You are on page 1of 30

vivagsuy/1

#fi÷ fibPÆÁ“ ◊ fi ”Z®. db‰ Z÷ #¶Ob÷ ◊b¶Ob÷fib÷ #bÁ“bÏ Dı ”Zb÷ #fi÷ Z÷


11 P˙˙bOƈK¶ #bÁ“bÏ ◊ &PEZ ‹˙v“◊˙bÍb÷ fi ”Zb÷. døObc÷“˙® OŸk gˆPdOø”db¶ OŸkv“◊Ø®
#¶Oƈ‰ : 11 - OŸDıÏGıbKb #b”bÏb’c“ fbÏb Z÷ døOb◊Ÿ‰ «bÍÁ“fiŸ¶ ◊bTfi-◊b÷¥Â Á“ÏZ® Ï”® ”Z®.
•ŸZ‹Á“Òj - 1 (5) Z÷ døObOπbd fibdÁ“ fiOÏdb¶ #÷Á“ DıÒdbÒj ◊ŸÏŸ¥ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷.
#µKKfi - 1 - døOb◊Ÿ‰ #b¶√b÷˙bÍb÷ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥ Z÷fi® TbÁ“ “® ◊Á“ “®fi÷ Z÷fi÷ ETb˙Zb÷ ”Zb÷. Z÷fib dbØbfib
(1) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ E@◊b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. ›œbfi ˙bÍ #SKÒZ P˙√ÏbK÷Tb ”Zb, #÷˙b Z÷ DıÒdbÒj ◊ŸÏŸ¥ døObOπbdfib ◊πSK÷Á“
√ˆÂbdb¶ ◊ˆÂgs fibdfiŸ¶ #÷Á“ E…SK ”ZŸ¶. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •˙ ]Ïdb¶ Pg¨b˙øPÎØ® ◊b÷Zbfi® #bºP˙Á“b ETb˙® Ïmb ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷
gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib, PœÛK, Eb…c“ ◊ˆ˙fib ∏bZb, EbÏ ∏bfifib jbÏÁ“, ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï fiOÏfi® «”bÏ E¶c“fi◊bc“◊ &Ubfidb¶ ◊jbKb.
\PZÆ@◊≥ ÁŸ“ÍÆ@◊≥, ◊b¶EÆb÷ #ÂObÏb÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb ÆŸjdb∂ fibdfib ◊¥c“b fi®Á“Í® P˙DıK Ïb\ ◊ d”bÏbDı ÁŸ“PÂÁ“fi® Dı÷d gO˙bfifib EÏÂb÷db¶
#ÂObÏ ◊ˆÂgs E…SKdb¶ P˙ÏbDıdbfi Gı÷. jdÁ“Øb Æb¶gÍ˙b dbÊ÷“ ◊¥c“b &◊§‹ØZ Ø›fi÷ Z÷dfi® ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. fiOÏfib Á“b÷Tb”TdK
PfiÁ“Í®. jdÁ“Øb Æb¶gÍ®fi÷, ◊bGı® EbT® O›. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ˙bZb˙ÏÂfi÷ \®fi÷ Z÷ DıÒdbÒj ◊ŸÏŸ¥, Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷- ”÷
#bK ÆŸjdb‹˙bd®fib PœÛK, Dı÷dfiŸ¶ œÏ®Ï ÆbZ ”bØfiŸ¶ Gı÷ #fi÷ Dı÷ Ob…Zd c÷“˙bfiŸP◊πK ! œŸ¶ #bDı÷ døObOπbddb¶ ›Òs #b’c“fib÷ d”b÷SÆ˙ Gı÷ ? Dı÷fib Á“bÏÂ÷
‹˙bd®fi® Dı÷d dŸPfi˙øPÎfiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏfibÏ ZØb µKbfiv“◊ Á“b÷{“fi÷ ◊πbk Ø› Ïmb÷ DıfiZb fiOÏØ® «”bÏ Dı› Ï”® Gı÷ ? Z÷ ◊ŸÏŸ¥ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! •dÂ
Gı÷; Z÷ #bK Dı@«ˆ fibdfib #ÂObÏ P˙ÏbDıdbfi ”Zb. SKbÏ ◊Gı® •∞bÆ@◊≥ gO˙bfi d”b˙®Ï ◊jbKb Gı÷, SKb¶ #b DıfiZb Dı› Ï”® Gı÷. SKbÏ÷ Z÷ #Òj
#bK •® Dı@«Ÿ‹˙bd®, •® ÆŸjdb‹˙bd®fib EÏÂb÷db¶ &◊§‹ØZ ØKb, ◊ŸÏŸ¥÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Á“mŸ- EbTb÷, #b◊Â÷ ◊ \÷›#÷. Dı›fi÷ gO˙bfifi®
◊πc“P¨Âb Á“Kb «bc“ ˙¶c“fi #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷dfi® Æ÷˙b Á“ÏZb ØÁ“b #b ◊KŸ◊bÆfib Á“Ï®#÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ◊ŸÏŸ¥ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï P«ÏbDı dbfi
◊πdbÂ÷ «b÷VKb :- ”Zb SKb¶ #bÔKb÷. #b˙®fi÷ Z÷ DıÒdbÒj ◊ŸÏŸ¥÷ gO˙bfifi÷ ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷
(2-3) ”÷ gO˙fi„ ! db÷¨ ƶ◊πbk •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ ˙Òc“fib #fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb. SKbÏ «bc“ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ P˙DıKÏb\fi÷
"P˙◊bÁ“ ƈ‰' fibdÁ“ #POKbÏdb¶ #¶Ofib÷ œŸ¶ #Ø ¸ÏdbÔKb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı@«ˆ #fi÷ ◊’Ï¥c„“fi÷ jdb÷|◊c÷“œ #b¡Kb÷. gO˙bfi„fi® Á“Øbfi÷ Æb¶gÍ® Ïb\ P˙DıK ZØb
! P˙◊bÁ“ƈ‰ fibdÁ“ #POKbÏdb¶ #¶Ofib «÷ •ŸZ ‹Á¶“jb÷ ◊πPZ◊b’c“Z Á“Kb Gı÷. ◊’Ï¥c“ EbT® O›.
Dı÷dÁ÷“ - cŸ“:√P˙◊bÁ“ #fi÷ ÆŸ√P˙◊bÁ“. ”÷ gO˙bfi„ ! cŸ“:√ P˙◊bÁ“ fibdÁ“ (6) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib
◊πØd •ŸZ‹Á¶“jdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï Á÷“Ê“Tb #µKKfib÷ Á“mb Gı÷ ? ◊πØd ◊πjfibPœÛK ›ÒsgˆPZ #ÂObÏ ◊ SKb¶ P«ÏbDıdbfi ”Zb. gO˙bfi„
•ŸZ‹Á¶“jfib c“œ #µKKfib÷ ◊πPZ◊b’c“Z Á“Kb Gı÷. Dı÷dÁ÷“ døOb◊Ÿ‰, &PDılZÁ“, Ob…Zd‹˙bd®#÷ #¶j ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷, \÷›fi÷ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷
#gC, œÁ“Ê“, «ø”‹◊PZ, fiÒc“®, &@«Ï, œb…’Ïc“Î, c÷“˙c“Îb #fi÷ #¶Dˆı. Á“mŸ¶- ”÷ gc“ÒZ ! œŸ¶ #÷˙b÷ Á“b÷› ◊Ÿv“¥ ◊ Gı÷ Á÷“ Dı÷ DıÒdbÒj ZØb DıÒdbÒj
(4) ”÷ gO˙bfi„ ! Kb˙Z„ ◊πØd #µKKfifib÷ œŸ¶ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ v“◊ ”b÷K ? gO˙bfi÷ ¸ÏdbÔKŸ¶- ”b, Ob…Zd ! Gı÷. #b døObOπbd fiOÏdb¶
Dı@«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ døObOπbd fibdfiŸ¶ #÷Á“ fiOÏ ”ZŸ¶. ›œbfi P˙DıK Ïb\fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ døObc÷“˙®fib÷ #bSdDı døOb◊Ÿ‰ fibdfib÷ #÷Á“ «bÍÁ“
√ˆÂbdb¶ Æ@◊ˆÂ ≠“ZŸ#b÷db¶ ØfibÏ ¸Í-◊ŸÛ◊b’c“Ø® KŸaZ "E¶c“fi◊bc“◊' fibdÁ“ Gı÷, Dı÷ DıÒdÁ“bÍØ® #Òj #fi÷ DıÒdbÒj v“◊ Gı÷. Z÷fib ”bØ, ◊O, #b¶√
#÷Á“ Ïd®K &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ ÆŸjd K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶. Z÷ #b’c“ #¶Ob÷◊b¶O ◊ fiØ® db‰ Z÷ #¶Ob÷◊b¶Ob÷fib÷ #÷Á“ #bÁ“bÏDı Gı÷. ”÷
døObOπbd fiOÏdb¶ P˙DıK fibdÁ“ ¨P‰K Ïb\ ”Zb÷. døOb fibdfi® Ïb® ”Z®, gO˙bfi„ ! #b◊fi® #b∏bØ® ”y¶ døOb◊Ÿ‰fi÷ \÷˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. Z÷fib &ÎÏdb¶
Á÷“ Dı÷ Æ˙b∂OÆŸÁŸ“dbÏ® ZØb v“◊-Tb˙hKØ® KŸaZ ”Z®. Z÷dfi÷ døObc÷“˙®fib÷ gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- Ob…Zd ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ &◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷.
#bSdDı døOb◊Ÿ‰ fibdfib÷ #÷Á“ «bÍÁ“ ”Zb÷. Z÷ DıÒdÁ“bÍØ® Dı #b¶jÍb÷, ”˙÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï fbÏb #b∏b ◊πbk Á“Ï®fi÷ ◊πÆ≥ ØK÷Tb
dˆ¶Ob÷, «”÷Ïb÷, ◊¶OŸ, ”y¶ “ #fi÷ ˙bZÏb÷O® ”Zb÷. Z÷fib ”bZ, ◊O, Á“bfi, fi÷‰, Ob…Zd ‹˙bd® gO˙bfifi® ◊bÆ÷Ø® døOb◊Ÿ‰fi÷ \÷˙b dbÊ÷“ EbVKb. ›KbÆPdPZfiŸ¶
vivagsuy/2
KØbP˙Pj ◊bTfi Á“ÏZb ØÁ“b gO˙bfi Ob…Zd‹˙bd®#÷ døObc÷“˙®fiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶, dˆ§·GıZ ØK÷Tb Z÷ døOb◊Ÿ‰÷ Z÷ #b”bÏ Á“Kb÷| #fi÷ Dı≤“ÏbPCØ® ◊Eb˙÷Tb÷ Z÷
Z÷#b÷ SKb¶ ◊”b÷>E® OKb. SKbÏ «bc“ døObc÷“˙®#÷ Ob…Zd ‹˙bd®fi÷ #b˙Zb #b”bÏ ZÏZ Dı ◊ÏŸ #fi÷ ÏŸPjÏfib v“◊db¶ ◊’ÏÂZ Ø› OKb÷ #fi÷ ÆbØ÷ Dı
\÷Kb, \÷›fi÷ ◊πÆ≥ Ø› #fi÷ fiZd‹ZÁ“ Ø›fi÷ Z÷dfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ - ”÷ døOb◊Ÿ‰ «bÍÁ÷“ ◊v“#b’c“db¶ ◊’Ï˙PZZ Z÷ #b”bÏfi® ±TÊ“® Á“Ï® #fi÷ ZSÁ“bÍ
c÷“˙bfiŸP◊πK ! #b◊fib #bOdfifiŸ¶ œŸ¶ ◊πKb÷Dıfi Gı÷ ? ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ”y¶ ZdbÏb Z÷ Z÷ ˙d÷Tb ◊ÏŸ #fi÷ ÏŸPjÏfi÷ ◊ Z÷ EbÊ“˙b Tb‘Kb÷. Z÷ døOb◊Ÿ‰ «bÍÁ“fi÷
◊Ÿ‰fi÷ \÷˙b dbÊ÷“ #bÔKb÷ GŸı¶. SKbÏ÷ døObc÷“˙®#÷ døOb◊Ÿ‰ ◊Gı® &S◊≥ ØK÷Tb \÷›fi÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfib PEÎdb¶ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ƶÁ“V◊, P˙EbÏ #fi÷
EbÏ ◊Ÿ‰b÷fi÷ ˙Æπbgˆ¥Âb’c“Ø® #T¶Áø“Z Á“Ï®fi÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfib EÏÂb÷db¶ dbØŸ¶ Á“V◊fib#b÷ &S◊≥ Ø˙b TbO®. Z÷dÂ÷ P˙EbKŸ∂ Á÷“ #b «bÍÁ“ ◊ˆ˙ DıÒdb÷fib
fidb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ gO˙bfi„ ! #b dbÏb ◊Ÿ‰b÷ Gı÷, #b◊ \÷› Tb÷. #b cŸ“_®Â cŸ“Û◊πPZA“bÒZ #fi÷ #œŸg Á“db÷|fib ◊b◊ v“◊ ¸Ífib÷ gb÷O˙® Ïmb÷ Gı÷.
Æb¶gÍ® gO˙bfi„ Ob…Zd÷ døObc÷“˙®fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ◊ÏÒZŸ ZdbÏb ≈K÷{“ fiÏÁ“ ZØb fibÏÁ“[ d÷> \÷Kb fiØ®, ◊ #b «bÍÁ“ fiÏÁ“ Ædbfi ˙÷c“fib#b÷fib÷
◊Ÿ‰ døOb◊Ÿ‰fi÷, Dı÷ DıÒdbÒj #fi÷ DıÒdbÒjv“◊ Gı÷, ZØb Dı÷fi÷ Zd÷ #÷Á“bÒZ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ ZØb fibÏÁ“[ d÷> \÷Kb fiØ®, ◊ #b «bÍÁ“ fiÏÁ“ Ædbfi
gˆPdOø”db¶ ÏbpKb÷ Gı÷, Z÷dDı Dı÷fiŸ¶ Zd÷ OŸk Ï®Z÷ Æb˙jbfi®◊ˆ˙Á“ √bfi◊bfib’c“ ˙÷c“fib#b÷fib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ ◊πSK¨ DıÂbK Gı÷. #bd P˙EbÏ Á“Ï®
fbÏb ◊bTÂ-◊b÷¥Â Á“Ï® Ïmb Gıb÷, Z÷fi÷ \÷˙b dbÊ÷“ ”y¶ #”®> #bÔKb÷ GŸı¶. #b gO˙bfi„ Ob…Zd÷ Z÷fib ]Ï÷Ø® ◊π‹Øbfi Á“KŸ∂. •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi®
Æb¶gÍ® døOb c÷“˙®#÷ Ob…Zdfi÷ Á“mŸ¶- gO˙bfi„ ! Z÷ #÷˙b ∏bfi® #fi÷ Z◊‹˙® Dıd® «bDŸıØ® ◊πc“P¨Âb Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ ˙Òc“fib ZØb fid‹Á“bÏ Á“Kb, Á“mŸ¶ :-
Á“b÷ Gı÷, Dı÷dÂ÷ dbÏ® #b Ï”‹K ◊ˆÂ ˙bZb #b◊fi÷ Á“”® ? ”÷ gs÷ ! #b gO˙bfi„ ! #b◊•®fi® #b∏b ◊πbk Á“Ï® ”y¶ døOb◊Ÿ‰ fi÷ \÷˙b OKb Kb˙Z„ ◊ÏŸ.
«bÍÁ“fib÷ ˙øÎbÒZ dbÏb jdbEbK •dÏ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ dfi÷ Á“mb÷ œb÷PÂZfib÷ #b”bÏ Á“ÏZb ØÁ“b døOb ◊Ÿ‰fi® c“œbfi÷ \÷›fi÷ dbÏb PEÎdb¶ #b
”Zb÷, Z÷Ø® ”y¶ \Ÿ¶ GŸı¶. P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“- #”b÷ ”b÷ ! #b «bÍÁ“ d”b◊b◊ v“◊ Á“db÷|fib ¸Ífi÷
Dı÷ ÆdK÷ døObc÷“˙® gO˙bfi„ Ob…Zdfi® ÆbØ÷ ˙bZE®Z Á“Ï® Ï”® ”Z®, Z÷ gb÷O˙Zb÷ Á÷“Ê“TŸ¶PfiÁø“Õ“ º˙fi P˙Zb˙® Ïmb÷ Gı÷. gc“ÒZ ! Z÷ «bÍÁ“ ◊ˆ˙ g˙db¶
Dı ÆdK÷ døOb◊Ÿ‰ «bÍÁ“fib gb÷Dıfifib÷ ÆdK Ø› OKb÷ ”Zb÷. SKbÏ÷ Á“b÷ ”Zb÷ ? ›SKb’c“ •d gO˙bfi d”b˙®Ï÷ ‹˙bd®#÷ Ob…Zd ‹˙bd®fi÷
døObc÷“˙®#÷ gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®fi÷ Á“mŸ¶ - gO˙bfi„ ! #b◊ #”®> &gb Á“mŸ¶- Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶
Ï”b÷, ”y¶ døOb◊b‰ «bÍÁ“fi÷ «Zb˙Ÿ¶ GŸı¶. #÷Ê“TŸ¶ Á“”®fi÷ Dı÷ Dı‘Kb#÷ gb÷DıfibTK gbÏZfib˙¥db¶ œZfbÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ ÆdøP∞œbÍ® fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶fib Tb÷Á“b÷ ]®
”ZŸ¶. SKb¶ #b˙÷ Gı÷, #b˙®fi÷ ◊πØd ˙¬◊’Ï˙Zfi Á“Ï÷ Gı÷. ZØb Z÷db¶ #œfi, PfigKZbØ® º˙fi P˙Zb˙® Ïmb ”Zb. #bfiÒc“fib÷ SKb¶ Æ˙Zb÷ dŸ√® ◊πÆbÏ
◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d #PjÁ“ ◊πdbÂdb¶ gÏ÷ Gı÷, SKbÏ ◊Gı® Z÷ ”Zb÷. Z÷ fiOÏdb¶ jfi◊PZ fibdfib÷ #÷Á“ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ fiOÏØ®
TbÁ“ “bfi® Ob “®fi÷ √÷>EZ® √÷>EZ® ≈Kb¶ gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd® ”Zb, SKb¶ #b˙÷ Á“b¶›Á“ cˆ“Ï c“P¨Â #fi÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfi® ˙·E P˙DıK˙jdbfi fibdfiŸ¶ #÷Á“ √÷Ê“ ”ZŸ¶
Gı÷, #b˙®fi÷ Z÷Â÷#÷ gO˙bfi„ Ob…Zd‹˙bd®fi÷ Á“mŸ¶- gO˙bfi„ #b◊ dbÏ® Z÷ ≠“P∞ ÆdøP∞ #b’c“Ø® ◊’Ï◊ˆÂ ”ZŸ¶. Z÷ P˙DıK ˙jdbfi √÷Ê“fi® #j®fiZbdb¶
◊bGıÍ #b˙b÷, ”y¶ døOb◊Ÿ‰ «bÍÁ“fi÷ «Zb˙Ÿ¶ GŸı¶. ◊b¶EÆb÷ Obdb÷ ”Zb¶. Z÷db¶ "#÷Á“b’c“' fibdfib÷ #÷Á“ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“-◊πPZPfiPj ”Zb÷, Á÷“
SKbÏ «bc“ Z÷ døObc÷“˙® TbÁ“ “bfi® Ob “®fi÷ √÷>EZ® √÷>EZ® ≈Kb¶ gˆPdOø” Dı÷ d”b#jd®| #fi÷ cŸ“Û◊πSKbfiÒc“® ◊Ïd #ÆÒZb÷¥®, ÆbjŸDıfi P˙f÷¥® #Ø˙b
”ZŸ¶. SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ EbÏ ◊ŸÊ“˙bÍb ˙ÆπØ® ◊b÷Zbfib dŸ√fi÷ «b¶jZ® cŸ“ÛÁø“Z Á“Ï˙bdb¶Dı Æc“b #bfiÒc“ dbfi˙b˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷ #÷Á“b’c“ P˙DıK˙jdbfi
gO˙bfi„ Ob…Zdfi÷ Á“”÷˙b TbO®- gO˙bfi„ ! #b◊ ◊ dŸ√fib ˙ÆπØ® √÷Ê“fib ◊b¶EÆb÷ Obdb÷fiŸ¶ #bPj◊SK, œbÆfi #fi÷ ◊bTfi Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ º˙fi
#b◊fib dŸ√fi÷ «b¶j® Tb÷, Ob…Zd÷ dŸ√fib ˙ÆπØ® ◊b÷Zbfib dŸ√fi÷ «b¶j® T®jŸ¶. ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷.
SKbÏ«bc“ døObc÷“˙®#÷ ◊bGıÍ db÷∑Ÿ¶“ Á“Ï®fi÷ ≈KbÏ÷ Z÷ gˆPdOø”fiŸ¶ fbÏ «b÷VKŸ¶ SKbÏ ◊Gı® Z÷ #÷Á“b’c“ fibdfib÷ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ ˙PDıK˙jdbfi √÷Ê“fib ◊b¶EÆb÷
SKbÏ÷ Z÷db¶Ø® cŸ“OÒj #b˙˙b TbO®. Z÷ cŸ“O∂jdøZ Æ◊ #b’c“ ◊πbPÂ#b÷fi® Obdb÷fi÷, Á“Ïd”÷ƈTb÷Ø®, Á“Ï Ædˆ”b÷Ø®, √÷ ˆ“Z #b’c“fib÷ #b◊÷Tb jbÒK #b’c“fib
cŸ“OÒj Ædbfi Dı fi”®> ◊ÏÒZŸ Z÷Ø® ◊ ˙jbÏ÷ √Ïb« ”Z®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ PfOŸÂ #b’c“fi÷ Oπ” Á“Ï˙bØ®, #PjÁ“ ÔKbDıØ®, Tb¶EØ® PZÏ‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷,
P˙◊ŸT #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“dfib OÒjØ® #bÁ“¥b#÷Tb ZØb Z÷db¶ ”SKb #b’c“fib÷ #◊Ïbj TOb˙® OπbdDıfib÷ ◊bÆ÷Ø® jfi T÷˙bØ®, jfi dbÊ÷“
vivagsuy/3
Á“b÷›fi÷ KÒ‰Âb #b◊˙bØ®, Eb÷Ïb÷ #b’c“fib ◊b÷¥ÂØ®, Obd #b’c“fi÷ «bÍ˙bØ® fi®Á“Í® ◊ ÷“ Gı÷. #÷Á“b’c“ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“fib œÏ®Ïfib÷ ‹◊œ Á“Ï÷ Gı÷. œÏ®Ï Æ@«Òj® EEb
#fi÷ ◊PØÁ“b÷fib÷ ]bZ Á“Ï˙bØ®, Eb÷Ïb÷ #b’c“fib ◊b÷¥ÂØ®, Obd #b’c“fi÷ Á“Kb ◊Gı® Ïb÷Ob÷fiŸ¶ Pfic“bfi ◊ˆGı÷ Gı÷. ◊Gı® Z÷ 16 Ïb÷Ob¶ZÁ“b÷db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“ Dı
«bÍ˙bØ® #fi÷ ◊PØÁ“b÷fib÷ ]bZ Á“Ï˙bØ®, Tb÷Á“b÷fi÷ ◊b÷Zbfib #bEbÏØ® gπÕ“ Á“ÏZb÷ Ïb÷Ob¶ZÁ“fi÷ &◊œbÒZ Á“Ï˙b dbÊ÷“ #fi÷Á“ #¿K¶Ofib÷, &c„“˙Zfib÷, ‹fi÷”◊bfib÷,
ZØb DıfiZbfi÷ cŸ“:P√Z, PZÏ‹Áø“Z, Zb’ “Z #fi÷ Pfijfi Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® ˙dfib÷, P˙Ï÷Efib÷, Æ÷Efib÷ #Ø˙b ‹˙÷c“fi, #˙c“b”fi, #˙‹fibfi, #fiŸ˙bÆfi,
Ïmb÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ #÷Á“b’c“ P˙DıK˙jdbfi √÷Ê“fib #fi÷Á“ Ïb\, ˙§‹ZÁ“d, Pfiv“”, PœÏb˙÷j, Z¨Â, ◊πZ¨Â, PœÏb÷«§‹Z, Z◊ ZØb
db¶ “PTÁ“, ›wÏ, KŸ˙ÏbDı, ZT˙bÏ, Ïb\fib Áø“◊b◊b‰ #Ø˙b Dı÷#b÷#÷ Ïb\ ◊ŸÊ“◊bÁ“, S˙Eb, dˆÍ, Á¶“c“, ◊‰, ◊ŸÛ◊, ¸Í #fi÷ «®Dı Z÷dDı Á“Ï®#bZŸ¶
Zϸخ &·E #bÆfi ◊πbk Á“KŸ∂ ”b÷K #÷˙b fibO’ÏÁ“ Tb÷Á“b÷ ZØb db¶ “PTÁ“, #b’c“fib &◊Kb÷OØ® ZØb OŸ’Ê“Á“b, #b…¥j, g÷¥Dı #b’c“fib ◊πKb÷OØ® ◊πKSfi
d¶ “Tfib #Pj◊PZ#b÷, Á“b…ÊŸ“§@«Á“, ÁŸ“ÊŸ“@«b÷fib ‹˙bd®, •÷{“® #fi÷ ÆbØ˙b” ÆbØ Á“Ï÷, ◊ÏÒZŸ #÷Á“ Ïb÷Ofi÷ ◊ &◊œbÒZ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fi Ø› œaKb. SKbÏ Z÷
fibKÁ“ ZØb #ÒK #fi÷Á“ Oπbd®Â ◊ŸÏŸ¥b÷fib Á“bKb÷|db¶, Á“bÏÂb÷db¶, OŸk ˙…U ˙…U◊Ÿ‰b’c“ •bÒZ, P√≥ #fi÷ ”Zbœ Ø›fi÷ ≈Kb¶Ø® #bÔKb ”Zb SKb¶
d¶‰Âb#b÷, Pfi_Kb÷ #fi÷ P˙˙b” Æ@«Òj® PfiÂKb÷ #Ø˙b ÔK˙”b’ÏÁ“ ˙bZb÷db¶ EbVKb OKb.
Æb¶gÍZb÷ ØÁ“b÷ ◊ #÷d Á“”÷ Gı÷ Á÷“ d÷> Æb¶giKŸ¶ fiØ®, \÷KŸ¶ fiØ®, ”y¶ «b÷VKb÷ SKbÏ «bc“ Z÷ #÷Á“b’c“ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ ˙…Ub÷ #b’c“ fbÏb ◊πSKbpKbZ ZØb
fiØ®, d÷> Oπ” Á“KŸ∂ fiØ®, #fi÷ d÷> \hKŸ¶ fiØ® #fi÷ Z÷Ø® P˙◊Ï®Z fiP” Æ÷˙Á“b÷Ø® ◊’ÏSKaZ Ø˙b ◊Ï #b…¥j #fi÷ g÷¥DıØ® &c“bÆ®fi Ø› OKb÷. Æb÷Í
\÷K÷Tb÷, fiP” «b÷T÷Tb, fiP” Oπ” Á“Ï÷Tb #fi÷ fiP” \Â÷Tb P˙¥Kb÷fib Ïb÷Ob¶ZÁ“b÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷ Ïb≈K #fi÷ ÏbÕ}“fiŸ¶ #b‹˙bc“fi, ◊πbØfib, ›·Gıb #fi÷
Æ@«Òjdb¶ Á“”÷ Gı÷ Á÷“- d÷> \÷KŸ Gı÷ ›SKb’c“ #b ◊πÁ“bÏfib ˙¶EfibdK ÔK˙”bÏfi÷ #PgTb¥b Á“ÏZb÷ Z÷ #÷Á“b’c“ dfib÷ÔKØbØ® ÔKPØZ , œbÏ®’ÏÁ“ ◊® “bØ® ◊®’ “Z
Z÷Â÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ Á“ZÔK Ædº T®jŸ¶ ”ZŸ¶. dbKbEbÏ Á“Ï˙b÷ Z÷ Dı Z÷fib º˙fifiŸ¶ #fi÷ ›§ÒsKb÷fi÷ ˙œ ”b÷˙bØ® ◊ÏZ¶‰ Ø›fi÷ 250 ˙¥fib ◊ˆÂ #bKŸÛKfi÷
◊πjbfi Á“bK ”ZŸ¶. #fi÷ ◊π\fi÷ ÔKbÁŸ“Í Á“Ï˙® Z÷ Dı Z÷fiŸ¶ P˙∏bfi ”ZŸ¶. ZcŸ“◊ÏbÒZ gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b ÏSfi◊πgb fiÏÁ“db¶ &SÁø“Õ“ #÷Á“ ÆbOÏb÷◊dfi®
Z÷fib dZdb¶ dfifiŸ¶ jbKŸ∂ Á“Ï˙Ÿ¶ #÷Dı #÷Á“ Æ˙b÷|Îd #bEÏ ”ZŸ¶. Z÷ #÷Á“b’c“ §‹ØPZ˙bÍb fiÏÁ“b÷db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. SKbÏ «bc“ Z÷ #÷Á“b’c“fib÷ º˙
ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ Á“TŸ¥-cŸ“:√fib ”÷ZŸgˆZ #SKÒZ dT®fi ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶, &◊bDı fi Á“ÏZb÷ g˙§‹ØPZ ◊ˆÏ® Ø˙b ◊Ï fiÏÁ“db¶Ø® PfiÁ“ÍZb¶ Dı #b ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷.
ØÁ“b÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷fib œÏ®Ïdb¶ #÷Á“ SKbÏ «bc“ Z÷ døObc÷“˙®fib œÏ®Ïdb¶ &≈≈˙T Kb˙Z„ &SÁ“Ê“ #fi÷ \≈˙VKdbfi
ÆbØ÷ Æb÷Í ◊πÁ“bÏfib¶ Ïb÷Ob¶ZÁ“- ˙÷c“fib &S◊≥ Ø›. Z®˙πZÏ ˙÷c“fibfib÷ ◊πbcŸ“gb˙ ØKb÷. ≈KbÏØ® døOb◊Ÿ‰ fibdfib÷
(8) wbÆ, Á“bÆ, Dı˙Ï, c“b”, ÁŸ“P¨œˆÍ, gOÒc“Ï, #œ, #ºÂ, «bÍÁ“ døObc÷“˙®fib &c“Ïdb¶ Ogv“◊÷ &S◊≥ ØKb÷ SKbÏØ® T›fi÷ Z÷ døObc÷“˙®
WPÕ“œˆÍ, d‹ZÁ“œˆÍ, #ÏŸPE, #P¨˙÷c“fib, Á“Â˙÷c“fib, ÁŸ¶“ “-√ŸDıT® &c“ÏÏb÷O P˙DıK ¨P‰Kfi÷ #PfiÛK, #dfib÷”Ï, #P◊πK, #ÆŸÒc“Ï, dfifi÷ fi Od÷ Z÷˙®
#fi÷ ÁŸ“{“Ïb÷O. TbO˙b TbO®. ZS◊_bZ„ Á“b÷› ÆdK÷ dµK ÏbP‰db¶ ÁŸ“ÊŸ“@«-PEÒZbØ® \OZ®
(9) Z÷ #÷Á“b’c“ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ Æb÷Í Ïb÷Ob¶ZÁ“b÷Ø® #SKÒZ cŸ“:√® Ø› Z÷ døOb c÷“˙®fib Ùc“Kdb¶ #b˙b÷ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ ”y¶ ◊”÷Tb¶ Zb÷ P˙DıK
Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ Æ÷˙Á“b÷fi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷, «b÷Tb˙®fi÷ Z÷fi÷ #÷Á“ Á“”÷ Gı÷ Á÷“- ”÷ fiÏ÷œfi÷ P◊πK, PEÒZ fi®K, P˙wbÆ◊b‰ #fi÷ ÆÒdbfifi®K ”Z® ◊ÏÒZŸ ≈KbÏØ®
c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ P˙DıK˙jdbfi √÷Ê“fib •ø¶ObÊ“Á“ #b’c“ dbOb÷| ◊Ï dbÏb &c“Ïdb¶ #b Og‹Ø º˙ Og v“◊÷ #bÔKb÷ Gı÷ SKbÏØ® P˙DıK fiÏ÷œfi÷
Dı›fi÷ ]Âb &ÀEb- ‹˙ÏØ® #b Ï®Z÷ ]b÷¥Âb Á“Ïb÷ Á÷“- ”÷ d”bfiŸgb˙b÷ ! ”y¶ #PfiÕ“ Kb˙Z„ #P◊πK TbO˙b TbO® GŸı¶. #SKbÏ÷ Zb÷ P˙DıK fiÏ÷œ dbÏb
#÷Á“b’c“ ÏbÕ}“ Áˆ“Ê“fib œÏ®Ïdb¶ 16 gK¶Á“Ï Ïb÷Ob÷ &S◊≥ ØKb Gı÷, \÷ Á“b÷› ˙…U, fibd ZØb Ob÷‰fiŸ¶ ◊ ‹dÏ Á“Ï˙b ›·GıZb fiØ®, Zb÷ ◊Gı® c“œfi #fi÷
˙…U◊Ÿ‰, ∏bKÁ“ #Ø˙b ∏bKÁ“◊Ÿ‰, PE’Á“SÆÁ“ Kb PE’Á“SÆÁ“◊Ÿ‰ Á“b÷› #÷Á“ gb÷OP˙TbÆfi® Zb÷ #bœb Dı œŸ¶ Gı÷ ? Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ #÷ Dı &◊KŸaZ #fi÷
Ïb÷Ob¶ZÁ“fi÷ ◊ &◊œbÒZ Á“Ïœ÷ Z÷fi÷ #÷Á“b’c“ ÏbÕ}“Áˆ“Ê“ ]Ÿ¶ jfi #b◊œ÷. Á“VKbÂÁ“bÏ® Gı÷ Á÷“ ”y¶ #b Ogfi÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® œbZfib, K¶Zfib, ObTfib #fi÷
SKbÏ ◊Gı® P˙DıK˙jdbfi √÷Ê“db¶ #b˙b ◊πÁ“bÏfi® &c„“]b÷¥Âb Æb¶gÍ®fi÷ dbÏ fbÏb ◊b “® c“&À. P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Og◊bZdb¶ Á“bÏ gˆZ √bÏ®, Á“ “˙®
#fi÷Á“ ˙…U #b’c“. ”bØdb¶ œÆπb÷fi® ◊÷Ê“®#b÷ T›fi÷ ◊b÷Z◊b÷Zbfib ]Ïb÷db¶Ø® #fi÷ Á“ÆbK÷T® #b…¥Pj#b÷fiŸ¶ g¨Â ZØb ◊bfi Á“ÏZ® ØÁ“[ Z÷ Ogfi÷ ◊b “® c÷“˙b
vivagsuy/4
›·Gı÷ Gı÷, ◊ÏÒZŸ Z÷ Og &aZ &◊bKb÷Ø® ◊ fiÕ“ fi ØKb÷. ≈KbÏ÷ Z÷ d”b#jd®| #fi÷ Æb”PÆÁ“ «fi®fi÷ ˙jbÏ÷db¶ ˙jbÏ÷ ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ïœ÷,
døOb˙Z® c÷“˙® #b ◊ˆ˙b÷|aZ &◊bKb÷Ø® Z÷ Ogfi÷ fiÕ“ fi Á“Ï® œÁ“[ SKbÏ÷ œÏ®ÏØ® ◊Gı® Z÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b ÏSfi◊πgb fibdÁ“ #÷Á“ ÆbOÏb÷◊dfi® &SÁø“Õ“
•bÒZ, dfiØ® P√≥ ØZ® ›·Gıb fi ”b÷˙b GıZb¶ P˙˙œZbfi÷ Á“bÏÂ÷ #SKÒZ §‹ØPZ˙bÍb ◊”÷Tb fiÏÁ“db¶ &S◊≥ Øœ÷. ◊Gı® Z÷ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®jb÷
cŸ“:√ ÆbØ÷ Z÷ Ogfi÷ jbÏ Á“Ï˙b TbO®. Ogdb¶ Ï”÷Tb Z÷ «bÍÁ“fib œÏ®Ïdb¶ ÆÏ®Æø◊b÷db¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® ◊¨ Kb÷Pfidb¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷
#Òc“Ï ZØb «”bÏ ˙”÷fibÏ® #b≤“ fib “®#b÷db¶Ø® ◊v“ #fi÷ Tb÷”® ˙”÷ZŸ¶ ”ZŸ¶. #b ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ˙bT® ‰®º fiÏÁ“gˆPddb¶ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷
Æb÷Í fib “®#b÷db¶Ø® «¯«÷ fib “®#b÷ Á“bfifib PGısb÷db¶, #÷ Ï®Z÷ «¯«÷ fi÷‰ Æ®jb÷ ÆÏ®Æø◊b÷db¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® &SÁø“Õ“
P˙˙Ïb÷db¶ «¯«÷ fibPÆÁ“ P˙˙Ïb÷ #fi÷ «¯«÷ jdfi® #b÷ ◊Ï ˙b϶˙bÏ ◊v“ #fi÷ §‹ØPZ˙bÍ® «®º fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® ◊¨® Kb÷Pfidb¶ &S◊≥
Tb÷”®fib÷ Æπb˙ Á“Kb Á“ÏZ® ”Z® Ogdb¶Dı Z÷ «bÍÁ“fib œÏ®Ïdb¶ #PCÁ“-g‹dÁ“ Øœ÷. SKb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ˙bT® ‰®º fiÏgˆPddb¶
fibdfib÷ Ïb÷O &S◊≥ Ø› OKb÷ ”Zb÷, Dı÷fib Á“bÏÂ÷ Z÷ «bÍÁ“ Dı÷ Á“b¶› √bZb÷ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ PÆ>”fi® Kb÷Pfidb¶ ◊Gı® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Eb÷Ø® fiÏÁ“gˆPddb¶ SKb¶Ø®
Z÷ ZÏZ Dı fiÕ“ Ø› DıZŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ √bj÷Tb÷ #b”bÏ ZÏZ Dı ◊v“ #fi÷ Tb÷”®fib fi®Á“Í®fi÷ Æ◊ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ dfiŸÛK «fiœ÷ #fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÆbZd®
v“◊db¶ ◊’ÏÂZ Ø› DıZŸ¶ ”ZŸ¶. SKbÏ«bc“ Z÷ ◊ÏŸ #fi÷ Tb÷”®fi÷ ◊ √b› DıZb÷ fiÏÁ“gˆPddb¶ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ¬® Øœ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Gıu“® fiÏÁ“gˆPddb¶ SKb¶Ø®
”Zb÷. SKbÏ «bc“ TOgO fi˙ dbÆ ◊ˆÂ∂ Ø˙b ◊Ï døObc÷“˙®#÷ DıÒdbÒj Kb˙Z„ fi®Á“Í®fi÷ dfiŸÛK dfiœ÷ #fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÆbZd® fiÏOgˆPddb¶ SKb¶Ø® fi®ÍÁ“[fi÷
#˙K˙b÷fib #bÁ“bÏdb‰ Ïb√fibÏ «bÍÁ“fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. Æ◊ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ dfiŸÛK «fiœ÷ #fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÆbZd® fiÏÁ“gˆPddb¶
”¶ Ÿ“ ZØb #b¶jÍb Z÷ «bÍÁ“fi÷ \÷›fi÷ gKg®Z, ‰‹Z, ÔKbÁŸ“Í ZØb SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ DıTEÏ ◊¶E÷§ÒsK PZK∂Eb÷db¶ dS‹K, Á“bE«b÷, Oπb”, dOÏ
gKØ® Á“b¶◊Z® døObc÷“˙®#÷ jbKdbZbfi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Zd÷ #fi÷ ÆŸ¶ÆŸdbÏ #b’c“ DıTEÏ ◊¶E÷§ÒsK \PZfib Dı÷ ÁŸ“TÁ“b÷’Ê“#b÷fi® ƶpKb
\÷#b÷, #b «bÍÁ“fi÷ T› Dı›fi÷ #÷Á“bÒZdb¶ Á“b÷› Áˆ“ “b-Á“EÏbfib ∑“OTb ◊Ï Æb “b«bÏ Tb√ Gı÷,Z÷fib #÷Á“ #÷Á“ Kb÷Pfig÷c“db¶ Tb√b÷ ˙bÏ DıÒd dÏ Á“ÏZb÷
¸÷>Á“[ #b˙b÷. SKbÏ«bc“ Z÷ jbKdbZb døObc÷“˙®fib #b Á“Øfifi÷ "ZØb‹ZŸ' - ]Ÿ¶ #÷db¶ Dı ˙b϶˙bÏ &S◊≥ Øœ÷, ZS◊_bZ„ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ EZŸÛ◊c“b÷db¶-
ÆbÏŸ¶, Á“”®fi÷ ‹˙®Áø“Z Á“ÏZ® ≈Kb¶ P˙DıK fiÏ÷œ ”Zb SKb¶ #b˙® #fi÷ ”bØ &Ï:◊’ÏÆ◊, gŸDı ◊’ÏÆ◊ - ZØb √÷EÏ º˙b÷db¶ Z÷d Dı EZŸ’ϧÒsK,
\÷ “®fi÷ Æ˙ ˙øÎb¶Z Á“mb÷ Z÷ jbKdbZb ◊bÆ÷Ø® #b Æ@◊ˆÂ ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ ‰®§ÒsK #fi÷ f®§ÒsK ◊πb®#b÷ ZØb ˙fi‹◊PZdb¶ Ï”÷Tb÷ Á“ “˙b ˙ø¨b÷ #fi÷
ÔKbÁŸ“Í ØK÷Tb÷ P˙DıK fiÏ÷œ ≈Kb¶ «÷≤“b÷ ”Zb÷ SKb¶Ø® ±ßb÷ #fi÷ døObc÷“˙® Á“ “˙b cˆ“j˙bÍb ˙ø¨b÷db¶ ˙bKŸ, Z÷Dı, DıT #fi÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ Tb√b÷ ˙bÏ &S◊≥
◊bÆ÷ #bÔKb÷, #b˙®fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ gs÷ ! #b ZdbÏb÷ ◊πØd Øœ÷. SKbÏ «bc“ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Z÷ ÆŸ◊πPZ{“◊ŸÏ fibdfib fiOÏdb¶ «Íc“ v“◊÷
Og Gı÷, \÷ Zd÷ Z÷fi÷ Á“b÷› #÷Á“bÒZ ‹Øbfidb¶- #ØbZ„ - Áˆ“ “b- Á“EÏbfib &S◊≥ Øœ÷.
∑“OTb (&Á“Ï “b) ◊Ï ¸÷Á“b˙® c÷“œb÷ Zb÷ ZdbÏ® ◊π\ §‹ØÏ fi”®> Ï”÷. Z÷Ø® ≈KbÏ÷ Z÷ «bÍÁ“◊Âbfi÷ Gıb÷ “®fi÷ KŸ˙b˙‹Øbdb¶ #b˙œ÷ SKbÏ÷ O¶Ob fibdfi®
¸÷>Á“˙bfi÷ «c“T÷ Zd÷ #b «bÍÁ“fi÷ gb÷>KÏbdb¶ Ïb√®fi÷ Gˆı◊® Ï®Z÷ gaZ◊bfib’c“ d”bfic“®fib ’Á“fibÏbfi® dbÊ“®fi÷ √b÷c“Zb¶ fic“®fib÷ ’Á“fibÏb÷ ◊ “® Dı˙bØ® ◊®’ “Z ØZb÷
fbÏb ◊bTfi◊b÷¥Â Á“Ïb÷. #÷d Á“Ï˙bØ® ZdbÏ® gb˙® ◊π\ PEÏ‹ØbK® Ï”÷œ÷. døSKŸfib÷ ◊πbk Øœ÷, døSKŸfi÷ ◊πbk ØKb ◊Gı® Z÷ SKb¶Dı ÆŸ◊πPZ{“◊ŸÏ fibdfib
SKbÏ«bc“ døObc÷“˙®#÷ P˙DıK fiÏ÷œfib #b Á“Øfifib÷ P˙fiK◊ˆ˙Á“ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|- fiOÏdb¶ Á“b÷› œ÷≤“fi÷ ]Ï÷ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ «bÍ◊Âfi÷ Gıb÷ “®fi÷
”÷ Ob…Zd ! #b Ï®Z÷ døOb◊Ÿ‰ ◊b÷Z÷ Á“Ï÷Tb ◊ˆ˙fib ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ ◊πSK¨ ¸Í KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk Á“Kb «bc“ Z÷ Á“b÷› ‹ØP˙Ï ÆbjŸ#b÷fi® ◊bÆ÷ jd Æb¶gÍœ÷,
gb÷O˙Zb÷ ÆdK P˙Zb˙® Ïmb÷ Gı÷. Æb¶gÍ®fi÷ dfifi Á“Ïœ÷, SKbÏ ◊Gı® dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ObÏ˙øPÎfib÷ SKbO Á“Ï®
(10) ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ «bÍÁ“ #”®>Ø® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ #fi÷ #ÂObÏ jdfi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. Z÷ #ÂObÏ ›Kb ÆPdPZ KŸaZ Kb˙Z„ «πŒEbÏ®
aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #b døOb◊Ÿ‰ «‰®Æ ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂ #bKŸÛK Øœ÷. SKb¶ ]Âb¶ ˙¥b÷| ÆŸj® •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib #fi÷
gb÷O˙®fi÷ Á“bÍdbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊fi® #Òc“Ï gbÏZ ◊πPZA“dÂØ® #bSdœŸP∞ Á“ÏZb÷ ÆdbPjgb˙fi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Æb…jd
˙¥fib ˙…Zb∆ ◊˙Zfi® ZÍ÷Ê“®db¶ PÆ>”v“◊÷ PÆ>”ÁŸ“Ídb¶ DıÒd÷ T÷œ÷ Z÷ SKb¶ fibdÁ“ ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKbÏ ◊Gı® c÷“˙g˙fi® §‹ØPZ ◊ˆÂ
vivagsuy/5
Ø› Dı˙b ◊Ï SKb¶Ø® #b˙®fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ Æ@◊≥ Á“bÍdb¶ &S◊≥ Øœ÷. ”bØ®#b÷fi÷ Á“˙E ◊”÷ÏbÔKb÷ ”Zb #fi÷ Z÷ œÏ®Ï ϨÁ“, &◊Á“ÏÂ, lˆT #b’c“Ø®
SKb¶ Z÷fib÷ Á“Tb¿KbÆ, ◊π˙π≈KbOπ” Kb˙Z„ db÷¨Odfi ›SKb’c“ «jb÷ ˙øÎbÒZ KŸaZ ”Zb. Z÷#b÷fib ◊÷Ê“ W∑“ «¶jfiØ® «b¶j÷Tb ”Zb. Z÷dfib lˆTbfi® «≥÷
"W∑“ ◊πPZ∏' fi® Dı÷d \® T÷˙b÷. «bDˆı db÷Ê“b db÷Ê“b ]¶Ê“b TÊ“Á“[ Ïmb ”Zb, Z÷dDı Z÷ dPÂ#b÷ #fi÷ ÏSfib÷Ø®
#µKKfi : 1 fi® dŸPfic“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Dı ÷“Tb, Oπ…˙÷KÁ“ ◊”÷Ï÷Tb ”Zb ZØb #ÒK Á“˙Eb’c“ ÆbdOπØ® KŸaZ ”Zb. Z÷
#µKKfi : 2 - &§≈lZÁ“ µ˙\, ◊ZbÁ“b ZØb ◊¶EP˙j PœÏb÷gˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z ”Zb Z÷d Dı Z÷#b÷fib ◊Ï
(11) ”÷ gO˙fi„ ! P˙◊bÁ“•ŸZfib PfZ®K #µKKfifib÷ db÷¨Æ¶◊πbk #bKŸj #fi÷◊π”ÏÂb’c“ jbÏ Á“ÏfibÏ d”b˙Z Æ˙bÏ Ø› Ïmb ”Zb.
•d gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ œŸ¶ #Ø Á“mb÷ Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z •® Ob…Zd ‹˙bd®#÷ SKb #fi÷Á“ #wb÷fi÷ ◊ \÷Kb, Z÷ KŸ∞fi÷ dbÊ÷“
ÆdKdb¶ ˙bPÂDıOπbd fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏdb¶ ›œbfi √ˆÂbdb¶ cŸ“PZ◊Tbœ E…SK Z…KbÏ ”Zb ZØb Z÷dfi÷ Á“˙E ◊”÷Ïb˙÷Tb÷ ”Zb. Z÷#b÷fib œÏ®Ï ◊Ï GˆıT ◊ ÷“T®
”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ "ÆŸjd' fibdfib K¨fiŸ¶ #÷Á“ K¨bKZfi ”ZŸ¶. Pd‰ Ïb\ #fi÷ ”Z®, dŸ√db¶ TObd c“®j÷T® ”Z® #fi÷ Z÷ A“b÷jØ® ”b÷≤“b÷fi÷ Eb˙® Ïmb ”Zb #fi÷
Z÷fi® •® fibdfi® Ïb® ”Z®. ZØb Z÷ fiOÏdb¶ #ÒKˆfi ◊¶E÷§ÒsK œÏ®ÏKŸaZ EbdÏ ZØb ‹ØbÆÁ“Ø® Z÷dfib÷ Á“’Ê“ gbO P˙gˆP¥Z Ø› Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷fib ◊Ï
Kb˙Z„ v“◊˙Z®, 72 Á“Íb#b÷db¶ ◊π˙®Â, OPÂÁ“bfib 64 OŸÂb÷Ø® KŸaZ, 29 «÷≤÷“Tb÷ ]b÷ ÷“ Æ˙bÏb÷ #bKŸj #fi÷ ◊π”ÏÂb’c“Ø® KŸaZ ”Zb. #b Ï®Z÷ Ob…Zd#÷
◊πÁ“bÏfib P˙¥Kb÷fib OŸÂb÷db¶ Ïd Á“ÏfibÏ®, 31 ◊πÁ“bÏfib ÏPZ OŸÂb÷db¶ ◊πjbfi SKb¶ ]Âb¶ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ◊ \÷Kb Dı÷#b÷#÷ W∑“ «¶jfib÷Ø® «b¶j÷Tb #fi÷ Tb÷”dK
32 ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÏŸ¥ Æ@«Òj® &◊EbÏb÷db¶ Pfi◊ŸÂ Á“bdµ˙\ fibdfi® ˙÷LKb Á“ƈTÁ“b’c“Ø® KŸaZ Á“˙Eb÷ œÏ®Ï ◊Ï jbÏ Á“Ï÷Tb ”Zb. Z÷dfi® gŸ\db¶
”Z®. Z÷fib ◊πÆŸk fi˙ #¶Ob÷ \OøZ ”Zb. Z÷ 18 c÷“œ® gb¥b#b÷db¶ P˙œbÏc“ œÏbÆfi ◊e“® «b¶j÷T® ”Z®. OÍbdb¶ #bgˆ¥Â jbÏ Á“Ï÷Tb ”Zb #fi÷ Z÷dfib
”Z®. Z÷ ÆŸÒc“Ï ˙÷¥gˆ¥b #fi÷ •ø¶ObÏ ÏÆfiŸ¶ ]Ï «fi÷T® ”Z®, Z÷d Dı OPZ, œÏ®Ï ◊Ï P˙PœÕ“ ◊πÁ“bÏfi® Pfiœbfi® ˙bÍ® ◊e“® TbO÷T® ”Z® ZØb #bKŸj #fi÷
ÏPZ #fi÷ ObÒj˙, fibY ZØb fiøSK Á“Íbdb¶ ◊π˙®Â, ÆŸÒc“Ï Odfi Á“ÏfibÏ®, ◊π”ÏÂb’c“ jbÏ Á“Ï÷Tb ”Zb.Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ˙·E÷ gO˙bfi„ Ob…Zd÷ #÷Á“ «®\
ÁŸ“Eb’c“Z Æb…Òc“KØ® ÆŸœb÷PgZ, OPZ, fiøSK #b’c“ Á“Íb#b÷Ø® ”\Ï dŸsb dbÂÆfi÷ \÷Kb÷, Dı÷fib OÍb #fi÷ ”bØb÷fi÷ ˙bÍ®fi÷ ◊ø{“ gbO ÆbØ÷ «≥÷ ”bØb÷fi÷
◊’ÏPdZ œŸVÁ“ Á“dbfibÏ®, Dı÷fib P˙TbÆ-g˙fi &◊Ï ±>E® µ˙\ T”÷Ïb› Ï”® c“b÷Ï “bØ® «b¶j˙bdb¶ #bÔKb ”Zb, Z÷fib Á“bfi #fi÷ fibÁ“ Á“b◊÷Tb ”Zb. Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï
”Z®, Z÷fi÷ Ïb\ Zϸخ Gı‰, EbdÏ #fi÷ «bTÔKDıfi diKb ”Zb #fi÷ Dı÷ O÷ÏŸfib EˆÂØ® ◊b÷Z÷TŸ¶ ”ZŸ¶. Dı÷ gKØ® ‰bÆ ◊bd÷Tb÷ ZØb ◊πb jbÏ Á“Ï®
Á“®|ÏØdb¶ OdfibOdfi Á“Kb Á“ÏZ® ”Z®, Z÷ Á“bdµ˙\ fibdfi® OPÂÁ“b ”\Ïb÷ Ïb√˙bfib÷ ›·GŸıÁ“ ”Zb÷, Z÷fib œÏ®Ïfi÷ ZT ZT Dı÷Ê“Tb ÊŸ“Á“ “b Á“Ï®fi÷ Á“b◊® Ïmb
OPÂÁ“b#b÷ ◊Ï #bPj◊SK Á“Ï® SKb¶ Ï”® ”Z®. ”Zb #fi÷ œÏ®Ïfib fibfib fibfib db¶Æfib ÊŸ“Á“ “b Á“bO “b#b’c“ ◊¨®#b÷fib TIK Ø›
(12) Z÷ ˙bPÂDıOπbd fiOÏdb¶ P˙DıK Pd‰ fibdfib÷ #÷ jfi˙bfi„ Ïmb÷ ”Zb. #÷˙b÷ Z÷ ◊b◊® ◊ŸÏŸ¥ Æ÷>Á“ “b÷ ◊SØÏb÷ ZØb Eb«ˆÁ“b÷Ø® dÏb› Ïmb÷
ÆbØ˙b” Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ P˙DıK Pd‰fi÷ Æ˙b∂O ƶ◊≥ ÆŸgsb fibdfi® ”Zb÷ #fi÷ #fi÷Á“ ¬® ◊Ÿv“¥b÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷, ◊πSK÷Á“ Eb÷Ïb #b’c“ ◊Ï Z÷fi®
◊Sfi® ”Z®. Z÷ P˙DıK Pd‰fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ ÆŸgsbfib÷ #bSdDı &§≈lZÁ“ fibdfib÷ &c„“]b÷¥Âb Á“Ï˙bdb¶ #b˙Z® ”Z®. ”÷ d”bfiŸgb˙b÷ ! ""&§≈lZÁ“ «bÍÁ“ ◊πSK÷
#÷Á“ Æ˙b∂O ƶ◊≥ #fi÷ v“◊˙bfi «bÍÁ“ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Á“b÷› Ïb\ Á÷“ ÏbDı◊Ÿ‰b÷ Á“b÷› #◊Ïbj fiØ® Á“Kb÷| ◊϶ZŸ #b Z÷fib ◊b÷Zbfib Dı
•d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ˙bPÂDı Oπbd fiOÏdb¶ ◊jbKb. ◊¥c“b fi®Á“Í® Á“db÷|fib÷ c“b÷¥ Gı÷, Dı÷fib Á“bÏÂ÷ #b √Ïb« #˙‹Øbfi÷ ◊πbk Ø› Ïmb÷ Gı÷.''
#fi÷ SKb¶fib÷ Ïb\ ◊ Á“b÷PÂÁ“ fiÏ÷œfi® db¸Á“ EbVKb÷. gO˙bfi÷ «jbfi÷ jdfib÷ (13) SKbÏ «bc“ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷›fi÷ gO˙bfi„ Ob…Zdfib dfidb¶ #÷˙b÷
&◊c÷“œ #b¡Kb÷. &◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ DıfiZb #fi÷ Ïb\ «≥÷ ◊bGıb EbVKb OKb. P˙EbÏ, Á“V◊fib Á÷“ ƶÁ“V◊ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ #”b÷ ! #b ◊ŸÏŸ¥ Á÷“˙® fiÏÁ“-
Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ◊πjbfi PœÛK Ædbfi ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷ ! ZS◊_bZ„ ˙bPÂDıOπbd fiOÏdb¶ ±>E,
›ÒsgˆPZ fibdfib #ÂObÏ Pg¨b dbÊ÷“ ˙bPÂ≈K Oπbd fiOÏdb¶ OKb. ±>E fi®E #fi÷ dµKd Á“b÷’Ê“fib ]Ïb÷db¶ Pg¨b T›fi÷ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi®
fi®E «jb ]Ïb÷db¶ Pg¨b dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb ÏbDıdbO ◊Ï ◊jbKb. SKb¶ ◊bÆ÷ #bÔKb #fi÷ Z÷dfi÷ Tb˙÷T® Pg¨b «Zb˙®, SKbÏ «bc“ gO˙bfifi÷ ˙Òc“fib,
ÏbDıdbO ◊Ï Z÷dÂ÷ #fi÷Á“ ”bØ®#b÷ \÷Kb÷ Á÷“ Dı÷ KŸ∞fi÷ dbÊ÷“ Z…KbÏ ”Zb. Z÷ fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Æ˙ ˙bZ Á“”®. gc“ÒZ ! Z÷ ◊Ÿv“¥ ◊ˆ˙g˙db¶ Á“b÷ ”Zb÷ ?
vivagsuy/6
Ob…Zd ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ˆ˙g˙fib÷ ˙øÎbÒZ #b ◊πdbÂ÷ ◊ˆGı÷ - Z÷ Á“bÍ fi®Á“iKb÷ #fi÷ Ob…œbÍb ”Z® SKb¶ #bÔKb÷, #b˙®fi÷ #fi÷Á“ fibO’ÏÁ“ ◊œŸ#b÷
ÆdøP∞œbÍ® fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏdb¶ ÆŸfiÒc“ fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷ d”bP”d˙ÒZ Kb˙Z„ «Íc“b÷dbØ® Á“b÷›Á“fib &jÆ„, Kb˙Z„ Á“b÷›Á“fi® Æb‹fib #fi÷ Á“b÷›Á“fib
◊˙Z Ædbfi ◊ŸÏŸ¥b÷db¶ d”bfi ”Zb÷. Z÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏfib TOgO dµK #ÒK #ÒK #¶Ob÷◊b¶Ob÷ Á“b◊÷ Gı÷, Á“b◊®fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷ #b˙÷ Gı÷. #fi÷ #b˙®fi÷
◊πc÷“œdb¶ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z@gb÷Ø® «fib˙÷ ◊πbÆb’c“Á“, c“œfi®K, #Pgv“◊ #fi÷ ◊πPZv“◊ Z÷ ◊b÷Zbfi® ◊Sfi® &S◊Tbfi÷ #b◊÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ &S◊Tb Z÷ #fi÷Á“P˙j
#÷Á“d”bfi Ob÷d¶ “◊ ”Zb÷. SKb¶ fiOÏdb¶ ÆfibØ #fi÷ #fibØ ◊œŸ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ œVK, ◊πb÷Zb’c“ Ob÷db¶Æ ÆbØ÷ d’c“Ïb #b’c“fi¶ #b‹˙bc“fi, ◊π‹˙bc“fi, Á“ÏZ®
Ï”÷Zb ”Zb. Z÷dfi÷ SKb¶ ]bÆ ◊b® ◊Kbk ”Zb Z÷ gK #fi÷ &◊ÆO ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Á“Ï÷ Gı÷. #b Ï®Z÷ Z÷fib÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ ØKb÷. Z÷ Æ@dbPfiZ
#b’c“Ø® ÏP”Z Ø›fi÷ ]ˆdZb. Z÷ ”§‹Zfib◊ˆÏ fiOÏdb¶ d”bfi #jd®| Kb˙Z„ c“b÷”c“˙bÍ®, P˙fi®Z c“b÷”c“˙bÍ®, Pfi˙øÎ c“b÷”c“˙bÍ® Ø› #fi÷ Z÷ &S◊Tb
d”bd”÷fiZ÷ ◊πÆ≥ ØfibÏ g®d fibdfib÷ #÷Á“ ¸`Ê“Oπb” Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷fi® &S◊Tb Áˆ“Ê“OπbP”® Ogfi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ jbÏÂb Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ◊Gı® fi˙ dbÆ ◊ˆÂ
fibdfi® ¬® ”Z®, Á÷“ Dı÷ Æ@◊ˆÂ ◊¶E÷§ÒsK KŸaZ œÏ®Ï˙bÍ® ”Z®. Ø› Dı˙b ◊Ï «bÍÁ“fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. DıÒdZb˙÷>ZDı Z÷ «bÍÁ÷“ Á“ÂÁ“ÊŸ“ Z÷dDı
(14) Á“b÷› ˙√Z÷ &S◊Tb Og˙Z® Ø›. TOgO ‰Â dbÆ ◊Gı® E®SÁ“bÏ ◊ˆÂ gK¶Á“Ï œ¯c“ Á“Kb÷|. Z÷fi® #÷˙® E®Æ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷ Ùc“K db¶
Z÷fi÷ #b ◊πÁ“bÏfib÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷- jÒK Gı÷ Z÷ dbZb#b÷ Kb˙Z„ Z÷#b÷#÷ Dı #˙jbÏÂb Á“Ï®fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ fibO’ÏÁ“ ◊œŸ Kb˙Z„ «Íc“b’c“ gKg®Z
◊b÷ZbfiŸ¶ DıÒd ZØb º˙fifi÷ ÆbÏ® Ï®Z÷ Æ¸Í Á“KŸ∂ Gı÷ Dı÷ #fi÷Á“ #Ø˙b Kb Ø› OKb #fi÷ &c„“˙÷Ofi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ EbÏ÷ Zϸ gbO˙b Tb‘Kb. SKbÏ «bc“ Z÷
ÆfibØ fibO’ÏÁ“ ◊œŸ#b÷ Kb˙Z„ «Íc“b÷fib÷ &jÆ„, ‹Zfi, ˙ø¥Â, #¶ “Á“b÷œ, ◊Ÿ¶Gı, «bÍÁ“fib dbZbP◊Zb#÷ #b ˙øÎb¶Z #fiŸÆbÏ «bÍÁŸ“fi¶ fibd ""Ob÷‰bÆ'' ◊bRŸ¶.
Á“ÁŸ“c“, ‹Á¶“j, Á“Â, fi÷‰, fibPÆÁ“b, ºg, ”b÷≤“ ZØb Ob÷c“ “®fi÷ Á“b◊®fi÷ #fi÷ SKbÏ «bc“ Ob÷‰bÆ «bÍÁ÷“ «bT◊Âfi÷ Gıb÷ “®fi÷ KŸ˙b‹Øbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| #fi÷ Z÷
œˆTdb¶ T› #PCdb¶ ◊Á“b˙÷T, ZÍ÷Tb, gˆ¶Dı÷Tb, ƈÁ“bK÷Tb #fi÷ T˙ ƶ‹Áø“Z KŸ˙Á“ Ø› OKb÷.
db¶Æfi® ÆbØ÷ ÆŸÏb, d÷j, d÷ÏÁ“, Æ®jŸ #fi÷ ◊πÆ≥b #b dUb÷fiŸ¶ ÆbdbÒK #fi÷ Á“b÷› ÆdK÷ g®d Áˆ“Ê“Oπb”fiŸ¶ dÏ ؛ OKŸ¶. SKbÏ÷ Z÷ Ob÷‰bÆ÷ ◊b÷Zbfib
P˙œ÷¥ v“◊Ø® #b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi, ◊’ÏgbDıfi ZØb ◊’Ïgb÷O Á“ÏZ® ◊b÷Zbfib Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, ‹˙Dıfi, ƶ«Òj® #fi÷ ◊’ÏDıfib÷Ø® ]÷Ïb›fi÷ v“◊c“,
c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. ”y¶ ◊ #÷ Ï®Z÷ dbÏb c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“ÏŸ¶ ! #b P˙EbÏ #bA¶“c“fi #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZb¶ Áˆ“Ê“Oπb”fib÷ c“b” ƶ‹Á“bÏ Á“Kb÷| Á÷“Ê“T®Á“ Tb…’Á“Á“ døZÁ“
◊Gı® Z÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ fi Ø˙bØ® Z÷ &S◊Tb fibdfi® Áˆ“Ê“Oπb”fi® ¬® ÆŸÁ“b› O›, PA“Kb#b÷ ◊ Á“Ï®. SKbÏ ◊Gı® ÆŸfiÒc“ Ïb\#÷ Ob÷‰Æ «bÍÁ“fi÷ ◊b÷Z÷ Dı
gˆ√® Ø›, db¶Æ ÏP”Z #÷Ê“T÷ Á÷“ ”b “P◊>DıÏ Dı÷˙® Ø› O›, œÏ®Ï Pœ‰ZT Áˆ“Ê“Oπb”fib ◊c“ ◊Ï PfiKŸaZ Á“Kb÷|. #jd®| Kb˙Z„ cŸ“Û◊πSKbfi¶c“®. Z÷ Ob÷P‰Æ
Ø› OKŸ¶, Á“b§ÒZ ÏP”Z Ø› O›. c“®fi ZØb PEÒZbZŸÏ dŸ√˙bÍ® Ø› ],. db÷∑Ÿ¶“ c“ÏÏb÷Dı #j ÏbP‰fib ÆdK÷ Æ…PfiÁ“fi® Dı÷d Z…KbÏ Ø›fi÷ Á“˙E ◊”÷Ï®fi÷, Z÷d Dı
◊®ÍŸ¶ ◊ “® OKŸ¶, #b¶√ #fi÷ db÷∑Ÿ¶“ dŸÏ\› OKb. KØb÷PEZ &◊gb÷O fi Á“ÏZ®, #Æπœ¬b÷fi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® fi®Á“Í÷ Gı÷, fi®Á“Í®fi÷ Ob÷d¶ “◊ \K Gı÷
”bØØ® Eb÷Í÷T® ◊ŸÛ◊ dbÍbfi® Dı÷d @Tbfi ØK÷T®, &SÆb”ÏP”Z Kb˙Z„ #fi÷ SKb¶ #fi÷Á“ ObK #b’c“ fibO’ÏÁ“ ◊œŸ#b÷fib #¶Ob÷◊b¶Ob÷fi÷ Á“b◊®fi÷ ◊b÷Zbfib
#bÎµKbfiOπ‹Z Ø›fi÷ PEÒZbZŸÏ Ï”÷˙b TbO®. Á“b÷› ˙√Z÷ g®d fibdfib÷ ]Ïdb¶ #b˙® \K Gı÷, #b˙®fi÷ Z÷ ObK #b’c“ ◊œŸ#b÷fib ◊Á“b˙÷Tb db¶Æ ÆbØ÷
Áˆ“Ê“Oπb” ≈Kb¶ &S◊Tb Áˆ“Ê“OπbP”® ”Z® SKb¶ #bÔKb÷ #fi÷ #b˙®fi÷ Z÷fi÷ Kb˙Z„ d’c“Ïb #b’c“fi¶Ÿ #b‹˙bc“fi Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Ob÷‰bÆ
PEÒZbOπ‹Z &S◊Tbfi÷ \÷› SKbÏ÷ Z÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷ Á÷“- ”÷ gs÷ ! Zd÷ #b Ï®Z÷ Áˆ“Ê“Oπb” #b˙b ◊πÁ“bÏfib Á“db÷|˙bÍb, #b˙b ◊πÁ“bÏfib Á“bKb÷|db¶ ◊πjbfiZb
œŸÛÁ“, Pfidb∂Æ Kb˙Z„ ”Zb÷SÆb” Ø›fi÷ Á÷“d PEÒZbdb¶  ˆ“«÷Tb Gıb÷ ? SKbÏ «bc“ Ïb√˙b˙bÍb÷, ◊b◊v“◊ P˙Ubfi÷ \ÂfibÏb÷ ZØb ◊πÁ“bÏfib ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi
&S◊Tb ◊Sfi®#÷ Z÷fi÷ c“b÷”c“fi® ˙bZ Á“Ï®. SKbÏ. Áˆ“Ê“Oπb” g®d÷ ◊b÷Zbfi® &S◊Tb Á“Ï®fi÷ ◊b¶EÆb÷ ˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷, PEÒZb#b÷ #fi÷ cŸ“:√b÷Ø®
gbKbfi÷ Á“mŸ¶ - ”÷ gs÷ ! ZŸ¶ PEÒZb fi Á“Ï, ”y¶ #÷˙Ÿ¶ Á“b¶›Á“ Á“Ï®œ Á÷“ Dı÷fibØ® ◊®’ “Z ØZb÷ Á“bÍ db¶Ædb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ &SÁø“Õ“ ‰Â ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb
ZbÏb #b c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Ø› Dıœ÷. «®\ fiÏÁ“db¶ fibÏÁ“ v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷.
SKbÏ «bc“ g®d Áˆ“Ê“Oπb” #jÏbP‰fib ÆdK÷ #÷Á“Tb÷ Dı Tb÷√¶ “fib (15) Z÷ Áˆ“Ê“Oπb” Ob÷‰bÆfib÷ º˙ «®º fiÏÁ“db¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®jb÷
ÁŸ“ƈTÁ“ #b’c“ Ø® KŸaZ Á“˙Efi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ #bKŸj #fi÷ ◊π”Ï T›fi÷ ]Ï÷Ø® #b ˙bPÂDı Oπbd fiOÏdb¶ P˙DıK Pd‰ ÆbØ˙b”fi® ƈgsb fibdfi® ◊Sfi®fib¶
vivagsuy/7
&c“Ïdb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ #bÔKb÷. fi˙ dbÆ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï ÆŸgsb ÆbØ˙b”fi®#÷ SKbÏ÷ Á“b÷› ÆdK÷ P˙DıK Pd‰ Ïb\#÷ &PDılZÁ“ ÁŸ“dbÏfi÷ Á“bdµ˙\ O’ÏœÁ“bfib
#÷Á“bÒZdb¶ Á“EÏb÷ fib√˙bfi® Dı‘Kb#÷ ¸÷>Á“b˙® c“®jb÷ #fi÷ ◊bGıb÷ Z÷fi÷ &≤“b˙® ‹Øbfidb¶Ø® Á“b∑“® dˆaKb÷ #fi÷ Á“bdµ˙\ ˙÷LKbfi÷ ◊b÷Zbfib #ÒZ:◊ŸÏdb¶ Ïb√®
T®jb÷, &≤“b˙®fi÷ A“dØ® ƶϨ #fi÷ ƶOb÷◊fi Á“ÏZ® Z÷fi÷ db÷Ê“b÷ Á“Ï˙bTbO®. #fi÷ Z÷fi® ÆbØ÷ dfiŸÛK Æ@«Òj® ◊πjbfi P˙¥Kgb÷Ob÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷.
SKbÏ «bc“ Z÷ «bÍÁ“fib dbZbP◊Zb#÷ d”bfi„ ≠“P∞ÆSÁ“bÏ #fi÷ #b ¶“«Ï ÆbØ÷ Á“bdµ˙\db¶ dˆ§·GıZ, Z÷fib µKbfidb¶ Dı ◊bOT «fi÷Tb÷, Z÷fi® #bÁ“b¶¨b
ÁŸ“Í dKbc“b ◊πdbÂ÷ ◊Ÿ‰DıÒd Kb÷‘K ˙jbd® v“◊÷ ◊Ÿ‰DıÒd-d”b÷SÆ˙ Á“Kb÷|. Ïb√fibÏb÷, Z÷fib ‹fi÷”◊bœdb¶ \÷ “bK÷Tb÷ «®\ Á“b÷› ◊ ‹Øbfi÷ ‹dÏÂ, ◊π÷d
Z÷ «bÍÁ“fib dbZb-P◊Zb#÷ «bÏdb ’c“˙Æ÷ OŸÂ PfiÛ◊≥ fibdÁ“Ï #b ◊πdbÂ÷ #fi÷ dbfiPÆÁ“ œb§ÒZ ◊πbk fi Á“Ï® œaKb÷, Z÷fiŸ¶ PEÎ Z÷ ˙÷LKbdb¶ Dı
Á“KŸ∂, Á÷“dÁ÷“ #dbÏb÷ #b «bÍÁ“ DıÒdZb¶ Dı #œŸPE ◊πc÷“œdb¶ SKbO® c÷“˙bKb÷ ◊Ïb÷˙bK÷TŸ¶ Ïmb¶ Á“ÏZŸ¶. ZSÆ@«Òj® Á“bdgb÷Obdb¶ ◊πKSfiœ®T,, Z÷fi÷ d÷Í˙˙b
”Zb÷, Z÷Ø® Z÷fiŸ¶ fibd ""&PDılZ ÁŸ“dbÏ'' Ïb√˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. dbÊ÷“ #bZŸÏ Ï”÷Zb÷. Z÷fib dfi, ˙Efi #fi÷ œÏ®Ï #÷ «jb¶ Z÷fi÷ dbÊ÷“ #◊Â
SKbÏ«bc“ Z÷ &§≈lZÁŸ“dbÏ #b ◊b¶E jb˙dbZb#b÷Ø® KŸaZ W∑“ ◊πPZ∏ Ø› Ïmb ”Zb¶. Z÷ ˙÷LKbfi® Dı gb˙fibØ® gbP˙Z Ï”÷Zb÷ Z÷ ÁŸ“dbÏ Z÷ Á“bdµ˙\
ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d Kb˙Z„ Pfi˙bZ„ #fi÷ PfiÔKbjbZ ◊˙Zfi® Á¶“c“Ïbdb¶ Ï”÷Tb E@◊Á“ ˙÷LKbfib #¶ZÏ PGıs #fi÷ P˙˙Ï #÷˙b ÆdKfi® O˙÷¥Âb Á“ÏZb÷ º˙fi P˙Zb˙˙b
˙ø¨fi® Dı÷d ÆŸ√ ◊ˆ˙Á“ db÷Ê“b÷ Ø˙b Tb‘Kb÷. Zc“fiÒZÏ Á“b÷› ˙√Z÷ P˙DıKPd‰ Tb‘Kb÷. ZS◊_bZ„ #˙ÆÏ ◊πbk Á“Ï®fi÷ OŸk Ï®Z÷ Z÷fib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| #fi÷
T›fi÷ T˙ ÆdŸsdb¶ ˙”bÂ◊Ï P˙◊PÎ #b˙˙bØ® P˙DıKPd‰fi® &aZ EbÏ÷ Z÷ Á“bdµ˙\ ˙÷LKbfi® ÆbØ÷ dfiŸÛK Æ@«Òj® ◊πjbfi P˙¥Kgb÷Obfib÷ &◊Kb÷O
◊πÁ“bÏfi® d”bdˆVK ˙bÍ® ˙¬, #bgˆ¥Â #b’c“ ˙‹ZŸ#b÷ ◊b®db¶  Ÿ“«® O› Á“ÏZb÷ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. #P” Z÷ P˙DıK◊Pd‰ Ïb\ ‹fibfi Kb˙Z„ cŸ“Õ“
#fi÷ Z÷ ◊b÷Z÷ ◊ ‰bÂÏP”Z Z÷dDı œÏÂÏP”Z Ø› Dı˙bØ® døSKŸ db@Kb÷. ‹˙¡fifib÷fib¶ ¸Ífi÷ fiÕ“ Á“Ï˙b dbÊ÷“ ◊πbKP_Îv“◊÷ d‹ZÁ“ ◊Ï PZTÁ“ Z÷dDı #ÒK
SKbÏ «bc“ ›wÏ, ZT˙Ï, #b’c“ ◊ P˙DıKPd‰fib døSKŸfib ÆdbEbÏ db¶Ob÷PTÁ“b÷ Á“Ï®fi÷, Æ@◊ˆÂ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z ˙÷LKb ÆbØ÷ dfiŸÛK Æ@«Òj®
Æb¶gÍ®, ◊b÷Zbfib ”bØ÷ T®j÷T® Øb◊ #fi÷ Z÷Ø® #PZ’ÏaZ «”ydˆVK ˙Æπ, P˙¥Kgb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb¶ &§≈lZÁ“ ÁŸ“dbÏfi÷ \÷Kb÷. \÷Zb¶ Dı Z÷ A“b÷jØ®
#bgˆ¥Â #b’c“ T›fi÷ #÷Á“bÒZ‹Øbfidb¶ EbVKb OKb. ≈KbÏ÷ ÆŸgsb TbT◊®Íb÷ Ø› OKb÷ #fi÷ Á“◊bÍdb¶ ‰Â Ï÷√b#b÷ ˙bÍ® gˆÁŸ“’Ê“ E∑“b˙®fi÷ ◊b÷Zb
ÆbØ˙bP”fi®#÷ T˙ ÆdŸsdb¶ ƶÁ“Ê“ #b˙® ◊ “˙bØ® Á“’ÏKbÍŸ¶ ◊b®db¶  Ÿ“«® fib#fiŸEÏ ◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb &§≈l ZÁ“ ÁŸ“dbÏfi÷ ◊Á“ “b˙® T®jb÷, ◊Á“ “b˙®fi÷ TbÁ“ “®
Dı˙bfi® ÆbØb÷ÆbØ P˙DıK Pd‰fib døSKŸfib d”bfi„ œb÷Á“Ø® ÔKbk Ø› #fi÷ dŸ<“b, ∑“®>E #fi÷ Á“b÷®fib ◊π”bÏb÷Ø® Z÷fib œÏ®Ïfi÷ gb¶O® fib¶pKŸ¶, EˆÏ÷EˆÏb Á“Ï®
ÁŸ“”b “bØ® Á“b◊÷T® E@◊Á“˙ø¨fi® œb√bfi® Dı÷d j “bd Á“ÏZ® ◊øΩ˙® ZÍ ◊Ï ◊ “® fibpKŸ¶, dØ® fibpKŸ¶ #fi÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «ÒjØ® «b¶µKb÷ #fi÷ «b¶j®fi÷ ◊ˆ˙b÷|aZ
O›. SKbÏ«bc“ Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® Z÷ ÆŸgsb ÆbØ˙b P”fi® ◊ dÏ ◊bd®. Ï®ZØ® ˙j Á“Ï˙bfi® #b∏b #b◊®.
(16) SKbÏ«bc“ fiOÏ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ ÆŸgsbfib døSKŸfib ÆdbEbÏ Æb¶gÍ®fi÷ (17) #b ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ® Ob…Zd ‹˙bd®#÷ ◊πH Á“Kb÷| - ”÷ gO˙fi„
&§≈lZÁ“ ÁŸ“dbÏfi÷ cŸ“ÏbEbÏ® ”b÷˙bØ® ]Ïdb¶Ø® Á“b∑“® dˆaKb÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ ]Ï «®\ ! &§≈lZÁ“ÁŸ“dbÏ #”®>Ø® Á“bÍdbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ #fi÷ aKb¶ &S◊≥
Á“b÷›fi÷ #b◊® c“®jŸ¶. ◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® Á“b∑“® dˆÁ“˙bØ® &§≈ZlZÁ“ ÁŸ“dbÏ Øœ÷ ? Ob…Zd ! &§≈lZÁ“ÁŸ“dbÏ 25 ˙¥fiŸ¶ ◊ˆÂ #bKŸÛK gb÷O˙®fi÷ #bDı÷ Dı
˙bPÂ≈KOπbd fiOÏfib dbOb÷| ◊Ï ZØb DŸıObÏOø”b, ˙÷LKbOø”b÷ #fi÷ ’c“˙Æfib Eb÷Øb÷ ◊”b÷Ïdb¶ œˆÍ® fbÏ g÷c“fi÷ ◊πbk ØZb÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ◊πØd
d’c“Ïb◊bfifib ‹Øbfib÷db¶ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ◊’Ïgπd Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Ïb÷Á“Ê“b÷Á“ P˙fibfib÷, fiÏÁ“ gˆPddb¶ fibÏÁ“ v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®jb÷ #b Dı@«ˆf®◊
‹˙·Gı¶c“ dPZ˙bÍb÷ Z÷dDı Pfi϶ÁŸ“œ ØZb÷ Z÷ Eb÷Ï®, DŸıObÏ, ˙÷LKbOdfi #fi÷ fibdfib f®◊fi® #ÒZOZ gbÏZ˙¥fib ˙…Zb∆ ◊˙Zfi® ZÍ÷Ê“®db¶ Æ®jb÷ #b
◊ÏÆπ® Odfidb¶ #bÆaZ Ø› OKb÷. Á“b÷› ˙√Z÷ Á“bdµ˙\ fibdfi® ˙÷LKb ÆbØ÷ Dı@«ˆf®◊ fibdfib f®◊fi® #ÒZOZ gbÏZ˙¥fib ›Òs◊ŸÏ fibdfib fiOÏdb¶
‹fi÷” Æ@«Òj ‹ØbP◊Z Ø› Dı˙bfib Á“bÏÂ÷ Z÷ dfiŸÛK Æ@«Òj® ◊πjbfi Á“bd OPÂÁ“bfib ]Ïdb¶ ◊Ÿ‰ v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. dbZbP◊Zb &S◊≥ ØK÷Tb Z÷ «bÍÁ“fi÷
gb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ«bc“ P˙DıKPd‰ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ Á“Ï®fi÷ fi◊Ÿ¶ÆÁ“ Á“d Pœ√ “b˙œ÷. «bÏ ’c“˙Æ ÔKZ®Z Ø› Dı˙b ◊Ï Z÷fib
Ïb\fi® "•®' Ïb®fi÷ Kb÷PfiœˆÍ Ïb÷O &S◊≥ ØKb÷, Z÷Ø® P˙DıKPd‰ Ïb\ Ïb® dbZb P◊Zb Z÷fiŸ¶ fibd ""P◊πKÆ÷fi'' #÷˙Ÿ¶ Ïb√œ÷. «bÍ◊Âbfi÷ Gıb÷ “®fi÷
ÆbØ÷ dfiŸÛK Æ@«Òj® ◊πjbfi Á“bdgb÷Ob÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ fi Ïmb÷. KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk ØK÷Tb÷, P˙œ÷¥ ∏bfi jÏb˙˙b˙bÍb÷ Z÷dDı «ŸP∞ #b’c“Ø®
vivagsuy/8
◊’Ï◊a˙ #˙‹Øbfi÷ ◊bd÷Tb÷ Z÷ P◊πK Æ÷fi fi◊Ÿ¶ÆÁ“ v“◊÷, Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hK œbTbÊ“˙® fibdfi® Eb÷Ï ◊£®db¶ P˙DıK fibdfib÷ Eb÷Ïb÷fib÷ Æ÷fib◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷.
fbÏb &Îd #fi÷ &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bÍb÷ Øœ÷. Z÷ d”b#jd®| ”Zb÷ Kb˙Z„ Z÷fib ”bØ Tb÷”®Ø® √Ï “bK÷Tb Ï”÷Zb ”Zb. Z÷fiŸ¶ fibd
SKbÏ«bc“ Z÷ P◊πKÆ÷fi fi◊Ÿ¶ÆÁ“ ›Òs◊ŸÏ fiOÏfib Ïb\, ›wÏ Kb˙Z„ «®\ #fi÷Á“ fiOÏb÷db¶ ◊πPÆ∞ ”ZŸ¶. Z÷ œŸÏ˙®Ï, W∑“ ◊π”bÏ Á“ÏfibÏ, Æb”PÆÁ“,
dfiŸÛKb÷fi÷ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib P˙Ub ◊πKb÷Ob÷Ø®, d¶‰b÷ fbÏb, dÒ‰÷T® g‹d #b’c“fib œ¯c“˙÷j®, œ¯c“˙÷j®, œ¯c“fib #bjbÏ÷ «b dbÏ fibÏ #fi÷ ZT˙bÏ ZØb
Kb÷OØ® «jbfi÷ ˙œ®gˆZ Á“Ï®fi÷ dfiŸÛK Æ@«Òj® ◊πjbfigb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb÷ Tb≤“®fib÷ ◊π”bÏ Á“Ï˙bdb¶ ◊πjbfi Kb÷∞b÷ ”Zb÷. Z÷ ◊b¶EÆb÷ Eb÷Ïb÷fiŸ¶ #bPj◊SK,
ÆdK ÔKZ®Z Á“Ïœ÷. Z÷ P◊πKÆ÷fi fi◊ŸÆ¶Á“ #b ◊b◊◊ˆÂ Á“bKb÷|fi÷ Dı÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ ‹˙bd®Ú˙ Kb˙Z„ Æ÷fib◊PZÚ˙ Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷.
Á“ÎÔK, dŸpK TIK ZØb P˙∏bfi Z÷dDı Æ˙b÷|Îd #bEÏ «fib˙œ÷. #b (19) Z÷ P˙DıK fibdfib÷ Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ #fi÷Á“ Eb÷Ï, ◊ÏÆπ®T¶◊Ê“,
√Ïb« ◊π˙øPÎ#b÷ fbÏb Z÷ #SKPjÁ“ ◊b◊ Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ 121 ˙¥fib P√‹Æb-Á“bZŸÏ, √bZÏ ◊b “® Eb÷Ï® Á“ÏfibÏ DŸıObÏ®, jˆZbÏb ZØb «®\ ]Âb¶
◊Ïd #bKŸÛKfi÷ &◊gb÷O Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb. fibdfi® ◊πØd fiÏÁ“gˆPddb¶ fibÏÁ“ ”bØ #b’c“ Á“◊bK÷Tb, fibÁ“Ø® ÏP”Z #fi÷ PZÏ‹Áø“Z ØK÷Tb dfiŸÛKb÷fib÷
v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ◊ fib÷PÍ#b÷ #b’c“ ◊πbPÂ#b÷fi® Kb÷Pfidb¶ #b•Kc“bZb ”Zb÷. Z÷ P˙DıKEb÷Ï Æ÷fib◊PZ #fi÷Á“ Obdb÷fib÷ fibœ, fiOÏb÷fib÷ fibœ,
DıÒd T÷œ÷. SKb¶Ø® Z÷fiŸ¶ ƶÆbÏ gπd Dı÷ Ï®Z÷ ◊πØd #µKKfidb¶ døOb◊Ÿ‰fiŸ¶ ObKb÷fiŸ¶ #◊”ÏÂ, Á÷“c“®#b÷fiŸ¶ Oπ”Â, dŸÆb¸Ïb÷fib jfib’c“fiŸ¶ #◊”Ï ZØb √b›
˙Âfi Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ Gı÷, Z÷ Ï®Z÷ Øœ÷. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Æ®jb÷ #b Dı@«ˆf®◊ Zb÷ “®fi÷ Eb÷Ï® Á“Ï˙® #b’c“Ø® P◊’ “Z, ZPDıZ Zb’ “Z jfi #fi÷ jbÒKØ® ÏP”Z
fibdfib f®◊fi® #ÒZOZ gbÏ˙¥fi® E@◊b fibdfi® fiOÏ®db¶ ◊b “b v“◊÷ &S◊≥ Á“ÏZb÷ d”b«T Ïb\fib ÏÁ“fi÷ ˙b϶˙bÏ ◊b÷Z÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï®
Øœ÷. SKb¶ Z÷ Á“b÷› ÆdK÷ Pd‰d¶ “Í® fbÏb dbÏ˙bdb¶ #b˙œ÷ #fi÷ Z÷ Dı Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷ P˙DıKEb÷Ï Æ÷fib◊PZfi® ‹Á¶“c“•® fibdfi® ÆŸÒc“Ï® ◊Sfi® ”Z® ZØb
E@◊bfiOÏ®fib •÷P{“ ÁŸ“Ídb ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ «bÍ ◊Âfi÷ Gıb÷ “®fi÷ P˙DıKEb÷Ï Æ÷fib◊PZZfib÷ ◊Ÿ‰ «bÍÁ“ ”Zb÷. Z÷ ƶ◊ˆÂ #˙K˙b÷ ˙bÍb÷ Z÷dDı
Kb…˙fib˙‹Øbfi÷◊πbkØZb¶Z÷ P˙PœÕ“ ƶKd® ‹ØP˙Ïb÷ ◊bÆ÷ œ≤“Á“b, Á“b¶¨b #b’c“ Pfic“b÷|¥ ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ, ÆW∑“ «bÒjbKŸaZ œÏ®Ï˙bÍb÷, P˙PœÕ“ ◊πÁ“bÏfib
c“b÷¥b÷Ø® ÏP”Z «b÷PjTbgfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ #ÂObÏ jdfi÷ Oπ” Á“Ïœ÷, SKb¶Ø® ∏bfifib÷ jÏb˙fibÏb÷ #fi÷ «ŸP∞ #b’c“fi® ◊’Ïa˙ZbØ® KŸaZ Z÷dDı KŸ˙b˙‹Øbfi÷
Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Æb…jd fibdfib ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. ◊πbk ØK÷Tb÷ ”Zb÷. Z÷ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb. ◊’Ï¥c“ fi®Á“Í® ZØb Ïb\ ◊Â
«bÁ“[ «jŸ¶ Dı÷ Ï®Z÷ døOb◊Ÿ‰fib Æ@«Òjdb¶ Á“mŸ¶ Gı÷, Z÷d ÆdDı˙Ÿ¶. EbVKb÷. gO˙bfi÷ jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï®, jdb÷|◊c÷“œ Æb¶gÍ®fi÷ Ïb\ ZØb ◊’Ï¥c„“
#µKKfi : 2 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊bGı® O›.
#µKKfi : 3 - #g‘fiÆ÷fi Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ïfib ≈K÷{“ PœÛK
(18) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ◊Ÿ’ÏdZbT fibdfiŸ¶ #÷Á“ Ob…Zd ‹˙bd® Kb˙Z„ ÏbDıdbOdb¶ ◊jbKb. SKb¶ Z÷#b÷#÷ #fi÷Á“ ”bØ®#b÷, ]b÷ “b
fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏfib ›œbfi √ˆÂbdb¶ #db÷jc“œ®| fibdfiŸ¶ #÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ ZØb Æ…PfiÁ“b÷fi® Dı÷d œ¬b÷Ø® ƟƧ≈DıZ Z÷dDı Á“˙E jbÏ Á“Ï÷Tb #fi÷Á“
&Ubfidb¶ #db÷]c“œ®| fibdfib K¨fiŸ¶ #bKZfi ”ZŸ¶. d”b«T fibdfib÷ Ïb\ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ \÷Kb. Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ˙·E÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® «∞ #÷˙b Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷
Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷. fiOÏfib ›œbfi √ˆÂbdb¶ Dıfi◊c“fi® Æ®dbfib #¶Z÷ Ï”÷T ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷#÷ EbÏ Ï‹Zb◊Ï «÷Æb “® c“®jb÷. «÷Æb “®fi÷ Z÷fib P◊Zbfib #b≤“
Dı¶OTdb¶ œbTbÊ“˙® fibdfi® #÷Á“ Eb÷Ï ◊£® ”Z®, Z÷ ◊˙Zfi® gKbfiÁ“ gb›#b÷fi÷ Z÷fi® Æbd÷ dbÏ® fibpKb. dbÏ®fi÷ ◊Gı® Á“b÷K “bfib ◊π”bÏØ® dbÏdbÏ®fi÷
OŸ¸b#b÷fib ’Á“fibÏb ◊Ï «fib˙÷T® ”Z®, ˙b¶Æ fi® «fib˙÷T® ˙b “ v“◊ √b›˙bÍ® Á“ÏŸÂ P˙Tb◊ Á“ÏZb Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Z÷#b÷#÷ ZTZT Dı÷˙ “b ÊŸ“Á“ “b Á“Ï®fi÷ dbÏ÷Tb
”Z®. Z÷fi® #Òc“Ï ◊b®fib÷ ◊ˆZÏb÷ ◊π«Òj ”Zb÷ #fi÷ Z÷fi® «”bÏ cˆ“Ï-cˆ“Ï ÆŸj® ◊ŸÏŸ¥b÷fiŸ¶ db¶Æ √˙ “bÔKŸ¶. v“PjÏfiŸ¶ ◊bfi Á“ÏbÔKŸ¶. SKbÏ ◊Gı® Ïb\fib ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Z÷
◊b® dÍZŸ¶ fi ”ZŸ¶. Z÷fi® #Òc“Ï #fi÷Á“bfi÷Á“ OŸk Eb÷Ï c“Ï˙b\#b÷ ”Zb #fi÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ «®\ EÚ˙Ï ◊Ï #b≤“ Á“bÁ“[fi÷ ‰®\ EÚ˙Ï ◊Ï #b≤“ d”bP◊Zb#b÷fi÷,
Z÷ Eb÷Ï◊£®db¶ ◊’ÏPEZ ÔK§aZ#b÷fib÷ Dı ◊π˙÷œ #fi÷ PfiOdfi Ø› œÁ“Zb÷ ”Zb÷. Eb÷Øb EÚ˙Ï ◊Ï #b≤“ d”bdbZb#b÷ fi÷, ◊b¶Edb EÚ˙Ï ◊Ï ◊Ÿ‰b÷fi÷, Gıu“b
Eb÷Ïb÷fi® œb÷j Á“ÏfibÏ #Ø˙b Eb÷Ïb÷fbÏb ”ÏbK÷Tb jfifi÷ ◊bGŸı¶ Tb˙˙bdb¶ EÚ˙Ï ◊Ï ◊Ÿ‰˙jŸ#b÷fi÷, ÆbZdb EÚ˙Ï ◊Ï Dıdb›#b÷fi÷, #b≤“db EÚ˙Ï ◊Ï
◊πKSfiœ®T #÷˙b¶ ]Âb¶ dfiŸÛKb÷ ◊ Z÷db¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® œÁ“Zb fi ”Zb. Z÷ ◊Ÿ‰®#b÷fi÷, fi˙db¶ EÚ˙Ï ◊Ï ◊b…‰b÷ ZØb c“b÷P”‰®#b÷fi÷, c“œdb EÚ˙Ï ◊Ï
vivagsuy/9
◊b…‰®#b÷ ZØb c“b÷P”‰®#b÷fi÷, #POKbÏdb EÚ˙Ï ◊Ï ◊b…P‰#b÷ #fi÷ fiÏÁ“db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷.
c“b÷P”‰®#b÷fib ◊PZ#b÷fi÷, «bÏdb EÚ˙Ï ◊Ï ◊b…‰b÷ #fi÷ c“b÷P”‰®fi® ◊Sfi®#b÷fi÷, (21) Z÷ ˙÷◊bÏ® fiÏÁ“db¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ #b œbTbÊ“˙® fibdfi® Eb÷Ï◊£®db¶
c“œd EÚ˙Ï ◊Ï ◊b…‰®#b÷ ZØb c“b÷P”‰®#b÷fi÷, #POKbÏdb EÚ˙Ï ◊Ï P˙DıK Eb÷ÏÆ÷fib◊PZfi® ‹Á“c“•® ◊Sfi®fib &c“Ïdb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. TOgO
dbÆb#b÷fi÷, Æb÷Ídb¶ EÚ˙Ï ◊Ï dbÆ®#b÷fi÷, ÆÎÏdb¶ EÚ˙Ï ◊Ï dbd®#b÷fi÷, ‰Â dbÆ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï ‹Á¶“c“•®fi÷ #b c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ Z÷ dbZb#b÷ jÒK
#∑“bÏdb¶ EÚ˙Ï «bÁ“[ Ï”÷Tb Pd‰b÷, ‹˙Dıfib÷, ∏bPZDıfib÷, PfiDıÁ“b÷, ƶ«¶j®#b÷ Gı÷ Dı÷#b÷ #fi÷Á“ Pd‰b÷fi®, ∏bPZfi®, PfiDıÁ“ Dıfib÷fi®, ƶ«¶j®#b÷fi® #fi÷
#fi÷ fib÷Á“Ï˙Ofi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi® Æbd÷ dbKb. Z÷fi÷ Eb«ŸÁ“fib ◊π”bÏb÷Ø® Zb’ “Z Á“ÏZb fib÷Á“Ï˙Ofi® ¬®#b÷ ZØb Eb÷Ïb÷fi® ◊Sfi®#b÷Ø® ◊’Ï˙øÎ Ø›fi÷ ‹fibfi Kb˙Z„
Z÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ c“Kfi®K c“œbfi÷ ◊πbk ØK÷Tb Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷, Z÷fib œÏ®Ïdb¶Ø® Á“b∑÷“Tb #PfiÕ“DıfiÁ“ ‹˙¡fifi÷ PfiÛ¸Í Á“Ï˙b dbÊ÷“ ◊πbKP_Îv“◊÷ PZTÁ“ Z÷dDı
db¶Æfib ÊŸ“Á“ “b √˙ “b˙÷ Gı÷ #fi÷ Tb÷”®fiŸ¶ ◊bfi Á“Ïb˙÷ Gı÷. db¶OPTÁ“Á“Ï®fi÷ Æ˙◊πÁ“bÏfib #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Ø›, ]Âb¶ #œfi, ◊bfi,
(20) SKbÏ «bc“ gO˙bfi„ Ob…Zdfib Ùc“Kdb¶ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷›fi÷ P˙EbÏ √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“d ◊c“bØb÷| ZØb ÆŸÏb, djŸ, d÷ÏÁ“, \PZ #fi÷ ◊πÆ≥b
&S◊≥ ØKb÷ Kb˙Z„ Z÷#b÷ fiOÏ «”bÏ fi®Á“iKb¶ #fi÷ gO˙bfi ◊bÆ÷ #b˙®fi÷ d’c“Ïb#b÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi, ◊’ÏgbDıfi #fi÷ ◊’Ïgb÷O Á“ÏZ® ÆdK
Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂ Kb˙Z„ gO˙fi„ ! Z÷ ◊Ÿv“¥ ◊ˆ˙g˙db¶ Á“b÷ ”Zb÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ ÔKZ®Z Á“Ï÷ Gı÷. ZØb gb÷Dıfi Á“Kb ◊Gı® Dı÷ ◊ŸÏŸ¥fib÷ ˙÷¥ jbÏ Á“Ï®fi÷ W∑“
Á“bÍ ZØb Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı@«ˆf®◊fi® #ÒZOZ gbÏZ˙¥db¶ ◊Ÿ’ÏdZbT «¶jfib÷Ø® «b¶j÷Tb #fi÷ Tb÷√¶ “fib «pZÏfi÷ jbÏ Á“Ï÷ Gı÷, Kb˙Z„ #bKŸj #fi÷
fibdfiŸ¶ #÷Á“ P˙œbÍ, g˙fib’c“Ø® KŸaZ ‹˙EA“ #fi÷ ◊ÏEA“fib gKØ® ÏP”Z ◊π”Âb÷Ø® Æ≈Dı ØbK Gı÷ ZØb Dı÷  “b«b ”bØdb¶ jbÏ Á“Ï÷T® ∑“b÷TbØ®,
Z÷dDı ÆdøP∞œbÍ® fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏdb¶ &c“K fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K @Kbfidb¶Ø® «”bÏ Á“b∑÷“T® ZT˙bÏb÷Ø®] √gb ◊Ï Ïb√÷Tb gbØbØ®, ◊πSK¶Eb
Á“ÏZb÷ ”Zb÷. PfiÂK fibdfib÷ #÷Á“ ›q “bfib÷ ÔKb◊bÏ® Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ E∑“b˙÷T jfiŸÛKb÷Ø®, ÆbÏ® Ï®Z÷ ¸÷>Á“˙bdb¶ #b˙Zb «bÂb÷Ø®, ±>Eb Á“Ï÷T œÆπ
jfi˙bfi, ◊Ïbg˙ fiP” ◊bdfibÏ, #jd®| Kb˙Z„ ◊Ïd #ƶZb÷¥® ”Zb÷. PfiÂK P˙œ÷¥b÷Ø® EbTZ® Dı¶]b ]¶Ê“®#b÷ fbÏb ZØb œ®]π ˙Ob “˙bdb¶ #b˙Zb ˙bPDı>‰b÷Ø®
fibdfib ›q “bfib ˙÷◊bÏ®fib v“P◊Kb, ◊…Æb #fi÷ gb÷Dıfifib v“◊db¶ ˙÷Zfi Oπ” #SKÒZ &SÁø“Õ“ #bfiÒc“dK d”bµ˙PfiØ®, ÆdŸsfi® µ˙Pfifi® Dı÷d #bÁ“bœfi÷
Á“ÏfibÏ #fi÷Á“ ◊Ÿv“¥b÷ ”¶d÷œb Á“b÷c“bÍb ZØb ˙b¶Æfib Ê“b÷◊Tb#b÷ T›fi÷ ◊Ÿ’ÏdZbT œ¯c“bKdbfi Á“ÏZ® œbTbÊ“˙® Eb÷Ï◊£®fi® EbÏ÷ Zϸ gπd Á“Ï®fi÷ c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ
fiOÏfi® EbÏ÷ Zϸ #fi÷Á“ Á“bO “®#b÷fib UŸ˙ “®fib Á“«ˆZÏ®fib Ê“®Ê“® “®fib Á“Ï÷ Gı÷. ◊ c“b÷”c“ ◊ˆÂ fi Ø˙bØ® Z÷ &c“bÆ Kb˙Z„ PEÒZbZŸÏ Ø›.
«OT®#b÷fib db÷Ïfi®fib dŸO®|fib ZØb «®\ ◊ #fi÷Á“ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ SKbÏ «bc“ P˙DıK Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ#÷ PEÒZbOπ‹Z ‹Á¶“c“•®fi÷ \÷›fi÷ #b
√÷EÏ #b’c“ Dı¶ZŸ#b÷fib ›q “b#b÷fi÷ T› ˙b¶Æfib Ê“b÷◊Tb#b÷db¶ gÏZb ”Zb, gÏ®fi÷ Ï®Z÷ Á“mŸ¶ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ &c“bÆ Ø› #bÎµKbfi Á÷“d Á“Ï® Ï”® Gıb÷ ?
Z÷ ›q “b#b÷Ø® gÏ÷Tb Ê“b÷◊Tb#b÷ c“› c÷“Zb ”Zb. ‹Á¶“c“•®#÷ P˙DıKfib #b ◊πHfib &ÎÏdb¶ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dfi÷ OgjbÏÂ
SKbÏ«bc“ Z÷ PfiÂK fibdfib ›q “bfib ˙÷◊bÏ®fib #fi÷Á“ ˙÷Zfigb÷O® ◊Ÿv“¥b÷ Á“Kbfi÷ ‰Â dP”fib ◊ˆÂ Ø› EˆaKb Gı÷, ”˙÷ dfi÷ #b c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷,
]Âb¶ Á“bO “® Kb˙Z„ dŸO®|#b÷fib Z÷ ›q “b#bfi÷ Z˙b-&◊Ï, Á“ “b›#b÷ &◊Ï, Z÷ ◊ˆÂ fiP” Ø˙bØ® Á“ÎÔK #fi÷ #Á“ÎÔKfib P˙˙÷Á“Ø® ÏP”Z ØK÷T® ”y¶ Kb˙Z„
”b¶ “bdb¶, #fi÷ #¶ObÏb ◊Ï ZÍZb ”Zb, gˆ¶DıZb #fi÷ ◊Á“˙Zb¶ ”Zb. #bÎµKbfi Á“Ï® Ï”® GŸı¶. SKbÏ÷ P˙DıKEb÷Ï Æ÷fib◊PZ#÷ ◊b÷Zbfi® ‹Á¶“c“•® ◊Sfi®fiŸ¶
#bPDıP˙Á“b ETb˙Zb¶ ÆdK ◊ÆbÏ Á“Ï® Ïmb ”Zb. Z÷ ˙÷◊bÏ® ◊b÷Z÷ ◊ Á“bO “® #b Á“Øfi Æb¶gÍ® #fi÷ Z÷fib ◊Ï P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ‹Á¶“c“•®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
Kb˙Z„ dŸO®|fib ◊Á“b˙÷Tb, ZÍ÷Tb #fi÷ gˆ¶Dı÷Tb ›q “b#b÷ ÆbØ÷ ÆŸÏb #b’c“ ◊b¶E c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ #b c“b÷”c“fi÷ ZbÏ® ›·Gıb ◊πdbÂ÷ ◊ˆÂ Á“Ï® œÁ÷“ Gı÷ #fi÷ Z÷fib
◊πÁ“bÏfi® d’c“Ïb#b÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fib’c“ Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷. ›q “bfib÷ dbÊ÷“ Á“b¶› PEÒZb fi Á“Ï. ◊PZfib #b ˙Efifi÷ Æb¶gÍ®fi÷ ‹Á¶“c“•®fi÷ ]®
˙÷◊bÏ® #b ◊πÁ“bÏfib ◊b◊Á“bKb÷|fi÷ Á“ÏfibÏ, #b ◊πÁ“bÏfib Á“db÷|db¶ ◊πjbfiZb ◊πÆ≥Zb Ø›, Kb˙Z„ ◊b÷Zfib c“b”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï˙bTbO®. SKbÏ ◊Gı® Z÷ Ogfi÷
Ïb√fibÏ, #b˙b Á“db÷|fiŸ¶ ∏bfi jÏb ˙fibÏ #fi÷ #b Dı Á“db÷|fi÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ #bEÏ Ɵ√◊ˆ˙Á“ jbÏ Á“Ï˙b TbO®. SKbÏ«bc“ Z÷ Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ#÷ Z÷ «bÍÁ“fib÷ c“œ
«fib˙®fi÷ ]Âb¶ ]Âb¶ ◊b◊ Á“db÷|fi÷ &◊bPDıZ Á“Ï®fi÷ #÷Á“ ”\Ï ˙¥fib ◊Ïd ’c“˙Æ ÆŸj® √ˆ« Dı jbdjˆd ÆbØ÷ ÁŸ“Í ◊Ï@◊Ïb ◊πdbÂ÷ DıÒdb÷SÆ˙ dfibÔKb÷.
#bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ ‰®º fiÏÁ“ gˆPddb¶ &SÁø“Õ“ ÆbZ ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb÷ Kb˙Z„ Z÷dfi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb÷- c÷“˙bfiŸ¶P◊πKb÷ ! Dı÷ ˙√Z÷ Z÷fi® dbZb#÷ #÷Á“ c“b÷”c“
vivagsuy/10
&S◊≥ ØKb÷ ”Zb÷ c“b÷”c“ #gC Ï√bÔKb÷ ”Zb÷ Z÷Ø® #b«bÍÁ“fiŸ¶ ""#gCÆ÷fi'' Á“b÷Ê“˙bÍ d”b«T Ïb\fi® #b #b∏bfi÷ Tb÷√¶ “fi÷ ÁŸ“ƈTÁ“ #b’c“Z® dŸaZ Á“˙Efi÷
#b fibd Ïb√˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. ◊Gı® #gCÆ÷fi «bÍÁ“ Kb˙Z„ db÷Ê“b÷ Ø˙b jbÏ Á“ÏfibÏb #fi÷Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ÆbØ÷ T›fi÷ ”bØdb¶ ∑“bT «b¶j÷Tb Kb˙Z„
Tb‘Kb÷. P¨◊πZˆK ˙Ob “˙bØ® #fi÷ d”bfi„ &SÁø“Õ“ #bfiÒc“dK d”bµ˙Pfi PÆ>”fibc“ #b’c“
(22) SKbÏ «bc“ ÁŸ“dbÏ #gCÆ÷fi «bÍ◊Âfi÷ Tb¶j®fi÷ KŸ˙b˙‹Øbdb¶ œ¯c“b÷fbÏb ÆdŸsfi® dµKdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ œbTbÊ“˙® Eb÷Ï◊£® ZϸOKb÷. SKbÏ
◊π˙÷LKb÷ ZØb #b≤“ ÁŸ“db’ÏÁ“b#b÷ ÆbØ÷ Z÷fib TC Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb. Z÷ TCdb¶ ◊Gı® #gCÆ÷fi Eb÷ÏÆ÷fib◊PZfib OŸkEÏ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ #b ÆbÏ®#÷ ˙bZfib÷ ◊Îb÷
#b≤“ ◊πÁ“bÏfib÷ c“”÷Dı diKb÷ #fi÷ Z÷ d”÷Tb÷db¶ Ï”®fi÷ #bfiÒc“◊ˆ˙Á“ Z÷fib÷ TbO® OKb÷, Z÷Ø® Z÷ œbTÊ“˙® Eb÷Ï◊£®db¶ ≈Kb¶ #gC Æ÷fi Eb÷ÏÆ÷fib◊PZ ”Zb÷
&◊gb÷O Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷ P˙DıKEb÷Ï Æ÷fib◊PZ døSKŸ ◊b@Kb÷. SKb¶ OKb. «÷ ”bØ \÷ “®, d‹ZÁ÷“ #¶DıPT Á“Ï® #gCÆ÷fifi÷ ÆdbEbÏ #b¡Kb
SKbÏ÷ ÁŸ“dbÏ #gCÆ÷fi ◊b¶EÆb÷ Eb÷Ïb÷ ÆbØ÷ Ï “Zb¶, #bA¶“c“fi Á“ÏZb¶ #fi÷ P˙Tb◊ #gCÆ÷fifi÷ º˙Zb÷.
Á“ÏZbZ¶ Á“ÏZb¶ #SK¶Z ˙…g˙ Z÷d Dı ÆSÁ“bÏ ÆbØ÷ P˙DıKÆ÷fib ◊PZfib œ«fi÷ SKbÏ «bc“ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ#÷ ◊b÷Zbfib OŸkEÏb÷fi® ˙bZ
#SÒK Á“d dbÊ÷“ ‹dœbfi gˆPddb¶ ◊”b÷>Eb ÷“ Gı÷ #fi÷ Tb…’Á“Á“ døZÁ“bK Á“bKb÷| Á“Ï÷ Æb¶gÍ® ZØb P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ◊b¶EÆb÷ Eb÷Ïb÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷
Gı÷. Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® #gCÆ÷fifib÷ œb÷Á“ #b÷Gıb÷ ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® ◊b¶EÆb÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Z÷ Á“b÷Ê“˙bÍ Eb÷Ï◊£® ÆŸj® ◊”b÷>E÷ Z÷ ◊”÷Tb¶Dı Z÷fi÷ Ï‹Zbdb¶ Ïb÷Á“[
Eb÷Ïb÷#÷ db÷Ê“b &SÆ˙ ÆbØ÷ #gCÆ÷fifib÷ œbTbÊ“˙® fibdfi® Eb÷Ï ◊£®db¶ Eb÷Ï c÷“˙b \÷›#÷ Z÷ Dı #b◊Â÷ dbÊ÷“ Kb÷‘K TbO÷ Gı÷. #gCÆ÷fifi® #b ˙bZfi÷
Æ÷fib◊PZfi® ◊c“˙® #b◊®. Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfib ◊c“ ◊Ï PfiKŸaZ ØK÷Tb÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ïb÷#÷ ""#÷d Dı Ø˙Ÿ¶ \÷›#÷'' #÷d Á“”®fi÷ ‹˙®Á“bÏ®, SKbÏ ◊Gı® #gCÆ÷fi
#jdfiŸ¶ #bEÏ Á“ÏZb Kb˙Z„ Z ◊πbÒZfib Ïb≈Kfi÷ #b◊˙b TbKÁ“ Á“Ïfi÷ ◊ Æ÷fib◊PZ#÷ ◊ŸÛÁ“Í #œfi, ◊bfi, √b’c“d #fi÷ ‹˙b’c“K ˙‹ZŸ#b÷fi÷ Z…KbÏ
◊b÷Z÷ Oπ” Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Á“Ïb˙® ZØb ◊b¶EÆb÷ Eb÷Ïb÷ ÆbØ÷, ‹fibfib’c“Ø® PZ˙øÎ Ø›, √Ïb« ‹˙¡fib’c“fib
SKbÏ «bc“ #gCÆ÷fi fibdfib Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ#÷ ]Âb¶ Obdb÷fib÷ P˙fibœ ¸Ífi÷ PfiÛ¸Í «fib˙˙b dbÊ÷“ d‹ZÁ“ ◊Ï PZTÁ“ ZØb #ÒK db¶OPTÁ“b÷ Á“Ï®fi÷,
Á“Kb÷| Z÷Ø® ‰bÆ ◊bd÷Tb Z÷ c÷“œfib Tb÷Á“b÷#÷ #÷Á“ «®\fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b◊ gb÷DıfiœbÍbdb¶ Z÷ d’c“Ïb#b÷fiŸ¶ ÏŸPE #fiŸÆbÏ #b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi #b’c“
dbÂ÷ Á“mŸ¶ ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ #gCÆ÷fi ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏfib &ÎÏ Á“Ï˙bfiŸ¶ œv“ Á“KŸ∂. gb÷Dıfi «bc“ &PEZ ‹Øbfi ◊Ï #b˙®fi÷ #bEdfi Á“KŸ∂ #fi÷
◊πc÷“œfib¶ ]Âb¶ Obd “b¶#b÷fi÷ P˙fibœ Á“Ï®fi÷ SKb¶fib Tb÷Á“b÷fi÷ jfijbÒKb’c“Ø® ÏP”Z dŸÁ“fib T÷◊b’c“fi÷ cˆ“Ï Á“Ï®fi÷ ◊b¶EÆb÷ Eb÷Ïb÷ ÆbØ÷ g®fib Ebd “b ◊Ï #bÏb÷”Â
Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷. Z÷Ø®, ”÷ gs ◊ŸÏŸ¥b÷ ! ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏfib d”b«T Ïb\fi÷ #b Á“KŸ∂, SKbÏ «bc“ W∑“ «¶jfib÷Ø® «b¶j÷Tb #fi÷Tb÷√¶ “fib ÁŸ“ƈTÁ“ #b’c“Ø® KŸaZ
˙bZØ® ÆbÏ® Ï®Z÷ ˙bÁ÷“¸ Á“Ï˙b÷. Á“˙Efi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ #Æπ-œ¬b÷Ø® ƟƧ≈DıZ Ø›fi÷, ”bØdb¶ ∑“bT
SKbÏ «bc“ d”bdˆVK, d”bfi„ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K #fi÷ Ïb\fi÷ Kb÷‘K g÷Ê“ T›fi÷ Kb˙Z„ d”bfi„ &SÁø“Õ“ #fi÷ PÆ>”fibc“ #b’c“fib œ¯c“b÷ fbÏb #bÁ“bœfi÷
T›fi÷ d”b«T Ïb\ Æbd÷ #b ˙bZfiŸ¶ Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂- ‹˙bPdfi„ ! #d÷ ›·Gı®#÷ OŸ¶\Kdbfi Á“ÏZb #gCÆ÷fi÷ œbTbÊ“˙® Eb÷Ï ◊£®Ø® ’c“˙Æfib Eb÷Øb ◊π”Ïdb¶
Gı®#÷ Á÷“ #d÷ #b◊fi® gŸ\#b÷fi® GıbKbØ® Ϩ ◊πbk Á“Ï® gK #fi÷ ◊π‹Øbfi Á“KŸ∂ #fi÷ √bU ◊c“bØb÷|fi÷ ÆbØ÷ T›fi÷ P˙¥d #fi÷ Ob∑“ ˙fidb¶ Ï”®fi÷
&f÷OÏP”Z Ø›fi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ˙Æ®#÷. #b Ï®Z÷ P˙fi¶Z® Á“Ï®fi÷ Z÷ ◊πbÒZ®K ◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷, Á“b÷Ê“˙bÍfi® ◊πZ®¨b Á“Ï˙b Tb‘Kb÷.
Ïb\fi÷ ”bØ \÷ “® Z÷fib ◊Ob÷db¶ ◊Rb. SKbÏ«bc“ Z÷ Á“b÷Ê“˙bÍ ≈Kb¶ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ ”Zb÷, SKb¶ #b˙÷
d”b«T Ïb\fi÷ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷ &◊§‹ØZ ØK÷Tb Z÷ c÷“œ˙bÆ® ◊ŸÏŸ¥b÷fi® Gı÷, #b˙®fi÷ Z÷fi® ÆbØ÷ KŸ∞db¶ \÷ “b› \K Gı÷ ◊ÏÒZŸ #gCÆ÷fi Eb÷Ï
◊bÆ÷Ø® &◊Ïb÷aZ ˙øÎb¶Z Æb¶gÍ®fi÷ A“b÷jØ® jdjd® ±ßb #fi÷ A“b÷jbZŸÏ «fi® Æ÷fib◊PZ fbÏb dc“fi #fi÷ ◊πPZ¥÷j Ø˙b ◊Ï Z÷Dı”®fi, «Í”®fi, ˙®K”®fi,
Dı÷dZ÷d «b÷TZb, c“b¶Z ◊®ÆZb, Á“◊bÍ ◊Ï ‰Â Ï÷√bfi÷ jbÏ Á“ÏZb c¶“ “ Z÷dDı ◊ŸÏŸ¥bØ #fi÷ ◊ÏbA“dØ® ÏP”Z ØK÷Tb÷ Z÷ Á“b÷Ê“˙bÍ œ‰ŸÆ÷fibfi÷ ◊ÏbPDıZ
Á“b÷Ê“˙bÍfi÷ «b÷Tb˙÷ Gı÷ #fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Gı÷ Á÷“- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ \#b÷ Á“Ï˙® #œaK Ædºfi÷ ◊bGıb÷ ◊Ÿ’Ïd ZbT fiOÏdb¶ d”b«Í Ïb\ ◊bÆ÷ \K
#fi÷ Dı›fi÷ œbTbÊ“˙® Eb÷Ï ◊£®fi÷ fiÕ“ Á“Ï® jb÷, Tˆ¶Ê“® VKb÷ #fi÷ Tˆ¶Ê“®fi÷ Z÷fib Gı÷ #fi÷ «≥÷ ”bØ \÷ “® d‹ZÁ“ ◊Ï #¶OPT Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷-
Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ #gCÆ÷fifi÷ º˙Zb¶ Dı ◊Á“ “®fi÷ dbÏ® Æbd÷ &◊§‹ØZ Á“Ïb÷. ‹˙bPdfi„ ! #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ ±>Eb, fi®Eb, cŸ“Od #fi÷ O”fi ˙fidb¶
vivagsuy/11
◊Kbk √bU ZØb ◊÷K ÆbdOπ® ÆbØ÷ Ï”÷Tb÷ Gı÷, Z÷Ø® db÷Ê“b #w«Í, #b◊÷T® Z÷ g÷Ê“fi÷ ‹˙®Á“bÏ®fi÷ Z÷fi÷ ÆSÁ“bÏ, ÆÒdb◊ˆ˙Á“ ◊b÷Zbfi® ◊bÆ÷Ø® P˙c“bK
ODı«Í, Kb÷∞b#b÷fib «Í #fi÷ ÏØ«Í, #Ï÷ ! œŸ¶ Pfi˙÷c“fi Á“ÏŸ¶ ! EZŸÏ¶PO® Á“Ï®fi÷ Z÷fi÷ Ï”÷˙b dbÊ÷“ Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbÍbdb¶ ‹Øbfi #b◊÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ #gCÆ÷fi
Æ÷fibfib «ÍØ® ◊ Z÷ Æbd÷fib KŸ∞db¶ º˙Zb÷ ◊Á“ “® œÁ“bœ÷ fi”®>. Z÷ Æbd Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ d”b«T Ïb\ fbÏb ÆSÁ“bÏ◊ˆ˙Á“ DŸıc“b ◊ “®fi÷ Áˆ“Ê“bÁ“bÏ œbÍbdb¶
fi®PZ- g÷c“- fi®PZØ®, &◊◊πc“bfi fi®PZØ® #Ø˙b P˙wbÆŸ «fib˙®fi÷ ◊Á“ “® \K Gı÷ #fi÷ SKb¶ Pfi˙bÆ Á“Ï÷ Gı÷.
œÁ“bœ÷. ≈KbÏ÷ Á“b÷Ê“˙bÍ÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷ d”b«Í Ïb\ #gCÆ÷fifib Dı÷ #”®> d”b«T Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“- Zd÷ Tb÷Á“b÷
#b¿KÒZÏ Dıfib÷ ”Zb #fi÷ Dı÷ #¶OϨÁ“b÷fi÷ Z÷ d‹ZÁ“fib Á“˙E Ædbfi dbfiZb÷ ◊ŸÛÁ“Í #œfib’c“Á“ ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ïb˙b÷ #fi÷ Z÷ #œfib’c“Á“ ÆbdOπ® ◊b¶E
”Zb÷ Z÷dfib÷ ZØb Pd‰ ZØb Pd‰, ∏bPZ, PfiDıÁ“, ‹˙Dıfi, ƶ«¶j® #fi÷ fib÷Á“Ï ◊πÁ“bÏfi® d’c“Ïb#b÷, Z÷dDı #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÛ◊b÷, dbÍb#b÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷
˙Ofi÷ jfi, ÆŸ˙Â, ÏSfi #fi÷ &Îd ÆbÏgˆZ sÔKb÷ ZØb v“P◊Kb Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbÍbdb¶ #gC Æ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi® Æ˙bdb¶ ◊”b÷>Eb “˙bfi® Gı÷.
◊…Æb˙ ÷“Z÷fibØ® DŸıc“b Á“Ï˙bfib÷ ◊πKSfi Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZ ‹fibfib’c“Ø® Pfi˙øÎ Ø›, Æd‹Z #bgˆ¥Âb÷ ◊”÷Ï®fi÷
◊ ˙b϶˙bÏ d”bfi„ ◊πKb÷Dıfi ˙bÍ®, d”bdˆT®, d”bfi„ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Kb÷‘K #fi÷ ◊b÷Zbfi÷ ]Âb¶ Pd‰b÷ #fi÷ ∏bPZDıfib÷ ÆbØ÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ZØb ◊b¶E
Ïb\fi÷ Kb÷‘K g÷Ê“b÷ db÷Á“T÷ Gı÷, db÷Á“T®fi÷ Z÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ P˙wbÆŸ ◊πÁ“bÏfi® d’c“Ïb #b’c“fi¶ ÆbÏ® Ï®Z÷ #b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi #b’c“ Á“ÏZb÷ ◊πdÎ
«fib˙÷ Gı÷. Ø›fi÷ P˙EÏ˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ«bc“ #gCÆ÷fifi÷ ÆSÁ“bÏ◊ˆ˙Á“ Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbÍbdb¶
(23) SKbÏ «bc“ d”b«T Ïb\#÷ ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏdb¶ ◊πœ‹Z Z÷dDı Ïb÷aKb «bc“ d”b«T Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶-
P˙œbÍ #fi÷ ◊πbÆbc“®K c“œfi®K #fi÷ ◊πPZv“◊-Z÷˙®, Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z@g˙bÍ® #÷Á“ ”÷ gs ◊ŸÏŸ¥b÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ \#b÷, Dı›fi÷, ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏfib c“Ï˙b\#b÷ «¶j
ÁŸ“Ê“bÁ“bÏœbTb «fib˙ “b˙®. ◊Gı® d”b«T Ïb\#÷ Z÷fib PfiPdÎ÷ &SœˆVÁ“ Kb˙Z„ Á“Ï® c“b÷ #fi÷ Eb÷Ï◊£®fib Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ º˙Zb÷ Dı ◊Á“ “® VKb÷ #fi÷ ◊Á“ “®fi÷
c“œ ’c“˙Æfib &SÆ˙ fi® &c„“]b÷¥Âb Á“Ïb˙® #fi÷ Á“b…ÊŸ“§@«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ dbÏ® Æbd÷ Z÷fi÷ &◊§‹ØZ Á“Ïb÷. SKbÏ «bc“ Z÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷#÷ Eb÷Ï
Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ œbTbÊ“˙® Eb÷Ï◊£®db¶ \#b÷, SKb¶ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ º˙Zb÷ Dı ◊Á“ “®fi÷ d”b«T Ïb\fi® Æbd÷ &◊§‹ØZ Á“Kb÷|. d”b«T
Æ÷fib◊PZfi÷ «÷ ”bØ \÷ “® d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï® #b ◊πdbÂ÷ Pfi˙÷c“fi Á“Ïb÷- Ïb\#÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ ◊ˆ˙˙Z„ dbÏ˙bdb¶ #b˙÷ #÷˙® #b∏b
”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏdb¶ d”b«T Ïb\#÷ &SœˆVÁ“ Kb˙Z„ c“œ #b◊®.
’c“˙Æfib &SÆ P˙œ÷¥fi® &c„“]b÷¥Âb Á“bÏ˙® Gı÷, Zb÷ #b◊fi÷ dbÊ÷“ ◊ŸÛÁ“Í ”÷ Ob…Zd ! #b Ï®Z÷ Z÷ Eb÷ÏÆ÷fib◊PZ #gCÆ÷fi ◊ˆ˙b÷|◊bPDıZ ◊ŸÏbZfi
#œfib’c“Á“ #fi÷ ◊ŸÛ◊, ˙Æπ, dbÍb ZØb #T¶Á“bÏ #”®> Dı &◊§‹ØZ Á“Ï®#÷ ◊b◊Á“db÷|fib P˙◊bÁ“b÷c“KØ® fiÏÁ“ ZŸVK ˙÷c“fibfib÷ ◊πSK¨ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷ ÆdK
Á÷“ #b◊ ‹˙K¶ SKb¶ ◊jbÏœb÷ ? ˙®Z® Ïmb÷ Gı÷. gO˙ÒZ ! Eb÷ÏÆ÷fib◊PZ #gCÆ÷fi Á“bÍ dbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷
SKbÏ «bc“ Z÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï Æ÷fib◊PZfi÷ «÷ ”bØ aKb¶ Dıœ÷ Ob…Zd ! 27 ˙¥fi® ◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ #bDı÷ Dı ’c“˙Æbfi÷
\÷ “®, d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï® Z÷ Æ˙÷| Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂- SKbÏ÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï ‰®\÷ gbO«bÁ“[ Ï”÷œ÷, SKbÏ÷ œˆÍ® ◊Ï E∑“b˙˙bØ® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb
Æ÷fib◊PZ#÷ Z÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ &ÎÏdb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ gs ◊ŸÏŸ¥b÷ fibdfi® ◊πØd fiÏÁ“ gˆPddb¶ fibÏÁ“v“◊÷ #÷Á“ ÆbOÏb÷◊dfi® &SÁø“Õ“ §‹ØPZ#÷
&ÎÏdb¶ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ gs ◊ŸÏŸ¥b÷ ! ”y¶ ◊b÷Z÷ Dı ◊Ÿ’ÏdZbT fiOÏdb¶ &S◊≥ Øœ÷. ƶÆbÏgπd ◊πØd #µKKfidb¶ Á“”÷Tb døOb◊Ÿ‰fib ƶÆbÏ
#b˙®œ. SKbÏ «bc“ #gCÆ÷fi÷ Z÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fib÷ &PEZ ÆSÁ“bÏ Á“Ï®fi÷ gπdÂfi® Ædbfi Ædº T÷˙b÷, SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ˙bÏbÂÆ® fiOÏ® db¶  Ÿ“<“Ï
Z÷dfi÷ P˙c“bK Á“Kb÷|. SKbÏ «bc“ Pd‰b÷ #b’c“Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷ Z÷ #gCÆ÷fi Eb÷Ï v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶  Ÿ“<“Ïfib PœÁ“bÏ®#b÷ fbÏb dÏb›fi÷ Z÷ Dı «fibÏÆ
Æ÷fib◊PZ ‹fibfib’c“Ø® Pfi˙øÎ Ø›, Kb˙Z„ ≈Kb¶ d”b«T Ïb\ ”Zb÷ SKb¶ fiOÏ®fib¶ •÷P{“ ÁŸ“Ídb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ «bÍ◊Âfib÷ SKbO Á“Ï®
#bÔKb÷, #b˙®fi÷ «÷ ”bØ \÷ “®, d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï® d”b«T Ïb\fi÷ KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk ØZb÷, Kb˙Z„ Pfi˙bÂ◊c“fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷; DıÒd dÏÂfib÷ #ÒZ
DıK, P˙DıK œ¯c“b÷Ø® ˙jbd® #b◊÷ Gı÷. ˙jbd® c“›fi÷ d”bØ, d”b” Á“Ïœ÷.
Kb˙Z„ Ïb\fi÷ Kb÷‘K g÷Ê“ #◊ Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ d”b«T Ïb\ #gCÆ÷fi÷
vivagsuy/12
#µKKfi : 3 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊œŸ#b÷fiŸ¶ ƶϨ #fi÷ ƶOb÷◊fi Á“ÏZb ”Zb. Gı§hÂÁ“ GıbOPTÁ“fib v“P◊Kb
#µKKfi : 4 œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ #fi÷ gb÷Dıfi T›fi÷ Á“bd Á“ÏfibÏ◊ #fi÷Á“ fib÷Á“Ïb÷ Æ÷>Á“ “b÷ ZØb ”\Ïb÷ «Á“Ïb
(24) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ "Æb÷”¶Dıfi®' fibdfi® ÆŸÒc“Ï Kb˙Z„ g÷>Æb÷ fi÷ dbÏ®fi÷ Z÷fib db¶Æfi÷ GıϮخ Á“b◊®fi÷ Gı§hÂÁ“fi÷ ”¶d÷œb #b◊Zb
g˙fib’c“Ø® ÆŸœb÷PgZ, jÒK jbÒKØ® ◊’Ï◊ˆÂ ZØb ‹˙-◊ÏEA“fib gKØ® ZØb Z÷fib #fi÷Á“ fib÷Á“Ïb÷ Z÷ db¶Æfi÷ Z˙b &◊Ï, Á“ “b› #b÷ ”b¶ “bdb¶ gDıPfiÁ“b÷db¶
ÏP”Z #÷Á“ fiOÏ® ”Z®. ›œbfi √ˆÂbdb¶ "c÷“˙ÏdÂ' &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ #fi÷ #¶ObÏb &◊Ï ZÍZb, gˆ¶DıZb #fi÷ œˆÍ fbÏb ◊Á“b˙Zb Z÷ db¶Æfi÷
#db÷] K¨fiŸ¶ #÷Á“ K¨bKZfi ”ZŸ¶, Z÷ ]Ÿ¶ DˆıfiŸ¶ ”ZŸ¶. Z÷ fiOÏ®db¶ d”bEÒs ÏbDıdbOdb¶ ˙÷>E®fi÷ #bºP˙Á“b ETb˙Zb ”Zb. Gı§hÂÁ“ GıbOPTÁ“ ◊b÷Z÷ ◊Â
Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷, Z÷ P”dbTKb’c“ ◊˙Zb÷fi® Ædbfi «®\ Ïb\#b÷fi® ZÍ÷Tb, gˆ¶Dı÷Tb #fi÷ œˆÍ fbÏb ◊Á“b˙÷Tb Z÷ db¶Æfi® ÆbØ÷ ÆŸÏb #b’c“ ◊b¶E
#◊÷¨b#÷ d”bfi ZØb ◊πZb◊® ”Zb÷. Z÷ d”bEÒs Ïb\fi÷ ÆŸ¥÷ #÷Á“ d¶‰® ◊πÁ“bÏfi® d’c“ÏbfiŸ¶ #b‹˙bc“fib’c“ Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷.
”Zb÷, Dı÷ Æbdfi®PZ, g÷c“fi®PZ #fi÷ c¶“ “fi®PZfib ◊πKb÷Ofi÷ #fi÷ ÒKbKfi® Z÷Â÷ «Á“Ïb #b’c“ ◊œŸ#b÷fib db¶Æfi÷ √b˙Ÿ¶ #fi÷ d’c“Ïb#b÷ ◊®˙® Z÷
P˙Pj#b÷fi÷ \ÂfibÏ ZØb PfiOπ”db¶ √ˆ« Dı ÁŸ“œÍ ”Zb÷. ÆŸc“œfib ˙÷LKb Ï”÷Z® ◊b÷ZbfiŸ¶ Á“ZÔK «fib˙® T®jŸ¶ ”ZŸ¶ #fi÷ ◊b◊◊ˆÂ ◊π˙øPÎ#b÷db¶ Z÷ ”¶d÷œb ZS◊Ï
”Z®, Z÷fib ˙…g˙fiŸ¶ ˙Âfi Á“bdµ˙\ ˙÷LKbfib ˙Âfi Ædbfi \® T÷˙Ÿ¶. Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. #b ◊π˙øPÎ#b÷ Dı Z÷fib º˙fifiŸ¶ P˙PœÕ“ ∏bfi «fi÷T® ”Z® #fi÷
Z÷ Æb÷”¶Dıfi® fiOÏ®db¶ ÆŸgs fibdfib÷ #÷Á“ ÆbØ˙b” Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Z÷ #b˙b Dı ◊b◊◊ˆÂ Áø“SKb÷fi÷ Z÷Â÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ Æ˙b÷|Îd #bEÏ «fib˙® ÏbpKŸ¶
ÆbØ˙b” Ædø∞Kb˙Z„ Á“b÷›Ø® ◊Ïbg˙ fi ◊bdfibÏ #÷˙b÷ ”Zb÷. Z÷ ÆbØ˙b”fi® ”ZŸ¶. SKbÏ ◊Gı® #÷˙b aT÷œDıfiÁ“ #fi÷ dT®fiv“◊ #SKÒZ PfiÁ“bPEZ
"gsb' fibdfi® #ÒKˆfi Z÷dDı Pfic“b÷|¥ ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ œÏ®Ï˙bÍ® ◊Sfi® ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ ÆbZÆb÷ ˙¥fib ◊ˆÂ #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷
”Z®. ÆŸgs ÆbØ˙b fib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ gsb dbZbfib÷ #bSdDı "œÁ“Ê“' fibdfib÷ #Á÷“ Á“bÍdbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Eb÷Ø® fiÏÁ“db¶ &SÁø“Õ“ 10 ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb
«bÍÁ“ ”Zb÷, Z÷ ◊ #ÒKˆfi Z÷dDı Pfic“b÷|¥ ◊¶E÷§ÒsK˙bÍb œÏ®ÏØ® KŸaZ ”Zb÷. fibÏ’Á“#b÷db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷.
Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Æb”¶Dıfi® fiOÏ®fi® ««”bÏ c÷“˙Ïd &Ubfidb¶ (25) ÆŸgs ÆbØ˙b”fi® gsb fibdfi® ◊Sfi® \ZPfiÒcŸ“Á“b ”Z®. #b
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb. DıfiZb #fi÷ Ïb\ fi®Á“iKb. gO˙bfi÷ «bDŸı Gı§hÂÁ“ GıbOPTÁ“fib÷ º˙ Eb÷Ø® fiÏÁ“db¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®jb÷ #b Dı
Z÷dfi÷ jd c÷“œfib #b◊®, SKbÏ «bc“ jdfiŸ¶ •˙ Á“Ï® DıfiZb #fi÷ Ïb\ Æb÷”¶Dıfi® fiOÏ®db¶ ÆŸds ÆbØ˙b”fi® gsb fibdfi® ◊Sfi®fib Ogdb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷
◊bGıb EbVKb OKb. SKbÏ÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ≈K÷{“ PœÛK &S◊≥ ØKb÷. ≈KbÏ÷ gsb ÆbØ˙bP”fi®fi÷ Ogfi÷ jbÏ Á“ÏZb¶ ‰Â dbÆ ÔKZ®Z
Ob…Zd ‹˙bd® Kb˙Z„ ÏbDıdbOdb¶ ◊jbKb, SKb¶ Z÷dÂ÷ ”bØ®#b÷, ]b÷ “b#b÷ #fi÷ Ø› OKb SKbÏ ◊Gı® #b ◊πdbÂ÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷- Z÷ dbZb#b÷ √Ï÷√Ï
◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ \÷Kb. Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ˙·E÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® KŸaZ, Á“bfi #fi÷ fibÁ“ jÒK Gı÷, Kb˙Z„ º˙fi #fi÷ DıÒd Æ¸Í Gı÷, Dı÷#b÷ fiOÏfib Ob… #b’c“
Á“b◊÷Tb, &c„“]b÷¥Âb KŸaZ ¬® ÆP”Z #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷. \÷›fi÷ Ob…Zd ◊œŸ#b÷fib, DıÍEÏ, ‹ØÍEÏ #fi÷ √÷EÏ #b’c“ ◊πb®#b÷fib, ◊¨®#b÷fib
‹˙bd®#÷ ◊ˆ˙˙Z„ P˙EbÏ Á“Kb÷| #fi÷ gO˙bfi ◊bÆ÷ #b˙®fi÷ Pfi˙÷c“fi Á“KŸ∂. ZÍ÷Tb, #PCdb¶ ◊Á“b˙÷Tb #fi÷ œˆÍ ◊Ï Ïb√® ◊Á“b˙÷Tb db¶Æfib÷ ZØb ÆŸÏb,
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊fib gbÏZ˙¥ fibdÁ“ djŸ, d÷ÏÁ“, \PZ, Æ®jŸ ZØb ◊πÆ≥b fibdÁ“ d’c“Ï®#b÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fi, ◊’Ïgb÷O
¨÷‰db¶ GıOT◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ PÆ>”POÏ® fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K #fi÷ P˙gbDıfi Á“Ï®fi ◊b÷Zbfib÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. ◊ Z÷ c“b÷”c“ ◊ˆÂ fiP”
Á“ÏZb÷ ”Zb÷, "Gı§hÂÁ“' fibdfib÷ #÷Á“ GıbOPTÁ“ ”Zb÷, Á÷“ Dı÷ jfib∆, #jd®| Ø˙bØ® Z÷ gsb ÆbØ˙bP”fi® ÆŸÁ“b˙b TbO® gˆ√® #÷˙Ÿ¶ PEÒZbOπ‹Z Ï”÷˙b
Kb˙Z„ «®\#b÷fi÷ Á“Õ“ #b◊˙bdb¶ #bfiÒc“ dbfifibÏb÷ ”Zb÷. Z÷ Gı§hÂÁ“ TbO®.
GıbOPTÁ“fi® #fi÷Á“ «Á“Ï®#b÷, «Á“Ïb¶#b÷, g÷ “b÷, O˙Kb÷, «Íc“b÷, ÆÆTb#b÷, SKbÏ÷ ÆŸgs ÆbØ˙b”÷ ◊b÷Zbfi® gbKb gsbfi÷ PE§ÒZZ \÷›fi÷ Á“mŸ¶-
˙ÆÁ“b÷,  Ÿ“<“Ïb÷, PÆ>”b÷, ”ÏÂb÷, dKˆÏb÷ #fi÷ g÷>Æb÷ Æb÷, Æb÷ #fi÷ ”\Ï ”\Ï c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! œb Á“bÏÂ÷ ZŸ¶ PEÒZbOπ‹Z Ïmb¶ Á“Ï÷ Gı÷ ? SKbÏ÷ gsb
˙b “b#b÷db¶ «b¶j÷Tb Ï”÷Zb ”Zb.SKb¶ Dı÷dfi÷ ˙÷Zfifib v“◊db¶ ◊…Æb, v“P◊Kb #fi÷ ÆbØ˙bP”fi®#÷ ÆŸgs ÆbØ˙b”fi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸ¶P◊πK ! dbÏb Ogfib ‰Â dbÆ
gb÷Dıfi #b◊˙bdb¶ #b˙ZŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷˙b ◊ŸÏŸ¥b÷ #fi÷Á“ «Á“Ïb #b’c“ ZØb dP”¥b’c“ Ø› OKb Gı÷ #fi÷ c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ fiP” Ø˙bØ® ”y¶ PE§ÒZZ GŸı¶. SKbÏ÷ ÆŸgs
vivagsuy/13
ÆbØ˙b”÷ gsbgKbfi® ˙bZ Æb¶gÍ® #fi÷ Ædºfi÷ Á“mŸ¶- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! Ïb\fi÷ «÷ ”bØ \÷ “®, d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Á“Ï® ◊πÂbd Á“Ï÷ Gı÷, #fi÷ #b
#b◊Âb¶ ◊ˆ˙Áø“Z ◊b◊fib ◊πgb˙Ø® Á“b÷› #jd®| Kb˙Z„ «®\fi÷ cŸ“:√ ◊πdbÂ÷ Á“”÷ Gı÷ :- ”÷ ‹˙bPdfi„ ! #b œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ÷ dbÏb #ÒZ:◊ŸÏdb¶ ◊π˙÷œ
#b◊˙bdb¶ #bfiÒc“ dbfifibÏ º˙ ZbÏb Ogdb¶ #bÔKb÷ Gı÷, #b Á“bÏÂØ® Zfi÷ Á“Ï˙bfib÷ #◊Ïbj Á“Kb÷| Gı÷. c÷“˙bfiŸP◊πK ! Zd÷ Dı Z÷fi÷ c¶“ “ #b◊b÷. SKbÏ «bc“
#b˙b÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ Gı÷. #÷ º˙fi¶Ÿ gT¶Ÿ Øb#b÷ ! ◊Gı® Á“b÷› &◊bKØ® d”bÏbDı d”bEÒsfi® #b∏b d÷Í˙®fi÷ ÆŸ¥÷ d¶‰®#÷ ""œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ #fi÷ ÆŸc“œfib
Z÷ c“b”c“ ◊ˆÂ Á“Kb÷|, SKbÏ ◊Gı® gsb ÆbØ˙bP”fi® ÆŸ√÷ ÆŸ√÷ Z÷ Ogfi÷ ˙”fi ˙÷LKbfi÷ ◊ˆ˙b÷|aZÏ®Z÷ dbÏb÷'' #÷˙® #b∏b ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Á“Ï®. #b Ï®Z÷ ”÷ Ob…Zd
Á“Ï˙b TbO®. TOgO fi˙ dbÆ ◊ˆÏb ØKb SKbÏ÷ ÆŸgsb ÆbØ˙bP”fi®#÷ ! œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ «bÍÁ“ ◊b÷Zbfib ◊ˆ˙b÷|◊bPDı Dˆıfib ZØb WLE®Â ◊b◊Á“db÷|fib ¸Ífib÷
«bÍÁ“fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. &S◊≥ ØZb¶ Dı dbZbP◊Zb Z÷ «bÍÁ“fi÷ œÁ“Ê“-fi®E÷ ◊πSK¨ #fiŸg˙ Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷.
‹ØbP◊Z Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ ◊bGıb÷ &≤“b˙® T÷ Gı÷, Z÷fiŸ¶ KØbP˙Pj ƶϨÂ, ƶOb÷◊fi (26) gO˙bfi„ ! œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ #”®>Ø® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ ? Ob…Zd
#fi÷ ƶ˙jfi Á“Ï÷ Gı÷. &§≈lZ ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d &S◊≥ ØZb¶ Dı "#dbÏb #b ! œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏfi÷, ≈KbÏ÷ Z÷ 57 ˙¥fi® #bKŸfi÷ gb÷O˙®fi÷ #bDı÷ Dı÷ ’c“˙Æfib÷
«bÍÁ“fi÷ œÁ“Ê“ fi®E÷ ‹ØbP◊Z Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶ ”ZŸ¶ Z÷Ø® #bfiŸ fibd "œÁ“Ê“ ‰®\÷ gbO «bÁ“[ Ï”÷œ÷, SKbÏ÷ #÷Á“ d”bfi„ Tb÷”dK Z◊÷T® #PC Ædbfi
ÁŸ“dbÏ' ◊b “˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. Z÷fiŸ¶ «bÁ“[fiŸ¶ º˙fi &§≈lZÁ“ ÁŸ“dbÏfi® Ædbfi Dı c÷“c“®¡Kdbfi ¬® ◊πPZdb ÆbØ÷ #bPT>Ofi Á“Ïb˙˙bdb¶ #b˙œ÷ #fi÷ døSKŸ Ædbfi÷
\® T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷. ≈KbÏ÷ ÆŸgs ÆbØ˙b” T˙ ÆdŸsdb¶ døSKŸ ◊b@Kb÷ Z÷dDı Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ◊”÷T® fiÏÁ“gˆPddb¶ fibÏÁ“ v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷.
œÁ“Ê“fi® dbZb gsb ◊ dÏ ◊bd® SKbÏ Z÷ œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏfi÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Æ®jb÷ ÏbDıOø”fiOdb¶ Eb¶ “bT ÁŸ“Ídb¶ KŸOT v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷.
]Ï÷Ø® Á“b∑“® dˆÁ“˙bdb¶ #bÔKb÷. Z÷ KŸOTfib dbZbP◊Zb «bÏd÷ ’c“˙Æ÷ Z÷dfibdb¶Ø® «bÍÁ“fiŸ¶ fibd "œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏ'
◊b÷Zbfib ]Ï÷Ø® ≈KbÏ÷ œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏfi÷ Á“b∑“® dˆÁ“˙bdb¶ #bÔKb÷ SKbÏ÷ Z÷ #fi÷ Á“ÒKbfiŸ¶ fibd "ÆŸc“œfib' Ïb√œ÷. œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏ «bÍ◊ fib÷ SKbO Á“Ï®fi÷
Æb÷”¶Dıfi® fiOÏ®fib P‰Á“b÷ dbO #b’c“ ‹Øbfib÷db¶ gÊ“Á“Zb÷, DŸıObÏ®#b÷fib Kb…˙fifi÷ ◊πbk Øœ÷. ÆŸc“œfib ÁŸ“dbÏ® ◊ «bÍ◊ÂØ® fi®Á“Í®fi÷ P˙PœÕ“ ∏bfi
#X“bdb¶ #fi÷ œÏb« √bfibdb¶ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷. Á“b÷› ˙√Z÷ ÆŸc“œfibOPÂÁ“b ÆbØ÷ #fi÷ «ŸP∞ #b’c“fi® ◊’Ï◊a˙Zbfi÷ ◊πbk Á“ÏZ® KŸ˙b˙‹Øbdb¶ #b˙œ÷. Z÷ v“◊db¶,
Z÷fi® Ob∑“ ◊π®PZ Ø› O, #fi÷ Z÷, O÷ OPÂÁ“bfi÷ SKb¶ Ï”®fi÷ KØ÷Õ“ Á“bdgb÷Ob÷fib÷ Kb…˙fidb¶ #fi÷ Tb˙hKdb¶ #b˙œ÷ Z÷d Dı &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bÍ® Øœ÷. SKbÏ÷
&◊gb÷O Á“ÏZb÷ #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ d”bÏbDı ÆŸc“œfib ÁŸ“dbÏ®fib v“◊, Kb…˙fidb¶ ◊bOT «fi÷Tb÷, Z÷fi® ›·Gıb Ïb√fibÏ, Z÷fib
PÆ>”PO’Ïfib÷ d¶‰® ÆŸ¥÷ Á“b› ˙√Z÷ Z÷œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏfi÷ ÆŸc“œfib ˙÷LKbfib ]Ï÷Ø® ‹fi÷” \Ídb¶ DıÁ“ “bK÷Tb÷ #fi÷ Z÷fi® Dı #÷Á“ db‰ TOfidb¶ #bÆaZ Ï”÷fibÏb÷
Á“b∑“® dŸÁ“b˙÷ Gı÷ #fi÷ ÆŸc“œfib ◊b÷Zbfib ]Ïdb¶ Ïb√® T÷ Gı÷. ]Ïdb¶ ¬® ZÏ®Á÷“ Z÷ œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ ◊b÷Zbfi® «”÷fi ÆŸc“œfib ÆbØ÷ dfiŸÛKƶ«Òj® ◊πjbfi Á“bdgb÷OfiŸ¶
Ïb√÷T® ÆŸc“œfi ÆbØ÷ dfiŸÛKƶ«¶j® P˙PœÕ“ Á“bdgb÷Ob÷fib÷ ›·Gıb dŸDı« Æ÷˙fi Á“ÏZb÷ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ïœ÷.
&◊gb÷O Á“ÏZb÷ Z÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï÷ Gı÷. ÆŸc“œfifib ]Ï÷Ø® d¶‰® fbÏb Á“b∑“® SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷ œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏ ◊b÷Zbfi® d÷Í÷Dı Áˆ“Ê“OπbP”Ú˙fi÷
dŸÁ“˙˙bØ® œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏ «®º Á“b÷› ◊ Dı‘Kb#÷ ‹døPZ, ÏPZ #fi÷ jøPZ ◊πbk Á“Ï®fi÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ïœ÷. SKbÏ÷ Áˆ“Ê“Oπ” «fi÷Tb÷ Z÷ œÁ“Ê“ d”b#jd®|
◊bdZb÷ fi ”Zb÷ Z÷Ø® Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷ OŸkv“◊÷ ÆŸc“œfibfib ]Ï÷ ◊”b÷>E® OKb÷ #fi÷ Kb˙Z„ cŸ“Û◊πSKbfiÒc“ Øœ÷ #fi÷ #b˙b Á“db÷| Á“ÏfibÏ, Z÷˙b Á“bKb÷|fi÷ Dı dŸpKv“◊÷
SKb¶ Z÷fi® ÆbØ÷ ›·Gıb dŸDı« Á“bdgb÷Ob÷fib÷ &◊Kb÷O Á“ÏZb÷ ÆdK ˙®Zb˙˙b dbfifibÏ #fi÷ Z÷fibDı ∏bfi˙bÍb÷ Z÷dDı #bDı ◊b◊ Á“db÷|fi÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ Æ˙b÷|Îd
Tb‘Kb÷. #bEÏ dbfiZb÷, #jd ◊πjbfi Áø“SKb÷Ø® Z÷ ]Âb¶ ◊b◊ Á“db÷|fi÷ &◊bPDıZ Á“Ï®fi÷
#b «bDŸı #÷Á“ ’c“˙Æ÷ ÆŸ¥÷ d¶‰® ÆŸc“œfifib ]Ï÷ #bÔKb÷, #b˙®fi÷ døSKŸ ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ◊”÷T® fiÏÁ“gˆPddb¶ fibÏÁ“ v“◊÷
ÆŸc“œfibfi® ÆbØ÷ ›·Gıb dŸDı« Á“bdgb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“ÏZb¶ œÁ“Ê“ÁŸ“dbÏfi÷ &S◊≥ Øœ÷. Z÷fiŸ¶ ƶÆbÏgπd ◊ˆ˙˙Z„ \® T÷˙Ÿ¶ SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Z÷ Æ®jb÷
\÷Kb÷, \÷›fi÷ Z÷ A“b÷jØ® ÏbZb÷◊®Íb÷ Ø›, Kb˙Z„ œÁ“Ê“ ÁŸ“dbÏfi÷ ◊b÷Zbfib ˙bÏbÂÆ® fiOÏ®db¶ dS‹Kv“◊÷ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ dbGı®dbÏ fbÏb ˙jfi÷ ◊πbk
◊ŸÏŸ¥b÷fbÏb ◊Á“ “b˙®fi÷ Z÷fi÷ TbÁ“ “®Ø® Kb˙Z„ dPØZ Á“Ï®fi÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® ØK÷Tb÷ Z÷ ¸Ï® Z÷ Dı ˙bÏÂÆ® fiOÏ®db¶ #÷Á“ •÷P{“ÁŸ“Ídb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷.
DıÁ“ “b˙® c÷“ Gı÷. SKbÏ «bc“ Z÷fi÷ d”bÏbDı d”bEÒsfi® ◊bÆ÷ T› Dı›fi÷ d”bEÒs SKb¶ Z÷ Æ@KÁ“S˙fi÷ ZØb ÆbjŸjdfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ Æb…jd fibdfib ◊πØd
vivagsuy/14
c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙Zb «fiœ÷. SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ œ‰Ÿ Ïb\ ÆbØ÷ KŸ∞ ØZŸ¶ SKbÏ÷SKbÏ÷ Z÷ d”÷wÏc“Î ◊ŸÏb÷P”Z 108 «πbŒÂ
ÆbjŸ˙øPÎfiŸ¶ Æ@KÁ„“v“◊÷ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ PÆP∞ ◊πbk Á“Ïœ÷, Á÷“˙Í ∏bfiØ® Æd‹Z «bÍÁ“b÷, 108 ¨P‰K «bÍÁ“b÷, 108 ˙…LK «bÍÁ“b÷ #fi÷ 109 œŸs
◊c“bØb÷|fi÷ \Âœ÷ Æ@◊ˆÂ Á“db÷|Ø® ÏP”Z Ø› Dıœ÷ #fi÷ Æ˙ cŸ“:√b÷fib÷ #ÒZ «bÍÁ“b÷fi÷ ◊b÷Zbfib dbÂÆb÷ fbÏb ◊Á“ “b˙®fi÷ Zd÷fi® ºP˙Zb˙‹Øbdb¶ Dı Ùc“Kfib
Á“Ïœ÷. db¶ÆP◊> “b÷fi÷ Á“∑“b˙®fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ dbÊ÷“ œb§ÒZ ”b÷K Á“ÏZb÷Z. Z÷fib ◊πgb˙Ø®
#µKKfi : 4 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ PDıZœ‰Ÿ Ïb\ ZÏZ Dı œ‰Ÿfib÷ fibœ Á“Ï® c÷“Zb÷ Kb Z÷fi÷ gOb “® dˆÁ“Zb÷.
#µKKfi : 5 - «ø”‹◊PÎc“Î (28) SKbÏ «bc“ #b˙b ◊πÁ“bÏfib¶ Á“db÷|fiŸ¶ #fiŸ{“bfi Á“ÏfibÏ, #b Á“db÷|db¶
(27) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Á÷“ ÆdKdb¶ Á“b…œb¶«® fibdfi® •∞- ◊πjbfi, #b Á“db÷|fi® Dı P˙Ub \ÂfibÏ #fi÷ #b ◊b◊ Á“db÷|fi÷ Dı ◊b÷ZbfiŸ¶
g˙fib’c“Á“Ø® KŸaZ §‹ZPdZ-‹˙ EA“, ◊ÏEA“fib gKØ® ÏP”Z #fi÷ ÆdøP∞Ø® Æ˙b÷|Îd #bEÏ «fib˙fibÏ Z÷ d”÷wÏc“Î ◊ŸÏb÷P”Z #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib
◊’Ï◊ˆÂ fiOÏ® ”Z®. Z÷fi® «”bÏ E¶sb˙ZÏÂfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷db¶ w÷ZgsK¨fiŸ¶ ◊b◊Á“db÷|fib÷ ƶOπ” Á“Ï®fi÷ ‰Â ”\Ï ˙¥fiŸ¶ #bKŸÛK gb÷O˙®fi÷ ◊b¶Ed®
K¨bKZfi ”ZŸ¶. Z÷ Á“b…œb¶«® fiOÏ®db¶ œZbfi®Á“ fibdfib÷ ◊πZb◊® Ïb\ Ïb≈K fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ ØKb÷, SKb¶ Z÷fi® §‹ØPZ 17 ÆbgÏb◊dfi®fi ”Z®. SKbÏ
Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fi® døOb˙Z®Ïb® ”Z®. &c“Kfi fibdfib÷ #÷Á“ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷Z, Z÷ «bc“ d”÷wÏc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfib÷ ◊bP◊{“ º˙ Z÷ ◊b¶Ed® fiÏÁ“gˆPddb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷
Æ˙÷|§ÒsK Æ@◊≥ Z÷dDı KŸ˙ÏbDı ”Zb÷. Z÷ &c“Kfi ÁŸ“dbÏfi® ◊xb˙Z® fibdfi® Æ®jb÷ #b Á“b…œb¶«® fiOÏ®db¶ Æb÷dc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfi® ˙ÆŸc“Îb fibdfi® ◊Sfi®fib¶
#÷Á“ Ïb® ”Z®. Z÷ œZbfi®Á“fib÷ Æb÷dc“Îb fibdfib÷ #÷Á“ ◊ŸÏb÷P”Z ”Zb÷. Z÷ &c“Ïdb¶ Ogv“◊÷ #bÔKb÷. &S◊≥ ØK÷Tb Z÷ «bÍÁ“fib dbZbP◊Zb#÷ DıÒdØ®
≠“‘˙÷c“, KDŸı˙÷|c“, Æbd˙÷c“ #fi÷ #Ø˙˙÷c“ #b’c“ fib÷ ƶ◊ˆÂ ∏bZb ”Zb÷. Æb÷dc“Î «bÏdb¶ ’c“˙Æ÷ «ø”‹◊PÎc“Î fibd ÏbpKŸ¶. ◊Gı® Z÷ «bÍÁ“ Kb˙Z„ KŸ˙b˙‹Øbfi÷
◊ŸÏb÷P”Zfi® ˙ÆŸc“Îb fibdfi® ◊Sfi® ”Z® ZØb Æb÷dc“Îfib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ ˙ÆŸc“Îb fib÷ ◊πbk ØKb÷. ◊’Ï◊a˙ P˙∏bfifi÷ &◊T¯j Á“Ï÷Tb Z÷ &c“K ÁŸ“dbÏfib÷ «bÍ◊ÂØ®
#bSdDı «ø”‹◊PZc“Î fibdfib÷ #÷Á“ Æ˙b∂Oƶ◊≥ #fi÷ v“◊˙bfi «bÍÁ“ ”Zb÷. Dı Pd‰ Ø› OKb÷ Á÷“d Á÷“Z÷ «≥÷ #÷Á“ ÆbØ÷ &S◊≥ ØKb ”Zb, #÷Á“ ÆbØ÷
Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® Á“b…œb¶«® db÷Ê“b ØKb ”Zb #fi÷ #÷Á“ ÆbØ÷ Dı Ï@Kb ”Zb.
fiOÏ®fi® «”bÏ §‹ØZ EÒsb˙ZÏ &Ubfidb¶ ◊jbKb. Z÷ ÆdK÷ gO˙fi„ Ob…Zd SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷ d”bÏb\ œZbfi®Á“fiŸ¶ døSKŸ¶ ØKŸ¶ SKbÏ÷
‹˙bd® ◊ˆ˙˙Z„ Á“b…œb¶d® fiOÏ®db¶ Pg¨b dbÊ÷“ OKb #fi÷ ÏbDıdbOdb¶ ◊jbKb. &c“KfiÁŸ“dbÏ÷ ]Âb Ïb\#b÷, ÏbDıÁŸ“dbÏb÷ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“Zfi® ÆbØ÷ ÏŸc“fi
SKb¶ ”bØ®#b÷, ]b÷ “b#b÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ZØb Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ˙·E÷ #÷Á“ ˙µK ◊ŸÏŸ¥fi÷ Á“ÏZb¶, #bA¶“c“fi ZØb P˙Tb◊ Á“ÏZb¶ œZbfi®Á“ Ïb\fiŸ¶ ]Âb¶ ggÁ“b ÆbØ÷
◊ \÷Kb÷, Z÷fi÷ \÷›fi÷ dfidb¶ PEÒZfi Á“Ï˙b Tb‘Kb #fi÷ ◊bGıb #b˙®fi÷ Pfi‹ÆÏ ZØb døZÁ“ ƶ«¶j® Æ@◊ˆÂ Tb…’Á“Á“ Áø“SKb÷ Á“Kb. SKbÏ«bc“ Z÷ Ïb\,
gO˙bfifi÷ Z÷fib ◊ˆ˙g˙ P˙¥÷ ◊ˆGı˙b Tb‘Kb, ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“ Tb÷Á“b÷#÷ dÍ®fi÷ db÷Ê“b ÆdbÏb÷” ÆbØ÷
ÆdKdb¶ #b Dı@«ˆf®◊db¶ §‹ØZ gbÏZ˙¥ fibdÁ“ ¨÷‰db¶ Æ˙Zb÷gs fibdfiŸ¶ &c“KfiÁŸ“dbÏfib÷ Ïb≈KbPg¥÷Á“ Á“Kb÷|, SKbÏØ® &c“KfiÁŸ“dbÏ Ïb\ «fi® OKb÷.
≠“∞, §‹ZPdZ #fi÷ Ædø∞ fiOÏ ”ZŸ¶. PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib÷ d”÷wÏc“Î fibdfib÷ «ø”‹◊PZc“Î «bÍÁ“ &c“Kfi Ïb\fib÷ ◊ŸÏb÷P”Z «ÒKb÷ #fi÷ ◊ŸÏb÷P”Z ƶ«¶j®
#Á÷“ ◊ŸÏb÷P”Z ”Zb÷, Dı÷ EbÏ÷K ˙÷c“b÷fib÷ ƶ◊ˆÂ ∏bZb ”Zb÷, d”÷wÏc“Î◊ŸÏb÷P”Z Á“bdÁ“bDı Á“ÏZb÷ Z÷ Æ˙ ‹Øbfib÷, Æ˙ gŸPdÁ“b#b÷ ZØb #ÒZ:◊ŸÏdb¶ ›·GıbfiŸÆbÏ,
PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib Ïb≈K #fi÷ «Ífi® ˙øP∞ dbÊ÷“ ◊πPZ’c“fi #÷Á“ «πbŒÂ «bÍÁ“, Á“b÷› ◊ \Zfi® Ïb÷Á“Ê“b÷Á“ P˙fib Odfib Odfi Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ «bc“ Z÷
#÷Á“ ¨P‰K «bÍÁ“, #÷Á“ ˙…LK «bÍÁ“ #fi÷ #÷Á“ œŸ∞ «bÍÁ“fi÷ ◊Á“ “b˙® T÷Zb÷ «ø”‹◊PZc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfib÷, Á“b÷› ˙√Z÷ ◊xb˙Z® Ïb® ÆbØ÷ #fiŸPEZ ƶ«¶j
”Zb÷ #fi÷ ◊Á“ “b˙®fi÷ º˙Zb¶ Dı Z÷dfib Ùc“Kb÷fib db¶ÆP◊> “b÷fi÷ Á“b∑“® T÷Zb÷ ”Zb÷, ◊ ؛ OKb÷. Zc„“fiŸÆbÏ ◊xb˙Z® Ïb® ÆbØ÷ Z÷ &c“bÏ, ›·Gıb dŸDı«,
Á“b∑“®fi÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fib PfiPdÎ÷ œb§ÒZ”b÷d Á“Kb Á“ÏZb÷ ”Zb÷. dfiŸÛK ƶ«¶j® Á“bdgb÷Ob÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb÷ ÆdK ˙®Zb˙˙b Tb‘Kb÷.
#b PÆ˙bK Z÷ ◊ŸÏb÷P”Z #b≤“d #fi÷ Eb…c“œfib ’c“˙Æ÷ «¯«÷ «πbŒÂ, #b «bDŸı &c“Kfi Ïb\ ‹fibfib’c“Ø® Pfi˙øÎ Ø›fi÷ #fi÷ Æd‹Z
¨P‰K, ˙…LK #fi÷ œˆs «bÍÁ“b÷, ˙¥db¶ Æb÷Í Æb÷Í «bÍÁ“b÷fib Ùc“Kfib #bgˆ¥Âb÷Ø® #T¶Áø“Z Ø›fi÷ ≈Kb¶ ◊xb˙Z® Ïb® ”Z® SKb¶ #bÔKb÷, #b˙®fi÷
db¶ÆP◊> “b÷Ø® œb§ÒZ ”b÷K Á“ÏZb÷ ZØb ≈KbÏ÷ ≈KbÏ÷ PDıZœ‰Ÿ Ïb\fiŸ¶ Á“b÷› «®\ Z÷Â÷ ◊xb˙Z® Ïb® ÆbØ÷ Á“bdgb÷Ob÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb¶ «ø”‹◊PZc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfi÷
vivagsuy/15
\÷Kb÷, \÷Zb¶ Dı Z÷ A“b÷jØ® jdjd® ±ßb÷ #fi÷ Á“◊bÍ ◊ ‰Â Ï÷√b˙bÍ® gÏ÷Tb, Á“b› Æ®Æbfib ÏÆØ® gÏ÷Tb #fi÷ Á“b÷› Á“ÍÁ“Í œ¯c“ Á“ÏZb OÏd
gøÁŸ“’Ê“ E∑“b˙®fi÷ «ø”‹◊PZc“Î ◊ŸÏb÷P”Zfi÷ dbÂÆb÷fbÏb ◊Á“ “b˙®fi÷, #b Ï®Z÷Z÷fib÷ ◊b®خ gÏ÷Tb #fi÷ ¨bÏKŸaZ Z÷TØ® ◊ˆÂ, #PCfi® Ædbfi Z◊÷Tb Tb÷√¶ “fib
˙j Á“Ï˙bfi® ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ #b∏b #b◊®. ”÷ gc“ÒZ ! «ø”‹◊PZc“Î ◊ŸÏb÷P”Z ] “b#b÷Ø® #Pg¥÷Á“ Á“Ï® Ïmb Gı÷. SKbÏ «bc“ Z÷fi÷ Tb÷√¶ “fi® ÆbÂƮخ ◊Á“ “®fi÷
#”®>Ø® Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ #fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? gO˙bfi÷ Á“mŸ¶- Ob…Zd #PCfi® Ædbfi Z◊÷Tb Tb÷√¶ “fib÷ #∑“bÏÆÏb÷ ”bÏ, fi˙ÆÏb÷ ”bÏ ZØb dŸÁŸ“Ê“
! «ø”‹◊PZc“Î ◊ŸÏb÷P”Z 64 ˙¥fib #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ #bDı÷ Dı ’c“˙Æfib÷ ◊”÷Ïb˙÷ Gı÷. #b \÷›fi÷ Ob…Zd‹˙bd®fi÷ ◊ˆ˙˙Z„ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷.
‰®\÷ gbO «bÁ“[ Ï”÷œ÷ SKbÏ÷ œˆÍ® ◊Ï E∑“b˙˙bØ® Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊ fibdfib f®◊db¶
ÏSfi◊πgb fibdÁ“ ◊πØd fiÏÁ“ gˆPddb¶ &S◊≥ Øœ÷, Z÷dDı ◊πØd #µKKfidb¶ §‹ØZ gbÏZ ˙¥ ¨÷‰db¶ PÆ>”b◊ŸÏ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ PÆ>”ÏØ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷
Á“”÷Tb døOb◊Ÿ‰fib ƶÆbÏ gπdÂfi® Dı÷d ƶÆbÏ gπd Á“Ïœ÷. SKb¶Ø® fi®Á“T®fi÷ ”Zb÷. Z÷fi÷ cŸ“Kb÷|jfi fibdfib÷ #÷Á“ Á“bÏbOø” ϨÁ“- Dı÷TÏ ”Zb÷, Dı÷ #jdb÷| Kb˙Z„
”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ døOv“◊÷ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ \Ídb¶ ¸Æb˙®fi÷ dbÏfibÏ dŸLÁ÷“T®#b÷Ø® ◊πÆ≥ ØfibÏ ”Zb÷. Z÷fi÷ SKb¶ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® Tb÷”dK ÁŸ¶“ “®#b÷
PœÁ“bÏ®#b÷ fbÏb dbÏ® fib√˙b ◊Ï Z÷ #b ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ •÷{“ ÁŸ“Ídb¶ ”Z® Dı÷db¶Ø® Á÷“Ê“T®Á“ P◊ObÍ÷Tb OÏd ZbdπØ® ◊ˆÂ ”Z®, Á÷“Ê“T®Á“ Dı‹Zfib
◊Ÿ‰v“◊÷ DıÒd c“bÏ Á“Ïœ÷. SKb¶ Æ@KÁ„“S˙ ◊πbk Á“Ïœ÷ #fi÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Æb…jd OÏd ÏÆØ® ◊’Ï◊ˆÂ ”Z®, Æ®ÆbØ® ◊’Ï◊ˆÂ ”Z®, Á÷“Ê“T®Á“ EˆfibPdP•Z
fibdfib ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ Øœ÷, SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ &S◊≥ ±Á“bÍ÷Tb DıÍØ® gÏ÷T® #fi÷ Á÷“Ê“T®Á“ ¨bÏKŸaZ Z÷TØ® gÏ÷T® ”Z® Á÷“ Dı÷
Øœ÷. SKb¶ #ÂObÏ ˙øPÎfi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷ ƶKdbÏbjfib fbÏb Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ #PC ◊Ï Dı dˆÁ÷“T® Ï”÷Z® ”Z®. cŸ“Kb÷|jfi fibdfib Z÷ Dı÷TÏ ◊bÆ÷ #fi÷Á“
PÆP∞◊c“fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. db÷¨÷ Dıœ÷. ±>Ê“b÷fib÷ ◊ø{“gbO Ædbfi db÷Ê“b db÷Ê“b #fi÷Á“ dÊ“Á“b ”Zb¶. Z÷db¶Ø® Á÷“Ê“Tb¶Á“
#µKKfi : 5 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ]b÷ “bfib dˆ‰Ø® gÏ÷Tb ”Zb¶, ”bØ®fib dˆ‰Ø® gÏ÷Tb ”Zb¶, Á÷“Ê“Tb¶Á“ ±>Ê“fib
#µKKfi : 6 - fi¶’c“Æ÷ dˆ‰Ø® gÏ÷Tb ”Zb¶, Á÷“Ê“Tb¶Á“ ObKb÷fib dˆ‰Ø® gÏ÷Tb ”Zb¶, Á÷“Ê“Tb¶Á“ g÷>Æb÷fib
(28) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Á÷“ ÆdKdb¶ dØŸÏb fiOÏ® ”Z®. SKb¶ dˆ‰Ø®, Á÷“Ê“Tb¶Á“ «Á“Ïb¶#b÷fib dˆ‰Ø® Zb÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“ ]÷Ê“b¶fib dˆ‰Ø® gÏ÷Tb ”Zb.
g¶ “®Ï&Ubfi ”ZŸ¶. Z÷db¶ ÆŸc“œfi K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶. SKb¶ •®c“bÆ Ïb\ Ïb≈K Z÷ cŸ“Kb÷|jfi fibdfib Dı÷TÏ ◊bÆ÷ #fi÷Á“ ”‹Zb¶c“Á“b÷, Kbc“bÒcŸ“Á“b÷, Á“b{“fi®
Á“ÏZb÷ ”Zb÷, Z÷fi® «¶jŸ•® Ïb® ”Z®. Z÷dfib÷ Æ˙b∂O ƶ◊ˆÂ #fi÷ ◊Ïd ÆŸÒc“Ï «÷ “®, Tb÷√¶ “fi® «÷ “® #fi÷ Tb÷√¶ “fi® Æb¶Á“Ífib ∑“OTb#b÷ Ï”÷Zb ”Zb, #fi÷
KŸ˙ÏbDı ◊c“Ø® #T¶Áø“Z fi§Òc“˙jfi fibdfib÷ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. •®c“bÆ Ïb\fi÷ Æbd, cŸ“Kb÷|jfi Dı÷TÏfi® ◊bÆ÷ #fi÷Á“ Eb«ŸÁ“b÷, PE>Ebfi® Eb«ŸÁ“b÷, #b¶«T®fi® Eb«ŸÁ“b÷
g÷c“, c¶“ “ #fi÷ c“bfifi®PZdb¶ Pfi◊ŸÂ ÆŸ«¶jŸ d¶‰® ”Zb÷. Z÷ d¶‰®fib÷ «”yPd‰® Á“b÷dÍ Ebd “bfi® Eb«ŸÁ“b÷ ZØb ÆbdbÒK Eb«ŸÁ“b÷ #fi÷ ˙ø¨Ø® GıbTØ® «fib˙÷T
◊Ÿ‰ fibdfib÷ #÷Á“ «bÍÁ“ ”Zb÷,Dı÷ Æ˙b∂O ƶ◊≥ #fi÷ v“◊˙bfi ”Zb÷ ZØb Z÷ Eb«ŸÁ“b÷fib, #fi÷Á“ PœTb#b÷, TbÁ“ “®#b÷, dŸoOÏb÷ #fi÷ fi¶OÏb÷, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi®
•®c“bÆ Ïb\fi÷ PE‰ fibdfib÷, #T¶Á“bÏ® fib› ”Zb÷. Z÷ Ïb\fiŸ¶ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏ÷ Ebd “bfi® Ï‹Æ®#b÷, lb “fi® lbTØ® «fib˙÷T Ï‹Æ®, ˙bÍfi® Ï‹Æ®#b÷ #fi÷
#T¶Á“b’ÏÁ“ Á“d Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ Ïb\∏bØ® Æ˙‹Øbfib÷db¶, Æ˙gˆPdÁ“b#b÷ ZØb ƈZÏfi® Ï‹Æ®#b÷fib, ZT˙bÏ, #bÏb, #‹ZÏb #fi÷ Á“c¶“«E®Ï◊‰ fibdfib œÆπ
#ÒZ:◊ŸÏdb¶ ◊πPZ«¶j ÏP”Z OdfibOdfi Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ P˙œ÷¥fib, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfi® Æb÷Kb÷,  Ÿ¶“gbÂb#b÷ Tb÷”dK œTbÁ“b#b÷ #fi÷ fibfib
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ◊jbKb, ◊’Ï¥c„“ #fi÷ Ïb\ fi®Á“iKb¶ Kb˙Z„ ◊bGıb dŸoOÏb÷fib, #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib œÆπb÷, fibfib GıÏb#b÷, ÁŸ“”b “b#b÷, fi√ Gı÷c“Á“b÷ #fi÷
EbVKb OKb.  “bgb÷fib ◊Ÿ¶Dı #fi÷ PfiÁ“Ïb÷ ◊ Ïb√÷Tb ”Zb.
Z÷ ÆdK÷ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ◊πjbfi PœÛK Ob…Zd‹˙bd® SKbÏ «bc“ Z÷ cŸ“Kb÷|jfi fibdfib÷ Dı÷TÏ PÆ>”‹Ø Ïb\fib #fi÷Á“ Eb÷Ï,
Pg¨bØ÷| Odfi Á“ÏZb¶ Kb˙KZ„ ÏbDıdbOdb¶ ◊jbKb. SKb¶ Z÷dÂ÷ ”bØ®#b÷, ◊bÏc“b’ÏÁ“, Ïb\◊Á“b’Ï, ≠“ÂjbÏÁ“, «bÍ]bZ®, P˙wbÆ]bZ® DŸıObÏ® #fi÷ jˆZ
]b÷ “b#b÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ \÷Kb ZØb Z÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi® ˙·E÷ Ï”÷Tb Kb˙Z„ fiÏfibÏ®#b÷Ø® ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ fbÏb ◊Á“ “b˙®fi÷ ±>j÷ dbØ÷ ◊b ÷“ Gı÷. ◊b “®fi÷ Tb÷√¶ “fib
]÷ÏbK÷Tb #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥fi÷ ◊ \÷Kb÷. ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷fi÷ EÚ˙Ï-#PCfi® Ædbfi c¶“ “Ø® dŸ√fi÷ √b÷T÷ Gı÷. dŸ√ √b÷T®fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ DıÆZ, Eˆfib #b’c“Ø® PdP•Z
Z◊÷Tb Tb÷”dK PÆ>”bÆfi ◊Ï «÷Æb ÷“ Gı÷, «Æb “®fi÷Á“b› DıÆZfib ÏÆØ® DıT #Ø˙b Á“TÁ“T œ¯c“ Á“ÏZŸ¶ #SKÒZ &Û DıÍ #fi÷ ¨bÏKŸaZ Z÷T
vivagsuy/16
◊®˙ “b˙÷ Gı÷ ZØb Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Z÷fibØ® fi˙ “b˙÷ Gı÷ ZØb Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ ±>j÷ dbØ÷ #ÒZ:◊ŸÏdb¶ Æ˙‰ ‹˙÷·Gıb◊ˆ˙Á“ #b˙® Dı› œÁ÷“ Gı÷, #÷ •®c“bd Ïb\fiŸ¶
◊b “®fi÷ ]b÷ “bfiŸ¶, ”bØ®fiŸ¶ Kb˙Z„ ]÷Ê“bfiŸ¶ dˆ‰ ◊®˙ “b˙÷ Gı÷. ±TÊ“® Á“Ïb˙÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fib ˙b϶˙bÏ #T¶Á“bÏ Á“d Á“Ï÷ Gı÷,Z÷Ø® ”÷ c÷“˙bfiEP◊πK ! ≈KbÏ÷ ZŸ¶ Ïb\fib #T¶Á“bÏ
œÏ®Ïfi÷ ƶÁ“b÷E÷ Gı÷ #fi÷ dÏ ÷“ Gı÷. Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Æb¶Á“Íb÷Ø® «b¶j÷ Gı÷, Á÷“Ê“Tb¶Á“fib Á“d Á“ÏZb÷ ”bT÷ Z÷ ÆdK÷ Ïb\fi® OÏc“fidb¶ #‹ZÏb÷ √Ÿ¶Eb “® c÷“ Zb÷ ”y¶ Zfi÷
”bØ Á“b◊÷ Gı÷, Kb˙Z„ œ¬b÷Ø® œÏ®Ïfib #˙K˙b÷fi÷ Á“b◊÷ Gı÷, Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ ˙b¶ÆØ® #j∂Ÿ Ïb≈K #b◊® c“›œ. SKbÏ«bc“ ZŸ¶ #dbÏ® ÆbØ÷ &Îd Á“bdgb÷Ob÷fib÷ gb÷O
Æb÷Ê“®#b÷Ø® Kb˙Z„ ˙ø¨fib GıbTfi® Eb«ŸÁ“b÷ fbÏb dÏb˙÷ Gı÷. Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ ±>j÷ dbØ÷ Á“ÏZb÷ #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ ÆdK ÔKZ®Z Á“ÏDı÷ SKbÏ«bc“ Pd‰ fibdfib fib›#÷ ÁŸ“dbÏ
◊b “®fi÷ Z÷fib ˙ø¨: ‹ØT ◊Ï PœTb #fi÷ TbÁ“ “b¶ Ob÷≤“˙®fi÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb Z÷ fi§Òc“¥÷Âfib &aZ ˙Efifi÷ ‹˙®Á“bÏ® T®jŸ¶. ◊϶ZŸ Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® Z÷fib dfidb¶
PœTb ZØb TbÁ“ “b¶fiŸ¶ Á¶“◊fi Á“Ïb˙÷ Gı÷ #fi÷ Z÷fib ◊Ï ¨bÏKŸaZ Z÷Tfib÷ dbPTÆ #÷ P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷ Á÷“ \÷ Á“b÷›◊ ϮZ÷ #b Zfib÷ ◊Îb÷ •®c“bd Ïb\fi÷
Á“Ïb˙÷ Gı÷. Á÷“Ê“Tb¶Á“fib d‹ZÁ“db¶, Á¶“≤“ dPÂ#b÷db¶ Á“b÷PÂ#b÷db¶, ]ˆ¶Ê“Âb÷db¶ ZØb dÍ® \K Zb÷ fi \Â÷ Z÷ d fi÷ Á÷“˙b ÁŸ“db÷ZØ® dbÏ÷ ? #b P˙EbÏ #b˙Zb¶
OŸV¸b÷db¶ Tb÷∑“bfib √®Tb#b÷ ZØb ˙b¶Æfi® œTbÁ“b#b÷ ≤“b÷Á“b˙÷ Gı÷ ZØb ˙®>Gı®fib Dı Z÷ gKg®Z, ‰‹Z, &PfC Z÷dDı ƶ\ZgK Ø› OKb÷ #fi÷ ZSÁ“bÍ Dı
Á“b¶Ê“bfi÷ œÏ®Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ïb˙÷ Gı÷. Á÷“Ê“Tb¶Á“ fi® ”bØfi® #b¶OÍ®#b÷ #fi÷ ◊Ofi® ≈Kb¶ •®c“bd Ïb\ ”Zb, SKb¶ #bÔKb÷. Á“”÷Tb Tb‘Kb÷- ”÷ ‹˙bd® ! √Ï÷√Ï,
#b¶OÍ®#b÷db¶ dŸc“OÏb÷ fbÏb Æb÷Kb÷ #fi÷  Ÿ“gbÂb #b÷Ø® œÏ®Ï Gıb÷Tb˙÷ #fi÷ fi§Òc“¥÷ ÁŸ“dbÏ Ïb≈Kdb¶ dˆPGıZ, Oø∞, OπPØZ #fi÷ #µKŸ◊◊≥ Ø›fi÷ #b◊fib÷
dˆÍÆP”Z ÁŸ“œb#b÷, dˆÍÏP”Z ÁŸ“œb#b÷ ZØb g®fib Ebd “b fbÏb «¶jb˙® c÷“ Gı÷, ˙j Á“Ï˙bfiŸ¶ ›·Gı® Ïmb÷ Gı÷. Z÷ #b◊fi÷ dbÏ®fi÷ ◊b÷Z÷ Dı Ïb≈K TId®fi÷
SKbÏ «bc“ Z “Á“bdb¶ ±gb Ïb√®fi÷ Z÷ ƈÁ“b› Dı˙b ◊Ï Z “Z “ œ¯c“◊ˆ˙Á“ Z÷fiŸ¶ ˙jbÏ˙bfi® #fi÷ gb÷O˙˙bfi® &SÁ“Ê“ #PgTb¥b Æ÷˙® Ïmb÷ Gı÷. •®c“bd Ïb\ #÷
&S◊bÊ“fi Á“Ïb˙÷ Gı÷, #b Ï®Z÷ Z÷ cŸ“Kb÷|jfi fibdfib÷ Dı÷TÏ #b˙® Pfic“KZb◊ˆÂ PE‰ ◊bÆ÷Ø® #b ˙bZ Æb¶gÍ®fi÷ Z÷fib◊Ï P˙EbÏ Á“Kb÷| #fi÷ #SK¶Z A“b÷jdb¶
◊π˙øPÎ#b÷fi÷ Dı÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ Á“bK «fib˙Zb÷, #÷db¶ Dı ◊πjbfiZb dbfiZb÷, #÷ #b˙®fi÷ fi§Òc“¥÷Âfi÷ ◊b÷Zbfib #fiŸEÏb÷ fbÏb ◊Á“ “b˙®fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Z÷fi÷
◊π˙øPÎ#b÷fi÷ Dı ◊b÷ZbfiŸ¶ •db «fib˙Zb÷ ZØb #b Dı cŸ“Õ“ ˙øPÎ#b÷fi÷ ◊b÷ZbfiŸ¶ dbÏ˙bdb¶ #b˙÷ #÷˙b÷ #bc÷“œ Ïb≈K◊Ÿv“¥b÷fi÷ Á“Kb÷|.
Æ˙b÷|Îd #bEÏ «fib˙Zb÷ #SKÒZ ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ 3100 ”÷ Ob…Zd ! #b fi§Òc“¥÷ ◊Ÿ‰ #b Ï®Z÷ ◊b÷Z÷ Á“Ï÷Tb #œŸg Á“db÷|fib
˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Gıu“® fiÏÁ“gˆPddb¶ ¸Ífi÷ gb÷O® Ïmb÷ Gı÷. ”÷ gO˙fi„ ! fi§Òc“¥÷ ÁŸ“dbÏ #”®>Ø® døSKŸ ÆdK÷ Á“bÍ
&SÁø“Õ“ 22 ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb fibÏÁ“b÷db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. Á“Ï®fi÷ Á“Kb¶ Dıœ÷ #fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! Z÷ fi§Òc“¥÷ ÁŸ“dbÏ 60
(30) SKbÏ «bc“ Z÷ cŸ“Kb÷|jfi Dı÷TÏfib÷ º˙ fiÏÁ“gˆPdØ® fi®Á“Í®fi÷ #÷ ˙¥fi® ◊Ïd #bKŸfi÷ gb÷O˙®fi÷ døSKŸ ÆdK÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi®
Dı dØŸÏb fiOÏ®db¶ •®c“bd Ïb\fi® «¶jŸ•® Ïb®fi® ÁŸ“P¨db¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ Øœ÷. Z÷fiŸ¶ œ÷¥Æ¶ÆbÏ gπd ◊ˆ˙˙Z„ Ædº T÷˙Ÿ¶,
ØKb÷. SKbÏ«bc“ TOgO fi˙ dbÆ ◊’Ï◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï «¶jŸ•®#÷ «bÍÁ“fi÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ dS‹Kv“◊÷ &S◊≥ Øœ÷, SKb¶
DıÒd #b¡Kb÷. «bÏd÷ ’c“˙Æ÷ dbZbP◊Zb#b÷#÷ Z÷ «bÍÁ“fiŸ¶ fibd "fi§Òc“¥÷Â' dbGı®dbÏb÷ fbÏb ˙jfi÷ ◊πbk ØZb¶ ¸Ï® Z÷ Dı ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ #÷ c÷“˙Tb÷Á“db¶
ÏbpKŸ¶ Kb˙Z„ KŸ˙ÏbDı ◊c“ #b¡KŸ¶. SKbÏ«bc“ Ïb≈K #fi÷ #¶Z:◊ŸÏdb¶ #SKÒZ &S◊≥ Øœ÷. #fi÷ SKb¶Ø® d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ Eb’ω Oπ”Â
#bÆaZ #÷˙b÷ Z÷ fi§Òc“¥÷ÂÁŸ“dbÏ •®c“bd Ïb\fi÷ dbÏ®fi÷Z÷fib ‹Øbfi÷ ◊Ï ◊bZ÷ Á“Ïœ÷ #fi÷ Eb’ωfiŸ¶ KØbP˙Pj ◊bTfi Á“Ï®fi÷ Z÷fib ◊πgb˙Ø® PÆ∞ Øœ÷, «Ÿ∞
#b˙®fi÷ dÒØ® #b’c“fi® ÆbØ÷ Ïb≈KTId®fi÷ ˙jb˙bfi® ZØb ◊bTfi Á“Ï˙bfi® Øœ÷, dŸaZ Øœ÷ #fi÷ ◊Ïd Pfi˙b ◊c“fi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ Æ˙ ◊πÁ“bÏfib cŸ“:√b÷fib÷
›·Gıb Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Z÷ dbÊ÷“ Z÷ fi§Òc“¥÷ ÁŸ“dbÏ d”bÏb\ •®c“bd fib #fi÷Á“ #ÒZ Á“Ïœ÷.
#bÒZ’ÏÁ“ PGısb÷ \÷˙b Tb‘Kb÷ #fi÷ P˙Ï”fi® ◊πZ®¨b Á“ÏZb÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b #µKKfi : 6 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Tb‘Kb÷. #µKKfi : 7 - &cŸ“@«Ïc“Î
SKbÏ «bc“ Z÷ •®c“bd Ïb\fib ˙jfib÷ ◊πƶO ◊πbk fi Ø˙bØ® ÁŸ“dbÏ (31) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Á÷“ ÆdKdb¶ "◊bÊ“PT√¶ “' fibdfiŸ¶ #÷Á“
fi§Òc“¥÷ Á“b÷› ˙√Z÷ PE‰ fibdfib fib› ”\dfi÷ «÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“ - ”÷ fiOÏ ”ZŸ¶, Z÷ fiOÏdb¶ d”bÏb\ PÆ∞bØ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. ◊bÊ“PT√¶ “ fiOÏdb¶
c÷“˙bfiŸP◊πK ! ZŸ¶ •®c“bÆ Ïb\fib Æ˙ ‹Øbfib÷, Æ˙ gˆPdÁ“b#b÷ \® Gı÷ ZØb ÆbOÏc“Î fibdfib÷ #÷Á“ jfib∆ ÆbØ˙b” Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, Z÷fi÷ fiOÏfib÷ ]Âb÷
vivagsuy/17
◊πPZP{“Z ÔK§aZ dbfi˙bdb¶ #b˙Zb÷ ”Zb÷. Z÷fi® O¶ObÏc“Î fibdfi® ◊Sfi® ”Z®. ◊bÊ“PT√¶ “fib &ÎÏ ’c“œbfib c“Ï˙b\Ø® Z÷dÂ÷ fiDıÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|, SKbÏ÷ ◊Â
Z÷fi÷ ƶ◊ˆÂ #fi÷ Pfic“b÷|¥ ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ œÏ®Ï˙bÍb÷ "&cŸ“@«Ïc“Î' Z÷#b÷#÷ Z÷ Dı ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷, \÷›fi÷ Z÷fib dfidb¶ P˙EbÏ #bÔKb÷ Á÷“, #”b÷ !
fibdfib÷ #÷Á“ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi Ob…Zd #b ◊ŸÏŸ¥ ◊ˆ˙Áø“Z #œŸg Á“db÷|fib Á“ “˙b ¸Ífi÷ gb÷O˙Zb÷ Á÷“˙Ÿ¶ cŸ“:√◊ˆÂ º˙fi
‹˙bd® Gıu“fib ◊bÏÂbfib PfiPdÎ÷ Pg¨b dbÊ÷“ ◊bÊ“PT√¶ “ fiOÏdb¶ OKb. Z÷#b÷#÷ ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷ ? Kb˙Z„ ◊bGıb #b˙®fi÷ Z÷dÂ÷ gO˙bfifi÷ Æ˙ ˙øÎb¶Z
◊bÊ“PT√¶ “ fiOÏdb¶ ◊ˆ˙ ’c“œb Zϸfib c“Ï˙b\Ø® ◊π˙÷œ Á“Kb÷|, SKb¶ #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥fi÷ Á“mb¶ ”÷ gO˙fi„ ! Z÷ ◊ŸÏŸ¥ ◊ˆ˙ g˙db¶ Á“b÷ ”Zb÷ ? Dı÷ #b˙b ◊πÁ“bÏfib
\÷Kb÷, Z÷ ◊ŸÏŸ¥ √ŸDıT® fib Ïb÷O˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“b÷∑“fib Ïb÷O˙bÍb÷, ◊÷Ê“ #÷Á“c“d g®¥Â Ïb÷Ob÷Ø® ◊®’ “Z Ø› º˙fi ˙®Zb˙® Ïmb÷ Gı÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ
db÷ÊŸ¶“ ”ZŸ¶, DıTb÷c“Ï, g¶Oc“Ï #fi÷ ”ÏÆfib Ïb÷O˙bÍb÷ ”Zb÷. Z÷fi÷ Á“bÆ, wbÆ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊fib gbÏZ˙¥ fibdfib ¨÷‰db¶ "P˙DıK◊ŸÏ' fibdfiŸ¶
#fi÷Æb÷\fib Ïb÷O ◊ ”Zb¶,Z fiŸ¶ db÷∑Ÿ¶“ Æb÷Dı÷TŸ¶ ”ZŸ¶, ”bØb÷ #fi÷ ◊Ob÷ ¸yT÷Tb #÷Á“ jfi, Dıfig˙fi #b’c“Ø® Ædø∞ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷db¶ "Á“fiÁ“ÏØ' fibdfib÷ Ïb\
”Zb¶, ”bØ #fi÷ ◊Ofi® #b¶OÍ®#b÷ Æ “® O› ”Z®, fibÁ“ #fi÷ Á“bfi ◊ Ơ“® ÏbDıK Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“fiÁ“ÏØ Ïb\fi÷ #bKŸ˙÷|c“fib #b≤÷“ #¶Ob÷fib÷ ∏bZb,
OKb ”Zb¶. ÏÆ® #fi÷ ◊ÏŸØ® Z÷fiŸ¶ œÏ®Ï Á“EÁ“EZŸ¶ ”ZŸ¶ #fi÷ Z÷ Áø“Pd#b÷Ø® jÒ˙ÒZ’Ï fibdfib÷ #÷Á“ ˙…U ”Zb÷. #bKŸ˙÷|c“ ƶ«¶j® #b≤“ #¶Ob÷fib fibd fi®E÷
#SK¶Z ˙÷c“fib ◊bd® Ïmb÷ ”Zb÷, #fi÷ Dı÷db¶Ø® ¸b÷ “b#b÷db¶Ø® Tb÷”® ˙O÷Ï÷ ◊πdbÂ÷ Gı÷ Á“b…dbÏgøSK, œbTbaK, œVKb”‹Z, Á“bKPE’Á“SÆb, \¶OŸT,
˙”÷˙bØ® Á“bfi, fibO Æ “® OKb ”Zb. ˙b϶˙bÏ ◊ÏŸfib, Tb÷”®fib #fi÷ Áø“Pdfib gˆZP˙Ub, ÏÆbK #fi÷ ˙bºÁ“ÏÂ, Z÷ ˙…U œŸg”‹Z #fi÷ T]Ÿ”‹Z ”Zb÷. Z÷
Á“b÷POÍb#b÷fiŸ¶ ˙dfi Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ Á“Õ“◊ˆÂ, c“KbDıfiÁ“ Z÷dDı c“®fiZbdK œ¯c“b÷ ˙…U P˙DıK◊ŸÏ fiOÏdb¶ d”bÏbDı Á“fiÁ“ÏØfib #ÒZ:◊ŸÏdb¶ Pfi˙bÆÁ“ÏfibÏ®
«b÷T® Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷fi® #bOT #fi÷ ◊bGıÍ db√®#b÷fib¶ Ê“b÷Í÷Ê“b÷Tb «Â«Â Ïb®#b÷ #fi÷ c“bÆ®c“bÆDıfib÷ ZØb «®\ ]Âb¶ cŸ“«Í, ‘Tbfi, ÔKbPjZ,
Á“Ï® Ïmb¶ ”Zb¶, gK¶Á“Ï ˙÷c“fibØ® Z÷fiŸ¶ dbØŸ¶ ¸bÊ“® DŸıZ¶ ”ZŸ¶. ¸bÊ÷“Tb œÂfib ʈ“Á“ “b «bPjZ, Ïb÷O®Dıfib÷ Z÷dDı ÆfibØb÷, #fibØb÷ ZØb •dÂb÷, «πbŒÂb÷, Pg¨ŸÁ“b÷,
#b÷∑÷“Tb ”Zb. Pg¨bfiŸ¶ ◊b‰ ZØb ◊b® dbÊ÷“fiŸ¶ ◊b‰ ”bØdb¶ T›fi÷ ]Ï÷ ]Ï÷ Á“b◊bPTÁ“b÷ Z÷dDı #bZŸÏb÷fi® PE’Á“SÆb Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷db¶Ø® Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Zb÷
Pg¨b˙øPÎ Á“Ï®, g®√ db¶O® Z÷ ◊b÷Zbfi® #bºP˙Á“b ETb˙® Ïmb÷ ”Zb÷. SKbÏ dS‹K-db¶Æ’c“fib÷ &◊c÷“œ Á“ÏZb÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Oπb”fib db¶Æfib÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷
gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd® ±>E, fi®E #fi÷ dµKd ]Ïb÷db¶ Pg¨b dbÊ÷“ gπd dOÏfib db¶Æfib÷ #fi÷ Á÷“Ê“TbÁ“fi÷ ÆŸ¶ÆŸ¶ÁŸ“dbÏ fib db¶Æfib÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ «Á“Ïbfib
Á“ÏZb¶ #b˙LKÁ“Zb ◊πdbÂ÷ Pg¨b T›fi÷ ◊bÊ“PT¥¶ “ fiOÏ db¶Ø® fi®Á“Í® ≈Kb¶ db¶Æfib÷ &◊c÷“œ #b◊Zb÷; #b Ï®Z÷ g÷ “, O˙K,  Ÿ“<“Ï, døO, ÆÆTb, ObKb÷
•d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® P«ÏbDıdbfi ”Zb SKb¶ #bÔKb, #b˙®fi÷ gb÷Dıfi #fi÷ db÷ÏfiŸ¶ db¶Æ √b˙bfiŸ¶ Á“”÷Zb÷. #b Dı ◊πdÂ÷ «®\ ]Âb DıTEÏ, ‹ØTEÏ
◊b® Æ@«Òj® #bTb÷Efib Á“Ï® Tb˙÷Tb #b ”bÏ «b® gO˙bfifi÷ «ZbÔKb, #fi÷ √÷EÏ #b’c“ º˙b÷fiŸ¶ db¶Æ √b˙bfiŸ¶ Á“”÷Zb÷ #fi÷ ◊b÷Z÷ ◊ Z÷ d‹ZK
«Zb˙®fi÷ Z÷dfi® #b∏b gÍ® Dı˙b ◊Ï P«Tdb¶ ◊π˙÷œ Á“ÏZb Æ◊fi® Dı÷d db¶Æ Á“b˙bfiŸ¶ Kb˙Z„ dKˆÏÏÆ Kb˙„ ]Âb¶ DıTEÏ, ‹ØTEÏ #fi÷ √÷EÏ º˙b÷fib
EbÔKb P˙fib #b”bÏ Á“Kb÷| #fi÷ ƶKd ZØb Z◊Ø® ◊b÷Zbfib #bSdbfi÷ gbP˙Z db¶ÆØ® ZØb dS‹KÏÆ Kb˙Z„ dKˆÏÏÆ ÆbØ÷ ◊Á“b˙÷T, ZÍ÷Tb #fi÷ gˆ¶DıTb
Á“ÏZb ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb. db¶Æ ÆbØ÷ Gı ◊πÁ“bÏfi® ÆŸÏb#b’c“ d’c“Ïb#b÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fi, P˙‹˙bc“fi #b’c“
ZS◊_bZ„ gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®#÷ «®º˙bÏ Gıu“fib ◊bÏÂbfib PfiPdÎ÷ Á“ÏZb÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“ÏZb÷ ”Zb÷.
◊”÷Tb ◊”b÷Ïdb¶ ‹˙bµKbK #fi÷ «®\ ◊”b÷Ïdb¶ µKbfi Á“Ï® ‰®\ ◊”b÷Ïdb¶ #b ◊bZÁ“dK Á“ddb¶ Pfi◊ŸÂ, ◊πjbfi ZØb Z÷ PA“Kb#b÷fi÷ Dı ◊b÷ZbfiŸ¶
Kb˙Z„ Pg dbÊ÷“ Odfi Á“ÏZb ◊bÊ“PT√¶ “ fiOÏdb¶ c“P¨Â ’c“œbfib c“Ï˙b\Ø® ∏bfi, P˙∏bfi Z÷dDı Æ˙b÷|Îd #bEÏ dfiZb÷ Z÷ jÒ˙ÒZ’Ï fibdfib÷ ˙…U
◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKb¶ ◊ Z÷dÂ÷ √ˆDıT® #b’c“ Ïb÷Ob÷Ø® KŸaZ Z÷ Dı ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷ #SK¶Z ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ «‰®ÆÆb÷ ˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙fi÷
#fi÷ Z÷#b÷ Pg¨b T›fi÷ ◊bGıb #bÔKb. «bÁ“[fiŸ¶ Æ˙ ˙Âfi ◊ˆ˙fi® Dı÷d Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Gıu“® fiÏÁ“ gˆPddb¶ &SÁø“Õ“ 22 ÆbOÏb÷◊dfi®
\Â˙Ÿ¶, SKbÏ«bc“ gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®#÷ ‰®º˙bÏ Gıu“fib ◊bÏÂbfib §‹ØPZ˙bÍb fibÏÁ“b÷db¶ fibÁ“Ï v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. Z÷ ÆdK÷ ÆbOÏc“Îfi® O¶Oc“Îb
PfiPdÎ÷ Z÷ Dı fiOÏfib ◊P_d ’c“œbfib c“Ï˙b\Ø® fiOÏdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷| Zb÷ SKb¶ fibdfi® ◊Sfi®, Dı÷ \ZPfiÒcŸ“ ”Z®. Á“b÷› #÷Á“ ˙√Z÷ dµKÏbP‰#÷ ÁŸ“ÊŸ“@«
◊ Z÷#b÷#÷ Z÷ Dı ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷. #÷ Dı Ï®Z÷ Eb÷Ø®˙bÏ Gıu“fib ◊bÏÂb dbÊ÷“ ƶ«¶j® PEÒZbØ® \OZ® Z÷ O¶Obc“Îb ÆbØ˙bP”fi®fib dfidb¶ Dı÷ P˙EbÏ &S◊≥
vivagsuy/18
ØKb÷, ”y¶ ]Âb¶ Tb¶«b ÆdKØ® ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® ÆbØ÷ &c“bÏ ◊#jbfi Z÷Â÷ ZTb˙ “®db¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKb¶ DıT‹fibfi #fi÷ DıTA“[ “b Á“Ï®fi÷ Á“b…ZŸÁ“d¶OT
Á“bdgb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“Ï® Ï”® GŸı¶, ◊϶ZŸ d÷> #bDı ÆŸj®db¶ #÷Á“ ◊ º˙Zb Á“Ï®fi÷ #÷Á“ g®fiŸ¶ ˙¬ #fi÷ Æb “® jbÏ Á“Ï®fi÷ Á“b…ZŸÁ“d¶OT Á“Ï®fi÷ #÷Á“ g®fiŸ¶
Ï”÷fibÏ «bÍÁ“fi÷ #Ø˙b «bPTÁ“bfi÷ DıÒd #b◊˙bfiŸ¶ Æb…gb‘K ◊πbk Á“KŸ∂ fiØ®, ˙¬ #fi÷ Æb “® jbÏ Á“Ï®fi÷ ZTb˙ “®db¶Ø® «”bÏ #b˙®. «”bÏ #b˙®, ◊÷T®
Z÷Ø® Z÷ dbZb#÷ jÒK Gı÷ ZØb Z÷ dbZb#b÷ Áø“ZbØ Z÷dDı Áø“Z ◊ŸhK Gı÷, Z÷dDı ◊ŸÛ◊b’c“ ◊ˆ\-ÆbdOπ®fi÷ T›fi÷ &@«Ïc“Î K¨fib K¨bKZfi ◊bÆ÷ ◊”b÷>E® #fi÷
Z÷#b÷#÷ Dı dfiŸÛK ƶ«¶j® DıÒd #fi÷ º˙fifi÷ Æ¸Í «fibÔKŸ¶ Gı÷. Dı÷dfi® SKb¶ ◊ Z÷Â÷ K¨fi÷ fid‹Á“bÏ Á“Kb, SKbÏ «bc“ dKˆÏ◊®>Gı T›fi÷ Z÷fib ˙ ÷“
ÁŸ“P¨Ø® &S◊≥ ØK÷T Dı÷ ◊b÷Zbfib ‹Zfib÷fib cˆ“jdb¶ TŸ¯j, djŸÏ #bTb◊ K¨◊πPZdbfiŸ¶ ◊πdbDıfi Á“KŸ∂, SKbÏ «bc“ DıTjbÏbØ® K¨ ◊πPZdbfi÷ ‹fibfi
Á“ÏfibÏ, ‹√PTZ ˙Efi ˙bÍ® Á“b÷fi÷ Á“dÍ Ædbfi Á“b÷dÍ ”bØb÷Ø® ◊Á“ “®fi÷ Á“ÏbÔKŸ¶, SKbÏ «bc“ gO˙b ϶OØ® ϶O÷Tb, ÆŸO§ÒjZ Z÷dDı ÆŸÁ“b÷dÍ ˙¬Ø®
◊b÷Zbfib¶ √b÷Tbdb¶ ‹ØbP◊Z Á“Ï÷ Gı÷ #fi÷ Dı÷ «bÍÁ“b÷ ˙b϶˙bÏ ÆŸdjŸÏ, Á“b÷dÍ, Z÷fib œÏ®Ïfi÷ Tˆ¶¢KŸ¶. TŸ¶Gı®fi÷ w÷Z ˙¬b÷ ◊”÷ÏbÔKb¶ ˙¬b÷ ◊”÷Ïb˙®fi÷ d”b”
˙Efib÷ ◊b÷Zbfi® ƶgÍb˙÷ Gı÷, Z÷ dbZb#b÷fi÷ ”y¶ jÒK dbfiŸ¶ GŸı¶. ◊ŸÛ◊bÏb÷”Â, ˙¬bÏb÷”Â, O¶jbÏb÷”Â, dbVKÏb÷” #fi÷ EˆÂb Ïb÷” Á“KŸ∂.
”y¶ #jÒKb, #◊ŸhKb, #Áø“Z◊ŸhKb GŸı¶, Á“bÏ Á÷“ ”y¶ #b ◊ˆ˙b÷|aZ SKbÏ «bc“ jˆ◊ Á“Kb÷|, jˆ◊ Á“Ï®fi÷ K¨fi® Æbd÷ Ob÷≤“ Ê÷“Á“˙®fi÷ ◊Ob÷ db¶
«bTÆŸTg #÷˙® E÷Õ“b#b÷db¶Ø® #÷Á“fi÷ ◊ ◊πbk Á“Ï® œÁ“[ fiØ®. ”˙÷ dbÏ÷ ◊ “®,#b ◊πdbÂ÷ Pfi˙÷c“fi Á“Ï˙b TbO®. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ ”y¶ #÷Á“ ◊Â
dbÊ÷“ #÷ Dı P”ZÁ“bÏÁ“ Gı÷ Á÷“, Á“bT ◊πbZ:Á“bÍ÷ ƈKb÷|c“K ØZb¶ Dı ÆbOÏc“Î ºP˙Z Ï”÷fibÏ ◊Ÿ‰ Kb ◊Ÿ‰®fi÷ DıÒd #b◊Ÿ¶ Zb÷ Kb˙Z„ ◊ˆ˙˙Z„ KbEfib Á“Ï÷ Gı÷.
ÆbØ˙b”fi÷ ◊ˆGı®fi÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÛ◊, ˙¬, O¶j, dbÍb #fi÷ #T¶Á“bÏ SKbÏ «bc“ Z÷ jÒ˙ÒZ’Ï ˙…Ufib º˙ fiÏÁ“gˆPddb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ #b
T›fi÷ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷, PfiDıÁ“b÷, ‹˙Dıfib÷, ƶ«¶j®Dıfib÷ #fi÷ ◊’ÏDıfib÷fi® ]® Dı¶«ˆf®◊fib gbÏZ˙¥ fibdfib ¨÷‰fib¶ ◊bÊ“PT¥¶ “ fiOÏbdb¶ O¶Oc“Îbfi® ÁŸ“P¨db¶
Æπ®#b÷ ÆbØ÷ ◊bÊ“PT√¶ “ fiOÏdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ «”bÏ &Ubfidb¶ ≈Kb¶ &@«Ïc“ÎfiŸ¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. TOgO ‰Â dP”fib ◊ˆÂ Ø› Dı˙b ◊Ï O¶Oc“Îbfi÷
K¨bKZfi Gı÷ SKb¶ \&À #fi÷ &@«Ïc“Î K¨fi® d”b” ◊ŸÛ◊bEfib Á“Ï®fi÷ #fi÷ fi®E÷ ◊πdbÂ÷ c“b÷”c“ &S◊≥ ØKb÷ jÒK Gı÷, Z÷ dbZ#b÷ Kb˙Z„ Z÷dÂ÷ Dı
Z÷fib EÏÂb÷db¶ fiZd‹ZÁ“ Ø›fi÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πbØfib Á“ÏŸ¶ - ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! \÷ º˙fifib ¸Ífi÷ ◊πbk Á“KŸ∂ Gı÷, Dı÷ d”bfi„ #œfib’c“Á“ Z…KbÏ Á“Ïb˙÷ Gı÷ #fi÷ #fi÷
”y¶ ”˙÷ ºP˙Z Ï”÷fibÏ «bÍÁ“ Kb «bPTÁ“bfi÷ DıÒd #b◊Ÿ¶ Zb÷ ”y¶ #b◊fib KbO, Pd‰, ∏bPZ #b’c“fi® ¬®#b÷Ø® KŸaZ Ø›fi÷ P˙◊ŸT √bU ÆbdOπ® ZØb ÆŸÏb
c“bfi, gbO #fi÷ #¨KPfiPj ˙øP∞ Á“Ï®œ. #b Ï®Z÷ ›§·GıZ ˙‹ZŸ#b÷ d÷Í˙˙b #b’c“ d’c“Ïb#b÷ ÆbØ÷ T›fi÷ ◊bÊ“PT¥¶ “ fiOÏfi® dµKdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ZT˙bÏ ◊Ï
dbÊ÷“ ◊πbØfib Á“Ï˙bfib÷ Z÷Â÷ Pfi_K Á“Kb÷|, Pfi_K Á“Kb «bc“ ◊πbZ:Á“bÍ ÆˆKb÷|c“K \K Gı÷. SKb¶ ZTb˙ “®db¶ ◊π˙÷œ Á“Ï® DıT ‹fibfi Z÷dDı #œŸg ‹˙¡fib’c“fib
Ø˙b◊Ï ≈Kb¶ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b” ”Zb÷, SKb¶ #b˙®. #b˙®fi÷ ÆbOÏc“Î ¸Ífi÷ PfiÛ¸Í «fib˙˙b dbÊ÷>“ d‹ZÁ“ ◊Ï PZTÁ“ Z÷dDı «®\ db¶OPTÁ“b÷ Á“Ï®fi÷
ÆbØ˙b”fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®. ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! d÷ ZdbÏ® ÆbØ÷ dfiŸÛK Z÷ P˙◊ŸT √bU ÆbdOπ®fiŸ¶ Pd‰, ∏bPZDıfi #b’c“fi® ¬®#b÷ ÆbØ÷ #b‹˙bc“fib’c“
ƶ«¶j® Æb¶Æb’ÏÁ“ ÆŸ√b÷fib÷ ƶ◊ˆÂ &◊gb÷O Á“ÏZb¶ #b Dı ÆŸj®db¶ #÷Á“◊ Á“ÏZ®, Z÷ ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. #b Ï®Z÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ ◊πbZ: Á“bÍdb¶
º˙Zb Ï”÷fibÏ «bÍÁ“ Kb «bPTÁ“bfi÷ ◊πbk Á“Kb fiØ®, Z÷Ø® ”y¶ ›·GŸı¶ GŸı¶ Á÷“ Z÷DıØ® c÷“c“®¡Kdbfi ◊bÆ÷ #b˙®, #b˙®fi÷ ÆbOÏc“Îfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®
\÷ #b◊ #b∏b #b◊b÷ Zb÷ ”y¶ dbÏb Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷, PfiDıÁ“Dıfib÷, ‹˙Dıfib÷, - ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbZb#b÷ jÒK Gı÷, Kb˙Z„-Dı÷ ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷.
ƶ«¶j®#b÷ #fi÷ ◊’ÏDıfib÷fi® ¬®#b÷ ÆbØ÷ ◊bÊ“PT√¶” d”b” ◊ˆ\ #Efib Á“Ï®fi÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® #b∏b d÷Í˙®fi÷ O¶Oc“Îb ◊Kbk db‰bdb¶ #œfib’c“Á“ EbÏ
◊Ÿ‰ ◊πbPk Z÷fi® dbfiZb dbfiŸ¶ ? Z÷fib Dı˙b«fib ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”÷ ◊b÷Zbfi® ◊πÁ“bÏfib #b”bÏfi® Z…KbÏ® Á“Ïb˙÷ Gı÷ #fi÷ Z…KbÏ Á“Ïb˙÷T #b”bÏ Z÷dDı Gı
O¶Obc“Îb fibdfi® ◊Sfi®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK ! dbÏ® ◊ #÷ Dı ›·Gıb Gı÷. ◊πÁ“bÏfi® ÆŸÏb #b’c“ ◊c“bØ ZØb ◊ŸÛ◊ P˙O÷Ï÷ ◊ˆ\fi® ]® ÆbdOπ® T›fi÷
SKbÏ÷ ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b”fi® #b∏b dÍ® Dı˙bØ® Z÷ O¶Obc“Îb Pd‰, ∏bPZDıfi #b’c“fi® ¬®#b÷fi÷ ZØb «®º ¬®#b÷fi÷ ÆbØ÷ T›fi÷ Z÷
P˙P˙j◊πÁ“bÏfib ◊ŸÛ◊ #fi÷ ˙¬b’c“ v“◊ ◊ˆ\ ÆbdOπ® T›fi÷ Pd‰b’c“fi® ¬®#b÷ ◊ŸÛÁ“’Ï® ◊bÆ÷ #b˙÷ Gı÷, Kb˙Z„ Z÷db¶ ‹fibfi Z÷dDı #œŸg ‹˙¡fib’c“fib¶ ¸Ífi÷
ÆbØ÷ ◊b÷Zbfib ]÷ÏØ® fi®Á“Í® #fi÷ ◊bÊ“PT¥¶ “ fiOÏfi® dµKdb¶ Ø›fi÷ #÷Á“ fiÕ“ Á“Ï˙b dbÊ÷“ d‹ZÁ“ ◊Ï PZTÁ“ Z÷dDı db¶OPTÁ“ #fiŸ{“bfi Á“Ï®fi÷ ◊ŸÛÁ“’Ï®خ
◊ŸÛÁ“’Ï®fib ’Á“fibÏ÷ ◊ŸÛ◊b÷, ˙¬b÷, O¶jb÷, dbÍb#b÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷fi÷ Ïb√®fi÷ «”bÏ #b˙÷ Gı÷. Z÷ ÆdK÷ ÆbØ÷ #b˙÷T® dP”Tb#b÷ ◊ O¶Obc“Îb œ÷≤“b®fi÷
vivagsuy/19
dbÍb#b÷ #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ Z÷ Pd‰b’c“fi® ¬®#b÷ «”bÏ ›œbfi √ˆÂbdb¶ #÷Á“ db·Gı®dbÏb÷fib÷ d”b÷£b÷ ”Zb÷. SKb¶ ÆdŸsc“Î
#fi÷ «®º fiOÏfi® ¬®#b÷ ÆbØ÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ZØb Gı ◊πÁ“bÏfib ÆŸÏb fibdfib÷ #÷Á“ db·Gı® dbÏ Pfi˙bÆ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ #jd®| Kb˙Z„ cŸ“Û◊πSKbfiÒc“
#b’c“fiŸ¶ #b‹˙bc“fib’c“ Á“ÏZ® O¶Obc“Î ◊b÷Zbfib c“b÷”c“fi÷ ◊ˆÂ Á“Ï÷ Gı÷. ”Zb÷, Z÷fi® ÆdŸsc“Îb fibdfi® ◊’Ï◊ˆÂ Z÷dDı ◊b¶E÷ ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ œÏ®Ï˙bÍ®
SKbÏ«bc“ ◊ˆÂ, Æ@dbPfiZ, P˙fi®Z, ÔKŸ§·Gı≥ #fi÷ ƶ◊≥ c“b÷”c“˙bÍ® Z÷ ¬® ”Z® ZØb Z÷dfib÷ œb…’ÏÁ“c“Î fibdfib÷ #÷Á“ Æ˙b∂O ƶ◊ˆÂ Z÷dDı ◊Ïd ÆŸÒc“Ï
O¶Ob c“Îb fi÷ Ogfi÷ ÆŸ√◊ˆ˙Á“ jbÏ Á“ÏZ® #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b «bÍÁ“ ”Zb÷. Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ œb…’ÏÁ“b˙Z¶ÆÁ“ fibdfib &Ubfidb¶ •dÂ
TbO®. SKbÏ «bc“ TOgO fi˙ dbÆ ◊ˆÂ Ø› Dı˙b ◊Ï O¶Obc“Îb#÷ #÷Á“ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb. Kb˙Z„ ◊’Ï¥c“ #fi÷ Ïb\ jd c÷“œfib
«bÍÁ“fi÷ DıÒd #b¡Kb÷. dbZbP◊Zb#÷ ÁŸ“Í ◊Ï@◊ÏbfiŸÆbÏ #÷fib fibdfib÷ &SÆ˙ Æb¶gÍ® ◊bGıb EbVKbOKb. Z÷ ÆdK÷ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ≈K÷{“
dfibÔKb÷ Z÷fiŸ¶ "&À«Ïc“Î' #÷˙Ÿ¶ fibd ÏbpK¶Ÿ, &À«Ïc“Î ≈KbÏ÷ KŸ˙bfi ØKb÷ SKbÏ÷ PœÛK Ob…Zd ‹˙bd® Kb˙Z„ œb…’ÏÁ“◊ŸÏ fiOÏdb¶ &·E, fi®E #fi÷ dµKd
P˙DıKPd‰fi® Dı÷d ÆbOÏc“Î ÆbØ˙b” ÆdŸsdb¶ ˙”b  ˆ“«® Dı˙bfib Á“bÏÂ÷ ]Ïb÷db¶ Pg¨b dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb ◊Kbk #b”bÏ T›fi÷ fiOÏfi® «”bÏ fi®Á“iKb
Á“bÍjd ◊b@Kb÷ ZØb O¶Oc“Îb ◊ ◊PZfib P˙Ob÷ODıÒK #SK¶Z #Æm ZØb dbGı® dbÏb÷fib d”b÷£b ◊bÆ÷ fi®Á“ÍZb Z÷dÂ÷ #SK¶Z P˙œbÍ dfiŸÛK
cŸ“:√Ø® cŸ“:√® Ø› #fi÷ Á“bÍjdfi÷ ◊πbk Ø›. &§≈lZÁ“ ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d ÆdŸc“bKfi® ˙·E÷ ÆŸÁ“b› OK÷T œÏ®Ï˙bÍb÷, gˆpKb÷, db¶ÆÏP”Z, Dı÷fi® Ebd “®
&«¶Ïc“Î ÁŸ“dbÏfi÷ ◊ ]ÏØ® «”bÏ Á“b∑“® dˆÁ“˙bdb¶ #bÔKb÷. SKbÏ «bc“ Á“b÷› ”b “Á“b¶fi÷ Eb÷Ê÷“T® ”Z®, ±≤“Z® #fi÷ «÷ÆZ® ˙√Z÷ Dı÷fib ”b “Á“b¶#b÷ √√ “Zb
˙√Z÷ &À«Ïc“Îfib œÏ®Ïdb¶ #÷Á“ ÆbØ÷ Dı Æb÷Í ◊πÁ“bÏfib Ïb÷Ob÷ &S◊≥ ØKb, ”Zb, Dı÷Â÷ T®Tb ϶OfiŸ¶ jb÷Z®KŸ¶ ◊”÷Ï÷T ”ZŸ¶ Z÷dDı OÍbdb¶ dS‹KÁ¶“Ê“Á“
Kb˙Z„ ”bØ #b’c“ Æ “® Dı˙bØ® cŸ“:√◊ˆ˙Á“ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. TbO˙bØ® Dı÷ cŸ“:√dK, Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ #fi÷ c“®fiZb◊ˆÂ ˙Efi «b÷T® Ïmb÷ ”Zb÷,
SKbÏ«bc“ Ob…Zd ‹˙bd®#÷ gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ◊ˆ¢KŸ¶ - gO˙fi„ #÷˙b #÷Á“ ◊ŸÏŸ¥fi÷ \÷Kb÷. Z÷ ◊ÏŸ #fi÷> Tb÷”®fib Á“bOÍb#b÷ #fi÷ Áø“Pdfib
! #b &À«Ïc“Î «bÍÁ“ #”®>Ø® døSKŸfib ÆdKdb¶ døSKŸ ◊bd®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ Á“b÷OÍb#b÷fiŸ¶ ˙dfi Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷. Z÷fi÷ \÷›fi÷ Z÷dfib P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷.
#fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? gO˙bfi÷ Á“mŸ¶ - ”÷ Ob…Zd ! &À«Ïc“Î «bÍÁ“ 72 #”b÷ ! #b ◊ŸÏŸ¥ ◊ˆ˙Áø“Z Kb˙Z„ Á“db÷|Ø® fiÁ“ÏÆdbfi ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“ÏZb÷
˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ÆdK ˙®Zb˙® Ïmb÷ Gı÷, ›SKb’c“ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ #ÂObÏ Ob…Zd, gO˙bfi
fiÏÁ“gˆPddb¶ fibÏÁ“[v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. Z÷ ◊ˆ˙˙Z„ ƶÆbÏgπd Á“ÏZb÷ Kb˙Z„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ OKb #fi÷ Z÷ ◊ŸÏŸ¥fib ◊ˆ˙g˙ P˙¥÷ ◊ˆGı˙b Tb‘Kb.
◊øΩ˙®Á“bKdb¶ Tb√b÷˙bÏ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ ”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏdb¶ ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊fib gbÏZ˙¥db¶
ÁŸ“Á“ “bv“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ DıÒdZb¶ Dı Ob÷PÕ“Á“b÷ cŸ“ÏbEbÏ® Tb÷Á“b÷˙ ÷“ ˙jfi÷ ◊πbk fi§Òc“◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ ◊πPÆ∞ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶fib Ïb\fiŸ¶ fibd "Pd‰' ”ZŸ¶. Z÷
ØZb÷ Z÷ ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶ #÷Á“ •÷P{“ÁŸ“Ídb¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ Æ@KÁ“S˙„fi÷ ◊πbk Ïb\fib÷ •®Á“ fibdfib÷ #÷Á“ #SK¶Z #jd®| Kb˙Z„ dŸLÁ÷“T®Ø® ◊πÆ≥ Á“Ï® œÁ“bK
Á“Ïœ÷, SKb¶Ø® dÏ®fi÷ Æb…jd fibdÁ“ ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ Øœ÷, SKb¶Ø® #÷˙b÷ #÷Á“ ÏÆb÷›#b÷ ”Zb÷. Z÷fi÷ v“P◊Kb, ◊…Æb #fi÷ jÒKb’c“ v“◊÷ ◊ObÏ Oπ”Â
·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ #ÂObÏ jdfi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ Á“ÏfibÏb #fi÷Á“ dbGı®dbÏb÷, \Ídb¶ ◊œŸ#b÷fi÷ ¸Æb˙fibÏb, Z÷dDı ◊¨®#b÷fib÷ ˙j
P˙Pj◊ˆ˙Á“ ƶKdfi® #bÏbjfibØ® Á“db÷|fib÷ ¨K Á“Ï®fi÷ db÷¨fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. Á“ÏfibÏ #fi÷Á“ fib÷Á“Ïb÷ ”Zb, Dı÷#b÷ ”d÷œb¶ Á“b÷dÍ Ebd “®˙bÍb dS‹Kb÷ #Ø˙b
Á÷“˙Í∏bfifbÏb Æd‹Z ◊c“bØb÷|fi÷ \Âœ÷, Æd‹Z Á“db÷|Ø® ÏP”Z Ø› Dıœ÷, fibfib dS‹Kb÷ Kb˙Z„ ◊ZbÁ“bPZ◊ZbÁ“b fibdÁ“ dS‹K P˙œ÷¥b÷ ZØb «Á“Ïb#b÷
ÆÁ“TÁ“dDıÒK ƶZb◊Ø® P˙dŸaZ Øœ÷ #fi÷ «jb cŸ“:√b÷fib÷ #¶Z Á“Ï® c÷“œb÷. Kb˙Z„ g÷>Æb÷ Z÷dDı Z÷ZÏ Kb˙Z„ dKˆÏb’c“ ◊πb®#b÷fi÷ dbÏ®fi÷ •®Á“ ÏÆb÷›Kbfi÷
#µKKfi : 7 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Tb˙® #b◊Zb ”Zb. Z÷fi÷ SKb¶ ◊b¶DıÏb#b÷db¶ #fi÷Á“ Z÷ZÏ Kb˙Z„ dKˆÏb’c“
#µKKfi : 8 œb…Kc“Î ◊¨®#b÷ ◊ˆÏ÷Tb Ï”÷Zb ”Zb. •®Á“ ÏÆb÷›Kb «®\ #fi÷Á“ v“P◊Kb ◊…Æb #fi÷
(32) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ œb…’ÏÁ“◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ jbÒKb’c“ v“◊÷ ◊ObÏ T›fi÷ Á“bd Á“ÏfibÏ ◊ŸÏŸ¥b÷ Z÷ZÏ Kb˙Z„ dKˆÏb’c“ ◊¨®#b÷fi÷
fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ œb…’ÏÁ“b˙Z¶ÆÁ“ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”Z¶Ÿ. Z÷db¶ œb…’ÏÁ“ fibdfib K¨fiŸ¶ ◊b¶√ÏP”Z Á“Ï®fi÷ Tb˙® #b◊Zb ”Zb. SKbÏ «bc“ Z÷ •®Á“ ÏÆb÷›Kb÷ #fi÷Á“
K¨bKZfiŸ¶ ”ZŸ¶. SKb¶fib Ïb\fiŸ¶ fibd ◊ œb…’ÏÁ“c“Î ”ZŸ¶. œb…’ÏÁ“◊ŸÏ fiOÏfi® DıTEÏ, ‹ØTEÏ √÷EÏ º˙b÷fib¶ db¶Æfib GıϮخ ƈId, Ob÷ÍÁ“bÏ, db÷Ê“b, fibfib
vivagsuy/20
#fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ÊŸ“Á“ “b Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ ÊŸ“Á“b “b#b÷db¶Ø® Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ «Ï¸db¶ ◊Á“b˙Zb÷ Á“b÷dÍ dS‹Kb÷ Kb˙Z„ ◊ZbÁ“bPZ◊ZbÁ“b fibdfib dS‹Kb÷ fi÷ ◊Á“ ÷“ Gı÷ #fi÷
”Zb÷, Á÷“Ê“Tb¶Á“fiŸ¶ DŸıc“b Ïb√® c÷“Zb÷, Dı÷Ø® Z÷ ÊŸ“Á“ “b#b÷ ‹˙Z: ◊bÁ“[ DıZb ”Zb. ◊Á“ “®fi÷ Z÷fibØ® fib…Á“b gÏ÷ Gı÷, gÏ®fi÷ fic“®fib ’Á“fibÏb ◊Ï Tb˙÷ Gı÷. Tb˙®fi÷
Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Z “Á“bØ® #fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ ”˙b fbÏb ◊Á“b˙Zb÷ ”Zb÷, Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Á“bÍb «”bÏ #÷Á“ Dı‘Kb ◊Ï Z÷fib÷ ∑“OTb÷ Á“Ï÷ Gı÷, SKbÏ «bc“ Z÷fi÷ SKb¶ Z “Á“b db¶
#fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ TbT ϶Ofib Á“ÏZb÷ ”Zb÷, #fi÷ Z÷ Z÷ ÊŸ“Á“ “b#b÷fi÷ GıbœØ®, ƈÁ“b˙˙b dbÊ÷“ Ïb√÷ Gı÷.#b Ï®Z÷ v“P◊Kb, ◊…Æb #fi÷ jbÒKb’c“ T›fi÷ Á“bd
#b¶«Íbfib ÏÆØ®, c“b “dfib ÏÆØ®, Á“b÷≤“bfib ÏÆØ® ZØb #ÒK dS‹KÏÆb÷Ø® Á“ÏfibÏ Z÷fib «®\ ◊ObÏc“bÏ ◊ŸÏŸ¥b÷ Z “Á“bdb¶ ƈÁ“bK÷Tb Z÷ dS‹Kb÷fib db¶Æfi÷
KŸaZ Á“ÏZb÷ ”Zb÷. SKbÏ«bc“ Z÷ db¶Æfib ÊŸ“Á“ “b#b÷db¶Ø® Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ Z÷TØ® ZÍZb÷, œˆÍdb¶ ◊Ïb÷˙®fi÷ ◊Á“b˙Zb, ZÍZb #fi÷ gˆ¶DıZb #fi÷ Z÷fi÷ ÏbDıdbOdb¶ ˙÷E˙b
Á÷“Ê“Tb¶Á“ fi÷ #§‘fi◊ŸÏ gˆDıZb÷ #fi÷ Á÷“Ê“Tb¶Á“fi÷ œˆÍØ® ◊Á“b˙Zb÷. #b Ï®Z÷ dS‹K dbÊ÷“ Ïb√®fi÷ Z÷fib fbÏbDı #bºP˙Á“b Á“ÏZb ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb ”Zb.
db¶Æfib ÏÆb÷fi÷, døO db¶Æfib ÏÆb÷fi÷, Z÷ZÏ dbƶfib ÏÆb÷fi÷ Kb˙Z„ dKˆÏb÷fi÷ ZcŸ“◊Ïb¶Z œb…’ÏÁ“c“Î ◊b÷Z÷ ◊ Z÷ œˆÍØ® ◊Á“b˙÷T, gˆ¶Dı÷T fi÷ ZÍ÷T dS‹Kfib
db¶Æfib ÏÆb÷fi÷ ZØb «®\ ]Âb¶ T®TbœbÁ“ Z÷ Z…KbÏ Á“ÏZb÷ ”Zb÷, Z…KbÏ Á“Ï®fi÷ db¶Æ ÆbØ÷ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfi® ÆŸÏb#b÷fiŸ¶ Æ÷˙fi Á“ÏZb÷ ÆdK ˙®Zb˙˙b Tb‘Kb÷.
d”bÏbDı Pd‰fib gb÷Dıfi d¶ “◊db¶ T› Dı›fi÷ d”bÏbDı ◊bÆ÷ ”bDıÏ Á“ÏZb÷ ZØb Zc“ÒZÏ Á“b÷› ˙√Z÷ œˆÍ fbÏb ◊Á“b˙÷Tb, ZÍ÷Tb #fi÷ gˆ¶Dı÷Tb dS‹K
Z÷ •®Á“ ÏÆb÷›Kb÷ ◊b÷Z÷ ◊ ◊ˆ˙b÷|aZ Á“b÷dÍ Ebd “®˙bÍb dS‹Kb’c“ Æd‹Z db¶Æb÷fib÷ #b ”bÏ Á“ÏZb Z÷ œb…’ÏÁ“c“Î dbGı®dbÏfib OÍbdb¶ dbGıT®fib÷ Á“b¶Ê“b÷
º˙b÷fib db¶Æ, ÏÆ, T®TbœÁ“, Á÷“ Dı÷ œˆÍØ® ◊Á“b˙÷Tb, ZÍ÷Tb, gˆDı÷Tb ØZb, TbO® OKb÷, Z÷fib Á“bÏÂ÷ Z÷ d”bfi ˙÷c“fibfib÷ #fiŸg˙ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ÷
Z÷fi® ÆbØ÷ Gı ◊πÁ“bÏ fi® ÆŸÏb #b’c“ d’c“Ïb#b÷fiŸ¶ #b‹˙bc“fib’c“ Á“ÏZb÷ ÆdK #SK¶Z cŸ“√® ØK÷Tb œb…’ÏÁ“c“Î÷ ◊b÷Zbfib #fiŸEÏb÷ fib÷Á“Ïb÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ #b ˙bZ
ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb÷ ”Zb÷. SKbÏ «bc“ #b Á“db÷|fi÷Dı Á“ÏfibÏ, #b Á“db÷|fi÷ Dı ◊πjfib \”÷Ï Á“Ïb˙® Z÷ Æb¶gÍ®fi÷ ]Âb¶ ˙…Ub÷ fi÷ ˙…U◊Ÿ‰b’c“Á“b÷ œb…’ÏÁ“c“Îfib ]Ï÷
dbfifibÏ Z÷ •®Á“ ÏÆb÷›Kb÷ ]Âb¶ ◊b◊ Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ Z÷‰®œÆb÷ ˙¥fib #bÔKb, #b˙®fi÷ #b…S◊bPÎÁ“[ #b’c“ «ŸP∞#b÷ fbÏb ÆbÏ® Ï®Z÷ Pfic“bfifi÷ \ÂZb
◊Ïd #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Gıu“®fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ Z÷ ˙…Ub÷ ˙dfi, Gıc“fi ZØb #˙◊® “fi #fi÷ Á“˙T Oπb”Ø® œVK fib÷ &∞bÏ Á“Ï˙b
ØKb÷. Z÷ d·Gı®dbÏfi® ÆdŸsc“Îb ◊Sfi® \Z PfiÒcŸ“Á“b ”Z®, O¶Oc“Îbfi® Dı÷d dbÊ÷“, œb…’ÏÁ“c“Î dbGı®dbÏfib OÍbdb¶Ø® dS‹Kfib Á“b¶Ê“b fi÷ Á“b∑“˙bfi® ›·Gıb Á“Ï÷
P˙EbÏ Á“Ï®fi÷, ◊PZfi÷ ◊ˆGı®fi÷, dbfiZb#b÷ dbfi®fi÷ ZØb c“b÷”c“fi® ◊ˆPZ Á“Ï®fi÷ Gı÷. ◊ÏÒZŸ Z÷db¶ Z÷#b÷ Æ¸Í fiØ› œaKb #fi÷ fi®Á“ÍZb ◊ÏŸ ZØb Tb÷”®fi÷
ÆdŸsc“Îb «bÍÁ“fi÷ DıÒd #b◊÷ Gı÷. œb…’ÏÁ“c“Î K¨fi® dbfiZb dbfi˙bØ® «bÍÁ“ «¶j ◊ Z÷#b÷ Á“Ï® fi œaKb. SKbÏ÷ Z÷#b÷ •bÒZ, ZbÒZ #fi÷ ◊’ÏZbÒZ Ø›fi÷
◊πbk ”b÷˙bØ® dbZbP◊Zb#÷ Z÷fiŸ¶ fibd "œb…’ÏÁ“c“Î' ÏbpKŸ¶. KŸ˙b˙‹Øbfi÷ ◊πbk ◊b÷Z◊b÷Zbfib ‹Øbfi÷ OKb.
ØKb÷. SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷ ÆdŸsc“Î Á“bÍÁ“d ◊b@Kb÷, SKbÏ÷ v“c“fi, #bA¶“c“fi SKbÏ÷ ˙…Ub÷fib÷ ›TbDı Æ¸Í fiP” Ø˙bØ® PfiÏbœ ØK÷Tb÷ Z÷ œb…’ÏÁ“c“Î
#fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZb œb…’ÏÁ“c“Î «bÍÁ÷“ #fi÷Á“ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷, ‹˙Dıfib÷, d”bfi˙÷c“fibfi÷ gb÷O˙Zb÷ ÆŸÁ“b› OKb÷, Kb˙Z„ ”b “P◊>DıÏ db‰ «bÁ“[ Ï”® OKŸ¶.
ƶ«¶j®Dıfib÷ Z÷dDı fib÷Á“Ïb÷ ÆbØ÷ ‹dœbfi Kb‰b Á“b∑“® #fi÷ c“b”Á“d Z÷dDı «®º Z÷ cŸ“:√◊ˆ˙Á“ ÆdK ÔKZ®Z Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. ”÷ Ob…Zd ! #b Ï®Z÷ Z÷ œb…’ÏÁ“c“Î
Tb…’Á“Á“ døZPA“Kb#b÷ Á“Ï®. Á“bTbÒZÏdb¶ Z÷ œb…’ÏÁ“c“Î ◊b÷Z÷ dbGı®dbÏb÷fib÷ fi÷Zb ◊ˆ˙Áø“Z Kb˙Z„ #œŸg Á“db÷|fib÷ ¸Ífi÷ gb÷O˙® Ïmb÷ Gı÷. g¶Z÷ ! œb…’ÏÁ“c“Î
«fi® OKb÷. Z÷ d”b #jd®|,◊b◊® Kb˙Z„ Z÷fi÷ ◊πÆ≥ Á“Ï˙b÷ «”y dŸLÁ÷“T ”Zb÷. dbGı®dbÏ #”®>Ø® Á“bTdbÆ÷ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ #fi÷ aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ?
Z÷Â÷ v“P◊Kb, ◊…Æb #fi÷ gb÷Dıfib’c“ v“◊ ˙÷Zfi T›fi÷ Á“bd Á“ÏfibÏ #fi÷Á“ #b ◊πHb &ÎÏdb¶ ◊πgŸ d”b˙®Ï «b÷VKb. ”÷ Ob…Zd ! 70 ˙¥fib ◊Ïd
◊ObÏc“bÏ dbÂÆb÷ ÏbpKb ”Zb, Á÷“ Dı÷#b÷ fibfi® fib…Á“b#b÷ fbÏb KdŸfib fic“®db¶ #bKŸÛKfi÷ gb÷O˙®fi÷ Á“bTdbddb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ◊”÷T®
◊π˙÷œ Á“Ï®fi÷ ÆÏb÷˙ÏfiŸ¶ ◊b® &T÷E® fib√®, c“’ÏKbfib ◊b®db¶ ˙b϶˙bÏ fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ Øœ÷. Z÷fiŸ¶ «bÁ“[fiŸ¶ ƶÆbÏ-gπd ◊ˆ˙˙Z„ Dı \Â˙Ÿ¶
◊’Ïgπd Á“Ï®fi÷, Øb÷ÏfiŸ¶ cˆ“j fib√® ◊b®fi÷ P˙Áø“Z Á“Ï®fi÷, ˙ø¨fi® œb√b#b÷Ø® \÷›#÷, Kb˙Z„ Z÷ ◊øΩ˙®Á“bKdb¶ Tb√b÷˙bÏ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶
ZÍb˙fib ◊b®fi÷  “b÷Í®fi, ZÍb˙fiŸ¶ ◊b® fibPTÁ“bØ® «”bÏ Á“b∑“®fi÷, ZÍb˙fib dS‹K «fiœ÷, SKb¶ dbGıdbÏb÷ fbÏb ˙jfi÷ ◊πbk Ø› SKb¶ Dı ”§‹Zfib◊ŸÏdb¶
◊b®fi÷ P˙œ÷¥v“◊÷ ◊π˙bP”Z Á“Ï®fi÷ ◊π◊¶«ŸT, Dı¶gb, OT, Áˆ“Ê“◊bœ, ˙VÁ“«¶j, #fi÷Á“ •÷{“®ÁŸ“Ídb¶ DıÒd T÷œ÷. SKb¶ Z÷fi÷ Æ@KÁ“S˙fi® ◊πbPk Øœ÷. SKb¶Ø® dÏÂ
ƈ‰«¶j #fi÷ ◊bœ«¶j P˙O÷Ï÷ dbGıTb ◊Á“ “˙bfib Æbjfib÷Ø® #fi÷Á“ \Z®fib ◊bd®fi÷ Æb…jd fibdfib c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® #b˙®fi÷ d”bP˙c÷“”
vivagsuy/21
¨÷‰db¶ DıÒdœ÷ #fi÷ SKb¶ Eb’ω Oπ” Á“Ï®fi÷, Z÷fi® PÆ∞◊c“fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. Dı÷˙® œb÷gb ◊πbk Á“Ï˙b Tb‘Kb÷.
#µKKfi : 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ PÆ>”Æfi÷ LKbdb Ïb®db¶ dˆ§·GıZ - Z÷fib µKbfidb¶ Dı ◊bOT, Oø∞
#µKKfi : 9 - c÷“˙c“Îb Z÷fi® Dı #bÁ“b¶¨b˙bÍb÷, OπPØZ Z÷fib ‹fi÷”\Ídb¶ «¶jbK÷Tb #fi÷ #µKŸ◊
(33) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ Ïb÷”®ZÁ“ fibdfiŸ¶ ≠“∞, ◊≥Z÷db¶ Dı #b ÆaZ Ø› OKb÷. Z÷ «®º Ïb®#b÷fib÷ fi Zb÷ #bc“Ï Á“ÏZb÷
§‹ZPdZ #fi÷ Ædø∞ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ ◊øPØ˙®#˙Z¶ÆÁ“ fibdfiŸ¶ #÷Á“ &Ubfi ”ZŸ¶, ”Zb÷ #fi÷ fi Z÷dfiŸ¶ µKbfi ◊ Ïb√Zb÷ ”Zb÷, Z÷ 499 Ïb®#b÷fi® 499
Z÷db¶ jÏ fibdfib K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶. SKb¶ ˙…•d c“Î fibdfib Ïb\fiŸ¶ dbZb#b÷#÷ ≈KbÏ÷ #b ˙bZ \® SKbÏ÷ Z÷ Æ˙÷|#÷ dÍ®fi÷ Pfi_K Á“Kb÷| Á÷“
Ïb≈K ”ZŸ¶. Z÷fi÷ •® fibdfi® Ïb® ”Z®. Z÷fi÷ KŸ˙ÏbDı ◊c“Ø® #T¶Áø“Z ◊ŸÛ◊fi¶c“® #b◊Â÷ dbÊ÷“ #÷ Dı &PEZ Gı÷ Á÷“, #b◊Â÷ LKbdb Ïb®fi÷ #PC ◊πKb÷O, P˙¥
fibdfib÷ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷. Z÷ fiOÏdb¶ c“Î fibdfib÷ #÷Á“ ObØb◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, Dı÷ ◊πKb÷O #Ø˙b œÆπ ◊πKb÷OØ® º˙fi ÏP”Z Á“Ï® fib√®#÷. #b ◊πdbÂ÷ P˙EbÏ
jfi˙bfi Kb˙Z„ ◊b÷Zbfi® ∏bPZdb¶ ]Âb÷ ÆÒdbfifi®K ”Zb÷, Z÷fi÷ Áø“Û•® fibdfi® Á“Kb ◊Gı® Z÷#b÷ LKbdb Ïb®fib #¶ZÏ, PGıs ZØb P˙Ï”fi® Ïb” \÷˙b TbO®.
◊Sfi® ”Z®. Z÷fi÷ ƶ◊ˆÂ Z÷dDı Pfic“b÷|¥, ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ &Îd #b«bDŸı LKbdb Ïb®fi÷ ◊ #b ¥ „“K¶‰fi® √«Ï ◊ “® O›. Z÷ LKbdb
œÏ®Ï˙bÍ® c÷“˙c“Îb fibdfi® #÷Á“ «bPTÁ“b ”Z®. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ gKg®Z, ‰‹Z, &PfC #fi÷ gKP˙”„˙T Ø› O›, ZØb ≈Kb¶ Á“b÷◊ g˙fi
◊øPØ˙®#˙Z¶ÆÁ“ fibdfib &Ubfidb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb, Z÷ ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙® #fi÷ &c“bÆ®fi dfi˙bÍ® Ø›fi÷ «÷≤“®, Kb˙Z„ P˙EbÏ Á“Ï˙b
˙√Z÷ gO˙bfifib ≈K÷{“ PœÛK Ob…Zd ‹˙bd® Gıu“fib ◊bÏÂb dbÊ÷“ Pg¨bØ÷| TbO®.
OKb, Kb˙Z„ ÏbDıdbOdb¶ ◊jbKb, SKb Z÷#b÷ ”bØ®#b÷, #wb÷ #fi÷ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ ZS◊_bZ„ PÆ>”Æ÷fi Ïb\#÷ #b ˙øÎbÒZ \® Á“b÷◊g˙fidb¶ #b˙®fi÷
DŸı#÷ Gı÷. Z÷dfi® ˙·E÷ Z÷dÂ÷ #˙Á“b÷Ê“Á“ «¶jfiØ® «b¶j÷T®, Á“bfi, fibÁ“ Á“b◊÷T®, LKbdbfi÷ &c“bÆ®fi \÷›fi÷ #b◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ #b ◊πdbÂ÷
Kb˙Z„ œˆÍ® ˙ ÷“ g÷c“fi Á“ÏbZ® #÷Á“ ¬®fi÷ \÷›, \÷›fi÷ Z÷dfib dfidb¶ ◊”÷Tbfi® PfiÏbœ #fi÷ PE§ÒZZ Á÷“d Gı÷ ? d”bÏbDı PÆ>”Æ÷fifiŸ¶ #b Á“Øfi Æb¶gÍ® LKbdb
Dı÷d P˙EbÏ &S◊≥ ØKb÷, Kb˙Z„ ◊”÷Tbfi® Dı÷d Pg¨b T›fi÷ fiOÏdb¶Ø® #SK¶Z A“b÷j KŸaZ Ø›, ◊π«Í ˙Efib÷Ø® Ïb\fi÷ Æ˙ ˙bZ DıÂb˙® SKbÏ÷
fi®Á“iKb #fi÷ gO˙bfifi® ◊bÆ÷ #b˙®fi÷ #b◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb- ”÷ gc“ÒZ Ïb\#÷ Á“mŸ¶ - c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! ZŸ¶ #b ◊πdbÂ÷ ”Zb÷SÆb” Ø›fi÷ #bÎµKbfi fi
! #b ¬® ◊ˆ˙g˙db¶ Á“b÷ ”Z® ? Á“Ï, ”y¶ #÷˙b÷ &◊bK Á“Ï®œ Á÷“ Dı÷Ø® ZbÏb œÏ®Ïfi÷ Á“b÷›fibØ® Á“b÷› ◊πÁ“bÏfi®
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ Dı¶«Ÿf®◊fib gbÏZ ˙¥db¶ ÆŸ◊πPZ{“ fibdfiŸ¶ «bjb-◊π«bjb Ø› œÁ“œ÷ fi”®>. #b Ï®Z÷ LKbdbc÷“˙®fi÷ ›Õ“ #b’c“ ˙Efib÷ fbÏb
#÷Á“ ≠“∞, §‹ZPdZ #fi÷ Ædø∞ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ d”bÏbDı d”bÆ÷fi Ïb≈K Æb¶S˙fib c“›fi÷ d”bÏbDı PÆ>”Æ÷fi SKb¶Ø® EbVKb OKb, Dı›fi÷ Z÷dÂ÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“
Á“ÏZb ”Zb. Z÷fib #ÒZ:◊ŸÏdb¶ jb’Ï® P˙O÷Ï÷ #÷Á“ ”\Ï Ïb®#b÷ ”Z®. ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb «b÷Tb˙®fi÷ Zd÷fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“- Zd÷ Tb÷Á“b÷ #”®>Ø® \#b÷ #fi÷
d”bÏbDı d”bÆ÷fifib÷ ◊Ÿ‰ #fi÷ d”bÏb® jb’Ï® c÷“˙®fib÷ #bSdDı PÆ>”Æ÷fi Dı›fi÷ ÆŸ◊πPZP{“Z fiOÏfi® «”bÏ #÷Á“ db÷Ê“® Áˆ“Ê“bÁ“bÏœbÍb «fib˙ “b˙b÷, Dı÷
fibdfib÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ”Zb÷, Dı÷ ƶ◊ˆÂ, Z÷dDı Pfic“b÷|¥ ◊b¶E ›§ÒsKb÷Ø® KŸaZ Æ÷>Á“ “b÷ ‹Z¶gb÷Ø® KŸaZ, ◊πbÆbc“®K, c“œfi®K #Pgv“◊ ”b÷,
œÏ®Ï˙bÍb÷ ZØb KŸ˙ÏbDı ◊c“Ø® #T¶Áø“Z ”Zb÷. PÆ>”Æ÷fi ÏbDıÁŸ“dbÏfib dbZb SKbÏ ◊Gı® Á“b÷› ˙√Z÷ PÆ>”Æ÷fi Ïb\#÷ ◊b÷Zbfi® 499 Ïb®#b÷fi®
P◊Zb#÷ Á“b÷› ˙√Z÷ #SK¶Z P˙œbÍ ◊b¶EÆb÷ &Îd d”÷Tb÷ «fib˙ “bÔKb. SKbÏ 499 dbZb#b÷fi÷ #bd¶‰Â #b¡KŸ¶. PÆ>”Æ÷fi Ïb\ fbÏb #bd¶P‰Z ØK÷T®
«bc“, Á“b÷› ÆdK÷ Z÷dÂ÷ PÆ>”Æ÷fi ÏbDıÁŸ“dbÏfib LKbdb P˙O÷Ï÷ ◊b¶EÆb÷ ÆŸ¶c“Ï Z÷#b÷ ˙¬b÷ Z÷dDı #bgˆ¥Âb÷Ø® ƟƧ≈DıZ Ø› ÆŸ◊πPZP{“Z fiOÏdb¶ d”bÏbDı
ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ T‘K Á“Ï® c“®jb. SKb «bc“ ÏbDıÁŸ“dbÏ PÆ>”Æ÷fi LKbdb P˙O÷Ï÷ PÆ>”Æ÷fifi® ◊bÆ÷ #b˙®. d”bÏb\ PÆ>”Æ÷fi Z÷ Ïb®#b÷fi® dbZb#b÷fi÷ Ï”÷˙b
Z÷ ◊b¶EÆb÷ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ d”÷Tb÷db¶ Ïd Á“ÏZb÷ #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ ÆdK dbÊ÷“ Áˆ“Ê“bObÏ œbÍbdb¶ &ZbÏb÷ #b¡Kb÷. ZS◊_bZ„ PÆ>”Æ÷fi Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“
˙®Zb˙˙b Tb‘Kb÷. SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷ d”bÏbDı d”bÆ÷fifiŸ¶ døSKŸ Ø› OKŸ¶, ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Á“mŸ¶- ”÷ gs ◊ŸÏŸ¥b÷ ! Zd÷ Tb÷Á“b÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ZØb
ÏŸc“fi, #bA¶“c“fi #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZb¶ ÏbDıÁŸ“dbÏ÷ Z÷fiŸ¶ Pfi‹ÆÏ Á“bK Á“KŸ∂, PÆ>”Æ÷fi #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib ◊ŸÛ◊b÷, ˙¬b÷, O¶jb÷-ÆŸO¶PjZ ◊c“bØb÷|, dbÍb#b÷ ZØb
ÏbDı PÆ>”bÆfi ◊Ï #bv“∑“ Ø› ÏbDı◊c“Ø® P˙gˆP¥Z Ø›fi÷ P”d˙ÒZb’c“ ◊˙Zb÷ #T¶Á“bÏb÷fi÷ Áˆ“Ê“bObÏ œbÍbdb¶ ◊”b÷>Eb “b÷. SKbÏ«bc“ Æ˙◊πÁ“bÏ fib #T¶Á“bÏb÷Ø®
vivagsuy/22
P˙gˆP¥Z Z÷ 499 Ïb®#b÷fi® dbZb#b÷#÷ Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ZØb Gı÷. #÷fiŸ¶ fibd c÷“˙c“Îb Gı÷.
ÆŸÏb#b’c“ ÆbdOπ®fiŸ¶ #b‹˙bc“fib’c“ Á“KŸ∂, KØbÏŸPE &◊gb÷O Á“Kb÷|. O¶j˙b÷|#÷ SKbÏ «bc“ d”bÏbDı ˙…•d c“Î÷ #wA“[ “b Á“Ï®fi÷ ◊bGıb #b˙® ◊b÷Zbfib
Z÷dfi® ◊πœ¶Æbfib O®Zb÷ ObKb, ObKÁ“b÷ ZØb fiZÁ“b÷#÷ ƶO®Z #fi÷ fiøSK fbÏb #¶Z϶O ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ «b÷TbÔKb #fi÷ «b÷Tb˙®fi÷ Z÷dfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶- ”÷
‹˙bOZ Á“KŸ∂. #bd #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ Z÷#b÷ P˙EÏ˙b TbO®. ZS◊_bZ„ #ØÏbP‰fib c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! Zd÷ \#b÷ #fi÷ Dı›fi÷ c“Î œ÷≤“fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ Áø“Û•®fi®
ÆdK÷ #fi÷Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷Ø® ]÷ÏbK÷T d”bÏbDı PÆ>”Æ÷fi ≈Kb¶ Áˆ“Ê“bÁ“bÏ œbÍb fib «jb #bSd\ c÷“˙c“Îb fibdfi® Á“ÒKbfi÷ KŸ˙ÏbDı ◊ŸÛ◊fiÒc“®fi÷ dbÊ÷“ ◊Sfi®v“◊÷ dbOb÷. \÷
c“Ï˙b\#b÷ «¶j Á“Ïb˙® c“®jb #fi÷ Z÷fi® EbÏ÷ «bDŸı #bO TOb˙® c“®j®. Z÷ Ïb≈K c“›fi÷ ◊ d÷Í˙® œÁ“bK Zb÷ ◊ T÷˙® \÷›#÷. d”bÏbDı ˙…•dÂfi®
PÆ>”Æ÷fi fbÏb DıTb˙÷T®, ‰b #fi÷ œÏÂØ® ÏP”Z, #÷˙® Z÷ 499 #b #b∏bfi÷ ÆÒdbfi◊ˆ˙Á“ ‹˙®Á“bÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ Tb÷Á“b÷ ‹fibfib’c“ Á“Ï® #fi÷ œŸ∞ ZØb
Ïb®#b÷fi® dbZb#b÷ ÏŸc“fi, #bA¶“c“fi #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZ® Á“bÍjd ◊bd®. Ægbdb¶ ◊π˙÷œ Á“Ï˙b Kb÷‘K &Îd ˙Æπb÷ ◊”÷Ï®fi÷ ≈Kb¶ c“Î ÆbØ˙b”fiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶
SKbÏ «bc“ #÷ZSÁ“db÷|, #÷ZPfj, #÷ZS◊πjbfi #fi÷ ZSÆdbEbÏ˙bÍb÷ ØZb÷ SKb¶ OKb¶. c“Î œ÷≤“ ◊ Z÷dfi÷ #b˙Zb \÷› #SK¶Z ◊πÆ≥Zb ◊πÁ“Ê“ Á“ÏZb
Z÷ PÆ>”Æ÷fi Ïb\ #SKPjÁ“ ◊b◊ Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ 3400 ˙¥fiŸ¶ #bÆfi ◊ÏØ® ±≤“®fi÷ Z÷dfib ÆSÁ“bÏ dbÊ÷“ ÆbZ-#b≤“ ◊OTb #bOÍ OKb÷
#bKŸÛK ◊ˆÂ Á“Ï® Á“bÍdbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï® Gıu“® ◊øΩ˙®db¶ &SÁø“Õ“ 22 #fi÷ Z÷dfiŸ¶ ‹˙bOZ Á“Ï®fi÷ #bÆfi ◊Ï «÷Æ˙bfi® ◊πbØfib Á“Ï® SKbÏ «bc“
ÆbOÏb÷◊dfi® §‹ØPZ˙bÍb fibÏÁ“[#b÷db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷. SKbÏ«bc“ Z÷ OPZDıÒK ØbÁ“ cˆ“Ï Ø˙bØ® ‹˙‹Ø #fi÷ dbfiPÆÁ“ ¨b÷g fi Ï”÷˙bfib Á“bÏÂ÷
PÆ>”Æ÷fifib÷ º˙ Gıu“® fiÏÁ“gˆPddb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Ïb÷”®ZÁ“ fiOÏdb¶ c“Î P˙œ÷¥ v“◊÷ ‹˙b‹ΩK ◊πbk Á“ÏZb Z÷dDı ÆŸ√◊ˆ˙Á“ &Îd #bÆfib÷ ◊Ï
ÆbØ˙b”fi® "Áø“Û•®' fibdfi® ◊Sfi®fib &c“Ïdb¶ ◊Ÿ‰®v“◊÷ &S◊≥ ØKb÷, SKbÏ÷ Z÷ #˙§‹ØZ Ø› Dı˙b◊Ï Z÷ ]Ï÷ #b˙÷Tb Æ≈Dıfib÷fi÷ c“Î œ÷≤“ P˙fidπ œ¯c“b÷Ø®
Áø“Û•®#÷ TOgO fi˙ dbÆ ◊’Ï◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï #÷Á“ Á“ÒKbfi÷ DıÒd #b¡Kb÷, Pfi˙÷c“fi Á“ÏZb÷ #b ◊πdbÂ÷ «b÷VKb÷- d”bfiŸgb˙b÷ ! #b◊fi® #”®> ◊jÏbd®
Dı÷ #SK¶Z Á“b÷dÍ ”bØ◊O˙bÍ®, Kb˙Z„ ◊Ïd ÆŸÒc“Ï® ”Z®. SKbÏ «bc“ Z÷ Á“Kb Á“bÏÂØ® Ø› Gı÷ ? ”y¶ #b◊fib #bOdfiŸ¶ Á“bÏ \Â˙b ›·GŸı¶ GŸı¶. c“Î
Á“ÒKbfib dbZbP◊Zb#÷ «bÏd÷ ’c“˙Æ÷]Ÿ¶ #œfib’c“ Z…KbÏ Á“ÏbÔKŸ¶, Kb˙Z„ Pd‰, ÆbØ˙b”÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ SKbÏ÷ Z÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷#÷ #b˙˙bfiŸ¶ Á“bÏ Á“mŸ¶.
∏bPZ #b’c“fi÷ Pfid¶P‰Z Á“Ï®fi÷ ZØb «jbfi÷ gb÷Dıfib’c“Ø® Pfi˙øÎ Ø˙b ◊Ï Z÷ #¶Z϶O ◊ŸÏŸ¥b÷fiŸ¶ #b Á“Øfi Æb¶gÍ® c“Î œ÷≤“ «b÷VKb- d”bfiŸgb˙b÷
Á“ÒKbfib÷ fibdÁ“Ï ƶ‹Á“bÏ Á“ÏZb¶ Á“mŸ¶ Á÷“ #÷fiŸ¶ fibd "c÷“˙c“Îb' Ïb√˙bdb¶ #b˙÷ ! dbÏb dbÊ÷“ #bDı db÷Ê“® g÷Ê“ Gı÷ Á÷“ d”bÏbDı ˙…•d c“Î dbÏ® #b
Gı÷. «bPTÁ“bfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷dbÏb¶ &◊Ï #fiŸOπ” Á“Ï® Ïmb÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ c“Î œ÷≤÷“
◊Gı® Z÷ c÷“˙c“Îb «bVKb˙‹ØbØ® dŸaZ Ø›fi÷, Kb˙Z„ Kb…˙fi, v“◊ #fi÷ Z÷ «jbfib÷ ◊ŸÛ◊, ˙Æπ, O¶j, dbTb #fi÷ #T¶Á“bÏb’c“Ø® KØb÷PEZ ÆSÁ“bÏ Á“Kb÷|
Tb˙hKØ® #SK¶Z &Îd Z÷dDı &SÁø“Õ“ œÏ®Ï˙bÍ® Ø›. Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® #fi÷ Z÷dfi÷ ÆÒdbfi◊ˆ˙Á“ P˙ÆPDıZ Á“Kb. SKbÏ «bc“ Z¶ #¶Z϶O ◊ŸÏŸ¥b÷ d”bÏbDı
c÷“˙c“Îb Á“b÷› ’c“˙Æ÷ ‹fibfi Á“Ï®fi÷ Kb˙Z„ Æd‹Z #bgˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z ØK÷T® ˙…•d ◊bÆ÷ #bÔKb #fi÷ Z÷dÂ÷ Z÷fi÷ ÆdOπ ˙øÎbÒZ Á“”® ƶgÍbÔKb÷. SKbÏ
]® ÁŸ“¯\ #b’c“ c“bÆ®#b÷ ÆbØ÷ ◊b÷Zbfib dÁ“bfidb¶ &◊Ïfib lv“√bdb Æb÷fibfib ◊Gı® Á“b÷› ÆdK÷ c“Î ObØb◊PZ œŸgPZPØ, Á“ÏÂ, ’c“˙Æ, fi¨‰ #fi÷ dŸ”`Zdb¶
c“ “bØ® ÏdZ® ”Z®. Z÷ ÆdK÷ ‹fibfib’c“Ø® Pfi˙øÎ Kb˙Z„ P˙gˆP¥Z d”bÏbDı P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ÆbdOπ® Z…KbÏ Á“Ïb˙®fi÷ Pd‰, ∏bPZ, ‹˙Dıfi, #fi÷ ƶ«¶j®
˙…•d ]b÷ “b &◊Ï Æ˙bÏ Ø›fi÷ #fi÷Á“ #fiŸEÏb÷ ÆbØ÷ #wA“[ “b dbÊ÷“ #b’c“fi÷ #bd¶P‰Z Á“Ï®fi÷ ‹fibfi Kb˙Z„ cŸ“Õ“ ‹˙¡fib’c“fib ¸Ífi÷ P˙fiÕ“ Á“Ï˙b dbÊ÷“
ÏbDıd”÷Tdb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ œ÷≤“ c“Îfib ]Ï ◊bÆ÷Ø® Ø›fi÷ Dı› Ïmb ”Zb, SKbÏ÷ d‹ZÁ“ ◊Ï PZTÁ“ #fi÷ #ÒK db¶OPTÁ“ Á“bKb÷| Á“Ï®fi÷, ÆŸ√◊πc“ #bÆfi ◊Ï
Kb˙Z„ ˙…•d d”bÏb\#÷ c÷“˙c“Îb Á“ÒKbfi÷ &◊Ï Æb÷fibfib c“ “bØ® ÏdZ® \÷› §‹ØPZ Ø›fi÷, Z÷ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ÆbdOπ®fiŸ¶ Pd‰, ∏bPZ, ‹˙Dıfi, ƶ«¶j®
\÷›fi÷ Á“ÒKbfib v“◊, Kb…˙fi #fi÷ Tb˙hKØ® P˙§‹dZ Ø›fi÷ ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ Z÷dDı ◊’ÏDıfib÷ ÆbØ÷ #b‹˙bc“fi P˙‹˙bc“fi Á“Kb÷| ◊Gı® &PEZ ‹Øbfi ◊Ï «÷Æ®fi÷
«bTb˙®fi÷ Á“mŸ¶ Á÷“- c÷“˙bfiŸP◊πK÷ ! #b Á“ÒKb Á“b÷fi® Gı÷ ? ZØb #÷fiŸ¶ fibd œŸ¶ #bKbÒZ, ◊ÏdœŸPE gˆZ, #fi÷ db÷¨ Ø›fi÷ Pd‰, ∏bPZDıfi #b’c“fib÷ P˙◊ŸT
Gı÷ ? SKbÏ÷ ÏbDı ◊ŸÏŸ¥b÷ ”bØ \÷ “®fi÷ Kb˙Z„ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb - ”÷ ◊ŸÛ◊, ˙Æπ, OÒj, dbTb #fi÷ #T¶Á“bÏØ® ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷,
‹˙bPdfi„ ! #b Á“ÒKb c“Î ÆbØ˙b”fi® ◊Ÿ‰® #fi÷ Áø“ÛÂØ® œ÷≤“b®fi® #bSd\ SKbÏ «bc“ ‹fibfi Á“Ïb˙®fi÷ Kb˙Z„ œbÏ®’ÏÁ“ P˙gˆ¥Âb÷Ø® P˙gˆP¥Z Á“Ï÷T® ÁŸ“dbÏ®
vivagsuy/23
c÷“˙ c“Îbfi÷ Æ”Æπ ◊ŸÏŸ¥˙bP”fi® PœP«Á“bdb¶ «÷Æb “®fi÷ #fi÷Á“ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷ P˙◊ŸT #œfib’c“fiŸ¶ gb÷Dıfi Á“Ïb˙Zb÷, gb÷Dıfi Á“ÏbÔKb ◊Gı® ≈KbÏ÷ Z÷ •®c÷“˙®
fiPDıÁ“fib÷, ‹˙Dıfib÷, ƶ«¶j®Dıfib÷ #fi÷ ◊’ÏDıfib÷Ø® ]÷ÏbK÷Tb÷ Æ˙≠“P∞, Kb˙Z„ ÆŸ√bÆfi ◊Ï P«ÏbDıdbfi Ø› DıZ® SKbÏ÷ Z÷ ◊b÷Z÷ ‹fibfi Á“ÏZb÷, ◊Gı® dfiŸÛK
˙bPDı>‰b’c“fib œ¯c“b÷ ÆbØ÷ Ïb÷”®ZÁ“ fiOÏfi® dµKdb¶Ø® Ø›fi÷ c“Î œ…≤“, ≈Kb¶ ƶ«¶j® gb÷Ob÷fib÷ &◊Kb÷O Á“ÏZb÷ ÆdK ÔKZ®Z Á“ÏZb÷. SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷
d”bÏbDı ˙…•dÂfiŸ¶ ]Ï ”ZŸ¶ #fi÷ ≈Kb¶ d”bÏbDı ˙…•d c“Î P˙ÏbDıdbfi ”Zb, Z÷fib dµKÏbP‰db¶ ÁŸ“ÊŸ¶“« ƶ«¶j® PE>Zb#b÷Ø® ÔKOπ ØK÷T® c÷“˙c“Îb \OZ® ”Z®,
SKb¶ #bÔKb÷, #b˙®fi÷ Z÷Â÷ d”bÏbDıfi÷ «≥÷ ”bØ \÷ “® d‹ZÁ“ ◊Ï #¶DıPT Z÷ ˙√Z÷ Z÷fib Ùc“Kdb¶ #÷˙b÷ ƶÁ“V◊ ØKb÷ Á÷“ d”bÏbDı ◊ŸÛ◊fi¶c“® Pfi϶ZÏ •®
Á“Ï®fi÷ d”bÏbDıfib÷ DıK ”b÷, P˙DıK ”b÷, #b œ¯c“b÷Ø® ˙jbd® #b◊®, c÷“˙®fi® Æ÷˙bdb¶Dı T®fi Ï”÷ Gı÷. Z÷Ø® #b #˙¨÷◊Ø® ”y¶ d”bÏbDı ◊ŸÛ◊fi¶c“® ÆbØ÷
˙jbd® #b¡Kb ◊Gı® ÁŸ“dbÏ® c÷“˙c“Îbfi÷ Ïb\fi÷ Æbd÷ &◊§‹ØZ Á“Ï®. dfiŸÛK ƶ«¶j® &c“bÏ P˙¥K gb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O Á“Ï® œÁ“Z® fiØ®, #ØbZ„ Z÷#b÷
d”bÏbDı ˙…•dÂ, ◊b÷Zbfib Æbd÷ &◊§‹ØZ Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷T® ÁŸ“dbÏ® Pfi϶ZÏ •®c÷“˙®fi® g§aZdb¶ Dı TbO÷Tb Ï”÷˙bØ® dfi÷ Z÷dfi® ÆbØ÷
c÷“˙c“Îbfi÷ \÷›fi÷ #SK¶Z ”P¥Z #fi÷ ƶZŸÕ“ ØKb. P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ Z…KbÏ gb÷Ob÷◊gb÷Ofib÷ ◊ˆÏZb÷ ÆdK dÍZb÷ fiØ®,Z÷Ø® dbÏb dbÊ÷“ ”˙÷ #÷ Dı Kb÷‘K Gı÷
Á“Ïb˙®fi÷ Pd‰b÷, ∏bPZ Dıfib÷, Pfi≈Dıfib÷, ƶ«¶j®Dıfib÷ ZØb ◊’ÏDıfib÷fi÷ #bd¶P‰Z Á÷“, #PC, œÆπ #Ø˙b P˙¥fib ◊πKb÷OØ® •®c÷“˙®fib÷ ◊πbÂbÒZ Á“Ï®fi÷ d”bÏbDı
Á“Ï®fi÷ Z÷dfi÷ gb÷Dıfib’c“ Á“Ïb˙®fi÷ ZØb Z÷dfib÷ ˙Æπ, O¶j #fi÷ dbTb, #T¶Á“bÏ ◊ŸÛ◊fi¶c“® ÆbØ÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® &c“bÏ P˙¥Kgb÷Ob÷fib÷ ›·Gıb dŸDı« &◊gb÷O
#b’c“Ø® ÆSÁ“bÏ #fi÷ ÆÒdbfi Á“Kb∂. ÆSÁ“bÏ ÆÒdbfi Á“Kb∂◊Gı® ÁŸ“dbÏ ◊ŸÛ◊fiÒc“® Á“ÏŸ¶, #÷˙b÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ •®c÷“˙®fi÷ dbÏ˙b dbÊ÷“ Á“b÷› #¶ZÏ, PGıs \÷˙b TbO®
#fi÷ÁŸ“dbÏ® c÷“˙c“Îbfi÷ «b\÷≤“ ◊Ï «÷Æb “®fi÷ Eb¶c“® #fi÷ Æb÷fibfib Á“Íœb÷Ø® ‹fibfi #fi÷ P˙Ï”fi® ◊πZ®¨bdb¶ Æb˙jbfi Ï”÷˙b TbO®.
Á“Ïb˙÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ Z÷dfi÷ ÆŸ¶c“Ï ˙÷¥gˆ¥bØ® ƟƧ≈DıZ Á“Ï®fi÷ ”˙fi Á“Ïb˙÷ Gı÷. SKbÏ «bc“ Á“b÷› ˙√Z÷ •®c÷“˙® ‹fibfi Á“Ï®fi÷ #÷Á“bÒZdb¶ œNKb &◊Ï
”˙fi Á“Kb «bc“ ÁŸ“dbÏ ◊ŸÛ◊fi¶c“®fi÷ ÁŸ“dbÏ® c÷“˙c“ÎbfiŸ¶ ◊bPÂOπ” Á“Ïb˙÷ Gı÷. ÆŸ√◊ˆ˙Á“ ƈZ÷T® ”Z®, #b «bDŸı c÷“˙® c÷“˙c“Îb#÷ #÷Á“bÒZdb¶ ƈZ÷T® •®c÷“˙®fi÷
SKbÏ«bc“ Z÷ ˙…•dÂc“Î Ïb\, ÁŸ“dbÏ ◊ŸÛ◊fi¶c“® #fi÷ c÷“˙c“Îbfib, ƶ◊ˆÂ ≠“P∞ \÷› #fi÷ EbÏ÷ Zϸ fiDıÏ ¸÷Ï˙®fi÷ ≈Kb¶ ÏÆb÷ Ÿ¶“ ”ZŸ¶ SKb¶ #b˙®, #b˙®fi÷ #÷Á“
Kb˙Z„ d”bfi ˙bUµ˙Pfi #fi÷ ≠“P∞ ÆdŸc“bK ZØb ÆÒdbfi ÆdŸc“bK ÆbØ÷ TC Tb÷√¶ “fib ÆPÍKbfi÷ #PCdb¶ Z◊bÔKb÷. ≈KbÏ÷ Z÷ ÆPÍKb÷ #PC Dı÷˙b÷ #fi÷
Á“Ïb˙÷ Gı÷. c÷“˙c“Îbfib dbZbP◊Zb ZØb Z÷dfi® ÆbØ÷ #b˙÷Tb «®\ Pd‰Dıfib÷ Á÷“Á“ƈ “b¶fib ¸`T Dı÷˙b÷ TbT Ø› OKb÷ SKbÏ÷ Z÷fi÷ ÆbÂƮخ ◊Á“ “®fi÷ ≈Kb¶ •®c÷“˙®
#b’c“fi÷, ◊ P˙◊ŸT #œfib’c“Á“ ZØb ˙Æπ, O¶j, dbTb #fi÷ #T¶Á“bÏb÷Ø® ”Z® SKb¶ #b˙®. Z÷ Z◊b˙÷Tb Tb÷ “bfib ÆPÍKbfi÷ •®c÷“˙®fib #◊bfi gbOdb¶
ÆSÁ“bÏ Á“Ï÷ Gı÷, ÆÒdbfi Á“Ï÷ Gı÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ◊ŸÛ◊fi¶c“® •÷{“®◊Ÿ‰® c÷“˙c“Îbfi® ÆbØ÷ OŸmÏØbfidb¶ √Ÿ¶Eb “® c“®jb÷. Z÷ ÆPÍKb÷ √Ÿ¶Eb “˙bØ® db÷Ê“® E®Æ◊b “®fi÷ #bA¶“c“fi
&Îd d”÷Tdb¶ P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib ˙bU #fi÷ Dı÷db¶ døc¶“O ˙bO® Ïmb Gı÷ Z÷˙b Á“ÏZ® •®c÷“˙® døSKŸ ◊bd®. SKbÏ«bc“ Z÷ gKbfiÁ“ E®SÁ“bÏfib œ¯c“ Æb¶gÍ®fi÷
32 ◊πÁ“bÏfib fibÊ“Á“b÷fbÏb ◊πœ¶PÆZ ØZb Kb˙Z„ #bfiÒc“◊ˆ˙Á“ ÆdK ˙®Zb˙˙b •®c÷“˙®fib c“bÆc“bÆ®#b÷ SKb¶ c“b÷ “® #bÔKb. #b˙Zb¶ Dı Z÷dÂ÷ •®c÷“˙®fi÷ ◊πbÂ
Tb‘Kb. ÏP”Z, E÷Õ“bœˆÒK #fi÷ º˙fiÏP”Z ØK÷T® \÷›. SKbÏ÷ •®c÷“˙®fi÷ dÏ÷T® \÷›fi÷
d”bÏbDı ˙…•dÂc“Î Á“bÍjd ◊bd® OKb. Z÷dfib døSKŸ ◊Ï œb÷Á“Oπ‹Z Z÷#b÷ #÷Á“c“d Ïb “b÷ ◊b “˙b TbO®. ”bK ! ”bK ! d”bfi #fiØ Ø› OKb÷,
◊ŸÛ◊ fi¶c“®#÷ ]Âb db÷Ê“b ÆdbÏb÷” ÆbØ÷ Z÷dfiŸ¶ Pfi‹ÆÏ Á“KŸ∂ Kb˙Z„ døZÁ“ Á“d #÷d Á“”®fi÷ Ïb÷Z®, PE£bZ® #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZ® Z÷#b÷ d”bÏbDı ◊ŸÛ◊fi¶c“® ◊bÆ÷
Á“Ï®fi÷ ◊π\fib #fiŸÏb÷jØ® (#bOπ”Ø®) Ïb≈KPÆ>”bÆfi &◊Ï #bv“∑“ ØKb÷, #b˙® #fi÷ #b˙®fi÷ Z÷fi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“”÷˙b TbO®. ”÷ ‹˙bPdfi„ ! d”bfi
SKbÏØ® Z÷ KŸ˙ÏbDı dÊ“®fi÷ Ïb\ ØKb÷. Ïb\ Ø› OKb ◊Gı® ◊ŸÛ◊fi¶c“® ◊b÷Zbfi® #fiØ Ø› OKb÷, c÷“˙® c÷“˙c“Îb#÷ •®c÷“˙®fi÷ º˙fiÏP”Z Á“Ï® c“®j®- dbÏ®
dbZb •®c÷“˙®fi® Pfi϶ZÏ g§aZ Á“Ï˙b Tb‘Kb÷. Z÷ ”¶d÷œb dbZb ◊bÆ÷ Dı›fi÷ Z÷fib fib√®.
EÏÂb÷db¶ ◊πÂbd Á“ÏZb÷, SKbÏ «bc“ œZ◊bÁ“ #fi÷ Æ”Æπ◊bÁ“ Z÷Tb÷fib dbPTœØ® SKbÏ «bc“ Ïb\ ◊ŸÛ◊fi¶c“® Z÷ c“bÆ®#b÷ ◊bÆ÷Ø® ˙øÎbÒZ Æb¶gÍ®fi÷ #fi÷
#§‹Ø, db¶Æ, S˙Eb #fi÷ v“˙b¶ “bfi÷ ÆŸ√Á“bÏ® #÷˙® EbÏ ◊πÁ“bÏfi® Z÷fib÷ P˙EbÏ Á“Ï®fi÷ d”bfi dbZø œb÷Á“Ø® #bA“bÒZ Ø› OKb÷. ÁŸ“”b “bØ® Á“b◊÷Tb
ƶ˙b”fiPA“KbØ® œÏ®Ïfi÷ œbZb ◊”b÷>Eb “Zb÷, ◊Gı® ÆŸO¶PjZ EˆÂØ® œÏ®ÏfiŸ¶ E¶◊Á“ ˙ø¨Ø® Dı÷d j« c“›fi÷ fi®E÷ gˆPd ◊Ï Æ¶◊ˆÂ #¶Ob÷Ø® ◊ “® OKb÷. SKbÏ
&«Ê“fi Á“Ï®fi÷ OÏd, ≤¶“ “b #fi÷ ÆŸO¶PjZ ◊b®خ ‹fibfi Á“Ïb÷˙Zb÷, SKbÏ «bc“ «bc“ Øb÷ “b ÆdK ◊Gı® Z÷ ◊ŸÛ◊fi¶c“® Ïb\ ”b÷œdb¶ #bÔKb÷, SKbÏ÷ Ïb\, ›wÏ
vivagsuy/24
Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b «jb ÆbØ÷ #fi÷ Pd‰b÷, ∏bPZDıfib÷, Pfi≈Dıfib÷, ‹˙Dıfib÷, Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷ fiOÏdb¶ "◊øΩ˙®•®' fibdfi® #÷Á“ ˙÷LKb Ï”÷Z® ”Z®. ›Òs◊ŸÏ
ƶ«¶j®Dıfib÷ #fi÷ ◊’ÏDıfib÷ ÆbØ÷ ÏŸc“fi, #bA¶“c“fi #fi÷ P˙Tb◊ Á“ÏZb÷ d”bfi fiOÏdb¶ Z÷ OPÂÁ“b #fi÷Á“ ›wÏ, ZT˙Ï, Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“ Tb÷Á“b÷fi÷
≠“P∞ Z÷dDı ÆSÁ“bÏ ÆdŸc“bKØ® Z÷ •®c÷“˙®fi® ‹dœbfiKb‰b Á“b∑“®. SKbÏ «bc“ EˆÂ’c“fib ◊πKb÷OØ® ˙œdb¶ Á“Ï®fi÷ dfiŸÛK ƶ«¶j® &c“bÏdfib÷∏ Á“bdgb÷Ob÷fib÷
#SK¶Z A“b÷jØ® TbT◊®Íb÷ Ø›fi÷ Z÷Â÷, Z÷ c÷“˙c“Îb c÷“˙®fi÷, ÏbDı◊ŸÏŸ¥b÷ fbÏb ›·Gıb ◊πdbÂ÷ &◊gb÷O Á“ÏZ® #bfi¶c“◊ˆ˙Á“ ÆdK ˙®Zb˙® Ï”® ”Z®. SKbÏ
◊Á“ “b˙®fi÷ &◊Ïb÷aZ P˙PjØ® c÷“˙c“Îbfi÷ dbÏ® fib√˙bfi® #b∏b #b◊®. #b Ï®Z÷ «bc“ #÷ ZSÁ“db, ZS◊πjbfib ZPfjb ZØb ZSÆdbEbÏ Z÷ ◊øΩ˙® •® ˙÷LKb
”÷ Ob…Zd ! c÷“˙c“Îb c÷“˙® ◊ˆ˙Áø“Z ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ ¸Í gb÷O˙Z® P˙EÏ® Ï”® Gı÷. ”÷ #SK¶Z PfiÁ“bPEZ ◊b◊Á“db÷|fiŸ¶ &◊bDıfi Á“Ï®fi÷ 3500 ˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷
gO˙ÒZ ! c÷“˙c“Îb c÷“˙® 80 ˙¥fiŸ¶ ◊Ïd #bKŸÛK gb÷O˙®fi÷ Á“bT dbÆdb¶ gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ db¶Ædb¶ Á“bT Á“Ï®fi÷ Gıu“® fiÏÁ“ gˆPdfi® 22 ÆbOÏb÷◊dfi®
Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® fiÏÁ“gˆPddb¶ &S◊≥ Øœ÷, «bÁ“[fiŸ¶ ƶÆbÏgπd §‹ØPZ˙bÍb fibÏÁ“b÷db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥ Ø›. SKb¶Ø® fi®Á“Í®fi÷ Z÷ #bDı
◊ˆ˙˙Z„ Á“ÏZ® ØÁ“[ Kb˙Z„ ˙fi‹◊PZdb¶ PT>« “b #b’c“ Á“ “˙b ˙ø¨b÷db¶ ZØb Á“ “˙b ˙jdbfi◊ŸÏ fiOÏfib jfic÷“˙ fibdfib ÆbØ˙b”fi® P◊πK¶Oˆ fibdfi® ◊Sfi®fib &c“Ïdb¶
cˆ“j˙bÍb #Á“ #b’c“fib Gıb÷ “bdb¶ Tb√b÷ ˙bÏ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® #¶ZÏ ÏP”Z Á“ÒKbv“◊÷ &S◊≥ Ø›. Z÷ P◊πK¶Oˆ #÷ fi˙dbÆ ◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï Á“ÒKbfi÷ DıÒd
fi®Á“Í®fi÷ O¶O◊ŸÏ fiOÏdb¶ ”¶Æ v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷, SKb¶ ◊bÏj® fbÏb ˙j Á“Ï˙b #b¡Kb÷ #fi÷ Z÷fiŸ¶ fibd "#¶Dˆı•®' ÏbpK¶Ÿ. Z÷fiŸ¶ «bÁ“[fiŸ¶ ˙Âfi c÷“˙c“Îbfi® Dı÷d
◊Ï, Z÷ ”¶Æ O¶O ◊ŸÏfiOÏdb¶ •÷{“® ÁŸ“Ídb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ DıÒd T÷œ÷, SKb¶ Æ@KÁ„“S˙fi÷ \Â˙Ÿ¶. d”bÏbDı P˙DıKPd‰÷ #wA“[ “b Á“Ï˙b dbÊ÷“ DıZb ˙…•d c“Îfi® Dı÷dDı
◊πbk Á“Ï® ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“ db¶ &S◊≥ Øœ÷, SKb¶ Eb’ω Oπ” Á“Ï® PÆP∞ ◊πbk #¶Dˆı•®fi÷ \÷› #fi÷ Z÷ZPTfi® Dı÷d Z÷fi÷ ◊b÷Zbfi÷ dbÊ÷“ dbO®, Kb˙Z„ Z÷ #¶Dˆı•®
Á“Ïœ÷, Á÷“˙Í∏bfi fbÏb Æd‹Z ◊c“bØb÷|fi÷ \Âœ÷, ƶ◊ˆÂ Á“db÷|Ø® dŸaZ Ø› ÆbØ÷ TC Á“Kb.
Æd‹Z Á“dDıÒK ƶZb◊Ø® ÏP”Z Ø› Æ˙ cŸ“:√b÷fi÷ #¶ZÏ Á“Ïœ÷. Á“b÷› #ÒK ÆdK÷ #¶Dˆı•®fib œÏ®Ïdb¶ Kb÷PfiœˆÍ fibdfib Ïb÷Ofib÷ ◊πbcŸ“gb˙
#µKKfi : 9 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ØKb÷. #b \÷›fi÷ P˙DıK Ïb\#÷ Á“b…ÊŸ¶“P«Á“ ◊ŸÏŸ¥b÷fi÷ #b ˙bZ \ ÷“Ï Á“Ï˙b Á“mŸ¶.
#µKKfi : 10 #¶Dˆı•® #b &c„“]b÷¥Âb Æb¶gÍ®fi÷ fiOÏfib ]Âb¶ #fiŸg˙® ˙…Ub÷, ˙…U◊Ÿ‰b÷ #b’c“ Ïb\
(34) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ˙jdbfi◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ P˙DıKPd‰ ◊bÆ÷ #bÔKb. Ïb\fi® #b∏bØ® Z÷#b÷ #¶Dˆı•® ◊bÆ÷ &◊§‹ØZ ØKb
fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ P˙DıK˙jdbfi &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷db¶ dPÂgs fibdfib K¨fiŸ¶ #fi÷ #¶Dˆı•® ◊bÆ÷ #b˙®fi÷ #b…S◊bPÎÁ“[ #b’c“ «ŸP∞#b÷ fbÏb Pfic“bfib’c“Ø®
K¨bKZfi ”ZŸ¶. P˙DıK Pd‰ SKb¶fib Ïb\ ”Zb. SKb¶ jfic÷“˙ fibdfib÷ ÆbØ˙b” Ïb÷Ofib÷ PfiÂK Á“ÏZb P˙P˙j ◊πÁ“bÏfib #bfiŸgP˙Á“ ◊πKb÷Ob÷ fbÏb c÷“˙® #¶Dˆı•®fib
Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, Dı÷ «”y Dı jfi˙bfi„ #fi÷ fiOÏ◊πPZP{“Z ”Zb÷, Z÷fi® P◊πK¶Oˆ fibdfi® Kb÷PfiœˆÍfi÷ &◊œbÒZ Á“Ï˙bfib÷ ◊πKSfi Á“Ï˙b Tb‘Kb. ◊϶ZŸ Z÷dfib ◊πKb÷Ob÷Ø®
◊Sfi® ”Z® ZØb Z÷fi® Æ˙b÷|SÁø“Õ“ œÏ®Ï÷˙bÍ® #¶Dˆı fibdfi® «bPTÁ“b ”Z®. P˙DıK c÷“˙® #¶Dˆı•®fib Kb÷PfiœˆÍfiŸ¶ œdfi Á“Ï˙bdb¶ PfiÛ¸Í OKb SKbÏ÷ P√≥, •bÒZ
˙jdbfi &Ubfidb¶ Á“b÷› ˙√Z÷ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb, Kb˙Z„ #fi÷ ”Zb÷SÆb” Ø›fi÷ ≈Kb¶Ø® #bÔKb ”Zb¶ SKb¶ EbVKb OKb. SKbÏ «bc“ c÷“˙®
◊’Ï¥c„“ jd c÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ ◊bGı® EbT® O›. Z÷ ˙√Z÷ gO˙bfifib ≈K÷{“ #¶Dˆı•® Z÷ œVKDıÒK ˙÷c“fibØ® cŸ“:√® ØZ® ÆŸÁ“b˙b TbO®, gˆ√® Ï”÷˙b TbO®
PœÛK Kb˙Z„ Pg¨b dbÊ÷“ gπd Á“ÏZb, P˙DıKPd‰ Ïb\fib ]Ïfi® #œb÷Á“ #fi÷ db¶ÆÏP”Z œÏ®Ï˙bÍ® Ø›fi÷ Á“Õ“◊ˆÂ, Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ #fi÷ c“®fiZb◊ˆÂ
˙b’Ê“Á“bfi® fiºÁ“ DıZb¶ Z÷#b÷#÷, #÷Á“ cŸ“«Íb œÏ®Ï˙bÍ®, gˆ√®, db¶Æ ÏP”Z œ¯c“b÷db¶ P˙Tb◊ Á“ÏZ® º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï˙b TbO®.
œÏ®Ï˙bÍ®, Dı÷fib ”b “Á“b¶ √√ “® Ïmb¶ ”Zb¶ Z÷˙®, Dı÷fi® Ebd “® ”b “Á“b¶ ÆbØ÷ ”÷ gO˙fi„ ! #¶Dˆıc÷“˙® #”®>Ø® Á“bT dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ aKb¶ Dıœ÷ #fi÷
Eb÷>Ê“® O› Gı÷ Z÷˙®, Dı÷fib ”b “ EbdDı «bÁ“[ Ïmb E÷ Z÷˙®, fi®Tb ϶Ofi® Æb “® aKb¶ &S◊≥ Øœ÷ ? ”÷ Ob…Zd ! #¶Dˆıc÷“˙® 90 ˙¥fib ◊Ïd #bKŸÛKfi÷
◊”÷Ï÷T®, Z÷dDı Á“Õ“dK, Á“ÏŸÂbDıfiÁ“ #fi÷ c“®fiZb◊ˆÂ ˙Efi «b÷TZ® #÷Á“ ¬®fi÷ gb÷O˙®fi÷ Á“bT÷ dbÆdb¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ ÏSfi◊πgb fibdfi® ◊øΩ˙®db¶ fibÏÁ“v“◊÷ &S◊≥
\÷›, \÷›fi÷ P˙EbÏ Á“Ï˙b Tb‘Kb. «bÁ“[ Æ˙ ˙øÎbÒZ ◊Ÿ˙˙Z„ \Â˙b÷. Øœ÷. Z÷fiŸ¶ «bÁ“[fiŸ¶ ƶÆbÏgπd ◊πØd #µKKfifi® Dı÷d \Â˙Ÿ¶, Kb˙Z„
”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊fib gbÏZ ˙¥db¶ ˙fi‹◊PZdb¶ T®>« “b #b’c“ Á“ “˙b¶ ˙ø¨b÷ ZØb Á“ “˙b cˆ“j˙bÍb #Á“ #b’c“fib
›Òs◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ ÆŸ◊πPÆ∞ fiOÏ ”ZŸ¶ SKb¶ ›Òsc“Î fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K Gıb÷ “b÷db¶ Tb√b÷ ˙bÏ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶fi® g˙§‹ØPZfi÷ ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ Z÷ Æ˙Zb÷gs
vivagsuy/25
fiOÏfib #÷Á“ ◊πPÆ∞ •÷{“®ÁŸ“Ídb¶ ◊Ÿ‰v“◊÷ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ «bÍ◊Âfi÷ Gıb÷ “®, ◊b¶EÆb÷ ◊π®PZc“bfi - #b◊˙bdb¶ #bÔKb. SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ Z÷
Kb…˙fib˙‹Øbfi÷ Z÷dDı P˙∏bfifi® ◊’Ï◊a˙ #˙‹Øbfi÷◊bdZb÷ Z÷ ZØbv“◊ ‹ØP˙Ïb÷ P˙œbÍ g˙fidb¶ fibYb’c“Ø® &◊gb÷Odbfi ØZb÷ Z÷ c÷“˙®#b÷ ÆbØ÷ dfiŸÛKb÷PEZ
◊bÆ÷ Æ@KÁ„“S˙fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. SKbÏ «bc“ c“®¨b Oπ” Á“Ï®fi÷, døSKŸ ◊Gı® dfib÷∏ P˙¥K gb÷Ob÷fib÷ KØ÷Õ“ &◊gb÷O Á“Ï˙b Tb‘Kb÷.
Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ Øœ÷. d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ Z÷ &Îd ÁŸ“Ídb¶ DıÒd Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® Á“b÷› ˙√Z÷
jbÏ Á“Ïœ÷, Dı÷˙® Ï®Z÷ ◊”÷Tb #µKKfidb¶ ˙Âfi Á“KŸ∂ Gı÷ Z÷d, Kb˙Z„ Æ˙ ”§‹Zœ®¥ fiOÏdb¶ ◊jbKb. ◊’Ï¥c„“ fiOÏdb¶Ø® fi®Á“Í®. Ïb\ Áˆ“PÂÁ“fi® Dı÷d
cŸ“√b÷Ø® ÏP”Z Ø› Dıœ÷. d”bÏbDı #c“®fi œ‰Ÿ ◊ fiOÏdb¶Ø® EbVKb ZØb DıdbPTfi® Dı÷d ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ÷
#µKKfi : 10 fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ ◊ gO˙bfifib c“œfi dbÊ÷“ ÏØfbÏb ◊π‹Øbfi Á“KŸ∂. Kb˙Z„ gO˙bfi„ jdfiŸ¶
•ŸZ‹Á¶“j : 1 OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ Pfiv“◊ Á“KŸ∂. ◊’Ï¥c„“ #fi÷ Ïb\ jdÁ“Øb Æb¶gÍ®fi÷ EbVKb OKb. SKbÏ ◊Gı®
•ŸZ‹Á¶“j : 2 #µKKfi : 1 - ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ jdÁ“ØbfiŸ¶ •d ZØb dfifi Á“Ï®fi÷ #SK¶Z
(35) Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ ÏbDıOø”db¶ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷ ◊πÆ≥ ØK÷T ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ ±≤“®fi÷ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ˙Òc“fi fid‹Á“bÏ
fiOÏ ≠“P∞ #fi÷ ÆdøP∞Ø® KŸaZ ”ZŸ¶. SKb¶ OŸÂœ®T fibdfiŸ¶ E…SK ”ZŸ¶. SKb¶ Á“Ï®fi÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb. gO˙fi„ ! ”y¶ PfiOπ∂Ø ◊π˙Efi ◊Ï •∞b Á“ÏŸ¶ GŸı¶. Kb˙Z„
Á“b÷› ˙√Z÷ ÆŸjdb‹˙bd® ◊jbKb, Dı¶«ˆ‹˙bd®#÷ Kb˙Z„ Z÷dfi® ◊KŸ◊bÆfib Dı÷˙® Ï®Z÷ #b◊fib •® EÏÂb÷db¶ #fi÷Á“ Ïb\, ›wÏ Kb˙Z„ ÆbØ˙b” #b’c“
Á“Ï®, #b ◊πdbÂ÷ Á“mŸ¶ gO˙ÒZ ! •d gO˙ÒZ d”b˙®Ï ‹˙bd® Kb˙Z„ &◊§‹ØZ Ø›fi÷, dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ ZØb Oø”‹Øb˙‹ØbØ® fi®Á“Í®fi÷ #ÂObÏ jddb¶
db÷¨fi÷ ◊πbk ØKb Gı÷, Z÷dÂ÷ cŸ“:√P˙◊bÁ“fib÷ #b #Ø ◊πPZ◊bc“fi Á“Kb÷| Gı÷ Zb÷ c“®P¨Z ØKb Gı÷; Z÷˙® Ï®Z÷ ”y¶ ◊b¶E d”b˙πZb÷fi÷ Zb÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ
gO˙ÒZ ! Kb˙Z„ db÷¨fi÷ ƶ◊πbk •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ fiØ® Z÷Ø® ”y¶ ◊b¶E #Ÿ˙πZb÷ #fi÷ ÆbZ Pœ¨b˙πZb÷fiŸ¶ Dı÷db¶ P˙jbfi Gı÷. Z÷˙b
ÆŸ√P˙◊bÁ“fib÷ œŸ¶ #Ø ◊πPZ◊b’c“Z Á“Kb÷| Gı÷ ? ”÷ Dı¶«ˆ ! ÆŸ√P˙◊bÁ“fib c“œ «bÏ ◊πÁ“bÏfib Oø”‹Ø jdfi÷ #b◊fi® ◊bÆ÷Ø® #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙b ›·EŸ¶ GŸı¶. SKbÏ÷
#µKKfifib÷ #b ◊πdbÂ÷ ◊πPZ◊bc“fi Á“Kb Gı÷. gO˙bfi÷ Á“mŸ¶. ÆŸ«”yÁŸ“dbÏ ! Dı÷d Zdfi÷ ÆŸ√ ±◊Dı÷ Z÷d Á“Ïb÷, ◊϶ZŸ œŸg
(36) ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ, gsfi¶c“®, ÆŸ\Z, ÆŸ˙bÆ˙, PDıfic“bÆ, jfi◊PZ, Á“bKdb¶ ˙bÏ fi TOb “b÷.
d”b«T, gsfi¶c“®, d”bE¶s #fi÷ ˙Ïc“Î. #÷d Á“”÷˙b ◊Ï ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ÷ •d gO˙bfi d”b˙® ‹˙bd® ◊bÆ÷Ø®
(37) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ g˙fib÷Ø® KŸaZ, ‹˙EA“ ◊b¶E #Ÿ˙πZ ÆbZ Pœ¨b˙πZ v“◊ «bÏ ◊πÁ“bÏfib Oø”‹Ø jdfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|,
#fi÷ ◊ÏEA“db gKØ® ÏP”Z #fi÷ jfi, jbÒK Ø® ◊’Ï◊ˆÂ ”§‹Zœ®¥ fibdfiŸ¶ Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ gO˙bfifib ≈K÷{“ PœÛK ›ÒsgˆPZ Ob…Zd #ÂObÏ
fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷fi® «”bÏ &ÎÏ #fi÷ ◊ˆ˙ ’c“œbfi® dµKdb¶ Æ˙ ≠“ZŸ#b÷db¶ &S◊≥ Kb˙Z #b Ï®Z÷ Á“”÷˙b Tb‘Kb. #”b÷ g¶Z÷ ! ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ «bÍÁ“ ]Âb÷ Dı ›Õ“
ØfibÏb ¸Í¸`Tb÷ #b’c“Ø® KŸaZ ◊ŸÛ◊ Á“϶Á“ “ fibdfiŸ¶ ]Ÿ¶ Dı Ïd®K &Ubfi v“◊, Á“bÒZ, Á“bÒZv“◊, P◊πK, P◊πKv“◊, dfib÷∏, dfib÷∏bv“◊, dfibd, dfibdv“◊,
”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ Áø“Z˙fidbTP◊πK fibdfib K¨fiŸ¶ #÷Á“ ]Ÿ¶ Dı ÆŸ¶c“Ï K¨bKZfi Æb…@K, ÆŸgO, P◊πKc“œfi #fi÷ ÆŸv“◊-ÆŸÒc“Ï v“◊˙bÍb÷ Gı÷. gO˙fi„ ! #b
”ZŸ¶ Z÷ fiOÏdb¶ #c“®fiœ‰Ÿ fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷, #c“®fiœ‰Ÿ fiÏ÷œfib ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ ÆbjŸDıfib÷fi÷ ◊ ›Õ“, ›Õ“v“◊, Kb˙Z„ ÆŸv“◊ TbO÷ Gı÷. gc“ÒZ !
#¶Z:◊ŸÏdb¶ jb’Ï® ◊πdŸ√ #÷Á“ ”\Ï Ïb®#b÷ ”Z®. #÷Á“ ˙√Z Ïb≈Kb÷PEZ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ÷ #÷˙® #◊ˆ˙ dbfifi®K ≠“P∞ Á÷“˙® Ï®Z÷ ◊πbk Á“Ï®, &◊T¯j Á“Ï®
˙bÆg˙fidb¶ ƈZ÷T® jb’Ï®c÷“˙®#÷ ‹˙¡fidb¶ PÆ>”fi÷ \÷Kb÷, SKbÏ ◊Gı® DıÒd ? #fi÷ Á÷“˙® Ï®Z÷ Z÷fi® ÆÒdŸ√ &◊§‹ØZ Ø› ? #÷ ◊ˆ˙g˙db¶ Á“b÷ ”Zb÷ ?
#b’c“fib÷ ƶ◊ˆÂ ˙øÎbÒZ d÷]ÁŸ“dbÏfib DıÒd #b’c“fi® Dı÷d \® T÷˙b÷ \÷›#÷. ”÷ Ob…Zd ! Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdKdb¶ #b Dı¶«ˆf®◊ fibdÁ“ f®◊db¶ #ÒZOZ
Kb˙Z„ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ Æb¶Æb’ÏÁ“ Á“bdgb÷Ob÷fib &◊gb÷Ob÷db¶ Æ˙Øb ÆdØ Ø› gbÏZ˙¥db¶ ”§‹Zfib◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #fi÷ Á“b÷›Ø® ◊ ◊Ïbg˙ fi ◊bdfibÏ #÷Á“
OKb÷, dbZb P◊Zb#÷ Æ˙b÷|Îd ◊b¶EÆb÷ db÷Ê“b ±>Eb d”÷Tb÷ #fi÷ Z÷fi® ˙·E÷ ObØb◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, Dı÷, Kb˙Z„ fiOÏfib÷ dŸ√® dbfi˙bdb¶ #b˙Zb÷ ”Zb÷.
#÷Á“ ]Âb P˙œbÍ g˙fifiŸ¶ Pfidb Á“ÏbÔKŸ¶, d”b«T Ïb\fi® Dı÷d Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ \PZ ƶ◊≥ Kb˙Z„ ◊b¶EÆb÷ •dÂb÷Ø® ◊’Ï˙øÎ
ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfib÷ P˙˙b” ◊ Á“Ï˙bdb¶ #bÔKb÷. #fi÷ Z÷ Dı Ï®Z÷ ◊øØÁ„“-◊øØÁ„“ jd]b÷¥ fibdfib ‹ØbP˙Ï A“d◊ˆ˙Á“ EbTZb #fi÷ OπbdbfiŸ¶ Oπbd P˙EÏZb¶
vivagsuy/26
”§‹Zfib◊ŸÏ fiOÏfib Æ”Æπbdπ fibdfib &Ubfidb¶ ◊jbKb. SKb¶ KØb◊πPZ v“◊ fiOÏfib ◊ŸÛ◊Á“϶ “Á“ &Ubfidb¶ Ï”÷Tb Áø“Z˙fidbT fibdÁ“ K¨bKZfiØ® P˙”bÏ
#˙Oπ” fi÷ Oπ” Á“Ï® ƶKd #fi÷ Z◊Ø® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b Á“Ï®fi÷ #ÒK c÷“œb÷db¶ gπd Á“Ï˙bfiŸ¶ œv“ Á“KŸ∂. #”®> ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ, Dı÷
P˙”Ï˙b Tb‘Kb. Z÷ Á“bÍ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ •® jd]b÷¥ ‹ØP˙Ïfib #ÒZ÷˙bÆ® &Oπ •dÂb÷◊bÆÁ“ Ø› OKb÷ ”Zb÷ #fi÷ º˙bº˙b’c“ ◊c“bØb÷|fib÷ \ÂÁ“bÏ Ø› OKb÷
Z◊‹˙® Kb˙Z„ Z÷\÷T÷LKbfi÷ ƶP¨k Á“Ï® jbÏ Á“ÏfibÏ ÆŸc“Î fibdfib #ÂObÏ ”Zb÷, Z÷ #b”bÏb’c“fib c“bfi fbÏb #◊ˆ˙ Tbg ◊πbk Á“ÏZb÷ ÆdK ˙®Z˙˙b
dbÆ√d Z◊ Á“ÏZb P˙EÏ® Ïmb ”Zb, ◊ŸPfiZ ÆbjŸ º˙fi ÔKZ®Z Á“Ï® Ïmb Tb‘Kb÷. Á“b÷› ˙√Z÷ Z÷ ÆŸ«b”y ÁŸ“dbÏ EZŸc“œ®, #Õ“d®, #db˙‹Kb #fi÷
”Zb. SKbÏ ◊Gı® ÆŸc“Î #ÂObÏ Dı÷ dbÆ√dÂfib ◊bÏÂ÷ ◊”÷Tb ◊”b÷Ï ◊ˆPÂdbfib ’c“˙Æb÷db¶Ø® Á“b÷› #÷Á“ ’c“˙Æ÷ ◊b…¥jœbÍbdb¶ Dı›fi÷, SKb¶fiŸ ◊πdbDıfi
‹˙bµKbK Á“ÏZb ”Zb, «®Dı÷ ◊”b÷Ï÷ µKbfi Á“ÏZb ”Zb #fi÷ ‰®Dı÷ ◊”b÷Ï÷, Dı÷˙® Á“Ï®fi÷ &·EbÏ #fi÷ •d˙ gˆPdfiŸ¶ PfiÏ®¨Â Á“Kb «bc“ SKb¶ ÁŸ“œfiŸ¶ #bÆfi
Ï®Z÷ Ob…Zd ‹˙bd® ◊πgŸ˙®Ïfi÷ ◊ˆGıZb ”Zb Z÷˙® Ï®Z÷ Dı Z÷ ÆŸc“Î #ÂObÏ÷ «®Gıb˙®fi÷ Z÷fib ◊Ï #bv“∑“ Ø›fi÷ #Õ“d gaZfi÷ Oπ” Á“Ï÷ Gı÷ ◊b…¥jœbÍbdb¶
◊ •® jd]b÷¥ ‹ØP˙Ïfi® #fiŸdPZ d÷Í˙®fi÷ Kb˙Z„ Pg¨bfi÷ dbÊ÷“ gπd ◊b…¥jÏaZ Ø›fi÷ KØbP˙Pj Z÷fiŸ¶ ◊bTfi Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷ P˙”Ï˙b Tb‘Kb÷.
Á“ÏZb ÆŸdŸ√ ObØb◊PZfib ]Ïdb¶ ◊π˙÷œ Á“Kb÷|. SKbÏ ◊Gı® ÆŸdŸ√ ObØb◊PZ#÷ SKbÏ ◊Gı® dµKÏbP‰db¶ jd\OÏ dbÊ÷“ \OZb ØÁ“b ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfib
#b˙® Ï”÷Tb ÆŸc“Î #ÂObÏfi÷ \÷Kb, \÷›fi÷ #SK¶Z ◊πÆ≥ PEÎØ® #bÆfi dfidb¶ #b˙b÷ ƶÁ“V◊ ±ßb÷ Á÷“ - Dı÷ Oπbd, fiOÏ, #bÁ“Ï, Dıfi◊c“ #fi÷
◊ÏØ® ±ßb÷, ±≤“®fi÷ «b\÷≤“Ø® fi®E÷ &ZbKb÷|, ±ZÏ®fi÷ ◊bcŸ“Á“bfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ ÆP≥˙÷œb’c“ jÒK Gı÷. ≈Kb¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® P˙E÷ Gı÷. Z÷ Ïb\,
#÷Á“ œb’Ê“Á“ &ÎÏbƶO fbÏb ÆŸc“Î #ÂObÏfib ‹˙bOZ dbÊ÷“ ÆbZ #b≤“ ◊OTb ›wÏ #b’c“ ◊ jÒK Gı÷, Dı÷ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z
Æbd÷ OKb÷, Æbd÷ \÷›fi÷, ˙Òc“fib fid‹Á“bÏ Á“Ï®fi÷ ≈Kb¶ ÏÆb÷› ]Ï ”ZŸ¶, SKb¶ Ø›fi÷ c“®P¨Z ØbK Gı÷ ZØb Z÷ Ïb\, ›wÏb’c“◊ jÒK Gı÷, Dı÷ •dÂ
OKb÷, ÆŸc“Î #ÂObÏfi÷ P˙◊ŸT #œfib’c“ #b¡Kb. #b◊Z® ˙√Z÷ ◊ ◊πÆ≥ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZ #fi÷ ÆbZ Pœ¨bv“◊ Oø”‹Ø
ØKb÷ #fi÷ #b¡Kb ◊Gı® ◊ ◊πÆ≥ ØKb÷. jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï÷ Gı÷. ˙Í® Z÷ Ïb\, ›wÏb’c“ ◊ jÒK Gı÷. Dı÷ •dÂ
SKbÏ ◊Gı® sÔKZb œŸP∞Ø® c“bKÁ“b œŸP∞Ø®, ◊πPZOπb”Á“fi® œŸP∞Ø® ZØb gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊bÆ÷ jdc÷“œfib Æb¶gÍ÷ Gı÷, Z÷ \÷ •d gO˙bfi„
dfi, ˙Efi #fi÷ Á“bKv“◊ P‰Á“ÏÂfi® œŸP∞fib Á“bÏÂ÷ Z÷ ÆŸdŸ√ Oø”◊PZ fbÏb d”b˙®Ï Kb˙Z„ Odfi Á“ÏZb ØÁ“b #”®> ◊jbÏ÷ Zb÷ ”y¶ •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï
ÆŸc“Î #ÂObÏfi÷ ◊πPZTbPgZ Á“Ï˙b ◊Ï Z÷Â÷ ƶÆbÏfi÷ ◊’ÏÎ Á“Kb÷| #fi÷ ‹˙bd® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ c“®¨b #¶O®Á“bÏ Á“Ï® T&À. SKbÏ÷ •d gO˙bfi„
dfiŸÛK #bKŸÛKfib÷ «¶j Á“Kb÷| ZØb Z÷fib ]Ïdb¶ ◊b¶E ’c“ÔK ◊πOÊ“ ØKb Z÷ #b d”b˙®Ï ‹˙bd® ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfib &aZ ◊πÁ“bÏfib ƶÁ“V◊fi÷ \®fi÷ A“dœ:
◊πdbÂ÷ ÆŸ˙Â ˙øPÕ“, ◊b¶E ˙Âfib ¸`Tb÷fi® ˙øPÕ“, ˙Æπb÷fi® ˙øPÕ“, c÷“˙cŸ¶“cŸ¶“Pg#b÷ OπbdfiŸOπbd P˙EÏZb¶ ØÁ“b ”§‹Zœ®¥ fiOÏfib ◊ŸÛ◊Á“϶ “Á“&Ubfidb¶ Ï”÷Tb
#fi÷ #bÁ“bœdb¶ "#”b÷c“bfi¶, #”b÷c“bfi¶' fi® &c„“]b÷¥Âb, ”§‹Zfib◊ŸÏfib¶ P‰◊Ø Áø“Z˙fidbTP◊πK fibdÁ“ K¨fib K¨bKZfidb¶ ◊jbKb #fi÷ÆbjŸ˙øPÎfi÷ #fiŸÁˆ“Í
Kb˙Z„ ÆbdbÒK dbOb÷|db¶ #fi÷Á“ dfiŸÛKb÷ #÷Á“P‰Z Ø›fi÷ ◊Ï‹◊Ï #÷Á“ «®\fi÷ ‹Øbfi÷ Oπ” Á“Ï®fi÷ SKb¶ §‹ØÏZb Á“Ï®. SKbÏ «bc“ ◊’Ï¥c„“ #fi÷ Ïb\ fiOÏØ®
Á“”÷Zb ”Zb- ”÷ c÷“˙bfiŸP◊πKb÷ ! jÒK Gı÷, ÆŸdŸ√ ObØb◊PZ ! Z÷ ÆŸdŸ√ fi®Á“iKb, ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ÷ ◊ ◊”÷Tbfi® Dı÷d d”bfi„ ÆdbÏb÷” ÆbØ÷ gO˙bfifib
ObØb◊PZ Æ÷>Á“ “b÷ ˙¥b÷|fiŸ¶ #bKŸÛK gb÷O˙®fi÷ Á“bÍ dbÆ db¶ Á“bÍ Á“Ï®fi÷ #b c“œfi dbÊ÷“ ◊π‹Øbfi Á“KŸ∂. gO˙bfi÷ jdfi® ◊πv“◊Âb Á“Ï®, ◊’Ï¥c“ ZØb Ïb\
”§‹Zœ®¥ fiOÏdb¶ d”bÏb\#c“®fiœ‰Ÿfi® jb’Ï® c÷“˙®fi® ÁŸ“P¨db¶ Ogv“◊db¶ jd-c÷“œfib Æb¶gÍ®fi÷ ◊bGıb EbVKb OKb.
&S◊≥ ØKb÷. SKbÏ÷ jb’Ï®c÷“˙® ◊b÷Zbfi® œNKb&◊Ï Á¶“›Á“ ƈZ÷T® #fi÷ Á¶“›Á“ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ gO˙bfifi® ◊bÆ÷ jd•d Á“Ï®fi÷ Z÷fiŸ¶ dfifi Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷
\OZ® ”Z® #fi÷ #b #j PfiPsZb˙‹Øbdb¶ Z÷Â÷ ‹˙¡fidb¶ PÆ>”fi÷ \÷Kb÷. ◊πÆ≥ PEÎØ® d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷d dbZbP◊Zbfi® #fiŸdPZ ◊πbk Á“Ï÷ Gı÷. Z÷dfiŸ¶
«bÁ“[fiŸ¶ ˙Âfi ◊ˆ˙˙Z„ \Â˙Ÿ¶. PfiÛA“dÂ, #Pg¥÷Á“ ◊ d÷]ÁŸ“dbÏfi® Dı÷dDı ØKŸ¶. Kb˙Z„ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ
Ob…Zd-gO˙fi„ ! ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ #b◊•®fib EÏÂb÷db¶ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ #ÂObÏ ›KbÆPdPZfib ◊bTÁ“ #fi÷ «πŒEbÏ® «fi® OKb. SKbÏ «bc“ Z÷
Oø”‹Øb˙bÆfib÷ SKbO Á“Ï®fi÷ #ÂObÏ jdfi÷ #¶O®Á“bÏ Á“Ï˙bdb¶ ÆdØ Gı÷ ? ”b ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ #ÂObÏ •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd®fib ZØbv“◊ ‹ØP˙Ïb÷fi®
Ob…Zd ! Gı÷, •d gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®#÷ Á“b÷› #ÒK ÆdK÷ ”§‹Zœ®¥ ◊bÆ÷ ÆbdbPKÁ“b’c“ #POKbÏ #¶Ob÷fiŸ¶ #µKKfi Á“Ï˙b Tb‘Kb, ZØb &◊˙bÆ
vivagsuy/27
#b’c“ #fi÷Á“ ◊πÁ“bÏfib Z◊b÷fib #fiŸ{“bfiØ® #bSdbfi÷ gbP˙Z Á“ÏZb ØÁ“b ]Âb¶ ”Zb÷, Z÷dÂ÷ KŸO«b”y Z®Ø∂Á“Ïfi÷ ◊πPZTbPgZ Á“Kb, Z÷fibØ® dfiŸÛK #bKŸfib÷
˙¥b÷| ÆŸj® •bdhK ◊KbKfiŸ¶ KØbP˙Pj ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #÷Á“ dbÆfi® ƶT÷√fibØ® «¶j Á“Kb÷| #fi÷ #”®> gsfiÒc“®fib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷. œ÷¥ ˙Âfi
◊b÷Zbfi÷ #bÏbPjZ Á“Ï®fi÷ Æb≤“ gaZb÷fiŸ¶ Gı÷c“fi Á“Ï®, #bTb÷Efib #fi ◊πPZA“d Ɵ«b”yÁŸ“dbÏfi® Dı÷dDı \® T÷˙® \÷›#÷.
Á“Ï®fi÷ #bSdœŸP∞ fbÏb ÆdbPj ◊πbk Á“Ï®fi÷ Á“bT dbÆdb¶Á“bÍ Á“Ï®fi÷ Æb…jd #µKKfi : 2 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
fibdfib ◊πØd c÷“˙Tb÷Á“db¶ c÷“˙v“◊÷ &S◊≥ ØKb. #j„KKfi : 3 - ÆŸ\ZÁŸ“dbÏ
SKbÏ ◊Gı® Z÷ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfib÷ º˙ Æb…jd c÷“˙Tb÷Á“Ø® #bKŸÛK, g˙ (39) ”÷ Dı¶«ˆ ! ˙®Ï◊ŸÏ fibdÁ“ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ dfib÷Ïd fibdfiŸ¶ &Ubfi
#fi÷ §‹ØPZfib÷ ¨K Ø˙b ◊Ï c÷“˙ œÏ®Ïfi÷ Gıb÷ “®fi÷ ÔK˙jbfi ÏP”Z dfiŸÛKœÏ®Ïfi÷ ”ZŸ¶. SKb¶ d”bÏb\ ˙®ÏÁø“ÛÂPd‰ Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb. Z÷dfi® Ïb® •®c÷“˙® ”Z®
◊πbk Á“Ïœ÷. SKb¶ œ¶Á“b, #bÁ“b¶¨b #b’c“ c“b÷¥b÷Ø® ÏP”Z Æ@KÁ“S˙fi÷ ◊πbk Á“Ï®fi÷ #fi÷ ÆŸ\Z fibdfib÷ ÁŸ“dbÏ ”Zb÷. «T•® ◊πdŸ√ ◊b¶EÆb÷ Ïb≈KÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷
ZØb v“◊÷ ‹ØP˙Ïb÷fi® ◊bÆ÷ dŸ¶’ “Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ c“®P¨Z Ø› Dıœ÷. SKb¶ #fi÷Á“ ÆŸ\Z ÁŸ“dbÏfiŸ¶ ◊bPÂOπ” ØKŸ¶. •d gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb,
˙¥b÷| ÆŸj® •bdhK ◊KbKfiŸ¶ ◊bTfi Á“Ï®fi÷ #bTb÷Efib ZØb ◊πPZA“d Á“Ï®fi÷, ÆŸ\Z ÁŸ“dbÏ÷ •b˙Á“ jd #¶O®Á“bÏ Á“Kb÷|. gO˙bfi Ob…Zd ‹˙bd®#÷ Z÷fib÷
ÆdbPj‹Ø Ø›fi÷ døSKŸ ◊πbk Á“Ï®fi÷ ÆbfiŸSÁŸ“dbÏ fibdÁ“ ‰®\ c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ ◊ˆ˙g˙ d”b˙®Ï ‹˙bd®fi÷ ◊ˆ¢Kb÷, ◊Gı® &ÎÏdb¶ gO˙bfi÷ ◊πPZ◊bc“fi Á“KŸ∂ Á÷“
Øœ÷. SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ dfiŸÛK g˙fi÷ jb Á“Ï®fi÷ #ÂObÏ jdfiŸ¶ #bÏbjfib Á“Ï® ›¨ŸÆbÏ fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ ≠“¥gc“Î ObØb◊PZ Pfi˙bÆ Á“ÏZb ”Zb. Z÷dÂ÷
œÏ®ÏbÒZ Ø˙b ◊Ï d”bœŸA“ fibdÁ“ ÆbZdb c÷“˙Tb÷Á“db¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶fi® ◊ŸÛ◊c“Î #ÂObÏfi÷ ◊πPZTbPgZ Á“Kb #b”bÏ c“bfi c“®jŸ¶ ◊Gı® dfiŸÛK «b¶µKŸ¶.
g˙§‹ØPZfi÷ ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ døSKŸ ◊Gı® #bÏ fibdfib #POKbÏdb¶ c÷“˙Tb÷Á“bd¶ #bKŸÛK◊ˆÂ Ø˙b ◊Ï #”®> ÆŸ\ZÁŸ“dbÏfib v“◊db¶ ˙®Ï◊ŸÏ fibdfib fiOÏdb¶
&S◊≥ Øœ÷. SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ ¸Ï® dfiŸÛK g˙fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷ #fi÷ •d jdfiŸ¶ &S◊≥ ØKb Kb˙Z„ d”bP˙c÷“” ¨÷‰db¶ Eb’ω Oπ” Á“Ï®, PÆ∞ Øœ÷.
◊bTfi Á“Ï®fi÷ døSKŸ ◊Gı® ""Æ˙bØ PÆ∞'' fibdÁ“ P˙dbfidb¶ &S◊≥ Øœ÷ #fi÷ #µKKfi : 3 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏ fib÷ Z÷ º˙ #˙jbfi ÏP”Z d”bP˙c÷“”-¨÷‰db¶ Á“b÷› #j„KKfi : 4 - ÆŸ˙bÆ˙ÁŸ“dbÏ
jPfiÁ“ ÁŸ“Ídb¶ &S◊≥ Øœ÷. SKb¶ W∑“ ◊πPZ∏bfi® Dı÷d Eb’ω Oπ” Á“Ï®, (40) ”÷ Dı¶«ˆ ! P˙DıK◊ŸÏ fibdfiŸ¶ #÷Á“ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ fiÒc“fi˙fi
PÆ∞◊c“fi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ #œb÷Á“ fibdfib K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶. SKb¶fib Ïb\fiŸ¶
#µKKfi : 1 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ fibd ˙bÆ˙c“Î ”ZŸ¶. Z÷fi® Áø“ÛÂbc÷“˙® fibdfi® Ïb® ”Z® #fi÷ ÆŸ˙bÆ˙ fibdfib÷
#µKKfi : 2 - gsfi¶c“® ÏbDıÁŸ“dbÏ ”Zb÷. gsb ◊πdŸ√ 500 •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØb P˙˙b” ØKb÷.
(38) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷, ≠“¥g◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶, gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb SKbÏ÷ ÆŸ˙bÆ˙ÁŸ“dbÏ÷ Z÷dfi® ◊bÆ÷ •b˙Á“jd
SKb¶ ‹Zˆ◊ Á“϶ “Á“ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶ #fi÷ Z÷ &Ubfidb¶ jÒK fibdfib K¨fiŸ¶ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷| ◊Gı® Ob…Zd ‹˙bd®#÷ Z÷fib ◊ˆ˙g˙fib÷ ˙øÎbÒZ ◊ˆ¢Kb÷, ◊πgŸ#÷
K¨bKZfi ”ZŸ¶. SKb¶ jfi◊PZ fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fi® Á“m¶Ÿ- Ob…Zd ! Á“b÷œb¶«® fiOÏ® ”Z® SKb¶ jfi◊bT fibdfib÷ Ïb\ ”Zb÷, Z÷Â÷
ÆÏ‹˙Z®c÷“˙® fibdfi® Ïb® ”Z®. d”b Ïb®#÷ ‹˙¡fi \÷KŸ¶, ◊PZfi÷ Á“”÷˙Ÿ¶, ˙…•dÂgs fibdfib #ÂObÏfi÷ #b”bÏ #b¡Kb÷ dfiŸÛK#bKŸfib÷ «¶j Á“Kb÷|. Z÷
ÆdK #b˙˙b ◊Ï «bÍÁ“fib÷ DıÒd Ø˙b÷ #fi÷ «bÍÁ“fiŸ¶ «bVKb˙‹Øbdb¶ #”®> ÆŸ˙bÆ˙ÁŸ“dbÏfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷, Kb˙Z„ dŸPfi˙øPÎfi÷ jbÏ Á“Ï®fi÷
Á“Íb#b÷ œ®√®fi÷ Kb…˙fi ◊πbk Á“Ï˙Ÿ¶, SKbÏ ◊Gı® P˙˙b” Ø˙b÷, ZØb PÆ∞ OPZfi÷ ◊πbk ØKb÷.
ÏbDıg˙fidb¶ ›·GıbfiŸÆbÏ gb÷Ob÷fib÷ &◊gb÷O #b’c“ Æ˙ «b«Zb÷ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfi® #µKKfi : 4 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Dı÷d \Â˙®\÷›#÷. Z÷db¶ #b P˙œ÷¥Zb Gı÷ Á÷“ «bÍÁ“fiŸ¶ fibd gÒsfiÒc“® ”ZŸ¶. #j„KKfi : 5 - PDıfic“bÆÁŸ“dbÏ
Z÷fib÷ •®c÷“˙® ◊πdŸ√ 500 •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b” ØKb÷. SKbÏ ◊Gı® (40) ”÷ Dı¶«ˆ ! Æb…O§ÒjÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. SKb¶ fi®Tbœb÷Á“
◊ˆ˙g˙ ƶ«¶j® ◊πHb÷ Á“Kb SKbÏ÷ gO˙bfi÷ #b ◊πdbÂ÷ Á“m¶Ÿ. d”bP˙c÷“” ¨÷‰fi® fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷ &Ubfidb¶ ÆŸÁ“bT fibdÁ“ K¨ fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶.
#¶c“Ï ◊Ÿ¶ “’Ï’Á“® fibdfi® fiOÏ®db¶ #b gsfiÒc“®fib÷ º˙ P˙DıK fibdfib÷ ÁŸ“dbÏ fiOÏ®db¶ d”bÏbDı #◊πPZ”Z Ïb≈K Á“ÏZb ”Zb Z÷dfi® ÆŸÁŸ“ÛÂb fibdfi® Ïb®
vivagsuy/28
”Z®. ◊Ÿ‰fiŸ¶ fibd d”bEÒs ÁŸ“dbÏ ”ZŸ¶. Z÷fi® #”c“Îb fibdfi® ◊Sfi® ”Z®, #µKKfi : 7 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
Z÷fib÷ PDıfic“bÆ fibdfib÷ #÷Á“ ◊Ÿ‰ ”Zb÷. Z÷ ÆdK÷ Z®Ø∂Á“Ï gO˙bfi„ d”b˙®Ï #µKKfi : 8 - gsfi¶c“®
‹˙bd® SKb¶ ◊jbKb. PDıfic“bÆ gO˙bfi„◊bÆ÷ ◊b¶E #Ÿ˙πZb’c“ v“◊ Oø”‹Ø (44) ”÷ Dı¶«ˆ ! ÆŸ]b÷¥ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ SKb¶ c÷“˙Ïd fibdfiŸ¶ &Ubfi
jdfib÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. OÂjÏc÷“˙ •® Ob…Zd ‹˙bd®#÷ gO˙bfifi÷ Z÷fib÷ ◊ˆ˙g˙ ”ZŸ¶. fiOÏdb¶ #DŸıfi fibdfib K¨fiŸ¶ K¨bKZfi ”ZŸ¶. fiOÏdb¶ #DŸıfi fibdfib÷
◊ˆ¢Kb÷ #fi÷ gO˙bfi d”b˙®Ï #b ◊πdbÂ÷ ◊πPZ◊bc“fi Á“Ï˙b Tb‘Kb. Ob…Zd ! Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷fi® ÏaZ˙˙Z® fibdfi® Ïb® #fi÷ gsfiÒc“® fibdfib÷
dbµKPdÁ“b fibdfi® fiOÏ® ”Z®. d”bÏbDı d÷]ÏØ SKb¶fib Ïb\ ”Zb. ÁŸ“dbÏ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ •®c÷“˙® P˙O÷Ï÷ 500 •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ ◊bPÂOπ”Â
ÆŸjdb#ÂObÏfi÷ d”bÏbDı d÷]ÏØ÷ #b”bÏ #b¡Kb÷. Z÷fibØ® dfiŸÛK #bKŸfib÷ ØKŸ¶. gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊c“bKb. gsfi¶c“®#÷ gO˙bfi„ ◊bÆ÷Ø® •b˙Á“jd
«¶j Á“Kb÷| #fi÷ #”®> DıÒd T›fi÷ Kb˙Z„ #b Dı g˙db¶ PÆ∞, «Ÿ∞ #fi÷ ‹˙®Á“bÏ Á“Kb÷|. OÂjÏc÷“˙ Ob…Zd‹˙bd®#÷ ◊ˆ˙g˙ ◊ˆ¢Kb÷ Ob…Zd ! d”b]b÷¥
dŸaZ ØKb. fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶, SKb¶ jd]b÷¥ ObØb◊PZ Ï”÷Zb÷ ”Zb÷, Z÷Â÷ jdPÆ>” fibdfib
#µKKfi : 5 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ #ÂObÏfi÷ œŸ∞ #b”bÏØ® ◊πPZTbPgZ Á“Kb #fi÷ dfiŸÛK #bKŸÛKfib÷ «¶j
#µKKfi : 6 - ˙…•dÂÁŸ“dbÏ Á“Ï®fi÷ Z÷ #”®> &S◊≥ ØKb÷, Kb˙Z„ Z÷Â÷ PÆ∞OPZfi÷ &◊T¯j Á“Ï®.
(41) ”÷ Dı¶«ˆ ! Á“fiÁ“◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ SKb¶ w÷Zbœb÷Á“ fibdfiŸ¶ #µKKfi : 8 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
&Ubfi ”ZŸ¶ #fi÷ Z÷db¶ ˙®Ïgs fibdfib K¨fiŸ¶ d§Òc“Ï ”ZŸ¶. SKb¶ d”bÏbDı #µKKfi : 9 - d”bE¶s
P◊πKE¶sfiŸ¶ Ïb≈K ”ZŸ¶. Z÷fi® Ïb®fiŸ¶ fibd ÆŸgsbc÷“˙® ”ZŸ¶. KŸ˙ÏbDı ◊c“ ◊Ï (45) ”÷ Dı¶«ˆ ! E¶◊b fibdfi® fiOÏ® ”Z®, SKb¶ ◊ˆÂgs fibdfiŸ¶
#T¶Áø“Z ÁŸ“dbÏfiŸ¶ fibd ˙…•d ”ZŸ¶. Z÷dfib÷ •®c÷“˙® ◊πdŸ√ 500 •÷{“ &Ubfi ”ZŸ¶. Z÷db¶ ◊ˆÂE¶s K¨fiŸ¶ #bKZfi ”ZŸ¶. SKb¶fib Ïb\fiŸ¶ fibd c“Î ”ZŸ¶
ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b” ØKb÷. gO˙bfi d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb. KŸ˙ÏbDıfib #fi÷ Ïb®fiŸ¶ fibd c“Î˙Z® ”ZŸ¶. Z÷dfib÷ KŸ˙ÏbDı◊c“Ø® #T¶Áø“Z d”bEÒs fibdfib÷
◊Ÿ‰ jfi◊PZ ÁŸ“dbÏ÷ gO˙bfi ◊bÆ÷ •b˙Á“fib ˙πZb÷fi÷ Oπ” Á“Kb. Ob…Zd fbÏb ÁŸ“dbÏ ”Zb÷.Z÷fib÷ •bÁ“bÒZb ◊πdŸ√ 500 ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b” ØKb÷
◊ˆ˙g˙fi® ◊ø·Gıb. jfi◊PZÁŸ“dbÏ ◊ˆ˙g˙db¶ dPÂ◊c“b fiOÏ®fib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ ”ZbT÷. #÷Á“ ’c“˙Æ ◊ˆÂgs &Ubfidb¶ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd® ◊jbKb.
fibd Pd‰ ”ZŸ¶. Z÷dÂ÷ ƶgˆZP˙DıK fibdfib dŸPfiÏbDıfi÷ #b”bÏØ® ◊πPZTbPgZ d”bEÒs÷ Z÷dfi® ◊bÆ÷ •b˙Á“fib «bÏ ˙πZb÷ Oπ” Á“Kb. Ob…Zd ‹˙bd®#÷
Á“Kb. Kb˙Z„ #bDı DıÒddb¶ Z÷ PÆ∞ OPZfi÷ ◊πbk ØKb. ◊ˆ˙g˙ P˙¥÷ ◊ø·Gıb Á“Ï®. gO˙bfi„ d”b˙®Ï÷ &ÎÏ c÷“Zb¶ Á“mŸ¶ Á÷“ PE’Á“§SÆÁ“b
#µKKfi : 6 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ fibdfi® fiOÏ® ”Z®. d”bÏbDı PDıZœ‰Ÿ SKb¶fib÷ Ïb\ ”Zb÷. Z÷Â÷ jd˙®K
#µKKfi : 7 - d”b«TÁŸ“dbÏ #ÂObÏfi÷ ◊πPZTbPgZ Á“Kb, Kb˙Z„ PÆ∞◊c“- db÷¨◊c“fi÷ ◊πbk Á“KŸ∂.
(42) ”÷ Dı¶«ˆ ! d”b◊ŸÏ fibdÁ“ fiOÏ ”ZŸ¶. Z÷db¶ ÏaZ◊bT K¨fiŸ¶ #µKKfi : 9 fi® dŸfi® c“®◊ÏSfiÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
P˙œbÍ K¨bKZfi ”ZŸ¶. fiOÏdb¶ d”bÏbDı «TfiŸ¶ Ïb≈K ”ZŸ¶. Z÷fi® Ïb®fiŸ¶ fibd #µKKfi : 10 - ˙Ïc“Î
ÆŸgsbc÷“˙® ”ZŸ¶. Z÷fi÷ d”b«T fibdfibT÷ ÏbDıÁŸ“dbÏ ”Zb÷. Z÷fiŸ¶ ÏaZ˙Z® ◊πdŸ√ (46) ”÷ Dı¶«ˆ ! Z÷ Á“bÍ÷ #fi÷ Z÷ ÆdK÷ ÆbÁ÷“Z fibdfiŸ¶ ÆŸ◊πPÆ∞
500 •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ ◊b®Oπ” Á“Ï˙bdb¶ #bÔKŸ¶. gO˙bfi„ d”b˙®Ï fiOÏ ”ZŸ¶. SKb¶ &ÎÏÁŸ“ÏŸ fibdfiŸ¶ &Ubfi ”ZŸ¶, Z÷db¶ "◊wdøO' fibdfib K¨fiŸ¶
‹˙bd® ◊jbKb. SKbÏ ◊Gı® d”b«T ÏbDıÁŸ“dbÏ÷ gO˙bfi ◊bÆ÷Ø® •b˙Á“ jdfi÷ K¨bKZfi ”ZŸ¶. ÆbÁ÷“Z fiOÏdb¶ d”bÏbDı Pd‰fiÒc“®fiŸ¶ Ïb≈K ”ZŸ¶. Z÷fi® Ïb®fiŸ¶
Oπ” Á“Kb÷|. ]ÂjÏc÷“˙÷ Z÷fib÷ ◊ˆ˙g˙ ◊ˆ¢Kb÷, Á÷“ Ob…Zd ! dPÂ◊ŸÏ fibdfiŸ¶ fibd •®Á“bÒZb #fi÷ ◊Ÿ‰fiŸ¶ fibd ˙Ïc“Î ”ZŸ¶. ˙Ïc“Î ÁŸ“dbÏfib÷ ˙®ÏÆ÷fib ◊πdŸ√
#÷Á“ fiOÏ ”ZŸ¶ SKb¶ fibOc“Î fibdfib #ÂObÏfi÷ PfidÍ gb˙fib#b÷ ÆbØ÷ œŸ∞ 500 •÷{“ ÏbDıÁ“ÒKb#b÷ ÆbØ÷ P˙˙b” ØKb÷ ”Zb÷. SKbÏ ◊Gı® Á“b÷›ÆdK÷
#b”bÏ fbÏb ◊πPZTbPgZ Á“Kb. dfiŸÛK #bKŸÛKfib÷ «¶j Á“Ï®fi÷ Z÷ #”®> &ÎÏÁŸ“ÏŸ &Ubfidb¶ gO˙bfi„ d”b˙®Ï ‹˙bd®fiŸ¶ #bOdfi ØKŸ¶. ˙Ïc“Î÷ gO˙bfi„
d”b«Tv“◊÷ &S◊≥ ØKb÷ SKbÏ ◊Gı® Z÷Â÷ ÆbjŸ jddb¶ c“®P¨Z Ø›fi÷ Kb˙Z„ ◊bÆ÷Ø® •b˙Á“ jdfi÷ Oπ” Á“Kb÷|. OÂjÏc÷“˙ fbÏb ◊ˆGı˙b ◊Ï gO˙bfi„
PÆ∞◊c“ db÷¨fi÷ ◊πbk Á“Kb÷|. d”b˙®Ï÷ ˙Ïc“Îfib ◊ˆ˙g˙fiŸ¶ ˙Âfi Á“ÏZb¶ Á“mŸ¶ Á÷“ - ”÷ Ob…Zd ! œZfbÏ
vivagsuy/29
fibdfiŸ¶ fiOÏ ”ZŸ¶ Z÷db¶ P˙dT˙b”fi fibdfib÷ Ïb\ Ïb≈K Á“ÏZb÷ ”Zb÷. Z÷Â÷
jdÏŸPE fibdfib #ÂObÏfi÷ #b”bÏb’c“fib c“bfiØ® ◊πPZTbPgZ Á“Kb ZØb dfiŸÛK
#b #bKŸÛKfi÷ «b¶µKŸ¶. SKb¶fi® g˙§‹ØPZfi÷ ◊ˆÂ Á“Ï®fi÷ Z÷ #b ÆbÁ÷“Z fiOÏdb¶
d”bÏbDı Pd‰ fi¶c“®fi® Ïb® •®Á“bÒZbfib &c“ÏØ® ˙Ïc“Îfib v“◊db¶ &S◊≥ ØKb÷.
«bÁ“[fib÷ ˙øÎbÒZ ÆŸ«b”yÁŸ“dbÏfi® Dı÷d ÆdDı˙b÷ ˙Ïc“Î ÁŸ“dbÏfib÷ º˙ ‹˙O®|K
ZØb dbfi˙®K #fi÷Á“ g˙ jbÏ Á“ÏZb÷ ØÁ“b÷, #¶Zdb¶ Æ˙bØPÆ∞ P˙dbfidb¶
&S◊≥ Øœ÷, SKb¶Ø® ·K˙®fi÷ d”bP˙c÷“”¨÷‰db¶ &S◊≥ Ø› W∑“ ◊πPZ∏fi® Dı÷d
Kb˙Z„ PÆ∞ OPZfi÷ ◊πbk Á“Ïœ÷. Dı¶«ˆ ‹˙bd®-gO˙bfi„ ! #b◊÷ ÆŸ√P˙◊bÁ“fiŸ¶
Dı÷˙Ÿ¶ Á“Øfi Á“KŸ∂ Gı÷, Z÷ Z÷dDı Gı÷, Z÷dDı Gı÷.
#µKKfi : 10-fi® dŸPfi c“®◊ÏSfi ÆbOÏ÷ Á“Ï÷T OŸDıÏGıbKb ◊ˆÂ
(47) P˙◊bÁ“ ƈ‰fib «÷ •ŸZ ‹Á¶“jb÷ Gı÷. Z÷ #b ◊πdbÂ÷ cŸ“:√ P˙◊bÁ“
#fi÷ ÆŸ√ P˙◊bÁ“, cŸ“:√ P˙◊bÁ“fib #÷Á“ ÆÏ√b c“œ #µKKfib÷ Gı÷, Á÷“, Dı÷ c“Æ
’c“˙Ædb¶ ◊πPZ◊b’c“Z Á“Ï˙bdb¶ #b˙÷ Gı÷. #b Ï®Z ÆŸ√P˙◊bÁ“fib P˙¥Kdb¶ ◊Â
\Â˙Ÿ¶. œ÷¥ ˙Âfi #bEbÏb¶O ƈ‰fi® Dı÷d Ædº T÷˙Ÿ¶ \÷›#÷.
•ŸZ‹Á¶“j - 2 - OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
11 P˙˙bOÆŸK¶-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ
#¶Oƈ‰-11-OŸDıÏGıbKb◊ˆÂ