRRRRRRR lei 5 Cumărul mediu de salaria#i7 RRRRRRRRRR %u(semnatul/%u(semnata ..... %emnătura autori!ată şi ştampila (eneficiarului 327 RRRRRRRR 6ata semnării7 ..... "n calitate de repre!entant le0al al "ntreprinderii ................../!!.... 6ata "nre0istrării "ntreprinderii7 ........ ...... Aa/7 .............FA+OFTAF... lei............................ 9odul de identificare fiscală7 .... 2................ lei? 5 +rofitul/+ierderea (rut2ă37 ............... nr................. Date e de identi5icare a "ntreprinderii 6enumirea "ntreprinderii7 .......... 28 Tra#s&iterea for&ularului este obligatorie 'e#tru to%i be#eficiarii $e a5utor $e &i#i&is ................ Jaloarea investi#iei reali!ate30 cu finan#are neram(ursa(ilă7 ............. ......ll......................... ........... ....... declar pe propria răspundere că toate informa#iile furni!ate şi consemnate "n pre!entul formular sunt corecte şi complete.#ce'(#$ cu a#ul ur&ător fi#ali............. .. din care a$utor de minimis primit31................

.... ......................... nr......... .... ....................... 9od de identificare fiscală7 .........4 4*4 > +: C........ utila$e şi instala#ii de lucru d3 9&eltuieli cu aparate şi instala#ii de măsurare................ solicit renuntarea totală/par#ială a a$utorului de minimis pentru care e/istă cordul pentru finan#are nr........ str... repre!entată le0al prin dl/dna ........... ........... n ........ identificat2ă3 cu actul de identitate/paşaportul seria .... eli(erat de ................................ ap........ S-CPIUN-A A B +re!entarea so icitantu ui 6enumirea "ntreprinderii7 .. ............. 4elefon7 ....... .. "n calitate de persoană autori!ată să repre!inte le0al "ntreprinderea ......................................... pentru cate0oriile de c&eltuieli prevă!ute "n %ec#iunea B din pre!enta 9erere................ de "nmatriculare la *ficiul 8e0istrului 9omer#ului7 ........ din data de ........ Aa/7 .......7 4*4 > G:C:8 >7 S-CPIUN-A C Dec araţie pe propria r:spundere %u(semnatul2a3 ............ 6ata "nre0istrării "ntreprinderii7 ............................. cu domiciliul "n localitatea ................................... având calitatea de .. la data de ..................................................................................... sc.................. sectorul/$ude#ul ....... nr.. :5mail7 .. Cr.....................Aormu aru nr& 0 a +rocedur: C-F-Fde renuntare tota : sau parţia : a ajutoru ui de minimis pentru care e=ist: Acord pentru 5inanţare emis "n 'a!a Hot:rCrii Guvernu ui nr& /012/3%4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiţii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii 2%e completea!ă "n ca!ul modificării uneia dintre condi#iile "n care s5a o(#inut acordul pentru finan#are3 %u(scrisa ............ S-CPIUN-A 6 B Che tuie i pentru care se so icit: anu area ajutoru ui de minimis 4ipul de c&eltuială pentru care se solicită anularea totală/par#ială a finan#ării 6enumire activ Jaloarea a$utorului de minimis solicitat spre anulare 5lei5 n......... (l..... ................................ declar pe propria răspundere că solicit anularea 60 ..... "n sumă de RRRRR lei........................ pentru sus#inerea activită#ii "ntreprinderii f3 9&eltuieli cu ec&ipamente ....... a3 9&eltuieli cu reali!area de construc#ii noi (3 9&eltuieli cu ac&i!i#ia de construc#ii c3 9&eltuieli cu ec&ipamente te&nolo0ice H maşini. control şi re0lare e3 9&eltuieli cu mi$loace de transport ne"nmatricula(ile................. dresa7 ............................. având datele de identificare men#ionate la %ec#iunea din pre!enta 9erere.........................

.... din data de ..........totală sau par#ială a a$utorului de minimis pentru care am primit finan#are nr. 6ata semnării7 ... ..........................ată să re're............. C*4U .........)+*84 C4UN %olicitantul nu este o(li0at să suporte nicio ta/ă din partea niciunei persoane sau institu#ii care "l a$ută "n completarea acestei cereri.. 33 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru această sche&ă *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori..... %emnătura autori!ată şi ştampila (eneficiarului 337...))9. cordul pentru Cumele7 ........ emis de *4........... 61 ...................#tre'ri#$erea........i#te legal ................................................ Aunc#ia ............

