You are on page 1of 44

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<¥K ÷¥ÆØ„T ¥¶<gN¥ ∑g¶„ $ <¥K √¶„≤>∂ - <GK¶÷϶ - ¥¯T¶„Ødfi¶¥∑¶Æ¶∑’> ∑g¶„ $ jg¶„&zZæ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gÆb gƶT∂K Txg¶∑ ¥¶<gN¥ $ <¥KF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [1]

c c
c c
c √¶„dg - ¥¶„Ƶg¶b ¥¯T √∑ÆK¶∑’ ∑g¶„ $ <¥K ¥æ√æŒ - Ø„T¶∑’ ∑g¶„ $ úLLL ∏∑æ∏¶„√W¶K¶b’ LLL [¥æ[’ 1. g’√Ï’ ] 1. j¶∑’ fi’~<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ∏¶<«<∑¸¶„<Æd∑¶∑’ 1 ¥æd∑¶∑’ 2 ∏¶„<Æ∑¶∑’ 3 g∑fiÉT∑¶∑’ 4 P„{TÏ∑¶∑’ 5 $ [¥æ[¶b’ 2-5. ∏¶TN¥√¶∑æ∏¶„√fibr∑¶] 2. ÂzZ ~[¶< ∑¶∑¶b’ Ê>hfi¶b’ c
c c
c Ê>T<∑ɶb’, ∑¶„ ÷<WN¥’< ∑¶„ ¥gæ<WN¥’< ∑¶„ ∏∑ær∑<TÉ’<Â, ¥æd∑¶∑N¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b $ 3. Gb ¥æd∑¶∑N¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ c
c c
c ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b, P*{ ∏’√fi<TQ>N¥ ÷W„N¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b ? ∏’√¸¶<ÆKN¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b ? c
c ∏’√fi<TQ>N¥ <T ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b, ∏’√¸¶<ÆKN¥ <T ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶„ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b $ bg’ fiæ∑ fiQ>T∑’ fi≤æ>Ç ∏’√¸¶<ÆKN¥ c
c c
c ÷W„¥¶„ 4 $ 4. Gb ∏’√¸¶<ÆKN¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ ∏∑ær∑¶ ∏∑æ∏¶„√¶„ d fiT[b, P*{ P{¶ÏdN¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ 4 ? ÷ß{¶<ÏdN¥ ÷W„¥¶„ ¥gæW„¥¶„ 4 ? P{¶<ÏdN¥ c
c c
c <T ÷W„¥¶„ 4 ÷ß{¶<ÏdN¥ <T ÷W„¥¶„ 4 $ bg’ fiæ∑ fiQ>T∑’ fi≤æ>Ç ÷ß{¶<ÏdN¥ ÷W„¥¶„ 4 $ 5. Gb ÷ß{¶<ÏdN¥ ÷W„¥¶„ 4 P*{ ∏¶TN¥√N¥ ÷W¥¶„ 4 ? c
c c
c ∏¶TN¥√TbK[N¥ ÷W„¥¶„ 4 ? ∏¶TN¥√N¥ <T ÷W„¥¶„ 4 ∏¶TN¥√TbK[N¥ <T ÷W„¥¶„ 4 $ bg’ fiæ∑ fiQ>T∑’ fi≤æ>Ç ∏¶TN¥√N¥ ∏∑æ∏¶„√¶„ [¥æ[¶b’ 6-8. c
c c
c ∏¶TN¥d¶bfid<jaÁ„Tfibr∑¶] 6. Gb ∏¶TN¥dN¥ ∏∑æ∏¶„√¶„ ∏¶TN¥dr∑’ P{g’√’ ∏’√¶b’ ? ¥ædaÁ’c¶„ ¥ædaÁ’c∂ ? ∏¢Dd∑’ ∏¢Dd∑¶b’ ? ÷W„¥√¶„ c
c c
c ÷W„¥√¶ ? ∏¶TN¥dr∑’ ∑¶„ ∏’√’ ∑¶„ ∏’√¶b’, ¥ædaÁ’c¶„ ∑¶„ ¥ædaÁ’c¶, ∑¶„ ∏¢Dd∑’ ∏¢Dd∑¶b’, ∑¶„ ÷W„¥√¶„ ∑¶„ ÷W„¥√¶ $ 7. µƶ ∏¶TN¥d’ <∑\aÁ<TN¥¶<g, c
c c
c ¥æd’ <∑\aÁ<TN¥¶<g, Á’c’ <∑\aÁ<TN¥¶<g, ∏¢Dd∑’ <∑\‘O<TN¥¶<g $ 8. GzZ d G’ G¶∑„ɶ <∑aÁ„T’ <∑\aÁT„ <∑KT¥„¥’ $ GzZ <T d j G¶∑„ɶ c
c c
c ~÷ß{d’ <j\aÁT„ ÂzZ $$1$$ [ ¥æ[¶b’ 9-29. ∏¶TN¥dN¥ <jaÁ„T¶„ ] 9. ¥„ P*{ Â’ ∏¶TN¥d’ ? ∏¶TN¥d’ ~÷\¯TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ-j¶g¶-TN¥d’ 1 c
c c
c Ê>T∑¶TN¥d’ 2 دT¶TN¥d’ 3 «¶T¶TN¥d’ 4 $ 10. ¥„ P*{ Â’ j¶gTN¥d’ ? 2 GN¥ ∑’ G∂TN¥ T¶ ∏G∂TN¥ T¶ G∂T¶∑ T¶ ∏G∂T¶∑ T¶ ÂØÿ«dN¥ T¶ ÂØÿ«d¶∑ c
c c
c T¶ ∏¶TN¥d„ <[ j¶g’ P{IK® $ ¥„ Â’ j¶g¶TN¥d’ $ 11. ¥„ P*{ Â’ Ê>T∑¶TN¥d’ ? 2 Gr∑’ P{Q>P{µg„ T¶ <~[P{µg„ T¶ fi¶„zZP{µg„ T¶ Ï„hfiP{µg„ T¶ √’<Zg„ T¶ T„ >g„ T¶ c
c c
c fi‡Kg„ T¶ ¥’O¶bg„ T¶ ∏aÁ„ T¶ TK¶≤>® T¶ ®√¶„ T¶ ∏∑„√¶„ T¶ ¥Ω«¶TÊ>T∑¶® T¶ ∏¥Ω«¶TÊ>T∑¶® T¶ ∏¶TN¥® <[ Ê>T∑¶ Ê><TÉ< $ ¥„ Â’ Ê>T∑¶TN¥d’ $ 12. c
c c
c j¶g-Q>T∑¶∑’ P{¶„ fib<T¥„¥¶„ ? ∑¶g’ ∏¶TP{<Æd’, Ê>T∑¶ b<[Kd¶ T¶ ƶ„ɶ ∏¶TP{<Æd¶ T¶ $ 13. ¥„ P*{ Â’ دT¶TN¥d’ ? 2 Øÿ<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ-∏¶√g¶„ d c
c c
c 1 ∑¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 14. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¶TN¥d’ ? 2 GN¥ ∑’ ∏¶TN¥® <[ fiØ’ <¥\aÁÂ’ Ê>Â’ <GÂ’ <gÂ’ fiK<GÂ’ ∑¶g¥g’ O¶„¥¥g’ ∏Æ∂∑aÁK’ c
c c
c ∏∑ÇaÁK’ ∏¯T¶bxaÁK’ ∏aÁ<Ïd’ ∏<g<Ïd’ ∏TǶg„<Ïd’ fi≤>fiær∑’ fi≤>fiær∑O¶„¥’ P’{Ê>¶„Q><Thfigæß’{ √æŒT¶d∑¶„T√d’ $ ¥„ ∑’ ÂzZ T¶d∑¶® fiæÚE>∑¶® c
c c
c fiKdu>∑¶® cµgP{ƶ®, ∑¶„ ∏∑æhfi„ƶ® $ P{µÆ¶ ? "" ∏∑æT∏¶„√¶„ دT '' <g< P{uÿ> $ 15. [1] ∑„√gN¥ ®√¶„ ∏∑æT÷[¶„ ∏¶√g∏¶„ ®√’ دT¶TN¥d’, ض„\r∑ c
c c
c ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ ض„\r∑ دT¶TN¥d¶b’, <Â\r∑ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ <Â\r∑ دT¶TN¥d¶b’, ®T’ G¶Tbd¶ ∏∑æT÷[¶ ¶Tbd¶b’ ¶b’ ∑„√gN¥ ∏¶√g∏¶„ c
c c
c دT¶Td¶b’ $ [2] ®Tg„T TTƶKN¥ <T $ [3] ¥’√ÆN¥ ®√¶„ T¶ ∏∑„√¶ T¶ ∏∑æT÷[¶„ T¶ ∏∑æT÷[¶ T¶ ∏¶√g∏¶„ دT¶TN¥d’ T¶ دT¶TN¥d¶<∑ T¶ ¥„ ®√„ c
c c
c دT¶TN¥® $ [4] ÷Éæ¥ædN¥ ®√¶„ ∏∑æT÷[¶„ ∏¶√g∏¶„ ®√’ دT¶TN¥d’, fiæÆ[’ j„ÚE>b $ [5] <ÂrÆ’ ¥Wjd¶∑’ G¶∑® ∏∑æT÷[„ ∏TzZ‡ $ P{µÆ¶ ? Gb G¶∑® c
c c
c ∏∑æT÷[„ ∑ «T< $ ¥„ Â’ ∏¶√g∏¶„ دT¶TN¥d’ $ 16. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ دT¶TN¥d’ ? 2 <Â<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ- G¶∑√¥K∂KدT¶TN¥d’ 1 c
c c
c c
c Æb…DıÒK :- ◊.◊ˆ. Æbµ˙®•® Ebv“TZb•®º d.Æb. fib PœÛKb ◊.◊ˆ. Æb. d”b◊π∏b•®º d.Æb. fi® ◊π÷ÏÂbØ® c

H G
›qc“b÷ÏØ® ”§‹Zfib◊ŸÏ œ®√Ϻ Á“VKbÂÁ“ Kb‰b ÆPdPZ ”. DıK¶Z® #÷T Dı…fi #fi÷ c“®T®◊gb› œb”
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1702
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E«<Td¥K∂KدT¶TN¥d’ 2 G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[’ دT¶TN¥d’ 3 $ 17. ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂KدT¶TN¥d’ ? 2 ∏¶TN¥® <[ fiØzZ¶<cP{¶KG¶∑√N¥F


(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [2]

c c
c G’ ¥K∂Kd’ TT√d~æÂ~¶<TÂ~[Ø„Æ’ G∂T<ThfiG >’ ¥„ɶ√d’ T¶ ¥’Z¶K√d’ T¶ <¥x<¥Ï¶ÂÏ√d’ T¶ fi¶<¥[¶ ∑’ P{¶„b «∑„ɶ ∏ƶ„ ! ∑’ bg„∑’ ¥K∂K¥gæN¥®∑’ c
c c
c <G∑<ØQ>„∑’ «¶T„∑’ ∏¶TN¥® <[ fid’ ∏¶O<Td’ fir∑<Td’ fim{<Td’ Ø’<¥d’ <jØ’<¥d’ ÷TØ’<¥d’ $ Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ gÆÿPæ’{«„ ∏¶¥∂, ∏d’ OdPæ’{«„ ∏¶¥∂ $ ¥„ Â’ c
c c
c G¶∑√¥K∂KدT¶TN¥d’ $ 18. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدT¶TN¥d’ ? 2 G„ G∂T„ G¶„<∑Gµg∑<∑aÁ’„ bg„∑’ ~„T ¥K∂K¥gæN¥®∑’ ∏¶Ø[®∑’ <G∑¶„T<ØQ>„∑’ «¶T„∑’ c
c c
c ∏¶TN¥® <[ fid’ ¥„dP{¶Ï„ <¥\aÁN¥b, j ¶T <¥aÁb $ Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ gÆÿPæ’{«„ «<TN¥b, ∏d’ OdPæ’{«„ «<TN¥b $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¶TN¥d’ $ c
c c
c 19. ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دT¶TN¥® ? 2 <Â<Tc„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö϶„b® 1 Pæ{hfi¶Td<∑„ 2 ϶„÷[K„ 3 $ 20. ¥„ P*{ Â’ ϶„bd’ c
c c
c دT¶TN¥d’ ? 2 G„ bg„ K¶by¥K-ÂÏTK-g¶≤>’<¸d- P{¶„≤æ>’<¸d-bΩ«-¥„<Q>-¥„∑¶Tb-¥zZT¶Æhfi<«<Â∏¶„ P{Ñ’ fi¶÷hfi«¶d¶® Kd∑∂® ¥æ<Tg϶® ◊æ{ÑÿhfiÏ- c
c c
c P{gÏP{¶„gÏæ\µg<Ñd\µg ∏Æfi’≤æ>K„ fi«¶® K[¶¥¶„√hfi√¶¥P*{¥æd-¥ædgæÆ-√æ’GxK¶√¥K¥„ P{g϶√K-j<Ï<∑¥’≤>¸¶„Æ® ÷<Q>d\µg ¥‡K„ ¥ÆN¥K\N¥\µg <Ø∑dK„ c
c c
c „d¥¶ Gϒ„ gæÆc¶„d∑-Ø’ÂfiaÁ¶Ï∑-„Ñ-◊{<∑Æ-<¥xzZd-ÆKd¶<Ïd-∏W¶√-c‡T-fiæh◊{-gÑ-√’c-Â’¸¶„Ï-TzZg¶bd¶b’ دT¶TN¥d¶b’ P{K„[¶ ¶„ fiÚE>¶ c
c c
c K¶dPæ{Ï’ T¶ Ø„TPæ{Ï’ T¶ ∏¶K¶g’ T¶ ÷ɶ∑’ T¶ ¥«’ T¶ fiT’ T¶ √ÚE>’< $ ¥„ Â’ ϶„bd’ دT¶TN¥d’ $ 21. ¥„ P*{ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑d’ دT¶TN¥d’ ? 2 G„ bg„ ~K√- c
c c
c ~∂K√-~µgÁ’≤>d-<gÚEæ>’≤>√-fi’≤>K’√-√¶„Âg-√¶„¯T<Âd-<√<Æcµg-cµg<~*Â√-∏<TŒx-<TŒx-Tæâ-¥¶T√hfi<«Âd¶„ fi¶¥’≤>zZ¶ P{Ñ’ fi¶÷hfi«¶d¶® Kd∑∂® c
c c
c G¶T „d¥¶ Gϒ„ b’ØN¥ T¶ Á’ØN¥ T¶ ŒWN¥ T¶ <¥TN¥ T¶ T„¥g∑N¥ T¶ Ø„TN¥ T¶ j¶√N¥ T¶ GaÁN¥ «‡dN¥ T¶ gæ√æ’ØN¥ T¶ ∏ɶ® T¶ P{¶„u>P{Kd¶® c
c c
c T¶ ÷TÏ„T∑-¥µgÉ∑¶&&TK¥∑-c‡T-fiæh◊{-√’c-gѶbd¶b’ دT¶TN¥d¶b’ P{K„<*  $ ¥„ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑d’ دT¶TN¥d’ $ 22. ¥„ P*{ Â’ ϶„√¶„[Kd’ دT¶TN¥d’ ? c
c c
c 2 G„ bg„ ¥g∑√æ∑gæß{G¶„√∂ E>ß{¶d<jK∑æP’{fi¶ Æd¶ bT ÷W¶g¶ √d¶ bT <jK’Pæ{¥¶ OQ>¶ gQ>¶ Âæhfi¶„Q>¶ fi’≤>Kfi≤>fi¶÷K∑¶ <G∑¶∑’ ∏∑¶∑¶® ¥ÚE>’Ø’ <TÆK…{∑’ c
c c
c ÷«∏¶„P{¶Ï’ ∏¶TN¥√N¥ ÷TQ>’< $ ¥„ Â’ ϶„√æ[Kd’ دT¶TN¥d’ $ ¥„ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[’ دT¶TN¥d’ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ دT¶TN¥d’ $ ¥„ Â’ c
c c
c دT¶TN¥d’ $ 23. ¥„ P*{ Â’ «¶TTN¥d’ ? 2 Øÿ<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ-∏¶√g¶„ d 1 ∑¶„∏¶√g¶„ d2 $ 24. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ «¶TTN¥d’ ? 2 G¶∑® ÷T÷[„ $ c
c c
c ¥„; Â’ ∏¶√g¶„ «¶TTN¥d’ $ 25. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¶TN¥d’ ? 2 <Â<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ-϶„bd’ 1 Pæ{hfi¶Td<∑d’ 2 ϶„√[ æ Kd’ 3 $ 26. ¥„ P*{ Â’ ϶„bd’ c
c «¶T¶TN¥d’ ? 2 fiæ¯TrÆ„ «¶KÆ’ ∏TKrÆ„ K¶g¶d∑’ $ ¥„ Â’ ϶„bd’ «¶T¶TN¥d’ $ 27. ¥„ P*{ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑d’ «¶T¶TN¥d’ ? 2 G„ bg„ ~K√-~∂Kd-G¶T fi¶¥’≤>zZ¶ c
c c
c bÉ’G<Ï-ƶ„g-Ghfi-÷’ØÿŒß{-jg¶„ß{¶Kg¶bd¶b’ «¶T¶TN¥d¶b’ P{K„*< $ ¥„ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑d’ «¶T¶TN¥d’ $ 28. ¥„ P*{ Â’ ϶„√¶„[Kd’ «¶TTN¥d’ ? 2 Gr∑’ bg’ c
c c
c ¥g∑„ T¶ ¥g∑∂ T¶ ¥¶T® T¶ ¥¶<Td¶ T¶ Â<Ç[„ µg∑„ ÂÑ¥„ Âd¢DT<¥Â„ Â<[¯T¢DT¥¶∑„ ÂdQ>¶„T÷[„ Âd\hfidP{K∑„ ÂΩ«¶T∑¶«¶<T„ ∏r∑zZ P{zZb c
c c
c g∑’ ∏P{K„g¶∑„ ÷«∏¶„P{¶Ï’ ∏¶TN¥d’ P{K„*< $ ¥„ Â’ ϶„√¶„[Kd’ «¶T¶TN¥d’ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¶TN¥d’ $ ¥„ Â’ «¶T¶TN¥d’ $ 29. ÂN¥ ∑’ bg„ ®√<Q>d¶ c
c c
c ∑¶∑¶O¶„¥¶ ∑¶∑¶T’G∑¶ ∑¶gc„ɶ «T’< $ Â’ Gƶö ∏¶TN¥d’ 1 ∏TN¥P{K<∑É 2 cæT<∑‘√ƶ„ 3 <T¥¶„Æ∂ d 4 $ ∏¢Dd∑E>ß{T‘√¶„ 5 j¶∏¶„ 6 ∏¶K¶Æ∑¶ c
c c
c 7 g‘√¶„ 8 $$2$$ ¥g∑„∑ ¥¶T®∑ d ∏TN¥P{¶d¯Td’ ÆT< GµÆ¶ $ ∏’¶„ ∏ƶ„-<j<¥N¥ ÷ µƶ ∏¶TN¥d’ j¶g $$3$$ ¥„ Â’ ∏¶TN¥d’ $ [¥æ[¶b’ 30.-51. c
c c
c ¥ædN¥ <jaÁ„T¶„] 30. ¥„ P*{ Â’ ¥æd’ ? 2 ~÷\¯TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶöj¶g¥æd’ 1 Ê>T∑¶¥æd’ 2 دT¥æd’ 3 «¶T¥æd’ 4 $ 31. ¥„ P*{ Â’ j¶g¥æd’ ? 2 GN¥ ∑’ c
c c
c G∂TN¥ T¶ ∏G∂TN¥ T¶ G∂T¶∑ T¶ ∏G∂T¶∑ T¶ ÂØÿ«dN¥ T¶ ÂØÿ«d¶∑ T¶ ¥æ® b j¶g’ P{IK< $ ¥„ Â’ j¶g¥æd’ $ 32. ¥„ P*{ Â’ Ê>T∑¶¥æd’ ? 2 Gr∑ P{Q>P{µg„ c
c c
c T¶ G¶T ¥æ® b Ê>T∑¶ Ê><TÉ< $ ¥„ Â’ Ê>T∑¶¥æd’ $ 33. j¶g-Ê>T∑¶∑’ P{¶„ fi<Â<T¥„¥¶„ ? j¶g’ ∏¶TP{<Æd’, Ê>T∑¶ b<[Kd¶ T¶ ƶ„ɶ ∏¶TP{<Æd¶ T¶ $ 34. ¥„ P*{ c

H Â’ دT¥æd’ ? 2 Øÿ<TÆ’ fir∑[’ $ Â’Gƶö∏¶√g¶„ d 1 j¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 35. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¥æd’ ? 2 GN¥ ∑’ ¥æ® <[ fid’ <¥\aÁd’ Ê>d’ <Gd’ fiK<Gd’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1703
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG¶T P{µÆ¶ ? Gb G¶∑„ ∏∑æT÷[„ ∑ «Tb $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ دT¥æd’ $ 36. ¥„ P*{ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ دT¥æd’ ? 2 <Â<TÆ’ fi∆[’ $ Â’ GƶöG¶∑d¥K∂KدT¥ædF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [3]

c
’1 c
c «<Td¥K∂KدT¥æd’ 2 G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KbK[’ دT¥æd’ 3 $ 37. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¥æÂ’ ? 2 ¥æÂ<[fiØzZ¶<ÆP{¶KG¶∑dN¥ G’ ¥K∂Kd’ c
c c
c TT√d~æÂ~<Âd~[Ø„Æ’ G∂T<ThfiG >’ ¥„ɶ√d’ T¶ ¥’Z¶K√d’ T¶ <¥x<¥Ï¶dÏ√d’ T¶, ∏ƶ„ ! ∑’ bg„∑’ ¥K∂K¥gæN¥®∑’ <G∑<ØQ>„∑’ «¶T„∑’ ¥æ® b fid’ ∏¶O<Td’ c
c c
c fir∑<Td’ fim{<Td’ Ø’<¥d’ <jØ’<¥d’ ÷TØ’<¥d’ $ Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ gcæPæ’{«„ ∏¶¥∂, ∏d’ OdPæ’{«„ ∏¶¥∂ $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¥æÂ’ $ 38. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c «<Td¥K∂KدT¥æÂ’ ? 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<jaÁ’„ bg„∑’ ~„T ¥K∂K¥gæN¥®∑’ ∏¶Ø[®∑’ <G∑¶„TbQ>„∑’ «¶T„∑’ ¥æ® b fid’ ¥„P{¶Ï„ <¥\aÁN¥<Â, ∑ ¶T c
c c
c <¥aÁ< $ Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ gcæPæ’{«„ «<TN¥<Â, ∏d’ OdPæ’{«„ «<TN¥< $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¥æÂ’ $ 39. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[’ c
c c
c دT¥æÂ’ ? 2 fi[dfi¶„zZd<Ï<Æd’ $ 40. ∏ÆT¶ ¥æ[’ fi’~<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶö∏’≤>d’ 1 ¸¶„*≤>d’ 2 P{I≤>d’ 3 T¶Ïd’ 4 Tß{d’ 5 $ 41. ¥„ P*{ Â’ ∏’≤>d’ ? ∏’≤>d’ c
c c
c Æ’¥√Ω«¶<Ø $ ¥„ Â’ ∏’≤>d’ $ 42. ¥„ P*{ Â’ ¸¶„*≤>d’ $ ¸¶„*≤>d’ ◊{<ÏÆg¶<Ø $ ¥„ Â’ ¸¶„*≤>d’ $$ 43. ¥„ P*{ Â’ P{I≤>d’ ? P{I≤>d’ fi’~<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶöfiu>„ 1 gÏ® 2 c
c c
c ∏’¥æ® 3 ~∂∑’¥æ® 4 P{<gK¶√„ 5 $ ¥„ Â’ P{I≤>d’ $ 44. ¥„ P*{ Â’ T¶Ïd’ ? T¶Ïd’ fi’~<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶö÷\r∑® 1 ÷u>® 2 <gd϶„<g® 3 Pæ{ÂT„ 4 P{u>¥„ c
c c
c 5 $ ¥„ Â’ T¶Ïd’ $ 45. ¥„ P*{ Â’ Tß{d’ ? Tß{d’ ¥∑g¶by ¥„ Â’ Tß{d’ $ ¥„ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[’ دT¥æd’ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ دT¥æd’ $ ¥„ Â’ دT¥æd’ $ 46. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ «¶T¥æd’ ? 2 Øÿ<TÆ’ fi∆[’ $ Â’ Gƶö∏¶√g¶„ d 1 j¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 47. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¥æd’ ? 2 G¶∑„ ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¥æd’ $ 48. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¥æd’ ? 2 Øÿ<TÆ’ fi∆[’ $ Â’ Gƶö ϶„bd’ 1 ϶„÷[Kd’ ~ 2 $ 49. ¥„ P*{ ϶„bd’ «¶T¥æd’ ? 2 G’ bg’ ∏r∑¶<∑®<Æ* <gÚE><ØQ>∂<Æ* c
c c
c ¥ÚE>’ظæ<x-gb<T√\hfid’ $ Â’ Gƶö «¶KÆ’ K¶g¶d∑’ Æ’«∂g¶¥æŒß’{ P{¶„≤>Ñd’ O¶„≤>gæÆ’ ¥√«<W∏¶∏¶„ P{hfi¶<¥d’ j¶√¥æÆÿg’ P{∑√¥[K∂ Tb¥„<¥d’ ¸æxTd∑’ c
c c
c T„<¥d’ P{¶<TÏ’ ϶„d¶dd’ ¥<Q>Â’Â’ g¶ >K’ fiæK¶∑’ T¶√K∑’ j¶≤>√¶Ø∂, ∏ÆT¶ ¸¶T[KP{϶∏¶„ ~[¶K d T„ض ¥’√¶„T’√¶ $ ¥„ Â’ ϶„bd’ «¶T¥æd’ $ 50. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ϶„√¶„[Kd’ «¶T¥æd’ ? 2 G’ bg’ ∏Kƒ„<Æ* «√T’„<Æ* ÷hfi∆j¶∑-Ø’¥∑cK„<Æ* Â∂Â-fi≤æ>hfi∆-g∑¶√ÂG¶∑®<Æ* ¥¯T∆‡<Æ* ¥¯TØK¥∂<Æ* „϶„ß{~<Æd-g<Æd- c
c c
c fi‡b®<Æ* ∏hfi≤>ÆdTKj¶∑-Ø’¥∑cK„<Æ* fi∑∂Â’ ØÿT¶Ï¥’√’ √<∑<fi≤>√’ $ Â’ Gƶ-∏d¶K¶„ 1 ¥‡d√≤>¶„ 2 Ê>¶∑’ 3 ¥gT¶∏¶„ 4 <Td¶Æfir∑[∂ 5 j¶dcµgP{ƶ∏¶„ 6 c
c c
c ÷T¶¥√Ø¥¶∏¶„ 7 ∏’Â√≤>Ø¥¶∏¶„ 8 ∏∑æ[K¶„TT¶bdØ¥¶∏¶„ 9 firƶT¶√K∑¶b’ 10 <TT¶√¥æd’ 11 <Ø<Q>T¶∏¶„ 12 d $ ¥„ Â’ ϶„√¶„[Kd’ «¶T¥æd’ $ ¥„ Â’ c
c j¶„∏¶√g¶„ «¶T¥æd’ $ ¥„ Â’ «¶T¥æd’ $ 51. ÂN¥ ∑’ bg„ ®√<Q>d¶ j¶∑¶O¶„¥¶ j¶∑¶T’G∑¶ j¶gc„ɶ «T’< $ Â’ Gƶö ¥æd ¥æ[’ √’Z <¥x’ ¥¶¥∑„ ∏¶∑ Td∑ c
c c
c ÷TØ„¥„ $ fir∑T∑ ∏¶√g„ d¶ ®√Q>¶ fiÉT¶ ¥æ[„ $$4$$ ¥„ Â’ ¥æd’ $ [¥æ[¶b’ 52-72. Á’cN¥ <jaÁ„T¶„ ] 52. ¥„ P*{ Â’ Á’c„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c j¶gÁ’c„ 1 Ê>T∑¶Á’c„ 2 دTÁ’c„ 3 «¶TÁ’c„ 4 $ 53. ¥„ P*{ Â’ j¶gÁ’c„ ? 2 GN¥ ∑’ G∂TN¥ T¶ ∏G∂TN¥ T¶ G¶T Á’c„ < ∑¶g’ P{É< $ ¥„ Â’ ∑¶gÁ’c„ $ c
c c
c 54. ¥„ P*{ Â’ Ê>T∑¶Á’c„ ? 2 Gr∑’ P{Q>P{µg„ T¶ G¶T Á’c„ b Ê>T∑¶ Ê><TÉ< $ ¥„ Â’ Ê>T∑¶Á’c„ $ 55. ∑¶g-Ê>T∑¶∑’ P{¶„ fi<Â<T¥„¥¶„ ? j¶g’ ∏¶TP{<Æd’, Ê>T∑¶ c
c c
c b<[Kd¶ T¶ ƶ„ɶ ∏¶TP{<Æd¶ T¶ $ 56. ¥„ P*{ Â’ دTÁ’c„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶√g¶„ d 1 j¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 57. [1] ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g∏¶„ c
c c
c دTÁ’c„ ? 2 GN¥ ∑’ Á’c„ b fid’ <¥\aÁd’ Ê>d’ <Gd’ <gd’ G¶T ∑„√gN¥ ®√„ ∏∑æT÷[„ ∏¶√g∏¶„ ®√„ دTÁ’c„, ض„ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ ض„ [\r∑] دTÁ’c¶b’, c
c c
c <Â\r∑ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ <Â\r∑ دTÁ’c¶b’, ®T’ G¶Tbd¶ ∏∑æT÷[¶ ¶Tbd¶b’ ¶b’ دTÁ’c¶b’ $ [2] ®Tg„T TTƶKN¥ <T $ [3] ¥’√ÆN¥ ®√¶„ T¶ ∏∑„√¶ c
c c
c T¶ ∏∑æT÷[¶ T¶ ∏∑æT÷[¶ T¶ دTÁ’c„ T¶ دTÁ’c¶<∑ T¶ ¥„ ®√„ دTÁ’c„ $ [4] ÷Éæ¥ædN¥ ®√¶„ ∏∑æT÷[¶„ ∏¶√g∏¶„ ®√„ دTÁ’c„, fiæÆ[’ ∑„ÚE>< $ [5] c
c c
c <ÂrÆ’ ¥W∑d¶∑’ G¶∑® ∏∑æT÷[„ ∏TzZ‡ $ P{µÆ¶ ? Gb G¶∑® P{Æ’ ∏∑æT÷[„ «T< ? $ ¥„ Â’ ∏¶√g∏¶„ دTÁ’c„ $ 58. ¥„ P*{ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ دTÁ’c„ ? 2 c

H <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöG¶∑√¥K∂KدTÁ’c„ 1 «<Td¥K∂KدTÁ’c„ 2 G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دTÁ’c„ 3 $ 59. ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂KدTÁ’c„ ? 2


cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1704
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÁ’c„ b fidzZ¶<Æ√¶KG¶∑√N¥ G¶T Á’c„ b fid’ ∏¶O<Td’ fir∑<Td’ fim{<Td’ G¶T ¥„ Â’ G¶∑√¥K∂KدTÁ’c„ $ 60. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدTÁ’c„ ? 2 G„ G∂T„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [4]

c c
c G¶„<∑Gµg∑<jaÁ’„ G¶T Á’c„ b fid’ ¥„P{¶Ï„ <¥\aÁN¥b $ Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ gÆÿPæ’{g„ «<TN¥b, ∏d’ Od’Pæ’{«„ «<TN¥< $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدTÁ’c„ $ 61. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دTÁ’c„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥<~[„ 1 ∏<~[„ 2 g∂¥® 3 $ 62. ¥„ P*{ Â’ ¥<~[دTÁ’c„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ c
c c
c fir∑[„ $ Â’ Gƶ-ÆdÁ’c„ √dÁ’c„ P{∆KÁ’c„ P*{fiæK¥Á’c„ gƶ„K√Á’c„ ÷¥«Á’c„ $ ¥„ Â’ ¥<~[-دTÁ’c„ $ 63. ¥„ P*{ Â’ ∏<~[دTÁ’c„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ c
c c
c Â’ Gƶ-Øÿfi®<¥® Á’c„ <Âfi®<¥® Á’c„ G¶T Ø¥fi®<¥® Á’c„ ¥’Á„Éfi®<¥® Á’c„ ∏¥’Á„Éfi®<¥® Á’c„ ∏∑’Âfi®<¥® Á’c„ $ ¥„ Â’ ∏<~[دTÁ’c„ $ 64. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ g∂¥Ø¯TÁ’c„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥„∑¶® ∏\‘√gÁ’c„ ¥„∑¶® g\¢DgÁ’c„ ¥„∑¶® ∏\ÚE>gÁ’c„ $ ¥„ Â’ g∂¥Ø¯TÁ’c„ $ 65. ∏ÆT¶ c
c c
c G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دTÁ’c„ <Â<TÆ„ fi∆[„ $ Â’ Gƶ-P{<¥∑Á’c„ 1 ∏P{<¥∑Á’c„ 2 ∏∑„√Ø<TdÁ’c„ 3 $ 66. ¥„ P*{ Â’ P{<¥∑Á’c„ ? 2 ¥„ ~„T c
c c
c ÆdaÁ’c„ √daÁ’c„ G¶T ÷¥«Á’c„ $ ¥„ Â’ P{<¥∑Á’c„ $ 67 ¥„ P*{ Â’ ∏P{<¥∑Á’c„ ? 2 ¥„ ~„T Øÿfi®<¥d¶Ø∂ Á’c„ G¶T ∏∑’ÂfiØ„<¥® Á’c„ $ ¥„ Â’ ∏P{<¥∑Á’c„ $ 68. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ∏∑„√Ø<TdÁ’c„ ? 2 ÂN¥„T Ø„¥„ ∏T<~„ ÂN¥„T Ø„¥„ ÷T<~® $ ¥„ Â’ ∏∑„√Ø<TdÁ’c„ $ ¥„ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دTÁ’c„ $ ¥„ Â’ c
c c
c j¶„∏¶√g¶„ دTÁ’c„ $ ¥„ Â’ دTÁ’c„ $ 69. ¥„ P*{ Â’ «¶TÁ’c„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶√g¶„ d 1 j¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 70. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ «¶TÁ’c„ ? 2 c
c c
c G¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶TÁ’c„ $ 71. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ «¶TÁ’c„ ? 2 ®®<¥* ~„T ¥¶g¶bdg¶bd¶∑’ E>rÆ’ ∏¢Dd∑¶∑’ ¥gæØd¥<gb¥g¶√g„∑’ c
c c
c <jhfi∆„ ∏¶TN¥√¥ædaÁ’c„ «¶TÁ’c„ <[ ÏΩ«b $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶TÁ’c„ $ ¥„ Â’ «¶TÁ’c„ $ 72. ÂN¥ ∑’ bg„ ®√<Q>d¶ j¶∑¶O¶„¥¶ j¶∑¶T’G∑¶ j¶gc„ɶ c
c c
c «T’< $ Â’ Gƶ- √∑ P{¶d <jP{¶d Á’c T‘√K¶¥∂ fiæ’G„ d <fi*≤> <jdK„ d $ ¥’O¶d ∏¶Pæ{Ï ¥g‡Æ «¶TÁ’cN¥ fiɶd¶ $$5$$ ¥„ Â’ Á’c„ $ [¥æ[’ 73. ∏¶TN¥√N¥ c
c c
c ∏zZ¶<Æ√¶K¶] 73. ∏¶TN¥√N¥ ∑’ bg„ ∏zZ¶<Æ√¶K¶ «T’< $ Â’ Gƶ- ¥¶TÉG¶„√<TKÂ∂ 1 ÷ß{[∑ 2 √æ∑T∏¶„ d fi≤>T[∂ 3 $ Á<ÏdN¥ <j*Ø∑¶ 4 c
c c
c T∑<Â<√ÚE> 5 √æ∑c¶K∑¶ 6 ~„T $$6$$ [¥æ[’ 74. ∏¶TN¥√N¥ ∏¢Dd∑¶b’ ] 74. ∏¶TN¥√N¥ ®¥¶„ <fi*≤>zZ¶„ T\r∑¶„ ¥g¶¥„∑’ $ ®[¶„ ®ß„{ß’{ fiæ∑ c
c c
c ∏¢Dd∑’ P{[bN¥¶<g $$7$$ Â’ Gƶ-¥¶g¶bd’ 1 ~÷T∂¥zZ∏¶„ 2 T’Ø∑’ 3 fi≤>ß{g∑’ 4 P{¶÷N¥‘√¶„ 5 fiÇaÁ¶∑’ 6 $ [¥æ[’ 75. ∏∑æ∏¶„√W¶Kj¶g¥gæß{[∑’] c
c c
c 75. ÂzZ fi >g¢Dd∑’ ¥¶g¶bd’ $ ÂN¥ ∑’ bg„ ~[¶K ∏∑æ∏¶„√W¶K¶ «T’< $ Â’ Gƶ-÷Tß{g„ 1 <∑aÁ„T„ 2 ∏∑æ√g„ 3 ∑® 4 $ [¥æ[¶b’ 76-91. c
c c
c
c
÷Tß{g¶∑æ∏¶„√ضK’] 76. ¥„ P*{ Â’ ÷Tß{g„ ? ÷Tß{g„ E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- j¶g¶„Tß{g„ 1 Ê>T∑¶„Tß{g„ 2 دT¶„Tß{g„ 3 Á„[¶„Tß{g„ 4 P{¶Ï¶„Tß{g„ 5 «¶T¶„Tß{g„ c
c
c 6 $ 77. j¶g-Ê>T∑¶∏¶„ √d¶∏¶„ $ 78. ¥„ P*{ Â’ دT¶„Tß{g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶√g∏¶„ d 1 j¶„∏¶√g∏¶„ d 2 G¶T G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ c
c c
c دT¶„Tß{g„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥<~[„ 1 ∏<~[„ 2 g∂¥® 3 $ 79. ¥„ P*{ Â’ ¥<~[دT¶„Tß{g„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- Øÿfid¶∑’ 1 ~÷hfid¶∑’ 2 c
c c
c ∏fid¶∑’ 3 $ ®ß„{ß„{ Øÿ<TÆ„-fiKP{µg„ d 1 TzZæ<T∑¶¥„ d 2 $ 80. ¥„ P*{ Â’ Øÿfi® ÷Tß{g„ ? 2 Øÿfid¶∑’ j≤>¶∑’ ju>¶∑’ GѶ∑’ gѶ∑’ gæÊ>d¶∑’ T„Ï’¸√¶∑’ P{Æ√¶∑’ c
c c
c fiT√¶∑’ ϶¥√¶∑’ ∏¶baÁ√¶∑’ Ï’Á¶∑’ g’Á¶∑’ ‡∑bѶ∑’ Âæ’¸T∂<∑d¶∑’ P{¶d¶∑’ g¶√ƶ∑’ $ ¥„ Â’ Øÿfi® ÷Tß{g„ $ 81. ¥„ P*{ Â’ ~÷hfi® ÷Tß{g„ ? 2 ~÷hfid¶∑’ c
c c
c ∏¶¥¶∑’ ÆzZ∂∑’ bǶb $ ¥„ Â’ ~÷hfi® ÷Tß{g„ $ 82. ¥„ P*{ Â’ ∏fi® Tß{g„ ? 2 ∏fid¶∑’ ∏’g¶∑’ ∏’¸¶≤>√¶∑’ bǶb $ ¥„ Â’ ∏fi® ÷Tß{g„ $ ¥„ Â’ ¥<~[دT¶„Tß{g„ $ 83. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ∏<~[دT¶„Tß{g„ ? 2 Á’≤>¶by∑’ √æ≤>¶Ø∂∑’ gzNd’≤>∂∑’ $ ¥„ Â’ ∏<~[دT¶„Tß{g„ $ 84. ¥„ P*{ Â’ g∂¥® دT¶„Tß{g„ ? 2 ¥„ ~„T Z¶¥√-∏¶d’¥√¶bg’≤>„ c
c c
c ∏¶¥¶Ø∂ $ ¥„ Â’ g∂¥® دT¶„Tß{g„ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¶„Tß{g„ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¶„Tß{g„ $ ¥„ Â’ دT¶„Tß{g„ $ 85. ¥„ P*{ Â’ Á„[¶„Tß{g„ ? 2 c
c c
Gr∑’ ÆÏ-Pæ{<Ïd¶Ø∂<Æ* Á„[¶b’ ÷Tß{¶<gÉ’< $ ¥„ Â’ Á„[¶„Tß{g„ $ 86. ¥„ P*{ Â’ P{¶Ï¶„Tß{g„ ? 2 G’ ∑’ j¶<Ïd¶Ø∂<Æ* P{¶ÏN¥¶„Tß{g∑’ P{IK< $ ¥„ Â’ P{¶Ï¶„Tß{g„ $
H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1705
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E87. ¥„ P*{ Â’ «¶T¶„ß{g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶√g¶„ d 1 j¶„∏¶√g¶„ d 2 $ 88. ¥„ P*{  ∏¶√g∏¶„ «¶T¶„Tß{g„ ? 2 G¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g∏¶„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [5]

c
[ ] c
c «¶T¶„Tß{g„ $ 89. [¥„ P*{ Â’ ] j¶„∏¶√g¶„ «¶T¶„Tß{g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-fi¥zZ„ d 1 ∏fi¥zZ„ d 2 $ 90. [ ¥„ P*{ Â’ ] ∏fi¥zZ„ «¶T¶„Tß{g„ ? 2 c
c c
c ≤>¶„≤><∑-√<∑d¶-&gǶby∑’ $ ¥„ Â’ ∏fi¥zZ„ «¶T¶„Tß{g„ $ 91. [ ¥„ P*{ Â’ ] fi¥zZ„ «¶T¶„Tß{g„ ? 2 √æŒg¶Ø∂∑’ $ [¥„ Â’ fi¥zZ„ «¶T¶„Tß{g„ ]$ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ c
c c
c «¶T¶„Tß{g„ $ ¥„ Â’ «¶T¶„Tß{g„ $ [¥æ[¶b’ 92-533. fid¶K’ÂK„∑ ÷Tß{gضK’ ] 92. ∏ÆT¶ ÷Tß{g„ E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 j¶g’ 2 fi«¶∑’ 3 c
c c
c T[¯Td¶ 4 ∏zZ¶<Æ√¶K„ 5 ¥g¶„d¶K„ 6 $ [¥æ[¶b’ 93-207. ÷Tß{g¶∑æ∏¶„√ضK„ ∏¶∑æfiæ¯T∂ضK’ ] 93. ¥„ P*{ Â’ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Ø¥<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c j¶g¶-∑æfiæ¯T∂ 1 Ê>T∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 دT¶∑æfiæ¯T∂ 3 Á„[¶∑æfiæ¯T∂ 4 P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ 5 ÷ß{[∑¶∑æfiæ¯T∂ 6 √∑∑¶∑æfiæ¯T∂ 7 ¥’Ê>¶∑¶∑æfiæ¯T∂ 8 ¥¶g¶d¶Kd¶∑æfiæ¯T∂ 9 c
c c
c «¶T¶∑æfiæ¯T∂ 10 $ 94. ¥„ P*{ Â’ ∑¶g¶∑æfiæ¯T∂ ? j¶g-Ê>T∑¶∏¶„ ÂÆ„T $ 95. دT¶∑æfiæ¯T∂ G¶T ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Øÿ<Tƶ c
c c
c fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-÷T<∑<Æd¶ d 1 ∏∑¶„T<∑<Æd¶ d 2 $ 96. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷T<∑<Æd¶ ¥¶ Ê>hfi¶ $ 97. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ ¥¶ Øÿ<Tƶ fi∆[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ∑„√g-TTƶK¶∑’ 1 ¥’√ÆN¥ d 2 $ 98. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fi’~<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∏Q>fidfim{T∑d¶ 1 «’√¥gæß{[∑d¶ c
c c
c 2 «’√¶„TØ’¥∑d¶ 3 ¥g¶„d¶K„ 4 ∏∑æ√g„ 5 $ 99. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶ ? 2 <Âfi®<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂, ~÷fi®<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂ G¶T Ø¥fi®<¥® c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂, ¥’Á„ÉfiØ„<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂, ∏¥’Á„ÉfiØ„<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂, ∏∑’Âfi®<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂ $ fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ Øÿfi®<¥® ∏T[¯T® $ <Âfi®<¥d¶ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ G¶T ∏∑’Âfi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ $ fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ $ Øÿfi®<¥d¶ ∏T[¯T√¶b’ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶ $ 100. c
c c
c ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶® P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶® «’√¥gæß{[∑d¶ P{IKb $ 101. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g- c
c c
c TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ ? 2 ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏\zZ ∏T[¯T® 3 ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ 4 ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ 5 ∏\zZ ∏T[¯Td¶b’ c
c c
c 6 $ ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 1 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d 2 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 3 ∏ÆT¶ ∏\zZ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d tøP{, ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d c
c c
c ∏T[¯T® d 3 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ tøP{, tø>P{ b< ~Âæ:¥’pd¶k¶„ÂP{¶„&ÍK¶ä{¶„ ¨„d: $ ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 c
c c
c ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T¶∏¶„ d ∏T[¯T® d 3 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ tøP{ $ ∏ÆT¶ c
c c
c ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d c
c c
c ∏T[¯T® d 3 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ tøP{ ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 5 ∏ÆT¶ ∏\zZ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 6 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯T® d 7 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ c
c d ∏T[¯Td¶b’ ~ 8, ®® ∏Q>«√’ ¶ $ ®T’ ¥¯T„ <T E>¯T∂¥’ «’√¶ 26 $ ¥„ Â’ j„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ $ 102. ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶® c
c c
c P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶® «’√¶„TØ’¥∑d¶ P{IKb $ 103. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑d¶ ? 2 <ÂfiØ„<¥® ∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 c
c c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 ØÿfiØ„<¥® ∏T[¯T® 3 <ÂfiØ„<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ 4 fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ 5 ØÿfiØ„<¥d¶ ∏T[¯Td¶b’ 6 $ ∏ÆT¶ c
c c
c <ÂfiØ„<¥® d fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 1 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d 2 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d c
c c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 3 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d 4, ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d ØÿfiØ„<¥® c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1706
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ed ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d ØÿfiØ„<¥® d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯T®F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [6]

c
d c
c 3 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 4, ∏ÆT¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ØÿfiØ„<¥® d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 ∏ÆT¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ c
c c
c d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ØÿfiØ„<¥® d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯T® d 3 ∏ÆT¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ØÿfiØ„<¥d¶ c
c c
c d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 4 $ ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ØÿfiØ„<¥® d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 1 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d c
c c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 2 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥® d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ØÿfiØ„<¥® d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ c
c c
c d ∏T[¯T® d 3 ∏ÆT¶ <Âfi®<¥® d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ tøP{ ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ c
c c
c d ØÿfiØ„<¥® d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 5 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ d ØÿfiØ„<¥d¶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯Td¶b’ c
c c
c ~ 6 ∏ÆT¶ <ÂfiØ„<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ØÿfiØ„<¥® d ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ d ∏T[¯Td¶b’ ~ 8 $ ¥„ Â’ j„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑d¶ $ 104. c
c c
c [1] ¥„ P*{ Â’ ¥g¶„d¶K„ ? 2 ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? P*{ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏T[¯TdدT„<Æ* c
c c
c ¥g¶„dK’< ? j„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, ∑¶„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, j¶„ ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< $ [2] ∑„√g- c
c c
c TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? P*{ ∏¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? 2 ∑¶„ c
c c
c ∏¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, ∑¶„ ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< $ [3] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯TdدT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? P*{ c
c c
c ∏¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? 2 j¶„ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, ∑¶„ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, c
c c
c ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< $ ¥„ Â’ ¥g¶„d¶K„ $ 105. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æ√g„ ? 2 ∑T<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥’Âfidfim{Td∑¶ 1 دTfig¶∑’ ~ 2 Á„[ 3 ◊æ{¥∑¶ d 4 $ P{¶Ï¶„ c
c c
c d 5 ∏’ÂK’ 6 «¶√ 7 «¶T 8 ∏hfi¶¸Æÿ’ 9 ~„T $$8$$106. [1] j„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ∏\zZ ∑\zZ ? <∑dg¶ ∏\zZ $ [2] j„√g-TTƶK¶∑’ c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ∏\zZ ∑\zZ ? <∑dg¶ ∏\zZ $ [3] j„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯T√دT¶b’ P*{ ∏\zZ ∑\zZ ? <jdg¶ ∏\zZ $ 107. [1] j„√g-TTƶK¶∑’ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ¥’Á„ɶb’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏∑’¶b’ ? j¶„ ¥’Á„ɶb’ j¶„ ∏¥’Á„ɶb’ ∏∑’¶b’ $ [2] ®T’ ض„\r∑ <T $ 108. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ c
c ϶„‘√N¥ P{<«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É„N¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ¥¯T϶„® ƶ„ɶ ? c
c c
c ®√دT’ fi≤æ>Ç Ï¶„√N¥ ¥’Á„Éb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ∏¥’Á„Éb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ T¶ ƶ„ɶ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ T¶ ƶ„ɶ ¥¯T϶„® T¶ ƶ„ɶ, j¶∑¶Ø¯T¶b’ c
c c
c fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ [2] j„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂دT¶b’ P*{ ϶„√N¥ ¥’ÁÉ „ b«¶√„ ƶ„ɶ ? ∏¥’ÁÉ „ b«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’ÁÉ „ ¥„ æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? c
c c
c ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ¥¯T϶„® T¶ ƶ„ɶ ? ®√دT’ fi≤æ>Ç j¶„ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ j¶„ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ c
c c
c ƶ„ɶ j¶„ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ [3] ®T’ ∏T[¯T√دT¶<∑ <T $ 109. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ c
c c
c ϶„√N¥ P*{ ¥’Á„Éb«¶√’ ◊æ{¥’< ? ∏¥’Á„Éb«¶√’ ◊æ{¥’< ? ¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’< ? ∏¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’< ? j¶„ ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< ? ®√دT’ fi≤æ>Ç Ï¶„√N¥ c
c c
c ¥’Á„Éb«¶√’ T¶ ◊æ{¥’< ∏¥’Á„Éb«¶√’ T¶ ◊æ{¥’< ¥’Á„É„ T¶ «¶√„ ◊æ{¥’< ∏¥’Á„É„ T¶ «¶√„ ◊æ{¥’< ¥¯T϶„√’ T¶ ◊æ{¥’<Â, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„√’ c
c c
c ◊æ{¥’< $ [2] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶∑’ fiæÚE>¶, ®√’ دT’ fi≤æ>Ç j¶„ ¥’Á„Éb«¶√’ ◊æ{¥’< ∏¥’Á„Éb«¶√’ ◊æ{¥’< j¶„ ¥’Á„É «¶√„ ◊æ{¥’< j¶„ ∏¥’Á„É„ c
c c
c «¶√„ ◊æ{¥’< j¶„ ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’<Â, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< $ [3] ®T’ ∏T[¯T√دT¶<∑ <T «¶<∑d¯T¶<∑ $ 110. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ c

H ∏¶∑æfi\æ ¯TدT¶b’ P{¶Ï∏¶„ P„{T<~K’ ƶ„<*  ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥∑
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1707
„ ’ ∏¥’ÁÉ„ ’ P{¶Ï’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <∑dg¶ ¥¯Tx¶ $ [2] ®T’ ض„<∆ <T $
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E111. 1 ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶∑g’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏∑’Â’ P{¶Ï’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ∑\zZF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [7]

c
[ ] c
c ∏’ÂK’ $ [2] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶∑’ ∏’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„b ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏¥’Á„É’ P{¶Ï’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç c
c c
c ∑\zZ ∏’ÂK’ $ [3] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯T√دT¶∑’ ∏’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏∑’Â’ P{¶Ï’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç c
c c
c ∑\zZ ∏’ÂK’ $ 112. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfi¯æ T∂دT¶b’ ¥„¥Ø¯T¶∑’ P{b«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ c
c c
c ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? j¶„ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ <jdg¶ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ $ [2] c
c c
c ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ¥„¥Ø¯T¶∑’ P{b«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É„¥æ c
c c
c «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? j¶„ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ∏¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ j¶„ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ $ [3] ®T’ ∏T[¯T√دT¶<∑ <T $ 113. c
c c
c [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P{dK\µg «¶T„ ƶ„ɶ ? P*{ ÷Øb® «¶T„ ƶ„ɶ ? ÷T¥<g® «¶T„ ƶ„ɶ ? Á¶b® «¶T„ ƶ„ɶ ? Á¶∏¶„T¥<g® «¶T„ ƶ„ɶ ? c
c c
c fi¶K∑¶<g® «¶T„ ƶ„ɶ ? ¥<∆T¶b® «¶T„ ƶ„ɶ ? <∑dg¶ ¥¶bfi¶K∑¶<g® «¶T„ ƶ„ɶ $ [2] ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶<∑ ∏T[¯TdدT¶<∑ d ®T’ ~„T «¶<∑d¯T¶<∑ $ c
c c
c 114. [1] ®®<¥ ∑’ «’„ ! ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶∑’ ∏T[¯TdدT¶∑ d دTQ>d¶® fi®¥Q>d¶® دTQ>-fi®¥Q>d¶® P{dK„ P{dK„<Æ*¶„ c
c c
c ∏hfi¶ T¶ ¸Æÿd¶ T¶ ÂæѶ T¶ <T¥„¥¶<Æd¶ T¶ ? √¶„Âg¶ ! ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯TdدT¶b’ دTQ>d¶®, ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ دTQ>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ دTQ>d¶® ∏¥’Á„É√æ∑¶b’ $ [2] fi®¥Q>d¶® ∑„√g-TTƶK¶∑’ ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏fi®¥Q>d¶®, ∏T[¯TdدT¶b’ fi®¥Q>d¶® c
c c
c <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ fi®¥Q>d¶® ∏∑’Â√æ∑¶b’ $ [3] دTQ>-fi®¥Q>d¶® ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯T√دT¶b’ دTQ>d¶®, ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ c
c c
c دTQ>d¶® ∏fi®¥Q>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏T[¯T√دT¶b’ fi®¥Q>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ دTQ>d¶® ∏¥’Á„É√æ∑¶b’, ¶b’ ~„T fi®¥Q>d¶® c
c c
c ∏∑’Â√æ∑¶b’ $ ¥„ Â’ ∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ 115. ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fi’~<Tƶ fir∑[¶ $ c
c c
c Â’ Gƶ-∏Q>fidfim{T∑d¶ 1 «’√¥gæß{[∑d¶ 2 «’√¶„TØ’¥∑d¶ 3 ¥g¶„d¶K„ 4 ∏∑æ√g„ 5 $ 116. ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏Q>fidfim{T∑d¶ ? 2 <Âfi®<¥d¶ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂ ~÷hfi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂ G¶T Ø¥fi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ¥’<ÁÉfi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ∏¥’<ÁÉfi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ∏∑’ÂfiØ„<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂, c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂, ØÿfiØ„<¥d¶ ∏T[¯T® $ ¥„ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏Q>fidfim{T∑d¶ $ 117. ®d¶® ∑’ ¥’√ÆN¥ ∏Q>fidfim{T∑d¶® P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ c
c c
c ¥’√ÆN¥ ∏Q>fidfim{T∑d¶® ¥’√ÆN¥ «’√¥gæß{[∑d¶ P{IKb $ 118. ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ «’√¥gæß{[∑d¶ ? 2 ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 c
c c
c ∏\zZ ∏T[¯T® 3, ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 4 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏¶∑æfi¯æ T∂ d ∏T[¯T® d 5 ∏ÆT¶ ∏\zZ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ d ∏T[¯T® d 6, ∏ÆT¶ c
c c
c ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 7 $ ®T’ ®® ¥[ «’√¶ $ ¥„ Â’ ¥’√ÆN¥ «’√¥gæß{[∑d¶ $ 119. ®d¶® ∑’ ¥’√ÆN¥ «’√¥gæß{[∑d¶® P*{ c
c c
c fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ¥’√ÆN¥ «’√¥gæß{[∑d¶® ¥’√ÆN¥ «’√¶„TØ’¥∑d¶ P{É< $ 120. ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ «’√¶„TØ’¥∑d¶ ? 2 <Âfi®<¥d¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 c
c c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 Øÿfi®<¥d¶ ∏T[¯T® 3, ∏ÆT¶ <Âfi®<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d 4 ∏ÆT¶ <Âfi®<¥d¶ d Øÿfi®<¥d¶ c
c c
c d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 5 ∏ÆT¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d Øÿfi®<¥d¶ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d ∏T[¯T® d 6, ∏ÆT¶ <Âfi®<¥d¶ d fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ d Øÿfi®<¥d¶ d c
c c
c ∏¶∑æfi¯æ T∂ d ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ d ∏T[¯T® d 7 $ ¥„ Â’ ¥’√ÆN¥ «’√¶„TØ’ ¥∑d¶ $ 121. ¥„ P*{ Â’ ¥g¶„d¶K„ ? 2 ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? P*{ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, j¶„ c

H G
∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, j¶„ ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< $ ®T’ ض„\r∑ <T ¥Q>¶∑„ ¥Q>¶∑„ ¥g¶„dK’< $ ¥„ Â’ ¥g¶„d¶K„ $ 122. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æ√g„ ? 2 ∏Q><TÆ„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1708
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi∆[„ $ Â’ Gƶ- ¥’Âfidfim{T∑d¶ 1 دTfig¶∑’ 2 ~ Á„[ 3 ◊æ{¥∑¶ 4 d $ P{¶Ï¶„ 5 d ∏’ÂK’ 6 «¶√ 7 «¶T 8 ∏hfi¶¸Æÿ’ j\zZ $$9$$ 123. ¥’√ÆN¥F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [8]

c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ∏\zZ ∑\zZ ? <jdg¶ ∏\zZ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 124. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ¥’Á„ɶb’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏∑’¶b’ ? j¶„ ¥’Á„ɶb’ j¶„ c
c c
c ∏¥’Á„ɶb’ j¶„ ∏∑’¶b’, <jdg¶ ®√¶„ K¶¥∂ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 125. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ϶„√N¥ P{<«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ ? c
c c
c ∏¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ¥¯T϶„® ƶ„ɶ ? j¶„ ¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ∏¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ c
c c
c ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ j¶„ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ, <jdg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 126. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ϶„√N¥ P*{ ¥’Á„É<«¶√’ c
c c
c ◊æ{¥’< ? ∏¥’Á„É<«¶√’ ◊æ{¥’< ? ¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’< ? ∏¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’< ? ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< ? j¶„ ¥’Á„É<«¶√’ ◊æ{¥’< j¶„ ∏¥’Á„É<«¶√’ ◊æ{¥’< c
c c
c j¶„ ¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’< j¶„ ∏¥’Á„É„ «¶√„ ◊æ{¥’<Â, <jdg¶ ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< $ ®T’ ض„<∆ <T $ 127. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfi¯æ T∂دT¶b’ P{¶Ï∏¶„ P„{T<~K’ ƶ„<*  ? ¥¯Tx¶ $ c
c c
c ®T’ ض„\r∑ <T $ 128. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfi¯æ T∂دT¶∑’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ∏’ÂK’ ƶ„< ? j\zZ ∏’ÂK’ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 129. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ¥„¥Ø¯T¶∑’ c
c c
c P{<«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É<«¶√„ ƶ„ɶ ? ¥’Á„É„¥æ«¶√„¥æ ƶ„ɶ ? ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æƶ„ɶ ? j¶„ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ j¶„ c
c c
c ∏¥’Á„É„¥æ«¶√„ ƶ„ɶ ∑¶„ ¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ ∑¶„ ∏¥’Á„É„¥æ «¶√„¥æ ƶ„ɶ, <jdg¶ <«¶√„ ƶ„ɶ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 130. ¥’√ÆN¥ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ c
c c
c P{dK\µg «¶T„ ƶ„ɶ ? <jdg¶ ¥¶<Øfi¶K∑¶<g® «¶T„ ƶ„ɶ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ ∏hfi¶¸Æÿ’ j\zZ $ ¥„ Â’ ∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ c
c c
c ∏∑¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ 131. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ 3 d $ 132. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 cµg\zZP{¶® 1 ∏cµg\zZP{¶® 2 ∏¶√¶¥\zZP{¶® 3 G∂T\zZP{¶® 4 fi¶„‘√Ï\zZP{¶® 5 ∏x¶¥g® 6 $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 133. ¥„ c
c c
c P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ∏x¶¥g® 6 fi¶„‘√Ï\zZP{¶® 5 G∂T\zZP{¶® 4 ∏¶√¶¥\zZP{¶® 3 ∏cµg\zZP{¶® 2 cµg\zZP{¶® 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 134. ¥„ c
c c
c P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® E>√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 135. ∏ÆT¶ ∏¶„T<∑<Æd¶ c
c c
c دT¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fi∆¶ $ Â’ Gƶöfiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 2 fiÚE>¶∑æfiæT∂ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ 136. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ Øÿfi®<¥® <Âfi®<¥® G¶T c
c c
c Ø¥fi®<¥® G¶T ¥’<ÁÉfi®<¥® ∏¥’Á„Éfi®<¥® ∏∑’Âfi®<¥® $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 137. ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ∏∑’Âfi®<¥® ∏¥’<ÁÉfi®<¥® c
c ¥’<ÁÉfi®<¥® G¶T Ø¥fi®<¥® G¶T <Âfi®<¥® Øÿfi®<¥® fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 138. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶bd¶® ®√æÂKd¶® c
c c
c ∏∑’Â√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ $ ¥„ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ G¶∑√¯TbK[¶ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ c
c c
c دT¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ دT¶∑æfiæ¯T∂ $ 139. ¥„ P*{ Â’ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö∏¶„T<∑<Æd¶ d ∏∑¶„T<∑<Æd¶ d $ 140. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ c
c c
c ∏¶„T<∑<Æd¶ ¥¶ Ê>hfi¶ $ 141. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ ¥¶ Øÿ<Tƶ fi∆[¶ $ Â’ Gƶö∑„√g-TTƶK¶∑’ 1 ¥’√ÆN¥ d 2 $ 142. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ c
c c
c ∏∑¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fi’~<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö∏Q>fidfim{T∑d¶ 1 «’√¥gæß{[∑d¶ 2 «’√¶„TØ’¥∑d¶ 3 ¥g¶„d¶K„ 4 ∏∑æ√g„ 5 $ 143. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶ ? 2 <Âfi®¥¶„√¶ >„ ∏¶∑æfiæ¯T∂ G¶T Ø¥fi®¥¶„√¶ >„ ∏¶∑æfiæ¯T∂ G¶T ¥’<ÁÉfi®¥¶„√¶ >„ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ∏¥’Á„Éfi®¥¶„√¶ >„ ∏¶∑æfiæ¯T∂, c
c c
c ®√fi®¥¶„√¶ >„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂, Øÿfi®¥¶„√¶ >„ ∏T[¯T®, <Âfi®¥¶„√¶ >¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ G¶T Ø¥fi®¥¶„√¶ >¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ G¶T ¥’Á„Éfi®¥¶„√¶ >¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„, c
c c
c ∏¥¥’Á„ɶfi®¥¶„√¶ >¶ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ ®√fi®¥¶„√¶ >¶ ∏∑¶∑æ¯T∂∏¶„, Øÿfi®¥¶„√¶ >¶ ∏T[¯T√¶b’ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶ $ 144. ®d¶® ∑’ c
c c
c ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶® P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶® ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ P{IK< $ 145. ¥„ P*{ Â’ c

H ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæP{[∑d¶ ? 2 ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ 1 ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏\zZ ∏T[¯T® 3 $ ®T’ دT¶∑æfiæ\¯T√g„∑’ Á„[¶∑æfiæ¯T∂® <T „ ~„T E>¯T∂¥’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1709
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E«’√¶ «¶<∑d¯T¶, G¶T ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ $ 146. ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[d∑¶ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [9]

c c
c «’√¥gæß{[∑d¶® ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑¶ P{É< $ 147. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑d¶ ? 2 <Âfi®¥¶„√¶ >„ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ®√fi®¥¶„√¶ >„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ c
c c
c Øÿfi®¥¶„√¶ >’ ∏T[¯Td¶b’, ∏ÆT¶ <Âfi®¥¶„√¶ >„ d ®√fi®¥¶„√¶ >„ d ∏¶∑æfiæ¯T∂ d ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ d, ®T’ Âƶ ~„T دT¶∑æfiæ\¯T√g„∑’ E>¯T∂¥’ «’√¶ «¶<∑d¯T¶ G¶T ¥„ c
c c
c Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑d¶ $ 148. [1] ¥„ P*{ Â’ ¥g¶„d¶K„ ? 2 ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? P*{ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏T[¯TdدT„<Æ* ¥g¶„dK’< ? ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’<Â, j¶„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT„<Æ* ¥g¶„dK’< j¶„ ∏T[¯TdدT„<Æ* c
c c
c ¥g¶„dK’< $ 2 ®T’ <Â\r∑ <T ¥Q>¶∑„ ¥g¶„dK’< <[ «¶<∑d¯T’ $ ¥„ Â’ ¥g¶„d¶K„ $ 149. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æ√g„ ? 2 ∑T<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- ¥’Âfidfim{T∑d¶ 1 c
c c
c دTfig¶∑’ 2 ~ Á„[ 3 ◊æ{¥∑¶ 4 d $ P{¶Ï¶„ 5 d ∏’ÂK’ 6 «¶√ 7 «¶T 8 ∏hfi¶¸Æÿ’ 9 ~„T $$10$$ 150. ¥„ P*{ Â’ ¥’Âfidfim{T∑d¶ ? ∑„√g-TTƶK¶∑’ Á„[¶∑æ- c
c c
c fiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ∏\zZ ∑\zZ ? <∑dg¶ ∏\zZ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 151. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P*{ ¥’Á„ɶb’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏∑’¶b’ ? j¶„ ¥’Á„ɶb’ j¶„ c
c c
c ∏∑’¶b’, <jdg¶ ∏¥’Á„ɶb’ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 152. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ Á„[¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ϶„√N¥ P{<«¶√„ ƶ„ɶ ? P*{ ¥’<ÁÉb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ? c
c c
c ∏¥’Á„Éb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ? G¶T ¥¯T϶„® T¶ ƶ„ɶ ? ®√دT’ fi≤æ>Ç Ï¶„√N¥ ¥’Á„Éb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ∏¥’Á„Éb«¶√„ T¶ ƶ„ɶ ¥’Á„É„¥æ T¶ «¶√„¥æ ƶ„ɶ c
c c
c ∏¥’Á„É„¥æ T¶ «¶√„¥æ ƶ„ɶ Ø„¥‡∑„ T¶ ϶„® ƶ„ɶ, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <∑dg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ [2] ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶∑’ fiæÚE>¶, ®√’ دT’ fi≤æ>Ç j¶„ ¥’<ÁÉ<«¶√„ c
c c
c ƶ„ɶ ∏¥’<ÁÉ<«¶√„ ƶ„ɶ j¶„ ¥’Á„É„¥æ0 j¶„ ∏¥’Á„É„¥æ0 j¶„ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ [3] ®T’ ∏T[¯T√دT¶<∑ <T c
c c
c «¶<∑d¯T¶<∑ $ 153. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ϶„√N¥ P*{ ¥’Á„Éb«¶√’ ◊æ{¥’< ? ∏¥’Á„É<Â0 ? G¶T ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç c
c c
c ¥’Á„É<«¶√’ T¶ ◊æ{¥’< ∏¥’Á„É<«¶√’ T¶ ¥’Á„É„ T¶ «¶√„ ∏¥’Á„É„ T¶ «¶√„ Ø„¥‡∑’ T¶ ϶„√’ ◊æ{¥’<Â, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <∑dg¶ ¥¯T϶„√’ ◊æ{¥’< $ [2] c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏T[¯TdدT¶<∑ d Gƶ Á„[’, jTK’ ◊æ{¥∑¶ «¶<∑d¯T¶ $ 154. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„*< ? ®√دT’ fi≤æ>Ç c
c c
c GÆ∆„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏¥’ÁÉ „ ’ P{¶Ï’, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ¥¯Tx¶ $ ®T’ ض„\r∑ <T $ 155. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfi¯æ T∂دT¶∑g’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? c
c c
c <Â\r∑ <T ®√’ دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏¥’Á„É’ P{¶Ï’, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ∑\zZ ∏’ÂK’ $ 156. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ¥„¥Ø¯T¶∑’ c
c P{<«¶√„ ƶ„ɶ ? <Â\r∑ <T Gƶ دT¶∑æfi¯æ T∂® $ 157. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfi¯æ T∂دT¶b’ P{dK\µg «¶T„ ƶ„ɶ ? <Â<∆ <T <∑dg¶ ¥¶<Øfi¶K∑¶<g® «¶T„ ƶ„ɶ $ c
c c
c 158. [1] ®®<¥ ∑’ «’„ ! ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶∑’ ∏T[¯TdدT¶∑ d دTQ>d¶® fi®¥Q>d¶® دTQ>-fi®¥Q>d¶® d P{dK„ c
c c
c P{dK„<Æ*¶„ ∏hfi¶ T¶ ¸Æÿd¶ T¶ ÂæѶ T¶ <T¥„¥¶<Æd¶ T¶ ? √¶„dg¶ ! ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯TdدT¶b’ دTQ>d¶®, ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ دTQ>d¶® c
c c
c <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ دTQ>d¶® ∏¥’Á„É√æ∑¶b’ $ [2] fi®¥Q>d¶® ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂دT¶b’ ∏fi®¥Q>d¶®, ∏T[¯TdدT¶b’ c
c c
c fi®¥Q>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ fi®¥Q>d¶® ∏¥’Á„É√æ∑¶b’ $ [3] دTQ>-fi®¥Q>d¶® ¥¯TzZ¶„T¶b’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯TdدT¶b’ دTQ>d¶®, c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ دTQ>d¶® ∏fi®¥Q>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏T[¯TdدT¶b’ fi®¥Q>d¶® <T¥„¥¶<Æd¶b’, ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ دTQ>d¶® ∏¥’Á„É√æ∑¶b’, ¶b’ ~„T c
c c
c fi®¥Q>d¶® ∏¥’ÁÉ „ √æ∑¶b’ $ ¥„ Â’ ∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ $ 159. ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ ? GÆ„T c
c c
c دT¶∑æfi¯æ T∂ ÂÆ„T Á„[¶∑æfi¯æ T∂ ∑„d¯T¶ $ ¥„ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfi¯æ T∂ $ ¥„ Â’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfi¯æ T∂ $ 160. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfi¯æ T∂ ? c
c c
c 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ ? Â’ Gƶ-fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ 2 ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ 3 $ 161. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ∏ƶ„϶„® 1 <ÂKd϶„® 2 ÷â϶„® 3 $ ¥„ Â’ c

H G
fiæ¯T¶∑æfi¯æ T∂ $ 162. ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ÷â϶„® 3 <ÂKd϶„® 2 ∏ƶ„϶„® 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 163. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1710
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E®√æ[Kd¶® <Â√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 164. ∏ƶ„϶„dÁ„[¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [10]

c
T∂ c
c 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ 165. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Kd∑hfi«¶ 1 ¥ß{Khfi«¶ 2 T¶Ïædhfi«¶ 3 fi’P{hfi«¶ 4 c‡ghfi«¶ 5 Âghfi«¶ 6 ÂgÂghfi«¶ 7 $ ¥„ Â’ c
c c
c fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 166. ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Âg¶Âg¶ 7 G¶T Kd∑hfi«¶ 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 167. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® c
c c
c ®√æ[Kd¶® ¥[√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 168. <ÂKd϶„dÁ„[¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-fiæ¯T¶∑æ-fiæ¯T∂ 1 c
c c
c fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ 169. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 G’¸æW∂T„ ÏT∑„ c¶db-P{¶Ï¶„d-fiæaÁK„ TŒ∑„ $ Á∂K-Od-Á¶„d-j’Ø∂-∏Œ∑TK„ Pæ’{≤>Ï„ Œd√„ c
c c
c $$11$$ G’¸æW∂T¶∏¶„ ÁÏæ <jK’ÂK¶, ¥„¥d¶ ∏¥’Ábg¶ $ «æd√TK-Pæ{¥TK¶ <T d P{¶„*~TK¶&&«K∑g¶bd¶ $$12$$ ∏¶«K∑-TzZ-√’c„ ÷hfiÏ-<ÂÏd„ d fi÷g- c
c c
c <j<Æ-Kd∑„ $ T¶¥ÆK-ØÆ-∑Ø∂∏¶„ <TGd¶ TaÁ¶K-P{\hfi*ض $$13$$ Pæ{Œ-g’ØK-∏¶T¶¥¶ P‡{≤>¶ jaÁ[-~’Ø-¥‡K¶ d $ Ø„T„ j¶√„ GaÁ„ «‡d„ d ¥d’«æKg∑„ d $$14$$ c
c c
c ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 170. ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ¥d’«æKg∑„ d «‡® d G¶T G’¸æW∂T„ $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 171. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T c
c c
c ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® ∏¥’Á„É√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 172. ÷ⶄ϶„√Á„[¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ 173. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ¥¶„Ƶg„ 1 by¥¶∑„ 2 ¥∑’Pæ{g¶K„ 3 g¶<Æ*Ø„ 4 ¸’«Ï¶„® 5 ϒ® 6 gƶ¥æß„{ 7 c
c c
c ¥ÆN¥¶K„ 8 ∏¶∑„ 9 fi¶∑„ 10 ∏¶K∑„ 11 ∏Çæ„ 12 √„T„É<Tg¶∑¶ 13 ∏∑æ[K<Tg¶∑¶ 14 by<¥fiΩ«¶K¶ 15 $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 174. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 by<¥fiΩ«¶K¶ 15 G¶T ¥¶„Ƶg„ 1 $ ¥„Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ $ 175. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ø√¶® ®√æ[Kd¶® fir∑K¥√ÚE>√d¶® c
c c
c ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 176. ∏ÆT¶ ∏¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ 177. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®√fi®¥¶„√¶ >„ Øÿfi®¥¶„√¶ >„ G¶T Ø¥fi®¥¶„√¶ >„ G¶T ∏¥’Á„Éfi®¥¶„√¶ >„ $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ 178. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ∏¥’Á„Éfi®¥¶„√¶ >„ G¶T ®√fi®¥¶„√¶ >„ $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ 179. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® c
c c
c ∏¥’Á„É√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ Á„[¶∑æfiæ¯T∂ $ 180. ¥„ P*{ Â’ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ ? c
c c
c 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- ∏¶„T<∑<Æd¶ d 1 ∏∑¶„T<∑<Æd¶ d 2 $ 181. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ∏¶„T<∑<Æd¶ ¥¶ Ê>hfi¶ $ 182. ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ ¥¶ Øÿ<Tƶ c
c fir∑[¶ $ Â’ Gƶ - ∑„√g-TTƶK¶∑’ 1 ¥’√ÆN¥ d 2 $ 183. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK∑’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fi’~<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ∏Q>fidfim{T∑d¶ 1 «’√¥gæß{[∑d¶ 2 «’√¶„TØ’¥∑d¶ 3 ¥g¶„¶K„ 4 ∏∑æ√g„ 5 $ 184. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fiØfim{T∑d¶ ? 2 <Â¥gd<Q>by® c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂ G¶T Ø¥¥gd<Q>by® ∏¶∑æfiæ¯T∂ ¥’Á„É¥gd<Q>by® ∏¶∑æfiæ¯T∂ ∏¥’Á„É¥gd<Q>Â∂® ∏¶∑æfiæ¯T∂ ®√¥gd<Q>Â∂® ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ Øÿ¥gd<Q>by® ∏T[¯T®, c
c c
c <Â¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ ∏¶∑fiæ¯T∂∏¶„ G¶T ¥’Á„É¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ ∏¥’Á„É¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ ®√¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ c
c c
c Øÿ¥gd<Q>byd¶b’ ∏T[¯Td¶b’ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶ $ 185. ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏Q>fidfim{T∑d¶® G¶T «’√¥gæß{[∑d¶ P{É< $ c
c c
c 186. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ ? 2 ∏\zZ ∏¶∑æfiæ¯T∂ ∏\zZ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ∏\zZ ∏T[¯T®, ®T’ دT¶∑æfiæ\¯T√g„∑’ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂® <T „ ~„T c
c c
c E>¯T∂¥’ «’√¶ «¶<∑d¯T¶ G¶T ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¥gæß{[∑d¶ $ 187. ®d¶® ∑’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ G¶T P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®d¶® ∑’ ∑„√g0 G¶T «’√¶„TØ’¥∑d¶ c
c c
c P{É< $ 188. ¥„ P*{ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ «’√¶„TØ’¥∑d¶ ? 2 <Â¥gd<Q>Â∂® ∏¶∑æfiæ¯T∂ ®√¥gd<Q>Â∂® ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ Øÿ¥gd<Q>Â∂® ∏T[¯T®, <Â¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ c
c c
c ∏¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ ®√¥gd<Q>Â∂d¶∏¶„ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂∏¶„ Øÿ¥gd<Q>Â∂d¶b’ ∏T[¯Td¶b’ $ ®T’ دT¶∑æ√g„∑’ „ ~„T E>¯T∂¥’ «’√¶ «¶<∑d¯T¶, G¶T ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ c

H «’√¶„TØ’¥∑d¶ $ 189. ¥„ P*{ Â’ ¥g¶„d¶K„ ? 2 ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P{<Æ* ¥g¶„dK’< ? G¶T <Â\r∑ <T ¥Q>¶∑„ 2 ¥g¶„dK’< <[ «¶<∑d¯T $ ¥„ Â’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1711
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¥g¶„d¶K„ $ 190. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æ√g„ ? 2 ∑T<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- ¥’Âfidfim{T∑d¶ 1 G¶T ∏hfi¶¸Æÿ’ ~„T 9 $$15$$ 191. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [11]

c
P*{ c
c ∏\zZ ∑\zZ ? <jdg¶ <Â\r∑ <T ∏\zZ $ 192. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P*{ ¥’Á„ɶb’ ∏¥’Á„ɶb’ ∏∑’¶b’ ? <Â\r∑ <T j¶„ ¥’Á„ɶb’ ∏¥’Á„ɶb’ j¶„ c
c c
c ∏∑’¶b’ $ 193. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ ϶„√N¥ P*{ ¥’Á„Éb«¶√„ ƶ„ɶ ?0 fiæÚE>¶, ®√دT’ fi≤æ>Ç Ï¶„√N¥ ¥’Á„É<«¶√„ T¶ ƶ„ɶ G¶T ∏¥’Á„É„¥æ c
c c
c T¶ «¶√„¥æ ƶ„ɶ Ø„¥‡∑„ T¶ ϶„® ƶ„ɶ, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç <jdg¶ ¥¯T϶„® ƶ„ɶ $ ®T’ ∏∑¶∑æfiæ\¯T-∏T[¯TdدT¶<∑ «¶<∑d¯T¶<∑ Gƶ ∑„√g-TTƶK¶∑’ c
c c
c Á„[¶∑æfiæ¯T∂® $ 194. ®T’ ◊æ{¥∑¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂® <T Âƶ ~„T «¶<∑¯T¶ $ 195. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„*< ? ®√’ دT’ c
c c
c fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ <Â\r∑ ¥gd¶ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏¥’Á„É’ P{¶Ï’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ¥¯Tx¶ $ [2] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ P{¶Ï∏¶„ P„{T<~K’ ƶ„*< ? c
c
c
c ®√دT’ fi≤æ>Ç ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥„∑’ ®ß’{ ¥gd’, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ¥¯Tx¶ $ [3 ] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯TdدT¶b’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„*< ? ®√’ دT’ fi≤æ>Ç c
c c
c ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥„∑’ ض„ ¥gd¶, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ¥¯Tx¶ $ 196. [1] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶∑g’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? ®√دT’ fi≤æ>Ç c
c c
c GÆr∑„∑’ ®√’ ¥gd’ ÷ß{¶„¥„∑’ ض„ ¥gd¶, j¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç j\zZ ∏’ÂK’ $ [2] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶∑æfiæ\¯TدT¶∑’ ∏’ÂK’ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? ®√دT’ fi≤æ>Ç c
c c
c GÆr∑„∑’ ض„ ¥gd¶ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏¥’Á„É’ P{¶Ï’, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ∑\zZ ∏’ÂK’ $ [3] ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏T[¯T√دT¶∑’ fiæÚE>¶, ®√دT’ fi≤æ>Ç GÆr∑„∑’ ®√’ c
c c
c ¥gd’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏¥’Á„É’ P{¶Ï’, ∑¶∑¶Ø¯T¶b’ fi≤æ>Ç ∑\zZ ∏’ÂK’ $ 197. ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏¶∑æfiæ\¯TدT¶b’ ¥„¥Ø¯T¶∑’ P{b«¶√„ ƶ„ɶ ? fiæÚE>¶, GÆ„T c
c c
c Á„[¶∑æfiæ¯T∂® $ 198. «¶T¶„ <T ÂÆ„T $ ∏hfi¶¸Æÿ’ <fi ÂÆ„T j„d¯T’ G¶T ¥„ Â’ ∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ ∑„√g-TTƶK¶∑’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ $ 199. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 fi’~<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∏Q>fidfim{T∑d¶ 1 «’√¥gæß{[∑d¶ 2 «’√¶„TØ’¥∑d¶ 3 ¥g¶„¶K„ 4 ∏∑æ√g„ 5 $ 200. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ¥’√ÆN¥ ∏Q>fidfim{T∑d¶ ? 2 ®d¶b’ fi’~ <T ضK¶b’ Gƶ Á„[¶∑æfiæ¯T∂® ¥’√ÆN¥ Âƶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂® <T «¶<∑d¯T¶<∑, ∑TK’ Ê>Â∂∏<«Ï¶T¶„ G¶T ¥„ c
c c
c Â’ ¥’√ÆN¥ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ∏∑¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ $ 201. [1] ¥„ P*{ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ [2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®√¥gdÊ>Â∂® Øÿ¥gdÊ>Â∂® <Â¥gdÊ>Â∂® G¶T Ø¥¥gdÊ>Â∂® G¶T c
c c
c ¥’ÁÉ „ ¥gdÊ>Â∂® ∏¥’ÁÉ „ ¥gdÊ>Â∂® $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfi¯æ T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ∏¥’ÁÉ
„ ¥gdÊ>Â∂® G¶T ®ß{¥gdÊ>Â∂® $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ $ [4] c
c ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® ∏¥’Á„É√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæT∂ $ 202. [1] ∏ÆT¶ c
c c
c ∏¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ [2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ¥g® ∏¶T<Ïd¶ ∏¶∑¶fi¶∑‡ c
c c
c Z¶„T„ ÏT„gæÆÿ[„ <ØT¥„ ∏ƶ„K[„ fiaÁ„ g¶¥„ ÷Ø° ∏d∑„ ¥’TÚE>K„ Gæ√„ T¶¥¥Â„ T¶¥¥ÆN¥„ T¶¥¥Â¥ÆN¥„ fiæ¯T’√„ fiæ¯T„ Âæ≤>d’√„ Âæ≤>® ∏≤>≤>’√„ ∏≤>≤>„ ∏TT’√„ ∏TT„ c
c c
c Æ°Æÿd’√„ Æ°Æÿ® ÷hfiÏ’√„ ÷hfiÏ„ fi÷g’√„ fi÷g„ ∑<Ï∑’√„ ∑<Ï∑„ ∏zZ<j÷K’√„ ∏zZ<j÷K„ ∏÷d’√„ ∏÷® j÷d’√„ j÷® fi÷d’√„ fi÷® ~‡<Ïd’√„ ~‡<Ï® ¥∂¥fiÆ„<Ïd’√„ c
c c
c ¥∂¥fiÆ„<Ïd¶ fi<Ï∏¶„Tg„ ¥¶√K¶„Tg„ ∏¶„¥\hfi∑∂ ÷N¥\hfi∑∂ fi¶„‘√ÏfiKdu>„ Â∂Âx¶ ∏∑¶√Âx¶ ¥¯Tx¶ $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 c
c c
c ¥¯Tx¶ ∏∑¶√Âx¶ G¶T ¥g® $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ [4] ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® ∏∑’Â√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ c
c c
c Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ∏¶„T<∑<Æd¶ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ P{¶Ï¶∑æfiæ¯T∂ $ 203. [1] ¥„ P*{ Â’ ÷ß{[∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ [2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ÷¥g„ 1 ∏<G® 2 ¥’«T„ 3 ∏<«∑’Ø∑„ 4 ¥ægÂ∂ 5 fi÷ghfi«„ 6 ¥æfi¶¥„ 7 ~’ØhfiÆ„ c
c c
c 8 ¥æ<TÆ∂ 9 ¥∂ÂÏ„ 10 ¥„É’¥„ 11 T¶¥æfiæÉ„ 12 <TgÏ„ 13 ∏∑’ÂÂ∂ 14 cµg„ 15 ¥’Â∂ 16 Pæ’{Z‡ 17 ∏K„ 18 gÑ∂ 19 gæ<∑¥æ¯T® 20 21 ∏KQ>∑„g∂ 22 c

H fi¶¥„ 23 Txg¶∑„ 24 $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ [ 3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Txg¶∑„ 24 fi¶¥„ 23 G¶T ÷¥«„ 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ [4] ¥„ P*{ Â’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1712
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√[Kd¶® ~÷T∂¥√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ÷ß{[∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 204.F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [12]

c c
c [1] ¥„ P*{ Â’ √∑∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶöfiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfi¯æ T∂ 3 $[2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ®ß{¶„ Ø¥ ¥d’ ¥ÆN¥’ c
c c
c Ø¥¥ÆN¥¶b’ ¥d¥ÆN¥’ Ø¥¥d¥ÆN¥¶b’ P{¶„ >∂ Ø¥ P{¶„≤>∂∏¶„ P{¶„≤>∂¥d’ Ø¥P{¶„≤>¥d¶b’ $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Ø¥P{¶„≤>¥d¶b’ G¶T c
c c
c ®ß{¶„ $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ [4] ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® Ø¥P{¶„≤>d¥d√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ √∑¶∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 205. [1] ¥„ P*{ Â’ ¥’Ê>¶∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶöfiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ [2] c
c c
c ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ¥g~÷K’¥„ 1 ∑‘√¶„Æg’≤>Ï„ 2 ¥¶Ø∂ 3 ÁæÉ„ 4 T¶g∑„ 5 Æÿ’≤>„ 6 $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 Æÿ’≤>„ 6 G¶T c
c
c
c ¥g~÷K’¥„ 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ [4] ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® E>√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ c
c c
c ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ¥’Ê>¶∑¶∑æfiæ¯T∂ $ 206. [1] ¥„ P*{ Â’ ¥¶g¶d¶K¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶöfiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ c
c c
c [ 2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? bÚE>¶ 1 <gÚE>¶ 2 ÂÆß{¶K¶„ 3 ∏¶T<¥d¶ 4 d <j¥∂<Æd¶ 5 $ ∏¶fiæÚE>∑¶ 6 d fi≤>fiæÚE>¶ 7 E>’Ø∑¶ 8 d <jg’Â∑¶ 9 $ ÷fi¥’fid¶ d c
c c
c P{¶Ï„ 10 ¥¶g¶d¶K∂ «T„ Ø¥<Tƶ ÷ $$16$$ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ÷T¥’fid¶ 10 G¶T bæÚE>¶ 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ $ [4] ¥„ P*{ c
c c
c Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√æ[Kd¶® Ø¥√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ ¥¶g¶d¶K¶∑æfiæ¯T∂ $ 207. [1] c
c c
c ¥„ P*{ Â’ «¶T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ 1 fiÚE>¶∑æfiæ¯T∂ 2 ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ 3 $ [2] ¥„ P*{ Â’ fiæ¯T¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ÷Øb® 1 ÷T¥<g® 2 c
c c
c Á<® 3 Á∏¶„T¥<g® 4 fi¶K∑¶<g® 5 ¥<∆T¶<® 6 $ ¥„ Â’ fiæ¯T¶∑æfi¯æ T∂ $ [3] ¥„ P*{ Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ ? 2 ¥<∆T¶<® 6 G¶T ÷Øb® 1 $ ¥„ Â’ fiÚE>¶∑æfi¯æ T∂ $ [4] c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ ? 2 ®d¶® ~„T ®√¶<Ød¶® ®√[Kd¶® E>√ÚE>√d¶® ¥„ >∂® ∏∆g∆Ω«¶¥¶„ Øÿm{T‡∑¶„ $ ¥„ Â’ ∏∑¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ «¶T¶∑æfiæ¯T∂ $ ¥„ Â’ c
c c
c ∏¶∑æfiæ\¯T <[ fiØ’ ¥g[’ $ [¥æ[¶b’ 208-312. ÷Tß{g¶∑æ∏¶„√ضK„ j¶gضK’ ] 208. ¥„ P*{ Â’ ∑¶g„ ? ∑¶g„ Ø¥<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö®√∑¶g„ 1 Øÿ∑¶g„ 2 c
c c
c <Â∑¶g„ 3 ~÷∑¶g„ 4 fi’~∑¶g„ 5 E>∑¶g„ 6 ¥[∑¶g„ 7 ∏Q>∑¶g„ 8 ∑T∑¶g„ 9 Ø¥∑¶g„ 10 $ 209. ¥„ P*{ Â’ ®√∑¶g„ ? 2 ∑¶g¶<∑ G¶<∑ P{¶<∑ <T دT¶∑ √æ∑¶∑ c
c c
c fiÉT¶∑’ ~ $ „<¥* ∏¶√g<jÆ¥„ j¶g’ < fim{<Td¶ ¥r∑¶ $17$$ ¥„ Â’ ®√∑¶g„ $ 210. ¥„ P*{ Â’ Øÿ∑¶g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö®√aÁK® d 1 c
c c
c ∏∑„√aÁK® d $ 211. ¥„ P*{ Â’ ®√aÁK® ? 2 ∏∑„√<Tƶ fir∑[„ $ Â’ Gƶö H∂: ˚∂: c∂: fl∂ $ ¥„ Â’ ®√aÁK® $ 212. ¥„ P*{ Â’ ∏∑„√aÁK® ? 2 c
c c
c ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöP{r∑¶ T∂∑¶ ϶ g¶Ï¶ $ ¥„ Â’ ∏∑„√aÁK® $ 213. ∏ÆT¶ Øÿj¶g„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-G∂Tj¶g„ d 1 ∏G∂Tj¶g„ d 2 $ 214. c
c ¥„ P*{ Â’ G∂T∑¶g„ 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ Ø„TØ[¶„ Gr∑Ø[¶„ <TrÆÿØ[¶„ ¥¶„gØ[¶„ $ ¥„ Â’ G∂Tj¶g„ $ 215. ¥„ P*{ Â’ ∏G∂Tj¶g„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ c
c c
c Gƶ- O≤>¶„ fi≤>¶„ P{≤>¶„ Kƶ„ $ ¥„ Â’ ∏G∂Tj¶g„ $ 216. [1] ∏ÆT¶ Øÿj¶g„ Øÿ<Tƶ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-<T¥„<¥® d 1 ∏<T¥„<¥® d 2 $ [2] ∏<T¥„<¥® دT„, <T¥„<¥® c
c c
c G∂TدT„ d ∏G∂TدT„ d $ [3] ∏<T¥„<¥® G∂TدT„, <T¥„<¥® ∑„Kb® <ÂKaÁG¶„<∑® g∑æN¥„ Ø„T„ $ [4] ∏<T¥„<¥® ∑„Kb®, <T¥„<¥® Kd∑hfi«¶® c
c c
c ¥ß{Khfi«¶® T¶Ïædhfi«¶® fi’P{hfi«¶® c‡ghfi«¶® «¶® ÂgÂg¶® $ ∏<T¥„<¥® Kd∑hfi«¶fiæ ><T∑„Kb®, <T¥„<¥® fiÉ[® d ∏fiÉ[® d $ ®T’ G¶T ∏<T¥„<¥® c
c c
c ÂgÂg¶fiæ ><T∑„Kb®, <T¥„<¥® fiÉ[® d ∏fiÉ[® d $ [5] ∏<T¥„<¥® <ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<® ®<√*<Ø® ¸„b’<Ø® „b’<Ø® ~÷K*<Ø® $ [6] ∏<T¥„<¥® c
c c
c ®<√*<Ø®, <T¥„<¥® fiæ ><TP{¶b® ∏¶÷P{¶b® „÷P{¶b® T¶÷P{¶b® T∑N¥bP{¶b® $ ∏<T¥„<¥® fiæ ><TP{¶b®, <T¥„<¥® ¥æÆÿgfiæ ><TP{¶b® d ¸¶ØKfiæ ><TP{¶b® d $ c
c c
c ∏<T¥„<¥® ¥æÆÿgfiæ ><TP{¶b®, <T¥„<¥® fiÉ[d¥æÆÿgfiæ ><TP{¶b® d ∏fiÉ[d¥æÆÿgfiæ ><TP{¶b® d $ ∏<T¥„<¥® ¸¶ØKfiæ ><TP{¶b®, <T¥„<¥® fiÉ[d¸¶ØKfiæ ><TP{¶b® c

H d ∏fiÉ[d¸¶ØKfiæ ><TP{¶b® d $ ®T’ ∏¶÷0 „÷0 T¶÷0 T∑N¥Â∂0 d ∏<T¥„<¥® <T¥„<¥® d fiÉ[d-∏fiÉ[d-«„Ø<„ Æ* «¶<∑d¯T¶ $ [7] ∏<T¥„<¥® ¸„b’<Ø®,
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1713
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<T¥„<¥® fiÉ[d¸„b’<Ø® d ∏fiÉ[d¸„b’<Ø® d $ ®T’ „b’<Ød-~÷K*<Ød¶ <T «¶<∑d¯T¶ $ F


(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [13]

c
[ 8] ∏<T¥„ < ¥® fi’ ~ „ * < Ød<ÂKaÁG¶„ < ∑®, <T¥„ < ¥® c
c GÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® ZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® ÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ [9] ∏<T¥„<¥® GÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® c
c c
c ¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d √Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® ¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® c
c c
c fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<Â\aÁG¶„<∑® d ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® √Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød- c
c c
c <ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁ-G¶„<∑® d $ [10] ∏<T¥„<¥® c
c c
c ZÏdKfi’ ~ „ * < Ød<ÂKaÁG¶„ < ∑® d $ <T¥„ < ¥® ~÷hfidZÏdKfi’ ~ „ * < Ød<ÂKaÁG¶„ < ∑® d fiK¥hfiZÏdKfi’ ~ „ * < Ød<ÂKaÁG¶„ < ∑® d $ ∏<T¥„ < ¥® c
c c
c ~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® <T¥„<¥® ¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d √Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød-<ÂKaÁG¶„<∑® d $ c
c c
c ∏<T¥„<¥® ¥gæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d ∏fiÉ[d¥µgæ- c
c c
c \ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® √Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd~÷hfid- c
c c
c ZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® fiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® <T¥„<¥® c
c c
c ÷KfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d «ædfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ®T’ ¥gæ\ÚE>g¶ fiÉ[¶ ∏fiG[¶ d, √Ω«Tß’{<Âd¶ <T fiÉ[¶ c
c c
c ∏fiÉ[¶ d «¶<∑d¯T¶ $ [11] ∏<T¥„<¥® ÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® <T¥„<¥® ¥gæ\ÚE>gÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d √Ω«Tß’{<ÂdÁÆdKfi’~„*<Ød- c
c c
c <ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® ¥gæ\ÚE>gÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® fiÉ[d¥gæ\ÚE>gÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d ∏fiÉ[d¥gæ\ÚE>gÁ- c
c c
c ÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ ∏<T¥„<¥® √Ω«Tß’{<ÂdÁÆdKfi’~„*<Ød-<ÂKaÁG¶„<∑®, <T¥„<¥® fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d c
c c
c ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑® d $ [12] ∏<T¥„<¥® g∑æN¥„, <T¥„<¥® ¥µgæ\ÚE>gg∑‡¥„ d √Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥„ d $ ∏<T¥„<¥® c
c c
c ¥µgæ\ÚE>gg∑‡¥„, <T¥„<¥® fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gg∑‡¥„ d ∏fiÉ[√¥µgæ\ÚE>gg∑‡¥„ d $ ∏<T¥„<¥® √Ω«Tß’{<Âdg∑‡¥„, <T¥„<¥® fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âdg∑‡¥„ c
c c
c d ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âdg∑‡¥„ d $ [13] ∏<T¥„<¥® Ø„T„, <T¥„<¥® «T∑T¶¥∂ T¶∑g’ÂK„ G¶„b<¥® T„g¶<∑® d $ ∏<T¥„<¥® «T∑T¶¥∂, <T¥„<¥® ∏¥æKPæ{g¶K„ c
c ®T’ j¶√0 ¥æTr∑0 <TÉæ0 ∏\‘√0 Ø∂T0 ÷Ø<c0 <Ø¥¶0 T¶Â0 Z<∑dPæ{g¶K„ $ ¥¯T„<¥* <fi ∏<T¥„<¥d-<T¥„<¥d-fiÉ[d-∏fiÉ[d«„d¶ «¶<∑d¯T¶ $ [14] c
c c
c ∏<T¥„<¥d„ T¶∑g’ÂK„, <T¥„<¥® <fi¥¶® «‡Â„ GaÁ„ KaÁ¥„ P{r∑K„ P*{fiæK¥„ gƶ„K√„ √’c¯T„ $ ®Â„<¥* <fi ∏<T¥„<¥d-<T¥„<¥d-fiÉ[d-∏fiÉ[d«„ض c
c c
c «¶<∑d¯T¶ $ [15] ∏<T¥„<¥® G¶„b<¥®, <T¥„<¥® ~’Ø„ ¥‡K„ √Æ„ jaÁ[„ ¶K¶m{T„ $ ®Â„<¥* <fi ∏<T¥„<¥d-<T¥„<¥d-fiÉ[d-∏fiÉ[d«„d¶ «¶<∑d¯T¶ $ [16] c
c c
c ∏<T¥„<¥® T„g¶<∑®, <T¥„<¥® P{hfi¶„T√„ d P{hfi¶Â∂® d $ ∏<T¥„<¥® P{hfi¶„T®, <T¥„<¥® ¥¶„Ƶg® by¥¶∑® ¥∑’Pæ{g¶K® g¶<Æ*Ø® ¸’«Ï¶„√® Ï’Âd® gƶ¥æß{® c
c c
c ¥ÆN¥¶K® ∏¶∑d® fi¶∑d® ∏¶K∑® ∏Çæ® $ ®Â„<¥ <fi ∏<T¥„<¥d-<T¥„<¥d-fiÉ[d-∏fiÉ[d«„ض «¶<∑d¯T¶ $ [17] ∏<T¥„<¥® P{hfi¶Â∂®, <T¥„<¥® c
c c
c √„T„É® d ∏∑æ[K¶„TT¶b® d $ ∏<T¥„<¥® √„T„É®, <T¥„<¥® Æ„<Q>g√„T„É® g\¢Dg√„T„É® ÷TKg√„T„É® $ ∏<T¥„<¥® Æ„<Q>g√„T„É®, <T¥„<¥® Æ„<Q>gÆ„<Q>g√„T„É® c
c c
c Æ„<Q>gg\¢Dg√„T„É® Æ„<Q>g÷TKg√„T„É® $ ∏<T¥„<¥® g\¢Dg√„T„É®, <T¥„<¥® g\¢DgÆ„<Q>g√„T„É® g\¢Dgg\¢Dg√„T„É® g\¢Dg÷TKg√„T„É® $ c
c c
c ∏<T¥„<¥® ÷TKg√„T„É®, <T¥„<¥® ÷TKgÆ„<Q>g√„T„É® ÷TKgg\¢Dg√„T„É® ÷TKg÷TKg√„T„É® $ ®Â„<¥* <fi ¥¯T„<¥* ∏<T¥„<¥d-<T¥„<¥d-fiÉ[d- c
c c
c ∏fiÉ[d«„ض «¶<∑d¯T¶ $ [18] ∏<T¥„<¥® ∏∑æ[K¶„TT¶b®, <T¥„<¥® <TGd® T„Gd’® Gd’® ∏fiK¶<Gd® ¥¯TQ><¥x® $ ®Â„<¥* <fi ¥¯T„<¥* ∏<T¥„<¥d- c

H <T¥„<¥d-fiÉ[d- ∏fiÉ[d«„ض «¶<∑d¯T¶ $ [19] ∏<T¥„<¥® ∏G∂TدT„, <T¥„<¥® cµg\zZP{¶® ∏cµg\zZP{¶® ∏¶√¶¥\zZP{¶® fi¶„‘√Ï\zZP{¶® ∏x¥g®
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1714
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Ed $ ∏<T¥„<¥® fi¶„‘√Ï\zZP{¶®, <T¥„<¥® fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ Øÿfi®<¥® G¶T ∏∑’Âfi®<¥® $ ¥„ Â’ Øÿj¶g„ $ 217. ¥„ P*{ Â’ <Âj¶g„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [14]

c c
c دT∑¶g„ 1 √æ∑∑¶g„ 2 fiÉT∑¶g„ d 3 $ 218. ¥„ P*{ Â’ دT∑¶g„ ? 2 E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-cµg\zZP{¶® 1 ∏cµg\zZP{¶® 2 ∏¶√¶¥\zZP{¶® 3 G∂T\zZP{¶® c
c c
c 4 fi¶„‘√Ï\zZP{¶® 5 ∏x¥g® 6 ∏ $ ¥„ Â’ دT∑¶g„ $ 219. ¥„ P*{ Â’ √æ∑∑¶g„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-Tr∑∑¶g„ 1 √’c∑¶g„ 2 K¥∑¶g„ 3 ◊{¶¥∑¶g„ 4 c
c c
c ¥’Ê>¶∑∑¶g„ 5 $ 220. ¥„ P*{ Â’ Tr∑j¶g„ ? fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-P{¶ÏTr∑j¶g„ 1 j∂ÏTr∑j¶g„ 2 ϶„<ÆdTr∑j¶g„ 3 ƶ<ÏWTr∑j¶g„ 4 ¥æß{ÏTr∑j¶g„ c
c c
c 5 $ ¥„ Â’ Tr∑j¶g„ $ 221. ¥„ P*{ Â’ √’cj¶g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥æK<«√’cj¶g„ d 1 ØÿK<«√’cj¶g„ d 2 $ ¥„ Â’ √’cj¶g„ $ 222. ¥„ P*{ Â’ K¥j¶g„ ? 2 c
c c
c fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-<Â[K¥∑¶g„ 1 P{≤æ>dK¥∑¶g„ 2 P{¥¶dK¥∑¶g„ 3 ∏’<¸ÏK¥∑¶g„ 4 gÆÿKK¥∑¶g„ d 5 $ ¥„ Â’ K¥j¶g„ $ 223. ¥„ P*{ Â’ ◊{¶¥∑¶g„ ? 2 c
c c
c ∏Q><TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- P{aÁ≤>◊{¶¥∑¶g„ 1 g÷d◊{¶¥∑¶g„ 2 √Œd◊{¶¥∑¶g„ 3 ÏÆÿd◊{¶¥∑¶g„ 4 ¥∂Â◊{¶¥∑¶g„ 5 ÷<¥∑◊{¶¥∑¶g„ 6 <∑x◊{¶¥∑¶g„ 7 c
c c
c ÏæaÁ◊{¶¥∑¶g„ 8 $ ¥„ Â’ ◊{¶¥∑¶g„ $ 224. ¥„ P*{ Â’ ¥’Ê>¶∑∑¶g„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- fiKg’≤>Ï¥’Ê>¶∑∑¶g„ 1 Tu>¥’Ê>¶∑∑¶g„ 2 Â’¥¥’Ê>¶∑∑¶g„ 3 c
c c
c ~÷K’¥¥’Ê>¶∑∑¶g„ 4 ∏¶d¶Â¥’Ê>¶∑∑¶g„ 5 $ ¥„ Â’ ¥’Ê>¶∑∑¶g„ $ ¥„ Â’ √æ∑∑¶g„ $ 225. ¥„ P*{ Â’ fiÉTj¶g„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-®√√æ∑P{¶Ï® c
c c
c Øÿ√æ∑P{¶Ï® G¶T ∏∑’Â√æ∑P{¶Ï®, ®√√æ∑j∂Ï® Øÿ√æ∑j∂Ï® G¶T ∏∑’Â√æ∑j∂Ï®, ®T’ ϶„<Æd-ƶ<ÏW-¥æß{϶ <T «¶<∑d¯T¶ $ ®√√æ∑¥æK<«√’c„ Øÿ√æ∑¥æK<«√’c„ c
c c
c G¶T ∏∑’Â√æ∑¥æK<«√’c„, ®T’ ØÿK<«√’c¶„ <T «¶<∑d¯T¶„ $ ®√√æ∑<Â[„ Øÿ√æ∑<Â[„ G¶T ∏∑’Â√æ∑<Â[„, ®T’ P{≤æ>d-P{¥¶d-∏’<¸Ï-gÆÿK¶ <T «¶<∑d¯T¶ $ c
c c
c ®√√æ∑P{aÁ≤>„ Øÿ√∑P{aÁ≤>„ G¶T ∏∑’Â√æ∑P{aÁ≤>„, ®T’ g÷d-√Œd-ÏÆÿd-¥∂Â-÷<¥∑-<∑x-ÏæaÁ¶ <T «¶<∑d¯T¶ $ ¥„ Â’ fiÉT∑¶g„ $ 226. Â’ fiæ∑ ∑¶g’ c
c c
c <Â<TÆ’ bzZ∂ 1 fiæK¥’ 2 ∑fiæ’¥√’ 3 ~„T $ ®®<¥* <ÂrÆ’ <fi d ∏’<Â\µg fim{T∑’ T¶„ÚE>’ $$18$$ ÂzZ fiæK¥N¥ ∏’¶ ∏¶ by …{ ∏¶„ d ƶ„*< ~[¶K $ „ ~„T b\zZd¶® c
c c
c ÆT’< ∏¶„P{¶KfiKÆ∂∑¶ $$19$$ ∏’< d b’< d ÷’< d ∏’¶ ÷ ∑fiæ’¥√N¥ ¸¶„x¯T¶ $ ®Â„<¥* <ÂrÆ’ <fi d T¶„ÚE>¶<g <jØ’¥∑„ ®[¶„ $$20$$ ∏¶P{¶K’¶„ K¶d¶ byP{¶K’¶„ c
c c
c <√K∂ d <¥ÆK∂ d $ …{P{¶K’¶„ <TrÆ° Øÿg¶„ ∏¶„∏’¶∏¶„ fiæK¥¶∑’ $$21$$ ∏¶P{¶K’¶ g¶Ï¶ byP{¶K’¶ <¥K∂ d ÏÚE>∂ d $ …{P{¶K’¶ G’¸‡ TÆ° d ∏’¶ ÷ bzZ∂∑’ $$22$$ c
c c
c ∏’P{¶K’Â’ c∆’ b’P{¶K’Â’ jfiæ’¥P’{ ∏\ÚE>* $ ÷’P{¶K’Â’ fi∂Ïæ’ gÆÿ’ ~ ∏’¶ ∑fi楶∑’ $$23$$ ¥„ Â’ <Â∑¶g„ $ 227. ¥„ P*{ Â’ ~Âæ∑¶g„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶√g„∑’ c
c c
c 1 ϶„T„∑’ 2 fidby® 3 <T√¶K„∑’ 4 $ 228. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g„∑’ ? 2 fiÙ¶<j fid¶’<¥ Pæ{r≤>¶<j $ ¥„ Â’ ∏¶√g„∑’ $ 229. ¥„ P*{ Â’ ϶„T„∑’ ? 2 „ ∏Ÿ „&Ÿ, fit>¶„ ∏Ÿ c
c fit>¶„&Ÿ, Ot>¶„ ∏Ÿ Ot>¶„&Ÿ, KZ¶„ ∏Ÿ KZ¶„&Ÿ $ ¥„ Â’ ϶„T„∑’ $ 230. ¥„ P*{ Â’ fi√Â∂® ? ∏±∂ ®Â¶}, fit‡> bg¶}, ˙¶Ï„ ®Â„, g¶Ï„ bg„ $ ¥„ Â’ fi√Â∂® $ 231. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c <TP{¶K„∑’ ? 2 Ør≤>Nd ∏√‰’ Ør≤>¶√‰gø, ¥¶ ∏¶√¶ ¥¶&&√¶, Ø<c bØ’ Øc∂Øgø, jØ∂ byÆ„ jØ∂Æ„, gcæ ÷ØP’{ gc‡ØP{gø, ¸Æÿ …{Æ„ ¸Æ°Æ„ $ ¥„ Â’ <TP{¶K„∑’ $ ¥„ Â’ c
c c
c ~÷∑¶g„ $ 232. ¥„ P*{ Â’ fi’~j¶g„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-j¶<gP’{ 1 j}fi¶<ÂP’{ 2 ∏¶pd¶<ÂP’{ 3 ∏¶}fi¥<√yP’{ 4 <g˚’ 5 ~ $ ∏| b< j¶<gP{gø, Á\“T< c
c c
c j}fi¶<ÂP{gø, c¶TÂ∂zd¶pd¶<ÂP{gø fiK bzd¶}fi¥<√yP{gø, ¥’d b< <g˚gø $ ¥„ Â’ fi’~j¶g„ $ 233. ¥„ P*{ Â’ E>j¶g„ ? 2 E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷Øb® 1 c
c c
c ÷T¥<g® 2 Áb® 3 Á∏¶„T¥<g® 4 fi¶K∑¶<g® 5 ¥<∆T¶<® 6 $ 234. ¥„ P*{ Â’ ÷Øb® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷Ø® d 1 ÷Ød<jh◊{r∑„ d 2 $ 235. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ÷Ø® ? 2 ∏Q>rÆ’ P{µgfi√≤>∂∑’ ÷Ø®∑’ $ ¥„ Â’ ÷Ø® $ 236. ¥„ P*{ Â’ ÷Ød<jh◊{r∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- G∂T¶„Ød<jh◊{∆„ d 1 ∏G∂T¶„Ød<jh◊{∆„ d c
c c
c 2 $ 237. ¥„ P*{ Â’ G∂T¶„Ød<jh◊{∆„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∑„Kb® <ÂKaÁG¶„<∑® g∑æN¥„ Ø„T„, fiæ ><TP{¶b® G¶T T∑N¥bP{¶b® Â¥P{¶b®, P{¶„ÆP{¥¶d∂ c
c c
c G¶T ϶„ÆP{¥¶d∂, bzZ∂T„Ø® fiæK¥T„Ø® ∑fiæ’¥√T„Ø®, P{rÆÏ„¥„ ®T’ j∂Ï0 P{¶÷0 „÷0 fiµÆ0 ¥æß{Ï„¥„, <gÚE>¶<ØQ>∂ ∏<TK® ∏r∑¶∑∂ ∏¶Æ¶K® E>÷gzZ„ c
c c
c ¥G¶„√∂ ¥’¥¶KzZ„ ∏<¥x„ $ ¥„ Â’ G∂T¶„Ød<jh◊{∆„ $ 238. ¥„ P*{ Â’ ∏G∂T¶„Ød<jh◊{∆„ ? 2 ~¶„W¥<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- ∏¶„K¶<Ïd’ T¶ ¥K∂K’ 1 c

H ∏¶„K¶<Ïd¥K∂Kfid¶„√fiK∑¶<gd’ T¶ دT’ 2 T„÷\¯Td’ T¶ ¥K∂K’ 3 T„÷\¯Td¥K∂Kfid¶„√fiK∑¶<gd’ T¶ دT’ 4 ®T’ ∏¶Æ¶K√’ ¥K∂K’ 6 „d√’ ¥K∂K’ 8 P{µg√’ ¥K∂K’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1715
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E~ «¶<∑d¯T’ 10, fid¶„√fiK∑¶<g® Tr∑„ 11 √’c„ 12 K¥„ 13 ◊{¶¥„ 14 $ ¥„ Â’ ∏G∂T¶„Ød<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ ÷Ød<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ ÷Ø® $ 239. ¥„ P*{ Â’ ÷T¥<g®F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [15]

c
? c
c 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷T¥g„ d 1 ÷T¥g<jh◊{r∑„ d 2 $ 240. ¥„ P*{ Â’ ÷T¥g„ ? 2 g¶„Æ<∑ÉN¥ P{µgN¥ ÷T¥g„∑’ $ ¥„ Â’ ÷T¥g„ $ 241. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ÷T¥g<jh◊{r∑„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷T¥’ÂP{¶„Æ„ G¶T ÷T¥’Â϶„«„ ÷T¥’Âfi„É„ ÷T¥’Âض„¥„ ÷T¥’ÂØ’¥∑g¶„Æ<∑É„ ÷T¥’Â~K[g¶„Æ<∑É„ c
c c
c ÷T¥’Âg¶„Æ<∑É„ ÷T¥<gd¶ ¥µg[Ïx∂ ÷T¥<gd¶ ~K[Ïx∂ ÷T¥’ÂP{¥¶dE>÷gzZT∂ÂK¶√„ $ ¥„ Â’ ÷T¥g<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ ÷T¥<g® $ 242. ¥„ P*{ Â’ Áb® ? 2 c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-Á® d 1 Ád<jh◊{r∑„ d 2 $ 243. ¥„ P*{ Â’ Á® ? 2 ∏Q>rÆ’ P{µgfi√≤>∂∑’ Á®∑’ $ ¥„ Â’ Á® $ 244. ¥„ P*{ Â’ Ád<jh◊{r∑„ ? 2 c
c c
c ∏∑„ √ <TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷hfir∑∑¶∑-Ø’ ¥ ∑cK„ ∏Kƶ <G∑„ P„ { TÏ∂ Á∂∑∏¶<«<∑¸¶„ < Æd∑¶∑¶TK∑„ Á∂∑¥æ d ∑¶∑¶TK∑„ Á∂∑∏¶„ < Æ∑¶∑¶TK∑„ c
c c
c Á∂∑g∑fiÉT∑¶∑¶TK∑„ Á∂∑P„{TÏ∑¶∑¶TK∑„ ∏∑¶TK∑„ <∑K¶TK∑„ Á∂∑¶TK∑„ ∑¶∑¶TK<∑ÉP{µg<Thfigæß„{, P„{TÏØ’¥∂ ¥¯TØ’¥∂ Á∂∑<jW„ Á∂∑<jW¶<jW„ c
c c
c Á∂∑fidÏ„ Á∂∑fid϶fidÏ„ Á∂∑Z∂∑<√x„ Á∂∑~aÁæØ’¥∑¶TK∑„ Á∂∑∏~aÁæØ’¥∑¶TK∑„ Á∂∑∏¶„<ÆØ’¥∑¶TK∑„ Á∂∑P„{TÏØ’¥∑¶TK∑„ ∏∑¶TK∑„ <jK¶TK∑„ c
c c
c Á∂∑¶TK∑„ ØK¥∑¶TK<∑ÉP{µg<Thfigæß„{, Á∂∑¥¶dT„d<∑É„ Á∂∑∏¥¶dT„d<∑É„ ∏T„d∑„ <j¯T„d∑„ Á∂∑T„d∑„ ¥æ«¶&¥æ«T„d<∑ÉP{µg<Thfigæß„{, Á∂∑P{¶„Æ„ c
c c
c G¶T Á∂∑϶„«„ Á∂∑fi„É„ Á∂∑ض„¥„ Á∂∑Ø„¥∑g¶„Æ<∑É„ Á∂∑~K[g¶„Æ<∑É„ ∏g¶„Æ„ <jµg¶„Æ„ Á∂∑g¶„Æ„ g¶„Æ<∑ÉP{µg<Thfigæß„{, Á∂∑∑„Kbd¶÷® c
c c
c Á∂∑<ÂKaÁG¶„<∑d¶÷Ÿ® Á∂∑g∑æN¥¶÷® Á∂∑Ø„T¶÷® ∏∑¶÷® <jK¶÷® Á∂∑÷® ∏¶÷dP{µg<Thfigæß„{, √<Â-G¶<Â-¥K∂K’√¶„T’√-¸’c∑-¥’O¶Â-¥’OÂ∑- c
c c
c ∏∑„√¸¶„*<ØT’Ø¥’O¶d<Thfigæß„{ Á∂∑¥æ«j¶g„ Á∂∑¶¥æ«∑¶g„ ∏∑¶g„ <jr∑¶g„ Á∂∑j¶g„ ¥æ«¶&¥æ«∑¶gP{µg<Thfigæß„{, Á∂∑÷Ƕ√¶„® Á∂∑∑∂d¶√¶„® ∏√¶„® <j√¶„® c
c c
c Á∂∑√¶„® ¥æ«¶&¥æ«√¶„[P{µg<Thfigæß„{, Á∂∑ض∑’ÂKK¶® Á∂∑϶«’ÂK¶® Á∂∑«¶„√’ÂK¶® Á∂∑T«¶„√’ÂK¶® Á∂∑<TKd’ÂK¶® ∏∑’ÂK¶® <∑K’ÂK¶® Á∂∑’ÂK¶® c
c c
c ∏’ÂK¶bdP{µg<Thfigæß{„ , <¥x„ ¸æx„ gæ[„ fiK<∑¯Tæ® ∏’Â√≤>„ ¥¯TØÿaÁhfiÆ∂∑„ $ ¥„ Â’ Ád<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ Áb® $ 245. ¥„ P*{ Â’ Á∏¶„T¥<g® ? 2 Øÿ<TÆ„ fi∆[„ $ Â’ c
c c
c Gƶ-Á∏¶„T¥g„ d 1 Á∏¶„T¥g<jh◊{∆„ d 2 $ 246. ¥„ P*{ Â’ Á∏¶„T¥g„ ? 2 ~÷rÆ’ O¶bP{µg¶∑’ Á∏¶„T¥g„∑’ $ Â’ Gƶ-j¶∑¶TK<∑ÉN¥ 1 Ø’¥∑¶TK<∑ÉN¥ c
c c
c 2 g¶„Æ<∑ÉN¥ 3 ∏’ÂK¶bdN¥ 4 $ ¥„ Â’ Á∏¶„T¥g„ $ 247. ¥„ P*{ Â’ Á∏¶„T¥g<jh◊{∆„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-Á∏¶„T¥<gd¶ ∏¶<«<∑¸¶„<Æd∑¶∑Ïx∂ c
c c
c G¶T Á∏¶„T¥<gd¶ g∑fiÉT∑¶∑Ïx∂, Á∏¶„T¥<gd¶ g<Â∏r∑¶∑Ïx∂ Á∏¶„T¥<gd¶ ¥æd∏r∑¶∑Ïx∂ Á∏¶„T¥<gd¶ <T«’√∑¶∑Ïx∂, Á∏¶„T¥<gd¶ c
c ~aÁæØ’¥∑Ïx∂ ®Tg~aÁæØ’¥∑Ïx∂ ∏¶„<ÆØ’¥∑Ïx∂, ®T’ ¥µgW’¥∑Ïx∂ <gÚE>¶Ø’¥∑Ïx∂ ¥µg¶<gÚE>¶Ø’¥∑Ïx∂, Á∏¶„T¥<gd¶ ¥¶g¶bd~KbÏx∂ c
c c
c ®T’ E>„ض„TQ>¶T∑Ïx∂ fiKƶK<T¥æ<xdÏx∂ ¥æÆÿg¥’fiK¶bdÏx∂ ®T’ ~K[¶~KÂÏx∂, Á∏¶„T¥<gd¶ ض∑Ïx∂ ®T’ ϶«0 «¶„√0 ÷T«¶„√0 Á∏¶„T¥<gd¶ c
c c
c T∂KdÏx∂ ®T’ fi’≤>dT∂KdÏx∂ ¸¶ÏT∂KdÏx∂ ¸¶Ïfi’≤>dT∂KdÏx∂, Á∏¶„T¥<gd¶ ¥¶„b’<ØdÏx∂ G¶T Á∏¶„T¥<gd¶ ◊{¶<¥*<ØdÏx∂, Á∏¶„T¥<g® ∏¶d¶KcK„ c
c c
c ®T’ ¥‡d√≤>cK„ Ê>¶∑cK„ ¥gT¶dcK„ <TT¶Æfir∑<[cK„ ®T’ j¶d¶cµgP{ƶ0 ÷T¶¥√Ø¥¶0 ∏’Â√≤>Ø¥¶0 ∏∑æ[K¶„TT¶bdØ¥¶0 firƶT¶√K∑0 Á∏¶„T¥<g® c
c c
c <TT¶√¥ædcK„ Á∏¶„T¥<g® <Ø<Q>T¶dcK„, Á∏¶„T¥<g® ∑Tfiæ¯T∂ G¶T ~¶„W¥fiæ¯T∂, Á∏¶„T¥<g® √∑∂ Á∏¶„T¥<g® T¶d® $ ¥„ Â’ Á∏¶„T¥g<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ c
c c
c Á∏¶„T¥<g® $ 248. ¥„ P*{ Â’ fi¶K∑¶<g® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’Gƶ-¥¶<Øfi¶K∑¶<g® d 1 ∏∑¶<Øfi¶K∑¶<g® d 2 $ 249. ¥„ P*{ Â’ ¥¶<Øfi¶K∑¶<g® ? 2 c
c c
c ∏∑„√<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- Gær∑¥æK¶ Gær∑√æ϶„ Gær∑Od’ Gær∑Â’Øÿ϶ ~„T $ ∏Ω«¶ d ∏Ω«ŒaÁ¶ ¥’D¶ √’c¯T∑√K¶ d $$24$$ ÷ß{¶T¶d¶ <Ø¥¶Ø¶O¶ √<Éd’ c
c c
c <Tɇ <∑‘O¶d¶ G‡Td¶ GaÁ¶<Ï[¶ c‡<gd¶ g<Æd¶ Kdæ‘O¶∏¶„ ~’ض„TK¶√¶ ¥‡K¶„TK¶√¶ ~’ØfiKT„¥¶ ¥‡KfiKT„¥¶ fi≤>~’Ød¶ fi≤>¥‡Kd¶ b’Øc∑‡ ÷Ø√gÚE>¶ P{<TÆ<¥d¶ c
c c
c ∏g¶„ƶ T¶¥¶ T¶¥cK¶ √¶g¶ ∑√K¶ OK¶ fi¯T¶ fi¶d¶Ï¶ «T∑¶ <jKd¶ Kd∑hfi«¶ ¥ß{Khfi«¶ T¶Ïædhfi«¶ fi’P{hfi«¶ c‡ghfi«¶ Âg¶ ÂgÂg¶ ¥¶„Ƶg„ by¥¶∑„ G¶T c

H ∏¶∑® fi¶∑® ∏¶K∑„ ∏Çæ® √„T„É ∏∑æ[K¶„TT¶bd¶ by¥∂fiΩ«¶K¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ ØÿfiØ„<¥® G¶T ∏∑’ÂfiØ„<¥® $ ¥„ Â’ ¥¶<Øfi¶K∑¶<g® $ 250. ¥„ P*{ Â’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1716
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏∑¶<Øfi¶K∑¶<g® ? 2 cµg\zZP{¶® ∏cµg\zZP{¶® ∏¶√¶¥\zZP{¶® G∂T\zZP{¶® fi¶„‘√Ï\zZP{¶® ∏x¥g® ϶„® ∏϶„® «T<¥<xd¶ ∏«T<¥<xd¶ $ ¥„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [16]

c
Â’ c
c ∏∑¶<Øfi¶K∑¶<g® $ ¥„ Â’ fi¶K∑¶<g® $ 251. ¥„ P*{ Â’ ¥\r∑T¶b® ? 2®Â„<¥* ~„T ÷Øbd-÷T¥<gd-Ábd-Á∏¶„T¥<gd-fi¶K∑¶<gd¶∑’ «¶T¶∑’ Øÿd¥’G¶„®∑’ c
c c
c <Âd¥’G¶„®∑’ ~÷ß{¥’G¶„®∑’ fi’~√¥’G¶„®∑’ G„ <jhfiÉ’< ¥¯T„ ¥„ ¥<∆T¶b® j¶g„ $ ÂzZ ∑’ Ø¥ Øÿ√¥’G¶„√¶, Ø¥ <Â√¥’G¶„√¶, fi’~ ~÷ß{¥’G¶„√¶, ®ß„{ c
c c
c fi’~√¥’G¶„√„ $ 252. ÂzZ ∑’ G„ „ Ø¥ Øÿ√¥’G¶„√¶ „ ∑’ bg„-∏zZ„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥g<jhfir∑„ 1 ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® Ád<jhfir∑„ 2 ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® c
c c
c Á∏¶„T¥g<jhfir∑„ 3 ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® fi¶K∑¶<gd<jhfir∑„ 4 ∏\zZ ∑¶g„ ÷T¥<g® Ád<jhfir∑„ 5 ∏\zZ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 6 ∏\zZ ∑¶g„ c
c c
c ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 7 ∏\zZ ∑¶g„ Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 8 ∏\zZ ∑¶g„ Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 9 ∏\zZ ∑¶g„ Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 10 $ c
c c
c 253. P{ÂK„ ¥„ j¶g„ ÷Øb® ÷T¥g<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥g<jhfi∆„ 1 $ P{ÂK„ ¥„ j¶g„ ÷Øb® Ád<jhfi∆„ ? ÷Ø® c
c c
c <[ g∑‡¥„ Á<Âd’ ¥µg[’, ®¥ ∑’ ¥„ j¶g„ ÷Øb® Ád<jhfi∆„ 2 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® Ád¶„T¥g<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ Ád¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ c
c c
c ÷Øb® Ád¶„T¥g<jhfi∆„3 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® fi¶K∑¶<gd<jh◊{∆„ 4 $ P{dK„ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷T¥<g® Ád<jhfi∆„ ? ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Ád<jhfi∆„ 5 $ P{dK„ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥g<jhfir∑„ ? ÷T¥’¶ c
c c
c P{¥¶d¶ Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 6 $ P{dK„ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ fi¶K∑¶<g® c
c c
c G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 7 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ Áb® Á∏¶„T¥<gd<jhfi∆„ ? Ábd’ ¥µg[’ Ád¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ Áb® c
c c
c Ád¶„T¥g<jhfi∆„ 8 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? Ábd’ ¥µg[’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 9 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ c
c c
c Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? Ád¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 10 $ 254. ÂzZ ∑’ G„ „ Ø¥ c
c c
c <Â√¥’G¶„√¶ „ ∑’ bg„-∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Ád<jhfi∆„ 1, ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 2, ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ c
c c
c 3, ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 4, ∏\zZ ∑¶g„ ÷Ø<d® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 5, ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 6, ∏\zZ c
c c
c ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 7, ∏\zZ ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 8, ∏\zZ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 9, ∏\zZ c
c ∑¶g„ Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 10 $ 255. P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Ád<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’, ®¥ ∑’ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Ád<jhfi∆„ 1 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Ád¶„T¥<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ád¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 2 $ P{dK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 3 $ P{dK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥g<∆hfi∆„ 4 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ Ábd’ ¥µg[’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ j¶g„ ÷Øb® c
c c
c Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 5 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ Ád¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® G<T, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ c
c c
c ÷Øb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 6 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<∆hfi∆„ ? ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ c
c c
c ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 7 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ c
c c
c ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 8 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® c

H G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷T¥<g® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 9 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<gd¶b’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1717
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eb’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ Áb® Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 10 $ 256. ÂzZ ∑’ G„ „ fi’~ ~÷ß{¥’d¶„√¶ „ ∑’ bg„-∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb®F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [17]

c c
c ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ 1 ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 2 ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Ád¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 3 c
c c
c ∏\zZ ∑¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 4 ∏\zZ ∑¶g„ ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 5 $ 257. P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® c
c c
c ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥g<jhfi∆„ c
c c
c 1 $ P{ÂK„ ¥„ j¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® c
c c
c Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 3 $ P{ÂK„ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶gd<jhfi∆„ ? ÷Ø® <[ g∑‡¥„ Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<g® b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® c
c c
c G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ j¶g„ ÷Øb® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 4 $ P{ÂK„ ¥„ j¶g„ ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<gd¶b’ b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ j¶g„ c
c c
c ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 5 $ 258. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ®ß„{ fi’~P{¥’G¶„√„ ¥„ ∑’ bg„-∏\zZ j¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<g® c
c c
c fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ 1 $ 259. P{ÂK„ ¥„ j¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ ? ÷W® <[ g∑‡¥„ ÷T¥’¶ P{¥¶d¶ Ábd’ ¥µg[’ Á∏¶„T¥<gd¶b’ c
c c
c b’<Ød¶b’ fi¶K∑¶<g® G∂T„, ®¥ ∑’ ¥„ ∑¶g„ ÷Øb® ÷T¥<g® Áb® Á∏¶„T¥<g® fi¶K∑¶<gd<jhfi∆„ $ ¥„ Â’ ¥<∆T¶b® $ ¥„ Â’ E>r∑¶g„ $ 260. [1] . ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ¥[j¶g„ ? 2 ¥[ ¥K¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É„ 1 K¥«„ 2 √’c¶K„ 3 g\¢Dg„ 4 fi’~g„ ¥K„ 5 $ c„T® 6 ~„T ∑„¥¶® 7 ¥K¶ ¥[ <Td¶<Æd¶ $$25$$ [2] ®®<¥ c
c c
c ∑’ ¥[rÆ’ ¥K¶∑’ ¥[ ¥KQ>¶∑¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É’ ~ ∏‘√G∂ƶ® 1 ÷K„∑ K¥Æ’ ¥K’ 2 $ P’{Êæ>‘√„∑ √’c¶K’ 3 g¢DG∂ƶ® g\¢Dg’ 4 $$26$$ j¶¥¶® fi’~g’ c
c c
c ¸‡d¶ 5 ؒ¶„Q>„∑ d c„TÂ’ 6 $ «gæÆaÁ„T„∑ ∑„¥¶d’ 7 ¥KQ>¶∑¶ <Td¶<Æd¶ $$27$$ [3] ¥[ ¥K¶ G∂T<∑<¥d¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É’ Áb gd‡K¶„ 1 Pæ{ßæ{≤>¶„ c
c c
c K¥«’ ¥K’ 2 $ Æ’¥¶„ Áb √’c¶K’ 3 g\¢Dg’ Âæ √T„Ï√¶ 4 $$28$$ ∏Æ Pæ{¥æg¥’«T„ P{¶Ï„ P{¶„b϶ fi’~g’ ¥K’ 5 $ E>Q>’ ~ ¥¶K¥¶ Pæ{’ ~¶ 6 ∑„¥¶d’ ¥[g’ √∏¶„ 7 $$29$$ c
c c
c [4] ¥[ ¥K¶ ∏G∂T<∑\N¥d¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É’ KTb gæd√ ’ ¶„ 1 √¶„gæÆ∂ K¥Æ’ ¥K 2 $ ¥’Á¶„ KTb √’c¶K’ 3 g\¢Dg’ fiæ∑ DÑK∂ 4 $$30$$ ~÷~Ï∑fi<ÂQ>¶∑¶ c
c c
c √¶„<Æd¶ fi’~g’ ¥K’ 5 $ ∏¶≤>’¸K¶„ c„Tbd’ 6 gƶ«„K∂ d ¥[g’ 7 $$31$$ [5] ®®<¥ ∑’ ¥[rÆ’ ¥K¶∑’ ¥[ ¥KÏaÁ∑¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É„∑ ÏÆb <T<[* P{d’ c
c c
c ~ j <T∑N¥by $ √¶T¶„ fiæ[¶ d <g[¶ d j¶K∂∑’ ƶ„< TÑƶ„ 1 $$32$$ K¥Æ„∑’ Âæ ®¥É’ ¥„∑¶TÇ’ c∑¶<∑ d $ TzZ √’cgÏ’P{¶K’ bzZ∂∏¶„ ¥d∑¶<∑ d 2 $$33$$ c
c √’c¶K„ √∂ÂGæ<[r∑¶ TÉ<T[∂ P{϶<Æd¶ $ ÆT’< P{b∑¶„ fir∑¶ G„ ∏r∑„ ¥zZfi¶K√¶ 3 $$34$$ g\¢Dg¥Kg’¶ ÷ ÆT’< ¥æÆG∂<T∑¶„ $ Á¶dÂ∂ <fidÂ∂ Ø„Â∂ c
c c
c g\¢DgN¥Kg\N¥∏¶„ 4 $$35$$ fi’~gN¥g’¶ ÷ ÆT’Â∂ fiæÆT∂fiÂ∂ $ ¥‡K¶ ¥’√ÆP{[¶K¶„ ∏∑„√∑K∑¶d√¶ 5 $$36$$ c„Td¥Kg’¶ ÷ ÆT’< P{ÏÆ\hfid¶ $ ¥¶÷<∑d¶ c
c c
c T‘√æKd¶ ¥¶„dKd¶ gÚE>¸c ’ ¶ d 6 $$37$$ ~≤>¶Ï¶ gæ<Q>d¶ g„¶, G„ d&r∑„ fi¶TP{¶K∑¶„ $ √¶„O¶Â√¶ d ~¶„K¶ d j„¥¶Â’ ¥Kg\N¥Â¶ 7 $$38$$ [6] ®Â„<¥ ∑’ ¥[rÆ’ c
c c
c ¥K¶∑’ Âd¶„ √¶g¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö ¥É‘√¶g„ 1 g\¢Dg‘√¶g„ 2 √’c¶K‘√¶g„ 3 $ [7] ¥É‘√¶gN¥ ∑’ ¥[ gæÚE>∑¶∏¶„ fir∑[¶∏¶„ $ Â’ Gƶö g’√∂ c
c c
c P{¶„K¯T∂d¶ ÆK∂ d Kd∑∂ d ¥¶KP’{¶ d $ E>Q>∂ d ¥¶K¥∂ j¶g ¥æx¥É¶ d ¥[g¶ $$39$$ [8] g\¢Dg‘√¶gN¥ ∑’ ¥[ gæÚE>∑¶∏¶„ fir∑[¶∏¶„ $ Â’ Gƶ ÷[Kg’ض c
c c
c Kd∑∂ ÷[K¶ ÷[K¶d¥¶(¶) $ ∏N¥¶„P’{¶ d ¥¶„T∂K¶ ∏«∂m{ «T< ¥[g¶ $$40$$ [9] √’c¶K‘√¶gN¥ ∑’ ¥[ gæÚE>∑¶∏¶„ fir∑[¶∏¶„ $ Â’ Gƶ j’Ø∂ d Áæ‚>g¶ c
c c
c fi‡Kg¶ d ~÷Z∂ d ¥æx√’c¶K¶ $ ÷[K√’c¶K¶ <T d fi’~<gd¶ ÆTb gæÚE>¶ ÷ $$41$$ ¥æQ>ÿ [Kg¶d¶g¶ ¥¶ E>Q>¶ <jdg¥¶„ ÷ ∑¶d¯T¶ $ ∏Æ÷[K¶d¶ P{¶„≤>g¶ d ¥¶ ¥[g∂ c
c c
c gæÚE>¶ $$42$$ [10] ¥[ N¥K¶ P{¶„ ¥’«T’< ? √∂dN¥ P{¶ ÆT< G¶„∑∂ ?$ P{<Â¥gd¶ …{¥¶¥¶ ? P{< T¶ √∂dN¥ ∏¶√¶K¶ ? $$43$$ ¥[ ¥K¶ j¶«∂∏¶„ ¥’«T’<Â, c
c c
c √∂Â’ ~ Œ∆G¶„∑∂d’ $ fi¶d¥g¶ ÷N¥¶¥¶, <Â\r∑ d √∂dN¥ ∏¶√¶K¶ $$44$$ ∏¶<Øg÷ ∏¶K«’¶, ¥gæ¯TĦ d g¢D√¶K\µg $ ∏T¥¶∑„ d DT„*¶, <Â<∆ <T c

H √∂dN¥ ∏¶√¶K¶ $$45$$ [$$11$$] E> W¶„¥„ ∏Q> √æ∑„ <Â\r∑ d <T[¶<∑ ض„\r∑ «<∑Â∂∏¶„ $ G¶„ ∑¶Æ∂ ¥¶„ √¶<Æ< ¥æ<¥\aÁ¶„ K’√g¢D\µg $$46$$ «∂d’ Øÿd’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1718
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EØÿdgæ\hfiÚE>’ ÷[¶Ï’ ~ P{g¥¶„ gæ∑d¯T’ $ P{¶P{N¥Kg∑æj¶¥’ E> W¶„¥¶ ƶ„*< √∂dN¥ $$47$$ fiær∑’ K[’ ~ ∏Ï’P{d’ ~ T[’ ÂÆ„Tg<TOæQ>’ $ gÆÿK’ ¥g’ ¥æÏ<Ïd’ ∏Q>F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [18]

c c
c √æ∑¶ ƶ„*< √∂dN¥ $$48$$ ÷K-P’{Ê>-<¥K<T¥æx’ ~ <√É„ g÷d-K<«dfiظx’ $ ¥gÂ¶Ï fi≤æ>aÁ„T’ ¥[N¥K¥∂«K’ √∂d’ $$49$$ ∏aÁK¥g’ fid¥g’ ¶ϥg’ c
c c
c Ïd¥g’ √Æ¥g’ ~ $ <jN¥<¥÷N¥<¥d¥g’ ¥’~¶K¥g’ DK¶ ¥[ $$50$$ <jW¶„¥’ ¥¶KT’Â’ ~ Æ„÷Gæ[gÏ’P{d’ $ ÷T∑∂d’ ¥¶„Td¶K’ ~ <gd’ gÆÿKg„T d $$51$$ ¥g’ c
c c
c ∏x¥g’ ~„T ¥¯TzZ <T¥g’ ~ G’ $ <Â\r∑ <T[hfid¶K¶b’ ~÷zZ’ j¶„TÏΩ«b $$52$$ ¥ß{d¶ fi¶dd¶ ~„T «<∑by∏¶„ ƶ„*< Øÿ\r∑ ÷ $ ¥Kg’≤>Ï\µg <√ɒ„ fi¥zZ¶ c
c c
c b<¥«¶<¥d¶ $$53$$ [12] P„{¥∂ √¶d< gÆÿK’ ? P„{¥∂ √¶d< ÁK’ ~ ŒaÁ’ ~ ? $ P„{¥∂ √¶d< ~÷K’ ? P„{¥∂ d <TÏ’<¸d’ ? ØÿÂ’ P„{¥∂ ? <TN¥K’ fiæ∑ P„{K¥∂ ? $$54$$ c
c c
c fi’~fiØ∂ ¥¶g¶ √¶d< gÆÿK,’ P{¶Ï∂ √¶d< ÁK’ ~ ŒaÁ’ ~ $ √¶„K∂ √¶d< ~÷K’, P{¶∑¶ d <TÏ’<¸d’, ØÿÂ’ ∏’c¶, <TN¥K’ fiæ∑ <fi*√϶ $$55$$ fi’~fiØ∂ ¥[ N¥K¶ Âd¶„ c
c c
c √¶g¶ gæÚE>∑¶ ®ß{T∂¥<Â* $ ¶∑¶ ®√‡∑fir∑¶¥’ ¥µg[’ ¥Kg’≤>Ï’ $$56$$ ¥„ [’ ¥[j¶g„ $ 261. ¥„ P*{ Â’ ∏Q>j¶g„ ? 2 ∏Q><Tƶ Td∑<T«[∂ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c <jW„¥„ fi >g¶ ƶ„< 1 <¸<Âd¶ ÷TØ„¥∑„ 2 $ Âbd¶ P{K∑\µg P{d¶ 3 ~÷zZ∂ ¥’fid¶T∑„ 4 $$57$$ fi’~g∂ d ∏fi¶d¶∑„ 5 E>Q>∂ ¥N¥¶<gT¶d∑„ 6 $ ¥[g∂ c
c c
c ¥\r∑c¶∑zZ„ 7 ∏Q>g¶&&g’Â∑∂ «T„ 8 $$58$$ ÂzZ fi >g¶ <T«[∂ <jW„¥„ ¥¶„ bg¶„ ∏Æ’ T <[ 1 $ K<Âd¶ fiæ∑ ÷TØ„¥„ «∑ Pæ{∑¥æ bg’ T Â’ T <[ 2 $$59$$ Â<Âd¶ c
c c
c P{K∑\µg P{d¶ «¶<∑d’ T P{d’ T „∑ T g® T¶ 3 $ Æ’<Ø ∑g¶„ ¥¶Æ¶® ÆT< ~÷zZ∂ fid¶∑\µg 4 $$60$$ ∏T∑d <√rÆ d ®[¶„ b¶„ <[ T¶ fi’~g∂ ∏fi¶d¶∑„ 5 $ E>Q>∂ c
c c
c ÂN¥ bgN¥ T √dN¥ T¶ ¥¶<g¥’¸’c„ 6 $$61$$ ÆT< fiæ∑ ¥[g∂ Â’ bg\µg ∏¶c¶K P{¶Ï «¶T„ d 7 $ ∏¶g’Â∑∂ «T„ ∏Q>g∂ ÷ GÆ Æ„ GæT¶∑ ! <[ 8 $$62$$ ¥„ Â’ c
c c
c ∏Q>∑¶g„ $ 262 [1] . ¥„ P*{ Â’ jTj¶g„ ? 2 ∑T P{¯TK¥¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- T∂K¶„ 1 <¥*√¶K¶„ 2 ∏Ω«æ∏¶„ d 3 K¶„W¶„ d 4 ƶ„b ¸¶„c¯T¶„ $ T„Ï∑∏¶„ 5 ¸∂«ÚE>¶„ c
c c
c 6 ƶ¥¶„ 7 P{Ïæ∑¶„ 8 fi¥’¶„ d 9 $$63$$ [2] ÂzZ fiKǶd\µg d 1 ÂT-~K∑„ 2 ¥[æG∑<T∑¶¥„ d 3 $ ∏∑∑æ¥d-<c<Â-fiKß{g<~rƶ„ T∂K¶„ K¥¶„ ƶ„b $$64$$ c
c c
c T∂K¶„ K¥¶„ Gƶ- ¥¶„ ∑¶g gƶT∂K¶„ G¶„ KÉ’ fid<Æ…{∑ fi¯Tb∏¶„ $ P{¶g-ß{¶„Ægƶ¥[æfiaÁ<j‘O¶d∑’ Pæ{∑b $$65$$ [3] <¥*√¶K¶„ j¶g K¥¶„ K<Â¥’G¶„√¶<«Ï¶- c
c c
c ¥¥’G∑∑¶„ $ g’≤>∑-<T϶¥-<¸Ω¸¶„d-ƶ¥-Ï∂϶-Kg∑<Ï*√¶„ $$66$$ <¥*√¶K¶„ K¥¶„ Gƶ- gÆÿK’ <T϶¥Ï<Ïd’ <Æddæµg¶Ø∑P{K’ GæT¶∑¶∑’ $ ¥¶g¶ ¥WÿW¶g’ c
c c
c ض®Â∂ g„Æ϶ضg’ $$67$$ [4] <TµÆdP{K¶„ ∏hfiæT¶„ T «‡dfiæ¯T¶„ T G¶„ K¥¶„ ƶ„b $ ¥¶„ ƶ¥-<T¥¶dæhfi<[ÏaÁ∑¶„ ∏Ω«æ¶„ j¶g $$68$$ ∏Ω«æ∏¶„ K¥¶„ Gƶ- c
c c
c ∏Ω«ædÂK<gÆ ®[¶„ ∏∆’ P*{ ∏\zZ G∂T϶„√\µg $ G’ <G∑Td∑„∑&zZ¶ <ÂP{¶ÏGæ[¶ <T ∑É’< ? $$69$$ [5] «dG∑∑m{T-¥W’cP{¶K<~*¶-P{ƶ¥gæhfi∆¶„ $ c
c ¥µg¶„Æ-¥’«g-<T¥¶d-gK∑<Ï*√¶„ K¥¶„ K¶„W¶„ $$70$$ K¶„W¶„ K¥¶„ Gƶ- <«÷≤>∂<T≤><’ ¸dgæƶ ! ¥’ØQ>¶Q„ > ! bd Œ<ÆKg¶„P{r∑ ! $ Æ∑¶<¥ fi¥æ’ ∏¥æK<∑«¶ ! «∂gK<¥d ! c
c c
c ∏<ÂK¶„W ! K¶„W¶„&<¥ $$71$$ [6] <T∑d¶„Td¶K-√æ¢D-√æŒØ¶Kg„K¶T<Âß{gæhfir∑¶„ $ T„Ï∑∏¶„ j¶g K¥¶„ Ïɶ-¥’P{¶P{K∑<Ï*√¶„ $$72$$ T„Ï∑∏¶„ K¥¶„ Gƶ- P*{ c
c c
c ϶„bdP{K∑∂∏¶„ ÏÉ<∑dÂK’ < Ï<Éd¶ ƶ„g¶„ $ T¶KÉ\µg √æŒG∑¶„ fiKT’Øb G’ TÆ°fi¶„<[* $$73$$ [7] ∏¥æd-Pæ{∑T-ØÿW’¥∑¥’G¶„√Ω«¶¥√’c<jh◊{r∑¶„ $ c
c c
c <j¯T„d&<T<Æ*¥¶ÏaÁ∑¶„ K¥¶„ ƶ„b ¸∂«z¥¶„ $$74$$ ¸∂«z¥¶„ K¥¶„ Gƶ- ∏¥æbgÏ«Kd<j¢DK ¥g¶TØÿ‘√’<c ¥¯TP{¶Ï’ <fi $ cr∑¶ ÷ ¥K∂KP{<Ï* ¸ÆÿgÏP{Ï楒 c
c c
c <Tgæ’~’< $$75$$ [8] m{d-Td-T„¥-«¶¥¶<TTKd<TÏ’¸∑¶¥gæhfi∆¶„ $ ƶ¥¶„ g∑hfiƶ¥¶„ fiP{¶¥<Ï*√¶„ K¥¶„ ƶ„< $$76$$ ƶ¥¶„ K¥¶„ Gƶ- fi¶¥æ[g¥∂g’≤>∂dfi≤>¸æx’ c
c c
c Ø„dK’ fi϶„d’Â∂ $ Æ∂ ! GÆ Z∑«KP’{fi∑fi∑<gdg¢D¶ Æ¥< ¥¶g¶ $$77$$ [9] <fid<Thfid¶„√-¸’c-TÆ-T¶<Æ-<T<∑T¶d-¥’«gæhfi∆¶„ $ ¥¶„<~d-<TÏ<Td- c
c c
c fi¯T¶d-Œ∆<Ï*√¶„ K¥¶„ P{Ïæ∑¶„ $$78$$ P{Ïæ∑¶„ K¥¶„ Gƶ- fi¢D¶ÂP{϶<gdd’ ∏¶Æ¶√dfihfiæd\ÚE>d’ ¸Æÿ¥¶„ $ ÂN¥ <Td¶„√„ fiæ[d ! ØÿΩ¸Ïd’ „ gæÆ’ G¶d’ $$79$$ c
c c
c [10] <jW¶„¥g∑¥g¶Æ¶∑¥’«T¶„ G¶„ fi¥’«¶T„∑’ $ ∏<TP{¶KÏaÁ∑¶„ ¥¶„ K¥¶„ fi¥’¶„ <[ ∑¶d¯T¶„ $$80$$ fi¥’¶„ K¥¶„ Gƶ- ¥Ω«¶T<j\¯TP{¶K’ ÷T¥’Â-fi¥’Â- c
c c
c ¥¶„g<ØQ>∂d’ $ Æ∂ ! GÆ gæ<∑∑¶„ ¥¶„Æ< gæÆP{gÏ’ fi∂TK<¥K∂d’ $$81$$ ®® ∑T P{¯TK¥¶ ¸[∂¥¶Ø¶„¥<T<Æ¥gæhfir∑¶ $ √¶Æ¶<Æ* gæ∑„d¯T¶, ÆT’< ¥æx¶ T g∂¥¶ T¶ c

H $$82$$ ¥„ Â’ jTj¶g„ $ 263. ¥„ P*{ Â’ Ø¥j¶g„ ? Ø¥<TÆ„ fir∑[„ Â’ Gƶ - √¶„r∑„ 1 ∑¶„ √¶„r∑„ 2 ∏¶d¶∑fiØ„∑’ 3 fi≤>fiaÁfiØ„∑’ 4 fi¶Ær∑d¶® 5 ∏∑¶<Ød<¥x’„∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1719
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E6 j¶g„∑’ 7 ∏TdT„∑’ 8 ¥’G¶„√∑„ ’ 9 fig¶∑„∑’ 10 $ 264. ¥„ P*{ Â’ √¶„r∑„ ? 2 ÁgÂ∂< Ág∑¶„, ÂfiÂ∂< Âfi∑¶„, GÏÂ∂< GÏ∑¶„, fiTÂ∂< fiT∑¶„ $ ¥„ Â’ √¶„r∑„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [19]

c
$ c
c 265. ¥„ P*{  j¶„√¶„r∑„ ? 2 ∏Pæ’{¶„ ¥Pæ’{¶„, ∏gæ‘√¶„ ¥gæ‘√¶„, ∏gæW¶„ ¥gæW¶„, ∏϶ϒ fi϶ϒ, ∏Pæ{<Ïd¶ ¥Pæ{<Ïd¶, j¶„ fiÏ’ ∏¥Â∂< fi϶¥¶„, ∏g¶<ÂT¶Æ® c
c c
c g¶<ÂT¶Æ®, ∏¸∂dT¶T® ¸∂dT¶T®, j¶„ b’Ø’ √¶„TdÂ∂< b’Ø√¶„T® $ ¥„ Â’ j¶„√¶„r∑„ $ 266. ¥„ P*{ Â’ ∏¶d¶∑fiØ„∑’ ? 2 ∏¶T’Â∂ ~¶ÂæK’<√É’ ∏¥’Ád’ Gr∑bÉ’ c
c c
c fiæK¥bÉ’ ®ÏbÉ’ T∂Kd’ cµg¶„ g‘√¶„ ¥g¶„¥K∑’ ∏¶„Æ[<ıÉ’ √’Z„ Ggbyd’ $ ¥„ Â’ ∏¶d¶∑fiØ„∑’ $ 267. ¥„ P*{ Â’ fi≤>fiaÁfiØ„∑’ ? 2 ∑T„¥æ √¶g¶-&&√K-∑√K- c
c c
c Á„≤>-P{¯T≤>-g≤>’¸-ض„∑gæÆ-fiu>∑¶&&¥g-¥’T¶Æ-¥<∆T„¥„¥æ <j<TN¥g¶∑„¥æ ∏<¥T¶ <¥T¶, ∏‘√∂ ¥∂d϶„, <T¥’ gÆÿK’, P{ѶÏOK„¥æ ∏’<¸Ï’ ¥¶÷d’, G„ Ï[® c
c c
c ¥„ ∏Ï[®, G„ ϶÷® ¥„ ∏϶÷®, G„ ¥æ’«® ¥„ Pæ{¥æ’«®, ∏¶ÏT’„ <TTÏ∂d«¶¥® $ ¥„ Â’ fi≤>fiaÁfiØ„∑’ $ 268. ¥„ P*{ Â’ fi¶Ær∑d¶® ? 2 ∏¥¶„√T∑„ ¥[Tr∑T∑„ c
c c
c ~’fiP{T∑„ ~‡dT∑„ j¶√T∑„ fiæ∆¶√T∑„ ÷ÚEæ>T∑„ ØaÁT∑„ ¥¶ÏT∑„ $ ¥„ Â’ fi¶Ær∑d¶® $ 269. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶<Ød<¥x’„∑’ ? 2 cµg\zZP{¶® ∏cµg\zZP{¶® c
c c
c ∏¶√¶¥\zZP{¶® G∂T\zZP{¶® fi¶„‘√Ï\zZP{¶® ∏x¶¥g® $ ¥„ Â’ ∏∑¶<Ød<¥x’Â∑ „ ’ $ 270. ¥„ P*{ Â’ j¶g„∑’ ? 2 <fi÷<fid¶gÆN¥ j¶g„∑’ ÷∆¶<gd® $ ¥„ Â’ ∑¶g„∑’ $ c
c c
c 271. ¥„ P*{ Â’ ∏TdT„∑’ ? 2 <¥*√∂ <¥Æ∂ <T¥¶∑∂ ض >∂ fiaÁ∂ ÁæK∂ ∑Æ∂ T¶Ï∂ $ Øÿfid ~÷hfid ¸Æÿfid ∑’√‡Ï∂ P„{¥K∂ P{Pæ{Æ∂ $$83$$ fiKdK¸’c„∑ «≤>’ G¶∑„ɶ, c
c c
c g<Æ<Ïd’ <jT¥∑„∑’ $ <¥zZ„∑ ض„∑fi¶√’, P{<T* ~ ®√¶b √¶Æ¶® $$84$$ ¥„ Â’ ∏TdT„∑’ $ 272. ¥„ P*{ Â’ ¥’G¶„√„∑’ ? ¥’G¶„√„ ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- دT¥’G¶„√„ c
c c
c 1 Á„[¥’G¶„√„ 2 P{¶Ï¥’G¶„√„ 3 «¶T¥’G¶„√„ 4 $ 273. ¥„ P*{ Â’ دT¥’G¶„√„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥<~[„ 1 ∏<~[„ 2 g∂¥® 3 $ 274. ¥„ P*{ Â’ ¥<~[„ ? 2 c
c c
c √¶„<Æ* √¶„<g®, g<Æ¥∂<Æ* g¶<Æ<¥®, …{K∑∂<Æ* …{K<∑®, ÷u>∂<Æ* ÷u>T¶Ï„ $ ¥„ Â’ ¥<~[„ $ 275. ¥„ P*{ Â’ ∏<~[„ ? 2 E>[„∑ E>[∂, Ø’≤>„∑ Ø’≤>∂, fi≤>„∑ fi≤>∂, O≤>„∑ c
c c
c O≤>∂, P{≤>„∑ P{≤>∂ $ ¥„ Â’ ∏<~[„ $ 276. ¥„ P*{ Â’ g∂¥® ? 2 ÆÏ„∑’ ƶ<Ï®, ¥P{≤>„∑’ ¥¶P{≤>®, KÆ„∑’ K<Æ®, j¶T¶® j¶<T® $ ¥„ Â’ g∂¥® $ ¥„ Â’ دT¥’G¶„√„ $ c
c c
c 277. ¥„ P*{ Â’ Á„[¥’G¶„√„ ? 2 «¶KÆ„ ®KT® Æ„gT® ®Kr∑T® ÆKTN¥® KµgdTN¥® fiæ¯T<TØ„Æ® ∏TK<TØ„Æ®, Ø„TPæ{Œ® ÷[KPæ{Œ® ∏ÆT¶ g¶√Æ® g¶ÏT® c
c c
c ¥¶„KQ>® gKÆQ>® P{¶„*P{∑® P{¶„¥Ï® $ ¥„ Â’ Á„[¥’G¶„√„ $ 278. ¥„ P*{ Â’ P{¶Ï¥’G¶„√„ ? 2 ¥æ¥g¥æ¥g® ¥æ¥g® ¥æ¥gØ°¥g® Ø°¥g¥æ¥g® Ø°¥g® Ø°¥gØ°¥g®, c
c c
c ∏ÆT¶ fi¶÷¥® T¶¥¶K[® ¥KØ® Æ„gÂ’ ® T¥’® <√µÆ® $ ¥„ Â’ P{¶Ï¥’G¶„√„ $ 279. ¥„ P*{ Â’ «¶T¥’G¶„√„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-fi¥zZ„ d 1 ∏fi¥zZ„ d 2 $ 280. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ fi¥zZ„ ? 2 j¶∑„∑’ j¶∑∂, Ø’¥∑„∑’ Ø’¥∑∂, ~K[„∑’ ~K[∂ $ ¥„ Â’ fi¥zZ„ $ 281. ¥„ P*{ Â’ ∏fi¥zZ„ ? 2 P{¶„Æ„∑’ P{¶„Æ∂, g¶∑„∑’ g¶∑∂, g¶d¶® g¶d∂, c
c ϶„«„∑’ ϶„«∂ $ ¥„ Â’ ∏fi¥zZ„ $ ¥„ Â’ «¶T¥’G¶„√„ $ ¥„ Â’ ¥’G¶„√„∑’ $ 282. ¥„ P*{ Â’ fig¶∑„∑’ ? 2 ~÷\¯T fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∑¶ghfig¶∑„ 1 Ê>T∑hfig¶∑„ 2 c
c c
c دThfig¶∑„ 3 «¶Thfig¶∑„ 4 $ 283. ¥„ P*{ Â’ j¶ghfig¶∑„ ? 2 GN¥ ∑’ G∂TN¥ T¶ ∏G∂TN¥ T¶ G∂T¶∑ T¶ ∏G∂T¶∑ T¶ ÂØÿ«dN¥ T¶ ÂØÿ«d¶∑ T¶ fig¶∑„ c
c c
c <[ ∑¶g’ P{É< $ ¥„ Â’ ∑¶ghfig¶∑„ $ 284. ¥„ P*{ Â’ Ê>T∑hfig¶∑„ ? 2 ¥[<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- ∑aÁ[-Ø„Td-Pæ{Ï„ fi¶¥’≤>-√∑„ d G∂<Td¶Æ„÷’ $ ∏¶<«hfi¶÷d∑¶g„ c
c c
c Ê>T∑¶j¶g’ Âæ ¥[<TÆ’ $$85$$ 285. ¥„ P*{ Â’ jaÁ[∑¶g„ ? 2 P{<[d¶<Æ* G¶® P{<[® P{<[<Ør∑„ P{<[cµg„ P{<[¥µg„ P{<[Ø„T„ P{<[ض¥„ P{<[¥„∑„ P{<[K\aÁ® $ c
c c
c K¶„<Æ∑∂<Æ* G¶® K¶„<Æ<∑® K¶„<Æ<∑<Ø∆„ K¶„<Æ<∑cµg„ K¶„<Æ<∑¥µg„ K¶„<Æ<∑Ø„T„ K¶„<Æ<∑ض¥„ K¶„<Æ<∑¥„∑„ K¶„<Æ<∑K\aÁ® $ ®T’ ¥¯T∑aÁ[„¥æ ∑¶g¶ «¶<∑d¯T¶ $ ®zZ c
c c
c ¥’√Æ<∑√¶Æ¶∏¶„ö P{<[d 1 K¶„<Æ<∑ 2 <g√<¥K 3 ∏W¶ 4 d fiæ∑¯T¥‡ 5 d fiæN¥„ 6 d $ Â[¶„ d ∏\N¥Ï„¥¶ 7 gO¶∏¶„ 8 ض„ ◊{‘√æ∑∂∏¶„ d 9-10 $$86$$ ÆzZ¶„ c
c c
c 11 <~[¶ 12 ¥¶Ø∂ 13 [d] <T¥¶Æ¶ 14 ÂÆ d ƶ„b ∏∑æK¶Æ¶ 15 $ G„Q>¶ 16 g‡Ï¶„ 17 fiæ¯T¥¶ >¶ 18 ÂÆ ÷[K¶ 19 ~„T $$87$$ ∏<«by 20 ¥T∑ 21 c<∑Q>¶ c
c c
c 22 ¥<Â<«¥Ø¶ 23 ض„ d ƶ„*< «WTd¶ 24-25 $ K„T< 26 ∏\N¥<∑ 27 «K∑∂ 28 ®¥¶ jaÁ[fiKT¶≤>∂ $$88$$ ¥„ [’ jaÁ[j¶g„ $ 286. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c Ø„Td∑¶g„ ? 2 ∏\‘√Ø„Td¶<Æ* G¶Â„ ∏\‘√® ∏\‘√<Ør∑„ ∏\‘√cµg„ ∏\‘√¥µg„ ∏\‘√Ø„T„ ∏\‘√ض¥„ ∏\‘√¥„∑„ ∏\‘√K\aÁ® $ ®T’ <fi ¥¯TjaÁ[Ø„TÂj¶g¶ c

H «¶<∑d¯T¶ $ ®zZ’ <fi d ¥’√Æ<∑√¶Æ¶∏¶„, Â’ Gƶ- ∏\‘√ 1 fid¶Tb 2 ¥¶„g„ 3 ŒW„ 4 ∏<ØÂ∂ 5 ¸ÆN¥by 6 ¥hfi„ 7 $ <fi< 8 «√ 9 ∏Ég 10 ¥<Td¶ 11 ÂQ>¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1720
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E12 T¶d‡ 13 d b’Ø‘√∂ 14 $$89$$ <g[¶„ 15 b’ض„ 16 <∑KÂ∂ 17 ∏¶…{ 18 <TN¥¶„ 19 d ¸’« 20 <TrÆ° d 21 $ T¥æ 22 TŒ∑ 23 ∏d 24 <TTx∂ 25 fi‡F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [20]

c
¥„ c
c 26 ∏¶¥„ 27 Gg„ 28 ~„T $$90$$ ¥„ Â’ Ø„Td∑¶g„ $ 287. ¥„ P*{ Â’ Pæ{Ïj¶g„ ? 2 ÷‘√„ «¶„√„ K¶br∑„ Á<[® baÁ¶√„ ∑¶Â„ P{¶„K¯T„ $ ¥„ [’ Pæ{Ïj¶g„ $ 288. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ fi¶¥’≤>j¶g„ ? 2 ¥g∑® fi’≤>K’√® <«aÁ‡ P{¶T¶<Ïd® ¶T¥® fiK¯T¶d√„ $ ¥„ Â’ fi¶¥’≤>j¶g„ $ 289. ¥„ P*{ Â’ √∑j¶g„ ? 2 gÑ„ gÑ<Ø∆„ gÑcµg„ gÑ¥µg„ c
c c
c gÑØ„T„ gÑض¥„ gÑ¥„∑„ gÑK\aÁ® $ ¥„ Â’ √∑j¶g„ $ 290. ¥„ P*{ Â’ G∂<Td¶Æ„÷’ ? 2 ∏TP{K® ÷ßæ{Œ≤>® ÷<Éd® P{ÉT® ¥æhfi® $ ¥„ Â’ G∂<Td¶Æ„÷’ $ c
c c
c 291. ¥„ P*{ Â’ ∏¶<«hfi¶÷dj¶g„ ? 2 ∏’¸® <j*¸® ¸¸‡Ï® fi϶¥® <¥∑® <fiÏæd® P{K∂K® $ ¥„ Â’ ∏¶<«hfi¶÷dj¶g„ $ ¥„ Â’ Ê>T∑hfig¶∑„ $ 292. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c دThfig¶∑„ ? 2 E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-cµg\zZP{¶® G¶T ∏x¶¥g® $¥„ Â’ دThfig¶∑„ $ 293. ¥„ P*{ Â’ «¶Thfig¶∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥¶g¶<¥® c
c c
c 1 Â<x® 2 c¶Âæ® 3 <jŒ<[® 4 $ 294. ¥„ P*{ Â’ ¥¶g¶<¥® ? 2 ¥[ ¥g¶¥¶ «T’< $ Â’ Gƶ-ؒ؄ 1 d ¸Æÿ¯T∂Æ∂ 2 P{µgc¶K® 3 <Ø‘√æ 4 d $ ÂhfiæK¥ 5 c
c c
c ∏¯Tb«¶T„ 6 ®ß{¥„¥„ 7 d ¥[g„ $$91$$ 295. ¥„ P*{ Â’ ؒ؄ ¥g¶¥„ ? 2 ت¶≥ ∏¶„˛>¶} ~ ت¶„˛>gø, NÂj¶} ~ ÷ØK’ ~ NÂj¶„ØKgø, Tfl’ ~ fi¶Ÿ’ ~ Tflfi¶Ÿgø, c
c c
c ∏|≥ g<Æ≥ ∏|g<Æœgø, ∏<Æ≥ jPæ{Ï≥ ∏<ÆjPæ{Ïgø $ ¥„ Â’ ؒ؄ ¥g¶¥„ $ 296. ¥„ P*{ Â’ ¸ÆÿT‰∂<Æ¥g¶¥„ ? 2 ◊æ{Ѷ G\µg <√K\µg Pæ{≤>d-P{Ï’¸¶ ¥¶„ bg¶„ c
c c
c <√K∂ ◊æ{<ÑdPæ{≤>d-P{Ï’¸¶„ $ ¥„ Â’ ¸ÆÿT‰∂<Æ¥g¶¥„ $ 297. ¥„ P*{ Â’ P{µgc¶Kd¥g¶¥„ ? 2 cT϶„ T¥Æ¶„ cTÏT¥Æ¶„, P{rƶ„ <g√¶„ P{rÆ<g√¶„, ¥„¶„ fit>¶„ c
c c
c ¥„Âfit>¶„, K[¶„ fit>¶„ K[fit>¶„ $ ¥„ Â’ P{µgc¶Kd¥g¶¥„ $ 298. ¥„ P*{ Â’ <Ø√æ¥g¶¥„ ? 2 <Â\r∑ P{≤æ>√¶ <ÂP{≤æ>√’, <Â\r∑ gÆÿK¶<∑ <ÂgÆÿK’, <Â\r∑ √æ∑¶ <Â√æ∑’, c
c c
c <Â\r∑ fiæK¶ <ÂfiæK’, <Â\r∑ ¥K¶ <Â¥K’, <Â\r∑ fiæaÁK¶ <ÂfiæaÁK’, <Â\r∑ <¸*ØÿT¶ <Â<¸*Øÿd’, <Â\r∑ fiƶ <ÂfiÆ’, fi’~ ∑Ø∂∏¶„ fi’~∑Ø’, ¥[ √d¶ ¥[√d’, jT ÂæK√¶ c
c c
c jTÂæK√’, Ø¥ √¶g¶ Ø¥√¶g’, Ø¥ fiæK¶ Ø¥fiæK’ $ ¥„ Â’ <Ø√æ¥g¶¥„ $ 299. ¥„ P*{ Â’ ÂhfiæK¥„ ¥g¶¥„ ? 2 <ÂzZ„ P{¶√¶„ <ÂzZP{¶√¶„, T∑„ ÆzZ∂ T∑ÆzZ∂, T∑„ TK¶Æ¶„ c
c c
c T∑TK¶Æ¶„, T∑„ g<Æ¥¶„ T∑g<Æ¥¶„, T∑„ gd‡K¶„ T∑gd‡K¶„ $ ¥„ Â’ ÂhfiæK¥„ ¥g¶¥„ $ 300. ¥„ P*{ Â’ ∏¯Tb«¶T„ ¥g¶¥„ ? 2 ∏∑æ√¶g’ ∏∑æ∑Ø∂d’ ∏∑æ◊{KÆ’ c
c c
c ∏∑æ~Kd’ $ ¥„ Â’ ∏¯Tby«¶T„ ¥g¶¥„ $ 301. ¥„ P*{ Â’ ®√¥„¥„ ¥g¶¥„ ? 2 Gƶ ®√¶„ fiæK¥¶„ Âƶ ¸ÆT„ fiæK¥¶ Gƶ ¸ÆT„ fiæK¥¶ Âƶ ®√¶„ fiæK¥¶„, Gƶ ®√¶„ c
c c
c P{K¥¶T∑¶„ Âƶ ¸ÆT„ P{K¥¶T∑¶ Gƶ ¸ÆT„ P{K¥¶T∑¶ Âƶ ®√¶„ P{K¥¶T∑¶„, Gƶ ®√¶„ ¥¶Ï∂ Âƶ ¸ÆT„ ¥¶<Ï∑¶„ Gƶ ¸ÆT„ ¥¶<Ï∑¶„ Âƶ ®√¶„ ¥¶Ï∂ $ ¥„ Â’ c
c c
c ®√¥„¥„ ¥g¶¥„ $ ¥„ Â’ ¥¶g¶<¥® $ 302. ¥„ P*{ Â’ Â<xd® ? 2 P{µg„ 1 <¥hfi 2 <¥Ï¶„® 3 ¥’G¶„√ 4 ¥g∂T∏¶„ 5 d ¥’G‡Æ„ 6 $ bN¥Kd¶7&TÇ„∑ 8 d c
c Â<xÂ∑¶g’ Âæ ∏Q><TÆ’ $$92$$ 303. ¥„ P*{ Â’ P{µg∑¶g„ ? Ø∂\N¥® ¥¶„<[® P{hfi¶<¥® ¥æ[T„¶<Ï® «’≤>T„¶<Ï® P{¶„϶<Ï®, ∑KضT<∑® $ ¥„ Â’ P{µgj¶g„ $ c
c c
c 304. ¥„ P*{ Â’ <¥hfij¶g„ ? 2 T\zZ® Â’<® Âær∑¶® Â’ÂæT¶® fiu>P{¶K„ Ø„∏Æ„ TŒ≤>„ «æ’GP{¶K„ P{Q>P{¶K„ E>[P{¶K„ T¢DP{¶K„ fi¶„zZP{¶K„ <~[P{¶K„ Ø’ÂP{¶K„ Ï„hfiP{¶K„ c
c c
c P{¶„u>gP{¶K„ $ ¥„ Â’ <¥hfij¶g„ $ 305. ¥„ P*{ Â’ <¥Ï¶„dj¶g„ ? 2 ¥g∑„ g¶Æ∑„ ¥Ç<ÂÆ∂ $ ¥„ Â’ <¥Ï¶„dj¶g„ $ 306. ¥„ P*{ Â’ ¥’G¶„√j¶g„ ? 2 Kr∑¶„ ¥¥æK®, Kr∑¶„ c
c c
c ¥¶Ï®, Kr∑¶„ ¥âÿ®, Kr∑¶„ G¶g¶÷®, K∆¶„ «<√∑∂TÂ∂ $ ¥„ Â’ ¥’G¶„√j¶g„ $ 307. ¥„ P*{ Â’ ¥g∂Tj¶g„ ? 2 <√KN¥ ¥g∂T„ ∑√K’ <√K∑√K’, <T<Ø¥¶® ¥g∂T„ c
c c
c ∑√K’ T„<Ø¥’, T„∆¶® ¥g∂T„ ∑√K’ T„∆¶d≤>’, Â√K¶® ¥g∂T„ ∑√K’ Â√K¶d≤>’ $ ¥„ Â’ ¥g∂Tj¶g„ $ 308. ¥„ P*{ Â’ ¥’G‡Æj¶g„ ? 2 ÂK’√T<ÂP{¶K„ gÏdT<ÂP{¶K„ c
c c
c ∏[¶∑æ¥<Q>P{¶K„ <¸*ØPÿ {¶K„ $ ¥„ Â’ ¥’GƇ j¶g„ $ 309. ¥„ P*{ Â’ by¥Kdj¶g„ ? 2 K¶by¥K„ ÂÏTK„ g¶≤><’ ¸® P{¶„≤>æ <’ ¸® bΩ«„ ¥„Q>∂ ¥zZT¶Æ„ ¥„∑Tby $ ¥„ Â’ by¥Kdj¶g„ $ 310. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ∏TÇj¶g„ ? 2 <ÂzZdKg¶d¶ ~ß{Tu>g¶d¶ ¸ÏØ„Tg¶d¶ T¶¥æØ„Tg¶d¶ K¶dg¶d¶ √<∑g¶d¶ T¶d√g¶d¶ $ ¥„ Â’ ∏TÇj¶g„ $ ¥„ Â’ Â<x„ $ 311. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ c¶÷® ? 2 «‡ ¥[¶d¶’ fiKNg}«¶œ¶, ®c TFx¶}, Nfixy ¥’Æœ„y, √¶cF fi‰<²>¶-<Ïh¥d¶„√‰yªZ„ ~, ¸¶cF ϶„≤>j„ $ ¥„ Â’ c¶÷® $ 312. ¥„ P*{ Â’ <jŒ<[® ? 2 gÓ¶’ ˙„„ c
c c
c g<Æ˙:, «‰g< ~ K¶}< ~ «‰gK:, gæÆÿgæyÆÿÏy¥’< gæ¥Ï’, P{<~KT ϵ¸Â„ zZÇ P{K¶„< P{<fizZ’, <~<Ø< P{K¶„< ÁÑ’ ~ «T< <~aÁÑ’, …{ÎTyP{∑y: ÷χP{:, c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1721
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÁNd g¶Ï¶ g„Á϶ $ ¥„ Â’ <jŒ<® $ ¥„ Â’ «¶Thfig¶∑„ $ ¥„ Â’ fig¶∑j¶g„ $ ¥„ Â’ Ø¥j¶g„ $ ¥„ Â’ j¶g„ $ $$ j¶g„ <[ fid’ ¥µg[’$$ F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [21]

c [¥æ[¶b’ 313-520. c
c c
c fig¶∑ضK’] 313. ¥„ P*{ Â’ fig¶∑„ ? 2~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöدThfig¶∑„ 1 Á„[hfig¶∑„ 2 P{¶Ïhfig¶∑„ 3 «¶Thfig¶∑„ 4 $ 314. ¥„ P*{ Â’ دTfig¶∑„ ? c
c c
c 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöfiØ„¥-<jh◊{r∑„ d 1 <T«¶√<jh◊{r∑„ d 2 $ 315. ¥„ P*{ Â’ fiØ„¥<jh◊{r∑„ $? 2 fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ Øÿfi®<¥® G¶T ∏∑’ÂfiØ„<¥® $ ¥„ c
c c
c Â’ fiØ„¥<jh◊{r∑„ $ 316. ¥„ P*{ Â’ <T«¶√<jS◊{r∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö g¶∑„ 1 ÷µg¶∑„ 2 ∏¶„g¶∑„ 3 √<∑g„ 4 fi≤>g¶∑„ 5 $ 317. ¥„ P*{ Â’ g¶∑„ ? 2 c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö c∆g¶∑hfig¶∑„ d 1 K¥g¶∑hfig¶∑„ d 2 $ 318. ¥„ P*{ Â’ cr∑g¶∑hfig¶∑„ ? 2 ض„ ∏¥Â∂∏¶„ fi¥Â∂, ض„ fi¥Â∂∏¶„ ¥„<Âd¶, ~[¶K c
c c
c ¥¶„<Âd¶∏¶„ Pæ{Ï∏¶„, ~[¶K Pæ{Ïd¶ fizZ¶„ ~[¶K fizZd¶ ∏¶ >d’ ~[¶K ∏¶ >d¶b’ ض„∑¶„, ¥<Q>* ∏¶ >d¶b’ GÆ∆® Pæ’{«„, ∏¥∂<Â∏¶ >d¶b’ g\¢Dg® Pæ’{«„, ∏¶ >d¥Â’ c
c ÷ß{¶„¥® Pæ’{«„, ∏Q>∏¶ >d¥<® T¶Æ„ $ 319. ®®∑’ cr∑g¶∑hfig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„∑’ cr∑g¶∑hfig¶∑„∑’ gæ[¶„Ï∂-gæKT-bâK-∏<Ï*Ø-∏fiT¶K¥’<¥d¶∑’ c
c c
c cr∑¶∑’ cr∑g¶∑hfig¶∑<j\¯T<[ÏaÁ∑’ «T< $ ¥„ Â’ cr∑g¶∑hfig¶∑„ $ 320. ¥„ P*{ Â’ K¥g¶∑hfig¶∑„ ? 2 cr∑g¶∑hfig¶∑¶∏¶„ ~÷«¶√<TTâ® c
c c
c ∏\Ω«*ÂK<¥Æ¶Gæ[„ K¥g¶∑hfig¶∑„ <T<ÆÉ< $ Â’ Gƶö~÷¥<Q>d¶ 4, ¸[∂<¥d¶ 8, ¥¶„Ï<¥d¶ 16, ∏Q>«¶bd¶ 32, ~÷«¶bd¶ 64, ∏xg¶∑∂ 128, g¶∑∂ c
c c
c 256 $ ض„ ~÷¥<Q>d¶∏¶„ ¸[∂<¥d¶, ض„ ¸[∂<¥d¶∏¶„ ¥¶„Ï<¥d¶, ض„ ¥¶„Ï<¥d¶∏¶„ ∏Q>«¶<Âd¶, ض„ ∏Q>«¶bd¶∏¶„ ~÷«¶bd¶, ض„ ~÷«¶bd¶∏¶„ ∏xg¶∑∂, ¥¶„ c
c c
c ∏xg¶∑∂∏¶„ g¶∑∂ $ 321. ®Â„∑’ K¥g¶∑hfig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®®∑’ K¥g¶∑hfig¶∑„∑’ T¶K√-O≤>√-P{K√-P{ß{K-Øbd-P{K¶„≤>-Pæ’{≤>d¥’<¥d¶∑’ K¥¶∑’ c
c c
c K¥g¶∑hfig¶∑<j\¯T<[ÏaÁ∑’ «Tb $ ¥„ Â’ K¥g¶∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ g¶∑„ $ 322. ¥„ P*{ Â’ ÷µg¶∑„ ? 2 Gr∑’ ÷\µg<∑Éb $ Â’ Gƶö ∏xP{K¥¶„ P{K¥¶„ c
c c
c ∏xfiÏ’ fiÏ’ ∏xÂæ϶ ∏x«¶K¶„ «¶K¶„ $ ض„ ∏xP{K¥¶ P{K¥¶„, ض„P{K¥¶ ∏xfiÏ’, ض„ ∏xfi϶b’ fiÏ’, fi’~æ[KfiÏ¥<Âd¶ Âæ϶, Ø¥ Âæ϶∏¶„ ∏x«¶K¶„, T∂¥’ c
c c
c Âæ϶∏¶„ «¶K¶„ $ 323. ®®∑’ ÷µg¶∑fig¶∑„∑’ P*{ fid¶„d∑’ ? ®Â„∑’ ÷µg¶∑fig¶∑„∑’ fi[-∏√Ïæ-Â√K-~¶„dd-Pæ’{Pæ{g Á’≤>-√æÏ-gÚE>’≤>d¶Ø∂∑’ دT¶∑’ c
c c
c ÷µg¶∑fig¶∑<∑¯T<[ÏaÁ∑’ «T< $ ¥„ Â’ ÷µg¶∑fig¶∑„ $ 324. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„g¶∑„ ? 2 Gr∑’ ∏¶„<g<∑É< $ Â’ GƶöÆzZ„∑ T¶ Ø’≤>„∑ T¶ c∑æ®∑ T¶ Gæ√„∑ c
c c
c T¶ ∑¶<Ïd¶® T¶ ∏aÁ„∑ T¶ gæ¥Ï„∑ T¶ $ Ø’≤>’ c∑‡ Gæ√’ ∑¶<Ïd¶ d ∏aÁ gæ¥Ï’ ~ ~÷ÆzZ’ $ Ø¥j¶<Ïd’ ~ KÉæ’ <Td¶∑ ∏¶„g¶∑¥r∑¶® $$93$$ TzZæ\µg c
c c
c ÆzZ<gÉ’ <Á[„ Ø’≤>’ c∑æ’ ~ fi’Z\µg $ Á¶d’ ~ j¶<Ïd¶® <Td¶∑ ∏¶„g¶∑¥r∑¶® $$94$$ 325. ®Â„∑’ ∏¶„g¶∑fig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„∑’ ∏¶„g¶∑hfig¶∑„∑’ c
c c
c Á¶d-<~d-P{K√<~Â-P{≤>-fi≤>-<«<[-fiKaÁ„T¥’<¥d¶∑’ دT¶∑’ ∏¶„g¶∑hfig¶∑<jT<[ÏaÁ∑’ «T< $ ¥„ Â’ ∏¶„g¶∑„ $ 326. ¥„ P*{ Â’ √<∑g„ ? 2 Gr∑’ c
c c
c √<∑É< $ Â’ Gƶö®ß{¶„ Ø¥√’ ¥Â’ ¥ÆN¥’ Ø¥¥ÆN¥¶b’ ¥Â¥ÆN¥’ Ø¥¥Â¥ÆN¥¶b’ P{¶„≤>∂ $ 327. ®Â„∑’ √<∑ghfig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„∑’ √<∑ghfig¶∑„∑’ c
c c
c <«Â√-<«<Â-«[-T„d∑-∏¶d-¯Td<j\¯T¥’<¥d¶∑’ دT¶∑’ √<∑ghfig¶∑<j\¯T<[ÏaÁ∑’ «T< $ ¥„ Â’ √<∑g„ $ 328. ¥„ P*{ Â’ fi≤>g¶∑„ ? 2 Gr∑’ c
c c
c fi≤><g<∑Éb $ Â’ Gƶö√æ’G¶ P{¶√∑∂ <jh◊{¶T¶„ P{µgg¶¥∏¶„ g’≤>Ï∏¶„ ¥æTr∑¶„ $ fi’~ √æ’G¶∏¶„ P{µgg¶¥∏¶„, P{¶√rdfi„Íd¶ ~[¶K P{¶√∑∂∏¶„ P{µgg¶¥∏¶„ $ c
c c
c <Â\r∑ <jh◊{¶T¶ P{µgg¶¥∏¶„, ®T’ ~÷ß{¶„ P{µgg¶¥∏¶„ $ ¸¶K¥ P{µgg¶¥d¶ g’≤>Ï∏¶„, ®T’ ∏≤>d¶Ï∂¥¶® P{¶√∑∂® g’≤>Ï∏¶„ $ ¥¶„Ï¥ P{µgg¶¥d¶ ¥æTr∑¶„, c
c c
c ®T’ ~÷¥Q>∂® P{¶√∑∂® ¥æTr∑¶„ $ 329. ®Â„∑’ fi≤>g¶∑hfig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„∑’ fi≤>g¶∑hfig¶∑„∑’ ¥æTr∑-KGÂ-g<∑-g¶„<[d-¥’Á-<¥Ï-hfiT¶Ï¶Ø∂∑’ c
c دT¶∑’ fi≤>g¶∑hfig¶∑<j¯T<[ÏaÁ∑’ «T< $ ¥„ Â’ fi≤>g¶∑„ $ ¥„ Â’ <T«¶√<jh◊{r∑„ $ ¥„ Â’ دTfig¶∑„ $ 330. ¥„ P*{ Â’ Á„[hfig¶∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ c
c c
c GƶöfiØ„¥<∑h◊{r∑„ d 1 <T«¶√<∑h◊{r∑„ d 2 $ 331. ¥„ P*{ Â’ fiØ„¥<∑h◊{r∑„ ? 2 ®√fiØ„¥¶„√¶ >„ ØÿfiØ„¥¶„√¶ >„ G¶T ¥’ÁÉ „ fiØ„¥¶„√¶ >„ ∏¥’<ÁÉfiØ„¥¶„√¶ >„ $ ¥„ c
c c
c Â’ fi®¥<∑h◊{r∑„ $ 332. ¥„ P*{ Â’ <T«¶√<∑h◊{r∑„ $ 2 ∏’√æÏ <TÆ\zZ Kd∑∂ Pæ{ÚE>∂ c∑æ √¶÷d’ ~ ¸¶„c¯T’ $ G¶„d∑¥„ >∂ fidK’ ϶„√g϶„√„ <T d ÂÆ„T $$95$$ c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1722
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E333. ¥„ P*{ Â’ ∏’√æÏ„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶d’√æÏ„ 1 ÷N¥„Æ’√æÏ„ 2 fig¶∑’√æÏ„ 3 $ 334. ¥„ P*{ Â’ ∏¶d’√æÏ„ ? 2 G„ ∑’ Gd¶ g∑æN¥¶ «T’< „F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [22]

c
<¥ c
c ∑’ Âd¶ ∏hfi∑¶„ ∏’√æÏ„∑’ ØÿT¶Ï¥ ∏’√æ϶b’ gæÆ’, jTgæƶb’ fiæK¥„ fig¶∑Gæ[„ «T<Â, ض„<∑® fiæK¥„ g¶∑Gæ[„ «T<Â, ∏x«¶K’ ÂæÏg¶∑„ fiæK¥„ ÷µg¶∑Gæ[„ «T< $ c
c c
c g¶∑æµg¶∑-fig¶∑„ Gæ[¶ ÏaÁ∑-T’G∑-√æ∑„<Æ* ÷TT„d¶ $ ÷[gPæ{Ïhfi¥‡d¶ ÷[gfiæK¥¶ gæ∑„d¯T¶ $$96$$ ƶ„*< fiæ∑ ∏<ÆdfiæK¥¶ ∏Q>¥Â’ ∏’√æ϶∑ ÷\¯Tx¶ $ c
c c
c E>r∑÷< ∏ÆgfiæK¥¶ ~÷Œ[K g\¢D<gѶ ÷ $$97$$ Æ∂∑¶ T¶ ∏<Æd¶ T¶ G„ ÁÏæ ¥K-¥[-¥¶KfiKÆ∂∑¶ $ „ ÷[gfiæK¥¶∑’ ∏T¥¶ fi„¥[∑gæT„*< $$98$$ c
c c
c 335. ®Â„∑’ ∏’√æÏfig¶∑„∑’ E> ∏’√æ϶b’ fi¶Ø¶„, ض„ fi¶d¶ <TÆzZ∂, ض„ <TÆzZ∂∏¶„ Kd∑∂, ض„ Kd∑∂∏¶„ Pæ{ÚE>∂, ض„ Pæ{ÚE>∂∏¶„ Ø’≤>’ c∑‡ Gæ√„ j¶<Ïd¶ ∏aÁgæ¥Ï„, ض„ c
c c
c c∑æ¥ÆN¥¶b’ √¶÷d’, ~[¶K √¶÷d¶b’ G¶„d∑’ $ 336. ®®∑’ ∏¶d’√æÏhfig¶∑„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„∑’ ∏¶d’√æÏhfig¶∑„∑ G„ ∑’ Gd¶ g∑æN¥¶ «T’< „<¥* Âd¶ c
c c
c ∏hfi∑¶„ ∏’√æÏ„∑’ ∏√≤>-ØÆ-jØ∂-Â϶√-T¶fi∂-fiæaÁK<∑-Ø∂<Æd¶-√æ’G¶<Ïd¶∏¶„ ¥K¶ ¥Kfi’<Âd¶∏¶„ ¥K¥K’fi<Âd¶∏¶„ <¸Ïfi’<Âd¶∏¶„ ∏¶K¶gæɶ∑-P{¶∑∑-T∑- c
c c
c T∑¥’≤>-T∑K¶by∏¶„ Ø„TPæ{Ï-¥«¶-fiT¶-Z‡g-Á¶bd-fiKƶ∏¶„ fi¶√¶K¶-&u>¶Ï√-~Kd-ضK-√¶„fiæK-¶„K∑-fi¶¥¶Ø-OK-¥K∑-Ï„∑-∏¶T∑-<¥*O¶≤>√-<Âd-~÷ß{- c
c c
c ~ÇK-~÷gæÆ-gƶfiÆ-fiƶ ¥√≤>-KÆ-G¶∑-Gæ‘√-<√<Ñ-<Z<Ñ-¥∂d-¥’Øg¶<∑d-϶„Æ∂-϶„ÆP{≤>¶Æ-P{≤æ>ÚEæ>d-∏¶¥∑-¥Â∑-Á’«-«’≤>-g[¶„T√K-∑g¶Ø∂<∑ c
c c
c ∏ÉP{¶<Ï√¶b’ ~ G¶„d∑¶b’ g<TÉ’< $ 337. ¥„ ¥g¶¥∏¶„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥‡<Â∏’√æÏ„ 1 fidK’√æÏ„ O∑’√æÏ„ 3 $ ∏’√æ϶d¶ ®√fiØ„<¥d¶ ¥„ >∂ ¥‡b∏’√æÏ„ c
c c
c 1 ¥‡d∂ ¥‡d∂® √æ<∑d¶ fidK’√æÏ„ 2 fidK’ ¥‡by® √æ<∑Â’ O∑’√æÏ„ 3 $ 338. ®Â„<¥ ∑’ «’„ ! ¥‡<Â∏’√æÏ-fidK’√æÏ-O∑’√æ϶∑ d P{ÂK„ P{ÂK„<Æ*¶„ ∏hfi„ T¶ ¸Æÿ® T¶ c
c c
c ÂæÑ„ T¶ <T¥„¥¶<Æ® T¶ ? ¥¯TzZ¶„T„ ¥‡<Â∏’√æÏ„, fiÂK’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„, O∑’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„ $ ¥„ Â’ ∏¶d’√æÏ„ $ 339. ¥„ P*{ Â’ ÷N¥„Æ’√æÏ„ ? 2 ∏∑„√<TÆ„ c
c c
c fir∑[„ $ Â’ Gƶ fiKg¶∑‡ Â¥K„∑‡ KÆK„∑‡ ∏‘√d’ ~ T¶ÏN¥ $ <ÏaÁ¶ G‡d¶ d GT¶„ ∏Q>√æ∑<TTâd¶ P{g¥¶„ $$99$$ 340. ¥„ P*{ Â’ fiKg¶∑‡ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ c
c c
c Â’ Gƶ-¥æÆÿg„ d 1 T¶TƶK® d 2 $ 341. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ¥æÆÿg„ ¥„ Ê>hfi„ $ 342. ¥„ P*{ Â’ T¶TƶK® ? 2 ∏∑’¶∑’ ¥æÆÿgfiKg¶∑æfi¶„‘√϶∑’ ¥gæØd¥<g<Â¥g¶P{g„∑’ c
c c
c ¥„ ®√„ T¶TƶK® fiKg¶∑æfi¶„‘√Ï„ <jhfiÉ< $ 343. [1] ¥„ ∑’ «’„ ! ∏<¥c¶K’ T¶ ÁæKc¶K’ T¶ ∏¶„√¶Æ„ɶ ? Ħ ∏¶„√¶Æ„ɶ $ ¥„ ∑’ ÂzZ <E>É„É T¶ <«É„É c
c c
c T¶ ? j¶„ b∑Q>„ ¥gQ>„, j¶„ ÁÏæ ÂzZ ¥zZ’ P{g< $ [2] ¥„ ∑’ «’„ ! ∏√<∑P{¶dN¥ g¢D’g¢D„∑’ T∂Â∂T؄ɶ ? Ħ <TÂ∂T؄ɶ $ ¥„ ∑’ ÂzZ ≤>ÆÉ „ ¶ ? j¶„ <Â∑Q>„ c
c c
c ¥gQ>,„ ∑¶„ ÁÏæ ÂzZ ¥zZ’ P{g< $ [3] ¥„ ∑’ «’„ ! fiæaÁÏ¥’Tu>dN¥ gƶg„ÆN¥ g¢D’g¢D„∑’ T∂Â∂T؄ɶ ? Ħ T∂Â∂T؄ɶ $ ¥„ ∑’ ÂzZ ÷Ø÷Ñ„ <¥d¶ ? j¶„ c
c <Â∑Q>„ ¥gQ>,„ ∑¶„ ÁÏæ ÂzZ ¥zZ’ P{g< $ [4] ¥„ ∑’ «’„ ! √’√¶® gƶ∑by® fi≤>¥¶„d’ ƯTg¶√ÚE>É „ ¶ ? Ħ ƯTg¶√ÚE>É„ ¶ $ ¥„ ∑’ ÂzZ <T<∑O¶dg¶TɄɶ ? j¶„ c
c c
c <Â∑Q>„ ¥gQ>„, ∑¶„ ÁÏæ ÂzZ ¥zZ’ P{g< $ [5] ¥„ ∑’ «’„ ! ÷Ø√¶T[’ T¶ ÷Ø√<¸*Øÿ’ T¶ ∏¶„√Ƅɶ ? Ħ ∏¶„√¶Æ„ɶ $ ¥„ ∑’ ÂzZ Pæ{ÚE>„É T¶ fiKd¶TÉ„É T¶ ? c
c c
c ∑¶„ b∑gQ>„ ¥gQ>„, j¶„ ÁÏæ ÂzZ ¥zZ’ P{g< $ ¥zZ„∑ ¥æ<ÂaÁ„∑ <T E>„[æ’ «„[æ’ T G’ P{K j ¥ß{¶ $ Â’ fiKg¶∑‡ <¥x¶ Td’< ∏¶Ø∂ fig¶∑¶∑’ $$100$$ 344. c
c c
c ∏∑’¶∑’ T¶TƶKdfiKg¶∑æfi¶„‘√϶∑’ ¥gæØd¥<g<Â¥g¶√g„∑’ ¥¶ ®√¶ ÷N¥rÆ¥\rÆd¶ < T¶ ¥rÆ¥\rÆd¶ < T¶ ÷âK„∑‡ < T¶ Â¥K„∑‡ < T¶ KÆK„∑‡ < T¶ $ c
c c
c ∏Q> ÷N¥rÆ¥\rÆd¶∏¶„ ¥¶ ®√¶ ¥rÆ¥\rÆd¶ $ ∏Q> ¥rÆ¥\rÆd¶∏¶„ ¥¶ ®√¶ ÷âK„∑‡ $ ∏Q> ÷âK„∑‡∏¶„ ¥¶ ®√¶ Â¥K„∑‡ $ ∏Q>Â¥K„∑‡∏¶„ ¥¶ ®√¶ KÆK„∑‡ $ ∏Q> c
c c
c KÆK„∑‡∏¶„ Ø„TPæ{Œ-÷[K-Pæ{Œd¶∑’ g∑æd¶∑’ ¥„ ®√„ T¶Ï‘√„ $ ∏Q> Ø„TPæ{Œ-÷[KPæ{Œd¶∑’ g∑æd¶∑’ T¶Ï‘√¶ ÆKT¶¥-Kµg√T¶¥¶∑’ g∑æd¶∑’ ¥„ ®√„ T¶Ï‘√„ $ ∏Q> c
c c
c ÆKTN¥KµgdT¶¥¶∑’ g∑æN¥¶∑’ T¶Ï‘√¶, Æ„gTd-Æ„Kr∑TdT¶¥¶∑’ g∑æN¥¶∑’ ¥„ ®√„ T¶Ï‘√„ $ ∏Q> Æ„gTd-Æ„Kr∑TdT¶¥¶∑’ g∑æN¥¶∑’ T¶Ï‘√¶ c
c c
c fiæ¯T<TØ„Æ∏TK<T؄ƶ∑’ g∑æN¥¶∑’ ¥„ ®√„ T¶Ï‘√„ $ ∏Q> fiæ¯T<TØ„Æ-∏TK<T؄ƶ∑’ g∑‡¥¶∑’ T¶Ï‘√¶ «KÆ„KTd¶∑’ g∑æN¥¶∑’ ¥„ ®√„ T¶Ï‘√„ $ ∏Q> «KÆ„KTd¶∑’ c
c c
c g∑‡¥¶∑’ T¶Ï‘√¶ ¥¶ ®√¶ <ÏaÁ¶ $ ∏Q> <ÏaÁ¶∏¶„ ¥¶ ®√¶ G‡d¶ $ ∏Q> G‡d¶Â¶„ ¥„ ®√„ GTg¢D„ $ ∏Q> GTg¢D„ ¥„ ®√„ ÷N¥„Æ’√æÏ„ $ 345. ®®∑’ ∏’√æÏfig¶∑„∑’ c

H E> ∏’√æ϶b’ fi¶Ø¶„, ¸¶K¥ ∏’√æ϶b’ <TÆzZ∂, ~÷T∂¥’ ∏’√æ϶b’ Kd∑∂, ∏≤>d¶Ï∂¥’ ∏’√æ϶b’ Pæ{ÚE>∂, E>∆÷Â∂ ∏’√æ϶b’ ¥„ ®√„ Ø’≤>„ b T¶ c∑‡ b T¶ Gæ√„ b T¶ j¶<Ïd¶
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1723
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Eb T¶ ∏aÁ„ b T¶ gæ¥Ï„ b T¶, ®®∑’ c∑æhfig¶∑„∑’ ض„ c∑æ¥ÆN¥¶b’ √¶÷d’, ~[¶K √¶÷d¶b’ G¶„d∑’ $ 346. ®®∑’ ÷N¥„Æ’√æÏ„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®®∑’ ÷N¥„Æ’√æÏF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [23]

c
„∑’ c
c ∑„Kbd<ÂKaÁG¶„<∑d-g∑‡¥-Ø„T¶∑’ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶∏¶„ g<TÉ’< $ 347. [1] ∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ c
c c
c Gƶ-«Tc¶K<∑ɶ d 1 ÷[KT„÷\¯Td¶ d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆr∑„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ fi’~ c∑‡¥d¶b’ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ c
c c
c ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆr∑„∑’ ∏’√Ï æ N¥ ¥’ÁÉ „ b«¶√’, ÷ß{¶„¥∑ „ ’ c∑æ¥ÆN¥’ $ [2] Kd∑hfi«¶fiæ >T∂® j„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! c
c c
c Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-«Tc¶K<∑ɶ d 1 ÷[KT„÷\¯Td¶ d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ c∑‡b’ c
c c
c <Â\r∑ Kd∑∂∏¶„ E>Ç ∏’√æ϶b’ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ fir∑K¥ c∑‡b’ ∏â¶bɶ∏¶„ Kd∑∂∏¶„ d $ [3] c
c
c
c ¥ß{Khfi«¶fiæ ><T∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-«Tc¶K<∑ɶ d 1 ÷[KT„÷\¯Td¶ d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ c
c c
c «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ fir∑K¥ c∑‡b’ ∏â¶bɶ∏¶„ Kd∑∂∏¶„ d $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ c
c c
c ¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ®ß{[∂¥’ c‡∑b’ Kd∑∂ d $ [4] T¶Ïædfi«¶fiæ >T∂® ∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi’0 ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶, Â’ Gƶ- c
c c
c «Tc¶K<∑ɶ d 1 ÷[KT„÷\¯Td¶ d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ®ß{Â∂¥’ c∑‡b’ Kd∑∂ d $ ÂzZ ∑’ G¶ c
c c
c ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶¥<Q>* c∑‡b’ ض„ Kd∑∂∏¶„ d $ [5] ®T’ ¥¯T¶<¥* fiæ >T∂∑’ fiæÚE>¶ «¶<∑d¯T¶-fi’P{hfi«¶® c
c c
c «Tc¶K<∑ɶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶¥<Q>* c∑‡b’ ض„ Kd∑∂∏¶„ d, ÷[KT„÷\¯Td¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi∑æT∂¥’ c
c c
c c∑æ¥d’ $ c‡ghfi«¶® «Tc¶K<∑ɶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi∑æT∂¥’ c∑æ¥d’, ÷[KT„÷\¯Td¶ GÆr∑„∑’ ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ c
c c
c ∏â¶bɶb’ c∑‡¥d¶b’ $ Âg¶® «Tc¶K<∑ɶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏â¶bɶb’ c∑‡¥d¶b’, ÷[KT„÷\¯Td¶ GÆr∑„∑’ ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’ c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ fi’~ c∑æ¥d¶b’ $ [6] ÂgÂg¶fiæ ><Tj„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ fi∆[¶ $ Â’ Gƶ-«Tc¶K<∑ɶ d 1 ÷[KT„÷\¯Td¶ c
c c
c d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆr∑„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ fi’~ c∑‡¥d¶b’ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ c
c c
c ¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ c∑æ¥ÆN¥’ $ 348. [1] ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fir∑[¶ ? √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’0-«Tc¶K<∑ɶ d 1 c
c ÷[KT„÷\¯Td¶ d 2 $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ Kd∑∂∏¶„ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ c
c c
c ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’ ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥Â¥ÆN¥’ $ [2] ®T’ ∏¥æKPæ{g¶K√g„∑’ G¶T Z<∑ÂPæ{g¶K¶∑’ ¶T «¶<∑d¯T’ $ 349. [1] fiæ ><TP{¶bd¶∑’ «’„ ! c
c c
c P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É< «¶√’ $ ®T’ ¥æÆÿg¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ c
c c
c fiÉ[d¶∑’ ¸¶ØK¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑’ ~ «¶<∑d¯T’ $ ®T’ G¶T ¸¶ØKT¶÷ß{¶bd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑’ «¶<∑d¯T’ $ [2] T∑N¥bP{¶bd¶∑’ c
c c
c «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„0 GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥¶<ÂK„√’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ ¥æÆÿgT∑N¥bP{¶bd¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ 1 c
c c
c ∏fiÉ[d¶∑’ 2 fiÉ[√¶∑’ 3 <ÂrÆ <T GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ <T ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’ $ ¸¶ØKT∑N¥<ÂP{¶bd¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ c
c c
c ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥¶<ÂK„√’ G¶„d∑¥ÆN¥’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’; fiÉ[d¶∑’ c
c c
c GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥¶<ÂK„√’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ 350. [1] ®T’ ¸„b’<Ød¶by∑’ fiæÚE>¶ «¶<∑d¯T¶-¸„b’<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ∆„∑’ c
c c
c ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶K¥ G¶„d∑¶b’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’; fiÉ[d¶∑’ c

H G0 ∏’√æÏN¥ ¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶K¥ G¶„d∑¶b’ $ [2] „b’<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ √¶÷d¶b’;
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1724
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√Ïæ N¥ ∏¥’ÁÉ„ <«¶√’ ÷ß{¶„¥∑„ <T ∏’√Ïæ N¥ ∏¥’ÁÉ„ b«¶√’; fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√Ïæ N¥ ¥’ÁÉ„ <«¶√’, ÷ß{¶„¥∑„ ’ <Â\r∑ √¶÷d¶b’F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [24]

c
$ c
c [3] ~÷K*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ~[¶K √¶÷d¶b’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ <T ∏’√Ï
æ N¥ ∏¥’ÁÉ„ b«¶√’; c
c c
c fiÉ[d¶∑’ fiæÚE>¶, GÆ∆„∑’ ∏’√Ï æ N¥ ¥’ÁÉ „ ’ ~[¶K √¶÷d¶b’ $ 351. [1] fi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„∏g¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥
„ b«¶√’, ÷ß{¶„¥∑ c
c c
c ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ [2] GÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„dg¶ ! ®T’ ~„T $ ¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ ®T’ ~„T $ c
c c
c ∏fiÉ[√¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’√æÏN¥ ∏¥’0 $ fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, c
c c
c GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ √Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ c
c c
c ∏fiÉ[d¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0 $ fiÉ[d¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„dg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ [3] c
c c
c ~÷hfidZÏdK¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æÏN¥ ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ E> √¶÷d¶b’ $ ¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdK¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 c
c c
c √¶÷dfiÆÿ[’0 $ ∏fiÉÂ√¥µgæ\ÚE>g~÷hfid«ÏdK¶∑’ fiæǶ √¶„0 GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0 ÷ß{¶„0 ∏’√æ0 ∏¥’0 fiÉ[√¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdK¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„ ∑ ’ ∏’ √ æ 0 ¥’ Á „ 0 , ÷ß{¶„ 0 √¶÷∏fiæ Æ [’ $ √Ω«Tß’ { <Âd~÷hfidZÏdKfi’ ~ „ * < Ød¶∑’ fiæ Ú E>¶, √¶„ d g¶ ! GÆ0 ∏’ √ æ 0 ∏¥’ 0 , ÷ß{¶„ 0 E> √¶÷d¶b’ $ c
c c
c ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0; fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ E> c
c c
c √¶÷d¶b’ $ ÷KfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ ¥µgæ\ÚE>g÷KfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑fiæÆ[’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’√æÏ0 ∏¥’0; fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c G¶„d∑fiæÆ[’ $ √Ω«Tß’{<Âd÷KfiK¥hfiZÏdK0 GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0; fiÉ[d¶∑’ c
c c
c GÆ0 ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ G¶„d∑¥ÆN¥’ $ «ædfiK¥hfiZÏdK¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’Á„0, ÷ß{¶„¥„∑’ √¶÷dfiæÆ[’ $ ¥µgæ\ÚE>g«æd0 G¶T GÆ0 c
c c
c ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 c∑æfiæÆ[’ $ ∏fiÉ[√¥µgæ\ÚE>g«æd0 G¶T fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 ∏’√æ0 ∏¥’0 $ fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ¥’Á„0, c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ c∑æfiæÆ[’ $ √Ω«Tß’{<Âd«æd0 G¶T fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ √¶÷dfiæÆ[’; ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0; c
c fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd0 G¶T fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„0 √¶÷dfiæÆ[’ $ [4] ÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’0, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, c
c c
c ÷ß{¶„0 c∑æfiæÆ[’ $ ¥µgæ\ÚE>gÁÆdK¶∑’ Gƶ «ædfiK¥hfi¥µgæ\ÚE>g¶∑’ <Â¥æ <T √«„¥æ Âƶ «¶<∑d¯T’ $ √Ω«Tß’{<Âd¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ c∑æfiæÆ[’; c
c c
c ∏fiÉ[d¶∑’ GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 ∏’√æ0 ∏¥’0; fiÉ[d¶∑’ GÆ0 ∏’√æ0 ¥’Á„0, ÷ß{¶„0 c∑æfiæÆ[’ $ [5] ®zZ’ ¥’√Æ<∑√¶Æ¶∏¶„ «T’< $ Â’ Gƶ- c
c c
c G¶„d∑¥ÆN¥ √¶÷dfiæÆ[ Â[¶„ d G¶„d∑fiæÆ[’ $ ض„rÆ’ Âæ c∑æfiæÆ[’ ¥µgæ\ÚE>g ƶ„b ÷Ç[’ $$101$$ G¶„d∑¥ÆN¥ E>‘√¶÷d¶b’ Â[¶„ d G¶„d∑¥ÆN¥’ $ √¶÷dfiæÆ[ c
c c
c «æd√„ fiaÁ∂¥æ «T„ c∑æfiæÆ[’ $$102$$ 352. [1] g∑æN¥¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c <Â<∆ √¶÷d¶b’ $ [2] ¥µgæ\ÚE>gg∑æN¥¶∑’ G¶T √¶„dg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 ∏’√0æ ∏¥’0 $ [3] √Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥¶∑’ G¶T √¶„dg¶ ! GÆ0 ∏’√0æ c
c c
c ∏¥’0, ÷ß{¶„¥∑ „ ’ <Â<∆ √¶÷d¶b’ $ ∏fiÉ[√√Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ <T0 ∏’√æ’0 ∏¥’0 fiÉ[d√0 fiæǶ, √¶„0! GÆ0 c
c c
c ∏’√æ0 ¥’Á„0 ÷ß{¶„¥„∑’ <Â<∆ √¶÷∏¶b’ $ 353. T¶∑g’ÂK¶∑’ «Tc¶K<∑ɶ ÷[KT„÷\¯T∏¶ d Gƶ ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T’ $ 354. Gƶ T¶∑g’ÂK¶∑’ Âƶ c
c c
c G¶„<Â<¥d¶∑’ $ 355. [1] ¥¶„ƵgdØ„T¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ fi0 $ Â’0-«Tc¶K<∑ɶ d ÷[KT„÷\¯Td¶ d $ ÂzZ ∑’ G¶ c

H ¥¶ «Tc¶K<∑ɶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ Kd∑∂∏¶„ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ÷[KT„÷\¯Td¶ ¥¶ GÆ∆„∑’ ∏’√Ï
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1725
æ N¥ ¥’ÁÉ
G
„ b«¶√’, ÷ß{¶„¥∑
„ ’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EG¶„d∑¥Â¥ÆN¥’ $ F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [25]

c
[2] Gƶ ¥¶„Ƶg„ Âƶ by¥¶∑„ P{hfi„ <T «¶<∑d¯T’ $ [3] Gƶ ¥¶„ƵgdØ„T¶∑’ fiæÚE>¶ Âƶ ¥„¥P{hfi¶∑’ Ø„T¶∑’ fiæÚE>¶ «¶<∑d¯T¶ G¶T c
c ∏ÇædP{hfi¶„-¥∑’Pæ{g¶K„ «Tc¶K<∑ɶGÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ E> Kd∑∂∏¶„; ÷[KT„÷\¯Td¶ Gƶ ¥¶„Ƶg„ $ Gƶ ¥∑’Pæ{g¶K„ Âƶ g¶<Æ*Ø„ $ ¸’«Ï¶„√-ϒ®¥æ c
c c
c «Tc¶K<∑ɶ GÆ0 ∏’√æÏ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„0 fi’~ Kd∑∂∏¶„; ÷[KT„÷\¯Td¶ Gƶ ¥¶„Ƶg„ $ gƶ¥æß{-¥ÆN¥¶K„¥æ «Tc¶K<∑ɶ GÆ∆„∑’ ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c ~[¶K Kd∑∂∏¶„; ÷[KT„÷\¯Td¶ Gƶ ¥¶„Ƶg„ $ ∏¶∑Â-fi¶∑Â-∏¶K∑-∏Çæ„¥æ ~÷¥æ <T «Tc¶K<∑ɶ GÆ0 ∏’√æ0 ∏¥’0, ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ Kd∑∂∏¶„; c
c c
c ÷[KT„÷\¯Td¶ Gƶ ¥¶„Ƶg„ $ [4] √„T„ÉdØ„T¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! √„T„É√Ø„T¶∑’ ®√„ «Tc¶K<∑É® ¥K∂K®, ¥„ GÆ∆„∑’ c
c c
c ∏’√æÏN¥ ∏¥’Á„É<«¶√’, ÷ß{¶„¥„∑’ ض„ Kd∑∂∏¶„ $ [5] ∏∑æ[K¶„TT¶bdØ„T¶∑’ «’„ ! P„{gƶ<Ïd¶ ¥K∂K√¶Æ∑¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! ∏∑æ[K¶„TT¶bdØ„T¶∑’ ®√„ c
c
c
c «Tc¶K<∑É® ¥K∂K®, ¥„ GÆ∆„∑’ ∏’√Ï æ N¥ ∏¥’ÁÉ „ <«¶√’, ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ®ß{¶ Kd∑∂ $ 356. ¥„ ¥g¶¥g¶„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥‡b∏
y √’ Ï
æ „ fidK’√Ï
æ „ O∑’√Ï
æ „$ c
c c
c ∏’√æ϶d¶ ®√fiØ„<¥d¶ ¥„ >∂ ¥‡by∏’√æÏ„, ¥‡by ¥‡by® √æ<∑d¶ fidK’√æÏ„, fidK’ ¥‡by® √æ<∑d’ O∑’√æÏ„ $ 357. ®®<¥ ∑’ ¥‡~∂∏’√æÏ-fidK’√æÏ-O∑’√æ϶∑’ P{ÂK„ c
c c
c P{ÂK„<Æ*¶„ ∏hfi„ T¶ ¸Æÿ® T¶ ÂæÑ„ T¶ <T¥¥¶<Æ® T¶ ? ¥¯TzZ¶„T„ ¥‡by∏’√æÏ„, fidK’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„, O∑’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„ $ ¥„ Â’ ÷N¥„Æ’√æÏ„ $ 358. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c fig¶∑’√æÏ„ ? [2] ®√g„√N¥ ∑’ Kr∑¶„ ~¶÷K’Â~ß{Tu>N¥ ∏Q> ¥¶„T\r∑® P{¶√<∑Kd„ E>[Ï„ ØÿT¶Ï¥’<¥® ∏Q>P{\r∑® ∏<Æ√K<∑¥’Ê>¶∑¥’Ê>® fir∑[„, ÂN¥ ∑’ c
c c
c ®√g„√¶ P{¶„≤>∂ ÷N¥„Æ’√æÏ<TaÁ’«¶, Â’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ gƶT∂KN¥ ∏x’√æÏ’, Â’ ¥ÆN¥√æ∑’ fig¶∑’√æÏ’ «T< $ 359. ®Â„∑’ ∏’√æÏhfig¶∑„∑’ E> ∏’√æ϶b’ fi¶Ø¶„, c
c c
c ض„ fi¶d¶-ØÿT¶Ï¥ ∏’√æ϶b’ <TÆzZ∂, ض„ <TÆzZ∂∏¶„ Kd∑∂, ض„ Kd∑∂∏¶„ Pæ{ÚE>∂, ض„ Pæ{ÚE>∂∏¶„ c∑‡, ض„ c∑æ¥ÆN¥¶b’ √¶÷d’, ~[¶K √¶÷d¶b’ G¶„d∑’ $ 360. c
c c
c ®Â„∑’ fig¶∑’√æÏ„∑’ P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®®∑’ fig¶∑’√æÏ„∑’ fiæ >T∂∑’ P’{≤>¶∑’ fi¶d¶Ï¶∑’ «T∑¶∑’ «T∑fizZ≤>¶∑’ <jKd¶∑’ <jKd¶T<Ïd¶∑’ <jKdfizZ≤>¶∑’ P{hfi¶∑’ <Tg¶∑¶∑’ c
c c
c <Tg¶∑¶T<Ïd¶∑’ <Tg¶∑fizZ≤>¶∑’ t>’P{¶∑’ P‡{≤>¶∑’ ¥„϶∑’ <¥ÆK∂∑’ fiΩ«¶K¶∑’ <TGd¶∑’ TaÁ¶K¶∑’ T¶¥¶∑’ T¶¥ÆK¶∑’ T¶¥ÆKfi¯Td¶∑’ T„϶∑’ T„bd¶∑’ ضK¶∑’ c
c c
c ¶„K∑¶∑’ Ø∂T¶∑’ ¥gæW¶∑’ ∏¶d¶g-<TaÁ’«-÷Ç[¶„¯T„Æ-fiKaÁ„T¶ g<TÉ’< $ 361. ¥„ ¥g¶¥∏¶„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥„ >∂∏’√æÏ„ fidK’√æÏ„ O∑’√æÏ„ $ c
c c
c ∏¥’Á„ɶ∏¶„ G¶„d∑P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂∏¶„ ¥„ >∂, ¥„ >∂ ¥„ >∂® √æ<∑d¶ fiÂK’, fiÂK’ ¥„ >∂® √æ<∑Â’ ϶„√¶„, ¥’Á„É®∑’ ϶„√¶„ √æ<∑¶„ ¥’Á„ɶ ϶„√¶, ∏¥’Á„É®∑’ ϶„√¶„ c
c c
c √æ<∑∏¶„ ∏¥’Á„ɶ ϶„√¶ $ 362. ®Â„<¥ ∑’ ¥„ >∂∏’√æÏ-fidK’√æÏ-O∑’√æ϶∑’ P{ÂK„ P{ÂK„<Æ*¶„ ∏hfi„ T¶ ¸Æÿ® T¶ ÂæÑ„ T¶ <T¥„¥¶<Æ® T¶ ? ¥¯TzZ¶„T„ ¥„ >∏’√æÏ„, c
c fidK’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„, O∑’√æÏ„ ∏¥’Á„É√æ∑„ $ ¥„ Â’ fig¶∑’√æÏ„ $ ¥„ Â’ <T«¶√<jhfir∑„ $ ¥„ Â’ Á„[hfig¶∑„ $ 363. ¥„ P*{ Â’ P{¶Ïhfig¶∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c fiØ„¥<jhfir∑„ d <T«¶√<jhfir∑„ d $ 364. ¥„ P*{ Â’ fiØ„¥<jhfir∑„ ? 2 ®√¥gd<Q>Â∂® Øÿ¥gd<Q>Â∂® <Â¥gd<Q>Â∂® G¶T ∏¥’Á„É¥gd<Q>by® $ ¥„ Â’ c
c c
c fiØ„¥<jhfir∑„ $ 365. ¥„ P*{ Â’ <T«¶√<jhfir∑„ ? 2 ¥gd¶&&T<Ïd-gæÆÿ[¶<ØT¥-∏ƶ„K[-fiaÁ-g¶¥¶ d $ ¥’TÚE>K-Gæ√-fi<Ïd¶ ¥¶√K-∏¶„¥\hfi-fiK∏u>¶ c
c c
c $$103$$ 366. ¥„ P*{ [’ ¥g® ? ¥gdN¥ ∑’ fim{T∑’ P{KN¥¶<g-¥„ Gƶ∑¶g® Âær∑¶√ضK® <¥d¶ ÂŒ∑„ ¸Ï√’ Gæ√T’ GæT¶∑„ ∏hfi¶Â’P„{ <ZK‘√ÆzZ„ Ø >fi¶<∑- c
c c
c fi¶d-fi¶¥-<fiQ>’ÂK¶„ŒfiK∑„ ÂÏGgÏGædÏ-fiKO<∑g¸¶Æ° ~µg„u>√-ØÿÆ∑-gæ<Q>d¥g¶Æd<j<~d√[P{¶d„ Ï’O∑-fiT∑-Gb∑T¶d¶g¥gzZ„ ÷KN¥¸Ï¥gr∑¶√® c
c c
c E>„® ØaÁ„ fi[Q>„ Pæ{¥Ï„ g„ƶT∂ <j÷∑„ <j÷∑<¥hfi¶„T√® ®√’ gÆ<Â* fi≤>¥¶≤>d’ T¶ fiu>¥¶≤>d’ T¶ √ƶd ¥dK¶Æ’ ÆzZg„[’ ∏¶„¥¶K„ɶ $ ÂzZ ~¶„d® fir∑Td’ ®T’ c
c c
c Td¶¥∂-G„∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ Âær∑¶√ضK®∑’ Â∂¥„ fi≤>¥¶≤>d¶® T¶ fiu>¥¶≤>d¶® T¶ ¥dK¶Æ’ ÆzZg„[„ ∏¶„¥¶K® ¥„ ¥g® «Tb ? j¶„ b∑gQ>„ ¥gQ>„ $ P{µÆ¶ ? GµÆ¶ c
c c
c ¥’Á„ɶ∑’ ’‡∑’ ¥gæØd¥<g<Â¥g¶√g„∑’ fi≤>¥¶≤>d¶ <jhfiÉb, ÷TKÑ\µg Â’Âæ\µg ∏\ÚE>r∑„ Æ„u>Ï„ ’‡ ∑ <E>Éb, ∏r∑\µg P{¶Ï„ ÷TKÑ„ ’‡ <E>Éb c
c c
c ∏r∑\µg P{¶Ï„ <Æ<Q>Ñ„ ’‡ <E>É<Â, µƶ ¥„ ¥g® j «T< $ ®T’ Td’ fir∑T√’ ~¶„d® ®T’ Td¶<¥-G„∑’ P{¶Ï„∑’ „∑’ Âær∑¶√ضK¶∑’ Â∂¥„ fi≤>¥¶≤>d¶® T¶ c

H fiu>¥¶≤>d¶® T¶ ÷TKÑ„ ’‡ <E>r∑„ ¥„ ¥g® ? ∑ «T< $ P{µÆ¶ ? GµÆ¶ ¥’Á„ɶ∑’ fiµÆ¶∑’ ¥gæØd¥<g<Â¥g¶√g„∑’ ®√„ ’‡ <jh◊{Éb, ÷TKÑ„ fiµÆ\µg
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1726
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏\ÚE>r∑„ Æ„u>Ï„ fiµÆ„ j <E>É<Â, ∏r∑\µg P{¶Ï„ ÷TKÑ„ fiµÆ„ <E>É< ∏r∑\µg P{¶Ï„ Æ„u>Ñ„ fiµÆ„ <E>É<Â, µƶ ¥„ ¥g® ∑ «T< $ ®T’ TØ’Â’ fir∑T√’F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [26]

c c
c ~¶„d® ®T’ Tض<¥-G„∑ P{¶Ï„∑’ „∑’ Âær∑¶√ضK¶®∑’ ÂN¥ Â’ÂæN¥ ÷TKÑ„ fiµÆ„ <E>r∑„ ¥„ ¥g® ? ∑ «T< $ P{µÆ¶ ? GµÆ¶ ∏∑’¶∑’ ¥’O¶Â¶∑’ c
c c
c ¥gæØd¥<g<Â¥g¶√g„∑’®√„ fiµÆ„ <∑h◊{Éb, ÷TKÑ„ ¥’O¶Â„ ∏<T¥’O¶<® Æ„<Q>Ï„ ¥’O¶Â„ ∑ <T¥’O¶≤>É<Â, ∏r∑\µg P{¶Ï„ ÷TKÑ„ ¥’O¶® <T¥’O¶<ÂÉb c
c c
c ∏r∑\µg P{¶Ï„ Æ„<Q>Ñ„ ¥’O® <T¥’O¶<ØÉb, µƶ ¥„ ¥g® ∑ «T< $ ®[¶„ <T ∑’ ¥æÆÿgÂK¶® ¥g® fir∑[„ ¥g∑¶÷¥¶„ ! $ 367. ∏¥’Á„ɶ∑’ ¥gd¶∑’ c
c c
c ¥gæØd¥<g<Â¥g¶√g„∑’ ¥¶ ®√¶ ∏¶T<Ïd <[ fiTæÇb $ ¥’Á„ɶ∏¶„ ∏¶T<Ïd¶∏¶„ …{¥¶¥¶„ $ ¥’Á„ɶ∏¶„ ∏¶T<Ïd¶∏¶„ j∂¥¶¥¶„ $ ÆQ>N¥ ∏∑T√ÑN¥ c
c c
c <jŒTP{Q>N¥ G’Âæ∑¶„ $ ®√„ …{¥¶¥-j∂¥¶¥„ ®¥ fi¶∑æ <[ TæÇ< $$104$$ ¥[ fi¶∑‡<∑ ¥„ Z¶„T„, ¥[ Z¶„T¶<∑ ¥„ ÏT„ $ ÏT¶∑’ ¥[Æ[K® ®¥ gæÆÿ[„ <Td¶<Æ® c
c c
c $$105$$ <Â\r∑ ¥ÆN¥¶ ¥[ d ¥d¶<∑ „Æ[K* ~ ÷N¥¶¥¶ $ ®¥ gæÆÿ[¶„ «<∑∏¶„ ¥¯T„<Æ* ∏∑’Âj¶∑∂<Æ* $$106$$ ®Â„∑’ gæÆÿ[fig¶∑„∑’ Â∂¥’ gæÆÿ[¶ ∏ƶ„K[„, c
c c
c fir∑K¥ ∏ƶ„K[¶ fiaÁ¶„, ض„ fiaÁ¶ g¶¥¶„, ض„ g¶¥¶ ÷…{, <Â\r∑ ÷…{ ∏d∑’, ض„ ∏d∑¶b’ ¥’TÚE>K„, fi’~¥’TÚE>K® Gæ√„, T∂¥’ Gæ√¶b’ T¶¥¥d’, Ø¥ T¶¥¥Â¶b’ c
c c
c T¶¥¥ÆN¥’, ¥d’ T¶¥¥ÆN¥¶∑’ T¶¥¥Â¥ÆN¥’, ~÷K¶¥∂by T¶¥¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ fiæ¯T’√„, ~÷K¶¥∂<Â* fiæ¯T’√¥Â¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ fiæ¯T„, ~÷K¶¥∂b’ c
c c
c fiæ¯T¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ Âæ≤>d’√„, ~÷K¶¥∂b’ Âæ≤>d’√¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ Âæ≤>®, ~÷K¶¥∂b’ Âæ≤>d¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ ∏≤>≤>’√„, ~÷K¶¥∂b’ ∏≤>≤>’√¥d¥ÆN¥¶b’ c
c c
c ¥„ ®√„ ∏≤>≤>„, ~÷K¶¥∂b’ ∏≤>≤>¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ ∏TT’√„, ~÷K¶¥∂b’ ∏TT’√¥d¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ ∏TT„, ~÷K¶¥∂<Â* ∏TT¥Â¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ Æ°Æÿd’√„, c
c c
c ~÷K¶¥∂b’ Æ°Æÿd’√¥Â¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ Æ°Æÿ®, ®T’ ÷hfiÏ’√„ ÷hfiÏ„ fi÷g’√„ fi÷g„ j<Ï∑’√„ j<Ï∑„ ∏zZ<j÷K’√„ ∏zZ<j÷K„ ∏÷d’√„ ∏÷® ∑÷d’√„ ∑÷® fi÷d’√„ fi÷® c
c c
c ~‡<Ïd’√„ ~‡<Ïd¶, ~÷K¶¥∂<Â* ~‡<Ïd¶¥Â¥ÆN¥¶b’ ¥„ ®√„ ¥∂¥fiÆ„<Ïd’√„, ~÷K¶¥∂<Â* ¥∂¥fiÆ„<Ïd’√¥Â¥ÆN¥¶b’ ¥¶ ®√¶ ¥∂¥fiÆ„<Ïd¶ $ ®Â¶T ¶T √<∑®, c
c c
c ®d¶T® ~„T √<∑dN¥ <T¥®, ∏¶„ fiK’ ∏¶„T<g® $ 368. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„T<g® ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-fi<Ï∏¶„Tg„ d ¥¶√K¶„Tg„ d $ 369. ¥„ P*{ Â’ fi<Ï∏¶„Tg„ ? c
c c
c 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ d ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ d Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ d $ 370. ¥„ P*{ Â’ ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥æÆÿg„ d c
c c
c T¶TƶK® d $ 371. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ¥æÆÿg„ ¥„ Ê>hfi„ $ 372. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ T¶TƶK® ¥„ Gƶj¶g® fiÑ„ <¥d¶-G¶„d∑’ ∏¶d¶g-<TaÁ’«„∑’ G¶„d∑’ ÷â’ ÷Ç[„∑’, Â’ c
c c
c <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKK®∑’; ¥„ ∑’ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd G¶T ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[K[fim{ >¶∑’ ¥µgQ>„ ¥<∆<~„ «K® T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ j¶„ ∏‘√∂ ≤>Ƅɶ, c
c j¶„ T¶…{ ÆK„ɶ, j¶„ Pæ{ÚE>„ɶ, j¶„ fi<Ï<Tx’<¥É¶, ∑¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>„ɶ $ Â∏¶„ ∑’ ¥g® ¥g® ®√g„√’ T¶Ï‘√’ ∏T¶Æ¶d G¶T<®∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ c
c c
c j∂K® <jÑT„ <∑<Q>„ «T<Â, ¥„ Â’ T¶TƶK® ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ $ ®®<¥ fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ ÆT„É Ø¥√æ<∑¶ $ Â’ T¶TƶKdN¥ ÷x¶K¥¶√K¶„TgN¥ ®√N¥ «T„ c
c c
c fiK∂g¶∑’ $$107$$ 373. ®Â„<Æ* T¶TƶKd÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* P*{ fid¶„d∑’ ? ®Â„<Æ* T¶TƶKd÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* ∑\zZ P*{<~ fi∏¶„d∑’, c
c c
c P„{TÏ’ Âæ fir∑T∑¶ fir∑<TÉ< $ ¥„ Â’ T¶TƶK® ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ $ 374. ¥„ P*{ Â’ ¥æÆÿg„ ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 ¥„ Gƶj¶g® fiÑ„ <¥d¶-G¶„d∑’ ∏¶d¶g- c
c c
c <TaÁ’«„∑’, G¶„d∑’ ÷â’ ÷Ç[„∑’, Â’ <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKaÁ„T„∑’; ¥„ ∑’ fiÑ„ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd0 ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[K[fim{ >¶∑’ ¥gQ>„ ¥<∆<~„ «K„ c
c c
c T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ ÂzZ ∑’ ®√g„√„ T¶Ï‘√„ ∏¥’Á„ɶb’ Á’≤>b’ P{É< $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ <ØQ>∂∏¶„√¶Æ∑¶} ∏¥’Á„É<«¶√g„[¶ ¥æÆÿgN¥ fi∑√G∂TN¥ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶∏¶„ c
c c
c ∏¥’Á„É√æ∑¶ $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ ∑¶„ ∏‘√∂ ≤>Ƅɶ, ∑¶„ T¶…{ ÆK„ɶ, ∑¶„ Pæ{ÚE>„ɶ, ∑¶„ fi<Ï<Tx’¥„ɶ, ∑¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>„ɶ $ Â∏¶„ ∑’ ¥g® ¥g® ®√g„√’ c
c c
c T¶Ï‘√’ ∏Tƶd G¶T<„∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ j∂K® <jÑT„ <∑<Q>® «T<Â, ¥„ Â’ ¥æÆÿg„ ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ $ ®Â„<¥* fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ ÆT„É Ø¥√æ<∑d¶ $ Â’ c
c c
c ¥æÆÿgN¥ ÷x¶K¥¶√K¶„TgN¥ ÷ ®√N¥ «T„ fiK∂g¶∑’ $$108$$ 375. ®®<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg- c

H ¥¶√K¶„Tg„<Æ* Ø∂T-¥gæW¶∑’ ÷x¶K„ O„hfi< $ 376. P„{T<Âd¶ ∑’ «’„ ! Ø∂T-¥gæW¶ ÷x¶K„∑’ fi∆[¶ ? √¶„0 ! G¶Tbd¶ ∑’ ∏â¶bɶ∑’ ÷x¶K¥gd¶ ÷x¶K¥¶√K¶„fig¶∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1727
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E®T<Âd¶ ∑’ Ø∂T-¥gæW¶ ÷x¶K„∑’ fir∑[¶ $ ¥„ Â’ ¥æÆÿg„ ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ $ ¥„ Â’ ÷x¶Kfi<Ï∏¶„Tg„ $ 377. ¥„ P*{ Â’ ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [27]

c c
c ¥æÆÿg„ d T¶TƶK® d $ 378. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ¥æÆÿg„ ¥„ Ê>hfi„ $ 379. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ T¶TƶK® ¥„ Gƶj¶g® fiÑ„ <¥d¶ G¶„d∑’ ∏¶d¶g-<TaÁ’«„∑’, G¶„d∑’ ÷â’ c
c c
c ÷ÚE>[„∑’, Â’ <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKaÁ„T„∑’ ; ¥„ ∑’ fiÑ„ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd¶ G¶T «Kd„ T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ j¶„ ∏‘√∂ ≤>ÆÉ „ ¶, j¶„ T¶…{ ÆK„ɶ, j¶„ c
c c
c Pæ{ÚE>É
„ ¶, j¶„ fi<Ï<Tx’¥É „ ¶, j¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>É „ ¶ $ ¶„ ∑’ T¶¥¥Â„ T¶¥¥Â„ √„ ®√g„√’ T¶Ï‘√’ ∏Tƶd G¶Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ j∂<Q>® «T<Â, ¥„ c
c c
c [’ T¶TƶK® ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ $ ®®<¥* fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ Æ<TÉ Ø¥√æ<∑d¶ $ Â’ T¶TƶKdN¥ ∏x¶¥¶√K¶„TgN¥ ®√N¥ «T„ fiK∂g¶∑’ $$1-9$$ 380. ®®<Æ* c
c c
c T¶TƶK®<Æ* ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®®<Æ* G¶T j\zZ P*{<~ hfi∏¶„d∑’, P„{TÏ’ Âæ fir∑T∑¶ fir∑<TÉ< $ ¥„ [’ T¶TƶK® ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ $ c
c c
c 381. ¥„ P*{ Â’ ¥æÆÿg„ ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 ¥„ Gƶj¶g„ fiÑ„ <¥d¶G¶„d∑’ ∏¶d¶g-<TaÁ’«„∑’, G¶„d∑’ ÷â’ ÷Ç[„∑’, Â’ <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKaÁ„T„∑’; ¥„ ∑’ c
c c
c fiÑ„ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd G¶T «K® T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ ÂzZ ∑’ ®√g„ √ „ T¶Ï‘√„ ∏¥’ Á „ É ¶b’ Á’ ≤ >¶b’ P{É< $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ <ØQ>∂∏¶„ √ ¶Æ∑¶∏¶„ c
c c
c ∏¥’Á„É<«¶√g„[¶ ¥æÆÿgN¥ fi∑√G∂TN¥ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶∏¶„ ∏¥’Á„É√æ∑¶ $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ ∑¶„ ∏‘√∂ ≤>Ƅɶ, j¶„ T¶…{ ÆK„ɶ, j¶„ Pæ{ÚE>„ɶ, j¶„ fi<Ï<Tx’¥„ɶ, c
c c
c j¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>„ɶ $ ¶„ ∑’ T¶¥¥Â„ √„ ®√g„√’ T¶Ï‘√’ ∏Tƶd G¶Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ j∂K® <jÑ„T„ <j<Q>® «T< $ ¥„ Â’ ¥æÆÿg„ c
c c
c ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ $ ®®<¥* fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ ÆT„É Ø¥√æ<∑d¶ $ Â’ ¥æÆÿgN¥ ∏x¶¥¶√K¶„TgN¥ ®√N¥ «T„ fiK∂g¶∑’ $$110$$ 382. ®®<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* c
c c
c ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* ∑„K<Âd-<ÂKdG¶„<∑d-g∑‡¥-Ø„T¶∑’ ∏¶÷d¶b’ g<TÉ’< $ 383. c
c c
c [1] ∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{T<Âd’ P{¶Ï’ Ê>Â∂ fir∑[¶ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥T¶¥¥ÆN¥¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ „[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [2] Kd∑hfi«¶fiæ ><T∑„Kbd¶∑’ «’„ ! c
c c
c P„{T<Âd’ P{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥T¶¥¥ÆN¥¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ®ß’{ ¥¶√K¶„Tg’, ∏fiÉ[√Kd∑hfi«¶fiæ ><T∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„∑’ ∏’¶„gÆæ [ ÿ ’ ÷ß{¶„0 ∏’¶„0, fiÉ[√ G¶T GÆ0 Ø¥T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gÆæ [ ÿ ∑
‡ ¶b’, ÷ß{¶„¥∑
„ ’ ¥¶√K¶„Tg’ ∏’¶„gÆæ [ ‡ ’ $ [3] ¥ß{Kfi«¶fiæ ><T∑„Kbd¶∑’ «’„ !
ÿ ∑ c
c c
c P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ¥¶√K¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [4] ®T’ ¥„¥fiƶ¥æ <T fiæÚE>¶ «¶<∑d¯T¶-T¶Ïædfi«¶fiæ ><T∑„Kbd¶∑’ GÆ0 c
c c
c <Â\r∑ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ fi’P{fi«¶fiæ ><Tj„Kbd¶∑’ GÆ0 ¥[ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„¥∑ „ ’ Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ c‡ghfi«¶fiæ ><Tj„Kbd¶∑’ GÆ0 Ø¥ c
c ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ Âgfiæ ><Tj„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ¥[K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶T∂¥’ c
c c
c ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ÂgÂg¶fiæ ><Tj„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ „[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ 384. [1] ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ c
c c
c «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ¥¶<ÂK„√’ ¥¶√K¶„Tg’ $ ∏¥æKPæ{g¶K∂∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„∑’ Ø¥T¶¥¥ÆN¥¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏xfi’~g¶b’ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [2] j¶√Pæ{g¶K¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ Ø„¥‡∑¶b’ ض„\r∑ c
c c
c fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ j¶√Pæ{g¶K∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ÷ß{¶„¥„∑’ Ø„¥‡∑’ fi<Ï∏¶„Tg’ $ [3] ®T’ Gƶ ∑¶√Pæ{g¶K¶∑’ Ø„T¶∑’ Ø„T∂∑ d Âƶ G¶T c
c c
c Z<∑dPæ{g¶K¶∑’ Ø„T¶∑’ Ø„T∂∑ d «¶<∑d¯T’ $ 385. [1] fiæ >T∂P{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gÆæ [ ÿ ’ ÷ß{¶„¥∑
„ ’ ¸¶T∂¥’ T¶¥¥ÆN¥¶ $ c
c c
c ¥æÆgÿ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑ d <ÂrÆ <T fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gÆæ [ ÿ ’ ÷ß{¶„¥∑„ <T ∏’¶„gÆæ [
ÿ ’ $ ¸¶ØKfiæ ><TP{¶bd¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶T∂¥’ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¸¶ØKfiæ ><TP{¶bd¶∑’ fiæÚE>¶, √¶„0 ! GÆr∑„∑ <T ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’¶„gæÆÿ[’, c
c c
c fiÉ[d¸¶ØKfiæ ><TP{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶T∂¥’ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’ $ [2] ®T’ ¥„¥P{¶bd¶∑’ <fi fiæÚE>¶Td∑’ «¶<∑d¯T’- c

H ∏¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gÆæ [ ÿ ’ ÷ß{¶„¥∑


„ ’ ¥[ T¶¥¥ÆN¥¶b’ $ ¥æÆÿg∏¶÷P{¶bd¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑’ <ÂrÆ <T GÆr∑„∑ <T ∏’¶„gæÆÿ[’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1728
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’¶„gæÆÿ[’ $ ¸¶ØK∏¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! Gƶ ∏¶„<Æd¶∑’, ∏fiÉ[d¸¶ØK∏¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’¶„gæÆF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [28]

c
ÿ[’, c
c fiÉ[d¸¶ØK∏¶÷0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’ $ [3] „÷P{¶bd¶∑’ «’„ ! G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c <Â\r∑ K¶b’<Ød¶b’ $ ¥æÆÿg„÷P{¶bd¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑ d <ÂrÆ <T GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„0 $ ¸¶ØK„÷P{¶bd¶∑’ «’„ ! G¶T √¶„0 ! GÆ’0 c
c c
c ∏’¶„gÆæ [ÿ ’ ÷ß{¶„¥∑„ ’ <Â\r∑ K¶b’<Ød¶b’, ∏fiÉ[d¸¶dK„÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏’¶„0, fiÉ[d¸¶dK„÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 c
c c
c ÷ß{¶„¥∑ „ ’ <Â\r∑ K¶b’<Ød¶b’ ∏’¶„gÆæ [ÿ ∑‡ ¶b’ $ [4] T¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 <Â\r∑ T¶¥¥ÆN¥¶b’ $ ¥æÆÿgT¶÷P{¶bd¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏hfiÉ[d¶∑’ c
c c
c fiÉ[d¶∑ d <ÂrÆ <T GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„gæÆÿ[’ $ ¸¶ØKT¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¸¶ØKT¶÷P{¶bd¶∑’ c
c c
c G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑ <T ∏’¶„gæÆÿ[’, fiÉ[d¸¶ØKT¶÷P{¶<Âd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’ $ c
c c
c [5] T∑N¥bP{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ $ ¥æÆÿg¶∑’ ∏¶„<Æd¶∑’ ∏fiÉ[d¶∑’ fiÉ[d¶∑ d <ÂrÆ <T GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c ∏’¶„gæÆÿ[’ $ ¸¶ØKT∑N¥bP{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd’ P{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏fiÉ[d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ c
c c
c ÷ß{¶„¥∑ „ <T ∏’¶„gÆæ [ ÿ ,’ fiÉ[d¸¶ØKT∑N¥bP{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gÆæ [ ‡ ¶b’ $ 386. [1] ¸„b<’ Ød¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0
ÿ ∑ c
c c
c ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶K¥ ¥’TÚE>K¶<∑ $ ∏fiÉ[d G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏’¶„gÆæ [
ÿ ,’ fiÉ[d¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ¸¶K¥ ¥’TÚE>K¶<∑ c
c c
c ∏’¶„gÆæ [
ÿ ∑‡ ¶b’ $ [2] „b’<Ød¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ®P‡{∑fir∑¶¥’ K¶b’<Ød¶b’ $ ∏fiÉ[d G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„0, fiÉ[d c
c c
c G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ®√‡∑fir∑¶¥’ K¶b’<Ød¶b’ ∏’¶„gÆæ [ ‡ ¶b’ $ [3] ~÷K*<Ød¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 E>µg¶¥¶ $ ∏fiÉ[d G¶T √¶„0 !
ÿ ∑ c
c c
c GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„0 ∏’¶„0, fiÉ[d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ E>µg¶¥¶ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶ $ 387. [1] fi’~„<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! c
c c
c GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [2] GÏdKfi’~„<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂ $ ¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„<Ød<ÂK- c
c c
c aÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂, ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„dg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„0, fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂ ∏’¶„gæÆÿ[’‡∑¶ √Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød- c
c <ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂,∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 c
c c
c ∏’¶„0, fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdGÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„dg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 fiæ¯TP{¶„≤>∂ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶ $ [3] ~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁ- c
c c
c G¶„<∑d¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ ¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~<*„ Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 c
c c
c ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ~÷K¶¥∂<ÂT¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„0, c
c c
c fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„ ÷ß{¶„0 ~÷K¶¥∂<ÂT¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’; √Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZ- c
c c
c ÏdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’, ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd~÷hfid0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’, c
c c
c fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd~÷hfidZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’ $ ÷KfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød- c
c c
c <ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gÆæ [ ÿ ’ ÷ß{¶„¥∑
„ ’ fiæ¯TP{¶„≤>∂ $ ¥µgæ\ÚE>g÷KfiK¥hfi0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 „T∆’ c
c c
c T¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g÷KfiK¥hfi0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏’¶„0, fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g÷KfiK¥hfi0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 c

H „Tr∑’ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’; √Ω«Tß’{<Âd÷KfiK¥hfiZÏdK0 G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„0 fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd÷KfiK¥hfiZ-
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1729
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 fiæ¯TP{¶„≤>∂ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶ $ «ædfiK¥hfiZÏdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [29]

c
>∂ $ c
c ¥µgæ\ÚE>g«ædfiK¥hfi0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶d¶Ï∂¥’ T¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g«ædfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ c
c c
c G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„0, fiÉ[d¥µgæ\ÚE>g«ædfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ¸¶d¶Ï∂¥’ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’; c
c c
c √Ω«Tß’{<Âd«ædfiK¥hfiZÏdKfi’~„*<Ød¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 fiæ¯TP{¶„≤>∂, ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd«ædfiK¥hfiZÏdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 c
c c
c ÷ß{¶„0 ∏’¶„gæÆÿ[’, fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âd«ædfiK¥hfiZÏdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶ $ [4] ÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ c
c c
c «’„ ! P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 fi<Ï∏¶„TgN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’ $ ¥gæ\ÚE>gÁÆdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ¸¶T[K* c
c c
c T¶¥¥ÆN¥¶b’, ∏fiÉ[d¥µgæ\ÚE>gÁÆdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„0, fiÉ[√¥µgæ\ÚE>gÁÆdK0 G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c ¸¶T[K* T¶¥¥ÆN¥¶b’ ∏’  ¶„ g æ Æ ÿ [ ‡ ∑ ¶b’ ; √Ω«Tß’ { <ÂdÁÆdKfi’ ~ „ * < Ød<ÂKaÁ0 G¶T √¶„ 0 ! GÆ’ ∏’  ¶„ 0 ÷ß{¶„ 0 fi<Ï∏¶„ T gN¥ ∏¥’ Á „ É b«¶√’ , c
c c
c ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdÁÆdK0 G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’, fiÉ[d√Ω«Tß’{<ÂdÁÆdKfi’~„*<Ød<ÂKaÁ0 G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ∏’¶„0 c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ fi<Ï∏¶„TgN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑’ $ [5] ®zZ ®Â„<¥* ¥’√Æ<∑√¶Æ¶∏¶„ «T’< $ Â’ Gƶ- ¥µgæÚE> fiæ¯TP{¶„≤>∂, ~÷K¶¥∂<Â* «T„ ¥ÆN¥¶b’ $ c
c c
c „Tr∑¶ ¸¶d϶, ¸¶T[Kg„T fiaÁ∂∑’ $$111$$ √Ω«\µg fiæ¯TP{¶„≤>∂, <Â\r∑ d fi<Ï∏¶„Tg¶b’ fiKg¶÷’ $ ÷K-«æd√ fiæ¯TP{¶„≤>∂, fi<Ï÷Tg¶¥’Á«¶√¶„ d $$112$$ c
c c
c 388. [1] g∑æN¥¶∑’ «’„ ! P„{TbP{¶Ï’ Ê>by fi’0 ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [2] ¥µgæ\ÚE>gg∑æN¥¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 c
c c
c ∏’¶„0 ÷ß{¶„0 ∏’¶„0 $ [3] √Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥¶∑’ G¶T GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ ∏fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥¶∑’ G¶T √¶„0 ! c
c c
c GÆ’0 ∏’¶„0 ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’¶„0, fiÉ[d√Ω«Tß’{<Âdg∑æN¥¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ∆„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’ ÷ß{¶„¥„∑’ <Â\r∑ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ ∏’¶„gæÆÿ[‡∑¶b’ $ 389. T¶∑g’ÂK¶∑’ c
c c
c «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fir∑[¶ ? √¶„0 ! GÆ∆„∑’ Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi<Ï∏¶„Tg’ $ T¶∑g’ÂK∂∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fir∑[¶ ? √¶„0 ! c
c c
c GÆ∆„∑’ Ø¥ T¶¥¥ÆN¥¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ $ 390. [1] G¶„<Â<¥d¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0¥¶<ÂK„√’ ∏Q>«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c fi<Ï∏¶„Tg’ T¶¥¥Â¥ÆN¥gΩ«<Æd’ $ G¶„b¥∂∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 ∏Q>«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ fir∑¶¥¶® T¶¥¥ÆN¥„<Æ* ∏Ω«<Æd’ $ c
c [2] ~’Ø<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T GÆ∆„∑’ ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi<Ï∏¶„Tg’ T¶¥¥Â¥ÆN¥¶<Æd’ $ ~’Ø<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T GÆ∆„∑’ c
c c
c ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ fir∑¶¥¶® T¶¥¥ÆN¥„<Æ* ∏Ω«<Æd’ $ [3] ¥‡K<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T GÆ’0 ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 fi<Ï∏¶„Tg’ c
c c
c T¶¥¥ÆN¥¶<Æd’ $ ¥‡K<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T GÆ’0 ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ fi’~<Æ* T¶¥¥®<Æ* ∏<cd’ $ [4] √Æ<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ c
c c
c G¶T GÆ∆„∑’ ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 fi<Ï∏¶„Tg’ $ √Æ<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T GÆ’0 ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ $ [5] ∑aÁ[<Tg¶∑¶∑’ c
c c
c «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T √¶„dg¶ ! GÆ’0 ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ∏xfi<Ï∏¶„Tg’ $ ∑aÁ[<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 c
c c
c ¥¶<ÂK„√’ ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ $ [6] ¶K¶<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ0 ¥¶<ÂK„√’ ∏Q>«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ~÷«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ $ ¶K¶<Tg¶∑¶∑’ «’„ ! c
c c
c Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ∏Q>«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ¥¶<ÂK„√’ ∏Q>«¶√fi<Ï∏¶„Tg’ $ 391. [1] T„g¶<∑d¶∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ G¶T √¶„0 ! GÆr∑„∑’ fi<Ï∏¶„Tg’ c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ „[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ T„g¶∑∂∑’ «’„ ! Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ0 fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 fi∑fir∑’ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [2] ¥¶„Ƶg„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T¶∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ c
c c
c Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! GÆ’0 fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ض„<∆ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ¥¶„Ƶg„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T∂∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ∆„∑’ fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥∑
„ ’ ¥[ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ ¥¶„Ƶg„ c

H ∑’ «’„ ! P{hfi„ ∏fiK‘√<Æd¶∑’ Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi∆¶¥’ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [3] by¥¶∑„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T¶∑’ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ?
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1730
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E√¶„0 ! GÆ∆„∑’ ¥¶<ÂK„√’ fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 ¥¶<ÂK„√¶b’ ض„ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ by¥¶∑„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ0 ¥¶<ÂK„√’ fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„0 jTF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [30]

c c
c fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ by¥¶∑„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ ∏fiK‘√<Æd¶∑’ Ø„T∂∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ∆„∑’ ¥¶bK„√’ fi<Ï∏¶„Tg’ ÷ß{¶„¥„∑’ fi∑fir∑’ fi<Ï∏¶„Tg¶b’ $ [4] ¥∑’Pæ{g¶K„ ∑’ «’„ ! c
c c
c P{hfi„ Ø„T¶∑’ P„{TbP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! GÆ’0 ض„ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [5] g¶<Æ*Ø„ ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ¥¶bK„√¶b’ c
c c
c ض„ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷ß{¶„0 ¥¶bK„√¶b’ ¥[ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [6] ¸’«Ï¶„® ∑’ «’„ ! P{hfi„ Ø„T¶∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ0 ¥[ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [7] c
c c
c ®T’ P{hfi„ P{hfi„ P„{T<ÂP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi∆[¶ ? √¶„0 ! ®T’ «¶<∑d¯T’öϒ® GÆ’0 Ø¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ~¶„W¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ gƶ¥æß„{ GÆ’0 ~¶„W¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ c
c c
c ÷ß{¶„¥„∑’ ¥[K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ¥ÆN¥¶K„ GÆ’0 ¥[K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ∏Q>¶K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ∏¶∑® GÆ’0 ∏Q>¶K¥ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ®ß‡{∑’T∂¥ c
c c
c ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ fi¶∑® GÆ’0 ®ß‡{∑T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ∏¶K∑„ GÆ’0 T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ®ß{T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ∏Çæ® GÆ’0 c
c c
c ®ß{T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [8] Æ„<Q>gÆ„<Q>g√„T„É<Tg¶∑„¥æ ∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{TbP{¶Ï’ Ê>Â∂ fi’0 ? √¶„0 ! GÆ’0 ¸¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ c
c c
c ÷ß{¶„0 „T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, Æ„<Q>gÆ„<Q>g√„T„É<Tg¶∑„¥æ ∑’ G¶T √¶„0 ! GÆ’0 „T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ ~÷T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, Æ„<Q>gÆ„<Q>g√„T„É0 G¶T GÆ’0 c
c c
c ~÷T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 fi∑æT∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ g\¢DgÆ„<Q>g√„T„É<Tg¶∑„¥æ ∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 fi∑æT∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ÷¯T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, c
c c
c g\¢Dgg\¢Dg√„T„É0 G¶T GÆ0 E>¯T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ¥[¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ g\¢Dg÷TKg√„T„É<Tg¶∑„¥æ ∑’ G¶T √¶„Âg¶ ! GÆ’0 ¥[¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ c
c c
c ÷ß{¶„0 ∏Q>¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ÷TKgÆ„<Q>g√„T„É0 G¶T GÆ’0 ∏Q>¶T∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ®ß‡{∑Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷TKgg\¢Dg√„T„É0 G¶T GÆ’0 c
c c
c ®ß‡{∑Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’, ÷TKg÷TKg√„T„É0 G¶T GÆ’0 Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„0 ®ß{Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ [9] <TGd-T„Gd’Â- c
c c
c Gd’Â-∏fiK¶<GÂ<Tg¶∑„¥æ ∑’ «’„ ! Ø„T¶∑’ P„{TbP{¶Ï’ Ê>Â∂ fir∑[¶ ? √¶„0 GÆr∑„∑’ ®ß{Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ ÷ß{¶„¥„∑’ „[∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ¥¯TQ><¥x„ ∑’ «’„ ! c
c c
c gƶ<Tg¶∑„ Ø„T¶∑’ P„{TbP{¶Ï’ Ê>Â∂ fir∑[¶ ? √¶„0 ! ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥’ „Â∂¥’ ¥¶√K¶„Tg¶b’ $ ¥„ Â’ ¥æÆgÿ „ ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ $ ¥„ Â’ ∏x¶fi<Ï∏¶„Tg„ $ 392. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c Á[fi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö¥æÆÿg„ d T¶TƶK® d $ 393. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ ¥æÆÿg„ ¥„ Ê>hfi„ $ 394. ÂzZ ∑’ G„ ¥„ T¶TƶK® ¥„ Gƶj¶g® fiÑ„ c
c c
c <¥d¶-G¶„d∑’ ∏¶d¶g-<TaÁ’«„∑’, G¶„d∑’ ÷â’ ÷Ç[„∑’, Â’ <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKaÁ„T„∑’; ¥„ ∑’ fiÑ„ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd0 G¶T «K® T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ „ ∑’ c
c T¶Ï‘√¶ ∑¶„ ∏‘√∂ ≤>Ƅɶ, ∑¶„ T¶Â¶„ ÆK„ɶ, G¶T ∑¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>„ɶ $ G„ ∑’ ÂN¥ fiÑN¥ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶ „<Æ* T¶Ï‘√„<Æ* ∏h◊æ{∆¶ ¶„ ∑’ ¥g® 2 √„ c
c c
c ®√g„√’ ∏¶√¶¥fi®¥’ ∏Tƶd G¶T<®∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ G¶T <j<Q>® «Tb $ ¥„ Â’ T¶TƶK® Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ $ ®®<¥* fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ ÆT„É Ø¥√æ<∑d¶ $ Â’ c
c c
c T¶TƶKdN¥ Á„[¥¶√K¶„TgN¥ ®√N¥ «T„ fiK∂g¶∑’ $$113$$ 395. ®®<Æ* T¶TƶK®<Æ* Á„[fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* P*{ fid¶„d∑’ ? ®®<Æ*0 j\zZ P*{<~ c
c c
c hfi∏¶„d∑’, P„{TÏ’ Âæ fir∑T∑¶ fir∑<T¢Db $ ¥„ Â’ T¶TƶK® Á[fi<Ï∏¶„Tg„ $ 396. ¥„ P*{ Â’ ¥æÆÿg„ Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ ? 2 ¥„ Gƶ∑¶g® fiÑ„ <¥d¶-G¶„d∑’ c
c c
c ∏¶d¶g-<TaÁ’«„∑’, G¶„d∑’ ÷â’ ÷Ç[„∑,’ Â’ <Â√æ∑’ ¥<T¥„¥’ fiKaÁ„T∑ „ ;’ ¥„ ∑’ fiÑ„ ®√¶<Æd-¸„<Æd-„<Æd0 G¶T ÷ß{¶„¥∑ „ ’ ¥[Kfim{ >¶∑’ ¥µgQ>„ ¥<∆<~„ «K® c
c c
c T¶Ï‘√P{¶„≤>∂∑’ $ ÂzZ ∑’ ®√g„√„ T¶Ï‘√„ ∏¥’ÁÉ „ ¶b’ Á’≤>¶b’ P{Éb, „ ∑’ T¶Ï‘√¶ <ØQ>∂∏¶„√¶Æ∑¶∏¶„ ∏¥’ÁÉ „ b «¶√g„[¶ ¥æÆgÿ N¥ [ fi∑√G∂TN¥ ¥K∂K¶„√¶Æ∑¶∏¶„ c
c c
c ∏¥’ÁÉ „ √æ∑¶ $ „ ∑’ T¶Ï‘√¶ ∑¶„ ∏‘√∂ ≤>Ƅɶ, j¶„ T¶Â¶„ ÆK„ɶ, ∑¶„ Pæ{ÚE>„ɶ, ∑¶„ fi<Ï<Tx’¥„ɶ, ∑¶„ fi‡b[¶® ƯTg¶√ÚE>„ɶ $ G„ ∑’ ÂN¥ fiÑN¥ c
c c
c K√K¥fiض¥K „<Æ* T¶Ï‘√„<Æ* ∏h◊æ{∆¶ T¶ ∏∑¶h◊æ{r∑¶ T¶ Â∏¶„ ∑’ ¥g® 2 √„ ®√g„√’ ∏¶√¶¥fiØ„¥’ ∏Tƶd G¶Tb®∑’ P{¶Ï„∑’ ¥„ fiÑ„ Á∂∑„ j∂K® <jÑ„T„ c
c c
c <∑<Q>® «T< $ ¥„ Â’ ¥æÆgÿ „ Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ $ 397. ÂzZ ∑’ ~¶„Ø® fir∑T√’ ®T’ Tض¥∂ö∏\zZ ∑’ ÂN¥ fiÑN¥ ∏¶√¶¥fi®¥¶ G„ ∑’ „<Æ* T¶Ï‘√„<Æ* ∏∑h◊æ{r∑¶ ? c

H Ħ ∏\zZ, Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ¥„ Gƶ∑¶g„ P{¶„Q>® <¥d¶ P{¶„Æ’≤>¶∑’ «K® ÂzZ ∑’ g¶÷Ïæ’√¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’ <¸Ñ¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1731
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏¶gÏd¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’ ¸dK¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’ ~∑√¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’ gæ‘√¶ fi\aÁ[¶ „ <T g¶d¶, ÂzZ ∑’ ¥K¥T¶F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [31]

c c
c fi\aÁ[¶ „ <T g¶Â¶, ÂzZ ∑’ √’√¶T¶Ïæd¶ fi\aÁ[¶ ¥¶ <T g¶Â¶, ®T¶g„T ®®∑’ <ØQ>Â’ ∑ „ ’ ∏\zZ ∑’ ÂN¥ fiÑN¥ ∏¶√¶¥fi®¥¶ G„ ∑’ „<Æ* T¶Ï‘√„<Æ* ∏∑h◊æ{r∑¶ $ c
c c
c ®®<¥* fiѶ∑’ P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂ ÆT„É Ø¥√æ<∑d¶ $ Â’ ¥æÆÿgN¥ Á„[¥¶√K¶„TgN¥ ®√N¥ «T„ fiK∂g¶∑’ $$114$$ 398. ®Â„<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* Á„[fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* c
c c
c P*{ fi∏¶„d∑’ ? ®Â„<Æ* ¥æÆÿg„<Æ* fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* <Ø<Q>T¶® دT¶b’ g<TÉ’< $ 399. P{b<Tc¶ ∑’ «’„ ! دT¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ c
c c
c GƶöG∂TدT¶ d ∏G∂TدT¶ d $ 400. ∏G∂TدT¶ ∑’ «’„ ! P{<Â<Tƶ fir∑[¶ √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi∆[¶ $ Â’ Gƶö∏m{<T∏G∂TدT¶ d m{<T∏G∂TدT¶ d c
c c
c 401. ∏m{<T∏G∂TدT¶ ∑’ «’„ ! P{<Â<Tƶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Ø¥<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö cµg\zZP{¶® cµg\zZP{¶dN¥ Ø„¥¶ cµg\zZP{¶dN¥ fiØ„¥¶ c
c c
c ∏cµg\zZP{¶® ∏cµg\zZP{¶dN¥ Ø„¥¶ ∏cµg\zZP{¶dN¥ fiØ„¥¶ ∏¶√¶¥\zZP{¶® ∏¶√¶¥\zZP{¶dN¥ Ø„¥¶ ∏¶√¶¥\zZP{¶dN¥ fiØ„¥¶ ∏x¶¥g® $ 402. c
c c
c m{<T∏G∂TدT¶ ∑’ «’„ ! P{<Â<Tƶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! ~÷\¯Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö Á’c¶ Á’cØ„¥¶ Á’cØ„¥¶ fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ $ 403. „ ∑’ «’„ ! P*{ ¥’Á„ɶ c
c c
c ∏¥’Á„ɶ ∏∑’¶ ? √¶„Âg¶ ! j¶„ ¥’Á„ɶ, j¶„ ∏¥’Á„ɶ, ∏∑’¶ $ ¥„ P„{∑Q>„∑’ «’„ ! ®T’ TæÇ<Âö „ ∑’ j¶„ ¥’Á„hfiɶ, j¶„ ∏¥’Á„ɶ, ∏∑’¶ ? √¶„0 ! ∏∑’¶ c
c c
c fiKg¶∑æfi¶„‘√϶ ∏∑’¶ Øÿfi®<¥d¶ Á’c¶ G¶T ∏∑’¶ ∏∑’ÂfiØ„<¥d¶ Á’c¶, ¥„ ®Â„∑’ ∏Q>„∑’ √¶„Âg¶ ! ®T’ TæÇ<Âö„ ∑’ j¶„ ¥’Á„ɶ, j¶„ ∏¥’Á„ɶ, ∏∑’¶ $ c
c c
c 404. G∂TدT¶ ∑’ «’„ ! P*{ ¥’Á„ɶ ∏¥’Á„ɶ ∏∑’¶ ? √¶„0 ! j¶„ ¥’Á„ɶ, j¶„ ∏¥’Á„ɶ, ∏∑’¶ $ ¥„ P„{∑Q>„∑’ «’„ ! ®T’ TæÇb G∂TدT¶ ∑’ j¶„ ¥’Á„ɶ j¶„ c
c c
c ∏¥’Á„ɶ ∏∑’¶ ? √¶„Âg¶ ! ∏¥’Á„ɶ ∑„Kbd¶, ∏¥’Á„ɶ ∏¥æKPæ{g¶K¶ G¶T ∏¥’Á„ɶ Z<∑dPæ{g¶K¶, ∏¥’Á„ɶ fiæ >T∂bP{¶d¶ G¶T ∏¥’Á„ɶ T¶÷P{¶bd¶, c
c c
c ∏∑’¶ T∑N¥bP{¶bd¶, ∏¥’Á„ɶ ¸„*<Ød¶ G¶T ∏¥’Á„ɶ ~÷K*<Ød¶, ∏¥’Á„ɶ fi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶ ∏¥’Á„ɶ g∑‡¥¶, ∏¥’Á„ɶ T¶∑g’ÂKd¶, ∏¥’Á„ɶ c
c c
c G¶„b<¥d¶, ∏¥’Á„ɶ T„g¶<∑d¶, ∏∑’¶ <¥x¶, ¥„ ®®∑’ ∏Q>„∑’ √¶„Âg¶ ! ®T’ TæÇb-G∂TدT¶ ∑’ j¶„ ¥’Á„ɶ, j¶„ ∏¥’Á„ɶ, ∏∑’¶ $ 405. P{< ∑’ «’„ ! ¥K∂K¶ c
c c
c fi’0 ? √¶„0 ? fi’~ ¥K∂K¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∏¶„K¶<Ï® T„÷\¯T® ∏¶Æ¶K® „d® P{µg® $ 406. ∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P{< ¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Âd¶„ ¥K∂K¶ fi’0 $ Â’0- c
c c
c T„÷\¯T® „d® P{µg® $ 407. ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ «’„ ! P{< ¥K∂K¶ fi’0 ? √¶„0 ! Â∏¶„ ¥K∂K¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-T„÷\¯T® „d® P{µg® $ ®T’ <Â\r∑ 2 ®Â„ ~„T ¥K∂K¶ c
c c
c G¶T Z<∑dPæ{g¶K¶∑’ «¶<∑d¯T¶ $ 408. [1] fiæ >T∂P{¶bd¶∑’ «’„ ! P{< ¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Âd¶„ ¥K∂K¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∏¶„K¶<Ï® „d® P{µg® $ [2] c
c ®T’ ∏¶÷-„÷-T∑N¥bP{¶bd¶∑ <T ®Â„ ~„T <Â\r∑ ¥K∂K¶ «¶<∑d¯T¶ $ [3] T¶÷P{¶bd¶∑’ G¶T √¶„0 ! ~[¶K ¥K∂K¶ fi∆[¶ $ Â’0-∏¶„K¶<Ï® T„÷\¯T® „d® c
c c
c P{µg® $ 409. ¸„<* Ød-„<* Ød-~÷K*<Ød¶∑’ Gƶ fiæ >T∂P{¶bd¶∑’ $ 410. fi’~<*„ Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ G¶T √¶„0 ! Gƶ T¶÷P{¶bd¶∑’ $ 411. g∑‡¥¶∑’ G¶T √¶„0 ! fi’~ c
c c
c ¥K∂K¶ fi∆[¶ $ Â’0-∏¶„K¶<Ï® T„÷\¯T® ∏¶Æ¶K® „d® P{µg® $ 412. T¶∑g’ÂK¶∑’ G¶„b<¥d¶∑’ T„g¶<∑d¶∑’ Gƶ j„Kbd¶∑’, T„÷\¯Td„d√-P{µg√¶ <Â<∆ <Â<∆ c
c c
c ¥K∂K¶ «¶<∑d¯T¶ $ 413. P„{T<Âd¶ ∑’ «’„ ! ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fir∑[¶ √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ c
c c
c ∏¥’Á„ɶ ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi∑∂-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[¶„ ∏¥’Á„ɶ ϶„√¶ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß„{Ñ√¶ „ ∑’ ∏∑’¶ ∏∑’¶<Æ* ÷N¥\hfi∑∂- c
c c
c ∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[¶„ ∏∑’¶ ϶„√¶, دT∏¶„ ∏«T<¥<x®<Æ* ∏∑’Â√æ∑¶ <¥x¶∑’ ∏∑’«¶√¶„ $ 414. P„{T<Âd¶ ∑’ «’„ ! T„÷\¯Td¥K∂K¶ fi’0 ? c
c c
c √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, c
c c
c Á„[∏¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ fiÂKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß„{Ñd¶ „ ∑’ ∏∑’¶ ∏∑’¶<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, ¥„¥’ c
c c
c Gƶ ∏¶„K¶<ÏdN¥ gæß„{Ñd¶ Âƶ ®Â„ <T «¶<∑d¯T¶ $ 415. P„{Tbd¶ ∑’ «’„ ! ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ fi’0 ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ c

H ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ <¥d¶ ∏\zZ <¥d¶ j\zZ, Gb ∏\zZ GÆr∑„∑’ ®√¶„ T¶ ض„ T¶ <Â\r∑ T¶, ÷ß{¶„¥„∑’ ¥ÆN¥fiæÆ[’ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂KN¥ Âƶ
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1732
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E«¶<∑d¯T¶ $ 416. P„{T<Âd¶ ∑’ «’„ ! „d√¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæP„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸xÑd¶ „ ∑’ ∏∑’¶ ∏∑’ÂF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [32]

c
¶<Æ* c
c ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[¶„ ∏∑’¶ ϶„√¶, دT∏¶„ <¥x„<Æ* ∏∑’Â√æ∑¶ ¥¯TG∂T¶∑’ ∏∑’«¶√‡∑¶ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß„{Ñd¶ „ ∑’ ∏∑’¶ c
c c
c ∏∑’¶<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï¶„, Á„[¶„ ∏∑’¶ ϶„√¶, دT∏¶„ ¥¯TG∂T„<Æ* ∏∑’Â√æ∑¶ G∂TT‘√N¥ ∏∑’«¶√¶„ $ 417. P„{Tbd¶ ∑’ «’„ ! c
c c
c P{µgd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-¸x„Ñd¶ d gæß{„ Ñd¶ d $ Gƶ „d√¥K∂K¶ Âƶ P{µg√¥K∂K¶ <T «¶<∑d¯T¶ $ 418. [1] j„Kbd¶∑’ «’„ ! c
c c
c P„{T<Âd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ j\zZ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß{„ Ñd¶ „ Gƶ c
c c
c ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] j„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-¸xÑd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ c
c
c
c „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi∑∂-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[∏¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ fidKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„, ¶<¥ ∑’ c
c c
c ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡d∂ ∏’√æÏfi >gT‘√g‡Ï’ <¸<ÂdT‘√g‡Ïfi≤æ>hfir∑’ ∏ÆT∑’ ∏’√æÏ<¸<ÂdT‘√g‡ÏO∑fig¶∑g„[¶∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß„{Ñd¶ „ ∑’ Gƶ c
c c
c ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [3] ∑„Kbd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ c
c c
c d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ j\zZ $ ÂzZ ∑’ G„ „ gæß„{Ñd¶ „ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [4] „d√-P{µg√¥K∂K¶ Gƶ ®Â„<¥* ~„T c
c c
c T„÷\¯Td¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ 419. [1] ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ «’„ ! P„{T<Âd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Gƶ j„Kbd¶∑’ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] c
c c
c ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ «’„ ! P„{T<Âd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ c
c c
c ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï¶„,Á„[¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ fidKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„, ¶<¥ ∑’ ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡by c
c c
c ∏’√Ïæ fi >gT‘√g‡ÏN¥ ∏¥’ÁÉ „ <«¶√¶„ $ gæß{„ Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [3] ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ fi∆[¶ ? c
c c
c √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ Gƶ ®®<¥* ~„T ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [4] „d√-P{µg√¥K∂K¶ Gƶ ®Â„<¥* ~„T c
c c
c T„÷\¯Td¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [5] Gƶ ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ Âƶ G¶T Z<∑dPæ{g¶K¶∑’ ¶T «¶<∑d¯T’ $ 420. [1] fiæ ><TP{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ c
c c
c fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ®T’ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ fi‡ ><TP{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ c
c fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∑\zZ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ c
c c
c ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ <T ®T’ ~„T «¶<∑d¯T¶ $ „d√-P{µg√¥K∂K¶∑’ Gƶ ®®<¥* ~„T ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] Gƶ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ ®T’ ∏¶÷P{¶bd¶∑’ c
c c
c „÷P{¶bd¶∑ d ¥¯T¥K∂K¶ «¶<∑d¯T¶ $ [3] T¶÷P{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Gƶ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ c
c c
c T¶÷P{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{T<Âd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ ¥g® 2 c
c c
c ∏TÆ∂Kg¶∑¶ 2 fi<Ï∏¶„TgN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√g„[„∑’ P{¶Ï„∑’ ∏TÆ∂K’< j¶„ ~„T ∑’ ∏T<Æd¶ <¥d¶ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïdgæß„{Ñd¶ $ ∏¶Æ¶Kd¥K∂K¶ c
c c
c Gƶ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ T„÷\¯Td¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ „d√-P{µgd¥K∂K¶ Gƶ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [4] T∑N¥bP{¶bd¶∑’ ∏¶„K¶<Ïd-T„÷\¯Td- c
c c
c ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ Gƶ fiæ ><TP{¶bd¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ T∑N¥bP{¶bd¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ „d√-P{µg√¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Gƶ ∏¶„<Æd¶ „d√-P{µg√¥K∂K¶ c
c c
c Âƶ T∑N¥bP{¶bd¶∑ <T „d√-P{µg√¥K∂K¶ «¶<∑d¯T¶ $ 421. [1] ¸„b’<Ød¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„Âg¶ ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ c
c c
c Gƶö¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„G¶ ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi∑∂-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ c

H G
¥„ >∂∏¶„ fidKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„, ¶<¥ ∑’ ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡d∂ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ G¶„d∑P{¶„≤>¶P{¶„≤>∂∏¶„ ∏¥’Á„Éb’ ¥„ >T‘√g‡Ï¶b’, ¸„b’<Ød¶∑’ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K„<Æ*
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1733
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E¸x„Ñ®<Æ* fidK’ ∏TÆ∂Kb ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* P{¶Ï∏¶„, Á„[∏¶„ ∏’√æÏfidKN¥ ∏¶T<Ïd¶® d ∏¥’Á„Éb«¶√fi≤>«¶√„∑’ $ gæß„{Ñd¶ GƶF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [33]

c c
c ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ T„÷\¯Td-∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ ∑’ ¸x„Ñd¶ j\zZ, gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ ∏¶„<Æd¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ „d¶ c
c c
c P{µg√¥K∂K¶ Gƶ ®Â„<¥* ~„T ∏¶„K¶<Ïd ¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] Âƶ ¸„b’<Ød¶∑’ Âƶ „b’<Ød¶∑’ ~÷K*<Ød¶∑ <T «¶<∑d¯T’ $ 422. [1] c
c c
c fi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑ <T ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ ®T’ ~„T «¶<∑d¯T¶ $ [2] fi’~„*<Ød<ÂKaÁG¶„<∑d¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„dg¶ ! Øÿ<Tƶ c
c c
c fi’0 $ Â’0 ¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[∏¶„ G¶T c
c c
c <TaÁ’«¥‡d∂ ∏’√æÏfi >gfi‘√g‡ÏN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ ∏¶Æ¶Kd¥K∂K¶ Gƶ ¸„b’<Ød¶∑’ $ „d√-P{µg√¥K∂K¶ Gƶ c
c c
c ∏¶„K¶<Ïd¶ $ 423. [1] g∑‡¥¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö¸x„Ñd¶ d gæß{„ Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ c
c c
c „ ∑’ <¥d ¥’Á„ɶ <¥d ∏¥’Á„ɶ, GÆr∑fiØ„ ¥’Á„ɶö¥’Á„ɶ∏¶„ P{¶„≤>∂∏¶„, <ÂGgÏfidN¥ ÷TK* ~÷GgÏfidN¥ Æ„Q>¶, ∏ÆT∑’ E>Q>¶„ T‘√¶„ c
c c
c fi’~gT‘√fi≤æ>hfir∑¶„, ∏ÆT∑’ E>r∑÷<ÂE>„d∑√ضbK¶¥∂, ÷ß{¶„¥fiØ„ ∏¥’Á„ɶ, ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi∑∂ ∏¶„N¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[¶„ ÷ß{¶„¥fi® c
c c
c m{T\aÁ[„<Æ* g∑‡¥„<Æ* ¥„ >∂ ∏TÆ∂K<Â, ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi∑∂-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* P{¶Ï∏¶„, Á„[∏¶„ ∏’√æÏfi >gT‘√g‡Ï’ Â<ÂdT‘√g‡Ïfi≤æ>hfir∑’ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ c
c c
c ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [2] g∑‡¥¶∑’ «’„ ! P„{T<Âd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Td¶ fi’0 $ Â’0ö ¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ c
c c
c „ ∑’ ¥’Á„ɶ ¥g® 2 ∏TÆ∂Kg¶∑¶ 2 ¥’Á„É„∑’ P{¶Ï„∑’ ∏TÆ∂K’<Â, j¶„ ~„T ∑’ ∏T<Æd¶ <¥d¶ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [3] g∑‡¥¶∑’ «’„ ! c
c c
c P„{Tbd¶ ∏¶Æ¶Kd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶö¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ <¥d ∏\zZ <¥d j\zZ, Gb ∏\zZ c
c c
c GÆ∆„∑’ ®ß{¶„ T¶ ض„ T¶ <Â\r∑ T¶ ÷ß{¶„¥„∑’ ¥ÆN¥fiæÆ[’ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [4] „d√-P{µg√¥K∂K¶ Gƶ ®Â„<¥* ~„T ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ c
c c
c Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ 424. [1] T¶∑g’ÂK¶∑’ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ Gƶ j„Kbd¶∑’ $ [2] T¶∑g’ÂK¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ c
c c
c Â’0ö¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ, ∏¥’Á„ɶ<Æ* ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï¶„, Á„[∏¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ c
c c
c ¥„ >∂∏¶„ fidKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„, ¶<¥ ∑’ ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡by ¥’Á„ÉG¶„d∑¥dT‘√fi<Ï«¶√¶„ fiÂKN¥ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [3] c
c ∏¶Æ¶K√¥K∂K¶ Øÿ<Tƶ <T Gƶ ∏¥æKPæ{g¶K¶∑’ $ [4] T¶∑g’ÂK¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ „d√-P{µg√¥K∂K¶ fi’0 ? √¶„0 ! Gƶ ®®<¥* ~„T T„÷\¯Td¥K∂K¶ Âƶ „d√- c
c c
c P{µg√¥K∂K¶ <T «¶<∑d¯T¶ $ 425. [1] G¶„b<¥d¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi’0 ? √¶„0 ! Gƶ j„Kbd¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] G¶„b<¥d¶∑’ «’„ ! c
c c
c P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ G¶T ¶<¥ ∑’ ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡~∂ c
c c
c ¸„E>hfir∑’√æÏ¥dT‘√fi<Ï«¶√¶„ fidKN¥ $ gæß„{Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [3] ∏¶Æ¶Kd¥K∂K¶ Gƶ j„Kbd¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [4] „d√-P{µg√¥K∂K¶ c
c c
c Gƶ ®®<¥* ~„T T„÷\¯Td¶ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ 426. [1] T„g¶<∑d¶∑’ «’„ $ P„{T<Âd¶ ∏¶„K¶<Ïd¥K∂K¶ fi∆[¶ ? √¶„dg¶ ! Gƶ j„Kbd¶∑’ Âƶ «¶<∑d¯T¶ $ [2] c
c c
c T„g¶<∑d¶∑’ «’„ ! P„{Tbd¶ T„÷\¯Td¥K∂K¶ fir∑[¶ ? √¶„0 ! Øÿ<Tƶ fi’0 $ Â’0-¸x„Ñd¶ d gæß„{Ñd¶ d $ ÂzZ ∑’ G„ „ ¸x„Ñd¶ „ ∑’ ∏¥’Á„ɶ, ∏¥’Á„ɶ<Æ* c
c c
c ÷N¥\hfi<∑-∏¶„¥\hfi∑∂<Æ* ∏TÆ∂K’< P{¶Ï∏¶„, Á„[∏¶„ ∏¥’Á„ɶ∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ fidKN¥ ∏¥’Á„Éb«¶√¶„, ¶<¥ ∑’ ¥„ >∂∑’ <TaÁ’«¥‡by ∏’√æÏ<¸<ÂdT‘√g‡Ï’ c
c c
c Â<ÂdT‘√g‡Ïfi≤æ>hfir∑’, ∏ÆT∑’ ∏’√Ï æ Â<ÂdT‘√g‡ÏO∑hfig¶∑g„[¶∏¶„ ¥„ >∂∏¶„ $ gæß{„ Ñd¶ Gƶ ∏¶„<Æd¶ ∏¶„K¶<Ïd¶ ∑’ $ [3] ∏¶Æ¶Kd¥K∂K¶ Gƶ j„Kbd¶∑’ $ [4] c
c c
c „d√-P{µg√¥K∂K¶ Gƶ ®®<¥* ~„T T„÷\¯Td¥K∂K¶ Âƶ «¶<∑d¯T $ ¥„ Â’ ¥æÆgÿ „ Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ $ ¥„ Â’ Á„[fi<Ï∏¶„Tg„ $ ¥„ Â’ fi<Ï∏¶„Tg„ $ ¥„ Â’ <T«¶√<∑h◊{r∑„ $ c

H G
¥„ Â’ P{¶Ïhfig¶∑„ $ 427. ¥„ P*{ Â’ «¶Thfig¶∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- √æ∑hfig¶∑„ ∑dhfig¶∑„ ¥’Áhfig¶∑„ $ 428. ¥„ P*{ Â’ √æ∑hfig¶∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1734
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÂ’ Gƶ- G∂T√æ∑hfig¶∑„ d ∏G∂T√æ∑hfig¶∑„ d $ 429. ¥„ P*{ Â’ ∏G∂T√æ∑hfig¶∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- Tr∑√æ∑hfig¶∑„ √’c√æ∑hfig¶∑„ K¥√æ∑hfig¶∑„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [34]

c c
c ◊{¶¥√æ∑hfig¶∑„ ¥’Ê>¶∑√æ∑hfig¶∑„ $ 430. ¥„ P*{ Â’ Tr∑√æ∑hfig¶∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-P{¶ÏTr∑√æ∑hfig¶∑„ G¶T ¥æß{ÑTr∑√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ c
c c
c Tr∑√æ∑hfig¶∑„ $ 431. ¥„ P*{ Â’ √’c√æ∑hfig¶∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-¥æK<«√’c√æ∑hfig¶∑„ ØÿK<«√’c√æ∑hfig¶∑„ d $ ¥„ Â’ √’c√æ∑hfig¶∑„ $ 432. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c K¥√æ∑hfig¶∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-<Â[K¥√æ∑hfig¶∑„ G¶T gÆÿKK¥√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ K¥√æ∑hfig¶∑„ $ 433. ¥„ P*{ Â’ ◊{¶¥√æ∑hfig¶∑„ ? 2 ∏Q><TÆ„ c
c c
c fir∑[„ $ Â’0-P{aÁ≤>◊{¶¥√æ∑hfig¶∑„ G¶T ÏæaÁ◊{¶¥√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ ◊{¶¥√æ∑hfig¶∑„ $ 434. ¥„ P*{ Â’ ¥’Ê>¶∑√æ∑hfig¶∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0- c
c c
c fiKg’≤>Ï¥’Ê>¶∑√æ∑hfig¶∑„ G¶T ∏¶dd¥’Ê>¶∑√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ ¥’Ê>¶∑√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ ∏G∂T√æ∑hfig¶∑„ $ 435. ¥„ P*{ Â’ G∂T√æ∑hfig¶∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ c
c c
c Gƶ- ∑¶∑√æ∑hfig¶∑„ Ø’¥∑√æ∑hfig¶∑„ ~K[√æ∑hfig¶∑„ d $ 436. ¥„ P*{ Â’ ∑¶∑√æ∑hfig¶∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-fiÇaÁ„ ∏∑æg¶∑„ ∏¶„Tµg„ ∏¶√g„ $ c
c c
c 437. ¥„ P*{ Â’ fiÇaÁ„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-b’<ØdfiÇaÁ„ d ∑¶„b’<ØdfiÇaÁ„ d $ 438. ¥„ P*{ Â’ b’<ØdfiÇaÁ„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ¥¶„b<’ ØdfiÇaÁ„ ~aÁæK*<ØdfiÇaÁ„ O¶<∑*<ØdfiÇaÁ„ <G\Ω«*<ØdfiÇaÁ„ ◊{¶<¥*<ØdfiÇaÁ„ $ ¥„ Â’ b’<ØdfiÇaÁ„ $ 439. ¥„ P*{ Â’ ∑¶„<* ØdfiÇaÁ„ ? 2 <Â<TÆ„ c
c c
c fi’0 $ Â’0-∏¶„<Æ∑¶∑-fiÇaÁ„ g∑fiÉT∑¶∑fiÉaÁ„ P„{TÏ∑¶∑fiÇaÁ„ $ ¥„ Â’ ∑¶„b<’ ØdfiÇaÁ„ $ ¥„ Â’ fiÇaÁ„ $ 440. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æg¶∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ c
c c
c Â’0öfiæ¯TT’ ¥„¥T’ <ØQ>¥¶ÆµgT’ $ 441. ¥„ P*{ Â’ fiæ¯TT’ ? fiæ¯TT’ g¶Â¶ fiæ[’ Gƶ jQ>’ GæT¶∑’ fiæ∑K¶√Â’ $ P{¶by fiÚE><«G¶∑„ɶ fiæ¯T<Ï*√„∑ P„{∑b $$115$$ Â’ c
c c
c Gƶ Á[„∑ T¶ T∑„∑ T¶ g¥„∑ T¶ Ï’E>∑„∑ T¶ <ÂÏ®∑ T¶ $ ¥„ Â’ fiæ¯TT’ $ 442. ¥„ P*{ Â’ ¥„¥T’ ? 2 fi’~<TÆ’ fir∑[’ $ Â’ Gƶ-P{É„∑’ P{¶K∑„∑’ √æ∑„∑’ ∏TdT„∑’ c
c c
c ∏¶¥®∑’ $ 443. ¥„ P*{ Â’ P{É„∑’ ? 2 ¥’Á’ ¥W„∑’, «„K* ¶<Ï®∑’, T¥«’  >’P{®∑’, g¶„K’ P„{P{¶b®∑’, Æd’ <Æ*<¥®∑’, √d’ √æÏ√æ϶b®∑’, KÆ’ O∑O∑¶b®∑’ $ ¥„ Â’ c
c c
c P{É„∑’ $ 444. ¥„ P*{ Â’ P{¶K∑„∑’ ? 2 Â’ÂT¶„ fi≤>N¥ P{¶K∑’ ∑ fi≤>¶„ Â’ÂæP{¶K∑’, T∂K∑¶ P{≤>N¥ P{¶K∑’ ∑ P{≤>¶„ T∂K∑P{¶K∑’, <g\hfi*≤>¶„ O≤>N¥ P{¶K∑’ ∑ O≤>¶„ c
c c
c <g\hfi*≤>P{¶K∑’ $ ¥„ Â’ P{¶K∑„∑’ $ 445. ¥„ P*{ Â’ √æ∑„∑’ ? 2 ¥æTr∑’ <jP{¥„∑’, fiæh◊’{ √’c„∑’, ÏT∑’ K¥„∑’, g<ØK’ ∏¶¥¶<d®∑’, TzZ’ ◊{¶¥„∑’ $ ¥„ Â’ √æ∑„∑’ $ 446. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ ∏TdT„∑’ ? 2 g<Æ¥’ <¥*√„∑’, Pæ{ßæ{≤>’ <¥Æ¶®, Æ\zZ* <T¥¶∑„∑’, TK¶Æ’ ض >¶®, g¶„K’ <fi*E>„∑’, ∏¶¥’ ÁæK„∑’, T‘O’ jÆ„∑’, ~gK’ T¶Ï√’≤>„∑’, Øÿfid’ g∑‡¥g¶b, c
c c
c ~÷fid’ √Tg¶<Ø, ¸Æÿfid’ √¶„\µÆd¶<Ø, ¥∂Æ’ P„{¥K„∑’, T¥Æ’ P{Pæ{Æ„∑’, g<ÆÏ’ TÏd¸¶Æ¶® $ fiKdK¸’c„∑ «≤>’, G¶<∑ɶ g<Æ<Ïd’ <∑T¥∑„∑’ $ <¥zZ„∑ ض„∑fi¶√’, c
c P{b’ ~ ®ß{¶® √¶Æ¶® $$116$$ ¥„ Â’ ∏TdT„∑’ $ 447. ¥„ P*{ Â’ ∏¶¥®∑’ ? 2 ∏\‘√* c‡g„∑’, ¥<ÏÏ’ ¸Ï¶√¶<Æ*, TæQ>’ ∏Ω«<TP{¶K„∑’, Pæ{Ïfiæ[’¥∂Ï¥g¶d¶K„∑’ $ c
c c
c bå¶P{¶KÂ}¨„yd}# P‰{d¶<««¶y<œÂ„j ~ $ j„Ÿ-TaŸ<TP{¶K}≥ √FÓ„&ªÂ√yÂ’ gj# $$117$$ ¥„ Â’ ∏¶¥®∑’ $ ¥„ Â’ ¥„¥T’ $ 448. ¥„ P*{ Â’ <ØQ>¥¶ÆµgT’ ? 2 Øÿ<TÆ’ c
c c
c fir∑[’ $ Â’ Gƶ-¥¶g∆<ØQ>’ ~ <T¥„¥<ØQ>’ ~ $ 449. ¥„ P*{ Â’ ¥¶gr∑<ØQ>’ ? 2 Gƶ ®√¶„ fiæK¥¶„ Âƶ ¸ÆT„ fiæK¥¶ Gƶ ¸ÆT„ fiæK¥¶ Âƶ ®√¶„ fiæK¥¶„, Gƶ ®√¶„ c
c c
c P{K¥¶T∑¶„ Âƶ ¸ÆT„ P{K¥¶T∑¶ Gƶ ¸ÆT„ P{K¥¶T∑¶ Âƶ ®√¶„ P{K¥¶T∑¶„ $ ¥„ Â’ ¥¶gr∑<ØQ>’ $ 450. ¥„ P*{ Â’ <T¥„¥<ØQ>’ ? 2 ¥„ Gƶ∑¶g® P„{b fiæK¥„ c
c c
c P’{<~ fiæK¥’ ¸Æ°∑’ fiæK¥¶∑’ g¢D„ fiæ¯T<ØQ>’ fiÇ<«G¶∑„ɶ-∏d’ ¥„ fiæK¥„, ¸Æ°∑’ T¶ P{K¥¶T∑¶∑’ g¢D„ fiæ¯T<ØQ>’ P{K¥¶T∑’ fiÇ<«G¶<∑ɶ ∏d’ ¥„ P{K¥¶T∑„ $ c
c c
c ÂN¥ ¥g¶¥Â¶„ <Â<TÆ’ √Æ∑’ «T< $ Â’ Gƶ-Â∂ÂP{¶Ï√Æ∑’ fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ ∏∑¶√ÂP{¶Ï√Æ∑’ $ 451. ¥„ P*{ Â’ Â∂ÂP{¶Ï√Æ∑’ ? 2 ÷<[∑¶<∑ T∑¶<∑ c
c c
c <jhfir∑¥N¥’ T¶ g„<Ø<∑* fiær∑¶<∑ d Pæ’{≤>-¥K-∑<Ø-Ø∂<Æd¶-Â϶√¶b’ fi¶<¥[¶ „∑’ ¥¶<ÆÉb Gƶ-¥æTæQ>∂ ∏¶<¥ $ ¥„ Â’ Â∂ÂP{¶Ï√Æ∑’ $ 452. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ ? 2 ¥¶Æÿ’ √¶„dK‘√√d’ <TÚE>‚>dfi÷K«[-fi¶∑’ fi¶<¥[¶ „∑’ ¥¶<ÆÉb Gƶ-¥æ<«aÁ„ Tu>b $ ¥„ Â’ fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ $ 453. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ∏∑¶√dP{¶Ï√Æ∑’ ? 2 ∏Ω«N¥ <jµgÏ[’ P{<¥∑¶ d <√K∂ ¥<TÉæd¶ g„ƶ $ Z<∑d’ T¶÷Ω«¶g¶„ ¥’D¶ K[¶ d <∑x¶ d $$118$$ T¶Œ∑’ T¶ g¶<Æ*Ø’ T¶ ∏r∑dK’ T¶ c

H fi¥zZ’ ÷hfi¶d’ fi¶<¥[¶ „∑’ ¥<ÆÉb Gƶ-¥æTæQ>∂ «<TN¥b $ ¥„ Â’ ∏∑¶√ÂP{¶Ï√Æ∑’ $ 454. ®®<¥* ~„T <TTǶ¥„ <Â<TÆ’ √Æ∑’ «T< $ Â’ Gƶ-Â∂ÂP{¶Ï-
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1735
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E√Æ∑’ fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ ∏∑¶√dP{¶Ï√Æ∑’ $ 455. ¥„ P*{ Â’ Â∂ÂP{¶Ï√Æ∑’ ? <j[∑¶b’ T∑¶b’ ∏<jh◊{r∑¥N¥’ ~ g„<Â<∑* ¥æß{¶<∑ d Pæ’{≤>-¥K-∑<Ø-ØÆ-F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [35]

c c
c Â϶√¶b’ fi¶<¥[¶ „∑’ ¥¶<ÆÉ< GƶöPæ{TæQ>∂ ∏¶¥∂ $ ¥„ Â’ Â∂dP{¶Ï√Æ∑’ $ 456. ¥„ P*{ Â’ fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ ? 2 ¥¶Æÿ’ √¶„dK‘√√d’ <«aÁ’ ∏Ï«g¶∑’ c
c c
c fi¶<¥[¶ „∑’ ¥¶<ÆÉb GƶöØÿ<«aÁ’ Tu>b $ ¥„ Â’ fi≤æ>hfir∑P{¶Ï√Æ∑’ $ 457. ¥„ P*{ Â’ ∏∑¶√dP{¶Ï√Æ∑’ ? 2 ∏‘√„d’ T¶ T¶d¯T’ T¶ ∏r∑dK’ T¶ ∏hfi¥zZ’ c
c c
c ÷hfi¶d’ fi¶<¥[¶ „∑’ ¥¶<ÆÉb Gƶ-Pæ{TæQ>∂ «<TN¥b $ ¥„ Â’ ∏∑¶√ÂP{¶Ï√Æ∑’ $ ¥„ Â’ <T¥„¥<ØQ>’ $ ¥„ Â’ <ØQ>¥¶ÆµgT’ $ ¥„ Â’ ∏∑æg¶∑„ $ 458. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„Tµg„ ? 2 c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥¶Æµg¶„T∑∂„ d T„Ƶg¶„T∑∂„ d $ 459. ¥„ P*{ Â’ ¥¶Æµg¶„T∑∂® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-P*{<~-¥¶Æµg„ fi¶d¥¶Æµg„ ¥¯T¥¶Æµg„ d $ 460. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ P*{<~¥¶Æµg„ ? 2 Gƶ g’ØK¶„ Âƶ ¥K¥T¶„ Gƶ ¥K¥T¶„ Âƶ g’ØK¶„, Gƶ ¥gæW¶„ Âƶ √¶„hfid’ Gƶ √¶„hfid’ Âƶ ¥gæW¶„, Gƶ ∏¶bǶ„ Âƶ Áɶ„¶„, Gƶ c
c c
c Áɶ„¶„ Âƶ ∏¶bǶ„, Gƶ ~’ض„ Âƶ Pæ{’ ض„ Gƶ Pæ{’ ض„ Âƶ ~’ض„ $ ¥„ Â’ P*{<~¥¶Æµg„ $ 461. ¥„ P*{ Â’ fi¶d¥¶Æµg„ ? 2 Gƶ √¶„ Âƶ √Td¶„, Gƶ √Td¶„ Âƶ √¶„ $ ¥„ c
c c
c Â’ fi¶d¥¶Æµg„ $ 462. ¥„ P*{ Â’ ¥¯T¥¶Æµg„ ? ¥¯T¥¶Æµg„ ∏¶„Tµg’ ∑\zZ, Âƶ <T „∑„T ÂN¥ ∏¶„Tµg’ P{IKb, Gƶ-∏Kƒ„<Æ* ∏KÆ’Â¥K¥’ P{d’, ®T’ c
c c
c ~ß{Tu>∑¶ ~ß{Tu>¥K¥’ P{d’, ¸ÏØ„T„∑ ¸ÏØ„T¥K¥’ P{d’, T¶¥æØ„T„∑ T¶¥æØ„T¥K¥’ P{d’, ¥¶Æÿ∑¶ ¥¶Æÿ¥K¥’ P{d’ $ ¥„ Â’ ¥¯T¥¶Æµg„ $ ¥„ Â’ ¥¶Æµg¶„T∑∂® $ c
c c
c 463. ¥„ P*{ Â’ T„Ƶg¶„T∑∂® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- P*{<~T„Ƶg„ fi¶dT„Ƶg„ ¥¯TT„Ƶg„ $ 464. ¥„ P*{ Â’ P*{<~T„Ƶg„ ? 2 Gƶ ¥¶gÏ„K¶„ j Âƶ ¸¶ÆÿÏ„K¶„, c
c c
c Gƶ ¸¶ÆÿÏ„K¶„ j Âƶ ¥¶gÏ„K¶„ $ ¥„ Â’ P*{<~T„Ƶg„ $ 465. ¥„ P*{ Â’ fi¶dT„Ƶg„ ? 2 Gƶ T¶d¥¶„ j Âƶ fi¶d¥¶„, Gƶ fi¶d¥¶„ j Âƶ T¶d¥¶„ $ ¥„ Â’ fi¶dT„Ƶg„ $ c
c c
c 466. ¥„ P*{ Â’ ¥¯TT„Ƶg„ ? ¥¯TT„Ƶg„ j\zZ, Âƶ <T „∑„T ÂN¥ ∏¶„Tµg’ P{IKb, Gƶ-∑∂®∑’ ∑∂d¥K¥’ P{d’, ض¥„∑’ ض¥¥K¥’ P{d’, P{¶P„{∑ P{¶P{¥K¥’ c
c c
c P{d’, ¥¶∑„∑’ ¥¶∑¥K¥’ P{d’, fi¶∑„∑’ fi¶∑¥K¥’ P{d’ $ ¥„ Â’ ¥¯TT„Ƶg„ $ ¥„ Â’ T„Ƶg¶„T∑∂® $ ¥„ Â’ ∏¶„Tµg„ $ 467. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ϶„b® d ϶„√æ[K® d $ 468. ¥„ P*{ Â’ ϶„b® ? 2 Gr∑’ bg’ ∏r∑¶<∑®<Æ* <gÚE>¶<ØQ>∂®<Æ* ¥ÚE>’ظæ<xg<Â<T√\hfid’ $ Â’ Gƶ-«¶KÆ’ K¶g¶d∑’ G¶T ~[¶K d c
c c
c T„ض ¥’√¶„T’√¶ $ ¥„ Â’ ϶„b® ∏¶√g„ $ 469. ¥„ P*{ Â’ ϶„√æ[K® ? 2 G’ bg’ ∏Kƒ„<Æ* «√T’„<Æ* ÷hfir∑∑¶∑-Ø’¥∑cK„<Æ* Â∂d-fiÇæhfir∑-g∑¶√dG¶∑®<Æ* c
c c
c „϶„ß{~<Æd-g<Æd-fi‡b®<Æ* ¥¯Tr∑‡<Æ* ¥¯TØK¥∂<Æ* fi∑∂d’ ØÿT¶Ï¥’√’ √<∑<fi≤>√’ $ Â’ Gƶ-∏¶d¶K¶„ G¶T <Ø<Q>T¶∏¶„ $ ¥„ Â’ ϶„√æ[K® ∏¶√g„ $ 470. ∏ÆT¶ c
c c
c ∏¶√g„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥æ[¶√g„ d ∏zZ¶√g„ d ÂØÿ«d¶√g„ d $ ∏ÆT¶ ∏¶√g„ <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-∏[¶√g„ ∏∑’ÂK¶√g„ fiK’fiK¶√g„ d $ <ÂzZ√K¶∑’ c
c ∏zZN¥ ∏[¶√g„, √∑ÆK¶∑’ ¥æ[N¥ ∏[¶√g„ ∏zZN¥ ∏∑’ÂK¶√g„, √∑ÆK¥∂¥¶∑’ ¥æ[N¥ ∏∑’ÂK¶√g„ ∏zZN¥ fiK’fiK¶√g„, „∑ fiK’ ¥æ[N¥ <T ∏zZN¥ <T c
c c
c ∑¶„ ∏[¶√g„ ∑¶„ ∏∑’ÂK¶√g„ fiK’fiK¶√g„ $ ¥„ Â’ ϶„√æ[K® $ ¥„ Â’ ∏¶√g„ $ ¥„ Â’ ∑¶∑√æ∑hfig¶∑„ $ 471. ¥„ P*{ Â’ Ø’¥∑√æ∑hfig¶∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ~aÁæØ’¥∑√æ∑hfig¶∑„ ∏~aÁæØ’¥∑√æ∑hfig¶∑„ ∏¶„<ÆØ’¥∑√æ∑hfig¶∑„ P„{TÏØ’¥∑√æ∑hfig¶∑„ d $ ~aÁæØ’¥∑’ ~aÁæØ’¥<∑N¥ O≤>-fi≤>-P{≤>-KO¶<Ø®¥æ دT„¥æ, c
c c
c ∏~aÁæØ’¥∑’ ∏~aÁæØ’¥<∑N¥ ∏¶d«¶T„, ∏¶„<ÆØ’¥∑’ ∏¶„<ÆØ’¥<∑N¥ ¥¯Tm{<TدT„<Æ* j fiæ∑ ¥¯TfiÉT„<Æ*, P„{TÏØ’¥∑’ P„{TÏØ’¥<∑N¥ ¥¯TدT„<Æ* c
c c
c ¥¯TfiÉT„<Æ d $ ¥„ Â’ Ø’¥∑√æ∑hfig¶∑„ $ 472. ¥„ P*{ Â’ ~K[√æ∑hfig¶∑„ ? 2 fi’~<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- ¥¶g¶bd~K[√æ∑hfig¶∑„ E>„ض„TQ>¶T<∑d~K[√æ∑hfig¶∑„ c
c c
c fiKƶK<T¥æ<xd~K[√æ∑hfig¶∑„ ¥æÆÿg¥’fiK¶d~K[√æ∑hfig¶∑„ ∏ÆaÁ¶d~K[√æ∑hfig¶∑„ $ ¥¶g¶bd~K[√æ∑hfig¶∑„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-b[K® d c
c c
c ∏¶TP{<Æ® d $ E>„ض„TQ>¶T<∑d~K[√æ∑hfig¶∑„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥¶<Âd¶K„ d <jK<Âd¶K„ d $ fiKƶK<T¥æ<xd~K[√æ∑hfig¶∑„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- c
c c
c <∑\¯T¥g¶∑® d <∑\¯TQ>P{¶<d® d $ ¥æÆÿg¥’fiK¶d~K[√æ∑hfig¶∑„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥’P{<ÏN¥g¶∑d’ ~ <T¥æ¢Dg¶∑d’ ~ $ ∏ÆaÁ¶d~K[√æ∑hfig¶∑„ c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-fi≤>T¶by d ∏fi≤>T¶by d-E>÷gzZ„ d P„{T<Ï® d $ ¥„ Â’ ~K[√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ G∂T√æ∑hfig¶∑„ $ ¥„ Â’ √æ∑hfig¶∑„ $ 473. ¥„ P*{ Â’ c

H jdhfig¶∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-fizZd<ØQ>’„∑’ T¥<Æ<ØQ>’„∑’ fi®¥<ØQ>’„∑’ $ 474. ¥„ P*{ Â’ fizZ√<ØQ>’„∑’ ? 2 ¥„ Gƶj¶g® P„{b fiæK¥„ fiK¥æ’ √ƶd
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1736
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∏≤><TÆÿ[„ √ÚE>„ɶ, Â’ ~ P„{b fi¶<¥[¶ T؄ɶ-P{zZ «T’ √ÚE><¥ ? ∏<T¥æx¶„ j„√g¶„ «∑<ÂöfizZ√N¥ √ÚE>¶<g $ Â’ ~ P„{b <E>*Øg¶∑’ fi¶<¥[¶ Tbɶ-P*{ «T’F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [36]

c c
c <E>*Ø<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ j„√g¶„ «∑<Â-fizZd’ <E>*ض<g $ Â’ ~ P„{b ÂÚE>g„ ¶∑’ fi¶<¥[¶ T؄ɶ-P*{ «T’ ÂÚE><„ ¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-fizZd’ ÂÚE><„ g $ Â’ ~ c
c c
c P„{b ÷ß{Kg¶∑’ fi¶<¥[¶ T؄ɶ-P*{ «T’ ÷ß{K<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-fizZd’ ÷ß{K¶<g $ Â’ ~ P„{b [<T] <ÏÆg¶∑’ fi¶¥„[¶ T؄ɶ-P*{ «T’ [<T] <ÏÆ<¥ ? c
c c
c <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-fizZd’ [<T] <Ïƶ<g $ ®T’ <T¥æxÂK¶√N¥ ∑„√gN¥ j¶g¶÷≤>Â∏¶„ fizZ∏¶„ $ ®Tg„T TTƶKN¥ <T $ ¥’√ÆN¥ <~¶„ <g∏¶„ c
c c
c <gÉ¥g¶m{ >¶„ fizZ∏¶„, ÷Gæ¥dæ N¥ fizZd¶„ <T fizZ∏¶„ <gÉ’ <fi ¥„ fizZ∏¶„, <ÂrÆ’ ¥W∑d¶∑’ fizZd¶<Æ√¶KG¶∑∏¶„ fizZ∏¶„ GN¥ T¶ T¥„∑’ fizZ∏¶„ <jh◊{Éb $ ¥„ Â’ c
c c
c fizZd<ØQ>Â’ ∑
„ ’ $ 475. ¥„ P*{ Â’ T¥<Æ<ØQ>Â’ ∑
„ ’ ? 2 ¥„ Gƶj¶g® P„{b fiæK¥„ P’{<~ fiæK¥’ T<Øɶ, P{<Æ* «T’ T¥<¥ ? ÂzZ ∏<T¥æx¶„ ∑„√g¶„ «∑b-϶„√„ T¥¶<g $ ϶„√„ c
c c
c <Â<TÆ„ fir∑[„, Â’ Gƶ-÷â϶„® ∏c¶„϶„® <ÂKd϶„®, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑b-<ÂKd϶„® T¥¶<g $ <ÂKd϶„® G’¸æW∂T¶Ø∂d¶ c
c c
c ¥d’«æKg∑fiÉT¥¶∑¶ ∏¥’Á„ɶ Ø∂T-¥gæW¶ fir∑[¶, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<ÂöG’¸æW∂T„ T¥¶<g $ G’¸æW∂T„ Ø¥ Á„[¶ fir∑[¶, c
c c
c Â’ Gƶ-«KÆ„ ®KT® Æ„gT® ®Kr∑T® ÆKTN¥„ Kµg√TN¥„ Ø„TPæ{K¶ ÷[KPæ{K¶ fiæ¯T<TØ„Æ„ ∏TK<TØ„Æ„, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-«KÆ„ c
c c
c T¥¶<g $ «KÆ„ T¶¥„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„, Â’ Gƶ-ض<Æ∑â«KÆ„ d ÷[Kâ«KÆ„ d, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-ض<Æ∑â«KÆ„ T¥¶<g $ c
c c
c ض<Æ∑â«KÆ„ ∏∑„√¶b’ √¶g-∑√K-Á„≤>-P{¯¸≤>-g≤>’¸-ض„∑gæÆ-fiu>∑¶-&&√K-¥’T¶Æ-¥\r∑T„¥¶b’, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶Â¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â- c
c c
c fi¶≤><Ïfiæ[„ T¥¶<g $ fi¶≤><Ïfiæ[„ ∏∑„√¶b’ <√ƶb’, „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-Ø„TØ[N¥ OK„ T¥¶<g $ Ø„TØ[N¥ OK„ ∏∑„√¶ P{¶„Q>√¶, c
c c
c „¥æ ¥¯T„¥æ «T’ T¥<¥ ? <T¥æxÂK¶∏¶„ ∑„√g¶„ «∑<Â-√Ω«OK„ T¥¶<g $ ®T’ <T¥æxN¥ ∑„√gN¥ T¥g¶∑¶„ T¥< $ ®Tg„T TTƶKN¥ <T $ ¥’√ÆN¥ ¥’Z¶K¥g¶m{ >¶„ c
c c
c T¥< $ ÷Éæ¥ædN¥ G„¥æ ∏¶√¶¥fi®¥„¥æ ∏¶„√¶ >¶„ „¥æ T¥b $ <ÂrÆ’ ¥Wjd¶∑’ ∏¶d«¶T„ T¥b $ ¥„ Â’ T¥<Æ<ØQ>’„∑’ $ 476. ¥„ P*{ Â’ fiØ„¥<ØQ>’„∑’ ? 2 ∑„√g¶„ c
c c
c «∑<Â-E>rÆ’ fiØ„¥¶„, Â’ Gƶ-cµgfiØ„¥¶„ ∏cµgfiØ„¥¶„ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ G∂TfiØ„¥¶„ Á’cfiØ„¥¶„ Ø„¥fiØ„¥¶„ $ ®T’ Td’Â’ ∑„√g’ ¥’√ƶ„ «∑b-G’ «∑<¥-E>rÆ’ fiØ„¥¶„ c
c c
c Âr∑ «Tb, P{µÆ¶ ? GµÆ¶ G¶„ ¥¶„ Ø„¥fiØ„¥¶„ ¥¶„ ÂN¥„T دTN¥, Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ?, ض¥„∑ g„ ÁK¶„ P{I∏¶„ ض¥¶„ <T g„ ÁK¶„ <T g„, Â’ g¶ «∑¶<Æ-E>rÆ’ fi®¥¶„, c
c c
c «∑¶<Æ fi’~rÆ’ fi®¥¶„, Â’ Gƶ-cµgfi®¥¶„ ∏Ƶgfi®¥¶„ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ G∂Tfi®¥¶„ Á’cfiØ„¥¶„ $ ®T’ Td’Â’ ¥’√Æ’ TTƶK¶„ «∑b-G’ «∑<¥-fi’~rÆ’ fi®¥¶„ Â’ ∑ «Tb, c
c P{µÆ¶ ? Gb Gƶ fi’~rÆ’ √¶„<Q>d¶∑’ P„{b دTG¶® ¥¶gr∑„, Â’ Gƶ-<ÆKr∑„ T¶ ¥æTr∑„ T¶ c∑„ T¶ cr∑„ T¶, ¶„ Gæ[’ T[æ’ Gƶ fi’~rÆ’ fi®¥¶„ ?, Â’ g¶ «∑¶<Æ-fi’~rÆ’ c
c c
c fi®¥¶„, «∑¶<Æ-fi’~<Tƶ„ fi®¥¶„, Â’ Gƶ-cµgfiØ„¥¶„ ∏ƵgfiØ„¥¶„ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ G∂TfiØ„¥¶„ Á’cfiØ„¥¶„ $ ®T’ TØ’Â’ TTƶK’ ÷Éæ¥æ∏¶„ «∑<Â-G’ «∑<¥-fi’~<Tƶ„ c
c c
c fiØ„¥¶„ Â’ j «Tb, P{µÆ¶ ? Gb „ fi’~<Tƶ„ fi®¥¶„ ®T’ „ ®ß„{ß{¶„ fi®¥¶„ fi’~<Tƶ„ ®T’ „ fi∑æT∂¥<Â<Tƶ„ fiØ„¥¶„ «T<Â, Â’ g¶ «∑¶<Æ-fi’~<Tƶ„ fi®¥¶„, «∑¶<Æ- c
c c
c «<Âd¯T¶„ fiØ„¥¶„-<¥d¶ cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ <¥d¶ G∂TfiØ„¥¶„ <¥d¶ Á’cfiØ„¥¶„ $ ®T’ Td’Â’ ÷Éæ¥æd’ ¥’fi<Â¥W∑∏¶„ «∑<Â-G’ c
c c
c «∑<¥ «bd¯T¶„ fiØ„¥¶„ Â’ j «T<Â, P{µÆ¶ ? Gb „ «bd¯T¶„ fiØ„¥¶„ ®T’ „ cµgfiØ„¥¶„ <T <¥d¶ ∏cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ <¥d¶ G∂TfiØ„¥¶„ <¥d¶ c
c c
c Á’cfiØ„¥¶ 1, ∏cµgfiØ„¥¶„ <T <¥d¶ cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏¶√¶¥fi®¥¶„ <¥d¶ G∂Tfi®¥¶„ <¥d¶ Á’cfi®¥¶„ 2, ∏¶√¶¥fi®¥¶„ <T <¥d¶ cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏Ƶgfi®¥¶„ c
c c
c <¥d¶ G∂Tfi®¥¶„ <¥d¶ Á’cfi®¥¶„ 3, G∂Tfi®¥¶„ <T <¥d¶ cµgfi®¥¶„ <¥d¶ ∏cµgfi®¥¶„ <¥d¶ ∏¶√¶¥fi®¥¶„ <¥d¶ Á’cfi®¥¶„ 4, Á’cfi®¥¶„ <T <¥d¶ c
c c
c cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏cµgfiØ„¥¶„ <¥d¶ ∏¶√¶¥fiØ„¥¶„ <¥d¶ G∂TfiØ„¥¶„ 5, ®T’ „ ∏∑TzZ¶ «<TN¥b, Â’ g¶ «∑¶<Æ-«bd¯T¶„ fiØ„¥¶„, «∑¶<Æ-cµg„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ c
c c
c cµg„, ∏Ƶg„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∏Ƶg„, ∏¶√¶¥„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∏¶√¶¥„, G∂T„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∑¶„G∂T„, Á’c„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∑¶„Á’c„ $ ®T’ Td’Â’ ¥W∑d’ ¥g<«m{ >¶„ c

H «∑<Â-G’ «∑<¥-cµg„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ cµg„ G¶T Á’c„ fiØ„¥„ ¥„ fiØ„¥„ j¶„Á’c„, Â’ j «Tb, P{µÆ¶ ? ®zZ ض„ ¥g¶¥¶ «T’<Â, Â’ Gƶ-ÂhfiæK¥„ d P{µgc¶K® d, Â’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1737
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑ ∑Éb P{ÂK„∑’ ¥g¶¥„∑’ «∑<¥ ? P*{ ÂhfiæK¥„∑’ P*{ P{µgc¶K®∑’ ?, Gb ÂhfiæK¥„∑’ «∑<¥ ¶„ g¶ ®T’ «∑¶<Æ, ∏Æ P{µgc¶K®∑’ «∑<¥ ¶„ <T¥„¥F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [37]

c
∏¶„ c
c «∑¶<Æ-cµg„ d ¥„ fiØ„¥„ d ¥„ ¥„ fiØ„¥„ cµg„, ∏Ƶg„ d ¥„ fiØ„¥„ d ¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∏Ƶg„, ∏¶√¶¥„ d ¥„ fiØ„¥„ d ¥„ ¥„ fiØ„¥„ ∏¶√¶¥„, G∂T„ d ¥„ fiØ„¥„ d ¥„ ¥„ fiØ„¥„ c
c c
c j¶„G∂T„, Á’c„ d ¥„ fiØ„¥„ d ¥„ ¥„ fiØ„¥„ j¶„Á’c„ $ ®T’ Td’Â’ ¥’fid’ ¥g<«m{ >’ ®T’«‡∏¶„ «∑b-G’ G’ «∑<¥ Â’ Â’ ¥¯T’ P{<¥∑’ fi≤>fiær∑’ <jKT¥„¥’ ®√√Æ∑√<ÆÂ’ Ø„¥„ c
c c
c <T g„ ∏TzZ‡ fiØ¥„ <T g„ ∏TzZ‡ $ ¥„ Â’ fiØ„¥<ØQ>’„∑’ $ ¥„ Â’ ∑dhfig¶∑„ $ 477. ¥„ P*{ Â’ ¥’Áhfig¶∑„ ? 2 ∏Q><TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-j¶g¥’Á¶ Ê>T∑¥’Á¶ c
c c
c دT¥’Á¶ ∏¶„Tg¥’Á¶ fiKg¶∑¥’Á¶ G¶∑∑¶¥’Á¶ √∑∑¶¥’Á¶ «¶T¥’Á¶ $ 478. ¥„ P*{ Â’ j¶g¥’Á¶ ? 2 GN¥ ∑’ G∂TN¥ T¶ ∏G∂TN¥ T¶ G∂T¶∑ T¶ c
c c
c ∏G∂T¶∑ T¶ ÂØÿ«dN¥ T¶ ÂØÿ«d¶∑ T¶ ¥’Á¶ < ∑¶g’ P{É< $ ¥„ Â’ j¶g¥’Á¶ $ 479. ¥„ P*{ Â’ Ê>T∑¶¥’Á¶ ? 2 Gr∑’ P{Q>P{µg„ T¶ fi¶„zZP{µg„ T¶ <~[P{µg„ c
c c
c T¶ Ï„hfiP{µg„ T¶ √’<ZP{µg„ T¶ T„ >g„ T¶ fi‡Kg„ T¶ ¥’O¶bg„ T¶ ∏aÁ„ T¶ TK¶≤>® T¶ ®ß{¶„ T¶ ∏∑„√¶ T¶ ¥Ω«¶TÊ>T∑¶® T¶ ∏¥Ω«¶TÊ>T∑¶® T¶ ¥’Á¶ <[ Ê>T∑¶ c
c c
c Ê>T„É< $ ¥„ Â’ Ê>T∑¶¥’Á¶ $ 480. j¶g-Ê>T∑¶∑’ P{¶„ fi<Â<T¥„¥¶„ ? j¶g’ ∏¶TP{<Æd’, Ê>T∑¶ b<[Kd¶ T¶ ƶ„ɶ ∏¶TP{<Æd¶ T¶ $ 481. ¥„ P*{ Â’ دT¥’Á¶ ? 2 Øÿ<Tƶ c
c c
c fi’0 $ Â’0ö∏¶√g∏¶„ d j¶„∏¶√g¶„ d $ 482. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g∏¶„ دT¥’Á¶ ? 2 GN¥ ∑’ ¥’Á¶ < fiØ’ <¥\aÁÂ’ Ê>d’ <Gd’ <gd’ fiK<Gd’ G¶T c
c c
c P’{<√rÆ(P’{Ê>¶„Q>)<Thfigæß’{ √æŒT¶d∑¶„T√d’ , ¥„ ∑’ ÂzZ T¶d∑¶® fiæÚE>∑¶® fiKdu>∑¶® cµgP{ƶ®, j¶„ ∏∑æhfi„ƶ®, P{µÆ¶ ? ∏∑æT∏¶„√¶„ دT<g< P{uÿ> $ 483. c
c c
c [1] [∑„√gN¥] ®ß{¶„ ∏∑æT÷[¶„ ∏¶√g¶„ ®P{¶ دT¥’Á¶, ض„ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g¶„ ض„ دT¥’Á¶∏¶„, <Â<∆ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g¶„ <Â<∆ دT¥’Á¶∏¶„, ®T’ c
c c
c G¶T<Âd¶ ∏∑æT÷[¶ ¶T<Âd¶∏¶„ [∑„√gN¥ ∏¶√g¶„] دT¥’Á¶∏¶„ $ [2] ®T¶g„T TTƶKN¥ <T $ [3] ¥’√ÆN¥ ®P{¶„ T¶ ∏∑„√¶ T¶ ∏∑æT÷[¶„ T¶ ∏∑æT÷[¶ c
c c
c T¶ [∏¶√g∏¶„] دT¥’Á¶ T¶ دT¥’Á¶∏¶„ T¶ [¥¶ ®√¶ دT¥’Á¶] $ [4] ÷Éæ¥ædN¥ [ ®√¶„ ∏∑æT÷[¶„ ] ∏¶√g∏¶„ ®P{¶ دT¥’Á¶, fiæÆ[’ ∑„ÚE>< $ [5] <ÂrÆ’ c
c c
c ¥W∑d¶∑’ G¶∑® ∏∑æT÷[„ ∏TzZ‡, P{µÆ¶ ? G< G¶∑® ∏∑æT÷[„ ∑ «T< $ ¥„ Â’ ∏¶√g∏¶„ دT¥’Á¶ $ 484. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ دT¥’Á¶ ? 2 <Â<Tƶ fi’0 $ c
c c
c Â’0-G¶∑d¥K∂KدT¥’Á¶ «<Td¥K∂KدT¥’Á¶ G¶∑√¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[¶ دT¥’Á¶ $ 485. ¥„ P*{ Â’ G¶∑√¥K∂KدT¥’Á¶ ? 2 ¥’Á¶ < c
c c
c fidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑√N¥ G’ ¥K∂Kd’ TT√d-~æd-~bÂ-~[Ø„Æ’ G∂T<ThfiG >’ G¶T ∏ƶ„ ! ∑’ bg„∑’ ¥K∂K¥g‡¥®∑’ ¥’Á¶ < fid’ ∏¶O<TÂ’ G¶T ÷TØ’<¥d’, Gƶ P{¶„ c
c c
c <ØQ>’¶„ ? ∏d’ OdPæ’{«„ ∏¶<¥ $ ¥„ Â’ G¶∑√¥K∂KدT¥’Á¶ $ 486. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدT¥’Á¶ ? 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<∑aÁ’„ bg„∑’ ~„T ∏¶Ø[®∑’ c
c ¥K∂K¥gæN¥®∑’ <G∑<ØQ>„∑’ «¶T„∑’ ¥’Á¶ < fid’ ¥„P{¶Ï„ <¥\aÁN¥<Â, Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ∏d’ OdPæ’{«„ «<TN¥< $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¥’Á¶ $ 487. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¥’Á¶ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-®√«<T® ¸x¶÷® ∏<«gæÆ∑¶g√¶„[„ d $ 488. ®√«<T® ∑’ «’„ ! ®√«<T® <[ c
c c
c P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? GÆr∑„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’, ÷ß{¶„¥„∑’ fiæ¯TP{¶„≤>∂ $ 489. ¸x¶÷® ∑’ «’„ ! ¸x¶÷® <[ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? GÆr∑„∑’ ∏’¶„gæÆÿ[’, ÷ß{¶„¥„∑’ c
c c
c fiæ¯TP{¶„≤>∂<«¶√’ $ 490. ∏<«gæÆj¶g√¶„[„ ∑’ «’„ ! ∏<«gæÆj¶g√¶„[„ <[ P{¶Ï¶„ P„{T<~K’ ƶ„< ? GÆ∆„∑’ ®ß’{ ¥gd’, ÷ß{¶„¥„∑’ ∏’ÂgæÆÿ[’ $ 491. Kd¶<∑* P{¶„ c
c c
c ∑∏¶„ P’{ ¥’Á’ bÚE>< ?-ÂzZ ∑„√g-¥’√Æ-TTƶK¶ <Â<TÆ’ ¥’Á’ bÚE>’<Â, Â’ Gƶ-®ß{«<Td’ ¸x¶÷d’ ∏<«gæÆj¶g√¶„[’ ~ $ ÷Gæ¥æ∏¶„ Øÿ<TÆ’ ¥’Á’ bÚE><Â, Â’ c
c c
c Gƶ-¸x¶÷d’ ~ ∏<«gæÆj¶g√¶„[’ ~ $ <Â\r∑ ¥W∑d¶ ∏<«gæÆ∑¶g√¶„[’ ¥’Á’ bÚE>’< $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¥’Á¶ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ c
c c
c دT¥’Á¶ $ ¥„ Â’ دT¥’Á¶ $ 492. [1] ¥„ P*{ Â’ ∏¶„Tg¥’Á¶ ? 2 ~÷\¯Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∏\zZ ¥’Âd’ ¥’®∑’ ÷T<gÉb 1 ∏\zZ ¥’Âd’ ∏¥’®∑’ c
c c
c ÷T<gÉb 2 ∏\zZ ∏¥’Âd’ ¥’®∑’ ÷T<gÉb 3 ∏\zZ ∏¥’Âd’ ∏¥’®∑’ ÷T<gÉb 4 $ [2] ÂzZ ¥’Âd’ ¥’®∑’ ÷T<gÉb Gƶö¥’¶ ∏KĦ ¥’®<Æ* c
c c
c fiæKTK„<Æ* ¥’®<Æ* P{T¶≤>®<Æ* ¥’®<Æ* TÚE>®<Æ* ÷T<gÉ’<Â, Â’ Gƶ- fiæKTKP{T¶≤>TÚE>¶ ◊{<ÏÆ«æd¶ Øÿ’Øÿ<«zZ<∑dO¶„¥¶ $ <¥KTÚE>’P{dTÚE>¶ ¥¯T„ <T <G∑¶ c

H ~÷¯T∂¥’ $$119$$ [3] ¥’Âd’ ∏¥’®∑’ ÷T<gÉb Gƶ-¥’¶b’ j„Kbd-<ÂKaÁG¶„<∑d-g∑‡¥-Ø„T¶∑’ ∏¶÷d¶b’ ∏¥’®<Æ* fi<Ï∏¶„Tg-¥¶√K¶„Tg„<Æ* ÷T<gÉ’< $
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1738
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E4 ∏¥’Âd’ ¥’®∑’ ÷T<gÉ< Gƶö fiKG‡Kdfi„K’Â’ ~ϒ¸„*t>’ fi≤>’ <jÚE>∂K’ $ fi[’ T¥∑hfi[’ P{¶Ïfi[’ «∑b √¶Æ’ $$120$$ GÆ ÂæΩ«„ ÂÆ ∏µÆ„, ÂæµÆ„ <TF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [38]

c
[ ] d c
c ƶ„<Æƶ Gƶ ∏µÆ„ $ ∏hfi¶Æ„< fi≤>’Â’ fi’≤æ>dfi[’ P{¥Ïd¶∑’ $$121$$ ∑<T ∏\zZ ∑<T d ƶ„Æ∂ ÷ѶT¶„ P{¥Ï-fi’≤æ>fi[¶∑’ $ ÷Tg¶ ÁÏæ ®¥ P{d¶ «<TdG∑<T¸¶„Æ∑Q>¶® c
c c
c $$122$ [5] ∏¥’Âd’ ∏¥’®∑’ ÷T<gÉ<ÂöGƶ ÁK<T¥¶∑’ Âƶ ¥¥<T¥¶∑’ $ ¥„ Â’ ∏¶„Tg¥’Á¶ $ 493. ¥„ P*{ Â’ fiKg¶∑¥’Á¶ ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’0- c
c c
c P{¶<Ïd¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ <Ø<Q>T¶d¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ d $ 494. ¥„ P*{ Â’ P{¶<Ïd¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ ? 2 ∏∑„√<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-fiÉT¥’Á¶ ∏aÁK¥’Á¶ c
c c
c ¥’O¶d¥’Á¶ fiØ¥’Á¶ fi¶Ø¥’Á¶ √¶Æ¶¥’Á¶ <¥Ï¶„√¥’Á¶ T„ >¥’Á¶ <jÉæ<[¥’Á¶ ∏∑æ∏¶„√ضK¥’Á¶ ÷W„¥√¥’Á¶ ∏¢Dd∑¥’Á¶ ¥ædÁ’c¥’Á¶ ∏’√¥’Á¶ $ ¥„ Â’ c
c c
c P{¶<Ïd¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ $ 495. ¥„ P*{ Â’ <ØQ>T¶d¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ ? 2 ∏∑„√<Tƶ fi∑[¶ $ Â’ Gƶ-fiÉT¥’Á¶ G¶T ∏∑æ∏¶„√ضK¥’Á¶ fi¶Æÿ≤>¥’Á¶ fi¶Æÿ≤>d¶¥’Á¶ c
c c
c fi¶Æÿ≤>fi¶Æÿ≤>d¶¥’Á¶ TzZ楒Á¶ fiæ¯T¥’Á¶ ¥„ Â’ <Ø<Q>T¶d¥ædfiKg¶∑¥’Á¶ $ ¥„ Â’ fiKg¶∑¥’Á¶ $ 496. ¥„ P*{ Â’ G¶∑∑¶¥’Á¶ ? 2 G¶„ G’ G¶∑b ¥¶„ Â’ G¶∑<Â, c
c c
c Â’ Gƶ ¥W’ ¥<W∏¶„, √<∑d’ √¶<∑∏¶„, <j<g[’ j„<g<[∏¶„, P{¶Ï’ P{¶Ïj¶∑∂, T„ɶ„ T„<Éd’ $ ¥„ Â’ G¶∑∑¶¥’Á¶ $ 497. ¥„ P*{ Â’ √∑∑¶¥’Á¶ ? 2 ®ß{¶„ √∑∑’ j c
c c
c ÷T„<Â, Øÿhfi<«<Â¥’Á¶ $ Â’ Gƶ ¥’Á„É® ∏¥’Á„É® ∏∑’® $ 498. ¥„ P*{ Â’ ¥’Á„É® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöGÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ c
c c
c 499. ¥„ P*{ Â’ ∏¥’ÁÉ„ ® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöfiK[¶¥’ÁÉ „ ® Gæ[¶¥’ÁÉ„ ® ∏¥’ÁÉ„ ¶¥’ÁÉ „ ® $ 500. ¥„ P*{ Â’ fiK[¶¥’ÁÉ „ ® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ c
c c
c Â’0ö GÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ 501. ¥„ P*{ Â’ Gæ[¶¥’Á„É® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0öGÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ 502. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„É® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö GÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ 503. ¥„ P*{ Â’ ∏∑’® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöfiK[¶∑’® c
c c
c Gæ[¶∑’® ∏∑’¶∑’® $ 504. ¥„ P*{ Â’ fiK[¶∑’® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0öGÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ 505. ¥„ P*{ Â’ Gæ[¶∑’® ? 2 <Â<TÆ„ c
c c
c fir∑[„ $ Â’ GƶöGÆr∑® ÷ß{¶„¥® ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® $ 506. ¥„ P*{ Â’ ∏∑’¶∑’® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöGÆr∑® d ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥® d $ 507. c
c c
c GÆr∑d’ ¥’Á„Éd’ P„{<[d’ ƶ„b ? ض„m{T¶b’, „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b’ G¶T ÷ß{¶„¥d’ ¥’Á„Éd’ ∑ fi¶Tb $ 508. ÷ß{¶„¥d’ ¥’Á„Éd’ P„{<[d’ ƶ„b ? c
c c
c ÷ß{¶„¥dN¥ ¥’Á„ÉdN¥ fim{T∑’ P{KN¥¶<gö¥„ Gƶj¶g® fiÑ„ <¥d¶, ®√’ G¶„d∑¥d¥ÆN¥’ ∏¶d¶g<TaÁ’«„∑’, <Â\r∑ G¶„d∑¥d¥ÆN¥¶b’ ¥¶„Ï¥ d c
c c
c ¥ÆN¥¶b’ ض„\r∑ d ¥[¶T∂¥„ G¶„d∑¥Â„ <Â\r∑ d P{¶„¥„ ∏Q>¶T∂¥’ ~ c∑æ¥Â’ „K¥ d ∏’√æ϶b’ ∏x’√æÏd’ ~ P*{<~<T¥„¥¶<Æd’ fiKaÁ„T„∑’ fir∑[„ $ ¥„ ∑’ fiÑ„ c
c <¥xzZd¶∑’ «K® $ ¶„ ∑’ „<Æ* <¥xzZ®<Æ* Ø∂T-¥gæW¶∑’ ÷x¶K„ O„hfi<Â, ®√„ Ø∂T„ ®√„ ¥gæW„ 2 ®T’ fi\aÁhfig¶∑„<Æ* 2 G¶Tbd¶ ∑’ Ø∂T-¥gæW¶ „<Æ* <¥xzZ®<Æ* c
c c
c ∏h◊æ{r∑¶ ®¥ ∑’ ®T<® Á„„ fiÑ„ ∏¶bQ>„ $ ¥„ ∑’ fiÑ„ <¥xzZd¶∑’ «K® $ ¶„ ∑’ „<Æ* <¥xzZ®<Æ* Ø∂T-¥gæW¶∑’ ÷x¶K„ O„hfi< ®√„ Ø∂T„ ®√„ ¥gæW„ 2 ®T’ c
c c
c fi¶aÁhfig¶∑„<Æ* 2 G¶Tbd¶ ∑’ Ø∂T-¥gæW¶ „<Æ* <¥xzZ®<Æ* ∏h◊æ{∆¶ ®¥ ∑’ ®T<® Á„[„ fiÑ„ fi >g¶ ¥Ï¶√¶, ®Tbd¶∑’ ¥Ï¶√¶∑’ ∏¥’Ïhfi¶ ϶„√¶ «Kd¶ Âƶ c
c c
c <T ÷ß{¶„¥d’ ¥’Á„Éd’ ∑ fi¶Tb, Gƶ P{¶„ <ØQ>’¶„ ? ¥„ Gƶ∑¶g® g’~„ <¥d¶ ∏¶gÏ√¶∑’ «K„, ÂzZ ∑’ ®√„ ∏¶gÏ® fi\aÁ[„ ¥„ g¶Â„, ∏r∑„ <T fi\aÁ[„ ¥„ <T c
c c
c g¶Â„, ∏∆„ <T fi\aÁ[„ ¥„ <T g¶Â„, ®T’ fi\aÁhfig¶∑„ 2 ƶ„Æ∂ ¥„ ∏¶gÏ® G\µg fi\aÁ[„ ¥„ g’~® «K<É<Æb G„ <T ÂzZ ∏¶gÏ® j g¶<Æ< $ 509. ®T¶g„T c
c c
c ÷ß{¶„¥® ¥’Á„É® m{T’ fi\aÁ[’ GÆr∑d’ fiK[¶¥’Á„Éd’ «T<Â, „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b’ G¶T ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶¥’Á„Éd’ ∑ fi¶Tb $ 510. ÷ß{¶„¥d’ c
c c
c fiK[¶¥’Á„Éd’ P„{<[d’ ƶ„< ? 2 GÆr∑d’ fiK[¶¥’Á„Éd’ GÆr∑dfiK[¶¥’Á„Édg„[¶∑’ K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ m{T‡∑¶„ ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶¥’Á„Éd’ ƶ„<Â, c
c c
c ∏ÆT¶ GÆ∆d’ Gæ [ ¶¥’ Á „ É d’ m{T‡ ∑ ’ ÷ß{¶„ ¥ d’ fiK[¶¥’ Á „ É d’ ƶ„ b $ 511. GÆ∆d’ Gæ [ ¶¥’ Á „ É d’ P„ { <[d’ ƶ„ <  ? 2 GÆr∑d’ fiK[¶¥’ Á „ É d’ c
c c
c GÆr∑dfiK[¶¥’Á„Édg„[¶∑’ K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ fi≤>fiær∑¶„ GÆ∆d’ Gæ[¶¥’Á„Éd’ ÆT<Â, ∏ÆT¶ ÷ß{¶„¥® fiK[¶¥’Á„É® m{T’ fi\aÁ[’ GÆr∑d’ c

H Gæ[¶¥’Á„Éd’ ƶ„<Â, ∏¶T<Ïd¶ <T Â<[d¶ ~„T, „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b’ G¶T ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶¥’Á„Éd’ ∑ fi¶Tb $ 512. ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶¥’Á„Éd’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1739
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EP„{<[d’ ƶ„< ? 2 GÆr∑®K’ Gæ[¶¥’Á„É®∑’ ∏¶T<Ïd¶ √æ<∑d¶ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ m{T‡∑¶„ ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶¥’Á„Éd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ GÆ∆d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ m{T‡F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [39]

c
∑’ c
c ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶¥’Á„Éd’ ƶ„< $ 513. GÆr∑d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ P„{<[d’ ƶ„b ? GÆ∆®∑’ Gæ[¶¥’Á„É®∑’ ∏¶T<Ïd¶ √æ<∑d¶ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ fi≤>fiær∑¶„ c
c c
c GÆr∑d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ ÷ß{¶„¥® Gæ[¶¥’Á„É® m{T’ fi\aÁ[’ GÆr∑d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ ƶ„<Â, „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b’ G¶T c
c c
c ÷ß{¶„¥d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ ∑ fi¶T< $ 514. ÷ß{¶„¥d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ P„{<[d’ ƶ„< ? GÆr∑d’ ∏¥’Á„G¶¥’Á„Éd’ GÆr∑d∏¥’Á„ɶ¥’Á„Édg„[¶∑’ c
c c
c K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ m{T‡∑¶„ ÷ß{¶„¥d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ GÆr∑d’ fiK[¶∑’Âd’ m{T‡∑’ ÷ß{¶„¥d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ ƶ„< $ 515. GÆr∑d’ c
c c
c fiK[¶∑’Âd’ P„{<Âd’ ƶ„< ? 2 GÆr∑d’ ∏¥’Á„ɶ¥’Á„Éd’ GÆr∑d∏¥’Á„ɶ¥’Á„Édg„[¶∑’ K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ fi≤>fiær∑¶„ GÆr∑d’ fiK[¶∑’Âd’ ƶ„<Â, c
c c
c ∏ÆT¶ ÷ß{¶„¥® ∏¥’Á„ɶ¥’Á„É® m{T’ fi\aÁ[’ GÆr∑d’ fiK[¶∑’Âd’ ƶ„b $ „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b G¶T ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶∑’Âd’ ∑ fi¶Tb $ 516. c
c c
c ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶∑’Âd’ P„{<[d’ ƶ„b ? GÆr∑d’ fiK[¶∑’Âd’ GÆr∑fiK[¶∑’Âdg„[¶∑’ K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ m{T‡∑¶„ ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶∑’Âd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ GÆr∑d’ c
c c
c Gæ[¶∑’Âd’ m{T‡’∑’ ÷ß{¶„¥d’ fiK[¶∑’Âd’ ƶ„b $ 517. GÆr∑d’ Gæ[¶∑’Âd’ P„{<[d’ ƶ„d< ? GÆr∑d’ fiK[¶∑’Âd’ GÆr∑dfiK[¶∑’Âdg„[¶∑’ K¶¥∂∑’ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ c
c c
c fi≤>fiær∑¶„ GÆr∑d’ Gæ[¶∑’Âd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ ÷ß{¶„¥® fiK[¶∑’® m{T’ fi\aÁ[’ GÆ∆d’ Gæ[¶∑’Âd’ ƶ„b, ∏«T<¥<xd¶ <T „<[d¶ ~„T, „∑ fiK’ ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ c
c c
c Ê>∑¶b’ G¶T ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶∑’Âd’ ∑ fi¶T< $ 518. ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶∑’Âd’ P„{<[d’ ƶ„< ? GÆr∑®∑’ Gæ[¶∑’®∑’ ∏«T<¥<xd¶ √æ<∑¶ ∏r∑gr∑Ω«¶¥¶„ m{T‡∑¶„ c
c c
c ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶∑’Âd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ GÆr∑d’ ∏∑’¶∑’Âd’ m{T‡∑’ ÷ß{¶„¥d’ Gæ[¶∑’Âd’ ƶ„b $ 519. GÆr∑d’ ∏∑’¶∑’Âd’ P„{<[d’ ƶ„< ? GÆr∑®∑’ Gæ[¶∑’®∑’ c
c c
c ∏«T<¥<xd¶ √æ<∑d¶ ∏∑gr∑gΩ«¶¥¶„ fi≤>fiær∑¶„ GÆr∑d’ ∏∑’¶∑’Âd’ ƶ„b, ∏ÆT¶ ÷ß{¶„¥® Gæ[¶∑’® m{T’ fi\aÁ[’ GÆr∑d’ ∏∑’¶∑’Âd’ ƶ„<Â, „∑ fiK’ c
c c
c ∏GÆr∑g∑æß{¶„¥d¶b’ Ê>¶∑¶b’ $ ¥„ Â’ √∑∑¶¥’Á¶ $ 520. ¥„ P*{ Â’ «¶T¥’Á¶ ? 2 G„ bg„ G∂T¶ ¥’Á√bj¶g-√¶„[¶b’ P{µg¶b’ T„Ø„*< $ ¥„ Â’ «¶T¥’Á¶ $ ¥„ Â’ c
c c
c ¥’Áhfig¶∑„ $ ¥„ Â’ «¶Thfig¶∑„ $ ¥„ Â’ fig¶∑„ $ $$ [fig¶∑„ <[ fid’ ¥µg[’ ]$$ [¥æ[¶b’ 521-525. T[¯Td¶Ø¶K’] 521. ¥„ P*{ Â’ T[¯Td¶ ? 2 <Â<Tƶ c
c c
c fir∑[¶ $ Â’0 ¥¥gdT[¯Td¶ fiK¥gdT[¯Td¶ ¥¥gdfiK¥gdT[¯Td¶ $ 522. ¥„ P*{ Â’ ¥¥gdT[¯Td¶ ? 2 GzZ ∑’ ¥¥g® ∏¶O<TÉ< fir∑<TÉ< c
c c
c fim{<TÉ< ؒ<¥É< <jØ’<¥É< ÷TØ’<¥É< $ ¥„ Â’ ¥¥gdT[¯Td¶ $ 523. ¥„ P*{ Â’ fiK¥gdT[¯Td¶ ? 2 GzZ ∑’ fiK¥g® ∏¶O<TÉ< G¶T ÷TØ’<¥É< $ ¥„ c
c c
c Â’ fiK¥gdT[¯Td¶ $ 524. ¥„ P*{ Â’ ¥¥gdfiK¥gdT[¯Td¶ ? 2 GzZ ∑’ ¥¥g® fiK¥g® ∏¶O<TÉb G¶T ÷TØ’<¥Éb $ ¥„ Â’ ¥¥gdfiK¥gdT[¯Td¶ $ c
c c
c 525. [ 1] bd¶<∑* P{¶„ ∑∏¶„ P’ { T[¯Td<gÚE>< ? ÂzZ ∑„ √ gTTƶK¶ <Â<TÆ’ T[¯Td’ bÚE>’ <  $ Â’ Gƶö¥¥gdT[¯Td’ fiK¥gdT[¯Td’ c
c c
c ¥¥gdfiK¥gdT[¯Td’ $ [2] ÷Éæ¥æ∏¶„ Øÿ<TÆ’ T[¯Td’ bÚE>< $ Â’ Gƶö¥¥gdT[¯Td’ fiK¥gdT[¯Td’ $ ÂzZ ∑’ G¶ ¥¶ ¥¥gdT[¯Td¶ ¥¶ ¥¥gd’ c
c c
c fi<TQ>¶, G¶ ¥¶ fiK¥gdT[¯Td¶ ¥¶ fiK¥gd’ fi<TQ>¶, µƶ Øÿ<Tƶ T[¯Td¶, ∑\zZ <Â<Tƶ T[¯Td¶ $ [3] <Â\r∑ ¥W∑d¶ ®√’ ¥¥gdT[¯Td’ bÚE>’<Â, j\zZ c
c fiK¥gdT[¯Td¶ $ P{µÆ¶ ? GµÆ¶ fiK¥g® ∏∑Q>„ ∏Æ„…{ ∏¥Ω«¶T„ ∏P{Kd¶ ÷µg‘√„ ∏∑æT®¥„ <gÚE>¶Ø’¥∑<g< P{uÿ>, µƶ ¥¯T¶ ¥¥gdT[¯Td¶, ∑\zZ c
c c
c fiK¥gdT[¯Td¶ ∑\zZ ¥¥gdfiK¥gdT[¯Td¶ $ ¥„ Â’ T[¯Td¶ $ [¥æ[’ 526. ∏zZ¶<Æ√¶KضK’] 526. ¥„ P*{ Â’ ∏zZ¶<Æ√¶K„ ? 2 G¶„ GN¥ ∏¢Dd∑N¥ c
c c
c ∏zZ¶<Æ√¶K¶„ $ Â’ Gƶö ¥¶TÉG¶„√<TÂ∂ 1 ÷ß{[∑ 2 √æ∑T∏¶„ d fi≤>T[∂ 3 $ Á<ÏdN¥ <j*Ø∑¶ 4 T∑<Â<√ÚE> 5 √æ∑c¶K∑¶ 6 ~„T $$123$$ ¥„ Â’ c
c c
c ∏zZ¶<Æ√¶K„ $ [ ¥æ[¶b’ 527-533. ¥g¶„d¶KضK’ ] 527. ¥„ P*{ Â’ ¥g¶„d¶K„ ? 2 E>\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’0ö∑¶g¥g¶„d¶K„ Ê>T∑¥g¶„d¶K„ دT¥g¶„d¶K„ Á„[¥g¶„d¶K„ c
c c
c P{¶Ï¥g¶„d¶K„ «¶T¥g¶„d¶K„ $ 528. ¥„ P*{ Â’ ∑¶g¥g¶„d¶K„ ? j¶g-Ê>T∑¶∏¶„ fiæ¯TT<∑d¶∏¶„ $ 529. ¥„ P*{ Â’ دT¥g¶„d¶K„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-∏¶√g¶„ d c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1740
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E∑¶„∏¶√g¶„ d $ G¶T ¥„ [’ «<Td¥K∂KدT¥g¶„d¶K„ $ 530. 1 ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¥g¶„d¶K„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶d¥g¶„dF
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [40]

c
[ ] ¶K„ c
c fiK¥g¶„d¶K„ fiK¥g¶„dK’<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„ $1 ¥¯TدT¶ <T d ∑’ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK’<Â, fiK¥g¶„d¶K„∑’ Gƶ Pæ’{≤>„ ¸ØK¶<∑, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ Gƶ c
c c
c OK„ Z’«¶„ ∏¶d«¶T„ d Gƶ O≤>„ √∂T¶ ∏¶d«¶T„ d $ [2] ∏ÆT¶ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¥g¶„d¶K„ Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶d¥g¶„d¶K„ d c
c c
c ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„ d $ ~÷¥<Q>d¶ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ¸[∂<¥d¶® ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ¸[∂<¥d¶ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ c
c c
c ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ¥¶„Ï<¥d¶® ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ¥¶„Ï<¥d¶ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ∏Q>«¶bd¶® ¥g¶„dK< c
c c
c ∏¶d«¶T„ d $ ∏Q>«¶bd¶∏¶d«¶T„ d $ ~÷«¶bd¶ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’∏¶d«¶T„ d $ ∏xg¶∑∂d $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دT¥g¶„d¶K„ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ c
c c
c دT¥g¶„d¶K„ $ ¥„ Â’ دT¥g¶„d¶K„ $ 531. ¥„ P*{ Â’ Á„[¥g¶„d¶K„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶d-¥g¶„d¶K„ d ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„ d $ «KÆ„ T¶¥„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ c
c c
c ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ G’¸æW∂T„ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ G’¸æW∂T„ Ø∂T„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ <ÂKd϶„® c
c c
c ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ <ÂKd϶„® ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ϶„® ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d; ϶„® ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ c
c c
c ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ∏϶„® ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ¥„ [’ Á„[¥g¶„d¶K„ $ 532. ¥„ P*{ Â’ P{¶Ï¥g¶„d¶K„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0ö ∏¶d¥g¶„d¶K„ d c
c c
c ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„ d $ ¥g® ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶T<Ïd¶® ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ®T’ ∏¶∑¶fi¶∑‡ Z¶„T„ ÏT„ gæÆÿ[„ ∏ƶ„K[„ c
c c
c fiaÁ„ g¶¥„ ÷…{ ∏d∑„ ¥’TÚE>K„ Gæ√„ T¶¥¥Â„ T¶¥¥ÆN¥„ T¶¥¥Â¥ÆN¥„ fiæ¯T’√„ fiæ¯T„ Âæ≤>d’√„ Âæ≤>® ∏≤>≤>’√„ ∏≤>≤>„ ∏TT’√„ ∏TT„ ÆÿÆÿd’√„ ÆÿÆÿ® ÷hfiÏ’√„ ÷hfiÏ„ c
c c
c fi÷g’√„ fi÷g„ ∑<Ï∑’√„ ∑<Ï∑„ ∏\zZ<j÷K’√„ ∏\zZ<j÷K„ ∏÷d’√„ ∏÷® ∑÷d’√„ ∑÷® fi÷d’√„ fi÷® ~‡<Ïd’√„ ~‡<Ïd¶ ¥∂¥fiÆ„<Ïd’√„ ¥∂¥fiÆ„<Ïd¶ fi<Ï∏¶„Tg„ $ c
c c
c ¥¶√K¶„Tg„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„ÂK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶„¥\hfi<∑-÷N¥\hfi∑∂¥æ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d; ∏¶„¥\hfi<∑-÷N¥\hfi∑∂∏¶„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ c
c c
c ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK’<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ fi¶„‘√ÏfiKdu>„ ¥g¶„dK’< ∏¶d«¶T„ d $ fi¶„‘√ÏfiKdu>„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ Â∂Âx¶- c
c c
c ∏∑¶√Âx¶¥æ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d; Â∂Âx¶-∏∑¶√Âx¶∏¶„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„ÂK’<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ¥¯Tx¶® ¥g¶„dK’< ∏¶d«¶T„ d $ ¥„ Â’ c
c c
c P{¶Ï¥g¶„d¶K„ $ 533. ¥„ P*{ Â’ «¶T¥g¶„d¶K„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶d¥g¶„d¶K„ d ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„ d $ P{¶„Æ„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, c
c ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ g¶∑„ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ®T’ g¶∑„ g¶d¶ ϶„«„ K¶√„ $ g¶„Æ<∑É„ ∏Q>P{µgfi√≤>∂∏¶„ ∏¶d¥g¶„d¶K„∑ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK’<Â, E>\¯TÆ„ c
c c
c ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ «¶T„ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ d $ ®T’ G∂T„ $ G∂T\zZP{¶® ∏¶d¥g¶„d¶K„∑’ ∏¶d«¶T„ ¥g¶„dK<Â, ÂØÿ«d¥g¶„d¶K„∑’ ¥¯TدT„¥æ ¥g¶„dK< ∏¶d«¶T„ c
c c
c d $ ®zZ’ ¥’√Æ<∑√¶Æ¶ö P{¶„Æ„ g¶∑„ g¶d¶ ϶„«„ K¶√„ d g¶„Æ<∑É„ d $ fi√≤>∂ «¶T„ G∂T„ G∂T\zZd ¥¯TدT¶ d $$124$$ ¥„ Â’ «¶T¥g¶„d¶K„ $ ¥„ Â’ ¥g¶„d¶K„ $ ¥„ c
c c
c Â’ ÷Tß{g„ $ 11 [÷fiP‰{g b< fi‰Zg’ ı¶Kg<ÂP‰{¶ªÂgø ] $$ [ ¥æ[¶b’ 534-600. <jaÁ„TضK’ ] 534. ¥„ P*{ Â’ <jaÁ„T„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ c
c c
c ∏¶„Æ<Th◊{r∑„ d j¶g<jh◊{r∑„ d ¥æ[¶Ï¶T√<jh◊{r∑„ d $ 535. ¥„ P*{ Â’ ∏¶„Æ<jh◊{r∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ∏¢Dd∑„ ∏¢D∂∑„ ∏¶® DT∑¶ $ c
c c
c 536. ¥„ P*{ Â’ ∏¢Dd∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∑¶g¢Dd∑„ Ê>T∑¢Dd∑„ دT¢Dd∑„ «¶T¢Dd∑„ $ 537. ∑¶g-X>T∑¶∏¶„ fiæ¯TT\r∑d¶∏¶„ $ 538. ¥„ c
c c
c P*{ Â’ دT¢Dd∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∏¶√g∏¶„ d ∑¶„∏¶√g∏¶„ d $ 539. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢Dd∑„ ? 2 GN¥ ∑’ ∏¢Dd∑„ <[ fiØ’ <¥\aÁÂ’ Ê>Â’ c
c c
c <GÂ’ <gÂ’ fiK<GÂ’ G¶T G¶Tbd¶ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ ¶Tbd¶b’ دT¢Dd∑¶b’ $ ®Tg„T TTƶKN¥ <T $ ¥’√ÆN¥ ∑’ ®√¶„ T¶ ∏∑„√¶„ T¶ Â’ ~„T «¶<∑d¯T’ G¶T c
c c
c ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢Dd∑„ $ 540. ¥„ P*{ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ دT¢Dd∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’GƶöG¶∑d¥K∂KدT¢Dd∑„ «<Td¥K∂KدT¢Dd∑„ c

H G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دT¢Dd∑„ $ 541. ¥„ P*{ Â’ G¶∑dN¥ G’ ¥K∂Kd’ TT√Â-~æÂ-~bd-~[Ø„Æ’ G¶T ∏ƶ„ ! ∑’ bg„∑’ ¥K∂K¥gæN¥®∑’ ∏¢Dd∑„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1741
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

E<[ fiØ’ ∏¶O<Td’ G¶T ÷TØ’<¥d’ <Â, Gƶ P{¶„ <ØQ>Â’ ¶„ ? ∏d’ OdPæ{’ «„ ∏¶¥∂, ∏d’ gÆÿP{’æ «„ ∏¶¥∂ $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¢Dd∑„ $ 542. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدT¢Dd∑„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [41]

c c ?
c 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<jaÁ’„ bg„∑’ ~„T ∏¶Ø[®∑’ ¥KK¥gæN¥®∑’ <G∑<ØQ>„∑’ «¶T„∑’ ∏¢Dd∑„ <[ fid’ ¥„d’P{¶Ï„ <¥\aÁN¥< ∑ ¶T <¥aÁ<Â, Gƶ P{¶„ c
c c
c <ØQ>’¶„ ? ∏d’ OdPæ’{«„ «<TN¥<Â, ∏d’ gÆÿPæ’{«„ «<TN¥< $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¢Dd∑„ $ 543. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¢Dd∑„ ? 2 c
c c
c fi[d-fi¶„zZd<Ï<Æd’ $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂TbK[„ دT¢Dd∑„ $ ¥„ Â’ ∑¶„∏¶√g∏¶„ دT¢Dd∑„ $ ¥„ Â’ دT¢Dd∑„ $ 544. ¥„ P*{ Â’ «¶T¢Dd∑„ ? 2 c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ∏¶√g¶„ d ∑¶„∏¶√g¶„ d $ 545. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„«¶T¢Dd∑„ ? 2 G¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¢Dd∑„ $ 546. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c j¶„∏¶√g¶„ «¶T¢Dd∑„ ? 2 ∏¢DhfiN¥¶&&∑d∑’, P{µg¶∑’ ∏T~∏¶„ ÷T<~d¶∑’ $ ∏∑æT~∏¶„ d jT¶∑’, µƶ ∏¢Dd∑<gÚE>’< $$125$$ ¥„ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ c
c c
c «¶T¢Dd∑„ $ ¥„ Â’ «¶T¢Dd∑„ $ ¥„ Â’ ∏¢Dd∑„ $ 547. ¥„ P*{ Â’ ∏¢D∂∑„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ∑¶g¢D∂∑„ Ê>T∑¢D∂∑„ دT¢D∂∑„ «¶T¢D∂∑„ $ 548. c
c c
c j¶g-Ê>T∑¶∏¶„ fiæ¯TT\r∑d¶∏¶„ $ 549. ¥„ P*{ Â’ دT¢D∂∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0ö∏¶√g¶„ d j¶„∏¶√g¶„ d $ 550. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢D∂∑„ ? 2 c
c c
c GN¥ ∑’ ∏¢D∂∑„ <[ fiØ’ <¥\aÁÂ’ Ê>Â’ <GÂ’ <gÂ’ fiK<GÂ’ Â’ ~„T Gƶ دT¢Dd∑„ Âƶ «¶<∑d¯T’, G¶T ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢D∂∑„ $ 551. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c j¶„∏¶√g¶„ دT¢D∂∑„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö G¶∑d¥K∂KدT¢D∂∑„ «<Td¥K∂KدT¢D∂∑„ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KT<ÂK[„ دT¢D∂∑„ $ 552. ¥„ c
c c
c P*{ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¢D∂∑„ ? 2 ∏¢D∂∑fidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑dN¥ G’ ¥K∂Kd’ TT√d-~æÂ-~bÂ-~ÂØ„Æ’ Gƶ دT¢Dd∑„ Âƶ «¶<∑d¯T’, G¶T ¥„ Â’ c
c c
c G¶∑d¥K∂KدT¢D∂∑„ $ 553. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدT¢D∂∑„ ? 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<jaÁ’„ Gƶ دT¢Dd∑„, G¶T ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¢D∂∑„ $ 554. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¢D∂∑„ ? 2 ¥¯T¶√¶¥¥„ >∂ $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¢D∂∑„ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¢D∂∑„ $ ¥„ Â’ c
c c
c دT¢D∂∑„ $ 555. ¥„ P*{ Â’ «¶T¢D∂∑„ ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ∏¶√g¶„ d j¶„∏¶√g¶„ d $ 556. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¢D∂∑„ ? 2 G¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ c
c c
c Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¢D∂∑„ $ 557. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¢D∂∑„ ? 2 GÆ Ø∂T¶ Ø∂T¥Â’ fibhfi®, <Øhfi® d ¥¶„ Ø∂T¶„ $ Ø∂T¥g¶ ∏¶dKd¶ <Øhfi’<Â, fiK’ ~ Ø∂T„*< c
c c
c $$126$$ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¢D∂∑„ $ ¥„ Â’ «¶T¢D∂∑„ $ ¥„ Â’ ∏¢D∂∑„ $ 558. ¥„ P*{ Â’ ∏¶® ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶöj¶g¶® Ê>T∑¶® دT¶® «¶T¶® $ c
c c
c 559. j¶g-Ê>T∑¶∏¶„ fiæ¯T«<∑d¶∏¶„ $ 560. ¥„ P*{ Â’ دT¶® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ∏¶√g¶„ d j¶„∏¶√g¶„ d $ 561. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¶® ? c
c GN¥ ∑’ ∏¶® <[ fid’ <¥\aÁÂ’ Ê>Â’ G¶T ∏∑æT∏¶„√¶„ دT<√< P{uÿ>, G¶T G¶Tbd¶ ∏∑æT÷[¶ ∏¶√g∏¶„ ¶Tbd¶ „ دT¶d¶, G¶T ¥„ Â’ ∏¶√g∏¶„ دT¶® $ c
c c
c 562. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¶® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö G¶∑d¥K∂KدT¶® «<Td¥K∂KدT¶® G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¶® $ 563. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ G¶∑d¥K∂KدT¶® ? 2 ∏¶dfidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑√N¥ G’ ¥K∂K√’ TT√d-~æÂ-~<Âd-~[Ø„Æ’ ¥„¥’ Gƶ دT¢Dd∑„, G¶T ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¶® $ 564. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ «<Td¥K∂KدT¶d„ ? 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<∑aÁ’„ ¥„¥’ Gƶ دT¢Dd∑„, G¶T ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¶d„ $ 565. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ c
c c
c دT¶d„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ϶„b® Pæ{hfi¶Td<∑® ϶„√[ æ K® $ 566. ¥„ P*{ Â’ ϶„b® ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö¥<~[„ ∏<~[„ g∂¥® d $ 567. ¥„ c
c c
c P*{ Â’ ¥<~[„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ GƶöØÿfid¶∑’ ~÷hfid¶∑’ ∏fid¶∑’ $ Øÿfid¶∑’ ض¥¶∑’ ض¥∂∑’, ~÷hfid¶∑’ ∏¶¥¶∑’ ÆzZ∂∑’, ∏fid¶∑’ ∏’¸¶∑’ ∏’¸¶≤>√¶∑’ c
c c
c ∏¶® $ ¥„ Â’ ¥<~[„ $ 568. ¥„ P*{ Â’ ∏<~[„ ? 2 ¥æTr∑-KdÂ-g<∑-g¶„<[d-¥’Á-<¥ÏhfiT¶Ï-K[Kd∑¶∑’ [¥’Â¥¶T®ÉN¥] ∏¶d„ $ ¥„ Â’ ∏<~[„ $ 569. c
c c
c ¥„ P*{ Â’ g∂¥® ? 2 ض¥¶∑’ ض¥∂∑’ ∏¶¥¶∑’ ÆzZ∂∑’ ¥g¶«Kd¶÷ɶϒP{d¶∑’ ∏¶d„ $ ¥„ Â’ g∂¥® $ ¥„ Â’ ϶„b® $ 570. ¥„ P*{ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑d„ ? 2 <Â<TÆ„ c
c c
c fir∑[„ $ Â’ Gƶö¥<~[„ ∏<~[„ g∂¥® d $ <Â\r∑ <T Gƶ ϶„b®, G¶T ¥„ Â’ Pæ{hfi¶Td<∑® $ 571. ¥„ P*{ Â’ ϶„√æ[K® ? <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö ¥<~„ c

H ∏<~[„ g∂¥® d $ 572. ¥„ P*{ Â’ ¥<~[„ ? 2 ¥∂¥¶∑’ <¥\N¥<∑d¶∑’ ∏¶d„ $ ¥„ Â’ ¥<~[„ $ 573. ¥„ P*{ Â’ ¥<~[„ ? 2 fi≤>‘√ƶ∑’ TzZ¶∑’ P’{¸Ï¶∑’
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1742
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Efi¶dfiæ’E>∑¶∑’ ∏¶® $ ¥„ P*{ Â’ ∏<~[„ $ 574. ¥„ P*{ Â’ g∂¥® ? 2 ¥∂¥¶∑’ <¥\N¥<∑d¶∑’ ¥«’≤>¶„TP{K∑¶∑’ ∏¶d„ $ ¥„ Â’ g∂¥® $ ¥„ Â’ ϶„√æ[K® $ ¥„F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [42]

c
Â’ c
c G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¶® $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¶® $ ¥„ Â’ دT¶® $ 575. ¥„ P*{ Â’ «¶T¶® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶö∏¶√g¶„ d j¶„∏¶√g¶„ c
c c
c d $ 576. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¶® ? 2 G¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¶® $ 577. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¶® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶöfi¥zZ„ d c
c c
c ∏hfi¥zZ„ d $ 578. ¥„ P*{ Â’ fi¥zZ„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ ∑¶∑¶® Ø’¥∑¶® ~K[¶® $ ¥„ Â’ fi¥zZ„ $ 579. ¥„ P*{ Â’ ∏fi¥zZ„ ? 2 ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ c
c c
c Gƶ P{¶„ƶ® g¶∑¶® g¶d¶® ϶„«¶® $ ¥„ Â’ ∏fi¥zZ„ $ ¥„ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ «¶T¶® $ ¥„ Â’ «¶T¶® $ ¥„ Â’ ∏¶d„ $ 580. ¥„ P*{ Â’ DT∑¶ ? 2 ~÷\¯Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ c
c c
c j¶g¢DT∑¶ Ê>T∑¢DT∑¶ دT¢DT∑¶ «¶T¢DT∑¶ $ 581. j¶göÊ>T∑¶∏¶„ fiæ¯T«<∑d¶∏¶„ $ 582. ¥„ P*{ Â’ دT¢DT∑¶ ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ ∏¶√g¶„ c
c c
c d j¶„∏¶√g¶„ d $ 583. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢DT∑¶ ? 2 GN¥ ∑’ DT∑„< fiØ’ <¥\aÁd’ Ê>Â’ <GÂ’ <gÂ’ fiK<Gd’, ¥„¥’ Gƶ دT¢DT∑„ Âƶ «¶<∑d¯T’, G¶T c
c c
c ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ دT¢DT∑¶ $ 584. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¢DT∑¶ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ GƶöG¶∑d¥K∂KدT¢DT∑¶ «<Td¥K∂KدT¢DT∑¶ c
c c
c G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¢DT∑¶ $ 585. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¢DT∑¶ ? 2 DT∑¶fidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑dN¥ G’ ¥K∂Kd’ TT√d-~æd-~bd-~[Ø„Æ,’ c
c c
c ¥„¥’ Gƶ دT¢Dd∑„, G¶T d ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂KدT¢DT∑¶ $ 586. ¥„ P*{ Â’ «<Td¥K∂KدT¢DT∑¶ ? 2 G„ G∂T„ G¶„∑∂Gµg∑<∑aÁ’„ ∏¶d[®∑’ 0 <G∑<ØQ>„∑’ c
c c
c «¶T„∑’ ¢DT∑ <[ fid’ ¥„dP{¶Ï„ <¥\aÁN¥<Â, ∑ ¶T <¥aÁb, P{¶„ <ØQ>Â’ ¶„ ? Gƶ ∏d’ OdPæ{’ «„ «<TN¥<Â, ∏d’ gÆÿP{’æ «„ «<TN¥< $ ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¢DT∑¶ $ c
c c
c 587. ¥„ P* { Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¢DT∑¶ ? 2 Gƶ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¶® Âƶ «¶<∑d¯T¶, G¶T ¥„ Â’ c
c c
c G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[¶ دT¢DT∑¶ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g∏¶„ دT¢DT∑¶ $ ¥„ Â’ دT¢DT∑¶ $ 588. ¥„ P*{ Â’ «¶T¢DT∑¶ ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- c
c c
c ∏¶√g¶„ d ∑¶„∏¶√g¶„ d $ 589. ¥„ P*{ Â’ ∏¶√g∏¶„ «¶T¢DT∑¶ ? 2 DT∑¶fidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¢DT∑¶ $ 590. ¥„ P*{ Â’ c
c c
c ∑¶„∏¶√g¶„ «¶T¢DT∑¶ ? 2 Øÿ<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-fi¥zZ¶ d ∏hfi¥zZ¶ d $ 591. ¥„ P*{ Â’ fi¥zZ¶ ? 2 ~÷\¯Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- P{¶„Æ¢DT∑¶ c
c c
c g¶∑¢DT∑¶ g¶d¢DT∑¶ ϶„«¢DT∑¶ $ ¥„ Â’ fi¥zZ¶ $ 592. ¥„ P*{ Â’ ∏hfi¥zZ¶ ? 2 <Â<Tƶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ- j¶∑¢DT∑¶ Ø’¥∑¢DT∑¶ ~K[¢DT∑¶ $ ¥„ c
c c
c Â’ ∏hfi¥zZ¶ $ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¢DT∑¶ $ ¥„ Â’ «¶T¢DT∑¶ $ ¥„ Â’ DT∑¶ $ ¥„ Â’ ∏¶„Æ<jh◊{r∑„ $ 593. ¥„ P*{ Â’ j¶g<jh◊{r∑„ ? 2 ¥¶gb® $ ¥„ ¥g¶¥∏¶„ c
c ~÷\¯TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-∑¶g¥¶g¶b® Ê>T∑¶¥¶g¶b® دT¥¶g¶b® «¶T¥¶g¶b® $ 594. ∑¶g-Ê>T∑¶∏¶„ fiæ¯T«<∑d¶∏¶„ $ 595. دT¥¶g¶b® <T ÂÆ„T, G¶T c
c c
c ¥„ Â’ «<Td¥K∂KدT¥¶g¶b® $ 596. ¥„ P*{ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ دT¥¶g¶b® ? 2 fi[d-fi¶„zZd<Ï<Æd’ $ ¥„ Â’ G¶∑d¥K∂K«<Td¥K∂KTbK[„ c
c c
c دT¥¶g¶b® $ ¥„ Â’ ∑¶„∏¶√g¶„ دT¥¶g¶b® $ ¥„ Â’ دT¥¶g¶b® $ 597. ¥„ P*{ Â’ «¶T¥¶g¶b® ? 2 Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’0-∏¶√g¶„ d j¶„∏¶√g¶„ d $ 598. ¥„ P*{ c
c c
c Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¥¶g¶b® ? 2 «¶T¥¶g¶bdfidzZ¶<ÆP{¶KG¶∑® ÷T÷[„ $ ¥„ Â’ ∏¶√g¶„ «¶T¥¶g¶b® $ 599. ¥„ P*{ Â’ j¶„∏¶√g¶„ «¶T¥¶g¶b® ? 2 GN¥ c
c c
c ¥¶g¶<∑∏¶„ ∏hfi¶ ¥’Gg„ <∑dT„ ÂT„ $ ÂN¥ ¥¶g¶bd’ ƶ„b, bb P„{T<Ï«¶<¥d’ $$127$$ G¶„ ¥g¶„ ¥¯T«‡®¥æ Â¥„¥æ’ Z¶TK„¥æ d $ ÂN¥ ¥¶g¶bd’ ƶ„b, bb P„{T<Ï«¶<¥d’ c
c c
c $$128$$ GÆ gg ∑ <fid’ ØÿaÁ’ G¶<∑d ®g„T ¥¯TG∂T¶∑’ $ j Æ∑b j Æ∑¶T„b d ¥gg∑Â∂ „∑ ¥¶„ ¥g∑¶„ $$129$$ ∑\zZ d ¥„ P{¶„b T„¥¶„ <fi∏¶„ T ¥¯T„¥æ ~„T c
c c
c G∂T„¥æ $ ®®∑ ƶ„b ¥g∑¶„, ®¥¶„ ∏∆¶„ <T fiɶ∏¶„ $$130$$ ÷K√-<√K-GÏ∑-¥¶√K-jÆÂÏ-ÂŒ√∑¥g¶„ d G¶„ b $ «gK-<g√-cK<∑-GÏŒÆ-K<T-fiT∑¥g¶„ c
c c
c d ¥¶„ ¥g∑¶„ $$131$$ ¶„ ¥g∑¶„ Gb ¥æg∑¶„, «¶T„∑ d Gb ∑ ƶ„b fi¶Tg∑¶„ $ ¥d∑„ d G∑„ d ¥g¶„, ¥g¶„ d g¶∑¶&Tg¶∑„¥æ $$132$$ ¥„ Â’ j¶„∏¶√g¶„ c
c c
c «¶T¥¶«¶b® $ ¥„ Â’ «¶T¥¶g¶b® $ ¥„ Â’ ¥¶g¶b® $ ¥„ Â’ j¶g<jh◊{r∑„ $ 600. ¥„ P*{ Â’ ¥æ[¶Ï¶T√<jh◊{r∑„ ? 2 bض<∑* ¥æ[¶Ï¶Td<jh◊{r∑„ <jaÁ„T„ bÚE>¶T„b, c

H ¥„ d fi[ÏaÁ∑„ <T ∑ <∑\aÁhfib, P{µÆ¶ ? ϶OTzZ $ b¶„ ∏\zZ Â<Âd„ ∏∑æ∏¶„√W¶K„ ∏∑æ√g„ <[, Â<Æ* ∑’ <∑\aÁ[„ bÆ’ <∑\aÁ[„ «T<Â, bÆ’ T¶ <∑\aÁ[„
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1743
G
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

EÂ<Æ* <∑\aÁ[„ «T<Â, µƶ bÆ’ ∑ <∑\aÁhfib Â<Æ* ~„T <∑\aÁ\hfiN¥b[ $ ¥„ Â’ <jaÁ„T„ $ ¥æ[¶b’ 601-0605. ∏∑æ√gضK’ 601. ¥„ P*{ Â’ ∏∑æ√g„ ?F
(45) ∏∑æ∏¶„√ضK¶b’ [43]

c [ ] 2 c
c c
c Øÿ<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ-¥æ[¶∑æ√g„ d <jÉæ<[∏∑æ√g„ d $ 602. ¥„ P*{ Â’ <jÉæ<[∏∑æ√g„ ? 2 <Â<TÆ„ fir∑[„ $ Â’ Gƶ- <jaÁ„T<jÉæ<[∏∑æ√g„ c
c ÷TO¶Â<jÉæ<[∏∑æ√g„ ¥æ[h◊{¶<¥d<jÉæ<[∏∑æ√g„ $ 603. ¥„ P*{ Â’ <jaÁ„T<jÉæ<[∏∑æ√g„ ? 2 ∏∑æ√® $ 604. ¥„ P*{ Â’ ÷TO¶d<jÉæ<[∏∑æ√g„ ? 2 c
c c
c bg¶<Æ* ض„<Æ* √¶Æ¶<Æ* ∏∑æ√’¯T„ $ Â’ Gƶ- ÷W„¥„ 1 <jW„¥„ d 2 <j‘√g„ 3 Á„[ 4 P{¶Ï 5 fiæK¥„ d 6 $ P{¶K∑ 7 fiÇd 8 ÏaÁ∑ 9 ∑d„ 10 ¥g¶„d¶K∑¶ 11 c
c c
c &∑æg® 12 $$133$$ P*{ 13 P{b<TÆ’ 14 P{N¥ 15 P{<Æ* 16 P„{¥æ 17 P{Æ’ 18 P{<ÇK’ ÆTb P{¶Ï’ 19 $ P{b 20 ¥’ÂK 21 g<TK<ÆÂ’ 22 «T¶ 23 &&√K¥ c
c c
c 24 ◊{¶¥∑ 25 <jŒ[∂ 26 $$134$$ ¥„ Â’ ÷TO¶Â<jÉæ<[∏∑æ√g„ $ 605. ¥„ P*{ Â’ ¥æ[h◊{¶<¥d<jÉæ<[∏∑æ√g„ ? 2 ¥æ[’ ÷ǶK„d¯T’ ∏<Á<Ïd’ ∏<g<Ïd’ c
c c
c ∏<TǶg„<Ïd’ fi≤>fiær∑’ fi≤>firæ ∑O¶„¥’ P’{Ê>¶Q„ ><Thfigæß{’ √æŒT¶d∑¶„T√d’ $ ¶„ ÂzZ ∑<É<Æ< ¥¥gdfid’ T¶ fiK¥gdfid’ T¶ ¸’cfid’ T¶ g¶„aÁfid’ T¶ ¥¶g¶bdfid’ T¶ c
c c
c ∑¶„¥¶g¶bdfid’ T¶ $ ¶„ Â\µg ÷ǶK„ ¥g¶∑„ P„{<¥*<~ «√T’¶∑’ P„{b ∏zZ¶<Æ√¶K¶ ∏<Æ√d¶ «T’<Â, P„{<¥*<~ d P„{b ∏∑<Æ√d¶ «T’<Â, ¶„ „<¥* ∏∑<Æ√d¶∑’ c
c c
c ∏zZ¶∑’ ∏<«√g∑zZ¶® fiØ„∑’ fiØ’ T[bN¥¶<gö ¥’<ƶ d fiØ’ ~„T fiØzZ¶„ fiØ<T‘√ƶ„ $ ~¶Ï∑¶ d fi<¥x∂ d, E>\¯TÆ’ <T<x ÏaÁ∑’ $$135$$ ¥„ Â’ c
c c
c ¥æ[h◊{¶<¥d<jÉæ<[∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ <jÉæ<[∏∑æ√g„ $ ¥„ Â’ ∏∑æ√g„ $ [ ¥æ[’ 606. ∑dضK’ ] 606. ¥„ P*{ Â’ ∑® ? ¥[ g‡Ï∑d¶ fir∑[¶ $ Â’ Gƶ-∑„√g„ ¥’√Æ„ c
c c
c TTƶK„ ÷Éæ¥æ® ¥W„ ¥g<«m{ >„ ®T’«‡Â„ $ ÂzZ- ∑„√„<Æ* g¶∑„<Æ* <g∑b [∂ ∑„√gN¥ d <jŒ[∂ 1 $ ¥„¥¶∑’ <fi jd¶∑’ ÏaÁ∑<g∑g¶„ ¥æ∑Æ T¶„ÚE>’ $$136$$ c
c c
c ¥’√<Æd<fi*≤>dzZ’ ¥’√ÆTd∑’ ¥g¶¥∏¶„ ¸„*< 2 $ TÇb <T<∑\ÚE>dzZ’ TTƶK¶„ ¥¯TدT„¥æ’ 3 $$137$$ fiÇæhfi∆‘√¶Æ∂ ÷Éæ¥æ∏¶„ ∑d<TÆ∂ gæ∑„d¯T¶„ 4 $ bÚE>b c
c c
c <T¥„<¥dÂK’ fiÇæhfir∑’ ∑∏¶„ ¥W¶„ 5 $$138$$ TzZ‡∏¶„ ¥’P{g∑’ ƶ„b ∏TzZæ’ ∑d„ ¥g<«m{ >„ 6 $ T’G∑-∏zZ-ÂØÿ«d’ ®T’«‡∏¶„ <T¥„¥„b 7 $$139$$ ∑¶d\µg c
c c
c <√\rÆd¯T„ ∏<√\rÆd¯T\µg ~„T ∏zZ\µg $ Gbd¯Tg„T bb G¶„ ÷T®¥¶„ ¥¶„ j∏¶„ j¶g $$140$$ ¥¯T„<¥* <fi jd¶∑’ ¸Æÿ<TÆT[¯Td’ <j¥¶g„[¶ $ Â’ ¥¯Tjd<T¥æx’ c
c c
c G’ ~K∑√æ∑<Q>∏¶„ ¥¶Æ° $$141$$ ¥„ Â’ j® $ [$$ ∏∑æ∏¶„√W¶K¶b’ ¥µg[¶b’ $$] ¥¶„Ï¥¥d¶<∑ ~÷Œ[K¶<∑ √¶Æ¶∑ G¶∑ ¥¯T‘√’ $ Øÿ¥ÆN¥g∑æQÿ>«E>’Ø<T[fiKg¶∑∏¶„ c
c c
c «<∑d’ $$142$$ j√KgƶضK¶ bT P{µgW¶K¶∑æ∏¶„√TKضK¶ $ ∏aÁK-<fi*Ø°-g[¶ <Ï<Æd¶ ØÿaÁaÁdQ>¶® $$143$$ úLLL$$∑g¶„ zZæ ∑’ ¥g∑N¥ «√T∏¶„ c
c c
c gÆbgƶT∂KTxg¶∑¥¶<gN¥ $$ ∑g¶„ ∏∑æ∏¶„√OK¶∑’ Z„K¶∑’ $ «√T’<¥K¥¶gÉT¶d√<TKbd’ LLL c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c
c c

H cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˚∂ ∏¶√g√æ∑g’Gœ‡ ¶ - 1744
G