fără a fi emulsionate. plante.033 9ereale +roduse de morărit? mal# şi amidon? 0luten? inulin %emin#e şi fructe olea0inoase? sâm(uri şi semin#e şi fructe diverse? plante industriale şi medicinale? paie şi fura$e +ectine =ntură şi alte 0răsimi de porc topite? 0răsime de pasăre topită %eu 2de (ovine. dar nepreparate mai departe )ar0arină.07 1-.4*> 3 9 +.Ane=a nr& 4 AN-HA I LA TFATATUL D. +.. neinclu!ând sucuri de fructe care con#in "n orice propor#ie adaos de !a&ăr 9 +.ntestinele.02 1-.4*> 0-.4*> 11-.4*> . "n afară de matI 2ile/3 2no 0.4*> 2 9 +. amestecate sau preparate Grăsimi şi ulei de peşte şi mamifere marine. "n stare solidă lte tipuri de !a&ăr? siropuri de !a&ăr? miere artificială 2amestecată sau nu cu miere naturală3? !a&ăr carameli!at )elasă.13 1-. crustacee şi moluşte >apte şi produse lactate? ouă de pasăre? miere naturală . improprii pentru consumul uman +lante şi produse de floricultură >e0ume.A CO.4*> 1 +.03 17. decolorată sau nu Xa&ăr aromati!at sau colorat.4*> 4 9 +.03 9 +.4*> 10 +.0- 62 . siropuri şi melasă. ve!ica şi stomacul animalelor. ovine şi caprine3 (rut sau topit.4*> 7 +.INSTITUIF.4*>11 9 +.UNITIPII -UFO+-NLISTA +rev:!ut: "n artico u 4/ din Tratat R%R Num:r nomenc atur: 6ru=e es 9 +.12 1-. rafinate sau purificate Grăsimi şi uleiuri animale sau ve0etale. fluide sau solide.04 0-.4*> 1 9 +.19 9 9 9 9 9 9 +. &idro0enate.4*> 12 R/R Destinaţia produse or nimale vii 9arne şi or0ane comesti(ile +eşte. crustacee şi moluşte Xa&ăr de sfeclă şi trestie. "n "ntre0ime sau (ucă#i.02 17.4*> 13 e/. care nu sunt denumite sau "ncadrate "n altă parte? animale moarte corespun!ătoare capitolelor 1 sau 3.01 1-.04 1-.01 17. cu e/cep#ia celor de peşte +roduse de ori0ine animală.03 1-.17 9 +. rădăcini şi tu(erculi alimentari Aructe comesti(ile? co$i de citrice şi pepene 0al(en 9afea. "nlocuitor de osân!ă şi alte 0răsimi alimentare preparate 8e!iduuri provenind din prelucrarea 0răsimilor sau din ceară animală sau ve0etală +reparate din carne de animale. rafinate sau nerafinate.4*> . rafinate sau nerafinate =leiuri ve0etale sta(ile.4*>17 17. +. 13. ceai şi mirodenii. peşte. inclusiv cel denumit Vprimul e/trasW %tearină? oleo5stearină? ulei din osân!ă şi oleo5mar0arină neemulsionată.4*> 11 +. (rute.

de orice tărie. !ar!avaturi.10 9 +.4*> 24 24. (rută sau pră$ită 9o$i. "ntre0i sau măcinate.01 1.4*> -7 -7.9 +. dar netoarsă? câl#i şi deşeuri 2inclusiv scame3 22.. 1. rac&iu de pere.4*> 1. fermentat sau cu fermenta#ia oprită "n alt mod decât prin adaos de alcool Jinuri din stru0uri proaspe#i? must din stru0uri cu fermenta#ia oprită prin adaos de alcool lte (ăuturi fermentate 2de e/emplu.22.022. scărmănat. 0ranulată sau praf . dărăcită. :/ 22. cu e/cep#ia lic&iorurilor sau altor (ăuturi spirtoase şi a altor preparate alcoolice compuse 2numite Ve/tracte concentrateW3 folosite la fa(ricarea (ăuturilor *#et comesti(il şi "nlocuitori comesti(ili ai acestora 8e!iduuri şi deşeuri din industria alimentară.04 22.. cidru. scărmănată.4*> 22 22. pieli#e şi deşeuri de cacao +reparate din le0ume.07 :/. preparate pentru &rana animalelor 4utun (rut sau neprelucrat? deşeuri de tutun +lută naturală (rută şi deşeuri de plută? plută concasată. dărăcit. 9acao (oa(e. din 4ratat.02 9 +. dar netors? câl#i şi deşeuri 2inclusiv scame3 9ânepă 29anna(is sativa3 (rută.4*> 20 9 +.01 9 +. fructe şi din alte păr#i ale plantelor )ust de stru0uri.01 9 +.4*> 44-. pieptănată sau tratată "n alt mod.01 63 . pieptănat sau tratat "n alt mod.n (rut. &idromel3 lcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu.0.01 9 +. o(#inut din produse a0ricole fi0urând "n ane/a .4*> 23 9 +.4*> -4 -4.0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful